<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
2
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‌ آف‍ري‍ن‌ ب‍ر ن‍وآوري‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ش‍ه‍رداري‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
3
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍خ‍ت‌ روي‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ ادراك‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
4
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر ش‍اداب‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :م‍ردان‌ 18 ت‍ا 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا)
5
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ادي‌ و ن‍ش‍اط ب‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
6
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر طلاق‌ زوج‍ي‍ن‌ (( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر))
7
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
8
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ك‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
9
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ري‍س‍ك‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍ود اع‍لام‌ ش‍ده‌
10
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ر ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رك‌ ش‍غ‍ل‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌
11
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍اه‍واره‌ ب‍ر س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر )
12
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌
13
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ي‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
14
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍رك‍ت‌ اي‍ران‌ خ‍ودرو)
15
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر وج‍ه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داري‌ ش‍ده‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
16
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
17
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ در ت‍ن‍ظي‍م‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
18
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ر ش‍ادك‍ام‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
19
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اري‍چ‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ در گ‍ردش‍گ‍ري‌
20
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ودك‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍ف‍وان‍س‍ي‍ون‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
21
ب‍ررس‍ي‌ ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ پ‍ذي‍رش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ك‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ي‍م‍ان‌ و ن‍ي‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ي‍د س‍ل‍ي‍م‍ي‌ ن‍ك‍ا)
22
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و خ‍دم‍ات‌ در م‍س‍اج‍د م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر و ك‍ردك‍وي‌
23
ب‍ررس‍ي‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ن‍ت‍ي‌ و م‍درن‌ در ت‍ف‍س‍ي‍ر پ‍دي‍ده‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
24
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار زي‍ر پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
25
ب‍ررس‍ي‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ ش‍ورا در ق‍ان‍ون‌ گ‍ذاري‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ي‌
26
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ذب‌ س‍طح‍ي‌ اس‍ي‍د س‍ي‍ت‍ري‍ك‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ب‍وس‌ ب‍رن‍ج‌
27
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رائ‍م‌ در ص‍غ‍ار و م‍ج‍ان‍ي‍ن‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
28
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا اه‍داف‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
29
ب‍ررس‍ي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ روش‍ه‍اي‌ ت‍دري‍س‌ ري‍اض‍ي‍ات‌
30
ب‍ررس‍ي‌ ح‍دود وظاي‍ف‌ و اخ‍ت‍ي‍ارات‌ ول‍ي‌ ق‍ه‍ري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ي‌ م‍ح‍ج‍ور در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
31
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ك‍ودك‍ان‌4 ت‍ا 7 س‍ال‌ و پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ رف‍ت‍ار پ‍رخ‍اش‍گ‍راي‍ان‍ه‌ آن‌ ه‍ا در آي‍ن‍ده‌ ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا
32
ب‍ررس‍ي‌ دلاي‍ل‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و ت‍اث‍ي‍رات‌ آن‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌
33
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ا ت‍ص‍ور از ب‍دن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
34
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ال‍گ‍وي‌ ت‍س‍ل‍ط ي‍اب‌ در ت‍دري‍س‌ م‍ع‍ل‍م‍ي‌ ب‍ر ف‍راي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌
35
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ي‌ ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
36
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ م‍دي‍ران‌ در ادارات‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
37
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اح‍س‍اس‍ات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍اي‌ ن‍ق‍دي‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
38
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اخ‍لاق‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ واس‍طه‌ اي‌ وف‍اداري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
39
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍دد ح‍س‍اب‍داري‌ وك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
40
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ در اداره‌ گ‍از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
41
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌، س‍ه‍ام‍داران‌ ع‍م‍ده‌ و م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ا ن‍ات‍وان‍ي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
42
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اف‍ش‍ا پ‍اي‍دار، س‍ه‍ام‍داران‌ ع‍م‍ده‌ (ك‍لان‌) و م‍ح‍ت‍واي‌ اطلاع‍ات‍ي‌ س‍ود ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)
43
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اه‍رم‌ م‍ال‍ي‌ ، م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌ و پ‍اداش‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ م‍دي‍ره‌
44
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ده‍ي‌ داخ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
45
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍وان‍اي‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
46
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد وام‍لاك‌ ش‍ه‍رس‍اري‌
47
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
48
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ادارك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ MS ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌
49
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا خ‍ودش‍ك‍وف‍اي‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
50
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا ش‍ادك‍ام‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا
51
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ وچ‍اب‍ك‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
52
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ا اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍راك‍ز دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر، ن‍ك‍اء وس‍اري‌
53
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ال‍گ‍راي‍ي‌ و اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
54
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
55
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و گ‍زارش‍گ‍ري‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
56
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ازار ص‍ادرات‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ازار ش‍رك‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ب‍ه‍پ‍اك‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
57
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ گ‍روه‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
58
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ش‍رك‍ت‌ پ‍رت‍و دان‍ه‌ خ‍زر)
59
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ش‍رك‍ت‌ پ‍رت‍و دان‍ه‌ خ‍زر)
60
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
61
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
62
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ در ن‍ي‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ي‍د س‍ل‍ي‍م‍ي‌ ن‍ك‍ا
63
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ س‍ب‍ك‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ا ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍درس‍ه‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ پ‍اي‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ وش‍ش‍م‌
64
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ م‍ذاك‍ره‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌ ب‍ا ف‍روش‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍اش‍ي‌ و س‍رام‍ي‍ك‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌1394
65
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍ت‍ظام‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
66
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
67
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌
68
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍داري‌ و ك‍ارآي‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
69
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
70
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ س‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍اء
71
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ خ‍ود ك‍ن‍ت‍رل‍ي‌ ب‍ا ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌
72
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا خ‍طاه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ س‍اري‌)
73
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
74
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دخ‍ان‍ي‍ات‌ ت‍ي‍رت‍اش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
75
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍وان‍ان‌ 18 - 30 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
76
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97 -96
77
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ م‍دي‍ران‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
78
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
79
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍وي‍ت‌ و دي‍ن‍داري‌ در ف‍راي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
80
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
81
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍خ‍ت‌ روي‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
82
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
83
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ج‍وان‍ان‌ 18 - 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا)
84
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ و س‍اخ‍ت‍ار ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌
85
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97 -1396
86
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ش‍ي‍وه‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ ب‍ا خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 97-1396
87
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر، ن‍ك‍ا، گ‍ل‍وگ‍اه‌)
88
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ا دي‍اب‍ت‌
89
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ ب‍ر ف‍رآي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌ - ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
90
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
91
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
92
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
93
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ آن‍لاي‍ن‌ و ح‍ف‍ظ م‍ش‍ت‍ري‌ در ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ (ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
94
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ و راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ن‍وك‍ن‍ده‌ و ب‍ن‍درگ‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌1395
95
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر در س‍ال‌1395
96
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود: ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ن‍ظارت‌ و م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
97
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍ازن‍دران‌ (ب‍ه‍ش‍ه‍ر،ن‍ك‍ا، س‍اري‌)
98
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ طلاق‌ در دادگ‍اه‌ ش‍وراي‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
99
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ ه‍اي‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
100
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‍ج‍ي‌ گ‍ري‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ب‍ا ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍رن‍د وت‍ص‍م‍ي‍م‌ خ‍ري‍د ورزش‍ك‍اران‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
101
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و اث‍ر ت‍ع‍ام‍ل‍ي‌ ان‍دازه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر اي‍ن‌ راب‍طه‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
102
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ و پ‍رداخ‍ت‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ از م‍ن‍ظر ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
103
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
104
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ، ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ از ك‍ار م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍درس‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
105
ب‍ررس‍ي‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ارت‍ق‍اء م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
106
ب‍ررس‍ي‌ روي‍ك‍رده‍اي‌ ن‍وي‍ن‌ در م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ارزش‌
107
ب‍ررس‍ي‌ س‍اخ‍ت‍ار ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌، ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
108
ب‍ررس‍ي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ي‌
109
ب‍ررس‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
110
ب‍ررس‍ي‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ي‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌، ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌
111
ب‍ررس‍ي‌ س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍رون‍دان‌ 20 ت‍ا 40 س‍ال‌ خ‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ه‍ر)
112
ب‍ررس‍ي‌ س‍والات‌ ج‍ن‍س‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ 4 ت‍ا 6 س‍ال‌
113
ب‍ررس‍ي‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
114
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍زواي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
115
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر دي‍ن‍داري‌ ج‍وان‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
116
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ون‍دال‍ي‍س‍ت‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا)
117
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ع‍ي‍اره‍اي‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زي‍ن‍ي‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ روس‍ت‍اي‌ ي‍ك‍ه‌ ت‍وت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
118
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ه‍وي‍ت‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ 18 ت‍ا 29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
119
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اق‍ت‍ص‍ادي‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ون‍دال‍ي‍س‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
120
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍زه‍ك‍اري‌ در ب‍ي‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ 20 - 35 س‍ال‌ در زن‍دان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
121
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ي‌ ت‍ف‍اوت‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر ورزش‍ك‍ار ش‍ه‍ر رس‍ت‍م‍ك‍لا اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌)
122
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رش‍د رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍طل‍وب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ پ‍ي‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ش‍ه‍ر ن‍ك‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 94 -95
123
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ م‍غ‍اي‍ر ب‍ا ش‍رع‌ ق‍ان‍ون‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از خ‍ان‍واده‌
124
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ اح‍ك‍ام‌ ت‍ب‍ع‍ي‍د
125
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ زن‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌
126
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وي‌ ك‍ودك‌ آزاري‌
127
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ي‌
128
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ م‍س‍اج‍د م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
