<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيرامون تصنيف در موسيقي اصيل ايراني
2
پيرامون تعميم هايي از ايده آل هاي تقريبا اول و اول ضعيف
3
پيرامون دو پوشش دوري گراف ها
4
پيرامون طرح گل و مرغ
5
پيرامون فرمول هاي اساسي زير منيفلدهاي فينسلري مختلط
6
پيرامون فيلمنامه نويسي نوشته : ادوارد دميتريك
7
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
8
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
9
پيرامون يك مسئله تركيبي در واريته گروهها
10
پيربورديو و قوائد هنر
11
پيرسازي مصنوعي چهره با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
12
پيرو معنوي:تبيين نقش معنويت در اثر بخشي پيروان
13
پيرو و پيرو ضعيف بودن جبرهاي برلينگ و ليپشيتز
14
پيروليز پلي اتيلن ترفتالات و بررسي تأثير افزودن پارافين هاي اشباع سنگين بر محصولات آن
15
پيروليز چوب
16
پيروليز زيست توده جهت توليد زغال زيستي به منظور تصفيه پساب حاوي يك نمونه دارويي منتخب
17
پيروليز ضايعات گياهي در راكتور بستر فوراني
18
پيروي از مسير خودرو هوشمند با به كارگيري از اطلاعات مسير جلو خودرو
19
پيزوالكتريسيته در نيمه هادي هاي گاليم نيترات
20
پيزوالكتريك ، مدل سازي وشبيه سازي به كمك نرم افزار ANSYS
21
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود ، جان كين ميكر
22
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود جان كين ميكر
23
پيش الگوسازي مجازي با ADAMS/View
24
پيش بيبني سرعت حفاري به وسيله دريلهاي چرخشي با استفاده از آناليز رگرسيون
25
پيش بين تنش - كرنش مقاومت نهايي خاكهاي رسي با حدخميري كم تا متوسط با استفاده از مدل الاستو -پلاستيك cam - clay modified
26
پيش بين ژن كد كننده آنزيم HMG-CoA ردوكتاز به منظور افزايش توليد هترولوگ لينالول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
27
پيش بيني آب شستگي در پايه هاي استوانه اي شكل با استفاده از مدل درختي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
28
پيش بيني آتش سوزي مناطق جنگلي با توجه به وضعيت آب و هوا
29
پيش بيني آسيب هاي مچ پا و زانو بوسيله آزمون تعادل ايستا
30
پيش بيني آغاز جوانه زني ترك در تماس غلتشي / لغزشي سيلندر برروي سيلندر
31
پيش بيني آمادگي الكترونيكي اينترنت اشيا در سازمان با رويكرد شناختي-اجتماعي
32
پيش بيني آويزش پارچه هاي دوخت خورده با استفاده از روش سيستم استنتاجي تطبيقي فازي_عصبي
33
پيش بيني آينده تحصيلي دانش آموزان بااستفاده از روشي مبتني بر شبكه هاي عصبي
34
پيش بيني آينده جايگاه دانشگاه اصفهان در نظام‌هاي رتبه‌بندي براساس شاخص عملكرد پژوهشي در يك افق ده ساله
35
پيش بيني آينده مهندسي صنايع با روش هاي آينده پژوهي و با استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع
36
پيش بيني اپي توپ هايT پروتئين P24 ويروس اچ آي وي تيپ 1 و بررسي اثربخشي آن بر روي تكثير لنفوسيت هاي انساني در ايران
37
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد
38
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
39
پيش بيني اثر بازدارندگي مشتقات بنزيميدازول وابسته به فلز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
40
پيش بيني اثر پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين در تونل هاي كم عمق
41
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه زالزالك (Crataegus pontica C.Koch) در استان لرستان
42
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گياهي سنبل الطيب (Valeriana sisymbriifolia) در استان اصفهان
43
پيش بيني اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول سويا در منطقه كرمانشاه با استفاده از مدل Aqua Crop تحت سناريوهاي تغيير اقليمي
44
پيش بيني اثرات ناشي از انفجار معادن روباز بر روي سازه هاي سطحي مجاور (بررسي موردي معدن مس سرچشمه كرمان )
45
پيش بيني احتمال زنده ماندن افراد در حادثه كشتي تايتانيك (داده كاوي با استفاده از نرم افزار پايتون)
46
پيش بيني احساس شادكامي و ويژگي هاي شخصيتي با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نورمحلات
47
پيش بيني اختلال اوتيسم از طريق طراحي شبكه عصبي در كودكان 3 تا 6 سال
48
پيش بيني اختلال بدريخت انگاري براساس درك زمان در دختران نوجوان
49
پيش بيني اختلالات اضطرابي بر اساس سبك هاي دلبستگي نوجوانان
50
پيش بيني ارتباط بين خواص اليافي و خواص نخ اكريليك در سيستم نيمه فاستوني جهت نخ خاب فرش ماشيني
51
پيش بيني ارتباط بين خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ Ti-6Al-4V با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
52
پيش بيني ارتباط پارامترهاي نرخ جريان , چگالي و سرعت براي آزادراه تهران - شمال
53
پيش بيني ارتباطات دارو-هدف با استفاده از بردار نهفته در گراف ناهمگن ارتباطات
54
پيش بيني ارزش مشتريان بر اساس داده هاي تراكنشي و جمعيت شناختي توسط داده كاوي
55
پيش بيني استحكام جوش نقطه اي به كمك مدل سازي اجزاي محدود و مدل آسيب گرسن
56
پيش بيني استحكام نانوكامپوزيت گرافن/اپوكسي با روش چند مقياسي
57
پيش بيني استرس آسيب زاي ثانويه و رشد پس از سانحةجانشيني بر اساس انعطاف پذيري شناختي و تنظيم شناختي هيجان در پرستاران ارائه دهنده خدمات به زلزله زدگان شهركرمانشاه
58
پيش بيني استرس شغلي بر اساس هوش هيجاني و هوش معنوي كارمندان فرهنگي شهرستان محلات
59
پيش بيني استرس والدگري براساس خودشفقت ورزي و ديدگاه فراهيجان والديني در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حركتي
60
پيش بيني استرش شغلي براساس تعهد سازماني و هوش معنوي در كارمندان بيمارستان امام خميني محلات
61
پيش بيني استعداد اعتياد براساس پنج عامل بزرگ شخصيت و خودتنظيمي ارادي با نقش ميانجي تحول مثبت نوجواني در دانش آموزان دورة متوسطة شهر كرمانشاه
62
پيش بيني استفاده از هرزه نگاري اينترنتي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت روابط زناشويي در متاهلين شهر اصفهان
63
پيش بيني اشتغال كشاورزي و اثر كمبود آن بر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
64
پيش بيني اشتياق به تحصيل بر اساس رضايت از تحصيل و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه كردستان نيمسال اول سال تحصيلي 1396-97
65
پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان براساس راهبردهاي يادگيري با نقش واسطه اي جهت گيري هدف
66
پيش بيني اصلاح ژنتيكي بر اساس روش هاي محاسباتي مختلف و مقايسه فنوتيپ هاي حاصل
67
پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه استرس در بين دانشجويان پسركارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
68
پيش بيني اضطراب جدايي كودك بر اساس سلامت روان، سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي دلبستگي مادر و اختلال دلبستگي در دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
69
پيش بيني اضطراب رقابتي داوران فوتبال بر اساس سبك هاي مقابله و خودآگاهي
70
پيش بيني اضطراب مرگ بر اساس حمايت اجتماعي ادراك شده و تنظيم شناختي هيجاني در بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
71
پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه و درخت تصميم
72
پيش بيني اعتماد به كمك شبكه هاي چندلايه
73
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس مهارتهاي شناختي و فراشناختي در بين دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر برازجان
74
‫پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي، سازگاري اجتماعي و عزت نفس در دانش‌آموزان دبيرستاني
75
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر پايه مهرورزي والدين و مهارت هاي اجتماعي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي احساس تنهايي در بين دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
76
پيش بيني اعتياد به شيشه با سخت رويي وباورهاي مذهبي
77
پيش بيني افت عملكرد يك رديف روتور-استاتور كمپرسور در اثر نشست گردوغبار و خوردگي با استفاده از تحليل عددي جريان
78
پيش بيني افت فشار خون حاددر بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
79
پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نوجوانان
80
پيش بيني افسردگي در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين
81
پيش بيني افكار خودآيند منفي بر اساس سازش نايافتگي تحصيلي و دلزدگي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوكان
82
پيش بيني افكار خودكشي بيماران سرطاني بر اساس سيستم‌هاي مغزي رفتاري و فاجعه‌آفريني درد
83
پيش بيني الگوهاي ارتباطي خانواده و اعتياد به فضاي مجازي اينترنت با اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه رازي
84
پيش بيني الگوي پراكندگي نيترات در آب زيرزميني دشت اراك به روش هاي هوشمند شبكه عصبي و SVR و مقايسه نتايج آن با مدل هاي Modflow و زمين آمار چند متغيره
85
پيش بيني الگوي خاك در يك زمين چهر برگزيده در استان كرمانشاه با كاربست شبكه هاي عصبي مصنوعي
86
پيش بيني الگوي رويش علف هاي هرز نخود فرنگي با استفاده از مدل زمان- دمايي در سطوح مختلف نيتروژن
87
پيش بيني امواج دريا به كمك مدل مبتني بر داده ها و تلفيق غير خطي داده ها در فضاي كاهش يافته
88
پيش بيني اميد به زندگي بيماران مبتلا به سرطان
89
پيش بيني اندازه مقاومت سراميك كارخانه آرين سرام به كمك منطق فازي
90
پيش بيني اندازه ي درآمد مالياتي مطالعه موردي: استان اصفهان
91
پيش بيني انرژي لازم براي خردايش مواد معدني با استفاده از پارامترهاي مقاومتي سنگ
92
پيش بيني انطباق پذيري و شادكامي براساس شخصيت، رغبت، ارزش ها وآرزوهاي شغلي در كاركنان اداره آب و فاضلاب استان اصفهان
93
پيش بيني انعطاف پذيري شناختي و پرسشگري دانش آموزان دوره دوم متوسطه همدان بر اساس هوش هاي چندگانه
94
پيش بيني انعكاس موج از موج شكن هاي شنگريزه اي با استفاده از الگوريتم m5 درخت تصميم گيري
95
پيش بيني انقباض و اعوجاج درقطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
96
پيش بيني انگيزش تحصيلي بر اساس منبع كنترل و خود تنظيمي دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان سقز
97
پيش بيني اولويتهاي انتخاب همسر بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
98
پيش بيني اي گرفتگي غشا در محلول هاي پروتئيني با استفاده از مدلسازي شبكه
99
پيش بيني با استفاده از تحليل طيفي تكين
100
پيش بيني بااستفاده از تحليل طيفي تكين
101
پيش بيني بار با استفاده از شبكه هاي عصبي
102
پيش‏ بيني بار براي فرآيند بازيابي سيستم قدرت در حضور بارهاي ترموستاتيكي و خودروهاي الكتريكي
103
پيش بيني بار به روش خيلي سريع
104
پيش بيني بار پارگي مواد هايپرالاستيك داراي شيار U- شكل با استفاده از معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
105
پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش كاربري ارضي
106
پيش بيني بار روي مته بهينه براي شرايط جديد حفاري به كمك شبكه هاي عصبي بر اساس داده هاي انجمن بين المللي پيمانكاران حفاري
107
پيش بيني بار ساعتي ( كوتاه مدت ) در سيستمهاي قدرت
108
پيش بيني بار سالانه شبكه برق با مدل بهينه ساز شيرمورچه و مدل خاكستري (1,1)GM (مورد مطالعه: شبكه برق شهر يزد)
109
پيش بيني بار سيستم قدرت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
110
پيش بيني بار كوتاه‌ مدت و كاربرد آن در مديريت بهينه ي توليد نيرو
111
پيش بيني بار معلق رسوبات رودخانه قره سو با استفاده از محاسبات نرم
112
پيش بيني بارش روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان ﴿ايستگاه هاي جيرفت، لاله زار و كرمان﴾
113
پيش بيني بارش هاي سالانه سال بعدبرمبناي برخي ازعناصر اقليمي دوره سردسال قبل درايستگاه هاي سينوپتيك كرمانشاه وهمدان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
114
پيش بيني بارش هاي موسمي متاثر ازمانسون: مطالعه موردي منطقه جنوب شرق ايران
115
پيش بيني بارندگي دردامنه زمان ومكان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
116
پيش بيني بازار ارز فاركس با استفاده از شبكه هاي عصبي
117
پيش بيني بازار بورس از ديدگاه فركتالي
118
پيش بيني بازده سرمايه برحسب صنايع مختلف بااستفاده ازتئوري خاكستري
119
پيش بيني بازده سهام با استفاده
120
پيش بيني بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي در بازار بورس تهران
121
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي
122
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
123
پيش بيني بازده سهام بانك تجارت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي گارچ﴿ 1391-1388﴾
124
پيش بيني بازدهي سيستم بارگيري (شاول ) بر اساس سنگ هاي منفجر شده بزرگ مقياس در معدن سنگ آهن گل گهر
125
پيش بيني بازگشتي ارزيابي درستنمايي براي مدل اتورگريسو - ميانگين متحرك دوره ا ي
126
پيش بيني بر اساس مدل هاي احتمال
127
پيش بيني برخي خواص دوام بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي
128
