<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيچيدگي و ساخت تنرگراف ها(TG) براي كدهاي گروهي و مشبكه ها
2
پيخش تصاوير بافت دار به كمك فركتال ها
3
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختار هاي مختلف در سلول خورشيدي GaAs/AlGaAs
4
پيدا كردن ترازهاي انرژي در ساختارهاي مختلف خورشيدي GaAs/AlGaAs
5
پيدا كردن ترازهاي درسا ساختار مختلف در سلول هاي خورشيدي GaN/ALN
6
پيدا كردن تصوير يك چهره در پايگاه تصاوير چهره از روي تصوير نقاشي شده در ورودي
7
پيدا كردن تمام ابرصفحه‌هاي كاراي قوي و ضعيف مجموعه امكان توليد
8
پيدا كردن تنظيمات بهينه پايگاه داده كاساندرا براي مجموعه داده ورودي به وسيله الگوريتم ژنتيك
9
پيدا كردن حداقل تعداد فروشگاه هاي مناسب براي سرويس دهي در سطح شهر با استفاده از حل مساله پوشش راسي در گراف
10
پيدا كردن درصد بهينه پيگمنت هاي زينك فسفات و MIO در پوشش اپوكسي پلي آميد
11
پيدا كردن زير مجموعهاي مناسب از مدهاي پايهي شار در شبكههاي متابوليكي
12
پيدا كردن ضريب كنوكسيون بوسيله كامپيوتر حل عددي معادله فاويراستوك و انرژي
13
پيدا كردن فاكتورهاي مؤثر در جهت كاهش هزينه و اثرات جانبي عمل كاتاراكت: مطالعه موردي در ايران
14
پيدا كردن قوانيعن نوابنقاي معادلات بامشتقات جزيي
15
پيدا كردن گران براي قدر مطلق مقادير ويژه چند جمله ايهاي ماتريسي
16
پيدا كردن محل چهره در يك تصوير تمام قد انسان ورودي از دوربين بمنظور تشخيص هويت از روي چهره در تصاوير سياه و سفيد
17
پيدا كردن مسير كم ترافيك در سيستم هاي كمك راننده پيشرفته با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
18
پيدا كردن معادلات حاكم بر حركت آب در خم كانال ها در حالت فوق بحراني و حل عددي معادلات به دست آمده
19
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه براكي تراپي و زمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين آسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
20
پيدا كردن مناسب ترين نقاط براي محل چشمه پراكي تراپي وزمان تابش دهي به منظور رساندن بيشترين اسيب به بافت تومور و كمترين آسيب به بافت هاي مجاور
21
پيدا كردن موتيف داياد در توالي هاي زيستي
22
پيدا كردن موتيف در شبكه هاي وزن دار برهم كنش پروتئين-پروتئين
23
پيدا كردن هدف در تصاوير هوايي با استفاده ار توصيف گرهاي جديد DOOS
24
پيداكردن ترازهاي انرژي درساختار مختلف درسلولهاي خورشيدي GaN/ALN
25
پيداكردن قوانين همبستگي در داده هاي پيوندي
26
پيداي ناپيدا
27
پيدايش ، چگونگي و تكنيك ساخت تار
28
پيدايش ، رده بندي و ارزيابي تناسب خاكهاي اراضي خيس براي كشت برنج در شرق استان گيلان
29
پيدايش افكار و مضامين نو در نظم و نثر در فارسي مقارن انقلاب مشروطيت ايران
30
پيدايش بازار روز و بررسي آن
31
پيدايش بازار روز وبررسي آن در ايران
32
پيدايش عكاسي در همدان
33
پيدايش كتيبه‌نگاري نستعليق در تزئينات معماري دوره تيموري ايران و سير تحول آن در دوره صفوي
34
پيدايش كوبيسم و سير تحولات آن
35
پيدايش كوبيسم و سير تحولات آن
36
پيدايش موسيقي
37
پيدايش نئورئالبسم و تحولات آن
38
پيدايش نشانه در ايران
39
پيدايش و اوج گيري انديشه هاي پست مدرن با اشاره به آثار نقاشان و تصويرگران اروپا و آمريكا از 1960 تا كنون
40
پيدايش و تاثير خط كوفي بر صنعت سفال و كاشي
41
پيدايش و تاريخچه هنر باغ آرايي و محوطه سازي در جهان :بررسي در باغهاي ممالك اروپائي ،آمريكائي و خاور دور
42
پيدايش و تطور استصحاب در حقوق اسلامي
43
پيدايش و تكامل آرتيكولاسيون
44
پيدايش و تكامل صنعت چاپ در نساجي
45
پيدايش و تكامل موسيقي. ﴿ نقل از هفت هنر ﴾
46
پيدايش و روند شكل گيري حمام هاي ايراني - اسلامي ﴿از اوايل اسلام تا سلجوقي﴾
47
پيدايش و گسترش تشيع در منطقه گيلان از آغاز تا تشكيل سلسله كيانيان
48
پيدايش وتاريخچه هنرباغ آرائي و محوطه سازي در جهان : بررسي در باغ هاي ممالك اروپائي امريكائي وخاور ميانه
49
پيرامتن هاي عنوان و عنوان بندي به مثابه آستانه متن در سينما با تاكيد بر آثار عباس كيارستمي
50
پيرامون ايدآل هاي اول وابسته در ارتباط با ايدآل هاي تكجمله اي
51
پيرامون تصنيف در موسيقي اصيل ايراني
52
پيرامون تعميم هايي از ايده آل هاي تقريبا اول و اول ضعيف
53
پيرامون دو پوشش دوري گراف ها
54
پيرامون طرح گل و مرغ
55
پيرامون فرمول هاي اساسي زير منيفلدهاي فينسلري مختلط
56
پيرامون فيلمنامه نويسي نوشته : ادوارد دميتريك
57
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
58
پيرامون محتواي نقاشي در جهانبيني اسلامي
59
پيرامون يك مسئله تركيبي در واريته گروهها
60
پيربورديو و قوائد هنر
61
پيرسازي مصنوعي چهره با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
62
پيرو معنوي:تبيين نقش معنويت در اثر بخشي پيروان
63
پيرو و پيرو ضعيف بودن جبرهاي برلينگ و ليپشيتز
64
پيروليز پلي اتيلن ترفتالات و بررسي تأثير افزودن پارافين هاي اشباع سنگين بر محصولات آن
65
پيروليز چوب
66
پيروليز زيست توده جهت توليد زغال زيستي به منظور تصفيه پساب حاوي يك نمونه دارويي منتخب
67
پيروليز ضايعات گياهي در راكتور بستر فوراني
68
پيروي از مسير خودرو هوشمند با به كارگيري از اطلاعات مسير جلو خودرو
69
پيزوالكتريسيته در نيمه هادي هاي گاليم نيترات
70
پيزوالكتريك ، مدل سازي وشبيه سازي به كمك نرم افزار ANSYS
71
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود ، جان كين ميكر
72
پيش از آنكه انيميشن آغاز شود جان كين ميكر
73
پيش الگوسازي مجازي با ADAMS/View
74
پيش بيبني سرعت حفاري به وسيله دريلهاي چرخشي با استفاده از آناليز رگرسيون
75
پيش بين تنش - كرنش مقاومت نهايي خاكهاي رسي با حدخميري كم تا متوسط با استفاده از مدل الاستو -پلاستيك cam - clay modified
76
پيش بين ژن كد كننده آنزيم HMG-CoA ردوكتاز به منظور افزايش توليد هترولوگ لينالول در مخمر ساكارومايسس سرويزيه
77
پيش بيني آب شستگي در پايه هاي استوانه اي شكل با استفاده از مدل درختي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
78
پيش بيني آتش سوزي مناطق جنگلي با توجه به وضعيت آب و هوا
79
پيش بيني آسيب هاي مچ پا و زانو بوسيله آزمون تعادل ايستا
80
پيش بيني آغاز جوانه زني ترك در تماس غلتشي / لغزشي سيلندر برروي سيلندر
81
پيش بيني آمادگي الكترونيكي اينترنت اشيا در سازمان با رويكرد شناختي-اجتماعي
82
پيش بيني آويزش پارچه هاي دوخت خورده با استفاده از روش سيستم استنتاجي تطبيقي فازي_عصبي
83
پيش بيني آينده تحصيلي دانش آموزان بااستفاده از روشي مبتني بر شبكه هاي عصبي
84
پيش بيني آينده جايگاه دانشگاه اصفهان در نظام‌هاي رتبه‌بندي براساس شاخص عملكرد پژوهشي در يك افق ده ساله
85
پيش بيني آينده مهندسي صنايع با روش هاي آينده پژوهي و با استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع
86
پيش بيني اپي توپ هايT پروتئين P24 ويروس اچ آي وي تيپ 1 و بررسي اثربخشي آن بر روي تكثير لنفوسيت هاي انساني در ايران
87
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد
88
پيش بيني اپيزودهاي افت فشار خون حاد در بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
89
پيش بيني اثر بازدارندگي مشتقات بنزيميدازول وابسته به فلز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
90
پيش بيني اثر پارامترهاي موثر بر نشست سطح زمين در تونل هاي كم عمق
91
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه زالزالك (Crataegus pontica C.Koch) در استان لرستان
92
پيش بيني اثر تغيير اقليم بر رويشگاه بالقوه گونه گياهي سنبل الطيب (Valeriana sisymbriifolia) در استان اصفهان
93
پيش بيني اثرات كم آبياري روي عملكرد محصول سويا در منطقه كرمانشاه با استفاده از مدل Aqua Crop تحت سناريوهاي تغيير اقليمي
94
پيش بيني اثرات ناشي از انفجار معادن روباز بر روي سازه هاي سطحي مجاور (بررسي موردي معدن مس سرچشمه كرمان )
95
پيش بيني احتمال زنده ماندن افراد در حادثه كشتي تايتانيك (داده كاوي با استفاده از نرم افزار پايتون)
96
پيش بيني احساس شادكامي و ويژگي هاي شخصيتي با هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نورمحلات
97
پيش بيني اختلال اوتيسم از طريق طراحي شبكه عصبي در كودكان 3 تا 6 سال
98
پيش بيني اختلال بدريخت انگاري براساس درك زمان در دختران نوجوان
99
پيش بيني اختلالات اضطرابي بر اساس سبك هاي دلبستگي نوجوانان
100
پيش بيني ارتباط بين خواص اليافي و خواص نخ اكريليك در سيستم نيمه فاستوني جهت نخ خاب فرش ماشيني
101
پيش بيني ارتباط بين خواص مكانيكي و ريزساختار آلياژ Ti-6Al-4V با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
102
پيش بيني ارتباط پارامترهاي نرخ جريان , چگالي و سرعت براي آزادراه تهران - شمال
103
پيش بيني ارتباطات دارو-هدف با استفاده از بردار نهفته در گراف ناهمگن ارتباطات
104
پيش بيني ارزش مشتريان بر اساس داده هاي تراكنشي و جمعيت شناختي توسط داده كاوي
105
پيش بيني استحكام جوش نقطه اي به كمك مدل سازي اجزاي محدود و مدل آسيب گرسن
106
پيش بيني استحكام فشاري باقي‌مانده بعد از ضربه كم سرعت در كامپوزيت‌ها
107
پيش بيني استحكام نانوكامپوزيت گرافن/اپوكسي با روش چند مقياسي
108
پيش بيني استرس آسيب زاي ثانويه و رشد پس از سانحةجانشيني بر اساس انعطاف پذيري شناختي و تنظيم شناختي هيجان در پرستاران ارائه دهنده خدمات به زلزله زدگان شهركرمانشاه
109
پيش بيني استرس شغلي بر اساس هوش هيجاني و هوش معنوي كارمندان فرهنگي شهرستان محلات
110
پيش بيني استرس والدگري براساس خودشفقت ورزي و ديدگاه فراهيجان والديني در مادران داراي فرزند معلول جسمي-حركتي
111
پيش بيني استرش شغلي براساس تعهد سازماني و هوش معنوي در كارمندان بيمارستان امام خميني محلات
112
پيش بيني استعداد اعتياد براساس پنج عامل بزرگ شخصيت و خودتنظيمي ارادي با نقش ميانجي تحول مثبت نوجواني در دانش آموزان دورة متوسطة شهر كرمانشاه
113
پيش بيني استفاده از هرزه نگاري اينترنتي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت روابط زناشويي در متاهلين شهر اصفهان
114
پيش بيني اشتغال كشاورزي و اثر كمبود آن بر نرخ بيكاري در اقتصاد ايران
115
پيش بيني اشتياق به تحصيل بر اساس رضايت از تحصيل و تفكر انتقادي دانشجويان دانشگاه كردستان نيمسال اول سال تحصيلي 1396-97
116
پيش بيني اشتياق تحصيلي دانشجويان براساس راهبردهاي يادگيري با نقش واسطه اي جهت گيري هدف
117
پيش بيني اصلاح ژنتيكي بر اساس روش هاي محاسباتي مختلف و مقايسه فنوتيپ هاي حاصل
118
پيش بيني اضطراب امتحان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و به واسطه استرس در بين دانشجويان پسركارشناسي دانشگاه پيام نور مركز همدان
119
پيش بيني اضطراب جدايي كودك بر اساس سلامت روان، سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي دلبستگي مادر و اختلال دلبستگي در دانش آموزان دختر پايه اول و دوم مدارس ابتدايي شهر اصفهان
120
پيش بيني اضطراب رقابتي داوران فوتبال بر اساس سبك هاي مقابله و خودآگاهي
121
پيش بيني اضطراب مرگ بر اساس حمايت اجتماعي ادراك شده و تنظيم شناختي هيجاني در بيماران مبتلا به سرطان و مقايسه آن با افراد غير مبتلا
122
پيش بيني اظهار نظر مشروط حسابرسي با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه و درخت تصميم
123
پيش بيني اعتماد به كمك شبكه هاي چندلايه
124
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس مهارتهاي شناختي و فراشناختي در بين دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر برازجان
125
‫پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي، سازگاري اجتماعي و عزت نفس در دانش‌آموزان دبيرستاني
126
پيش بيني اعتياد به اينترنت بر پايه مهرورزي والدين و مهارت هاي اجتماعي با در نظر گرفتن نقش واسطه اي احساس تنهايي در بين دانش آموزان پايه نهم شهرستان يزد
127
پيش بيني اعتياد به شيشه با سخت رويي وباورهاي مذهبي
128
پيش بيني افت عملكرد يك رديف روتور-استاتور كمپرسور در اثر نشست گردوغبار و خوردگي با استفاده از تحليل عددي جريان
129
پيش بيني افت فشار خون حاددر بخش مراقبت هاي ويژه با استفاده از درخت تصميم گيري
130
پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نوجوانان
131
پيش بيني افسردگي در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري ماشين
132
پيش بيني افكار خودآيند منفي بر اساس سازش نايافتگي تحصيلي و دلزدگي تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوكان
133
پيش بيني افكار خودكشي بيماران سرطاني بر اساس سيستم‌هاي مغزي رفتاري و فاجعه‌آفريني درد
134
