<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهبود توليد يك ميدان نفتي با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه و كنترل بهينه
2
بهبود توليد يك ميدان هيدروكربوري با تاكيد بر انتخاب بهينه‌ي تجهيزات روزميني و درون‌چاهي با در نظر گرفتن محدوديت‌‌هاي غير خطي
3
بهبود تونل باد سوپرسونيك ، طراحي و ساخت دستگاه شليرن و طراحي و ساخت دستگاه خشك كن هوا
4
بهبود جداسازي سيگنال منابع به روش كور با استفاده از زاويه منابع
5
بهبود جذب انرژي ضربه گيرهاي قطار در حالت پلاستيك
6
بهبود جذب بيومولكول با استفاده از نانوذرات اصلاح شده
7
بهبود جريان اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
8
بهبود جريانسازي رسانهاي نظير به نظير به كمك ياورهاي اجاره شده از ابر
9
بهبود جستجو در سيستم فايل توزيع شده
10
بهبود جستجو و پيمايش ربات ها بر پايه شبكه تاريخچه پويش
11
بهبود چابكي سازمان در موسسات آموزش عالي با استفاده از مدل گسترش عملكرد كيفيتQFD
12
بهبود چاپ برداشت كالاي پلي استر چاپ شده با مواد رنگزاي ديسپرس در حالت مرطوب
13
بهبود چاپ‌پذيري آميزه‌ي پلي‌اتيلن سبك شبكه‌اي شده
14
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾
15
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾ و اثر آن روي كيفيت خوردگي
16
بهبود چسبندگي به جاده خودروهاي بياباني كوچك با استفاده از تعليق فعال هندسه‌متغير سري
17
بهبود چسبندگي پلي اتيلن - فلز با استفاده از كوپليمر هاي اتيلني اصلاح شده
18
بهبود چسبندگي روكشهاي اعمال شده بر روي زيرآيند پلي پروپيلن توسط اصلاح سطح بروش شعله
19
بهبود چسبندگي عايق اتيلن - پروپيلن - دي ان مونومر(EPDM) به پوشش پايه پلي يورتان
20
بهبود چقرمگي فيلم رزين اپوكسي با استفاده از ذرات هسته پوسته ي MBS و الاستومر CTBN
21
بهبود چهارچوبهاي موجود جهت فراهمسازي كيفيتسرويس براي نشستهاي پايانه-به-پايانه در شبكههاي نسل آينده
22
بهبود چيدمان خط توليد كارخانه شرق جامه با استفاده از شبيه سازي سيستم هاي صف
23
بهبود حاشيه پايداري زاويه اي منابع پراكنده در مايكرو گريد به كمك تحليل حساسيت مسير حالت
24
بهبود حافظه نهان داده هاي پيكربندي در يك كمك پردازنده قابل باز پيكربندي SIMD
25
بهبود حذف پژواك كاهش نويز و جهت يابي سيگنالهاي صحبت با استفاده از آ رايه ميكروفوني
26
بهبود حذف پژواك، كاهش نويز و جهت يابي سيگنال هاي صحبت با استفاده از آرايه ميكروفوني
27
بهبود حساسيت شمارنده كايكر مولر در برابر پرتوهاي ايكس پرانرژي با طراحي مناسبي از ديواره جبران كننده انرژي
28
بهبود حساسيّت گيرنده هاي جي پي اس در اكتساب سيگنال هاي ضعيف مبتني بر تبديل موجك
29
بهبود حفاظت شبكه در حضور توليدپراكنده با استفاده از رله هاي جهت دار
30
بهبود حمل و نقل شهري با تاكيد بر ساماندهي كاربري هاي اداري ﴿نمونه موردي: محدوده مركزي شهر بابل﴾
31
بهبود حمله ي تفاضل ناممكن به رمزهاي قالبي
32
بهبود خاصيت سدگري سيليكون با استفاده از اكسيد گرافن
33
بهبود خاصيت عايق بندي اندود كاهگل در مقابل رطوبت با استفاده از برخي از افزودني هاي سيليكاتي ميكرونيزه و نانومتري براي حفاظت بناهاي تاريخي خشت و گلي
34
بهبود خصوصيات الياف حافظه دار توسط نانو لوله هاي كربن
35
بهبود خصوصيات ژئوتكنيكي خاكهاي ماسه اي با استفاده از روش بيولوژيكي
36
بهبود خصوصيات سطح آلياژ Ti 64 با استفاده از GTAW و از طريق تنظيم تركيب گاز محافظ
37
بهبود خصوصيات عملكردي گلوتن گندم هاي ضعيف با استفاده از تعديل هاي شيميايي و آنزيمي
38
بهبود خصوصيات مكانيكي نخهاي خودتاب
39
بهبود خط توليد وانت نيسان با هدف افزايش راندمان در كارخانه زامياد
40
بهبود خطينگي ميكسرهاي فعال CMOS براي راديوهاي شناختگر
41
بهبود خواص آسفالت با استفاده از قيرهاي اصلاح شده بوسيله پليمرها
42
بهبود خواص آلياژ NR/EPDM از طريق پيوند زني مالئيك انيدريد به EPDM
43
بهبود خواص الكتروشيميايي- مكانيكي محرك‌هاي الكتروفعال نانوليفي بر پايه‌ي پليمرهاي رساناي ذاتي
44
بهبود خواص الكتروكاتاليستي نانوفوم مس اصلاح شده با كاتاليست گل مانند نيكل-كبالت در واكنش آزادسازي هيدروژن
45
بهبود خواص پارچه پلي استر با استفاده از هيدروژل سويا حاوي گاباپنتين جهت كاربرد در مصارف پزشكي
46
بهبود خواص پره توربين گازي با استفاده از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
47
بهبود خواص پلي پروپيلن ايزوتاكتيك با پيوند پلي استايرن با استفاده از پليمريز اسيون زنده راديكالي كنترل شده وتهيه نانو كامپوزيت هاي مربوطه
48
بهبود خواص پيل سوختي با استفاده از تزريق يون به وسيله دستگاه پلاسماي كانوني
49
بهبود خواص حرارتي SBA از طريق آميزه سازي
50
بهبود خواص حرارتي سيالات جهت خنك كاري موتور
51
بهبود خواص حرارتي و مكانيكي نانوكامپوزيت‌هاي پلي(وينيل الكل)/پلي(وينيل كلريد) تقويت شده با نانوذرات مس (II) اكسيد/سرم آلبومين گاوي (BSA)
52
بهبود خواص دارورساني كلاريترومايسين به كمك ميكروذرات حاوي نانوذرات به صورت پودر خشك استنشاقي
53
بهبود خواص دافعيت آب و روغن تركيبات فلوئورو كربن با تغيير آرايش فضايي در سطح منسوج
54
بهبود خواص درزگيرهاي پليمري
55
بهبود خواص رئولوژيكي سيال حفاري با استفاده از نانو ذرات با رويكرد طراحي آزمايش
56
بهبود خواص رئولوژيكي گلهاي حفاري با استفاده از كوپليمو پيوندي نشاسته-آكريل آميد
57
بهبود خواص ساختاري و فيزيكي پلي وينيل الكل با برخي نانو ذرات معدني
58
بهبود خواص سايشي پوشش هاي پاشش حرارتي كاربيد تنگستن- كبالت با ايجاد لايه نيكل فسفر به روش الكترولس روي پودر اوليه
59
بهبود خواص سطحي PVC بوسيله كوپليمريزاسيون پيوندي مونومرهاي آبدوست
60
بهبود خواص سطحي آلياژ آلومينيوم 1100توسط اصلاح ريز ساختاري آن به كمك فرايند اصطكاكي اغتشاشي
61
بهبود خواص سطحي آلياژ منيزيم AZ31B با نانو كامپوزيت سازي سطحي به روش اصطكاكي - اغتشاشي ﴿FSP﴾
62
بهبود خواص سطحي چدن خاكستر به روش آلياژسازي درون قالب ريخته گري
63
بهبود خواص سطحي فولاد گرم كار AISI HII توسط نيتروژن دهي پلاسمايي
64
بهبود خواص ضدخوردگي الكتروپوشش كاتدي: مقايسه اثر ميكروژل و نانو سيليكا
65
بهبود خواص ضدميكروبي فيلم كيتوسان
66
بهبود خواص عايق بندي منسوجات با استفاده از سيليكا آئروژل
67
بهبود خواص غشا ي نانو كامپوزيتي PEBA با استفاده از نانو پركن جديد
68
بهبود خواص فيزيكي و شيميايي چيني هاي مظروف از طريق لعاب
69
بهبود خواص فيزيكي-مكانيكي الياف پشم دباغي شده توسط عمليات آنزيمي
70
بهبود خواص فيلمهاي متخلخل جداكننده باتري ليتيم بر پايه پلي اتيلن
71
بهبود خواص قير بوسيله آميخته پليمري با تاكيد بر شاخص خودترميمي آن
72
بهبود خواص كالاي ابريشم با استفاده ازنانونقره
73
بهبود خواص مقاومتي خاك در بستر راه ها با افزودن رزين و الياف پليمري
74
بهبود خواص مكانيكي آلياژ حافظه¬دار Cu-Al-Ni
75
بهبود خواص مكانيكي آلياژهاي پلي‌پروپيلن/ترموپلاستيك‌الاستومر به كمك نانوذرات معدني
76
بهبود خواص مكانيكي پانسمان محافظتي نانوليفي دولايه پلي‌وينيليدين فلورايدو پلي هيدروكسي بوتيرات/كيتوسان براي درمان زخم هاي پساجراحي
77
بهبود خواص مكانيكي پلي لاكتيك اسيد از طريق مخلوط كردن آن با ترموپلاستيك پلي يورتان و اختلاط مذاب
78
بهبود خواص مكانيكي پليمرها با استفاده از نانو گرافن ها
79
بهبود خواص مكانيكي ديوارهاي بنايي خشتي با استفاده از افزودني‌هاي طبيعي و مصنوعي
80
بهبود خواص مكانيكي سامانه هاي پلي استر-ملامين با استفاده از نانو ذرات(SiO2,Clay)
81
بهبود خواص مكانيكي شيشه - سراميك هاي فلوروميكا به روش تعويض يوني
82
بهبود خواص مكانيكي فلزات با استفاده از انقباض و انبساط متوالي در فشار هيدرواستاتيك با فشار پشتي
83
بهبود خواص مكانيكي فولادهاي كم كربن به كمك عمليات حرارتي
84
بهبود خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم به روش فرآيند اصطكاكي– اختلاطي(FSP )با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
85
بهبود خواص مكانيكي نانو كامپوزيت PP/O-MMT به كمك سازگاركننده ها و بررسي اثر EPDM بر چقرمگي آن در فرآيند مذاب
86
بهبود خواص مكانيكي و الكتريكي رزين يورتان آكريلات با استفاده از نانوذرات گرافن عامل دار شده
87
بهبود خواص مكانيكي و خراش پذيري روكشهاي شفاف سخت / منعطف خودرويي در حضور نانوساختارهاي سيلوكساني قفسه اي و پليمرهاي فوق شاخه اي
88
بهبود خواص مكانيكي و رفتار تريبولوژيكي آلياژ AL6061 توسط نانو كامپوزيت هيبريدي توسعه يافته با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي
89
بهبود خواص مكانيكي و قابليت چاپ سه بعدي با استفاده از نانورس در فيلامنت چاپگرهاي سه بعدي
90
بهبود خواص مكانيكي ورقهاي شركت فولاد مباركه كه با استفاده از تكنيكهاي كنترل كيفيت آماري
91
بهبود خواص نانوايي خمير و نان آرد ذرت و برنج با استفاده از صمغ كتيرا به منظور استفاده بيماران سلياكي
92
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن آرد ذرت و برنج با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و دي استيل تارتاريك اسيد استر مونو گليسريد
93
بهبود خواص نانوايي خمير و نان بدون گلوتن حاصل از آرد نخود و سيب زميني با صمغ هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و ترانس گلوتاميناز
94
بهبود خواص نوري و الكتريكي نانوفيلم پلي (3، 4 - اتيلن دي اكسي تيوفن): پلي ( استايرن سولفونات) (PEDOT:PSS) براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري
95
بهبود خودبخود سرطان
96
بهبود خوش وضعي ماتريس سختي سازه ها
97
بهبود خوشه‌بندي در شبكه‌هاي هوشمند بين خودرويي
98
بهبود خيابان شهري با تاكيد بر استفاده معلولين جسمي _ حركتي (نمونه مورد مطالعه: خيابان دهم فروردين يزد)
99
بهبود دادن خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پليمر-سيليكا به روش القاي الكتريسيته ساكن
100
بهبود داده كاوي نزديكترين زير رشته به وسيله سيستم كلوني مورچگان
101
بهبود در الگوريتم هاي توازن بار براي محاسبات ابري
102
بهبود در پراكسي هاي سطح كاربرد به جهت پيشگيري از حمله هاي دستكاري جريان كنترلي در كاربردهاي وب
103
بهبود در تشخيص همبستگي هشدارها و بازشناسي و پيش بيني استراتژي مهاجم با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
104
بهبود در چسبندگي فصل مشترك كامپوزيت هاي اپوكسي/ الياف UHMWPE به روش اصلاح شيميايي سطح
105
بهبود درالگوريتم رديابي هدف متحرك درشبكه هاي حسگر بيسيم بادر نظرگرفتن مدل حركت هدف
106
بهبود دست به دست كردن در Mobile SCTP
107
بهبود دسترسي طيف فركانسي پويا با تاكيد بر گزينش فركانس
108
بهبود دسته بندي اتوماتيك متن به كمك پروفايلينگ: سيستم GNP
109
بهبود دسته بندي چند برچسبي به كمك شبكه هاي عصبي
110
بهبود دقت الگوريتم تعيين موقعيت TdOA با استفاده از سيگنالهاي UWB با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي
111
بهبود دقت اندازه گيري هاي ميدان راه نزديك با استفاده از تكنيك هاي پردازش سيگنال براي استفاده در روش بازسازي منابع
112
بهبود دقت انگشت نگاري صفحات وب با در نظر گرفتن رابطه بين ويژگي‌هاي ترافيك شبكه
113
بهبود دقت بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك ويژگي هاي پروزودي
114
بهبود دقت تشخيص چهره با روش جديد تحليل تفكيك كننده چند خطي MDA)
115
بهبود دقت تعيين موقعيت ربات متحرك مجهز به انكدر و ليزر با استفاده از فيلتركالمن و نويززدايي از حسگرها
116
بهبود دقت جواب دستگاه معادلات انتگرال ولتراي خطي نوع دوم با استفاده از روش بسط تيلور
117
بهبود دقت حسگر ژيروسكوپ مبتني بر فنآوري MEMS براساس مدل‌سازي خطاي تصادفي و پياده‌سازي آن
118
بهبود دقت در پيش‌بيني نقص نرم‌افزار مبتني بر اثربخشي يادگيري انتقالي
119
بهبود دقت در محافظت ازكنترلر شبكه نرم‌افزار محور در برابر حملات منع سرويس توزيع‌يافته
120
بهبود دقت دسته‏بندي متون فارسي با استفاده از روابط مفهومي بين لغات موجود در متن
121
بهبود دقت رده بندي الگوريتم gBoost با استفاده از روش هاي استخراج زيرگراف با كارايي بهتر
122
بهبود دقت رده بندي در مجمع رده بندها با استفاده از ايجاد تنوع در ميان رده بندهاي پايه
123
بهبود دقت رده‌بندي تصاوير با استفاده از شبكه‌هاي همگشتي
124
بهبود دقت روش آدوميان
125
بهبود دقت روش هاي مكان‌يابي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان در شبكه‌هاي حس‌گر بي‌سيم
126
بهبود دقت سيستم تشخيص سرقت برق در شبكه هوشمند
127
بهبود دقت سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در رايانش ابري
128
بهبود دقت مكان يابي جسم مدفون با استفاده از روش چند فركانسي
129
بهبود دقت موقعيت در گيرنده هاي GPS مبتني بر فيلتر كالمن تنظيم شده با الگوريتم ژنتيك
130
بهبود دقت موقعيت يابي در گيرنده هاي جي پي اس با استفاده از فيلتر كالمن و وزن دهي به داده ها بر اساس كيفيت مشاهدات
131
