<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تÊثير آموزش از دور بر ميزان سلامت عمومي با تÊكيد بر آموزش از طريق تلفن همراه
2
تÊثير آموزش حل مسÊله ابداعي )TRIZ( بر خلاقيت ، نوآوري و تفكر علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
3
تÊثير آموزش سبك مقابله اي مسÊله مدار بر فشار رواني و اعتماد بنفس واليباليست هاي دختر نوجوان استان اصفهان
4
تÊثير آموزش مثبت انديشي بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران
5
تÊثير آموزش محيط زيست بر رفتاركاركنان و دانشجويان دراستفاده ازآزمايشگاه هاي دانشگاه پيام نورتهران
6
تÊثير آموزش مديريت خشم با رويكرد شناختي - رفتاري بر سلامت عمومي ، اطاعت درماني و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
7
تÊثير انجام تكليف در خانه در مقابل انجام تكليف در مدرسه بر يادگيري گرامر در دبيرستان هاي ايران , Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A In Teaching English as a Foreign Language
8
تÊثير ايزولوسين بر سطح سرمي گلوكز، تريگليسريد و كلسترول در راتهاي مبتلا به ديابت
9
تÊثير پيش تيمار باكتري هاي محرك رشد بر گياه پالايي گياه دارويي ريحان )Ocimum basilicum( درخاكهاي آلوده به كادميوم
10
تÊثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازماني و رضايت مشتريان (مورد مطالعه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو در شهر تهران )
11
تÊثير تر جمله ي متون تخصصي بر درك مطلب وبه يادآوري دراز مدت دانشجويان زبان انگليسي : مطالعه اي در زمينه ي استراتژي هاي شناخت , The Impact of Studying the Translation of Technical Text on the Understanding and Long-Term Recall of the Iranian High -Intermediate EFL Learners and Understanding of the Original Texts in the target Language )a Study on Cognitive Strategies(
12
تÊثير تمرينات مقاومتي با مصرف مكمل هاي كلسيم و فسفر بر تراكم استخواني نوجوانان غير ورزشكار پسر
13
تÊثير تيروكسين بر روي درصد بقاء و رشد و نمو تخم و لارو ماهي آمور ( Ctenopharyngodon idella ) و فيتوفاگ ( Hypophthalamichthys molitrin )
14
تÊثير دارروي HESA-A برروي رده سلولي لوسمي لنفوبلاستي حاد)NALM6(
15
تÊثير درمان رفتاري شناختي بر تاب آوري و شادكامي دختران دبيرستاني
16
تÊثير دستمزد بر اهداف سازمان جهاني تجارت با بررسي عملكرد كشور چين
17
تÊثير دعا بر معرفت خدا، از منظرقرآن .
18
تÊثير دو شيوه تمرين پلايومتريك با اضافه بار و بدون اضافه بار بر عملكرد بي هوازي بازيكنان بسكتبال پسر 18-15 سال
19
تÊثير رقابت برتوانمندسازي كاركنان بانك كشاورزي استان ايلام
20
تÊثير روش افزايش آگاهي نسبت به همنشيني واژگاني در فراگيري همنشيني واژگاني از طريق تمارين نوشتاري توسط زبان آموزان انگليسي براي مقاصد آكادميك , The Effect of Collocation Awareness-Raising on the EFL Learners' Acquisition of Academic Collocations through Writing Techniques
21
تÊثير روش هاي تغيير نگرش و ابزار وجود بر گرايش به عدم مصرف موارد در معتادان داوطلب استان اصفهان
22
تÊثير رويكرد آموزش از دور بر دانش بانوان از مفهوم بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف در شهر تهران
23
تÊثير زمان (دوره )، زبان و فرهنگ درشناخت صفات مشترك خدا و انسان
24
تÊثير شخصيت و عدم اطمينان بر منطق تصميم گيري و پيامدهاي كارآفرينانه آن در شركت هاي تعاوني و دانش بنيان شهر يزد
25
تÊثير عصاره زنجبيل برگليكوپروتئين هاي سلول هاي راجي )Raji Cells(
26
تÊثير متغيرهاي شناختي - اجتماعي بر سوگيري استدلال در موقعيت آزمايشي
27
تÊثير متقابل تحول فرد و جامعه در انديشه امام خميني (ره )
28
تÊثير مديريت ارتباط با مشتري )CRM( بر وفاداري مشتريان بانك تجارت شهر تهران .
29
تÊثير مطالعه ي آموزش نقاشي درماني در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه ي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير دوره راهنمايي در استان يزد
30
تÊثير هزينه هاي دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران به روش خودرگرسيون برداري )VAR( پس از انقلاب اسلامي
31
تÊثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر تعادل ايستا و پوياي مردان سالمند سالم .
32
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي بر HS-CRP دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با BMIهاي متفاوت .
33
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي و بي صهوازي بر ميزان تغييرات هورمون استروژن و LH دانشجويان دختر غير ورزشكار دانشگاه پيام نورفسا.
34
تÊثيرمداخله افشاي هيجاني بر ارتقاء مهارت هاي مقابله اي، شادكامي ، سلامت روان و بهزيستي شخصي بيماران افسرده .
35
تأ ثير عمليات نيتراسيون پلاسمايي و رسوب فيزيكي بخار بر كيفيت سطوح ايجاد شده بر روي آلياژTi-6Al-4v
36
تئاتر
37
تئاتر
38
تئاتر "تاگور"
39
تئاتر "مارلو"
40
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
41
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
42
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
43
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
44
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
45
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
46
تئاتر ابزورد و فلسفه ي معاصر
47
تئاتر از نگاه عكاس تئاتر
48
تئاتر اسطوره اي ژان كوكتو
49
تئاتر اگزيستانسياليسم
50
تئاتر اليزابتن
51
تئاتر برتولت برشت
52
تئاتر پيراندللو و تحليل نمايشنامه هانري چهارم
53
تئاتر جنگ : بررسي و تحليل نمايشنامه هاي برگزيده جشنواره دفاع مقدس
54
تئاتر دانشجويي و رويكردهاي آن پس از انقلاب اسلامي ايران
55
تئاتر در دهه هشتاد (با تكيه بر تئاتر انگلستان ، فرانسه و امريكا)
56
تئاتر درماني
57
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
58
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
59
تئاتر روسيه در عهد چخوف
60
تئاتر سايه تركيه
61
تئاتر سبز ( تئاتر محيط زيست ) در فضاهاي شهري ، روستايي و طبيعت به مثابه ي ابزاري براي توسعه پايدار
62
تئاتر سوفكل و مقايسه نمايشنامه آنتيگون سوفكل با آنتيگون آنوي
63
تئاتر شهر
64
تئاتر شهر اصفهان
65
تئاتر شهر اصفهان
66
تئاتر شهر ﴿برگرفته از معماري اصفهان﴾
67
تئاتر شهر شهرستان يزد
68
تئاتر شهر كرج
69
تئاتر شهر1
70
تئاتر شيراز در پنجاه سال اخير
71
تئاتر عاميانه تركيه
72
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
