<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيش بين ژن كد كننده آنزيم HMG-CoA ردوكتاز به منظور افزايش توليد هترولوگ لينالول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
2
پيش بيني آب شستگي در پايه هاي استوانه اي شكل با استفاده از مدل درختي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
3
پيش بيني آتش سوزي مناطق جنگلي با توجه به وضعيت آب و هوا
4
پيش بيني آسيب هاي مچ پا و زانو بوسيله آزمون تعادل ايستا
5
پيش بيني آغاز جوانه زني ترك در تماس غلتشي / لغزشي سيلندر برروي سيلندر
6
پيش بيني آمادگي الكترونيكي اينترنت اشيا در سازمان با رويكرد شناختي-اجتماعي
7
پيش بيني آويزش پارچه هاي دوخت خورده با استفاده از روش سيستم استنتاجي تطبيقي فازي_عصبي
8
پيش بيني آينده تحصيلي دانش آموزان بااستفاده از روشي مبتني بر شبكه هاي عصبي
9
پيش بيني آينده جايگاه دانشگاه اصفهان در نظام‌هاي رتبه‌بندي براساس شاخص عملكرد پژوهشي در يك افق ده ساله
10
پيش بيني آينده مهندسي صنايع با روش هاي آينده پژوهي و با استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع
11
پيش بيني اپي توپ هايT پروتئين P24 ويروس اچ آي وي تيپ 1 و بررسي اثربخشي آن بر روي تكثير لنفوسيت هاي انساني در ايران
12
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد
13
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
14
پيش بيني اثر بازدارندگي مشتقات بنزيميدازول وابسته به فلز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
15
پيش بيني اثر پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين در تونل هاي كم عمق
16
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه زالزالك (Crataegus pontica C.Koch) در استان لرستان
17
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گياهي سنبل الطيب (Valeriana sisymbriifolia) در استان اصفهان
18
پيش بيني اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول سويا در منطقه كرمانشاه با استفاده از مدل Aqua Crop تحت سناريوهاي تغيير اقليمي
19
پيش بيني اثرات ناشي از انفجار معادن روباز بر روي سازه هاي سطحي مجاور (بررسي موردي معدن مس سرچشمه كرمان )
20
پيش بيني احتمال زنده ماندن افراد در حادثه كشتي تايتانيك (داده كاوي با استفاده از نرم افزار پايتون)
21
پيش بيني احساس شادكامي و ويژگي هاي شخصيتي با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نورمحلات
22
پيش بيني اختلال اوتيسم از طريق طراحي شبكه عصبي در كودكان 3 تا 6 سال
23
پيش بيني اختلال بدريخت انگاري براساس درك زمان در دختران نوجوان
24
پيش بيني اختلالات اضطرابي بر اساس سبك هاي دلبستگي نوجوانان
25
پيش بيني ارتباط بين خواص اليافي و خواص نخ اكريليك در سيستم نيمه فاستوني جهت نخ خاب فرش ماشيني
26
پيش بيني ارتباط بين خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ Ti-6Al-4V با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
27
پيش بيني ارتباط پارامترهاي نرخ جريان , چگالي و سرعت براي آزادراه تهران - شمال
28
پيش بيني ارتباطات دارو-هدف با استفاده از بردار نهفته در گراف ناهمگن ارتباطات
29
پيش بيني ارزش مشتريان بر اساس داده هاي تراكنشي و جمعيت شناختي توسط داده كاوي
30
پيش بيني استحكام جوش نقطه اي به كمك مدل سازي اجزاي محدود و مدل آسيب گرسن
31
پيش بيني استحكام نانوكامپوزيت گرافن/اپوكسي با روش چند مقياسي
32
پيش بيني استرس آسيب زاي ثانويه و رشد پس از سانحةجانشيني بر اساس انعطاف پذيري شناختي و تنظيم شناختي هيجان در پرستاران ارائه دهنده خدمات به زلزله زدگان شهركرمانشاه
33
پيش بيني استرس شغلي بر اساس هوش هيجاني و هوش معنوي كارمندان فرهنگي شهرستان محلات
34
پيش بيني استرش شغلي براساس تعهد سازماني و هوش معنوي در كارمندان بيمارستان امام خميني محلات
35
پيش بيني استعداد اعتياد براساس پنج عامل بزرگ شخصيت و خودتنظيمي ارادي با نقش ميانجي تحول مثبت نوجواني در دانش آموزان دورة متوسطة شهر كرمانشاه
36
پيش بيني استفاده از هرزه نگاري اينترنتي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت روابط زناشويي در متاهلين شهر اصفهان
37
پيش بيني اشتغال كشاورزي و اثر كمبود آن بر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
38
پيش بيني اشتياق به تحصيل بر اساس رضايت از تحصيل و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه كردستان نيمسال اول سال تحصيلي 1396-97
39
پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان براساس راهبردهاي يادگيري با نقش واسطه اي جهت گيري هدف
40
پيش بيني اصلاح ژنتيكي بر اساس روش هاي محاسباتي مختلف و مقايسه فنوتيپ هاي حاصل
41
پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه استرس در بين دانشجويان پسركارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
42
پيش بيني اضطراب جدايي كودك بر اساس سلامت روان، سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي دلبستگي مادر و اختلال دلبستگي در دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
43
پيش بيني اضطراب رقابتي داوران فوتبال بر اساس سبك هاي مقابله و خودآگاهي
44
پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه و درخت تصميم
45
پيش بيني اعتماد به كمك شبكه هاي چندلايه
46
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس مهارتهاي شناختي و فراشناختي در بين دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر برازجان
47
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر پايه مهرورزي والدين و مهارت هاي اجتماعي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي احساس تنهايي در بين دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
48
پيش بيني اعتياد به شيشه با سخت رويي وباورهاي مذهبي
49
پيش بيني افت عملكرد يك رديف روتور-استاتور كمپرسور در اثر نشست گردوغبار و خوردگي با استفاده از تحليل عددي جريان
50
پيش بيني افت فشار خون حاددر بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
51
پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نوجوانان
52
پيش بيني افسردگي در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين
53
پيش بيني افكار خودآيند منفي بر اساس سازش نايافتگي تحصيلي و دلزدگي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوكان
54
پيش بيني افكار خودكشي بيماران سرطاني بر اساس سيستم‌هاي مغزي رفتاري و فاجعه‌آفريني درد
55
پيش بيني الگوهاي ارتباطي خانواده و اعتياد به فضاي مجازي اينترنت با اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه رازي
56
پيش بيني الگوي پراكندگي نيترات در آب زيرزميني دشت اراك به روش هاي هوشمند شبكه عصبي و SVR و مقايسه نتايج آن با مدل هاي Modflow و زمين آمار چند متغيره
57
پيش بيني الگوي خاك در يك زمين چهر برگزيده در استان كرمانشاه با كاربست شبكه هاي عصبي مصنوعي
58
پيش بيني الگوي رويش علف هاي هرز نخود فرنگي با استفاده از مدل زمان- دمايي در سطوح مختلف نيتروژن
59
پيش بيني امواج دريا به كمك مدل مبتني بر داده ها و تلفيق غير خطي داده ها در فضاي كاهش يافته
60
پيش بيني اندازه مقاومت سراميك كارخانه آرين سرام به كمك منطق فازي
61
پيش بيني اندازه ي درآمد مالياتي مطالعه موردي: استان اصفهان
62
پيش بيني انرژي لازم براي خردايش مواد معدني با استفاده از پارامترهاي مقاومتي سنگ
63
پيش بيني انطباق پذيري و شادكامي براساس شخصيت، رغبت، ارزش ها وآرزوهاي شغلي در كاركنان اداره آب و فاضلاب استان اصفهان
64
پيش بيني انعطاف پذيري شناختي و پرسشگري دانش آموزان دوره دوم متوسطه همدان بر اساس هوش هاي چندگانه
65
پيش بيني انعكاس موج از موج شكن هاي شنگريزه اي با استفاده از الگوريتم m5 درخت تصميم گيري
66
پيش بيني انقباض و اعوجاج درقطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
67
پيش بيني انگيزش تحصيلي بر اساس منبع كنترل و خود تنظيمي دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان سقز
68
پيش بيني اولويتهاي انتخاب همسر بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
69
پيش بيني اي گرفتگي غشا در محلول هاي پروتئيني با استفاده از مدلسازي شبكه
70
پيش بيني با استفاده از تحليل طيفي تكين
71
پيش بيني بااستفاده از تحليل طيفي تكين
72
پيش بيني بار با استفاده از شبكه هاي عصبي
73
پيش‏ بيني بار براي فرآيند بازيابي سيستم قدرت در حضور بارهاي ترموستاتيكي و خودروهاي الكتريكي
74
پيش بيني بار به روش خيلي سريع
75
پيش بيني بار پارگي مواد هايپرالاستيك داراي شيار U- شكل با استفاده از معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
76
پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش كاربري ارضي
77
پيش بيني بار روي مته بهينه براي شرايط جديد حفاري به كمك شبكه هاي عصبي بر اساس داده هاي انجمن بين المللي پيمانكاران حفاري
78
پيش بيني بار ساعتي ( كوتاه مدت ) در سيستمهاي قدرت
79
پيش بيني بار سالانه شبكه برق با مدل بهينه ساز شيرمورچه و مدل خاكستري (1,1)GM (مورد مطالعه: شبكه برق شهر يزد)
80
پيش بيني بار سيستم قدرت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
81
پيش بيني بار كوتاه‌ مدت و كاربرد آن در مديريت بهينه ي توليد نيرو
82
پيش بيني بار معلق رسوبات رودخانه قره سو با استفاده از محاسبات نرم
83
پيش بيني بارش روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان ﴿ايستگاه هاي جيرفت، لاله زار و كرمان﴾
84
پيش بيني بارش هاي سالانه سال بعدبرمبناي برخي ازعناصر اقليمي دوره سردسال قبل درايستگاه هاي سينوپتيك كرمانشاه وهمدان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
85
پيش بيني بارش هاي موسمي متاثر ازمانسون: مطالعه موردي منطقه جنوب شرق ايران
86
پيش بيني بارندگي دردامنه زمان ومكان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
87
پيش بيني بازار ارز فاركس با استفاده از شبكه هاي عصبي
88
پيش بيني بازار بورس از ديدگاه فركتالي
89
پيش بيني بازده سرمايه برحسب صنايع مختلف بااستفاده ازتئوري خاكستري
90
پيش بيني بازده سهام با استفاده
91
پيش بيني بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي در بازار بورس تهران
92
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي
93
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
94
پيش بيني بازده سهام بانك تجارت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي گارچ﴿ 1391-1388﴾
95
پيش بيني بازدهي سيستم بارگيري (شاول ) بر اساس سنگ هاي منفجر شده بزرگ مقياس در معدن سنگ آهن گل گهر
96
پيش بيني بازگشتي ارزيابي درستنمايي براي مدل اتورگريسو - ميانگين متحرك دوره ا ي
97
پيش بيني بر اساس مدل هاي احتمال
98
پيش بيني برخي خواص دوام بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي
99
پيش بيني برخي خواص فيزيكي - شيميايي تركيبات با استفاده از مدل هاي دو بعدي و سه بعدي QSAR/QSPR، آناليز سه بعدي تصاوير SEM كوپليمر ها و آناليز آموكسي سيلين در محصولات فارماكولوژي به روش اسپكترومتري تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
100
پيش بيني برخي خواص فيزيكي -شيميائي با استفاده از روش OSPR و مدل سازي به روش شبكه عصبي موجك
101
پيش بيني بلادرنگ سطح امنيت در يك سيستم قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت جلوگيري از خاموشي سراسري با استفاده از بارزدايي فركانسي
102
پيش بيني بلند مدت سري زماني با استفاده از مدل فازي
103
پيش بيني بلند مدت سري زماني فشار خون با استفاده از مدلهاي چندگانه ي فازي
104
پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس اميد به زندگي و تاب‌آوري دربيماران ديابتي نوع دو استان آذربايجان شرقي – شهرستان آذرشهر
105
پيش بيني بهنگام تاج حرارتي غلتك هاي نورد در نورد گرم ورق
106
پيش بيني بهينه مسير در پاسكاري روباتهاي فوتباليست با استفاده از روشهاي هوشمند
107
پيش بيني بورس توسط پياده سازي مدل هاي مبتني بر عامل
108
پيش بيني بي ثباتي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
109
پيش بيني بيزي ركوردهاي بارندگي با استفاده از توزيع نمايي تعميم يافته
110
پيش بيني بيوانفورماتيكي پپتيدهاي با خاصيت ضد HIV-1 و بررسي اين فعاليت در پپتيدهاي مشتق از پروتئين P24 از HIV-1
111
پيش بيني پارامترهاي شاخص مخزن با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