129
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
130
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر س‍اري‌)
131
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ب‍ر اس‍اس‌ رواي‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
132
ب‍ررس‍ي‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ب‍ه‍اي‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ / خ‍دم‍ات‌ ب‍ر اس‍اس‌ ب‍ودج‍ه‌ ري‍زي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ع‍م‍ل‍ك‍رد در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور)
133
ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ آي‍ي‍ن‍ي‌ در ش‍ع‍ر ك‍ودك‌ و ن‍وج‍وان‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌
134
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍ام‌ ف‍ن‍ا در آث‍ار م‍ن‍ظوم‌ و م‍ن‍ث‍ور ع‍رف‍ان‍ي‌ ق‍رن‌ دوم‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ري‌
135
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در آث‍ار م‍ح‍م‍ود دول‍ت‌ آب‍ادي‌
136
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ادب‍ي‍ات‌ ع‍اش‍ورا ب‍ي‍ن‌ آث‍ار اس‍ت‍اد گ‍رم‍ارودي‌ و اس‍ت‍اد س‍ي‍د ح‍س‍ن‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌
137
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ح‍ك‍م‌ غ‍ن‍ا و م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ي‍ض‌ ك‍اش‍ان‍ي‌،ش‍ي‍خ‌ ان‍ص‍اري‌ و م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ري‌
138
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ داوطل‍ب‍ان‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ زي‍ب‍اي‍ي‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر در س‍ال‌1395
139
ب‍ررس‍ي‌ م‍لاك‌ ه‍اي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
140
ب‍ررس‍ي‌ م‍وان‍ع‌ اس‍ت‍ق‍رار ب‍ودج‍ه‌ ري‍زي‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌ در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور)
141
ب‍ررس‍ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ش‍ع‍ر در اش‍ع‍ار ره‍ي‌ م‍ع‍ي‍ري‌
142
بررسي‌ مولفه‌ها و ارائه الگو جهت شايسته نمودن سرپرستان سالن مونتاژ ايران‌خودرو
143
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ف‍ي‍س‌ ب‍وك‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارب‍ر ف‍ي‍س‌ ب‍وك‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ب‍ه‍ش‍ه‍ر
144
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ق‍ب‍ل‌ وب‍ع‍د از ام‍ت‍ح‍ان‌
145
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ب‍ي‌ ت‍ف‍اوت‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
146
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ و ن‍وع‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ غ‍ي‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ي‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
147
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ وف‍اداري‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍د س‍ام‍س‍ون‍گ‌(ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ي‌)
148
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ح‍م‍اي‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
149
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ب‍زه‍ك‍اري‌ ج‍وان‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ج‍وان‍ان‌ 35 - 15 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
150
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ي‌ ده‍ي‍اري‍ه‍ا در ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍اي‍ي‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ س‍ازي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ روس‍ت‍ائ‍ي‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
151
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر اج‍راي‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور دس‍ت‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ه‍زي‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور
152
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر رش‍د ح‍رف‍ه‌ اي‌ دب‍ي‍ران‌ زن‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
153
ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ ك‍ودك‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‍ي‌ ك‍ه‌ ب‍ا آن‍ه‍ا زن‍دگ‍ي‌ م‍ي‌ ك‍ن‍ن‍د
154
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍ت‌ در ج‍راي‍م‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
155
ب‍ررس‍ي‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ن‍اب‍راب‍ري‍ه‍ا در دس‍ت‍ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
156
ب‍ررس‍ي‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ب‍ه‌ ورزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ي‌
157
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ، اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ك‍ال‍ب‍دي‌ در ب‍اف‍ت‌ ف‍رس‍وده‌ ش‍ه‍ر س‍اري‌
158
ب‍ررس‍ي‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ و وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‌ ي‍خ‍چ‍ال‌ ه‍اي‌ خ‍ان‍گ‍ي‌ گ‍روه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اس‍ن‍وا
159
ب‍ررس‍ي‌ و ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ر ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر گ‍ل‍وگ‍اه‌
160
ب‍ررس‍ي‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ش‍رك‍ت‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
161
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌
162
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د دان‍ه‌ ه‍اي‌ روغ‍ن‍ي‌ در اي‍ران‌
163
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ ش‍ه‍ري‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
164
ب‍ررس‍ي‌، طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍وض‍وع‍ات‌ اش‍ع‍ار س‍ي‍د ع‍ل‍ي‌ ص‍ال‍ح‍ي‌
165
بررسي‌جابجايي‌طيف فلوئورسانس القايي‌ليزري‌محلول ردامين 6G آلاييده به گرافن
166
بررسي‌گرايش‌به‌مصرف‌مواد‌مخدر‌در‌دانش‌آموزان‌بر‌اساس‌تنظيم‌شناختي‌هيجان‌و‌نقش‌ واسطه‌اي‌حمايت‌اجتماعي
167
بررسي‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌زايي در برگه 1:100000 ورزقان
168
بررسي(تعيين) اثر مهاركنندگي استيل كولين استرازي روغن ثابت ميوه گياه برگ بو يك فراورده طب سنتي ايران با روش Ellman
169
بررسي...La0.6Ca0.4Fe1-xCoxO3به عنوان ماده كاتدي پيل سوختي اكسيد جامد
170
بررسي، آزمايش و بهبود موقعيت دهي عملگر ميكروني در سنگ زني دقيق به كمك شبكه عصبي
171
بررسي، آسيب شناسي و اولويت بندي عوامل موثر در بروز تاخيرات پروژه هاي اجراي خطوط اصلي شركت آب و فاضلاب تهران توسط پيمانكار
172
بررسي، آسيب شناسي و اولويت بندي عوامل موثر در بروز تاخيرات پروژه هاي اجراي خطوط اصلي شركت آب و فاضلاب تهران توسط پيمانكار
173
بررسي، آناليز و ارزيابي يك ترانسديوسر مافوق صوت ﴿اولتراسونيك﴾ به منظور اندازه گيري و كنترل زاويه و موقعيت يك بازوي ربات همراه با شبيه سازي هاي ذيربط
174
بررسي، ارائه اصول طراحي ، روابط حاكم، شبيه سازي و تدوين تكنولوژي ساخت سيستم فيدبك، فنر فلاپر و لوله خم در شيرهاي سروهيدروليك
175
بررسي، ارزيابي و ارتقاء عملكرد خطوط اتوبوسراني با استفاده از سامانه ي هوشمند AVL (مطالعه ي موردي، شهر اراك)
176
بررسي، ارزيابي و بهبود مدلهاي لغو گواهي كليد عمومي
177
بررسي، بهبود و پياده سازي مبدل اصلاح ضريب توان تك كليد تك مرحله اي
178
بررسي، بهبود و پياده‌سازي مبدل‌هاي دوجهته از نوع نوسان‌گر سوئيچ‌شده
179
بررسي، بهبود و كاهش تلفات مبدل هاي بسيار كاهنده به همراه يكسوساز سنكرون خودتحريك
180
بررسي، بهبود و كاهش تلفات مبدل‌هاي اصلاح ضريب توان بدون پل
181
بررسي، بهبود و كاهش تلفات مدارهاي راه انداز چراغ LED با ساختار اصلاح ضريب توان تك مرحله اي
182
بررسي، پياده سازي و تست الگوريتم فشرده ساز صحبت CS-ACELPبر اساس استاندارد I TU- TG.729به منظور كاربرد هاي بلادرنگ
183
بررسي، پياده سازي و مقايسه روش هاي استخراج ويژگي جهت شاسايي زبان گفتاري
184
بررسي، تجزيه و تحليل اگزرژي سيستم هاي آب گرم و آب شيرين كن خورشيدي
185
بررسي، تحقيق و طراحي دكور تلوزيون فرهنگي-هنري
186
بررسي، تحليل و ارائه ي قانون مقياس بندي براي آهنگ توليد راديوايزوتوپ ها بر اساس انرژي دستگاه پلاسماي كانوني
187
بررسي، تحليل و پيش بيني پديده نشست ناشي از حفر تونلهاي كم عمق در مناطق پيچيده شهري (بررسي موردي مقطع 5 از خط يك متروي تهران)
188
بررسي، تحليل و پيش¬بيني تقاضاي محصولات هوانوردي عمومي (GA) ايران در بازار بين¬الملل
189
بررسي، تحليل و پيشنهاد نظام شهري بهينه براي استان خراسان شمالي
190
بررسي، تحليل و شبيه سازي استفاده از ژنراتور القايي دو سو تغذيه در خودروي هيبريد سري
191
بررسي، تحليل و شبيه سازي كوره هاي القايي سري و موازي بر اساس يك مدل واقعي
192
بررسي، تحليل و طبقه بندي شريطه ها در قصايد
193
بررسي، تحليل و طراحي بهينه پانل هاي ساندوريچي لانه زنبوري با روكش كامپوزيت
194
بررسي، تحليل و عيب يابي ماشين چرخش ورق در واحد نورد سرد پيوسته
195
بررسي، تحليل و مدلسازي خصوصيت پياده روي و عابر پياده در محدوده مركزي شهر تهران
196
بررسي، حفاظت و مرمت آثار برنزي رودبار ( شهران )
197
بررسي، حفاظت و مرمت آثار برنزي رودبار « شهران»
198
بررسي، حفاظت و مرمت يك نمونه گور خمره ايلامي مكشوفه از حفاريهاي هفت تپه
199
بررسي، حفظ و مرمت يك پارچه گلابتون دوزي شده موسوم به پوراورار متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
200
بررسي، ساخت و بكارگيري نانو كاتاليست نيكل-موليبدن بر پايه ورقه هاي گرافن در فرآيند HDS
201
بررسي، شبيه سازي و بهبود الگوريتم هاي هوشمند سازي سيستم هاي تشخيص نفوذ در شبكه
202
بررسي، شبيه سازي و ساخت لايه ميانگير مناسب انتقال دهنده حفره در ديود نور گسيل آلي
203
بررسي، شبيه سازي و طراحي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني كامل براي ناحيه مرئي
204
بررسي، شبيه‌سازي و امكان‌سنجي كاربرد تجربي سامانه اپتيك تطبيقي بدون حسگر جبهه‌موج
205
بررسي، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سامانه‌ي نوري در تصويربرداري فوتوآكوستيكي
206
بررسي، شبيه‌سازي و طراحي دستگاه تزريق كود در خاك
207
بررسي، شبيه‌سازي و يافتن پيكربندي بهينه در آرايه‌هاي آنتني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
208
بررسي، شناخت و ارائه مدل مفهومي پيچيدگي پروژه‌هاي پيچيده
209
بررسي، شناسايي و طبقه بندي بنيانهاي نقوش هندسي به كار رفته در 10 اثر منتخب شاهنامه طهماسبي
210
بررسي، طراحي و ساخت دستگاه جوش مقاومتي
211
بررسي، طراحي و ساخت طيفي خاص از سيستمهاي آشوبناك شامل ﴿اس وي سي ﴾اساس شبكه هاي عصبي
212
بررسي، طراحي و ساخت لايه هاي نانومتري رساناي شفاف با ويژگي هاي مناسب براي سلول هاي خورشيدي
213
بررسي، طراحي و ساخت يك كوره القايي 250KW رزونانس موازي
214
بررسي، طراحي و شبيه سازي روش ساختاردهي سطح براي كاهش بازتاب
215
بررسي، طراحي وتوليد دستگاه برش جهت فرآوري كاني هاي قيمتي و نيمه قيمتي
216
بررسي، مدل سازي و پيش بيني مصرف گاز يك واحد صنعتي
217
بررسي، مدل سازي و شبيه سازي اغتشاشات الكترومغناطيسي در مبدل هاي الكترونيك قدرت و ارائه راه كارهاي كاهش آن
218
بررسي، مدل‌سازي و بهينه سازي توربوشارژر با هندسه متغير توربين
219
بررسي، مدلسازي و شبيه سازي تداخلات الكترومغناطيسي و تاثير آن در شبكه
220
بررسي، مدلسازي و شبيه سازي رفتار سيناپس 3 بخشي مبتني بر آنالوگ
221
بررسي، مطالعه جامع و ارائه اصول حاكم بر چند روش ميكرو-نانوماشينكاري
222
بررسي، مطالعه و شبيه سازي بلورهاي نوري فلز-دي الكتريك
223
بررسي، نقد و تحليل درون مايه رمان هاي محمود دولت آبادي
224
بررسي، نمو و تعيين مشخصات فيزيكي اكسيد سيليسيم
225
بررسي،طبقه بندي و اولويت بندي پارامترهاي جاده اي درايمن سازي جاده هاي دوخطه برون شهري با استفاده ازروشهاي تصميم گيري چند معياره
226
بررسي،طراحي وبهبود عملكرد آنتن متناوب لگاريتمي UWB با عناصر تيپر
227
بررسي،كنترل و راههاي كاهش آلاينده هاي خروجي از اگزوز خودرو
228
بررسي« بينامتنيت » و « مكالمه » و ميان نمايش نامه هاي « هملت » و« رسمرس هلم » با نگاهي به مبحث گفتمان
229
بررسي¬تطبيقي آيين¬كشورداري در آثار ابن¬مقفع وخواجه نظام¬الملك-طوسي (با تكيه بر : كليله و دمنه، رسالة الصحابة الادب الصغير و الادب الكبير،سياست¬نامه )
230
بررسي¬مفهوم پدرسالاري¬ در¬آثار داستاني صادق هدايت¬،
231
بررسي¬هاي زمين¬شناسي اقتصادي و ژئوشيميايي و تخمين ذخيره آنومالي A^' (تپه قرمز) معدن آهن سنگان
232
بررسيBHCG مايع واژينال جهت تشخيص پارگي زودرس كيسه آب درزنان حامله
233
بررسيTD-DFT وانتقال پروتون داروي ضدسرطان TD-DFT بررسي انتقال پروتون درون ، )BROPIRIMINE) بروپيريمين مولكولي و اثر جذب آن بر روي نانولوله كربني در فازهاي گازي و حلال
234
بررسيآزمايشگاهي دقت دو روش راديوگرافي پري آپيكال و آپكس ياب Root-ZX در تعيين طول كانال دندان هاي با تنگه آپيكالي تخريب شده
235
بررسيآگاهي، عملكرد علمي و آمادگي تجهيزاتي و دارويي دندانپزشكان شهر يزد در خصوص اورژانسهاي پزشكي در سال 1392
236
بررسياثر پالپوتومي بر تست الكتريكي پالپ در دندان هاي داراي پالپيت برگشت ناپذير
237
بررسياثر تبليغات اينترنتي بررفتار مصرف كننده
238
بررسياثر هيپوكلريت سديم با غلظت هاي مختلف بر روي استحكام باند برشي كامپوزيت در عاج دندان هاي شيري آماده شده با ليزر er:yag و فرز
239
بررسياشتباهاتدارويي رايجوعوامل تأثيرگذاربر وقوع آن‌هاازديدگاهپرستاران
240
بررسيامضا از منظر گرافيك
241
بررسيب استخراج و عبور از غشا رقلبتي كاتيونهاي منگنز (11) ، روي (11) ، نقره (1) ، مس (11) ، نيكل (11) ، كبالت (11) و كادميم (11) با ليگاند حاوي گروه دهنده نيتروژن و گوگرد , atudy of competitive extraction and transport of MN )11( , ZN)11( Ag)1( ,cu)11( , Ni)11( , Co)11( , and Cd)11( cations using ligand containing N and S donor groups
242
بررسيبرترين عوامل رضايتمندي زناشويي
243
بررسيبرهمكنشدارويProcarbazineنانوسوئيچ زيستي... AMPB- PEPTIDES
244
بررسيپديده ي تشكيل رسوبدر چيلرهاي جذبي حاوي مخلوط هاي ليتيوم برومايد
245
بررسيتأثير بازارگرايي بر عملكرد اقتصادي سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه بانك توسعه تعاون شهرمشهد
246
بررسيتئوري جفت كننده هاي فيبر نوري
247
بررسيتاثير اجراي تكليف شب بر پيشرفت تحصيتي واضطراب دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدايي مدارس ملارد
248
بررسيتاثير پارامترهاي مكانيكي بر خواص خستگي آلياژ بيومتريال Ti-6Al-47
249
بررسيتهيه سولفات پتاسيم با درصد خلوص بالا به روش تبادل يوني با استفاده از تبادل گرهاي كاتيوني
250
ﺑﺮرﺳﻲﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﮔﺮدان و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﻳﻞ در راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲ DC وﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در خط 2 مترو تهران
251
بررسيچالش‌هاي ارائه كارت هوشمند ملي به شهروندان از منظر اقبال عمومي و ارائه چارچوب مناسب
252
بررسيچالش¬هاي سيستمهاي اطلاعاتي در اينترنت اشياء (مورد مطالعه: پژوهشگاه مركز ملي فضاي مجازي
253
بررسير مباني فقهي و حقوقي نوع و اجراي مجازات ها نسبت به زنان
254
بررسيرابطه استفاده از شبكه اجتماعيتلگرام بر سبك زندگي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد تهرات غرب
255
بررسيرابطه بين هوش هيجاني و رفتار شهروند سازماني معلمان زن متوسطه
256
بررسيرابطه هوش معنوي با سازگاري اجتماعي و تاب آوري دانش آموزان طلاق متوسطه اول ساري ناحيه يك
257
بررسيرابطه هوش هيجاني و پرخاشگري در بين معتادين تحت درمان با متادون
258
بررسيرفتار هيسترتيكانواع اعضاي مهاري و اتصالات مربوطه جهتكاربرد در سيستم هاي مهاربندي واگرا
259
بررسيز تاثير اختلال بيش فعالي بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در استان مازندران
260
بررسيس ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستان شهر بجنورد از ريتالين در سال 1393
261
بررسيس ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از عملكرد شهرداري گنبد كاووس
262
بررسيسبك هاي مديريت و ارتباط آن با رضايت شغلي دبيران
263
بررسيفراواني نسبي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در بيماران داراي شكستگي فك تحتاني در شهر يزدطي سالهاي ۹۴-۹۵
264
بررسيكارآيي و شناسايي دستگاه هاي اندازه گيري در مايكروويو
265
بررسيميزان استرس شغلي و تأثير آن در كاهش عملكرد فردي كاركنان(مطالعه موردي شركت گاز استان تهران)
266
بررسيميزان دينداري جوانان در بروز رفتار بزهكارانه (مطالعه موردي شهرستان گنبد كاووس )
267
بررسيهاي آماري در زمينه رشته هاي بهداشت محيط ، تربيت بدني ، و ... در شهرستانهاي بندر تركمن ، بندر گز ، كردكوي ، گرگان
268
بررسيهاي پيرامون نماي بسته (رهيافت پرتره به دنياي سينما)
269
بررسيهاي تاريخي ، آسيب شناسي و فن شناسي مناره هاي خارج شهر اصفهان
270
بررسيهاي تاريخي ،آسيب شناسي و فن شناسي مناره هاي خارج شهر اصفهان (پيشنهادات حفاظتي و مرمتي )
271
بررسيهاي تكميلي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي كانسار مس شيخ عالي به منظور طراحي شبكه اكتشاف تحت الارض
272
بررسيهاي تنشهاي استاتيكي و حرارتي در فلانچ آسيابهاي گلوله اي سيمان اصفهان بعد از توقف آسياب
273
بررسي‏ها‏ي ژئوشيميايي و شناسايي آلتراسيون‏ها‏ي هيدروترمال در سيستم پورفيري سوناجيل، شمال غرب ايران
274
بررسيو احياء طرحها و نقوش اقتباس قفقاز ﴿ در تبريز ﴾
275
بررسيو ارزيابي نقش BRTدر كاهش ترافيكبزرگراهي(مطالعه موردي:بزرگراه امام علي (ع))
276
بررسيو تحليلي بر مديريت بازاريابي محصولات اساسي كشاورزي ايران مطالعه موردي مرغ تخم مرغ برنج سيب زميني سيب درختي
277
بررسيو مقايسه درمان جراحي و كنسرواتيو بيماري LEGG- CALVE- PERTHES در بيمارستان اختر با پيگيري 5 ساله
278
بررسيو مقايسه درمان جراحي و كنسرواتيو بيماري LEGG- CALVE- PERTHES در بيمارستان اختر با پيگيري 5 ساله
279
بررسيومقايسه نظرات معلمين زن ومرد دررابطه باعلل اضطراب دانش اموزان دختر وپسر درمقطع ابتدايي شهرستان تربت حيدريه سال تحصيل75_74
280
بررسيي تاثير نام و نشان تجاري(برند)بر وفاداري كاركنان (تا موردكاوي برندهاي بهروز،يك و يك ،كاله )
281
بررسيي عوامل موثر در تغيير كاربري اراضي در كلاردشت و پيامدهاي آن بر روند ناپايداري توسعه محلي در منطقه با رويكرد سيستم ديناميك
282
بررسی اثر مصرف دم کرده زعفران در دوران بارداری بر وضعیت موالید در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
283
بررسی ارتباط اختلالات کروموزومی در اووسيت های نابارور و فاکتورهای زنانه در سيکلهاي ART (assisted reproductive technique)
284
بررسی پاسخ استخوان به يک ماده پيوند استخوان تجربی در استخوان تيبيای خرگوش
285
بررسی زیرگروههای مختلف لکوسیتی واینترلوکین یک بتادر خون کامل در طول مدت نگهداری و قبل و بعد از کاهش لکوسیت با استفاده از فیلتر prestorage در سازمان انتقال خون ایران سا ل1380-1381
286
بررسی ميزان باروری در موارد تشخيص kink در لوله های رحمی در زوجين نابارور مراجعه کننده به بيمارستان مادر در سالهای 82و83 که تحت عمل لاپاروسکوپی تشخيصي قرار گرفته اند.
