<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پردازش ابري
2
پردازش ابري//
3
پردازش ابهام واژگاني : هم نامي و چندمعنايي در واژگان ذهني
4
پردازش اثر انگشت در فناوري بيومتريك
5
پردازش اطلاعات پيام هاي تبليغات تلوزيوني توسط كودكان دبستاني شهر اصفهان
6
پردازش اطلاعات در رادار
7
پردازش اطلاعات در سامانه هاي زيستي
8
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر براي تفكيك سري سنگ هاي آهكي بوكسيت دار و تعيين پارامترهاي ساختاري در شمال منطقه شاهوار شمال شرق شاهرود
9
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي استر جهت تفكيك آلتراسيون كائولن در محدوده ي دالي سلفچگان با استفاده از دورسنجي و GIS
10
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تعيين زمينلغزش ها در مسير جاده ي كرمانشاه-ايلام با استفاده از تكنيك دورسنجي
11
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت تفكيك سري سنگهاي مونزوگابرو، مونزوديوريت و تعيين پارامترهاي ساختاري شمال كرج با استفاده از تكنيك‌هاي دورسنجي
12
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن كاشمر-طبس با استفاده از تكنيك دورسنجي
13
پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي جهت شناسايي زمين لغزش ها در مسير راه آهن لوشان – رودبار با استفاده از تكنيك دورسنجي
14
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي استر جهت تفكيك سري سنگهاي آهكي بوكسيتدار وتعيين پارامترهاي ساختاري در شمال غرب جاجرود
15
پردازش اطلاعات رقومي ماهوارهاي جهت تفكيك سنگهاي اسكارن آهن و ساختارهاي زمين شناسي ارتفاعات شمال غرب شاهرود
16
پردازش اطلاعات و توليد سيگنالهاي متعارف توسط PC به واسطه به كارگيري ميكروكنترلر
17
پردازش بر خطي بندهاي واسته موصولي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
18
پردازش بر خطي واژگان انگليسي مبهم توسط فراگيران فارسي زبان
19
پردازش برخطي تعيين مرجع جملات انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
20
پردازش بي درنگ پرس و جوها در سيستم مديريت جريان داده
21
پردازش پرس و جو در شبكه هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از يادگيري چندعاملي
22
پردازش پرس وجوهاي پي شبيني مكان اشياء سياربا استفاده از خط سير آنها
23
پردازش پرس‌و‌جو‌‌هاي نزديك‌ترين همسايه‌ي متقابل پيوسته بر روي جريان داده‌هاي زماني‌-‌مكاني
24
پردازش پسوندهاي فعلي و اسمي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
25
پردازش تحليلي پايگاه داده و كاربردهاي آن
26
پردازش تصاوير MRI با استفاده از موجك ها
27
پردازش تصاوير استريو و سنجش عمق
28
پردازش تصاوير با استفاده از قابها , Images processing by using frames
29
پردازش تصاوير براي ازبين بردن ماتي آن ها
30
پردازش تصاوير پزشكي
31
پردازش تصاوير چهره و بررسي مشخصات آن با مدل بُروزهاي فعال
32
پردازش تصاوير حاصل از پرتو هاي با تفرق محدود توسط شبكه عصبي
33
پردازش تصاوير ديجتالي
34
پردازش تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
35
پردازش تصاوير رنگي
36
پردازش تصاوير رنگي بر اساس شبكه هاي عصبي
37
پردازش تصاوير سنجش از دور براي تشخيص خشخاش
38
پردازش تصاوير ماهواره اي
39
پردازش تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني كمي و كيفي محصولات استراتژيك كشاورزي در ايران ﴿يزد﴾
40
پردازش تصاوير مغزي مبتلايان به آلزايمر با هدف يافتن ارتباطات مغزي مؤثر
41
پردازش تصوير
42
پردازش تصوير
43
پردازش تصوير
44
پردازش تصوير
45
پردازش تصوير
46
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك
47
پردازش تصوير اثر انگشت در فناوري بيومتريك(تشخيص هويت)
48
پردازش تصوير اثرانگشت درفناوري بيومتريك
49
پردازش تصوير با استفاده از شبكه هاي عصبي
50
پردازش تصوير با استفاده از قيچك‌ها
51
پردازش تصوير﴿ بازشناسي حروف ﴾
52
پردازش تصوير بر روي اسكناس با شبكه‌هاي عصبي
53
پردازش تصوير به روش PCA [پي. سي. اي.]
54
پردازش تصوير به روش هيستوگرام
55
پردازش تصوير به منظور تعقيب حركت چشم براي كمك به افراد ناتوان در اجراي كامپيوتري فرامين
56
پردازش تصوير به منظور يافتن هدف
57
پردازش تصوير تشخيص پلاك خودرو
58
پردازش تصوير ديجيتال با كمك نرم افزار مطلب
59
پردازش تصوير سيستم هاي تصويربرداري پزشكي با كمك نرم افزار MATLAB
60
پردازش تصوير فراپهن باند براي تشخيص سرطان سينه
61
پردازش تصوير كروموزموم ها به منظور تشخيص اتوماتيك ناهنجاريهاي ژنتيكي
62
پردازش تصوير مغزه‌هاي حفاري و مدل سازي زمين آماري زمين‌ شناسي معدن آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران (مطالعه موردي: معدن ناريگان)
63
پردازش تصوير و فشرده سازي داده با استفاده از تجزيه مقادير تكين
64
پردازش تصوير و كاربرد آن در تشخيص پلاك خودور
65
پردازش تصوير و كاربردهاي آن
66
پردازش تصوير يك صفحه كليد نوري مجازي
67
پردازش تصوير-تشخيص لبه در تصاوير
68
پردازش تصويردر روش پزشكي
69
پردازش تصويري با محوريت تشخيص پلاك خودرو
70
پردازش تفسير سيگنال ECGتوسط كامپيوتر
71
پردازش تنك برهمنهي پالس ها
72
پردازش توزيع‌شده‌ گراف‌هاي بزرگ مقياس
73
پردازش جملات پرسشي انگليسي مبتني بر فاعل و مفعول توسط فراگيران فارسي زبان
74
پردازش حسگرهاي حركتي براي تشخيص نحوه‌ي حركت خودرو
75
پردازش داده ها و مطالعات كاني سازي طلا و مس در منطقه شاهين دژ آذربايجان غربي
76
پردازش داده هاي تركيبي ليتوژئوشيميايي ناحيه ي كوه پنج استان كرمان
77
پردازش داده و تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي دو پايه ﴿BSAR﴾
78
پردازش داده‌هاي شبكه تلفن همراه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافيك
79
پردازش ديجيتال صداي قلب به منظور آشكار سازي بيماري انسداد شريان هاي كرونري
80
پردازش رويدادهاي پيچيده
81
پردازش زبان طبيعي
82
پردازش زبان طبيعي nlp
83
پردازش زبان طبيعي ﴿NLP )
84
پردازش زبان هاي طبيعي و الگوريتم تكاملي
85
پردازش ساختارهاي مبهم گروه اضافي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
86
پردازش سيگنال آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH
87
پردازش سيگنال پتانسيلهاي ميداني مغز براي بهبود رمزگشايي در BCI
88
پردازش سيگنال در زاويه سنجي به روش اينترفرومتري
89
پردازش سيگنال رادار روزنه تركيبي با استفاده از مدولاسيون فركانسي غيرخطي و جبران سازي خطاي فاز
90
پردازش سيگنال هاي الكتروآنسفالوگرام به منظور تشخيص حملات صرعي
91
پردازش سيگنال هاي راداري و شبيه سازي آنها
92
پردازش سيگنال هاي صوت به منظور شناسايي افراد با استفاده از تبديل موجك
93
پردازش سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشياء با استفاده از روش تزويج بين باندهاي فركانسي
94
پردازش سيگنال هاي مغزي(EEG) براي استخراج جهت ها
95
پردازش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربرد هاي امنيتي
96
پردازش سيگنال و داده راداري با استفاده از الگوريتم‌هاي حسگري فشرده
97
پردازش سيگنال و كد گذاري در سيستم GSM
98
پردازش سيگنالهاي PWMبر اساس محاسبات غير همزمان در اينورترهاي چند سطحي
99
پردازش سيگنالهاي آرايه غير ايستان با پهناي باند وسيع در حوزه مشترك زمان - فركانس
100
پردازش سيگنالهاي آكوستيك ايميشن بدست آمده از يك قطعه كامپوزيتي بوسيله Wavelet
101
پردازش سيگنالهاي مستخرج از قلم هاي نوشتاري لمسي جهت تحليل دست نوشته هاي فارسي
102
پردازش صدا
103
پردازش صدا و تصوير
104
پردازش صوت
105
پردازش صوت به كمك FPGA
106
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار LabVIEW [لب ويو]
107
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار Matlab [مطلب]
108
پردازش طبقه بندي سيگنال الكترو هايوگرا م سر و گردن جهت كنترل صندلي چرخدار موتوري
109
پردازش غير خطي سيگنال EEG در حالت «توجه» به منظور پيدا كردن شاخص مناسب براي بيوفيدبك
110
پردازش غيرمتمركز رويدادهاي پيچيده با استفاده از تجزيه و بخش‌بندي قواعد
111
پردازش فركانسي تصاوير ام آرآي در مرحله ي بازسازي به منظور تسريع در آناليزها
112
پردازش فرم هاي دست نويس با استفاده از شبكه عصبي
113
پردازش فرمهاي دست نويس فارسي با حروف گسسته و بااستفاده از تبديل موجك گسسته
114
پردازش فضا - زمان سيگنال هاي موبايل
115
پردازش كامپيوتري ماموگرام ديجيتال
116
پردازش متن از طريق پردازش تصوير
117
پردازش معنايي جملات و اجراي دستورات صادر شده به زبان فارسي
118
پردازش مكالمه در سيستم NEAX16ECALLPROCESSING NEAX16E
119
پردازش مكالمه در سيستم سوئيچينگ EWSD
120
پردازش موازي
121
پردازش موازي
122
پردازش موازي /
123
پردازش موازي ،محاسبات موازي و برنامه نويسي
124
پردازش موازي شبيه سازي عددي جريان متلاطم روي دسته لوله ها با استفاده از روش LES
125
پردازش نرم افزار كوپلينگ سازه ها بر اساس توابع پاسخ فركانسي
126
پردازش و آناليز تصاوير fMRI براي استخراج ارتباطات علي در حين تنظيم پاسخ احساسي به تصوير
127
پردازش و انتقال اطلاعات كوانتومي به وسيله زنجيره هاي اسپيني متشكل از اسپين هاي حبس شده در نقاط كوانتومي
128
پردازش و پايدارسازي تصوير دوبعدي قلب تپنده و جبران سازي حركت محلّي بازوي ربات نسبت به قلب در بخيه زني قلب تپنده
129
پردازش و تفسير نتايج رفتارسنجي درتونل - مطالعه لوردي تونل تالون (آزاد راه تهران شمال )
130
پردازش و دسته بندي الگوهاي ديناميك فشار كف پا به منظور تحليل خودكار اختلالات حركتي حاصل از بيماري ام اس
131
پردازش و فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديلات موجك , Processing and compression image using transforms wavelet
132
پردازش و نمايش اطلاعات اخذ شده در سيستم نوين كنترل رآكتور
133
پردازش واژگان مركب انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
134
پردازش وفقي پرسمان هاي فدرال روي داده هاي پيوندي از طريق مسيريابي تاپل ها
135
پردازش وفقي سيگنال صحبت با استفاده از روش ردگيري زير فضا
136
پردازش وفقي فضا-زمان بر پايه آنتن هوشمندESPR در سيستم هاي مبتني برCDMA
137
پردازش وفقي فضا-زمان در حوزه داده سيستم براي رادار هوا پايه
138
پردازش وندهاي اشتقاقي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
139
پردازشگرهاي سيگنال ديجيتال و كاربردهاي مخابراتي آنها ...
