<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهبود كلاسه بندي رسوبات بستر آب با ايجاد موزاييك تصوير از داده هاي سونار و پردازش تصوير
2
بهبود كنتراست و روشنايي تصوير در حوزه ويولت
3
بهبود كنترل ازدحام در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با بكارگيري كنترلر توزيعي
4
بهبود كنترل اسكالر ماشين القايي با استفاده از منطق فازي
5
بهبود كنترل اضافه بار در شبكه‌هاي مبتني بر SIP
6
بهبود كنترل بار در زيرسيستم چندرسانه‌اي IP
7
بهبود كنترل برداري با استفاده از كنترل زاويه شار در موتورهاي القايي
8
بهبود كنترل پذيرش تماس در شبكه هاي وايمكس با استفاده از اطلاعات حركت
9
بهبود كنترل پيشبين گشتاور موتور القايي به روش DSVM و پياده‌سازي آن
10
بهبود كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بيسيم
11
بهبود كنترل خودكار پرواز بالگرد آزمايشگاهي كوچك مبتني بر بينايي تمام جهته
12
بهبود كنترل دسترسي با روش هاي مبتني بر معنا در محيط فراگير
13
بهبود كنترل ربات با بازوي انعطاف پذير به كمك عملگرهاي پيزوالكتريك در حضور اشباع
14
بهبود كنترل كننده سرعت چهار ربعي موتور سوئيچ رلكتانس با هدف كاهش ريپل گشتاور
15
بهبود كنترل ماشين سنكرون پنج فاز تغذيه شده با اينورتر منبع جريان كموتاسيون بار
16
بهبود كنترل ماشين مغناطيس دائم بكاررفته در خودرو هيبريد الكتريكي
17
بهبود كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور سنكرون رلو كتانسي سه فاز بدون حسگر بر اساس كنترل غير خطي تطبيقي
18
بهبود كنترل مستقيم نيرو در موتور سنكرون خطي از طريق تنظيم ضرايب كنترل كننده لغزشي با استفاده از شبكه ها عصبي و كليد زني SVM
19
بهبود كنترل موقعيت موتور سنكرون رلوكتانسي سه فاز با بكارگيري كنترل مد لغزشي تطبيقي
20
بهبود كوك پذيري طول موج ليزر غيرخطي اختلاف بسامد با استفاده از كاواك خارجي V-شكل
21
بهبود كوك پذيري يك ليزر ديود با طراحي كاواك خارجي براي بيناب نمايي روبيديم در فاز بخار
22
بهبود كيفي پساب عبور يافته از دو محيط متخلخل با جريان‌هاي افقي و عمودي با حضور گياه سيپروس
23
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي ) استان چهارمحال و بختياري به توجه به فرهنگ آن منطقه
24
بهبود كيفي رنگرزي گياهي (سنتي )استان چهارمحال و بختياري با توجه به فرهنگ آن منطقه
25
بهبود كيفيت آب آلوده به سرب، جيوه، نيترات و TDS با استفاده از خاكستر استخوان اصلاح شده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
26
بهبود كيفيت آب شور به روش زيست پالايي با استفاده از رويكرد سيستم هاي تصفيه اي شناور
27
بهبود كيفيت با استفاده از طراحي آزمايشات آماري ﴿مطالعه موردي در شركت باطري سازي نيرو - واحد نسوز نيرو﴾
28
بهبود كيفيت با شناسايي عوامل بحراني در صنايع غذايي با استفاده از سيستم HACCPكاربرد موردي بر روي محصول ماكاروني شركت لرد ماكارون
29
بهبود كيفيت بتن آسفالتي با استفاده از متدولوژي رويه پاسخ
30
بهبود كيفيت برش هاي سنگين نفتي با استفاده از انرژي امواج
31
بهبود كيفيت پساب شهري با استفاده از گياه وتيور در سيستم تالاب مصنوعي
32
بهبود كيفيت پساب شهري به منظور آبياري با استفاده از سيستم وتيور
33
بهبود كيفيت تصاوير الاستوگرافي با استفاده از تحليل EMD
34
بهبود كيفيت تصاوير پوششي در شراكت تصوير سري به وسيله‌ي پوشينه‌نگاري
35
بهبود كيفيت تصاوير مادون‌قرمز به كمك تابع نقطه گستر
36
بهبود كيفيت تصاوير ماموگرافي جهت تشخيص و آشكارسازي زود هنگام توده هاي سرطاني سينه در ماموگرامها با استفاده از ويولت و شبكه هاي عصبي مصنوعي
37
بهبود كيفيت تصاوير ميكروسكوپ تونلي روبشي STM به وسيله بهينه سازي نوك هاي STM
38
بهبود كيفيت تصوير خاكستري تخريب شده توسط بازتاب شيشه
39
بهبود كيفيت تصوير فيلم راديوگرافي
40
بهبود كيفيت توان در تغذيه راه آهن برقي پرسرعت مبتني بر مبدل هاي نيم پل و ترانسفورماتور V/V با استفاده از روش كنترل دوحلقه اي
41
بهبود كيفيت توان در سيستم توزيع با استفاده از بهساز يكپارچه كيفيت توان بر اساس روش كنترلي زاويه قدرت
42
بهبود كيفيت توان در محل تغذيه قطار برقي توسط شبكه با استفاده از فيلتر هيبريد
43
بهبود كيفيت توان ريزشبكه با منابع اينورتري در حالت عملكرد ايزوله
44
بهبود كيفيت توان شبكه توسط سيستم خورشيدي تركيب شده با فيلتر فعال به وسيله روش كنترلي انتگرال تناسبي چند تشديدي
45
بهبود كيفيت توان شبكه‌هاي تراكشن با استفاده از مبدل سه فاز
46
بهبود كيفيت توان و قابليت اطمينان در شبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن اتصال خودروهاي الكتريكي به آن
47
بهبود كيفيت خدمات آموزش عالي با رويكرد تئوري محدوديت‌ها ( موردمطالعه : دانشگاه يزد)
48
بهبود كيفيت خدمات بانكي با استفاده از تركيب مدل كانو و مدل اهميت- عملكرد كيفيت
49
بهبود كيفيت خدمات بانكي با رويكرد نظريه ي محدوديت ها مطالعه ي موردي : شعبه هاي بانك كشاورزي استان هاي يزد و اصفهان
50
بهبود كيفيت خدمات در حوزه فرش دستباف:با تاكييد بر فناوري هاي پيشرفته
51
بهبود كيفيت خدمات در حوزه ي فرش دستباف :با تاكيد بر فناوري هاي پيشرفته
52
بهبود كيفيت خدمات در سيستم هاي راديو شناختي استفاده از بهينه سازي برخي كميت ها
53
بهبود كيفيت خدمات در شبكه هاي اترنت شهري با استفاده از درخت پوشاي چندتايي
54
بهبود كيفيت خدمات در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي سيم
55
بهبود كيفيت خمير مثبت باترهاي سرب- اسيدي
56
بهبود كيفيت در انتقال صدا بر روي IP
57
بهبود كيفيت در خط ريسندگي پنبه اي (همراه با مطالعه موردي)
58
بهبود كيفيت در سيگنال دريافتي مخابرات ماهواره اي با مخابرات مشاركتي و كدينگ شبكه
59
بهبود كيفيت در صنايع ماشين لباسشوئي با استفاده از روش گسترش فعاليتهاي كيفي
60
بهبود كيفيت در كدينگ چند توصيفي ويدئو مبتني بر روش هاي اختفاي خطا
61
بهبود كيفيت در منابع مونتاژلوازم خانگي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها ﴿مطالعه موردي ﴾
62
بهبود كيفيت زه آب هاي شور توسط سيستم وتيور
63
بهبود كيفيت سرويس براي انتقال صوت در شبكه‌هاي محلي بي‌سيم
64
بهبود كيفيت سرويس به وسيله روش تصحيح خطا در تلويزيون اينترنتي
65
بهبود كيفيت سرويس چندرسانه اي در محاسبات ابري با استفاده از متعادل نمودن بار
66
بهبود كيفيت سرويس در ارتباطات بي سيم بوسيله آنتن هاي هوشمند
67
بهبود كيفيت سرويس در انتقال تصوير در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر پروتكل ieee 802.15.4
68
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي IP سيار از طريق بهسازي روش ثبت نام
69
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي WiFi مبتني بر استاندارد 802.11e - EDCA
70
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم MPLS به كمك روشهاي هوشمند
71
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي و كلوني مورچه
72
بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي خودرو يي به كمك MPLS
73
بهبود كيفيت سرويس كاربردهاي جريانسازي ويدئو روي شبكه هاي موردي بي سيم بر اساس مدل تحليلي رفتار هر گره
74
بهبود كيفيت سرويس مبتني بر كنترل پذيرش در شبكههاي حسگر راديوي شناختي
75
بهبود كيفيت سيستم نگهداري و تعميرات با بكارگيري شبيه سازي كامپيوتري و نظريه فازي
76
بهبود كيفيت سيستم هاي تبديل گفتار با آموزش غير موازي
77
بهبود كيفيت سيگنال گفتار آغشته به نويز و اعوجاج توسط شبكه هاي عصبي
78
بهبود كيفيت سيگنال گفتار تك كاناله در برابر نويز ناايستا با استفاده از روش هاي آماري
79
بهبود كيفيت شكر با استفاده از روش طراحي آزمايش
80
بهبود كيفيت شير خام در گاوداري هاي سنتي و نيمه صنعتي استان اصفهان و ارزيابي عوامل موثر در موفقيت آن (1382-1379)
81
بهبود كيفيت صداي لكوموتيو GT26 با اصلاح ساختار بلوكه
82
بهبود كيفيت صوت و تصوير با نرخ كاهش يافته با تكنيك Dithering جهت ارسال بر روي شبكه هاي كامپيوتري پرترافيك
83
بهبود كيفيت فرآيندهاي توليد با تركيب متدولوژي شش سيگما و آناليز حالات خرابي و آثار آن (FMEA)(موردمطالعه: شركت گلسار فارس)
84
بهبود كيفيت قطعات خوردروهاي داخلي با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشها مطالعه موردي بهبود كيفيت قطعات خودروي مزدا در گروه بهمن
85
بهبود كيفيت گفتار در سيستم هاي دو ميكروفونه به منظور تطبيق با محيط آكوستيكي
86
بهبود كيفيت لوله هاي بدون درز توليد شده به روش نورد پيلگر سرد
87
بهبود كيفيت محصولات توليدي شركت كاشي احسان ميبد با استفاده از متدولوژي شش سيگما
88
بهبود كيفيت و افزايش مدت ماندگاري كيك با استفاده از خاصيت ضد قارچي و آنتي اكسيداني نگهدارنده هاي طبيعي مستخرجه از منابع گياهي
89
بهبود كيفيت و به تعويق انداختن بياتي نان سنگك با استفاده از بعضي بهبود دهنده ها
90
بهبود كيفيت و سرعت تصويربرداري كرنش قلب از طريق ام آر آي با تكنيك نشان‌گذاري در مختصات قطبي
91
بهبود كيفيت و سرعت يادگيري در سيستم هاي چند عامله با استفاده از معيار جديد خبرگي و انتگرال فازي
92
بهبود كيفيت و قابليت فهم گفتار در شرايط محيطي ناايستا
93
بهبود كيفيت ويدئو با استفاده از تكنيكهاي وضوح برتر
94
بهبود كيفيت ويدئو در شبكه‌هاي حسگر چند رسانه اي بي‌سيم
95
بهبود كيفيت ويدئوي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير با توجه به تاثير نظيرهاي خودخواه
96
بهبود كيفيت ويديو با استفاده از حفاظت خطاي نابرابر در كدكردن چند توصيفه ويديو
97
بهبود كيفيت ويديويي در كاربردهاي جريان سازي ويديو در شبكه هاي نظيربه نظير به كمك كدگذاري شبكه
98
بهبود كيفيت ويديويي دريافتي در كاربردهاي جريان سازي نظير به نظير به كمك مدل رفتاري كاربر
99
بهبود گذردهي شبكه هاي موردي بي سيم چندگامي با استفاده مشترك از زمانبندي و كدگذاري شبكه
100
بهبود گذردهي و تأمين QoS در شبكه هاي WiMAX مش و شبيه سازي آن
101
بهبود گشتاور دندانه در موتورهاي شار متقاطع دوراني با تحريك آهنرباي دائم توسط آناليز FEM
102
بهبود گفتار
103
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
104
بهبود لبه ها در استخراج ساختمان از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفكيك بالا
105
بهبود لبه يابي تصاوير MRI مغز به كمك مرزهاي فعال و تبديل موجك
106
بهبود ماشين بردار پشتيبان براي شناسايي حروف دستنويس فارسي
107
بهبود ماشين هاي بردار پشتيبان با هسته ژنتيكي و كاربرد آن در دسته بندي متون
108
بهبود مبدل هاي DC-DC درهم تنيده افزاينده
109
بهبود مبدل هاي تصحيح ضريب توان يك مرحله اي
110
بهبود مبدل‌هاي DC–DC بسيار افزاينده غيرايزوله با در نظر گرفتن پاسخ ديناميكي آن‌ها
111
بهبود متدهاي قوانين انجمني مبتني بر Apriori با استفاده از تكنيك‌هاي درهم‌سازي
112
بهبود متدولوژي انتخاب پاسخ درروشهاي پاسخ به نفوذ مبتني برهزينه
113
بهبود متدولوژي مهندسي نرم افزار مبتني بر عامل (MASE) بر مبناي مقايسه و تلفيق
114
بهبود متدولوژي‌هاي توسعه‌ي پايگاه شناخت
115
بهبود متعادل‌سازي كور كانال لذ مبناي آمارگان مرتبه دوم با استفاده از اطلاعات پاره‌اي كانال
116
بهبود محاسبات پروانه‌اي در الگوريتم تبديل فوريه سريع
117
بهبود محاسبه حداكثر تعداد مشتركين ايستگاه مركزي WiMAX در شرايط مختلف
118
بهبود محيط كسب و كار و توسعه صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط: كشورهاي منتخب صادركننده و واردكننده نفت (1392-1383)
119
بهبود مدار الكتريكي مبدلهاي ZVZCS تمام پل از نوع PWM
120
بهبود مدارات حافظه در اتوماتاي سلولي كوانتومي
121
بهبود مدل آكوستيكي مبتني بر مدل پنهان ماركف
122
بهبود مدل آماري ايستان دوره اي در آشكارسازي سيگنال تصادفي
123
