<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پردازش تصوير كروموزموم ها به منظور تشخيص اتوماتيك ناهنجاريهاي ژنتيكي
2
پردازش تصوير مغزه‌هاي حفاري و مدل سازي زمين آماري زمين‌ شناسي معدن آنومالي 6 سنگ آهن مركزي ايران (مطالعه موردي: معدن ناريگان)
3
پردازش تصوير و فشرده سازي داده با استفاده از تجزيه مقادير تكين
4
پردازش تصوير و كاربرد آن در تشخيص پلاك خودور
5
پردازش تصوير و كاربردهاي آن
6
پردازش تصوير يك صفحه كليد نوري مجازي
7
پردازش تصوير-تشخيص لبه در تصاوير
8
پردازش تصويري با محوريت تشخيص پلاك خودرو
9
پردازش تفسير سيگنال ECGتوسط كامپيوتر
10
پردازش تنك برهمنهي پالس ها
11
پردازش توزيع‌شده‌ گراف‌هاي بزرگ مقياس
12
پردازش جملات پرسشي انگليسي مبتني بر فاعل و مفعول توسط فراگيران فارسي زبان
13
پردازش حسگرهاي حركتي براي تشخيص نحوه‌ي حركت خودرو
14
پردازش داده ها و مطالعات كاني سازي طلا و مس در منطقه شاهين دژ آذربايجان غربي
15
پردازش داده هاي تركيبي ليتوژئوشيميايي ناحيه ي كوه پنج استان كرمان
16
پردازش داده و تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي دو پايه ﴿BSAR﴾
17
پردازش داده‌هاي شبكه تلفن همراه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافيك
18
پردازش ديجيتال صداي قلب به منظور آشكار سازي بيماري انسداد شريان هاي كرونري
19
پردازش رويدادهاي پيچيده
20
پردازش زبان طبيعي
21
پردازش زبان طبيعي nlp
22
پردازش زبان طبيعي ﴿NLP )
23
پردازش زبان هاي طبيعي و الگوريتم تكاملي
24
پردازش ساختارهاي مبهم گروه اضافي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
25
پردازش سيگنال آرايه‌اي بر مبناي مدل GARCH
26
پردازش سيگنال پتانسيلهاي ميداني مغز براي بهبود رمزگشايي در BCI
27
پردازش سيگنال در زاويه سنجي به روش اينترفرومتري
28
پردازش سيگنال رادار روزنه تركيبي با استفاده از مدولاسيون فركانسي غيرخطي و جبران سازي خطاي فاز
29
پردازش سيگنال هاي الكتروآنسفالوگرام به منظور تشخيص حملات صرعي
30
پردازش سيگنال هاي راداري و شبيه سازي آنها
31
پردازش سيگنال هاي صوت به منظور شناسايي افراد با استفاده از تبديل موجك
32
پردازش سيگنال هاي مغزي در شناسايي اشياء با استفاده از روش تزويج بين باندهاي فركانسي
33
پردازش سيگنال هاي مغزي(EEG) براي استخراج جهت ها
34
پردازش سيگنال و بهبود تصاوير بدست آمده از سيستم توموگرافي نوري همدوس براي كاربرد هاي امنيتي
35
پردازش سيگنال و داده راداري با استفاده از الگوريتم‌هاي حسگري فشرده
36
پردازش سيگنال و كد گذاري در سيستم GSM
37
پردازش سيگنالهاي PWMبر اساس محاسبات غير همزمان در اينورترهاي چند سطحي
38
پردازش سيگنالهاي آرايه غير ايستان با پهناي باند وسيع در حوزه مشترك زمان - فركانس
39
پردازش سيگنالهاي آكوستيك ايميشن بدست آمده از يك قطعه كامپوزيتي بوسيله Wavelet
40
پردازش سيگنالهاي مستخرج از قلم هاي نوشتاري لمسي جهت تحليل دست نوشته هاي فارسي
41
پردازش صدا
42
پردازش صدا و تصوير
43
پردازش صوت
44
پردازش صوت به كمك FPGA
45
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار LabVIEW [لب ويو]
46
پردازش صوت و تعيين تاثير پژواك هاي مختلف در محيط با استفاده از نرم افزار Matlab [مطلب]
47
پردازش طبقه بندي سيگنال الكترو هايوگرا م سر و گردن جهت كنترل صندلي چرخدار موتوري
48
پردازش غير خطي سيگنال EEG در حالت «توجه» به منظور پيدا كردن شاخص مناسب براي بيوفيدبك
49
پردازش غيرمتمركز رويدادهاي پيچيده با استفاده از تجزيه و بخش‌بندي قواعد
50
پردازش فركانسي تصاوير ام آرآي در مرحله ي بازسازي به منظور تسريع در آناليزها
51
پردازش فرم هاي دست نويس با استفاده از شبكه عصبي
52
پردازش فرمهاي دست نويس فارسي با حروف گسسته و بااستفاده از تبديل موجك گسسته
53
پردازش فضا - زمان سيگنال هاي موبايل
54
پردازش كامپيوتري ماموگرام ديجيتال
55
پردازش متن از طريق پردازش تصوير
56
پردازش معنايي جملات و اجراي دستورات صادر شده به زبان فارسي
57
پردازش مكالمه در سيستم NEAX16ECALLPROCESSING NEAX16E
58
پردازش مكالمه در سيستم سوئيچينگ EWSD
59
پردازش موازي
60
پردازش موازي
61
پردازش موازي ،محاسبات موازي و برنامه نويسي
62
پردازش موازي شبيه سازي عددي جريان متلاطم روي دسته لوله ها با استفاده از روش LES
63
پردازش نرم افزار كوپلينگ سازه ها بر اساس توابع پاسخ فركانسي
64
پردازش و آناليز تصاوير fMRI براي استخراج ارتباطات علي در حين تنظيم پاسخ احساسي به تصوير
65
پردازش و انتقال اطلاعات كوانتومي به وسيله زنجيره هاي اسپيني متشكل از اسپين هاي حبس شده در نقاط كوانتومي
66
پردازش و پايدارسازي تصوير دوبعدي قلب تپنده و جبران سازي حركت محلّي بازوي ربات نسبت به قلب در بخيه زني قلب تپنده
67
پردازش و تفسير نتايج رفتارسنجي درتونل - مطالعه لوردي تونل تالون (آزاد راه تهران شمال )
68
پردازش و دسته بندي الگوهاي ديناميك فشار كف پا به منظور تحليل خودكار اختلالات حركتي حاصل از بيماري ام اس
69
پردازش و فشرده سازي تصاوير با استفاده از تبديلات موجك , Processing and compression image using transforms wavelet
70
پردازش و نمايش اطلاعات اخذ شده در سيستم نوين كنترل رآكتور
71
پردازش واژگان مركب انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
72
پردازش وفقي پرسمان هاي فدرال روي داده هاي پيوندي از طريق مسيريابي تاپل ها
73
پردازش وفقي سيگنال صحبت با استفاده از روش ردگيري زير فضا
74
پردازش وفقي فضا-زمان بر پايه آنتن هوشمندESPR در سيستم هاي مبتني برCDMA
75
پردازش وفقي فضا-زمان در حوزه داده سيستم براي رادار هوا پايه
76
پردازش وندهاي اشتقاقي زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
77
پردازشگرهاي سيگنال ديجيتال و كاربردهاي مخابراتي آنها ...
78
پردازنده خط لوله اي بر مبناي رياضيات مورفولوژي
79
پردازنده نوري و پردازش نوري
80
پردازنده همه منظوره رادار ديده باني بر اساس ريزپردازنده TMS023C52
81
پرده برداري از نفاق در سازمان با استفاده از پديدارنگاري
82
پرده عريض
83
پرده هاي تزئيني
84
پرده هاي سوگواري در دوره قاجار
85
پرديس آب
86
پرديس آموزشي فرهنگي چيذر
87
پرديس بين المللي هنرهاي بصري ايران ﴿بارويكرد پايداري اجتماعي و فرهنگي ، بازشناسي هويت اجتماعي﴾
88
پرديس پيشه هاي هنري﴿مركز احياي اصناف هنري اصفهان﴾
89
پرديس تئاتر و هنرهاي نمايشي تهران با رويكرد پايداري اجتماعي
90
پرديس تحقيقاتي فناوري هاي پايدار معماري در تهران، با رويكرد بررسي ميزان اثربخشي فرم پوسته، دركارايي انرژي ساختمان‌هاي پژوهشي
91
پرديس جنوب
92
پرديس خيال ﴿ گذري بر شعر معماري ﴾
93
پرديس سپيد﴿مركز جامع اقامت درماني - پرورشي كودك﴾
94
پرديس سينمايي
95
پرديس سينمايي قابوس
96
پرديس سينمايي كودك
97
پرديس سينمايي منطقه 22
98
پرديس فرهنگ گرگان
99
پرديس فرهنگي حافظ (با رويكرد زمينه گرايي)
100
پرديس فرهنگي سينمايي وتجاري بوستان پليس
101
پرديس فرهنگي معماري ايران
102
پرديس فن آوريهاي پايداري هندسه اسلامي با رويكرد پارامتريك
103
پرديس فناوري هاي زيست محيطي تبريز با رويكرد كارائي انرژي
104
پرديس كتاب- شمال شرق تهران
105
پرديس كودكان (بيمارستان كودكان)
106
پرديس معماري ايران
107
پرديس معماري ايران
108
پرديس معماري پايدار با رويكرد استفاده از مصالح بازيافتي و پايدار
109
پرديس معماري علم و صنعت
110
پرديس معماري علم و صنعت
111
پرديس نمايش
112
پرديس هنر هاي تجسمي
113
پرديس ورزشي– فرهنگي خليج فارس با تأكيد بر خودكفايي انرژي
114
پرزينگي نخ هاي چرخانه اي و بررسي اثرات بعضي از پارامترهاي اين سيستم ﴿ با كمك شبكه عصبي﴾
115
پرژه برنامه نويسي
116
پرژه برنامه نويسي ويژال بيسيك بازي دبلنا
117
پرس 100 تن مكانيكي
118
پرس خاك اره
119
پرس ضربه اي با ظرفيت 40 تن
120
پرس هيدروليك
121
پرس هيدروليك كشش عميق 250 تن
122
پرس هيدروليك كشش عميق ﴿250تن﴾
123
پرس وجوهاي فازي بر روي پايگاه داده هاي رابطه اي
124
پرسازي نانوتيوبهاي كربني با نانوكلاسترهاي فلزي و شبيه سازي رفتار نانوكلاستر درون نانوتيوب
125
پرستش و بندگي در تفسير كشف الاسرار
126
پرسش هاي هدايتگر فارسي : بررسي موردي در زبانشناسي حقوقي
127
پرسش و پاسخ بصري
128
پرسش و پاسخ مبتني بر گراف دانش با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
129
پرسش‌پاسخ واقع‌نما براي اسامي خاص
130
پرسلن (سراميكهاي دنداني )
131
پرسهاي مكانيكي
132
پرسهاي هيدروليكي
133
پرسونا ﴿بررسي شخصيت اجتماعي افراد﴾
134
پرش هيدروليكي دايره‌اي روي سطوح شيب‌دار با شيب معكوس
135
پرش هيدروليكي در پايين دست شيب شكن قائم با تبديل همگرا و جريان زير بحراني در بالادست
136
پرعيار سازي سيليس معدن ميزوج قزوين
137
پرعيار سازي كانسار سنگي تيتانيوم قره آغاج اروميه بروش پيرومتالوژي (سرباره سازي)
138
پرعيارسازي آپاتيت كانسار قره¬آغاج اروميه به روش فلوتاسيون
139
پرعيارسازي آلونيت به روش فلوتاسيون
140
پرعيارسازي كانسنگ هماتيت معدن فيض آباد خراسان
141
