<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهره‌برداري بهينه از شبكه توزيع هوشمند با در نظر گرفتن بارهاي پاسخگو به قيمت
2
بهره‌برداري بهينه از شبكه‌هاي توزيع فعال با درنظرگيري افزايش پايداري ولتاژ
3
بهره‌برداري بهينه از مخازن آب كشاورزي، با استفاده از مدل‌سازي عامل مبنا براي منظور كردن اثرات متقابل كشاورزان و سياست‌گذاران
4
بهره‌برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط عدم قطعيت ناشي از تغييرات اقليمي و مبتني بر قوانين جيره بندي
5
بهره‌برداري تلفيقي پايدار از آب‌هاي سطحي و زيرزميني: رويكرد ذخيره سيكلي
6
بهره‌برداري توليدات پراكنده توزيع‌شده در شبكه برق با قابليت عملكرد به صورت جزيره‌اي
7
بهره‌برداري متمركز بهينه از ريزشبكه‌ها با در نظر گرفتن امنيت و مسائل زيست‌محيطي در شرايط عدم‌قطعيت‌ها
8
بهره‌برداري منابع قابل كنترل، ذخيره‌سازهاي انرژي و بارهاي قابل كنترل در يك نيروگاه مجازي با درنظرگرفتن عدم قطعيت منابع تجديدپذير
9
بهره‌برداري هماهنگ منابع توان راكتيو و ادوات كنترل ولتاژ در سيستم‌هاي قدرت
10
بهره‌گيري از ساختار شبكه‌اي براي نمايش مجموعه‌اي از واژه‌هاي مرتبط در فارسي و انگليسي
11
بهره¬گيري از پليمر طبيعي آلژينيك اسيد به عنوان كاتاليزور در سنتز مشتقات 4،1-دي-هيدروپيريديني و پلي هيدروكينوليني
12
بهره¬گيري از نانو كاتاليزورهاي MCM-41 به همراه نمك¬هاي فتالايميد-N-اكسيل در تهيه مشتقات α-آمينونيتريل و H4-كرومن
13
بهره-برداريبهينهازسيستمتركيبيباديتلمبهذخيره-ايبهمنظورشركتدربازاربرق
14
بهره‏گيري از الگوريتم‏هاي پردازش موازي در شبيه‏سازي مخازن نفتي به روش خطوط جريان
15
بهروري به كمك داده كاوي
16
بهزه برداري بهينه از منابع زغال سنگ تزره با توجه به توسعه پايدار
17
بهزيستي روانشناختي كودكان مبتلا به اتيسم و مادران آنها و عوامل موثر در آن: ارائه الگوي علي مبتني بر رابطه ويژگيهاي مادر و كودك
18
بهزيستي معنوي و خودمهارگري با سرسختي روانشناختي دانشجويان پيام نور تهران جنوب
19
بهساري زاويه شيارهاي برقو كاري براي بهبود عملكرد روغن بين رينگ و پيستون بر مبناي تلرانسهاي موتور EF7
20
بهسازي "روش تر " توليد سيمان
21
بهسازي آلياژ Al -13%Si ﴿ توسط مواد جديد ﴾
22
بهسازي اتصال ستون به دال تخت بتن آرمه با استفاده از نوارهاي CFRP
23
بهسازي اتصالات در جلوگيري از خرابي پيشرونده قاب هاي خمشي فولادي
24
بهسازي اتصالات لوله اي فلزي T شكل تحت اثر بار محوري تكرار شونده و استاتيك فشاري به كمك دورپيچ FRP
25
بهسازي انرژي نماي ساختمان هاي موجود در اقليم گرم و خشك ايران ( نمونه موردي : ساختمان اداري در اصفهان )
26
بهسازي انيتر متاليكهاي حاوي آهن توسط استرانسيم در آلياژ 6063 آلومينيم
27
بهسازي بازنمايي ويولت براي بازشناسي گفتار
28
بهسازي بافت با ارزش روستايي ونقش ان برتوسعه صنعت گردشگري روستايي
29
بهسازي بافت تاريخي شهر يزد با رويكرد ايجاد محور گردشگري نمونه موردي: برزن شش بادگيري
30
بهسازي بافت فرسوده محله‌اي با رويكرد جذب گردشگر
31
بهسازي بافت مسئله دار ﴿ محله سنگ دوقلو ﴾
32
بهسازي بافت ناكار آمد شهري با رويكرد TND
33
بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد مديريت بحران زلزله ﴿نمونه موردي: محله صوفيان شهر بروجرد﴾
34
بهسازي بخش آنكولوژي بيمارستان شاه ولي يزد با رويكرد ترجيحات محيطي بيماران
35
بهسازي براي ماندگاري بافت قديم اصفهان از طريق بررسي مولفه ها و ديدگاههاي زيبايي شناختي
36
بهسازي پي در سازه‌هاي بنايي
37
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار با استفاده از روش‌ هاي مبتني بر تخمين در حوزه فركانس
38
بهسازي چندكاناله سيگنال گفتار در حضور توأم نويز و پژواك
39
بهسازي خاك به روش تزريق الكتروكنتيك غيرفعال
40
بهسازي خاك رسي نمكي نرم با استفاده از امولسيون وسيمان جهت استفاده در راهسازي
41
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
42
بهسازي خاك روانگرا به وسيله بيوتكنولوژي با ارزيابي توسط آزمايشات آزمايشگاهي
43
بهسازي خاك ريزدانه اشباع بوسيله تزريق نانو ذرات به روش الكتروكينتيك با استفاده از الكتروكينتيك ژئوسينتتيك ها به عنوان الكترود
44
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
45
بهسازي خاك سست سيلتي در مقابل فرسايش با استفاده از روش بيوتكنولوژي (افزودن EICP) و ارزيابي توسط آزمايشات مقاومتي تك محوري و تونل باد
46
بهسازي خاك ماسه اي حاوي نمك به وسيله بيوپليمر
47
بهسازي خاك ماسه‌اي با ژل نانوسيليس (مطالعه موردي كوهپايه)
48
بهسازي خاك محل دفن پسماند شهري اوز با استفاده از مواد افزودني جهت استفاده به‌عنوان آستر
49
بهسازي خاك هاي ماسه اي بوسيله ي رسوب ميكروبي كلسيت
50
بهسازي خاك‌هاي ريزدانه منطقه فولاد مباركه جهت استفاده در راه‌سازي با استفاده از سرباره‌هاي فولادي
51
بهسازي خاكهاي ريز دانه با استفاده از تزريق به روش الكتروكينتيك
52
بهسازي خانه تركمن ﴿ خانه خوزيني ﴾
53
بهسازي خواص و ميكروساختار آلياژ A314
54
بهسازي خيابان شهيد ارجمندي رفسنجان، با رويكرد پياده مداري
55
بهسازي ديناميكي ميل لنگ پيكان 1000CC
56
بهسازي ربات موازي دلتا به منظور بكارگيري در پرينتر سه بعدي
57
بهسازي روش طراحي سرريز كنگره اي
58
بهسازي روش هاي بازيابي تصوير مبتني بر شكل
59
بهسازي زمين هاي سست با استفاده از ميكروپايل
60
بهسازي زهاب اسيدي معدن با استفاده از باكتري‌هاي احياء كننده سولفات
61
بهسازي ساختاري چدن هاي پركرم توسط B & Ce
62
بهسازي سازه بتن آرمه با استفاده از مهاربندهاي EBF
63
بهسازي سامانه بازشناسي چهره با استفاده از معيار سنجش شباهت مبتني بر نمايش تنك
64
بهسازي سيستم هاي تاييد چهره با تركيب ويژگي هاي مبتني بر الگوهاي دودويي محلي و تجزيه به مدهاي تجربي
65
بهسازي سيستم هاي مديريت فرايند كسب و كار با درك خودمختاري عامل ها
66
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از تبديل موجك
67
بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از روش هاي مبتني بر آرايه ميكروفوني
68
بهسازي سيگنال گفتار بر پايه آشكارسازي اجزاي زود گذر با استفاده از تبديل ويولت
69
بهسازي سيگنال گفتار برپايه تبديل موجك
70
بهسازي سيگنال گفتار مبتني بر شبكه عصبي عميق با اتصالات جهشي
71
بهسازي شيشه گري سنتي ايران
72
بهسازي صداهاي ضبط شده توسط تجهيزات قديمي ضبط صدا
73
بهسازي طراحي ريسمان گير كوهنوردي پايين برنده با رويكرد ايمني
74
بهسازي عملكرد موتور ملي با پاشش مستقيم بنزيني دو مرحله اي
75
بهسازي فرآيند ادغام تصاوير با استفاده از تركيب روش هاي مبتني بر تبديل هاي چندمقياسي و نمايش تنك
76
بهسازي قابهاي خمشي سازه‌هاي فولادي با ستونهاي مركب I-شكل
77
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآلوم (مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
78
بهسازي كيفيت لجن با استفاده از تزريق ازن وآهك(مطالعه موردي : تصفيه خانه فاضلاب شيراز)
79
بهسازي گفتار با استفاده از تبديل موجك
80
بهسازي گفتار با استفاده از روش سنتز بر مبناي كتاب كد
81
بهسازي گفتار با استفاده از روش هاي تركيبي و پردازش هاي زير باندي
82
بهسازي گفتار با استفاده از سيستم هاي GSC
83
بهسازي گفتار با استفاده از شبكه‌ ديناميكي مبتني بر موجك
84
بهسازي گفتار با استفاده از شكل دهنده پرتو فوق جهتي و پسافيلتر
85
بهسازي گفتار با تبديل موجك و منطق فازي
86
بهسازي گفتار با رويكرد تخمين آماري طيف
87
بهسازي گفتار بر اساس استفاده از نسبت سيگنال به نويز پيشين
88
بهسازي گفتار به روش آناليز و سنتز غيرخطي توسط شبكه هاي عصبي
89
بهسازي گفتار به وسيله حذف طنين گفتار در محيط هاي پر طنين
90
بهسازي گفتار توليدي از پارامترهاي LHCB
91
بهسازي گفتار در محيط با نويز جمعي غير ايستان و نويز ضربي ايستان
92
بهسازي گفتار مبتي بر روش تجزيه به ماتريس هاي نامنفي
93
بهسازي لرزه اي اتصالات بتني با مصالح FRP
94
بهسازي لرزه اي اتصالات شكل پذير در سازه هاي بتني
95
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با مهاربندهاي كمانش ناپذير و مقايسه آن با مهاربندهاي همگرا
96
بهسازي لرزه اي ساختمانها و پلها با استفاده از سيتممهاي جداساز لرزه اي
97
بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم قاب شمشي متوسط
98
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني با توجه به سطوح عملكرد مختلف مورد نظر و مقايسه آن با ضوابط آئين نامه 2800
99
بهسازي لرزه اي ستونهاي لاغربتن مسلح درقبال بارهاي جانبي بااستفاده ازپوششهاي پليمري
100
بهسازي لرزه اي قاب هاي مقاوم خمشي فولادي با استفاده از اتصالات پس كشيده با مقطع تير كاهش يافته
101
بهسازي لرزه‌اي پل‌هاي سنگي و افزايش ظرفيت بار محوري قطار با مطالعه موردي پل بين ايستگاه مراغه و ميانه، معروف به پل S شكل
102
بهسازي لرزه‌اي ستون‌هاي كوتاه بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت‌هاي CFRP
103
بهسازي محله قائميه با رويكرد توانمندسازي در منطقه 13 اصفهان
104
بهسازي محله ي شاه ركن الدين دزفول با رويكرد افزايش سرزندگي
105
بهسازي محيط شهري با تاكيد بر حركت معلولين نمونه موردي : منطقه 12 ﴿ نواب ﴾
106
بهسازي مذاب فولادهاي پركربن كم آلياژ
107
بهسازي مقاومت برشي خاك نمكي با استفاده از شيشه پسماند حاصل از زباله هاي شهري
108
بهسازي مناطق دفن بهداشتي زباله، مطالعه موردي : شهر يزد
109
بهسازي مورفولوژي شبكه پيوسته كاربيد كروم در فولاد ابزار سرد كارلدبوريتي به منظور بهبود خواص مكانيكي
110
بهسازي ميزان اختلاط گاز طبيعي و هوا در منيفلد ورودي در موتور EF7
111
بهسازي نظام بازنشستگي و اثرات آن بر انباشت سرمايه و توزيع درآمد در ايران: كاربرد الگوي نسل هاي همپوشان
112
بهسازي نيروي انساني ( با تاكيد بر آموزش ) ونقش آن در ارتقاء بهره وري مديران و پرسنل شركت مخابرات ايران
113
بهسازي و انجام آزمايشات عملكردي سيستم دفن كابل به كمك جت آن در بستر دريا
114
بهسازي و بررسي ويژگي‌هاي خانه كم مصرف خورشيدي
115
بهسازي و بهبود قابليت فهم سيگنال آغشته به انعكاس
116
بهسازي و توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي در قالب نمايانگرهاي كيفيات محيطي (نمونه موردي شهرك وليعصر اراك)
117
بهسازي و ساماندهي محله تاريخي سردار قزوين
118
بهسازي و ساماندهي منطقه 6 اسلام آباد كرج ﴿ تپه مرادآب ﴾
119
بهسازي و نوسازي اراضي بازيافتي با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي: گورستان متروكه مجاور مقبره عرب باغي
120
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده با ارزيابي ابعاد كالبدي توسعه پايدار نمونه موردي بافت فرسوده محله تجريش
121
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي(مطالعه موردي شهر خواف، محلات: پايين ده، بسطام و سرتلو)
122
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده محله امام زاده صالح تهران
123
بهسازي و نوسازي بافت مساله دار ( فرسوده ) ناحيه 6 شهرداري منطقه 16 تهران
124
بهسازي و نوسازي محله گودال مصلي شهر يزد با رويكرد توسعه خلاق
125
بهسازي، بازسازي و طراحي مسكن در بافت فرسوده با
126
بهشت قالي
127
بهشت كوچك
128
به‎كارگيري اطلاعات كمكي در سامانه بازشناسي خودكار گفتار به كمك شبكه‎هاي عصبي عميق مبتني بر مدل‎هاي گرافي احتمالاتي
129
بهكارگيري يك رآكتور ديسك چرخان جهت تخريب نانوفتوكاتاليستي فنل
130
بهكده آرام شهرك جزامي ها
131
بهگزيني طراحي سيستمهاي چند مخزنه برقابي با مكم يك مدل تركيبي شبيه سازي -بهينه سازي
132
بهگزيني مؤلفه هاي طراحي نيروگاههاي جرياني ﴿ قطر مجراي آب بر ،تعداد ، نوع و ظرفيت واحدهاي نيروگاه ﴾