112
پيش بيني پارامترهاي قوس رودخانه هاي شني و قلوه سنگي با استفاده از مشحصه هاي هندسي و هيدروديناميكي جريان
113
پيش بيني پارامترهاي مخازن شكاف دار گاز ميعاني از طريق چاه آزمايي
114
پيش بيني پارامترهاي موثر در آبكاري الكترولس Ni-P بر روي فولاد ck45 با استفاده از شبكه عصبي
115
پيش بيني پارامترهاي موثر در فرآيند VAPEX
116
پيش بيني پارامترهاي هيدروديناميكي نامشخص آبخوان دشت شازند با استفاده از منطق فازي
117
پيش بيني پايداري شيب در معادن روباز با استفاده از نرم افزار كامپيوتري
118
پيش بيني پخشيدگي كلر در بتن مقاوم سبز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
119
پيش بيني پديده انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي ارزيابي ريسك
120
پيش بيني پذيرش اينترنت اشيا در حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل عامل محور
121
پيش بيني پذيرش نظام كشاورزي حفاظتي در اقليم كردستان عراق با استفاده از قضيه بيز: مطالعه موردي منطقۀ گرميان
122
پيش بيني پذيرش يادگيري الكترونيكي بر اساس خودكارآمدي رايانه و اهداف پيشرفت (درمقطع متوسطه)
123
پيش بيني پراكنش بزوحشي(Capra aegagrus) با استفاده از مدلسازي شبكه ي باور بيزين در استان اصفهان
124
پيش بيني پراكنش گربه شني (Felis margarita) در شرق استان اصفهان با استفاده از مدل شبكه باور بيزين
125
پيش بيني پراكنش مخازن و ناقلين بيماري ليشمانيوز پوستي در استان فارس با استفاده از مدلسازي آشيان بوم شناختي
126
پيش بيني پوياي ديدهاي مناسب، براي ذخيره سازي داده هاي مجتمع، به منظور پردازش تحليلي برخط كارا
127
پيش بيني پيامدهاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در بخش انرژي بر قيمت تمام شده منسوجات ﴿مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني﴾
128
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس اضطراب اجتماعي و اشتياق تحصيلي در مدارس دبيرستان دخترانه شهرستان كازرون
129
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدفي با نقش واسطه اي استرس تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر ياسوج در سال تحصيلي1395-1394
130
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس خودتنظيمي و خودكنترلي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر دزفول
131
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس مهارت هاي مطالعه و اهداف پيشرفت دانش آموزان دختر پايه اول دوره متوسطه شهر همدان
132
پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال ياد گيري بر اساس خلاقيت مادران و نقش واسطه اي تاب آوري مادران
133
پيش بيني پيك بارمصرفي منطقه غرب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي وعصبي فازي
134
پيش بيني پيوند در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر آتاماتاي يادگير
135
پيش بيني تاب آوري بر اساس مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان و هوش معنوي در معتادان بازپروري شده شهرستان بوكان
136
پيش بيني تابآوري براساس سبكهاي دلبستگي،سبكهاي فرزندپروري نوجوانان و كمالگرايي والدين
137
پيش بيني تابعي سري هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك ها
138
پيش بيني تاثير تغيير شيب هيدروليكي آب هاي زير زميني در اثر برداشت در آبخوان هاي مجاور جبهه آب شور استفاده از آن در مديريت منابع آب با نگرشي بر وضعيت آبخوان كاشان
139
پيش بيني تاثير سياست هاي مختلف بر ميزان استفاده از حمل و نقل همگاني مطالعه موردي: شهر اصفهان
140
پيش بيني تاثير شمع روي ارتعاشات زميني ناشي از قطارهاي زيرزميني
141
پيش بيني تاثير متقابل حجم ترافيك و سرعت با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
142
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
143
پيش بيني تاريخ وقوع آخرين يخبندانهاي بهاره درشمال غرب ايران بااستفاده ازروش شبكه عصبي مصنوعي
144
پيش بيني تحليلي ناحيه ي مفصل پلاستيك اتصالات تير-ستون بتني مسلح به ميلگرد آلياژ حافظه دار
145
پيش بيني تراز سطح آب ناشي از تغييرات باد و فشار هوا در خليج فارس
146
پيش بيني ترافيك در شبكه هاي حمل و نقل جهت بهبود كارايي سيستم هاي كنترل ترافيك
147
پيش بيني ترافيك شبكه به منظور تخصيص منابع عملكردها در شبكه هاي مجازي
148
پيش بيني ترافيك و محاسبه پارامتر هاي وابسته به آن
149
پيش بيني ترافيك يك منطقه شهري به كمك شبكه خودرويي
150
پيش بيني تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
151
پيش بيني تراوايي مخازن كم تراواي گازي با استفاده از شبكه عصبي
152
پيش بيني تراوايي نسبي سنگ مخزن با استفاده از مدلهاي داده محور
153
پيش بيني تراوايي و ليتولوژي سنگ مخزن با استفاده از روشهاي داده-محور
154
پيش بيني ترك خدمت مشتريان در شركت هاي مخابراتي با استفاده از روش هاي تركيبي داده كاوي
155
پيش بيني ترك خوردگي حرارتي در مخلوط بتن آسفالتي و تاثير پارامترهاي مختلف بر آن
156
پيش بيني ترموديناميكي پايداري امولسيون قطرات با قطبيت بالا در محلول ها با نگرش خاص به امولسيون آب در نفت
157
پيش بيني تشكيل آخال هاي اكسيدي با استفاده از آناليز اكسيژن در فولاد مذاب
158
پيش بيني تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
159
پيش بيني تشنج ناشي از صرع با استفاده از يادگيري عميق روي داده هاي نوار مغز
160
پيش بيني تعادلات بخار مايع سيستم هاي دو جزئي حاوي كربن دي اكسيد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
161
پيش بيني تعادلات فازي بخار-مايع سيالات زنجيره اي كره سخت با گستره پتانسيل جاذبه متغير با استفاده از يك معادله حالت جديد
162
پيش بيني تعادلات فازي در سيستمهاي دوفازي سه جزئي با كاربرد غشاهاي پليمري
163
پيش بيني تعادلات فازي سيستم هاي چندجزئي با استفاده از شبكه هاي عصبي
164
پيش بيني تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي كشور از آغاز دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه (سالهاي 65-1364 الي 76-1375) و ارائه چند شاخص عملكرد نظام آموزشي
165
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس جو كلاس درس و باور هاي خودكارآمدي در ميان دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال تحصيلي 93-94
166
پيش بيني تعهد سازماني بر مبناي عدالت سازماني و توانمند سازي روان شناختي كاركنان دادگستري شيراز
167
پيش بيني تعهد سازماني ودلبستگي شغلي براساس تضعيف اجتماعي معلمان مدارس ابتدايي شهر اروميه 96-97
168
پيش بيني تغيير پذيري پارامترهاي اقليمي با استفاده از تحليل سري هاي زماني
169
پيش بيني تغييرات تكنولوژي كاشي و سراميك بر اساس متن كاوي اختراعات ثبت شده
170
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اكسيد كربن يا نيتروژن در فرايند فرازآوري با گاز
171
پيش بيني تغييرات روندسهامدر بورس تهران به كمك روشهاي داده كاوي ﴿شبكه هاي عصبي ﴾
172
پيش بيني تغييرات شاخص هاي بازار بورس بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي در بازار بورس تهران
173
پيش بيني تغييرات عملكرد آفتابگردان تحت تنشهاي كم آبي در شهرستان كرمانشاه
174
پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب از فناوري انرژي خورشيدي با كاربرد روش هاي تحليل حق اختراع ثبت شده، TEMPEST و خوشه بندي
175
پيش بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از تكنيك هاي تحليل احساسات
176
پيش بيني تغييرات قيمت مس در 10 سال آينده و بررسي تاثير آن در تعيين محدوده نهايي بهينه معدن سرچشمه با استفاده از نرم افزارهاي NPVSCHEDULER و WHITTLE 4-X
177
پيش بيني تغييرات كربن ارگانيك خاك درسه اقليم آب وهوايي استان كرمانشاه تحت سوزاندن بقاياي گندم ،بااستفاده ازتحليل شبكه ي عصبي مصنوعي به منظورپيش آگاهي كشاورزان
178
پيش بيني تغييرات مختصات رنگي نخ هاي پلي استر در اثر عبور از دستگاه تكسچرايزينگ
179
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
180
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده بلبلبلبلللبل از داده هاي رفتارسنجي
181
پيش بيني تفكر مديران بر پايهي خلق، انتشار و كاربرد دانش
182
پيش بيني تقاضا با استفاده از رويكرد خوشه بندي پوياي احتمالي-فازي نوع دوم و كاربرد آن در زنجيره تامين
183
پيش بيني تقاضا و ترافيك شبكه تلفن
184
پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد
185
پيش بيني تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي با استفاده از سيستم هاي هوش محاسباتي مطالعه موردي: پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در استان گلستان
186
پيش بيني تقاضاي توريسم خارجي
187
پيش بيني تقاضاي حمل و نقل ريلي بار در افق 1404 و بررسي تاثير آن بر بازار بخش ريلي شركت مپنا
188
پيش بيني تقاضاي دارو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:كپسول آنتي بيوتيك 500-شركت پخش داروي هجرت)
189
پيش بيني تقاضاي سوخت براي كشتي هاي ال ان جي سوز در خليج فارس و درياي عمان
190
پيش بيني تقاضاي عمده فروشي : انتخاب مدلهاي مناسب با توجه به وابستگي بين تقاضاي اقلام مختلف
191
پيش بيني تقاضاي فراورده هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : استان هرمزگان﴾
192
پيش بيني تقاضاي كانتينري ايران براي ده سال آينده 1394 تا 1404
193
پيش بيني تقاضاي كلان آب شرب تهران در افق 1400
194
پيش بيني تقاضاي لوازم يدكي با استفاده از روش تركيبي شبكههاي عصبي و تئوري خاكستري
195
پيش بيني تقاضاي مسافر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
196
پيش بيني تقاضاي مصرف برق در يك منطقه و تعديلهاي لازم براي كاهش يا افزايش انرژي در استان هرمزگان
197
پيش بيني تكنولوژي پزشكي از راه دور تا سال 2020 ميلادي با استفاده از روش آناليز پتنت و مقالات علمي
198
پيش بيني تكنولوژي ساخت استنت هاي قلبي به روش آناليزپتنت
199
پيش بيني تلفات سيستم توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
200
پيش بيني تنش ماكزيمم و كرنش متناظر با آن در حين تغيير شكل گرم فولاد API- X70 توسط الگوريتم ژنتيك
201
پيش بيني تنش و كرنش خاكهاي ماسه اي بر اساس مدل الاستوپلاستيك vermeer
202
پيش بيني تنشهاي پسماند جوشي با در نظر گرفتن اثر تغييرات فازي
203
پيش بيني توأم مصرف و توليد نفت در ايران با هدف حداكثر سازي عمر استحصال از منابع نفتي
204
پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي
205
پيش بيني توان توليدي سامانه‌هاي فتوولتائيك در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
206
پيش بيني توان خروجي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تابع تبديل موجك و با درنظرگرفتن نمودار van der hoven براي اطلس ايران
207
پيش بيني توانايي بافندگي نخ در ماشين گردباف
208
پيش بيني توزيع بار بر روي مهره هاي ستون فقرات (L4 و L5) با استفاده از روش المان محدود
209
پيش بيني توزيع تخلخل و تراوايي و محل شكاف ها در مخازن تركدار
210
پيش بيني توزيع دما در غلطك هاي ريخته گري مداوم به روش عددي
211
پيش بيني توزيع دماي ورق نورد گرم در فرآيند نورد نهايي
212
پيش بيني توزيع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماكزيمم آنتروپي به وسيله كوپل كردن مراحل اتميزاسيون
213
پيش بيني توزيع كميتهاي هيدروديناميكي در شبكه هاي گاز شهري با استفاده از منطق فازي
214
پيش بيني تولد نوزاد نارس با استفاده از روشهاي هوشمند
215
پيش بيني توليد گندم به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
216
پيش بيني توليد ماسه در صنعت نفت به كمك شبيه سازي به روش اجزاء محدود
217
پيش بيني توليد ناخالص داخلي فصلي: سري هاي زماني در برابر شبكه هاي عصبي-فازي
218
پيش بيني ثوابت مهندسي كامپوزيت نانو تيوب كربن و اپوكسي با روش چند مقياسي احتمالي
219
پيش بيني جايگاه پيوند در پروتئين ها با استفاده از الگوريتم هاي هندسي
220
پيش بيني جايگاه هاي پيوند عامل هاي رونويسي بر روي ژنوم انسان با استفاده از شبكه عصبي عميق
221
پيش بيني جبهه انجماد نامتقارن در ريخته گري پيوسته افقي تسمه مس-نيكل به روش شبيه سازي عددي
222
پيش بيني جذب تركيبات آروماتيBTEXدر حلالهاي يوني
223
پيش بيني جذب صوت منسوجات بي بافت با استفاده از روش ميكروپرتونگاري مقطعي رايانه اي (μCT) و مدل ميكي
224
پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد با استفاده از توابع متعامد تجربي و مقايسه آن با روش هاي ديگر پيش بيني
225
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيع پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
226
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيغ پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
227
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفان با استفاده از شبكه عصبي - فازي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ و مدل درختي ﴿M5′ )
228
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از مدل درختي (الگوريتم M5’)
229
پيش بيني جريانهاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
230
پيش بيني جمله هاي مرتبه هاي بالاتر در نظريه اختلالي QCD با استفاده از رهيافت PMS
231
پيش بيني جهت حركت شاخص قيمت سهام با استفاده ازالگوهاي شبكه عصبي مصنوعي وماشين بردار پشتيبان
232
پيش بيني جهت حركت قيمت سهام در بورس به كمك شاخص،انديكاتورها و ماشين هاي يادگيري
233
پيش بيني چتر باز توليد درقفسه هاي تاندم نورد سرد
234
پيش بيني چقرمگي شكست فولادهاي فريتي در منطقه گذار در حضور تنش هاي پسماند
235
پيش بيني حجم معاملات بانك پارسيان دربورس اوراق بهادار به كمك نرم افزارS-PIUS
236
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي جوش داده به هم(TWB) با استفاده از مكانيك آسيب
237
پيش بيني حد شكل دهي در فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تحليل اجزاي محدود
238
پيش بيني حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق قطعات مستطيل شكل با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازس اجزا محدود
239
پيش بيني حداكثر دبي لحظه اي سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدل سازي باكس - جنكينز
240
پيش بيني حركت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از روش انطباق منحني
241
پيش بيني حركت دست انسان از سيگنال ECOG بر پايه شبكه عصبي يادگيري عميق
242
پيش بيني حركت دست به وسيله تحليل سيگنال هاي حياتي
243
پيش بيني حلاليت رنگ هاي آزو و آنتراكينون در شرايط سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد به روش QSPR و اندازه گيري همزمان ﴿مس﴿II) ، آهن(II)، آلومينيوم(III)) ، (آلومينيوم (III ) و واناديم﴿ IV﴾﴾ وآنيون هاي سولفيد و تيوسيانات به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش هاي شبكه عصبي موجك، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چندگانه
244
پيش بيني خاي سامانه ي موقعيت جهاني تفاضلي با استفاده از نگاشت شناتي فازي
245
پيش بيني خرابي در چند لايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
246
پيش بيني خشكسالي بر اساس داده هاي سنجش از راه دور با استفاده از مدل ARIMA (مطالعه موردي: استان فارس)
247
پيش بيني خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك يزد با استفاده از مدل درخت هاي تصميم گيري
248
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از تحليل سريهاي زماني در يكي از سر شاخه هاي زاينده رود
249
پيش بيني خصوصيات مكانيكي فولادها پس از عمليات حرارتي توسط كامپيوتر
250
پيش بيني خطا و جبران سازي مسير ابزار در ماشين كاري قطعات جدار نازك به روش المان محدود
251
پيش بيني خطر بروز ليشمانيوز جلدي روستايي در استان يزد با توجه به تغييرات پارامترهاي اقليمي در افق ۱۴۰۴
252
پيش بيني خطي فرآيندهاي ARMA با واريانس نامتناهي
253
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزندپروري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
254
پيش بيني خلاقيت شناختي وخلاقيت هيجاني بر اساس هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
255
پيش بيني خلاقيت كاركنان شهرداري هاي سيرجان و بردسير با توجه به عوامل فردي و سازماني
256
پيش بيني خمش الاستيك قطعه كار تحت اثر نيروهاي برشي در عمليات تراشكاري
257
پيش بيني خواص انتقالي (هدايت حرارتي و گرانروي) نانوسيالات با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم (داده¬كاوي)
258
پيش بيني خواص برشهاي نفتي
259
پيش بيني خواص ترموديناميكي فلزات قليايي و آلياژهاي آنها در حالت مذاب با استفاده از يك معادله حالت جديد و روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
260
پيش بيني خواص ترموديناميكي گاز طبيعي در خطوط لوله با استفاده از روش هاي آناليز داده (هوش مصنوعي)
261
پيش بيني خواص ترموديناميكي و انتقالي سيالات آلي چگال با استفاده از روش سهم گروه ها و شبكه ي عصبي موجك
262
پيش بيني خواص حرارتي كربن نانو تيوب آيو نانوسيالات با استفاده از مدلسازي رياضي
263
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ پلي استر / ويسكوز از مواد اوليه با استفاده از روش هاي آماري
264
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ هاي پلي استر توليد شده در سيستم چرخانه اي بر اساس پارامترهاي فرآيند با استفاده از مدل رگرسيوني
265
پيش بيني خواص كششي دسته الياف مخلوط پلي استر ويسكوز با استفاده از رگرسيون
266
پيش بيني خواص كششي نخ مخلوط بوسيله شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
267
پيش بيني خواص كششي نخ هاي مغزي دار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
268
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
269
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
270
پيش بيني خواص مكانيكي نانو الياف با استفاده از شبكه هاي هوش مصنوعي
271
پيش بيني خواص مكانيكي و ميكروساختاري در فرآيند نورد داغ آلومينيم
272
پيش بيني خواص مكانيكي ورق در فرآيند نورد سرد آلومينيوم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
273
پيش بيني خواص مهم (شيمي فيزيكي و بيولوژيكي) مواد پرانرژي و پورفيرين ها همراه با بررسي برهم كنش بين آن ها به منظور شناسايي مواد پرانرژي
274
پيش بيني خواص نخ حاصل شده از خواص الياف پلي استر
275
پيش بيني خودكار راه حل جنبي براي آسيب پذيري هاي نرم افزار
276
پيش بيني خودناتوان سازي تحصيلي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه، باورهاي ضمني هوش و جهت گيري هدف با ميانجيگري الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
277
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-96
278
پيش بيني دانه بندي محصول سنگ شكني فكي با استفاده از مدل اجزاي گسسته
279
پيش بيني دبي بهينه كلكتورصفحه تخت خورشيدي بارويكرداستفاده ازهوش مصنوعي
280
پيش بيني دبي جريان رودخانه كشكان با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان ﴿مطالعه موردي﴾
281
پيش بيني دبي چاه هاي نفت و گاز با داده هاي فشار و دما
282
پيش بيني دبي هاي متوسط روزانه و ماهانه با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي فازي و خود همبسته ميانگين متحرك (مطالعه موردي : حوضه رودخانه سفيد)
283
پيش بيني در صد آهن خروجي تيكنر 401 باطله كارخانه هماتيت شركت صنعتي و معدني گل گهر با استفاده از منطق فازي
284
پيش بيني درآمد و هزينه هاي شركت مخابرات استان كردستان در پنج سال آينده 82-78
285
پيش بيني دراز مدت بار در شبكه هاي قدرت
286
پيش بيني دراز مدت بارش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيگنال هاي هواشناسي
287
پيش بيني درازمدت ميزان مصرف انرژي بق و گاز با استفاده از روش Neuro-Fuzzy
288
پيش بيني درصد سديم قابل تبادل با استفاده از نسبت جذب سديم در بخشي از خاك هاي تحت تاثير نمك در دشت ابركوه
289
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
290
پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشين بردار پشتيبان به منظور مديريت بهينه وجوه نقد
291
پيش بيني دلزدگي زناشوئي با سبك¬هاي هويت و نگرش به خيانت درسال¬هاي اوليه ازدواج بين زوجين 20 تا 35 سال شهرستان ابركوه
292
پيش بيني دما با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل ECHO براي0 3 سال آينده
293
پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان
294
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني با استفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره
295
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني باستفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره MIA-QSPR
296
پيش بيني دماي بويل و خط زينو به كمك حالت گروه SAFT
297
پيش بيني دماي تشكيل هيدرات گازي با استفاده از شبكه عصبي
298
پيش بيني دماي هواي رشت بااستفاده ازمدل سري زماني
299
پيش بيني ذخيره استخراج پذير مس- مثال موردي معدن مس سونگون
300
پيش بيني رابطه اعتياد به شيشه وهوش معنوي در ميان افراد معتاد و سالم
301
پيش بيني رابطه بارش رواناب به روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در حوضه آبريز رودخانه اعظم هرات
302
پيش بيني رابطه باورهاي ديني و خودنظم دهي با ميزان تاب آوري در بانوان فرهنگي متوسطه دوم ناحيه يك ساري
303
پيش بيني رابطه نشست و افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
304
پيش بيني رتبه سهميه نهايي داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها با استفاده از روشهاي داده كاوي
305
پيش بيني رخساره هاي رسوبي سازند سروك بر اساس داده هاي چاه نگاره هاي ديجيتال با استفاده از يك روش طبقه بندي چند دسته اي مبتني بر شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
306
پيش بيني رسانش مواد كاتدي پيل هاي سوختي اكسيد جامد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
307
پيش بيني رسوب (واكس ـ آسفالت ) در لوله هاي انتقال نفت خام و مخازن ذخيره نفت با استفاده از مدل سه فازي ترموديناميكي
308
پيش بيني رسوب گذاري (تعادل جامد ـ مايع) در سيستم هاي شامل نمك
309
پيش بيني رسوب مواد سنگين هيدروكربوري در چاههاي با كمك برداشت مصنوعي فرازآوري گازي
310
پيش بيني رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D و بررسي تاثير دبي خروجي بر روند رسوبگذاري
311
پيش بيني رشد آسيب در شكل دهي ورق هاي فلزي
312
پيش بيني رشد آسيب در يك خط نورد سرد پيوسته پنج قفسه اي
313
پيش بيني رشد اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در ايران بر مبناي مدل ها اقتصاد سنجي و هوش مصنوعي
314
پيش بيني رشد ترك تحت اثر پديده خزش با استفاده از روش المان محدود
315
پيش بيني رشد ترك ناشي از خستگي تحت اثر بارگذاري نامنظم
316
پيش بيني رشد شهري در نواحي پيراموني با رويكرد سيستم هاي پيچيده مطالعه موردي : شهر سمنان
317
پيش بيني رشد مسير شغلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
318
پيش بيني رضايت زناشويي با ميانجي الگوهاي ارتباطي براساس مثلث عشق ،تمايز يافتگي خود،سبك زندگي وعلاقه اجتماعي
319
پيش بيني رضايت زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
320
پيش بيني رفتار استخراجي فلزات سنگين در سامانه هاي دوفازي آبي با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
321
پيش بيني رفتار انقباض پذيري خاك ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي در مقياس زمين نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال بختياري
322
پيش بيني رفتار برمبناي استفاده از داده هاي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي
323
پيش بيني رفتار بلندمدت بازار سهام به روش بنيادي﴿فاندامنتال﴾با تاكيد بر مدل تصحيح خطا
324
پيش بيني رفتار تنش كرنش فولادهاي دوفازي با در نظرگيري جدايش و خرابي مرزدانه ها و استفاده از المان هاي واسط
325
پيش بيني رفتار جذب نمونه هاي كربن فعال و كربن غربال ملكولي با استفاده از مدلهاي مختلف جذب
326
پيش بيني رفتار خزشي توده سنگ در تونل شماره 1 امامزاده هاشم ﴿جاده هراز﴾
327
پيش بيني رفتار خستگي ايمپلنت hip
328
پيش بيني رفتار ديناميكي (زلزله ) سازهاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
329
پيش بيني رفتار ديناميكي بدنه سد خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق ( مطالعه موردي سد خاكي داريان پاوه )
330
پيش بيني رفتار ديناميكي ﴿زلزله﴾ غير خطي هندسي سازه هاي فضا كار گنبدي شكل
331
پيش بيني رفتار سدهاي خاكي معين به روش اجزا محدود و ارزيابي دقت آن بر اساس مقايسه با نتايج ابزار بندي ﴿مطالعه موردي: سد ستارخان و سد سبلان﴾
332
پيش بيني رفتار سهام با مدل زنجيره ماركوف
333