پيش بيني الگوهاي ارتباطي خانواده و اعتياد به فضاي مجازي اينترنت با اهمالكاري تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه رازي
135
پيش بيني الگوي پراكندگي نيترات در آب زيرزميني دشت اراك به روش هاي هوشمند شبكه عصبي و SVR و مقايسه نتايج آن با مدل هاي Modflow و زمين آمار چند متغيره
136
پيش بيني الگوي خاك در يك زمين چهر برگزيده در استان كرمانشاه با كاربست شبكه هاي عصبي مصنوعي
137
پيش بيني الگوي رويش علف هاي هرز نخود فرنگي با استفاده از مدل زمان- دمايي در سطوح مختلف نيتروژن
138
پيش بيني امواج دريا به كمك مدل مبتني بر داده ها و تلفيق غير خطي داده ها در فضاي كاهش يافته
139
پيش بيني اميد به زندگي بيماران مبتلا به سرطان
140
پيش بيني اندازه مقاومت سراميك كارخانه آرين سرام به كمك منطق فازي
141
پيش بيني اندازه ي درآمد مالياتي مطالعه موردي: استان اصفهان
142
پيش بيني انرژي لازم براي خردايش مواد معدني با استفاده از پارامترهاي مقاومتي سنگ
143
پيش بيني انطباق پذيري و شادكامي براساس شخصيت، رغبت، ارزش ها وآرزوهاي شغلي در كاركنان اداره آب و فاضلاب استان اصفهان
144
پيش بيني انعطاف پذيري شناختي و پرسشگري دانش آموزان دوره دوم متوسطه همدان بر اساس هوش هاي چندگانه
145
پيش بيني انعكاس موج از موج شكن هاي شنگريزه اي با استفاده از الگوريتم m5 درخت تصميم گيري
146
پيش بيني انقباض و اعوجاج درقطعات تزريق پلاستيك با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
147
پيش بيني انگيزش تحصيلي بر اساس منبع كنترل و خود تنظيمي دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان سقز
148
پيش بيني اولويتهاي انتخاب همسر بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
149
پيش بيني اي گرفتگي غشا در محلول هاي پروتئيني با استفاده از مدلسازي شبكه
150
پيش بيني با استفاده از تحليل طيفي تكين
151
پيش بيني بااستفاده از تحليل طيفي تكين
152
پيش بيني بار با استفاده از شبكه هاي عصبي
153
پيش‏ بيني بار براي فرآيند بازيابي سيستم قدرت در حضور بارهاي ترموستاتيكي و خودروهاي الكتريكي
154
پيش بيني بار به روش خيلي سريع
155
پيش بيني بار پارگي مواد هايپرالاستيك داراي شيار U- شكل با استفاده از معيار چگالي انرژي كرنشي متوسط
156
پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش كاربري ارضي
157
پيش بيني بار روي مته بهينه براي شرايط جديد حفاري به كمك شبكه هاي عصبي بر اساس داده هاي انجمن بين المللي پيمانكاران حفاري
158
پيش بيني بار ساعتي ( كوتاه مدت ) در سيستمهاي قدرت
159
پيش بيني بار سالانه شبكه برق با مدل بهينه ساز شيرمورچه و مدل خاكستري (1,1)GM (مورد مطالعه: شبكه برق شهر يزد)
160
پيش بيني بار سيستم قدرت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
161
پيش بيني بار كوتاه‌ مدت و كاربرد آن در مديريت بهينه ي توليد نيرو
162
پيش بيني بار معلق رسوبات رودخانه قره سو با استفاده از محاسبات نرم
163
پيش بيني بارش روزانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان ﴿ايستگاه هاي جيرفت، لاله زار و كرمان﴾
164
پيش بيني بارش هاي سالانه سال بعدبرمبناي برخي ازعناصر اقليمي دوره سردسال قبل درايستگاه هاي سينوپتيك كرمانشاه وهمدان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
165
پيش بيني بارش هاي موسمي متاثر ازمانسون: مطالعه موردي منطقه جنوب شرق ايران
166
پيش بيني بارندگي دردامنه زمان ومكان بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي والگوريتم ژنتيك
167
پيش بيني بازار ارز فاركس با استفاده از شبكه هاي عصبي
168
پيش بيني بازار بورس از ديدگاه فركتالي
169
پيش بيني بازده سرمايه برحسب صنايع مختلف بااستفاده ازتئوري خاكستري
170
پيش بيني بازده سهام با استفاده
171
پيش بيني بازده سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي در بازار بورس تهران
172
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي
173
پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
174
پيش بيني بازده سهام بانك تجارت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي گارچ﴿ 1391-1388﴾
175
پيش بيني بازدهي سيستم بارگيري (شاول ) بر اساس سنگ هاي منفجر شده بزرگ مقياس در معدن سنگ آهن گل گهر
176
پيش بيني بازگشتي ارزيابي درستنمايي براي مدل اتورگريسو - ميانگين متحرك دوره ا ي
177
پيش بيني بر اساس مدل هاي احتمال
178
پيش بيني برخي خواص دوام بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي
179
پيش بيني برخي خواص فيزيكي - شيميايي تركيبات با استفاده از مدل هاي دو بعدي و سه بعدي QSAR/QSPR، آناليز سه بعدي تصاوير SEM كوپليمر ها و آناليز آموكسي سيلين در محصولات فارماكولوژي به روش اسپكترومتري تحرك يوني با منبع يونيزاسيون الكترواسپري
180
پيش بيني برخي خواص فيزيكي -شيميائي با استفاده از روش OSPR و مدل سازي به روش شبكه عصبي موجك
181
پيش بيني بلادرنگ سطح امنيت در يك سيستم قدرت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت جلوگيري از خاموشي سراسري با استفاده از بارزدايي فركانسي
182
پيش بيني بلند مدت سري زماني با استفاده از مدل فازي
183
پيش بيني بلند مدت سري زماني فشار خون با استفاده از مدلهاي چندگانه ي فازي
184
پيش بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس اميد به زندگي و تاب‌آوري دربيماران ديابتي نوع دو استان آذربايجان شرقي – شهرستان آذرشهر
185
پيش بيني بهنگام تاج حرارتي غلتك هاي نورد در نورد گرم ورق
186
پيش بيني بهينه مسير در پاسكاري روباتهاي فوتباليست با استفاده از روشهاي هوشمند
187
پيش بيني بورس توسط پياده سازي مدل هاي مبتني بر عامل
188
پيش بيني بي ثباتي شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران
189
پيش بيني بيزي ركوردهاي بارندگي با استفاده از توزيع نمايي تعميم يافته
190
پيش بيني بيوانفورماتيكي پپتيدهاي با خاصيت ضد HIV-1 و بررسي اين فعاليت در پپتيدهاي مشتق از پروتئين P24 از HIV-1
191
پيش بيني پارامترهاي شاخص مخزن با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
192
پيش بيني پارامترهاي قوس رودخانه هاي شني و قلوه سنگي با استفاده از مشحصه هاي هندسي و هيدروديناميكي جريان
193
پيش بيني پارامترهاي مخازن شكاف دار گاز ميعاني از طريق چاه آزمايي
194
پيش بيني پارامترهاي موثر در آبكاري الكترولس Ni-P بر روي فولاد ck45 با استفاده از شبكه عصبي
195
پيش بيني پارامترهاي موثر در فرآيند VAPEX
196
پيش بيني پارامترهاي هيدروديناميكي نامشخص آبخوان دشت شازند با استفاده از منطق فازي
197
پيش بيني پايداري شيب در معادن روباز با استفاده از نرم افزار كامپيوتري
198
پيش بيني پخشيدگي كلر در بتن مقاوم سبز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
199
پيش بيني پديده انفجار سنگ با استفاده از تكنيك هاي ارزيابي ريسك
200
پيش بيني پذيرش اينترنت اشيا در حمل و نقل ريلي با استفاده از مدل عامل محور
201
پيش بيني پذيرش نظام كشاورزي حفاظتي در اقليم كردستان عراق با استفاده از قضيه بيز: مطالعه موردي منطقۀ گرميان
202
پيش بيني پذيرش يادگيري الكترونيكي بر اساس خودكارآمدي رايانه و اهداف پيشرفت (درمقطع متوسطه)
203
پيش بيني پراكنش بزوحشي(Capra aegagrus) با استفاده از مدلسازي شبكه ي باور بيزين در استان اصفهان
204
پيش بيني پراكنش گربه شني (Felis margarita) در شرق استان اصفهان با استفاده از مدل شبكه باور بيزين
205
پيش بيني پراكنش مخازن و ناقلين بيماري ليشمانيوز پوستي در استان فارس با استفاده از مدلسازي آشيان بوم شناختي
206
پيش بيني پوياي ديدهاي مناسب، براي ذخيره سازي داده هاي مجتمع، به منظور پردازش تحليلي برخط كارا
207
پيش بيني پيامدهاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در بخش انرژي بر قيمت تمام شده منسوجات ﴿مطالعه موردي: صنعت فرش ماشيني﴾
208
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس اضطراب اجتماعي و اشتياق تحصيلي در مدارس دبيرستان دخترانه شهرستان كازرون
209
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس جهت گيري هدفي با نقش واسطه اي استرس تحصيلي و كمك طلبي تحصيلي دانش آموزان متوسطه شهر ياسوج در سال تحصيلي1395-1394
210
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس خودتنظيمي و خودكنترلي دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر دزفول
211
پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس مهارت هاي مطالعه و اهداف پيشرفت دانش آموزان دختر پايه اول دوره متوسطه شهر همدان
212
پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال ياد گيري بر اساس خلاقيت مادران و نقش واسطه اي تاب آوري مادران
213
پيش بيني پيك بارمصرفي منطقه غرب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي وعصبي فازي
214
پيش بيني پيمان شكني براساس ذهنيت هاي طرحووارهاي، تجربه ي كودك آزاري و راهبردهاي تنظيم هيجان در زنان پيمان شكن و غير پيمان شكن
215
پيش بيني پيوند در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر آتاماتاي يادگير
216
پيش بيني تاب آوري بر اساس مولفه هاي تنظيم شناختي هيجان و هوش معنوي در معتادان بازپروري شده شهرستان بوكان
217
پيش بيني تاب آوري مسير شغلي بر اساس كاركرد تحولي خانواده، خودشناسي انسجامي و باورهاي فراشناخت در دانشجويان دانشگاه رازي
218
پيش بيني تابآوري براساس سبكهاي دلبستگي،سبكهاي فرزندپروري نوجوانان و كمالگرايي والدين
219
پيش بيني تابعي سري هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك ها
220
پيش بيني تاثير تغيير شيب هيدروليكي آب هاي زير زميني در اثر برداشت در آبخوان هاي مجاور جبهه آب شور استفاده از آن در مديريت منابع آب با نگرشي بر وضعيت آبخوان كاشان
221
پيش بيني تاثير سياست هاي مختلف بر ميزان استفاده از حمل و نقل همگاني مطالعه موردي: شهر اصفهان
222
پيش بيني تاثير شمع روي ارتعاشات زميني ناشي از قطارهاي زيرزميني
223
پيش بيني تاثير متقابل حجم ترافيك و سرعت با استفاده از روش شبكه هاي عصبي
224
پيش بيني تاثير نوسان قيمت انرژي بر تفكيك تقاضاي حمل ونقل كالا بين ريل و جاده
225
پيش بيني تاريخ وقوع آخرين يخبندانهاي بهاره درشمال غرب ايران بااستفاده ازروش شبكه عصبي مصنوعي
226
پيش بيني تحليلي ناحيه ي مفصل پلاستيك اتصالات تير-ستون بتني مسلح به ميلگرد آلياژ حافظه دار
227
پيش بيني تراز سطح آب ناشي از تغييرات باد و فشار هوا در خليج فارس
228
پيش بيني ترافيك در شبكه هاي حمل و نقل جهت بهبود كارايي سيستم هاي كنترل ترافيك
229
پيش بيني ترافيك شبكه به منظور تخصيص منابع عملكردها در شبكه هاي مجازي
230
پيش بيني ترافيك و محاسبه پارامتر هاي وابسته به آن
231
پيش بيني ترافيك يك منطقه شهري به كمك شبكه خودرويي
232
پيش بيني تراكم بر پايه اطلاعات دريافت شده از خودروها
233
پيش بيني تراوايي مخازن كم تراواي گازي با استفاده از شبكه عصبي
234
پيش بيني تراوايي نسبي سنگ مخزن با استفاده از مدلهاي داده محور
235
پيش بيني تراوايي و ليتولوژي سنگ مخزن با استفاده از روشهاي داده-محور
236
پيش بيني ترك خدمت مشتريان در شركت هاي مخابراتي با استفاده از روش هاي تركيبي داده كاوي
237
پيش بيني ترك خوردگي حرارتي در مخلوط بتن آسفالتي و تاثير پارامترهاي مختلف بر آن
238
پيش بيني ترموديناميكي پايداري امولسيون قطرات با قطبيت بالا در محلول ها با نگرش خاص به امولسيون آب در نفت
239
پيش بيني تشكيل آخال هاي اكسيدي با استفاده از آناليز اكسيژن در فولاد مذاب
240
پيش بيني تشكيل رسوب آسفالتين با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
241
پيش بيني تشنج ناشي از صرع با استفاده از يادگيري عميق روي داده هاي نوار مغز
242
پيش بيني تعادلات بخار مايع سيستم هاي دو جزئي حاوي كربن دي اكسيد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
243
پيش بيني تعادلات فازي بخار-مايع سيالات زنجيره اي كره سخت با گستره پتانسيل جاذبه متغير با استفاده از يك معادله حالت جديد
244
پيش بيني تعادلات فازي در سيستمهاي دوفازي سه جزئي با كاربرد غشاهاي پليمري
245
پيش بيني تعادلات فازي سيستم هاي چندجزئي با استفاده از شبكه هاي عصبي
246
پيش بيني تعارضات زناشويي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و صفات تاريك شخصيت با تاكيد بر نقش واسطه سرسختي روان شناختي
247
پيش بيني تعارضات زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و صفات تاريك شخصيت با تاكيد بر نقش واسطه سرسختي روان¬شناختي
248
پيش بيني تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف آموزشي كشور از آغاز دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه (سالهاي 65-1364 الي 76-1375) و ارائه چند شاخص عملكرد نظام آموزشي
