<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيش يابي دماي بيشينه ي ايران
2
پيش يابي دماي كمينه با كمك دماي نقطه شبنم در ايران
3
پيش يابي ميانگين دماي ايران
4
پيش‌ بيني جهات توسعه فيزيكي شهر شهرضا
5
پيش‌ بيني خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي‌ استر بر اساس پارامترهاي تنظيمي روي آن
6
پيش‌ بيني هزينه توليد نرم‌ افزار با روش‌ هاي انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر فيلتر و بسته بندي
7
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍د رف‍ت‍اري‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ر ب‍ر اس‍اس‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌
8
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اري‌ اول‍ي‍ه‌ ي‍ان‍گ‌
9
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اه‍داي‌ ع‍ض‍و ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ وج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر 96 -95
10
پيش‌ فرآوري مواد ليگنو سلولزي با استفاده از مايع‌ يوني N-H-N-‌ متيل‌ مورفو لينيوم‌ كلريد به منظور بهبود توليد بيواتانول و كوماريك اسيد
11
پيش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گويي نوع پيوند در شبكه‌هاي اجتماعي چند رابطه‌اي
12
پيش‌‌بيني فرآيند‌هاي پرداخت الكترونيك مبتني بر روش‌هاي هوشمند
13
پيش‌بيني آريتمي هاي مرگ آور قلبي به‌منظور استفاده در دستگاه هاي دفيبريلاتور قلبي-عروقي كاشتني با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام
14
پيش‌بيني اپي‌توپ‌هاي سطحي سلول‌هايB باكتري آئروموناس هيدروفيلا و مطالعه ي تجربي اثربخشي اين باكتري كشته شده به همراه عصاره‌ي مخمر بر سيستم ايمني ماهي
15
پيش‌بيني احتمال مرگ و مير نوزادان نارس بستري دربخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان (NICU) با استفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان بيمارستانهاي مشهد
16
پيش‌بيني احتمالي زلزله بر مبناي تغييرات ايجاد شده در لايه يونسفر در باند فركانسي HF
17
پيش‌بيني اشكال در ماژول‌هاي نرم‌افزاري با تلفيق روش‌هاي انتخاب ويژگي در مدل‌هاي توسعه‌يافته ماشين بردار پشتيبان
18
پيش‌بيني اكسايش پيريت و توليد زهاب اسيدي معدن ( و و ) در باطله‌هاي كارخانه زغال شويي انجير تنگه زيرآب با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
19
پيش‌بيني انرژي تشكيل و گاف هومو - لوموي نانوخوشه‌هاي سيليكون با استفاده از روش يادگيري ماشين
20
پيش‌بيني انرژي مصرفي با وجود داده­‌هاي حسگر از دست رفته
21
پيش‌بيني انگيزه پيشرفت بر اساس هوش هيجاني و باورهاي مذهبي در معلولان شهرستان ميبد
22
پيش‌بيني بالاروي موج در منطقه سواش ساحلي با استفاده از الگوريتم M5′ و MARS درخت تصميم
23
پيش‌بيني بعضي از خواص رئولوژي بتن با استفاده از مدل‌هاي هوشمند
24
پيش‌بيني بهترين روش درمان ناباروري به كمك داده‌كاوي
25
پيش‌بيني پارامتر DNBRدر راكتور اتمي WWER-1000 به كمك شبكه‌هاي عصبي
26
پيش‌بيني پارامترهاي خروجي فرآيند توليد با استفاده از رويكرد داده‌كاوي بر اساس مؤلفه‌هاي اصلي(مطالعه موردي: شركت نفت سپاهان)
27
پيش‌بيني پاسخ‌ها و بهبود كيفيت در سيستم‌هاي پيچيده
28
پيش‌بيني پيوند در بستر رسانه‌هاي اجتماعي با تمركز بر معيارهاي نوين تشابه
29
پيش‌بيني تأخير قطارهاي مسافري با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي‌
30
پيش‌بيني تاثير اخبار بر منظرهاي مختلف نظرهاي سياسي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
31
پيش‌بيني ترافيك با استفاده از شبكه‌هاي بيزي
32
پيش‌بيني تصحيحات GPS تفاضلي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي RBF تعليم يافته شده با الگوريتم‌هاي تكاملي
33
پيش‌بيني تغييرات غلظت دي اكسيد كربن در كلان شهرها با استفاده از سيستم ماشين بردار پشتيبان (مطالعه موردي تهران)
34
پيش‌بيني تفكيكي مصرف انرژي در حمل و نقل جاده اي(باري و مسافري) با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي; ايران)
35
پيش‌بيني تقاضاي خدمات در پلتفرم‌هاي تحويل برخط
36
پيش‌بيني تقاضاي نقدينگي موردنياز دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك داده‌كاوي
37
پيش‌بيني جريان آب رودخانه‌ها با استفاده از مدل خودهمبسته ميانگين متحرك متناوب
38
پيش‌بيني حداقل فشار امتزاجي (MMP) در تزريق گاز به مخازن نفتي با روش‌هاي هوشمند داده محور
39
پيش‌بيني خاموشي‌هاي ناخواسته در مناطق استان يزد
40
پيش‌بيني خط‌سير شيء متحرك با بهره‌گيري از زمينه و خصوصيات آن
41
پيش‌بيني خطر رشد قارچ‌هاي آسپرژيلوس نيجر، آلترناريا آلترناتا و پني سيليوم sp. در ‌كاغذهاي تاريخي از طريق مدل‌سازي رياضي تاثير دما، فعاليت آبي، pH ، زمان بر رشد اين قارچ‌ها با روش سيستم‌هاي استنتاجي عصبي- فازي تطبيقي
