<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بصيرت در دين از ديدگاه قرآن و روايات
2
بعات DQM
3
بعد آنتروپي سيستم هاي حافظ اندازه
4
بعد از تصوير: بررسي مفهوم ﴿فراتصوير﴾ در عكاسي پست مدرن
5
بعد پايان پذير مدول كوهمولوژي موضعي ودوگان آن
6
بعد تصويري گرنشتاين نسبت به يك مدول نيمه دوگاني
7
بعد تك زنجيري و مباحث مربوطه
8
بعد سوم
9
بعد سوم اصفهان
10
بعد سوم﴿بررسي خاستگاه هاي بعد سوم در نقاشي ايران﴾
11
بعد كرول دو مدول ها , Krull dimension of bimodules
12
بعد كرول دو- مدول ها و بعد كرول زير مدول هاي كوچك
13
بعد كوهمولوژي كامل تصويري يك گروه
14
بعد كوهمولوژيكي گرنشتاين گروهها
15
بعد گرنشتاين جهاني
16
بعد گرنشتاين جهاني
17
بعد متريك برخي گراف ها : تحليل و الگوريتم
18
بعد متريك فانكتي گراف
19
بعد متريك گراف توان يك گروه پوچ توان
20
بعد متريك گراف هاي كيلي
21
بعد مدولهاي بعد متناوبا توليدشده
22
بعد مقطع كامل
23
بعد نمايش جبر هاي خوشه اي پنهاني
24
بعد هاسدروف دافعهاي غير هذلولوي و غير همديس
25
بعد هاي كوهن - مكاولي انكتيو . تصويري و يكدست
26
بعد همديس عمل گرهاي اوليه در نظريه ميدان همديس دو -بعدي
27
بعد يكنواخت و حلقه عملگر مشتق
28
بعدبندي اجزاء سازه اي يك يدك كش 15 متري بر اساس آيين نامه لويدز و تحليل مستقيم يك فريم عرضي
29
بعدبندي و تحليل سازه كشتي كالابر عمومي به ظرفيت 20000 تن
30
بعدمتريك گراف توان يك گروه پوچ توان
31
بعدمتريك گراف ها
32
بعدهاي انژكتيوي ، تصويري و يكدست گرشتاين روي حلقه هاي كوهن - مكالي , Gorenstein injective projective &flat dimensions over cohen-macaulay rings
33
بعدهاي توپولوژيك
34
بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
35
بعضي آزمون هاي ناپارامتري براي مقايسه دو توزيع احتمال
36
بعضي از اثرات اقتصادي و اجتماعي فولاد مباركه در منطقه
37
بعضي از خواص توپولوژيك منيفلدهاي كوهموجنتي وان ريماني با انحناء منفي
38
بعضي از خواص زيرجبرهاي معيني از جبرهاي ليپشيتس توسيع‌يافته
39
بعضي از دستاوردهاي مربوط به زير مدولهاي اول و اوليه
40
بعضي از مسائل بيضي گون نيم خطي با شرط مرزي نيومن
41
بعضي از مشخصه هاي خود ريختي ها از B)H(و C)X( , Some characterizations of the automorphisms of B)H( and C)H(
42
بعضي توزيع هاي لاپلاس گسسته و خواص آنها
43
بعضي خواص فضاي عملگرهاي خطي كراندارفازي
44
بعضي روش هاي گراديان نستروف مبتني بر رابطه سكانت براي حل مسائل بهينه سازي غيرخطي نامقيد
45
بعضي قضاياي نقاط بهترين تقريب در فضاهاي متريك مرتب جزئي
46
بعضي كلاسهاي هم ارزي عملگرها برروي B)H( , Some equivalence classes of operators on B)H(
47
بعضي نكات هشداردهنده در استفاده از رگرسيون مولفه هاي اصلي
48
بعضي ويژگي هاي نماهاي لياپانوف براي سيستم هاي هاميلتوني تقريبا متناوب
49
بقا’ نفس انساني ازديدگاه علامه مجلسي وملاصدرا
50
بك مدل پوششي تعميم يافته براي مسائل موقعيت ويژه و گسسته انعطاف پذير
51
بكار بردن آزمون جريان گردابي گذرا جهت تشخيص خوردگي در لوله هاي گاز
52
بكار گيرري نانو مواد در ساخت سوكت پروتز به منظور بهبود خواص مكانيكي
53
بكار گيري تحليل پوششي داده ها جهت اندازه گيري كارايي ساختارهاي شبكه اي توام با اثر مكانيكي
54
بكار گيري تحليل پوششي داده هاي خاكستري جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان كارا
55
بكار گيري تخمين زن حالت در كنترل مبتني بر رويداد
56
بكار گيري تركيب هالامين و پايدار سازي آن بر روي كالاي پنبه اي و بررسي خواص آن
57
بكار گيري تكنيك Logical Effort در طراحي و بهينه سازي سرعت واحدهاي محاسباتي
58
بكار گيري تكنيك رديابي پرتو در شبيه سازي ميدانهاي هدايت شده در قشر اطراف استخوان
59
بكار گيري تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين تخلخل و نفوذپذيري با استفاده از داده هاي چاه نگاري در ميدان نفتي پارس
60
بكار گيري تكنيك هاي پردازش زبان طبيعي براي تطبيق سوال در سيستم هاي پرسش و پاسخ فارسي
61
بكار گيري روش MUTD براي محاسبة افت پراش براي ساختمانهاي غير همگن در سلولهاي كوچك و مقايسه با اندازه‌گيري و نتايج موجود
62
بكار گيري روش هاي نقطه داخلي براي حل مسائل برنامه يزي نيمه معين مثبت
63
بكار گيري روشهاي ضمانت امنيت متعارف در قالب سيستمهاي نرم افزاري و روشهاي توسعه نرم افزار غير ساخت يافته
64
بكار گيري طيف سنجي در جوشكاري ليزري و بهينه سازي فرايند
65
بكار گيري فرايند تحليل شبكه اي )ANP( در انتخاب استراتژي رقابتي بازاريابي (مطالعه موردي: شركت آذرباتري)
66
بكار گيري كمپلكسهاي كبالت در رنگ اميزي لايه اكسيد متخلخل حاصل از اندايزينگ الومينيم و ايجاد پوشش ابگريز الومينيم رنگي
67
بكار گيري متدلوژي ارزش در معرض ريسك جهت مديريت ريسك يك بانك تجاري
68
بكار گيري مدل المان محدود براي كامپوزيتهاي الياف كوتاه با استفاده از پردازش تصوير جهت پيش بيني مدول الاستيسيته
69
بكار گيري نانو ذرات كادميم سولفيد در طراحي حسگرها و زيست حسگرها
70
بكار گيري نقشه هاي شناخت در تحليل و مقايسه ديد گاه هاي فرهنگي تصميم گيرندگان كليدي دانشگاه صنعتي اصفهان
71
بكاربردن روش هاي توابع پايه اي شعاعي براي حل عددي دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي وابسته به زمان
72
بكاركيري روشهاي علمي حفاظت ومرمت وبازسازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
73
بكارگير رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي دچار افت شهري نمونه موردي : محله شيخ جنيد شيراز
74
بكارگيري IT در مهندسي مجدد فرآيند پذيرش موسسات پارك علم و فناوري يزد
75
بكارگيري UPQC در اتصال نيروگاه بادي به شبكه توزيع به منظور انتقال انرژي و بهبود كيفيت توان
76
بكارگيري آماره هاي بقا روي داده هاي نا تمام - سانسور شده و پيشنهاد روش ساده اي براي بهبود دادن برآوردگر كاپلان - ماير
77
بكارگيري ابريشم ذرت و كربن فعال حاصل از آن در حذف رنگزا از پساب هاي نساجي
78
بكارگيري ابزارهاي كنترل كيفيت در سالن حلقوي تاري (راشل )
79
بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي به منظور پيش بيني مصرف فولاد خام كشور
80
بكارگيري اتوماتاي يادگير براي مسيريابي، تحمل پذيري خطا و كنترل توپولوژي در شبكه هاي حسگر
81
بكارگيري اتوماتهاي سلولي در ترافيك شهري
82
بكارگيري ادوات FACTS در جهت رفع مشكلات ناشي از تاخيرات احتمالي در سيستم انتقال
83
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
84
بكارگيري ارزشهاي پيكره سفالين مارليك در سفال سازي معاصر
85
بكارگيري استراتژيهاي كنترلي مختلف براي بازيابنده ديناميكي ولتاژ
86
بكارگيري اصول بازاريابي اجتماعي بعنوان چارچوبي در توصيف نگرش مديران محلي نسبت به مراكز هسته اي ﴿نمونه اصفهان﴾
87
بكارگيري اصول پايداري اجتماعي در طراحي موزه جيرفت شناسي با هدف بازنشاني فرهنگي اين شهر
88
بكارگيري اصول پدافند غيرعامل با رويكرد افزايش كارايي بيمارستان ها در مواقع بحران (نمونه بيمارستان صحرايي)
89
بكارگيري اصول توليد ناب در توسعه محصول
90
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴾ بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت ها
91
بكارگيري اصول فيزيك كارخانه در مديريت توليد و موجودي ها ﴿بررسي صحت قوانين تعيين اندازه بافر در تئوري محدوديت هاي
92
بكارگيري اطلاعات موجود در نواحي گذراي مرز واجها به منظور افزايش توان مدلهاي شبكه عصبي باز شناخت گفتار مستقل از گوينده
93
بكارگيري اكسي توسين در وريد بند ناف جهت پيشگيري از احتباس جفت و كوتاه نمودن مرحله سوم زايمان
94
بكارگيري الكترودهاي اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد مس پليمر زرد آليزارين جهت اكسيداسيون واحياي همزمان آب اكسيژنه به روش الكتروشيميايي
95
بكارگيري الگوريتم AES در رمزنگاري تصاوير ماهواره اي
96
بكارگيري الگوريتم روند يابي با جريان دو بعدي در برآورد سيلاب حوضه آبريز و مقايسه نتايج آن با خروجي نرم افزارHEC-HMS
97
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي پرس و جو در پايگاه داده هاي توزيع شده
98
بكارگيري الگوريتم ژنتيك براي حل يك مساله توليد سلولي
99
بكارگيري الگوريتم هاي داده كاوي جهت دسته بندي مشتريان اعتباري بانك در وضعيت برچسب گذاري با استفاده از تكنيك هايAHPوTOPSIS براساس شاخص هاي تعيين كننده ي كلاس مشتري
100
بكارگيري الگوي انگيزش در كارخانه چيت سازي بهشهر
101
بكارگيري الياف در حجم و نقش برجسته هاي تجسمي
102
بكارگيري انواع قطبنده‌ها در نوسانگر تقويت كننده ليزر داي
103
بكارگيري انواع نانوذرات، پليمر قالب مولكولي و سل ژل به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با حساسيت و انتخاب پذيري بالا به منظور اندازه گيري تعدادي از تركيبات آنتي بيوتيك و كورتيكواسترويد
104
بكارگيري برنامه ريزي چند هدفه فازي در تصميم هاي مديريت پروژه با در نظر گرفتن هزينه جريمه و پاداش
105
بكارگيري بهينه FCL در طراحي سيستم حفاظت شبكه توزيع مجهز به توليد پراكنده
106
بكارگيري بهينه پارامترهاي طراحي قالب در فورج آلياژهاي آلومينيوم و اعمال آن در ساخت قطعه نمونه
107
بكارگيري پنجه به عنوان نمادي از عاشورا در طراحي و ساخت ديوارنگاره هاي سراميكي معاصر
108
بكارگيري تئوري بازيها در تصميم گيري استراتژيك شركت گاز استان مازندران (مطالعه موردي نيروگاه نكا)
109
بكارگيري تئوري فازي در توسعه مدلهاي اقتصاد سنجي
110
بكارگيري تبديل موجك در جداسازي كور منابع و استفاده در استخراج ECG جنين
111
بكارگيري تحليل پوششي داده هاي احتمالي جهت رتبه بندي دانشگاه هاي كشور براساس ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان
112
بكارگيري تحليل سلسله مراتبي فازي و الگوريتم ژنتيك چند هدفه براي انتخاب تامين كنندگان تجهيزات ريلي
113
بكارگيري تركيب توابع بلاك-پالس و چند جمله اي تيلور براي حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم غيرخطي
114
بكارگيري تركيبات كربني براي حذف رنگزاهاي نساجي از محلول هاي رنگي
115
بكارگيري تكنولوژي RFID به منظور پايش لحظه اي دماي هيدراتاسيون در بتن حجيم
116
بكارگيري تكنولوژي راديو نرم افزار براي بهبود تقويت كننده هاي RF نسل سوم(3G)
117
بكارگيري تكنيك QFD در طراحي محصولات مطابق با نيازهاي مشتري (مطالعه موردي: پيراهن مردانه)
118
بكارگيري تكنيك بيلان جمعيت در بدست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين
119
بكارگيري تكنيك تركيب توان در طراحي و ساخت يك نمونه تقويت‌كننده قدرت در باند Ka بكمك ماژولهاي MMIC
120
بكارگيري تكنيك داده كاوي براي پيش بيني رفتار مشتريان بانك (مورد مطالعه: بانك توسعه تعاون)
121
بكارگيري تكنيك مهندسي مجدد فرآيندها (BPR) براي دگرگون سازي سيستم مالي دانشگاه صنعتي اميركبير
122
بكارگيري تكنيك موجك در تحليل و طراحي ميكسر ماتريسي مايكرو ويو در باند فركانس UWB
123
بكارگيري تكنيك هاي تكينگي به منظور شناسايي آنومالي هاي ژئوشيميايي - مطالعه موردي كانسار سرب و روي ايرانكوه
124
بكارگيري تكنيك هاي چند معياره در ارزيابي آلودگي هوا ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
125
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در تعيين ميزان انسولين براي بيماران ديابتي
126
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در شناسايي ، تحليل ، دسته بندي، پيش بيني و كنترل فاكتورهاي موثر در وقوع حوادث در يك مجتمع پتروشيمي
127
بكارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف الگوي مصرف پوشاك خانوارهاي ايراني با نگرش بر فلكتورهاي در دسترس يا موجود در مصرف پوشاك
128
بكارگيري تكنيك هاي سنتي تلفيق چوب و شيشه﴿گره چيني،پارچه بري،قواره بري﴾ در ساخت وسايل كاربردي
129
بكارگيري تكنيك‌هاي هوش تجاري در ايجاد سيستم‌هاي پوياي مديريت منابع
130
بكارگيري تكنيك‌هاي هوشمند در بهينه‌سازي چيدمان كانتينرها در ترمينال‌هاي كانتينري
131
بكارگيري تكنيكهايMADM براي ارزيابي شعب بانكهاي ملي در استان بوشهر با استفاده از كارت ارزيابي متوازن )BSC(
132
