<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
برنامه ريزي چند هدفه منابع پراكنده با در نظر گرفتن اثر مدل بار
2
برنامه ريزي چندپارامتري و كاربرد آن در حل مسايل دوسطحي
3
برنامه ريزي حركت بدون برخورد و بدون بن بست چند ربات در يك محيط كار مشترك
4
برنامه ريزي حركت براي ربات ها با ردپاهاي خاص در صفحه
5
برنامه ريزي حركت براي هدايت اتوماتيك اشيا تحت قيود روي مسير حركت
6
برنامه ريزي حركت جهت اجتناب از برخورد با موانع توسط يك عامل هوشمند در يك محيط پويا
7
برنامه ريزي حركت حداقل زمان براي راه رفتن انسان داراي پاي مصنوعي زير زانو
8
برنامه ريزي حركت ربات ها براي جابجا كردن اشيا
9
برنامه ريزي حركت ربات هاي گروهي در محيط هاي پويا و ناشناخته با اهداف ثابت و معتبر با استفاده از الگوريتم هاي تركيبي جديد
10
برنامه ريزي حركت روبات مبتني بر محدوديت ديد
11
برنامه ريزي حركت وكنترل هماهنگ يك بازوي مكانيكي متحرك
12
برنامه ريزي حفاظت از ميراث فرهنگي با هدف تحليل اثرات متقابل ميراث فرهنگي و محيط شهري پيرامون نمونه موردي: تپه هگمتانه و محيط آن در شهر همدان
13
برنامه ريزي حمل و نقل پايدار شهري بر پايه اقتصاد سبز (مورد مطالعه: شهر بيرجند)
14
برنامه ريزي حمل و نقل حومه اي با تاكيد بر هويت عملكردي سكونتگاه هاي پيراموني منطقه كلانشهري اصفهان
15
برنامه ريزي حمل و نقل زميني مواد معدني با در نظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
16
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
17
برنامه ريزي حمل و نقل شهر اصفهان
18
برنامه ريزي حمل و نقل شهرهاي متوسط و كوچك
19
برنامه ريزي حمل و نقل شهري با استفاده از روش سيستم - پويايي
20
برنامه ريزي حمل و نقل هوايي داخلي شهرهاي ايران ( مورد مطالعه : پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران )
21
برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك درون شهري ﴿ شهر ياسوج﴾
22
برنامه ريزي خدمه ريلي با در نظر گرفتن ريسك هاي اختلال؛ مطالعه موردي قطارهاي مسافري راه آهن ج.ا.ا
23
برنامه ريزي خدمه هواپيما
24
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني از طريق شناسايي سرفاصله ي مطلوب با استفاده از داده كاوي در شهر مشهد
25
برنامه ريزي خطوط اتوبوسراني با استفاده از شبيه سازي
26
برنامه ريزي خطي چند هدفي بازه اي
27
برنامه ريزي در بنگاههاي اقتصادي، و طراحي فرآيند آن براي شركت ملي صنايع پتروشيمي
28
برنامه ريزي در پيدايش و گسترش صنعت چاپ ايران
29
برنامه ريزي در پيدايي و كسترش صنعت چاپ ايران
30
برنامه ريزي در جهت توسعه موزون منطقه اي با تاكيد بر صنايع ( نمونه موردي استان فارس )
31
برنامه ريزي در شهر فردا كاربست دانش آينده پژوهي در فرايند تهيه طرح هاي توسعه شهري ايران
32
برنامه ريزي در محيط هاي نا آماده نمونه موردي: منطقه 17 شهر تهران
33
برنامه ريزي در مدار قرارگيري واحدها بر اساس قيمت
34
برنامه ريزي در يك مركز بارانداز بر اساس زمان ترك مشخص كاميون هاي خروجي
35
برنامه ريزي دهستان بابا امان با تاكيد بر روستاي اسفيدان
36
برنامه ريزي دوسطحي و كاربرد آن در مسائل گاز طبيعي
37
برنامه ريزي ديناميكي منابع توليدات پراكنده در محيط داراي عدم قطعيت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
38
برنامه ريزي راهبردي ارتقاء كيفيت محيطي در سكونتگاه غير رسمي نمونه موردي: محله قائميه
39
برنامه ريزي راهبردي بخشي از اراضي ناحيه پنج منطقه 18 تهران
40
برنامه ريزي راهبردي به منظور ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري ،مطالعه موردي : شهر اردكان
41
برنامه ريزي راهبردي پدافند غير عامل كالبد تأسيسات آبرساني منطقه سه شهر يزد در حملات موشكي
42
برنامه ريزي راهبردي توسعة گردشگري پزشكي در كلانشهر شيراز
43
برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدار گردشگري ﴿مطالعه موردي: شهر آمل﴾
44
برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدارگردشگري در شهر دامنه
45
برنامه ريزي راهبردي توسعه جزيره هندورابي به عنوان يك مقصد گردشگري
46
برنامه ريزي راهبردي توسعه فضايي شهر زاهدان با تأكيد بر رويكرد توسعه محله اي
47
برنامه ريزي راهبردي توسعه فضايي منطقه سياهكل با تكيه بر قابليت هاي محيطي
48
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار شهر شاهرود و حوزه پيراشهري با استفاده از ارزيابي توان اكولوژيكي
49
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار شهر شاهرود و حوزه پيراشهري با استفاده از تكنيك ارزيابي توان اكولوژيكي
50
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري جنگ (موردپژوهي: مناطق جنگي استان ايلام)
51
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري كويري با تاكيد بر پايداري نظام سكونتگاهي ( نمونه موردي :محور حسن آباد)
52
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري مطالعه موردي: شهرستان سامان
53
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري منطقه نمونه گردشگري ديمه
54
برنامه ريزي راهبردي جهت ارتقاء كيقيت زندگي پياده در محور سي تير
55
برنامه ريزي راهبردي جهت جلب مشاركت مردم، شهرداريها و بخش خصوصي در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده؛ نمونه موردي: محله سيروس تهران
56
برنامه ريزي راهبردي خدمات زير بنايي شهري با استفاده از روش برنامه ريزي منابع مكاني (spr)
57
برنامه ريزي راهبردي در بافت تاريخي با رويكرد آينده‌ پژوهي (مورد نمونه : محدوده عرصه ثبت جهاني)
58
برنامه ريزي راهبردي عرصه هاي تاريخي ميراث جهاني نمونه موردي: محله زرتشتيان شهر تاريخي يزد
59
برنامه ريزي راهبردي فضاي سبز شهر ساري در چارچوب رويكرد توسعه پايدار
60
برنامه ريزي راهبردي فضاي سبز شهر ساري در چارچوب رويكرد توسعه پايدار
61
برنامه ريزي راهبردي كلان شهر اصفهان در چارچوب رويكرد شهر سبز
62
برنامه ريزي راهبردي گردشگري خلاق (نمونه موردي: شهر نايين)
63
برنامه ريزي راهبردي مجموعه هاي مسكوني ( واگذاري) درون شهري نمونه موردي: كلان شهر تهران
64
برنامه ريزي راهبردي محدوده ي مسجد جامع اصفهان با رويكرد گردشگري
65
برنامه ريزي راهبردي محله محور با تأكيد بر رويكرد شهر سالم مطالعه موردي: محله ساربان بجنورد
66
برنامه ريزي روستايي
67
برنامه ريزي روستايي در دهستان طالخونچه
68
برنامه ريزي ريسك پروژه ها با درنظر گرفتن معيارهاي زمان و هزينه در سازمان هاي پروژه محور
69
برنامه ريزي زمان هاي بازرسي سازه كشتي تحت تاثير خستگي و استحكام نهايي
70
برنامه ريزي زمانبدي خط توليد در صنعت نساجي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك فازي
71
برنامه ريزي زمين هاي قهوه اي در محله حاشيه نشين كشتارگاه يزد با رويكرد بهبود وضعيت اقتصادي
72
برنامه ريزي ساخت قطعه به كمك كامپيوتر
73
برنامه ريزي ساختار كالبدي-فعاليتي با تأكيد بر تنوع پذيري (مطالعه موردي: محلات شاهين شهر)
74
برنامه ريزي ساختار محله بريانك با نگاهي به طرح نواب
75
برنامه ريزي سفارش خريد كالاهاي متنوع از يك فروشنده
76
برنامه ريزي سلسله مراتبي توليد با استفاده از شبيه سازي
77
برنامه ريزي سلسله مراتبي توليد با استفاده از شبيه سازي در كارخانه فرش يزد
78
برنامه ريزي سيستم انتقال تحت پاسخگويي بار
79
برنامه ريزي سيستم توزيع فرآورده هاي نفتي با استفاده از روش هاي ابتكاري
80
برنامه ريزي سيستم توليدي منعطف با در نظر گرفتن هزينه هاي كيفي مهارتها و خطاهاي انساني
81
برنامه ريزي سيستم حمل و نقل دانشجويان دانشگاه يزد
82
برنامه ريزي سيستم نگهداري و تعميرات در شركت كاشي احسان ميبد
83
برنامه ريزي سيستم هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن قابليت خود - درماني
84
برنامه ريزي سيستماتيك نگهداري تعميرات در شركت سازه
85
برنامه ريزي سيستماتيك نگهداري و تعميرات كارخانه داروسازي لرستان
86
برنامه ريزي سيستمي براي بانكداري اسلامي، رويكرد مقابله با پيچيدگي؛ بهبود وضعيت نظارت بانكي كشور
87
برنامه ريزي سيماي توسعه منابع آب حوضه آبريز رودخانه حله با استفاده از مدل بهينه سازي هيدرولوژيكي - اقتصادي
88
برنامه ريزي سيماي سرزمين در منطقه ساحلي مكران
89
برنامه ريزي شارژ كوره هاي قوس فولادسازي
90
برنامه ريزي شبكه تامين محصولات وارداتي با در نظر گرفتن تغييرات تقاضا
91
برنامه ريزي شبكه حمل و نقل با رويكرد ارتقا شعاع عملكردي مسيرهاي دوچرخه نمونه موردي: منطقه 1 شهر اصفهان
92
برنامه ريزي شبكه معابر در بافت فرسوده شهري محله درب اصفهان شهر كاشان
93
برنامه ريزي شبكه هاي هوشمند در حضور خودروهاي الكتريكي
94
برنامه ريزي شهر سالم در اسفراين
95
برنامه ريزي شهري براي ساماندهي بافت هاي قديمي بافت مركزي تهران، ميدان بهارستان
96
برنامه ريزي صف در سامانه هايي با چندين سرويس دهنده
97
برنامه ريزي صنايع بر اساس سيستم لئونتيف (تدوين يك مدل بهينه با اهداف متعدد)
98
برنامه ريزي صنايع خلاق در ايران بارويكرد برنامه ريزي استراتژيك
99
برنامه ريزي ضربي و بهينه سازي چندهدفه
100
برنامه ريزي ظرفيت تخميني (RCCP) Planning Capacity Cut-Rough
101
برنامه ريزي ظرفيت خالي كارخانه هاي بسته بندي مواد غذايي: مطالعه موردي كارخانه بياض ارمغان
102
برنامه ريزي ظرفيت در بخش اتاق هاي عمل به كمك تحليل پوشش داده ها
103
برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز (CRP) planning requirement Capacity
104
برنامه ريزي ظرفيت و مكانيابي انبارها در محيطي تصادفي
105
برنامه ريزي عرضه برق با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در شرايط عدم قطعيت تقاضا ناشي از عوامل فرهنگي و اجتماعي
106
برنامه ريزي عمليات استخراج معدن آهك سيمان تهران با روش مسير بحراني(CPM)
107
برنامه ريزي عمليات تعمير چاه در يك مخزن نفتي با در نظر گرفتن زمان تعمير چاه و طول تكميل مجدد برپايه مدل مخزن
108
برنامه ريزي عمليات زنجيره تامين و تعيين اندازه انباشته با زمان هاي تحويل برنامه ريزي شده و زمان راه اندازي
109
برنامه ريزي عمليات و مواد دكلهاي حفاري ﴿ نفت ﴾
110
برنامه ريزي عملياتي شبكه خط لوله فرآورده هاي نفتي با تزريقات دسته اي هم زمان
111
برنامه ريزي عوامل تاثيرگذار براي تحقق پذيري شهر هوشمند (مطالعه موردي: شهر طبس)
112
برنامه ريزي غير خطي
113
برنامه ريزي غير خطي
114
برنامه ريزي غيرخطي با استفاد از شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در پخش بار اقتصادي بين نيروگاه هاي سيستم قدرت
115
برنامه ريزي فازي براي مسائل برنامه ريزي خطي چند سطحي
116
برنامه ريزي فرآيند توليد پوشاك به منظور افزايش بهره وري منابع (مطالعه موردي)
117
برنامه ريزي فرآيند ساخت سر سيلندر پژو 405
118
برنامه ريزي فرهنگي ايران "در ارتباط با اصل نه شرقي نه غربي "
119
برنامه ريزي فرهنگي ايران در ارتباط اصل نه شرقي نه غربي
120
برنامه ريزي فروش واحدهاي بادي و تلمبه ذخيره اي
121
برنامه ريزي فضائي توسعه پايدار شهرميبد
