<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهينه سازي تزريق آب كربونيزه در مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت
2
بهينه سازي تزريق چرخه اي آب كربناته در مخازن نفتي با هدف ازدياد برداشت و به دام اندازي كربن دي اكسيد
3
بهينه سازي تزريق دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت ايراني داراي تغيير تركيب با عمق
4
بهينه سازي تزريق و توليد در مخزن با استفاده از شبيه سازي خطوط جرياني
5
بهينه سازي تشخيص نظم در تصاوير ميكروسكوپي و بررسي تاثير غلظت بر نظم در آندايزينگ آلومينيوم
6
بهينه سازي تصاوير سي‌تي اسكن جهت تشخيص تروماي مغز انسان
7
بهينه سازي تصاوير متحرك با استفاده از تخمين حركت براساس تبديل ويولت
8
بهينه سازي تصميمات سرمايه گذاري پويا جهت محافظت از سيستم هاي حمل و نقل در مسئله مداخلات جزئي
9
بهينه سازي تطابق حركات دست ربات انسان نما با گفتار كاربر
10
بهينه سازي تطبيق پذيري در سيستم هاي ابررسانه اي به كمك بازخوردهاي ضمني
11
بهينه سازي تعادل ترافيك كنترلي براي شبكه هاي نرم افزار محور درون باندي
12
بهينه سازي تعاملات بين مغز موجود زنده و ماشين در يك محيط كاري
13
بهينه سازي تعاملات زنجيره تأمين در يك شهرك صنعتي با كاربرد هاب عرضه تحت شرايط احتمالي
14
بهينه سازي تعاملي پارامترهاي موثر در يك فرآيند نورد سرد نامتقارن به منظور كمينه كردن نيروي نورد و ميزان انحناي خروجي ورق
15
بهينه سازي تعداد برقگيرها در يك شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم برخورد صاعقه
16
بهينه سازي تعداد درب هاي بارانداز متقاطع بر مبناي پارامترهاي احتمالي
17
بهينه سازي تعداد و مكان مسير ياب ها در شبكه هاي مش بي سيم
18
بهينه سازي تعيين اندازه ناوگان و مسيريابي واگن هاي مخزندار
19
بهينه سازي تقويتي در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بار محوري و خمش ميان صفحه اي
20
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري برشي
21
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري خمشي
22
بهينه سازي تك دوره اي و چنددوره اي پرتفليو
23
بهينه سازي تك هدفه و چند هدفه پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شونده چندگانه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
24
بهينه سازي تكثير گل آنتوريوم از طريق كشت بافت
25
بهينه سازي تكميل محافظت در برابر نور فرابنفش پارچه پنبه اي با استفاده از روشهاي اندازه گيري متفاوت
26
بهينه سازي تكنولوژي تيگ فعال براي جوشكاري ورقهاي ضخيم فولاد زنگ نزن آستنيتي
27
بهينه سازي تكنولوژي جوشكاري الومينيوم در ساخت شناورهاي تندرو
28
بهينه سازي تكنيك ساخت در مسكن در مجموعه هزار واحدي بنياد مسكن خراسان رضوي
29
بهينه سازي تلرانس هاي ابعادي و هندسي اجزاء قالب تزريقي 32 حفره اي توليد پريفرم بطري PET، با توجه به تأثير خيز خمشي صفحات تكيه گاهي گيره
30
بهينه سازي تلفات انرژي و حداقل نمودن اوج بار كارخانه
31
بهينه سازي تلفات در يك شبكه توزيع و فوق توزيع با بكار گيري خازن هاي مناسب و اعمال آن به يك شبكه واقعي
32
بهينه سازي تلفات شبكه توزيع با در نظر گرفتن تجديد آرايش، متعادلسازي بار، انتخاب هاديها و بانكهاي خازني با لحاظ كردن كيفيت توان
33
بهينه سازي تلفات شبكه هاي قدرت براي به حداقل رساندن تلفات خطوط
34
بهينه سازي تميزكاري چاه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
35
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيند كششعميق كاسه رينگريو
36
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيندكششعميق كاسه رينگ ريو
37
بهينه سازي تنظيمات بافت جهت كمينه نمودن Set-marks پارچه هاي دوجزئي پلي استر-اسپاندكس
38
بهينه سازي تهيه زيست پلي استر بر پايه ي نشاسته
39
بهينه سازي توأم سياست هاي تخصيص فضاي قفسه و قيمت گذاري
40
بهينه سازي توابع
41
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
42
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
43
بهينه سازي توابع غير خطي با محدوديت هاي فازي
44
بهينه سازي توالي جوشكاري در يك سازه فلزي
45
بهينه سازي توام تخصيص فضاي قفسه، قيمت گذاري و موجودي در لايه خرده فروشي
46
بهينه سازي توان دريافتي در يك گيرنده آرايه فازي بدون دانستن مشخصات تغيير دهنده هاي فاز
47
بهينه سازي توان مصرفي حسگرهاي هال مبتني بر تراشه با استفاده از ساختارهاي سوئيچ شونده
48
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي استوانه اي جدارنازك فلزي با هسته پليمري
49
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي جدارنازك با پروفيل مربعي
50
بهينه سازي توپولوژي چند هدفه ي سازه هاي پيوسته
51
بهينه سازي توپولوژي خرپا به روش الگوريتم ده پا اصلاح شده
52
بهينه سازي توپولوژي سازه
53
بهينه سازي توپولوژي سازه ها تحت بارهاي ديناميكي
54
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته با استفاده از روشهاي تكاملي
55
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
56
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
57
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته تحت بارهاي استاتيكي براساس قابليت اعتماد
58
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي با رفتار غير خطي هندسي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
59
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي تحت بار استاتيكي و ديناميكي گذرا
60
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده از روش استراتژي تكاملي و ماشين هاي ياخته اي
61
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
62
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار دو لايه با استفاده از تركيب روش هاي باز پخت فلزات و ماشين هاي ياخته اي
63
بهينه سازي توپولوژي مدل هاي خرپايي در سازه هاي بتن مسلح
64
بهينه سازي توپولوژي و شكل و اندازه بازوي كنترلي پايين سيستم تعليق بر مبناي عمر خستگي
65
بهينه سازي توپولوژي و كارايي يك سيستم باربردر محيط پيوسته با بهره مندي از عناصر سازه اي گسسته
66
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينه كردن بار بحراني كمانش
67
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينهكردن فركانس طبيعي
68
بهينه سازي توپولوژي يك دسته موتور
69
بهينه سازي توپولوژي، شكل و اندازه رينگ چرخ خودرو به منظور بهبود عمر خستگي
70
بهينه سازي توپولوژيك سازه همراه با بارگذاري حرارتي و مكانيكي
71
بهينه سازي توپولوژيكي خرپاهاي مستوي
72
بهينه سازي توربين بادي با استفاده از تركيب الگوريتم هارموني و تئوري تكانه المان پره
73
بهينه سازي توزيع در زنجيره تامين در حالت چندمحصولي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل براي كالاهاي فسادپذير
74
بهينه سازي توزيع ضخامت در شكل دهي سوپر پلاستيك قطعه نيم كروي
75
بهينه سازي توزيع ضخامت لايه هاي نازك نانومتري روي سيگمنت هاي كروي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
76
بهينه سازي توزيع عايق با مقدار محدود در يك خط لوله داغ
77
بهينه سازي توزيع گام هندسي براي يك پروانه دريايي با مشخصات معين
78
بهينه سازي توسعه ي ميادين هيدروكربوري با تاكيد بر پايداري فرازآوري با گاز
79
بهينه سازي توليد آرتيميزينين در گياه درمنه ي خزري (Artemisia annua) و آليزارين در گياه روناس ايراني (Rubia tinctorum)
80
بهينه سازي توليد آنزيم بتا - گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن
81
بهينه سازي توليد اتانول با استفاده از قارچ موكور هميليس
82
بهينه سازي توليد اجزاء فرمان ماشين پرايد
83
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از روشهاي جستجوي مستقيم و روشهاي بهينه سازي سراسري
84
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از كاهش مرتبه مدل
85
بهينه سازي توليد از يك چاه نفتي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي مؤثر
86
بهينه سازي توليد از يك ميدان بالغ با در نظر گرفتن محدوديت هاي غير خطي عملياتي
87
بهينه سازي توليد از يك ميدان نفتي با استفاده از روش هاي مبتني بر مشتق مرتبه دوم
88
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد از گليسرول با استفاده از باكتري باسيلوس پلي ميكسا
89
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري Lactobacillus rhamnosus با استفاده از روش سطح پاسخ ﴿RSM﴾
90
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري باسيلوس پاستوري و بررسي اثرات زيستي آن
91
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد و بررسي تاثير آنزيم هاي مصرف كننده ساكارز برتوليد آن در گونه هاي لاكتوباسيلوس
92
بهينه سازي توليد الكل از نشاسته
93
بهينه سازي توليد امولسان توسط باكتري اسنيتوباكتر كالكواستيكوس رگ وان
94
بهينه سازي توليد انتقال و مصرف سيستم هاي جامع انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و محدوديت هاي زيست محيطي
95
بهينه سازي توليد بيواتانول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه از طريق مهندسي متابوليك
96
بهينه سازي توليد بيوامولسيفاير با استفاده ازكشت لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 و سبوس برنج با روش سطح پاسخ
97
بهينه سازي توليد بيوپليمر لوان توسطZymomonas mobilis و استفاده از آن جهت سنتز نانو كامپوزيت محتوي نانو ذرات اكسيد روي
98
بهينه سازي توليد بيوديزل از روغن خوراكي مستعمل با كاتاليزور پودر دوريزسنگ تراورتن
99
بهينه سازي توليد بيولوژيكي صمغ زانتان با استفاده از پسماندهاي كشاورزي
100
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت پارامترهاي اقتصادي
101
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت هاي زمين شناسي ساختاري
102
بهينه سازي توليد روغن ميكروبي از سبوس گندم با استفاده از Mortierella alpina
103
بهينه سازي توليد زابتان به وسيله ميكروار گانيسم زانتوموناس كمپسترين در شيره خرماي ضايعاتي
104
بهينه سازي توليد كالوس براي توليد موسيلاژ در اسفرزه (Plantago ovata Forsk)
105
بهينه سازي توليد كالوس و باززايي عدس در شرايط اين ويترو
106
بهينه سازي توليد كربوكسي متيل سلولز بااستفاده از نانوسلولز استخراج شده از ضايعات كشاورزي
107
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه تريگونلين در شرايط كشت گياه دارويي شنبليله
108
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه سيلمارين در شرايي كشت ... گياه دارويي مارييغال
109
بهينه سازي توليد محصول در محيط چند گلوگاهي با استفاده از تصميم گيري گروهي
110
بهينه سازي توليد مرباي كم كالري به با استفاده از شيرين كننده مصنوعي استويا و اثر آن بر خواص كيفي و تغذيه اي مربا
111
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه كلزا با استفاده از كاتاليست هاي بازي سنتز شده
112
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه گلرنگ با استفاده از كاتاليستهاي طبيعي
113
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل/ از دانه گلرنگ با استفاده از/ كاتاليستهاي طبيعي
114
بهينه سازي توليد مواد آرايشي حاصل از مواد رنگزاي طبيعي به كمك روش سطح پاسخ (RSM)
115
بهينه سازي توليد نانو ذرات اكسيدآهن (Fe2O3) بر پايه اكسيد منيزيم (MgO)
116
بهينه سازي توليد نانوبيوسلولز توسط باكتري گلوكونوباكتر زايلينوس در شرايط مختلف محيطي
117
بهينه سازي توليد نفت و گازهاي همراه در مديريت توليد مناطق خشگي
118
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني پري پلاسمي در بيوراكتور همزن دار ناپيوسته با استفاده از باكتري اشرشيا كلي نوتركيب
119
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني نوتركيب در سلولهاي CHO و مقايسه فعاليت زيستي آن با نوع پروكاريوتيك هورمون رشد
120
بهينه سازي توليد هورمون رشد نوتركيب انساني در باكتري اشرشياكلي
121
بهينه سازي توليد و بررسي خواص قطعه تك زنجيره‌اي ناحيه متغير آنتي‌بادي نشان‌دار با پروتئين فلورسنت سبز بر ضد گيرنده CD4 انساني در باكتري اشرشيا كلي
122
بهينه سازي توليد و جداسازي كيتوزان قارچي
123