133
بهنگام سازي احتمالاتي مدل هاي ديناميك سازه ها به كمك روش هاي قضيه بيز و ارتعاشات تصادفي
134
بهنگام سازي سازه ها با استفاده از تبديل موجك
135
بهنگام سازي مدل اجزا محدود سازه ها با استفاده از تابع چگالي توان پاسخ
136
بهنگام سازي مدل سازه اي سكوي دريايي با استفاده از انحناي مودال
137
بهنگام سازي مدل سازه غير خطي با استفاده از فركانس ها و دامنه هاي لحظه اي پاسخ ديناميكي
138
بهنگام سازي مدل غيرخطي سازه داراي اصطكاك تحت نيروي نرمال متغير به كمك تحليل فركانس-انرژي
139
بهنگام سازي مدل هاي ديناميكي المان هاي محدود در سازه پل ها
140
بهنگام سازي مدلهاي سازه اي با استفاده از روابط حساسيت داده هاي ديناميكي
141
بهنه بندي اشكال مختلف فرسايش و برآورد رسوب حوضه آبخيز سد چم گردلان با استفاده از(GIS)
142
بهنه بندي دماي موثر در سطح كشور با تاكيد بر جغرافياي نظامي
143
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ رﯾﺰش در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺠﺎري از ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺮاردادي
144
بهيافت در معماري داخلي (طراحي ورودي ساختمان ايتاليل پرديس
145
بهين هسازي مبادل هگر صفحه- پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
146
بهينگي برخي از طرح هاي بلوكي تحت مدل تداخلي آميخته
147
بهينگي طرح هاي بلوكي اشباع شده زماني كه مشاهدات همبسته اند
148
بهينگي طرح هاي سطري-ستوني آشيانه اي
149
بهينگي طرح هاي عاملي 2m بلوكي شده
150
بهينگي طرح هايي با سه تيمار و چندين عامل بلوك بندي
151
بهينگي و ساختارهاي طرح هاي بلوك خردشده ناقص
152
بهينه آشكارساز چندكاربره به كمك الگوريتم CRLB
153
بهينه بندي خطر زمينلغزش در مخزن سد كارون 3 و تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي آن ( ايذه - استان خوزستان )
154
بهينه پارتو
155
بهينه راندمان دستگاه آب شيرين كن توسط مبدل حرارتي
156
بهينه سازي
157
بهينه‏ سازي "جهت ساخت " در توليد افزايشي با استفاده از فناوري مدل‏سازي رسوب ذوب‌شده
158
بهينه سازي ، ابزاري براي تحليل شبكه هاي آبرساني
159
بهينه سازي Handover بين دو سيستم در مخابرات سيار سلولي
160
بهينه سازي OCR فارسي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
161
بهينه سازي Online راندمان درايوهاي موتورهاي القايي با استفاده از كنترلر جستجوگر حداقل تلفات و بررسي رفتار ديناميكي آن
162
بهينه سازي آئروديناميكي پره توربين باد محور افقي
163
بهينه سازي آئروديناميكي شكل هندسي كسكيد كمپرسور مادون صوت محوري به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي ، شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
164
بهينه سازي آب شيرين كن به روش رطوبت زني رطوبت گيري
165
بهينه سازي آبكاري آلياژي قلع و نيكل
166
بهينه سازي آبگرمكن گازي مخزن دار
167
بهينه سازي آتشكاري در كارهاي سد سازي
168
بهينه سازي آرايش پيچ ها و ابعاد صفحه ي نگهدارنده براي شكستگي هاي استخوان ران با استفاده از روش اجزا محدود
169
بهينه سازي آرايش شبكه جهت كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با توجه تغيير توان توليدي منابع توليد پراكنده
170
بهينه سازي آشكارسازي سيگنال در گيرنده هاي MIMO بر اساس الگوريتم بازگشتي
171
بهينه سازي آلياژهاي با پايه مس با نگرشي بر كاربرد ويژه
172
بهينه سازي آمادگي شرايط اضطرار و استفاده از منابع در حوادثي با تلفات گسترده
173
بهينه سازيِ آماريِ تابعِ درهمساز اسكين
174
بهينه سازي آنلاين مسير با استفاده از ميانيابي و شبكه عصبي
175
بهينه سازي آيروديناميكي بدنه كره- مخروط با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
176
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي روتور بالگرد، با استفاده از مدل تلفيقي دنباله آزاد-CFD و روش معادلات الحاقي
177
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتور توربوفن با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
178
بهينه سازي آيروديناميكي پره هاي فن موتورهاي توربوفن
179
بهينه سازي آيروديناميكي شكل بدنه هواپيماي مسافري با استفاده از الگوريتم ژنتيك و حل عددي جريان
180
بهينه سازي ابررساناي پايه - BIبا جايگزيني Sbو Pbبجاي BI
181
بهينه سازي ابعاد پنجره با توجه به عوامل نور و حرارت در ساختمان هاي مسكوني اقليم سرد نمونه موردي : شهر ايلام
182
بهينه سازي ابعاد پنجره جبهه جنوبي ساختمان هاي مسكوني از ديدگاه حرارت و نور در شهر شيراز
183
بهينه سازي ابعاد تراشه هاي لاستيكهاي فرسوده به منظور افزايش مقاومت ماسه ها
184
بهينه سازي ابعاد سنگ هاي خرد شده براساس شرايط موجود در معدن باغدره لواسان
185
بهينه سازي ابعاد سيستم ريل مدفون با ديدگاه كاهش ارتعاشات به محيط اطراف
186
بهينه سازي ابعاد سيستم هاي انتقال و ذخيره آب با اهداف تأمين آب كشاورزي و برقابي، مطالعه موردي: طرح انتقال آب حوضه بشار به زهره
187
بهينه سازي ابعاد شكافنده ها براي كاهش انرژي و آبشستگي در سرريزهاي ريزشي
188
بهينه سازي ابعاد مكانيزم تعليق مك فرسون به منظور كاهش ارتعاشات
189
بهينه سازي ابعاد هندسي لوله هاي فلزي سري و موازي بعنوان ضربه گير مكانيكي
190
بهينه سازي ابعاد هندسي و چيدمان لايه هاي كامپوزيت در لوله هاي فلزي-كامپوزيتي مربعي ﴿به عنوان ضربه گير مكانيكي﴾
191
بهينه سازي ابعاد يك فين با مقطع مستطيلي شكل با حجم و ضخامت ثابت براي ماكزيمم انتقال حرارت
192
بهينه سازي اتصال تير به ستون در قاب هاي خمشي ساخته شده توسط مقاطع فولاد سرد نورد شده
193
بهينه سازي اتصال فولاد زنگ نزن دوفازي 2205/BNi3/2205 از طريق فرآيند فاز مايع گذرا
194
بهينه سازي اثر ﴿ماتريس﴾ و كاربرد آن در داده كاوي
195
بهينه سازي اجسام دو بعدي جهت كاهش ميزان تنش
196
بهينه سازي احتراق بخاري گاز سوز دودكش دار
197
بهينه سازي احتراق در موتور ديزل 16استوانه اي Wartsila Vasa 22 به روش احتراق HCCI
198
بهينه سازي احتراق موتور ديزل با هدف كاهش مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها
199
بهينه سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي
200
بهينه سازي ارتباطTCP/IP روي شبكه ماهوار هاي DVB-RCS
201
بهينه سازي ارتباطTCP/IPروي شبكه ماهوار هايDVB-RCS
202
بهينه سازي ارتعاشي ورق كامپوزيتي تحت قيد فركانسي
203
بهينه سازي ازدياد برداشت به روش تزريق امتزاجي گاز هيذروكربوري به كمك الگوريتم هاي تكاملي
204
بهينه سازي استخر خورشيدي
205
بهينه سازي استخراج آنزيم گلكوآميلاز از محيط تخمير جامد و خالص سازي آن با استفاده از نانو قطرات
206
بهينه سازي استخراج تاكسان ها در مقياس نيمه صنعتي با استفاده از تكنيك هاي كروماتوگرافي مايع اسپكترومتري جرمي
207
بهينه سازي استخراج فوق‌بحراني روغن غني از امگا-3 از بالنگو شيرازي با استفاده از كربن ‌دي‌اكسيد فوق‌بحراني و اتانول به‌عنوان سيال كمكي
208
بهينه سازي استخراج و حلاليت كيتين و كيتوسان به منظور تهيه محلول قابل ريسيدن
209
بهينه سازي استخراج و شناسايي خواص فيزيكوشيميايي و عملكردي پلي‌ساكاريدهاي سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)
210
بهينه سازي استخراج يون آهن با دفرو كسامين مزيلات به كمك نانو لوله كربني
211
بهينه سازي استراتژيهاي مديريت توان براي سيستمهاي تركشن راه آهن
212
بهينه سازي استفاده از خودروهاي الكتريكي به منظور بهبود شبكه ي توزيع
213
بهينه سازي استفاده از رنگ هاي طبيعي در رنگرزي پشم
214
بهينه سازي استقرار ماشين آلات خط توليد اجاق در كارخانه ايرانسيلندر
215
بهينه سازي استوار انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن بازده، ريسك و كيفيت
216
بهينه سازي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته چنئ محصولي تحت شرايط عدم قطعيت
217
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي خطي غير قطعي و كار برد آن در مسائل سرمايه گذاري
218
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي غيرخطي در حالت كلي
219
بهينه سازي استوار در برنامه ريزي نگهداري و ترميم روسازي شبكه راه ها
220
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
221
بهينه سازي استوار سبد مالي با استفاده از ميانگين انحراف - مطلق
222
بهينه سازي استوار شبكه لجستيك امدادي چند كالايي براي شرايط بحراني بلزله مطالعه موردي شهر اصفهان
223
بهينه سازي استوار مسائل چند پاسخه در مسائل چند مرحله اي
224
بهينه سازي استوار و كاربردها
225
بهينه سازي استوار يكپارچه شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران با درنظرگيري قابليت اطمينان و عدم قطعيت بصورت اعداد_Z ( مطالعه موردي: زلزله در تهران)
226
بهينه سازي استوانه ايزوگريد با استفاده از روش هاي اكتشافي
227
بهينه سازي استوانه تحت پيچش
228
بهينه سازي استوانه ساخته شده از مود هدفمند با تغييرات دو بعدي خواص، با رويكرد استفاده در موتور احتراق داخلي يستوني
229
بهينه سازي استوانه هاي مركب براي كمانش
230
بهينه سازي استوكستيك بهره برداري از مخزن با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
231
بهينه سازي اصلاح خاك متورم شونده با استفاده از سرباره و الياف
232
بهينه سازي اصلاح و احياي شبكه توزيع آب شهري
233
بهينه سازي اعضاي سازه اي بتن آرمه به روش الگوريتم ژنتيك
234
بهينه سازي اعوجاج كمانشي منتجه از جوشكاري در ورق هاي تقويت شده آلومينيومي
235
بهينه سازي اعوجاج هارمونيك كل شكل موج ولتاژ خط خروجي اينورتر 9 سطحي آبشاري
236
بهينه‏ سازي افت فشار و اندازه نازل سرمته حفاري جهت تميز كردن چاه هاي نفتي
237
بهينه سازي اقتصادي الگوريتم طراحي روسازي آشتو ﴿ به روش برنامه ريزي خطي﴾
238
بهينه سازي اقتصادي سيكل توربين گاز با استفاده از اگزرژي هدر رفته در تابع هدف
239
بهينه سازي اقتصادي ظرفيت سد و نيروگاه در طرح هاي ذخيره اي برقابي
240
بهينه سازي اقتصادي فرايندهاي شيرين سازي و نم زدايي گازطبيعي
241
بهينه سازي اقتصادي مشخصه هاي طراحي آبياري جويچه اي در شرايط كم آبياري
242
بهينه سازي اقتصادي يك برج خنك كن خشك با جريان طبيعي
243
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيستم يكپارچه پيل سوختي اكسيد جامد، توربين گازي و شيرين سازي آب دريا
244
بهينه سازي اگزرژي - اقتصادي سيكل تبريد تراكمي
245
بهينه سازي اگزرژي چرخه دوگانه مخلوط مبردها درتوليد گاز طبيعي مايع توسط الگوريتم ژنتيك
246
بهينه سازي القا كالوس و كشت سلول در گياه دارويي پونه (mentha pulegium)
247
بهينه سازي الكترو پليمريزاسيون پالسي پيرول براي سنتز نانو ساختارهاي پلي پيرول هادي
248
بهينه سازي الگو و مكان چاه هاي توليد نفت و تزريق گاز در توسعه يك ميدان نفتي
249
بهينه سازي الگوريتم DTW براي بازشناسي سيلابها
250
بهينه سازي الگوريتم الگوهاي مكاني مشترك به منظور بهبود عملكرد سيستم هاي واسط مغز - رايانه
251
بهينه سازي الگوريتم تعيين خسارت چندگانه در سازه ها براساس پارامترهاي ديناميكي
252
بهينه سازي الگوريتم رديابي سطوح با استفاده از سنسور CMM نصب شده روي ماشين CNC
253
بهينه سازي الگوريتم رديابي مسير پروب تماسي دستگاه اندازه گيري مختصاتي با استفاده از پروب غير تماسي بر پايه پردازش تصوير
254
بهينه سازي الگوريتم عددي چيدمان ذرات كروي با استفاده از روش المان هاي گسسته و پياده سازي بر روي پردازنده گرافيكي
255
بهينه سازي الگوريتم هاي جايگذاري و پوشش در شبكه هاي حسگر
256
بهينه سازي الگوريتم هاي روتر با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
257
بهينه سازي الگوريتم هاي مبتني بر ميانگين غير محلي براي حذف نويز گوسي از تصاوير
