<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پ ژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش دركاركنان
2
پ10
3
پ11
4
پ12
5
پ13
6
پ14
7
پ15
8
پ16
9
پ17
10
پ18
11
پ19
12
پ20
13
پ3
14
پ4
15
پ5
16
پ6
17
پ7
18
پ8
19
پ9
20
پاتوق كتاب
21
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
22
پادشاهان سرزمين فانتزي و مفهوم و ديزاين در انيميشن
23
پارادايم پيچيدگي در معماري
24
پارادوكس
25
پارادوكس دانايي‌پذيري و پيامد‌هاي فلسفي‌- منطقي آن
26
پارادوكس دروغگو ديدگاه هاي مختلف در باره ان
27
پارامتر نقض لورنتسdμv در پراكندگي...
28
پارامتر هاي اساسي در عكاسي
29
پارامترها ي موثر در طراحي سيستم هاي اسمز معكوس
30
پارامترهاي اساسي در عكاسي
31
پارامترهاي اكتشافي موثر در فرآوري و بهينه سازي سنگ چيني ايلگودرز
32
پارامترهاي انتشار امواج راديويي از بانه فركانسي ELF تا HF
33
پارامترهاي بيومكانيكي مؤثر بر سرعت و مهارت اجراي سرويس پرشي واليبال
34
پارامترهاي راهبري دستگاه حفاري EPB-TBM در زمين هاي نرم و آبرفتي- مطالعه موردي خط 7 متروي تهران
35
پارامترهاي ژئوتكنيكي موثر در طراحي تونل (بويژه تونل متروي تهران )
36
پارامترهاي سينماتيكي مرحله تيك آف در ورزشكاران نخبه پرش طول
37
پارامترهاي شبكه راديويي و سخت افزار BSS اريكسون در باند GSM009
38
پارامترهاي طراحي در پروتز مفصل خاصره
39
پارامترهاي مؤثر بر ابعاد TiB2 در سنتز احتراقي
40
پارامترهاي مؤثر در تعيين طيف طراحي حوزه نزديك به گسل
41
پارامترهاي منظم سازي و كاربرد آن در حل دستگاه هاي خطي
42
پارامترهاي موثر بر اختلاط واكنشي پلي يورتان ها در قالبگيري تزريقي واكنشي
43
پارامترهاي موثر بر توليد آزمايشگاهي سديم كلرات با استفاده از الكتروليز
44
پارامترهاي موثر بر سايش چرخ و ريل و تاثير آن بر خروج از خط
45
پارامترهاي موثر بر قيمت تمام شده آب در استان هرمزگان
46
پارامترهاي موثر در انتخاب و روش هاي طراحي پمپ سانتريفيو‍‍ژ
47
پارامترهاي موثر در مديريت مخازن درميادين دريايي
48
پارامترهاي موثر دوخت بر ثبات ابعادي پارچه گلدوزي شده
49
پارامترهاي مورد توجه موتورهاي جستجو در رتبه بندي سايت
50
پارامترهاي هيدروليكي موثر در بهبود عملكرد سرريزهاي زاويه دار
51
پاراوان ﴿جداكننده فضا﴾
52
پاراوان كاربردي تزئيني
53
پاراوان و آويزه هاي تزئيني در معماري داخلي با الهام از نماد خورشيد
54
پارتيشن بندي امفي تائتر روباز دانشگاه علم وصنعت
55
پارتيشن مدولار ازمايشگاه
56
پارچه در عصر سلجوقي از ديدگاه شاعران ( خاقاني شرواني ، نظامي گنجوي ، عطار نيشابوري )
57
پارچه قلمكار ﴿ مطالعه موردي بر روي رويه تشك قلمكار و حفاظت و مرمت آن ﴾
58
پارچه هاي دارايي
59
پارچه هاي قسمت همكف آپارتمانهاي فروشي ديزين
60
پارسه و آكروپوليس؛ تعامل و تقابل ايران و يونان در عصر باستان (قرن 6 – 4 پ.م.)
61
پارسيان هند و تاثيرات آن ها بر تحولات مذهبي و فرهنگي زرتشتيان يزد از عصر ناصري تا پايان حكومت قاجار «1227-1304 شمسي»
62
پارش خودكار سازه هاي بزرگ
63
پارشمن حفاظت و مرمت آن
64
پارك - موزه كوير (يادمان طبس)
65
پارك - موزه نفت مسجد سليمان
66
پارك آموزشي كودكان
67
پارك اطلاعات و ارتباطات نوين شيراز ﴿پاوان شيراز﴾
68
پارك بازي بزرگسالان
69
پارك تفريحي توريستي آبشار
70
پارك تفريحي- توريستي آلماگل
71
پارك تفريحي فرهنگي اراك
72
پارك توريستي - تفريحي ساحل چمخاله
73
پارك دانش
74
پارك عشاير
75
پارك علمي ﴿فناوري﴾ پرديس ﴿تحقيق و طراحي﴾
76
پارك علمي و تفريحي اصفهان
77
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
78
پارك فرهنگي تفريحي توريستي آبشار ياسوج
79
پارك فرهنگي ورامين
80
پارك فناوري آبزيان در بندرعباس
81
پارك فناوري تكنولوژيهاي نوين ساختماني
82
پارك فناوري كشاورزي
83
پارك فناوري كشاورزي
84
پارك فناوري معماري تهران
85
پارك فناوري ياسوج ﴿ با تاكيد بر تكنولوژي در معماري﴾
86
پارك كال قره خان مشهد
87
پارك كال قره خان مشهد( حدفاصل خيابان دانشگاه و خيابان اسدالله زاده )
88
پارك كودك پارك كودك شفق
89
پارك كويري مرنجاب،طرح ساماندهي خدمات منطقه نمونه گردشگري و طراحي ساختمان پارك
90
پارك موزه آب قابوس
91
پارك موزه آينده طراحي پارك موزه آينده در شهر مشهد بارويكرد معماري پايدار
92
پارك موزه ايساتيس در استان يزد
93
پارك موزه پاريس
94
پارك موزه خليج فارس
95
پارك موزه زلزله تهران با رويكرد آشنايي شهروندان در جهت كاهش مخاطرات
96
پارك موزه شهر تمدن دزفول
97
پارك موزه مجسمه
98
پارك نقاشي
99
پارك نقاشي كودكان تعامل معماري و محيط در معماري هاي محيط زيست گرا
100
پارك هندسه
101
پارك هنر و فناوري در پرديس فارابي دانشگاه هنر
102
پارك و آمفي تئاتر ناحيه 3 [‍‍سه] لار
103
پارك‌هاي ملي آبي ايران مطالعه موردي:كيخسروي زاگرس
104
پاركهاي كوچك تهران
105
پاركينگ طبقاتي
106
پاركينگ هوشمند با استفاده از تكنولوژي RFID
107
پاركينگ هوشنگ
108
پارمترهاي موثر بر لعابهاي احيايي مس
109
پاره اي از مسائل نظري درباره : سينما
110
پاروان هاي ويترين دار منبت مشبك با استفاده از نقشمايه هاي اسليمي و پرندگان نگارگري
111
پاستوريزاسيون سفيده تخم مرغ با روش حرارت دهي اهميك و ارزيابي اثر دما بر ويژگي كيفي آن
112
پاسخ آنتي اكسيداتيو دو رقم خيار به سطوح مختلف ﴿كمبود تا سميت﴾ عنصر نيكل در محيط هيدروپونيك
113
پاسخ آنتي اكسيداني جلبك تك سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر اكسيدانيو توسط تيمار دماي پايين
114
پاسخ ارتعاشي - آكوستيكي ورق بيضوي جفت شده با محفظه استوانه اي
115
پاسخ ارتعاشي تير دو سر لولا به برخورد گلوله به كمك روابط تحليلي
116
پاسخ ارتعاشي يك نانو لوله همگن الاستيك دوسر گيردار حامل سيال تحت تاثير ميدان الكترواستاتيك
117
پاسخ ارقام گندم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
118
پاسخ اسيد لينولئيك مزدوج شير گاوهاي شيري هلشتاين به عنوان غذاي فراسودمند به منبع غله و مكمل روغن
119
پاسخ بابونه Matricaria chamomilla L. به سطوح مختلف پتاسيم و روي محلول غذايي در شرايط شور
120
پاسخ بانك بذر خاك و پوشش گياهي مراتع به تيمارهاي آتش سوزي و چرا در منطقه فريدون اصفهان
121
پاسخ برخي از فرآيندهاي چرخه نيتروژن خاك به علف كش آترازين
122
پاسخ برخي فرآيندهاي بيولوژيك خاك به آنتي بيوتيك هاي صنعت طيور
123
پاسخ برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك هاي شور و سديمي به تيمارهاي اصلاحي حاوي گوگرد
124
پاسخ به الگوهاي رورشاخ در دختران دانشجوي افسرده وعادي
125
پاسخ به برخي از شبهات جديد بر خاتميت
126
پاسخ بويايي پسيل آسيايي مركبات و پارازيتوييد آن
127
پاسخ بويايي شته جاليز (Aphis gossypii) و شكارگر آن (Menochilus sexmaculatus) به تركيبات فرار ميزبان در سطوح اول و دوم غذايي
128
پاسخ پذيري آنتنهاي خطي
129
پاسخ پوشش گياهي چمنزار به تيمارهاي آزمايشي چرا و پوشش برف در منطقه حفاظت شده سبز كوه، اردل
130
پاسخ تجزيه پذيري لاشبرگ هاي جنگلي بلوط با درجات متفاوت تجزيه به افزودن نيتروژن
131
پاسخ تحليلي و عددي ميدان اكوستيكي چرخ قطار
132
پاسخ جنين هاي جوجه كشت شده به مكمل هاي اسيد آمينه
133
پاسخ چند گونه زنبور Trichogramma spp به فرمون جنسي شب پره مينوز گوجه فرنگي (Tuta absoluta (Lep : Gelechiidae
134
پاسخ حاد فعاليت ركاب زدن تداومي همراه و بدون محدوديت جريان خون بر غلظت پلاسمايي فيبرينوژن و كوفتگي عضلاني تاخيري در مردان سالم
135
پاسخ دمايي فرآيند معدني شدن نيتروژن در خاك هاي تيمار شده با بقاياي گياهي
136
پاسخ دمايي فرايندهاي معدني شدن نيتروژن و نيتريفيكاسيون در طول يك رديف ارضي
137
پاسخ دهي به پرسش هاي بصري چند پاسخي با استفاده از شبكه عصبي عميق
138
پاسخ دو رقم پنبه در مراحل جوانه زني و گياه چه به تنش خشكي
139
پاسخ دو گونه مريم گلي(Salvia nemorosa and Salvia virgata ) علف‌كش‌هاي بازدارنده فتوسنتز
140
پاسخ ديناميكي توربي نهاي بادي شناور تحت اثر بارهايموج، باد و جريان
141
پاسخ ديناميكي تير تيموشنكوي ترك دار هنگام گذر بار به كمك روش المان محدود طيفي
142
پاسخ ديناميكي زباله شهري ده ساله در ميز لرزه
143
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
144
پاسخ ديناميكي كمك فنر هاي حاوي مواد غير خطي
145
پاسخ ديناميكي نقطه انتهايي بازوي مكانيكي ماكرو - ميكرو تحت اثر تحريك اتفاق پايه
146
پاسخ ديناميكي و ارتعاشي تيرها و صفحات نازك در حالات گوناگون با استفاده از روش بدون المان گلركين
147
پاسخ ديناميكي ورق شناور دايروي
148
پاسخ ديناميكي ورق نواري ناهمگن تحت بار متحرك
149
پاسخ ديناميكي يك استوانه دايره اي يكسر آزاد يك سرگير كامل به بار ضربه اي پيچشي
150
پاسخ رزيستين به 8 هفته تمرين استقامتي و اينتروال منتخب در زنان چاق
151
پاسخ رفتاري شب پره كرم گلوگاه اناربه تركيبات فرار عصاره هاي برك و ميوه انار در تونل پرواز
152
پاسخ رودخانه به مديريت سيلاب حوضه ﴿مطالعه موردي مسيل جارمه انديمشك﴾
153
پاسخ زماني يك مجرا به هنگام باز و بسته شدن دريچه
154
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف بزرك به تنش شوري
155
پاسخ ژنوتيپ هاي مختلف سورگوم به شوري و نيتروژن در شرايط معمول و غني شده دي اكسيد كربن
156
پاسخ ژنوتيپ‎هاي گندم به كمبود آب در شرايط معمول و غني شده دي‎اكسيدكربن
157
پاسخ سازه ‏اي فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در اثر حفاري‏ هاي همجوار، مطالعه موردي، ايستگاه‏ هاي مترو
158
پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگر نوع اصطكاكي به تحريك زلزله
159
پاسخ سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك و مقايسه آن با پالس ساده شده
160
پاسخ سد بتني وزني به تحريك زلزله در محدوده زمان (شامل اندركنش ديناميكي آب و سد)
161
پاسخ سيستم هاي تاخيري چندگانه ي خطي با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي برنولي
162
پاسخ شاخص هاي بيولوژيك خاك به سوزاندن بقاياي گياهي جو در شرايط مزرعه
163
پاسخ ضربه سرعت پايين روي تيرهاي ضخيم FGM با شرايط مرزي در ميدان گرمايي
164
پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ﴿Corthamus tinctorius L )به تراكم بوته و حذف شاخه هاي جانبي
165
پاسخ فسفومونواسترازها به افزودن آهك در خاكهاي اسيدي با مديريت متفاوت
166
پاسخ فسفومونواسترازها به پيشرفت مراحل تجزيه لاشبرگ در جنگل هاي بلوط منطقه مركزي ايران