140
پردازنده خط لوله اي بر مبناي رياضيات مورفولوژي
141
پردازنده نوري و پردازش نوري
142
پردازنده همه منظوره رادار ديده باني بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
143
پرده برداري از نفاق در سازمان با استفاده از پديدارنگاري
144
پرده عريض
145
پرده هاي تزئيني
146
پرده هاي سوگواري در دوره قاجار
147
پرديس آب
148
پرديس آب
149
پرديس آموزشي فرهنگي چيذر
150
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
151
پرديس بانوان﴿مجتمع فرهنگي -تفريحي﴾
152
پرديس بين المللي هنرهاي بصري ايران ﴿بارويكرد پايداري اجتماعي و فرهنگي ، بازشناسي هويت اجتماعي﴾
153
پرديس پيشه هاي هنري﴿مركز احياي اصناف هنري اصفهان﴾
154
پرديس تئاتر و هنرهاي نمايشي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
155
پرديس تحقيقاتي فناوري هاي پايدار معماري در تهران، با رويكرد بررسي ميزان اثربخشي فرم پوسته، دركارايي انرژي ساختمان‌هاي پژوهشي
156
پرديس جنوب
157
پرديس حافظ
158
پرديس خيال ﴿ گذري بر شعر معماري ﴾
159
پرديس سپيد﴿مركز جامع اقامت درماني - پرورشي كودك﴾
160
پرديس سهراب
161
پرديس سينمايي
162
پرديس سينمايي قابوس
163
پرديس سينمايي كودك
164
پرديس سينمايي منطقه 22
165
پرديس فرهنگ گرگان
166
پرديس فرهنگي حافظ (با رويكرد زمينه گرايي)
167
پرديس فرهنگي سينمايي وتجاري بوستان پليس
168
پرديس فرهنگي معماري ايران
169
پرديس فن آوريهاي پايداري هندسه اسلامي با رويكرد پارامتريك
170
پرديس فناوري هاي زيست محيطي تبريز با رويكرد كارائي انرژي
171
پرديس كتاب- شمال شرق تهران
172
پرديس كودكان (بيمارستان كودكان)
173
پرديس معماري
174
پرديس معماري ايران
175
پرديس معماري ايران
176
پرديس معماري پايدار با رويكرد استفاده از مصالح بازيافتي و پايدار
177
پرديس معماري علم و صنعت
178
پرديس معماري علم و صنعت
179
پرديس نمايش
180
پرديس هنر هاي تجسمي
181
پرديس ورزشي– فرهنگي خليج فارس با تأكيد بر خودكفايي انرژي
182
پرزينگي نخ هاي چرخانه اي و بررسي اثرات بعضي از پارامترهاي اين سيستم ﴿ با كمك شبكه عصبي﴾
183
پرژه برنامه نويسي
184
پرژه برنامه نويسي ويژال بيسيك بازي دبلنا
185
پرس 100 تن مكانيكي
186
پرس خاك اره
187
پرس ضربه اي با ظرفيت 40 تن
188
پرس هيدروليك
189
پرس هيدروليك كشش عميق 250 تن
190
پرس هيدروليك كشش عميق ﴿250تن﴾
191
پرس وجوهاي فازي بر روي پايگاه داده هاي رابطه اي
192
پرسازي نانوتيوبهاي كربني با نانوكلاسترهاي فلزي و شبيه سازي رفتار نانوكلاستر درون نانوتيوب
193
پرستش و بندگي در تفسير كشف الاسرار
194
پرسش هاي هدايتگر فارسي : بررسي موردي در زبانشناسي حقوقي
195
پرسش و پاسخ بصري
196
پرسش و پاسخ مبتني بر گراف دانش با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
197
پرسش‌پاسخ واقع‌نما براي اسامي خاص
198
پرسلن (سراميكهاي دنداني )
199
پرسهاي مكانيكي
200
پرسهاي هيدروليكي
201
پرسونا ﴿بررسي شخصيت اجتماعي افراد﴾
202
پرش هيدروليكي دايره‌اي روي سطوح شيب‌دار با شيب معكوس
203
پرش هيدروليكي در پايين دست شيب شكن قائم با تبديل همگرا و جريان زير بحراني در بالادست
204
پرعيار سازي سيليس معدن ميزوج قزوين
205
پرعيار سازي فلورين معدن كمرمهدي طبس به روش ثقلي
206
پرعيار سازي كانسار سنگي تيتانيوم قره آغاج اروميه بروش پيرومتالوژي (سرباره سازي)
207
پرعيارسازي آپاتيت كانسار قره¬آغاج اروميه به روش فلوتاسيون
208
پرعيارسازي آلونيت به روش فلوتاسيون
209
پرعيارسازي كانسنگ هماتيت معدن فيض آباد خراسان
210
پرفوراسيون روده باريك در اثر تروماي غير نافذ شكم
211
پرقره طراحي و ساخت رله استاتيك اضافه جريان
212
پركننده هاي غير دوده اي در آميزه هاي پليمري كربنات كلسيم
213
پرگرام كردن يك ميكرو بدون نياز به پرگرامر
214
پرليت
215
پرنده هاي دوره سلجوقي
216
پرنيان هفت رنگ (جستاريپيرامون عددهفت درهنروفرهنگ ) مقدمه :درآمديبرهفت ها، جلد1:هفت درزبان وادبيات فارسي ، جلد2:هفت دراديان ،مذاهب وفرق ، جلد3:هفت درقران كريم ، جلد4:هفت درتصوف وعرفان وهفت درهنر، جلد5:هفت درفرهنگ مردم ، جلد6:هفت دراساطير
217
پرنيان هفت رنگ : جستاري پيرامون عدد هفت در هنر و فرهنگ
218
پرواز بدون برخورد دو كوادروتور با توليد مسير براي عبوراز موانع
219
پرواز بر بام كوير
220
پرواز پرنده خيال﴿اجراي نقش برجسته سفالي با الهام از نقش مايه پرنده﴾
221
پرواز هماهنگ چند پرنده عمود پرواز در ماموريت حمل بار گروهي
222
پروبيوتيك ها در صنايع لبني
223
پروپاگاندا در حقوق بين الملل
224
پروتئين هاي ذخيره اي بذر انار و پروتئوميكس افتراقي در فرآيند جوانه زني و تنش غير زنده
225
پروتئين هاي شبه هيستون در پرو كاريوتها
226
پروتئين هاي شبه هيستون در پروكاريوتها
227
پروتز پارسيل متحرك پيشرفته (ترجمه )
228
پروتز ثابت
229
پروتكل
230
پروتكل X.57
231
پروتكل احراز هويت با حفظ حريم خصوصي در شبكه‌هاي اقتضايي خودرو با قابليت ابطال شناسه
232
پروتكل امنيتي
233
پروتكل انتخاب محل نشست با هدف كمينه كردن تاخير و حفظ حريم مكاني كاربران
234
پروتكل رديابي پيام MTP
235
پروتكل صوت روي اينترنت
236
پروتكل كنترل دسترسي چندكاناله به رسانه‌ با هدف افزايش بهره‌وري پهناي باند و عدالت در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
237
پروتكل لايه‌ي كنترل دسترسي به رسانه مبتني بر دسترسي تركيبي با تقسيم زماني و سنجش حاملي براي شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي در توپولوژي خوشه‌بنيان
238
پروتكل مديريت تحرك براي تامين كيفيت سويس در شبكه هاي سيار موردي
239
پروتكل مسير يابي مكان - آگاه و تقاطع - محور براي شبكه هاي اقتضايي خودرويي شهري
240
پروتكل مسيريابي چند‌پخشي در حضور منبع متحرك براي شبكه‌هاي موبايل نرم‌افزار محور
241
پروتكل ها و استانداردهاي تجهيزات دسترسي بيسيم در شبكه هاي نسل آينده )NGN(
242
پروتكل هاي امنيتي
243
پروتكل هاي امنيتي اينترنتي با تاكيدي بر https
244
پروتكل هاي شبكه عمومي داده
245
پروتكل هاي كاربردي بي سيم )Wireless Application Protocol )WAP(
246
پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي ADHOC
247
پروتكل هاي مسيريابي
248
پروتكل هاي مسيريابي
249
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
250
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
251
پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه هاي حسگر بيسيم
252
پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگر بيسيم
253
پروتكل هاي وي 5
254
پروتكلهاي eigrp و ospf
255
پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه در رمزنگاري
256
پروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي سنسور (حسگر)
257
پرورش آزمايشگاهي سن سبز پسته Brachynema signatum روي جيره غذايي جايگزين با مطالعه‏ي اثرات زيركشنده‎ي آفت‌كش‌هاي فلونيكاميد و لامبداساي‌هالوترين بر پارامترهاي جدول زندگي باروري آن
258
پرورش پاروپاي آب شيرين Eucyclops serrulatus جيره هاي غذايي جلبكي و غير جلبكي و كاربرد آن در تغذيه نوزاد فرشته ماهي
259
پرورش تفكر خلاق در كودك با وساطت هنرهاي بصري ﴿نقاشي و عكس﴾ ﴿براساس برنامه فلسفه براي كودكان﴾
260
پرورش تفكر در كودكان دبستاني با استفاده مفاهيم اخلاقي ﴿منطقه 1 تهران﴾
261
پرورش تفكر طراحانه با استفاده از خود تنظيمي يادگيري در آموزش طراحي معماري پايه
262
پرورش جسم و روان كودك
263
پرورش جلبك Chlorococcum sp با استفاده از محيط كشت هاي آلي و معدني
264
پرورش ديني و اخلاقي دانش آموزان
265
پرورش روتيفر آب شيرين Euchlanis dilatata به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
266
پرورش شتر مرغ
267
پرورش شترمرغ
268
پرورش فكري كودكان و نوجوانان
269
پرورش قارچ خوراكي دكمه اي
270
پرورش قارچ خوراكي صدفي
271
پرورش كرم ابريشم
272
پرورش كرم خراط روي سه جيره غذايي نيمه مصنوعي و مقايسه ي اثرات جيره ها روي ويژگي هاي زيستي آفت
273
پرورش كودك از نظر اسلام
274
پرورش مسئوليت در اطفال
275
پرورش نو
276
پرورش نو
277
پرورش و رشد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda در غلظت هاي مختلف نيتروژن براي استفاده در آبزي پروري و تصفيه پساب
278
پرورشگاه ﴿طراحي فضاي زندگي بچه هاي بي سرپرست﴾
