<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيش بيني پيوند در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر آتاماتاي يادگير
2
پيش بيني تاب آوري بر اساس مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان و هوش معنوي در معتادان بازپروري شده شهرستان بوكان
3
پيش بيني تابعي سري هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك ها
4
پيش بيني تاثير تغيير شيب هيدروليكي آب هاي زير زميني در اثر برداشت در آبخوان هاي مجاور جبهه آب شور استفاده از آن در مديريت منابع آب با نگرشي بر وضعيت آبخوان كاشان
5
پيش بيني تاثير سياست هاي مختلف بر ميزان استفاده از حمل و نقل همگاني مطالعه موردي: شهر اصفهان
6
پيش بيني تاثير شمع روي ارتعاشات زميني ناشي از قطارهاي زيرزميني
7
پيش بيني تاثير متقابل حجم ترافيك و سرعت با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
8
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
9
پيش بيني تاريخ وقوع آخرين يخبندانهاي بهاره درشمال غرب ايران بااستفاده ازروش شبكه عصبي مصنوعي
10
پيش بيني تحليلي ناحيه ي مفصل پلاستيك اتصالات تير-ستون بتني مسلح به ميلگرد آلياژ حافظه دار
11
پيش بيني تراز سطح آب ناشي از تغييرات باد و فشار هوا در خليج فارس
12
پيش بيني ترافيك در شبكه هاي حمل و نقل جهت بهبود كارايي سيستم هاي كنترل ترافيك
13
پيش بيني ترافيك شبكه به منظور تخصيص منابع عملكردها در شبكه هاي مجازي
14
پيش بيني ترافيك و محاسبه پارامتر هاي وابسته به آن
15
پيش بيني ترافيك يك منطقه شهري به كمك شبكه خودرويي
16
پيش بيني تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
17
پيش بيني تراوايي مخازن كم تراواي گازي با استفاده از شبكه عصبي
18
پيش بيني تراوايي نسبي سنگ مخزن با استفاده از مدلهاي داده محور
19
پيش بيني تراوايي و ليتولوژي سنگ مخزن با استفاده از روشهاي داده-محور
20
پيش بيني ترك خدمت مشتريان در شركت هاي مخابراتي با استفاده از روش هاي تركيبي داده كاوي
21
پيش بيني ترك خوردگي حرارتي در مخلوط بتن آسفالتي و تاثير پارامترهاي مختلف بر آن
22
پيش بيني ترموديناميكي پايداري امولسيون قطرات با قطبيت بالا در محلول ها با نگرش خاص به امولسيون آب در نفت
23
پيش بيني تشكيل آخال هاي اكسيدي با استفاده از آناليز اكسيژن در فولاد مذاب
24
پيش بيني تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
25
پيش بيني تشنج ناشي از صرع با استفاده از يادگيري عميق روي داده هاي نوار مغز
26
پيش بيني تعادلات بخار مايع سيستم هاي دو جزئي حاوي كربن دي اكسيد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
27
پيش بيني تعادلات فازي بخار-مايع سيالات زنجيره اي كره سخت با گستره پتانسيل جاذبه متغير با استفاده از يك معادله حالت جديد
28
پيش بيني تعادلات فازي در سيستمهاي دوفازي سه جزئي با كاربرد غشاهاي پليمري
29
پيش بيني تعادلات فازي سيستم هاي چندجزئي با استفاده از شبكه هاي عصبي
30
پيش بيني تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي كشور از آغاز دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه (سالهاي 65-1364 الي 76-1375) و ارائه چند شاخص عملكرد نظام آموزشي
31
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس جو كلاس درس و باور هاي خودكارآمدي در ميان دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال تحصيلي 93-94
32
پيش بيني تعهد سازماني بر مبناي عدالت سازماني و توانمند سازي روان شناختي كاركنان دادگستري شيراز
33
پيش بيني تعهد سازماني ودلبستگي شغلي براساس تضعيف اجتماعي معلمان مدارس ابتدايي شهر اروميه 96-97
34
پيش بيني تغيير پذيري پارامترهاي اقليمي با استفاده از تحليل سري هاي زماني
35
پيش بيني تغييرات تكنولوژي كاشي و سراميك بر اساس متن كاوي اختراعات ثبت شده
36
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اكسيد كربن يا نيتروژن در فرايند فرازآوري با گاز
37
پيش بيني تغييرات روندسهامدر بورس تهران به كمك روشهاي داده كاوي ﴿شبكه هاي عصبي ﴾
38
پيش بيني تغييرات شاخص هاي بازار بورس بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي در بازار بورس تهران
39
پيش بيني تغييرات عملكرد آفتابگردان تحت تنشهاي كم آبي در شهرستان كرمانشاه
40
پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب از فناوري انرژي خورشيدي با كاربرد روش هاي تحليل حق اختراع ثبت شده، TEMPEST و خوشه بندي
41
پيش بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از تكنيك هاي تحليل احساسات
42
پيش بيني تغييرات قيمت مس در 10 سال آينده و بررسي تاثير آن در تعيين محدوده نهايي بهينه معدن سرچشمه با استفاده از نرم افزارهاي NPVSCHEDULER و WHITTLE 4-X
43
پيش بيني تغييرات كربن ارگانيك خاك درسه اقليم آب وهوايي استان كرمانشاه تحت سوزاندن بقاياي گندم ،بااستفاده ازتحليل شبكه ي عصبي مصنوعي به منظورپيش آگاهي كشاورزان
44
پيش بيني تغييرات مختصات رنگي نخ هاي پلي استر در اثر عبور از دستگاه تكسچرايزينگ
45
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
46
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده بلبلبلبلللبل از داده هاي رفتارسنجي
47
پيش بيني تفكر مديران بر پايهي خلق، انتشار و كاربرد دانش
48
پيش بيني تقاضا با استفاده از رويكرد خوشه بندي پوياي احتمالي-فازي نوع دوم و كاربرد آن در زنجيره تامين
49
پيش بيني تقاضا و ترافيك شبكه تلفن
50
پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد
51
پيش بيني تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي با استفاده از سيستم هاي هوش محاسباتي مطالعه موردي: پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در استان گلستان
52
پيش بيني تقاضاي توريسم خارجي
53
پيش بيني تقاضاي حمل و نقل ريلي بار در افق 1404 و بررسي تاثير آن بر بازار بخش ريلي شركت مپنا
54
پيش بيني تقاضاي دارو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:كپسول آنتي بيوتيك 500-شركت پخش داروي هجرت)
55
پيش بيني تقاضاي سوخت براي كشتي هاي ال ان جي سوز در خليج فارس و درياي عمان
56
پيش بيني تقاضاي عمده فروشي : انتخاب مدلهاي مناسب با توجه به وابستگي بين تقاضاي اقلام مختلف
57
پيش بيني تقاضاي فراورده هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : استان هرمزگان﴾
58
پيش بيني تقاضاي كانتينري ايران براي ده سال آينده 1394 تا 1404
59
پيش بيني تقاضاي كلان آب شرب تهران در افق 1400
60
پيش بيني تقاضاي لوازم يدكي با استفاده از روش تركيبي شبكههاي عصبي و تئوري خاكستري
61
پيش بيني تقاضاي مسافر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
62
پيش بيني تقاضاي مصرف برق در يك منطقه و تعديلهاي لازم براي كاهش يا افزايش انرژي در استان هرمزگان
63
پيش بيني تكنولوژي پزشكي از راه دور تا سال 2020 ميلادي با استفاده از روش آناليز پتنت و مقالات علمي
64
پيش بيني تكنولوژي ساخت استنت هاي قلبي به روش آناليزپتنت
65
پيش بيني تلفات سيستم توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
66
پيش بيني تنش ماكزيمم و كرنش متناظر با آن در حين تغيير شكل گرم فولاد API- X70 توسط الگوريتم ژنتيك
67
پيش بيني تنش و كرنش خاكهاي ماسه اي بر اساس مدل الاستوپلاستيك vermeer
68
پيش بيني تنشهاي پسماند جوشي با در نظر گرفتن اثر تغييرات فازي
69
پيش بيني توأم مصرف و توليد نفت در ايران با هدف حداكثر سازي عمر استحصال از منابع نفتي
70
پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي
71
پيش بيني توان توليدي سامانه‌هاي فتوولتائيك در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
72
پيش بيني توان خروجي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تابع تبديل موجك و با درنظرگرفتن نمودار van der hoven براي اطلس ايران
73
پيش بيني توانايي بافندگي نخ در ماشين گردباف
74
پيش بيني توزيع بار بر روي مهره هاي ستون فقرات (L4 و L5) با استفاده از روش المان محدود
75
پيش بيني توزيع تخلخل و تراوايي و محل شكاف ها در مخازن تركدار
76
پيش بيني توزيع دما در غلطك هاي ريخته گري مداوم به روش عددي
77
پيش بيني توزيع دماي ورق نورد گرم در فرآيند نورد نهايي
78
پيش بيني توزيع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماكزيمم آنتروپي به وسيله كوپل كردن مراحل اتميزاسيون
79
پيش بيني توزيع كميتهاي هيدروديناميكي در شبكه هاي گاز شهري با استفاده از منطق فازي
80
پيش بيني تولد نوزاد نارس با استفاده از روشهاي هوشمند
81
پيش بيني توليد گندم به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
82
پيش بيني توليد ماسه در صنعت نفت به كمك شبيه سازي به روش اجزاء محدود
83
پيش بيني توليد ناخالص داخلي فصلي: سري هاي زماني در برابر شبكه هاي عصبي-فازي
84
پيش بيني ثوابت مهندسي كامپوزيت نانو تيوب كربن و اپوكسي با روش چند مقياسي احتمالي
85
پيش بيني جايگاه پيوند در پروتئين ها با استفاده از الگوريتم هاي هندسي
86
پيش بيني جايگاه هاي پيوند عامل هاي رونويسي بر روي ژنوم انسان با استفاده از شبكه عصبي عميق
87
پيش بيني جبهه انجماد نامتقارن در ريخته گري پيوسته افقي تسمه مس-نيكل به روش شبيه سازي عددي
88
پيش بيني جذب تركيبات آروماتيBTEXدر حلالهاي يوني
89
پيش بيني جذب صوت منسوجات بي بافت با استفاده از روش ميكروپرتونگاري مقطعي رايانه اي (μCT) و مدل ميكي
90
پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد با استفاده از توابع متعامد تجربي و مقايسه آن با روش هاي ديگر پيش بيني
91
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيع پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيغ پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
93
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفان با استفاده از شبكه عصبي - فازي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ و مدل درختي ﴿M5′ )
94
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از مدل درختي (الگوريتم M5’)
95
پيش بيني جريانهاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
96
پيش بيني جمله هاي مرتبه هاي بالاتر در نظريه اختلالي QCD با استفاده از رهيافت PMS
97
پيش بيني جهت حركت شاخص قيمت سهام با استفاده ازالگوهاي شبكه عصبي مصنوعي وماشين بردار پشتيبان
98
پيش بيني جهت حركت قيمت سهام در بورس به كمك شاخص،انديكاتورها و ماشين هاي يادگيري
99
پيش بيني چتر باز توليد درقفسه هاي تاندم نورد سرد
100
پيش بيني چقرمگي شكست فولادهاي فريتي در منطقه گذار در حضور تنش هاي پسماند
101
پيش بيني حجم معاملات بانك پارسيان دربورس اوراق بهادار به كمك نرم افزارS-PIUS
102
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي جوش داده به هم(TWB) با استفاده از مكانيك آسيب
103
پيش بيني حد شكل دهي در فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تحليل اجزاي محدود
104
پيش بيني حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق قطعات مستطيل شكل با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازس اجزا محدود
105
پيش بيني حداكثر دبي لحظه اي سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدل سازي باكس - جنكينز
106
پيش بيني حركت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از روش انطباق منحني
107
پيش بيني حركت دست انسان از سيگنال ECOG بر پايه شبكه عصبي يادگيري عميق
108
پيش بيني حركت دست به وسيله تحليل سيگنال هاي حياتي
109
پيش بيني حلاليت رنگ هاي آزو و آنتراكينون در شرايط سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد به روش QSPR و اندازه گيري همزمان ﴿مس﴿II) ، آهن(II)، آلومينيوم(III)) ، (آلومينيوم (III ) و واناديم﴿ IV﴾﴾ وآنيون هاي سولفيد و تيوسيانات به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش هاي شبكه عصبي موجك، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چندگانه
110
پيش بيني خاي سامانه ي موقعيت جهاني تفاضلي با استفاده از نگاشت شناتي فازي
111
پيش بيني خرابي در چند لايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
112
پيش بيني خشكسالي بر اساس داده هاي سنجش از راه دور با استفاده از مدل ARIMA (مطالعه موردي: استان فارس)
113
پيش بيني خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك يزد با استفاده از مدل درخت هاي تصميم گيري
114
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از تحليل سريهاي زماني در يكي از سر شاخه هاي زاينده رود
115
پيش بيني خصوصيات مكانيكي فولادها پس از عمليات حرارتي توسط كامپيوتر
116
پيش بيني خطا و جبران سازي مسير ابزار در ماشين كاري قطعات جدار نازك به روش المان محدود
117
پيش بيني خطر بروز ليشمانيوز جلدي روستايي در استان يزد با توجه به تغييرات پارامترهاي اقليمي در افق ۱۴۰۴
118
پيش بيني خطي فرآيندهاي ARMA با واريانس نامتناهي
119
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزندپروري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
120
پيش بيني خلاقيت شناختي وخلاقيت هيجاني بر اساس هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
121
پيش بيني خلاقيت كاركنان شهرداري هاي سيرجان و بردسير با توجه به عوامل فردي و سازماني
122
پيش بيني خمش الاستيك قطعه كار تحت اثر نيروهاي برشي در عمليات تراشكاري
123
پيش بيني خواص انتقالي (هدايت حرارتي و گرانروي) نانوسيالات با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم (داده¬كاوي)