پيش بيني رفتار فازي سيستمهاي چهارجزئي ساخت غشاء
334
پيش بيني رفتار فازي ميعانات گازي در نزديكي نقطه بحراني
335
پيش بيني رفتار قلدري و اختلال سلوك بر اساس صفات تاريك شخصيت و درك زمان
336
پيش بيني رفتار مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از الگوريتم پيشانه اي
337
پيش بيني رفتار مكانيكي سيم هاي فولادي با استفاده از روش شبكه عصبي
338
پيش بيني رفتار مواد توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزر با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
339
پيش بيني رفتار مولفه هاي توسعه كسب و كارهاي نوپا با استفاده از شبكه عصبي (مورد مطالعه: كسب و كارهاي مستقر در كارخانه نوآوري آزادي)
340
پيش بيني رفتار ميكرومكانيكي در فولادهاي دوفازي با استفاده از مدل سازي ميكروساختار 3 بعدي
341
پيش بيني رفتارهاي پر خطر جنسي بر اساس سه گانه تاريك شخصيت، تصوير بدني و كيفيت رابطه با والدين
342
پيش بيني رفتارهاي خود آسيب رسان براساس افسردگي ، درك زمان ، و خود بخششگري در نوجوانان
343
پيش بيني رفتارهاي مشكل آفرين ،سازگاري كودكان دبستاني از روي خودكارآمدي، تيپ شخصيتي و ويژگي هاي هيجاني مادران آنها
344
پيش بيني رقتار سيستم هاي حاوي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت
345
پيش بيني ركود در ايران با استفاده از روش درخت رگرسيون تقويت كننده
346
پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدلهاي آماري
347
پيش بيني رواناب حوزه هاي بالادست با استفاده از مدل ANFIS براي بهره برداري بهينه از مخازن سدها
348
پيش بيني روز قيمت فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج ان با روش ARIMA
349
پيش بيني روند بكارگيري طيفي كابران اوليه به كمك مدل مخفي ماركوف در شبكه هاي راديو شناختگر
350
پيش بيني روند پژوهش در مهندسي صنايع به كمك شبكه هاي عصبي
351
پيش بيني روند پژوهش هاي علمي در حوزه تكنيك هاي فراابتكاري
352
پيش بيني روند پژوهشهاي علمي در مديريت صنعتي با شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه كارآفريني﴾
353
پيش بيني روند تغييرات آلودگي نفتي در آب زيرزميني با استفاده از مدل شبكه عصبي ديناميكي ﴿پايلوت: اطلاعات ميداني آلودگي نفتي آب زيرزميني جنوب تهران﴾
354
پيش بيني روند تغييرات شاخص هاي مزيت نسبي توليد گندم آبي در استان مازندران
355
پيش بيني روند درخواستهاي كاربران براي سرويس پردازش ابري سيار
356
پيش بيني روند دلار آمريكا برابر ارزهاي اصلي و اثر تغيير آن بر تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه منتخب
357
پيش بيني روند شوك نفتي به روش سيستم هشدار دهنده و تحليل رابطه ي پوياي آن با بحران مالي جهاني
358
پيش بيني روند نرخ ارز يكسان سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) ومقايسه آن باروشهاي اقتصاد سنجي
359
پيش بيني روي گرداني مشتري با استفاده از فنون داده¬كاوي: مطالعه ي موردي، يك شركت توزيع كننده ي پهناي باند اينترنت
360
پيش بيني رويگرداني مشتري با تركيب روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
361
پيش بيني رويگرداني مشتري بر اساس تحليل سوابق رفتاري مشتري
362
پيش بيني رويگرداني مشتري در بانكداري الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي خودسازمان‌ده و الگوريتم كا ميانگين
363
پيش بيني ريزش مشتري با استفاده از ابزار هاي داده كاوي
364
پيش بيني ريسك در زنجيره تامين با رويكرد شبكه ي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
365
پيش بيني ريسك زيست محيطي اقدامات پژوهشي در عرصه فناوري نانو بر مبناي مدل EDDNRF ﴿تحقيقات منتخب در عرصه نانو - شيمي﴾
366
پيش بيني ريسك سهام بر اساس ﴿1و1﴾ GARCH
367
پيش بيني ريسك نكول با استفاده از مدل هاي جايگزين مرتون (مطالعه اي بر روي بورس اوراق بهادار تهران)
368
پيش بيني زاوية ورود ايمپلنت به كمك توموگرافي كراس سكشنال اسپيرال به صورت vitro In
369
پيش بيني زاويه هدايت براده و عوامل موثر بر شكست براده
370
پيش بيني زمان بازداري كروماتوگرافي گازي باقيمانده آفت كش ها در چاي
371
پيش بيني زمان خروج هيدروژن از نمونه اندازه گيري هيدروژن فرار به كمك شبيه سازي عددي
372
پيش بيني زمان سفر بين دو ايستگاه اتوبوس
373
پيش بيني زمان عمر در بارگذاري خستگي پرچرخه به روش اجزاي محدود بر اساس مكانيك آسيب پيوسته
374
پيش بيني زمان و هزينه تكميل پروژه در فضاي عدم قطعيت با منظرگاه پويايي
375
پيش بيني زمين لغزش با استفاده از مدل آماري دو متغيره و تكنيك هاي RS&GIS ﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام ﴾
376
پيش بيني زواياي مفصلي اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن با رويكرد شبكه عصبي
377
پيش بيني ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي شيري بوسيله ي شبكه ي عصبي مصنوعي
378
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي كلوني مورچگان
379
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از روش جستجوي مارپيچ (SS-Tabu)
380
پيش بيني ساختار دوم پروتئينها با استفاده از شبكه هاي عصبي
381
پيش بيني ساختار و عملكر توالي هاي زيستي با استفاده از داده كاوي
382
پيش بيني ساختمان سوم پروتئين به كمك خصوصيات هندسي
383
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، خودكارآمدي تحصيلي و ...
384
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خود پنداره تحصيلي با ميانجي گري نقش انسجام خانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
385
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس روش هاي حل مسئله ،سبك هاي دلبستگي و انتظارات زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
386
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس سبك هاي فرزندپروري ادراك شده، سبك دلبستگي و كيفيت ارتباط والد- فرزندي زوجين
387
پيش بيني سايش ابزار در تراشكاري به كمك
388
پيش بيني سايش پذيري قطعات لاستيكي از مقاومت در برابر خستگي آنها
389
پيش بيني سبك دلبستگي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار كودك و اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري رفتار مادرانه بر سبك دلبستگي نا ايمن كودك
390
پيش بيني سبك هاي مقابله با استرس براساس هوش هيجاني و جنسيت دانشجويان
391
پيش بيني سخت رويي بر اساس هوش معنوي
392
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس شفقت به خود و باورهاي هوشي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهر مهاباد
393
پيش بيني سرعت (نرخ) سايش در چاه ها و خطوط لوله جرياني با استفاده از هوش مصنوعي
394
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
395
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
396
پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
397
پيش بيني سرعت چالزني با استفاده از برخي پارامترهاي سنگ
398
پيش بيني سرعت حفاري با استفاده از شبكه عصبي و منطق فازي
399
پيش بيني سرعت حفر چال در معدن سنگ آهن چغارت بافق با توجه به شرايط مكانيكي و فيزيكي سنگ معدن
400
پيش بيني سرويس دهي دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
401
پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي جردن
402
پيش بيني سري هاي زماني آشوبناك
403
پيش بيني سري هاي زماني اشوبناك با استفاده از هندسه ي و روشهاي هوشمند
404
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از تبديل موجك
405
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از مدل ANFIS در اقليم هاي مختلف
406
پيش بيني سري هاي زماني به روش تئوري تخمين بيز
407
پيش بيني سري هاي زماني داده هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي
408
پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي با مدل هاي تصادفي، هوش محاسباتي و تركيبي جديد
409
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي نسبت به متغيرهاي ابزاري و اسپلاين ها
410
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از روشهاي كلاسيك و هوشمند
411
پيش بيني سريهاي زماني به روشهاي خطي و غيرخطي
412
پيش بيني سريهاي زماني غيرخطي با استفاده از برخي از شبكه هاي عصبي
413
پيش بيني سطح ايمني نواحي تداخلي با استفاده از شبكه
414
پيش بيني سطح پيشرفت زباني در زبان آموزان دختر پايه دوم دبيرستان بر مبناي سبك هاي پردازش اطلاعات
415
پيش بيني سطح تسليم ناهمسانگرد تيتانيوم در دماهاي بالا
416
پيش بيني سفتي كامپوزيت هاي الياف كوتاه با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
417
پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي، منبع كنترل و جهت گيري مذهبي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
418
پيش بيني سلامت رواني براساس باورهاي مذهبي، سبك هاي هويتي و سبك هاي فرزند پروري در دانشجويان پيام نور سلماس
419
پيش بيني سوانح ريلي با استفاده از روش هاي آماري
420
پيش بيني سود هر سهم با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
421
پيش بيني سودآوري مشتريان با استفاده از تحليل كلان داده‌ها: مطالعه موردي بيمه هاي اتومبيل
422
پيش بيني سيل با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي و مدل بارش- رواناب در مناطق فاقد آمار
423
پيش بيني سيل با استفاده از روش آستانه بارش بر اساس عامل توزيع مكاني
424
پيش بيني سيل در زمان واقعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي مدلهاي بارش - رواناب
425
پيش بيني سينماتيك اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن
426
پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم هاي تكاملي
427
پيش بيني شاخص ذوب در فرآيند پلي پروپيلن Spheripol توسط شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك با انتخاب ويژگي
428
پيش بيني شاخص سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان و مقايسه با مدل هاي سنتي رايج در بورس اوراق بهادار تهران
429
پيش بيني شاخص سهام به وسيله شبكه هاي عصبي تحت تاثير حجم معاملات در بازه هاي زماني مختلف
430
پيش بيني شاخص قيمت بورس با استفاده از شبكه هاي عصبي
431
پيش بيني شاخص قيمت سهام بوسيله مدل هاي خطي و غيرخطي
432
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رويكردي بر تحليل تكنيكي
433
پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
434
پيش بيني شادكامي دانشجويان بر اساس هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
435
پيش بيني شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از سريهاي زماني
436
پيش بيني شدت تصادف با مدل هاي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و بهينه كردن شاخص ها براي گروه تصادفات با راننده سالخورده و كم دقت
437
پيش بيني شدت تصادفات ترافيكي درون شهري با استفاده از مدل هاي لوجيت (مطالعه موردي كلان شهر مشهد)
438
پيش بيني شدت تصادفات توسط شبكه بيزين (مطالعه موردي شهر مشهد)
439
پيش بيني شدت تصادفات شبكه جاده اي كشور با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
440
پيش بيني شدت خشكسالي و كمبود جريان ﴿مطالعه موردي :استان كرمانشاه و رودخانه قره سو ﴾
441
پيش بيني شرايط بهينه عمليات ترموديناميكي پيشرفته جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستنيتي نيمه پايدار نانو ساختار به روش هوش مصنوعي
442
پيش بيني شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در خطوط انتقال گاز
443
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در محيط متخلخل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردار پشتيبان
444
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات هيدروژن بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي
445
پيش بيني شرايط فشار و دماي بهينه ي حلاليت داروهاي شيمي درماني نظير كاپسيتابين و دكتاكسل در سيال فوق بحراني co2 با استفاده از مدل سازي رياضي
446
پيش بيني شرايط ناپايداري گذرا با استفاده از سيستم هاي اندازه گيري ناحيه گسترده
447
پيش بيني شكست مخازن CNG فولادي در پديده با رهيافت مكانيك آسيب
448
پيش بيني شكست نهايي در چند لايه هاي متقارن با روش انرژي
449
پيش بيني شكستگي استخوان بازسازي شده با سيمان با استفاده از تصاوير QCT
450
پيش بيني شكل پذيري و استحكام منسوجات بي بافت چند لايه با استفاده از شبكه عصبي