پيش بيني برخي خواص فيزيكي - شيميايي تركيبات با استفاده از مدل هاي دو بعدي و سه بعدي QSAR/QSPR، آناليز سه بعدي تصاوير SEM كوپليمر ها و آناليز آموكسي سيلين در محصولات فارماكولوژي به روش اسپكترومتري تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
129
پيش بيني برخي خواص فيزيكي -شيميائي با استفاده از روش OSPR و مدل سازي به روش شبكه عصبي موجك
130
پيش بيني بلادرنگ سطح امنيت در يك سيستم قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت جلوگيري از خاموشي سراسري با استفاده از بارزدايي فركانسي
131
پيش بيني بلند مدت سري زماني با استفاده از مدل فازي
132
پيش بيني بلند مدت سري زماني فشار خون با استفاده از مدلهاي چندگانه ي فازي
133
پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس اميد به زندگي و تاب‌آوري دربيماران ديابتي نوع دو استان آذربايجان شرقي – شهرستان آذرشهر
134
پيش بيني بهنگام تاج حرارتي غلتك هاي نورد در نورد گرم ورق
135
پيش بيني بهينه مسير در پاسكاري روباتهاي فوتباليست با استفاده از روشهاي هوشمند
136
پيش بيني بورس توسط پياده سازي مدل هاي مبتني بر عامل
137
پيش بيني بي ثباتي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
138
پيش بيني بيزي ركوردهاي بارندگي با استفاده از توزيع نمايي تعميم يافته
139
پيش بيني بيوانفورماتيكي پپتيدهاي با خاصيت ضد HIV-1 و بررسي اين فعاليت در پپتيدهاي مشتق از پروتئين P24 از HIV-1
140
پيش بيني پارامترهاي شاخص مخزن با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
141
پيش بيني پارامترهاي قوس رودخانه هاي شني و قلوه سنگي با استفاده از مشحصه هاي هندسي و هيدروديناميكي جريان
142
پيش بيني پارامترهاي مخازن شكاف دار گاز ميعاني از طريق چاه آزمايي
143
پيش بيني پارامترهاي موثر در آبكاري الكترولس Ni-P بر روي فولاد ck45 با استفاده از شبكه عصبي
144
پيش بيني پارامترهاي موثر در فرآيند VAPEX
145
پيش بيني پارامترهاي هيدروديناميكي نامشخص آبخوان دشت شازند با استفاده از منطق فازي
146
پيش بيني پايداري شيب در معادن روباز با استفاده از نرم افزار كامپيوتري
147
پيش بيني پخشيدگي كلر در بتن مقاوم سبز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
148
پيش بيني پديده انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي ارزيابي ريسك
149
پيش بيني پذيرش اينترنت اشيا در حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل عامل محور
150
پيش بيني پذيرش نظام كشاورزي حفاظتي در اقليم كردستان عراق با استفاده از قضيه بيز: مطالعه موردي منطقۀ گرميان
151
پيش بيني پذيرش يادگيري الكترونيكي بر اساس خودكارآمدي رايانه و اهداف پيشرفت (درمقطع متوسطه)
152
پيش بيني پراكنش بزوحشي(Capra aegagrus) با استفاده از مدلسازي شبكه ي باور بيزين در استان اصفهان
153
پيش بيني پراكنش گربه شني (Felis margarita) در شرق استان اصفهان با استفاده از مدل شبكه باور بيزين
154
پيش بيني پراكنش مخازن و ناقلين بيماري ليشمانيوز پوستي در استان فارس با استفاده از مدلسازي آشيان بوم شناختي
155
پيش بيني پوياي ديدهاي مناسب، براي ذخيره سازي داده هاي مجتمع، به منظور پردازش تحليلي برخط كارا
156
پيش بيني پيامدهاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در بخش انرژي بر قيمت تمام شده منسوجات ﴿مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني﴾
157
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس اضطراب اجتماعي و اشتياق تحصيلي در مدارس دبيرستان دخترانه شهرستان كازرون
158
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدفي با نقش واسطه اي استرس تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر ياسوج در سال تحصيلي1395-1394
159
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس خودتنظيمي و خودكنترلي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر دزفول
160
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس مهارت هاي مطالعه و اهداف پيشرفت دانش آموزان دختر پايه اول دوره متوسطه شهر همدان
161
پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال ياد گيري بر اساس خلاقيت مادران و نقش واسطه اي تاب آوري مادران
162
پيش بيني پيك بارمصرفي منطقه غرب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي وعصبي فازي
163
پيش بيني پيوند در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر آتاماتاي يادگير
164
پيش بيني تاب آوري بر اساس مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان و هوش معنوي در معتادان بازپروري شده شهرستان بوكان
165
پيش بيني تاب آوري مسير شغلي بر اساس كاركرد تحولي خانواده، خودشناسي انسجامي و باورهاي فراشناخت در دانشجويان دانشگاه رازي
166
پيش بيني تابآوري براساس سبكهاي دلبستگي،سبكهاي فرزندپروري نوجوانان و كمالگرايي والدين
167
پيش بيني تابعي سري هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك ها
168
پيش بيني تاثير تغيير شيب هيدروليكي آب هاي زير زميني در اثر برداشت در آبخوان هاي مجاور جبهه آب شور استفاده از آن در مديريت منابع آب با نگرشي بر وضعيت آبخوان كاشان
169
پيش بيني تاثير سياست هاي مختلف بر ميزان استفاده از حمل و نقل همگاني مطالعه موردي: شهر اصفهان
170
پيش بيني تاثير شمع روي ارتعاشات زميني ناشي از قطارهاي زيرزميني
171
پيش بيني تاثير متقابل حجم ترافيك و سرعت با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
172
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
173
پيش بيني تاريخ وقوع آخرين يخبندانهاي بهاره درشمال غرب ايران بااستفاده ازروش شبكه عصبي مصنوعي
174
پيش بيني تحليلي ناحيه ي مفصل پلاستيك اتصالات تير-ستون بتني مسلح به ميلگرد آلياژ حافظه دار
175
پيش بيني تراز سطح آب ناشي از تغييرات باد و فشار هوا در خليج فارس
176
پيش بيني ترافيك در شبكه هاي حمل و نقل جهت بهبود كارايي سيستم هاي كنترل ترافيك
177
پيش بيني ترافيك شبكه به منظور تخصيص منابع عملكردها در شبكه هاي مجازي
178
پيش بيني ترافيك و محاسبه پارامتر هاي وابسته به آن
179
پيش بيني ترافيك يك منطقه شهري به كمك شبكه خودرويي
180
پيش بيني تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
181
پيش بيني تراوايي مخازن كم تراواي گازي با استفاده از شبكه عصبي
182
پيش بيني تراوايي نسبي سنگ مخزن با استفاده از مدلهاي داده محور
183
پيش بيني تراوايي و ليتولوژي سنگ مخزن با استفاده از روشهاي داده-محور
184
پيش بيني ترك خدمت مشتريان در شركت هاي مخابراتي با استفاده از روش هاي تركيبي داده كاوي
185
پيش بيني ترك خوردگي حرارتي در مخلوط بتن آسفالتي و تاثير پارامترهاي مختلف بر آن
186
پيش بيني ترموديناميكي پايداري امولسيون قطرات با قطبيت بالا در محلول ها با نگرش خاص به امولسيون آب در نفت
187
پيش بيني تشكيل آخال هاي اكسيدي با استفاده از آناليز اكسيژن در فولاد مذاب
188
پيش بيني تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
189
پيش بيني تشنج ناشي از صرع با استفاده از يادگيري عميق روي داده هاي نوار مغز
190
پيش بيني تعادلات بخار مايع سيستم هاي دو جزئي حاوي كربن دي اكسيد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
191
پيش بيني تعادلات فازي بخار-مايع سيالات زنجيره اي كره سخت با گستره پتانسيل جاذبه متغير با استفاده از يك معادله حالت جديد
192
پيش بيني تعادلات فازي در سيستمهاي دوفازي سه جزئي با كاربرد غشاهاي پليمري
193
پيش بيني تعادلات فازي سيستم هاي چندجزئي با استفاده از شبكه هاي عصبي
194
پيش بيني تعارضات زناشويي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و صفات تاريك شخصيت با تاكيد بر نقش واسطه سرسختي روان شناختي
195
پيش بيني تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي كشور از آغاز دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه (سالهاي 65-1364 الي 76-1375) و ارائه چند شاخص عملكرد نظام آموزشي
196
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس جو كلاس درس و باور هاي خودكارآمدي در ميان دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال تحصيلي 93-94
197
پيش بيني تعهد سازماني بر مبناي عدالت سازماني و توانمند سازي روان شناختي كاركنان دادگستري شيراز
198
پيش بيني تعهد سازماني ودلبستگي شغلي براساس تضعيف اجتماعي معلمان مدارس ابتدايي شهر اروميه 96-97
199
پيش بيني تغيير پذيري پارامترهاي اقليمي با استفاده از تحليل سري هاي زماني
200
پيش بيني تغييرات تكنولوژي كاشي و سراميك بر اساس متن كاوي اختراعات ثبت شده
201
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اكسيد كربن يا نيتروژن در فرايند فرازآوري با گاز
202
پيش بيني تغييرات روندسهامدر بورس تهران به كمك روشهاي داده كاوي ﴿شبكه هاي عصبي ﴾
203
پيش بيني تغييرات شاخص هاي بازار بورس بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي در بازار بورس تهران
204
پيش بيني تغييرات عملكرد آفتابگردان تحت تنشهاي كم آبي در شهرستان كرمانشاه
205
پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب از فناوري انرژي خورشيدي با كاربرد روش هاي تحليل حق اختراع ثبت شده، TEMPEST و خوشه بندي
206
پيش بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از تكنيك هاي تحليل احساسات
207
پيش بيني تغييرات قيمت مس در 10 سال آينده و بررسي تاثير آن در تعيين محدوده نهايي بهينه معدن سرچشمه با استفاده از نرم افزارهاي NPVSCHEDULER و WHITTLE 4-X
208
پيش بيني تغييرات كربن ارگانيك خاك درسه اقليم آب وهوايي استان كرمانشاه تحت سوزاندن بقاياي گندم ،بااستفاده ازتحليل شبكه ي عصبي مصنوعي به منظورپيش آگاهي كشاورزان
209
پيش بيني تغييرات مختصات رنگي نخ هاي پلي استر در اثر عبور از دستگاه تكسچرايزينگ
210
پيش بيني تغييرات مكاني برخي كلاسها و ويژگيهاي خاك با تلفيق داده هاي محيطي و سنجش از دور و سنجش از نزديك در منطقه جونقان استان چهارمحال و بختياري
211
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
212
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده بلبلبلبلللبل از داده هاي رفتارسنجي
213
پيش بيني تفكر مديران بر پايهي خلق، انتشار و كاربرد دانش
214
پيش بيني تقاضا با استفاده از رويكرد خوشه بندي پوياي احتمالي-فازي نوع دوم و كاربرد آن در زنجيره تامين
215
پيش بيني تقاضا و ترافيك شبكه تلفن
216
پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد
217
پيش بيني تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي با استفاده از سيستم هاي هوش محاسباتي مطالعه موردي: پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در استان گلستان
218
پيش بيني تقاضاي توريسم خارجي
219
پيش بيني تقاضاي حمل و نقل ريلي بار در افق 1404 و بررسي تاثير آن بر بازار بخش ريلي شركت مپنا
220
پيش بيني تقاضاي دارو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:كپسول آنتي بيوتيك 500-شركت پخش داروي هجرت)
221
پيش بيني تقاضاي سوخت براي كشتي هاي ال ان جي سوز در خليج فارس و درياي عمان
222
پيش بيني تقاضاي عمده فروشي : انتخاب مدلهاي مناسب با توجه به وابستگي بين تقاضاي اقلام مختلف
223
پيش بيني تقاضاي فراورده هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : استان هرمزگان﴾
224
پيش بيني تقاضاي كانتينري ايران براي ده سال آينده 1394 تا 1404
225
پيش بيني تقاضاي كلان آب شرب تهران در افق 1400
226
پيش بيني تقاضاي لوازم يدكي با استفاده از روش تركيبي شبكههاي عصبي و تئوري خاكستري
227
پيش بيني تقاضاي مسافر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
228
پيش بيني تقاضاي مصرف برق در يك منطقه و تعديلهاي لازم براي كاهش يا افزايش انرژي در استان هرمزگان
229
پيش بيني تكنولوژي پزشكي از راه دور تا سال 2020 ميلادي با استفاده از روش آناليز پتنت و مقالات علمي
230
پيش بيني تكنولوژي ساخت استنت هاي قلبي به روش آناليزپتنت
231
پيش بيني تلفات سيستم توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
232
پيش بيني تمايل به خيانت بر اساس صفات شخصيت و آشفتگي زناشويي و ارتباطي در زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
233
پيش بيني تنش ماكزيمم و كرنش متناظر با آن در حين تغيير شكل گرم فولاد API- X70 توسط الگوريتم ژنتيك
234
پيش بيني تنش و كرنش خاكهاي ماسه اي بر اساس مدل الاستوپلاستيك vermeer
235
پيش بيني تنشهاي پسماند جوشي با در نظر گرفتن اثر تغييرات فازي
236
پيش بيني توأم مصرف و توليد نفت در ايران با هدف حداكثر سازي عمر استحصال از منابع نفتي
237
پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي
238
پيش بيني توان توليدي سامانه‌هاي فتوولتائيك در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
239
پيش بيني توان خروجي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تابع تبديل موجك و با درنظرگرفتن نمودار van der hoven براي اطلس ايران
240
پيش بيني توانايي بافندگي نخ در ماشين گردباف
241
پيش بيني توزيع بار بر روي مهره هاي ستون فقرات (L4 و L5) با استفاده از روش المان محدود