بهبود دقت موقعيت يابي گيرنده هاي GPS درمحيط هاي ديناميك بالا با استفاده از فيلتر كالمن فازي
132
بهبود دقت ناوبري در سيستم‌هاي موقعيت‌ياب تركيبي GPS و GLONASS مبتني بر فيلتر كالمن فازي در حضور انسداد سيگنال‌هاي دريافتي از ماهواره ها
133
بهبود دقت واژه يابي گفتار در سيستم هاي مبتني بر مدل مخفي ماركف و رده بندهاي متمايزساز
134
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان
135
بهبود دگرسپاري سلسله مراتبي در شبكه هاي بي سيم ناهمسان بلبلل
136
بهبود ديناميك پيل سوختي با استفاده از ابرخازن و جايگزيني مبدل رزونانسي با مبدل متداول
137
بهبود ديناميك تشديدي مبدل LLC به روش كنترل جريان در سيستم هاي DC توزيع شده
138
بهبود ديناميك حركت چرخشي خودرو با استفاده از چرخ ژيروسكوپي
139
بهبود ديناميك كنترل كننده رزونانسي در كنترل توان لحظه اي اينورترهاي تكفاز متصل به شبكه
140
بهبود ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از DPFC
141
بهبود ذخيره سازي داده محور GHT در شبكه هاي حسگر بي سيم
142
بهبود رابط كاربر وب‌سايت با استفاده از الگوريتم ژنتيك انسان‌محور
143
بهبود راندمان آب شيرين كن به كمك استخر خورشيدي
144
بهبود راندمان انتقال آب در كانال هاي خاكي با استفاده از كزبنات سديم و ملاس نيشكر
145
بهبود راندمان انتقال حرارت از خنك كننده هاي CPU با استفاده از فومهاي فلزي
146
بهبود راندمان انتقال حرارتي ترموالكتريك در خنك كاري سي پي يو ها با استفاده از نانو سيال
147
بهبود راندمان توليد بيوگاز از گندم با استفاده از پيش فرآوري شيميايي
148
بهبود راندمان توليد هيدروژن از كاه برنج با پيش فرآوري تركيبي شيميايي
149
بهبود راندمان توليدهيدروژن در پالايشگاه زيستي با بكارگيري نانوذرات فلزي
150
بهبود راندمان سيستم رانش يك شناور با استفاده از داكت و فين
151
بهبود راندمان سيستمهاي تصديق هويت گوينده به كمك اطلاعات كلامي گفتار
152
بهبود راندمان و كاهش ريپل گشتاور موتورهاي القايي تك فاز با استفاده از اينورترهاي دوفاز
153
بهبود راه حل هاي امنيتي هنگام دست به دست شدن بين شبكه هاي 3GPP و WLANو
154
بهبود راهكارهاي مقابله با حملات منع سرويس توزيع شده با نرخ پايين
155
بهبود رتبه‌بندي جملات در خلاصه‌سازي استخراجي، با استفاده از گراف دانش
156
بهبود ردياب و جستجوگر شعاع ليزر
157
بهبود رديابي هدف متحرك در دنباله‌هاي ويدئويي از طريق الگوريتم Kanade-Lucas-Tomasi
158
بهبود رزولوشن تصوير با استفاده از يادگيري عميق
159
بهبود رزولوشن زماني روش تصويربرداري DCE MRI از طريق بهبود پروفايل تزريق و نحوه اكتساب داده
160
بهبود رضايت مشتريان معاونت صنايع، عمران توسعه روستايي جهاد كشاورزي استان يزد
161
بهبود رفتار تريبولوژيكي آلياژ Ti6Al4V با استفاده از پوشش هاي پاشش حرارتي نانو كامپوزيت NbSi2/Al2O3
162
بهبود رفتار تريبولوژيكي رولبرينگ با استفاده از پوشش چند لايه TiN/TiAlN/TiAlSiN به وسيله رسوب گذاري بخارفيزيكي
163
بهبود رفتار تريبولوژيكي فولاد 1045 با استفاده از عمليات ترموشيمي گازي و پلاسمايي
164
بهبود رفتار توربين‌هاي بادي با ژنراتور القايي دوسو تغذيه (DFIG) توسط سيستم كنترلي مرتبه كسري
165
بهبود رفتار خستگي كم چرخه ي آلومينيوم 7075 توليد شده به روش ECAP با استفاده از بررسي تجربي و مدلسازي عددي
166
بهبود رفتار خوردگي و مكانيكي فلزجوش راسب شده از الكترود E7018-G با تغيير درصد نيكل در پوشش آن
167
بهبود رفتار ديناميكي خودرو با استفاده از سيستم يكپارچه¬ي 3D-SPS+DYC+AFS
168
بهبود رفتار ديوار برشي نيمه نگهداري شده با استفاده از ورق زاويه دار
169
بهبود رفتار رقابتي گره هاي سنسوري بيسيم بر پايه استاندارد IEEE 802.15.4 براي استفاده در شبكه هاي صنعتي
170
بهبود رفتار ژنراتور القايي تغذيه دوگانه نيروگاه بادي در هنگام بروز خطا در سمت شبكه به كمك كنترل مبدل سمت روتور
171
بهبود رفتار سايشي لايه آنودايزشده نايتينول
172
بهبود رفتار سايشي مس با استفاده از پوشش پاشش حرارتي MOSi2
173
بهبود رفتار كشش دماي بالاي فولاد ابزار گرم كار HTR با استفاده از عمليات حرارتي
174
بهبود رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده هم مركز از طريق شكل پذير نمودن آنها
175
بهبود رفتار مكانيكي و پيزورسيستيو سنسور هاي نانوكامپوزيتي پليمري
176
بهبود رفتار نيروگاه بادي متصل به شبكه از طريق ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم و اينورتر منبع جريان به روش كنترل مستقيم گشتاور به منظور كسب توان اكتيو ماكزيمم از انرژي باد
177
بهبود رقتار ديناميكي بارهاي موتوري به كمك SVC و طراحي كنترلر بهينه مناسب با استفاده از روش هاي تكاملي
178
بهبود رگ نگاري شريان هاي كرونري در تصاوير اشعه ايكس
179
بهبود رمزگشاي بازشناسي گفتار با استفاده از مدل زباني
180
بهبود رمزنگاري نامتقارن جستجوپذير چندكاربره در محاسبات ابري
181
بهبود رنگپذيري پلي پروپيلن گريد الياف با كمك نانو ذرات
182
بهبود رهگيري جهت بصورت پسيو براي اهداف چندگانه صوتي
183
بهبود روش TDMA-Wدر پروتكل MACشبكه هاي خود پيكر بند حسگرهاي بي سيم با استفاده از خوشه بندي
184
بهبود روش ارزيابي بهره وري متقاطع به كمك انتخاب وزن هاي متقارن ورودي
185
بهبود روش ارزيابي عملكرد كلني هاي زنبورعسل (.Apis ,ellifera L) جهت برآورد فراسنجه هاي ژنتيكي
186
بهبود روش استخراج ويژگي ها در يك سيستم بازشناسي چهره
187
بهبود روش بخش‌بندي گراف در ابر رابطه‌اي
188
بهبود روش برش درز با استفاده از نقشه ي برجستگي و عمق تصوير
189
بهبود روش برش نرمال براي بخش بندي تصاوير بافتي
190
بهبود روش پنهان نگاري كم ارزشترين بيت با استفاده از منحني فضا پوشان H-tree
191
بهبود روش تجزيه ادوميان براي حل معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم منفرد
192
بهبود روش تركيبي تشخيص حالت جزيره واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر ژنراتور سنكرون در سيستم هاي توزيع
193
بهبود روش تشخيص چهره تغييرناپذير با زاويه ديد مبتني بر تركيب كلاس بندي كننده‌ها
194
بهبود روش تشخيص سرطان ريه از روي عكس هاي راديوگرافي به كمك شبكه هاي عصبي
195
بهبود روش تشخيص شي ء مبتني بر كانتور و كاربرد مسئله طولاني ترين زير دنباله مشترك در يافتن تناظر ويژگي ها و تصديق فرضيه
196
بهبود روش تصديق هويت در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
197
بهبود روش تكرار ارزش در فرايند تصميم گيري ماركوف متراكم
198
بهبود روش توازن بار خوشه سرويس دهنده مبتني بر OpenFlow در شبكه‌هاي مبتني‌بر نرم‌افزار
199
بهبود روش توليد در صنعت آزبست سيمان و ارائه مدل تنظيم مواد اوليه لوله و ورق
200
بهبود روش حفاظت توربينهاي بادي با ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG)
201
بهبود روش حفاظت خطاي نابرابر براي ارسال ويديوي MPEG-4 در شبكه هاي مستعد خطا
202
بهبود روش حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي كلان
203
بهبود روش ديناميك ذره استهلاكي، ارتقاء آن تا مدل ابعاد كاهش يافته و شبيه سازي گلبول هاي قرمز خون با اين مدل
204
بهبود روش سنتز و اندازه گيري سينتيكي - اسپكتروفتومتري فني توئين , improvement of the syntheticmethod & kinetic - spectroophotometric determination of ohenytoin
205
بهبود روش سيمپلكس خط مستقيم
206
بهبود روش عناصر مرزي و گسترش كارائي آن در مسائل دو بعدي مكاني
207
بهبود روش قوانين وابستگي در كاوش داده هاي با وابستگي زماني از طريق فرا ابتكاري
208
بهبود روش كنترل مبدل ماتريسي در كاربرد توربين بادي از روش DCSV
209
بهبود روش كنترل مستقيم و مستقل توان از طريق افزايش ميرايي نوسانات شار استاتور در ژنراتور القايي دوسوتغذيه
210
بهبود روش ماره نمونه برداري در انداز ه گيري هاي ابعادي
211
بهبود روش موقعيت يابي مشاركتي در شبكه هاي خودرويي
212
بهبود روش نقاط محدود وزني در حل عددي معادلات پوآسون با استفاده از توابع وزني زمين آماري
213
بهبود روش هاي آشكارسازي مولفه هاي P300 با استفاده از الگوريتم آناليز مولفه هاي مستقل
214
بهبود روش هاي آگاه از توپولوژي شبكه جايابي داده ها براي سيستم فايل هاي توزيع شده بر روي محيط ابري
215
بهبود روش هاي استخراج اتوماتيك جاده ها جهت IRS با تكنيك Particle Filtering بكارگيري در تصاوير ماهواره
216
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي در شبكه هاي بي سيم سلولي
217
بهبود روش هاي اولويت دهي الگوريتم هاي زمانبندي درشبكه هاي بي سيم سلولي
218
بهبود روش هاي بازسازي سوپر رزولوشن تصاوير با استفاده از شيوه هاي نمايش تنك
219
بهبود روش هاي بازنمايي موسيقي براي شناسايي مبتني بر محتواي صوت
220
بهبود روش هاي برازش و دسته بندي داده ها در يادگيري ماشين
221
بهبود روش هاي برنامه ريزي تعميرات اساسي نيروگاه هاي بخار با استفاده از تكنيك هاي كنترل پروژه
222
بهبود روش هاي پيش بيني فناوري توسط TRIZ
223
بهبود روش هاي تامين امنيت پروتكل هاي مسير يابي شبكه هاي ad-hoc در برابر حملات فعال
224
بهبود روش هاي تخصيص كانال در شبكه هاي توري بي سيم
225
بهبود روش هاي تخمين ارتباط موثر نواحي مختلف مغز مبتني بر داده هاي fMRI به روش مدل سازي علي ديناميك قطعي دو خطي
226
بهبود روش هاي تخمين پارامترهاي سيگنال‌هاي مخابراتي در محيط نويزي وابسته با استفاده از تابع چگالي احتمال و توابع كاپولا
227
بهبود روش هاي تخمين تأخير زماني و جابه جايي فركانسي در محيط نويزي
228
بهبود روش هاي تخمين كانال در سيستم هاي چند حامله با دسترسي چند گانه به منظور افزايش Throughput
229
بهبود روش هاي تخمين مقادير اوليه ثابت تعادل براي اجزاء سنگين نفت خام
230
بهبود روش هاي تركيب سيستم هاي ترجمه ماشيني
231
بهبود روش هاي تطبيق مدل هاي آكوستيكي بمنظور استفاده در زبانشناسي گفتار فارسي
232
بهبود روش هاي توليد آواهاي يك گوينده با در اختيار داشتن تعداد محدودي جمله از آن گوينده
233
بهبود روش هاي جداسازي سيگنال الكترو كارديوگرام جنين از مادر مبتني بر روش آناليز اجزا مستقل
234
بهبود روش هاي جستجوي سخت افزاري به منظور كاربرد در سيستم هاي تشخيص نفوذ خطوط پر سرعت
235
بهبود روش هاي خطي و استفاده از داده هاي چند فركانسي در تصوير برداري مايكروويو جهت آشكارسازي تومورهاي سرطاني در سينه
236
بهبود روش هاي دسته بندي در داده كاوي با استفاده از دانش گذشته
237
بهبود روش هاي شبه نيوتن براي حل مسائل بهينه سازي نامقيد
238
بهبود روش هاي شبيه سازي جهت بهينه سازي طراحي مبتني بر اعتمادپذيري
239
بهبود روش هاي شتاب دهي الكترون در خلأ با استفاده از پالس ليزري پرتوان چيرپ و در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
240
بهبود روش هاي شناسايي خودكار توازي در سطح داده درپردازنده هاي گرافيكي مبتني بر معماري كودا
241
بهبود روش هاي شناسايي منبع فلش ولتاژ ﴿voltage sag) در سيستمهاي قدرت
242
بهبود روش هاي مبتني بر RSSI در مكان يابي گره هايي با قابليت ارسال دو سيگنال
243
بهبود روش هاي مبتني بر نمونه برداري فشرده در ادغام داده هاي تصويري
244
بهبود روش هاي متمايزسازي گفتار-موسيقي با استفاده از آناليز تفكيك خطي
245
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در سيگنال ميزبان باند باريك گفتار
246
بهبود روش هاي مخفي سازي اطلاعات در كاربرد تلفن تصويري چهره به چهره
247
بهبود روش هاي ناوبري تجمعي از ربات ها در وظيفه ي جستجوي غذا
248
بهبود روش هاي نهان نگاري( مخفي سازي) برگشت پذير اطلاعات در تصوير
249
بهبود روش هاي يادگيري كرنل مركب و يادگيري معيار فاصله در سامانه هاي بازشناسي الگو
250
بهبود روش همكاري اپراتورهاي همراه و خط ثابت مبتني بر نظريه بازي در فعال سازي فمتوسل ها
251
بهبود روش يادگيري شبكه ي عصبي گلوگاه بازگشتي
252
بهبود روش‌ فرا‌ ابتكاري جهت زمان‌بندي كار در رايانش ابري
253
بهبود روش‌ هاي توصيف بافت تصوير با استفاده از نمونه ‌برداري فشرده و كاربرد آن در طبقه بندي تصاوير
254
بهبود روش‌هاي آناليز و طبقه‌بندي تصورهاي گفتاري در واسط مغز-رايانه
255
بهبود روش‌هاي اشكال‌زدايي نرم‌افزار به منظور تخمين قطعات مستعد خطا
256
بهبود روش‌هاي تطبيق با گوينده در شبكه‌ي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
257
بهبود روش‌هاي تعيين موقعيت هم‌زمان چند منبع صوتي
258
بهبود روش‌هاي شناسايي و مقابله با حملات منع سرويس توزيع‌شده در اينترنت اشياء براي شهرهاي هوشمند
259
بهبود روش‌هاي مسيريابي مبتني بر سهميه‌بندي در شبكه‌هاي فرصت‌طلبانه
260
بهبود روشهاي تبديل ويژگي به منظور افزايش كارايي در دو حوزه سيستمهاي تشخيص گفتارتشخيص نفوذ به شبكه
261
بهبود روشهاي تشخيص چهره انسان در تصاوير ويديويي با استفاده از چند تفكيك حركت
262
بهبود روشهاي تصديق دستورات صوتي بدون استفاده از مدل زباني براي حداكثر 256 دستور گفتاري
263
بهبود روشهاي توليد و توزيع كليد و سيستم هاي رمزنگاري و امضاء ديجيتال با بكارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري خم بيضوي
