<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پهنه بندي خطر سيلاب هاي ايران و تعيين نواحي داراي تغيير در الگوي سيلاب
2
پهنه بندي خطر گسلش در گستره استان تهران با استفاده از تفسير داده هاي ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي در سامانه اطلاعات جغرافيايي جي آي اس
3
پهنه بندي خطر لغزش دامنه ها در محدوده قطعه اول پاتاوه واقع در جاده شهرضا - بهبهان
4
پهنه بندي خطرات زمين لرزه باGIS و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كردستان
5
پهنه بندي خطرات زمين لرزه و اولويت بندي بهسازي واحدهاي مسكوني در استان كرمانشاه با GIS
6
پهنه بندي خطرزمين لغزش درمنطقه پشتكوه شهرستان فريدون شهر
7
پهنه بندي زمين آماري تناسب كيفي اراضي براي پسته در منطقه ي هرمز آباد رفسنجان
8
پهنه بندي زمين لغزشهاي منطقه اسلام آبادغرب
9
پهنه بندي زيست اقليم ساختماني استان خوزستان
10
پهنه بندي زيست اقليم معماري بومي و بهينه يابي سوخت وانرژي در استان اصفهان
11
پهنه بندي ژئو مكانيكي ديواره غربي معدن سرچشمه
12
پهنه بندي سيل در بخشي از رودخانه پلاسجان با به كارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و HEC-RAS
13
پهنه بندي شاخص فرسايش پذيري معادله جهاني تلفات خاك در رخساره هاي ژئومورفولوژي دشت يزد - اردكان﴿ مقطع طولي خضرآباد - اله آباد ﴾
14
پهنه بندي شدت يخبندان در استان يزد
15
پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي ﴿مطالعه موردي: استان خوزستان﴾
16
پهنه بندي طوفان‌هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي
17
پهنه بندي طول فصل رشد و واحدهاي گرمايي گياهان بر مبناي ويژگي هاي دمايي در ايران
18
پهنه بندي قابليت انفجار معدن مس ميدوك
19
پهنه بندي كشت گونه هاي گياهي بومي جهت توسعه فضاي سبز پايدار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي )مطالعه موردي: شهر شيراز(
20
پهنه بندي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني با تاكيد بر سازندهاي كارستي (مطالعه موردي : دشت امامزاده جعفر گچساران)
21
پهنه بندي كيفي آب رودخانه ها با استفاده از روش تركيبي فاز ﴿Fuzzy﴾ و تحليل مولفه هاي اصلي ﴿PCA﴾، مطالعه موردي : رودخانه زاينده رود
22
پهنه بندي كيفي آبخوان هرات (استان يزد - شهرستان خاتم) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت مصارف كشاورزي
23
پهنه بندي كيفيت آب و تنوع درشت بيمهرگان كفزي رودخانه زاينده رود
24
پهنه بندي گرد و غبار با استفاده از داده هاي ماهواره اي موديس ﴿مطالعه موردي: استان كرمانشاه﴾
25
پهنه بندي مخاطرات جوي منطقه اي استان كرمانشاه (بارش شديد، بارش حدي، برف سنگين، تگرگ، خشكسالي،روزهاي توام با گردوغبار، توفان هاي گردوغبار، كولاك، مه گرفتگي، يخبندان، سوزباد ، امواج گرمايي..) وپهنه بندي باران موثر
26
پهنه بندي مقادير كل و قابل جذب پتاسيم در مهمترين خاك هاي زراعي و جنگلي استان مازندران و ارتباط آنها با ويژگي هاي خاك
27
پهنه بندي مناطق آسيب پذير از سيل در استان كهگيلويه و بويراحمد
28
پهنه بندي مناطق حساس به تخريب اراضي در مقياس منطقه اي بر پايه داده هاي ماهواره اي
29
پهنه بندي مناطق خطر فرونشست در دشت آبرفتي ابركوه با استفاده از پارامترهاي كاني شناسي و ژئوالكتريك
30
پهنه بندي مناطق در معرض خطر ريزش سنگ، در شمال شهر كرمانشاه
31
پهنه بندي مناطق در معرض خطرات بيماري هاي مشترك انسان و دام در استان خوزستان
32
پهنه بندي مناطق رويشي استان اصفهان با استفاده از توليدات ماهواره اي
33
پهنه بندي مناطق مستعد كاشت گياهان با مصرف كم آب ( زعفران، آويشن، كنجد، زيره سبز و كاميلينا )در استان كردستان
34
پهنه بندي ميزان حساسيت دشت كرمانشاه ازنظرفرسايش
35
پهنه بندي نواحي سيل خيز در حوضه آبريز جونقان
36
پهنه بندي و اولويت بندي مخاطرات در شبكه راه هاي استان اصفهان
37
پهنه بندي و مدل سازي تخلخل و تراوايي با استفاده از روش هاي داده كاوي در يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
38
پهنه بندي وضعيت كيفي محيط زيست استان اصفهان با استفاده از ارزيابي چند معياره
39
پهنه بندي وقوع زمين لغزش در حوضه آبريز ليله جوانرود با تاكيد بر عوامل انساني
40
پهنه بندي ومدل سازي كيفي رودخانه قرسو استان كرمانشاه
41
پهنه بندي ويژگي هاي طيفي و حرارتي رخساره هاي ژئومورفولوژي مناطق بياباني و ارتباط آن با پوشش سطحي زمين (مطالعه موردي : دشت يزد-اردكان)
42
پهنه‌ بندي شدت يخبندان در استان فارس
43
پهنه‌بندي آگروكليمايي كشت گندم ديم در استان كرمانشاه با استفاده از GIS
44
پهنه‌بندي اراضي كشاورزي با بازه‌بندي منابع و مصارف آب در زير حوضه لنجانات
45
پهنه‌بندي اقليمي استان خوزستان بر اي كشت ذرت با كمك GIS
46
پهنه‌بندي بيماري تب‌ مالت در استان اصفهان
47
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام در استان چهارمحال و بختياري
48
پهنه‌بندي بيماري‌هاي قابل‌انتقال بين انسان و دام(تب مالت ) در استان البرز
49
پهنه‌بندي پراكنش ذرات معلق هواي شهر اصفهان با استفاده از مدل رگرسيون كاربري اراضي
50
پهنه‌بندي خطر آتش سوزي در اراضي طبيعي شهرستان مرودشت با توجه به عوامل محيطي و اجتماعي
51
پهنه‌بندي خطر روانگرايي در شهر بندرعباس
52
پهنه‌بندي خطر زمين لرزه با استفاده از رهيافت تعيني (مطالعه موردي: شهرستان سمنان)
53
پهنه‌بندي خطر سيلاب حوضه سد شهيد كاظمي(شهرستان سقز)
54
پهنه‌بندي سختي آب استان اصفهان و بررسي رابطه آن با بيماري‌هاي قلبي و عروقي
55
پهنه‌بندي فضايي ريسك ابتلا به بيماري‌هاي تنفسي در اثر ذرات معلق (PM2.5) هواي شهر اصفهان
56
پهنه‌بندي مناطق مستعد به‌منظور استفاده از انرژي‌هاي نو (مطالعه موردي: استان يزد)
57
پهنه‌بندي نواحي رويشي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
58
پهنه‎بندي مناطق آسيب‌پذير از سيل در حوضه ميمه ( استان ايلام)
59
پوئم سمفوني
60
پوئم سمفونيك
61
پوتين نظامي
62
پوچ تواني زير گروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي G-كلاس تزويج هستند
63
پوچ تواني زيرگروه هاي نرمالي كه دقيقا داراي دو اندازه _G كلاس تزويج هستند
64
پوچ ساز ضعيف روي حلقه هاي توسيعي
65
پوچ‌سازي به‌طور يكنواخت كوهمولوژي و متناهي بودن بعد مشتق‌شده
66
پوچسازهاي همگون مدول هاي موهمولوژي موضعي
67
پوچي گراف ها واعمال مربوط به ان ها
68
پورتال بانك هاي استان يزد
69
پورتال بيمارستان هاي استان يزد
70
پورسانتاژ گروههاي خوني در اصفهان
71
پوستر براي بزرگداشت شهداي جنگ تحميلي
72
پوستر براي بيست روز مهم سياسي - اجتماعي - فرهنگي سال
73
پوستر در جنگ
74
پوستر هاي فرهنگي واجتماعي با تكنيك عكاسي
75
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
76
پوستر و سينماي كودكان و نوجوانان
77
پوسترهاي تايپوگرافي
78
پوسترهاي سينمائي
79
پوسترهاي فرهنگي و آگهي هاي تجاري دهه 40 و 50 ايران
80
پوسترهاي فيلم
81
پوسترهاي نوشتاري قرن بيستم
82
پوسته استوانهاي ارتوتروپيك FGMتحت بارحرارتي
83
پوسته ي ديويس - ويلانت عملگرهاي فضاي هيلبرت
84
پوسيدگي ريشه و طوقه پسته ﴿گموز﴾:رديابي مولكولي قارچ عامل بيماري از بافت هاي گياهي و آب آبياري و كنترل بيولوژيك با استفاده از باكتري سودوموناس فلورسنت
85
پوش ماتريس هاي توپليتز سه قطري و ماتريس هاي انتقال دهنده ي بلوكي
86
پوش هاي اطمينان جامع براي آماره هاي خلاصه كننده وكاربرد آنهادربررسي نيكويي برازش مدل هاي فرايند نقطه اي فضايي
87
پوشاك ، ابزار جنگي و زيورهاي دوران هخامنشيان و تحليل و بررسي نمايشنامه "تراژدي كمبوجيه "
88
پوشاك دستباف در قرن 21
89
پوشاك سنتي مردم كاشان
90
پوشاك نمايشي يونان - رم قرون وسطي و تعزيه در ايران
91
پوشاك نمايشي يونان . رم و قرون وسطي در اروپا
92
پوشاك نوازندگان ورامشگران در تاريخ موسيقي ايران
93
پوشاك هخامنشي ، احياي مونيف ، رنگ و فرم
94
پوشش آلي روي آلومينيم با استفاده از رزين اپوكسي بطريقه الكترو ديپوزيشن كاتدي
95
پوشش احاطه گر بهينه ي گراف ها : تحليل و الگوريتم
96
پوشش الكترو مغناطيسي منسوجات بي بافت به روش نانو الكتروريسي و بررسي عملكرد منسوج حاصل به عنوان فيلتر ذرات فلزي
97
پوشش الكترولس نيكل فسفر بر فولاد ساده كربني
98
پوشش بانوان در تهران ﴿ سال 1385 ، 1384 ﴾
99
پوشش براي مدول‌ها و مدول‌هاي انژكتيو
100
پوشش برداري سوپر آلياژ اينكونل 738 مورد استفاده در پره توربين به روش اسيدشويي
101
پوشش پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPF)توليد شده توسط روش پاشش الكترواستاتيكي بر روي فولاد ساده كربني
102
پوشش پودري پلي اتيلن بر سطح فولاد با روش بستر سيال و بررسي اثر عوامل موثر بر خواص آنها
103
پوشش تبديلي سريم بر روي استيل گالوانيزه و تاثير نمك مس بر خواص آن
104
پوشش تبديلي فسفاته ZN- MN بر روي فولاد ساده كربني و بررسي خواص مقاومت به خوردگي آن
105
پوشش تبديلي موليبدات روي زيرآيند گالوانيزه
106
پوشش تركيبات ترموكروميك بر پايه¬ي اكسيد واناديم با روش سل-ژل روي شيشه
107
پوشش تصويري گرافهاي جهت دار
108
پوشش تيتانيا بر روي ذرات كوارتز و بررسي متغيرهاي موثر بر فعاليت فوتوكاتاليستي آن در كاربردهاي تصفيه آب
109
پوشش حجمي جهتدار كامل از ميدان ديد دوربين ها در شبكه ي حسگر بي سيم
110
پوشش دادن آلومينا روي تنگستن
111
پوشش دادن المان حرارتي فلزي كروم-نيكل با استفاده از لعاب سراميكي
112
پوشش دادن فلز روي توسط كربن جهت ساخت سل باتري ذخيره اي به روش مهندسي معكوس
113
پوشش دادن فولاد زنگ‏نزن فريتي با منگنز و مس به روش آبكاري الكتريكي جهت استفاده در صفحات اتصال‏دهنده‏ي پيل‏هاي سوختي اكسيد جامد
114
پوشش داركردن پودر سير در ابعاد نانو
115
پوشش در شبكه هاي دوربيني توپولوژيكي: ارائه روشي مبتني بر توپولوژي جبري
116
پوشش درپنج گنج نظامي گنجوي
117
پوشش دهي WO3 و NiS برروي نانوساختارهاي a-Fe2O3 به روش رسوب شيميايي حمامي و سيلار و بررسي خواص نوري و فوتوالكتروشيميايي آن ها
118
پوشش دهي آلومينا يد نيكل بر روي فولاد به روش سنتز احتراقي
