<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيچ خوردن كيسه تخمدان
2
پيچش مقاطع غير دايره اي
3
پيچش هاي فيزيكي و بيوساواري در سيالات نسبيتي و غيرنسبيتي ايده آل
4
پيچش و كمانش تير كامپوزيتي پلي پروپيلن/اپوكسي
5
پيچيدگي خاصيت فصلي و و جودي در منطق شهودي
6
پيچيدگي دستوري متون تخصصي رشته هاي فني : استفاده از دو شيوه تغيير تفصيلي دستوري و ساده سازي دستوري براي افزايش مهارت خواندن
7
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز در ساختارهاي دسترسي گرافي و معرفي يك مدل و تعريف امنيتي بهبود يافته براي طرح هاي تسهيم چند راز
8
پيچيدگي طرح هاي تسهيم راز كامل
9
پيچيدگي هولوگرافيك
10
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختار هاي مختلف در سلول خورشيدي GaAs/AlGaAs
11
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختارهاي مختلف خورشيدي GaAs/AlGaAs
12
پيدا كردن ترازهاي درسا ساختار مختلف در سلول هاي خورشيدي GaN/ALN
13
پيدا كردن تمام ابرصفحه‌هاي كاراي قوي و ضعيف مجموعه امكان توليد
14
پيدا كردن قوانيعن نوابنقاي معادلات بامشتقات جزيي
15
پيدا كردن گران براي قدر مطلق مقادير ويژه چند جمله ايهاي ماتريسي
16
پيدا كردن مسير كم ترافيك در سيستم هاي كمك راننده پيشرفته با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
17
پيدا كردن معادلات حاكم بر حركت آب در خم كانال ها در حالت فوق بحراني و حل عددي معادلات به دست آمده
18
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه براكي تراپي و زمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين آسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
19
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه پراكي تراپي وزمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين اسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
20
پيدا كردن موتيف در شبكه هاي وزن دار برهم كنش پروتئين-پروتئين
21
پيدا كردن هدف در تصاوير هوايي با استفاده ار توصيف گرهاي جديد DOOS
22
پيداكردن ترازهاي انرژي درساختار مختلف درسلولهاي خورشيدي GaN/ALN
23
پيداكردن قوانين همبستگي در داده هاي پيوندي
24
پيدايش ، چگونگي و تكنيك ساخت تار
25
پيدايش افكار و مضامين نو در نظم و نثر در فارسي مقارن انقلاب مشروطيت ايران
26
پيدايش بازار روز وبررسي آن در ايران
27
پيدايش عكاسي در همدان
28
پيدايش كوبيسم و سير تحولات آن
29
پيدايش موسيقي
30
پيدايش نئورئالبسم و تحولات آن
31
پيدايش نشانه در ايران
32
پيدايش و اوج گيري انديشه هاي پست مدرن با اشاره به آثار نقاشان و تصويرگران اروپا و آمريكا از 1960 تا كنون
33
پيدايش و تكامل آرتيكولاسيون
34
پيدايش و تكامل موسيقي. ﴿ نقل از هفت هنر ﴾
35
پيدايش و گسترش تشيع در منطقه گيلان از آغاز تا تشكيل سلسله كيانيان
36
پيدايش وتاريخچه هنرباغ آرائي و محوطه سازي در جهان : بررسي در باغ هاي ممالك اروپائي امريكائي وخاور ميانه
37
پيرامون ايدآل هاي اول وابسته در ارتباط با ايدآل هاي تكجمله اي
38
پيرامون ايده آل هاي يك ايده آل در (C (X
39
پيرامون بعدگلدي قوي
40
پيرامون تصنيف در موسيقي اصيل ايراني
41
پيرامون دو پوشش دوري گراف ها
42
پيرامون فيلمنامه نويسي نوشته : ادوارد دميتريك
43
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
44
پيرامون يك مسئله تركيبي در واريته گروهها
45
پيرايش سطح نانوذرات سيليكا در فرايند بارش
46
پيربورديو و قوائد هنر
47
پيرو معنوي:تبيين نقش معنويت در اثر بخشي پيروان
48
پيرو و پيرو ضعيف بودن جبرهاي برلينگ و ليپشيتز
49
پيروليز پلي اتيلن ترفتالات و بررسي تأثير افزودن پارافين هاي اشباع سنگين بر محصولات آن
50
پيروليز زيست توده جهت توليد زغال زيستي به منظور تصفيه پساب حاوي يك نمونه دارويي منتخب
51
پيروليز سريع پسماند جامد شهري و تبديل آن به گازوئيل
52
پيروليز سريع پسماند جامد شهري و تبديل آن به گازوئيل /
53
پيروي از مسير خودرو هوشمند با به كارگيري از اطلاعات مسير جلو خودرو
54
پيريميدينها ، پيرانو ، سنتز مشتقات جديد كرومنو
55
پيزوالكتريسيته در نيمه هادي هاي گاليم نيترات
56
پيزوالكتريك ، مدل سازي وشبيه سازي به كمك نرم افزار ANSYS
57
پيش آگهي از كيفيت راه رفتن در كودكان فلج مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
58
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود ، جان كين ميكر
59
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود جان كين ميكر
60
پيش الگوسازي مجازي با ADAMS/View
61
پيش بين تنش - كرنش مقاومت نهايي خاكهاي رسي با حدخميري كم تا متوسط با استفاده از مدل الاستو -پلاستيك cam - clay modified
62
پيش بين ژن كد كننده آنزيم HMG-CoA ردوكتاز به منظور افزايش توليد هترولوگ لينالول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
63
پيش بيني آب شستگي در پايه هاي استوانه اي شكل با استفاده از مدل درختي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
64
پيش بيني آزمايشگاهي اتلاف آميزه ترد با استفاده از دستگاه DMTA و مقايسه آن با مقاومت غلتشي تاير (سبز)
65
پيش بيني آسيب هاي مچ پا و زانو بوسيله آزمون تعادل ايستا
66
پيش بيني آغاز جوانه زني ترك در تماس غلتشي / لغزشي سيلندر برروي سيلندر
67
پيش بيني آمادگي الكترونيكي اينترنت اشيا در سازمان با رويكرد شناختي-اجتماعي
68
پيش بيني آويزش پارچه هاي دوخت خورده با استفاده از روش سيستم استنتاجي تطبيقي فازي_عصبي
69
پيش بيني آينده جايگاه دانشگاه اصفهان در نظام‌هاي رتبه‌بندي براساس شاخص عملكرد پژوهشي در يك افق ده ساله
70
پيش بيني اپي توپ هايT پروتئين P24 ويروس اچ آي وي تيپ 1 و بررسي اثربخشي آن بر روي تكثير لنفوسيت هاي انساني در ايران
71
پيش بيني اثر بازدارندگي مشتقات بنزيميدازول وابسته به فلز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
72
پيش بيني اثر پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين در تونل هاي كم عمق
73
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه زالزالك (Crataegus pontica C.Koch) در استان لرستان
74
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گياهي سنبل الطيب (Valeriana sisymbriifolia) در استان اصفهان
75
پيش بيني اثرات ناشي از بهره برداري بي رويه بر آبخوان دشت زرنديه استان مركزي با استفاده از نرم افزار GMS
76
پيش بيني احساس تعلق به مدرسه براساس بلوغ عاطفي و نشخوار فكري در دانش آموزان دوره ي دوم مقطع متوسطه
77
پيش بيني احساس تعلق به مدرسه براساس بلوغ عاطفي و نشخوار فكري در دانش آموزان دوره ي دوم مقطع متوسطه
78
پيش بيني احساس شادكامي و ويژگي هاي شخصيتي با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نورمحلات
79
پيش بيني اختلال اوتيسم از طريق طراحي شبكه عصبي در كودكان 3 تا 6 سال
80
پيش بيني اختلال اوتيسم از طريق طراحي شبكه عصبي در كودكان 3 تا 6 سال
81
پيش بيني اختلال بدريخت انگاري براساس درك زمان در دختران نوجوان
82
پيش بيني اختلالات اضطرابي بر اساس سبك هاي دلبستگي نوجوانان
83
پيش بيني ارتباط بين خواص اليافي و خواص نخ اكريليك در سيستم نيمه فاستوني جهت نخ خاب فرش ماشيني
84
پيش بيني ارتباط پارامترهاي نرخ جريان , چگالي و سرعت براي آزادراه تهران - شمال
85
پيش بيني ارتباطات بيماري از طريق تجزيه و تحليل شبكه ي تعامل پروتئيني
86
پيش بيني ارتباطات دارو-هدف با استفاده از بردار نهفته در گراف ناهمگن ارتباطات
87
پيش بيني ارضاي نيازهاي روان شناختي دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس بلوغ عاطفي و تنظيم هيجان دبيران
88
پيش بيني استحكام جوش نقطه اي به كمك مدل سازي اجزاي محدود و مدل آسيب گرسن
89
پيش بيني استحكام خمشي باقيمانده چند لايه هاي فلز- الياف تحت ضربه ي كم سرعت
90
پيش بيني استحكام فشاري باقي‌مانده بعد از ضربه كم سرعت در كامپوزيت‌ها
91
پيش بيني استحكام نانوكامپوزيت گرافن/اپوكسي با روش چند مقياسي
92
پيش بيني استرس شغلي بر اساس هوش هيجاني و هوش معنوي كارمندان فرهنگي شهرستان محلات
93
پيش بيني استرس والدگري براساس خودشفقت ورزي و ديدگاه فراهيجان والديني در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حركتي
94
پيش بيني استرس،افسردگي و اضطراب بر اساس جو مدرسه در دانش آموزان پسر پايه سوم دوره اول متوسطه شهر اشترينان
95
پيش بيني استرش شغلي براساس تعهد سازماني و هوش معنوي در كارمندان بيمارستان امام خميني محلات
96
پيش بيني استعداد اعتياد به سو مصرف مواد براساس عملكرد خانواده و سخت رويي روانشناسي در نوجوانان شهر زنوز در سالتحصيلي 98-97
97
پيش بيني استفاده از هرزه نگاري اينترنتي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت روابط زناشويي در متاهلين شهر اصفهان
98
پيش بيني اشتغال كشاورزي و اثر كمبود آن بر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
99
پيش بيني اشتياق بر اساس هوش معنوي . حمايت سازماني ادراك شده و اخلاق حرفه اي در معلمان ابتدايي شهر سيرجان
100
پيش بيني اشتياق به تحصيل بر اساس رضايت از تحصيل و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه كردستان نيمسال اول سال تحصيلي 1396-97
101
پيش بيني اشتياق تحصيلي براساس باورهاي هوشي وانگيزش پيشرفت باميانجيگري هيجان هاي تحصيلي دردانش آموزان دخترمتوسطه دوم شهرستان ايلام
102
پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان براساس راهبردهاي يادگيري با نقش واسطه اي جهت گيري هدف
103
پيش بيني اصلاح ژنتيكي بر اساس روش هاي محاسباتي مختلف و مقايسه فنوتيپ هاي حاصل
104
پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه استرس در بين دانشجويان پسركارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
105
پيش بيني اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پايه ششم شهرستان ساوه بر اساس سبك فرزند پروري و طرحواره هاي ناسازگار اوليه
106
پيش بيني اضطراب جدايي كودك بر اساس سلامت روان، سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي دلبستگي مادر و اختلال دلبستگي در دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
107
پيش بيني اضطراب رقابتي داوران فوتبال بر اساس سبك هاي مقابله و خودآگاهي
108
پيش بيني اضطراب كرونا بر اساس كيفيت زندگي؛ نقش ميانجي باورهاي فراشناختي
109
پيش بيني اضطراب مرگ بر اساس حمايت اجتماعي ادراك شده و تنظيم شناختي هيجاني در بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
110
پيش بيني اظطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه استرس در بين دانشجويان پسر كارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
111
پيش بيني اظطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه كمال گرايي منفي در بين دانشجويان پسر كارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
112
پيش بيني اظطراب امتحان بر اساس نيازهاي اساسي روان شناختي ، به واسطه ي انگيزش تحصيلي در بين دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
113
پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه و درخت تصميم
114
پيش بيني اعتماد به كمك شبكه هاي چندلايه
115
پيش بيني اعتياد اينترنتي و مشكلات برون سازي شده بر اساس فرزندپروري والدين با ميانجيگري عزت نفس دانش آموزان
116
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس مهارتهاي شناختي و فراشناختي در بين دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر برازجان
117
‫پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي، سازگاري اجتماعي و عزت نفس در دانش‌آموزان دبيرستاني
118
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر پايه مهرورزي والدين و مهارت هاي اجتماعي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي احساس تنهايي در بين دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
119
پيش بيني اعتياد به بازيهاي آنلاين براساس سازگاري تحصيلي و هيجانات تحصيلي در دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان هشترود
120
پيش بيني اعتياد به شبكه اجتماعي مبتني بر تلفن همراه بر پايه احساس تنهايي و هراس اجتماعي در دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بوشهر
121
پيش بيني اعتياد به شبكه هاي اجتماعي مبتني بر موبايل بر اساس حساسيت به طرد، فعال سازي و بازداري رفتاري و نيازهاي بنيادين روانشناختي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه
122
پيش بيني اعتياد به شبكه هاي مجازي بر اساس احساس تنهايي، هيجان خواهي و خودپنداره در دانش آموزان دختر شهر كنگان
123
پيش بيني اعتياد به شيشه با سخت رويي وباورهاي مذهبي
124
پيش بيني اعتياد به فضاي مجازي بر اساس هوش هيجاني و سبك هاي فرزندپروري در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان فراشبند
125
پيش بيني افت تحصيلي بر اساس ضعف سواد ارتباط مجازي والدين، ميزان استفاده از فضاي مجازي موبايل و اعتياد به شبكه هاي اجتماعي مجازي دانش آموزان متوسطه دوم
126
پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نوجوانان
127
پيش بيني افسردگي در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين
128
پيش بيني افكار خودآيند منفي بر اساس سازش نايافتگي تحصيلي و دلزدگي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوكان
129
پيش بيني افكار خودكشي براساس تروماي دوران كودكي و رفتار قلدري در بين دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان مريوان
130
پيش بيني افكار خودكشي بيماران سرطاني بر اساس سيستم‌هاي مغزي رفتاري و فاجعه‌آفريني درد
