<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بهينه سازي مديريت بار با تكنيك هاي چندهدفه (MCDM)
2
بهينه سازي مديريت ريسك در شبكه هاي كامپيوتري توسط رده بندي تركيبي
3
بهينه سازي مديريت سوخت در راكتور US-APWR با استفاده از الگوريتم ژنتيك
4
بهينه سازي مديريت سوخت راكتور هسته اي PWR با استفاده از شبكه هاي عصبي
5
بهينه سازي مديريت سوخت قلب راكتور VVER-1000 با استفاده از شبكه هاي عصبي و اتوماتاي سلولي
6
بهينه سازي مديريت سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر با استفاده از الگوريتم PSO
7
بهينه سازي مذاكرات الكترونيكي مبتني بر دو سطح عامل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
8
بهينه سازي مرحله تخمير اكسيداتيو در فرآيند توليد چاي سياه ايراني
9
بهينه سازي مرحله خوشه بندي و باز تركيب در روش سنتز تجزيه مبتني بر داده در مدارهاي ناهمگام
10
بهينه سازي مسئله تخصيص فضاي قفسه و قيمت گذاري محصولات مكمل تحت تقاضاي وابسته به تازگي
11
بهينه سازي مسئله تعيين اندازه ناوگان ريلي
12
بهينه سازي مسائل به روش الگوريتم ژنتيك
13
بهينه سازي مسائل مالي بورس با استفاده از آنتروپي
14
بهينه سازي مسائل مكانيابي مسيريابي با دپوي سيار در شرايط عدم قطعيت
15
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازي با اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
16
بهينه سازي مساله تخصيص افزونگي سيستم هاي سري - موازيبا اجزاء تعميرپذير به كمك تكنيك شبيه سازي و الگوريتم هاي فراابتكاري
17
بهينه سازي مسير AGV در كارخانه با استفاده از الگوريتم گرگ هاي خاكستري
18
بهينه سازي مسير اگزوز موتور MG16-GD براي افزايش بازده حجمي و كاهش نوفه
19
بهينه سازي مسير بارگذاري در فرآيند هيدروفرمينگ اتصالات Tشكل
20
بهينه سازي مسير چاه هاي افقي و جهت دار در حالت سه بعدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
21
بهينه سازي مسير حركت پرنده بدون سرنشين در شبكه هاي مخابرات رله اي چند آنتي متحرك
22
بهينه سازي مسير حركت در شبكه اي از ربات هاي متحرك زميني و هوايي در زمينه ارتباطات و حمل و نقل
23
بهينه سازي مسير حركت ربات ها در ساختار رهبر و پيرو بدون برخورد به مانع با روش هاي ARO و Simulated Annealing و پياده سازي آن بر روي ربات هاي e-Puck
24
بهينه سازي مسير حركت ميله و بدن وزنه بردار در حركت يك ضرب وزنه برداري و تحليل بيومكانيكي آن
25
بهينه سازي مسير راكت هاي چندمرحله اي
26
بهينه سازي مسير ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با كمك كنترل بهينه
27
بهينه سازي مسير ربات انعطاف پذير با پايه متحرك به روش كنترل بهينه
28
بهينه سازي مسير ربات متحرك با اعضاي الاستيك با استفاده از روش پونترياگين
29
بهينه سازي مسير رباط لينك الاستيك تحت ماكزيمم بار ديناميكي به روش ژنتيك الگوريتم
30
بهينه سازي مسير يك ربات تحت ماكزيمم بار ديناميكي
31
بهينه سازي مسير يك موشك بالستيك جهت رسيدن به برد ماكزيمم
32
بهينه سازي مسير يك موشك كروز ضد كشتي
33
بهينه سازي مسيرهاي سيستم اتوبوسراني با استفاده از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه سازي شده و GLS
34
بهينه سازي مسيريابي در شبكه هاي بي سيم مبتني بر zigbee/IEEE 802.15.4 با هدف كاهش مصرف انرژي
35
بهينه سازي مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از روش تئوري بازيها
36
بهينه سازي مسيريابي و مصرف انرژي در شبكه هاي حس گر بي سيم با رويكرد داده كاوي و الگوريتم هاي فرا ابتكاري
37
بهينه سازي مشاركتي تركيب كمپوست بقاياي باقلا با استفاده از اقدام پژوهي مشاركتي و...
38
بهينه سازي مشخصات كيفي قطعات خودرو با استفاده از تكنيك طراحي آزمايشات در كارخانه پلي اوره نان
39
بهينه سازي مشخصات محصول با استفاده از تكنيكهاي حل خلاق مساله(روي يك محصول و سازمان خاص)
40
بهينه سازي مشعلهاي اتمسفريك
41
بهينه سازي مصارف انرژي و استفاده از انرژي خورشيدي در يك واحد مسكوني و يلايي
42
بهينه سازي مصرف آب در ايران
43
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحد هاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
44
بهينه سازي مصرف آب و توليد پساب در واحدهاي صنعتي با استفاده از تئوري جامعه مورچه ها 'ACO
45
بهينه سازي مصرف انرژي آسياب هاي كارخانه سيمان كرمان
46
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه لاستيك
47
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي درسيستمهاي سرمايشي با استفاده از كنترل كننده هايWavelet-Neuro-PID
48
بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
49
بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل درون شهري تهران
50
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان و ارائه طرحي مناسب در اين راستا جهت كاربري جديد ساختمان اقبال
51
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني و اداري
52
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختماني با نماي متحرك
53
بهينه سازي مصرف انرژي در سرويس دهنده هاي كلاستري مراكز داده با استفاده از حلقه كنترل فيدبك
54
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي دسترسي راديوئي ابري (C-RAN)
55
بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي رله دوسويه چند آنتني
56
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند توليد منو اتيلن گلايكول پتروشيمي مرواريد با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي در قالب آناليز اكسرژي
57
بهينه سازي مصرف انرژي در فرايند ذوب و ريخته گري شركت صنايع مس شهيد باهنر كرمان
58
بهينه سازي مصرف انرژي در كارخانجات صنعتي به كمك جابجائي زماني بار
59
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
60
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره گازي پيش گرمكن خط توليد نورد فولاد
61
بهينه سازي مصرف انرژي در يخچال فريزر خانگي، در شرايط استفاده از مبرد .....
62
بهينه سازي مصرف انرژي ديگهاي بخار نيروگاهي
63
بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با كنترل بهينه پمپهاي آب گرم
64
بهينه سازي مصرف انرژي شبكه هاي IP بااستفاده از مهندسي ترافيك
65
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري جستجوي ممنوعه
66
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از بررسي ديناميك طولي حركت قطار و شرايط محيطي
67
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با روش يادگيري تقويتي
68
بهينه سازي مصرف انرژي قطارهاي برقي با درنظر گرفتن مسير حركت
69
بهينه سازي مصرف انرژي يك ريز شبكه تجاري
70
بهينه سازي مصرف اوره در چاپ راكتيو
71
بهينه سازي مصرف توان در درياچه هاي هوشمند
72
بهينه سازي مصرف توان در سيستمهاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشينهاي مجازي
73
بهينه سازي مصرف حلال واحد DB / PMN
74
بهينه سازي مصرف در موتورهاي بنزيني
75
بهينه سازي مصرف سوخت داخلي كمپرسورهاي خطوط انتقال گاز
76
بهينه سازي مصرف سوخت در بخاري گاز سوز دودكش دار خانگي
77
بهينه سازي مصرف سوخت در خطوط كشتيراني
78
بهينه سازي مصرف سوخت در خودروهاي تركيبي الكتريكي موازي با استفاده ازاطلاعات مسير
79
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
80
بهينه سازي مصرف سوخت در لكوموتيوهاي ديزل الكتريك
81
بهينه سازي مصرف سوخت كشتيها
82
بهينه سازي مصرف سوخت موتور XU7JP4L3 با استفاده از سيستم متغير سوپاپها
83
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش آلاينده ها در مشعل هاي گازسوز
84
بهينه سازي مصرف سوخت و كاهش توليد آلاينده ها در ماشين آلات نيمه سنگين و سنگيني وزارت راه و ترابري
85
بهينه سازي مصرف سيانور، آهك و پارامترهاي فرآيند سيانوراسيون نمونه معدن چاه خاتون مجتمع طلاي موته در مقياس آزمايشگاهي
86
بهينه سازي مصرف مواد شيميايي در مدار فلوتاسيون كارخانه فرآوري مس بوانات
87
بهينه سازي مصرف مواد و انرژي در فرآيند انعقاد الكتريكي با افزودن اسيد تارتاريك براي حذف نيكل از محيط هاي آبي
88
بهينه سازي مصرف نرم كنهاي سيليكوني كاتيوني بر روي پارچه استر - ويسكوز
89
بهينه سازي مصرف نسوز در صنعت سيمان و بررسي استفاده از نسوز هاي دور ريز كوره دوار سيمان
90
بهينه سازي معكوس مسائل شبكه: مسئله ي جريان با كمترين هزينه و مسئله ي بيشينه جريان در شبكه
91
بهينه سازي معماري حافظه‌نهان دنباله‌اي و واحدهاي مديريتي آن
92
بهينه سازي معماري نرم افزار رفتار عامل بر اساس مدل مبتني بر انگيزه، با الگوگيري از فيزيولوژي موجودات زنده
93
بهينه سازي مقاطع فولادي سرد نورد شده تحت خمش
94
بهينه سازي مقاطع قوطي تبر چند لايه اي كامپوزيتي براي ظرفيت كمانش و استحكام
95
بهينه سازي مقاومت ضربه پارچه هاي حلقوي پودي نايلون 6،6 فوق مستحكم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
96
بهينه سازي مقدار گاز تزريقي در گاز ليفت
97
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
98
بهينه سازي مقطع سد انحرافي با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
99
بهينه سازي مقيد در توابع مجموعه مقدار با استفاده از فضاي تصوير
100
بهينه سازي مكان مش هاي روش اختلاف محدود با استفاده از شار الحاقي
101
بهينه سازي مكان هاي تزريق سيستم هاي ضدعفوني كننده در شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍ژنتيك با اهداف اقتصادي و زيست محيطي Optimization of Disinfection Injection Locat
102
بهينه سازي مكان و جريان سيم پيچ هاي قطبي توكامك دماوند
103
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم ازدحام ذرات و شبكه هاي عصبي مصنوعي
104
بهينه سازي مكان يابي چاه به كمك الگوريتم بهينه سازي PSO
105
بهينه سازي مكانيابي – موجودي قطعات يدكي با زنجيره ماركف
106
بهينه سازي مكانيزم سيستم تعليق خودرو
107
بهينه سازي مكانيزم هاي احتراق متان توسط الگوريتم ژنتيك
108
بهينه سازي مكانيكي پل ايمپلنت دنداني
109
بهينه سازي مكانيكي ساختار داربست پايه كيتوسان-ابريشم جهت كاربرد در مهندسي بافت ناي
110
بهينه سازي مكانيكي كاتاليست در اگزورز خودروها
111
بهينه سازي منابع حرارتي در فين به روش ساختاري
112
بهينه سازي منافع طرفين دعاوي در پروژه هاي عمراني با استفاده از نظريه بازيها
113
بهينه سازي منحني بهره تقويت كننده هاي رامان فيبر نوري به روش حساب تغييرات
114
بهينه سازي منحني بهره ي تقويت كننده ي رامان فيبر نوري با استفاده از روش حساب وردشي و اثر تعداد پمپ بر واريانس بهره
115
بهينه سازي منيفولد هواي موتور XU7/L3
116
بهينه سازي مهارهاي موج شكن شناور
117
بهينه سازي مواد مركب با استفاده از الگوريتم هاي نوين و مبتني بر معيار شكست
118
بهينه سازي موتور شارسوئيچ شونده آهنربا دائم براي بكارگيري در خودروي هيبريد سري
119
بهينه سازي موتورهاي جستجو
120
بهينه سازي موج ارسالي در رادار پالسي به وسيله الگوريتم ژنتيك
121