119
پوشش دهي آلومينيوم بر روي فولاد ساده كربني با روش جوشكاري تيگ
120
پوشش دهي آلياژي نيكل-روي به روش پلاسما الكتروليتي
121
پوشش دهي الكتروشيميايي اكسيد منيزيم روي فولاد زنگ نزن L304
122
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
123
پوشش دهي الكتروشيميايي كامپوزيت Ni-SiC بر روي فولاد نرم
124
پوشش دهي الكتروشيميايي كروم از حمام سه ظرفيتي و بررسي رفتار خوردگي پوشش
125
پوشش دهي الكتروشيميايي نيكل - موليبدن روي فولاد زنگ نزن 304L در حضور مايعات يوني و بررسي مقاومت به خوردگي و ميزان آزاد شدن هيدروژن
126
پوشش دهي الكتروفورتيك كامپوزيت زيركونيا/سيليكا روي فولاد زنگ نزن 316L و ارزيابي مشخصه هاي آن
127
پوشش دهي الكترولس نيكل - فسفر بر روي فولاد كربني CK-75 و بررسي اثر پارامترهاي حمام بر خواص پوشش
128
پوشش دهي الكتريكي و بررسي خواص خوردگي پوشش هاي نانو ساختار نيكل-كبالت-تنگستن
129
پوشش دهي الماستيكي منسوجات بي بافت
130
پوشش دهي الياف شيشه توسط رزين اپوكسي به منظور بهبود چسبندگي به بتن
131
پوشش دهي انسولين در مقياس نانو با مخلوط پليمرهاي تخريب پذير زيستي و كنترل رهايش آن
132
پوشش دهي به روش الكتروفورزيسي و اندازه گيري پتانسيل زتاي هيدروكسي آپاتيت در آب و استون
133
پوشش دهي به روش نفوذ حرارتي روي جامد بر روي فولاد ST 37
134
پوشش دهي پارچه هاي شيشه اي با پلي تترافلوئورواتيلن
135
پوشش دهي پايه سراميك متخلخل با لايه اي از پالاديوم به روش الكترولس
136
پوشش دهي پروتئين هاي انسولين وIGF-I با نانو ذرات و محاسبه ميزان جذب آن ها در دوازدهه گوسفند بر اساس متابوليت هاي خوني
137
پوشش دهي روي تيوپ اصلي پيل سوختي به روش پلاسما اسپري
138
پوشش دهي سراميكي كامپوزيت زمينه پليمري با روش پاشش حرارتي
139
پوشش دهي سلولز ميكروبي توسط آلفا آربوتين و حبس آن در كتيرا و بررسي خواص بيولوژيكي آن
140
پوشش دهي سه بعدي شبكه هاي سنسوري بي سيم زير آب
141
پوشش دهي شيشه زيست فعال كلسيم - فسفاتي روي شيشه سودالايم
142
پوشش دهي شيشه ي زيست فعال داراي خاصيت ضدباكتريايي حاوي نانوذرات نقره بر روي ايمپلنت فلزي
143
پوشش دهي فريت كلسيم نانوبلوري و پايدارسازي در سيال مدل و بررسي اثر هايپرترمياي نانوسيال
144
پوشش دهي فولاد با پلي پيرول ، پلي متيل پيرول ، و پلي ( پيرول - كو- متيل پيرول ) به روش پليمر شدن الكتروشيميايي و بررسي مقاومت خوردگي آن
145
پوشش دهي فولادهاي زنگ نزن 304 و 316ال با بيوگلس 5اس45 به روش هاي ذوبي و سل-ژل و بررسي خواص آن
146
پوشش دهي كاربيد سيليسيم روي گرافيت با استفاده از فرايند سنتز احتراقي
147
پوشش دهي كامپوزيت نيكل - آلومينا بر روي فولاد كربني به روش اكتروشيميايي در حضور ميدان مغناطيسي
148
پوشش دهي كامپوزيت هيدروكسيد دوگانه لايه اي/هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورتيك بر روي ايمپلنت هاي تيتانيومي جهت كاربرد در مهندسي بافت
149
پوشش دهي مكانيكي زير لايه ي تيتانيومي توسط هيدروكسي آپاتيت
150
پوشش دهي منسوج پلي پروپيلني با فلز مس و بررسي خواص و كاربردهاي آن
151
پوشش دهي منيزيم فلوئورآپاتيت روي فولاد زنگ نزن L316 و بررسي خواص پوشش
152
پوشش دهي نانو تيوبهاي كربني توسط Mgo
153
پوشش دهي نانو ذرات فلزي مس/ نيكل ﴿ŸŸcu/Ni) بر روي پايه ي زئوليتي با استفاده از روش احياء شيميايي
154
پوشش دهي نانو ذرات مغناطيسي Fe304 و بررسي اثر پوشش ها براندازه و خواص مغناطيسي نانوذره
155
پوشش دهي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر روي آلياژ اصلاح سطح شده Ti-6Al-4V به روش بيوميمتيك
156
پوشش دهي نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت بر روي زيرلايه آلياژTi-6Al-4V به روش پلاسما اسپري
157
پوشش دهي نانوذرات مغناطيسي
158
پوشش دهي نانوكامپوزيت نيكل-تفلون به جاي روش آندايزينگ سخت
159
پوشش دهي هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ تيتانيوم به روش غوطه وري
160
پوشش دهي و مشخصه يابي پوشش هيدروكسي آپاتيت بر زيرلايه آلياژي Ti6Al4V به روش پاشش شعله
161
پوشش دوخوشه اي گراف ها
162
پوشش دولايه سطح نانوذرات مس ﴿II﴾ اكسيد با مولكول هاي زيست ايمن شامل سيتريك اسيد و آسكوربيك اسيد و استفاده آن ها براي ساخت فيلم هاي نانوكامپوزيتي پلي ﴿وينيل كلريد﴾ و پلي ﴿وينيل الكل﴾
163
پوشش رسانه اي ورزش بانوان در مطبوعات ورزشي و علت يابي آن (با تاكيد بر نگرش مديران ورزشي زن آموزش و پرورش ).
164
پوشش رسوب الكتريكي نيكل- كبالت نانو كريستالي، نحوه رسوب گذاري و رفتار خوردگي
165
پوشش روي چوب
166
پوشش روي چوب
167
پوشش ريسك در بازارهاي ناكامل بر اساس مدل هاي جهش-انتشار
168
پوشش زيركونياي نانو ساختار براي بهبود رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن 316 ال
169
پوشش زيرمجموعه هاي اعداد طبيعي (N) توسط مجموعه هاي محاسبه پذير شمارشي و محاسبه پذير
170
پوشش سمانتاسيون بسته اي تيتانيم روي فولاد AISI430
171
پوشش سيليسيم بر زير لايه مس
172
پوشش شيشه زيست فعال روي فولاد ضدزنگ 316L براي افزايش زيست سازگاري و زيست فعالي آن
173
پوشش فاصله اطمينان براي تجزيه و تحليل طرحهاي آزمايشي با استفاده از مدلهاي خطي تعميم يافته
174
پوشش كاربيد كرم بر روي فولاد ابزار به روش جامد و بررسي خواص مكانيكي آن
175
پوشش كلسيم فسفات بر سطح تيتانيوم به روش بايوميمتيك : اثر توپوگرافي سطح در مقياس نانو، ميكرو و ماكرو بر مورفولوژي پوشش
176
پوشش كلسيم فسفات به روش بيوميمتيك بر روي آلياژ تيتانيوم - آلومينيو - واناديوم
177
پوشش كوپليمر قطعه اي پروپيلن -اتيلن اصلاح شده بر سطح فولاد كربني با اعمال روش الكتروستاتيك پاششي پودري و بررسي خواص مكانيكي -شيميايي
178
پوشش گياهي ﴿ حوزه امين آباد ﴾
179
پوشش گياهي ﴿ حوزه مرور ميبد ﴾
180
پوشش لايه الكترود آند پيل سوختي كربنات مذاب با روش الكتروفورتيك مطابق مشخصه هاي استاندارد
181
پوشش مجموعه نقاط با استفاده از اشكال هندسي
182
پوشش مقاوم به سايش شيشه سراميك روي ورق آهن
183
پوشش مناسب محلهاي دفن در كنترل شيرابه حاصل از چرمسازي
184
پوشش منسوجات بوسيله پلي پورتان C.V.P
185
پوشش منسوجات بوسيله پلي يورتان
186
پوشش نانو ذرات حاوي كليندامايسين بر روي پارچه پنبه اي به منظور درمان زخم هاي آكنه
187
پوشش نپ
188
پوشش نپ با استفاده از دسته رنگزاهاي ريآكتيو
189
پوشش نفوذي كاربيد كروم بر روي فولاد ساده كربني به روش غوطه وري در حمام نمك مذاب
190
پوشش نقاط با چندضلعي پله‌كاني
191
پوشش نقاط در صفحه با استفاده از اشكال هندسي
192
پوشش نقاط در صفحه با استفاده از اشكال هندسي محدب
193
پوشش نقاط رنگي با اشياء هندسي
194
پوشش ها روي مدلهاي نوتري
195
پوشش هاي افشانه حرارتي
196
پوشش هاي پاشش حرارتي پايه ي اكسيدآهن براي كاربردهاي فتو كاتاليتيكي
197
پوشش هاي پلي يورتان بر پايه پلي ال پلي استر: بررسي اثر وزن مولكولي و تركيب درصد پلي ال
198
پوشش هاي تبديلي بر پايه فسفات، زيركونيوم و تيتانيوم بر روي فولاد : بررسي مقاومت به خوردگي، چسبندگي و جدايش كاتدي
199
پوشش هاي حفاظتي بتن و نقش رنگ ها در جلوگيري از خوردگي آن
200
پوشش هاي خود ترميم كننده
201
پوشش هاي خوشه اي و افزارهاي خوشه اي گراف ها
202
پوشش هاي ضد خوردگي خود ترميم با استفاده از ميكرو و نانو كپسول ها
203
پوشش هاي غير صفر انژكتيو و ژوش هاي تصويري مدول ها
204
پوشش هاي ماكسبمال، كاهش يافته و داراي اشتراك بدون هسته براي 3-گروه هاي آبلي مقدماتي
205
پوشش هاي نازك از مدول ها
206
پوشش هاي هندسي براي نقاط در حال حركت
207
پوشش هاي هندسي براي نقاط دقيق و نادقيق: كران پايين و الگوريتم ها
208
پوشش هاي هندسي تماما پويا
209
پوشش هاي يكدست گرنشتاين براي مدول هايي با حلقه زمينه گرنشتاين , Gorenstein flat covers of modules over gorenstein rings
210
پوشش هايي كه به وسيله يExt1 القا مي شوند
211
پوشش همبند در شبكه هاي حسگر بي سيم با وجود تعداد محدودي حسگر
212
پوشش هوشمند اپوكسي حاوي مواد فلورسنت بر روي فولاد گالوانيزه
213
پوشش هيبريدي اپوكسي آكريلات/نانواكسيد روي اصلاح شده:سنتز وبررسي خواص ضد باكتري
214
پوشش و اكتشاف تيمي محيط ناشناخته بوسيله روبات متحرك با هدف مينيمم سازي مصرف انرژي
215
پوشش و پوش تزريقي از نمايش گراف هاي جهت دار خطي
216
پوشش و دوباره سازي گراف هاي كنش
217
پوشش و قيمت گذاري و حق اختيار معامله با يك دارايي وابسته با استفاده از حل معادله ديفرانسيل غير خطي با مشتقات جزئي
218
پوشش و كنترل خوردگي
219
پوشش‌دهي الكتروشيميايي آلومينيم روي زيرلايه فولادي با استفاده از حمام نمك مذاب
220
پوشش‌دهي دوجزئي نيكل-مس بر فولاد ساده كربني و بررسي مقاومت به خوردگي آن در محيط كلريدي
221
پوشش‌دهي سوپرآلياژ IN 738 LC با EB-PVD NiCrAlY و بررسي اثر لايه‌ي سد نفوذي α-Al2O3 بر اكسيداسيون دما بالاي آن
222
پوشش¬دهي سيليسيم سوپرآلياژ پايه نيكل از طريق غوطه¬وري گرم در نمك مذاب
223
پوششدهي كامپوزيتي نيكل- آلومينا بر روي فولاد كربني به روش الكتروشيميايي در حضور ميدان مغناطيسي
224
پوششكاري﴿ COAT HNG) روي چدن و فولادوآندايزنگ آلومينيوم
225
پوششهاي تكميلي پس از چاپ
226
پوششهاي فتوالاستيك
227
پوششهاي كامپوزيتي الكترولس Ni-P-Sic و بررسي خواص آن
228
پوششهاي هادي قابل پخت با UV جهت كاربرد در مدارهاي چاپي ، سنسورها و shiel Electromagnetic بر پايه پلي پنيرول
229
پوشه ها و روش هاي الحاقي در معادلات هميلتون - ژاكوبي
230
پوشينه دار كردن اسانس پرتقال در نانو الياف ژلاتين داراي اتصال عرضي با تركيبات فنوليك با استفاده از روش الكتروريسي
231
پول الكترونيك.چالشها و راهكارها
232
پول الكترونيك: رفع موانع استفاده فراگير در ايران و مديريت پرداخت هاي فرامرزي
233
پول الكترونيكي و تأثير آن در اقتصاد ايران
234
پول شويي
235
پول شويي در گستره صلاحيت جهاني و صلاحيت كيفري محاكم ايران
236
پول و بانكداري اثر ريموند پي . كنت
237
پول وتورم
238
پولشوئي﴿با رويكرد بررسي شگردهاي نوين وراهكارهاي مقابله با آن در جهان...