249
پيش بيني تعلل ورزي تحصيلي بر اساس جو كلاس درس و باور هاي خودكارآمدي در ميان دانشجويان دانشكده علوم پزشكي سيرجان در سال تحصيلي 93-94
250
پيش بيني تعهد سازماني بر مبناي عدالت سازماني و توانمند سازي روان شناختي كاركنان دادگستري شيراز
251
پيش بيني تعهد سازماني ودلبستگي شغلي براساس تضعيف اجتماعي معلمان مدارس ابتدايي شهر اروميه 96-97
252
پيش بيني تغيير پذيري پارامترهاي اقليمي با استفاده از تحليل سري هاي زماني
253
پيش بيني تغييرات تكنولوژي كاشي و سراميك بر اساس متن كاوي اختراعات ثبت شده
254
پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي اكسيد كربن يا نيتروژن در فرايند فرازآوري با گاز
255
پيش بيني تغييرات روندسهامدر بورس تهران به كمك روشهاي داده كاوي ﴿شبكه هاي عصبي ﴾
256
پيش بيني تغييرات شاخص هاي بازار بورس بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي در بازار بورس تهران
257
پيش بيني تغييرات عملكرد آفتابگردان تحت تنشهاي كم آبي در شهرستان كرمانشاه
258
پيش بيني تغييرات فناوري در قلمرو منتخب از فناوري انرژي خورشيدي با كاربرد روش هاي تحليل حق اختراع ثبت شده، TEMPEST و خوشه بندي
259
پيش بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از تكنيك هاي تحليل احساسات
260
پيش بيني تغييرات قيمت مس در 10 سال آينده و بررسي تاثير آن در تعيين محدوده نهايي بهينه معدن سرچشمه با استفاده از نرم افزارهاي NPVSCHEDULER و WHITTLE 4-X
261
پيش بيني تغييرات كربن ارگانيك خاك درسه اقليم آب وهوايي استان كرمانشاه تحت سوزاندن بقاياي گندم ،بااستفاده ازتحليل شبكه ي عصبي مصنوعي به منظورپيش آگاهي كشاورزان
262
پيش بيني تغييرات مختصات رنگي نخ هاي پلي استر در اثر عبور از دستگاه تكسچرايزينگ
263
پيش بيني تغييرات مكاني برخي كلاسها و ويژگيهاي خاك با تلفيق داده هاي محيطي و سنجش از دور و سنجش از نزديك در منطقه جونقان استان چهارمحال و بختياري
264
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده از داده هاي رفتارسنجي
265
پيش بيني تغييرشكل ناشي از حفاري تونل با استفاده بلبلبلبلللبل از داده هاي رفتارسنجي
266
پيش بيني تفكر مديران بر پايهي خلق، انتشار و كاربرد دانش
267
پيش بيني تقاضا با استفاده از رويكرد خوشه بندي پوياي احتمالي-فازي نوع دوم و كاربرد آن در زنجيره تامين
268
پيش بيني تقاضا و ترافيك شبكه تلفن
269
پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد
270
پيش بيني تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي با استفاده از سيستم هاي هوش محاسباتي مطالعه موردي: پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در استان گلستان
271
پيش بيني تقاضاي توريسم خارجي
272
پيش بيني تقاضاي حمل و نقل ريلي بار در افق 1404 و بررسي تاثير آن بر بازار بخش ريلي شركت مپنا
273
پيش بيني تقاضاي دارو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي:كپسول آنتي بيوتيك 500-شركت پخش داروي هجرت)
274
پيش بيني تقاضاي سوخت براي كشتي هاي ال ان جي سوز در خليج فارس و درياي عمان
275
پيش بيني تقاضاي عمده فروشي : انتخاب مدلهاي مناسب با توجه به وابستگي بين تقاضاي اقلام مختلف
276
پيش بيني تقاضاي فراورده هاي نفتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش طراحي آزمايشات تاگوچي ﴿مورد مطالعه : استان هرمزگان﴾
277
پيش بيني تقاضاي كانتينري ايران براي ده سال آينده 1394 تا 1404
278
پيش بيني تقاضاي كلان آب شرب تهران در افق 1400
279
پيش بيني تقاضاي لوازم يدكي با استفاده از روش تركيبي شبكههاي عصبي و تئوري خاكستري
280
پيش بيني تقاضاي مسافر در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
281
پيش بيني تقاضاي مصرف برق در يك منطقه و تعديلهاي لازم براي كاهش يا افزايش انرژي در استان هرمزگان
282
پيش بيني تكنولوژي پزشكي از راه دور تا سال 2020 ميلادي با استفاده از روش آناليز پتنت و مقالات علمي
283
پيش بيني تكنولوژي ساخت استنت هاي قلبي به روش آناليزپتنت
284
پيش بيني تلفات سيستم توزيع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
285
پيش بيني تمايل به خيانت بر اساس صفات شخصيت و آشفتگي زناشويي و ارتباطي در زنان و مردان متاهل شهر اصفهان
286
پيش بيني تنش ماكزيمم و كرنش متناظر با آن در حين تغيير شكل گرم فولاد API- X70 توسط الگوريتم ژنتيك
287
پيش بيني تنش و كرنش خاكهاي ماسه اي بر اساس مدل الاستوپلاستيك vermeer
288
پيش بيني تنشهاي پسماند جوشي با در نظر گرفتن اثر تغييرات فازي
289
پيش بيني توأم مصرف و توليد نفت در ايران با هدف حداكثر سازي عمر استحصال از منابع نفتي
290
پيش بيني توان توليدي سامانه هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از شبكه هاي عصبي
291
پيش بيني توان توليدي سامانه‌هاي فتوولتائيك در شبكه‌هاي هوشمند با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
292
پيش بيني توان خروجي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تابع تبديل موجك و با درنظرگرفتن نمودار van der hoven براي اطلس ايران
293
پيش بيني توانايي بافندگي نخ در ماشين گردباف
294
پيش بيني توزيع بار بر روي مهره هاي ستون فقرات (L4 و L5) با استفاده از روش المان محدود
295
پيش بيني توزيع تخلخل و تراوايي و محل شكاف ها در مخازن تركدار
296
پيش بيني توزيع دما در غلطك هاي ريخته گري مداوم به روش عددي
297
پيش بيني توزيع دماي ورق نورد گرم در فرآيند نورد نهايي
298
پيش بيني توزيع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماكزيمم آنتروپي به وسيله كوپل كردن مراحل اتميزاسيون
299
پيش بيني توزيع كميتهاي هيدروديناميكي در شبكه هاي گاز شهري با استفاده از منطق فازي
300
پيش بيني تولد نوزاد نارس با استفاده از روشهاي هوشمند
301
پيش بيني توليد گندم به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
302
پيش بيني توليد ماسه در صنعت نفت به كمك شبيه سازي به روش اجزاء محدود
303
پيش بيني توليد ناخالص داخلي فصلي: سري هاي زماني در برابر شبكه هاي عصبي-فازي
304
پيش بيني ثوابت مهندسي كامپوزيت نانو تيوب كربن و اپوكسي با روش چند مقياسي احتمالي
305
پيش بيني جايگاه پيوند در پروتئين ها با استفاده از الگوريتم هاي هندسي
306
پيش بيني جايگاه هاي پيوند عامل هاي رونويسي بر روي ژنوم انسان با استفاده از شبكه عصبي عميق
307
پيش بيني جبهه انجماد نامتقارن در ريخته گري پيوسته افقي تسمه مس-نيكل به روش شبيه سازي عددي
308
پيش بيني جذب تركيبات آروماتيBTEXدر حلالهاي يوني
309
پيش بيني جذب صوت منسوجات بي بافت با استفاده از روش ميكروپرتونگاري مقطعي رايانه اي (μCT) و مدل ميكي
310
پيش بيني جريان اطلاعات شبكههاي اجتماعي بر مبناي شبكههاي كانولوشن گرافي
311
پيش بيني جريان ماهانه ورودي به مخزن سد با استفاده از توابع متعامد تجربي و مقايسه آن با روش هاي ديگر پيش بيني
312
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيع پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
313
پيش بيني جريان نقدي خارج از نمونه و توزيغ پول نقد به سهامداران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
314
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفان با استفاده از شبكه عصبي - فازي تطبيقي ﴿ANFIS﴾ و مدل درختي ﴿M5′ )
315
پيش بيني جريان هاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از مدل درختي (الگوريتم M5’)
316
پيش بيني جريانهاي ساحلي در شرايط طوفاني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
317
پيش بيني جمله هاي مرتبه هاي بالاتر در نظريه اختلالي QCD با استفاده از رهيافت PMS
318
پيش بيني جهت حركت شاخص قيمت سهام با استفاده ازالگوهاي شبكه عصبي مصنوعي وماشين بردار پشتيبان
319
پيش بيني جهت حركت قيمت سهام در بورس به كمك شاخص،انديكاتورها و ماشين هاي يادگيري
320
پيش بيني چتر باز توليد درقفسه هاي تاندم نورد سرد
321
پيش بيني چقرمگي شكست فولادهاي فريتي در منطقه گذار در حضور تنش هاي پسماند
322
پيش بيني حجم معاملات بانك پارسيان دربورس اوراق بهادار به كمك نرم افزارS-PIUS
323
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي جوش داده به هم(TWB) با استفاده از مكانيك آسيب
324
پيش بيني حد شكل پذيري ورق هاي فلزي ريزدانه به كمك مدل آسيب GTN
325
پيش بيني حد شكل دهي در فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق فلزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و تحليل اجزاي محدود
326
پيش بيني حد نسبت كشش در فرآيند كشش عميق قطعات مستطيل شكل با استفاده از روش شبكه عصبي و شبيه سازس اجزا محدود
327
پيش بيني حداكثر دبي لحظه اي سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدل سازي باكس - جنكينز
328
پيش بيني حركت در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از روش انطباق منحني
329
پيش بيني حركت دست انسان از سيگنال ECOG بر پايه شبكه عصبي يادگيري عميق
330
پيش بيني حركت دست به وسيله تحليل سيگنال هاي حياتي
331
پيش بيني حق بيمه با روش گراديان تسريع يافته درختي توييدي در مدل پواسن مركب
332
پيش بيني حلاليت رنگ هاي آزو و آنتراكينون در شرايط سيال فوق بحراني كربن دي اكسيد به روش QSPR و اندازه گيري همزمان ﴿مس﴿II) ، آهن(II)، آلومينيوم(III)) ، (آلومينيوم (III ) و واناديم﴿ IV﴾﴾ وآنيون هاي سولفيد و تيوسيانات به روش اسپكتروفتومتري و مدل سازي به روش هاي شبكه عصبي موجك، شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي چندگانه
333
پيش بيني خاي سامانه ي موقعيت جهاني تفاضلي با استفاده از نگاشت شناتي فازي
334
پيش بيني خرابي در چند لايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
335
پيش بيني خشك‌سالي در سطح استان يزد با استفاده از روش هوش مصنوعي
336
پيش بيني خشكسالي بر اساس داده هاي سنجش از راه دور با استفاده از مدل ARIMA (مطالعه موردي: استان فارس)
337
پيش بيني خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك يزد با استفاده از مدل درخت هاي تصميم گيري
338
پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از تحليل سريهاي زماني در يكي از سر شاخه هاي زاينده رود
339
پيش بيني خصوصيات مكانيكي فولادها پس از عمليات حرارتي توسط كامپيوتر
340
پيش بيني خطا و جبران سازي مسير ابزار در ماشين كاري قطعات جدار نازك به روش المان محدود
341
پيش بيني خطر بروز ليشمانيوز جلدي روستايي در استان يزد با توجه به تغييرات پارامترهاي اقليمي در افق ۱۴۰۴
342
پيش بيني خطي فرآيندهاي ARMA با واريانس نامتناهي
343
پيش بيني خلاقيت بر اساس نگرش هاي فرزندپروري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان دلفان
344
پيش بيني خلاقيت شناختي وخلاقيت هيجاني بر اساس هوش هيجاني در دانشجويان دانشگاه پيام نور محلات
345
پيش بيني خلاقيت كاركنان شهرداري هاي سيرجان و بردسير با توجه به عوامل فردي و سازماني
346
پيش بيني خمش الاستيك قطعه كار تحت اثر نيروهاي برشي در عمليات تراشكاري
347
پيش بيني خواص انتقالي (هدايت حرارتي و گرانروي) نانوسيالات با استفاده از روش هاي محاسباتي نرم (داده¬كاوي)
348
پيش بيني خواص برشهاي نفتي
349
پيش بيني خواص ترموديناميكي فلزات قليايي و آلياژهاي آنها در حالت مذاب با استفاده از يك معادله حالت جديد و روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
350
پيش بيني خواص ترموديناميكي گاز طبيعي در خطوط لوله با استفاده از روش هاي آناليز داده (هوش مصنوعي)
351
پيش بيني خواص ترموديناميكي و انتقالي سيالات آلي چگال با استفاده از روش سهم گروه ها و شبكه ي عصبي موجك
352
پيش بيني خواص حرارتي كربن نانو تيوب آيو نانوسيالات با استفاده از مدلسازي رياضي
353
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ پلي استر / ويسكوز از مواد اوليه با استفاده از روش هاي آماري
354
پيش بيني خواص فيزيكي و مكانيكي نخ هاي پلي استر توليد شده در سيستم چرخانه اي بر اساس پارامترهاي فرآيند با استفاده از مدل رگرسيوني
355
پيش بيني خواص كششي دسته الياف مخلوط پلي استر ويسكوز با استفاده از رگرسيون
356
پيش بيني خواص كششي نخ مخلوط بوسيله شبكه عصبي و مقايسه آن با نتايج تجربي
357
پيش بيني خواص كششي نخ هاي مغزي دار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
358
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
359
پيش بيني خواص مايعات گازي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
360
پيش بيني خواص مكانيكي نانو الياف با استفاده از شبكه هاي هوش مصنوعي
361