122
برنامه ريزي فضاهاي بازي محله اي ﴿نمونه موردي: مناطق شهري اصفهان﴾
123
برنامه ريزي فضاهاي فرهنگي در شهرها (نمونه موردي شهر تهران)
124
برنامه ريزي فضاي جمعي پايدار به منظور افزايش قابليت پياده مداري و ارتقاء تعاملات اجتماعي(مطالعه موردي: خيابان مفتح شمالي)
125
برنامه ريزي فضاي سبز شهر ميانه به منظور استفاده بهتر شهروندان
126
برنامه ريزي فضايي استان تهران با تاكيد بر ايجاد نواحي پشتيبان پايتخت
127
برنامه ريزي فضايي با هدف افزايش تاب آوري شهري با استفاده از مدل مكاني كاتر در شهرهاي ساحلي مازندران (مطالعه موردي: شهر سرخرود)
128
برنامه ريزي فضايي توسعه پايدار شهريزد
129
برنامه ريزي فضايي توسعه ي پايدار شهر اشكذر با تاكيد بر كاربري مسكن
130
برنامه ريزي فضايي درتوسعه صنعت گردشگري روستايي
131
برنامه ريزي فضايي شهر اصفهان با تأكيد بر نابرابري هاي توسعه
132
برنامه ريزي فضايي شهرستان ملكان
133
برنامه ريزي فضايي- كالبدي ايستگاه هاي آتش نشاني با رويكرد به طرح جامع ايمني ﴿نمونه موردي: منطقه 10 شهرداري مشهد﴾
134
برنامه ريزي فضايي مراكز آموزشي شهر نورآباد ممسني با استفاده از GIS
135
برنامه ريزي فضايي مسكن : مطالعه موردي شهر مراغه
136
برنامه ريزي فضايي مسكن نمونه موردي شهر كرج
137
برنامه ريزي فضايي منطقه آزاد انزلي با رويكرد راهبردي با استفاده از تكنيك PEST & SWOT
138
برنامه ريزي فضايي منطقه آزاد انزلي با رويكرد راهبردي با استفاده از تكنيك PEST & SWOT
139
برنامه ريزي فضايي نواحي روستايي شهرستان مرند
140
برنامه ريزي فضايي و تغييرات محيطي مطالعه موردي: حوضه زاينده رود
141
برنامه ريزي فلوشاپ بدون وقفه با زمانهاي پردازش قابل كنترل با تابع هدف چند معياره
142
برنامه ريزي فني- اقتصادي منابع توليد پراكنده با لحاظ مدل بار استاتيكي
143
برنامه ريزي قضايي - كالبدي پايدار سكونتگاههاي غير رسمي
144
برنامه ريزي قطعات يدكي با در نظر گرفتن تعميرات برنامه ريزي شده
145
برنامه ريزي كاربر يهاي تجاري به منظور كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري نمونه مورد پژوهش: شهر جديد پرديس
146
برنامه ريزي كاربردي اراضي با هدف كمينه سازي فرسايش در حوزه آبخيز مندرجان اصفهان
147
برنامه ريزي كاربردي اراضي شهري ( مطالعه موردي اسلامشهر)
148
برنامه ريزي كاربردي اراضي محله 10 منطقه 10 شهر تهران با در نظر گرفتن اثرات اجراي طرح نواب برنظام كاربردي زمين اين محدوده
149
برنامه ريزي كاربري اراضي اطراف تاسيسات مخاطره آميز صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي بختيار دشت اصفهان)
150
برنامه ريزي كاربري اراضي حاشيه رودخانه شهري با رويكرد شهر سبز ﴿ مطالعه موردي : رودخانه آبشوران كرمانشاه ﴾
151
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر ايذه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي﴿ GIS)
152
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر مالخليفه
153
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر مريوان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
154
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با اولويت نقش كشاورزي نمونه موردي:شهر ورامين
155
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با رويكرد مديريت بحران ( مطالعه موردي :منطقه 21 تهران )
156
برنامه ريزي كاربري زمين با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري What if?، نمونه موردي: شهر خورزوق
157
برنامه ريزي كاربري زمين شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي. مطالعه موردي : حوزه برنامه ريزي مركزي كلانشهر مشهد
158
برنامه ريزي كاربري زمين مبتني بر ارزيابي راهبردي زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهر قزوين)
159
برنامه ريزي كاركرد فرودگاه هاي درون شهري در ارتباط با توسعه كالبدي- فضايي شهر (مورد پژوهي: فرودگاه مهرآباد تهران و حوزه تأثير آن))
160
برنامه ريزي كالبدي - فضايي بخش مركزي شهر اصفهان در تطابق با اصول پدافند غير عامل(مطالعه مورد: منطقه 3 شهرداري اصفهان)
161
برنامه ريزي كالبدي بافت تاريخي جهت كاهش خسارت هاي ناشي از زلزله، با رويكرد مديريت بحران ﴿نمونه موردي: محله جماله اصفهان﴾
162
برنامه ريزي كالبدي روستاس سنجگان
163
برنامه ريزي كالبدي فضايي با تكيه بر ارزشهاي محيطي با رويكرد گردشگري پايدار
164
برنامه ريزي كالبدي محله در منطقه 21 شهر تهران
165
برنامه ريزي كاهش اثرات زلزله در سطوح شهري : نمونه موردي منطقه 20 شهر تهران
166
برنامه ريزي كاهش ضاپايعات در سالن هاي كشش و سنگ در كارخانه فولاد يزد
167
برنامه ريزي كاهش عدم فضايي در نواحي شهري نمونه موردي: منطقه سيزده شهر تهران
168
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
169
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي لببي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
170
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه موردي سازمان هواپيمايي كشوري
171
برنامه ريزي كلان فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي مبتني بر رويكرد معماري سازماني و روشهاي شئ گرايي مطالعه مورديسازمان هواپيمايي كشوري
172
برنامه ريزي كليدزني خازن ها در پست هاي فوق توزيع در حضور هارمونيك ها
173
برنامه ريزي كوادراتيك با متغيرهاي عددصحيح آميخته
174
برنامه ريزي كوتاه مدت چند منظوره توليد براي تعداد زيادي نيروگاه حرارتي بر اساس يك الگوريتم تركيبي ژنتيك -فازي
175
برنامه ريزي كوتاه مدت منابع انرژي پراكنده در شبكه هاي توزيع هوشمند
176
برنامه ريزي كوتاه مدت هاب هاي انرژي خانگي شامل منابع تجديدپذير برمبناي بهينه سازي دوسطحي با در نظرگيري پاسخ گويي تقاضا و تاثير خودروهاي الكتريكي
177
برنامه ريزي گردشگري - فرهنگي محور تاريخي سي تير
178
برنامه ريزي گردشگري (نمونه موردي شهر گنبد كاوس)
179
برنامه ريزي گردشگري دفاع مقدس(مطالعه موردي؛ استان خوزستان)
180
برنامه ريزي گردشگري شهر رامسر
181
برنامه ريزي گردشگري كويري در توسعه روستايي ﴿با تاكيد بر روستاي مصر﴾
182
برنامه ريزي گردشگري نمونه موردي جزيره قشم
183
برنامه ريزي گسترش فرصتهاي مسكوني با رويكرد انبه سازي مسكن (بلند مرتبه سازي و كوچك سازي)
184
برنامه ريزي گيرش وكنترل براي جابجايي اجسام بوسيله ربات تمام بازوي همكار
185
برنامه ريزي ماشين هاي موازي
186
برنامه ريزي مبلمان شهري بر اساس تغييرات اقليمي، مطالعه موردي محور نايبي اردبيل (حد فاصل ميدان شريعتي تا سه راه دانش)
187
برنامه ريزي متروپل هاي درجه دوم : ارزيابي راه توسعه شهرهاي جديد
188
برنامه ريزي محدوديت-شانس براي مسئله مكان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در شرايط فازي
189
برنامه ريزي محله اي با رويكرد شهرسازي ايراني-اسلامي (نمونه موردي محله گلبهار اصفهان)
190
برنامه ريزي محله سالم بر مبناي شاخص هاي فرم شهري - مورد پژوهي محله سرشور مشهد
191
برنامه ريزي محله محور با تأكيد بر پايداري اجتماعي نمونه مورد مطالعه ؛ محله خواجه ربيع مشهد
192
برنامه ريزي محيطي براي توسعه پايدار روستايي ﴿ مطالعه موردي: شهرستان بروجن﴾
193
برنامه ريزي محيطي به منظور ارتقاء نقش تفرجگاهي، مورد پژوهشي محله دركه
194
برنامه ريزي محيطي جهت كاهش مصرف انرژي با تاكيد بر فرم كالبدي شهرها ﴿نمونه ي موردي: شهر اصفهان﴾
195
برنامه ريزي مديريت بحران بيمارستان ها در شرايط وقوع زلزله با رويكرد سيستمي ﴿نمونه موردي: شهر تهران﴾
196
برنامه ريزي مديريت دانش در سازمان
197
برنامه ريزي مراكز روستايي شهرستان خمين (نمونه دهستانهاي آشناخور و رستاق)
198
برنامه ريزي مرمت ناحيه تاريخي شهرها نمونه موردي شهر يزد
199
برنامه ريزي مسكن با چارچوب نظري مسكن سالم نمونه موردي ﴿محله محموديه﴾
200
برنامه ريزي مسكن با رويكرد توسعه پايدار و با تاكيد بر اقشار كم درآمد ﴿مطالعه موردي: كردآباد اصفهان﴾
201
برنامه ريزي مسكن به منظور ارتقاي شرايط كمي و كيفي سكونت در بخشي از ناحيه پنج منطقه چهار تهران
202
برنامه ريزي مسكن در بافت شهري طراحي شده بر پايه اصول توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: محله 5 از منطقه چهارده شهرداري تهران﴾
203
برنامه ريزي مسكن در بخشي از ناحيه 4 منطقه 22 تهران
204
برنامه ريزي مسكن در شهر قشم
205
برنامه ريزي مسكن در مقياس خرد ﴿ نمونه موردي: بخشي از منطقه 11 شهرداري تهران ﴾
206
برنامه ريزي مسكن شهر اردكان با رويكرد توسعه پايدار
207
برنامه ريزي مسكن شهر ازنا با رويكرد توسعه پايدار
208
برنامه ريزي مسكن شهر باشت با رويكرد توسعه پايدار
209
برنامه ريزي مسكن شهر ميبد
210
برنامه ريزي مسكن شهر نايين با رويكرد توسعه پايدار
211
برنامه ريزي مسير حركت خودروي بدون سر نشين
212
برنامه ريزي مشاركت و بررسي ريسك عملكرد هماهنگ و مستقل نيروگاه بادي و تلمبه اي-ذخيره اي در بازار انرژي و خدمات جانبي
213
برنامه ريزي مشاركت واحدها براي نيروگاههاي حرارتي و آبي با درنظر گرفتن واحد پمپ ذخيره و قيود زيست محيطي
214
برنامه ريزي مشاركت واحدهاي توليد در سيستم قدرت با حضور نيروگاههاي بادي وخورشيدي
215
برنامه ريزي مطلوبيت انتظاري : رويكرد جديد در برنامه ريزي غير قطعي
216
برنامه ريزي مقيد به تاب آوري شبكه هماهنگ شده برق و گاز با در نظر گرفتن عدم قطعيت
217
برنامه ريزي مكان‌هاي گردشگري با رويكرد گردشگري خلاق (نمونه موردي: دهكده ‌زاينده‌رود چادگان)
218
برنامه ريزي منابع انساني در اورژانس بيمارستان ها با استفاده از شبيه ساز و پياده سازي در يك بيمارستان خاص
219
برنامه ريزي منابع توليد پراكنده جهت بهينه سازي چند هدفه شبكه توزيع با در نظر گيري منابع توليد پراكنده
220
برنامه ريزي منابع توليد در شركت سپاهان كارآ به روش MRP II
221
برنامه ريزي منابع توليد در شركت سراميكهاي صنعتي اردكان
222
برنامه ريزي منابع توليد در شركت صنايع برودتي شيلا Corporation Industrial Frijidity Shila in Planing Resource Manufacturing
223
برنامه ريزي منابع توليدي در شركت يزدباف به روش II MRP
224
برنامه ريزي منابع سازمان
225
برنامه ريزي منابع سازمان
226
برنامه ريزي منابع سازمان اي آر پي
227
برنامه ريزي منابع سازمان سيستم مديريت ارتباط با مشتري
228
برنامه ريزي منابع سازماني
229
برنامه ريزي منظر شهري با رويكرد پايداري ( نمونه موردي :محله سيچان اصفهان)
230
برنامه ريزي مواد تحت تئوري محدوديتها در حالت توليد چند محصولي (TOC )
231
برنامه ريزي مواد مورد نياز
232
برنامه ريزي مواد مورد نياز (MRP) براي شركت مهنور يزد
233
برنامه ريزي موجودات زنده و بدن انسان از كتاب علوم چهارم دبستان 72-1371
234
برنامه ريزي موجودي كالاهاي فاسدشدني در زنجيره تامين دو سطحي در شرايط تاخير در پرداخت
235
برنامه ريزي مودم در ويندوز XP
236
برنامه ريزي ميان مدت زنجيره تامين توليد سوخت از ريزجلبك
237
برنامه ريزي ميكرومنترلر.... به كمك ميكروكنترولر ...