258
بهينه سازي الگوي آتشباري معدن مس سرچشمه با استفاده از شبكه عصبي
259
بهينه سازي الگوي انفجار در معدن سنگ آهن پيربكران
260
بهينه سازي الگوي مديريتي شهر قزوين
261
بهينه سازي الگوي مضراب گذاري براي ارتقاي توانايي نت نوازي نوازندگان سنتور
262
بهينه سازي الگوي مهار بندي سكوهاي شناور با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
263
بهينه سازي المان بندي مثلثي در سازه هاي دوبعدي
264
بهينه سازي الياف پيزوالكتريك در پانل استوانه اي هدفمند با لايه هاي PFRC با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
265
بهينه سازي انتخاب چاه افقي در مخازن توسعه يافته
266
بهينه سازي انتخاب چاه، براي حفاري چاههاي خوشه اي در مخازن نفتي
267
بهينه سازي انتخاب شريك و تخصيص توان در شبكه هاي مشاركتي با پروتكل DF - AF
268
بهينه سازي انتخاب طول پنجره در روش تحليل مقادير تكين
269
بهينه سازي انتخاب كمربند سياه هاي شش سيگما مبتني بر رويكرد تئوري مطلوبيت
270
بهينه سازي انتخاب ماشين و انتساب تلرانس هاي ماشين كاري با استفاده از برنامه ريزي ديناميك
271
بهينه سازي انتخاب محل و شرايط توليد از چاه عمودي در مخازن هيدروكربني با استفاده از مفهوم شبكه هاي عصبي
272
بهينه سازي انتخاب مكان چاه با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات
273
بهينه سازي انتخاب موتورهاي ربات
274
بهينه سازي انتخاب و تخصيص توان ارسال رله هاي ثانويه در سيستم ارتباطي همكارانه مبتني بر راديو شناختي
275
بهينه سازي انتساب برخط كارها در سيستم هاي پردازشي چندهسته اي براي مديريت پوياي گرمايش
276
بهينه سـازي انتقـال حرارت در بـافت زنده با فرض محيـط متخلخل و عدم تعـادل حرارتي بين خون و بافت در روش حرارت درماني
277
بهينه سازي انتقال حرارت در بافت زنده در روش حرارت درماني
278
بهينه سازي انتقال ژن به قارچ بيماريزاي گياه fusarium graminearum
279
بهينه سازي اندازه، شكل و توپولوژي سازه هاي خرپايي تحت بارهاي ديناميكي
280
بهينه سازي انرژي الكتريكي در سيستم حمل و نقل درون شهري تركيبي از ديدگاه فني و اقتصادي
281
بهينه سازي انرژي الكتريكي در يك شبكه صنعتي با استفاده از فيلترگذاري مناسب به منظور كاهش اعوجاجات هارمونيكي
282
بهينه سازي انرژي برقابي مخزن سد با رويكرد برنامه ريزي خطي با قيود احتمالاتي
283
بهينه سازي انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم [بي سيم] چند جهشي
284
بهينه سازي انرژي در صنعت
285
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
286
بهينه سازي انرژي در كنترل هدايت قطاربا استفاده از الگوريتم كولوني مورچگان
287
بهينه سازي انرژي قطار بادر نظر گرفتن شيب و فراز مسير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماريica
288
بهينه سازي انرژي مصرفي يك ريزشبكه ي مسكوني
289
بهينه سازي انرژي و افزايش ظرفيت سيستم پخت ،واحد هفتم سيمان تهران
290
بهينه سازي ايرفويل داراي جريان آرام طبيعي
291
بهينه سازي ايرفويل كمپرسور هاي گذرصوتي
292
بهينه سازي ايروديناميكي بالواره هوشمند براي مرحله نشست و برخاست
293
بهينه سازي ايروديناميكي خودرو پيكان
294
بهينه سازي ايستگاههاي تيپ براي مسيرهاي يك خطه و دو خطه راه آهن
295
بهينه سازي با ANSYS
296
بهينه سازي با ANSYS
297
بهينه سازي باد بندها در قابهاي فولادي دو بعدي با استفاده از تئوري گرافها
298
بهينه سازي بار كمانشي سازه هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
299
بهينه سازي بازارزايي و روش انتقال ژن در پنبه از طريق مريستم انتهايي با استفاده از آگروباكتريوم
300
بهينه سازي بازده در سيستم درايو مو تور القايي- پمپ با استفاده از روشهاي هوشمند
301
بهينه سازي بازده محركه القايي سه فاز بر پايه كنترل غير خطي مستقيم گشتاور با قابليت استفاده در سرعتهاي پايين و با حذف نمونه بردار سرعت
302
بهينه سازي بازده و ساخت يك نمونه مبدل تك فاز به سه فاز پسيو
303
بهينه سازي بازدهي انرژي سيستم هاي انبوه آنتني با در نظر گرفتن كهولت كانال
304
بهينه سازي بازدهي انرژي مجموع در سيستم هاي چند ورودي و چند خروجي چند سلولي با استفاده از شكل دهي پرتو سه بعدي
305
بهينه سازي بازوي كنترلي تعليق يك خودرو
306
بهينه سازي بازيابي مسيرهاي خراب شده در شبكه هاي نرم افزار محور با در نظر گرفتن عمليات جريان و حالت تراقيك شبكه
307
بهينه سازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي : شهر تهران ( تكيه رضا قلي خان)
308
بهينه سازي بانرم افزار ANSYS
309
بهينه سازي بانك فيلتر كدينگ زير باند براي فشرده سازي تصوير بر اساس مبادله تمركز در حوزه زمان- فركانس
310
بهينه سازي بايندار پيشرانه ي جامد مركب و ارائه مدل
311
بهينه سازي بتن خود متراكم با استفاده از روش تاگوچي مبتني بر رويكرد بهترين – بدترين در شرايط عدم قطعيت
312
بهينه سازي بتن شبه روان براي روسازي ساخته شده به روش قالب لغزنده
313
بهينه سازي بدنه خودرو سواري با استفاده از روش عددي گراديان پايه با تعداد متغير زياد
314
بهينه سازي بدنه يخچال تجاري
315
بهينه سازي بر مبناي عدم قطعيت تخصيص بار آلاينده در سيستم هاي رودخانه اي با استفاده از برنامه ريزي پوياي احتمالاتي
316
بهينه سازي براي موتورهاي جستجو ﴿ سئو ﴾
317
بهينه سازي برج تقطير واكنشي
318
بهينه سازي برج خنك كن بوسيله تغيير هندسه خروجي و باد شكن
319
بهينه سازي برج خنك كن نيروگاهي
320
بهينه سازي برج هاي خنك كننده
321
بهينه سازي برخي از خصوصيات فيزيكي پارچه هاي تاري- پودي كشسان با استفاده از روش تناسب خاكستري- تاگوچي
322
بهينه سازي برش هاي پروفيل براي توليد ميز ، صندلي و نيمكت و ... در شركت اميد وابسته به آموزش و پرورش
323
بهينه سازي برف پكن پيكان RD (طراحي - تحليل ANSYS)
324
بهينه سازي برنامه بهره برداري از سرريزهاي دريچه دار سدهاي مخزني با آزمون داده هاي مربوط به سد گلورد
325
بهينه سازي برنامه تحويل وتوزيع آب درشبكه هاي آبياري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
326
بهينه سازي برنامه خط نورد سرد پيوسته به كمك توسعه مدل نيرويي نورد
327
بهينه سازي برنامه ريزي توليد بلندمدت معادن روباز داراي انباشتگاه مواد معدني
328
بهينه سازي برنامه ريزي توليد به هنگام در افق زماني يك ساله﴾ مطالعه موردي: كارخانه توليد كيت CNG
329
بهينه سازي برنامه ريزي ماشين آلات مكانيزه عمليات تعمير و نگهداري خطوط در راه آهن
330
بهينه سازي برنامه ريزي نگهداري روسازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
331
بهينه سازي بلادرنگ پارامترهاي حفاري با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري چند هدفه
332
بهينه سازي بلادرنگ سيستم تحريك بازو هاي همكار: مطالعه تحليلي و آزمايشگاهي
333
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد از مخازن نفتي
334
بهينه سازي بلادرنگ سيستم هاي توليد نفت با در نظر گرفتن عملكرد مخزن
335
بهينه سازي بلانك اوليه در عمليات شكل دهي ورق با استفاده از شبيه سازي المان محدود
336
بهينه سازي به كمك تجميع قيود
337
بهينه سازي بهره برداري از سيستم مخازن برقابي
338
بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزنه آب سطحي با اتوماتاي سلولي
339
بهينه سازي بهره برداري از مخازن چند منظوره با استفاده از الگوريتم چند جامعه اي مورچه ها
340
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سد‌ها با رويكرد پيش بيني جريان ورودي به مخزن سد: مطالعه موردي سد زاينده رود
341
بهينه سازي بهره برداري از مخازن سدهاي چندمنظوره با استفاده از اتوماتاي سلولي
342
بهينه سازي بهره برداري از مخزن بر مبناي اعتماد پذيري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
343
بهينه سازي بهره برداري از منابع آب زير زميني با استفاده از روش هاي جداسازي
344
بهينه سازي بهره برداري چندهدفه از مخزن با بهبود قابليت اعتماد مطالعه موردي: سد زاينده رود
345
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
346
بهينه سازي بهره برداري راه آهن با استفاده از مدل هاي رياضي
347
بهينه سازي بهره برداري زمان واقعي از سيستم هاي جمع آوري رواناب شهري در زمان سيلاب
348
بهينه سازي بهره گيري از جلبك قهوه اي سارگاسوم در استخراج اسيد آلژينيك
349
بهينه سازي بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي تلمبه ذخيره‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
350
بهينه ﺳﺎزي ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش نيوتني در كنترل فرايند پيشرفته بوسيله برنامه ريزي درجه دوم متوالي
351
بهينه سازي بيان موقت در گياهان به روش آگرواينفيلتراسيون
352
بهينه سازي بيوليچينگ ميكروبي فلز روي از باطله هاي كم عيار با استفاده از باكتريهاي بومي
353
بهينه سازي پارامتر دوره اغتشاش در الگوريتم‌هاي MPPT با استفاده از تكنيك شناسايي آنلاين سيستم
354
بهينه سازي پارامتر منظم ساز a در حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول
355
بهينه سازي پارامتر هاي طراحي كاشتني كيج گردني بر پايه PEEK با استفاده از شبيه سازي المان محدود
356
بهينه سازي پارامتر هاي موثر بر واكنش پذيري رزينهاي ملامين-فرمالدئيد محلول در آب , پخت شونده با ديسپرسيونهاي پايه آبي پلي استر
357
بهينه سازي پارامترهاي Plsma etching جهت زدايش لايه هاي Si وSiO2
358
بهينه سازي پارامترهاي آتشباري معدن مس سونگون
359
بهينه سازي پارامترهاي اتاقك نفوذي گاز رادون براي اندازه گيري غلظت تورون با استفاده از آشكارساز ردپاي هسته اي پلي كربنات
360
بهينه سازي پارامترهاي اثر گذار در جوشكاري ورق آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
361
بهينه سازي پارامترهاي برش در تراشكاري فولاد ضدزنگ
362
بهينه سازي پارامترهاي برش در ماشينكاري كرايوژنيك فولاد
363
بهينه سازي پارامترهاي برشي براي كمينه كردن زبري سطح و نيروهاي برشي با تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
364
بهينه سازي پارامترهاي برقگير متال اكسيد
365
بهينه سازي پارامترهاي تراشكاري توسط جستجوي هارموني، الگوريتم ژنتيك و تاگوچي
366
بهينه سازي پارامترهاي تعيين كننده متمركز كننده فرنل داراي حفره ۴ ضلعي توسط الگوريتم ژنتيك
367
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري قوي تنگستن-گاز آلياژ آلومينيوم 5251 به روش تاگوچي
368
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي نامشابه فولادهاي DP980 و S500MC و ارزيابي ريزساختاري
369
بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري و عمليات حرارتي به منظور جلوگيري از ايجاد ترك در جوشكاري سوپر آلياژ اينكونل 939 به روش جوشكاري TIG
370
بهينه سازي پارامترهاي روش امواج فراصوتي جهت استراحت كامل پارچه حلقوي پودي ساده پنبه اي
371
بهينه سازي پارامترهاي ساختاري سازه هاي نانو الياف عامل دار جهت تصفيه پساب حاوي برخي فلزات سنگين
372
بهينه سازي پارامترهاي سرعت پيشروي و دوراني در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت هاي Al-SiC
373
بهينه سازي پارامترهاي سنگ زني مواد سراميكي پيشرفته در حضور تكنيك روانكاري كمينه
374
بهينه سازي پارامترهاي سنگ‌زني لنزهاي شيشه‌اي
375
بهينه سازي پارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبودشاخص راحتي سفر بوسيله الگوريتم ژنتيك
376
بهينه سازي پارامترهاي شبكه سلول خورشيدي در مدل دو ديود با استفاده از الگوريتم هاي فراتكاملي
377
بهينه سازي پارامترهاي شبكه عصبي با استفاده از الگوريتم POS [پي. ا. اس.] و مقايسهي آن با روش آموزش گراديان نزولي
378
