<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهينه سازي رفتار آكوستيكي واگن قطار مسافربري با استفاده از الگوريتم تركيبي رهگيري پرتو و منبع تصوير
2
بهينه سازي رفتار خوردگي و سايشي آلياژ Ti-6Al-4V توسط نيتراسيون ليزري
3
بهينه سازي رفتار زيست تخريب پذيري، زيست فعالي و زيست سازگاري آلياژ منيزيم با استفاده از پوشش هاي بيوسراميكي نانو ساختار سيليكاته حاوي كلسيم و منيزيم براي كاربردهاي پزشكي
4
بهينه سازي رفتار سازه هاي استوانه اي فلزي-مركب تحت بار محوري شبه استاتيك و ضربه اي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
5
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي اصلاح منحني سنجه رسوب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد دز﴾
6
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي منحني سنجه و فاكتوهاي اصلاح اريب ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز استان فارس﴾
7
بهينه سازي روش Fast-SAGD با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
8
بهينه سازي روش اجراي تونل هاي بزرگ باتوجه به وضعيت ژئوتكنيكي محيط (بررسي موردي تونل شبلي )
9
بهينه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يك مخزن نفتي توسط يك مدل تحليلي (proxy model)
10
بهينه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب توسط شبيه سازي خطوط جريان
11
بهينه سازي روش المان محدود با استفاده از الگوريتم چند مرحله اي مش بندي و كاربرد آن در الكترومغناطيس عددي
12
بهينه سازي روش باززايي و انتقال ژن در اسفناج (.Spinacia oleracea L)
13
بهينه سازي روش تامين مالي توسط بخش خصوصي در پرو‍ژه هاي ساخت و ساز
14
بهينه سازي روش تخمين ضرايب پايداري طولي هواپيما با استفاده از آزمايش پروازي يك هواپيماي سبك
15
بهينه سازي روش تشخيص و اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز
16
بهينه سازي روش تقسيم بار بين واحدهاي يك نيروگاه بخار و ارائه روشهايي براي كاهش مصرف سوخت
17
بهينه سازي روش جايگذاري الگوها با در نظر گرفتن چندين دسته الگو و چرخش قطعات
18
بهينه سازي روش رديابي اشعه براي برآورد تاخير تروپوسفري و كاربرد آن در ژئودزي فضايي
19
بهينه سازي روش رنگرزي نخ پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه
20
بهينه سازي روش زمان‌بندي آنلاين وظايف بلادرنگ به منظور كاهش انرژي مصرفي در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي ناهمگن
21
بهينه سازي روش سل - ژل و تاثير افزايش پروموتر بر عملكرد كاتاليست سنتز دي متيل اتر
22
بهينه سازي روش محاسبات هيدرواستاتيك و منحني هاي ايستايي براي يك كشتي مسافربري به طول 47 متر و وزن 450 تن
23
بهينه سازي روش محاسبه نگاشت كرنش در تصاوير ام آر آي قلبي با نشان‌گذاري قطبي با استفاده از روش مدلسازي سينوسي
24
بهينه سازي روش هاي اندازه گيري فرسايش بادي با بررسي عوامل موثر در توزيع افقي و عمودي ذرات (مطالعه موردي ايستگاه ريگان كرمان)
25
بهينه سازي روش هاي شبيه سازي انتشار موج در محيط هاي گسسته
26
بهينه سازي روش‌هاي رايج اصلاح انتقال سختي خط آهن در ناحيه انتقال بين خط سريع السير و پل
27
بهينه سازي روشهاي اجرايي سامانه هاي انتقال آب با استفاده از تكنيكهاي تحليل و تصميم گيري چندمعياره
28
بهينه سازي روشهاي حفاري تونل در يك منطقه كوهستاني البرز
29
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
30
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚو ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
31
بهينه سازي روند ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
32
بهينه سازي روند پاك سازي آلاينده هاي نفتي امتزاج ناپذير سبك ﴿LNAPLS ﴾ از آب هاي زير زميني آلوده
33
بهينه سازي رياضي شبكه زنجيره تأمين نفت خام در شرايط عدم قطعيت با لحاظ نمودن فرايند اختلاط نفت خام: مطالعه موردي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران
34
بهينه سازي ريپل گشتاور ماشين DC بدون جاروبك با استفاده از تغيير پارامتر هاي ورودي
35
بهينه سازي ريز ساختار و بررسي خواص مكانيكي﴿سختي ومقاومت به سايش﴾ آلياژ ريختگي ياتاقان پايه آلومينيوم Al-sn
36
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي
37
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي Ferula assa- foetida L
38
بهينه سازي ريسك خسارت ناشي از زلزله در ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي
39
بهينه سازي زاويه پرتو در پرتو درماني با شدت مدوله با قابليت كوليماتور چند برگه اي
40
بهينه سازي زاويه تقاطع تونل‌هاي Yشكل با توجه به شرايط زمين‌شناسي با مطالعه موردي تونل پنستاك سد رودبار
41
بهينه سازي زاويه قالب در اكستروژن سرد مقاطع مربعي به روش اجزاء محدود
42
بهينه سازي زاويه كمبر چرخ خودروي تندر90
43
بهينه سازي زبري سطح و عدد تورق در فرزكاري پلاستيك هاي تقويت شده با شيشه
44
بهينه سازي زمان بندي پروژه ها با در نظر گرفتن محدوديت منابع با استفاده از روش هاب فرا ابتكاري
45
بهينه سازي زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت
46
بهينه سازي زمان بندي مدل جريان مستقيم و معكوس تحويل تك توقفي در خريد آنلاين شبكه لجستيك مبتني بر اينترنت فيزيكي (مطالعه موردي ديجي كالا)
47
بهينه سازي زمان پروژه با منطق فازي
48
بهينه سازي زمان توالي مخازن بر قابي سري
49
بهينه سازي زمان توقف اتوبوس تحت شرايط شلوغي با استفاده از طراحي سرويس توقف-محدود و شبيه سازي جريان مسافران
50
بهينه سازي زمان توليد قطعات متالورژي پودر با تغيير الگوي حمل و نقل مواد و قطعات كارخانه متالورژي پودر لوت
51
بهينه سازي زمان جرقه زني و نسبت هوا به سوخت موتور XU7JP4/L3در حالت VVTبا استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و تندترين كاهش
52
بهينه سازي زمان در شبكه هاي حسگري بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي
53
بهينه سازي زمان گذر حاملها در ترانزيستورهاي دو قطبي
54
بهينه سازي زمان لازم جهت محاسبه بردارهاي حركتي در هنگام كد كردن تصاوير متحرك با توجه به محدوديت دقت اعمال شده جهت ارسال سيگنال خطا
55
بهينه سازي زمان مانور جهت يابي مجدد هواپيما
56
بهينه سازي زمان هاي گرمايش و سرمايش كوره
57
بهينه سازي زمان و توان موتور در طراحي مسير در ربات ماهر
58
بهينه سازي زمان و هزينه ي پروژه تحت بودجه ي مقيد، برمبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان و شبيه سازي عمليات ساخت
59
بهينه سازي زمانبندي آغاز پاشش و دماي سوخت ورودي در راستاي كاهش NOx و ISFC در يك موتور اشتعال تراكمي پرخوران
60
بهينه سازي زمانبندي با محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت در پروژه هاي ساخت
61
بهينه سازي زمانبندي پاشش و موقت انژكتور موتور XU7JP/L3 با شبيه سازي سه بعدي توسط كد KIVA3V
62
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت با شرايط تامين بودجه در محيط غير قطعي و ارائه يك مدل تصميم گيري براي جبهه پاراتو
63
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت تحت شرايط قيود منبع
64
بهينه سازي زمانبندي تريلي ها در سيستم بارانداز متقاطع
65
بهينه سازي زمانبندي توليد مولدها در شبكه سراسري برق
66
بهينه سازي زمانبندي فرآيندهاي جراحي با استفاده از مدلسازي رياضي
67
بهينه سازي زمانبندي و سياست هاي سفارش دهي در محيط چند پروژه اي غيرمتمركز با درنظر گرفتن زمان آماده سازي و هزينه هاي سرمايه گذاري: مطالعه موردي
68
بهينه سازي زمانددوره گردش واگنهاي معدني
69
بهينه سازي زنجيره تأمين فروشنده_خريدار به كمك نظريه بازي ها: يك مطالعه موردي بر روي بازار انرژي در ايران
70
بهينه سازي زنجيره تأمين كالاهاي فاسدشدني بااستفاده از نظريه صف
71
بهينه سازي زنجيره تامين با استفاده از يك رويكرد جديد بر مبناي تاگوچي و سيستم ايمني مصنوعي
72
بهينه سازي زنجيره تامين با در نظر گرفتن ارزش پايدار
73
بهينه سازي زنجيره تامين سه سطحي با در نظرگرفتن انبار هاي عبوري
74
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي با هدف كاهش مصرف سوخت و آلايندگي موتور XU7/L3
75
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي جهت افزايش بازده موتورM16-GD
76
بهينه سازي ژارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبود شاخص راحتي سفر به وسيله الگوريتم ژنتيك
77
بهينه سازي ژنتيك
78
بهينه سازي ژنتيك
79
بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه اي توزيع شده
80
بهينه سازي ساخت و كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران
81
بهينه سازي ساختار چدن هاي MAdI با كنترل ميزان منگنز و سيكل عمليات حرارتي آستمپرينگ
82
بهينه سازي ساختار ژني كاوشگر لوسيفرازي متصل شونده به GM1 با استفاده از مطالعات بيولوژي مولكولي
83
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي براساس تلفيق، توليد و تقسيم نورونها، با هدف كاهش بعد غيرخطي داده ها
84
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشرو رهيافتي در مهندسي عصبي
85
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي خودتكاملي با استفاده از بهينه سازي گروه ذرات(PSO)
86
بهينه سازي ساختار كندوي زنبور عسل ايراني بر اساس سهولت استفاده زنبوردار
87
بهينه سازي ساختار ماشين هاي خطي آهنربايي لوله اي براي كاهش ضربان نيرو
88
بهينه سازي ساختار نانو در فولاد IF از طريق تغيير پارامترهاي فشار داغ
89
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي تعبيه شده در داخل فين حلقوي به منظور بهبود عملكرد فين
90
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي گرمايي درون يك پره به منظور بيشينه سازي عملكرد آن
91
بهينه سازي ساختار هندسي، تعداد و محل قرارگيري بريد هاي مورد استفاده درطناب چتر نجات
92
بهينه سازي ساختار و رنگ لعاب در بدنه هاي سفالي
93
بهينه سازي ساختاري جريان نانوسيال در چاههاي حرارتي ميكرو با مقطع مستطيلي
94
بهينه سازي ساختاري سازه ي جعبه ي جذب كننده ي برخورد خودرو
95
بهينه سازي ساختاري فين هاي روي صفحه در انتقال حرارت جابجايي آزاد
96
بهينه سازي سازه بال هواپيما با استفاده از روش نيرو
97
بهينه سازي سازه گنبدي بتني مسلح
98
بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش نيرو
99
بهينه سازي سازه ها به روش مكمل لاگرانژي
100
بهينه سازي سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي بر اساس كمينه كردن شاخص خسارت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
101
بهينه سازي سازه هاي شناور با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي
102
بهينه سازي سازه هاي فولادي با رويكرد بهبود عملكردي الگوريتم هاي فراكاوشي
103
بهينه سازي سازه هاي كامپوزيتي به كمك تقويت كننده هاي بامقاطع مختلف تحت خمش وكمانش
104
بهينه سازي سامانه انتقال آب سد بيستون تحت اثر احداث سد هاي در حال ساخت
105
بهينه سازي سامانه هوشمند مديريت انرژي درمجتمع هاي مسكوني ايران
106
بهينه سازي سامانه ي فوتواكوستيكي براي تشخيص سرطان سينه توسط سيگنال هاي شبيه سازي شده
107
بهينه سازي سايت موزه جهاني تخت سليمان به منظور جذب مخاطب
108
بهينه سازي سبد سرمايه با وزن هاي متغير
109
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي ) مورد : شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
110
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بااستفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي وارائه يك مدل كاربردي
111
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بر مبناي مدل بلك-ليترمن با در نظر گرفتن عوامل كلان اقتصادي
112
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم تجمع ذرات سه هدفه
113
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از تابع مطلوبيت سرمايه گذار (مطالعه موردي بازار بورس ايران)
114
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از متغيرهاي بنيادي و برنامه ريزي آرماني
115
بهينه سازي سبد سهام با در نظر گرفتن شرايط حباب قيمتي به روش ارزش گذاري مورد انتظار