279
پرورشگاه كودكان اصفهان
280
پروزع اصول انبار ذاري
281
پروزودي در زبان فارسي و استفاده از آن در تشخيص نوع گفتار و بازشناسي گفتار
282
پروژكتور هوشمند كلاس
283
پروژه آبرساني
284
پروژه آبياري هوشمند
285
پروژه اتوبوس سازي 302
286
پروژه احداث ايستگاه زير زميني 20/230 كيلو ولت ميدان امام خميني تهران
287
پروژه احصا و بهبود فرايندهاي آموزشي دانشگاه صنعتي قم
288
پروژه ارتقاء كيفيت جهت اخذ گريد A در شركت شادرو ماشين
289
پروژه ارزيابي كار و زمان
290
پروژه ارزيابي كار و زمان توليد انواع كفش
291
پروژه ارزيابي كار وزمان (مطالعه موردي شركت صنعتي 701 بردنا )
292
پروژه ارسال اطلاعات صوتي بصورت رمز
293
پروژه استارت اتوماتيك
294
پروژه استحصال و فرآوري نيكل و كادميم از باطريهاي قليايي
295
پروژه اطلاعاتي هواشناسي ( استان گلستان )
296
پروژه افزايش استحكام شيشه به روش شيميايي تبادل يوني ﴿تغيير شيميايي﴾ شركت شيشه اپتيك ايران
297
پروژه الگوريتم كلوني مورچگان
298
پروژه الياف شيشه
299
پروژه امكان سنجي احداث واحد پرورش قارچ
300
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد سلول و پانل هاي خورشيدي
301
پروژه امكان سنجي واحدهاي صنعتي توليد فيلترهاي تصفيه آب
302
پروژه انتخاب واحد دانشجو به زبان PHP و پايگاه داده MY SQL
303
پروژه بافندگي
304
پروژه بتن
305
پروژه بررسي انواع اتصال كوتاه در شبكه سراسري با استفاده از كامپيوتر
306
پروژه بررسي فرآيند سينترينگ پودرهاي فلزي
307
پروژه بررسي مراحل و چگونگي مخلوط كردن الياف ويسكوز و پلي استر
308
پروژه برنامه نويسي
309
پروژه بوتيله كرده رزين اوره ـ فرم آلدئيد
310
پروژه پايان نامه دوره كارشناسي
311
پروژه پاياني پارسا كناري
312
پروژه پاياني مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار )
313
پروژه پخش انرژي
314
پروژه پمپ سانتريفوژ جند طبقه
315
پروژه تاسيسات مبني بر طراحي سيستم برق رساني براي ساختمان 9 طبقه اداري و دفتر فروش دوم شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واقع در شهرستان مشهد
316
پروژه تحقيقا تي ترم آخر شناخت گاوها﴿اصول سرمايه گذاري در بورس﴾
317
پروژه تحقيقاتي
318
پروژه تحقيقاتي سمينار
319
پروژه تحقيقاتي سمينار موضوع اراده وتصميم گيري
320
پروژه تحقيقاتي سمينار(بررسي رابطه روشهاي تدريس بر يادگيري)
321
پروژه تحقيقاتي طرح جامع مرتع و آبخيزداري: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي منطقه همت آباد يزد
322
پروژه تحقيقاتي(سمينار)سيستم مالي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
323
پروژه تحقيقي طرح كارخانه ريسندگي الياف كوتاه
324
پروژه تحقيقي و آزمايشگاهي ساخت يك لينك فرستنده و گيرنده FM
325
پروژه تشخيص پلاك ماشين با نرم افزار متلب
326
پرو‍ژه تععين ضوابط مبلمان پاركي حاشيه زاينده رود﴿طراحي سهالمان پاركي﴾
327
پروژه جذب انرژي از سيستم هاي محافظ خطوط انتقال فشار قوي
328
پروژه جرثقيل
329
پروژه خط انتقال انرژي الكتريكي ؛ خط انتقال : تهران - فولاد مباركه
330
پروژه خط انتقال سيرجان - كرمان
331
پروژه درس اخلاق حرفه اي
332
پروژه درس اخلاق حرفه اي
333
پروژه درس اخلاق حرفه اي
334
پروژه درس اخلاق حرفه اي
335
پروژه درس اخلاق حرفه اي
336
پروژه ديرگدازهاي فورستريت
337
پروژه راهسازي
338
پروژه راهسازي
339
پروژه راهسازي
340
پروژه راهسازي
341
پروژه راهسازي
342
پروژه راهسازي
343
پروژه راهسازي
344
پروژه راهسازي
345
پروژه راهسازي
346
پروژه روشنايي داخلي ساختمانهاي عمومي و دولتي
347
پروژه ريسندگي نخ هاي ويسكوز (پلي نزيك و ويسكوز)
348
پروژه زمانسنجي وظرفيت سنجي فرآيندوماشين آلات شركت فرآورده هاي نسوزپارس
349
پروژه سازه هاي بتن آرمه
350
پرو‍‍‍ژه سازه هاي بتن آرمه
351
پروژه سازه هاي فولادي
352
پروژه سازه¬هاي بتن آرمه
353
پروژه سدهاي خاكي
354
پروژه طراحي
355
پروژه طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل دركنترل كيفيت
356
پروژه طراحي ايجاد صنايع: استن
357
پروژه طراحي خط انتقال انرژي دو گنبدان - ياسوج
358
پروژه طراحي خط انتقال انرژي نيروگاه رامين - ايستگاه شمال غرب
359
پروژه طراحي سانتريفوژ
360
پروژه طراحي مفهومي توربين بخار با ظرفيت 250HW
361
پروژه طراحي و تحليل شاسي يك كاميون كشنده به كمك نرم افزار
362
پروژه طراحي و ساخت چهار قالب مربوط به سه قطعه برشي - كششي
363
پروژه طراحي و ساخت شبيه سازي هواپيماي Cessna172
364
پروژه طراحي وب سايت
365
پروژه طرح مرمت و احياء مسجد دال و ذال تبريز
366
پروژه عملي پرگار اندازه گيري (2جلد)
367
پروژه عملي جداسازي تركيبات سرب از باريت به روش فلوتاسيون معكوس
368
پروژه عمليات صحرايي منطقه فشند - كردان
369
پروژه عمليات صحرايي منطقه وليان - كرج
370
پروژه فضاي ضرب داخلي
371
پروژه كارشناسي
372
پروژه كارشناسي- اسفنديارپور
373
پروژه كارشناسي بررسي و تحليل مخازن تحت فشار داخلي با استفاده از نرم افزارالمان محدود ANSYS
374
پروژه كارشناسي مكانيك (تهيه نقشه سه بعدي و تحليل تنش يكي از ابزار هاي شخم زني كشاورزي)
375
پروژه كامپيوتري انتقال حرارت در كوره در حالت غير دائم
376
پروژه كتابخانه
377
پروژه مالي توليدي شير
378
پروژه مالي شركت صنعت چوب شمال (كارخانه نئوپان)
379
پروژه مدلسازي رفتار الاستيك يك پوسته دوراني با كمك المانهاي محدود منحني الشكل
380
پروژه مركز روزانه بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان تهران
381
پروژه مسكوني 174 واحدي مسكن مهر
382
پروژه مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
383
پروژه مكانيزه كردن برق اصفهان (آموزش)
384
پروژه موزه مد
385
پروژه نقل و انتقال و مرمت آثار سنگين : مجموعه دوران اسلامي - موزه ملي ايران
386
پروژه نهايي كارشناسي رشته صنايع دستي "گره چيني و خاتم "
387
پروژه هاي صنعتي در ايران
388
پروژه واحدهاي مسكوني (توريستي ) پيش ساخته در آبگرم دماوند لاريجان
389
پروژه يك كارخانه تهيه پليمرهاي وينيل استات و وينيل الكل
390
پروژه‌هاي چندگانه(طرح) با محدوديت منابع و در نظر‌گرفتن اولويت پروژه‌ها
391
پروژه9كار با كارخانه﴿طراحي مجدد خدركن خانگي اصيل﴾
392
پروست سينماگر
393
پروسس توليد بطريهاي (PET) و طراحي مدار كنترل دستگاه تزريق پلاستيك توسط (PLC)
394
پروسه برشكاري روي فولادها در صنايع دريايي
395
پروسه توليد فرش ماشيني وفرش دستباف ومقايسه زيبايي شناسي آن از بعد باطني
396
پروسه طراحي هد پنج محور براي ماشين ابزار CNCZF2000
397
پروسه طراحي و بهينه سازي يك موتور تك شفت با مبدل حرارتي
398
پروسه طراحي وساخت مخازن تحت فشار ، CNG و حل عددي آن توسط ANSYS
399
پروسه فراين توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
400
پروسه فرايند توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
401
پروسه فرايند توليد ﴿مورد مطالعه شركت ساحل زاينده رود ﴾
402
پروسه كنترل كيفيت در صنايع مورد مطالعه ﴿ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
403
پروسه كنترل كيفيت در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت سهاني فولاد مباركه اصفهان ﴾
404
پروسه مديريت استراتژيك در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت جهاد نصر اصفهان﴾
405
پروسه نگهداري و تعميرات مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
406
پروسه هاي انتقال آب
407
پروسه هاي توليد پارازايلين ) ديروز، امروز و فردا ( شبيه سازي رآكتور تبديل كاتاليستي در واحد XP بندرامام
408
پروسيتي و فضاهاي Lp وزن دار
409
پروفايل زماني ميزان بيان ژن كانكسين هاي 36 و 45 در هيپوكمپ موش هاي صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
410
پروفايلينگ كارايي وب‌ سرور در محيط مجازي‌سازي شده‌ مبتني بر ابرناظر Xen
411
پروكلوس و تدوين گونه اي «جامع الهيات» يوناني برمبناي فلسفه ي افلاطون
412
پروگرمرسري چيپهاي isd
413
پرونده الكترونيك تخصصي بيماران زنان و زايمان
414
پرونده سلامت شخصي
415
پرونده هسته اي ايران و تاثير آن بر جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل : بررسي موردي موقعيت فرانسه و آلمان
416
پري فلايتينگ و نقش آن در ارائه ي كار چاپي
417
پريتونيت چركي حاد و آبسه هاي شكم و بررسي بيماران پريتونيتي