73
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
74
تئاتر عروسكي درسينماو تلويزيون
75
تئاتر كودك بعد از انقلاب و تاثير نمايش بر رشد شخصيت كودك
76
تئاتر كودكان
77
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
78
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
79
تئاتر لاله زاري
80
تئاتر محله
81
تئاتر محله
82
تئاتر محلي
83
تئاتر مدرن، پژوهشي در زمينه ي فن آوري طراحي صحنه با تاكيد برآرا و نظرات جوزف اسووبودا
84
تئاتر مولير
85
تئاتر نياوران(با رويكرد استفاده از سيستم تيلت آپ)
86
تئاتر، نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان براساس روش Savona Jeorge & Aston Elaine
87
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Aston and Savona
88
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Elaine Aston and Jeorge Savona
89
ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯽ‌ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮد دﺭ آب آﺑﯿﺎﺭﯼ و اصلاح‌كننده‌هاي گچ و گوگرد ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﯿﺎه ذﺭﺕ ﻭ ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ دﺭ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ
90
تأثي مصرف حاد مكمل گلوتامين بر سطح ايمونو گلوبولين ها و كمپلمانها پس از يك جلسه فعاليت و امانده ساز
91
تأثير ‌يك دوره تمرين تركيبي منتخب بر اصلاح كيفوز پشتي، تعادل و تعامل اجتماعي دانش آموزان ناشنوا:‌ يك نمونه پژوهش مورد منفرد
92
تأثير 12 هفته تمرينات پيلاتس بر عوامل خطرزاي قلبي و سلولهاي دفاعي زنان سالمند
93
تأثير 6 هفته تمرينات تناوبي شديد (HIIT )بر بيان ژن پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B در بافت عضله رت هاي ديابتي نوع
94
تأثير 8 هفته بازي هاي منتخب با چتر رنگين كمان بر حافظة عددي و توجه پايداركودكان كم توان ذهني
95
تأثير 8 هفته برنامه توانبخشي تركيبي (ماساژ و حركت درماني) بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سي تي اس
96
تأثير 8 هفته تمرين استقامتي شنا بر پروتئوم بطن چپ بافت قلب موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
97
تأثير 8 هفته تمرين در آب بر كيفيت زندگي، اجرا و عوامل خطرساز مرتبط با آسيب درمردان ورزشكار با رباط صليبي قدامي بازسازي شده در شهرستان پيرانشهر
98
تأثير 8 هفته تمرين عضلات بخش مركزي بر كينتيك و كينماتيك اندام تحتاني در تكليف فرود تك پا
99
تأثير 8 هفته تمرين هوازي در آب به روي برخي شاخص هاي عملكرد ريوي، پيكرسنجي و كيفيت زندگي زنان چاق شكمي
100
تأثير 8 هفته تمرينات s + 11 فيفا بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بازيكنان بدمينتون دختر
101
تأثير 8 هفته تمرينات اصلاحى بر قوس هاي پشتي و شانه‌ در قايقرانان تيم ملى ايران
102
تأثير 8 هفته تمرينات پلايومتريك بر تعادل و چابكي كودكان بيش فعال-نقص توجه
103
تأثير 8 هفته تمرينات ثبات مركزي و ثبات مركزي ذهن آگاهي بر تعادل ايستا و پويا، زمان واكنش و كيفيت زندگي زنان سالمند غير فعال مراكز مراقبت از سالمندان شهر كرمانشاه
104
تأثير 8 هفته تمرينات جسماني منتخب بر تعادل و كيفيت زندگي افراد قطع عضو يك‌طرفه زير زانو
105
تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي و تعادلي بر قدرت و تعامل ﴿ايستا و پويا﴾ كودكان فلخ مغزي داي پلژي: پژوهش مورد منفرد
106
تأثير 8 هفته تمرينات منتخب ثبات مركزي بر فشار كف پايي، تعادل و كيفيت زندگي زنان مبتلا به نوروپاتي ديابتي
107
تأثير 8 هفته مصرف گياه دارويي جينسينگ بر وزن، شاخص توده بدني و برخي از شاخص‌هاي آمادگي جسماني در مردان فعال
108
تأثير Apium graveolens L. (Wild Celery) وTrachyspermum ammi L. (Ajowan) بر دردهاي قاعدگي در مقايسه با مفناميك اسيد
109
تأثير CRM و ERP بر ارزش عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سيستم‌ و فرآيند يكپارچه(مطالعه موردي: شركت محور سازان ايران‌خودرو)
110
تأثير UPFC بر روي عملكرد و تنظيمات رله‌هاي حفاظتي ديستانس و اضافه‌جريان
111
تأثير آب خروجي استخرهاي پرورش ماهي دو منظوره بر برخي مشخصه هاي ريحان (Ocimum basilicum) و خرفه (Portulaca oleracea)
112
تأثير آب و هوا و محيط جغرافيايي و حاشيه نشيني بر ارتكاب جرم در گناوه
113
تأثير آب‌شكن محافظ بر كاهش عمق آب‌شستگي موضعي اطراف آب‌شكن‌ها (مطالعه آزمايشگاهي)
114
تأثير آبياري با پساب فاضلاب بر آلودگي و كيفيت علوفه و سيلاژ ذرت
115
تأثير آراء كلامي و فلسفي در آثار اصول فقهي محمد رضا مظفر و محمدباقر صدر
116
تأثير آرايش قابهاي عرضي بر سيستم پلهاي ساخته شده از تيرورقهاي فولادي Iشكل خميده در افق و امكان سنجي بهبود عملكرد آنها
117
تأثير آرايش يافتگي الياف پلي وينيليدين فلورايد بر راندمان تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در منسوج بي بافت الكتروريسي شده
118
تأثير آزادي اقتصادي بر سطح فعاليتهاي كارآفرينانه كشورهاي منتخب
119
تأثير آشفتگي جريان همراستا بر ديناميك و اختلاط جت متقارن محوري آشفته
120
تأثير آگاهي دهندگي صورتهاي مالي بر اجزاي سرمايه فكري
121
تأثير آگماتين بر عوارض ناشي از دريافت مت آمفتامين در دوران بارداري بر يادگيري احترازي غيرفعال و بيان ژن CaMKII-α در هيپوكمپ مغز نوزاد رت
122
تأثير آلايش قلع بر ريزساختار ، خواص الكتريكي و نوري لايه‌هاي نازك اكسيد روي
123
تأثير آلودگي صوتي بر اختلالات اضطرابي كارگران.
124
تأثير آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي بر سلامت مردم استان چهارمحال و بختياري
125
تأثير آلودگي‌محيط زيست بر منابع غذايي با تأكيد بر حق بر غذا و امنيت غذايي
126
تأثير آمادگي جسماني بر فعاليت فاكتور انعقادي در مردان جوان 20-30 ساله شهرستان سيرجان
127
تأثير آموزش ابراز وجود به شيوه ي گروهي بر عزت نفس زنان متأهل شهر اصفهان 1394
128
تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر نشخوار فكري، كيفيت زندگي و اميد در دانشجويان داراي علايم افسردگي دختر دانشگاه اصفهان
129
تأثير آموزش ادات استفهامي در بهبود تعاملات اجتماعي كودكان اتيستيك
130
تأثير آموزش ارتباط متقابل بر كاهش دلزدگي و بهبود رضايت زناشويي دانشجويان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
131
تأثير آموزش استراتژي هاي نمانيك بر بازيابي فوري و طولاني مدت املاي واژگان انگليسي در زبان آموزان سطح متوسطه ايراني كه انگليسي را به عنوان زبان دوم ميخوانند.