124
پيش بيني خواص برشهاي نفتي
125
پيش بيني خواص ترموديناميكي فلزات قليايي و آلياژهاي آنها در حالت مذاب با استفاده از يك معادله حالت جديد و روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
126
پيش بيني خواص ترموديناميكي گاز طبيعي در خطوط لوله با استفاده از روش هاي آناليز داده (هوش مصنوعي)
127
پيش بيني خواص ترموديناميكي و انتقالي سيالات آلي چگال با استفاده از روش سهم گروه ها و شبكه ي عصبي موجك
128
پيش بيني خواص حرارتي كربن نانو تيوب آيو نانوسيالات با استفاده از مدلسازي رياضي
129
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ پلي استر / ويسكوز از مواد اوليه با استفاده از روش هاي آماري
130
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ هاي پلي استر توليد شده در سيستم چرخانه اي بر اساس پارامترهاي فرآيند با استفاده از مدل رگرسيوني
131
پيش بيني خواص كششي دسته الياف مخلوط پلي استر ويسكوز با استفاده از رگرسيون
132
پيش بيني خواص كششي نخ مخلوط بوسيله شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
133
پيش بيني خواص كششي نخ هاي مغزي دار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
134
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
135
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
136
پيش بيني خواص مكانيكي نانو الياف با استفاده از شبكه هاي هوش مصنوعي
137
پيش بيني خواص مكانيكي و ميكروساختاري در فرآيند نورد داغ آلومينيم
138
پيش بيني خواص مكانيكي ورق در فرآيند نورد سرد آلومينيوم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
139
پيش بيني خواص مهم (شيمي فيزيكي و بيولوژيكي) مواد پرانرژي و پورفيرين ها همراه با بررسي برهم كنش بين آن ها به منظور شناسايي مواد پرانرژي
140
پيش بيني خواص نخ حاصل شده از خواص الياف پلي استر
141
پيش بيني خودكار راه حل جنبي براي آسيب پذيري هاي نرم افزار
142
پيش بيني خودناتوان سازي تحصيلي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه، باورهاي ضمني هوش و جهت گيري هدف با ميانجيگري الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
143
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-96
144
پيش بيني دانه بندي محصول سنگ شكني فكي با استفاده از مدل اجزاي گسسته
145
پيش بيني دبي بهينه كلكتورصفحه تخت خورشيدي بارويكرداستفاده ازهوش مصنوعي
146
پيش بيني دبي جريان رودخانه كشكان با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان ﴿مطالعه موردي﴾
147
پيش بيني دبي چاه هاي نفت و گاز با داده هاي فشار و دما
148
پيش بيني دبي هاي متوسط روزانه و ماهانه با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي فازي و خود همبسته ميانگين متحرك (مطالعه موردي : حوضه رودخانه سفيد)
149
پيش بيني در صد آهن خروجي تيكنر 401 باطله كارخانه هماتيت شركت صنعتي و معدني گل گهر با استفاده از منطق فازي
150
پيش بيني درآمد و هزينه هاي شركت مخابرات استان كردستان در پنج سال آينده 82-78
151
پيش بيني دراز مدت بار در شبكه هاي قدرت
152
پيش بيني دراز مدت بارش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيگنال هاي هواشناسي
153
پيش بيني درازمدت ميزان مصرف انرژي بق و گاز با استفاده از روش Neuro-Fuzzy
154
پيش بيني درصد سديم قابل تبادل با استفاده از نسبت جذب سديم در بخشي از خاك هاي تحت تاثير نمك در دشت ابركوه
155
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
156
پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشين بردار پشتيبان به منظور مديريت بهينه وجوه نقد
157
پيش بيني دلزدگي زناشوئي با سبك¬هاي هويت و نگرش به خيانت درسال¬هاي اوليه ازدواج بين زوجين 20 تا 35 سال شهرستان ابركوه
158
پيش بيني دما با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل ECHO براي0 3 سال آينده
159
پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان
160
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني با استفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره
161
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني باستفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره MIA-QSPR
162
پيش بيني دماي بويل و خط زينو به كمك حالت گروه SAFT
163
پيش بيني دماي تشكيل هيدرات گازي با استفاده از شبكه عصبي
164
پيش بيني دماي هواي رشت بااستفاده ازمدل سري زماني
165
پيش بيني ذخيره استخراج پذير مس- مثال موردي معدن مس سونگون
166
پيش بيني رابطه اعتياد به شيشه وهوش معنوي در ميان افراد معتاد و سالم
167
پيش بيني رابطه بارش رواناب به روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در حوضه آبريز رودخانه اعظم هرات
168
پيش بيني رابطه باورهاي ديني و خودنظم دهي با ميزان تاب آوري در بانوان فرهنگي متوسطه دوم ناحيه يك ساري
169
پيش بيني رابطه نشست و افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
170
پيش بيني رتبه سهميه نهايي داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها با استفاده از روشهاي داده كاوي
171
پيش بيني رخساره هاي رسوبي سازند سروك بر اساس داده هاي چاه نگاره هاي ديجيتال با استفاده از يك روش طبقه بندي چند دسته اي مبتني بر شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
172
پيش بيني رسانش مواد كاتدي پيل هاي سوختي اكسيد جامد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
173
پيش بيني رسوب (واكس ـ آسفالت ) در لوله هاي انتقال نفت خام و مخازن ذخيره نفت با استفاده از مدل سه فازي ترموديناميكي
174
پيش بيني رسوب گذاري (تعادل جامد ـ مايع) در سيستم هاي شامل نمك
175
پيش بيني رسوب مواد سنگين هيدروكربوري در چاههاي با كمك برداشت مصنوعي فرازآوري گازي
176
پيش بيني رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D و بررسي تاثير دبي خروجي بر روند رسوبگذاري
177
پيش بيني رشد آسيب در شكل دهي ورق هاي فلزي
178
پيش بيني رشد آسيب در يك خط نورد سرد پيوسته پنج قفسه اي
179
پيش بيني رشد اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در ايران بر مبناي مدل ها اقتصاد سنجي و هوش مصنوعي
180
پيش بيني رشد ترك تحت اثر پديده خزش با استفاده از روش المان محدود
181
پيش بيني رشد ترك ناشي از خستگي تحت اثر بارگذاري نامنظم
182
پيش بيني رشد شهري در نواحي پيراموني با رويكرد سيستم هاي پيچيده مطالعه موردي : شهر سمنان
183
پيش بيني رشد مسير شغلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
184
پيش بيني رضايت زناشويي با ميانجي الگوهاي ارتباطي براساس مثلث عشق ،تمايز يافتگي خود،سبك زندگي وعلاقه اجتماعي
185
پيش بيني رضايت زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
186
پيش بيني رفتار استخراجي فلزات سنگين در سامانه هاي دوفازي آبي با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
187
پيش بيني رفتار انقباض پذيري خاك ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي در مقياس زمين نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال بختياري
188
پيش بيني رفتار بلندمدت بازار سهام به روش بنيادي﴿فاندامنتال﴾با تاكيد بر مدل تصحيح خطا
189
پيش بيني رفتار تنش كرنش فولادهاي دوفازي با در نظرگيري جدايش و خرابي مرزدانه ها و استفاده از المان هاي واسط
190
پيش بيني رفتار جذب نمونه هاي كربن فعال و كربن غربال ملكولي با استفاده از مدلهاي مختلف جذب
191
پيش بيني رفتار خزشي توده سنگ در تونل شماره 1 امامزاده هاشم ﴿جاده هراز﴾
192
پيش بيني رفتار خستگي ايمپلنت hip
193
پيش بيني رفتار ديناميكي (زلزله ) سازهاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
194
پيش بيني رفتار ديناميكي بدنه سد خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق ( مطالعه موردي سد خاكي داريان پاوه )
195
پيش بيني رفتار ديناميكي ﴿زلزله﴾ غير خطي هندسي سازه هاي فضا كار گنبدي شكل
196
پيش بيني رفتار سدهاي خاكي معين به روش اجزا محدود و ارزيابي دقت آن بر اساس مقايسه با نتايج ابزار بندي ﴿مطالعه موردي: سد ستارخان و سد سبلان﴾
197
پيش بيني رفتار سهام با مدل زنجيره ماركوف
198
پيش بيني رفتار فازي سيستمهاي چهارجزئي ساخت غشاء
199
پيش بيني رفتار فازي ميعانات گازي در نزديكي نقطه بحراني
200
پيش بيني رفتار قلدري و اختلال سلوك بر اساس صفات تاريك شخصيت و درك زمان
201
پيش بيني رفتار مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از الگوريتم پيشانه اي
202
پيش بيني رفتار مكانيكي سيم هاي فولادي با استفاده از روش شبكه عصبي
203
پيش بيني رفتار مواد توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزر با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
204
پيش بيني رفتار مولفه هاي توسعه كسب و كارهاي نوپا با استفاده از شبكه عصبي (مورد مطالعه: كسب و كارهاي مستقر در كارخانه نوآوري آزادي)
205
پيش بيني رفتار ميكرومكانيكي در فولادهاي دوفازي با استفاده از مدل سازي ميكروساختار 3 بعدي
206
پيش بيني رفتارهاي پر خطر جنسي بر اساس سه گانه تاريك شخصيت، تصوير بدني و كيفيت رابطه با والدين
207
پيش بيني رفتارهاي خود آسيب رسان براساس افسردگي ، درك زمان ، و خود بخششگري در نوجوانان
208
پيش بيني رفتارهاي مشكل آفرين ،سازگاري كودكان دبستاني از روي خودكارآمدي، تيپ شخصيتي و ويژگي هاي هيجاني مادران آنها
209
پيش بيني رقتار سيستم هاي حاوي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت
210
پيش بيني ركود در ايران با استفاده از روش درخت رگرسيون تقويت كننده
211
پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدلهاي آماري
212
پيش بيني رواناب حوزه هاي بالادست با استفاده از مدل ANFIS براي بهره برداري بهينه از مخازن سدها
213
پيش بيني روز قيمت فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج ان با روش ARIMA
214
پيش بيني روند بكارگيري طيفي كابران اوليه به كمك مدل مخفي ماركوف در شبكه هاي راديو شناختگر
215
پيش بيني روند پژوهش در مهندسي صنايع به كمك شبكه هاي عصبي
216
پيش بيني روند پژوهش هاي علمي در حوزه تكنيك هاي فراابتكاري
217
پيش بيني روند پژوهشهاي علمي در مديريت صنعتي با شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه كارآفريني﴾
218
پيش بيني روند تغييرات آلودگي نفتي در آب زيرزميني با استفاده از مدل شبكه عصبي ديناميكي ﴿پايلوت: اطلاعات ميداني آلودگي نفتي آب زيرزميني جنوب تهران﴾
219
پيش بيني روند تغييرات شاخص هاي مزيت نسبي توليد گندم آبي در استان مازندران
220
پيش بيني روند درخواستهاي كاربران براي سرويس پردازش ابري سيار
221
پيش بيني روند دلار آمريكا برابر ارزهاي اصلي و اثر تغيير آن بر تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه منتخب
222
پيش بيني روند نرخ ارز يكسان سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) ومقايسه آن باروشهاي اقتصاد سنجي
223
پيش بيني روي گرداني مشتري با استفاده از فنون داده¬كاوي: مطالعه ي موردي، يك شركت توزيع كننده ي پهناي باند اينترنت
224
پيش بيني رويگرداني مشتري با تركيب روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
225
پيش بيني رويگرداني مشتري بر اساس تحليل سوابق رفتاري مشتري
226
پيش بيني رويگرداني مشتري در بانكداري الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي خودسازمان‌ده و الگوريتم كا ميانگين
227
پيش بيني ريزش مشتري با استفاده از ابزار هاي داده كاوي
228
پيش بيني ريسك در زنجيره تامين با رويكرد شبكه ي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
229
پيش بيني ريسك زيست محيطي اقدامات پژوهشي در عرصه فناوري نانو بر مبناي مدل EDDNRF ﴿تحقيقات منتخب در عرصه نانو - شيمي﴾
230
پيش بيني ريسك سهام بر اساس ﴿1و1﴾ GARCH
231
پيش بيني ريسك نكول با استفاده از مدل هاي جايگزين مرتون (مطالعه اي بر روي بورس اوراق بهادار تهران)
232
پيش بيني زاوية ورود ايمپلنت به كمك توموگرافي كراس سكشنال اسپيرال به صورت vitro In
233
پيش بيني زاويه هدايت براده و عوامل موثر بر شكست براده
234
پيش بيني زمان بازداري كروماتوگرافي گازي باقيمانده آفت كش ها در چاي
235
پيش بيني زمان خروج هيدروژن از نمونه اندازه گيري هيدروژن فرار به كمك شبيه سازي عددي
236
پيش بيني زمان سفر بين دو ايستگاه اتوبوس
237
پيش بيني زمان عمر در بارگذاري خستگي پرچرخه به روش اجزاي محدود بر اساس مكانيك آسيب پيوسته
238
پيش بيني زمان و هزينه تكميل پروژه در فضاي عدم قطعيت با منظرگاه پويايي
239
پيش بيني زمين لغزش با استفاده از مدل آماري دو متغيره و تكنيك هاي RS&GIS ﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام ﴾
240
پيش بيني زواياي مفصلي اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن با رويكرد شبكه عصبي
241
پيش بيني ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي شيري بوسيله ي شبكه ي عصبي مصنوعي
242
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي كلوني مورچگان
243
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از روش جستجوي مارپيچ (SS-Tabu)
244
پيش بيني ساختار دوم پروتئينها با استفاده از شبكه هاي عصبي
245
پيش بيني ساختار و عملكر توالي هاي زيستي با استفاده از داده كاوي
246
پيش بيني ساختمان سوم پروتئين به كمك خصوصيات هندسي
247
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، خودكارآمدي تحصيلي و ...