42
پيش‌بيني خورند سيمان در تزريق پرده آب¬بند پي سنگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
43
پيش‌بيني درگيري تحصيلي بر اساس خوش‌بيني تحصيلي با واسطه گري خودكارآمدي تحصيلي دانش‌آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر شيراز
44
پيش‌بيني درمان توانبخشي براي مبتلايان به جابجايي خارجي كشكك با استفاده از هوش مصنوعي
45
پيش‌بيني دلزدگي زناشويي بر پايه عملكرد خانواده و طرحواره‌هاي ناسازگار اوليه در زنان شاغل شهر مهريز
46
پيش‌بيني رشد آسيب در فرآيند‌هاي شكل‌دهي گرم و داغ
47
پيش‌بيني رشد آسيب در كامپوزيتهاي لايه‌اي با لايه‌چيني [0/θ]s و [θ/0]s تحت بارگذاري استاتيكي-خستگي كششي تك‌محوره
48
پيش‌بيني رضايت مشتريان بر اساس معيارهاي عملكرد سازمان با استفاده از مدل‌هاي تعالي‌سازماني و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
49
پيش‌بيني رفتار ترموالاستيك و ويسكوپلاستيك غيرخطي آلياژهاي غيرهمگن با استفاده از مدل همگن‌سازي ميدان متوسط
50
پيش‌بيني رفتار قيمت سهام و بهبود دقت پيش‌بيني با استفاده از تركيب مدل پنهان ماركف و شبكه‌‌‌هاي عصبي مصنوعي
51
پيش‌بيني رفتار مقاومتي سيمان پرتلند به روش شبيه‌سازي شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
52
پيش‌بيني روابط علامت‌دار در شبكه‌هاي اجتماعي
53
پيش‌بيني روابط فرا زناشويي بر اساس هوش معنوي، هوش اجتماعي و جو عاطفي خانواده در زوجين باسابقه 5 سال ازدواج شهر مشهد
54
پيش‌بيني رويگرداني مشتريان يك شركت مخابراتي با تركيب روش‌هاي دسته‌بندي
55
پيش‌بيني ريسك خشكيدگي جنگل هاي زاگرس در استان لرستان بر اثر خشكسالي و اثرات آن بر زيستگاه سنجاب ايراني
56
پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال
57
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري با استفاده از تحليل‌هاي سري زماني
58
پيش‌بيني زمان سفر در معابر برون‌شهري در حالت تراكم توسط شبيه‌ساز ترافيكي
59
پيش‌بيني ساختار سوم پروتئين با استفاده از مدل پنهان ماركوف
60
پيش‌بيني سازگاري زناشويي معلمين متاهل بر اساس مسئوليت‌پذيري، تمايزيافتگي و الگوهاي ارتباطي
61
پيش‌بيني سري‌هاي زماني با استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيك
62
پيش‌بيني سري‌هاي زماني ناايستا با استفاده از موجك و اسپلاين و كاربرد آن در داده‌هاي برق
63
پيش‌بيني سوددهي يك ايرلاين با بررسي پارامترهاي تأثيرگذار
64
پيش‌بيني شرايط ترافيكي در شبكه‌ي حمل و نقل شهري مبتني بر تحليل‌هاي مكاني GIS
65
پيش‌بيني شكست در شبكه فاضلاب با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك به‌منظور اولويت بندي تعميرات با رويكرد كاهش هزينه
66
پيش‌بيني شكست سطح قطره در معرض موج صوتي
67
پيش‌بيني شيب پايدار قابل‌اعتماد با در نظر گرفتن احتمال چند مود شكست در معادن روباز سنگ آهن
68
پيش‌بيني صرع توسط تغييرپذيري ضربان قلب (HRV)
69
پيش‌بيني ضرايب جذب و نفوذ تركيبات گازي در غشاي ماتريس آميخته حاوي نانو ذرات زئوليت با شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و مدلسازي انتقال جرم در فرآيند جداسازي گاز
70
پيش‌بيني ضربات پاي راست و چپ حريفان در ورزشكاران ماهر و مبتدي رشته تكواندو
71
پيش‌بيني ضريب سايش با استفاده از مدل مكانيك آسيب پيوسته
72
پيش‌بيني طيفي امواج دريا در محيط هاي بسته و نيمه بسته با استفاده از مدل ويوواچ-3
73
پيش‌بيني عفونت‌ آنفولانزا A با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
74
پيش‌بيني علامت در شبكه‌هاي اجتماعي با پيوندهاي مثبت و منفي
75
پيش‌بيني عملكرد پروتئين با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
76
پيش‌بيني عملكرد تحصيلي بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي و ارتباط با والدين در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم منطقه لالجين
77
پيش‌بيني قيمت دارايي با استفاده از شبكه عصبي بازگشتي
78
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
79
پيش‌بيني قيمت سهام با روش‌هاي براوني و خود رگرسيون ميانگين متحرك انباشته(ARDL)
80
پيش‌بيني قيمت سهام شركت هاي صنعتي استخراج كننده كاني هاي فلزي به روش شبكه عصبي مصنوعي و روش استنتاج عصبي- فازي تطبيقي
81
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره
82
پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و شبكه عصبي مصنوعي
83
پيش‌بيني قيمت ماهانه عمده فروشي ميوه‌جات منتخب در ايران با استفاده از روش ARMA
84
پيش‌بيني قيمت نفت خام با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون نمادين: تحليل مقايسه‌اي
85
