<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پرخاشگري در بين جوانان گنبد كاووس
2
پرخاشگري در كودكان
3
پرخاشگري در نوجوانان
4
پرخاشگري در نوجوانان
5
پرخاشگري رابطه اي وآشكار در كودكان دبستاني شهرستان املش.
6
پرخاشگري كودكان
7
پرخاشگري والدين،افت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان شهركرد
8
پرخوان يك قطعه براي اركستر و سازهاي ايراني
9
پرخوراني موتور EF7با توجه به پارامترهاي عملكردي طراحي با استفاده از مدلسازي يك بعدي
10
پرداازنده شبكه
11
پرداخت اتكترونيك
12
پرداخت الكترونيك و پروتكل هاي آن
13
پرداخت ديه ي مهاجم محنون و فاضل ديه از بيت المال از ديدگاه فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
14
پرداخت كاري سطح با استفاده از جانمايي ذرات ساينده درون باند نگهدارنده به روش مغناطيسي
15
پرداختكاري شيشه اپتيكي به روش پرداختكاري با ذرات ساينده مغناطيسي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در آن
16
پرداز ش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربردهاي ايمني
17
پردازش ‌‌غيرخطي ‌‌سيگنال ‌‌گفتار ‌‌به ‌‌منظور ‌‌استخراج ‌‌ويژگي‌‌‌هاي ‌‌مناسب ‌‌براي ‌‌سيستم ‌‌بازشناسي ‌‌گفتار
18
پردازش آنالوگ سيگنال هاي ناايستادردوبعدزمان /فركانس
19
پردازش ابري
20
پردازش ابري
21
پردازش ابري
22
پردازش ابري
23
پردازش ابري
24
پردازش ابري
25
پردازش ابري
26
پردازش ابري
27
پردازش ابري//
28
پردازش ابهام واژگاني : هم نامي و چندمعنايي در واژگان ذهني
29
پردازش اثر انگشت در فناوري بيومتريك
30
پردازش اطلاعات پيام هاي تبليغات تلوزيوني توسط كودكان دبستاني شهر اصفهان
31
پردازش اطلاعات در رادار
32
پردازش اطلاعات در سامانه هاي زيستي
33
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر براي تفكيك سري سنگ هاي آهكي بوكسيت دار و تعيين پارامترهاي ساختاري در شمال منطقه شاهوار شمال شرق شاهرود
34
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر جهت تفكيك آلتراسيون كائولن در محدوده ي دالي سلفچگان با استفاده از دورسنجي و GIS
35
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تعيين زمينلغزش ها در مسير جاده ي كرمانشاه-ايلام با استفاده از تكنيك دورسنجي
36
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تفكيك سري سنگهاي مونزوگابرو، مونزوديوريت و تعيين پارامترهاي ساختاري شمال كرج با استفاده از تكنيك‌هاي دورسنجي
37
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن كاشمر-طبس با استفاده از تكنيك دورسنجي
38
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن لوشان – رودبار با استفاده از تكنيك دورسنجي
39
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي استر جهت تفكيك سري سنگهاي آهكي بوكسيتدار وتعيين پارامترهاي ساختاري در شمال غرب جاجرود
40
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي جهت تفكيك سنگهاي اسكارن آهن و ساختارهاي زمين شناسي ارتفاعات شمال غرب شاهرود
41
پردازش اطلاعات و توليد سيگنالهاي متعارف توسط PC به واسطه به كارگيري ميكروكنترلر
42
پردازش بر خطي بندهاي واسته موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
43
پردازش بر خطي واژگان انگليسي مبهم توسط فراگيران فارسي زبان
44
پردازش برخطي تعيين مرجع جملات انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
45
پردازش بي درنگ پرس و جوها در سيستم مديريت جريان داده
46
پردازش پرس و جو در شبكه هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از يادگيري چندعاملي
47
پردازش پرس وجوهاي پي شبيني مكان اشياء سياربا استفاده از خط سير آنها
48
پردازش پرس‌و‌جو‌‌هاي نزديك‌ترين همسايه‌ي متقابل پيوسته بر روي جريان داده‌هاي زماني‌-‌مكاني
49
پردازش پسوندهاي فعلي و اسمي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
50
پردازش تحليلي پايگاه داده و كاربردهاي آن
51
پردازش تصاوير MRI با استفاده از موجك ها
52
پردازش تصاوير استريو و سنجش عمق
53
پردازش تصاوير با استفاده از قابها , Images processing by using frames
54
پردازش تصاوير براي ازبين بردن ماتي آن ها
55
پردازش تصاوير پزشكي
56
پردازش تصاوير چهره و بررسي مشخصات آن با مدل بُروزهاي فعال
57
پردازش تصاوير حاصل از پرتو هاي با تفرق محدود توسط شبكه عصبي
58
پردازش تصاوير ديجتالي
59
پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
60
پردازش تصاوير رنگي
61
پردازش تصاوير رنگي بر اساس شبكه هاي عصبي
62
پردازش تصاوير سنجش از دور براي تشخيص خشخاش
63
پردازش تصاوير ماهواره اي
64
پردازش تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشاورزي در ايران ﴿يزد﴾
65
پردازش تصاوير مغزي مبتلايان به آلزايمر با هدف يافتن ارتباطات مغزي مؤثر
66
پردازش تصاوير مغزي مبتلايان به آلزايمر با هدف يافتن ارتباطات مغزي مؤثر
67
پردازش تصوير
68
پردازش تصوير
69
پردازش تصوير
70
پردازش تصوير
71
پردازش تصوير
72
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك
73
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك(تشخيص هويت)
74
پردازش تصوير اثرانگشت درفناوري بيومتريك
75
پردازش تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي
76
پردازش تصوير با استفاده از قيچك‌ها
77
پردازش تصوير﴿ بازشناسي حروف ﴾
78
پردازش تصوير بر روي اسكناس با شبكه‌هاي عصبي
79
پردازش تصوير به روش PCA [پي. سي. اي.]
80
پردازش تصوير به روش هيستوگرام
81
پردازش تصوير به منظور تعقيب حركت چشم براي كمك به افراد ناتوان در اجراي كامپيوتري فرامين
82
پردازش تصوير به منظور يافتن هدف
83
پردازش تصوير تشخيص پلاك خودرو
84
پردازش تصوير ديجيتال با كمك نرم افزار مطلب
85
پردازش تصوير سيستم هاي تصويربرداري پزشكي با كمك نرم افزار MATLAB
86
پردازش تصوير فراپهن باند براي تشخيص سرطان سينه
87
پردازش تصوير كروموزموم ها به منظور تشخيص اتوماتيك ناهنجاريهاي ژنتيكي
88
پردازش تصوير مغزه‌هاي حفاري و مدل سازي زمين آماري زمين‌ شناسي معدن آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران (مطالعه موردي: معدن ناريگان)
89
پردازش تصوير و فشرده سازي داده با استفاده از تجزيه مقادير تكين
90
پردازش تصوير و كاربرد آن در تشخيص پلاك خودور
91
پردازش تصوير و كاربردهاي آن
92
پردازش تصوير يك صفحه كليد نوري مجازي
93
پردازش تصوير-تشخيص لبه در تصاوير
94
پردازش تصويردر روش پزشكي
95
پردازش تصويري با محوريت تشخيص پلاك خودرو
96
پردازش تفسير سيگنال ECGتوسط كامپيوتر
97
پردازش تنك برهمنهي پالس ها
98
پردازش توزيع‌شده‌ گراف‌هاي بزرگ مقياس
99
پردازش جملات پرسشي انگليسي مبتني بر فاعل و مفعول توسط فراگيران فارسي زبان
100
پردازش حسگرهاي حركتي براي تشخيص نحوه‌ي حركت خودرو
101
پردازش داده ها و مطالعات كاني سازي طلا و مس در منطقه شاهين دژ آذربايجان غربي
102
پردازش داده هاي تركيبي ليتوژئوشيميايي ناحيه ي كوه پنج استان كرمان
103
پردازش داده و تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي دو پايه ﴿BSAR﴾
104
پردازش داده ي تصاوير دوبعدي از تست هاي آمادگي جسماني
105
پردازش داده‌هاي شبكه تلفن همراه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافيك
106
پردازش ديجيتال صداي قلب به منظور آشكار سازي بيماري انسداد شريان هاي كرونري
107
پردازش رويدادهاي پيچيده
108
پردازش زبان طبيعي
109
پردازش زبان طبيعي nlp
110
پردازش زبان طبيعي ﴿NLP )
111
پردازش زبان هاي طبيعي و الگوريتم تكاملي
112
پردازش ساختارهاي مبهم گروه اضافي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
113
پردازش سيگنال آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH
114
پردازش سيگنال پتانسيلهاي ميداني مغز براي بهبود رمزگشايي در BCI
115
پردازش سيگنال در زاويه سنجي به روش اينترفرومتري
116
پردازش سيگنال رادار روزنه تركيبي با استفاده از مدولاسيون فركانسي غيرخطي و جبران سازي خطاي فاز
117
پردازش سيگنال هاي الكتروآنسفالوگرام به منظور تشخيص حملات صرعي
118
پردازش سيگنال هاي راداري و شبيه سازي آنها
119
پردازش سيگنال هاي صوت به منظور شناسايي افراد با استفاده از تبديل موجك
120
پردازش سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشياء با استفاده از روش تزويج بين باندهاي فركانسي
121
پردازش سيگنال هاي مغزي(EEG) براي استخراج جهت ها
122
پردازش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربرد هاي امنيتي
123
پردازش سيگنال و داده راداري با استفاده از الگوريتم‌هاي حسگري فشرده
124
پردازش سيگنال و كد گذاري در سيستم GSM
125
پردازش سيگنالهاي PWMبر اساس محاسبات غير همزمان در اينورترهاي چند سطحي
126
پردازش سيگنالهاي آرايه غير ايستان با پهناي باند وسيع در حوزه مشترك زمان - فركانس
127
پردازش سيگنالهاي آكوستيك ايميشن بدست آمده از يك قطعه كامپوزيتي بوسيله Wavelet
128
پردازش سيگنالهاي مستخرج از قلم هاي نوشتاري لمسي جهت تحليل دست نوشته هاي فارسي
129
پردازش صدا
130
پردازش صدا و تصوير
131
پردازش صوت
132
پردازش صوت به كمك FPGA
133
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار LabVIEW [لب ويو]
134
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار Matlab [مطلب]
135
پردازش طبقه بندي سيگنال الكترو هايوگرا م سر و گردن جهت كنترل صندلي چرخدار موتوري
136
پردازش غير خطي سيگنال EEG در حالت «توجه» به منظور پيدا كردن شاخص مناسب براي بيوفيدبك
137
پردازش غيرمتمركز رويدادهاي پيچيده با استفاده از تجزيه و بخش‌بندي قواعد
138
پردازش فركانسي تصاوير ام آرآي در مرحله ي بازسازي به منظور تسريع در آناليزها
139
پردازش فرم هاي دست نويس با استفاده از شبكه عصبي
140
پردازش فرمهاي دست نويس فارسي با حروف گسسته و بااستفاده از تبديل موجك گسسته
141
پردازش فضا - زمان سيگنال هاي موبايل
142
پردازش كاراي شبكه هاي عصبي عميق
143
پردازش كامپيوتري ماموگرام ديجيتال
144
پردازش گفتار و تبديل گفتار به متن با استفاده از زبان برنامه نويسي پايتون
145
پردازش متن از طريق پردازش تصوير
146
پردازش معنايي جملات و اجراي دستورات صادر شده به زبان فارسي
147
پردازش مكالمه در سيستم NEAX16ECALLPROCESSING NEAX16E
148
پردازش مكالمه در سيستم سوئيچينگ EWSD
149
پردازش موازي
150
پردازش موازي
151
پردازش موازي /
152
پردازش موازي ،محاسبات موازي و برنامه نويسي
153
پردازش موازي شبيه سازي عددي جريان متلاطم روي دسته لوله ها با استفاده از روش LES
154
پردازش نرم افزار كوپلينگ سازه ها بر اساس توابع پاسخ فركانسي
155
پردازش و آناليز تصاوير fMRI براي استخراج ارتباطات علي در حين تنظيم پاسخ احساسي به تصوير
156
پردازش و انتقال اطلاعات كوانتومي به وسيله زنجيره هاي اسپيني متشكل از اسپين هاي حبس شده در نقاط كوانتومي
157
پردازش و پايدارسازي تصوير دوبعدي قلب تپنده و جبران سازي حركت محلّي بازوي ربات نسبت به قلب در بخيه زني قلب تپنده
158
پردازش و تفسير نتايج رفتارسنجي درتونل - مطالعه لوردي تونل تالون (آزاد راه تهران شمال )
159
پردازش و دسته بندي الگوهاي ديناميك فشار كف پا به منظور تحليل خودكار اختلالات حركتي حاصل از بيماري ام اس
160
پردازش و فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديلات موجك , Processing and compression image using transforms wavelet
161
پردازش و نمايش اطلاعات اخذ شده در سيستم نوين كنترل رآكتور
162
پردازش واژگان مركب انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
163
پردازش وفقي پرسمان هاي فدرال روي داده هاي پيوندي از طريق مسيريابي تاپل ها
164
پردازش وفقي سيگنال صحبت با استفاده از روش ردگيري زير فضا
165
پردازش وفقي فضا-زمان بر پايه آنتن هوشمندESPR در سيستم هاي مبتني برCDMA
166
پردازش وفقي فضا-زمان در حوزه داده سيستم براي رادار هوا پايه
167
پردازش وندهاي اشتقاقي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
168
پردازشگرهاي سيگنال ديجيتال و كاربردهاي مخابراتي آنها ...