131
پيش بيني افكارخودكشي و رفتارها و نگرش هاي خوردن ناسالم براساس اجتناب تجربي ، دشواري تنظيم هيجان و اختلال در تصوير بدن در بين دختران نوجوان
132
پيش بيني الگوي پراكندگي نيترات در آب زيرزميني دشت اراك به روش هاي هوشمند شبكه عصبي و SVR و مقايسه نتايج آن با مدل هاي Modflow و زمين آمار چند متغيره
133
پيش بيني الگوي رويش علف هاي هرز نخود فرنگي با استفاده از مدل زمان- دمايي در سطوح مختلف نيتروژن
134
پيش بيني امواج دريا به كمك مدل مبتني بر داده ها و تلفيق غير خطي داده ها در فضاي كاهش يافته
135
پيش بيني اميد تحصيلي بر اساس راهبردهاي فراشناختي و سبك هاي يادگيري در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
136
پيش بيني اندازه مقاومت سراميك كارخانه آرين سرام به كمك منطق فازي
137
پيش بيني اندازه ي درآمد مالياتي مطالعه موردي: استان اصفهان
138
پيش بيني انطباق پذيري و شادكامي براساس شخصيت، رغبت، ارزش ها وآرزوهاي شغلي در كاركنان اداره آب و فاضلاب استان اصفهان
139
پيش بيني انعطاف پذيري شناختي و پرسشگري دانش آموزان دوره دوم متوسطه همدان بر اساس هوش هاي چندگانه
140
پيش بيني انعكاس موج از موج شكن هاي شنگريزه اي با استفاده از الگوريتم m5 درخت تصميم گيري
141
پيش بيني انگيزش تحصيلي بر اساس منبع كنترل و خود تنظيمي دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان سقز
142
پيش بيني اهمال كاري بر اساس سبك هاي فرزندپروري به واسطه خود ناتوان سازي بين دانش آموزان دختر پايه اول دوره متوسطه دوم شهرستان تويسركان
143
پيش بيني اهمال كاري بر اساس گمال گرايي و مهارت هاي تنظيم هيجان در دانشجويان دانشگاه يزد
144
پيش بيني اهمال كاري تحصيلي بر اساس سرمايه هاي روان شناختي و امنيت رواني ادراك شده دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد كنگاور
145
پيش بيني اهمالكاري تحصيلي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي، راهبردهاي مقابله اي و اميد به موفقيت در دانشجويان پيام نور واحد بوشهر
146
پيش بيني اولويتهاي انتخاب همسر بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
147
پيش بيني با استفاده از تحليل طيفي تكين
148
پيش بيني بااستفاده از تحليل طيفي تكين
149
پيش‏ بيني بار براي فرآيند بازيابي سيستم قدرت در حضور بارهاي ترموستاتيكي و خودروهاي الكتريكي
150
پيش بيني بار پارگي مواد هايپرالاستيك داراي شيار U- شكل با استفاده از معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
151
پيش بيني بار در شبكه هاي هوشمند انرژي با شبكه هاي عميق بازگشتي تلفيقي
152
پيش بيني بار سالانه شبكه برق با مدل بهينه ساز شيرمورچه و مدل خاكستري (1,1)GM (مورد مطالعه: شبكه برق شهر يزد)
153
پيش بيني بار كوتاه‌ مدت و كاربرد آن در مديريت بهينه ي توليد نيرو
154
پيش بيني بارش روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان ﴿ايستگاه هاي جيرفت، لاله زار و كرمان﴾
155
پيش بيني بارندگي دردامنه زمان ومكان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
156
پيش بيني بازار بورس از ديدگاه فركتالي
157
پيش بيني بازده سرمايه برحسب صنايع مختلف بااستفاده ازتئوري خاكستري
158
پيش بيني بازده سهام با استفاده
159
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي
160
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
161
پيش بيني بازده سهام بانك تجارت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي گارچ﴿ 1391-1388﴾
162
پيش بيني بر اساس مدل هاي احتمال
163
پيش بيني برخي خواص دوام بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي
164
پيش بيني برخي خواص فيزيكي - شيميايي تركيبات با استفاده از مدل هاي دو بعدي و سه بعدي QSAR/QSPR، آناليز سه بعدي تصاوير SEM كوپليمر ها و آناليز آموكسي سيلين در محصولات فارماكولوژي به روش اسپكترومتري تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
165
پيش بيني برخي خواص فيزيكي -شيميائي با استفاده از روش OSPR و مدل سازي به روش شبكه عصبي موجك
166
پيش بيني بلادرنگ سطح امنيت در يك سيستم قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت جلوگيري از خاموشي سراسري با استفاده از بارزدايي فركانسي
167
پيش بيني بلند مدت سري زماني با استفاده از مدل فازي
168
پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس اميد به زندگي و تاب‌آوري دربيماران ديابتي نوع دو استان آذربايجان شرقي – شهرستان آذرشهر
169
پيش بيني بهزيستي روانشناختي براساس حس انسجام، سبك هاي شوخ طبعي و حمايت اجتماعي ادراك شده در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان سردشت
170
پيش بيني بهزيستي، سرزندگي و اميد تحصيلي بر اساس فرهنگ مدرسه و سبك مديريت كلاس با ميانجي گري ارضاي نيازهاي بنيادين روانشناختي دانش آموزان متوسطه - دوم شهر كرمانشاه سال تحص 1399 1400
171
پيش بيني بهنگام تاج حرارتي غلتك هاي نورد در نورد گرم ورق
172
پيش بيني بهينه مسير در پاسكاري روباتهاي فوتباليست با استفاده از روشهاي هوشمند
173
پيش بيني بي ثباتي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
174
پيش بيني بي‌تفاوتي اخلاقي بر اساس صفات تاريك شخصيت و باور به دنياي عادل در بازاريان شهر اروميه
175
پيش بيني بيزي ركوردهاي بارندگي با استفاده از توزيع نمايي تعميم يافته
176
پيش بيني بيماري در مبتلايان به سرطان پستان با استفاده از رويكرد داده كاوي
177
پيش بيني بيوانفورماتيكي پپتيدهاي با خاصيت ضد HIV-1 و بررسي اين فعاليت در پپتيدهاي مشتق از پروتئين P24 از HIV-1
178
پيش بيني پارامترهاي قوس رودخانه هاي شني و قلوه سنگي با استفاده از مشحصه هاي هندسي و هيدروديناميكي جريان
179
پيش بيني پارامترهاي موثر در فرآيند VAPEX
180
پيش بيني پارامترهاي هيدروديناميكي نامشخص آبخوان دشت شازند با استفاده از منطق فازي
181
پيش بيني پخشيدگي كلر در بتن مقاوم سبز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
182
پيش بيني پديده انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي ارزيابي ريسك
183
پيش بيني پذيرش اينترنت اشيا در حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل عامل محور
184
پيش بيني پذيرش يادگيري الكترونيكي بر اساس خودكارآمدي رايانه و اهداف پيشرفت (درمقطع متوسطه)
185
پيش بيني پراكنش بزوحشي(Capra aegagrus) با استفاده از مدلسازي شبكه ي باور بيزين در استان اصفهان
186
پيش بيني پراكنش گربه شني (Felis margarita) در شرق استان اصفهان با استفاده از مدل شبكه باور بيزين
187
پيش بيني پراكنش مخازن و ناقلين بيماري ليشمانيوز پوستي در استان فارس با استفاده از مدلسازي آشيان بوم شناختي
188
پيش بيني پرخاشگري بر اساس مهارتهاي ارتباطي و جرأت مندي در بين دانش آموزان پسر پايه ي اول دوره ي دوم متوسطه شهر كبودراهنگ در سالتحصيلي 99-98
189
پيش بيني پريشاني روان شناختي بر اساس تجربه هاي ناگوار دوران كودكي با ميانجي گري كمال گرايي چندبعدي و معنا در زندگي دانشجويان دانشگاه رازي
190
پيش بيني پريشاني روان شناختي بر اساس مولفه هاي فراتشخيصي بدتنظيمي هيجاني، تحمل پريشاني و اجتناب هيجاني با نقش ميانجيگريِ افكار تكرارشونده منفي.
191
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس اضطراب اجتماعي و اشتياق تحصيلي در مدارس دبيرستان دخترانه شهرستان كازرون
192
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدفي با نقش واسطه اي استرس تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر ياسوج در سال تحصيلي1395-1394
193
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس خودتنظيمي و خودكنترلي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر دزفول
194
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس خودكارآمدي ،خلاقيت و سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر گيلانغرب
195
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس راهبردهاي يادگيري خودنظم بخشي باورهاي انگبزشي و درگيري تحصيلي در درس رياضي دانش آموزان پسر پايه ي سوم دوره متوسطه اول شهرستان تويسركان
196
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس مهارت هاي مطالعه و اهداف پيشرفت دانش آموزان دختر پايه اول دوره متوسطه شهر همدان
197
پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال ياد گيري بر اساس خلاقيت مادران و نقش واسطه اي تاب آوري مادران
198
پيش بيني پيمان شكني براساس ذهنيت هاي طرحووارهاي، تجربه ي كودك آزاري و راهبردهاي تنظيم هيجان در زنان پيمان شكن و غير پيمان شكن
199
پيش بيني تاب آوري بر اساس معنويت و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحيه 3 كرج سالتحصيلي 99-98
200
پيش بيني تاب آوري بر اساس مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان و هوش معنوي در معتادان بازپروري شده شهرستان بوكان
201
پيش بيني تابآوري براساس سبكهاي دلبستگي،سبكهاي فرزندپروري نوجوانان و كمالگرايي والدين
202
پيش بيني تابع تقاضاي كوتاه مدت و بلند مدت گاز طبيعي در بخش خانگي استان گيلان
203
پيش بيني تاثير تغيير شيب هيدروليكي آب هاي زير زميني در اثر برداشت در آبخوان هاي مجاور جبهه آب شور استفاده از آن در مديريت منابع آب با نگرشي بر وضعيت آبخوان كاشان
204
پيش بيني تاثير سياست هاي مختلف بر ميزان استفاده از حمل و نقل همگاني مطالعه موردي: شهر اصفهان
205
پيش بيني تاثير شمع روي ارتعاشات زميني ناشي از قطارهاي زيرزميني
206
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
207
پيش بيني تحريك پذيري نوجوانان بر اساس پيوند والديني و آسيب هاي دوران كودكي
208
پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف هاي شناختي و بدبيني دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ
209
پيش بيني تراز سطح آب ناشي از تغييرات باد و فشار هوا در خليج فارس
210
پيش بيني ترافيك و محاسبه پارامتر هاي وابسته به آن
211
پيش بيني ترافيك يك منطقه شهري به كمك شبكه خودرويي
212
پيش بيني تراوايي نسبي سنگ مخزن با استفاده از مدلهاي داده محور
213
پيش بيني تراوايي و ليتولوژي سنگ مخزن با استفاده از روشهاي داده-محور
214
پيش بيني ترك خدمت مشتريان در شركت هاي مخابراتي با استفاده از روش هاي تركيبي داده كاوي
215
پيش بيني ترموديناميكي پايداري امولسيون قطرات با قطبيت بالا در محلول ها با نگرش خاص به امولسيون آب در نفت
216
پيش بيني تشكيل آخال هاي اكسيدي با استفاده از آناليز اكسيژن در فولاد مذاب
217
پيش بيني تشنج ناشي از صرع با استفاده از يادگيري عميق روي داده هاي نوار مغز
218
پيش بيني تعادلات فازي بخار-مايع سيالات زنجيره اي كره سخت با گستره پتانسيل جاذبه متغير با استفاده از يك معادله حالت جديد
219
پيش بيني تعادلات فازي در سيستمهاي دوفازي سه جزئي با كاربرد غشاهاي پليمري
220
پيش بيني تعارضات زناشويي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و صفات تاريك شخصيت با تاكيد بر نقش واسطه سرسختي روان شناختي
221
پيش بيني تعارضات زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و صفات تاريك شخصيت با تاكيد بر نقش واسطه سرسختي روان¬شناختي
222
پيش بيني تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي كشور از آغاز دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه (سالهاي 65-1364 الي 76-1375) و ارائه چند شاخص عملكرد نظام آموزشي
223
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس جو كلاس درس و باور هاي خودكارآمدي در ميان دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال تحصيلي 93-94
224
پيش بيني تعهد سازماني بر مبناي عدالت سازماني و توانمند سازي روان شناختي كاركنان دادگستري شيراز
225
پيش بيني تعهد سازماني ودلبستگي شغلي براساس تضعيف اجتماعي معلمان مدارس ابتدايي شهر اروميه ۹۶-۹۷
226
پيش بيني تغيير پذيري پارامترهاي اقليمي با استفاده از تحليل سري هاي زماني
227
پيش بيني تغييرات تكنولوژي كاشي و سراميك بر اساس متن كاوي اختراعات ثبت شده
228
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اكسيد كربن يا نيتروژن در فرايند فرازآوري با گاز
229
پيش بيني تغييرات روندسهامدر بورس تهران به كمك روشهاي داده كاوي ﴿شبكه هاي عصبي ﴾
230
پيش بيني تغييرات شاخص هاي بازار بورس بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي در بازار بورس تهران
231
پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب از فناوري انرژي خورشيدي با كاربرد روش هاي تحليل حق اختراع ثبت شده، TEMPEST و خوشه بندي
232
پيش بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از تكنيك هاي تحليل احساسات
233
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
234
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده بلبلبلبلللبل از داده هاي رفتارسنجي
235
پيش بيني تفكر انتقادي بر اساس مهارت هاي پرسشگري دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه دوم شهر سنقر
236
پيش بيني تفكر انتقادي بر اساس مهارت هاي مطالعه دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
237
پيش بيني تفكر انتقادي دانش آموزان بر اساس كاركردهاي اجرايي و انعطاف پذيري شناختي دانش آموزان با ميانجي گري سبك هاي يادگيري
238
پيش بيني تفكر مديران بر پايهي خلق، انتشار و كاربرد دانش
239
پيش بيني تقاضا و ترافيك شبكه تلفن
240
پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد
241
پيش بيني تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي با استفاده از سيستم هاي هوش محاسباتي مطالعه موردي: پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در استان گلستان