بهينه سازي موجودي اوراق بهادار با استفاده از اصل كاگسيمم آنتروپي , optimal portfolio using the maximum entropy principle
122
بهينه سازي موقعيت ايستگاه هاي اتوبوس درون شهري
123
بهينه سازي موقعيت ايستگاهها در راه آهن
124
بهينه سازي موقعيت ايستگاههاي اتوبوس درون شهري
125
بهينه سازي موقعيت سنسورها و عملگرها در كنترل دسته اي انرژي پتانسيل آكوستيكي يك محفظه بسته
126
بهينه سازي موقعيت قرارگيري ميراگرهاي ويسكوز در قابهاي دو بعدي با استفاده از روش طراحي براساس تغييرمكان مستقيم
127
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي باران سنجي حوضه ي گاوخوني با استفاده از تئوري آنتروپي انتقال اطلاعات و الگوريتم فاخته
128
بهينه سازي موقعيت مكاني ايستگاه هاي هيدرومتري (آب سنجي) با استفاده از تئوري آنتروپي و الگوريتم خفاش (مطالعه موردي: حوضه ي كرخه)
129
بهينه سازي موقعيت مكاني و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان ناماندگار در خطوط انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
130
بهينه سازي موقعيت ميراگرهاي نيمه فعال در ساختمان هاي بلند
131
بهينه سازي موقعيت نصب بادبزن¬هاي سقفي(مطالعه موردي تونل قلاجه)
132
بهينه سازي موقعيت و تعداد ميراگر MR در سازه هاي فضاكار
133
بهينه سازي موقعيت و جريان سيم پيچ هاي ميدان قطبي توكامك دماوند توسط الگوريتم تكاملي
134
بهينه سازي موقعيت و طراحي نگهدارنده ي اگزوز خودرو
135
بهينه سازي موقعيت و ظرفيت تجهيزات كنترل جريان نا ماندگار در سيستم هاي هيدروليكي تحت فشار با منطق فازي
136
بهينه سازي موقعيت واحد تصميم‌گيري به عنوان هدف دوم در ارزيابي متقاطع تحليل پوششي داده‌ها
137
بهينه سازي مولد بخار عمودي با استفاده از روش كمينه سازي توليد آنتروپي و الگوريتم ژنتيك
138
بهينه سازي ميان لاي هاي براي شبك ههاي WiMax
139
بهينه سازي ميدان جريان خنك كاري پيل سوختي غشا پليمري
140
بهينه سازي ميرايي سيال هوشمند در سيستم تعليق پلتفرم كلاس ب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
141
بهينه سازي ميزان مصرف سوخت دامپتراك در معادن روباز مطالعه موردي: معدن گل گهر شماره 3 سيرجان
142
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق آويشن توسط روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
143
بهينه سازي ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي تركيبات موجود در عرق نعنا با استفاده از روش هاي كمومتري و شناسايي آن ها به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
144
بهينه سازي ميكروكانال جاذب گرمايي دو رديفه با استفاده از نانوسيال
145
بهينه سازي ميل لنگ موتور تك سيلندر چهار زمانه با توجه به بارگذاري ديناميكي به منظور بهبود عمر خستگي و كاهش وزن ميل لنگ
146
بهينه سازي نانوذرات غير يوني حاوي اسانس پونه جهت بررسي خواص آنتي اكسيداني با هدف اثرگذاري بر رده سلولي سرطان
147
بهينه سازي ناوگان هاي تجارتي با معيارهاي اقتصادي
148
بهينه سازي نحوه استفاده از نور طبيعي در جداره بيروني مسكن عرفي در مشهد
149
بهينه سازي نحوه فراگيري سيم آلياژهاي حافظه دار در يك ورق كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش آزاد
150
بهينه سازي نحوه قرارگيري الياف حافظه دار در يك استوانه كامپوزيتي بر مبناي ارتعاش
151
بهينه سازي نرخ ترافيك فروسو در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري (C-RAN) با بكارگيري پرتودهي تنك
152
بهينه سازي نرخ كاشت در نهال كاري هوايي
153
بهينه سازي نشان گذاري هاي دايروي و شعاعي به منظور استفاده در تصويربرداري MRI از قلب
154
بهينه سازي نظارت بر كارايي در شبكه هاي IP با طراحي و شبيه سازي يك سيستم مبتني بر عامل هاي سيار در شبكه هاي فعال
155
بهينه سازي نگاشت هاي مجموعه – مقدار و نابرابري هاي شبه تغييراتي برداري
156
بهينه سازي نگهداري چوبي در معادن
157
بهينه سازي نگهداري و تعميرات با توجه به فاكتورهاي RAMS مطالعه مورد توربو شارژ لكوموتيو
158
بهينه سازي نمايه ي شدت تابش هماهنگ سوم ليزر Nd:YAG و بررسي امكان جبران اثر Walk-off در تابش توليد شده
159
بهينه سازي نمك زدايي سفالينه هاي تاريخي بدون لعاب براساس آناليز پديده انتقال جرم در سيستم غوطه وري
160
بهينه سازي نمونه حجمي ابر رسانا و بررسي اثر ماكروويو بر روي آن و ساخت سيم ابر رساناي Bi-2223/Ag
161
بهينه سازي نمونه رايج آپارتمان مسكوني براي رسيدن به منطقه آسايش به شيوه طراحي غير فعال در اصفهان
162
بهينه سازي نمونه گيري تطبيقي براي نمودارهاي كنترل كيفيت T- هتلينگ
163
بهينه سازي نويز داخل كابين خودرو با استفاده از مواد ويسكوالاستيك با روش پاسخ سطح
164
بهينه سازي نيازهاي مشتري در روش گسترش فعاليتهاي كيفي ﴿QED﴾ با استفاده از روشهاي رياضي
165
بهينه سازي نيروگاه دودكش خورشيدي
166
بهينه سازي نيروگاههاي فسيلي ( سوخت گازي ) با استفاده از انرژي خورشيدي
167
بهينه سازي نيروي نورد نامتقارن ترمومكانيكال ورق فولاد ميكروآلياژي
168
بهينه سازي هزينه استحصال و استفاده از انرژي با قابليت بازتوليد در صنعت حمل و نقل ريلي شهري
169
بهينه سازي هزينه انرژي در ريزشبكه هاي با چند حامل انرژي
170
بهينه سازي هزينه پرو‍‍‍ژه هاي عمراني با در نظر گرفتن عامل تورم در برنامه ريزي پروژه
171
بهينه سازي هزينه ضمانت نامه تحت تاثير عوامل انساني
172
بهينه سازي هزينه ي ساخت موج شكن توده سنگي با استفاده از حل كننده ي ديكاپت در نرم افزار گمز و الگوريتم ژنتيك
173
بهينه سازي هزينه يابي چرخه ي حيات - كيفيت بلوك هاي كف پوش شهري با بهره گيري از مصالح سبز
174
بهينه سازي هم زمان جانمايي و اندازه لوله هاي شبكه هاي آبرساني با استفاده از الگوريتم سيستم مورچگان
175
بهينه سازي هم سويي تداخل با استفاده از يادگيري تقويتي عميق
176
بهينه سازي همزمان اندازه، شكل و توپولوژي خرپاها با استفاده از روش الگوريتم گروه ذرات
177
بهينه سازي همزمان در جايابي واحدهاي اندازه گيري فازوري و طراحي سيستم ارتباطي آن در شبكه هاي WAMS
178
بهينه سازي همزمان راندمان و ضريب قدرت موتور القائي در بارهاي كمتر از نامي توسط يك روش كنترل هوشمند
179
بهينه سازي همزمان هزينه هاي موجودي قطعات يدكي، نگهداري و تعميرات مبتني بر پايش وضعيت و برنامه ريزي توليد
180
بهينه سازي هندسه پروتز مفصل زانوي مصنوعي در جهت كاهش سايش با استفاده از روش اجزاء محدود
181
بهينه سازي هندسه چاههاي حرارتي مستطيلي شكل در ابعاد ميكرو با استفاده از روش ساختارها
182
بهينه سازي هندسه دهانه ورودي S-شكل باهدف كاهش افت فشار كل و بهبود يكنواختي جريان
183
بهينه سازي هندسه ربات بالا رونده از پله جهت كاهش لغزش
184
بهينه سازي هندسه ستون هاي سنگي در معادن زيرزميني اتاق و پايه
185
بهينه سازي هندسه عقب مدل ساده خودرو با در نظرگرفتن پارامترهاي آيروديناميكي و آكوستيكي
186
بهينه سازي هندسه و ميزان سطح مقطع المان هاي سازه هاي فضا كار چليكي
187
بهينه سازي هندسه، شكل و ابعاد شاتون يك خودرودر شرايط بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
188
بهينه سازي هندسي پمپ حرارتي زمين گرمايي به منظور بهبود عملكرد آن
189
بهينه سازي هندسي جاذب هاي انرژي تركيبي مقاطع دايره اي و مربعي براي قابليت جذب انرژي عددي و تجربي
190
بهينه سازي هندسي چندراهه ورودي موتور پرايد انژكتوري جهت افزايش راندمان حجمي
191
بهينه سازي هواگرمكن خورشيدي
192
بهينه سازي هوشمند انرژي برپايه مديريت كار آمد انرژي ها ي تجديد پذير در خانه هوشمند
193
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
194
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
195
بهينه سازي هوشمند ضريب گذردهي سرريز اوجي
196
بهينه سازي هويت برند با رويكرد ايجاد تجربه ي كاربري مطلوب براي يك گافي شاپ در شهر اصفهان
197
بهينه سازي هيدروديناميكي فرم هندسي بدنه كشتي
198
بهينه سازي هيدروديناميكي، سازه اي و ارتعاشي پروانه كشتي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
199
بهينه سازي هيدروسيستمها با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل ﴿ HBMO )
200
بهينه سازي و آناليز حساسيت ربات هاي انعطاف پذير
201
بهينه سازي و آناليز حساسيت سازه هاي جدار نازك با هسته هاي ساندويچي و FGF دو جهته تحت بارهاي ضربه اي
202
بهينه سازي و اتوماسيون كامپيوتري يك سيستم شمارش داخلي سنتيلاتوري مايع براي كاربردهاي پزشكي هسته اي و محيط زيست
203
بهينه سازي و اتوماسيون هوشمند سيستم هاي توزيع بوسيله شبكه هاي عصبي
204
بهينه سازي و ارائه راهكارهاي نوين در ساخت آثار كاربردي- هنري با بهره وري از ضايعات چوب
205
بهينه سازي و ارزيابي ماشين جمع آوري و بسته بندي بقاياي نيشكر
206
بهينه سازي و استفاده از فرايند ريخته گري نيمه جامد جهت اتصال آلياژ آلومينيوم 6061 به روش هيبريدي نيمه جامد/اصطكاكي اغتشاشي
207
بهينه سازي و افزايش توليد يك واحد آب شيرين كن خورشيدي
208
بهينه سازي و افزايش راندمان دستگاه آب شيرين كن خورشيدي
209
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل - خطا در ‍‍CAN
210
بهينه سازي و افزايش قابليت تحمل خطا در CAN
211
بهينه سازي و افزايش قابليت تخمل خطا در CAN
212
بهينه سازي و الكوريتم ژنتيك
213
بهينه سازي و انتخاب روش مناسب در حفاري فروتعادلي براي يكي از سازندهاي ايران
214
بهينه سازي و باز طراحي تيپ وداي جهت رفع مشكل داي درول در فرايند اكستروژن كابل سازي سازي فيبر نوري
215
بهينه سازي و بازاريابي محصولات فعلي و جديد شركت صنايع آذر آب
216
بهينه سازي و بررسي تاثير پارامترهاي الكتروشيميايي بر كيفيت سطح برشكاري شده در فرآيند برش مينياتوري شيشه به روش تخليه الكتروشيميايي
217
بهينه سازي و بررسي سينتيكي كاتاليست La-Ni در ريفرمينگ خشك متان
218
بهينه سازي و برنامه ريزي بازار برق در حضور انواع تامين كنندگان چندگانه انرژي با در نظر گرفتن خودروهاي برقي متصل به شبكه
219
بهينه سازي و برنامه ريزي زنجيره تأمين در محيط تعاوني- رقابتي با استفاده از نظريه بازي
220
بهينه سازي و پايش نيروگاه دودكش خورشيدي شناور
221
بهينه سازي و پياده سازي كنترل كننده فازي ماشين الكتريكي DCبر بستر FPGA
222
بهينه سازي و پياده سازي يك سيستم باز شناسي گفتار با كلمات جدا روي FPGA
223
بهينه سازي و تاثير پارامترهاي پالسي در جوشكاري قوسي تنگستن-گاز بر رفتار خوردگي مقاطع جوش فولادهاي زنگ نزن سوپر دو فازي به كمك روش تاگوچي
224
بهينه سازي و تجميع فضاهاي اداري در عصر ارتباطات : نمونه موردي سازمان تآمين اجتماعي كشور
225
بهينه سازي و تحليل راندمان و ضريب اخذ گرما در كلكتورهاي خورشيدي
226
بهينه سازي و تحليل نيرويي بوسيله نرم افزار Araqus و ساخت نمونه چوبي پاي مصنوعي
227
بهينه سازي و تسطيح منابع پروژه هاي ساخت با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت
228
بهينه سازي و تعيين مسير چاههاي نفت در حفاري جهتدار با در نظر گرفتن پارامترهاي مكانيكي
229
بهينه سازي و تنظيم موقعيت نقطه فرود پرتابه حامل نهال روي زمين
