<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پيشبيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي علفهاي هرز
2
پيشبيني مشخصات مولكولي پلياتيلن دانسيته سبك توليد شده در راكتوراتوكلاو
3
پيشبيني مصر ف برق (كشاورزي ، صنعتي ، خانگي) از شبكه هاي عصبي
4
پيشبيني مقدار تصادفات شهري با كمك الگوريتم هاي شبكه عصبي، شبكه فازي عصبي و شبكه تركيب الگوريتم هاي تكاملي با شبكه فازي عصبي
5
پيشبيني نوسانات پولي در ايران با رويكرد درخت تصميم
6
پيشبيني نوسانات سطح آب درياچه با استفاده از مدل ماشين آموزش قدرتمند
7
پيشبيني و ارزيابي عملي بورس و بازار جهاني
8
پيشبيني و بهينه سازي ظرفيت سيستم هاي تركيبي توليد برق بادي خورشيدي به كمك روش هاي هوش مصنوعي
9
پيشبيني وقوع عيوب داخلي در فرآيند نورد ورق
10
پيشبينيرفتار غشاهاي نانوفيلتراسيونبه كمكمدل سازيرياضي
11
پيشدرآمدي بر بحث نظري درباره ي عكاسي
12
پيشرفت تجارت الكترونيك در ايران و جهان
13
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر برآن
14
پيشرفت صنايع نفت در عصر پهلوي
15
پيشرفت معرفت علمي از نظر تامس كوهن و بررسي انتقادات وارد بر آن
16
پيشرفت هاي اخير در نامساوي كانتروويچ
17
پيشرفت هاي شيمي سوپر مولكولي
18
پيشرفت هاي صورت گرفته در پيش بيني امواج موبايل در ارتباطات سيار امروزي و شبيه سازي آن
19
پيشرفت هاي فناوري اطلاعات بوسيله فناوري نانو
20
پيشرفت هايي در رنگ آميزي گراف ها
21
پيشرفتهاي ارتباطي ايران در عصر پهلوي
22
پيشرفتهاي جديد در نظريه گروههاي بريد آرتين
23
پيشرفتهاي حاصله در تهيه و استعمال داروهاي ضد كم خوني
24
پيشرفتهاي صنعتي ايران در عصر پهلوي
25
پيشرفتهاي فرهنگي (آموزش و پرورش) ايران در عصر پهلوي
26
پيشرفتهاي فرهنگي شيراز در عصر پهلوي
27
پيشرفتهاي كشاورزي ايران در عصر پهلوي
28
پيشگوئي فرونشست با استفاده از كامپيوتر
29
پيشگويي بااستفاده از رگرسيون چاركهاي نمايي وزن دار
30
پيشگويي تاخوردگي اجماع دريك مجموعه از توالي هاي آر ان اي غير متوازن
31
پيشگويي توزيع اندازه ذرات در پليريزاسيون سوسپانسيوني وينيل كلرايد
32
پيشگويي ثوابت قانون هنري تركيبات آلي در محصول هاي آبي ﴿ثابت﴾
33
پيشگويي جايگاه تعامل بيين دو پروتئين بر اساس ويژگي هاي هندسي
34
پيشگويي حالت و پايدارسازي سيستم هاي خطي با تاخير در ورودي
35
پيشگويي در گرشاسب نامه ي حكيم اسدي توسي
36
پيشگويي ساختار آر-ان-اي با استفاده از شبكه ي عصبي
37
پيشگويي سختي خمشي پارچه تاري - پودي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
38
پيشگويي سيگنالهاي غير ايستان-مطالعه موردي در پيشگويي حمله ي صرع
39
پيشگويي عددي قيمت سهام با استفاده از تبديل موجك
40
پيشگويي كشش سطحي براي مخلوط هاي مايع بر مبناي مدل جديد
41
پيشگويي كشش سطحي مخلوط هاي آلي ﴿با استفاده از روابط ترموديناميك سطح﴾
42
پيشگويي كشش سطحي مخلوطهاي الكتروليت و غيرالكتروليت
43
پيشگويي مدل سيگنال مغزي براي تشخيص زودرس بيماري پاركينسون
44
پيشگويي معكوس ساختار RNA با روش SHAPE-directed
45
پيشگويي معكوس ساختار پروتئين
46
پيشگويي نكروز اواسكولار سر فمور پس از شكستگيهاي گردن فمور بر اساس خونريزي خين جراحي با روش هاي دريلينگ