238
برنامه ريزي ناحيه مركزيشهرها با تاكيد بر حفاظت از ارزشهاي مربوط به ميراث فرهنگي و تاريخي (نمونه موردي شهر تبريز)
239
برنامه ريزي نگهداري تعميرات
240
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پل هاي شهري
241
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي
242
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در نيروگاه سيكل تركيبي يزد
243
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها از طريق تصميم گيري ماركوف با حالت وابسته به جريان ترافيك
244
برنامه ريزي نوآم قيمت گذاري و تعيين اندازه انباشته در شرايط چندكالايي و با در نظرگرفتن تخفيف كسب و كار
245
برنامه ريزي نيروي انساني (آموزشي ) در دانشگاه يزد
246
برنامه ريزي نيروي انساني درپيام نوراستان سمنانازديدگاه اساتيد وكاركنان
247
برنامه ريزي نيروي انساني درشركت برق منطقه اي اصفهان وارائه يك مدل برنامه ريزي نيروي انساني
248
برنامه ريزي نيروي انساني شيلات ناحيه ناحيه 4 بندر تركمن
249
برنامه ريزي هفتگي مدارس با استفاده از الگوريتم ژنتيك
250
برنامه ريزي هفتگي مدارس با استفاده از الگوريتم ژنتيكي
251
برنامه ريزي هم زمان توسعه توليد و شبكه انتقال با در نظر گرفتن توليد نيروگاه هاي بادي
252
برنامه ريزي هماهنگ واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت با واحدهاي بادي و فتوولتائيك در ريزشبكه
253
برنامه ريزي همزمان پسخگويي بار و نيروگاه هاي بادي در سيستم هاي قدرت
254
برنامه ريزي و ارزيابي روشهاي كنترل پيمانكاران جهت استفاده از دستگاههاي و تجهيزات ترمينال كانتينر و كالاهاي عمومي
255
برنامه ريزي و امكان سنجي زنجيره تأمين فرآورده هاي زنبور عسل
256
برنامه ريزي و بررسي عملكرد تعميرات و نگهداري pm
257
برنامه ريزي و بررسي عملكردتعميرات و نگهداري )PM(
258
برنامه ريزي و برنامه نويسي فرايندهاي ساخت
259
برنامه ريزي و بهبود بهره وري خدمات فرودگاهي در راستاي خصوصي سازي
260
برنامه ريزي و بهينه سازي مكانيزم برداشت الكترونيكي پارچه
261
برنامه ريزي و تحليل جايگاه براي آينده صنعت پتروشيمي كشور
262
برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
263
برنامه ريزي و تخصيص مراكز توزيع اقلام پزشكي در مديريت بحران شهري با در نظر گرفتن شعاع پوشش (مطالعه موردي شهر تهران)
264
برنامه ريزي و تهيه مدل اجرائي پياده سازي 9000 ISOدر شركت شهيد دكتر فقيهي (تهيه مواد اوليه دندان )
265
برنامه ريزي و توسعه شهري (اهواز)
266
برنامه ريزي و چيدمان تجهيزات چاپخانه، براي دانشگاه هنر
267
برنامه ريزي و زمان بندي سفارشات در واحد نورد سرد مجتمع فولاد مباركه
268
برنامه ريزي و زمان بندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات در شبكه توزيع برق
269
برنامه ريزي و زمان بندي و تعميرات پيشگيرانه با در نظر گرفتن قابليت اطمينان سيستم با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
270
برنامه ريزي و زمانبندي توليد دسته اي ﴿ بررسي موردي صنعت پلاستيك ﴾
271
برنامه ريزي و زمانبندي نگهداري و تعميرات هاب انرژي
272
برنامه ريزي و سامان دهي پارك شهري آزادگان﴿ منطقه صفائيه يزد ﴾
273
برنامه ريزي و ساماندهي كاربري اراضي محله قلهك
274
برنامه ريزي و ساماندهي محله شنبه بازار انزلي
275
برنامه ريزي و طراحي باغ موسيقي
276
برنامه ريزي و طراحي جغرافيايي محيط هاي جاذب گردشگري در شهر كرمانشاه
277
برنامه ريزي و طراحي گرمايي و انواع سيالات سيستم هاي هيدروليكي
278
برنامه ريزي و طرح اجرا براي اجراي صحنه اي
279
برنامه ريزي و عمران كشاورزي دشت خمين
280
برنامه ريزي و كنترل پروژه بهبود و توسعه اتوبوس شهري
281
برنامه ريزي و كنترل پروژه در شركت ساخت تجهيزات سپاهان
282
برنامه ريزي و كنترل پروژه ساخت كشتي
283
برنامه ريزي و كنترل پروژه نصب و راه اندازي علائم الكتريكي راه آهن
284
برنامه ريزي و كنترل پروژه ي جدا سازي آب خنك كننده قالبهاي ريخته گري از ساير ماشينها
285
برنامه ريزي و كنترل توليد در شركت ايمن خودرو شرق
286
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديهاي شركت پنجره عايق كوير يزد
287
برنامه ريزي و كنترل حركت بازوي ربات براي كاربردهاي عمومي
288
برنامه ريزي و كنترل موجودي اقلام جانبي در محيط هاي سفارشي با استفاده از تئوري محدوديت ها
289
برنامه ريزي و كنترل موجوديها
290
برنامه ريزي و كنترل نمونه پروژه هاي اجرايي و مدل سازي ( Project Management Information Systems ( PMIS در شركت الكترو كوير يزد
291
برنامه ريزي و كنترل يك پروژه با استفاده از تكنيك زمان بندي CCM
292
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده غير تاريخي ﴿نمونه موردي: كلان شهر اصفهان﴾
293
برنامه ريزي و مديريت بحران (زلزله) در مناطق روستايي
294
برنامه ريزي و مديريت بحران آلودگي هواي شهر تهران
295
برنامه ريزي و مديريت بحران شهري با تاكيد بر شريان هاي حياتي (مطالعه موردي شهر ايلام)
296
برنامه ريزي و مديريت رواناب شهري با استفاده از سيستم هاي هوشمند جمع آوري آب باران و تكنيك هاي توسعه با تاثير اندك
297
برنامه ريزي و مديريت منابع آب بر اساس تحليل هاي اقليمي
298
برنامه ريزي و مديريت هماهنگ انرژي در ريزشبكه ها با وجود خودروهاي برقي و بارهاي پاسخگو
299
برنامه ريزي واحدهاي توليد پراكنده در سيستم توزيع با استفاده از روش‌هاي ابتكاري
300
برنامه ريزي وار/پخش بار بهينه با در نظر گرفتن محدوديتهاي امنيت سيستم فدرت
301
برنامه ريزي والويت بندي پروژه ها با بهبود در نظام خودارزيابي بر مبناي مديريت كيفيت در شركت توزيع برق استان قم
302
برنامه ريزي وتحليل ساختار توريسم شهري ( نمونه موردي شهر نائين )
303
برنامه ريزي وتوسعه نيروي انساني پروژه ها
304
برنامه ريزي وطراحي باغ كودك
305
برنامه ريزي يكپارچه توليد توزيع چند هدفه به منظور طراحي يك - شبكه زنجيره تأمين چند سطحي چند محصولي با در نظر گرفتن سطح خدمت و رويكرد زيست محيطي با استفاده از بهينه سازي ا
306
برنامه ريزي يكپارچه توليد توزيع چند هدفه به منظور طراحي يك - شبكه زنجيره تأمين چند سطحي چند محصولي با در نظر گرفتن سطح خدمت و رويكرد زيست محيطي با استفاده از بهينه سازي استوار
307
برنامه ريزي يكپارچه توليد و نگهداري تعميرات غير چرخشي در كارگاه جرياني با در نظر گرفتن محدوديت موجودي مياني
308
برنامه ريزي يكپارچه توليد و نگهداري تعميرات غير چرخشي در مسئله PGLSP
309
برنامه ريزي يكپارچه حفاري چاه نفتي برمبناي ريسك
310
برنامه ريزي يكپارچه زمانبندي توليد و توزيع بسته اي با سياست پذيرش سفارش و استفاده از شركت هاي لجستيك طرف سوم ، مطالعه موردي: شركت فرآورده هاي لبني كاله
311
برنامه ريزي يكپارچه موجودي در زنجيره هاي تقاضا و تامين
312
برنامه ريزي، طرح و بهره برداري از سيستم هاي دو سدي
313
برنامه ريزي، نگهداري و تعميرات در شركت شادرو ماشين
314
برنامه ريزيي ومديريت توليد ريز شبكه هاي يكپارچه از ديد گاه بهره بردار شبكه هاي توزيع هوشمند
315
برنامه سازي تكاملي در مدل سازي بارش- رواناب: مطالعه موردي رودخانه كشكان
316
برنامه سازي شطرنج
317
برنامه سازي ماشينهاي كنترل عددي توسط كامپيوتر
318
برنامه سيستم آموزش
319
برنامه سيستم آموزشگاه
320
برنامه سيستم اطلاعاتي دبستان
321
برنامه سيستم جامع فروشگاه
322
برنامه سيستم فروشگاه
323
برنامه شركت خدمات فني سرد سازان
324
برنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگي
325
برنامه طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي به كمك نرم افزار اكسل [Excel]
326
برنامه طراحي شبكه جمعآوري فاضلاب خانگي به زبان Basic Q
327
برنامه كامپيوتري آناليز قابهاي دوبعدي "DFAP-2"
328
برنامه كامپيوتري اناليزهاي خميده در فضاي دو بعدي حل دقيق مسئله
329
برنامه كامپيوتري انتخاب مقطع مناسب تونل انحراف و پخش سيلاب در مخزن
330
برنامه كامپيوتري تخمين عمر خستگي قطعات مكانيكي تحت بار گذاري چند محوري
331
برنامه كامپيوتري جمعآوري آب هاي سطحي
332
برنامه كامپيوتري جهت محاسبات جامع كمپرسورها شعاعي
333
برنامه كامپيوتري طراحي پروانه براي كشتي هاي تجاري
334
برنامه كامپيوتري محاسبه مانور شناور منوهال پروازي با بهره گيري از مدل تست
335
برنامه كلاسي استاد،دانشجو
336
برنامه محاسباتي مدولار براي پيش بيني عملكرد واحدهاي توليد همزمان متشكل از نيروگاههاي حرارتي
337
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بريلرهاي نيروگاهي
338
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بويلرهاي نيروگاهي
339
برنامه محاسباتي مقدماتي طراحي بويلرهاي نيروگاهي
340
برنامه مديريت اموال اداري شركت بهپاك
341
برنامه مديريت كتابخانه به زبان C
342
برنامه مديريت ويدئو كلوپ
343
برنامه مركز امور خيره ديابت
344
برنامه مطب پزشك با#C
345
برنامه موثر المان محدودبراي : تحليل مسائل الاستيسيه مستوي
346
برنامه نرم افزاري سيستم كتابخانه اي
347
برنامه نويسي # C﴿پروژه بازي تتريس﴾
348
برنامه نويسي ، تست و مانيتورينگ يك كارگاه گچ با PLC
349
برنامه نويسي CNC و شبيه سازي گرافيكي عمليات ماشينكاري به كمك كامپيوتر جهت قطعات تراشكاري
350
برنامه نويسي mappoint
351
برنامه نويسي اتوماتيك CNC جهت قطعات دوار
352
برنامه نويسي استراتژيك بارويكرد مهندسي مجدد﴿در سازمانهاي غير انتفاعي﴾
353
برنامه نويسي اندرويد
354
برنامه نويسي اندرويد (دستريسي آنلاين به ديتابيس سرور)
355
برنامه نويسي اندرويد طراحي نرم افزار ساز ني
356
برنامه نويسي اندرويد ﴿فناوري اطلاعات ﴾
357
برنامه نويسي اندرويد-الگوريتم يادگيري لايتز
358
برنامه نويسي باvb.net
359
برنامه نويسي بازي هاي كامپوتري directx&vb
360
برنامه نويسي بازي هاي كامپيوترDirectx-VB
361
برنامه نويسي بانرم افزار دلفي
362
برنامه نويسي براي انجام تست ادي كارنت با استفاده از سيستم پالس ادي كارنت
363
برنامه نويسي براي محاسبه و نمايش SHORT TIME FOURIER TRANSFORM
364
برنامه نويسي برخي از آزمونهاي ناپارامتري با استفاده از زبان برنامه نويسي پاسكال
365
برنامه نويسي به زبان ASP.NET
366
برنامه نويسي پردازنده 32 بيتي بر پايه ي زبان VHDL [وي اچ دي ال]
367
برنامه نويسي تحت شبكه
368
برنامه نويسي تحت وب
369
برنامه نويسي جنبه گرا Aspect oriented programming
370
برنامه نويسي چند لايه ) N - tier Progrqmming(
371
برنامه نويسي داده هاي ويدئويي با در نظشر گرفتن زمان رويداد ها
372
برنامه نويسي در فرتون 90 وكاربرد آن درفيزيك
373
برنامه نويسي در لينوكس
374
برنامه نويسي در لينوكس
375
برنامه نويسي در محيط ANSYS به منظور حل مسائل ايروالاستيسيته به روش Lattice Vortex
376
برنامه نويسي در نرم افزار متلب براي محاسبه قطر شفت هاي گرد چرخان در سيستم هاي انتقال قدرت
377
برنامه نويسي ژنتيك آماري براي حل مسائل تقريب تابع
378
برنامه نويسي سوكت ﴿Socket programming﴾
379
برنامه نويسي شبكه با C.NE,VB.NET
380
برنامه نويسي شبكه تحت NET
381
برنامه نويسي كامپيوتري براي رسم نمودارهاي هايزلر
382
برنامه نويسي ماشين هاي وايركات CNC 2 الي 4 محوره به كمك كامپيوتر
383
برنامه نويسي موازي در لينوكس
384
برنامه نويسي همروند
385
برنامه نويسي هيدروگراف واحد اشنايدر با استفاده از GIS براي رودخانه گلپايگان
386
برنامه نويسي و اعمال روش المان محدود توسعه يافته در محيط نرم افزار آباكوس
387
برنامه نويسي و كاربرد كامپيوتري ELEMENT FINITE درالاستيسيته دو بعدي
388
برنامه نويسي وب
389
برنامه نويسي وب ، تحت معماري MVC وفريم ورك لاراول
390
برنامه نويسي ويژال بيسيك
391
برنامه نويسي ويژال بيسيك در اكسس
392
برنامه نويسي، مونيتورينگ و راه اندازي با PLC
393
برنامه هاي تلويزيون و نقش آن در روابط اجتماعي
394
