<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن لوشان – رودبار با استفاده از تكنيك دورسنجي
2
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي استر جهت تفكيك سري سنگهاي آهكي بوكسيتدار وتعيين پارامترهاي ساختاري در شمال غرب جاجرود
3
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي جهت تفكيك سنگهاي اسكارن آهن و ساختارهاي زمين شناسي ارتفاعات شمال غرب شاهرود
4
پردازش اطلاعات و توليد سيگنالهاي متعارف توسط PC به واسطه به كارگيري ميكروكنترلر
5
پردازش بر خطي بندهاي واسته موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
6
پردازش بر خطي واژگان انگليسي مبهم توسط فراگيران فارسي زبان
7
پردازش برخطي تعيين مرجع جملات انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
8
پردازش بي درنگ پرس و جوها در سيستم مديريت جريان داده
9
پردازش پرس و جو در شبكه هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از يادگيري چندعاملي
10
پردازش پرس وجوهاي پي شبيني مكان اشياء سياربا استفاده از خط سير آنها
11
پردازش پرس‌و‌جو‌‌هاي نزديك‌ترين همسايه‌ي متقابل پيوسته بر روي جريان داده‌هاي زماني‌-‌مكاني
12
پردازش پسوندهاي فعلي و اسمي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
13
پردازش تحليلي پايگاه داده و كاربردهاي آن
14
پردازش تصاوير MRI با استفاده از موجك ها
15
پردازش تصاوير استريو و سنجش عمق
16
پردازش تصاوير با استفاده از قابها , Images processing by using frames
17
پردازش تصاوير براي ازبين بردن ماتي آن ها
18
پردازش تصاوير پزشكي
19
پردازش تصاوير چهره و بررسي مشخصات آن با مدل بُروزهاي فعال
20
پردازش تصاوير حاصل از پرتو هاي با تفرق محدود توسط شبكه عصبي
21
پردازش تصاوير ديجتالي
22
پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
23
پردازش تصاوير رنگي
24
پردازش تصاوير رنگي بر اساس شبكه هاي عصبي
25
پردازش تصاوير سنجش از دور براي تشخيص خشخاش
26
پردازش تصاوير ماهواره اي
27
پردازش تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشاورزي در ايران ﴿يزد﴾
28
پردازش تصاوير مغزي مبتلايان به آلزايمر با هدف يافتن ارتباطات مغزي مؤثر
29
پردازش تصوير
30
پردازش تصوير
31
پردازش تصوير
32
پردازش تصوير
33
پردازش تصوير
34
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك
35
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك(تشخيص هويت)
36
پردازش تصوير اثرانگشت درفناوري بيومتريك
37
پردازش تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي
38
پردازش تصوير با استفاده از قيچك‌ها
39
پردازش تصوير﴿ بازشناسي حروف ﴾
40
پردازش تصوير بر روي اسكناس با شبكه‌هاي عصبي
41
پردازش تصوير به روش PCA [پي. سي. اي.]
42
پردازش تصوير به روش هيستوگرام
43
پردازش تصوير به منظور تعقيب حركت چشم براي كمك به افراد ناتوان در اجراي كامپيوتري فرامين
44
پردازش تصوير به منظور يافتن هدف
45
پردازش تصوير تشخيص پلاك خودرو
46
پردازش تصوير ديجيتال با كمك نرم افزار مطلب
47
پردازش تصوير سيستم هاي تصويربرداري پزشكي با كمك نرم افزار MATLAB
48
پردازش تصوير فراپهن باند براي تشخيص سرطان سينه
49
پردازش تصوير كروموزموم ها به منظور تشخيص اتوماتيك ناهنجاريهاي ژنتيكي
50
پردازش تصوير مغزه‌هاي حفاري و مدل سازي زمين آماري زمين‌ شناسي معدن آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران (مطالعه موردي: معدن ناريگان)
51
پردازش تصوير و فشرده سازي داده با استفاده از تجزيه مقادير تكين
52
پردازش تصوير و كاربرد آن در تشخيص پلاك خودور
53
پردازش تصوير و كاربردهاي آن
54
پردازش تصوير يك صفحه كليد نوري مجازي
55
پردازش تصوير-تشخيص لبه در تصاوير
56
پردازش تصويري با محوريت تشخيص پلاك خودرو
57
پردازش تفسير سيگنال ECGتوسط كامپيوتر
58
پردازش تنك برهمنهي پالس ها
59
پردازش توزيع‌شده‌ گراف‌هاي بزرگ مقياس
60
پردازش جملات پرسشي انگليسي مبتني بر فاعل و مفعول توسط فراگيران فارسي زبان
61
پردازش حسگرهاي حركتي براي تشخيص نحوه‌ي حركت خودرو
62
پردازش داده ها و مطالعات كاني سازي طلا و مس در منطقه شاهين دژ آذربايجان غربي
63
پردازش داده هاي تركيبي ليتوژئوشيميايي ناحيه ي كوه پنج استان كرمان
64
پردازش داده و تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي دو پايه ﴿BSAR﴾
65
پردازش داده‌هاي شبكه تلفن همراه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافيك
66
پردازش ديجيتال صداي قلب به منظور آشكار سازي بيماري انسداد شريان هاي كرونري
67
پردازش رويدادهاي پيچيده
68
پردازش زبان طبيعي
69
پردازش زبان طبيعي nlp
70
پردازش زبان طبيعي ﴿NLP )
71
پردازش زبان هاي طبيعي و الگوريتم تكاملي
72
پردازش ساختارهاي مبهم گروه اضافي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
73
پردازش سيگنال آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH
74
پردازش سيگنال پتانسيلهاي ميداني مغز براي بهبود رمزگشايي در BCI
75
پردازش سيگنال در زاويه سنجي به روش اينترفرومتري
76
پردازش سيگنال رادار روزنه تركيبي با استفاده از مدولاسيون فركانسي غيرخطي و جبران سازي خطاي فاز
77
پردازش سيگنال هاي الكتروآنسفالوگرام به منظور تشخيص حملات صرعي
78
پردازش سيگنال هاي راداري و شبيه سازي آنها
79
پردازش سيگنال هاي صوت به منظور شناسايي افراد با استفاده از تبديل موجك
80
پردازش سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشياء با استفاده از روش تزويج بين باندهاي فركانسي
81
پردازش سيگنال هاي مغزي(EEG) براي استخراج جهت ها
82
پردازش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربرد هاي امنيتي
83
پردازش سيگنال و داده راداري با استفاده از الگوريتم‌هاي حسگري فشرده
84
پردازش سيگنال و كد گذاري در سيستم GSM
85
پردازش سيگنالهاي PWMبر اساس محاسبات غير همزمان در اينورترهاي چند سطحي
86
پردازش سيگنالهاي آرايه غير ايستان با پهناي باند وسيع در حوزه مشترك زمان - فركانس
87
پردازش سيگنالهاي آكوستيك ايميشن بدست آمده از يك قطعه كامپوزيتي بوسيله Wavelet
88
پردازش سيگنالهاي مستخرج از قلم هاي نوشتاري لمسي جهت تحليل دست نوشته هاي فارسي
89
پردازش صدا
90
پردازش صدا و تصوير
91
پردازش صوت
92
پردازش صوت به كمك FPGA
93
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار LabVIEW [لب ويو]
94
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار Matlab [مطلب]
95
پردازش طبقه بندي سيگنال الكترو هايوگرا م سر و گردن جهت كنترل صندلي چرخدار موتوري
96
پردازش غير خطي سيگنال EEG در حالت «توجه» به منظور پيدا كردن شاخص مناسب براي بيوفيدبك
97
پردازش غيرمتمركز رويدادهاي پيچيده با استفاده از تجزيه و بخش‌بندي قواعد
98
پردازش فركانسي تصاوير ام آرآي در مرحله ي بازسازي به منظور تسريع در آناليزها
99
پردازش فرم هاي دست نويس با استفاده از شبكه عصبي
100
پردازش فرمهاي دست نويس فارسي با حروف گسسته و بااستفاده از تبديل موجك گسسته
101
پردازش فضا - زمان سيگنال هاي موبايل
102
پردازش كامپيوتري ماموگرام ديجيتال
103
پردازش متن از طريق پردازش تصوير
104
پردازش معنايي جملات و اجراي دستورات صادر شده به زبان فارسي
105
پردازش مكالمه در سيستم NEAX16ECALLPROCESSING NEAX16E
106
پردازش مكالمه در سيستم سوئيچينگ EWSD
107
پردازش موازي
108
پردازش موازي
109
پردازش موازي /
110
پردازش موازي ،محاسبات موازي و برنامه نويسي
111
پردازش موازي شبيه سازي عددي جريان متلاطم روي دسته لوله ها با استفاده از روش LES
112
پردازش نرم افزار كوپلينگ سازه ها بر اساس توابع پاسخ فركانسي
113
پردازش و آناليز تصاوير fMRI براي استخراج ارتباطات علي در حين تنظيم پاسخ احساسي به تصوير
114
پردازش و انتقال اطلاعات كوانتومي به وسيله زنجيره هاي اسپيني متشكل از اسپين هاي حبس شده در نقاط كوانتومي
115
پردازش و پايدارسازي تصوير دوبعدي قلب تپنده و جبران سازي حركت محلّي بازوي ربات نسبت به قلب در بخيه زني قلب تپنده
116
پردازش و تفسير نتايج رفتارسنجي درتونل - مطالعه لوردي تونل تالون (آزاد راه تهران شمال )
117
پردازش و دسته بندي الگوهاي ديناميك فشار كف پا به منظور تحليل خودكار اختلالات حركتي حاصل از بيماري ام اس
118
پردازش و فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديلات موجك , Processing and compression image using transforms wavelet
119
پردازش و نمايش اطلاعات اخذ شده در سيستم نوين كنترل رآكتور
120
پردازش واژگان مركب انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
121
پردازش وفقي پرسمان هاي فدرال روي داده هاي پيوندي از طريق مسيريابي تاپل ها
122
پردازش وفقي سيگنال صحبت با استفاده از روش ردگيري زير فضا
123
پردازش وفقي فضا-زمان بر پايه آنتن هوشمندESPR در سيستم هاي مبتني برCDMA
124
پردازش وفقي فضا-زمان در حوزه داده سيستم براي رادار هوا پايه
125
پردازش وندهاي اشتقاقي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
126
پردازشگرهاي سيگنال ديجيتال و كاربردهاي مخابراتي آنها ...