47
پيشگويي و شناسايي miRNA هاي دخيل در بيماري هموفيلي A
48
پيشگيري از بزده ديدگي اطفال در كودك آزاري
49
پيشگيري از بزه ديدگي ايثارگران و خانواده هاي آنها
50
پيشگيري از بزه ديدگي خانگي در قوانين و مقررات خانواده
51
پيشگيري از بزهكاري اطفال در محيط تحصيلي و آموزشي
52
پيشگيري از بزهكاري كو دكان و نوجوانان در معرض خطر در محله عودلاجان
53
پيشگيري از جرائم زيست محيطي با تاكيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد
54
پيشگيري از جرائم مالي بر اساس آموزه هاي فقهي
55
پيشگيري از جرايم جنسي
56
پيشگيري از جرايم خاص خدمتي نيروهاي مسلح
57
پيشگيري از جرايم رايانه اي از گذر كدهاي رفتاري رايانه اي
58
پيشگيري از جرم در نهج البلاغه
59
پيشگيري از سرقت خودرو
60
پيشگيري از عوامل جرم زا جهت ايجاد مناطق امن و پايدار: مطالعه موردي ، تاثير طراحي محيطي بر جرم سرقت در شهر مراغه
61
پيشگيري رشد مدار از اعتياد
62
پيشگيري زودرس از بزهكاري با نگاهي به آموزه هاي اسلام
63
پيشگيري و دفاع در برابر حمله سايبل در شبكه¬هاي موردي بين¬خودرويي
64
پيشگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص حمايت شده بين المللي در پرتو كنوانسيون ها و رويه بين المللي
65
پيشگيري و مقابله با تروريسم هسته اي در حقوق بين الملل
66
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
67
پيشگيري وضعي از ارتكاب جرم سرقت از منزل در شهرستان خرم آباد در راستاي ارتقا احساس امنيت
68
پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرايم سوءاستفاده مالي كاركنان و مقامات بانكي
69
پيشنهاد FSS هاي مينياتوري جديد
70
پيشنهاد استاندارد سازي نرم افزارهاي رله هاي ديجيتال و مجتمع موجود براي كارخانجات رله سازي
71
پيشنهاد استراتژيهاي بازاريابي، مالي و منابع انساني براي يك شركت توليدي ﴿ 1390-1385 ﴾﴿ مطالعه موردي : شركت نوشابه سازي كافي كولا ﴾
72
پيشنهاد اصلاح سيستم نگهداري معدن مكانيزه طبس ﴿معدن مركزي﴾ با استفاده از نتايج ابزار دقيق
73
پيشنهاد الگوريتم جديد كليدزني اينورتر چندسطحي سه فاز طبقه اي با هدف كاهش هارمونيك ها در محدوده استاندارد و توسعه بازه شاخص مدولاسيون
74
پيشنهاد الگوريتم محاسباتي پارامترهاي مجهول در مسئله پراكندگي معكوس مبتني بر روش EDSC
75
پيشنهاد الگوي سكونت براي خانواده هاي مهاجر شهرستان قدس ( قلعه حسن خان )
76
پيشنهاد بيست اتود تكنيكال براي آموزش چهار تكنيك سنتور
77
پيشنهاد پاسخ خودكار به پيامك هاي متني مبتني بر شبكه يادگيري عميق
78
پيشنهاد پرس و جو براي كاربران نوجوان
79
پيشنهاد پويا در سامانه هاي پيشنهاددهنده
80
پيشنهاد پيكربندي نوين براي برداشت‌كننده‌ي انرژي پيزوالكتريكي
81
پيشنهاد تكميلي جهت شبكه بزرگراهي شهر تهران
82
پيشنهاد چارچوب دسيابي به سرزندگي در فضاهاي شهري ؛ با تآكيد بر خيابان سي تير تهران
83
پيشنهاد راهبرد جديد براي سياست خارجي ايران در قبال منازعه اعراب و اسرائيل
84
پيشنهاد روش جديدي براي اندازه گيري برخي از كاتيونها يا ماد فرار توسط جذب اتمي در نمونه هاي آبي به روش حلال پخشي و بهينه سازي شرايط آن
85