264
بهبود روشهاي حذف اثر اعوجاجات در بازشناسي گفتار
265
بهبود روشهاي رديابي با استفاده از تركيبي از اطلاعات رنگ و حركت
266
بهبود روشهاي سنتي جهت رنگرزي پشم ﴿خامه قالي﴾ با استفاده از مواد رنگي طبيعي رايج
267
بهبود روشهاي مبتني بر مدل، جهت جدا سازي سيگنالهاي موزيك و گوينده، از سيگنال تركيبي تك ميكروفوني
268
بهبود روشهاي مكانيابي يك منبع خاص صوتي
269
بهبود روند استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساختمان در فرآيند مانيتورينگ و كنترل پروژه‌هاي خاص
270
بهبود ريزساختار و شكل‌‎پذيري تسمه آلومينيوم 6061 با استفاده از تركيب فرآيندهاي تغيير شكل شديد (ECAP) و نورد
271
بهبود زمان اجراي الگوريتم تشخيص حروف ﴿ocr﴾ در روند تشخيص پلاك خودرو به كمك پياده سازي روي برد GPU
272
بهبود زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گيري تداخلات فضايي
273
بهبود زمان بندي در شبكه هاي پخشي بي سيم دو كاربره مبتني بر اكتساب انرژي با در نظر گرفتن قيد كيفيت سرويس
274
بهبود زمان پاسخ موتورهاي جستجو با استفاده از كش كردن اطلاعات
275
بهبود زمان پاسخگويي پرس وجو بر مبناي شرايط سيستم و ويژگي هاي جريان داده
276
بهبود زمان ماندگاري نان با استفاده از تكنيك بسته بندي در اتمسفر اصلاح شده
277
بهبود زمان مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از بهينه سازي زمانبندي CPU
278
‫بهبود زمان‌ بندي كار هاي هم‌ زمان‌ در سيستم‌ هاي‌ محاسبات‌ ابري‬
279
بهبود زمانبندي هاي متمركز و توزيع شده به منظور تخصيص بهينه پنجره هاي خرد در شبكه هاي مش IEEE 802.16
280
بهبود زندگي اجتماعي حوزه هاي مسكوني با تأكيد بر نقش نظام حركت و دسترسي
281
بهبود زيست‌سازگاري داربست‌هاي مهندسي بافت با مهار سلول هاي ايمني به كمك مولكول‌هاي شبيه سازي شده از نشانگرهاي سطحي سلول هاي دندريتيك
282
بهبود ساخت پدهاي چسبندهي ميكروني به روش زدايش الكتروشيميايي و آناليز عملكرد آنها
283
بهبود ساختار سيستمي و مداري مدولاتور‌هاي سيگما- دلتاي زمان- گسسته براي كاربردهاي سرعت‌ بالا
284
بهبود ساختار شبكه‎هاي عصبي عميق براي بازشناسي گفتار
285
بهبود ساختار كنترلي سيستم پمپاژ آب مبتني بر آرايه‌هاي خورشيدي
286
بهبود ساختار منطقه جوش ورق هاي نازك آلياژ Ti6A41Vدر فرآيند جوشكاري ميكروپلاسمائي
287
بهبود ساختار نويز سري‌هاي زماني چند متغيره ايستگاه‌هاي دائمي GPS
288
بهبود ساختارسطحي آلياژ برنز آلومينوم نيكل دار با استفاده از نانو ذرات آلومينا به روش اصطكاكي -اغتشاشي
289
بهبود ساختاري مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
290
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان- پيوسته براي كاربردهاي سرعت‌بالا
291
بهبود ساختاري مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان-گسسته براي كاربردهاي باند وسيع
292
بهبود سازگاري آلياژ پلي پروپيلن / پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ از طريق اصلاح شيميايي زنجيره هاي PET و بررسي تاثير آن روي خواص فيزيكي - مكانيكي
293
بهبود سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
294
بهبود سامانه ايمني نيروگاه اتمي بوشهر واحد-1 در برابر حادثه خرابي سامانه نهايي برداشت حرارت و تحليل آن با استفاده از كد RELAP/SCDAP
295
بهبود سامانه رديابي تصويري هدف مبتني بر شبكه عصبي عميق و فيلتر همبستگي
296
بهبود سامانه هاي موقعيت يابي درون ساختمان با استفاده از ادغام فناوري هاي بي سيم
297
بهبود سامانه‌هاي تشخيص عبارت گفتاري با تركيب روش‌هاي بانظارت و بدون نظارت و دانش معنايي
298
بهبود سامانه‌هاي كنترل سرعت جهت افزايش ايمني و روان‌سازي حركت
299
بهبود سامانه¬هاي تشخيص نفوذ با معماري سلسله مراتبي با استفاده از يك سامانه براي ارسال پيام بين لايه¬اي
300
بهبود سخت افزاري و نرم افزاري المان آرايه اي فشارسنج كف پا
301
بهبود سرعت پاسخگويي به پرس‌وجوهاي وب با استفاده از تكنيك‌هاي هوشمند حافظه نهان
302
بهبود سرعت تشخيص بلادرنگ نفوذ به سيستم‌هاي صنعتي اسكادا
303
بهبود سرعت و دقت استخراج خودرو براي رديابي در محيط‌هاي وسيع شهري با كمك GPU
304
بهبود سرعت و دقت رديابي نقطه‌ي بيشينه‌ي توان سلول‌هاي فتوولتائيك به روش پيش‌بين با به‌كارگيري يك مبدل افزاينده‌ي بهبود يافته و در نظر گرفتن تغييرات بار
305
بهبود سطح امنيت فايل WSDL وب سرويس و تفهيم اطلاعات امنيتي جديد به BPEL
306
بهبود سطح تعالي سازمانهاي پژوهشي با استفاده از رتبه بندي استراتژيها در كارت امتيازي متوازن و پياده سازي در پژوهشكده صنايع هوايي
307
بهبود سلول تمام جمع كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي و بررسي قابليت اطمينان آن
308
بهبود سنتز توابع چهارمتغيره ي منطقي، با كاهش سيم هاي متقاطع در فناوري اتوماتاي سلولي كوانتومي
309
بهبود سنجش بار الي پساب صنايع دارو سازي به روش نيمه ميكرو با ويال هاي محتوي نانو فتو كاتاليزور دي اكسيد تيتانيوم
310
بهبود سيستم اصلاح شبكه هاي توزيع آب به كمك نگهداري برنامه ريزي شده
311
بهبود سيستم انبارداري در شركت بلورين يزد
312
بهبود ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ
313
بهبود سيستم بازشناسي واحده‍‍اي كنشي چهره مبتني بر سبك
314
بهبود سيستم برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
315
بهبود سيستم تشخيص خودكار زبان گفتاري مبتني بر اطلاعات اكوستيكي
316
بهبود سيستم توصيه گر مبتني بر پالايش مشاركتي با استفاده از خوشه بندي شخصيت كاربران
317
بهبود سيستم ثبت اطلاعات كينماتيك مبتني بر شتاب سنج با قابليت ارسال بي سيم اطلاعات
318
بهبود سيستم حرارتي شامل پمپ زمين گرمايي و انرژي خورشيدي جهت تامين گرمايش ساختمان
319
بهبود سيستم قيمت‌گذاري طيف در راديو شناختگر با در نظر گرفتن كلاس‌هاي سرويس
320
بهبود سيستم نت در كارخانه صنايع طراحان دوخت يزد
321
بهبود سيستم نگهداري وتميرات بهره ور وپيشگيرانه در كارخانه توليدكنسانتره زرشك ﴿مطالعه موردي كارخانه خوشه سرخ شرق قاينات ﴾
322
بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر پالايش گروهي با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق و تجزيه ي ماتريس
323
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از تكنيك نمونه برداري فشرده
324
بهبود سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرنل هاي مركب
325
بهبود سيستم هاي شهرت براي مديريت اعتماد در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از نظريه بازي ها
326
بهبود سيستم يادگيري الكترونيكي MOODLE براي مديريت دروس بر بستر ابر
327
بهبود سيستم‌هاي تشخيص نفوذ در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
328
بهبود سيستم‌هاي تطبيقي مبتني بر پروفايل كاربر با استفاده از هستان‌شناسي و تكنيك‌هاي وب ‌مفهومي
329
بهبود سيستمهاي قابليت اعتماد , improving of reability systems
330
بهبود شاخص هاي عملكردي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه بدون جاروبك با رويكرد ترانسفورمر گردان و ساخت يك نمونه آن
331
بهبود شاخص هاي كيفيت توان ميكروگريد با حضور خودروهاي برقي
332
بهبود شاخص‌‌هاي ريسك شبكه توزيع هوشمند با تاكيد بر توپولوژي‌هاي مختلف شبكه سايبري
333
بهبود شبكه مبدل هاي حرارتي واحد تقطير پالايشگاه اصفهان به كمك آناليز پينچ با در نظر گرفتن اثرات افت فشار
334
بهبود شبكه هاي بي سيم IEEE802.15.4 در لايه MAC به منظور كاهش تاخير ارسال اطلاعات در شبكه هاي صنعتي
335
بهبود شبكه هاي خودسازمان ده رشد يابنده سلسه مراتبي
336
بهبود شبكه هاي خياباني در ارتباط با وقوع تصادف ترافيكي در آنها
337
بهبود شبكه هاي عصبي پالسي به منظور بخش بندي تصاوير و طبقه بندي داده ها
338
بهبود شبكه هاي عصبي همگشتي با در نظر گرفتن عدم قطعيت داده ها
339
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني با بررسي حركات پنجگانه و تعيين كلاس حركتي و پيش بيني حركت
340
بهبود شبيه سازي كنترل بازتواني دست رساني براساس سينرژي عضلاني
341
بهبود شرايط آكوستيك در مساجد با نگرش تحليلي وضوح گفتار در مساجد دوره قاجار تبريز (با رويكرد تأثير آجر و تزئينات آجري بر زمان واخنش RT)
342
بهبود شرايط دريل كاري جهت جلوگيري از نكروز حرارتي در استخوان
343
بهبود شرايط فرآيند سرخ كردن حلقه هاي پياز به منظور توليد محصول با كيفيت مطلوب
344
بهبود شرايط فرم دهي آلياژهاي تيتانيوم و شبيه سازي المان محدود فرايند فرم دهي كشش عميق گرم ورق Ti-6Al-4V
345
بهبود شناسايي آلتراسيون هاي پيرامون كانسار مس پورفيري دره زار از طريق روش هاي ادغام و تفكيك طيفي زير پيكسلي داده هاي ماهواره اي چند طيفي
346
بهبود شيوه استخراج ويژگي تشخيص حركت در چهره در حل مسئله تعيين اتوماتيك حالات چهره
347
بهبود شيوه سيگنالينگ SIP با استفاده از SDN
348
بهبود شيوه هاي ارزيابي مديريت پروژه ( مورد مطالعه: پروژه هاي سخت افزاري و نرم افزاري)
349
بهبود شيوه هاي تخصيص طيف در سيستم هاي راديو شناختگر با دريافت اطلاعات پاره‌اي از شبكه
350
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
351
بهبود صداخفه‌‌كن انتهايي خودرو سايپا-تيبا 2 با هدف كاهش صداي برون‌رو، سامان‌دهي به طنين آن و افزايش توان پيشرانه
352
بهبود صنعت هواپيمايي در ايران از طريق ادغام يا انحلال شركت هاي هواپيمايي جديد
353
بهبود صيانت از قيود و تحليل پايداري الگوريتم Min-Max جهت كنترل سوخت موتور توربوفن
354
بهبود ضرائب فيلتر FIR توسط شبكه عصبي
355
بهبود ضرب كننده در تكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي QCA
356
بهبود ضريب افت انتقال صوتي پلي كربنات با به كارگيري نانوساختار
357
بهبود ضريب توان و كاهش ميزان هارمونيكهاي جريان يكسو كننده هاي سه فاز در شبكه قدرت با استفاده از روش سوئيچينگ ولتاژ صفر(ZVS)و جريان صفر (ZCS)
358
بهبود ضريب قدرت و توزيع هارمونيكي جريان خط در يكسوسازهاي قدرت توسط نرم افزار تحليل مدارهاي الكترونيك قدرت (PECA)
359
بهبود طبقه بندي برگ براي شناسايي گياه با استفاده از يادگيري عميق
360
بهبود طبقه بندي تصور گفتاري در واسط مغز رايانه - با استفاده از روشهاي يادگيري ديكشنري
361
بهبود طبقه بندي كنندة نوع مدولاسيون مبتني بر ويژگي
362
بهبود طراحي VLSI تبديل گسسته كسينوسي دوبعدي با اتلاف توان پايين و محاسبات اندك
363
بهبود طراحي دستگاه آزمايشگاهي بررسي كشش بين سطحي و زاويه تماس
364
بهبود طراحي دوچرخه برقي شهري با رويكرد بازي انگارانه
365
بهبود طراحي سپر پژو 405 در تصادف كم سرعت
366
بهبود طراحي كنترل كننده سرعت موتور القايي به روش كنترل برداري غيرمستقيم با استفاده از تخمين همزمان سرعت و پارامترهاي موتور
367
بهبود طراحي ماژول جلوپنجره پلتفرم ملي با كنترل فعال جريان
368
بهبود طراحي محصول با استفاده از روش توسعه كيفي عملكرد QFD : مطالعه موردي مبلمان مدارس مقطع راهنمايي شهر تهران ﴿تحت حمايت سازمان نوسازي مدارس كشور﴾
369
بهبود طراحي و پياده سازي جرم شناسي شبكه بر اساس مدل ظرف عسل
370
بهبود طراحي وب سايت تطبيق پذير براي دستگاه هاي موبايل
371
بهبود طرح پلانچينگ پانيل ذوب
372
بهبود طرح كانال كنترل مشترك لايهMACدر شبكه هاي راديوي شناختي
373
بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر همزماني گره ها
374
بهبود ظرفيت جذب دانش مبتني بر رويكرد كارت امتيازي متوازن: روش پويايي شناسي سيستم ها – مورد مطالعه شركت گاز اصفهان
375
بهبود ظرفيت در شبكه هاي اقتضايي با در نظر گرفتن محدوديت تاخير
376
بهبود ظرفيت در مخابرات سيار با استفاده از آنتن هوشمند
377
بهبود ظرفيت سيستم با استفاده از روشهاي مختلف تكرار فركانسي در شبكه هاي IEEE 802.16 OFDMA
378
بهبود عدالت در شبكه هاي مشاركتي چند - كاربره به كمك انتخاب رله بين - لايه اي
379
بهبود عدد نويز و خطينگي تقويت‌كننده‌هاي كم‌نويز (LNA) براي كاربردهاي باند وسيع در تكنولوژي‌هاي نانومتر CMOS
380
بهبود علمكرد تشخيص آسيب پذيري در تحليل لكه گذاري توسط بررسي تفاضلي
381
بهبود عمر باتري ليتيومي با سيستم مديريت حرارتي بر پايه مواد تغيير‌فاز‌دهنده در خودروي الكتريكي
382
بهبود عمر قطعات جوشكاري شده ناچ دار به كمك اصلاح طول آشفتگي جريان تنش سنت و نافت
383
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد MRP با استفاده از تئوري محدوديتها
384
بهبود عملكرد FCL-DVR در شبكه توزيع به منظور بازيابي ولتاژ و محدودسازي جريان خطا
385
بهبود عملكرد TCP روي شبكه سيار موردي با استفاده از روش بين لايه اي
386
بهبود عملكرد آرايه آنتن مايكرواستريپ با تزويج روزنه اي توسط ساختارهاي EBG
387
بهبود عملكرد آشكارسازهاي وفقي راداري در حضور كلاتر AR و اهداف تداخلي
388
بهبود عملكرد آكوستيكي فوم ها با به كارگيري ذرات نانو
389
بهبود عملكرد آنتن شيپوري مبتني بر موجبر مجتمع در زيرلايه با استفاده از شكل دهي زيرلايه