116
بهينه سازي سبد سهام با رويكرد تصميم گيري چند معياره
117
بهينه سازي سبد سهام با ريسك گريزي حالت-وابسته
118
بهينه سازي سبد سهام با محوريت هاي غلبه تصادفي
119
بهينه سازي سبد سهام بر مبناي روش هاي تخمين ناپارامتريك
120
بهينه سازي سبد سهام پويا با هزينه هاي معامله و ميزان جابجايي نسبي وابسته به حالت
121
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با در نظر گرفتن اندازه ريس هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
122
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با رويكرد ميانگين گارچ تك - متغيره ارزش در معرض خطر : مطالعه موردي بورس و اوراق بهادار تهران
123
بهينه سازي سبد سهام چند دورهاي، با ايجاد يك رويكرد جديد در سنجه هاي ريسك نامطلوب. مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
124
بهينه سازي سبد شركت هاي نوپا در صنعت سرمايه گذاري خطرپذير مبتني بر مدل سازي عامل محور
125
بهينه سازي سبدسهام بااستفاده ازالگوريتم تركيبي ژنتيك-رقابت استعماري شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
126
بهينه سازي سخت افزاري تابع چكيده ساز BLAKE با استفاده از الگوريتم ژنتيك
127
بهينه سازي سخت‌كننده‌ها در ديوارهاي برشي فولادي نازك
128
بهينه سازي سدهاي وزني با استفاده از روش هاي كلاسيك و هوشمند
129
بهينه سازي سراسري با استفاده از q - گراديان
130
بهينه سازي سرعت تابع چكيده ساز KECCAK و پياده سازي آن با FPGA
131
بهينه سازي سرعت تزريق سوزن انعطاف پذير درون بافت نرم به منظور حداقل سازي خطاي تزريق
132
بهينه سازي سرعت و مصرف انرژي درحركت صفحه اي روبات مارماهي
133
بهينه سازي سرمايه گذاري صندوق هاي مالي با استفاده از اصل ماكسيمم تصادفي در سيستم هاي كنترل شده تاخيري پسرو
134
بهينه سازي سفارش دهي، ارسال و قيمت گذاري در يك زنجيره تامين توليد كننده-خرده فروس با درنظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت
135
بهينه سازي سفرهاي اشتراكي پويا در جهت كاهش ترافيك شهرهاي بزرگ: مطالعه موردي- پياده سازي سفرهاي اشتراكي در شهر تهران
136
بهينه سازي سكوهاي دريايي بر مبناي روش هاي قابليت اطمينان
137
بهينه سازي سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي حفاظت از خوردگي الياژ aa الومينيوم
138
بهينه سازي سلول هاي خورشيدي حاوي پروتئين فتوسيستم 1 به عنوان لايه ي فعال
139
بهينه سازي سنتز ايزوآميل استات در حضور نانو كامپوزيت طبيعي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
140
بهينه سازي سنتز تركيبات بيس كومارين و بيس لاوسون و آنتي بيوتيك موكسي فلوكساسين با استفاده از كاتاليست هاي آلي تترا اتيل آمونيوم 2-(كرباموييل) بنزوات و پتاسيم فتاليميد N-اكسيل
141
بهينه سازي سنتز سولكتال استين از واكنش منو استين و استون به عنوان ماده افزودني به سوخت، بهينه سازي سنتز منو استين و سنتز كاتاليزگر سيليكا بنزيل سولفونيك اسيد براي واكنش منو استين و استون
142
بهينه سازي سنتز فلونيكسين مگلومين
143
بهينه سازي سنتز كينيزارين
144
بهينه سازي سنتز نانوذرات آهن صفر با استفاده از عصاره گياهي ...1
145
بهينه سازي سنتز نانوذرات اكسيدكبالت بر پايه اكسيد الومينيوم با روش سل-ژل
146
بهينه سازي سنتزنانو پودر مس وسنتز ناپودر مس واكسيد مس به روش تسهيم نامتناسب
147
بهينه سازي سنجش طيف مشاركتي در شبكه هاي راديو شناختي يك و چند كاناله
148
بهينه سازي سه بعدي كمپرسور محوري با هدف بهبود عملكرد كل موتور
149
بهينه سازي سه عامل هزينه، كيفيت و زمان در فرآيند توليد مصالح ساختماني سد شهريار(اوستور) با فنون مهندسي ارزش
150
بهينه سازي سهم دارايي هاي سكه، سهام، دلار و مسكن در سبد سرمايه گذاري در ايران با لحاظ سرريزهاي پوياي تلاطم
151
بهينه سازي سوله هاي قوسي با در نظر گرفتن اثر تنش پوسته اي
152
بهينه سازي سياست هاي وارانتي تمديد شده از منظر فرد سوم با توجه به نگهداري و تعميرات ناقص
153
بهينه سازي سياستهاي توليد، موجودي و قيمت گذاري بسته محصولات در زنجيره تأمين
154
بهينه سازي سياست‏هاي موجودي با استفاده از منطق صف
155
بهينه سازي سياست‎هاي موجودي و قيمت گذاري حراج اقلام فساد‎پذير-مطالعه موردي
156
بهينه سازي سيال حفاري با افزودن نانو پارتيكل ها و امكان تاثيرگذاري آن برافزايش خاصيت روانكاري سيال گلايكولي
157
بهينه سازي سيتم رانش شناورهاي پروازي
158
بهينه سازي سيستم TIO2 با استفاده از متاكائولين به عنوان پيگمنت در رنگ سازي
159
بهينه سازي سيستم آتشباري معدن طزره
160
بهينه سازي سيستم آناليز PIXE
161
بهينه سازي سيستم التراسوند تشخيص گرفتگي عروق به روش ŸŸcfd و پياده سازي سيستم هوشمند آن
162
بهينه سازي سيستم انتقال قدرت تسمه-پولي در يونيت هاي دمنده هوا light weight pulley
163
بهينه سازي سيستم انحراف حين ساختمان سد در شرايط نامطعين هيدروليكي و هيدرولوژيكي
164
بهينه سازي سيستم برنامه ريزي توليد با در نظر گرفتن فرآيندهاي ماركوف
165
بهينه سازي سيستم پايدارسازي گودهاي عميق تحت اثر سربار با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي( ANN )
166
بهينه سازي سيستم پهن و برش در كارخانه هاي پوشاك
167
بهينه سازي سيستم تبريد واحد توليد آمونياك سوم شيراز به روش تركيبي پينچ و اكسرژي
168
بهينه سازي سيستم ترابري معدن سنگ آهن چادرملو
169
بهينه سازي سيستم تصوير برداري MRI و طراحي يك پالس سكونس سريع
170
بهينه سازي سيستم تعليق بادي خودرو با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل نيمه خودرو
171
بهينه سازي سيستم تعليق خودرو به منظور افزايش راحتي سفر و كاهش بارهاي وارد بر جاده
172
بهينه سازي سيستم تعليق غيرفعال
173
بهينه سازي سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش ژنتيك فازي براي الگوي رانندگي سرعت متغير
174
بهينه سازي سيستم تقليل اثر كامپتون در طيف نگاري پرتوهاي گاما (تئوري - تجربي )
175
بهينه سازي سيستم تنظيم فشارگاز خانگي
176
بهينه سازي سيستم توليدي - موجودي چند مرحله اي چند ماشينه و چند محصولي
177
بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل ونقل پسماندهاي جامد شهري : مطالعه موردي شهرستان شازند
178
بهينه سازي سيستم جمعآوري مرسولات پستي در شهر تهران
179
بهينه سازي سيستم چندعامله فيزيكي سايبري بر مبناي يادگيري احساسي مغز
180
بهينه سازي سيستم چهار اينرسي چرخ دنده ساده به منظور كاهش بار ديناميكي با در نظر گرفتن اصلاحيه در پروفيل و پهناي رويه
181
بهينه سازي سيستم حمل و نقل كاركنان صنايع بزرگ: مطالعه موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
182
بهينه سازي سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن چغارت با حدن كمينه كردن تعداد كاميون هاي معدن
183
بهينه سازي سيستم حمل و نقل مواد در شركت ايران كاوه
184
بهينه سازي سيستم خنك كاري شركت بابك مس ايرانيان
185
بهينه سازي سيستم درب باز كن برقي
186
بهينه سازي سيستم رفع آلودگي ﴿پمپاژ وتصفيه﴾ در آبهاي زيرزميني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
187
بهينه سازي سيستم سلول خورشيدي متصل به شبكه در شرايط سايه جزئي با الگوريتم PSO
188
بهينه سازي سيستم سوخت رساني يك موتور ساخت داخل با توجه به نتايج آزمايشگاه
189
بهينه سازي سيستم شارژ خودروهاي برقي (PEV) متصل به شبكه همراه با منابع پراكنده با استفاده ازالگوريتم هاي هوشمند
190
بهينه سازي سيستم صفحات مستعرق با استفاده از الگوريتم ژنتيك ﴿GA )و الگوريتم رقابت استعماري ﴿ICA )
191
بهينه سازي سيستم فرمان هيدروليك شانه و دنده با توجه به احساس فرمان
192
بهينه سازي سيستم كف فلزي
193
بهينه سازي سيستم كنترلي در كنفرانس صوتي با مفاهيم شبكه
194
بهينه سازي سيستم مكانيكي دستگاه تزريق پلاستيك
195
بهينه سازي سيستم موجودي قطعي همراه با پس افت جزئي در مقابل استراتژي هاي انگيزشي مختلف فروشندگان
196
بهينه سازي سيستم ناوبري اتوبوس راني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
197
بهينه سازي سيستم نگهداري تونلهاي Taile Gate, Main Gate معدن زغال سنگ طبس ﴿منطقه رورده East1﴾
198
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
199
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
200
بهينه سازي سيستم هاي ابعاد وسيع با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و كاربرد آن در مديريت منابع آب
201
بهينه سازي سيستم هاي استنتاج فازي براي مدلسازي بارش - رواناب
202
بهينه سازي سيستم هاي انرژي به كمك مفهوم اگزرژ‍ي توسعه يافته
203
بهينه سازي سيستم هاي پايدارسازي گودهاي عميق با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
204
بهينه سازي سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرئل رنگ
205
بهينه سازي سيستم هاي چند جسمي انعطاف پذير با استفاده از مدلسازي ديناميك معكوس و آناليز حساسيت
206
بهينه سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه
207
بهينه سازي سيستم هاي كشت روباز ريزجلبك بر پايه شبيه سازي هاي هيدروديناميكي
208
بهينه سازي سيستم هاي مكانيكي به روش برنامه ريزي هندسي تعميم يافته
209
بهينه سازي سيستم ورود مخلوط هوا و سوخت و خروج دود در موتور B3 خودروي پرايد
210
بهينه سازي سيستمهاي Jop Shop بدون توقف بوسيله الگوريتم ژنتيك
211
بهينه سازي سيستمهاي انتقال حرارت ﴿مبدلهاي حرارتي و كوره ها﴾ در واحد هيدروكراكر ﴿آيزوماكس﴾ پالايشگاه اراك
212
بهينه سازي سيستمهاي توزيع چند قلم كالا از طريق يك انبار مركزي و چند انبار خرده فروشي
213
بهينه سازي سيسستم ترمز براي خود روي برقي پيكان
214
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوجت
215
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (تك محوري)
216
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (توربين آزاد)
217
بهينه سازي سيكل توليد همزمان قدرت و حرارت به روش الگوريتم ژنتيك
218
بهينه سازي سيكل عمليات آستمپرينگ ميل لنگ ساخته شده از چدن نشكن
219
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي و خصوصيات ميكروساختاري و مورفولوژيكي يك سوپرآلياژ ريختگي پايه نيكل IN738LC ، با استفاده از روش پير سازي سريع القايي
220
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولاد توليد داخل IASC4021/1 معادل ﴿AISI420 ﴾جهت افزايش مقاومت به خوردگي - رفتگي در مقايسه با نوع ريختگي
221
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولادهاي ماريجينگ
222
بهينه سازي سيكل عمليلت حرارتي آلياژ آلومينيوم A1319
223
بهينه سازي سيكل هاي حرارتي
224
بهينه سازي سيكلونها
225
بهينه سازي سيلندر موتور احتراق خارجي استرلينگ با استفاده از فين هاي خارجي
226
بهينه سازي سيلندرهاي كامپوزيتي چند لايه
227
بهينه سازي شاخص آسايش اقليمي توريسم﴿TCI)، براي اقليم خشك و نيمه خشك ايران با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي استان اصفهان﴾
228
بهينه سازي شاخه هاي ابررساناي حرارتي جسم داراي توليد حرارت داخلي با استفاده از الگوريتم جانمايي بازگشتي
229
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظر وزن و استحكام
230
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظز وزن و استحكام
231
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
232
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
233
بهينه سازي شاسي واگن مسافربري آلمان شرقي با استفاده از كوپل كردن نرم¬افزارهاي FEM و DOE
234
بهينه سازي شبكه پايش كيفي آلودگي منابع آب زيرزميني دشت شوش با استفاده از GIS
235
بهينه سازي شبكه جمع آوري فاضلاب بادر نظرگرفتن آناليز عدم قطعيت ﴿مطالعه موردي شهر يزد﴾
236
بهينه سازي شبكه دولايه با الگوريتم ژ نتيك با استاده از تشابه صفحه اي
237
بهينه سازي شبكه زمانبندي پروژه هاي ساخت بر پايه شرايط تامين بودجه توسط پيمانكار تحت تاثير عدم قطعيت هاي موجود
238
بهينه سازي شبكه زمانبندي يبيبيب پروژه هاي ساخت بر مبناي تامين بودجه در حالت چند پروژه اي تحت عدم قطعيت ها وارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره
239