418
پريكارديت فشارنده و بررسي موارد اثبات شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از فروردين 1369 الي فروردين 1371
419
پريكدينگ و تخمين كور/ نيمه كور دركانالهاي فيدينگ MIMO
420
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كور در كانالهاي فيدينگ MIMO
421
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كوردر كانالهاي فيدينگ MIMO
422
پريودنتولوژي كليمن كارانزا
423
پزشك و اجتماع
424
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره پهلوي اول
425
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره ي پهلوي اول
426
پزشكي از راه دور
427
پزشكي از راه دور
428
پزشكي از راه دور در درمان سوختگي
429
پزشكي در دوره آل بويه
430
پزشكي در عصر ايلخانان مغول
431
پزشكي در عصر سلجوقيان
432
پزشكي قانوني شبكه ﴿Network forensics )
433
پزشكي هسته اي
434
پزشكي هسته اي (راديولوژي)
435
پزشكي هسته اي و بررسي دستگاه هاي تصوير برداري SPECT و PET
436
پزوهشكده معماري دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد پويايي بافت محله كرناسيون
437
پزوهشي پيرامون جنودالله از منظر قرآن و روايات
438
پ‍‍‍‍‍زوهشي در پيرامون خراج در اسلام از ديدگاه فقهاي اماميه و تطبيق آن با قانون مدني
439
پزوهشي در هنرهاي سنتي استان كردستان ﴿با تاكيد بر صنايع دستي، هنرهاي تجسمي و تزئيني﴾
440
پژواك به روش ديجيتالي
441
پژوژه ي تغيير كاربري كارخانه دخانيات به استوديو معماري
442
پژوهش - بررسي سيستم دربازكن آپارتمان ، ع .ع . طراحي گوشي داخلي و پانل خارجي سيستم دربازكن
443
پژوهش (بيان رنگ در تصويرگري كودكان )
444
پژوهش ، تحقيق و طراحي بسته بندي پسته تا وزن يك كيلوگرم
445
پژوهش ، تحقيق و طراحي محفظه نگهدارنده قرص به صورت همراه براي افراد سالمند
446
پژوهش ، طراحي و ساخت استندتبليغاتي لوازم صوتي و تصويري (DVD)
447
پژوهش ، طراحي و ساخت پمپ آب براساس مكانيزم استفاده از وزن بدن براي بهره گيري در مناطق روستايي (تبديل طرح نيمه صنعتي به صنعتي )
448
پژوهش ارتقاء سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر بهبود سازمان نمونه موردي ساختمانهاي ستادي شهرداري تهران
449
پژوهش اقليمي عنصر تبخير
450
پژوهش امكان سنجي اقتصادي - اجتماعي تشكيل تعاوني آبخيزداري در حوزه آبخيز تالاندشت شهرستان كرمانشاه به روش ارزيابي مشاركتي منابع طبيعي ( PANR ﴾
451
پژوهش براي تدوين دانشنامه تطبيقي وقايع 328 الي 736 ه ق
452
پژوهش بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
453
پژوهش پيرامون استفاده ازانواع تشويق ورابطه آن بايادگيري دانش آموزان درمقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول وحومه
454
پژوهش پيرامون تاثير اتمسفر احيا بر روي ويژگي‌هاي لعاب‌هاي ارتن ور
455
پژوهش پيرامون ترس كودكان از تاريكي و طراحي سيستم روشنايي مناسب براي كاهش آن
456
پژوهش پيرامون ريخته گري دوغابي سراميكهاي غير رسي
457
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
458
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
459
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
460
پژوهش پيرامون علل وعوامل خودكشي
461
پژوهش تاثير روشه و فنون تدريس در افزايش خلاقيت دانش آموزان.
462
پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو بر حل مساله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
463
پژوهش در پندها و امثال داستان سمك عيار
464
پژوهش در پياده سازي روش مديريت بر ميناي هدف در راه آن ج.ا.ا و ارائه مدل كاربردي
465
پژوهش در تاريخ ترجمه از عربي بفارسي از آغاز تا حمله مغول
466
پژوهش در توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت هسته هاي طلا و بيسموت با پروتون هاي MeV 30-25
467
پژوهش در حركت دسته جمعي الكترونهاي آزاد در گپ سوخت هسته اي با استفاده از نظريه ترابرد الكترون
468
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
469
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
470
پژوهش در ديوار نگاره هاي كاخ چهلستون با موضوع جنگ
471
پژوهش در زمينه توليد و خصوصيات همي هيدرات آلفا و بتا؛ گچ دندانپزشكي - گچ شكسته بندي
472
پژوهش در زمينه مسئله خودكم بيني زنان در بوشهر
473
پژوهش در صور خيال گرشاسپ نامه اسدي توسي
474
پژوهش در مسكن - مجموعه مسكوني لويزان ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
475
پژوهش در نورد دانشسراي هنر مشهد
476
پژوهش درباب نقدعلم وفلسفه ازديدگاه عطّار
477
پژوهش درباره كتابخانه
478
پژوهش سراي معماري ايراني اسلامي در بافت تاريخي يزد
479
پژوهش كتابخانه
480
پژوهش محور شدن دانش آموزان
481
پژوهش مقايسه اثر بخشي تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
482
پژوهش مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كرد زبان و دانش آموزان ترك زبان در مقطع پيش دانشگاهي در شهرستان اروميه
483
پژوهش نظري ليرزهاي بدون واروني جمعيت
484
پژوهش هاي انفرادي در روانشناسي عمومي
485
پژوهش هاي سنجه اي
486
پژوهش هاي سنگ شناسي اسكارنهاي منطقه شير كوه استان يزد (ده بالا، باقي آباد)
487
پژوهش هاي سنگ شناسي و كاني شناختي اسكارن هاي منطقه ي كالكافي﴿شمال شرق انارك، استان اصفهان﴾
488
پژوهش و بازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
489
پ‍ژوهش و بررسي و طراحي بسته بندي پسته در وزن هاي 500،750،1000 كيلو گرمي
490
پژوهش و تحليل ادبيات عامه دهستان چهارگنبد سيرجان
491
پژوهش و طراحي ايده يابي روشنايي ديواري براي دست يابي به بعد چهارم
492
پژوهش و طراحي ايستگاه هاي موقت ﴿كيوسك و دكه﴾ به منظور فروش و تبليغ محصولات
493
پژوهش و طراحي جان پناه افراد خانواده در موقع خواب دربرابر زلزله
494
پژوهش و طراحي كنسرو بازكن دستي
495
پژوهش و طراحي مجدد صندلي واگن هاي اتوبوسي با هدف افزايش راحتي و آسايش با رويكرد ارگونوميك
496
پژوهش و طراحي وسيله توانبخشي تعادلي (براي كودكان داراي اختلالات تعادلي )
497
پژوهش وبازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
498
پژوهش وتحليل مجسمه هاي قبل ازتاريخ ايران
499
پژوهش وطراحي آب پرتقال گيري
500
پژوهش وطرح پيشنهادي ايستگاه مركزي مترو
501
پژوهش، بررسي نياز و طراحي راهكاري براي نگهداري وسايل كودكان 6 تا 11 سال ﴿با نگرشي به مقولهء بازي﴾
502
پژوهشكدخ نوجوان
503
پژوهشكده باستان شناسي
504
پژوهشكده بايونيك تهران
505
پژوهشكده تاريخ و هنر
506
پژوهشكده دانش نرم افزاري
507
پژوهشكده رسانه هاي ديجيتال
508
پژوهشكده سنت وصنعت
509
پژوهشكده گياهان دارويي با رويكرد همساز با اقليم
510
پژوهشكده محيط زيست قلات با رويكرد به مشق طبيعت و ارتباط آن با معماري بومي گذشته
511
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
512
پژوهشكده مطالعات وتحقيقات آب پاريس
513
پژوهشكده معماري
514
پژوهشكده معماري ايران
515
پژوهشكده معماري معاصر ايران ﴿ احيا و تغيير كاربري بقاياي اولين كارخانه ذوب آهن ايران در كرج ﴾
516
پژوهشكده معماري، طراحي صنعتي و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان
517
پژوهشكده هنر معماري
518
پژوهشكده هنر هفتم
519
پژوهشكده و رصدخانه عبدالرحمن صوفي
520
پژوهشگاه بيوتكنولوژي
521
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
522
پژوهشگاه زيستگاه خودكفا و پايدار با رويكرد مديريت آب
523
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رويكرد پرورش تفكر خلاق
524
پژوهشگاه موسيقي تاريانا
525
پژوهشگاه موسيقي سرنا
526
پژوهشي اجتماعي و رواني در تاثير استفاده از طب سنتي در ميان اقوام عرب شهر اهواز
527
پژوهشي بر تذهيب هاي دوره صفوي وبكار گيري نقش مايه هاي آن در آرايه سفالينه ها به روش اسگرافياتو
528
پژوهشي بر تزئينات حمام هاي دوره صفويه با مقايسه اي بر حمام علي قلي آقا
529
پژوهشي بر چگونگي يخچالهاي كره زمين
530
پژوهشي بر زيبايي‌شناسيِ عكس‌هاي آلبوم‌هاي خانوادگيِ تهرانِ سال‌هاي (1250-1340 ش) با تكيه بر فرهنگ، هنر و طبقه اجتماعي
531
پژوهشي بر شناخت بناي گنبد علويان همدان
532
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتر كاليته پديدآمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن
533
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتركاليته پديد آمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن ﴿با تاكيد بر ادبيات و درام اسطوره پرداز: تراژدي رستم و سهراب شاهنامه ي فردوسي، و تراژدي مهره ي سرخ و آرش كمانگير سياوش كسرايي
534
پژوهشي بر طرح و نقش فرش در آثار نقاشان شرقگرا
535
پژوهشي بر علائم و نشانه ها (مترو)
536
پژوهشي بر علائم و نشانه ها ﴿مترو﴾
537
پژوهشي بر عوامل موثر بر آثار نقاشان پا و دهان نقاشان فاقد دست بررسي و تحليل آثار نقاشي در ميان شش نفر از نقاشان پا و دهان ايران در دوره معاصر
538
پژوهشي بر قابليت هاي ورزشي استان خراسان رضوي جهت طرح ايجاد موزه منطقه اي ورزش
539
پژوهشي بر كاركرد ذهني نشانه هاي زبان
540
پژوهشي بر موزه فرش ايران
541
پژوهشي بر نحوه استفاده ازتايپوگرافي وكاليگرافي در دكوراسيون داخلي
542
پژوهشي بر نقش مايه هاي كاشي هاي مسجد شيخ لطف الله و بكارگيري آن درطراحي زيورآلات با تركيب نقوش هندسي
543
پژوهشي بر نقش و نگاره هاي عاج تپه باستاني زيويه و ريشه يابي اساطير مرتبط با اين نگاره ها
544
پژوهشي بر واقعه كشف حجاب و واكنش هاي اجتماعي آن در دوران معاصر
545
پژوهشي براي طراحي عروسك در بستر فرهنگي ايران ﴿براي كودكان 3 - 7 سال﴾
546
پژوهشي بنيادي پيرامون دليل عقلي بر مبناي كتاب وسنت
547
پژوهشي پيرامون : مصحف علي (ع )
548
پژوهشي پيرامون استاد محمد سياه قلم ﴿نقاش سده ي 9 ه ق﴾: بررسي و تحليل آثار
549
پژوهشي پيرامون انفال در فقه شيعه
550
پژوهشي پيرامون اوضاع جغرافيائي شهرستان بافت
551
پژوهشي پيرامون ايل بچاقچي در شهرستان سيرجان
552
پژوهشي پيرامون بررسي مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيماران دياليزي
553
پژوهشي پيرامون ديوارنگاره هاي گياهي
554
پژوهشي پيرامون رضايت شغلي مديران مدارس شهرستان قم درسال 1388
555
پژوهشي پيرامون ساخت لعاب زرين فام
556
پژوهشي پيرامون ساختار تجسمي مفرغ هاي لرستان با نگاهي به ابعاد رازآميز آن
557
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
558
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
559
پژوهشي پيرامون عنصر آب در هنر ايران ، از كهن ترين زمان تا دوره صفوي
560
پژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش در كاركنان مركز بهداشت شهرستان گنبد
561
پژوهشي پيرامون عوامل توليد و عمران در روستاي سركلانه خراب شهر از توابع شهرستان كردكوي
562
پژوهشي پيرامون قابليتهاي تصويري نقاشي ديجيتال ( ايده، اجرا، تعامل)
563
پژوهشي پيرامون كاربرد تلويزيون در يادگيري علوم دوره ابتدائي
564
پژوهشي پيرامون كاركردهاي ديوارنگاري در فضاي داخلي سالن هاي انتظار
565
پژوهشي پيرامون كشت و توسعه برنج در ايران
566
پژوهشي پيرامون مباني چيدمان ويترين از منظر ديوارنگاري شهري
567
پژوهشي پيرامون مديريت و نحوه ايجاد انگيزش در كاركنان بانك صادرات
568
پژوهشي پيرامون مراكر آموزشي نابينايان
569
پژوهشي پيرامون مراكز آموزشي نابينايان
570
پژوهشي پيرامون مسئله سفارشات بسته اي با در نظر گرفتن هزينه تحويل و جريمه هاي زودكرد و ديركرد
571
پژوهشي پيرامون معيارهاي انتخاب معلم نمونه دانش آموزان پسر ودختر دوره ابتدايي منطقه گميشان وحومه
572
پژوهشي پيرامون نحوه ايجاد انگيزه در جهت ترغيب ادامه تحصيل در دانش آموزان رشته علوم انساني دبيرستانهاي دخترانه شهرستان راميان
573
پژوهشي پيرامون نقش و رنگ در دستبافتهاي عشايري قشقايي " بانگاهي خاص به گبه "
574
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، ر نگ وبافت
575
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، رنگ و بافت
576
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور،رنگ و بافت
577
پژوهشي پيرامون هنر، صنعت "معرق خاتم "
578
پژوهشي پيرامون هنر،صنعت معرق خاتم
579
پژوهشي پيرامون هويت و اهميت بيان شخصي در هنر معاصر
580
پژوهشي تحليلي برزيورآلات مفرغي ارستان
581
پژوهشي تصويري،حالات چهره و اندام انسان
582
پژوهشي توصيفي در مورد مواد مخدر
583
پژوهشي جهت بازشناسي بسته بندي صنايع بهداشتي
584
پژوهشي در SONET و SDH استانداردها و پروتكل هاي انتقال نوري
585
پژوهشي در آموزش درس هنر در مقطع ابتدايي
586
پژوهشي در ادب اورامي با تكيه بر دفتر سرانجام
587
پژوهشي در ادبيات شفاهي شادگان
588
پژوهشي در ادبيات و فرهنگ عاميانه ي شهرستان هاي بوشهر، تنگستان و دشتستان
589
پژوهشي در ارزش هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب
590
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت ساز هاي ملي ايران
591
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت سازهاي ملي ايران
592
پژوهشي در باب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيگ هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روانشناسي زنان بر پاسه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته و جدايي نادر از سيمين
593
پژوهشي در باب شيوه شخصيت‌‌پردازي كاراكترهاي اصليِ زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيك‌هاي دراماتيك شخصيت‌پردازي و نظريه‌هاي روان‌شناسي زنان (بر پايه سه اثر اخير او: درباره الي، گذشته، جدايي نادر از سيمين)
594
پژوهشي در باب فضاهاي داخلي خانه هاي دوره ي قاجار قزوين - تركيب بندي و تناسبات رنگي
595
پژوهشي در باره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
596
پژوهشي در باره رويكرد شرق شناسان در باره تاريخ كُرد و كُردستان
597
پژوهشي در باره زندگي و آثار اسحاق موصلي موسيقيدان بزرگ و نامدار دوران اسلامي ايران
598
پژوهشي در بازنمايي زنان در رمان هاي برگزيده دولتي سال هاي 95-90
599
پژوهشي در پديده بهمن
600
پژوهشي در پيشينه بافت زير انداز در سرزمين ايران بر اساس يافته هاي باستان شناسي
601
پژوهشي در پيكتوگرام ﴿پيكتوگرام كشورها در نمايشگاه بين المللي تهران مركز توسعه صادرات ايران﴾
602
پژوهشي در تاريخ ورود اسلام به اندلس از آغاز تا ابتداي حكومت امويان
603
پژوهشي در تجلي موضوعات بزم و تفرج در نگارگري ايراني ( با تاكيد بر معرفي قاب كاشي محفوظ در موزه ي چهالستون اصفهان به قلم استاد رستم شيرازي)
604
پژوهشي در تذهيب گزيده اي از نسخ قرآني دوره ي تيموري و تطبيق آن با منتخبي از قرآن هاي دوره صفوي (مطالعه موردي قرآن هاي موجود در آستان قدس رضوي به شماره ثبت 725،181،106 و 164)
605
پژوهشي در تصوير سازي نسخه هاي خطي طب سنتي و گياه شناسي دارويي با تاكيد برنسخه خطي« الجامع في الدويه المفرده غافقي» 1077 محفوظ در كتابخانه ملي ملك
606
پژوهشي در تكنيك كارگرداني بهرام بيضائي
607
پژوهشي در تمايلات شيعه گرايانه در نگارگري ايران (قرون نهم تا سيزدهم ) با تاكيد بر نگاره امام علي (ع) و حسين (ع) (نگاره هاي محفئظ در موزه حضرت معصومه (س))
608
پژوهشي در تواتر و صحت قرائات قرآن
609
پژوهشي در جايگاه زيبايي شناسي در تفكر آگامبن، ﴿باتاكيد بر پس زمينه هايدگري و بنياميني آن﴾
610
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي (چوبي ) استان گيلان شهرستان رشت و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص
611
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي چوبي استان مازندران -شهرستان نور و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص .
612
پژوهشي در جغرافياي كشاورزي شهرستان بم
613
پژوهشي در جلوه هاي مذهبي مكتب نگارگري شيراز با تاكيد بر نگاره هاي خاوران نامه محفوظ در كاخ گلستان جهت استفاده در فضا سازي و شخصيت پردازي نگاره ترسيمي از حديث كسا
614
پژوهشي در خيمه شب بازي ايران
615
پژوهشي در داستان آفرينش انسان﴿ آدم و حوا﴾ و ارائه طرحي جديد با الهام از طرح بشريت
616
پژوهشي در دستگاه نوا و بررسي تحليلي آن
617
پژوهشي در دستور زبان فارسي "مقايسه دستور پنج استاد و دستورنامه با دستور زبان دكتر خانلري و دكتر گيوي، انوري"
618
پژوهشي در ديوار نگاره هاي امامزاده يزدلان كاشان (با تاكيد بر روايت معراج حضرت رسول) به منظور تصوير سازي كتاب كودك
619
پژوهشي در رابطه با علل و انواع طوفانهاي جهان
620
پژوهشي در رساله‌ي «گلزار صفا» نوشته‌ي صيرفي سال 950 هـ .ق.