127
پردازنده خط لوله اي بر مبناي رياضيات مورفولوژي
128
پردازنده نوري و پردازش نوري
129
پردازنده همه منظوره رادار ديده باني بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
130
پرده برداري از نفاق در سازمان با استفاده از پديدارنگاري
131
پرده عريض
132
پرده هاي تزئيني
133
پرده هاي سوگواري در دوره قاجار
134
پرديس آب
135
پرديس آب
136
پرديس آموزشي فرهنگي چيذر
137
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
138
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
139
پرديس بين المللي هنرهاي بصري ايران ﴿بارويكرد پايداري اجتماعي و فرهنگي ، بازشناسي هويت اجتماعي﴾
140
پرديس پيشه هاي هنري﴿مركز احياي اصناف هنري اصفهان﴾
141
پرديس تئاتر و هنرهاي نمايشي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
142
پرديس تحقيقاتي فناوري هاي پايدار معماري در تهران، با رويكرد بررسي ميزان اثربخشي فرم پوسته، دركارايي انرژي ساختمان‌هاي پژوهشي
143
پرديس جنوب
144
پرديس حافظ
145
پرديس خيال ﴿ گذري بر شعر معماري ﴾
146
پرديس سپيد﴿مركز جامع اقامت درماني - پرورشي كودك﴾
147
پرديس سهراب
148
پرديس سينمايي
149
پرديس سينمايي قابوس
150
پرديس سينمايي كودك
151
پرديس سينمايي منطقه 22
152
پرديس فرهنگ گرگان
153
پرديس فرهنگي حافظ (با رويكرد زمينه گرايي)
154
پرديس فرهنگي سينمايي وتجاري بوستان پليس
155
پرديس فرهنگي معماري ايران
156
پرديس فن آوريهاي پايداري هندسه اسلامي با رويكرد پارامتريك
157
پرديس فناوري هاي زيست محيطي تبريز با رويكرد كارائي انرژي
158
پرديس كتاب- شمال شرق تهران
159
پرديس كودكان (بيمارستان كودكان)
160
پرديس معماري
161
پرديس معماري ايران
162
پرديس معماري ايران
163
پرديس معماري پايدار با رويكرد استفاده از مصالح بازيافتي و پايدار
164
پرديس معماري علم و صنعت
165
پرديس معماري علم و صنعت
166
پرديس نمايش
167
پرديس هنر هاي تجسمي
168
پرديس ورزشي– فرهنگي خليج فارس با تأكيد بر خودكفايي انرژي
169
پرزينگي نخ هاي چرخانه اي و بررسي اثرات بعضي از پارامترهاي اين سيستم ﴿ با كمك شبكه عصبي﴾
170
پرژه برنامه نويسي
171
پرژه برنامه نويسي ويژال بيسيك بازي دبلنا
172
پرس 100 تن مكانيكي
173
پرس خاك اره
174
پرس ضربه اي با ظرفيت 40 تن
175
پرس هيدروليك
176
پرس هيدروليك كشش عميق 250 تن
177
پرس هيدروليك كشش عميق ﴿250تن﴾
178
پرس وجوهاي فازي بر روي پايگاه داده هاي رابطه اي
179
پرسازي نانوتيوبهاي كربني با نانوكلاسترهاي فلزي و شبيه سازي رفتار نانوكلاستر درون نانوتيوب
180
پرستش و بندگي در تفسير كشف الاسرار
181
پرسش هاي هدايتگر فارسي : بررسي موردي در زبانشناسي حقوقي
182
پرسش و پاسخ بصري
183
پرسش و پاسخ مبتني بر گراف دانش با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
184
پرسش‌پاسخ واقع‌نما براي اسامي خاص
185
پرسلن (سراميكهاي دنداني )
186
پرسهاي مكانيكي
187
پرسهاي هيدروليكي
188
پرسونا ﴿بررسي شخصيت اجتماعي افراد﴾
189
پرش هيدروليكي دايره‌اي روي سطوح شيب‌دار با شيب معكوس
190
پرش هيدروليكي در پايين دست شيب شكن قائم با تبديل همگرا و جريان زير بحراني در بالادست
191
پرعيار سازي سيليس معدن ميزوج قزوين
192
پرعيار سازي كانسار سنگي تيتانيوم قره آغاج اروميه بروش پيرومتالوژي (سرباره سازي)
193
پرعيارسازي آپاتيت كانسار قره¬آغاج اروميه به روش فلوتاسيون
194
پرعيارسازي آلونيت به روش فلوتاسيون
195
پرعيارسازي كانسنگ هماتيت معدن فيض آباد خراسان
196
پرفوراسيون روده باريك در اثر تروماي غير نافذ شكم
197
پرقره طراحي و ساخت رله استاتيك اضافه جريان
198
پركننده هاي غير دوده اي در آميزه هاي پليمري كربنات كلسيم
199
پرگرام كردن يك ميكرو بدون نياز به پرگرامر
200
پرليت
201
پرنده هاي دوره سلجوقي
202
پرنيان هفت رنگ (جستاريپيرامون عددهفت درهنروفرهنگ ) مقدمه :درآمديبرهفت ها، جلد1:هفت درزبان وادبيات فارسي ، جلد2:هفت دراديان ،مذاهب وفرق ، جلد3:هفت درقران كريم ، جلد4:هفت درتصوف وعرفان وهفت درهنر، جلد5:هفت درفرهنگ مردم ، جلد6:هفت دراساطير
203
پرنيان هفت رنگ : جستاري پيرامون عدد هفت در هنر و فرهنگ
204
پرواز بدون برخورد دو كوادروتور با توليد مسير براي عبوراز موانع
205
پرواز بر بام كوير
206
پرواز پرنده خيال﴿اجراي نقش برجسته سفالي با الهام از نقش مايه پرنده﴾
207
پرواز هماهنگ چند پرنده عمود پرواز در ماموريت حمل بار گروهي
208
پروبيوتيك ها در صنايع لبني
209
پروپاگاندا در حقوق بين الملل
210
پروتئين هاي ذخيره اي بذر انار و پروتئوميكس افتراقي در فرآيند جوانه زني و تنش غير زنده
211
پروتئين هاي شبه هيستون در پرو كاريوتها
212
پروتئين هاي شبه هيستون در پروكاريوتها
213
پروتز پارسيل متحرك پيشرفته (ترجمه )
214
پروتز ثابت
215
پروتكل
216
پروتكل X.57
217
پروتكل احراز هويت با حفظ حريم خصوصي در شبكه‌هاي اقتضايي خودرو با قابليت ابطال شناسه
218
پروتكل امنيتي
219
پروتكل انتخاب محل نشست با هدف كمينه كردن تاخير و حفظ حريم مكاني كاربران
220
پروتكل رديابي پيام MTP
221
پروتكل صوت روي اينترنت
222
پروتكل كنترل دسترسي چندكاناله به رسانه‌ با هدف افزايش بهره‌وري پهناي باند و عدالت در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
223
پروتكل لايه‌ي كنترل دسترسي به رسانه مبتني بر دسترسي تركيبي با تقسيم زماني و سنجش حاملي براي شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي در توپولوژي خوشه‌بنيان
224
پروتكل مديريت تحرك براي تامين كيفيت سويس در شبكه هاي سيار موردي
225
پروتكل مسير يابي مكان - آگاه و تقاطع - محور براي شبكه هاي اقتضايي خودرويي شهري
226
پروتكل مسيريابي چند‌پخشي در حضور منبع متحرك براي شبكه‌هاي موبايل نرم‌افزار محور
227
پروتكل ها و استانداردهاي تجهيزات دسترسي بيسيم در شبكه هاي نسل آينده )NGN(
228
پروتكل هاي امنيتي
229
پروتكل هاي امنيتي اينترنتي با تاكيدي بر https
230
پروتكل هاي شبكه عمومي داده
231
پروتكل هاي كاربردي بي سيم )Wireless Application Protocol )WAP(
232
پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي ADHOC
233
پروتكل هاي مسيريابي
234
پروتكل هاي مسيريابي
235
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
236
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
237
پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه هاي حسگر بيسيم
238
پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگر بيسيم
239
پروتكل هاي وي 5
240
پروتكلهاي eigrp و ospf
241
پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه در رمزنگاري
242
پروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي سنسور (حسگر)
243
پرورش آزمايشگاهي سن سبز پسته Brachynema signatum روي جيره غذايي جايگزين با مطالعه‏ي اثرات زيركشنده‎ي آفت‌كش‌هاي فلونيكاميد و لامبداساي‌هالوترين بر پارامترهاي جدول زندگي باروري آن
244
پرورش پاروپاي آب شيرين Eucyclops serrulatus جيره هاي غذايي جلبكي و غير جلبكي و كاربرد آن در تغذيه نوزاد فرشته ماهي
245
پرورش تفكر خلاق در كودك با وساطت هنرهاي بصري ﴿نقاشي و عكس﴾ ﴿براساس برنامه فلسفه براي كودكان﴾
246
پرورش تفكر در كودكان دبستاني با استفاده مفاهيم اخلاقي ﴿منطقه 1 تهران﴾
247
پرورش تفكر طراحانه با استفاده از خود تنظيمي يادگيري در آموزش طراحي معماري پايه
248
پرورش جسم و روان كودك
249
پرورش جلبك Chlorococcum sp با استفاده از محيط كشت هاي آلي و معدني
250
پرورش ديني و اخلاقي دانش آموزان
251
پرورش روتيفر آب شيرين Euchlanis dilatata به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
252
پرورش شتر مرغ
253
پرورش شترمرغ
254
پرورش فكري كودكان و نوجوانان
255
پرورش قارچ خوراكي دكمه اي
256
پرورش قارچ خوراكي صدفي
257
پرورش كرم ابريشم
258
پرورش كرم خراط روي سه جيره غذايي نيمه مصنوعي و مقايسه ي اثرات جيره ها روي ويژگي هاي زيستي آفت
259
پرورش كودك از نظر اسلام
260
پرورش مسئوليت در اطفال
261
پرورش نو
262
پرورش نو
263
پرورش و رشد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda در غلظت هاي مختلف نيتروژن براي استفاده در آبزي پروري و تصفيه پساب
264
پرورشگاه ﴿طراحي فضاي زندگي بچه هاي بي سرپرست﴾
265
پرورشگاه كودكان اصفهان
266
پروزع اصول انبار ذاري
267
پروزودي در زبان فارسي و استفاده از آن در تشخيص نوع گفتار و بازشناسي گفتار
268
پروژكتور هوشمند كلاس
269
پروژه آبرساني
270
پروژه آبياري هوشمند
271
پروژه اتوبوس سازي 302
272
پروژه احداث ايستگاه زير زميني 20/230 كيلو ولت ميدان امام خميني تهران
273
پروژه احصا و بهبود فرايندهاي آموزشي دانشگاه صنعتي قم
274
پروژه ارتقاء كيفيت جهت اخذ گريد A در شركت شادرو ماشين
275
پروژه ارزيابي كار و زمان
276
پروژه ارزيابي كار و زمان توليد انواع كفش
277
پروژه ارزيابي كار وزمان (مطالعه موردي شركت صنعتي 701 بردنا )
278
پروژه ارسال اطلاعات صوتي بصورت رمز
279
پروژه استارت اتوماتيك
280
پروژه استحصال و فرآوري نيكل و كادميم از باطريهاي قليايي
281
پروژه اطلاعاتي هواشناسي ( استان گلستان )
282
پروژه افزايش استحكام شيشه به روش شيميايي تبادل يوني ﴿تغيير شيميايي﴾ شركت شيشه اپتيك ايران
283
پروژه الگوريتم كلوني مورچگان
284
پروژه الياف شيشه
285
پروژه امكان سنجي احداث واحد پرورش قارچ
286
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد سلول و پانل هاي خورشيدي
287
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد فيلترهاي تصفيه آب
288
پروژه انتخاب واحد دانشجو به زبان PHP و پايگاه داده MY SQL
289
پروژه بافندگي
290
پروژه بتن
291
پروژه بررسي انواع اتصال كوتاه در شبكه سراسري با استفاده از كامپيوتر
292
پروژه بررسي فرآيند سينترينگ پودرهاي فلزي
293
پروژه بررسي مراحل و چگونگي مخلوط كردن الياف ويسكوز و پلي استر
294
پروژه برنامه نويسي
295
پروژه بوتيله كرده رزين اوره ـ فرم آلدئيد