239
پولشويي
240
پولشويي
241
پولشويي
242
پولشويي
243
پولشويي در بانكداري بين الملل و حقوق بين الملل
244
پولشويي و استانداردهاي بين المللي مربوطه
245
پولشويي واثرات آن بر اقتصاد
246
پولشويي وارزيابي آن بر اقتصاد
247
پولشويي واستانداردهاي بين المللي مربوطه
248
پولشويي وراه هاي مقابله با آن
249
پويا در پرده هاي نور
250
پويائي سينما
251
پوياسازي جاذب هاي پيوسته در شبكه هاي عصبي بازگشتي به منظور بهبود بازشناسي مقاوم به نويز و تنوعات گفتار
252
پويانمايي با نرم افزار تري دي استاديومكس
253
پويايي جمعيت پسيل معمولي پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer, 1989 (Hemiptera: Aphalaridae) در شهرستان مه ولات
254
پويايي جمعيت سن (Eurygaster integriceps Puton،Hemiptera, Scutelleridae) در مزارع گندم آبي شهرستان چادگان، استان اصفهان
255
پويايي دفع توام با واكنش شيميايي د ربسترهاي آكنده از آكنه هاي كروي پوسته اي
256
پويايي ساختارسرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام
257
پويايي سنجي و ماهيت تجارت درون صنعت :مورد ايران با كشورهاي ASEAN وچين (طي دوره 1997 تا 2000)
258
پويايي شناسي رفتارهاي زنجيره تأمين مبتني بر استراتژي مديريت موجودي توسط فروشنده
259
پويايي شناسي فروش خودرو دربازار ايران:مطالعه موردي شركت سايپا-بررسي عوامل محرك و متوقف كننده رشدفروش
260
پويايي فقه از منظر امام خميني (ره) و آيت‌الله خوئي
261
پويايي فقه در مناسك حج , the dynamically of the jurisprudence in the pilgrimage rituals
262
پويايي قيمت مسكن و واكنش آن به تحولات اقتصادي كلان در ايران
263
پويس - پوميست = Pumicit - Pumic با استخراج - توليد و مصرف
264
پويش ساختاري-كاركردي در تحولات سكونتگاههاي روستايي شمال كلان شهر مشهد
265
پويش مشاركتي طيف و تخصيص منابع در سيستم هاي راديو شناختگر : چالش ها و راهكارها
266
پي - وليوو
267
پي .سي .ام
268
پي آمد بي ثباتي اقتصاد كلان بر فقر ايران ﴿87- 1363﴾
269
پي جوئي افقهاي بوكسيت شمشك در مناطق هدير - نساء
270
پي جوئي ژئو ميكروبيولوژي فلزات پايه و گرانبها در اطراف رخنمونهاي مينراليزه چهار گوشه 50000/1 ميانه .
271
پي جويي اكتشافي طلا و عناصر همراه در محدوده پهناور (آذربايجان شرقي )
272
پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي 1:25000 در محدوده اكتشافي ارديب
273
پي جويي به روش اكتشافات ژئوشيميايي در محدوده فيروزان نهاوند در مقياس 1:25000
274
پي جويي ژئوشيميايي كانسار مس آق دره زنجان
275
پي جويي كانسار آهن با استفاده از روش هاي دورسنجي، ژئوشيمي و ژئوفيزيك هوايي و تلفيق آن ها درمحيط GIS در منطقه چادرملو
276
پي جويي نفت در ناحيه ساوه ـزاويه ـسلفچگان با روش مغناطيس سنجي
277
پي جويي و اكتشاف بوراكس در جنوب سبزوار با تلفيق روش هاي دور سنجي، برداشت هاي زميني و مطالعات ژئوشيميايي
278
پي جويي و اكتشاف سنگ هاي ساختماني و نما با استفاده از روش هاي سنجش از دور و ژئوفيزيك در محدوده گسل دهشير
279
پي جويي و اكتشاف مقدماتي طلا با استفاده از روش هاي ژئوشيميايي در شمال شهرستان كوهپايه ، شمال شرق استان اصفهان
280
پي جويي و اكتشاف مقدماتي كروميت در افيوليت هاي كوه سياه سبزوار
281
پي سازي سدها
282
پي سي آر واكنش زنجيره اي پلي مراز
283
پي‌جويي كانسار طلا با استفاده از تلفيق لايه‌هاي اطلاعاتي در محيط GIS در آلوت كردستان
284
پياد ه سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري CRM در دفتر شركت UNITED INDUSTERIAL SUPPLIES (U.I.S) در تهران
285
پياده راه سازي خيابان سي تير شهر تهران
286
پياده راه سازي در مركز تاريخي شهر تهران ﴿نمونه موردي خيابان لاله زار﴾
287
پياده راه سازي محور سي تير با رويكرد خلق فضاهاي مردم مدار
288
پياده سازي
289
پياده سازي active observer در ربات جراح قلب
290
پياده سازي CRM در گروه صنعتي انتخاب ﴿كارخانجات حاير-اسنوا﴾
291
پياده سازي Decoder رمز نگاري پيشرفته استاندارد (Advanced Encryption Standard) بر روي FPGA
292
پياده سازي Encoder رمز نگاري پيشرفته استاندارد (Advanced Encryption Standard) بر روي FPGA با استفاده از زبان سخت افزاري VHDL
293
پياده سازي FMEA دركارخانه اسپادانا گاز
294
پياده سازي GFDM و معرفي ساختاري مناسب براي گيرنده ZeroForcing
295
پياده سازي IPv6بر روي بسترMPLSمبتني برIPv4
296
پياده سازي Multicasting IP در شبكه MPLS با پشتيباني سرويس هاي تفكيك پذير
297
پياده سازي NIDS بااستفاده از PCA برروي FPGA.
298
پياده سازي Platform ماهواره GEO و ارائه يك الگوريتم مسيريابي مناسب در آن
299
پياده سازي QFD در شركت طراحان دوخت يزد
300
پياده سازي SPC در بخش نورد كارخانه ذوب آهن اصفهان
301
پياده سازي SPC در شركت چيني بهداشتي مرواريد
302
پياده سازي SPC در شركت شتاب خودرو
303
پياده سازي spc در شركت كاشي مريم ميبد
304
پياده سازي SPC در كارخانه ارچين
305
پياده سازي VOIPو EGASTIX
306
پياده سازي آسيب خستگي كم چرخه با كار سختي همسان و سينماتيكي
307
پياده سازي ابزاري براي سنجش استفاده پذيري رابط كاربري سامانه هاي مبتني بر وب به روش جمع سپاري
308
پياده سازي ارتباط تك سيم بين دو ريز مهارگر
309
پياده سازي ارتباط چندرسانه اي تحت وب با استفاده از WebRTC
310
پياده سازي ارتباط شبكه هاي انتقال داده بر اساس سيستم سيگنالينگ شماره 7
311
پياده سازي استاندارد ISO / IEC17025 در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد
312
پياده سازي استاندارد رمز گذاري داده ها
313
پياده سازي استاندارد زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در شركت هاي كوچك
314
پياده سازي استراتژي شركت زرنگاه پارسيان براساس مدل رقابتي پورتر
315
پياده سازي استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني كشور بر اساس مدل كارت امتياز متوازن
316
پياده سازي اعتماد مبتني بر زمينه
317
پياده سازي افزونه ي نرم افزاري حاشيه نويسي بر روي محتواهاي آموزشي HTML در محيط سيستم آموزش الكترونيكي مودل
318
پياده سازي الكترونيكي تابع انتقال داده هاي مربوط به طرح سازه چاقوي گاما براي ساخت اين دستگاه
319
پياده سازي الكترونيكي سامانه ماموگرافي با گسيل پوزيترون (PEM)در محيط FPGA براي تشخيص زودرس سرطان پستان
320
پياده سازي الگوريتم Annealing Simulated براي جايابي در سخت افزار قابل بازپيكربندي
321
پياده سازي الگوريتم dechirping
322
پياده سازي الگوريتم DNA با استفاده از رمز نگاري DNA روي بورد FPGA
323
پياده سازي الگوريتم k-means‎+‎‎+‎ براي خوشه بندي كلان داده ها با استفاده از چارچوب محاسباتي اسپارك
324
پياده سازي الگوريتم PCA با استفاده از FPGA به منظور تشخيص چهره
325
پياده سازي الگوريتم TREE DMP بر روي FPGA در جهت بدست آوردن كارايي بلا
326
پياده سازي الگوريتم بخش بندي تصاوير MRI براي تشخيص تومور بر روي FPGA
327
پياده سازي الگوريتم تست مدارات تركيبي PODEM با ايژستفاده از FPGA
328
پياده سازي الگوريتم تشخيص ترك در آسفالت جاده ها با استفاده از بوردهاي FPGA
329
پياده سازي الگوريتم تشخيص طبي بيماري هاي آستئوآرتريت و لقي زانو در انسان با استفاده از تحليل داده هاي سينماتيكي حركت
330
پياده سازي الگوريتم تطابق استريو بر روي FPGA (با هدف بهبود عملكرد)
331
پياده سازي الگوريتم جديد جبران ولتاژي در رله ديستانس بر روي شبيه ساز ميكروپروسسور
332
پياده سازي الگوريتم حذف نويز از سيگنال ECG بر روي پردازنده ARM
333
پياده سازي الگوريتم حركت بموزات ديوار و جلوگيري از برخورد با مانع در يك ربات متحرك با استفاده از سنسورهاي سونار
334
پياده سازي الگوريتم دسته بند بهينه براي بيومتريك حركتي
335
پياده سازي الگوريتم رمز نگاري UMTS بر روي تراشه TMS320C6204
336
پياده سازي الگوريتم رمزنگار AESبه صورت تكرار شونده (iterative) و مبتني بر زبان توصيف سخت افزار (VHDL)
337
پياده سازي الگوريتم طراحي كنترل كننده هاي هايبريد به صورت يكپارچه
338
پياده سازي الگوريتم كاهش رنگ مبتني بر self-organizing-map بر روي پردازنده gpu
339
پياده سازي الگوريتم كاهش نويز در تصاوير پزشكي MRI بر روي FPGA
340
پياده سازي الگوريتم كنترل لغزشي و طراحي و ساخت مدار واسط براي ربات اطلس II
341
پياده سازي الگوريتم لغو فيدبك صوتي با استفاده از فيلترهاي وفقي
342
پياده سازي الگوريتم مدلسازي پيشرو يك بعدي سونداژهاي تشديد مغناطيسي پروتون ﴿PMR﴾ بمنظور شناسائي پارامترهاي سفره هاي آب زيرزميني
343
پياده سازي الگوريتم مديريت پهناي باند در شبكه هاي خصوصي مجازي با استفاده از خودمختاري
344
پياده سازي الگوريتم هاي Twofish , Rijndael, Serpent
345
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش تصوير بر روي سخت افزار براي شناسايي چهره
346
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش تصوير به صورت بلادرنگ با استفاده ازFPGA
347
پياده سازي الگوريتم هاي پردازش سيگنال براي كاربردهاي پايش سلامت سازه ها
348
پياده سازي الگوريتم هاي تشخيص صوت در انكودر صوتي جهت كنترل بازوي يك درجه آزادي
349
پياده سازي الگوريتم هاي سطح پايين پردازش تصوير با استفاده از معماري قابل پيكربندي در زمان اجرا (RTR)
350
پياده سازي الگوريتم هاي كدينگ و ديكدينگ بررسي توازن با چگالي كم در نسل دوم پخش ويديويي ديجيتال ماهواره اي
351
پياده سازي الگوريتم هاي كلني مورچه و ابتكاري در حل مسائل شبكه جريان
352
پياده سازي الگوريتم هاي كنترلي مرتبه ي كسري
353
پياده سازي الگوريتم هاي مسئله بار گذاري پلت
354
پياده سازي الگوريتم هش ۲۵۶ بيتي روي برد
355
پياده سازي الگوريتم هوشمند گسترش افزايشي در شبكه هاي حسگر بي سيم و تحليل نتايج بر اساس پارامترهاي مرتبط
356
پياده سازي الگوريتم ويتربي به منظور استفاده در يك سيستم تلفني تشخيص گفتار فارسي و ارزيابي آن
357
پياده سازي امتحان راهنمايي و رانندگي به صورت آنلاين با متودولوژي آژاكس
358
پياده سازي انتقال بار پردازشي با استفاده از مهاجرت در لايه كاربردي برروي بستر پردازش ابري
359
پياده سازي ايزو 9001:2015 در فرآيندهاي تاسيس پژوهشكده در دانشگاه علم وصنعت
360
پياده سازي بازي paper toss به صورت واقعيت افزوده براي پلتفرم اندرويد
361
پياده سازي بازي پونگ بر روي FPGA
362
پياده سازي بخش سرور و ميان افزار يك پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه تشخيص نشت آب
363
پياده سازي برنامك اندرويد استخراج دانش در زبان فارسي مبتني بر گراف دانش فارسي
364
پياده سازي برنامه آژانس تلفني
365
پياده سازي برنامه جهت ارسال فرم ثبت نام از طريق اينترنت
366
پياده سازي برنامه ريزي توليد با كمك Access د رشركت شهاب يزد
367
پياده سازي برنامه كاربردي موسسه رشد و پياده سازي سيستم حقوق ودستمزد
368
پياده سازي برنامه ي تشخيص دهنده ي نوع فايل بر اساس محتوا
369
پياده سازي برنامه ي كنترل مستقيم بار با در نظر گرفتن سطوح مختلف مشاركت مصرف كنندگان
370
پياده سازي بسته نرم افزاري امنيتي در جاوا
371
پياده سازي بهينه الگوريتم هاي رمز نگاري در تكنولوژي QCA
372
پياده سازي بهينه نرم افزار پردازش اطراعات سيستم هاي ناوبري
373