پرفوراسيون روده باريك در اثر تروماي غير نافذ شكم
142
پرقره طراحي و ساخت رله استاتيك اضافه جريان
143
پركننده هاي غير دوده اي در آميزه هاي پليمري كربنات كلسيم
144
پرگرام كردن يك ميكرو بدون نياز به پرگرامر
145
پرليت
146
پرنده هاي دوره سلجوقي
147
پرنيان هفت رنگ (جستاريپيرامون عددهفت درهنروفرهنگ ) مقدمه :درآمديبرهفت ها، جلد1:هفت درزبان وادبيات فارسي ، جلد2:هفت دراديان ،مذاهب وفرق ، جلد3:هفت درقران كريم ، جلد4:هفت درتصوف وعرفان وهفت درهنر، جلد5:هفت درفرهنگ مردم ، جلد6:هفت دراساطير
148
پرنيان هفت رنگ : جستاري پيرامون عدد هفت در هنر و فرهنگ
149
پرواز بدون برخورد دو كوادروتور با توليد مسير براي عبوراز موانع
150
پرواز بر بام كوير
151
پرواز پرنده خيال﴿اجراي نقش برجسته سفالي با الهام از نقش مايه پرنده﴾
152
پرواز هماهنگ چند پرنده عمود پرواز در ماموريت حمل بار گروهي
153
پروبيوتيك ها در صنايع لبني
154
پروپاگاندا در حقوق بين الملل
155
پروتئين هاي ذخيره اي بذر انار و پروتئوميكس افتراقي در فرآيند جوانه زني و تنش غير زنده
156
پروتئين هاي شبه هيستون در پرو كاريوتها
157
پروتئين هاي شبه هيستون در پروكاريوتها
158
پروتز پارسيل متحرك پيشرفته (ترجمه )
159
پروتز ثابت
160
پروتكل
161
پروتكل X.57
162
پروتكل امنيتي
163
پروتكل انتخاب محل نشست با هدف كمينه كردن تاخير و حفظ حريم مكاني كاربران
164
پروتكل رديابي پيام MTP
165
پروتكل صوت روي اينترنت
166
پروتكل كنترل دسترسي چندكاناله به رسانه‌ با هدف افزايش بهره‌وري پهناي باند و عدالت در شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي
167
پروتكل لايه‌ي كنترل دسترسي به رسانه مبتني بر دسترسي تركيبي با تقسيم زماني و سنجش حاملي براي شبكه‌هاي اقتضايي خودرويي در توپولوژي خوشه‌بنيان
168
پروتكل مديريت تحرك براي تامين كيفيت سويس در شبكه هاي سيار موردي
169
پروتكل مسير يابي مكان - آگاه و تقاطع - محور براي شبكه هاي اقتضايي خودرويي شهري
170
پروتكل مسيريابي چند‌پخشي در حضور منبع متحرك براي شبكه‌هاي موبايل نرم‌افزار محور
171
پروتكل ها و استانداردهاي تجهيزات دسترسي بيسيم در شبكه هاي نسل آينده )NGN(
172
پروتكل هاي امنيتي
173
پروتكل هاي امنيتي اينترنتي با تاكيدي بر https
174
پروتكل هاي شبكه عمومي داده
175
پروتكل هاي كاربردي بي سيم )Wireless Application Protocol )WAP(
176
پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي ADHOC
177
پروتكل هاي مسيريابي
178
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
179
پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
180
پروتكل هاي مسيريابي درختي در شبكه هاي حسگر بيسيم
181
پروتكل هاي مسيريابي درشبكه هاي حسگر بيسيم
182
پروتكل هاي وي 5
183
پروتكلهاي eigrp و ospf
184
پروتكلهاي توزيع كليد دوسويه در رمزنگاري
185
پروتكلهاي مسيريابي درشبكه هاي سنسور (حسگر)
186
پرورش آزمايشگاهي سن سبز پسته Brachynema signatum روي جيره غذايي جايگزين با مطالعه‏ي اثرات زيركشنده‎ي آفت‌كش‌هاي فلونيكاميد و لامبداساي‌هالوترين بر پارامترهاي جدول زندگي باروري آن
187
پرورش پاروپاي آب شيرين Eucyclops serrulatus جيره هاي غذايي جلبكي و غير جلبكي و كاربرد آن در تغذيه نوزاد فرشته ماهي
188
پرورش تفكر خلاق در كودك با وساطت هنرهاي بصري ﴿نقاشي و عكس﴾ ﴿براساس برنامه فلسفه براي كودكان﴾
189
پرورش تفكر در كودكان دبستاني با استفاده مفاهيم اخلاقي ﴿منطقه 1 تهران﴾
190
پرورش تفكر طراحانه با استفاده از خود تنظيمي يادگيري در آموزش طراحي معماري پايه
191
پرورش جسم و روان كودك
192
پرورش جلبك Chlorococcum sp با استفاده از محيط كشت هاي آلي و معدني
193
پرورش ديني و اخلاقي دانش آموزان
194
پرورش روتيفر آب شيرين Euchlanis dilatata به عنوان غذاي زنده در صنعت آبزي پروري
195
پرورش شتر مرغ
196
پرورش شترمرغ
197
پرورش قارچ خوراكي دكمه اي
198
پرورش قارچ خوراكي صدفي
199
پرورش كرم خراط روي سه جيره غذايي نيمه مصنوعي و مقايسه ي اثرات جيره ها روي ويژگي هاي زيستي آفت
200
پرورش كودك از نظر اسلام
201
پرورش مسئوليت در اطفال
202
پرورش نو
203
پرورش نو
204
پرورش و رشد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda در غلظت هاي مختلف نيتروژن براي استفاده در آبزي پروري و تصفيه پساب
205
پروزع اصول انبار ذاري
206
پروزودي در زبان فارسي و استفاده از آن در تشخيص نوع گفتار و بازشناسي گفتار
207
پروژكتور هوشمند كلاس
208
پروژه آبرساني
209
پروژه آبياري هوشمند
210
پروژه اتوبوس سازي 302
211
پروژه احداث ايستگاه زير زميني 20/230 كيلو ولت ميدان امام خميني تهران
212
پروژه ارتقاء كيفيت جهت اخذ گريد A در شركت شادرو ماشين
213
پروژه ارزيابي كار وزمان (مطالعه موردي شركت صنعتي 701 بردنا )
214
پروژه ارسال اطلاعات صوتي بصورت رمز
215
پروژه استارت اتوماتيك
216
پروژه استحصال و فرآوري نيكل و كادميم از باطريهاي قليايي
217
پروژه اطلاعاتي هواشناسي ( استان گلستان )
218
پروژه افزايش استحكام شيشه به روش شيميايي تبادل يوني ﴿تغيير شيميايي﴾ شركت شيشه اپتيك ايران
219
پروژه الياف شيشه
220
پروژه انتخاب واحد دانشجو به زبان PHP و پايگاه داده MY SQL
221
پروژه بافندگي
222
پروژه بتن
223
پروژه بررسي انواع اتصال كوتاه در شبكه سراسري با استفاده از كامپيوتر
224
پروژه بررسي فرآيند سينترينگ پودرهاي فلزي
225
پروژه بررسي مراحل و چگونگي مخلوط كردن الياف ويسكوز و پلي استر
226
پروژه برنامه نويسي
227
پروژه بوتيله كرده رزين اوره ـ فرم آلدئيد
228
پروژه پايان نامه دوره كارشناسي
229
پروژه پاياني مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر ( نرم افزار )
230
پروژه پخش انرژي
231
پروژه پمپ سانتريفوژ جند طبقه
232
پروژه تاسيسات مبني بر طراحي سيستم برق رساني براي ساختمان 9 طبقه اداري و دفتر فروش دوم شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران واقع در شهرستان مشهد
233
پروژه تحقيقا تي ترم آخر شناخت گاوها﴿اصول سرمايه گذاري در بورس﴾
234
پروژه تحقيقاتي
235
پروژه تحقيقاتي سمينار
236
پروژه تحقيقاتي سمينار موضوع اراده وتصميم گيري
237
پروژه تحقيقاتي سمينار(بررسي رابطه روشهاي تدريس بر يادگيري)
238
پروژه تحقيقاتي طرح جامع مرتع و آبخيزداري: خاكشناسي و ارزيابي خاكها و اراضي منطقه همت آباد يزد
239
پروژه تحقيقاتي(سمينار)سيستم مالي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
240
پروژه تحقيقي طرح كارخانه ريسندگي الياف كوتاه
241
پروژه تحقيقي و آزمايشگاهي ساخت يك لينك فرستنده و گيرنده FM
242
پرو‍ژه تععين ضوابط مبلمان پاركي حاشيه زاينده رود﴿طراحي سهالمان پاركي﴾
243
پروژه جذب انرژي از سيستم هاي محافظ خطوط انتقال فشار قوي
244
پروژه جرثقيل
245
پروژه خط انتقال انرژي الكتريكي ؛ خط انتقال : تهران - فولاد مباركه
246
پروژه خط انتقال سيرجان - كرمان
247
پروژه درس اخلاق حرفه اي
248
پروژه درس اخلاق حرفه اي
249
پروژه درس اخلاق حرفه اي
250
پروژه درس اخلاق حرفه اي
251
پروژه درس اخلاق حرفه اي
252
پروژه ديرگدازهاي فورستريت
253
پروژه راهسازي
254
پروژه راهسازي
255
پروژه راهسازي
256
پروژه راهسازي
257
پروژه راهسازي
258
پروژه راهسازي
259
پروژه راهسازي
260
پروژه راهسازي
261
پروژه راهسازي
262
پروژه روشنايي داخلي ساختمانهاي عمومي و دولتي
263
پروژه ريسندگي نخ هاي ويسكوز (پلي نزيك و ويسكوز)
264
پروژه زمانسنجي وظرفيت سنجي فرآيندوماشين آلات شركت فرآورده هاي نسوزپارس
265
پروژه سازه هاي بتن آرمه
266
پرو‍‍‍ژه سازه هاي بتن آرمه
267
پروژه سازه هاي فولادي
268
پروژه سازه¬هاي بتن آرمه
269
پروژه سدهاي خاكي
270
پروژه طراحي
271
پروژه طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل دركنترل كيفيت
272
پروژه طراحي ايجاد صنايع: استن
273
پروژه طراحي خط انتقال انرژي دو گنبدان - ياسوج
274
پروژه طراحي خط انتقال انرژي نيروگاه رامين - ايستگاه شمال غرب
275
پروژه طراحي سانتريفوژ
276
پروژه طراحي مفهومي توربين بخار با ظرفيت 250HW
277
پروژه طراحي و ساخت چهار قالب مربوط به سه قطعه برشي - كششي
278
پروژه طراحي و ساخت شبيه سازي هواپيماي Cessna172
279
پروژه طراحي وب سايت
280
پروژه طرح مرمت و احياء مسجد دال و ذال تبريز
281
پروژه عملي پرگار اندازه گيري (2جلد)
282
پروژه عملي جداسازي تركيبات سرب از باريت به روش فلوتاسيون معكوس
283
پروژه عمليات صحرايي منطقه فشند - كردان
284
پروژه عمليات صحرايي منطقه وليان - كرج
285
پروژه فضاي ضرب داخلي
286
پروژه كامپيوتري انتقال حرارت در كوره در حالت غير دائم
287
پروژه كتابخانه
288
پروژه مالي توليدي شير
289
پروژه مالي شركت صنعت چوب شمال (كارخانه نئوپان)
290
پروژه مدلسازي رفتار الاستيك يك پوسته دوراني با كمك المانهاي محدود منحني الشكل
291
پروژه مركز روزانه بيمارستان توانبخشي شفا يحيائيان تهران
292
پروژه مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
293
پروژه مكانيزه كردن برق اصفهان (آموزش)
294
پروژه موزه مد
295