390
بهبود عملكرد آنتن ويوالدي با استفاده از فرامواد
391
بهبود عملكرد آيروديناميكي دماغه‌هاي ماوراءصوت به روش تزريق جت متقابل
392
بهبود عملكرد استخر خورشيدي گراديان نمك با استفاده از روش‏هاي عددي
393
بهبود عملكرد الكتريكي و نوري سلول‌هاي خورشيدي چندپيوندي با ارائه ساختار نوين پيوند تونلي و اصلاح روكش ضدبازتاب
394
بهبود عملكرد الگوريتم كنترل ازدحام Vegas-TCP در رقابت با الگوريتم TCP-Reno
395
بهبود عملكرد امنيتي سرورهاي SIPدر مقابل آسيب پذيري ها در چارچوب IMS
396
بهبود عملكرد امولاتور بار در حالت عملكرد جزيره اي ريز شبكه به منظور دنبال كردن توان مرجع با استفاده از كنترل كننده عصبي
397
بهبود عملكرد اينورتر فركانس بالاي مورد استفاده در سيستم گرمايش القايي
398
بهبود عملكرد اينورتر منبع امپدانسي با طراحي كنترل كننده بهينه
399
بهبود عملكرد اينورترهاي سهفاز با استفاده از كنترل پيش بين
400
بهبود عملكرد باتري ليتيم-يون از طريق پوشش‌دهي ماده كاتدي تجاري LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 با ليتيم زيركونات (Li2ZrO3)
401
بهبود عملكرد پارچه پنبه/پلي استر استتاري در ناحيه مادون قرمز با طول موج كوتاه
402
بهبود عملكرد پديده ي احتراق در توربين هاي گازي نيمه پيش آميخته
403
بهبود عملكرد پرتال شهرداري ها نمونه موردي:‌ پرتال الكترونيك شهرداري يزد
404
بهبود عملكرد پردازش داده هاي بزرگ با استفاده از اجراي هادوپ تحت شبكه هاي تعريف شده نرمافزاري
405
بهبود عملكرد پروانه كمپرسور گريز از مركز يك ميكروتوربين گاز
406
بهبود عملكرد پروتز دست با استفاده از پردازش سيگنال مايوالكتريك سطحي
407
بهبود عملكرد پروتكل OLSR در شبكه هاي بي سيم موردي
408
بهبود عملكرد پروتكل مسيريابي كنترل و تشخيص پوياي ازدحام در شبكه سيار موردي
409
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي آگاه از كدينگ شبكه در شبكه هاي بيسيم مش
410
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي ايمن بر مبناي اعتماد در شبكه هاي موردي متحرك
411
بهبود عملكرد پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم
412
بهبود عملكرد پليمرهاي قالب مولكولي با استفاده از مونومرهايي با گروههاي عاملي مختلف: مطالعات تئوري و تجربي
413
بهبود عملكرد تخمين گر كم ترين ميانگين مربع خطاي خطي كانال در سيستم هاي چند آنتني انبوه
414
بهبود عملكرد ترانزيستورهاي اثر ميداني تونل زني نانومتري با مهندسي گيت
415
بهبود عملكرد تشكيل تصوير و جبران سازي خطاي حركت مبتني بر روش برد- داپلر در رادارهاي روزنه مصنوعي
416
بهبود عملكرد تصفيه خانه فاضلاب با تكيه بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و مصرف انرژي
417
بهبود عملكرد تعادلساز باتريهاي سري مبتني بر روش هوشمند
418
بهبود عملكرد جداسازي كورسيگنالهاي گفتار با به كار گيري روش زير باند
419
بهبود عملكرد جداسازي نفت از آب در سيستم شناورسازي با گاز، با استفاده از شبيه سازي هيدروديناميكي
420
بهبود عملكرد حفاظت تطبيقي رله هاي اضافه جريان با استفاده از كاهش تعداد گروههاي تنظيمي رله ها
421
بهبود عملكرد حلقه رديابي در گيرنده هاي GPS با استفاده از فيلتر كالمن
422
بهبود عملكرد خاك رس به عنوان حفاظ در مراكز دفن پسماندها جهت حفاظت از محيط زيست
423
بهبود عملكرد خطوط انتقال با استفاده از فراماده
424
بهبود عملكرد خنك كاري ميكروكانال با استفاده از نانوسيال با لزجت غير نيوتني
425
بهبود عملكرد دسته بندي بسته ها با استفاده از پردازش موازي
426
بهبود عملكرد دسته بندي متون و اسناد فارسي با استفاده از روش PCA و تركيب الگوريتم‌هاي جستجوي تكاملي
427
بهبود عملكرد ديناميكي SSSC و STATCOMدر سيستم قدرت
428
بهبود عملكرد ديناميكي سيستم توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي دوسو تغذيه از طريق تنظيم بهينه پارامترهاي كنترلي با استفاده از روش تحليل حساسيت مسير حالت و تئوري انشعابات
429
بهبود عملكرد ديناميكي قطار و كاهش مصرف انرژي با تعيين نقطه شروع خلاصي
430
بهبود عملكرد راه اندازي پيل سوختي اكسيد جامد
431
بهبود عملكرد رديابي تصويري به كمك فيلتر ذره اي و روش هاي هوشمند
432
بهبود عملكرد رشته خودروها با ارسال اطلاعات دريچه گاز خودروي پيشرو
433
بهبود عملكرد رله ديستانس در خطوط فشار قوي
434
بهبود عملكرد رله‌هاي بازبست تك‌فاز در خطوط انتقال فشارقوي با استفاده از تجهيزات كمكي و آناليز تشخيص خطا
435
بهبود عملكرد رو شهاي مبتني بر ب هروزرساني محتويات در فمتوكشينگ
436
بهبود عملكرد روتور توربواكسپندر به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
437
بهبود عملكرد روش HMM در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
438
بهبود عملكرد روش هاي تحليلي محاسبات فشار امتزاجي كمينه
439
بهبود عملكرد روشهاي چند كاناله بهسازي گفتار در شرايط واقعي
440
بهبود عملكرد ريزشبكه هاي دورگه ac/dc با استفاده از D-FACTS با در نظر گرفتن خودروهاي اتصال برقي
441
بهبود عملكرد زنجيره تامين
442
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطا با تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
443
بهبود عملكرد ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه حين خطابا تغيير توپولوژي مبدل الكترونيك قدرت
444
بهبود عملكرد ژنراتور القايي دو سو تغذيه حين خطا با استفاده از محدود كننده جريان خطا
445
بهبود عملكرد ژنراتور توربين بادي در شرايط ولتاژ نامتعادل شبكه
446
بهبود عملكرد سامانه هاي تشخيص هويت بيومتريك با تلفيق اطلاعات گفتار اثرانگشت و چهره
447
بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه با استفاده از پردازش هوشمند سيگنال
448
بهبود عملكرد سامانه‌هاي كنترل تحت شبكه با استفاده از شبكه عصبي
449
بهبود عملكرد سرويس DNS پياده سازي شده بر مبناي متد مسيريابي Anycast
450
بهبود عملكرد سلول هاي خورشيدي حساس شده به رنگ با به كار گيري نقاط كوانتومي كربني سنتز شده از ضايعات فرآوري شكر
451
بهبود عملكرد سلول‌هاي خورشيدي رنگدانه اي با به‌كارگيري كمپلكس‌هاي پالاديم به ‌عنوان حساس كننده هاي جديد، بهره گيري از ميدان الكتريكي مدوله شده درلايه نشاني الكتروفورتيكي جهت تهيه فيلم نيمه رسانا و استفاده از اصلاح‌گرهاي گرافن عامل دار شده با آمينواسيدهاي زيست سازگار در تهيه لايه فوتوآند
452
بهبود عملكرد سنگ زني سوپرآلياژ پايه نيكل توسط تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ اكسيد آلومينيوم با و بدون بكارگيري خنك كار نيتروژن مايع
453
بهبود عملكرد سيستم اعتماد در مسيريابي شبكه‌هاي اقتضايي متحرك در قبال تغيير رفتار گره متخاصم
454
بهبود عملكرد سيستم پيشنهاددهنده، به كمك تحليل شبكه‌اجتماعي روي گراف توصيه‌ي كاربران
455
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخ.رد مرتبط كاربر
456
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
457
بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوي با وووو استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر
458
بهبود عملكرد سيستم تعليق با استفاده از ميراكر جرمي تنظيم شده
459
بهبود عملكرد سيستم كنترل تله رباتيك در حضور محيط فعال و كاربرد آن در جراحي قلب تپنده
460
بهبود عملكرد سيستم كنترل سطح آب درام بويلر (طراحي الگوريتم سيستم كنترل مناسب )
461
بهبود عملكرد سيستم كنترل مبتني بر رويداد براي فرآيند شيميايي آلكيلاسيون بنزن
462
بهبود عملكرد سيستم كنترل مستقيم نيرو براي موتور سنكرون مغناطيس دايم خطي بر اساس حالت ساختار متغير براي سروهاي كنترل موقعيت
463
بهبود عملكرد سيستم كنترل موتور جريان مستقيم بدون جاروبك شش فاز
464
بهبود عملكرد سيستم مخابراتي طي فگسترده با بكارگيري كدهاي سوراخ شده
465
بهبود عملكرد سيستم مديريت ارزش كسب شده با به كارگيري نمودار كنترلي چند متغيره ميانگين موزون متحرك نمايي در كنترل فرايند آماري
466
بهبود عملكرد سيستم هاي پيشنهاد دهنده ي گردشگري با استفاده از تركيب اعتماد و آگاهي به زمينه
467
بهبود عملكرد سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش‏هاي همبستگي سنجي هشدارهاي توزيع شده
468
بهبود عملكرد سيستم هاي تصديق گوينده مستقل از متن با استفاده از تركيب طبقه بندي كننده ها
469
بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه كننده با بهره گيري از فرهنگ خريدار
470
بهبود عملكرد سيستم هاي چندعاملي كنترل شده از طريق مدل پيش بين
471
بهبود عملكرد سيستم هاي گرمايشي خورشيدي با نانو سيال
472
بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي دسترسي چندگانه OFDM به منظور كاهش تداخل
473
بهبود عملكرد سيستم هاي مكان يابي منبع گفتار در محيط هاي واقعي
474
بهبود عملكرد سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي با استفاده از عوامل هوشمند فازي
475
بهبود عملكرد سيستم‌هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روش REPTree و ويژگي‌هاي موثر
476
بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص جنس گوينده gender detection با استفاده از طبقه بندي كننده هايي نظير GMM و SVM و تركيب آنها
477
بهبود عملكرد سيستمهاي جداسازي گفتار دو گوينده در حالت تك ميكروفونه
478
بهبود عملكرد سيستمهاي كنترل مد لغزشي با كاربرد روي وسايل پرنده
479
بهبود عملكرد شبكه راديوئي شناختگر مبتني بر پرش فركانسي وفقي در يك محيط پارازيتي با بكارگيري روش هاي سنجش طيف مشاركتي ايمن
480
بهبود عملكرد شبكه هاي توري بي سيم با بكارگيري آنتن هاي جهت دار
481
بهبود عملكرد شبكه هاي دسترسي راديويي ابري با مشاركت توزيع شده
482
بهبود عملكرد شبكه هاي رله اي هميارانه مبتني بر OFDM در نسل چهارم
483
بهبود عملكرد شبكه‌ي مشاركتي دوسويه DF با انتخاب رله و تخصيص بهينه‌ي توان
484
بهبود عملكرد شتاب دهنده الكتروني كم انرژي
485
بهبود عملكرد غشاهاي تبادل كاتيون براي فرآيند الكترودياليز
486
بهبود عملكرد غشاهاي شبكه آميخته پليمري با استفاده از نانو ذرات چارچوب‌ فلز - آلي در فرآيند تراوش تبخيري
487
بهبود عملكرد غشاي سلولز استاتي اسمز مستقيم با استفاده از نانوذرّات
488
بهبود عملكرد غشاي نانو ليفي اسمز مستقيم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe2O3 عامل دار شده در محلول كشنده
489
بهبود عملكرد قيمت گذاري هزينه هاي انتقال با استفاده از روش نقطه به نقطه
490
بهبود عملكرد كشنده چنديدك با بهكارگيري ترمزگيري اختلافي
491
بهبود عملكرد كمپرسور در شرايط سرج و واماندگي
492
بهبود عملكرد كمپرسور محوري تحت اغتشاشات ورودي به وسيله تزريق جت هوا در ناحيه درز نوك رديف پره
493
بهبود عملكرد كنترل غيرمتمركز سازه‌ها با استفاده از تخمينگر مقاوم و درنظرگرفتن عدم قطعيت‌ها
494
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور درموتورهاي جريان مستقيم بدون جاروبك براي كاربرد در خودرو هاي الكتريكي
495
بهبود عملكرد كنترل مستقيم گشتاور محركه القايي بدون حسگر بابكارگيري مبدلهاي ماتريسي
496
بهبود عملكرد كنترلي صندلي چرخ‌دار در برخورد با موانع استاتيكي و بالا بردن سرعت پاسخ و امكان انجام سرعت متغير با صندلي‌ چرخ‌دار و تشخيص موانع در حال حركت
497
بهبود عملكرد ليزر ديسك نازك از طريق بهينه سازي سامانۀ دمش، براي توان هاي از مرتبۀ كيلووات
498
بهبود عملكرد ماشين بولتزمن با استفاده از تئوري آشوب و نظريه ميدان متوسط
499
بهبود عملكرد مبدلهاي منبع ولتاژ﴿VSC﴾ در تبادل توان بين واحدهاي توليد پراكنده و شبكه در شرايط اتصال كوتاه نامتقارن
500
بهبود عملكرد مجموع نرخ سيستم چندكاربره OFDM مبتني بر IDMA
501
بهبود عملكرد محفظه احتراق ميكرو به واسطه افزودن هيدروژن در يك پيكر بندي تيغه مانع
502
بهبود عملكرد مخابرات ماهواره اي پخشي همه جانبه با استفاده از راهبرد رله
503
بهبود عملكرد مدل بازشناسي اشياي مبتني بر ساختار سيستم بينايي انسان
504
بهبود عملكرد مدل قطعه اي اتفاقي نرم (SSSM) در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
505
بهبود عملكرد مدل هاي با پيچيدگي كم به كمك روش هاي يادگيري ماشين
506
بهبود عملكرد مدل هاي هوشمند در پيش بيني كيفيت منسوجات توليدي صنعت پوشاك با بكارگيري ساختارهاي تركيبي
507
بهبود عملكرد مشاركتي كاربران ثانويه در يك سيستم راديوشناختي
508
بهبود عملكرد معادله حالت PHSC بمنظور كاربرد در پيش بيني رفتار فازي پليمرها
509
بهبود عملكرد مكان يابي با استفاده از اعتماد در شبكه هاي حسگر بي سيم
510
بهبود عملكرد مهندسي ارزش با استفاده از QFD و TRIZ مطالعه موردي : شركت ادوات راهداري شهاب
511
بهبود عملكرد موتور PMSMتغذيه‌شده با مبدل ماتريسي توسط كنترل پيش‌بين
512
بهبود عملكرد موتور سنكرون مغناطيس دائم خط راه انداز
513
بهبود عملكرد موتور مغناطيس دائم بدون گيربكس ورنير
514
بهبود عملكرد موتورهاي جستجوگر با ارزيابي پارامترهابه رو دسته بندي فلزي .