242
پيش بيني تقاضاي توريسم خارجي
243
پيش بيني تقاضاي حمل و نقل ريلي بار در افق 1404 و بررسي تاثير آن بر بازار بخش ريلي شركت مپنا
244
پيش بيني تقاضاي دارو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:كپسول آنتي بيوتيك ۵۰۰-شركت پخش داروي هجرت)
245
پيش بيني تقاضاي فراورده هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : استان هرمزگان﴾
246
پيش بيني تقاضاي كلان آب شرب تهران در افق 1400
247
پيش بيني تقاضاي لوازم يدكي با استفاده از روش تركيبي شبكههاي عصبي و تئوري خاكستري
248
پيش بيني تقاضاي مسافر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
249
پيش بيني تلفات سيستم توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
250
پيش بيني تمايل به خيانت بر اساس صفات شخصيت و آشفتگي زناشويي و ارتباطي در زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
251
پيش بيني تنش و كرنش خاكهاي ماسه اي بر اساس مدل الاستوپلاستيك vermeer
252
پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي
253
پيش بيني توان توليدي سامانه‌هاي فتوولتائيك در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
254
پيش بيني توزيع دماي ورق نورد گرم در فرآيند نورد نهايي
255
پيش بيني توزيع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماكزيمم آنتروپي به وسيله كوپل كردن مراحل اتميزاسيون
256
پيش بيني توليد گندم به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
257
پيش بيني توليد ماسه در صنعت نفت به كمك شبيه سازي به روش اجزاء محدود
258
پيش بيني توليد ناخالص داخلي فصلي: سري هاي زماني در برابر شبكه هاي عصبي-فازي
259
پيش بيني ثوابت مهندسي كامپوزيت نانو تيوب كربن و اپوكسي با روش چند مقياسي احتمالي
260
پيش بيني جذب تركيبات آروماتيBTEXدر حلالهاي يوني
261
پيش بيني جذب صوت منسوجات بي بافت با استفاده از روش ميكروپرتونگاري مقطعي رايانه اي (μCT) و مدل ميكي
262
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيع پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
263
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيغ پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
264
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفان با استفاده از شبكه عصبي - فازي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ و مدل درختي ﴿M5′ )
265
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از مدل درختي (الگوريتم M5’)
266
پيش بيني جريانهاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
267
پيش بيني جمله هاي مرتبه هاي بالاتر در نظريه اختلالي QCD با استفاده از رهيافت PMS
268
پيش بيني جهت حركت شاخص قيمت سهام با استفاده ازالگوهاي شبكه عصبي مصنوعي وماشين بردار پشتيبان
269
پيش بيني جهت حركت قيمت سهام در بورس به كمك شاخص،انديكاتورها و ماشين هاي يادگيري
270
پيش بيني جهت گيري هدف بر اساس خود پنداره و خود دلسوزي در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران
271
پيش بيني چتر باز توليد درقفسه هاي تاندم نورد سرد
272
پيش بيني حجم معاملات بانك پارسيان دربورس اوراق بهادار به كمك نرم افزارS-PIUS
273
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي جوش داده به هم(TWB) با استفاده از مكانيك آسيب
274
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي فلزي ريزدانه به كمك مدل آسيب GTN
275
پيش بيني حد شكل دهي در فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تحليل اجزاي محدود
276
پيش بيني حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق قطعات مستطيل شكل با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازس اجزا محدود
277
پيش بيني حداكثر اكسيژن مصرفي بدن و سن فيزيولوژيكي بر مبناي داده هاي آمادگي جسماني : مطالعه موردي دانشجويان و كاركنان دانشگاه علم و صنعت ايران
278
پيش بيني حداكثر دبي لحظه اي سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدل سازي باكس - جنكينز
279
پيش بيني حركت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از روش انطباق منحني
280
پيش بيني حركت دست انسان از سيگنال ECOG بر پايه شبكه عصبي يادگيري عميق
281
پيش بيني حركت دست به وسيله تحليل سيگنال هاي حياتي
282
پيش بيني حكم پرونده هاي قضايي، با استفاده از تكنيك هاي متن كاوي
283
پيش بيني حلاليت رنگ هاي آزو و آنتراكينون در شرايط سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد به روش QSPR و اندازه گيري همزمان ﴿مس﴿II) ، آهن(II)، آلومينيوم(III)) ، (آلومينيوم (III ) و واناديم﴿ IV﴾﴾ وآنيون هاي سولفيد و تيوسيانات به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش هاي شبكه عصبي موجك، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چندگانه
284
پيش بيني خشك‌سالي در سطح استان يزد با استفاده از روش هوش مصنوعي
285
پيش بيني خشكسالي بر اساس داده هاي سنجش از راه دور با استفاده از مدل ARIMA (مطالعه موردي: استان فارس)
286
پيش بيني خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك يزد با استفاده از مدل درخت هاي تصميم گيري
287
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از تحليل سريهاي زماني در يكي از سر شاخه هاي زاينده رود
288
پيش بيني خطي فرآيندهاي ARMA با واريانس نامتناهي
289
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزند پروري دانش اموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
290
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزندپروري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
291
پيش بيني خلاقيت شغلي و خودكارآمدي براساس ويژگي هاي شخصيتي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان رشتخوار
292
پيش بيني خلاقيت شناختي وخلاقيت هيجاني بر اساس هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
293
پيش بيني خلاقيت كاركنان شهرداري هاي سيرجان و بردسير با توجه به عوامل فردي و سازماني
294
پيش بيني خواص انتقالي (هدايت حرارتي و گرانروي) نانوسيالات با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم (داده¬كاوي)
295
پيش بيني خواص ترموديناميكي فلزات قليايي و آلياژهاي آنها در حالت مذاب با استفاده از يك معادله حالت جديد و روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
296
پيش بيني خواص ترموديناميكي و انتقالي سيالات آلي چگال با استفاده از روش سهم گروه ها و شبكه ي عصبي موجك
297
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ پلي استر / ويسكوز از مواد اوليه با استفاده از روش هاي آماري
298
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ هاي پلي استر توليد شده در سيستم چرخانه اي بر اساس پارامترهاي فرآيند با استفاده از مدل رگرسيوني
299
پيش بيني خواص كششي دسته الياف مخلوط پلي استر ويسكوز با استفاده از رگرسيون
300
پيش بيني خواص كششي نخ هاي مغزي دار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
301
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
302
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
303
پيش بيني خواص مكانيكي نانو الياف با استفاده از شبكه هاي هوش مصنوعي
304
پيش بيني خواص مكانيكي و ميكروساختاري در فرآيند نورد داغ آلومينيم
305
پيش بيني خواص مهم (شيمي فيزيكي و بيولوژيكي) مواد پرانرژي و پورفيرين ها همراه با بررسي برهم كنش بين آن ها به منظور شناسايي مواد پرانرژي
306
پيش بيني خواص نخ حاصل شده از خواص الياف پلي استر
307
پيش بيني خود شئ انگاري بر اساس گرايش به شبكه هاي اجتماعي، اختلالات خوردن و عزت نفس زنان متقاضي عمل زيبايي مراجعه كننده به مراكز عمل زيبايي در شهر شيراز
308
پيش بيني خودانگاره بدني بر اساس سبك هاي هويتي با نقش واسطه اي شفقت به خود در دانش آموزان دختر پايه متوسطه
309
پيش بيني خودكار راه حل جنبي براي آسيب پذيري هاي نرم افزار
310
پيش بيني خودكارآمدي پژوهشي بر اساس خودتنظيمي پژوهشي به واسطه انگيزش تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مركز همدان
311
پيش بيني خودكارآمدي هيجاني براساس الگوي ارتباطات خانوادگي با نقش ميانجي نشخوار خشم و نيرومندي من در نوجوانان
312
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-1396
313
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-96
314
پيش بيني دبي رودخانه بر اساس سيگنال هاي ماهواره اي با توسعه يك تكنيك جديد جهت رفع نواقص مدل هاي هوش مصنوعي و روش رطوبت خاك
315
پيش بيني دبي هاي متوسط روزانه و ماهانه با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي فازي و خود همبسته ميانگين متحرك (مطالعه موردي : حوضه رودخانه سفيد)
316
پيش بيني در صد آهن خروجي تيكنر 401 باطله كارخانه هماتيت شركت صنعتي و معدني گل گهر با استفاده از منطق فازي
317
پيش بيني درآمد و هزينه هاي شركت مخابرات استان كردستان در پنج سال آينده 82-78
318
پيش بيني درصد سديم قابل تبادل با استفاده از نسبت جذب سديم در بخشي از خاك هاي تحت تاثير نمك در دشت ابركوه
319
پيش بيني درگيري تحصيلي بر اساس جهت گيري اهداف پيشرفت با در نظر گرفتن نقش واسطه اي راهبردهاي خودتنظيم در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مياندوآب
320
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
321
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
322
پيش بيني دلزدگي زناشوئي با سبك¬هاي هويت و نگرش به خيانت درسال¬هاي اوليه ازدواج بين زوجين 20 تا 35 سال شهرستان ابركوه
323
پيش بيني دما با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل ECHO براي0 3 سال آينده
324
پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان
325
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني با استفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره
326
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني باستفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره MIA-QSPR
327
پيش بيني دماي بويل و خط زينو به كمك حالت گروه SAFT
328
پيش بيني دماي هواي رشت بااستفاده ازمدل سري زماني
329
پيش بيني رابطه اشتياق كاري با اعتمادسازماني، همدلي سازماني و سبك هاي تبادل اجتماعي كاركنان اداري شهرستان دامغان
330
پيش بيني رابطه اعتياد به شيشه وهوش معنوي در ميان افراد معتاد و سالم
331
پيش بيني رابطه بارش رواناب به روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در حوضه آبريز رودخانه اعظم هرات
332
پيش بيني رابطه باورهاي ديني و خودنظم دهي با ميزان تاب آوري در بانوان فرهنگي متوسطه دوم ناحيه يك ساري
333
پيش بيني رابطه نشست و افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
334
پيش بيني رتبه سهميه نهايي داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها با استفاده از روشهاي داده كاوي
335
پيش بيني رسانش مواد كاتدي پيل هاي سوختي اكسيد جامد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
336
پيش بيني رسوب گذاري (تعادل جامد ـ مايع) در سيستم هاي شامل نمك
337
پيش بيني رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D و بررسي تاثير دبي خروجي بر روند رسوبگذاري
338
پيش بيني رشد آسيب در شكل دهي ورق هاي فلزي
339
پيش بيني رشد آسيب در يك خط نورد سرد پيوسته پنج قفسه اي
340
پيش بيني رشد اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در ايران بر مبناي مدل ها اقتصاد سنجي و هوش مصنوعي
341
پيش بيني رشد مسير شغلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
342
پيش بيني رضايت زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
343
پيش بيني رضايت شغلي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي به واسطه هوش معنوي در بين معلمان شهر نهاوند
344
پيش بيني رفتار استخراجي فلزات سنگين در سامانه هاي دوفازي آبي با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
345
پيش بيني رفتار انقباض پذيري خاك ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي در مقياس زمين نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال بختياري
346
پيش بيني رفتار جذب نمونه هاي كربن فعال و كربن غربال ملكولي با استفاده از مدلهاي مختلف جذب
347
پيش بيني رفتار ديناميكي (زلزله ) سازهاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
348
پيش بيني رفتار ديناميكي ﴿زلزله﴾ غير خطي هندسي سازه هاي فضا كار گنبدي شكل
349
پيش بيني رفتار سدهاي خاكي معين به روش اجزا محدود و ارزيابي دقت آن بر اساس مقايسه با نتايج ابزار بندي ﴿مطالعه موردي: سد ستارخان و سد سبلان﴾
350
پيش بيني رفتار سهام با مدل زنجيره ماركوف
351
پيش بيني رفتار قلدري و اختلال سلوك بر اساس صفات تاريك شخصيت و درك زمان
352
پيش بيني رفتار مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از الگوريتم پيشانه اي
353
پيش بيني رفتار مواد توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزر با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
354
پيش بيني رفتار مولفه هاي توسعه كسب و كارهاي نوپا با استفاده از شبكه عصبي (مورد مطالعه: كسب و كارهاي مستقر در كارخانه نوآوري آزادي)
355
پيش بيني رفتارهاي پر خطر جنسي بر اساس سه گانه تاريك شخصيت، تصوير بدني و كيفيت رابطه با والدين
356
پيش بيني رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان بر اساس اعتياد به فضاي مجازي و تنظيم شناختي هيجان