پيش‌بيني كوتاه مدت قيمت برق با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و ‏رهيافت موجك
86
پيش‌بيني كيفيت زندگي در مدرسه بر اساس خودپنداره تحصيلي و اشتياق تحصيلي در دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش ارژن (كوهمره سرخي)
87
پيش‌بيني گرايش قيمت در بازار سهام با استفاده از تحليل متني
88
پيش‌بيني محبوبيت اخبار در سايت‌هاي خبري فارسي
89
پيش‌بيني مرگ‌و‌مير در ICU با استفاده از شبكه عصبي و تحليل نتايج آن
90
پيش‌بيني مسئوليت‌پذيري بر اساس سبك‌هاي هويت و سبك‌هاي دلبستگي در بين دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان مهريز
91
پيش‌بيني مصرف نهايي انرژي در ايران با استفاده از مدل GM-ARMA بر اساس فيلترهادريك -پرسكات
92
پيش‌بيني مقاومت فشاري بتن سبك داراي الياف پروپيلن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
93
پيش‌بيني موفقيت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه و شاخص توسعه انساني دانش‌آموزان استان كردستان
94
پيش‌بيني نتايج بازي‌هاي انجمن ملي بسكتبال با در نظر گرفتن تأثير عوامل تصادفي بر موفقيت تيم با استفاده از روش‌هاي داده‌كاوي
95
پيش‌بيني نتايج حاصل از مسابقات دو نفره بدمينتون بر اساس مدل‌هاي آميخته
96
پيش‌بيني نشانه‌هاي سردرد تنشي از روي استرس ادراك‌شده، مكان كنترل سلامت، ادراك كنترل اضطراب و حساسيت پذيري به اضطراب در زنان مبتلا
97
پيش‌بيني نشست زمين ناشي از گودبرداري‌هاي بزرگ و حفر تونل‌هاي مكانيزه در محيط‌هاي شهري
98
پيش‌بيني نقطه‌ي ظهور واكس در نفت خام با استفاده از تركيب مدل چندجامدي و معادلات حالت PC-SAFT و PR
99
پيش‌بيني نوسان پذيري بازده شاخص با استفاده از مدل تركيبي (مورد كاوي: بورس سهام آمريكا)
100
پيش‌بيني نويز سازه پل‌هاي راه‌آهن با استفاده از تحليل آماري انرژي (SEA)
101
پيش‌بيني هدايت‌پذيري جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
102
پيش‌بيني هزينه‌ي پروژه تحت شرايط ريسك با استفاده از ضريب جيني و آناليز سري زماني
103
پيش‌بيني هوش معنوي براساس شيوه‌هاي فرزندپروري، در بين دانش‌آموزان دختر پايه نهم شهر همدان
104
پيش‌بيني هوشمند رويگرداني مشتريان بانك سپه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و الگوريتم‌هاي تكاملي
105
پيش‌بيني و ارزيابي تأثيرات احتمالي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر كارايي انرژي صنايع توليدي ايران
106
پيش‌بيني و تحليل سري‌هاي مبتني بر زمان و مكان
107
پيش‌بيني و تشخيص داكتال كارسينوما و مسائل محاسباتي آن
108
پيش‌بيني و مدلسازي عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمي رانندگان تاكسي
109
پيش‌بيني ورشكستگي شركت‌ها با شبكه‌عصبي بهبوديافته با الگوريتم بهينه‌سازي وال (با رويكرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب ورودي)
110
پيش‌بيني وضعيت مفصل ديستال دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام ارادي بر اساس سينرژي
111
پيش‌بيني يال در شبكه‌هاي پيچيده داراي ويژگي‌هاي گره با استفاده از يادگيري گروهي
112
پيش‌بيني‌ پيشرفت‌تحصيلي بر اساس مهارت‌هاي‌مطالعه ‌و اهداف‌پيشرفت دانش‌آموزان‌ دختر پايه ‌اول‌ دوره‌دوم متوسطه شهرهمدان
113
پيش‌پردازش هشدارها به منظور بهبود كارايي سيستم‌هاي تشخيص و پاسخ به نفوذ
114
پيش‌فرآوري پسماند ريشه‌ي شيرين بيان به روش قليايي با استفاده از سديم كربنات به منظور افزايش بازده توليد قند هاي قابل تخمير
115
پيش‌فرآوري زيستي كاه برنج جهت توليد اتانول زيستي
116
پيش‌گرمايش گازهاي خروجي از چاه‌هاي گاز و ورودي توربين انبساطي جهت افزايش دماي ورودي گاز
117
پيش‌گويي توزيع نمايي وزن‌دار بر اساس نمونه‌گيري سانسور شده‌ نوع II فزاينده رقابتي
118
پيش‌يابي دماي كمينه‌ي ايران
119
پيش¬بيني تمايل به روابط فرا¬زناشويي بر اساس باورهاي فراشناختي، معيار¬هاي اخلاقي و اعتياد به شبكه¬هاي اجتماعي مجازي در زنان مراجعه¬كننده به دادگاه¬هاي خانواده شهر تهران
120
پيش¬بيني توليد برق به منظور تعيين سبد نيروگاهي در ايران در افق 5 ساله با استفاده از روش ANFIS
121
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاه¬هاي منتخب شيراز براساس سرمايه¬ي روانشناختي و منبع كنترل
122
پيش¬بيني درگيري شغلي مديران و معاونان دانشگاههاي منتخب شيراز براساس سرمايه ي روانشناختي و منبع كنترل
123
پيش¬بيني قيمت بازار بورس تهران با استفاده از روش ARIMA اصلاح شده
124
پيشامد صنعتي و ميزان امنيت آن
125
پيشامدها و پيامدهاي منتخب اجراي اثربخش استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات دركسب وكارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: شركت‌هاي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي شهر اصفهان)
126
پيشاوند و پساوند در زبان فارسي