242
پيش بيني توزيع تخلخل و تراوايي و محل شكاف ها در مخازن تركدار
243
پيش بيني توزيع دما در غلطك هاي ريخته گري مداوم به روش عددي
244
پيش بيني توزيع دماي ورق نورد گرم در فرآيند نورد نهايي
245
پيش بيني توزيع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماكزيمم آنتروپي به وسيله كوپل كردن مراحل اتميزاسيون
246
پيش بيني توزيع كميتهاي هيدروديناميكي در شبكه هاي گاز شهري با استفاده از منطق فازي
247
پيش بيني تولد نوزاد نارس با استفاده از روشهاي هوشمند
248
پيش بيني توليد گندم به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
249
پيش بيني توليد ماسه در صنعت نفت به كمك شبيه سازي به روش اجزاء محدود
250
پيش بيني توليد ناخالص داخلي فصلي: سري هاي زماني در برابر شبكه هاي عصبي-فازي
251
پيش بيني ثوابت مهندسي كامپوزيت نانو تيوب كربن و اپوكسي با روش چند مقياسي احتمالي
252
پيش بيني جايگاه پيوند در پروتئين ها با استفاده از الگوريتم هاي هندسي
253
پيش بيني جايگاه هاي پيوند عامل هاي رونويسي بر روي ژنوم انسان با استفاده از شبكه عصبي عميق
254
پيش بيني جبهه انجماد نامتقارن در ريخته گري پيوسته افقي تسمه مس-نيكل به روش شبيه سازي عددي
255
پيش بيني جذب تركيبات آروماتيBTEXدر حلالهاي يوني
256
پيش بيني جذب صوت منسوجات بي بافت با استفاده از روش ميكروپرتونگاري مقطعي رايانه اي (μCT) و مدل ميكي
257
پيش بيني جريان اطلاعات شبكههاي اجتماعي بر مبناي شبكههاي كانولوشن گرافي
258
پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد با استفاده از توابع متعامد تجربي و مقايسه آن با روش هاي ديگر پيش بيني
259
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيع پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
260
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيغ پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
261
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفان با استفاده از شبكه عصبي - فازي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ و مدل درختي ﴿M5′ )
262
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از مدل درختي (الگوريتم M5’)
263
پيش بيني جريانهاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
264
پيش بيني جمله هاي مرتبه هاي بالاتر در نظريه اختلالي QCD با استفاده از رهيافت PMS
265
پيش بيني جهت حركت شاخص قيمت سهام با استفاده ازالگوهاي شبكه عصبي مصنوعي وماشين بردار پشتيبان
266
پيش بيني جهت حركت قيمت سهام در بورس به كمك شاخص،انديكاتورها و ماشين هاي يادگيري
267
پيش بيني چتر باز توليد درقفسه هاي تاندم نورد سرد
268
پيش بيني چقرمگي شكست فولادهاي فريتي در منطقه گذار در حضور تنش هاي پسماند
269
پيش بيني حجم معاملات بانك پارسيان دربورس اوراق بهادار به كمك نرم افزارS-PIUS
270
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي جوش داده به هم(TWB) با استفاده از مكانيك آسيب
271
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي فلزي ريزدانه به كمك مدل آسيب GTN
272
پيش بيني حد شكل دهي در فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تحليل اجزاي محدود
273
پيش بيني حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق قطعات مستطيل شكل با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازس اجزا محدود
274
پيش بيني حداكثر دبي لحظه اي سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدل سازي باكس - جنكينز
275
پيش بيني حركت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از روش انطباق منحني
276
پيش بيني حركت دست انسان از سيگنال ECOG بر پايه شبكه عصبي يادگيري عميق
277
پيش بيني حركت دست به وسيله تحليل سيگنال هاي حياتي
278
پيش بيني حق بيمه با روش گراديان تسريع يافته درختي توييدي در مدل پواسن مركب
279
پيش بيني حلاليت رنگ هاي آزو و آنتراكينون در شرايط سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد به روش QSPR و اندازه گيري همزمان ﴿مس﴿II) ، آهن(II)، آلومينيوم(III)) ، (آلومينيوم (III ) و واناديم﴿ IV﴾﴾ وآنيون هاي سولفيد و تيوسيانات به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش هاي شبكه عصبي موجك، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چندگانه
280
پيش بيني خاي سامانه ي موقعيت جهاني تفاضلي با استفاده از نگاشت شناتي فازي
281
پيش بيني خرابي در چند لايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
282
پيش بيني خشك‌سالي در سطح استان يزد با استفاده از روش هوش مصنوعي
283
پيش بيني خشكسالي بر اساس داده هاي سنجش از راه دور با استفاده از مدل ARIMA (مطالعه موردي: استان فارس)
284
پيش بيني خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك يزد با استفاده از مدل درخت هاي تصميم گيري
285
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از تحليل سريهاي زماني در يكي از سر شاخه هاي زاينده رود
286
پيش بيني خصوصيات مكانيكي فولادها پس از عمليات حرارتي توسط كامپيوتر
287
پيش بيني خطا و جبران سازي مسير ابزار در ماشين كاري قطعات جدار نازك به روش المان محدود
288
پيش بيني خطر بروز ليشمانيوز جلدي روستايي در استان يزد با توجه به تغييرات پارامترهاي اقليمي در افق ۱۴۰۴
289
پيش بيني خطي فرآيندهاي ARMA با واريانس نامتناهي
290
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزندپروري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
291
پيش بيني خلاقيت شناختي وخلاقيت هيجاني بر اساس هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
292
پيش بيني خلاقيت كاركنان شهرداري هاي سيرجان و بردسير با توجه به عوامل فردي و سازماني
293
پيش بيني خمش الاستيك قطعه كار تحت اثر نيروهاي برشي در عمليات تراشكاري
294
پيش بيني خواص انتقالي (هدايت حرارتي و گرانروي) نانوسيالات با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم (داده¬كاوي)
295
پيش بيني خواص برشهاي نفتي
296
پيش بيني خواص ترموديناميكي فلزات قليايي و آلياژهاي آنها در حالت مذاب با استفاده از يك معادله حالت جديد و روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
297
پيش بيني خواص ترموديناميكي گاز طبيعي در خطوط لوله با استفاده از روش هاي آناليز داده (هوش مصنوعي)
298
پيش بيني خواص ترموديناميكي و انتقالي سيالات آلي چگال با استفاده از روش سهم گروه ها و شبكه ي عصبي موجك
299
پيش بيني خواص حرارتي كربن نانو تيوب آيو نانوسيالات با استفاده از مدلسازي رياضي
300
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ پلي استر / ويسكوز از مواد اوليه با استفاده از روش هاي آماري
301
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ هاي پلي استر توليد شده در سيستم چرخانه اي بر اساس پارامترهاي فرآيند با استفاده از مدل رگرسيوني
302
پيش بيني خواص كششي دسته الياف مخلوط پلي استر ويسكوز با استفاده از رگرسيون
303
پيش بيني خواص كششي نخ مخلوط بوسيله شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
304
پيش بيني خواص كششي نخ هاي مغزي دار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
305
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
306
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
307
پيش بيني خواص مكانيكي نانو الياف با استفاده از شبكه هاي هوش مصنوعي
308
پيش بيني خواص مكانيكي و ميكروساختاري در فرآيند نورد داغ آلومينيم
309
پيش بيني خواص مكانيكي ورق در فرآيند نورد سرد آلومينيوم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
310
پيش بيني خواص مهم (شيمي فيزيكي و بيولوژيكي) مواد پرانرژي و پورفيرين ها همراه با بررسي برهم كنش بين آن ها به منظور شناسايي مواد پرانرژي
311
پيش بيني خواص نخ حاصل شده از خواص الياف پلي استر
312
پيش بيني خودكار راه حل جنبي براي آسيب پذيري هاي نرم افزار
313
پيش بيني خودناتوان سازي تحصيلي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه، باورهاي ضمني هوش و جهت گيري هدف با ميانجيگري الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
314
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-96
315
پيش بيني داده هاي بورسي با استفاده از يادگيري ماشين
316
پيش بيني دانه بندي محصول سنگ شكني فكي با استفاده از مدل اجزاي گسسته
317
پيش بيني دبي بهينه كلكتورصفحه تخت خورشيدي بارويكرداستفاده ازهوش مصنوعي
318
پيش بيني دبي جريان رودخانه كشكان با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان ﴿مطالعه موردي﴾
319
پيش بيني دبي چاه هاي نفت و گاز با داده هاي فشار و دما
320
پيش بيني دبي هاي متوسط روزانه و ماهانه با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي فازي و خود همبسته ميانگين متحرك (مطالعه موردي : حوضه رودخانه سفيد)
321
پيش بيني در صد آهن خروجي تيكنر 401 باطله كارخانه هماتيت شركت صنعتي و معدني گل گهر با استفاده از منطق فازي
322
پيش بيني درآمد و هزينه هاي شركت مخابرات استان كردستان در پنج سال آينده 82-78
323
پيش بيني دراز مدت بار در شبكه هاي قدرت
324
پيش بيني دراز مدت بارش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيگنال هاي هواشناسي
325
پيش بيني درازمدت ميزان مصرف انرژي بق و گاز با استفاده از روش Neuro-Fuzzy
326
پيش بيني درصد سديم قابل تبادل با استفاده از نسبت جذب سديم در بخشي از خاك هاي تحت تاثير نمك در دشت ابركوه
327
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
328
پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشين بردار پشتيبان به منظور مديريت بهينه وجوه نقد
329
پيش بيني دلزدگي زناشوئي با سبك¬هاي هويت و نگرش به خيانت درسال¬هاي اوليه ازدواج بين زوجين 20 تا 35 سال شهرستان ابركوه
330
پيش بيني دما با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل ECHO براي0 3 سال آينده
331
پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان
332
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني با استفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره
333
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني باستفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره MIA-QSPR
334
پيش بيني دماي بويل و خط زينو به كمك حالت گروه SAFT
335
پيش بيني دماي تشكيل هيدرات گازي با استفاده از شبكه عصبي
336
پيش بيني دماي هواي رشت بااستفاده ازمدل سري زماني
337
پيش بيني ذخيره استخراج پذير مس- مثال موردي معدن مس سونگون
338
پيش بيني رابطه اعتياد به شيشه وهوش معنوي در ميان افراد معتاد و سالم
339
پيش بيني رابطه بارش رواناب به روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در حوضه آبريز رودخانه اعظم هرات
340
پيش بيني رابطه باورهاي ديني و خودنظم دهي با ميزان تاب آوري در بانوان فرهنگي متوسطه دوم ناحيه يك ساري
341
پيش بيني رابطه نشست و افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
342
پيش بيني رتبه سهميه نهايي داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها با استفاده از روشهاي داده كاوي
343
پيش بيني رخساره هاي رسوبي سازند سروك بر اساس داده هاي چاه نگاره هاي ديجيتال با استفاده از يك روش طبقه بندي چند دسته اي مبتني بر شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
344
پيش بيني رسانش مواد كاتدي پيل هاي سوختي اكسيد جامد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
345
پيش بيني رسوب (واكس ـ آسفالت ) در لوله هاي انتقال نفت خام و مخازن ذخيره نفت با استفاده از مدل سه فازي ترموديناميكي
346
پيش بيني رسوب گذاري (تعادل جامد ـ مايع) در سيستم هاي شامل نمك
347
پيش بيني رسوب مواد سنگين هيدروكربوري در چاههاي با كمك برداشت مصنوعي فرازآوري گازي
348
پيش بيني رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D و بررسي تاثير دبي خروجي بر روند رسوبگذاري
349
پيش بيني رشد آسيب در شكل دهي ورق هاي فلزي
350
پيش بيني رشد آسيب در يك خط نورد سرد پيوسته پنج قفسه اي
351
پيش بيني رشد اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در ايران بر مبناي مدل ها اقتصاد سنجي و هوش مصنوعي
352
پيش بيني رشد ترك تحت اثر پديده خزش با استفاده از روش المان محدود
353
پيش بيني رشد ترك ناشي از خستگي تحت اثر بارگذاري نامنظم
354
پيش بيني رشد شهري در نواحي پيراموني با رويكرد سيستم هاي پيچيده مطالعه موردي : شهر سمنان
355
پيش بيني رشد مسير شغلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
356
پيش بيني رضايت زناشويي با ميانجي الگوهاي ارتباطي براساس مثلث عشق ،تمايز يافتگي خود،سبك زندگي وعلاقه اجتماعي
357
پيش بيني رضايت زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
358
پيش بيني رفتار استخراجي فلزات سنگين در سامانه هاي دوفازي آبي با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
359
پيش بيني رفتار انقباض پذيري خاك ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي در مقياس زمين نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال بختياري