357
پيش بيني رفتارهاي خود آسيب رسان براساس افسردگي ، درك زمان ، و خود بخششگري در نوجوانان
358
پيش بيني رفتارهاي مشكل آفرين ،سازگاري كودكان دبستاني از روي خودكارآمدي، تيپ شخصيتي و ويژگي هاي هيجاني مادران آنها
359
پيش بيني رقتار سيستم هاي حاوي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت
360
پيش بيني رواناب حوزه هاي بالادست با استفاده از مدل ANFIS براي بهره برداري بهينه از مخازن سدها
361
پيش بيني روز قيمت فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج ان با روش ARIMA
362
پيش بيني روند پژوهش در مهندسي صنايع به كمك شبكه هاي عصبي
363
پيش بيني روند پژوهش هاي علمي در حوزه تكنيك هاي فراابتكاري
364
پيش بيني روند پژوهشهاي علمي در مديريت صنعتي با شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه كارآفريني﴾
365
پيش بيني روند تغييرات شاخص هاي مزيت نسبي توليد گندم آبي در استان مازندران
366
پيش بيني روند دلار آمريكا برابر ارزهاي اصلي و اثر تغيير آن بر تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه منتخب
367
پيش بيني روند نرخ ارز يكسان سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) ومقايسه آن باروشهاي اقتصاد سنجي
368
پيش بيني روي گرداني مشتري با استفاده از فنون داده¬كاوي: مطالعه ي موردي، يك شركت توزيع كننده ي پهناي باند اينترنت
369
پيش بيني رويگرداني مشتري در بانكداري الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي خودسازمان‌ده و الگوريتم كا ميانگين
370
پيش بيني ريسك در زنجيره تامين با رويكرد شبكه ي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
371
پيش بيني ريسك زيست محيطي اقدامات پژوهشي در عرصه فناوري نانو بر مبناي مدل EDDNRF ﴿تحقيقات منتخب در عرصه نانو - شيمي﴾
372
پيش بيني ريسك نقدينگي بانكي با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان
373
پيش بيني ريسك نكول با استفاده از مدل هاي جايگزين مرتون (مطالعه اي بر روي بورس اوراق بهادار تهران)
374
پيش بيني ريسك ورشكستگي با استفاده از نسبت هاي مالي : كاربردي از رگرسيون لاسو
375
پيش بيني زاوية ورود ايمپلنت به كمك توموگرافي كراس سكشنال اسپيرال به صورت vitro In
376
پيش بيني زمان بازداري كروماتوگرافي گازي باقيمانده آفت كش ها در چاي
377
پيش بيني زمان عمر در بارگذاري خستگي پرچرخه به روش اجزاي محدود بر اساس مكانيك آسيب پيوسته
378
پيش بيني زمان و هزينه تكميل پروژه در فضاي عدم قطعيت با منظرگاه پويايي
379
پيش بيني زمين لغزش با استفاده از مدل آماري دو متغيره و تكنيك هاي RS&GIS ﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام ﴾
380
پيش بيني ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي شيري بوسيله ي شبكه ي عصبي مصنوعي
381
پيش بيني ژنومي غلظت روي و آهن دانه گندم اينكورن غرب ايران
382
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي كلوني مورچگان
383
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از روش جستجوي مارپيچ (SS-Tabu)
384
پيش بيني ساختار و عملكر توالي هاي زيستي با استفاده از داده كاوي
385
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس ذهن آكهي و به واسطه استرس در بين دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان در سالتحصيلي99-98
386
پيش بيني سازگاري تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بر اساس حمايت ادراك شده و هيجانات تحصيلي
387
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس روش هاي حل مسئله ،سبك هاي دلبستگي و انتظارات زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
388
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس سبك هاي فرزندپروري ادراك شده، سبك دلبستگي و كيفيت ارتباط والد- فرزندي زوجين
389
پيش بيني سايش ابزار در تراشكاري به كمك
390
پيش بيني سبك دلبستگي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار كودك و اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري رفتار مادرانه بر سبك دلبستگي نا ايمن كودك
391
پيش بيني سبك فرزندپروري بر اساس ابعاد دينداري مادران در شهر قم
392
پيش بيني سبك هاي مقابله با استرس براساس هوش هيجاني و جنسيت دانشجويان
393
پيش بيني سخت رويي بر اساس هوش معنوي
394
پيش بيني سر زندگي تحصيلي بر اساس مهارتهاي مثبت انديشي و باورهاي هوشي در بين دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اروميه
395
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس باورهاي فراشناختي و مهارت هاي مثبت انديشي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اروميه
396
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس سرمايه روانشناختي و خودافشايي هيجاني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور اسلام آباد غرب
397
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس شفقت به خود و باورهاي هوشي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهر مهاباد
398
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
399
پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
400
پيش بيني سري هاي زماني آشوبناك
401
پيش بيني سري هاي زماني اشوبناك با استفاده از هندسه ي و روشهاي هوشمند
402
پيش بيني سطح انگيزش دانشجو معلمان با استفاده از داده كاوي (مورد مطالعه: دانشجويان پرديس زينبيه)
403
پيش بيني سطح ايمني نواحي تداخلي با استفاده از شبكه
404
پيش بيني سطح پيشرفت زباني در زبان آموزان دختر پايه دوم دبيرستان بر مبناي سبك هاي پردازش اطلاعات
405
پيش بيني سطح تسليم ناهمسانگرد تيتانيوم در دماهاي بالا
406
پيش بيني سفتي كامپوزيت هاي الياف كوتاه با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
407
پيش بيني سلامت روان بر اساس تفكر منطقي،عزت نفس و خودكارآمدي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان الشتر
408
پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي، منبع كنترل و جهت گيري مذهبي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
409
پيش بيني سلامت رواني براساس باورهاي مذهبي، سبك هاي هويتي و سبك هاي فرزند پروري در دانشجويان پيام نور سلماس
410
پيش بيني سوانح ريلي با استفاده از روش هاي آماري
411
پيش بيني سود هر سهم با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
412
پيش بيني سودآوري مشتريان با استفاده از تحليل كلان داده‌ها: مطالعه موردي بيمه هاي اتومبيل
413
پيش بيني سيل ناشي از بارش هاي سنگين به كمك واكاوي داده هاي رادار و ساج (مطالعه موردي حوضه آبريز گرگانرود- قره سو)
414
پيش بيني شاخص سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان و مقايسه با مدل هاي سنتي رايج در بورس اوراق بهادار تهران
415
پيش بيني شاخص سهام به وسيله شبكه هاي عصبي تحت تاثير حجم معاملات در بازه هاي زماني مختلف
416
پيش بيني شاخص قيمت سهام بوسيله مدل هاي خطي و غيرخطي
417
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رويكردي بر تحليل تكنيكي
418
پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
419
پيش بيني شادكامي دانشجويان بر اساس هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
420
پيش بيني شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از سريهاي زماني
421
پيش بيني شدت تصادف با مدل هاي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و بهينه كردن شاخص ها براي گروه تصادفات با راننده سالخورده و كم دقت
422
پيش بيني شدت تصادفات ترافيكي درون شهري با استفاده از مدل هاي لوجيت (مطالعه موردي كلان شهر مشهد)
423
پيش بيني شدت تصادفات توسط شبكه بيزين (مطالعه موردي شهر مشهد)
424
پيش بيني شدت تصادفات شبكه جاده اي كشور با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
425
پيش بيني شدت خشكسالي و كمبود جريان ﴿مطالعه موردي :استان كرمانشاه و رودخانه قره سو ﴾
426
پيش بيني شرايط بهينه عمليات ترموديناميكي پيشرفته جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستنيتي نيمه پايدار نانو ساختار به روش هوش مصنوعي
427
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در محيط متخلخل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردار پشتيبان
428
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات هيدروژن بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي
429
پيش بيني شرايط فشار و دماي بهينه ي حلاليت داروهاي شيمي درماني نظير كاپسيتابين و دكتاكسل در سيال فوق بحراني co2 با استفاده از مدل سازي رياضي
430
پيش بيني شكست مخازن CNG فولادي در پديده با رهيافت مكانيك آسيب
431
پيش بيني شكل پذيري و استحكام منسوجات بي بافت چند لايه با استفاده از شبكه عصبي
432
پيش بيني صادرات صنعتي غير نفتي در ايران : مقايسه روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش هاي اقتصاد سنجي
433
پيش بيني صافي سطح ماشينكاري با شبكه هاي عصبي
434
پيش بيني صداي پارچه تاري-پودي با استفاده از پردازش سيگنال و شبكه عصبي
435
پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس الگوي سه گانه تاريك شخصيت، ديدگاه فهمي همسر، تنظيم شناختي هيجان و وابستگي متقابل در زنان مراجعه كننده به دادگا هاي شهر كرمانشاه
436
پيش بيني طلاق عاطفي برمبناي سبك دلبستگي,رضايت زناشويي,سلامت اجتماعي وبهزيستي روانشناختي
437
پيش بيني طول عمر بعد از بازنشستگي كاركنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان)
438
پيش بيني ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي يادگيري دسته جمعي
439
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي استاتيكي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
440
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع بر اساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط و تست بارگذاري با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري
441
پيش بيني ظرفيت باقي مانده باتري ليتيوم-يون با استفاده از فيلتر ذرات
442
پيش بيني عددي تغيير خط ساحلي در شرايط توفاني به وسيله مدل N-Line
443
پيش بيني عددي و تجربي ضريب سايش درتماس خطي و نقطه اي در رژيم روان كاري مخلوط روانكار به كمك مكانيك آسيب
444
پيش بيني عزت نفس جنسي، سبك هاي دفاعي و سازگاري اجتماعي بر اساس ناباروري زنان متاهل 30 تا 50 سال شهر اصفهان
445
پيش بيني عمر خزشي پره توربين تعمير شده به روش اجزاي محدود
446
پيش بيني عمر خستگي در دماي مختلف نانوكامپوزيت پايه منيزيمي توليد شده با روش نوين همزني
447
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت چند لايه متعامد با استفاده از روش مكانيك خرابي محيط پيوسته
448
پيش بيني عمق آبشستگي اطراف لول هها در بستر دريا بر اثر موج و جريان
449
پيش بيني عمق آبشستگي تعادلي پايه هاي پل در خاك هاي چسبنده با استفاده از مدل هاي منطقي مبتني بر هوش مصنوعي
450
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس خودكارآمدي و درماندگي آموخته شده در بين دانش آموزان پايه پنجم شهر پيرانشهر
451
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس سرزندگي و اميدواري تحصيلي دانشجويان
452
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
453
پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشگاه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سوابق تحصيلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دختر فارغ التحصيل از دبيرستان هاي نمونه دولتي استان يزد
454
پيش بيني عملكرد تحصيلي و احساس شايستگي تحصيلي براساس درگيري آموزشي و سبك يادگيري فعال در دانش آموزان پايه دهم آموزش و پرورش ناحيه 4 شهر كرج
455
پيش بيني عملكرد جنسي و تصوير بدني بر اساس طرحواره هاي جنسيتي در زنان ماماي بيمارستان تهران(پارسا)
456
پيش بيني عملكرد خنك كن هاي هوائي
457
پيش بيني عملكرد درس رياضي بر اساس نگرش به آن و به واسطه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه
458
پيش بيني عملكرد شغلي، احساس خودكــارآمدي و اهمال كـاري سازمانـي از روي تعـهـد سـازمانـي، جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بانك ملت
459
پيش بيني عملكرد صادراتي شركت هاي پتروشيمي عسلويه بر مبناي سازگاري بين مزيت رقابتي، هوش رقابتي و سرمايه فكري
460
پيش بيني عملكرد ضدقارچي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين P24 ويروس نقص سيستم ايمني انسان-١ به صورت in silico و بررسي صحت نتايج به صورت آزمايشگاهي
461
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
462
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي بااستفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
463
پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي خدماتي و صنعتي
464
پيش بيني غلظت ذرات معلق در هواي مشهد با استفاده از شبكه عصبي
465
پيش بيني فاكتور سيال كربن دي اكسيد محدودشده در نانو حفرات آنروژل در ناحيه بردار موج كم
466
پيش بيني فرسودگي تحصيلي بر اساس خودشفقت ورزي و مسئوليت پذيري دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد كنگاور
467
پيش بيني فرسودگي تحصيلي و گرايش به اعتياد بر اساس حس انسجام و هويت يابي در دانش آموزان دوره دوم دبيرستان
468
پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس فضايل و توانمندي هاي منش و سطوح شادكامي در پرستاران بيمارستان هاي شهر تهران
469
پيش بيني فرسودگي شغلي براساس خشنودي شغلي و شرايط محيط كاري در معلمان