167
پاسخ كامپوزيت هاي منحني شكل مقعر پيش تنش دار، به ضربه ناشي از برخورد پرتابه گوي شكل
168
پاسخ گاوهاي دوره انتقال به مكمل كروم و منبع غله جيره، و مطالعه بيان ژن فاكتورهاي مرتبط با سيگنال انسولين در گاوهاي شيري خشك و اوايل شيردهي
169
پاسخ گندم به تيمار بذر با اسيدآسكوربيك و تنش كمبود آب در تاريخ هاي متفاوت كاشت
170
پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در سازمان
171
پاسخ گياه دارويي شيرين‌بيان (Glycyrrhiza glabra L.) به تغذيه نيتروژن آمونيومي و نيتراتي در سيستم¬هاي مختلف كشت بدون خاك و كشت خاكي: بررسي ويژگي¬هاي رشدي و فيزيولوژيكي و بيان ژن¬هاي مسئول در توليد اسيد گليسريزيك
172
پاسخ مسايل كنترل بهينه خطي تاخيري با استفاده از يك روش هم مكاني مركب مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
173
پاسخ نهال هاي پسته به سطوح مختلف منگنز و شوري ﴿كلريد سديم﴾در محيط كشت پرليت
174
پاسخ هاي التهابي و ايمني به يك دوره 3 روزه تمرين اكسنتريك شديد
175
پاسخ هاي تحليلي معادله شرودينگر براي پتانسيل هاي شبه هماهنگ و نوسانگر ناهماهنگ درجه شش و تعيين ترازهاي انرژي تعدادي از مولكول هاي دو اتمي به كمك پتانسيل شبه هماهنگ
176
پاسخ هاي توليدي گاوهاي شيري هلشتاين به جيره هاي حاوي مكمل روغن زرد و نسبت هاي مختلف سيلاژ ذرت به يونجه
177
پاسخ هاي رشد و سلامت گوساله هاي هلشتاين به الگوي تغذيه شير و علوفه در خوراك آغازين تحت شرايط تنش سرمايي
178
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژي گوساله هاي هلشتاين تحت تنش حرارتي ملايم به مكمل كروم -ميتونين قبل و بعد از شير گيري
179
پاسخ هاي عملكردي و فيزيولوژيكي گاوهاي شيرده هلشتاين به دانه سوياي فرآيند شده با روش هاي فيزيكي
180
پاسخ هاي فيزيولوژيك و عملكردي گاوهاي هلشتاين در دوره انتقال به مخلوطي از برخي گياهان دارويي در جيره هاي با نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا-6 به امگا-3
181
پاسخ هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و آنزيمي نهال هاي پسته تلقيح شده با باكتري هاي سودوموناس‎فلوروسنت به تنش شوري و تغييرات شيميايي روي و منگنز در ريزوسفر آن¬ها
182
پاسخ هاي كيهان شناختي با سياه چاله هاي باردار
183
پاسخ هيدروديناميكي و حرارتي يك مجرا در برابر تغييرات زماني سرعت جريان در ورودي به آن
184
پاسخ وروديهاي سكان افقي هواپيما
185
پاسخ ونگرش مردم يزد در برابر پيامك هاي تبليغاتي در زمينه سلامت در سال 1394
186
پاسخ‌گويي به بار در شبكه‌هاي هوشمند با در نظرگيري بازار برق
187
پاسخ، پايداري و كنترل سيستم هاي الكتروهيدروليك
188
پاسخ‏پذيري آنتن‏هاي سيمي با عناصر غيرخطي در مجاورت زمين تلفاتي به پالس‏هاي الكترومغناطيسي
189
پاسخگوي تلفن ديجيتال
190
پاسخگوي خودكار تسهيلات مشتركين مراكز تلفني
191
پاسخگويي بار خانگي بر اساس روش تطبيقي با ميزان مصرف و برنامه ريزي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
192
پاسخگويي بار در شبكه هاي هوشمند با درنظر گرفتن آسايش مصرف كنندگان
193
پاسخگويي بار سرمايشي ادارات دولتي در تهران مبتني بر روش كنترل مستقيم بار
194
پاسخگويي بارزمان حقيقي در شبكه توزيع هوشمند
195
پاسخ‏گويي به سوالات بصري با استفاده از شبكه‏هاي عصبي پيچشي
196
پاسكال و افكار و عقايدش
197
پاشش پلاسمايي كامپوزيت تيتانيم - هيدروكسي آپاتيت TI- HA بر روي آلياژ تيتانيم TI 6AL- 4V و ارزيابي مورفولوژي پوشش
198
پاشش پلاسمايي و ارزيابي تربيولوژيكي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار Cr2O3-Ag
199
پاشش سولفات فرو به روش پنيوماتيك در توليد لوله بيدرز
200
پاشندگي امواج درون موجبر استوانه اي فلز حامل پرتو نسبيتي الكترون با كانوني سازي يوني
201
پاشندگي فركانس در محيطهاي پلاسما هادي و دي الكتريك
202
پاك سازي خاك هاي آلوده به نفت با استفاده از پرتوافكني ماكروويو
203
پاك سازي رباتيكي آلودگي هاي محيطي مقره هاي شبكه انتقال برق مبتني بر فن آوري هوشمند
204
پاك كن
205
پاك‌سازي خاك هاي آلوده به گازوئيل به روش شستشو با سورفكتانت و بررسي تأثير آن بر خواص ژئوتكنيكي خاك
206
پاكت الواتور تسمه اي بظرفيت 35 تن در ساعت و ارتفاع موثر 12 متري مخصوص حمل سيمان
207
پاكسازي توام نويز و پژواك از روي سيگنال گفتار با فرض مدل آماري لاپلاسين
208
پاكسازي خاك آلوده به تركيبات نفتي به روش شستشو با سورفكتانت
209
پاكسازي خاك‌ها و روغن‌هاي آلوده به بي فنيل‌هاي پلي كلريناته (PCBs) با استفاده از سامانه باز/گليسرول
210
پاكسازي خاكهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از روشهاي نوين
211
پاكسازي قومي با تÊكيد بر پاكسازي قومي كردها در كركوك عراق
212
پاكسازي لجنهاي نفتي مخازن نگهداري نفت خام با استفاده از روشهاي بيولوژيكي
213
پاكسازي همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از خاك طبيعي آلوده شده، به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
214
پاكسازي و مرمت پياله و آبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختياري
215
پاكسازي و مرمت پياله وآبريز سفالي منقوش هزاره اول قبل از ميلاد از منطقه اردل بختيار
216
پالئو ژئومرفولوژي درفاز تاخيري كواترنري (نمونه موردي نياسر كاشان )
217
پالئواكولوژي سازند داريان در جنوب ارسنجان (شمال شيراز)
218
پالئواكولوژي و بيوزوناسيون سازند آسماري در منطقه قره كند همدان سنندج از چارگوش تويسركان
219
پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان
220
پالايش خاك آلوده به روغن موتور مصرف شده با استفاده از انرژي گرمايي ريز موج، كربن فعال دانه اي و منگنز دي اكسيد به عنوان جاذب امواج
221
پالايش خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي و فلزات سنگين سرب و نيكل به وسيله گياهان
222
پالايش داده هاي پرت براي يافتن اطلاعات مفيد در مجموعه داده هاي غير گسترش يافته
223
پالايش روغن مايع خوراكي
224
پالايش گياهي آرسنيك در منطقه آلوده كوهسرخ (شمال شرقي ايران ) توسط گياه Phragmites australis
225
پالايش نگارگري ايراني از دوره ايلخاني تا صفوي از عناصر بيگانه چيني با تاكيد بر سه شاهنامه بزرگ دموت، بايسنقري و طهماسبي
226
پالايش و تحليل رفتاري مدل هاي مستقل از سكو
227
پالايش و تصفيه روغن بزرگ خام
228
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدل هاي سري زماني و تلاطم
229
پالايش و هموار سازي كالمن براي مدلهاي سري زماني و تلاطم
230
پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات زيتون
231
پالايشگاه نفت و اثرات زيست محيطي آن
232
پالس ژنراتور قابل برنامه ريزي بوسيله LCD و KEYBOARD
233
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي پالينومورف ها كريپتوسپور آكريتارش و كتينوزوا در مرز اردويسين و سيلورين در كوه بوغو جنوب غرب كاشمر واقع در حوزه ايران مركزي
234
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند جيرود در ناحيه ده ملا ( كوه خرباش )
235
پالينواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي سازند خوش ييلاق ناحيه ميقان ، شمالغرب شاهرود واقع در رشته كوه البرز شرقي
236
پالينواستراتيگرفي و پالئوژئوگرافي سازندهاي لشكرك و قلي واقع در ناحيه ابرسج ، شمال غرب شاهرود
237
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي اكرينارشهاي سازند لشگرك در گردنه اسدلي واقع در استان خراسان شمالي
238
پالينوبايواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات پرمين و ترياس در ناحيه غزنوي - تيل آباد در شرق البرز
239
پالينوبايواستيگرافي و پالئوژئوگرافي رسوبات دونين پسين ( سازند خوش ييلاق ) و كربونيفر پيشين (سازند مبارك ) ناحيه تيل آبادي در البرز شرقي
240
پانسيون دخترانه بهار
241
پانكراتيت حاد
242
پاويون ايران در اكسپوي 2015 ميلان
243
پايا محدبي وبهينه سازي برداري روي خمينه هاي هموار
244
پايا هاي كوهمولوژيكي و اعداد ليوبزنيك برخي حلقه هاي خاص
245
پايان آغاز اثر شون اوكيسي
246
پايان دادن ارادي به دادرسي در فرض تعدد طرفين دعوا
247
پايان نامه
248
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي گرايش مهندسي كامپيوتر
249
پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني گرايش مديريت فناوري اطلاعات , the study of effect of the development of human resources on knowledge manage ment in academic libraries of yazd province
250
پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي"مكانيابي توقفگاههاي عمومي طبقاتي با استفاده AHP,GIS نمونه موردي:محله خاني آباد تهران
251
پايان نامه كارشناسي ارشد معماري سيستمهاي كامپيوتري
252
پايانه ( ايستگاه مسافربري اتوبوس )
253
پايانه بين المللي مسافربري دريايي بندر بوشهر
254
پايانه بين شهري فرودگاه گرگان
255
پايانه تجاري آستارا
256
پايانه دريايي بين المللي منطقه آزاد قشم
257
پايانه دريايي تفريحي - توريستي جزيره قشم
258
پايانه دريايي حجاج چابهار
259
پايانه شهيد كلانتري
260
پايانه شهيد كلانتري نوسازي و بهسازي
261
پايانه مسافر بري بيهقي
262
پايانه مسافربري
263
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
264
پايانه مسافربري ايستگاه راه آهن شيراز
265
پايانه مسافربري بزرگ اهواز
266
پايانه مسافربري خرم آباد
267
پايانه مسافربري خمين
268
پايانه مسافربري دريايي بندرعباس
269
پايانه مسافربري شهر جديد پرند
270
پايانه مسافربري شهر كرد
271
پايانه مسافربري شهرستان دهلران
272
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
273
پايانه مسافربري شهرستان گرگان
274
پايانه مسافربري شهيد كلانتري كرج
275
پايانه مسافربري شوشتر
276
پايانه مسافربري صحرا
277
پايانه مسافربري مشهد
278
پايانه مسافربري يزد
279
پايانه هاي اتوبوس شهري
280
پايانه هاي گربنر روي حلقه ها و كاربرد هاي آن
281
پايانه ي مسافربري شهر جديد پرند
282
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
283
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
284
پاياها و بعد حلقه و مدول و ارتباط با مفاهيم ديگر
285
پاياهاي بئر و كوهمولوژي مدول هاي متقاطع و شبه متقاطع
286
پاياي بئر و گروه هاي پوششي نسبت به واريته پوچتوان
287
پايايي برخي مفاهيم از انحنا تحت شار ريچي
288
پايايي شكافندگي ابر منيفلدها
289