بهينه سازي شبكه زنجيره تامين شركت هاي 3pl به كمك هاب هاي تجميعي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان شبكه
240
بهينه سازي شبكه ها و گراف هاي فازي با تأكيد بر الگوريتم هاي DFS و BFS
241
بهينه سازي شبكه هاي انتقال آب توسط الگوريتم ژنتيك و منطق فازي
242
بهينه سازي شبكه هاي تهويه معادن (تحليل شبكه ها)
243
بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب در شبكه هاي حلقوي و مختلط براي طرحهاي كوچك
244
بهينه سازي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي ايمني مصنوعي
245
بهينه سازي شبكه هاي دو لايه با كابل ها
246
بهينه سازي شبكه هاي عصبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
247
بهينه سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي در رنگ همانندي كامپيوتري و مقايسه آن با روش كيويلكو - مالك جرسوم
248
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب با استفاده از الگوريتم PSO
249
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب بر اساس شيب
250
بهينه سازي شبكه ي گره ها و مسيرهاي شهري جهت ارتقاي تعاملات اجتماعي ﴿مطالعه موردي: محله جلفاي اصفهان﴾
251
بهينه سازي شرايط آبكاري روي در حمام هاي اسيدي سولفات و قليايي بدون سيانور
252
بهينه سازي شرايط اتصال دهي اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 5083
253
بهينه سازي شرايط استخراج آنزيمي پروتئين و بيوپپتيد و بررسي امكان استخراج اين تركيبات با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا از Gelidiella acerosa (ماكروجلبك درياي عمان)
254
بهينه سازي شرايط استخراج تانن هاي مختلف از بلوط به كمك امواج فراصوت
255
بهينه سازي شرايط استخراج و بازيابي آنزيم گلوكز آميلاز با استفاده از نانو قطرات مايسل معكوس
256
بهينه سازي شرايط اصطكاكي و روانكاري در شكل دهي ورق هاي پوشش دار
257
بهينه سازي شرايط الكتروسنتز پالسي نانوذرات آلومين
258
بهينه سازي شرايط ايجاد پوشش اصلاح شده پلاتين آلومينايد بر روي سوپر آلياژ پايه نيكل IN- 738LC
259
بهينه سازي شرايط پوشش دهي الكتروشيميايي نانوكامپوزيتZn-Ni/Al2O3 تحت امواج فراصوت با استفاده از روش طراحي آزمايش
260
بهينه سازي شرايط تخريب رنگ BB47 بدون استفاده از عوامل اكسنده از تكنيك فراصوت -الكتروشيمي وروش آماري CCD
261
بهينه سازي شرايط تخمير در سبك سازي ميكروبي ته مانده برج تقطير در خلأ در فرمانتور
262
بهينه سازي شرايط توليد بيو سورفكتانت از ميكرو ارگانيسم هاي بومي چاههاي نفت ايران
263
بهينه سازي شرايط توليد بيوديزل بااستفاده از كاتاليست اسيد سولفوريك
264
بهينه سازي شرايط توليد تخميري دي استيل با استفاده از باكتري هاي اسيد لاكتيك
265
بهينه سازي شرايط توليد و استخراج انتي بيوتيكهاي توليدي از قارچ Penicillum Chrysogenum
266
بهينه سازي شرايط توليد و خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي با استفاده از شبكه عصبي
267
بهينه سازي شرايط جداسازي حشره كش هاي آلي فسفردار توسط كروماتوگرافي مايع فاز معكوس
268
بهينه سازي شرايط جوشكاري و عمليات حرارتي فولاد 4130 AISI
269
بهينه سازي شرايط حذف آبي متيلن و يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، نيكل و مس از نمونه‌هاي زيست ‌محيطي با استفاده از امواج فراصوت و جاذب گرافن اكسيد اصلاح‌شده با گروه هاي آميني
270
بهينه سازي شرايط حذف همزمان يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، كبالت، نيكل و مس با روش طرح مركب مركزيبا استفاده از جاذب گرافن اكسيد اصلاح شده
271
بهينه سازي شرايط حذف يون هاي فلزات سنگين از آب توسط ذرات ماسه و نانو ذرات ماسه
272
بهينه سازي شرايط در لحيم كاري سخت آلياژ نقره - قلع بر پايه مسي
273
بهينه سازي شرايط راكتور كاتاليستي اكسيداسيون مونواكسيدكربن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
274
بهينه سازي شرايط رشد باكتري Pseudomonas fluorescens VUP f5 جهت افزايش قابليت بيوكنترلي آن
275
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
276
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
277
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي ثبقثققجهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
278
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
279
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي Ti-6Al-4Vبه منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
280
بهينه سازي شرايط ريزپوشاني باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 توسط ژلاتين و سديم كربوكسي متيل سلولز براي توليد نان لواش پروبيوتيك
281
بهينه سازي شرايط ساخت كامپوزيت Al-SiO تهيه شده به روش متالورژي پودر مطالعه فصل مشترك
282
بهينه سازي شرايط سرنشين خودرو در تصادف از جلو
283
بهينه سازي شرايط سونش آشكار ساز CR-39
284
بهينه سازي شرايط عمليات حرارتي ورق هاي فولاد الكتريكي و مغناطيسي fe- si در محيط كنترل شده
285
بهينه سازي شرايط عمليات فلوتاسيون براي زونهاي دگرساني مختلف معدن مس سرچشمه
286
بهينه سازي شرايط عملياتي بخش تقطير واحد آيزوماكس پالايشگاه اصفهان در جهت رفع تنگناي ايجاد شده در اثر افزايش ظرفيت
287
بهينه سازي شرايط عملياتي جداسازي پروتئين آنتي ژن هپاتيت ب به روش جذب سطحي با استفاده ازجاذب هاي معدني
288
بهينه سازي شرايط عملياتي جذب و دفع دي اكسيد كربن به روش طراحي آزمايش RSM
289
بهينه سازي شرايط عملياتي كندانسورهاي جداساز اورانيوم هگزافلورايد
290
بهينه سازي شرايط عملياتي وبررسي سينيتيكي تهيه سوخت ديزل ازروغن گياهي سويا
291
بهينه سازي شرايط كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra)
292
بهينه سازي شرايط كشت بافت و...
293
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابا آدم (Arctium lappa)
294
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابونه (Matricaria aurea)
295
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي حلقه اي در شبكه هاي هيدروليكي
296
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي سختي اسكلت هاي ساختماني
297
بهينه سازي شرايط هيدروديناميكي و هندسه يك حوضچه آرامش تحت تاثير شرايط ورودي و بافل ها
298
بهينه سازي شرايط هيدروليز آنزيمي گلوتن براي توليد پلي پپتيدهاي قابل استفاده در محصولات غذايي
299
بهينه سازي شرايط هيدروليز اسيدي خون و توليد آمينوكلات هاي آهن
300
بهينه سازي شرايط و محيط كشت توليد زانتان توسط زانتوموناس كمپستريس
301
بهينه سازي شرايط واكنش فرماليدها با كروموتروپيك اسيد وبكارگيري آن براي اندازه گيري فرمالدهيد وسولفيت
302
بهينه سازي شروع كننده لهيدگي واقع بر ريل جلو خودرو براي بهبود جذب انرژي تصادف با استفاده از الگوريتم ژنيك
303
بهينه سازي شكل اجسام خط جرياني مدور در جريان غير قابل تراكم
304
بهينه سازي شكل باز شدن آنتن TSAو تحليل آن و ساخت يك نمونه
305
بهينه سازي شكل بالواره با استفاده از روش معادلات الحاقي
306
بهينه سازي شكل بالواره در جريان سيال لزج با روش معادلات الحاقي
307
بهينه سازي شكل بدنه اجسام مدور زيرآبي
308
بهينه سازي شكل سدهاي دو قوسي بتني با استفاده از روش هاي تقريبي
309
بهينه سازي شكل سدهاي قوسي در حالت قيد¬هاي فركانسي با بكارگيري روش بهينه سازي توده ذرات باردار (CSS) و شبكه هاي عصبي
310
بهينه سازي شكل مغناطيس دائم در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم با روش هاي تحليلي-عددي
311
بهينه سازي شكل نازل تونل باد فراصوت با استفاده از روش معادلات الحاقي
312
بهينه سازي شكل و اندازه خرپاهاي فضايي
313
بهينه سازي شكل و تعيين محل بهينه ستون ها در شبكه هاي دولايه با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
314
بهينه سازي شماره گذاري سازه ها
315
بهينه سازي شوك حرارتي جهت القاء تتراپلوييدي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
316
بهينه سازي شيار و شكل هندسي زير دريچه ها
317
بهينه سازي شيب دامنه در آستانه شروع رواناب
318
بهينه سازي شيب عمومي ديواره غربي معدن سنگ آهن چاه گز با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
319
بهينه سازي شيب و آرايش شمع ها در پايدارسازي پي بر روي بستر سنگي شيب دار همراه با موردي بررسي قلعه فلك الافلاك
320
بهينه سازي شيپوره همگراي ورودي در تونل هاي باد سرعت ـپايين
321
بهينه سازي شيوه احياي آبخوان آلوده به نيترات، مطالعه موردي: آبخوان بويين - مياندشت
322
بهينه سازي صافي سطح در فرايند استريوليتوگرافي
323
بهينه سازي صفحات سوراخ دار در ورودي شيرهاي صنعتي گلوب
324
بهينه سازي صفحات كامپوزيت
325
بهينه سازي صفحات كامپوزيتي تحت بارگذاري كمانش
326
بهينه سازي صفحات نازك كامپوزيتي براي ماكزيمم فركانس طبيعي
327
بهينه سازي صفحات وب براي موتورهاي جستجو (Search Engine Optimization)
328
بهينه سازي صفحات وب(SEO)
329
بهينه سازي صفحه بالهاي تك قسمتي و دو قسمتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
330
بهينه سازي صندلي راننده خودرو پرايد
331
بهينه سازي صوتي محيط كار براي كارگران كارخانجات پوشاك با كنترل و هارمونيزه كردن صداي ماشين آلات﴿ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ﴾
332
بهينه سازي ضخامت لايه و جهت ساخت در قطعات ساخته شده بوسيله دستگاه استريوليتوگرافي به منظور افزايش لستحكام كششي
333
بهينه سازي ضخامت ورقهاي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش بارعايت چيدمان لايه ها
334
بهينه سازي ضرايب كنترلي باز كننده الكترونيكي نخ تار ماشين بافندگي
335
بهينه سازي ضرايب كنترلي سيستم دو محوره جرخان – خطي براي رديابي خورشيد با استفاده از الگوريتم (PSO)
336
بهينه سازي طراحي ابعادي چند موضوعي يك ميكروماهواره
337
بهينه سازي طراحي اجزاي قالب هاي فرم دهي به كمك كامپيوتر
338
بهينه سازي طراحي اورژانس هاي بيمارستاني با رويكرد رضايت شغلي پرسنل درمان نمونه موردي اورژانس بيمارستا طالقاني و اورزژانس بيمارسان كودكان مفيد دانشاه علوم ژشكي شهيد بهشتي
339
بهينه سازي طراحي اوليه كمپرسور محوري زير صوت
340
بهينه سازي طراحي ايستگاه اتوبوس تندرو در تهران
341
بهينه سازي طراحي بوشينگ هاي فشار قوي با استفاده از الگوريتم باكتري ها
342
بهينه سازي طراحي بيوراكتورهاي مهندسي بافت رگ با توجه به مدل هاي ارائه شده در چند دهه اخير
343
بهينه سازي طراحي تيغه روتور و چيدمان توربين هاي باد در مزرعه بادي
344
بهينه سازي طراحي خطوط آبرساني با هدف كمينه سازي هزينه هاي اجرا و پمپاژ
345
بهينه سازي طراحي داي لند در قالب هاي كراس هد
346
بهينه سازي طراحي ديوار آب بند سدهاي خاكي
347
بهينه سازي طراحي رينگ پيستون با هدف كاهش اصطكاك
348
بهينه سازي طراحي سازه جاكت سكوي فراساحلي شابلوني
349
بهينه سازي طراحي سپر كامپوزيتي در برخورد با پاي عابر پياده
350
بهينه سازي طراحي سدهاي برقابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
351
بهينه سازي طراحي شبكه هاي فاضلابرو به روش برنامه ريزي پويا
352
بهينه سازي طراحي لاگونهاي هوا دهي تصفيه فاضلاب
353
بهينه سازي طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي به روش الگوريتم هاي فراكاوشي (CBO)
354
بهينه سازي طراحي مدارهاي الكترونيكي فركانس راديويي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
355
بهينه سازي طراحي مسير حفر چاه
356
بهينه سازي طراحي مفهومي نسل آينده خانواده هواپيماي مسافربري جت تك راهروهه
357
بهينه سازي طراحي منابع آب سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي هوش جمعي
358
بهينه سازي طراحي و بهره برداري از سيستم ذخيره ي سيكلي به روش الگوريتم ژنتيك با رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم ها
359
بهينه سازي طراحي و بهره برداري در ايستگاه هاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم اتوماتاي يادگيري تقويتي پيوسته
360
بهينه سازي طراحي و ساخت پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
361
بهينه سازي طراحي و ساخت حسگر ميدان مغناطيسي سيم پيچ القايي