بهبود مدل ارتعاشي سيستم هاي هواكشسان برداشت كننده ي انرژي با بال واره هاي گوناگون
124
بهبود مدل پيش بيني جهت گيري الياف در حوزه هاي سيالاتي مذابهاي پليمري
125
بهبود مدل تحليل گر غيرخطي اطلاعات چهره به روش به كارگيري اتصالات بازگشتي و جاذب ها
126
بهبود مدل تحليلي شبكه هاي صنعتي بدون سيم از ديدگاه تاخير و قابليت اطمينان
127
بهبود مدل ترانزيستورهاي اثرميدان موج ميلي‌متري با لحاظ گستردگي
128
بهبود مدل جا به جايي كلمات در سيستم ترجمه ماشيني آماري و بررسي تاثير آن بر روي سيستم هاي بر خط
129
بهبود مدل رفتاري ورمر براي خاكهاي الاستوپلاستيك بمنظور كاربرد آن در برنامه اجزاء محدود
130
بهبود مدل زباني در پردازش زبان طبيعي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي ترانسفورمر
131
بهبود مدل سازي اثر اشباع در ماشينهاي القايي سه فاز با استفاده از رويكرد تابع سيم پيچ
132
بهبود مدل سرعت با كمك توموگرافي لرزهاي زمان سير
133
بهبود مدل سيم‌پيچ ترانسفورماتور جهت بررسي‌ حالات گذرا با در نظر گرفتن تلفات فوكوي وابسته به فركانس
134
بهبود مدل شكست مود پيچ خوردگي الياف در مواد كامپوزيت لايه اي تك جهته
135
بهبود مدل عددي دريچه ميترال در آناتومي عملكردي پمپاژ ضرباني قلب
136
بهبود مدل كاربر در وب سايت بصورت خودكار با استفاده از معناشناسي با مفاهيم خاص دامنه
137
بهبود مدل كانو با لحاظ ارتباطات دروني مابين مشخصه هاي كيفي
138
بهبود مدل كسب و كار با استفاده از بازاريابي رابطه مند و رويكرد كار آفرينانه در صنعت بيمه كشور
139
بهبود مدل ماشين هاي بردار پشتيبان در ديكدر ATP گفتار پيوسته فارسي
140
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان از طريق سطح استدلال بر پايه ياد گيري تقويتي
141
بهبود مدل نحوه تصميم گيري انسان در تست قمارگونه آيوا بر اساس ايده هاي يادگيري تقويتي
142
بهبود مدل هاي چندگانه با استفاده از سيستم هاي هوشمند
143
بهبود مدل هاي حفظ تعادل با در نظر گرفتن نقش توجه
144
بهبود مدل هندسي ماشين هاي سوئيچ رلوكتانس
145
بهبود مدل‌سازي كدگذاري عصبي در شبكيه‌ي چشم مبتني بر قيود فيزيولوژيك
146
بهبود مدل‌سازي و استنتاج در مدل‌هاي گرافي فاكتوري پردازش صوت
147
بهبود مدل‌هاي تأمين محرمانگي و صحت داده در سرويس‌هاي زير ساخت در محيط محاسبات ابري
148
بهبود مدل‌هاي محاسباتي مبتني بر عقده‌هاي قاعده‌اي
149
بهبود مدلسازي ترافيك صوت، ويدئو و داده در شبكه‌هاي مخابراتي سرعت بالا با استفاده از تابع توزيع احتمال پيشرفته BMAP
150
بهبود مدلسازي يادگيري حركات بر مبناي كنترل پيش بين
151
بهبود مدلهاي شبكهي عصبي بازشناسي حروف معوج در محيط نويزي: شكستن CAPTCHA
152
بهبود مديريت پروژه در بخش حمل و نقل ريلي تهران با رويكردي مبتني بر پيكره ي دانش مديريت پروژه با استفاده از روش الگوبرداري، به همراه مطالعه ي موردي
153
بهبود مديريت پوياي منابع در شبكه هاي مجازي سازي شده در شبكه ي نرم افزارمحور
154
بهبود مديريت تخصيص آب به چاه‌هاي تزريقي يك مخزن با استفاده از مدل‌سازي يكپارچه سيستم بهره‌برداري
155
بهبود مديريت دست به دست (handover) در شبكه ها LTE با زيرساخت تركيبي ماهواره-زميني
156
بهبود مديريت زمان كسب شده با استفاده از آماره ميانگين متحرك موزون نمايي
157
بهبود مديريت زنجيره تامين با استفاده از رديابي فركانس راديويي ( RFID ﴾ و هماهنگ سازي اجزاي آن
158
بهبود مديريت زنجيره تامين صنايع خودرو سازي با استفاده از تكنولوژي RFID و هوش مصنوعي
159
بهبود مديريت فرآيند سيلاب زني آب با استفاده از شبيه سازي خطوط جريان و تكنيك راندمان تزريق
160
بهبود مديريت كيفيت سرويس در شبكه‌هاي نرم‌افزار پذير
161
بهبود مديريت منابع و كنترل اجازه ورود درخواستها جهت پشتيباني از كيفيت سرويس در تعامل بين دو شبكه سلولي و شبكه بي سيم محلي
162
بهبود مراكز تحقيقاتي روشي كارا براي توسعه صنعت و تكنولو‍‍ژي
163
بهبود مرز در رد هبندهاي حاشيه بيشينه با در نظرگرفتن تمام داد هها
164
بهبود مرز كارا در تحليل پوششي داده ها (همراه با مطالعه موردي روي شعب يك بانك تخصصي)
165
بهبود مسائل مطرح در شبكه هاي حسگر بيسيم به كمك الگوريتم هاي تركيبي كلوني زنبورها
166
بهبود مستمر كيفيت سرويس گردش كارهاي مبتني بر سرويس هاي وب
167
بهبود مستمر﴿كايزن﴾
168
بهبود مسير يابي جهت كاهش تأخير انتها به انتها در شبكه هاي Ad hoc متحرك
169
بهبود مسيريابي براساس كيفيت سرويس در شبكه هاي ماهواره اي ارتفاع پايين
170
بهبود مسيريابي تراشه هاي FPGA باديدگاه كاهش توان مصرف
171
بهبود مسيريابي چندپخشي آگاه از كيفيت خدمات در شبكه ‏هاي موردي متحرك
172
بهبود مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي بر مبناي كنترل ازدحام با لستفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها
173
بهبود مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم در زير آب با استفاده از روش هاي هوشمند
174
بهبود مسيريابي در شبكه هاي موردي بي سيم با استفاده از روش هاي هوشمند
175
بهبود مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر راديوشناختي
176
بهبود مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
177
بهبود مسيريابي شبكه هاي سيار موردي با بهبود مدل حركتي گره ها در شبكه
178
بهبود مسيريابي فرصت طلبانه براي شبكه هاي حس گر بي سيم استفاده كننده از انرژي محيطي
179
بهبود مسيريابي كيفيت خدمات انرژي آگاه در شبكه هاي حسگر بي سيم
180
بهبود مشخصات پيكسل حسگر تصوير برداري نانومتري از لحاظ سرعت عملكرد
181
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن آرايه اي شكافي موجبري صفحه اي با تحريك يكنواخت
182
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن شكافي طولي موجبري
183
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن ماكرواستريپ همه جهته مايكرواستريپ
184
بهبود مشخصات تشعشعي آنتن موج نشتي در ناحيه سر آتش و در باند Ku
185
بهبود مشخصات جاذب ها به كمك محيط هاي پيچيده الكترومغناطيسي
186
بهبود مشخصات صدا جهت احراز كيفيت سرويس آن در شبكه هاي IP- WiMZX
187
بهبود مشخصات عملكردي ژايروسكوپ مجازي با استفاده از فيلتر كالمن
188
بهبود مشخصات هندسي و مصالح بلوكهاي مجوف متداول در ايران
189
بهبود مشخصه رفتاري چرخ دنده مغناطيسي هم محور با استفاده از توده ابررسانا
190
بهبود مشخصه هاي گشتاوري موتور مغناطيس دائم داخلي از طريق طراحي با استفاده از تحليل مولفه هاي جزيي نيرو
191
بهبود مشخصههاي مبدل آنالوگ به ديجيتال فلاش
192
بهبود مصرف انرژي بااستفاده از پارامتر هاي جديد در محاسبات ابري
193
بهبود مصرف انرژي توام با تضمين كيفيت سرويس با استفاده از جايگذاري ماشين هاي مجازي در مراكز داده اي مبتني بر شبكه هاي نرم افزار محور
194
بهبود مصرف انرژي در پايش جمعي سيار با استفاده از نرخ نمونه برداري تطبيقي
195
بهبود مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني به وسيله مهندسي ارزش
196
بهبود مصرف انرژي در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي (CRO)
197
بهبود معماري FPGA به منظور افزايش باراوري زماني در حضور تغييرپذيري ساخت
198
بهبود معماري شناختي سه لايه ي پردازش اطلاعات با استفاده از شخصيت
199
بهبود معيا رهاي پايداري ولتاژ در سيست مهاي توزيع با استفاده ازمنابع توليد پراكنده
200
بهبود مقابله با حملات در رايانش ابري
201
بهبود مقاوم سازي و تكرار پذيري fMRI در روش Averaged-BOSS با الهام از روش‌هاي پردازشي در GRE BOLD
202
بهبود مقاومت الگوريتم¬هاي ويژگي مبنا در تطابق تصاوير هوايي و ماهواره¬ا¬ي
203
بهبود مقاومت الياف شيشه نوع E نسبت به محيط قليايي توسط پوشش دهي با نانوذرات ZrO2 به روش غوطه وري و الكترولس
204
بهبود مقاومت بتن هاي مسلح مدفون در خاك در برابر جريان سرگردان
205
بهبود مقاومت به خوردگي پوشش هاي الكترو پليمريزه پلي پيرول در حضور ساخارين و نانو ذرات مگنتيتي
206
بهبود مقاومت به خوردگي چدن خاكستري در محيط اسيد سولفوريك
207
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش ايجادشده توسط فرايند SMAW بر حسب مقادير كروم وكربن آن
208
بهبود مقاومت به سايش فلز جوش حاصل از الكترود ER70S در فرايند GMAW
209
بهبود مقاومت به شوك حرارتي مس توسط آلياژسازي با غلظت كم
210
بهبود مقاومت حرارتي كالاي ويسكوز با استفاده از دندريمرهاي پلي آميد و آمين
211
بهبود مقاومت در برابر شعله فوم هاي پلي يورتان انعطاف پذير، با استفاده از هيدروكسيد هاي لايه¬اي دوگانه (LDH) جايگيري شده با كليكس آرن ها
212
بهبود مقاومت سايشي پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي لايه‌اي DLC-CNT
213
بهبود مقاومت سايشي فولاد ابزار گرمكار 13 H به روش كامپوزيت سازي سطحي با ذرات كاربيد تيتانيوم با استفاده از ليزر
214
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
215
بهبود مقاومت شعله پليمر اتيلن وينيل استات به كمك ذرات معدني
216
بهبود مقاومت گرمايي كيسه خواب در تماس با سطح زمين در نواحي سرد
217
بهبود مقاومت نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در برابر چرخش، تغيير مقياس و انتقال
218
بهبود مقاومت و شفافيت واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر پايه‌ي گشتاور
219
بهبود مقياس پذيري شبكه مبتني بر نرم‌افزار با تشخيص مشابهت بين جريان ها
220
بهبود مقياس پذيري شبكه هاي نرم افزار محور در مراكز داده
221
بهبود مقياس‌پذيري پرسمان‌‌ اسكاي‌لاين مكاني - متني روي مه‌داده‌ها
222
بهبود مقياس‌پذيري شبكه‌هاي نرم‌افزار محور با كاهش درخواست‌هاي سوييچ به كنترل‌كننده
223
بهبود مكاشفه هاي مبتني بر حافظه در جستجو هاي تك عاملي
224
بهبود مكان يابي شبكه هاي حسگر بي سيم به كمك ماهواره
225
بهبود مكان يابي هدف در سيستم سونار
226
بهبود مكانيزم PSO با تكيه بر قابليت عامل‌ها در سيستم‌هاي چندعامله
227
بهبود مكانيزم احراز هويت در محيط IMS
228
بهبود مكانيزم توزيع كليد در شبكه هاي حسگر بي سيم سلسله مراتبي
229
بهبود مكانيزم شارژينگ و حسابداري در شبكه هاي بيسيم مبتني بر زيرسيستم چند رسانه ايي IP
230
بهبود مكانيزم كنترل خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم چندرسانه اي
231
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
232
بهبود مكانيزم مقابله با ازدحام در شبكه هاي سيار
233
بهبود مكانيزم هاي اجماع در فناوري زنجيره بلوكي
234
بهبود مكانيزم هاي تشويق به همكاري در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از نظريه بازي ها
235
بهبود مكانيزم هاي شهرت با استفاده از مدل ماركوف جهت تشخيص حملات ممانعت از سرويس لايه كاربرد
236
بهبود مكانيزم‌هاي مبتني بر چنداجرايي براي اعمال خط‌مشي‌هاي جريان اطلاعات
237
بهبود مكانيسم مجوزدهي دوسويه در محيط IMS
238
بهبود مكانيسم هاي باز شناخت حركت در دست مصنوعي سيبرنتيكي با استفاده از تحليل و تفسيرر هوشمندانه سيگنالهاي بيولوژيكي
239
بهبود منظر خيابان به وسيله بررسي رابطه بين ارزيابي عاطفي و ويژگي هاي فيزيكي (نمونه موردي: خيابان امام تبريز)
240
بهبود مهاجرت زنده ماشين مجازي با استفاده از اصلاح رويكرد پيش-كپي
241
بهبود ميرايي نوسانات ريزشبكه با استفاده از سيستم ذخيره ساز انرژي
242
بهبود ميرايي نوسانات زير سنكرون با بكارگيري STATCOM
243
بهبود ميزان زنده ماني باكتري هاي اسيد لاكتيك جداسازي شده از محصولات لبني بومي ايران جهت توليد آغازگر ماست و بررسي ويژگي هاي پروتئوليتيك و ضد باكتريايي آن ها
244
بهبود ميزان گاز تخصيصي بين چاه هاي توليدي و تزريقي با بهره گيري از سيستم يكپارچه
245
بهبود ميكروساختار و بررسي خواص خستگي پرچرخه فولاد 42 مورد استفاده در صنعت حفاري ميادين نفت و گاز CrMo
246