پايايي طيف براي نمايش هاي -C* جبرهاروي فضاهاي باناخ , Invarriance of spectrum for representationsof C* -algebras on banach spaces
290
پايايي معادلات تابعي درجه دوم در فضاهاي متعامد
291
پايدار سازي اكولوژيكي فضاهاي شهري با تاكيد بر مبلمان دوستار محيط زيست نمونه موردي شهر تهران
292
پايدار سازي به وسيله پس خورد خروجي پويا
293
پايدار سازي حركت مارپيچ يك خودرو مفصلي با به كارگيري روش هاي كنترل مقاوم
294
پايدار سازي در نقطه ربات متحرك غير هولونوميكي با استفاده از كنترل كننده مد لغزشي
295
پايدار سازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
296
پايدار سازي فلاتر ورق هاي دوار در جريان سوپر سونيك با استفاده از يك وصله پيزوالكتريك
297
پايدار سازي نانو TiO2 به وسيله كربوكسيليك اسيدها روي پارچه حلقوي پنبه/پلي استر، به منظور خود تميز شوندگي و تكميل چند منظوره
298
پايدار سازي وسيله ابر حفره ساز با استفاده از روش تنظيم كننده خطي درجه دو و طراحي تخمينگر
299
پايدار سازي يك ربات 2R تحريك ناقص كه در صفحه ي افقي حركت مي كندبا استفاده از يك كنترل كننده ي فازي بهينه
300
پايدار كردن سيستم تعقيبگر مسير نگاه نسبت به شرايط محيطي و تغيير كاربر
301
پايدار كننده محصول پارافين كلره
302
پايدار كننده هاي آب اكسيژنه
303
پايدار ي معادلات تابعي )اشتقاقها و معادلات ديفرانسيل (
304
پايدار ي هيرز-اولام از يك اپراتور بسته در فضاي هيلبرت و ثابتهاي هيرز-اولام از فضاهاي هيلبرت , Hyers-ulamstability of a closed operator in a hilbert space and hyers-ulam constants of hilbert spaces
305
پايدار¬سازي ريزشبكه¬هاي DC با در نظرگرفتن نقش مبدل¬ها
306
پايدارسازي آونگ معكوس دو درجه آزادي بر روي يك روبات سيار با چرخ هاي چندجهته
307
پايدارسازي آونگ وارون روي كوادروتور
308
پايدارسازي باكتري هاي لاكتيك اسيد جداشده از محصولات لبني سنتي ايران و مطالعه ي خواص ضد ميكروبي پپتيدهاي توليد شده توسط آنها
309
پايدارسازي پلي پروپيلن در برابر پرتوهاي گاما
310
پايدارسازي تطبيقي مقاوم ربات سيار فرمانش لغزشي با در نظر گرفتن اثرات الاستيك تايرها
311
پايدارسازي جانبي خودرو با استفاده از كنترل متوالي
312
پايدارسازي چرخان و كنترل تطبيقي زاويه رقص‌محوري يك سفينه در حين ترمزگيري
313
پايدارسازي خودرو شش با تعليق مستقل فعال
314
پايدارسازي داكتدفن در حركت عرضي و قائم
315
پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي كنترل غيرخطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
316
پايدارسازي ديناميكي شبكه توزيع با استفاده از فناوري ذخيره سازي انرژي مبتني بر فنرهاي الكتريكي
317
پايدارسازي ديواره چاه در مخازن تخليه شده در حين حفاري
318
پايدارسازي سمت يك فضاپيما داراي اجزاي انعطاف پذير
319
پايدارسازي سيال هوشمند مگنتورئولوژيكال با استفاده از امواج التراسونيك
320
پايدارسازي سيستم كليدزن غيرخطي با فيدبك غيراكيد و محدوديت ورودي و خروجي
321
پايدارسازي سيستم هاي پرش با احتمالات گذار متغير با زمان
322
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن تحت كليدزني آسنكرون متغير با زمان
323
پايدارسازي سيستم هاي كليدزن ماركوف با تاخير در حالت و خروجي كوانتيزه شده
324
پايدارسازي فعال ماهواره ي انعطاف پذير در مدار
325
پايدارسازي قير براي توليد نانو الياف كربن
326
پايدارسازي كلاس خاصي از سيستمهاي تاخيري متغير با زمان
327
پايدارسازي ماتريس همبستگي مالي با رويكرد تئوري ماتريس تصادفي
328
پايدارسازي مقاوم سيستم‌هاي مرتبه كسري
329
پايدارسازي مقاوم سيستمهاي خطي تصادفي با تاخير در ورودي
330
پايدارسازي هليكوپتر چهارموتوره در شرايط معلق ﴿hovering﴾
331
پايدارسازي و بهبود كيفيت تصوير در فايل¬هاي ويديويي لرزان
332
پايدارسازي و ساخت ربات متحرك در زير آب به وسيله كنترلرهاي PID+فازي
333
پايدارسازي و كنترل سيستم گيمبال دو درجه آزادي
334
پايدارسازي ويدئو براي وسايل نقليه هوشمند
335
پايداركردن )Stabilization( نوعي پليمر پلي يورتان در برابر تخريب زيستي باكتريايي )Biodegradation(
336
پايداري اجتماعي در مركز محله" حاجي " در همدان
337
پايداري الاستيك در ميله هاي مسطح
338
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
339
پايداري الگوي كلاسيك در روايت نو
340
پايداري باكتري هاي پروبيوتيك در شكلات و اثر آن ها بر استرپتوكوكوس موتانس
341
پايداري تابعك هاي تقريباً ضربي
342
پايداري تحليلي شبكه هاي سنسوري بي سيم
343
پايداري ترمو ديناميكي وفعاليت كاتاليكي الكل دهيدروژناز مخمر در حضور اسموليت هاي قندي
344
پايداري ترموديناميكي و خواص پيوندي بتالاكتوگلوبولين ﴿BLG﴾
345
پايداري تكرار پيكارد در فضاهاي متري مخروطي
346
پايداري توسط چرخش
347
پايداري تيرورق‌هاي فولادي تقويت شده توسط وصله‌هاي پليمري FRP
348
پايداري حالت هم گام نوسانگرهاي فاز در شبكه ها
349
پايداري در برنامه زماني قطار
350
پايداري در دينداري و اخلاق از منظر قرآن و روايات
351
پايداري دراز مدت و بررسي فرآيندهاي توامان تونلها در توده سنگ هاي ضعيف-مطالعه ي موردي تونل شبلي
352
پايداري ديناميكي سدهاي خاكي بر مبناي تير برشي و تغيير شكلهاي ماندگار
353
پايداري ديناميكي شناور پلنينگ به كمك اينترسپتور
354
پايداري ديناميكي و كنترل هواپيما
355
پايداري ژنتيكي قارچ نئوتيفوديوم فسكيوي بلند طي دو نسل و ارتباط ان با ژنوتيپ گياه ميزبان
356
پايداري ساختاري در سيستم هاي توابع مكرر و غيرخودگردان
357
پايداري ساختاري ميدان هاي برداري داراي خاصيت سايه زني
358
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تÊكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
359
پايداري سازمان فضايي استان اردبيل با تاكيد بر تعادل بخشي در نظام شهري
360
پايداري ساليتون هاي زماني در سيستم‌هاي غيرخطي PT-Symmetric با در نظرگرفتن اثرات بالاتر غير خطي
361
پايداري سود و اجزاي تشكيل دهنده آن در سطح صنعت و شركت
362
پايداري سيستم هاي قدرت با استفاده از طراحي همزمان و هماهنگ پارامترهاي PSS و ادوات FACTS
363
پايداري سيستم هاي كنترل تحت شبكه با لحاظ از دست رفتن بسته هاي اطلاعاتي
364
پايداري سيستم‌هاي كنترل تحت شبكه و كاربرد آن در سيستم پاندول معكوس
365
پايداري شيب هاي خاكي تثبيت شده به روش Deep Patch
366
پايداري شيبهاي با توجه به شكست هيدروليكي و محاسبه ضريب اطمينان در سدهاي خاكي
367
پايداري عددي روشهاي چند گامي خطي براي معادلات ديفرانسيل تاخير﴿DDEs )
368
پايداري عملگرهاي خطي مثبت روي -C* جبرها , Stability of positive linear operators c*_algebras
369
پايداري فركانس وكاهش نوسانات توان با استفاده از ذخيره‌ساز انرژي در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزشبكه مجهز به منابع توليد پراكنده تجديدپذير ‌و‌ خودروي ‌هيبريدي
370
پايداري فرهنگي و باورهاي مردمي در موسيقي مذهبي بوشهر
371
پايداري قاب هاي موجكي با اتساع هاي ماتريسي
372
پايداري كمي يك معادله ي تعميم يافته و كاربرد آن در مدارهاي الكتريكي نامنظم
373
پايداري كوشي راسياس از اشتقاق ها روي شبه جبر هاي باناخ چندگانه
374
پايداري گذرا سيستم قدرت چند ماشينه
375
پايداري گذراي سيستم هاي قدرت و كاربرد درخت تصميم گير در ارزيابي
376
پايداري گروه‌هاي لي تحت شار ريچي
377
پايداري گلوله هاي نوري در محيط غير خطي
378
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت در فضاهاي متريك غير ارشميدسي و متريك كامل
379
پايداري معادلات تابعي به روش نقطه ثابت روي فضاهاي نرمدار و متريك
380
پايداري معادلات تابعي در فضاهاي شبه 𝛃-نرمدار
381
پايداري معادلات تابعي در فضاي ٢- نرمدار
382
پايداري معادلات تابعي در فضاي باناخ
383
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي
384
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار تصادفي ماتريسي به روش نقطه ثابت
385
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
386
پايداري معادلات تابعي در فضاي نرم دار فازي
387
پايداري معادلات تابعي در مشبكه هاي باناخ
388
پايداري معادله بولتزمن براي مولكولهاي ماكسولي
389
پايداري مقاوم سيستم‌هاي زمان- پيوسته لور (Lur’e) با چند تاخير ثابت
390
پايداري مقاوم وسيله خودگردان زير آبي در سيستمم هاي كنترل با مدل داخلي
391
پايداري نمايي دستگاه هاي لوتكا - ولتراي رقابتي با تاخيرات
392
پايداري نهايي عمق ، ايده آل هاي اول وابسته و كوهمولوژي يك مدول مدرج
393
پايداري هايرز- اولم معادلات ديفرانسيل معمولي، معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرالي ولترا
394
پايداري هايرز-الام -راسياس از نگاهشت ها روي فضاي نرمدار , Hyers-ulam-rassias stability of mappings on norm spase
395
پايداري هايرز-اولام-راسياس براي معادلات تابعي تعميم يافته بر برخي از فضاهاي نرمدار
396
پايداري هايرز-اولم-راسياس
397
پايداري هدايت الكتريكي در پلي استر روكش داده شده بوسيله پلي آنيلين
398
پايداري همومورفيسم ها، مشتقات و معادلات تابعي برجبرهايباناخ
399
پايداري همومورفيسم هاي مشبكه در فضاهاي نرم دار احتمالي ريس
400
پايداري هيدروليكي و بهينه سازي سيستم موج گير دو مخزنه در نيروگاه هاي برقابي
401
پايداري و بررسي روش هاي پيش بيني ناپايداري گذرا
402
پايداري و بهينه سازي رفتار غيرخطي سازه هاي تطبيقي
403
پايداري و بهينه سازي روي مجموعه كارا براي كاهش مرز پارتو
404
پايداري و پايدارسازي سيستم هاي كنترل تحت شبكه داراي تأخير متغير با زمان
405
پايداري و پايدارسازي يك ماهواره ژيروستات به كمك روش هاي شكلي دهي انرژي
406
پايداري و خواص طيفي برخي از دوآنيوني‌هاي دواتمي
407
پايداري و ناپايداري يك شبكه عصبي با اتصالات جهان- كوچك تحريكي و بازدارنده
408
پايداري وهمگرايي يك روش عددي براي رده اي ازمدلي هاي وزش پخش كسري
409
پايداري يك جسم پرنده داراي چرخش فرفره اي (SPIN) پس از جدايش و باز گشت به جو (entry - Re)
410
پايداري يك جسم چرخان تقريبا متقارن در خلا؟ و در بازگشت به جو
411
پايداري-0 اشتقاق ها روي سه تايي هاي Jb*- , On the stability of 0-derivation on JB*-triples
412
پايداري-g قاب ها ودوگان -g قاب ها
413
پايستاري انرژي و اصل هم ارزي در نسبيت عام
414
پايستگي CPT و تاثير آن در برهمكنش ها
415
پايش ، ارسال و ثبت پارامترهاي محيطي در رايانامه
416