پياده سازي بودجه ريزي عملياتي با رويكرد بهايابي بر مبناي فعاليت درشركت هاي توزيع نيروي برق
374
پياده سازي پايدار عددي مدل مخفي مار كف براي تعيين نقش دستوري اجزاي متن
375
پياده سازي پردازش هاي مقدماتي زبان فارسي
376
پياده سازي پروتكل Anycast در شبكه هاي SDN
377
پياده سازي پروتكل PACS در شبكه هاي فرصت طلب براي شبيه ساز ONE
378
پياده سازي پروتكل SPI بر روي FPGA مرتبط با سنسور جابجايي سنج جريان گردابي در ياتاقان مغناطيسي فعال (AMB)
379
پياده سازي پروتكل TCP/IP بر روي MinSoC
380
پياده سازي پروتكل مرز مسافت (DBP) در بستر مخابراتي راديوشناسه(RFID) بر روي پردازشگر (DSP F2812)
381
پياده سازي پروتكل هاي همه پخشي MPRو SBA درمحيط شبيه سازTOSSIM وارزيابي عملكرد آن ها در شرايط كاري مختلف
382
پياده سازي پروتكلLEACHو بهبودهاي V-LEACHو P-LEACH و TL-LEACH از طريق شبيه سازي و مقايسه عملكرد انها با يكديگر
383
پياده سازي پروكسي سرور در پروتكل SIP
384
پياده سازي پلتفرم اينترنت اشيا در زمينه ي كنترل مصرف آب يك ناحيه زير كشت گياه
385
پياده سازي تجربي CMISE ,CMIP به منظور مديريت لايه ها
386
پياده سازي تحت وب سيستم اعتبار واحدهاي مستقر در يك مركز رشد
387
پياده سازي تحت وب مبادله موافقت نامه اعتبارات جاري
388
پياده سازي تحت وب مبادله موافقتنانه اعتبارات جاري
389
پياده سازي تحت وب مركز گواهي امضاي ديجيتال
390
پياده سازي تحليل توسعه خرابي ناشي از ترك ماتريسي در يك چندلايه متقارن تحت بارگذاري درون صفحه كامل در نرم افزار Abaqus
391
پياده سازي تشخيص دهنده رشته بيت بر روي برد FPGA
392
پياده سازي تشخيص نويسه هاي پلاك خودرو با استفاده از موازي سازي سخت افزاري
393
پياده سازي تعدادي از توابع رياضي بر روي FPGA
394
پياده سازي تعديل كننده ي بار در يك سيستم محاسبات ابري
395
پياده سازي تلفن اينترنتي با استفاده از پروتكل SIP
396
پياده سازي توليد كننده بهينه شبكه مسيريابي در محيط هاي چندلايه سه بعدي
397
پياده سازي توليد ناب در خط توليد كارخانه اگزوز خودرو خراسان
398
پياده سازي جعبه ابزار فازي
399
پياده سازي چارچوب ITIL جهت بهبود استقرار حاكميت فناوري اطلاعات (ITG) با مطالعه موردي سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران
400
پياده سازي چارچوب پايگاه داده هاي استنتاجي با استفاده از پرولوگ
401
پياده سازي چت روم بدون عبور ترافيك از سرور
402
پياده سازي چت روم بدون عبور ترافيك از سرور مبتني بر سوكت پروگرامينگ
403
پياده سازي حذف و بهنگام سازي منتشرشونده در 0.7 Server SQL
404
پياده سازي حساب اتصال ناحيه فازي و كاربرد آن در بررسي ارتباط مكاني بيماري ها
405
پياده سازي حسابداري تعهدي براي صندوق هاي قرض الحسنه با استفاده از تكنيك AHP
406
پياده سازي حسابداري صنعتي در كارخانه كاشي ارچين
407
پياده سازي حكاكي ليزري روي گريدهاي متنوع لوله هاي گازي API و انجام آزمون هاي مكانيكي و خوردگي برروي نمونه ها
408
پياده سازي حل عددي معادلات ماكسول به روش FDTD بر روي كلاستري مجهز به پردازنده هاي كمكي GPU
409
پياده سازي خانه هوشمند براساس اينترنت و فناوري واي فا و تحليل امنيت مبتني برتهديد براي اينترنت اشيا
410
پياده سازي خلبان خودكار
411
پياده سازي خودكار مدارهاي كوانتومي بر روي QFPGA با هدف همانندسازي
412
پياده سازي دانشگاه مجازي دانشكده الكترونيك
413
پياده سازي در تبادل داده همزمان و غير همزمان
414
پياده سازي درگاه ارتباط با رابط هاي برنامه نويسي
415
پياده سازي دسترسي باز انتقال درسيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
416
پياده سازي دسته بندي بسته هاي شبكه بر روي سخت افزار
417
پياده سازي دسكتاپ به عنوان سرويس با استفاده از اپن استك
418
پياده سازي دو بلوك رمزنگار موازي به منظور بهبود مقاومت در برابر حملات تفاضلي توان (DPA) در الگوريتم رمزنگاري استاندارد پيشرفته (AES)
419
پياده سازي دو روش تشخيص تروآي سخت افزاري در بلوك هاي مالكيت معنوي (IP)
420
پياده سازي ديجيتال الگوريتم يادگيري تقويتي عميق DQN به منظور ساخت عامل مسيرياب هوشمند
421
پياده سازي ديجيتال سخت افزاري شبكه هاي عصبي اسپايكي با قابليت تشخيص تومورهاي مغزي
422
پياده سازي ديجيتال يك مدل مختصر براي نوسانات كلسيم در استروسايت
423
پياده سازي ديركتوري براي منابع شامل سرويس و داده بر روي وب با اطلاعات QoS
424
پياده سازي ديكدر كانوشنال با قابليت تشخيص خودكار نرخ كد
425
پياده سازي ديكدر كانولوشنال با قابليت تشخيص خودكار نرخ كد
426
پياده سازي ديكشنري انگليسي به فارسي با استفاده از تكنيك بازشناسي متن در محيط اندرويد
427
پياده سازي ديوارآتش به روش DPI براي ترافيك شبكه صنعتي مدباس و رفع عيوب آن
428
پياده سازي رابط كاربري تحت وب براي جمع‌آوري و نمايش اطلاعات پروتكل NetFlow
429
پياده سازي راديو نرم افزاري BTS در استاندارد GSM
430
پياده سازي راهبردهاي توسعه ورزش قهرماني كشور بر اساس الگوي كارت امتيازي متوازن
431
پياده سازي رفتار الكتروترموديناميكي سيم هاي آلياژ حافظه دار در نرم افزار ABAQUS
432
پياده سازي رفتار رله هاي حفاظتي در آناليز پايداري گذراي سه فازه
433
پياده سازي رله هاي ديجيتالي ژنراتور، موتور، ترانسفورماتور و رله توالي منفي در آناليز پايداري گذراي سه فازه
434
پياده سازي رله هاي مجتمع در آناليز پايداري گذرا و اتصال كوتاه
435
پياده سازي رمزنگار و رمزگشاي MP3
436
پياده سازي روش scv [اس سي وي] براي تشخيص نوسان توان بر خطوط انتقال
437
پياده سازي روش آزمون برازندگي مربع كاي در نمودارهاي كنترل كيفي تك متغيره
438
پياده سازي روش اجزا محدود غير خطي برپايه كرنش هاي بزرگ براي استحاله فازي مارتنزيتي تك ورينته در حضور حفره دايروي
439
پياده سازي روش ارزش بدست آمده﴿ EV )در سازمان مسكن و شهرسازي استان قم
440
پياده سازي روش الاستوگرافي اولتراسوند در تشخيص تومور بافت سينه
441
پياده سازي روش پاسخ سطح براي بهينه سازي پارامتر هاي آسياب كاري در پودر مس- آلومينا
442
پياده سازي روش پنهان سازي براي مقاوم كردن ماژول سخت افزاري AES در برابر حمله ي تحليل تواني
443
پياده سازي روش تخمين تأخير تحليل زماني ايستا به صورت سخت افزاري
444
پياده سازي روش تشخيص محلي پيوستن مجدد يك شبكه توزيع فعال جزيره شده مجهز به ژنراتور سنكرون، به شبكه اصلي
445
پياده سازي روش تفريق طيفي براي پاكسازي گفتار نويزي و ارائه روشي جهت كاهش نويز موزيكال
446
پياده سازي روش حداقل مربعات خطا براي تعيين موقعيت در گيرنده هاي جي پي اس به زبان وي اچ دي ال
447
پياده سازي روش راس براي ذذذذ توسعه استراتژي هاي زنجيره تأمين الكترونيكي مطالعه موردي: شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
448
پياده سازي روش فضاي حالت در تحليل مسائل پراكندگي معكوس ساختارهاي پيچيده و متامتريالي صفحه اي
449
پياده سازي روش هاي آناليز و سنتز گفتار مناسب براي تبديل گفتار
450
پياده سازي روش هاي اتوماتيك تشخيص سرطان خون براساس تصاوير خون محيطي يا مغزاستخوان
451
پياده سازي روش هاي اتوماتيك تشخيص سرطان سينه بر اساس تصاوير ماموگرافي
452
پياده سازي روش هاي پر استفاده كدينگ گفتار مبتني بر LP و برآورد كيفي آن ها
453
پياده سازي روش هاي تبديل خطي ويژگي ها در بازشناسي گفتار و مقايسه آنها باPCA غير خطي
454
پياده سازي روش هاي كاهش تاثير خطا در ارسال رشته تصاوير ويدئويي با استفاده از شبكه هاي چند مسيره
455
پياده سازي روش هاي كنترلي بر روي ربات دو درجه آزادي X-Y﴿كنترل خطي - گشتاور محاسبه شده كنترل تطبيقي ﴾
456
پياده سازي روش هاي مقابله با EMI در مبدل فلاي بك
457
پياده سازي روش هاي مقاوم سازي ماژول سخت افزاري AES در برابر حملات مبتني بر اشكال
458
پياده سازي روش هاي يادگيري ماشين براي محيط هاي داراي كلاس هاي ناشناخته
459
پياده سازي روش همسونهي تداخل در سيستمهاي مخابراتي چند آنتنه با اطلاعات ناقص كانال بمنظور كاهش تداخل
460
پياده سازي روش يادگيري تقويتي در تخصيص منابع شبكه بي سيم
461
پياده سازي روشهاي پيش پردازش به منظور يافتن مكان صورت در تصوير
462
پياده سازي روشهاي دفاعي مقابل مشكل تزريق SQL در ASP.NET
463
پياده سازي روشهاي ديكد كردن كدهاي LDPC وبهبود عملكرد آن
464
پياده سازي روشهاي سنتز سازه اي و جمع همپوشان با تحريك چندباندي با ژريود صحيح براي زبان فارسي و بهبود آنها
465
پياده سازي روشي براي بازسازي سه بعدي بدن انسان از تصوير دو بعدي به كمك الگوريتم هاي شبكه عميق در بازي ها
466
پياده سازي روشي براي بررسي وقوع اراده ي انجام عمل بر اساس فعاليت نورون هاي مغزي
467
پياده سازي روشي براي رديابي اشياء در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش طراحي مش وفقي در حضور همپوشاني
468
پياده سازي روشي براي كاويدن(carving) فايل هاي چند رسانه اي پاره پاره شده
469
پياده سازي روشي جديد مبتني بر هدايت الكترونيكي براي كنترل عملكرد حوضچه آهك زني پالايشگاه اصفهان
470
پياده سازي رويكرد شش سيگما در كاهش اتلافات كارخانه نان صنعتي
471
پياده سازي رويكرد ناب در بهبود فرآيند بيماران سطح يك و دو در بخش اورژانس بيمارستان لقمان حكيم
472
پياده سازي رويه كنترل ازدحام در لايه سوم سيستم سيگنالينگ شماره هفت روي سخت افزار كنترل كننده 32 لينگ سيگنالينگ
473
پياده سازي زمانبندي وظايف و مديريت حافظه و داده هاي خانه داري در زيرسيستم فرمان و مديريت داده ماهواره
474
پياده سازي زير ساخت ارتباطي بر اساس سيستم‌هاي توزيع‌شده در كاربرد خانه‌هاي هوشمند
475
پياده سازي زير سيستم نگهداري و تعميرات برنامه ريزي منابع سازمان ﴿ERP ﴾ در خط توليد كنسانتره سنگ آهن
476
پياده سازي ساختارهاي سريع كوانتيزاسيون برداري براي كد كننده صحبت با نرخ بيت 1200bps
477
پياده سازي سامانه رديابي سرويس مدارس
478
پياده سازي سامانه طراحي آزمون برخط (آزمونساز)
479
پياده سازي سامانه كمك آموزشي جهت تسهيل رفع اشكال و برنامه ريزي دانش آموزان
480
پياده سازي سامانه ي تشخيص كاربر غير مجاز با استفاده از فرآيندهاي اجرا شده توسط كاربر
481
پياده سازي سامانه ي طبقه بندي موضوع وب‌سايت‌ها براي استفاده در ماشين هاي جستجو
482
پياده سازي سامانه ي كتابخانه ي ديجيتال
483
پياده سازي سامانه ي محاسبه گر مرتبه ماتريس بر بستر FPGA به صورت طراحي توام سخت افزار و نرم افزار
484
پياده سازي سايت فروش كامپيوتر (فروشگاه كامپيوتري) با php
485
پياده سازي سايت كنفرانس بين المللي اورژانس
486
پياده سازي سايت كنفرانس بين المللي طب اورژانس
487
پياده سازي سبد خريد با قابليت صدور صورت حساب با استفاده از RFID و Zigbee
488
پياده سازي سخا افزاري يك مدل از شبكه سيناپس سه جزيي بر روي برد FPGA
489
پياده سازي سخت افزار سيستم شناسايي گوينده ناوابسته به متن
490
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم Annealing Simulated براي حل مساله جايابي توسط FPGA
491
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم دسته بندي ISODATAدر الگوي روزت
492
پياده سازي سخت افزاري الگوريتم هاي حسگر ستاره
493
پياده سازي سخت افزاري تحريك عمقي مغز با استفاده از روش فيدبك تاخيردار غيرخطي در جمعيتي از نوسان گرهاي واندرپل
494