بهبود ناحيه انتقالي در ملات سيمان سرباره فعال شده با قليا
247
بهبود ناحيه بندي تصاوير ضايعات پوستي مبتني بر يادگيري عميق
248
بهبود نانوفتوكاتاليست اكسيد تيتانيوم و كاربرد آن جهت حذف فنل در راكتور جريان برخوردي
249
بهبود ناوبري ربات سيار در محيط هاي پويا مبتني بر يادگيري تقويتي
250
بهبود نتايج تطبيق هستان شناسي ها از طريق اصلاح الگو
251
بهبود نتايج كنتور التراسونيك با استفاده از روش هاي نوين آناليز سيگنال
252
بهبود نحوه تركيب ويژگي ها در مدل پايه توجه بينايي پايين به بالا
253
بهبود نحوه توليد هارمونيكها در ليزر الكترون آزاد با طول موجهاي بلند
254
بهبود نرخ ارسال در شبكه هاي راديو شناختگر همكارانه بر اساس نظريه بازي ها
255
بهبود نرخ اطلاعات در سيستم هاي تمام دو سويه OFDMA مشاركتي در لينك فراسو
256
بهبود نرخ بازشناسي گفتار با تطبيق آماري مدل هاي زباني
257
بهبود نرخ قابل حصول سيستم مخابراتي تك كاربره با وجود رله متحرك
258
بهبود نرخ محرمانگي و احتمال قطع محرمانگي در شبكه هاي بي سيم 5G مبتني بر چند ورودي-چند خروجي انبوه (massive-MIMO)
259
بهبود نرم افزار ديناميك مولكولي FUNGUS و شبيه سازي شيشه 2Sio
260
بهبود نرم افزار و طراحي رابط كاربري گرافيكي براي زمان بندي بهينه در رگ نگاري همراه با تزريق ماده كنتراست MRI ‍ ، به همراه مستندسازي نرم افزار
261
بهبود نرمي و ظاهر سطح پوشاك و پارچه هاي پنبه اي با استفاده از آنزيمهاي سلولاز
262
بهبود نسبت زايش تريتيوم در پوششهاي بارور سراميكي براي راكتورهاي گداخت هسته اي
263
بهبود نسبي كاهش اريبي در برآوردگر هسته اي برونيابي شده هندسي چگالي با استفاده از هسته هاي متقارن
264
بهبود نفوذ جت شعله در محفظه احتراق اصلي با كمك شبيه‌سازي عددي پيش‌محفظه احتراق در موتور گازسوز هيونداي HIMSEN
265
بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني مستخرج از تصاوير استريو
266
بهبود نقض SLA جهت افزايش بهره وري انـرژي در تخصيص منابع براي سرويس
267
بهبود نمايش تنك از كانال در سيستم هاي OFDM
268
بهبود نمايه گذاري فايلهاي صوتي به گفتار، موسيقي، سكوت و نويز محيطي از منظر وي‍ژگيها و روشهاي دسته بندي
269
بهبود نهان نگاري تصاوير ديجيتالي در حوزه تبديل
270
بهبود نهان نگاري تصاوير ويدئويي MPEG با استفاده از تكنيك طيف گستر
271
بهبود نهان نگاري صدا در مخابرات سيار
272
بهبود نوسان و ميزان توان توليدي يك سامانه تبديل انرژي بادي كوچك مبتني بر ژنراتور مغناطيس دائم به كمك باطري و ابرخازن
273
بهبود نوسانات فركانس ريزشبكه به كمك ذخيره سازهاي انرژي
274
بهبود نويز زدايي تصاوير SAR با بكارگيري فيلتر كالمن
275
بهبود نيروي دندانه در موتور خطي لوله اي آهنرباي دائم سنكرون شار عرضي چهار بر
276
بهبود هارمونيكي اينورتر چند سطحي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي ژنتيك
277
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي از طريق گسترش اطلاعات هشدارها
278
بهبود همبسته سازي هشدارهاي امنيتي بر مبناي يك بازنمايي كارآمد از الگوهاي حملات محتمل در سطح سازمان
279
بهبود همزمان سازي در گيرنده هاي طيف گسترده با استفاده از سنجش فشرده
280
بهبود همزمان سازي سيستم هاي با دسترسي چندگانه چند حامله
281
بهبود همكاري توأم فرآيندهاي كنترل توپولوژي و جلوراني بسته ها در شبكه‌هاي موردي سيار
282
بهبود همكاري در شبكه هاي موردي سيار از طريق ارزيابي ميزان همكاري گره ها و تشخيص بد رفتاري
283
بهبود همكاري در فرآيند كنترل توپولو‍ژي شبكه هاي موردي سيار با حضور گره هاي خودخواه
284
بهبود و ارائه متدهاي مختلف تشخيص حالت جزيره اي شدن در انواع مختلف توليد پراكنده در شبكه توزيع
285
بهبود و ارتقاء بهره وري در صنعت پست ايران با رويكرد به تكنولوژي با استفاده از روش Benchmarking
286
بهبود و ارتقاي دستگاه سنجش پايداري
287
بهبود و ارزيابي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ با معرفي شاخص هاي اندازه گيري كيفيت داده هاي ذخيره شده
288
بهبود و ارزيابي شتابدهي رايانش در سخت افزار چند ريسماني
289
بهبود و اصلاح رنگ پذيري الياف پلي پروپيلن (PP) از طريق افزودن پلي اتيلن ترفتالات (PET)
290
بهبود و بخش بندي تصاوير آنژيوگرافي اشعه ايكس قلب
291
بهبود و بهين هسازي شك لدهي پرتو آنت نهاي آرايه انعكاسي با الگوريت مهاي بهين هسازي براي دسترسي به پرتو مربع كسكانتي در باندS
292
بهبود و پياده سازي الگوريتم SIFT به منظور استخراج ويژگي هاي تصوير به صورت زمان واقعي
293
بهبود و پياده سازي سوئيچهاي ولتاژ بالا در ته نشين كننده هاي الكترواستاتيكي
294
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز
295
بهبود و پياده سازي مبدل هاي اصلاح ضريب توان سه فاز با عملكرد در حالت گسسته
296
بهبود و پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم مونت‌كارلو براي موقعيت‌يابي روبات‌هاي متحرك در محيط بسته
297
بهبود و تسريع همگرايي روش‌هاي تصويري در حل مسايل مقدار ويژه ماتريس‌هاي تنك
298
بهبود و تقطيع تصاوير ميكروآرايه
299
بهبود و تكميل عملكرد برخي از طرح هاي حفاظتي با استفاده از مفهوم حفاظت ناحيه گسترده
300
بهبود و توسعه الگوريتم Asynchronous Partial Overlay : الگوريتمي براي حل مسائل ارضاء محدوديت توزيع شده
301
بهبود و توسعه الگوريتم تخمين فازور و فركانس ديناميك در شرايط نوسان توان
302
بهبود و توسعه روش هاي استخراج تك ثبت ERP به منظور بررسي مكانيزم ادراك زمان در كودكان
303
بهبود و توسعه فرآوري خاويار با استفاده از تكنولوژي هردل
304
بهبود و ساخت مبدل‌هاي چند ورودي بهره بالا با روش سلف‌هاي تزويج ‌شده
305
بهبود و شبيه سازي روشهاي كاهش توان استاتيك براي يك مدار مجتمع ديجيتال
306
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
307
بهبود و كنترل ويژگي هاي اپتيكي نانو ذرات سلنيد نقره
308
بهبود و نگهداري ًQoS سيستمها در حد مطلوب در شرايط بار مختلف با استفاده از مديريت پيكربندي خودكار
309
بهبود واپيچيدن فاز رادار روزنه مصنوعي (SAR) در شيب زياد
310
بهبود واكنش دابنر و سنتز مشتقات2-فنيل كينولين4-كربوكسيليك اسيد
311
بهبود واكنشهاي فتوكاتاليستي در تجزيه گازهاي گلخانه اي
312
بهبود وپياده سازي موازي روش هاي بهينه سازي سراسري وكاربرد آن درآموزش مدل مخلوط گوسي
313
بهبود وضعيت شركت نهام ايران
314
بهبود ويژگي مقاومت در برابر شعله ي چرم با افزودن نانوذرات مناسب
315
بهبود ويژگي هاي الكتروشيميايي آند باتري هاي يون-ليتيومي بر پايۀ ليتيوم، تيتانيوم و اكسيژن (LTO) از طريق دوپ كردن آنيون فلورايد
316
بهبود ويژگي هاي امنيتي در شبكه هاي مخابراتي با كدينگ شبكه
317
بهبود ويژگي هاي نورتابي نانو ذرات CDSE با رشد دو پوسته اي CDS‎?‎ZNS
318
بهبود ويژگي‌هاي گفتار نويزي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي گلوگاه
319
بهبود ويژگيهاي فيزيكي گلدانهاي خاكي براي توليد و انتقال نشاء
320
بهبود يادگيري در شبكه هاي عصبي تپشي به كمك تندترين كاهش گرادياني بهبود يافته با تانژانت موازي و استفاده از نرخ يادگيري خودانطباقي پويا
321
بهبود يادگيري در شبكه‌هاي باور عميق
322
بهبود يك الگوريتم پردازش تصوير جهت محاسبه جابجايي ربات متحرك به منظور پياده سازي سخت افزاري آن
323
بهبود يك الگوريتم مسيريابي مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضائي و شبيه سازي نرم افزاري آن
324
بهبود يك پروتكل دسترسي به رسانه با تاخير و مصرف انرژي كم در شبكه هاي حسگر بي سيم
325
بهبود يك پروتكل مسيريابي انرژي كارا و آگاه از كيفيت سرويس در شبكه‌هاي حسگر چندرسانه‌اي بي سيم
326
بهبود يك روش تشخيص و تصحيح خطا در حافظه‌ي نهان پردازنده‌هاي چند‏هسته‌اي
327
بهبود يك روش مهاجرت و جايگذاري ماشين هاي مجازي در مراكز داده مبتني بر رايانش ابري
328
بهبود يك روش موقعيت يابي درون ساختمان هاي مشتمل بر طبقات متعدد
329
بهبود يك سيستم احراز اصالت برخط بانكي بر اساس كدهاي سريع و رمز يك بار مصرف
330
بهبود يك طرح احراز اصالت كاربر توسط كارت هوشمند در محيط سرور هاي چندگانه
331
بهبود يك وب ‌سايت آزمايشي پرسش ‌و‌ پاسخ با تاكيد بر قابليت استفاده، تجربه‌ كاربر، و رابط كاربري
332
بهبود يكپارچگي سطح در سنگ‌زني سراميك زيركونياي پايدار شده با روش هاي عددي و تجربي
333
بهبود، تعيين شاخص ها و مطالعه تطبيقي عملكرد امنيتي سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي محيط سيار
334
بهبودالگوريتم هاي تطبيق اثرانگشت مبتني برهندسه محاسباتي
335
بهبودپاسخ فركانسي الگوريتم TLM در شبيه سازي پاشندگي مربوط به ناپيوستگيهاي مايكرواستريپي و Metamaterials
336
بهبودپايداري سيگنال كوچك ميكروگريدها
337
بهبودتشخيص بيماري هاي خود ايمني و جداسازي تصاوير ام ار اي مربوطه با استفاده از شبكه هاي عميق
338
بهبودخواص ضدخراش و اصطحكاكي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/ولاستونيت/گرافن
339
بهبودد بازده مبدل هاي كاهنده ي درهم تنيده
340
بهبودعملكردمديريت زنجيره تامين )SCM(
341
بهبودكارائي تحليل مولفه هاي اساسي غيرخطي و بكارگيري نظريه آشوب بمنظور افزايش دقت سامانه هاي بازشناسي گفتار
342
بهبودي بر سيستم‌ هاي توصيه ‌ي مبتني بر اتوماتاي سلولي يادگير
343
بهبودي بر مديريت امنيت اطلاعات- انتخاب كنترل‌هاي امنيتيمتناسب با نوع سازمان دراستاندارد ISO/IEC 27001
344
بهبودي برپارامترهاي الگوريتم مورچگان در فضاي بسته
345
بهبودي در شيوه ي چند پخشي در شبكه هاي مبتني بر IP متحرك
346
بهبودي روش ميدان پتانسيل با استفاده از منطق فازي و شيوه ابداعي براي ناوبري رباتهاي سيار
347
بهبودي روش هاي نهان نگاري در حوزه مكان
348
بهبودي معماري تراشه هاي FPGA با هدف كاهش توان مصرفي
349
بهترين تقريب به وسيله تركيبات خطي توابع مشخصه نيم فضاها
350
بهترين تقريب به وسيله مجموعه هاي پاييني و كاربردهاي آن
351
بهترين تقريب بوسيله چند جمله اي ها
352
بهترين تقريب در فضاهاي بوخنر ( LP M,X )
353
بهترين تقريب محدود شده خطي و غير خطي
354
بهترين تقريب همزمان در ﴿ x, u )
355
بهترين تقريب و t- بهترين تقريب
356
بهترين تقريب و تعامد در فضاهاي -2K حاصل ضرب داخلي , Best approximation and orthogonalities in 2k-inner product spaces
357
بهترين تقريب و هم تقريب در فضاي نرم دار
358
بهترين راه حل مزاحم گيري بين مراكز تلفن EMD و EAX
359
بهترين روش آموزش رياضيات
360
بهترين روش آموزش و يادگيري رياضي
361
بهترين زوج تقريب زننده و زوج تعادل در فضاي برداري توپولوژيك
362
بهترين سن يادگيري اسكيت
363
بهترين متريك تعيين كننده ي مسير براي مشخص سازي شبكه
364
بهترين نقاط تقريب در فضاهاي متريك و باناخ
365
بهترين نقاط تقريبي جفت شده در فضا هاي باناخ و فضا هاي متريك مرتب جزئي
366
بهترين نقاط تقريبي در انقباض هاي تقريبي و دوري
367
بهترين نقطه نردينه براي نگاشت هاي ناگسترشي نزديك بر مجموعه هاي ستاره گون
368
بهترين نقطه نزديني سه تايي در فضاي متري
369
بهترين نقطه ي نزديني در فضاهاي متريك احتمالي
370
بهداست الكترونيك
371
بهداشت الكترونيك
372
بهداشت تن و روان كودكان و اهميت ان در تعليم و تربيت
373
بهداشت حمام هاي روستائي
374
بهداشت خانواده
375
بهداشت در خانواده
376
بهداشت روان والدين و معلم در شكل گيري هويت دانش آموز در شهر بوشهر
377
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام
378
بهداشت رواني معتادان در دوران سم زدايي وبازتواني
379
بهداشت رواني و پيام تصويري
380
بهداشت رواني و سلامت فكر
381
بهداشت زنان اصفهان در دوره پهلوي دوم (1320-1357ش/1942-1979م)
382
بهداشت عمومي ، تغذيه ، طب و طبابت در دوران قاجار
383
بهداشت عمومي در دبيرستانهاي پسرانه بوشهر
384
بهداشت محيط زيست
385