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جداگر سه قوسي در سازه‌هاي نامنظم در پلان
379
بهينه سازي پارامترهاي طراحي جهت جداسازي ايزوتوپ هاي سبك به روش تقطير
380
بهينه سازي پارامترهاي طراحي و ساخت ريزگرم كننده به كمك تكنولوژي ريزفناوري (ميكرو-ماشين كاري)
381
بهينه سازي پارامترهاي طراحي و عملكرد ترمز مگنتو رئولوژيكال
382
بهينه سازي پارامترهاي طراحي يك سيستم كنترلي خطي و شبيه سازي آن در محيط SIMULINK
383
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي نويز و توان مصرفي مبدل هاي جريان به ولتاژ در حسگرهاي الكتروشيميايي نانو حفره
384
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي سيكلون واسطه سنگين در كارخانه فرآوري زغالسنگ پروده طبس
385
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي موثر بر فلوتاسيون وليچينگ اسيدي كانسنگ اكسيده معدن روي گوجهر
386
بهينه سازي پارامترهاي فرآيند تزريق پلاستيك
387
بهينه سازي پارامترهاي فرايند ماشينكاري واترجت با ذرات ساينده بر قطعات كامپوزيت هيبريدي تقويت شده
388
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري توسط الگوريتم ژنتيك
389
بهينه سازي پارامترهاي فرزكاري فولاد آلياژي AISI 4140 سختكاري شده
390
بهينه سازي پارامترهاي فنر پنوماتيكي در مدل كامل خودرو با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
391
بهينه سازي پارامترهاي قالب گيري تزريقي يك نمونه تست كشش به كمك الگوريتم سيمپلكس
392
بهينه سازي پارامترهاي كليدي مدار كامل روغنكاري موتور M16-GD با استفاده مدل يك بعدي
393
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده پيش بين جريان در يك اينورتر سه فاز چهارساق
394
بهينه سازي پارامترهاي كنترل كننده ي مد لغزشي انتگرالي فازي براي كنترل سرعت در ژنراتورهاي القايي دو تغذيه اي
395
بهينه سازي پارامترهاي كنترلي فر جت برخوردي براي پخت نان
396
بهينه سازي پارامترهاي لايه نشاني كندوپاش مغناطيسي بر خواص مكانيكي و مقاومت اكسيداسيون دما بالاي پوشش هاي ZrN آلاييده شده با Al
397
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تغليظ به روش فلوتاسيون در كارخانه توليد سرب و روي
398
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تلفيقي انعقاد الكتريكي/ شناورسازي (ECF) در حذف آنيون هاي مهم از فاضلاب
399
بهينه سازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري براي تشخيص الگوهاي نمودار كنترل كيفيت
400
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري براي استفاده در ماشينكاري ابزار CNC
401
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري جريان ساينده ﴿AFM﴾ در ماشينكاري آلومينيوم
402
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در سوراخكاري و فرزكاري نانو كامپوزيتها
403
بهينه سازي پارامترهاي ماشينكاري در عمليات فرزكاري
404
بهينه سازي پارامترهاي مربوط به شكاف اسيدي چند مرحله اي در چاه هاي افقي مخازن كربناته نفت سنگين
405
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر استخراج برخي آلاينده هاي رنگي توسط سنتز نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با سورفكتانت
406
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر توليد از طريق فوران طبيعي در چاههاي نفت
407
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر تيزي سر سوزنهاي پزشكي
408
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر خشك كردن ساكارومايسيس سرويزيه در خشك كن پاششي
409
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر سخني خمشي و برگشت پذيري نخ ايرتكسچره پلي استر مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
410
بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند ساخت آندهاي سراميكي خنثي
411
بهينه سازي پارامترهاي موثر در آماده سازي پوشش فسفاته روي بر روي فولاد و فولاد گالوانيزه
412
بهينه سازي پارامترهاي موثر در بهره برداري به روش فرازاوري با گاز (Gas lift)
413
بهينه سازي پارامترهاي موثر در جوشكاري تحت گاز محافظ بر روي فولاد ST52
414
بهينه سازي پارامترهاي موثر در خمش ورق هاي نانو كامپوزيت
415
بهينه سازي پارامترهاي موثر در سنتز Si2N2O به روش تف جوشي پلاسماي جرقه اي و ارزيابي رفتار اپتيكي آن
416
بهينه سازي پارامترهاي موثر در طراحي فويل پراكنده الكترون و بررسي سهم نوترون هاي توليدي از آن در شناب دهنده هاي خطي راديوتراپي
417
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن به كمك روش اجزاء محدود و شبكه هاي عصبي
418
بهينه سازي پارامترهاي موثر در فلوتاسيون زغال سنگ معدن گليران با استفاده از اصول طراحي آماري آزمايش ها
419
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كارائي دستگاه تصوير برداري گسيل پوزيترون حيواني با استفاده از ارزيابي نتايج شبيه سازي و تصوير برداري
420
بهينه سازي پارامترهاي موثر در كشش عميق مقطع مستطيلي به روش الگوريتم ژنتيك
421
بهينه سازي پارامترهاي موثر در ليچينگ كنسانتره سولفيدي روي (اسفالريت)
422
بهينه سازي پارامترهاي موثر در نخ ابريشم حجم دهي شده براي استفاده در داربست تاندون و ليگامنت
423
بهينه سازي پارامترهاي نورد براي پيشگيري از چتر به كمك شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
424
بهينه سازي پارامترهاي نوسانگر قالب ريخته گري مداوم
425
بهينه سازي پارامترهاي هيدروديناميكي مؤثر بر پيشرانش فيلمان نوسانگر، در سيستم حركتي ميكروربات جراحي با استفاده از متد المان محدود
426
بهينه سازي پانل هاي كامپوزيتي گچي
427
بهينه سازي پايدار بازطراحي زنجيره هاي تامين جهاني زيست توده به انرژي زيستي و سوخت زيستي
428
بهينه سازي پايدار قابليت اطمينان سيستم ها با روش تخصيص افزونگي در حالت عدم قطعيت و تخفيف قيمت
429
بهينه سازي پخش بار سيستم هاي قدرت توسط الگوريتم هاي ژنتيك و گلوني مورچه ها
430
بهينه سازي پخش باردر بين نيروگاههاي حرارتي
431
بهينه سازي پرت ناشي از برش ميلگرد
432
بهينه سازي پرتفوليو با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي
433
بهينه سازي پرتفويي از قراردادهاي تامين براي يك زنجيره تامين چندمنبعي
434
بهينه سازي پردازش پرس و جو هاي چند گانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
435
بهينه سازي پردازش پرس و جوهاي چندگانه در شبكه هاي حسگر بي سيم
436
بهينه سازي پرس و جو در بانك اطلاعات متمركز و نامتمركز ﴿ افزودن بهينه ساز پرس و جو به محيط بصري Delphi
437
بهينه سازي پرس و جوهاي پايگاه داده ي تحليلي براساس معماري MOLAP
438
بهينه سازي پرس و جوهاي تك
439
بهينه سازي پرس وجوهاي چندگانه با استفاده از همبستگي داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم
440
بهينه سازي پرسش هاي چند پيوندي با استفاده از الگوريتم زنبور
441
بهينه سازي پروانه يك كمپرسور گريز از مركز در نماي بين پره اي
442
بهينه سازي پروژه هاي تكراري تحت روش زمانبندي خط تعادل با كمك روش كلوني مورچه ها
443
بهينه سازي پروسه كشش عميق به كمك مدلهاي تصميم گيري چند معياره
444
بهينه سازي پروفيل TMBبه منظور افزايش جذب انرژي در برابر با محوري ضربه اي
445
بهينه سازي پروفيل تغذيه كننده ها به روش المان گسسته
446
بهينه سازي پروفيل چرخ در واگن هاي مترو تهران
447
بهينه سازي پروفيل ريل به منظور كمينه كردن تنشهاي تماسي با استفاده از تحليل حساسيت
448
بهينه سازي پروفيل ريل راه آهن در مسيرهاي قوسي با استفاده از روش FEM
449
بهينه سازي پروفيل سرعت چند قطار از طريق كنترل بهينه چند فازي
450
بهينه سازي پروفيل سرعت قطار برقي براي حداقل سازي انرژي مصرفي شبكه با در نظر گرفتن انرژي احيايي ترمزي
451
بهينه سازي پساب پروسه هاي تر صنايع نساجي: مطالعه موردي
452
بهينه سازي پساب فاضلاب به عنوان محيط كشت جلبك كلرلا به منظور افزايش بيومس و چربي
453
بهينه سازي پل كامپوزيتي ساخته شده از شاهتير هاي I شكل با استفاده از الگوريتم هاي جديد meta-huristic
454
بهينه سازي پلهاي تركه اي براي شرايط هندسي و بارگذاري مشخص
455
بهينه سازي پلهاي خرپايي راهآهن مبتني بر تئوري قابليت اعتماد
456
بهينه سازي پليمريزاسيون ميتل كريلات
457
بهينه سازي پمپاژ خورشيدي
458
بهينه سازي پنجره هاي يك جداره تا چندجداره
459
بهينه سازي پهناي باند مدولاتور الكترواپتيك ماخ زندر
460
بهينه سازي پوسته مخروطي تقويت شده تحت بار فشاري محوري
461
بهينه سازي پوسته مخروطي كامپوزيتي با الياف حافظه دار
462
بهينه سازي پوسته هاي مركب استوانه اي، تحت بار عرضي
463
بهينه سازي پوش بك هاي معدن روباز تحت شرايط عدم قطعيت پارامترهاي ژئومكانيكي
464
بهينه سازي پوشش هاي نانوساختار سراميكي سد حرارتي برپايه اكسيد زيركونيا
465
بهينه سازي پي هاي منفرد چسبان
466
بهينه سازي پيش عمليات براي كاهش قيمت چاپ پگيمنت روي پارچه پنبه اي 100%
467
بهينه سازي پيش فرم براي هيدروفورمينگ لوله با روش تحليل حساسيت
468
بهينه سازي پيش فرم در فرايند آهنگري با قالب بسته
469
بهينه سازي پيكربندي سيستم تركيبي مستقل از شبكه باد/خورشيد باتري با لحاظ قيود قابليت اطمينان و هزينه ساليانه به كمك الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري بهبود يافته
470
بهينه سازي تابع هدف چندگانه باتوجه به محدوديتهاي معادلات فازي
471
بهينه سازي تابع هدف خطي با قيود معادلات و نامعادلات رابطه- فازي
472
بهينه سازي تاثير در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از ميانگين تاثير گره‌هاي شبكه
473
بهينه سازي تاريخچه دمايي پليمريزلسيون تعليقي وينيل كلرايد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
474
بهينه سازي تبديل شبكه تهويه با استفاده از روش هاي تحقيق در عمليات
475
بهينه سازي تبديل مستقيم متان به متانول در راكتور بستر ثابت كاتاليستي
476
بهينه سازي تجربي پارامترهاي فرآيند گوگردزدايي
477
بهينه سازي تجربي توليد يون خروجي از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير با تغيير هندسه آند
478
بهينه سازي تجربي فرآيند جذب CO2 در بستر سيال
479
بهينه سازي تجربي كاهش سطح مقطع راداري توسط ستون پلاسما
480
بهينه سازي تجزيه نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم
481
بهينه سازي تجهيزات استوديوي طراحي لباس
482
بهينه سازي تخصيص بار چند آلاينده مبتني بر استراتژي موازنه در سيستم رودخانه-مخزن ؛ مطالعه مورد بهشت آباد
483
بهينه سازي تخصيص توان در سيستم هاي مخابراتي همكارانه مجهز به برداشتگر انرژي در حضور رله
484
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه
485
بهينه سازي تخصيص فضاي قفسه‌ها با در نظر گرفتن قرارداد خرده فروش-تامين كننده
486
بهينه سازي تخصيص كاربري زمين در اراضي با قابليت توسعه ميان افزا (مورد مطالعه: شهر اراك)
487
بهينه سازي تخصيص گاز در فرآيند فرازآوري با گاز با استفاده از هوش مصنوعي
488
بهينه سازي تخصيص گاز در فرايند فرازآوري مصنوعي با گاز محدود، با استفاده از هوش مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
489
بهينه سازي تخصيص مسير در شبكه حمل و نقل در تخليه اضطراري با وجود عدم قطعيت
490
بهينه سازي تخصيص منابع در پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعيت
491
بهينه سازي تخصيص منابع در شبكه هاي چند بخشي پوششي
492
بهينه سازي تخصيص منابع در مديريت روكش آسفالت در ايران
493
بهينه سازي تخصيص منابع راديويي در شبكه هاي بي سيم
494
بهينه سازي تخصيص نرخ و انرژي مبتني بر پرتوسازي در شبكه هاي راديو شناختگر
495
بهينه سازي تخصيص نواحي شهر تهران به ايستگاههاي انتقال پسماند ....