287
بررسی میزان ریز نشست در مولر شیری با استفاده از تکنیک آمالگام Amalgam bonded , conventional
288
بررسی نرخ بقا تخمک پس از فریز به دو روش Slow freezing و vitrification
289
بررسی همبستگی روش نفوذ رنگ متیلن بلو و دیفیوژن یون مس در میزان ریزنشت پرکردگی کانال ریشه دندان
290
بررسی و مقایسه روشهای استخراج DNA از نمونه خون، اسلاید مغز استخوان و اسلاید خون محیطی تازه رنگ شده و نشده و آرشیوی
291
بررسی کارآیی برنامه نرم افزاری سود و کالر در تکنیک رادیوویزیوگرافی جهت تشخیص پوسیدگی های اولیه بین دندانی
292
بررشي آشگار سازي چهره با شبگه هاي عصبي
293
بررشي ميزان دانش و نحوه اقدامات سرپرستاران در مورد پيشگيري از زخمهاي فشاري در بيماران بستري در بخش ارتوپدي بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
294
بررشي نانو كاتاليست هاي پايه فلزي و كاربردشان در سنتز نانو ساختارهاي كربني
295
برري پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي مهريه در فرآيند زندگي دختران
296
برري تاثير هندسه ي آند در توليد پرتو ايكس سخت در دستگاه پلاسماي كانوني
297
برري رابطه بين نيازهاي شخصيتي، ارزش ها و رقبت هاي شغلي با تكيه گاه هاي مسير شغلي در كاركنان بخش هاي اداري، مهندسي و اجراي طرح هاي شركت ملي گاز ايران
298
برري رابطه توانمند سازي كاركنان و پاسخگويي به مشتريان///
299
برري نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركتهاي صنعتي
300
برري نقشه هاي فرش هاي قشقايي
301
برري وپژوهش معنا در صورت مساجد سلجوقي ﴿با استناد به مسجد جامع اصفهان﴾
302
برريب رابطه خوش بيني و ويزگي هاي شخصيتي
303
برريس تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله هاي مار پيچي
304
برريسي مشكلات پس از درمان پروتز كامل وشيوع آن در مراجعين به دانشكده از مهر 77-75
305
برريي نتايج پاتولوژي اعمال جراحي آپاندكتومي در بيمارستان هاي شهر يزد در طي 4 سال ﴿64-1360﴾ بررسي باليني موارد نرمال و تعيين تشخيص نهائي
306
برريي نتايج پاتولوژي اعمال جراحي آپاندكتومي در بيمارستان هاي شهر يزد در طي 4 سال ﴿64-1360﴾ بررسي باليني موارد نرمال و تعيين تشخيص نهائي
307
برزسي ساختار حفره ايجاد شده در برهم كنش ليزرهاي پالسي با سطوح فلزي
308
برس توربو جاروبرقي
309
برساخت اجتماعي بيماري: با تاكيد بر تجربه زيسته بيماران داراي اختلال افسردگي و اضطراب
310
برساخت اجتماعي مردانگي : مطالعه كيفي مردان متأهل شهر اصفهان
311
برساخت اجتماعي هنر در نظريه ميدان پي ير بورديو
312
برساخت اجتماعي هويت بيماري در مواجهه با شبكه هاي جديد اطلاعاتي: مطالعه موردي زنان مبتلا به سرطان سينه در شهر تبريز
313
برساخت سوژه و توليد و مصرف موسيقي مردم پسند ﴿پاپ﴾ پژوهشي در باب توليد و مصرف ......
314
برساختِ سوژه‌يِ ديني در گفتمان‌هايِ‌ سينمايِ معناگرايِ پس از انقلابِ اسلاميِ ايران
315
برساخت گفتماني هويت
316
برساخت گفتماني هويت در كتب درسي فارسي دوره ابتدايي
317
برسسي تاثير متغير هاي ريخته گري بر برد تغذيه قطعه اي از جنس چدن نشكن
318
برسي آثاروابنيه تاريخي اصفهان
319
برسي آراء كلامي متكلمين عامه و خاصه از ولايت تكويني
320
برسي آزمايشگاهي تاثير مهاركننده هاي مصنوعي ماتريكس متالوپروتئيناز بر روي دوام استحكام باند كششي كامپوزيت به عاج
321
برسي آسيب هاي اجتماعي رسانه هاي ارتباطي نوين (ماهواره ،اينترنت ،بازي هاي رايانه اي و تلفن همراه )
322
برسي آوادرخش تك حبابي متحرك
323
برسي ابعاد كيفيت خدمات براساس مدل سرو كوآل بربهره وري
324
برسي ابعاد هوش سازماني و رابطه آن با عملكرد كاركنان درگمركات استان مازندران
325
برسي اثار وپيامد هاي خصوصي سازي صنعت بيمه
326
برسي اثر بخشي استفاده ازدستگاه ATDPS بركاهش خطاي دارويي دربيمارشتانها
327
برسي اثر تراكم پذيري در روش حجم محدود
328
برسي اثر جاينشاني يون مس در فريت منيزيم روي بر ساختار كريستالي
329
برسي اثر سرعت بحراني در سرعت بالاتر در چقدمگي شكست آلياژ منيزيم
330
برسي اثر شيوه هاي تربيتي نماز بر نسل نوجوانان
331
برسي اثر ضد ديابتي عصاره گياه آنغوزه بر ميزان بيان 4 GLUT در رده سلولي c2 c21 در حضور انسولين , anti-diabetic effects of assa-foetida l extract on expression of GLUT 4 in c2 c21 cell in presence of insulin
332
برسي اثر كارگاههاي شير مادر در ارتقاء آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در خصوص تغذيه با شير مادر
333
برسي اثر كلوبتازول موضعي دركاهش بروز گلودرد بعدازلوله گذاري داخل تراشه دربيمارستان پورسينادرسال 80-1379
334
برسي اثر محافظتي گياه Acantholimon gilliati بر آسيب كبدي ناشي از فرمالدهيددر موش هاي نر بالغ نژاد سوري
335
برسي اثر مكمل ياري با ويتامين Dدر فشار خون درمبتلايان به پرفشاري خون وكمبود ويتامينِD
336
برسي اثر نانورس بر مشخصات مكانيكي خاك هاي رس تحت اثر يخ بندان
337
برسي اثرات ترك در پايداري سدهاي بتني قوسي
338
برسي اثرات تغيير كاريري اراضي محدوده ها و نواحي شهري در كيفيت زندگي شهروندان ،مطالعه موردي:شهر گرگان
339
برسي اثرات سيستم اتوماسين اداري بربهبودتصميم گيري مديران شعبه 2سازمان تامين اجتماعي اهواز
340
برسي اثرات متقابل سطح و منبع علوفه با منبع غله بر عملكرد ، قابليت هضم و تخمير شكمبه اي گاوها ي هلشتاين اوايل شير دهي
341
برسي اثربخشي سازمان ومديريت درفروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
342
برسي اثرتنش سرمابرروي صفات فيزيولوژيك ارقام گوجه فرنگي (Ly copersicon esculentum)
343
برسي احكام مختص دختران در فقه و حقوق موضوعه
344
برسي ارتباط بين كيفيت زندگي با وضعيت بهداشت دهان در دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهر يزد در سال 1390
345
برسي ارتباط بين مديريت جريان نقدي واجزاي آن با عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران
346
برسي ارتباط بين مديريت دانش و توانمندي سازي كاركنان در آموزش و پرورش
347
برسي ارتباط رشد اجتماعي با خشم وپيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي شهر جهرم
348
برسي ارزش تشخيصي پاپ اسميردر پيشگويي واژ ينوز باكتريال در زنان مراجعـــــه كننده به مطب هاي خصوصي متخصصين زنان در شهر رشت در سال
349
برسي ارزشيابي فعاليت هاي ياددهي-يادگيري درس هنر و تاثير ويژگي هاي معلمان در آن،دربين دانش آموزان ابتدايي پايه پنجم شهرستان سر پل زهاب سال تحصيلي 90-89
350
برسي استحكام فشاري و كششي كامپوزيت نانو ﴿Nano﴾ با هيبريد
351
برسي اسما‍الحسني درمثنوي معنوي مولانا ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي اسماءالحسني درمثنوي معنوي مولانا
352
برسي الگوي گسترش ضايعات التهابي پري اپيكال در دندان هاي قدامي با استفاده از تصاوير cbct
353
برسي امنيت اجتماعي و اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان رشته علوم اجتماعي پيام نور شهرستان ساري
354
برسي انتقال حرارت در پهي متحرك رديف اول توربين گاز به كمك نرم افزار .Ansys
355
برسي انتقال حرارت در پهي متحرك رديف اول توربين گاز به كمك نرم افزار Ansys
356
برسي انرژي هاي تجديدپذير بر رشد اقتصادي با استفاده از روش پانل ديتا
357
برسي اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شهرستان درگز
358
برسي برنامه هاي كاربردي در حوزه وب معنايي
359
برسي پارامترهاي ساختاري والكترونيكي تركيب گاليم سليندبااستفاده ازمفاهيم اوليه
360
برسي پايداري تونل و اثر قوس زدگي در تونل زني﴿خط 2قطار شهري مشهد﴾
361
برسي تأثير كنترل دروني(دروني بودن)و بيروني(شانس و افراد مسلط)بر عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان بردسكن در سال تحصيلي 88-87
362
برسي تاثير اتوماسيون اداراي بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
363
برسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري وحوزه
364
برسي تاثير استفاده از برنامه هاي ماهواره بر روابط اعضاي خانواده ﴿ والدين و فرزندان﴾﴿ مطالعه موردي دانشجويان پرديس مركزي دانشگاه علامه طباطبايي﴾
365
برسي تاثير اعتياد اينترنتي بر انزواي اجتماعي ( نمونه موردي دانشجويان بالاي 19 سال دانشگاه آزاد واحد ساري )
366
برسي تاثير توانمندسازي منابع انساني در كارآفريني و خلق ثروت
367
برسي تاثير دعا ونيايش برپيشگيري از اضطراب زنان بين 20-30 سال شهر قاين
368
برسي تاثير دوگانگي زبان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي دبستان حضرت زينب ﴿س﴾ سال تحصيلي 92_91
369
برسي تاثير رفتار درماني ديالكتيك بر كاهش رفتارهاي خود آسيب رسان و افزايش سلامت - نوجوانان بزهكار كانون اصلاح تربيت تهران
370
برسي تاثير رنگها و يادگيري دانش آموزان ابتدائي شهر رستمكلا
371
برسي تاثير روش نوين مراقبتي پس از آنژيوگرافي بر ميزان درد كمر و عوارض عروقي در بيماران تحت آنژيوگرافي در مركز آموزشي درماني تحقيقاتي دكتر حشمت رشت 1389- 1388
372
برسي تاثير سرمايه اجتماعي بر حقوق شهروندان
373
برسي تاثير سرمايه فرهنگي بر عدالت اجتماعي
374
برسي تاثير سولفات منيزيم در پيشگيري از هيپر آلژزي ناشي از كاربرد رمي فنتانيل در اعمال جراحي هيستركتومي شكمي
375
برسي تاثير سولفات منيزيم در پيشگيري از هيپر آلژزي ناشي از كاربرد رمي فنتانيل در اعمال جراحي هيستركتومي شكمي
376
برسي تاثير شوخ طبعي بر فرسودگي كار
377
برسي تاثير عصاره هاي ورمي كمپوست بر خصوصيات كمي و كيفي گياه گوجه فرنگي در شرايط كشت هيدروپونيك
378
برسي تاثير عمليات توانمدي سازي نيروي انساني بر بهبود عملكرد
379
برسي تاثير عوامل اجتماعي در سرپيچي از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در شهرستان بهشهر
380
برسي تاثير فرم شهر بر ميزان پياده روي و سطح سلامت ساكنين و تدوين الگوي توسعه مناسب براي سكونتگاه ها ي جديد
381
برسي تاثير قرآن در درمان افسردگي دانشجويان دختر استان تهران واحد ملارد
382
برسي تاثير گاز غير قابل چگالش در انتقال گرماي چگالش با حضور ميدان الكتريكي
383
برسي تاثير ميزان رضايت مندي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي :فروشگاه زنجيره اي رفاه ساري )
384
برسي تاثير ناهمواريهاي سطحي بر روي خواص سايشي پارچه تاري پودي با استفاده از ليزر
385
برسي تاثير نقش خانواده بربزهكاري نوجوانان دختر درمدارس منطقه امانيه شهرستان اهواز
386
برسي تاثير هوش كسب و كار بر مزيت رقابتي: نقش ميانجي نوآوري سازماني و جهت گيري كارآفرينانه (مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان در حوزه نرم افزار مستقر در شهر تهران)
387
برسي تاثيرپرداخت پاداش درافزايش بهره وري كاركنان شركت
388
برسي تحليل نقش پارك جنگلي عباس آباد
389
برسي تطبيقي شيوه داستان پردازي در مثنوي
390
برسي تغييرات مقاومت فشاري و لايه بندي در محيطهاي شور حاوي Na , K , CL
391
برسي تنوع ژنتيكي و تاثير تنش خشكي در اكوتيپ هاي ماريتيغال ( .Silybum marianum L)
392
برسي جامعه شناختي آثار شاخص نمايشي اجرا شده در ده 70 و 80 ايران
393
برسي جامعه شناختي خشونت عليه زنان در خانواده و عوامل اجتماعي موثر برآن
394
برسي جايگاه مفهوم بيداري اسلامي درانديشه سياسي امام خميني ره ومولفه هاي آن
395
برسي جغرافيايي كويرها
396
برسي جنبه هاي نمايشي داستان فرود سياوشدرشاهنامه فردوسي
397
برسي چگونگي رابطه بين تحصيلات والدين و پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
398
برسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانشجويان رشته حقوق مديريت صنعتي