470
پيش بيني فروش الكتروموتورهاي سه فاز سنگين شركت موتوژن
471
پيش بيني فروش با استفاده از سيستم خبره فازي
472
پيش بيني فروش بيمه عمر با شبكه عصبي در حوزه تبليغات
473
پيش بيني فروش سيمان شركت سهامي سيمان اصفهان به روش تحليل باكس جنكينر(بر اساس سري زماني 9ساله)
474
پيش بيني فروش گيشه هاي سينما با رويكرد پويايي سيستم
475
پيش بيني فشار شكست در خطوط انتقال نفت و گاز تحت اثر خوردگي
476
پيش بيني فشارخون با استفاده از توابع فازي توسعه يافته
477
پيش بيني فعاليت بيولوژيكي خاصيت ضد كانا كلسيم مشتقات 1و 4- دي هيدروپريدين به روش QSAR با استفاده از توصيف گرهاي كوانتومي
478
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني مشتقات امينو كرومن
479
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني يك سري از تركيبات كوركومين
480
پيش بيني فعاليت ضد فشارخون مهاركننده هاي غير اوره اي هيدرولازاپوكسيدمحلول
481
پيش بيني فعاليت ضد ويروس يكسري از مشتقات 3- ( 3. 5 دي متيل بنزيل ) تري ازين
482
پيش بيني قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از روش مبتني بر ماتريس
483
پيش بيني قيمت برق روز بعد با استفاده از مدل wavelet- ARIA,ARIMA,
484
پيش بيني قيمت جهاني فولاد و ارزيابي تاثير آن بر قيمت سهام شركت فولاد مباركه
485
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سري هاي زماني-داده كاوي-شبكه عصبي
486
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سريهاي زماني داده كاوي شبكه هاي عصبي(مطالعه موردي بر روي قيمت برق در بورس انرژي)
487
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي و مقايسه آن با روش رگرسيوني ﴿مطالعه موردي : شركت فرآورده هاي نفتي پارس﴾
488
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي
489
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF
490
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيش خور چند لايه
491
پيش بيني قيمت سهام شركت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي از نوع MLP و الگوريتم ژنتيك به همراه مطالعه موردي (شركت سيمان سنندج)
492
پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
493
پيش بيني قيمت سيمان در ايران، رهيافت شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با ARIMA
494
پيش بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه جات منتخب در ايران با استفاده از روش آ آر ام آ
495
پيش بيني قيمت محصولات شركت فولاد مباركه در بورس كالاي ايران با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
496
پيش بيني قيمت محصولات شيلات جنوب ايران با استفاده از مدلهاي سري زماني و شبكه عصبي مصنوعي
497
پيش بيني قيمت هاي توليد كننده- عمده فروش و مصرف كننده گوشت مرغ با الگوي ARIMA در استان گلستان
498
پيش بيني كارآفريني بر اساس مثبت انديشي در بين كاركنان كارگاههاي توليدي شهرستان همدان
499
پيش بيني كارآفريني بر اساس مهارت حل مسئله و خلاقيت دانشجويان پيام نور مركز همدان
500
پيش بيني كارپذيري آلياژ آلومينيوم 6063 در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزاء محدود
501
پيش بيني كامپيوتري خاصيت ضدويروسي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين p24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
502
پيش بيني كامپيوتري خصوصيات ضد باكتريابي پيتيدهاي پروتئين P24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
503
پيش بيني كانون مولد تشنج در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان بر اساس علايم و نشانه هاي روانشناختي و متغيرهاي جمعيتي
504
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي
505
پيش بيني كسر فشردگي و فاكتور ساختارتعدادي از تركيبات هيدروكربني ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدماي خطي (LIR)
506
پيش بيني كشش فصل مشترك مايع - مايع با استفاده از يك مدل ترموديناميكي
507
پيش بيني كننده هاي سازماني رفتار سكوت سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
508
پيش بيني كوبيدگي فرش ماشيني به كمك آزمون هاي خمش نخ خاب
509
پيش بيني كوتاه مدت انتشار، استهلاك و نفوذ لكه هاي نفتي در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي جديد
510
پيش بيني كوتاه مدت بار به كمك شبكه هاي عصبي با پالايش داده هاي غير عادي و ارائه يك مدل مناسب براي روزهاي تعطيل
511
پيش بيني كوتاه مدت بار شبكه بوشهر با در نظرگرفتن تغييرات دماي محيط
512
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك در بزرگراه هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي، مطالعه موردي: بزرگراه US-101
513
پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
514
پيش بيني كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از پردازش داده هاي تحليل تكنيكال و شبكه هاي عصبي
515
پيش بيني كيفيت داخلي تخم بلدرچين ژاپني بااستفاده از صفات خارجي تخم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
516
پيش بيني كيفيت رابطه جنسي و رضايتمندي زناشويي بر اساس سبك هاي عشق ورزي و دانش و نگرش جنسي در دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور شيراز
517
پيش بيني كيفيت زندگي بر اساس مهارتهاي زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان
518
پيش بيني كيفيت زندگي براساس سرسختي روانشناختي، سرمايه روانشناختي و خودشفقت ورزي با ميانجيگري توانمندسازي روانشناختي زنان سرپرست خانوار منطقه
519
پيش بيني كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش هاي مبتني بر يادگيري ماشين
520
پيش بيني كيفيت زندگي دانشجويان بر اساس سبك زندگي ارتقاءدهنده¬ي سلامت و سواد سلامتي
521
پيش بيني كيفيت زندگي كاري پرستاران از طريق شفقت به خود و ذهن آگاهي
522
پيش بيني كيفيت زندگي مدرسه دانش آموزان بر اساس بهزيستي ذهني، آرزوهاي شغلي و فرسودگي تحصيلي
523
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با
524
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )ANN(
525
پيش بيني كيفيت نمونه خون بند ناف بر اساس داده هاي پرونده الكترونيكي بانك خون بند ناف رويان با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
526
پيش بيني گام بعدي حمله در حملات چند گامي شبكه
527
پيش بيني گرانروي گازها در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
528
پيش بيني گرايش به تقلب به وسيله سرزندگي و تاب آوري تحصيلي در بين دانشجويان
529
پيش بيني گرايش مشتريان به خريد مجدد با استفاده از نظركاوي
530
پيش بيني لايه بندي حرارتي و يوتريفيكاسيون مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
531
پيش بيني ماندگاري نيروي انساني در سازمان با رويكرد شبكه هاي عصبي ﴿ پروژه هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پارس ﴿عسلويه﴾﴾
532
پيش بيني مبتني بر شبكه از تعاملات پروتئيني با استفاده از تعبيه گره
533
پيش بيني متاستاز در بيماران سرطان پستان با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين و آماري
534
پيش بيني متغيرهاي مؤثر بر ميزان تقاضاي جابجايي بار در ناوگان حمل و نقل كشور (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
535
پيش بيني مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي و مدل هاي ريز مقياس، حوضه آبريز سد زاينده رود
536
پيش بيني مدت زمان تاخير پروژه هاي عمراني مبتني بر رويكردهاي داده كاوي و تصميم گيري چند شاخصه: مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري تهران
537
پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غيرخطي
538
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
539
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لايه پنهان
540
پيش بيني مرگ ناگهاني قلب در بيماران مبتلا به بيماري قلبي
541
پيش بيني مسئوليت پذيري بر اساس جهت گيري زندگي و هوش معنوي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر خورموج
542
پيش بيني مسير رشد ترك در پل هاي بتني پيش تنيده
543
پيش بيني مسير رشد ترك و كنترل آن در جهت دلخواه
544
پيش بيني مشاغل انتخابي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90: بررسي مدل انتخاب در نظريه شناختي- اجتماعي مسيرشغلي (SCCT)
545
پيش بيني مشخصات آب ورودي به تصفيه خانه آب سنندج با استفاده از مدلهاي سري زماني خود همبسته شبكه عصبي مصنوعي و ميانگينه متحرك تجمعي
546
پيش بيني مشخصات آب ورودي به تصفيه خانه آب سنندج با استفاده از مدلهاي سري زماني خود همبسته شبكه عصبي مصنوعي وميانگين متحرك تجمعي
547
پيش بيني مشخصات موج يك منطقه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي مجاور به روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
548
پيش بيني مصرف انرژي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
549
پيش بيني مصرف انرژي برق با استفاده از روش فراابتكاري علف هاي هرز (مورد مطالعه : نيروگاه منتخب استان يزد)
550
پيش بيني مصرف انرژي در بخش صنعت ايران
551
پيش بيني مصرف برق با استفاده از استخراج پروفايل مشتركين خانگي
552
پيش‎ بيني مقادير آزمايش‎ ها جهت تشخيص آزمايش ‎هاي غيرضروري در بخش مراقبت‎ هاي ويژه (ICU)
553
پيش بيني مقاومت جانبي خط آهن بالاستي با استفاده از روش شبكه عصبي تابع پايه شعاعي (RBF)
554
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي بتن پلاستيك با استفاده از روش داده كاوي
555
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي خاك رس با خميري كم تثبيت‌شده با سيمان و باطله سنگ آهن با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي
556
پيش بيني مقدار TDS آب صنعتي درون تيكنرهاي شركت گهر روش به كمك منطق فازي
557
پيش بيني مقدار بارش با استفاده از مدل هاي سري زماني
558
پيش بيني مكان بعدي با استفاده از داده هاي گوشي هاي هوشمند
559
پيش بيني مكان هاي تمركز چشم انسان هنگام مشاهده تصاوير و دسته بندي تصاوير بر اساس ويژگي‌هاي استخراج شده از اين مكان‌ها
560
پيش بيني مكاني برخي خصوصيات بيولوژيك و بيو شيميايي خاك به كمك آناليز سطح زمين و زمين آمار
561
پيش بيني مكاني شوري خاك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در مناطق بياباني (مطالعه موردي: شهرستان ميبد)
562
پيش بيني منحني استمرار بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
563
پيش بيني منحني بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
564
پيش بينى موفقيت تحصيلى بر اساس ارزيابى هاى شناختى، باورهاى هوشى و رويكرد مطالعه در دانش آموزان كلاس پنجم بوكان
565
پيش بيني موقعيت مكاني با استفاده از سابقه مسيرهاي طي شده در شهر هوشمند
566
پيش بيني ميانگين باقيمانده ركوردها بر اساس ركوردهاي قبلي
567
پيش بيني ميزان ترقيق اوليه فاضلاب حرارتي تخليه شده توسط پخشاننده به كمك شبكه عصبي ومقايسه آن با مدل CORMIX
568
پيش بيني ميزان تقاضاي ساليانه سفر و طراحي سياستهاي افزايش تقاضا با استفاده از تئوري محدوديتها و پويايي شناسي سيستمها (مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجاء)
569
پيش بيني ميزان توليد و برآورد آتي هزينه هاي سيستم جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي عادي شهر يزد با استفاده از نرم افزار WAGS
570
پيش بيني ميزان ريسك مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از روش هاي داده كاوي( مورد كاوي بيمه بدنه شركت بيمه ايران )
571
پيش بيني ناپايداري گذرا در سيستم هاي حفاظت ويژه با استفاده از يك روش هم زمان و بررسي كاهش خطر ناپذيري آن ها
572
پيش بيني نامنظمي ها ي خطوط ريلي با استفاده از درخت فازي
573
پيش بيني نامنظمي هاي هندسي خطوط ريلي جهت اولويت بندي فعاليت هاي نگهداري وتعميرات
574
پيش بيني نرخ ارز، با استفاده از يك سيستم فازي- عصبي نوع دوم مبتني بر خوشه بندي c-means فازي نوع دوم بازه اي
575
پيش بيني نرخ سكه
576
پيش بيني نرخ فقر با استفاده از شبكه عصبي در ايران
577
پيش بيني نسبت آراء هر يك از داوطلبان در دومين مرحله از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان گرگان
578
پيش بيني نشاط اجتماعي بر اساس تحليل رفتگي شغلي در بين معلمان شهرستان همدان
579
پيش بيني نشاط سازماني براساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
580
پيش بيني نشست سطحي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با استفاده از مدل هاي رياضي
581
پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
582
پيش بيني نشست ناشي از حفر تونل‌ مترو خط يك تبريز درحد‌‌‌ فاصل ايستگاه 6- 7 با استفاده ‌از آناليز عددي
583
پيش بيني نفوذپذيري در محيط هاي داراي تخلخل دوگانه با استفاده از رگرسيون چند گانه و شبكه عصبي مصنوعي
584
پيش بيني نقاط ذوب و چگالي مايعات يوني با پايه ي ايميدآزوليوم با استفاده از روابط كمي ساختار خواص
585
پيش بيني نقش عوامل رونويسي در تدوين نقشه نمو آرابيدوپسيس به كمك داده هاي ميكرواري- با استفاده از رويكردهاي بيوانفورماتيكي
586
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور و مرور شهري﴿مطالعه موردي شهر اهواز﴾
587
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش الودگي هوا( مطالعه موردي شهر اصفهان )
588
پيش بيني نقشه تماس پروتئين توسط روش ماشين گروهي
589
پيش بيني نقطه شبنم هيدرو كربن ها
590
پيش بيني نقطه شبنم هيدروكربن ها
591
پيش بيني نمو فنولوژيك در گياه گلرنگ
592
پيش بيني نمودار حد شكل پذيري ورق‌هاي فولادي پراستحكام DP590 با استفاده از نرم افزار ABAQUS