پايش آلودگي حرارتي ناشي از توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با استفاده از تصاوير ماهواره اي
417
پايش آلودگي ميكربي آب شبكه هاي آب رساني روستاهاي شهرستان شبستر بررسي علل آلودگي ارتباط با بيماريها
418
پايش ارتعاشات به منظور تحليل عيوب ماشين آلات
419
پايش باقيمانده هاي تتراسيكلين در مواد غذايي با منشاء دامي: مقايسه بين تكنيك هاي آناليزي مختلف، استفاده از پلي پيرول به عنوان ماده جاذب موثر در تخليص نمونه ها و بهينه سازي پارامترهاي مختلف در استخراج آناليت از ماتريكس هاي غذايي مختلف
420
پايش بر خط عيوب مكانيكي ترانسفورماتورهاي قدرت با كاوش و تركيب داده‌هاي گذراهاي كليدزني ولتاژ پائين كنترل شده
421
پايش بهينه شبكه توزيع آب مبتني بر مدل پوياي شبيه سازي كيفي
422
پايش بيابان زايي با استفاده از داده هاي حرارتي و انعكاسي سنجش از دور ﴿مطالعه موردي: شرق شهرستان اصفهان﴾
423
پايش بيابان زايي كوير درانجير
424
پايش پديده اصطكاكي جوش سرد در منطقه‌ي فلنج فرايند كشش عميق به كمك امواج آكوستيك اميشن
425
پايش پروفايل با استفاده از روش لَسو
426
پايش پروفايل بيماري قلبي با استفاده از رويكردهاي شبكه عصبي و رگرسيون لجستيك
427
پايش پروفايل در كيفيت خدمات شهرداري
428
پايش پروفايل‌هاي خطي ساده در فرايندهاي توليد كوتاه‌مدت
429
پايش پروفايلهاي خطي با استفاده از بوت اسپرت
430
پايش پروفايلهاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز 1
431
پايش پوياي ماشين هاي مجازي به هدف زمان بندي پارامتريك بارهاي كاري
432
پايش پيوسته سلامت ساختاري قطعات مكانيكي ثابت و متحرك به روش امپدانس الكترومكانيكي با استفاده از پوشش دهي فيلم ضخيم ترانسديوسر پيزوالكتريك
433
پايش تاثير خشكسالي بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي سنجنده MODIS و اطلاعات بارندگي
434
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلان شهر تهران
435
پايش تحولات فضايي كاربري اراضي اسلامشهر در پيرامون كلانشهر تهران
436
پايش تغيير مكان جانبي خط آهنCWRبا تراورس اصطكاكي در قوس ها
437
پايش تغييرات پوشش گياهي و برخي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه مسيله قم
438
پايش تغييرات سطوح برفي در كوه هاي زاگرس با استفاده از تصاوير NOAA-AVHRR
439
پايش تغييرات سيماي سرزمين و اولويت بندي حفاظت و بهسازي تالاب بين المللي شادگان
440
پايش تغييرات كاربردي اراضي با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردي بخش رودبار قصران استان تهران
441
پايش تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي بخش رودبار قصران ،استان تهران)
442
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور (مطالعه موردي:شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز)
443
پايش تغييرات كاربري اراضي با به كارگيري تكنيك سنجش از دور مطالعه موردي شهرستان شاوجبلاغ استان البرز
444
پايش تغييرات كاربري اراضي ناشي از دفت پسماند با روش تحليل آماري مكانمند در سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان چالوس
445
پايش تغييرات نقشه هاي شهري با استفاده از طبقه بندي شي گراي تصاوير ماهواره اي
446
پايش تندرستي سازه ها برپايه ي پخش امواج هدايت شونده ي فرا صوت براي آسيب هاي با هندسه خميده
447
پايش حرارتي پوشش/ كاربري اراضي ناشي از توسعه منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
448
پايش حركت تپه هاي شني منطقه حسن آباد-جرقويه با استفاده از تصاوير ماهواره اي
449
پايش خشكسالي اقليم ايران با استفاده از شاخص SPI [اس. پي. آي.]
450
پايش خشكسالي با استفاده از تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر پوشش گياهي در منطقه سميرم اصفهان
451
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص اختلاف پوشش گياهي نرمال شده ﴿NDVI)در استان اصفهان
452
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از راه دور و اقليمي در استان خراسان رضوي
453
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي سنجش از دور و تحليل سري زماني در دوره زماني 1382 تا 1394 (بازه مطالعاتي استان‌هاي همدان و ايلام)
454
پايش درمان اولتراسوند كانوني شدت بالا (HIFU) توسط تصويربرداري فوتوآكوستيك (PAI)
455
پايش رواناب ناشي از برف حوضه كاسگان-سميرم با استفاده از توليدات ماهواره اي موديس
456
پايش روند تغييرات كاربردي و پوشش اراضي شهرستان اشتهارد با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي
457
پايش زمان حقيقي پايداري ولتاژ كوتاه مدت
458
پايش زمانبندي احتراق موتور اشتعال تراكمي مخلوط همگن
459
پايش زماني– مكاني، نشست و شق زمين درارتباط با برداشت آب و شرايط ژئوشيميايي و هيدروشيميايي (شرق دشت يزد حد فاصل روستاي عسگريه و خويدك شهرستان يزد با مقياس 1:1000)
460
پايش زوال پوشش گياهي شهرستان ايلام به كمك داده هاي حرارتي و انعكاسي ماهواره اي
461
پايش سايش ابزار جهت بهينه‌سازي توأم پارامترهاي ماشينكاري و زمان تعويض ابزار با رويكرد قابليت اطمينان
462
پايش سلامت پل هاي بتن آرمه و تعيين شرايط عملكرد و قابليت بهره برداري پل
463
پايش سلامت سازه اي و تشخيص آسيب در سازه ها بر اساس اطلاعات مودال و ترميم سازه ها با آلياژ شكل ياب (SMA)
464
پايش سلامت سازه ها با استفاده از حسگر هاي توري براگ فيبري
465
پايش سلامت سازه هاي كامپوزيتي ورقي توسط امواج فراصوت هدايت شده بر پايه تبديل موجك و الگوريتم شبكه عصبي مصنوعي
466
پايش سلامت سازه هاي هوايي كامپوزيتي با استفاده از امواج هدايت شده فراصوت و الگوريتم شبكهعصبي
467
پايش سلامت سازه‌ها با تكيه بر قابليت اطمينان و در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
468
پايش سلامت عرشه پلها به كمك وسيله نقليه متحرك
469
پايش سلامت مخازن بتن پيش تنيده دايروي
470
پايش سيستمهاي بيدرنگ جهت تشخيص خطا با استفاده ازفنون محاسبات نرم
471
پايش شبكه هاي اجتماعي با مشخصه هاي طولي
472
پايش شبكه ي اجتماعي تحت مدلي پيشنهادي برمبناي توزيع پواسون با استفاده از نمودار كنترلي مناسب
473
پايش شبكه‌هاي بيولوژيكي با رويكرد آماري
474
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت مروست، استان يزد
475
پايش شوري خاك با استفاده از داده هاي سنجش از دور جهت مديريت ويژه اراضي كشاورزي در دشت هرات استان يزد
476
پايش فرآيند سنگ زني با چرخ سنگCBN به روش آكوستيك اميشن
477
پايش فرآيندهاي دو مرحله¬ايي وابسته با استفاده از نمودارهاي كنترل انتخاب عيب تطابقي تركيبي
478
پايش فلزات سنگين در رودخانه قره سو و اثرات نشت شيرابه زباله سراب قنبر روي آب زيرزميني
479
پايش كيفي آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص هاي كيفي و زيستي
480
پايش كيفيت آب رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور
481
پايش كيفيت آب و ارزيابي شاخص كيفي رودخانه دز
482
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
483
پايش كيفيت آب و شبيه سازي تغذيه گرايي رودخانه دز
484
پايش لحظه اي وتصميم گيري و مديريت اني عمليات حفاري به منظور بهينه سازي حفاري
485
پايش ماشين‌هاي دوار صنعتي به كمك مكانيزم‌هاي رايانش نرم
486
پايش ميداني اثر تراورس بال دار در پايداري جانبي خط بالاستي
487
پايش ميداني حركت جانبي قوس تند خط آهن با تكيه گاههاي جانبي
488
پايش ميزان گرايش اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه رازي به فعاليت بدني و رويدادهاي ورزشي
489
پايش نقش احتمالي نواحي غير كد گذار ژن bcl2انساني در تنظيم بيان ژن،مبتني بر داده پردازي هاي رايانه اي
490
پايش همزمان ترانسفورماتورهاي قدرت جهت شناسايي خطاهاي اتصال كوتاه داخلي با استفاده از روش تحليل اجزاء محدود
491
پايش و پالايش زيستي فلزات سنگين و ذرات نمك منتشر شده از درياچه اروميه با استفاده از درختان منطقه
492
پايش و پيش بيني خشكسالي با استفاده از اطلاعات اقليمي و هيدرومتريك
493
پايش و پيش يابي خصوصيات خشكسالي مطالعه موردي : استان قزوين
494
پايش و تبيين رفتار تامين كنندگان و خريدار جهت تعامل پايدار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيرنده
495
پايش و عيب يابي عملكرد آسياي نيمه‌خودشكن فاز 1 مجتمع مس سرچشمه با بررسي سختي و دانه‌بندي مواد ورودي و ارائه برنامه خوراك دهي به آن
496
پايش و كنترل پروفايل هاي غير خطي در فاز دوم
497
پايش و كنترل چاه هوشمند با استفاده از شبكه حسگر
498
پايش و مدلسازي خشكسالي با استفاده از شاخص هاي سنجش از دوري و SPI در استان اصفهان
499
پايش و مديريت هزينه هاي تعويض قطعات گارانتي در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خودرو با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي ( درخت هاي تصميم )
500
پايش وضعيت
501
پايش وضعيت اتصالات پيچ و مهره با استفاده از آناليز مودال و پخش موج فراصوت
502
پايش وضعيت ارتعاشي جعبه‌دنده و بررسي يك مورد صنعتي
503
پايش وضعيت ارتعاشي فن و بررسي خرابي‌هاي توربوشارژر
504
پايش وضعيت ارتعاشي موتور القايي سه فاز
505
پايش وضعيت ارتعاشي و عيب‌يابي موتورهاي تراكشن DC مورد استفاده در لكوموتيوهاي GM
506
پايش وضعيت برخط و تشخيص عيوب جعبه دنده خودرو
507
پايش وضعيت تجهيزات با استفاده از دوربين هاي مادون قرمز
508
پايش وضعيت تمريني با استفاده از معيارهاي ضربان قلب آزمون زير بيشينه گرم كردن و شاخص‌هاي بيوشيميايي بزاقي در بازيكنان حرفه‌اي فوتبال
509
پايش وضعيت خوردگي و فرسايش لوله‌هاي فلزي نفت ، گاز و فاضلاب با بكارگيري امواج راهنماي فراصوتي و الگوريتم شبكه عصبي
510
پايش وضعيت زير ساخت هاي ريلي با توسعه روش هاي شناسايي سيستم
511
پايش وضعيت سامانه پاشش سوخت موتور ديزلي چهار زمانه توسط بررسي تغييرات سطح ارتعاشات
512
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
513
پايش وضعيت سيستم مبتني بر ارتعاشات
514
پايش وضعيت لايه روغن ياتاقان هاي لغزشي هيدروديناميكي در دور پايين با استفاده از روش پخش آوايي
515
پايش وضعيت ماشين آلات دور پايين با استفاده از آزمون پخش آوا
516
پايش وضعيت و تشخيص خطاي موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از سيگنال انتشار صوتي
517
پايش وضعيت و شناسايي نقص در چرخ دنده
518
پايش وضعيت ياتاقان هاي غلتشي به كمك روش تركيب اطلاعات حسگرها
519
پايش وضعيت يك توربو ماشين مبتني بر آناليز ارتعاشات با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