399
برسي حقانيت و نجات از ديدگاه مذتضي مطهري و جان هيك
400
برسي خاصيت انتي اكسيدان كالوس گياه ليتوسپرمام افيسينال درمقايسه با گياه طبيعي
401
برسي خصوصيات اكولوژيكي آكاسياارفتا در استان هرمزگان
402
برسي خواص مقدماتي جبرهاي amnm در روشهاي متعارف و غير متعارف
403
برسي دانش فني و استخراج الگوريتم مسيريابي توده رباتيكي با استفاده از هوش مصنوعي
404
برسي درك حضور ديگري و ميدان ديد تازه نيما يوشيج در ادبيات نمايشي
405
برسي ديدگاه دختران جوان شهرك كيانشهر نسبت به مساله حجاب يا بدحجابي
406
برسي رابطه الگوي مصرف رسانه بر سبك زندگي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بهشهر)
407
برسي رابطه بين اعتماد سازملاني با رفتارهاي غير سازندهكاري كاركنان دربانك ملت شهرستان جهرم
408
برسي رابطه بين خلاقيت كودكان پيش دبستاني باويژگيهاي جمعيت شناختي والدين
409
برسي رابطه بين رضايت مندي شغلي وميل ماندن برشغل مديران مدارس شهرستان دزفول
410
برسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي:زنان 18-50 سال شهربهشهر)
411
برسي رابطه بين سلامت روان با كيفيت زندگي در بين كودكان اوتيسم شهرستان شهريار
412
برسي رابطه بين مصرف انر‍ژي و رشداقتصادي در كشور عضوD8
413
برسي رابطه بين معنويت در محيط كار ورفتار شهروندي كاركنان بيمارستان اميرالمومنين شهرستان كردكوي
414
برسي رابطه پنج عامل شخصيت با شيوه هاي مديريت
415
برسي رابطه حافظه و رنگ در دانشجويان دانشگاه هاي خمين
416
برسي رابطه خلاقيت وانگيزه پيشرفت دربين دانش آموزان دختر شهرستان رامهرمز
417
برسي رابطه خود پنداري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهرستان كرج
418
برسي رابطه درون خانوادگي ورفتار نابهنجار وبزهكارانه دختران
419
برسي رابطه دينداري باافسردگي واضطراب دربين دانشجويان دانشگاه پيام نورشهرستان جهرم
420
برسي رابطه سرمايه فرهنگي با اوقات فراغت (مطالعه موردي: شهرستان گيلانغرب )
421
برسي رابطه عزت نفس مديران و رضايت شغلي كاركنان جمعيت هلال احمر
422
برسي رابطه عملكرد خانواده با سلامت روان دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر زهان
423
برسي رابطه عملكرد خانواده بر سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بجنورد
424
برسي رابطه مثبت نگري و شادكامي در معلمان مدارس استثنايي و عادي
425
برسي رابطه مثبت نگري و شادكامي در معلمان مدارس استثنايي و عادي
426
برسي رابطه منبع كنترل ﴿دروني -بيروني ﴾ با انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر وپسر پژوهشگاه پليمر وپتروشيمي ايران
427
برسي رابطه ميان تورم ونقدينگي
428
برسي رابطه ميزان مهريه و رضايتمندي از زندگي زنا شويي زنان متاهل رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيامنور بهشهر
429
برسي رابطه هوش خودباوري ويژگي هاي جمعيت شناختي درپيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال اول متوسطه شهرهاي گنبدكاووس -كردكوي
430
برسي رابطه هوش معنوي و اميد به زندگي در بين دانشجويان پيام نور مركز بهشهر سال 1388
431
برسي رابطه هوش هيجاني با ميزان ابراز وجوددر بين دانشجويان دختروپسر دانشگاه پيام نور اهواز درسال تحصيلي1390-1391
432
برسي رابطه هوش هيجاني و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
433
برسي رابطه هوش هيجاني ورضايت زناشويي
434
برسي رابطه هوش هيجاني ونوع نگرش مثبت ومنفي به زندگي دردانشجويان ‍دختروپسر‍دانشگاه پيام نور ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي رابطه هوش هيجاني ونوع نگرش مثبت ومنفي به زندگي دردانشجويان (دختروپسر)دانشگاه پيام نور
435
برسي رابطه و رتبه بندي عوامل كيفيت زندگي كاري در عملكرد كاركنان فرودگاه بندر عباس
436
برسي رابطه ي الگوي ارتباطي خانواده بر كفايت دانش آموزان دختر مقطع چهارم وپنجم دبستان در سال 91
437
برسي رابطه ي بين اختلالات رفتاري وميزان روابط اجتماعي نوجوانان
438
برسي رابطه ي كيفيت زندگي و رضايت شغلي معلمان خميني شهر
439
برسي راهكار هاي پياده سازي سلامت الكترونيك
440
برسي راهكارهاي افزايش شادي در جوانان
441
برسي راهكارهاي بهبود كيفيت خدمات در صنعت هوانوردي با تكيه بر افزايش انگيزش و كارايي پرسنل متخصص
442
برسي راهكارهاي پايدارسازي تونل آب رسان نيرو كاه سد پس از آبگيري مخزن
443
برسي رفتار خوردگي كامپوزيت هاي TI/CaP پوشش دهي شده با هيدروكسي آپاتيت به روش بايو ميمتيك
444
برسي رفتار شمع با مدل حالت حدي
445
برسي روشهاي رمز گذاري موجود براي برقراري امنيت شبكه
446
برسي ‍ژئوشيميايي رسوب آبراهه اي منطقه تازه آباد، ديواندره
447
برسي ژنتيكي برخي صفات مورفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد مقاومت به بيماري سياهك معمولي ﴿ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸustilago maydis) با استفاده از تجزيه ميانگين نسل ها در ذرت
448
برسي ساختارها و روش هاي فوتوسنتززمصنوعي
449
برسي سازمان اخلاقي و تاثير آن بر مسئوليت اجتماعي سازمان (مطالعه اي در وزارت جهاد كشاورزي).
450
برسي سبك هاي قاليبافي و تحولات آن در شهرستان خميني شهر
451
برسي سرمايه فرهنگي فعلان موسيقي
452
برسي سطح سرمي ويتامين D و كلسيم در بيماران مبتلا به اسپونديليت آنكيلوزان و آرتريت روماتوئيد و مقايسه آن با گروه كنترل سالم
453
برسي سلامت عمومي در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر رفسنجان سال تحصيلي 88-87
454
برسي سنتز 2-آمينو- 2-كرومن ها و 7-آمينو- 5-آريل- 6-سيانو- 5,1 - دي هيدرو پيرانو 2H - پيرانو d-3,2پيريميدين-3H- 2،-4دي اون ها در شرايطبدون حلال
455
برسي سهم بازر بانكي بانك صادرات و ارائه راه كارهايي براي افزايش آن﴿ مورد مطالعه: بانك صادرات سيستان و بلوچستان﴾
456
برسي سيماي مزدك در ده اثرادبي و تاريخي
457
برسي شاخص هاي تحمل به تنش خشكي در هيبريدهاي سينگل كراس ذرت دانه اي ﴿Zea mays L)
458
برسي شدت اثر نشانه هاي افسردگي بر رفتارهاي مراقبت از خود در طي 30 روز اول بعد از سكته قلبي در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت در سال 1390
459
برسي شرايط انجمادي در توليد آلياژهاي آلومينيوم با گراديان خواص كاربردي متفاوت
460
برسي شرايط بهينه فرايند ليچينگ در استحصال روي از گردو غبار كوره هاي برنج ريزي به روش هايدرومتالوژي و حذف كلر
461
برسي شناخت مسائل و مشكلات زنان مطلقه تحت حمايت سازمان بهزيستي
462
برسي شيوع و مقايسه "SHIVERING" در بيماران سزاريني و غير سزاريني كه با بي حسي نخاعي كانديد عمل جراحي شدند
463
برسي ضرورت پرداختن به سبك زندگي مبتني ير ارزش هاي اسلامي در آموزش و پرورش
464
برسي عامل غير خطي چرخه هاي شغلي با مجموعه اطلاعاتي بزرگ (( مدرك مستند از ژاپن و ايالات متحده )) ترجمه و تلخيص اثري از موتوشوگوشينتاني برگرفته از اينترنت
465
برسي عددي اثرات صفحات مستغرق در قوس 09 درجه
466
برسي عكس العمل ديناميكي و ارتعاشي ماشين ابزار با استفاده از مدل
467
برسي علل بروز ناهنجاريي در شهر اهواز درسالهاي 79-89
468
برسي علل بزهكاري نوجوانان
469
برسي علل بستري و طول اقامت بيماران در بخش هاي جراحي ،داخلي اعصاب وزنان و زايمان بيمارستان ضيايي وقائماردكان در 6ماهه دوم سال 1386
470
برسي علل كاهش تفاهم در بين زوج هاي جوان شهر سميرم
471
برسي علل و عوامل موثر بر مشاركت زنان در جامعه (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه تهران )
472
برسي علل وعوامل كاهش باورهاي ديني جوانان مورد مطالعه (دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور گرگان )0
473
برسي علل وگرايش به ناهنجاري در جامعه
474
برسي عملكرد برق گير از نوع ARRESTER FLASHOVER LONG در شبكه توزيع
475
برسي عملكرد شركت سرمايه گذاري شمال شرق با روش BSC
476
برسي عملكرد معلمان فوق ديپلم وديپلم از طريق مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي شهرستان دير
477
برسي عملكرد معلمان فوق ديپلم وديپلم از طريق مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي شهرستان دير
478
برسي عوامل اجتماعي - فرهنگي ،اقتصادي موثر بر پديده تاخير درازدواج جوانان
479
برسي عوامل بازدارنده و سوق دهنده دانش اموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر اردبيل در فعاليتهاي ورزشي
480
برسي عوامل مرتبط با كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد بر اساس الگوي پرسيد:مطالعه در يك مركز روماتولوژي شهر يزد
481
برسي عوامل موثر بر ارتقا جايگاه صنعت چاي كشور بر اساس مدل pls
482
برسي عوامل موثر بر بحران هويت در بين جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر )
483
برسي عوامل موثر بر تشكيل مورفولو‍ژي و خواص آليا‍‍ژ پلي اتيلن ترفتالات و پلي لاكتيك اسيد
484
برسي عوامل موثر بر جذب سپرده هاي بانكي
485
برسي عوامل موثر بر جرم در زنان زنداني انسان خوزستان
486
برسي عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نيروي انساني در شركت بهپاك
487
برسي عوامل موثر بر رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميبد
488
برسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي از ديدگاه دانشجويان رشته علوم اجتماعي شاخه پژوهش
489
برسي عوامل موثر بر عملكرد شغلي با در نظر گرفتن نقش واسطه مغيير دلبستگي شغلي
490
برسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي مطالعه موردي : افراد عضو كميته امداد
491
برسي عوامل موثر بر هوش عاطفي eqدر سازمان تاميين اجتماعي شهرستان بهشهر
492
برسي عوامل موثر برجرائم دختران و زنان زنداني 40-19 سال شهر ساري در سال 1391 (شش ماهه اول )
493
برسي عوامل موثر در اجراي مطلوب درس تربيت بدني از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي شهر بابلسر در سال تحصيلي 89 - 88
494
برسي عوامل موثر در انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
495
برسي عوامل موجود در جامعه كه سبب گرايش نوجوانان و جوانان به اينترنت در شهرستان بجنورد شده است
496
برسي فراواني دهاني در بيماران تحت شيميدرمانيدر بيمارستان شهيد صدوقييزد در سال ۱۳۹۶
497
برسي فشار خون وعوامل موثر بر آن در روستاي زاغمرز
498
برسي فقهي اقتصاد مقاومتي
499
برسي فقهي و حقوقي تبديل كاربري وقف
500
برسي قابليت هاي اقتباس موثر از فضاي داستان هاي سهروردي براي انيميشن
501
برسي كارآرايي و عوارض جانبي زونيزآميد در درمان تشنج كودكان سندرم لنوكس-گشتات
502
برسي كارآرايي و عوارض جانبي زونيزآميد در درمان تشنج كودكان سندرم لنوكس-گشتات
503
برسي كارايي فرايند فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم و اشعه ماوراء بنفش در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتتيك نساجي
504
برسي كاربرد روشهاي تعيين هويت در سيستم تعليق خودرو
505
برسي كاربرد هاي فناوري اطلاعات در پزشكي وعلم ژنتيك
506
برسي كاركرد هاي نهاد آموزش بين دانشجويان وفارغ التحصيلان منطقه باوي ‍اهواز‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي كاركرد هاي نهاد آموزش بين دانشجويان وفارغ التحصيلان منطقه باوي (اهواز)
507
برسي كمانش و فراكمانش مقاطع فولادي سرد نورد شده به روش نوار محدود
508
برسي كنترل كيفيت در شركت خوش نوش
509
برسي كنش هاي بياني و غير بياني از متن تا اجراي مكبث شكسپير بر اساس آراء كر الام
510
برسي لهجه يا نيم زبان خوري
511
برسي مباني، ويژگي ها و روشهاي موعظه در قرآن
512
برسي مقايسه انگيزه مشاركت زنان و مردان گرگان به ورزش همگاني