621
پژوهشي در رفتارهاي دفع زباله ساكنان بافت قديم و بافت جديد شهر يزد
622
پژوهشي در زمينه بيابان ، بيابان زايي و بيابان زدايي
623
پژوهشي در زمينه تاريخي نامه هاي نهج البلاغه
624
پژوهشي در زمينه طراحي سر پناه ايستگاه اتوبوس در اراك
625
پژوهشي در زمينه طراحي فرش براي كودكان
626
پژوهشي در زمينه هنر
627
پژوهشي در زمينه ي تحريرهاي آزاد ايتاليايي در آثار يوهان سباستيان باخ
628
پژوهشي در سرچشمه هاي اقوال ، امثال ، حكايات و نكات حكمي ترجمه ي كليله و دمنه نصرالله منشي
629
پژوهشي در سويه هاي معنادار گزينش واژگانِ مرتبط با روان شناسي، زبان شناسي و جامعه شناسي در خمسة نظامي
630
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي و پيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزش اسلامي در قم
631
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي وپيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزشي اسلامي در قم
632
پژوهشي در شيوه توليد احرامي (گليم) منطقه¬ي دزفول و بافت نمونه¬اي از آن
633
پژوهشي در شيوه هاي رشد عقلانيت در جامعه با استناد به آيات و روايات
634
پژوهشي در طراحي نشانه هاي تصويري (نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
635
پژوهشي در طرح ها و نقشه مايه هاي قالي بلوچ خراسان و به كارگيري اين نقوش در طراحي پارجه و لباس با روش چاپ باتيك
636
پژوهشي در عكاسي ايران
637
پژوهشي در علل و عوامل طلاق در شهر تهران
638
پژوهشي در عناصر بصري كتب و روزنامه هاي چاپ سنگي
639
پژوهشي در فرآيند مديريت دولتي در سطوح ( منابع نيروي انساني، نگرشي بر سيستم حقوق و دستمزد و مشكلات آن ) در سازمانهاي مختلف
640
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني و تاثيراتش بر معماري
641
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني وتاثيراتش برمعماري
642
پژوهشي در فلسفۀ آداب و نسبت آن با فلسفۀ اخلاق با تكيه بر آراي ارسطو، هيوم و كانت
643
پژوهشي در قالي تركيه، از سلاجقه روم تا پايان عثماني
644
پژوهشي در قصه ديني
645
پژوهشي در قصه ديني "فيلمنامه عاشق نمي ميرد"
646
پژوهشي در قصهء ليلي و مجنون و بازتاب آن در نگاره ها
647
پژوهشي در قلمرو سوزن دوزي تركمن
648
پژوهشي در قلمرو موسيقي تعزيه
649
پژوهشي در كتابها و نوشته هاي عكاسي دوره قاجار
650
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
651
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
652
پژوهشي در گويش و ادبيات شفاهي روستاي اشتيوان با شواهدي از متون فارسي
653
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوار نگارهاي تاريخي - فرهنگي "با نگرش ويژه بر ديوار نگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان "
654
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوارنگاره هاي تاريخي - فرهنگي با نگرش ويژه بر ديوارنگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان
655
پژوهشي در مباني و روش شناسي تفسير معارف القرآن
656
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
657
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
658
پژوهشي در مرقع سازي سده هاي 12 و 13 ه.ق؛ از ديدگاه تاريخي و ساختاري
659
پژوهشي در مضامين قرآني دعاي كميل
660
پژوهشي در مفهوم نماد درخت زندگي در پرده هاي قلمكار دوره قاجار (مطالعه موردي پرده قلمكار موجود در دانشكده هنر و معماري يزد)
661
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380 هجري شمسي
662
پژوهشي در منظومه هاي فارسي به عنوان شعر نمايشي از 1301تا1380هجري شمسي
663
پژوهشي در مورد تاتر لهستان ، تحليل بر نمايشنامه هاي اسلا و ميرمروژك
664
پژوهشي در مورد تكنولوژي، تحقيقات ، تشكيلات و قوانين صنعت آب و فاضلاب در كشور آلمان
665
پژوهشي در مورد دانشسراي هنرمشهد
666
پژوهشي در مورد موسيقي آذربايجاني
667
پژوهشي در مورد نقالي و قهوه خانه در ايران
668
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
669
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
670
پژوهشي در مورفوتكتونيك و مورفوكليماتيك جزيره اسلامي (شاهي )
671
پژوهشي در موسيقي جاز
672
پژوهشي در موسيقي كرمانشاه
673
پژوهشي در ميزان اثربخشي دو روش آموزش ژانرمحور و فرآيند محور در ارتقاء توانايي دانشجويان ايراني زبان انگليسي در مهارت كلي نوشتار، صحت دستوري و كاربرد واژگان
674
پژوهشي در نقاشي براي كودكان
675
پژوهشي در نقد نقاشي معاصر ايران
676
پژوهشي در نقش تصويري گاو در دوران كهن در ايران ،عملي :كنكاشي در خاطره قومي
677
پژوهشي در نقش مايه هاي حيواني دستبافته هاي عشايري و روستايي فارس و به كارگيري آنها در بافته هاي آويز
678
پژوهشي در نقش مايه هاي كاشي كاري مسجد سيد اصفهان وبازآفريني آن در تزيينات لباس
679
پژوهشي در نقوش تزئيني هنر دوره ساساني به منظور بازنمايي آنها در الگوهاي ترسيمي فرش ايراني
680
پژوهشي در نقوش خالكوبي اعراب خوزستان
681
پژوهشي در نقوش گياهي موجود در فرش ايران
682
پژوهشي در هنر بومي و نقش و نگارهاي كردي
683
پژوهشي در هنر صفحه آرائي
684
پژوهشي در هنرهاي دستي استان كردستان ﴿ با تاكيد بر گليم استان كردستان ﴾
685
پژوهشي درباب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با نكيه بر نكنيك هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روان شناسي زنان بر پايه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته ، جدايي نادر از سيمين
686
پژوهشي درباب معماري به عنوان بستري براي پرورش ذهن و روان
687
پژوهشي درباره "ما"، انواع "ما" و برابر نهاده هاي فارسي آن
688
پژوهشي درباره اتومبيل سواري در جهان ء ايران
689
پژوهشي درباره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
690
پژوهشي درباره بربط، ساز آرماني دوران اسلامي
691
پژوهشي درباره تصنيف در موسيقي سنتي ايران
692
پژوهشي درباره خشونت والدين بر فرزندان و پيامدهاي پرخاشگري و ديدگاه اسلام در نحوه رفتار با كودكان
693
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
694
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
695
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
696
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
697
پژوهشي درباره دو نماد "گيل گمش " و "درخت زندگي " در تمدنهاي بين النهرين و مفرغهاي لرستان
698
پژوهشي درباره دو نماد گيل گمش ودرخت زندگي در تمدنهاي بين النهرين ومفرغهاي لرستان
699
پژوهشي درباره رويكرد شرق شناسان درباره تاريخ كرد و كردستان
700
پژوهشي درباره صحنه ، لباس و ماسك تراژدي
701
پژوهشي درباره فاكتورهاي موثر در طراحي كابين تعميرگاه سيار خودرو
702
پژوهشي درباره كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي پوشاك در ايران عهد مغول
703
پژوهشي درباره كتابخانه
704
پژوهشي درباره كتابخانه
705
پژوهشي درباره كتابخانه
706
پژوهشي درباره مجموعه مسكوني فرمانيه
707
پژوهشي درباره مهريه در شهر اصفهان (در دهه 66-1376)
708
پژوهشي درباره ني با نگرشي بر كتاب : موسيقي الكبير فارابي
709
پژوهشي درباره وجوه فرهنگي «نام گذاري» اشخاص در قلمرو سلجوقيان روم
710
پژوهشي درباره ي اتومبيل سواري در جهان و ايران
711
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاتارسيس در گذر زمان
712
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاثارسيس در گذرزمان
713
پژوهشي درگليم هاي قشقايي و نقشمايه سازي براي گليم
714
پژوهشي درماخذ عربي حكايات ، امثال واشعار عربي كتاب لطائف الطوائف
715
پژوهشي درنقاشي معاصرايران
716
پژوهشي درنقش تصويري گاو در دوران كهن درايران
717
پژوهشي درنمايش سنتي عروسكي خراسان (سبزوار - نيشابور)
718
پژوهشي ر تمدن و نقش هاي پنهان جيرفت
719
پژوهشي زيبايي شناسانه پيرامون برخي تظاهرات بصري در شهر﴿نمونه مورد مطالعه:نشانه شناسي تصويري در پياده روها ي شهر تهران﴾
720
پژوهشي كاربردي در تجربيات آموزش نقاشي كودكان (يكسال و نيمه تا ده ساله)
721
پژوهشي موجز پيرامون زيبايي شناسي فيلم با نگاهي به دو اثر از هانري دكا
722
پژوهشي موجز در نشانه شناسي تئاتر
723
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
724
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
725
پژوهشي هنري و تاريخي در باره ساز " رباب " و پيوند آن با خانواده ويلون
726
پس از جدايي
727
پس بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد با استفاده از درخت هاي تصميم گيري و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي
728
پس پردازشگر پنج محوره نرم افزار Anvil5k
729
پس كشي كولني در سيم هاي كوانتومي موازي
730
پس كمانش صفحات كامپوزيتي
731
پس‌‌كمانش صفحات كامپوزيتي
732
پسا استعماري و سينما
733
پسا استعماري و سينما
734
پسا‌هيدروليز آنزيمي اليگومر‌هاي سلولزي و همي‌سلولزي با استفاده از آنزيم‌هاي تثبيت‌شده بر روي نانو‌ذرات مغناطيسي عاملدارشده
735
پساخاطره‌ي جنگ ايران و عراق در بين متولدين دهه‌ي 1365 تا 1375، با استفاده از خوشه‌ بندي فازي
736
پساساختارگرايي و هنر معاصر : بررسي ارتباط نظريه هاي پساساختارگرايي با هنر معاصر﴿نقاشي و هنرهاي جديد﴾پس از جنگ دوم جهاني
737
پسامدرنيسم ومولتي مديا
738
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
739
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
740
پست بانك
741
پست مدرنيسم ، برداشت ايراني ( به لفظ ايراني )
742
پست مدرنيسم در عكاسي
743
پست مدرنيسم و جستارهايي نو در طراحي حروف
744
پست مدرنيسم و مد طراحي لباس با استفاده از ديوار نوشته هاي تبليغاتي
745
پست مقسم خازني
746
پست مينيماليسم
747
پست و محيط زيست
748
پست وتلگراف مركزي شيراز
749
پسته﴿توليدتا صادرات﴾
750
پسر است يا دختر؟ (تشخيص جنس جنين قبل از زايمان)
751
پسماند انسان معاصر
752
پسماندهاي صنعتي و تصفيه آنها
753
پسنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي -معدني اينميدازول 2 - تيون و 2 - (پيپيرازين - 1 - ايل ) اتان آمين و 2 - (2 - آمينو اتيل آمينو )اتانول باپلي اكسومتالات هاي داراي هنر و اتم واناديم و فسفر , Synthwesis and characterization of new compounds from organic-inorganic hybrids,lmidazole-2-)piperazin-1-yl(ethenamine ,and 2- )2-aminoethylamino(ethenol with polyoxometalates including vanadium and phosphorus hetero atom