پيش بيني خواص مكانيكي و ميكروساختاري در فرآيند نورد داغ آلومينيم
362
پيش بيني خواص مكانيكي ورق در فرآيند نورد سرد آلومينيوم با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
363
پيش بيني خواص مهم (شيمي فيزيكي و بيولوژيكي) مواد پرانرژي و پورفيرين ها همراه با بررسي برهم كنش بين آن ها به منظور شناسايي مواد پرانرژي
364
پيش بيني خواص نخ حاصل شده از خواص الياف پلي استر
365
پيش بيني خودكار راه حل جنبي براي آسيب پذيري هاي نرم افزار
366
پيش بيني خودكارآمدي هيجاني براساس الگوي ارتباطات خانوادگي با نقش ميانجي نشخوار خشم و نيرومندي من در نوجوانان
367
پيش بيني خودناتوان سازي تحصيلي براساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه، باورهاي ضمني هوش و جهت گيري هدف با ميانجيگري الگوهاي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر كرمانشاه
368
پيش بيني خوش بيني تحصيلي بر اساس انگيزش تحصيلي و درگيري تحصيلي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه منطقه سردرود در سال تحصيلي 97-96
369
پيش بيني داده هاي بورسي با استفاده از يادگيري ماشين
370
پيش بيني دانه بندي محصول سنگ شكني فكي با استفاده از مدل اجزاي گسسته
371
پيش بيني دبي بهينه كلكتورصفحه تخت خورشيدي بارويكرداستفاده ازهوش مصنوعي
372
پيش بيني دبي جريان رودخانه كشكان با استفاده از مدل ماشين بردار پشتيبان ﴿مطالعه موردي﴾
373
پيش بيني دبي چاه هاي نفت و گاز با داده هاي فشار و دما
374
پيش بيني دبي هاي متوسط روزانه و ماهانه با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي فازي و خود همبسته ميانگين متحرك (مطالعه موردي : حوضه رودخانه سفيد)
375
پيش بيني در صد آهن خروجي تيكنر 401 باطله كارخانه هماتيت شركت صنعتي و معدني گل گهر با استفاده از منطق فازي
376
پيش بيني درآمد و هزينه هاي شركت مخابرات استان كردستان در پنج سال آينده 82-78
377
پيش بيني دراز مدت بار در شبكه هاي قدرت
378
پيش بيني دراز مدت بارش با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و سيگنال هاي هواشناسي
379
پيش بيني درازمدت ميزان مصرف انرژي بق و گاز با استفاده از روش Neuro-Fuzzy
380
پيش بيني درصد سديم قابل تبادل با استفاده از نسبت جذب سديم در بخشي از خاك هاي تحت تاثير نمك در دشت ابركوه
381
پيش بيني درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس رضايت تحصيلي و انگيزش تحصيلي
382
پيش بيني درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشين بردار پشتيبان به منظور مديريت بهينه وجوه نقد
383
پيش بيني دلزدگي زناشوئي با سبك¬هاي هويت و نگرش به خيانت درسال¬هاي اوليه ازدواج بين زوجين 20 تا 35 سال شهرستان ابركوه
384
پيش بيني دما با استفاده از ريز مقياس نمايي مدل ECHO براي0 3 سال آينده
385
پيش بيني دماهاي حداكثر روزانه با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در استان كرمان
386
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني با استفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره
387
پيش بيني دماي بحراني و دماي ذوب تركيبات كينوني باستفاده از رابطه كمي ساختار-خواص به روش آناليز تصويري چند متغيره MIA-QSPR
388
پيش بيني دماي بويل و خط زينو به كمك حالت گروه SAFT
389
پيش بيني دماي تشكيل هيدرات گازي با استفاده از شبكه عصبي
390
پيش بيني دماي هواي رشت بااستفاده ازمدل سري زماني
391
پيش بيني ذخيره استخراج پذير مس- مثال موردي معدن مس سونگون
392
پيش بيني رابطه اعتياد به شيشه وهوش معنوي در ميان افراد معتاد و سالم
393
پيش بيني رابطه بارش رواناب به روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN) در حوضه آبريز رودخانه اعظم هرات
394
پيش بيني رابطه باورهاي ديني و خودنظم دهي با ميزان تاب آوري در بانوان فرهنگي متوسطه دوم ناحيه يك ساري
395
پيش بيني رابطه نشست و افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد - اردكان
396
پيش بيني رتبه سهميه نهايي داوطلبان آزمون ورودي دانشگاهها با استفاده از روشهاي داده كاوي
397
پيش بيني رخساره هاي رسوبي سازند سروك بر اساس داده هاي چاه نگاره هاي ديجيتال با استفاده از يك روش طبقه بندي چند دسته اي مبتني بر شبكه عصبي پرسپترون چند لايه
398
پيش بيني رسانش مواد كاتدي پيل هاي سوختي اكسيد جامد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
399
پيش بيني رسوب (واكس ـ آسفالت ) در لوله هاي انتقال نفت خام و مخازن ذخيره نفت با استفاده از مدل سه فازي ترموديناميكي
400
پيش بيني رسوب گذاري (تعادل جامد ـ مايع) در سيستم هاي شامل نمك
401
پيش بيني رسوب مواد سنگين هيدروكربوري در چاههاي با كمك برداشت مصنوعي فرازآوري گازي
402
پيش بيني رسوبگذاري در مخزن سد با استفاده از مدل CCHE2D و بررسي تاثير دبي خروجي بر روند رسوبگذاري
403
پيش بيني رشد آسيب در شكل دهي ورق هاي فلزي
404
پيش بيني رشد آسيب در يك خط نورد سرد پيوسته پنج قفسه اي
405
پيش بيني رشد اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در ايران بر مبناي مدل ها اقتصاد سنجي و هوش مصنوعي
406
پيش بيني رشد ترك تحت اثر پديده خزش با استفاده از روش المان محدود
407
پيش بيني رشد ترك ناشي از خستگي تحت اثر بارگذاري نامنظم
408
پيش بيني رشد شهري در نواحي پيراموني با رويكرد سيستم هاي پيچيده مطالعه موردي : شهر سمنان
409
پيش بيني رشد مسير شغلي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه شهرستان نجف آباد بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي
410
پيش بيني رضايت زناشويي با ميانجي الگوهاي ارتباطي براساس مثلث عشق ،تمايز يافتگي خود،سبك زندگي وعلاقه اجتماعي
411
پيش بيني رضايت زناشويي براساس طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
412
پيش بيني رفتار استخراجي فلزات سنگين در سامانه هاي دوفازي آبي با استفاده از مدل هاي ترموديناميكي
413
پيش بيني رفتار انقباض پذيري خاك ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي در مقياس زمين نما در منطقه چلگرد استان چهارمحال بختياري
414
پيش بيني رفتار برمبناي استفاده از داده هاي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي
415
پيش بيني رفتار بلندمدت بازار سهام به روش بنيادي﴿فاندامنتال﴾با تاكيد بر مدل تصحيح خطا
416
پيش بيني رفتار تنش كرنش فولادهاي دوفازي با در نظرگيري جدايش و خرابي مرزدانه ها و استفاده از المان هاي واسط
417
پيش بيني رفتار جذب نمونه هاي كربن فعال و كربن غربال ملكولي با استفاده از مدلهاي مختلف جذب
418
پيش بيني رفتار خزشي توده سنگ در تونل شماره 1 امامزاده هاشم ﴿جاده هراز﴾
419
پيش بيني رفتار خستگي ايمپلنت hip
420
پيش بيني رفتار ديناميكي (زلزله ) سازهاي يك لايه تخت با در نظر گرفتن آناليز غير خطي هندسي
421
پيش بيني رفتار ديناميكي بدنه سد خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق ( مطالعه موردي سد خاكي داريان پاوه )
422
پيش بيني رفتار ديناميكي ﴿زلزله﴾ غير خطي هندسي سازه هاي فضا كار گنبدي شكل
423
پيش بيني رفتار سدهاي خاكي معين به روش اجزا محدود و ارزيابي دقت آن بر اساس مقايسه با نتايج ابزار بندي ﴿مطالعه موردي: سد ستارخان و سد سبلان﴾
424
پيش بيني رفتار سهام با مدل زنجيره ماركوف
425
پيش بيني رفتار فازي سيستمهاي چهارجزئي ساخت غشاء
426
پيش بيني رفتار فازي ميعانات گازي در نزديكي نقطه بحراني
427
پيش بيني رفتار قلدري و اختلال سلوك بر اساس صفات تاريك شخصيت و درك زمان
428
پيش بيني رفتار مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از الگوريتم پيشانه اي
429
پيش بيني رفتار مكانيكي سيم هاي فولادي با استفاده از روش شبكه عصبي
430
پيش بيني رفتار مواد توليد شده به روش ذوب گزينشي ليزر با رهيافت مكانيك آسيب پيوسته
431
پيش بيني رفتار مولفه هاي توسعه كسب و كارهاي نوپا با استفاده از شبكه عصبي (مورد مطالعه: كسب و كارهاي مستقر در كارخانه نوآوري آزادي)
432
پيش بيني رفتار ميكرومكانيكي در فولادهاي دوفازي با استفاده از مدل سازي ميكروساختار 3 بعدي
433
پيش بيني رفتارهاي پر خطر جنسي بر اساس سه گانه تاريك شخصيت، تصوير بدني و كيفيت رابطه با والدين
434
پيش بيني رفتارهاي خود آسيب رسان براساس افسردگي ، درك زمان ، و خود بخششگري در نوجوانان
435
پيش بيني رفتارهاي مشكل آفرين ،سازگاري كودكان دبستاني از روي خودكارآمدي، تيپ شخصيتي و ويژگي هاي هيجاني مادران آنها
436
پيش بيني رقتار سيستم هاي حاوي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت
437
پيش بيني ركود در ايران با استفاده از روش درخت رگرسيون تقويت كننده
438
پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدلهاي آماري
439
پيش بيني رواناب حوزه هاي بالادست با استفاده از مدل ANFIS براي بهره برداري بهينه از مخازن سدها
440
پيش بيني روز قيمت فولاد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج ان با روش ARIMA
441
پيش بيني روزانه بار و قيمت دهي در بازار برق
442
پيش بيني روند بكارگيري طيفي كابران اوليه به كمك مدل مخفي ماركوف در شبكه هاي راديو شناختگر
443
پيش بيني روند پژوهش در مهندسي صنايع به كمك شبكه هاي عصبي
444
پيش بيني روند پژوهش هاي علمي در حوزه تكنيك هاي فراابتكاري
445
پيش بيني روند پژوهشهاي علمي در مديريت صنعتي با شبكه عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : حوزه كارآفريني﴾
446
پيش بيني روند تغييرات آلودگي نفتي در آب زيرزميني با استفاده از مدل شبكه عصبي ديناميكي ﴿پايلوت: اطلاعات ميداني آلودگي نفتي آب زيرزميني جنوب تهران﴾
447
پيش بيني روند تغييرات شاخص هاي مزيت نسبي توليد گندم آبي در استان مازندران
448
پيش بيني روند درخواستهاي كاربران براي سرويس پردازش ابري سيار
449
پيش بيني روند دلار آمريكا برابر ارزهاي اصلي و اثر تغيير آن بر تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه منتخب
450
پيش بيني روند شوك نفتي به روش سيستم هشدار دهنده و تحليل رابطه ي پوياي آن با بحران مالي جهاني
451
پيش بيني روند نرخ ارز يكسان سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) ومقايسه آن باروشهاي اقتصاد سنجي
452
پيش بيني روي گرداني مشتري با استفاده از فنون داده¬كاوي: مطالعه ي موردي، يك شركت توزيع كننده ي پهناي باند اينترنت
453
پيش بيني رويگرداني مشتري با تركيب روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
454
پيش بيني رويگرداني مشتري بر اساس تحليل سوابق رفتاري مشتري
455
پيش بيني رويگرداني مشتري در بانكداري الكترونيكي با استفاده از شبكه عصبي خودسازمان‌ده و الگوريتم كا ميانگين
456
پيش بيني ريزش مشتري با استفاده از ابزار هاي داده كاوي
457
پيش بيني ريسك در زنجيره تامين با رويكرد شبكه ي عصبي مصنوعي ﴿مطالعه موردي : شركت فولاد آلياژي ايران - يزد﴾
458
پيش بيني ريسك زيست محيطي اقدامات پژوهشي در عرصه فناوري نانو بر مبناي مدل EDDNRF ﴿تحقيقات منتخب در عرصه نانو - شيمي﴾
459
پيش بيني ريسك سهام بر اساس ﴿1و1﴾ GARCH
460
پيش بيني ريسك نكول با استفاده از مدل هاي جايگزين مرتون (مطالعه اي بر روي بورس اوراق بهادار تهران)
461
پيش بيني ريسك ورشكستگي با استفاده از نسبت هاي مالي : كاربردي از رگرسيون لاسو
462
پيش بيني زاوية ورود ايمپلنت به كمك توموگرافي كراس سكشنال اسپيرال به صورت vitro In
463
پيش بيني زاويه هدايت براده و عوامل موثر بر شكست براده
464
پيش بيني زمان بازداري كروماتوگرافي گازي باقيمانده آفت كش ها در چاي
465
پيش بيني زمان خروج هيدروژن از نمونه اندازه گيري هيدروژن فرار به كمك شبيه سازي عددي
466
پيش بيني زمان سفر بين دو ايستگاه اتوبوس
467
پيش بيني زمان عمر در بارگذاري خستگي پرچرخه به روش اجزاي محدود بر اساس مكانيك آسيب پيوسته
468
پيش بيني زمان و هزينه تكميل پروژه در فضاي عدم قطعيت با منظرگاه پويايي
469
پيش بيني زمين لغزش با استفاده از مدل آماري دو متغيره و تكنيك هاي RS&GIS ﴿ مطالعه موردي حوزه سد ايلام ﴾
470
پيش بيني زواياي مفصلي اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن با رويكرد شبكه عصبي
471
پيش بيني ژنتيكي صفات توليدي در گاوهاي شيري بوسيله ي شبكه ي عصبي مصنوعي
472
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از الگوريتم ژنتيك و بهينه سازي كلوني مورچگان
473
پيش بيني ساختار پروتئين با استفاده از روش جستجوي مارپيچ (SS-Tabu)
474
پيش بيني ساختار دوم پروتئينها با استفاده از شبكه هاي عصبي
475
پيش بيني ساختار و عملكر توالي هاي زيستي با استفاده از داده كاوي
476
پيش بيني ساختمان سوم پروتئين به كمك خصوصيات هندسي
477
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي، خودكارآمدي تحصيلي و ...