132
تأثير آموزش اصلاح ارگونوميك كيف مدرسه بر كاهش دردهاي اسكلتي عضلاني در دانش آموزان
133
تأثير آموزش الكترونيكي مبتني بر الگوي يادگيري دوموقعيتي بر انگيزش دانشجويان به يادگيري علم با اثر واسطه¬اي شاخص سبك¬هاي يادگيري فلدر و سولومان
134
تأثير آموزش با روش معكوس بر بازده‌هاي يادگيري حيطه شناختي و مهارت‌هاي فراشناختي در درس رياضي پايه ششم ابتدايي: بررسي ديدگاه دانش آموزان و معلمان در مورد روش آموزش معكوس
135
تآثير آموزش بر ادراك زيبايي شناسي در آثار نقاشي
136
تأثير آموزش بر اساس ژانر بر پيشرفت بيان شفاهي فراگيران ايراني زبان انگليسي در داستان كوتاه
137
تأثير آموزش بر اساس ژانر در پيشرفت مهارت هاي نامه نگاري دانشجويان كارشناسي رشته ي مهندسي نساجي
138
تأثير آموزش بر سلامت در منتخبي از كشورهاي منا (2010- 1995)
139
تأثير آموزش به روش پروژه علمي (طرح جابر) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي دانش آموزان پايه پنجم شهر يزد
140
تأثير آموزش به روش تئوري انتخاب بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهرستان گل تپه سال 1397-98
141
تأثير آموزش به روش تئوري انتخاب بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهرستان گل تپه سال 98-97
142
تأثير آموزش پيش از دبستان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
143
تأثير آموزش پيش بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان شهرستان رودسر.
144
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم
145
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت دانش آموزان كلاس اول دبستان سميه دهستان سه قلعه
146
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
147
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
148
تأثير آموزش پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدائي شهرستان رامسر.
149
تأثير آموزش تركيبي خواندن و نوشتن بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
150
تأثير آموزش تصويرسازي ذهني دروني بر انواع انتقال دو طرفه ي يادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
151
تأثير آموزش حافظه خاص سرگذشتي بر سبك اسناد، سركوب تفكر و افكار اتوماتيك افراد افسرده بزرگسال
152
تأثير آموزش حسابداري و تجربه كاري بر هوش هيجاني (مطالعه موردي: دانشگاه كوفه)
153
تأثير آموزش حل تعارض بر بخشودگي و شادكامي زوجين شهر اصفهان
154
تأثير آموزش حل مسئله اجتماعي بر انزواي اجتماعي و انعطاف پذيري شناختي كودكان با بازي هاي رايانه اي بالا 9-11 سال
155
تأثير آموزش داستان‌هاي اجتماعي به شيوه ايفاي نقش بر رفتارهاي سازشي و عزت‌نفس كودكان كم‌توان ذهني آموزش پذير
156
تأثير آموزش درس علوم با الگوي پيش سازمان دهنده بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر همدان
157
تأثير آموزش ديفونگ به روش صريح و غير مستقيم بر توسعه دقيق تلفظ در زبان آموزان دوره متوسطه ايراني
158
تأثير آموزش ذهن‌آگاهي بر علائم ملال پيش از قاعدگي و سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
159
تأثير آموزش راهبردهاي مطالعه و برنامه‌ ريزي بر خود پنداره تحصيلي و هيجان هاي تحصيلي دانش‌ آموزان دختر پايه ي هفتم شهر سراوان
160
تأثير آموزش رياضي با استفاده از روش جيگ ساو بر حل مسئله و اضطراب رياضي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرستان سنقر كليايي در سالتحصيلي 98-99
161
تأثير آموزش رياضي با الگوي يادگيري همياري مبتني بر رايانه بر كاركرد شناختي (توجه-حل مسئله) دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه
162
تأثير آموزش سفالگري بر كفايت اجتماعي و رفتار‌هاي كليشه‌اي كودكان داراي اختلال طيف اتيسم
163
تأثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان شهرداري منطقه 9 تهران
164
تأثير آموزش فلسفه براي كودكان بر مهارت‌هاي فكري و بنيادي دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان كاشمر
165
تأثير آموزش گروهي روش شش كلاه تفكر بر مهارت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجرايي كودكان پيش دبستاني
166
تأثير آموزش گروهي شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي بر اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اراك
167
تأثير آموزش گروهي مادران سرپرست خانواده با رويكرد سيستمي ـ رفتاري بر مشكلات عاطفي ـ رفتاري دختران دبستاني
168
تأثير آموزش گروهي مهارت هاي همسر گزيني بر نگرش، رغبت به ازدواج و خودكارآمدي انتخاب همسر در پسران
169
تأثير آموزش مبتني بر چشم انداز زمان بر اميد به تحصيل و موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ي دهم.
170
تأثير آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي بر انگيزه پيشرفت و اضطراب مدرسه دانش‌ آموزان پايه اول ابتدايي
171
تأثير آموزش مفاهيم كارآفريني بر تفكر خلاق و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دبستاني
172
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش سهل انگاري اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور جهرم
173
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش مداخلات گروهي كوتاگنو بر رشد اجتماعي و رشد زباني كودكان اتيسم با عملكرد بالا
174
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباط با خانواده همسر بر بهبود رابطه و ارتقاي رضايت زناشويي
175
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي والدين و جوانان در آستانه ازدواج بر تعارض والد- فرزند و شادماني در خانواده
176
تأثير آموزش مهارت هاي حل مسأله بر سبك هاي تصميم گيري و تغيير راهبردهاي مقابله اي در والدين كودكان كم توان ذهني
177
تأثير آموزش مهارت‌هاي ادراكي- حركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهر يزد در سال تحصيلي 92-1391
178
تأثير آموزش مهارت‌هاي شهروندي بر تاب‌آوري و شادكامي دانش‌آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه 2 شيراز
179
تأثير آموزش موسيقي بر رشد هوش هاي چند گانه ي گاردنر در دانش آموزان 7 تا 12 سال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران
180
تأثير آموزش هاي محيط زيستي با تأكيد بر منابع طبيعي بر سواد و نگرش زيست محيطي دانش آموزان دختر پايه ششم شهر كرمان
181
تأثير آموزش هدف گذاري بر خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان
182
تأثير آموزش همدلي بر كاهش خودشيفتگي و افزايش رفتار جامعه‌ پسند
183