513
برسي مقايسه اي تاثير پره امپتيو مولتي مودال سه تركيب فنتانيل-كتامين، كتامين- ميدازولام، فنتانيل-ميدازولام بر روي درد بعد از عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بي حسي اسپينال در آذر 88 لغايت اسفند 88 بيمارستان آيت اله كاشاني اصفهان
514
برسي مقايسه اي كاركرد رنگ در غزليات سنايي ، عطار و مولوي
515
برسي مقايسه اي ميزان جابجايي مسير كانال ريشه دندان (Transportation Canal) با استفاده از دو سيستم چرخشي 29 Series Taper 04.0 Profile ,Protapor و فايلهاي دستي Flexofile-K در شرايط آزمايشگاهي
516
برسي مقايسه اي هوش (ريون )در بين دانشجويان دو گروه آموزشي علوم انساني و پايه در دانشگاه پيام نوربهشهر
517
برسي منابع مختلف زنوليت بر سنتز پروتئين ميكروبي جمعيت پرتوزوا كينتيك تخميروPH منابع مختلف كربو هيدرات وپروتئين به روش آزمايشگاهي
518
برسي منازعات اخباريان و اصوليان از صفويه تا اوايل قاجار
519
برسي موانع توسعه تجارب الكترونيكي درايران
520
برسي مولكولي ناحيه 1D ويروس تب برفكي از نمونه هاي لوزه گوسفندان ذبحي در كشتارگاه استان خرسان رضوي با استفاده از روش RT-PCR , the stady of molecular analysis of 1D VP1 genes ofFoot-and-mouth disease virus in slaughtered cariers sheep at khorasan razavi proveince abattori using of RT-PCR
521
برسي ميان رهبري و شاخص هاي بهره وري
522
برسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در رابطه با اثر بيماريهاي پريودنتال بر بيماريهاي سيستميك
523
برسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر يزد در مورد قالبگيري ديجيتال در سال ۱۳۹۵
524
برسي ميزان آگاهي،نگرش وعملكرد والدين مراجعه كننده به كلينيك هاي دنداپزشكي نسبت به اهميت دندان هاي شيري وحفظ فضاي آن ها در شهر يزد ۱۳۹۷
525
برسي ميزان احساس امنيت اجتماعي با تاكيد بر سرمايه ي اجتماعي دانشجويان رشته ي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور
526
برسي ميزان اضطراب درتيپهايشخصيتيaوb
527
برسي ميزان تأثير زيبايي ظاهري در دوست يابي دانش اموزان متوسطه شهرستان چالوس.
528
برسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرا نظريهاي بر مراحل رفتار تمييز كردن بين دندانها در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر يزد
529
برسي ميزان تطبيق يافته هاي سونوگرافي با يافته هاي جراحي و پاتالوژي در تشخيص آپانديسيت حاد در 100 بيماري كه در بخش جراحي بيمارستان شهيد دكتر رهنمون بستري شده اند
530
برسي ميزان تنوع و شيوع اختلالات يادگيري در دانش اموزان مقطع ابتدايي شهرستان گرگان
531
برسي ميزان رضايت شركاء تامين اجتماعي قاين از خدمات تحت وب
532
برسي ميزان رضايتمندي مشتريان شعب بانك صادرات استان خوزستان شهر اهواز در اجراي بانكداري الكترونيك
533
برسي ميزان رياست شوهر بر خانواده در فقه و حقوق
534
برسي ميزان عوامل موثر در رضايت شغلي سازمان تامين اجتماعي شهرستان اهواز
535
برسي ميزان كاهش شنوائي ناشي از سر وصدا در كارگران شاغل در كارخانجات نساجي
536
برسي ميزان مدرسه گريزي در پسران دوره راهنمايي با والدين بيسواد در مقايسه با والدين باسواد در شهر اهواز
537
برسي ميزان مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد و تاثيرات اينترنت و ساير عوامل بر آن , a survey of the free studying among the high school students in the city of mashhad and the effect of the internetand other factors on it
538
برسي نقش اعتماد اجتماعي در امنيت اجتماعي
539
برسي نقش امنيت اجتماعي در اعتماد دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان نكا
540
برسي نقش جهاني شدن بر ساختار خانواده مورد مطالعه دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر
541
برسي نقش رسانه در مشاركت اجتماعي زنان
542
برسي نقش رسانه ها در انحرافات اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دختر وپسر رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور بهشهر )
543
برسي نقش لباس در مسير تهاجم فرهنگي
544
برسي نقش مكان سيستم راهگاهي در سلامت قطعات Lost Foam
545
برسي نقش مكان سيستم راهگاهي ييي
546
برسي نقش نرخ ارز در رشد اقتصادي ايران
547
برسي نگرش اعضاي ستاد تربيتي مدارس راهنمايي شهر جيرفت درباره تربيت ديني
548
برسي نگرش افراد نسبت به تاثير فرهنگ بر توسعه اجتماعي با تاكيد بر مونو گرافي روستا
549
برسي نگرش افراد نسبت به فساد اداري در شهرستان بهشهر
550
برسي نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي
551
برسي نگرش مديران ادارات تربيت بدني استان گلستان نسبت به ايعاد مديريت تغيير
552
برسي هدفمندي يارانه ها بر توسعه روستاها
553
برسي و ارزيابي بافتهاي شهري (بافت تاريخي) با رويكرد شناسايي پهنه هاي زمينه ساز توسعه خلاق (نمونه موردي : محله گازرگاه شهر يزد)
554
برسي و اندازه گيري عملكرد زنجير تامين شركت دخانيات ايران
555
برسي و تبيين ارتباط بين سبك رهبري تحويل گرا و رهبري تبادلي با درگير شدن كاركنان در كار
556
برسي و تبيين فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل دنيسون
557
برسي و تجزيه و تحلبل نوسان سازهاي راداري و مخابراتي به همراه كارويژه ها و كاربردها
558
برسي و تحليل جايگاه شهروندان در طرح هاي پروژه هاي عمران شهري مورد شهر بهشهر
559
برسي و تعيين بازدهي ذاتي آشكارسازهاي استوانه اي (NaI(Tl و (CsI(Tl در حالت انحراف از محور به روش تحليلي و به روش شبيه سازي مونت كارلو
560
برسي و شناسايي آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان حاشيه شهر تربت جام
561
برسي و شناسايي توانمنديهاي توريسم روستايي درشهرستان سردشت بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي gis
562
برسي و طراحي دو چرخه پيست باتوجه به قابليت هاي مواد كامپوزيت
563
برسي و كاربرد نقوش نوشتاري در صنايع دستي چوبي
564
برسي و مقايسه رضايت بيمه گذاران قشر فرهنگي جامعه ‍معلمان‍ از شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي در شهر بندرعباس ‌ ○ ‌ ■ ‌برسي و مقايسه رضايت بيمه گذاران قشر فرهنگي جامعه (معلمان) از شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي در شهر بندرعباس
565
برسي و مقايسه ي قوانين اختلاط EOS/GE براي مخلوط قطبي متانول و دي متيل اتر در فشار بالا
566
برسي و نقد انديشه سياسي پنج روحاني تبريز (ثقه الاسلام تبريزي،ميرزا فضلعلي آقا تبريزي،ميرزا علي اكبر مجتهد تبريزي،ميرزا حسن مجتهد تبريزي و نويسنده رساله ي كلمه حق و يراد بها الباطل)
567
برسي واكنش بازار سهام به سودهاي غيره منتظره
568
برسي وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران
569
برسي وضعيت بهداشتي و زيست محيطي اماكن ورزشي و رابطه آن باميزان مشاركت در فعاليت بدني شهروندان زابل
570
برسي ومقايسه انگيز ه ياد گيري در بين دانشجويان حضوري ونيمه حضوري
571
برسي ومقايسه انگيزه ياد گيري در دانشجويان رشته روانشناسي
572
برسي ومقايسه تفاوت ويژگي هاي شخصيتي دربين دانشگاه حضوري ونيمه حضوري ﴿ملارد﴾رشته علوم تربيتي سال 90
573
برسي ومقايسه ي عزت نفس برروي دانشجويان دانشگاه حضوري ونيمه حضوري
574
برسي ويژگي ها ي رهبري خدمتگزار بارويكرد اسلامي
575
برش پويا به منظور وارسي امنيت جريان اطلاعات در برنامه هاي همروند
576
برش ليرزي (Cutting Laser)
577
برش هاي شاخه اي
578
برش هاي مينيمم گراف هاي فاصله- منظم جهت دار
579
برش هايي از زندگي انسان ﴿تصوير نوزادان و عكس يادگاري﴾ به روش چيدمان
580
برش ورق هاي كامپوزيتي
581
برش ورق‌هاي كامپوزيتي
582
برشت - بروك و استفاده از عناصر نمايشي شرق
583
برشت وتجزيه وتحليل نمايشنامه آدم ،آدم است
584
برشكاري انفجاري
585
برشهاي در امتداد تابع در هندسه و فيزيك
586
برطرف كردن برخي از ايرادات ساخت در فرآيند بهينه سازي توپولوژي به كمك نرم افزار ساليدوركس
587
برف و فرم
588
برفراز موتورهاي جستجو
589
برق خودرو
590
برق رساني به كارخانه توليد فلز 200 مگاواتي ذوب آلومينيم
591
برق كشتي لايروب
592
برقراري اتصال بين سيستم آرشيوتصويربرداري ديجيتال (PACS)و سيستم اطلاعات مديريت بيمارستان(HIS) وايجاد سيستم يكپارچه
593
برقراري ارتباط 2 كامپيوتر بوسيله مودم
594
برقراري ارتباط Teleoperation بين روبات هپتيك Phantom Omni و روبات مجازي در MATLAB
595
برقراري ارتباط دو كامپيوتر از طريق خط برق شهري
596
برقراري ارتباط دو كامپيوتر از طريق كانال نوري بصورت دو طرفه كامل
597
برقراري ارتباط سامانه پايش سلامت سازه به‌وسيله ماژول‌هاي بي‌سيم
598
برقراري ارتباط مكانيزه ميان دو سيستم كدگذاري ICD-9-CM و ارزشهاي نسبي خدمات تشخيصي درماني (CPT) در بخش اقدامات چشم پزشكي
599
برقراري ارتباط مودباس بين تصحيح كننده گاز و PLC و مانيتور داده ها از طريق پروتكل OPC UA
600
برقراري ارتباط ميان جداره نواب و بافت مجاور
601
برقراري امنيت در شبكه ها با رله غيرقابل اعتماد با به كارگيري نويز مصنوعي
602
برقراري تعادل بين زمان و هزينه در مسائل كنترل پروژه
603
برقراري حالت همزماني بين شبكه قدرت و منابع توزيع شده توسط PLL
604
برقراري شرايط سويچينگ نرم براي يك مبدل اصلاح ضريب توان ايزوله جديد و ارائه پيشنهاداتي به منظور عملكرد بهتر آنها
605
برقراري عدالت در ارتباط دستگاه به دستگاه در شبكه هاي سلولي با قابليت برداشت انرژي
606
برقراري معادله ماكروسكوپي اسملوچووسكي در حالت پيوسته براي گسست يك سيستم ذره اي براوني انعقادي
607
برقراري يك مدل اعتماد توزيع شده مقاوم جهت بكارگيري در شبكه هاي اقتضايي متحرك
608
بركي تراپي و كاربرد آن در پزشكي
609
برگ بنديهاي متريك و انحناء
610
برگزاري آزمون مجازي تحت شبكه
611
برگشت به زبان اول معلمان زبان انگليسي در كلاسهاي آموزش زبان ايران
612
برگشت ها بر دوگان دوم جبرهاي گروهي و يك مسئله ي ضربگر
613
برگمن : زن ، مذهب ، نسل آينده
614
برم دار كردن اكسايشي تركيبات B- كواسترو 1، 3- دي كربونيل ها در حضور Br3-Mg-AI-LDH و انجام واكنش نيتراسيون فنل توسط نيتريك اسيد در فاز مايع بر روي اكسيدهاي مخلوط فلزيzro2-Tio2
615
برمو پيرو گالول ردو كمپلكسهاي فلزي آن ، نسل جديدي از حسگر هاي آنيوني رنگزا جهت شناسايي گزينش پذير و تعيين كمي آنيونهاي استات ، كلريد و بنزوات در نمونه هاي آبي
616
برنا مه ريزي استراتژيك به منظور تحقق اهداف آموزشي دانشگاه يزد
617
برنامه EXchanger Server
618
برنامه آموزشي سميولاتور ECG
619
برنامه آناليز سيگنال هاي ارتعاشي با استفاده از LABVIEW
620
برنامه اتوماسيون حوزه علميه
621
برنامه استراتژيك به منظور ارتقاء بهره وري در صنعت نوشابه با تاكيد بر گروه زمزم
622
برنامه استراتژيك صادرات نرم افزار مطالعه موردي نرم افزار هاي اسلامي
623
برنامه انتخاب واحد به زبان سي شارپ
624
برنامه انتخاب واحد مقدماتي و آشنايي با mis -Protoyping
625
برنامه اندرويد تحليل تراكنش هاي مالي از طريق پيامك هاي بانكي
626
برنامه اندرويدي حسابداري شخصي
627
برنامه اي براي نرخ بندي ارز در يك الگوي پولي
628
برنامه ايپرم و سريال آياو
629
برنامه بارگذاي ماشين آلات در سيستم هاي توليد مبتني بر تكنولوژي گروهي
630
برنامه بدنسازي بازيكنان حمله و دفاع در فوتبال بر اساس ارزيابي چابكي
631
برنامه تخصيص بهينه ارز به واحدهاي تحت پوشش و طرحهاي در دست اجراء سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
632
برنامه تستس كارت مشتركين
633
برنامه تطبيقي زبان ... دو سيستم ... و ...