451
پيش بيني صادرات صنعتي غير نفتي در ايران : مقايسه روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش هاي اقتصاد سنجي
452
پيش بيني صافي سطح ماشينكاري با شبكه هاي عصبي
453
پيش بيني صداي پارچه تاري-پودي با استفاده از پردازش سيگنال و شبكه عصبي
454
پيش بيني طول عمر بعد از بازنشستگي كاركنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان)
455
پيش بيني ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي يادگيري دسته جمعي
456
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي استاتيكي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
457
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع بر اساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط و تست بارگذاري با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري
458
پيش بيني عدد نوسلت و ضريب اصطكاك نانو سيال در جريان داخلي با استفاده از نتايج تحليل عددي
459
پيش بيني عددي تغيير خط ساحلي در شرايط توفاني به وسيله مدل N-Line
460
پيش بيني عددي مقاومت موج اجسام سه بعدي زير يا روي سطح آزاد
461
پيش بيني عددي و تجربي ضريب سايش درتماس خطي و نقطه اي در رژيم روان كاري مخلوط روانكار به كمك مكانيك آسيب
462
پيش بيني عرض مزيو ديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
463
پيش بيني عرض مزيوديستالي دندانهاي رويش نيافته ي لترال، كانين و پرمولرهاي رويش نيافته در اوايل دوره دنداني مختلط دربيماران ارتودنسي در شهريزد درسال 1394
464
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
465
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
466
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولره اي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
467
پيش بيني عزت نفس جنسي، سبك هاي دفاعي و سازگاري اجتماعي بر اساس ناباروري زنان متاهل 30 تا 50 سال شهر اصفهان
468
پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبي- فازي
469
پيش بيني علت بسته شدن معادن سنگ آهن در مرحله اكتشاف، "مطالعه موردي روي يكي از معادن سنگ آهن ايران"
470
پيش بيني عمر بهره برداري پل هاي فلزي با توجه به ملاحظات خستگي و اطلاعات پايش سلامت بر اساس كرنش
471
پيش بيني عمر خزشي پره توربين تعمير شده به روش اجزاي محدود
472
پيش بيني عمر خستگي اتصال هاي جوشكاريشده T درخصوص مقادير متفاوت فاصله بين ورق ها در اتصال
473
پيش بيني عمر خستگي چرخ دنده
474
پيش بيني عمر خستگي در دماي مختلف نانوكامپوزيت پايه منيزيمي توليد شده با روش نوين همزني
475
پيش بيني عمر خستگي ساختارهاي مكانيكي تحت اثر بارهاي گوسي
476
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت الياف شيشه/اپوكسي با استفاده از شبكه عصبي
477
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت چند لايه متعامد با استفاده از روش مكانيك خرابي محيط پيوسته
478
پيش بيني عمق آبشستگي اطراف لول هها در بستر دريا بر اثر موج و جريان
479
پيش بيني عمق آبشستگي تعادلي پايه هاي پل در خاك هاي چسبنده با استفاده از مدل هاي منطقي مبتني بر هوش مصنوعي
480
پيش بيني عمق آبشستگي درتكيه گاه هاي كناري پل تحت شرايط آب شفاف با استفاده از ماشين آموزش قدرتمند
481
پيش بيني عملكرد TBM با استفاده از سيستم رايج امتيازدهي توده سنگ(RMR)-مطالعه موردي تونل آبرساني تهران-كرج
482
پيش بيني عملكرد TBM هاي سنگ سخت با استفاده از سيستم هاي هوشمند﴿ به همراه مطالعه موردي﴾
483
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
484
پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشگاه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سوابق تحصيلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دختر فارغ التحصيل از دبيرستان هاي نمونه دولتي استان يزد
485
پيش بيني عملكرد جريان و تغييرات فشاري در مخازن گاز ميعاني شكافدار در نزديكي چاه
486
پيش بيني عملكرد خنك كن هاي هوائي
487
پيش بيني عملكرد سازماني ادارات ورزش و جوانان استان لرستان از طريق سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
488
پيش بيني عملكرد شغلي، احساس خودكــارآمدي و اهمال كـاري سازمانـي از روي تعـهـد سـازمانـي، جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بانك ملت
489
پيش بيني عملكرد صادراتي شركت هاي پتروشيمي عسلويه بر مبناي سازگاري بين مزيت رقابتي، هوش رقابتي و سرمايه فكري
490
پيش بيني عملكرد ضدقارچي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين P24 ويروس نقص سيستم ايمني انسان-1 به صورت in silico و بررسي صحت نتايج به صورت آزمايشگاهي
491
پيش بيني عملكرد فن لانه سنجابي با مشابه سازي جريان در اجزا فن و مقايسه با نتايج عملكرد تجربي
492
پيش بيني عملكرد ماشين آلات اصلي معادن روباز (دريل، ماشين آلات بارگيري و حمل) بر اساس تحليل تعميرپذيري و اعتماد پذيري
493
پيش بيني عملكرد محصول ذرت دانه اي تحت مديريت هاي مختلف آبياري با استفاده ازمدل هاي Aqua crop وWOFOST درمنطقه كرمانشاه
494
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
495
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي بااستفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
496
پيش بيني عملكرد يك مخزن نفتي تحت روش تزريق غير امتزاجي گاز توسط شبكه عصبي(ANN)
497
پيش بيني عملكردشغلي رفتارمدني سازماني كاركنان وتعهد سازماني مديران براساس اختلال تعامل مدير-زيردست ،كمال گرايي مديران وآسيبهاي رواني سازمان درشركت صنعتي انتخاب
498
پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي خدماتي و صنعتي
499
پيش بيني عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
500
پيش بيني غلظت ذرات معلق در هواي مشهد با استفاده از شبكه عصبي
501
پيش بيني غير خطي خصوصيات آيروديناميكي هواپيما با استفاده از الگوريتم هاي معكوس تابعي
502
پيش بيني فاكتور سيال كربن دي اكسيد محدودشده در نانو حفرات آنروژل در ناحيه بردار موج كم
503
پيش بيني فرسودگي تحصيلي براساس جو عاطفي خانواده ، قرباني شدن و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره ي متوسطه ي اول شهر - جوانرود در سال تحصيلي 7
504
پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس فضايل و توانمندي هاي منش و سطوح شادكامي در پرستاران بيمارستان هاي شهر تهران
505
پيش بيني فروش الكتروموتورهاي سه فاز سنگين شركت موتوژن
506
پيش بيني فروش با استفاده از سيستم خبره فازي
507
پيش بيني فروش بيمه عمر با شبكه عصبي در حوزه تبليغات
508
پيش بيني فروش سيمان شركت سهامي سيمان اصفهان به روش تحليل باكس جنكينر(بر اساس سري زماني 9ساله)
509
پيش بيني فروش گيشه هاي سينما با رويكرد پويايي سيستم
510
پيش بيني فشار شكست در خطوط انتقال نفت و گاز تحت اثر خوردگي
511
پيش بيني فشار منفذي توسط نشانگرهاي لرزه اي سه بعدي
512
پيش بيني فشارخون با استفاده از توابع فازي توسعه يافته
513
پيش بيني فضايي براي فرايندهاي كاكس لگ گاوسي
514
پيش بيني فعاليت بيولوژيكي خاصيت ضد كانا كلسيم مشتقات 1و 4- دي هيدروپريدين به روش QSAR با استفاده از توصيف گرهاي كوانتومي
515
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني مشتقات امينو كرومن
516
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني يك سري از تركيبات كوركومين
517
پيش بيني فعاليت ضد فشارخون مهاركننده هاي غير اوره اي هيدرولازاپوكسيدمحلول
518
پيش بيني فعاليت ضد ويروس يكسري از مشتقات 3- ( 3. 5 دي متيل بنزيل ) تري ازين
519
پيش بيني قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از روش مبتني بر ماتريس
520
پيش بيني قابليت فشردگي و ميزان چگالي در فرآيند فشردن
521
پيش بيني قصد خريد برند لوكس بر اساس آزمون شخصيت مايرز بريگز و عوامل روانشناختي بااستفاده از روش درخت تصميم
522
پيش بيني قيمت برق روز بعد با استفاده از مدل wavelet- ARIA,ARIMA,
523
پيش بيني قيمت جهاني طلا با استفاده از مدل غير خطي خود توضيح آستانه اي
524
پيش بيني قيمت جهاني فولاد و ارزيابي تاثير آن بر قيمت سهام شركت فولاد مباركه
525
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سري هاي زماني-داده كاوي-شبكه عصبي
526
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سريهاي زماني داده كاوي شبكه هاي عصبي(مطالعه موردي بر روي قيمت برق در بورس انرژي)
527
پيش بيني قيمت در بازارهاي تجديد ساختار يافته برق براي حل مسأله بهينه سازي پيشنهاد توليدكننده با در نظر گرفتن اثرات حضور او در بازار
528
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي و مقايسه آن با روش رگرسيوني ﴿مطالعه موردي : شركت فرآورده هاي نفتي پارس﴾
529
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از سري هاي زماني و تشكيل سبد سهام
530
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ANFIS
531
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل تركيبي براساس تبديل موجك(مطالعه موردي: بازار بورس نيويورك)
532
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از نقشه هاي شناختي خاكستري فازي
533
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي
534
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF
535
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيش خور چند لايه
536
پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
537
پيش بيني قيمت سيمان در ايران، رهيافت شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با ARIMA
538
پيش بيني قيمت فلزات رنگي با استفاده از سري هاي زماني فازي نوع دوم
539
پيش بيني قيمت گوشت مرغ گرم شهرستان سنندج با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
540
پيش بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه جات منتخب در ايران با استفاده از روش آ آر ام آ
541
پيش بيني قيمت محصولات شركت فولاد مباركه در بورس كالاي ايران با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
542
پيش بيني قيمت نفت با استفاده از روش رگرسيون فازي ومقايسه آن با روش هاي ARIMA وشبكه عصبي مصنوعي
543
پيش بيني قيمت نفت بااستفاده ازداده كاوي
544
پيش بيني قيمت هاي توليد كننده- عمده فروش و مصرف كننده گوشت مرغ با الگوي ARIMA در استان گلستان
545
پيش بيني كارآيي ميكروعملگر حرارتي با استفاده از آناليز عدم دقت و حساسيت در طراحي
546
پيش بيني كارپذيري آلياژ آلومينيوم 6063 در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزاء محدود
547
پيش بيني كامپيوتري خاصيت ضدويروسي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين p24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
548
پيش بيني كامپيوتري خصوصيات ضد باكتريابي پيتيدهاي پروتئين P24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
549
پيش بيني كانون مولد تشنج در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان بر اساس علايم و نشانه هاي روانشناختي و متغيرهاي جمعيتي
550
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي
551
پيش بيني كسر فشردگي و فاكتور ساختارتعدادي از تركيبات هيدروكربني ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدماي خطي (LIR)
552
پيش بيني كشش فصل مشترك مايع - مايع با استفاده از يك مدل ترموديناميكي
553
پيش بيني كننده هاي سازماني رفتار سكوت سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
554
پيش بيني كوبيدگي فرش ماشيني به كمك آزمون هاي خمش نخ خاب
555
پيش بيني كوتاه مدت انتشار، استهلاك و نفوذ لكه هاي نفتي در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي جديد
556
پيش بيني كوتاه مدت بار به كمك شبكه هاي عصبي با پالايش داده هاي غير عادي و ارائه يك مدل مناسب براي روزهاي تعطيل
557
پيش بيني كوتاه مدت بار شبكه بوشهر با در نظرگرفتن تغييرات دماي محيط
558
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك در بزرگراه هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي، مطالعه موردي: بزرگراه US-101
559
پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
560
پيش بيني كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از پردازش داده هاي تحليل تكنيكال و شبكه هاي عصبي
561
پيش بيني كيفيت خواب بر اساس سيستم هاي مغزي - رفتاري ،استرس ،افسردگي و اضطراب و...