تأثير آموزش هوش معنوي بر بهبود كيفيّت زندگي معلولان جسمي شهرستان ميبد
184
تأثير آموزش هوش هيجاني بر سلامت روان، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بروجن
185
تأثير آموزش واژگان و قواعد زبان انگليسي از سه روش هوش چندگانه، هوش تك¬گانه و روش متداول بر حافظه كوتاه مدت و بلندمدت فراگيران زبان خارجه
186
تأثير آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر رابطه والد-كودك، حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه و علائم بيش فعالي
187
تأثير آموزش والدگري مثبت به مادران بر شادكامي و سازگاري كودكان معلول جسمي حركتي
188
تأثير آموزش يكپارچگي حسي بر عملكرد املاي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر قزوين
189
تأثير آموزه‌ هاي خاص شيعه در ميزان پايبندي به هنجارهاي اخلاقي بين دانشجويان دانشگاه يزد
190
تأثير آميخته بازاريابي در تصميم خريد و ميزان رضايت مشتريان شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان بردسكن
191
تأثير آنتي اكسيدان هاي مختلف روي پايداري بتاكاروتن در سيستم نانوذرات ليپيدي
192
تأثير آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (IgY) بر مهار رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
193
تأثير آنسيترال بر متحدالشكل سازي مقررات تجارتي بين المللي و حقوق ايران
194
تأثير آني ماساژ ورزشي قبل از مسابقه بر حس عمقي و ثبات عملكردي مفصل شانه واليباليستهاي مرد دانشگاههاي تهران
195
تأثير آهك هيدراته بر عملكرد آسفالت نيمه گرم
196
تأثير ابعاد بازاريابي رابطه¬مند بر وفاداري مشتريان از طريق ميانجي¬گري قدرداني از مشتريان در شعبه¬هاي پست بانك شهرضا
197
تأثير ابعاد سرمايه فكري بر بازده دارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
199
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
200
تأثير اتصال RBS بر عملكرد ديوارهاي برشي فولادي
201
تأثير اتصال ناقص و كاهش مقاومت اتصال المان‌هاي pzt بر شناسايي خرابي و سلامت پنل هاي آلومينيومي
202
تأثير اثربخشي كميته حسابرسي بر به موقع بودن گزارشگري مالي
203
تأثير اجراي طرح غني سازي ازدواج بر عملكرد خانواده و تمايزيافتگي زنان متأهل شهرستان كاشمر در سال تحصيلي 97-96
204
تأثير احساس گناه مصرف كننده و واكنش هاي اجتناب از گناه، بر قصد خريد مجدد
205
تأثير اخذ الكترونيك عوارض بر كاهش هزينه‌هاي استفاده كنندگان از راه
206
تأثير اخلاق حاكمان و مديران بر اخلاق شهروندان در شكل گيري عدالت اجتماعي(از منظر نهج البلاغه)
207
تأثير اخلاق حرفه اي در بهبود كسب و كارهاي دانش بنيان - باتكيه برامانت داري اسلامي
208
تأثير ادراك اعتبار بر قصد انتخاب برند با توجه به نقش ميانجي ارزش ويژه برند (مورد مطالعه:شركت مخابرات استان همدان)
209
تأثير ادراك سياست سازماني بر شفافيت سازماني با نقش واسطه اي تمركزگرايي درشركت برق منطقه اي استان فارس
210
تأثير ادراك كاركنان از فعاليت هاي بازاريابي داخلي سازمان بر تعهد سازماني و خودداري از تلاش كاري كاركنان
211
تأثير ارتباط‌ گريزي بر عزت نفس و رضايت شغلي
212
تأثير ارزش انعطاف‌پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت
213
تأثير ارزش هاي سازماني و رهبري دانش گرا بر عملكرد نوآوري با تبيين نقش تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي
214
تأثير ارزش هاي سودگرايانه و لذت جويانه مشتريان بر انتخاب هتل
215
تأثير ارزيابي پويا از طريق مراقبه هاي ضمني بر توانايي نوشتن و خودمختاري زبان آموزان متوسط EFL ايراني
216
تأثير ارزيابي نمونه كارها مبتني بر پروژه بر درك خواندن و يادگيري دانشجويان ايراني
217
تأثير استدلال استراتژيك و حساسيت حسابرس بر ريسك استراتژيك تقلب با استفاده از تئوري بازي ها در مدل حسابرسي مبتني بر ريسك
218
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه بر توزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
219
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه برتوزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
220
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
221
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
222
تأثير استراتژي هاي فراشناختي نوشتاري بر صحت زمان افعال در نوشتار فراگيران زبان دوم در سطوح پايين
223
تأثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني بر اساس مدل امتيازات متوازن در دانشگاه هاي غير انتفاعي شرق استان مازندران
224
تأثير استراتژي‌هاي تبليغات بر كيفيت رابطه با برند با توجه به شوخ‌طبعي و سطح تحريك بهينه مصرف‌كننده
225
تأثير استرس بر روند بيماري كوليت اولسروز روده بزرگ
226
تأثير استفاده از پلي آميد و پليمرهاي بلور مايع بر فرآيند ذوب ريسي و خواص فيزيكي الياف پلي پروپيلن
227
تأثير استفاده از چسب پايه اپوكسي و پودر چسباننده پايه سلولز بر مقاومت چسبندگي بتن تازه و سخت شده در ترميم سازه‌هاي بتني
228
تأثير استفاده از رسانه اجتماعي بر انگيزش شغلي با نقش ميانجي تاب‌آوري شغلي و شادكامي (مورد مطالعه: شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان)
229
تأثير استفاده از سطوح مختلف روغن هستۀ انار در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، الگوي اسيدهاي چرب و فراسنجه هاي كيفي گوشت
230
تأثير استفاده از ضايعات كارخانه بازيافت لاستيك بر مدول برجهندگي خاك‌هاي دانه‌اي
231
تأثير استفاده از فلاونوئيد ها بصورت تزريق داخل تخم مرغي و افزودن آن در جيره غذايي بر عملكرد، رشد و صفات استخواني جوجه هاي گوشتي
232
تأثير استفاده از كيلات¬هاي عناصر كم نياز بر عملكرد، مقاومت و تركيب استخوان، پاسخ هاي ايمني و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
233
تأثير استفاده از لوبياي سوياي اتوكلاو شده و برشته شده در جيره غذايي بر عملكرد مرغان تخم گذار و صفات كيفي تخم مرغ
234
تأثير استفاده از مانان اوليگوساكاريدها بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئين
235
تأثير استفاده از هستي نگاشت در كتابخانه هاي ديجيتال معنايي بر ميزان دقت و بازيافت اطلاعات بازيابي شده
236
تأثير اسطوره فرنگ بر فرش قاجار با رويكرد سر اسطوره
237
تأثير اسيدهاي آلي و كلسيم بر رشد و عملكرد پسته (pistacia vera) در خاك شور
238
تأثير اشتغال زنان بر جرايم وانحرافات آن‌ها
239
تأثير اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان در شهرستان فردوس
240
تأثير اصل عدالت و نيكوكاري بر وضع مجازات ها در اسلام