634
برنامه تعيين وضعيت و حسابداري مرغداري
635
برنامه ثبت سوابق پزشكي بيماران
636
برنامه جامع فروشگاهي آسمان
637
برنامه حسابداري با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك
638
برنامه حسابداري با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك 1
639
برنامه حسابداري بيمارستان با استفاده از بانك اطلاعاتي در ويژال بيسيك
640
برنامه خوشه بندي پيامك هاي كاربر بر اساس متن دز سيستم عامل اندرويد
641
برنامه داروهاي مصرفي كلينيك
642
برنامه درسي اساتيد
643
برنامه درسي پاسخگودر آموزش عالي مطالعه موردي: دانشگاههاي دولتي اصفهان
644
برنامه درسي مبتني بر عمل در آموزش عالي: ارائه الگويي كاربردي و بررسي وضع موجود) مطالعه موردي رشتۀ علوم تربيتي)
645
برنامه درسي معنوي و اثر بخشي آن در دانش آموزان متوسطه شهر قاين
646
برنامه دستگاه خودپرداز
647
برنامه دفتر تلفن با # و SQL
648
برنامه دوز
649
برنامه ر يزي استراتژيك مراكز توزيع كالا در مديريت شهري ﴿با مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند ﴾
650
برنامه راهبردي احيا بازار تاريخي نراق
651
برنامه راهبردي احياء بازار تاريخي نراق
652
برنامه راهبردي ارتقاء كيفيت محيط شهري در سكونتگاههاي حاشيه شهر با بكارگيري روش تحليل نواحي اجتماعي
653
برنامه رزي كاهش اثرات زلزله دريك ناحيه با آسيب پذيري بالا نمونه موردي منطقه 17 شهر تهران
654
برنامه ريزي "شهر تاب آور" با تأكيد بر تاب آوري اجتماعي – اكولوژيكي مورد پژوهش: بحران آب شهر اصفهان
655
برنامه ريزي 42 ساعته منابع توليد پراكنده به همراه بازآرايي در شبكه هاي توزيع با در نظر گيري عدم قطعيت و مقايسه با حالت هوشمند شبكه
656
برنامه ريزي 89c51
657
برنامه ريزي MCDM بر روي جدول داده - ستانده
658
برنامه ريزي MRP وRCCP وCRP در شركت نيك و راحت
659
برنامه ريزي آرماني با محدوديت هاي تصادفي در مسئله برنامه ريزي تبليغاتي
660
برنامه ريزي آرماني با محدوديت هاي تصادفي در مساله برنامه ريزي تبليغاتي
661
برنامه ريزي آرماني و كاربردهاي آن
662
برنامه ريزي آموزش قبل از دبستان
663
برنامه ريزي آموزش هنر براي دوره ابتدائي و راهنمائي تحصيلي
664
برنامه ريزي آموزشي و تحليل نظام آموزش و پرورش
665
برنامه ريزي آموزشي ودرسي
666
برنامه ريزي اجراي عمليات حفاري اكتشافي
667
برنامه ريزي اجراي نظام توزيع پاداش انگيزشي با رويكرد بهبود بهره وري مطابق با مدل EFQM
668
برنامه ريزي احتمالاتي توسعه سيسنم انتقال با در نظر گرفتن ريسك خروج هاي پي در پي خطوط از ديدگاه تئوري بحران خودسامان ده
669
برنامه ريزي احتمالي با توزيع گسسته
670
برنامه ريزي احتمالي عملهاي جراحي با در‌نظر‌گرفتن احتمال كنسل‌شدن عمل
671
برنامه ريزي احتياجات مواد
672
برنامه ريزي احتياجات مواد
673
برنامه ريزي احتياجات مواد (MRP)
674
برنامه ريزي احتياجات مواد MRP
675
برنامه ريزي احتياجات مواد در شركت ماشين سازي غدير يزد Planning Requirment Material
676
برنامه ريزي احتياجات مواد در كارخانه گلديس كاشي
677
برنامه ريزي احتياجات مواد و ظرفيت مورد نياز در شركت يزد تاير
678
برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP)
679
برنامه ريزي احتياجات مواد)MRP(
680
برنامه ريزي احتياجات مواد1
681
برنامه ريزي احداث و اصلاح خطوط انتقال برق در هماهنگي
682
برنامه ريزي احداث و اصلاح خطوط انتقال برق در هماهنگي با ضوابط و معيارهاي شهرسازي"
683
برنامه ريزي احياء بافت هاي تاريخي شهر اصفهان به منظور جذب جمعيت (مطالعه موردي منطقه 3)
684
برنامه ريزي ارتقا كيفيت محيط زيست شهري هوشمند مطالعه موردي: محله A1 شهر جديد فولادشهر اصفهان
685
برنامه ريزي ارتقاء اجتماع پذيري ميدان ها به منظور ايجاد زمينه هاي تعامل اجتماعي نمونه موردي بررسي ميدان نبوت ﴿ هفت حوض﴾
686
برنامه ريزي ارتقاء كيفي تأمين كنندگان قطعات خودروهاي سنگين با استفاده از QFD
687
برنامه ريزي ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري با رويكرد عدالت جنسيتي ﴿نمونه موردي: باغ خانواده كرج﴾
688
برنامه ريزي ارتقاي زيست پذيري مجتمع هاي مسكوني انبوه با بكارگيري رهيافت مشاركت عمومي- خصوصي(موردپژوهي: محله بهار شهر اصفهان)
689
برنامه ريزي استراتژي توسعه پايدار شهر اروميه
690
برنامه ريزي استراتژيك ، ارزيابي سازمان معادن بنياد مستضعفان (ارائه مدل و ارزيابي آن )
691
برنامه ريزي استراتژيك با كاربرد برنامه ريزي پويا با معيارهاي چندگانه
692
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي محصولات پتروشيمي بندرامام
693
برنامه ريزي استراتژيك بانك صنعت و معدن
694
برنامه ريزي استراتژيك براي ايجاد شهر الكترونيك
695
برنامه ريزي استراتژيك براي صنعت لوازم صوتي و تصويري كشور در يك شركت منتخب
696
برنامه ريزي استراتژيك براي فعاليت گروه سيتا در ايران
697
برنامه ريزي استراتژيك براي كارخانه فرآوري سنگ تزييني و نماي شهاب سنگ صادق
698
برنامه ريزي استراتژيك براي مجموعه كارخانجات سيستم پنبه اي بانك صنعت و معدن
699
برنامه ريزي استراتژيك براي هوشمندسازي سيستم جابجايي و خدمات شهري با رويكرد سناريونگار (مطالعه موردي شهر تهران)
700
برنامه ريزي استراتژيك بهينه برق كشور
701
برنامه ريزي استراتژيك بيمارستان حكمت ساري
702
برنامه ريزي استراتژيك توسعه بازاريابي طرح ملي بانكرينگ درشركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
703
برنامـه ريزي استراتژيك توسعه پايدار شهري با تأكيد بر توسعه فيزيكي نمونه موردي: كلان شهر اصفهان
704
برنامه ريزي استراتژيك توسعه شهري با تاكيد بر استراتژي رشد هوشمند نمونه موردي: مناطق 6، 19 و 22 كلانشهر تهران
705
برنامه ريزي استراتژيك جهت ساماندهي و احيا بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موردي:بيرجند)
706
برنامه ريزي استراتژيك در بازارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه فروش اينترنتي كتاب )
707
برنامه ريزي استراتژيك در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
708
برنامه ريزي استراتژيك در شركتهاي متعلق به جهاد دانشگاهي علم و صنعت
709
برنامه ريزي استراتژيك در كارخانه توليد كنسانتره الماس يار
710
برنامه ريزي استراتژيك در مجتمع فولاد اهواز
711
برنامه ريزي استراتژيك درشرايط عدم قطعيت مالي بااستفاده از برنامه ريزي سناريووتصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي زنجان )
712
برنامه ريزي استراتژيك سازمان اتوبوسراني قزوين براساس مدل فيليپس
713
برنامه ريزي استراتژيك شركت سنگ آهن مركزي با استفاده از سيستم خبره
714
برنامه ريزي استراتژيك شركت مديريت توليد برق اصفهان
715
برنامه ريزي استراتژيك شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياري بارويكرد ايران 1404 وبااستفاده ازمدل سرآمدي سازمان
716
برنامه ريزي استراتژيك صادرات در شركت سايپا با تلفيق كارت امتيازي متوازن و هوشين كانري
717
برنامه ريزي استراتژيك صنعت سيمان ايران
718
برنامه ريزي استراتژيك صنعتي مبتني برسيستم خبره
719
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ستاد شركت قند پانيذفام با استفاده از متدولوژي يكپارچه ) SISP(
720
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ستاد شركت قند پانيذفام با استفاده از متدولوژي يكپارچه( SISP)
721
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات فروشگاههاي زنجيره اي ﴿ مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي شهروند﴾
722
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات فروشگاههاي زنجيره اي ﴿مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيزه اي شهروند ﴾
723
برنامه ريزي استراتژيك كمي (QSPM) فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران
724
برنامه ريزي استراتژيك گروه نساجي و پوشاك بنياد مستضعفان و جانبازان در قبال ورود ايران به سازمان تجارت جهاني (.O.T.W)
725
برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني انفورماتيك ايران
726
برنامه ريزي استراتژيك و تهيه پورتال الكترونيكي استراتژي محور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان
727
برنامه ريزي استراتژيك و شناسايي عوامل كليدي موفقيت شركت ايران ارقام با رويكرد AHP
728
برنامه ريزي استراتژيك وظيفه تحقيق و توسعه در سطح بنگاه
729
برنامه ريزي استراتژيك يك شركت توليدي تحت شرايط توليدي ناپايدار
730
برنامه ريزي استراتژيكي تكنولوژي پالايش نفت
731
برنامه ريزي استرتتژيك در شرايط عدم قطعيت مالي با استفاده از برنامه ريزي سناريو و تصميم گيري با معيارهاي چند معياره
732
برنامه ريزي استفاده از اراضي زير حوزه شاخه اصلي زاينده رود به كمك مدل SWAT و ارزيابي اراضي
733
برنامه ريزي استوار تخصيص پهلوگاه در پايانه‌هاي كانتينري با لحاظ عدم قطعيت در زمان ورود كشتي‌ها
734
برنامه ريزي اسكان جمعيت شهر سردشت تا افق 1400 با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
735
برنامه ريزي اقتصادي امنيتي سيستم هاي قدرت در حضور منابع بادي و مديريت بار
736
برنامه ريزي اقتصادي ريزشبكه ها در حضور منابع توليد پراكنده
737
برنامه ريزي اموزش وپرورش درباره عزت نفس
738
برنامه ريزي انتقال تكنولوژي شيشه جام
739
برنامه ريزي انرژي الكتريكي شهري با استفاده از رويكرد برنامه ريزي تصادفي (مطالعه موردي كلان شهرهاي تهران و اصفهان)
740
برنامه ريزي انرژي پايدار يا در نظر گرفتن مفهوم امنيت انرژِي در شرايط عدم قطعيت
741
برنامه ريزي ايجاد پياده راه ها با هدف دست يابي به شاخص هاي اجتماعي توسعه پايدار درون شهري
742
برنامه ريزي ايجاد شهركهاي علمي - تحقيقاتي ﴿نمونه موردي: مجتمع تحقيقاتي امام خميني وابسته به دانشگاه علم و صنعت ايران﴾
743
برنامه ريزي بازاريابي نمايندگي پيلت سترفرضي
744
برنامه ريزي بافت قديم شهر دهدشت با رويكرد بازآفريني شهري فرهنگ مبنا با تأكيد بر ارتقاي گردشگري شهري
745
برنامه ريزي بافت كالبد تاريخي شهر يزد با تاكيد بر تاثيرات مداخلات موضعي (بافت كالبد بازسازي شده) بر آن (نمونه موردي: مجموعه همسايگي كوير)
746
برنامه ريزي بافت كالبد مجموعه تاريخي شهر يزد با تاكيد بر مردم شهر هوشمند (نمونه موردي: محله گودال عباسي)
747
برنامه ريزي بخش مسكن بر اساس يك الگوي جامع اقتصادي ﴿مورد مطالعه: شهر اصفهان﴾
748
برنامه ريزي بخشي - منطقه اي با رويكرد بالا به پايين
749
برنامه ريزي براي اسكان موقت ﴿ انتقالي ﴾ بازماندگان زلزله با تمركز بر گروه زنان ﴿ نمونه موردي: منطقه 9 شهر تهران ﴾