515
بهبود عملكرد ميكروپمپ الكترواسمزي به روش عددي
516
بهبود عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك به روش عددي
517
بهبود عملكرد نظارت بر فرآيندهاي صنعتي مبتني بر تحليل مولفه هاي اصلي
518
بهبود عملكرد همزمان كننده سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده آشوبناك
519
بهبود عملكرد و قابليت استفاده‌ي برون‌سپاري پردازش‌ها در دستگاه‌هاي همراه اندرويدي
520
بهبود عملكرد يادگيري تقويتي در شبيه‌ساز دوبعدي ربات هاي فوتباليست
521
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
522
بهبود عملكرد يك روش برآورد جهت نگاه با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
523
بهبود عملكرد يك سيكل تركيبي جهت بازيابي انرژي و اگزرژي گاز طبيعي مايع شده
524
بهبود عملكرد يكسوساز بوست سه فاز در شبكه نامتعادل با استفاده از كنترل فازي
525
بهبود عملكرد يكسوساز توان بالاي مورد استفاده در ساختار ترانسفورماتور الكترونيكي با استفاده از كنترل پيش‏بين
526
بهبود عملكرد، طراحي و ساخت مبدل‌هاي DC-DC غيرايزوله بسيار كاهنده
527
بهبود عملكردهاي شهري از طريق اعمال سياست‌هاي توقفگاه‌هاي همگاني مطالعه‌ي موردي: خيابان ونك، تهران
528
بهبود عملگر مدولاسيون فضايي در كانال هاي با محو شدگي چند مسيري
529
بهبود عملگر مدولاسيون هاي آشوبي در محيط هاي با محو شدگي چند مسيره
530
بهبود عمليات جابجايي واگن‌هاي حامل سنگ‌آهن از طريق تركيب روش توليد ناب و ابزار شبيه‌سازي
531
بهبود عمليات در فرايند STPP ﴿مطالعه HAZOP ,بهينه سازي انرژي و استراتژي كنترل ﴾
532
بهبود عمليات كارگزاري هاي بورس و اوراق بهادار به كمك شبيه سازي ﴿ مطالعه موردي يك كارگزاري نمونه ﴾
533
بهبود عمليات كانتينري پس كرانه اي ريلي در بندر با رويكرد راه آهن ناب، مطالعه موردي: شبيه‌سازي بندر شهيد رجايي
534
بهبود عيب يابي گيربكس خودرو با بكارگيري روش نوين پردازش سيگنال ارتعاشي
535
بهبود عيب يابي لايه فيزيكي شبكه H1 در فيلد باس Foundation
536
بهبود فازينگ جعبه خاكستري به كمك تحليل فايل اجرايي برنامه
537
بهبود فازينگ جعبه‌سفيد با كمّي‌كردن ريسك مسيرها
538
بهبود فرآيند استخراج ويژگي با استفاده از يادگيري عميق و انتخاب ويژگي مبتني بر نمايش تنك
539
بهبود فرآيند بخش‌ بندي تصوير مبتني بر برش گراف
540
بهبود فرآيند برنامه ريزي استراتژيك با استفاده از رويكرد تحليل عاملي مطالعه موردي: زير نظام دولتي آموزش عالي استان اصفهان
541
بهبود فرآيند تشخيص احساسات به كمك پردازش تصوير چهره
542
بهبود فرآيند سنجش در آزمايش توالي يابي دي.ان.اي درون كانال سيال
543
بهبود فرآيند سنگزني خزشي اينكونل 738 به كمك تغيير در ساختار هندسي چرخ سنگ و ارتعاشات التراسونيك
544
بهبود فرآيند شكل‬دهي ورق‬هاي پلي‌متيل‌متاكريلات با توجه به الزامات اپتيكي
545
بهبود فرآيند كاهش ابعاد داده‌هاي بيوانفورماتيكي با به‌كارگيري روش‌هاي تركيبي
546
بهبود فرآيند كشف وب سرويس در محيط هاي توزيع شده با افزودن محتويات معنايي
547
بهبود فرآيند گوگرد زدايي اكسايشي از سوخت ديزل با گوگرد بالا با استفاده از كاتاليزور پلي اگزومتال
548
بهبود فرآيند مدل سازي پس زمينه هاي پيچيده به منظور آشكارسازي اشيا پيش زمينه
549
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي
550
بهبود فرآيندها در سازمان آب منطقه اي اصفهان
551
بهبود فراتفكيك‌پذيري چند‌قابي با كمك تخمين‌گرهاي خطي و انتخاب مناسب قاب‌ها
552
بهبود فرايند آشكار سازي مولفه P300 با استفاده از روش‌هاي شناسايي الگو
553
بهبود فرايند انتشار در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از توصيه گري مخاطب به كاربران منتشركننده محتوا
554
بهبود فرايند تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم Data Aggregation Improvement In Wireless Sensor Networks
555
بهبود فرايند تصميم‌گيري در سيستم‌هاي پاسخ به نفوذ حساس به هزينه
556
بهبود فرايند توسعه نوم افزار با استفاده از رويكرد شش سيگما
557
بهبود فرايند توليد زيستي استن، برتانول و اتانول از مواد ليگنوسلولزي
558
بهبود فرايند توليد كارخانه فرآوري مجتمع معدني و صنعتي سنگ آهن گل گهر براساس مطالعات كانه آرايي
559
بهبود فرايند درزه نگاري در توده سنگ هاي درزه دار با بكارگيري تكنيكهاي پردازش تصوير
560
بهبود فرايند ذهني در يادگيري يك اثر پيانويي
561
بهبود فرايند فتوكاتاليستي حذف مواد رنگزا با استفاده از نانو ذرات اكسيد گرافن
562
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيك و ديوارههاي نانوآهن، با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
563
بهبود فرايند همزمان الكتروكينتيكو ديوارههاي نانوآهن با استفاده از كنترل pH جهت حذف كروم از خاك
564
بهبود فرمي درب عقب و درب صندوق عقب پژو 206 SD
565
بهبود فرورفتگي ولتاژ در شبكه توزيع چند شينه به كمك محدودكننده جريان خطاي ابررسانا (SFCL)
566
بهبود فشارهاي فيزيكي (اسكلتي _عضلاني) محيط كار با استفاده از روش تاگوچي (مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار )
567
بهبود فشارهاي فيزيكي اسكلتي _عضلاني محيط كار با استفاده از روش تاگوچي مورد كاوي شركت پشتيباني نرم افزار
568
بهبود فعاليت تيروزيناز نمايان شده در سطح اسپور و مطالعه كاربردهاي آن
569
بهبود فعاليت كاتاليزور تبديل گاز سنتز به متانول
570
بهبود فناوري بكارگرفته شده در پياده‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي روي تلفن‌همراه به صورت نظيربه‌نظير
571
بهبود قابليت اطمينان تجهيزات كاركرده با توجه به وارانتي و سياست هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه متوالي
572
بهبود قابليت اطمينان در دسترسي به رسانه انتقال در شبكه‌هاي بين‌خودرويي اقتضايي راديوي هوشمند با استفاده از مديريت اعتماد
573
بهبود قابليت اطمينان در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با مديريت كنترل‌كننده‌هاي توزيع‌شده
574
بهبود قابليت اطمينان در مدارات پياده سازي شده برروي FPGA با استفاده از تكامل تركيبي و بهينه سازي چندهدفه
575
بهبود قابليت اطمينان در مسيريابي هوشمند شبكه هاي متحرك تحمل پذير تاخير
576
بهبود قابليت اطمينان شبكه‌هاي بر تراشه به كمك مديريت توزيع بار
577
بهبود قابليت اطمينان مدارهاي ديجيتال به كمك معماري‌هاي مبتني بر افزونگي
578
بهبود قابليت اطمينان و ايمني سيستم هاي پروسسوري براي استفاده در محيط هاي بحراني
579
بهبود قابليت اعتماد به عملكرد شبكه هاي حمل و نقل شهري تحت وقوع شلوغي هاي بازگشت پذير در شرايط بي اطلاعي راننده از وضعيت ترافيك با استفاده از سياست تعريض خيابان ها
580
بهبود قابليت انتقال توان در سيستم‌هاي انتقال توان بي‌سيم
581
بهبود قابليت دسترسي سيستم هاي سري - موازي تعمير پذير بر مبناي بهينه سازي نرخ شكست و نرخ تعمير اجزاء
582
بهبود قابليت رنگرزي پلي اتيلن ترفتالات گريد الياف بر پايه تكنولوژي دندريمرها
583
بهبود قابليت رنگرزي پلي پروپيلن با استفاده از تركيبات ماكرومولكولي آمين دار
584
بهبود قابليت شكل پذيري پارچه هاي دو شانه استاندارد حلقوي تاري با تغيير ساختمان بافت (تريكو، لاكنيت و ساتين)
585
بهبود قابليت عبور از ولتاژ پايين توربين بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
586
بهبود قابليت فرآيند با استفاده از متدلوژي شش سيگما در يكي از قطعه سازان خودرو شركت ﴿شهاب شمس﴾
587
بهبود قابليت فهم گفتار در محيط هاي نويزي
588
بهبود قابليت گذر از افت ولتاژ در ريز شبكه‌ها
589
بهبود قابليت گذر از خطا در توربين هاي بادي مبتني بر ژنراتور القايي تغذيه دوگانه
590
بهبود قابليت گذر از خطاي DFIG در ريز شبكه
591
بهبود قابليت ماندگاري الگوريتم هاي مسيريابي موردي از لحاظ امنيتي در مقابل تهديدات بيزانسي
592
بهبود قابليت هاي درايو كنترل مستقيم گشتاور موتورهاي مغناطيس دائم با استفاده از روش فرامدولاسيون
593
بهبود قدرت تمايز DEA و رتبه بندي واحدهاي كارا بر اساس وزن
594
بهبود قطعه بندي بافت هاي پويا و كاربرد آن در مكان يابي و قطعه بندي تصاوير MR قلب
595
بهبود كاتاليست Pt/LaCoO در واكنش انتقال آب گاز
596
بهبود كاتاليست هاي Fe-Al-Cu در واكنش Water-Gas Shift
597
بهبود كارآيي برد مشتركين تلفن ثابت متداول
598
بهبود كارآيي پروتكلTCPدر شبكه هاي محلي بي سيم از طريق اصلاح پروتكل لايه لينك داده
599
بهبود كارآيي تقسيم كننده توان مايكرو استريپي با استفاده از تكنيك هاي DGS و MTMو كاربرد مدارهاي معادل WLANآنها در
600
بهبود كارآيي روش هاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم از طريق تجميع اطلاعات
601
بهبود كارآيي روش‌هاي محاسباتي ارزيابي كيفيت ادراكي تصوير
602
بهبود كارآيي سيستم هاي بيومتري حركتي انسان مبتني بر ويژگي‌هاي حوزه‌ي زمان و الگوي حركت
603
بهبود كارآيي سيستمهاي بازشناسي گوينده با استفاده از شبكههاي بيزي پويا
604
بهبود كارآيي طيفي سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي توزيع شده با استفاده از تكنيك هاي شكل دهي باريكه و پيش كد گذاري
605
بهبود كارآيي كدينگ شبكه در شبكه هاي بي سيم چندگامه
606
بهبود كارآيي مدار آسياي گلوله اي سه چاهون با بررسي پارامترهاي عملياني
607
بهبود كارآيي مدار فلوتاسيون گالن در كارخانه فرآوري سرب و روي سرمه
608
بهبود كارآيي مديريت ذخيره سازي در شبكه اقتضايي سيار مبتني بر خوشه
609
بهبود كارآيي منسوجات بي بافت سوزن زني شده بهداشتي
610
بهبود كارآيي و توان شبكه‌هاي روي تراشه با استفاده از ارتباطات نوري
611
بهبود كارائي پروتكل TCP با استفاده از كدگذاري شبكه
612
بهبود كارائي سيستم تشخيص نفوذ فازي با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي
613
بهبود كارائي مدارهاي الكتريكي چاپ شده توسط چاپگر جوهرافشان بر بسترهاي انعطاف پذير و منسوجات
614
بهبود كارائي مديريت گفتگو در سيستم هاي مكالمه گفتاري با هدف غلبه بر عدم قطعيت
615
بهبود كارادئي الگريتمSimpleبراي حل جريانهاي قابل تراكم
616
بهبود كارايي ‌با استفاده ‌از كاهش تأخير‌ در شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار
617
بهبود كارايي SIP در شرايط اضافه بار با استفاده از قابليت هاي پروتكل هاي انتقال اتصال-گرا
618
بهبود كارايي اپسيلون-غالب بر اساس شبكه هاي ناحيه اي
619
بهبود كارايي اتصالات نقطه به نقطه مجازي در شبكه‌هاي روي تراشه
620
بهبود كارايي احراز هويت و حفظ حريم خصوصي سامانه‌هاي شناسايي راديويي براي كاربرد مديريت ترافيك
621
بهبود كارايي اقتصادي توليد سبزيجات در استان خراسان رضوي
622
بهبود كارايي الگوريتم هاي حسگري فشرده براي آشكارسازي اهداف متحرك در رادارهاي فركانس پله اي
623
بهبود كارايي الگوريتم هاي يادگيري ماشين براي سري هاي زماني در بازارهاي مالي
624
بهبود كارايي انرژي با هماهنگ كردن استراتژي هاي خواب درلايه هاي مسيريابي وكنترل دسترسي به رسانه درشبكه هاي حسگر بي سيم
625
بهبود كارايي انرژي در شبكه هاي راديو شناختي با استفاده از تخصيص كانال
626
بهبود كارايي اينورترهاي PV بدون ترانسفورمر تكفاز با جداسازي DC
627
بهبود كارايي با احتساب امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيم با بكارگيري ايده گره ثانويه
628
بهبود كارايي بر وات در تراشه‎‌‏هاي چندپردازنده باتغيير در پروتكل هماهنگي حافظه ‎‌‏نهان
629
بهبود كارايي برنامه نويسي ژنتيك با توسعه نظريه شِما مبتني بر شايستگي
630
بهبود كارايي پروتكل SIP بر اساس انتخاب مناسب پروتكلهاي شبكه
631
بهبود كارايي پروتكل TCPبر روي سيستمهاي بي سيم با استفاده از مديريت صف و مكانيزمهاي FEC
632
بهبود كارايي پروتكلهاي مسيريابي امن با راهكارهاي ناشناسي در شبكه هاي موردي سيار
633
بهبود كارايي پيل سوختي از نوع غشاء تبادل پروتون با بهينه سازي ساختار كانال عبور جريان در صفحات دو قطبي
634
بهبود كارايي تشخيص كدپوسته با رويكرد شبيه سازي پردازنده
635
بهبود كارايي حافظه نهان در پردازنده هاي چند هسته اي نا متقارن