پروژه نقل و انتقال و مرمت آثار سنگين : مجموعه دوران اسلامي - موزه ملي ايران
296
پروژه نهايي كارشناسي رشته صنايع دستي "گره چيني و خاتم "
297
پروژه هاي صنعتي در ايران
298
پروژه واحدهاي مسكوني (توريستي ) پيش ساخته در آبگرم دماوند لاريجان
299
پروژه يك كارخانه تهيه پليمرهاي وينيل استات و وينيل الكل
300
پروژه‌هاي چندگانه(طرح) با محدوديت منابع و در نظر‌گرفتن اولويت پروژه‌ها
301
پروژه9كار با كارخانه﴿طراحي مجدد خدركن خانگي اصيل﴾
302
پروست سينماگر
303
پروسس توليد بطريهاي (PET) و طراحي مدار كنترل دستگاه تزريق پلاستيك توسط (PLC)
304
پروسه برشكاري روي فولادها در صنايع دريايي
305
پروسه طراحي هد پنج محور براي ماشين ابزار CNCZF2000
306
پروسه طراحي و بهينه سازي يك موتور تك شفت با مبدل حرارتي
307
پروسه طراحي وساخت مخازن تحت فشار ، CNG و حل عددي آن توسط ANSYS
308
پروسه فراين توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
309
پروسه فرايند توليد در صنايع مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
310
پروسه فرايند توليد ﴿مورد مطالعه شركت ساحل زاينده رود ﴾
311
پروسه كنترل كيفيت در صنايع مورد مطالعه ﴿ شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
312
پروسه كنترل كيفيت در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت سهاني فولاد مباركه اصفهان ﴾
313
پروسه مديريت استراتژيك در صنايع ﴿مورد مطالعه شركت جهاد نصر اصفهان﴾
314
پروسه نگهداري و تعميرات مورد مطالعه ﴿شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ﴾
315
پروسه هاي انتقال آب
316
پروسه هاي توليد پارازايلين ) ديروز، امروز و فردا ( شبيه سازي رآكتور تبديل كاتاليستي در واحد XP بندرامام
317
پروسيتي و فضاهاي Lp وزن دار
318
پروفايل زماني ميزان بيان ژن كانكسين هاي 36 و 45 در هيپوكمپ موش هاي صحرايي در اثناي تثبيت حافظه
319
پروفايلينگ كارايي وب‌ سرور در محيط مجازي‌سازي شده‌ مبتني بر ابرناظر Xen
320
پروكلوس و تدوين گونه اي «جامع الهيات» يوناني برمبناي فلسفه ي افلاطون
321
پروگرمرسري چيپهاي isd
322
پرونده الكترونيك تخصصي بيماران زنان و زايمان
323
پرونده سلامت شخصي
324
پرونده هسته اي ايران و تاثير آن بر جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل : بررسي موردي موقعيت فرانسه و آلمان
325
پري فلايتينگ و نقش آن در ارائه ي كار چاپي
326
پريتونيت چركي حاد و آبسه هاي شكم و بررسي بيماران پريتونيتي
327
پريكارديت فشارنده و بررسي موارد اثبات شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت از فروردين 1369 الي فروردين 1371
328
پريكدينگ و تخمين كور/ نيمه كور دركانالهاي فيدينگ MIMO
329
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كور در كانالهاي فيدينگ MIMO
330
پريكدينگ و تخمين كور/نيمه كوردر كانالهاي فيدينگ MIMO
331
پريودنتولوژي كليمن كارانزا
332
پزشك و اجتماع
333
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره پهلوي اول
334
پزشكان و پزشكي كرمانشاه در دوره ي پهلوي اول
335
پزشكي از راه دور
336
پزشكي از راه دور
337
پزشكي از راه دور در درمان سوختگي
338
پزشكي در دوره آل بويه
339
پزشكي در عصر ايلخانان مغول
340
پزشكي در عصر سلجوقيان
341
پزشكي قانوني شبكه ﴿Network forensics )
342
پزشكي هسته اي
343
پزشكي هسته اي (راديولوژي)
344
پزشكي هسته اي و بررسي دستگاه هاي تصوير برداري SPECT و PET
345
پزوهشكده معماري دانشگاه صنعتي جندي شاپور با رويكرد پويايي بافت محله كرناسيون
346
پزوهشي پيرامون جنودالله از منظر قرآن و روايات
347
پ‍‍‍‍‍زوهشي در پيرامون خراج در اسلام از ديدگاه فقهاي اماميه و تطبيق آن با قانون مدني
348
پزوهشي در هنرهاي سنتي استان كردستان ﴿با تاكيد بر صنايع دستي، هنرهاي تجسمي و تزئيني﴾
349
پژواك به روش ديجيتالي
350
پژوژه ي تغيير كاربري كارخانه دخانيات به استوديو معماري
351
پژوهش - بررسي سيستم دربازكن آپارتمان ، ع .ع . طراحي گوشي داخلي و پانل خارجي سيستم دربازكن
352
پژوهش (بيان رنگ در تصويرگري كودكان )
353
پژوهش ، تحقيق و طراحي بسته بندي پسته تا وزن يك كيلوگرم
354
پژوهش ، تحقيق و طراحي محفظه نگهدارنده قرص به صورت همراه براي افراد سالمند
355
پژوهش ، طراحي و ساخت استندتبليغاتي لوازم صوتي و تصويري (DVD)
356
پژوهش ، طراحي و ساخت پمپ آب براساس مكانيزم استفاده از وزن بدن براي بهره گيري در مناطق روستايي (تبديل طرح نيمه صنعتي به صنعتي )
357
پژوهش ارتقاء سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر بهبود سازمان نمونه موردي ساختمانهاي ستادي شهرداري تهران
358
پژوهش اقليمي عنصر تبخير
359
پژوهش امكان سنجي اقتصادي - اجتماعي تشكيل تعاوني آبخيزداري در حوزه آبخيز تالاندشت شهرستان كرمانشاه به روش ارزيابي مشاركتي منابع طبيعي ( PANR ﴾
360
پژوهش براي تدوين دانشنامه تطبيقي وقايع 328 الي 736 ه ق
361
پژوهش بررسي ميزان كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
362
پژوهش پيرامون استفاده ازانواع تشويق ورابطه آن بايادگيري دانش آموزان درمقطع ابتدايي شهرستان علي آباد كتول وحومه
363
پژوهش پيرامون تاثير اتمسفر احيا بر روي ويژگي‌هاي لعاب‌هاي ارتن ور
364
پژوهش پيرامون ترس كودكان از تاريكي و طراحي سيستم روشنايي مناسب براي كاهش آن
365
پژوهش پيرامون ريخته گري دوغابي سراميكهاي غير رسي
366
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
367
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
368
پژوهش پيرامون علل و عوامل خودكشي
369
پژوهش پيرامون علل وعوامل خودكشي
370
پژوهش تاثير روشه و فنون تدريس در افزايش خلاقيت دانش آموزان.
371
پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو بر حل مساله در دانشجويان دانشگاه اصفهان
372
پژوهش در پندها و امثال داستان سمك عيار
373
پژوهش در پياده سازي روش مديريت بر ميناي هدف در راه آن ج.ا.ا و ارائه مدل كاربردي
374
پژوهش در تاريخ ترجمه از عربي بفارسي از آغاز تا حمله مغول
375
پژوهش در توزيع زاويه اي پاره هاي شكافت هسته هاي طلا و بيسموت با پروتون هاي MeV 30-25
376
پژوهش در حركت دسته جمعي الكترونهاي آزاد در گپ سوخت هسته اي با استفاده از نظريه ترابرد الكترون
377
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
378
پژوهش در خصوص انرژي و وسايل گرمازا
379
پژوهش در ديوار نگاره هاي كاخ چهلستون با موضوع جنگ
380
پژوهش در زمينه توليد و خصوصيات همي هيدرات آلفا و بتا؛ گچ دندانپزشكي - گچ شكسته بندي
381
پژوهش در زمينه مسئله خودكم بيني زنان در بوشهر
382
پژوهش در صور خيال گرشاسپ نامه اسدي توسي
383
پژوهش در مسكن - مجموعه مسكوني لويزان ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
384
پژوهش در نورد دانشسراي هنر مشهد
385
پژوهش درباب نقدعلم وفلسفه ازديدگاه عطّار
386
پژوهش درباره كتابخانه
387
پژوهش كتابخانه
388
پژوهش محور شدن دانش آموزان
389
پژوهش مقايسه اثر بخشي تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بهشهر
390
پژوهش مقايسه اي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كرد زبان و دانش آموزان ترك زبان در مقطع پيش دانشگاهي در شهرستان اروميه
391
پژوهش نظري ليرزهاي بدون واروني جمعيت
392
پژوهش هاي انفرادي در روانشناسي عمومي
393
پژوهش هاي سنجه اي
394
پژوهش هاي سنگ شناسي اسكارنهاي منطقه شير كوه استان يزد (ده بالا، باقي آباد)
395
پژوهش هاي سنگ شناسي و كاني شناختي اسكارن هاي منطقه ي كالكافي﴿شمال شرق انارك، استان اصفهان﴾
396
پژوهش و بازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
397
پ‍ژوهش و بررسي و طراحي بسته بندي پسته در وزن هاي 500،750،1000 كيلو گرمي
398
پژوهش و تحليل ادبيات عامه دهستان چهارگنبد سيرجان
399
پژوهش و طراحي ايده يابي روشنايي ديواري براي دست يابي به بعد چهارم
400
پژوهش و طراحي ايستگاه هاي موقت ﴿كيوسك و دكه﴾ به منظور فروش و تبليغ محصولات
401
پژوهش و طراحي جان پناه افراد خانواده در موقع خواب دربرابر زلزله
402
پژوهش و طراحي كنسرو بازكن دستي
403
پژوهش و طراحي مجدد صندلي واگن هاي اتوبوسي با هدف افزايش راحتي و آسايش با رويكرد ارگونوميك
404
پژوهش و طراحي وسيله توانبخشي تعادلي (براي كودكان داراي اختلالات تعادلي )
405
پژوهش وبازيافت هنر مانوي در نگارگري ايراني
406
پژوهش وتحليل مجسمه هاي قبل ازتاريخ ايران
407
پژوهش وطراحي آب پرتقال گيري
408
پژوهش وطرح پيشنهادي ايستگاه مركزي مترو
409
پژوهش، بررسي نياز و طراحي راهكاري براي نگهداري وسايل كودكان 6 تا 11 سال ﴿با نگرشي به مقولهء بازي﴾
410
پژوهشكدخ نوجوان
411
پژوهشكده باستان شناسي
412
پژوهشكده بايونيك تهران
413
پژوهشكده تاريخ و هنر
414
پژوهشكده دانش نرم افزاري
415
پژوهشكده رسانه هاي ديجيتال
416
پژوهشكده گياهان دارويي با رويكرد همساز با اقليم
417
پژوهشكده محيط زيست قلات با رويكرد به مشق طبيعت و ارتباط آن با معماري بومي گذشته
418
پژوهشكده معماري
419
پژوهشكده معماري ايران
420