593
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت با استفاده از آنالوژي آكوستيكي
594
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت غير ايزوترم
595
پيش بيني نويز سازه پل راه آهن با استفاده ازتحليل آماري انرژيSEAبا فرض درگيري ضعيف
596
پيش بيني نويز ضربه اي در طبقات مختلف ساختمان
597
پيش بيني نيروي آهنگري شعاعي داغ توسط روش رويه پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي
598
پيش بيني هدايت گرمايي سيالات در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به كمك الگوريتم آموزشي لونبرگ ماركوارت
599
پيش بيني هدر رفت فسفر در حوزه آبخيز كارون شمالي ﴿ منطقه سوليجان﴾ با استفاده از مدل ANSWERS
600
پيش بيني هدف هاي ميكرو آر ان اي
601
پيش بيني هندسه چاله فرسايش در پايين دست سر ريز پرتابي با استفاده از روش هوش مصنوعي
602
پيش بيني هوش معنوي بر اساس شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
603
پيش بيني هوش هيجاني و مهارت حل مسئله بر اساس سبك هاي دل‌بستگي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سروآباد
604
پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
605
پيش بيني هويت حرفه اي براساس مولفه هاي ادراك از رهبري اصيل و تعهد شغلي در بين معلمان مقطع ابتدايي ناحيه يك شيراز
606
پيش بيني هيجان هاي مثبت و منفي تحصيلي بر اساس جو رواني - اجتماعي كلاس درس و سبك تدريس ادراك شده
607
پيش بيني و ارزيابي نقش بافت در تشكيل ريز ساختار آلومينيوم در فرآيند اكستروژن زاويه اي با كانال هاي همسان
608
پيش بيني و بررسي بارندگي سالانه استان قم بر اساس سري هاي زماني
609
پيش بيني و بررسي تغييرات خط ساحلي و تراز خط آب در خليج گرگان با تصاوير ماهواره‌اي
610
پيش بيني و بهينه سازي تشكيل پرزدانه پارچه هاي حلقوي پودي بافته شده از نخ هاي مخلوط فاستوني
611
پيش بيني و بهينه سازي فرآيند توليد خشك ريسي الياف اكريليك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
612
پيش بيني و تجزيه تحليل در سري هاي زماني
613
پيش ‏بيني و تحليل تصادفات با استفاده از مدل ‏هاي هوشمند
614
پيش بيني و تحليل قيمت محصولات عرضه شده شركت ذوب آهن اصفهان در بورس فلزات تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
615
پيش بيني و تشخيص حركت دست باكمك پردازش سيگنال EMG
616
پيش بيني و مدل سازي بازار بورس
617
پيش بيني و مدلسازي هرزروي گل حفاري با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي در مخزن آسماري، ميدان گچساران
618
پيش بيني وابستگي به فضاي مجازي براساس بهزيستي روان‌‌شناختي و احساس تنهايي در دبيران
619
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت هاي توليدي استان كرمان ﴾
620
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي ايراني مبتني بر سيستم هاي هوشمند تركيبي
621
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي باز جرياني
622
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
623
پيش بيني ورشكستگي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغييرهاي مدل آلتمن
624
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با استفاده از تبديل هارويولت
625
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با نننتت
626
پيش بيني وضعيت سلامت اجتماعي سالمندان در سال ۱۴۳۰ در مشهد مقدس
627
پيش بيني وضعيت مالي شركت ها با استفاده از تحليل محتواي گزارشات هيئت مديره
628
پيش بيني وكنترل عملكرد پروژه با استفاده ازروش كالمن فيلتر
629
پيش بيني ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز ساري
630
پيش بيني ويسكوزيته مخلوط چند تايي سيالات با استفاده از شبكه هاي عصبي-مصنوعي
631
پيش بيني يخبندان هاي شديد استان يزد با استفاده از مدل LARS-WG
632
پيش بيني يكنواختي تراكم الياف در بي بافت هاي نانوليفي الكتروريسي شده
633
پيش بيني، تجزيه و تحليل قيمت جهاني روي با استفاده از مدل هاي كلاسيك آماري و ابزارهاي هوش محاسباتي
634
پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گردوغبار با استفاده از مدل هاي WRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي
635
پيش بينيي گذار در لايه مرزي با استفاده از يك مدل سه معادله اي
636
پيش پرداخت VCG در گراف هاي تصادفي
637
پيش پردازش تصاوير اثر انگشت به صورت سخت افزاري
638
پيش پردازش در ANSYS
639
پيش پردازش و الگوكاوي داده هاي آلارم صنعتي
640
پيش پردازش و كلاس بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
641
پيش پردازش و كلاس‌بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
642
پيش پردازشگر موثر براي تشخيص محل تمركز تنش در تحليل سازه هواپيما
643
پيش تغليظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي بر روي هسته انار
644
پيش تغليظ جيوه با شلاته كننده 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد و تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز مس با استفاده از ميكروستون 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت به روش تزريق در جريان پيوسته طيف سنجي جذب اتمي (AAS_FI)
645
پيش تغليظ روي در نمونه ي آب شهر توسط روش استخراج نقطه ابري قبل از اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري UV-Vis
646
پيش تغليظ سازي اتوماتيك مقادير ناچيز سرب به روش استخراج فاز جامد اصلاح شده و اندازه گيري به روش اسپكترومتري جذب اتمي
647
پيش تغليظ سموم كشاورزي در آب به روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي جهت اندازه گيري با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
648
پيش تغليظ كادميوم و سرب روي سطح جامدy - آلوميناي فعال شده با سورفاكتانت
649
پيش تغليظ كنگورد از محلولهاي آبي بر روي تفاله چغندر قند و پوست تخم مرغ
650
پيش تغليظ متيلن بلواز محلولهاي آبي بر روي پ وست درخت چنار و تفاله چغندر قند
651
پيش تغليظ مستقيم و تجزيه الكتروشيميايي همزمان كاتيونهاي سرب و كادميوم توسط الكترود جديد فيبر توخالي مسلح به نانومگنتيت، با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
652
پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از برخي نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري آن به وسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
653
پيش تغليظ مقادير جزيي آلومينيم به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري به روش اسپكتروفتومتري
654
پيش تغليظ مقادير جزيي تاليم و روياز نمونه هاي ابي توسط نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و تعيين بوسيله روش جذب اتمي شعله
655
پيش تغليظ مقادير كم آفت كش فن پروكسيمات با استفاده از نانو سيليس اصلاح شده با CTABو اندازه گيري توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
656
پيش تغليظ مقادير كم بيسفنول A در نمونه هاي آبي توسط خاكستر برگ نخل و اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
657
پيش تغليظ مقادير كم يون نقره در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال متخلخل تهيه شده از خاك اره نراد و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
658
پيش تغليظ مقادير ناچيز سرب . پالاديم . روي و نقره با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد قبل از اندازه گيري ان توسط طيف بيني جذب اتمي شعله
659
پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و روديم با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيس دي اكسيد
660
پيش تغليظ همزمان مقدار ناچيز يون هاي كادميم نيكل با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد اهن قبل از تعيين با جذب اتمي شعله
661
پيش تغليظ همزمان يونهاي نيكل و پالاديم از نمونه هاي ابي با استفاده از الوميناي اصلاح شده و تعيين توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
662
پيش تغليظ و استخراج داروي سيپروفلوكساسين به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي " كيتوسان / نقاط كوانتومي گرافن " و اندازه گيري آن توسط روش اسپكتروسكوپي UV - Vis
663
پيش تغليظ و استخراج مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - كلرو بنزيليدن ايمين ) تيو فنول
664
پيش تغليظ و استخراج مقاديركم كادميم موجود در خاك با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي FeCr2O4 اصلاح شده و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
665
پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري مقادير ناچيز نقره در نمونه هاي آبي توسط اسپكترومتري جذب اتمي
666
پيش تغليظ و اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آب با استفاده از نانوذرات نقره تهيه شده با عصاره گياه پوليكاريا اوندولاتا
667
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي آلفازوسين به روش استخراج نقطه ابري
668
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي پني سيلين G به روش استخراج نقطه ابري
669
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي ضد افسردگي دوكسپين به روش استخراج نقطه ابري
670
پيش تغليظ و اندازه گيري عناصر فلزي ضروري و سمي نقره كادميم و پالاديم ، با استفاده از ليگاند جديد DBIE به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
671
پيش تغليظ و اندازه گيري فلوكستين با استفاده از روش فرا صوتي ميكرو استخراج مايع مايع پخشي توسط كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
672
پيش تغليظ و اندازه گيري كافئين به روش استخراج فاز جامد با استفادهاز نانو ذرات اينديم اكسيد عامل دار شده مغناطيسي و اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
673
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سرب در آب هاي طبيعي با استفاده از ستون هاي حاوي پليمر قالب يوني و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
674
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آرسنيك در نمونه هاي آبي توسط ادغام دو روش استخراج فاز جامد و روش ريز استخراج مايع – مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي
675
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز زولپيدم همي تارتارات در نمونه هاي آبي و مايعات بدن با روش ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
676
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين Cd، Niو Cu به روش استخراج فازجامد با استفاده از نانو اكسيد تيتان اصلاح شده با ليگاندPAR و اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي پساب پالايشگاه پارس جنوبي
677
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان سرب و نقره به روش استخراج فاز جامد -اسپكترومتري جذب اتمي در نمونه هاي زيست محيطي
678
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكار گيري ليگاندسديم دي اتيل دي تيوكربامات )DDTC( به روش استخراج فاز جامد اسپكترومتر جذب اتمي شعله
679
پيش تغليظ و اندازه گيري يون آهن در نمونهحقيقي به روش استخراج نقطه ابري-اسپكترومتري جذب اتمي شعلهاي
680
پيش تغليظ و اندازه گيري يون هاي منگنز، كبالت، روي و مس در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج نقطه ابري – اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
681
پيش تغليظ و اندازه گيري يونهاي فلزي كادميم . نيكل و مس با استفاده از ذرات اصلاح شده نانو الومينا توسط ليگاند الي مشتق سميكار بازون با دستگاه جذب اتمي شعله
682
پيش تغليظ و تعيين كادميم )II( با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح با ليگاند اكسيم پروپيانات به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
683
پيش تغليظ و تعيين مس،روي،آهن،و منگنز در نمونه هاي مواد غذايي مختلف با استفاده از نانو كامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون قبل از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
684
پيش تغليظ و جداسازي كبالت با جاذب 2- نيتروزو -1- نفتول تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي و روش اسپكتروفوتومتري غير مستقيم براي اندازه گيري هيدرازين و فنيل هيدرارين
685
پيش تغليظ واندازه گيري مقادير جزئي فلزات سنگين وآلاينده هاي زيست محيطي از نمونه هاي حقيقي با استفاده از روشهاي نوين ميكرواستخراج
686
پيش تغليظ يون مس با روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي و اندازه گيري آن به وسيله اسپكتروفتومتري UV-Vis
687
پيش تغليظ يون هاي سرب (II) و كادميم (II ) به روش جذب در فاز جامد با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با مشتقات سيانوريك تيول دار
688
پيش تغليظ، جداسازي و اندازه گيري متيل فنيدات ( ريتالين ) در نمونه هاي آبي توسط روش ميكرو استخراج انتشاري فاز مايع همراه با طيف نور سنجي
689
پيش تغيظ و تعيين كروم از نمونه هاي ابي توسط ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بدون استفاده از ليگاندو و تعيين بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله
690
پيش تلغيظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي روي هسته انار
691
پيش تنظيم كنتور برق به كمك پردازش تصوير
692
پيش حالت ساز زير ساختي براي روش تجزيه دامنه ي سه ميداني
693
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
694
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
695
پيش درآمدي بر تصويرگرايي معصومين در سينما
696
پيش شرط ساز گراديان مزدوج محدود شده