بكارگيري توابع فازي به منظور مدل سازي و طبقه بندي صداي ريه
133
بكارگيري جرمهاي ريختني در ساخت مواد نسوز
134
بكارگيري چارچوب تلفيقي جهت تدوين و اولويت بندي استراتژي در مناطق ويژه اقتصادي با بهره گيري از مدل تعالي كيفيت اروپايي و FQFD مطالعه موردي : منطقه ويژه اقتصادي صنايع فلزي و معدني خليج فارس
135
بكارگيري چندجمله ايهاي متعامد و موجكهاي نامتعامد در روشهاي طيفي
136
بكارگيري حامل هاي داغ در آشكارسازهاي نوري پلاسمونيكي پايه گرافني
137
بكارگيري حلالهاي مختلف براي استخراج ليپيد از ريزجلبك كلرلاولگاريس و بهينه سازي فرايند در توليد بيوديزل
138
بكارگيري خاصيت ناهمگامي در طراحي اعتمادگراي تراشه ها
139
بكارگيري خروجي هاي نامطلوب در شاخص هاي تركيبي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
140
بكارگيري خواص پالسهاي سوزني شكل در تشخيص آريتمي هاي قلبي VT و VF
141
بكارگيري خواص خستگي تابع انرژي جهت تخمين عمر در بارگذاري غيرمتناسب
142
بكارگيري داده هاي pmu جهت جلوگيري از عملكرد ناصحيح رله هاي ديستانس ﴿بخاطر نوسان توان و عمل القا در خطوط موازي﴾
143
بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح بكارگيري داده هاي PMU جهت عملكرد صحيح
144
بكارگيري داده¬هاي اكتشافي مختلف جهت پتانسيل¬يابي كاني¬زايي مس پورفيري در برگه 1:100000 سلفچگان
145
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل تصادفات در راههاي شرياني برون شهري
146
بكارگيري دانش داده كاوي در تحليل وضعيت حمل و نقل مضاعف در جاده هاي برون شهري
147
بكارگيري ديناميك پوياي غيرخطي سلول‌هاي عصبي در مدلسازي پاسخ به تحريك الكتريكي چند‌قطبي بمنظور بهبود قابليت تحريك انتخابي
148
بكارگيري رفتار واقعي در تخمين عمر لوله توپ
149
بكارگيري رنگ در صنايع دستي هماهنگ با بيان موسيقايي دستگاه موسيقي ايران
150
بكارگيري رهيافت Fuzzy QFD دراولويت بندي مشخصه هاي مهندسي
151
بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري با در نظر گرفتن هزينه ها و منابع نمونه موردي: محله سيروس
152
بكارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در نواحي مركزي - تاريخي دچار افت شهري
153
بكارگيري رهيافت توانمندسازي و ارتقاي محيطي در برنامه ريزي سكونتگاه هاي غير رسمي
154
بكارگيري روش "حس بار" در طراحي واحد كنترل سوخت موتور توربوشفت
155
بكارگيري روش PWM براي حذف هارمونيك هاي انتخابي با كليدزني فركانس ژايين و بيش از يكبار در سيكل براي هر كليد در مبدل هاي چند سطحي با منابع DC نابرابر با استفاده از شبكه هاي عصبي
156
بكارگيري روش QFD در طراحي فرش ماشيني
157
بكارگيري روش آناليز طيفي در تست مدارهاي منطقي
158
بكارگيري روش اجزاء محدود در بررسي عملكرد ياتاقانهاي ژورنال هيدروديناميكي با روانكار غير نيوتني
159
بكارگيري روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (1 Level - PSA) جهت بررسي حادثه LOCA
160
بكارگيري روش الگوريتم دامنه - فركانس به همراه الگوريتم morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابلژژژ
161
بكارگيري روش المان مرزي والمان محدود براي تحليل هيدرومكانيكي و سازه اي شناور هاي تندرو ي پروازي
162
بكارگيري روش انتقال دستگاه مختصات در طراحي پوشش پنهان¬ساز، لايه انحراف موج و آنتن بهره بالا
163
بكارگيري روش پيشبينانه (Predictive) در عيب يابي كمپرسور سانتريفيوژ براساس وقوع واماندگي مكانيكي
164
بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي در انتخاب مناسبترين ماشين آلات باربري در معادن سطحي
165
بكارگيري روش ترموگرافي مادون قرمز در جهت مطالعه حرارت ايجاد شده در قطعه در فرآيند تراشكاري و تعيين حرارت بيشينه تاثير گذار در حين فرآيند
166
بكارگيري روش چندشبكه‌اي براي حل دستگاه‌ معادلات خطي تنك حاصل از گسسته‌سازي معادلات ديفرانسيل پاره‌اي
167
بكارگيري روش حجم محدود در شبيه سازي فرآيند آهنگري
168
بكارگيري روش درونيابي مشتق تعميم يافته جهت بررسي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال
169
بكارگيري روش درونيابيNEVANLINNA-PICK در تئوري UTDبراي محاسبه امواج الكترومغناطيسي داخل تونل
170
بكارگيري روش ژنتيك- فازي براي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
171
بكارگيري روش شناسايي سيستم در مدل‌سازي واحد كنترل سوخت موتور توربين گازي جهت بهبود تست سخت‌افزار در حلقه آن
172
بكارگيري روش فركتالي در ارزيابي ناهمواري سطحي پارچه
173
بكارگيري روش فركتالي عيار- حجم در جداسازي زون هاي كاني سازي و ارزيابي كانسار چاه مسي
174
بكارگيري روش فرمول بندي مجدد - خطي سازي در مسائل برنامه ريزي عدد صحيح آميخته صفر و يك
175
بكارگيري روش گرت در برنامه ريزي پروزه هاي تحقيقاتي صنعتي در مركز تحقيقات مهندسي جهاد سازندگي
176
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
177
بكارگيري روش متاآناليز جهت مقايسه اثر كلينيكي دهان شويه پرسيكا و كلر هگزيدين در مطالعات انجام يافته
178
بكارگيري روش مدل هندسي در بررسي رفتار انعكاسي پارچه شبيه سازي شده توسط موئين
179
بكارگيري روش نوين داده كاوي در بهينه سازي ترافيك در محدوده طرح ترافيك تهران
180
بكارگيري روش هاي تركيبي تصميم گيري چند معياره جهت الويت بندي و انتخاب بهترين تامين كننده خارجي لكوموتيو در ايران
181
بكارگيري روش هاي فرا ابتكاري براي حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحله اي با ماشين هاي مونتاژ موازي غير يكسان
182
بكارگيري روش هاي هوشمند در نستينگ ورق هاي فولادي در صنايع دريايي
183
بكارگيري روش‌هاي خلاقانه در ايجاد انگيزش و هدايت نشاط دانش‌آموزان در جهت يادگيري
184
بكارگيري روش‌هاي نانوفتوكاتاليستي و الكتروشيميايي تركيبي براي حذف آلاينده‌هاي رنگين پساب‌هاي نساجي
185
بكارگيري روشهاي تركيبي در مدلسازي ژئوشيميايي كانسارهاي طلاي اپي‌ترمالي با نگرش خاص بر طلاي گلوجه (در استان زنجان)
186
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانك
187
بكارگيري روشهاي تصميم گيري چندمعياره جهت انتخاب بهترين پيمانكار در پروژه هاي عمراني- ريلي
188
بكارگيري روشهاي دسته بندي داده كاوي جهت تحليل رفتار مشتريان بر روي پايانه هاي فروشگاهي (مورد كاوي بانك سامان )
189
بكارگيري روشهاي طراحي ساختار كنترل در كنترل تجمعي ديناميك خودرو
190
بكارگيري روشهاي علمي حفاظت و مرمت و باز سازي به روي يك نمونه جعبه خاتم قديمي
191
بكارگيري روشهاي كنترل كيفيت در يك واحد صنعتي توليد كاشي
192
بكارگيري روشهاي مبتني بر ‎PCA ‏در تطبيق سيستم بازشناسي گفتار به گوينده خاص
193
بكارگيري روشي جديد براي بدست آوردن مواد با ساختار نانو (فرايند ECFE)
194
بكارگيري رويكرد بهينه سازي استوار در مدل سازي و حل مسائل برنامه ريزي حمل و نقل ريلي
195
بكارگيري رويكرد شش سيگما جهت كاهش ضايعات در يك سازمان توليد كننده قطعات خودرو در همدان
196
بكارگيري رويكردهاي تصميم گيري چند معياره ﴿MADM﴾ براي مكان يابي نيروگاه حرارتي ﴿مطالعه موردي: نيروگاه گازي 1000 مگاواتي كهنوج﴾
197
بكارگيري سامانه ي مديريت رنگ به منظور دوباره توليد رنگ منسوجات بر روي كاغذ
198
بكارگيري سامانه‌هاي بيني الكترونيكي و ماشين بينايي به منظور پايش اسانس و رنگ‌دانه‌هاي پوست نارنج حين رسيدگي
199
بكارگيري سايكلودكسترين به عنوان ماده كمكي جهت رنگرزي الياف اكريليك با رنگزاهاي بازيك
200
بكارگيري سرماي توليدي موجود در انبساط گازهاي خروجي توربين انبساطي
201
بكارگيري سنجش فشرده در تبديل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي به تصاوير تانسور انتشار
202
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي و اثرات آن (FMEA) در سيستم ترمز خودروي سواري
203
بكارگيري سيستم تجزيه و تحليل حالتهاي واماندگي واثرات آن (FMEA) براي سيستم تعليق خودرو سواري
204
بكارگيري سيستم تلفيقي اتمايزر و فيلم ريزان سيال جهت توليد نانوذرات دارويي
205
بكارگيري سيستم رانش سيكلوئيدي براي يك يدك كش و تحليل عددي آن
206
بكارگيري سيستم هاي چند عامله هولوني در حوزه ايمني ترافيك شبكه هاي بين خودرويي
207
بكارگيري سيستم هاي مدلسازي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت اشباع
208
بكارگيري سيگنال هاي حياتي در پروسه كنترل ربات توانبخشي
209
بكارگيري سيگنالينگ )NO:7(در مركز تلفن ديجيتال )NEAX16E( بين الملل
210
بكارگيري سيگنالينگ شماره 7 در EWSD
211
بكارگيري شبكه عصبي با روش بكارگيري متضاد براي تشخيص بيماري در تصاوير ماموگرافي ببقفف
212
بكارگيري شبكه عصبي جهت مدلسازي فرآيند ECAPدر توليد مواد نانو ساختار
213
بكارگيري شبكه عصبي خودسازمانده كوهونن در خوشه بندي مشتريان شركت سيمان سفيد اروميه
214
بكارگيري شبكه غير كارتزين با سازمان براي شبيه مخازن نفتي
215
بكارگيري شبكه هاي عصبي براي حل مساله كنترلH غير خطي
216
بكارگيري شبكه هاي عصبي در تعيين هويت و كنترل سيستم هاي ديناميكي
217
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در تقليل داده ها
218
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي در حل رده اي از مسائل بهينه سازي و كنترل بهينه
219
بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي﴿ANNS) در مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل برج تقطير
220
بكارگيري شخص هاي منعتف با نقش ورودي و خروجي در تحليل پوششي داده ها
221
بكارگيري شيوه معرق در ساخت معرق
222
بكارگيري ضايعات نايلون و پليمرهاي مصنوعي
223
بكارگيري طراحي آزمايشها در محيط فازي
224
بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي طراحي مطالعه موردي : بلوك بتني سبك
225
بكارگيري طراحي پارامتر يك در مدلسازي سه بعدي اجزائ موتور توربو جت
226
بكارگيري طرح هاي برگرفته از نقشمايه بزكوهي برسفالينه هاي پيش از تاريخ در وسايل چوبي كاربردي
227
بكارگيري طرح هاي سنتي در جواهرسازي﴿با تاكيد بر شبكه بري﴾
228
بكارگيري طرح هاي گل و مرغ در منبت و معرق
229
بكارگيري طرحهاي برگرفته از نقشمايه هاي بز كوهي بر سفالينه هاي پيش از تاريخ ، در وسايل چوبي كاربردي
230
بكارگيري عصاره گلوردبر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده باپلاسماي اكسيژن واشعه ما وراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
231
بكارگيري عملگر پلاسما در كنترل واماندگي توربين باد
232
بكارگيري عناصر لچ در سنتز سطح بالاي مدارهاي ديجيتال
233
بكارگيري عوامل زمينه اي در مدلهاي كنترل دسترسي نقش محور و بل لاپادولا
234
بكارگيري فرايند اكستروژن مستقيم با كانال هاي همسان براي توليد مواد فوق ريزدانه نانوساختار
235
بكارگيري فرايند فتوكاتاليستي يراي تصفيه پسابهاي واحدهاي پتروشيمي
236
بكارگيري فيدبك مدار الكتريكي به منظور طراحي الگو تابش باريكه پرتو به بافت هدف در راديوتراپي حين جراحي(IORT)
237
بكارگيري فيلتر كالمن در پاكسازي گفتار از اغتشاش
238
بكارگيري فيلترهاي H،كالمن،ديجيتال در دستگاه بازآوايش صوت و شبيه سازي كامپيوتري بصورت OFF-LINE,ON_LINE
239
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
240
بكارگيري قابليتهاي چوب در نقش برجسته و حجم
241
بكارگيري قوانين جديد بازي گونه سازي به منظور افزودن بر مشاركت در يادگيري همكارانه
242
بكارگيري كاتاليست هاي تقليدگر زيستي براي بازيابي همي‌سلولز و توليد بوتانول همي‌سلولزي
243
بكارگيري كارت امتيازي متوازن براي جاري سازي استراتژي ها در شركت توليد برق نكاء
244
بكارگيري كد EQS4 براي محاسبه كارآيي آشكارسازهاي گاماو كاربرد آن در آزمايش هاي گمانه اي
245
بكارگيري ليزر Nd:YAG سوئيچ Q در طيف سنجي LIBS مغزه هاي حفاري نفت
246
بكارگيري مبدل منبع امپدانسي در سيستم هاي توليد پراكنده به منظور بهبود كيفيت توان
247
بكارگيري مجموعه چرخدنده سياره اي با يك موتور الكتريكي كوچك به عنوان يك گيربكس
248
بكارگيري محاسبات ابري
249
بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در جهت ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بروز ديابت توع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت
250
بكارگيري مدل تحليل سلسله مراتبي AHP در شناسايي و تعيين وزن شاخص‌هاي مؤثر در انتخاب پيمانكار پروژه‌هاي عمراني، رتبه‌بندي و انتخاب پيمانكار بهينه (مورد مطالعه شهرداري منطقه6 مشهد مقدّس)
251
بكارگيري مدل تصميم گيري چند معيادره مناسب جهت اولويت بندي تامين كنندگان تجهيزات سيستم هاي ارتباطات سيار ايران )GPRS, IN, BSS, NSS( با رويكرد فازي
252
بكارگيري مدل سازي فازي در مديريت منابع پروژه
253
بكارگيري مدل سيناپس ممريستوري براي يادگيري در شبكه عصبي اسپايكي
254
بكارگيري مدل كانو جهت بررسي مولفه هاي موثر بر انگيزش كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي كازرون با استفاده از سيستم شبكه هاي عصبي مصنوعي
255
بكارگيري مدل كانو فازي در تحليل و طبقه‌بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات پايانه كانتينري بندر شهيدرجايي
256
بكارگيري مدل هاي آماري زبان به منظور بهبود بازشناسي گفتار فارسي پيوسته به كمك روش هاي مولد
257
بكارگيري مدل هيبريدي براي انتخاب سبد پروژه بر اساس شاخص ريسك پروژه در سازمان فضايي ايران
258
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت تعمير و نگهداري ساختمان
259
بكارگيري مدلسازي اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور كاهش ضايعات مصالح در پروژه هاي ساخت
260
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
261
بكارگيري مدلهاي ارزيابي يكپارچه در توسعه پايدار منابع آب
262
بكارگيري مدلي براي ارزيابي عملكرد مديران
263
بكارگيري مدلي به منظور تدوين و اولويت بندي استراتژي مراكز اورژانس
264
بكارگيري مدني تصادفي براي مطالعه و شبيه سازي فاز در مخابرات سيار
265
بكارگيري مدولاتورهاي آكوستواپتيكي به عنوان سوئيچ و فيلتر در مخابرات نوري
266
بكارگيري مدولاسيون بردار فضايي در سوئيچينگ مبدلهاي دو سطحي و سه سطحي در ساختارهاي چند واحدي قدرت بالا
267
بكارگيري مديريت دانش جهب روزآوري دانش استراتژيك سازمان
268
بكارگيري مشخصه هاي گوينده در جهت بهبود كيفيت مدل هاي بازشناخت گفتار
269
بكارگيري مشي "هدف محور" در تحليل سيستم مديديريتي يك پروژه عمراني بزرگ ﴿سد كارون 3﴾
270
بكارگيري مضامين مذهبي در هنر فرش و معرفي آن به توريسم (نمونه موردي : تصوير سازي فرهنگ عاشورا در طراحي فرش)
271
بكارگيري معادلات ديفرانسيل تصادفي در پيش بيني قيمت نفت با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
272
بكارگيري مفاهيم بانك اطلاعاتي فضايي در ساخت زير نويس چند كليدي
273
بكارگيري مكانيزم كاهش يافته در مدلسازي محفظه احتر اق توربين گاز با سوخت گازي
274
بكارگيري مكانيزم هاي اعتماد و شهرت براي بهبود كارايي سيستم هاي پيشنهاددهنده
275
بكارگيري ممانهي زرنيك در بازشناسي و طبقه بندي ميكروفسيل ها
276
بكارگيري مناسب مبدل واسط PV با شبكه جهت انتقال حداكثر توان و بهبود كيفيت توان
277
بكارگيري منطق فازي درنحوه استفاده از تحليل تكنيكال براي انتخاب سهام
278
بكارگيري مواد هوشمند مغناطيسي در افزايش اختلاط و راندمان واكنشهاي رقابتي
279
بكارگيري موجكهاي قطعه اي كثيرالجمله اي در پياده سازي الگوريتم هاي كارا براي حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم
280
بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص و پيامدهاي اجتماعي اقتصادي آن ( مطالعه موردي ادارات كل دولتي استان مازندران )
281
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
282
بكارگيري نانو ذره مغناطيسي دو لايه هيدروكسيدي بر پايه مس-نيكل-آلومينيوم به عنوان كاتاليست در واكنش هاي تركيبات آلي
283
بكارگيري نانو صفحات اكسيدگرافن براي تصفيه مولكول هاي رنگ در فرآيند اسمز مستقيم بر روي غشاي پلي اترسولفون سولفونه شده
284
بكارگيري نانوافزايه ي مناسب سيال حفاري جهت ايجاد لايه ي غشايي به منظور استحكام بخشي به سازند هاي شيلي
285
بكارگيري نانوالياف سلولز استات و نايلون عامل دار شده در فيلتر سيگار
286
بكارگيري نانوسيال و فوم‌هاي فلزي متخلخل چند لايه به منظور بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي حرارتي به كار رفته در صنايع نفت و گاز
287
بكارگيري نرم افزار ﴿moodle﴾ و تكنيكها و جزئيات استفاده از آن
288
بكارگيري نرم افزار SIMOLATOR2 NETWORK به منظور مشابه سازي شبكه هاي مخابرات ديتابه همراه تغيير PLATFORM
289
بكارگيري نظريه بازي در تجزيه و تحليل بيان ژن
290
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
291
بكارگيري نقش ماهي در تزئينات داخلي منزل
292
بكارگيري نقش مايه هاي سفالينه هاي شوش باستان در معرقكاري وسايل چوبي كاربردي
293
بكارگيري نقش مايه هاي فرش كرمان در اجراي چاپ باسمه اصفهان ﴿پارچه قلم كار﴾
294
بكارگيري نقشههاي شناختي فازي در تحليل ريسكهاي ايمني در صنعت پتروشيمي
295
بكارگيري نقوش چادرشب بافي گيلان در معرق كاري وسايل نورپردازي به شيوه مترادف
296
بكارگيري نقوش حيوانات در منبت كاري چوب
297
بكارگيري نقوش دستبافهاي سنتي در معرق كاري وسايل كاربردي
298
بكارگيري نمايش تنك جهت افزايش نرخ و كاهش نويز تصاوير اكوكارديوگرافي
299
بكارگيري نمونه برداري غيريكنواخت با نرخ كم جهت تخمين طيف به كمك شبكه عصبي
300
بكارگيري نوآوري ارزش براي ايجاد مزيت رقابتي بكمك مدل تحليل شكاف در اقيانوس آبي (مطالعه موردي شركت ايران آوند فر).
301
بكارگيري همزمان دومدل ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن ومدل تعالي اروپايي﴿مطالعه موردي: شركت پتروشيمي اصفهان﴾
302
بكارگيري هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره در هوشمند سازي فرآيند انتخاب واحد دانشجويي
303
بكارگيري و مقايسه ابزارهاي برگرفته از نئوري آشوب و تبديل ويولت در استخراج ويژگي از سيگنال الكترو والنسفالو گرام به هنگام انجام فعاليت هاي ذهني
304
بكارگيري و مقايسه روشهاي تصميم گيري چند منظوره در سنجش ميزان آمادگي بانك هاي خصوصي در پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري (مورد كاوي شعب بانك پارسيان در تهران )
305
بكارگيري و مقايسه مدل هاي پيشبيني مصرف انرژي
306
بكارگيري و نحوه كاركرد لوكوموتيوهاي مورد استفاده در معادن زيرزميني و نحوه انتخاب آنها
307
بكارگيري ويژگي هاي تحمل خطا در طراحي اتاق كنترل نيروگاه هاي هسته اي
308
بكارگيري ويژگي هاي جديد جهت بهبود روش هاي تشخيص صفحات فيشينگ مبتني بر رويكردهاي يادگيري ماشين
309
بكارگيري ويژگي‌ هاي هندسي موضعي در تشخيص اشياء سه‌ بعدي
310
بكارگيري ويولت تطبيقي بمنظور بهبود تشخيص ناهنجاري هاي حنجره از سيگنال گفتار بيماران و طبقه بندي گونه هاي آن
311
بكارگيري يادگيري تقويتي پيوسته در طراحي خودكار سامانه هاي رفتار محور
312
بكارگيري يادگيري تقويتي در كنترل راه رفتن ربات انسان نما
313
بكارگيري يادگيري تقويتي در مديريت ريز شبكه هاي هوشمند برق
314
بكارگيري يادگيري چندوظيفه اي در انجام پردازش متون
315
بكارگيري يادگيري ماشين در مد‌ل‌ سازي ناهمسانگردي محلي متغير در ذخاير معدني
316
بكارگيري يك حسگر شيميايي براي تعيين چندين آناليت: تشخيص رنگ‌سنجي يون هاي سيانيد و سيترات با استفاده ازحسگر شيميايي دايتيزون-بيسموت با گزينش پذيري بالا در محيط آب/ اتانول
317
بكارگيري يك مدل ترموديناميك آماري جهت پيش بيني رفتار فازي محلولهاي حاوي اسيدهاي آمينه
318
بكارگيري يك مدل شبيه سازي براي محاسبه هزينه هاي استفاده از تكنيك آناليز ارتعاشات و مقايسه اين هزينه ها با هزينه هاي استفاده از ساير روشهاي نت
319
بكارگيرير الگوريتمHarmony search در محاسبه زاواياي سوئيچينگ بهينه به منظور كاهش مولفه هاي هارمونيكي خروجي اينورتر چند سطحي
320
بكت و آپوكاليپتيس ﴿مطالعه تطبيقي بين كتاب مقدس و آثار بكت با رويكرد نشانه شناسي﴾
321
بگارگيري چيرپلت در ردگيري منبع صوتي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
322
بگارگيري رهيافت تجديد حيات شهري در محلات شهري نمنه موردي: محله عودلاجان تهران
323
بلاغت تصوير در ديوان عبدالجواد اديب نيشابوري
324
بلاغت در ادبيات پهلوي (با تكيه بر دانش بديع)
325
بلاغت در مرزبان نامه
326
بلاغه القسم في القرآن الكريم
327
بلانكت راكتورهمجوشي - سينتيك سوخت همجوشي اصول وروش هاي همجوشي
328
بلقل آثار تحولات جمعيتي كشور بر تقاضا براي ارائه خدمات سالمندي از سوي صندوق تامين اجتماعي با استفاده از مدل prost
329
بلللفلقفلق5ف5قفل
330
بلند مرتبه سازي در ايلام ﴿طراحي مجتمع تجاري - اداري پرديس﴾
331
بلند مرتبه سازي در ايلام﴿طراحي مجتمع تجاري-اداري پرديس﴾
332
بلندگوها
333
بلوتوث
334
بلورشناسي
335
بلوري كردن منيفلد هاي سه بعدي از دسته حداكثردو با حداكثر 42 راس
336
بلوري-مولكولي كمپلكس هاي، v(iv.v)، cr(III)،( cu(Iبا مشتق هاي پيريدين كربو كلسيليك اسيدها وايزاتين تيوسمي كاربازون
337
بلوغ از نظر جرم شناسي
338
بليط يك سره
339
بمباران شيميايي حلبچه از ديدگاه حقوق بين الملل
340
بن پارهاي فلسفه ي سياسي اسپينوزا
341
بن جانسون
342
بن مايه هاي اساطيري داستان كي خسرو در شاهنامه
343
بن مايه هاي اساطيري و آئيني در رسائل فارسي شيخ اشراق (با نگاهي به برخي از آثار ترجمه شده شيخ )
344
بن‌مايه‌شناسي داستان‌هاي منثور فارسي (بر اساس كتاب‌هاي: داراب‌نامه، قران حبشي و مسيّب‌نامه)
345
بنا نهادن يك سيستم تشخيص گر مصنوعي و هوشمند در استخراج خصوصيات ذاتي خصايص آناتوليك در تصاوير پزشكي
346
بنا و تزئينات خانه امام جمعه تهران
347
بنادر جنوب ايران
348
بناهاي تاريخي ايران : قلعه ها
349
بناهاي تاريخي شهرستان نيشابور
350
بناهاي سنتي شهر نجف آباد
351
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
352
بناي يادبود انقلاب اسلامي ايران
353
بناي يادبود زردشت
354
بناي يادبود شاه جهان
355
بناي يادبود شاه جهان
356
بناي يادماني شعر نو
357
بنتونيت
358
بنتونيت
359
بنچ ماركينگ فرايندهاي كليدي در شركتهاي داروسازي
360
بندرگاه
361
بندرلنگه به روايت تصوير
362
بندكشي(1 + 3) از فضا-زمان نسبت به ميدان برداري شبه زمان
363
بندي سيلاب با استفاده از مدل هاي HEC-RAS وWMC﴿مطالعه موردي : رود خانه كاروند - دامن - بمپور حوضه هامون - جازموريان ﴾پهنه
364
بنرهاي تبليغاتي - اينترنتي
365
بنز آلدئيد
366
بنز و دياز پين
367
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي دي سولفات به عنوان يك اكسيدان جديد در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
368
بنزيل تري فنيل فسفونيوم پراكسي مونوسولفات به عنوان واكنشگري جديد در تبديل هاي آلي
369
بنزيل تري فنيل فسفونيوم كلرات(BTPPC) و بوتيل تري فنيل فسفونيوم كلرو كرومات(BTPPCC) واكنشگرهايي جديد براي اكسايش تركيبهاي آلي
370
بنگاه الكترونيكي
371
بنگاه مشاور املاك وتهيه مسكن آسيا
372
بنگاه معاملات خودرو ايران
373
بني اميه از ديدگاه حضرت علي عليه السلام
374
بنياد پژوهشي، فرهنگي عاشورا
375
بنياد پسيكولوژي ديناميك و علمي جديد
376
بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس شهركرد
377
بنياد حكمت اسلامي صدرا
378
بنياد شاهنامه شهرستان اليگودرز
379
بنياد فرهنگي اجتماعي مد و لباس ايراني
380
بنياد ملي بازي هاي رايانه اي
381
بنياد هنر آفريدار ﴿ طرح سراي آفرينش هنري ايران﴾
382
بنيادگرايي ديگري برساخته‌ي مدرنيته : كوشش و تأملي نظري پيرامون مفهوم
383
بنيادهاي اخلاق ديني و سكولار
384
بنيادهاي اعمال صالح در قرآن و احاديث
385
بنيادهاي انديشه غاليانة صفويان از شيخ جنيد تا پايان سلطنت شاه طهماسب اول(851-984) (نقش آئين هاي اهل حق، شبك، علوي و كاكه يي)
386
بنيادهاي هندسه فينسلري و برگ بندي هاي طبيعي روي كلاف مماس
387
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
388
بنيامتنيت در متن و اجراي نمايشنامه ي: در مصر برف نمي بارد نوشته محمد چرمشير
389
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
390
بنيان ها و سير توسعه ي تئاتر ديجيتال
391
بنيان هاي ژئومورفولوژيكي زمين بوم هاي اجتماعي در عرصه گردشگري فلات مركزي ايران
392
بنيان هاي سبك شناختي نقاشي هزاره ي اول ق.م ايران درآجرهاي لعابدار تمدن ماننايي