478
پيش بيني سازگاري تحصيلي بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خود پنداره تحصيلي با ميانجي گري نقش انسجام خانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران
479
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس روش هاي حل مسئله ،سبك هاي دلبستگي و انتظارات زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
480
پيش بيني سازگاري زناشويي بر اساس سبك هاي فرزندپروري ادراك شده، سبك دلبستگي و كيفيت ارتباط والد- فرزندي زوجين
481
پيش بيني سايش ابزار در تراشكاري به كمك
482
پيش بيني سايش پذيري قطعات لاستيكي از مقاومت در برابر خستگي آنها
483
پيش بيني سبك دلبستگي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار كودك و اثربخشي آموزش شناختي-رفتاري رفتار مادرانه بر سبك دلبستگي نا ايمن كودك
484
پيش بيني سبك هاي مقابله با استرس براساس هوش هيجاني و جنسيت دانشجويان
485
پيش بيني سخت رويي بر اساس هوش معنوي
486
پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس شفقت به خود و باورهاي هوشي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه شهر مهاباد
487
پيش بيني سرعت (نرخ) سايش در چاه ها و خطوط لوله جرياني با استفاده از هوش مصنوعي
488
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
489
پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
490
پيش بيني سرعت باد بر اساس نظريه آشوب
491
پيش بيني سرعت چالزني با استفاده از برخي پارامترهاي سنگ
492
پيش بيني سرعت حفاري با استفاده از شبكه عصبي و منطق فازي
493
پيش بيني سرعت حفر چال در معدن سنگ آهن چغارت بافق با توجه به شرايط مكانيكي و فيزيكي سنگ معدن
494
پيش بيني سرويس دهي دستگاه هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
495
پيش بيني سري زماني به كمك شبكه عصبي جردن
496
پيش بيني سري هاي زماني آشوبناك
497
پيش بيني سري هاي زماني اشوبناك با استفاده از هندسه ي و روشهاي هوشمند
498
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از تبديل موجك
499
پيش بيني سري هاي زماني با استفاده از مدل ANFIS در اقليم هاي مختلف
500
پيش بيني سري هاي زماني به روش تئوري تخمين بيز
501
پيش بيني سري هاي زماني داده هاي ترافيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي
502
پيش بيني سري هاي زماني هيدرولوژيكي با مدل هاي تصادفي، هوش محاسباتي و تركيبي جديد
503
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي نسبت به متغيرهاي ابزاري و اسپلاين ها
504
پيش بيني سريهاي زماني با استفاده از روشهاي كلاسيك و هوشمند
505
پيش بيني سريهاي زماني به روشهاي خطي و غيرخطي
506
پيش بيني سريهاي زماني غيرخطي با استفاده از برخي از شبكه هاي عصبي
507
پيش بيني سطح ايمني نواحي تداخلي با استفاده از شبكه
508
پيش بيني سطح پيشرفت زباني در زبان آموزان دختر پايه دوم دبيرستان بر مبناي سبك هاي پردازش اطلاعات
509
پيش بيني سطح تسليم ناهمسانگرد تيتانيوم در دماهاي بالا
510
پيش بيني سفتي كامپوزيت هاي الياف كوتاه با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
511
پيش بيني سلامت روان بر اساس تيپ شخصيتي، منبع كنترل و جهت گيري مذهبي در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان يزد
512
پيش بيني سلامت رواني براساس باورهاي مذهبي، سبك هاي هويتي و سبك هاي فرزند پروري در دانشجويان پيام نور سلماس
513
پيش بيني سهم بازار اندرويد نرم افزاهاي كاربردي جديد
514
پيش بيني سوانح ريلي با استفاده از روش هاي آماري
515
پيش بيني سود هر سهم با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
516
پيش بيني سودآوري مشتريان با استفاده از تحليل كلان داده‌ها: مطالعه موردي بيمه هاي اتومبيل
517
پيش بيني سيل با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي و مدل بارش- رواناب در مناطق فاقد آمار
518
پيش بيني سيل با استفاده از روش آستانه بارش بر اساس عامل توزيع مكاني
519
پيش بيني سيل در زمان واقعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترهاي مدلهاي بارش - رواناب
520
پيش بيني سينماتيك اندام تحتاني با استفاده از حركت ساكروم حين راه رفتن
521
پيش بيني شاخص بورس تهران با استفاده از سري هاي زماني فازي و الگوريتم هاي تكاملي
522
پيش بيني شاخص ذوب در فرآيند پلي پروپيلن Spheripol توسط شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك با انتخاب ويژگي
523
پيش بيني شاخص سهام با استفاده از الگوريتم پرواز پرندگان و مقايسه با مدل هاي سنتي رايج در بورس اوراق بهادار تهران
524
پيش بيني شاخص سهام به وسيله شبكه هاي عصبي تحت تاثير حجم معاملات در بازه هاي زماني مختلف
525
پيش بيني شاخص قيمت بورس با استفاده از شبكه هاي عصبي
526
پيش بيني شاخص قيمت سهام بوسيله مدل هاي خطي و غيرخطي
527
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رويكردي بر تحليل تكنيكي
528
پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
529
پيش بيني شادكامي دانشجويان بر اساس هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه پيام نور
530
پيش بيني شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از سريهاي زماني
531
پيش بيني شدت تصادف با مدل هاي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك و بهينه كردن شاخص ها براي گروه تصادفات با راننده سالخورده و كم دقت
532
پيش بيني شدت تصادفات ترافيكي درون شهري با استفاده از مدل هاي لوجيت (مطالعه موردي كلان شهر مشهد)
533
پيش بيني شدت تصادفات توسط شبكه بيزين (مطالعه موردي شهر مشهد)
534
پيش بيني شدت تصادفات شبكه جاده اي كشور با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
535
پيش بيني شدت خشكسالي و كمبود جريان ﴿مطالعه موردي :استان كرمانشاه و رودخانه قره سو ﴾
536
پيش بيني شرايط بهينه عمليات ترموديناميكي پيشرفته جهت توليد فولادهاي زنگ نزن آستنيتي نيمه پايدار نانو ساختار به روش هوش مصنوعي
537
پيش بيني شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گازي در خطوط انتقال گاز
538
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي در محيط متخلخل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردار پشتيبان
539
پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات هيدروژن بااستفاده از شبكه عصبي مصنوعي
540
پيش بيني شرايط فشار و دماي بهينه ي حلاليت داروهاي شيمي درماني نظير كاپسيتابين و دكتاكسل در سيال فوق بحراني co2 با استفاده از مدل سازي رياضي
541
پيش بيني شرايط ناپايداري گذرا با استفاده از سيستم هاي اندازه گيري ناحيه گسترده
542
پيش بيني شكست مخازن CNG فولادي در پديده با رهيافت مكانيك آسيب
543
پيش بيني شكست نهايي در چند لايه هاي متقارن با روش انرژي
544
پيش بيني شكستگي استخوان بازسازي شده با سيمان با استفاده از تصاوير QCT
545
پيش بيني شكل پذيري و استحكام منسوجات بي بافت چند لايه با استفاده از شبكه عصبي
546
پيش بيني صادرات صنعتي غير نفتي در ايران : مقايسه روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و روش هاي اقتصاد سنجي
547
پيش بيني صافي سطح ماشينكاري با شبكه هاي عصبي
548
پيش بيني صداي پارچه تاري-پودي با استفاده از پردازش سيگنال و شبكه عصبي
549
پيش بيني طول عمر بعد از بازنشستگي كاركنان با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شركت فولاد خوزستان)
550
پيش بيني ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بر مبناي يادگيري دسته جمعي
551
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي استاتيكي شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
552
پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع بر اساس نتايج آزمايش نفوذ مخروط و تست بارگذاري با استفاده از روش‌هاي رياضي و آماري
553
پيش بيني عدد نوسلت و ضريب اصطكاك نانو سيال در جريان داخلي با استفاده از نتايج تحليل عددي
554
پيش بيني عددي تغيير خط ساحلي در شرايط توفاني به وسيله مدل N-Line
555
پيش بيني عددي مقاومت موج اجسام سه بعدي زير يا روي سطح آزاد
556
پيش بيني عددي و تجربي ضريب سايش درتماس خطي و نقطه اي در رژيم روان كاري مخلوط روانكار به كمك مكانيك آسيب
557
پيش بيني عرض مزيو ديستالي كانينهاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
558
پيش بيني عرض مزيوديستالي دندانهاي رويش نيافته ي لترال، كانين و پرمولرهاي رويش نيافته در اوايل دوره دنداني مختلط دربيماران ارتودنسي در شهريزد درسال 1394
559
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
560
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانين هاي دائمي و پرمولرهاي رويش نيافته به كمك راديوگرافي پانوراميك
561
پيش بيني عرض مزيوديستالي كانينهاي دائمي و پرمولره اي رويش نيافته به كمك آناليز كست دنداني در بيماران مراجعه كننده به مطب ارتودنسي در شهر يزد
562
پيش بيني عزت نفس جنسي، سبك هاي دفاعي و سازگاري اجتماعي بر اساس ناباروري زنان متاهل 30 تا 50 سال شهر اصفهان
563
پيش بيني عقب زدگي ناشي از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبي- فازي
564
پيش بيني علت بسته شدن معادن سنگ آهن در مرحله اكتشاف، "مطالعه موردي روي يكي از معادن سنگ آهن ايران"
565
پيش بيني عمر بهره برداري پل هاي فلزي با توجه به ملاحظات خستگي و اطلاعات پايش سلامت بر اساس كرنش
566
پيش بيني عمر خزشي پره توربين تعمير شده به روش اجزاي محدود
567
پيش بيني عمر خستگي اتصال هاي جوشكاريشده T درخصوص مقادير متفاوت فاصله بين ورق ها در اتصال
568
پيش بيني عمر خستگي چرخ دنده
569
پيش بيني عمر خستگي در دماي مختلف نانوكامپوزيت پايه منيزيمي توليد شده با روش نوين همزني
570
پيش بيني عمر خستگي ساختارهاي مكانيكي تحت اثر بارهاي گوسي
571
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت الياف شيشه/اپوكسي با استفاده از شبكه عصبي
572
پيش بيني عمر خستگي كامپوزيت چند لايه متعامد با استفاده از روش مكانيك خرابي محيط پيوسته
573
پيش بيني عمق آبشستگي اطراف لول هها در بستر دريا بر اثر موج و جريان
574
پيش بيني عمق آبشستگي تعادلي پايه هاي پل در خاك هاي چسبنده با استفاده از مدل هاي منطقي مبتني بر هوش مصنوعي
575
پيش بيني عمق آبشستگي درتكيه گاه هاي كناري پل تحت شرايط آب شفاف با استفاده از ماشين آموزش قدرتمند
576
پيش بيني عملكرد TBM با استفاده از سيستم رايج امتيازدهي توده سنگ(RMR)-مطالعه موردي تونل آبرساني تهران-كرج
577
پيش بيني عملكرد TBM هاي سنگ سخت با استفاده از سيستم هاي هوشمند﴿ به همراه مطالعه موردي﴾
578
پيش بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
579
پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشگاه بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سوابق تحصيلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي دانشجويان دختر فارغ التحصيل از دبيرستان هاي نمونه دولتي استان يزد
580
پيش بيني عملكرد جريان و تغييرات فشاري در مخازن گاز ميعاني شكافدار در نزديكي چاه
581
پيش بيني عملكرد خنك كن هاي هوائي
582
پيش بيني عملكرد سازماني ادارات ورزش و جوانان استان لرستان از طريق سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري
583
پيش بيني عملكرد شغلي، احساس خودكــارآمدي و اهمال كـاري سازمانـي از روي تعـهـد سـازمانـي، جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بانك ملت
584
پيش بيني عملكرد صادراتي شركت هاي پتروشيمي عسلويه بر مبناي سازگاري بين مزيت رقابتي، هوش رقابتي و سرمايه فكري
585
پيش بيني عملكرد ضدقارچي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين P24 ويروس نقص سيستم ايمني انسان-1 به صورت in silico و بررسي صحت نتايج به صورت آزمايشگاهي
586
پيش بيني عملكرد فن لانه سنجابي با مشابه سازي جريان در اجزا فن و مقايسه با نتايج عملكرد تجربي
587
پيش بيني عملكرد ماشين آلات اصلي معادن روباز (دريل، ماشين آلات بارگيري و حمل) بر اساس تحليل تعميرپذيري و اعتماد پذيري
588
پيش بيني عملكرد محصول ذرت دانه اي تحت مديريت هاي مختلف آبياري با استفاده ازمدل هاي Aqua crop وWOFOST درمنطقه كرمانشاه
589
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي با استفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
590
پيش بيني عملكرد مقره هاي فشار قوي بااستفاده از تخمين جريان نشتي بر اساس داده هاي هواشناسي
591
پيش بيني عملكرد يك مخزن نفتي تحت روش تزريق غير امتزاجي گاز توسط شبكه عصبي(ANN)
592
پيش بيني عملكردشغلي رفتارمدني سازماني كاركنان وتعهد سازماني مديران براساس اختلال تعامل مدير-زيردست ،كمال گرايي مديران وآسيبهاي رواني سازمان درشركت صنعتي انتخاب
593
پيش بيني عوامل مؤثر بر قصد تسهيم دانش در سازمان هاي خدماتي و صنعتي
594
پيش بيني عوامل موثر در بروز اضطراب امتحان بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور
595
پيش بيني غلظت ذرات معلق در هواي مشهد با استفاده از شبكه عصبي
596
پيش بيني غير خطي خصوصيات آيروديناميكي هواپيما با استفاده از الگوريتم هاي معكوس تابعي
597
پيش بيني فاكتور سيال كربن دي اكسيد محدودشده در نانو حفرات آنروژل در ناحيه بردار موج كم
598
پيش بيني فرسودگي تحصيلي براساس جو عاطفي خانواده ، قرباني شدن و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره ي متوسطه ي اول شهر - جوانرود در سال تحصيلي 7
599
پيش بيني فرسودگي شغلي بر اساس فضايل و توانمندي هاي منش و سطوح شادكامي در پرستاران بيمارستان هاي شهر تهران
600
پيش بيني فروش الكتروموتورهاي سه فاز سنگين شركت موتوژن
601
پيش بيني فروش با استفاده از سيستم خبره فازي
602
پيش بيني فروش بيمه عمر با شبكه عصبي در حوزه تبليغات
603
پيش بيني فروش سيمان شركت سهامي سيمان اصفهان به روش تحليل باكس جنكينر(بر اساس سري زماني 9ساله)
604
پيش بيني فروش گيشه هاي سينما با رويكرد پويايي سيستم
605
پيش بيني فشار شكست در خطوط انتقال نفت و گاز تحت اثر خوردگي
606