520
پايش ونگاشت پارامترهاي QoSبهمنظور استفاده در SLAشبكه هاي IPكشور
521
پايش يك سرور شبكه توسط شبكه GSM
522
پايكوبي
523
پايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي شهر اصفهان
524
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
525
پايگاه اجتماعي و اقتصادي بر جهت گيري ارزشي دانشجويان شهر بروجن
526
پايگاه اجتماعي و اقتصادي خانواده ؟ نوع بزهكاري كودكان و نوجوانان ؟
527
پايگاه اطلاع رساني برتر با رويكرد تعامل اجتماعي
528
پايگاه اطلاعاتي خبره علم الرجال
529
پايگاه اطلاعاتي خطوط (base Line)؛ ايجاد بانك اطلاعات كامپيوتري براي خطوط فشار قوي ايران (خطوط 400 كيلو ولت )
530
پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و گروههاي مرجع جوانان ( مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
531
پايگاه تحقيقات كوير و بيابان شناسي
532
پايگاه داده دانشجويي
533
پايگاه داده دراكسس
534
پايگاه داده عمومي در Server SQL
535
پايگاه داده فعال
536
پايگاه داده موسسه استاندارد
537
پايگاه داده وشبكه اداره آب وفاضلاب محلات
538
پايگاه صوت و موسيقي
539
پايگاه منطقه اي انتقال خون تبريز
540
پايندگي انرژي بوسيله كنترل چرخه كاري در شبكه‌‌هاي مش بيسيم خورشيدي
541
پايه گذاري اصول اخلاق مهندسي در صنعت ساخت و ساز كشور
542
پايه گروبنر براي مشبكه و كدگشايي آن
543
پايه هاي بازتابي براي سيستم هاي بازتابي آفين
544
پايه هاي تودرتوي مستقل از ترتيب تك جمله اي
545
پايه هاي چهار مضراب ها و ضربي هاي تار نوازي استاد محمدرضا لطفي
546
پايه هاي دوري مينيمال و بهينه در گراف ها و كاربرد آن ها در تحليل سازه ها
547
پايه هاي كروبنر براي دسته هايي از طرحهاي آفين يا تصويري
548
پايه و اساس جغرافياي طبيعي The Physical Basis of Geography
549
پايه و بعد متريك اسكيم هاي شركت پذير
550
پايه ي گربنر تقريبي
551
پايه ي مرزي پايدار براي ايده آل نقاط
552
پاييدن
553
پتانسيل استفاده ازعلوفه آرتيچوك به صورت خشك وسيلو شده درتغذيه دام
554
پتانسيل اقتصادي و ژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين‌دار استان چهار محال و بختياري
555
پتانسيل اقتصادي وژئوشيمي عناصر فلزي در شيلهاي بيتومين داراستان چهارمحال وبختياري
556
پتانسيل باي سنگ هاي تزئيني هورنفلسي استان همدان
557
پتانسيل برهم كنش جفت موثر
558
پتانسيل تجاري كالاهاي بخش كشاورزي با هدف تشكيل بازار مشترك اسلامي: زيربخش هاي زراعت و باغداري
559
پتانسيل حذف كادميم، روي و سرب خاك به وسيله دو گونه گياه خاكشير در حضور قارچ P. indica
560
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه خورشيدي متمركز با كلكتورهاي سهموي خطي
561
پتانسيل سنجي استفاده مجدد از زمين هاي مورد معدنكاري مس پورفيري ايران - مطالعه موردي: معدن مس سونگون
562
پتانسيل سنجي افزايش بارش با استفاده از فناوري بارورسازي ابرها در استان لرستان
563
پتانسيل سنجي اقليمي كشت گردو در استان آذربايجان غربي طي 30سال اخير
564
پتانسيل سنجي انرژي خورشيدي در استان يزد
565
پتانسيل سنجي انرژي زيست توده در ايران
566
پتانسيل سنجي داده هاي فراطيفي هايپريون در استخراج عضوهاي پاياني (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
567
پتانسيل سنجي ژئوتوريسم وژئوپارك دراستان كرمانشاه
568
پتانسيل سنجي سيلاب با استفاده از پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رودخانه مارون
569
پتانسيل سنجي كشت چغندرقند در استان فارس با تاكيد بر پارامترهاي اقليمي
570
پتانسيل سنجي و امكان بكارگيري مكانيسم مگنتو هيدرو ديناميك براي توليد قدرت الكتريكي در ايران
571
پتانسيل سنجي و مكان يابي انرژي باد در استان فارس
572
پتانسيل قاب تلفيقي و كمينه سازهاي آن
573
پتانسيل كرنيگ - پني در نانو حلقه هاي كوانتومي
574
پتانسيل كروميت و بررسي افيوليت هاي كوه سياه ( شمال غرب سبزوار)
575
پتانسيل معدني شدن نيتروژن در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع كود آلي
576
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي بخش لاران
577
پتانسيل هاي اقليم كشاورزي روستاي بام (شهرستان اسفراين)
578
پتانسيل هاي تجاري و ارزيابي نقش آن ها در همگرايي درآمدي بين ايران و شركاي تجاري منتخب
579
پتانسيل هاي در هم تابيده
580
پتانسيل هاي هتلداري در جذب گردشگر
581
پتانسيل هاي هيدرواقليمي شادگان و نقش آنها در توسعه كشت خرما
582
پتانسيل هاي هيدروكليمايي درخت نخل خرما (مطالعه موردي: استان خوزستان)
583
پتانسيل هاي يك بعدي
584
پتانسيل واگرايي و تثبيت بيولوژيكي و شيميايي خاك هاي رسي بنتونيت سپولايت و كائولين
585
پتانسيل يابي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش مهندسي ارزش و دلفي به كمك GIS ﴿مطالعه موردي: شهرستان شهركرد﴾
586
پتانسيل يابي اقليمي كشت انار دركوهدشت
587
پتانسيل يابي تغذيه مصنوعي آبخوان حوضه
588
پتانسيل يابي خاك نسوز در محدوده آباده توسط دورسنجي و بازديد نقاط اميد بخش
589
پتانسيل يابي سنگ هاي قيمتي با تأكيد بر گوهرهاي نيمه قيمتي گروه كوارتز در استان يزد
590
پتانسيل يابي سيستم هاي آبياري تحت فشار در مناطق مختلف استان لرستان
591
پتانسيل يابي طلا با استفاده از تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS در ناحيه تكاب، آذربايجان غربي
592
پتانسيل يابي عناصر نادر خاكي در برگه 1:100000 طارم با استفاده از روش هاي AHP & Topsis
593
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS در كمان ماگمايي اروميه دختر (محور نطنز – طرق)
594
پتانسيل يابي كاني زايي فلزي با استفاده از تلفيق داده‌هاي اكتشافي در برگه 1:100000 كهك
595
پتانسيل يابي كاني زايي مس پورفيري با استفاده از تكنيك هاي دورسنجي و GIS در ناحيه پاريز، كرمان
596
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100,000 تخت سليمان با استفاده از روش تلفيقي AHP-TOPSIS
597
پتانسيل يابي كاني سازي طلا در برگه 1:100،000 محلات به روش تلفيق سلسله مراتبي ﴿AHP ﴾ با نگاهي بر شواهد اكتشافي در معدن طلاي اخترچي
598
پتانسيل يابي كاني سازي مس در كمربند متالوژني كرمان با استفاده از تلفيق داده هاي اكتشافي در محيط GIS
599
پتانسيل يابي كاني سازي مشابه تيپ طلاي موته در محدوده دليجان
600
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
601
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
602
پتانسيل يابي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت تويسركان
603
پتانسيل يابي منابع نفت و گاز در محدوده شمال و شمال غرب ايلام با استفاده از روش هاي سنجش از دور﴿سنجنده استر و +ETM ﴾ و كنترل هاي زميني در محيط GIS
604
پتانسيل يابي مواد معدني سرب و روي در محدوده رشته كوه ايرانكوه با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي درسيستم GIS
605
پتانسيل يابي نهشته هاي مس در برگه 1:100000 غرب شكسته آبشاله با استفاده از تلفيق اطلاعات اكتشافي
606
پتانسيل ‏يابي و مدل‏ سازي ژئوشيميايي به روش‏ هاي شبكۀ عصبي مصنوعي و فركتال در مقياس ‏هاي ناحيه ‏اي و محلي
607
پتانسيل يابي و مطالعات مغناطيس سنجي زمين در منطقه بند نرگس بادرود
608
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت سيب‌ درختي در استان اصفهان
609
پتانسيل‌يابي اقليمي كشت گندم ديم در استان لرستان
610
پتانسيل‌يابي كاني‌زايي با استفاده از GIS در ورقه 1:100000 شهر بابك استان كرمان
611
پتانسيل‌يابي مناطق مستعد كاني سازي (عناصر پلي متال) به روش تلفيق فازي لايه‌هاي مختلف اطلاعات اكتشافي در برگه 1:100000 هشجين با استفاده از GIS
612
پتانسيل¬يابي معدني در ناحيه شهربابك با بكارگيري تكنيك¬هاي دورسنجي و GIS
613
پتانسيومترها
614
پترن ژنراتور
615
پترن ژنراتور سكام ؛ رنگي و سياه و سفيد
616
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي گرانو ديوريت منطقه قلعه گبري
617
پترو گرافي . ژئوشيمي و پتروژنزسنگهاي اتشفشاني تريشكوه واقع در شمال شهر بابك ﴿ كرمان - ايران ﴾
618
پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني سنوزوئيك همراه با گنبدهاي نمكي منطقه شوراب- جنوب شرق قم (ايران مركزي)
619
پتروژنز سنگ هاي پلوتونيك و ولكانيك منطقه قلعه يغمش (غرب استان يزد)
620
پتروژنز گرانيتوئيد ها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز)
621
پتروژنز لكوگرانيت هاي شمال شرق گلپايگان (آدربا- اوچستان، پهنه سنندج- سيرجان)
622
پتروژنز و ايزوتوپ پايدار ( اكسيژن) توده نفوذي گرانيتوئيدي كلاه قاضي
623
پتروژنز و ايزوتوپ هاي پايدار(اكسيژن-هيدرژن)، گرانيتوئيد ملاطالب (شمال اليگودرز)
624
پتروژنز و تكامل ولكانيسم ائوسن قهساره(جنوب خاوري اردستان)
625
پتروژنز، بازسازي شرايط ترموديناميكي،‌ مينرال شيمي مرتبط با عناصر نادر خاكي و ذوب بخشي احتمالي متابازيت هاي حاشيه رودخانه و سد زاينده،‌ پهنه سنندج- سيرجان
626
پتروژونز و تكامل ولكانيسم اليگوسن– پليوسن در بخش مياني كمان ماگمايي اروميه- دختر (شمال شرق اصفهان)
627
پتروشيمي خراسان شمالي
628
پتروشيمي خراسان شمالي بجنورد
629
پتروگرافي . ژئوشيمي و پتروژنز سنگهاي اذرين محدوده غرب استارا ﴿ استان گيلان ﴾
630
پتروگرافي . ژشيمي و خاستگاه تكتونيكي سنگهاي اتشفشاني ائوسن اطراف توده معدني سرچشمه كرمان و ارتباط انها با كانه زايي مس
631
پتروگرافي ، تكتونيك و متالورژي كاني سازي اورانيوم و فلزات همراه در شمال غرب معدن طالمسي اناركي
632
پتروگرافي و پتروژنزكانسار سنگ آهن شهرك تكاب
633
پتروگرافي و پترولوژي توده هاي نفوذي قلعه يقمش غرب استان يزد
634
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني جنوب غرب علي آباد ، شمال زفره (پهنه اروميه – دختر)
635
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني غرب نطنز ، جنوب امامزاده آقا سلطان (كمان ماگمايي اروميه – دختر)
636
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي حد واسط در منطقه شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
637
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در منطقه بلطاق (جنوب شرق اليگودرز)، زون سنندج سيرجان
638
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي متاپليتي ناحيه شمال شرق گلپايگان در زون سنندج-سيرجان
639
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب جنبه، شمال غرب زفره (پهنه ماگمايي اروميه-دختر)