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي با اختصاصيت دوگانه عليه گيرنده لپتين و CD4 و بررسي خواص آن
124
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي نوتركيب عليه گيرنده لپتين انساني
125
بهينه سازي توليد يك چاه گازي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
126
بهينه سازي تونل باد و بررسي اثر تغييرات رينولدز بر روي نشست ذرات بر قطعات مختلف داخل تونل
127
بهينه سازي تيوبهاي مدور با روش RSM به منظور كاهش صدمه به سرنشين خودرو در برابر بارهاي ضربه اي
128
بهينه سازي جابجايي كانتينرهاي خالي در حمل و نقل دريايي
129
بهينه سازي جاذب ارتعاشي
130
بهينه سازي جاذبه در معادله¬حالت سوآو-ردليچ-وانگ جهت محاسبه چگالي مايعات¬يوني
131
بهينه سازي جانمايي شبكه هاي آبرساني
132
بهينه سازي جت هوا در فرآيند حجيم كردن نخهاي فيلامنتي
133
بهينه سازي جداسازهاي لرزه اي چند قوسي تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل
134
بهينه سازي جداسازي امولسيون ‌آب در نفت خام با ‌‌‌‌‌اضافه شدن ذرات نانو
135
بهينه سازي جداسازي تركيبات قابل تخمير به وسيله هيدروليز اسيدي ضايعات توده هاي زيستي
136
بهينه سازي جداسازي ويتامين‌هاي محلول در چربي با استفاده از افزايش آلكانول‌ها به فاز متحرك توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا فاز معكوس
137
بهينه سازي جدول جست وجو موتور تك سيلندر بنزيني احتراق داخلي
138
بهينه سازي جذب انرژي پنلهاي كامپوزيتي مشبك
139
بهينه سازي جذب انرژي و نيروي تماس در سيستم هاي چندجسمي انعطاف پذير تحت برخورد
140
بهينه سازي جذب رنگ نانو الياف جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي
141
بهينه سازي جذب زيستي مالاشيت گرين از محلول هاي آبي توسط ريز جلبك هاي سبزsenedesmus quadircauda chlorella vulgaris
142
بهينه سازي جرم حرارتي موجود در سيستم تهويه شبانه
143
بهينه سازي جرم هاي نسوز آلومينا-كاربيد سيليسيم - كربن جهت راهگاه جوي مذاب
144
بهينه سازي جريان مذاب در تانديش ريخته گري مداوم در جهت حذف آخال ها
145
بهينه سازي جريان هوا در يك خشك كن خورشيدي واثرات ان بر روي چند ميوه
146
بهينه سازي جنين زايي سوماتيكي در گياه دارويي استويا
147
بهينه سازي جهت پنل هاي فتوولتاييك درختي
148
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي
149
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي Smirnovia iranica
150
بهينه سازي جوش پذيري سوپرآلياژهاي رسوب سخت شونده پايه نيكل حاوي مقادير متفاوت Ti+Al و Nb
151
بهينه سازي جوش ليزري بر حسب درصد و نوع تركيب گازهاي محافظ هليوم و آرگون با ليزر تپ بلند ‎Nd:YAG ‏در فولاد ضد زنگ‎SS-316
152
بهينه سازي جوش مقاومتي نقطه اي تندر 90
153
بهينه سازي چاپ انتقالي بر روي منسوجات سلولزي و مخطوط آب با پلي استر
154
بهينه سازي چاپ برداشت با پيگمنت سفيد روي كالاي ويسكوزي
155
بهينه سازي چاپ سوخت بر روي كالاي پلي استر - ويسكوز
156
بهينه سازي چاپ ويسكوز - پلي استر با مخلوط رنگهاي راكتيو ديسپرس
157
بهينه سازي چارتهاي كنترل منطقه اي
158
بهينه سازي چارتهاي كنترلي شيوارت با بكارگيري نمونه گيري سازوار
159
بهينه سازي چسبندگي لايزو پيشرانه و بررسي AGING
160
بهينه سازي چقرمگي نانوكامپوزيت هيبريدي PA6/Nanoclay/Rubber بر مبناي سازوكار حاكم بر آن
161
بهينه سازي چگالي مشبك كاري در يك چاه افقي جهت جلوگيري از پديده مخروطي شدن
162
بهينه سازي چند جمله اي و كاربرد آن دركنترل مقاوم
163
بهينه سازي چند فاكتور روي دستگاه رينگ ( به كمك طرح آماري Hunter & Box)
164
بهينه سازي چند منظوره جاذب انرژي زاويه دار جنس ماده مركب پر شده از مواد تابعي در مقابل ضربه
165
بهينه سازي چند منظوره سيستم هاي پيل سوختي غشا تبادل يون پروتون
166
بهينه سازي چند منظوره كمپرسورهاي محوري
167
بهينه سازي چند منظوره ورقهاي هدفمند ضخيم
168
بهينه سازي چند هدفه (هزينه، مقاومت و دوام) طرح مخلوط رويه هاي بتني
169
بهينه سازي چند هدفه آيروديناميكي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و ديناميك سيالات عددي
170
بهينه سازي چند هدفه با مقيد به روابط فازي
171
بهينه سازي چند هدفه براي ارتقا سيستم توليد با در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي: كاربرد در صنعت توليد مصالح ساختماني
172
بهينه سازي چند هدفه پاراتوباروش احتمالي
173
بهينه سازي چند هدفه تحت قيودي با معادلات رابط فازي
174
بهينه سازي چند هدفه تحت معادلات فازي
175
بهينه سازي چند هدفه تخصيص منابع پزشكي و برنامه زمان بندي در مراكز اورژانس چند مرحله اي
176
بهينه سازي چند هدفه جاذب انرژي هرمي شكل جدار نازك با مقطع هشت گوشه اي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
177
بهينه سازي چند هدفه خرپاها و قاب هاي فولادي دو بعدي
178
بهينه سازي چند هدفه خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم با استفاده از روش طراحي آزمايشات براي فرايند نوين اصطكاكي اغتشاشي
179
بهينه سازي چند هدفه سازه هاي متوسط و بلند فولادي بااستفاده از يك الگوريتم تكاملي مركب كارا
180
بهينه سازي چند هدفه سطوح گسترش يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك
181
بهينه سازي چند هدفه شبكه هاي آبرساني شهري با شاخص قابليت اطمينان تركيبي و استفاده از تابع تخطي كلاسيك و فازي Multiobjective Optimization of Water Distribution Networks (WDNs) With Mixed Reliability Index Using Classic an​d Fuzzy Violation Function
182
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي k از n با استفاده از سياست انتخاب استراتژي تخصيص
183
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از استراتژي جديد در تخصيص اجزاء مازاد
184
بهينه سازي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم هايي با اجزاي تعميرپذير و تعمير ناپذير با تخصيص اجزاي مازاد در محيط فاصله اي
185
بهينه سازي چند هدفه كاربري زمين با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري ﴿نمونه موردي: محله بابلدشت اصفهان﴾
186
بهينه سازي چند هدفه مسير بارگذاري در فرايند هيدروفرمينگ لوله دو لايه
187
بهينه سازي چند هدفه مصرف انرژي و كيفيت آب در شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
188
بهينه سازي چند هدفه ي مقطع بال با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و شبكه هاي عصبي پيشرفته
189
بهينه سازي چند هدفه يك سيستم پمپ حرارتي منيع زميني تركيب شده با سيستم سرمايش خورشيدي
190
بهينه سازي چند هدفي جاذب انرژي جداره نازك تحت بارگذاري مايل با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
191
بهينه سازي چند هدفي رفتار جذب انرژي استوانه جدار نازك كامپوزيتي
192
بهينه سازي چند هدفي شكل آيروديناميكي خودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
193
بهينه سازي چند هدفي موتور توربوجت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
194
بهينه سازي چندهدفه استوار و بعضي از كاربردهاي آن
195
بهينه سازي چندهدفه با استفاده از فرمول هاي تك-هدفه
196
بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از مخزن سد زاينده رود با الگوريتم f-MOPSO/WP تحت تاثير تغيير اقليم
197
بهينه سازي چندهدفه پايايي در سيستم‌هاي با پيكربندي پيچيده با انتخاب نوع افزونگي
198
بهينه سازي چندهدفه محل نصب و اندازه توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
199
بهينه سازي چندهدفه ي سازه هاي خرپايي دو بعدي و سه بعدي با استفاده از الگوريتم فراابتكاري ازدحام ذرات
200
بهينه سازي چندهدفي در شبكه هاي حسگر با روش هاي يادگيري
201
بهينه سازي چندهدفي رفتار جذب انرژي قوطي جدار نازك پر شده با فوم آلومينيومي
202
بهينه سازي چيدمان خط توليد پوشاك با در نظر گرفتن تعداد ماشين آلات و اپراتور
203
بهينه سازي چيدمان ديناميكي كارگاه
204
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتم جامعه مورچه ها ثبيطسيس
205
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتمجامعه مورچه ها
206
بهينه سازي چيدمان كارگاه ساخت بر اساس روش شبيه سازي گسسته پيش آمد
207
بهينه سازي چيدمان لايه هاي مركب ازنظر فركانس طبيعي با قيد تنش به كمك روش پنالتي
208
بهينه سازي چيدمان نقاط مرجع در فيكسچرهاي جوشكاري بدنه خودرو
209
بهينه سازي چيدمان و تعداد سنسورهاي پيزوالتريك در سيستم هاي پايش سلامت سازه اي SHM
210
بهينه سازي چيدن لايه هاي كامپوزيت با ضخامت ثابت
211
بهينه سازي چينش حروف فارسي بر روي صفحه كليد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و ممتيك
212
بهينه سازي حجم مخزن سد جره با استفاده از الگوريتم ژنتيك تحت شرايط تغيير اقليم آتي
213
بهينه سازي حذف رنگ با استفاده از جاذب هاي بومي
214
بهينه سازي حذف مواد آلي و رنگ از فاضلاب با استفاده از سيستم هاي تلفيقي بي هوازي- هوازي در راكتور ناپيوسته متوالي
215
بهينه سازي حراج برخط از نوع انگليسي از ديدگاه فروشنده با استفاده از روش متامدلينگ مبتني بر شبيه سازي
216
بهينه سازي حرارتي ديوارهاي خارجي بنا با حفظ سيماي ظاهري روستا ( مطالعه موردي : مناطق روستايي اقليم گرم و خشك )
217
بهينه سازي حرارتي و مكانيكي ساختار آوندهاي خنك كاري چند مقياسه
218
بهينه سازي حركت ربات ماهي با باله هاي موجدار
219
بهينه سازي حساس به انرژيرس و جوها در شبكه هاي حسگر بي سيم
220
بهينه سازي حفاري چاههاي گاز ناحيه فارس
221
بهينه سازي حفاري چاههاي لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي با استفاده از تكنولوژي RSS
222
بهينه سازي حفاري در معادن مس ايران
223
بهينه سازي حفاري در ميدان درود
224
بهينه سازي حفاري ميدان تابناك
225
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي آزادگان
226
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي اهواز ﴿بهينه كردن پارامترهاي حفاري نظير وزن روي سرمته، دور سرمته، هيدروليك سرمته و انتخاب سرمتة مناسب براي دست يابس به كمترين هزينه﴾
227
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي فروزان واقع در خليج فارس
228
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي گچساران
229
بهينه سازي حفاري يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
230
بهينه سازي حفاظ تشعشعي ماهواره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
231
بهينه سازي حفاظ گاماي تلفيقي ظرف حامل چشمه هاي پرتوزاي مورد استفاده در پرتو پزشكي،با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو، كد mcnp4c
232
بهينه سازي حمام اسيدي آبكاري پوششهاي آلياژي روي - نيكل همراه با استفاده از جريان ناپيوسته
233
بهينه سازي حمل و نقل فروشگاههاي زنجيره اي داراي بارانداز متقاطع چندگانه
234
بهينه سازي خاصيت خود تميزشوندگي لباس كارگران به كمك نانو ذرات معدني با استفاده از رويه سطح پاسخ (RSM)
235
بهينه سازي خدمان شهري در بافت هاي قديم شهري متناسب با نياز جوانان
236
بهينه سازي خردايش آسياي نيمه خودشكن كارخانه فرآوري طلاي آق دره
237
بهينه سازي خردايش انفجاري با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو بر اساس مدل كاز - رام
238
بهينه سازي خروجي تقويت كننده رامان با استفاده از روش وردشي
239
بهينه سازي خروجي ليزر نيمه رسانا (با استفاده از كاواك فابري پر و استوانه اي)
240
بهينه سازي خشك كردن چاي
241
بهينه سازي خشك كن سيني دار
242
بهينه سازي خطاي انتقال در چرخدنده هاي مارپيچ با تكيه بر تصحيح پروفيل چرخدنده
243
بهينه سازي خطوط مسافري در راه آهن
244
بهينه سازي خطوط ميكس با استفاده از ابزار شبيه سازي
245
بهينه سازي خطي با محدوديت هاي معادلات و نامعادلات فازي
246
بهينه سازي خطي و كاربردها
247
بهينه سازي خنك كاري پست هاي پيش ساخته توزيع برق
248
بهينه سازي خنك كاري سر سيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
249
بهينه سازي خنك كاري سرسيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
250
بهينه سازي خواص ارتعاشي سازه ها به روش معادل سازي
251
بهينه سازي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
252