برنامه هاي سرمايه گذاري و محدوديت هاي اقتصاد كلان در كشورهاي در حال توسعه كاربرد مدل se hark park در ايران
395
برنامه هاي مخرب
396
برنامه هاي مساجد تهران در رابطه با جوانان
397
برنامه هاي مقيم در حافظه
398
برنامه هاي ناهموار رياضي با قيود تعادلي
399
برنامه ي پخش بار تك فاز با در نظر گيري عناصر FACTS
400
برنامه‌ ريزي چند هدفه براي شبكه تأمين، توليد و توزيع چند مرحله‌ اي و كانال‌ هاي توزيع مشترك
401
برنامه‌ ريزي محلات شهري با تأكيد بر تاب‌ آوري آنها در برابر سيلاب نمونه موردي : شهر مرودشت
402
برنامه‌ ريزي نگهداري و تعميرات روسازي سطح جاده با استفاده از مدل سازي رياضي
403
برنامه‌ ريزي و مديريت اكوتوريسم در منطقه آدرشك مهريز (استان يزد)
404
برنامه‌‌ريزي بهره برداري كوتاه مدت بهينه يك ريزشبكه هم زمان برق و حرارت با استفاده از روش بهينه سازي استوار
405
برنامه‌‌ريزي تصادفي قطع كوتاه مدت نيروگاه‌هاي مجازي در شبكه‌هاي هوشمند
406
برنامه‌‌ريزي راهبردي استقرار مراكز درماني شهر مطالعه موردي شهر اروميه
407
برنامه‌‌ريزي و زمان‌‌بندي سلول‌‌هاي توليدي با در نظرگرفتن كشش قيمتي تقاضا و هزينه‌‌هاي انرژي وابسته به زمان مصرف
408
برنامه‌‌ريزي‌ بردهاي FPGA تحت شبكه از طريق JTAG با استفاده از برد رزبري
409
برنامه‌ريزي استراتژيك بر اساس تحليل SWOT و اولويت‌بندي استراتژي‌ها با استفاده از تحليل رتبه‌بندي چند شاخصه مقايسه‌اي (MAPPAC)- مورد مطالعه: شركت شرق سازه كوير يزد
410
برنامه‌ريزي استراتژيك صنعت فرش دستباف اصفهان در قالب ماتريس سوات
411
برنامه‌ريزي استفاده بهينه از منابع فضا-زمان پهلوگا‌هي پايانه كانتينري با در نظر گرفتن انسداد پهلوگاهي با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
412
برنامه‌ريزي استوار پروژه مبتني بر مديريت اختلال
413
برنامه‌ريزي استوار عمل‌هاي جراحي با در نظر گرفتن منابع پايين‌دستي- مطالعه موردي: بيمارستان آموزشي درماني الزهرا در اصفهان
414
برنامه‌ريزي افزايش تاب‌آوري بافت‌هاي ناكارآمد شهري در برابر زلزله احتمالي با تأكيد بر بعد كالبدي ـ محيطي (نمونه مورد كاوي: محله امام‌زاده يحيي تهران)
415
برنامه‌ريزي بافت‌هاي فرسوده شهري با رويكرد تنظيم مجدد زمين، نمونه موردي: محله حسن‌آباد شهر يزد
416
برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل معلولين در ايران
417
برنامه‌ريزي به‌منظور كاهش تعارض‌هاي فضايي هم‌جواري بافت‌هاي شهري و مسيرهاي ريلي (موردكاوي: همزيستي شهر و ريل در منطقه 16 تهران)
418
برنامه‌ريزي بهبود وضعيت معابر مستعد پياده‌راه‌سازي در بافت‌هاي تاريخي مطالعه موردي: بافت تاريخي شهر يزد
419
برنامه‌ريزي بهره‌برداري منابع انرژي پراكنده در شبكه توزيع هوشمند
420
برنامه‌ريزي بهره‌برداري منابع انرژي گسترده در شبكه توزيع هوشمند با در نظرگيري بازآرايي ساعتي
421
برنامه‌ريزي بهره‌برداري هماهنگ از مزرعه بادي و توربين‌هاي گازي در يك شركت توليد با در نظر گرفتن قيدهاي شبكه گاز طبيعي
422
برنامه‌ريزي بهينه توأم توسعه شبكه انتقال و ذخيره‌سازهاي انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن حملات عامدانه
423
برنامه‌ريزي پاسخگويي بارهاي مسكوني در شبكه‌هاي هوشمند الكتريكي با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع
424
برنامه‌ريزي پايش وضعيت و CBM بر مبناي قابليت اطمينان
425
برنامه‌ريزي تامين اقلام با تقاضاي وابسته و عدم قطعيت مدت زمان تدارك
426
برنامه‌ريزي تامين سوخت جايگاه‌هاي عرضه‌ي فرآورده‌هاي نفتي همراه با پنجره‌ي زماني
427
برنامه‌ريزي تجديدحيات اقتصادي بافت تاريخي با تاكيد بر توسعه گردشگري شهري پايدار، (نمونه موردي: محله فهادان شهر يزد)
428
برنامه‌ريزي تجميع قطعات بافت‌هاي فرسوده شهري با تاكيد بر تنظيم مجدد زمين، نمونه موردي: بافت فرسوده يزد
429
برنامه‌ريزي تصادفي توليد با در نظر گرفتن سياست‌هاي زيست محيطي
430
برنامه‌ريزي تصادفي واحدهاي آبي و حرارتي با در نظر گرفتن قيود امنيت استاتيكي سيستم قدرت در محيط تجديد‌ساختار‌يافته
431
برنامه‌ريزي توأم توسعه شبكه انتقال و منابع توان راكتيو با درنظرگرفتن محدوديت‌هاي قابليت اطمينان
432
برنامه‌ريزي توسعه پايدار شهري با تاكيد بر تحقق پذيري شهر الكترونيك در كلانشهرها (مطالعه موردي: كلانشهر تبريز)
433
برنامه‌ريزي توسعه توليد و توسعه انتقال با در نظر گرفتن پاسخگويي بار
434
برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال قدرت به‌منظور افزايش ضريب‌نفوذ نيروگاه‌هاي بادي
435
برنامه‌ريزي توسعه شهر بر مبناي ظرفيت قابل‌تحمل محيط‌زيست شهري (مطالعه موردي: مناطق 15 گانه شهرداري اصفهان)
436
برنامه‌ريزي توسعه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن عدم‌قطعيت توليد منابع تجديدپذير
437
برنامه‌ريزي توسعه همزمان بخش توليد و انتقال در سيستم قدرت
438
برنامه‌ريزي توليد انرژي سلول‌هاي خورشيدي در شبكه فشار ضعيف خانگي
439
برنامه‌ريزي توليد براي يك كارخانه فرش ماشيني با رويكرد كاهش ضايعات (مطالعه موردي فرش خاطره كاشان)
440
برنامه‌ريزي توليد كوتاه‌مدت و بلندمدت در معادن روباز بزرگ با در نظر گرفتن تاثير متقابل آنها با هدف كمينه كردن ريسك انحراف از اهداف توليد و لحاظ هزينه‌هاي بازسازي
441
برنامه‌ريزي چندهدفه خودروهاي الكتريكي با حضور منابع انرژي تجديد پذير در شبكه هوشمند
442
برنامه‌ريزي چندهدفه مشاركت توليدات پراكنده در ريزشبكه‌هاي هوشمند با درنظرگيري عدم قطعيت منابع تجديدپذير انرژي
443
برنامه‌ريزي چندهدفه منابع پراكنده تجديدپذير و منابع توان راكتيو در شبكه‌هاي توزيع
444
برنامه‌ريزي حركت در سيستم‌هاي چند ربات
445
برنامه‌ريزي حركت ربات با حداقل توانايي‌ها
446
برنامه‌ريزي راهبردي ارتقاء جايگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خيريه) در راستاي تأمين نيازهاي بخش عمومي شهري با استفاده از تحليل SWOT و AHP (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
447
برنامه‌ريزي راهبردي برندسازي به عنوان محرك توسعه در بازآفريني شهري در شهر دماوند
448
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شبكه حمل‌ونقل شهري با رويكرد شهر هوشمند:نمونه موردي منطقه پنج اصفهان
449
برنامه‌ريزي راهبردي محلات مركزي شهر با رويكرد ارتقاي ظرفيت اسكان و پذيرش گردشگران مذهبي (مطالعه موردي: محلات مركزي شهر قم)
450
برنامه‌ريزي زنجيره تامين معكوس در شرايط نزولي بودن قيمت كالا و هزينه توليد با تقاضاي قطعي پويا
451
برنامه‌ريزي شبكه‌ توزيع با هدف ارتقاي تاب‌آوري در مقابل حوادث سخت آب و هوايي
452
برنامه‌ريزي عرضه بهينه انرژي پايدار: مطالعه موردي شهرستان اصفهان
453
برنامه‌ريزي عمليات نگهداري و تعمير روسازي به دو صورت قطعي و احتمالاتي
454
برنامه‌ريزي عملياتي انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خط لوله
455
برنامه‌ريزي عملياتي براي كاشت، برداشت و توزيع محصولات كشاورزي فسادپذير، تحت عدم قطعيت (مورد مطالعاتي)
456
برنامه‌ريزي عملياتي زنجيره تأمين محصولات كشاورزي تحت عدم قطعيت عدد زي
457
برنامه‌ريزي عملياتي شبكه‌ي توزيع گاز طبيعي
458
برنامه‌ريزي فضايي به منظور تقويت پيوندهاي شهري- روستايي بر مبناي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت(مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)
459
برنامه‌ريزي فضايي راهبردي توسعه فعاليت مسكوني با تأكيد بر كاهش خطرپذيري بحران خشكسالي (نمونه مطالعاتي: شهر اصفهان)
460
برنامه‌ريزي فضايي-كالبدي شهر مريوان با هدف جذب گردشگر
461
برنامه‌ريزي كاربري زمين به منظور افزايش سازگاري كاربري هاي طرح تفصيلي منطقه يك شهر كرمانشاه با تاكيد بر محدوده مياني پروژه قطار شهري
462
برنامه‌ريزي گردشگري بوم محور با تأكيد بر موضوع كارآفريني، به‌منظور ارتقاي كيفي توان‌هاي اكوتوريسم؛ مطالعه موردي: شهرستان فريدونشهر
463
برنامه‌ريزي لجستيك معكوس (مديريت پسماند) براي شركت‌هاي طرف سوم (3PL) با در نظر گرفتن رفتار مشتري
464
برنامه‌ريزي مبتني بر ريسك شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
465
برنامه‌ريزي مجدد خط لوله چند فرآورده اي با مديريت موجودي
466
برنامه‌ريزي محله مبنا با توجه به رويكرد نوشهر گرايي (نمونه موردي: شهرك باهنر شيراز)
467
برنامه‌ريزي محله مبنا با رويكرد شهر هوشمند (مورد پژوهي: محله سنگلج تهران)
468
برنامه‌ريزي محيطي محلات مركزي كلان‌شهرها با رويكرد پايداري زيست‌محيطي(نمونه مطالعاتي محله آقاجاني‌بيگ شهر همدان)
469
برنامه‌ريزي مسكن اجتماعي گروه‌هاي كم درآمد شهري با تأكيد بر بافت فرسوده (مطالعة موردي: كلان‌شهر اصفهان)
470
برنامه‌ريزي مسكن شهر عنبرآباد با رويكرد توسعه پايدار
471
برنامه‌ريزي مسير چندين ربات با استفاده از الگوريتم‌هاي حركت سنگريزه‌ها
472
برنامه‌ريزي مشاركت واحدها در شبكه هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير و خودروهاي الكتريكي
473
برنامه‌ريزي مشاركت واحدها در يك شبكه ي هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعيت DER ها، حضور ادوات FACTS و لحاظ نمودن امنيت شبكه
474
برنامه‌ريزي نصب منابع پراكنده سنكرون در شبكه برق اصفهان
475
برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه‌ي نادوره‌اي در حالت ضمانت‌نامه‌ي دوبعدي پايه و توسعه‌يافته جهت كمينه كردن هزينه‌ي ضمانت‌نامه
476
برنامه‌ريزي نيروگاه مجازي به ‌منظور شركت در بازار برق با در نظر گرفتن مسائل زيست‌محيطي
477
برنامه‌ريزي نيروگاه‌هاي حرارتي، بادي، آبي و تلمبه‌اي ذخيره‌اي در بازار برق تجديد ساختاريافته
478
برنامه‌ريزي هم‌زمان توليد-توزيع در زنجيره تأمين با لحاظ قرارداد تأمين و تصميمات مالي
479
برنامه‌ريزي هماهنگ توسعه توليد و انتقال در محيط بازار برق
480
برنامه‌ريزي هماهنگ ريزشبكه‌ها در يك شبكه برق غيرمتمركز با در نظر گرفتن توليد تصادفي
481
برنامه‌ريزي همزمان نصب منابع تجديدپذير، منابع توان راكتيو و آرايش شبكه توزيع
482
برنامه‌ريزي و انتخاب سبد پروژه تحت رويكرد فازي استوار
483
برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بهينه از طرح‌هاي توسعه منابع آب در حوضه رودخانه‌هاي فرامرزي با استفاده از رويكرد نظريه بازي‌ها
484
برنامه‌ريزي و بهره‌برداري بهينه يك هاب انرژي شامل پيل سوختي و سيستم‌هاي ذخيره هيدروژني با در نظر گرفتن همزمان برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار الكتريكي و حرارتي
485
برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي بازگرداني گاز در مخازن هيدروكربوري
486
برنامه‌ريزي و تحليل ظرفيت‌هاي سرمايه نمادين جزيره هرمزدر گردشگري با تأكيد بر هنرخاك
487
برنامه‌ريزي و زمان‌بنديعمل هاي جراحي با اهداف چندگانه
488
برنامه‌ريزي واكسيناسيون كودكان با استفاده از تكنيك تخصيص منابع محدود و ارزش كسب‌شده
489
برنامه‌ريزي يكپارچه توليد و توزيع براي محصولات فاسدشدني با رويكرد VMI (تعيين اندازه انباشته و مسيريابي موجودي)
490
برنامه‌سازي موازي مبتني بر سيستم‌هاي تركيبي پردازنده‌ مركزي-پردازنده گرافيكي
491
برنامه‌نويسي ايمني پيمانه‌اي با استفاده از اتوماتاي يادگير براي دسته‌بندي داده‌ها
492
برنامه¬ريزي بار خانگي هوشمند با امكان خريد انرژي از توليد كننده محلي
493
برنامه¬ريزي بهره¬برداري بهينه از شبكه¬ي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن قابليت بازآرايي
494
برنامه¬ريزي بهينه منابع تأمين انرژي ساختمان در شبكه¬هاي هوشمند الكتريكي
495
برنامه¬ريزي توسعه توليد بر پايه الگوريتم ژنتيك( با تاكيد بر جايابي نيروگاه)
496
برنامه¬ريزي توسعه سيستم توزيع با استفاده از الگوريتم BPSO شامل منابع توليد پراكنده
497
برنامه¬ريزي توسعه¬ي همزمان توليد و انتقال در سيستم قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و عدم قطعيت ناشي از پيش¬بيني بار