750
برنامه ريزي براي به مدار آوردن نيروگاه ها
751
برنامه ريزي براي تجديد حيات بافت فرسوده شهري. نمونه موردي محدوده باغ ملي
752
برنامه ريزي براي حركت قطارهاي مترو به منظور كاهش پيامدهاي ناشي از اثر پيستوني (بررسي موردي يكي از ايستگاه‌هاي مترو تهران)
753
برنامه ريزي براي زمين هاي متروك شهري با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي: اراضي قلعه مرغي تهران)
754
برنامه ريزي براي كاهش خسارات ناشي از زلزله در نواحي با خطر پذيري بالا نمونه موردي منطقه يك تهران محله چيذر
755
برنامه ريزي براي محله گودال مصلي با رويكرد آينده پژوهي مبتني بر فن سناريو نويسي
756
برنامه ريزي بلند مدت و كوتاه مدت براي شركت هاي توزيع با در نظر گرفتن واحدهاي توليد پراكنده
757
برنامه ريزي بلندمدت راهكارهاي بازسازي در سيستم هاي توزيع آب شهري با تاكيد بر پايداري و برگشت پذيري سيستم
758
برنامه ريزي به مدار در آوردن واحد ها با قيد امنيت و با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
759
برنامه ريزي به منظور توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي نمونه موردي :محله شهرك شهيد رجايي مشهد
760
برنامه ريزي به منظور حفظ و ارتقاي هويت بافت تاريخي هسته مركزي شهر همدان (كالبدي - كاركردي)
761
برنامه ريزي به منظور ساماندهي فضاهاي بي دفاع شهري جهت پيشگيري از جرم در آنها﴿مقايسه تطبيقي 4 فضاي شهري از منطقه 4 شهرداري تهران ﴾
762
برنامه ريزي به منظور ساماندهي فضاهايبي دفاع شهري جهت پيشگيري از جرم در آنهانمونه موردي مقايسه تطبيقي 4 فضاي شهري ازمنطقه 4 شهرداري تهران
763
برنامه ريزي بهبود بهره وري و كيفيت فرش دستباف ايران
764
برنامه ريزي بهبود عملكرد آموزشي فرزندان شاهد از دبستان تا دانشگاه
765
برنامه ريزي بهبود عملكرد پتروشيمي اراك به روش بنچ ماركينگ با تاكيد بر مديريت تكنولوژي
766
برنامه ريزي بهبود عملكرد شركت سيناكاشي براساس روش بنچ ماركينگ (الگوبرداري) با تاكيد بر سيستم بازاريابي بين المللي
767
برنامه ريزي بهبود عملكرد يك مركز تعليم و تربيت (دبيرستان ) با استفاده از روش الگو برداري (بنچ ماركينگ ) با تاكيد بر ساختار سازماني
768
برنامه ريزي بهره برداري بهينه از ديزل ژنراتور در حضور ذخيره ساز انرژي در يك سيستم انرژي تركيبي
769
برنامه ريزي بهره برداري خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن الگوهاي احتمالي اتصال خودروها
770
برنامه ريزي بهره برداري روز بعد يك ريزشبكه داراي چندحامل انرژي در حضور برنامه هاي پاسخگويي بار در مدهاي مختلف بهره برداري
771
برنامه ريزي بهره وري در صنايع داروئي
772
برنامه ريزي بهره وري در فضاي فازي
773
برنامه ريزي بهسازي بافت هاي فرسوده ﴿محله چشمه موشك اراك﴾
774
برنامه ريزي بهينه اسكان موقت شهري در حوداث طبيعي (مطالعه موردي :شهر ساري)
775
برنامه ريزي بهينه اقتصادي - زيست محيطي ريزشبكه با در نظرگرفتن واحدهاي توليد همزمان برق و گرما، برنامه پاسخگويي به تقاضا، واحدهاي تجديدپذير و واحد ذخيره كننده انرژي
776
برنامه ريزي بهينه براي همكاري بين دو ربات
777
برنامه ريزي بهينه تسطيح زمين
778
برنامه ريزي بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم برنامه سازي تكاملي
779
برنامه ريزي بهينه توسعه شبكه انتقال و توليد با در نظر گرفتن ريزشبكه ها
780
برنامه ريزي بهينه سازي هيدروژن تحت اولويت هاي اقتصادي وزيست محيطي در حضورواحدهاي توليد تجديد پذير وپاسخ تقاضا
781
برنامه ريزي بهينه شارژ خودروهاي الكتريكي قابل اتصال به شبكه در خانه هاي هوشمند
782
برنامه ريزي بهينه شارژ و تعويض باتري خودروهاي الكتريكي با استفاده از ايستگاه هاي شارژ داراي سيستم تعويض كننده باتري
783
برنامه ريزي بهينه شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در پاركينگ هوشمند با در نظر گرفتن رفتار تصادفي صاحبان خودروها
784
برنامه ريزي بهينه شبكه توزيع با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿مكانيابي و تخصيص ظرفيت بهينه پست ﴾
785
برنامه ريزي بهينه شبكه هاي توزيع فعال با شركت در بازار انرژي و رزرو
786
برنامه ريزي بهينه عمليات راهداري جاده اي بر اساس شبيه سازي داده هاي ترافيك شمارها در طي شبكه راه ها
787
برنامه ريزي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع با در نظر گرفتن محدوديت هاي حفاظتي و هارمونيكي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات (PSO)
788
برنامه ريزي بهينه‌ي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي در حضور توليدات پراكنده و با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
789
برنامه ريزي پارامترهاي كنترلي چاه ها در تزريق چرخه اي آب در مخازن نفتي
790
برنامه ريزي پاركهاي محلهاي در راستاي تأمين نياز به بازي روزانه كودكان (مطالعه موردي: پارك محلهاي مرداويج در منطقه 6اصفهان)
791
برنامه ريزي پايدار در محيط هاي پويا؛ مطالعه موردي برنامه هاي توسعه اي ايران
792
برنامه ريزي پروژه ايجاد مركز فناوري اقبال
793
برنامه ريزي پروژه هاي توسعه محصول با استفاده از روش گرت
794
برنامه ريزي پروژه هاي عمراني با رويكرد مديريت ارزش كسب شده در دانشگاه پيام نور
795
برنامه ريزي پيشگيري از سوانح طبيعي شهر سراب (با تاكيد بر زلزله)
796
برنامه ريزي تامين ، توليد و توزيع زنجيره تامين مواد غذايي ( مطالعه موردي شركت باگروپخش پارس)
797
برنامه ريزي تامين امنيت زنان در ميادين تجاري شهر تهران نمونه مورد مطالعه:ميدان ولي عصر﴿عج﴾
798
برنامه ريزي تامين پروژه ساختماني
799
برنامه ريزي تامين مواد و برنامه ريزي توليد شركت سهامي صنايع ملي گاز ايران
800
برنامه ريزي تامين نيازمنديهاي كاربري زمين در اطراف يك فرودگاه بين المللي نمونه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني
801
برنامه ريزي تامين نيروي برق به منظور صادرات در يك افق ده ساله
802
برنامه ريزي تامين و حمل نقل مواد اوليه و قطعات براي بخش بدنه در شركت پارس خودرو
803
برنامه ريزي تحت شرايط عدم اطمينان با رويكرد بهينه سازي استوار
804
برنامه ريزي تحصيلي و تاثير آن بر زندگي شغلي آينده محصلين دوره راهنمايي در مدارس راهنمايي پسرانه شهرستان
805
برنامه ريزي تخصيص اتوبوس به كاروانهاي حجاج در ايام مناسك حج
806
برنامه ريزي تخصيص بهينه آب در سطح حوضه آبريز با استفاده از تركيب مدلهاي MODSIM و الگوريتم ژنتيك
807
برنامه ريزي تخصيص بهينه منابع آب در سطح حوضه آبريز: رويكرد شبيه سازي- بهينه سازي
808
برنامه ريزي تخصيص روساي قطارهاي باري: نمونه موردي دپوي آپرين
809
برنامه ريزي تخصيص سفارش چند هدفه در زنجيره هاي تامين همگرا با رويكرد الگوريتم ژنتيك
810
برنامه ريزي تخصيص كمي-كيفي آب با درنظر كرفتن اندركنش آبخوان- رودخانه
811
برنامه ريزي تخصيص لكوموتيو با روش هاي حل تركيبي
812
برنامه ريزي تخصيص واگن هاي مسافري
813
برنامه ريزي تصادفي با عدم قطعيت برون زا و درون زا و كاربرد آن در زمان بندي اتاق عمل
814
برنامه ريزي تصادفي ريزشبكه با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها در حضور سيستم ذخيره ساز انرژي
815
برنامه ريزي تصادفي مشاركت واحدهاي توليدي در سيتم قدرت با در نظر گرفتن واحدهاي بادي
816
برنامه ريزي تعمير و نگهداري نيروگاهها بهينه سازي اقتصادي و قابليت اطمينان
817
برنامه ريزى تكميل چاه هوشمند براى كنترل اب توليدى در عمليات تزريق اب در مخازن چند لايه
818
برنامه ريزي توالي فرآيند دمونتاژ و مونتاژ مجدد عمليات تعمير و نگه داري
819
برنامه ريزي توالي مونتاژ به منظور ماكزيمم كردن قابليت انعطاف توليد
820
برنامه ريزي توان رآكتيو با جايابي بهينه و كنترل DSTATCOM در سيستم هاي صنعتي در حضور توليدات پراكنده
821
برنامه ريزي توان راكتيو در سيستم هاي قدرت
822
برنامه ريزي توان راكتيو در سيستم هاي قدرت
823
برنامه ريزي توريسم با تأكيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش
824
برنامه ريزي توريسم و راهكارهاي جذب گردشگر در استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر برنامه ريزي منطقه اي
825
برنامه ريزي توزيع كالاهاي امدادي در شرايط بحران زلزله
826
برنامه ريزي توزيع مبتني بر انبار عبوري در زنجيره تامين با درنظر گرفتن نوعي از بازگشت كالا
827
برنامه ريزي توزيع و تنوع كاربري و نقش آن در كاهش وابستگي به اتومبيل شخصي (نمونه موردي: شهر كرمان)
828
برنامه ريزي توسعة پايدار گردشگري شهرستان بجنورد با استفاده از GIS
829
برنامه ريزي توسعه انتقال
830
برنامه ريزي توسعه بهينه ظرفيت شبكه توزيع با در نظر گرفتن واحدهاي توليد پراكنده
831
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم در شهرستان مشكين شهر
832
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم شهرستان شبستر با استفاده از GIS
833
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم مطالعه موردي (شهرستان پلدختر)
834
برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم﴿نمونه موردي:شهرستان دورود﴾
835
برنامه ريزي توسعه پايدار در شهرهاي مناطق خشك: شهر اردكان
836
برنامه ريزي توسعه پايدار شهر زاهدان
837
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي
838
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان آذربايجان غربي
839
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرستان هاي استان اردبيل با استفاده از تحليل هاي چند شاخصه فازي
840
برنامه ريزي توسعه پايدار شهرهاي ساحلي: شهر بابلسر
841
برنامه ريزي توسعه پايدار شهري با هدف ارتقاء كيفيت محيط شهر ﴿ مطالعه موردي شهر زابل ﴾
842
برنامه ريزي توسعه پايدار شهري: مورد شهر مشهد
843
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در جزيره خارك
844
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در شهر كرمانشاه
845
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان ساري
846
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستاي قلات استان فارس
847
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي(مطالعه موردي دهستان كاكان شهرستان بويراحمد)
848
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري شهر اصفهان با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي منطقه 3 شهر اصفهان﴾
849
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري مناطق روستايي (شهرستان چادگان)
850
برنامه ريزي توسعه پيربكران بر مبناي محور گردشگري .