بهينه سازي خواص تابشي آندايزينگ آلومينيوم اشباع شده با نانو ذرات فلزي براي پوشش هاي جاذب خورشيدي
253
بهينه سازي خواص تشعشي لايه هاي نازك
254
بهينه سازي خواص رئولوژيكي دوغابهاي سراميكي
255
بهينه سازي خواص روكشهاي پلي يورتان دو جزئي بر پايه اكريليك پلي ال با استفاده از نانو ذرات سيليكا
256
بهينه سازي خواص كششي آلياژ آلومينيوم - ليتيم 8090 در اثر عمليات حرارتي
257
بهينه سازي خواص مكانيكي آسفالت تقويت شده با الياف هيبريدي پلي پروپيلن و پلي استر
258
بهينه سازي خواص مكانيكي آلياژ 7075 از طريق سريع گرم سازي - پيرسازي
259
بهينه سازي خواص مكانيكي آمالگام هاي دنداني مس بالا
260
بهينه سازي خواص مكانيكي چدن داكتيل و جايگزيني آن به جاي يك نمونه فولادي
261
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد 316L زنگ نزن تحت عمليات ترموديناميكي
262
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد AISI 4140 از طريق عمليات حرارتي
263
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد IRIP پرآلياژ از طريق كنترل تركيب شيميايي
264
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد فوق مستحكم D6AC از طريق عمليات حرارتي
265
بهينه سازي خواص مكانيكي كلگي قلابهاي اتوماتيك راه آهن با آلياژ ريختگي GS20MN5 از طريق فرآيند عمليات حرارتي دومرحله اي كوبنچ و تمپر
266
بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي اتيلن/هيدروكسي اپتايت با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10 MeV
267
بهينه سازي خواص مكانيكي و چقرمگي شكست فولاد D6A از طريق عمليات حرارتي
268
بهينه سازي خواص مكانيكي و سطحي پروتز نانو ليفي پلي يورتان با پوشش پلي فلوئورواتيلن جهت مجراي صفراوي مشترك
269
بهينه سازي خواص نخهاي هيبريدي اينترمينگل به وسيله هوش مصنوعي
270
بهينه سازي خواص هندسي و مكانيكي ديواره جاذب ارتعاش در كنترل ارتعاشات ناشي از عبور قطار
271
بهينه سازي خودرو نيسان 24 Z گازسوز
272
بهينه سازي خودروي پرايد گازسوز انژكتوري
273
بهينه سازي خودروي همگاني براي معلولين پارپولوژي
274
بهينه سازي دارهاي قالي بافي كارگاهي در راستاي اصلاح سيستم كشش چله ها
275
بهينه سازي داشبورد خودرو سمند به منظور استفاده به عنوان تاكسي
276
بهينه سازي دام يون مكعب مستطيل شكل
277
بهينه سازي داي پوشش دهي سيم با پلي اتيلن سبك شبكه ايشده با DCP براساس مدل
278
بهينه سازي دبي كلكتورصفحه تخت خورشيدي توسط آناليزانرژي واگزرژي
279
بهينه سازي در SQL Server
280
بهينه سازي در سامانه طراحي همزمان ماهواره هاي سنجش از دور
281
بهينه سازي در سيستمهاي توزيع (سطح تحت پوشش پستها و فيدرهاي اوليه و ثانويه و انتخاب نوع هاديها)
282
بهينه سازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم استعماري
283
بهينه سازي در طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ و ملاحظات پيچيدگي
284
بهينه سازي در طراحي لايه ي محافظ پرتويي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
285
بهينه سازي دستگاه آزمايش مقاومت برشي مستقيم قابل حمل موجود در آزمايشگاه
286
بهينه سازي دستگاه اچ الكتروشيميايي و بررسي پارامترهاي موثر بر تخلخل سيليكون
287
بهينه سازي دستگاه جوشكاري مقاومتي - نقطه اي
288
بهينه سازي دستگاه ذرت بخار پز
289
بهينه سازي دستگاه ريسندگي جت هوا
290
بهينه سازي دستگاه فشرده ساز مضاعف بسته هاي علوفه
291
بهينه سازي دستگاه گاز زدايي دوراني جهت اصلاح كيفي مذاب آلومينيوم به صورت تجربي
292
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كابر
293
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كاربر
294
بهينه سازي دسته موتور باالگوريتم ژنتيك
295
بهينه سازي دسته موتورهيدروليكي با اسفاده از الگوريتم ژنتيك جهت كاهش ارتعاشات وارد برشاسي و بدنه خودرو
296
بهينه سازي دهانه ورودي آبگير جانبي با مدل رياضي
297
بهينه سازي دو چرخه ثابت ويژه بيماران
298
بهينه سازي دو سطحي سسله‌مراتبي عملكرد ريزشبكه هاي خانگي با هدف مدلسازي رفتار مصرف‌كنندگان
299
بهينه سازي دو منظوره چيدمان لايه ها در پوسته هاي استوانه اي مركب بر مبناي ارتعاشات آزاد و استحكام به كمك الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
300
بهينه سازي دو هدفه باز تواني به روش گرمايش آب تغذيه موازي بر يك نيروگاه بخار بوسيله الگوريتم ژنتيك
301
بهينه سازي دوربين گاماي داراي آشكار ساز نيمه رسانا با استفاده از روش مونت كارلو , the optimization of gamma camera used semiconductor detectors by MCNPcode
302
بهينه سازي دوهدفه براي مسير چا هاي نفت و گاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
303
بهينه سازي ديسك ترمز ساخته شده از مادهFGM
304
بهينه سازي ديسك غير همگن دوار به روش سيمپلكس
305
بهينه سازي ديفيوزر تونل باد مافوق صوت
306
بهينه سازي ديگ بخار بازياب نيروگاه سيكل تركيبي
307
بهينه سازي ديواره هاي جاذب صوت در حريم خطوط ريلي در برابر منابع نويز متحرك
308
بهينه سازي ديوارهاي هدايت در ورودي سرريزها
309
بهينه سازي ذخاير بين المللي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 83 - 1340
310
بهينه سازي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ بر مبناي مدل كيفيت
311
بهينه سازي رابط و تجربه كاربري بازي هاي موبايل با استفاده از روش تست هاي دوگانه براي رشد معيارهاي كليدي عملكرد
312
بهينه سازي رابطه هزينه -زمان در پروژه هاي بزرگ عمراني
313
بهينه سازي رادار پالسي در محيط راديويي نا آمن
314
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك
315
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك با الگوريتم ژنتيك
316
بهينه سازي راكتور فتو كاتاليستي جهت تجزيه فنول
317
بهينه سازي راندمان احتراق نيروگاه حرارتي
318
بهينه سازي راندمان مخزن كامپوزيت فشاري با تقارن محوري
319
بهينه سازي رديابي و ناوبري به كمك پردازش تصوير
320
بهينه سازي رشد و اسپورزايي باسيلوس‌هاي پروبيوتيك انساني و اثر عصاره سلولي آن ها بر زنده ماني رده هاي سلول‌هاي سرطاني و طبيعي
321
بهينه سازي رضايتمندي مشتري بر مبناي الگوي كانو با استفاده از برنامه ريزي آرماني-با مطالعه موردي در بيمارستان آلزهراء اصفهان
322
بهينه سازي رفتار آكوستيكي واگن قطار مسافربري با استفاده از الگوريتم تركيبي رهگيري پرتو و منبع تصوير
323
بهينه سازي رفتار خوردگي و سايشي آلياژ Ti-6Al-4V توسط نيتراسيون ليزري
324
بهينه سازي رفتار زيست تخريب پذيري، زيست فعالي و زيست سازگاري آلياژ منيزيم با استفاده از پوشش هاي بيوسراميكي نانو ساختار سيليكاته حاوي كلسيم و منيزيم براي كاربردهاي پزشكي
325
بهينه سازي رفتار سازه هاي استوانه اي فلزي-مركب تحت بار محوري شبه استاتيك و ضربه اي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
326
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي اصلاح منحني سنجه رسوب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد دز﴾
327
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي منحني سنجه و فاكتوهاي اصلاح اريب ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز استان فارس﴾
328
بهينه سازي روش Fast-SAGD با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
329
بهينه سازي روش اجراي تونل هاي بزرگ باتوجه به وضعيت ژئوتكنيكي محيط (بررسي موردي تونل شبلي )
330
بهينه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يك مخزن نفتي توسط يك مدل تحليلي (proxy model)
331
بهينه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب توسط شبيه سازي خطوط جريان
332
بهينه سازي روش المان محدود با استفاده از الگوريتم چند مرحله اي مش بندي و كاربرد آن در الكترومغناطيس عددي
333
بهينه سازي روش باززايي و انتقال ژن در اسفناج (.Spinacia oleracea L)
334
بهينه سازي روش تامين مالي توسط بخش خصوصي در پرو‍ژه هاي ساخت و ساز
335
بهينه سازي روش تخمين ضرايب پايداري طولي هواپيما با استفاده از آزمايش پروازي يك هواپيماي سبك
336
بهينه سازي روش تشخيص و اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز
337
بهينه سازي روش تقسيم بار بين واحدهاي يك نيروگاه بخار و ارائه روشهايي براي كاهش مصرف سوخت
338
بهينه سازي روش جايگذاري الگوها با در نظر گرفتن چندين دسته الگو و چرخش قطعات
339
بهينه سازي روش رديابي اشعه براي برآورد تاخير تروپوسفري و كاربرد آن در ژئودزي فضايي
340
بهينه سازي روش رنگرزي نخ پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه
341
بهينه سازي روش زمان‌بندي آنلاين وظايف بلادرنگ به منظور كاهش انرژي مصرفي در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي ناهمگن
342
بهينه سازي روش سل - ژل و تاثير افزايش پروموتر بر عملكرد كاتاليست سنتز دي متيل اتر
343
بهينه سازي روش محاسبات هيدرواستاتيك و منحني هاي ايستايي براي يك كشتي مسافربري به طول 47 متر و وزن 450 تن
344
بهينه سازي روش محاسبه نگاشت كرنش در تصاوير ام آر آي قلبي با نشان‌گذاري قطبي با استفاده از روش مدلسازي سينوسي
345
بهينه سازي روش هاي اندازه گيري فرسايش بادي با بررسي عوامل موثر در توزيع افقي و عمودي ذرات (مطالعه موردي ايستگاه ريگان كرمان)
346
بهينه سازي روش هاي شبيه سازي انتشار موج در محيط هاي گسسته
347
بهينه سازي روش‌هاي رايج اصلاح انتقال سختي خط آهن در ناحيه انتقال بين خط سريع السير و پل
348
بهينه سازي روشهاي اجرايي سامانه هاي انتقال آب با استفاده از تكنيكهاي تحليل و تصميم گيري چندمعياره
349
بهينه سازي روشهاي حفاري تونل در يك منطقه كوهستاني البرز
350
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
351
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚو ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
352
بهينه سازي روند ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
353
بهينه سازي روند پاك سازي آلاينده هاي نفتي امتزاج ناپذير سبك ﴿LNAPLS ﴾ از آب هاي زير زميني آلوده
354
بهينه سازي رياضي شبكه زنجيره تأمين نفت خام در شرايط عدم قطعيت با لحاظ نمودن فرايند اختلاط نفت خام: مطالعه موردي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران
355
بهينه سازي ريپل گشتاور ماشين DC بدون جاروبك با استفاده از تغيير پارامتر هاي ورودي
356
بهينه سازي ريز ساختار و بررسي خواص مكانيكي﴿سختي ومقاومت به سايش﴾ آلياژ ريختگي ياتاقان پايه آلومينيوم Al-sn
357
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي
358
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي Ferula assa- foetida L
359
بهينه سازي ريسك خسارت ناشي از زلزله در ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي
360
بهينه سازي زاويه تقاطع تونل‌هاي Yشكل با توجه به شرايط زمين‌شناسي با مطالعه موردي تونل پنستاك سد رودبار
361
بهينه سازي زاويه قالب در اكستروژن سرد مقاطع مربعي به روش اجزاء محدود
362
بهينه سازي زاويه كمبر چرخ خودروي تندر90
363
بهينه سازي زبري سطح و عدد تورق در فرزكاري پلاستيك هاي تقويت شده با شيشه
364
بهينه سازي زمان بندي پروژه ها با در نظر گرفتن محدوديت منابع با استفاده از روش هاب فرا ابتكاري
365
بهينه سازي زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت
366
بهينه سازي زمان بندي مدل جريان مستقيم و معكوس تحويل تك توقفي در خريد آنلاين شبكه لجستيك مبتني بر اينترنت فيزيكي (مطالعه موردي ديجي كالا)
367
بهينه سازي زمان پروژه با منطق فازي
368
بهينه سازي زمان توالي مخازن بر قابي سري
369
بهينه سازي زمان توقف اتوبوس تحت شرايط شلوغي با استفاده از طراحي سرويس توقف-محدود و شبيه سازي جريان مسافران
370
بهينه سازي زمان توليد قطعات متالورژي پودر با تغيير الگوي حمل و نقل مواد و قطعات كارخانه متالورژي پودر لوت
371
بهينه سازي زمان جرقه زني و نسبت هوا به سوخت موتور XU7JP4/L3در حالت VVTبا استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و تندترين كاهش
372
بهينه سازي زمان در شبكه هاي حسگري بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي
373
بهينه سازي زمان گذر حاملها در ترانزيستورهاي دو قطبي
374