پژوهشكده معماري معاصر ايران ﴿ احيا و تغيير كاربري بقاياي اولين كارخانه ذوب آهن ايران در كرج ﴾
421
پژوهشكده معماري، طراحي صنعتي و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان
422
پژوهشكده هنر معماري
423
پژوهشكده هنر هفتم
424
پژوهشگاه بيوتكنولوژي
425
پژوهشگاه زيستگاه خودكفا و پايدار با رويكرد مديريت آب
426
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رويكرد پرورش تفكر خلاق
427
پژوهشگاه موسيقي تاريانا
428
پژوهشگاه موسيقي سرنا
429
پژوهشي اجتماعي و رواني در تاثير استفاده از طب سنتي در ميان اقوام عرب شهر اهواز
430
پژوهشي بر تذهيب هاي دوره صفوي وبكار گيري نقش مايه هاي آن در آرايه سفالينه ها به روش اسگرافياتو
431
پژوهشي بر تزئينات حمام هاي دوره صفويه با مقايسه اي بر حمام علي قلي آقا
432
پژوهشي بر چگونگي يخچالهاي كره زمين
433
پژوهشي بر زيبايي‌شناسيِ عكس‌هاي آلبوم‌هاي خانوادگيِ تهرانِ سال‌هاي (1250-1340 ش) با تكيه بر فرهنگ، هنر و طبقه اجتماعي
434
پژوهشي بر شناخت بناي گنبد علويان همدان
435
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتر كاليته پديدآمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن
436
پژوهشي بر شناخت نشانگان تئاتركاليته پديد آمده از تقابل نگرش سنت محور و نگرش مدرن ﴿با تاكيد بر ادبيات و درام اسطوره پرداز: تراژدي رستم و سهراب شاهنامه ي فردوسي، و تراژدي مهره ي سرخ و آرش كمانگير سياوش كسرايي
437
پژوهشي بر طرح و نقش فرش در آثار نقاشان شرقگرا
438
پژوهشي بر علائم و نشانه ها (مترو)
439
پژوهشي بر علائم و نشانه ها ﴿مترو﴾
440
پژوهشي بر عوامل موثر بر آثار نقاشان پا و دهان نقاشان فاقد دست بررسي و تحليل آثار نقاشي در ميان شش نفر از نقاشان پا و دهان ايران در دوره معاصر
441
پژوهشي بر قابليت هاي ورزشي استان خراسان رضوي جهت طرح ايجاد موزه منطقه اي ورزش
442
پژوهشي بر كاركرد ذهني نشانه هاي زبان
443
پژوهشي بر نقش مايه هاي كاشي هاي مسجد شيخ لطف الله و بكارگيري آن درطراحي زيورآلات با تركيب نقوش هندسي
444
پژوهشي بر نقش و نگاره هاي عاج تپه باستاني زيويه و ريشه يابي اساطير مرتبط با اين نگاره ها
445
پژوهشي بر واقعه كشف حجاب و واكنش هاي اجتماعي آن در دوران معاصر
446
پژوهشي براي طراحي عروسك در بستر فرهنگي ايران ﴿براي كودكان 3 - 7 سال﴾
447
پژوهشي بنيادي پيرامون دليل عقلي بر مبناي كتاب وسنت
448
پژوهشي پيرامون : مصحف علي (ع )
449
پژوهشي پيرامون استاد محمد سياه قلم ﴿نقاش سده ي 9 ه ق﴾: بررسي و تحليل آثار
450
پژوهشي پيرامون انفال در فقه شيعه
451
پژوهشي پيرامون اوضاع جغرافيائي شهرستان بافت
452
پژوهشي پيرامون ايل بچاقچي در شهرستان سيرجان
453
پژوهشي پيرامون بررسي مشكلات اقتصادي و اجتماعي بيماران دياليزي
454
پژوهشي پيرامون ديوارنگاره هاي گياهي
455
پژوهشي پيرامون رضايت شغلي مديران مدارس شهرستان قم درسال 1388
456
پژوهشي پيرامون ساخت لعاب زرين فام
457
پژوهشي پيرامون ساختار تجسمي مفرغ هاي لرستان با نگاهي به ابعاد رازآميز آن
458
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
459
پژوهشي پيرامون علل عدم استقبال روستائيان از دوره هاي آموزشي نهضت سوادآموزي در استان اصفهان
460
پژوهشي پيرامون عنصر آب در هنر ايران ، از كهن ترين زمان تا دوره صفوي
461
پژوهشي پيرامون عوامل ايجاد انگيزش در كاركنان مركز بهداشت شهرستان گنبد
462
پژوهشي پيرامون عوامل توليد و عمران در روستاي سركلانه خراب شهر از توابع شهرستان كردكوي
463
پژوهشي پيرامون قابليتهاي تصويري نقاشي ديجيتال ( ايده، اجرا، تعامل)
464
پژوهشي پيرامون كاربرد تلويزيون در يادگيري علوم دوره ابتدائي
465
پژوهشي پيرامون كاركردهاي ديوارنگاري در فضاي داخلي سالن هاي انتظار
466
پژوهشي پيرامون كشت و توسعه برنج در ايران
467
پژوهشي پيرامون مباني چيدمان ويترين از منظر ديوارنگاري شهري
468
پژوهشي پيرامون مديريت و نحوه ايجاد انگيزش در كاركنان بانك صادرات
469
پژوهشي پيرامون مراكر آموزشي نابينايان
470
پژوهشي پيرامون مراكز آموزشي نابينايان
471
پژوهشي پيرامون مسئله سفارشات بسته اي با در نظر گرفتن هزينه تحويل و جريمه هاي زودكرد و ديركرد
472
پژوهشي پيرامون معيارهاي انتخاب معلم نمونه دانش آموزان پسر ودختر دوره ابتدايي منطقه گميشان وحومه
473
پژوهشي پيرامون نحوه ايجاد انگيزه در جهت ترغيب ادامه تحصيل در دانش آموزان رشته علوم انساني دبيرستانهاي دخترانه شهرستان راميان
474
پژوهشي پيرامون نقش و رنگ در دستبافتهاي عشايري قشقايي " بانگاهي خاص به گبه "
475
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، ر نگ وبافت
476
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور، رنگ و بافت
477
پژوهشي پيرامون هنر دكوراسيون اتاق نشيمن با تاكيد بر سه عامل نور،رنگ و بافت
478
پژوهشي پيرامون هنر، صنعت "معرق خاتم "
479
پژوهشي پيرامون هنر،صنعت معرق خاتم
480
پژوهشي پيرامون هويت و اهميت بيان شخصي در هنر معاصر
481
پژوهشي تحليلي برزيورآلات مفرغي ارستان
482
پژوهشي تصويري،حالات چهره و اندام انسان
483
پژوهشي توصيفي در مورد مواد مخدر
484
پژوهشي جهت بازشناسي بسته بندي صنايع بهداشتي
485
پژوهشي در SONET و SDH استانداردها و پروتكل هاي انتقال نوري
486
پژوهشي در آموزش درس هنر در مقطع ابتدايي
487
پژوهشي در ادب اورامي با تكيه بر دفتر سرانجام
488
پژوهشي در ادبيات شفاهي شادگان
489
پژوهشي در ادبيات و فرهنگ عاميانه ي شهرستان هاي بوشهر، تنگستان و دشتستان
490
پژوهشي در ارزش هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب
491
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت ساز هاي ملي ايران
492
پژوهشي در اهميت حفاظت و مرمت سازهاي ملي ايران
493
پژوهشي در باب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيگ هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روانشناسي زنان بر پاسه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته و جدايي نادر از سيمين
494
پژوهشي در باب شيوه شخصيت‌‌پردازي كاراكترهاي اصليِ زن در سينماي اصغر فرهادي با تكيه بر تكنيك‌هاي دراماتيك شخصيت‌پردازي و نظريه‌هاي روان‌شناسي زنان (بر پايه سه اثر اخير او: درباره الي، گذشته، جدايي نادر از سيمين)
495
پژوهشي در باب فضاهاي داخلي خانه هاي دوره ي قاجار قزوين - تركيب بندي و تناسبات رنگي
496
پژوهشي در باره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
497
پژوهشي در باره رويكرد شرق شناسان در باره تاريخ كُرد و كُردستان
498
پژوهشي در باره زندگي و آثار اسحاق موصلي موسيقيدان بزرگ و نامدار دوران اسلامي ايران
499
پژوهشي در بازنمايي زنان در رمان هاي برگزيده دولتي سال هاي 95-90
500
پژوهشي در پديده بهمن
501
پژوهشي در پيكتوگرام ﴿پيكتوگرام كشورها در نمايشگاه بين المللي تهران مركز توسعه صادرات ايران﴾
502
پژوهشي در تاريخ ورود اسلام به اندلس از آغاز تا ابتداي حكومت امويان
503
پژوهشي در تجلي موضوعات بزم و تفرج در نگارگري ايراني ( با تاكيد بر معرفي قاب كاشي محفوظ در موزه ي چهالستون اصفهان به قلم استاد رستم شيرازي)
504
پژوهشي در تذهيب گزيده اي از نسخ قرآني دوره ي تيموري و تطبيق آن با منتخبي از قرآن هاي دوره صفوي (مطالعه موردي قرآن هاي موجود در آستان قدس رضوي به شماره ثبت 725،181،106 و 164)
505
پژوهشي در تصوير سازي نسخه هاي خطي طب سنتي و گياه شناسي دارويي با تاكيد برنسخه خطي« الجامع في الدويه المفرده غافقي» 1077 محفوظ در كتابخانه ملي ملك
506
پژوهشي در تكنيك كارگرداني بهرام بيضائي
507
پژوهشي در تمايلات شيعه گرايانه در نگارگري ايران (قرون نهم تا سيزدهم ) با تاكيد بر نگاره امام علي (ع) و حسين (ع) (نگاره هاي محفئظ در موزه حضرت معصومه (س))
508
پژوهشي در تواتر و صحت قرائات قرآن
509
پژوهشي در جايگاه زيبايي شناسي در تفكر آگامبن، ﴿باتاكيد بر پس زمينه هايدگري و بنياميني آن﴾
510
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي (چوبي ) استان گيلان شهرستان رشت و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص
511
پژوهشي در جايگاه صنايع دستي چوبي استان مازندران -شهرستان نور و معرفي تني چند از هنرمندان شاخص .
512
پژوهشي در جغرافياي كشاورزي شهرستان بم
513
پژوهشي در جلوه هاي مذهبي مكتب نگارگري شيراز با تاكيد بر نگاره هاي خاوران نامه محفوظ در كاخ گلستان جهت استفاده در فضا سازي و شخصيت پردازي نگاره ترسيمي از حديث كسا
514
پژوهشي در خيمه شب بازي ايران
515
پژوهشي در داستان آفرينش انسان﴿ آدم و حوا﴾ و ارائه طرحي جديد با الهام از طرح بشريت
516
پژوهشي در دستگاه نوا و بررسي تحليلي آن
517
پژوهشي در دستور زبان فارسي "مقايسه دستور پنج استاد و دستورنامه با دستور زبان دكتر خانلري و دكتر گيوي، انوري"
518
پژوهشي در ديوار نگاره هاي امامزاده يزدلان كاشان (با تاكيد بر روايت معراج حضرت رسول) به منظور تصوير سازي كتاب كودك
519
پژوهشي در رابطه با علل و انواع طوفانهاي جهان
520
پژوهشي در رساله‌ي «گلزار صفا» نوشته‌ي صيرفي سال 950 هـ .ق.