241
تأثير اصلاح استات سلولز با بتاسايكلودكسترين بر رنگپذيري آن
242
تأثير اصلاح مقررات بر عملكرد بانك‌هاي قرض الحسنه و تجاري در ايران
243
تأثير اطلاع رساني جنايي(رپورتاژهاي جنايي) بر قتل‌هاي ناموسي در استان كرمانشاه با نگرشي بر موازين شرعي و آراء مختلف محاكم حقوقي
244
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر بازده تعديل شده بر اساس ريسك و نوسان بازده سهام
245
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر محافظه كاري شرطي و غيرشرطي و اثرساز و كارهاي حاكميت شركتي بر ميزان اين اثرگذاري
246
تأثير اطمينان بيش‌ از حد مديريتي بر ارزش نگهداشت وجه نقد با درنظرگرفتن فرصت هاي رشد و محدوديت مالي
247
تأثير اعتقاد به مهدويت بر جنبش‌هاي شيعي (قبل از غيبت و بعد از غيبت تا قرن دهم هجري قمري)
248
تأثير اعتماد بر يادگيري سازماني با نقش ميانجي اينرسي- مورد مطالعه: اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان
249
تأثير اعتماد سازماني بر عملكرد سازماني از طريق امنيت رواني و يادگيري از اشتباهات ( مورد مطالعه كاركنان شعب بانك ملت شهر اصفهان)
250
تأثير اعتماد و ارزش ادراكي بر خريد آنلاين(هواپيمايي ماهان)
251
تأثير اعمال پلاسما بر پارچه كولار و بررسي خواص كامپوزيت تهيه شده از آن
252
تأثير اغتشاش محيط خورنده بر مورفولوژي سطح و رفتار آبگريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي دوتائي نيكل/ نيكل-كبالت با ساختار سلسله مراتبي ميكرو- نانو
253
تأثير افزايش قيت برق پس از هدفمندسازي يارانه ها بر رفتار مشتركين بخش صنعت ﴿مطالعه موردي استان اصفهان﴾
254
تأثير افزودن Siبر خواص زيست فعالي نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش هيدروترمال
255
تأثير افزودن پودر برگ درخت اكاليپتوس و پودر برگ گل ختمي بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و پاسخ سيستم ايمني در جيره جوجه هاي گوشتي
256
تأثير افزودن فسفر و ضخامت و نوع لايه ي اكسيدي بر مقاومت سايشي قطعات فولادي متالورژي پودر بخاردهي شده
257
تأثير افزودني پتاسيم تيتانيوم اگزالات و شكل موج پالس جريان بر ساختار و رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش ايجاد شده به روش PEO برآلياژ 7075 آلومينيوم
258
تأثير افزودني پرمنگنات پتاسيم و شكل موج پالس جريان مصرفي بر ساختار و رفتار خوردگي پوشش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي ايجاد شده بر آلياژ 7075 آلومينيوم
259
تأثير افزودني هاي الكتروليت بر چرخه پذيري باتري هاي ليتيوم-يون با آند گرافيتي
260
تأثير اقتصاد دانش بنيان در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال با به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
261
تأثير اقدامات بازاريابي بر كيفيت رابطه برند سازماني در صنعت بانكداري:مورد مطالعه بانكهاي خصوصي شهر يزد
262
تأثير اقلام تعهدي بر رابطه تأمين مالي خارجي با بازده آتي سهام
263
تأثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
264
تأثير اقليم بر بيماري مالاريا در شهرستان كهنوج
265
تأثير اقليم و محيط زيست منطقه شادگان در جذب گردشگران
266
تأثير اكوموزه بياباني بر توسعه بيابان گردي (مناطق مورد مطالعه: جعفرآباد رضوانشهر، صادق آباد بافق و خويدك در استان يزد)
267
تأثير القاي خلق بر حافظه سرگذشتي دختران نوجوان: نقش تعديل كننده ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
268
تأثير الكترود مرجع در ثبت سيگنال EEG
269
تأثير الگودهي و ارائه بازخورد خودكنترلي بر عملكرد شناي 100متر كرال سينه ورزشكاران مرد حرفه‌اي تيمي و انفرادي استان قزوين
270
تأثير الگوهاي مختلف قرارگيري نانوفيبرهاي الكتروريسي شده به عنوان داربست بر روي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيم
271
تأثير الگوهاي مختلف كشت مخلوط ارزن معمولي و لوبيا چشم‌بلبلي بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد
272
تأثير الگوي آموزشي رايگلوث بر يادگيري مفاهيم و مضامين كتاب علوم تجربي پايه‌ي ششم
273
تأثير الگوي آموزشي مشاركت درونگروهي استاد و دانشجو بر فرآيند يادگيري دروس مقدمات طراحي معماري
274
تأثير المان‌هاي چسبناك درمقدارجذب انرژي درسازه‌هاي فلز- كامپوزيت
275
تأثير الياف پلي پروپيلن (بارچيپ) بر روي خصوصيات مكانيكي بتن خود متراكم با سنگدانه هاي بازيافتي و عملكرد آن در مقابل حرارت و يخ زدگي- ذوب شدگي
276
تأثير الياف فولادي بر خصوصيات مكانيكي و عملكرد درمقابل حرارت و يخ¬زدگي بتن سبك خودمتراكم
277
تأثير الياف نساجي پلي استر و پلي پروپيلن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي كاغذ بازيافتي
278
تأثير امنيت اقتصادي بر سرمايه‌گذاري خصوصي و رشد اقتصادي كشورهاي منتخب درحال‌توسعه
279
تأثير امواج اسكالر برروي رفتار سلولي و امكان سنجي آن ها در بيومتريال
280
تأثير امواج التراسونيك در فرآيند توليد مواد با ساختار نانو از طريق تغييرشكل پلاستيكي شديد (ECAP)
281
تأثير امواج الكترومغناطيس بر روي تمايز سلول هاي درمال پاپيلاي فوليكول مو به نورون
282
تأثير امواج ماكروويو بر استحكام و ازدياد طول پارچه هاي تاري پودي
283
تأثير امواج ناشي از نشت روي امواج رايلي
284
تأثير انباشتگي فازپراكنده در مكانيسم غالب تشكيل قطره در سيستمهاي پراكنده مايع - مايع
285
تأثير انحراف از وجه نقد بهينه بر عملكرد آتي شركت
286
تأثير انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي بر رشد اقتصادي در ايران
287
تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي
288
تأثير اندازه سلول مدل رقومي ارتفاع در محاسبه پارامترهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كمه، شهرستان سميرم)
289
تأثير اندازه نانوذرات نقره بر پديده تشديد پلاسمون سطحي
290
تأثير اندركنش خاك- فونداسيون- سازه بر عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني
291
تأثير اندركنش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور
292
تأثير انديشه روسو بر ديدگاه كانت درباره آزادي و قانون در فلسفه اخلاق
293
تأثير انديشه هاي فلسفي عرفاني مولانا بر قواعد حقوق كيفري
294
تأثير انديشه هاي مادّي گرايانه بر ديدگاه ها و اشعار شاعران نيمايي (1357 - 1320)
295
تأثير انديشه‌هاي جرم شناختي بر قانون مجازات اسلامي 1392
296
تأثير انقلاب اسلامي ايران بر انقلاب هاي عربي ﴿1391-1389﴾
297
تأثير انگيزش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم دبيرستان شهر املش.