169
پردازنده خط لوله اي بر مبناي رياضيات مورفولوژي
170
پردازنده نوري و پردازش نوري
171
پردازنده همه منظوره رادار ديده باني بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
172
پرده برداري از نفاق در سازمان با استفاده از پديدارنگاري
173
پرده عريض
174
پرده هاي تزئيني
175
پرده هاي سوگواري در دوره قاجار
176
پرديس آب
177
پرديس آب
178
پرديس آموزشي فرهنگي چيذر
179
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
180
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
181
پرديس بين المللي هنرهاي بصري ايران ﴿بارويكرد پايداري اجتماعي و فرهنگي ، بازشناسي هويت اجتماعي﴾
182
پرديس پيشه هاي هنري﴿مركز احياي اصناف هنري اصفهان﴾
183
پرديس تئاتر و هنرهاي نمايشي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
184
پرديس تحقيقاتي فناوري هاي پايدار معماري در تهران، با رويكرد بررسي ميزان اثربخشي فرم پوسته، دركارايي انرژي ساختمان‌هاي پژوهشي
185
پرديس جنوب
186
پرديس حافظ
187
پرديس خيال ﴿ گذري بر شعر معماري ﴾
188
پرديس سپيد﴿مركز جامع اقامت درماني - پرورشي كودك﴾
189
پرديس سهراب
190
پرديس سينمايي
191
پرديس سينمايي قابوس
192
پرديس سينمايي كودك
193
پرديس سينمايي منطقه 22
194
پرديس فرهنگ گرگان
195
پرديس فرهنگي حافظ (با رويكرد زمينه گرايي)
196
پرديس فرهنگي سينمايي وتجاري بوستان پليس
197
پرديس فرهنگي معماري ايران
198
پرديس فن آوريهاي پايداري هندسه اسلامي با رويكرد پارامتريك
199
پرديس فناوري هاي زيست محيطي تبريز با رويكرد كارائي انرژي
200
پرديس كتاب- شمال شرق تهران
201
پرديس كودكان (بيمارستان كودكان)
202
پرديس معماري
203
پرديس معماري ايران
204
پرديس معماري ايران
205
پرديس معماري پايدار با رويكرد استفاده از مصالح بازيافتي و پايدار
206
پرديس معماري علم و صنعت
207
پرديس معماري علم و صنعت
208
پرديس نمايش
209
پرديس هنر هاي تجسمي
210
پرديس ورزشي– فرهنگي خليج فارس با تأكيد بر خودكفايي انرژي
211
پرزينگي نخ هاي چرخانه اي و بررسي اثرات بعضي از پارامترهاي اين سيستم ﴿ با كمك شبكه عصبي﴾
212
پرژه برنامه نويسي
213
پرژه برنامه نويسي ويژال بيسيك بازي دبلنا
214
پرس 100 تن مكانيكي
215
پرس خاك اره
216
پرس ضربه اي با ظرفيت 40 تن
217
پرس هيدروليك
218
پرس هيدروليك كشش عميق 250 تن
219
پرس هيدروليك كشش عميق ﴿250تن﴾
220
پرس وجوهاي فازي بر روي پايگاه داده هاي رابطه اي
221
پرسازي نانوتيوبهاي كربني با نانوكلاسترهاي فلزي و شبيه سازي رفتار نانوكلاستر درون نانوتيوب
222
پرستش و بندگي در تفسير كشف الاسرار
223
پرسش هاي هدايتگر فارسي : بررسي موردي در زبانشناسي حقوقي
224
پرسش و پاسخ بصري
225
پرسش و پاسخ مبتني بر گراف دانش با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
226
پرسش‌پاسخ واقع‌نما براي اسامي خاص
227
پرسلن (سراميكهاي دنداني )
228
پرسهاي مكانيكي
229
پرسهاي هيدروليكي
230
پرسونا ﴿بررسي شخصيت اجتماعي افراد﴾
231
پرش هيدروليكي دايره‌اي روي سطوح شيب‌دار با شيب معكوس
232
پرش هيدروليكي در پايين دست شيب شكن قائم با تبديل همگرا و جريان زير بحراني در بالادست
233
پرعيار سازي سيليس معدن ميزوج قزوين
234
پرعيار سازي فلورين معدن كمرمهدي طبس به روش ثقلي
235
پرعيار سازي كانسار سنگي تيتانيوم قره آغاج اروميه بروش پيرومتالوژي (سرباره سازي)
236
پرعيارسازي آپاتيت كانسار قره¬آغاج اروميه به روش فلوتاسيون
237
پرعيارسازي آلونيت به روش فلوتاسيون
238
پرعيارسازي كانسنگ هماتيت معدن فيض آباد خراسان
239
پرفوراسيون روده باريك در اثر تروماي غير نافذ شكم
240
پرقره طراحي و ساخت رله استاتيك اضافه جريان
241
پركننده هاي غير دوده اي در آميزه هاي پليمري كربنات كلسيم
242
پرگرام كردن يك ميكرو بدون نياز به پرگرامر
243
پرليت
244
پرنده هاي دوره سلجوقي
245
پرنيان هفت رنگ (جستاريپيرامون عددهفت درهنروفرهنگ ) مقدمه :درآمديبرهفت ها، جلد1:هفت درزبان وادبيات فارسي ، جلد2:هفت دراديان ،مذاهب وفرق ، جلد3:هفت درقران كريم ، جلد4:هفت درتصوف وعرفان وهفت درهنر، جلد5:هفت درفرهنگ مردم ، جلد6:هفت دراساطير
246
پرنيان هفت رنگ : جستاري پيرامون عدد هفت در هنر و فرهنگ
247
پرواز بدون برخورد دو كوادروتور با توليد مسير براي عبوراز موانع
248
پرواز بر بام كوير
249
پرواز پرنده خيال﴿اجراي نقش برجسته سفالي با الهام از نقش مايه پرنده﴾
250
پرواز هماهنگ چند پرنده عمود پرواز در ماموريت حمل بار گروهي
251
پروبيوتيك ها در صنايع لبني
252
پروپاگاندا در حقوق بين الملل
253
پروتئين هاي ذخيره اي بذر انار و پروتئوميكس افتراقي در فرآيند جوانه زني و تنش غير زنده
254
پروتئين هاي شبه هيستون در پرو كاريوتها
255
پروتئين هاي شبه هيستون در پروكاريوتها
256
پروتز پارسيل متحرك پيشرفته (ترجمه )
257
پروتز ثابت
258
پروتكل
259
پروتكل X.57
260
پروتكل احراز هويت با حفظ حريم خصوصي در شبكه‌هاي اقتضايي خودرو با قابليت ابطال شناسه
261
پروتكل ارتباط مستقيم بر بستر شبكه هاي خصوصي نسل پنجم
262
پروتكل امنيتي
263
پروتكل انتخاب محل نشست با هدف كمينه كردن تاخير و حفظ حريم مكاني كاربران
264
پروتكل رديابي پيام MTP
265
پروتكل صوت روي اينترنت
266
پروتكل كنترل دسترسي چندكاناله به رسانه‌ با هدف افزايش بهره‌وري پهناي باند و عدالت در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
267
پروتكل لايه‌ي كنترل دسترسي به رسانه مبتني بر دسترسي تركيبي با تقسيم زماني و سنجش حاملي براي شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي در توپولوژي خوشه‌بنيان
268
پروتكل مديريت تحرك براي تامين كيفيت سويس در شبكه هاي سيار موردي
269
پروتكل مسير يابي مكان - آگاه و تقاطع - محور براي شبكه هاي اقتضايي خودرويي شهري
270
پروتكل مسيريابي چند‌پخشي در حضور منبع متحرك براي شبكه‌هاي موبايل نرم‌افزار محور
271
پروتكل ها و استانداردهاي تجهيزات دسترسي بيسيم در شبكه هاي نسل آينده )NGN(
272
پروتكل هاي امنيتي
273
پروتكل هاي امنيتي اينترنتي با تاكيدي بر https
274
پروتكل هاي شبكه عمومي داده
275
پروتكل هاي كاربردي بي سيم )Wireless Application Protocol )WAP(
276
پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي ADHOC
277
پروتكل هاي مسيريابي
278
پروتكل هاي مسيريابي
279
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
280
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
281
پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه هاي حسگر بيسيم
282
پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگر بيسيم
283
پروتكل هاي وي 5
284
پروتكلهاي eigrp و ospf
285
پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه در رمزنگاري
286
پروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي سنسور (حسگر)
287
پرورش آزمايشگاهي سن سبز پسته Brachynema signatum روي جيره غذايي جايگزين با مطالعه‏ي اثرات زيركشنده‎ي آفت‌كش‌هاي فلونيكاميد و لامبداساي‌هالوترين بر پارامترهاي جدول زندگي باروري آن
288
پرورش پاروپاي آب شيرين Eucyclops serrulatus جيره هاي غذايي جلبكي و غير جلبكي و كاربرد آن در تغذيه نوزاد فرشته ماهي
289
پرورش تفكر خلاق در كودك با وساطت هنرهاي بصري ﴿نقاشي و عكس﴾ ﴿براساس برنامه فلسفه براي كودكان﴾
290
پرورش تفكر در كودكان دبستاني با استفاده مفاهيم اخلاقي ﴿منطقه 1 تهران﴾
291
پرورش تفكر طراحانه با استفاده از خود تنظيمي يادگيري در آموزش طراحي معماري پايه
292
پرورش جسم و روان كودك
293
پرورش جلبك Chlorococcum sp با استفاده از محيط كشت هاي آلي و معدني
294
پرورش ديني و اخلاقي دانش آموزان
295
پرورش روتيفر آب شيرين Euchlanis dilatata به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
296
پرورش شتر مرغ
297
پرورش شترمرغ
298
پرورش فكري كودكان و نوجوانان
299
پرورش قارچ خوراكي دكمه اي
300
پرورش قارچ خوراكي صدفي
301
پرورش كرم ابريشم
302
پرورش كرم خراط روي سه جيره غذايي نيمه مصنوعي و مقايسه ي اثرات جيره ها روي ويژگي هاي زيستي آفت
303
پرورش كودك از نظر اسلام
304
پرورش مسئوليت در اطفال
305
پرورش نو
306
پرورش نو
307
پرورش و رشد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda در غلظت هاي مختلف نيتروژن براي استفاده در آبزي پروري و تصفيه پساب