بهينه سازي زمان لازم جهت محاسبه بردارهاي حركتي در هنگام كد كردن تصاوير متحرك با توجه به محدوديت دقت اعمال شده جهت ارسال سيگنال خطا
375
بهينه سازي زمان مانور جهت يابي مجدد هواپيما
376
بهينه سازي زمان هاي گرمايش و سرمايش كوره
377
بهينه سازي زمان و توان موتور در طراحي مسير در ربات ماهر
378
بهينه سازي زمان و هزينه ي پروژه تحت بودجه ي مقيد، برمبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان و شبيه سازي عمليات ساخت
379
بهينه سازي زمانبندي آغاز پاشش و دماي سوخت ورودي در راستاي كاهش NOx و ISFC در يك موتور اشتعال تراكمي پرخوران
380
بهينه سازي زمانبندي با محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت در پروژه هاي ساخت
381
بهينه سازي زمانبندي پاشش و موقت انژكتور موتور XU7JP/L3 با شبيه سازي سه بعدي توسط كد KIVA3V
382
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت با شرايط تامين بودجه در محيط غير قطعي و ارائه يك مدل تصميم گيري براي جبهه پاراتو
383
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت تحت شرايط قيود منبع
384
بهينه سازي زمانبندي تريلي ها در سيستم بارانداز متقاطع
385
بهينه سازي زمانبندي توليد مولدها در شبكه سراسري برق
386
بهينه سازي زمانبندي فرآيندهاي جراحي با استفاده از مدلسازي رياضي
387
بهينه سازي زمانبندي و سياست هاي سفارش دهي در محيط چند پروژه اي غيرمتمركز با درنظر گرفتن زمان آماده سازي و هزينه هاي سرمايه گذاري: مطالعه موردي
388
بهينه سازي زمانددوره گردش واگنهاي معدني
389
بهينه سازي زنجيره تأمين فروشنده_خريدار به كمك نظريه بازي ها: يك مطالعه موردي بر روي بازار انرژي در ايران
390
بهينه سازي زنجيره تأمين كالاهاي فاسدشدني بااستفاده از نظريه صف
391
بهينه سازي زنجيره تامين با استفاده از يك رويكرد جديد بر مبناي تاگوچي و سيستم ايمني مصنوعي
392
بهينه سازي زنجيره تامين با در نظر گرفتن ارزش پايدار
393
بهينه سازي زنجيره تامين خون با مطابقت گروههاي خوني
394
بهينه سازي زنجيره تامين سه سطحي با در نظرگرفتن انبار هاي عبوري
395
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي با هدف كاهش مصرف سوخت و آلايندگي موتور XU7/L3
396
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي جهت افزايش بازده موتورM16-GD
397
بهينه سازي ژارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبود شاخص راحتي سفر به وسيله الگوريتم ژنتيك
398
بهينه سازي ژنتيك
399
بهينه سازي ژنتيك
400
بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه اي توزيع شده
401
بهينه سازي ساخت و كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران
402
بهينه سازي ساختار چدن هاي MAdI با كنترل ميزان منگنز و سيكل عمليات حرارتي آستمپرينگ
403
بهينه سازي ساختار ژني كاوشگر لوسيفرازي متصل شونده به GM1 با استفاده از مطالعات بيولوژي مولكولي
404
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي براساس تلفيق، توليد و تقسيم نورونها، با هدف كاهش بعد غيرخطي داده ها
405
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشرو رهيافتي در مهندسي عصبي
406
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي خودتكاملي با استفاده از بهينه سازي گروه ذرات(PSO)
407
بهينه سازي ساختار كندوي زنبور عسل ايراني بر اساس سهولت استفاده زنبوردار
408
بهينه سازي ساختار ماشين هاي خطي آهنربايي لوله اي براي كاهش ضربان نيرو
409
بهينه سازي ساختار نانو در فولاد IF از طريق تغيير پارامترهاي فشار داغ
410
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي تعبيه شده در داخل فين حلقوي به منظور بهبود عملكرد فين
411
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي گرمايي درون يك پره به منظور بيشينه سازي عملكرد آن
412
بهينه سازي ساختار هندسي، تعداد و محل قرارگيري بريد هاي مورد استفاده درطناب چتر نجات
413
بهينه سازي ساختار و رنگ لعاب در بدنه هاي سفالي
414
بهينه سازي ساختاري جريان نانوسيال در چاههاي حرارتي ميكرو با مقطع مستطيلي
415
بهينه سازي ساختاري سازه ي جعبه ي جذب كننده ي برخورد خودرو
416
بهينه سازي ساختاري فين هاي روي صفحه در انتقال حرارت جابجايي آزاد
417
بهينه سازي سازه بال هواپيما با استفاده از روش نيرو
418
بهينه سازي سازه گنبدي بتني مسلح
419
بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش نيرو
420
بهينه سازي سازه ها به روش مكمل لاگرانژي
421
بهينه سازي سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي بر اساس كمينه كردن شاخص خسارت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
422
بهينه سازي سازه هاي شناور با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي
423
بهينه سازي سازه هاي فضاكار تخت با استفاده از الگوريتم ژنتيك بر اساس نظريه قابليت اعتماد
424
بهينه سازي سازه هاي فولادي با رويكرد بهبود عملكردي الگوريتم هاي فراكاوشي
425
بهينه سازي سازه هاي كامپوزيتي به كمك تقويت كننده هاي بامقاطع مختلف تحت خمش وكمانش
426
بهينه سازي سامانه انتقال آب سد بيستون تحت اثر احداث سد هاي در حال ساخت
427
بهينه سازي سامانه هوشمند مديريت انرژي درمجتمع هاي مسكوني ايران
428
بهينه سازي سامانه ي فوتواكوستيكي براي تشخيص سرطان سينه توسط سيگنال هاي شبيه سازي شده
429
بهينه سازي سايت موزه جهاني تخت سليمان به منظور جذب مخاطب
430
بهينه سازي سبد سرمايه با وزن هاي متغير
431
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي ) مورد : شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
432
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بااستفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي وارائه يك مدل كاربردي
433
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بر مبناي مدل بلك-ليترمن با در نظر گرفتن عوامل كلان اقتصادي
434
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم تجمع ذرات سه هدفه
435
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از تابع مطلوبيت سرمايه گذار (مطالعه موردي بازار بورس ايران)
436
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از متغيرهاي بنيادي و برنامه ريزي آرماني
437
بهينه سازي سبد سهام با در نظر گرفتن شرايط حباب قيمتي به روش ارزش گذاري مورد انتظار
438
بهينه سازي سبد سهام با رويكرد تصميم گيري چند معياره
439
بهينه سازي سبد سهام با محوريت هاي غلبه تصادفي
440
بهينه سازي سبد سهام بر مبناي روش هاي تخمين ناپارامتريك
441
بهينه سازي سبد سهام پويا با هزينه هاي معامله و ميزان جابجايي نسبي وابسته به حالت
442
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با در نظر گرفتن اندازه ريس هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
443
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با رويكرد ميانگين گارچ تك - متغيره ارزش در معرض خطر : مطالعه موردي بورس و اوراق بهادار تهران
444
بهينه سازي سبد سهام چند دورهاي، با ايجاد يك رويكرد جديد در سنجه هاي ريسك نامطلوب. مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
445
بهينه سازي سبد شركت هاي نوپا در صنعت سرمايه گذاري خطرپذير مبتني بر مدل سازي عامل محور
446
بهينه سازي سبدسهام بااستفاده ازالگوريتم تركيبي ژنتيك-رقابت استعماري شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
447
بهينه سازي سخت افزاري تابع چكيده ساز BLAKE با استفاده از الگوريتم ژنتيك
448
بهينه سازي سخت‌كننده‌ها در ديوارهاي برشي فولادي نازك
449
بهينه سازي سدهاي وزني با استفاده از روش هاي كلاسيك و هوشمند
450
بهينه سازي سراسري با استفاده از q - گراديان
451
بهينه سازي سرعت تابع چكيده ساز KECCAK و پياده سازي آن با FPGA
452
بهينه سازي سرعت تزريق سوزن انعطاف پذير درون بافت نرم به منظور حداقل سازي خطاي تزريق
453
بهينه سازي سرعت و مصرف انرژي درحركت صفحه اي روبات مارماهي
454
بهينه سازي سرمايه گذاري صندوق هاي مالي با استفاده از اصل ماكسيمم تصادفي در سيستم هاي كنترل شده تاخيري پسرو
455
بهينه سازي سفارش دهي، ارسال و قيمت گذاري در يك زنجيره تامين توليد كننده-خرده فروس با درنظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت
456
بهينه سازي سفرهاي اشتراكي پويا در جهت كاهش ترافيك شهرهاي بزرگ: مطالعه موردي- پياده سازي سفرهاي اشتراكي در شهر تهران
457
بهينه سازي سكوهاي دريايي بر مبناي روش هاي قابليت اطمينان
458
بهينه سازي سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي حفاظت از خوردگي الياژ aa الومينيوم
459
بهينه سازي سلول هاي خورشيدي حاوي پروتئين فتوسيستم 1 به عنوان لايه ي فعال
460
بهينه سازي سنتز ايزوآميل استات در حضور نانو كامپوزيت طبيعي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
461
بهينه سازي سنتز تركيبات بيس كومارين و بيس لاوسون و آنتي بيوتيك موكسي فلوكساسين با استفاده از كاتاليست هاي آلي تترا اتيل آمونيوم 2-(كرباموييل) بنزوات و پتاسيم فتاليميد N-اكسيل
462
بهينه سازي سنتز سولكتال استين از واكنش منو استين و استون به عنوان ماده افزودني به سوخت، بهينه سازي سنتز منو استين و سنتز كاتاليزگر سيليكا بنزيل سولفونيك اسيد براي واكنش منو استين و استون
463
بهينه سازي سنتز فلونيكسين مگلومين
464
بهينه سازي سنتز كينيزارين
465
بهينه سازي سنتز نانوذرات آهن صفر با استفاده از عصاره گياهي ...1
466
بهينه سازي سنتز نانوذرات اكسيدكبالت بر پايه اكسيد الومينيوم با روش سل-ژل
467
بهينه سازي سنتزنانو پودر مس وسنتز ناپودر مس واكسيد مس به روش تسهيم نامتناسب
468
بهينه سازي سنجش طيف مشاركتي در شبكه هاي راديو شناختي يك و چند كاناله
469
بهينه سازي سه بعدي (مختصات و ارتفاع توربين) طرح مزرعه بادي با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات در منطقه منجيل
470
بهينه سازي سه بعدي كمپرسور محوري با هدف بهبود عملكرد كل موتور
471
بهينه سازي سه عامل هزينه، كيفيت و زمان در فرآيند توليد مصالح ساختماني سد شهريار(اوستور) با فنون مهندسي ارزش
472
بهينه سازي سهم دارايي هاي سكه، سهام، دلار و مسكن در سبد سرمايه گذاري در ايران با لحاظ سرريزهاي پوياي تلاطم
473
بهينه سازي سوله هاي قوسي با در نظر گرفتن اثر تنش پوسته اي
474
بهينه سازي سياستهاي توليد، موجودي و قيمت گذاري بسته محصولات در زنجيره تأمين
475
بهينه سازي سياست‏هاي موجودي با استفاده از منطق صف
476
بهينه سازي سياست‎هاي موجودي و قيمت گذاري حراج اقلام فساد‎پذير-مطالعه موردي
477
بهينه سازي سيال حفاري با افزودن نانو پارتيكل ها و امكان تاثيرگذاري آن برافزايش خاصيت روانكاري سيال گلايكولي
478
بهينه سازي سيتم رانش شناورهاي پروازي
479
بهينه سازي سيستم TIO2 با استفاده از متاكائولين به عنوان پيگمنت در رنگ سازي
480
بهينه سازي سيستم آتشباري معدن طزره
481
بهينه سازي سيستم آناليز PIXE
482
بهينه سازي سيستم التراسوند تشخيص گرفتگي عروق به روش ŸŸcfd و پياده سازي سيستم هوشمند آن
483
بهينه سازي سيستم انتقال قدرت تسمه-پولي در يونيت هاي دمنده هوا light weight pulley
484
بهينه سازي سيستم انحراف حين ساختمان سد در شرايط نامطعين هيدروليكي و هيدرولوژيكي
485
بهينه سازي سيستم انرژي تركيبي بادي و فوتوولتائيك جهت تامين انرژي خودروي الكتريكي مبتني بر (آ) هيدروژن پيل سوختي و (ب) باتري
486
بهينه سازي سيستم برنامه ريزي توليد با در نظر گرفتن فرآيندهاي ماركوف
487
بهينه سازي سيستم پايدارسازي گودهاي عميق تحت اثر سربار با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي( ANN )
488
بهينه سازي سيستم پهن و برش در كارخانه هاي پوشاك
489
بهينه سازي سيستم تبريد واحد توليد آمونياك سوم شيراز به روش تركيبي پينچ و اكسرژي
490
بهينه سازي سيستم ترابري معدن سنگ آهن چادرملو
491
بهينه سازي سيستم تصوير برداري MRI و طراحي يك پالس سكونس سريع
492
بهينه سازي سيستم تعليق بادي خودرو با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي مدل نيمه خودرو
493
بهينه سازي سيستم تعليق خودرو به منظور افزايش راحتي سفر و كاهش بارهاي وارد بر جاده
494
بهينه سازي سيستم تعليق غيرفعال
495
بهينه سازي سيستم تعليق فعال خودرو با استفاده از روش ژنتيك فازي براي الگوي رانندگي سرعت متغير