127
پيشايندها و پيامدهاي اطمينان مصرف‌كننده در صنايع لبني اصفهان
128
پيشايندها و پيامدهاي اميد برند در خريد آنلاين (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه¬هاي آنلاين)
129
پيشايندهاي مشاركت الكترونيكي شهروندان مورد مطالعه شهر رفسنجان
130
پيشبيني احتمالي سرعت و توان توليدي مزرعه بادي با استفاده از شبكه عصبي شعاعي
131
پيشبيني اميدواري و صميميت خانوادگي براساس سبكهاي دلبستگي و تنظيم شناختي هيجاني با توجه به نقش واسطهاي انعطافپذيري در خانوادههاي شهر ياسوج
132
پيشبيني بار رايانش ابري به منظور بهبود كيفيت سرويس
133
پيشبيني بار مصرفي با استفاده از شبكه عصبي
134
پيشبيني بورس با استفاده از روش‌هاي يادگيري ماشين
135
پيشبيني بورس با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
136
پيشبيني پارامترهاي مشخصه اجزاي سنگين در سيالات سنگين مخازن هيدروكربني
137
پيشبيني تكامل گروه در گراف شبكه اجتماعي براساس ويژگي هاي ساختاري و سطح فعاليت كاربران
138
پيش‏بيني توان توليدي سامانه‏هاي فتوولتائيك در شبكه هوشمند با استفاده از پردازش آماري سيگنال
139
پيشبيني جريان توربولانس در يك لايه برشي
140
پيشبيني حجم گاز عبوري از ايستگاه هاي منتخب تقليل فشارشهري استان قزوين بر مبناي هوش مصنوعي
141
پيشبيني رضايت زناشويي بر اساس هيجانخواهي و دانش جنسي در بين متأهلين شهرستان اردكان
142
پيشبيني رفتار قلدري بر اساس نشاط ذهني، احساس تعلق به مدرسه و خودكاركارآمدي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان دالاهو
143
پيش‏بيني زمان آغاز توليد ماسه در يك سازند با استفاده از مدل‏سازي پوروالاستيك
144
پيشبيني سازگاري زناشويي براساس صميميت ، بخشش و هوش معنويي در زنان متاهل شهر كرمانشاه
145
پيشبيني سريهاي زماني با استفاده از برنامهريزي بيان ژن در اقليمهاي مختلف
146
پيشبيني شدت تصادفات با رويكرد دادهكاوي مبتني بر استخراج قوانين
147
پيش‏بيني عددي مكان رشد ترمبوس درون‏حفره‏اي، در آنريزم آئورت شكمي، با استفاده از تعقيب ذرات و محاسبه‏ي زمان استقرار آنها
148
پيشبيني عمق آبشستگي گروه شمع تحت اثر جريان يا موج
149
پيشبيني فراواني وقوع گرماهاي فرين با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در ايران مركزي
150
پيش‎بيني فعاليت انسان در تصوير با استفاده از داده حجيم تصويري و متني
151
پيش‎بيني قيمت سهام با استفاده از روشهاي تركيبي
152
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
153
پيشبيني كاركردهاي اجرايي و كيفيت زندگي از روي بهزيستي روانشناختي با توجه به نقش ميانجي ويژگيهاي شخصيتي سالمندان داراي اختلال خواب
154
پيشبيني مشخصات مولكولي پلياتيلن دانسيته سبك توليد شده در راكتوراتوكلاو
155
پيشبيني مصر ف برق (كشاورزي ، صنعتي ، خانگي) از شبكه هاي عصبي
156
پيشبيني مقدار تصادفات شهري با كمك الگوريتم هاي شبكه عصبي، شبكه فازي عصبي و شبكه تركيب الگوريتم هاي تكاملي با شبكه فازي عصبي
157
پيشبيني موفقيت فروش درصنعت سينما با استفاده از مدلهاي داده كاوي
158
پيشبيني نقش سرمايه اجتماعي و بهزيستي رواني در فرسودگي شغلي معلمان دوره اول و دوم ابتدايي شهر زنجان
159
پيشبيني نوسانات پولي در ايران با رويكرد درخت تصميم
160
پيشبيني نوسانات سطح آب درياچه با استفاده از مدل ماشين آموزش قدرتمند
161
پيشبيني و ارزيابي عملي بورس و بازار جهاني
162
پيشبيني و بهينه سازي ظرفيت سيستم هاي تركيبي توليد برق بادي خورشيدي به كمك روش هاي هوش مصنوعي
163
پيشبيني وجود بيماري قلبي بر پايه داده هاي واقعي با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي
164
پيشبيني وقوع عيوب داخلي در فرآيند نورد ورق
165
پيشبينيرفتار غشاهاي نانوفيلتراسيونبه كمكمدل سازيرياضي
166
پيشدرآمدي بر بحث نظري درباره ي عكاسي
167
پيشرفت تجارت الكترونيك در ايران و جهان
168
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر برآن
169
پيشرفت صنايع نفت در عصر پهلوي
170
پيشرفت معرفت علمي از نظر تامس كوهن و بررسي انتقادات وارد بر آن
171
پيشرفت هاي اخير در نامساوي كانتروويچ
172
پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكولي
173
پيشرفت هاي صورت گرفته در پيش بيني امواج موبايل در ارتباطات سيار امروزي و شبيه سازي آن
174
پيشرفت هاي فناوري اطلاعات بوسيله فناوري نانو
175
پيشرفت هايي در رنگ آميزي گراف ها
176
پيشرفتهاي ارتباطي ايران در عصر پهلوي
177
پيشرفتهاي جديد در نظريه گروههاي بريد آرتين
178
پيشرفتهاي حاصله در تهيه و استعمال داروهاي ضد كم خوني
179
پيشرفتهاي صنعتي ايران در عصر پهلوي
180
پيشرفتهاي فرهنگي (آموزش و پرورش) ايران در عصر پهلوي
181
پيشرفتهاي فرهنگي شيراز در عصر پهلوي
182
پيشرفتهاي كشاورزي ايران در عصر پهلوي
183
پيشگوئي فرونشست با استفاده از كامپيوتر