496
بهينه سازي تخليص پروتئين انتقال دهنده ليپيد(LTP) و ساخت ستون تمايلي جهت تخليص آن
497
بهينه سازي تخمير سير و پياز با استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتروم و بررسي اثر اين فرآورده ها بر روي برخي باكتري هاي بيماري زا و سلول هاي لنفوسيت انساني
498
بهينه سازي تخميردو قارچ خوراكي(آگاريكوس و صدفي)با استفاده از لاكتوباسيلوس پلانتاروم و بررسي اثرشان روي باكتري‌ها و سلول MCF7
499
بهينه سازي ترافيك مسدود شده ناشي از تعويض سلول در شبكه هاي مخابرات سلولي، مبتني بر پيش بيني تحرك
500
بهينه سازي تراورس بتني پيش تنيده بر مبني عملكرد
501
بهينه سازي ترتيب استقرار تخته هاي مختلف قالي بروش ژنيتك روي ماشين فرش بافي ژاكارد رايانه اي
502
بهينه سازي ترتيب قرارگيري لايه هاي مواد متخلخل ناهمسانگرد براي بيشينه سازي جذب صدا
503
بهينه سازي ترشوندگي غشاي توري با نانوساختارهاي بر پايه اكسيد روي به منظور جداسازي كلروفرم و هگزان از آب
504
بهينه سازي تركيب ارزي ذخاير رسمي: تحليل مقايسه اي اقتصادهاي منتخب نوظهور و اقتصادهاي منتخب نفتي خاورميانه
505
بهينه سازي تركيب توري - آينه در آرايش ليتمن با ليزر رنگنيه اي رو دامين
506
بهينه سازي تركيب توليد با استفاده از رويكرد AHP ﴿ در يك واحد توليد فولاد آلياژي ﴾
507
بهينه سازي تركيب روتور موتور سوئيچ رلو كتانس داراي دو استاتور جهت كاهش ريپل گشتاور و افزايش گشتاور متوسط
508
بهينه سازي تركيب شكل در ماشين سنكرون مغناطيس دائم داخلي
509
بهينه سازي تركيب كود هاي زيستي حاوي باكتري‌هاي حل كننده فسفات و نانوذرات سيليكاي سنتزشده به روش سبز
510
بهينه سازي تركيب لعاب سراميك ها با در نظر گرفتن ميزان جذب رطوبت و بازتاب نور
511
بهينه سازي تركيبات مايع ظرفشويي
512
بهينه سازي تركيبي فعاليت هاي نگهداري و تعميرات و موجودي قطعات يدكي براي سيستم هاي چند واحدي
513
بهينه سازي ترمواقتصادي سيستم تبريد اژكتوري با منبع خورشيدي
514
بهينه سازي ترموديناميكي چرخه تبريد با سردكن مياني با مبرد R134a توسط الگوريتم ژنتيك
515
بهينه سازي ترموديناميكي چند چرخه تبريد با سردكن مياني
516
بهينه سازي ترموديناميكي و اقتصادي چرخه تبريد تراكمي با دو كمپرسور
517
بهينه سازي ترموديناميكي يك محفظه احتراق به روش كمينه سازي توليد انتروپي و به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
518
بهينه سازي تزريق آب كربونيزه در مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت
519
بهينه سازي تزريق چرخه اي آب كربناته در مخازن نفتي با هدف ازدياد برداشت و به دام اندازي كربن دي اكسيد
520
بهينه سازي تزريق دي اكسيد كربن در يك مخزن نفت ايراني داراي تغيير تركيب با عمق
521
بهينه سازي تزريق و توليد در مخزن با استفاده از شبيه سازي خطوط جرياني
522
بهينه سازي تشخيص نظم در تصاوير ميكروسكوپي و بررسي تاثير غلظت بر نظم در آندايزينگ آلومينيوم
523
بهينه سازي تصاوير سي‌تي اسكن جهت تشخيص تروماي مغز انسان
524
بهينه سازي تصاوير متحرك با استفاده از تخمين حركت براساس تبديل ويولت
525
بهينه سازي تصميمات سرمايه گذاري پويا جهت محافظت از سيستم هاي حمل و نقل در مسئله مداخلات جزئي
526
بهينه سازي تطابق حركات دست ربات انسان نما با گفتار كاربر
527
بهينه سازي تطبيق پذيري در سيستم هاي ابررسانه اي به كمك بازخوردهاي ضمني
528
بهينه سازي تعادل ترافيك كنترلي براي شبكه هاي نرم افزار محور درون باندي
529
بهينه سازي تعاملات بين مغز موجود زنده و ماشين در يك محيط كاري
530
بهينه سازي تعاملات زنجيره تأمين در يك شهرك صنعتي با كاربرد هاب عرضه تحت شرايط احتمالي
531
بهينه سازي تعاملي پارامترهاي موثر در يك فرآيند نورد سرد نامتقارن به منظور كمينه كردن نيروي نورد و ميزان انحناي خروجي ورق
532
بهينه سازي تعداد برقگيرها در يك شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم برخورد صاعقه
533
بهينه سازي تعداد درب هاي بارانداز متقاطع بر مبناي پارامترهاي احتمالي
534
بهينه سازي تعداد و مكان مسير ياب ها در شبكه هاي مش بي سيم
535
بهينه سازي تعيين اندازه ناوگان و مسيريابي واگن هاي مخزندار
536
بهينه سازي تقويتي در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بار محوري و خمش ميان صفحه اي
537
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري برشي
538
بهينه سازي تقويتي ها در صفحات مستطيلي شكل تحت اثر بارگذاري خمشي
539
بهينه سازي تك دوره اي و چنددوره اي پرتفليو
540
بهينه سازي تك هدفه و چند هدفه پارامترهاي ميراگر جرمي تنظيم شونده چندگانه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي فراابتكاري
541
بهينه سازي تكثير گل آنتوريوم از طريق كشت بافت
542
بهينه سازي تكميل محافظت در برابر نور فرابنفش پارچه پنبه اي با استفاده از روشهاي اندازه گيري متفاوت
543
بهينه سازي تكنولوژي تيگ فعال براي جوشكاري ورقهاي ضخيم فولاد زنگ نزن آستنيتي
544
بهينه سازي تكنولوژي جوشكاري الومينيوم در ساخت شناورهاي تندرو
545
بهينه سازي تكنيك ساخت در مسكن در مجموعه هزار واحدي بنياد مسكن خراسان رضوي
546
بهينه سازي تلرانس هاي ابعادي و هندسي اجزاء قالب تزريقي 32 حفره اي توليد پريفرم بطري PET، با توجه به تأثير خيز خمشي صفحات تكيه گاهي گيره
547
بهينه سازي تلفات انرژي و حداقل نمودن اوج بار كارخانه
548
بهينه سازي تلفات در يك شبكه توزيع و فوق توزيع با بكار گيري خازن هاي مناسب و اعمال آن به يك شبكه واقعي
549
بهينه سازي تلفات شبكه توزيع با در نظر گرفتن تجديد آرايش، متعادلسازي بار، انتخاب هاديها و بانكهاي خازني با لحاظ كردن كيفيت توان
550
بهينه سازي تلفات شبكه هاي قدرت براي به حداقل رساندن تلفات خطوط
551
بهينه سازي تميزكاري چاه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
552
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيند كششعميق كاسه رينگريو
553
بهينه سازي تنشهاي پسماند حاصل از فرآيندكششعميق كاسه رينگ ريو
554
بهينه سازي تنظيمات بافت جهت كمينه نمودن Set-marks پارچه هاي دوجزئي پلي استر-اسپاندكس
555
بهينه سازي تهيه زيست پلي استر بر پايه ي نشاسته
556
بهينه سازي توأم سياست هاي تخصيص فضاي قفسه و قيمت گذاري
557
بهينه سازي توابع
558
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
559
بهينه سازي توابع حقيقي مقدار با تركيب روشهاي الكترومغناطيس ونلدر-ميد
560
بهينه سازي توابع غير خطي با محدوديت هاي فازي
561
بهينه سازي توالي جوشكاري در يك سازه فلزي
562
بهينه سازي توام تخصيص فضاي قفسه، قيمت گذاري و موجودي در لايه خرده فروشي
563
بهينه سازي توان دريافتي در يك گيرنده آرايه فازي بدون دانستن مشخصات تغيير دهنده هاي فاز
564
بهينه سازي توان مصرفي حسگرهاي هال مبتني بر تراشه با استفاده از ساختارهاي سوئيچ شونده
565
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي استوانه اي جدارنازك فلزي با هسته پليمري
566
بهينه سازي توپولوژي جاذب انرژي جدارنازك با پروفيل مربعي
567
بهينه سازي توپولوژي چند هدفه ي سازه هاي پيوسته
568
بهينه سازي توپولوژي خرپا به روش الگوريتم ده پا اصلاح شده
569
بهينه سازي توپولوژي سازه
570
بهينه سازي توپولوژي سازه ها تحت بارهاي ديناميكي
571
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته با استفاده از روشهاي تكاملي
572
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
573
بهينه ‏سازي توپولوژي سازه ‏هاي پيوسته تحت بارگذاري استاتيكي و ضربه با روش مجموعه ‏ي سطح
574
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته تحت بارهاي استاتيكي براساس قابليت اعتماد
575
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي با رفتار غير خطي هندسي تحت اثر بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
576
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته صفحه اي تحت بار استاتيكي و ديناميكي گذرا
577
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده از روش استراتژي تكاملي و ماشين هاي ياخته اي
578
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با استفاده الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
579
بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار دو لايه با استفاده از تركيب روش هاي باز پخت فلزات و ماشين هاي ياخته اي
580
بهينه سازي توپولوژي مدل هاي خرپايي در سازه هاي بتن مسلح
581
بهينه سازي توپولوژي و شكل و اندازه بازوي كنترلي پايين سيستم تعليق بر مبناي عمر خستگي
582
بهينه سازي توپولوژي و كارايي يك سيستم باربردر محيط پيوسته با بهره مندي از عناصر سازه اي گسسته
583
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينه كردن بار بحراني كمانش
584
بهينه سازي توپولوژي ورق بيضوي براي بيشينهكردن فركانس طبيعي
585
بهينه سازي توپولوژي يك دسته موتور
586
بهينه سازي توپولوژي، شكل و اندازه رينگ چرخ خودرو به منظور بهبود عمر خستگي
587
بهينه سازي توپولوژيك سازه همراه با بارگذاري حرارتي و مكانيكي
588
بهينه سازي توپولوژيكي خرپاهاي مستوي
589
بهينه سازي توربين بادي با استفاده از تركيب الگوريتم هارموني و تئوري تكانه المان پره
590
بهينه سازي توزيع در زنجيره تامين در حالت چندمحصولي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل براي كالاهاي فسادپذير
591
بهينه سازي توزيع شده انرژي در شبكه هاي بي سيم ادهاك متحرك
592
بهينه سازي توزيع ضخامت در شكل دهي سوپر پلاستيك قطعه نيم كروي
593
بهينه سازي توزيع ضخامت لايه هاي نازك نانومتري روي سيگمنت هاي كروي با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه ي آن با نتايج تجربي
594
بهينه سازي توزيع عايق با مقدار محدود در يك خط لوله داغ
595
بهينه سازي توزيع گام هندسي براي يك پروانه دريايي با مشخصات معين
596
بهينه سازي توسعه ي ميادين هيدروكربوري با تاكيد بر پايداري فرازآوري با گاز
597
بهينه سازي توليد آرتيميزينين در گياه درمنه ي خزري (Artemisia annua) و آليزارين در گياه روناس ايراني (Rubia tinctorum)
598
بهينه سازي توليد آنزيم بتا - گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن
599
بهينه سازي توليد اتانول با استفاده از قارچ موكور هميليس
600
بهينه سازي توليد اجزاء فرمان ماشين پرايد
601
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از روشهاي جستجوي مستقيم و روشهاي بهينه سازي سراسري
602
بهينه سازي توليد از مخازن هيدروكربني با استفاده از كاهش مرتبه مدل
603
بهينه سازي توليد از يك چاه نفتي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي مؤثر
604
بهينه سازي توليد از يك ميدان بالغ با در نظر گرفتن محدوديت هاي غير خطي عملياتي
605
بهينه سازي توليد از يك ميدان بالغ هيدروكربوري بر پايه مدلسازي يكپارچه تحت شرايط عدم قطعيت
606
بهينه سازي توليد از يك ميدان نفتي با استفاده از روش هاي مبتني بر مشتق مرتبه دوم
607
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد از گليسرول با استفاده از باكتري باسيلوس پلي ميكسا
608
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري Lactobacillus rhamnosus با استفاده از روش سطح پاسخ ﴿RSM﴾
609
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد توسط باكتري باسيلوس پاستوري و بررسي اثرات زيستي آن
610
بهينه سازي توليد اگزوپلي ساكاريد و بررسي تاثير آنزيم هاي مصرف كننده ساكارز برتوليد آن در گونه هاي لاكتوباسيلوس
611
بهينه سازي توليد الكل از نشاسته
612
بهينه سازي توليد امولسان توسط باكتري اسنيتوباكتر كالكواستيكوس رگ وان
613
بهينه سازي توليد انتقال و مصرف سيستم هاي جامع انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت و محدوديت هاي زيست محيطي
614
بهينه سازي توليد بيواتانول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه از طريق مهندسي متابوليك
615
بهينه سازي توليد بيوامولسيفاير با استفاده ازكشت لاكتوباسيلوس پلانتاروم زيرگونه پلانتاروم PTCC 1896 و سبوس برنج با روش سطح پاسخ
616
بهينه سازي توليد بيوپليمر لوان توسطZymomonas mobilis و استفاده از آن جهت سنتز نانو كامپوزيت محتوي نانو ذرات اكسيد روي
617
بهينه سازي توليد بيوديزل از روغن خوراكي مستعمل با كاتاليزور پودر دوريزسنگ تراورتن
618
بهينه سازي توليد بيولوژيكي صمغ زانتان با استفاده از پسماندهاي كشاورزي
619
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت پارامترهاي اقتصادي
620
بهينه سازي توليد تحت عدم قطعيت هاي زمين شناسي ساختاري
621
بهينه سازي توليد روغن ميكروبي از سبوس گندم با استفاده از Mortierella alpina
622
بهينه سازي توليد زابتان به وسيله ميكروار گانيسم زانتوموناس كمپسترين در شيره خرماي ضايعاتي
623
بهينه سازي توليد كالوس براي توليد موسيلاژ در اسفرزه (Plantago ovata Forsk)
624
بهينه سازي توليد كالوس و باززايي عدس در شرايط اين ويترو
625
بهينه سازي توليد كربوكسي متيل سلولز بااستفاده از نانوسلولز استخراج شده از ضايعات كشاورزي
626
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه تريگونلين در شرايط كشت گياه دارويي شنبليله
627
بهينه سازي توليد متابوليت ثانويه سيلمارين در شرايي كشت ... گياه دارويي مارييغال
628
بهينه سازي توليد محصول در محيط چند گلوگاهي با استفاده از تصميم گيري گروهي
629
بهينه سازي توليد مرباي كم كالري به با استفاده از شيرين كننده مصنوعي استويا و اثر آن بر خواص كيفي و تغذيه اي مربا
630
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه كلزا با استفاده از كاتاليست هاي بازي سنتز شده
631
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل از دانه گلرنگ با استفاده از كاتاليستهاي طبيعي
632
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل/ از دانه گلرنگ با استفاده از/ كاتاليستهاي طبيعي
633
بهينه سازي توليد مواد آرايشي حاصل از مواد رنگزاي طبيعي به كمك روش سطح پاسخ (RSM)
634