296
پروژه پايان نامه دوره كارشناسي
297
پروژه پاياني پارسا كناري
298
پروژه پاياني مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار )
299
پروژه پخش انرژي
300
پروژه پمپ سانتريفوژ جند طبقه
301
پروژه تاسيسات مبني بر طراحي سيستم برق رساني براي ساختمان 9 طبقه اداري و دفتر فروش دوم شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واقع در شهرستان مشهد
302
پروژه تحقيقا تي ترم آخر شناخت گاوها﴿اصول سرمايه گذاري در بورس﴾
303
پروژه تحقيقاتي
304
پروژه تحقيقاتي سمينار
305
پروژه تحقيقاتي سمينار موضوع اراده وتصميم گيري
306
پروژه تحقيقاتي سمينار(بررسي رابطه روشهاي تدريس بر يادگيري)
307
پروژه تحقيقاتي طرح جامع مرتع و آبخيزداري: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي منطقه همت آباد يزد
308
پروژه تحقيقاتي(سمينار)سيستم مالي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
309
پروژه تحقيقي طرح كارخانه ريسندگي الياف كوتاه
310
پروژه تحقيقي و آزمايشگاهي ساخت يك لينك فرستنده و گيرنده FM
311
پروژه تشخيص پلاك ماشين با نرم افزار متلب
312
پرو‍ژه تععين ضوابط مبلمان پاركي حاشيه زاينده رود﴿طراحي سهالمان پاركي﴾
313
پروژه جذب انرژي از سيستم هاي محافظ خطوط انتقال فشار قوي
314
پروژه جرثقيل
315
پروژه خط انتقال انرژي الكتريكي ؛ خط انتقال : تهران - فولاد مباركه
316
پروژه خط انتقال سيرجان - كرمان
317
پروژه درس اخلاق حرفه اي
318
پروژه درس اخلاق حرفه اي
319
پروژه درس اخلاق حرفه اي
320
پروژه درس اخلاق حرفه اي
321
پروژه درس اخلاق حرفه اي
322
پروژه ديرگدازهاي فورستريت
323
پروژه راهسازي
324
پروژه راهسازي
325
پروژه راهسازي
326
پروژه راهسازي
327
پروژه راهسازي
328
پروژه راهسازي
329
پروژه راهسازي
330
پروژه راهسازي
331
پروژه راهسازي
332
پروژه روشنايي داخلي ساختمانهاي عمومي و دولتي
333
پروژه ريسندگي نخ هاي ويسكوز (پلي نزيك و ويسكوز)
334
پروژه زمانسنجي وظرفيت سنجي فرآيندوماشين آلات شركت فرآورده هاي نسوزپارس
335
پروژه سازه هاي بتن آرمه
336
پرو‍‍‍ژه سازه هاي بتن آرمه
337
پروژه سازه هاي فولادي
338
پروژه سازه¬هاي بتن آرمه
339
پروژه سدهاي خاكي
340
پروژه طراحي
341
پروژه طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل دركنترل كيفيت
342
پروژه طراحي ايجاد صنايع: استن
343
پروژه طراحي خط انتقال انرژي دو گنبدان - ياسوج
344
پروژه طراحي خط انتقال انرژي نيروگاه رامين - ايستگاه شمال غرب
345
پروژه طراحي سانتريفوژ
346
پروژه طراحي مفهومي توربين بخار با ظرفيت 250HW
347
پروژه طراحي و تحليل شاسي يك كاميون كشنده به كمك نرم افزار
348
پروژه طراحي و ساخت چهار قالب مربوط به سه قطعه برشي - كششي
349
پروژه طراحي و ساخت شبيه سازي هواپيماي Cessna172
350
پروژه طراحي وب سايت
351
پروژه طرح مرمت و احياء مسجد دال و ذال تبريز
352
پروژه عملي پرگار اندازه گيري (2جلد)
353
پروژه عملي جداسازي تركيبات سرب از باريت به روش فلوتاسيون معكوس
354
پروژه عمليات صحرايي منطقه فشند - كردان
355
پروژه عمليات صحرايي منطقه وليان - كرج
356
پروژه فضاي ضرب داخلي
357
پروژه كارشناسي
358
پروژه كارشناسي بررسي و تحليل مخازن تحت فشار داخلي با استفاده از نرم افزارالمان محدود ANSYS
359
پروژه كارشناسي مكانيك (تهيه نقشه سه بعدي و تحليل تنش يكي از ابزار هاي شخم زني كشاورزي)
360
پروژه كامپيوتري انتقال حرارت در كوره در حالت غير دائم
361
پروژه كتابخانه
362
پروژه مالي توليدي شير
363
پروژه مالي شركت صنعت چوب شمال (كارخانه نئوپان)
364
پروژه مدلسازي رفتار الاستيك يك پوسته دوراني با كمك المانهاي محدود منحني الشكل
365
پروژه مركز روزانه بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان تهران
366
پروژه مسكوني 174 واحدي مسكن مهر
367
پروژه مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
368
پروژه مكانيزه كردن برق اصفهان (آموزش)
369
پروژه موزه مد
370
پروژه نقل و انتقال و مرمت آثار سنگين : مجموعه دوران اسلامي - موزه ملي ايران
371
پروژه نهايي كارشناسي رشته صنايع دستي "گره چيني و خاتم "
372
پروژه هاي صنعتي در ايران
373
پروژه واحدهاي مسكوني (توريستي ) پيش ساخته در آبگرم دماوند لاريجان
374
پروژه يك كارخانه تهيه پليمرهاي وينيل استات و وينيل الكل
375
پروژه‌هاي چندگانه(طرح) با محدوديت منابع و در نظر‌گرفتن اولويت پروژه‌ها
376
پروژه9كار با كارخانه﴿طراحي مجدد خدركن خانگي اصيل﴾
377
پروست سينماگر
378
پروسس توليد بطريهاي (PET) و طراحي مدار كنترل دستگاه تزريق پلاستيك توسط (PLC)
379
پروسه برشكاري روي فولادها در صنايع دريايي
380
پروسه توليد فرش ماشيني وفرش دستباف ومقايسه زيبايي شناسي آن از بعد باطني
381
پروسه طراحي هد پنج محور براي ماشين ابزار CNCZF2000
382
پروسه طراحي و بهينه سازي يك موتور تك شفت با مبدل حرارتي
383
پروسه طراحي وساخت مخازن تحت فشار ، CNG و حل عددي آن توسط ANSYS
384
پروسه فراين توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
385
پروسه فرايند توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
386
پروسه فرايند توليد ﴿مورد مطالعه شركت ساحل زاينده رود ﴾
387
پروسه كنترل كيفيت در صنايع مورد مطالعه ﴿ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
388
پروسه كنترل كيفيت در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت سهاني فولاد مباركه اصفهان ﴾
389
پروسه مديريت استراتژيك در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت جهاد نصر اصفهان﴾
390
پروسه نگهداري و تعميرات مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
391
پروسه هاي انتقال آب
392
پروسه هاي توليد پارازايلين ) ديروز، امروز و فردا ( شبيه سازي رآكتور تبديل كاتاليستي در واحد XP بندرامام
393
پروسيتي و فضاهاي Lp وزن دار
394
پروفايل زماني ميزان بيان ژن كانكسين هاي 36 و 45 در هيپوكمپ موش هاي صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
395
پروفايلينگ كارايي وب‌ سرور در محيط مجازي‌سازي شده‌ مبتني بر ابرناظر Xen
396
پروكلوس و تدوين گونه اي «جامع الهيات» يوناني برمبناي فلسفه ي افلاطون
397
پروگرمرسري چيپهاي isd
398
پرونده الكترونيك تخصصي بيماران زنان و زايمان
399
پرونده سلامت شخصي
400
پرونده هسته اي ايران و تاثير آن بر جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل : بررسي موردي موقعيت فرانسه و آلمان
401
پري فلايتينگ و نقش آن در ارائه ي كار چاپي
402
پريتونيت چركي حاد و آبسه هاي شكم و بررسي بيماران پريتونيتي
403
پريكارديت فشارنده و بررسي موارد اثبات شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از فروردين 1369 الي فروردين 1371
404
پريكدينگ و تخمين كور/ نيمه كور دركانالهاي فيدينگ MIMO
405
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كور در كانالهاي فيدينگ MIMO
406
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كوردر كانالهاي فيدينگ MIMO
407
پريودنتولوژي كليمن كارانزا
408
پزشك و اجتماع
409
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره پهلوي اول
410
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره ي پهلوي اول
411
پزشكي از راه دور
412
پزشكي از راه دور
413
پزشكي از راه دور در درمان سوختگي
414
پزشكي در دوره آل بويه
415
پزشكي در عصر ايلخانان مغول
416
پزشكي در عصر سلجوقيان
417
پزشكي قانوني شبكه ﴿Network forensics )
418
پزشكي هسته اي
419
پزشكي هسته اي (راديولوژي)
420
پزشكي هسته اي و بررسي دستگاه هاي تصوير برداري SPECT و PET
421
پزوهشكده معماري دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد پويايي بافت محله كرناسيون
422
پزوهشي پيرامون جنودالله از منظر قرآن و روايات
423
پ‍‍‍‍‍زوهشي در پيرامون خراج در اسلام از ديدگاه فقهاي اماميه و تطبيق آن با قانون مدني
424
پزوهشي در هنرهاي سنتي استان كردستان ﴿با تاكيد بر صنايع دستي، هنرهاي تجسمي و تزئيني﴾
425
پژواك به روش ديجيتالي
426
پژوژه ي تغيير كاربري كارخانه دخانيات به استوديو معماري
427
پژوهش - بررسي سيستم دربازكن آپارتمان ، ع .ع . طراحي گوشي داخلي و پانل خارجي سيستم دربازكن
428
پژوهش (بيان رنگ در تصويرگري كودكان )
429
پژوهش ، تحقيق و طراحي بسته بندي پسته تا وزن يك كيلوگرم
430
پژوهش ، تحقيق و طراحي محفظه نگهدارنده قرص به صورت همراه براي افراد سالمند
431
پژوهش ، طراحي و ساخت استندتبليغاتي لوازم صوتي و تصويري (DVD)
432
پژوهش ، طراحي و ساخت پمپ آب براساس مكانيزم استفاده از وزن بدن براي بهره گيري در مناطق روستايي (تبديل طرح نيمه صنعتي به صنعتي )
433
پژوهش ارتقاء سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر بهبود سازمان نمونه موردي ساختمانهاي ستادي شهرداري تهران
434
پژوهش اقليمي عنصر تبخير
435
پژوهش امكان سنجي اقتصادي - اجتماعي تشكيل تعاوني آبخيزداري در حوزه آبخيز تالاندشت شهرستان كرمانشاه به روش ارزيابي مشاركتي منابع طبيعي ( PANR ﴾
436
پژوهش براي تدوين دانشنامه تطبيقي وقايع 328 الي 736 ه ق
437
پژوهش بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
438
پژوهش پيرامون استفاده ازانواع تشويق ورابطه آن بايادگيري دانش آموزان درمقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول وحومه
439
پژوهش پيرامون تاثير اتمسفر احيا بر روي ويژگي‌هاي لعاب‌هاي ارتن ور
440
پژوهش پيرامون ترس كودكان از تاريكي و طراحي سيستم روشنايي مناسب براي كاهش آن
441
پژوهش پيرامون ريخته گري دوغابي سراميكهاي غير رسي
442
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
443
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
444
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
445
پژوهش پيرامون علل وعوامل خودكشي
446
پژوهش تاثير روشه و فنون تدريس در افزايش خلاقيت دانش آموزان.