پياده سازي سخت افزاري تحريك كننده عمقي مغز در مدل جمعيت نوروني الهام گرفته شده از ناحيه هيپو كمپ مغز
495
پياده سازي سخت افزاري توليد اعداد با توزيه هاي مختلف با استفاده از اف پي جي اي
496
پياده سازي سخت افزاري توليد كننده اعداد تصادفي
497
پياده سازي سخت افزاري چند الگوريتم پردازش تصوير مبتني برFPGA
498
پياده سازي سخت افزاري روش هاي تشخيص اشاره دست در تصاوير
499
پياده سازي سخت افزاري سامانه سنجش كيفيت تصاوير بدون استفاده از مرجع
500
پياده سازي سخت افزاري سيستم تشخيص مسير با استفاده از منطق فازي
501
پياده سازي سخت افزاري شبكه موجك به منظور آشكار سازي چهره
502
پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي متابوليكي روي بوردFPGA
503
پياده سازي سخت افزاري فشرده سازي تصوير در سيستم كپسول اندوسكوپي
504
پياده سازي سخت افزاري فشرده سازي ويدئو جهت ذخيره ويدئو با نرخ فريم بالا
505
پياده سازي سخت افزاري كنترلر فازي سيستم سوخت موتور جت بر روي ميكروكنترلر AVR
506
پياده سازي سخت افزاري مدل تصادفي نورون هاي بيولوژيكي
507
پياده سازي سخت افزاري مميز ثابت الگوريت تشكيل تصوير در رادار روزنه مصنوعي
508
پياده سازي سخت افزاري ناهمزمان سازآستروسيتي درجمعيتي از نوسانگرهاي Hopf
509
پياده سازي سخت افزاري نورون هاي بيولوژيكي
510
پياده سازي سخت افزاري و نرم افزاري واسط AFDX
511
پياده سازي سخت افزاري يك سيستم باز شناسي گفتار با كلمات جدا به روش DIW
512
پياده سازي سرويس تشخيص نشت اطلاعاتي در برنامه هاي اندرويد با استفاده از تحليل ايستا
513
پياده سازي سرويس هاي آي تي آِ ال كتابخانه خدمات فناوري اطلاعات (چالش ها ، راهكارها )
514
پياده سازي سرويس هاي استاندارد بكارگيري بسته در مخابرات ماهواره اي
515
پياده سازي سرويس هاي نام و رويداد مدل قطعه اي مبتني بر كور با در سيستم هاي بي درنگ
516
پياده سازي سريع آشكارسازي چهره روي FPGA براي كاربردهاي زمان حقيقي با رويكرد كاهش حافظه
517
پياده سازي سزيع سخت افزاري ضرب نقطه اي در امضاي ديجيتال مبتني بر خم بيضوي
518
پياده سازي سنسورهاي موجود در خط بسته بندي يك كارخانه مواد غذايي و مانيتورينگ و شبيه سازي توسط PLC [پي. ال. سي]
519
پياده سازي سوئيچ نرم افزاري براساس استانداردopenflow در زير ساخت ابر
520
پياده سازي سيستم CRM ﴿مديريت ارتباط با مشتري﴾ در شركت خوشه يزد
521
پياده سازي سيستم آبياري هوشمند گياهان به كمك اينترنت اشياء
522
پياده سازي سيستم آشكارساز افتادن با استفاده از تلفن همراه
523
پياده سازي سيستم آموزش دانشگاه
524
پياده سازي سيستم آموزش موسيقي براي كودكان
525
پياده سازي سيستم آموزش و بازشناسي فونمهاي مصوت فارسي به وسيله ماركوف مخفي پيوسته
526
پياده سازي سيستم ارتباطي از طريق بلوتوث تلفن همراه
527
پياده سازي سيستم ارسال و دريافت نامه در شركت فرابرد شبكه اصفهان
528
پياده سازي سيستم اسكاداي تصفيه آب
529
پياده سازي سيستم اعلام حريق مبتني بر اينترنت اشيا
530
پياده سازي سيستم انتخابات الكترونيكي با استفاده از فناوري block chain
531
پياده سازي سيستم اندازه گيري و استخراج پارامترهاي تاخير در محيط وب با استفاده از ساعت GPS
532
پياده سازي سيستم اندازه گيري و اعلان ضربان قلب به وسيله ميكروكنترلر ARM
533
پياده سازي سيستم انگيزشي كاركنان در استانداري يزد
534
پياده سازي سيستم ايزو 9000 در كارخانه نساجي يزدباف
535
پياده سازي سيستم بازشناسي گفتار كلمات مجزا با بكارگيري بورد پردازش گفتار RSC-364 ساخت سنسوري
536
پياده سازي سيستم بايگاني بااستفاده از ASP. NET
537
پياده سازي سيستم بهسازي گفتار با استفاده از فيلتر وينر
538
پياده سازي سيستم بينايي استريو(ديددوتايي)
539
پياده سازي سيستم پرتابل و خودكار دريافت، ذخيره، تفسير و هشدار دهنده سيگنال اطلاعات مرتبط با بيماران ديابتي
540
پياده سازي سيستم پردازش پويا نمايي ميتني بر نرم افزار Deadline [دد لاين]
541
پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده براي بازي هاي روميزي
542
پياده سازي سيستم تشخيص پلاك خودرو در دوربين هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشن
543
پياده سازي سيستم تشخيص چهره با استفاده از ابزار Arduino
544
پياده سازي سيستم تشخيص هويت با استفاده از تصاوير چهره
545
پياده سازي سيستم تضمين كيفيت بر اساس استاندارد 2000:9001 ISO در كارخانه نشاسته ذرت سفيد يزد
546
پياده سازي سيستم تضمين كيفيت در مجتمع صنعتي غدير
547
پياده سازي سيستم تعليق الكترومغناطيسي
548
پياده سازي سيستم تلفن گويا از طريق وب با موتور تلفني آستريسك
549
پياده سازي سيستم توصيه گر براي فروشگاه هاي الكترونيكي بر اساس الگوهاي رفتاري و پيمايشي كاربر
550
پياده سازي سيستم ثبت احوال
551
پياده سازي سيستم ثبت و مشاهده وقايع سيستمي
552
پياده سازي سيستم چت سرور تحت شبكه LAN
553
پياده سازي سيستم چك الكترونيك با استفاده از موبايل
554
پياده سازي سيستم چند پردازشگري جهت پردازش تصوير
555
پياده سازي سيستم حذف ابرپيوندهاي نويزي با رويكرد معنايي و رابطه¬اي
556
پياده سازي سيستم خلاصه پرونده الكترونيك براي بخش NICU بيمارستان ها
557
پياده سازي سيستم خوشه مبتني بر Redhat Enterprise Linux [ردهت اينترپرايس لينوكس]
558
پياده سازي سيستم رديابي مبتني بر پروتكل LoRaWAN
559
پياده سازي سيستم ساماندهي محيط ﴿5S﴾ در آزمايشگاه اندازه گيري دقيق و ارزيابي كار و زمان دانشكده صنايع دانشگاه يزد
560
پياده سازي سيستم كلاستر مبني بر Microsoft Windows HPC [مايكروسافت ويندوز اچ. پي. سي.]
561
پياده سازي سيستم كنترل آبياري با اينترنت اشيا
562
پياده سازي سيستم كنترل دماي منازل و اعلام هشدار در صورت تغيير محسوس دما
563
پياده سازي سيستم كنترل دور موتور القايي سه فاز از طريق سيمولينك و با استفاده از PLC
564
پياده سازي سيستم كنترل فعال نويز در يك كانال آزمايشگاهي
565
پياده سازي سيستم كنترل كامپيوتري يك آونگ واژگون
566
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت الياف يزد
567
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت نخ آفتاب
568
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت در شركت يزد سرنگ
569
پياده سازي سيستم كنترل كيفيت صفر﴿ZQC﴾ در مجتمع صنايع لاستيك يزد
570
پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري ( CRM ﴾ در شركت آب منطقه اي يزد
571
پياده سازي سيستم مديريت پروژه ي PMBOK در شركت آبراه ساز شرق
572
پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس الزامات استاندارد 2002 :16949 TS/ISO در شركت يزدگل
573
پياده سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر 17025 IEC/ISO در آزمايشگاه تكنولوژي بتن دانشكده عمران دانشگاه يزد
574
پياده سازي سيستم مديريت مراجعات مبتني بر فناوري RFID ﴿حضور و غياب، امنيت، نظارت و كنترل تردد و دسترسي﴾
575
پياده سازي سيستم موقعيت يابي رباتهاي مين ياب
576
پياده ﺳﺎزي سيستم ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮيان ﺑﺮروي مبدلهاي HVDC آزمايشگاهي در شرايط خطا
577
پياده سازي سيستم نشر و سفارش كتاب از طريق اينترنت
578
پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در كارخانجات كاشي ارچين ميبد
579
پياده سازي سيستم نگهداري و تعميرات و طراحي نرم افزار در شركت كاشي ستاره ميبد
580
پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت در شركت كربن سيمرغ
581
پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در پروژه هاي ساختماني
582
پياده سازي سيستم هشدار دهنده و اطلاع رساني براي بيماران ديابتي
583
پياده سازي شبكه اجتماعي هنرمندان
584
پياده سازي شبكه سيگناليگ شماره 7 بر روي شبكه مخابراتي كشور و طراحي با كامپيوتر
585
پياده سازي شبكه عصبي بر روي سخت افزار FPGA به منظور طبقه بندي
586
پياده سازي شبكه عصبي كانولوشن عميق بر روي آرايه هاي منطقي برنامه پذير (FPGA)
587
پياده سازي شبكه عصبي كوهونن جهت انجام عمليات جايابي در تراشه هاي fpga
588
پياده سازي شبكه عصبي كوهونن جهت انجام عمليات جايابي در تراشه‌هاي FPGA
589
پياده سازي شبكه هاي LAN با تجهيزات CISCO
590
پياده سازي شبكه هاي اصلاح شده مولد متخاصم به همراه مولد مبتني بر استايل
591
پياده سازي شبكه هاي چند رسانه اي آگاه به تراكم براساس شبكه هاي نرم افزارمحور
592
پياده سازي شبكه هاي عصبي MLP توسط اكنولوژي FPGA
593
پياده سازي شبكه هاي عصبي اسپايكي روي fpga
594
پياده سازي شبكه هاي كامپيوتري
595
پياده سازي شبكه‌هاي توزيع AC و DC با منابع توليد پراكنده و ارائه روشهاي بهره‌برداري هماهنگ در شرايط استاتيك و ديناميك
596
پياده سازي شبيه ساز زمان حقيقي سيستم فتوولتاييك بر روي FPGA
597
پياده سازي شش سيگما ﴿ sigma 6 ﴾ در شركت كاشي مريم ميبد
598
پياده سازي شش سيگما در بخش تصويربرداري يك بيمارستان
599
پياده سازي شش سيگما در سالن ريسندگي شماره يك كارخانجات نساجي بروجرد
600
پياده سازي شش سيگما در سالن ريسندگي فاز 2 كارخانجات نساجي بروجرد
601
پياده سازي شش سيگما در شركت نايل ايران
602
پياده سازي شش سيگما در كارخانه يزد تاير
603
پياده سازي شش سيگما در مجتمع هاي گاز و گاز مايع 1300/1200 شركت نفت گچساران
604
پياده سازي طراحي آزمايش ها در شركت تهران پادنا
605
پياده سازي طراحي آزمايشات در شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي
606
پياده سازي عددي معادلات كوپل الاستيسيته - ميدان فازدو بعدي در تبديل فازهاي مارتنزيتي با استفاده از روش اجزاي محدود
607
پياده سازي عددي يك مدل براي نرخ كرنش هاي بالا به منظور شبيه سازي فرآيند اسپري سرد
608
پياده سازي عددي يك مدل ساختاري براي توصيف رفتار الاستيك غير خطي در پيش بيني پديده بازگشت فنري
609
پياده سازي عمليات كدينگ استاندارد Gsmبر روي Fpgaبا استفاده از مدارهاي چند سطحي در واحد ضرب كننده
610
پياده سازي فرآيند تحليل كسب و كار هوش تجاري در سيستمهاي اتوماسيون اداري سازمان‌هاي ايراني با به كارگيري تكنولوژي AQL
611
پياده سازي فرآيندهاي مديريت ريسك براساس ويرايش ششم استاندارد PMBOK
612
پياده سازي فرآيندهاي مديريت زمان پروژه براساس استاندارد PMBOK : پروژه عمراني
613
پياده سازي فرم نزانهاده فيلتر FIR با استفاده از FPGA
614
پياده سازي فروشگاه الكترونيكي براي اقلام يك شركت توليد مواد غذايي با استفاده از بستر Magento
615
پياده سازي فلسفه مديريت كيفيت شش سيگما در مجموعه توليدي زامياد
616
پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها
617
پياده سازي فيلتر ديجيتال FIR در باند مكالمات صنعتي با استفاده از 57 LC 320 TMS
618
پياده سازي فيلتر كالمن بر روي سيستم توزيع شده
619
پياده سازي فيلتر كالمن تعميم يافته در تخمين مسير حركت هدف
620
پياده سازي قابليت توازن بار در شبيه ساز كلادسيم جهت زمان بندي ماشين هاي مجازي
621
پياده سازي كاربردي سيستم شركت ساختماني
622
پياده سازي كارت امتيازي متوازن در بيمارستان هاي كوچك استان (مطالعه موردي:بيمارستان شهداي پانزده خرداد ورامين
623
پياده سازي كدك BCH روي FPGA با به كارگيري الگوريتم كدبرداري Berlekamp-Massey
624
پياده سازي كدكننده صحبت LPC توسط ريزپردازنده TMS023C52
625