393
بنيان هاي ماشين هاي جوشكاري با پلاسما و نقشه هاي ساخت آن
394
بنيان هاي نظري هندسه و تزئينات در معماري مسجد گوهرشاد
395
به آب اندازي كشتي توسط كيسه¬هاي هوا
396
به اشتراك گذاري امن دو تصوير با بهره گيري از پروتكل سه طرفه شامير
397
به اشتراك‌گذاري امن دادههاي حاصل از الكتروكارديوگرام ارسالي از دستگاه موبايل در ابر
398
به بكارگيري همزمان تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه هاي فازي با تاكيد بر معيار اعتبار جهت ارزيابي كارايي تامين كنندگان در شرايط عدم قطعيت
399
به تصوير كشيدن زندگي يك عكاس توسط ابزار فيلمبرداري
400
به تصويركشيدن واقعه تاريخي كربلا با محوريت ذوالجناح اسب امام حسين(ع) در قالي ايراني
401
به دام انداختن ذرات گرد و غبار توسط بادشكن ها
402
به دام انداختن كربندياكسيد به روش كنترل اسيديته با استفاده از پسماند آجر ديرگداز منيزيايي
403
به دام اندازي نوري نانوذرات فلزي و بررسي پارامترهاي موثرآن
404
به دست آوردن اعوجاج سطح با استفاده از تست غير مخرب نوري
405
به دست آوردن تابع پتانسيل مناسب جهت پيشگوئي تعادل مايعـجامد
406
به دست آوردن تعادل نش توسط سيستم ايمني مصنوعي
407
به دست آوردن تنش هاي القايي در كامپوزيت هاي زمينه پليمري تقويت شده با الياف فلزي حافظه دار
408
به دست آوردن توزيع درجه حرارت در يك استوانه همگن با استفاده از روش تفاضل محدود
409
به دست آوردن توزيع ضريب فشار حاصل از جريان پتانسيل غيرلزج بر روي يك ايرفويل بااستفاده از روش اجزاء محدود
410
به دست آوردن راهكاري براي كاركرد بهينه يك دستگاه توليد هم‌زمان برق و حرارت ريزمقياس (micro-CHP)
411
به دست آوردن زمان بهينه باز و بسته شدن سوپاپ هوا و دود و زمان جرقه زني در موتور XU7 گاز سوز با استفاده از كد KIVA-3V
412
به دست آوردن سيكل حركتي جهت شبيه سازي مصرف سوخت خودروها
413
به دست آوردن سيكل رانندگي تاكسي هاي شهر تهران جهت شبيه سازي مصرف سوخت
414
به دست آوردن صفحات بهينه در متعادل‌سازي روتورهاي منعطف با كمينه كردن عدد وضعي ماتريس ضرايب تأثيرات
415
به دست آوردن ضرايب هيدروديناميكي يك زيرسطحي هوشمند با نرم فزار Ansys-CFX
416
به دست آوردن مشخصات اپتيكي اتمسفر با استفاده از ليدار TEA CO2 در محيط هاي ناهمگن
417
به دست آوردن منحني بهينه فرمان سد تك مخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
418
به دست آوردن نمودار تغييرات تراوايي سازند در راستاي عمودي به كمك لايه آزمايي مكرر و تصحيح نتايج به‌دست‌آمده با داده هاي آناليز فشار
419
به دست آوردن نمودار حد شكل دهي در ورق هاي دولايه فلزي
420
به دست آوردن نمودارهاي فشار مويينگي با استفاده از داده هاي نگاره ي تشديد مغناطيسي هسته اي
421
به دنبال دنباله هاي ذهن
422
به رقص رها شدگان از بند باغ وبا گرفته برداشتي آزاد از نمايشنامه ريپ فان ينكله نوشته ماكس فريش
423
به روايت اول شخص مفرد
424
به روز رساني برنامه محاسبه افت فشار هوا در لوله¬هاي انتقال هوا بررسي موردي: طراحي شبكه توزيع هواي فشرده تونل علوي
425
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﺮﺡ ﻫﻨﺪﺳﻲ،ظرفيت ايمني
426
به روز رساني غيرمتمركز دستگاه‌هاي شبكه اينترنت اشيا مبتني بر قراردادهاي هوشمند و زنجيره بلوكي اتريوم
427
به روز رساني مدل اجزاء محدود سازه اي بر اساس پاسخ فركانسي توسط شبكه عصبي
428
به روز رساني ناوبري با استفاده از روش زاويه ورود
429
به روزآوري ايالت هاي لرزه زمين ساختي ايران و برآورد ويژگي هاي لرزه خيزي آن ها با استفاده از روش هاي آماري و زمين آماري
430
به روزرساني تصادفي مدل با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو زنجيره ماركوف
431
به روزرساني شبكه تخصيص آتشنشاني با در نظر گرفتن معيار ترافيك
432
به روزرساني نرم افزارها از راه دور با پروتكل TCP/IP و در محيط زبان G
433
به سازي طراحي يك دي پي سل
434
به سوي پايداري در بافت هاي روستا شهري ﴿نمونه موردي: روستا شهر نعيم آباد شهر يزد﴾
435
به سوي شهر پياده مدار با رويكرد فاكتورهاي فردي ﴿نمونه موردي: ياسوج﴾
436
به سوي معماري شاعرانه
437
به طور يكنواخت پرتوان ترين آزمون بيزي
438
به كار گيري ابزار‌هاي هوش محاسباتي براي پيش بيني ورشكستگي و بحران مالي
439
به كار گيري الگوهاي هارمونيك در بورس اوراق بهادار تهران
440
به كار گيري پليمرهاي رسانا و نانو مواد در ساخت حسگر هاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري مواد مهم بيولوژيكي
441
به كار گيري تخمين هاي زمين آماري در تفسير داده هاي ژئوالكتريك ﴿مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القابي﴾ مطالعه موردي : معدن سرب و روي هفت هر
442
به كار گيري دست بافته هاي گليم در فضاهاي داخلي به صورت كالاي كاربردي و تزئيني
443
به كار گيري روش حسگري فشرده در طراحي كنترل كننده سوپروايزري شبكه هوشمند
444
به كار گيري روش هاي باز نمونه گيري ساده در رگرسيون چندكي سانسور شده
445
به كار گيري روشي نوين در توليد نخ هاي مغزي بر ماشين رينگ
446
به كار گيري رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي فازي و سروكوال جهت ارزيابي عملكرد ادارات پست شهرستان شيراز
447
به كار گيري سيستم هاي چند عامله براي داده كاوي در محيط هاي توزيع شده
448
به كار گيري شرط مرزي ديواره در شبيه سازي ديناميكي مولكول
449
به كار گيري گراف حمله براي بهبود سيستم هاي پاسخ به نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
450
به كار گيري مدل AHP جهت اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري و ارائه مدلي براي بهبود ناسازگاري در آن
451
به كار گيري مدل هاي پارامتري بقا براي ارزيابي خطرات رقيب در پيوند كليه
452
به كار گيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
453
به كار گيري موجكهاي بي اسپلاين براي حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل
454
به كار گيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم روي كالاي پشم/پلي استر به منظور حصول ويژگي هاي جديد و چند منظوره
455
به كار گيري نقاط كوانتومي كربني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره به عنوان اصلاحگر براي ساخت حسگر الكتروشيميايي و استفاده از آن جهت اندازه گيري داروي دكسترومتورفان
456
به كار گيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
457
به كار گيري واقعيت مجازي در اندوسكوپي تعاملي و مدلسازي ارگانهاي مجرادار بر اساس ساختار توسعه يافته
458
به كار گيري يك مدل حالت بحراني براي تحليل رفتار خاك هاي دانه اي تحت بارگذاري سيكليك
459
به كار گيريMAC در طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه UML
460
به كاربردن سيستم هاي فازي در طراحي سبد سهام مناسب
461
به كاربردن نقوش اسليمي و ختايي در تصوير سازي
462
به كارگيري CSW جهت ارتقاء Linmap, uta
463
به كارگيري GPU به منظورافزايش كارايي روش هاي بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير
464
به كارگيري TRIZ در حل مسائل تكنيكي فرايندها در صنعت نساجي (همراه با مطالعه موردي)
465
به كارگيري UML د ر طراحي سخت افزار، مطالعه موردي لايه MAC
466
به كارگيري آزادسازي لاگرانژ در حل مسئله پالايشگاهي
467
به كارگيري آزمون دانشجو محور در كلاسهاي رشته هاي زبان انگليسي در ايران
468
به كارگيري آشكارساز GLR در رادارهاي غير فعال مبتني بر سيگنال ديجيتال تلوزيوني
469
به كارگيري آناليز مسير با ي
470
به كارگيري ادوات FACTS به منظور مديريت تراكم يا در نظر گرفتن شاخص هاي قابليت اطمينان
471
به كارگيري الگوريبم پرندگان براي مسير يابي چند بخشي بهينه در شبكه هاي سيار موردي
472
به كارگيري الگوريتم هاي هندسه محاسباتي در تطبيق دو مجموعه از نقاط
473
به كارگيري الگوريتم هاي يادگيري ماشين جهت همگام سازي سينماتيك و بينايي ماشين ربات انسان نما در ورزش تيراندازي با كمان
474
به كارگيري الگوريتم يادگيري تقويتي جهت كنترل ربات تعادلي
475
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايز بندي كودكان ايراني (يزد)
476
به كارگيري الگوي مولر وتطبيق آن با سايزبندي كودكان ايراني(يزد)
477
به كارگيري انگاشت هاي دوگانه تنوع و شهر بازمختلط شده در برنامه ريزي شهري به منظور توسعه الگويِ محلات تنوع پذير (نمونه مطالعاتي: محله جلفا اصفهان)
478
به كارگيري بازخورد كاربر در بازيابي تصاوير مبتني بر محتوا
479
به كارگيري برنامه ريزي رياضي فازي در مسئله تعيين سبد بهينه سهام
480
به كارگيري برنامه‌نويسي ژنتيك در بهبود كارائي سيستم‌هاي بازشناسي گوينده
481
به كارگيري بيومكانيك استخوان و مكانيزم سوراخ كاري براي بهبود فرآيند
482
به كارگيري پارچه هاي دستباف در پوشاك
483
به كارگيري پروتكل زمانبندي TDMA انطباقي و توزيعي براي شبكه هاي MANET
484
به كارگيري پلاسماي اكسيژن به منظور اتصال دادن نانودندريمر پايه آميني برروي پارچه پلي پروپيلن و بررسي خواص جذبي آن
485
به كارگيري پيش‌فرآوري زيستي ضايعات برنج توسط قارچ تريكودرما ويريده تثبيت شده جهت بهبود توليد بوتانول زيستي
486
به كارگيري پيوگليتازون در جيره نشخواركنندگان و اثر آن بر تخمير شكمبه، برخي از فراسنجه هاي خوني و مصرف خوراك
487
به كارگيري تبديل موجك در بهبود تخمين عيار مس در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش زمين آمار چند نقطه‌اي فيلترسيم
488
به كارگيري تجزيه و تحليل چندمتغيره مكان محور در بخش بندي بازار صنعت فولاد ايران
489
به كارگيري تحليل هاي زمين آماري براي مدلسازي ژئوشيميايي كانسار سمناجيل﴿اهر﴾
490
به كارگيري تركيب الگوريتمهاي ژنتيك ونلدر -ميدبراي بهينه سازي توابع حقيقي
491
به كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي براي انتخاب بهترين تأمين‌ كنندگان ساخت تجهيزات دكل حفاري خشكي نفت و گاز (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي علم و صنعت)
492
به كارگيري تغييرات محلي ناهمسانگردي درمدلسازي زمين آماري و ارزيابي ذخيره در محيط متلب با ارائه مطالعه موردي
493
به كارگيري تفكر ناب و كنترل كيفيت جهت ارتقاء صنايع پوشاك چرمي
494
به كارگيري تكنولوژي در كلاس هاي زبان آموزان جوان: ديدگاه اساتيد زبان
495
به كارگيري تكنيك Agile Modeling در طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي موبايل
496
به كارگيري تكنيك OMTHD براي كمينه كردن THD خط به خط ولتاژ خروجي پله اي در اينورترهاي چندسطحي با منابع DC غير يكسان
497
به كارگيري تكنيك انتخاب رله به منظور افزايش ظرفيت در شبكه LTE-Advanced ﴿مخابرات نسل چهارم﴾
498
به كارگيري تكنيك بهينه سازي جمعيت مورچگان در حل مسائل چند جمله اي غير قطعي كامل
499
به كارگيري تكنيك تثبيت مجازي براي عدم ورود به نواحي آسيب پذير بيمار در ربات توان بخشي
500
به كارگيري تكنيك تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA) در فرآيند توليد پتو (مطالعه موردي)
501
به كارگيري تكنيك تكه دوزي در طراحي لباس
502
به كارگيري تكنيك شبيه سازي در سيستم نگهداري و تعميرات به منظور كاهش هزينه ها
503
به كارگيري تكنيك فرآيند تحليل شبكه اي در تحليل SWOT (مطالعه موردي: بانك ملي استان مازندران)
504
به كارگيري تكنيك هاي جديد در كنترل آشوب مبدل هاي سوييچينگ
505
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در كشف دانش فروش با در نظر گرفتن مجاورت كالاها در قفسه ها بر اساس معيار قيمت
506
به كارگيري تكنيك هاي داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب سرويس دهنده ي اينترنت)
507
به كارگيري تكنيك هاي هوشمند جهت بهبود عمليات مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي متحرك
508
به كارگيري تكنيكهاي امپدانس و پتانسيومتري براي بررسي اثر نانو مواد در پاسخ الكترودهاي يون گزين
509
به كارگيري تكنيكهاي بافت در تزئين اتاق
510
به كارگيري تكنيكهاي يادگيري ماشين در شبيه سازي فوتبال روباتها
511
به كارگيري توابع پايه اي شعاعي در حل عددي مسايل بهينه سازي
512
به كارگيري جمع سپاري درحل مسائل دسته بندي چند برچسبي
513