230
بهينه سازي و جلوگيريي از كاويتاسيون اينديوسر پمپ گريز از مركز
231
بهينه سازي و چيدمان و استقرار تسهيلات در كارگاههاي عمراني
232
بهينه سازي و روش ساخت تله بخارهاي ترموديناميكي با مزيتهاي داخل كشور
233
بهينه سازي و ساخت آنتن مايكرواستريپ دو پلاريزه
234
بهينه سازي و ساخت دستگاه ايجاد گرداب
235
بهينه سازي و شبيه سازي شرايط حذف همزمان رنگهاي بروموكرزول سبز و آئوزين B با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي تثبيت شده بر روي كربن فعال و استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و اسانس گياه آب ليله به منظور خاصيت ضد باكتري و بررسي آنها با DNA
236
بهينه سازي و شبيه سازي مسيريابي استاتيكي واقعي در شبكه هاي نوري با مسيريابي به تفكيك طول موج
237
بهينه سازي و شبيه سازي واحد شيرين سازي گاز طبيعي
238
بهينه سازي و طراحي اجزاء سيستم خط رنگ
239
بهينه سازي و طراحي تونل دود
240
بهينه سازي و طراحي چاه و سيستم جمع آوري سطحي
241
بهينه سازي و طراحي روش اسكن x-ray براي كنترل ابعادي و عيب يابي اتوماتيك قطعات متقارن پر تيراژ
242
بهينه سازي و طراحي سيستم روسازي بتني خطوط راهآهن سريع السير بين شهري در ايران بر اساس نمونه هاي متداول ا
243
بهينه سازي و طراحي سيستم همزن مناسب جهت حوضچه هاي كشت باز ريزجلبك براي توليد بيودبزل
244
بهينه سازي و طراحي هندسي چاه هاي حرارتي ريزمقياس دو طبقه با تمركز بر ديواره هاي موجي شكل
245
بهينه سازي و طراحي و ساخت كاسه تغذيه كننده ارتعاشي (VBF)
246
بهينه سازي و كاهش آلاينده ها در خودروهاي گاز سوز
247
بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت در موتورهاي گازسوز حمل و نقل عمومي تهران (LpG-CNG)
248
بهينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيدو اتيلن داي امين تترا استيك اسيد
249
بهينه سازي و كنترل پارامترهاي موثر بر ريخته گري ماسه اي آلياژ A۳۵۶.۰ آلومينيم
250
بهينه سازي و كنترل سيستم نگهدارنده فعال موتور جهت بهبود رفتار ارتعاشي خودرو
251
بهينه سازي و كنترل عملكرد حرارتي كلكتور خورشيدي
252
بهينه سازي و مدل سازي مدار آسياي گلوله اي ثانويه كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
253
بهينه سازي و مدلسازي سيستمهاي توليد همزمان توان، و واحدهاي محلي (CCHP) گرمايش و سرمايش شيرين سازي آب
254
بهينه سازي و مدلينگ استخراج ژلاتين خوراكي از ضايعات مرغ به روش اسيدي
255
بهينه سازي و مديريت و برنامه ريزي تخت هاي بيمارستان
256
بهينه سازي و مسائل حمل و نقل در معادن روباز
257
بهينه سازي و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي ابر ساختار
258
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي توليد يك سورفكتانت زيستي جديد در فرمانتور آزمايشگاهي
259
بهينه سازي و معتبرسازي روش مشتق سازي و ريزاستخراجي جديد به همراه كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتري جرمي جهت استخراج واندازه گيري آكريل آميد در نان
260
بهينه سازي و مقايسه خودروي سمند در دو حالت گاز سوز و بنزيني
261
بهينه سازي و مقايسه ي روش هاي آماده سازي فلزات سنگين ( Ni, V, Fe ﴾ در رسوبات خليج فارس و اندازه گيري آنها به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
262
بهينه سازي و مميزي انرژي در صنايع پتروشيمي
263
بهينه سازي و هم جوشي تصاوير حاصل از اسكن هاي SPECT,MRI مغز بيماران با استفاده از روش هاي پردازش تصوير و مقايسه نتايج با داده هاي تجربي
264
بهينه سازي واحد پالايش بنزول كارخانه ذوب آهن اصفهان به منظور رفع تنگناهاي آن
265
بهينه سازي واحد توليد آكريلونيتريل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
266
بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز و طراحي پايه واحد صنعتي آن
267
بهينه سازي واحد گاز مايع پالايشگاه اصفهان درراستاي رفع تنگناهاي موجود و بهبود كيفيت محصولات
268
بهينه سازي واحد هاي ذخيره سازي در شبكه هوشمند
269
بهينه سازي واكنش توليد روغن دي آسيل گليسرول از روغن گلرنگ توسط گليسروليز آنزيمي با استفاده از طرح RSM
270
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيون هاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي ...به عنوان عامل كمپلس واستخراج نقطه ابري با سور فكتانت آنيوني ﴿ سديم دودسيل سولفات﴾
271
بهينه سازي وبررسي تغليظ واندازه گيري برخي كاتيونهاي فلزي با استفاده از استخراج نقطه ابري باكمك سورفاكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات )
272
بهينه سازي ورق از جنس ماده هدفمند با لايه اي حاوي سيم هاي حافظه دار بر مبناي ارتعاشات آزاد
273
بهينه سازي ورق هاي كامپوزيتي تحت بار ضربه اي به كمك الگوريتم ژنتيك
274
بهينه سازي ورقهاي چندلايه با لايه هاي پيزوالكتريك تحت بارهاي استاتيكي
275
بهينه سازي وزن بدنه فولادي كشتي در مقطع مياني با استفاده از الگوريتم ژنتيك و تاثيرات آن بر شاخص طراحي بهره وري انرژي
276
بهينه سازي وزن پوسته هاي كامپوزيتي با استفاده از برقراري ارتباط بين دو نرم افزار تحليگر بهينه ساز
277
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزار انسيس
278
بهينه سازي وزن سازه اي يك شناور تندرو با تعريف مجدد المان هاي تشكيل دهنده به وسيله نرم افزارansys
279
بهينه سازي وزن صفحات كامپوزيتي تحت بار پين
280
بهينه سازي وزن ورقهاي كامپوزيتي اليافي تحت اثر بارهاي عمود بر سطح
281
بهينه سازي وزني پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با استفاده از روش اجزاء محدود
282
بهينه سازي وسيله پرتابي
283
بهينه سازي وضعيت نمايش آثار در موزه كليساي وانك اصفهان
284
بهينه سازي وطراحي تقويت كننده هاي كسكد تاشده برپايه يك روش تحليلي با استفاده ازالگوريتم چند هدفه گروه ذرات ﴿MOPSO)
285
بهينه سازي ومدل سازي فرآيند جوش GMAW بااستفاده از تركيب نانو ذرات اكسيد تيتانيوم وكروم
286
بهينه سازي ومدلسازي حذف مواد آلاينده از محيطهاي آبي با استفاده از جذب سطحي كربن فعال
287
بهينه سازي ياتاقان كشويي پاكتدار با استفاده از روش حجم محدود و شبكه هاي عصبي
288
بهينه سازي ياتاقان هيدرواستاتيكي كف گرد
289
بهينه ‏سازي يادگيري فرهنگ واژگان تمايزي براي بازنمايي تنك با كمك يادگيري نگاشت غيرخطي
290
بهينه سازي يك OCR فارسي با استفادهاز الگوريتم هاي ژنتيكي
291
بهينه سازي يك پردازنده ريسك همگام با طراحي واحد اجرايي آن به صورت ناهمگام
292
بهينه سازي يك پروتكل ارتباطي با قابليت احراز اصالت در شبكه هاي اتوماسيون صنعتي متحرك
293
بهينه سازي يك سيستم PVT-CHP داراي ذخيره ساز، جهت بهره وري الكتريكي و گرمايشي بر اساس الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه پيشرفته
294
بهينه سازي يك طبقه كمپرسور محوري نسبت به پارامترهاي جريان
295
بهينه سازي يك فيلتر هيبريد قدرت براي كاهش توان ظاهري مبدل
296
بهينه سازي يك مدل يكپارچه جهت افزايش توليد از ميادين نفتي تحت فرازآوري مصنوعي با گاز محدود
297
بهينه سازي يك مرحله از يك توربر ماشين نسبت به پارامترهاي ايروديناميكي و مكانيكي
298
بهينه سازي يك مسئله مكانيابي ضد پوشش
299
بهينه سازي يك مساله مكان يابي مجدد درشرايط عدم قطعيت
300
بهينه سازي، شبيه سازي و ساخت SWR Meter به روش پل مقاومتي
301
بهينه سازي، مدلسازي و ساخت پره ميكرو توربين آبي اگنيو
302
بهينه سازيسيستم هايCCHP با استفاده از روش ماكزيمم مستطيل
303
بهينه ساي چند هدفه قابليت دسترسي سيستم ها با تخصيص اجزاي مازاد در شرايط خطي بودن و غير خطي بودن محدوديت ها
304
بهينه صسازي الگوريتم زمانبندي تعادل باردرسيستم هاي چند عاملي توزيع شده .
305
بهينه صسازي و بررسي تغليظ و اندازه صگيري برخي كاتيون صهاي فلزي با استفاده از ليگاند سنتزي )dicarbothioamide-1,2-diphenylhydrazine-N1,N2( به عنوان عامل كمپلكس و استخراج نقطه ابري با سورفكتانت آنيوني ( سديم دودسيل سولفات ).
306
بهينه كاوي بر مبناي مدل CAF براي ارتقاء سطح خدمات مطالعه موردي شعب بانك تجارت شهر زنجان
307
بهينه كردن آزمون عمر شتابيده تنش گام به گام براي داده‌هاي سانسور شده
308
بهينه كردن پارامتر هاي پردازشي داده هاي لرزه اي در محيط هاي پلاستيك در يكي از ميدان هاي فروافتادگي دزفول
309
بهينه كردن پارامترهاي عمليات حرارتي در آلياژ A356 (همراه با Sr و بدون Sr) توليد شده به روش نيمه جامد همزدن مكانيكي
310
بهينه كردن خواص مكانيكي چدن داكتيل به روش In Mold با توجه به افزودن عناصر آلياژي
311
بهينه كردن راهنماي توليد نخ دو رشته اي در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني با تغذيه فتيله با استفاده از روش Hunter and Box
312
بهينه كردن رنگرزي پلي استر با مواد رنگزاي فلورسنتي به منظور توليد كالايي با قابليت ديده شدن زياد
313
بهينه كردن سنتز سيليكا سولفوريك اسيد و كاربرد آن در تبديل گروههاي عاملي و همچنين بررسي واكنشهاي فريدل - كرافتس توسط دي فسفر پنتوكسيد تثبيت شده روي آلومينا
314
بهينه كردن سيستم هاي انتقال آب شهري با توجه به هد فشار و ضريب زبري لوله
315
بهينه كردن فاصله ستون سنگي بين مغار نيروگاه و مغار ترانسفورماتور در طرح نيروگاه زيرزميني سد بختياري با استفاده از روش عددي
316
بهينه كردن ورودي فن لانه سنجابي
317
بهينه كردن يك سيكل تركيبي با منبع حرارتي اضافي
318
بهينه نمودن تفسير لرزه نگاري با استفاده از مدل سازي پيشرو در يكي از مناطق جنوب غربي ايران
319
بهينه نمودن شرايط عملياتي سيستم غشائي اولترافيلتراسيون براي شفاف سازي آب هويج
320
بهينه و پياده سازي مبدل تمام پل سوئيچ شونده در ولتاژ و جريان صفر ZVZCS به كمك رزونانس سري
321
بهينه يابي اتوماتيك جابجائي عناصر سوخت راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي
322
بهينه يابي اقتصادي سيستم هيبريدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز در ايران: مورد مطالعه استان اصفهان
323
بهينه يابي الگوي توده گذاري بلوك هاي شهري با رويكرد سيستمي
324
بهينه يابي پارامترهاي سيستم تعليق خودرو با استفاده از الگوريت ژنتيك
325
بهينه يابي پارامترهاي طراحي سيستم كنترل سوخت موتور توربوجت
326
بهينه يابي پنجره هاي هواگذر در يك واحد آموزشي در شهركرد
327
بهينه يابي تركيبي شعاعي مسائل سازه اي با در نظر گرفتن قيود فركانسي
328
بهينه يابي تيرهاي پيش تنيده ساده و وصله اي در پلها با در نظر گرفتن طول عمر مفيد سازه
329
بهينه يابي چاه نوري با رويكرد يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي روشنايي نور روز و تهويه طبيعي شناوري در ساختمان‌هاي مسكوني با پلان عميق- نمونه موردي شهر تهران
330
بهينه يابي چليك هاي دولايه با استفاده از الگوريتم هاي RO, IRO, PSO, DPSO
331
بهينه يابي چيدمان فضايي در فضاي داخلي با استفاده از شبيه سازي جمعيت ( مطالعه موردي : لابي اصلي ايستگاه راه آهن تهران )
332
بهينه يابي حجم كلي ساختمان در جهت كاهش مصرف انرژي با توجه به راهكارهاي اقليمي (نمونه موردي شهر ايلام)