308
پرورشگاه ﴿طراحي فضاي زندگي بچه هاي بي سرپرست﴾
309
پرورشگاه كودكان اصفهان
310
پروزع اصول انبار ذاري
311
پروزودي در زبان فارسي و استفاده از آن در تشخيص نوع گفتار و بازشناسي گفتار
312
پروژكتور هوشمند كلاس
313
پروژه آبرساني
314
پروژه آبياري هوشمند
315
پروژه اتوبوس سازي 302
316
پروژه احداث ايستگاه زير زميني 20/230 كيلو ولت ميدان امام خميني تهران
317
پروژه احصا و بهبود فرايندهاي آموزشي دانشگاه صنعتي قم
318
پروژه ارتقاء كيفيت جهت اخذ گريد A در شركت شادرو ماشين
319
پروژه ارزيابي كار و زمان
320
پروژه ارزيابي كار و زمان توليد انواع كفش
321
پروژه ارزيابي كار وزمان (مطالعه موردي شركت صنعتي 701 بردنا )
322
پروژه ارسال اطلاعات صوتي بصورت رمز
323
پروژه استارت اتوماتيك
324
پروژه استحصال و فرآوري نيكل و كادميم از باطريهاي قليايي
325
پروژه اطلاعاتي هواشناسي ( استان گلستان )
326
پروژه افزايش استحكام شيشه به روش شيميايي تبادل يوني ﴿تغيير شيميايي﴾ شركت شيشه اپتيك ايران
327
پروژه الگوريتم كلوني مورچگان
328
پروژه الياف شيشه
329
پروژه امكان سنجي احداث واحد پرورش قارچ
330
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد سلول و پانل هاي خورشيدي
331
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد فيلترهاي تصفيه آب
332
پروژه انتخاب واحد دانشجو به زبان PHP و پايگاه داده MY SQL
333
پروژه بافندگي
334
پروژه بتن
335
پروژه بررسي انواع اتصال كوتاه در شبكه سراسري با استفاده از كامپيوتر
336
پروژه بررسي فرآيند سينترينگ پودرهاي فلزي
337
پروژه بررسي مراحل و چگونگي مخلوط كردن الياف ويسكوز و پلي استر
338
پروژه برنامه نويسي
339
پروژه بوتيله كرده رزين اوره ـ فرم آلدئيد
340
پروژه پايان نامه دوره كارشناسي
341
پروژه پاياني پارسا كناري
342
پروژه پاياني مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار )
343
پروژه پخش انرژي
344
پروژه پمپ سانتريفوژ جند طبقه
345
پروژه تاسيسات مبني بر طراحي سيستم برق رساني براي ساختمان 9 طبقه اداري و دفتر فروش دوم شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واقع در شهرستان مشهد
346
پروژه تحقيقا تي ترم آخر شناخت گاوها﴿اصول سرمايه گذاري در بورس﴾
347
پروژه تحقيقاتي
348
پروژه تحقيقاتي سمينار
349
پروژه تحقيقاتي سمينار موضوع اراده وتصميم گيري
350
پروژه تحقيقاتي سمينار(بررسي رابطه روشهاي تدريس بر يادگيري)
351
پروژه تحقيقاتي طرح جامع مرتع و آبخيزداري: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي منطقه همت آباد يزد
352
پروژه تحقيقاتي(سمينار)سيستم مالي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
353
پروژه تحقيقي طرح كارخانه ريسندگي الياف كوتاه
354
پروژه تحقيقي و آزمايشگاهي ساخت يك لينك فرستنده و گيرنده FM
355
پروژه تشخيص پلاك ماشين با نرم افزار متلب
356
پرو‍ژه تععين ضوابط مبلمان پاركي حاشيه زاينده رود﴿طراحي سهالمان پاركي﴾
357
پروژه جذب انرژي از سيستم هاي محافظ خطوط انتقال فشار قوي
358
پروژه جرثقيل
359
پروژه خط انتقال انرژي الكتريكي ؛ خط انتقال : تهران - فولاد مباركه
360
پروژه خط انتقال سيرجان - كرمان
361
پروژه درس اخلاق حرفه اي
362
پروژه درس اخلاق حرفه اي
363
پروژه درس اخلاق حرفه اي
364
پروژه درس اخلاق حرفه اي
365
پروژه درس اخلاق حرفه اي
366
پروژه ديرگدازهاي فورستريت
367
پروژه راهسازي
368
پروژه راهسازي
369
پروژه راهسازي
370
پروژه راهسازي
371
پروژه راهسازي
372
پروژه راهسازي
373
پروژه راهسازي
374
پروژه راهسازي
375
پروژه راهسازي
376
پروژه روشنايي داخلي ساختمانهاي عمومي و دولتي
377
پروژه ريسندگي نخ هاي ويسكوز (پلي نزيك و ويسكوز)
378
پروژه زمانسنجي وظرفيت سنجي فرآيندوماشين آلات شركت فرآورده هاي نسوزپارس
379
پروژه ساخت ربات پرنده
380
پرو‍‍‍ژه سازه هاي بتن آرمه
381
پروژه سازه هاي بتن آرمه
382
پروژه سازه هاي فولادي
383
پروژه سازه¬هاي بتن آرمه
384
پروژه سدهاي خاكي
385
پروژه طراحي
386
پروژه طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل دركنترل كيفيت
387
پروژه طراحي ايجاد صنايع: استن
388
پروژه طراحي خط انتقال انرژي دو گنبدان - ياسوج
389
پروژه طراحي خط انتقال انرژي نيروگاه رامين - ايستگاه شمال غرب
390
پروژه طراحي سانتريفوژ
391
پروژه طراحي مفهومي توربين بخار با ظرفيت 250HW
392
پروژه طراحي و تحليل شاسي يك كاميون كشنده به كمك نرم افزار
393
پروژه طراحي و ساخت چهار قالب مربوط به سه قطعه برشي - كششي
394
پروژه طراحي و ساخت شبيه سازي هواپيماي Cessna172
395
پروژه طراحي وب سايت
396
پروژه طرح مرمت و احياء مسجد دال و ذال تبريز
397
پروژه عملي پرگار اندازه گيري (2جلد)
398
پروژه عملي جداسازي تركيبات سرب از باريت به روش فلوتاسيون معكوس
399
پروژه عمليات صحرايي منطقه فشند - كردان
400
پروژه عمليات صحرايي منطقه وليان - كرج
401
پروژه فضاي ضرب داخلي
402
پروژه كارشناسي
403
پروژه كارشناسي- اسفنديارپور
404
پروژه كارشناسي بررسي و تحليل مخازن تحت فشار داخلي با استفاده از نرم افزارالمان محدود ANSYS
405
پروژه كارشناسي مكانيك (تهيه نقشه سه بعدي و تحليل تنش يكي از ابزار هاي شخم زني كشاورزي)
406
پروژه كامپيوتري انتقال حرارت در كوره در حالت غير دائم
407
پروژه كتابخانه
408
پروژه مالي توليدي شير
409
پروژه مالي شركت صنعت چوب شمال (كارخانه نئوپان)
410
پروژه مدلسازي رفتار الاستيك يك پوسته دوراني با كمك المانهاي محدود منحني الشكل
411
پروژه مركز روزانه بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان تهران
412
پروژه مسكوني 174 واحدي مسكن مهر
413
پروژه مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
414
پروژه مكانيزه كردن برق اصفهان (آموزش)
415
پروژه موزه مد
416
پروژه نقل و انتقال و مرمت آثار سنگين : مجموعه دوران اسلامي - موزه ملي ايران
417
پروژه نهايي كارشناسي رشته صنايع دستي "گره چيني و خاتم "
418
پروژه هاي صنعتي در ايران
419
پروژه واحدهاي مسكوني (توريستي ) پيش ساخته در آبگرم دماوند لاريجان
420
پروژه يك كارخانه تهيه پليمرهاي وينيل استات و وينيل الكل
421
پروژه‌هاي چندگانه(طرح) با محدوديت منابع و در نظر‌گرفتن اولويت پروژه‌ها
422
پروژه9كار با كارخانه﴿طراحي مجدد خدركن خانگي اصيل﴾
423
پروست سينماگر
424
پروسس توليد بطريهاي (PET) و طراحي مدار كنترل دستگاه تزريق پلاستيك توسط (PLC)
425
پروسه برشكاري روي فولادها در صنايع دريايي
426
پروسه توليد فرش ماشيني وفرش دستباف ومقايسه زيبايي شناسي آن از بعد باطني
427
پروسه طراحي هد پنج محور براي ماشين ابزار CNCZF2000
428
پروسه طراحي و بهينه سازي يك موتور تك شفت با مبدل حرارتي
429
پروسه طراحي وساخت مخازن تحت فشار ، CNG و حل عددي آن توسط ANSYS
430
پروسه فراين توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
431
پروسه فرايند توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
432
پروسه فرايند توليد ﴿مورد مطالعه شركت ساحل زاينده رود ﴾
433
پروسه كنترل كيفيت در صنايع مورد مطالعه ﴿ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
434
پروسه كنترل كيفيت در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت سهاني فولاد مباركه اصفهان ﴾
435
پروسه مديريت استراتژيك در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت جهاد نصر اصفهان﴾
436
پروسه نگهداري و تعميرات مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
437
پروسه هاي انتقال آب
438
پروسه هاي توليد پارازايلين ) ديروز، امروز و فردا ( شبيه سازي رآكتور تبديل كاتاليستي در واحد XP بندرامام
439
پروسيتي و فضاهاي Lp وزن دار
440
پروفايل زماني ميزان بيان ژن كانكسين هاي 36 و 45 در هيپوكمپ موش هاي صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
441
پروفايلينگ كارايي وب‌ سرور در محيط مجازي‌سازي شده‌ مبتني بر ابرناظر Xen
442
پروكلوس و تدوين گونه اي «جامع الهيات» يوناني برمبناي فلسفه ي افلاطون
443
پروگرمرسري چيپهاي isd
444
پرونده الكترونيك تخصصي بيماران زنان و زايمان
445
پرونده سلامت شخصي
446
پرونده هسته اي ايران و تاثير آن بر جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل : بررسي موردي موقعيت فرانسه و آلمان
447
پري فلايتينگ و نقش آن در ارائه ي كار چاپي
448