به كارگيري حسگري فشرده در بازسازي و فشرده سازي تصاوير سه بعدي فوتوآكوستيكي
514
به كارگيري خم هاي بيضوي در روند صدور چك
515
به كارگيري داده كاوي در سيستم برنامه ريزي منابع سازماني به منظور توسعه ي مديريت استعدادها
516
به كارگيري دانش مديريت پروژه (پي ام باك) در بهينه سازي كمي و كيفي فرايند هاي استخراجي معدن مس سونگون
517
به كارگيري دانش نامطمئن و ناسازگار چند متخصص در فرآيند يادگيري ساختار شبكه هاي بيزي
518
به كارگيري دستبافته ها در طراحي لباس عروس با نگاهي به پوشاك ايلات و عشاير ايران
519
به كارگيري دنباله هاي بازگشتي جهت رمز نگاري
520
به كارگيري ديناميك هاي آشوبگونه در شبكه هاي عصبي بازگشتي جاذب و ارزيابي عملكرد آن در بازشناسي مقاوم الگو
521
به كارگيري ذرات نانو رس به روشهاي تكميل نساجي بر روي كانالهاي نايلون 6 و بررسي امكان بهبود خصوصيات آنتي استاتيكي و مقاومت در برابر آتش
522
به كارگيري رايانش ابري براي بهبود عملكرد شبكه هاي سلولي
523
به كارگيري رهيافت اختيار راهبردي در سطح محلي با تأكيد بر فنون تصميم سازي مطالعه ي موردي: محدوده ي شمالي درياچه ي شهداي خليج فارس (چيتگر)
524
به كارگيري روش CMS در تحليل سازه داراي اتصالات غير خطي
525
به كارگيري روش ISMF در نمونه سازي سريع قطعات SHEEFT METAL
526
به كارگيري روش انتشار باريكه اجزا محدود و نگاشت همديس براي انتشارنور در موجبر ميكرو حلقه و ساير موجبرهاي نوري
527
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل آنتن مايكرواستريپ
528
به كارگيري روش بدون شبكه در تحليل محفظه هاي شيلد فلزي روزنه دار
529
به كارگيري روش پخشي اصلاح شده در مدل سازي انتقال حرارت نانو سيال در جريان داخل لوله
530
به كارگيري روش تاگوچي جهت بهينه سازي كيفيت مورد كاربردي صنايع نساجي
531
به كارگيري روش تحليل اجزاء ناچيز در توصيف رفتار طيفي نور خورشيد در تهران
532
به كارگيري روش تحليل افق‌هاي زماني بر پايه نظريه آشوب براي يافتن مناطق مناسب عملياتي در سيستم‌هايپيچيده توليدي
533
به كارگيري روش دامنه- فركانس به همراه الگوريتم Morphology براي مكان يابي تخليه جزئي در كابل
534
به كارگيري روش كنترل افتي در مبدل هاي واسط منابع توليد پراكنده
535
به كارگيري روش كنترل ديناميكي ولتاژ به منظور بهينه سازي توان و تاخير در مدارهاي VLSI
536
به كارگيري روش گسترش عملكرد كيفيت در شناسايي وتحليل نيازهاي مشتريان فرش دستباف در فرايند بازاريابي الكترونيك
537
به كارگيري روش نانودندانه گذاري در تعيين تنش پسماند مواد كامپوزيت
538
به كارگيري روش نوين چاپ گوهر افشان جهت توليد مدارهاي الكتريكي قابل كاربرد در توليد منسوجات هوشمند
539
به كارگيري روش هاي اصلاح سطح و استفاده از كمپلكس طراحي شده بر مبناي نقره، ساختارهاي گرافيتي كربن نيتريد و نقاط كوانتومي به منظور بهبود فعاليت فوتوكاتاليستي و فوتوالكتروكاتاليستي تيتانيوم دي اكسيد
540
به كارگيري روش هاي داده كاوي براي پيش بيني عملكرد سيستم توليد انعطاف پذير
541
به كارگيري روش هاي مبتني بر فيلتر و تقطيع به منظور تشخيص عيوب در تصاوير بافتي
542
به كارگيري روش هاي محاسباتي بر پايه نظريه تابعي چگالي براي بررسي خواص الكتروني ساختارهاي شبه گرافيني
543
به كارگيري روش هاي محاسباتي در دستيابي به داروي ضد ايدز
544
به كارگيري روش يادگيري تقويتي براي مسيريابي پويا در شبكه به عنوان يك سيستم چندعاملي
545
به كارگيري روش‌هاي آشكارسازي در ته نقش‌نگاري با استفاده از روش‌هاي آماري
546
به كارگيري روش‌هاي پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال در ارزيابي مشخصات سطحي رويه‌هاي راه‌ها
547
به كارگيري روشهاي زمان فركانس در مقاوم سازي بازشناسي گفتار
548
به كارگيري روشهاي مبتني بر شبيه سازي در آشكار سازي راداري
549
به كارگيري روشهاي نمايش بصري براي بهبود برنامه هاي شي گرا
550
به كارگيري روشهاي هندسه محاسباتي در برهمكنش ماكرومولكولها
551
به كارگيري رويكرد باز آفريني شهري پايدار به منظور ارتقاي پايداري محلات تاريخي
552
به كارگيري رويكرد پويايي سيستم جهت ارائه‌ي مدل يكپارچه‌ي برنامه‌ريزي ظرفيت راهبردي (مورد مطالعه : صنعت كاغذ)
553
به كارگيري رويكرد تركيب سيستم ها در بهبود بازشناسي گفتار مبتني بر مدل هاي HMM
554
به كارگيري ساختارهاي چند ورودي- چند خروجي جهت كاهش اخلال و فريب در رادار
555
به كارگيري ساز و كارهاي مشاركت شهروندان در فرآيند تهيه برنامه بازنگري طرح تفضيلي ﴿نمونه موردي: منطقه 6 اصفهان﴾
556
به كارگيري سبك يادگيري اجتماعي در آموزش مجازي با استفاده از رسانه هاي اجتماعي
557
به كارگيري سلولهاي MTJدر طراحي مدارات منطقي نسل آينده و بهبود عملكرد مدارات CMOS
558
به كارگيري سيستم Fast در ارزيابي كيفيت پارچه هاي پيراهني
559
به كارگيري سيستم QFD در كارخانه نيسان شرق
560
به كارگيري سيستم اصلاح شده هزينه يابي بر اساس فعاليت متناسب با صنعت پوشاك (مطالعه موردي : شركت توليكا)
561
به كارگيري سيستم چند عاملي توزيع شده در بهبود كارائي الگوريتم ژنتيك موازي
562
به كارگيري سيستم چند عاملي در نويز زدايي از پالس تخليه جزئي در شبكه كابلي
563
به كارگيري سيستم ردكس در رنگرزي پشم با رنگينه هاي اسيدي
564
به كارگيري سيستم هاي تشخيص فركانس راديويي در تردد وسيله نقليه
565
به كارگيري سيستم هاي چند عاملي در كنترل ولتاژ شبكه قدرت در چارچوب سيستم هاي WAMPAC
566
به كارگيري سيستم‌هاي ناوبري اينرسي و موقعيت ياب جهاني(INS/GPS) براي يك سفينه در مانور مداري
567
به كارگيري سيگنال هاي EEG تصور حركتي جهت توليد فرمان هاي لازم براي كنترل صندلي چرخ دار
568
به كارگيري سيليكا در آميزه هاي الاستومري و تاثير آن بر خواص مكانيكي
569
به كارگيري شاتكريت در پايداري تونل ها ( بررسي موردي تونل خرم آباد-پل زال )
570
به كارگيري شبكه اجتماعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ
571
به كارگيري شبكه هاي عصبي در حل معادلات ديفرانسيل
572
به كارگيري شيوه هاي گره چيني مشبك در وسايل چوبي كاربردي
573
به كارگيري عصاره گلورد بر روي كالاي ابريشمي اصلاح شده با پلاسماي اكسيژن واشعه ماوراءبنفش وبررسي خواص كالاي نهايي
574
به كارگيري فرايند تحليل شبكه اي فازي براي تعيين تكنولوژي مناسب حمل و نقل همگاني شهري ( مطالعه موردي: يكي از كريدورهاي در حال تصميم گيري شهر اصفهان)
575
به كارگيري فرم خط شكسته نستعليق در طراحي پارچه براي فضاي دكوراسيون داخلي
576
به كارگيري فعال سازي نوتروني براي تعيين غلظت عنصري در موي سر كودكان خياباني
577
به كارگيري فناوري شناسايي از طريق امواج راديويي در مديريت مواد
578
به كارگيري كاپولا در رديابي اهداف متحرك
579
به كارگيري كراتين استخراج شده از پر به همراه نانو ذرات مس بر روي كالاي پشمي
580
به كارگيري كنترل كننده هاي چند متغيره و غير خطي براي بهبود ميرايي نوسانات توان بر اساس مدلInput-Affine سيستمهاي قدرت SMIB مجهز به SSSC
581
به كارگيري گيرنده هاي iterative در سيستم هاي بدون سيم MIMO جهت بهبود عملكرد سيستم
582
به كارگيري مايع اوتكتيك تثبيت شده بر نانواكسيد منيزيم متخلخل شده به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتزهاي آۀي
583
به كارگيري مجدد يادگيري عامل در يادگيري تقويتي
584
به كارگيري مدل REM براي ارزيابي عملكرد پروژه ها : استخراج علل تاخير در پروژه هاي گاز پارس جنوبي
585
به كارگيري مدل اسپلاين جريمه شده در تحليل داده هاي بقاي بيماران مبتلا به متاستاز مغزي
586
به كارگيري مدل استراتژي بيمه سهام پويا در بازار بورس تهران
587
به كارگيري مدل كدگذاري (SPIHT) با استفاده از موجكهاي مناسب براي فشرده سازي تصاوير اولتراستاندو آنژيو
588
به كارگيري مدل گسترده و غيرخطي ترانزيستور HEMT در طاراحي ، آناليز و شبيه سازي اسيلاتور موج ميليمتري (باند Ka) از نظر سيگنال و نويز
589
به كارگيري مدل مخاطرات رقيب جهت تعيين عوامل مؤثر بر بروز بيماري عروق كرونر قلب در جمعيت ۲۰-۷۴ ساله شهر يزد، كوهورت قلب سالم يزد
590
به كارگيري مدلهاي شبه ماركف در تحليل ابعاد سه گانه زمين لرزه ها
591
به كارگيري مديريت زنجيره بحران پروژه در مدلسازي مديريت ارزش كسب شده
592
به كارگيري معماري سازماني FEAF با نگرش EFQM در شركت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا
593
به كارگيري معيارهاي اكتشافي كانسار طلاي اپي ترمال ساري گوناي در تهيه نقشه پتانسيل كاني سازي در محيط GIS به منظور شناسايي مناطق اميدبخش در مناطق اطراف
594
به كارگيري مناسب نقش و رنگ طبيعي در معرق چوب
595
به كارگيري منيفلد ريماني در طبقه بندي سيگنال هاي التروانسفالوگرافي
596
به كارگيري مهارت هاي حل مسئله در بررسي عدد رنگي گراف هاي يكال وابسته به حلقه ها
597
به كارگيري موتورهاي الكتريكي سرچرخ در يدك جهت بهبود مانوردهي تريلي در سرعت كم
598
به كارگيري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و سنتز نانو ذرات نقره در حين فرايند هيدروليز قليايي كالاي پلي استري
599
به كارگيري نانو كامپوزيت آلومينيم اكسيد/ روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون هاي فلزي سنگين از آب
600
به كارگيري نانو كپسول هاي پلي كاپرولاكتون حاوي آلفاتو كوفرول در فيلم زيست تخريب پذير كربوكسي متيل سلولز و بررسي ويژگي هاي مكانيكي، شيميايي و ضد اكسيد اسيوني
601
به كارگيري نانوذرات TiO2 توليد شده به روش سل ژل در پوشش نانوكامپوزيت زمينه نيكل
602
به كارگيري نانوذرات بر پايه آهن و كربن روي كالاي پلي استر جهت حفاظت در برابر امواج الكترومغناطيس
603
به كارگيري نانوسيال و توليد بيوديزل در سامانه هيبريدي كلكتور خورشيدي- بيوديزل و بررسي فني و اقتصادي سيستم هيبريدي
604
به كارگيري نانوكامپوزيت آلومينيوم اكسيد / روي اكسيد، به عنوان نانو جاذب براي حذف يون‌هاي فلزي سنگين از آب
605
به كارگيري نظريه بازيها براي مدلسازي و تحليل مناقشات كارفرما و پيمانكاران با رويكرد غير همكارانه (مطالعه موردي شركت توسعه بناي كسري)
606
به كارگيري نقش مايه هاي ايوان جنوبي مسحد جامع اصفهان در وسايل كاربرد چوبي معاصر
607
به كارگيري نقوش پوشاك نگاره هاي ابتداي دوره قاجار (نمونه موردي دوران حكومت فتحعلي شاه )در طراحي لباس معاصر
608
به كارگيري نقوش ضلع شرقي بقعه پيربكران در طراحي و ساخت اشياء سفالي
609
به كارگيري نقوش كاشي كاري كاخ هست بهشت در نقاشي زير لعابي آبي و سفيد
610
به كارگيري نگارگري سنتي در قالب اثر فرهنگي (پوستر)(با تاكيد بر مكتب هرات و آثار بهزاد)
611
به كارگيري نمادهاي گليم شاهسون در طراحي پوستر
612
به كارگيري هيدرازين هيدرات در آمينوليز پلي‏استر همراه با سنتز در محل نانوذرات مس،نيكل،اكسيدروي و كامپوزيت‏‏‏‏‏هاي آن‏ها
613
به كارگيري و بررسي آزمون GLOF و آزمون پيشنهادي PLOF براي تشخيص كاربران مخرب در شبكه هاي راديو شناختگر
614
به كارگيري و پياده سازي فرآيند FMEAبراي پمپ هاي مورد استفاده در يك مجتمع پالايشگاهي
615
به كارگيري واقعيت مجازي به عنوان يك محيط مصنوعي در توانبخشي روباتيكي
616
به كارگيري يك مدل پويايي شناسي سيستم براي توسعه ي سياست هاي مديريتي خودپايداري مالي . مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
617
به مدار آوردن نيروگاه ها در محيط تجديد ساختار يافته
618
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستم هاي قدرت بزرگ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
619
به مدار آوردن واحدهاي حرارتي در سيستمهاي قدرت بزرگ با استفاده از شبكه هاي عصبي
620
به مدار در آوردن بهينه واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي قدرت
621
به هسته آوردن پروتكل ارتباطي ترمينال 32778 و طراحي EMULATOR مربوط به آن
622
به هنگام سازي پارامترهاي مدل المان محدود سازه غيرخطي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در رفتار ثبت شده
623
به هنگام سازي سازه ماشين آلات دوار با لحاظ فرآيند تصادفي نتايج آزمون
624
به هنگام سازي مدل هاي سازه اي با استفاده از داده هاي ديناميكي
625
به‌ كارگيري مدل برنامه‌ ريزي رياضي چند هدفه فازي جهت مديريت زنجيره تأمين پايدار (مورد مطالعه : صنايع كاشي و سراميك استان يزد)