333
بهينه يابي حمل و نقل گازوئيل ( نفت گاز) از پالايشگاه ها و مبادي ورودي كشور به انبارهاي اصلي شركت ملي نفت ايران
334
بهينه يابي خرپاها با استفاده از الگوريتم ژنتيك و روش جبري نيروها
335
بهينه يابي خرپاهاي دو لايه فضا كار مهار شده توسط كابل با الگوريتم هاي فراكاوشي
336
بهينه يابي دبي و دماي بخار تزريقي در مخازن نفت سنگين با مكانيزم ريزش ثقلي به كمك بخار(SAGD)
337
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
338
بهينه يابي روش آب بندي در مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
339
بهينه يابي سازه هاي صنعتي با استفاده از روش هاي فراابتكاري
340
بهينه يابي سيستم كلكتور آب گرم خورشيدي
341
بهينه يابي شبكه هاي تك لايه اي با روشهاي الاستيك و پلاستيك
342
بهينه يابي شكل گنبد هاي تاريخي آجري ايراني تحت بارهاي ثقلي
343
بهينه يابي طراحي و ساخت اسپول و اسليو شير كنترل دبي سوخت
344
بهينه يابي فشار زيركشها ديگ رهيت در سيكل ايده آل نيروگاه
345
بهينه يابي فينهاي حلقوي
346
بهينه يابي كنترل فعال سازه ها با روش الگوريتم ژنتيك
347
بهينه يابي گشتاور سنكرون در حالت پايدار موتورهاي القايي سنگرون ابر رسانايي بر حسب جريان هاي بحراني
348
بهينه يابي مجموعه اي در نگاشت هاي مجموعه مقدار
349
بهينه يابي مهندسي ابعاد مقاطع پيش ساخته بتني تونل هاي با اجراي مكانيزه به روش الگوريتم بهينه يابي ازدحام ذرات PSO
350
بهينه يابي مهندسي ابعاد مقاطع پيش ساخته بتني تونل هاي بااجراي مكانيزه به روش الگوريتم بهينه يابي ازدحام ذرات PSO
351
بهينه يابي موقعيت ميراگرها در سازه هاي مجاور با روش PSO
352
بهينه يابي نحوه استقرار خطوط لوله انتقال فراساحلي بر روي بستر دريا با توجه به نيروهاي وارد بر آن
353
بهينه يابي يكپارچه و منطقه اي عرضه ي گاز و برق استان اصفهان
354
بهينه يازي سلولهاي خورشيدي سيليسيمي پيوند p-n , Optimization of silicon solar cell p- n
355
بهينه‌ سازي استفاده از خمير كربن به‌ عنوان الكترود مقابل در سلول خورشيدي پروسكايت
356
بهينه‌ سازي پارامترهاي مؤثر در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي با الگوريتم شبكه ‌ي عصبي
357
بهينه‌ سازي جواب مسئله‌ي تخصيص مقادير ويژه براي سيستم‌هاي زمان گسسته
358
بهينه‌ سازي چندهدفه‌ي اندازه و توپولوژي سازه‌هاي فضاكار تخت دو لايه
359
بهينه‌ سازي و انتخاب تامين ‌كننده در يك زنجيره ‌تامين چند سطحي- چند محصولي با رويكرد VRP
360
بهينه‌‌سازي انرژي شبكه‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با استفاده از بازيابي انرژي
361
بهينه‌سازي ابعاد و لايه‌چيني‌هاي ترميم‌هاي كامپوزيتي در صفحات آلومينيومي با در نظر گرفتن خرابي پيش‌رونده‌ي ترميم در شرايط مودهاي مختلط شكست
362
بهينه‌سازي استوار براي مسئله مكان‌يابي پوششدهي ماكزيمم وابسته به زمان آمبولانس، با در نظر گرفتن هزينه‌هاي مكان‌يابي و مكان‌يابي مجدد در سيستم سرويس‌دهي چند دوره‌اي
363
بهينه‌سازي استوار و شبيه‌سازي سبد سهام چنددوره‌اي
364
بهينه‌سازي استوكستيك بهره‌برداري از مخازن سطحي با استفاده از يادگيري تقويتي
365
بهينه‌سازي اگزرژي – اقتصادي نمك‌زدايي با روش تركيبي اسمز معكوس و تقطير چندمرحله‌اي با استفاده از انرژي خورشيد و باد
366
بهينه‌سازي اگزرژي- اقتصادي نيروگاه زباله‌سوز پسماند جامد به انرژي با استفاده از الگوريتم تكامل يافته تجمع ذرات
367
بهينه‌سازي الگوريتم تشخيص حروف فارسي براي پياده‌سازي بر روي FPGA
368
بهينه‌سازي الگوريتم توازن بار و مهاجرت در محيط گريد
369
بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي بازشناسي گفتار و گوينده براي اجرا بر روي سخت‌افزارهاي با حافظه و قدرت پردازشي محدود
370
بهينه‌سازي الگوي جانمايي و هندسه‌ي چاه‌ها در ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي تكاملي
371
بهينه‌سازي انتخاب خودروهاي اتفاقات در سيستم‌هاي توزيع انرژي با اهداف زيست‌محيطي، اقتصادي و دستيابي به حداكثر قابليت اطمينان به روش ماركوف
372
بهينه‌سازي انتخاب سرويس‌هاي وب در جريان‌هاي كاري پيچيده
373
بهينه‌سازي انتخاب سطوح مبنا در قطعات تراشكاري با استفاده از چارت تلرانس دو بعدي
374
بهينه‌سازي اندازه و توپولوژي سازه‌هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي نهنگ اصلاح‌شده توسط ماشين‌هاي ياخته‌اي
375
بهينه‌سازي انرژي انتقالي به مته با حذف لرزش رشته حفاري
376
بهينه‌سازي بدنه شناور پلنينگ براي حصول به درياماني مطلوب در درياي مواج منظم
377
بهينه‌سازي برنامه حمل فرآورده‌هاي نفتي با خط لوله
378
بهينه‌سازي برنامه‌ريزي مسدودي از طريق زمانبندي پروژه‌هاي نگهداري‌ و‌ تعمير خطوط ‌ريلي و تخصيص ماشين‌آلات مكانيزه
379
بهينه‌سازي بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برقابي تحت تاثير تغيير اقليم
380
بهينه‌سازي بهره‌برداري زمان واقعي از سيستم مخازن آبي با اهداف برقابي و تأمين آب
381
بهينه‌سازي بهره‌برداري سيستم‌هاي توزيع برق به منظور افزايش تاب‌آوري در برابر مخاطرات با در نظر گرفتن توليدات پراكنده، پاسخگويي بار و جزيره‌سازي
382
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي انفجار جهت ارائه الگوي بهينه در معدن سنگ آهك نرداغي
383
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي حفّاري حفره‌ي "2/1-17 ميدان نفتي مارون واقع در جنوب غربي ايران
384
بهينه‌سازي پارامتر‌هاي شكل‌دهي نانوكامپوزيت اسپينل آلومينات منيزيم و نيتريد سيليسيم تف‌جوشي شده به روش پلاسماي جرقه‌اي و مشخصه‌يابي خواص اپتيكي و مكانيكي آن
385
بهينه‌سازي پارامترهاي ارگونومي به‌منظور كاهش صدمه سرنشين با شبيه‌سازي مدل چندجسمي در تصادف از جلو
386
بهينه‌سازي پارامترهاي فرايند اكستروژن با كمك الگوريتم ژنتيك
387
بهينه‌سازي پارامترهاي كاواك ليزرهاي فيبري دوغلافه و بررسي پارامترهاي موثر
388
بهينه‌سازي پارامترهاي موثر در روش انعقاد الكتريكي براي حذف رنگزا از فاضلاب
389
بهينه‌سازي پارامترهاي هندسي انباره اگزوز يك خودروي سواري جهت كاهش نويز جريان خروجي
390
بهينه‌سازي پذيرش جزئي توربين‌هاي ضربه‌اي فراصوت
391
بهينه‌سازي پورتفوي مشتريان با پيش‌بيني ايستايي و پويايي رفتار مشتري
392
بهينه‌سازي پيش فرم جهت كاهش ضايعات براي آهنگري بسته داغ يك قطعه فولادي به روش اجزا محدود و الگوريتم ژنتيك
393
بهينه‌سازي تبادل اطلاعات در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با محدوديت مصرف انرژي به روش مدل‌سازي پتري‌نت
394
بهينه‏‌سازي تجربي و عددي محل تزريق پلاستيك در يك مخزن استوانه‏اي دوتكه
395
بهينه‌سازي ترمز تركيبي سيستم ترمز لكوموتيو بر اساس كاهش مسافت ترمزي
396
بهينه‌سازي تصميم گيري در توسعه طرح هاي سرمايه گذاري مربوط به مديريت مخازن تحت شرايط عدم قطعيت اقتصادي
397
بهينه‌سازي تصميمات اعضاي زنجيره تأمين محصولات تازه در بازار ساخت‌يافته و آزاد با در نظر گرفتن مكانيسم‌هاي انگيزشي (مطالعه موردي: پايانه صادراتي گل و گياه مازندران)
398
بهينه‌سازي تصميمات نگهداري و تعميرات براي يك سيستم چندمولفه‌اي پيچيده با خرابي‌هاي پنهان و آشكار
399
بهينه‌سازي تعداد و موقعيت تردد شمارهاي ثابت ترافيكي به‌منظور بهنگام‌سازي ماتريس مبداء- مقصد سفر در شبكه‌ حمل‌و‌نقل شهري
400
بهينه‌سازي تكميل چاه‌هاي ميدان دارخوين جهت كنترل ته‌نشيني آسفالتين
401
بهينه‌سازي توأم سياست‌هاي خريدار و فروشنده در يك سيستم توليد-موجودي
402
بهينه‌سازي توابع عضويت كنترل‌كننده فازي كوادروتور توسط روش‌هاي مشتق‌پايه و ملهم از طبيعت
403
بهينه‌سازي توپولوژي جاذب انرژي تحت بارگذاري ضربه‌اي عرضي به كمك الگوريتم HCA اصلاح‌شده
404
بهينه‌سازي توزيع ذرات در نانوكامپوزيت AZ31/AL2O3 با هدف بهبود رفتار مكانيكي
405
بهينه‌سازي توليد زيستي نانو كامپوزيت سولفيد كادميوم - دياتوميت و بررسي تأثير فوتوكاتاليستي محصول در تصفيه پساب
406
بهينه‌سازي توليد نانوذرات كلوئيدي سيليكا از پرليت و پودرشيشه
407
بهينه‌سازي توليد يك ميدان نفتي تحت شرايط توليد ذرات سازندي
408
بهينه‌سازي جاذب انرژي جدار نازك در فضاي متغيرهاي معين و نامعين، تحت بارگذاري مايل سه‌بعدي
409
بهينه‌سازي جداسازي و تعيين مقدار همزمان تعدادي از علف‌كش‌ها به روش كروماتوگرافي مايع شبه مايسلي و بهينه‌سازي پيش‌تغليظ و استخراج آنها با جاذب كربن مزومتخلخل و روش استخراج فاز جامد پخشي ميكرو با قرص جوشان
410
بهينه‌سازي جريان كار ابر در گام ساخت با توجه به تكنيك هاي خوشه بندي و الگوهاي اجرا
411
بهينه‌سازي جريان نشتي نوك پره‌هاي توربين محوري به روش ايجاد اسكوئيلر و خنك‌كاري لايه‌اي
412
بهينه‌سازي چند هدفي سيستم تعليق محصول اصلي پلتفرم ملي با استفاده از نرم افزار Adams و الگوريتم NSGA II
413
بهينه‌سازي چند‌هدفه چيدمان بلوك‌هاي مجتمع مسكوني در مراحل اوليه‌ي طراحي با هدف افزايش نظارت پذيري و محرميت
414
بهينه‌سازي چندراهه ورودي يك موتور احتراق داخلي با هدف بهبود بازده حجمي آن
415
بهينه‌سازي چندهدفه در زنجيره‌تامين سبز
416
بهينه‌سازي چندهدفه‌ي مديريت تقاضاي آب به روش برنامه‌ريزي آرماني– مطالعه موردي: حوضه‌ي آبريز زاينده رود
417
بهينه‌سازي چندهدفي محور نانوكامپوزيتي تقويت‌شده توسط نانولوله‌هاي كربني
418
بهينه‌سازي چيدمان تسهيلات در صنايع فرآيندي تحت شرايط عدم‌قطعيت با ملاحظات ريسك (مطالعه موردي؛ فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي)
419
بهينه‌سازي چيدمان كارگاه‌هاي ساختماني با در نظر گرفتن جنبه‌هاي ايمني و زيست‌محيطي
420
بهينه‌سازي خواص تريبولوژي پوشش نيكل-بور الكترولس به كمك تغيير تركيب شيميايي حمام
421
بهينه‌سازي خواص مكانيكي فولادهاي ماريجينگ C300 و T300 از طريق پيرسازي به روش سريع
422
بهينه‌سازي خودكار تأخير در مدارهاي ديجيتال تركيبي بر اساس روش تلاش منطقي
423
بهينه‌سازي خودكار و هم‌زمان توپولوژي سيستم‌هاي چندحوزه‌اي دوبعدي يكپارچه با استفاده از الگوريتم جبهه پيشتاز
424
بهينه‌سازي دسته‌موتور EF7-TC براي بهبود رفتار نوفه – ارتعاشات – لرزش موتور
425
بهينه‌سازي دنباله تحريك بينايي در يك واسط مغز-رايانه مبتني بر پتانسيل‌هاي برانگيخته بينايي مدوله‌شده در كد
426
بهينه‌سازي راندمان عمليات خاكي با استفاده از شبيه‌سازي گسسته
427
بهينه‌سازي راندمان عمليات خاكي با استفاده ازشبيه‌سازي گسسته
428
بهينه‌سازي رفتار خوردگي-رفتگي فولاد ساده كربني از طريق اعمال پوشش كاربيد كروم با روش نفوذ فعال حرارتي
429
بهينه‌سازي رو سازه‌ي پل‌هاي بتني پس كشيده پيش‌ساخته قطعه‌اي با مقاطع جعبه‌اي و اجراي طره‌اي متعادل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
430
بهينه‌سازي روش ميخ‌گذاري در گودبرداري با تغيير در زاويه ميخ‌ها
431
بهينه‌سازي روش‌هاي موجود در طراحي مدارهاي منطقي تركيبي
432
بهينه‌سازي زمان جرقه‌زني موتور وانكل دو سيلندر
433
بهينه‌سازي زمان سفر مورد انتظار با استفاده از اطلاعات بهنگام در شبكه‌هاي تصادفي وابسته به زمان