248
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خود پنداره تحصيلي با ميانجي گري نقش انسجام خانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
249
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس روش هاي حل مسئله ،سبك هاي دلبستگي و انتظارات زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
250
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس سبك هاي فرزندپروري ادراك شده، سبك دلبستگي و كيفيت ارتباط والد- فرزندي زوجين
251
پيش بيني سايش ابزار در تراشكاري به كمك
252
پيش بيني سايش پذيري قطعات لاستيكي از مقاومت در برابر خستگي آنها
253
پيش بيني سبك دلبستگي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار كودك و اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري رفتار مادرانه بر سبك دلبستگي نا ايمن كودك
254
پيش بيني سبك هاي مقابله با استرس براساس هوش هيجاني و جنسيت دانشجويان
255
پيش بيني سخت رويي بر اساس هوش معنوي
256
پيش بيني سرعت (نرخ) سايش در چاه ها و خطوط لوله جرياني با استفاده از هوش مصنوعي
257
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
258
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
259
پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
260
پيش بيني سرعت چالزني با استفاده از برخي پارامترهاي سنگ
261
پيش بيني سرعت حفاري با استفاده از شبكه عصبي و منطق فازي
262
پيش بيني سرعت حفر چال در معدن سنگ آهن چغارت بافق با توجه به شرايط مكانيكي و فيزيكي سنگ معدن
263
پيش بيني سرويس دهي دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
264
پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي جردن
265
پيش بيني سري هاي زماني آشوبناك
266
پيش بيني سري هاي زماني اشوبناك با استفاده از هندسه ي و روشهاي هوشمند
267
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از تبديل موجك
268
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از مدل ANFIS در اقليم هاي مختلف
269
پيش بيني سري هاي زماني به روش تئوري تخمين بيز
270
پيش بيني سري هاي زماني داده هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي
271
پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي با مدل هاي تصادفي، هوش محاسباتي و تركيبي جديد
272
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي نسبت به متغيرهاي ابزاري و اسپلاين ها
273
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از روشهاي كلاسيك و هوشمند
274
پيش بيني سريهاي زماني به روشهاي خطي و غيرخطي
275
پيش بيني سريهاي زماني غيرخطي با استفاده از برخي از شبكه هاي عصبي
276
پيش بيني سطح انگيزش دانشجو معلمان با استفاده از داده كاوي (مورد مطالعه: دانشجويان پرديس زينبيه)
277
پيش بيني سطح ايمني نواحي تداخلي با استفاده از شبكه
278
پيش بيني سطح پيشرفت زباني در زبان آموزان دختر پايه دوم دبيرستان بر مبناي سبك هاي پردازش اطلاعات
279
پيش بيني سطح تسليم ناهمسانگرد تيتانيوم در دماهاي بالا
280
پيش بيني سفتي كامپوزيت هاي الياف كوتاه با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
281
پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي، منبع كنترل و جهت گيري مذهبي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
282
پيش بيني سلامت رواني براساس باورهاي مذهبي، سبك هاي هويتي و سبك هاي فرزند پروري در دانشجويان پيام نور سلماس
283
پيش بيني سوانح ريلي با استفاده از روش هاي آماري
284
پيش بيني سود هر سهم با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
285
پيش بيني سودآوري مشتريان با استفاده از تحليل كلان داده‌ها: مطالعه موردي بيمه هاي اتومبيل
286
پيش بيني سيل با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي و مدل بارش- رواناب در مناطق فاقد آمار
287
پيش بيني سيل با استفاده از روش آستانه بارش بر اساس عامل توزيع مكاني
288
پيش بيني سيل در زمان واقعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي مدلهاي بارش - رواناب
289
پيش بيني سينماتيك اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن
290
پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم هاي تكاملي
291
پيش بيني شاخص ذوب در فرآيند پلي پروپيلن Spheripol توسط شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك با انتخاب ويژگي
292
پيش بيني شاخص سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان و مقايسه با مدل هاي سنتي رايج در بورس اوراق بهادار تهران
293
پيش بيني شاخص سهام به وسيله شبكه هاي عصبي تحت تاثير حجم معاملات در بازه هاي زماني مختلف
294
پيش بيني شاخص قيمت بورس با استفاده از شبكه هاي عصبي
295
پيش بيني شاخص قيمت سهام بوسيله مدل هاي خطي و غيرخطي
296
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رويكردي بر تحليل تكنيكي
297
پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
298
پيش بيني شادكامي دانشجويان بر اساس هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
299
پيش بيني شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از سريهاي زماني
300
پيش بيني شدت تصادف با مدل هاي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و بهينه كردن شاخص ها براي گروه تصادفات با راننده سالخورده و كم دقت
301
پيش بيني شدت تصادفات ترافيكي درون شهري با استفاده از مدل هاي لوجيت (مطالعه موردي كلان شهر مشهد)
302
پيش بيني شدت تصادفات توسط شبكه بيزين (مطالعه موردي شهر مشهد)
303
پيش بيني شدت تصادفات شبكه جاده اي كشور با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
304
پيش بيني شدت خشكسالي و كمبود جريان ﴿مطالعه موردي :استان كرمانشاه و رودخانه قره سو ﴾
305
پيش بيني شرايط بهينه عمليات ترموديناميكي پيشرفته جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستنيتي نيمه پايدار نانو ساختار به روش هوش مصنوعي
306
پيش بيني شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در خطوط انتقال گاز
307
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در محيط متخلخل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردار پشتيبان
308
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات هيدروژن بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي
309
پيش بيني شرايط فشار و دماي بهينه ي حلاليت داروهاي شيمي درماني نظير كاپسيتابين و دكتاكسل در سيال فوق بحراني co2 با استفاده از مدل سازي رياضي
310
پيش بيني شرايط ناپايداري گذرا با استفاده از سيستم هاي اندازه گيري ناحيه گسترده
311
پيش بيني شكست مخازن CNG فولادي در پديده با رهيافت مكانيك آسيب
312
پيش بيني شكست نهايي در چند لايه هاي متقارن با روش انرژي
313
پيش بيني شكستگي استخوان بازسازي شده با سيمان با استفاده از تصاوير QCT
314
پيش بيني شكل پذيري و استحكام منسوجات بي بافت چند لايه با استفاده از شبكه عصبي
315
پيش بيني صادرات صنعتي غير نفتي در ايران : مقايسه روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش هاي اقتصاد سنجي
316
پيش بيني صافي سطح ماشينكاري با شبكه هاي عصبي
317
پيش بيني صداي پارچه تاري-پودي با استفاده از پردازش سيگنال و شبكه عصبي
318
پيش بيني طول عمر بعد از بازنشستگي كاركنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان)
319
پيش بيني ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي يادگيري دسته جمعي
320
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي استاتيكي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
321
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع بر اساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط و تست بارگذاري با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري
322
پيش بيني عدد نوسلت و ضريب اصطكاك نانو سيال در جريان داخلي با استفاده از نتايج تحليل عددي
323
پيش بيني عددي تغيير خط ساحلي در شرايط توفاني به وسيله مدل N-Line
324
پيش بيني عددي مقاومت موج اجسام سه بعدي زير يا روي سطح آزاد
325
پيش بيني عددي و تجربي ضريب سايش درتماس خطي و نقطه اي در رژيم روان كاري مخلوط روانكار به كمك مكانيك آسيب
326
پيش بيني عرض مزيو ديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
327
پيش بيني عرض مزيوديستالي دندانهاي رويش نيافته ي لترال، كانين و پرمولرهاي رويش نيافته در اوايل دوره دنداني مختلط دربيماران ارتودنسي در شهريزد درسال 1394
328
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
329
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
330
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولره اي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
331
پيش بيني عزت نفس جنسي، سبك هاي دفاعي و سازگاري اجتماعي بر اساس ناباروري زنان متاهل 30 تا 50 سال شهر اصفهان
332
پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبي- فازي
333
پيش بيني علت بسته شدن معادن سنگ آهن در مرحله اكتشاف، "مطالعه موردي روي يكي از معادن سنگ آهن ايران"
334
پيش بيني عمر بهره برداري پل هاي فلزي با توجه به ملاحظات خستگي و اطلاعات پايش سلامت بر اساس كرنش
335
پيش بيني عمر خزشي پره توربين تعمير شده به روش اجزاي محدود
336
پيش بيني عمر خستگي اتصال هاي جوشكاريشده T درخصوص مقادير متفاوت فاصله بين ورق ها در اتصال
337
پيش بيني عمر خستگي چرخ دنده
338
پيش بيني عمر خستگي ساختارهاي مكانيكي تحت اثر بارهاي گوسي
339
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت الياف شيشه/اپوكسي با استفاده از شبكه عصبي
340
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت چند لايه متعامد با استفاده از روش مكانيك خرابي محيط پيوسته
341
پيش بيني عمق آبشستگي اطراف لول هها در بستر دريا بر اثر موج و جريان
342
پيش بيني عمق آبشستگي تعادلي پايه هاي پل در خاك هاي چسبنده با استفاده از مدل هاي منطقي مبتني بر هوش مصنوعي
343
پيش بيني عمق آبشستگي درتكيه گاه هاي كناري پل تحت شرايط آب شفاف با استفاده از ماشين آموزش قدرتمند
344
پيش بيني عملكرد TBM با استفاده از سيستم رايج امتيازدهي توده سنگ(RMR)-مطالعه موردي تونل آبرساني تهران-كرج
345
پيش بيني عملكرد TBM هاي سنگ سخت با استفاده از سيستم هاي هوشمند﴿ به همراه مطالعه موردي﴾
346
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
347
پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشگاه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سوابق تحصيلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دختر فارغ التحصيل از دبيرستان هاي نمونه دولتي استان يزد
348
پيش بيني عملكرد جريان و تغييرات فشاري در مخازن گاز ميعاني شكافدار در نزديكي چاه
349
پيش بيني عملكرد خنك كن هاي هوائي
350
پيش بيني عملكرد سازماني ادارات ورزش و جوانان استان لرستان از طريق سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
351
پيش بيني عملكرد شغلي، احساس خودكــارآمدي و اهمال كـاري سازمانـي از روي تعـهـد سـازمانـي، جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بانك ملت
352
پيش بيني عملكرد صادراتي شركت هاي پتروشيمي عسلويه بر مبناي سازگاري بين مزيت رقابتي، هوش رقابتي و سرمايه فكري
353
پيش بيني عملكرد ضدقارچي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين P24 ويروس نقص سيستم ايمني انسان-1 به صورت in silico و بررسي صحت نتايج به صورت آزمايشگاهي
354
پيش بيني عملكرد فن لانه سنجابي با مشابه سازي جريان در اجزا فن و مقايسه با نتايج عملكرد تجربي
355
پيش بيني عملكرد ماشين آلات اصلي معادن روباز (دريل، ماشين آلات بارگيري و حمل) بر اساس تحليل تعميرپذيري و اعتماد پذيري
356
پيش بيني عملكرد محصول ذرت دانه اي تحت مديريت هاي مختلف آبياري با استفاده ازمدل هاي Aqua crop وWOFOST درمنطقه كرمانشاه
357
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
358
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي بااستفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
359
پيش بيني عملكرد يك مخزن نفتي تحت روش تزريق غير امتزاجي گاز توسط شبكه عصبي(ANN)
360
پيش بيني عملكردشغلي رفتارمدني سازماني كاركنان وتعهد سازماني مديران براساس اختلال تعامل مدير-زيردست ،كمال گرايي مديران وآسيبهاي رواني سازمان درشركت صنعتي انتخاب
361
پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي خدماتي و صنعتي
362
پيش بيني عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