521
پژوهشي در رفتارهاي دفع زباله ساكنان بافت قديم و بافت جديد شهر يزد
522
پژوهشي در زمينه بيابان ، بيابان زايي و بيابان زدايي
523
پژوهشي در زمينه تاريخي نامه هاي نهج البلاغه
524
پژوهشي در زمينه طراحي سر پناه ايستگاه اتوبوس در اراك
525
پژوهشي در زمينه هنر
526
پژوهشي در زمينه ي تحريرهاي آزاد ايتاليايي در آثار يوهان سباستيان باخ
527
پژوهشي در سرچشمه هاي اقوال ، امثال ، حكايات و نكات حكمي ترجمه ي كليله و دمنه نصرالله منشي
528
پژوهشي در سويه هاي معنادار گزينش واژگانِ مرتبط با روان شناسي، زبان شناسي و جامعه شناسي در خمسة نظامي
529
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي و پيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزش اسلامي در قم
530
پژوهشي در شناخت مجموعه هاي اسلامي وپيشنهادي در طراحي يك مجتمع آموزشي اسلامي در قم
531
پژوهشي در شيوه توليد احرامي (گليم) منطقه¬ي دزفول و بافت نمونه¬اي از آن
532
پژوهشي در شيوه هاي رشد عقلانيت در جامعه با استناد به آيات و روايات
533
پژوهشي در طراحي نشانه هاي تصويري (نشانه هاي ويژه مقالات در مجلات )
534
پژوهشي در عكاسي ايران
535
پژوهشي در علل و عوامل طلاق در شهر تهران
536
پژوهشي در عناصر بصري كتب و روزنامه هاي چاپ سنگي
537
پژوهشي در فرآيند مديريت دولتي در سطوح ( منابع نيروي انساني، نگرشي بر سيستم حقوق و دستمزد و مشكلات آن ) در سازمانهاي مختلف
538
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني و تاثيراتش بر معماري
539
پژوهشي در فضاي خانواده ايراني وتاثيراتش برمعماري
540
پژوهشي در فلسفۀ آداب و نسبت آن با فلسفۀ اخلاق با تكيه بر آراي ارسطو، هيوم و كانت
541
پژوهشي در قالي تركيه، از سلاجقه روم تا پايان عثماني
542
پژوهشي در قصه ديني
543
پژوهشي در قصه ديني "فيلمنامه عاشق نمي ميرد"
544
پژوهشي در قصهء ليلي و مجنون و بازتاب آن در نگاره ها
545
پژوهشي در قلمرو سوزن دوزي تركمن
546
پژوهشي در قلمرو موسيقي تعزيه
547
پژوهشي در كتابها و نوشته هاي عكاسي دوره قاجار
548
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
549
پژوهشي در كيفيت كاري مركز معتادين كرمانشاه
550
پژوهشي در گويش و ادبيات شفاهي روستاي اشتيوان با شواهدي از متون فارسي
551
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوار نگارهاي تاريخي - فرهنگي "با نگرش ويژه بر ديوار نگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان "
552
پژوهشي در مباني و اصول حفاظت و مرمت ديوارنگاره هاي تاريخي - فرهنگي با نگرش ويژه بر ديوارنگاره هاي تصويري دوره صفويه در اصفهان
553
پژوهشي در مباني و روش شناسي تفسير معارف القرآن
554
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
555
پژوهشي در مجموعه تفريحي سيار
556
پژوهشي در مرقع سازي سده هاي 12 و 13 ه.ق؛ از ديدگاه تاريخي و ساختاري
557
پژوهشي در مضامين قرآني دعاي كميل
558
پژوهشي در مفهوم نماد درخت زندگي در پرده هاي قلمكار دوره قاجار (مطالعه موردي پرده قلمكار موجود در دانشكده هنر و معماري يزد)
559
پژوهشي در مورد تاتر لهستان ، تحليل بر نمايشنامه هاي اسلا و ميرمروژك
560
پژوهشي در مورد تكنولوژي، تحقيقات ، تشكيلات و قوانين صنعت آب و فاضلاب در كشور آلمان
561
پژوهشي در مورد دانشسراي هنرمشهد
562
پژوهشي در مورد موسيقي آذربايجاني
563
پژوهشي در مورد نقالي و قهوه خانه در ايران
564
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
565
پژوهشي در مورد ويژگي ها و ساختار فيلم مستند اجتماعي
566
پژوهشي در مورفوتكتونيك و مورفوكليماتيك جزيره اسلامي (شاهي )
567
پژوهشي در موسيقي جاز
568
پژوهشي در موسيقي كرمانشاه
569
پژوهشي در نقاشي براي كودكان
570
پژوهشي در نقد نقاشي معاصر ايران
571
پژوهشي در نقش تصويري گاو در دوران كهن در ايران ،عملي :كنكاشي در خاطره قومي
572
پژوهشي در نقش مايه هاي كاشي كاري مسجد سيد اصفهان وبازآفريني آن در تزيينات لباس
573
پژوهشي در نقوش تزئيني هنر دوره ساساني به منظور بازنمايي آنها در الگوهاي ترسيمي فرش ايراني
574
پژوهشي در هم زيستي ذهن و طبيعت در نقاشي شرق دور (با تاكيد بر آثار سهراب سپهري و پريوش گنجي)
575
پژوهشي در هنر بومي و نقش و نگارهاي كردي
576
پژوهشي در هنر صفحه آرائي
577
پژوهشي درباب شيوه شخصيت پردازي كاراكترهاي اصلي زن در سينماي اصغر فرهادي با نكيه بر نكنيك هاي دراماتيك شخصيت پردازي و نظريه هاي روان شناسي زنان بر پايه سه اثر اخير او درباره الي، گذشته ، جدايي نادر از سيمين
578
پژوهشي درباب معماري به عنوان بستري براي پرورش ذهن و روان
579
پژوهشي درباره "ما"، انواع "ما" و برابر نهاده هاي فارسي آن
580
پژوهشي درباره اتومبيل سواري در جهان ء ايران
581
پژوهشي درباره اخلاق حرفه اي در نهج البلاغه
582
پژوهشي درباره بربط، ساز آرماني دوران اسلامي
583
پژوهشي درباره تصنيف در موسيقي سنتي ايران
584
پژوهشي درباره خشونت والدين بر فرزندان و پيامدهاي پرخاشگري و ديدگاه اسلام در نحوه رفتار با كودكان
585
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
586
پژوهشي درباره خط و طراحي حروف ارمني
587
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
588
پژوهشي درباره خوراك و شيوه هاي تغذيه در عهد صفوي
589
پژوهشي درباره دو نماد "گيل گمش " و "درخت زندگي " در تمدنهاي بين النهرين و مفرغهاي لرستان
590
پژوهشي درباره دو نماد گيل گمش ودرخت زندگي در تمدنهاي بين النهرين ومفرغهاي لرستان
591
پژوهشي درباره رويكرد شرق شناسان درباره تاريخ كرد و كردستان
592
پژوهشي درباره صحنه ، لباس و ماسك تراژدي
593
پژوهشي درباره فاكتورهاي موثر در طراحي كابين تعميرگاه سيار خودرو
594
پژوهشي درباره كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي پوشاك در ايران عهد مغول
595
پژوهشي درباره كتابخانه
596
پژوهشي درباره كتابخانه
597
پژوهشي درباره كتابخانه
598
پژوهشي درباره مجموعه مسكوني فرمانيه
599
پژوهشي درباره مهريه در شهر اصفهان (در دهه 66-1376)
600
پژوهشي درباره ني با نگرشي بر كتاب : موسيقي الكبير فارابي
601
پژوهشي درباره وجوه فرهنگي «نام گذاري» اشخاص در قلمرو سلجوقيان روم
602
پژوهشي درباره ي اتومبيل سواري در جهان و ايران
603
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاتارسيس در گذر زمان
604
پژوهشي درباره ي مفهوم پويسيس و كاثارسيس در گذرزمان
605
پژوهشي درگليم هاي قشقايي و نقشمايه سازي براي گليم
606
پژوهشي درماخذ عربي حكايات ، امثال واشعار عربي كتاب لطائف الطوائف
607
پژوهشي درنقاشي معاصرايران
608
پژوهشي درنقش تصويري گاو در دوران كهن درايران
609
پژوهشي درنمايش سنتي عروسكي خراسان (سبزوار - نيشابور)
610
پژوهشي زيبايي شناسانه پيرامون برخي تظاهرات بصري در شهر﴿نمونه مورد مطالعه:نشانه شناسي تصويري در پياده روها ي شهر تهران﴾
611
پژوهشي كاربردي در تجربيات آموزش نقاشي كودكان (يكسال و نيمه تا ده ساله)
612
پژوهشي موجز پيرامون زيبايي شناسي فيلم با نگاهي به دو اثر از هانري دكا
613
پژوهشي موجز در نشانه شناسي تئاتر
614
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
615
پژوهشي نظري بر ميكرو ميزرها
616
پژوهشي هنري و تاريخي در باره ساز " رباب " و پيوند آن با خانواده ويلون
617
پس از جدايي
618
پس بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد با استفاده از درخت هاي تصميم گيري و مقايسه آن با شبكه هاي عصبي
619
پس پردازشگر پنج محوره نرم افزار Anvil5k
620
پس كشي كولني در سيم هاي كوانتومي موازي
621
پس كمانش صفحات كامپوزيتي
622
پس‌‌كمانش صفحات كامپوزيتي
623
پسا استعماري و سينما
624
پسا استعماري و سينما
625
پسا‌هيدروليز آنزيمي اليگومر‌هاي سلولزي و همي‌سلولزي با استفاده از آنزيم‌هاي تثبيت‌شده بر روي نانو‌ذرات مغناطيسي عاملدارشده
626
پساخاطره‌ي جنگ ايران و عراق در بين متولدين دهه‌ي 1365 تا 1375، با استفاده از خوشه‌ بندي فازي
627
پساساختارگرايي و هنر معاصر : بررسي ارتباط نظريه هاي پساساختارگرايي با هنر معاصر﴿نقاشي و هنرهاي جديد﴾پس از جنگ دوم جهاني
628
پسامدرنيسم ومولتي مديا
629
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
630
پسانظريه پست تئوري در مطالعات سينمايي
631
پست بانك
632
پست مدرنيسم ، برداشت ايراني ( به لفظ ايراني )
633
پست مدرنيسم در عكاسي
634
پست مدرنيسم و مد طراحي لباس با استفاده از ديوار نوشته هاي تبليغاتي
635
پست مقسم خازني
636
پست مينيماليسم
637
پست و محيط زيست
638
پسته﴿توليدتا صادرات﴾
639
پسر است يا دختر؟ (تشخيص جنس جنين قبل از زايمان)
640
پسماند انسان معاصر
641
پسماندهاي صنعتي و تصفيه آنها
642
پسنتز و شناسايي تركيبات جديد از هيبريدهاي آلي -معدني اينميدازول 2 - تيون و 2 - (پيپيرازين - 1 - ايل ) اتان آمين و 2 - (2 - آمينو اتيل آمينو )اتانول باپلي اكسومتالات هاي داراي هنر و اتم واناديم و فسفر , Synthwesis and characterization of new compounds from organic-inorganic hybrids,lmidazole-2-)piperazin-1-yl(ethenamine ,and 2- )2-aminoethylamino(ethenol with polyoxometalates including vanadium and phosphorus hetero atom
643
پشت بام نگاري: باز تعريف مخاطب در مواجهه با هنر همگاني معاصر
644
پشتوانه هاي اخلاق در نهج البلاغه
645
پشتوانه¬هاي اخلاق در نهج البلاغه
646
پشتيباني از ارتباطات حساس به متن در محيطهاي سيّار موردي
647
پشتيباني از تحرك گره در شبكه هاي حسگر بي سيم زمان شيار بندي شده با پرش كانالي
648
پشتيباني خطوط تلفن همراه و gprs
649
پشتيباني كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بي سيم بر مبناي لايه CROSS
650
پكيتوگرام در مهدكودك
651
پكيج كامپيوتري مبدل حرارتي پوسته لوله
652
پكيج كامپيوتري مبدلهاي حرارتي صفحه مارپيچي
653
پل زنجيره اي
654
پل شرنيگ (آزمايشگاه فشار قوي)