پيشنهاد روشي براي هدايت حمله NPCها در بازي‌هاي استراتژي
86
پيشـنـهاد روشـي جهت افزايـش كـيفيت سرويس در شـبـكه¬هاي درمانـي حـسـگر بـي¬سـيـم بدنـي با ارايه پروتكلي درلايه پيوند مبتني بر اينترنت اشـيا
87
پيشنهاد ساختار بهينه ضمانت اعتباري شركت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب اصول مالي اسلامي
88
پيشنهاد ساختار مناسب براي مبدل سوئيچينگ دوطرفه براي كاربرد خودروي هيبريدي متصل به شبكه (V2G) و شبيه سازي آن
89
پيشنهاد ساختارجديد براي صنايع هوايي كشور
90
پيشنهاد سيستم اطلاعات مديريت در بخش برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي شركت سايپا
91
پيشنهاد ضرايب اصلاحي براي طراحي اعضاي بتوني بر اساس آيين نامه هاي طراحي ايران به منظور تطابق آن با ويرايش جديد آيين نامه هايEurocode_2 , AC1318
92
پيشنهاد طراحي هواپيماي باريك پيكرسازگار با طبيعت نسل آينده
93
پيشنهاد طرح محتوايي موزه علوم براي كودكان (5-12 سال)
94
پيشنهاد قيمت راهبردي نيروگاه‌هاي برق‌آبي در بازار برق
95
پيشنهاد كدهاي بدون پيشوند-پسوند شبه متقارن در كدينگ منبع
96
پيشنهاد محيطي مناسب براي فشرده سازي اشعه ليزر در ابعاد كوانتمي و آناليز و طراحي تقويت كننده نوري با استفاده از اين محيط (توليد حالات فشرده نوري كوانتمي )
97
پيشنهاد مدل ارزيابي عملكرد پيمانكاران پروژه‌هاي ساخت
98
پيشنهاد مدل جهت برگزاري مزايده هاي الكترونيك در صنايع ايران
99
پيشنهاد مدل چند عامله هوشمند رتبه بندي اعتباري بر اساس منطق فازي نوع دوم
100
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري در حوزه IT سازمان ها بر مبناي چارچوب VALITدر راستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
101
پيشنهاد مدل راهبري جهت كنترل سرمايه گذاري درحوزهITسازمان ها بر مبناي چارچوبVALITدرراستاي پياده سازي تجارب برتر ITIL
102
پيشنهاد مدل هاي خرپايي براي ديوار برشي داراي بازشو
103
پيشنهاد معيار جديدي براي ارزيابي پارگي گرم آلياژهاي ريختگي و اعتبار سنجي آن بر روي آلياژ A206
104
پيشنهاد معيار مناسب جهت ارزيابي پايداري ولتاژ در شبكه ها با باس هاي مشاهده ناپذير و پياده سازي در شبيه ساز بلادرنگ
105
پيشنهاد مقاله در ويكي‌پدياي فارسي با استفاده از مدل‌سازي عناوين نهان
106
پيشنهاد مكان استقرار قطار نجات مبتني بر طراحي سناريو : مطالعه موردي مسير دورود - انديمشك
107
پيشنهاد مكانيزم تشكيل استئارات روي در فاز جامد و تعيين مرتبه واكنش به كمك سه نظريه آرنيوس،برخوردي و نظريه حالت گذار
108
پيشنهاد نظام فني و اجرائي شهرداري ها
109
پيشنهاد نقاط حفاري تكميلي در كانسار طلاي زرشوران با استفاده از مدل سازي تلفيقي داده هاي اكتشاف سطحي
110
پيشنهاد و ارائه طرح راه اندازي آزمايشگاه آموزشي - تحقيقات اگوستيك
111
پيشنهاد يك آلگوريتم جديد براي رله هاي وصل مجدد تطبيقي
112
پيشنهاد يك الگوريتم موازي و آگاه از حافظه نهان براي ساخت درخت پسوندي مربوط به دنباله هاي DNA
113
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري در ايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
114