بهداشت محيط و شبكه خدمات بهداشتي درماني استان يزد
386
بهداشت مدارس
387
بهداشت مدارس
388
بهداشت مدارس و پرورش بهداشتي دانش آموزان دختر بندر تركمن
389
بهداشت و ايمني كاررگاه هاي فرش دستبافت
390
بهداشت و حمامهاي روستايي
391
بهداشت و سلامت زنان در حقوق بشر
392
بهداشت، ايمني و محيط در كشتي‌ها و بررسي الزامات و مقررات در آن
393
بهره افزايي فرايند
394
بهره برداري از انرژي خورشيدي در ساختمانها شبيه سازي كامپيوتري
395
بهره برداري از انر‍ژي فتوولتائيك در تأمين مصرف برق يك ايستگاه مترو
396
بهره برداري از دريا بر اساس قواعد فقه اسلامي با نگاهي به كنوانسيون هاي حقوق درياها
397
بهره برداري از سنگهاي ساختماني جهت توليد مصنوعات تزييني
398
بهره برداري از سيستم تركيبي باد-خورشيد- پيل سوختي با در نظر گرفتن رفتار آماري باد و خورشيد و انتشار خطاي آن در محاسبات
399
بهره برداري از سيستم هاي چندهدفه تلفيقي با رويكرد ذخيره سيكليك
400
بهره برداري از شيوه هاي آموزش هارموني روي ساز گيتار در راستاي ارتقاء سطح كيفي آموزش
401
بهره برداري از ظرفيت هاي ذخيره سازي انرژي مزارع بادي MTDC براي جذب مازاد توان در شرايط خطا
402
بهره برداري ازمنابع توليدپراكنده وكنترل فركانس آن درحالت جزيره اي
403
بهره برداري اضطراري از مخازن آب در شرايط ورود تصادفي آلاينده ﴿مطالعه موردي: رودخانه و مخزن كرخه﴾
404
بهره برداري به روزازسدهاي موجود(مطالعه موردي سداميركبير)
405
بهره برداري بهنگام و ترتيبي مخزن با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني و سيگنال بزرگ مقياس اقليمي
406
بهره برداري بهينه از حجم كنترل سيلاب مخازن سدها
407
بهره برداري بهينه از خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصه ضمني
408
بهره برداري بهينه از ريز شبكه با هدف به حداقل رساندن هزينه توليد
409
بهره برداري بهينه از سيستم هاي يكپارچه منابع آب با استفاده ازالگوريتم چند هدفه MOPSO (مطالعه موردي: سد هاي حوضه گاماسياب)
410
بهره برداري بهينه از سيستم‌هاي برق‌آبي چندمخزنه با استفاده از روش اتوماتاي سلولي تو در تو
411
بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع شعاعي به منظور كاهش تلفات اهمي به كمك شبكه هاي عصبي
412
بهره برداري بهينه از ظرفيت بهساز يكپارچه كيفيت توان به منظور جبرانسازي اعوجاجات ولتاژ و جريان
413
بهره برداري بهينه از كانالهاي ... درامر آموزش از راه دور
414
بهره برداري بهينه از مخزن در شرايط استوكاستيك با اعمال قواعد جيره بندي
415
بهره برداري بهينه از مخزن سد با ديدگاه تلفيقي آب سطحي و زيرزميني با استفاده از تكنيك هاي فازي
416
بهره برداري بهينه از مخزن سد تحت شرايط تغييراقليم با استفاده از الگوريتم گرگ خاكستري اصلاح شده - مطالعه موردي :سد زاينده رود
417
بهره برداري بهينه از مراتع منطقه سر مشهد شهرستان كازرون استان فارس
418
بهره برداري بهينه از مزارع بادي با هدف بهبود پايداري ولتاژ و افزايش رفاه اجتماعي به كمك روش كنترل پيش بين و با استفاده از كليدزني و مديريت بار در شبكه
419
بهره برداري بهينه از معادن مجتمع صنعتي سيمان آبيك
420
بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني
421
بهره برداري بهينه از منابع آب زيرزميني تحت كنترل تراز آب در سفره
422
بهره برداري بهينه از منابع آب مجموعه سدهاي مخزني كارون و دز
423
بهره برداري بهينه از منابع ميگو: مطالعه موردي آبهاي ساحلي منطقه بوشهر
424
بهره برداري بهينه از ميكروگريد با حضور منابع انرژي تجديد پذير به صورت مجزا
425
بهره برداري بهينه از نيروگاه مجازي در حضور ذخيره سازهاي انرژي
426
بهره برداري بهينه از نيروگاههاي آبي و حرارتي در محيط فازي﴿Optimal operation of hydro -thermal unitsin fuzzy environment
427
بهره برداري بهينه از هاب انرژي
428
بهره برداري بهينه از هاب انرژي در شبكه هاي هوشمند
429
بهره برداري بهينه تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني: كاربرد الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي تركيبي چند هدفه
430
بهره برداري بهينه سيستمهاي شامل حامل هاي چندگانه انرژي
431
بهره برداري بهينه ي يك نيروگاه مجازي همزمان با مشاركت در بازار برق
432
بهره برداري پايدار از منابع آب زيرزميني بر اساس الگوي كشت بهينه با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها
433
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از روش الگوريتم مورچه
434
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني حوضه گاماسياب براي حفظ تعادل آبخوان با استفاده از نرم افزار WEAP
435
بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط خشكسالي با استفاده از روش كم آبياري ، مطالعه موردي: زيرحوضه نجف آباد
436
بهره برداري تلفيقي سيستم آب هاي سطحي و زيرزميني با رويكرد ذخيره سيكلي (مطالعه موردي : حوضه آبريز زرينه رود)
437
بهره برداري سيستم توزيع در حضور منابع پراكنده و منابع توان راكتيو
438
بهره برداري نظامي از فضاي ماوراي جو از ديدگاه حقوق بين الملل
439
بهره برداري يكپارچه از منابع سمت عرضه و تقاضا با هدف دستيابي به انعطاف پذيري در سيستم هاي با نفوذ بالاي منابع بادي
440
بهره گير ي از توانها ي محيطي درياچه استيل شهرستان آستارا در ايجاد كانون گردشگري و توسعه شهر
441
بهره گيري از QFD جهت بهينه سازي طراحي محصول
442
بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي به منظور بهبود كارايي استفاده از آب، حوضه آبريز زاينده رود
443
بهره گيري از اصول طبيعت گرايي در طراحي موزه تاريخ طبيعي شهر ايلام
444
بهره گيري از انرژي گرمايشي خورشيد براي مصارف خانگي
445
بهره گيري از برخي تكنيك هاي جواهرسازي در ساخت حجم هاي تزئيني
446
بهره گيري از بيوفلوكولاسيون تفريقي در حذف ناخالصي هاي كوارتز از كائولن
447
بهره گيري از تايپ فيس در طراحي پوسترهاي ايراني
448
بهره گيري از تكنيك dMTA در آناليز كيفي و كمي پليمرها
449
بهره گيري از توان هاي بومي گردشگري شهري به عنوان راهبرد توسعه خلاق (مطالعه موردي شهر باغبهادران)
450
بهره گيري از خط در چاپ خط اوستا
451
بهره گيري از روابط فرم ﴿ محراب ، گلدان و سرو ﴾ و رنگ در كاشيكاري مسجد جامع يزد و كاربست ان در طراحي فرش
452
بهره گيري از روش هاي پردازش تصاوير حاصل از خون انسان در تشخيص نارسايي ها
453
بهره گيري از سراميك در كولر آبي خانگي
454
بهره گيري از سيستم واقعيت افزوده در جهت بهبود فرآيند علمي و عملي طراحي جداره هاي شهري
455
بهره گيري از سيستمهاي ناوبري هواپيما در كاهش سوانح جاده اي
456
بهره گيري از سيليكاهاي آلي نانو متخلخل متناوب (PMOS) در تهيه ي مشتقات بيس-4-هيدروكسي كومارين و بهينه سازي سنتز آسپيرين درحضور نانوكامپوزيت صدف فراوري شده
457
بهره گيري از سينما و تلويزيون در پرورش فكري كودكان و نوجوانان
458
بهره گيري از صورت هاي نمادين زن در ايران پيش از اسلام در طراحي و ساخت زيورآلات
459
بهره گيري از ظرفيتها وسازوكارهاي طراحي شهري حساس به آب درجهت مديريت پايدار روانابهاي سطحي، نمونه موردي منطقه 1شهر تهران
460
بهره گيري از عناصر زيبايي شناسانه تذهيب قرآنهاي ايلخاني در طراحي و ساخت انگشتري ها
461
بهره گيري از كاتاليزورهاي نانو مقياس عامل دار شده ي MCM-41 و متناوب آلي - معدني سيليكاتي (PMO) بر پايه ي ساختار ايزوسيانورات در واكنش چند جزئي گيوالد
462
بهره گيري از كاربريهاي مختلط در سلسله مراتب ساخت شهري مطالعه موردي: ازگل
463
بهره گيري از كدهاي فرم بنياد در منطقه بندي شهري ﴿ مورد پژوهشي : ناحيه دو شهر بابلسر ﴾
464
بهره گيري از گرافن اكسيد شبكه اي شده با 5،3،1-تريس(2-هيدروكسي اتيل) سيانوريك اسيد به عنوان كاتاليزور در واكنش چندجزيي بيجينلي
465
بهره گيري از مدل سازي اطلاعات ساختماني ( B I M ) و پرنده هاي بدمن سرنشين ( U A V ) براي نظارت بر پيشرفت پروژه هاي ساخت : چالش ها و راهكارها
466
بهره گيري از معيارهاي ريخت شناسانه در ارزيابي شخصيت (نمونه ي مطالعاتي : دو بافت شهري قديمي و جديد در شهر رشت﴾
467
بهره گيري از معيارهاي شباهت چندگانه در كشف سرويس هاي وب
468
بهره گيري از مفاهيم فاصله مجموعه هاي فازي و تئوري مجموعه هاي راف در يك مدل تشخيص پزشكي
469
بهره گيري از مكانيزم هاي كنترل ازدحام جهت انتقال داده هاي چند رسانه اي در سيستم هاي نظارتي بي سيم
470
بهره گيري از نانو كاتاليزورهاي اصلاح شده zn-mcm-41fe-mcm-41, وهيبريدهاي آلي آنها در نوآرايي بكمن
471
بهره گيري از نانو كامپوزيت زيستي صدف فرآوري شده به عنوان كاتاليزور در تهيه مشتقات 2- آمينوتيوفن و بيس -4- هيدروكسي كومارين
472
بهره گيري از نانو كامپوزيت مغناطيسي گرافن اكسيد عاملدار شده با تركيب 5،3،1-تريس [ 2-هيدروكسي اتيل ] ايزوسيانورات حاوي Cu2+ در سنتز استرهاي هانچ
473
بهره گيري از نانى كاتاليسورهاي اصلاح شده B-MCM-41 ، Fe-MCM-41 و هيبريدهاي آلي در واكنش استركر و نىآرايي فريس فنيل استرها
474
بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الكتروني Nacl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و كلر توليد شده
475
بهره گيري از نقوش گليم ورامين به منظور سوزن دوزي به شيوه شماره دوزي بر روي مانتو
476
بهره گيري از نوشتار در ساخت آرايه ها در هنر معاصر
477
بهره گيري از هنرهاي خياباني در توسعه فضاهاي شهري، با تاكيد بر ديوارنگاري نمونه موردي: خيابان وليعصر، حدفاصل چهارراه وليعصر تا ميدان تجريش
478
بهره گيري از ويژگيهاي سيستم شنواييانسان و تكنيك هاي حسگري فشرده براي بازشناسيگفتار نويزي
479
بهره گيري ازفناوري نوين براي ارتقاء كيفيت ساخت در معماري ايران ﴾فضاهاي آموزشي تهران﴾
480
بهره گيري ازنانو مواد گرافن اكسايد و مس (II) تثبيت شده بر روي پليمر زيستي كيتوزان در سنتز 4،1 - دي هيدروپيريدين و پلي هيدرو كينولين
481
بهره گيري توان خروجي بهينه از ژنراتور سوييچ رلوكتانسي در كاربردهاي سرعت متغير
482
بهره مندي از آلكيل بنزن سنگين (HAB) و سنتز افزاينده ه اي بازي و ابر بازي مورد استفاده در روانكارها
483
بهره مندي از راهكارهاي سيستماتيك براي دستيابي به كانسپت براي استايل اتومبيل اس .سي (كوپه اسپرت )
484
بهره هاي غفلت
485
بهره و نرخ رشد در ليزر الكترون آزاد تك باريكه و دوباريكه با ويگلرهاي چهار قطبيو دو قطبي و ليزرچرنكوف
486
بهره وري
487
بهره وري
488
بهره وري
489
بهره وري انرژي در صنعت فولاد ﴿كارخانه فولاد آلياژي ايران﴾
490
بهره وري در زير بخش زراعت استان يزد
491
بهره وري در سازمانها
492
بهره وري در شركت نفت و گاز گچساران و راه كارهاي بهبود آن
493
بهره وري در صنعت فرش
494
بهره وري در صنعت نساجي مطالعه موردي: صنايع چيت ري
495
بهره وري در صنعت وعوامل موثر بر آن
496
بهره وري در مديريت منابع انساني
497
بهره وري در مراكز تحقيقاتي
498
بهره وري در معادن زغال سنگ ناحيه البرزشرقي
499
بهره وري در نظام خدمات بهداشتي درماني
500
بهره وري فرآيند هال - هرولت در توليد آلومينيوم
501
بهره وري كارخانجات پنيرسازي صنايع روستايي جهادسازندگي
502
بهره وري كاركنان وزارت ورزش و جوانان در پرتو هوش فرهنگي و كيفيت زندگي كاري
503
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها :همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
504
بهره وري كل عوامل و ارائه راهكارهاي بهبود به كمك مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها همراه با مطالعه موردي در بخش انرژي
505
بهره وري منابع انساني در سازمانهاي دولتي ،مطالعه موردي آموزش و پرورش شهرستان گنبد كاووس
506
بهره وري نيروي انساني در بانك
507
بهره وري نيروي كار وارزيابي عوامل اصلي موثر بر بيكاري كشور
508
بهره وري و تدوين شاخصهاي آن در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