655
پل كله و فرهنگ شرق
656
پل كلي در فاصله بين فيگوراتيو و انتزاع
657
پل گالري طبيعت اهواز و جداره سازي آن
658
پلاريتونهاي سطحي در محيطهاي غيرخطي
659
پلاستيسيته و خستگي در چرخدنده
660
پلاستيك
661
پلاستيك
662
پلاستيك ها
663
پلاستيك ها ﴿تمرين پژوهش﴾
664
پلاسما
665
پلانبندي در مينياتور ايران
666
پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و روايات
667
پلوراليسم سياسي از منظر رالز
668
پلوراليسم و ليبراليسم از نظر آيزايا برلين
669
پلي آنيلين قابل ذوب و محلول در حلالهاي غير قطبي:سنتز,شناسايي و بررسي خواص
670
پلي اتيلن دي اكسي تيوفن ،پليمري ذاتا" رسانا
671
پلي اتيلن گليكول اصلاح شده با سولفوريك اسيد به عنوان يك كاتاليست پليمري اسيدي جامد براي سنتز مشتقات پيرول ها توسط تراكم پال - كنور
672
پلي استرهاي غير اشباعي تقويت شده بوسيله الياف شيشه اي و پركننده هاي ميكا و الياف چتائي
673
پلي اكسو متالات كگين حاوي فلز روي مستقر شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده بوسيله آمين ها به عنوان كاتاليست قابل بازيافت مغناطيسي در واكنش هاي اپوكسايش آلكن ها
674
پلي اورتان ها
675
پلي بين مدلهاي ديناميك مولكولي و مكانيك محيط هاي پيوسته به منظور تحليل كامپوزيتهاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربن
676
پلي فوني ﴿چند صدايي﴾در گزيده اشعار سايمون آرميتاج:مطالعه ي رابطه گوناگوني سبك و صدا بر اساس نظريات باختين
677
پلي كلينيك تخصصي آناهيد
678
پلي كيلينك تخصصي چشم
679
پلي گروه هاي نرم
680
پلي لاكتيك اسيد ها وكاربرد آن در بسته بندي مواد غذايي
681
پلي لاكتيك اسيد و آليا‍‍ژهاي آن
682
پلي لاكتيك گليكوليك اسيد (PLGA)
683
پلي مورفيسم DNA و خالص سازي آنزيم پلي گالاكتوروناز قارچ Fusarium oxysporum
684
پلي مورفيسم ژن گيرنده اينتر لوكين 7دربيماران مالتيپل اسكلروزيس جنوب غرب ايران
685
پلي مورفيسم ژنتيكي بين ارقام شاخص گلرنگ ايران و دو رقم شاخص خارجي با استفاده از نشانگر RAPD
686
پلي مورفيسم هاي تك نوكلئوتيدي و آناليز جهش ژن هاي BMP6 و BMPR2 جمعيت زنان ايراني بارور و نابارور
687
پلي يورتان الاستومرهاي مقاوم حرارتي مكانيكي (اثر پارامترهاي ساختاري و پر كننده هاي معدني )
688
پليس و امنيت اجتماعي در تهران در دوره پهلوي اول
689
پليسه گيري و لبه گيري قطعات غيرمغناطيسي به روش صيقل مغناطيسي بدون تاثير گذاري بر هندسه اصلي قطعه
690
پليمر P.V.C
691
پليمر ازيسيون
692
پليمر شدن در حالت محلول تركيب 4-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾ يورازول با دي اسيد كلرايدهاي آلفاتيك و تريمر شدن ايزوسيانات هاي مختلف توسط پتاسيم سولفات تحت شرايط بدون حلال
693
پليمر شدن درجا آنيلين در حضور پلي وينيل الكل، تهيه نانو كامپوزيت مربوطه با گرافن اكسيد و بررسي خواص مكانيكي، دمايي و رسانايي آن
694
پليمر شدن رشد - مرحله اي مونومر آروماتيك فعال نوري جديد، حاوي قطعات حجيم آنتراسني وS- والين، با دي ال ها و دي آمين ها ي آروماتيك تحت شرايط حلال سبز
695
پليمر شدن رشد مرحله اي فنيل پورازول و دي اسيدهاي فعال نوري جديدبا دي ايزوسيانات ودي آمين ها با استفاده از تابش ريز موج و حرارت دهي متداول در حلالهاي سبز
696
پليمر شدن﴿4،4،-هگزافلوئوروايز و پروپليدن دي فتالوئيل ﴾ بيس -L ايزو لوسين و -N ، ،N - ( پيرو مليتوئيل ايميدو ﴾ - بيس -L - متيو نين بادي ال ها و دي آمين هاي آروماتيك در حلالهاي متداول و مايعات يوني
697
پليمر هاي نانولوله مسلح كربني
698
پليمر هاي هوشمند و كاربرد آن ها در تهيه غشاء هاي قابل كنترل
699
پليمر و كامپوزيت هاي پليمري
700
پليمر وينيل الكل
701
پليمرها، ماكروسيكل ها و پيتيدهاي حلقوي جديد حاوي فنيلن دي آمين و آمينواسيدها: تهيه مشتقات جديد، ارائه روش هاي جديد و مؤثر تهيه و كاربرد آنها در پايدار سازي نانو ذرات و نانو ساختار
702
پليمرهاي به كار برده شده در مهندسي بافت مثانه و مجاري ادراري
703
پليمرهاي پاسخ دهنده به تغييرات دما و كاربردهاي آنها در مهندسي پزشكي
704
پليمرهاي حافظه دار براي ساخت منسوجات هوشمند
705
پليمرهاي رسانا
706
پليمرهاي رسانا و بررسي مكانيزم افزايش رسانايي
707
پليمرهاي رسانا(پلي آنيلين,پلي پيرول,كوپليمر آنيلين-پيرول)
708
پليمرهاي رساناي كريستال مايع
709
پليمرهاي زيست سازگار و زيست سازگاري پليمرها، پلي لاكتيك اسيد
710
پليمرهاي فوق جاذب و كاربرد هاي آنها
711
پليمرهاي كوئورديناسيون جيوه (II ) با اندازه نانو،سنتز شناسايي و مطالعات طيفي، حرارتي و ساختارهاي آنها
712
پليمرهاي كوئورديناسيوني سرب(II) در اندازه نانو ، سنتز ، شناسايي و مطالعات طيفي ، حرارتي و ساختاري آنها
713
پليمريزاسيون آنزيمي كاپرولاكتون
714
پليمريزاسيون اتيلن با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بر پايه تركيبات دي ايميني نيكل
715
پليمريزاسيون اتيلن با كاتاليزر زيگلر- ناتا در شرايط فرآيندي واحد و بررسي تاثير دو پارامتر فشار هيدروژن و غلظت كومونومر بر فعاليت پليمريزاسيون و خصوصيات محصول آن
716
پليمريزاسيون اتيلن توسط كاتاليست متالوسين بيس ﴿ ترشيوبوتيل سيكلوپنتادي انيل﴾ زير كونيوم دي كلرايد بر پايه سيليكا
717
پليمريزاسيون اتيلن كاتاليز شده با سيستم كمپلكس‌هاي ايمين بر پايه‌ي زيركونيوم
718
پليمريزاسيون اتيلن مافوق سنگين توسط كاتاليست ها با فلز فعال نيكل و بررسي اثر ساختار و شرايط واكنش بر روي محصول نهايي
719
پليمريزاسيون امولسيوني
720
پليمريزاسيون امولسيوني استايرن و شناسايي محصول حاصل
721
پليمريزاسيون امولسيوني با تكيه بر واحد RBS پتروشيمي بندر امام خميني
722
پليمريزاسيون امولسيوني مونومرهاي اكريليك و استايرن در حضور و در غياب نانو ذرات مونت موريلوينت ﴿MMT,O-MMT﴾ جهت استفاده در صنايع رنگ پايه آبي
723
پليمريزاسيون انتقال افزايش- جدايشي برگشت پذيراستايرن در حضور نانو پر كننده متخلخل
724
پليمريزاسيون به روش RTCP بر مبناي گرافن
725
پليمريزاسيون تعليقي
726
پليمريزاسيون دوغابي پلي پروپيلن با كاتاليست كروي نسل چهارم زيگلر - ناتا و بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي كاتاليست بر عملكرد پليمر
727
پليمريزاسيون راديكالي زنده منومرهاي وينيلي با استفاده از اينيفرترهاي ردوكسي
728
پليمريزاسيون راديوشيميائي منومرهاي وينيلي و بكارگيري آن در تهيه كامپوزيت هاي چوب - پليمر
729
پليمريزاسيون زرين دنداني با طول موج هاي مختلف ليزر آرگون
730
پليمريزاسيون متااكريلونيتريل و اكريليك اسيد و الكتروريسي آن
731
پليمريزاسيون نانوذرات پلي اكريلونيتريل و كوپليمرهاي آن به روش امولسيوني/پراكنشي و شناسايي ساختاري آن
732
پليمريزاسيون نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتان-كيتوسان
733
پليمريزاسيون هيبريد رزين اكريليك/آلكيد آب پايه
734
پمپ آب خورشيدي جذب حداكثر توان توسط رابط MPPT از ماژولهاي فتو و لتائيك جهت تغذيه موتور جريان مستقيم
735
پمپ بادي و PUMP CWIND و بررسي و كاربرد آن در مناطق مختلف كشور ايران
736
پمپ پيستوني دوار
737
پمپ حرارتي زمين گرمايي
738
پمپ حرارتي زمين گرمايي
739
پمپ در هيدروليك صنعتي
740
پمپ دنده هيدروليكي
741
پمپ سانتريفوژ چند طبقه
742
پمپ گريز از مركزي با دبي متغير
743
پمپ هاي سانتر يفيوژ و پمپاژ
744
پمپ هاي سانتريفوژ
745
پمپ هاي سانتريفيوژ
746
پمپ هاي هيدروليك
747
پمپ و كاربرد آن در صنايع دريايي
748
پمپاژ خورشيدي
749
پمپاژ خورشيدي با استفاده از DISH-STiRLlNG SySTEM
750
پمپاژ كوانتومي به وسيله پتانسيلهاي نوساني در نانو ساختارهاي يك و دو بعدي
751
پمپهاي سانتريفوژ
752
پنام آنتي بيوتيكها سنتزيك حدواسط: -Nبنزيل -2- [1-(بنزيل اكسي كربونيل ) پروپيليدين ] -4- متوكسي كربونيل -1 و 3 تيازوليدين ، بررسي سينتيكي واكنش MOS***4**-2با آريل آزيد و -nبوتيل كلرايد
753
پناهندگي شاهزادگان دولت هاي همسايه به دربار صفوي
754
پنبه ايران
755
پنبه ايران ، علل كاهش آن بعد از انقلاب
756
پنج داستان براي بازي توسط بچه ها
757
پنج قطعه براي اركستر
758
پنجره اي به تخيل شرقي
759
پنجره اي به تخيل شرقي
760
پنجره اي به دنياي مجازي
761
پنجره به مثابه نظرگاه در نگارگري ايراني ﴿دوره تيموري و صفوي﴾
762
پنجره فروشگاه c#.net
763
پنجره متغير
764
﴿پنجره هاي روبرو﴾
765
پند گفته هاي شعراي بزرگ ايران به شاهان و حاكمان ( از ابتداي شعر فارسي تا پايان قرن هشتم هجري )
766
پنداشت ژئوپلتيك شيعه وچالش هاي فراروي انقلاب اسلامي درابعاد منطقه اي وبين المللي
767
پنل خورشيدي هوشمند
768
پنل هاي ساندويچي تحت ضربه هاي كم سرعت
769
پنهان سازي اطلاعات
770
پنهان سازي اطلاعات در تصوير ﴿Stegonagraphy )
771
پنهان سازي اطلاعات درحوزه جاسازي بااستفاده از فرمت فشرده سازي صوتيWMAبه روش LSB مبتني برسيستم شنوايي انسان
772
پنهان سازي اطلاعات و امنيت تصاوير به كمك الگوريتم هاي يادگيري ماشين
773
پنهان سازي تصويردريك تصويربهروشبيتهايكم ارزش وتوزيع تصادفي اطلاعات پنهان شونده درتصوير پنهان كننده
774
پنهان سازي داده در تصوير
775
پنهان سازي قوانين وابستگي به وسيله مسدودسازي داده ها
776
پنهان شكني LSBM مبتني بر هزينه تغيير جاسازي در تصاوير
777
پنهان شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديلات فركانسي
778
پنهان شكني كمي روش جايگزيني بيت كم ارزش مبتني بر تحليل هيستوگرام
779
پنهان شكني كور در تصاوير JPEG خاكستري
780
پنهان شناسي روش هاي تطبيقي در حوزه مكان Stegology of Adaptive Methods in Spatial Domain
781
پنهان نگاري پر ظرفيت وفقي با كاهش تغييرات هيستوگرام
782
پنهان نگاري تصاوير با استفاده از مفاهيم و ويژگي هاي هندسي
783
پنهان نگاري تصوير در حوزه موجك با استفاده از بلوك بندي شبه تصادفي
784
پنهان نگاري در JPEG مبتني بر جستجوي الگو
785
پنهان نگاري در تصوير با استفاده از تبديلات جديد مالتي رزولوشن