298
تأثير انگيزش كاركنان بر راندمان زمان ، هزينه و كيفيت در پروژه ها
299
تأثير انگيزه پيشرفت بررضايت از يادگيري دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه هوشمند منطقه 2 شهر تهران
300
تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر دقت پيش بيني سود
301
تأثير انگيزه‌هاي مديران جهت كسب سود هدف بر چسبندگي هزينه‌هاي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302
تأثير انواع ژئوسنتتيك ها بر افزايش مقاومت برشي لايه روكش آسفالتي
303
تأثير انواع كاربري اراضي بر ترسيب كربن و برخي از خصوصيات كيفي و شاخص‌هاي فرسايش‌پذيري خاك
304
تأثير انواع مختلف كمك كردن (هم سطح و غير هم سطح) بر روي مهارت گفتاري دانش آموزان زبان انگليسي
305
تأثير انواع نامنظمي در قاب هاي بتن مسلح بر پتانسيل خرابي پيش رونده
306
تأثير اهرم مالي، بازار رقابتي محصولات و مالكيت سهامداران نهادي بر ارزش نگهداشت وجوه نقد
307
تأثير اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادي عوضين
308
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
309
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
310
تأثير ايجاد بزرگراه هاي درون شهري بر ميزان جدايي گزيني فضايي-اجتماعي محله هاي همجوار با آن ها، موردكاوي: بزرگراه امام علي (ع) در محدوده هاي منطقه 1و 8 شهرداري تهران
311
تأثير ايجاد پوشش آلياژي Cu-Ni-Fe بر رفتار خوردگي و تريبوخوردگي فولاد كم آلياژ كروم- موليبدن
312
تأثير ايجاد گشايش در جان تير در عملكرد قاب‌هاي خمشي فولادي
313
تأثير اينترنت و ماهواره بر هويت ملي جوانان جزيره خارك
314
تأثير اينورتر بر روي تلفات آهن در مواد مغناطيسي
315
تأثير بار ديناميكي و تراكم حلقه بر خواص آكوستيكي فرش‌هاي ماشيني خاب دار آكريليكي
316
تأثير باربي به عنوان يك الگوي تصويري بر دختران (مورد پژوهي دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدايي شهر اصفهان)
317
تأثير بارهاي ديناميكي انفجارات سطحي بر پايداري سازه‌هاي زيرزميني با توجه به خواص ژئومكانيكي توده سنگ
318
تأثير بازآفريني بافت فرسوده در ايجاد امنيت اجتماعي (نمونه موردي: سمنادشت قائمشهر)
319
تأثير بازآموزي سبك هاي اسنادي بر تغيير اسنادهاي شخصي و كاهش اضطراب درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه دهم شهرستان ميبد
320
تأثير بازارچه الكترونيكي خريد و فروش بر زنجيره تامين شركت‌هاي كوچك و متوسط فعال در صنعت نفت ايران
321
تأثير بازاريابي حسي بر وفاداري و بازگشت دوباره مشتريان به مجموعه هاي ورزشي و تفريحي كرمانشاه
322
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي شهر همدان، آقايان
323
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
324
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
325
تأثير بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر روي قصد خريد ووفاداري به نام تجاري درميان نسل جوان(مورد مطالعه: شركت سامسونگ)
326
تأثير بازخورد بيوريتم فكري بر عملكرد حركتي و مهارتي دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غيرورزشكار
327
تأثير بازخورد تلفظ مبتني بر تشخيص گفتار بر تلفظ استرس كلمات در زبان آموزان خارجي
328
تأثير بازدارنده هاي سنتز جيبرليك اسيد بر شاخص هاي رشد و نمو گياه توت فرنگي رقم پاروس
329
تأثير بازده بازار و اجزاي آن بر تغييرات سود مجموع شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
330
تأثير بازطراحي سبك و محتواي لوگو بر نگرش مخاطب به برند
331
تأثير بازي بر كاهش خشم كودكان 11-6ساله شهرستان جهرم
332
تأثير بازي داژبال بر مهارتهاي ادراكي- حركتي كودكان 9-7سال كم توان ذهني آموزش پذير
333
تأثير بازي درماني به شيوه فيليال بر مهارتهاي اجتماعي- هيجاني دختران پيش دبستاني 5 تا 6 ساله شهر اصفهان
334
تأثير بازي درماني شناختي- رفتاري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني شهرستان كرج
335
تأثير بازي كلش بر روي صميميت افراد بزرگسال
336
تأثير بازي گروهي بر عزت نفس دانش آموزان
337
تأثير بازي هاي حركتي كودكانه بر بهبود نشانگان بيش فعالي-كمبود توجه
338
تأثير بازي هاي كودكانه جسماني بر ميزان كمرويي و خودپنداره دانش آموزان دختر دبستاني
339
تأثير بازي هاي ويديويي اكشن بر كارآمدي خواندن و توجه انتخابي بينايي كودكان نارساخوان
340
تأثير بازي و اسباب بازي بر روي كودكان مهد كودك گلهاي زندگي،پروانه ها و مهد عسل شهرستان بجستان
341
تأثير بازي و فعاليت هاي مبتني بر پروژه داوسون بر مشكلات رفتاري بروني شده و مهارت هاي اجتماعي كودكان ناتوان هوشي آموزش پذير
342
تأثير بازي‌هاي رايانه‌اي بر بزهكاري و انحراف كودكان و نوجوانان
343
تأثير بازيهاي ديجيتالي، آهنگ و فلش كارت بر دانش واژگاني زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي در نوآموزان پيش دبستاني ايراني
344
تأثير بافت زباني بر ميزان درك ضرب‌المثل‌هاي فارسي نزد فارسي آموزان خارجي
345
تأثير بافتار بر روي سياهي درك شده
346
تآثير بافل ها در عملكرد مبدل حرارتي پوسته لوله
347
تأثير باقي‌مانده مس بر رشد و تركيب شيميايي نهال‎هاي پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
348
تأثير باكتري بر بتن حاوي پودر سنگ آهك و سرباره
349
تأثير باكتري بر جذب آب و بهبود دوام بتن مسلح به الياف
350
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري توليد كننده سيدروفور و كلات‌هاي آهن (سكوسترين 138 و Fe-EDTA) بر رشد و جذب عناصر غذايي سورگوم (Sorghum bicolor L.)
351
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد (PGPR) برگياه‌پالايي خاك‌هاي آلوده به آرسنيك توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
352
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه (PGPR) بر پالايش سرب از خاك آلوده توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
353
تأثير باند طبي و تمرين قدرتي بر حس وضعيت گيرنده‌هاي عمقي زنان ورزشكار 25 تا 30 سالۀ مبتلا به سندروم درد كشككي راني شهر بروجن
354
تأثير باورها بر تدارك كالاي عمومي: مطالعه موردي سوء ظن و حسن ظن نسبت به مشاركت ديگران
355
تأثير باورهاي مذهبي بر حسن اخلاق دانشجو دانشگاه آزاد شهرستان چالوس در سال تحصيلي89-88.
356
تأثير بتاسايكلودكسترين در رنگرزي كالاي اكريليكي
357
تأثير بحران مالي 2008 بر شاخص قيمت سهام كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ي منتخب
358
تأثير بحران مالي بر بيكاري كشورهاي منتخب حوزه ي منا (مطالعه ي موردي بحران مالي 2008-2007)
359
تأثير بحران منابع آب كشاورزي برساختار اقتصادي-اجتماعي روستائي ﴿حوضه رودخانه زاينده رود در شرق جلگه اصفهان﴾
360
تأثير بدبيني و اعتمادبه نفس بر قصد پذيرش بانكداري موبايلي از طريق متغير واسطه ي نگرش
361
تأثير برآورد پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل نقص‌ها
362
تأثير برخي از عوامل افزاينده رشد بر عملكرد قارچ تكمه اي و عمر پس از برداشت آن
363
تأثير برخي اصلاح كننده هاي آلي و غير آلي نانو برتثبيت و آب ويي عناصر سنگين در خاك آلوده تحت كشت ذرت
364
تأثير برخي تركيبات القاكننده مقاومت در گياه لوبيا بر ميزان خسارت و پارامترهاي دموگرافي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae
365
تأثير برخي عوامل اجتماعي وبرخي عوامل اقتصادي بر روي حجاب دانشجويان دختر رشته علوم اجتماعي(پژوهشگري) دانشگاه پيام نور شهرستان رامسر.
366
تأثير برخي عوامل اجتماعي وبرخي عوامل اقتصادي در سرقت زنان،دختران و پسران در زندان رشت.