360
پيش بيني رفتار برمبناي استفاده از داده هاي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي
361
پيش بيني رفتار بلندمدت بازار سهام به روش بنيادي﴿فاندامنتال﴾با تاكيد بر مدل تصحيح خطا
362
پيش بيني رفتار تنش كرنش فولادهاي دوفازي با در نظرگيري جدايش و خرابي مرزدانه ها و استفاده از المان هاي واسط
363
پيش بيني رفتار جذب نمونه هاي كربن فعال و كربن غربال ملكولي با استفاده از مدلهاي مختلف جذب
364
پيش بيني رفتار خزشي توده سنگ در تونل شماره 1 امامزاده هاشم ﴿جاده هراز﴾
365
پيش بيني رفتار خستگي ايمپلنت hip
366
پيش بيني رفتار ديناميكي (زلزله ) سازهاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
367
پيش بيني رفتار ديناميكي بدنه سد خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق ( مطالعه موردي سد خاكي داريان پاوه )
368
پيش بيني رفتار ديناميكي ﴿زلزله﴾ غير خطي هندسي سازه هاي فضا كار گنبدي شكل
369
پيش بيني رفتار سدهاي خاكي معين به روش اجزا محدود و ارزيابي دقت آن بر اساس مقايسه با نتايج ابزار بندي ﴿مطالعه موردي: سد ستارخان و سد سبلان﴾
370
پيش بيني رفتار سهام با مدل زنجيره ماركوف
371
پيش بيني رفتار فازي سيستمهاي چهارجزئي ساخت غشاء
372
پيش بيني رفتار فازي ميعانات گازي در نزديكي نقطه بحراني
373
پيش بيني رفتار قلدري و اختلال سلوك بر اساس صفات تاريك شخصيت و درك زمان
374
پيش بيني رفتار مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از الگوريتم پيشانه اي
375
پيش بيني رفتار مكانيكي سيم هاي فولادي با استفاده از روش شبكه عصبي
376
پيش بيني رفتار مواد توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزر با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
377
پيش بيني رفتار مولفه هاي توسعه كسب و كارهاي نوپا با استفاده از شبكه عصبي (مورد مطالعه: كسب و كارهاي مستقر در كارخانه نوآوري آزادي)
378
پيش بيني رفتار ميكرومكانيكي در فولادهاي دوفازي با استفاده از مدل سازي ميكروساختار 3 بعدي
379
پيش بيني رفتارهاي پر خطر جنسي بر اساس سه گانه تاريك شخصيت، تصوير بدني و كيفيت رابطه با والدين
380
پيش بيني رفتارهاي خود آسيب رسان براساس افسردگي ، درك زمان ، و خود بخششگري در نوجوانان
381
پيش بيني رفتارهاي مشكل آفرين ،سازگاري كودكان دبستاني از روي خودكارآمدي، تيپ شخصيتي و ويژگي هاي هيجاني مادران آنها
382
پيش بيني رقتار سيستم هاي حاوي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت
383
پيش بيني ركود در ايران با استفاده از روش درخت رگرسيون تقويت كننده
384
پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدلهاي آماري
385
پيش بيني رواناب حوزه هاي بالادست با استفاده از مدل ANFIS براي بهره برداري بهينه از مخازن سدها
386
پيش بيني روز قيمت فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج ان با روش ARIMA
387
پيش بيني روند بكارگيري طيفي كابران اوليه به كمك مدل مخفي ماركوف در شبكه هاي راديو شناختگر
388
پيش بيني روند پژوهش در مهندسي صنايع به كمك شبكه هاي عصبي
389
پيش بيني روند پژوهش هاي علمي در حوزه تكنيك هاي فراابتكاري
390
پيش بيني روند پژوهشهاي علمي در مديريت صنعتي با شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه كارآفريني﴾
391
پيش بيني روند تغييرات آلودگي نفتي در آب زيرزميني با استفاده از مدل شبكه عصبي ديناميكي ﴿پايلوت: اطلاعات ميداني آلودگي نفتي آب زيرزميني جنوب تهران﴾
392
پيش بيني روند تغييرات شاخص هاي مزيت نسبي توليد گندم آبي در استان مازندران
393
پيش بيني روند درخواستهاي كاربران براي سرويس پردازش ابري سيار
394
پيش بيني روند دلار آمريكا برابر ارزهاي اصلي و اثر تغيير آن بر تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه منتخب
395
پيش بيني روند شوك نفتي به روش سيستم هشدار دهنده و تحليل رابطه ي پوياي آن با بحران مالي جهاني
396
پيش بيني روند نرخ ارز يكسان سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) ومقايسه آن باروشهاي اقتصاد سنجي
397
پيش بيني روي گرداني مشتري با استفاده از فنون داده¬كاوي: مطالعه ي موردي، يك شركت توزيع كننده ي پهناي باند اينترنت
398
پيش بيني رويگرداني مشتري با تركيب روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
399
پيش بيني رويگرداني مشتري بر اساس تحليل سوابق رفتاري مشتري
400
پيش بيني رويگرداني مشتري در بانكداري الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي خودسازمان‌ده و الگوريتم كا ميانگين
401
پيش بيني ريزش مشتري با استفاده از ابزار هاي داده كاوي
402
پيش بيني ريسك در زنجيره تامين با رويكرد شبكه ي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
403
پيش بيني ريسك زيست محيطي اقدامات پژوهشي در عرصه فناوري نانو بر مبناي مدل EDDNRF ﴿تحقيقات منتخب در عرصه نانو - شيمي﴾
404
پيش بيني ريسك سهام بر اساس ﴿1و1﴾ GARCH
405
پيش بيني ريسك نكول با استفاده از مدل هاي جايگزين مرتون (مطالعه اي بر روي بورس اوراق بهادار تهران)
406
پيش بيني زاوية ورود ايمپلنت به كمك توموگرافي كراس سكشنال اسپيرال به صورت vitro In
407
پيش بيني زاويه هدايت براده و عوامل موثر بر شكست براده
408
پيش بيني زمان بازداري كروماتوگرافي گازي باقيمانده آفت كش ها در چاي
409
پيش بيني زمان خروج هيدروژن از نمونه اندازه گيري هيدروژن فرار به كمك شبيه سازي عددي
410
پيش بيني زمان سفر بين دو ايستگاه اتوبوس
411
پيش بيني زمان عمر در بارگذاري خستگي پرچرخه به روش اجزاي محدود بر اساس مكانيك آسيب پيوسته
412
پيش بيني زمان و هزينه تكميل پروژه در فضاي عدم قطعيت با منظرگاه پويايي
413
پيش بيني زمين لغزش با استفاده از مدل آماري دو متغيره و تكنيك هاي RS&GIS ﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام ﴾
414
پيش بيني زواياي مفصلي اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن با رويكرد شبكه عصبي
415
پيش بيني ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي شيري بوسيله ي شبكه ي عصبي مصنوعي
416
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي كلوني مورچگان
417
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از روش جستجوي مارپيچ (SS-Tabu)
418
پيش بيني ساختار دوم پروتئينها با استفاده از شبكه هاي عصبي
419
پيش بيني ساختار و عملكر توالي هاي زيستي با استفاده از داده كاوي
420
پيش بيني ساختمان سوم پروتئين به كمك خصوصيات هندسي
421
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، خودكارآمدي تحصيلي و ...
422
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خود پنداره تحصيلي با ميانجي گري نقش انسجام خانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
423
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس روش هاي حل مسئله ،سبك هاي دلبستگي و انتظارات زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
424
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس سبك هاي فرزندپروري ادراك شده، سبك دلبستگي و كيفيت ارتباط والد- فرزندي زوجين
425
پيش بيني سايش ابزار در تراشكاري به كمك
426
پيش بيني سايش پذيري قطعات لاستيكي از مقاومت در برابر خستگي آنها
427
پيش بيني سبك دلبستگي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار كودك و اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري رفتار مادرانه بر سبك دلبستگي نا ايمن كودك
428
پيش بيني سبك هاي مقابله با استرس براساس هوش هيجاني و جنسيت دانشجويان
429
پيش بيني سخت رويي بر اساس هوش معنوي
430
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس شفقت به خود و باورهاي هوشي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهر مهاباد
431
پيش بيني سرعت (نرخ) سايش در چاه ها و خطوط لوله جرياني با استفاده از هوش مصنوعي
432
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
433
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
434
پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
435
پيش بيني سرعت چالزني با استفاده از برخي پارامترهاي سنگ
436
پيش بيني سرعت حفاري با استفاده از شبكه عصبي و منطق فازي
437
پيش بيني سرعت حفر چال در معدن سنگ آهن چغارت بافق با توجه به شرايط مكانيكي و فيزيكي سنگ معدن
438
پيش بيني سرويس دهي دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
439
پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي جردن
440
پيش بيني سري هاي زماني آشوبناك
441
پيش بيني سري هاي زماني اشوبناك با استفاده از هندسه ي و روشهاي هوشمند
442
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از تبديل موجك
443
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از مدل ANFIS در اقليم هاي مختلف
444
پيش بيني سري هاي زماني به روش تئوري تخمين بيز
445
پيش بيني سري هاي زماني داده هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي
446
پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي با مدل هاي تصادفي، هوش محاسباتي و تركيبي جديد
447
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي نسبت به متغيرهاي ابزاري و اسپلاين ها
448
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از روشهاي كلاسيك و هوشمند
449
پيش بيني سريهاي زماني به روشهاي خطي و غيرخطي
450
پيش بيني سريهاي زماني غيرخطي با استفاده از برخي از شبكه هاي عصبي
451
پيش بيني سطح ايمني نواحي تداخلي با استفاده از شبكه
452
پيش بيني سطح پيشرفت زباني در زبان آموزان دختر پايه دوم دبيرستان بر مبناي سبك هاي پردازش اطلاعات
453
پيش بيني سطح تسليم ناهمسانگرد تيتانيوم در دماهاي بالا
454
پيش بيني سفتي كامپوزيت هاي الياف كوتاه با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
455
پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي، منبع كنترل و جهت گيري مذهبي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
456
پيش بيني سلامت رواني براساس باورهاي مذهبي، سبك هاي هويتي و سبك هاي فرزند پروري در دانشجويان پيام نور سلماس
457
پيش بيني سهم بازار اندرويد نرم افزاهاي كاربردي جديد
458
پيش بيني سوانح ريلي با استفاده از روش هاي آماري
459
پيش بيني سود هر سهم با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
460
پيش بيني سودآوري مشتريان با استفاده از تحليل كلان داده‌ها: مطالعه موردي بيمه هاي اتومبيل
461
پيش بيني سيل با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي و مدل بارش- رواناب در مناطق فاقد آمار
462
پيش بيني سيل با استفاده از روش آستانه بارش بر اساس عامل توزيع مكاني
463
پيش بيني سيل در زمان واقعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي مدلهاي بارش - رواناب
464
پيش بيني سينماتيك اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن
465
پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم هاي تكاملي
466
پيش بيني شاخص ذوب در فرآيند پلي پروپيلن Spheripol توسط شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك با انتخاب ويژگي
467
پيش بيني شاخص سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان و مقايسه با مدل هاي سنتي رايج در بورس اوراق بهادار تهران
468
پيش بيني شاخص سهام به وسيله شبكه هاي عصبي تحت تاثير حجم معاملات در بازه هاي زماني مختلف
469
پيش بيني شاخص قيمت بورس با استفاده از شبكه هاي عصبي
470
پيش بيني شاخص قيمت سهام بوسيله مدل هاي خطي و غيرخطي
471
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رويكردي بر تحليل تكنيكي
472
پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
473
پيش بيني شادكامي دانشجويان بر اساس هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
474
پيش بيني شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از سريهاي زماني
475
پيش بيني شدت تصادف با مدل هاي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و بهينه كردن شاخص ها براي گروه تصادفات با راننده سالخورده و كم دقت
476
پيش بيني شدت تصادفات ترافيكي درون شهري با استفاده از مدل هاي لوجيت (مطالعه موردي كلان شهر مشهد)
477
پيش بيني شدت تصادفات توسط شبكه بيزين (مطالعه موردي شهر مشهد)
478
پيش بيني شدت تصادفات شبكه جاده اي كشور با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
479
پيش بيني شدت خشكسالي و كمبود جريان ﴿مطالعه موردي :استان كرمانشاه و رودخانه قره سو ﴾
480
پيش بيني شرايط بهينه عمليات ترموديناميكي پيشرفته جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستنيتي نيمه پايدار نانو ساختار به روش هوش مصنوعي
481
پيش بيني شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در خطوط انتقال گاز
482
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در محيط متخلخل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردار پشتيبان
483