786
‎‍‏پنهان نگاري در تصوير ديجيتال با استفاده از كد سوراخ شده
787
پنهان نگاري درتصاوير براساس پيچيدگي محلي
788
پنهان نگاري درتصاويربراساس همبستگي پيكسل هابايكديگرويافتن الگوي جاسازي داده هابراساس آشتانه هاي همبستگي
789
پنهان‌نگاري روي پروتكل‌هاي اينترنتي
790
پنهان‌نگاري و پنهان‌شكني تصاوير ديجيتال با استفاده از روشهاي آماري
791
پنهان‏نگاري بلادرنگ و قابل اتكا در تلفن اينترنتي
792
پنوماتوزكيتيك روده
793
پنوماتيك
794
پنوماتيك وكاربرد آن در صنعت
795
پنوموكونيوز
796
پنوموكونيوز
797
پهلوانان پسركش:بررسي تطبيقي پسركشي در ادبيات سلتي و ايراني
798
پهنه ‌بندي خطر زمين ‌لغزش به كمك روش‌هاي آماري، احتمالاتي و سنجش از دور به‌ منظور پايدار‌سازي (مطالعه موردي: منطقه دوآب صمصامي استان چهارمحال و بختياري )
799
پهنه بندي آبخوان به كمك GIS مطالعه مورد دشت غرب تهران
800
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت آبيك به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
801
پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت تاكستان به روش دراستيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي
802
پهنه بندي آكروكليمايي مناطق مستعد كشت انگور در استان آذربايجان غربي به روش AHF در محيط GIS
803
پهنه بندي آلودگي هواي شهر اصفهان
804
پهنه بندي آماري نواحي بارشي ايران
805
پهنه بندي اراضي كشاورزي با استفاده از تصاوير ماهواره سنتينل-2 بر اساس مرزهاي سياسي و هيدرولوژيك (مطالعه موردي محدوده مركزي حوضه آبخيز گاوخوني)
806
پهنه بندي اراضي مناسب زراعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و روش Index Overlay نمونه موردي منطقه ارزوئيه
807
پهنه بندي اقاليم رويشي ايران با روش هاي آماري چند متغيره
808
پهنه بندي اقليم بارشي در استان فارس
809
پهنه بندي اقليم رويشي گونه گبر در استان هرمزگان
810
پهنه بندي اقليم زراعي استان فارس
811
پهنه بندي اقليم كشاورزي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
812
پهنه بندي اقليم كشاورزي پسته در استان كرمان
813
پهنه بندي اقليم كشاورزي كشت زعفران : شمال استان خراسان رضوي
814
پهنه بندي اقليمي آسيب پذيري شبكه راههاي اصلي استان آذربايجان غربي
815
پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
816
پهنه بندي اقليمي استان تهران با روش هاي آماري چند متغيره
817
پهنه بندي اقليمي استان فارس با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
818
پهنه بندي اقليمي استان كرمان
819
پهنه بندي اقليمي استان يزد با روشهاي آماري چند متغيره و GIS
820
پهنه بندي اقليمي رويشگاه هاي گونه گيشدر در استان هرمزگان
821
پهنه بندي اكوتوريسم حوضه سد چراغ ويس سقز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شاخص‌هاي اقليمي
822
پهنه بندي ايران از نقطه نظر عوامل موثر آب و هوايي بر روسازي راه
823
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي برفي
824
پهنه بندي ايران بر پايه روزهاي مهالود
825
پهنه بندي برخي اشكال پتاسيم در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
826
پهنه بندي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و تغذيه اي خاك هاي منطقه انار رفسنجان
827
پهنه بندي پايداري ساختماني خاك هاي سطحي و ارتباط آن با برخي از ويژگي هاي فيزيكي شيميايي خاك، اقليم و مواد مادري در استان اصفهان
828
پهنه بندي پتاسيم كل و قابل جذب در خاك هاي سطحي بخشي از اراضي شهرستان فريدن
829
پهنه بندي پتانسيل آتش سوزي در عرصه هاي مرتعي و جنگلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و شاخص خشكي گچ - بايرام ﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
830
پهنه بندي پتانسيل تخريب روستاهاي در معرض خطر زلزله و مكانيابي مناسب روستايي با استفاده از GIS
831
پهنه بندي پتانسيل خطر ناشي از سيل در محيطGIS
832
پهنه بندي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبريز كنجانچم
833
پهنه بندي پراكنش آلاينده هاي هوا و ارزيابي اثرات زيست محيطي واحدهاي صنعتي
834
پهنه بندي پراكنش ذرات معلق و اكسيدهاي نيتروژن ناشي از صنايع بزرگ آلاينده هواي اصفهان
835
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل به روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ايستگاه هاي منتخب استان فارس
836
پهنه بندي تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع ) ETo ( دراستان كرمانشاه
837
پهنه بندي تحول چشمه هاي كارستي استان كرمانشاه
838
پهنه بندي تحول كارست در استان كرمانشاه
839
پهنه بندي تخريب اراضي بر پايه داده هاي ماهواره اي و ارزيابي خسارات اقتصادي ناشي از آن در استان فارس
840
پهنه بندي تراكم نسبي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره ﴿ مطالعه موردي - دشت سيستان ﴾
841
پهنه بندي تناسب اراضي جهت احداث نيروگاه خورشيدي
842
پهنه بندي توان توليد سيل حوضه آبخيز رازآور
843
پهنه بندي حساسيت به فرسايش بادي (مطالعه موردي:حوضه آبريز دستگرد بيرجند)
844
پهنه بندي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين در منطقه همدان
845
پهنه بندي خرد اقليمي شهر اصفهان تحت تاثيرپوشش سطح و كاربري براي مديريت آب فضاي سبز
846
پهنه بندي خشكسالي با استفاده از منابع اطلاعاتي شبكه بندي شده (مطالعه موردي: استان خوزستان)
847
پهنه بندي خشكسالي درايران با استفاده ازشاخص متغيرهاي تاثير گذار بارشي (CPEI)
848
پهنه بندي خصوصيات فيزيكي و شيميايي منابع آب و خاك با استفاده از روش هاي زمين آمار
849
پهنه بندي خطر آتش در گون زارها با استفاده از داده هاي ماهواره ي سنجنده +ETM ﴿مطالعه موردي: مراتع ملاير﴾
850
پهنه بندي خطر آتش سوزي در مناطق جنگلي استان كرمانشاه با استفاده از مدلهاي تجربي و منطق فازي
851
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 2 مسير آزاد¬راه تهران- چالوس با استفاده از دور¬سنجي و GIS
852
پهنه بندي خطر رانش زمين در قطعه شماره 4 مسير آزادراه تهران-چالوس با استفاده از دورسنجي و GIS
853
پهنه بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني مطالعه موردي شهرستان سمنان
854
پهنه بندي خطر زمين لغزش آزاد راه خرم زال با استفاده از داده هاي سنجش از دور و اطلاعات جغرافيايي
855
پهنه بندي خطر زمين لغزش در مسير راه آهن خرم آباد- انديمشك با استفاده از داده هاي دورسنجي و GIS
856
پهنه بندي خطر زمين لغزش شهرستان اسلام آباد غرب به روش ANP و ارزيابي سكونتگاههاي در معرض خطر
857
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير تعريضي جاده هراز با استفاده از GIS
858
پهنه بندي خطر زمين لغزش و سقوط سنگ در مسير راه آهن درود خرم اباد با استفاده از جي اي اس
859
پهنه بندي خطر سيلاب هاي ايران و تعيين نواحي داراي تغيير در الگوي سيلاب
860
پهنه بندي خطر گسلش در گستره استان تهران با استفاده از تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي در سامانه اطلاعات جغرافيايي جي آي اس
861
پهنه بندي خطر لغزش دامنه ها در محدوده قطعه اول پاتاوه واقع در جاده شهرضا - بهبهان
862
پهنه بندي خطرات زمين لرزه باGIS و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كردستان
863
پهنه بندي خطرات زمين لرزه و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كرمانشاه با GIS
864
پهنه بندي خطرزمين لغزش درمنطقه پشتكوه شهرستان فريدون شهر
865
پهنه بندي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي پسته در منطقه ي هرمز آباد رفسنجان
866
پهنه بندي زمين لغزشهاي منطقه اسلام آبادغرب
867
پهنه بندي زيست اقليم ساختماني استان خوزستان
868
پهنه بندي زيست اقليم معماري بومي و بهينه يابي سوخت وانرژي در استان اصفهان
869
پهنه بندي ژئو مكانيكي ديواره غربي معدن سرچشمه
870
پهنه بندي سيل در بخشي از رودخانه پلاسجان با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و HEC-RAS
871
پهنه بندي شاخص فرسايش پذيري معادله جهاني تلفات خاك در رخساره هاي ژئومورفولوژي دشت يزد - اردكان﴿ مقطع طولي خضرآباد - اله آباد ﴾
872
پهنه بندي شدت يخبندان در استان يزد
873
پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي ﴿مطالعه موردي: استان خوزستان﴾
874
پهنه بندي طوفان‌هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي
875
پهنه بندي طول فصل رشد و واحدهاي گرمايي گياهان بر مبناي ويژگي هاي دمايي در ايران
876
پهنه بندي كشت گونه هاي گياهي بومي جهت توسعه فضاي سبز پايدار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: شهر شيراز(
877
پهنه بندي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني با تاكيد بر سازندهاي كارستي (مطالعه موردي : دشت امامزاده جعفر گچساران)
878
پهنه بندي كيفي آب رودخانه ها با استفاده از روش تركيبي فاز ﴿Fuzzy﴾ و تحليل مولفه هاي اصلي ﴿PCA﴾، مطالعه موردي : رودخانه زاينده رود
879
پهنه بندي كيفي آبخوان هرات (استان يزد - شهرستان خاتم) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت مصارف كشاورزي
880
پهنه بندي كيفيت آب و تنوع درشت بيمهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
881
پهنه بندي گرد و غبار با استفاده از داده هاي ماهواره اي موديس ﴿مطالعه موردي: استان كرمانشاه﴾
882
پهنه بندي مخاطرات جوي منطقه اي استان كرمانشاه (بارش شديد، بارش حدي، برف سنگين، تگرگ، خشكسالي،روزهاي توام با گردوغبار، توفان هاي گردوغبار، كولاك، مه گرفتگي، يخبندان، سوزباد ، امواج گرمايي..) وپهنه بندي باران موثر
883
پهنه بندي مقادير كل و قابل جذب پتاسيم در مهمترين خاك هاي زراعي و جنگلي استان مازندران و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك
884