184
پيشگويي بااستفاده از رگرسيون چاركهاي نمايي وزن دار
185
پيشگويي تاخوردگي اجماع دريك مجموعه از توالي هاي آر ان اي غير متوازن
186
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
187
پيشگويي ثوابت قانون هنري تركيبات آلي در محصول هاي آبي ﴿ثابت﴾
188
پيشگويي جايگاه تعامل بيين دو پروتئين بر اساس ويژگي هاي هندسي
189
پيشگويي حالت و پايدارسازي سيستم هاي خطي با تاخير در ورودي
190
پيشگويي در گرشاسب نامه ي حكيم اسدي توسي
191
پيشگويي ساختار آر-ان-اي با استفاده از شبكه ي عصبي
192
پيشگويي سختي خمشي پارچه تاري - پودي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
193
پيشگويي سيگنالهاي غير ايستان-مطالعه موردي در پيشگويي حمله ي صرع
194
پيشگويي عددي قيمت سهام با استفاده از تبديل موجك
195
پيشگويي كشش سطحي براي مخلوط هاي مايع بر مبناي مدل جديد
196
پيشگويي كشش سطحي مخلوط هاي آلي ﴿با استفاده از روابط ترموديناميك سطح﴾
197
پيشگويي كشش سطحي مخلوطهاي الكتروليت و غيرالكتروليت
198
پيشگويي مدل سيگنال مغزي براي تشخيص زودرس بيماري پاركينسون
199
پيشگويي معكوس ساختار RNA با روش SHAPE-directed
200
پيشگويي معكوس ساختار پروتئين
201
پيشگويي نكروز اواسكولار سر فمور پس از شكستگيهاي گردن فمور بر اساس خونريزي خين جراحي با روش هاي دريلينگ
202
پيشگويي و شناسايي miRNA هاي دخيل در بيماري هموفيلي A
203
پيشگيري از بزده ديدگي اطفال در كودك آزاري
204
پيشگيري از بزه ديدگي ايثارگران و خانواده هاي آنها
205
پيشگيري از بزه ديدگي خانگي در قوانين و مقررات خانواده
206
پيشگيري از بزهكاري اطفال در محيط تحصيلي و آموزشي
207
پيشگيري از بزهكاري كو دكان و نوجوانان در معرض خطر در محله عودلاجان
208
پيشگيري از جرائم زيست محيطي با تاكيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد
209
پيشگيري از جرائم مالي بر اساس آموزه هاي فقهي
210
پيشگيري از جرايم جنسي
211
پيشگيري از جرايم خاص خدمتي نيروهاي مسلح
212
پيشگيري از جرايم در بانكداري نوين (الكترونيك) و راهبردهاي كيفري براي پيشگيري از آن
213
پيشگيري از جرايم رايانه اي از گذر كدهاي رفتاري رايانه اي
214
پيشگيري از جرم در نهج البلاغه
215
پيشگيري از سرقت خودرو
216
پيشگيري از عوامل جرم زا جهت ايجاد مناطق امن و پايدار: مطالعه موردي ، تاثير طراحي محيطي بر جرم سرقت در شهر مراغه
217
پيشگيري رشد مدار از اعتياد
218
پيشگيري زودرس از بزهكاري با نگاهي به آموزه هاي اسلام
219
پيشگيري و دفاع در برابر حمله سايبل در شبكه¬هاي موردي بين¬خودرويي
220
پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص حمايت شده بين المللي در پرتو كنوانسيون ها و رويه بين المللي
221
پيشگيري و مقابله با تروريسم هسته اي در حقوق بين الملل
222
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
223
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
224
پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرايم سوءاستفاده مالي كاركنان و مقامات بانكي
225
پيشنهاد FSS هاي مينياتوري جديد
226
پيشنهاد استاندارد سازي نرم افزارهاي رله هاي ديجيتال و مجتمع موجود براي كارخانجات رله سازي
227
پيشنهاد استراتژيهاي بازاريابي، مالي و منابع انساني براي يك شركت توليدي ﴿ 1390-1385 ﴾﴿ مطالعه موردي : شركت نوشابه سازي كافي كولا ﴾
228
پيشنهاد اصلاح سيستم نگهداري معدن مكانيزه طبس ﴿معدن مركزي﴾ با استفاده از نتايج ابزار دقيق
229
پيشنهاد الگوريتم جديد كليدزني اينورتر چندسطحي سه فاز طبقه اي با هدف كاهش هارمونيك ها در محدوده استاندارد و توسعه بازه شاخص مدولاسيون
230
پيشنهاد الگوريتم محاسباتي پارامترهاي مجهول در مسئله پراكندگي معكوس مبتني بر روش EDSC
231
پيشنهاد الگوي سكونت براي خانواده هاي مهاجر شهرستان قدس ( قلعه حسن خان )
232
پيشنهاد ايموجي بر اساس تصوير در شبكه هاي اجتماعي
233
پيشنهاد بيست اتود تكنيكال براي آموزش چهار تكنيك سنتور
234
پيشنهاد پاسخ خودكار به پيامك هاي متني مبتني بر شبكه يادگيري عميق
235
پيشنهاد پرس و جو براي كاربران نوجوان
236
پيشنهاد پويا در سامانه هاي پيشنهاددهنده
237
پيشنهاد پيكربندي نوين براي برداشت‌كننده‌ي انرژي پيزوالكتريكي
238
پيشنهاد تكميلي جهت شبكه بزرگراهي شهر تهران
239
پيشنهاد چارچوب دسيابي به سرزندگي در فضاهاي شهري ؛ با تآكيد بر خيابان سي تير تهران
240
پيشنهاد راهبرد جديد براي سياست خارجي ايران در قبال منازعه اعراب و اسرائيل
241
پيشنهاد روش جديدي براي اندازه گيري برخي از كاتيونها يا ماد فرار توسط جذب اتمي در نمونه هاي آبي به روش حلال پخشي و بهينه سازي شرايط آن
242
پيشنهاد روشي براي هدايت حمله NPCها در بازي‌هاي استراتژي
243