509
بهره وري و نقش نيروي انساني
510
بهره وري وشيوه هاي ارتقاآن دراداره كل ورزش استان گلستان
511
بهره وري ونقش مدير در افزايش ان
512
بهره‌برداري از تركيب ذخيره‌سازها جهت كنترل همزمان ولتاژ و فركانس در ريزشبكه هاي مجزا
513
بهره‌برداري بهينه از سيستم مخازن سد‌ها با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
514
بهره‌برداري بهينه از شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن بارهاي پاسخگو به قيمت
515
بهره‌برداري بهينه از شبكه‌هاي توزيع فعال با درنظرگيري افزايش پايداري ولتاژ
516
بهره‌برداري بهينه از مخازن آب كشاورزي، با استفاده از مدل‌سازي عامل مبنا براي منظور كردن اثرات متقابل كشاورزان و سياست‌گذاران
517
بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط عدم قطعيت ناشي از تغييرات اقليمي و مبتني بر قوانين جيره بندي
518
بهره‌برداري تلفيقي پايدار از آب‌هاي سطحي و زيرزميني: رويكرد ذخيره سيكلي
519
بهره‌برداري توليدات پراكنده توزيع‌شده در شبكه برق با قابليت عملكرد به صورت جزيره‌اي
520
بهره‌برداري متمركز بهينه از ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن امنيت و مسائل زيست‌محيطي در شرايط عدم‌قطعيت‌ها
521
بهره‌برداري منابع قابل كنترل، ذخيره‌سازهاي انرژي و بارهاي قابل كنترل در يك نيروگاه مجازي با درنظرگرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير
522
بهره‌برداري هماهنگ منابع توان راكتيو و ادوات كنترل ولتاژ در سيستم‌هاي قدرت
523
بهره‌گيري از ساختار شبكه‌اي براي نمايش مجموعه‌اي از واژه‌هاي مرتبط در فارسي و انگليسي
524
بهره¬گيري از پليمر طبيعي آلژينيك اسيد به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات 4،1-دي-هيدروپيريديني و پلي هيدروكينوليني
525
بهره¬گيري از نانو كاتاليزورهاي MCM-41 به همراه نمك¬هاي فتالايميد-N-اكسيل در تهيه مشتقات α-آمينونيتريل و H4-كرومن
526
بهره-برداريبهينهازسيستمتركيبيباديتلمبهذخيره-ايبهمنظورشركتدربازاربرق
527
بهره‏گيري از الگوريتم‏هاي پردازش موازي در شبيه‏سازي مخازن نفتي به روش خطوط جريان
528
بهروري به كمك داده كاوي
529
بهزه برداري بهينه از منابع زغال سنگ تزره با توجه به توسعه پايدار
530
بهزيستي روانشناختي كودكان مبتلا به اتيسم و مادران آنها و عوامل موثر در آن: ارائه الگوي علي مبتني بر رابطه ويژگيهاي مادر و كودك
531
بهزيستي معنوي و خودمهارگري با سرسختي روانشناختي دانشجويان پيام نور تهران جنوب
532
بهساري زاويه شيارهاي برقو كاري براي بهبود عملكرد روغن بين رينگ و پيستون بر مبناي تلرانسهاي موتور EF7
533
بهسازي "روش تر " توليد سيمان
534
بهسازي آلياژ Al -13%Si ﴿ توسط مواد جديد ﴾
535
بهسازي اتصال ستون به دال تخت بتن آرمه با استفاده از نوارهاي CFRP
536
بهسازي اتصالات در جلوگيري از خرابي پيشرونده قاب هاي خمشي فولادي
537
بهسازي اتصالات لوله اي فلزي T شكل تحت اثر بار محوري تكرار شونده و استاتيك فشاري به كمك دورپيچ FRP
538
بهسازي انرژي نماي ساختمان هاي موجود در اقليم گرم و خشك ايران ( نمونه موردي : ساختمان اداري در اصفهان )
539
بهسازي انيتر متاليكهاي حاوي آهن توسط استرانسيم در آلياژ 6063 آلومينيم
540
بهسازي بازنمايي ويولت براي بازشناسي گفتار
541
بهسازي بافت با ارزش روستايي ونقش ان برتوسعه صنعت گردشگري روستايي
542
بهسازي بافت تاريخي شهر يزد با رويكرد ايجاد محور گردشگري نمونه موردي: برزن شش بادگيري
543
بهسازي بافت فرسوده محله‌اي با رويكرد جذب گردشگر
544
بهسازي بافت مسئله دار ﴿ محله سنگ دوقلو ﴾
545
بهسازي بافت ناكار آمد شهري با رويكرد TND
546
بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله ﴿نمونه موردي: محله صوفيان شهر بروجرد﴾
547
بهسازي بخش آنكولوژي بيمارستان شاه ولي يزد با رويكرد ترجيحات محيطي بيماران
548
بهسازي براي ماندگاري بافت قديم اصفهان از طريق بررسي مولفه ها و ديدگاههاي زيبايي شناختي
549
بهسازي پي در سازه‌هاي بنايي
550
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار با استفاده از روش‌ هاي مبتني بر تخمين در حوزه فركانس
551
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار در حضور توأم نويز و پژواك
552
بهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
553
بهسازي خاك رسي نمكي نرم با استفاده از امولسيون وسيمان جهت استفاده در راهسازي
554
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
555
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
556
بهسازي خاك ريزدانه اشباع بوسيله تزريق نانو ذرات به روش الكتروكينتيك با استفاده از الكتروكينتيك ژئوسينتتيك ها به عنوان الكترود
557
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
558
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
559
بهسازي خاك ماسه اي حاوي نمك به وسيله بيوپليمر
560
بهسازي خاك ماسه‌اي با ژل نانوسيليس (مطالعه موردي كوهپايه)
561
بهسازي خاك محل دفن پسماند شهري اوز با استفاده از مواد افزودني جهت استفاده به‌عنوان آستر
562
بهسازي خاك هاي ماسه اي بوسيله ي رسوب ميكروبي كلسيت
563
بهسازي خاك‌هاي ريزدانه منطقه فولاد مباركه جهت استفاده در راه‌سازي با استفاده از سرباره‌هاي فولادي
564
بهسازي خاكهاي ريز دانه با استفاده از تزريق به روش الكتروكينتيك
565
بهسازي خانه تركمن ﴿ خانه خوزيني ﴾
566
بهسازي خواص و ميكروساختار آلياژ A314
567
بهسازي خيابان شهيد ارجمندي رفسنجان، با رويكرد پياده مداري
568
بهسازي ديناميكي ميل لنگ پيكان 1000CC
569
بهسازي ربات موازي دلتا به منظور بكارگيري در پرينتر سه بعدي
570
بهسازي روش طراحي سرريز كنگره اي
571
بهسازي روش هاي بازيابي تصوير مبتني بر شكل
572
بهسازي زمين هاي سست با استفاده از ميكروپايل
573
بهسازي زهاب اسيدي معدن با استفاده از باكتري‌هاي احياء كننده سولفات
574
بهسازي ساختاري چدن هاي پركرم توسط B & Ce
575
بهسازي سازه بتن آرمه با استفاده از مهاربندهاي EBF
576
بهسازي سامانه بازشناسي چهره با استفاده از معيار سنجش شباهت مبتني بر نمايش تنك
577
بهسازي سيستم هاي تاييد چهره با تركيب ويژگي هاي مبتني بر الگوهاي دودويي محلي و تجزيه به مدهاي تجربي
578
بهسازي سيستم هاي مديريت فرايند كسب و كار با درك خودمختاري عامل ها
579
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از تبديل موجك
580
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از روش هاي مبتني بر آرايه ميكروفوني
581
بهسازي سيگنال گفتار بر پايه آشكارسازي اجزاي زود گذر با استفاده از تبديل ويولت
582
بهسازي سيگنال گفتار برپايه تبديل موجك
583
بهسازي شيشه گري سنتي ايران
584
بهسازي صداهاي ضبط شده توسط تجهيزات قديمي ضبط صدا
585
بهسازي طراحي ريسمان گير كوهنوردي پايين برنده با رويكرد ايمني
586
بهسازي عملكرد موتور ملي با پاشش مستقيم بنزيني دو مرحله اي
587
بهسازي فرآيند ادغام تصاوير با استفاده از تركيب روش هاي مبتني بر تبديل هاي چندمقياسي و نمايش تنك
588
بهسازي قابهاي خمشي سازه‌هاي فولادي با ستونهاي مركب I-شكل
589
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآلوم (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
590
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآهك(مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
591
بهسازي گفتار با استفاده از تبديل موجك
592
بهسازي گفتار با استفاده از روش سنتز بر مبناي كتاب كد
593
بهسازي گفتار با استفاده از روش هاي تركيبي و پردازش هاي زير باندي
594
بهسازي گفتار با استفاده از سيستم هاي GSC
595
بهسازي گفتار با استفاده از شبكه‌ ديناميكي مبتني بر موجك
596
بهسازي گفتار با استفاده از شكل دهنده پرتو فوق جهتي و پسافيلتر
597
بهسازي گفتار با تبديل موجك و منطق فازي
598
بهسازي گفتار با رويكرد تخمين آماري طيف
599
بهسازي گفتار بر اساس استفاده از نسبت سيگنال به نويز پيشين
600
بهسازي گفتار به روش آناليز و سنتز غيرخطي توسط شبكه هاي عصبي
601
بهسازي گفتار به وسيله حذف طنين گفتار در محيط هاي پر طنين
602
بهسازي گفتار توليدي از پارامترهاي LHCB
603
بهسازي گفتار در محيط با نويز جمعي غير ايستان و نويز ضربي ايستان
604
بهسازي گفتار مبتي بر روش تجزيه به ماتريس هاي نامنفي
605
بهسازي لرزه اي اتصالات بتني با مصالح FRP
606
بهسازي لرزه اي اتصالات شكل پذير در سازه هاي بتني
607
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با مهاربندهاي كمانش ناپذير و مقايسه آن با مهاربندهاي همگرا
608
بهسازي لرزه اي ساختمانها و پلها با استفاده از سيتممهاي جداساز لرزه اي
609
بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم قاب شمشي متوسط
610
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني با توجه به سطوح عملكرد مختلف مورد نظر و مقايسه آن با ضوابط آئين نامه 2800
611
بهسازي لرزه اي ستونهاي لاغربتن مسلح درقبال بارهاي جانبي بااستفاده ازپوششهاي پليمري
612
بهسازي لرزه اي قاب هاي مقاوم خمشي فولادي با استفاده از اتصالات پس كشيده با مقطع تير كاهش يافته
613
بهسازي لرزه‌اي پل‌هاي سنگي و افزايش ظرفيت بار محوري قطار با مطالعه موردي پل بين ايستگاه مراغه و ميانه، معروف به پل S شكل
614
بهسازي لرزه‌اي ستون‌هاي كوتاه بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت‌هاي CFRP
615
بهسازي محله قائميه با رويكرد توانمندسازي در منطقه 13 اصفهان
616
بهسازي محله ي شاه ركن الدين دزفول با رويكرد افزايش سرزندگي
617
بهسازي محيط شهري با تاكيد بر حركت معلولين نمونه موردي : منطقه 12 ﴿ نواب ﴾
618
بهسازي مذاب فولادهاي پركربن كم آلياژ
619
بهسازي مقاومت برشي خاك نمكي با استفاده از شيشه پسماند حاصل از زباله هاي شهري
620
بهسازي مناطق دفن بهداشتي زباله، مطالعه موردي : شهر يزد
621
بهسازي مورفولوژي شبكه پيوسته كاربيد كروم در فولاد ابزار سرد كارلدبوريتي به منظور بهبود خواص مكانيكي
622
بهسازي ميزان اختلاط گاز طبيعي و هوا در منيفلد ورودي در موتور EF7
623
بهسازي نظام بازنشستگي و اثرات آن بر انباشت سرمايه و توزيع درآمد در ايران: كاربرد الگوي نسل هاي همپوشان
624
بهسازي نيروي انساني ( با تاكيد بر آموزش ) ونقش آن در ارتقاء بهره وري مديران و پرسنل شركت مخابرات ايران
625
بهسازي و انجام آزمايشات عملكردي سيستم دفن كابل به كمك جت آن در بستر دريا
626
بهسازي و بررسي ويژگي‌هاي خانه كم مصرف خورشيدي
627
بهسازي و بهبود قابليت فهم سيگنال آغشته به انعكاس
628
بهسازي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي در قالب نمايانگرهاي كيفيات محيطي (نمونه موردي شهرك وليعصر اراك)
629
بهسازي و ساماندهي محله تاريخي سردار قزوين
630
بهسازي و ساماندهي منطقه 6 اسلام آباد كرج ﴿ تپه مرادآب ﴾
631
بهسازي و نوسازي اراضي بازيافتي با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي: گورستان متروكه مجاور مقبره عرب باغي
632
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با ارزيابي ابعاد كالبدي توسعه پايدار نمونه موردي بافت فرسوده محله تجريش
633
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي(مطالعه موردي شهر خواف، محلات: پايين ده، بسطام و سرتلو)
634
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امام زاده صالح تهران
635
بهسازي و نوسازي بافت مساله دار ( فرسوده ) ناحيه 6 شهرداري منطقه 16 تهران
636
بهسازي و نوسازي محله گودال مصلي شهر يزد با رويكرد توسعه خلاق
637
بهسازي، بازسازي و طراحي مسكن در بافت فرسوده با
638
بهشت قالي
639
بهشت كوچك
640
به‎كارگيري اطلاعات كمكي در سامانه بازشناسي خودكار گفتار به كمك شبكه‎هاي عصبي عميق مبتني بر مدل‎هاي گرافي احتمالاتي