پيشنهاد يك چارچوب براي ارزيابي ظرفيت پارك هاي علم و فناوري درايجاد مزيت رقابتي براي شركت هاي مستقر در آنها
115
پيشنهاد يك چارچوب چابك حاكميت معماري سرويس گرا بر اساس معماري سازماني توگف
116
پيشنهاد يك روش براي مهندسي نيازمندي‌هاي جنبه گرا
117
پيشنهاد يك شبكه عصبي موجك فازي نوع-2 و الگوريتم تركيبي جهت تشخيص عيب سيستم سه تانك
118
پيشنهاد يك شناور تحقيقاتي براي آب هاي خليج فارس و درياي عمان
119
پيشنهاد يك طرح امن جهت دست به دست كردن بين سرويس دهندگان بي سيم اينترنتي در شبكه هاي چند اپراتوري
120
پيشنهاد يك فرايند تعميم يافته رتبه بندي تجربه براي چارچوب NTROPI
121
پيشنهاد يك معماري جنبه گرا براي سيستم هاي اطلاعاتي تحت وب متني بر JAVA EE
122
پيشنهاد يك هستي شناسي براي شواهد كسب شده از جرم شناسي حافظه به همراه چهارچوبي جديد براي بازسازي خودكار حوادث در تجسس ديجيتال
123
پيشنهاداتي براي سرايش در موسيقي ايراني
124
پيشنهاداتي در ارتباط با رفع ابهام روش شاخه و كران دموليميستر و هروئلن
125
پيشنهادنرم افزار براي درمان افسردگي بروش شناخت رفتاردرمانيبااستفده ازالمانهاي انساني
126
پيشنهادي براي مدارهاي اپتومكانيكي بر اساس الكترو ديناميك كوانتومي مدار و كاربرد در محاسبات و پردازش اطلاعات كوانتومي
127
پيشنيازهاي اجرائي كنترل كيفيت جامع .C.Q.T در صنايع ايران
128
پيشوايان دوازده گانه شيعه
129
پيشوايان شيخيه و عقايد آنان درباره اركان اربعه- معاد جسماني- معراج حضرت پيغمبر (ص) هورقليا- مسئله جبر و اختيار
130
پيشينه پژوهي نقوش حيوانات شاخ دار در صنايع دستي ايران﴿بزكوهي﴾
131
پيشينه تشيع در استان مركزي با تأكيد بر دوره قاجار (براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ تاريخ تشيع)
132
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
133
پيشينه و چشم انداز گونه وحشت در سينماي ايران
134
پيشينه و چگونگي شكل گيري قلم هاي رايانه اي فارسي ﴿طراحي فونت «دلفان» از نوع رسمي، براي نگارش متن﴾
135
پيشينه و نقش بته جقه در فرهنگ و هنر ايران
136
پيشينه ي مهر در جنوب غرب ايران از ابتدا تا سقوط عيلام
137
پيغام دهنده تلفني خودكار
138
پيكتو گرام ها،اجزاي اصلي گرافيك محيطي
139
پيكتوگرام المپيك ورزشي
140
پيكر بندي جديدي از يك ربات چهار پا و بررسي توزيع نيرويي آن
141
پيكربندي جريان اطلاعات در راستاي حل تضاد خواسته هاي مشتريان و توليدكنندگان در زنجيره تأمين با استفاده از مدل QFD سه بعدي تلفيقي (مطالعه موردي: در صنايع چوب)
142
پيكربندي حافظه نهان برحسب برنامه كاربردي به‌منظور بهبود عملكرد پردازنده
143
پيكربندي خودكار امن در شبكه هاي موبايل موردي
144
پيكربندي روي گروه‌ها و نيم‌گروه‌هاي توپولوژيكي
145
پيكربندي شركت سرويس دهنده اينترنت
146
پيكربندي و مديريت سخت افزارهاي سيسكو با نرم افزار شبيه سازPACKET TRACER
147
پيكربندي و مديريت ويندوز سرور 2008R2
148
پيكربندي و نصب و پياده سازي سيستم هاي اپراتوري مسيرياب ها و سيستم اكانتينگ شبكه بر روي سيستم عامل مجازي
149
پيكربندي‌ها و تورهاي پايا براي ابرگروه‌هاي ميانگين‌پذير
150
پيكرگرداني در افسانه هاي عاميانه مردم كردستان
151
پيكرنگاري انسان در دوران ساساني و مقايسه ي آن با دوران صفوي
