<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : پ ژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش دركاركنان تا : پردازش تصوير فراپهن باند براي تشخيص سرطان سينه
از : پردازش تصوير كروموزموم ها به منظور تشخيص اتوماتيك ناهنجاريه.... تا : پوشش دهي منسوج پلي پروپيلني با فلز مس و بررسي خواص و كاربرد....
از : پوشش دهي منيزيم فلوئورآپاتيت روي فولاد زنگ نزن L316 و بررسي.... تا : پيش بيني پيك بارمصرفي منطقه غرب با استفاده از شبكه هاي عصبي....
از : پيش بيني پيوند در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر آتاماتاي يادگير تا : پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
از : پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ تا : پيوندهاي كودكان و نوجوانان با شاهنامه فردوسي
بازگشت