641
بهكارگيري يك رآكتور ديسك چرخان جهت تخريب نانوفتوكاتاليستي فنل
642
بهكده آرام شهرك جزامي ها
643
بهگزيني طراحي سيستمهاي چند مخزنه برقابي با مكم يك مدل تركيبي شبيه سازي -بهينه سازي
644
بهگزيني مؤلفه هاي طراحي نيروگاههاي جرياني ﴿ قطر مجراي آب بر ،تعداد ، نوع و ظرفيت واحدهاي نيروگاه ﴾
645
بهنگام سازي احتمالاتي مدل هاي ديناميك سازه ها به كمك روش هاي قضيه بيز و ارتعاشات تصادفي
646
بهنگام سازي سازه ها با استفاده از تبديل موجك
647
بهنگام سازي مدل اجزا محدود سازه ها با استفاده از تابع چگالي توان پاسخ
648
بهنگام سازي مدل سازه اي سكوي دريايي با استفاده از انحناي مودال
649
بهنگام سازي مدل سازه غير خطي با استفاده از فركانس ها و دامنه هاي لحظه اي پاسخ ديناميكي
650
بهنگام سازي مدل غيرخطي سازه داراي اصطكاك تحت نيروي نرمال متغير به كمك تحليل فركانس-انرژي
651
بهنگام سازي مدل هاي ديناميكي المان هاي محدود در سازه پل ها
652
بهنگام سازي مدلهاي سازه اي با استفاده از روابط حساسيت داده هاي ديناميكي
653
بهنه بندي اشكال مختلف فرسايش و برآورد رسوب حوضه آبخيز سد چم گردلان با استفاده از(GIS)
654
بهنه بندي دماي موثر در سطح كشور با تاكيد بر جغرافياي نظامي
655
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ رﯾﺰش در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺠﺎري از ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺮاردادي
656
بهيافت در معماري داخلي (طراحي ورودي ساختمان ايتاليل پرديس
657
بهين هسازي مبادل هگر صفحه- پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
658
بهينگي برخي از طرح هاي بلوكي تحت مدل تداخلي آميخته
659
بهينگي طرح هاي بلوكي اشباع شده زماني كه مشاهدات همبسته اند
660
بهينگي طرح هاي سطري-ستوني آشيانه اي
661
بهينگي طرح هاي عاملي 2m بلوكي شده
662
بهينگي طرح هايي با سه تيمار و چندين عامل بلوك بندي
663
بهينگي و ساختارهاي طرح هاي بلوك خردشده ناقص
664
بهينه آشكارساز چندكاربره به كمك الگوريتم CRLB
665
بهينه بندي خطر زمينلغزش در مخزن سد كارون 3 و تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي آن ( ايذه - استان خوزستان )
666
بهينه پارتو
667
بهينه راندمان دستگاه آب شيرين كن توسط مبدل حرارتي
668
بهينه سازي
669
بهينه‏ سازي "جهت ساخت " در توليد افزايشي با استفاده از فناوري مدل‏سازي رسوب ذوب‌شده
670
بهينه سازي ، ابزاري براي تحليل شبكه هاي آبرساني
671
بهينه سازي Handover بين دو سيستم در مخابرات سيار سلولي
672
بهينه سازي OCR فارسي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
673
بهينه سازي Online راندمان درايوهاي موتورهاي القايي با استفاده از كنترلر جستجوگر حداقل تلفات و بررسي رفتار ديناميكي آن
674
بهينه سازي آئروديناميكي پره توربين باد محور افقي
675
بهينه سازي آئروديناميكي شكل هندسي كسكيد كمپرسور مادون صوت محوري به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي ، شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
676
بهينه سازي آب شيرين كن به روش رطوبت زني رطوبت گيري
677
بهينه سازي آبكاري آلياژي قلع و نيكل
678
بهينه سازي آبگرمكن گازي مخزن دار
679
بهينه سازي آتشكاري در كارهاي سد سازي
680
بهينه سازي آرايش پيچ ها و ابعاد صفحه ي نگهدارنده براي شكستگي هاي استخوان ران با استفاده از روش اجزا محدود
681
بهينه سازي آرايش شبكه جهت كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با توجه تغيير توان توليدي منابع توليد پراكنده
682
بهينه سازي آشكارسازي سيگنال در گيرنده هاي MIMO بر اساس الگوريتم بازگشتي
683
بهينه سازي آلياژهاي با پايه مس با نگرشي بر كاربرد ويژه
684
بهينه سازي آمادگي شرايط اضطرار و استفاده از منابع در حوادثي با تلفات گسترده
685
بهينه سازيِ آماريِ تابعِ درهمساز اسكين
686
بهينه سازي آنلاين مسير با استفاده از ميانيابي و شبكه عصبي
687
بهينه سازي آيروديناميكي بدنه كره- مخروط با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
688
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي روتور بالگرد، با استفاده از مدل تلفيقي دنباله آزاد-CFD و روش معادلات الحاقي
689
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتور توربوفن با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
690
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتورهاي توربوفن
691
بهينه سازي آيروديناميكي شكل بدنه هواپيماي مسافري با استفاده از الگوريتم ژنتيك و حل عددي جريان
692
بهينه سازي ابررساناي پايه - BIبا جايگزيني Sbو Pbبجاي BI
693
بهينه سازي ابعاد پنجره با توجه به عوامل نور و حرارت در ساختمان هاي مسكوني اقليم سرد نمونه موردي : شهر ايلام
694
بهينه سازي ابعاد پنجره جبهه جنوبي ساختمان هاي مسكوني از ديدگاه حرارت و نور در شهر شيراز
695
بهينه سازي ابعاد تراشه هاي لاستيكهاي فرسوده به منظور افزايش مقاومت ماسه ها
696
بهينه سازي ابعاد سنگ هاي خرد شده براساس شرايط موجود در معدن باغدره لواسان
697
بهينه سازي ابعاد سيستم ريل مدفون با ديدگاه كاهش ارتعاشات به محيط اطراف
698
بهينه سازي ابعاد سيستم هاي انتقال و ذخيره آب با اهداف تأمين آب كشاورزي و برقابي، مطالعه موردي: طرح انتقال آب حوضه بشار به زهره
699
بهينه سازي ابعاد شكافنده ها براي كاهش انرژي و آبشستگي در سرريزهاي ريزشي
700
بهينه سازي ابعاد مكانيزم تعليق مك فرسون به منظور كاهش ارتعاشات
701
بهينه سازي ابعاد هندسي لوله هاي فلزي سري و موازي بعنوان ضربه گير مكانيكي
702
بهينه سازي ابعاد هندسي و چيدمان لايه هاي كامپوزيت در لوله هاي فلزي-كامپوزيتي مربعي ﴿به عنوان ضربه گير مكانيكي﴾
703
بهينه سازي ابعاد يك فين با مقطع مستطيلي شكل با حجم و ضخامت ثابت براي ماكزيمم انتقال حرارت
704
بهينه سازي اتصال تير به ستون در قاب هاي خمشي ساخته شده توسط مقاطع فولاد سرد نورد شده
705
بهينه سازي اتصال فولاد زنگ نزن دوفازي 2205/BNi3/2205 از طريق فرآيند فاز مايع گذرا
706
بهينه سازي اثر ﴿ماتريس﴾ و كاربرد آن در داده كاوي
707
بهينه سازي اجسام دو بعدي جهت كاهش ميزان تنش
708
بهينه سازي احتراق بخاري گاز سوز دودكش دار
709
بهينه سازي احتراق در موتور ديزل 16استوانه اي Wartsila Vasa 22 به روش احتراق HCCI
710
بهينه سازي احتراق موتور ديزل با هدف كاهش مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها
711
بهينه سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
712
بهينه سازي ارتباطTCP/IP روي شبكه ماهوار هاي DVB-RCS
713
بهينه سازي ارتباطTCP/IPروي شبكه ماهوار هايDVB-RCS
714
بهينه سازي ارتعاشي ورق كامپوزيتي تحت قيد فركانسي
715
بهينه سازي ازدياد برداشت به روش تزريق امتزاجي گاز هيذروكربوري به كمك الگوريتم هاي تكاملي
716
بهينه سازي استخر خورشيدي
717
بهينه سازي استخراج آنزيم گلكوآميلاز از محيط تخمير جامد و خالص سازي آن با استفاده از نانو قطرات
718
بهينه سازي استخراج تاكسان ها در مقياس نيمه صنعتي با استفاده از تكنيك هاي كروماتوگرافي مايع اسپكترومتري جرمي
719
بهينه سازي استخراج فوق‌بحراني روغن غني از امگا-3 از بالنگو شيرازي با استفاده از كربن ‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و اتانول به‌عنوان سيال كمكي
720
بهينه سازي استخراج و حلاليت كيتين و كيتوسان به منظور تهيه محلول قابل ريسيدن
721
بهينه سازي استخراج و شناسايي خواص فيزيكوشيميايي و عملكردي پلي‌ساكاريدهاي سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)
722
بهينه سازي استخراج يون آهن با دفرو كسامين مزيلات به كمك نانو لوله كربني
723
بهينه سازي استراتژيهاي مديريت توان براي سيستمهاي تركشن راه آهن
724
بهينه سازي استفاده از خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود شبكه ي توزيع
725
بهينه سازي استفاده از رنگ هاي طبيعي در رنگرزي پشم
726
بهينه سازي استقرار ماشين آلات خط توليد اجاق در كارخانه ايرانسيلندر
727
بهينه سازي استوار انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن بازده، ريسك و كيفيت
728
بهينه سازي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته چنئ محصولي تحت شرايط عدم قطعيت
729
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي خطي غير قطعي و كار برد آن در مسائل سرمايه گذاري
730
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي غيرخطي در حالت كلي
731
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي نگهداري و ترميم روسازي شبكه راه ها
732
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
733
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
734
بهينه سازي استوار شبكه لجستيك امدادي چند كالايي براي شرايط بحراني بلزله مطالعه موردي شهر اصفهان
735
بهينه سازي استوار مسائل چند پاسخه در مسائل چند مرحله اي
736
بهينه سازي استوار و كاربردها
737
بهينه سازي استوار يكپارچه شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران با درنظرگيري قابليت اطمينان و عدم قطعيت بصورت اعداد_Z ( مطالعه موردي: زلزله در تهران)
738
بهينه سازي استوانه ايزوگريد با استفاده از روش هاي اكتشافي
739
بهينه سازي استوانه تحت پيچش
740
بهينه سازي استوانه ساخته شده از مود هدفمند با تغييرات دو بعدي خواص، با رويكرد استفاده در موتور احتراق داخلي يستوني
741
بهينه سازي استوانه هاي مركب براي كمانش
742
بهينه سازي استوكستيك بهره برداري از مخزن با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
743
بهينه سازي اصلاح خاك متورم شونده با استفاده از سرباره و الياف
744
بهينه سازي اصلاح و احياي شبكه توزيع آب شهري
745
بهينه سازي اعضاي سازه اي بتن آرمه به روش الگوريتم ژنتيك
746
بهينه سازي اعوجاج كمانشي منتجه از جوشكاري در ورق هاي تقويت شده آلومينيومي
747
بهينه سازي اعوجاج هارمونيك كل شكل موج ولتاژ خط خروجي اينورتر 9 سطحي آبشاري
748
بهينه‏ سازي افت فشار و اندازه نازل سرمته حفاري جهت تميز كردن چاه هاي نفتي
749
بهينه سازي اقتصادي الگوريتم طراحي روسازي آشتو ﴿ به روش برنامه ريزي خطي﴾
750
بهينه سازي اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از اگزرژي هدر رفته در تابع هدف
751
بهينه سازي اقتصادي ظرفيت سد و نيروگاه در طرح هاي ذخيره اي برقابي
752
بهينه سازي اقتصادي فرايندهاي شيرين سازي و نم زدايي گازطبيعي
753
بهينه سازي اقتصادي مشخصه هاي طراحي آبياري جويچه اي در شرايط كم آبياري
754
بهينه سازي اقتصادي يك برج خنك كن خشك با جريان طبيعي
755
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيستم يكپارچه پيل سوختي اكسيد جامد، توربين گازي و شيرين سازي آب دريا
756
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيكل تبريد تراكمي
757
بهينه سازي اگزرژي چرخه دوگانه مخلوط مبردها درتوليد گاز طبيعي مايع توسط الگوريتم ژنتيك
758
بهينه سازي القا كالوس و كشت سلول در گياه دارويي پونه (mentha pulegium)
759
بهينه سازي الكترو پليمريزاسيون پالسي پيرول براي سنتز نانو ساختارهاي پلي پيرول هادي
760
بهينه سازي الگو و مكان چاه هاي توليد نفت و تزريق گاز در توسعه يك ميدان نفتي
761
بهينه سازي الگوريتم DTW براي بازشناسي سيلابها
762
بهينه سازي الگوريتم الگوهاي مكاني مشترك به منظور بهبود عملكرد سيستم هاي واسط مغز - رايانه
763
بهينه سازي الگوريتم تعيين خسارت چندگانه در سازه ها براساس پارامترهاي ديناميكي
764
بهينه سازي الگوريتم رديابي سطوح با استفاده از سنسور CMM نصب شده روي ماشين CNC
765
بهينه سازي الگوريتم رديابي مسير پروب تماسي دستگاه اندازه گيري مختصاتي با استفاده از پروب غير تماسي بر پايه پردازش تصوير
766