363
پيش بيني غلظت ذرات معلق در هواي مشهد با استفاده از شبكه عصبي
364
پيش بيني غير خطي خصوصيات آيروديناميكي هواپيما با استفاده از الگوريتم هاي معكوس تابعي
365
پيش بيني فاكتور سيال كربن دي اكسيد محدودشده در نانو حفرات آنروژل در ناحيه بردار موج كم
366
پيش بيني فرسودگي تحصيلي براساس جو عاطفي خانواده ، قرباني شدن و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره ي متوسطه ي اول شهر - جوانرود در سال تحصيلي 7
367
پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس فضايل و توانمندي هاي منش و سطوح شادكامي در پرستاران بيمارستان هاي شهر تهران
368
پيش بيني فروش الكتروموتورهاي سه فاز سنگين شركت موتوژن
369
پيش بيني فروش با استفاده از سيستم خبره فازي
370
پيش بيني فروش بيمه عمر با شبكه عصبي در حوزه تبليغات
371
پيش بيني فروش سيمان شركت سهامي سيمان اصفهان به روش تحليل باكس جنكينر(بر اساس سري زماني 9ساله)
372
پيش بيني فروش گيشه هاي سينما با رويكرد پويايي سيستم
373
پيش بيني فشار شكست در خطوط انتقال نفت و گاز تحت اثر خوردگي
374
پيش بيني فشار منفذي توسط نشانگرهاي لرزه اي سه بعدي
375
پيش بيني فشارخون با استفاده از توابع فازي توسعه يافته
376
پيش بيني فضايي براي فرايندهاي كاكس لگ گاوسي
377
پيش بيني فعاليت بيولوژيكي خاصيت ضد كانا كلسيم مشتقات 1و 4- دي هيدروپريدين به روش QSAR با استفاده از توصيف گرهاي كوانتومي
378
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني مشتقات امينو كرومن
379
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني يك سري از تركيبات كوركومين
380
پيش بيني فعاليت ضد فشارخون مهاركننده هاي غير اوره اي هيدرولازاپوكسيدمحلول
381
پيش بيني فعاليت ضد ويروس يكسري از مشتقات 3- ( 3. 5 دي متيل بنزيل ) تري ازين
382
پيش بيني قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از روش مبتني بر ماتريس
383
پيش بيني قابليت فشردگي و ميزان چگالي در فرآيند فشردن
384
پيش بيني قيمت برق روز بعد با استفاده از مدل wavelet- ARIA,ARIMA,
385
پيش بيني قيمت جهاني فولاد و ارزيابي تاثير آن بر قيمت سهام شركت فولاد مباركه
386
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سري هاي زماني-داده كاوي-شبكه عصبي
387
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سريهاي زماني داده كاوي شبكه هاي عصبي(مطالعه موردي بر روي قيمت برق در بورس انرژي)
388
پيش بيني قيمت در بازارهاي تجديد ساختار يافته برق براي حل مسأله بهينه سازي پيشنهاد توليدكننده با در نظر گرفتن اثرات حضور او در بازار
389
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي و مقايسه آن با روش رگرسيوني ﴿مطالعه موردي : شركت فرآورده هاي نفتي پارس﴾
390
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از سري هاي زماني و تشكيل سبد سهام
391
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ANFIS
392
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل تركيبي براساس تبديل موجك(مطالعه موردي: بازار بورس نيويورك)
393
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از نقشه هاي شناختي خاكستري فازي
394
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي
395
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF
396
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيش خور چند لايه
397
پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
398
پيش بيني قيمت سيمان در ايران، رهيافت شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با ARIMA
399
پيش بيني قيمت فلزات رنگي با استفاده از سري هاي زماني فازي نوع دوم
400
پيش بيني قيمت گوشت مرغ گرم شهرستان سنندج با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
401
پيش بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه جات منتخب در ايران با استفاده از روش آ آر ام آ
402
پيش بيني قيمت محصولات شركت فولاد مباركه در بورس كالاي ايران با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
403
پيش بيني قيمت نفت با استفاده از روش رگرسيون فازي ومقايسه آن با روش هاي ARIMA وشبكه عصبي مصنوعي
404
پيش بيني قيمت نفت بااستفاده ازداده كاوي
405
پيش بيني قيمت هاي توليد كننده- عمده فروش و مصرف كننده گوشت مرغ با الگوي ARIMA در استان گلستان
406
پيش بيني كارآيي ميكروعملگر حرارتي با استفاده از آناليز عدم دقت و حساسيت در طراحي
407
پيش بيني كارپذيري آلياژ آلومينيوم 6063 در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزاء محدود
408
پيش بيني كامپيوتري خاصيت ضدويروسي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين p24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
409
پيش بيني كامپيوتري خصوصيات ضد باكتريابي پيتيدهاي پروتئين P24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
410
پيش بيني كانون مولد تشنج در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان بر اساس علايم و نشانه هاي روانشناختي و متغيرهاي جمعيتي
411
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي
412
پيش بيني كسر فشردگي و فاكتور ساختارتعدادي از تركيبات هيدروكربني ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدماي خطي (LIR)
413
پيش بيني كشش فصل مشترك مايع - مايع با استفاده از يك مدل ترموديناميكي
414
پيش بيني كننده هاي سازماني رفتار سكوت سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
415
پيش بيني كوبيدگي فرش ماشيني به كمك آزمون هاي خمش نخ خاب
416
پيش بيني كوتاه مدت انتشار، استهلاك و نفوذ لكه هاي نفتي در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي جديد
417
پيش بيني كوتاه مدت بار به كمك شبكه هاي عصبي با پالايش داده هاي غير عادي و ارائه يك مدل مناسب براي روزهاي تعطيل
418
پيش بيني كوتاه مدت بار شبكه بوشهر با در نظرگرفتن تغييرات دماي محيط
419
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك در بزرگراه هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي، مطالعه موردي: بزرگراه US-101
420
پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
421
پيش بيني كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از پردازش داده هاي تحليل تكنيكال و شبكه هاي عصبي
422
پيش بيني كيفيت خواب بر اساس سيستم هاي مغزي - رفتاري ،استرس ،افسردگي و اضطراب و...
423
پيش بيني كيفيت داخلي تخم بلدرچين ژاپني بااستفاده از صفات خارجي تخم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
424
پيش بيني كيفيت زناشويي براساس رضايت جنسي،سبك هاي دلبستگي ومهارت هاي ارتباطي درفرهنگيان متاهل شهربانه
425
پيش بيني كيفيت زندگي مدرسه دانش آموزان بر اساس بهزيستي ذهني، آرزوهاي شغلي و فرسودگي تحصيلي
426
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با
427
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )ANN(
428
پيش بيني كيفيت نمونه خون بند ناف بر اساس داده هاي پرونده الكترونيكي بانك خون بند ناف رويان با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
429
پيش بيني گام بعدي حمله در حملات چند گامي شبكه
430
پيش بيني گرانروي گازها در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
431
پيش بيني گرايش مشتريان به خريد مجدد با استفاده از نظركاوي
432
پيش بيني لايه بندي حرارتي و يوتريفيكاسيون مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
433
پيش بيني لحظه¬اي قيمت انرژي برق در بازار ايران با استفاده از الگوريتم¬هاي هوشمند
434
پيش بيني لرزش زمين با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مقايسه با الگوهاي تجربي
435
پيش بيني ماندگاري نيروي انساني در سازمان با رويكرد شبكه هاي عصبي ﴿ پروژه هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پارس ﴿عسلويه﴾﴾
436
پيش بيني متغيرهاي مؤثر بر ميزان تقاضاي جابجايي بار در ناوگان حمل و نقل كشور (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
437
پيش بيني مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي و مدل هاي ريز مقياس، حوضه آبريز سد زاينده رود
438
پيش بيني مدت زمان تاخير پروژه هاي عمراني مبتني بر رويكردهاي داده كاوي و تصميم گيري چند شاخصه: مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري تهران
439
پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غيرخطي
440
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
441
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لايه پنهان
442
پيش بيني مراحل رشدي كرم ساقه خوار ذرت sesamia cretica leder (lepidoptera:noctuidae ) درشرايط مزرعه بااستفاده ازمدل دمايي روز- درجه دركرمانشاه
443
پيش بيني مرز پايداري در فرآيند فرزكاري به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با نتايج تجربي
444
پيش بيني مسير حركت ربات دوپا بر اساس بازه مجاز معيار zmp و بهينه سازي توان مصرفي در فاز ssp
445
پيش بيني مسير رشد ترك و كنترل آن در جهت دلخواه
446
پيش بيني مشاغل انتخابي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90: بررسي مدل انتخاب در نظريه شناختي- اجتماعي مسيرشغلي (SCCT)
447
پيش بيني مشخصات جريان در مجاورت موج شكن هاي شناور منفرد و دوگانه با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
448
پيش بيني مشخصات كارآيي كمپرسور چند طبقه با روش Stage Stacking
449
پيش بيني مشخصات موج يك منطقه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي مجاور به روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
450
پيش بيني مصرف انرژي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
451
پيش بيني مصرف انرژي برق با استفاده از روش فراابتكاري علف هاي هرز (مورد مطالعه : نيروگاه منتخب استان يزد)
452
پيش بيني مصرف انرژي در بخش صنعت ايران
453
پيش بيني مصرف برق با استفاده از استخراج پروفايل مشتركين خانگي
454
پيش‎ بيني مقادير آزمايش‎ ها جهت تشخيص آزمايش ‎هاي غيرضروري در بخش مراقبت‎ هاي ويژه (ICU)
455
پيش بيني مقاديرركوردوآماره هاي مرتب
456
پيش بيني مقاومت بتن هاي پوزولاني منطقه اردبيل بابكارگيري معيارهاي كيفي مواد اوليه
457
پيش بيني مقاومت جانبي خط آهن بالاستي با استفاده از روش شبكه عصبي تابع پايه شعاعي (RBF)
458
پيش بيني مقاومت فشاري بتن با استفاده ازروش هاي آماري وشبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آنها
459
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي بتن پلاستيك با استفاده از روش داده كاوي
460
پيش بيني مقدار TDS آب صنعتي درون تيكنرهاي شركت گهر روش به كمك منطق فازي
461
پيش بيني مكان هاي تمركز چشم انسان هنگام مشاهده تصاوير و دسته بندي تصاوير بر اساس ويژگي‌هاي استخراج شده از اين مكان‌ها
462
پيش بيني مكان هاي فرونشست احتمالي در دشت كرمانشاه
463
پيش بيني مكاني برخي خصوصيات بيولوژيك و بيو شيميايي خاك به كمك آناليز سطح زمين و زمين آمار
464
پيش بيني منحني استمرار بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
465
پيش بيني منحني بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
466
پيش بيني منحني فركانس پايه در سطح كلمات به بهبود بازشناسي گفتار
467
پيش بيني مورفتحليل سياست هويتي وسياستهاي قومي درجوامع چندپاره (مطالعه موردي تركيه وعراق )
468
پيش بيني مورفولوژي غشابرپايه ترموديناميك ازطريق ترسيم وتحليل دياگرام فازي سيستمهاي پليمرحلال -غيرحلال (باينودال ،اسپينودال )
469
پيش بينى موفقيت تحصيلى بر اساس ارزيابى هاى شناختى، باورهاى هوشى و رويكرد مطالعه در دانش آموزان كلاس پنجم بوكان
470
پيش بيني موقعيت مكاني با استفاده از سابقه مسيرهاي طي شده در شهر هوشمند
471
پيش بيني ميانگين باقيمانده ركوردها بر اساس ركوردهاي قبلي
472
پيش بيني ميزان انحلال گاز CO2 در آب با استفاده از معادلات حالت PR و SRK و قوانين اختلاط van der Waals و Wong-Sandler
473
پيش بيني ميزان تاخير هواپيما
474
پيش بيني ميزان ترقيق اوليه فاضلاب حرارتي تخليه شده توسط پخشاننده به كمك شبكه عصبي ومقايسه آن با مدل CORMIX
475
پيش بيني ميزان تغييرات شيب ديواره معدن روباز مس سونگون بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي جديد
476
پيش بيني ميزان تقاضاي حامل هاي انرژي در سطح كشور به روش داده-ستانده (لئونتيف)
477
پيش بيني ميزان تقاضاي ساليانه سفر و طراحي سياستهاي افزايش تقاضا با استفاده از تئوري محدوديتها و پويايي شناسي سيستمها (مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجاء)