562
پيش بيني كيفيت داخلي تخم بلدرچين ژاپني بااستفاده از صفات خارجي تخم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
563
پيش بيني كيفيت زناشويي براساس رضايت جنسي،سبك هاي دلبستگي ومهارت هاي ارتباطي درفرهنگيان متاهل شهربانه
564
پيش بيني كيفيت زندگي مدرسه دانش آموزان بر اساس بهزيستي ذهني، آرزوهاي شغلي و فرسودگي تحصيلي
565
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با
566
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )ANN(
567
پيش بيني كيفيت نمونه خون بند ناف بر اساس داده هاي پرونده الكترونيكي بانك خون بند ناف رويان با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
568
پيش بيني گام بعدي حمله در حملات چند گامي شبكه
569
پيش بيني گرانروي گازها در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
570
پيش بيني گرايش مشتريان به خريد مجدد با استفاده از نظركاوي
571
پيش بيني لايه بندي حرارتي و يوتريفيكاسيون مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
572
پيش بيني لحظه¬اي قيمت انرژي برق در بازار ايران با استفاده از الگوريتم¬هاي هوشمند
573
پيش بيني لرزش زمين با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مقايسه با الگوهاي تجربي
574
پيش بيني ماندگاري نيروي انساني در سازمان با رويكرد شبكه هاي عصبي ﴿ پروژه هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پارس ﴿عسلويه﴾﴾
575
پيش بيني متغيرهاي مؤثر بر ميزان تقاضاي جابجايي بار در ناوگان حمل و نقل كشور (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
576
پيش بيني مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي و مدل هاي ريز مقياس، حوضه آبريز سد زاينده رود
577
پيش بيني مدت زمان تاخير پروژه هاي عمراني مبتني بر رويكردهاي داده كاوي و تصميم گيري چند شاخصه: مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري تهران
578
پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غيرخطي
579
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
580
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لايه پنهان
581
پيش بيني مراحل رشدي كرم ساقه خوار ذرت sesamia cretica leder (lepidoptera:noctuidae ) درشرايط مزرعه بااستفاده ازمدل دمايي روز- درجه دركرمانشاه
582
پيش بيني مرز پايداري در فرآيند فرزكاري به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با نتايج تجربي
583
پيش بيني مسابقات فوتبال
584
پيش بيني مسير حركت توپ و زمان تقريبي شوت زدن در ربات هاي انسان نما
585
پيش بيني مسير حركت ربات دوپا بر اساس بازه مجاز معيار zmp و بهينه سازي توان مصرفي در فاز ssp
586
پيش بيني مسير رشد ترك و كنترل آن در جهت دلخواه
587
پيش بيني مشاغل انتخابي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90: بررسي مدل انتخاب در نظريه شناختي- اجتماعي مسيرشغلي (SCCT)
588
پيش بيني مشخصات جريان در مجاورت موج شكن هاي شناور منفرد و دوگانه با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
589
پيش بيني مشخصات كارآيي كمپرسور چند طبقه با روش Stage Stacking
590
پيش بيني مشخصات موج يك منطقه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي مجاور به روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
591
پيش بيني مصرف انرژي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
592
پيش بيني مصرف انرژي برق با استفاده از روش فراابتكاري علف هاي هرز (مورد مطالعه : نيروگاه منتخب استان يزد)
593
پيش بيني مصرف انرژي در بخش صنعت ايران
594
پيش بيني مصرف برق با استفاده از استخراج پروفايل مشتركين خانگي
595
پيش‎ بيني مقادير آزمايش‎ ها جهت تشخيص آزمايش ‎هاي غيرضروري در بخش مراقبت‎ هاي ويژه (ICU)
596
پيش بيني مقاديرركوردوآماره هاي مرتب
597
پيش بيني مقاومت بتن هاي پوزولاني منطقه اردبيل بابكارگيري معيارهاي كيفي مواد اوليه
598
پيش بيني مقاومت جانبي خط آهن بالاستي با استفاده از روش شبكه عصبي تابع پايه شعاعي (RBF)
599
پيش بيني مقاومت فشاري بتن با استفاده ازروش هاي آماري وشبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آنها
600
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي بتن پلاستيك با استفاده از روش داده كاوي
601
پيش بيني مقدار TDS آب صنعتي درون تيكنرهاي شركت گهر روش به كمك منطق فازي
602
پيش بيني مكان هاي تمركز چشم انسان هنگام مشاهده تصاوير و دسته بندي تصاوير بر اساس ويژگي‌هاي استخراج شده از اين مكان‌ها
603
پيش بيني مكان هاي فرونشست احتمالي در دشت كرمانشاه
604
پيش بيني مكاني برخي خصوصيات بيولوژيك و بيو شيميايي خاك به كمك آناليز سطح زمين و زمين آمار
605
پيش بيني منحني استمرار بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
606
پيش بيني منحني بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
607
پيش بيني منحني فركانس پايه در سطح كلمات به بهبود بازشناسي گفتار
608
پيش بيني مورفتحليل سياست هويتي وسياستهاي قومي درجوامع چندپاره (مطالعه موردي تركيه وعراق )
609
پيش بيني مورفولوژي غشابرپايه ترموديناميك ازطريق ترسيم وتحليل دياگرام فازي سيستمهاي پليمرحلال -غيرحلال (باينودال ،اسپينودال )
610
پيش بينى موفقيت تحصيلى بر اساس ارزيابى هاى شناختى، باورهاى هوشى و رويكرد مطالعه در دانش آموزان كلاس پنجم بوكان
611
پيش بيني موقعيت مكاني با استفاده از سابقه مسيرهاي طي شده در شهر هوشمند
612
پيش بيني ميانگين باقيمانده ركوردها بر اساس ركوردهاي قبلي
613
پيش بيني ميزان انحلال گاز CO2 در آب با استفاده از معادلات حالت PR و SRK و قوانين اختلاط van der Waals و Wong-Sandler
614
پيش بيني ميزان تاخير هواپيما
615
پيش بيني ميزان ترقيق اوليه فاضلاب حرارتي تخليه شده توسط پخشاننده به كمك شبكه عصبي ومقايسه آن با مدل CORMIX
616
پيش بيني ميزان تغييرات شيب ديواره معدن روباز مس سونگون بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي جديد
617
پيش بيني ميزان تقاضاي حامل هاي انرژي در سطح كشور به روش داده-ستانده (لئونتيف)
618
پيش بيني ميزان تقاضاي ساليانه سفر و طراحي سياستهاي افزايش تقاضا با استفاده از تئوري محدوديتها و پويايي شناسي سيستمها (مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجاء)
619
پيش بيني ميزان رضايت دو به دوي دانشجويان از همكاري با يكديگر به وسيله شبكه هاي عصبي و بر اساس ويژگي هاي شخصيتي انها
620
پيش بيني ميزان ريسك مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از روش هاي داده كاوي( مورد كاوي بيمه بدنه شركت بيمه ايران )
621
پيش بيني ميزان موفقيت كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه با استفاده از تحليل شبكه عصبي مصنوعي
622
پيش بيني ميكروحفرات انقباضي به كمك پارامتر نفوذپذيري مدل شده توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي در آلياژ Al-6%Si به روش عددي Finite Volume
623
پيش بيني ناپايداري گذرا در سيستم هاي حفاظت ويژه با استفاده از يك روش هم زمان و بررسي كاهش خطر ناپذيري آن ها
624
پيش بيني ناپايداري ولتاژ شبكه قدرت بر اساس تئوري دوشاخگي هپف
625
پيش بيني نامنظمي ها ي خطوط ريلي با استفاده از درخت فازي
626
پيش بيني نامنظمي هاي هندسي خطوط ريلي جهت اولويت بندي فعاليت هاي نگهداري وتعميرات
627
پيش بيني نتايج آزمايشي مارشال با استفاده از مقاومت الكتريكي مخلوط آسفالتي
628
پيش بيني نتايج انتخابات بر اساس داده هاي شبكه اجتماعي توئيتر
629
پيش بيني نحوه توزيع تنش و كرنش در بالن ماشين ريسندگي رينگ به كمك المانهاي محدود
630
پيش بيني نرخ ارز، با استفاده از يك سيستم فازي- عصبي نوع دوم مبتني بر خوشه بندي c-means فازي نوع دوم بازه اي
631
پيش بيني نرخ ارزبااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي ومقايسه آن باسايرروشهاي پيش بيني
632
پيش بيني نرخ بقاي مشتري در سازمان با استفاده از روش شيكه ي عصبي
633
پيش بيني نرخ سكه
634
پيش بيني نرخ فقر با استفاده از شبكه عصبي در ايران
635
پيش بيني نرخ مرگ و مير در بيماران ICU با استفاده از تئوري فازي-شواهدي
636
پيش بيني نسبت آراء هر يك از داوطلبان در دومين مرحله از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان گرگان
637
پيش بيني نشاط سازماني براساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
638
پيش بيني نشانه هاي وسواس فكري عملي بر اساس سبك اسناد، - دشواري تنظيم هيجان و اجتناب تجربي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
639
پيش بيني نشست سطحي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با استفاده از مدل هاي رياضي
640
پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
641
پيش بيني نشست ناشي از حفر تونل‌ مترو خط يك تبريز درحد‌‌‌ فاصل ايستگاه 6- 7 با استفاده ‌از آناليز عددي
642
پيش بيني نظري گرانروي وي‍ژه و فشار اسمزي محلول هاي پليمري بر مبناي مدل كره سخت: شباهت ها و تمايزها
643
پيش بيني نفوذپذيري در محيط هاي داراي تخلخل دوگانه با استفاده از رگرسيون چند گانه و شبكه عصبي مصنوعي
644
پيش بيني نقاط ذوب و چگالي مايعات يوني با پايه ي ايميدآزوليوم با استفاده از روابط كمي ساختار خواص
645
پيش بيني نقش عوامل رونويسي در تدوين نقشه نمو آرابيدوپسيس به كمك داده هاي ميكرواري- با استفاده از رويكردهاي بيوانفورماتيكي
646
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور و مرور شهري﴿مطالعه موردي شهر اهواز﴾
647
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش الودگي هوا( مطالعه موردي شهر اصفهان )
648
پيش بيني نقشه تماس پروتئين توسط روش ماشين گروهي
649
پيش بيني نقطه بحراني تركيبات نفتي
650
پيش بيني نقطه شبنم هيدرو كربن ها
651
پيش بيني نقطه شبنم هيدروكربن ها
652
پيش بيني نگرش به ازدواج ازطريق ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي وجو خانوادگي دردانشجويان مجرد دانشگاه رازي
653
پيش بيني نمو فنولوژيك در گياه گلرنگ
654
پيش بيني نمودار حد شكل پذيري ورق‌هاي فولادي پراستحكام DP590 با استفاده از نرم افزار ABAQUS
655
پيش بيني نواحي در معرض حملات انتحاري با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
656
پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت اسلام آباد بااستفاده ازشبكه عصبي وعصبي - فازي وپهنه بندي كمي ان درسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
657
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت با استفاده از آنالوژي آكوستيكي
658
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت غير ايزوترم
659
پيش بيني نويز سازه پل راه آهن با استفاده ازتحليل آماري انرژيSEAبا فرض درگيري ضعيف
660
پيش بيني نويز ضربه اي در طبقات مختلف ساختمان
661
پيش بيني نيروي آهنگري شعاعي داغ توسط روش رويه پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي
662
پيش بيني نيروي محوري و گشتاور برشي در سوراخكاري كامپوزيتها و بدست آوردن معادلات shaw
663
پيش بيني هدايت گرمايي سيالات در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به كمك الگوريتم آموزشي لونبرگ ماركوارت
664
پيش بيني هدر رفت فسفر در حوزه آبخيز كارون شمالي ﴿ منطقه سوليجان﴾ با استفاده از مدل ANSWERS
665
پيش بيني هدف هاي ميكرو آر ان اي
666
پيش بيني هرزروي سيال حفاري با استفاده از مدل هيبريدي شبكه عصبي مصنوعي
667
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني در سنگ سخت فلزي
668
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني زغال سنگ و سنگهاي سست
669
پيش بيني هندسه چاله فرسايش در پايين دست سر ريز پرتابي با استفاده از روش هوش مصنوعي
670
پيش بيني هوش معنوي بر اساس شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
671
پيش بيني هوش هيجاني و مهارت حل مسئله بر اساس سبك هاي دل‌بستگي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سروآباد
672
پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
673
پيش بيني و ارزيابي نقش بافت در تشكيل ريز ساختار آلومينيوم در فرآيند اكستروژن زاويه اي با كانال هاي همسان
674
پيش بيني و بررسي بارندگي سالانه استان قم بر اساس سري هاي زماني
675
پيش بيني و بررسي تحولات مورفولوژيكي در كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات/ متيل متاكريلات
676
پيش بيني و بررسي تغييرات خط ساحلي و تراز خط آب در خليج گرگان با تصاوير ماهواره‌اي
677
پيش بيني و بررسي تغييرات مكاني- زماني دماي ماهانه در ايران براساس مدلهاي GCM
678
پيش بيني و بهبود عملكرد ديسك هاي برشي tbm در زمين هاي سخت
679
پيش بيني و بهينه سازي تشكيل پرزدانه پارچه هاي حلقوي پودي بافته شده از نخ هاي مخلوط فاستوني
680
پيش بيني و بهينه سازي فرآيند توليد خشك ريسي الياف اكريليك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
681
پيش بيني و تجزيه تحليل در سري هاي زماني
682
پيش ‏بيني و تحليل تصادفات با استفاده از مدل ‏هاي هوشمند
683
پيش بيني و تحليل ريسك پهنه سيل با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
684
پيش بيني و تحليل قيمت محصولات عرضه شده شركت ذوب آهن اصفهان در بورس فلزات تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
685
پيش بيني و تخمين حلاليت مواد غذايي و دارويي در سيالات فوق بحراني
686
پيش بيني و تشخيص زردي نوزادان با روشهاي هوشمند
687
پيش بيني و جبران سازي خطا در ماشين كاري قطعات جدار نازك
688
پيش بيني و جلوگيري از ايجاد تراكم در شبكه هاي IP/TCP با استفاده از شبكه عصبي
689
پيش بيني و كاهش اعوجاج در پانل كشتي
690
پيش بيني و كنترل توليد ماسه و ذرات ريز در جريان چندفازي نفت و گاز و بررسي روش هاي جداسازي آن از سيال
691
پيش بيني و كنترل در سريهاي زماني رسته اي
692
پيش بيني و محاسبه پارامترهاي انتشار در باند فركانس HF باتوجه به توصيه هاي بين المللي
693
پيش بيني و مدل سازي بازار بورس
694
پيش بيني و مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين در صنايع نفت
695
پيش بيني و مدلسازي هرزروي گل حفاري با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي در مخزن آسماري، ميدان گچساران
696
پيش بيني و مديريت جريان نقدينگي از ديدگاه پيمانكار در پروژه هاي ساخت و ساز
697
پيش بيني واقع بينانه توليد ماسه و طراحي يك گراول پك موثر براي كنترل ماسه با رويكرد عددي
698
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت هاي توليدي استان كرمان ﴾
699
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي ايراني مبتني بر سيستم هاي هوشمند تركيبي
700
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي باز جرياني
701
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
702
پيش بيني ورشكستگي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغييرهاي مدل آلتمن
703