پريتونيت چركي حاد و آبسه هاي شكم و بررسي بيماران پريتونيتي
449
پريكارديت فشارنده و بررسي موارد اثبات شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از فروردين 1369 الي فروردين 1371
450
پريكدينگ و تخمين كور/ نيمه كور دركانالهاي فيدينگ MIMO
451
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كور در كانالهاي فيدينگ MIMO
452
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كوردر كانالهاي فيدينگ MIMO
453
پريودنتولوژي كليمن كارانزا
454
پزشك و اجتماع
455
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره پهلوي اول
456
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره ي پهلوي اول
457
پزشكي از راه دور
458
پزشكي از راه دور
459
پزشكي از راه دور در درمان سوختگي
460
پزشكي در دوره آل بويه
461
پزشكي در عصر ايلخانان مغول
462
پزشكي در عصر سلجوقيان
463
پزشكي قانوني شبكه ﴿Network forensics )
464
پزشكي هسته اي
465
پزشكي هسته اي (راديولوژي)
466
پزشكي هسته اي و بررسي دستگاه هاي تصوير برداري SPECT و PET
467
پزوهشكده معماري دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد پويايي بافت محله كرناسيون
468
پزوهشي پيرامون جنودالله از منظر قرآن و روايات
469
پ‍‍‍‍‍زوهشي در پيرامون خراج در اسلام از ديدگاه فقهاي اماميه و تطبيق آن با قانون مدني
470
پزوهشي در هنرهاي سنتي استان كردستان ﴿با تاكيد بر صنايع دستي، هنرهاي تجسمي و تزئيني﴾
471
پژواك به روش ديجيتالي
472
پژوژه ي تغيير كاربري كارخانه دخانيات به استوديو معماري
473
پژوهش - بررسي سيستم دربازكن آپارتمان ، ع .ع . طراحي گوشي داخلي و پانل خارجي سيستم دربازكن
474
پژوهش (بيان رنگ در تصويرگري كودكان )
475
پژوهش ، تحقيق و طراحي بسته بندي پسته تا وزن يك كيلوگرم
476
پژوهش ، تحقيق و طراحي محفظه نگهدارنده قرص به صورت همراه براي افراد سالمند
477
پژوهش ، طراحي و ساخت استندتبليغاتي لوازم صوتي و تصويري (DVD)
478
پژوهش ، طراحي و ساخت پمپ آب براساس مكانيزم استفاده از وزن بدن براي بهره گيري در مناطق روستايي (تبديل طرح نيمه صنعتي به صنعتي )
479
پژوهش ارتقاء سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر بهبود سازمان نمونه موردي ساختمانهاي ستادي شهرداري تهران
480
پژوهش اقليمي عنصر تبخير
481
پژوهش امكان سنجي اقتصادي - اجتماعي تشكيل تعاوني آبخيزداري در حوزه آبخيز تالاندشت شهرستان كرمانشاه به روش ارزيابي مشاركتي منابع طبيعي ( PANR ﴾
482
پژوهش براي تدوين دانشنامه تطبيقي وقايع 328 الي 736 ه ق
483
پژوهش بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
484
پژوهش پيرامون استفاده ازانواع تشويق ورابطه آن بايادگيري دانش آموزان درمقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول وحومه
485
پژوهش پيرامون تاثير اتمسفر احيا بر روي ويژگي‌هاي لعاب‌هاي ارتن ور
486
پژوهش پيرامون ترس كودكان از تاريكي و طراحي سيستم روشنايي مناسب براي كاهش آن
487
پژوهش پيرامون ريخته گري دوغابي سراميكهاي غير رسي
488
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
489
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
490
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
491
پژوهش پيرامون علل وعوامل خودكشي
492
پژوهش تاثير روشه و فنون تدريس در افزايش خلاقيت دانش آموزان.
493
پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو بر حل مساله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
494
پژوهش تطبيقي تزئنات نقاشي بر روي سقف ابنيه دوره زنديه و قاجار با دوره معاصر در شهر شيراز
495
پژوهش در پندها و امثال داستان سمك عيار
496
پژوهش در پياده سازي روش مديريت بر ميناي هدف در راه آن ج.ا.ا و ارائه مدل كاربردي
497
پژوهش در تاريخ ترجمه از عربي بفارسي از آغاز تا حمله مغول
498
پژوهش در توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت هسته هاي طلا و بيسموت با پروتون هاي MeV 30-25
499
پژوهش در حركت دسته جمعي الكترونهاي آزاد در گپ سوخت هسته اي با استفاده از نظريه ترابرد الكترون
500
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
501
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
502
پژوهش در ديوار نگاره هاي كاخ چهلستون با موضوع جنگ
503
پژوهش در زمينه توليد و خصوصيات همي هيدرات آلفا و بتا؛ گچ دندانپزشكي - گچ شكسته بندي
504
پژوهش در زمينه مسئله خودكم بيني زنان در بوشهر
505
پژوهش در صور خيال گرشاسپ نامه اسدي توسي
506
پژوهش در مسكن - مجموعه مسكوني لويزان ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
507
پژوهش در نورد دانشسراي هنر مشهد
508
پژوهش درباب نقدعلم وفلسفه ازديدگاه عطّار
509
پژوهش درباره كتابخانه
510
پژوهش سراي معماري ايراني اسلامي در بافت تاريخي يزد
511
پژوهش كتابخانه
512
پژوهش محور شدن دانش آموزان
513
پژوهش مقايسه اثر بخشي تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
514
پژوهش مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كرد زبان و دانش آموزان ترك زبان در مقطع پيش دانشگاهي در شهرستان اروميه
515
پژوهش نظري ليرزهاي بدون واروني جمعيت
516
پژوهش هاي انفرادي در روانشناسي عمومي
517
پژوهش هاي سنجه اي
518
پژوهش هاي سنگ شناسي اسكارنهاي منطقه شير كوه استان يزد (ده بالا، باقي آباد)
519
پژوهش هاي سنگ شناسي و كاني شناختي اسكارن هاي منطقه ي كالكافي﴿شمال شرق انارك، استان اصفهان﴾
520
پژوهش و بازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
521
پ‍ژوهش و بررسي و طراحي بسته بندي پسته در وزن هاي 500،750،1000 كيلو گرمي
522
پژوهش و تحليل ادبيات عامه دهستان چهارگنبد سيرجان
523
پژوهش و طراحي ايده يابي روشنايي ديواري براي دست يابي به بعد چهارم
524
پژوهش و طراحي ايستگاه هاي موقت ﴿كيوسك و دكه﴾ به منظور فروش و تبليغ محصولات
525
پژوهش و طراحي جان پناه افراد خانواده در موقع خواب دربرابر زلزله
526
پژوهش و طراحي كنسرو بازكن دستي
527
پژوهش و طراحي مجدد صندلي واگن هاي اتوبوسي با هدف افزايش راحتي و آسايش با رويكرد ارگونوميك
528
پژوهش و طراحي وسيله توانبخشي تعادلي (براي كودكان داراي اختلالات تعادلي )
529
پژوهش وبازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
530
پژوهش وتحليل مجسمه هاي قبل ازتاريخ ايران
531
پژوهش وطراحي آب پرتقال گيري
532
پژوهش وطرح پيشنهادي ايستگاه مركزي مترو
533
پژوهش، بررسي نياز و طراحي راهكاري براي نگهداري وسايل كودكان 6 تا 11 سال ﴿با نگرشي به مقولهء بازي﴾
534
پژوهشكدخ نوجوان
535
پژوهشكده باستان شناسي
536
پژوهشكده بايونيك تهران
537
پژوهشكده تاريخ و هنر
538
پژوهشكده دانش نرم افزاري
539
پژوهشكده رسانه هاي ديجيتال
540
پژوهشكده سنت وصنعت
541
پژوهشكده گياهان دارويي با رويكرد همساز با اقليم
542
پژوهشكده محيط زيست قلات با رويكرد به مشق طبيعت و ارتباط آن با معماري بومي گذشته
543
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
544
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
545
پژوهشكده معماري
546
پژوهشكده معماري ايران
547
پژوهشكده معماري معاصر ايران ﴿ احيا و تغيير كاربري بقاياي اولين كارخانه ذوب آهن ايران در كرج ﴾
548
پژوهشكده معماري، طراحي صنعتي و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان
549
پژوهشكده هنر معماري
550
پژوهشكده هنر هفتم
551
پژوهشكده و رصدخانه عبدالرحمن صوفي
552
پژوهشگاه بيوتكنولوژي
553
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
554
پژوهشگاه زيستگاه خودكفا و پايدار با رويكرد مديريت آب
555
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رويكرد پرورش تفكر خلاق
556
پژوهشگاه موسيقي تاريانا
557
پژوهشگاه موسيقي سرنا
558
پژوهشي اجتماعي و رواني در تاثير استفاده از طب سنتي در ميان اقوام عرب شهر اهواز
559
پژوهشي بر اقتصاد هنر، صنايع دستي و فرش دستباف استان كرمانشاه و عوامل تأثيرگذار بر آن
560
پژوهشي بر تذهيب هاي دوره صفوي وبكار گيري نقش مايه هاي آن در آرايه سفالينه ها به روش اسگرافياتو
561
پژوهشي بر تزئينات حمام هاي دوره صفويه با مقايسه اي بر حمام علي قلي آقا
562
پژوهشي بر چگونگي يخچالهاي كره زمين
563
پژوهشي بر روش هاي نوين دارورساني و كاربردهاي آن ها در درمان سرطان