478
پيش بيني ميزان رضايت دو به دوي دانشجويان از همكاري با يكديگر به وسيله شبكه هاي عصبي و بر اساس ويژگي هاي شخصيتي انها
479
پيش بيني ميزان ريسك مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از روش هاي داده كاوي( مورد كاوي بيمه بدنه شركت بيمه ايران )
480
پيش بيني ميزان موفقيت كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه با استفاده از تحليل شبكه عصبي مصنوعي
481
پيش بيني ميكروحفرات انقباضي به كمك پارامتر نفوذپذيري مدل شده توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي در آلياژ Al-6%Si به روش عددي Finite Volume
482
پيش بيني ناپايداري گذرا در سيستم هاي حفاظت ويژه با استفاده از يك روش هم زمان و بررسي كاهش خطر ناپذيري آن ها
483
پيش بيني ناپايداري ولتاژ شبكه قدرت بر اساس تئوري دوشاخگي هپف
484
پيش بيني نامنظمي ها ي خطوط ريلي با استفاده از درخت فازي
485
پيش بيني نامنظمي هاي هندسي خطوط ريلي جهت اولويت بندي فعاليت هاي نگهداري وتعميرات
486
پيش بيني نتايج آزمايشي مارشال با استفاده از مقاومت الكتريكي مخلوط آسفالتي
487
پيش بيني نتايج انتخابات بر اساس داده هاي شبكه اجتماعي توئيتر
488
پيش بيني نحوه توزيع تنش و كرنش در بالن ماشين ريسندگي رينگ به كمك المانهاي محدود
489
پيش بيني نرخ ارز، با استفاده از يك سيستم فازي- عصبي نوع دوم مبتني بر خوشه بندي c-means فازي نوع دوم بازه اي
490
پيش بيني نرخ ارزبااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي ومقايسه آن باسايرروشهاي پيش بيني
491
پيش بيني نرخ بقاي مشتري در سازمان با استفاده از روش شيكه ي عصبي
492
پيش بيني نرخ سكه
493
پيش بيني نرخ فقر با استفاده از شبكه عصبي در ايران
494
پيش بيني نرخ مرگ و مير در بيماران ICU با استفاده از تئوري فازي-شواهدي
495
پيش بيني نسبت آراء هر يك از داوطلبان در دومين مرحله از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان گرگان
496
پيش بيني نشاط سازماني براساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
497
پيش بيني نشانه هاي وسواس فكري عملي بر اساس سبك اسناد، - دشواري تنظيم هيجان و اجتناب تجربي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
498
پيش بيني نشست سطحي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با استفاده از مدل هاي رياضي
499
پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
500
پيش بيني نشست ناشي از حفر تونل‌ مترو خط يك تبريز درحد‌‌‌ فاصل ايستگاه 6- 7 با استفاده ‌از آناليز عددي
501
پيش بيني نظري گرانروي وي‍ژه و فشار اسمزي محلول هاي پليمري بر مبناي مدل كره سخت: شباهت ها و تمايزها
502
پيش بيني نفوذپذيري در محيط هاي داراي تخلخل دوگانه با استفاده از رگرسيون چند گانه و شبكه عصبي مصنوعي
503
پيش بيني نقاط ذوب و چگالي مايعات يوني با پايه ي ايميدآزوليوم با استفاده از روابط كمي ساختار خواص
504
پيش بيني نقش عوامل رونويسي در تدوين نقشه نمو آرابيدوپسيس به كمك داده هاي ميكرواري- با استفاده از رويكردهاي بيوانفورماتيكي
505
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور و مرور شهري﴿مطالعه موردي شهر اهواز﴾
506
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش الودگي هوا( مطالعه موردي شهر اصفهان )
507
پيش بيني نقشه تماس پروتئين توسط روش ماشين گروهي
508
پيش بيني نقطه بحراني تركيبات نفتي
509
پيش بيني نقطه شبنم هيدرو كربن ها
510
پيش بيني نقطه شبنم هيدروكربن ها
511
پيش بيني نگرش به ازدواج ازطريق ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي وجو خانوادگي دردانشجويان مجرد دانشگاه رازي
512
پيش بيني نمو فنولوژيك در گياه گلرنگ
513
پيش بيني نمودار حد شكل پذيري ورق‌هاي فولادي پراستحكام DP590 با استفاده از نرم افزار ABAQUS
514
پيش بيني نواحي در معرض حملات انتحاري با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
515
پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت اسلام آباد بااستفاده ازشبكه عصبي وعصبي - فازي وپهنه بندي كمي ان درسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
516
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت با استفاده از آنالوژي آكوستيكي
517
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت غير ايزوترم
518
پيش بيني نويز سازه پل راه آهن با استفاده ازتحليل آماري انرژيSEAبا فرض درگيري ضعيف
519
پيش بيني نويز ضربه اي در طبقات مختلف ساختمان
520
پيش بيني نيروي آهنگري شعاعي داغ توسط روش رويه پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي
521
پيش بيني نيروي محوري و گشتاور برشي در سوراخكاري كامپوزيتها و بدست آوردن معادلات shaw
522
پيش بيني هدايت گرمايي سيالات در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به كمك الگوريتم آموزشي لونبرگ ماركوارت
523
پيش بيني هدر رفت فسفر در حوزه آبخيز كارون شمالي ﴿ منطقه سوليجان﴾ با استفاده از مدل ANSWERS
524
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني در سنگ سخت فلزي
525
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني زغال سنگ و سنگهاي سست
526
پيش بيني هندسه چاله فرسايش در پايين دست سر ريز پرتابي با استفاده از روش هوش مصنوعي
527
پيش بيني هوش معنوي بر اساس شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
528
پيش بيني هوش هيجاني و مهارت حل مسئله بر اساس سبك هاي دل‌بستگي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سروآباد
529
پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
530
پيش بيني و ارزيابي نقش بافت در تشكيل ريز ساختار آلومينيوم در فرآيند اكستروژن زاويه اي با كانال هاي همسان
531
پيش بيني و بررسي بارندگي سالانه استان قم بر اساس سري هاي زماني
532
پيش بيني و بررسي تحولات مورفولوژيكي در كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات/ متيل متاكريلات
533
پيش بيني و بررسي تغييرات خط ساحلي و تراز خط آب در خليج گرگان با تصاوير ماهواره‌اي
534
پيش بيني و بررسي تغييرات مكاني- زماني دماي ماهانه در ايران براساس مدلهاي GCM
535
پيش بيني و بهبود عملكرد ديسك هاي برشي tbm در زمين هاي سخت
536
پيش بيني و بهينه سازي تشكيل پرزدانه پارچه هاي حلقوي پودي بافته شده از نخ هاي مخلوط فاستوني
537
پيش بيني و بهينه سازي فرآيند توليد خشك ريسي الياف اكريليك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
538
پيش بيني و تجزيه تحليل در سري هاي زماني
539
پيش ‏بيني و تحليل تصادفات با استفاده از مدل ‏هاي هوشمند
540
پيش بيني و تحليل ريسك پهنه سيل با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
541
پيش بيني و تحليل قيمت محصولات عرضه شده شركت ذوب آهن اصفهان در بورس فلزات تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
542
پيش بيني و تخمين حلاليت مواد غذايي و دارويي در سيالات فوق بحراني
543
پيش بيني و تشخيص زردي نوزادان با روشهاي هوشمند
544
پيش بيني و جبران سازي خطا در ماشين كاري قطعات جدار نازك
545
پيش بيني و جلوگيري از ايجاد تراكم در شبكه هاي IP/TCP با استفاده از شبكه عصبي
546
پيش بيني و كاهش اعوجاج در پانل كشتي
547
پيش بيني و كنترل توليد ماسه و ذرات ريز در جريان چندفازي نفت و گاز و بررسي روش هاي جداسازي آن از سيال
548
پيش بيني و كنترل در سريهاي زماني رسته اي
549
پيش بيني و محاسبه پارامترهاي انتشار در باند فركانس HF باتوجه به توصيه هاي بين المللي
550
پيش بيني و مدل سازي بازار بورس
551
پيش بيني و مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين در صنايع نفت
552
پيش بيني و مدلسازي هرزروي گل حفاري با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي در مخزن آسماري، ميدان گچساران
553
پيش بيني و مديريت جريان نقدينگي از ديدگاه پيمانكار در پروژه هاي ساخت و ساز
554
پيش بيني واقع بينانه توليد ماسه و طراحي يك گراول پك موثر براي كنترل ماسه با رويكرد عددي
555
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت هاي توليدي استان كرمان ﴾
556
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي ايراني مبتني بر سيستم هاي هوشمند تركيبي
557
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي باز جرياني
558
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
559
پيش بيني ورشكستگي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغييرهاي مدل آلتمن
560
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با استفاده از تبديل هارويولت
561
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با نننتت
562
پيش بيني وضعيت آتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و رتبه بندي آنها
563
پيش بيني وضعيت سلامت اجتماعي سالمندان در سال 1430 در مشهد مقدس
564
پيش بيني وضعيت لرزه خيزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
565
پيش بيني وضعيت مالي شركت ها با استفاده از تحليل محتواي گزارشات هيئت مديره
566
پيش بيني وقوع اسلمينگ در شناور مونوهال پروازي در موج و اندازه گيري شتاب بصورت آزمايشگاهي
567
پيش بيني وقوع پديده بهمن با شبكه هاي عصبي
568
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن كرنش صفحه اي
569
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن مستقيم به روش كرانه بالايي
570
پيش بيني وكنترل عملكرد پروژه با استفاده ازروش كالمن فيلتر
571
پيش بيني ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز ساري
572
پيش بيني ويسكوزيته مخلوط چند تايي سيالات با استفاده از شبكه هاي عصبي-مصنوعي
573
پيش بيني يخبندان هاي شديد استان يزد با استفاده از مدل LARS-WG
574
پيش بيني يك سري زماني با استفاده از شبكه عصبي تركيبي Recurrent [ريكارنت]
575
پيش بيني يكنواختي تراكم الياف در بي بافت هاي نانوليفي الكتروريسي شده
576
پيش بيني، تجزيه و تحليل قيمت جهاني روي با استفاده از مدل هاي كلاسيك آماري و ابزارهاي هوش محاسباتي
577
پيش بيني، كنترل و بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مدل كنترل پيش بين
578
پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گردوغبار با استفاده از مدل هاي WRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي
579
پيش بينيي گذار در لايه مرزي با استفاده از يك مدل سه معادله اي
580
پيش پرداخت VCG در گراف هاي تصادفي
581
پيش پردازش تصاوير اثر انگشت به صورت سخت افزاري
582
پيش پردازش در ANSYS
583
پيش پردازش و الگوكاوي داده هاي آلارم صنعتي
584
پيش پردازش و كلاس‌بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
585
پيش پردازشگر موثر براي تشخيص محل تمركز تنش در تحليل سازه هواپيما
586
پيش تحكيم زمين هاي سست به منظور عبور تونل هاي جادهاي (مطالعه موردي تونل شرقي البرز آزاد راه تهران- شمال )
587
پيش تغليظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي بر روي هسته انار
588
پيش تغليظ جيوه با شلاته كننده 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد و تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز مس با استفاده از ميكروستون 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت به روش تزريق در جريان پيوسته طيف سنجي جذب اتمي (AAS_FI)
589
پيش تغليظ روي در نمونه ي آب شهر توسط روش استخراج نقطه ابري قبل از اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري UV-Vis
590
پيش تغليظ سازي اتوماتيك مقادير ناچيز سرب به روش استخراج فاز جامد اصلاح شده و اندازه گيري به روش اسپكترومتري جذب اتمي
591
پيش تغليظ سموم كشاورزي در آب به روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي جهت اندازه گيري با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
592
پيش تغليظ كادميوم و سرب روي سطح جامدy - آلوميناي فعال شده با سورفاكتانت
593
پيش تغليظ كنگورد از محلولهاي آبي بر روي تفاله چغندر قند و پوست تخم مرغ
594
پيش تغليظ متيلن بلواز محلولهاي آبي بر روي پ وست درخت چنار و تفاله چغندر قند
595
پيش تغليظ مستقيم و تجزيه الكتروشيميايي همزمان كاتيونهاي سرب و كادميوم توسط الكترود جديد فيبر توخالي مسلح به نانومگنتيت، با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
596
پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از برخي نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري آن به وسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
597
پيش تغليظ مقادير جزيي آلومينيم به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري به روش اسپكتروفتومتري