پيش بيني فشار منفذي توسط نشانگرهاي لرزه اي سه بعدي
607
پيش بيني فشارخون با استفاده از توابع فازي توسعه يافته
608
پيش بيني فضايي براي فرايندهاي كاكس لگ گاوسي
609
پيش بيني فعاليت بيولوژيكي خاصيت ضد كانا كلسيم مشتقات 1و 4- دي هيدروپريدين به روش QSAR با استفاده از توصيف گرهاي كوانتومي
610
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني مشتقات امينو كرومن
611
پيش بيني فعاليت ضد سرطاني يك سري از تركيبات كوركومين
612
پيش بيني فعاليت ضد فشارخون مهاركننده هاي غير اوره اي هيدرولازاپوكسيدمحلول
613
پيش بيني فعاليت ضد ويروس يكسري از مشتقات 3- ( 3. 5 دي متيل بنزيل ) تري ازين
614
پيش بيني قابليت اعتماد سيستم هاي پيچيده با استفاده از روش مبتني بر ماتريس
615
پيش بيني قابليت فشردگي و ميزان چگالي در فرآيند فشردن
616
پيش بيني قصد خريد برند لوكس بر اساس آزمون شخصيت مايرز بريگز و عوامل روانشناختي بااستفاده از روش درخت تصميم
617
پيش بيني قيمت برق روز بعد با استفاده از مدل wavelet- ARIA,ARIMA,
618
پيش بيني قيمت جهاني طلا با استفاده از مدل غير خطي خود توضيح آستانه اي
619
پيش بيني قيمت جهاني فولاد و ارزيابي تاثير آن بر قيمت سهام شركت فولاد مباركه
620
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سري هاي زماني-داده كاوي-شبكه عصبي
621
پيش بيني قيمت در بازار بورس با استفاده از مدل ابتكاري تركيبي سريهاي زماني داده كاوي شبكه هاي عصبي(مطالعه موردي بر روي قيمت برق در بورس انرژي)
622
پيش بيني قيمت در بازارهاي تجديد ساختار يافته برق براي حل مسأله بهينه سازي پيشنهاد توليدكننده با در نظر گرفتن اثرات حضور او در بازار
623
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي و مقايسه آن با روش رگرسيوني ﴿مطالعه موردي : شركت فرآورده هاي نفتي پارس﴾
624
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از سري هاي زماني و تشكيل سبد سهام
625
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ANFIS
626
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل تركيبي براساس تبديل موجك(مطالعه موردي: بازار بورس نيويورك)
627
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از نقشه هاي شناختي خاكستري فازي
628
پيش بيني قيمت سهام بورس اوراق بهادار با شبكه هاي عصبي
629
پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبكه هاي عصبي
630
پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF
631
پيش بيني قيمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي پيش خور چند لايه
632
پيش بيني قيمت سهام محصولات پتروشيمي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
633
پيش بيني قيمت سيمان در ايران، رهيافت شبكه عصبي مصنوعي در مقايسه با ARIMA
634
پيش بيني قيمت فلزات رنگي با استفاده از سري هاي زماني فازي نوع دوم
635
پيش بيني قيمت گوشت مرغ گرم شهرستان سنندج با استفاده از رويكرد شبكه عصبي
636
پيش بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه جات منتخب در ايران با استفاده از روش آ آر ام آ
637
پيش بيني قيمت محصولات شركت فولاد مباركه در بورس كالاي ايران با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
638
پيش بيني قيمت نفت با استفاده از روش رگرسيون فازي ومقايسه آن با روش هاي ARIMA وشبكه عصبي مصنوعي
639
پيش بيني قيمت نفت بااستفاده ازداده كاوي
640
پيش بيني قيمت هاي توليد كننده- عمده فروش و مصرف كننده گوشت مرغ با الگوي ARIMA در استان گلستان
641
پيش بيني كارآيي ميكروعملگر حرارتي با استفاده از آناليز عدم دقت و حساسيت در طراحي
642
پيش بيني كارپذيري آلياژ آلومينيوم 6063 در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزاء محدود
643
پيش بيني كامپيوتري خاصيت ضدويروسي پپتيدهاي مشتق شده از پروتئين p24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
644
پيش بيني كامپيوتري خصوصيات ضد باكتريابي پيتيدهاي پروتئين P24 ويروس HIV-1 و بررسي تجربي آن
645
پيش بيني كانون مولد تشنج در بيماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان بر اساس علايم و نشانه هاي روانشناختي و متغيرهاي جمعيتي
646
پيش بيني كاهش هاي عمده در بازده سهام از طريق شاخص درماندگي مالي
647
پيش بيني كسر فشردگي و فاكتور ساختارتعدادي از تركيبات هيدروكربني ساده و مخلوط آنها با استفاده از معادله حالت همدماي خطي (LIR)
648
پيش بيني كشش فصل مشترك مايع - مايع با استفاده از يك مدل ترموديناميكي
649
پيش بيني كننده هاي سازماني رفتار سكوت سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه : كاركنان بانك مسكن استان گيلان﴾
650
پيش بيني كوبيدگي فرش ماشيني به كمك آزمون هاي خمش نخ خاب
651
پيش بيني كوتاه مدت انتشار، استهلاك و نفوذ لكه هاي نفتي در آب هاي خليج فارس با بهره گيري از يك مدل هيدروديناميكي جديد
652
پيش بيني كوتاه مدت بار به كمك شبكه هاي عصبي با پالايش داده هاي غير عادي و ارائه يك مدل مناسب براي روزهاي تعطيل
653
پيش بيني كوتاه مدت بار شبكه بوشهر با در نظرگرفتن تغييرات دماي محيط
654
پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك در بزرگراه هاي شهري با استفاده از تركيب تبديل موجك و شبكه عصبي، مطالعه موردي: بزرگراه US-101
655
پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق در سيستم هاي قدرت تجديدساختار يافته به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
656
پيش بيني كوتاه مدت قيمت سهام با استفاده از پردازش داده هاي تحليل تكنيكال و شبكه هاي عصبي
657
پيش بيني كيفيت خواب بر اساس سيستم هاي مغزي - رفتاري ،استرس ،افسردگي و اضطراب و...
658
پيش بيني كيفيت داخلي تخم بلدرچين ژاپني بااستفاده از صفات خارجي تخم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
659
پيش بيني كيفيت زناشويي براساس رضايت جنسي،سبك هاي دلبستگي ومهارت هاي ارتباطي درفرهنگيان متاهل شهربانه
660
پيش بيني كيفيت زندگي مدرسه دانش آموزان بر اساس بهزيستي ذهني، آرزوهاي شغلي و فرسودگي تحصيلي
661
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با
662
پيش بيني كيفيت محصولات فولاد آلياژي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي )ANN(
663
پيش بيني كيفيت نمونه خون بند ناف بر اساس داده هاي پرونده الكترونيكي بانك خون بند ناف رويان با استفاده از ابزارهاي داده كاوي
664
پيش بيني گام بعدي حمله در حملات چند گامي شبكه
665
پيش بيني گرانروي گازها در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
666
پيش بيني گرايش مشتريان به خريد مجدد با استفاده از نظركاوي
667
پيش بيني لايه بندي حرارتي و يوتريفيكاسيون مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
668
پيش بيني لحظه¬اي قيمت انرژي برق در بازار ايران با استفاده از الگوريتم¬هاي هوشمند
669
پيش بيني لرزش زمين با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مقايسه با الگوهاي تجربي
670
پيش بيني ماندگاري نيروي انساني در سازمان با رويكرد شبكه هاي عصبي ﴿ پروژه هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پارس ﴿عسلويه﴾﴾
671
پيش بيني متغيرهاي مؤثر بر ميزان تقاضاي جابجايي بار در ناوگان حمل و نقل كشور (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
672
پيش بيني مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي و مدل هاي ريز مقياس، حوضه آبريز سد زاينده رود
673
پيش بيني مدت زمان تاخير پروژه هاي عمراني مبتني بر رويكردهاي داده كاوي و تصميم گيري چند شاخصه: مطالعه موردي پروژه هاي شهرداري تهران
674
پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون غيرخطي
675
پيش بيني مديريت سود با استفاده از شبكه عصبي و درخت تصميم در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
676
پيش بيني مديريت سود با بكارگيري مدل شبكه هاي عصبي پروسپترون داراي دو لايه پنهان
677
پيش بيني مراحل رشدي كرم ساقه خوار ذرت sesamia cretica leder (lepidoptera:noctuidae ) درشرايط مزرعه بااستفاده ازمدل دمايي روز- درجه دركرمانشاه
678
پيش بيني مرز پايداري در فرآيند فرزكاري به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با نتايج تجربي
679
پيش بيني مرگ ناگهاني قلب در بيماران مبتلا به بيماري قلبي
680
پيش بيني مسابقات فوتبال
681
پيش بيني مسير حركت توپ و زمان تقريبي شوت زدن در ربات هاي انسان نما
682
پيش بيني مسير حركت ربات دوپا بر اساس بازه مجاز معيار zmp و بهينه سازي توان مصرفي در فاز ssp
683
پيش بيني مسير رشد ترك در پل هاي بتني پيش تنيده
684
پيش بيني مسير رشد ترك و كنترل آن در جهت دلخواه
685
پيش بيني مشاغل انتخابي دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر اصفهان در سال تحصيلي 91-90: بررسي مدل انتخاب در نظريه شناختي- اجتماعي مسيرشغلي (SCCT)
686
پيش بيني مشخصات جريان در مجاورت موج شكن هاي شناور منفرد و دوگانه با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
687
پيش بيني مشخصات كارآيي كمپرسور چند طبقه با روش Stage Stacking
688
پيش بيني مشخصات موج يك منطقه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي مجاور به روش شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان
689
پيش بيني مصرف انرژي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
690
پيش بيني مصرف انرژي برق با استفاده از روش فراابتكاري علف هاي هرز (مورد مطالعه : نيروگاه منتخب استان يزد)
691
پيش بيني مصرف انرژي در بخش صنعت ايران
692
پيش بيني مصرف برق با استفاده از استخراج پروفايل مشتركين خانگي
693
پيش‎ بيني مقادير آزمايش‎ ها جهت تشخيص آزمايش ‎هاي غيرضروري در بخش مراقبت‎ هاي ويژه (ICU)
694
پيش بيني مقاديرركوردوآماره هاي مرتب
695
پيش بيني مقاومت بتن هاي پوزولاني منطقه اردبيل بابكارگيري معيارهاي كيفي مواد اوليه
696
پيش بيني مقاومت جانبي خط آهن بالاستي با استفاده از روش شبكه عصبي تابع پايه شعاعي (RBF)
697
پيش بيني مقاومت فشاري بتن با استفاده ازروش هاي آماري وشبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آنها
698
پيش بيني مقاومت فشاري و كششي بتن پلاستيك با استفاده از روش داده كاوي
699
پيش بيني مقدار TDS آب صنعتي درون تيكنرهاي شركت گهر روش به كمك منطق فازي
700
پيش بيني مقدار بارش با استفاده از مدل هاي سري زماني
701
پيش بيني مكان بعدي با استفاده از داده هاي گوشي هاي هوشمند
702
پيش بيني مكان هاي تمركز چشم انسان هنگام مشاهده تصاوير و دسته بندي تصاوير بر اساس ويژگي‌هاي استخراج شده از اين مكان‌ها
703
پيش بيني مكان هاي فرونشست احتمالي در دشت كرمانشاه
704
پيش بيني مكاني برخي خصوصيات بيولوژيك و بيو شيميايي خاك به كمك آناليز سطح زمين و زمين آمار
705
پيش بيني مكاني شوري خاك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در مناطق بياباني (مطالعه موردي: شهرستان ميبد)
706
پيش بيني منحني استمرار بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
707
پيش بيني منحني بار و كاربرد آن در تصميم گيري جهت تعيين ظرفيت بهينه توليد برق كشور
708
پيش بيني منحني فركانس پايه در سطح كلمات به بهبود بازشناسي گفتار
709
پيش بيني مورفتحليل سياست هويتي وسياستهاي قومي درجوامع چندپاره (مطالعه موردي تركيه وعراق )
710
پيش بيني مورفولوژي غشابرپايه ترموديناميك ازطريق ترسيم وتحليل دياگرام فازي سيستمهاي پليمرحلال -غيرحلال (باينودال ،اسپينودال )
711
پيش بينى موفقيت تحصيلى بر اساس ارزيابى هاى شناختى، باورهاى هوشى و رويكرد مطالعه در دانش آموزان كلاس پنجم بوكان
712
پيش بيني موقعيت مكاني با استفاده از سابقه مسيرهاي طي شده در شهر هوشمند
713
پيش بيني ميانگين باقيمانده ركوردها بر اساس ركوردهاي قبلي
714
پيش بيني ميزان انحلال گاز CO2 در آب با استفاده از معادلات حالت PR و SRK و قوانين اختلاط van der Waals و Wong-Sandler
715
پيش بيني ميزان تاخير هواپيما
716
پيش بيني ميزان ترقيق اوليه فاضلاب حرارتي تخليه شده توسط پخشاننده به كمك شبكه عصبي ومقايسه آن با مدل CORMIX
717
پيش بيني ميزان تغييرات شيب ديواره معدن روباز مس سونگون بر اساس پارامترهاي ژئومكانيكي جديد
718
پيش بيني ميزان تقاضاي حامل هاي انرژي در سطح كشور به روش داده-ستانده (لئونتيف)
719
پيش بيني ميزان تقاضاي ساليانه سفر و طراحي سياستهاي افزايش تقاضا با استفاده از تئوري محدوديتها و پويايي شناسي سيستمها (مطالعه موردي شركت حمل و نقل ريلي رجاء)
720
پيش بيني ميزان رضايت دو به دوي دانشجويان از همكاري با يكديگر به وسيله شبكه هاي عصبي و بر اساس ويژگي هاي شخصيتي انها
721
پيش بيني ميزان ريسك مشتريان هدف در صنعت بيمه با استفاده از روش هاي داده كاوي( مورد كاوي بيمه بدنه شركت بيمه ايران )
722
پيش بيني ميزان موفقيت كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه با استفاده از تحليل شبكه عصبي مصنوعي
723
پيش بيني ميكروحفرات انقباضي به كمك پارامتر نفوذپذيري مدل شده توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي در آلياژ Al-6%Si به روش عددي Finite Volume
724
پيش بيني ناپايداري گذرا در سيستم هاي حفاظت ويژه با استفاده از يك روش هم زمان و بررسي كاهش خطر ناپذيري آن ها
725
پيش بيني ناپايداري ولتاژ شبكه قدرت بر اساس تئوري دوشاخگي هپف
726
پيش بيني نامنظمي ها ي خطوط ريلي با استفاده از درخت فازي
727
پيش بيني نامنظمي هاي هندسي خطوط ريلي جهت اولويت بندي فعاليت هاي نگهداري وتعميرات
728
پيش بيني نتايج آزمايشي مارشال با استفاده از مقاومت الكتريكي مخلوط آسفالتي
729
پيش بيني نتايج انتخابات بر اساس داده هاي شبكه اجتماعي توئيتر
730
پيش بيني نحوه توزيع تنش و كرنش در بالن ماشين ريسندگي رينگ به كمك المانهاي محدود
731
پيش بيني نرخ ارز، با استفاده از يك سيستم فازي- عصبي نوع دوم مبتني بر خوشه بندي c-means فازي نوع دوم بازه اي
732
پيش بيني نرخ ارزبااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي ومقايسه آن باسايرروشهاي پيش بيني
733