640
پتروگرافي و پترولوژي سنگ هاي ولكانيكي همراه با گنبدهاي نمكي منطقه كلوت "شمال شرق اردكان"
641
پتروگرافي و پترولوژي سنگ¬هاي آتشفشاني منطقه آزران ( جنوب غرب كاشان)
642
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير ( سوريان استان فارس) با تاكيد بر گابروهاي منطقه
643
پتروگرافي و پترولوژي مونزو گرانيت قيدو در جنوب شرق خمين ﴿ پهنه سنندج -سيرجان﴾
644
پتروگرافي و پترولوژي و لكانيك هاي ائوسن جنوب عرب جندق (شمال شرق اصفهان)
645
پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)
646
پتروگرافي، پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين درغرب هاشم آباد (جنوب غرب نايين)
647
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز بازالت¬هاي كوه سه رنگ واقع در جنوب غرب كرمان
648
پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتي شمال ازنا (مرزيان-كلبور)، پهنه سنندج - سيرجان
649
پتروگرافي، كاني شناسي و شيمي كاني توده نفوذي ميرآباد- چهل خانه، شرق بوئين- مياندشت (پهنه سنندج- سيرجان)
650
پترولوژي . ژئوشيمي و خاستگاه تكتونيكي سي نيت هاي پالئوزونيك زيرين در شمال كوه اسفوردي . منطقه بافق - ايران مركزي
651
پترولوژي ، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك ( استان يزد )
652
پترولوژي آلكالي‌بازالت‌هاي اليگوسن زيرين تويره مركزي (جنوب‌غرب جندق، شمال‌شرق استان اصفهان)
653
پترولوژي آمفيبوليت هاي افيوليت پشت بادام و كمپلكس چاپدوني....
654
پترولوژي افيوليت بياضه ﴿جنوب خور- استان اصفهان﴾
655
پترولوژي انكلاوهاي موجود در بخش شرقي توده گرانيتي شاهكوه و بررسي زمين دما-فشارسنجي سنگ ميزبان آنها ﴿شرق ايران﴾
656
پترولوژي بازالت ها و ديابازها در شمال حاجي آباد (جنوب غرب خور، استان اصفهان)
657
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند ( جنوب شرق انارك، استان اصفهان )
658
پترولوژي بازالت‌هاي آلكالن اليگوسن زيرين منطقه تويره (جنوب غرب جندق، استان اصفهان)
659
پترولوژي پديده هاي ليستونيتي شدن در مجموعه هاي آذرين و رسوبي شرق خوسف (جنوب غربي بيرجند)
660
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت نايين ( استان اصفهان )
661
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته و سنگ هاي ولكانيك آميزه افيوليتي سورك ﴿استان يزد﴾
662
پترولوژي پريدويت هاي گوشته افيوليت لوگر﴿جنوب غرب كابل-افغانستان﴾
663
پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد
664
پترولوژي توده نفوذي و سنگ هاي آتشفشاني گُجد (شرق اصفهان)
665
پترولوژي دايك هاي بازيك كرتاسه در جنوب غرب بياضه )شمال شرق استان اصفهان)
666
پترولوژي دايك هاي صفحه اي افيوليت نائين (ايران مركزي)
667
پترولوژي ژئوشيمي و پتروژنز داسيتهاي نئوژن جبال بارز روستاي بيدويه در جنوب شرق عنبر اباد ﴿جيرفت استان كرمان ﴾
668
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب غرب چوپانان ﴿شمال شرق استان اصفهان﴾
669
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارك ( شمال شرق استان اصفهان)
670
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن روستاي دستگرد و تاگردنه ملا احمد ﴿بخش مياني زون اروميه-دختر، شرق اصفهان﴾
671
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن شمال غرب زوار (شمال غرب انارك، استان اصفهان)
672
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن مناطق ساغند و چاپدوني﴿استان يزد﴾
673
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در جنوب شرق و شمال غرب اصفهان
674
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنر در غرب و جنوب غرب استان يزد
675
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني كوه سياه ﴿ شمال باتلاق گاوخوني، جنوب شرق اصفهان﴾
676
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني منطقه معدني شمال علي آباد با تأكيد بر اكتشافات اخير پرليت و بنتونيت ﴿شمال غرب نائين﴾
677
پترولوژي سنگ هاي آلكالن پالئوزوئيك مناطق انارك تا بياضه ﴿ايران مركزي، شمال شرق اصفهان﴾
678
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين ( استان اصفهان )
679
پترولوژي سنگ هاي دگرگوني در پهنه سندج سيرجان شمالي ﴿موته-اليگودرز﴾
680
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمكي جنوب استان چهار محال و بختياري
681
پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهركرد
682
پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت
683
پترولوژي سنگهاي ولكانيك و دگرگوني منطقه تكنار- سربرج شمال غرب كاشمر
684
پترولوژي كاني شناسي ژئوشيمي و ژنز ذخيره بنتونيت باش، گردنه ملااحمد نايين، استان اصفهان، زون اروميه-دختر
685
پترولوژي كنتاكت توده هاي نفوذي گابرويي و پريدوتيت هاي در برگيرنده در افيوليت نائين
686
پترولوژي گدازه‌هاي بالشي و آمفيبوليت‌ها؛ و دگرگوني در پريدوتيت‌هاي گوشته افيوليت‌هاي نايين و عشين
687
پترولوژي گرانيتوئيد هاي منطقه تويره شمالي (جنوب غرب جندق، ايران مركزي)
688
پترولوژي گرانيتوئيدها و مطالعه ذوب بخشي آمفيبوليتهاي شمال كلوت چاپدوني (استان يزد)
689
پترولوژي گرانيتوئيدهاي اميرآباد (بخش جنوب شرقي افيوليت نايين)
690
پترولوژي گرانيتوئيدهاي كمپلكس دگرگوني جندق (ايران مركزي، شمال شرق استان اصفهان)
691
پترولوژي گرانيتوئيدهاي منطقه تكنار- سربرج- شمال غرب كاشمر
692
پترولوژي متاافيوليت پالئوزوئيك و مجموعه دايك‌هاي فلسيك مزوزوئيك در غرب و جنوب‌غرب بياضه (جنوب خور- ايران مركزي)
693
پترولوژي متابازيت هاي مناطق معراجي و چاه پلنگ (شمال شرق استان اصفهان)
694
پترولوژي مجموعه هاي آذرين آلكالن سري دزو در منطقه حرجند (شمال- شمالشرق كرمان)
695
پترولوژي و پتروژنز توده¬هاي نفوذي جنوب نائين (شمال شرق اصفهان)
696
پترولوژي و پتروفابريك متاپليت‌هاي دره ساري و سنگ‌ها‌ي دگرگوني كمپلكس ژان (استان هاي اصفهان و لرستان)
697
پترولوژي و پتروگرافي اسكارن هاي اچستان ﴿ جنوب محلات، استان مركزي﴾
698
پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شرق نابر ﴿جنوب غرب كاشان﴾
699
پترولوژي و پتروگرافي گرانيتوئيدهاي اچستان﴿جنوب محلات، استان مركزي﴾
700
پترولوژي و خاستگاه ژئوتكنونيكي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق ( شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان)
701
پترولوژي و ژئو شيمي سنگهاي آذرينو آلتراسيونهاي هيدروترمال وابسته ، منطقه كشه ( كوهستان كركس )
702
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن شرق نابر در جنوب غرب كاشان ﴿زون اروميه -دختر﴾
703
پترولوژي و ژئوشيمي اسكارن هاي جنوب قمصر
704
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت دگرگون‌شده پشت بادام (شمال شرقي استان يزد)
705
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت ها با نگرشي ويژه بر سنگهاي اولترامافيك كمپلكس گل كهان
706
پترولوژي و ژئوشيمي افيوليتهاي دهشير با تاكيد بر آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)
707
پترولوژي و ژئوشيمي پريدوتيت‌ها و گابروها در بخش شرقي افيوليت سبزوار (شمال شرقي ايران مركزي)
708
پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده نو (شمال شرق اليگودرز)
709
پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملا احمد ( فوداز )
710
پترولوژي و ژئوشيمي دايك هاي ائوسن كوه كم خاشك ﴿شمال خور، شمال شرق اصفهان﴾
711
پترولوژي و ژئوشيمي دايك¬هاي صفحه¬اي و گدازه¬هاي بالشي افيوليت سبزوار (بخش شرقي)
712
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني شمال شرق بادرود (كاشان)
713
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني قزل قلعه در شمال شرق قروه
714
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي بازيك غرب بياضه ﴿استان اصفهان﴾
715
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك منطقه غرب عروسان كبودان ( جنوب چوپانان - شمال شرق اصفهان)
716
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي آتشفشاني منطقه كالچويه، جنوب¬غرب نايين، استان اصفهان
717
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين دياپيرهاي دشتك، رستم آباد، كاج و دو آب در استان چهار محال و بختياري
718
پترولوژي و ژئوشيمي كالك سيليكاتها و متابازيتهاي شمال شرق گلپايگان
719
پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي شرق گيلان
720
پترولوژي و كاني شيمي گرانيت هاي شرق لوشاب ﴿پهنه سنندج- سيرجان﴾
721
پترولوژي و محيط تكتونيكي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه ازنا (پهنه سنندج- سيرجان، ايران)
722
پترولوژي و مينرال شيمي اسكارن پاگدارجو در غرب قهرود (شمال غرب اصفهان)
723
پترولوژي و مينرال شيمي توده هاي گابرويي شمال خمين (استان مركزي)
724
پترولوژي وژئوشيمي توده گرانيتوئيدي آستانه (پهنه ي سنندج- سيرجان)
725
پترولوژي وژئوشيمي توده نفوذي نياسر كاشان
726
پترولوژي، پتروگرافي، مينرال شيمي و ژئوترموبارومتري سنگ هاي آندالوزيت دار شمال ازنا (استان لرستان)
727
پترولوژي، ژئوشيمي و جايگاه تكتونوماگمايي گرانيتوئيدهاي قهساره (جنوب شرق اردستان)
728
پترولوژي، ژئوشيمي و دگرساني دونيت هاي كروميت دار موجود در بخش مياني افيوليت نائين (ايران مركزي)
729
پترولوژي، ژئوشيمي و ژنز كانسار بركسيت دوپلان ﴿شهيد نيلچيان- استان چهارمحال و بختياري﴾
730
پترولوژي، مينرال شيمي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي اسكارن¬هاي كالكافي و خوني، شمال شرق انارك، ايران مركزي
731
پتك مكانيكي (فنري)
732
پثياده سازي سخت افزاري مدل بهينه شده ي سيناپس هاي شيميايي
733
پخت ترموپلاستيك الاستومر پلي بوتادي ان-پلي استايرن توسط پرتوهاي الكتروني و بررسي خواص مكانيكي آن
734
پخش اسپين هسته در نقاط كوانتومي
735
پخش اقتصادي بار با استفاده از الگوريتم بهينسازي بهبود يافته كلوني زنبور عسل
736
پخش اقتصادي بار در سيستمهاي قدرت پر تلف با استفاده از شبكه هاي عصبي
737
پخش اقتصادي بار در شبكه هاي قدرت ارائه مدلي براي در نظر گرفتن تلفات
738
پخش بار DC اصلاح شده
739
پخش بار dc بهينه
740
پخش بار DC-AC flow load DC-AC
741
پخش بار احتمالي در شبكه هاي قدرت
742
پخش بار اقتصادي با استفاده از الگوريتم Pso [پي. اس. ا.]