434
بهينه‌سازي زمان مهاجرت ماشين مجازي در ارتباطات خودمجازي‌ساز I/O
435
بهينه‌سازي زمان‌بندي ارسال‌ها مبتني بر پروتكل لايه دسترسي IEEE 802.15.4e TSCH در كاربردهاي اينترنت اشياء
436
بهينه‌سازي زنجيره تامين پلاكت خون با رويكرد VMI با در نظر گرفتن ارتباط بين بيمارستان‌ها
437
بهينه‌سازي ساختار ژيروسكوپ MEMS مناسب كاربرد خودرويي
438
بهينه‌سازي ساختار ژيروسكوپ MEMS مناسب كاربرد خودرويي
439
بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري بر اساس ارزش در معرض ريسك با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورعسل
440
بهينه‌سازي سبدسهام برمبناي مدل بلك - ليترمن با در نظر گرفتن ديدگاه سرمايه‌گذار به صورت اعداد فازي
441
بهينه‌سازي ستون C خودروي هاچ‌بك در برخورد از عقب با روش تركيبي DOE-ACO
442
بهينه‌سازي سخت‌كننده‌هاي طولي در تيرورق‌ها
443
بهينه‌سازي سناريومحور سبد سهام با ارزش تحت ريسك آنتروپيك
444
بهينه‌سازي سنتز هيدروترمال هگزافريت استرانسيوم براي جذب امواج الكترومغناطيسي در محدوده GHZ12-8
445
بهينه‌سازي سيستم تصفيه پساب صنعت پالايشگاه گاز پارس جنوبي
446
بهينه‌سازي سيستم تصفيه پساب صنعتي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي
447
بهينه‌سازي سيستم تعليق جلو خودروي تندر 90 جهت استفاده در پلتفرم كلاس B
448
بهينه‌سازي سيستم نگهداري مغار نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه‌بيشه با مقايسه نتايج مدلسازي عددي و داده‌هاي حاصل از ابزاردقيق
449
بهينه‌سازي سيستم هاي قابليت اطمينان تحت اجزاء تعميرناپذير بااستفاده از الگوريتم تكاملي چند هدفه
450
بهينه‌سازي سيستم‌هاي تقطير چندجزئي از لحاظ مصرف انرژي
451
بهينه‌سازيِ شبيه‌سازيِ برنامه توليد با استفاده از الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي : كارخانه كاشي گلديس)
452
بهينه‌سازي شكل نگهدارندۀ پرخوران موتور ديزل ملي تحت بارهاي ايستايي و حرارتي با قيد ارتعاشي
453
بهينه‌سازي شمع در پايدارسازي گود
454
بهينه‌سازي طراحي حين اجرا با استفاده از نتايج تحليل برگشتي (مطالعه موردي تونل زرين)
455
بهينه‌سازي طراحي سازه جكت سكوي فراساحلي با در نظر گرفتن خستگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
456
بهينه‌سازي طراحي لرزه‌اي بر اساس عملكرد سازه در سطوح خطر مختلف با استفاده از روش زمان دوام
457
بهينه‌سازي طراحي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزنه با اهداف برقابي و تأمين آب: مطالعه موردي حوضه كرخه
458
بهينه‌سازي ظرفيت در سامانه‌هاي چند آنتني انبوه همبسته فضايي با ساختار مبدل آنالوگ به ديجيتال تركيبي
459
بهينه‌سازي عمليات دروازه در پايانه‌‌هاي كانتينري دريايي، مبتني بر تحليل مسأله تراكم دروازه و هزينه انتظار كشنده‌ها؛ مطالعه موردي: بندر شهيد رجائي
460
بهينه‌سازي فرآيند تصفيه آب در كارخانه‌هاي سنگ ساختماني با استفاده از آناليز پساب كارخانه و تصحيح روش فلوكولاسيون
461
بهينه‌سازي فرآيند تف‌جوشي انتخابي بستر پودر به‌وسيله‌ ليزر (SLS) به منظور دستيابي به توزيع دماي يكنواخت در سطح بستر پودر
462
بهينه‌سازي فرآيند توليد LNG
463
بهينه‌سازي فرآيند حل‌سازي يك نوع سنگ معدن اكسيده مس داخلي
464
بهينه‌سازي فرآيند سازماندهي منابع انساني در مجموعه‌اي از پروژه‌هاي عمراني
465
بهينه‌سازي فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي به منظور بهبود مقاومت سايشي فولاد DIN 1.2344
466
بهينه‌سازي فرآيندي و اقتصادي جداسازي بوتانول از محصولات تخميري توليد استن، بوتانول و اتانول از پسماندهاي جامد شهري توسط نرم‌افزار ®Aspen Plus
467
بهينه‌سازي فرايندهاي ايمني در پروژه‌هاي ساخت‌وساز
468
بهينه‌سازي قابليت اطمينان در سيستمهاي پيچيده همراه با انتخاب نوع استراتژي افزونگي
469
بهينه‌سازي قابليت اطمينان در طراحي مجدد محصول با آناليز حالات بالقوه خرابي در شرايط محدوديت بودجهبا استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي
470
بهينه‌سازي قابليت اطمينان سيستم در پروژه‌هاي ساختماني با استفاده از نظريه قابليت اطمينان
471
بهينه‌سازي قابليت اعتماد سيستم‌ها با امكان تخصيص استراتژي مختلط پشتيبان و استفاده از قطعات غير يكسان
472
بهينه‌سازي قلب راكتورهاي مدولار كوچك با استفاده از مشخصه‌هاي منحصربه‌فرد اين نوع راكتورها و الگوريتم بهينه‌سازي فاخته
473
بهينه‌سازي كارايي با استفاده از تحليل پوششي داده‌هاي دومرحله‌اي با رويكرد بازي استكلبرگ و برنامه‌ريزي آرماني
474
بهينه‌سازي كاربري دوربين‌هاي نظارت تصويري و كنترل سرعت در شبكه‌هاي جاده‌اي
475
بهينه‌سازي كشت درون شيشه‌اي برخي پايه‌هاي پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از جوانه جانبي و انتهايي
476
بهينه‌سازي كمبر و گام پروانه CRP دريايي
477
بهينه‌سازي كنترل بدون‌ حسگر موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با روش پيش‌بين فازي
478
بهينه‌سازي كنترل بدون‌حسگر موتور مغناطيس دائم بدون جاروبك با روش پيش‌بين فازي
479
بهينه‌سازي كنترلر فازي با استفاده از تكنيك الگوريتم ازدحام ذرات در يك سيستم هيبريدي تجديدپذير.
480
بهينه‌سازي كيفيت تجربه سرويس‌هاي تركيبي آگاه از زمينه در محيط محاسبات فراگير
481
بهينه‌سازي گذردهي در سيستم رله‌اي چندكاربره مبتني بر ارسال بي‌سيم و همزمان اطلاعات و توان
482
بهينه‌سازي گروه ذرات همبسته
483
بهينه‌سازي گشتاور كمكي فرمان برقي خودروي سواري با شناسايي الگوي رفتار راننده
484
بهينه‌سازي محدوده نهايي معدنكاري زيرزميني براي روش تخريب در طبقات فرعي-معدن چهارگنبد
485
بهينه‌سازي محل الكترودها جهت تحقق يك واسط مغز_رايانه كارآمد براي كاربران مختلف مبتني بر پتانسيل‌هاي برانگيخته‌ي بينايي حالت دائمي
486
بهينه‌سازي محيط كشت و تنظيم كننده‌هاي رشد گياهي (اكسين و سيتوكنين) بر پرآوري و ريشه‌زايي گل مغربي
487
بهينه‌سازي مدل برنامه‌ريزي توليد چند سطحي با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي توليد سلسله مراتبي فازي
488
بهينه‌سازي مدل‌هاي تصميم‌گيري در مديريت زنجيره‌ي تامين با توابع هدف چندگانه با استفاده از روش خط افق
489
بهينه‌سازي مديريت انرژي در ريزشبكه هوشمند بر اساس مينيمم سازي هزينه توليد و مسائل كيفيت توان
490
بهينه‌سازي مديريت طيف در شبكه‌هاي موردي راديوشناختي
491
بهينه‌سازي مديريت هوشمند برخط انرژي ريزشبكه در حضور سيستم ذخيره‌ساز تلمبه ذخيره‌اي
492
بهينه‌سازي مسئله برنامه‌ريزي تشكيل و مسيردهي قطارهاي باري با استفاده از رويكرد بهينه‌سازي استوار در برنامه‌ريزي فازي
493
بهينه‌سازي مسير آب داخل بلوك سيلندر موتور M16-GD
494
بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي توليد اتانول زيستي از بيومس (زيست توده)
495
بهينه‌سازي مصرف انرژي الكتريكي و الكترود مصرفي در فرآيند انعقاد الكتريكي (EC) براي حذف رنگزاي قرمز اسيدي 18
496
بهينه‌سازي مصرف سديم سيانيد در فرايند سيانوراسيون كانسنگ طلاي موته با اعمال پتانسيل خارجي
497
بهينه‌سازي منيفولد هواي ورودي موتور M16-GD به منظور افزايش بازده حجمي موتور و ارايه طرح منيفولد طول متغير
498
بهينه‌سازي موج‌شكن‌هاي توده سنگي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
499
بهينه‌سازي موقعيت‌ ياتاقان‌هاي خط شفت براي پروسه هم‌محورسازي با احتساب تغيير شكل سازه شناور در حالات مختلف بارگيري
500
بهينه‌سازي ميكروكانال سه‌قسمتي دولايه‌اي جاذب حرارت
501
بهينه‌سازي نسبت دنده‌هاي جعبه‌دنده به منظور بهبود مصرف سوخت، آلايندگي و عملكرد خودرو
502
بهينه‌سازي نقاط اتصال سيستم اگزوز جهت كاهش ارتعاشات در طرح پلتفرم ملي
503
بهينه‌سازي هزينه چرخه عمر سازه‌هاي فولادي مقاوم شده با ميراگرهاي ويسكوالاستيك با لحاظ اثر پارامترهاي تصادفي
504
بهينه‌سازي هزينه موج‌شكن‌هاي سنگريزه‌اي با استفاده از مدل GAMS و الگوريتم ژنتيك
505
بهينه‌سازي هم‌زمان توان مصرفي و شاخص‌هاي ديناميكي حركت يك خودرو شني‌دار در مانور‌هاي برون‌جاده‌اي
506
بهينه‌سازي همزمان ترافيك و داده انتقالي در كنترل ترافيك شهري
507
بهينه‌سازي همزمان مسئله بارگذاري محصولات و مسيريابي وسايل حمل - مطالعه موردي
508
بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي
509
بهينه‌سازي همزمان موجودي قطعات يدكي و نگهداري و تعميرات سيستم‌هاي زوال‌پذير با رويكرد پيشبينانه
510
بهينه‌سازي همزمان نگهداري و تعميرات و موجودي چندمكاني قطعات يدكي براي سيستم‌هاي زوال‌پذير با لحاظ تعمير كامل و ناكامل
511
بهينه‌سازي هورمون رشد انساني نوتركيب در لاكتوكوكوس لاكتيس وانتقال آن به حيوان آزمايشگاهي
512
بهينه‌سازي و ارزيابي فني اقتصادي فرآيند ليچينگ اسيدي - بازي آلونيت تايكند با لحاظ استحصال محصولات فرعي
513
بهينه‌سازي و به‌كارگيري EMD براي آشكارسازي مؤلفه‌هاي شناختي سيگنال مغز در داده‌هاي دروغ سنجي
514
بهينه‌سازي و پياده‌سازي امكانات تضمين كيفيت خدمات سرويس VPLS در بستر شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
515
بهينه‌سازي و ساخت سامانه‌ي توليد نخ نانو‌ليفي به روش الكتروريسي
516
بهينه‌سازي و طراحي آئروديناميكي پره‌هاي فن سانتريفيوژ تهويه
517
بهينه‌سازي و طراحي قالب‌هاي پيش‌فرم در فرآيند آهنگري بدون پليسه
518
بهينه‌سازي وزن سكوي فرا‌ساحلي ثابت شابلوني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي
519
بهينه‌سازي وزنه‌هاي تعادلي براي متوازن‌سازي ديناميكي يك موتور سه استوانه‌اي
520
بهينه‌سازي يكپارچه توليد يكي از ميادين جنوب‌غربي ايران
521
بهينه‌كاوي كارايي تحقيق و توسعه تكنولوژي نانو در ايران– مقايسه بين‌المللي با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
522
بهينه‌يابي توسط الگوريتم شعاعي و تركيب آن با يك الگوريتم فراكاوشي مناسب
523
بهينه‌يابي سخت‌كننده‌هاي تير پيوند در قاب‌هاي مهاربندي واگرا به منظور افزايش جذب انرژي
524
بهينه‌يابي غلظت اكسيژن اضافه و زمان جرقه زني براي بالابردن بازده احتراق موتور XU7
525
بهينه‌يابي و تنظيم پارامترهاي فرآيند توليد با هدف كاهش هزينه توليد و افزايش كيفيت (مطالعه موردي شركت لوله و اتصالات يزد)
526
بهينه¬سازي ابعاد ميانبر تهويه به روش دويل مياني در تونل¬هاي قديمي راه¬آهن از ديدگاه پايداري تونل و تهويه مطالعه موردي: تونل راه¬آهن گدوك
527
بهينه¬سازي پارامترهاي عملياتي راكتور فرآيند HDS
528
بهينه¬سازي توپولوژي سازه فضاكار تخت دولايه با استفاده از الگوريتم جستجوي ذرات باردار اصلاح شده و الگوريتم تكاملي سازه¬ها
529
بهينه¬سازي توپولوژي سازه هاي فضاكار با استفاده از تيپ بندي موثر اعضا و روش بهينه سازي جستجوي گرانشي اصلاح شده
530
بهينه¬سازي توربوشارژر براي موتور ديزل
531
بهينه¬سازي چندهدفه براي مسئله مكان‌يابي - مسيريابي روي كمان¬ در شرايط عدم قطعيت
532
بهينه¬سازي چندهدفي مقاوم سيستم تعليق خودرو با در نظر گرفتن نامعيني¬هاي احتمالاتي
533