پياده سازي كدكننده هاي صوتي با استفاده از پردازنده هاي ديجيتالي و آرايه هاي تپنده
626
پياده سازي كدهمينگ براي تشخيص خطا در ارسال سريال سيگنال حياتي
627
پياده سازي كدينگ منچستر به همراه FPGA بر روي CRC
628
پياده سازي كدينگ و مدولاسيون هاي مختلف سيستم DVB-S2 و بررسي اثر نويز كانال
629
پياده سازي كلاستر با Red Hat Linux [رد هت لينوكس]
630
پياده سازي كليد زني حذف هارمونيك هاي انتخابي با استفاده از FPGA
631
پياده سازي كنترل آرايش توزيع شده سيستمهاي چندعاملي بر روي رباتهاي سيار e-puck
632
پياده سازي كنترل آماري فرآيند (SPC) در شركت پارس
633
پياده سازي كنترل آماري فرآيند در كارخانه پيچ ستاره يزد
634
پياده سازي كنترل آماري فرايند (SPC) در شركت كارخانجات زاينده رود اصفهان
635
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت پوشش گستر اردكان
636
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت سنو پارس تفت
637
پياده سازي كنترل آماري فرايند در شركت كاشي خيام
638
پياده سازي كنترل اتوماتيك ژنراتورها و كنترل اتوماتيك بين ناحيه اي در نرم افزار پاشا
639
پياده سازي كنترل امپدانس براي ربات جبرانساز حركت قلب
640
پياده سازي كنترل بلادرنگ سيستم گوي و ميله با استفاده از نرم افزار Matlab
641
پياده سازي كنترل پيش بين سرعت موتور جريان مستقيم بدون جاروبك
642
پياده سازي كنترل پيش بين غير خطي هوشمند بر روي يك فرايند شبيه سازي شده در محيط HYSYS
643
پياده سازي كنترل دسترسي نقش مبناي زماني در محيط لينوكس
644
پياده سازي كنترل فرآيند آماري در شركت كاشي خاتم
645
پياده سازي كنترل فرآيندهاي متالورژيكي ذوب و سرباره در كوره قوس الكتريكي
646
پياده سازي كنترل كننده چراغ راهنمايي در FPGA
647
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در شركت كاشي زمرد بافق
648
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در كارخانه كاشي
649
پياده سازي كنترل كيفيت آماري در يزد فاستون
650
پياده سازي كنترل نيرو موقعيت براي روبات جبران ساز حركت قلب
651
پياده سازي كنترلر حافظه DDR2 SDRAM [دي. دي. آر. اس. دي. آر. اي. ام] مبتني بر MIG [ ام. اي. جي]روي FPGA [ اف. پي. جي. آي]
652
پياده سازي كنترلر فازي بر روي سخت افزار
653
پياده سازي كنترلگر PDC روي مجموعه مكاترونيكي ربات بندباز
654
پياده سازي كنترلگر VSC براي سيستم آونگ از طريق شبكه اينترنت
655
پياده سازي كنترلگر پيشرفته روي مجموعه مكاترونيكي روبات بندباز
656
پياده سازي گام‌شمار برروي برد FRDM-KL25z
657
پياده سازي گيت وي خانه هوشمند بر پايه قرارداد Zigbee
658
پياده سازي لايه اپليكيشن پاركينگ هوشمند
659
پياده سازي لايه ارتباطات بين شبكه اي در سيستم عامل MINIX
660
پياده سازي لايه ي كانولوشن و كاهش بعد شبكه ي عصبي روي FPGA
661
پياده سازي لينك مخابراتي ديجيتال مبتني بر MPSK با راديو نرم افزار
662
پياده سازي لينك نوري بين دو رايانه
663
پياده سازي ماژول سخت افزاري رمزگشاييAES به صورت ASIC براي FPGA
664
پياده سازي مترجم خود زمانبند دلتا
665
پياده سازي مترجم يك زبان توصيف سخت افزار
666
پياده سازي مجموعه اندازه گيري سيگنال و ارايه متدولوژي فرآيند مشخصه گذاري سيگنال مدارهاي موج ميليمتري
667
پياده سازي مجموعه هايرياضي با#C
668
پياده سازي محتواي آموزش الكترونيكي درس كارگاه شبكه بوسيله نرم افزار TOOLBOOK
669
پياده سازي محيط هاي غيرهمگن
670
پياده سازي مدار تقسيم كننده سريع با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر نانولوله كربن'
671
پياده سازي مدل HMM و SSM - CMT براي بازشناسي گفتار در زبان فارسي
672
پياده سازي مدل آسيب ترد با رهيافت تحليل هم هندسه براي مسايل دو بعدي
673
پياده سازي مدل آسيب غير محلي در مواد شكل پذير و كاربرد آن در فرايند براده برداري متعامد
674
پياده سازي مدل آسيب نرم با در نظرگرفتن اثر بسته شدن ترك ها به روش هاي اجزاء محدود و سلول محدود
675
پياده سازي مدل آسيب نرم-ترد تحت بارگذاري دوره اي در آلياژ آلومينيوم 2024
676
پياده سازي مدل اتوماتاي سلولي تصادفي براي شبيه سازي ديناميك ادراك حسي
677
پياده سازي مدل ارائه شده براي كنترل اعمال حركتي مبتني بر عقده هاي قاعده اي مغز با تاكيد بر يادگيري تقويتي
678
پياده سازي مدل الكتريكي غشاء سلول با استفاده از عناصر الكتريكي در محيط P - SPICE
679
پياده سازي مدل تصميم گيري چند معياري فازي با اطلاعات ناقص ، در ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شهر كرمانشاه
680
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت سيم و كابل فروزان
681
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت شيشه مظروف يزد
682
پياده سازي مدل عارضه يابي سازماني در شركت صنايع غذايي مارال
683
پياده سازي مدل مخچه به روش MPIC و شبكه عصبي
684
پياده سازي مدل هاي نيروگاههاي بادي در نرم افزار پايداري گذرا
685
پياده سازي مدل‌هاي ناحيه چسبي در تحليل جدايش لايه‌ها در پانل‌هاي ساندويچي
686
پياده سازي مدلي امن كارا جهت برقراري امنيت عاملان متحرك
687
پياده سازي مدلي برپايه روش هاي يادگيري ماشين براي تخمين پيوسته ي فشارخون با استفاده از سيگنال هاي ECG و PPG در تلفن همراه
688
پياده سازي مدم FSK توسط پروسسورTMS023C71
689
پياده سازي مدولاسيون ofdm با پوش پيوسته برروي برد ofdm
690
پياده سازي مدولاسيون OFDM پوش ثابت فاز پيوسته بر روي برد FPGA
691
پياده سازي مديريت بار در شبكه هاي هوشمند با در نظر گيري تعادل بار و تثبيت ولتاژ
692
پياده سازي مديريت دانش در شركت برق منطقه اي اصفهان
693
پياده سازي مديريت ريسك بر اساس استاندارد PMBOK در شركت برق منطقه اي يزد
694
پياده سازي مديريت وسايل با استفاده از ميان افزار اينترنت اشيا
695
پياده سازي مسيريابي دوبعدي در بازي هاي كامپيوتري
696
پياده سازي معماري مبتني بر سرويس براي صنعت بيمه
697
پياده سازي مكانيزم تحقق ﴿QFD﴾ در كارخانه كاشي نارين ميبد
698
پياده سازي مميز ثابت الگوريتم هاي تشكيل تصوير در رادارهاي روزنه مصنوعي روي ِFPGA
699
پياده سازي مهندسي ارزش در اجراي بدنه سدهاي خاكي ﴿ سد سيكان دره شهر-ايلام﴾
700
پياده سازي مهندسي ارزش در خط انتقال گازكارخانه سيمان مند خورموج
701
پياده سازي مهندسي مجدد در حوزه معاونت فناوري پارك علم و فناوري يزد
702
پياده سازي موازي تشخيص ناهنجاري در فعاليت هاي خانه هاي هوشمند
703
پياده سازي موازي يك روش فورنسيك تصاوير مبتني بر SIFT
704
پياده سازي موتور فراجويشگر فارسي
705
پياده سازي موتور گرافيكي براي توليد نرم افزار نمايش دهنده سه بعدي ناهمواري هاي زمين
706
پياده سازي موقعيت يابي و نقشه برداري همزمان بر روي يك ربات زميني
707
پياده سازي ميل سرور دانشگاه آيت الله حائري ميبد
708
پياده سازي ناوبري AGV با استفاده از تكنيك دنبال كردن خط
709
پياده سازي نت بر مبناي قابليت اطمينان در قطارهاي خودكشش راه آهن
710
پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته دبيرستان
711
پياده سازي نرم افزار اندرويد يك فروشگاه اينترنتي داراي سيستم توصيه گر براساس زمينه
712
پياده سازي نرم افزار پيش بيني ميزان موفقيت فيلم با خاصيت مقياس پذيري
713
پياده سازي نرم افزار تحليل كد منبع براي حملات تزريق XSS و SQL
714
پياده سازي نرم افزار تشخيص بيماري و تجويز دارو
715
پياده سازي نرم افزار تشخيص مكان متن فارسي در تصاوير مناظر طبيعي تحت سيستم عامل اندرويد
716
پياده سازي نرم افزار تكميل خودكار كلمات فارسي تحت سيستم عامل Symbian
717
پياده سازي نرم افزار دفتر بيمه
718
پياده سازي نرم افزار رنگ آميزي گراف هاي بزرگ
719
پياده سازي نرم افزار ظبط و پخش صوت
720
پياده سازي نرم افزار فروش تحت متدولوژي RUP ﴿ Rational Unified Process﴾
721
پياده سازي نرم افزار كشف توپولوژي شبكه و تجهيزات آن
722
پياده سازي نرم افزار كلاينت سرور با استفاده از CORBA
723
پياده سازي نرم افزار كلاينت سيستم اموزش دانشكده مجازي تحت سيستم عامل اندرويد
724
پياده سازي نرم افزار كنترل ربات دو درجه آزادي توانبخشي دست
725
پياده سازي نرم افزار محاسبه ي اعمال و گناهان انسان روي موبايل
726
پياده سازي نرم افزار مديريت تماس voip براي حمايت از يك آداپتور تلفن آنالوگ ATA بومي
727
پياده سازي نرم افزار مديريت قرض الحسنه
728
پياده سازي نرم افزاري الگوريتمهاي استفاده شده در يك PMU با استفاده از نرم افزار LabVIEW
729
پياده سازي نرم افزاري براي بررسي حفره هاي امنيتي ويندوز ايكس پي
730
پياده سازي نرم افزاري براي پردازش تصاوير VSD با قابليت استخراج ويژگي و طبقه بندي حالات مغزي
731
پياده سازي نرم افزاري پروتكل هاي فشرده سازي و انتقال تصوير نيمه متحرك در شبكه ISDNتحت سيستم عامل WINDOWS
732
پياده سازي ﴿نرم افزاري﴾ رمز نگاري و كشف رمز سيستم هاي با كليد عبارتي
733
پياده سازي نرم افزاري سي تي اسكن اسپيرال با آشكارساز چندگانه جهت بهينه سازي دز دريافتي بيمار و افزايش كيفيت تصوير
734
پياده سازي نرم افزاري سيستم باشگاه ورزشي
735
پياده سازي نرم افزاري كدك تصوير با استفاده از پردازشگر DSP و پروتكل استاندارد MPEG-4 و بهينه سازي براي Video Security Over IP
736
پياده سازي نرم افزاري و شبيه سازي شبكه هايADSL
737
پياده سازي نرم افزاري يك ربات بازرس خط انتقال به صورت واقعيت مجازي
738
پياده سازي نرم افزاري يك مدل براي حلزوني از نوع TWA
739
پياده سازي نرم‌افزار مشاعره
740
پياده سازي نرون طبيعي مبتني بر ممريستور
741
پياده سازي نسل نوين مديريت مالي راهداري در ايران (مطالعه موردي محور سوادكوه در مازندران )
742
پياده سازي نشانه گذاري برگشت پذير با استفاده از الگوريتم RCM بر روي FPGA
743
پياده سازي نظام 5S در كارخانه ويتانا
744
پياده سازي نظام آراستگي محيط كار ﴿ 5S ﴾ در شركت مواد غذايي دراژه
745
پياده سازي نظام آراستگي محيط كار در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
746
پياده سازي نظام پيشنهادها در شركت شهركهاي صنعتي استان يزد و طراحي نرم افزار مربوطه
747
پياده سازي نظام تعالي سازماني ﴿EFOM ﴾در شركت هاي نفت و گاز
748
پياده سازي نظام جامع نوآوري در ايران
749
پياده سازي نظام مديريت تكنولوژي هواپيمايي در افق ايران 1404
750
پياده سازي نقشه جابجايي در الگوريتم يبنايي استريو بر روي بورد FPGA
751
پياده سازي نگهداري و تعميرات بهره ورفراگير در سد شهيد رجائي با تاكيد بر نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه
752
پياده سازي نمودار پايداري استاتيكي ولتاژ در نرم افزار پاشا
753
پياده سازي نمونه اي از يك پاركينگ هوشمند با استفاده از اينترنت اشيا
754
پياده سازي هاني پات سمت كاربر به صورت كم تعامل
755
پياده سازي و آزمايش ديوارآتش در بستر IPv6
756
پياده سازي و آناليز پايداري اكيد روشهاي تفاضلي فشرده مرتبه بالا براي سيستمهاي هيپربوليك
757
پياده سازي و اتصال حسگر بر اساس پروتكل‌هاي استاندارد در كاربردهايIOT صنعتي
758
پياده سازي و اجراي انواع روشهاي فشرده سازي تصوير و مقايسه آنها
759
پياده سازي و اجراي تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري ﴿MSA﴾ در كارخانه غدير يزد
760