447
پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو بر حل مساله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
448
پژوهش در پندها و امثال داستان سمك عيار
449
پژوهش در پياده سازي روش مديريت بر ميناي هدف در راه آن ج.ا.ا و ارائه مدل كاربردي
450
پژوهش در تاريخ ترجمه از عربي بفارسي از آغاز تا حمله مغول
451
پژوهش در توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت هسته هاي طلا و بيسموت با پروتون هاي MeV 30-25
452
پژوهش در حركت دسته جمعي الكترونهاي آزاد در گپ سوخت هسته اي با استفاده از نظريه ترابرد الكترون
453
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
454
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
455
پژوهش در ديوار نگاره هاي كاخ چهلستون با موضوع جنگ
456
پژوهش در زمينه توليد و خصوصيات همي هيدرات آلفا و بتا؛ گچ دندانپزشكي - گچ شكسته بندي
457
پژوهش در زمينه مسئله خودكم بيني زنان در بوشهر
458
پژوهش در صور خيال گرشاسپ نامه اسدي توسي
459
پژوهش در مسكن - مجموعه مسكوني لويزان ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
460
پژوهش در نورد دانشسراي هنر مشهد
461
پژوهش درباب نقدعلم وفلسفه ازديدگاه عطّار
462
پژوهش درباره كتابخانه
463
پژوهش سراي معماري ايراني اسلامي در بافت تاريخي يزد
464
پژوهش كتابخانه
465
پژوهش محور شدن دانش آموزان
466
پژوهش مقايسه اثر بخشي تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
467
پژوهش مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كرد زبان و دانش آموزان ترك زبان در مقطع پيش دانشگاهي در شهرستان اروميه
468
پژوهش نظري ليرزهاي بدون واروني جمعيت
469
پژوهش هاي انفرادي در روانشناسي عمومي
470
پژوهش هاي سنجه اي
471
پژوهش هاي سنگ شناسي اسكارنهاي منطقه شير كوه استان يزد (ده بالا، باقي آباد)
472
پژوهش هاي سنگ شناسي و كاني شناختي اسكارن هاي منطقه ي كالكافي﴿شمال شرق انارك، استان اصفهان﴾
473
پژوهش و بازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
474
پ‍ژوهش و بررسي و طراحي بسته بندي پسته در وزن هاي 500،750،1000 كيلو گرمي
475
پژوهش و تحليل ادبيات عامه دهستان چهارگنبد سيرجان
476
پژوهش و طراحي ايده يابي روشنايي ديواري براي دست يابي به بعد چهارم
477
پژوهش و طراحي ايستگاه هاي موقت ﴿كيوسك و دكه﴾ به منظور فروش و تبليغ محصولات
478
پژوهش و طراحي جان پناه افراد خانواده در موقع خواب دربرابر زلزله
479
پژوهش و طراحي كنسرو بازكن دستي
480
پژوهش و طراحي مجدد صندلي واگن هاي اتوبوسي با هدف افزايش راحتي و آسايش با رويكرد ارگونوميك
481
پژوهش و طراحي وسيله توانبخشي تعادلي (براي كودكان داراي اختلالات تعادلي )
482
پژوهش وبازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
483
پژوهش وتحليل مجسمه هاي قبل ازتاريخ ايران
484
پژوهش وطراحي آب پرتقال گيري
485
پژوهش وطرح پيشنهادي ايستگاه مركزي مترو
486
پژوهش، بررسي نياز و طراحي راهكاري براي نگهداري وسايل كودكان 6 تا 11 سال ﴿با نگرشي به مقولهء بازي﴾
487
پژوهشكدخ نوجوان
488
پژوهشكده باستان شناسي
489
پژوهشكده بايونيك تهران
490
پژوهشكده تاريخ و هنر
491
پژوهشكده دانش نرم افزاري
492
پژوهشكده رسانه هاي ديجيتال
493
پژوهشكده سنت وصنعت
494
پژوهشكده گياهان دارويي با رويكرد همساز با اقليم
495
پژوهشكده محيط زيست قلات با رويكرد به مشق طبيعت و ارتباط آن با معماري بومي گذشته
496
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
497
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
498
پژوهشكده معماري
499
پژوهشكده معماري ايران
500
پژوهشكده معماري معاصر ايران ﴿ احيا و تغيير كاربري بقاياي اولين كارخانه ذوب آهن ايران در كرج ﴾
501
پژوهشكده معماري، طراحي صنعتي و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان
502
پژوهشكده هنر معماري
503
پژوهشكده هنر هفتم
504
پژوهشكده و رصدخانه عبدالرحمن صوفي
505
پژوهشگاه بيوتكنولوژي
506
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
507
پژوهشگاه زيستگاه خودكفا و پايدار با رويكرد مديريت آب
508
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رويكرد پرورش تفكر خلاق
509
پژوهشگاه موسيقي تاريانا
510
پژوهشگاه موسيقي سرنا
511
پژوهشي اجتماعي و رواني در تاثير استفاده از طب سنتي در ميان اقوام عرب شهر اهواز
512
پژوهشي بر تذهيب هاي دوره صفوي وبكار گيري نقش مايه هاي آن در آرايه سفالينه ها به روش اسگرافياتو
513
پژوهشي بر تزئينات حمام هاي دوره صفويه با مقايسه اي بر حمام علي قلي آقا
514
پژوهشي بر چگونگي يخچالهاي كره زمين
515
پژوهشي بر زيبايي‌شناسيِ عكس‌هاي آلبوم‌هاي خانوادگيِ تهرانِ سال‌هاي (1250-1340 ش) با تكيه بر فرهنگ، هنر و طبقه اجتماعي
516
پژوهشي بر شناخت بناي گنبد علويان همدان
517
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتر كاليته پديدآمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن
518
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتركاليته پديد آمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن ﴿با تاكيد بر ادبيات و درام اسطوره پرداز: تراژدي رستم و سهراب شاهنامه ي فردوسي، و تراژدي مهره ي سرخ و آرش كمانگير سياوش كسرايي
519
پژوهشي بر طرح و نقش فرش در آثار نقاشان شرقگرا
520
پژوهشي بر علائم و نشانه ها (مترو)
521
پژوهشي بر علائم و نشانه ها ﴿مترو﴾
522
پژوهشي بر عوامل موثر بر آثار نقاشان پا و دهان نقاشان فاقد دست بررسي و تحليل آثار نقاشي در ميان شش نفر از نقاشان پا و دهان ايران در دوره معاصر
523
پژوهشي بر قابليت هاي ورزشي استان خراسان رضوي جهت طرح ايجاد موزه منطقه اي ورزش
524
پژوهشي بر كاركرد ذهني نشانه هاي زبان
525
پژوهشي بر موزه فرش ايران
526
پژوهشي بر نحوه استفاده ازتايپوگرافي وكاليگرافي در دكوراسيون داخلي
527
پژوهشي بر نقش مايه هاي كاشي هاي مسجد شيخ لطف الله و بكارگيري آن درطراحي زيورآلات با تركيب نقوش هندسي
528
پژوهشي بر نقش و نگاره هاي عاج تپه باستاني زيويه و ريشه يابي اساطير مرتبط با اين نگاره ها
529
پژوهشي بر واقعه كشف حجاب و واكنش هاي اجتماعي آن در دوران معاصر
530
پژوهشي براي طراحي عروسك در بستر فرهنگي ايران ﴿براي كودكان 3 - 7 سال﴾
531
پژوهشي بنيادي پيرامون دليل عقلي بر مبناي كتاب وسنت
532
پژوهشي پيرامون : مصحف علي (ع )
533
پژوهشي پيرامون استاد محمد سياه قلم ﴿نقاش سده ي 9 ه ق﴾: بررسي و تحليل آثار
534
پژوهشي پيرامون انفال در فقه شيعه
535
پژوهشي پيرامون اوضاع جغرافيائي شهرستان بافت
536
پژوهشي پيرامون ايل بچاقچي در شهرستان سيرجان
537
پژوهشي پيرامون بررسي مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيماران دياليزي
538
پژوهشي پيرامون ديوارنگاره هاي گياهي
539
پژوهشي پيرامون رضايت شغلي مديران مدارس شهرستان قم درسال 1388
540
پژوهشي پيرامون ساخت لعاب زرين فام
541
پژوهشي پيرامون ساختار تجسمي مفرغ هاي لرستان با نگاهي به ابعاد رازآميز آن
542
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
543
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
544
پژوهشي پيرامون عنصر آب در هنر ايران ، از كهن ترين زمان تا دوره صفوي
545
پژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش در كاركنان مركز بهداشت شهرستان گنبد
546
پژوهشي پيرامون عوامل توليد و عمران در روستاي سركلانه خراب شهر از توابع شهرستان كردكوي
547
پژوهشي پيرامون قابليتهاي تصويري نقاشي ديجيتال ( ايده، اجرا، تعامل)
548
پژوهشي پيرامون كاربرد تلويزيون در يادگيري علوم دوره ابتدائي
549
پژوهشي پيرامون كاركردهاي ديوارنگاري در فضاي داخلي سالن هاي انتظار
550
پژوهشي پيرامون كشت و توسعه برنج در ايران
551
پژوهشي پيرامون مباني چيدمان ويترين از منظر ديوارنگاري شهري
552
پژوهشي پيرامون مديريت و نحوه ايجاد انگيزش در كاركنان بانك صادرات
553
پژوهشي پيرامون مراكر آموزشي نابينايان
554
پژوهشي پيرامون مراكز آموزشي نابينايان
555
پژوهشي پيرامون مسئله سفارشات بسته اي با در نظر گرفتن هزينه تحويل و جريمه هاي زودكرد و ديركرد
556
پژوهشي پيرامون معيارهاي انتخاب معلم نمونه دانش آموزان پسر ودختر دوره ابتدايي منطقه گميشان وحومه
557
پژوهشي پيرامون نحوه ايجاد انگيزه در جهت ترغيب ادامه تحصيل در دانش آموزان رشته علوم انساني دبيرستانهاي دخترانه شهرستان راميان
558
پژوهشي پيرامون نقش و رنگ در دستبافتهاي عشايري قشقايي " بانگاهي خاص به گبه "
559
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، ر نگ وبافت
560
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، رنگ و بافت
561
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور،رنگ و بافت
562
پژوهشي پيرامون هنر، صنعت "معرق خاتم "
563
پژوهشي پيرامون هنر،صنعت معرق خاتم
564
پژوهشي پيرامون هويت و اهميت بيان شخصي در هنر معاصر
565
پژوهشي تحليلي برزيورآلات مفرغي ارستان
566
پژوهشي تصويري،حالات چهره و اندام انسان
567
پژوهشي توصيفي در مورد مواد مخدر
568
پژوهشي جهت بازشناسي بسته بندي صنايع بهداشتي
569
پژوهشي در SONET و SDH استانداردها و پروتكل هاي انتقال نوري
570