362
بهينه سازي طراحي و ساخت درايو موتور دلوكتانسي سوييچ شونده
363
بهينه سازي طراحي وساخت آزادراههاباتوجه به ملاحظات زيست محيطي
364
بهينه سازي طرح ابزاربندي سدهاي خاكي به كمك بررسي چند موارد اجراشده
365
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبك خود تراكم با به كارگيري روش آماري طراحي آزمايش ها
366
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبكدانه سازه اي در راستاي بهبود خواص مكانيكي، نفوذپذيري و دوام
367
بهينه سازي طرح اختلاط بتن متخلخل با هدف بهبود خصوصيات فيزيكي آن با استفاده از روش آماري تاگوچي
368
بهينه سازي طرح اختلاط سيالات گلايكول متناسب با شرايط ميادين نفت جنوب ايران
369
بهينه سازي طرح بوژي قطار باربري بر مبناي روش اجزاء محدود
370
بهينه سازي طرح پارچه ژاكارد حلقوي پودي با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
371
بهينه سازي طرح توليد پوسته گيربكس رنو 5
372
بهينه سازي طرح تيرها و ستون هاي يك دستگاه حمل شناور به روش الگوريتم ژنتيك با قيد اجتناب از كمانش
373
بهينه سازي طرح نگهداري دائم تونل انتقال آب قوچك
374
بهينه سازي طول عمر ابزارهاي كاربيدي در ماشين كاري قطعات موتورهاي توربوفن با استفاده از تئوري آشوب
375
بهينه سازي طولي حلقه و فاصله حلقه هاي پيزو الكتريك در پوسته استوانه اي هدفمند ﴿FGM﴾ تحت بار ديناميكي بر مبناي ارتعاشات آزاد
376
بهينه سازي طيف انرژي نوترون حاصل شكافت با طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) به منظور استفاده در BNCT با استفاده از كد MCNPX
377
بهينه سازي ظرفيت سد و نيروگاه با قوانين بهره برداري فازي در سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي بهينه سازي تكاملي
378
بهينه سازي ظرفيت سرريز با لحاظ نمودن امكان پيش بيني سيلاب
379
بهينه سازي ظرفيت نيروگاه و قطر تونل انتقال طرح‌هاي برقابي جرياني، مطالعه موردي: پروژه برقابي ارس
380
بهينه سازي ظرفيت و ابعاد طراحي حوضچه هاي آرامشي Optimizing stlling basin discharge and dimentions
381
بهينه سازي عددي پارامترهاي موثر بر احتراق در موتورهاي داخلي در شرايط عملكردي دما پايين
382
بهينه سازي عددي پاسخ ديناميكي تير يكسر گيردار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
383
بهينه سازي عددي پره هاي مافوق صوت كمپرسورهاي محوري و اعتبار سنجي نتايج به كمك انجام آزمايشات تونل باد
384
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محظفه احتراق توربين گاز
385
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محفظه احتراق توربين گاز
386
بهينه سازي عددي حفره آيروديناميكي روي ايرفويل ريز و به همراه مطالعه تجربي
387
بهينه سازي عددي غني سازي هواي احتراق توسط اكسيژن اضافي و تاثير آن بر دماي شعله
388
بهينه سازي عددي و تجربي ارتعاشات پنل هاي خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك و لاستيك با روش پاسخ سطح
389
بهينه سازي عرض پنجره متوسط گيري سيگنال دريافتي جهت فرآيند دست به دست شدن
390
بهينه سازي عرض فن لانه سنجابي
391
بهينه سازي عرض نوار ماتريسهاي مستطيلي براي تحليل موثر سازه ها
392
بهينه سازي عرض نوار، پروفايل و جبهه ماتريس‌ها با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار
393
بهينه سازي عمر عملكردي ماهواره LEO
394
بهينه سازي عمر قالب در فرآيند آهنگري داغ
395
بهينه سازي عمر قالب هاي ريخته گري گريزاز مركز افقي غلتك هاي كار بر مبناي الگوريتم ژنتيك
396
بهينه سازي عملكرد بازشو ها در ساختمان ها
397
بهينه سازي عملكرد بلدرچين ژاپني با استفاده از سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم، ليزين و متيونين+ سيستئين جيره با استفاده از روش تاگوچي
398
بهينه سازي عملكرد جريان و انتقال حرارت نانو سيال در ميكرو چاههاي حرارتي ذوزنقه اي شكل با استفاده از نظريه ساختاري
399
بهينه سازي عملكرد چاه ها با استفاده از خطوط جريان با در نظر گرفتن محدوديت هاي توليد و عملياتي
400
بهينه سازي عملكرد ديافراگم پيزوالكتريكي: كاربرد به عنوان ميكروژنراتور و سنسور
401
بهينه سازي عملكرد راكتور كاناليستي بستر ثابت فيشر - تروبش با توزيع ماده فعال
402
بهينه سازي عملكرد ريزشبكه با در نظر گرفتن پايداري فركانسي
403
بهينه سازي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از سيستم پيوسته توليد و تعيين بهترين تركيب متغيرهاي مختلف استريپ
404
بهينه سازي عملكرد سامانه سرمايش خورشيدي
405
بهينه سازي عملكرد سيستمهاي فلرينگ
406
بهينه سازي عملكرد كمپرسور محوري با استفاده از يك روش رياضي
407
بهينه سازي عملكرد كنترل خطا و كنترل PAPR كد IS-LDPC
408
بهينه سازي عملكرد كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه
409
بهينه سازي عملكرد گردآورنده خورشيدي تخت در دستگاه آبگرمكن خورشيدي
410
بهينه سازي عملكرد مبدل هاي حرارتي سه لوله اي داراي ماده ي تغيير فاز دهنده با تغيير هندسه ي سيستم
411
بهينه سازي عملكرد مدار آبگيري كارخانه اردكان بر مبناي مشخصات كاني شناسي و شيمي پالپ
412
بهينه سازي عملكرد مدار بسته آسياي گلوله اي سه چمبره
413
بهينه سازي عملكرد مكانيكي نفوذ سوزن در ماشين دوزندگي
414
بهينه سازي عملكرد موتور سوئيچ رلوكتانس در ناحيه توان ثابت توسعه يافته به روش جريان پيوسته
415
بهينه سازي عملكرد موتور هواپيما
416
بهينه سازي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال غير مدور روانكاري شده با سيال غير نيوتني با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي
417
بهينه سازي عملكرد يك شبكه شهري بر مبناي زمان بندي چراغ
418
بهينه سازي عملكردسيستم تركيبي انرژي هاي تجديدپذير با استفاده از الگوريتم قطرات آب هوشمند
419
بهينه سازي عمليات اسيدكاري جهت تحريك چاه
420
بهينه سازي عمليات ترمو مكانيكي و حرارتي كوينچ مستقيم و تمبر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
421
بهينه سازي عمليات ترمومكانيكي و حرارتي كوئنچ مستقيم و تمپر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
422
بهينه سازي عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم 356A توليد شده به روش سطح شيبدار در حضور استرانسيوم و بدون استرانسيوم
423
بهينه سازي عمليات دسته بندي و طبقه بندي محصولات با در نظر گرفتن خرابي محصول در يك سيستم بارانداز
424
بهينه سازي عمليات زيركوبي با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند هدفه
425
بهينه سازي عمليات سيلابزني به روش شبيه سازي خطوط جريان در يكي از ميادين فراساحل ايران
426
بهينه سازي عمليات شستشوي شيميايي جهت حذف بايوفولينگ از سطح به غشاهاي پلي آميدي سيستمهاي اسمز معكوس
427
بهينه سازي عمليات فعال سازي مكانيكي مخلوط كنسانتره كالكوپيرنت و دي اكسيد منگنز به منظور انحلال در محيط اسيد سولفوريك
428
بهينه سازي عوامل فرايندهاي عمليات حرارتي با روش تاگوچي مرتبط با يك آلياژ ايمپلنت
429
بهينه سازي عوامل مؤثر در كيفيت رنگ پذيري گل هاي داوودي و ميخك
430
بهينه سازي عوامل موثر بر اتصال لب به لب ورق هاي مس و آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
431
بهينه سازي عوامل موثر بر سنتز كربوليت از هيدروكسيد آلومينيوم داخلي
432
بهينه سازي عومل موثر بر سختكاري القايي چدن نشكن 70 GGG
433
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
434
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
435
بهينه سازي غشاي آلومينايي بوسيله رسوب نانو ذرات جهت بهبود راندمان پيلهاي سوختي
436
بهينه سازي غلتان پرتفوليوي چند دوره اي در سطح پويايي ريسك با در نظر گرفتن عدم قطعيت - مطالعه موردي بورس اوراق بهادار ايران
437
بهينه سازي غلظت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 براي تجزيه‌ سموم آبامكتين و دينوتفوران در توليد خيارشور پروبيوتيك
438
بهينه سازي غير خطي
439
بهينه سازي غير خطي با استفاده از نظريه كنترل و اندازه
440
بهينه سازي غير خطي بلند مدت فرازآوري مصنوعي با گاز در چاه هاي گازي داراي مشكل پديده تجميع مايعات
441
بهينه سازي غير خطي پاسخ زماني براي كنترل فركانس بار
442
بهينه سازي فازي بازآرايي سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و افزايش تعادل بار بر مبناي تئوري كلني مورچه ها
443
بهينه سازي فازي عملكرد مخازن سدها در شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: مخزن سد زاينده رود
444
بهينه سازي فاصله بين ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
445
بهينه سازي فاصله بين ميل مهارها با استفاده از اثر قوس شدگي خاك مطالعه موردي خط 2 قطار شهري مشهد
446
بهينه سازي فاصله طبقات فرعي در روش تخريب در طبقات فرعي (مطالعه موردي معدن چهارگنبد كرمان)
447
بهينه سازي فاكتور در توليد چدن نشكن به روش افزودن منيزيم در راهگاه
448
بهينه سازي فاكتورهاي موثر دركشت مخمر توليد كننده آنتي ژن هپاتيت در فرمانتور ده ليتري
449
بهينه سازي فر آيند هاي نفتي با استفاده از الگاريتم ژنتيك
450
بهينه سازي فرآيند اكستروژن الاستمرها
451
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون حرارتي و اثرات عمليات شيميايي سطحي تيتانيوم براي كاربرد بيو مواد
452
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون واكس پلي اتيلن پليمر كرمانشاه و بررسي اثر ميزان اكسيداسيون بر مورفولوژي واكس
453
بهينه سازي فرآيند انتخاب سطوح مبنا و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري براي قطعات استوانه اي با استفاده از چارت تلرانسي دوبعدي
454
بهينه سازي فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد ﴿Cold gas spraying﴾ با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
455
بهينه سازي فرآيند توليد الكل به روش تخميري با تاكيد بر امكانات داخلي
456
بهينه سازي فرآيند توليد تتراكلريد زيركونيوم بااستفاده از راكتور بستر سيال
457
بهينه سازي فرآيند توليد كيتوزان به روش بيولوژيكي
458
بهينه سازي فرآيند توليد گرافيكي به كمك ابزارهاي NVIDIA
459
بهينه سازي فرآيند توليد مانتو با لحاظ المانهاي بالانس خط توليد (مطالعه ي موردي كارخانهي سيوان)
460
بهينه سازي فرآيند جذب توسط نانوگرافن اكسايد عامل دار شده در حذف رنگزاي آبي بازي 41 از محيط هاي آبي
461
بهينه سازي فرآيند جوشكاري لوله ها به منظور كاهش تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
462
بهينه سازي فرآيند حذف پروتئين و چربي از آب پنير (از فرآيند بازيافت لاكتوز از آب پنير) مدل سازي، طراحي پيلوت پلنت
463
بهينه سازي فرآيند خشك كردن پاششي انجمادي پودر اسپينل (MgAl2O4 ) و بررسي تاثير آن در فرآيند تفجوشي
464
بهينه سازي فرآيند خشك كردن خمير مايه در خشك كن پيوسته بستر سيال
465
بهينه سازي فرآيند خنك كاري قالب هاي پلاستيك
466
بهينه سازي فرآيند ساخت محفظه احتراق موتورهاي توربيني
467
بهينه سازي فرآيند سنتز بلورهاي مايع مونومري از نوع 1 و 4 - فنيلني آروماتيك سه حلقه اي
468
بهينه سازي فرآيند فراز آوري با گاز پيوسته
469
بهينه سازي فرآيند كريستاليزاسيون كارناليت در معدن پتاس خوربيابانك
470
بهينه سازي فرآيند گياه معدني فلزات با ارزش باطله فرآوري معدن مس سرچشمه
471
بهينه سازي فرآيند متداول جداسازي Zr/Hf توسط يك استخراج كننده پايه فسفات
472
بهينه سازي فراز آوري مصنوعي با گاز و طراحي تجهيزات لازم در يكي از چاه هاي ميادين نفتي ايران
473
بهينه سازي فرازآوري مصنوعي با گاز به صورت پيوسته در شرايط وجود منبع گاز نامحدود
474
بهينه سازي فراكاوشي سيستم هاي چند مخزنه و بررسي اثر تغييرات اقليمي بر عملكرد آن ها
475
بهينه سازي فرايند آبكاري بر مدار چاپي ﴿PCB )
476
بهينه سازي فرايند استخراج بيوپليمركيتوزان از توده زيستي قارچ هاي زيگومايست
477
بهينه سازي فرايند بازيافت فيزيكي بطري هاي پلي استر به منظور كاربرد در توليد الياف نساجي
478
بهينه ‏سازي فرايند بخش اورژانس از طريق بهبود شاخص هاي سنجش كارايي
479
بهينه سازي فرايند پيوسته استري شدن 2- اتيل هگزانوئيك اسيد و 2- اتيل هگزانول، به عنوان يك نمونه از استرهاي سنگين در حضور كاتاليزور پاراتولوئن سولفونيك اسيد و سنتز تعدادي از استرهاي سنگين با استفاده از چربي كوهان شتر