پياده سازي و ارزيابي الگوريتم هاي جداسازي طيفي در تصاوير فراطيفي براي شناسايي عناصر تشكيل دهنده خاك
761
پياده سازي و ارزيابي تأثيراولويت‌دهي به سامانه حمل‌ونقل همگاني در زمان‌بندي چراغ راهنمايي؛ مطالعه موردي كريدور خيابان كشاورزي - خيابان دانشگاه در شهر اصفهان
762
پياده سازي و ارزيابي عاملهاي سيار CORBA در كاربردهاي مديريت شبكه
763
پياده سازي و ارزيابي مقايسه اي روشهاي HiBOp ﴿به كارگيري روابط اجتماعي كاربران براي ارسال داده﴾ و Epidemic ، در شبكه هاي فرصت طلب، به كمك شبيه سازي با نرم افزار ONE
764
پياده سازي و ارزيابي يك زمان بند تكاملي در سيستم هاي توزيع شده
765
پياده سازي و ارزيابي يك سامانه مانيتورينگ توزيع شده بي درنگ نيروگاه شهيد منتظري اصفهان
766
پياده سازي و امكان سنجي توسعه ناحيه سكوت در سيستم هاي ANCچند كاناله باند باريك
767
پياده سازي و انجام تست سخت افزار در حلقه (HIL) استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ‌ين بر اساس الگوريتم منطق فازي به روش MBD
768
پياده سازي و انجام تست سخت افزار در حلقه (HIL) استراتژي كنترلي خودروي هيبريد الكتريكي پلاگ‌ين بر اساس الگوريتم منطق فازي به روش MBD
769
پياده سازي و بررسي روش هاي دينويزينگ تصاوير پزشكي سي تي با دوز خيلي كم
770
پياده سازي و بررسي عملكرد چند روش مدرن براي حصول CFAR در رادار
771
پياده سازي و بررسي كارايي روش هاي آماري در باز شناسي گوينده
772
پياده سازي و برنامه ريزي استرات‍يك سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
773
پياده سازي و بهبود استراتژي كنترل جهت كاهش آلايندگي موتور احتراق داخلي در شرايط استارت سرد
774
پياده سازي و بهبود الگوريتم آشكارسازي و رديابي انسان در تصوير با استفاده از پردازنده هاي گرافيكي
775
پياده سازي و بهبود الگوريتم پايدارسازي ويدئوي مبتني بر ويژگي
776
پياده سازي و بهبود الگوريتم هاي حذف نويز اسپكل در تصاوير اولتراسوند
777
پياده سازي و بهبود الگوريتم هايي براي مسئله ارضا پذيري و گونه هايي از آن
778
پياده سازي و بهبود الگوريتم هايي براي مسئله انتخاب ويژگي در رده بندي متون
779
پياده سازي و بهبود بازشناسي گفتار براي 512 كلمه فارسي به صورت بلادرنگ
780
پياده سازي و بهبود برخي روشهاي تصحيح خطاهاي سيستماتيك و غير سيستماتيك ادومتري بر روي ربات Peoplebot
781
پياده سازي و بهبود پروسه مدل سازي و تحليل موج كامل ترانزيستور FET (كاربرد در تحليل موج كامل تقويت كننده موج ميليمتري در رژيم غيرخطي
782
پياده سازي و بهبود تكنيك هاي اعمال شده در شبكه هاي خود سازمان يافته
783
پياده سازي و بهبود سنتز گفتار فارسي مبتني بر روش انتخاب واحد، تعيين توابع هزينه، پيرايش دادگان و بهبود گفتار در محل اتصال واحدها
784
پياده سازي و بهبود عملكرد كدكننده هاي با نرخ بيت پايين و بسيار پايين
785
پياده سازي و بهبود عملكرد يك نقطه ي دسترسي GSM با استفاده از راديو نرم افزاري
786
پياده سازي و بهينه سازي الگوريتم مسيريابي ZRP درشبكه هاي بي سيم AD-HOC تحت سيستم عامل لينوكس
787
پياده سازي و تست الگوريتم ITU-TG723.1همراه با ايجاد Scriptهاي مناسب
788
پياده سازي و تست بهبود كيفيت خدمات در كاربردهاي بي درنگ مبتني بر CCM
789
پياده سازي و تشخيص سيگنال DTMF توسط FPGA
790
پياده سازي و تنظيم رله REF با در نظر گرفتن مدل ترانسفورماتور جريان در محاسبات پايداري گذراي سه فازه نرم افزار پاشا
791
پياده سازي و ساخت يك مغناطيس سنج فلاكس گيت
792
پياده سازي و شبيه سازي الگوريتم F5 توسط زبان توصيفي VHDL برروي FPGA براي پنهان نگاري اطلاعات در تصاوير
793
پياده سازي و شبيه سازي پروتكل هاي كدينگ گفتار، تصوير و ويدئو در مخابرات ماهواره اي
794
پياده سازي و شبيه سازي ماشين حساب مهندسي توسط ميكرو كنتلرهاي AVR
795
پياده سازي و كاربست يك الگوريتم جاسازي گراف براي جاسازي شبكه ي اندركنش دارو-پروتئيني براي پيش بيني دارو-هدف
796
پياده سازي و كامل كردن كد محاسبات آيروالاستيك مبتني بر روش پانل غيردائمي در محيط MATLAB و ANSYS
797
پياده سازي و كنترل بلادرنگ آونگ معكوس دوراني با استفاده از نرم افزار MATLAB
798
پياده سازي و كنترل سيستمهاي ديناميكي با منطق فازي
799
پياده سازي و گسترش روش هاي انتخاب ويژگي همزمان با يادگيري در دسته بندي و برازش داده ها
800
پياده سازي و مقايسه رو شهاي مختلف پخش بار
801
پياده سازي و مقايسه رو شهاي مختلف پخش بار هارمونيكي روي شبكه هاي نمونه با بارهاي غير خطي
802
پياده سازي و مقايسه روش هاي تشكيل نصوير در SAR﴿ ISAR معكوس﴾
803
پياده سازي و مقايسه سه روش توزيع شعاعي در طراحي كمپرسورها
804
پياده سازي و مقايسه عملكرد الگوريتم‌هاي ژنتيك و سردكردن تدريجي براي حل مساله‌ي تعميم‌يافته‌ي فروشنده‌ي دوره‌گرد
805
پياده سازي واستقراركارت امتيازي متوازن در واحدبرنامه ريزي وسفارشات شركت خودروسازي تاپكو
806
پياده سازي واسط كاربر شبكه در نرخ پايه ISDN
807
پياده سازي واسط گذرگاه داده MIL-STD-1553B با استفاده از زبان توصيف سخت افزار (VHDL)
808
پياده سازي واقعيت مجازي عمليات لقاح مصنوعي
809
پياده سازي وب سايت طراحي به زبان c
810
پياده سازي وب سايت مشاوره ويروس ها
811
پياده سازي وب سرويسي براي شناسايي بدافزارها در برنامه‌هاي اندرويدي
812
پياده سازي وبسايت فروش كتاب هاي دست دوم
813
پياده سازي ومقايسه الگوريتمهاي پنهان نگاري درحوزه فركانس به روش تبديل گسسته كسينوسي
814
پياده سازي ونگاشت الگوريتم همترازسازي دنباله ها دربيوانفورماتيك با استفاده از GPU
815
پياده سازي يك Gateway براي برقراري ارتباط IPv6 از طريق شبكه IPv4
816
پياده سازي يك Packet Filter در هسته لينوكس با استفاده از Netfilter و Struct sk-buff
817
پياده سازي يك آشكارساز خطا در سيستم قدرت بااستفاده از روش جمع بازگشتي نمونه ها
818
پياده سازي يك افزونه براي نرم افزار LibreOffice با قابليت ارسال و دريافت نامه هاي الكترونيكي و تصديق هويت به روش كربروس
819
پياده سازي يك الگوريتم تحمل خرابي بر روي يك سيستم پردازش موازي خوشه اي
820
پياده سازي يك الگوريتم رمزگذاري تصاوير قابل اجرا به صورت موازي بر روي FPGA
821
پياده سازي يك الگوريتم قابل موازي سازي به زبان CUDA روي GPU
822
پياده سازي يك الگوريتم مسيريابي ربات با تقريب خطاي كم برروي GPU و CPU براي افزايش بهره وري،دقت انجام كار،سرعت محاسبات
823
پياده سازي يك بازي با HTML5 & Javascript & Easeljs
824
پياده سازي يك بستر مناسب براي حل مسئله ناهمگوني مدل داده در يك سيستم پايگاه داده توزيع شده ناهمگون با استفاده از تكنولوژي وب
825
پياده سازي يك بلوك چند ورودي- چند خروجي با قابليت ارتباط با نرم افزار MATLAB در يك توسعه افزار موجود
826
پياده سازي يك پروتكل سبك وزن از خانواده Kryptoknight براي توزيع كليد و تصديق هويت
827
پياده سازي يك چارچوب انتخاب جمعيت درست در برون سپاري جمعي
828
پياده سازي يك حراجي اينترنتي
829
پياده سازي يك حلقه ي بي سيم محلي مبتني بر نقطه ي دسترسي GSM
830
پياده سازي يك حلگر موازي جريانهاي تراكم ناپذير بر روي پردازشگرهاي گرافيكي
831
پياده سازي يك درايور WDM براي يك دستگاه USB
832
پياده سازي يك راهكار مبتني بر زنجيره بلوك در بستر شبكه هاي نرم افزار محور
833
پياده سازي يك روش براي حذف رويدادهاي كشف شده تكراري در محيط هاي پردازش رويداد پيچيده
834
پياده سازي يك روش خلاقيت در فضاي مجازي ( روش اسكمپر)
835
پياده سازي يك روش كنترل ازدحام بهبود يافته در لايه انتقال با استفاده از كنترل بازخورد
836
پياده سازي يك روش مديريت كليد براي شبكه هاي هوشمند بر پايه قابليت اعتماد گره ها به كمك شبيه ساز NS2
837
پياده سازي يك ريز شبكه برق جهت آناليز زمان واقعي
838
پياده سازي يك ساختار بسيار سريع براي كدكننده بررسي توازن كم چگال شبه دوري
839
پياده سازي يك سازوكار اكتشافي براي توليد خودكار داده هاي آزمون با استفاده از اجراي نمادين پويا
840
پياده سازي يك ست آپ آزمايشگاهي براي اندازه گيري ميدان الكتريكي و مغناطيسي اطراف يك سيم پيچ
841
پياده سازي يك سيستم CAD سونوگرافي سينه با ناحيه بندي بهينه و تلفيق اطلاعات باليني بيمار
842
پياده سازي يك سيستم اتوماسيون اداري و تجزيه و تحليل داده هاي آن
843
پياده سازي يك سيستم انتشار داده ي آگاه اجتماعي در شبيه ساز One
844
پياده سازي يك سيستم برنامه ريز
845
پياده سازي يك سيستم به منظور انجام تست استرس براي سنجش پارامتر كيفي اطمينان پذيري در سيستم هاي وب اشيا
846
پياده سازي يك سيستم پنهان نگاري در تصاوير سياه و سفيد و مقايسه دو الگوريتم نمونه
847
پياده سازي يك سيستم تاييد هويت مبتني بر سيگنال هاي الكتريكي مغز
848
پياده سازي يك سيستم تشخيص موانع براي نابينايان
849
پياده سازي يك سيستم جهت مسيريابي و كنترل ترافيك با استفاده از داده‌ها و مدل ترافيك
850
پياده سازي يك سيستم رمزنگاري امن و سريع مبتني بر مشبّكه در شبكه‌ هاي اسكاداي برق
851
پياده سازي يك سيستم كنترل ترافيك خودرو در تقاطع ها از طريق اينترنت اشياء
852
پياده سازي يك سيستم مخابراتي مبتني بر OFDM برروي تراشهي FPGA بااستفاده از طراحي توأم سختافزار/نرمافزار
853
پياده سازي يك سيستم مخابراتي مبتني برOFDM بر روي تراشه FPGA با استفاده از طراحي توأم سخت افزار/نرم افزار
854
پياده سازي يك سيستم مديريت پايگاه داده تصاوير MRI مغزي با استفاده از تبديل موجك و ARG
855
پياده سازي يك سيستم مديريت محتواي وب سايت
856
پياده سازي يك سيستم موقعيت يابي مبتني بر واي-فاي در مكان هاي سرپوشيده
857
پياده سازي يك سيستم نرم افزاري براي ايجاد يك شبكه مجازي تحت يك محيط مجازي سازي شده
858
پياده سازي يك ضرب كننده سريع با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني نانولوله كربني
859
پياده سازي يك فروشگاه مجازي روي اينترنت
860
پياده سازي يك فيلتر و فقي با استفاده از FPGA
861
پياده سازي يك فيلتر وفقي با استفاده از FPGA
862
پياده سازي يك كنترلر الكترومكانيكال توسط تلفن همراه هوشمند به صورت بي سيم
863
پياده سازي يك ماشين مجازي با كارآيي بالا با استفاده از روش توليد كد پويا
864
پياده سازي يك ماشين مجازي با كارايي بالا با استفاده از روش توليد كد پويا
865
پياده سازي يك محيط ارتباطي براي سيستم هاي پردازش موازي
866
پياده سازي يك محيط شبيه سازي به منظور تخريب تصوير و ارزيابي كيفيت تصوير و بررسي تست دود بر روي آن
867
پياده سازي يك معادله ي بينايي حركتي با استفاده از شبكه عصبي اسپايكي
868
پياده سازي يك نرم افزار به منظور بررسي مشخصه هاي فيزيكي رشد نانولوله هاي كربني در مدارهاي بسيار مجتمع
869
پياده سازي يك نرم افزار صفحه خوان در تلفن همراه با قابليت پشتيباني از زبان فارسي
870
پياده سازي يك نمونه تسهيم راز با استفاده از نظريه گراف
871
پياده سازي يك نمونه قفل نرم افزاري
872
پياده سازي يك واسط كاربر گرافيكي(GUI) براي وارسي و نمايش عملكرد مدارهاي كوانتومي
873
پياده سازي يك وب ميل از طريق اتصال با POP3 سرور
874
پياده سازي يكLPC Vocoder براي سيگنال گفتار
875
پياده سازي يكي از الگوريتم هاي پوشينه نگاري تصاوير مبتني بر ‎LSB روي برد fpga
876
پياده سازيةIPv6بر روي بستر MPLSمبتني برIPv4
877
پياده كردن مديريت پروژه در كارخانه الكترو كوير يزد