626
به‌سازي پيل سوختي اكسيد جامد با اصلاح عوامل اثرگذار بر تنش پسماند و اعوجاج در اجزا سل
627
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
628
به‌سازي مديريت انرژي سيستم ذخيره ساز انرژي هيبريد شامل باتري و ابرخازن با در نظر گرفتن اثرات دما و عمر
629
به‌كار‌گيري نگاشت‌هاي فازي شهودي با استفاده از يادگيري تركيبي براي طراحي سيستم خودكار پزشكي (CAD)
630
به‌كارگيري آشكارساز سوسوزن پلاستيكي در تشخيص مواد پرتوزا
631
به‌كارگيري ابزار دقيق به‌منظور محاسبه ناهمواري سطح روسازي
632
به‌كارگيري الگوريتم مبتني بر عامل به منظور كاهش تلفات از طريق متعادل‌سازي بار در شبكه‌هاي هارمونيكي
633
به‌كارگيري بهيافت در طراحي محصول از پسماندهاي شلوار جين با رويكرد اقتصادي و زيست محيطي
634
به‌كارگيري بيومكانيك آسيب در طراحي صندلي فضاپيما
635
به‌كارگيري تحليل پوششي داده‌ها به‌منظور ارزيابي عملكرد كلان‌شهرهاي ايران در حمل‌ونقل عمومي با تأكيد بر توسعه پايدار
636
به‌كارگيري تصميم‌گيري چند معياره فازي جهت انتخاب استراتژي مديريت دانش (مورد مطالعه : بانك انصار)
637
به‌كارگيري توابع آشوب براي توليد الگوي آزمايش مدارهاي تركيبي
638
به‌كارگيري روش تيكسوفورج در شكل‌دهي كامپوزيت پايه آلومينيومي و مطالعه خواص مكانيكي آن
639
به‌كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان اول متوسطه به رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي/كاردانش
640
به‌كارگيري روش هاي طيف‌سنجي ليزري به‌منظور بررسي مقدار رهايش داروهاي شيمي درماني بارگذاري شده بر روي نانو‌حامل‌ها و بررسي اثر آن در تسريع درمان سرطان
641
به‌كارگيري روش‌هاي خوشه‌ بندي يادگيري ماشين در تصاوير سي‌ تي اسكن براي ايجاد يك بخش‌بندي خودكار در تشخيص كبد
642
به‌كارگيري روش‌هاي مختلف تحليل حساسيت جهت منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات زيستي
643
به‌كارگيري روش‌هاي يادگيري عميق در فيدبك شبكه ‌ LTE
644
به‌كارگيري رويكرد تلفيقي تحليل سلسله مراتبي و تجزيه‌وتحليل حالات بروز شكست به‌منظور استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي با نگرش توسعه پايدار
645
به‌كارگيري رويكرد هاي تركيبي براي ارزيابي، رتبه بندي و بهبود كارايي واحدهاي ارزي بانك در فضاي رقابتي/ همكارانه (مطالعه موردي : شعبه هاي بانك ملي استان اصفهان)
646
به‌كارگيري ضايعات پنبه پلي‌استري پارچه براي توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري
647
به‌كارگيري نقشه شناختي فازي براي بهبود مدل حالات شكست و تحليل اثرات
648
به‌كارگيري هم‌زمان نانو سيال و محيط متخلخل براي افزايش انتقال حرارت مبادله‌كن دولوله‌اي
649
به‌كارگيري يادگيري در طراحي خودكار سامانه‌هاي رفتارمحور
650
بهائيت و مسئله اخلاق ﴿با تاكيد بر رد آن از منظر آيات و روايات﴾
651
بهار عربي و تأثير آن بر جايگاه حكومت اقليم كردستان عراق در منطقه خاورميانه
652
بهبمود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
653
بهبنه يابي مخازن بتوني زميني
654
بهبو عملكرد ماموريت تصويربرداري با استفاده از طراحي و كنترل يك سيستم آرايش پروازي به روش سختار مجازي
655
بهبود
656
بهبود ، طراحي و ساخت اجزاي رادار UWB پالسي جهت كاربرد در اندازه گيري مشخصات سيالات چند لايه داخل مخازن فلزي
657
بهبود power - law cfar در آشكار نمودن سيگنالهاي گذرا
658
بهبود آشكار سازي پالس هاي راداري در حضور نويز رنگي با استفاده از نويززدايي
659
بهبود آشكارسازي حالت جزيره اي منابع پراكنده سنكرون با استفاده از روش هاي تركيبي پسيو - مخابراتي مبتني بر پردازش سيگنال
660
بهبود آشكارسازي و فاصله سنجي در رادار FMCW
661
بهبود ابقا پذيري شبكه هاي اقتضايي
662
بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم
663
بهبود اثرات زيست محيطي محصول با رويكرد گسترش عملكرد كيفيت
664
بهبود اجراي پرس و جوهاي موازي با ارائه روش قطعه بندي در اسناد xml مبتني بر روش هاي خوشه بندي
665
بهبود احتمال آشكارسازي كاربر اوليه در شبكه هاي راديوي هوشمند
666
بهبود اختصاص منابع در يك سيستم توزيعي چندرسانه‌اي با كاربردهاي بلادرنگ براي سيستم‌هاي نظارتي دوربيني
667
بهبود اختفاي خطا در ويدئوهاي كد شده با HEVC به روش تقسيم بندي متوازي الاضلاعي ناحيه تخريب شده
668
بهبود ادغام تصاوير MRI و پزشكي هسته اي (PET/SPECT)
669
بهبود ارتباطات در شبكه هاي VANET با رويكرد استفاده از معماري شبكه هاي NDN
670
بهبود ارتباطات ميان گرهي در سيستم هاي خوشه اي از طريق كاهش رقابت بر سر واسط شبكه
671
بهبود ارزش تغذيه ايي كاه غلات ﴿برنج،جو و گندم﴾ با روش هاي شيميايي و زيستي جهت استفاده در تغذيه نشخوار كنندگان
672
بهبود ارزيابي ژنتيكي با استفاده از داده هاي ژنوتيپي حيوانات ماده در برنامه هاي انتخاب ژنوميكي گاوهاي شيري
673
بهبود ارزيابي فرايندهاي واحدITبر مبنايCOBITو ارائه شاخص هايي در راستاي كيفيت سرويس
674
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
675
بهبود استحصال الكتروشيميايي فلز روي با تكنيك ابداعي الكتروليز دوظرفي
676
بهبود استحكام الگوريتم هاي موقعيت يابي مبتني بر توان سيگنال دريافتي در مقابل عدم اطمينان از مدل تضعيف سيگنال در شبكه هاي بيسيم
677
بهبود استحكام برشي لحيم‌كاري ‌سخت كاترهاي سرمته الماس مصنوعي
678
بهبود استحكام مذاب پلي(لاكتيك اسيد) از طريق آلياژسازي واكنشي با پليمرهاي اكريلاتي در حضور نانو ذرات كربنات كلسيم
679
بهبود استخراج روغن با استفاده از سيستم هاي تلفيقي ميدان الكتريكي پالسي و آنزيم/اولتراسوند
680
بهبود استخراج كيتوزان حاصل از بيومس قارچ موكور اينديكوس با استفاده از اسيد لاكتيك
681
بهبود استفاده از ضرب كرونكر در افزايش سرعت محاسبات در مهندسي كنترل
682
بهبود استفاده از منابع راديويي در شبكه هاي راديو شناختگر با استفاده از بازخورد
683
بهبود الگوريتم استخراج سيگنال الكتروكارديوگرام جنين از سيگنال الكتروكارديوگرام مادر
684
بهبود الگوريتم برد-داپلر با استفاده از پردازش نگاه چندگانه در سامانه رادار دهانه تركيبي نواري
685
بهبود الگوريتم بهينه سازي جستجوي هارموني با استفاده از تحليل آماري و استفاده از آن در ادغام نقشه هاي بدست آمده از ربات ها
686
بهبود الگوريتم تخمين حركت در توالي تصاوير ويدئويي
687
بهبود الگوريتم توازن بار در شبكه هاي نرم ¬افزار¬محور
688
بهبود الگوريتم جايابي در ابزار VPR براي كاهش تراكم محلي
689
بهبود الگوريتم خوشه بندي براي داده هاي بزرگ بر اساس نگاشت-كاهش
690
بهبود الگوريتم ربايش كار به صورت آگاه از انرژي و دما براي پردازنده هاي چند هسته اي
691
بهبود الگوريتم رديابي فورمنت در واكه ها بر مبناي فرضيه كدينگ حروف صدادار در مغز مياني و استفاده در ارتقاء گفتار براي بهبود عملكرد شنيداري افراد كم شنوا
692
بهبود الگوريتم رمز قطعه اي معماگر به كمك شيوه بهينه سازي PSO
693
بهبود الگوريتم رمزنگاري AES در برابر حملات تفاضلي تحليل توان
694
بهبود الگوريتم زمانبندي كار در محيط توري
695
بهبود الگوريتم كنترل ازدحام TCP - Vegas
696
بهبود الگوريتم كنترل اينورترهاي موازي بدون لينك مخابراتي در يك ريزشبكه جزيره اي
697
بهبود الگوريتم گروه ذرات جهت بهينه سازي در محيط هاي غيرايستا
698
بهبود الگوريتم گروه ذرات در بهينه سازي توابع
699
بهبود الگوريتم مسيريابي AODV براي كاهشمصرف توان راديويي كاربران در شبكه‌هاي راديوشناختي موردي
700
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از راهكار يادگيري تقويتي
701
بهبود الگوريتم مسيريابي در شبكه‌هاي موردي ميان وسائل نقليه
702
بهبود الگوريتم مسيريابي هماهنگ براي بات ها در محيط IoT
703
بهبود الگوريتم مكان يابي و رسم نقشه به صورت همزمان با استفاده از صافي كالمن توسعه يافته براي يك روبات پايه متحرك
704
بهبود الگوريتم نمونه برداري فشرده توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم حجيم
705
بهبود الگوريتم هاي Hardware Sofware Co - Design با استفاده از روش Tabu search
706
بهبود الگوريتم هاي پوششي براي ربات هاي همكار با استفاده از كلوني مورچه ها
707
بهبود الگوريتم هاي تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم هميارانه
708
بهبود الگوريتم هاي تركيبي آماري و پردازش زباني در استخراج عبارات كليدي از متون انگليسي
709
بهبود الگوريتم هاي تشخيص ناهنجاري در تصاوير سنجش از دور فراطيفي
710
بهبود الگوريتم هاي تصميم گيري دگرسپاري در نسل چهارم در محيط هاي بيسيم ناهمگن
711
بهبود الگوريتم هاي تعادل بار مبتني بر پيش بيني در رايانش ابري
712
بهبود الگوريتم هاي تكاملي با استفاده از يادگيري ماشين
713
بهبود الگوريتم هاي توازن بار در رايانش ابري
714
بهبود الگوريتم هاي حل مسائل افراز و پوشش مجموعه ها با استفاده از اتوماتاي يادگير و كاربرد آنها در حل مسألة پوشش شبكة سنسور و بهبود خوشه بندي
715
بهبود الگوريتم هاي حوزه مكان و فركانس جهت آشكارسازي عيوب بافت انواع منسوجات
716
بهبود الگوريتم هاي خود-پاياساز در شبكه هاي موردي بي سيم با رويكردي مبتني بر نظريه بازي
717
بهبود الگوريتم هاي رديابي اهداف متحرك با استفاده ازحسگرهاي باينري در شبكه هاي حسگر بيسيم
718
بهبود الگوريتم هاي سيستم هاي توصيه گر با استفاده از شبكه هاي اعتماد
719
بهبود الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش در محيط ابر
720
بهبود الگوريتم هاي مبتني بر برچسب در سيستم هاي پيشنهاد دهنده اجتماعي با استفاده از folksonomy ها و ارتباطات معنايي
721
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي ارتباط مولكولي مبتني بر پخش شدگي
722
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي فرصت طلب بر اساس اطلاعات زمينه
723
بهبود الگوريتم هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت گره ها در شبكه هاي موردي سيار
724
بهبود الگوريتم يادگيري براي فاز يادگيري واژگان شناختي جهت افزايش كارائي كاوش وب معنايي
725
بهبود الگوريتم‌هاي مقاوم نسبت به چرخش و مقياس براي تعيين شباهت تصاوير مادون‌قرمز
726
بهبود الگوريتمهاي تخصيص داده در ردگيري اهداف چندگانه در شبكه سنسور با اندازه گيري ناقص
727
بهبود الگوريتمهاي گيرنده همبستگي مرجع ارسالي سيستم باند فوق وسيع
728
بهبود الگوي زمان بندي براي وظايف زمان-محدود در ابر سيار محلي
729
بهبود الگوي كليدزني در مبدل هاي چندسطحي از نوع پل هاي متوالي به منظور بارگذاري مناسب منابع توان DC و بهبود هارمونيك هاي خروجي
730
بهبود الگوي موربسازي شيار در موتورهاي القايي توان پايين و مدل‌سازي آن
731
بهبود امنيت اجراي پرسمان ها بر روي داده هاي رمزي برون سپاري شده
732
بهبود امنيت احرازهويت در اينترنت اشياء
733
بهبود امنيت انتها به انتها در لينك ماهواره به هنگام استفاده از شتاب‌دهنده‌ي TCP
734
بهبود امنيت داده برون‌ سپاري شده در رايانش ابري
735
بهبود امنيت در تراشه هاي سيستم هاي RFID
736
بهبود امنيت در سيستم‌هاي مخابرات بيسيم با به كارگيري حسگري فشرده
737
بهبود امنيت در شبكه هاي نسل آينده﴿ngn﴾
738
بهبود امنيت در شبكه وايمكس چندگامي
739
بهبود امنيت در لايه كنترل‌كننده براي شبكه هاي نرم‌افزار محور
740
بهبود امنيت در محاسبات ابري و سيستم هاي دفاعي IdS,IPS
741
بهبود امنيت در مخابرات نوري در فضاي آزاد با استفاده از منحرف كننده هاي نوري - صوتي
742
بهبود امنيت زيرساخت‌هاي حياتي شبكه هوشمند با بكارگيري ارتباط و رمزنگاري كوانتومي
743
بهبود امنيت سامانه هاي رمزگذاري مبتني بر الگوريتم AES در مقابل حملات تحريف جريان برنامه
744
بهبود امنيت سنسورهاي هوشمند در شبكه هاي هوشمند برق
745
بهبود امنيت سيستم هاي انبوه آنتني اف دي دي در مقابل اخلال گر هاي فعال
746
بهبود امنيت سيستم هاي قدرت
747
بهبود امنيت شبكه هاي محلي با استفاده از رويكرد شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
748
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
749
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستمهاي مخابرات بي‌سيم چندآنتني مبتني بر نويز مصنوعي گره مقصد