498
برنامه¬ريزي خطي فازي و كاربرد آن براي اثبات سازنده مدل فازي لم فاركاس
499
برنامه¬ريزي مبتني بر سود واحدهاي توليد همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي
500
برنامه¬ريزي مشاركت واحدها براي نيروگاه¬هاي حرارتي و آبي با در نظر گرفتن واحدهاي تلمبه ذخيره¬اي و قيدهاي زيست محيطي
501
برنامه¬ريزي و مديريت پروژه¬هاي ساخت با استفاده از مدل¬سازي اطلاعات ساختمان (مطالعه موردي : پروژه ساختمان بهره¬برداري خط انتقال آب به اراضي دشت سيستان)
502
برنامهريزي استراتژيك بيمارستان امام خميني شهرستان ساري
503
برنامهريزي توسعه توليد در سيستمهاي تجديدساختاريافته با استفاده از روش ديناميكي و الگوريتم ژنتيك
504
برنامهريزي عمليات و نگهداري و تتعميرات و پيشگيري به روش ابتكاري
505
برنامهريزي فضاهاي باز عمومي شهري (پاركها) به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعي نمونه مورد پژوهش: گلستان نوشيرواني بابل
506
برنامهريزي مبتني بر قيمت مشاركت واحدها براي شركتهاي مستقل توليد توان در بازارهاي تجديد ساختار يافته برق با در نظر گرفتن قيود زيستمحيطي و هدف بهينهسازي سود
507
برنامهريزي نيروگاه بادي با در نظر گرفتن خطايپيشبيني باد و بار با استفاده از برنامهريزي تصادفي
508
برنج ايران و ارزش اقتصادي آن
509
برنجكوبي بر روي چوب
510
برند
511
برند ايجاد شده توسط كاربر از طريق رسانه هاي اجتماعي، (مورد مطالعه : برند كفشهاي كوهنوردي اسكارپا، لسپورتيوا، گارمونت و بستارد)
512
برند ايجاد شده توسط كاربر از طريق رسانه هاي اجتماعي، (مورد مطالعه : برند كفشهاي كوهنوردي اسكارپا، لسپورتيوا، گارمونت و بستارد)
513
برند چيست و تاثير اعتبار نامتجاري بر رفتارخريد مشتري
514
برندسازي برون سازماني براي محصولات پروژه محور
515
برندسازي،الگوهاي برندسازي،استراتژي هاي برندسازي و برندسازي داخلي
516
برندينگ و طراحي زيورآلات با رويكرد به موتيف هاي ايراني
517
برندينگ و وفاداري به برند
518
برنز بتا ﴿سفيد روي﴾: مرور فني و بررسي شيوه حفاظت اثر
519
برهان در نهج البلاغه و مقايسه ي آن با براهين كلامي در كشف المراد و شوارق الالهام
520
برهم كنش اپتومكانيكي بين ميكروتشديدگر فوتونيكي و نانو ميله نيتريد بورون شش وجهي(hBN)
521
برهم كنش اسپين-جرم در نظريه پيمانه‌اي لورنتس گرانش
522
برهم كنش اصول كاردينال هاي بزرگ، فرضيه پيوستار تعميم يافته و فورسينگ
523
برهم كنش امواج وسكوهاي نيمه مغروق
524
برهم كنش باكتري Arthrobacter agilis با گياه اكاليپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در جذب سرب، روي و كادميم خاك معدن باما
525
برهم كنش پوشش گياهي ، شكل هاي بستر و ساختار جريان بر توزيع هاي سرعت و شدت هاي توربلانس
526
برهم كنش ساليسيليك اسيد و شوري بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي بابونه
527
برهم كنش سروتونين و آراچيدونيل سروتونين با نانو ذرات بتاكازئين: يك مطالعه ي كمومتريكس و مدل سازي مولكولي
528
برهم كنش سودوموناس پوتيدا با پاليگورسكيت و سپيوليت و توانايي جذب سرب توسط باكتري در حضور و عدم حضور كاني ها
529
برهم كنش كادميم باكاني هاي مونت موريلونيت طبيعي و اصلاح شده
530
برهم كنش كادميوم با كانيهاي پاليگورسكيت، سپيوليت، كلسيت
531
برهم كنش كازيميربين دو صفحه ي رساناي كامل و تراواي نامحدود
532
برهم كنش كازيمير-ليفشيتزبين دي الكتريك هاي حاوي توزيع بار بي نظم
533
برهم كنش گونه هاي آنيوني كروم (VI)با ليگاندهاي ماكروسيكل به منظور استخراج كروم(VI) از محلولهاي آبي
534
برهم كنش ليزر ياگ سوئيچQ با هيدروكربنهاي سنگين ﴿C2﴾ بهبود يافته با هدف فلزي و بررسي محصولات نهايي
535
برهم كنش نور با مواد شفاف
536
برهم كنش نور غير كلاسيك با اتم دو ترازي: آشكارسازي نور غيركلاسيك
537
برهم كنش نوكلئون - نوكلئون بر اساس مدل توزيع كواركي در حضور پتانسيل هاي مركزي , nucleon-nucleon interaction in the constitute quark model with central potentials
538
برهم كنش نيتروتيروزين ( عامل پاركينسون وآلزايمر) بر روي گرافن نرمال وگرافن داپت شده با آلومينيوم
539
برهم كنش نيتروتيروزين (عامل پاركينسون و آلزايمر) بر روي گرافن نرمال و گرافن داپت شده با آلومينيوم
540
برهم كنش هاي فوتون و نوترينو در فضاي ناجابجايي
541
برهم كنش هاي واندروالس و اكسيتوني در نانو ساختارهاي كربني
542
برهم كنشهاي نوكلون -نوكلون بر اساس مدل توزيع كواركي در حضور پتانسيلهاي مركزي
543
برهم نهي دو حالت چلانده غير خطي با فاز نسبي Q و بررسي ويژگي هاي غير كلاسيكي آن ها
544
برهم نهي رده اي از حالت هاي همدوس با خانواده ي همزاد متناظر و بررسي خواص غير كلاسيكي آنها
545
برهم‌كنش ذرات باردار با نانو لوله‌ها
546
برهم‌كنش روي با خاك‌هاي اسيدي و آهكي تيمار شده با زغال زيستي
547
برهم‌كنش شكل بستر برآمدگي و ديوار با پوشش گياهي در مولفه‌هاي جريان آشفته در رودخانه‌هاي قلوه‌سنگي (مطالعه موردي: رودخانه‌هاي بهشت‌آباد،كاج و هرازرود)
548
برهم‌كنش مشتقات آنيلين و متيل‌آنيلين با آب
549
برهم¬كنش فسفر و ماده ¬آلي بر رشد و تركيب شيميايي نهال¬هاي پسته
550
برهم¬كنش¬هاي الكتروني نانوساختارهاي مخروطي شكل جايگزين شده توسط اتم¬هاي فلزي، غير فلزي و واسطهدرون آنها
551
برهمكنش BSA و پيروكسيكام با نانوذرات طلا توليد شده با ليزر و خصلت ضدسرطاني و آنتي باكتريال آن ها؛كاربرد نانوكامپوزيت طلا- آهن اكسيد عامل دار شده با آپتامر در تصويربرداري و دارورساني اختصاصي به سلولهاي سرطاني MCF-7 و HT-29
552
برهمكنش Dp-غشاها در نظريه ريسمان: روش فرمولبندي حالت مرزي
553
برهمكنش D-غشاء ها
554
برهمكنش D-غشاءهاي متحرك
555
برهمكنش -Dغشاهاي متحرك و چرخان در حضور ميدان هاي زمينه با فشردگي روي چنبره و اربيفلد
556
برهمكنش آب و نيتروژن بر خصوصيات اكوفيزيولوژيك و خلاء عملكرد ذرت دانه اي
557
برهمكنش آر - كي - كي - واي بين دو ناخالصي جايگزيده در شبكه ي تك لايه اي شبكه گرافن گاف دار با در نظر گرفتن تغييرات پارامتر گاف
558
برهمكنش الكترون-فوتون در فرماليسم آمبيانت فضاي دوسيتر
559
برهمكنش بين تونل هاي حفاري شده با ماشين هاي فشار تعادلي زمين و معارض زيرسطحي: مطالعه ي موردي، خط 7 متروي تهران
560
برهمكنش بين حفر تونل هاي دوقلو و پي هاي كم عمق - مطالعه موردي خط 1 متروي شيراز
561
برهمكنش پورفيرين كاتيوني تترامتيل پيريديل پورفيرين (TMPyp) با Ct-DNA در حضور برخي سورفكتنت هاي يوني
562
برهمكنش توربولانس و پوشش گياهي مستغرق بر آستانه حركت ذرات رسوب
563
برهمكنش ديناميك توده هاي گياهي با ساختارهاي پيوسته جريان
564
برهمكنش ذرات مغناطيسي افزوده شده در نيمرساناهاي معدني و آلي
565
برهمكنش رودبادهاي جنب حاره و جبهۀ قطبي در بارشهاي سنگين بهار و پاييز ايران
566
برهمكنش روي و كادميم در جذب،انتقال و برخي واكنش هاي اكسيداتيو در تعدادي از ارقام گندم باروي-كارآيي متفاوت
567
برهمكنش ساليتونها با پتانسيل خارجي در مدل كلاين -گوردن غيرخطي
568
برهمكنش سرب و رس مونت ‌موريلونيت STx-1b در حضور برخي ليگاندهاي كلات‌ساز
569
برهمكنش سطحي نانوميـله هاي α-MnO2 با 3-آمينو پروپيل تري اتوكسي سيلان، L- والين آمينواسيد و پلي(وينيل الكل)؛ تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل كلريد)
570
برهمكنش سورفكتانت هاي كاتيوني با بتاكازئين
571
برهمكنش شكل بستر و جريان در برآورد آستانه حركت ذرات رسوب در رودخانه ها
572
برهمكنش غشاءها با استفاه از ريسمان هاي باز و بسته
573
برهمكنش كربنات كلسيم و كادميوم بر فعاليت فسفومونواسترازها در خاك هاي اسيدي
574
برهمكنش كمپلكس هاي(Cu(II) ، Co(II)،Pd(IIبيومولكول ها و خواص ضد سرطاني آن ها ، مقايسه داروي ضد روماتيسم اوروتيومالات با اورانوفين در برهمكنش با پروتئين ها
575
برهمكنش كوركومين و برخي از مشتقات آن با نانوذرات بتاكازئين: مطالعه تجربي و شبيه سازي
576
برهمكنش ليزر با فيلم پلياترسولفون، مكانيسمها و اثر ليزر روي زيستسازگاري و خونسازگاري آن
577
برهمكنش ليزر فرابنفش (اگزايمر) با پليمرهاي PMMA ،CR-39 و PC در دوز بالا
578
برهمكنش ليزر ياگ سوئيچ Q باهدف فلزي درمحفظه كنترل شده حاوي گاز متان
579
برهمكنش ليزرهاي پالسي اگزايمر و نئوديميوم ياگ با بافت نرم
580
برهمكنش مايعات يوني بر پايه ي كولين با نانوساختارهاي بورنيتريد:يك مطالعه ي شبيه سازي ديناميك مولكولي
581
برهمكنش ميدان الكترومغناطيسي با يك محيط دي الكتريك وابسته به زمان
582
برهمكنش نانو ذرات مس (II ) اكسيد با دي اسيدهاي زيست فعال حاوي آمينواسيدهاي طبيعي و استفاده از آن براي ساخت نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ / مس ﴿II ﴾ اكسيد مشتق شده از 4،4- متيلن بيس﴿3- كلرو-2، 6- دي اتيل آنيلين﴾ و N- تري مليتيل ايميدو-L- والين
583
برهمكنش نور غيركلاسيك با چاه كوانتومي: آشكار سازي نور غيركلاسيك
584
برهمكنش نوسانات خلا با دو آينه كوانتومي
585
برهمكنش نيكل و كاني هاي پاليگورسكيت، سيپوليت و كلسيت در حضور برخي ليگاندهاي آلي
586
برهمكنش هاي هيگز در فضا- زمان ناجابجايي
587
برهمكنش همزمان گازهاي آمونياك و مونوكسيد كربن و تشكيل فرماميد روي نانو ذره نيتريد بور B12N12 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
588
برواقعيت عكاسي تبليغاتي به كمك نرم افزار هاي سه بعدي)
589
بروز رساني آزمايش هاي معمول گل حفاري در آزمايشگاه
590
بروز رساني تدريجي و برخط كاربردهاي مبتني بر مؤلفه
591
بروز رساني تصادفي مدل تحليلي
592
بروز رساني قابليت اعتماد پل‌هاي طاقي سنگي با استفاده از نتايج آزمايش بارگذاري
593
بروز رساني مدل سازه اي با كمك تابع چند هدفه مبتني بر داده هاي مودال براي شناسايي آسيب در سازه هاي بلند مرتبه
594
بروز رساني مدل مبتني بر انعطاف پذيري مودال براي شناسايي آسيب سازه اي
595
بروز رفتار بحراني و پيچيدگي زماني در شبكه‌هاي نوروني
596
بروسلاو چگونگي اثر لدرميسين يا دمتيل كلر تتراسيكلين روي آن
597
بروموپيروگالول رد به عنوان يك حسگر شيميايي رنگزا براي دو آناليت: تشخيص و تعيين استرانسيوم و هيستيدين در محيط آبي 95%باكاربرد هاي تجزيه اي وبيولوژيك
598
بروموپيروگالول رد به عنوان يك گيرنده شيميايي گزينش پذير براي تعيين كاتيون قلع و كمپلكس به دست آمده براي تعيين آنيون سيترات با روش رنگ سنجي در محيط دي متيل سولفوكسيد و آب با نسبت حجمي 1:1
599
برون سپاري امن و كارآمد محاسبه ي اندازه ي اشتراك مجموعه هاي محرمانه
600
برون سپاري پايگاه داده مصون در قبال حملات استنتاجي در رايانش ابري
601
برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات و نقش آن در كاهش هزينه هاي سازماني
602
برون سپاري نت
603
برون سپاري و علل بكارگيري آن در كارخانجات كاشي ايران
604
برون سپاري وكاربرد آن در زنجيره تامين(مطالعه موردي صنعت خودرو)
605
برون‌سپاري كارآمد طرح‌هاي رمزگذاري و امضاي استاندارد مبتني بر زوج‌سازي
606
برون‌سپاري وارسي‌پذير عمومي امن و كارآمد عمليات ماتريسي
607
برونراند شيب در ركوردهاي چشمه مشترك
608
برون‏سپاري امن نمارساني پيمانه ‏اي
609
برونسپاري در شرايط رقابت همزمان با چند سازنده - چند تامين كتپننده
610
برونسپاري فرآيند تجاري روشي براي دستيابي به كلاس جهاني در شركت شيشه كاوه
611
برونسپاري يا كنترل كامل در خريد مواد اوليه ي مورد نياز در يك زنجيره ي تامين با در نظر گرفتن رقابت و موقعيت مذاكره
612
برونشكتازي و جراحي
613
برونيابي به روش كالوكيشن تكراري و مقايسه گالركين تكراري و كالوكيشن تكراري براي معادله انتگرال نوع دوم
614
برونيابي روش Collocationگسسته در معادله انتگرالhammerstein
615
برونيابي و شتاب موضعي در روش هاي تكراري براي مسائل نقطه ثابت مشترك
616
بري ليندن و تركيب بندي كلاسيك باروك .