367
تأثير برخي عوامل توليد و نوع ليف بر رفتار سايشي لايه‌هاي بي‌بافت سوزن‌كاري شده خودرويي
368
تأثير بررسي جراحي پلاستيك بر افسردگي
369
تأثير برگزاري كارگاه آموزشي به عنوان وسيله‌اي براي خلق يك تجربه بر حمايت از برند (مورد مطالعه: گردشگران خارجي شركت‌كننده در كارگاه توليد پارچه‌هاي قلمكار در اصفهان)
370
تأثير برنامه آموزش شادي كودك-والد به شيوه كارتر بر شادي، روابط والد-فرزندي و رضايت ارتباطي والدين دانش آموزان پسر ابتدائي شهر اصفهان
371
تأثير برنامه آموزش شادي ليوبوميرسكي بر اضطراب اجتماعي، افسردگي و عزت‌نفس دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
372
تأثير برنامه آموزش يادگيري مستقل بر خودپنداره تحصيلي ،خودكارامدي و بهبود عملكرد املا كودكان مبتلا به اختلال يادگيري املا پژوهش مورد منفرد
373
تأثير برنامه تعادلي تيلت بورد بر ميزان آسيب ها، قدرت و انعطاف پذيري اندام تحتاني كشتي گيران زبده
374
تأثير برنامه ريزي تمريني بر يادگيري در شنا
375
تأثير برنامـه كارايي والدين بر سرزنـدگي و بهزيستي مادران و كفـايت اجتماعي كودكان داراي آسيب بينايي
376
تأثير برنامه گذارخانه به مدرسه بر آمادگي اجتماعي – هيجاني دانش-آموزان پيش دبستاني
377
تأثير برنامه منتخب ادراكي- حركتي بر توانايي هاي ادراكي-حركتي و رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
378
تأثير برنامه هاي اقتصادي دولت هاي سازندگي و اصلاحات بر مسأله محيط زيست در ايران
379
تأثير برهم‌كنش‌هاي جايگزيده همراه با هم‌بستگي‌هاي اوليه گوناگون برتحول زماني درهم‌تنيدگي
380
تأثير برونسپاري فعاليت‌هاي قابل واگذاري بر بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران
381
تأثير بستر كشت و تنش خشكي بر ويژگي‌هاي رشدي و فيزيولوژيك دانهال‌هاي يكساله توت آمريكايي (Maclura pomifera)
382
تأثير بعد آموزش و بهسازي منابع انساني در رضايت مندي شغلي كاركنان ادارات آموزش و پرورش استان همدان
383
تأثير بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت نساجي (بررسي موردي)
384
تأثير بكارگيري فـن آوري اطلاعــات بر كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده به كاربران صندوق بازنشستگي كشوري استان تهران
385
تأثير بكارگيري مديريت استعداد در نگهداشت كاركنان درشركت صاايران
386
تأثير بن مايه هاي مذهب شيعه در داستان هاي جنگ ايران
387
تأثير بنمايههاي فلسفه اشراقي در شناخت و كسب سعادت از ديدگاه سهروردي
388
تأثير به كارگيري روش كار- محور در توسعه يادگيري واژگان زبان انگليسي توسط فراگيران كم شنوا
389
تأثير به كارگيري روش هاي نوين آبياري در توسعه ي پايدار كشاورزي مناطق روستايي (مطالعه ي موردي: شهرستان كازرون)
390
تأثير به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري در توسعه كشاورزي مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي كاويان شهرستان فلاورجان
391
تأثير به كارگيري لايي در بهبود كارآيي درز در پوشاك
392
تأثير به‌كارگيري پاسخ¬دهي سريع در زنجيره تأمين رقابتي با رفتار مشتريان استراتژيك
393
تآثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
394
تأثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
395
تأثير بهزيستي ذهني بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي رفتار تسهيم دانش مطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان گيلان
396
تأثير بهزيستي معنوي، عدالت زناشويي و عوامل محافظ خانواده بر توانمندي خانواده
397
تأثير بور و زيركونيوم بر خواص كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژ كارشده پايه نيكل Nimonic 105
398
تأثير بيش اعتمادي مديران برتأمين مالي داخلي وكارايي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
399
تأثير بيوچار اسيدي بر شاخص هاي كيفيت خاك هاي آهكي
400
تأثير پارامترهاي اقليمي برروي بيماري‌هاي رواني شهرستان خميني‌شهر
401
تأثير پارامترهاي الكتروريسي روي قطر و خواص بيولوژيكي نانوالياف توليدشده از پلي¬كاپرولاكتن/كتيرا
402
تأثير پارامترهاي تكسچره با جت هوا روي خواص فيزيكي پارچه
403
تأثير پارامترهاي جوشكاري بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرمشابه فولادهاي خط لوله
404
تأثير پارامترهاي سنتز بر مورفولوژي و اندازه نانو ذرات اكسيد آهن
405
تأثير پارامترهاي فرآيند روي خواص نهايي نخ تكسچره شده پلي استر
406
تأثير پارامترهاي ماشين كاري بر تشكيل لبه انباشته
407
تأثير پارامترهاي مختلف بر پديده گرداب در مخازن همزن دار به روش ديناميك سيالات محاسباتي
408
تأثير پارامترهاي هندسي فوم هاي كاتاليستي بر روي تعيين ضرايب انتقال جرم و حرارت فوم با استفاده از CFD
409
تأثير پايگاه اجتماعي نمايندگان بر كارآمدي مجلس: مطالعه موردي عملكرد مجلس اول و دوم مشروطه
410
تأثير پتانسيل و زمان احياء الكتريكي دي‌اكسيد‌تيتانيومبر راندمان استحصال تيتانيوم فلزي درشرايط اكسيژن گيري FFC كمبريج
411
تأثير پديد‌ه‌ي حركت پرتابي روي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي بلند
412
تأثير پديده تنفس بر كاهش مقاومت برشي جان تيرورق‏ها
413
تأثير پذيري زباني و مضموني خاقاني از شاهنامة فردوسي
414
تأثير پرايمينگ بذر با عناصر ريز مغذي روي خصوصيات جوانه زني بذر شبدرايراني
415
تأثير پرتفوي ويترين و مستندسازي بر امتياز گروه 4-5 گوش دادن آيلتس
416
تأثير پرتو افكني مايكروويو به‌عنوان روش پاك‌سازي خاك‌هاي آلوده به هيدروكربن‌هاي نفتي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
417
تأثير پروبيوتيك¬ها بر عوارض ناشي از ليپوپلي¬ساكاريد باكتريايي در يادگيري احترازي غيرفعال و ميزان بيان ژن كالمودولين كيناز-2آلفا در هيپوكمپ رت
418
تأثير پروژه هاي عظيم سرمايه گذاري برهزينه هاي تعديل ساختار سرمايه
419
تأثير پلاسمون ها بر ويژگي هاي اپتيك كوانتومي نقطه‌هاي‌كوانتومي
420
تأثير پلاسمون هاي سطحي بر ميدان گسيل شده از يك نقطه ي كوانتومي نيم رسانا
421
تأثير پلي آكريلونيتريل اصلاح شده بر توزيع و پراكندگي نانوتيوبها در محلول الكتروريسي و نانوفيبرها
422
تأثير پلي ال بر خواص چسب پلي يورتان
423
تأثير پليمر سوپرجاذب A200 و دور آبياري بر عملكرد يونجه در شرايط شور
424
تأثير پوشش دهي نانوسيليكا بر مقاومت سايشي كالاي پنبه¬اي
425
تأثير پوشش زنان بر ميزان امنيت اجتماعي آنان.