598
پيش تغليظ مقادير جزيي تاليم و روياز نمونه هاي ابي توسط نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و تعيين بوسيله روش جذب اتمي شعله
599
پيش تغليظ مقادير كم آفت كش فن پروكسيمات با استفاده از نانو سيليس اصلاح شده با CTABو اندازه گيري توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
600
پيش تغليظ مقادير كم بيسفنول A در نمونه هاي آبي توسط خاكستر برگ نخل و اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
601
پيش تغليظ مقادير كم يون نقره در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال متخلخل تهيه شده از خاك اره نراد و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
602
پيش تغليظ مقادير ناچيز سرب . پالاديم . روي و نقره با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد قبل از اندازه گيري ان توسط طيف بيني جذب اتمي شعله
603
پيش تغليظ همزمان مقدار ناچيز يون هاي كادميم نيكل با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد اهن قبل از تعيين با جذب اتمي شعله
604
پيش تغليظ همزمان يونهاي نيكل و پالاديم از نمونه هاي ابي با استفاده از الوميناي اصلاح شده و تعيين توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
605
پيش تغليظ و استخراج داروي سيپروفلوكساسين به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي " كيتوسان / نقاط كوانتومي گرافن " و اندازه گيري آن توسط روش اسپكتروسكوپي UV - Vis
606
پيش تغليظ و استخراج مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - كلرو بنزيليدن ايمين ) تيو فنول
607
پيش تغليظ و استخراج مقاديركم كادميم موجود در خاك با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي FeCr2O4 اصلاح شده و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
608
پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري مقادير ناچيز نقره در نمونه هاي آبي توسط اسپكترومتري جذب اتمي
609
پيش تغليظ و اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آب با استفاده از نانوذرات نقره تهيه شده با عصاره گياه پوليكاريا اوندولاتا
610
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي آلفازوسين به روش استخراج نقطه ابري
611
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي پني سيلين G به روش استخراج نقطه ابري
612
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي ضد افسردگي دوكسپين به روش استخراج نقطه ابري
613
پيش تغليظ و اندازه گيري عناصر فلزي ضروري و سمي نقره كادميم و پالاديم ، با استفاده از ليگاند جديد DBIE به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
614
پيش تغليظ و اندازه گيري فلوكستين با استفاده از روش فرا صوتي ميكرو استخراج مايع مايع پخشي توسط كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
615
پيش تغليظ و اندازه گيري كافئين به روش استخراج فاز جامد با استفادهاز نانو ذرات اينديم اكسيد عامل دار شده مغناطيسي و اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
616
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سرب در آب هاي طبيعي با استفاده از ستون هاي حاوي پليمر قالب يوني و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
617
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آرسنيك در نمونه هاي آبي توسط ادغام دو روش استخراج فاز جامد و روش ريز استخراج مايع – مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي
618
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز زولپيدم همي تارتارات در نمونه هاي آبي و مايعات بدن با روش ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
619
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين Cd، Niو Cu به روش استخراج فازجامد با استفاده از نانو اكسيد تيتان اصلاح شده با ليگاندPAR و اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي پساب پالايشگاه پارس جنوبي
620
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان سرب و نقره به روش استخراج فاز جامد -اسپكترومتري جذب اتمي در نمونه هاي زيست محيطي
621
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكار گيري ليگاندسديم دي اتيل دي تيوكربامات )DDTC( به روش استخراج فاز جامد اسپكترومتر جذب اتمي شعله
622
پيش تغليظ و اندازه گيري يون آهن در نمونهحقيقي به روش استخراج نقطه ابري-اسپكترومتري جذب اتمي شعلهاي
623
پيش تغليظ و اندازه گيري يون هاي منگنز، كبالت، روي و مس در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج نقطه ابري – اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
624
پيش تغليظ و اندازه گيري يونهاي فلزي كادميم . نيكل و مس با استفاده از ذرات اصلاح شده نانو الومينا توسط ليگاند الي مشتق سميكار بازون با دستگاه جذب اتمي شعله
625
پيش تغليظ و تعيين كادميم )II( با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح با ليگاند اكسيم پروپيانات به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
626
پيش تغليظ و تعيين مس،روي،آهن،و منگنز در نمونه هاي مواد غذايي مختلف با استفاده از نانو كامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون قبل از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
627
پيش تغليظ و جداسازي كبالت با جاذب 2- نيتروزو -1- نفتول تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي و روش اسپكتروفوتومتري غير مستقيم براي اندازه گيري هيدرازين و فنيل هيدرارين
628
پيش تغليظ واندازه گيري مقادير جزئي فلزات سنگين وآلاينده هاي زيست محيطي از نمونه هاي حقيقي با استفاده از روشهاي نوين ميكرواستخراج
629
پيش تغليظ يون مس با روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي و اندازه گيري آن به وسيله اسپكتروفتومتري UV-Vis
630
پيش تغليظ يون هاي سرب (II) و كادميم (II ) به روش جذب در فاز جامد با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با مشتقات سيانوريك تيول دار
631
پيش تغليظ، جداسازي و اندازه گيري متيل فنيدات ( ريتالين ) در نمونه هاي آبي توسط روش ميكرو استخراج انتشاري فاز مايع همراه با طيف نور سنجي
632
پيش تغيظ و تعيين كروم از نمونه هاي ابي توسط ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بدون استفاده از ليگاندو و تعيين بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله
633
پيش تقويت پاشيدني RFP [آر. اف. پي.] براي تيرهاي بتني مسلح در برابر زلزله
634
پيش تلغيظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي روي هسته انار
635
پيش تنظيم كنتور برق به كمك پردازش تصوير
636
پيش حالت ساز زير ساختي براي روش تجزيه دامنه ي سه ميداني
637
پيش حل در برنامه ريزي خطي
638
پيش داروئي و پروفيلاكسي در دندانپزشكي
639
پيش درآمدي بر بحث نظري درباره عكاسي
640
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
641
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
642
پيش درآمدي بر تاثير براقيت بر اختلاف رنگ
643
پيش درآمدي بر تصويرگرايي معصومين در سينما
644
پيش شرط ساز گراديان مزدوج محدود شده
645
پيش شرط ساز مبتني بر موجك براي سيستم هاي تنك خطي
646
پيش شرط گذاري بر روي روش گاوس -سايدل براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
647
پيش شرط ها و پيامدهاي وفاداري مشتري: طراحي الگوي وفاداري مشتريان براي فروشگاه هاي زنجيره اي ايران
648
پيش شرط هايي براي مسائل مقدار مرزي بيضوي در فضاي عناصر متناهي
649
پيش شرطي كردن مسائل بد وضع گسسته
650
پيش شرطي كردن مسائل نقطه زيني گالركين تصادفي
651
پيش فرآوري بوكسيت كم عيار كارخانه جاجرم به منظور حذف ناخالصي ها و افزايش بازيابي مرحله ليچينگ
652
پيش فرآوري پسماند ريشه ي شيرين بيان از روش قليايي به منظور افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
653
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
654
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني- اقتصادي
655
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ هاي زيگومايست
656
پيش فرآوري حرارتي قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل براي ايجاد قابليت خردايش
657
پيش فرآوري زيستي كاه و ساقه برنج جهت توليد بيواتانول
658
پيش فرآوري شيميايي مواد لينگوسلولزي به منظور بهبود توليد بيوگاز به روش تخميرفاز جامد
659
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از حلال هاي مختلف و بهبود بازدهي توليد اتانول از اين ماده
660
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از مايع هاي يوني مورفولينيومي
661
پيش فرآوري كنسانتره ي سولفيدي سرب و انحلال آن
662
پيش فرض آزمون دهندگان و برداشت آزمون شوندگان از واحدهاي آزمون خواندن
663
پيش فيلتر و فيلتر فازي مردد EQ- جبر
664
پيش گويي تاخوردگي معكوس پروتئين براساس پليمرهاي موجود در PDB
665
پيش گويي در بهمن نامه ، برزونامه و بانو گشسب نامه
666
پيش گويي زلزله براساس الگوهاي لرزه اي پيش نشانگر با استفاده از شبكه چندلايه پرسپتروني
667
پيش گويي، برآورد بيز و بيز استوار در برخي توزيع هاي طول عمر بر اساس ركوردها تحت توابع زبان متعادل
668
پيش گيري از تصادم با استفاده از كنترل فازي
669
پيش ملقمه سازي آلياژ آمالگام
670
پيش ملقمه سازي پودر آلياژي آمالگام ماده پر كننده دنداني
671
پيش نيازهاي نهادي براي تحقق رقابت پذيري در اقتصاد ايران
672
پيش يابي بلندمدت مشخصات امواج بندر بوشهر با استفاده از مدل سوان به روش شبه زماني
673
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
674
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
675
پيش يابي ميانگين دماي ايران
676
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
677
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
678
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
679
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
680
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
681
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
682
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
683
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
684
پيش‌‌بيني فرآيند‌هاي پرداخت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي هوشمند
685
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
686
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
687
پيش‌بيني احتمالي زلزله بر مبناي تغييرات ايجاد شده در لايه يونسفر در باند فركانسي HF
688
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
689
پيش‌بيني اكسايش پيريت و توليد زهاب اسيدي معدن ( و و ) در باطله‌هاي كارخانه زغال شويي انجير تنگه زيرآب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
690
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
691
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
692
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
693
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
694
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
695
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
696
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
697
پيش‌بيني پاسخ‌ها و بهبود كيفيت در سيستم‌هاي پيچيده
698
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
699
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
700
پيش‌بيني تاثير اخبار بر منظرهاي مختلف نظرهاي سياسي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
701
پيش‌بيني ترافيك با استفاده از شبكه‌هاي بيزي
702
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
703
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
704
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
705
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
706
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
707
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
708
پيش‌بيني خطر رشد قارچ‌هاي آسپرژيلوس نيجر، آلترناريا آلترناتا و پني سيليوم sp. در ‌كاغذهاي تاريخي از طريق مدل‌سازي رياضي تاثير دما، فعاليت آبي، pH ، زمان بر رشد اين قارچ‌ها با روش سيستم‌هاي استنتاجي عصبي- فازي تطبيقي
709
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
710
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