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با استفاده از تبديل هارويولت
704
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با نننتت
705
پيش بيني وضعيت آتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و رتبه بندي آنها
706
پيش بيني وضعيت سلامت اجتماعي سالمندان در سال 1430 در مشهد مقدس
707
پيش بيني وضعيت لرزه خيزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
708
پيش بيني وقوع اسلمينگ در شناور مونوهال پروازي در موج و اندازه گيري شتاب بصورت آزمايشگاهي
709
پيش بيني وقوع پديده بهمن با شبكه هاي عصبي
710
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن كرنش صفحه اي
711
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن مستقيم به روش كرانه بالايي
712
پيش بيني وكنترل عملكرد پروژه با استفاده ازروش كالمن فيلتر
713
پيش بيني ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز ساري
714
پيش بيني ويسكوزيته مخلوط چند تايي سيالات با استفاده از شبكه هاي عصبي-مصنوعي
715
پيش بيني يخبندان هاي شديد استان يزد با استفاده از مدل LARS-WG
716
پيش بيني يك سري زماني با استفاده از شبكه عصبي تركيبي Recurrent [ريكارنت]
717
پيش بيني يكنواختي تراكم الياف در بي بافت هاي نانوليفي الكتروريسي شده
718
پيش بيني، تجزيه و تحليل قيمت جهاني روي با استفاده از مدل هاي كلاسيك آماري و ابزارهاي هوش محاسباتي
719
پيش بيني، كنترل و بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مدل كنترل پيش بين
720
پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گردوغبار با استفاده از مدل هاي WRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي
721
پيش بينيي گذار در لايه مرزي با استفاده از يك مدل سه معادله اي
722
پيش پرداخت VCG در گراف هاي تصادفي
723
پيش پردازش تصاوير اثر انگشت به صورت سخت افزاري
724
پيش پردازش در ANSYS
725
پيش پردازش و الگوكاوي داده هاي آلارم صنعتي
726
پيش پردازش و كلاس‌بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
727
پيش پردازشگر موثر براي تشخيص محل تمركز تنش در تحليل سازه هواپيما
728
پيش تحكيم زمين هاي سست به منظور عبور تونل هاي جادهاي (مطالعه موردي تونل شرقي البرز آزاد راه تهران- شمال )
729
پيش تغليظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي بر روي هسته انار
730
پيش تغليظ جيوه با شلاته كننده 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد و تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز مس با استفاده از ميكروستون 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت به روش تزريق در جريان پيوسته طيف سنجي جذب اتمي (AAS_FI)
731
پيش تغليظ روي در نمونه ي آب شهر توسط روش استخراج نقطه ابري قبل از اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري UV-Vis
732
پيش تغليظ سازي اتوماتيك مقادير ناچيز سرب به روش استخراج فاز جامد اصلاح شده و اندازه گيري به روش اسپكترومتري جذب اتمي
733
پيش تغليظ سموم كشاورزي در آب به روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي جهت اندازه گيري با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
734
پيش تغليظ كادميوم و سرب روي سطح جامدy - آلوميناي فعال شده با سورفاكتانت
735
پيش تغليظ كنگورد از محلولهاي آبي بر روي تفاله چغندر قند و پوست تخم مرغ
736
پيش تغليظ متيلن بلواز محلولهاي آبي بر روي پ وست درخت چنار و تفاله چغندر قند
737
پيش تغليظ مستقيم و تجزيه الكتروشيميايي همزمان كاتيونهاي سرب و كادميوم توسط الكترود جديد فيبر توخالي مسلح به نانومگنتيت، با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
738
پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از برخي نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري آن به وسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
739
پيش تغليظ مقادير جزيي آلومينيم به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري به روش اسپكتروفتومتري
740
پيش تغليظ مقادير جزيي تاليم و روياز نمونه هاي ابي توسط نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و تعيين بوسيله روش جذب اتمي شعله
741
پيش تغليظ مقادير كم آفت كش فن پروكسيمات با استفاده از نانو سيليس اصلاح شده با CTABو اندازه گيري توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
742
پيش تغليظ مقادير كم بيسفنول A در نمونه هاي آبي توسط خاكستر برگ نخل و اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
743
پيش تغليظ مقادير كم يون نقره در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال متخلخل تهيه شده از خاك اره نراد و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
744
پيش تغليظ مقادير ناچيز سرب . پالاديم . روي و نقره با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد قبل از اندازه گيري ان توسط طيف بيني جذب اتمي شعله
745
پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و روديم با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيس دي اكسيد
746
پيش تغليظ همزمان مقدار ناچيز يون هاي كادميم نيكل با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد اهن قبل از تعيين با جذب اتمي شعله
747
پيش تغليظ همزمان يونهاي نيكل و پالاديم از نمونه هاي ابي با استفاده از الوميناي اصلاح شده و تعيين توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
748
پيش تغليظ و استخراج داروي سيپروفلوكساسين به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي " كيتوسان / نقاط كوانتومي گرافن " و اندازه گيري آن توسط روش اسپكتروسكوپي UV - Vis
749
پيش تغليظ و استخراج مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - كلرو بنزيليدن ايمين ) تيو فنول
750
پيش تغليظ و استخراج مقاديركم كادميم موجود در خاك با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي FeCr2O4 اصلاح شده و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
751
پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري مقادير ناچيز نقره در نمونه هاي آبي توسط اسپكترومتري جذب اتمي
752
پيش تغليظ و اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آب با استفاده از نانوذرات نقره تهيه شده با عصاره گياه پوليكاريا اوندولاتا
753
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي آلفازوسين به روش استخراج نقطه ابري
754
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي پني سيلين G به روش استخراج نقطه ابري
755
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي ضد افسردگي دوكسپين به روش استخراج نقطه ابري
756
پيش تغليظ و اندازه گيري عناصر فلزي ضروري و سمي نقره كادميم و پالاديم ، با استفاده از ليگاند جديد DBIE به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
757
پيش تغليظ و اندازه گيري فلوكستين با استفاده از روش فرا صوتي ميكرو استخراج مايع مايع پخشي توسط كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
758
پيش تغليظ و اندازه گيري كافئين به روش استخراج فاز جامد با استفادهاز نانو ذرات اينديم اكسيد عامل دار شده مغناطيسي و اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
759
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سرب در آب هاي طبيعي با استفاده از ستون هاي حاوي پليمر قالب يوني و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
760
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آرسنيك در نمونه هاي آبي توسط ادغام دو روش استخراج فاز جامد و روش ريز استخراج مايع – مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي
761
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز زولپيدم همي تارتارات در نمونه هاي آبي و مايعات بدن با روش ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
762
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين Cd، Niو Cu به روش استخراج فازجامد با استفاده از نانو اكسيد تيتان اصلاح شده با ليگاندPAR و اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي پساب پالايشگاه پارس جنوبي
763
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان سرب و نقره به روش استخراج فاز جامد -اسپكترومتري جذب اتمي در نمونه هاي زيست محيطي
764
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكار گيري ليگاندسديم دي اتيل دي تيوكربامات )DDTC( به روش استخراج فاز جامد اسپكترومتر جذب اتمي شعله
765
پيش تغليظ و اندازه گيري يون آهن در نمونهحقيقي به روش استخراج نقطه ابري-اسپكترومتري جذب اتمي شعلهاي
766
پيش تغليظ و اندازه گيري يون هاي منگنز، كبالت، روي و مس در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج نقطه ابري – اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
767
پيش تغليظ و اندازه گيري يونهاي فلزي كادميم . نيكل و مس با استفاده از ذرات اصلاح شده نانو الومينا توسط ليگاند الي مشتق سميكار بازون با دستگاه جذب اتمي شعله
768
پيش تغليظ و تعيين كادميم )II( با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح با ليگاند اكسيم پروپيانات به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
769
پيش تغليظ و تعيين مس،روي،آهن،و منگنز در نمونه هاي مواد غذايي مختلف با استفاده از نانو كامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون قبل از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
770
پيش تغليظ و جداسازي كبالت با جاذب 2- نيتروزو -1- نفتول تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي و روش اسپكتروفوتومتري غير مستقيم براي اندازه گيري هيدرازين و فنيل هيدرارين
771
پيش تغليظ واندازه گيري مقادير جزئي فلزات سنگين وآلاينده هاي زيست محيطي از نمونه هاي حقيقي با استفاده از روشهاي نوين ميكرواستخراج
772
پيش تغليظ يون مس با روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي و اندازه گيري آن به وسيله اسپكتروفتومتري UV-Vis
773
پيش تغليظ يون هاي سرب (II) و كادميم (II ) به روش جذب در فاز جامد با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با مشتقات سيانوريك تيول دار
774
پيش تغليظ، جداسازي و اندازه گيري متيل فنيدات ( ريتالين ) در نمونه هاي آبي توسط روش ميكرو استخراج انتشاري فاز مايع همراه با طيف نور سنجي
775
پيش تغيظ و تعيين كروم از نمونه هاي ابي توسط ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بدون استفاده از ليگاندو و تعيين بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله
776
پيش تقويت پاشيدني RFP [آر. اف. پي.] براي تيرهاي بتني مسلح در برابر زلزله
777
پيش تلغيظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي روي هسته انار
778
پيش تنظيم كنتور برق به كمك پردازش تصوير
779
پيش حالت ساز زير ساختي براي روش تجزيه دامنه ي سه ميداني
780
پيش حل در برنامه ريزي خطي
781
پيش داروئي و پروفيلاكسي در دندانپزشكي
782
پيش دبستاني به روش مونته سوري
783
پيش درآمدي بر بحث نظري درباره عكاسي
784
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
785
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
786
پيش درآمدي بر تاثير براقيت بر اختلاف رنگ
787
پيش درآمدي بر تصويرگرايي معصومين در سينما
788
پيش درآمدي بر توجيهات معاصر پيرامون ربا
789
پيش شرط ساز گراديان مزدوج محدود شده
790
پيش شرط ساز مبتني بر موجك براي سيستم هاي تنك خطي
791
پيش شرط گذاري بر روي روش گاوس -سايدل براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
792
پيش شرط ها و پيامدهاي وفاداري مشتري: طراحي الگوي وفاداري مشتريان براي فروشگاه هاي زنجيره اي ايران
793
پيش شرط هايي براي مسائل مقدار مرزي بيضوي در فضاي عناصر متناهي
794
پيش شرطي كردن مسائل بد وضع گسسته
795
پيش شرطي كردن مسائل نقطه زيني گالركين تصادفي
796
پيش فرآوري بوكسيت كم عيار كارخانه جاجرم به منظور حذف ناخالصي ها و افزايش بازيابي مرحله ليچينگ
797
پيش فرآوري پسماند ريشه ي شيرين بيان از روش قليايي به منظور افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
798
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
799
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني- اقتصادي
800
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ هاي زيگومايست
801
پيش فرآوري حرارتي قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل براي ايجاد قابليت خردايش
802
پيش فرآوري زيستي كاه و ساقه برنج جهت توليد بيواتانول
803
پيش فرآوري شيميايي مواد لينگوسلولزي به منظور بهبود توليد بيوگاز به روش تخميرفاز جامد
804
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از حلال هاي مختلف و بهبود بازدهي توليد اتانول از اين ماده
805
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از مايع هاي يوني مورفولينيومي
806
پيش فرآوري كنسانتره ي سولفيدي سرب و انحلال آن
807
پيش فرض آزمون دهندگان و برداشت آزمون شوندگان از واحدهاي آزمون خواندن
808
پيش فيلتر و فيلتر فازي مردد EQ- جبر
809
پيش گويي تاخوردگي معكوس پروتئين براساس پليمرهاي موجود در PDB
810
پيش گويي در بهمن نامه ، برزونامه و بانو گشسب نامه
811
پيش گويي زلزله براساس الگوهاي لرزه اي پيش نشانگر با استفاده از شبكه چندلايه پرسپتروني
812
پيش گويي، برآورد بيز و بيز استوار در برخي توزيع هاي طول عمر بر اساس ركوردها تحت توابع زبان متعادل
813
پيش گيري از بازبزه كاري مجرمين خطرناك با رويكردي به سياست كيفري ايران
814
پيش گيري از تصادم با استفاده از كنترل فازي
815
پيش ملقمه سازي آلياژ آمالگام
816
پيش ملقمه سازي پودر آلياژي آمالگام ماده پر كننده دنداني
817
پيش نيازهاي نهادي براي تحقق رقابت پذيري در اقتصاد ايران
818
پيش يابي بلندمدت مشخصات امواج بندر بوشهر با استفاده از مدل سوان به روش شبه زماني
819
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
820
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
821
پيش يابي ميانگين دماي ايران
822
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
823
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
824
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
825
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
826
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
827
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
828
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
829
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
830
پيش‌‌بيني فرآيند‌هاي پرداخت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي هوشمند
831
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
832