480
بهينه سازي فرايند توليد آنزيم دكستراناز از طريق كشت غوطه ور در فرمانتور آزمايشگاهي توسط قارج Penicilium lilacinum
481
بهينه سازي فرايند توليد در صنعت فرآورده هاي نسوز با استفاده از روش طراحي آزمايش ها ﴿كاربرد موردي در شركت فرآورده هاي نسوز آذر﴾
482
بهينه سازي فرايند توليد شيشه بطر
483
بهينه سازي فرايند جذب/واجذب در حذف آلاينده هاي منتخب از فاضلاب با استفاده از نانوتيوب هاي كربني (CNTs)
484
بهينه سازي فرايند جوشكاري در مونتاژ قطعات بدنه فلزي ﴿كفي عقب﴾ خودرو جهت كاهش پيچيدگي
485
بهينه سازي فرايند حراري براي عمليات ماشين كاري به كمك مسائل معكوس انتقال حرارت
486
بهينه سازي فرايند خشك كردن جدايه هاي باسيلوسي با ويژگي هاي پروبيوتيكي به منظور افزايش زنده‌ماني و كيفيت محصول
487
بهينه سازي فرايند شوره زدايي ورق گالوانيزه و بهبود مقاومت خوردگي با اعمال پوشش كرومات سه ظرفيتي
488
بهينه سازي فرايند كالوانيزه كردن مايع در فولادهاي ساختماني
489
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪﭘﺎﺳﺨﻲ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي كيفي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
490
بهينه سازي فرم بدنه شناور از نقطه نظر كاهش مقاومت
491
بهينه سازي فرم بدنه شناور جابجايي از منظردرياماني
492
بهينه سازي فرمولاسيون جوهر مشكي در حضور پيگمت هاي مختلف و بررسي خواص ظاهري آن
493
بهينه سازي فرمولاسيون چسبهاي پايه اپوكسي جهت اتصال قطعات كامپوزيت از جنس رزين اپوكسي/ الياف كربن به فلز از جنس فولاد ضد زنگ
494
بهينه سازي فرمولاسيون محصولات و توليد روغن هاي روانساز
495
بهينه سازي فرمولاسيون محيط كشت قارچ موكوراينديكوس به منظور حداكثر كردن توليد كيتوزان
496
بهينه سازي فرمولاسيون و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي سس سالاد شيرازي
497
بهينه سازي فضاي داخلي تريلر براي حمل 2 اسب در اژايران
498
بهينه سازي فضاي داخلي يخچال خانگي
499
بهينه سازي فضاي كاري اتوبوس از طريق طراحي ارگونوميكي
500
بهينه سازي فضاي كالبدي بخش مراقبت ويژه با رويكرد كاهش استرس پرسنل )با استفاده از سيستم مقايسه موردي بخش مراقبت ويژه در دو بيمارستان شفا و بوعلي سينا در شهر ساري( ( )RTLS
501
بهينه سازي فن كولر آبي جهت عملكرد مناسب كولر
502
بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازياب حرارت
503
بهينه سازي فني - اقتصادي سيستمهاي ذخيره انرژي
504
بهينه سازي فني – اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده ار اگزرژي انهدامي در تابع هدف
505
بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از سيستم هاي ذخيره ساز انرژي TES
506
بهينه سازي فني اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي
507
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل تركيب يميكروتوربين-پيل سوختي
508
بهينه سازي فني- اقتصادي سيكل توربين گاز با خنك كاري توسط سيستم جذبي
509
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل نيروگاه بخار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
510
بهينه سازي فني- اقتصادي لوله هاي گرما در كاربرد تهويه مطبوع
511
بهينه سازي فني اقتصادي مبادله كنهاي گرماي هوا - هوا
512
بهينه سازي فني اقتصادي مصرف سوخت در ايستگاه هاي افزايش فشار خطوط انتقال گاز طبيعي
513
بهينه سازي فني اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
514
بهينه سازي فني پره توربين بادي كوچك
515
بهينه سازي فني و اقتصادي بازتواني سيكل نيروگاه بخار
516
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي آب - آب
517
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ هاي حرارتي جذبي آب و ليتيم برمايد
518
بهينه سازي فني و اقتصادي روش هاي كويلي ﴿چيلر تراكمي ﴾در خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور در توربين گازي
519
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستم گرمايش از كف
520
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستمهاي توليد همزمان برق (فتوولتائيك) و حرارت خورشيدي
521
بهينه سازي فني و اقتصادي شبكه تبارنگرهاي حرارتي با استفاده از تكنولوژي پيچ
522
بهينه سازي فني و اقتصادي مبدل حرارتي دسيكنت
523
بهينه سازي فني و اقتصادي مديريت خوردگي در صنعت پالايشگاهي
524
بهينه سازي فني و اقتصاديمحدودساز جريان خطا (FCL) با حضور منابع توليد پراكنده
525
بهينه سازي فني واقتصادي بويلربازياب حرارتي بااحتراق كمكي
526
بهينه سازي فني واقتصادي شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس روش پينچ و اگزرژي
527
بهينه سازي فواصل بين مهارهاي پيش كشيده در تثبيت ديواره هاي گود با استفاده از روش هاي عددي
528
بهينه سازي فورج نهائي پره كمپرسور موتور هوائي
529
بهينه سازي فيزيولوژيكي و ژنتيكي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط ميكروارگانيسم ها
530
بهينه سازي فيلترهاي فضايي موجك بر اساس آنتروپي
531
بهينه سازي فين تيغه اي (Plate) در حجم ثابت براي ماكزيمم نرخ انتقال حرارت
532
بهينه سازي قاب پرس هاي شكل دهي با هدف كاهش وزن
533
بهينه سازي قاب فولادي با اعضاي اينرسي متغير در حالت سه بعدي با تاكيد بر سطح عملكرد
534
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم بيگ بنگ - بيك كرانچ
535
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه بر مبناي هزينه
536
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با الياف FRP بر مبناي شاخص خسارت
537
بهينه سازي قاب هاي ساختماني براي ظرفيت كمانش غير الاستيك
538
بهينه سازي قاب هاي فولادي با سيستم هاي مهاربندي مگا با استفاده از الگوريتم ژنتيك
539
بهينه سازي قاب هاي فولادي مهار بندي شده با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch
540
بهينه سازي قابليت اطمينان با استفاده از افزونگي به همراه روش حل در سيستم هاي سري - موازي
541
بهينه سازي قابليت اطمينان در تامين تقاضاي مشتريان با در نظر گرفتن انبارهاي متقاطع در زنجيره تامين
542
بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات (مطالعه موردي محصولات خودرويي)
543
بهينه سازي قابليت اطمينان سيستمهاي تعميرپذيربا بكارگيري شبكه هاي عصبي فازي در تحليل وپيشبيني شكست
544
بهينه سازي قابليت اطمينان و پايداري سيستم پخش شبكه هاي تلويزيوني
545
بهينه سازي قابليت اعتماد در سيستم توليد سلولي با استفاده از توزيع مختلط وايبال
546
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با استفاده از تخصيص اجزاء محدود مازاد با انتخاب چند گانه اجزاء
547
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با اهداف چند گانه و تخصيص اجزاي مازاد در شرايط عدم قطعيت از قابليت اعتماد آن ها
548
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با ساختار اجزاي مازاد و در نظرگرفتن تابع توزيع طول عمر متفاوت براي اجزا در هر زير سيستم
549
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با اجزاء وابسته با استفاده از مسئله تخصيص اجزاء مازاد
550
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با استفاده از ارزش زماني پول و الگوريتم رقابت استعماري
551
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم هاي چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازي براي احتمال وقوع حالت هاي مختلف هريك از اجزاء
552
بهينه سازي قالب هاي پيش فرم براي قطعات H شكل با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
553
بهينه سازي قالب و فرآيند اكستروژن ميله هاي توپر با مقطع دايره اي با نرم افزار آباكوس و روش هاي فرا ابتكاري
554
بهينه سازي قطر لوله مغزي در جريان گذار از مخزن
555
بهينه سازي كابين آسانسور 4 نفره
556
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد ﴿La0.6 Ca0.4 Fe0.8Ni0.2O3﴾ با استفاده از امواج ماكروويو
557
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه باريوم
558
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه ي لانتانيوم
559
بهينه سازي كاتدهاي پيل سوختي اكسيد جامد بر پايه لانتانيوم توسط امواج مايكروويو
560
بهينه سازي كاربرد كود زيستي از توباكتر و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو
561
بهينه سازي كاربري اراضي با برنامه ريزي خطي ﴿مطالعه موردي : شهرستان يزد
562
بهينه سازي كامپيوتري اتصال بادبزنها در شبكه هاي تهويه
563
بهينه سازي كاهش انرژي صوتي از طريق بررسي عددي انتشار موج اكوستيكي درون عايق صوتي تقويت شده با نانولوله هاي كربني
564
بهينه سازي كاهش دهنده هاي سخت افزاري حداكثر به متوسط در سيگنالهاي OFDM
565
بهينه سازي كدها در نسل سوم
566
بهينه سازي كربوكسي متيل سلولز ﴿ ‍CMC ) در برابر عوامل ميكروارگانيسم با هدف ارتقاء كيفيت حفاظتي اين پليمر براي نسخ خطي
567
بهينه سازي كش محتوا در لبه ي شبكه هاي بي سيم با استفاده از يادگيري چندعامله و نظريه بازي ها
568
بهينه سازي كشت بافت گياه بومادران Achillea biebersteinii و شناسايي تركيبات موثره آن در كرمانشاه
569
بهينه سازي كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي - روغني بالنگوي شهري Lallemantia iberica)
570
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
571
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
572
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژن گزارشگر GUS در گياه يونجه (Medicago Sativa)
573
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژنهاي gus و bar به مريستم ساقه و جنين كامل ذرت با استفاده از تفنگ ژني و الكتروپوريشن
574
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان ژن گزارشگرGUS درگياه نخود(Cicer arietinum)
575
بهينه سازي كشت بافت وباززايي از گياه مرزه
576
بهينه سازي كشت كالوس در شاهي (Lepidium Sativum) به منظور توليد موسيلاژ
577
بهينه سازي كشت مريستم و القاء كالوس در گياه سيب زميني )Solanum tuberosum(
578
بهينه سازي كشف اطلاعات از مستندات نيمه ساختار يافته XML
579
بهينه سازي كفايت شبكه ميكروگريد در حضور خودروهاي الكتريكي هيبريدي
580
بهينه سازي كلاه ايمني موتور سواري
581
بهينه سازي كلكتور سهموي خطي خورشيدي با استفاده از الحاق قطعات در داخل لوله كلكتور
582
بهينه سازي كلكتورهاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
583
بهينه سازي كلكتورهاي سهموي خطي
584
بهينه سازي كم آبياري بر اساس توابع توليد، هزينه و قيمت گندم در استان يزد (دشت يزد - اردكان )
585
بهينه سازي كمپرسور محوري زير صوت
586
بهينه سازي كمي و تخصيص بار آلودگي رودخانه- مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
587
بهينه سازِي كنترل توان در شبكه هاي بي سيم رله مبتني بر OFDMA
588
بهينه سازي كنترل قابل تطبيق موتورهاي احتراق داخلي
589
بهينه سازي كنترل كننده مقاوم مود لغزشي براي سيستم سطع مايع غير خطي با اسنفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
590
بهينه سازي كنترل كننده ها توسط الگوريتم بهينه سازي فاخته در يك ريزشبكه تركيبي در حضور چرخ طيار به منظور كنترل فركانس
591
بهينه سازي كنترل كوادروتور مجهز به سيستم تنظيم زاويه تراست در شرايط يك موتور خاموش
592
بهينه سازي كنترل نيمه فعال سازه ها با استفاده از مصالح هوشمند
593
بهينه سازي كوره دوار سيمان بوسيله الگوريتم ژنتيك
594
بهينه سازي كوره كو پل ذوب چدن
595
بهينه سازي كولر آبي 3500
596
بهينه سازي كولر آبي اتومبيل و ساخت يك نمونه
597
بهينه سازي كولر هاي گازي
598
بهينه سازي كويلر جهتي خط شاخه تحليل، طراحي و ساخت
599
بهينه سازي كيفيت خاكستر پوسته برنج و بررسي دوام بتنهاي ساخته شده از آن در برابر نفوذ يونهاي كلرايد و خوردگي
600
بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و برنامه ريزي آرماني ﴿مطالعه موردي : شركت خدمات مسافرتي و گردشگري گنو كيش﴾
601
بهينه سازي كيفيت فرآيند (يا محصول ) از طريق طراحي ماتريسي آزمايش ها و كاربرد تابع زيان