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات هيدروژن بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي
484
پيش بيني شرايط فشار و دماي بهينه ي حلاليت داروهاي شيمي درماني نظير كاپسيتابين و دكتاكسل در سيال فوق بحراني co2 با استفاده از مدل سازي رياضي
485
پيش بيني شرايط ناپايداري گذرا با استفاده از سيستم هاي اندازه گيري ناحيه گسترده
486
پيش بيني شكست مخازن CNG فولادي در پديده با رهيافت مكانيك آسيب
487
پيش بيني شكست نهايي در چند لايه هاي متقارن با روش انرژي
488
پيش بيني شكستگي استخوان بازسازي شده با سيمان با استفاده از تصاوير QCT
489
پيش بيني شكل پذيري و استحكام منسوجات بي بافت چند لايه با استفاده از شبكه عصبي
490
پيش بيني صادرات صنعتي غير نفتي در ايران : مقايسه روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش هاي اقتصاد سنجي
491
پيش بيني صافي سطح ماشينكاري با شبكه هاي عصبي
492
پيش بيني صداي پارچه تاري-پودي با استفاده از پردازش سيگنال و شبكه عصبي
493
پيش بيني طول عمر بعد از بازنشستگي كاركنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان)
494
پيش بيني ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي يادگيري دسته جمعي
495
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي استاتيكي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
496
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع بر اساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط و تست بارگذاري با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري
497
پيش بيني عدد نوسلت و ضريب اصطكاك نانو سيال در جريان داخلي با استفاده از نتايج تحليل عددي
498
پيش بيني عددي تغيير خط ساحلي در شرايط توفاني به وسيله مدل N-Line
499
پيش بيني عددي مقاومت موج اجسام سه بعدي زير يا روي سطح آزاد
500
پيش بيني عددي و تجربي ضريب سايش درتماس خطي و نقطه اي در رژيم روان كاري مخلوط روانكار به كمك مكانيك آسيب
501
پيش بيني عرض مزيو ديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
502
پيش بيني عرض مزيوديستالي دندانهاي رويش نيافته ي لترال، كانين و پرمولرهاي رويش نيافته در اوايل دوره دنداني مختلط دربيماران ارتودنسي در شهريزد درسال 1394
503
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
504
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
505
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولره اي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
506
پيش بيني عزت نفس جنسي، سبك هاي دفاعي و سازگاري اجتماعي بر اساس ناباروري زنان متاهل 30 تا 50 سال شهر اصفهان
507
پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبي- فازي
508
پيش بيني علت بسته شدن معادن سنگ آهن در مرحله اكتشاف، "مطالعه موردي روي يكي از معادن سنگ آهن ايران"
509
پيش بيني عمر بهره برداري پل هاي فلزي با توجه به ملاحظات خستگي و اطلاعات پايش سلامت بر اساس كرنش
510
پيش بيني عمر خزشي پره توربين تعمير شده به روش اجزاي محدود
511
پيش بيني عمر خستگي اتصال هاي جوشكاريشده T درخصوص مقادير متفاوت فاصله بين ورق ها در اتصال
512
پيش بيني عمر خستگي چرخ دنده
513
پيش بيني عمر خستگي در دماي مختلف نانوكامپوزيت پايه منيزيمي توليد شده با روش نوين همزني
514
پيش بيني عمر خستگي ساختارهاي مكانيكي تحت اثر بارهاي گوسي
515
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت الياف شيشه/اپوكسي با استفاده از شبكه عصبي
516
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت چند لايه متعامد با استفاده از روش مكانيك خرابي محيط پيوسته
517
پيش بيني عمق آبشستگي اطراف لول هها در بستر دريا بر اثر موج و جريان
518
پيش بيني عمق آبشستگي تعادلي پايه هاي پل در خاك هاي چسبنده با استفاده از مدل هاي منطقي مبتني بر هوش مصنوعي
519
پيش بيني عمق آبشستگي درتكيه گاه هاي كناري پل تحت شرايط آب شفاف با استفاده از ماشين آموزش قدرتمند
520
پيش بيني عملكرد TBM با استفاده از سيستم رايج امتيازدهي توده سنگ(RMR)-مطالعه موردي تونل آبرساني تهران-كرج
521
پيش بيني عملكرد TBM هاي سنگ سخت با استفاده از سيستم هاي هوشمند﴿ به همراه مطالعه موردي﴾
522
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
523
پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشگاه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سوابق تحصيلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دختر فارغ التحصيل از دبيرستان هاي نمونه دولتي استان يزد
524
پيش بيني عملكرد جريان و تغييرات فشاري در مخازن گاز ميعاني شكافدار در نزديكي چاه
525
پيش بيني عملكرد خنك كن هاي هوائي
526
پيش بيني عملكرد سازماني ادارات ورزش و جوانان استان لرستان از طريق سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
527
پيش بيني عملكرد شغلي، احساس خودكــارآمدي و اهمال كـاري سازمانـي از روي تعـهـد سـازمانـي، جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بانك ملت
528
پيش بيني عملكرد صادراتي شركت هاي پتروشيمي عسلويه بر مبناي سازگاري بين مزيت رقابتي، هوش رقابتي و سرمايه فكري
529
پيش بيني عملكرد ضدقارچي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين P24 ويروس نقص سيستم ايمني انسان-1 به صورت in silico و بررسي صحت نتايج به صورت آزمايشگاهي
530
پيش بيني عملكرد فن لانه سنجابي با مشابه سازي جريان در اجزا فن و مقايسه با نتايج عملكرد تجربي
531
پيش بيني عملكرد ماشين آلات اصلي معادن روباز (دريل، ماشين آلات بارگيري و حمل) بر اساس تحليل تعميرپذيري و اعتماد پذيري
532
پيش بيني عملكرد محصول ذرت دانه اي تحت مديريت هاي مختلف آبياري با استفاده ازمدل هاي Aqua crop وWOFOST درمنطقه كرمانشاه
533
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
534
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي بااستفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
535
پيش بيني عملكرد يك مخزن نفتي تحت روش تزريق غير امتزاجي گاز توسط شبكه عصبي(ANN)
536
پيش بيني عملكردشغلي رفتارمدني سازماني كاركنان وتعهد سازماني مديران براساس اختلال تعامل مدير-زيردست ،كمال گرايي مديران وآسيبهاي رواني سازمان درشركت صنعتي انتخاب
537
پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي خدماتي و صنعتي
538
پيش بيني عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
539
پيش بيني غلظت ذرات معلق در هواي مشهد با استفاده از شبكه عصبي
540
پيش بيني غير خطي خصوصيات آيروديناميكي هواپيما با استفاده از الگوريتم هاي معكوس تابعي
541
پيش بيني فاكتور سيال كربن دي اكسيد محدودشده در نانو حفرات آنروژل در ناحيه بردار موج كم
542
پيش بيني فرسودگي تحصيلي براساس جو عاطفي خانواده ، قرباني شدن و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره ي متوسطه ي اول شهر - جوانرود در سال تحصيلي 7
543
پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس فضايل و توانمندي هاي منش و سطوح شادكامي در پرستاران بيمارستان هاي شهر تهران
544
پيش بيني فروش الكتروموتورهاي سه فاز سنگين شركت موتوژن
545
پيش بيني فروش با استفاده از سيستم خبره فازي
546
پيش بيني فروش بيمه عمر با شبكه عصبي در حوزه تبليغات
547
پيش بيني فروش سيمان شركت سهامي سيمان اصفهان به روش تحليل باكس جنكينر(بر اساس سري زماني 9ساله)
548
پيش بيني فروش گيشه هاي سينما با رويكرد پويايي سيستم
549
پيش بيني فشار شكست در خطوط انتقال نفت و گاز تحت اثر خوردگي
550
پيش بيني فشار منفذي توسط نشانگرهاي لرزه اي سه بعدي
551
پيش بيني فشارخون با استفاده از توابع فازي توسعه يافته
552
پيش بيني فضايي براي فرايندهاي كاكس لگ گاوسي
553
پيش بيني فعاليت بيولوژيكي خاصيت ضد كانا كلسيم مشتقات 1و 4- دي هيدروپريدين به روش QSAR با استفاده از توصيف گرهاي كوانتومي
554
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني مشتقات امينو كرومن
555
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني يك سري از تركيبات كوركومين
556
پيش بيني فعاليت ضد فشارخون مهاركننده هاي غير اوره اي هيدرولازاپوكسيدمحلول
557
پيش بيني فعاليت ضد ويروس يكسري از مشتقات 3- ( 3. 5 دي متيل بنزيل ) تري ازين
558
پيش بيني قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از روش مبتني بر ماتريس
559
پيش بيني قابليت فشردگي و ميزان چگالي در فرآيند فشردن
560
پيش بيني قصد خريد برند لوكس بر اساس آزمون شخصيت مايرز بريگز و عوامل روانشناختي بااستفاده از روش درخت تصميم
561
پيش بيني قيمت برق روز بعد با استفاده از مدل wavelet- ARIA,ARIMA,
562
پيش بيني قيمت جهاني طلا با استفاده از مدل غير خطي خود توضيح آستانه اي
563
پيش بيني قيمت جهاني فولاد و ارزيابي تاثير آن بر قيمت سهام شركت فولاد مباركه
564
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سري هاي زماني-داده كاوي-شبكه عصبي
565
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سريهاي زماني داده كاوي شبكه هاي عصبي(مطالعه موردي بر روي قيمت برق در بورس انرژي)
566
پيش بيني قيمت در بازارهاي تجديد ساختار يافته برق براي حل مسأله بهينه سازي پيشنهاد توليدكننده با در نظر گرفتن اثرات حضور او در بازار
567
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي و مقايسه آن با روش رگرسيوني ﴿مطالعه موردي : شركت فرآورده هاي نفتي پارس﴾
568
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از سري هاي زماني و تشكيل سبد سهام
569
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ANFIS
570
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل تركيبي براساس تبديل موجك(مطالعه موردي: بازار بورس نيويورك)
571
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از نقشه هاي شناختي خاكستري فازي
572
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي
573
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF
574
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيش خور چند لايه
575
پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
576
پيش بيني قيمت سيمان در ايران، رهيافت شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با ARIMA
577
پيش بيني قيمت فلزات رنگي با استفاده از سري هاي زماني فازي نوع دوم
578
پيش بيني قيمت گوشت مرغ گرم شهرستان سنندج با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
579
پيش بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه جات منتخب در ايران با استفاده از روش آ آر ام آ
580
پيش بيني قيمت محصولات شركت فولاد مباركه در بورس كالاي ايران با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
581
پيش بيني قيمت نفت با استفاده از روش رگرسيون فازي ومقايسه آن با روش هاي ARIMA وشبكه عصبي مصنوعي
582
پيش بيني قيمت نفت بااستفاده ازداده كاوي
583
پيش بيني قيمت هاي توليد كننده- عمده فروش و مصرف كننده گوشت مرغ با الگوي ARIMA در استان گلستان
584
پيش بيني كارآيي ميكروعملگر حرارتي با استفاده از آناليز عدم دقت و حساسيت در طراحي
585
پيش بيني كارپذيري آلياژ آلومينيوم 6063 در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزاء محدود
586
پيش بيني كامپيوتري خاصيت ضدويروسي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين p24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
587
پيش بيني كامپيوتري خصوصيات ضد باكتريابي پيتيدهاي پروتئين P24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
588
پيش بيني كانون مولد تشنج در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان بر اساس علايم و نشانه هاي روانشناختي و متغيرهاي جمعيتي
589
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي
590
پيش بيني كسر فشردگي و فاكتور ساختارتعدادي از تركيبات هيدروكربني ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدماي خطي (LIR)
591
پيش بيني كشش فصل مشترك مايع - مايع با استفاده از يك مدل ترموديناميكي
592
پيش بيني كننده هاي سازماني رفتار سكوت سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
593
پيش بيني كوبيدگي فرش ماشيني به كمك آزمون هاي خمش نخ خاب
594
پيش بيني كوتاه مدت انتشار، استهلاك و نفوذ لكه هاي نفتي در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي جديد
595
پيش بيني كوتاه مدت بار به كمك شبكه هاي عصبي با پالايش داده هاي غير عادي و ارائه يك مدل مناسب براي روزهاي تعطيل
596
پيش بيني كوتاه مدت بار شبكه بوشهر با در نظرگرفتن تغييرات دماي محيط
597
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك در بزرگراه هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي، مطالعه موردي: بزرگراه US-101
598
پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
599
پيش بيني كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از پردازش داده هاي تحليل تكنيكال و شبكه هاي عصبي
600
پيش بيني كيفيت خواب بر اساس سيستم هاي مغزي - رفتاري ،استرس ،افسردگي و اضطراب و...