743
پخش بار بهينه با در نظر گيري عدم قطعيت بار و وجود مولد هاي انرژي تجديد پذير
744
پخش بار بهينه با در نظرگرفتن نفوذ توليدات بادي
745
پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت
746
پخش بار بهينه در سيستم‌هاي قدرت متشكل از نيروگاه‌هاي آبي و حرارتي
747
پخش بار بهينه در شبكه هاي تركيبي گازي و الكتريكي با هدف كاهش هزينه و آلودگي هوا
748
پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع الكتريكي هوشمند
749
پخش بار بهينه در شبكه هاي قدرت شامل عناصر FACTS به روش PSO
750
پخش بار بهينه ديناميك در مديريت شبكه هاي فعال با استفاده از بكارگيري همزمان انرژي هاي بادي و خورشيدي
751
پخش بار بهينه سيستم قدرت با در نظر گرفتن تغييرات بار روزانه
752
پخش بار بهينه سيستم هاي قدرت
753
پخش بار بهينه مقاوم با لحاظ نمودن قيود امنيتي در حضور عدم قطعيت هاي بار و نيروگاه بادي
754
پخش بار سه فاز
755
پخش بار شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي به روش پسرو - پيشرو
756
پخش بار هارمونيكي در شبكه راه‌آهن AC
757
پخش بار هارمونيكي در يك شبكه‌ي توزيع شعاعي با تمركز روي زاويه‎ي فاز هارمونيك‌ها
758
پخش بار هارمونيكي سه فاز با استفاده از روش مدار معادل نورتن هارمونيكي عناصر غيرخطي
759
پخش بارنامتقارن در شبكه هاي توزيع
760
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل برق منطقه اي تهران با استفاده از روش كلاسيك
761
پخش بهينه بار در شبكه تحت كنترل شركت برق منطقه اي تهران با استفاده از روش هاي كلاسيك و شبكه هاي عصبي
762
پخش حرارت در مري و اثرات آن بر روي بافت
763
پخش غير عادي
764
پخش همگاني مطمئن در شبكه هاي موردي وسائل نقليه
765
پخش وضبط صدا با ميكروكنترلر AVR
766
پخش يون هاي هليوم دستگاه پلاسماي كانوني با خورش الكتروشيمي آشكارساز پلي كربنات
767
پخص بار تصادفي
768
پداگوگي توليد صدا در نوازندگي ساز ويولن در آموزش موسيقي دوره ي دانشگاهي ايران ﴿ 1357 - 1392 ﴾
769
پدر
770
پدرام جوهري
771
پديدار شناسي ايجاد و رشد استارت آپ هاي كشاورزي، موانع و راهكارها
772
پديدار شناسي تاريخي باور شيعيان به علم امامان در سده اول هجري
773
پديدار شناسي تجربه زيباشناختي از ميدان نقش جهان
774
پديدار شناسي دو نمونه از آب انبارهاي شاخص كاشان در دوره صفوي
775
پديدار شناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
776
پديدار شناسي مكان در سفر تئاتر
777
پديدار شناسي هرمنوتيك به مثابه روش در پژوهش عكاسي
778
پديدار شناسي هرمنوتيك سينما
779
پديدارشناسي آموزش كارآفريني ازبعد روش ومحتوا ، موانع وراهكارها
780
پديدارشناسي ادبيات از منظر دوفرن
781
پديدارشناسي تجربه زيسته متولدان دهه شصت از مدرنيته و تبلور آن در اخلاق اجتماعي آنها
782
پديدارشناسي تصوير "شقاوت" در تراژدي "چن چي" از پرسي بيشي شلي و انتوان آرتو
783
پديدارشناسي تصوير عكاسيك
784
پديدارشناسي سبك زندگي عشاير منطقه مغان
785
پديدارشناسي كنش نمايشي در نمايشنامه با بررسي دو اثر محمد رضايي راد؛ گزارش خواب، رقصي چنين
786
پديدارشناسي مفهوم خشكسالي از ديدگاه كشاورزان (مطالعه شهرستان سرپل ذهاب )
787
پديدارشناسي مكان در سفر تئاتر
788
پديدارشناسي هرمنوتيك ميدان نقش جهان به مثابه مكان
789
پديدارشناسي و پرسش وجود؛ مقايسه پديدارشناسي هوسرل و هايدگر درباره پرسش وجود
790
پديده GIS [جي. آي. اس] و تاثيرات آن بر سيستم قدرت
791
پديده TRIP و تاثير آن بر شكل پذيري ورقهاي فولادي زنگ نزن آستنيتي 304 و 201
792
پديده انتقال جرم ، كاربرد آن در صنعت و شبيه سازي كامپيوتري يك مورد
793
پديده انسو( Enso ) و تغيير پذيري اقليم جنوب شرق ايران
794
پديده اي بنام سينما واجتماع
795
پديده بنگاه‌داري در نظام بانكي ايران و اثرات آن بر اقتصاد كلان از منظر سياست‌هاي پولي و احتياطي
796
پديده تصادفي در اندازه گيري هاي كوانتمي
797
پديده تضمين در قرآن
798
پديده تقوذ - جابجايي در محيطهاي متخلخل و بررسي امكان استفاده از آن به عنوان يك روشي ازدياد برداشت از مخازن نفت
799
پديده جهاني شدن و تأثير آن بر توسعه كالبدي متروپل تهران
800
پديده جهاني و جهاني شدن
801
پديده جهاني وجهاني شدن
802
پديده دياپريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم
803
پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه دالكي
804
پديده ديناميك بلند مدت سيستم هاي قدرت
805
پديده سونامي و راه هاي پيش بيني و مقابله با آن
806
پديده سونولومينسانس: توصيف نظري و شبيه سازي عددي
807
پديده شاكيان حرفهاي از ديدگاه جرمشناسي
808
پديده شناختي فيزيك جديد در چارچوب مدل استاندارد تعميم يافته
809
پديده شناسي ماده تاريك از نقطه نظر فيزيك ذرات بنيادي
810
پديده ضربه در موتور هاي احتراق داخلي
811
پديده ضربه در موتورهاي احتراقي داخلي
812
پديده طلاق واثرات رواني آن بردانش آموزان مقطع ابتدايي شهركلاله درسال تحصيلي 90-1389
813
پديده كاروگيشن در مترو تهران، بررسي عوامل و روش ترميم
814
پديده كوپلينگ مودهاي شكست II و III در قطعات ترك دار
815
پديده نفوذ
816
پديده هاي انتقال طبيعي در سيالات غير نيوتني
817
پديده هاي حاصله از فرسايش- آبهاي زيرزميني و رودخانه ها; از كتاب جغرافياي طبيعي )Physical geography(
818
پديده ويسكوالستيسيته خطي در پليمرها
819
پديده ي عدول و تÊثير آن بر تحليل هاي رجالي .
820
پديده‌ ترشوندگي در نانومنافذ الياف الكتروريسي‌شده‌ استات سلولز
821
پذير رفتاري مغناطيسي مهم ترين گروه هاي بزرگ خاك هاي مسير اصفهان- چلگرد و نقش برخي خصوصيات خاك بر آن
822
پذير فتاري مغناطيس قرص ابر رساناي حامل جريان انتقالي واقع در ميدان مغناطيس عمودي
823
پذيرش بانكداري الكترونيك در موسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
824
پذيرش بانكداري الكترونيك درموسسات مالي با توجه به نقش عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي بانك ملت
825
پذيرش بانكداري اينترنتي: تركيب مدل پذيرش فناوري ،تئوري رفتار برنامه ريزي شده،مزيت و ريسك درك شده و مولفه اعتماد
826
پذيرش بيمه الكترونيك توسط بيمه‌گذاران شركت بيمه ايران در شيراز
827
پذيرش خدمات دولت الكترونيك مبتني بر پيامك : تفاوت بين پذيرندگان و غيرپذيرندگان (مورد مطالعه : استان ايلام )
828
پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستاني توسط كاربران بر مبناي مدل TAM در بيمارستان شهيد مدني تبريز
829
پذيرش فناوري اطلاعات در موسسات كوچك و متوسط صنعتي شهر اصفهان
830
پذيرش و زمان بندي سفارش هاي دو عاملي
831
پذيرش و زمان بندي سفارشات مشتريان
832
پذيرش و زمان‌بندي سفارشات دوعاملي در محيط تك ماشين با جريمه‌هاي ديركرد
833
پذيرش و عدم پذيرش توبه در فقه و قوانين جزايي
834
پذيرفتاري باري ايستايي شبكه گرافني تك لايه داراي گاف درحضور آثار تزريق الكترون دردماي محدود
835
پذيرفتاري مغناطيسي به عنوان شاخص آلودگي فلزات سنگين در برخي از اراضي شهرستان اهواز
836
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
837
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني آرميچر تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
838
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانو نوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
839
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني آرمچير تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
840
پذيرفتاري مغناطيسي پاوولي نانونوارهاي گرافيني زيگزاگ تا تقريب سومين همسايه ها در مدل تنگ بست
841
پذيرفتاري مغناطيسي حلقه¬ها¬ي¬ كوانتومي هگزاگونال با پايه گرافيني با در نظرگيري اثرات لبه¬اي
842
پذيرفتاري مغناطيسي وظرفيت گرمايي نانونوارهاي گرافيني درمدل هاريسون
843
پر اكلامپسي- اكلامپسي و بررسي 55 بيمار در بيمارستان و زايشگاه رشت
844
پراپاگاندا،ادبيات پراپاگانداواچ.جي.ولز:بررسي رمان ﴿﴿آقاي بريتلينگ تا آخرش مي رود﴾﴾از دريچه ي سبك شناسي تاثري
845
پراش غيرخطي امواج حول اجسام ثابت
846
پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اسپرم و نقش آنتي اكسيدانها در مايع سمينال مردان بارور و نابارور
847
پراكندگي الكترون از روي هسته در فضا-زمان ناجابجايي
848
پراكندگي امواج گذاري آكوستيك از يك پوسته استوانه اي ناهمگن ، مستغرق در سيال ايده آل
849
پراكندگي امواج گذراي آكوستيكي از يك پوسته ي الاستيك كروي ناهمگن مستغرق در سيال ايده آل
850
پراكندگي امواج ماكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
851
پراكندگي امواج ميكروويو توسط باران و شبيه سازي مدلهاي مختلف تضعيف
852
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانو ذرات كروي و كاربرد آن در توليد هارمونيك مرتبه بالا
853
پراكندگي پالس ليزري فوق كوتاه به وسيله نانوذرات كروي و كاربرد آن در توليد ھارمونيك مرتبه بالا
854
پراكندگي تصادفي امواج الكترومغناطيسي از سطح ناصاف دريا
855
پراكندگي جغرافيايي اسماعيليان ايران از زمان روي كار آمدن حسن صباح تا حمله مغولان﴿ بررسي علل و پيامدها﴾
856
پراكندگي جغرافيايي سادات علوي در استان مركزي
857
پراكندگي جمعيتي شيعه در ايران از حمله مغول تا تشكيل دولت صفويه﴿907-616 هـ. ق﴾
858
پراكندگي ذرات در ميدان پتانسيل هاي مركزي
859
پراكندگي رامان الكتروني در نقطه كوانتومي كروي و استوانه اي با پتانسيل تحديد سهموي
860
پراكندگي شهر در استان يزد
861
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها ,
862
پراكندگي غير الاستيك لپتون -نوكلئون در انرژي هاي نسبيتي و محاسبه ويژگيهاي استاتيكي نوكلئون ها , scettering inelastic of lepton-nucleon in relativistic energies and calculation the characteristics of nucleon statices