پيشـنـهاد روشـي جهت افزايـش كـيفيت سرويس در شـبـكه¬هاي درمانـي حـسـگر بـي¬سـيـم بدنـي با ارايه پروتكلي درلايه پيوند مبتني بر اينترنت اشـيا
244
پيشنهاد ساختار بهينه ضمانت اعتباري شركت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب اصول مالي اسلامي
245
پيشنهاد ساختار مناسب براي مبدل سوئيچينگ دوطرفه براي كاربرد خودروي هيبريدي متصل به شبكه (V2G) و شبيه سازي آن
246
پيشنهاد ساختارجديد براي صنايع هوايي كشور
247
پيشنهاد سيستم اطلاعات مديريت در بخش برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي شركت سايپا
248
پيشنهاد ضرايب اصلاحي براي طراحي اعضاي بتوني بر اساس آيين نامه هاي طراحي ايران به منظور تطابق آن با ويرايش جديد آيين نامه هايEurocode_2 , AC1318
249
پيشنهاد طراحي هواپيماي باريك پيكرسازگار با طبيعت نسل آينده
250
پيشنهاد طرح محتوايي موزه علوم براي كودكان (5-12 سال)
251
پيشنهاد قيمت راهبردي نيروگاه‌هاي برق‌آبي در بازار برق
252
پيشنهاد كدهاي بدون پيشوند-پسوند شبه متقارن در كدينگ منبع
253
پيشنهاد محيطي مناسب براي فشرده سازي اشعه ليزر در ابعاد كوانتمي و آناليز و طراحي تقويت كننده نوري با استفاده از اين محيط (توليد حالات فشرده نوري كوانتمي )
254
پيشنهاد مدل ارزيابي عملكرد پيمانكاران پروژه‌هاي ساخت
255
پيشنهاد مدل جهت برگزاري مزايده هاي الكترونيك در صنايع ايران
256
پيشنهاد مدل چند عامله هوشمند رتبه بندي اعتباري بر اساس منطق فازي نوع دوم
257
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري در حوزه IT سازمان ها بر مبناي چارچوب VALITدر راستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
258
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري درحوزهITسازمان ها بر مبناي چارچوبVALITدرراستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
259
پيشنهاد مدل هاي خرپايي براي ديوار برشي داراي بازشو
260
پيشنهاد معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي و اعتبار سنجي آن بر روي آلياژ A206
261
پيشنهاد معيار مناسب جهت ارزيابي پايداري ولتاژ در شبكه ها با باس هاي مشاهده ناپذير و پياده سازي در شبيه ساز بلادرنگ
262
پيشنهاد مقاله در ويكي‌پدياي فارسي با استفاده از مدل‌سازي عناوين نهان
263
پيشنهاد مكان استقرار قطار نجات مبتني بر طراحي سناريو : مطالعه موردي مسير دورود - انديمشك
264
پيشنهاد مكانيزم تشكيل استئارات روي در فاز جامد و تعيين مرتبه واكنش به كمك سه نظريه آرنيوس،برخوردي و نظريه حالت گذار
265
پيشنهاد نظام فني و اجرائي شهرداري ها
266
پيشنهاد نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشاف سطحي
267
پيشنهاد هشتگ در توئيتر با استفاده از شبكه عصبي مبتني بر تعبيه كلمات
268
پيشنهاد و ارائه طرح راه اندازي آزمايشگاه آموزشي - تحقيقات اگوستيك
269
پيشنهاد يك آلگوريتم جديد براي رله هاي وصل مجدد تطبيقي
270
پيشنهاد يك الگوريتم موازي و آگاه از حافظه نهان براي ساخت درخت پسوندي مربوط به دنباله هاي DNA
271
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري در ايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
272
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري درايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
273
پيشنهاد يك چارچوب چابك حاكميت معماري سرويس گرا بر اساس معماري سازماني توگف
274
پيشنهاد يك روش براي مهندسي نيازمندي‌هاي جنبه گرا
275
پيشنهاد يك شبكه عصبي موجك فازي نوع-2 و الگوريتم تركيبي جهت تشخيص عيب سيستم سه تانك
276
پيشنهاد يك شناور تحقيقاتي براي آب هاي خليج فارس و درياي عمان
277
پيشنهاد يك طرح امن جهت دست به دست كردن بين سرويس دهندگان بي سيم اينترنتي در شبكه هاي چند اپراتوري
278
پيشنهاد يك فرايند تعميم يافته رتبه بندي تجربه براي چارچوب NTROPI
279
پيشنهاد يك معماري جنبه گرا براي سيستم هاي اطلاعاتي تحت وب متني بر JAVA EE
280
پيشنهاد يك مكانيزم شناگر در شرايط عدد رينولدز پايين متشكل از سه گوي متحرك
281
پيشنهاد يك هستي شناسي براي شواهد كسب شده از جرم شناسي حافظه به همراه چهارچوبي جديد براي بازسازي خودكار حوادث در تجسس ديجيتال
282
پيشنهاداتي براي سرايش در موسيقي ايراني
283
پيشنهاداتي در ارتباط با رفع ابهام روش شاخه و كران دموليميستر و هروئلن
284
پيشنهادنرم افزار براي درمان افسردگي بروش شناخت رفتاردرمانيبااستفده ازالمانهاي انساني
285
پيشنهادي براي مدارهاي اپتومكانيكي بر اساس الكترو ديناميك كوانتومي مدار و كاربرد در محاسبات و پردازش اطلاعات كوانتومي
286
پيشنيازهاي اجرائي كنترل كيفيت جامع .C.Q.T در صنايع ايران
287
پيشوايان دوازده گانه شيعه
288
پيشوايان شيخيه و عقايد آنان درباره اركان اربعه- معاد جسماني- معراج حضرت پيغمبر (ص) هورقليا- مسئله جبر و اختيار
289
پيشينه پژوهي نقوش حيوانات شاخ دار در صنايع دستي ايران﴿بزكوهي﴾