601
پيش بيني كيفيت داخلي تخم بلدرچين ژاپني بااستفاده از صفات خارجي تخم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
602
پيش بيني كيفيت زناشويي براساس رضايت جنسي،سبك هاي دلبستگي ومهارت هاي ارتباطي درفرهنگيان متاهل شهربانه
603
پيش بيني كيفيت زندگي مدرسه دانش آموزان بر اساس بهزيستي ذهني، آرزوهاي شغلي و فرسودگي تحصيلي
604
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با
605
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )ANN(
606
پيش بيني كيفيت نمونه خون بند ناف بر اساس داده هاي پرونده الكترونيكي بانك خون بند ناف رويان با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
607
پيش بيني گام بعدي حمله در حملات چند گامي شبكه
608
پيش بيني گرانروي گازها در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
609
پيش بيني گرايش مشتريان به خريد مجدد با استفاده از نظركاوي
610
پيش بيني لايه بندي حرارتي و يوتريفيكاسيون مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
611
پيش بيني لحظه¬اي قيمت انرژي برق در بازار ايران با استفاده از الگوريتم¬هاي هوشمند
612
پيش بيني لرزش زمين با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مقايسه با الگوهاي تجربي
613
پيش بيني ماندگاري نيروي انساني در سازمان با رويكرد شبكه هاي عصبي ﴿ پروژه هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پارس ﴿عسلويه﴾﴾
614
پيش بيني متغيرهاي مؤثر بر ميزان تقاضاي جابجايي بار در ناوگان حمل و نقل كشور (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
615
پيش بيني مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي و مدل هاي ريز مقياس، حوضه آبريز سد زاينده رود
616
پيش بيني مدت زمان تاخير پروژه هاي عمراني مبتني بر رويكردهاي داده كاوي و تصميم گيري چند شاخصه: مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري تهران
617
پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غيرخطي
618
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
619
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لايه پنهان
620
پيش بيني مراحل رشدي كرم ساقه خوار ذرت sesamia cretica leder (lepidoptera:noctuidae ) درشرايط مزرعه بااستفاده ازمدل دمايي روز- درجه دركرمانشاه
621
پيش بيني مرز پايداري در فرآيند فرزكاري به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با نتايج تجربي
622
پيش بيني مسابقات فوتبال
623
پيش بيني مسير حركت توپ و زمان تقريبي شوت زدن در ربات هاي انسان نما
624
پيش بيني مسير حركت ربات دوپا بر اساس بازه مجاز معيار zmp و بهينه سازي توان مصرفي در فاز ssp
625
پيش بيني مسير رشد ترك در پل هاي بتني پيش تنيده
626
پيش بيني مسير رشد ترك و كنترل آن در جهت دلخواه
627
پيش بيني مشاغل انتخابي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90: بررسي مدل انتخاب در نظريه شناختي- اجتماعي مسيرشغلي (SCCT)
628
پيش بيني مشخصات جريان در مجاورت موج شكن هاي شناور منفرد و دوگانه با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
629
پيش بيني مشخصات كارآيي كمپرسور چند طبقه با روش Stage Stacking
630
پيش بيني مشخصات موج يك منطقه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي مجاور به روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
631
پيش بيني مصرف انرژي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
632
پيش بيني مصرف انرژي برق با استفاده از روش فراابتكاري علف هاي هرز (مورد مطالعه : نيروگاه منتخب استان يزد)
633
پيش بيني مصرف انرژي در بخش صنعت ايران
634
پيش بيني مصرف برق با استفاده از استخراج پروفايل مشتركين خانگي
635
پيش‎ بيني مقادير آزمايش‎ ها جهت تشخيص آزمايش ‎هاي غيرضروري در بخش مراقبت‎ هاي ويژه (ICU)
636
پيش بيني مقاديرركوردوآماره هاي مرتب
637
پيش بيني مقاومت بتن هاي پوزولاني منطقه اردبيل بابكارگيري معيارهاي كيفي مواد اوليه
638
پيش بيني مقاومت جانبي خط آهن بالاستي با استفاده از روش شبكه عصبي تابع پايه شعاعي (RBF)
639
پيش بيني مقاومت فشاري بتن با استفاده ازروش هاي آماري وشبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آنها
640
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي بتن پلاستيك با استفاده از روش داده كاوي
641
پيش بيني مقدار TDS آب صنعتي درون تيكنرهاي شركت گهر روش به كمك منطق فازي
642
پيش بيني مكان هاي تمركز چشم انسان هنگام مشاهده تصاوير و دسته بندي تصاوير بر اساس ويژگي‌هاي استخراج شده از اين مكان‌ها
643
پيش بيني مكان هاي فرونشست احتمالي در دشت كرمانشاه
644
پيش بيني مكاني برخي خصوصيات بيولوژيك و بيو شيميايي خاك به كمك آناليز سطح زمين و زمين آمار
645
پيش بيني مكاني شوري خاك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در مناطق بياباني (مطالعه موردي: شهرستان ميبد)
646
پيش بيني منحني استمرار بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
647
پيش بيني منحني بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
648
پيش بيني منحني فركانس پايه در سطح كلمات به بهبود بازشناسي گفتار
649
پيش بيني مورفتحليل سياست هويتي وسياستهاي قومي درجوامع چندپاره (مطالعه موردي تركيه وعراق )
650
پيش بيني مورفولوژي غشابرپايه ترموديناميك ازطريق ترسيم وتحليل دياگرام فازي سيستمهاي پليمرحلال -غيرحلال (باينودال ،اسپينودال )
651
پيش بينى موفقيت تحصيلى بر اساس ارزيابى هاى شناختى، باورهاى هوشى و رويكرد مطالعه در دانش آموزان كلاس پنجم بوكان
652
پيش بيني موقعيت مكاني با استفاده از سابقه مسيرهاي طي شده در شهر هوشمند
653
پيش بيني ميانگين باقيمانده ركوردها بر اساس ركوردهاي قبلي
654
پيش بيني ميزان انحلال گاز CO2 در آب با استفاده از معادلات حالت PR و SRK و قوانين اختلاط van der Waals و Wong-Sandler
655
پيش بيني ميزان تاخير هواپيما
656
پيش بيني ميزان ترقيق اوليه فاضلاب حرارتي تخليه شده توسط پخشاننده به كمك شبكه عصبي ومقايسه آن با مدل CORMIX
657
پيش بيني ميزان تغييرات شيب ديواره معدن روباز مس سونگون بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي جديد
658
پيش بيني ميزان تقاضاي حامل هاي انرژي در سطح كشور به روش داده-ستانده (لئونتيف)
659
پيش بيني ميزان تقاضاي ساليانه سفر و طراحي سياستهاي افزايش تقاضا با استفاده از تئوري محدوديتها و پويايي شناسي سيستمها (مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجاء)
660
پيش بيني ميزان رضايت دو به دوي دانشجويان از همكاري با يكديگر به وسيله شبكه هاي عصبي و بر اساس ويژگي هاي شخصيتي انها
661
پيش بيني ميزان ريسك مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از روش هاي داده كاوي( مورد كاوي بيمه بدنه شركت بيمه ايران )
662
پيش بيني ميزان موفقيت كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه با استفاده از تحليل شبكه عصبي مصنوعي
663
پيش بيني ميكروحفرات انقباضي به كمك پارامتر نفوذپذيري مدل شده توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي در آلياژ Al-6%Si به روش عددي Finite Volume
664
پيش بيني ناپايداري گذرا در سيستم هاي حفاظت ويژه با استفاده از يك روش هم زمان و بررسي كاهش خطر ناپذيري آن ها
665
پيش بيني ناپايداري ولتاژ شبكه قدرت بر اساس تئوري دوشاخگي هپف
666
پيش بيني نامنظمي ها ي خطوط ريلي با استفاده از درخت فازي
667
پيش بيني نامنظمي هاي هندسي خطوط ريلي جهت اولويت بندي فعاليت هاي نگهداري وتعميرات
668
پيش بيني نتايج آزمايشي مارشال با استفاده از مقاومت الكتريكي مخلوط آسفالتي
669
پيش بيني نتايج انتخابات بر اساس داده هاي شبكه اجتماعي توئيتر
670
پيش بيني نحوه توزيع تنش و كرنش در بالن ماشين ريسندگي رينگ به كمك المانهاي محدود
671
پيش بيني نرخ ارز، با استفاده از يك سيستم فازي- عصبي نوع دوم مبتني بر خوشه بندي c-means فازي نوع دوم بازه اي
672
پيش بيني نرخ ارزبااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي ومقايسه آن باسايرروشهاي پيش بيني
673
پيش بيني نرخ بقاي مشتري در سازمان با استفاده از روش شيكه ي عصبي
674
پيش بيني نرخ سكه
675
پيش بيني نرخ فقر با استفاده از شبكه عصبي در ايران
676
پيش بيني نرخ مرگ و مير در بيماران ICU با استفاده از تئوري فازي-شواهدي
677
پيش بيني نسبت آراء هر يك از داوطلبان در دومين مرحله از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان گرگان
678
پيش بيني نشاط سازماني براساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
679
پيش بيني نشانه هاي وسواس فكري عملي بر اساس سبك اسناد، - دشواري تنظيم هيجان و اجتناب تجربي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
680
پيش بيني نشست سطحي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با استفاده از مدل هاي رياضي
681
پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
682
پيش بيني نشست ناشي از حفر تونل‌ مترو خط يك تبريز درحد‌‌‌ فاصل ايستگاه 6- 7 با استفاده ‌از آناليز عددي
683
پيش بيني نظري گرانروي وي‍ژه و فشار اسمزي محلول هاي پليمري بر مبناي مدل كره سخت: شباهت ها و تمايزها
684
پيش بيني نفوذپذيري در محيط هاي داراي تخلخل دوگانه با استفاده از رگرسيون چند گانه و شبكه عصبي مصنوعي
685
پيش بيني نقاط ذوب و چگالي مايعات يوني با پايه ي ايميدآزوليوم با استفاده از روابط كمي ساختار خواص
686
پيش بيني نقش عوامل رونويسي در تدوين نقشه نمو آرابيدوپسيس به كمك داده هاي ميكرواري- با استفاده از رويكردهاي بيوانفورماتيكي
687
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور و مرور شهري﴿مطالعه موردي شهر اهواز﴾
688
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش الودگي هوا( مطالعه موردي شهر اصفهان )
689
پيش بيني نقشه تماس پروتئين توسط روش ماشين گروهي
690
پيش بيني نقطه بحراني تركيبات نفتي
691
پيش بيني نقطه شبنم هيدرو كربن ها
692
پيش بيني نقطه شبنم هيدروكربن ها
693
پيش بيني نگرش به ازدواج ازطريق ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي وجو خانوادگي دردانشجويان مجرد دانشگاه رازي
694
پيش بيني نمو فنولوژيك در گياه گلرنگ
695
پيش بيني نمودار حد شكل پذيري ورق‌هاي فولادي پراستحكام DP590 با استفاده از نرم افزار ABAQUS
696
پيش بيني نواحي در معرض حملات انتحاري با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
697
پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت اسلام آباد بااستفاده ازشبكه عصبي وعصبي - فازي وپهنه بندي كمي ان درسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
698
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت با استفاده از آنالوژي آكوستيكي
699
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت غير ايزوترم
700
پيش بيني نويز سازه پل راه آهن با استفاده ازتحليل آماري انرژيSEAبا فرض درگيري ضعيف
701
پيش بيني نويز ضربه اي در طبقات مختلف ساختمان
702
پيش بيني نيروي آهنگري شعاعي داغ توسط روش رويه پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي
703
پيش بيني نيروي محوري و گشتاور برشي در سوراخكاري كامپوزيتها و بدست آوردن معادلات shaw
704
پيش بيني هدايت گرمايي سيالات در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به كمك الگوريتم آموزشي لونبرگ ماركوارت
705
پيش بيني هدر رفت فسفر در حوزه آبخيز كارون شمالي ﴿ منطقه سوليجان﴾ با استفاده از مدل ANSWERS
706
پيش بيني هدف هاي ميكرو آر ان اي
707
پيش بيني هرزروي سيال حفاري با استفاده از مدل هيبريدي شبكه عصبي مصنوعي
708
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني در سنگ سخت فلزي
709
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني زغال سنگ و سنگهاي سست
710
پيش بيني هندسه چاله فرسايش در پايين دست سر ريز پرتابي با استفاده از روش هوش مصنوعي
711
پيش بيني هوش معنوي بر اساس شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
712
پيش بيني هوش هيجاني و مهارت حل مسئله بر اساس سبك هاي دل‌بستگي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سروآباد
713
پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
714
پيش بيني و ارزيابي نقش بافت در تشكيل ريز ساختار آلومينيوم در فرآيند اكستروژن زاويه اي با كانال هاي همسان
715
پيش بيني و بررسي بارندگي سالانه استان قم بر اساس سري هاي زماني
716
پيش بيني و بررسي تحولات مورفولوژيكي در كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات/ متيل متاكريلات
717
پيش بيني و بررسي تغييرات خط ساحلي و تراز خط آب در خليج گرگان با تصاوير ماهواره‌اي
718
پيش بيني و بررسي تغييرات مكاني- زماني دماي ماهانه در ايران براساس مدلهاي GCM
719
پيش بيني و بهبود عملكرد ديسك هاي برشي tbm در زمين هاي سخت
720
پيش بيني و بهينه سازي تشكيل پرزدانه پارچه هاي حلقوي پودي بافته شده از نخ هاي مخلوط فاستوني
721
پيش بيني و بهينه سازي فرآيند توليد خشك ريسي الياف اكريليك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
722
پيش بيني و تجزيه تحليل در سري هاي زماني
723
پيش ‏بيني و تحليل تصادفات با استفاده از مدل ‏هاي هوشمند
724
پيش بيني و تحليل ريسك پهنه سيل با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
725
پيش بيني و تحليل قيمت محصولات عرضه شده شركت ذوب آهن اصفهان در بورس فلزات تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
726
پيش بيني و تخمين حلاليت مواد غذايي و دارويي در سيالات فوق بحراني
727
پيش بيني و تشخيص زردي نوزادان با روشهاي هوشمند
728
پيش بيني و جبران سازي خطا در ماشين كاري قطعات جدار نازك
729
پيش بيني و جلوگيري از ايجاد تراكم در شبكه هاي IP/TCP با استفاده از شبكه عصبي
730
پيش بيني و كاهش اعوجاج در پانل كشتي
731
پيش بيني و كنترل توليد ماسه و ذرات ريز در جريان چندفازي نفت و گاز و بررسي روش هاي جداسازي آن از سيال
732
پيش بيني و كنترل در سريهاي زماني رسته اي
733
پيش بيني و محاسبه پارامترهاي انتشار در باند فركانس HF باتوجه به توصيه هاي بين المللي