بهينه سازي توليد نانو ذرات اكسيدآهن (Fe2O3) بر پايه اكسيد منيزيم (MgO)
635
بهينه سازي توليد نانوبيوسلولز توسط باكتري گلوكونوباكتر زايلينوس در شرايط مختلف محيطي
636
بهينه سازي توليد نفت و گازهاي همراه در مديريت توليد مناطق خشگي
637
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني پري پلاسمي در بيوراكتور همزن دار ناپيوسته با استفاده از باكتري اشرشيا كلي نوتركيب
638
بهينه سازي توليد هورمون رشد انساني نوتركيب در سلولهاي CHO و مقايسه فعاليت زيستي آن با نوع پروكاريوتيك هورمون رشد
639
بهينه سازي توليد هورمون رشد نوتركيب انساني در باكتري اشرشياكلي
640
بهينه سازي توليد و بررسي خواص قطعه تك زنجيره‌اي ناحيه متغير آنتي‌بادي نشان‌دار با پروتئين فلورسنت سبز بر ضد گيرنده CD4 انساني در باكتري اشرشيا كلي
641
بهينه سازي توليد و جداسازي كيتوزان قارچي
642
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي با اختصاصيت دوگانه عليه گيرنده لپتين و CD4 و بررسي خواص آن
643
بهينه سازي توليد يك آنتي بادي نوتركيب عليه گيرنده لپتين انساني
644
بهينه سازي توليد يك چاه گازي با انجام آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي موثر
645
بهينه سازي تونل باد و بررسي اثر تغييرات رينولدز بر روي نشست ذرات بر قطعات مختلف داخل تونل
646
بهينه سازي تيوبهاي مدور با روش RSM به منظور كاهش صدمه به سرنشين خودرو در برابر بارهاي ضربه اي
647
بهينه سازي جابجايي كانتينرهاي خالي در حمل و نقل دريايي
648
بهينه سازي جاذب ارتعاشي
649
بهينه سازي جاذبه در معادله¬حالت سوآو-ردليچ-وانگ جهت محاسبه چگالي مايعات¬يوني
650
بهينه سازي جانمايي شبكه هاي آبرساني
651
بهينه سازي جت هوا در فرآيند حجيم كردن نخهاي فيلامنتي
652
بهينه سازي جداسازهاي لرزه اي چند قوسي تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل
653
بهينه سازي جداسازي امولسيون ‌آب در نفت خام با ‌‌‌‌‌اضافه شدن ذرات نانو
654
بهينه سازي جداسازي تركيبات قابل تخمير به وسيله هيدروليز اسيدي ضايعات توده هاي زيستي
655
بهينه سازي جداسازي ويتامين‌هاي محلول در چربي با استفاده از افزايش آلكانول‌ها به فاز متحرك توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا فاز معكوس
656
بهينه سازي جدول جست وجو موتور تك سيلندر بنزيني احتراق داخلي
657
بهينه سازي جذب انرژي پنلهاي كامپوزيتي مشبك
658
بهينه سازي جذب انرژي و نيروي تماس در سيستم هاي چندجسمي انعطاف پذير تحت برخورد
659
بهينه سازي جذب رنگ نانو الياف جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي
660
بهينه سازي جذب زيستي مالاشيت گرين از محلول هاي آبي توسط ريز جلبك هاي سبزsenedesmus quadircauda chlorella vulgaris
661
بهينه سازي جرم حرارتي موجود در سيستم تهويه شبانه
662
بهينه سازي جرم هاي نسوز آلومينا-كاربيد سيليسيم - كربن جهت راهگاه جوي مذاب
663
بهينه سازي جريان مذاب در تانديش ريخته گري مداوم در جهت حذف آخال ها
664
بهينه سازي جريان هوا در يك خشك كن خورشيدي واثرات ان بر روي چند ميوه
665
بهينه سازي جنين زايي سوماتيكي در گياه دارويي استويا
666
بهينه سازي جهت پنل هاي فتوولتاييك درختي
667
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي
668
بهينه سازي جوانه زني درون شيشه اي گياه دم گاوي Smirnovia iranica
669
بهينه سازي جوش پذيري سوپرآلياژهاي رسوب سخت شونده پايه نيكل حاوي مقادير متفاوت Ti+Al و Nb
670
بهينه سازي جوش ليزري بر حسب درصد و نوع تركيب گازهاي محافظ هليوم و آرگون با ليزر تپ بلند ‎Nd:YAG ‏در فولاد ضد زنگ‎SS-316
671
بهينه سازي جوش مقاومتي نقطه اي تندر 90
672
بهينه سازي چاپ انتقالي بر روي منسوجات سلولزي و مخطوط آب با پلي استر
673
بهينه سازي چاپ برداشت با پيگمنت سفيد روي كالاي ويسكوزي
674
بهينه سازي چاپ سوخت بر روي كالاي پلي استر - ويسكوز
675
بهينه سازي چاپ ويسكوز - پلي استر با مخلوط رنگهاي راكتيو ديسپرس
676
بهينه سازي چارتهاي كنترل منطقه اي
677
بهينه سازي چارتهاي كنترلي شيوارت با بكارگيري نمونه گيري سازوار
678
بهينه سازي چسبندگي لايزو پيشرانه و بررسي AGING
679
بهينه سازي چقرمگي نانوكامپوزيت هيبريدي PA6/Nanoclay/Rubber بر مبناي سازوكار حاكم بر آن
680
بهينه سازي چگالي مشبك كاري در يك چاه افقي جهت جلوگيري از پديده مخروطي شدن
681
بهينه سازي چند جمله اي و كاربرد آن دركنترل مقاوم
682
بهينه سازي چند فاكتور روي دستگاه رينگ ( به كمك طرح آماري Hunter & Box)
683
بهينه سازي چند منظوره جاذب انرژي زاويه دار جنس ماده مركب پر شده از مواد تابعي در مقابل ضربه
684
بهينه سازي چند منظوره سيستم هاي پيل سوختي غشا تبادل يون پروتون
685
بهينه سازي چند منظوره كمپرسورهاي محوري
686
بهينه سازي چند منظوره ورقهاي هدفمند ضخيم
687
بهينه سازي چند هدفه (هزينه، مقاومت و دوام) طرح مخلوط رويه هاي بتني
688
بهينه سازي چند هدفه آيروديناميكي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و ديناميك سيالات عددي
689
بهينه سازي چند هدفه با مقيد به روابط فازي
690
بهينه سازي چند هدفه براي ارتقا سيستم توليد با در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي: كاربرد در صنعت توليد مصالح ساختماني
691
بهينه سازي چند هدفه پاراتوباروش احتمالي
692
بهينه سازي چند هدفه تحت قيودي با معادلات رابط فازي
693
بهينه سازي چند هدفه تحت معادلات فازي
694
بهينه سازي چند هدفه تخصيص منابع پزشكي و برنامه زمان بندي در مراكز اورژانس چند مرحله اي
695
بهينه سازي چند هدفه جاذب انرژي هرمي شكل جدار نازك با مقطع هشت گوشه اي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
696
بهينه سازي چند هدفه خرپاها و قاب هاي فولادي دو بعدي
697
بهينه سازي چند هدفه خواص مكانيكي و ريزساختاري آلومينيوم با استفاده از روش طراحي آزمايشات براي فرايند نوين اصطكاكي اغتشاشي
698
بهينه سازي چند هدفه سازه هاي متوسط و بلند فولادي بااستفاده از يك الگوريتم تكاملي مركب كارا
699
بهينه سازي چند هدفه سطح مقطع سازه جدار نازك جاذب انرژي
700
بهينه سازي چند هدفه سطوح گسترش يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيك
701
بهينه سازي چند هدفه شبكه هاي آبرساني شهري با شاخص قابليت اطمينان تركيبي و استفاده از تابع تخطي كلاسيك و فازي Multiobjective Optimization of Water Distribution Networks (WDNs) With Mixed Reliability Index Using Classic an​d Fuzzy Violation Function
702
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي k از n با استفاده از سياست انتخاب استراتژي تخصيص
703
بهينه سازي چند هدفه قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از استراتژي جديد در تخصيص اجزاء مازاد
704
بهينه سازي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم هايي با اجزاي تعميرپذير و تعمير ناپذير با تخصيص اجزاي مازاد در محيط فاصله اي
705
بهينه سازي چند هدفه كاربري زمين با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري ﴿نمونه موردي: محله بابلدشت اصفهان﴾
706
بهينه سازي چند هدفه مسير بارگذاري در فرايند هيدروفرمينگ لوله دو لايه
707
بهينه سازي چند هدفه مصرف انرژي و كيفيت آب در شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
708
بهينه سازي چند هدفه ي مقطع بال با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و شبكه هاي عصبي پيشرفته
709
بهينه سازي چند هدفه يك سيستم پمپ حرارتي منيع زميني تركيب شده با سيستم سرمايش خورشيدي
710
بهينه سازي چند هدفي جاذب انرژي جداره نازك تحت بارگذاري مايل با در نظر گرفتن نامعيني هاي احتمالاتي
711
بهينه سازي چند هدفي رفتار جذب انرژي استوانه جدار نازك كامپوزيتي
712
بهينه سازي چند هدفي شكل آيروديناميكي خودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
713
بهينه سازي چند هدفي موتور توربوجت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
714
بهينه سازي چندهدفه استوار و بعضي از كاربردهاي آن
715
بهينه سازي چندهدفه با استفاده از فرمول هاي تك-هدفه
716
بهينه سازي چندهدفه بهره برداري از مخزن سد زاينده رود با الگوريتم f-MOPSO/WP تحت تاثير تغيير اقليم
717
بهينه سازي چندهدفه پايايي در سيستم‌هاي با پيكربندي پيچيده با انتخاب نوع افزونگي
718
بهينه سازي چندهدفه محل نصب و اندازه توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
719
بهينه سازي چندهدفه ي سازه هاي خرپايي دو بعدي و سه بعدي با استفاده از الگوريتم فراابتكاري ازدحام ذرات
720
بهينه سازي چندهدفي در شبكه هاي حسگر با روش هاي يادگيري
721
بهينه سازي چندهدفي رفتار جذب انرژي قوطي جدار نازك پر شده با فوم آلومينيومي
722
بهينه سازي چيدمان خط توليد پوشاك با در نظر گرفتن تعداد ماشين آلات و اپراتور
723
بهينه سازي چيدمان ديناميكي كارگاه
724
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتم جامعه مورچه ها ثبيطسيس
725
بهينه سازي چيدمان كارگاه به كمك الگوريتمجامعه مورچه ها
726
بهينه سازي چيدمان كارگاه ساخت بر اساس روش شبيه سازي گسسته پيش آمد
727
بهينه سازي چيدمان لايه هاي مركب ازنظر فركانس طبيعي با قيد تنش به كمك روش پنالتي
728
بهينه سازي چيدمان نقاط مرجع در فيكسچرهاي جوشكاري بدنه خودرو
729
بهينه سازي چيدمان و تعداد سنسورهاي پيزوالتريك در سيستم هاي پايش سلامت سازه اي SHM
730
بهينه سازي چيدن لايه هاي كامپوزيت با ضخامت ثابت
731
بهينه سازي چينش حروف فارسي بر روي صفحه كليد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و ممتيك
732
بهينه سازي حجم مخزن سد جره با استفاده از الگوريتم ژنتيك تحت شرايط تغيير اقليم آتي
733
بهينه سازي حذف رنگ با استفاده از جاذب هاي بومي
734
بهينه سازي حذف مواد آلي و رنگ از فاضلاب با استفاده از سيستم هاي تلفيقي بي هوازي- هوازي در راكتور ناپيوسته متوالي
735
بهينه سازي حراج برخط از نوع انگليسي از ديدگاه فروشنده با استفاده از روش متامدلينگ مبتني بر شبيه سازي
736
بهينه سازي حرارتي ديوارهاي خارجي بنا با حفظ سيماي ظاهري روستا ( مطالعه موردي : مناطق روستايي اقليم گرم و خشك )
737
بهينه سازي حرارتي و مكانيكي ساختار آوندهاي خنك كاري چند مقياسه
738
بهينه سازي حركت ربات ماهي با باله هاي موجدار
739
بهينه سازي حساس به انرژيرس و جوها در شبكه هاي حسگر بي سيم
740
بهينه سازي حفاري چاههاي گاز ناحيه فارس
741
بهينه سازي حفاري چاههاي لايه هاي نفتي ميدان پارس جنوبي با استفاده از تكنولوژي RSS
742
بهينه سازي حفاري در معادن مس ايران
743
بهينه سازي حفاري در ميدان درود
744
بهينه سازي حفاري ميدان تابناك
745
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي آزادگان
746
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي اهواز ﴿بهينه كردن پارامترهاي حفاري نظير وزن روي سرمته، دور سرمته، هيدروليك سرمته و انتخاب سرمتة مناسب براي دست يابس به كمترين هزينه﴾
747
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي فروزان واقع در خليج فارس
748
بهينه سازي حفاري ميدان نفتي گچساران
749
بهينه سازي حفاري يك ميدان نفتي واقع در خليج فارس
750
بهينه سازي حفاظ تشعشعي ماهواره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
751
بهينه سازي حفاظ گاماي تلفيقي ظرف حامل چشمه هاي پرتوزاي مورد استفاده در پرتو پزشكي،با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو، كد mcnp4c
752
بهينه سازي حمام اسيدي آبكاري پوششهاي آلياژي روي - نيكل همراه با استفاده از جريان ناپيوسته
753
بهينه سازي حمل و نقل فروشگاههاي زنجيره اي داراي بارانداز متقاطع چندگانه
754
بهينه سازي خاصيت خود تميزشوندگي لباس كارگران به كمك نانو ذرات معدني با استفاده از رويه سطح پاسخ (RSM)
755
بهينه سازي خدمان شهري در بافت هاي قديم شهري متناسب با نياز جوانان
756
بهينه سازي خردايش آسياي نيمه خودشكن كارخانه فرآوري طلاي آق دره
757
بهينه سازي خردايش انفجاري با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو بر اساس مدل كاز - رام
758
بهينه سازي خروجي تقويت كننده رامان با استفاده از روش وردشي
759
بهينه سازي خروجي ليزر نيمه رسانا (با استفاده از كاواك فابري پر و استوانه اي)
760
بهينه سازي خشك كردن چاي
761
بهينه سازي خشك كن سيني دار
762
بهينه سازي خطاي انتقال در چرخدنده هاي مارپيچ با تكيه بر تصحيح پروفيل چرخدنده
763
بهينه سازي خطوط مسافري در راه آهن
764
بهينه سازي خطوط ميكس با استفاده از ابزار شبيه سازي
765
بهينه سازي خطي با محدوديت هاي معادلات و نامعادلات فازي
766
بهينه سازي خطي و كاربردها
767
بهينه سازي خنك كاري پست هاي پيش ساخته توزيع برق
768
بهينه سازي خنك كاري سر سيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
769
بهينه سازي خنك كاري سرسيلندر موتور XU7/JPL3 دو گانه سوز
770
بهينه سازي خواص ارتعاشي سازه ها به روش معادل سازي
771
بهينه سازي خواص استاتيكي و ديناميكي فرش ماشيني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
772
بهينه سازي خواص تابشي آندايزينگ آلومينيوم اشباع شده با نانو ذرات فلزي براي پوشش هاي جاذب خورشيدي
773
بهينه سازي خواص تشعشي لايه هاي نازك
774
بهينه سازي خواص رئولوژيكي دوغابهاي سراميكي
775
بهينه سازي خواص روكشهاي پلي يورتان دو جزئي بر پايه اكريليك پلي ال با استفاده از نانو ذرات سيليكا
776
بهينه سازي خواص كششي آلياژ آلومينيوم - ليتيم 8090 در اثر عمليات حرارتي
777
بهينه سازي خواص مكانيكي آسفالت تقويت شده با الياف هيبريدي پلي پروپيلن و پلي استر
778
بهينه سازي خواص مكانيكي آلياژ 7075 از طريق سريع گرم سازي - پيرسازي
779
بهينه سازي خواص مكانيكي آمالگام هاي دنداني مس بالا
780
بهينه سازي خواص مكانيكي چدن داكتيل و جايگزيني آن به جاي يك نمونه فولادي
781
بهينه سازي خواص مكانيكي داربست¬هاي هيبريدي برپايه هيدروژل فيزيكي آلژينات و ژلاتين و پليمر سنتزي پلي لاكتيك اسيد در كاربرد-هاي مهندسي بافت پوست.