پيش بيني نرخ بقاي مشتري در سازمان با استفاده از روش شيكه ي عصبي
734
پيش بيني نرخ بيت كوين به دلار به كمك شبكه عصبي
735
پيش بيني نرخ سكه
736
پيش بيني نرخ فقر با استفاده از شبكه عصبي در ايران
737
پيش بيني نرخ مرگ و مير در بيماران ICU با استفاده از تئوري فازي-شواهدي
738
پيش بيني نسبت آراء هر يك از داوطلبان در دومين مرحله از هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان گرگان
739
پيش بيني نشاط سازماني براساس ويژگي هاي شخصيتي با نقش واسطه اي اخلاق حرفه اي
740
پيش بيني نشانه هاي وسواس فكري عملي بر اساس سبك اسناد، - دشواري تنظيم هيجان و اجتناب تجربي در دانش آموزان دختر دبيرستاني
741
پيش بيني نشست سطحي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با استفاده از مدل هاي رياضي
742
پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
743
پيش بيني نشست ناشي از حفر تونل‌ مترو خط يك تبريز درحد‌‌‌ فاصل ايستگاه 6- 7 با استفاده ‌از آناليز عددي
744
پيش بيني نظري گرانروي وي‍ژه و فشار اسمزي محلول هاي پليمري بر مبناي مدل كره سخت: شباهت ها و تمايزها
745
پيش بيني نفوذپذيري در محيط هاي داراي تخلخل دوگانه با استفاده از رگرسيون چند گانه و شبكه عصبي مصنوعي
746
پيش بيني نقاط ذوب و چگالي مايعات يوني با پايه ي ايميدآزوليوم با استفاده از روابط كمي ساختار خواص
747
پيش بيني نقش عوامل رونويسي در تدوين نقشه نمو آرابيدوپسيس به كمك داده هاي ميكرواري- با استفاده از رويكردهاي بيوانفورماتيكي
748
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور و مرور شهري﴿مطالعه موردي شهر اهواز﴾
749
پيش بيني نقش مترو در بهبود عبور ومرور شهري و كاهش الودگي هوا( مطالعه موردي شهر اصفهان )
750
پيش بيني نقشه تماس پروتئين توسط روش ماشين گروهي
751
پيش بيني نقطه بحراني تركيبات نفتي
752
پيش بيني نقطه شبنم هيدرو كربن ها
753
پيش بيني نقطه شبنم هيدروكربن ها
754
پيش بيني نگرش به ازدواج ازطريق ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي وجو خانوادگي دردانشجويان مجرد دانشگاه رازي
755
پيش بيني نمو فنولوژيك در گياه گلرنگ
756
پيش بيني نمودار حد شكل پذيري ورق‌هاي فولادي پراستحكام DP590 با استفاده از نرم افزار ABAQUS
757
پيش بيني نواحي در معرض حملات انتحاري با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
758
پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت اسلام آباد بااستفاده ازشبكه عصبي وعصبي - فازي وپهنه بندي كمي ان درسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
759
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت با استفاده از آنالوژي آكوستيكي
760
پيش بيني نويز آكوستيكي يك جت مادون صوت غير ايزوترم
761
پيش بيني نويز سازه پل راه آهن با استفاده ازتحليل آماري انرژيSEAبا فرض درگيري ضعيف
762
پيش بيني نويز ضربه اي در طبقات مختلف ساختمان
763
پيش بيني نيروي آهنگري شعاعي داغ توسط روش رويه پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي
764
پيش بيني نيروي محوري و گشتاور برشي در سوراخكاري كامپوزيتها و بدست آوردن معادلات shaw
765
پيش بيني هدايت گرمايي سيالات در محدوده وسيعي از دما و فشار با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي به كمك الگوريتم آموزشي لونبرگ ماركوارت
766
پيش بيني هدر رفت فسفر در حوزه آبخيز كارون شمالي ﴿ منطقه سوليجان﴾ با استفاده از مدل ANSWERS
767
پيش بيني هدف هاي ميكرو آر ان اي
768
پيش بيني هرزروي سيال حفاري با استفاده از مدل هيبريدي شبكه عصبي مصنوعي
769
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني در سنگ سخت فلزي
770
پيش بيني هزينه معادن زيرزميني زغال سنگ و سنگهاي سست
771
پيش بيني هندسه چاله فرسايش در پايين دست سر ريز پرتابي با استفاده از روش هوش مصنوعي
772
پيش بيني هوش معنوي بر اساس شيوه هاي فرزند پروري در دانش آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
773
پيش بيني هوش هيجاني و مهارت حل مسئله بر اساس سبك هاي دل‌بستگي در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر سروآباد
774
پيش بيني هوشمند ميان مدت بار در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي
775
پيش بيني و ارزيابي نقش بافت در تشكيل ريز ساختار آلومينيوم در فرآيند اكستروژن زاويه اي با كانال هاي همسان
776
پيش بيني و بررسي بارندگي سالانه استان قم بر اساس سري هاي زماني
777
پيش بيني و بررسي تحولات مورفولوژيكي در كوپليمريزاسيون امولسيوني وينيل استات/ متيل متاكريلات
778
پيش بيني و بررسي تغييرات خط ساحلي و تراز خط آب در خليج گرگان با تصاوير ماهواره‌اي
779
پيش بيني و بررسي تغييرات مكاني- زماني دماي ماهانه در ايران براساس مدلهاي GCM
780
پيش بيني و بهبود خردايش در معدن مس سونگون بر اساس الگوي انفجار
781
پيش بيني و بهبود عملكرد ديسك هاي برشي tbm در زمين هاي سخت
782
پيش بيني و بهينه سازي تشكيل پرزدانه پارچه هاي حلقوي پودي بافته شده از نخ هاي مخلوط فاستوني
783
پيش بيني و بهينه سازي فرآيند توليد خشك ريسي الياف اكريليك با استفاده از شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
784
پيش بيني و تجزيه تحليل در سري هاي زماني
785
پيش ‏بيني و تحليل تصادفات با استفاده از مدل ‏هاي هوشمند
786
پيش بيني و تحليل ريسك پهنه سيل با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
787
پيش بيني و تحليل قيمت محصولات عرضه شده شركت ذوب آهن اصفهان در بورس فلزات تهران با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
788
پيش بيني و تخمين حلاليت مواد غذايي و دارويي در سيالات فوق بحراني
789
پيش بيني و تشخيص زردي نوزادان با روشهاي هوشمند
790
پيش بيني و جبران سازي خطا در ماشين كاري قطعات جدار نازك
791
پيش بيني و جلوگيري از ايجاد تراكم در شبكه هاي IP/TCP با استفاده از شبكه عصبي
792
پيش بيني و كاهش اعوجاج در پانل كشتي
793
پيش بيني و كنترل توليد ماسه و ذرات ريز در جريان چندفازي نفت و گاز و بررسي روش هاي جداسازي آن از سيال
794
پيش بيني و كنترل در سريهاي زماني رسته اي
795
پيش بيني و محاسبه پارامترهاي انتشار در باند فركانس HF باتوجه به توصيه هاي بين المللي
796
پيش بيني و مدل سازي بازار بورس
797
پيش بيني و مدلسازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين در صنايع نفت
798
پيش بيني و مدلسازي هرزروي گل حفاري با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي در مخزن آسماري، ميدان گچساران
799
پيش بيني و مديريت جريان نقدينگي از ديدگاه پيمانكار در پروژه هاي ساخت و ساز
800
پيش بيني واقع بينانه توليد ماسه و طراحي يك گراول پك موثر براي كنترل ماسه با رويكرد عددي
801
پيش بيني ورشكستگي شركت ها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي ﴿ مطالعه موردي : شركت هاي توليدي استان كرمان ﴾
802
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي ايراني مبتني بر سيستم هاي هوشمند تركيبي
803
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي باز جرياني
804
پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
805
پيش بيني ورشكستگي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغييرهاي مدل آلتمن
806
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با استفاده از تبديل هارويولت
807
پيش بيني وزن هاي صف بندي عادلانه با نننتت
808
پيش بيني وضعيت آتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و رتبه بندي آنها
809
پيش بيني وضعيت سلامت اجتماعي سالمندان در سال 1430 در مشهد مقدس
810
پيش بيني وضعيت لرزه خيزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
811
پيش بيني وقوع اسلمينگ در شناور مونوهال پروازي در موج و اندازه گيري شتاب بصورت آزمايشگاهي
812
پيش بيني وقوع پديده بهمن با شبكه هاي عصبي
813
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن كرنش صفحه اي
814
پيش بيني وقوع عيوب مركزي در فرآيند اكستروژن مستقيم به روش كرانه بالايي
815
پيش بيني وكنترل عملكرد پروژه با استفاده ازروش كالمن فيلتر
816
پيش بيني ويژگي هاي شخصيتي سرسختي و تاب آوري با سازگاري زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور مركز ساري
817
پيش بيني ويسكوزيته گاز
818
پيش بيني ويسكوزيته مخلوط چند تايي سيالات با استفاده از شبكه هاي عصبي-مصنوعي
819
پيش بيني يخبندان هاي شديد استان يزد با استفاده از مدل LARS-WG
820
پيش بيني يك سري زماني با استفاده از شبكه عصبي تركيبي Recurrent [ريكارنت]
821
پيش بيني يكنواختي تراكم الياف در بي بافت هاي نانوليفي الكتروريسي شده
822
پيش بيني، تجزيه و تحليل قيمت جهاني روي با استفاده از مدل هاي كلاسيك آماري و ابزارهاي هوش محاسباتي
823
پيش بيني، كنترل و بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از سيستم هاي هوشمند و مدل كنترل پيش بين
824
پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گردوغبار با استفاده از مدل هاي WRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي
825
پيش بينيي گذار در لايه مرزي با استفاده از يك مدل سه معادله اي
826
پيش پرداخت VCG در گراف هاي تصادفي
827
پيش پردازش تصاوير اثر انگشت به صورت سخت افزاري
828
پيش پردازش در ANSYS
829
پيش پردازش و الگوكاوي داده هاي آلارم صنعتي
830
پيش پردازش و كلاس‌بندي سيگنال هاي الكترومايوگرافي سطحي به منظور تشخيص حركات دست
831
پيش پردازشگر موثر براي تشخيص محل تمركز تنش در تحليل سازه هواپيما
832
پيش تحكيم زمين هاي سست به منظور عبور تونل هاي جادهاي (مطالعه موردي تونل شرقي البرز آزاد راه تهران- شمال )
833
پيش تغليظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي بر روي هسته انار
834
پيش تغليظ جيوه با شلاته كننده 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد و تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز مس با استفاده از ميكروستون 1 و 5- دي فنيل كاربازون تثبيت شده بر آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت به روش تزريق در جريان پيوسته طيف سنجي جذب اتمي (AAS_FI)
835
پيش تغليظ روي در نمونه ي آب شهر توسط روش استخراج نقطه ابري قبل از اندازه گيري آن توسط اسپكتروفوتومتري UV-Vis
836
پيش تغليظ سازي اتوماتيك مقادير ناچيز سرب به روش استخراج فاز جامد اصلاح شده و اندازه گيري به روش اسپكترومتري جذب اتمي
837
پيش تغليظ سموم كشاورزي در آب به روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي جهت اندازه گيري با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
838
پيش تغليظ كادميوم و سرب روي سطح جامدy - آلوميناي فعال شده با سورفاكتانت
839
پيش تغليظ كنگورد از محلولهاي آبي بر روي تفاله چغندر قند و پوست تخم مرغ
840
پيش تغليظ متيلن بلواز محلولهاي آبي بر روي پ وست درخت چنار و تفاله چغندر قند
841
پيش تغليظ مستقيم و تجزيه الكتروشيميايي همزمان كاتيونهاي سرب و كادميوم توسط الكترود جديد فيبر توخالي مسلح به نانومگنتيت، با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
842
پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از برخي نمونه هاي آبي و غذايي با استفاده از روش ميكرواستخراج تجمعي القا شده با سرما بر پايه استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري آن به وسيله اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
843
پيش تغليظ مقادير جزيي آلومينيم به روش استخراج فاز جامد و اندازه گيري به روش اسپكتروفتومتري
844
پيش تغليظ مقادير جزيي تاليم و روياز نمونه هاي ابي توسط نانو لوله هاي كربني اصلاح شده و تعيين بوسيله روش جذب اتمي شعله
845
پيش تغليظ مقادير كم آفت كش فن پروكسيمات با استفاده از نانو سيليس اصلاح شده با CTABو اندازه گيري توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
846
پيش تغليظ مقادير كم بيسفنول A در نمونه هاي آبي توسط خاكستر برگ نخل و اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
847
پيش تغليظ مقادير كم يون نقره در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال متخلخل تهيه شده از خاك اره نراد و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
848
پيش تغليظ مقادير ناچيز سرب . پالاديم . روي و نقره با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد قبل از اندازه گيري ان توسط طيف بيني جذب اتمي شعله
849
پيش تغليظ مقادير ناچيز يونهاي پالاديم و روديم با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيس دي اكسيد
850
پيش تغليظ همزمان مقدار ناچيز يون هاي كادميم نيكل با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن اكسيد اهن قبل از تعيين با جذب اتمي شعله
851
پيش تغليظ همزمان يونهاي نيكل و پالاديم از نمونه هاي ابي با استفاده از الوميناي اصلاح شده و تعيين توسط اسپكترومتري جذب اتمي شعله
852
پيش تغليظ و استخراج داروي سيپروفلوكساسين به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي " كيتوسان / نقاط كوانتومي گرافن " و اندازه گيري آن توسط روش اسپكتروسكوپي UV - Vis
853
پيش تغليظ و استخراج مقادير ناچيز يون هاي فلزي مس )II( و روي )II( بر روي كربن فعال اصلاح شده با ليگاند 2 - ( 4 - كلرو بنزيليدن ايمين ) تيو فنول
854
پيش تغليظ و استخراج مقاديركم كادميم موجود در خاك با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي FeCr2O4 اصلاح شده و اندازه گيري به روش طيف سنج جذب اتمي
855
پيش تغليظ و استخراج نقطه ابري مقادير ناچيز نقره در نمونه هاي آبي توسط اسپكترومتري جذب اتمي
856
پيش تغليظ و اندازه گيري جيوه در نمونه هاي آب با استفاده از نانوذرات نقره تهيه شده با عصاره گياه پوليكاريا اوندولاتا
857
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي آلفازوسين به روش استخراج نقطه ابري
858
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي پني سيلين G به روش استخراج نقطه ابري
859
پيش تغليظ و اندازه گيري داروي ضد افسردگي دوكسپين به روش استخراج نقطه ابري