496
بهينه سازي سيستم تقليل اثر كامپتون در طيف نگاري پرتوهاي گاما (تئوري - تجربي )
497
بهينه سازي سيستم تنظيم فشارگاز خانگي
498
بهينه سازي سيستم توليدي - موجودي چند مرحله اي چند ماشينه و چند محصولي
499
بهينه سازي سيستم جمع آوري و حمل ونقل پسماندهاي جامد شهري : مطالعه موردي شهرستان شازند
500
بهينه سازي سيستم جمعآوري مرسولات پستي در شهر تهران
501
بهينه سازي سيستم چندعامله فيزيكي سايبري بر مبناي يادگيري احساسي مغز
502
بهينه سازي سيستم چهار اينرسي چرخ دنده ساده به منظور كاهش بار ديناميكي با در نظر گرفتن اصلاحيه در پروفيل و پهناي رويه
503
بهينه سازي سيستم حمل و نقل كاركنان صنايع بزرگ: مطالعه موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
504
بهينه سازي سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن چغارت با حدن كمينه كردن تعداد كاميون هاي معدن
505
بهينه سازي سيستم حمل و نقل مواد در شركت ايران كاوه
506
بهينه سازي سيستم خنك كاري شركت بابك مس ايرانيان
507
بهينه سازي سيستم درب باز كن برقي
508
بهينه سازي سيستم رفع آلودگي ﴿پمپاژ وتصفيه﴾ در آبهاي زيرزميني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
509
بهينه سازي سيستم سلول خورشيدي متصل به شبكه در شرايط سايه جزئي با الگوريتم PSO
510
بهينه سازي سيستم سوخت رساني يك موتور ساخت داخل با توجه به نتايج آزمايشگاه
511
بهينه سازي سيستم شارژ خودروهاي برقي (PEV) متصل به شبكه همراه با منابع پراكنده با استفاده ازالگوريتم هاي هوشمند
512
بهينه سازي سيستم صفحات مستعرق با استفاده از الگوريتم ژنتيك ﴿GA )و الگوريتم رقابت استعماري ﴿ICA )
513
بهينه سازي سيستم فرمان هيدروليك شانه و دنده با توجه به احساس فرمان
514
بهينه سازي سيستم كف فلزي
515
بهينه سازي سيستم كنترلي در كنفرانس صوتي با مفاهيم شبكه
516
بهينه سازي سيستم مديريت تعميرات به كمك زنجيره ماركوف
517
بهينه سازي سيستم مكانيكي دستگاه تزريق پلاستيك
518
بهينه سازي سيستم موجودي قطعي همراه با پس افت جزئي در مقابل استراتژي هاي انگيزشي مختلف فروشندگان
519
بهينه سازي سيستم ناوبري اتوبوس راني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
520
بهينه سازي سيستم نگهداري تونلهاي Taile Gate, Main Gate معدن زغال سنگ طبس ﴿منطقه رورده East1﴾
521
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
522
بهينه سازي سيستم نيرو محركه كاميون هاي شهري تحت شرايط هيبريد هيدروليكي
523
بهينه سازي سيستم هاي ابعاد وسيع با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و كاربرد آن در مديريت منابع آب
524
بهينه سازي سيستم هاي استنتاج فازي براي مدلسازي بارش - رواناب
525
بهينه سازي سيستم هاي انرژي به كمك مفهوم اگزرژ‍ي توسعه يافته
526
بهينه سازي سيستم هاي پايدارسازي گودهاي عميق با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
527
بهينه سازي سيستم هاي تاييد چهره با استفاده از كرئل رنگ
528
بهينه سازي سيستم هاي چند جسمي انعطاف پذير با استفاده از مدلسازي ديناميك معكوس و آناليز حساسيت
529
بهينه سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير با استفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه
530
بهينه سازي سيستم هاي كشت روباز ريزجلبك بر پايه شبيه سازي هاي هيدروديناميكي
531
بهينه سازي سيستم هاي مكانيكي به روش برنامه ريزي هندسي تعميم يافته
532
بهينه سازي سيستم ورود مخلوط هوا و سوخت و خروج دود در موتور B3 خودروي پرايد
533
بهينه سازي سيستمهاي Jop Shop بدون توقف بوسيله الگوريتم ژنتيك
534
بهينه سازي سيستمهاي انتقال حرارت ﴿مبدلهاي حرارتي و كوره ها﴾ در واحد هيدروكراكر ﴿آيزوماكس﴾ پالايشگاه اراك
535
بهينه سازي سيستمهاي توزيع چند قلم كالا از طريق يك انبار مركزي و چند انبار خرده فروشي
536
بهينه سازي سيسستم ترمز براي خود روي برقي پيكان
537
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوجت
538
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (تك محوري)
539
بهينه سازي سيكل ترموديناميكي توربوشفت (توربين آزاد)
540
بهينه سازي سيكل توليد همزمان قدرت و حرارت به روش الگوريتم ژنتيك
541
بهينه سازي سيكل عمليات آستمپرينگ ميل لنگ ساخته شده از چدن نشكن
542
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي و خصوصيات ميكروساختاري و مورفولوژيكي يك سوپرآلياژ ريختگي پايه نيكل IN738LC ، با استفاده از روش پير سازي سريع القايي
543
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولاد توليد داخل IASC4021/1 معادل ﴿AISI420 ﴾جهت افزايش مقاومت به خوردگي - رفتگي در مقايسه با نوع ريختگي
544
بهينه سازي سيكل عمليات حرارتي فولادهاي ماريجينگ
545
بهينه سازي سيكل عمليلت حرارتي آلياژ آلومينيوم A1319
546
بهينه سازي سيكل هاي حرارتي
547
بهينه سازي سيكلونها
548
بهينه سازي سيلندر موتور احتراق خارجي استرلينگ با استفاده از فين هاي خارجي
549
بهينه سازي سيلندرهاي كامپوزيتي چند لايه
550
بهينه سازي شاخص آسايش اقليمي توريسم﴿TCI)، براي اقليم خشك و نيمه خشك ايران با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي استان اصفهان﴾
551
بهينه سازي شاخه هاي ابررساناي حرارتي جسم داراي توليد حرارت داخلي با استفاده از الگوريتم جانمايي بازگشتي
552
بهينه سازي شارژ خودروهاي هيبريدي در شبكه هوشمند(PHEV)
553
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظر وزن و استحكام
554
بهينه سازي شاسي خودرو از نقطه نظز وزن و استحكام
555
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
556
بهينه سازي شاسي خودروي سنگين به منظور كاهش وزن
557
بهينه سازي شاسي واگن مسافربري آلمان شرقي با استفاده از كوپل كردن نرم¬افزارهاي FEM و DOE
558
بهينه سازي شبكه پايش كيفي آلودگي منابع آب زيرزميني دشت شوش با استفاده از GIS
559
بهينه سازي شبكه جمع آوري فاضلاب بادر نظرگرفتن آناليز عدم قطعيت ﴿مطالعه موردي شهر يزد﴾
560
بهينه سازي شبكه دولايه با الگوريتم ژ نتيك با استاده از تشابه صفحه اي
561
بهينه سازي شبكه زمانبندي پروژه هاي ساخت بر پايه شرايط تامين بودجه توسط پيمانكار تحت تاثير عدم قطعيت هاي موجود
562
بهينه سازي شبكه زمانبندي يبيبيب پروژه هاي ساخت بر مبناي تامين بودجه در حالت چند پروژه اي تحت عدم قطعيت ها وارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره
563
بهينه سازي شبكه زنجيره تامين شركت هاي 3pl به كمك هاب هاي تجميعي با در نظر گرفتن قابليت اطمينان شبكه
564
بهينه سازي شبكه ها و گراف هاي فازي با تأكيد بر الگوريتم هاي DFS و BFS
565
بهينه سازي شبكه هاي انتقال آب توسط الگوريتم ژنتيك و منطق فازي
566
بهينه سازي شبكه هاي تهويه معادن (تحليل شبكه ها)
567
بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب در شبكه هاي حلقوي و مختلط براي طرحهاي كوچك
568
بهينه سازي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم هاي ايمني مصنوعي
569
بهينه سازي شبكه هاي دو لايه با كابل ها
570
بهينه سازي شبكه هاي عصبي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
571
بهينه سازي شبكه هاي عصبي مصنوعي در رنگ همانندي كامپيوتري و مقايسه آن با روش كيويلكو - مالك جرسوم
572
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب با استفاده از الگوريتم PSO
573
بهينه سازي شبكه هاي فاضلاب بر اساس شيب
574
بهينه سازي شبكه ي گره ها و مسيرهاي شهري جهت ارتقاي تعاملات اجتماعي ﴿مطالعه موردي: محله جلفاي اصفهان﴾
575
بهينه سازي شرايط آبكاري روي در حمام هاي اسيدي سولفات و قليايي بدون سيانور
576
بهينه سازي شرايط اتصال دهي اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 5083
577
بهينه سازي شرايط استخراج آنزيمي پروتئين و بيوپپتيد و بررسي امكان استخراج اين تركيبات با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا از Gelidiella acerosa (ماكروجلبك درياي عمان)
578
بهينه سازي شرايط استخراج تانن هاي مختلف از بلوط به كمك امواج فراصوت
579
بهينه سازي شرايط استخراج و بازيابي آنزيم گلوكز آميلاز با استفاده از نانو قطرات مايسل معكوس
580
بهينه سازي شرايط اصطكاكي و روانكاري در شكل دهي ورق هاي پوشش دار
581
بهينه سازي شرايط الكتروسنتز پالسي نانوذرات آلومين
582
بهينه سازي شرايط ايجاد پوشش اصلاح شده پلاتين آلومينايد بر روي سوپر آلياژ پايه نيكل IN- 738LC
583
بهينه سازي شرايط پوشش دهي الكتروشيميايي نانوكامپوزيتZn-Ni/Al2O3 تحت امواج فراصوت با استفاده از روش طراحي آزمايش
584
بهينه سازي شرايط تخريب رنگ BB47 بدون استفاده از عوامل اكسنده از تكنيك فراصوت -الكتروشيمي وروش آماري CCD
585
بهينه سازي شرايط تخمير در سبك سازي ميكروبي ته مانده برج تقطير در خلأ در فرمانتور
586
بهينه سازي شرايط توليد بيو سورفكتانت از ميكرو ارگانيسم هاي بومي چاههاي نفت ايران
587
بهينه سازي شرايط توليد بيوديزل بااستفاده از كاتاليست اسيد سولفوريك
588
بهينه سازي شرايط توليد تخميري دي استيل با استفاده از باكتري هاي اسيد لاكتيك
589
بهينه سازي شرايط توليد و استخراج انتي بيوتيكهاي توليدي از قارچ Penicillum Chrysogenum
590
بهينه سازي شرايط توليد و خواص كربن فعال حاصل از ضايعات گياهي با استفاده از شبكه عصبي
591
بهينه سازي شرايط جداسازي حشره كش هاي آلي فسفردار توسط كروماتوگرافي مايع فاز معكوس
592
بهينه سازي شرايط جوشكاري و عمليات حرارتي فولاد 4130 AISI
593
بهينه سازي شرايط حذف آبي متيلن و يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، نيكل و مس از نمونه‌هاي زيست ‌محيطي با استفاده از امواج فراصوت و جاذب گرافن اكسيد اصلاح‌شده با گروه هاي آميني
594
بهينه سازي شرايط حذف همزمان يون هاي جيوه، سرب، كادميوم، كبالت، نيكل و مس با روش طرح مركب مركزيبا استفاده از جاذب گرافن اكسيد اصلاح شده
595
بهينه سازي شرايط حذف يون هاي فلزات سنگين از آب توسط ذرات ماسه و نانو ذرات ماسه
596
بهينه سازي شرايط در لحيم كاري سخت آلياژ نقره - قلع بر پايه مسي
597
بهينه سازي شرايط راكتور كاتاليستي اكسيداسيون مونواكسيدكربن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
598
بهينه سازي شرايط رشد باكتري Pseudomonas fluorescens VUP f5 جهت افزايش قابليت بيوكنترلي آن
599
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
600
بهينه سازي شرايط رشد جلبك ولگاريس در راكتور SBR تصفيه خانه نيروگاه يزد
601
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي ثبقثققجهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
602
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي TI-6A1-4V به منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
603
بهينه سازي شرايط ريخته گري و عمليات حرارتي جهت دستيابي به خواص مكانيكي مطلوب آلياژ ريختگي Ti-6Al-4Vبه منظور جايگزيني به جاي آلياژ كار شده آن
604
بهينه سازي شرايط ريزپوشاني باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 توسط ژلاتين و سديم كربوكسي متيل سلولز براي توليد نان لواش پروبيوتيك
605
بهينه سازي شرايط ساخت كامپوزيت Al-SiO تهيه شده به روش متالورژي پودر مطالعه فصل مشترك
606
بهينه سازي شرايط سرنشين خودرو در تصادف از جلو
607
بهينه سازي شرايط سونش آشكار ساز CR-39
608
بهينه سازي شرايط عمليات حرارتي ورق هاي فولاد الكتريكي و مغناطيسي fe- si در محيط كنترل شده
609
بهينه سازي شرايط عمليات فلوتاسيون براي زونهاي دگرساني مختلف معدن مس سرچشمه
610
بهينه سازي شرايط عملياتي بخش تقطير واحد آيزوماكس پالايشگاه اصفهان در جهت رفع تنگناي ايجاد شده در اثر افزايش ظرفيت
611
بهينه سازي شرايط عملياتي جداسازي پروتئين آنتي ژن هپاتيت ب به روش جذب سطحي با استفاده ازجاذب هاي معدني
612
بهينه سازي شرايط عملياتي جذب و دفع دي اكسيد كربن به روش طراحي آزمايش RSM
613
بهينه سازي شرايط عملياتي كندانسورهاي جداساز اورانيوم هگزافلورايد
614
بهينه سازي شرايط عملياتي وبررسي سينيتيكي تهيه سوخت ديزل ازروغن گياهي سويا
615
بهينه سازي شرايط كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra)
616
بهينه سازي شرايط كشت بافت و...