617
برينگهاي غلتشي به همراه نرم افزار تعيين عمر برينگ
618
بريي فونستيك مگس هاي گل ﴿دوبالان:سير فيده﴾در شهرستانهاي جيرفت و عنبر آباد،استان كرمان
619
بزرسي تأثيز ارسش آفزيني بز وفاداري مشتزيان (مطالعه موردي: طلا فزوشي هاي شهز ساري)
620
بزرسي تطبيقي اخذ به شفعه در فقه اماميه و حنفيه
621
بزرسي حذف سيستي كادميوم توسط باكتزيHalomonas elongata IBRC-M10433در شزايط مختلف محيطي
622
بزرسي هيدروديناهيك سيال در راكتور ايزليفت و كاربزد اين راكتور در فزايندهاي اكسيداسيون پيشزفته
623
بزرگداشت طبيعت در فلسفه تائوئيزم
624
بزرگداشت هنري هاتاوي. نويسنده : كينگزلي كنهام
625
بزرگي توپولوژي ها روي مجموعه هاي متناهي
626
بزرگي لوزه :"پاتولوژيك يا فيزيولوژيك "
627
بززسي عوامل موثر بر توزيع خدمات روستايي ﴿مطالعه موردي :دهستان دينور ،شهرستان صحنه ﴾
628
بزه ديدگي زنان و كودكان در فضاي سايبر
629
بزه ديدگي زنان، توسط شوهران با تاكيد بر يافته هاي آماري شهر زنجان
630
بزه ديدگي زنان،توسط شوهران با تاكيد بر يافته هاي آماري شهر زنجان
631
بزه ديدگي مضاعف زنان در جرايم منافي عفت
632
بزه ديده شناسي با نگرشي بر بزه ديدگان خاص (خانگي) در استان سيستان و بلوچستان
633
بزه ديده شناسي سبز
634
بزهكاري
635
بزهكاري اطفال و نوجوانان
636
بزهكاري اطفال ونوجوانان
637
بزهكاري در كودكان و نوجوانان و نقش پيشگيرانه بسيج
638
بزهكاري زنان در زمينه مواد مخدر
639
بزهكاري نوجوانان با توجه به اقتصاد خانواده
640
بزهكاري نوجوانان و جوانان
641
بزهكاري نوجوانان وراههاي پيشگيري ازآن
642
بزهكاري نوجوانان ونظريات انحرافات اجتماعي
643
بزهكاري و تئوري پيوند افتراقي
644
بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن
645
بساط ها﴿تاريخ معاصر از زبان اشياء
646
بسامد واژگان پركاربرد در سبك عراقي
647
بستار صحيح ايده الها در رابطه با مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
648
بستار مركزي حاصلضربهاي تانسوري نيمه اول
649
بستر (اصول) پردازشي داده‌هاي حجيم (Big Data) براي تصادفات ترافيك جاده‌ به وسيله CEP توزيعي
650
بستر تاريخي پيدايش جنبش حروفيه ﴿800-840ه.ق﴾
651
بستر تبادل اطلاعات در اينترنت
652
بستر سخت‌افزاري به منظور دريافت دستورات حركتي و ارسال آنها به سامانه‌ي هوشمند‌سازي ساختمان
653
بستر سيالي شده technology bed Fludized
654
بستر شناسي فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش(ict)
655
بستر شناسي فناوري ارتباطات و اطلاعات درآموزش و پرورش
656
بستر مخابراتي لازم براي توسعه IT
657
بسترهاي هتروژن براي سنتز كربناتهاي حلقوي، استخراج گزينش پذير فلز طلا از محلول هاي آبي كيتوسان-كتيرا در دارورساني
658
بستري نرم افزاري براي ارائه سرويس هاي يادگيري ماشين و تقسيم فضا
659
بستگي پارامترهاي تقويت ، بهره سيگنال كوچك و شدت اشباع به فشار گاز در ليزرهاي بخار مس
660
بسته بندي
661
بسته بندي
662
بسته بندي
663
بسته بندي
664
بسته بندي اشياي سفالي كوچك پارچه به منظور نگهداشت در مخزن بر اساس اصول حفاظت پيشگيرانه ﴿مطالعه موردي: گلدان سفالي متقارن﴾
665
بسته بندي خرما به منظور صادرات به كشورهاي حوزه سي - آي- اس
666
بسته بندي داروهاي پزشكي
667
بسته بندي داروهاي پزشكي
668
بسته بندي صادرات ميوه ﴿مركبات﴾
669
بسته بندي صادراتي پسته
670
بسته بندي صادراتي خرما ﴿به كشور اندونزي﴾
671
بسته بندي صنايع دستي كرمان
672
بسته بندي صنايع غذايي
673
بسته بندي علمي دارو براساس طرح ژنريك دارويي ايران
674
بسته بندي قهوه فوري ،شكر و خامه خشك براي استفاده در محيط هاي كار
675
بسته بندي كالا
676
بسته بندي كالاهاي مصرفي و صادراتي
677
بسته بندي كالاهاي مصرفي و صادراتي
678
بسته بندي گياهان دارويي صادراتي ايران
679
بسته بندي لوازم آرايشي و بهداشتي
680
بسته بندي مايعات
681
بسته بندي مايعات
682
بسته بندي مبل كلاسيك
683
بسته بندي محصولات صنايع دستي با كاغذ دست ساز
684
بسته بندي محصولات لبني
685
بسته بندي مواد غذايي
686
بسته بندي مواد غذايي
687
بسته بندي مواد غذايي
688
بسته بندي مواد غذايي "فاسد شدني "
689
بسته بندي موردي درفرآورده هاي لبني
690
بسته بندي ميوه هاي فرآوردي شده
691
بسته بندي نوين مواد غذايي
692
بسته بندي هوشمند مواد غذايي
693
بسته بندي و صادرات صنايع دستي استان يزد
694
بسته بنديهاي ايراني
695
بسته پيشنهادي صندوق بين المللي پول راجع به پرداخت ماليات كشورهاي عضو به صندوق و ديدگاه ايران در اين زمينه
696
بسته سازي واگذاري شركت پالايش نفت بندر عباس به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 قانون اساسي با رويكرد استراتژيك
697
بسته مهندسي براي ارزيابي اثرات اضافه كردن يك مركز تلفن در داخل شبكه برروي مراكز موجود
698
بسته نرم افزاري FINILE حل مسائل 2 بعدي الاسيسيته انتقال حرارت جريان سيال
699
بسته نرم افزاري آموزش زبان انگليسي به زبان پرولوگ
700
بسته نرم افزاري جهت طرح شبكه هاي راديويي تلفن سيار سلولي
701
بسته نرم افزاري گرافيكي تحت ويندوز براي بررسي مولفه هاي متقارن
702
بسته هاي موج و روابط عدم قطعيت
703
بسط ابزار شبيه سازي اني لاجيك به منظور شبيه سازي سيستم هاي پيچيده متشكل از عامل هاي هوشمند
704
بسط تابعان حقوق بين الملل در حقوق بين الملل اقتصادي
705
بسط چارچوب نظري در باب عموميت فضاهاي شهري ( مطالعه موردي : مجموعه ارگ تجريش و بازار سنتي تجريش )
706
بسط روش «نمودار حركت و جهت» در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
707
بسط روش PROMETHEE با معيارهاي فازي، داده هاي بازه اي و وزن هاي متفاوت افراد خبره در هر معيار
708
بسط روش نمودار حركت و جهت در تحليل فضاي شهري مبتني بر ادراكات فردي شهروندان
709
بسط زبان UML با افزودن قابليتهاي الگو گرا
710
بسط سيستم ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن با تمركز بر زنجيره تامين ﴿مطالعه موردي: كانون توليد ايران﴾
711
بسط گرامر صوري براي نقشهاي نحوي اسامي در قرآن كريم
712
بسط مدل رفتاري الاستو - ويسكوپلاستيك براي سطح تماس خاك ماسه‌اي - سازه
713
بسط مدل كانو براي طبقه بندي رفتارهاي كاركنان و مديران و بررسي نتايج حاصل از بروز اين رفتارها مورد مطالعه: سازمان هاي خدماتي منتخب اصفهان
714
بسط مدل ماركوويتز با استفاده از تصميم گيري چند معياره (MCDM) براي بهينه سازي سبد سهام
715
بسط مدل هاي چندعاملي قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با استفاده از چرخه عمر شركت
716
بسط معادله حالت LYIR به مخلوط‌هاي دوتايي سيالات چگال
717
بسط موجك گونه توابع پيوسته روي sd
718
بسط نظريه انسكوگ اصلاح شده براي خواص انتقالي گازها
719
بسط هايي از توزيع هاي احتمال باگرانژي
720
بسط و تدوين روش وردشي بر اساس ماتريس هاي انتقال براي تحليل سيستم هاي كوانتومي و موجبري
721
بسط و توسعه روش تجزيه و تحليل پوششي داده ها در حالت عدم قطعيت و به كار گيري آن جهت رتبه بندي و محاسبه كارايي واحدهاي شركت ايران خودرو درسيستم پيشنهادات
722
بسط يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي با متغيرهاي نهادي(سرمايه اجتماعي، حقوق مالكيت): با كاربردي براي ايران
723
بسط يك مدل لايه مرزي خاك - سزه با استفاده از مكانيك خاك حالت بحراني
724
بسطهاي تابع ويژه مربوط به معادله انتگرال فرادهلم نوع اول همراه با خطا noise
725
بسلايه هاي ممكن بطور طبيعي تحويلي
726
بسندگي ، بسندگي مينيمال و كامل بودن
727
بسوي تصويرگرايي ناب بصري
728
بسيبشيب
729
بسيج عمومي براي بازيابي مناطق جنگي
730
بصر و بصيرت در متون عرفاني بر اساس امهات سبك عراقي
731
بصري سازي ارتباط محصولات طلايي و مشتريان وفادار
732
بصري¬سازي سه¬بعدي آناتومي¬هاي مختلف و تعامل با آن¬ها در عينك واقعيت مجازي
733
بصيرت در دين از ديدگاه قرآن و روايات
734
بعات DQM
735
بعد آنتروپي سيستم هاي حافظ اندازه
736
بعد از تصوير: بررسي مفهوم ﴿فراتصوير﴾ در عكاسي پست مدرن
737
بعد پايان پذير مدول كوهمولوژي موضعي ودوگان آن
738
بعد تصويري گرنشتاين نسبت به يك مدول نيمه دوگاني
739
بعد تك زنجيري و مباحث مربوطه
740
بعد سوم
741
بعد سوم اصفهان
742
بعد سوم﴿بررسي خاستگاه هاي بعد سوم در نقاشي ايران﴾
743
بعد كرول دو مدول ها , Krull dimension of bimodules
744
بعد كرول دو- مدول ها و بعد كرول زير مدول هاي كوچك
745
بعد كوهمولوژي كامل تصويري يك گروه
746
بعد كوهمولوژيكي گرنشتاين گروهها
747
بعد گرنشتاين جهاني
748
بعد گرنشتاين جهاني
749
بعد متريك برخي گراف ها : تحليل و الگوريتم
750
بعد متريك فانكتي گراف
751
بعد متريك گراف توان يك گروه پوچ توان
752
بعد متريك گراف هاي كيلي
753
بعد مدولهاي بعد متناوبا توليدشده
754
بعد مقطع كامل
755
بعد نمايش جبر هاي خوشه اي پنهاني
756
بعد هاسدروف دافعهاي غير هذلولوي و غير همديس
757
بعد هاي كوهن - مكاولي انكتيو . تصويري و يكدست
758
بعد همديس عمل گرهاي اوليه در نظريه ميدان همديس دو -بعدي
759
بعد يكنواخت و حلقه عملگر مشتق
760
بعدبندي اجزاء سازه اي يك يدك كش 15 متري بر اساس آيين نامه لويدز و تحليل مستقيم يك فريم عرضي
761
بعدبندي و تحليل سازه كشتي كالابر عمومي به ظرفيت 20000 تن
762
بعدمتريك گراف توان يك گروه پوچ توان
763
بعدمتريك گراف ها
764
بعدهاي انژكتيوي ، تصويري و يكدست گرشتاين روي حلقه هاي كوهن - مكالي , Gorenstein injective projective &flat dimensions over cohen-macaulay rings
765
بعدهاي توپولوژيك
766
بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
767
بعضي آزمون هاي ناپارامتري براي مقايسه دو توزيع احتمال
768
بعضي از اثرات اقتصادي و اجتماعي فولاد مباركه در منطقه
769
بعضي از خواص توپولوژيك منيفلدهاي كوهموجنتي وان ريماني با انحناء منفي
770
بعضي از خواص زيرجبرهاي معيني از جبرهاي ليپشيتس توسيع‌يافته
771
بعضي از دستاوردهاي مربوط به زير مدولهاي اول و اوليه
772
بعضي از مسائل بيضي گون نيم خطي با شرط مرزي نيومن
773
بعضي از مشخصه هاي خود ريختي ها از B)H(و C)X( , Some characterizations of the automorphisms of B)H( and C)H(
774
بعضي توزيع هاي لاپلاس گسسته و خواص آنها
775
بعضي خواص فضاي عملگرهاي خطي كراندارفازي
776
بعضي روش هاي گراديان نستروف مبتني بر رابطه سكانت براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامقيد
777
بعضي قضاياي نقاط بهترين تقريب در فضاهاي متريك مرتب جزئي
778
بعضي كلاسهاي هم ارزي عملگرها برروي B)H( , Some equivalence classes of operators on B)H(
779
بعضي نكات هشداردهنده در استفاده از رگرسيون مولفه هاي اصلي
780
بعضي ويژگي هاي نماهاي لياپانوف براي سيستم هاي هاميلتوني تقريبا متناوب
781
بقا’ نفس انساني ازديدگاه علامه مجلسي وملاصدرا
782
بك مدل پوششي تعميم يافته براي مسائل موقعيت ويژه و گسسته انعطاف پذير
783
بكار بردن آزمون جريان گردابي گذرا جهت تشخيص خوردگي در لوله هاي گاز
784
بكار گيرري نانو مواد در ساخت سوكت پروتز به منظور بهبود خواص مكانيكي
785
بكار گيري تحليل پوششي داده ها جهت اندازه گيري كارايي ساختارهاي شبكه اي توام با اثر مكانيكي
786
بكار گيري تحليل پوششي داده هاي خاكستري جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان كارا
787
بكار گيري تخمين زن حالت در كنترل مبتني بر رويداد
788
بكار گيري تركيب هالامين و پايدار سازي آن بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
789
بكار گيري تكنيك Logical Effort در طراحي و بهينه سازي سرعت واحدهاي محاسباتي