851
برنامه ريزي توسعه توليد با ارائه الگوريتم پيشنهادي SFL اصلاح شده
852
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستم هاي قدرت
853
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستمهاي تجديد ساختار يافته با استفاده از روشهاي ديناميكي و الگوريتم ژنتيك
854
برنامه ريزي توسعه توليد در سيستمهاي تجديدساختاريافته با استفاده از روش ديناميكي و الگوريتم ژنتيك
855
برنامه ريزي توسعه توليد سيستم قدرت با در نظر گرفتن تكنولو‍‍ژي هاي شبكه هوشمند
856
برنامه ريزي توسعه توليد و انتقال AC/DC
857
برنامه ريزي توسعه توليد و انتقال سيستم قدرت
858
برنامه ريزي توسعه توليدات پراكنده با مدل برنامه ريز - سرمايه گذار
859
برنامه ريزي توسعه خطوط انتقال
860
برنامه ريزي توسعه خوشه هاي صنعتي مبتني بر افزايش توان رقابت پذيري در سطح منطقه اي، قلمرو مطالعاتي: استان آذربايجان شرقي
861
برنامه ريزي توسعه راهبردي ساختاري شهر زابل با رويكرد توسعه پايدار
862
برنامه ريزي توسعه روستايي بخش لنده شهرستان كهگيلويه
863
برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران
864
برنامه ريزي توسعه روستايي در بخش مركزي شهرستان لار
865
برنامه ريزي توسعه روستايي در شهرستان سپيدان ( نمونه دهستان همايجان )
866
برنامه ريزي توسعه زمين بريا كاربرد مسكوني نمونه موردي شهر يزد
867
برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظر گرفتن قابليت اعتماد و نامعيني بار
868
برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظرگيري امكان كاربرد خطوط HVDC و عناصر FACTS
869
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن رشد توليد در يك محدوده انعطاف پذير
870
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظر گرفتن قيود امنيت تحت شرايط بازار برق
871
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با لحاظ نمودن عدم قطعيت هاي بار و توان توليد بادي مبتني بر بهينه سازي پارِتو
872
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي با لحاظ نمودن عدم قطعيت هاي نيروگاههاي بادي
873
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن تلفات
874
برنامه ريزي توسعه شبكه توزيع در حضور واحدهاي توليد پراكنده با در نظر گرفتن نامعيني بار و هزينه خريد انرژي
875
برنامه ريزي توسعه شبكه هاي توزيع الكتريكي بر اساس هزينه افزايش قابليت اطمينان
876
برنامه ريزي توسعه شهرحميديه با نگرش شهر سالم
877
برنامه ريزي توسعه شهري بر اساس الگوي رشد هوشمند با تكيه بر روش پهنه بندي بخشي ﴿نمونه موردي: شهر كاشان﴾
878
برنامه ريزي توسعه شهري پايدار در بافت هاي ناكارآمد با رويكرد توسعه ي ميان افزا ( نمونه موردي: بافت مركزي شهر كرمانشاه)
879
برنامه ريزي توسعه شهستان كارون با نگرش شهر سالم
880
برنامه ريزي توسعه صنايع كوچك و كارگاهي مناطق روستايي ﴿ مطالعه موردي: شهرستان اردستان﴾
881
برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد برق به كمك برنامه ريزي احتمالي
882
برنامه ريزي توسعه فضاهاي دانشگاهي و الگوهاي ساماندهي آن- نمونه موردي: دانشگاه صنعتي اميركبير
883
برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري ﴿ نمونه موردي : منطقه 5 شهر تهران ﴾
884
برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري با رعايت اصول توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: منطقه يك شهر يزد﴾
885
برنامه ريزي توسعه فضاي مسكن ﴿ نمونه موردي شهر سنندج﴾
886
برنامه ريزي توسعه فضايي با رويكرد توسعه پايدار شهري ﴿نمونه موردي شهر بابلسر﴾
887
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان دره شهر
888
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان رستم
889
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان سرايان
890
برنامه ريزي توسعه فضايي شهرستان كاشمر
891
برنامه ريزي توسعه فضايي شهركرد
892
برنامه ريزي توسعه فضايي مسكن نمونه موردي: شهر تبريز
893
برنامه ريزي توسعه فضايي ناحيه مياندوآب
894
برنامه ريزي توسعه فيزيكي با تاكيد بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر مسجد سليمان
895
برنامه ريزي توسعه فيزيكي روستاشهرها مورد مطالعه مبارك آباد
896
برنامه ريزي توسعه گردشگري اكولوژيك مناطق كوهستاني در بستر زيرساخت شبكه ريلي (نمونه موردي: مسير تهران-مازندران)
897
برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي مبتني بر اكوتوريسم پايدار، مورد پژوهي ناحيه كجور در استان مازندران
898
برنامه ريزي توسعه ميان افزا در بافت مركزي شهراصفهان با بهره گيري از مدل هاي سناريومبناي آينده پژوهي-مورد مطالعه: منطقه 3شهر اصفهان
899
برنامه ريزي توسعه و جايابي نيروگاهها در سيستمهاي تجديد ساختاريافت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
900
برنامه ريزي توسعه ي انتقال در محيط هاي تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها به منظور افزايش رقابت
901
برنامه ريزي توسعه ي پايدار گردشگري روستايي با تأكيد بر روستاهاي داراي امامزاده ﴿مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بوانات﴾
902
برنامه ريزي توسعه ي توليد با در نظر گرفتن واحدهاي نيروگاهي بادي و عدم قطعيت هاي موجود
903
برنامه ريزي توليد
904
برنامه ريزي توليد
905
برنامه ريزي توليد
906
برنامه ريزي توليد ﴿ AP-MPS-MRP ﴾ در شركت صنايع غذايي
907
برنامه ريزي توليد ﴿AP - MPS - MRP) در شركت تهران پادنا
908
برنامه ريزي توليد ﴿AP-MPS- MRP﴾ در شركت ايتالفوم
909
برنامه ريزي توليد آسياي موجود در كارخانه گل گهر براساس انديس كار باند
910
برنامه ريزي توليد ادغامي زنجيره تامين چندهدفه چندمحصوله تحت شرايط عدم قطعيت از طريق بهينه سازي فازي در شركت چوكا
911
برنامه ريزي توليد با استفاده از نرم افزار دلميا
912
برنامه ريزي توليد براي استخراج به روش تخريب بلوكي با استفاده از الگوريتم خوشه بندي
913
برنامه ريزي توليد براي كاهش ضايعات مواد اوليه
914
برنامه ريزي توليد بلند مدت بهينه براي معدن سنگ آهن مرواريد زنجان
915
برنامه ريزي توليد بلند مدت بهينه در معادن رو باز با هدف كميته سازي ريسك تغييرات عيار
916
برنامه ريزي توليد بلند مدت در معدن روباز سنگ آهن گل گهر ﴿آنومالي 3﴾ با احتساب سيستم سنگ شكن درون پتي ﴿In pitcrushing﴾
917
برنامه ريزي توليد بلند مدت معدن رو باز با استفاده از الگوريتم هوش مصنوعي - مطالعه موردي معدن مس سونگون
918
برنامه ريزي توليد بهينه ميان مدت با استفاده از برنامه ريزي خطي براي معدن سنگ آهن چغارت
919
برنامه ريزي توليد بهينه ميان مدت براي معدن سنگ آهن چادر ملو
920
برنامه ريزي توليد پالايشگاه آبادان
921
برنامه ريزي توليد پيوسته فازي چند محصولي در زنجيره تامين با چند مشتري و چند تامين‌كننده تحت شرايط احتمالي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي دوباره‌كاري و كيفيت ماده اوليه
922
برنامه ريزي توليد چند محصولي با به كارگيري تئوري گواه مبتني بر پيش بيني تقاضا
923
برنامه ريزي توليد چند محصولي با در نظر گرفتن اعداد بازه اي : مورد مطالعه سالن پرس ايران خودرو
924
برنامه ريزي توليد چند محصولي در سياست كنترل توليد كانويپ با استفاده از الگوريتم كلوني مصنوعي زنبور عسل
925
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي چند محصولي چن دپريودي با راه اندازي هاي وابسته به توالي
926
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي چند محصولي چند پريودي با راه اندازي اصلي و فرعي وابسته به توالي
927
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي در زنجيره تأمين حلقه بسته
928
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي و چند محصولي با محدوديت ظرفيت توليد
929
برنامه ريزي توليد چند مرحله اي؛ تعيين اندازه انباشته اقتصادي
930
برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد مختلط
931
برنامه ‏ريزي توليد در صنايع توليد پيوسته تحت شرايط رقابتي با در نظر گرفتن ديدگاه كارايي مصرف انرژي
932
برنامه ريزي توليد در كارخانجات يزد تاير
933
برنامه ريزي توليد در معادن سنگ آهن با هدف اختلاط بهينه تحت شرايط عدم قطعيت عيار و تناژ
934
برنامه ريزي توليد در واحدهاي توليدي تحت سفارش بر اساس سيستم مديريت و كنترل پروژه و كاربرد آن در صنايع تابلو سازي برق
935
برنامه ريزي توليد روش ماشنيهاي CNC در سيستم توليدگروهي ﴿مطالعه موردي﴾
936
برنامه ريزي توليد كارخانه كلارصنعت
937
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در زير شبكه هاي صنعتي
938
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معادن روباز (مطالعه موردي: معدن طلاي كاشمر)
939
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معادن روباز با رعايت محدوديت هاي حداقل عرض پله كاري
940
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت در معدن بوكسيت جاجرم (بخش تاگويي) با استفاده از برنامه ريزي خطي
941
برنامه ريزي توليد كوتاه مدت معدن سنگ آهن شماره 3 گل گهرسير جان با استفاده از نظريه جديد درخت پايه
942
برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن چادرملو
943
برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن سنگان
944
برنامه ريزي توليد معدن سونگون
945
برنامه ريزي توليد منابع انرژي پراكنده در ريزشبكه با درنظرگرفتن عدم قطعيت
946
برنامه ريزي توليد مواد آموزشي براي بخشهاي موجودات زنده و بدن انسان از كتاب علوم
947
برنامه ريزي توليد ميان مدت معدن مس سونگون بر اساس پيش بيني قيمت با استفاده از تئوري آشوب
948
برنامه ريزي توليد نيروگاه مجازي با درنظرگيري
949
برنامه ريزي توليد و ارزيابي اقتصادي لامپهاي كم مصرف در ايران
950
برنامه ريزي توليد و تامين مواد در كارخانجات نساجي با روش برنامه ريزي مواد مورد نياز حلقه بسته ( ريسندگي و بافندگي )
951
برنامه ريزي توليد و جايابي كليد در يك ميكروگريد ايزوله شده از شبكه با لحاظ قابليت اعتماد
952
برنامه ريزي توليد و زمانبندي با در نظر گرفتن مسيرهاي عملياتي قطعات و ساختار چندسطحي محصولات
953
برنامه ريزي توليد و موجودي براي كالاهاي رو به ارزش افزايي و زوال همزمان با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي:پرورش جوجه هاي گوشتي)
954
برنامه ريزي توليد و موجودي در كارخانه زمان فنر
955
برنامه ريزي توليد و موجودي مواد زوال پذير در زنجيره تامين با درنظر گرفتن جايگزيني
956
برنامه ريزي توليد و نگهداري و تعميرات با در نظر گرفتن برون سپاري
957
برنامه ريزي توليد(اجراي سيستم توليد به هنگامJIT)
958
برنامه ريزي توليد: اجراي سيستم توليد به هنگام JIT
959
برنامه ريزي توليدات پراكنده ي سنكرون با هدف بهبود پروفيل، نامتعادلي و فرورفتگي ولتاژ
960
برنامه ريزي توليدي صنعتي در مدل Cmax J/M/N با شبكه هاي عصبي مصنوعي
961
برنامه ريزي ثبت نام يك دانشگاه
962
برنامه ريزي جامع آموزشي شركت ايران كاوه
963
برنامه ريزي جامع استراتژيك (IRSP) با استفاده از شبكه هوشمند و روش هاي مديريت تقاضا
964
برنامه ريزي جامع منابع انرژي با معيارهاي زيست محيطي (بخش خانگي )
965
برنامه ريزي جامع منابع سازمان ﴿ERP﴾
966
برنامه ريزي جانشيني مديريت در سازمان بهداري و بهداشت صنعت نفت
967
برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم شهر ابركوه
968
برنامه ريزي چند سايتي در زنجيره تامين با در نظر گرفتن شركاي توليدي
969
برنامه ريزي چند سايتي در زنجيره تامين با هدف حداقل سازي هزينه ها
970
برنامه ريزي چند سطحي چند هدفه در شرايط عدم قطعيت ﴿ مطالعه موردي در زنجيره هاي تامين چند رده اي﴾
971
برنامه ريزي چند معياره به منظور اولويت بندي انرژي هاي تجديد پذير در ايران
972
برنامه ريزي چند منظوره توان راكتيو در سيستمهاي قدرت با استفاد ه از روش simulated annealing
973
برنامه ريزي چند هدفه توسعه شبكه انتقال با در نظرگرفتن مزارع بادي با تاكيد بر مدل جديد پاسخگويي بار
974
برنامه ريزي چند هدفه ديناميكي توان راكتيو در شبكه قدرت به منظور جلوگيري از ناپايداري كوتاه مدت ولتاژ
975
برنامه ريزي چند هدفه منابع پراكنده با در نظر گرفتن اثر مدل بار
976
برنامه ريزي چندپارامتري و كاربرد آن در حل مسايل دوسطحي
977
برنامه ريزي حركت بدون برخورد و بدون بن بست چند ربات در يك محيط كار مشترك
978
برنامه ريزي حركت براي ربات ها با ردپاهاي خاص در صفحه
979
برنامه ريزي حركت براي هدايت اتوماتيك اشيا تحت قيود روي مسير حركت
980
برنامه ريزي حركت جهت اجتناب از برخورد با موانع توسط يك عامل هوشمند در يك محيط پويا
981
برنامه ريزي حركت حداقل زمان براي راه رفتن انسان داراي پاي مصنوعي زير زانو
982
برنامه ريزي حركت ربات ها براي جابجا كردن اشيا
983
برنامه ريزي حركت ربات هاي گروهي در محيط هاي پويا و ناشناخته با اهداف ثابت و معتبر با استفاده از الگوريتم هاي تركيبي جديد
984
برنامه ريزي حركت روبات مبتني بر محدوديت ديد
985
برنامه ريزي حركت وكنترل هماهنگ يك بازوي مكانيكي متحرك
986
برنامه ريزي حفاظت از ميراث فرهنگي با هدف تحليل اثرات متقابل ميراث فرهنگي و محيط شهري پيرامون نمونه موردي: تپه هگمتانه و محيط آن در شهر همدان
987
برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري بر پايه اقتصاد سبز (مورد مطالعه: شهر بيرجند)
988
برنامه ريزي حمل و نقل حومه اي با تاكيد بر هويت عملكردي سكونتگاه هاي پيراموني منطقه كلانشهري اصفهان
989
برنامه ريزي حمل و نقل زميني مواد معدني با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
990
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
991
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
992
برنامه ريزي حمل و نقل شهرهاي متوسط و كوچك
993
برنامه ريزي حمل و نقل شهري با استفاده از روش سيستم - پويايي
994
برنامه ريزي حمل و نقل هوايي داخلي شهرهاي ايران ( مورد مطالعه : پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران )
995
برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك درون شهري ﴿ شهر ياسوج﴾
996
برنامه ريزي خدمه ريلي با در نظر گرفتن ريسك هاي اختلال؛ مطالعه موردي قطارهاي مسافري راه آهن ج.ا.ا
997
برنامه ريزي خدمه هواپيما
998
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني از طريق شناسايي سرفاصله ي مطلوب با استفاده از داده كاوي در شهر مشهد
999
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني با استفاده از شبيه سازي
1000
برنامه ريزي خطي چند هدفي بازه اي
بازگشت