بهينه سازي الگوريتم عددي چيدمان ذرات كروي با استفاده از روش المان هاي گسسته و پياده سازي بر روي پردازنده گرافيكي
767
بهينه سازي الگوريتم هاي جايگذاري و پوشش در شبكه هاي حسگر
768
بهينه سازي الگوريتم هاي روتر با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
769
بهينه سازي الگوريتم هاي مبتني بر ميانگين غير محلي براي حذف نويز گوسي از تصاوير
770
بهينه سازي الگوي آتشباري معدن مس سرچشمه با استفاده از شبكه عصبي
771
بهينه سازي الگوي انفجار در معدن سنگ آهن پيربكران
772
بهينه سازي الگوي مديريتي شهر قزوين
773
بهينه سازي الگوي مضراب گذاري براي ارتقاي توانايي نت نوازي نوازندگان سنتور
774
بهينه سازي الگوي مهار بندي سكوهاي شناور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
775
بهينه سازي المان بندي مثلثي در سازه هاي دوبعدي
776
بهينه سازي الياف پيزوالكتريك در پانل استوانه اي هدفمند با لايه هاي PFRC با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
777
بهينه سازي انتخاب چاه افقي در مخازن توسعه يافته
778
بهينه سازي انتخاب چاه، براي حفاري چاههاي خوشه اي در مخازن نفتي
779
بهينه سازي انتخاب شريك و تخصيص توان در شبكه هاي مشاركتي با پروتكل DF - AF
780
بهينه سازي انتخاب طول پنجره در روش تحليل مقادير تكين
781
بهينه سازي انتخاب كمربند سياه هاي شش سيگما مبتني بر رويكرد تئوري مطلوبيت
782
بهينه سازي انتخاب ماشين و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري با استفاده از برنامه ريزي ديناميك
783
بهينه سازي انتخاب محل و شرايط توليد از چاه عمودي در مخازن هيدروكربني با استفاده از مفهوم شبكه هاي عصبي
784
بهينه سازي انتخاب مكان چاه با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
785
بهينه سازي انتخاب موتورهاي ربات
786
بهينه سازي انتخاب و تخصيص توان ارسال رله هاي ثانويه در سيستم ارتباطي همكارانه مبتني بر راديو شناختي
787
بهينه سازي انتساب برخط كارها در سيستم هاي پردازشي چندهسته اي براي مديريت پوياي گرمايش
788
بهينه سـازي انتقـال حرارت در بـافت زنده با فرض محيـط متخلخل و عدم تعـادل حرارتي بين خون و بافت در روش حرارت درماني
789
بهينه سازي انتقال حرارت در بافت زنده در روش حرارت درماني
790
بهينه سازي انتقال ژن به قارچ بيماريزاي گياه fusarium graminearum
791
بهينه سازي اندازه، شكل و توپولوژي سازه هاي خرپايي تحت بارهاي ديناميكي
792
بهينه سازي انرژي الكتريكي در سيستم حمل و نقل درون شهري تركيبي از ديدگاه فني و اقتصادي
793
بهينه سازي انرژي الكتريكي در يك شبكه صنعتي با استفاده از فيلترگذاري مناسب به منظور كاهش اعوجاجات هارمونيكي
794
بهينه سازي انرژي برقابي مخزن سد با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
795
بهينه سازي انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم [بي سيم] چند جهشي
796
بهينه سازي انرژي در صنعت
797
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
798
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
799
بهينه سازي انرژي قطار بادر نظر گرفتن شيب و فراز مسير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماريica
800
بهينه سازي انرژي مصرفي يك ريزشبكه ي مسكوني
801
بهينه سازي انرژي و افزايش ظرفيت سيستم پخت ،واحد هفتم سيمان تهران
802
بهينه سازي ايرفويل داراي جريان آرام طبيعي
803
بهينه سازي ايرفويل كمپرسور هاي گذرصوتي
804
بهينه سازي ايروديناميكي بالواره هوشمند براي مرحله نشست و برخاست
805
بهينه سازي ايروديناميكي خودرو پيكان
806
بهينه سازي ايستگاههاي تيپ براي مسيرهاي يك خطه و دو خطه راه آهن
807
بهينه سازي با ANSYS
808
بهينه سازي با ANSYS
809
بهينه سازي باد بندها در قابهاي فولادي دو بعدي با استفاده از تئوري گرافها
810
بهينه سازي بار كمانشي سازه هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
811
بهينه سازي بازارزايي و روش انتقال ژن در پنبه از طريق مريستم انتهايي با استفاده از آگروباكتريوم
812
بهينه سازي بازده در سيستم درايو مو تور القايي- پمپ با استفاده از روشهاي هوشمند
813
بهينه سازي بازده محركه القايي سه فاز بر پايه كنترل غير خطي مستقيم گشتاور با قابليت استفاده در سرعتهاي پايين و با حذف نمونه بردار سرعت
814
بهينه سازي بازده و ساخت يك نمونه مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
815
بهينه سازي بازدهي انرژي سيستم هاي انبوه آنتني با در نظر گرفتن كهولت كانال
816
بهينه سازي بازدهي انرژي مجموع در سيستم هاي چند ورودي و چند خروجي چند سلولي با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي
817
بهينه سازي بازوي كنترلي تعليق يك خودرو
818
بهينه سازي بازيابي مسيرهاي خراب شده در شبكه هاي نرم افزار محور با در نظر گرفتن عمليات جريان و حالت تراقيك شبكه
819
بهينه سازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي : شهر تهران ( تكيه رضا قلي خان)
820
بهينه سازي بانرم افزار ANSYS
821
بهينه سازي بانك فيلتر كدينگ زير باند براي فشرده سازي تصوير بر اساس مبادله تمركز در حوزه زمان- فركانس
822
بهينه سازي بايندار پيشرانه ي جامد مركب و ارائه مدل
823
بهينه سازي بتن خود متراكم با استفاده از روش تاگوچي مبتني بر رويكرد بهترين – بدترين در شرايط عدم قطعيت
824
بهينه سازي بتن شبه روان براي روسازي ساخته شده به روش قالب لغزنده
825
بهينه سازي بدنه خودرو سواري با استفاده از روش عددي گراديان پايه با تعداد متغير زياد
826
بهينه سازي بدنه يخچال تجاري
827
بهينه سازي بر مبناي عدم قطعيت تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي با استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالاتي
828
بهينه سازي براي موتورهاي جستجو ﴿ سئو ﴾
829
بهينه سازي برج تقطير واكنشي
830
بهينه سازي برج خنك كن بوسيله تغيير هندسه خروجي و باد شكن
831
بهينه سازي برج خنك كن نيروگاهي
832
بهينه سازي برج هاي خنك كننده
833
بهينه سازي برخي از خصوصيات فيزيكي پارچه هاي تاري- پودي كشسان با استفاده از روش تناسب خاكستري- تاگوچي
834
بهينه سازي برش هاي پروفيل براي توليد ميز ، صندلي و نيمكت و ... در شركت اميد وابسته به آموزش و پرورش
835
بهينه سازي برف پكن پيكان RD (طراحي - تحليل ANSYS)
836
بهينه سازي برنامه بهره برداري از سرريزهاي دريچه دار سدهاي مخزني با آزمون داده هاي مربوط به سد گلورد
837
بهينه سازي برنامه تحويل وتوزيع آب درشبكه هاي آبياري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
838
بهينه سازي برنامه خط نورد سرد پيوسته به كمك توسعه مدل نيرويي نورد
839
بهينه سازي برنامه ريزي توليد بلندمدت معادن روباز داراي انباشتگاه مواد معدني
840
بهينه سازي برنامه ريزي توليد به هنگام در افق زماني يك ساله﴾ مطالعه موردي: كارخانه توليد كيت CNG
841
بهينه سازي برنامه ريزي ماشين آلات مكانيزه عمليات تعمير و نگهداري خطوط در راه آهن
842
بهينه سازي برنامه ريزي نگهداري روسازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
843
بهينه سازي بلادرنگ پارامترهاي حفاري با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري چند هدفه
844
بهينه سازي بلادرنگ سيستم تحريك بازو هاي همكار: مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي
845
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد از مخازن نفتي
846
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد نفت با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
847
بهينه سازي بلانك اوليه در عمليات شكل دهي ورق با استفاده از شبيه سازي المان محدود
848
بهينه سازي به كمك تجميع قيود
849
بهينه سازي بهره برداري از سيستم مخازن برقابي
850
بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزنه آب سطحي با اتوماتاي سلولي
851
بهينه سازي بهره برداري از مخازن چند منظوره با استفاده از الگوريتم چند جامعه اي مورچه ها
852
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سد‌ها با رويكرد پيش بيني جريان ورودي به مخزن سد: مطالعه موردي سد زاينده رود
853
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سدهاي چندمنظوره با استفاده از اتوماتاي سلولي
854
بهينه سازي بهره برداري از مخزن بر مبناي اعتماد پذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
855
بهينه سازي بهره برداري از منابع آب زير زميني با استفاده از روش هاي جداسازي
856
بهينه سازي بهره برداري چندهدفه از مخزن با بهبود قابليت اعتماد مطالعه موردي: سد زاينده رود
857
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
858
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
859
بهينه سازي بهره برداري زمان واقعي از سيستم هاي جمع آوري رواناب شهري در زمان سيلاب
860
بهينه سازي بهره گيري از جلبك قهوه اي سارگاسوم در استخراج اسيد آلژينيك
861
بهينه سازي بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
862
بهينه ﺳﺎزي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش نيوتني در كنترل فرايند پيشرفته بوسيله برنامه ريزي درجه دوم متوالي
863
بهينه سازي بيان موقت در گياهان به روش آگرواينفيلتراسيون
864
بهينه سازي بيوليچينگ ميكروبي فلز روي از باطله هاي كم عيار با استفاده از باكتريهاي بومي
865
بهينه سازي پارامتر دوره اغتشاش در الگوريتم‌هاي MPPT با استفاده از تكنيك شناسايي آنلاين سيستم
866
بهينه سازي پارامتر منظم ساز a در حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول
867
بهينه سازي پارامتر هاي طراحي كاشتني كيج گردني بر پايه PEEK با استفاده از شبيه سازي المان محدود
868
بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر واكنش پذيري رزينهاي ملامين-فرمالدئيد محلول در آب , پخت شونده با ديسپرسيونهاي پايه آبي پلي استر
869
بهينه سازي پارامترهاي Plsma etching جهت زدايش لايه هاي Si وSiO2
870
بهينه سازي پارامترهاي آتشباري معدن مس سونگون
871
بهينه سازي پارامترهاي اتاقك نفوذي گاز رادون براي اندازه گيري غلظت تورون با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
872
بهينه سازي پارامترهاي اثر گذار در جوشكاري ورق آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
873
بهينه سازي پارامترهاي برش در تراشكاري فولاد ضدزنگ
874
بهينه سازي پارامترهاي برش در ماشينكاري كرايوژنيك فولاد
875
بهينه سازي پارامترهاي برشي براي كمينه كردن زبري سطح و نيروهاي برشي با تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
876
بهينه سازي پارامترهاي برقگير متال اكسيد
877
بهينه سازي پارامترهاي تراشكاري توسط جستجوي هارموني، الگوريتم ژنتيك و تاگوچي
878
بهينه سازي پارامترهاي تعيين كننده متمركز كننده فرنل داراي حفره ۴ ضلعي توسط الگوريتم ژنتيك
879
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري قوي تنگستن-گاز آلياژ آلومينيوم 5251 به روش تاگوچي
880
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي نامشابه فولادهاي DP980 و S500MC و ارزيابي ريزساختاري
881
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري و عمليات حرارتي به منظور جلوگيري از ايجاد ترك در جوشكاري سوپر آلياژ اينكونل 939 به روش جوشكاري TIG
882
بهينه سازي پارامترهاي روش امواج فراصوتي جهت استراحت كامل پارچه حلقوي پودي ساده پنبه اي
883
بهينه سازي پارامترهاي ساختاري سازه هاي نانو الياف عامل دار جهت تصفيه پساب حاوي برخي فلزات سنگين
884
بهينه سازي پارامترهاي سرعت پيشروي و دوراني در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت هاي Al-SiC
885
بهينه سازي پارامترهاي سنگ زني مواد سراميكي پيشرفته در حضور تكنيك روانكاري كمينه