878
پياده مداري در بافت فرسوده شهري با رويكرد بوم گرايي در يابان امام خميني شهر فسا
879
پياده‌ سازي شكل‌ دهي‌پرتو صوتي با آرايه‌ هاي ميكروفوني
880
پياده‌سازي MPEG Layer III بر روي FPGA
881
پياده‌سازي VPLS در شبكه‌هاي نرم‌افزار‌بنيان
882
پياده‌سازي آزمون كامپيوتري CPT و ثبت داده از افراد سالم و ADHD
883
پياده‌سازي ابزاري براي ساخت موسيقي براساس يك قطعۀ مرجع به كمك الگوريتم ژنتيك
884
پياده‌سازي اپلت جاواكارت
885
پياده‌سازي الگوريتم تعيين بي‌درنگ ويژگي‌هاي سيگنال قلبي در آريتمي‌هاي مختلف برروي FPGA
886
پياده‌سازي الگوريتم شا وان روي پردازنده گرافيكي
887
پياده‌سازي الگوريتم شناسايي فعاليت انسان بر روي FPGA بر اساس يادگيري عميق
888
پياده‌سازي الگوريتم فشرده‌سازي LZW روي FPGA
889
پياده‌سازي المان‌هاي DC در شبكه‌هاي AC-DC به منظور انجام شبيه‌سازي زمان‌واقعي
890
پياده‌سازي برنامه مديريت داده تحت وب
891
پياده‌سازي بهينه الگوريتم‌هاي آشكارسازي هدف متحرك روي برد Raspberry Pi 2
892
پياده‌سازي پلتفرمي براي اينترنت اشيا
893
پياده‌سازي تكليف تصميم‌گيري ادراكي و مقايسه‌ي آماري ويژگي‌هاي استخراج شده از سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرام به منظور شناسايي تصاوير چهره از تصاوير ماشين
894
پياده‌سازي توازن بار در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از الگوريتم‌ هاي فرا اكتشافي
895
پياده‌سازي چند الگوريتم مسيريابي نوعي در شبكه‌هاي روي تراشه توري روي FPGA و ارائه يك الگوريتم جديد
896
پياده‌سازي خودكنترلي در سازمان با رويكرد مديريت اسلامي
897
پياده‌سازي رابط نرم‌افزاري پرسش و پاسخ بصري بر پايه يادگيري عميق و مكانيزم توجه بصري
898
پياده‌سازي روابط منطقه‌اي سيلاب در شبكه رودخانه‌ها با استفاده از GIS
899
پياده‌سازي روش ميدان فاز براي شكست ترد و كاربرد در ساختارهاي متخلخل
900
پياده‌سازي روش يادگيري تقويتي جهت قيمت‌گذاري پويا در سامانه حمل‌ونقل آنلاين-مطالعه موردي الوپيك
901
پياده‌سازي رويكرد ناب در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان لقمان حكيم
902
پياده‌سازي سخت‌‌افزاري استراتژي كنترلي خودرو هيبريد الكتريكي پلاگ‌اين
903
پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم كورديك
904
پياده‌سازي سخت‌افزاري الگوريتم‌هاي تخمين فازور و فركانس و مانيتورينگ حالات گذرا براي استفاده در دستگاه‌هاي اندازه‌گيري فازور همزمان(PMU)
905
پياده‌سازي سخت‌افزاري تشخيص شيء در تصوير با استفاده از هيستوگرام گراديان شيب‌گرا و ماشين بردار پشتيبان
906
پياده‌سازي سخت‌افزاري شبكه‌هاي LSTM بر روي FPGA
907
پياده‌سازي سخت‌افزاري شبكه‌ي عصبي كانولوشن جهت تسريع مرحله استنتاج
908
پياده‌سازي سوئيچ با دو الگوريتم داوري بر روي NetFPGA و مقايسه آن‌ها
909
پياده‌سازي سيستم ارتباطي مبتني بر نور مرئي بر بستر پردازشگر TMS320f2812
910
پياده‌سازي سيستم آشكارساز افتادن سالمندان با استفاده از شتابسنج پوشيدني، بر پايه اينترنت اشياء و يادگيري ماشين
911
پياده‌سازي سيستم راي‌گيري اينترنتي براي انتخابات درون دانشگاهي
912
پياده‌سازي سيستم شبكه‌هاي اجتماعي به‌منظور توسعه ارتباطات و تحويل يكپارچه اقلام پروژه با استفاده از مدل‌سازي اطلاعات ساخت
913
پياده‌سازي شبيه‌ساز اشكال موازي بر روي GPU
914
پياده‌سازي عملگرهاي مشتق و انتگرال در محاسبات نوري آنالوگ
915
پياده‌سازي كنترل‌گر فازي جهت تنظيم قند خون بيماران ديابتي بر روي FPGA
916
پياده‌سازي مديريت افزونگي در يك سيستم نهفته و توسعه‌ي گذرگاه‌هاي ارتباطي آن با استفاده از FPGA
917
پياده‌سازي مقاوم رمزنگاري در برابر حملات تواني براي كارت‌هاي هوشمند
918
پياده‌سازي منطق فازي بر پايه مدارهاي منطقي چند ارزشي
919
پياده‌سازي نرم‌افزاري براي مقايسه الگوريتم‌هاي خوشه‌بندي كلان‌داده
920
پياده‌سازي و ارزيابي بستر آزمايش رايانش ابري موبايل
921
پياده‌سازي و تحليل الگوريتم پيدا كردن طولاني‌ترين مسير بين دو رأس در گراف‌هاي شبكه‌اي مستطيلي
922
پياده‌سازي و تست يك طرح حفاظت تطبيقي ريكلوزر-سكشنالايزر براي يك ريزشبكه برمبناي شبيه‌سازي پردازنده در حلقه
923
پياده‌سازي يك ابزار براي گزارش‌گيري از فعاليت‌هاي فايل سيستم برنامه‌ها در سيستم‌عامل ويندوز و تشخيص رفتار مخرب در آن‌ها
924
پياده‌سازي يك ابزار داده‌كاوي مبتني بر آپاچي اسپارك براي داده‌هاي جاري
925
پياده‌سازي يك الگوريتم نشانه‌گذاري با استفاده از تبديل هادامارد و تابع آنتروپي بر روي FPGA
926
پياده‌سازي يك الگوريتم نشانه‌گذاري مقاوم و نامريي بر روي FPGA
927
پياده‌سازي يك بستر چندپخشي نظير به نظير براي ارائه‌ي سرويس جريان‌سازي ويدئو
928
پياده‌سازي يك روش براي حذف رويدادهاي كشف‌شده تكراري در محيط‌هاي پردازش رويداد پيچيده
929
پياده‌سازي يك سيستم كنترل پاركينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء
930
پياده‌سازي يك سيستم مقياس‌پذير براي ارسال اطلاعات حسگرها به انبوه‌ساز در پاركينگ هوشمند
931
پياده‌سازي يك سيستم واقعيت افزوده به منظور راهنمايي توريست‌ها بر روي سيستم عامل اندرويد
932
پياده‌مداري با تكيه بر ارتقا كيفيات محيطي و حفاظت بافت ‏باارزش تاريخي موردكاوي: محله فهادان يزد
933
پياده¬سازي روش¬هاي يادگيري عميق در مهندسي پزشكي
934
پيادهسازي IaaS توسط مجازيسازي با استفاده از ابزار OpenStack
935
پياده‏سازي الگوريتم واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر روي FPGA
936
پياده‎سازي ديوار آتش از نوع packet filtering در سيستم عامل Ubuntu
937
پيادهسازي روشي كارا براي شناسايي خودكارتودهها در تصاوير ماموگرام
938
پيام رساني بصري در رسانه هاي نوري
939
پيام رنگ در نشانه
940
پيام رنگ در نشانه
941
پيام وپيام رساني اسيران جنگي در اردوگاه هاي عراق
942
پيامبر و قرآن در نهج البلاغه
943
پيامبري كه هرگز برانگيخته نشد
944
پيامد تغييرات كاربري اراضي كشاورزي بر ساكنان روستاهاي مجموعه شهري اصفهان
945
پيامد درمان بيماران مبتلا به هپاتيت c در استان گيلان از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1391
946
پيامد رفتارهاي مجرمانه درمحيط خانواده
947
پيامد طولاني مدت ليگاتور شريان فمورال در درمان سودوآنوريسم شريان فمورال در معتادان تزريقي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت 1390- 1380
948
پيامد هاي استفاده از زنبور براكون به عنوان عامل كنترل بيولوژيك آفت هليوتيس نخود در شهرستان سنقر كليايي(دهستان باوله و سطر)
949
پيامد هاي حقوقي راي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به پذيرش فلسطين بعنوان دولت غيرعضو ناظر
950
پيامد هاي مكر از ديدگاه امام علي (عليه السلام)
951
پيامد هاي ناشي تغييرات مديران مدارس ابتدايي شهرستان جاجرم
952
پيامد و برآورد زيان هاي مالي ناشي از ناهنجارهاي توليد مثلي در گاوهاي هلشتاين ايران
953
پيامدمهاجرت روستائيان به شهردراستان قم منطقه 2
954
پيامدهاي آبياري با پساب تصفيه شده بر برخي ويژگي هاي هيدروليكي و مكانيكي خاك فضاي سبز مجتمع فولاد مباركه اصفهان
955
پيامدهاي آبياري باپساب (فاضلاب شهري تيمار شده ) بر برخي از ويژگيهاي شيميايي خاكهاي ناحيه برخوار اصفهان و انباشتگي برخي عناصر در گياه يونجه
956
پيامدهاي اجتماعي -اقتصادي تغيير بهره برداري هاي دامي در سكونت گاههاي روستايي
957
پيامدهاي اجتماعي -اقتصادي تغييربهره برداري هاي دامي در سكونتگاههاي روستايي ( نمونه موردي : بخش پايين جام شهرستان تربيت جام ) , study case: payin jam district-pain
958
پيامدهاي اجتماعي خانه هاي دوم در نواحي روستايي ﴿مطالعه موردي:دهستان نسا﴾
959
پيامدهاي اخلاقي توكل از نظر دين مبين اسلام
960
پيامدهاي اخلاقي صدقات ﴿واجب و مستحب﴾ از ديدگاه آيات و روايات
961
پيامدهاي استقرار دانشگاه در تحولات اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي شهر رودهن
962
پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي استقرار شهرك هاي صنعتي بر تغييرات كالبدي روستاهاي پيرامون (مطالعه موردي شهرك صنعتي سلطان آباد فارس)
963
پيامدهاي بي نزاكتي در محيط كار با توجه به نقش ميانجي عدالت سازماني و رضايت شغلي
964
پيامدهاي تبديل مرتع به ديم‌زار از برخي جنبه‌هاي بوم‌شناختي و اقتصادي در منطقه فريدونشهر استان اصفهان
965
پيامدهاي تعامل و تقابل كردها با حكومت‌هاي مركزي (از صفويه تا پايان قاجار)(907 ق تا 1344 ق)
966
پيامدهاي تعامل و تقابل كردها با حكومتهاي مركزي )از صفويه تا پايان قاجار() 709 ق تا 4411 ق(
967
پيامدهاي حضور آمريكا در افغانستان بر امنيت ملي آن كشور از 2001 الي 2015
968
پيامدهاي خانوادگي اشتغال زنان متأهل (مطالعه كيفي در شهر يزد)
969
پيامدهاي دوري از خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شبانه روزي نمونه.
970
پيامدهاي دوفضايي شدن شهرها(فضا هاي سايبري ـ فيزيكي)، بر جايگاه و عملكرد فضاهاي باز شهري پژوهش موردي : شهر اصفهان
971
پيامدهاي رواني - اجتماعي كودك آزاري
972
پيامدهاي ساختاري- كاركردي خزش روستايي در سكونتگاههاي روستايي پيرامون همدان
973
پيامدهاي سياسي افزايش تعداد دختران در دانشگاههاي ايران﴿1388-1377﴾
974
پيامدهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حمله نادر به عمان
975
پيامدهاي ضعف حقوق مالكيت فكري در اقتصاد ايران
976
پيامدهاي فردي و سازماني عدم امنيت شغلي
977
پيامدهاي فردي و سازماني عدم امنيت شغلي
978
پيامدهاي كالبدي-فضايي پيوستن روستاها به شهرها ﴿مورد مطالعه پيوستن روستاهاي احمدآباد و چافجير به شهر رودسر﴾
979
پيامدهاي مثبت و منفي ازدواج بر امر تحصيلي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد
980
پيامدهاي مكاني-فضايي ايجاد مناطق ويژه انرژي(نفت وگاز) برروستاهاي بخش جم
981
پيامدهاي مهاجرت به شهر اهواز
982
پيامدهاي مهاجرت به شهر اهواز
983
پيامهاي پوستر و بهداشت رواني جوانان
984
پيامهاي پوستر و بهداشت رواني جوانان
985
پياه سازي نرم افزاري سيستم آمار و سرشماري
986
پيتده سازي فرستنده - گيرنده آشوبي (ACM﴾ با استفاده از دو كامپيوتر در محيط MATLAB
987
پيجوئي كانيهاي تبخيري و مطالعات هيدروژئوشيميائي كوير در انجير بافق و مقايسه با كوير سياه كوه اردكان
988
پيجيدگي روش موقت كارلو و مقايسه آن با روشهاي تكراري در حل دستگاههاي معادلات خطي
989
پيچ خوردن كيسه تخمدان
990
پيچش مقاطع غير دايره اي
991
پيچش هاي فيزيكي و بيوساواري در سيالات نسبيتي و غيرنسبيتي ايده آل
992
پيچش و كمانش تير كامپوزيتي پلي پروپيلن/اپوكسي
993
پيچيدگي اثبات
994
پيچيدگي خاصيت فصلي و و جودي در منطق شهودي
995
پيچيدگي دستوري متون تخصصي رشته هاي فني : استفاده از دو شيوه تغيير تفصيلي دستوري و ساده سازي دستوري براي افزايش مهارت خواندن
996
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز در ساختارهاي دسترسي گرافي و معرفي يك مدل و تعريف امنيتي بهبود يافته براي طرح هاي تسهيم چند راز
997
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز كامل
998
پيچيدگي محاسبه تعادل نش و الگوريتمهاي تقريبي
999
پيچيدگي هولوگرافيك
1000
پيچيدگي هولوگرافيك
بازگشت