بهينه¬سازي سازه¬ها تحت بار زلزله توسط الگوريم¬هاي فراكاوشي با تقريب¬سازي سريع پاسخ
534
بهينه¬سازي سازه¬هاي فضا كار تحت بارهاي لرزه‌اي توسط الگوريتم فراكاوشي بااستفاده از پيش‌بيني پاسخ‌ها
535
بهينه¬سازي سبد شركت¬هاي متقاضي وام در يك زنجيره تأمين دوسطحي بانكي مطالعه موردي
536
بهينه¬سازي سيستم تهويه مطبوع با بكارگيري انرژي خورشيدي
537
بهينه¬سازي سيستم¬هاي هيبريدي خورشيدي-بادي-باتري با محرك¬هاي مختلف شامل موتور ديزل، موتور گازسوز و توربين گازي
538
بهينه¬سازي عملكرد ايمني شبكه¬هاي شهري با منابع محدود به كمك الگوريتم ژنتيك
539
بهينه¬سازي فواصل طبقات معادن زيرزميني مطالعۀ موردي معدن منگنز پيروزي ونارچ قم
540
بهينه¬سازي كشت درون شيشه¬اي و باززايي گياه پرنده بهشتي
541
بهينه¬سازي مصرف انرژي در خانه¬هاي هوشمند متصل به ريزشبكه
542
بهينه¬سازي مصرف توان در سيستم¬هاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشين¬هاي مجازي
543
بهينه¬سازي مصرف توان در سيستم¬هاي رايانش ابري با استفاده از يكپارچه سازي پوياي ماشين¬هاي مجازي
544
بهينه¬سازي همزمان توان اكتيو و راكتيو در شبكه توزيع هوشمند
545
بهينهسازي برنامه ريزي آبياري تحت شرايط عدم قطعيت
546
بهينهسازي بهره برداري كمي كيفي سيستم هاي منابع آب با استفاده از - الگوريتم چند هدفه ازدحام ذرات
547
بهينهسازي پارامترها و بهبود عملكرد روش آستانهگذاري ضرايب موجك در كاربرد بهسازي گفتار
548
بهينهسازي پرسوجوهاي چندگانه مبتني بر تقريب دادهها در شبكههاي حسگر بيسيم
549
بهينهسازي پوشش تبديلي فسفاته بر روي فولاد ST37 به همراه افزودني مس
550
بهينه‎سازي تصميمات قيمت‎گذاري و بازپرسازي جهت هماهنگي زنجيره تامين تحت تقاضاي وابسته به قيمت و سطح موجودي لحظه‎اي
551
بهينهسازي توليد و ساخت كربن فعال از پوست پسته جهت حذف يون‌هاي فلزي و مدلسازي فعالسازي زغال
552
بهينهسازي جمعكنندههاي تقريبي
553
بهينهسازي چندمنظوره برنامهريزي توليدات پراكنده با در نظر گرفتن مدلهاي بار
554
بهينهسازي چندمنظوره و همزمان برنامهريزي واحدهاي توليد پراكنده و خازنها در سيستم توزيع در مدلهاي مختلف بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
555
بهينه‏سازي خانه هوشمند داراي ريزشبكه
556
بهينه‏سازي سيستم اندازه‏گيري گسترده به منظور تأمين رويت‏پذيري و ارتقاء بهره‏برداري از سيستم قدرت
557
بهينهسازي شبكه توزيع آب شهري با استفاده از الگوريتم فراكاوشي چندهدفه
558
بهينهسازي فرآيند توليد پروپن از پروپان و ايزوبوتن از ايزوبوتان با استفاده از كاتاليست DP803
559
بهينهسازي فرآيند شيرين سازي گاز مايع در مقياس صنعتي بوسيله آناليزنمك هاي كربنات و سولفات موجود در محلول كاستيك
560
بهينه‏سازي فرايند بخش اورژانس از طريق بهبود شاخص هاي سنجش كارايي
561
بهينه‎سازي قابليت اطمينان با استفاده از افزونگي به همراه روش حل در سيستم‎هاي سري- موازي
562
بهينهسازي كمانش ورقهاي كامپوزيتي ذوزنقهاي شكل تحت محيطهاي حرارتي و رطوبتي
563
بهينهسازي مدل چند جسمي جاذب انرژي s شكل به كمك الگوريتم تراكم ذرات اصلاح يافته
564
بهينهسازي مساله مسيريابي وسايل نقليه براي ارايه سرويس با روشهاي ابتكاري
565
بهينه‏سازي موقعيت و دبي چاه‏ها در طي فرآيند سيلاب‏زني با استفاده از اطلاعات خطوط جريان
566
بهينه‏سازي نانوكامپوزيت ذره‏اي مرتبه‏اي Al6061-SiC توليد شده به روش اصطكاكي اغتشاشي جهت بهبود مقاومت به سايش
567
بهيود روش هاي ابطال گواهي در شبكه هاي موردي سيار
568
بهيود كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از بتن متخلخل
569
بواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالايي در ناحيه سميرم (آب ملخ)
570
بوته ميري خيار ،شناسايي ،رديابيمولكولي عامل بيماري و كنترل بيماري با استفاده از روش پيوند
571
بوتو،نمايش مدرن ژاپني
572
بودجه انضباطي﴿نگاهي كوتاه به بودجه سال 1394﴾
573
بودجه بندي بانك صادرات ايران بر مبناي عملكرد با رويكرد برنامه ريزي آرماني
574
بودجه بندي عملياتي و رابطه آن با كارآيي سازمان )مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي تهران
575
بودجه‏ بندي وب‏ سايت‏هاي فارسي براي استفاده در خزشگر موتورهاي جستجو
576
بودجه ريزي دانشكده هاي يك دانشگاه با تركيبي از مدلهاي تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي آرماني (مطالعه موردي : دانشگاه يزد)
577
بودجه ريزي در سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
578
بوراتها: اكتشاف ، استخراج ، فرآوري
579
بوردل
580
بوردهي سطحي آلياژ سنگين تنگستن به روش سمانتاسيون و بررسي كيفيت و خواص مكانيكي پوشش
581
بوردهي فولاد ابزار سردكار D2 با استفاده از حمام نمك بوراكس
582
بوردهي فولاد نيتروكربوراسيون شده به روش پلاسماي الكتروليتي
583
بورس
584
بورس اوراق بهاداروسازمان هاي ايران
585
بورس و تاثير آن در اجتماع
586
بورس وتحليل آن
587
بوروكراسي و عملكرد نهادهاي فرهنگي در جامعه ايران (مطالعه موردي سازمان تبليغات اسلامي)
588
بوستان بابِل
589
بوستان خانواده
590
بوستان معارف ومعنويت
591
بوطيقاي داستان نويسي درآثاررضابراهني
592
بوطيقاي روايت در منظومه ليلي و مجنون مكتبي شيرازي
593
بوطيقاي فضا به روايت گاستون باشلار
594
بوطيقاي گونه‌هاي ادب غنايي در كلّيّات سعدي
595
بوم شناسي فرش سنه از لحاظ طراحي رنگ و بافت
596
بوم شناسي قرآني مكه و تأثير آن بر فهم آيات مرتبط
597
بوم گرايي در آثار داستان نويسان معاصر مازندراني
598
بوم‌شناسي تاريخي جريان‌هاي فكري اصحاب ائمه(ع) و تأثير آن بر مفاهيم امامت و عقل (95 ـ 260 ﻫ.ق)
599
بومارشه
600
بومي سازي الگوي بهينه ي طراحي LDRP با استفاده از تحليل سلسله مراتبيAHP
601
بومي سازي تدوين استراتژي شركتهاي مادر تخصصي صنعت نفت و گاز با استفاده از ماتريس SWOT در ايران
602
بومي سازي شاخص ECSI براي سنجش رضايت مشتريان خدمات الكترونيك پست بانك استان يزد
603
بومي سازي فرهنگ يوناني در اخلاق اسلامي توسط ابن مسكويه
604
بومي سازي كارتريج توربين دندانپزشكي
605
بومي سازي واجي و صرفي واژگان قرضي در زبان فارسي
606
بومي سازي واجي و صرفي وام واژه ها در زبان تركي آذربايجاني
607
بومي سازي وام واژه هاي فرانسه در زبان فارسي بر اساس نظريه ي بهينگي
608
بومي شناسي شاخص هاي نظام ارزيابي عملكرد دانشگاه پيام نور براساس مدل كارت امتيازي متوازن )BSC(
609
بومي گرائي در طراحي ساختمان هاي بلند مرتبه مسكوني در مشهد
610
بومي گرايي در آثار نويسندگان كرمانشاهي با تكيه بر سه اثر علي محمد افغاني ، علي اشرف درويشيان و منصور ياقوتي
611
بومي گرايي در شعر شاعران خوزستان
612
بومي گرايي درشاعران خوزستان
613
بومي گرايي و تجدد ستيزي در سينماي آوانگارد ايران از دهه ي سي تا پنجاه شمسي
614
بومي‌سازي و تبيين شاخص‌هاي مكاني و فضايي شهر خلاق در كلان‌شهر تهران
615
بومي‌گرايي و تجددستيزي در سينماي آوانگارد ايران از دهه‌ي سي تا پنجاه شمسي
616
بويلمرهاي بازتاب حرارت
617
بي اختياري استرسي و بررسي ميزان رتانسيون ادراري در ارتباط با مدت زمان سونداژ بعد از Kellyplicationو كولپو رافي قدامي در بيمارستان و زايشگاه حمايت مادران رشت
618
بي استعدادي بانكداري سكولار براي اسلامي شوندگي از منظر فقه اماميه
619
بي بو كردن نفت بر پايه نفتانيك
620
بي حرمتي به زمانها و مكانهاي مقدس در دين اسلام و دين يهود
621
بي حسي موضعي در دندانپزشكي
622
بي حسي موضعي در دندانپزشكي كودكان
623
بي كيفري و ديوان كيفري بين المللي
624
بي گاه ، بي جا طراحي مكاني براي آفرينش آثار هنري توسط هنرمندان
625
بي گناهي
626
بي‌نهايت و پارادوكس‌هاي آن: رويكردي شناختي
627
بيان cDNA فاكتورIX انساني در كراتينوسيت هاي پوست انسان تحت كنترل پروموتر ژن كراتين 41 انسان
628
بيان انديشه در طراحي مبلمان ﴿مبلمان به عنوان اثر هنري﴾
629
بيان بصري در هنر بدوي
630
بيان بصري نقطه در طراحي نشانه
631
بيان پروتئين تار عنكبوت در ريشه مويين توتون
632
بيان تئوري موسيقي براي كودكان زير هفت سال
633
بيان تصوير
634
بيان تصويري
635
بيان تصويري
636
بيان تصويري از منظر ديجيتال: ويژگي ها و خصوصيات
637
بيان تصويري در شاهنامه فردوسي و نقد نمود آن در شاهنامه بايسنقري
638
بيان تصويري در قرآن كريم
639
بيان تصويري در قرآن كريم
640
بيان تصويري صلح در تبليغات
641
بيان تصويري مفاهيم اتوپيا و ديستوپيا در آثار نقاشان سوررئاليست
642
بيان حالت پيكره و نقش مايه ها
643
بيان خطي در نقاشي نيمه دوم قرن بيستم: بانگاهي به آثار ساي تومبلي
644
بيان در ديوان شاه نعمت الله ولي
645
بيان در مصيبت نامه عطار نيشابوري
646
بيان درشعر سياوش كسرايي
647
بيان ديوارها
648
بيان ديوارها و نقاشي ديواري
649
بيان رنگ در تصويرگري كودكان
650
بيان روياي روان در نقش برجسته هاي چوبي
651
بيان رياضي مفهوم دانش به كمك نظريه مجموعه هاي ناهموار
652
بيان ژن رمزگذار بنزويل فرمات دكربوكسيلاز از باكتري سودوموناس پوتيدا در مخمر ساكارومايسس سرويزيه براي توليد دگرساخت 2-هيدروكسي پروپيوفنون
653
بيان ژن سيناپتوفيزين در سلول‌هاي عصبي تمايز يافته از سلول‌هاي بنيادي كارسينوماي جنيني تحت تأثير عصاره مغز نوزاد رت
654
بيان ژن هورمون رشد انسان در گياهان گوجه فرنگي و توتون تراريخت
655
بيان ژن هورمون رشد انساني GH به صورت موقت در گياه يونجه
656
بيان ژن هورمون رشد انساني به عنوان يك پروتئين دارويي در گياه بياباني Artemisia a sieberi
657
بيان سطحي آنزيم كيتيناز در باكتري باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز به منظور توليد يك قارچ كش طبيعي
658
بيان شاخص انتيژنيك گليكوپروتئين NSP4 روتا ويروس در باكتري الژيشيا كلي ( E . coli )
659
بيان شاعرانه در تصوير متحرك
660
بيان شاعرانه درتصويرمتحرك
661
بيان شيوه هاي روايي در تصوير
662
بيان طنز تصويري در پوستر
663
بيان فراوان ژن - پرولين -5-كربوكسيلات سنتاز)p5cs(، با هدف افزايش مقاومت به تنش هاي اسموتيك در گشاه تراز ريخت توتون )Nicotiana tabacum cv. Xanthi(
664
بيان فراوان و خالص سازي بخشي آنزيم Pfu دي. ان. آ پليمر از از باكتري pyrococcus furiosus
665
بيان فرم و رنگ در آثار گوگن
666
بيان فرم و رنگ درآثار گوگن
667
بيان مفهوم در انيميشن بدون كلام به شيوه حركات بدن و زبان سينمايي
668
بيان مفهوم در انيميشن بدون كلام به شيوه حركات بدن و زبان سينمايي
669
بيان موقت زنجيره سبك آنتي بادي ضد ويروس هاري در گياه تنباكو
670
بيان موقت زنجيره ي سبك آنتي بادي ضد ويروس هاري در گياه تنباكو گياه تنباكو
671
بيان موقت فيوژن پروتئين شكل دهنده استخواني 2 به همراه هيدرفوبين
672
بيان موقت فيوژن پروتئين شكل دهنده استخواني 2 به همراه هيدرفوبين
673
بيان ناحيه متغير ژن VP2 بورس عفوني طيور (IBDV)در باكتري اشريشياكلي
674
بيان نامتعارف در عكاسي مد
675
بيان نمادين در زيورآلات دست ساز امروز ايران ﴿مطالعه موردي زيورآلات فلزي تهران﴾
676
بيان نمادين لباس در آثار استاد كمال الدين بهزاد
677
بيان نوروسپين در باكتري و ارزيابي نقش چپروني نانوژل روي ساختارو عملكرد آن تحت شرايط خاص فيزيكوشيميايي