پژوهشي در آموزش درس هنر در مقطع ابتدايي
571
پژوهشي در ادب اورامي با تكيه بر دفتر سرانجام
572
پژوهشي در ادبيات شفاهي شادگان
573
پژوهشي در ادبيات و فرهنگ عاميانه ي شهرستان هاي بوشهر، تنگستان و دشتستان
574
پژوهشي در ارزش هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب
575
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت ساز هاي ملي ايران
576
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت سازهاي ملي ايران
577
پژوهشي در باب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيگ هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روانشناسي زنان بر پاسه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته و جدايي نادر از سيمين
578
پژوهشي در باب شيوه شخصيت‌‌پردازي كاراكترهاي اصليِ زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيك‌هاي دراماتيك شخصيت‌پردازي و نظريه‌هاي روان‌شناسي زنان (بر پايه سه اثر اخير او: درباره الي، گذشته، جدايي نادر از سيمين)
579
پژوهشي در باب فضاهاي داخلي خانه هاي دوره ي قاجار قزوين - تركيب بندي و تناسبات رنگي
580
پژوهشي در باره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
581
پژوهشي در باره رويكرد شرق شناسان در باره تاريخ كُرد و كُردستان
582
پژوهشي در باره زندگي و آثار اسحاق موصلي موسيقيدان بزرگ و نامدار دوران اسلامي ايران
583
پژوهشي در بازنمايي زنان در رمان هاي برگزيده دولتي سال هاي 95-90
584
پژوهشي در پديده بهمن
585
پژوهشي در پيشينه بافت زير انداز در سرزمين ايران بر اساس يافته هاي باستان شناسي
586
پژوهشي در پيكتوگرام ﴿پيكتوگرام كشورها در نمايشگاه بين المللي تهران مركز توسعه صادرات ايران﴾
587
پژوهشي در تاريخ ورود اسلام به اندلس از آغاز تا ابتداي حكومت امويان
588
پژوهشي در تجلي موضوعات بزم و تفرج در نگارگري ايراني ( با تاكيد بر معرفي قاب كاشي محفوظ در موزه ي چهالستون اصفهان به قلم استاد رستم شيرازي)
589
پژوهشي در تذهيب گزيده اي از نسخ قرآني دوره ي تيموري و تطبيق آن با منتخبي از قرآن هاي دوره صفوي (مطالعه موردي قرآن هاي موجود در آستان قدس رضوي به شماره ثبت 725،181،106 و 164)
590
پژوهشي در تصوير سازي نسخه هاي خطي طب سنتي و گياه شناسي دارويي با تاكيد برنسخه خطي« الجامع في الدويه المفرده غافقي» 1077 محفوظ در كتابخانه ملي ملك
591
پژوهشي در تكنيك كارگرداني بهرام بيضائي
592
پژوهشي در تمايلات شيعه گرايانه در نگارگري ايران (قرون نهم تا سيزدهم ) با تاكيد بر نگاره امام علي (ع) و حسين (ع) (نگاره هاي محفئظ در موزه حضرت معصومه (س))
593
پژوهشي در تواتر و صحت قرائات قرآن
594
پژوهشي در جايگاه زيبايي شناسي در تفكر آگامبن، ﴿باتاكيد بر پس زمينه هايدگري و بنياميني آن﴾
595
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي (چوبي ) استان گيلان شهرستان رشت و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص
596
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي چوبي استان مازندران -شهرستان نور و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص .
597
پژوهشي در جغرافياي كشاورزي شهرستان بم
598
پژوهشي در جلوه هاي مذهبي مكتب نگارگري شيراز با تاكيد بر نگاره هاي خاوران نامه محفوظ در كاخ گلستان جهت استفاده در فضا سازي و شخصيت پردازي نگاره ترسيمي از حديث كسا
599
پژوهشي در خيمه شب بازي ايران
600
پژوهشي در داستان آفرينش انسان﴿ آدم و حوا﴾ و ارائه طرحي جديد با الهام از طرح بشريت
601
پژوهشي در دستگاه نوا و بررسي تحليلي آن
602
پژوهشي در دستور زبان فارسي "مقايسه دستور پنج استاد و دستورنامه با دستور زبان دكتر خانلري و دكتر گيوي، انوري"
603
پژوهشي در ديوار نگاره هاي امامزاده يزدلان كاشان (با تاكيد بر روايت معراج حضرت رسول) به منظور تصوير سازي كتاب كودك
604
پژوهشي در رابطه با علل و انواع طوفانهاي جهان
605
پژوهشي در رساله‌ي «گلزار صفا» نوشته‌ي صيرفي سال 950 هـ .ق.
606
پژوهشي در رفتارهاي دفع زباله ساكنان بافت قديم و بافت جديد شهر يزد
607
پژوهشي در زمينه بيابان ، بيابان زايي و بيابان زدايي
608
پژوهشي در زمينه تاريخي نامه هاي نهج البلاغه
609
پژوهشي در زمينه طراحي سر پناه ايستگاه اتوبوس در اراك
610
پژوهشي در زمينه طراحي فرش براي كودكان
611
پژوهشي در زمينه هنر
612
پژوهشي در زمينه ي تحريرهاي آزاد ايتاليايي در آثار يوهان سباستيان باخ
613
پژوهشي در سرچشمه هاي اقوال ، امثال ، حكايات و نكات حكمي ترجمه ي كليله و دمنه نصرالله منشي
614
پژوهشي در سويه هاي معنادار گزينش واژگانِ مرتبط با روان شناسي، زبان شناسي و جامعه شناسي در خمسة نظامي
615
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي و پيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزش اسلامي در قم
616
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي وپيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزشي اسلامي در قم
617
پژوهشي در شيوه توليد احرامي (گليم) منطقه¬ي دزفول و بافت نمونه¬اي از آن
618
پژوهشي در شيوه هاي رشد عقلانيت در جامعه با استناد به آيات و روايات
619
پژوهشي در طراحي نشانه هاي تصويري (نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
620
پژوهشي در طرح ها و نقشه مايه هاي قالي بلوچ خراسان و به كارگيري اين نقوش در طراحي پارجه و لباس با روش چاپ باتيك
621
پژوهشي در عكاسي ايران
622
پژوهشي در علل و عوامل طلاق در شهر تهران
623
پژوهشي در عناصر بصري كتب و روزنامه هاي چاپ سنگي
624
پژوهشي در فرآيند مديريت دولتي در سطوح ( منابع نيروي انساني، نگرشي بر سيستم حقوق و دستمزد و مشكلات آن ) در سازمانهاي مختلف
625
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني و تاثيراتش بر معماري
626
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني وتاثيراتش برمعماري
627
پژوهشي در فلسفۀ آداب و نسبت آن با فلسفۀ اخلاق با تكيه بر آراي ارسطو، هيوم و كانت
628
پژوهشي در قالي تركيه، از سلاجقه روم تا پايان عثماني
629
پژوهشي در قصه ديني
630
پژوهشي در قصه ديني "فيلمنامه عاشق نمي ميرد"
631
پژوهشي در قصهء ليلي و مجنون و بازتاب آن در نگاره ها
632
پژوهشي در قلمرو سوزن دوزي تركمن
633
پژوهشي در قلمرو موسيقي تعزيه
634
پژوهشي در كتابها و نوشته هاي عكاسي دوره قاجار
635
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
636
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
637
پژوهشي در گويش و ادبيات شفاهي روستاي اشتيوان با شواهدي از متون فارسي
638
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوار نگارهاي تاريخي - فرهنگي "با نگرش ويژه بر ديوار نگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان "
639
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوارنگاره هاي تاريخي - فرهنگي با نگرش ويژه بر ديوارنگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان
640
پژوهشي در مباني و روش شناسي تفسير معارف القرآن
641
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
642
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
643
پژوهشي در مرقع سازي سده هاي 12 و 13 ه.ق؛ از ديدگاه تاريخي و ساختاري
644
پژوهشي در مضامين قرآني دعاي كميل
645
پژوهشي در مفهوم نماد درخت زندگي در پرده هاي قلمكار دوره قاجار (مطالعه موردي پرده قلمكار موجود در دانشكده هنر و معماري يزد)
646
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380 هجري شمسي
647
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380هجري شمسي
648
پژوهشي در مورد تاتر لهستان ، تحليل بر نمايشنامه هاي اسلا و ميرمروژك
649
پژوهشي در مورد تكنولوژي، تحقيقات ، تشكيلات و قوانين صنعت آب و فاضلاب در كشور آلمان
650
پژوهشي در مورد دانشسراي هنرمشهد
651
پژوهشي در مورد موسيقي آذربايجاني
652
پژوهشي در مورد نقالي و قهوه خانه در ايران
653
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
654
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
655
پژوهشي در مورفوتكتونيك و مورفوكليماتيك جزيره اسلامي (شاهي )
656
پژوهشي در موسيقي جاز
657
پژوهشي در موسيقي كرمانشاه
658
پژوهشي در ميزان اثربخشي دو روش آموزش ژانرمحور و فرآيند محور در ارتقاء توانايي دانشجويان ايراني زبان انگليسي در مهارت كلي نوشتار، صحت دستوري و كاربرد واژگان
659
پژوهشي در نقاشي براي كودكان
660
پژوهشي در نقد نقاشي معاصر ايران
661
پژوهشي در نقش تصويري گاو در دوران كهن در ايران ،عملي :كنكاشي در خاطره قومي
662
پژوهشي در نقش مايه هاي حيواني دستبافته هاي عشايري و روستايي فارس و به كارگيري آنها در بافته هاي آويز
663
پژوهشي در نقش مايه هاي كاشي كاري مسجد سيد اصفهان وبازآفريني آن در تزيينات لباس
664
پژوهشي در نقوش تزئيني هنر دوره ساساني به منظور بازنمايي آنها در الگوهاي ترسيمي فرش ايراني
665
پژوهشي در نقوش خالكوبي اعراب خوزستان
666
پژوهشي در نقوش گياهي موجود در فرش ايران
667
پژوهشي در هنر بومي و نقش و نگارهاي كردي
668
پژوهشي در هنر صفحه آرائي
669
پژوهشي در هنرهاي دستي استان كردستان ﴿ با تاكيد بر گليم استان كردستان ﴾