782
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد 316L زنگ نزن تحت عمليات ترموديناميكي
783
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد AISI 4140 از طريق عمليات حرارتي
784
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد IRIP پرآلياژ از طريق كنترل تركيب شيميايي
785
بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد فوق مستحكم D6AC از طريق عمليات حرارتي
786
بهينه سازي خواص مكانيكي كلگي قلابهاي اتوماتيك راه آهن با آلياژ ريختگي GS20MN5 از طريق فرآيند عمليات حرارتي دومرحله اي كوبنچ و تمپر
787
بهينه سازي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي اتيلن/هيدروكسي اپتايت با بهره گيري از تابش الكترون هاي 10 MeV
788
بهينه سازي خواص مكانيكي و چقرمگي شكست فولاد D6A از طريق عمليات حرارتي
789
بهينه سازي خواص مكانيكي و سطحي پروتز نانو ليفي پلي يورتان با پوشش پلي فلوئورواتيلن جهت مجراي صفراوي مشترك
790
بهينه سازي خواص نخهاي هيبريدي اينترمينگل به وسيله هوش مصنوعي
791
بهينه سازي خواص هندسي و مكانيكي ديواره جاذب ارتعاش در كنترل ارتعاشات ناشي از عبور قطار
792
بهينه سازي خودرو نيسان 24 Z گازسوز
793
بهينه سازي خودروي پرايد گازسوز انژكتوري
794
بهينه سازي خودروي همگاني براي معلولين پارپولوژي
795
بهينه سازي دارهاي قالي بافي كارگاهي در راستاي اصلاح سيستم كشش چله ها
796
بهينه سازي داشبورد خودرو سمند به منظور استفاده به عنوان تاكسي
797
بهينه سازي دام يون مكعب مستطيل شكل
798
بهينه سازي داي پوشش دهي سيم با پلي اتيلن سبك شبكه ايشده با DCP براساس مدل
799
بهينه سازي دبي كلكتورصفحه تخت خورشيدي توسط آناليزانرژي واگزرژي
800
بهينه سازي در SQL Server
801
بهينه سازي در سامانه طراحي همزمان ماهواره هاي سنجش از دور
802
بهينه سازي در سيستمهاي توزيع (سطح تحت پوشش پستها و فيدرهاي اوليه و ثانويه و انتخاب نوع هاديها)
803
بهينه سازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم استعماري
804
بهينه سازي در طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ و ملاحظات پيچيدگي
805
بهينه سازي در طراحي لايه ي محافظ پرتويي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
806
بهينه سازي دستگاه آزمايش مقاومت برشي مستقيم قابل حمل موجود در آزمايشگاه
807
بهينه سازي دستگاه اچ الكتروشيميايي و بررسي پارامترهاي موثر بر تخلخل سيليكون
808
بهينه سازي دستگاه جوشكاري مقاومتي - نقطه اي
809
بهينه سازي دستگاه ذرت بخار پز
810
بهينه سازي دستگاه ريسندگي جت هوا
811
بهينه سازي دستگاه سرخ كن تحت خلاء به منظور مقايسه فرآيند سرخ كردن تحت فشار اتمسفر و خلاء
812
بهينه سازي دستگاه فشرده ساز مضاعف بسته هاي علوفه
813
بهينه سازي دستگاه گاز زدايي دوراني جهت اصلاح كيفي مذاب آلومينيوم به صورت تجربي
814
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كابر
815
بهينه سازي دستگاه يابنده گاز منواكسيد كربن براساس رفتار كاربر
816
بهينه سازي دسته موتور باالگوريتم ژنتيك
817
بهينه سازي دسته موتورهيدروليكي با اسفاده از الگوريتم ژنتيك جهت كاهش ارتعاشات وارد برشاسي و بدنه خودرو
818
بهينه سازي دهانه ورودي آبگير جانبي با مدل رياضي
819
بهينه سازي دو چرخه ثابت ويژه بيماران
820
بهينه سازي دو سطحي سسله‌مراتبي عملكرد ريزشبكه هاي خانگي با هدف مدلسازي رفتار مصرف‌كنندگان
821
بهينه سازي دو منظوره چيدمان لايه ها در پوسته هاي استوانه اي مركب بر مبناي ارتعاشات آزاد و استحكام به كمك الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
822
بهينه سازي دو هدفه باز تواني به روش گرمايش آب تغذيه موازي بر يك نيروگاه بخار بوسيله الگوريتم ژنتيك
823
بهينه سازي دوربين گاماي داراي آشكار ساز نيمه رسانا با استفاده از روش مونت كارلو , the optimization of gamma camera used semiconductor detectors by MCNPcode
824
بهينه سازي دوهدفه براي مسير چا هاي نفت و گاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك
825
بهينه سازي ديسك ترمز ساخته شده از مادهFGM
826
بهينه سازي ديسك غير همگن دوار به روش سيمپلكس
827
بهينه سازي ديفيوزر تونل باد مافوق صوت
828
بهينه سازي ديگ بخار بازياب نيروگاه سيكل تركيبي
829
بهينه سازي ديواره هاي جاذب صوت در حريم خطوط ريلي در برابر منابع نويز متحرك
830
بهينه سازي ديوارهاي هدايت در ورودي سرريزها
831
بهينه سازي ذخاير بين المللي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 83 - 1340
832
بهينه سازي ذخيره و بازيابي داده هاي بزرگ بر مبناي مدل كيفيت
833
بهينه سازي رابط و تجربه كاربري بازي هاي موبايل با استفاده از روش تست هاي دوگانه براي رشد معيارهاي كليدي عملكرد
834
بهينه سازي رابطه هزينه -زمان در پروژه هاي بزرگ عمراني
835
بهينه سازي رادار پالسي در محيط راديويي نا آمن
836
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك
837
بهينه سازي راكتور سنتز آمونياك با الگوريتم ژنتيك
838
بهينه سازي راكتور فتو كاتاليستي جهت تجزيه فنول
839
بهينه سازي راندمان احتراق نيروگاه حرارتي
840
بهينه سازي راندمان مخزن كامپوزيت فشاري با تقارن محوري
841
بهينه سازي رديابي و ناوبري به كمك پردازش تصوير
842
بهينه سازي رشد و اسپورزايي باسيلوس‌هاي پروبيوتيك انساني و اثر عصاره سلولي آن ها بر زنده ماني رده هاي سلول‌هاي سرطاني و طبيعي
843
بهينه سازي رضايتمندي مشتري بر مبناي الگوي كانو با استفاده از برنامه ريزي آرماني-با مطالعه موردي در بيمارستان آلزهراء اصفهان
844
بهينه سازي رفتار آكوستيكي عايق هاي درب موتور و ديواره آتش خودروي سواري
845
بهينه سازي رفتار آكوستيكي واگن قطار مسافربري با استفاده از الگوريتم تركيبي رهگيري پرتو و منبع تصوير
846
بهينه سازي رفتار خوردگي و سايشي آلياژ Ti-6Al-4V توسط نيتراسيون ليزري
847
بهينه سازي رفتار زيست تخريب پذيري، زيست فعالي و زيست سازگاري آلياژ منيزيم با استفاده از پوشش هاي بيوسراميكي نانو ساختار سيليكاته حاوي كلسيم و منيزيم براي كاربردهاي پزشكي
848
بهينه سازي رفتار سازه هاي استوانه اي فلزي-مركب تحت بار محوري شبه استاتيك و ضربه اي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
849
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي اصلاح منحني سنجه رسوب ﴿مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد دز﴾
850
بهينه سازي روابط دبي - رسوب با استفاده از روش هاي منحني سنجه و فاكتوهاي اصلاح اريب ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي آبخيز استان فارس﴾
851
بهينه سازي روش Fast-SAGD با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
852
بهينه سازي روش اجراي تونل هاي بزرگ باتوجه به وضعيت ژئوتكنيكي محيط (بررسي موردي تونل شبلي )
853
بهينه سازي روش ازدياد برداشت DDP در يك مخزن نفتي توسط يك مدل تحليلي (proxy model)
854
بهينه سازي روش ازدياد برداشت تزريق آب توسط شبيه سازي خطوط جريان
855
بهينه سازي روش المان محدود با استفاده از الگوريتم چند مرحله اي مش بندي و كاربرد آن در الكترومغناطيس عددي
856
بهينه سازي روش باززايي و انتقال ژن در اسفناج (.Spinacia oleracea L)
857
بهينه سازي روش تامين مالي توسط بخش خصوصي در پرو‍ژه هاي ساخت و ساز
858
بهينه سازي روش تخمين ضرايب پايداري طولي هواپيما با استفاده از آزمايش پروازي يك هواپيماي سبك
859
بهينه سازي روش تشخيص و اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز
860
بهينه سازي روش تقسيم بار بين واحدهاي يك نيروگاه بخار و ارائه روشهايي براي كاهش مصرف سوخت
861
بهينه سازي روش جايگذاري الگوها با در نظر گرفتن چندين دسته الگو و چرخش قطعات
862
بهينه سازي روش رديابي اشعه براي برآورد تاخير تروپوسفري و كاربرد آن در ژئودزي فضايي
863
بهينه سازي روش رنگرزي نخ پشم با رنگزاي طبيعي قرمز دانه
864
بهينه سازي روش زمان‌بندي آنلاين وظايف بلادرنگ به منظور كاهش انرژي مصرفي در پردازنده‌هاي چندهسته‌اي ناهمگن
865
بهينه سازي روش سل - ژل و تاثير افزايش پروموتر بر عملكرد كاتاليست سنتز دي متيل اتر
866
بهينه سازي روش محاسبات هيدرواستاتيك و منحني هاي ايستايي براي يك كشتي مسافربري به طول 47 متر و وزن 450 تن
867
بهينه سازي روش محاسبه نگاشت كرنش در تصاوير ام آر آي قلبي با نشان‌گذاري قطبي با استفاده از روش مدلسازي سينوسي
868
بهينه سازي روش هاي اندازه گيري فرسايش بادي با بررسي عوامل موثر در توزيع افقي و عمودي ذرات (مطالعه موردي ايستگاه ريگان كرمان)
869
بهينه سازي روش هاي شبيه سازي انتشار موج در محيط هاي گسسته
870
بهينه سازي روش‌هاي رايج اصلاح انتقال سختي خط آهن در ناحيه انتقال بين خط سريع السير و پل
871
بهينه سازي روشهاي اجرايي سامانه هاي انتقال آب با استفاده از تكنيكهاي تحليل و تصميم گيري چندمعياره
872
بهينه سازي روشهاي حفاري تونل در يك منطقه كوهستاني البرز
873
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
874
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚو ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
875
بهينه سازي روند ارزيابي سينماتيكي در تدوين پروتكل فرآيند مهندسي سلامت فراگير در صنعت
876
بهينه سازي روند پاك سازي آلاينده هاي نفتي امتزاج ناپذير سبك ﴿LNAPLS ﴾ از آب هاي زير زميني آلوده
877
بهينه سازي رياضي شبكه زنجيره تأمين نفت خام در شرايط عدم قطعيت با لحاظ نمودن فرايند اختلاط نفت خام: مطالعه موردي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ايران
878
بهينه سازي ريپل گشتاور ماشين DC بدون جاروبك با استفاده از تغيير پارامتر هاي ورودي
879
بهينه سازي ريز ساختار و بررسي خواص مكانيكي﴿سختي ومقاومت به سايش﴾ آلياژ ريختگي ياتاقان پايه آلومينيوم Al-sn
880
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي
881
بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي Ferula assa- foetida L
882
بهينه سازي ريسك خسارت ناشي از زلزله در ساختمان هاي فولادي با سيستم قاب خمشي
883
بهينه سازي زاويه تقاطع تونل‌هاي Yشكل با توجه به شرايط زمين‌شناسي با مطالعه موردي تونل پنستاك سد رودبار
884
بهينه سازي زاويه قالب در اكستروژن سرد مقاطع مربعي به روش اجزاء محدود
885
بهينه سازي زاويه كمبر چرخ خودروي تندر90
886
بهينه سازي زاويه و شدت پرتوها در راديوتراپي با روش هاي شبيه سازي
887
بهينه سازي زبري سطح و عدد تورق در فرزكاري پلاستيك هاي تقويت شده با شيشه
888
بهينه سازي زمان بندي پروژه ها با در نظر گرفتن محدوديت منابع با استفاده از روش هاب فرا ابتكاري
889
بهينه سازي زمان بندي پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت
890
بهينه سازي زمان بندي مدل جريان مستقيم و معكوس تحويل تك توقفي در خريد آنلاين شبكه لجستيك مبتني بر اينترنت فيزيكي (مطالعه موردي ديجي كالا)
891
بهينه سازي زمان بندي مدل جريان مستقيم و معكوس تحويل تك توقفي در خريد آنلاين شبكه لجستيك مبتني بر اينترنت فيزيكي (مطالعه موردي ديجي كالا)