564
پژوهشي بر زيبايي‌شناسيِ عكس‌هاي آلبوم‌هاي خانوادگيِ تهرانِ سال‌هاي (1250-1340 ش) با تكيه بر فرهنگ، هنر و طبقه اجتماعي
565
پژوهشي بر سنت زيلو بافي و راهيابي آن به هنر مفهومي
566
پژوهشي بر شناخت بناي گنبد علويان همدان
567
پژوهشي بر شناخت قابليت هاي خط كوفي و روش هاي استفاده از آن در هنرهاي مرتبط با گرافيك
568
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتر كاليته پديدآمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن
569
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتركاليته پديد آمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن ﴿با تاكيد بر ادبيات و درام اسطوره پرداز: تراژدي رستم و سهراب شاهنامه ي فردوسي، و تراژدي مهره ي سرخ و آرش كمانگير سياوش كسرايي
570
پژوهشي بر طرح و نقش فرش در آثار نقاشان شرقگرا
571
پژوهشي بر علائم و نشانه ها (مترو)
572
پژوهشي بر علائم و نشانه ها ﴿مترو﴾
573
پژوهشي بر عوامل موثر بر آثار نقاشان پا و دهان نقاشان فاقد دست بررسي و تحليل آثار نقاشي در ميان شش نفر از نقاشان پا و دهان ايران در دوره معاصر
574
پژوهشي بر قابليت هاي ورزشي استان خراسان رضوي جهت طرح ايجاد موزه منطقه اي ورزش
575
پژوهشي بر كاركرد ذهني نشانه هاي زبان
576
پژوهشي بر كاروانسراي شاه عباسي عباس آباد شاهرود و طرح احيا و كاربري آن
577
پژوهشي بر موزه فرش ايران
578
پژوهشي بر نحوه استفاده ازتايپوگرافي وكاليگرافي در دكوراسيون داخلي
579
پژوهشي بر نقش مايه هاي كاشي هاي مسجد شيخ لطف الله و بكارگيري آن درطراحي زيورآلات با تركيب نقوش هندسي
580
پژوهشي بر نقش و نگاره هاي عاج تپه باستاني زيويه و ريشه يابي اساطير مرتبط با اين نگاره ها
581
پژوهشي بر نقوش خالكوبي آئيني زنان عرب معاصر خوزستان و مطابقت آن با نقوش قالي ايلام
582
پژوهشي بر نمادشناسي و ويژگي هاي زيورآلات ايرانيان باستان و كاربرد آن در نر زيورآلات امروز
583
پژوهشي بر نمادشناسي و ويژگي هاي زيورآلات ايرانيان باستان و كاربرد آن در نر زيورآلات امروز
584
پژوهشي بر واقعه كشف حجاب و واكنش هاي اجتماعي آن در دوران معاصر
585
پژوهشي براي طراحي عروسك در بستر فرهنگي ايران ﴿براي كودكان 3 - 7 سال﴾
586
پژوهشي بنيادي پيرامون دليل عقلي بر مبناي كتاب وسنت
587
پژوهشي پيرامون : مصحف علي (ع )
588
پژوهشي پيرامون استاد محمد سياه قلم ﴿نقاش سده ي 9 ه ق﴾: بررسي و تحليل آثار
589
پژوهشي پيرامون انفال در فقه شيعه
590
پژوهشي پيرامون اوضاع جغرافيائي شهرستان بافت
591
پژوهشي پيرامون ايل بچاقچي در شهرستان سيرجان
592
پژوهشي پيرامون بررسي مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيماران دياليزي
593
پژوهشي پيرامون ديوارنگاره هاي گياهي
594
پژوهشي پيرامون رضايت شغلي مديران مدارس شهرستان قم درسال 1388
595
پژوهشي پيرامون ساخت لعاب زرين فام
596
پژوهشي پيرامون ساختار تجسمي مفرغ هاي لرستان با نگاهي به ابعاد رازآميز آن
597
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
598
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
599
پژوهشي پيرامون عنصر آب در هنر ايران ، از كهن ترين زمان تا دوره صفوي
600
پژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش در كاركنان مركز بهداشت شهرستان گنبد
601
پژوهشي پيرامون عوامل توليد و عمران در روستاي سركلانه خراب شهر از توابع شهرستان كردكوي
602
پژوهشي پيرامون قابليتهاي تصويري نقاشي ديجيتال ( ايده، اجرا، تعامل)
603
پژوهشي پيرامون كاربرد تلويزيون در يادگيري علوم دوره ابتدائي
604
پژوهشي پيرامون كاركردهاي ديوارنگاري در فضاي داخلي سالن هاي انتظار
605
پژوهشي پيرامون كشت و توسعه برنج در ايران
606
پژوهشي پيرامون مباني چيدمان ويترين از منظر ديوارنگاري شهري
607
پژوهشي پيرامون مديريت و نحوه ايجاد انگيزش در كاركنان بانك صادرات
608
پژوهشي پيرامون مراكر آموزشي نابينايان
609
پژوهشي پيرامون مراكز آموزشي نابينايان
610
پژوهشي پيرامون مسئله سفارشات بسته اي با در نظر گرفتن هزينه تحويل و جريمه هاي زودكرد و ديركرد
611
پژوهشي پيرامون معيارهاي انتخاب معلم نمونه دانش آموزان پسر ودختر دوره ابتدايي منطقه گميشان وحومه
612
پژوهشي پيرامون نحوه ايجاد انگيزه در جهت ترغيب ادامه تحصيل در دانش آموزان رشته علوم انساني دبيرستانهاي دخترانه شهرستان راميان
613
پژوهشي پيرامون نقش و رنگ در دستبافتهاي عشايري قشقايي " بانگاهي خاص به گبه "
614
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، ر نگ وبافت
615
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، رنگ و بافت
616
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور،رنگ و بافت
617
پژوهشي پيرامون هنر، صنعت "معرق خاتم "
618
پژوهشي پيرامون هنر،صنعت معرق خاتم
619
پژوهشي پيرامون هويت و اهميت بيان شخصي در هنر معاصر
620
پژوهشي تحليلي برزيورآلات مفرغي ارستان
621
پژوهشي تصويري،حالات چهره و اندام انسان
622
پژوهشي توصيفي در مورد مواد مخدر
623
پژوهشي جهت بازشناسي بسته بندي صنايع بهداشتي
624
پژوهشي در SONET و SDH استانداردها و پروتكل هاي انتقال نوري
625
پژوهشي در آموزش درس هنر در مقطع ابتدايي
626
پژوهشي در ادب اورامي با تكيه بر دفتر سرانجام
627
پژوهشي در ادبيات شفاهي شادگان
628
پژوهشي در ادبيات و فرهنگ عاميانه ي شهرستان هاي بوشهر، تنگستان و دشتستان
629
پژوهشي در ارزش هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب
630
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت ساز هاي ملي ايران
631
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت سازهاي ملي ايران
632
پژوهشي در باب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيگ هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روانشناسي زنان بر پاسه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته و جدايي نادر از سيمين
633
پژوهشي در باب شيوه شخصيت‌‌پردازي كاراكترهاي اصليِ زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيك‌هاي دراماتيك شخصيت‌پردازي و نظريه‌هاي روان‌شناسي زنان (بر پايه سه اثر اخير او: درباره الي، گذشته، جدايي نادر از سيمين)
634
پژوهشي در باب فضاهاي داخلي خانه هاي دوره ي قاجار قزوين - تركيب بندي و تناسبات رنگي
635
پژوهشي در باره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
636
پژوهشي در باره رويكرد شرق شناسان در باره تاريخ كُرد و كُردستان
637
پژوهشي در باره زندگي و آثار اسحاق موصلي موسيقيدان بزرگ و نامدار دوران اسلامي ايران
638
پژوهشي در بازنمايي زنان در رمان هاي برگزيده دولتي سال هاي 95-90
639
پژوهشي در پديده بهمن
640
پژوهشي در پيشينه بافت زير انداز در سرزمين ايران بر اساس يافته هاي باستان شناسي
641
پژوهشي در پيكتوگرام ﴿پيكتوگرام كشورها در نمايشگاه بين المللي تهران مركز توسعه صادرات ايران﴾
642
پژوهشي در تاريخ ورود اسلام به اندلس از آغاز تا ابتداي حكومت امويان
643
پژوهشي در تجلي موضوعات بزم و تفرج در نگارگري ايراني ( با تاكيد بر معرفي قاب كاشي محفوظ در موزه ي چهالستون اصفهان به قلم استاد رستم شيرازي)
644
پژوهشي در تذهيب گزيده اي از نسخ قرآني دوره ي تيموري و تطبيق آن با منتخبي از قرآن هاي دوره صفوي (مطالعه موردي قرآن هاي موجود در آستان قدس رضوي به شماره ثبت 725،181،106 و 164)
645
پژوهشي در تصوير سازي نسخه هاي خطي طب سنتي و گياه شناسي دارويي با تاكيد برنسخه خطي« الجامع في الدويه المفرده غافقي» 1077 محفوظ در كتابخانه ملي ملك
646
پژوهشي در تكنيك كارگرداني بهرام بيضائي
647
پژوهشي در تمايلات شيعه گرايانه در نگارگري ايران (قرون نهم تا سيزدهم ) با تاكيد بر نگاره امام علي (ع) و حسين (ع) (نگاره هاي محفئظ در موزه حضرت معصومه (س))
648
پژوهشي در تواتر و صحت قرائات قرآن
649
پژوهشي در جايگاه زيبايي شناسي در تفكر آگامبن، ﴿باتاكيد بر پس زمينه هايدگري و بنياميني آن﴾
650
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي (چوبي ) استان گيلان شهرستان رشت و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص
651
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي چوبي استان مازندران -شهرستان نور و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص .
652
پژوهشي در جغرافياي كشاورزي شهرستان بم
653
پژوهشي در جلوه هاي مذهبي مكتب نگارگري شيراز با تاكيد بر نگاره هاي خاوران نامه محفوظ در كاخ گلستان جهت استفاده در فضا سازي و شخصيت پردازي نگاره ترسيمي از حديث كسا
654
پژوهشي در خيمه شب بازي ايران
655
پژوهشي در داستان آفرينش انسان﴿ آدم و حوا﴾ و ارائه طرحي جديد با الهام از طرح بشريت
656
پژوهشي در دستگاه نوا و بررسي تحليلي آن
657
پژوهشي در دستور زبان فارسي "مقايسه دستور پنج استاد و دستورنامه با دستور زبان دكتر خانلري و دكتر گيوي، انوري"
658
پژوهشي در ديوار نگاره هاي امامزاده يزدلان كاشان (با تاكيد بر روايت معراج حضرت رسول) به منظور تصوير سازي كتاب كودك
659
پژوهشي در رابطه با علل و انواع طوفانهاي جهان
660
پژوهشي در رساله‌ي «گلزار صفا» نوشته‌ي صيرفي سال 950 هـ .ق.
661
پژوهشي در رفتارهاي دفع زباله ساكنان بافت قديم و بافت جديد شهر يزد
662
پژوهشي در زمينه بيابان ، بيابان زايي و بيابان زدايي
663
پژوهشي در زمينه تاريخي نامه هاي نهج البلاغه
664
پژوهشي در زمينه طراحي سر پناه ايستگاه اتوبوس در اراك
665
پژوهشي در زمينه طراحي فرش براي كودكان
666
پژوهشي در زمينه هنر
667
پژوهشي در زمينه ي تحريرهاي آزاد ايتاليايي در آثار يوهان سباستيان باخ
668
پژوهشي در سرچشمه هاي اقوال ، امثال ، حكايات و نكات حكمي ترجمه ي كليله و دمنه نصرالله منشي
669
پژوهشي در سويه هاي معنادار گزينش واژگانِ مرتبط با روان شناسي، زبان شناسي و جامعه شناسي در خمسة نظامي
670
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي و پيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزش اسلامي در قم
671
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي وپيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزشي اسلامي در قم
672
پژوهشي در شيوه توليد احرامي (گليم) منطقه¬ي دزفول و بافت نمونه¬اي از آن
673
پژوهشي در شيوه هاي رشد عقلانيت در جامعه با استناد به آيات و روايات
674
پژوهشي در طراحي نشانه هاي تصويري (نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
675
پژوهشي در طرح ها و نقشه مايه هاي قالي بلوچ خراسان و به كارگيري اين نقوش در طراحي پارجه و لباس با روش چاپ باتيك
676
پژوهشي در عكاسي ايران
677
پژوهشي در علل و عوامل طلاق در شهر تهران
678
پژوهشي در عناصر بصري كتب و روزنامه هاي چاپ سنگي
679
پژوهشي در فرآيند مديريت دولتي در سطوح ( منابع نيروي انساني، نگرشي بر سيستم حقوق و دستمزد و مشكلات آن ) در سازمانهاي مختلف
680
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني و تاثيراتش بر معماري
681
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني وتاثيراتش برمعماري
682
پژوهشي در فلسفۀ آداب و نسبت آن با فلسفۀ اخلاق با تكيه بر آراي ارسطو، هيوم و كانت
683
پژوهشي در قالي تركيه، از سلاجقه روم تا پايان عثماني
684
پژوهشي در قصه ديني
685
پژوهشي در قصه ديني "فيلمنامه عاشق نمي ميرد"
686
پژوهشي در قصهء ليلي و مجنون و بازتاب آن در نگاره ها
687
پژوهشي در قلمرو سوزن دوزي تركمن
688
پژوهشي در قلمرو موسيقي تعزيه
689
پژوهشي در كتابها و نوشته هاي عكاسي دوره قاجار
690
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
691
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
692
پژوهشي در گويش و ادبيات شفاهي روستاي اشتيوان با شواهدي از متون فارسي
693
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوار نگارهاي تاريخي - فرهنگي "با نگرش ويژه بر ديوار نگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان "
694
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوارنگاره هاي تاريخي - فرهنگي با نگرش ويژه بر ديوارنگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان
695
پژوهشي در مباني و روش شناسي تفسير معارف القرآن
696
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
697
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
698
پژوهشي در مرقع سازي سده هاي 12 و 13 ه.ق؛ از ديدگاه تاريخي و ساختاري
699
پژوهشي در مضامين قرآني دعاي كميل
700
پژوهشي در مفهوم نماد درخت زندگي در پرده هاي قلمكار دوره قاجار (مطالعه موردي پرده قلمكار موجود در دانشكده هنر و معماري يزد)
701
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380 هجري شمسي
702
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380هجري شمسي
703
پژوهشي در مورد تاتر لهستان ، تحليل بر نمايشنامه هاي اسلا و ميرمروژك
704
پژوهشي در مورد تكنولوژي، تحقيقات ، تشكيلات و قوانين صنعت آب و فاضلاب در كشور آلمان
705
پژوهشي در مورد دانشسراي هنرمشهد
706
پژوهشي در مورد موسيقي آذربايجاني
707
پژوهشي در مورد نقالي و قهوه خانه در ايران
708
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
709
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
710
پژوهشي در مورفوتكتونيك و مورفوكليماتيك جزيره اسلامي (شاهي )
711
پژوهشي در موسيقي جاز
712
پژوهشي در موسيقي كرمانشاه
713
پژوهشي در ميزان اثربخشي دو روش آموزش ژانرمحور و فرآيند محور در ارتقاء توانايي دانشجويان ايراني زبان انگليسي در مهارت كلي نوشتار، صحت دستوري و كاربرد واژگان
714
پژوهشي در نقاشي براي كودكان
715
پژوهشي در نقد نقاشي معاصر ايران
716
پژوهشي در نقش تصويري گاو در دوران كهن در ايران ،عملي :كنكاشي در خاطره قومي
717
پژوهشي در نقش مايه هاي حيواني دستبافته هاي عشايري و روستايي فارس و به كارگيري آنها در بافته هاي آويز
718
پژوهشي در نقش مايه هاي كاشي كاري مسجد سيد اصفهان وبازآفريني آن در تزيينات لباس
719
پژوهشي در نقوش تزئيني هنر دوره ساساني به منظور بازنمايي آنها در الگوهاي ترسيمي فرش ايراني
720
پژوهشي در نقوش خالكوبي اعراب خوزستان
721
پژوهشي در نقوش گياهي موجود در فرش ايران
722
پژوهشي در هنر بومي و نقش و نگارهاي كردي
723
پژوهشي در هنر صفحه آرائي
724
پژوهشي در هنرهاي دستي استان كردستان ﴿ با تاكيد بر گليم استان كردستان ﴾
725
پژوهشي درباب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با نكيه بر نكنيك هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روان شناسي زنان بر پايه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته ، جدايي نادر از سيمين
726
پژوهشي درباب معماري به عنوان بستري براي پرورش ذهن و روان
727
پژوهشي درباره "ما"، انواع "ما" و برابر نهاده هاي فارسي آن
728
پژوهشي درباره اتومبيل سواري در جهان ء ايران
729
پژوهشي درباره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
730
پژوهشي درباره بربط، ساز آرماني دوران اسلامي
731
پژوهشي درباره تصنيف در موسيقي سنتي ايران
732
پژوهشي درباره خشونت والدين بر فرزندان و پيامدهاي پرخاشگري و ديدگاه اسلام در نحوه رفتار با كودكان
733
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
734
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
735
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
736
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
737
پژوهشي درباره دو نماد "گيل گمش " و "درخت زندگي " در تمدنهاي بين النهرين و مفرغهاي لرستان
738
پژوهشي درباره دو نماد گيل گمش ودرخت زندگي در تمدنهاي بين النهرين ومفرغهاي لرستان
739
پژوهشي درباره رويكرد شرق شناسان درباره تاريخ كرد و كردستان
740
پژوهشي درباره صحنه ، لباس و ماسك تراژدي
741
پژوهشي درباره فاكتورهاي موثر در طراحي كابين تعميرگاه سيار خودرو
742
پژوهشي درباره كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي پوشاك در ايران عهد مغول
743
پژوهشي درباره كتابخانه
744
پژوهشي درباره كتابخانه
745
پژوهشي درباره كتابخانه
746
پژوهشي درباره مجموعه مسكوني فرمانيه
747
پژوهشي درباره مهريه در شهر اصفهان (در دهه 66-1376)
748
پژوهشي درباره ني با نگرشي بر كتاب : موسيقي الكبير فارابي
749
پژوهشي درباره وجوه فرهنگي «نام گذاري» اشخاص در قلمرو سلجوقيان روم
750
پژوهشي درباره ي اتومبيل سواري در جهان و ايران
751
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاتارسيس در گذر زمان
752
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاثارسيس در گذرزمان
753
پژوهشي درگليم هاي قشقايي و نقشمايه سازي براي گليم
754
پژوهشي درماخذ عربي حكايات ، امثال واشعار عربي كتاب لطائف الطوائف
755
پژوهشي درنقاشي معاصرايران
756
پژوهشي درنقش تصويري گاو در دوران كهن درايران
757
پژوهشي درنمايش سنتي عروسكي خراسان (سبزوار - نيشابور)
758
پژوهشي ر تمدن و نقش هاي پنهان جيرفت
759
پژوهشي زيبايي شناسانه پيرامون برخي تظاهرات بصري در شهر﴿نمونه مورد مطالعه:نشانه شناسي تصويري در پياده روها ي شهر تهران﴾
760
پژوهشي كاربردي در تجربيات آموزش نقاشي كودكان (يكسال و نيمه تا ده ساله)
761
پژوهشي موجز پيرامون زيبايي شناسي فيلم با نگاهي به دو اثر از هانري دكا
762
پژوهشي موجز در نشانه شناسي تئاتر
763
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
764
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
765
پژوهشي هنري و تاريخي در باره ساز " رباب " و پيوند آن با خانواده ويلون