734
پيش بيني و مدل سازي بازار بورس
735
پيش بيني و مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين در صنايع نفت
736
پيش بيني و مدلسازي هرزروي گل حفاري با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي در مخزن آسماري، ميدان گچساران
737
پيش بيني و مديريت جريان نقدينگي از ديدگاه پيمانكار در پروژه هاي ساخت و ساز
738
پيش بيني واقع بينانه توليد ماسه و طراحي يك گراول پك موثر براي كنترل ماسه با رويكرد عددي
739
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت هاي توليدي استان كرمان ﴾
740
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي ايراني مبتني بر سيستم هاي هوشمند تركيبي
741
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي باز جرياني
742
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
743
پيش بيني ورشكستگي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغييرهاي مدل آلتمن
744
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با استفاده از تبديل هارويولت
745
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با نننتت
746
پيش بيني وضعيت آتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و رتبه بندي آنها
747
پيش بيني وضعيت سلامت اجتماعي سالمندان در سال 1430 در مشهد مقدس
748
پيش بيني وضعيت لرزه خيزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
749
پيش بيني وقوع اسلمينگ در شناور مونوهال پروازي در موج و اندازه گيري شتاب بصورت آزمايشگاهي
750
پيش بيني وقوع پديده بهمن با شبكه هاي عصبي
751
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن كرنش صفحه اي
752
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن مستقيم به روش كرانه بالايي
753
پيش بيني وكنترل عملكرد پروژه با استفاده ازروش كالمن فيلتر
754
پيش بيني ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز ساري
755
پيش بيني ويسكوزيته مخلوط چند تايي سيالات با استفاده از شبكه هاي عصبي-مصنوعي
756
پيش بيني يخبندان هاي شديد استان يزد با استفاده از مدل LARS-WG
757
پيش بيني يك سري زماني با استفاده از شبكه عصبي تركيبي Recurrent [ريكارنت]
758
پيش بيني يكنواختي تراكم الياف در بي بافت هاي نانوليفي الكتروريسي شده
759
پيش بيني، تجزيه و تحليل قيمت جهاني روي با استفاده از مدل هاي كلاسيك آماري و ابزارهاي هوش محاسباتي
760
پيش بيني، كنترل و بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مدل كنترل پيش بين
761
پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گردوغبار با استفاده از مدل هاي WRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي
762
پيش بينيي گذار در لايه مرزي با استفاده از يك مدل سه معادله اي
763
پيش پرداخت VCG در گراف هاي تصادفي
764
پيش پردازش تصاوير اثر انگشت به صورت سخت افزاري
765
پيش پردازش در ANSYS
766
پيش پردازش و الگوكاوي داده هاي آلارم صنعتي
767
پيش پردازش و كلاس‌بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
768
پيش پردازشگر موثر براي تشخيص محل تمركز تنش در تحليل سازه هواپيما
769
پيش تحكيم زمين هاي سست به منظور عبور تونل هاي جادهاي (مطالعه موردي تونل شرقي البرز آزاد راه تهران- شمال )
770
پيش تغليظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي بر روي هسته انار
771
پيش تغليظ جيوه با شلاته كننده 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد و تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز مس با استفاده از ميكروستون 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت به روش تزريق در جريان پيوسته طيف سنجي جذب اتمي (AAS_FI)
772
پيش تغليظ روي در نمونه ي آب شهر توسط روش استخراج نقطه ابري قبل از اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري UV-Vis
773
پيش تغليظ سازي اتوماتيك مقادير ناچيز سرب به روش استخراج فاز جامد اصلاح شده و اندازه گيري به روش اسپكترومتري جذب اتمي
774
پيش تغليظ سموم كشاورزي در آب به روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي جهت اندازه گيري با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
775
پيش تغليظ كادميوم و سرب روي سطح جامدy - آلوميناي فعال شده با سورفاكتانت
776
پيش تغليظ كنگورد از محلولهاي آبي بر روي تفاله چغندر قند و پوست تخم مرغ
777
پيش تغليظ متيلن بلواز محلولهاي آبي بر روي پ وست درخت چنار و تفاله چغندر قند
778
پيش تغليظ مستقيم و تجزيه الكتروشيميايي همزمان كاتيونهاي سرب و كادميوم توسط الكترود جديد فيبر توخالي مسلح به نانومگنتيت، با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
779
پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از برخي نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري آن به وسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
780
پيش تغليظ مقادير جزيي آلومينيم به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري به روش اسپكتروفتومتري
781
پيش تغليظ مقادير جزيي تاليم و روياز نمونه هاي ابي توسط نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و تعيين بوسيله روش جذب اتمي شعله
782
پيش تغليظ مقادير كم آفت كش فن پروكسيمات با استفاده از نانو سيليس اصلاح شده با CTABو اندازه گيري توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
783
پيش تغليظ مقادير كم بيسفنول A در نمونه هاي آبي توسط خاكستر برگ نخل و اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
784
پيش تغليظ مقادير كم يون نقره در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال متخلخل تهيه شده از خاك اره نراد و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
785
پيش تغليظ مقادير ناچيز سرب . پالاديم . روي و نقره با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد قبل از اندازه گيري ان توسط طيف بيني جذب اتمي شعله
786
پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و روديم با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيس دي اكسيد
787
پيش تغليظ همزمان مقدار ناچيز يون هاي كادميم نيكل با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد اهن قبل از تعيين با جذب اتمي شعله
788
پيش تغليظ همزمان يونهاي نيكل و پالاديم از نمونه هاي ابي با استفاده از الوميناي اصلاح شده و تعيين توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
789
پيش تغليظ و استخراج داروي سيپروفلوكساسين به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي " كيتوسان / نقاط كوانتومي گرافن " و اندازه گيري آن توسط روش اسپكتروسكوپي UV - Vis
790
پيش تغليظ و استخراج مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - كلرو بنزيليدن ايمين ) تيو فنول
791
پيش تغليظ و استخراج مقاديركم كادميم موجود در خاك با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي FeCr2O4 اصلاح شده و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
792
پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري مقادير ناچيز نقره در نمونه هاي آبي توسط اسپكترومتري جذب اتمي
793
پيش تغليظ و اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آب با استفاده از نانوذرات نقره تهيه شده با عصاره گياه پوليكاريا اوندولاتا
794
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي آلفازوسين به روش استخراج نقطه ابري
795
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي پني سيلين G به روش استخراج نقطه ابري
796
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي ضد افسردگي دوكسپين به روش استخراج نقطه ابري
797
پيش تغليظ و اندازه گيري عناصر فلزي ضروري و سمي نقره كادميم و پالاديم ، با استفاده از ليگاند جديد DBIE به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
798
پيش تغليظ و اندازه گيري فلوكستين با استفاده از روش فرا صوتي ميكرو استخراج مايع مايع پخشي توسط كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
799
پيش تغليظ و اندازه گيري كافئين به روش استخراج فاز جامد با استفادهاز نانو ذرات اينديم اكسيد عامل دار شده مغناطيسي و اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
800
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سرب در آب هاي طبيعي با استفاده از ستون هاي حاوي پليمر قالب يوني و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
801
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آرسنيك در نمونه هاي آبي توسط ادغام دو روش استخراج فاز جامد و روش ريز استخراج مايع – مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي
802
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز زولپيدم همي تارتارات در نمونه هاي آبي و مايعات بدن با روش ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
803
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين Cd، Niو Cu به روش استخراج فازجامد با استفاده از نانو اكسيد تيتان اصلاح شده با ليگاندPAR و اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي پساب پالايشگاه پارس جنوبي
804
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان سرب و نقره به روش استخراج فاز جامد -اسپكترومتري جذب اتمي در نمونه هاي زيست محيطي
805
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكار گيري ليگاندسديم دي اتيل دي تيوكربامات )DDTC( به روش استخراج فاز جامد اسپكترومتر جذب اتمي شعله
806
پيش تغليظ و اندازه گيري يون آهن در نمونهحقيقي به روش استخراج نقطه ابري-اسپكترومتري جذب اتمي شعلهاي
807
پيش تغليظ و اندازه گيري يون هاي منگنز، كبالت، روي و مس در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج نقطه ابري – اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
808
پيش تغليظ و اندازه گيري يونهاي فلزي كادميم . نيكل و مس با استفاده از ذرات اصلاح شده نانو الومينا توسط ليگاند الي مشتق سميكار بازون با دستگاه جذب اتمي شعله
809
پيش تغليظ و تعيين كادميم )II( با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح با ليگاند اكسيم پروپيانات به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
810
پيش تغليظ و تعيين مس،روي،آهن،و منگنز در نمونه هاي مواد غذايي مختلف با استفاده از نانو كامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون قبل از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
811
پيش تغليظ و جداسازي كبالت با جاذب 2- نيتروزو -1- نفتول تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي و روش اسپكتروفوتومتري غير مستقيم براي اندازه گيري هيدرازين و فنيل هيدرارين
812
پيش تغليظ واندازه گيري مقادير جزئي فلزات سنگين وآلاينده هاي زيست محيطي از نمونه هاي حقيقي با استفاده از روشهاي نوين ميكرواستخراج
813
پيش تغليظ يون مس با روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي و اندازه گيري آن به وسيله اسپكتروفتومتري UV-Vis
814
پيش تغليظ يون هاي سرب (II) و كادميم (II ) به روش جذب در فاز جامد با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با مشتقات سيانوريك تيول دار
815
پيش تغليظ، جداسازي و اندازه گيري متيل فنيدات ( ريتالين ) در نمونه هاي آبي توسط روش ميكرو استخراج انتشاري فاز مايع همراه با طيف نور سنجي
816
پيش تغيظ و تعيين كروم از نمونه هاي ابي توسط ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بدون استفاده از ليگاندو و تعيين بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله
817
پيش تقويت پاشيدني RFP [آر. اف. پي.] براي تيرهاي بتني مسلح در برابر زلزله
818
پيش تلغيظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي روي هسته انار
819
پيش تنظيم كنتور برق به كمك پردازش تصوير
820
پيش حالت ساز زير ساختي براي روش تجزيه دامنه ي سه ميداني
821
پيش حل در برنامه ريزي خطي
822
پيش داروئي و پروفيلاكسي در دندانپزشكي
823
پيش دبستاني به روش مونته سوري
824
پيش درآمدي بر بحث نظري درباره عكاسي
825
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
826
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
827
پيش درآمدي بر تاثير براقيت بر اختلاف رنگ
828
پيش درآمدي بر تصويرگرايي معصومين در سينما
829
پيش درآمدي بر توجيهات معاصر پيرامون ربا
830
پيش شرط ساز گراديان مزدوج محدود شده
831
پيش شرط ساز مبتني بر موجك براي سيستم هاي تنك خطي
832
پيش شرط گذاري بر روي روش گاوس -سايدل براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
833
پيش شرط ها و پيامدهاي وفاداري مشتري: طراحي الگوي وفاداري مشتريان براي فروشگاه هاي زنجيره اي ايران
834
پيش شرط هايي براي مسائل مقدار مرزي بيضوي در فضاي عناصر متناهي
835
پيش شرطي كردن مسائل بد وضع گسسته
836
پيش شرطي كردن مسائل نقطه زيني گالركين تصادفي
837
پيش فرآوري بوكسيت كم عيار كارخانه جاجرم به منظور حذف ناخالصي ها و افزايش بازيابي مرحله ليچينگ
838
پيش فرآوري پسماند ريشه ي شيرين بيان از روش قليايي به منظور افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
839
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
840
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني- اقتصادي
841
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ هاي زيگومايست
842
پيش فرآوري حرارتي قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل براي ايجاد قابليت خردايش
843
پيش فرآوري زيستي كاه و ساقه برنج جهت توليد بيواتانول
844
پيش فرآوري شيميايي مواد لينگوسلولزي به منظور بهبود توليد بيوگاز به روش تخميرفاز جامد
845
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از حلال هاي مختلف و بهبود بازدهي توليد اتانول از اين ماده
846
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از مايع هاي يوني مورفولينيومي
847
پيش فرآوري كنسانتره ي سولفيدي سرب و انحلال آن
848
پيش فرض آزمون دهندگان و برداشت آزمون شوندگان از واحدهاي آزمون خواندن
849