670
پژوهشي درباب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با نكيه بر نكنيك هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روان شناسي زنان بر پايه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته ، جدايي نادر از سيمين
671
پژوهشي درباب معماري به عنوان بستري براي پرورش ذهن و روان
672
پژوهشي درباره "ما"، انواع "ما" و برابر نهاده هاي فارسي آن
673
پژوهشي درباره اتومبيل سواري در جهان ء ايران
674
پژوهشي درباره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
675
پژوهشي درباره بربط، ساز آرماني دوران اسلامي
676
پژوهشي درباره تصنيف در موسيقي سنتي ايران
677
پژوهشي درباره خشونت والدين بر فرزندان و پيامدهاي پرخاشگري و ديدگاه اسلام در نحوه رفتار با كودكان
678
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
679
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
680
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
681
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
682
پژوهشي درباره دو نماد "گيل گمش " و "درخت زندگي " در تمدنهاي بين النهرين و مفرغهاي لرستان
683
پژوهشي درباره دو نماد گيل گمش ودرخت زندگي در تمدنهاي بين النهرين ومفرغهاي لرستان
684
پژوهشي درباره رويكرد شرق شناسان درباره تاريخ كرد و كردستان
685
پژوهشي درباره صحنه ، لباس و ماسك تراژدي
686
پژوهشي درباره فاكتورهاي موثر در طراحي كابين تعميرگاه سيار خودرو
687
پژوهشي درباره كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي پوشاك در ايران عهد مغول
688
پژوهشي درباره كتابخانه
689
پژوهشي درباره كتابخانه
690
پژوهشي درباره كتابخانه
691
پژوهشي درباره مجموعه مسكوني فرمانيه
692
پژوهشي درباره مهريه در شهر اصفهان (در دهه 66-1376)
693
پژوهشي درباره ني با نگرشي بر كتاب : موسيقي الكبير فارابي
694
پژوهشي درباره وجوه فرهنگي «نام گذاري» اشخاص در قلمرو سلجوقيان روم
695
پژوهشي درباره ي اتومبيل سواري در جهان و ايران
696
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاتارسيس در گذر زمان
697
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاثارسيس در گذرزمان
698
پژوهشي درگليم هاي قشقايي و نقشمايه سازي براي گليم
699
پژوهشي درماخذ عربي حكايات ، امثال واشعار عربي كتاب لطائف الطوائف
700
پژوهشي درنقاشي معاصرايران
701
پژوهشي درنقش تصويري گاو در دوران كهن درايران
702
پژوهشي درنمايش سنتي عروسكي خراسان (سبزوار - نيشابور)
703
پژوهشي ر تمدن و نقش هاي پنهان جيرفت
704
پژوهشي زيبايي شناسانه پيرامون برخي تظاهرات بصري در شهر﴿نمونه مورد مطالعه:نشانه شناسي تصويري در پياده روها ي شهر تهران﴾
705
پژوهشي كاربردي در تجربيات آموزش نقاشي كودكان (يكسال و نيمه تا ده ساله)
706
پژوهشي موجز پيرامون زيبايي شناسي فيلم با نگاهي به دو اثر از هانري دكا
707
پژوهشي موجز در نشانه شناسي تئاتر
708
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
709
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
710
پژوهشي هنري و تاريخي در باره ساز " رباب " و پيوند آن با خانواده ويلون
711
پس از جدايي
712
پس بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد با استفاده از درخت هاي تصميم گيري و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي
713
پس پردازشگر پنج محوره نرم افزار Anvil5k
714
پس كشي كولني در سيم هاي كوانتومي موازي
715
پس كمانش صفحات كامپوزيتي
716
پس‌‌كمانش صفحات كامپوزيتي
717
پسا استعماري و سينما
718
پسا استعماري و سينما
719
پسا‌هيدروليز آنزيمي اليگومر‌هاي سلولزي و همي‌سلولزي با استفاده از آنزيم‌هاي تثبيت‌شده بر روي نانو‌ذرات مغناطيسي عاملدارشده
720
پساخاطره‌ي جنگ ايران و عراق در بين متولدين دهه‌ي 1365 تا 1375، با استفاده از خوشه‌ بندي فازي
721
پساساختارگرايي و هنر معاصر : بررسي ارتباط نظريه هاي پساساختارگرايي با هنر معاصر﴿نقاشي و هنرهاي جديد﴾پس از جنگ دوم جهاني
722
پسامدرنيسم ومولتي مديا
723
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
724
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
725
پست بانك
726
پست مدرنيسم ، برداشت ايراني ( به لفظ ايراني )
727
پست مدرنيسم در عكاسي
728
پست مدرنيسم و جستارهايي نو در طراحي حروف
729
پست مدرنيسم و مد طراحي لباس با استفاده از ديوار نوشته هاي تبليغاتي
730
پست مقسم خازني
731
پست مينيماليسم
732
پست و محيط زيست
733
پست وتلگراف مركزي شيراز
734
پسته﴿توليدتا صادرات﴾
735
پسر است يا دختر؟ (تشخيص جنس جنين قبل از زايمان)
736
پسماند انسان معاصر
737
پسماندهاي صنعتي و تصفيه آنها
738
پسنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي -معدني اينميدازول 2 - تيون و 2 - (پيپيرازين - 1 - ايل ) اتان آمين و 2 - (2 - آمينو اتيل آمينو )اتانول باپلي اكسومتالات هاي داراي هنر و اتم واناديم و فسفر , Synthwesis and characterization of new compounds from organic-inorganic hybrids,lmidazole-2-)piperazin-1-yl(ethenamine ,and 2- )2-aminoethylamino(ethenol with polyoxometalates including vanadium and phosphorus hetero atom
739
پشت بام نگاري: باز تعريف مخاطب در مواجهه با هنر همگاني معاصر
740
پشتوانه هاي اخلاق در نهج البلاغه
741
پشتوانه¬هاي اخلاق در نهج البلاغه
742
پشتيباني از ارتباطات حساس به متن در محيطهاي سيّار موردي
743
پشتيباني از تحرك گره در شبكه هاي حسگر بي سيم زمان شيار بندي شده با پرش كانالي
744
پشتيباني خطوط تلفن همراه و gprs
745
پشتيباني كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم بر مبناي لايه CROSS
746
پكيتوگرام در مهدكودك
747
پكيج كامپيوتري مبدل حرارتي پوسته لوله
748
پكيج كامپيوتري مبدلهاي حرارتي صفحه مارپيچي
749
پل زنجيره اي
750
پل شرنيگ (آزمايشگاه فشار قوي)
751
پل كله و فرهنگ شرق
752
پل كلي در فاصله بين فيگوراتيو و انتزاع
753
پل گالري طبيعت اهواز و جداره سازي آن
754
پلاريتونهاي سطحي در محيطهاي غيرخطي
755
پلاستيسيته و خستگي در چرخدنده
756
پلاستيك
757
پلاستيك
758
پلاستيك قابل بازيافت﴿پليمر وپيلن﴾
759
پلاستيك ها
760
پلاستيك ها ﴿تمرين پژوهش﴾
761
پلاسما
762
پلانبندي در مينياتور ايران
763
پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و روايات
764
پلوراليسم سياسي از منظر رالز
765
پلوراليسم و ليبراليسم از نظر آيزايا برلين
766
پلي آنيلين قابل ذوب و محلول در حلالهاي غير قطبي:سنتز,شناسايي و بررسي خواص
767
پلي اتيلن دي اكسي تيوفن ،پليمري ذاتا" رسانا
768
پلي اتيلن گليكول اصلاح شده با سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست پليمري اسيدي جامد براي سنتز مشتقات پيرول ها توسط تراكم پال - كنور
769
پلي استرهاي غير اشباعي تقويت شده بوسيله الياف شيشه اي و پركننده هاي ميكا و الياف چتائي
770
پلي اكسو متالات كگين حاوي فلز روي مستقر شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده بوسيله آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها
771
پلي اورتان ها
772
پلي بين مدلهاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته به منظور تحليل كامپوزيتهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
773
پلي فوني ﴿چند صدايي﴾در گزيده اشعار سايمون آرميتاج:مطالعه ي رابطه گوناگوني سبك و صدا بر اساس نظريات باختين
774
پلي كلينيك تخصصي آناهيد
775
پلي كيلينك تخصصي چشم
776
پلي گروه هاي نرم
777
پلي لاكتيك اسيد ها وكاربرد آن در بسته بندي مواد غذايي
778
پلي لاكتيك اسيد و آليا‍‍ژهاي آن
779
پلي لاكتيك گليكوليك اسيد (PLGA)
780
پلي مورفيسم DNA و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Fusarium oxysporum
781
پلي مورفيسم ژن گيرنده اينتر لوكين 7دربيماران مالتيپل اسكلروزيس جنوب غرب ايران
782
پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم شاخص خارجي با استفاده از نشانگر RAPD
783
پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و آناليز جهش ژن هاي BMP6 و BMPR2 جمعيت زنان ايراني بارور و نابارور
784
پلي يورتان الاستومرهاي مقاوم حرارتي مكانيكي (اثر پارامترهاي ساختاري و پر كننده هاي معدني )
785
پليس محلي وپيشگيري از جرم از بعد وضعي و اجتماعي
786
پليس و امنيت اجتماعي در تهران در دوره پهلوي اول
787
پليسه گيري و لبه گيري قطعات غيرمغناطيسي به روش صيقل مغناطيسي بدون تاثير گذاري بر هندسه اصلي قطعه
788
پليمر P.V.C
789
پليمر ازيسيون
790
پليمر شدن در حالت محلول تركيب 4-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ يورازول با دي اسيد كلرايدهاي آلفاتيك و تريمر شدن ايزوسيانات هاي مختلف توسط پتاسيم سولفات تحت شرايط بدون حلال
791
پليمر شدن درجا آنيلين در حضور پلي وينيل الكل، تهيه نانو كامپوزيت مربوطه با گرافن اكسيد و بررسي خواص مكانيكي، دمايي و رسانايي آن
792
پليمر شدن رشد - مرحله اي مونومر آروماتيك فعال نوري جديد، حاوي قطعات حجيم آنتراسني وS- والين، با دي ال ها و دي آمين ها ي آروماتيك تحت شرايط حلال سبز
793