863
پراكندگي فضايي دفاتر خدمات بيمه ايران در سطح شهر اردبيل
864
پراكندگي كامپتون از طريق گشتاور دو قطبي الكتريكي الكترون با استفاده از مدل استاندارد تعميم يافته
865
پراكندگي معكوس از اجسام دي الكتريك و هادي براساس باز سازي زي فضاي غير تشعشي
866
پراكندگي معكوس دو بعدي با استفاده از روش كيفي نمونه برداري خطي با در نظرگرفتن تاثير پلاريزاسيون و تكنيك چند فركانسي
867
پراكندگي معكوس دو بعدي براي جسم دي الكتريك پنهان شده در محيط چند لايه با سطوح مشترك ناصاف
868
پراكندگي مولر در فضاي كرين
869
پراكندگي نور توسط نانوآنتن ها
870
پراكندگي نورازيك اتم فوق سردبه دام افتاده
871
پراكندگي هاي تك كاناله و چندكاناله در موجبرهاي اتمي
872
پراكندگي و ترابرد الكترون در صفحات تك لايه اي گرافين
873
پراكنده كردن نانولوله هاي كربني با استفاده از روش غيركووالانسي
874
پراكنش ، تنوع زيستي و ريخت شناسي اجتماعات فرامينيفراي بنتيك در سواحل گلستان در طي هولوسن
875
پراكنش آلودگي فلزات سنگين ﴿روي، سرب، مس، كادميوم و نيكل﴾ خاك در مناطق شهري اصفهان
876
پراكنش بذر به شيوه اندُزوكوري توسط پستانداران بزرگ جثه علفخوار و همه چيزخوار در پارك ملي گلستان
877
پراكنش بذر توسط بنيچه اي از علفخواران پستاندار در پارك ملي قطروئيه
878
پراكنش بذر توسط گوسپند وحشي، بز وحشي و آهوي ايراني در پارك ملي گلستان
879
پراكنش پاليگورسكيت و مهم ترين كاني هاي رسي همراه در مواد مادري دوران سوم زمين شناسي، خاك ها و گرد و غبار بخشي از استان بوشهر
880
پراكنش حيات وحش ﴿ پستانداران و پرندگان ﴾ در منطقه شكار ممنوع شيركوه
881
پراكنش خرچنگ گرد لجني در خور موسي خليج فارس و رابطه آن با غلظت فلزات سنگين در رسوبات منطقه
882
پراكنش فضايي بيماري هاي رواني در مناطق روستايي شهرستان نطنز
883
پراكنش فضايي خانه هاي دوم شهرنشينان و ارتباط آن با جايگاه طبقاتي افراد
884
پراكنش فضايي- مكاني فرسودگي محله امامزاده جعفر (ع) شهر پيشوا با تأكيد بر بازآفريني شهري پايدار
885
پراكنش كاربري خدمات شهري در شهرهاي استان مازندران
886
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان ايلام
887
پراكنش و فراواني خفاش هاي غارزي در استان كهگيلويه و بوير احمد
888
پراكنش و فراواني كلروفيل a با استفاده از تكنيك RS در سواحل جنوبي درياي خزر
889
پراگماتيسم و سينماي آمريكا
890
پراگندگي امواج آكوستيك از دو مانع كروي همجوار
891
پرپزال توجيه اقتصادي واحد توليد كلرات پتاسيم (با ظرفيت 3 تن در روز) در مركز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي (بخش مهندسي شيمي )
892
پرتابگرهاي الكترومغناطيسي و راكت
893
پرتال انعطاف پذير براساس مدل رفتاري كاربر
894
پرتذه نگاري ترمينال
895
پرتره
896
پرتره - فيگور - فضا
897
پرتره اساتيد دانشگاه هنر
898
پرتره اي براي تبليغات
899
پرتره حجاب
900
پرتره صحنه پردازي شده ﴿خاطرات به ياد ماندني﴾
901
پرتره فروشنده هاي بازار هفتگي
902
پرتره كودك در عكاسي تبليغاتي
903
پرتره محمل احساس انسان
904
پرتره محيطي هنرمندان سفالگر
905
پرتره نگاري در عكاسي
906
پرتره نگاري هنرمندان اصفهان
907
پرتره هاي خانگي (فراموش - خانه )
908
پرتره هاي روانكاوانه
909
پرتره هاي محيطي در نور مصنوعي بازار
910
پرتره هاي محيطي وبلاگ نويسان عكاسي
911
پرتره و عكاسي عروسي
912
پرتره ي غير كلاسيك
913
پرتو دهي گرانول پليمري به منظور بهبود خواص مكانيكي
914
پرتو نگاري كامپيوتري نوترون با كمك روشهاي تصوير برداري غير همزماني در شارهاي پايين
915
پرتو نگاري موزه اي ﴿ اشعه ايكس ﴾ و كاربرد آن در آسيب شناسي اشياء فلزي
916
پرتودهي نانوپوسته هاي طلا با ليزر ديود براي ليزرهايپرترميا
917
پرتونگاري موزه اي (اشعه x) و كاربرد آن در آسيب شناسي اشيا: فلزي
918
پرخاشگري در بين جوانان گنبد كاووس
919
پرخاشگري در كودكان
920
پرخاشگري در نوجوانان
921
پرخاشگري در نوجوانان
922
پرخاشگري رابطه اي وآشكار در كودكان دبستاني شهرستان املش.
923
پرخاشگري كودكان
924
پرخاشگري والدين،افت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان شهركرد
925
پرخوان يك قطعه براي اركستر و سازهاي ايراني
926
پرخوراني موتور EF7با توجه به پارامترهاي عملكردي طراحي با استفاده از مدلسازي يك بعدي
927
پرداازنده شبكه
928
پرداخت اتكترونيك
929
پرداخت الكترونيك و پروتكل هاي آن
930
پرداخت ديه ي مهاجم محنون و فاضل ديه از بيت المال از ديدگاه فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
931
پرداخت كاري سطح با استفاده از جانمايي ذرات ساينده درون باند نگهدارنده به روش مغناطيسي
932
پرداختكاري شيشه اپتيكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در آن
933
پرداز ش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربردهاي ايمني
934
پردازش ‌‌غيرخطي ‌‌سيگنال ‌‌گفتار ‌‌به ‌‌منظور ‌‌استخراج ‌‌ويژگي‌‌‌هاي ‌‌مناسب ‌‌براي ‌‌سيستم ‌‌بازشناسي ‌‌گفتار
935
پردازش آنالوگ سيگنال هاي ناايستادردوبعدزمان /فركانس
936
پردازش ابري
937
پردازش ابري
938
پردازش ابري
939
پردازش ابري
940
پردازش ابري
941
پردازش ابري
942
پردازش ابري
943
پردازش ابري
944
پردازش ابري//
945
پردازش ابهام واژگاني : هم نامي و چندمعنايي در واژگان ذهني
946
پردازش اثر انگشت در فناوري بيومتريك
947
پردازش اطلاعات پيام هاي تبليغات تلوزيوني توسط كودكان دبستاني شهر اصفهان
948
پردازش اطلاعات در رادار
949
پردازش اطلاعات در سامانه هاي زيستي
950
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر براي تفكيك سري سنگ هاي آهكي بوكسيت دار و تعيين پارامترهاي ساختاري در شمال منطقه شاهوار شمال شرق شاهرود
951
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر جهت تفكيك آلتراسيون كائولن در محدوده ي دالي سلفچگان با استفاده از دورسنجي و GIS
952
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تعيين زمينلغزش ها در مسير جاده ي كرمانشاه-ايلام با استفاده از تكنيك دورسنجي
953
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تفكيك سري سنگهاي مونزوگابرو، مونزوديوريت و تعيين پارامترهاي ساختاري شمال كرج با استفاده از تكنيك‌هاي دورسنجي
954
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن كاشمر-طبس با استفاده از تكنيك دورسنجي
955
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن لوشان – رودبار با استفاده از تكنيك دورسنجي
956
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي استر جهت تفكيك سري سنگهاي آهكي بوكسيتدار وتعيين پارامترهاي ساختاري در شمال غرب جاجرود
957
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي جهت تفكيك سنگهاي اسكارن آهن و ساختارهاي زمين شناسي ارتفاعات شمال غرب شاهرود
958
پردازش اطلاعات و توليد سيگنالهاي متعارف توسط PC به واسطه به كارگيري ميكروكنترلر
959
پردازش بر خطي بندهاي واسته موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
960
پردازش بر خطي واژگان انگليسي مبهم توسط فراگيران فارسي زبان
961
پردازش برخطي تعيين مرجع جملات انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
962
پردازش بي درنگ پرس و جوها در سيستم مديريت جريان داده
963
پردازش پرس و جو در شبكه هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از يادگيري چندعاملي
964
پردازش پرس وجوهاي پي شبيني مكان اشياء سياربا استفاده از خط سير آنها
965
پردازش پرس‌و‌جو‌‌هاي نزديك‌ترين همسايه‌ي متقابل پيوسته بر روي جريان داده‌هاي زماني‌-‌مكاني
966
پردازش پسوندهاي فعلي و اسمي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
967
پردازش تحليلي پايگاه داده و كاربردهاي آن
968
پردازش تصاوير MRI با استفاده از موجك ها
969
پردازش تصاوير استريو و سنجش عمق
970
پردازش تصاوير با استفاده از قابها , Images processing by using frames
971
پردازش تصاوير براي ازبين بردن ماتي آن ها
972
پردازش تصاوير پزشكي
973
پردازش تصاوير چهره و بررسي مشخصات آن با مدل بُروزهاي فعال
974
پردازش تصاوير حاصل از پرتو هاي با تفرق محدود توسط شبكه عصبي
975
پردازش تصاوير ديجتالي
976
پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
977
پردازش تصاوير رنگي
978
پردازش تصاوير رنگي بر اساس شبكه هاي عصبي
979
پردازش تصاوير سنجش از دور براي تشخيص خشخاش
980
پردازش تصاوير ماهواره اي
981
پردازش تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشاورزي در ايران ﴿يزد﴾
982
پردازش تصاوير مغزي مبتلايان به آلزايمر با هدف يافتن ارتباطات مغزي مؤثر
983
پردازش تصوير
984
پردازش تصوير
985
پردازش تصوير
986
پردازش تصوير
987
پردازش تصوير
988
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك
989
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك(تشخيص هويت)
990
پردازش تصوير اثرانگشت درفناوري بيومتريك
991
پردازش تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي
992
پردازش تصوير با استفاده از قيچك‌ها
993
پردازش تصوير﴿ بازشناسي حروف ﴾
994
پردازش تصوير بر روي اسكناس با شبكه‌هاي عصبي
995
پردازش تصوير به روش PCA [پي. سي. اي.]
996
پردازش تصوير به منظور تعقيب حركت چشم براي كمك به افراد ناتوان در اجراي كامپيوتري فرامين
997
پردازش تصوير به منظور يافتن هدف
998
پردازش تصوير ديجيتال با كمك نرم افزار مطلب
999
پردازش تصوير سيستم هاي تصويربرداري پزشكي با كمك نرم افزار MATLAB
1000
پردازش تصوير فراپهن باند براي تشخيص سرطان سينه
بازگشت