754
پشت بام نگاري: باز تعريف مخاطب در مواجهه با هنر همگاني معاصر
755
پشتوانه هاي اخلاق در نهج البلاغه
756
پشتوانه¬هاي اخلاق در نهج البلاغه
757
پشتيباني از ارتباطات حساس به متن در محيطهاي سيّار موردي
758
پشتيباني از تحرك گره در شبكه هاي حسگر بي سيم زمان شيار بندي شده با پرش كانالي
759
پشتيباني خطوط تلفن همراه و gprs
760
پشتيباني كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم بر مبناي لايه CROSS
761
پكيتوگرام در مهدكودك
762
پكيج كامپيوتري مبدل حرارتي پوسته لوله
763
پكيج كامپيوتري مبدلهاي حرارتي صفحه مارپيچي
764
پل زنجيره اي
765
پل شرنيگ (آزمايشگاه فشار قوي)
766
پل كله و فرهنگ شرق
767
پل كلي در فاصله بين فيگوراتيو و انتزاع
768
پل گالري طبيعت اهواز و جداره سازي آن
769
پلاريتونهاي سطحي در محيطهاي غيرخطي
770
پلاستيسيته و خستگي در چرخدنده
771
پلاستيك
772
پلاستيك
773
پلاستيك قابل بازيافت﴿پليمر وپيلن﴾
774
پلاستيك ها
775
پلاستيك ها ﴿تمرين پژوهش﴾
776
پلاسما
777
پلانبندي در مينياتور ايران
778
پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و روايات
779
پلوراليسم سياسي از منظر رالز
780
پلوراليسم و ليبراليسم از نظر آيزايا برلين
781
پلي آنيلين قابل ذوب و محلول در حلالهاي غير قطبي:سنتز,شناسايي و بررسي خواص
782
پلي اتيلن دي اكسي تيوفن ،پليمري ذاتا" رسانا
783
پلي اتيلن گليكول اصلاح شده با سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست پليمري اسيدي جامد براي سنتز مشتقات پيرول ها توسط تراكم پال - كنور
784
پلي استرهاي غير اشباعي تقويت شده بوسيله الياف شيشه اي و پركننده هاي ميكا و الياف چتائي
785
پلي اكسو متالات كگين حاوي فلز روي مستقر شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده بوسيله آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها
786
پلي اورتان ها
787
پلي بين مدلهاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته به منظور تحليل كامپوزيتهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
788
پلي فوني ﴿چند صدايي﴾در گزيده اشعار سايمون آرميتاج:مطالعه ي رابطه گوناگوني سبك و صدا بر اساس نظريات باختين
789
پلي كلينيك تخصصي آناهيد
790
پلي كيلينك تخصصي چشم
791
پلي گروه هاي نرم
792
پلي لاكتيك اسيد ها وكاربرد آن در بسته بندي مواد غذايي
793
پلي لاكتيك اسيد و آليا‍‍ژهاي آن
794
پلي لاكتيك گليكوليك اسيد (PLGA)
795
پلي مورفيسم DNA و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Fusarium oxysporum
796
پلي مورفيسم ژن گيرنده اينتر لوكين 7دربيماران مالتيپل اسكلروزيس جنوب غرب ايران
797
پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم شاخص خارجي با استفاده از نشانگر RAPD
798
پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و آناليز جهش ژن هاي BMP6 و BMPR2 جمعيت زنان ايراني بارور و نابارور
799
پلي يورتان الاستومرهاي مقاوم حرارتي مكانيكي (اثر پارامترهاي ساختاري و پر كننده هاي معدني )
800
پليس محلي وپيشگيري از جرم از بعد وضعي و اجتماعي
801
پليس و امنيت اجتماعي در تهران در دوره پهلوي اول
802
پليسه گيري و لبه گيري قطعات غيرمغناطيسي به روش صيقل مغناطيسي بدون تاثير گذاري بر هندسه اصلي قطعه
803
پليمر P.V.C
804
پليمر ازيسيون
805
پليمر شدن در حالت محلول تركيب 4-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ يورازول با دي اسيد كلرايدهاي آلفاتيك و تريمر شدن ايزوسيانات هاي مختلف توسط پتاسيم سولفات تحت شرايط بدون حلال
806
پليمر شدن درجا آنيلين در حضور پلي وينيل الكل، تهيه نانو كامپوزيت مربوطه با گرافن اكسيد و بررسي خواص مكانيكي، دمايي و رسانايي آن
807
پليمر شدن رشد - مرحله اي مونومر آروماتيك فعال نوري جديد، حاوي قطعات حجيم آنتراسني وS- والين، با دي ال ها و دي آمين ها ي آروماتيك تحت شرايط حلال سبز
808
پليمر شدن رشد مرحله اي فنيل پورازول و دي اسيدهاي فعال نوري جديدبا دي ايزوسيانات ودي آمين ها با استفاده از تابش ريز موج و حرارت دهي متداول در حلالهاي سبز
809
پليمر شدن﴿4،4،-هگزافلوئوروايز و پروپليدن دي فتالوئيل ﴾ بيس -L ايزو لوسين و -N ، ،N - ( پيرو مليتوئيل ايميدو ﴾ - بيس -L - متيو نين بادي ال ها و دي آمين هاي آروماتيك در حلالهاي متداول و مايعات يوني
810
پليمر هاي نانولوله مسلح كربني
811
پليمر هاي هوشمند و كاربرد آن ها در تهيه غشاء هاي قابل كنترل
812
پليمر و كامپوزيت هاي پليمري
813
پليمر وينيل الكل
814
پليمرها، ماكروسيكل ها و پيتيدهاي حلقوي جديد حاوي فنيلن دي آمين و آمينواسيدها: تهيه مشتقات جديد، ارائه روش هاي جديد و مؤثر تهيه و كاربرد آنها در پايدار سازي نانو ذرات و نانو ساختار
815
پليمرهاي به كار برده شده در مهندسي بافت مثانه و مجاري ادراري
816
پليمرهاي پاسخ دهنده به تغييرات دما و كاربردهاي آنها در مهندسي پزشكي
817
پليمرهاي حافظه دار براي ساخت منسوجات هوشمند
818
پليمرهاي رسانا
819
پليمرهاي رسانا و بررسي مكانيزم افزايش رسانايي
820
پليمرهاي رسانا(پلي آنيلين,پلي پيرول,كوپليمر آنيلين-پيرول)
821
پليمرهاي رساناي كريستال مايع
822
پليمرهاي زيست سازگار و زيست سازگاري پليمرها، پلي لاكتيك اسيد
823
پليمرهاي فوق جاذب و كاربرد هاي آنها
824
پليمرهاي كوئورديناسيون جيوه (II ) با اندازه نانو،سنتز شناسايي و مطالعات طيفي، حرارتي و ساختارهاي آنها
825
پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب(II) در اندازه نانو ، سنتز ، شناسايي و مطالعات طيفي ، حرارتي و ساختاري آنها
826
پليمريزاسيون آنزيمي كاپرولاكتون
827
پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بر پايه تركيبات دي ايميني نيكل
828
پليمريزاسيون اتيلن با كاتاليزر زيگلر- ناتا در شرايط فرآيندي واحد و بررسي تاثير دو پارامتر فشار هيدروژن و غلظت كومونومر بر فعاليت پليمريزاسيون و خصوصيات محصول آن
829
پليمريزاسيون اتيلن توسط كاتاليست متالوسين بيس ﴿ ترشيوبوتيل سيكلوپنتادي انيل﴾ زير كونيوم دي كلرايد بر پايه سيليكا
830
پليمريزاسيون اتيلن كاتاليز شده با سيستم كمپلكس‌هاي ايمين بر پايه‌ي زيركونيوم
831
پليمريزاسيون اتيلن مافوق سنگين توسط كاتاليست ها با فلز فعال نيكل و بررسي اثر ساختار و شرايط واكنش بر روي محصول نهايي
832
پليمريزاسيون امولسيوني
833
پليمريزاسيون امولسيوني استايرن و شناسايي محصول حاصل
834
پليمريزاسيون امولسيوني با تكيه بر واحد RBS پتروشيمي بندر امام خميني
835
پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اكريليك و استايرن در حضور و در غياب نانو ذرات مونت موريلوينت ﴿MMT,O-MMT﴾ جهت استفاده در صنايع رنگ پايه آبي
836
پليمريزاسيون انتقال افزايش- جدايشي برگشت پذيراستايرن در حضور نانو پر كننده متخلخل
837
پليمريزاسيون به روش RTCP بر مبناي گرافن
838
پليمريزاسيون تعليقي
839
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن به همراه هالويزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر- ناتا
840
پليمريزاسيون درجاي نانوكامپوزيت پلي‌اتيلن به همراه هالوزيت اصلاح شده با استفاده از كاتاليزور زيگلر-ناتا
841
پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست كروي نسل چهارم زيگلر - ناتا و بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي كاتاليست بر عملكرد پليمر
842
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته / لاكتيك اسيد
843
پليمريزاسيون دي لاكتايد در حضور نشاسته به منظور تهيه گرفت كوپليمر نشاسته/لاكتيك اسيد
844
پليمريزاسيون راديكالي زنده منومرهاي وينيلي با استفاده از اينيفرترهاي ردوكسي
845
پليمريزاسيون راديوشيميائي منومرهاي وينيلي و بكارگيري آن در تهيه كامپوزيت هاي چوب - پليمر
846
پليمريزاسيون زرين دنداني با طول موج هاي مختلف ليزر آرگون
847
پليمريزاسيون متااكريلونيتريل و اكريليك اسيد و الكتروريسي آن
848
پليمريزاسيون نانوذرات پلي اكريلونيتريل و كوپليمرهاي آن به روش امولسيوني/پراكنشي و شناسايي ساختاري آن
849
پليمريزاسيون نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتان-كيتوسان
850
پليمريزاسيون هيبريد رزين اكريليك/آلكيد آب پايه
851
پمپ آب خورشيدي جذب حداكثر توان توسط رابط MPPT از ماژولهاي فتو و لتائيك جهت تغذيه موتور جريان مستقيم
852
پمپ بادي و PUMP CWIND و بررسي و كاربرد آن در مناطق مختلف كشور ايران
853
پمپ پيستوني دوار
854
پمپ حرارتي زمين گرمايي
855
پمپ حرارتي زمين گرمايي
856
پمپ در هيدروليك صنعتي
857
پمپ دنده هيدروليكي
858
پمپ سانتريفوژ چند طبقه
859
پمپ گريز از مركزي با دبي متغير
860
پمپ هاي سانتر يفيوژ و پمپاژ
861
پمپ هاي سانتريفوژ
862
پمپ هاي سانتريفيوژ
863
پمپ هاي هيدروليك
864
پمپ و كاربرد آن در صنايع دريايي
865
پمپاژ خورشيدي
866
پمپاژ خورشيدي با استفاده از DISH-STiRLlNG SySTEM
867
پمپاژ كوانتومي به وسيله پتانسيلهاي نوساني در نانو ساختارهاي يك و دو بعدي
868
پمپهاي سانتريفوژ
869
پنام آنتي بيوتيكها سنتزيك حدواسط: -Nبنزيل -2- [1-(بنزيل اكسي كربونيل ) پروپيليدين ] -4- متوكسي كربونيل -1 و 3 تيازوليدين ، بررسي سينتيكي واكنش MOS***4**-2با آريل آزيد و -nبوتيل كلرايد
870
پناهندگي شاهزادگان دولت هاي همسايه به دربار صفوي
871
پنبه ايران
872
پنبه ايران ، علل كاهش آن بعد از انقلاب
873
پنج داستان براي بازي توسط بچه ها
874
پنج قطعه براي اركستر
875
پنجره اي به تخيل شرقي
876
پنجره اي به تخيل شرقي
877
پنجره اي به دنياي مجازي
878
پنجره به مثابه نظرگاه در نگارگري ايراني ﴿دوره تيموري و صفوي﴾
879
پنجره فروشگاه c#.net
880
پنجره متغير
881
﴿پنجره هاي روبرو﴾
882
پند گفته هاي شعراي بزرگ ايران به شاهان و حاكمان ( از ابتداي شعر فارسي تا پايان قرن هشتم هجري )
883
پنداشت ژئوپلتيك شيعه وچالش هاي فراروي انقلاب اسلامي درابعاد منطقه اي وبين المللي
884
پنل خورشيدي هوشمند
885
پنل هاي ساندويچي تحت ضربه هاي كم سرعت
886
پنهان سازي اطلاعات
887
پنهان سازي اطلاعات بر اساس كدهاي گرافي
888
پنهان سازي اطلاعات بر پايه ي كدهاي BCH
889
پنهان سازي اطلاعات در تصوير ﴿Stegonagraphy )
890
پنهان سازي اطلاعات درحوزه جاسازي بااستفاده از فرمت فشرده سازي صوتيWMAبه روش LSB مبتني برسيستم شنوايي انسان
891