602
بهينه سازي كيفيت ماشينكاري فولاد6 AISID، با طراحي آزمايش مناسب تجزيه و تحليل تاثير پارامترهاي ماشينكاري
603
بهينه سازي گاردان پيكان و تدوين اصول و مباني طراحي گاردان خودرو
604
بهينه سازي گاز سوز كردن پيكان 1600cc با سوخت گاز مايع
605
بهينه سازي گام ها در راه رفتن تمام جهته ي ربات هاي دوپا با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي چند هدفي پويا
606
بهينه سازي گچ در سيمانهاي مخلوط
607
بهينه سازي گداخت دوتريوم - دوتريوم در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF1
608
بهينه سازي گذردهي در شبكه هاي بي سيم با استفاده از كدبندي، مدولاسيون و توان ارسالي وفقي
609
بهينه سازي گسترش وظيفه كيفيت (QFD) براي طراحي معمول
610
بهينه سازي گستره پرده آب بند سد شيرين آب با توجه به مشخصات زمين شناسي مهندسي سنگ پي
611
بهينه سازي گشتاور استاتيكي و انتخاب موتور ربات ها با پيكربندب مختلف با كاربرد در چيدن ميوه هاي درختي
612
بهينه سازي گفتارساز
613
بهينه سازي گيت هاي پايه و تمام جمع كننده سه مقداري با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله ي كربني
614
بهينه سازي لايه چيني پوسته كروي نانو كامپوزيتي
615
بهينه سازي لايه هاي فوتورسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
616
بهينه سازي لايه هاي فوتوسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
617
بهينه سازي لرزه اي سازه هاي فولادي خمشي با در نظر گرفتن قيود آسيب احتمالي
618
بهينه سازي لعاب فلز مورد مصرف در ايران
619
بهينه سازي ليچينگ آهن از لجن كنورتور ذوب آهن اصفهان
620
بهينه سازي ماتريس پيش كدگذار در تخمين توزيع - شده روي شبكه هاي حسگر بيسيم
621
بهينه سازي ماركر با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
622
بهينه سازي ماشين لباس شويي سطل خانگي
623
بهينه سازي ماشينكاري گوشه ها در واير كات
624
بهينه سازي مبادله كن حرارتي پوسته لوله بر اساس تئوري ساختاري به كمك الگوريتم ژنتيك
625
بهينه ‏سازي مبتني بر جست ‏و جو در تبديل مدل براي مسئله تخصيص مسئوليت به كلاس‏ها
626
بهينه سازي مبدل پيزو- مگنتواستركتيو جهت برداشت انرژي ارتعاشي با محرك مغناطيسي خارجي
627
بهينه سازي مبدل حرارتي بستر سيال دوره اي
628
بهينه سازي مبدل حرارتي صفحه اي به كمك تئوري آشوب
629
بهينه سازي مبدل حرارتي هوا خنك با استفاده از الگوريتم هوشمند زنبور عسل مصنوعي ABC
630
بهينه سازي مبدل هاي حرارتي با رويكرد حرارتي و هيدروليكي
631
بهينه سازي مبدل هاي هوا خنك به روش الگوريتم مورچگان
632
بهينه سازي متغيرهاي پيش عمليات شيميايي و آبكافت آنزيمي مواد ليگنوسلولزي
633
بهينه سازي متغيرهاي ماشين ريسندگي اصطكاكي به كمك طرح آماريBox & Hunter
634
بهينه سازي محاسبات در مدلسازي انتشار امواج لرزه اي صوتي در راستاي مهاجرت زمان معكوس پيش برانبارش
635
بهينه سازي محدب
636
بهينه سازي محدوده استخراج معادن زيرزميني در كانسارهاي فلزي پرشيب
637
بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز با بيشينه كردن همزمان سود و تناژ كانسنگ
638
بهينه سازي محدوده نهايي معادن زيرزميني در كانسارهاي رگه اي
639
بهينه سازي محدوده نهايي معدن سنگ آهن گل گهر به روش سه بعدي لرچ و گروسمن
640
بهينه سازي محرك الكتروهيدروليك با كاربست معيار مجذوري
641
بهينه سازي محفظه اي احتراق موتورهاي ديزل به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش الاينده ها
642
بهينه سازي محل استقرار توربين هاي بادي بااستفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فاخته و رقابت استعماري
643
بهينه سازي محل استقرار مفصل مصنوعي ران
644
بهينه سازي محل چاه با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
645
بهينه سازي محل سنسورهاي پيزوالكتريك بر مبناي انتشار امواج لمب در تشخيص خرابي هاي مكانيكي
646
بهينه سازي محل قرارگيري و كنترل سازه هاي هوشمند ﴿تعداد محدود سنسور و ميراگر و ..﴾به روش بهينه سازي گروه ذرات
647
بهينه سازي محل و مسير حفاري هاي تكميلي بر اساس اطلاعات ميداني حاصل از روش هاي MWD-LWD باارائه مطالعه موردي
648
بهينه سازي محيط كشت هانسنولا پليمورفا جهت توليد آنزيم اندوگلوكاناز II
649
بهينه سازي مخزن در شبكه ي عصبي حالت انعكاسي
650
بهينه سازي مخلوط آغازگرها در فرايند پليمريزاسيون وينيل كلرايد
651
بهينه سازي مدار فلوتاسيون آپاتيت معدن فسفات اسفوردي
652
بهينه سازي مدارات آسنكرون سنتز شده توسط ابزار سنتز Persia با استفاده از تكنيكهاي كامپايلري و سنتز سطح بالا
653
بهينه سازي مدارهاي حسابي به‌صورت خودكار بر اساس توصيف سطح بالاي آن‌ها
654
بهينه سازي مدارهاي محاسباتي و تحمل پذيري نقص درتكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي
655
بهينه سازي مدارهاي ناهمگام به روش Slack Matching
656
بهينه سازي مدل بهره برداري از سد زاينده رود بروش برنامه ريزي پويا
657
بهينه سازي مدل پيشگوي مناطق مستعد كاني زائي بر اساس كنترل كننده هاي زمين شناسي و ناهنجاري هاي ژئوشيميايي در ناحيه اهر
658
بهينه سازي مدل چند جسمي جاذب انرژي s شكل به كمك الگوريتم تراكم ذرات اصلاح يافته
659
بهينه سازي مدل رياضي بيماريهاي واگيردار
660
بهينه سازي مدل رياضي و اندازه گيري تجربي مقدار كمي عنصر بور در فولادها به روش نوترون اتو راديوگرافي
661
بهينه سازي مدل ساده سازي شده بدنه خودرو با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
662
بهينه سازي مدل هاي خطي نادقيق با تبديل آنها به مسائل برنامه ريزي خطي قطعي
663
بهينه سازي مدل ولتاژ خروجي پيل سوختي پليمري با بكارگيري الگوريتم مجموعه ذرات و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك
664
بهينه سازي مدلي غير خطي و آشوب گونه از پاسخ شبكيه ي چشم به تابش نور منقطع
665
بهينه سازي مدول، شافت و ياتاقان غلطشي براي چرخدنده ساده از طريق الكوريتم ‍‍ژنتيك
666
بهينه سازي مدولاسيون دمايي جهت تحليل سريع و توان پايين گاز با استفاده از حسگرهاي اكسيد فلزي
667
بهينه سازي مديريت ارتباط مشتري در بانكداري الكترونيك بااستفاده از الگوريتم مورچه مبني برخوشه بندي داده كاوي
668
بهينه سازي مديريت انرژي در خانه هاي هوشمند درحضور ماشين هاي نقليه هيبريدي
669
بهينه سازي مديريت بار با تكنيك هاي چندهدفه (MCDM)
670
بهينه سازي مديريت ريسك در شبكه هاي كامپيوتري توسط رده بندي تركيبي
671
بهينه سازي مديريت سوخت در راكتور US-APWR با استفاده از الگوريتم ژنتيك
672
بهينه سازي مديريت سوخت راكتور هسته اي PWR با استفاده از شبكه هاي عصبي
673
بهينه سازي مديريت سوخت قلب راكتور VVER-1000 با استفاده از شبكه هاي عصبي و اتوماتاي سلولي
674
بهينه سازي مديريت سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر با استفاده از الگوريتم PSO
675
بهينه سازي مذاكرات الكترونيكي مبتني بر دو سطح عامل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
676
بهينه سازي مرحله تخمير اكسيداتيو در فرآيند توليد چاي سياه ايراني
677
بهينه سازي مرحله خوشه بندي و باز تركيب در روش سنتز تجزيه مبتني بر داده در مدارهاي ناهمگام
678
بهينه سازي مسئله تعيين اندازه ناوگان ريلي
679
بهينه سازي مسائل به روش الگوريتم ژنتيك
680
بهينه سازي مسائل مالي بورس با استفاده از آنتروپي
681
بهينه سازي مسائل مكانيابي مسيريابي با دپوي سيار در شرايط عدم قطعيت
682
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازي با اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
683
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازيبا اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
684
بهينه سازي مسير AGV در كارخانه با استفاده از الگوريتم گرگ هاي خاكستري
685
بهينه سازي مسير اگزوز موتور MG16-GD براي افزايش بازده حجمي و كاهش نوفه
686
بهينه سازي مسير بارگذاري در فرآيند هيدروفرمينگ اتصالات Tشكل
687
بهينه سازي مسير چاه هاي افقي و جهت دار در حالت سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
688
بهينه سازي مسير حركت پرنده بدون سرنشين در شبكه هاي مخابرات رله اي چند آنتي متحرك
689
بهينه سازي مسير حركت در شبكه اي از ربات هاي متحرك زميني و هوايي در زمينه ارتباطات و حمل و نقل
690
بهينه سازي مسير حركت ربات ها در ساختار رهبر و پيرو بدون برخورد به مانع با روش هاي ARO و Simulated Annealing و پياده سازي آن بر روي ربات هاي e-Puck
691
بهينه سازي مسير حركت ميله و بدن وزنه بردار در حركت يك ضرب وزنه برداري و تحليل بيومكانيكي آن
692
بهينه سازي مسير راكت هاي چندمرحله اي
693
بهينه سازي مسير ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با كمك كنترل بهينه
694
بهينه سازي مسير ربات انعطاف پذير با پايه متحرك به روش كنترل بهينه
695
بهينه سازي مسير ربات متحرك با اعضاي الاستيك با استفاده از روش پونترياگين
696
بهينه سازي مسير رباط لينك الاستيك تحت ماكزيمم بار ديناميكي به روش ژنتيك الگوريتم
697
بهينه سازي مسير يك ربات تحت ماكزيمم بار ديناميكي
698
بهينه سازي مسير يك موشك بالستيك جهت رسيدن به برد ماكزيمم
699
بهينه سازي مسير يك موشك كروز ضد كشتي
700
بهينه سازي مسيرهاي سيستم اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده و GLS
701
بهينه سازي مسيريابي در شبكه هاي بي سيم مبتني بر zigbee/IEEE 802.15.4 با هدف كاهش مصرف انرژي
702
بهينه سازي مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از روش تئوري بازيها
703
بهينه سازي مشاركتي تركيب كمپوست بقاياي باقلا با استفاده از اقدام پژوهي مشاركتي و...
704
بهينه سازي مشخصات كيفي قطعات خودرو با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات در كارخانه پلي اوره نان
705
بهينه سازي مشخصات محصول با استفاده از تكنيكهاي حل خلاق مساله(روي يك محصول و سازمان خاص)
706
بهينه سازي مشعلهاي اتمسفريك
707
بهينه سازي مصارف انرژي و استفاده از انرژي خورشيدي در يك واحد مسكوني و يلايي
708
بهينه سازي مصرف آب در ايران
709
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحد هاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
710
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحدهاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
711
بهينه سازي مصرف انرژي آسياب هاي كارخانه سيمان كرمان
712
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه لاستيك
713
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي درسيستمهاي سرمايشي با استفاده از كنترل كننده هايWavelet-Neuro-PID
714
بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
715
بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل درون شهري تهران
716
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان و ارائه طرحي مناسب در اين راستا جهت كاربري جديد ساختمان اقبال
717
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني و اداري
718
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختماني با نماي متحرك
719
بهينه سازي مصرف انرژي در سرويس دهنده هاي كلاستري مراكز داده با استفاده از حلقه كنترل فيدبك
720
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي دسترسي راديوئي ابري (C-RAN)
721
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي رله دوسويه چند آنتني
722
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند توليد منو اتيلن گلايكول پتروشيمي مرواريد با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي در قالب آناليز اكسرژي
723
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند ذوب و ريخته گري شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
724
بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانجات صنعتي به كمك جابجائي زماني بار
725
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
726
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
727
بهينه سازي مصرف انرژي در يخچال فريزر خانگي، در شرايط استفاده از مبرد .....