617
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابا آدم (Arctium lappa)
618
بهينه سازي شرايط كشت بافت وانتقال ژن درگياه دارويي بابونه (Matricaria aurea)
619
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي حلقه اي در شبكه هاي هيدروليكي
620
بهينه سازي شرايط موزوني ماتريس هاي سختي اسكلت هاي ساختماني
621
بهينه سازي شرايط هيدروديناميكي و هندسه يك حوضچه آرامش تحت تاثير شرايط ورودي و بافل ها
622
بهينه سازي شرايط هيدروليز آنزيمي گلوتن براي توليد پلي پپتيدهاي قابل استفاده در محصولات غذايي
623
بهينه سازي شرايط هيدروليز اسيدي خون و توليد آمينوكلات هاي آهن
624
بهينه سازي شرايط و محيط كشت توليد زانتان توسط زانتوموناس كمپستريس
625
بهينه سازي شرايط واكنش فرماليدها با كروموتروپيك اسيد وبكارگيري آن براي اندازه گيري فرمالدهيد وسولفيت
626
بهينه سازي شروع كننده لهيدگي واقع بر ريل جلو خودرو براي بهبود جذب انرژي تصادف با استفاده از الگوريتم ژنيك
627
بهينه سازي شكل اجسام خط جرياني مدور در جريان غير قابل تراكم
628
بهينه سازي شكل باز شدن آنتن TSAو تحليل آن و ساخت يك نمونه
629
بهينه سازي شكل بالواره با استفاده از روش معادلات الحاقي
630
بهينه سازي شكل بالواره در جريان سيال لزج با روش معادلات الحاقي
631
بهينه سازي شكل بدنه اجسام مدور زيرآبي
632
بهينه سازي شكل سدهاي دو قوسي بتني با استفاده از روش هاي تقريبي
633
بهينه سازي شكل سدهاي قوسي در حالت قيد¬هاي فركانسي با بكارگيري روش بهينه سازي توده ذرات باردار (CSS) و شبكه هاي عصبي
634
بهينه سازي شكل مغناطيس دائم در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم با روش هاي تحليلي-عددي
635
بهينه سازي شكل نازل تونل باد فراصوت با استفاده از روش معادلات الحاقي
636
بهينه سازي شكل و اندازه خرپاهاي فضايي
637
بهينه سازي شكل و تعيين محل بهينه ستون ها در شبكه هاي دولايه با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
638
بهينه سازي شماره گذاري سازه ها
639
بهينه سازي شوك حرارتي جهت القاء تتراپلوييدي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss
640
بهينه سازي شيار و شكل هندسي زير دريچه ها
641
بهينه سازي شيب دامنه در آستانه شروع رواناب
642
بهينه سازي شيب عمومي ديواره غربي معدن سنگ آهن چاه گز با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
643
بهينه سازي شيب و آرايش شمع ها در پايدارسازي پي بر روي بستر سنگي شيب دار همراه با موردي بررسي قلعه فلك الافلاك
644
بهينه سازي شيپوره همگراي ورودي در تونل هاي باد سرعت ـپايين
645
بهينه سازي شيوه احياي آبخوان آلوده به نيترات، مطالعه موردي: آبخوان بويين - مياندشت
646
بهينه سازي صافي سطح در فرايند استريوليتوگرافي
647
بهينه سازي صفحات سوراخ دار در ورودي شيرهاي صنعتي گلوب
648
بهينه سازي صفحات كامپوزيت
649
بهينه سازي صفحات كامپوزيتي تحت بارگذاري كمانش
650
بهينه سازي صفحات نازك كامپوزيتي براي ماكزيمم فركانس طبيعي
651
بهينه سازي صفحات وب براي موتورهاي جستجو (Search Engine Optimization)
652
بهينه سازي صفحات وب(SEO)
653
بهينه سازي صفحه بالهاي تك قسمتي و دو قسمتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
654
بهينه سازي صندلي راننده خودرو پرايد
655
بهينه سازي صوتي محيط كار براي كارگران كارخانجات پوشاك با كنترل و هارمونيزه كردن صداي ماشين آلات﴿ گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ﴾
656
بهينه سازي ضخامت لايه و جهت ساخت در قطعات ساخته شده بوسيله دستگاه استريوليتوگرافي به منظور افزايش لستحكام كششي
657
بهينه سازي ضخامت ورقهاي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش بارعايت چيدمان لايه ها
658
بهينه سازي ضرايب كنترلي باز كننده الكترونيكي نخ تار ماشين بافندگي
659
بهينه سازي ضرايب كنترلي سيستم دو محوره جرخان – خطي براي رديابي خورشيد با استفاده از الگوريتم (PSO)
660
بهينه سازي طراحي ابعادي چند موضوعي يك ميكروماهواره
661
بهينه سازي طراحي اجزاي قالب هاي فرم دهي به كمك كامپيوتر
662
بهينه سازي طراحي اورژانس هاي بيمارستاني با رويكرد رضايت شغلي پرسنل درمان نمونه موردي اورژانس بيمارستا طالقاني و اورزژانس بيمارسان كودكان مفيد دانشاه علوم ژشكي شهيد بهشتي
663
بهينه سازي طراحي اوليه كمپرسور محوري زير صوت
664
بهينه سازي طراحي ايستگاه اتوبوس تندرو در تهران
665
بهينه سازي طراحي براساس قابليت اطمينان قاب هاي فولادي با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
666
بهينه سازي طراحي بوشينگ هاي فشار قوي با استفاده از الگوريتم باكتري ها
667
بهينه سازي طراحي بيوراكتورهاي مهندسي بافت رگ با توجه به مدل هاي ارائه شده در چند دهه اخير
668
بهينه سازي طراحي تيغه روتور و چيدمان توربين هاي باد در مزرعه بادي
669
بهينه سازي طراحي خطوط آبرساني با هدف كمينه سازي هزينه هاي اجرا و پمپاژ
670
بهينه سازي طراحي داخلي كانون اوقات بعد از مدرسه نفت
671
بهينه سازي طراحي داي لند در قالب هاي كراس هد
672
بهينه سازي طراحي ديوار آب بند سدهاي خاكي
673
بهينه سازي طراحي رينگ پيستون با هدف كاهش اصطكاك
674
بهينه سازي طراحي سازه جاكت سكوي فراساحلي شابلوني
675
بهينه سازي طراحي سپر كامپوزيتي در برخورد با پاي عابر پياده
676
بهينه سازي طراحي سدهاي برقابي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
677
بهينه سازي طراحي شبكه هاي فاضلابرو به روش برنامه ريزي پويا
678
بهينه سازي طراحي لاگونهاي هوا دهي تصفيه فاضلاب
679
بهينه سازي طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي به روش الگوريتم هاي فراكاوشي (CBO)
680
بهينه سازي طراحي مدارهاي الكترونيكي فركانس راديويي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
681
بهينه سازي طراحي مسير حفر چاه
682
بهينه سازي طراحي مفهومي نسل آينده خانواده هواپيماي مسافربري جت تك راهروهه
683
بهينه سازي طراحي منابع آب سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي هوش جمعي
684
بهينه سازي طراحي و بهره برداري از سيستم ذخيره ي سيكلي به روش الگوريتم ژنتيك با رويكرد شبيه سازي پويايي سيستم ها
685
بهينه سازي طراحي و بهره برداري در ايستگاه هاي پمپاژ با استفاده از الگوريتم اتوماتاي يادگيري تقويتي پيوسته
686
بهينه سازي طراحي و ساخت پرتابگر الكترومغناطيسي نمونه
687
بهينه سازي طراحي و ساخت حسگر ميدان مغناطيسي سيم پيچ القايي
688
بهينه سازي طراحي و ساخت درايو موتور دلوكتانسي سوييچ شونده
689
بهينه سازي طراحي وساخت آزادراههاباتوجه به ملاحظات زيست محيطي
690
بهينه سازي طرح ابزاربندي سدهاي خاكي به كمك بررسي چند موارد اجراشده
691
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبك خود تراكم با به كارگيري روش آماري طراحي آزمايش ها
692
بهينه سازي طرح اختلاط بتن سبكدانه سازه اي در راستاي بهبود خواص مكانيكي، نفوذپذيري و دوام
693
بهينه سازي طرح اختلاط بتن متخلخل با هدف بهبود خصوصيات فيزيكي آن با استفاده از روش آماري تاگوچي
694
بهينه سازي طرح اختلاط سيالات گلايكول متناسب با شرايط ميادين نفت جنوب ايران
695
بهينه سازي طرح بوژي قطار باربري بر مبناي روش اجزاء محدود
696
بهينه سازي طرح پارچه ژاكارد حلقوي پودي با استفاده از الگوريتم ژنتيك محاوره اي
697
بهينه سازي طرح توليد پوسته گيربكس رنو 5
698
بهينه سازي طرح تيرها و ستون هاي يك دستگاه حمل شناور به روش الگوريتم ژنتيك با قيد اجتناب از كمانش
699
بهينه سازي طرح نگهداري دائم تونل انتقال آب قوچك
700
بهينه سازي طول عمر ابزارهاي كاربيدي در ماشين كاري قطعات موتورهاي توربوفن با استفاده از تئوري آشوب
701
بهينه سازي طولي حلقه و فاصله حلقه هاي پيزو الكتريك در پوسته استوانه اي هدفمند ﴿FGM﴾ تحت بار ديناميكي بر مبناي ارتعاشات آزاد
702
بهينه سازي طيف انرژي نوترون حاصل شكافت با طراحي يك مجموعه شكل دهنده طيف (BSA) به منظور استفاده در BNCT با استفاده از كد MCNPX
703
بهينه سازي ظرفيت سد و نيروگاه با قوانين بهره برداري فازي در سدهاي برقابي با استفاده از روشهاي بهينه سازي تكاملي
704
بهينه سازي ظرفيت سرريز با لحاظ نمودن امكان پيش بيني سيلاب
705
بهينه سازي ظرفيت نيروگاه و قطر تونل انتقال طرح‌هاي برقابي جرياني، مطالعه موردي: پروژه برقابي ارس
706
بهينه سازي ظرفيت و ابعاد طراحي حوضچه هاي آرامشي Optimizing stlling basin discharge and dimentions
707
بهينه سازي عددي پارامترهاي موثر بر احتراق در موتورهاي داخلي در شرايط عملكردي دما پايين
708
بهينه سازي عددي پاسخ ديناميكي تير يكسر گيردار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
709
بهينه سازي عددي پره هاي مافوق صوت كمپرسورهاي محوري و اعتبار سنجي نتايج به كمك انجام آزمايشات تونل باد
710
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محظفه احتراق توربين گاز
711
بهينه سازي عددي چند هدفه توزيع هوا در سوراخ هاي محفظه احتراق توربين گاز
712
بهينه سازي عددي حفره آيروديناميكي روي ايرفويل ريز و به همراه مطالعه تجربي
713
بهينه سازي عددي غني سازي هواي احتراق توسط اكسيژن اضافي و تاثير آن بر دماي شعله
714
بهينه سازي عددي و تجربي ارتعاشات پنل هاي خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك و لاستيك با روش پاسخ سطح
715
بهينه سازي عرض پنجره متوسط گيري سيگنال دريافتي جهت فرآيند دست به دست شدن
716
بهينه سازي عرض فن لانه سنجابي
717
بهينه سازي عرض نوار ماتريسهاي مستطيلي براي تحليل موثر سازه ها
718
بهينه سازي عرض نوار، پروفايل و جبهه ماتريس‌ها با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار
719
بهينه سازي عمر عملكردي ماهواره LEO
720
بهينه سازي عمر قالب در فرآيند آهنگري داغ
721
بهينه سازي عمر قالب هاي ريخته گري گريزاز مركز افقي غلتك هاي كار بر مبناي الگوريتم ژنتيك
722
بهينه سازي عملكرد بازشو ها در ساختمان ها
723
بهينه سازي عملكرد بلدرچين ژاپني با استفاده از سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم، ليزين و متيونين+ سيستئين جيره با استفاده از روش تاگوچي
724
بهينه سازي عملكرد جريان و انتقال حرارت نانو سيال در ميكرو چاههاي حرارتي ذوزنقه اي شكل با استفاده از نظريه ساختاري
725
بهينه سازي عملكرد چاه ها با استفاده از خطوط جريان با در نظر گرفتن محدوديت هاي توليد و عملياتي
726
بهينه سازي عملكرد ديافراگم پيزوالكتريكي: كاربرد به عنوان ميكروژنراتور و سنسور
727
بهينه سازي عملكرد راكتور كاناليستي بستر ثابت فيشر - تروبش با توزيع ماده فعال
728
بهينه سازي عملكرد ريزشبكه با در نظر گرفتن پايداري فركانسي
729
بهينه سازي عملكرد زيست حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از سيستم پيوسته توليد و تعيين بهترين تركيب متغيرهاي مختلف استريپ
730
بهينه سازي عملكرد سامانه سرمايش خورشيدي
731
بهينه سازي عملكرد سيستمهاي فلرينگ
732
بهينه سازي عملكرد فرآيند ترسيب هيدرات آلومينيوم از محلول آلومينات سديم فوق اشباع
733
بهينه سازي عملكرد كمپرسور محوري با استفاده از يك روش رياضي
734
بهينه سازي عملكرد كنترل خطا و كنترل PAPR كد IS-LDPC
735
بهينه سازي عملكرد كوره هاي ريورب مجتمع مس سرچشمه
736
بهينه سازي عملكرد گردآورنده خورشيدي تخت در دستگاه آبگرمكن خورشيدي
737
بهينه سازي عملكرد مبدل هاي حرارتي سه لوله اي داراي ماده ي تغيير فاز دهنده با تغيير هندسه ي سيستم
738
بهينه سازي عملكرد مدار آبگيري كارخانه اردكان بر مبناي مشخصات كاني شناسي و شيمي پالپ
739
بهينه سازي عملكرد مدار بسته آسياي گلوله اي سه چمبره
740
بهينه سازي عملكرد مكانيكي نفوذ سوزن در ماشين دوزندگي
741
بهينه سازي عملكرد موتور سوئيچ رلوكتانس در ناحيه توان ثابت توسعه يافته به روش جريان پيوسته
742
بهينه سازي عملكرد موتور هواپيما
743
بهينه سازي عملكرد ياتاقان هاي ژورنال غير مدور روانكاري شده با سيال غير نيوتني با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي
744
بهينه سازي عملكرد يك شبكه شهري بر مبناي زمان بندي چراغ
745
بهينه سازي عملكردسيستم تركيبي انرژي هاي تجديدپذير با استفاده از الگوريتم قطرات آب هوشمند
746
بهينه سازي عمليات اسيدكاري جهت تحريك چاه
747
بهينه سازي عمليات ترمو مكانيكي و حرارتي كوينچ مستقيم و تمبر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
748