152
پيكره بندي زنجيره تامين پايدار در بخش خدمات (مورد مطالعه: بيمارستان هاي شهرستان كرمان)
153
پيكره بندي فضايي در مسكن بومي ايران (طراحي مجموعه مسكوني در بافت بومي شهر كرمان)
154
پيكره بندي و پياده سازي سامانه آموزش مجازي براي مجتمع آموزشي ضحي با استفاده از نرم افزار MOODLE
155
پيكره نگاري زنان در تزئينات بناهاي دوره قاجار مطالعه موردي در سه بناي : كاخ گلستان [تهران]،خانه ملك التجار [يزد]، خانه قوام الدولۀ آشتياني[تهران]
156
پيكره هاي نور و استفاده از نقوش تزئيني مفرغ هاي لرستان در تزئينات آن
157
پيكسليشن و تدوين
158
پيگردي شرايط احساسي فرد حول محوريت ترس بر اساس متن توييت هاي آن فرد
159
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
160
پيگيري 3 ماهه بيماران كاتاراكتي مبتلا به پوستريور كپسولاراپاسيتي كه تحت عمل به روش ياگ ليزر كپسولوتومي قرار گرفته اند
161
پيگيري بيماران با تشخيص توده هاي خوش خيم پستان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 1390 تا 1392كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
162
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
163
پيگيري پنج ساله كودكان زير 15 سال مبتلا به گلومر و لونفريت در استان يزد از سال 1380 الي 1385
164
پيگيري تثبيت 6-آمينو-2-مركاپتوبنزوتيازول در سطح طلا به عنوان يك تك لايه خودسامان تيولي آروماتيك هتروسيكل با پايانه هاي آميني به وسيله روش هاي الكتروشيميايي
165
پيگيري فارغ التحصيلان سال 74 بهمن وتير
166
پيگيري مسير حركت اشياء متحرك با استفاده از پردازش تصوير
167
پيگيري مصالح از طريق دريافت تصويري در پروژه هاي عمراني با رويكرد مديريت پايدار
168
پيل سوختي
169
پيل سوختي پليمري
170
پيل هاي سوختي
171
پيل هاي سوختي
172
پيل هاي سوختي در سيستم قدرت
173
پيل هاي سوختي ميكروبي و كاربرد آنها در تصفيه پسآب
174
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در صنعت خودرو
175
پيل هاي سوختي و كاربرد آن در مصارف خانگي
176
پيلهاي خورشيدي و كاربرد اقتصادي آن در ايران
177
پيمان سه جانبه ( 1942م/1320ش) وبازتاب آن در مطبوعات ايران و جهان
178
پيمان هاي دفاع جمعي و اصل عدم مداخله
179
پيمانه اي كردن آنتولوژي در وب معنايي
180
پيمايش مفهوم هويت در آراء و آثار معماران معاصر ايران
181
پيمايشي بر جامعه و معماري روستايي بندپي -در مسير طراحي-
182
پيه سوز﴿بررسي جايگاه آتش و ساخت پيه سوزهاي سفالي متاثر از قرن 6تا7 هجري قمري﴾
183
پيوست اجتماعي اتوبوسهاي BRT
184
پيوستگي بافت شهري با ايجاد روگذرهاي پياده چند عملكردي بر آزاد راه ها ﴿نمونه موردي شهر جديد پرديس﴾
185
پيوستگي پارامتري توزيع هاي ايستا , parametric continuity of stationary distributions
186
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
187
پيوستگي تزئينات و شالوده بناهاي دوره صفوي
188
پيوستگي خودكار همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي
189
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها
190
پيوستگي خودكار و پايداري انشقاق ها و مطالعه ي مجموعه ها و توابع محدب روي حلقه ها.