728
بهينه سازي مصرف انرژي ديگهاي بخار نيروگاهي
729
بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با كنترل بهينه پمپهاي آب گرم
730
بهينه سازي مصرف انرژي شبكه هاي IP بااستفاده از مهندسي ترافيك
731
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي ممنوعه
732
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از بررسي ديناميك طولي حركت قطار و شرايط محيطي
733
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با روش يادگيري تقويتي
734
بهينه سازي مصرف انرژي قطارهاي برقي با درنظر گرفتن مسير حركت
735
بهينه سازي مصرف انرژي يك ريز شبكه تجاري
736
بهينه سازي مصرف اوره در چاپ راكتيو
737
بهينه سازي مصرف توان در درياچه هاي هوشمند
738
بهينه سازي مصرف توان در سيستمهاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشينهاي مجازي
739
بهينه سازي مصرف حلال واحد DB / PMN
740
بهينه سازي مصرف در موتورهاي بنزيني
741
بهينه سازي مصرف سوخت داخلي كمپرسورهاي خطوط انتقال گاز
742
بهينه سازي مصرف سوخت در بخاري گاز سوز دودكش دار خانگي
743
بهينه سازي مصرف سوخت در خطوط كشتيراني
744
بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي تركيبي الكتريكي موازي با استفاده ازاطلاعات مسير
745
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
746
بهينه سازي مصرف سوخت در لكوموتيوهاي ديزل الكتريك
747
بهينه سازي مصرف سوخت كشتيها
748
بهينه سازي مصرف سوخت موتور XU7JP4L3 با استفاده از سيستم متغير سوپاپها
749
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها در مشعل هاي گازسوز
750
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش توليد آلاينده ها در ماشين آلات نيمه سنگين و سنگيني وزارت راه و ترابري
751
بهينه سازي مصرف سيانور، آهك و پارامترهاي فرآيند سيانوراسيون نمونه معدن چاه خاتون مجتمع طلاي موته در مقياس آزمايشگاهي
752
بهينه سازي مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري مس بوانات
753
بهينه سازي مصرف نرم كنهاي سيليكوني كاتيوني بر روي پارچه استر - ويسكوز
754
بهينه سازي مصرف نسوز در صنعت سيمان و بررسي استفاده از نسوز هاي دور ريز كوره دوار سيمان
755
بهينه سازي معكوس مسائل شبكه: مسئله ي جريان با كمترين هزينه و مسئله ي بيشينه جريان در شبكه
756
بهينه سازي معماري حافظه‌نهان دنباله‌اي و واحدهاي مديريتي آن
757
بهينه سازي معماري نرم افزار رفتار عامل بر اساس مدل مبتني بر انگيزه، با الگوگيري از فيزيولوژي موجودات زنده
758
بهينه سازي مقاطع فولادي سرد نورد شده تحت خمش
759
بهينه سازي مقاطع قوطي تبر چند لايه اي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش و استحكام
760
بهينه سازي مقاومت ضربه پارچه هاي حلقوي پودي نايلون 6،6 فوق مستحكم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
761
بهينه سازي مقدار گاز تزريقي در گاز ليفت
762
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
763
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
764
بهينه سازي مقيد در توابع مجموعه مقدار با استفاده از فضاي تصوير
765
بهينه سازي مكان مش هاي روش اختلاف محدود با استفاده از شار الحاقي
766
بهينه سازي مكان هاي تزريق سيستم هاي ضدعفوني كننده در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍ژنتيك با اهداف اقتصادي و زيست محيطي Optimization of Disinfection Injection Locat
767
بهينه سازي مكان و جريان سيم پيچ هاي قطبي توكامك دماوند
768
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم ازدحام ذرات و شبكه هاي عصبي مصنوعي
769
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم بهينه سازي PSO
770
بهينه سازي مكانيابي – موجودي قطعات يدكي با زنجيره ماركف
771
بهينه سازي مكانيزم سيستم تعليق خودرو
772
بهينه سازي مكانيزم هاي احتراق متان توسط الگوريتم ژنتيك
773
بهينه سازي مكانيكي پل ايمپلنت دنداني
774
بهينه سازي مكانيكي ساختار داربست پايه كيتوسان-ابريشم جهت كاربرد در مهندسي بافت ناي
775
بهينه سازي مكانيكي كاتاليست در اگزورز خودروها
776
بهينه سازي منابع حرارتي در فين به روش ساختاري
777
بهينه سازي منافع طرفين دعاوي در پروژه هاي عمراني با استفاده از نظريه بازيها
778
بهينه سازي منحني بهره تقويت كننده هاي رامان فيبر نوري به روش حساب تغييرات
779
بهينه سازي منحني بهره ي تقويت كننده ي رامان فيبر نوري با استفاده از روش حساب وردشي و اثر تعداد پمپ بر واريانس بهره
780
بهينه سازي منيفولد هواي موتور XU7/L3
781
بهينه سازي مهارهاي موج شكن شناور
782
بهينه سازي مواد مركب با استفاده از الگوريتم هاي نوين و مبتني بر معيار شكست
783
بهينه سازي موتور شارسوئيچ شونده آهنربا دائم براي بكارگيري در خودروي هيبريد سري
784
بهينه سازي موتورهاي جستجو
785
بهينه سازي موج ارسالي در رادار پالسي به وسيله الگوريتم ژنتيك
786
بهينه سازي موجودي اوراق بهادار با استفاده از اصل كاگسيمم آنتروپي , optimal portfolio using the maximum entropy principle
787
بهينه سازي موقعيت ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري
788
بهينه سازي موقعيت ايستگاهها در راه آهن
789
بهينه سازي موقعيت ايستگاههاي اتوبوس درون شهري
790
بهينه سازي موقعيت سنسورها و عملگرها در كنترل دسته اي انرژي پتانسيل آكوستيكي يك محفظه بسته
791
بهينه سازي موقعيت قرارگيري ميراگرهاي ويسكوز در قابهاي دو بعدي با استفاده از روش طراحي براساس تغييرمكان مستقيم
792
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي باران سنجي حوضه ي گاوخوني با استفاده از تئوري آنتروپي انتقال اطلاعات و الگوريتم فاخته
793
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي هيدرومتري (آب سنجي) با استفاده از تئوري آنتروپي و الگوريتم خفاش (مطالعه موردي: حوضه ي كرخه)
794
بهينه سازي موقعيت مكاني و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
795
بهينه سازي موقعيت ميراگرهاي نيمه فعال در ساختمان هاي بلند
796
بهينه سازي موقعيت نصب بادبزن¬هاي سقفي(مطالعه موردي تونل قلاجه)
797
بهينه سازي موقعيت و تعداد ميراگر MR در سازه هاي فضاكار
798
بهينه سازي موقعيت و جريان سيم پيچ هاي ميدان قطبي توكامك دماوند توسط الگوريتم تكاملي
799
بهينه سازي موقعيت و طراحي نگهدارنده ي اگزوز خودرو
800
بهينه سازي موقعيت و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان نا ماندگار در سيستم هاي هيدروليكي تحت فشار با منطق فازي
801
بهينه سازي موقعيت واحد تصميم‌گيري به عنوان هدف دوم در ارزيابي متقاطع تحليل پوششي داده‌ها
802
بهينه سازي مولد بخار عمودي با استفاده از روش كمينه سازي توليد آنتروپي و الگوريتم ژنتيك
803
بهينه سازي ميان لاي هاي براي شبك ههاي WiMax
804
بهينه سازي ميدان جريان خنك كاري پيل سوختي غشا پليمري
805
بهينه سازي ميرايي سيال هوشمند در سيستم تعليق پلتفرم كلاس ب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
806
بهينه سازي ميزان مصرف سوخت دامپتراك در معادن روباز مطالعه موردي: معدن گل گهر شماره 3 سيرجان
807
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق آويشن توسط روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
808
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق نعنا با استفاده از روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
809
بهينه سازي ميكروكانال جاذب گرمايي دو رديفه با استفاده از نانوسيال
810
بهينه سازي ميل لنگ موتور تك سيلندر چهار زمانه با توجه به بارگذاري ديناميكي به منظور بهبود عمر خستگي و كاهش وزن ميل لنگ
811
بهينه سازي نانوذرات غير يوني حاوي اسانس پونه جهت بررسي خواص آنتي اكسيداني با هدف اثرگذاري بر رده سلولي سرطان
812
بهينه سازي ناوگان هاي تجارتي با معيارهاي اقتصادي
813
بهينه سازي نحوه استفاده از نور طبيعي در جداره بيروني مسكن عرفي در مشهد
814
بهينه سازي نحوه فراگيري سيم آلياژهاي حافظه دار در يك ورق كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش آزاد
815
بهينه سازي نحوه قرارگيري الياف حافظه دار در يك استوانه كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش
816
بهينه سازي نرخ ترافيك فروسو در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري (C-RAN) با بكارگيري پرتودهي تنك
817
بهينه سازي نرخ كاشت در نهال كاري هوايي
818
بهينه سازي نشان گذاري هاي دايروي و شعاعي به منظور استفاده در تصويربرداري MRI از قلب
819
بهينه سازي نظارت بر كارايي در شبكه هاي IP با طراحي و شبيه سازي يك سيستم مبتني بر عامل هاي سيار در شبكه هاي فعال
820
بهينه سازي نگاشت هاي مجموعه – مقدار و نابرابري هاي شبه تغييراتي برداري
821
بهينه سازي نگهداري چوبي در معادن
822
بهينه سازي نگهداري و تعميرات با توجه به فاكتورهاي RAMS مطالعه مورد توربو شارژ لكوموتيو
823
بهينه سازي نمايه ي شدت تابش هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG و بررسي امكان جبران اثر Walk-off در تابش توليد شده
824
بهينه سازي نمك زدايي سفالينه هاي تاريخي بدون لعاب براساس آناليز پديده انتقال جرم در سيستم غوطه وري
825
بهينه سازي نمونه حجمي ابر رسانا و بررسي اثر ماكروويو بر روي آن و ساخت سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
826
بهينه سازي نمونه رايج آپارتمان مسكوني براي رسيدن به منطقه آسايش به شيوه طراحي غير فعال در اصفهان
827
بهينه سازي نمونه گيري تطبيقي براي نمودارهاي كنترل كيفيت T- هتلينگ
828
بهينه سازي نويز داخل كابين خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك با روش پاسخ سطح
829
بهينه سازي نيازهاي مشتري در روش گسترش فعاليتهاي كيفي ﴿QED﴾ با استفاده از روشهاي رياضي
830
بهينه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي
831
بهينه سازي نيروگاههاي فسيلي ( سوخت گازي ) با استفاده از انرژي خورشيدي
832
بهينه سازي نيروي نورد نامتقارن ترمومكانيكال ورق فولاد ميكروآلياژي
833
بهينه سازي هزينه استحصال و استفاده از انرژي با قابليت بازتوليد در صنعت حمل و نقل ريلي شهري
834
بهينه سازي هزينه انرژي در ريزشبكه هاي با چند حامل انرژي
835
بهينه سازي هزينه پرو‍‍‍ژه هاي عمراني با در نظر گرفتن عامل تورم در برنامه ريزي پروژه
836
بهينه سازي هزينه ضمانت نامه تحت تاثير عوامل انساني
837
بهينه سازي هزينه ي ساخت موج شكن توده سنگي با استفاده از حل كننده ي ديكاپت در نرم افزار گمز و الگوريتم ژنتيك
838
بهينه سازي هزينه يابي چرخه ي حيات - كيفيت بلوك هاي كف پوش شهري با بهره گيري از مصالح سبز
839
بهينه سازي هم زمان جانمايي و اندازه لوله هاي شبكه هاي آبرساني با استفاده از الگوريتم سيستم مورچگان
840
بهينه سازي هم سويي تداخل با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
841
بهينه سازي همزمان اندازه، شكل و توپولوژي خرپاها با استفاده از روش الگوريتم گروه ذرات
842
بهينه سازي همزمان در جايابي واحدهاي اندازه گيري فازوري و طراحي سيستم ارتباطي آن در شبكه هاي WAMS
843
بهينه سازي همزمان راندمان و ضريب قدرت موتور القائي در بارهاي كمتر از نامي توسط يك روش كنترل هوشمند
844
بهينه سازي همزمان هزينه هاي موجودي قطعات يدكي، نگهداري و تعميرات مبتني بر پايش وضعيت و برنامه ريزي توليد
845
بهينه سازي هندسه پروتز مفصل زانوي مصنوعي در جهت كاهش سايش با استفاده از روش اجزاء محدود
846
بهينه سازي هندسه چاههاي حرارتي مستطيلي شكل در ابعاد ميكرو با استفاده از روش ساختارها
847
بهينه سازي هندسه دهانه ورودي S-شكل باهدف كاهش افت فشار كل و بهبود يكنواختي جريان
848
بهينه سازي هندسه ربات بالا رونده از پله جهت كاهش لغزش
849
بهينه سازي هندسه ستون هاي سنگي در معادن زيرزميني اتاق و پايه
850
بهينه سازي هندسه عقب مدل ساده خودرو با در نظرگرفتن پارامترهاي آيروديناميكي و آكوستيكي
851
بهينه سازي هندسه و ميزان سطح مقطع المان هاي سازه هاي فضا كار چليكي
852
بهينه سازي هندسه، شكل و ابعاد شاتون يك خودرودر شرايط بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
853
بهينه سازي هندسي پمپ حرارتي زمين گرمايي به منظور بهبود عملكرد آن
854
بهينه سازي هندسي جاذب هاي انرژي تركيبي مقاطع دايره اي و مربعي براي قابليت جذب انرژي عددي و تجربي
855
بهينه سازي هندسي چندراهه ورودي موتور پرايد انژكتوري جهت افزايش راندمان حجمي
856
بهينه سازي هواگرمكن خورشيدي
857
بهينه سازي هوشمند انرژي برپايه مديريت كار آمد انرژي ها ي تجديد پذير در خانه هوشمند
858
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
859
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
860
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
861
بهينه سازي هويت برند با رويكرد ايجاد تجربه ي كاربري مطلوب براي يك گافي شاپ در شهر اصفهان
862
بهينه سازي هيدروديناميكي فرم هندسي بدنه كشتي
863
بهينه سازي هيدروديناميكي، سازه اي و ارتعاشي پروانه كشتي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
864
بهينه سازي هيدروسيستمها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل ﴿ HBMO )
865
بهينه سازي و آناليز حساسيت ربات هاي انعطاف پذير
866
بهينه سازي و آناليز حساسيت سازه هاي جدار نازك با هسته هاي ساندويچي و FGF دو جهته تحت بارهاي ضربه اي
867
بهينه سازي و اتوماسيون كامپيوتري يك سيستم شمارش داخلي سنتيلاتوري مايع براي كاربردهاي پزشكي هسته اي و محيط زيست
868
بهينه سازي و اتوماسيون هوشمند سيستم هاي توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي
869
بهينه سازي و ارائه راهكارهاي نوين در ساخت آثار كاربردي- هنري با بهره وري از ضايعات چوب
870
بهينه سازي و ارزيابي ماشين جمع آوري و بسته بندي بقاياي نيشكر
871
بهينه سازي و استفاده از فرايند ريخته گري نيمه جامد جهت اتصال آلياژ آلومينيوم 6061 به روش هيبريدي نيمه جامد/اصطكاكي اغتشاشي