290
پيشينه تشيع در استان مركزي با تأكيد بر دوره قاجار (براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ تاريخ تشيع)
291
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
292
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
293
پيشينه و چگونگي شكل گيري قلم هاي رايانه اي فارسي ﴿طراحي فونت «دلفان» از نوع رسمي، براي نگارش متن﴾
294
پيشينه و نقش بته جقه در فرهنگ و هنر ايران
295
پيشينه ي مهر در جنوب غرب ايران از ابتدا تا سقوط عيلام
296
پيغام دهنده تلفني خودكار
297
پيكتو گرام ها،اجزاي اصلي گرافيك محيطي
298
پيكتوگرام المپيك ورزشي
299
پيكر بندي جديدي از يك ربات چهار پا و بررسي توزيع نيرويي آن
300
پيكربندي جريان اطلاعات در راستاي حل تضاد خواسته هاي مشتريان و توليدكنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از مدل QFD سه بعدي تلفيقي (مطالعه موردي: در صنايع چوب)
301
پيكربندي حافظه نهان برحسب برنامه كاربردي به‌منظور بهبود عملكرد پردازنده
302
پيكربندي خودكار امن در شبكه هاي موبايل موردي
303
پيكربندي روي گروه‌ها و نيم‌گروه‌هاي توپولوژيكي
304
پيكربندي شركت سرويس دهنده اينترنت
305
پيكربندي و مديريت سخت افزارهاي سيسكو با نرم افزار شبيه سازPACKET TRACER
306
پيكربندي و مديريت ويندوز سرور 2008R2
307
پيكربندي و نصب و پياده سازي سيستم هاي اپراتوري مسيرياب ها و سيستم اكانتينگ شبكه بر روي سيستم عامل مجازي
308
پيكربندي‌ها و تورهاي پايا براي ابرگروه‌هاي ميانگين‌پذير
309
پيكرگرداني در افسانه هاي عاميانه مردم كردستان
310
پيكرنگاري انسان در دوران ساساني و مقايسه ي آن با دوران صفوي
311
پيكره بندي زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات (مورد مطالعه: بيمارستان هاي شهرستان كرمان)
312
پيكره بندي فضايي در مسكن بومي ايران (طراحي مجموعه مسكوني در بافت بومي شهر كرمان)
313
پيكره بندي و پياده سازي سامانه آموزش مجازي براي مجتمع آموزشي ضحي با استفاده از نرم افزار MOODLE
314
پيكره نگاري زنان در تزئينات بناهاي دوره قاجار مطالعه موردي در سه بناي : كاخ گلستان [تهران]،خانه ملك التجار [يزد]، خانه قوام الدولۀ آشتياني[تهران]
315
پيكره هاي نور و استفاده از نقوش تزئيني مفرغ هاي لرستان در تزئينات آن
316
پيكسليشن و تدوين
317
پيگردي شرايط احساسي فرد حول محوريت ترس بر اساس متن توييت هاي آن فرد
318
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
319
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
320
پيگيري بيماران با تشخيص توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1390 تا 1392كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
321
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
322
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
323
پيگيري تثبيت 6-آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول در سطح طلا به عنوان يك تك لايه خودسامان تيولي آروماتيك هتروسيكل با پايانه هاي آميني به وسيله روش هاي الكتروشيميايي
324
پيگيري فارغ التحصيلان سال 74 بهمن وتير
325
پيگيري مسير حركت اشياء متحرك با استفاده از پردازش تصوير
326
پيگيري مصالح از طريق دريافت تصويري در پروژه هاي عمراني با رويكرد مديريت پايدار
327
پيل سوختي
328
پيل سوختي پليمري
329
پيل هاي سوختي
330
پيل هاي سوختي
331
پيل هاي سوختي در سيستم قدرت
332
پيل هاي سوختي ميكروبي و كاربرد آنها در تصفيه پسآب
333
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در صنعت خودرو
334
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در مصارف خانگي
335
پيلهاي خورشيدي و كاربرد اقتصادي آن در ايران
336
پيمان سه جانبه ( 1942م/1320ش) وبازتاب آن در مطبوعات ايران و جهان
337
پيمان هاي دفاع جمعي و اصل عدم مداخله
338
پيمانه اي كردن آنتولوژي در وب معنايي
339
پيمايش مفهوم هويت در آراء و آثار معماران معاصر ايران
340
پيمايشي بر جامعه و معماري روستايي بندپي -در مسير طراحي-
341
پيه سوز﴿بررسي جايگاه آتش و ساخت پيه سوزهاي سفالي متاثر از قرن 6تا7 هجري قمري﴾
342
پيوست اجتماعي اتوبوسهاي BRT
343
پيوستگي بافت شهري با ايجاد روگذرهاي پياده چند عملكردي بر آزاد راه ها ﴿نمونه موردي شهر جديد پرديس﴾
344
پيوستگي پارامتري توزيع هاي ايستا , parametric continuity of stationary distributions
345
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
346
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
347
پيوستگي خودكار همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي
348
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها
349
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها.