892
بهينه سازي زمان پروژه با منطق فازي
893
بهينه سازي زمان توالي مخازن بر قابي سري
894
بهينه سازي زمان توقف اتوبوس تحت شرايط شلوغي با استفاده از طراحي سرويس توقف-محدود و شبيه سازي جريان مسافران
895
بهينه سازي زمان توليد قطعات متالورژي پودر با تغيير الگوي حمل و نقل مواد و قطعات كارخانه متالورژي پودر لوت
896
بهينه سازي زمان جرقه زني و نسبت هوا به سوخت موتور XU7JP4/L3در حالت VVTبا استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و تندترين كاهش
897
بهينه سازي زمان در شبكه هاي حسگري بي سيم با استفاده از شبكه هاي عصبي
898
بهينه سازي زمان گذر حاملها در ترانزيستورهاي دو قطبي
899
بهينه سازي زمان لازم جهت محاسبه بردارهاي حركتي در هنگام كد كردن تصاوير متحرك با توجه به محدوديت دقت اعمال شده جهت ارسال سيگنال خطا
900
بهينه سازي زمان مانور جهت يابي مجدد هواپيما
901
بهينه سازي زمان هاي گرمايش و سرمايش كوره
902
بهينه سازي زمان و توان موتور در طراحي مسير در ربات ماهر
903
بهينه سازي زمان و هزينه ي پروژه تحت بودجه ي مقيد، برمبناي مدل سازي اطلاعات ساختمان و شبيه سازي عمليات ساخت
904
بهينه سازي زمانبندي آغاز پاشش و دماي سوخت ورودي در راستاي كاهش NOx و ISFC در يك موتور اشتعال تراكمي پرخوران
905
بهينه سازي زمانبندي با محدوديت منابع تحت شرايط عدم قطعيت در پروژه هاي ساخت
906
بهينه سازي زمانبندي پاشش و موقت انژكتور موتور XU7JP/L3 با شبيه سازي سه بعدي توسط كد KIVA3V
907
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت با شرايط تامين بودجه در محيط غير قطعي و ارائه يك مدل تصميم گيري براي جبهه پاراتو
908
بهينه سازي زمانبندي پروژه هاي ساخت تحت شرايط قيود منبع
909
بهينه سازي زمانبندي تريلي ها در سيستم بارانداز متقاطع
910
بهينه سازي زمانبندي توليد مولدها در شبكه سراسري برق
911
بهينه سازي زمانبندي فرآيندهاي جراحي با استفاده از مدلسازي رياضي
912
بهينه سازي زمانبندي و سياست هاي سفارش دهي در محيط چند پروژه اي غيرمتمركز با درنظر گرفتن زمان آماده سازي و هزينه هاي سرمايه گذاري: مطالعه موردي
913
بهينه سازي زمانددوره گردش واگنهاي معدني
914
بهينه سازي زنجيره تأمين فروشنده_خريدار به كمك نظريه بازي ها: يك مطالعه موردي بر روي بازار انرژي در ايران
915
بهينه سازي زنجيره تأمين كالاهاي فاسدشدني بااستفاده از نظريه صف
916
بهينه سازي زنجيره تامين با استفاده از يك رويكرد جديد بر مبناي تاگوچي و سيستم ايمني مصنوعي
917
بهينه سازي زنجيره تامين با در نظر گرفتن ارزش پايدار
918
بهينه سازي زنجيره تامين خون با مطابقت گروههاي خوني
919
بهينه سازي زنجيره تامين سه سطحي با در نظرگرفتن انبار هاي عبوري
920
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي با هدف كاهش مصرف سوخت و آلايندگي موتور XU7/L3
921
بهينه سازي زواياي باز و بسته شدن سوپاپهاي ورودي و خروجي جهت افزايش بازده موتورM16-GD
922
بهينه سازي زيست محيطي برج خنك كننده يك نيروگاه حرارتي
923
بهينه سازي ژارامترهاي سيستم تعليق واگن مسافري جهت بهبود شاخص راحتي سفر به وسيله الگوريتم ژنتيك
924
بهينه سازي ژنتيك
925
بهينه سازي ژنتيك
926
بهينه سازي ژنتيكي پرس و جوها در پايگاه داده رابطه اي توزيع شده
927
بهينه سازي ساخت و كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ غلاف سوخت در راكتور تحقيقاتي تهران
928
بهينه سازي ساختار چدن هاي MAdI با كنترل ميزان منگنز و سيكل عمليات حرارتي آستمپرينگ
929
بهينه سازي ساختار ژني كاوشگر لوسيفرازي متصل شونده به GM1 با استفاده از مطالعات بيولوژي مولكولي
930
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي براساس تلفيق، توليد و تقسيم نورونها، با هدف كاهش بعد غيرخطي داده ها
931
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشرو رهيافتي در مهندسي عصبي
932
بهينه سازي ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي خودتكاملي با استفاده از بهينه سازي گروه ذرات(PSO)
933
بهينه سازي ساختار كندوي زنبور عسل ايراني بر اساس سهولت استفاده زنبوردار
934
بهينه سازي ساختار ماشين هاي خطي آهنربايي لوله اي براي كاهش ضربان نيرو
935
بهينه سازي ساختار نانو در فولاد IF از طريق تغيير پارامترهاي فشار داغ
936
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي تعبيه شده در داخل فين حلقوي به منظور بهبود عملكرد فين
937
بهينه سازي ساختار هندسي مواد ابررساناي گرمايي درون يك پره به منظور بيشينه سازي عملكرد آن
938
بهينه سازي ساختار هندسي، تعداد و محل قرارگيري بريد هاي مورد استفاده درطناب چتر نجات
939
بهينه سازي ساختار و رنگ لعاب در بدنه هاي سفالي
940
بهينه سازي ساختاري جريان نانوسيال در چاههاي حرارتي ميكرو با مقطع مستطيلي
941
بهينه سازي ساختاري سازه ي جعبه ي جذب كننده ي برخورد خودرو
942
بهينه سازي ساختاري فين هاي روي صفحه در انتقال حرارت جابجايي آزاد
943
بهينه سازي سازه بال هواپيما با استفاده از روش نيرو
944
بهينه سازي سازه گنبدي بتني مسلح
945
بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش نيرو
946
بهينه سازي سازه ها به روش مكمل لاگرانژي
947
بهينه سازي سازه هاي بتن آرمه با قاب خمشي بر اساس كمينه كردن شاخص خسارت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
948
بهينه سازي سازه هاي شناور با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبكه عصبي
949
بهينه سازي سازه هاي فضاكار تخت با استفاده از الگوريتم ژنتيك بر اساس نظريه قابليت اعتماد
950
بهينه سازي سازه هاي فولادي با رويكرد بهبود عملكردي الگوريتم هاي فراكاوشي
951
بهينه سازي سازه هاي كامپوزيتي به كمك تقويت كننده هاي بامقاطع مختلف تحت خمش وكمانش
952
بهينه سازي سامانه انتقال آب سد بيستون تحت اثر احداث سد هاي در حال ساخت
953
بهينه سازي سامانه هوشمند مديريت انرژي درمجتمع هاي مسكوني ايران
954
بهينه سازي سامانه ي فوتواكوستيكي براي تشخيص سرطان سينه توسط سيگنال هاي شبيه سازي شده
955
بهينه سازي سايت موزه جهاني تخت سليمان به منظور جذب مخاطب
956
بهينه سازي سبد سرمايه با وزن هاي متغير
957
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي ) مورد : شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
958
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بااستفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي وارائه يك مدل كاربردي
959
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري بر مبناي مدل بلك-ليترمن با در نظر گرفتن عوامل كلان اقتصادي
960
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم تجمع ذرات سه هدفه
961
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از تابع مطلوبيت سرمايه گذار (مطالعه موردي بازار بورس ايران)
962
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از متغيرهاي بنيادي و برنامه ريزي آرماني
963
بهينه سازي سبد سهام با در نظر گرفتن شرايط حباب قيمتي به روش ارزش گذاري مورد انتظار
964
بهينه سازي سبد سهام با رويكرد تصميم گيري چند معياره
965
بهينه سازي سبد سهام با محوريت هاي غلبه تصادفي
966
بهينه سازي سبد سهام بر مبناي روش هاي تخمين ناپارامتريك
967
بهينه سازي سبد سهام پويا با هزينه هاي معامله و ميزان جابجايي نسبي وابسته به حالت
968
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با در نظر گرفتن اندازه ريس هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
969
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با رويكرد ميانگين گارچ تك - متغيره ارزش در معرض خطر : مطالعه موردي بورس و اوراق بهادار تهران
970
بهينه سازي سبد سهام چند دورهاي، با ايجاد يك رويكرد جديد در سنجه هاي ريسك نامطلوب. مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران
971
بهينه سازي سبد شركت هاي نوپا در صنعت سرمايه گذاري خطرپذير مبتني بر مدل سازي عامل محور
972
بهينه سازي سبدسهام بااستفاده ازالگوريتم تركيبي ژنتيك-رقابت استعماري شركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
973
بهينه سازي سخت افزاري تابع چكيده ساز BLAKE با استفاده از الگوريتم ژنتيك
974
بهينه سازي سخت‌كننده‌ها در ديوارهاي برشي فولادي نازك
975
بهينه سازي سدهاي وزني با استفاده از روش هاي كلاسيك و هوشمند
976
بهينه سازي سراسري با استفاده از q - گراديان
977
بهينه سازي سرعت تابع چكيده ساز KECCAK و پياده سازي آن با FPGA
978
بهينه سازي سرعت تزريق سوزن انعطاف پذير درون بافت نرم به منظور حداقل سازي خطاي تزريق
979
بهينه سازي سرعت و مصرف انرژي درحركت صفحه اي روبات مارماهي
980
بهينه سازي سرمايه گذاري صندوق هاي مالي با استفاده از اصل ماكسيمم تصادفي در سيستم هاي كنترل شده تاخيري پسرو
981
بهينه سازي سفارش دهي، ارسال و قيمت گذاري در يك زنجيره تامين توليد كننده-خرده فروس با درنظر گرفتن تقاضاي وابسته به قيمت
982
بهينه سازي سفرهاي اشتراكي پويا در جهت كاهش ترافيك شهرهاي بزرگ: مطالعه موردي- پياده سازي سفرهاي اشتراكي در شهر تهران
983
بهينه سازي سكوهاي دريايي بر مبناي روش هاي قابليت اطمينان
984
بهينه سازي سل ژل حاوي نانو ذرات تيتانيوم براي حفاظت از خوردگي الياژ aa الومينيوم
985
بهينه سازي سلول هاي خورشيدي حاوي پروتئين فتوسيستم 1 به عنوان لايه ي فعال
986
بهينه سازي سنتز ايزوآميل استات در حضور نانو كامپوزيت طبيعي صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
987
بهينه سازي سنتز تركيبات بيس كومارين و بيس لاوسون و آنتي بيوتيك موكسي فلوكساسين با استفاده از كاتاليست هاي آلي تترا اتيل آمونيوم 2-(كرباموييل) بنزوات و پتاسيم فتاليميد N-اكسيل
988
بهينه سازي سنتز سولكتال استين از واكنش منو استين و استون به عنوان ماده افزودني به سوخت، بهينه سازي سنتز منو استين و سنتز كاتاليزگر سيليكا بنزيل سولفونيك اسيد براي واكنش منو استين و استون
989
بهينه سازي سنتز فلونيكسين مگلومين
990
بهينه سازي سنتز كينيزارين
991
بهينه سازي سنتز نانوذرات آهن صفر با استفاده از عصاره گياهي ...1
992
بهينه سازي سنتز نانوذرات اكسيدكبالت بر پايه اكسيد الومينيوم با روش سل-ژل
993
بهينه سازي سنتزنانو پودر مس وسنتز ناپودر مس واكسيد مس به روش تسهيم نامتناسب
994
بهينه سازي سنجش طيف مشاركتي در شبكه هاي راديو شناختي يك و چند كاناله
995
بهينه سازي سه بعدي (مختصات و ارتفاع توربين) طرح مزرعه بادي با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات در منطقه منجيل
996
بهينه سازي سه بعدي كمپرسور محوري با هدف بهبود عملكرد كل موتور
997
بهينه سازي سه عامل هزينه، كيفيت و زمان در فرآيند توليد مصالح ساختماني سد شهريار(اوستور) با فنون مهندسي ارزش
998
بهينه سازي سهم دارايي هاي سكه، سهام، دلار و مسكن در سبد سرمايه گذاري در ايران با لحاظ سرريزهاي پوياي تلاطم
999
بهينه سازي سوله هاي قوسي با در نظر گرفتن اثر تنش پوسته اي
1000
بهينه سازي سياست هاي تامين انرژي خودروهاي الكتريكي
بازگشت