پهنه بندي مناطق آسيب پذير از سيل در استان كهگيلويه و بويراحمد
885
پهنه بندي مناطق حساس به تخريب اراضي در مقياس منطقه اي بر پايه داده هاي ماهواره اي
886
پهنه بندي مناطق خطر فرونشست در دشت آبرفتي ابركوه با استفاده از پارامترهاي كاني شناسي و ژئوالكتريك
887
پهنه بندي مناطق در معرض خطر ريزش سنگ، در شمال شهر كرمانشاه
888
پهنه بندي مناطق در معرض خطرات بيماري هاي مشترك انسان و دام در استان خوزستان
889
پهنه بندي مناطق رويشي استان اصفهان با استفاده از توليدات ماهواره اي
890
پهنه بندي مناطق مستعد كاشت گياهان با مصرف كم آب ( زعفران، آويشن، كنجد، زيره سبز و كاميلينا )در استان كردستان
891
پهنه بندي ميزان حساسيت دشت كرمانشاه ازنظرفرسايش
892
پهنه بندي نواحي سيل خيز در حوضه آبريز جونقان
893
پهنه بندي و اولويت بندي مخاطرات در شبكه راه هاي استان اصفهان
894
پهنه بندي و مدل سازي تخلخل و تراوايي با استفاده از روش هاي داده كاوي در يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
895
پهنه بندي وضعيت كيفي محيط زيست استان اصفهان با استفاده از ارزيابي چند معياره
896
پهنه بندي وقوع زمين لغزش در حوضه آبريز ليله جوانرود با تاكيد بر عوامل انساني
897
پهنه بندي ومدل سازي كيفي رودخانه قرسو استان كرمانشاه
898
پهنه بندي ويژگي هاي طيفي و حرارتي رخساره هاي ژئومورفولوژي مناطق بياباني و ارتباط آن با پوشش سطحي زمين (مطالعه موردي : دشت يزد-اردكان)
899
پهنه‌ بندي شدت يخبندان در استان فارس
900
پهنه‌بندي آگروكليمايي كشت گندم ديم در استان كرمانشاه با استفاده از GIS
901
پهنه‌بندي اراضي كشاورزي با بازه‌بندي منابع و مصارف آب در زير حوضه لنجانات
902
پهنه‌بندي اقليمي استان خوزستان بر اي كشت ذرت با كمك GIS
903
پهنه‌بندي بيماري تب‌ مالت در استان اصفهان
904
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام در استان چهارمحال و بختياري
905
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام(تب مالت ) در استان البرز
906
پهنه‌بندي پراكنش ذرات معلق هواي شهر اصفهان با استفاده از مدل رگرسيون كاربري اراضي
907
پهنه‌بندي خطر آتش سوزي در اراضي طبيعي شهرستان مرودشت با توجه به عوامل محيطي و اجتماعي
908
پهنه‌بندي خطر روانگرايي در شهر بندرعباس
909
پهنه‌بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني (مطالعه موردي: شهرستان سمنان)
910
پهنه‌بندي خطر سيلاب حوضه سد شهيد كاظمي(شهرستان سقز)
911
پهنه‌بندي سختي آب استان اصفهان و بررسي رابطه آن با بيماري‌هاي قلبي و عروقي
912
پهنه‌بندي نواحي رويشي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
913
پهنه‎بندي مناطق آسيب‌پذير از سيل در حوضه ميمه ( استان ايلام)
914
پوئم سمفوني
915
پوئم سمفونيك
916
پوتين نظامي
917
پوچ تواني زير گروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي G-كلاس تزويج هستند
918
پوچ تواني زيرگروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي دو اندازه _G كلاس تزويج هستند
919
پوچ ساز ضعيف روي حلقه هاي توسيعي
920
پوچ‌سازي به‌طور يكنواخت كوهمولوژي و متناهي بودن بعد مشتق‌شده
921
پوچسازهاي همگون مدول هاي موهمولوژي موضعي
922
پوچي گراف ها واعمال مربوط به ان ها
923
پورتال بانك هاي استان يزد
924
پورتال بيمارستان هاي استان يزد
925
پورسانتاژ گروههاي خوني در اصفهان
926
پوستر براي بزرگداشت شهداي جنگ تحميلي
927
پوستر براي بيست روز مهم سياسي - اجتماعي - فرهنگي سال
928
پوستر در جنگ
929
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
930
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
931
پوسترهاي سينمائي
932
پوسترهاي نوشتاري قرن بيستم
933
پوسته استوانهاي ارتوتروپيك FGMتحت بارحرارتي
934
پوسته ي ديويس - ويلانت عملگرهاي فضاي هيلبرت
935
پوسيدگي ريشه و طوقه پسته ﴿گموز﴾:رديابي مولكولي قارچ عامل بيماري از بافت هاي گياهي و آب آبياري و كنترل بيولوژيك با استفاده از باكتري سودوموناس فلورسنت
936
پوش ماتريس هاي توپليتز سه قطري و ماتريس هاي انتقال دهنده ي بلوكي
937
پوش هاي اطمينان جامع براي آماره هاي خلاصه كننده وكاربرد آنهادربررسي نيكويي برازش مدل هاي فرايند نقطه اي فضايي
938
پوشاك ، ابزار جنگي و زيورهاي دوران هخامنشيان و تحليل و بررسي نمايشنامه "تراژدي كمبوجيه "
939
پوشاك دستباف در قرن 21
940
پوشاك سنتي مردم كاشان
941
پوشاك نمايشي يونان - رم قرون وسطي و تعزيه در ايران
942
پوشاك نمايشي يونان . رم و قرون وسطي در اروپا
943
پوشاك هخامنشي ، احياي مونيف ، رنگ و فرم
944
پوشش آلي روي آلومينيم با استفاده از رزين اپوكسي بطريقه الكترو ديپوزيشن كاتدي
945
پوشش احاطه گر بهينه ي گراف ها : تحليل و الگوريتم
946
پوشش الكترو مغناطيسي منسوجات بي بافت به روش نانو الكتروريسي و بررسي عملكرد منسوج حاصل به عنوان فيلتر ذرات فلزي
947
پوشش الكترولس نيكل فسفر بر فولاد ساده كربني
948
پوشش بانوان در تهران ﴿ سال 1385 ، 1384 ﴾
949
پوشش براي مدول‌ها و مدول‌هاي انژكتيو
950
پوشش برداري سوپر آلياژ اينكونل 738 مورد استفاده در پره توربين به روش اسيدشويي
951
پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPF)توليد شده توسط روش پاشش الكترواستاتيكي بر روي فولاد ساده كربني
952
پوشش پودري پلي اتيلن بر سطح فولاد با روش بستر سيال و بررسي اثر عوامل موثر بر خواص آنها
953
پوشش تبديلي سريم بر روي استيل گالوانيزه و تاثير نمك مس بر خواص آن
954
پوشش تبديلي فسفاته ZN- MN بر روي فولاد ساده كربني و بررسي خواص مقاومت به خوردگي آن
955
پوشش تبديلي موليبدات روي زيرآيند گالوانيزه
956
پوشش تركيبات ترموكروميك بر پايه¬ي اكسيد واناديم با روش سل-ژل روي شيشه
957
پوشش تصويري گرافهاي جهت دار
958
پوشش تيتانيا بر روي ذرات كوارتز و بررسي متغيرهاي موثر بر فعاليت فوتوكاتاليستي آن در كاربردهاي تصفيه آب
959
پوشش حجمي جهتدار كامل از ميدان ديد دوربين ها در شبكه ي حسگر بي سيم
960
پوشش دادن آلومينا روي تنگستن
961
پوشش دادن المان حرارتي فلزي كروم-نيكل با استفاده از لعاب سراميكي
962
پوشش دادن فلز روي توسط كربن جهت ساخت سل باتري ذخيره اي به روش مهندسي معكوس
963
پوشش دادن فولاد زنگ‏نزن فريتي با منگنز و مس به روش آبكاري الكتريكي جهت استفاده در صفحات اتصال‏دهنده‏ي پيل‏هاي سوختي اكسيد جامد
964
پوشش داركردن پودر سير در ابعاد نانو
965
پوشش در شبكه هاي دوربيني توپولوژيكي: ارائه روشي مبتني بر توپولوژي جبري
966
پوشش درپنج گنج نظامي گنجوي
967
پوشش دهي WO3 و NiS برروي نانوساختارهاي a-Fe2O3 به روش رسوب شيميايي حمامي و سيلار و بررسي خواص نوري و فوتوالكتروشيميايي آن ها
968
پوشش دهي آلومينا يد نيكل بر روي فولاد به روش سنتز احتراقي
969
پوشش دهي آلومينيوم بر روي فولاد ساده كربني با روش جوشكاري تيگ
970
پوشش دهي آلياژي نيكل-روي به روش پلاسما الكتروليتي
971
پوشش دهي الكتروشيميايي اكسيد منيزيم روي فولاد زنگ نزن L304
972
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
973
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
974
پوشش دهي الكتروشيميايي كروم از حمام سه ظرفيتي و بررسي رفتار خوردگي پوشش
975
پوشش دهي الكتروشيميايي نيكل - موليبدن روي فولاد زنگ نزن 304L در حضور مايعات يوني و بررسي مقاومت به خوردگي و ميزان آزاد شدن هيدروژن
976
پوشش دهي الكتروفورتيك كامپوزيت زيركونيا/سيليكا روي فولاد زنگ نزن 316L و ارزيابي مشخصه هاي آن
977
پوشش دهي الكترولس نيكل - فسفر بر روي فولاد كربني CK-75 و بررسي اثر پارامترهاي حمام بر خواص پوشش
978
پوشش دهي الكتريكي و بررسي خواص خوردگي پوشش هاي نانو ساختار نيكل-كبالت-تنگستن
979
پوشش دهي الماستيكي منسوجات بي بافت
980
پوشش دهي الياف شيشه توسط رزين اپوكسي به منظور بهبود چسبندگي به بتن
981
پوشش دهي انسولين در مقياس نانو با مخلوط پليمرهاي تخريب پذير زيستي و كنترل رهايش آن
982
پوشش دهي به روش الكتروفورزيسي و اندازه گيري پتانسيل زتاي هيدروكسي آپاتيت در آب و استون
983
پوشش دهي به روش نفوذ حرارتي روي جامد بر روي فولاد ST 37
984
پوشش دهي پارچه هاي شيشه اي با پلي تترافلوئورواتيلن
985
پوشش دهي پايه سراميك متخلخل با لايه اي از پالاديوم به روش الكترولس
986
پوشش دهي پروتئين هاي انسولين وIGF-I با نانو ذرات و محاسبه ميزان جذب آن ها در دوازدهه گوسفند بر اساس متابوليت هاي خوني
987
پوشش دهي روي تيوپ اصلي پيل سوختي به روش پلاسما اسپري
988
پوشش دهي سراميكي كامپوزيت زمينه پليمري با روش پاشش حرارتي
989
پوشش دهي سلولز ميكروبي توسط آلفا آربوتين و حبس آن در كتيرا و بررسي خواص بيولوژيكي آن
990
پوشش دهي سه بعدي شبكه هاي سنسوري بي سيم زير آب
991
پوشش دهي شيشه زيست فعال كلسيم - فسفاتي روي شيشه سودالايم
992
پوشش دهي شيشه ي زيست فعال داراي خاصيت ضدباكتريايي حاوي نانوذرات نقره بر روي ايمپلنت فلزي
993
پوشش دهي فريت كلسيم نانوبلوري و پايدارسازي در سيال مدل و بررسي اثر هايپرترمياي نانوسيال
994
پوشش دهي فولاد با پلي پيرول ، پلي متيل پيرول ، و پلي ( پيرول - كو- متيل پيرول ) به روش پليمر شدن الكتروشيميايي و بررسي مقاومت خوردگي آن
995
پوشش دهي فولادهاي زنگ نزن 304 و 316ال با بيوگلس 5اس45 به روش هاي ذوبي و سل-ژل و بررسي خواص آن
996
پوشش دهي كاربيد سيليسيم روي گرافيت با استفاده از فرايند سنتز احتراقي
997
پوشش دهي كامپوزيت نيكل - آلومينا بر روي فولاد كربني به روش اكتروشيميايي در حضور ميدان مغناطيسي
998
پوشش دهي كامپوزيت هيدروكسيد دوگانه لايه اي/هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورتيك بر روي ايمپلنت هاي تيتانيومي جهت كاربرد در مهندسي بافت
999
پوشش دهي مكانيكي زير لايه ي تيتانيومي توسط هيدروكسي آپاتيت
1000
پوشش دهي منسوج پلي پروپيلني با فلز مس و بررسي خواص و كاربردهاي آن
بازگشت