766
پس از جدايي
767
پس بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد با استفاده از درخت هاي تصميم گيري و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي
768
پس پردازشگر پنج محوره نرم افزار Anvil5k
769
پس كشي كولني در سيم هاي كوانتومي موازي
770
پس كمانش صفحات كامپوزيتي
771
پس‌‌كمانش صفحات كامپوزيتي
772
پسا استعماري و سينما
773
پسا استعماري و سينما
774
پسا‌هيدروليز آنزيمي اليگومر‌هاي سلولزي و همي‌سلولزي با استفاده از آنزيم‌هاي تثبيت‌شده بر روي نانو‌ذرات مغناطيسي عاملدارشده
775
پساخاطره‌ي جنگ ايران و عراق در بين متولدين دهه‌ي 1365 تا 1375، با استفاده از خوشه‌ بندي فازي
776
پساساختارگرايي و هنر معاصر : بررسي ارتباط نظريه هاي پساساختارگرايي با هنر معاصر﴿نقاشي و هنرهاي جديد﴾پس از جنگ دوم جهاني
777
پسامدرنيسم ومولتي مديا
778
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
779
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
780
پست بانك
781
پست مدرنيسم ، برداشت ايراني ( به لفظ ايراني )
782
پست مدرنيسم در عكاسي
783
پست مدرنيسم و جستارهايي نو در طراحي حروف
784
پست مدرنيسم و مد طراحي لباس با استفاده از ديوار نوشته هاي تبليغاتي
785
پست مقسم خازني
786
پست مينيماليسم
787
پست و محيط زيست
788
پست وتلگراف مركزي شيراز
789
پسته﴿توليدتا صادرات﴾
790
پسر است يا دختر؟ (تشخيص جنس جنين قبل از زايمان)
791
پسماند انسان معاصر
792
پسماندهاي صنعتي و تصفيه آنها
793
پسنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي -معدني اينميدازول 2 - تيون و 2 - (پيپيرازين - 1 - ايل ) اتان آمين و 2 - (2 - آمينو اتيل آمينو )اتانول باپلي اكسومتالات هاي داراي هنر و اتم واناديم و فسفر , Synthwesis and characterization of new compounds from organic-inorganic hybrids,lmidazole-2-)piperazin-1-yl(ethenamine ,and 2- )2-aminoethylamino(ethenol with polyoxometalates including vanadium and phosphorus hetero atom
794
پشت بام نگاري: باز تعريف مخاطب در مواجهه با هنر همگاني معاصر
795
پشتوانه هاي اخلاق در نهج البلاغه
796
پشتوانه¬هاي اخلاق در نهج البلاغه
797
پشتيباني از ارتباطات حساس به متن در محيطهاي سيّار موردي
798
پشتيباني از تحرك گره در شبكه هاي حسگر بي سيم زمان شيار بندي شده با پرش كانالي
799
پشتيباني خطوط تلفن همراه و gprs
800
پشتيباني كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم بر مبناي لايه CROSS
801
پكيتوگرام در مهدكودك
802
پكيج كامپيوتري مبدل حرارتي پوسته لوله
803
پكيج كامپيوتري مبدلهاي حرارتي صفحه مارپيچي
804
پل زنجيره اي
805
پل شرنيگ (آزمايشگاه فشار قوي)
806
پل كله و فرهنگ شرق
807
پل كلي در فاصله بين فيگوراتيو و انتزاع
808
پل گالري طبيعت اهواز و جداره سازي آن
809
پلاريتونهاي سطحي در محيطهاي غيرخطي
810
پلاستيسيته و خستگي در چرخدنده
811
پلاستيك
812
پلاستيك
813
پلاستيك قابل بازيافت﴿پليمر وپيلن﴾
814
پلاستيك ها
815
پلاستيك ها ﴿تمرين پژوهش﴾
816
پلاسما
817
پلانبندي در مينياتور ايران
818
پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و روايات
819
پلوراليسم سياسي از منظر رالز
820
پلوراليسم و ليبراليسم از نظر آيزايا برلين
821
پلي آنيلين قابل ذوب و محلول در حلالهاي غير قطبي:سنتز,شناسايي و بررسي خواص
822
پلي اتيلن دي اكسي تيوفن ،پليمري ذاتا" رسانا
823
پلي اتيلن گليكول اصلاح شده با سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست پليمري اسيدي جامد براي سنتز مشتقات پيرول ها توسط تراكم پال - كنور
824
پلي استرهاي غير اشباعي تقويت شده بوسيله الياف شيشه اي و پركننده هاي ميكا و الياف چتائي
825
پلي اكسو متالات كگين حاوي فلز روي مستقر شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده بوسيله آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها
826
پلي اورتان ها
827
پلي بين مدلهاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته به منظور تحليل كامپوزيتهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
828
پلي فوني ﴿چند صدايي﴾در گزيده اشعار سايمون آرميتاج:مطالعه ي رابطه گوناگوني سبك و صدا بر اساس نظريات باختين
829
پلي كلينيك تخصصي آناهيد
830
پلي كيلينك تخصصي چشم
831
پلي گروه هاي نرم
832
پلي لاكتيك اسيد ها وكاربرد آن در بسته بندي مواد غذايي
833
پلي لاكتيك اسيد و آليا‍‍ژهاي آن
834
پلي لاكتيك گليكوليك اسيد (PLGA)
835
پلي مورفيسم DNA و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Fusarium oxysporum
836
پلي مورفيسم ژن گيرنده اينتر لوكين 7دربيماران مالتيپل اسكلروزيس جنوب غرب ايران
837
پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم شاخص خارجي با استفاده از نشانگر RAPD
838
پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و آناليز جهش ژن هاي BMP6 و BMPR2 جمعيت زنان ايراني بارور و نابارور
839
پلي يورتان الاستومرهاي مقاوم حرارتي مكانيكي (اثر پارامترهاي ساختاري و پر كننده هاي معدني )
840
پليس محلي وپيشگيري از جرم از بعد وضعي و اجتماعي
841
پليس و امنيت اجتماعي در تهران در دوره پهلوي اول
842
پليسه گيري و لبه گيري قطعات غيرمغناطيسي به روش صيقل مغناطيسي بدون تاثير گذاري بر هندسه اصلي قطعه
843
پليمر P.V.C
844
پليمر ازيسيون
845
پليمر شدن در حالت محلول تركيب 4-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ يورازول با دي اسيد كلرايدهاي آلفاتيك و تريمر شدن ايزوسيانات هاي مختلف توسط پتاسيم سولفات تحت شرايط بدون حلال
846
پليمر شدن درجا آنيلين در حضور پلي وينيل الكل، تهيه نانو كامپوزيت مربوطه با گرافن اكسيد و بررسي خواص مكانيكي، دمايي و رسانايي آن
847
پليمر شدن رشد - مرحله اي مونومر آروماتيك فعال نوري جديد، حاوي قطعات حجيم آنتراسني وS- والين، با دي ال ها و دي آمين ها ي آروماتيك تحت شرايط حلال سبز
848
پليمر شدن رشد مرحله اي فنيل پورازول و دي اسيدهاي فعال نوري جديدبا دي ايزوسيانات ودي آمين ها با استفاده از تابش ريز موج و حرارت دهي متداول در حلالهاي سبز
849
پليمر شدن﴿4،4،-هگزافلوئوروايز و پروپليدن دي فتالوئيل ﴾ بيس -L ايزو لوسين و -N ، ،N - ( پيرو مليتوئيل ايميدو ﴾ - بيس -L - متيو نين بادي ال ها و دي آمين هاي آروماتيك در حلالهاي متداول و مايعات يوني
850
پليمر هاي نانولوله مسلح كربني
851
پليمر هاي هوشمند و كاربرد آن ها در تهيه غشاء هاي قابل كنترل
852
پليمر و كامپوزيت هاي پليمري
853
پليمر وينيل الكل
854
پليمرها، ماكروسيكل ها و پيتيدهاي حلقوي جديد حاوي فنيلن دي آمين و آمينواسيدها: تهيه مشتقات جديد، ارائه روش هاي جديد و مؤثر تهيه و كاربرد آنها در پايدار سازي نانو ذرات و نانو ساختار
855
پليمرهاي به كار برده شده در مهندسي بافت مثانه و مجاري ادراري
856
پليمرهاي پاسخ دهنده به تغييرات دما و كاربردهاي آنها در مهندسي پزشكي
857
پليمرهاي حافظه دار براي ساخت منسوجات هوشمند
858
پليمرهاي رسانا
859
پليمرهاي رسانا و بررسي مكانيزم افزايش رسانايي
860
پليمرهاي رسانا(پلي آنيلين,پلي پيرول,كوپليمر آنيلين-پيرول)
861
پليمرهاي رساناي كريستال مايع
862
پليمرهاي زيست سازگار و زيست سازگاري پليمرها، پلي لاكتيك اسيد
863
پليمرهاي فوق جاذب و كاربرد هاي آنها
864
پليمرهاي كوئورديناسيون جيوه (II ) با اندازه نانو،سنتز شناسايي و مطالعات طيفي، حرارتي و ساختارهاي آنها
865
پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب(II) در اندازه نانو ، سنتز ، شناسايي و مطالعات طيفي ، حرارتي و ساختاري آنها
866
پليمريزاسيون آنزيمي كاپرولاكتون
867
پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بر پايه تركيبات دي ايميني نيكل
868
پليمريزاسيون اتيلن با كاتاليزر زيگلر- ناتا در شرايط فرآيندي واحد و بررسي تاثير دو پارامتر فشار هيدروژن و غلظت كومونومر بر فعاليت پليمريزاسيون و خصوصيات محصول آن
869
پليمريزاسيون اتيلن توسط كاتاليست متالوسين بيس ﴿ ترشيوبوتيل سيكلوپنتادي انيل﴾ زير كونيوم دي كلرايد بر پايه سيليكا
870
پليمريزاسيون اتيلن كاتاليز شده با سيستم كمپلكس‌هاي ايمين بر پايه‌ي زيركونيوم
871
پليمريزاسيون اتيلن مافوق سنگين توسط كاتاليست ها با فلز فعال نيكل و بررسي اثر ساختار و شرايط واكنش بر روي محصول نهايي
872
پليمريزاسيون امولسيوني
873
پليمريزاسيون امولسيوني استايرن و شناسايي محصول حاصل
874
پليمريزاسيون امولسيوني با تكيه بر واحد RBS پتروشيمي بندر امام خميني
875
پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اكريليك و استايرن در حضور و در غياب نانو ذرات مونت موريلوينت ﴿MMT,O-MMT﴾ جهت استفاده در صنايع رنگ پايه آبي
876
پليمريزاسيون انتقال افزايش- جدايشي برگشت پذيراستايرن در حضور نانو پر كننده متخلخل
877
پليمريزاسيون به روش RTCP بر مبناي گرافن
878
پليمريزاسيون تعليقي
879
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن به همراه هالويزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر- ناتا
880
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي‌اتيلن به همراه هالوزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر-ناتا
881
پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست كروي نسل چهارم زيگلر - ناتا و بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي كاتاليست بر عملكرد پليمر
882
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته / لاكتيك اسيد
883
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته/لاكتيك اسيد
884
پليمريزاسيون راديكالي زنده منومرهاي وينيلي با استفاده از اينيفرترهاي ردوكسي
885
پليمريزاسيون راديوشيميائي منومرهاي وينيلي و بكارگيري آن در تهيه كامپوزيت هاي چوب - پليمر
886
پليمريزاسيون زرين دنداني با طول موج هاي مختلف ليزر آرگون
887
پليمريزاسيون متااكريلونيتريل و اكريليك اسيد و الكتروريسي آن
888
پليمريزاسيون نانوذرات پلي اكريلونيتريل و كوپليمرهاي آن به روش امولسيوني/پراكنشي و شناسايي ساختاري آن
889
پليمريزاسيون نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتان-كيتوسان
890
پليمريزاسيون هيبريد رزين اكريليك/آلكيد آب پايه
891
پمپ آب خورشيدي جذب حداكثر توان توسط رابط MPPT از ماژولهاي فتو و لتائيك جهت تغذيه موتور جريان مستقيم
892
پمپ بادي و PUMP CWIND و بررسي و كاربرد آن در مناطق مختلف كشور ايران
893
پمپ پيستوني دوار
894
پمپ حرارتي زمين گرمايي
895
پمپ حرارتي زمين گرمايي
896
پمپ در هيدروليك صنعتي
897
پمپ دنده هيدروليكي
898
پمپ سانتريفوژ چند طبقه
899
پمپ گريز از مركزي با دبي متغير
900
پمپ هاي سانتر يفيوژ و پمپاژ
901
پمپ هاي سانتريفوژ
902
پمپ هاي سانتريفيوژ
903
پمپ هاي هيدروليك
904
پمپ و كاربرد آن در صنايع دريايي
905
پمپاژ خورشيدي
906
پمپاژ خورشيدي با استفاده از DISH-STiRLlNG SySTEM
907
پمپاژ كوانتومي به وسيله پتانسيلهاي نوساني در نانو ساختارهاي يك و دو بعدي
908
پمپهاي سانتريفوژ
909
پنام آنتي بيوتيكها سنتزيك حدواسط: -Nبنزيل -2- [1-(بنزيل اكسي كربونيل ) پروپيليدين ] -4- متوكسي كربونيل -1 و 3 تيازوليدين ، بررسي سينتيكي واكنش MOS***4**-2با آريل آزيد و -nبوتيل كلرايد
910
پناهندگي شاهزادگان دولت هاي همسايه به دربار صفوي
911
پنبه ايران
912
پنبه ايران ، علل كاهش آن بعد از انقلاب
913
پنج داستان براي بازي توسط بچه ها
914
پنج قطعه براي اركستر
915
پنجره اي به تخيل شرقي
916
پنجره اي به تخيل شرقي
917
پنجره اي به دنياي مجازي
918
پنجره به مثابه نظرگاه در نگارگري ايراني ﴿دوره تيموري و صفوي﴾
919
پنجره فروشگاه c#.net
920
پنجره متغير
921
﴿پنجره هاي روبرو﴾
922
پند گفته هاي شعراي بزرگ ايران به شاهان و حاكمان ( از ابتداي شعر فارسي تا پايان قرن هشتم هجري )
923
پنداشت ژئوپلتيك شيعه وچالش هاي فراروي انقلاب اسلامي درابعاد منطقه اي وبين المللي
924
پنل خورشيدي هوشمند
925
پنل هاي ساندويچي تحت ضربه هاي كم سرعت
926
پنهان سازي اطلاعات
927
پنهان سازي اطلاعات بر اساس كدهاي گرافي
928
پنهان سازي اطلاعات بر پايه ي كدهاي BCH
929
پنهان سازي اطلاعات در تصوير ﴿Stegonagraphy )
930
پنهان سازي اطلاعات درحوزه جاسازي بااستفاده از فرمت فشرده سازي صوتيWMAبه روش LSB مبتني برسيستم شنوايي انسان
931
پنهان سازي اطلاعات و امنيت تصاوير به كمك الگوريتم هاي يادگيري ماشين
932
پنهان سازي تصويردريك تصويربهروشبيتهايكم ارزش وتوزيع تصادفي اطلاعات پنهان شونده درتصوير پنهان كننده
933
پنهان سازي داده در تصوير
934
پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدودسازي داده ها
935
پنهان شكني LSBM مبتني بر هزينه تغيير جاسازي در تصاوير
936
پنهان شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات فركانسي
937
پنهان شكني كمي روش جايگزيني بيت كم ارزش مبتني بر تحليل هيستوگرام
938
پنهان شكني كور در تصاوير JPEG خاكستري
939
پنهان شناسي روش هاي تطبيقي در حوزه مكان Stegology of Adaptive Methods in Spatial Domain
940
پنهان نگاري پر ظرفيت وفقي با كاهش تغييرات هيستوگرام
941
پنهان نگاري تصاوير با استفاده از مفاهيم و ويژگي هاي هندسي
942
پنهان نگاري تصوير در حوزه موجك با استفاده از بلوك بندي شبه تصادفي
943
پنهان نگاري در JPEG مبتني بر جستجوي الگو
944
پنهان نگاري در تصوير با استفاده از تبديلات جديد مالتي رزولوشن
945
‎‍‏پنهان نگاري در تصوير ديجيتال با استفاده از كد سوراخ شده
946
پنهان نگاري درتصاوير براساس پيچيدگي محلي
947
پنهان نگاري درتصاويربراساس همبستگي پيكسل هابايكديگرويافتن الگوي جاسازي داده هابراساس آشتانه هاي همبستگي
948
پنهان‌نگاري روي پروتكل‌هاي اينترنتي
949
پنهان‌نگاري و پنهان‌شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از روشهاي آماري
950
پنهان‏نگاري بلادرنگ و قابل اتكا در تلفن اينترنتي
951
پنوماتوزكيتيك روده
952
پنوماتيك
953
پنوماتيك وكاربرد آن در صنعت
954
پنوموكونيوز
955
پنوموكونيوز
956
پهلوانان پسركش:بررسي تطبيقي پسركشي در ادبيات سلتي و ايراني
957
پهنه ‌بندي خطر زمين ‌لغزش به كمك روش‌هاي آماري، احتمالاتي و سنجش از دور به‌ منظور پايدار‌سازي (مطالعه موردي: منطقه دوآب صمصامي استان چهارمحال و بختياري )
958
پهنه بندي آبخوان به كمك GIS مطالعه مورد دشت غرب تهران
959
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت آبيك به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
960
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت تاكستان به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
961
پهنه بندي آكروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجان غربي به روش AHF در محيط GIS
962
پهنه بندي آلودگي هواي شهر اصفهان
963
پهنه بندي آماري نواحي بارشي ايران
964
پهنه بندي اراضي كشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره سنتينل-2 بر اساس مرزهاي سياسي و هيدرولوژيك (مطالعه موردي محدوده مركزي حوضه آبخيز گاوخوني)
965
پهنه بندي اراضي مناسب زراعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش Index Overlay نمونه موردي منطقه ارزوئيه
966
پهنه بندي اقاليم رويشي ايران با روش هاي آماري چند متغيره
967
پهنه بندي اقليم بارشي در استان فارس
968
پهنه بندي اقليم رويشي گونه گبر در استان هرمزگان
969
پهنه بندي اقليم زراعي استان فارس
970
پهنه بندي اقليم كشاورزي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
971
پهنه بندي اقليم كشاورزي پسته در استان كرمان
972
پهنه بندي اقليم كشاورزي كشت زعفران : شمال استان خراسان رضوي
973
پهنه بندي اقليمي آسيب پذيري شبكه راههاي اصلي استان آذربايجان غربي
974
پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
975
پهنه بندي اقليمي استان تهران با روش هاي آماري چند متغيره
976
پهنه بندي اقليمي استان فارس با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
977
پهنه بندي اقليمي استان كرمان
978
پهنه بندي اقليمي استان يزد با روشهاي آماري چند متغيره و GIS
979
پهنه بندي اقليمي رويشگاه هاي گونه گيشدر در استان هرمزگان
980
پهنه بندي اكوتوريسم حوضه سد چراغ ويس سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شاخص‌هاي اقليمي
981
پهنه بندي انواع مخاطرات طبيعي استان مازندران و همبستگي آن با انتشار بيماري هاي ناقل زاد و مشترك بين حيوان و انسان
982
پهنه بندي ايران از نقطه نظر عوامل موثر آب و هوايي بر روسازي راه
983
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي برفي
984
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي مهالود
985
پهنه بندي برخي اشكال پتاسيم در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
986
پهنه بندي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و تغذيه اي خاك هاي منطقه انار رفسنجان
987
پهنه بندي پايداري ساختماني خاك هاي سطحي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فيزيكي شيميايي خاك، اقليم و مواد مادري در استان اصفهان
988
پهنه بندي پتاسيم كل و قابل جذب در خاك هاي سطحي بخشي از اراضي شهرستان فريدن
989
پهنه بندي پتانسيل آتش سوزي در عرصه هاي مرتعي و جنگلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و شاخص خشكي گچ - بايرام ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
990
پهنه بندي پتانسيل تخريب روستاهاي در معرض خطر زلزله و مكانيابي مناسب روستايي با استفاده از GIS
991
پهنه بندي پتانسيل خطر ناشي از سيل در محيطGIS
992
پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبريز كنجانچم
993
پهنه بندي پراكنش آلاينده هاي هوا و ارزيابي اثرات زيست محيطي واحدهاي صنعتي
994
پهنه بندي پراكنش ذرات معلق و اكسيدهاي نيتروژن ناشي از صنايع بزرگ آلاينده هواي اصفهان
995
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ايستگاه هاي منتخب استان فارس
996
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ) ETo ( دراستان كرمانشاه
997
پهنه بندي تحول چشمه هاي كارستي استان كرمانشاه
998
پهنه بندي تحول كارست در استان كرمانشاه
999
پهنه بندي تخريب اراضي بر پايه داده هاي ماهواره اي و ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از آن در استان فارس
1000
پهنه بندي تراكم نسبي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره ﴿ مطالعه موردي - دشت سيستان ﴾
بازگشت