350
پيوستگي ضرب روي دوگان توابع پيوسته‌ي يكنواخت چپ
351
پيوستگي مجموعه هاي جزئا مرتب
352
پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
353
پيوستگي مشتقها، نگاشتهاي پيچان و همدورها از جبرهاي با ناخ
354
پيوستگي منظر شهري و ميزان تمايل به پياده روي در پارك هاي شهري، نمونه موردي: پارك هاي شهري شيراز
355
پيوستگي منظم تابع مجموعه اي يكنوا اندازه ها و انتگرال هاي فازي
356
پيوستگي همريختيها و مشتقگيريها در جبرهايي از توابع برداري مقدار
357
پيوستگي و ناپيوستگي بهترين تقريب
358
پيوستن به سازمان تجارت جهاني و تاثيرات آن بر صنعت پتروشيمي
359
پيوسته با ژنهاي مسئول تحمل به SSR شناسايي نشانگرهايتنش خشكي در لاينهاي موتانت برنج
360
پيوند انعطاف پذيري استراتژيك و بهره وري عملياتي با نقش ميانجي توانايي دوسويه عملياتي
361
پيوند حقوق و سياست در نهج البلاغه
362
پيوند حكومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان
363
پيوند دادن مجموعه داده ها با rdfs:seeAlso در وب داده
364
پيوند در كتاب تاريخ بلعمي
365
پيوند در كتاب تاريخ بيهقي
366
پيوند در گلستان سعدي
367
پيوند دهي ريزكپسول در منسوجات
368
پيوند دهي صفحات آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي-اغتشاشي﴿FSW)
369
پيوند دهي منومر استيرن روي پلي پروپيلن به روش پرتو دهي الكتروني
370
پيوند زدن كنترل شده آكريلو نيتريل برروي پليمر طبيعي سلولز با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي
371
پيوند زدن منسوج پنبه اي با اكريلونيتريل به منظور ايجاد قابليت رنگپذيري با رنگهاي بازيك
372
پيوند زني پلي وينيل استات به گرافن اكسايد و بررسي تاثير جرم مولكولي پلي وينيل الكل بر آن
373
پيوند سلول هاي عصبي تمايز يافته حاصل از كشت سه بعدي سلول هاي بنيادي به دستگاه عصبي در حال تكوين جنين جوجه
374
پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
375
پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
376
پيوند عملكردي كانون گردشگري مرودشت با نواحي روستايي پيرامون
377
پيوند فاز مايع گذراي سوپر آلياژ اينكونل 625
378
پيوند فضايي- عملكردي كانون هاي گردشگري در پايداري سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: ناحيه اردبيل
379
پيوند قدرت و اخلاق از نظر فارابي ماكياول
380
پيوند كودكان با دنياي صنايع دستي ( اسباب بازيهاي دست ساز چوبي )
381
پيوند كودكان با دنياي صنايع دستي (اسباب بازيهاي دست ساز چوبي )
382
پيوند گذشته و امروز اجزاي شهر با رويكرد بازآفريني ميراث مدار؛ نمونه موردي : ميدان تاريخي ميرعماد در شهر كاشان
383
پيوند مجدد در محور گسسته بازار
384
پيوند مجدد شهر و محله ؛ ساماندهي بخشي از محله ي امير آباد در هماهنگي با فرصت ها ، خواست ها و نيازهاي جديد
385
پيوند مس ﴿ii) با ليگاندهاي دفراسيروكس و دفر و پيرون جهت دفع ان از بدن موش هاي ازمايشگاهي
386
پيوند موسيقي و شهرسازي
387
پيوند مونومر ميتل متاكريلات بر روي نشاسته اصلاح شده به روش پليمريزاسيون دوغابي جهت تهيه يك بيوپلاستيك
388
پيوند ميان مضامين ديني وعنصر پايداري وتحليل محتوايي وساختاري رمان " وااسلاماه " علي احمد باكثير
389
پيوند ميان معرفت، عشق و زيبايي در مهماني و فايدروس افلاطون
390
پيوند ميان نقاشي و گرافيك : آر دكو
391
پيوند هويت كاربران با روش فازي در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف
392
پيوند هيدروژني در حالت هاي الكتروني پايه و تحريك شده ايندول و مشتقات آن
393
پيوند هيدروژني در حالت هاي الكتروني تحريك شده ريز مولكول ها
394
پيوند و بخش بندي توام تصاوير با استفاده از ميدان تصادفي ماركف و الگوريتم هاي MCMC
395
پيوندزني استايرين بر روي نشاسته اصلاح شده جهت تهيه بيوپلاستيك با روش اختلاط گرم
396
پيوندزني ليزري پلي اكريليك اسيد بر الاستومر EPR : بررسي نتايج خون سازگاري
397
پيوندشيميايي و الكتروشيميايي پلي آنيلين برروي كو پليمر استيرن-متيل استيرن سنتز شده با پليميزراسيون زنده ي راديكالي با حد واسط نيتروكسيدي وتهيه نانو كامپوزيت هاي كوپليمرهاي حاصل
398
پيوندهاي ارتباطي خانواده ورفتار نابهنجار دختران
399
پيوندهاي ارتباطي خانواده ورفتارنابهنجاردختران
400
پيوندهاي تجاري و اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اصلي ﴿2007- 1988﴾
401
پيوندهاي كودكان و نوجوانان با شاهنامه فردوسي
بازگشت