پليمر شدن رشد مرحله اي فنيل پورازول و دي اسيدهاي فعال نوري جديدبا دي ايزوسيانات ودي آمين ها با استفاده از تابش ريز موج و حرارت دهي متداول در حلالهاي سبز
794
پليمر شدن﴿4،4،-هگزافلوئوروايز و پروپليدن دي فتالوئيل ﴾ بيس -L ايزو لوسين و -N ، ،N - ( پيرو مليتوئيل ايميدو ﴾ - بيس -L - متيو نين بادي ال ها و دي آمين هاي آروماتيك در حلالهاي متداول و مايعات يوني
795
پليمر هاي نانولوله مسلح كربني
796
پليمر هاي هوشمند و كاربرد آن ها در تهيه غشاء هاي قابل كنترل
797
پليمر و كامپوزيت هاي پليمري
798
پليمر وينيل الكل
799
پليمرها، ماكروسيكل ها و پيتيدهاي حلقوي جديد حاوي فنيلن دي آمين و آمينواسيدها: تهيه مشتقات جديد، ارائه روش هاي جديد و مؤثر تهيه و كاربرد آنها در پايدار سازي نانو ذرات و نانو ساختار
800
پليمرهاي به كار برده شده در مهندسي بافت مثانه و مجاري ادراري
801
پليمرهاي پاسخ دهنده به تغييرات دما و كاربردهاي آنها در مهندسي پزشكي
802
پليمرهاي حافظه دار براي ساخت منسوجات هوشمند
803
پليمرهاي رسانا
804
پليمرهاي رسانا و بررسي مكانيزم افزايش رسانايي
805
پليمرهاي رسانا(پلي آنيلين,پلي پيرول,كوپليمر آنيلين-پيرول)
806
پليمرهاي رساناي كريستال مايع
807
پليمرهاي زيست سازگار و زيست سازگاري پليمرها، پلي لاكتيك اسيد
808
پليمرهاي فوق جاذب و كاربرد هاي آنها
809
پليمرهاي كوئورديناسيون جيوه (II ) با اندازه نانو،سنتز شناسايي و مطالعات طيفي، حرارتي و ساختارهاي آنها
810
پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب(II) در اندازه نانو ، سنتز ، شناسايي و مطالعات طيفي ، حرارتي و ساختاري آنها
811
پليمريزاسيون آنزيمي كاپرولاكتون
812
پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بر پايه تركيبات دي ايميني نيكل
813
پليمريزاسيون اتيلن با كاتاليزر زيگلر- ناتا در شرايط فرآيندي واحد و بررسي تاثير دو پارامتر فشار هيدروژن و غلظت كومونومر بر فعاليت پليمريزاسيون و خصوصيات محصول آن
814
پليمريزاسيون اتيلن توسط كاتاليست متالوسين بيس ﴿ ترشيوبوتيل سيكلوپنتادي انيل﴾ زير كونيوم دي كلرايد بر پايه سيليكا
815
پليمريزاسيون اتيلن كاتاليز شده با سيستم كمپلكس‌هاي ايمين بر پايه‌ي زيركونيوم
816
پليمريزاسيون اتيلن مافوق سنگين توسط كاتاليست ها با فلز فعال نيكل و بررسي اثر ساختار و شرايط واكنش بر روي محصول نهايي
817
پليمريزاسيون امولسيوني
818
پليمريزاسيون امولسيوني استايرن و شناسايي محصول حاصل
819
پليمريزاسيون امولسيوني با تكيه بر واحد RBS پتروشيمي بندر امام خميني
820
پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اكريليك و استايرن در حضور و در غياب نانو ذرات مونت موريلوينت ﴿MMT,O-MMT﴾ جهت استفاده در صنايع رنگ پايه آبي
821
پليمريزاسيون انتقال افزايش- جدايشي برگشت پذيراستايرن در حضور نانو پر كننده متخلخل
822
پليمريزاسيون به روش RTCP بر مبناي گرافن
823
پليمريزاسيون تعليقي
824
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن به همراه هالويزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر- ناتا
825
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي‌اتيلن به همراه هالوزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر-ناتا
826
پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست كروي نسل چهارم زيگلر - ناتا و بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي كاتاليست بر عملكرد پليمر
827
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته / لاكتيك اسيد
828
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته/لاكتيك اسيد
829
پليمريزاسيون راديكالي زنده منومرهاي وينيلي با استفاده از اينيفرترهاي ردوكسي
830
پليمريزاسيون راديوشيميائي منومرهاي وينيلي و بكارگيري آن در تهيه كامپوزيت هاي چوب - پليمر
831
پليمريزاسيون زرين دنداني با طول موج هاي مختلف ليزر آرگون
832
پليمريزاسيون متااكريلونيتريل و اكريليك اسيد و الكتروريسي آن
833
پليمريزاسيون نانوذرات پلي اكريلونيتريل و كوپليمرهاي آن به روش امولسيوني/پراكنشي و شناسايي ساختاري آن
834
پليمريزاسيون نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتان-كيتوسان
835
پليمريزاسيون هيبريد رزين اكريليك/آلكيد آب پايه
836
پمپ آب خورشيدي جذب حداكثر توان توسط رابط MPPT از ماژولهاي فتو و لتائيك جهت تغذيه موتور جريان مستقيم
837
پمپ بادي و PUMP CWIND و بررسي و كاربرد آن در مناطق مختلف كشور ايران
838
پمپ پيستوني دوار
839
پمپ حرارتي زمين گرمايي
840
پمپ حرارتي زمين گرمايي
841
پمپ در هيدروليك صنعتي
842
پمپ دنده هيدروليكي
843
پمپ سانتريفوژ چند طبقه
844
پمپ گريز از مركزي با دبي متغير
845
پمپ هاي سانتر يفيوژ و پمپاژ
846
پمپ هاي سانتريفوژ
847
پمپ هاي سانتريفيوژ
848
پمپ هاي هيدروليك
849
پمپ و كاربرد آن در صنايع دريايي
850
پمپاژ خورشيدي
851
پمپاژ خورشيدي با استفاده از DISH-STiRLlNG SySTEM
852
پمپاژ كوانتومي به وسيله پتانسيلهاي نوساني در نانو ساختارهاي يك و دو بعدي
853
پمپهاي سانتريفوژ
854
پنام آنتي بيوتيكها سنتزيك حدواسط: -Nبنزيل -2- [1-(بنزيل اكسي كربونيل ) پروپيليدين ] -4- متوكسي كربونيل -1 و 3 تيازوليدين ، بررسي سينتيكي واكنش MOS***4**-2با آريل آزيد و -nبوتيل كلرايد
855
پناهندگي شاهزادگان دولت هاي همسايه به دربار صفوي
856
پنبه ايران
857
پنبه ايران ، علل كاهش آن بعد از انقلاب
858
پنج داستان براي بازي توسط بچه ها
859
پنج قطعه براي اركستر
860
پنجره اي به تخيل شرقي
861
پنجره اي به تخيل شرقي
862
پنجره اي به دنياي مجازي
863
پنجره به مثابه نظرگاه در نگارگري ايراني ﴿دوره تيموري و صفوي﴾
864
پنجره فروشگاه c#.net
865
پنجره متغير
866
﴿پنجره هاي روبرو﴾
867
پند گفته هاي شعراي بزرگ ايران به شاهان و حاكمان ( از ابتداي شعر فارسي تا پايان قرن هشتم هجري )
868
پنداشت ژئوپلتيك شيعه وچالش هاي فراروي انقلاب اسلامي درابعاد منطقه اي وبين المللي
869
پنل خورشيدي هوشمند
870
پنل هاي ساندويچي تحت ضربه هاي كم سرعت
871
پنهان سازي اطلاعات
872
پنهان سازي اطلاعات بر اساس كدهاي گرافي
873
پنهان سازي اطلاعات بر پايه ي كدهاي BCH
874
پنهان سازي اطلاعات در تصوير ﴿Stegonagraphy )
875
پنهان سازي اطلاعات درحوزه جاسازي بااستفاده از فرمت فشرده سازي صوتيWMAبه روش LSB مبتني برسيستم شنوايي انسان
876
پنهان سازي اطلاعات و امنيت تصاوير به كمك الگوريتم هاي يادگيري ماشين
877
پنهان سازي تصويردريك تصويربهروشبيتهايكم ارزش وتوزيع تصادفي اطلاعات پنهان شونده درتصوير پنهان كننده
878
پنهان سازي داده در تصوير
879
پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدودسازي داده ها
880
پنهان شكني LSBM مبتني بر هزينه تغيير جاسازي در تصاوير
881
پنهان شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات فركانسي
882
پنهان شكني كمي روش جايگزيني بيت كم ارزش مبتني بر تحليل هيستوگرام
883
پنهان شكني كور در تصاوير JPEG خاكستري
884
پنهان شناسي روش هاي تطبيقي در حوزه مكان Stegology of Adaptive Methods in Spatial Domain
885
پنهان نگاري پر ظرفيت وفقي با كاهش تغييرات هيستوگرام
886
پنهان نگاري تصاوير با استفاده از مفاهيم و ويژگي هاي هندسي
887
پنهان نگاري تصوير در حوزه موجك با استفاده از بلوك بندي شبه تصادفي
888
پنهان نگاري در JPEG مبتني بر جستجوي الگو
889
پنهان نگاري در تصوير با استفاده از تبديلات جديد مالتي رزولوشن
890
‎‍‏پنهان نگاري در تصوير ديجيتال با استفاده از كد سوراخ شده
891
پنهان نگاري درتصاوير براساس پيچيدگي محلي
892
پنهان نگاري درتصاويربراساس همبستگي پيكسل هابايكديگرويافتن الگوي جاسازي داده هابراساس آشتانه هاي همبستگي
893
پنهان‌نگاري روي پروتكل‌هاي اينترنتي
894
پنهان‌نگاري و پنهان‌شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از روشهاي آماري
895
پنهان‏نگاري بلادرنگ و قابل اتكا در تلفن اينترنتي
896
پنوماتوزكيتيك روده
897
پنوماتيك
898
پنوماتيك وكاربرد آن در صنعت
899
پنوموكونيوز
900
پنوموكونيوز
901
پهلوانان پسركش:بررسي تطبيقي پسركشي در ادبيات سلتي و ايراني
902
پهنه ‌بندي خطر زمين ‌لغزش به كمك روش‌هاي آماري، احتمالاتي و سنجش از دور به‌ منظور پايدار‌سازي (مطالعه موردي: منطقه دوآب صمصامي استان چهارمحال و بختياري )
903
پهنه بندي آبخوان به كمك GIS مطالعه مورد دشت غرب تهران
904
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت آبيك به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
905
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت تاكستان به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
906
پهنه بندي آكروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجان غربي به روش AHF در محيط GIS
907
پهنه بندي آلودگي هواي شهر اصفهان
908
پهنه بندي آماري نواحي بارشي ايران
909
پهنه بندي اراضي كشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره سنتينل-2 بر اساس مرزهاي سياسي و هيدرولوژيك (مطالعه موردي محدوده مركزي حوضه آبخيز گاوخوني)
910
پهنه بندي اراضي مناسب زراعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش Index Overlay نمونه موردي منطقه ارزوئيه
911