678
بيان نوروسرپين در باكتري وارزيابي نقش چپروني نانوژل روي ساختار وعملكرد آن تحت شرايط خاص فيزيكوشيميايي
679
بيان هترولوگ سوپراكسيد ديسموتاز (Cu/Zn-SOD) از گياه حرا (Avicennia marina) در باكتري اشريشياكلي
680
بيان هترولوگ متالوتيونين گياه حرا (Avicennia marina) و بررسي قابليت اتصال آن به فلزات سنگين
681
بيان هترولوگ يكي از ايزوفرم هاي تيپ 2 متالوتيونين برنج ﴿oryza sativa﴾ در باكتري اشرشياكلي و تاثير آن بر تحمل باكتري به فلزات سنگين
682
بيان هترولوگ، خالص سازي و بررسي قابليت اتصال به فلز يكي از ايزوفروم هاي تيپ 3 متالوتيونين برنج (Oryza sativa)
683
بيان و ارزيابي فعاليت بيولوژيك آنالوگ هاي سيستئينه اريتروپوئيتين نو تركيب انساني به روش برون تني
684
بيان و بديع در ديوان مدام ديري
685
بيان و بديع در مجموعه اشعار شمس لنگرودي
686
بيان و تخليص پروتئين P19 ويروس HTILV-I در سلولهاي E.coli
687
بيان و خالص سازي پروتيئن cyn d 7 در گرده گياه پنجخ مرغي در وكتور PET21b+
688
بيان وسنتز فاكتور محرك رشد كلوني گرانولوسيت انساني(hG-CSF) در باكتري E.coli سويه BL21
689
بيان، خالص سازي و سنجش فعاليت لوسيفراز رنيلا در حضور مايعات يوني
690
بيانگري در طبيعت بي جان نقاشان نيمه دوم سده بيستم
691
بيانگري و نماد آينه در هنر مدرن و معاصر
692
بيبيب
693
بيتل ها
694
بيحسي نخاعي و حوادث آن
695
بيداري اسلامي و تحول در انديشه سياسي اهل سنت
696
بيداري در گذشته
697
بيرون از شهر
698
بيرينگ ها
699
بيزو نااريبي تحت تابع زيان لاينكس
700
بيژن ... منيژه
701
بيسبثبصثبثصب
702
بيسيم با تاكيد بر روش شارژ كوپلر خازني بيسيم
703
بيش بيني طول واقعي دندان پرمولر بر اساس طول راديوگرافي پانوراميك آن
704
بيش ترين جريان استوار و تطبيقي با هدف محاسبه تراكم پذيري گاز طبيعي در سيستم خط لوله
705
بيشينه سازي انتشاردر شبكه‌هاي پيچيده با استفاده از رنگ‌آميزي گراف
706
بيشينه سازي بازيافت نفت در فرآيند تزريق سورفكتانت در مخازن شكافدار
707
بيشينه سازي تاب آوري زنجيره تأمين در صورت بروز اختلال بر اساس انتخاب بهترين استراتژي در خصوص تأمين كنندگان و سيستم حمل و نقل (مطالعه موردي: واردات زردچوبه)
708
بيشينه سازي سود با بهينه سازي طول ضمانت نامه و لحاظ نمودن تاخير در فروش
709
بيشينه سازي سود بازاريابي ويروسي در شبكه هاي اجتماعي مكان محور
710
بيشينه سازي سود در پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان با جريمه ديركرد وزني
711
بيشينه سازي سود در مسئله ي عمومي تعيين اندازه ي دسته و زمان بندي توليد با فرض انعطاف در انتخاب تقاضا
712
بيشينه سازي شعاع عددي ماتريس‌ها با استفاده از جايگشت درآيه‌هاي آن‌ها
713
بيشينه سازي گسترش تأثير در شبكه هاي اجتماعي
714
بيشينه سازي نفوذ در بازاريابي ويروسي از طريق كشف رهبران در انجمن‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي بر اساس معيار ارزش شبكه‌ي كاربران
715
بيشينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي با ملاحظه اعتماد بين كاربران
716
بيشينه‌سازي تأثير حساس به زمان در شبكه‌هاي اجتماعي
717
بيشينه‌سازي شاخص پايداري بهره‌برداري از مخزن سد زاينده‌رود با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي شتابدار تطبيقي
718
بيشينه‌سازي گذردهي در شبكه‌هاي مخابراتي مبتني بر ارسال توان بيسيم
719
بيضي گون هاي كناري وشرطي اطمينان وپيش بين
720
بيع با نقض حق مالكيت فكري در حقوق ايران (با رويكردي بر كنوانسيون بيع بين المللي كالا)
721
بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين¬المللي كالا (وين 1980)
722
بيع دين در فقه اماميه و شافعيه
723
بيع سلم وسلف در حقوق اماميه و عرف بازار
724
بيع شرط
725
بيع يا ثمن شناور
726
بيكاري
727
بيكاري
728
بيكاري و آثار آن در استان اصفهان
729
بيكاري و تاثير آن بر رشد اقتصادي
730
بيكاري و رشد اقتصادي در ايران
731
بيگانگي تحصيلي و عوامل مؤثر بر آن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
732
بيگانگي نسبت به كار در سازمان هاي خصوصي و دولتي
733
بيگانه سازي از طريق تدوين
734
بيگانه سازي، برشت و سينما
735
بيلان آبي تهران
736
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
737
بيلي وايلدر، سينماگر مولف
738
بيم ها و اميدهاي اجتماعي بازگشت به افغانستان : مطالعه كيفي دانشجويان افغان مقيم ايران
739
بيمارستان ﴿ 32 تختخوابي ﴾
740
بيمارستان 100 تخت خوابي جهان شهر كرج
741
بيمارستان 100 تختخوابي آزادگان كرج
742
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
743
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
744
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
745
بيمارستان 100 تختي جهانشهر كرج
746
بيمارستان 130 تختخوابي سوانح سوختگي اصفهان با رويكرد طراحي فضاهاي روح بخش براي بيمارستان
747
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
748
بيمارستان 150 تختخوابي شهر جديد بهارستان
749
بيمارستان 256 تخته بهارستان
750
بيمارستان 32 تخت خوابه بلوار اندرزگو تهران
751
بيمارستان 32 تخت خوابه جهان شهر كرج
752
بيمارستان 32 تختخوابي
753
بيمارستان 32 تختخوابي
754
بيمارستان 32 تختخوابي [ در جهانشهر كرج ]
755
بيمارستان 32 تختخوابي شهر كرج
756
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
757
بيمارستان 32 تخته خوابه بلوار تعاون كرج
758
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
759
بيمارستان 32 تخته خوابه جهانشهر كرج
760
بيمارستان 32 تخته خوابي
761
بيمارستان 32 تخته خوابي
762
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
763
بيمارستان 32 تخته خوابي بلوار تعاون كرج
764
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
765
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
766
بيمارستان 32 تخته خوابي جهان شهر كرج
767
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
768
بيمارستان 32 تختي جهانشهر كرج
769
بيمارستان 96 تختخوابي عمومي - آموزشي
770
بيمارستان بحران ﴿ با رويكرد پدافند غيرعامل ﴾
771
بيمارستان تخصصي حيوانات
772
بيمارستان تخصصي كودكان
773
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
774
بيمارستان تخصصي كودكان شهر كرج
775
بيمارستان تخصصي كودكان گيلان ﴿شهر رشت﴾
776
بيمارستان روان درماني
777
بيمارستان سوانح سوختگي با رويكرد هنر درماني
778
بيمارستان صحرايي سيار
779
بيمارستان عمومي
780
بيمارستان عمومي
781
بيمارستان عمومي آريانا
782
بيمارستان عمومي آريانا منطقه 22 تهران
783
بيمارستان عمومي آريانا﴿منطقه 22تهران﴾
784
بيمارستان فوق تخصصي قلب و عروق
785
بيمارستان فوق تخصصي قلب و عروق طاقبستان كرمانشاه «600 تختخوابي»
786
بيمارستان فوق تخصصي كودكان مشهد
787
بيمارستان كودكان گرگان
788
بيمارستان محلي 32 تخته بلوار تعاون كرج
789
بيمارستان محلي32 تخته بلوار تعاون كرج
790
بيمارستان هوشمند
791
بيمارستان هوشمند؛ معماري فناوري اطلاعات بيمارستاني
792
بيماري Kidney Polycystic Adult
793
بيماري Vitiligo و بررسي فراواني آن در بيمارستان رازي شهرستان رشت در مدت يكسال
794
بيماري آندومتريوزو درمان آن
795
بيماري التهابي لگن ﴿PID﴾ و بررسي موارد آن در بيمارستان بو علي در 5 سال ﴿1376-1372﴾
796
بيماري پاركينسون Parkinson Disease
797
بيماري پاركينسون و تشخيص زودرس آن
798
بيماري پرولاپسوس در نزد اطفال و درمان جراحي آن
799
بيماري پوليوميليت (هاين مدين) در ايران
800
بيماري سفيدك داخلي توتون (پرونوسپرا)
801
بيماري گونتر ﴿پرفيري اريتروپوئيتيك﴾
802
بيماري لكه سفيد درميگو
803
بيماري منيير " بررسي آماري تعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي"
804
بيماري منيير" بررسي آماري نعدادي از بيماران بعد از عمل جراحي "
805
بيماري هاي آميزشيיי تازه ها و درمان آلگوريتميك به روش سازمان بهداشتي جهاني
806
بيماري هاي تيروئيد در طي حاملگي
807
بيماري هاي كيستيك مادرزادي مجاري صفراوي (در مورد بيماري كارولي ) در بيمارستان پورسينا طي سالهاي 1376-1372
808
بيماري هاي و اختلالهاي مغزي و رواني شايع در سالمندان
809
بيماري هاي واگير دار در عهد ناصر الدين شاه و تاثير آن بر اوضاع سياسي،اجتماعي و اقتصادي ايران
810
بيماري هلندي و اقتصاد ايران
811
بيماريهاي اسكلتي ماهيچه اي و فاكتورهاي ريسك در بين كاركنان كفش شهر اصفهان
812
بيماريهاي پمفيگوس و بررسي 3 ساله بيماران پمفيگوسي درگيلان
813
بيماريهاي خاص و تجهيزات مرتبط با آنها
814
بيماريهاي سينوس ماكزيلا با منشاء دنداني
815
بيماريهاي عصب تريژمو (آناتومي ، تشخيص ، درمان )
816
بيماريهاي عصب فاسيال (آناتومي تشخيص ، درمان )
817
بيمه اتكايي بهينه تحت برخي اندازه هاي ريسك و اصول حق بيمه
818
بيمه حقوق مالكيت معنوي
819
بيمه خودرو با استفاده از نرم افزار Access
820
بيمه در مهندسي صنايع
821
بيمه محصولات كشاورزي و سرمازدگي
822
بيمه مركزي اصفهان
823
بيمه مهريه از منظر فقه و حقوق موضوعه
824
بين المللي شدن حقوق كيفري و تاثيرات آن بر نظام حقوقي ايران
825
بين هوش هيجاني وميزان استرس دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد
826
بيناب اتم دو ترازي در ميدان خلا مچاله شده
827
بيناب سنجي اپتوگالوانيكي گازهاي CO2 و NH3 با بهره گيري از ليزر CO2 پيوسته
828
بيناب نمايي تشديد مغناطيسي پروتون در تشخيص تومورهاي مغزي
829
بيناب نمايي فروسرخ گازCO و Ch4 در يك كوره صنعتي
830
بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ
831
بيناب‌نمايي فروسرخ نزديك امواج ناپايا براي گازهاي مولكولي بر مبناي روش مدولاسيون طول‌موج بهنجار شده پيراسته و استفاده از تار نوري
832
بينابنمائي تبديل فوريه اي با تجهيز تداخل سنج مايكلسون موجود
833
بيناب‏نمايي تجربي فروشكست القايي ليزري مس
834
بينامتني ديني، تاريخي و اسطوره‌اي در شعر فدوي طوقان
835
بينامتني قرآني در خطبه هاي صدر اسلام
836
بينايي ماشين
837
ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ ب‍اش‌، ف‍اطم‍ه‌
838
بيندرهاي چاپ پيگمنت در صنعت نساجي
839
بينش هندسي در هنر نگارگري نقاشي
840
بينش هندسي در هنرگارگري "نقاشي "
841
بينش و روش در تاريخ نگاري تبرستان (از قرن سوم قمري تا آغاز صفويه)
842
بينش و نمايش كنايي (ايرونيك )
843
بينشو روش در تاريخ نگاري تبرستان (ازقرن سوم قمري تا اغاز صفويه)
844
بيننده ي فيلم بسان آفريننده
845
بينه
846
بينه سازي و كسب دانش فني سنتز داي اتيلن تراي امين پنتا استيك اسيد و اتيلن داي امين تترااستيك اسيد
847
بيهنه سازي عملكرد يك دستگاه آب شيرين كن تقطيري خورشيدي
848
بيهوشي در بيماريهاي ميزراه
849
بيو استراتيگرافي بازو پايان رونين فوقاني كوه گوده چاه جنوب شهرستان راور شمال كرمان
850
بيو استراتيگرافي رسوبات دونين پسين ( فرازنين ) در ايران مركزي ( كرمان ، اصفهان ، طبس ) بر اساس بازوپايان
851