636
بهبود كارايي در پروتكل مسيريابي RPL در شبكه هاي حسگر بي سيم
637
بهبود كارايي در زمان بندي عادلانه ترافيك هاي تك پخشي و چند پخشي در سوئيچ هاي با بافر ورودي
638
بهبود كارايي در سيستم هاي پردازش تصاوير با استفاده ي كارآمد از توسعه هاي SIMD
639
بهبود كارايي در شبكه هاي توري بي سيم با استفاده از كنترل توان
640
بهبود كارايي در شبكه هاي داده نام گذاري شده با استفاده از فيلترها
641
بهبود كارايي در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد همكاري ميان ارائه دهندگان سرويس مستقل به كمك نظريه ي بازي ها
642
بهبود كارايي در كاربرد محاسبه سيار با استفاده از آگاهي از زمينه (Context-aware)
643
بهبود كارايي در محاسبات امن با استفاده از پروتكل هاي انتقال مبهم احراز اصالت شده
644
بهبود كارايي در محاسبات نقط هاي منحن يهاي بيضوي جهت عمليات رمزنگاري
645
بهبود كارايي در مديريت تداخل هماهنگ تداخل هماهنگ آگاه از تحرك در شبكه هاي ناهمگون LTE
646
بهبود كارايي درايو بدون حسگر كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از روشهاي مبتني بر هوش مصنوعي
647
بهبود كارايي روش معادلات سهموي ايران تحليل انتشار امواج راديويي در اتفاع پايين تر وپوسفر بر روي زمين با موانع﴿در فركانسهاي پايين تر از باند X﴾
648
بهبود كارايي روش مونت كارلو در شبيه سازي مدل هاي اقتصادي با روش هاي موازي
649
بهبود كارايي روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در تصاوير ديجيتال
650
بهبود كارايي روش هاي شناسايي زبان گفتاري
651
بهبود كارايي روش همسونهي تداخل در سيستم هاي چند آنتني
652
بهبود كارايي روش‌هاي صرفه‌جويي انرژي مبتني بر حدنصاب در شبكه‌هاي موردي سيار
653
بهبود كارايي روشهاي انتشار اطلاعات در شبكه هاي حسگر بيسيم از طريق تجميع اطلاعات
654
بهبود كارايي روشهاي توزيع درخواستهاي سرويس چندرسانهاي در بستر ابر
655
بهبود كارايي روشهاي رديابي بر اساس مدلهاي كانتور فعال در محيط هاي بافتي
656
بهبود كارايي سراسري شبكه هاي شناختي حسگر بي سيم با بكارگيري آتاماتاي يادگير
657
بهبود كارايي سرويس هاي مكاني مبتني بر كروم در شبكه هاي موردي
658
بهبود كارايي سنجش طيف با استفاده از سنجش جمعيتي
659
بهبود كارايي سوئيپت با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي در سيستم هاي انبوه آنتني
660
بهبود كارايي سيستم MIMO با استفاده از تكنيك گزينش آنتن و طراحي بين لايه¬اي
661
بهبود كارايي سيستم رمزمك اليس با تكيه بر انتخاب مناسب الگوهاي خطاي عمدي
662
بهبود كارايي سيستم هاي انتقال همزمان اطلاعات و توان بي سيم - چند ورودي چند خروجي با استفاده از رله
663
بهبود كارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از روشهاي تركيبي و داده كاوي
664
بهبود كارايي سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر با استفاده از تكنيك هاي شناسايي الگو مبتني بر نمايش تنگ
665
بهبود كارايي سيستم‌هاي مترجم‌يار پيش‌بين تعاملي و تطبيق‌پذير با كاربر
666
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از روش پرش زماني
667
بهبود كارايي شبكه هاي مبتني بر فمتوسل با استفاده از فن آوري فراپهن باند
668
بهبود كارايي شبكه هاي مقاوم در برابر تأخير خودرويي با تحليل مجموعه داده هاي ترافيكي
669
بهبود كارايي شبكه‌هاي متحرك با استفاده از پروتكل SCTP
670
بهبود كارايي قطعات صنعتي به كمك تركيب روش هاي نمونه سازي و توليد سريع بهينه سازي توپولوژي
671
بهبود كارايي كلاسترهاي سرويس دهنده در محيط هاي مجازي از طريق انتخاب هوشمند مهاجرت
672
بهبود كارايي مباني ارتباطات (WCF) و گردش كار ويندوز (WFF)
673
بهبود كارايي محاسباتي در يك فرمولبندي كلي براي بهينه سازي چندهدفه تعاملي
674
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به وسيله روش‌‌هاي كنترل برداري و كنترل مستقيم با استفاده از الگوريتم‌‌هاي هوشمند گشتاور
675
بهبود كارايي محركه‌هاي موتور‌ سنكرون مغناطيس دائم كنترل شده به روش كنترل مستقيم گشتاور با درنظرگيري اشباع مغناطيسي و تلفات هسته
676
بهبود كارايي مدل بازنمايي تنك براي بازگرداني و بازسازي تصوير
677
بهبود كارايي مدل سه لايه اي پردازش اطلاعات و ارزيابي آن در بستري مناسب
678
بهبود كارايي مدل‌سازي در الگوريتم‌هاي تخمين توزيع
679
بهبود كارايي مديريت دسترسي براي ارتباطات ماشين به ماشين در شبكه هاي LTE-A
680
بهبود كارايي مسيريابي مبتني بر دانش در شبكههاي مقاوم در برابر تاخير
681
بهبود كارايي مصرف انرژي در شبكه هاي ناهمگون با ارتباطات تمام دوطرفه درون باندي
682
بهبود كارايي نانوالياف پليمري عامل دار شده با كم كردن قطر نانوالياف تهيه شده به روش الكترواسپينينگ
683
بهبود كارايي و امنيت مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نام گذاري داده
684
بهبود كارايي و كيفيت توان در توربين هاي بادي توان بالا به كمك اينورترهاي چند سطحي و ژنراتور القايي استاتور دوبل
685
بهبود كارايي واژهيابي گفتار با استفاده از جستجو در شبكه-هاي واجي
686
بهبود كارايي واسط مغز رايانه ناهمگام
687
بهبود كارايي يادگيري تقويتي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين
688
بهبود كارايي يادگيري عميق ويژگي‌ها
689
بهبود كد 3 بعدي پارامتريك لامپ‌هاي TWT-Helix جهت افزايش قابليت تحليل با تلفات سنگين و بهينه سازي لامپ جهت افزايش بازدهي
690
بهبود كدكننده صحبت DAP - MBE در نرخ S/BP 2400 براي كاربردهاي ماهواره اي
691
بهبود كران بالاي افزونگي كد بدون پيشوند- پسوند بهينه
692
بهبود كراولرهاي متمركز مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك با استفاده از تئوري گولوني مورچه ها
693
بهبود كلاسه بندي رسوبات بستر آب با ايجاد موزاييك تصوير از داده هاي سونار و پردازش تصوير
694
بهبود كنتراست و روشنايي تصوير در حوزه ويولت
695
بهبود كنترل ازدحام در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با بكارگيري كنترلر توزيعي
696
بهبود كنترل اسكالر ماشين القايي با استفاده از منطق فازي
697
بهبود كنترل اضافه بار در شبكه‌هاي مبتني بر SIP
698
بهبود كنترل بار در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
699
بهبود كنترل برداري با استفاده از كنترل زاويه شار در موتورهاي القايي
700
بهبود كنترل پذيرش تماس در شبكه هاي وايمكس با استفاده از اطلاعات حركت
701
بهبود كنترل پيشبين گشتاور موتور القايي به روش DSVM و پياده‌سازي آن
702
بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم
703
بهبود كنترل خودكار پرواز بالگرد آزمايشگاهي كوچك مبتني بر بينايي تمام جهته
704
بهبود كنترل دسترسي با روش هاي مبتني بر معنا در محيط فراگير
705
بهبود كنترل ربات با بازوي انعطاف پذير به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك در حضور اشباع
706
بهبود كنترل كننده سرعت چهار ربعي موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
707
بهبود كنترل ماشين سنكرون پنج فاز تغذيه شده با اينورتر منبع جريان كموتاسيون بار
708
بهبود كنترل ماشين مغناطيس دائم بكاررفته در خودرو هيبريد الكتريكي
709
بهبود كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنكرون رلو كتانسي سه فاز بدون حسگر بر اساس كنترل غير خطي تطبيقي
710
بهبود كنترل مستقيم نيرو در موتور سنكرون خطي از طريق تنظيم ضرايب كنترل كننده لغزشي با استفاده از شبكه ها عصبي و كليد زني SVM
711
بهبود كنترل موقعيت موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز با بكارگيري كنترل مد لغزشي تطبيقي
712
بهبود كوك پذيري طول موج ليزر غيرخطي اختلاف بسامد با استفاده از كاواك خارجي V-شكل
713
بهبود كوك پذيري يك ليزر ديود با طراحي كاواك خارجي براي بيناب نمايي روبيديم در فاز بخار
714
بهبود كيفي پساب عبور يافته از دو محيط متخلخل با جريان‌هاي افقي و عمودي با حضور گياه سيپروس
715
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي ) استان چهارمحال و بختياري به توجه به فرهنگ آن منطقه
716
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي )استان چهارمحال و بختياري با توجه به فرهنگ آن منطقه
717
بهبود كيفيت آب آلوده به سرب، جيوه، نيترات و TDS با استفاده از خاكستر استخوان اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
718
بهبود كيفيت آب شور به روش زيست پالايي با استفاده از رويكرد سيستم هاي تصفيه اي شناور
719
بهبود كيفيت با استفاده از طراحي آزمايشات آماري ﴿مطالعه موردي در شركت باطري سازي نيرو - واحد نسوز نيرو﴾
720
بهبود كيفيت با شناسايي عوامل بحراني در صنايع غذايي با استفاده از سيستم HACCPكاربرد موردي بر روي محصول ماكاروني شركت لرد ماكارون
721
بهبود كيفيت بتن آسفالتي با استفاده از متدولوژي رويه پاسخ
722
بهبود كيفيت برش هاي سنگين نفتي با استفاده از انرژي امواج
723
بهبود كيفيت پساب شهري با استفاده از گياه وتيور در سيستم تالاب مصنوعي
724
بهبود كيفيت پساب شهري به منظور آبياري با استفاده از سيستم وتيور
725
بهبود كيفيت تصاوير الاستوگرافي با استفاده از تحليل EMD
726
بهبود كيفيت تصاوير پوششي در شراكت تصوير سري به وسيله‌ي پوشينه‌نگاري
727
بهبود كيفيت تصاوير مادون‌قرمز به كمك تابع نقطه گستر
728
بهبود كيفيت تصاوير ماموگرافي جهت تشخيص و آشكارسازي زود هنگام توده هاي سرطاني سينه در ماموگرامها با استفاده از ويولت و شبكه هاي عصبي مصنوعي
729
بهبود كيفيت تصاوير ميكروسكوپ تونلي روبشي STM به وسيله بهينه سازي نوك هاي STM
730
بهبود كيفيت تصوير خاكستري تخريب شده توسط بازتاب شيشه
731
بهبود كيفيت تصوير فيلم راديوگرافي
732
بهبود كيفيت توان در تغذيه راه آهن برقي پرسرعت مبتني بر مبدل هاي نيم پل و ترانسفورماتور V/V با استفاده از روش كنترل دوحلقه اي
733
بهبود كيفيت توان در سيستم توزيع با استفاده از بهساز يكپارچه كيفيت توان بر اساس روش كنترلي زاويه قدرت
734
بهبود كيفيت توان در محل تغذيه قطار برقي توسط شبكه با استفاده از فيلتر هيبريد
735
بهبود كيفيت توان ريزشبكه با منابع اينورتري در حالت عملكرد ايزوله
736
بهبود كيفيت توان شبكه توسط سيستم خورشيدي تركيب شده با فيلتر فعال به وسيله روش كنترلي انتگرال تناسبي چند تشديدي
737
بهبود كيفيت توان شبكه‌هاي تراكشن با استفاده از مبدل سه فاز
738
بهبود كيفيت توان و قابليت اطمينان در شبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن اتصال خودروهاي الكتريكي به آن
739
بهبود كيفيت خدمات آموزش عالي با رويكرد تئوري محدوديت‌ها ( موردمطالعه : دانشگاه يزد)
740
بهبود كيفيت خدمات بانكي با استفاده از تركيب مدل كانو و مدل اهميت- عملكرد كيفيت
741
بهبود كيفيت خدمات بانكي با رويكرد نظريه ي محدوديت ها مطالعه ي موردي : شعبه هاي بانك كشاورزي استان هاي يزد و اصفهان
742
بهبود كيفيت خدمات در سيستم هاي راديو شناختي استفاده از بهينه سازي برخي كميت ها
743
بهبود كيفيت خدمات در شبكه هاي اترنت شهري با استفاده از درخت پوشاي چندتايي
744
بهبود كيفيت خدمات در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي سيم
745
بهبود كيفيت خمير مثبت باترهاي سرب- اسيدي
746
بهبود كيفيت در انتقال صدا بر روي IP
747
بهبود كيفيت در خط ريسندگي پنبه اي (همراه با مطالعه موردي)
748
بهبود كيفيت در سيگنال دريافتي مخابرات ماهواره اي با مخابرات مشاركتي و كدينگ شبكه
749
بهبود كيفيت در صنايع ماشين لباسشوئي با استفاده از روش گسترش فعاليتهاي كيفي
750
بهبود كيفيت در كدينگ چند توصيفي ويدئو مبتني بر روش هاي اختفاي خطا
751
بهبود كيفيت در منابع مونتاژلوازم خانگي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها ﴿مطالعه موردي ﴾
752
بهبود كيفيت زه آب هاي شور توسط سيستم وتيور
753
بهبود كيفيت سرويس براي انتقال صوت در شبكه‌هاي محلي بي‌سيم
754
بهبود كيفيت سرويس به وسيله روش تصحيح خطا در تلويزيون اينترنتي
755