711
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
712
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
713
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
714
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
715
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
716
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
717
پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و بهبود دقت پيش‌بيني با استفاده از تركيب مدل پنهان ماركف و شبكه‌‌‌هاي عصبي مصنوعي
718
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
719
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
720
پيش‌بيني رويگرداني مشتريان يك شركت مخابراتي با تركيب روش‌هاي دسته‌بندي
721
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
722
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
723
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
724
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
725
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
726
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
727
پيش‌بيني سري‌هاي زماني با استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيك
728
پيش‌بيني سري‌هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك و اسپلاين و كاربرد آن در داده‌هاي برق
729
پيش‌بيني سوددهي يك ايرلاين با بررسي پارامترهاي تأثيرگذار
730
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
731
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
732
پيش‌بيني شكست سطح قطره در معرض موج صوتي
733
پيش‌بيني شيب پايدار قابل‌اعتماد با در نظر گرفتن احتمال چند مود شكست در معادن روباز سنگ آهن
734
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
735
پيش‌بيني ضرايب جذب و نفوذ تركيبات گازي در غشاي ماتريس آميخته حاوي نانو ذرات زئوليت با شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و مدلسازي انتقال جرم در فرآيند جداسازي گاز
736
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
737
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
738
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-3
739
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
740
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
741
پيش‌بيني عملكرد پروتئين با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
742
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
743
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
744
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
745
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره
746
پيش‌بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه‌جات منتخب در ايران با استفاده از روش ARMA
747
پيش‌بيني كوتاه مدت قيمت برق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و ‏رهيافت موجك
748
پيش‌بيني گرايش قيمت در بازار سهام با استفاده از تحليل متني
749
پيش‌بيني مرگ‌و‌مير در ICU با استفاده از شبكه عصبي و تحليل نتايج آن
750
پيش‌بيني مسئوليت‌پذيري بر اساس سبك‌هاي هويت و سبك‌هاي دلبستگي در بين دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان مهريز
751
پيش‌بيني مقاومت فشاري بتن سبك داراي الياف پروپيلن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
752
پيش‌بيني موفقيت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه و شاخص توسعه انساني دانش‌آموزان استان كردستان
753
پيش‌بيني نشست زمين ناشي از گودبرداري‌هاي بزرگ و حفر تونل‌هاي مكانيزه در محيط‌هاي شهري
754
پيش‌بيني نقطه‌ي ظهور واكس در نفت خام با استفاده از تركيب مدل چندجامدي و معادلات حالت PC-SAFT و PR
755
پيش‌بيني نوسان پذيري بازده شاخص با استفاده از مدل تركيبي (مورد كاوي: بورس سهام آمريكا)
756
پيش‌بيني نويز سازه پل‌هاي راه‌آهن با استفاده از تحليل آماري انرژي (SEA)
757
پيش‌بيني هدايت‌پذيري جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
758
پيش‌بيني هزينه‌ي پروژه تحت شرايط ريسك با استفاده از ضريب جيني و آناليز سري زماني
759
پيش‌بيني هوش معنوي براساس شيوه‌هاي فرزندپروري، در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
760
پيش‌بيني هوشمند رويگرداني مشتريان بانك سپه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي تكاملي
761
پيش‌بيني و ارزيابي تأثيرات احتمالي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر كارايي انرژي صنايع توليدي ايران
762
پيش‌بيني و تشخيص داكتال كارسينوما و مسائل محاسباتي آن
763
پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با شبكه‌عصبي بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي وال (با رويكرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب ورودي)
764
پيش‌بيني وضعيت مفصل ديستال دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام ارادي بر اساس سينرژي
765
پيش‌بيني‌ پيشرفت‌تحصيلي بر اساس مهارت‌هاي‌مطالعه ‌و اهداف‌پيشرفت دانش‌آموزان‌ دختر پايه ‌اول‌ دوره‌دوم متوسطه شهرهمدان
766
پيش‌پردازش هشدارها به منظور بهبود كارايي سيستم‌هاي تشخيص و پاسخ به نفوذ
767
پيش‌فرآوري زيستي كاه برنج جهت توليد اتانول زيستي
768
پيش‌گرمايش گازهاي خروجي از چاه‌هاي گاز و ورودي توربين انبساطي جهت افزايش دماي ورودي گاز
769
پيش‌گويي توزيع نمايي وزن‌دار بر اساس نمونه‌گيري سانسور شده‌ نوع II فزاينده رقابتي
770
پيش‌يابي دماي كمينه‌ي ايران
771
پيش¬بيني توليد برق به منظور تعيين سبد نيروگاهي در ايران در افق 5 ساله با استفاده از روش ANFIS
772
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه¬هاي منتخب شيراز براساس سرمايه¬ي روانشناختي و منبع كنترل
773
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاههاي منتخب شيراز براساس سرمايه ي روانشناختي و منبع كنترل
774
پيش¬بيني قيمت بازار بورس تهران با استفاده از روش ARIMA اصلاح شده
775
پيشامد صنعتي و ميزان امنيت آن
776
پيشامدها و پيامدهاي منتخب اجراي اثربخش استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات دركسب وكارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي شهر اصفهان)
777
پيشاوند و پساوند در زبان فارسي
778
پيشايندهاي مشاركت الكترونيكي شهروندان مورد مطالعه شهر رفسنجان
779
پيشبيني احتمالي سرعت و توان توليدي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي شعاعي
780
پيشبيني بار رايانش ابري به منظور بهبود كيفيت سرويس
781
پيشبيني بار مصرفي با استفاده از شبكه عصبي
782
پيشبيني بورس با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
783
پيشبيني بورس با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
784
پيشبيني پارامترهاي مشخصه اجزاي سنگين در سيالات سنگين مخازن هيدروكربني
785
پيشبيني تكامل گروه در گراف شبكه اجتماعي براساس ويژگي هاي ساختاري و سطح فعاليت كاربران
786
پيش‏بيني توان توليدي سامانه‏هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از پردازش آماري سيگنال
787
پيشبيني جريان توربولانس در يك لايه برشي
788
پيشبيني حجم گاز عبوري از ايستگاه هاي منتخب تقليل فشارشهري استان قزوين بر مبناي هوش مصنوعي
789
پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس هيجانخواهي و دانش جنسي در بين متأهلين شهرستان اردكان
790
پيش‏بيني زمان آغاز توليد ماسه در يك سازند با استفاده از مدل‏سازي پوروالاستيك
791
پيشبيني سازگاري زناشويي براساس صميميت ، بخشش و هوش معنويي در زنان متاهل شهر كرمانشاه
792
پيشبيني سريهاي زماني با استفاده از برنامهريزي بيان ژن در اقليمهاي مختلف
793
پيشبيني شدت تصادفات با رويكرد دادهكاوي مبتني بر استخراج قوانين
794
پيش‏بيني عددي مكان رشد ترمبوس درون‏حفره‏اي، در آنريزم آئورت شكمي، با استفاده از تعقيب ذرات و محاسبه‏ي زمان استقرار آنها
795
پيشبيني عمق آبشستگي گروه شمع تحت اثر جريان يا موج
796
پيشبيني فراواني وقوع گرماهاي فرين با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در ايران مركزي
797
پيش‎بيني فعاليت انسان در تصوير با استفاده از داده حجيم تصويري و متني
798
پيش‎بيني قيمت سهام با استفاده از روشهاي تركيبي
799
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
800
پيشبيني مشخصات مولكولي پلياتيلن دانسيته سبك توليد شده در راكتوراتوكلاو
801
پيشبيني مصر ف برق (كشاورزي ، صنعتي ، خانگي) از شبكه هاي عصبي
802
پيشبيني مقدار تصادفات شهري با كمك الگوريتم هاي شبكه عصبي، شبكه فازي عصبي و شبكه تركيب الگوريتم هاي تكاملي با شبكه فازي عصبي
803
پيشبيني نوسانات سطح آب درياچه با استفاده از مدل ماشين آموزش قدرتمند
804
پيشبيني و ارزيابي عملي بورس و بازار جهاني
805
پيشبيني و بهينه سازي ظرفيت سيستم هاي تركيبي توليد برق بادي خورشيدي به كمك روش هاي هوش مصنوعي
806
پيشبيني وقوع عيوب داخلي در فرآيند نورد ورق
807
پيشبينيرفتار غشاهاي نانوفيلتراسيونبه كمكمدل سازيرياضي
808
پيشدرآمدي بر بحث نظري درباره ي عكاسي
809
پيشرفت تجارت الكترونيك در ايران و جهان
810
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر برآن
811
پيشرفت صنايع نفت در عصر پهلوي
812
پيشرفت معرفت علمي از نظر تامس كوهن و بررسي انتقادات وارد بر آن
813
پيشرفت هاي اخير در نامساوي كانتروويچ
814
پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكولي
815
پيشرفت هاي صورت گرفته در پيش بيني امواج موبايل در ارتباطات سيار امروزي و شبيه سازي آن
816
پيشرفت هاي فناوري اطلاعات بوسيله فناوري نانو
817
پيشرفت هايي در رنگ آميزي گراف ها
818
پيشرفتهاي ارتباطي ايران در عصر پهلوي
819
پيشرفتهاي جديد در نظريه گروههاي بريد آرتين
820
پيشرفتهاي حاصله در تهيه و استعمال داروهاي ضد كم خوني
821
پيشرفتهاي صنعتي ايران در عصر پهلوي
822
پيشرفتهاي فرهنگي (آموزش و پرورش) ايران در عصر پهلوي
823
پيشرفتهاي فرهنگي شيراز در عصر پهلوي
824
پيشرفتهاي كشاورزي ايران در عصر پهلوي
825
پيشگوئي فرونشست با استفاده از كامپيوتر
826
پيشگويي بااستفاده از رگرسيون چاركهاي نمايي وزن دار
827
پيشگويي تاخوردگي اجماع دريك مجموعه از توالي هاي آر ان اي غير متوازن
828
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
829
پيشگويي ثوابت قانون هنري تركيبات آلي در محصول هاي آبي ﴿ثابت﴾
830
پيشگويي جايگاه تعامل بيين دو پروتئين بر اساس ويژگي هاي هندسي
831
پيشگويي حالت و پايدارسازي سيستم هاي خطي با تاخير در ورودي
832
پيشگويي در گرشاسب نامه ي حكيم اسدي توسي
833
پيشگويي سختي خمشي پارچه تاري - پودي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
834
پيشگويي سيگنالهاي غير ايستان-مطالعه موردي در پيشگويي حمله ي صرع
835
پيشگويي عددي قيمت سهام با استفاده از تبديل موجك
836
پيشگويي كشش سطحي براي مخلوط هاي مايع بر مبناي مدل جديد
837
پيشگويي كشش سطحي مخلوط هاي آلي ﴿با استفاده از روابط ترموديناميك سطح﴾
838
پيشگويي كشش سطحي مخلوطهاي الكتروليت و غيرالكتروليت
839
پيشگويي معكوس ساختار RNA با روش SHAPE-directed
840
پيشگويي نكروز اواسكولار سر فمور پس از شكستگيهاي گردن فمور بر اساس خونريزي خين جراحي با روش هاي دريلينگ
841
پيشگويي و شناسايي miRNA هاي دخيل در بيماري هموفيلي A
842
پيشگيري از بزه ديدگي خانگي در قوانين و مقررات خانواده
843
پيشگيري از بزهكاري اطفال در محيط تحصيلي و آموزشي
844
پيشگيري از بزهكاري كو دكان و نوجوانان در معرض خطر در محله عودلاجان
845
پيشگيري از جرائم مالي بر اساس آموزه هاي فقهي
846
پيشگيري از جرايم جنسي
847
پيشگيري از جرايم خاص خدمتي نيروهاي مسلح
848
پيشگيري از جرم در نهج البلاغه
849
پيشگيري از سرقت خودرو
850
پيشگيري از عوامل جرم زا جهت ايجاد مناطق امن و پايدار: مطالعه موردي ، تاثير طراحي محيطي بر جرم سرقت در شهر مراغه
851
پيشگيري رشد مدار از اعتياد
852
پيشگيري زودرس از بزهكاري با نگاهي به آموزه هاي اسلام
853
پيشگيري و دفاع در برابر حمله سايبل در شبكه¬هاي موردي بين¬خودرويي
854
پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص حمايت شده بين المللي در پرتو كنوانسيون ها و رويه بين المللي
855
پيشگيري و مقابله با تروريسم هسته اي در حقوق بين الملل
856
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
857
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
858
پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرايم سوءاستفاده مالي كاركنان و مقامات بانكي
859
پيشنهاد FSS هاي مينياتوري جديد
860
پيشنهاد استاندارد سازي نرم افزارهاي رله هاي ديجيتال و مجتمع موجود براي كارخانجات رله سازي
861
پيشنهاد استراتژيهاي بازاريابي، مالي و منابع انساني براي يك شركت توليدي ﴿ 1390-1385 ﴾﴿ مطالعه موردي : شركت نوشابه سازي كافي كولا ﴾
862
پيشنهاد اصلاح سيستم نگهداري معدن مكانيزه طبس ﴿معدن مركزي﴾ با استفاده از نتايج ابزار دقيق
863
پيشنهاد الگوريتم جديد كليدزني اينورتر چندسطحي سه فاز طبقه اي با هدف كاهش هارمونيك ها در محدوده استاندارد و توسعه بازه شاخص مدولاسيون
864
پيشنهاد الگوريتم محاسباتي پارامترهاي مجهول در مسئله پراكندگي معكوس مبتني بر روش EDSC
865
پيشنهاد الگوي سكونت براي خانواده هاي مهاجر شهرستان قدس ( قلعه حسن خان )
866
پيشنهاد بيست اتود تكنيكال براي آموزش چهار تكنيك سنتور
867
پيشنهاد پرس و جو براي كاربران نوجوان
868
پيشنهاد پويا در سامانه هاي پيشنهاددهنده
869
پيشنهاد پيكربندي نوين براي برداشت‌كننده‌ي انرژي پيزوالكتريكي
870
پيشنهاد تكميلي جهت شبكه بزرگراهي شهر تهران
871
پيشنهاد چارچوب دسيابي به سرزندگي در فضاهاي شهري ؛ با تآكيد بر خيابان سي تير تهران
872
پيشنهاد راهبرد جديد براي سياست خارجي ايران در قبال منازعه اعراب و اسرائيل
873
پيشنهاد روش جديدي براي اندازه گيري برخي از كاتيونها يا ماد فرار توسط جذب اتمي در نمونه هاي آبي به روش حلال پخشي و بهينه سازي شرايط آن
874
پيشنهاد روشي براي هدايت حمله NPCها در بازي‌هاي استراتژي
875
پيشنهاد ساختار بهينه ضمانت اعتباري شركت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب اصول مالي اسلامي
876
پيشنهاد ساختار مناسب براي مبدل سوئيچينگ دوطرفه براي كاربرد خودروي هيبريدي متصل به شبكه (V2G) و شبيه سازي آن
877
پيشنهاد ساختارجديد براي صنايع هوايي كشور
878
پيشنهاد سيستم اطلاعات مديريت در بخش برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي شركت سايپا
879
پيشنهاد ضرايب اصلاحي براي طراحي اعضاي بتوني بر اساس آيين نامه هاي طراحي ايران به منظور تطابق آن با ويرايش جديد آيين نامه هايEurocode_2 , AC1318
880
پيشنهاد طراحي هواپيماي باريك پيكرسازگار با طبيعت نسل آينده
881
پيشنهاد طرح محتوايي موزه علوم براي كودكان (5-12 سال)
882
پيشنهاد قيمت راهبردي نيروگاه‌هاي برق‌آبي در بازار برق
883
پيشنهاد كدهاي بدون پيشوند-پسوند شبه متقارن در كدينگ منبع
884
پيشنهاد محيطي مناسب براي فشرده سازي اشعه ليزر در ابعاد كوانتمي و آناليز و طراحي تقويت كننده نوري با استفاده از اين محيط (توليد حالات فشرده نوري كوانتمي )
885
پيشنهاد مدل ارزيابي عملكرد پيمانكاران پروژه‌هاي ساخت
886
پيشنهاد مدل جهت برگزاري مزايده هاي الكترونيك در صنايع ايران
887
پيشنهاد مدل چند عامله هوشمند رتبه بندي اعتباري بر اساس منطق فازي نوع دوم
888
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري در حوزه IT سازمان ها بر مبناي چارچوب VALITدر راستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
889
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري درحوزهITسازمان ها بر مبناي چارچوبVALITدرراستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
890
پيشنهاد مدل هاي خرپايي براي ديوار برشي داراي بازشو
891
پيشنهاد معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي و اعتبار سنجي آن بر روي آلياژ A206
892
پيشنهاد معيار مناسب جهت ارزيابي پايداري ولتاژ در شبكه ها با باس هاي مشاهده ناپذير و پياده سازي در شبيه ساز بلادرنگ
893
پيشنهاد مقاله در ويكي‌پدياي فارسي با استفاده از مدل‌سازي عناوين نهان
894
پيشنهاد مكان استقرار قطار نجات مبتني بر طراحي سناريو : مطالعه موردي مسير دورود - انديمشك
895
پيشنهاد مكانيزم تشكيل استئارات روي در فاز جامد و تعيين مرتبه واكنش به كمك سه نظريه آرنيوس،برخوردي و نظريه حالت گذار
896
پيشنهاد نظام فني و اجرائي شهرداري ها
897
پيشنهاد نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشاف سطحي
898
پيشنهاد و ارائه طرح راه اندازي آزمايشگاه آموزشي - تحقيقات اگوستيك
899
پيشنهاد يك آلگوريتم جديد براي رله هاي وصل مجدد تطبيقي
900
پيشنهاد يك الگوريتم موازي و آگاه از حافظه نهان براي ساخت درخت پسوندي مربوط به دنباله هاي DNA
901
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري در ايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
902
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري درايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
903
پيشنهاد يك چارچوب چابك حاكميت معماري سرويس گرا بر اساس معماري سازماني توگف
904
پيشنهاد يك روش براي مهندسي نيازمندي‌هاي جنبه گرا
905
پيشنهاد يك شبكه عصبي موجك فازي نوع-2 و الگوريتم تركيبي جهت تشخيص عيب سيستم سه تانك
906
پيشنهاد يك شناور تحقيقاتي براي آب هاي خليج فارس و درياي عمان
907
پيشنهاد يك طرح امن جهت دست به دست كردن بين سرويس دهندگان بي سيم اينترنتي در شبكه هاي چند اپراتوري
908
پيشنهاد يك فرايند تعميم يافته رتبه بندي تجربه براي چارچوب NTROPI
909
پيشنهاد يك معماري جنبه گرا براي سيستم هاي اطلاعاتي تحت وب متني بر JAVA EE
910
پيشنهاد يك هستي شناسي براي شواهد كسب شده از جرم شناسي حافظه به همراه چهارچوبي جديد براي بازسازي خودكار حوادث در تجسس ديجيتال
911
پيشنهاداتي براي سرايش در موسيقي ايراني
912
پيشنهاداتي در ارتباط با رفع ابهام روش شاخه و كران دموليميستر و هروئلن
913
پيشنهادي براي مدارهاي اپتومكانيكي بر اساس الكترو ديناميك كوانتومي مدار و كاربرد در محاسبات و پردازش اطلاعات كوانتومي
914
پيشنيازهاي اجرائي كنترل كيفيت جامع .C.Q.T در صنايع ايران
915
پيشوايان دوازده گانه شيعه
916
پيشوايان شيخيه و عقايد آنان درباره اركان اربعه- معاد جسماني- معراج حضرت پيغمبر (ص) هورقليا- مسئله جبر و اختيار
917
پيشينه پژوهي نقوش حيوانات شاخ دار در صنايع دستي ايران﴿بزكوهي﴾
918
پيشينه تشيع در استان مركزي با تأكيد بر دوره قاجار (براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ تاريخ تشيع)
919
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
920
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
921
پيشينه و چگونگي شكل گيري قلم هاي رايانه اي فارسي ﴿طراحي فونت «دلفان» از نوع رسمي، براي نگارش متن﴾
922
پيشينه و نقش بته جقه در فرهنگ و هنر ايران
923
پيشينه ي مهر در جنوب غرب ايران از ابتدا تا سقوط عيلام
924
پيغام دهنده تلفني خودكار
925
پيكتوگرام المپيك ورزشي
926
پيكر بندي جديدي از يك ربات چهار پا و بررسي توزيع نيرويي آن
927
پيكربندي جريان اطلاعات در راستاي حل تضاد خواسته هاي مشتريان و توليدكنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از مدل QFD سه بعدي تلفيقي (مطالعه موردي: در صنايع چوب)
928
پيكربندي حافظه نهان برحسب برنامه كاربردي به‌منظور بهبود عملكرد پردازنده
929
پيكربندي خودكار امن در شبكه هاي موبايل موردي
930
پيكربندي روي گروه‌ها و نيم‌گروه‌هاي توپولوژيكي
931
پيكربندي شركت سرويس دهنده اينترنت
932
پيكربندي و مديريت سخت افزارهاي سيسكو با نرم افزار شبيه سازPACKET TRACER
933
پيكربندي و مديريت ويندوز سرور 2008R2
934
پيكربندي و نصب و پياده سازي سيستم هاي اپراتوري مسيرياب ها و سيستم اكانتينگ شبكه بر روي سيستم عامل مجازي
935
پيكربندي‌ها و تورهاي پايا براي ابرگروه‌هاي ميانگين‌پذير
936
پيكرگرداني در افسانه هاي عاميانه مردم كردستان
937
پيكرنگاري انسان در دوران ساساني و مقايسه ي آن با دوران صفوي
938
پيكره بندي زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات (مورد مطالعه: بيمارستان هاي شهرستان كرمان)
939
پيكره بندي فضايي در مسكن بومي ايران (طراحي مجموعه مسكوني در بافت بومي شهر كرمان)
940
پيكره بندي و پياده سازي سامانه آموزش مجازي براي مجتمع آموزشي ضحي با استفاده از نرم افزار MOODLE
941
پيكره نگاري زنان در تزئينات بناهاي دوره قاجار مطالعه موردي در سه بناي : كاخ گلستان [تهران]،خانه ملك التجار [يزد]، خانه قوام الدولۀ آشتياني[تهران]
942
پيكره هاي نور و استفاده از نقوش تزئيني مفرغ هاي لرستان در تزئينات آن
943
پيكسليشن و تدوين
944
پيگردي شرايط احساسي فرد حول محوريت ترس بر اساس متن توييت هاي آن فرد
945
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
946
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
947
پيگيري بيماران با تشخيص توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1390 تا 1392كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
948
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
949
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
950
پيگيري تثبيت 6-آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول در سطح طلا به عنوان يك تك لايه خودسامان تيولي آروماتيك هتروسيكل با پايانه هاي آميني به وسيله روش هاي الكتروشيميايي
951
پيگيري فارغ التحصيلان سال 74 بهمن وتير
952
پيگيري مسير حركت اشياء متحرك با استفاده از پردازش تصوير
953
پيگيري مصالح از طريق دريافت تصويري در پروژه هاي عمراني با رويكرد مديريت پايدار
954
پيل سوختي
955
پيل سوختي پليمري
956
پيل هاي سوختي
957
پيل هاي سوختي
958
پيل هاي سوختي ميكروبي و كاربرد آنها در تصفيه پسآب
959
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در صنعت خودرو
960
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در مصارف خانگي
961
پيلهاي خورشيدي و كاربرد اقتصادي آن در ايران
962
پيمان سه جانبه ( 1942م/1320ش) وبازتاب آن در مطبوعات ايران و جهان
963
پيمان هاي دفاع جمعي و اصل عدم مداخله
964
پيمانه اي كردن آنتولوژي در وب معنايي
965
پيمايش مفهوم هويت در آراء و آثار معماران معاصر ايران
966
پيمايشي بر جامعه و معماري روستايي بندپي -در مسير طراحي-
967
پيه سوز﴿بررسي جايگاه آتش و ساخت پيه سوزهاي سفالي متاثر از قرن 6تا7 هجري قمري﴾
968
پيوست اجتماعي اتوبوسهاي BRT
969
پيوستگي بافت شهري با ايجاد روگذرهاي پياده چند عملكردي بر آزاد راه ها ﴿نمونه موردي شهر جديد پرديس﴾
970
پيوستگي پارامتري توزيع هاي ايستا , parametric continuity of stationary distributions
971
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
972
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
973
پيوستگي خودكار همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي
974
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها
975
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها.
976
پيوستگي ضرب روي دوگان توابع پيوسته‌ي يكنواخت چپ
977
پيوستگي مجموعه هاي جزئا مرتب
978
پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
979
پيوستگي مشتقها، نگاشتهاي پيچان و همدورها از جبرهاي با ناخ
980
پيوستگي منظر شهري و ميزان تمايل به پياده روي در پارك هاي شهري، نمونه موردي: پارك هاي شهري شيراز
981
پيوستگي منظم تابع مجموعه اي يكنوا اندازه ها و انتگرال هاي فازي
982
پيوستگي همريختيها و مشتقگيريها در جبرهايي از توابع برداري مقدار
983
پيوستگي و ناپيوستگي بهترين تقريب
984
پيوستن به سازمان تجارت جهاني و تاثيرات آن بر صنعت پتروشيمي
985
پيوسته با ژنهاي مسئول تحمل به SSR شناسايي نشانگرهايتنش خشكي در لاينهاي موتانت برنج
986
پيوند انعطاف پذيري استراتژيك و بهره وري عملياتي با نقش ميانجي توانايي دوسويه عملياتي
987
پيوند حقوق و سياست در نهج البلاغه
988
پيوند حكومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان
989
پيوند دادن مجموعه داده ها با rdfs:seeAlso در وب داده
990
پيوند در كتاب تاريخ بلعمي
991
پيوند در كتاب تاريخ بيهقي
992
پيوند در گلستان سعدي
993
پيوند دهي ريزكپسول در منسوجات
994
پيوند دهي صفحات آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي-اغتشاشي﴿FSW)
995
پيوند دهي منومر استيرن روي پلي پروپيلن به روش پرتو دهي الكتروني
996
پيوند زدن كنترل شده آكريلو نيتريل برروي پليمر طبيعي سلولز با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي
997
پيوند زدن منسوج پنبه اي با اكريلونيتريل به منظور ايجاد قابليت رنگپذيري با رنگهاي بازيك
998
پيوند زني پلي وينيل استات به گرافن اكسايد و بررسي تاثير جرم مولكولي پلي وينيل الكل بر آن
999
پيوند سلول هاي عصبي تمايز يافته حاصل از كشت سه بعدي سلول هاي بنيادي به دستگاه عصبي در حال تكوين جنين جوجه
1000
پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
بازگشت