بهينه سازي عمليات ترمومكانيكي و حرارتي كوئنچ مستقيم و تمپر فولاد 4140 با استفاده از شبيه سازي رياضي و فيزيكي
749
بهينه سازي عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم 356A توليد شده به روش سطح شيبدار در حضور استرانسيوم و بدون استرانسيوم
750
بهينه سازي عمليات دسته بندي و طبقه بندي محصولات با در نظر گرفتن خرابي محصول در يك سيستم بارانداز
751
بهينه سازي عمليات زيركوبي با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند هدفه
752
بهينه سازي عمليات سيلابزني به روش شبيه سازي خطوط جريان در يكي از ميادين فراساحل ايران
753
بهينه سازي عمليات شستشوي شيميايي جهت حذف بايوفولينگ از سطح به غشاهاي پلي آميدي سيستمهاي اسمز معكوس
754
بهينه سازي عمليات فعال سازي مكانيكي مخلوط كنسانتره كالكوپيرنت و دي اكسيد منگنز به منظور انحلال در محيط اسيد سولفوريك
755
بهينه سازي عوامل فرايندهاي عمليات حرارتي با روش تاگوچي مرتبط با يك آلياژ ايمپلنت
756
بهينه سازي عوامل مؤثر در كيفيت رنگ پذيري گل هاي داوودي و ميخك
757
بهينه سازي عوامل موثر بر اتصال لب به لب ورق هاي مس و آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
758
بهينه سازي عوامل موثر بر سنتز كربوليت از هيدروكسيد آلومينيوم داخلي
759
بهينه سازي عومل موثر بر سختكاري القايي چدن نشكن 70 GGG
760
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
761
بهينه سازي عيار سيليس و آلومينيوم در كائولن با هدف تهيه زئوليت نانو ساختار NaX
762
بهينه سازي غشاي آلومينايي بوسيله رسوب نانو ذرات جهت بهبود راندمان پيلهاي سوختي
763
بهينه سازي غلتان پرتفوليوي چند دوره اي در سطح پويايي ريسك با در نظر گرفتن عدم قطعيت - مطالعه موردي بورس اوراق بهادار ايران
764
بهينه سازي غلظت باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896 براي تجزيه‌ سموم آبامكتين و دينوتفوران در توليد خيارشور پروبيوتيك
765
بهينه سازي غير خطي
766
بهينه سازي غير خطي با استفاده از نظريه كنترل و اندازه
767
بهينه سازي غير خطي بلند مدت فرازآوري مصنوعي با گاز در چاه هاي گازي داراي مشكل پديده تجميع مايعات
768
بهينه سازي غير خطي پاسخ زماني براي كنترل فركانس بار
769
بهينه سازي فازي بازآرايي سيستم هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و افزايش تعادل بار بر مبناي تئوري كلني مورچه ها
770
بهينه سازي فازي عملكرد مخازن سدها در شرايط عدم قطعيت مطالعه موردي: مخزن سد زاينده رود
771
بهينه سازي فاصله بين ايستگاه هاي تقويت فشار گاز
772
بهينه سازي فاصله بين ميل مهارها با استفاده از اثر قوس شدگي خاك مطالعه موردي خط 2 قطار شهري مشهد
773
بهينه سازي فاصله طبقات فرعي در روش تخريب در طبقات فرعي (مطالعه موردي معدن چهارگنبد كرمان)
774
بهينه سازي فاكتور در توليد چدن نشكن به روش افزودن منيزيم در راهگاه
775
بهينه سازي فاكتورهاي موثر دركشت مخمر توليد كننده آنتي ژن هپاتيت در فرمانتور ده ليتري
776
بهينه سازي فر آيند هاي نفتي با استفاده از الگاريتم ژنتيك
777
بهينه سازي فرآيند اكستروژن الاستمرها
778
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون حرارتي و اثرات عمليات شيميايي سطحي تيتانيوم براي كاربرد بيو مواد
779
بهينه سازي فرآيند اكسيداسيون واكس پلي اتيلن پليمر كرمانشاه و بررسي اثر ميزان اكسيداسيون بر مورفولوژي واكس
780
بهينه سازي فرآيند انتخاب سطوح مبنا و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري براي قطعات استوانه اي با استفاده از چارت تلرانسي دوبعدي
781
بهينه سازي فرآيند پوشش دهي به كمك گاز سرد ﴿Cold gas spraying﴾ با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
782
بهينه سازي فرآيند توليد الكل به روش تخميري با تاكيد بر امكانات داخلي
783
بهينه سازي فرآيند توليد تتراكلريد زيركونيوم بااستفاده از راكتور بستر سيال
784
بهينه سازي فرآيند توليد كيتوزان به روش بيولوژيكي
785
بهينه سازي فرآيند توليد گرافيكي به كمك ابزارهاي NVIDIA
786
بهينه سازي فرآيند توليد مانتو با لحاظ المانهاي بالانس خط توليد (مطالعه ي موردي كارخانهي سيوان)
787
بهينه سازي فرآيند جدايش مايع-مايع با استفاده از شبيه سازي شبكه عصبي
788
بهينه سازي فرآيند جذب توسط نانوگرافن اكسايد عامل دار شده در حذف رنگزاي آبي بازي 41 از محيط هاي آبي
789
بهينه سازي فرآيند جوشكاري لوله ها به منظور كاهش تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري
790
بهينه سازي فرآيند حذف پروتئين و چربي از آب پنير (از فرآيند بازيافت لاكتوز از آب پنير) مدل سازي، طراحي پيلوت پلنت
791
بهينه سازي فرآيند خشك كردن پاششي انجمادي پودر اسپينل (MgAl2O4 ) و بررسي تاثير آن در فرآيند تفجوشي
792
بهينه سازي فرآيند خشك كردن خمير مايه در خشك كن پيوسته بستر سيال
793
بهينه سازي فرآيند خنك كاري قالب هاي پلاستيك
794
بهينه سازي فرآيند ساخت محفظه احتراق موتورهاي توربيني
795
بهينه سازي فرآيند سنتز بلورهاي مايع مونومري از نوع 1 و 4 - فنيلني آروماتيك سه حلقه اي
796
بهينه سازي فرآيند فراز آوري با گاز پيوسته
797
بهينه سازي فرآيند كريستاليزاسيون كارناليت در معدن پتاس خوربيابانك
798
بهينه سازي فرآيند گياه معدني فلزات با ارزش باطله فرآوري معدن مس سرچشمه
799
بهينه سازي فرآيند متداول جداسازي Zr/Hf توسط يك استخراج كننده پايه فسفات
800
بهينه سازي فراز آوري مصنوعي با گاز و طراحي تجهيزات لازم در يكي از چاه هاي ميادين نفتي ايران
801
بهينه سازي فرازآوري مصنوعي با گاز به صورت پيوسته در شرايط وجود منبع گاز نامحدود
802
بهينه سازي فراكاوشي سيستم هاي چند مخزنه و بررسي اثر تغييرات اقليمي بر عملكرد آن ها
803
بهينه سازي فرايند آبكاري بر مدار چاپي ﴿PCB )
804
بهينه سازي فرايند استخراج ،رنگرزي وخواص ثباتي رنگزاهاي روناس ووسمه به كمك فرايند آلتراسونيك
805
بهينه سازي فرايند استخراج بيوپليمركيتوزان از توده زيستي قارچ هاي زيگومايست
806
بهينه سازي فرايند استخراج،رنگرزي و خواص ثباتي رنگزاهاي روناس و وسمه به كمك فرايند التراسونيك
807
بهينه سازي فرايند بازيافت فيزيكي بطري هاي پلي استر به منظور كاربرد در توليد الياف نساجي
808
بهينه ‏سازي فرايند بخش اورژانس از طريق بهبود شاخص هاي سنجش كارايي
809
بهينه سازي فرايند پيوسته استري شدن 2- اتيل هگزانوئيك اسيد و 2- اتيل هگزانول، به عنوان يك نمونه از استرهاي سنگين در حضور كاتاليزور پاراتولوئن سولفونيك اسيد و سنتز تعدادي از استرهاي سنگين با استفاده از چربي كوهان شتر
810
بهينه سازي فرايند توليد آنزيم دكستراناز از طريق كشت غوطه ور در فرمانتور آزمايشگاهي توسط قارج Penicilium lilacinum
811
بهينه سازي فرايند توليد در صنعت فرآورده هاي نسوز با استفاده از روش طراحي آزمايش ها ﴿كاربرد موردي در شركت فرآورده هاي نسوز آذر﴾
812
بهينه سازي فرايند توليد شيشه بطر
813
بهينه سازي فرايند جذب/واجذب در حذف آلاينده هاي منتخب از فاضلاب با استفاده از نانوتيوب هاي كربني (CNTs)
814
بهينه سازي فرايند جوشكاري در مونتاژ قطعات بدنه فلزي ﴿كفي عقب﴾ خودرو جهت كاهش پيچيدگي
815
بهينه سازي فرايند حراري براي عمليات ماشين كاري به كمك مسائل معكوس انتقال حرارت
816
بهينه سازي فرايند خشك كردن جدايه هاي باسيلوسي با ويژگي هاي پروبيوتيكي به منظور افزايش زنده‌ماني و كيفيت محصول
817
بهينه سازي فرايند شوره زدايي ورق گالوانيزه و بهبود مقاومت خوردگي با اعمال پوشش كرومات سه ظرفيتي
818
بهينه سازي فرايند كالوانيزه كردن مايع در فولادهاي ساختماني
819
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪﭘﺎﺳﺨﻲ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي كيفي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
820
بهينه سازي فرم بدنه شناور از نقطه نظر كاهش مقاومت
821
بهينه سازي فرم بدنه شناور جابجايي از منظردرياماني
822
بهينه سازي فرمولاسيون جوهر مشكي در حضور پيگمت هاي مختلف و بررسي خواص ظاهري آن
823
بهينه سازي فرمولاسيون چسبهاي پايه اپوكسي جهت اتصال قطعات كامپوزيت از جنس رزين اپوكسي/ الياف كربن به فلز از جنس فولاد ضد زنگ
824
بهينه سازي فرمولاسيون محصولات و توليد روغن هاي روانساز
825
بهينه سازي فرمولاسيون محيط كشت قارچ موكوراينديكوس به منظور حداكثر كردن توليد كيتوزان
826
بهينه سازي فرمولاسيون و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي سس سالاد شيرازي
827
بهينه سازي فضاي داخلي تريلر براي حمل 2 اسب در اژايران
828
بهينه سازي فضاي داخلي يخچال خانگي
829
بهينه سازي فضاي كاري اتوبوس از طريق طراحي ارگونوميكي
830
بهينه سازي فضاي كالبدي بخش مراقبت ويژه با رويكرد كاهش استرس پرسنل )با استفاده از سيستم مقايسه موردي بخش مراقبت ويژه در دو بيمارستان شفا و بوعلي سينا در شهر ساري( ( )RTLS
831
بهينه سازي فن كولر آبي جهت عملكرد مناسب كولر
832
بهينه سازي فني - اقتصادي بويلرهاي بازياب حرارت
833
بهينه سازي فني - اقتصادي سيستمهاي ذخيره انرژي
834
بهينه سازي فني – اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده ار اگزرژي انهدامي در تابع هدف
835
بهينه سازي فني - اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از سيستم هاي ذخيره ساز انرژي TES
836
بهينه سازي فني اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي
837
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل تركيب يميكروتوربين-پيل سوختي
838
بهينه سازي فني- اقتصادي سيكل توربين گاز با خنك كاري توسط سيستم جذبي
839
بهينه سازي فني اقتصادي سيكل نيروگاه بخار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
840
بهينه سازي فني- اقتصادي لوله هاي گرما در كاربرد تهويه مطبوع
841
بهينه سازي فني اقتصادي مبادله كنهاي گرماي هوا - هوا
842
بهينه سازي فني اقتصادي مصرف سوخت در ايستگاه هاي افزايش فشار خطوط انتقال گاز طبيعي
843
بهينه سازي فني اقتصادي نيروگاه سيكل تركيبي
844
بهينه سازي فني پره توربين بادي كوچك
845
بهينه سازي فني و اقتصادي بازتواني سيكل نيروگاه بخار
846
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ حرارتي تراكمي آب - آب
847
بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ هاي حرارتي جذبي آب و ليتيم برمايد
848
بهينه سازي فني و اقتصادي روش هاي كويلي ﴿چيلر تراكمي ﴾در خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور در توربين گازي
849
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستم گرمايش از كف
850
بهينه سازي فني و اقتصادي سيستمهاي توليد همزمان برق (فتوولتائيك) و حرارت خورشيدي
851
بهينه سازي فني و اقتصادي شبكه تبارنگرهاي حرارتي با استفاده از تكنولوژي پيچ
852
بهينه سازي فني و اقتصادي مبدل حرارتي دسيكنت
853
بهينه سازي فني و اقتصادي مديريت خوردگي در صنعت پالايشگاهي
854
بهينه سازي فني و اقتصاديمحدودساز جريان خطا (FCL) با حضور منابع توليد پراكنده
855
بهينه سازي فني واقتصادي بويلربازياب حرارتي بااحتراق كمكي
856
بهينه سازي فني واقتصادي شبكه مبدلهاي حرارتي بر اساس روش پينچ و اگزرژي
857
بهينه سازي فواصل بين مهارهاي پيش كشيده در تثبيت ديواره هاي گود با استفاده از روش هاي عددي
858
بهينه سازي فورج نهائي پره كمپرسور موتور هوائي
859
بهينه سازي فيزيولوژيكي و ژنتيكي سولفورزدايي از دي بنزوتيوفن توسط ميكروارگانيسم ها
860
بهينه سازي فيلترهاي فضايي موجك بر اساس آنتروپي
861
بهينه سازي فين تيغه اي (Plate) در حجم ثابت براي ماكزيمم نرخ انتقال حرارت
862
بهينه سازي قاب پرس هاي شكل دهي با هدف كاهش وزن
863
بهينه سازي قاب فولادي با اعضاي اينرسي متغير در حالت سه بعدي با تاكيد بر سطح عملكرد
864
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم بيگ بنگ - بيك كرانچ
865
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه بر مبناي هزينه
866
بهينه سازي قاب هاي بتن آرمه تقويت شده با الياف FRP بر مبناي شاخص خسارت
867
بهينه سازي قاب هاي ساختماني براي ظرفيت كمانش غير الاستيك
868
بهينه سازي قاب هاي فولادي با سيستم هاي مهاربندي مگا با استفاده از الگوريتم ژنتيك
869
بهينه سازي قاب هاي فولادي مهار بندي شده با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch
870
بهينه سازي قابليت اطمينان با استفاده از افزونگي به همراه روش حل در سيستم هاي سري - موازي
871