بهبود كيفيت سرويس چندرسانه اي در محاسبات ابري با استفاده از متعادل نمودن بار
756
بهبود كيفيت سرويس در ارتباطات بي سيم بوسيله آنتن هاي هوشمند
757
بهبود كيفيت سرويس در انتقال تصوير در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر پروتكل ieee 802.15.4
758
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي IP سيار از طريق بهسازي روش ثبت نام
759
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي WiFi مبتني بر استاندارد 802.11e - EDCA
760
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم MPLS به كمك روشهاي هوشمند
761
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي و كلوني مورچه
762
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي خودرو يي به كمك MPLS
763
بهبود كيفيت سرويس كاربردهاي جريانسازي ويدئو روي شبكه هاي موردي بي سيم بر اساس مدل تحليلي رفتار هر گره
764
بهبود كيفيت سرويس مبتني بر كنترل پذيرش در شبكههاي حسگر راديوي شناختي
765
بهبود كيفيت سيستم نگهداري و تعميرات با بكارگيري شبيه سازي كامپيوتري و نظريه فازي
766
بهبود كيفيت سيستم هاي تبديل گفتار با آموزش غير موازي
767
بهبود كيفيت سيگنال گفتار آغشته به نويز و اعوجاج توسط شبكه هاي عصبي
768
بهبود كيفيت سيگنال گفتار تك كاناله در برابر نويز ناايستا با استفاده از روش هاي آماري
769
بهبود كيفيت شكر با استفاده از روش طراحي آزمايش
770
بهبود كيفيت شير خام در گاوداري هاي سنتي و نيمه صنعتي استان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر در موفقيت آن (1382-1379)
771
بهبود كيفيت صداي لكوموتيو GT26 با اصلاح ساختار بلوكه
772
بهبود كيفيت صوت و تصوير با نرخ كاهش يافته با تكنيك Dithering جهت ارسال بر روي شبكه هاي كامپيوتري پرترافيك
773
بهبود كيفيت فرآيندهاي توليد با تركيب متدولوژي شش سيگما و آناليز حالات خرابي و آثار آن (FMEA)(موردمطالعه: شركت گلسار فارس)
774
بهبود كيفيت قطعات خوردروهاي داخلي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها مطالعه موردي بهبود كيفيت قطعات خودروي مزدا در گروه بهمن
775
بهبود كيفيت گفتار در سيستم هاي دو ميكروفونه به منظور تطبيق با محيط آكوستيكي
776
بهبود كيفيت لوله هاي بدون درز توليد شده به روش نورد پيلگر سرد
777
بهبود كيفيت محصولات توليدي شركت كاشي احسان ميبد با استفاده از متدولوژي شش سيگما
778
بهبود كيفيت و افزايش مدت ماندگاري كيك با استفاده از خاصيت ضد قارچي و آنتي اكسيداني نگهدارنده هاي طبيعي مستخرجه از منابع گياهي
779
بهبود كيفيت و به تعويق انداختن بياتي نان سنگك با استفاده از بعضي بهبود دهنده ها
780
بهبود كيفيت و سرعت تصويربرداري كرنش قلب از طريق ام آر آي با تكنيك نشان‌گذاري در مختصات قطبي
781
بهبود كيفيت و سرعت يادگيري در سيستم هاي چند عامله با استفاده از معيار جديد خبرگي و انتگرال فازي
782
بهبود كيفيت و قابليت فهم گفتار در شرايط محيطي ناايستا
783
بهبود كيفيت ويدئو با استفاده از تكنيكهاي وضوح برتر
784
بهبود كيفيت ويدئو در شبكه‌هاي حسگر چند رسانه اي بي‌سيم
785
بهبود كيفيت ويدئوي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير با توجه به تاثير نظيرهاي خودخواه
786
بهبود كيفيت ويديو با استفاده از حفاظت خطاي نابرابر در كدكردن چند توصيفه ويديو
787
بهبود كيفيت ويديويي در كاربردهاي جريان سازي ويديو در شبكه هاي نظيربه نظير به كمك كدگذاري شبكه
788
بهبود كيفيت ويديويي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير به كمك مدل رفتاري كاربر
789
بهبود گذردهي شبكه هاي موردي بي سيم چندگامي با استفاده مشترك از زمانبندي و كدگذاري شبكه
790
بهبود گذردهي و تأمين QoS در شبكه هاي WiMAX مش و شبيه سازي آن
791
بهبود گشتاور دندانه در موتورهاي شار متقاطع دوراني با تحريك آهنرباي دائم توسط آناليز FEM
792
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
793
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
794
بهبود لبه يابي تصاوير MRI مغز به كمك مرزهاي فعال و تبديل موجك
795
بهبود ماشين بردار پشتيبان براي شناسايي حروف دستنويس فارسي
796
بهبود ماشين هاي بردار پشتيبان با هسته ژنتيكي و كاربرد آن در دسته بندي متون
797
بهبود مبدل هاي DC-DC درهم تنيده افزاينده
798
بهبود مبدل هاي تصحيح ضريب توان يك مرحله اي
799
بهبود مبدل‌هاي DC–DC بسيار افزاينده غيرايزوله با در نظر گرفتن پاسخ ديناميكي آن‌ها
800
بهبود متدهاي قوانين انجمني مبتني بر Apriori با استفاده از تكنيك‌هاي درهم‌سازي
801
بهبود متدولوژي انتخاب پاسخ درروشهاي پاسخ به نفوذ مبتني برهزينه
802
بهبود متدولوژي مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل (MASE) بر مبناي مقايسه و تلفيق
803
بهبود متدولوژي‌هاي توسعه‌ي پايگاه شناخت
804
بهبود متعادل‌سازي كور كانال لذ مبناي آمارگان مرتبه دوم با استفاده از اطلاعات پاره‌اي كانال
805
بهبود محاسبات پروانه‌اي در الگوريتم تبديل فوريه سريع
806
بهبود محاسبه حداكثر تعداد مشتركين ايستگاه مركزي WiMAX در شرايط مختلف
807
بهبود محيط كسب و كار و توسعه صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط: كشورهاي منتخب صادركننده و واردكننده نفت (1392-1383)
808
بهبود مدار الكتريكي مبدلهاي ZVZCS تمام پل از نوع PWM
809
بهبود مدارات حافظه در اتوماتاي سلولي كوانتومي
810
بهبود مدل آكوستيكي مبتني بر مدل پنهان ماركف
811
بهبود مدل آماري ايستان دوره اي در آشكارسازي سيگنال تصادفي
812
بهبود مدل ارتعاشي سيستم هاي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي با بال واره هاي گوناگون
813
بهبود مدل پيش بيني جهت گيري الياف در حوزه هاي سيالاتي مذابهاي پليمري
814
بهبود مدل تحليل گر غيرخطي اطلاعات چهره به روش به كارگيري اتصالات بازگشتي و جاذب ها
815
بهبود مدل تحليلي شبكه هاي صنعتي بدون سيم از ديدگاه تاخير و قابليت اطمينان
816
بهبود مدل ترانزيستورهاي اثرميدان موج ميلي‌متري با لحاظ گستردگي
817
بهبود مدل جا به جايي كلمات در سيستم ترجمه ماشيني آماري و بررسي تاثير آن بر روي سيستم هاي بر خط
818
بهبود مدل رفتاري ورمر براي خاكهاي الاستوپلاستيك بمنظور كاربرد آن در برنامه اجزاء محدود
819
بهبود مدل سازي اثر اشباع در ماشينهاي القايي سه فاز با استفاده از رويكرد تابع سيم پيچ
820
بهبود مدل سرعت با كمك توموگرافي لرزهاي زمان سير
821
بهبود مدل سيم‌پيچ ترانسفورماتور جهت بررسي‌ حالات گذرا با در نظر گرفتن تلفات فوكوي وابسته به فركانس
822
بهبود مدل شكست مود پيچ خوردگي الياف در مواد كامپوزيت لايه اي تك جهته
823
بهبود مدل كاربر در وب سايت بصورت خودكار با استفاده از معناشناسي با مفاهيم خاص دامنه
824
بهبود مدل كانو با لحاظ ارتباطات دروني مابين مشخصه هاي كيفي
825
بهبود مدل كسب و كار با استفاده از بازاريابي رابطه مند و رويكرد كار آفرينانه در صنعت بيمه كشور
826
بهبود مدل ماشين هاي بردار پشتيبان در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
827
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان از طريق سطح استدلال بر پايه ياد گيري تقويتي
828
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان در تست قمارگونه آيوا بر اساس ايده هاي يادگيري تقويتي
829
بهبود مدل هاي چندگانه با استفاده از سيستم هاي هوشمند
830
بهبود مدل هاي حفظ تعادل با در نظر گرفتن نقش توجه
831
بهبود مدل هندسي ماشين هاي سوئيچ رلوكتانس
832
بهبود مدل‌سازي كدگذاري عصبي در شبكيه‌ي چشم مبتني بر قيود فيزيولوژيك
833
بهبود مدل‌سازي و استنتاج در مدل‌هاي گرافي فاكتوري پردازش صوت
834
بهبود مدل‌هاي تأمين محرمانگي و صحت داده در سرويس‌هاي زير ساخت در محيط محاسبات ابري
835
بهبود مدل‌هاي محاسباتي مبتني بر عقده‌هاي قاعده‌اي
836
بهبود مدلسازي ترافيك صوت، ويدئو و داده در شبكه‌هاي مخابراتي سرعت بالا با استفاده از تابع توزيع احتمال پيشرفته BMAP
837
بهبود مدلسازي يادگيري حركات بر مبناي كنترل پيش بين
838
بهبود مدلهاي شبكهي عصبي بازشناسي حروف معوج در محيط نويزي: شكستن CAPTCHA
839
بهبود مديريت پروژه در بخش حمل و نقل ريلي تهران با رويكردي مبتني بر پيكره ي دانش مديريت پروژه با استفاده از روش الگوبرداري، به همراه مطالعه ي موردي
840
بهبود مديريت پوياي منابع در شبكه هاي مجازي سازي شده در شبكه ي نرم افزارمحور
841
بهبود مديريت تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي يك مخزن با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
842
بهبود مديريت دست به دست (handover) در شبكه ها LTE با زيرساخت تركيبي ماهواره-زميني
843
بهبود مديريت زمان كسب شده با استفاده از آماره ميانگين متحرك موزون نمايي
844
بهبود مديريت زنجيره تامين با استفاده از رديابي فركانس راديويي ( RFID ﴾ و هماهنگ سازي اجزاي آن
845
بهبود مديريت زنجيره تامين صنايع خودرو سازي با استفاده از تكنولوژي RFID و هوش مصنوعي
846
بهبود مديريت فرآيند سيلاب زني آب با استفاده از شبيه سازي خطوط جريان و تكنيك راندمان تزريق
847
بهبود مديريت كيفيت سرويس در شبكه‌هاي نرم‌افزار پذير
848
بهبود مديريت منابع و كنترل اجازه ورود درخواستها جهت پشتيباني از كيفيت سرويس در تعامل بين دو شبكه سلولي و شبكه بي سيم محلي
849
بهبود مراكز تحقيقاتي روشي كارا براي توسعه صنعت و تكنولو‍‍ژي
850
بهبود مرز در رد هبندهاي حاشيه بيشينه با در نظرگرفتن تمام داد هها
851
بهبود مرز كارا در تحليل پوششي داده ها (همراه با مطالعه موردي روي شعب يك بانك تخصصي)
852
بهبود مسائل مطرح در شبكه هاي حسگر بيسيم به كمك الگوريتم هاي تركيبي كلوني زنبورها
853
بهبود مستمر كيفيت سرويس گردش كارهاي مبتني بر سرويس هاي وب
854
بهبود مسير يابي جهت كاهش تأخير انتها به انتها در شبكه هاي Ad hoc متحرك
855
بهبود مسيريابي آگاه به كدگذاري شبكه در شبكه هاي توري بي سيم
856
بهبود مسيريابي براساس كيفيت سرويس در شبكه هاي ماهواره اي ارتفاع پايين
857
بهبود مسيريابي تراشه هاي FPGA باديدگاه كاهش توان مصرف
858
بهبود مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات در شبكه ‏هاي موردي متحرك
859
بهبود مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي بر مبناي كنترل ازدحام با لستفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها
860
بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم در زير آب با استفاده از روش هاي هوشمند
861
بهبود مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم با استفاده از روش هاي هوشمند
862
بهبود مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر راديوشناختي
863
بهبود مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
864
بهبود مسيريابي شبكه هاي سيار موردي با بهبود مدل حركتي گره ها در شبكه
865
بهبود مسيريابي فرصت طلبانه براي شبكه هاي حس گر بي سيم استفاده كننده از انرژي محيطي
866
بهبود مسيريابي كيفيت خدمات انرژي آگاه در شبكه هاي حسگر بي سيم
867
بهبود مشخصات پيكسل حسگر تصوير برداري نانومتري از لحاظ سرعت عملكرد
868
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن آرايه اي شكافي موجبري صفحه اي با تحريك يكنواخت
869
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن شكافي طولي موجبري
870
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن ماكرواستريپ همه جهته مايكرواستريپ
871
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن موج نشتي در ناحيه سر آتش و در باند Ku
872
بهبود مشخصات جاذب ها به كمك محيط هاي پيچيده الكترومغناطيسي
873
بهبود مشخصات صدا جهت احراز كيفيت سرويس آن در شبكه هاي IP- WiMZX
874
بهبود مشخصات عملكردي ژايروسكوپ مجازي با استفاده از فيلتر كالمن
875
بهبود مشخصات هندسي و مصالح بلوكهاي مجوف متداول در ايران
876
بهبود مشخصه رفتاري چرخ دنده مغناطيسي هم محور با استفاده از توده ابررسانا
877