پيش فيلتر و فيلتر فازي مردد EQ- جبر
850
پيش گويي تاخوردگي معكوس پروتئين براساس پليمرهاي موجود در PDB
851
پيش گويي در بهمن نامه ، برزونامه و بانو گشسب نامه
852
پيش گويي زلزله براساس الگوهاي لرزه اي پيش نشانگر با استفاده از شبكه چندلايه پرسپتروني
853
پيش گويي، برآورد بيز و بيز استوار در برخي توزيع هاي طول عمر بر اساس ركوردها تحت توابع زبان متعادل
854
پيش گيري از بازبزه كاري مجرمين خطرناك با رويكردي به سياست كيفري ايران
855
پيش گيري از تصادم با استفاده از كنترل فازي
856
پيش ملقمه سازي آلياژ آمالگام
857
پيش ملقمه سازي پودر آلياژي آمالگام ماده پر كننده دنداني
858
پيش نيازهاي نهادي براي تحقق رقابت پذيري در اقتصاد ايران
859
پيش يابي بلندمدت مشخصات امواج بندر بوشهر با استفاده از مدل سوان به روش شبه زماني
860
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
861
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
862
پيش يابي ميانگين دماي ايران
863
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
864
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
865
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
866
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
867
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
868
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
869
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
870
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
871
پيش‌‌بيني فرآيند‌هاي پرداخت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي هوشمند
872
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
873
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
874
پيش‌بيني احتمال مرگ و مير نوزادان نارس بستري دربخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU) با استفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستانهاي مشهد
875
پيش‌بيني احتمالي زلزله بر مبناي تغييرات ايجاد شده در لايه يونسفر در باند فركانسي HF
876
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
877
پيش‌بيني اكسايش پيريت و توليد زهاب اسيدي معدن ( و و ) در باطله‌هاي كارخانه زغال شويي انجير تنگه زيرآب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
878
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
879
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
880
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
881
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
882
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
883
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
884
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
885
پيش‌بيني پاسخ‌ها و بهبود كيفيت در سيستم‌هاي پيچيده
886
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
887
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
888
پيش‌بيني تاثير اخبار بر منظرهاي مختلف نظرهاي سياسي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
889
پيش‌بيني ترافيك با استفاده از شبكه‌هاي بيزي
890
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
891
پيش‌بيني تغييرات غلظت دي اكسيد كربن در كلان شهرها با استفاده از سيستم ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي تهران)
892
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
893
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
894
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
895
پيش‌بيني حداقل فشار امتزاجي (MMP) در تزريق گاز به مخازن نفتي با روش‌هاي هوشمند داده محور
896
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
897
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
898
پيش‌بيني خطر رشد قارچ‌هاي آسپرژيلوس نيجر، آلترناريا آلترناتا و پني سيليوم sp. در ‌كاغذهاي تاريخي از طريق مدل‌سازي رياضي تاثير دما، فعاليت آبي، pH ، زمان بر رشد اين قارچ‌ها با روش سيستم‌هاي استنتاجي عصبي- فازي تطبيقي
899
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
900
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
901
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
902
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
903
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
904
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
905
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
906
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
907
پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و بهبود دقت پيش‌بيني با استفاده از تركيب مدل پنهان ماركف و شبكه‌‌‌هاي عصبي مصنوعي
908
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
909
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
910
پيش‌بيني روابط فرا زناشويي بر اساس هوش معنوي، هوش اجتماعي و جو عاطفي خانواده در زوجين باسابقه 5 سال ازدواج شهر مشهد
911
پيش‌بيني رويگرداني مشتريان يك شركت مخابراتي با تركيب روش‌هاي دسته‌بندي
912
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
913
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
914
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
915
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
916
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
917
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
918
پيش‌بيني سري‌هاي زماني با استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيك
919
پيش‌بيني سري‌هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك و اسپلاين و كاربرد آن در داده‌هاي برق
920
پيش‌بيني سوددهي يك ايرلاين با بررسي پارامترهاي تأثيرگذار
921
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
922
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
923
پيش‌بيني شكست سطح قطره در معرض موج صوتي
924
پيش‌بيني شيب پايدار قابل‌اعتماد با در نظر گرفتن احتمال چند مود شكست در معادن روباز سنگ آهن
925
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
926
پيش‌بيني ضرايب جذب و نفوذ تركيبات گازي در غشاي ماتريس آميخته حاوي نانو ذرات زئوليت با شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و مدلسازي انتقال جرم در فرآيند جداسازي گاز
927
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
928
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
929
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-3
930
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
931
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
932
پيش‌بيني عملكرد پروتئين با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
933
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
934
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
935
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
936
پيش‌بيني قيمت سهام شركت هاي صنعتي استخراج كننده كاني هاي فلزي به روش شبكه عصبي مصنوعي و روش استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
937
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره
938
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي مصنوعي
939
پيش‌بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه‌جات منتخب در ايران با استفاده از روش ARMA
940
پيش‌بيني قيمت نفت خام با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون نمادين: تحليل مقايسه‌اي
941
پيش‌بيني كوتاه مدت قيمت برق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و ‏رهيافت موجك
942
پيش‌بيني گرايش قيمت در بازار سهام با استفاده از تحليل متني
943
پيش‌بيني مرگ‌و‌مير در ICU با استفاده از شبكه عصبي و تحليل نتايج آن
944
پيش‌بيني مسئوليت‌پذيري بر اساس سبك‌هاي هويت و سبك‌هاي دلبستگي در بين دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان مهريز
945
پيش‌بيني مصرف نهايي انرژي در ايران با استفاده از مدل GM-ARMA بر اساس فيلترهادريك -پرسكات
946
پيش‌بيني مقاومت فشاري بتن سبك داراي الياف پروپيلن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
947
پيش‌بيني موفقيت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه و شاخص توسعه انساني دانش‌آموزان استان كردستان
948
پيش‌بيني نتايج حاصل از مسابقات دو نفره بدمينتون بر اساس مدل‌هاي آميخته
949
پيش‌بيني نشست زمين ناشي از گودبرداري‌هاي بزرگ و حفر تونل‌هاي مكانيزه در محيط‌هاي شهري
950
پيش‌بيني نقطه‌ي ظهور واكس در نفت خام با استفاده از تركيب مدل چندجامدي و معادلات حالت PC-SAFT و PR
951
پيش‌بيني نوسان پذيري بازده شاخص با استفاده از مدل تركيبي (مورد كاوي: بورس سهام آمريكا)
952
پيش‌بيني نويز سازه پل‌هاي راه‌آهن با استفاده از تحليل آماري انرژي (SEA)
953
پيش‌بيني هدايت‌پذيري جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
954
پيش‌بيني هزينه‌ي پروژه تحت شرايط ريسك با استفاده از ضريب جيني و آناليز سري زماني
955
پيش‌بيني هوش معنوي براساس شيوه‌هاي فرزندپروري، در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
956
پيش‌بيني هوشمند رويگرداني مشتريان بانك سپه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي تكاملي
957
پيش‌بيني و ارزيابي تأثيرات احتمالي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر كارايي انرژي صنايع توليدي ايران
958
پيش‌بيني و تشخيص داكتال كارسينوما و مسائل محاسباتي آن
959
پيش‌بيني و مدلسازي عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمي رانندگان تاكسي
960
پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با شبكه‌عصبي بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي وال (با رويكرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب ورودي)
961
پيش‌بيني وضعيت مفصل ديستال دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام ارادي بر اساس سينرژي
962
پيش‌بيني يال در شبكه‌هاي پيچيده داراي ويژگي‌هاي گره با استفاده از يادگيري گروهي
963
پيش‌بيني‌ پيشرفت‌تحصيلي بر اساس مهارت‌هاي‌مطالعه ‌و اهداف‌پيشرفت دانش‌آموزان‌ دختر پايه ‌اول‌ دوره‌دوم متوسطه شهرهمدان
964
پيش‌پردازش هشدارها به منظور بهبود كارايي سيستم‌هاي تشخيص و پاسخ به نفوذ
965
پيش‌فرآوري زيستي كاه برنج جهت توليد اتانول زيستي
966
پيش‌گرمايش گازهاي خروجي از چاه‌هاي گاز و ورودي توربين انبساطي جهت افزايش دماي ورودي گاز
967
پيش‌گويي توزيع نمايي وزن‌دار بر اساس نمونه‌گيري سانسور شده‌ نوع II فزاينده رقابتي
968
پيش‌يابي دماي كمينه‌ي ايران
969
پيش¬بيني توليد برق به منظور تعيين سبد نيروگاهي در ايران در افق 5 ساله با استفاده از روش ANFIS
970
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه¬هاي منتخب شيراز براساس سرمايه¬ي روانشناختي و منبع كنترل
971
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاههاي منتخب شيراز براساس سرمايه ي روانشناختي و منبع كنترل
972
پيش¬بيني قيمت بازار بورس تهران با استفاده از روش ARIMA اصلاح شده
973
پيشامد صنعتي و ميزان امنيت آن
974
پيشامدها و پيامدهاي منتخب اجراي اثربخش استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات دركسب وكارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي شهر اصفهان)
975
پيشاوند و پساوند در زبان فارسي
976
پيشايندها و پيامدهاي اطمينان مصرف‌كننده در صنايع لبني اصفهان
977
پيشايندها و پيامدهاي اميد برند در خريد آنلاين (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه¬هاي آنلاين)
978
پيشايندهاي مشاركت الكترونيكي شهروندان مورد مطالعه شهر رفسنجان
979
پيشبيني احتمالي سرعت و توان توليدي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي شعاعي
980
پيشبيني بار رايانش ابري به منظور بهبود كيفيت سرويس
981
پيشبيني بار مصرفي با استفاده از شبكه عصبي
982
پيشبيني بورس با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
983
پيشبيني بورس با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
984
پيشبيني پارامترهاي مشخصه اجزاي سنگين در سيالات سنگين مخازن هيدروكربني
985
پيشبيني تكامل گروه در گراف شبكه اجتماعي براساس ويژگي هاي ساختاري و سطح فعاليت كاربران
986
پيش‏بيني توان توليدي سامانه‏هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از پردازش آماري سيگنال
987
پيشبيني جريان توربولانس در يك لايه برشي
988
پيشبيني حجم گاز عبوري از ايستگاه هاي منتخب تقليل فشارشهري استان قزوين بر مبناي هوش مصنوعي
989
پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس هيجانخواهي و دانش جنسي در بين متأهلين شهرستان اردكان
990
پيشبيني رفتار قلدري بر اساس نشاط ذهني، احساس تعلق به مدرسه و خودكاركارآمدي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان دالاهو
991
پيش‏بيني زمان آغاز توليد ماسه در يك سازند با استفاده از مدل‏سازي پوروالاستيك
992
پيشبيني سازگاري زناشويي براساس صميميت ، بخشش و هوش معنويي در زنان متاهل شهر كرمانشاه
993
پيشبيني سريهاي زماني با استفاده از برنامهريزي بيان ژن در اقليمهاي مختلف
994
پيشبيني شدت تصادفات با رويكرد دادهكاوي مبتني بر استخراج قوانين
995
پيش‏بيني عددي مكان رشد ترمبوس درون‏حفره‏اي، در آنريزم آئورت شكمي، با استفاده از تعقيب ذرات و محاسبه‏ي زمان استقرار آنها
996
پيشبيني عمق آبشستگي گروه شمع تحت اثر جريان يا موج
997
پيشبيني فراواني وقوع گرماهاي فرين با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در ايران مركزي
998
پيش‎بيني فعاليت انسان در تصوير با استفاده از داده حجيم تصويري و متني
999
پيش‎بيني قيمت سهام با استفاده از روشهاي تركيبي
1000
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
بازگشت