750
بهبود امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي مشاركتي راديورله با استفاده از افزايش نرخ محرمانگي
751
بهبود امنيتي كانال فيزيكي وايمكس در محيط پارازيت
752
بهبود انتخاب گره هاي كانديد در مسيريابي فرصت طلبانه در شبكه هاي بي سيم
753
بهبود انتشار پيام هشدار در شبكه موردي خودرويي
754
بهبود انتقال حرارت فين هاي داخلي غيريكنواخت محيطي
755
بهبود انتقال محتواي چندرسانه اي در شبكه‌هاي وايمكس با استفاده از سيستم چندپخشي و همه پخشي
756
بهبود اندازه‌گيري سرعت وسيله‌ي نقليه به كمك ويژگي‌هاي تصويري و روش‌هاي نوين تخمين
757
بهبود انرژي در ساختمانها
758
بهبود انعقادخون با تغيير نيروهاي بين سلولي
759
بهبود ايجاد خودكار سياست هاي امنيتي مبتني بر IPSEC در شبكه هاي خصوصي مجازي
760
بهبود ايرفويل هاي فوق بحراني به منظور كاهش پسا
761
بهبود اينورترهاي مبتني برمبدل فلاي بك جهت كاربرد سلول هاي خورشيدي
762
بهبود بار گذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم بر روي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
763
بهبود بارآوري و قابليت اطمينان در مدارهاي نانو مبتني بر نانولوله هاي كربني
764
بهبود بارگذاري نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم برروي الياف پشم به كمك پلاسما وبررسي خواص كالاي پشمي اصلاح شده
765
بهبود باز خورد ارتباط در سيستمهاي بازيابي معنايي تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي
766
بهبود بازده در چرخه هاي نيروگاههاي پينچ واگزرژي
767
بهبود بازده درايوهاي dc به صورت بهنگام با استفاده از منطق فازي
768
بهبود بازده مدولاتور پوش براي سيگنال هاي با PAPR بالا با استفاده از كنترل كننده ي ديجتيال
769
بهبود بازده و كاهش آلودگي هارمونيكي در مبدل هاي تصحيح ضريب توان تك مرحله اي
770
بهبود بازده و كاهش تعداد المان هاي مبدل هاي در هم تنيده افزاينده/بسيار افزاينده
771
بهبود بازدهي انرژي الگوريتم‌ هاي مسيريابي مبتني برخوشه‌بندي در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي‌سيم
772
بهبود بازدهي انرژي در سامانه هاي چند ورودي چند خروجي انبوه سبز
773
بهبود بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم همبسته با استفاده از نمونه برداري فشرده
774
بهبود بازدهي سيستم انتقال توان بي‌سيم با استفاده از شبكه تطبيق امپدانس وفقي
775
بهبود بازدهي سيستمي موتورهاي جستجو با بهينه‌سازي معماري نمايه و جستجو
776
بهبود بازدهي كمپرسور گريزازمركز با كنترل شيرآنتي‌سرج و روش PID‌ تطبيقي
777
بهبود بازدهي موتورهاي القايي مورد استفاده در پمپ‌هاي شناور توان بالا
778
بهبود بازسازي سيگنال هاي چرپ با روش حسگري فشرده بيزي با استفاده از تبديل چرپلت
779
بهبود بازشناسي پلاك خودرو به كمك تلفيق مناسب ابرتفكيك پذيري و تطابق تصاوير
780
بهبود بازشناسي سيگنالهاي گفتار جداشده باICAبر اساس ويژگيهاي گمشده
781
بهبود بازشناسي كلمات كليدي و بكارگيري آن در دسترسي به خدمات تلفني
782
بهبود بازشناسي گفتار مستقل از گوينده با استفاده از تلفيق اطلاعات صوتي - تصويري
783
بهبود بازشناسي واجهاي مصوت در گفتار پيوسته به كمك روش تركيب GMM و SVM
784
بهبود بازه قابل دستيابي از انديس مدولاسيون در مبدل‎‌‏هاي چند سطحي با بكارگيري استراتژي‎‌‏هاي جديد كليدزني
785
بهبود بازيابي اطلاعات متون فارسي با استفاده از برچسب‌گذاري ادات سخن و وزن‌دهي كلمات
786
بهبود بازيابي داده ذخيره شده با توجه به پيش بيني بسته‌هاي علاقه دريافتي در گره‌هاي مياني شبكه‌هاي مبتني بر محتوا
787
بهبود بازيابي داده ها با استفاده از خوشه بندي تنك زيرفضا
788
بهبود بازيابي محتوايي تصوير با استفاده از تركيب ويژگي هاي ديداري وپياده سازي روش ها با بكارگيري GPU
789
بهبود بخشي غشاي پليمري پلي وينيل الكل با استفاده از پايه و نانوذرات سراميكي
790
بهبود بخشيدن اثرات ناشي از خطاي ارسال بيت و تاخير در شبكه هاي ماهواره اي منطقه با پروتكل IP/TCP
791
بهبود برآورد عيار بخش شرقي كانسار مس سرچشمه با استفاده از روشهاي زمين آماري شاخص و چند نقطه اي
792
بهبود برچسب هاي REID چند تشديدي با استفاده از آنتن هاي پلاريزاسيون دوگان متعامد
793
بهبود برخي روش هاي شناسايي جاده با استفاده از تركيب روش هاي بينايي و يادگيري ماشين
794
بهبود برنامه ريزي ماشين هاي مجازي با رويكرد كاهش مصرف انرژي و افزايش كيفيت سرويس روي مراكز داده سرويس دهنده رايانش ابري
795
بهبود برنامه مكان يابي مجدد آمبولانس ها با روش برنامه ريزي پوياي تقريبي با در نظر گرفتن زمان سفر غير قطعي
796
بهبود برنامه نويسي ژنتيكي با الهام از طبيعت
797
بهبود برنامه نويسي شبكه ژنتيك جهت استخراج قوانين معاملاتي سهام
798
بهبود برنامه هاي بازرسي با استفاده از بازرسي برمبناي ريسك در ايستگاه هاي شركت گاز استان يزد
799
بهبود بزرگ نمايي تصوير با استفاده از روش هاي درون يابي
800
بهبود بهره آنتن هاي صفحه اي با استفاده از فراسطح در محدوده تراهرتز و مايكرويو
801
بهبود بهره دهي يك مخزن هيدروكربوري دريايي توسط روش WAG
802
بهبود بهره وري از منابع صنايع نساجي با استفاده از سيستم توليد بدون كارخانه
803
بهبود بهره وري انرژي ارتباط فروسو در شبكه هاي ناهمگن با رويكرد روشن- خاموش سازي و تخصيص منابع در ايستگاه هاي پايه
804
بهبود بهره وري انرژي بازيابي محتوا در ابِرِ موبايلي محتوا محوربا استفاده از پيش بيني حركت انسان
805
بهبود بهره وري انرژي در سيستم هاي رله اي چند آنتني انبوه با تخصيص توان
806
بهبود بهره وري در سازمانهاي دولتي - خدماتي
807
بهبود بهره وري فضاهاي آموزشيبا رويكرد به نقش بهره بردار)دانش آموز( در روند ساماندهي فيسيكي
808
بهبود بهره ي طيفي سيستم هاي چند ورودي /چند خروجي با ابعاد بزرگ
809
بهبود بهره‌وري انرژي در شبكه‌هاي محتوا محور با استفاده از سياست‌گذاري‌هاي تصميم‌گيري در حافظه نهان
810
بهبود بهره‌وري انرژي سيستم OFDM در معماري SDRبا استفاده از بازپيكربندي واحدهاي حسابي تقريبي
811
بهبود بهره‌ي چندگانگي در سيستم‌هاي مبتني بر مدولاسيون فضايي با رويكرد انتخاب آنتن
812
بهبود بهروري از منابع صنايع الكترونيك با استفاده از مديريت توليد بدون كارخانه
813
بهبود بهينه سازي گروه ذرات براي مسائل چند هدفه
814
بهبود بهينهسازي با تعداد اهداف زياد با استفاده از الگوريتمهاي تكاملي
815
بهبود بيومس saccharomyces cerevisiae به روش شكست سلولي و بررسي عملكرد آن براي جذب فلز سنگين
816
بهبود پارامتر CMRR در تقويت كننده هاي تفاضلي كلاس AB
817
بهبود پارامترهاي تشعشعي آنتن مايكرواستريپ با زيرلايه فريتي
818
بهبود پارامترهاي دمپر پيچشي در ارتعاشات غير خطي ميل لنگ
819
بهبود پارامترهاي سيستم تعليق خودروي سواري جهت بهبود راحتي سرنشين به كمك 8 مدل درجه آزادي خودرو
820
بهبود پارامترهاي طراحي سيستم تركيبي باد-خورشيد-باتري-شبكه با در نظر گرفتن قيود قابليت اطمينان، اقتصادي و انتشار خطاي سيستم در محاسبات
821
بهبود پارامترهاي كارايي و تاخير در زير لايه دسترسي به رسانه در ارتباطات پهن باند خط قدرت
822
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك دانه‌اي با استفاده از بيوپليمرهاي كازئين و نمك سديم كازئينات
823
بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي توسط رزين پلي وينيل اكريليك و الياف ضايعاتي اكريليك
824
بهبود پاركينگ هاي خيابان امام با استفاده از معيارهاي محدوده
825
بهبود پاسخ دورنگينگي دايروي با استفاده از بسترهاي نانوفوتونيكي
826
بهبود پاسخ ديناميكي گشتاور درايو DTC - SVM موتورهاي القايي در شرايط بهينه سازي بازده
827
بهبود پاسخگويي بار در شبكه‌هاي هوشمند برق با استفاده از يادگيري تقويتي
828
بهبود پايداري توروبوژنراتور با استفاده از بازبست تطبيقي در حضور ادوات FACTS
829
بهبود پايداري حرارتي و رفتار تربيولوژيكي پوشش هاي كاربيد تنگستن- كبالت نانو ساختار توليد شده با روش پاشش شعله اي پر سرعت
830
بهبود پايداري خودرو با استفاده از كنترل فرمان چرخهاي جلو
831
بهبود پايداري خودروي كشنده نيم يدك با اكسل كمكي فعال
832
بهبود پايداري ديناميكي موتورهاي سنكرون نوع تحريك موازي با بكارگيري PSS و LOC
833
بهبود پايداري راه رفتن ربات انسان نما با استفاده از كنترل كننده فازي
834
بهبود پايداري روش شبكه بولتزمن در شبيه سازي جريان هاي گرمايي مغشوش در اعداد رايلي بزرگ
835
بهبود پايداري روشهاي مبتني بر توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ديفرانسيل
836
بهبود پايداري ريز شبكه هاي شامل توربوژنراتورهاي بادي با استفاده از اينرسي مجازي و كنترل مقاوم
837
بهبود پايداري سيستم
838
بهبود پايداري سيستم قدرت به وسيله كنترل كننده تكميلي براي SSSC
839
بهبود پايداري شبكه برق خوزستان-اصفهان بوسيله جايابي بهينه ادوات FACTS با روش بهينه سازي هوشمند IPSO و بررسي خاموشي با استفاده از مدل OPA
840
بهبود پايداري شبكه قدرت بكمك خطي سازي فيدبك
841
بهبود پايداري فركانسي ريزشبكه هاي جزيره شده با نفوذ بالاي منابع انرژي تجديدپذير به كمك مفهوم اينرسي مجازي
842
بهبود پايداري گذرا و LVRT شبكه هاي جزيره اي
843
بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از تركيب SSSC و SMES
844
بهبود پايداري و عملكرد يك سيستم هپتيكي شبكه‌اي چند كاربره به كمك الگوريتم PSPM
845
بهبود پايداري و كنترل جزيره شدن غيرعمدي ريزشبكه با استفاده از اينورتر سنكرون مجازي
846
بهبود پايش پروفايل هاي خطي در فاز 2
847
بهبود پخش فراگير در شبكه هاي توري بي سيم
848
بهبود پراكنش نانولوله هاي كربني با افزودن صفحات گرافن اكسايد در ماتريس اپوكسي
849
بهبود پردازش پرس و جو با استفاده از طبقه بندي اسناد در پايگاه داده ذاتا XML
850
بهبود پردازش مدلهاي بارش - رواناب با استفاده از روشهاي تحليل عدم قطعيت
851
بهبود پروتكل IEEE802.11 با استفاده از شكل دادن به الگوي آنتن
852
بهبود پروتكل MAC براي انتقال داده هاي بزرگ در شبكه هاي حسگر بي سيم
853
بهبود پروتكل ارتباطي Z-WAVE جهت مديريت خانه هوشمند
854
بهبود پروتكل ارسال شبكه وضعيت آگاه جغرافيايي براي كاربرد‌هاي بلادرنگ در شبكه‌هاي حسگر متحرك بيسيم
855
بهبود پروتكل مسيريابي بر اساس يافتن مسير مطمئن در شبكه Ad-Hoc خودرويي (VANET)
856
بهبود پروتكل مسيريابي سلسله مراتبي به منظور كاهش مصرف انرزي در شبكه ي حسگر بي سيم
857
بهبود پروتكل هاي مسيريابي جغرافيايي درشبكه هاي اقتضايي خودرويي
858
بهبود پروتكل‌ هاي مسيريابي در شبكه موردي بين خودرويي با استفاده از روش‌ هاي فرا‌ابتكاري
859
بهبود پروتكلهاي امنيتي بين كارت هوشمند و كارتخوان با استفاده از رمزنگاري خم بيضوي
860
بهبود پروفايل مشتريان الكترونيكي در سيستمهاي توصيه گر با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي
861
بهبود پروفيل ولتاژ شبكه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيك با توان بالا هنگام تغييرات ناگهاني شرايط تابش
862
بهبود پهناي باند قطع موجبر گافي و طراحي يك نمونه فيلتر در باند X در ساختار بهبود يافته
863
بهبود پهناي باند مبد الكتروآكوستيك
864
بهبود پهناي باند و گين آنتن مايكرواستريپ با استفاده از ساختار چند لايه و ايجاد شيار
865
بهبود پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از قابليت حركت سنسورها
866
بهبود پوشش وطول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده ازمجموعه هاي پوششي
867
بهبود پوششهاي ترافيك با استفاده از پودر رنگي فلورسنت
868
بهبود پويشطيف باند وسيع با استفاده از نمونه برداري فشرده
869
بهبود پياده سازي سخت افزاري سيستم رمز منحني هاي بيضوي با كمك كد گذاري داده
870
بهبود پياده سازي سخت‌افزاري الگوريتم رمزنگاري منحني بيضوي با استفاده از ترانزيستور‌هاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله‌هاي كربني
871
بهبود پيش بيني جزر و مد با انتخاب بهينه مدل تابعي سري هاي زماني مشاهدات ارتفاع سطح دريا
872
بهبود پيش بيني رويگرداني با استفاده از تركيب چند روش دسته بندي