697
پيش شرط ساز مبتني بر موجك براي سيستم هاي تنك خطي
698
پيش شرط ها و پيامدهاي وفاداري مشتري: طراحي الگوي وفاداري مشتريان براي فروشگاه هاي زنجيره اي ايران
699
پيش شرط هايي براي مسائل مقدار مرزي بيضوي در فضاي عناصر متناهي
700
پيش شرطي كردن مسائل بد وضع گسسته
701
پيش شرطي كردن مسائل نقطه زيني گالركين تصادفي
702
پيش فرآوري پسماند ريشه ي شيرين بيان از روش قليايي به منظور افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
703
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
704
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني- اقتصادي
705
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ هاي زيگومايست
706
پيش فرآوري زيستي كاه و ساقه برنج جهت توليد بيواتانول
707
پيش فرآوري شيميايي مواد لينگوسلولزي به منظور بهبود توليد بيوگاز به روش تخميرفاز جامد
708
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از حلال هاي مختلف و بهبود بازدهي توليد اتانول از اين ماده
709
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از مايع هاي يوني مورفولينيومي
710
پيش فرض آزمون دهندگان و برداشت آزمون شوندگان از واحدهاي آزمون خواندن
711
پيش فيلتر و فيلتر فازي مردد EQ- جبر
712
پيش گويي در بهمن نامه ، برزونامه و بانو گشسب نامه
713
پيش گويي، برآورد بيز و بيز استوار در برخي توزيع هاي طول عمر بر اساس ركوردها تحت توابع زبان متعادل
714
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
715
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
716
پيش يابي ميانگين دماي ايران
717
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
718
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
719
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
720
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
721
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
722
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
723
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
724
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
725
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
726
پيش‌بيني ابعاد شخصيتي افراد از روي ‌داده‌هاي متني آن‌ها با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري عميق
727
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
728
پيش‌بيني احتمال مرگ و مير نوزادان نارس بستري دربخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU) با استفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستانهاي مشهد
729
پيش‌بيني احساس بر اساس شخصيت در محيط‌هاي چندگانه
730
پيش‌بيني اختلال ارتباط اجتماعي بر اساس مهارت‌هاي عصب روانشناختي و تئوري ذهن
731
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
732
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
733
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
734
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
735
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
736
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
737
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
738
پيش‌بيني بيماري با استفاده از شبكه بيماري- علائم
739
پيش‌بيني پارامتر DNBRدر راكتور اتمي WWER-1000 به كمك شبكه‌هاي عصبي
740
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
741
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
742
پيش‌بيني پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي تعبيه گراف و قدم‌زني تصادفي وزن‌دار
743
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
744
پيش‌بيني تجربي رفتار شكست چندلايه‌هاي كامپوزيتي پوسته بال حاوي جدايي بين لايه‌اي
745
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
746
پيش‌بيني تغييرات غلظت دي اكسيد كربن در كلان شهرها با استفاده از سيستم ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي تهران)
747
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
748
پيش‌بيني تقاضاي قطعات يدكي خودرو با در نظر گرفتن عوامل بيروني : يك مدل تركيبي شبكه عصبي و الگوهاي سري‌هاي زماني (مطالعه موردي : شركت آريان خودرو خاورميانه)
749
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
750
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
751
پيش‌بيني حداقل فشار امتزاجي (MMP) در تزريق گاز به مخازن نفتي با روش‌هاي هوشمند داده محور
752
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
753
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
754
پيش‌بيني خلاقيت‌شناختي و خلاقيت‌هيجاني در ميان دانش‌آموزان تيزهوش و عادي با توجه به حافظه گذشته نگر و آينده نگر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شيراز
755
پيش‌بيني خودكنترلي و خودتنظيمي بر اساس هوش اخلاقي در نوجوانان دختر
756
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
757
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
758
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
759
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
760
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
761
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
762
پيش‌بيني رشد ترك‌هاي منحني تحت بارگذاري خستگي با دامنه متغير با استفاده از روش شبكه‌هاي عصبي
763
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
764
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
765
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
766
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
767
پيش‌بيني روابط فرا زناشويي بر اساس هوش معنوي، هوش اجتماعي و جو عاطفي خانواده در زوجين باسابقه 5 سال ازدواج شهر مشهد
768
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
769
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
770
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
771
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
772
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
773
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
774
پيش‌بيني سبك مدييت كلاس وسبك تصميم‌گيري معلمان براساس تفكرانتقادي وذهنيت فلسفي آنان
775
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
776
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
777
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
778
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
779
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
780
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-۳
781
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
782
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
783
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
784
پيش‌بيني عملكرد درس رياضي براساس نگرش به آن و به واسطه اضطراب رياضي در بين دانش‌آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهر نهاوند
785
پيش‌بيني قيمت بيت‌كوين براساس اطلاعات زنجيره بلوكي با بهره‌گيري از روش تجزيه سيگنال به مؤلفه‌هاي تجربي و رگرسيون بردار پشتيبان
786
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
787
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
788
پيش‌بيني قيمت سهام در بازار بورس با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
789
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره
790
پيش‌بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه‌جات منتخب در ايران با استفاده از روش ARMA
791
پيش‌بيني كيفيت زندگي در مدرسه بر اساس خودپنداره تحصيلي و اشتياق تحصيلي در دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش ارژن (كوهمره سرخي)
792
پيش‌بيني گرايش قيمت در بازار سهام با استفاده از تحليل متني
793
پيش‌بيني محبوبيت اخبار در سايت‌هاي خبري فارسي
794
پيش‌بيني مرگ‌و‌مير در ICU با استفاده از شبكه عصبي و تحليل نتايج آن
795
پيش‌بيني مسئوليت‌پذيري بر اساس سبك‌هاي هويت و سبك‌هاي دلبستگي در بين دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان مهريز
796
پيش‌بيني مقاومت فشاري بتن سبك داراي الياف پروپيلن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
797
پيش‌بيني موفقيت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه و شاخص توسعه انساني دانش‌آموزان استان كردستان
798
پيش‌بيني نتايج بازي‌هاي انجمن ملي بسكتبال با در نظر گرفتن تأثير عوامل تصادفي بر موفقيت تيم با استفاده از روش‌هاي داده‌كاوي
799
پيش‌بيني نتايج حاصل از مسابقات دو نفره بدمينتون بر اساس مدل‌هاي آميخته
800
پيش‌بيني نشانه‌هاي سردرد تنشي از روي استرس ادراك‌شده، مكان كنترل سلامت، ادراك كنترل اضطراب و حساسيت پذيري به اضطراب در زنان مبتلا
801
پيش‌بيني نقطه‌ي ظهور واكس در نفت خام با استفاده از تركيب مدل چندجامدي و معادلات حالت PC-SAFT و PR
802
پيش‌بيني نوسانات قيمت سهام شركت‌هاي ريلي در بازار بورس تهران با بهره‌گيري از يادگيري عميق
803
پيش‌بيني نويز سازه پل‌هاي راه‌آهن با استفاده از تحليل آماري انرژي (SEA)
804
پيش‌بيني هدايت‌پذيري جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
805
پيش‌بيني هزينه‌ي پروژه تحت شرايط ريسك با استفاده از ضريب جيني و آناليز سري زماني
806
پيش‌بيني هوش معنوي براساس شيوه‌هاي فرزندپروري، در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
807
پيش‌بيني و ارزيابي تأثيرات احتمالي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر كارايي انرژي صنايع توليدي ايران
808
پيش‌بيني و تخمين نيروهاي متمركز متحرك در سيستم‌هاي ارتعاشي پيوسته با استفاده از فيلتر كالمن مكعبي
809
پيش‌بيني و مدلسازي عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمي رانندگان تاكسي
810
پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با شبكه‌عصبي بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي وال (با رويكرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب ورودي)
811
پيش‌بيني‌ پيشرفت‌تحصيلي بر اساس مهارت‌هاي‌مطالعه ‌و اهداف‌پيشرفت دانش‌آموزان‌ دختر پايه ‌اول‌ دوره‌دوم متوسطه شهرهمدان
812
پيش‌پردازش هشدارها به منظور بهبود كارايي سيستم‌هاي تشخيص و پاسخ به نفوذ
813
پيش‌فرآوري پسماند ريشه‌ي شيرين بيان به روش قليايي با استفاده از سديم كربنات به منظور افزايش بازده توليد قند هاي قابل تخمير
814
پيش‌فرآوري زيستي كاه برنج جهت توليد اتانول زيستي
815
پيش‌گرمايش گازهاي خروجي از چاه‌هاي گاز و ورودي توربين انبساطي جهت افزايش دماي ورودي گاز
816
پيش‌يابي دماي كمينه‌ي ايران
817
پيش¬بيني تاب¬آوري بر اساس تنظيم هيجان، پذيرش درد و سبك-هاي دفاعي در مبتلايان به ديابت
818
پيش¬بيني تمايل به روابط فرا¬زناشويي بر اساس باورهاي فراشناختي، معيار¬هاي اخلاقي و اعتياد به شبكه¬هاي اجتماعي مجازي در زنان مراجعه¬كننده به دادگاه¬هاي خانواده شهر تهران
819
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه¬هاي منتخب شيراز براساس سرمايه¬ي روانشناختي و منبع كنترل
820
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاههاي منتخب شيراز براساس سرمايه ي روانشناختي و منبع كنترل
821
پيش¬بيني سبك تدريس وانعطاف‌پذيري روانشناختي معلمان براساس سازمان شخصيت آنان
822
پيش¬بيني سبك¬هاي مقابله¬اي و همدلي براساس مؤلفه¬هاي روابط موضوعي و عزت نفس در ميان كاركنان نيروي انتظامي شهر سنندج
823
پيشامد صنعتي و ميزان امنيت آن
824
پيشامدها و پيامدهاي منتخب اجراي اثربخش استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات دركسب وكارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي شهر اصفهان)
825
پيشاوند و پساوند در زبان فارسي
826
پيشايندها و پيامدهاي رُجحان هاي همسرگزيني )رويكردي ميانرشتهاي(
827
پيشايندهاي مشاركت الكترونيكي شهروندان مورد مطالعه شهر رفسنجان
828
پيشبيني اختلالات شخصيت بر اساس غفلت و بهره كشي در دوران كودكي با ميانجيگري خشم در بيماران مبتلا به فشار خون
829
پيشبيني اميدواري و صميميت خانوادگي براساس سبكهاي دلبستگي و تنظيم شناختي هيجاني با توجه به نقش واسطهاي انعطافپذيري در خانوادههاي شهر ياسوج
830
پيشبيني تحمل پريشاني براساس نشخوار فكري و تجربيات معنوي در سالمندان طرد شده
831
پيشبيني تكامل گروه در گراف شبكه اجتماعي براساس ويژگي هاي ساختاري و سطح فعاليت كاربران
832
پيش‏بيني توان توليدي سامانه‏هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از پردازش آماري سيگنال
833
پيشبيني خودتنظيمي تحصيلي بر اساس نيازهاي بنيادين روانشناختي با در نظر گرفتن نقش ميانجي اشتياق تحصيلي و كاركرد خانواده
834
پيشبيني خودكارآمدي بر پايه خلاقيت شغلي مديران مدارس متوسطه
835
پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس هيجانخواهي و دانش جنسي در بين متأهلين شهرستان اردكان
836
پيشبيني عمق آبشستگي گروه شمع تحت اثر جريان يا موج
837
پيشبيني فراواني وقوع گرماهاي فرين با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در ايران مركزي
838
پيش‎بيني فعاليت انسان در تصوير با استفاده از داده حجيم تصويري و متني
839
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