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
833
پيش‌بيني احتمالي زلزله بر مبناي تغييرات ايجاد شده در لايه يونسفر در باند فركانسي HF
834
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
835
پيش‌بيني اكسايش پيريت و توليد زهاب اسيدي معدن ( و و ) در باطله‌هاي كارخانه زغال شويي انجير تنگه زيرآب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
836
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
837
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
838
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
839
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
840
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
841
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
842
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
843
پيش‌بيني پاسخ‌ها و بهبود كيفيت در سيستم‌هاي پيچيده
844
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
845
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
846
پيش‌بيني تاثير اخبار بر منظرهاي مختلف نظرهاي سياسي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
847
پيش‌بيني ترافيك با استفاده از شبكه‌هاي بيزي
848
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
849
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
850
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
851
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
852
پيش‌بيني حداقل فشار امتزاجي (MMP) در تزريق گاز به مخازن نفتي با روش‌هاي هوشمند داده محور
853
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
854
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
855
پيش‌بيني خطر رشد قارچ‌هاي آسپرژيلوس نيجر، آلترناريا آلترناتا و پني سيليوم sp. در ‌كاغذهاي تاريخي از طريق مدل‌سازي رياضي تاثير دما، فعاليت آبي، pH ، زمان بر رشد اين قارچ‌ها با روش سيستم‌هاي استنتاجي عصبي- فازي تطبيقي
856
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
857
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
858
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
859
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
860
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
861
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
862
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
863
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
864
پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و بهبود دقت پيش‌بيني با استفاده از تركيب مدل پنهان ماركف و شبكه‌‌‌هاي عصبي مصنوعي
865
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
866
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
867
پيش‌بيني روابط فرا زناشويي بر اساس هوش معنوي، هوش اجتماعي و جو عاطفي خانواده در زوجين باسابقه 5 سال ازدواج شهر مشهد
868
پيش‌بيني رويگرداني مشتريان يك شركت مخابراتي با تركيب روش‌هاي دسته‌بندي
869
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
870
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
871
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
872
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
873
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
874
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
875
پيش‌بيني سري‌هاي زماني با استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيك
876
پيش‌بيني سري‌هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك و اسپلاين و كاربرد آن در داده‌هاي برق
877
پيش‌بيني سوددهي يك ايرلاين با بررسي پارامترهاي تأثيرگذار
878
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
879
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
880
پيش‌بيني شكست سطح قطره در معرض موج صوتي
881
پيش‌بيني شيب پايدار قابل‌اعتماد با در نظر گرفتن احتمال چند مود شكست در معادن روباز سنگ آهن
882
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
883
پيش‌بيني ضرايب جذب و نفوذ تركيبات گازي در غشاي ماتريس آميخته حاوي نانو ذرات زئوليت با شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و مدلسازي انتقال جرم در فرآيند جداسازي گاز
884
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
885
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
886
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-3
887
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
888
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
889
پيش‌بيني عملكرد پروتئين با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
890
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
891
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
892
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
893
پيش‌بيني قيمت سهام شركت هاي صنعتي استخراج كننده كاني هاي فلزي به روش شبكه عصبي مصنوعي و روش استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
894
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره
895
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي مصنوعي
896
پيش‌بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه‌جات منتخب در ايران با استفاده از روش ARMA
897
پيش‌بيني قيمت نفت خام با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون نمادين: تحليل مقايسه‌اي
898
پيش‌بيني كوتاه مدت قيمت برق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و ‏رهيافت موجك
899
پيش‌بيني گرايش قيمت در بازار سهام با استفاده از تحليل متني
900
پيش‌بيني مرگ‌و‌مير در ICU با استفاده از شبكه عصبي و تحليل نتايج آن
901
پيش‌بيني مسئوليت‌پذيري بر اساس سبك‌هاي هويت و سبك‌هاي دلبستگي در بين دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان مهريز
902
پيش‌بيني مصرف نهايي انرژي در ايران با استفاده از مدل GM-ARMA بر اساس فيلترهادريك -پرسكات
903
پيش‌بيني مقاومت فشاري بتن سبك داراي الياف پروپيلن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
904
پيش‌بيني موفقيت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه و شاخص توسعه انساني دانش‌آموزان استان كردستان
905
پيش‌بيني نشست زمين ناشي از گودبرداري‌هاي بزرگ و حفر تونل‌هاي مكانيزه در محيط‌هاي شهري
906
پيش‌بيني نقطه‌ي ظهور واكس در نفت خام با استفاده از تركيب مدل چندجامدي و معادلات حالت PC-SAFT و PR
907
پيش‌بيني نوسان پذيري بازده شاخص با استفاده از مدل تركيبي (مورد كاوي: بورس سهام آمريكا)
908
پيش‌بيني نويز سازه پل‌هاي راه‌آهن با استفاده از تحليل آماري انرژي (SEA)
909
پيش‌بيني هدايت‌پذيري جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
910
پيش‌بيني هزينه‌ي پروژه تحت شرايط ريسك با استفاده از ضريب جيني و آناليز سري زماني
911
پيش‌بيني هوش معنوي براساس شيوه‌هاي فرزندپروري، در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
912
پيش‌بيني هوشمند رويگرداني مشتريان بانك سپه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي تكاملي
913
پيش‌بيني و ارزيابي تأثيرات احتمالي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر كارايي انرژي صنايع توليدي ايران
914
پيش‌بيني و تشخيص داكتال كارسينوما و مسائل محاسباتي آن
915
پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با شبكه‌عصبي بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي وال (با رويكرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب ورودي)
916
پيش‌بيني وضعيت مفصل ديستال دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام ارادي بر اساس سينرژي
917
پيش‌بيني‌ پيشرفت‌تحصيلي بر اساس مهارت‌هاي‌مطالعه ‌و اهداف‌پيشرفت دانش‌آموزان‌ دختر پايه ‌اول‌ دوره‌دوم متوسطه شهرهمدان
918
پيش‌پردازش هشدارها به منظور بهبود كارايي سيستم‌هاي تشخيص و پاسخ به نفوذ
919
پيش‌فرآوري زيستي كاه برنج جهت توليد اتانول زيستي
920
پيش‌گرمايش گازهاي خروجي از چاه‌هاي گاز و ورودي توربين انبساطي جهت افزايش دماي ورودي گاز
921
پيش‌گويي توزيع نمايي وزن‌دار بر اساس نمونه‌گيري سانسور شده‌ نوع II فزاينده رقابتي
922
پيش‌يابي دماي كمينه‌ي ايران
923
پيش¬بيني توليد برق به منظور تعيين سبد نيروگاهي در ايران در افق 5 ساله با استفاده از روش ANFIS
924
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه¬هاي منتخب شيراز براساس سرمايه¬ي روانشناختي و منبع كنترل
925
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاههاي منتخب شيراز براساس سرمايه ي روانشناختي و منبع كنترل
926
پيش¬بيني قيمت بازار بورس تهران با استفاده از روش ARIMA اصلاح شده
927
پيشامد صنعتي و ميزان امنيت آن
928
پيشامدها و پيامدهاي منتخب اجراي اثربخش استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات دركسب وكارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي شهر اصفهان)
929
پيشاوند و پساوند در زبان فارسي
930
پيشايندها و پيامدهاي اطمينان مصرف‌كننده در صنايع لبني اصفهان
931
پيشايندها و پيامدهاي اميد برند در خريد آنلاين (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه¬هاي آنلاين)
932
پيشايندهاي مشاركت الكترونيكي شهروندان مورد مطالعه شهر رفسنجان
933
پيشبيني احتمالي سرعت و توان توليدي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي شعاعي
934
پيشبيني بار رايانش ابري به منظور بهبود كيفيت سرويس
935
پيشبيني بار مصرفي با استفاده از شبكه عصبي
936
پيشبيني بورس با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
937
پيشبيني بورس با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
938
پيشبيني پارامترهاي مشخصه اجزاي سنگين در سيالات سنگين مخازن هيدروكربني
939
پيشبيني تكامل گروه در گراف شبكه اجتماعي براساس ويژگي هاي ساختاري و سطح فعاليت كاربران
940
پيش‏بيني توان توليدي سامانه‏هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از پردازش آماري سيگنال
941
پيشبيني جريان توربولانس در يك لايه برشي
942
پيشبيني حجم گاز عبوري از ايستگاه هاي منتخب تقليل فشارشهري استان قزوين بر مبناي هوش مصنوعي
943
پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس هيجانخواهي و دانش جنسي در بين متأهلين شهرستان اردكان
944
پيشبيني رفتار قلدري بر اساس نشاط ذهني، احساس تعلق به مدرسه و خودكاركارآمدي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان دالاهو
945
پيش‏بيني زمان آغاز توليد ماسه در يك سازند با استفاده از مدل‏سازي پوروالاستيك
946
پيشبيني سازگاري زناشويي براساس صميميت ، بخشش و هوش معنويي در زنان متاهل شهر كرمانشاه
947
پيشبيني سريهاي زماني با استفاده از برنامهريزي بيان ژن در اقليمهاي مختلف
948
پيشبيني شدت تصادفات با رويكرد دادهكاوي مبتني بر استخراج قوانين
949
پيش‏بيني عددي مكان رشد ترمبوس درون‏حفره‏اي، در آنريزم آئورت شكمي، با استفاده از تعقيب ذرات و محاسبه‏ي زمان استقرار آنها
950
پيشبيني عمق آبشستگي گروه شمع تحت اثر جريان يا موج
951
پيشبيني فراواني وقوع گرماهاي فرين با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در ايران مركزي
952
پيش‎بيني فعاليت انسان در تصوير با استفاده از داده حجيم تصويري و متني
953
پيش‎بيني قيمت سهام با استفاده از روشهاي تركيبي
954
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
955
پيشبيني مشخصات مولكولي پلياتيلن دانسيته سبك توليد شده در راكتوراتوكلاو
956
پيشبيني مصر ف برق (كشاورزي ، صنعتي ، خانگي) از شبكه هاي عصبي
957
پيشبيني مقدار تصادفات شهري با كمك الگوريتم هاي شبكه عصبي، شبكه فازي عصبي و شبكه تركيب الگوريتم هاي تكاملي با شبكه فازي عصبي
958
پيشبيني نوسانات سطح آب درياچه با استفاده از مدل ماشين آموزش قدرتمند
959
پيشبيني و ارزيابي عملي بورس و بازار جهاني
960
پيشبيني و بهينه سازي ظرفيت سيستم هاي تركيبي توليد برق بادي خورشيدي به كمك روش هاي هوش مصنوعي
961
پيشبيني وقوع عيوب داخلي در فرآيند نورد ورق
962
پيشبينيرفتار غشاهاي نانوفيلتراسيونبه كمكمدل سازيرياضي
963
پيشدرآمدي بر بحث نظري درباره ي عكاسي
964
پيشرفت تجارت الكترونيك در ايران و جهان
965
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر برآن
966
پيشرفت صنايع نفت در عصر پهلوي
967
پيشرفت معرفت علمي از نظر تامس كوهن و بررسي انتقادات وارد بر آن
968
پيشرفت هاي اخير در نامساوي كانتروويچ
969
پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكولي
970
پيشرفت هاي صورت گرفته در پيش بيني امواج موبايل در ارتباطات سيار امروزي و شبيه سازي آن
971
پيشرفت هاي فناوري اطلاعات بوسيله فناوري نانو
972
پيشرفت هايي در رنگ آميزي گراف ها
973
پيشرفتهاي ارتباطي ايران در عصر پهلوي
974
پيشرفتهاي جديد در نظريه گروههاي بريد آرتين
975
پيشرفتهاي حاصله در تهيه و استعمال داروهاي ضد كم خوني
976
پيشرفتهاي صنعتي ايران در عصر پهلوي
977
پيشرفتهاي فرهنگي (آموزش و پرورش) ايران در عصر پهلوي
978
پيشرفتهاي فرهنگي شيراز در عصر پهلوي
979
پيشرفتهاي كشاورزي ايران در عصر پهلوي
980
پيشگوئي فرونشست با استفاده از كامپيوتر
981
پيشگويي بااستفاده از رگرسيون چاركهاي نمايي وزن دار
982
پيشگويي تاخوردگي اجماع دريك مجموعه از توالي هاي آر ان اي غير متوازن
983
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
984
پيشگويي ثوابت قانون هنري تركيبات آلي در محصول هاي آبي ﴿ثابت﴾
985
پيشگويي جايگاه تعامل بيين دو پروتئين بر اساس ويژگي هاي هندسي
986
پيشگويي حالت و پايدارسازي سيستم هاي خطي با تاخير در ورودي
987
پيشگويي در گرشاسب نامه ي حكيم اسدي توسي
988
پيشگويي سختي خمشي پارچه تاري - پودي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
989
پيشگويي سيگنالهاي غير ايستان-مطالعه موردي در پيشگويي حمله ي صرع
990
پيشگويي عددي قيمت سهام با استفاده از تبديل موجك
991
پيشگويي كشش سطحي براي مخلوط هاي مايع بر مبناي مدل جديد
992
پيشگويي كشش سطحي مخلوط هاي آلي ﴿با استفاده از روابط ترموديناميك سطح﴾
993
پيشگويي كشش سطحي مخلوطهاي الكتروليت و غيرالكتروليت
994
پيشگويي معكوس ساختار RNA با روش SHAPE-directed
995
پيشگويي معكوس ساختار پروتئين
996
پيشگويي نكروز اواسكولار سر فمور پس از شكستگيهاي گردن فمور بر اساس خونريزي خين جراحي با روش هاي دريلينگ
997
پيشگويي و شناسايي miRNA هاي دخيل در بيماري هموفيلي A
998
پيشگيري از بزده ديدگي اطفال در كودك آزاري
999
پيشگيري از بزه ديدگي ايثارگران و خانواده هاي آنها
1000
پيشگيري از بزه ديدگي خانگي در قوانين و مقررات خانواده
بازگشت