پنهان سازي اطلاعات و امنيت تصاوير به كمك الگوريتم هاي يادگيري ماشين
892
پنهان سازي تصويردريك تصويربهروشبيتهايكم ارزش وتوزيع تصادفي اطلاعات پنهان شونده درتصوير پنهان كننده
893
پنهان سازي داده در تصوير
894
پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدودسازي داده ها
895
پنهان شكني LSBM مبتني بر هزينه تغيير جاسازي در تصاوير
896
پنهان شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات فركانسي
897
پنهان شكني كمي روش جايگزيني بيت كم ارزش مبتني بر تحليل هيستوگرام
898
پنهان شكني كور در تصاوير JPEG خاكستري
899
پنهان شناسي روش هاي تطبيقي در حوزه مكان Stegology of Adaptive Methods in Spatial Domain
900
پنهان نگاري پر ظرفيت وفقي با كاهش تغييرات هيستوگرام
901
پنهان نگاري تصاوير با استفاده از مفاهيم و ويژگي هاي هندسي
902
پنهان نگاري تصوير در حوزه موجك با استفاده از بلوك بندي شبه تصادفي
903
پنهان نگاري در JPEG مبتني بر جستجوي الگو
904
پنهان نگاري در تصوير با استفاده از تبديلات جديد مالتي رزولوشن
905
‎‍‏پنهان نگاري در تصوير ديجيتال با استفاده از كد سوراخ شده
906
پنهان نگاري درتصاوير براساس پيچيدگي محلي
907
پنهان نگاري درتصاويربراساس همبستگي پيكسل هابايكديگرويافتن الگوي جاسازي داده هابراساس آشتانه هاي همبستگي
908
پنهان‌نگاري روي پروتكل‌هاي اينترنتي
909
پنهان‌نگاري و پنهان‌شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از روشهاي آماري
910
پنهان‏نگاري بلادرنگ و قابل اتكا در تلفن اينترنتي
911
پنوماتوزكيتيك روده
912
پنوماتيك
913
پنوماتيك وكاربرد آن در صنعت
914
پنوموكونيوز
915
پنوموكونيوز
916
پهلوانان پسركش:بررسي تطبيقي پسركشي در ادبيات سلتي و ايراني
917
پهنه ‌بندي خطر زمين ‌لغزش به كمك روش‌هاي آماري، احتمالاتي و سنجش از دور به‌ منظور پايدار‌سازي (مطالعه موردي: منطقه دوآب صمصامي استان چهارمحال و بختياري )
918
پهنه بندي آبخوان به كمك GIS مطالعه مورد دشت غرب تهران
919
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت آبيك به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
920
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت تاكستان به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
921
پهنه بندي آكروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجان غربي به روش AHF در محيط GIS
922
پهنه بندي آلودگي هواي شهر اصفهان
923
پهنه بندي آماري نواحي بارشي ايران
924
پهنه بندي اراضي كشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره سنتينل-2 بر اساس مرزهاي سياسي و هيدرولوژيك (مطالعه موردي محدوده مركزي حوضه آبخيز گاوخوني)
925
پهنه بندي اراضي مناسب زراعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش Index Overlay نمونه موردي منطقه ارزوئيه
926
پهنه بندي اقاليم رويشي ايران با روش هاي آماري چند متغيره
927
پهنه بندي اقليم بارشي در استان فارس
928
پهنه بندي اقليم رويشي گونه گبر در استان هرمزگان
929
پهنه بندي اقليم زراعي استان فارس
930
پهنه بندي اقليم كشاورزي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
931
پهنه بندي اقليم كشاورزي پسته در استان كرمان
932
پهنه بندي اقليم كشاورزي كشت زعفران : شمال استان خراسان رضوي
933
پهنه بندي اقليمي آسيب پذيري شبكه راههاي اصلي استان آذربايجان غربي
934
پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
935
پهنه بندي اقليمي استان تهران با روش هاي آماري چند متغيره
936
پهنه بندي اقليمي استان فارس با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
937
پهنه بندي اقليمي استان كرمان
938
پهنه بندي اقليمي استان يزد با روشهاي آماري چند متغيره و GIS
939
پهنه بندي اقليمي رويشگاه هاي گونه گيشدر در استان هرمزگان
940
پهنه بندي اكوتوريسم حوضه سد چراغ ويس سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شاخص‌هاي اقليمي
941
پهنه بندي انواع مخاطرات طبيعي استان مازندران و همبستگي آن با انتشار بيماري هاي ناقل زاد و مشترك بين حيوان و انسان
942
پهنه بندي ايران از نقطه نظر عوامل موثر آب و هوايي بر روسازي راه
943
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي برفي
944
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي مهالود
945
پهنه بندي برخي اشكال پتاسيم در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
946
پهنه بندي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و تغذيه اي خاك هاي منطقه انار رفسنجان
947
پهنه بندي پايداري ساختماني خاك هاي سطحي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فيزيكي شيميايي خاك، اقليم و مواد مادري در استان اصفهان
948
پهنه بندي پتاسيم كل و قابل جذب در خاك هاي سطحي بخشي از اراضي شهرستان فريدن
949
پهنه بندي پتانسيل آتش سوزي در عرصه هاي مرتعي و جنگلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و شاخص خشكي گچ - بايرام ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
950
پهنه بندي پتانسيل تخريب روستاهاي در معرض خطر زلزله و مكانيابي مناسب روستايي با استفاده از GIS
951
پهنه بندي پتانسيل خطر ناشي از سيل در محيطGIS
952
پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبريز كنجانچم
953
پهنه بندي پراكنش آلاينده هاي هوا و ارزيابي اثرات زيست محيطي واحدهاي صنعتي
954
پهنه بندي پراكنش ذرات معلق و اكسيدهاي نيتروژن ناشي از صنايع بزرگ آلاينده هواي اصفهان
955
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ايستگاه هاي منتخب استان فارس
956
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ) ETo ( دراستان كرمانشاه
957
پهنه بندي تحول چشمه هاي كارستي استان كرمانشاه
958
پهنه بندي تحول كارست در استان كرمانشاه
959
پهنه بندي تخريب اراضي بر پايه داده هاي ماهواره اي و ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از آن در استان فارس
960
پهنه بندي تراكم نسبي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره ﴿ مطالعه موردي - دشت سيستان ﴾
961
پهنه بندي تناسب اراضي جهت احداث نيروگاه خورشيدي
962
پهنه بندي توان توليد سيل حوضه آبخيز رازآور
963
پهنه بندي حساسيت به فرسايش بادي (مطالعه موردي:حوضه آبريز دستگرد بيرجند)
964
پهنه بندي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين در منطقه همدان
965
پهنه بندي خرد اقليمي شهر اصفهان تحت تاثيرپوشش سطح و كاربري براي مديريت آب فضاي سبز
966
پهنه بندي خشكسالي با استفاده از منابع اطلاعاتي شبكه بندي شده (مطالعه موردي: استان خوزستان)
967
پهنه بندي خشكسالي درايران با استفاده ازشاخص متغيرهاي تاثير گذار بارشي (CPEI)
968
پهنه بندي خصوصيات فيزيكي و شيميايي منابع آب و خاك با استفاده از روش هاي زمين آمار
969
پهنه بندي خطر آتش در گون زارها با استفاده از داده هاي ماهواره ي سنجنده +ETM ﴿مطالعه موردي: مراتع ملاير﴾
970
پهنه بندي خطر آتش سوزي در مناطق جنگلي استان كرمانشاه با استفاده از مدلهاي تجربي و منطق فازي
971
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 2 مسير آزاد¬راه تهران- چالوس با استفاده از دور¬سنجي و GIS
972
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 4 مسير آزادراه تهران-چالوس با استفاده از دورسنجي و GIS
973
پهنه بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني مطالعه موردي شهرستان سمنان
974
پهنه بندي خطر زمين لغزش آزاد راه خرم زال با استفاده از داده هاي سنجش از دور و اطلاعات جغرافيايي
975
پهنه بندي خطر زمين لغزش در مسير راه آهن خرم آباد- انديمشك با استفاده از داده هاي دورسنجي و GIS
976
پهنه بندي خطر زمين لغزش شهرستان اسلام آباد غرب به روش ANP و ارزيابي سكونتگاههاي در معرض خطر
977
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير تعريضي جاده هراز با استفاده از GIS
978
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير راه آهن درود خرم اباد با استفاده از جي اي اس
979
پهنه بندي خطر سيل در حوزه سرآب با استفاده از منطق فازي
980
پهنه بندي خطر سيلاب هاي ايران و تعيين نواحي داراي تغيير در الگوي سيلاب
981
پهنه بندي خطر گسلش در گستره استان تهران با استفاده از تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي در سامانه اطلاعات جغرافيايي جي آي اس
982
پهنه بندي خطر لغزش دامنه ها در محدوده قطعه اول پاتاوه واقع در جاده شهرضا - بهبهان
983
پهنه بندي خطرات زمين لرزه باGIS و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كردستان
984
پهنه بندي خطرات زمين لرزه و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كرمانشاه با GIS
985
پهنه بندي خطرزمين لغزش درمنطقه پشتكوه شهرستان فريدون شهر
986
پهنه بندي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي پسته در منطقه ي هرمز آباد رفسنجان
987
پهنه بندي زمين لغزشهاي منطقه اسلام آبادغرب
988
پهنه بندي زيست اقليم ساختماني استان خوزستان
989
پهنه بندي زيست اقليم معماري بومي و بهينه يابي سوخت وانرژي در استان اصفهان
990
پهنه بندي ژئو مكانيكي ديواره غربي معدن سرچشمه
991
پهنه بندي سيل در بخشي از رودخانه پلاسجان با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و HEC-RAS
992
پهنه بندي شاخص فرسايش پذيري معادله جهاني تلفات خاك در رخساره هاي ژئومورفولوژي دشت يزد - اردكان﴿ مقطع طولي خضرآباد - اله آباد ﴾
993
پهنه بندي شدت يخبندان در استان يزد
994
پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي ﴿مطالعه موردي: استان خوزستان﴾
995
پهنه بندي طوفان‌هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي
996
پهنه بندي طول فصل رشد و واحدهاي گرمايي گياهان بر مبناي ويژگي هاي دمايي در ايران
997
پهنه بندي قابليت انفجار معدن مس ميدوك
998
پهنه بندي كشت گونه هاي گياهي بومي جهت توسعه فضاي سبز پايدار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: شهر شيراز(
999
پهنه بندي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني با تاكيد بر سازندهاي كارستي (مطالعه موردي : دشت امامزاده جعفر گچساران)
1000
پهنه بندي كيفي آب رودخانه ها با استفاده از روش تركيبي فاز ﴿Fuzzy﴾ و تحليل مولفه هاي اصلي ﴿PCA﴾، مطالعه موردي : رودخانه زاينده رود
بازگشت