840
پيشبيني كاركردهاي اجرايي و كيفيت زندگي از روي بهزيستي روانشناختي با توجه به نقش ميانجي ويژگيهاي شخصيتي سالمندان داراي اختلال خواب
841
پيشبيني كيفيت زندگي كاري بر اساس قلدري سازماني و فرهنگ‌سازماني كاركنان شركت توزيع برق شهرستان اراك
842
پيشبيني مشخصات مولكولي پلياتيلن دانسيته سبك توليد شده در راكتوراتوكلاو
843
پيشبيني مصر ف برق (كشاورزي ، صنعتي ، خانگي) از شبكه هاي عصبي
844
پيشبيني مقدار تصادفات شهري با كمك الگوريتم هاي شبكه عصبي، شبكه فازي عصبي و شبكه تركيب الگوريتم هاي تكاملي با شبكه فازي عصبي
845
پيشبيني نقش سرمايه اجتماعي و بهزيستي رواني در فرسودگي شغلي معلمان دوره اول و دوم ابتدايي شهر زنجان
846
پيشبيني و بهينه سازي ظرفيت سيستم هاي تركيبي توليد برق بادي خورشيدي به كمك روش هاي هوش مصنوعي
847
پيشبينيرفتار غشاهاي نانوفيلتراسيونبه كمكمدل سازيرياضي
848
پيشدرآمدي بر بحث نظري درباره ي عكاسي
849
پيشرفت تجارت الكترونيك در ايران و جهان
850
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر برآن
851
پيشرفت در مواد و ساختارهاي عملكردي درجه بندي شده و پيشرفت در مشكلات مكانيكي مواد و سازه هاي كاربردي شده درجه بندي شده
852
پيشرفت صنايع نفت در عصر پهلوي
853
پيشرفت هاي اخير در نامساوي كانتروويچ
854
پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكولي
855
پيشرفت هاي صورت گرفته در پيش بيني امواج موبايل در ارتباطات سيار امروزي و شبيه سازي آن
856
پيشرفت هاي فناوري اطلاعات بوسيله فناوري نانو
857
پيشرفتهاي ارتباطي ايران در عصر پهلوي
858
پيشرفتهاي حاصله در تهيه و استعمال داروهاي ضد كم خوني
859
پيشرفتهاي صنعتي ايران در عصر پهلوي
860
پيشرفتهاي فرهنگي (آموزش و پرورش) ايران در عصر پهلوي
861
پيشرفتهاي فرهنگي شيراز در عصر پهلوي
862
پيشرفتهاي كشاورزي ايران در عصر پهلوي
863
پيشگويي بااستفاده از رگرسيون چاركهاي نمايي وزن دار
864
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
865
پيشگويي حالت و پايدارسازي سيستم هاي خطي با تاخير در ورودي
866
پيشگويي در گرشاسب نامه ي حكيم اسدي توسي
867
پيشگويي سختي خمشي پارچه تاري - پودي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
868
پيشگويي مدل سيگنال مغزي براي تشخيص زودرس بيماري پاركينسون
869
پيشگويي نكروز اواسكولار سر فمور پس از شكستگيهاي گردن فمور بر اساس خونريزي خين جراحي با روش هاي دريلينگ
870
پيشگويي و شناسايي miRNA هاي دخيل در بيماري هموفيلي A
871
پيشگيري از بروز اختلافات در قراردادهاي تجاري بينالمللي با رويكرد پيكره دانش مديريت پروژه
872
پيشگيري از بزه ديدگي خانگي در قوانين و مقررات خانواده
873
پيشگيري از بزهكاري اطفال در محيط تحصيلي و آموزشي
874
پيشگيري از بزهكاري كو دكان و نوجوانان در معرض خطر در محله عودلاجان
875
پيشگيري از جرائم مالي بر اساس آموزه هاي فقهي
876
پيشگيري از جرايم جنسي
877
پيشگيري از جرايم خاص خدمتي نيروهاي مسلح
878
پيشگيري از جرايم در بانكداري نوين (الكترونيك) و راهبردهاي كيفري براي پيشگيري از آن
879
پيشگيري از جرم در نهج البلاغه
880
پيشگيري از سرقت خودرو
881
پيشگيري از عوامل جرم زا جهت ايجاد مناطق امن و پايدار: مطالعه موردي ، تاثير طراحي محيطي بر جرم سرقت در شهر مراغه
882
پيشگيري رشد مدار از اعتياد
883
پيشگيري زودرس از بزهكاري با نگاهي به آموزه هاي اسلام
884
پيشگيري كيفري و غير كيفري از جرايم سايبري
885
پيشگيري و دفاع در برابر حمله سايبل در شبكه¬هاي موردي بين¬خودرويي
886
پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص حمايت شده بين المللي در پرتو كنوانسيون ها و رويه بين المللي
887
پيشگيري و مقابله با تروريسم هسته اي در حقوق بين الملل
888
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
889
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
890
پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرايم سوءاستفاده مالي كاركنان و مقامات بانكي
891
پيشگيري ومقابله با آزمايش¬هاي هسته¬اي درفضاي ماوراي جو ازمنظرحقوق بين الملل
892
پيشنهاد FSS هاي مينياتوري جديد
893
پيشنهاد استراتژيهاي بازاريابي، مالي و منابع انساني براي يك شركت توليدي ﴿ 1390-1385 ﴾﴿ مطالعه موردي : شركت نوشابه سازي كافي كولا ﴾
894
پيشنهاد اصلاح سيستم نگهداري معدن مكانيزه طبس ﴿معدن مركزي﴾ با استفاده از نتايج ابزار دقيق
895
پيشنهاد الگوي سكونت براي خانواده هاي مهاجر شهرستان قدس ( قلعه حسن خان )
896
پيشنهاد ايموجي بر اساس تصوير در شبكه هاي اجتماعي
897
پيشنهاد بيست اتود تكنيكال براي آموزش چهار تكنيك سنتور
898
پيشنهاد پاسخ خودكار به پيامك هاي متني مبتني بر شبكه يادگيري عميق
899
پيشنهاد پرس و جو براي كاربران نوجوان
900
پيشنهاد پويا در سامانه هاي پيشنهاددهنده
901
پيشنهاد پيكربندي نوين براي برداشت‌كننده‌ي انرژي پيزوالكتريكي
902
پيشنهاد تكميلي جهت شبكه بزرگراهي شهر تهران
903
پيشنهاد چارچوب دسيابي به سرزندگي در فضاهاي شهري ؛ با تآكيد بر خيابان سي تير تهران
904
پيشنهاد راهبرد جديد براي سياست خارجي ايران در قبال منازعه اعراب و اسرائيل
905
پيشنهاد روش جديدي براي اندازه گيري برخي از كاتيونها يا ماد فرار توسط جذب اتمي در نمونه هاي آبي به روش حلال پخشي و بهينه سازي شرايط آن
906
پيشنهاد روشي براي هدايت حمله NPCها در بازي‌هاي استراتژي
907
پيشـنـهاد روشـي جهت افزايـش كـيفيت سرويس در شـبـكه¬هاي درمانـي حـسـگر بـي¬سـيـم بدنـي با ارايه پروتكلي درلايه پيوند مبتني بر اينترنت اشـيا
908
پيشنهاد ساختار بهينه ضمانت اعتباري شركت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب اصول مالي اسلامي
909
پيشنهاد سيستم اطلاعات مديريت در بخش برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي شركت سايپا
910
پيشنهاد ضرايب اصلاحي براي طراحي اعضاي بتوني بر اساس آيين نامه هاي طراحي ايران به منظور تطابق آن با ويرايش جديد آيين نامه هايEurocode_2 , AC1318
911
پيشنهاد قيمت راهبردي نيروگاه‌هاي برق‌آبي در بازار برق
912
پيشنهاد كدهاي بدون پيشوند-پسوند شبه متقارن در كدينگ منبع
913
پيشنهاد مدل ارزيابي عملكرد پيمانكاران پروژه‌هاي ساخت
914
پيشنهاد مدل جهت برگزاري مزايده هاي الكترونيك در صنايع ايران
915
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري در حوزه IT سازمان ها بر مبناي چارچوب VALITدر راستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
916
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري درحوزهITسازمان ها بر مبناي چارچوبVALITدرراستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
917
پيشنهاد مدل هاي خرپايي براي ديوار برشي داراي بازشو
918
پيشنهاد معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي و اعتبار سنجي آن بر روي آلياژ A206
919
پيشنهاد مقاله در ويكي‌پدياي فارسي با استفاده از مدل‌سازي عناوين نهان
920
پيشنهاد مكان استقرار قطار نجات مبتني بر طراحي سناريو : مطالعه موردي مسير دورود - انديمشك
921
پيشنهاد مكانيزم تشكيل استئارات روي در فاز جامد و تعيين مرتبه واكنش به كمك سه نظريه آرنيوس،برخوردي و نظريه حالت گذار
922
پيشنهاد نظام فني و اجرائي شهرداري ها
923
پيشنهاد نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشاف سطحي
924
پيشنهاد هشتگ در توئيتر با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تعبيه كلمات
925
پيشنهاد يك آلگوريتم جديد براي رله هاي وصل مجدد تطبيقي
926
پيشنهاد يك الگوريتم موازي و آگاه از حافظه نهان براي ساخت درخت پسوندي مربوط به دنباله هاي DNA
927
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري در ايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
928
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري درايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
929
پيشنهاد يك چارچوب چابك حاكميت معماري سرويس گرا بر اساس معماري سازماني توگف
930
پيشنهاد يك روش براي مهندسي نيازمندي‌هاي جنبه گرا
931
پيشنهاد يك شبكه عصبي موجك فازي نوع-2 و الگوريتم تركيبي جهت تشخيص عيب سيستم سه تانك
932
پيشنهاد يك طرح امن جهت دست به دست كردن بين سرويس دهندگان بي سيم اينترنتي در شبكه هاي چند اپراتوري
933
پيشنهاد يك معماري جنبه گرا براي سيستم هاي اطلاعاتي تحت وب متني بر JAVA EE
934
پيشنهاد يك هستي شناسي براي شواهد كسب شده از جرم شناسي حافظه به همراه چهارچوبي جديد براي بازسازي خودكار حوادث در تجسس ديجيتال
935
پيشنهاداتي براي سرايش در موسيقي ايراني
936
پيشنهاداتي در ارتباط با رفع ابهام روش شاخه و كران دموليميستر و هروئلن
937
پيشنهادي براي بهبود تقطير غشايي تماس مستقيم
938
پيشنهادي براي مدارهاي اپتومكانيكي بر اساس الكترو ديناميك كوانتومي مدار و كاربرد در محاسبات و پردازش اطلاعات كوانتومي
939
پيشنيازهاي اجرائي كنترل كيفيت جامع .C.Q.T در صنايع ايران
940
پيشوايان دوازده گانه شيعه
941
پيشوايان شيخيه و عقايد آنان درباره اركان اربعه- معاد جسماني- معراج حضرت پيغمبر (ص) هورقليا- مسئله جبر و اختيار
942
پيشينه پژوهي نقوش حيوانات شاخ دار در صنايع دستي ايران﴿بزكوهي﴾
943
پيشينه تشيع در استان مركزي با تأكيد بر دوره قاجار (براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ تاريخ تشيع)
944
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
945
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
946
پيشينه و نقش بته جقه در فرهنگ و هنر ايران
947
پيشينه ي مهر در جنوب غرب ايران از ابتدا تا سقوط عيلام
948
پيص تي يٌ استرس ادراك ضد ا گًيس پيطرفت تحصيلي داصً آه زَاى تر اساس ج عاطفي اٍلديي تا هيا جًيگري حس ا سًجام در زهاى ضي عَ كر
949
پيكتوگرام المپيك ورزشي
950
پيكر بندي جديدي از يك ربات چهار پا و بررسي توزيع نيرويي آن
951
پيكربندي جريان اطلاعات در راستاي حل تضاد خواسته هاي مشتريان و توليدكنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از مدل QFD سه بعدي تلفيقي (مطالعه موردي: در صنايع چوب)
952
پيكربندي حافظه نهان برحسب برنامه كاربردي به‌منظور بهبود عملكرد پردازنده
953
پيكربندي روي گروه‌ها و نيم‌گروه‌هاي توپولوژيكي
954
پيكربندي شركت سرويس دهنده اينترنت
955
پيكربندي و مديريت سخت افزارهاي سيسكو با نرم افزار شبيه سازPACKET TRACER
956
پيكربندي و مديريت ويندوز سرور 2008R2
957
پيكربندي‌ها و تورهاي پايا براي ابرگروه‌هاي ميانگين‌پذير
958
پيكرگرداني در افسانه هاي عاميانه مردم كردستان
959
پيكرنگاري انسان در دوران ساساني و مقايسه ي آن با دوران صفوي
960
پيكره بندي زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات (مورد مطالعه: بيمارستان هاي شهرستان كرمان)
961
پيكره بندي فضايي در مسكن بومي ايران (طراحي مجموعه مسكوني در بافت بومي شهر كرمان)
962
پيكره نگاري زنان در تزئينات بناهاي دوره قاجار مطالعه موردي در سه بناي : كاخ گلستان [تهران]،خانه ملك التجار [يزد]، خانه قوام الدولۀ آشتياني[تهران]
963
پيكره هاي نور و استفاده از نقوش تزئيني مفرغ هاي لرستان در تزئينات آن
964
پيكسليشن و تدوين
965
پيگردي شرايط احساسي فرد حول محوريت ترس بر اساس متن توييت هاي آن فرد
966
پيگيري تثبيت 6-آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول در سطح طلا به عنوان يك تك لايه خودسامان تيولي آروماتيك هتروسيكل با پايانه هاي آميني به وسيله روش هاي الكتروشيميايي
967
پيگيري فارغ التحصيلان سال ۷۴ بهمن وتير
968
پيگيري مسير حركت اشياء متحرك با استفاده از پردازش تصوير
969
پيل سوختي
970
پيل هاي سوختي
971
پيل هاي سوختي /
972
پيل هاي سوختي در سيستم قدرت
973
پيلهاي خورشيدي و كاربرد اقتصادي آن در ايران
974
پيمان سه جانبه ( 1942م/1320ش) وبازتاب آن در مطبوعات ايران و جهان
975
پيمان هاي دفاع جمعي و اصل عدم مداخله
976
پيمانه اي كردن آنتولوژي در وب معنايي
977
پيمايش مفهوم هويت در آراء و آثار معماران معاصر ايران
978
پيمايشي بر جامعه و معماري روستايي بندپي -در مسير طراحي-
979
پيه سوز﴿بررسي جايگاه آتش و ساخت پيه سوزهاي سفالي متاثر از قرن 6تا7 هجري قمري﴾
980
پيوست اجتماعي اتوبوسهاي BRT
981
پيوستگي پارامتري توزيع هاي ايستا , parametric continuity of stationary distributions
982
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
983
پيوستگي خودكار همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي
984
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها
985
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها.
986
پيوستگي ضرب روي دوگان توابع پيوسته‌ي يكنواخت چپ
987
پيوستگي مجموعه هاي جزئا مرتب
988
پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
989
پيوستگي منظر شهري و ميزان تمايل به پياده روي در پارك هاي شهري، نمونه موردي: پارك هاي شهري شيراز
990
پيوستگي منظم تابع مجموعه اي يكنوا اندازه ها و انتگرال هاي فازي
991
پيوستگي همريختيها و مشتقگيريها در جبرهايي از توابع برداري مقدار
992
پيوستگي و ناپيوستگي بهترين تقريب
993
پيوسته با ژنهاي مسئول تحمل به SSR شناسايي نشانگرهايتنش خشكي در لاينهاي موتانت برنج
994
پيوند انعطاف پذيري استراتژيك و بهره وري عملياتي با نقش ميانجي توانايي دوسويه عملياتي
995
پيوند حقوق و سياست در نهج البلاغه
996
پيوند حكومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان
997
پيوند دادن مجموعه داده ها با rdfs:seeAlso در وب داده
998
پيوند در كتاب تاريخ بلعمي
999
پيوند در كتاب تاريخ بيهقي
1000
پيوند در گلستان سعدي
بازگشت