191
پيوستگي ضرب روي دوگان توابع پيوسته‌ي يكنواخت چپ
192
پيوستگي مجموعه هاي جزئا مرتب
193
پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
194
پيوستگي مشتقها، نگاشتهاي پيچان و همدورها از جبرهاي با ناخ
195
پيوستگي منظر شهري و ميزان تمايل به پياده روي در پارك هاي شهري، نمونه موردي: پارك هاي شهري شيراز
196
پيوستگي منظم تابع مجموعه اي يكنوا اندازه ها و انتگرال هاي فازي
197
پيوستگي همريختيها و مشتقگيريها در جبرهايي از توابع برداري مقدار
198
پيوستگي و ناپيوستگي بهترين تقريب
199
پيوستن به سازمان تجارت جهاني و تاثيرات آن بر صنعت پتروشيمي
200
پيوسته با ژنهاي مسئول تحمل به SSR شناسايي نشانگرهايتنش خشكي در لاينهاي موتانت برنج
201
پيوند انعطاف پذيري استراتژيك و بهره وري عملياتي با نقش ميانجي توانايي دوسويه عملياتي
202
پيوند حقوق و سياست در نهج البلاغه
203
پيوند حكومتهاي ايران تا قرن چهارم هجري با فرهنگ ايران باستان
204
پيوند دادن مجموعه داده ها با rdfs:seeAlso در وب داده
205
پيوند در كتاب تاريخ بلعمي
206
پيوند در كتاب تاريخ بيهقي
207
پيوند در گلستان سعدي
208
پيوند دهي ريزكپسول در منسوجات
209
پيوند دهي صفحات آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي-اغتشاشي﴿FSW)
210
پيوند دهي منومر استيرن روي پلي پروپيلن به روش پرتو دهي الكتروني
211
پيوند زدن كنترل شده آكريلو نيتريل برروي پليمر طبيعي سلولز با استفاده از پليمريزاسيون زنده راديكالي
212
پيوند زدن منسوج پنبه اي با اكريلونيتريل به منظور ايجاد قابليت رنگپذيري با رنگهاي بازيك
213
پيوند زني پلي وينيل استات به گرافن اكسايد و بررسي تاثير جرم مولكولي پلي وينيل الكل بر آن
214
پيوند سلول هاي عصبي تمايز يافته حاصل از كشت سه بعدي سلول هاي بنيادي به دستگاه عصبي در حال تكوين جنين جوجه
215
پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
216
پيوند شعر و موسيقي در غزليات حافظ
217
پيوند عملكردي كانون گردشگري مرودشت با نواحي روستايي پيرامون
218
پيوند فاز مايع گذراي سوپر آلياژ اينكونل 625
219
پيوند فضايي- عملكردي كانون هاي گردشگري در پايداري سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: ناحيه اردبيل
220
پيوند قدرت و اخلاق از نظر فارابي ماكياول
221
پيوند كودكان با دنياي صنايع دستي ( اسباب بازيهاي دست ساز چوبي )
222
پيوند كودكان با دنياي صنايع دستي (اسباب بازيهاي دست ساز چوبي )
223
پيوند گذشته و امروز اجزاي شهر با رويكرد بازآفريني ميراث مدار؛ نمونه موردي : ميدان تاريخي ميرعماد در شهر كاشان
224
پيوند مجدد در محور گسسته بازار
225
پيوند مجدد شهر و محله ؛ ساماندهي بخشي از محله ي امير آباد در هماهنگي با فرصت ها ، خواست ها و نيازهاي جديد
226
پيوند مس ﴿ii) با ليگاندهاي دفراسيروكس و دفر و پيرون جهت دفع ان از بدن موش هاي ازمايشگاهي
227
پيوند موسيقي و شهرسازي
228
پيوند مونومر ميتل متاكريلات بر روي نشاسته اصلاح شده به روش پليمريزاسيون دوغابي جهت تهيه يك بيوپلاستيك
229
پيوند ميان مضامين ديني وعنصر پايداري وتحليل محتوايي وساختاري رمان " وااسلاماه " علي احمد باكثير
230
پيوند ميان معرفت، عشق و زيبايي در مهماني و فايدروس افلاطون
231
پيوند ميان نقاشي و گرافيك : آر دكو
232
پيوند هويت كاربران با روش فازي در شبكه‌هاي اجتماعي مختلف
233
پيوند هيدروژني در حالت هاي الكتروني پايه و تحريك شده ايندول و مشتقات آن
234
پيوند هيدروژني در حالت هاي الكتروني تحريك شده ريز مولكول ها
235
پيوند و بخش بندي توام تصاوير با استفاده از ميدان تصادفي ماركف و الگوريتم هاي MCMC
236
پيوندزني استايرين بر روي نشاسته اصلاح شده جهت تهيه بيوپلاستيك با روش اختلاط گرم
237
پيوندزني ليزري پلي اكريليك اسيد بر الاستومر EPR : بررسي نتايج خون سازگاري
238
پيوندشيميايي و الكتروشيميايي پلي آنيلين برروي كو پليمر استيرن-متيل استيرن سنتز شده با پليميزراسيون زنده ي راديكالي با حد واسط نيتروكسيدي وتهيه نانو كامپوزيت هاي كوپليمرهاي حاصل
239
پيوندهاي ارتباطي خانواده ورفتار نابهنجار دختران
240
پيوندهاي ارتباطي خانواده ورفتارنابهنجاردختران
241
پيوندهاي تجاري و اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اصلي ﴿2007- 1988﴾
242
پيوندهاي كودكان و نوجوانان با شاهنامه فردوسي
بازگشت