873
بهبود پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي با استفاده از تبديل ويولت
874
بهبود پيش بيني مكان استقرار پروتئين در ميتوكندري با استفاده از تركيب داده بر مبناي ويژگي هاي گوناگون توالي هاي پروتئيني
875
بهبود پيش بيني نواحي كدكننده پروتئين با به كارگيري تئوري گراف و تبديل فوريه سيگنال هاي تنك
876
بهبود پيشبيني خروجي موردانتظار در توليد خودكار اوراكل آزمون
877
بهبود پيشرفت و توسعه كارشناسي و نقش آن در زندگي روستائي
878
بهبود پيشگويي رفتار كششي پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از شبكه عصبي و سامانه فازي
879
بهبود پيكربندي برداشت كننده هاي انرژي پيزوالكتريكي
880
بهبود پيوستگي نمايش ويديو در كاربردهاي جريان‌سازي ويديو بر روي شبكه‌هاي موردي سيار با رويكرد كدينگ چند توصيفي
881
بهبود تأخير در ارائه خدمات تلويزيون تعاملي روي بستر شبكه‌هاي داده محور
882
بهبود تأخير سرويس پيوستگي تماس صوتي
883
بهبود تاخير انتها به انتها به همراه بازدهي انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم صنعتي
884
بهبود تباين تصويربرداري تشديد مغناطيسي بوسيله توسعه تكنيك هاي تصويربرداري و پردازشي
885
بهبود تبديل ويژگي خطيبراي پيش پردازش و دسته بندي بسته هاي اينترنتي
886
بهبود تبليغات هدفمند مبتني بر مدل‌سازي علاقه و رفتار كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي
887
بهبود تجميع داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك اتوماتاي يادگير و كلوني مورچه ها
888
بهبود تحليل الگوريتم درهم سازي ECHO با رويكرد تفاضلي
889
بهبود تحليل نحوي متن فارسي
890
بهبود تحمل پذيري خطا در پردازنده
891
بهبود تحمل‌خطا با استفاده از رويكرد تكرار‌داده در ذخيره‌ سازي ابري
892
بهبود تحمل‏پذيري خطا در شبكه‏هاي نرم‏افزارمحور با استفاده از روش‏هاي تكثير كنترل‏كننده
893
بهبود تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي با استفاده از محاسبه ميزان پيوستگي بين چاه‌هاي توليدي و تزريقي
894
بهبود تخصيص دبي هاي تزريقي در پروژه هاي سيلابزني با گاز
895
بهبود تخصيص منابع در شبكه هاي فمتوسل دولايه اي
896
بهبود تخفيفهاي عياري بلوكهاي استخراجي معدن مس سرچشمه به روش زمين آمار
897
بهبود تخمين بردارهاي حركت در دنباله‌هاي ويدئويي مبتني بر شار نوري
898
بهبود تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخازن نفتي با استفاده از تركيب الگوهاي زمين آماري چند نقطه اي و روشهاي هوشمند تشخيص الگو
899
بهبود تخمين ذخيره كانسار سنگ آهن گهرزمين با روش هاي كريجينگ غير خطي منفصل و احتمالي
900
بهبود تخمين زاويه هدف در رادارMIMO با استفاده از مدل خوشه اي بيزين در حسگري فشرده
901
بهبود تخمين ضربان به ضربان فشارخون¬هاي سيستوليك و دياستوليك بر اساس سيگنالهاي ECG و PPG
902
بهبود تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي مقياس بزرگ بر مبناي تكنيك پاكسازي پايلوت
903
بهبود تخمين مدول هاي ژئومكانيكي مقاومت سازند در يكي از مخازن ميادين نفت خيز جنوب با استفاده از داده هاي چاه نگاري متداول، تصويرگر و صوتي دو قطبي
904
بهبود تخمين نويز غير ايستان جهت بهبود عملكرد سيستمهاي تشخيص فعاليت گفتاري(VAD)
905
بهبود تداخل در محيط چندمسيرگي در خطوط انتقال VDSL
906
بهبود ترافيك دريايي و توان عملياتي بندر شهيد رجايي با توجه به اسناد بالادستي توسعه حمل و نقل دريايي كشور
907
بهبود ترافيك كاربردهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظيربه نظيربا استفاده از محلي سازي ترافيك
908
بهبود ترجمه ماشيني آماري با استفاده از معنا
909
بهبود ترجمه ي ماشيني آماري فارسي-انگليسي با استفاده از پيكره هاي غير موازي
910
بهبود تركيب تصميم در طيف سنجي مشاركتي تحت كانال هاي محوشدگي در شبكه هاي رادي شناختگر
911
بهبود تركيب رفتارهاي شوت زدن و راه رفتن در ربات نائو
912
بهبود تسهيم توان راكتيو و پايداري در ريز شبكه هاي جزيره اي مبتني بر مبدل
913
بهبود تشخيص آسيب پذيري در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل پويا
914
بهبود تشخيص آسيب‌پذيري در نرم‌افزار‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
915
بهبود تشخيص اشيا در تصاوير ويديويي مبتني بر شبكه ي عصبي
916
بهبود تشخيص الكتروشيميايي هيبريداسيون DNA در الكترودهاي اصلاح شده بر پايه نانو ذرات
917
بهبود تشخيص بات نت هاي گوشي هاي هوشمند با استفاده از تحليل مبتني بر ميزبان و شبكه
918
بهبود تشخيص بمب منطقي در دژافزارهاي اندرويد با اجراي پويا - نمادين
919
بهبود تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده از تكنيك هاي داده‌كاوي
920
بهبود تشخيص تصورات حركتي در سيستم هاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
921
بهبود تشخيص جوامع در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوعه
922
بهبود تشخيص حملات روي VoIP‌ با استفاده از هاني پات ها
923
بهبود تشخيص حمله انكار سرويس در لايه فيزيكي شبكه هاي راديو شناختگر
924
بهبود تشخيص درب با استفاده از ويژگيهاي هندسي تصاوير
925
بهبود تشخيص رخداد نامتعارف در ويدئوهاي مراقبتي در شرايط ازدحام نسبي
926
بهبود تشخيص زخم هاي سرطان ملانومي به كمك پردازش تصور
927
بهبود تشخيص شكستگي استخوان در تصاوير پزشكي
928
بهبود تشخيص عيوب خوردگي پيتينگ توسط توپك نشتي شار مغناطيسي با استفاده از روش تركيب اطلاعات
929
بهبود تشخيص نشت اطلاعات خصوصي در برنامه‌هاي كاربردي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
930
بهبود تشخيص نفوذ در ارتباطات مخابرات سيار با استفاده از هوش مصنوعي و داده كاوي
931
بهبود تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي اطلاعاتي ابري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
932
بهبود تشخيص نقض حريم خصوصي در نرم‌افزارهاي مخدوم تجارت الكترونيك بر بستر وب با استفاده از روش ردگيري جريان اطلاعات
933
بهبود تشخيص و رديابي جسم متحرك به كمك متدهاي موجود در شناسايي آماري الگو
934
بهبود تشخيص واحدهاي كنشي از تصاوير سه بعدي چهره مبتني بر پردازش تنك
935
بهبود تشخيص‌ موجوديت‌هاي‌ اسمي در زبان فارسي با استفاده از نشانه‌هاي خاص زبان
936
بهبود تصاوبر آنژيوگرافي با اشعه ايكس عروق كرونري بر پايه فيلتر farangi توسعه يافته
937
بهبود تصاوير SAR به منظوره آشكارسازي لكه هاي نفتي
938
بهبود تصاوير اكوكارديوگرافي با افزايش تعداد فريم‌ها به وسيله استفاده از كاهش بعد فضا
939
بهبود تصاوير اولتراسوند به جهت تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدرال
940
بهبود تصاوير برا نارم افزار matlab
941
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از نظريه ي پردازش تنك
942
بهبود تصاوير رادار ISAR با استفاده از تبديل هاي زمان-فركانس و تبديل فوريه كسري
943
بهبود تصديق هويت در شبكه هاي بي سيم
944
بهبود تصميم گيري فرآيند دست به دست كردن در شبكه هاي بي سيم سلولي چندپرشي
945
بهبود تصوير اثر انگشت با استفاده از تبديل موجك
946
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل stft و فيلتر لوگ - گابور
947
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك - كابور
948
بهبود تصوير اثر انگشت با تحليل STFTو فيلتر لوك-گابور
949
بهبود تصوير با استفاده از فيلترهاي كسري و كاربرد آن در تصاوير ماهوار ه اي
950
بهبود تصوير با حذف نويز نمك و فلفل از تصاوير
951
بهبود تصوير به وسيله معادلات مشتقات جزئي
952
بهبود تصوير در ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
953
بهبود تعادل بار بين كنترل كننده ها در شبكه هاي نرم افزار محور
954
بهبود تعادل بار در شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از يادگيري ماشين
955
بهبود تعيين موقعيت نسبي و وضعيت دو جسم متحرك مبتني بر DGPS
956
بهبود تعيين موقعيت يك وسيله متحرك روي نقشه با استفاده از گيرنده GPS
957
بهبود تقطيع گفتار پيوسته فارسي به نيم هجاها با استفاده از تركيب روش هاي كور واطلاعات آكوستيكي
958
بهبود تكميل ويدئو با وجود اشياء متحرك
959
بهبود توازن بار در سيستم هاي رايانش ابري
960
بهبود توام تصميمات محلي و مركزي در طيف سنجي همكارانه مبتني بر سانسور داده در درايوي شناختگر
961
بهبود توان خروجي برداشت كننده انرژي پيزوالكتريك بر مبناي MEMS
962
بهبود توان مصرفي تراشه‌هاي چندپردازنده‌اي با تكيه بر كاهش توان استاتيك در حافظه‌هاي نهان
963
بهبود توان مصرفي و زمان اجرا در رايانش ابر با استفاده از تخصيص منبع و زمانبندي وظايف
964
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
965
بهبود توانايي كنترل زيستي باكتري باسيلوس سوبتيليس در برابر قارچ آسپرژيلوس فلاووس به كمك پرتوتابي با اشعه گاما
966
بهبود توصيف بافت مبتني بر نمايش تنك با آموزش ماتريس ديكشنري
967
بهبود توليد اتانول زيستي از مواد زائد ليگنوسلولزي با استفاده از پيش فرآوري هضم بي هوازي
968
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از چوب درخت كاج و استفاده از پيش فرآوري قليايي و اسيدي
969
بهبود توليد اتانول و بيوگاز از گياه گلرنگ با پيش فرآوري هاي سديم كربنات و گرمابي
970
بهبود توليد استن، بوتانول و اتانول از ضايعات ليگنوسلولزي با استفاده از فرآيند پيش‌فرآوري آبكافت خودبه‌خودي چند مرحله‌اي
971
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده ويدئو
972
بهبود توليد اطلاعات جانبي در كدگذاري توزيع شده‌ي ويدئو
973
بهبود توليد بيواتانول توسط قارچ هاي زيگومايست با استفاده از عصاره بيومس توليدي
974
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز از جزء آلي ضايعات جامد شهري
975
بهبود توليد بيواتانول و بيوگاز به روش خشك با استفاده از فرآوري با مخلوط اسيدهاي آلي
976
بهبود توليد بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي و بررسي استفاده از بيوراكتور غشايي بي هوازي (An-MBR) در توليد بيوگاز از كاه برنج
977
بهبود توليد بيوگاز و اتانول از ساقه سورگرم شيرين با استفاده از پيش فرآوري با حلال آلي
978
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
979
بهبود توليد مديريت كيفيت بر اساس تحليل SWOT
980
بهبود توليد يك ميدان نفتي با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه و كنترل بهينه
981
بهبود توليد يك ميدان هيدروكربوري با تاكيد بر انتخاب بهينه‌ي تجهيزات روزميني و درون‌چاهي با در نظر گرفتن محدوديت‌‌هاي غير خطي
982
بهبود تونل باد سوپرسونيك ، طراحي و ساخت دستگاه شليرن و طراحي و ساخت دستگاه خشك كن هوا
983
بهبود جداسازي سيگنال منابع به روش كور با استفاده از زاويه منابع
984
بهبود جذب انرژي ضربه گيرهاي قطار در حالت پلاستيك
985
بهبود جذب بيومولكول با استفاده از نانوذرات اصلاح شده
986
بهبود جريان اطلاعات در مديريت زنجيره تامين
987
بهبود جريانسازي رسانهاي نظير به نظير به كمك ياورهاي اجاره شده از ابر
988
بهبود جستجو در سيستم فايل توزيع شده
989
بهبود جستجو و پيمايش ربات ها بر پايه شبكه تاريخچه پويش
990
بهبود چابكي سازمان در موسسات آموزش عالي با استفاده از مدل گسترش عملكرد كيفيتQFD
991
بهبود چاپ برداشت كالاي پلي استر چاپ شده با مواد رنگزاي ديسپرس در حالت مرطوب
992
بهبود چاپ‌پذيري آميزه‌ي پلي‌اتيلن سبك شبكه‌اي شده
993
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾
994
بهبود چرخه عمليات حرارتي فولاد 316 ﴿زنگ نزن﴾ و اثر آن روي كيفيت خوردگي
995
بهبود چسبندگي به جاده خودروهاي بياباني كوچك با استفاده از تعليق فعال هندسه‌متغير سري
996
بهبود چسبندگي پلي اتيلن - فلز با استفاده از كوپليمر هاي اتيلني اصلاح شده
997
بهبود چسبندگي روكشهاي اعمال شده بر روي زيرآيند پلي پروپيلن توسط اصلاح سطح بروش شعله
998
بهبود چسبندگي عايق اتيلن - پروپيلن - دي ان مونومر(EPDM) به پوشش پايه پلي يورتان
999
بهبود چقرمگي فيلم رزين اپوكسي با استفاده از ذرات هسته پوسته ي MBS و الاستومر CTBN
1000
بهبود چند برابر كننده ولتاژ در مبدل هاي بوست
بازگشت