872
بهينه سازي و افزايش توليد يك واحد آب شيرين كن خورشيدي
873
بهينه سازي و افزايش راندمان دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
874
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل - خطا در ‍‍CAN
875
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل خطا در CAN
876
بهينه سازي و افزايش قابليت تخمل خطا در CAN
877
بهينه سازي و الكوريتم ژنتيك
878
بهينه سازي و انتخاب روش مناسب در حفاري فروتعادلي براي يكي از سازندهاي ايران
879
بهينه سازي و باز طراحي تيپ وداي جهت رفع مشكل داي درول در فرايند اكستروژن كابل سازي سازي فيبر نوري
880
بهينه سازي و بازاريابي محصولات فعلي و جديد شركت صنايع آذر آب
881
بهينه سازي و بررسي تاثير پارامترهاي الكتروشيميايي بر كيفيت سطح برشكاري شده در فرآيند برش مينياتوري شيشه به روش تخليه الكتروشيميايي
882
بهينه سازي و بررسي سينتيكي كاتاليست La-Ni در ريفرمينگ خشك متان
883
بهينه سازي و برنامه ريزي بازار برق در حضور انواع تامين كنندگان چندگانه انرژي با در نظر گرفتن خودروهاي برقي متصل به شبكه
884
بهينه سازي و برنامه ريزي زنجيره تأمين در محيط تعاوني- رقابتي با استفاده از نظريه بازي
885
بهينه سازي و پايش نيروگاه دودكش خورشيدي شناور
886
بهينه سازي و پياده سازي كنترل كننده فازي ماشين الكتريكي DCبر بستر FPGA
887
بهينه سازي و پياده سازي يك سيستم باز شناسي گفتار با كلمات جدا روي FPGA
888
بهينه سازي و تاثير پارامترهاي پالسي در جوشكاري قوسي تنگستن-گاز بر رفتار خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دو فازي به كمك روش تاگوچي
889
بهينه سازي و تجميع فضاهاي اداري در عصر ارتباطات : نمونه موردي سازمان تآمين اجتماعي كشور
890
بهينه سازي و تحليل راندمان و ضريب اخذ گرما در كلكتورهاي خورشيدي
891
بهينه سازي و تحليل نيرويي بوسيله نرم افزار Araqus و ساخت نمونه چوبي پاي مصنوعي
892
بهينه سازي و تسطيح منابع پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت
893
بهينه سازي و تعيين مسير چاههاي نفت در حفاري جهتدار با در نظر گرفتن پارامترهاي مكانيكي
894
بهينه سازي و تنظيم موقعيت نقطه فرود پرتابه حامل نهال روي زمين
895
بهينه سازي و جلوگيريي از كاويتاسيون اينديوسر پمپ گريز از مركز
896
بهينه سازي و چيدمان و استقرار تسهيلات در كارگاههاي عمراني
897
بهينه سازي و روش ساخت تله بخارهاي ترموديناميكي با مزيتهاي داخل كشور
898
بهينه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ دو پلاريزه
899
بهينه سازي و ساخت دستگاه ايجاد گرداب
900
بهينه سازي و شبيه سازي شرايط حذف همزمان رنگهاي بروموكرزول سبز و آئوزين B با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي تثبيت شده بر روي كربن فعال و استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و اسانس گياه آب ليله به منظور خاصيت ضد باكتري و بررسي آنها با DNA
901
بهينه سازي و شبيه سازي مسيريابي استاتيكي واقعي در شبكه هاي نوري با مسيريابي به تفكيك طول موج
902
بهينه سازي و شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي
903
بهينه سازي و طراحي اجزاء سيستم خط رنگ
904
بهينه سازي و طراحي تونل دود
905
بهينه سازي و طراحي چاه و سيستم جمع آوري سطحي
906
بهينه سازي و طراحي روش اسكن x-ray براي كنترل ابعادي و عيب يابي اتوماتيك قطعات متقارن پر تيراژ
907
بهينه سازي و طراحي سيستم روسازي بتني خطوط راهآهن سريع السير بين شهري در ايران بر اساس نمونه هاي متداول ا
908
بهينه سازي و طراحي سيستم همزن مناسب جهت حوضچه هاي كشت باز ريزجلبك براي توليد بيودبزل
909
بهينه سازي و طراحي هندسي چاه هاي حرارتي ريزمقياس دو طبقه با تمركز بر ديواره هاي موجي شكل
910
بهينه سازي و طراحي و ساخت كاسه تغذيه كننده ارتعاشي (VBF)
911
بهينه سازي و كاهش آلاينده ها در خودروهاي گاز سوز
912
بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت در موتورهاي گازسوز حمل و نقل عمومي تهران (LpG-CNG)
913
بهينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيدو اتيلن داي امين تترا استيك اسيد
914
بهينه سازي و كنترل پارامترهاي موثر بر ريخته گري ماسه اي آلياژ A۳۵۶.۰ آلومينيم
915
بهينه سازي و كنترل سيستم نگهدارنده فعال موتور جهت بهبود رفتار ارتعاشي خودرو
916
بهينه سازي و كنترل عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي
917
بهينه سازي و مدل سازي مدار آسياي گلوله اي ثانويه كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
918
بهينه سازي و مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان توان، و واحدهاي محلي (CCHP) گرمايش و سرمايش شيرين سازي آب
919
بهينه سازي و مدلينگ استخراج ژلاتين خوراكي از ضايعات مرغ به روش اسيدي
920
بهينه سازي و مديريت و برنامه ريزي تخت هاي بيمارستان
921
بهينه سازي و مسائل حمل و نقل در معادن روباز
922
بهينه سازي و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي ابر ساختار
923
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي توليد يك سورفكتانت زيستي جديد در فرمانتور آزمايشگاهي
924
بهينه سازي و معتبرسازي روش مشتق سازي و ريزاستخراجي جديد به همراه كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتري جرمي جهت استخراج واندازه گيري آكريل آميد در نان
925
بهينه سازي و مقايسه خودروي سمند در دو حالت گاز سوز و بنزيني
926
بهينه سازي و مقايسه ي روش هاي آماده سازي فلزات سنگين ( Ni, V, Fe ﴾ در رسوبات خليج فارس و اندازه گيري آنها به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
927
بهينه سازي و مميزي انرژي در صنايع پتروشيمي
928
بهينه سازي و هم جوشي تصاوير حاصل از اسكن هاي SPECT,MRI مغز بيماران با استفاده از روش هاي پردازش تصوير و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
929
بهينه سازي واحد پالايش بنزول كارخانه ذوب آهن اصفهان به منظور رفع تنگناهاي آن
930
بهينه سازي واحد توليد آكريلونيتريل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
931
بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز و طراحي پايه واحد صنعتي آن
932
بهينه سازي واحد گاز مايع پالايشگاه اصفهان درراستاي رفع تنگناهاي موجود و بهبود كيفيت محصولات
933
بهينه سازي واكنش توليد روغن دي آسيل گليسرول از روغن گلرنگ توسط گليسروليز آنزيمي با استفاده از طرح RSM
934
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي ...به عنوان عامل كمپلس واستخراج نقطه ابري با سور فكتانت آنيوني ﴿ سديم دودسيل سولفات﴾
935
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از استخراج نقطه ابري باكمك سورفاكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات )
936
بهينه سازي ورق از جنس ماده هدفمند با لايه اي حاوي سيم هاي حافظه دار بر مبناي ارتعاشات آزاد
937
بهينه سازي ورق هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي به كمك الگوريتم ژنتيك
938
بهينه سازي ورقهاي چندلايه با لايه هاي پيزوالكتريك تحت بارهاي استاتيكي
939
بهينه سازي وزن بدنه فولادي كشتي در مقطع مياني با استفاده از الگوريتم ژنتيك و تاثيرات آن بر شاخص طراحي بهره وري انرژي
940
بهينه سازي وزن پوسته هاي كامپوزيتي با استفاده از برقراري ارتباط بين دو نرم افزار تحليگر بهينه ساز
941
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزار انسيس
942
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزارansys
943
بهينه سازي وزن صفحات كامپوزيتي تحت بار پين
944
بهينه سازي وزن ورقهاي كامپوزيتي اليافي تحت اثر بارهاي عمود بر سطح
945
بهينه سازي وزني پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با استفاده از روش اجزاء محدود
946
بهينه سازي وسيله پرتابي
947
بهينه سازي وضعيت نمايش آثار در موزه كليساي وانك اصفهان
948
بهينه سازي وطراحي تقويت كننده هاي كسكد تاشده برپايه يك روش تحليلي با استفاده ازالگوريتم چند هدفه گروه ذرات ﴿MOPSO)
949
بهينه سازي ومدل سازي فرآيند جوش GMAW بااستفاده از تركيب نانو ذرات اكسيد تيتانيوم وكروم
950
بهينه سازي ومدلسازي حذف مواد آلاينده از محيطهاي آبي با استفاده از جذب سطحي كربن فعال
951
بهينه سازي ياتاقان كشويي پاكتدار با استفاده از روش حجم محدود و شبكه هاي عصبي
952
بهينه سازي ياتاقان هيدرواستاتيكي كف گرد
953
بهينه ‏سازي يادگيري فرهنگ واژگان تمايزي براي بازنمايي تنك با كمك يادگيري نگاشت غيرخطي
954
بهينه سازي يك OCR فارسي با استفادهاز الگوريتم هاي ژنتيكي
955
بهينه سازي يك پردازنده ريسك همگام با طراحي واحد اجرايي آن به صورت ناهمگام
956
بهينه سازي يك پروتكل ارتباطي با قابليت احراز اصالت در شبكه هاي اتوماسيون صنعتي متحرك
957
بهينه سازي يك سيستم PVT-CHP داراي ذخيره ساز، جهت بهره وري الكتريكي و گرمايشي بر اساس الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه پيشرفته
958
بهينه سازي يك طبقه كمپرسور محوري نسبت به پارامترهاي جريان
959
بهينه سازي يك فيلتر هيبريد قدرت براي كاهش توان ظاهري مبدل
960
بهينه سازي يك مدل يكپارچه جهت افزايش توليد از ميادين نفتي تحت فرازآوري مصنوعي با گاز محدود
961
بهينه سازي يك مرحله از يك توربر ماشين نسبت به پارامترهاي ايروديناميكي و مكانيكي
962
بهينه سازي يك مسئله مكانيابي ضد پوشش
963
بهينه سازي يك مساله مكان يابي مجدد درشرايط عدم قطعيت
964
بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت SWR Meter به روش پل مقاومتي
965
بهينه سازي، مدلسازي و ساخت پره ميكرو توربين آبي اگنيو
966
بهينه سازيسيستم هايCCHP با استفاده از روش ماكزيمم مستطيل
967
بهينه ساي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم ها با تخصيص اجزاي مازاد در شرايط خطي بودن و غير خطي بودن محدوديت ها
968
بهينه صسازي الگوريتم زمانبندي تعادل باردرسيستم هاي چند عاملي توزيع شده .
969
بهينه صسازي و بررسي تغليظ و اندازه صگيري برخي كاتيون صهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي )dicarbothioamide-1,2-diphenylhydrazine-N1,N2( به عنوان عامل كمپلكس و استخراج نقطه ابري با سورفكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات ).
970
بهينه كاوي بر مبناي مدل CAF براي ارتقاء سطح خدمات مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر زنجان
971
بهينه كردن آزمون عمر شتابيده تنش گام به گام براي داده‌هاي سانسور شده
972
بهينه كردن پارامتر هاي پردازشي داده هاي لرزه اي در محيط هاي پلاستيك در يكي از ميدان هاي فروافتادگي دزفول
973
بهينه كردن پارامترهاي عمليات حرارتي در آلياژ A356 (همراه با Sr و بدون Sr) توليد شده به روش نيمه جامد همزدن مكانيكي
974
بهينه كردن خواص مكانيكي چدن داكتيل به روش In Mold با توجه به افزودن عناصر آلياژي
975
بهينه كردن راهنماي توليد نخ دو رشته اي در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني با تغذيه فتيله با استفاده از روش Hunter and Box
976
بهينه كردن رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي فلورسنتي به منظور توليد كالايي با قابليت ديده شدن زياد
977
بهينه كردن سنتز سيليكا سولفوريك اسيد و كاربرد آن در تبديل گروههاي عاملي و همچنين بررسي واكنشهاي فريدل - كرافتس توسط دي فسفر پنتوكسيد تثبيت شده روي آلومينا
978
بهينه كردن سيستم هاي انتقال آب شهري با توجه به هد فشار و ضريب زبري لوله
979
بهينه كردن فاصله ستون سنگي بين مغار نيروگاه و مغار ترانسفورماتور در طرح نيروگاه زيرزميني سد بختياري با استفاده از روش عددي
980
بهينه كردن ورودي فن لانه سنجابي
981
بهينه كردن يك سيكل تركيبي با منبع حرارتي اضافي
982
بهينه نمودن تفسير لرزه نگاري با استفاده از مدل سازي پيشرو در يكي از مناطق جنوب غربي ايران
983
بهينه نمودن شرايط عملياتي سيستم غشائي اولترافيلتراسيون براي شفاف سازي آب هويج
984
بهينه و پياده سازي مبدل تمام پل سوئيچ شونده در ولتاژ و جريان صفر ZVZCS به كمك رزونانس سري
985
بهينه يابي اتوماتيك جابجائي عناصر سوخت راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي
986
بهينه يابي اقتصادي سيستم هيبريدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز در ايران: مورد مطالعه استان اصفهان
987
بهينه يابي الگوي توده گذاري بلوك هاي شهري با رويكرد سيستمي
988
بهينه يابي پارامترهاي سيستم تعليق خودرو با استفاده از الگوريت ژنتيك
989
بهينه يابي پارامترهاي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
990
بهينه يابي پنجره هاي هواگذر در يك واحد آموزشي در شهركرد
991
بهينه يابي تركيبي شعاعي مسائل سازه اي با در نظر گرفتن قيود فركانسي
992
بهينه يابي تيرهاي پيش تنيده ساده و وصله اي در پلها با در نظر گرفتن طول عمر مفيد سازه
993
بهينه يابي چاه نوري با رويكرد يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي روشنايي نور روز و تهويه طبيعي شناوري در ساختمان‌هاي مسكوني با پلان عميق- نمونه موردي شهر تهران
994
بهينه يابي چليك هاي دولايه با استفاده از الگوريتم هاي RO, IRO, PSO, DPSO
995
بهينه يابي چيدمان فضايي در فضاي داخلي با استفاده از شبيه سازي جمعيت ( مطالعه موردي : لابي اصلي ايستگاه راه آهن تهران )
996
بهينه يابي حجم كلي ساختمان در جهت كاهش مصرف انرژي با توجه به راهكارهاي اقليمي (نمونه موردي شهر ايلام)
997
بهينه يابي حمل و نقل گازوئيل ( نفت گاز) از پالايشگاه ها و مبادي ورودي كشور به انبارهاي اصلي شركت ملي نفت ايران
998
بهينه يابي خرپاها با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش جبري نيروها
999
بهينه يابي خرپاهاي دو لايه فضا كار مهار شده توسط كابل با الگوريتم هاي فراكاوشي
1000
بهينه يابي دبي و دماي بخار تزريقي در مخازن نفت سنگين با مكانيزم ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
بازگشت