860
پيش تغليظ و اندازه گيري عناصر فلزي ضروري و سمي نقره كادميم و پالاديم ، با استفاده از ليگاند جديد DBIE به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
861
پيش تغليظ و اندازه گيري فلوكستين با استفاده از روش فرا صوتي ميكرو استخراج مايع مايع پخشي توسط كروماتو گرافي مايع با كارايي بالا
862
پيش تغليظ و اندازه گيري كافئين به روش استخراج فاز جامد با استفادهاز نانو ذرات اينديم اكسيد عامل دار شده مغناطيسي و اسپكتروسكوپي فرابنفش - مرئي
863
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم سرب در آب هاي طبيعي با استفاده از ستون هاي حاوي پليمر قالب يوني و اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
864
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آرسنيك در نمونه هاي آبي توسط ادغام دو روش استخراج فاز جامد و روش ريز استخراج مايع – مايع پخشي و طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي
865
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز زولپيدم همي تارتارات در نمونه هاي آبي و مايعات بدن با روش ميكرو استخراج مايع – مايع پخشي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي
866
پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين Cd، Niو Cu به روش استخراج فازجامد با استفاده از نانو اكسيد تيتان اصلاح شده با ليگاندPAR و اسپكتروسكپي جذب اتمي شعله اي روي پساب پالايشگاه پارس جنوبي
867
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان سرب و نقره به روش استخراج فاز جامد -اسپكترومتري جذب اتمي در نمونه هاي زيست محيطي
868
پيش تغليظ و اندازه گيري همزمان يون هاي سرب و نقره در نمونه هاي زيست محيطي با بكار گيري ليگاندسديم دي اتيل دي تيوكربامات )DDTC( به روش استخراج فاز جامد اسپكترومتر جذب اتمي شعله
869
پيش تغليظ و اندازه گيري يون آهن در نمونهحقيقي به روش استخراج نقطه ابري-اسپكترومتري جذب اتمي شعلهاي
870
پيش تغليظ و اندازه گيري يون هاي منگنز، كبالت، روي و مس در نمونه هاي زيست محيطي به روش استخراج نقطه ابري – اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
871
پيش تغليظ و اندازه گيري يونهاي فلزي كادميم . نيكل و مس با استفاده از ذرات اصلاح شده نانو الومينا توسط ليگاند الي مشتق سميكار بازون با دستگاه جذب اتمي شعله
872
پيش تغليظ و تعيين كادميم )II( با استفاده از نانولوله هاي كربني چند ديواره اصلاح با ليگاند اكسيم پروپيانات به روش استخراج فاز جامد- اسپكترومتري جذب اتمي شعله
873
پيش تغليظ و تعيين مس،روي،آهن،و منگنز در نمونه هاي مواد غذايي مختلف با استفاده از نانو كامپوزيت اكسيد گرافن مغناطيسي اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون قبل از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
874
پيش تغليظ و جداسازي كبالت با جاذب 2- نيتروزو -1- نفتول تثبيت شده بر روي آلوميناي پوشيده شده با سورفا كتانت و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي و روش اسپكتروفوتومتري غير مستقيم براي اندازه گيري هيدرازين و فنيل هيدرارين
875
پيش تغليظ واندازه گيري مقادير جزئي فلزات سنگين وآلاينده هاي زيست محيطي از نمونه هاي حقيقي با استفاده از روشهاي نوين ميكرواستخراج
876
پيش تغليظ يون مس با روش ميكرواستخراج مايع مايع پخشي و اندازه گيري آن به وسيله اسپكتروفتومتري UV-Vis
877
پيش تغليظ يون هاي سرب (II) و كادميم (II ) به روش جذب در فاز جامد با استفاده از نانو لوله هاي كربني اصلاح شده با مشتقات سيانوريك تيول دار
878
پيش تغليظ، جداسازي و اندازه گيري متيل فنيدات ( ريتالين ) در نمونه هاي آبي توسط روش ميكرو استخراج انتشاري فاز مايع همراه با طيف نور سنجي
879
پيش تغيظ و تعيين كروم از نمونه هاي ابي توسط ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي بدون استفاده از ليگاندو و تعيين بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله
880
پيش تقويت پاشيدني RFP [آر. اف. پي.] براي تيرهاي بتني مسلح در برابر زلزله
881
پيش تلغيظ برخي كاتيونهاي سنگين از سيستمهاي آبي روي هسته انار
882
پيش تنظيم كنتور برق به كمك پردازش تصوير
883
پيش حالت ساز زير ساختي براي روش تجزيه دامنه ي سه ميداني
884
پيش حل در برنامه ريزي خطي
885
پيش داروئي و پروفيلاكسي در دندانپزشكي
886
پيش دبستاني به روش مونته سوري
887
پيش درآمدي بر بحث نظري درباره عكاسي
888
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
889
پيش درآمدي بر پديدارشناسي واقعيت تشديد شده﴿Hyper reality﴾ در سينماي ديجيتال
890
پيش درآمدي بر تاثير براقيت بر اختلاف رنگ
891
پيش درآمدي بر تصويرگرايي معصومين در سينما
892
پيش درآمدي بر توجيهات معاصر پيرامون ربا
893
پيش شرط ساز گراديان مزدوج محدود شده
894
پيش شرط ساز مبتني بر موجك براي سيستم هاي تنك خطي
895
پيش شرط گذاري بر روي روش گاوس -سايدل براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
896
پيش شرط ها و پيامدهاي وفاداري مشتري: طراحي الگوي وفاداري مشتريان براي فروشگاه هاي زنجيره اي ايران
897
پيش شرط هايي براي مسائل مقدار مرزي بيضوي در فضاي عناصر متناهي
898
پيش شرطي كردن مسائل بد وضع گسسته
899
پيش شرطي كردن مسائل نقطه زيني گالركين تصادفي
900
پيش فرآوري بوكسيت كم عيار كارخانه جاجرم به منظور حذف ناخالصي ها و افزايش بازيابي مرحله ليچينگ
901
پيش فرآوري پسماند ريشه ي شيرين بيان از روش قليايي به منظور افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
902
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي با استفاده از حلال هاي سلولزي براي افزايش بازده توليد بيولوژيكي اتانول
903
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي جهت بهبود توليد اتانول و بيوگاز و آناليز فني- اقتصادي
904
پيش فرآوري تركيبات ليگنوسلولزي و تخمير توسط قارچ هاي زيگومايست
905
پيش فرآوري حرارتي قراضه سوپرآلياژ پايه نيكل براي ايجاد قابليت خردايش
906
پيش فرآوري زيستي كاه و ساقه برنج جهت توليد بيواتانول
907
پيش فرآوري شيميايي مواد لينگوسلولزي به منظور بهبود توليد بيوگاز به روش تخميرفاز جامد
908
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از حلال هاي مختلف و بهبود بازدهي توليد اتانول از اين ماده
909
پيش فرآوري كاه برنج با استفاده از مايع هاي يوني مورفولينيومي
910
پيش فرآوري كنسانتره ي سولفيدي سرب و انحلال آن
911
پيش فرض آزمون دهندگان و برداشت آزمون شوندگان از واحدهاي آزمون خواندن
912
پيش فيلتر و فيلتر فازي مردد EQ- جبر
913
پيش گويي تاخوردگي معكوس پروتئين براساس پليمرهاي موجود در PDB
914
پيش گويي در بهمن نامه ، برزونامه و بانو گشسب نامه
915
پيش گويي زلزله براساس الگوهاي لرزه اي پيش نشانگر با استفاده از شبكه چندلايه پرسپتروني
916
پيش گويي، برآورد بيز و بيز استوار در برخي توزيع هاي طول عمر بر اساس ركوردها تحت توابع زبان متعادل
917
پيش گيري از بازبزه كاري مجرمين خطرناك با رويكردي به سياست كيفري ايران
918
پيش گيري از تصادم با استفاده از كنترل فازي
919
پيش لبني وبررسي عيوب آلياژ ها ي استحكام بالا ي آلومينيوم در اكستروژن مستقيم در اكستروژن محدود
920
پيش ملقمه سازي آلياژ آمالگام
921
پيش ملقمه سازي پودر آلياژي آمالگام ماده پر كننده دنداني
922
پيش نيازهاي نهادي براي تحقق رقابت پذيري در اقتصاد ايران
923
پيش يابي بلندمدت مشخصات امواج بندر بوشهر با استفاده از مدل سوان به روش شبه زماني
924
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
925
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
926
پيش يابي ميانگين دماي ايران
927
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
928
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
929
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
930
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
931
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
932
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
933
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
934
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
935
پيش‌‌بيني فرآيند‌هاي پرداخت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي هوشمند
936
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
937
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
938
پيش‌بيني احتمال مرگ و مير نوزادان نارس بستري دربخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU) با استفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستانهاي مشهد
939
پيش‌بيني احتمالي زلزله بر مبناي تغييرات ايجاد شده در لايه يونسفر در باند فركانسي HF
940
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
941
پيش‌بيني اكسايش پيريت و توليد زهاب اسيدي معدن ( و و ) در باطله‌هاي كارخانه زغال شويي انجير تنگه زيرآب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
942
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
943
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
944
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
945
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
946
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
947
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
948
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
949
پيش‌بيني پاسخ‌ها و بهبود كيفيت در سيستم‌هاي پيچيده
950
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
951
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
952
پيش‌بيني تاثير اخبار بر منظرهاي مختلف نظرهاي سياسي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
953
پيش‌بيني ترافيك با استفاده از شبكه‌هاي بيزي
954
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
955
پيش‌بيني تغييرات غلظت دي اكسيد كربن در كلان شهرها با استفاده از سيستم ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي تهران)
956
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
957
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
958
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
959
پيش‌بيني حداقل فشار امتزاجي (MMP) در تزريق گاز به مخازن نفتي با روش‌هاي هوشمند داده محور
960
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
961
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
962
پيش‌بيني خطر رشد قارچ‌هاي آسپرژيلوس نيجر، آلترناريا آلترناتا و پني سيليوم sp. در ‌كاغذهاي تاريخي از طريق مدل‌سازي رياضي تاثير دما، فعاليت آبي، pH ، زمان بر رشد اين قارچ‌ها با روش سيستم‌هاي استنتاجي عصبي- فازي تطبيقي
963
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
964
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
965
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
966
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
967
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
968
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
969
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
970
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
971
پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و بهبود دقت پيش‌بيني با استفاده از تركيب مدل پنهان ماركف و شبكه‌‌‌هاي عصبي مصنوعي
972
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
973
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
974
پيش‌بيني روابط فرا زناشويي بر اساس هوش معنوي، هوش اجتماعي و جو عاطفي خانواده در زوجين باسابقه 5 سال ازدواج شهر مشهد
975
پيش‌بيني رويگرداني مشتريان يك شركت مخابراتي با تركيب روش‌هاي دسته‌بندي
976
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
977
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
978
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
979
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
980
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
981
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
982
پيش‌بيني سري‌هاي زماني با استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيك
983
پيش‌بيني سري‌هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك و اسپلاين و كاربرد آن در داده‌هاي برق
984
پيش‌بيني سوددهي يك ايرلاين با بررسي پارامترهاي تأثيرگذار
985
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
986
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
987
پيش‌بيني شكست سطح قطره در معرض موج صوتي
988
پيش‌بيني شيب پايدار قابل‌اعتماد با در نظر گرفتن احتمال چند مود شكست در معادن روباز سنگ آهن
989
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
990
پيش‌بيني ضرايب جذب و نفوذ تركيبات گازي در غشاي ماتريس آميخته حاوي نانو ذرات زئوليت با شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و مدلسازي انتقال جرم در فرآيند جداسازي گاز
991
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
992
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
993
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-3
994
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
995
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
996
پيش‌بيني عملكرد پروتئين با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
997
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
998
پيش‌بيني قيمت دارايي با استفاده از شبكه عصبي بازگشتي
999
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
1000
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
بازگشت