بهينه سازي قابليت اطمينان در تامين تقاضاي مشتريان با در نظر گرفتن انبارهاي متقاطع در زنجيره تامين
872
بهينه سازي قابليت اطمينان در فرآيند طراحي محصولات (مطالعه موردي محصولات خودرويي)
873
بهينه سازي قابليت اطمينان سيستمهاي تعميرپذيربا بكارگيري شبكه هاي عصبي فازي در تحليل وپيشبيني شكست
874
بهينه سازي قابليت اطمينان و پايداري سيستم پخش شبكه هاي تلويزيوني
875
بهينه سازي قابليت اعتماد در سيستم توليد سلولي با استفاده از توزيع مختلط وايبال
876
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با استفاده از تخصيص اجزاء محدود مازاد با انتخاب چند گانه اجزاء
877
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با اهداف چند گانه و تخصيص اجزاي مازاد در شرايط عدم قطعيت از قابليت اعتماد آن ها
878
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم با ساختار اجزاي مازاد و در نظرگرفتن تابع توزيع طول عمر متفاوت براي اجزا در هر زير سيستم
879
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با اجزاء وابسته با استفاده از مسئله تخصيص اجزاء مازاد
880
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم ها با استفاده از ارزش زماني پول و الگوريتم رقابت استعماري
881
بهينه سازي قابليت اعتماد سيستم هاي چند حالته با در نظر گرفتن رفتار فازي براي احتمال وقوع حالت هاي مختلف هريك از اجزاء
882
بهينه سازي قالب هاي پيش فرم براي قطعات H شكل با استفاده از روش اجزاي محدود و شبكه هاي عصبي
883
بهينه سازي قطر لوله مغزي در جريان گذار از مخزن
884
بهينه سازي كابين آسانسور 4 نفره
885
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد ﴿La0.6 Ca0.4 Fe0.8Ni0.2O3﴾ با استفاده از امواج ماكروويو
886
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه باريوم
887
بهينه سازي كاتد پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني بر پايه ي لانتانيوم
888
بهينه سازي كاتدهاي پيل سوختي اكسيد جامد بر پايه لانتانيوم توسط امواج مايكروويو
889
بهينه سازي كاربرد كود زيستي از توباكتر و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد جو
890
بهينه سازي كاربري اراضي با برنامه ريزي خطي ﴿مطالعه موردي : شهرستان يزد
891
بهينه سازي كامپيوتري اتصال بادبزنها در شبكه هاي تهويه
892
بهينه سازي كاهش انرژي صوتي از طريق بررسي عددي انتشار موج اكوستيكي درون عايق صوتي تقويت شده با نانولوله هاي كربني
893
بهينه سازي كاهش دهنده هاي سخت افزاري حداكثر به متوسط در سيگنالهاي OFDM
894
بهينه سازي كدها در نسل سوم
895
بهينه سازي كربوكسي متيل سلولز ﴿ ‍CMC ) در برابر عوامل ميكروارگانيسم با هدف ارتقاء كيفيت حفاظتي اين پليمر براي نسخ خطي
896
بهينه سازي كش محتوا در لبه ي شبكه هاي بي سيم با استفاده از يادگيري چندعامله و نظريه بازي ها
897
بهينه سازي كشت بافت گياه بومادران Achillea biebersteinii و شناسايي تركيبات موثره آن در كرمانشاه
898
بهينه سازي كشت بافت و انتقال ژن در گياه دارويي - روغني بالنگوي شهري Lallemantia iberica)
899
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
900
بهينه سازي كشت بافت و باززايي گياه زنيان
901
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژن گزارشگر GUS در گياه يونجه (Medicago Sativa)
902
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان انتقال ژنهاي gus و bar به مريستم ساقه و جنين كامل ذرت با استفاده از تفنگ ژني و الكتروپوريشن
903
بهينه سازي كشت بافت و بررسي امكان ژن گزارشگرGUS درگياه نخود(Cicer arietinum)
904
بهينه سازي كشت بافت وباززايي از گياه مرزه
905
بهينه سازي كشت كالوس در شاهي (Lepidium Sativum) به منظور توليد موسيلاژ
906
بهينه سازي كشت مريستم و القاء كالوس در گياه سيب زميني )Solanum tuberosum(
907
بهينه سازي كشف اطلاعات از مستندات نيمه ساختار يافته XML
908
بهينه سازي كفايت شبكه ميكروگريد در حضور خودروهاي الكتريكي هيبريدي
909
بهينه سازي كلاه ايمني موتور سواري
910
بهينه سازي كلكتور سهموي خطي خورشيدي با استفاده از الحاق قطعات در داخل لوله كلكتور
911
بهينه سازي كلكتورهاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
912
بهينه سازي كلكتورهاي سهموي خطي
913
بهينه سازي كم آبياري بر اساس توابع توليد، هزينه و قيمت گندم در استان يزد (دشت يزد - اردكان )
914
بهينه سازي كمپرسور محوري زير صوت
915
بهينه سازي كمي و تخصيص بار آلودگي رودخانه- مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود
916
بهينه سازِي كنترل توان در شبكه هاي بي سيم رله مبتني بر OFDMA
917
بهينه سازي كنترل قابل تطبيق موتورهاي احتراق داخلي
918
بهينه سازي كنترل كننده سيستم هاي آونگ وارون با استفاده از الگوريتم GOA
919
بهينه سازي كنترل كننده مقاوم مود لغزشي براي سيستم سطع مايع غير خطي با اسنفاده ازالگوريتم رقابت استعماري
920
بهينه سازي كنترل كننده ها توسط الگوريتم بهينه سازي فاخته در يك ريزشبكه تركيبي در حضور چرخ طيار به منظور كنترل فركانس
921
بهينه سازي كنترل كوادروتور مجهز به سيستم تنظيم زاويه تراست در شرايط يك موتور خاموش
922
بهينه سازي كنترل نيمه فعال سازه ها با استفاده از مصالح هوشمند
923
بهينه سازي كوره دوار سيمان بوسيله الگوريتم ژنتيك
924
بهينه سازي كوره كو پل ذوب چدن
925
بهينه سازي كولر آبي 3500
926
بهينه سازي كولر آبي اتومبيل و ساخت يك نمونه
927
بهينه سازي كولر هاي گازي
928
بهينه سازي كويلر جهتي خط شاخه تحليل، طراحي و ساخت
929
بهينه سازي كيفيت خاكستر پوسته برنج و بررسي دوام بتنهاي ساخته شده از آن در برابر نفوذ يونهاي كلرايد و خوردگي
930
بهينه سازي كيفيت خدمات با تركيبي از مدل هاي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و برنامه ريزي آرماني ﴿مطالعه موردي : شركت خدمات مسافرتي و گردشگري گنو كيش﴾
931
بهينه سازي كيفيت فرآيند (يا محصول ) از طريق طراحي ماتريسي آزمايش ها و كاربرد تابع زيان
932
بهينه سازي كيفيت ماشينكاري فولاد6 AISID، با طراحي آزمايش مناسب تجزيه و تحليل تاثير پارامترهاي ماشينكاري
933
بهينه سازي گاردان پيكان و تدوين اصول و مباني طراحي گاردان خودرو
934
بهينه سازي گاز سوز كردن پيكان 1600cc با سوخت گاز مايع
935
بهينه سازي گام ها در راه رفتن تمام جهته ي ربات هاي دوپا با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي چند هدفي پويا
936
بهينه سازي گچ در سيمانهاي مخلوط
937
بهينه سازي گداخت دوتريوم - دوتريوم در دستگاه پلاسماي كانوني UIPF1
938
بهينه سازي گذردهي در شبكه هاي بي سيم با استفاده از كدبندي، مدولاسيون و توان ارسالي وفقي
939
بهينه سازي گسترش وظيفه كيفيت (QFD) براي طراحي معمول
940
بهينه سازي گستره پرده آب بند سد شيرين آب با توجه به مشخصات زمين شناسي مهندسي سنگ پي
941
بهينه سازي گشتاور استاتيكي و انتخاب موتور ربات ها با پيكربندب مختلف با كاربرد در چيدن ميوه هاي درختي
942
بهينه سازي گفتارساز
943
بهينه سازي گنبدها در برابر ناپايداري با تلفيق الگوريتم ژنتيك هدايت شده و آناليز بهينه رياضياتي
944
بهينه سازي گيت هاي پايه و تمام جمع كننده سه مقداري با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله ي كربني
945
بهينه سازي لايه چيني پوسته كروي نانو كامپوزيتي
946
بهينه سازي لايه هاي فوتورسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
947
بهينه سازي لايه هاي فوتوسپتور معدني براي زيراكس و چاپگرهاي ليزري
948
بهينه سازي لحظه اي پارامترهاي حفاري هنگام انجام عمليات حفاري
949
بهينه سازي لرزه اي سازه هاي فولادي خمشي با در نظر گرفتن قيود آسيب احتمالي
950
بهينه سازي لرزه اي مبتني بر عملكرد سازه هاي فولادي توسط الگوريتم هاي فراابتكاري و ماشين بردار پشتيبان
951
بهينه سازي لعاب فلز مورد مصرف در ايران
952
بهينه سازي ليچينگ آهن از لجن كنورتور ذوب آهن اصفهان
953
بهينه سازي ليگاند ريبوفلاوين روي نانوحامل هاي PLGA-PEG به منظور داروساني هدفمند با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
954
بهينه سازي ماتريس پيش كدگذار در تخمين توزيع - شده روي شبكه هاي حسگر بيسيم
955
بهينه سازي ماركر با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
956
بهينه سازي ماشين لباس شويي سطل خانگي
957
بهينه سازي ماشينكاري گوشه ها در واير كات
958
بهينه سازي مبادله كن حرارتي پوسته لوله بر اساس تئوري ساختاري به كمك الگوريتم ژنتيك
959
بهينه ‏سازي مبتني بر جست ‏و جو در تبديل مدل براي مسئله تخصيص مسئوليت به كلاس‏ها
960
بهينه سازي مبدل پيزو- مگنتواستركتيو جهت برداشت انرژي ارتعاشي با محرك مغناطيسي خارجي
961
بهينه سازي مبدل حرارتي بستر سيال دوره اي
962
بهينه سازي مبدل حرارتي صفحه اي به كمك تئوري آشوب
963
بهينه سازي مبدل حرارتي هوا خنك با استفاده از الگوريتم هوشمند زنبور عسل مصنوعي ABC
964
بهينه سازي مبدل هاي حرارتي با رويكرد حرارتي و هيدروليكي
965
بهينه سازي مبدل هاي هوا خنك به روش الگوريتم مورچگان
966
بهينه سازي متغيرهاي پيش عمليات شيميايي و آبكافت آنزيمي مواد ليگنوسلولزي
967
بهينه سازي متغيرهاي ماشين ريسندگي اصطكاكي به كمك طرح آماريBox & Hunter
968
بهينه سازي محاسبات در مدلسازي انتشار امواج لرزه اي صوتي در راستاي مهاجرت زمان معكوس پيش برانبارش
969
بهينه سازي محدب
970
بهينه سازي محدوده استخراج معادن زيرزميني در كانسارهاي فلزي پرشيب
971
بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز با بيشينه كردن همزمان سود و تناژ كانسنگ
972
بهينه سازي محدوده نهايي معادن زيرزميني در كانسارهاي رگه اي
973
بهينه سازي محدوده نهايي معدن سنگ آهن گل گهر به روش سه بعدي لرچ و گروسمن
974
بهينه سازي محرك الكتروهيدروليك با كاربست معيار مجذوري
975
بهينه سازي محفظه اي احتراق موتورهاي ديزل به منظور كاهش مصرف سوخت و كاهش الاينده ها
976
بهينه سازي محل استقرار مفصل مصنوعي ران
977
بهينه سازي محل چاه با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
978
بهينه سازي محل سنسورهاي پيزوالكتريك بر مبناي انتشار امواج لمب در تشخيص خرابي هاي مكانيكي
979
بهينه سازي محل قرارگيري و كنترل سازه هاي هوشمند ﴿تعداد محدود سنسور و ميراگر و ..﴾به روش بهينه سازي گروه ذرات
980
بهينه سازي محيط كشت هانسنولا پليمورفا جهت توليد آنزيم اندوگلوكاناز II
981
بهينه سازي مخزن در شبكه ي عصبي حالت انعكاسي
982
بهينه سازي مخلوط آغازگرها در فرايند پليمريزاسيون وينيل كلرايد
983
بهينه سازي مدار فلوتاسيون آپاتيت معدن فسفات اسفوردي
984
بهينه سازي مدارات آسنكرون سنتز شده توسط ابزار سنتز Persia با استفاده از تكنيكهاي كامپايلري و سنتز سطح بالا
985
بهينه سازي مدارهاي حسابي به‌صورت خودكار بر اساس توصيف سطح بالاي آن‌ها
986
بهينه سازي مدارهاي محاسباتي و تحمل پذيري نقص درتكنولوژي اتوماتاي سلولي كوانتومي
987
بهينه سازي مدارهاي ناهمگام به روش Slack Matching
988
بهينه سازي مدل بهره برداري از سد زاينده رود بروش برنامه ريزي پويا
989
بهينه سازي مدل پيشگوي مناطق مستعد كاني زائي بر اساس كنترل كننده هاي زمين شناسي و ناهنجاري هاي ژئوشيميايي در ناحيه اهر
990
بهينه سازي مدل چند جسمي جاذب انرژي s شكل به كمك الگوريتم تراكم ذرات اصلاح يافته
991
بهينه سازي مدل رياضي بيماريهاي واگيردار
992
بهينه سازي مدل رياضي و اندازه گيري تجربي مقدار كمي عنصر بور در فولادها به روش نوترون اتو راديوگرافي
993
بهينه سازي مدل ساده سازي شده بدنه خودرو با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
994
بهينه سازي مدل هاي خطي نادقيق با تبديل آنها به مسائل برنامه ريزي خطي قطعي
995
بهينه سازي مدل ولتاژ خروجي پيل سوختي پليمري با بكارگيري الگوريتم مجموعه ذرات و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك
996
بهينه سازي مدلي غير خطي و آشوب گونه از پاسخ شبكيه ي چشم به تابش نور منقطع
997
بهينه سازي مدول، شافت و ياتاقان غلطشي براي چرخدنده ساده از طريق الكوريتم ‍‍ژنتيك
998
بهينه سازي مدولاسيون دمايي جهت تحليل سريع و توان پايين گاز با استفاده از حسگرهاي اكسيد فلزي
999
بهينه سازي مديريت ارتباط مشتري در بانكداري الكترونيك بااستفاده از الگوريتم مورچه مبني برخوشه بندي داده كاوي
1000
بهينه سازي مديريت انرژي در خانه هاي هوشمند درحضور ماشين هاي نقليه هيبريدي
بازگشت