بيو استراتيگرافي سازندهاي گورپي و تاربور در جنوب شزق شيراز ناحيه سروستان
852
بيو اكولوژي پروانه برگ خوار سفيد پسته
853
بيو اكولوژي سنك گلابي(Stephanitis pyri (Hem., Tingidae روي درختان گردو در شهر كرمانشاه
854
بيو جذب برخي از رنگهاي آلاينده محيط زيست از محلولهاي آبي برروي توتون بارلي 21
855
بيو سراميك
856
بيو سراميك و كاربرد آن در پزشكي
857
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي باكتريالي نانوذرات بر روي باكتريهاي Escherichia coli و Bacillus SP
858
بيو سنتز نانوذرات نقره در گياه زنده يونجه وعصاره آن و بررسي اثر آنتي-باكتريالي نانوذرات بر روي باكتري¬هاي Escherichia coli و Bacillus SP
859
بيو متريك
860
بيواستارنيگرافي سري رسوبي كرتاسه /پالئوسن در منطقه دوروح بين زون سيستان و بلوك افغان
861
بيواستراتيگرافي رسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تاكيد بر پالئونتولوژي ماكروفونهاي آن
862
بيواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوئيك بالائي ( كربونيفر و پرمين ) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماكروو ميكروفسيل
863
بيواستراتيگرافي رسوبات پرومين در زاگرس مرتفع در دره بازوفت
864
بيواستراتيگرافي رسوبات دونين مياني ناحيه سه شمال اصفهان ، بر اساس كنودنتها
865
بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب شرق درياچه بختگان (ناحيه خرامه)
866
بيواستراتيگرافي سازند پابده بر مبناي فرامينيفرها در منطقه كبيركوه - استان لرستان
867
بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه سبزه كوه ، ( بروجن ) براساس فرامينيفرهاي پلانكتونيك
868
بيواستراتيگرافي سازنده دليجان در شمال دامغان (برش آهوانو)
869
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين بالايي ناحيه چاهريسه شمال شرقي اصفهان بر اساس كنودونتها و بقاياي مهره داران
870
بيواستراتيگرافي سنگهاي دونين ديرين در ناحيه دالمه ، شمال شرقي اردكان
871
بيواستراتيگرافي كنودونتهاي دونين پسين در ناحيه زفره (شمال شرق اصفهان)
872
بيواستراتيگرافي گروه بنگستان (كرتاسه بالائي) واقع در شمال غرب خرم آباد
873
بيواستراتيگرافي مرز فرازنين - فامنين در دو ناحيه اصفهان وطبس
874
بيواستراتيگرافي نئوژن زيرين در جنوب شرق اصفهان
875
بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در شمال شرق اصفهان ( جنوب چاهريسه ، شمال ديزلو ) بر اساس مطالعه كنودونت و ماكروفسيل ها
876
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي (فامنين) برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
877
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش شمال غرب كشه (ناحيه شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
878
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش كوه زرد، در ناحيه شرق زفره، (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
879
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني ( فامنين) درالبرز شرقي بر مبناي گونياتيت ها، بازوپايان و كنودونت ها
880
بيواستراتيگرافي و آناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره- كوه ميش (گچساران)
881
بيواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي كرتاسه (آلبين- تورونين) در منطقه كلاه قاضي (در جنوب- جنوب شرقي اصفهان)
882
بيواستراتيگرافي و تاكسونومي تريلوبيت هاي اردويسين در ايران مركزي و شمال شرق ايران (نواحي دامغان و طبس)
883
بيواستراتيگرافي و تعيين محيط رسوبي كرتاسه زيرين در شمال غرب كرمان ( كوه مزار)
884
بيواستراتيگرافي و كنترل پالئوژئوگرافي سازند جهرم در دشت زري شهر كرد﴿چهارمحال و بختياري﴾
885
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
886
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند پابده در منطقه باباحيدر براساس ماكروفسيل و ميكروفسيل (در صورت وجود)
887
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي پرمين باقرآباد(شمال شرق اصفهان)
888
بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته¬هاي كرتاسه زيرين درشرق اصفهان براساس ماكروفسيل¬ها
889
بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي مرز سازند گورپي و سازند تاربور در نواحي بروجن و سميرم براساس فرامينيفرو پالينومورف
890
بيواستراتيگرافي وآناليز ميكروفاسيس سازند آسماري در برش گرگ دره-كوه ميش ﴿گچساران﴾
891
بيواستراتيگرافي وچينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين درشرق اصفهان(منطقه خوراسگان)
892
بيواستراتيگرافي وليتواستراتيگرافي نهشته هاي دونين مياني منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) براساس ماكروفسيل هاوميكروفسيل هايغي غيرفرامنيفر
893
بيواستراتيگرافي وميكروفاسيس سازند آسماري واقع در شمال شهر سوق﴿كهكيلويه وبوير احمد﴾
894
بيواستراتيگرافي، ليتواستراتيگرافي و محيط رسوبي سازند ميشان با تاكيد بر سر سازند ميشان در يكي ازميادين جنوب غربي ايران
895
بيواستراگرافي رسوبات كرتاسه بالايي جنوب- جنوب غرب بروجن (ناحيه گردبيشه)
896
بيواكسيداسيون پارانيتروفنل در يك بيوراكتور پرشده با نگهدارنده سلولي سنگ هاي آذرين با استفاده از ميكروب رالستونياايتروفا
897
بيواكسيداسيون كانه ي كم عيار طلاي مقاوم در رآكتور ستوني با استفاده از كشت مخلوط ميكرو ارگانيسم هاي اكسيد كننده ي سولفور و آهن
898
بيواكسيداسيون كنسانتره سولفيدي فلوتاسيون طلا در راكتور همزن دار با استفاده از كشت مخلوط ميكروارگانيسم هاي ترموفيل معتدل
899
بيواكوتيپ هاي گياه دارويي در منه با قابليت توليد آرتميزينين متفاوت با استفاده از نشانگر مولكولي اختصاصي STS
900
بيواكولوژي پروانه چوبخوار (Kermania Pistaciella Amsel (LeP: Oinophylidae
901
بيواكولوژي شب پره ي برگ خوار دو نواري، Streblote siva (Lep., Lasiocampidae) ، روي درختان كُنوكارپوس و كُنار در منطقه ي بوشهر
902
بيواكولوژي شته كاج (Eulachnus tuberculostemmatus (Hem., Lachnidae در اصفهان
903
بيواكولوژي و مناطق انتشار گونه غالب زنجرك مو در استان اصفهان
904
بيوالكترومغناطيس
905
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
906
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
907
بيوپسي كبد در اطفال و بررسي آماري آن در بخش اطفال بيمارستان قائم ﴿عج﴾ در سالهاي 1371-1364
908
بيوترببولوژي
909
بيوتروريسم در حقوق ايران و حقوق بين المللي كيفري
910
بيوچار
911
بيوزوناسيون سازندهاي گورپي و پابده در مرز كرتاسه - ترشياري در تنگ ابوالحيات ( شمال كازرون )
912
بيوستراتيگرافي افق هاي بالايي سازند ميشان با تأكيد بر لايه هاي حاوي سخت پوستان در برش كنار تخته ﴿فارس ساحلي﴾
913
بيوستراتيگرافي و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاههاي 323 و282 ميدان نفتي مارون ، جنوب غرب ايران .
914
بيوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از گياه كامل و عصاره آويبشن شيرازي و بررسي اثرات ضد باكتريايي نانو ذرات توليد شده
915
بيوسنتز و بهينه سازي شرايط توليد رنگينه فلورسنت از ميكروارگانيسم ها و امكان سنجي كاربرد آن در پانسمان هاي هوشمند و دندانه دار كردن پارچه پنبه اي در رنگرزي
916
بيوسنسورهاي ممز
917
بيوسنسورهاي هيدروژلي وابسته به دما
918
بيوسنسورهايي براي تشخيص آلودگيهاي محيطي
919
بيوسورفكتانتها و تكنولو‍‍‍‍‍ژي ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
920
بيوسيستماتيك برخي از گونه هاي Aegilops L. در ايران
921
بيوسيگنال هاي آي/او پي سي بي
922
بيوشيمي اثرات سمي آرسنيك معدني در نوتروفيل هاي خون انسان و گاو در برون تن
923
بيوفيلتر و كاربردهاي بيوفيلتر در صنعت
924
بيوفيلتراسيون در تصفيه آب و پساب
925
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضد وكتور به سفاروز فعال شده با سيانوژن برومايد،به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
926
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضدوكتور به نانوذرات مگنتيك به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
927
بيوكنترل قارچ بيماريزاي رايزوكتونيا سولاني در سيب زميني
928
بيوگاز 1 و 2
929
بيولوژي پالپ
930
بيولوژي توليد مثل خفاشان غرب كشور Miniopterus schreibersii myotis blythii pipisterellus kuhlii
931
بيولوژي توليد مثل كفشك ماهي گرد(Brachirus orientalis) در سواحل خليج فارس، بوشهر
932
بيولوژي توليد مثل گونه ي سنگسر مخطط ﴿Pomadasys stridens﴾ در بخش شمالي خليخ فارس ﴿استان بوشهر﴾
933
بيولوژي توليد مثل ماهي شاه كولي جنوبي ﴿Alburnus mossulensis﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم در اصفهان
934
بيولوژي توليد مثل ماهي كريشو، Saurida tambil در خليج فارس ﴿استان بوشهر﴾
935
بيولوژي توليد مثل ماهي نازك ﴿‍Chondrostoma regium﴾ در رودخانه بي بي سيدان سميرم اصفهان
936
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي درشت فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه رود نورآباد در استان لرستان
937
بيولوژي توليد مثل و رشد سياه ماهي ريز فلس، Capoeta damascina، در رودخانه زاينده رود
938
بيولوژي توليدمثل ماهي كپوردندان اصفهان (Aphanius isfahanensis) در رودخانه زاينده‌رود، اصفهان
939
بيولوژي توليدمثل ماهي كوپر ﴿Argyrops spinifer﴾ در آب هاي ساحلي استان بوشهر﴿خليج فارس﴾
940
بيولوژي رشد و توليد مثل لوچ ماهي برگ ﴿Oxynoemacheilus bergianus﴾ در رودخانه كردان استان البرز
941
بيولوژي و پرورش (Ceriodaphnia quadrangula ﴿(O.F.Miiller، 1785) به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
942
بيولوژي و جدول زندگي بالتوري سبزChrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
943
بيولوژي و جدول زندگي پالتوري سبز،chrysoperla carnea stephens روي پسيل معمولي پسته
944
بيولوژي و كارايي كفشدوزك.....
945
بيولوژي، رجحان ميزباني و امكان پرورش انبوه سن شكارگر آندرالوس (Andrallus spinidens (F.) (Hemiptera : Pentatomidae در شرايط آزمايشگاه
946
بيوليچينگ طلا از ذخاير اكسيدي توسط باكتري هاي سيانوژنيك
947
بيوليچينگ كنسانتره پرعيار سولفيد روي توسط ميكرواورگانيسم‌هاي مزوفيل
948
بيوليچينگ كنسانتره سولفيدي در حضور تيوباسيلوس فرواكسيدان
949
بيوليچينگ مخلوط زباله هاي الكترونيكي و باطله هاي سولفيدي معدني در سيستم پيوسته
950
بيوليچينگ مس و كاربرد آن در استحصال مس از باطله هاي مجتمع مس سرچشمه
951
بيوليچينگ نيكل از مخلوط كاتاليست هاي مستعمل نيكل و باطله سولفيدي
952
بيوماركرهاي بازدمي در بيماران آلزايمري با دستگاه كروماتوگرافي و اسپكترومتري جرمي
953
بيومتريك
954
بيومتريك
955
بيومتريك
956
بيومتريك
957
بيومس يكي از منابع انرژي تجديدپذير
958
بيومكانيك ورزشي ـ بررسي حركات دوچرخه سوار توسط سيستم هاي آناليز و تحليل
959
بيومكانيك وزنه برداري: آناليز تعادل
960
بيييييييييييييييييييي
بازگشت