886
بهينه سازي پارامترهاي سنگ‌زني لنزهاي شيشه‌اي
887
بهينه سازي پارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبودشاخص راحتي سفر بوسيله الگوريتم ژنتيك
888
بهينه سازي پارامترهاي شبكه سلول خورشيدي در مدل دو ديود با استفاده از الگوريتم هاي فراتكاملي
889
بهينه سازي پارامترهاي شبكه عصبي با استفاده از الگوريتم POS [پي. ا. اس.] و مقايسهي آن با روش آموزش گراديان نزولي
890
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جداگر سه قوسي در سازه‌هاي نامنظم در پلان
891
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جهت جداسازي ايزوتوپ هاي سبك به روش تقطير
892
بهينه سازي پارامترهاي طراحي و عملكرد ترمز مگنتو رئولوژيكال
893
بهينه سازي پارامترهاي طراحي يك سيستم كنترلي خطي و شبيه سازي آن در محيط SIMULINK
894
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي نويز و توان مصرفي مبدل هاي جريان به ولتاژ در حسگرهاي الكتروشيميايي نانو حفره
895
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي موثر بر فلوتاسيون وليچينگ اسيدي كانسنگ اكسيده معدن روي گوجهر
896
بهينه سازي پارامترهاي فرآيند تزريق پلاستيك
897
بهينه سازي پارامترهاي فرايند ماشينكاري واترجت با ذرات ساينده بر قطعات كامپوزيت هيبريدي تقويت شده
898
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري توسط الگوريتم ژنتيك
899
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري فولاد آلياژي AISI 4140 سختكاري شده
900
بهينه سازي پارامترهاي فنر پنوماتيكي در مدل كامل خودرو با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
901
بهينه سازي پارامترهاي قالب گيري تزريقي يك نمونه تست كشش به كمك الگوريتم سيمپلكس
902
بهينه سازي پارامترهاي كليدي مدار كامل روغنكاري موتور M16-GD با استفاده مدل يك بعدي
903
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده پيش بين جريان در يك اينورتر سه فاز چهارساق
904
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده ي مد لغزشي انتگرالي فازي براي كنترل سرعت در ژنراتورهاي القايي دو تغذيه اي
905
بهينه سازي پارامترهاي كنترلي فر جت برخوردي براي پخت نان
906
بهينه سازي پارامترهاي لايه نشاني كندوپاش مغناطيسي بر خواص مكانيكي و مقاومت اكسيداسيون دما بالاي پوشش هاي ZrN آلاييده شده با Al
907
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تغليظ به روش فلوتاسيون در كارخانه توليد سرب و روي
908
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تلفيقي انعقاد الكتريكي/ شناورسازي (ECF) در حذف آنيون هاي مهم از فاضلاب
909
بهينه سازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري براي تشخيص الگوهاي نمودار كنترل كيفيت
910
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري براي استفاده در ماشينكاري ابزار CNC
911
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري جريان ساينده ﴿AFM﴾ در ماشينكاري آلومينيوم
912
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در سوراخكاري و فرزكاري نانو كامپوزيتها
913
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در عمليات فرزكاري
914
بهينه سازي پارامترهاي مربوط به شكاف اسيدي چند مرحله اي در چاه هاي افقي مخازن كربناته نفت سنگين
915
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر استخراج برخي آلاينده هاي رنگي توسط سنتز نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت
916
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر توليد از طريق فوران طبيعي در چاههاي نفت
917
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر تيزي سر سوزنهاي پزشكي
918
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر خشك كردن ساكارومايسيس سرويزيه در خشك كن پاششي
919
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر سخني خمشي و برگشت پذيري نخ ايرتكسچره پلي استر مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
920
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند ساخت آندهاي سراميكي خنثي
921
بهينه سازي پارامترهاي موثر در آماده سازي پوشش فسفاته روي بر روي فولاد و فولاد گالوانيزه
922
بهينه سازي پارامترهاي موثر در بهره برداري به روش فرازاوري با گاز (Gas lift)
923
بهينه سازي پارامترهاي موثر در جوشكاري تحت گاز محافظ بر روي فولاد ST52
924
بهينه سازي پارامترهاي موثر در خمش ورق هاي نانو كامپوزيت
925
بهينه سازي پارامترهاي موثر در سنتز Si2N2O به روش تف جوشي پلاسماي جرقه اي و ارزيابي رفتار اپتيكي آن
926
بهينه سازي پارامترهاي موثر در طراحي فويل پراكنده الكترون و بررسي سهم نوترون هاي توليدي از آن در شناب دهنده هاي خطي راديوتراپي
927
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن به كمك روش اجزاء محدود و شبكه هاي عصبي
928
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فلوتاسيون زغال سنگ معدن گليران با استفاده از اصول طراحي آماري آزمايش ها
929
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كارائي دستگاه تصوير برداري گسيل پوزيترون حيواني با استفاده از ارزيابي نتايج شبيه سازي و تصوير برداري
930
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كشش عميق مقطع مستطيلي به روش الگوريتم ژنتيك
931
بهينه سازي پارامترهاي موثر در ليچينگ كنسانتره سولفيدي روي (اسفالريت)
932
بهينه سازي پارامترهاي موثر در نخ ابريشم حجم دهي شده براي استفاده در داربست تاندون و ليگامنت
933
بهينه سازي پارامترهاي نورد براي پيشگيري از چتر به كمك شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
934
بهينه سازي پارامترهاي نوسانگر قالب ريخته گري مداوم
935
بهينه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر پيشرانش فيلمان نوسانگر، در سيستم حركتي ميكروربات جراحي با استفاده از متد المان محدود
936
بهينه سازي پانل هاي كامپوزيتي گچي
937
بهينه سازي پايدار بازطراحي زنجيره هاي تامين جهاني زيست توده به انرژي زيستي و سوخت زيستي
938
بهينه سازي پايدار قابليت اطمينان سيستم ها با روش تخصيص افزونگي در حالت عدم قطعيت و تخفيف قيمت
939
بهينه سازي پخش بار سيستم هاي قدرت توسط الگوريتم هاي ژنتيك و گلوني مورچه ها
940
بهينه سازي پخش باردر بين نيروگاههاي حرارتي
941
بهينه سازي پرت ناشي از برش ميلگرد
942
بهينه سازي پرتفوليو با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
943
بهينه سازي پرتفويي از قراردادهاي تامين براي يك زنجيره تامين چندمنبعي
944
بهينه سازي پردازش پرس و جو هاي چند گانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
945
بهينه سازي پردازش پرس و جوهاي چندگانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
946
بهينه سازي پرس و جو در بانك اطلاعات متمركز و نامتمركز ﴿ افزودن بهينه ساز پرس و جو به محيط بصري Delphi
947
بهينه سازي پرس و جوهاي پايگاه داده ي تحليلي براساس معماري MOLAP
948
بهينه سازي پرس و جوهاي تك
949
بهينه سازي پرس وجوهاي چندگانه با استفاده از همبستگي داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم
950
بهينه سازي پرسش هاي چند پيوندي با استفاده از الگوريتم زنبور
951
بهينه سازي پروانه يك كمپرسور گريز از مركز در نماي بين پره اي
952
بهينه سازي پروژه هاي تكراري تحت روش زمانبندي خط تعادل با كمك روش كلوني مورچه ها
953
بهينه سازي پروسه كشش عميق به كمك مدلهاي تصميم گيري چند معياره
954
بهينه سازي پروفيل TMBبه منظور افزايش جذب انرژي در برابر با محوري ضربه اي
955
بهينه سازي پروفيل تغذيه كننده ها به روش المان گسسته
956
بهينه سازي پروفيل چرخ در واگن هاي مترو تهران
957
بهينه سازي پروفيل ريل به منظور كمينه كردن تنشهاي تماسي با استفاده از تحليل حساسيت
958
بهينه سازي پروفيل ريل راه آهن در مسيرهاي قوسي با استفاده از روش FEM
959
بهينه سازي پروفيل سرعت چند قطار از طريق كنترل بهينه چند فازي
960
بهينه سازي پروفيل سرعت قطار برقي براي حداقل سازي انرژي مصرفي شبكه با در نظر گرفتن انرژي احيايي ترمزي
961
بهينه سازي پساب پروسه هاي تر صنايع نساجي: مطالعه موردي
962
بهينه سازي پساب فاضلاب به عنوان محيط كشت جلبك كلرلا به منظور افزايش بيومس و چربي
963
بهينه سازي پل كامپوزيتي ساخته شده از شاهتير هاي I شكل با استفاده از الگوريتم هاي جديد meta-huristic
964
بهينه سازي پلهاي تركه اي براي شرايط هندسي و بارگذاري مشخص
965
بهينه سازي پلهاي خرپايي راهآهن مبتني بر تئوري قابليت اعتماد
966
بهينه سازي پليمريزاسيون ميتل كريلات
967
بهينه سازي پمپاژ خورشيدي
968
بهينه سازي پنجره هاي يك جداره تا چندجداره
969
بهينه سازي پهناي باند مدولاتور الكترواپتيك ماخ زندر
970
بهينه سازي پوسته مخروطي تقويت شده تحت بار فشاري محوري
971
بهينه سازي پوسته مخروطي كامپوزيتي با الياف حافظه دار
972
بهينه سازي پوسته هاي مركب استوانه اي، تحت بار عرضي
973
بهينه سازي پوش بك هاي معدن روباز تحت شرايط عدم قطعيت پارامترهاي ژئومكانيكي
974
بهينه سازي پوشش هاي نانوساختار سراميكي سد حرارتي برپايه اكسيد زيركونيا
975
بهينه سازي پي هاي منفرد چسبان
976
بهينه سازي پيش عمليات براي كاهش قيمت چاپ پگيمنت روي پارچه پنبه اي 100%
977
بهينه سازي پيش فرم براي هيدروفورمينگ لوله با روش تحليل حساسيت
978
بهينه سازي پيش فرم در فرايند آهنگري با قالب بسته
979
بهينه سازي پيكربندي سيستم تركيبي مستقل از شبكه باد/خورشيد باتري با لحاظ قيود قابليت اطمينان و هزينه ساليانه به كمك الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري بهبود يافته
980
بهينه سازي تابع هدف چندگانه باتوجه به محدوديتهاي معادلات فازي
981
بهينه سازي تابع هدف خطي با قيود معادلات و نامعادلات رابطه- فازي
982
بهينه سازي تاثير در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از ميانگين تاثير گره‌هاي شبكه
983
بهينه سازي تاريخچه دمايي پليمريزلسيون تعليقي وينيل كلرايد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
984
بهينه سازي تبديل شبكه تهويه با استفاده از روش هاي تحقيق در عمليات
985
بهينه سازي تبديل مستقيم متان به متانول در راكتور بستر ثابت كاتاليستي
986
بهينه سازي تجربي پارامترهاي فرآيند گوگردزدايي
987
بهينه سازي تجربي توليد يون خروجي از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با تغيير هندسه آند
988
بهينه سازي تجربي فرآيند جذب CO2 در بستر سيال
989
بهينه سازي تجربي كاهش سطح مقطع راداري توسط ستون پلاسما
990
بهينه سازي تجزيه نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم
991
بهينه سازي تجهيزات استوديوي طراحي لباس
992
بهينه سازي تخصيص بار چند آلاينده مبتني بر استراتژي موازنه در سيستم رودخانه-مخزن ؛ مطالعه مورد بهشت آباد
993
بهينه سازي تخصيص توان در سيستم هاي مخابراتي همكارانه مجهز به برداشتگر انرژي در حضور رله
994
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه
995
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه‌ها با در نظر گرفتن قرارداد خرده فروش-تامين كننده
996
بهينه سازي تخصيص كاربري زمين در اراضي با قابليت توسعه ميان افزا (مورد مطالعه: شهر اراك)
997
بهينه سازي تخصيص گاز در فرآيند فرازآوري با گاز با استفاده از هوش مصنوعي
998
بهينه سازي تخصيص گاز در فرايند فرازآوري مصنوعي با گاز محدود، با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
999
بهينه سازي تخصيص مسير در شبكه حمل و نقل در تخليه اضطراري با وجود عدم قطعيت
1000
بهينه سازي تخصيص منابع در پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعيت
بازگشت