بهبود مشخصه هاي گشتاوري موتور مغناطيس دائم داخلي از طريق طراحي با استفاده از تحليل مولفه هاي جزيي نيرو
878
بهبود مشخصههاي مبدل آنالوگ به ديجيتال فلاش
879
بهبود مصرف انرژي بااستفاده از پارامتر هاي جديد در محاسبات ابري
880
بهبود مصرف انرژي توام با تضمين كيفيت سرويس با استفاده از جايگذاري ماشين هاي مجازي در مراكز داده اي مبتني بر شبكه هاي نرم افزار محور
881
بهبود مصرف انرژي در پايش جمعي سيار با استفاده از نرخ نمونه برداري تطبيقي
882
بهبود مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني به وسيله مهندسي ارزش
883
بهبود مصرف انرژي در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي (CRO)
884
بهبود معماري FPGA به منظور افزايش باراوري زماني در حضور تغييرپذيري ساخت
885
بهبود معماري شناختي سه لايه ي پردازش اطلاعات با استفاده از شخصيت
886
بهبود معيا رهاي پايداري ولتاژ در سيست مهاي توزيع با استفاده ازمنابع توليد پراكنده
887
بهبود مقابله با حملات در رايانش ابري
888
بهبود مقاوم سازي و تكرار پذيري fMRI در روش Averaged-BOSS با الهام از روش‌هاي پردازشي در GRE BOLD
889
بهبود مقاومت الگوريتم¬هاي ويژگي مبنا در تطابق تصاوير هوايي و ماهواره¬ا¬ي
890
بهبود مقاومت الياف شيشه نوع E نسبت به محيط قليايي توسط پوشش دهي با نانوذرات ZrO2 به روش غوطه وري و الكترولس
891
بهبود مقاومت بتن هاي مسلح مدفون در خاك در برابر جريان سرگردان
892
بهبود مقاومت به خوردگي پوشش هاي الكترو پليمريزه پلي پيرول در حضور ساخارين و نانو ذرات مگنتيتي
893
بهبود مقاومت به خوردگي چدن خاكستري در محيط اسيد سولفوريك
894
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش ايجادشده توسط فرايند SMAW بر حسب مقادير كروم وكربن آن
895
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش حاصل از الكترود ER70S در فرايند GMAW
896
بهبود مقاومت به شوك حرارتي مس توسط آلياژسازي با غلظت كم
897
بهبود مقاومت حرارتي كالاي ويسكوز با استفاده از دندريمرهاي پلي آميد و آمين
898
بهبود مقاومت در برابر شعله فوم هاي پلي يورتان انعطاف پذير، با استفاده از هيدروكسيد هاي لايه¬اي دوگانه (LDH) جايگيري شده با كليكس آرن ها
899
بهبود مقاومت سايشي پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي لايه‌اي DLC-CNT
900
بهبود مقاومت سايشي فولاد ابزار گرمكار 13 H به روش كامپوزيت سازي سطحي با ذرات كاربيد تيتانيوم با استفاده از ليزر
901
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
902
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
903
بهبود مقاومت گرمايي كيسه خواب در تماس با سطح زمين در نواحي سرد
904
بهبود مقاومت نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در برابر چرخش، تغيير مقياس و انتقال
905
بهبود مقاومت و شفافيت واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر پايه‌ي گشتاور
906
بهبود مقياس پذيري شبكه مبتني بر نرم‌افزار با تشخيص مشابهت بين جريان ها
907
بهبود مقياس پذيري شبكه هاي نرم افزار محور در مراكز داده
908
بهبود مقياس‌پذيري پرسمان‌‌ اسكاي‌لاين مكاني - متني روي مه‌داده‌ها
909
بهبود مقياس‌پذيري شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كاهش درخواست‌هاي سوييچ به كنترل‌كننده
910
بهبود مكاشفه هاي مبتني بر حافظه در جستجو هاي تك عاملي
911
بهبود مكان يابي شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك ماهواره
912
بهبود مكان يابي هدف در سيستم سونار
913
بهبود مكانيزم PSO با تكيه بر قابليت عامل‌ها در سيستم‌هاي چندعامله
914
بهبود مكانيزم احراز هويت در محيط IMS
915
بهبود مكانيزم توزيع كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم سلسله مراتبي
916
بهبود مكانيزم شارژينگ و حسابداري در شبكه هاي بيسيم مبتني بر زيرسيستم چند رسانه ايي IP
917
بهبود مكانيزم كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم چندرسانه اي
918
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
919
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
920
بهبود مكانيزم هاي تشويق به همكاري در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
921
بهبود مكانيزم هاي شهرت با استفاده از مدل ماركوف جهت تشخيص حملات ممانعت از سرويس لايه كاربرد
922
بهبود مكانيزم‌هاي مبتني بر چنداجرايي براي اعمال خط‌مشي‌هاي جريان اطلاعات
923
بهبود مكانيسم مجوزدهي دوسويه در محيط IMS
924
بهبود مكانيسم هاي باز شناخت حركت در دست مصنوعي سيبرنتيكي با استفاده از تحليل و تفسيرر هوشمندانه سيگنالهاي بيولوژيكي
925
بهبود منظر خيابان به وسيله بررسي رابطه بين ارزيابي عاطفي و ويژگي هاي فيزيكي (نمونه موردي: خيابان امام تبريز)
926
بهبود مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از اصلاح رويكرد پيش-كپي
927
بهبود ميرايي نوسانات ريزشبكه با استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي
928
بهبود ميرايي نوسانات زير سنكرون با بكارگيري STATCOM
929
بهبود ميزان زنده ماني باكتري هاي اسيد لاكتيك جداسازي شده از محصولات لبني بومي ايران جهت توليد آغازگر ماست و بررسي ويژگي هاي پروتئوليتيك و ضد باكتريايي آن ها
930
بهبود ميزان گاز تخصيصي بين چاه هاي توليدي و تزريقي با بهره گيري از سيستم يكپارچه
931
بهبود ميكروساختار و بررسي خواص خستگي پرچرخه فولاد 42 مورد استفاده در صنعت حفاري ميادين نفت و گاز CrMo
932
بهبود ناحيه انتقالي در ملات سيمان سرباره فعال شده با قليا
933
بهبود نانوفتوكاتاليست اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن جهت حذف فنل در راكتور جريان برخوردي
934
بهبود ناوبري ربات سيار در محيط هاي پويا مبتني بر يادگيري تقويتي
935
بهبود نتايج تطبيق هستان شناسي ها از طريق اصلاح الگو
936
بهبود نتايج كنتور التراسونيك با استفاده از روش هاي نوين آناليز سيگنال
937
بهبود نحوه تركيب ويژگي ها در مدل پايه توجه بينايي پايين به بالا
938
بهبود نحوه توليد هارمونيكها در ليزر الكترون آزاد با طول موجهاي بلند
939
بهبود نرخ ارسال در شبكه هاي راديو شناختگر همكارانه بر اساس نظريه بازي ها
940
بهبود نرخ اطلاعات در سيستم هاي تمام دو سويه OFDMA مشاركتي در لينك فراسو
941
بهبود نرخ بازشناسي گفتار با تطبيق آماري مدل هاي زباني
942
بهبود نرخ محرمانگي و احتمال قطع محرمانگي در شبكه هاي بي سيم 5G مبتني بر چند ورودي-چند خروجي انبوه (massive-MIMO)
943
بهبود نرم افزار ديناميك مولكولي FUNGUS و شبيه سازي شيشه 2Sio
944
بهبود نرم افزار و طراحي رابط كاربري گرافيكي براي زمان بندي بهينه در رگ نگاري همراه با تزريق ماده كنتراست MRI ‍ ، به همراه مستندسازي نرم افزار
945
بهبود نرمي و ظاهر سطح پوشاك و پارچه هاي پنبه اي با استفاده از آنزيمهاي سلولاز
946
بهبود نسبت زايش تريتيوم در پوششهاي بارور سراميكي براي راكتورهاي گداخت هسته اي
947
بهبود نسبي كاهش اريبي در برآوردگر هسته اي برونيابي شده هندسي چگالي با استفاده از هسته هاي متقارن
948
بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني مستخرج از تصاوير استريو
949
بهبود نمايش تنك از كانال در سيستم هاي OFDM
950
بهبود نمايه گذاري فايلهاي صوتي به گفتار، موسيقي، سكوت و نويز محيطي از منظر وي‍ژگيها و روشهاي دسته بندي
951
بهبود نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در حوزه تبديل
952
بهبود نهان نگاري تصاوير ويدئويي MPEG با استفاده از تكنيك طيف گستر
953
بهبود نهان نگاري صدا در مخابرات سيار
954
بهبود نوسان و ميزان توان توليدي يك سامانه تبديل انرژي بادي كوچك مبتني بر ژنراتور مغناطيس دائم به كمك باطري و ابرخازن
955
بهبود نوسانات فركانس ريزشبكه به كمك ذخيره سازهاي انرژي
956
بهبود نويز زدايي تصاوير SAR با بكارگيري فيلتر كالمن
957
بهبود نيروي دندانه در موتور خطي لوله اي آهنرباي دائم سنكرون شار عرضي چهار بر
958
بهبود هارمونيكي اينورتر چند سطحي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي ژنتيك
959
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي از طريق گسترش اطلاعات هشدارها
960
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي بر مبناي يك بازنمايي كارآمد از الگوهاي حملات محتمل در سطح سازمان
961
بهبود همزمان سازي در گيرنده هاي طيف گسترده با استفاده از سنجش فشرده
962
بهبود همزمان سازي سيستم هاي با دسترسي چندگانه چند حامله
963
بهبود همكاري توأم فرآيندهاي كنترل توپولوژي و جلوراني بسته ها در شبكه‌هاي موردي سيار
964
بهبود همكاري در شبكه هاي موردي سيار از طريق ارزيابي ميزان همكاري گره ها و تشخيص بد رفتاري
965
بهبود همكاري در فرآيند كنترل توپولو‍ژي شبكه هاي موردي سيار با حضور گره هاي خودخواه
966
بهبود و ارائه متدهاي مختلف تشخيص حالت جزيره اي شدن در انواع مختلف توليد پراكنده در شبكه توزيع
967
بهبود و ارتقاء بهره وري در صنعت پست ايران با رويكرد به تكنولوژي با استفاده از روش Benchmarking
968
بهبود و ارتقاي دستگاه سنجش پايداري
969
بهبود و ارزيابي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ با معرفي شاخص هاي اندازه گيري كيفيت داده هاي ذخيره شده
970
بهبود و ارزيابي شتابدهي رايانش در سخت افزار چند ريسماني
971
بهبود و اصلاح رنگ پذيري الياف پلي پروپيلن (PP) از طريق افزودن پلي اتيلن ترفتالات (PET)
972
بهبود و بخش بندي تصاوير آنژيوگرافي اشعه ايكس قلب
973
بهبود و بهين هسازي شك لدهي پرتو آنت نهاي آرايه انعكاسي با الگوريت مهاي بهين هسازي براي دسترسي به پرتو مربع كسكانتي در باندS
974
بهبود و پياده سازي الگوريتم SIFT به منظور استخراج ويژگي هاي تصوير به صورت زمان واقعي
975
بهبود و پياده سازي سوئيچهاي ولتاژ بالا در ته نشين كننده هاي الكترواستاتيكي
976
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز
977
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز با عملكرد در حالت گسسته
978
بهبود و پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم مونت‌كارلو براي موقعيت‌يابي روبات‌هاي متحرك در محيط بسته
979
بهبود و تسريع همگرايي روش‌هاي تصويري در حل مسايل مقدار ويژه ماتريس‌هاي تنك
980
بهبود و تقطيع تصاوير ميكروآرايه
981
بهبود و تكميل عملكرد برخي از طرح هاي حفاظتي با استفاده از مفهوم حفاظت ناحيه گسترده
982
بهبود و توسعه الگوريتم Asynchronous Partial Overlay : الگوريتمي براي حل مسائل ارضاء محدوديت توزيع شده
983
بهبود و توسعه الگوريتم تخمين فازور و فركانس ديناميك در شرايط نوسان توان
984
بهبود و توسعه روش هاي استخراج تك ثبت ERP به منظور بررسي مكانيزم ادراك زمان در كودكان
985
بهبود و توسعه فرآوري خاويار با استفاده از تكنولوژي هردل
986
بهبود و ساخت مبدل‌هاي چند ورودي بهره بالا با روش سلف‌هاي تزويج ‌شده
987
بهبود و شبيه سازي روشهاي كاهش توان استاتيك براي يك مدار مجتمع ديجيتال
988
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
989
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
990
بهبود و نگهداري ًQoS سيستمها در حد مطلوب در شرايط بار مختلف با استفاده از مديريت پيكربندي خودكار
991
بهبود واپيچيدن فاز رادار روزنه مصنوعي (SAR) در شيب زياد
992
بهبود واكنش دابنر و سنتز مشتقات2-فنيل كينولين4-كربوكسيليك اسيد
993
بهبود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
994
بهبود وپياده سازي موازي روش هاي بهينه سازي سراسري وكاربرد آن درآموزش مدل مخلوط گوسي
995
بهبود وضعيت شركت نهام ايران
996
بهبود ويژگي مقاومت در برابر شعله ي چرم با افزودن نانوذرات مناسب
997
بهبود ويژگي هاي امنيتي در شبكه هاي مخابراتي با كدينگ شبكه
998
بهبود ويژگي هاي نورتابي نانو ذرات CDSE با رشد دو پوسته اي CDS‎?‎ZNS
999
بهبود ويژگي‌هاي گفتار نويزي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي گلوگاه
1000
بهبود ويژگيهاي فيزيكي گلدانهاي خاكي براي توليد و انتقال نشاء
بازگشت