790
بكار گيري تكنيك رديابي پرتو در شبيه سازي ميدانهاي هدايت شده در قشر اطراف استخوان
791
بكار گيري تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين تخلخل و نفوذپذيري با استفاده از داده هاي چاه نگاري در ميدان نفتي پارس
792
بكار گيري تكنيك هاي پردازش زبان طبيعي براي تطبيق سوال در سيستم هاي پرسش و پاسخ فارسي
793
بكار گيري روش MUTD براي محاسبة افت پراش براي ساختمانهاي غير همگن در سلولهاي كوچك و مقايسه با اندازه‌گيري و نتايج موجود
794
بكار گيري روش هاي نقطه داخلي براي حل مسائل برنامه يزي نيمه معين مثبت
795
بكار گيري روشهاي ضمانت امنيت متعارف در قالب سيستمهاي نرم افزاري و روشهاي توسعه نرم افزار غير ساخت يافته
796
بكار گيري طيف سنجي در جوشكاري ليزري و بهينه سازي فرايند
797
بكار گيري فرايند تحليل شبكه اي )ANP( در انتخاب استراتژي رقابتي بازاريابي (مطالعه موردي: شركت آذرباتري)
798
بكار گيري كمپلكسهاي كبالت در رنگ اميزي لايه اكسيد متخلخل حاصل از اندايزينگ الومينيم و ايجاد پوشش ابگريز الومينيم رنگي
799
بكار گيري متدلوژي ارزش در معرض ريسك جهت مديريت ريسك يك بانك تجاري
800
بكار گيري مدل المان محدود براي كامپوزيتهاي الياف كوتاه با استفاده از پردازش تصوير جهت پيش بيني مدول الاستيسيته
801
بكار گيري نانو ذرات كادميم سولفيد در طراحي حسگرها و زيست حسگرها
802
بكار گيري نقشه هاي شناخت در تحليل و مقايسه ديد گاه هاي فرهنگي تصميم گيرندگان كليدي دانشگاه صنعتي اصفهان
803
بكاربردن روش هاي توابع پايه اي شعاعي براي حل عددي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي وابسته به زمان
804
بكاركيري روشهاي علمي حفاظت ومرمت وبازسازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
805
بكارگير رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي دچار افت شهري نمونه موردي : محله شيخ جنيد شيراز
806
بكارگيري IT در مهندسي مجدد فرآيند پذيرش موسسات پارك علم و فناوري يزد
807
بكارگيري UPQC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه توزيع به منظور انتقال انرژي و بهبود كيفيت توان
808
بكارگيري آماره هاي بقا روي داده هاي نا تمام - سانسور شده و پيشنهاد روش ساده اي براي بهبود دادن برآوردگر كاپلان - ماير
809
بكارگيري ابريشم ذرت و كربن فعال حاصل از آن در حذف رنگزا از پساب هاي نساجي
810
بكارگيري ابزارهاي كنترل كيفيت در سالن حلقوي تاري (راشل )
811
بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي به منظور پيش بيني مصرف فولاد خام كشور
812
بكارگيري اتوماتاي يادگير براي مسيريابي، تحمل پذيري خطا و كنترل توپولوژي در شبكه هاي حسگر
813
بكارگيري اتوماتهاي سلولي در ترافيك شهري
814
بكارگيري ادوات FACTS در جهت رفع مشكلات ناشي از تاخيرات احتمالي در سيستم انتقال
815
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
816
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
817
بكارگيري استراتژيهاي كنترلي مختلف براي بازيابنده ديناميكي ولتاژ
818
بكارگيري اصول بازاريابي اجتماعي بعنوان چارچوبي در توصيف نگرش مديران محلي نسبت به مراكز هسته اي ﴿نمونه اصفهان﴾
819
بكارگيري اصول پايداري اجتماعي در طراحي موزه جيرفت شناسي با هدف بازنشاني فرهنگي اين شهر
820
بكارگيري اصول پدافند غيرعامل با رويكرد افزايش كارايي بيمارستان ها در مواقع بحران (نمونه بيمارستان صحرايي)
821
بكارگيري اصول توليد ناب در توسعه محصول
822
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴾ بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت ها
823
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴿بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت هاي
824
بكارگيري اطلاعات موجود در نواحي گذراي مرز واجها به منظور افزايش توان مدلهاي شبكه عصبي باز شناخت گفتار مستقل از گوينده
825
بكارگيري اكسي توسين در وريد بند ناف جهت پيشگيري از احتباس جفت و كوتاه نمودن مرحله سوم زايمان
826
بكارگيري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد مس پليمر زرد آليزارين جهت اكسيداسيون واحياي همزمان آب اكسيژنه به روش الكتروشيميايي
827
بكارگيري الگوريتم AES در رمزنگاري تصاوير ماهواره اي
828
بكارگيري الگوريتم روند يابي با جريان دو بعدي در برآورد سيلاب حوضه آبريز و مقايسه نتايج آن با خروجي نرم افزارHEC-HMS
829
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده هاي توزيع شده
830
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي حل يك مساله توليد سلولي
831
بكارگيري الگوريتم هاي داده كاوي جهت دسته بندي مشتريان اعتباري بانك در وضعيت برچسب گذاري با استفاده از تكنيك هايAHPوTOPSIS براساس شاخص هاي تعيين كننده ي كلاس مشتري
832
بكارگيري الگوي انگيزش در كارخانه چيت سازي بهشهر
833
بكارگيري الياف در حجم و نقش برجسته هاي تجسمي
834
بكارگيري انواع قطبنده‌ها در نوسانگر تقويت كننده ليزر داي
835
بكارگيري انواع نانوذرات، پليمر قالب مولكولي و سل ژل به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با حساسيت و انتخاب پذيري بالا به منظور اندازه گيري تعدادي از تركيبات آنتي بيوتيك و كورتيكواسترويد
836
بكارگيري برنامه ريزي چند هدفه فازي در تصميم هاي مديريت پروژه با در نظر گرفتن هزينه جريمه و پاداش
837
بكارگيري بهينه FCL در طراحي سيستم حفاظت شبكه توزيع مجهز به توليد پراكنده
838
بكارگيري بهينه پارامترهاي طراحي قالب در فورج آلياژهاي آلومينيوم و اعمال آن در ساخت قطعه نمونه
839
بكارگيري پنجه به عنوان نمادي از عاشورا در طراحي و ساخت ديوارنگاره هاي سراميكي معاصر
840
بكارگيري تئوري بازيها در تصميم گيري استراتژيك شركت گاز استان مازندران (مطالعه موردي نيروگاه نكا)
841
بكارگيري تئوري فازي در توسعه مدلهاي اقتصاد سنجي
842
بكارگيري تبديل موجك در جداسازي كور منابع و استفاده در استخراج ECG جنين
843
بكارگيري تحليل پوششي داده هاي احتمالي جهت رتبه بندي دانشگاه هاي كشور براساس ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان
844
بكارگيري تحليل سلسله مراتبي فازي و الگوريتم ژنتيك چند هدفه براي انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ريلي
845
بكارگيري تركيب توابع بلاك-پالس و چند جمله اي تيلور براي حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غيرخطي
846
بكارگيري تركيبات كربني براي حذف رنگزاهاي نساجي از محلول هاي رنگي
847
بكارگيري تكنولوژي RFID به منظور پايش لحظه اي دماي هيدراتاسيون در بتن حجيم
848
بكارگيري تكنولوژي راديو نرم افزار براي بهبود تقويت كننده هاي RF نسل سوم(3G)
849
بكارگيري تكنيك QFD در طراحي محصولات مطابق با نيازهاي مشتري (مطالعه موردي: پيراهن مردانه)
850
بكارگيري تكنيك بيلان جمعيت در بدست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين
851
بكارگيري تكنيك تركيب توان در طراحي و ساخت يك نمونه تقويت‌كننده قدرت در باند Ka بكمك ماژولهاي MMIC
852
بكارگيري تكنيك داده كاوي براي پيش بيني رفتار مشتريان بانك (مورد مطالعه: بانك توسعه تعاون)
853
بكارگيري تكنيك مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) براي دگرگون سازي سيستم مالي دانشگاه صنعتي اميركبير
854
بكارگيري تكنيك موجك در تحليل و طراحي ميكسر ماتريسي مايكرو ويو در باند فركانس UWB
855
بكارگيري تكنيك هاي پردازش صوت به منظور فراهم نمودن امكان انتقال ايمن گفتار و داده در شبكه هاي تلفن همراه
856
بكارگيري تكنيك هاي تكينگي به منظور شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي - مطالعه موردي كانسار سرب و روي ايرانكوه
857
بكارگيري تكنيك هاي چند معياره در ارزيابي آلودگي هوا ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
858
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در تعيين ميزان انسولين براي بيماران ديابتي
859
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در شناسايي ، تحليل ، دسته بندي، پيش بيني و كنترل فاكتورهاي موثر در وقوع حوادث در يك مجتمع پتروشيمي
860
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف الگوي مصرف پوشاك خانوارهاي ايراني با نگرش بر فلكتورهاي در دسترس يا موجود در مصرف پوشاك
861
بكارگيري تكنيك هاي سنتي تلفيق چوب و شيشه﴿گره چيني،پارچه بري،قواره بري﴾ در ساخت وسايل كاربردي
862
بكارگيري تكنيك‌هاي هوش تجاري در ايجاد سيستم‌هاي پوياي مديريت منابع
863
بكارگيري تكنيك‌هاي هوشمند در بهينه‌سازي چيدمان كانتينرها در ترمينال‌هاي كانتينري
864
بكارگيري تكنيكهايMADM براي ارزيابي شعب بانكهاي ملي در استان بوشهر با استفاده از كارت ارزيابي متوازن )BSC(
865
بكارگيري توابع فازي به منظور مدل سازي و طبقه بندي صداي ريه
866
بكارگيري جرمهاي ريختني در ساخت مواد نسوز
867
بكارگيري چارچوب تلفيقي جهت تدوين و اولويت بندي استراتژي در مناطق ويژه اقتصادي با بهره گيري از مدل تعالي كيفيت اروپايي و FQFD مطالعه موردي : منطقه ويژه اقتصادي صنايع فلزي و معدني خليج فارس
868
بكارگيري چندجمله ايهاي متعامد و موجكهاي نامتعامد در روشهاي طيفي
869
بكارگيري حامل هاي داغ در آشكارسازهاي نوري پلاسمونيكي پايه گرافني
870
بكارگيري حلالهاي مختلف براي استخراج ليپيد از ريزجلبك كلرلاولگاريس و بهينه سازي فرايند در توليد بيوديزل
871
بكارگيري خاصيت ناهمگامي در طراحي اعتمادگراي تراشه ها
872
بكارگيري خروجي هاي نامطلوب در شاخص هاي تركيبي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
873
بكارگيري خواص پالسهاي سوزني شكل در تشخيص آريتمي هاي قلبي VT و VF
874
بكارگيري خواص خستگي تابع انرژي جهت تخمين عمر در بارگذاري غيرمتناسب
875
بكارگيري داده هاي pmu جهت جلوگيري از عملكرد ناصحيح رله هاي ديستانس ﴿بخاطر نوسان توان و عمل القا در خطوط موازي﴾
876
بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح
877
بكارگيري داده¬هاي اكتشافي مختلف جهت پتانسيل¬يابي كاني¬زايي مس پورفيري در برگه 1:100000 سلفچگان
878
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل تصادفات در راههاي شرياني برون شهري
879
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل وضعيت حمل و نقل مضاعف در جاده هاي برون شهري
880
بكارگيري ديناميك پوياي غيرخطي سلول‌هاي عصبي در مدلسازي پاسخ به تحريك الكتريكي چند‌قطبي بمنظور بهبود قابليت تحريك انتخابي
881
بكارگيري رفتار واقعي در تخمين عمر لوله توپ
882
بكارگيري رنگ در صنايع دستي هماهنگ با بيان موسيقايي دستگاه موسيقي ايران
883
بكارگيري رهيافت Fuzzy QFD دراولويت بندي مشخصه هاي مهندسي
884
بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري با در نظر گرفتن هزينه ها و منابع نمونه موردي: محله سيروس
885
بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي مركزي - تاريخي دچار افت شهري
886
بكارگيري رهيافت توانمندسازي و ارتقاي محيطي در برنامه ريزي سكونتگاه هاي غير رسمي
887
بكارگيري روش "حس بار" در طراحي واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
888
بكارگيري روش PWM براي حذف هارمونيك هاي انتخابي با كليدزني فركانس ژايين و بيش از يكبار در سيكل براي هر كليد در مبدل هاي چند سطحي با منابع DC نابرابر با استفاده از شبكه هاي عصبي
889
بكارگيري روش QFD در طراحي فرش ماشيني
890
بكارگيري روش آناليز طيفي در تست مدارهاي منطقي
891