پهنه بندي اقاليم رويشي ايران با روش هاي آماري چند متغيره
912
پهنه بندي اقليم بارشي در استان فارس
913
پهنه بندي اقليم رويشي گونه گبر در استان هرمزگان
914
پهنه بندي اقليم زراعي استان فارس
915
پهنه بندي اقليم كشاورزي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
916
پهنه بندي اقليم كشاورزي پسته در استان كرمان
917
پهنه بندي اقليم كشاورزي كشت زعفران : شمال استان خراسان رضوي
918
پهنه بندي اقليمي آسيب پذيري شبكه راههاي اصلي استان آذربايجان غربي
919
پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
920
پهنه بندي اقليمي استان تهران با روش هاي آماري چند متغيره
921
پهنه بندي اقليمي استان فارس با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
922
پهنه بندي اقليمي استان كرمان
923
پهنه بندي اقليمي استان يزد با روشهاي آماري چند متغيره و GIS
924
پهنه بندي اقليمي رويشگاه هاي گونه گيشدر در استان هرمزگان
925
پهنه بندي اكوتوريسم حوضه سد چراغ ويس سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شاخص‌هاي اقليمي
926
پهنه بندي ايران از نقطه نظر عوامل موثر آب و هوايي بر روسازي راه
927
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي برفي
928
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي مهالود
929
پهنه بندي برخي اشكال پتاسيم در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
930
پهنه بندي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و تغذيه اي خاك هاي منطقه انار رفسنجان
931
پهنه بندي پايداري ساختماني خاك هاي سطحي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فيزيكي شيميايي خاك، اقليم و مواد مادري در استان اصفهان
932
پهنه بندي پتاسيم كل و قابل جذب در خاك هاي سطحي بخشي از اراضي شهرستان فريدن
933
پهنه بندي پتانسيل آتش سوزي در عرصه هاي مرتعي و جنگلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و شاخص خشكي گچ - بايرام ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
934
پهنه بندي پتانسيل تخريب روستاهاي در معرض خطر زلزله و مكانيابي مناسب روستايي با استفاده از GIS
935
پهنه بندي پتانسيل خطر ناشي از سيل در محيطGIS
936
پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبريز كنجانچم
937
پهنه بندي پراكنش آلاينده هاي هوا و ارزيابي اثرات زيست محيطي واحدهاي صنعتي
938
پهنه بندي پراكنش ذرات معلق و اكسيدهاي نيتروژن ناشي از صنايع بزرگ آلاينده هواي اصفهان
939
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ايستگاه هاي منتخب استان فارس
940
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ) ETo ( دراستان كرمانشاه
941
پهنه بندي تحول چشمه هاي كارستي استان كرمانشاه
942
پهنه بندي تحول كارست در استان كرمانشاه
943
پهنه بندي تخريب اراضي بر پايه داده هاي ماهواره اي و ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از آن در استان فارس
944
پهنه بندي تراكم نسبي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره ﴿ مطالعه موردي - دشت سيستان ﴾
945
پهنه بندي تناسب اراضي جهت احداث نيروگاه خورشيدي
946
پهنه بندي توان توليد سيل حوضه آبخيز رازآور
947
پهنه بندي حساسيت به فرسايش بادي (مطالعه موردي:حوضه آبريز دستگرد بيرجند)
948
پهنه بندي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين در منطقه همدان
949
پهنه بندي خرد اقليمي شهر اصفهان تحت تاثيرپوشش سطح و كاربري براي مديريت آب فضاي سبز
950
پهنه بندي خشكسالي با استفاده از منابع اطلاعاتي شبكه بندي شده (مطالعه موردي: استان خوزستان)
951
پهنه بندي خشكسالي درايران با استفاده ازشاخص متغيرهاي تاثير گذار بارشي (CPEI)
952
پهنه بندي خصوصيات فيزيكي و شيميايي منابع آب و خاك با استفاده از روش هاي زمين آمار
953
پهنه بندي خطر آتش در گون زارها با استفاده از داده هاي ماهواره ي سنجنده +ETM ﴿مطالعه موردي: مراتع ملاير﴾
954
پهنه بندي خطر آتش سوزي در مناطق جنگلي استان كرمانشاه با استفاده از مدلهاي تجربي و منطق فازي
955
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 2 مسير آزاد¬راه تهران- چالوس با استفاده از دور¬سنجي و GIS
956
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 4 مسير آزادراه تهران-چالوس با استفاده از دورسنجي و GIS
957
پهنه بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني مطالعه موردي شهرستان سمنان
958
پهنه بندي خطر زمين لغزش آزاد راه خرم زال با استفاده از داده هاي سنجش از دور و اطلاعات جغرافيايي
959
پهنه بندي خطر زمين لغزش در مسير راه آهن خرم آباد- انديمشك با استفاده از داده هاي دورسنجي و GIS
960
پهنه بندي خطر زمين لغزش شهرستان اسلام آباد غرب به روش ANP و ارزيابي سكونتگاههاي در معرض خطر
961
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير تعريضي جاده هراز با استفاده از GIS
962
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير راه آهن درود خرم اباد با استفاده از جي اي اس
963
پهنه بندي خطر سيلاب هاي ايران و تعيين نواحي داراي تغيير در الگوي سيلاب
964
پهنه بندي خطر گسلش در گستره استان تهران با استفاده از تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي در سامانه اطلاعات جغرافيايي جي آي اس
965
پهنه بندي خطر لغزش دامنه ها در محدوده قطعه اول پاتاوه واقع در جاده شهرضا - بهبهان
966
پهنه بندي خطرات زمين لرزه باGIS و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كردستان
967
پهنه بندي خطرات زمين لرزه و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كرمانشاه با GIS
968
پهنه بندي خطرزمين لغزش درمنطقه پشتكوه شهرستان فريدون شهر
969
پهنه بندي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي پسته در منطقه ي هرمز آباد رفسنجان
970
پهنه بندي زمين لغزشهاي منطقه اسلام آبادغرب
971
پهنه بندي زيست اقليم ساختماني استان خوزستان
972
پهنه بندي زيست اقليم معماري بومي و بهينه يابي سوخت وانرژي در استان اصفهان
973
پهنه بندي ژئو مكانيكي ديواره غربي معدن سرچشمه
974
پهنه بندي سيل در بخشي از رودخانه پلاسجان با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و HEC-RAS
975
پهنه بندي شاخص فرسايش پذيري معادله جهاني تلفات خاك در رخساره هاي ژئومورفولوژي دشت يزد - اردكان﴿ مقطع طولي خضرآباد - اله آباد ﴾
976
پهنه بندي شدت يخبندان در استان يزد
977
پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي ﴿مطالعه موردي: استان خوزستان﴾
978
پهنه بندي طوفان‌هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي
979
پهنه بندي طول فصل رشد و واحدهاي گرمايي گياهان بر مبناي ويژگي هاي دمايي در ايران
980
پهنه بندي قابليت انفجار معدن مس ميدوك
981
پهنه بندي كشت گونه هاي گياهي بومي جهت توسعه فضاي سبز پايدار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: شهر شيراز(
982
پهنه بندي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني با تاكيد بر سازندهاي كارستي (مطالعه موردي : دشت امامزاده جعفر گچساران)
983
پهنه بندي كيفي آب رودخانه ها با استفاده از روش تركيبي فاز ﴿Fuzzy﴾ و تحليل مولفه هاي اصلي ﴿PCA﴾، مطالعه موردي : رودخانه زاينده رود
984
پهنه بندي كيفي آبخوان هرات (استان يزد - شهرستان خاتم) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت مصارف كشاورزي
985
پهنه بندي كيفيت آب و تنوع درشت بيمهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
986
پهنه بندي گرد و غبار با استفاده از داده هاي ماهواره اي موديس ﴿مطالعه موردي: استان كرمانشاه﴾
987
پهنه بندي مخاطرات جوي منطقه اي استان كرمانشاه (بارش شديد، بارش حدي، برف سنگين، تگرگ، خشكسالي،روزهاي توام با گردوغبار، توفان هاي گردوغبار، كولاك، مه گرفتگي، يخبندان، سوزباد ، امواج گرمايي..) وپهنه بندي باران موثر
988
پهنه بندي مقادير كل و قابل جذب پتاسيم در مهمترين خاك هاي زراعي و جنگلي استان مازندران و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك
989
پهنه بندي مناطق آسيب پذير از سيل در استان كهگيلويه و بويراحمد
990
پهنه بندي مناطق حساس به تخريب اراضي در مقياس منطقه اي بر پايه داده هاي ماهواره اي
991
پهنه بندي مناطق خطر فرونشست در دشت آبرفتي ابركوه با استفاده از پارامترهاي كاني شناسي و ژئوالكتريك
992
پهنه بندي مناطق در معرض خطر ريزش سنگ، در شمال شهر كرمانشاه
993
پهنه بندي مناطق در معرض خطرات بيماري هاي مشترك انسان و دام در استان خوزستان
994
پهنه بندي مناطق رويشي استان اصفهان با استفاده از توليدات ماهواره اي
995
پهنه بندي مناطق مستعد كاشت گياهان با مصرف كم آب ( زعفران، آويشن، كنجد، زيره سبز و كاميلينا )در استان كردستان
996
پهنه بندي ميزان حساسيت دشت كرمانشاه ازنظرفرسايش
997
پهنه بندي نواحي سيل خيز در حوضه آبريز جونقان
998
پهنه بندي و اولويت بندي مخاطرات در شبكه راه هاي استان اصفهان
999
پهنه بندي و مدل سازي تخلخل و تراوايي با استفاده از روش هاي داده كاوي در يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
1000
پهنه بندي وضعيت كيفي محيط زيست استان اصفهان با استفاده از ارزيابي چند معياره
بازگشت