بكارگيري روش اجزاء محدود در بررسي عملكرد ياتاقانهاي ژورنال هيدروديناميكي با روانكار غير نيوتني
892
بكارگيري روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (1 Level - PSA) جهت بررسي حادثه LOCA
893
بكارگيري روش الگوريتم دامنه - فركانس به همراه الگوريتم morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابلژژژ
894
بكارگيري روش المان مرزي والمان محدود براي تحليل هيدرومكانيكي و سازه اي شناور هاي تندرو ي پروازي
895
بكارگيري روش انتقال دستگاه مختصات در طراحي پوشش پنهان¬ساز، لايه انحراف موج و آنتن بهره بالا
896
بكارگيري روش پيشبينانه (Predictive) در عيب يابي كمپرسور سانتريفيوژ براساس وقوع واماندگي مكانيكي
897
بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در انتخاب مناسبترين ماشين آلات باربري در معادن سطحي
898
بكارگيري روش ترموگرافي مادون قرمز در جهت مطالعه حرارت ايجاد شده در قطعه در فرآيند تراشكاري و تعيين حرارت بيشينه تاثير گذار در حين فرآيند
899
بكارگيري روش چندشبكه‌اي براي حل دستگاه‌ معادلات خطي تنك حاصل از گسسته‌سازي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
900
بكارگيري روش حجم محدود در شبيه سازي فرآيند آهنگري
901
بكارگيري روش درونيابي مشتق تعميم يافته جهت بررسي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال
902
بكارگيري روش درونيابيNEVANLINNA-PICK در تئوري UTDبراي محاسبه امواج الكترومغناطيسي داخل تونل
903
بكارگيري روش ژنتيك- فازي براي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
904
بكارگيري روش شناسايي سيستم در مدل‌سازي واحد كنترل سوخت موتور توربين گازي جهت بهبود تست سخت‌افزار در حلقه آن
905
بكارگيري روش فركتالي در ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه
906
بكارگيري روش فركتالي عيار- حجم در جداسازي زون هاي كاني سازي و ارزيابي كانسار چاه مسي
907
بكارگيري روش فرمول بندي مجدد - خطي سازي در مسائل برنامه ريزي عدد صحيح آميخته صفر و يك
908
بكارگيري روش گرت در برنامه ريزي پروزه هاي تحقيقاتي صنعتي در مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
909
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
910
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
911
بكارگيري روش مدل هندسي در بررسي رفتار انعكاسي پارچه شبيه سازي شده توسط موئين
912
بكارگيري روش نوين داده كاوي در بهينه سازي ترافيك در محدوده طرح ترافيك تهران
913
بكارگيري روش هاي تركيبي تصميم گيري چند معياره جهت الويت بندي و انتخاب بهترين تامين كننده خارجي لكوموتيو در ايران
914
بكارگيري روش هاي فرا ابتكاري براي حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحله اي با ماشين هاي مونتاژ موازي غير يكسان
915
بكارگيري روش هاي هوشمند در نستينگ ورق هاي فولادي در صنايع دريايي
916
بكارگيري روش‌هاي خلاقانه در ايجاد انگيزش و هدايت نشاط دانش‌آموزان در جهت يادگيري
917
بكارگيري روش‌هاي نانوفتوكاتاليستي و الكتروشيميايي تركيبي براي حذف آلاينده‌هاي رنگين پساب‌هاي نساجي
918
بكارگيري روشهاي تركيبي در مدلسازي ژئوشيميايي كانسارهاي طلاي اپي‌ترمالي با نگرش خاص بر طلاي گلوجه (در استان زنجان)
919
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانك
920
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانكار در پروژه هاي عمراني- ريلي
921
بكارگيري روشهاي دسته بندي داده كاوي جهت تحليل رفتار مشتريان بر روي پايانه هاي فروشگاهي (مورد كاوي بانك سامان )
922
بكارگيري روشهاي سنجش از دور و GIS براي شناسايي كائولن در منطقه ي سلفچگان، استان مركزي
923
بكارگيري روشهاي طراحي ساختار كنترل در كنترل تجمعي ديناميك خودرو
924
بكارگيري روشهاي علمي حفاظت و مرمت و باز سازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
925
بكارگيري روشهاي كنترل كيفيت در يك واحد صنعتي توليد كاشي
926
بكارگيري روشهاي مبتني بر ‎PCA ‏در تطبيق سيستم بازشناسي گفتار به گوينده خاص
927
بكارگيري روشي جديد براي بدست آوردن مواد با ساختار نانو (فرايند ECFE)
928
بكارگيري رويكرد بهينه سازي استوار در مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي
929
بكارگيري رويكرد شش سيگما جهت كاهش ضايعات در يك سازمان توليد كننده قطعات خودرو در همدان
930
بكارگيري رويكردهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MADM﴾ براي مكان يابي نيروگاه حرارتي ﴿مطالعه موردي: نيروگاه گازي 1000 مگاواتي كهنوج﴾
931
بكارگيري سامانه ي مديريت رنگ به منظور دوباره توليد رنگ منسوجات بر روي كاغذ
932
بكارگيري سامانه‌هاي بيني الكترونيكي و ماشين بينايي به منظور پايش اسانس و رنگ‌دانه‌هاي پوست نارنج حين رسيدگي
933
بكارگيري سايكلودكسترين به عنوان ماده كمكي جهت رنگرزي الياف اكريليك با رنگزاهاي بازيك
934
بكارگيري سرماي توليدي موجود در انبساط گازهاي خروجي توربين انبساطي
935
بكارگيري سنجش فشرده در تبديل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي به تصاوير تانسور انتشار
936
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي و اثرات آن (FMEA) در سيستم ترمز خودروي سواري
937
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي واثرات آن (FMEA) براي سيستم تعليق خودرو سواري
938
بكارگيري سيستم تعليق با ارتباط هيدروليكي در خودرو بياباني Baja با هدف بهبود هندلينگ
939
بكارگيري سيستم تلفيقي اتمايزر و فيلم ريزان سيال جهت توليد نانوذرات دارويي
940
بكارگيري سيستم رانش سيكلوئيدي براي يك يدك كش و تحليل عددي آن
941
بكارگيري سيستم هاي چند عامله هولوني در حوزه ايمني ترافيك شبكه هاي بين خودرويي
942
بكارگيري سيستم هاي مدلسازي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت اشباع
943
بكارگيري سيگنال هاي حياتي در پروسه كنترل ربات توانبخشي
944
بكارگيري سيگنالينگ )NO:7(در مركز تلفن ديجيتال )NEAX16E( بين الملل
945
بكارگيري سيگنالينگ شماره 7 در EWSD
946
بكارگيري شبكه عصبي با روش بكارگيري متضاد براي تشخيص بيماري در تصاوير ماموگرافي ببقفف
947
بكارگيري شبكه عصبي جهت مدلسازي فرآيند ECAPدر توليد مواد نانو ساختار
948
بكارگيري شبكه عصبي خودسازمانده كوهونن در خوشه بندي مشتريان شركت سيمان سفيد اروميه
949
بكارگيري شبكه غير كارتزين با سازمان براي شبيه مخازن نفتي
950
بكارگيري شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترلH غير خطي
951
بكارگيري شبكه هاي عصبي در تعيين هويت و كنترل سيستم هاي ديناميكي
952
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در تقليل داده ها
953
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در حل رده اي از مسائل بهينه سازي و كنترل بهينه
954
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿ANNS) در مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير
955
بكارگيري شخص هاي منعتف با نقش ورودي و خروجي در تحليل پوششي داده ها
956
بكارگيري شيوه معرق در ساخت معرق
957
بكارگيري ضايعات نايلون و پليمرهاي مصنوعي
958
بكارگيري طراحي آزمايشها در محيط فازي
959
بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي طراحي مطالعه موردي : بلوك بتني سبك
960
بكارگيري طراحي پارامتر يك در مدلسازي سه بعدي اجزائ موتور توربو جت
961
بكارگيري طرح هاي برگرفته از نقشمايه بزكوهي برسفالينه هاي پيش از تاريخ در وسايل چوبي كاربردي
962
بكارگيري طرح هاي سنتي در جواهرسازي﴿با تاكيد بر شبكه بري﴾
963
بكارگيري طرح هاي گل و مرغ در منبت و معرق
964
بكارگيري طرحهاي برگرفته از نقشمايه هاي بز كوهي بر سفالينه هاي پيش از تاريخ ، در وسايل چوبي كاربردي
965
بكارگيري عصاره گلوردبر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده باپلاسماي اكسيژن واشعه ما وراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
966
بكارگيري عملگر پلاسما در كنترل واماندگي توربين باد
967
بكارگيري عناصر لچ در سنتز سطح بالاي مدارهاي ديجيتال
968
بكارگيري عوامل زمينه اي در مدلهاي كنترل دسترسي نقش محور و بل لاپادولا
969
بكارگيري فرآيندكاوي به منظور ارزيابي عملكرد فرآيندها در كارت امتيازي متوازن
970
بكارگيري فرايند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان براي توليد مواد فوق ريزدانه نانوساختار
971
بكارگيري فرايند فتوكاتاليستي يراي تصفيه پسابهاي واحدهاي پتروشيمي
972
بكارگيري فيدبك مدار الكتريكي به منظور طراحي الگو تابش باريكه پرتو به بافت هدف در راديوتراپي حين جراحي(IORT)
973
بكارگيري فيلتر كالمن در پاكسازي گفتار از اغتشاش
974
بكارگيري فيلترهاي H،كالمن،ديجيتال در دستگاه بازآوايش صوت و شبيه سازي كامپيوتري بصورت OFF-LINE,ON_LINE
975
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
976
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
977
بكارگيري قوانين جديد بازي گونه سازي به منظور افزودن بر مشاركت در يادگيري همكارانه
978
بكارگيري كاتاليست هاي تقليدگر زيستي براي بازيابي همي‌سلولز و توليد بوتانول همي‌سلولزي
979
بكارگيري كارت امتيازي متوازن براي جاري سازي استراتژي ها در شركت توليد برق نكاء
980
بكارگيري كد EQS4 براي محاسبه كارآيي آشكارسازهاي گاماو كاربرد آن در آزمايش هاي گمانه اي
981
بكارگيري ليزر Nd:YAG سوئيچ Q در طيف سنجي LIBS مغزه هاي حفاري نفت
982
بكارگيري مبدل منبع امپدانسي در سيستم هاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
983
بكارگيري مجموعه چرخدنده سياره اي با يك موتور الكتريكي كوچك به عنوان يك گيربكس
984
بكارگيري محاسبات ابري
985
بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بروز ديابت توع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت
986
بكارگيري مدل تحليل سلسله مراتبي AHP در شناسايي و تعيين وزن شاخص‌هاي مؤثر در انتخاب پيمانكار پروژه‌هاي عمراني، رتبه‌بندي و انتخاب پيمانكار بهينه (مورد مطالعه شهرداري منطقه6 مشهد مقدّس)
987
بكارگيري مدل تصميم گيري چند معيادره مناسب جهت اولويت بندي تامين كنندگان تجهيزات سيستم هاي ارتباطات سيار ايران )GPRS, IN, BSS, NSS( با رويكرد فازي
988
بكارگيري مدل سازي فازي در مديريت منابع پروژه
989
بكارگيري مدل سيناپس ممريستوري براي يادگيري در شبكه عصبي اسپايكي
990
بكارگيري مدل كانو جهت بررسي مولفه هاي موثر بر انگيزش كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي كازرون با استفاده از سيستم شبكه هاي عصبي مصنوعي
991
بكارگيري مدل كانو فازي در تحليل و طبقه‌بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات پايانه كانتينري بندر شهيدرجايي
992
بكارگيري مدل هاي آماري زبان به منظور بهبود بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك روش هاي مولد
993
بكارگيري مدل هيبريدي براي انتخاب سبد پروژه بر اساس شاخص ريسك پروژه در سازمان فضايي ايران
994
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت تعمير و نگهداري ساختمان
995
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور كاهش ضايعات مصالح در پروژه هاي ساخت
996
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
997
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
998
بكارگيري مدلي براي ارزيابي عملكرد مديران
999
بكارگيري مدلي به منظور تدوين و اولويت بندي استراتژي مراكز اورژانس
1000
بكارگيري مدني تصادفي براي مطالعه و شبيه سازي فاز در مخابرات سيار
بازگشت