426
تأثير پويايي موجودي كالا بر بازده سهام
427
تأثير پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در تحقق اقتصاد مقاومتي براساس عوامل مديريتي از ديدگاه مديران و كارشناسان مالي و بودجه اي سازمان صدا و سيماي
428
تأثير پيش حرارت دهي رزين كامپوزيت بر ثبات رنگ آن پس از غوطه وري در محلول هاي چاي و يا قهوه
429
تأثير تاب بر خواص كششي نخ نانوليفي پلي آميد 66 تابدار
430
تأثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
431
تأثير تابش امواج فراصوتي بر تشكيل فازفريت منگنز در روش هم رسوبي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو پودرهاي به دست آمده
432
تأثير تابشدهي دوتپي و محيط برهمكنش بر فرآيند مادهبرداري فلزات و پديده انفجار فاز با ليزر نانوثانيه
433
تأثير تاكتيك آميخته بازاريابي بر صادرات زعفران ايران (مورد مطالعه: تأمين كنندگان استان خراسان رضوي)
434
تأثير تبديل مصارف خانگي گازي به برقي بر شبكه‎هاي توزيع جهت بهبود تاب‌آوري
435
تأثير تبعيض جنسيتي بر رشد اقتصادي
436
تأثير تبليغات دهان به دهان بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه شهر اصفهان
437
تأثير تثبيت سلولي بر روند تغييرات متابوليكي سلول در فرآيندهاي تخميري
438
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي عشق برند و اعتماد برند(مطالعه موردي: فروشگاه هاي تلفن همراه سامسونگ درشهرستان ساري
439
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با متغييرهاي ميانجي رضايتمندي و اعتماد برند (مطالعه موردي: برند تلفن همراه سامسونگ)
440
تأثير تجربه كاربر و كيفيت وب‌ سايت بانك بر استفاده از بانكداري اينترنتي
441
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
442
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
443
تأثير تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر واكنش هاي جذب و رها سازي فسفر در يك خاك آهكي
444
تأثير تحرك عوامل توليد بر تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري
445
تأثير تحريك مستقيم الكتريكي از روي جمجمه بر اجراي مهارت ورزشي
446
تأثير تحريم‌هاي نفتي ايران بر قيمت جهاني نفت
447
تأثير تحصيلات دانشگاهي آموزگار بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
448
تأثير تحولات شهري بر بازار اصفهان دوره پهلوي (1357-1304)
449
تأثير تخريب جنگل بلوط بر پاسخ دمايي معدني شدن نيتروژن در مقياس خاكدانه
450
تأثير تخصص صنعتي بر رشد شهري ايران
451
تأثير تخصيص يگانه و دوگانه حسابرس در صنعت بر اجتناب مالياتي
452
تأثير تداخل زمينه اي افزايشي و كاهشي در يادگيري مهارت هاي حركتي دختران 8 تا 10 سال
453
تأثير تداخل زمينه‌اي فزاينده و كاهنده نظام دار بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت هاي پاس هندبال
454
تأثير تدريس استراتژي هاي تست زني بر عملكرد دانش آموزان دبيرستاني بر بخش زبان انگليسي كنكور
455
تأثير تراكم پودي بر روي نفوذپذيري هوا و برخي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي
456
تأثير تراكم پودي پارچه تاري- پودي تقويت كننده بر خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار بالا
457
تأثير ترتيب جوشكاري بر تنش‌هاي پسماند و اعوجاج در جوش كنجي سازه‌هاي دريايي
458
تأثير ترتيب جوشكاري بين يك مخزن آلومينيومي استوانه اي و رينگ واسط براعوجاج سازه
459
تأثير ترجيح زماني بر رشد اقتصادي
460
تأثير تركيب عامل هاي شكل دهنده ي ساختار بر سنتز نانو كاتاليست ZSM-5
461
تأثير تركيب مبدل زنگ بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش پلي يورتان حاوي نانو ذرات اكسيد روي
462
تأثير تركيب واردات بر توليد ناخالص داخلي ايران (92-1353)
463
تأثير تزئينات باغ ايراني بر فرش دستباف(مطالعه موردي كاخ چهلستون)
464
تأثير تزئينات هندسي معماري تيموري و صفوي بر نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي
465
تأثير تزريق گاز بر خواص سيال مخزن در مخازن غيراشباع
466
تأثير تزكيه بر تعليم و تعلم(حكمت)از ديدگاه امام خميني(ره)
467
تأثير تسهيلات اعطايي بانك جهاني بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي منا و آسيا و پاسفيك؛ درس هايي براي ايران
468
تأثير تسهيلات بانكي بر اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي استانهاي ايران
469
تأثير تصميمات ديوان داوري ورزش بر ايجاد، گسترش و تعميق حقوق بين الملل ورزش
470
تأثير تصوير شهر، شخصيت برند شهر و رضايت كلي شهروندان بر پذيرندگي شبكه اجتماعي اينستاگرام با نقش تعديلگر بحران اقتصادي در زير ساخت شهري و زندگي روزمره شخصي (مطالعه موردي: شهر كرج)
471
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ بر استحكام رواني در بازيكنان فوتسال ماهر و نيمه ماهر
472
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ و تمرين بدني زمان واكنش انتخابي بر بخش پيش حركتي و حركتي زمان واكنش ساده و انتخابي
473
تأثير تصويرسازي گذشته ايران بر تصويرسازان دهه 60
474
تأثير تصويرسازي ملهم از قصه توسط دانش آموزان 6 تا 10 سال شهر تهران بر بهبود حافظه فعال
475
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
476
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
477
تأثير تطبيقي توجه به شكاف در مقابل يادگيري غيرمعمول در توسعه واژگان زبان آموزان زبان انگليسي ايراني در نوشتن L2
478
تأثير تعارض وظيفه بر عملكرد تيم هاي نوآور
479
تأثير تعامل يا تضاد حقوق و ايدئولوژي بر شكل‌گيري، ماهيّت و كاركرد قاعده حقوقي در حقوق خصوصي
480
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
481
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
482
تأثير تعدد فرزندان بر اخلاق خانواده و اجتماع از ديدگاه اسلام
483
تأثير تغذيه بر تحمل‌سرمايي كفشدوزك‌هاي Cheilomenes sexmaculataو Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
484
تأثير تغذيه برگي سيليس بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك قبل و پس از برداشت گل آنتوريوم Anthurium andraeanum Epos
485
تأثير تغذيه برگي سيليسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيدها بر سيستم آنتي اكسيداني دانهال هاي پسته در شرايط تنش شوري
486
تأثير تغذيه برگي منابع مختلف منگنز بر تغييرات بيوشيميايي ديواره سلولي برگ خيار آلوده به بيماري سفيدك پودري
487
تأثير تغذيه برگي منيزيم بر فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلولي ريشه و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي چغندر قند
488
تأثير تغذيه تفاله انار بر فراسنجه هاي متابوليك (تنش اكسيداتيو) و پاسخ هاي عملكردي گاوهاي شيري دوره انتقال
489
تأثير تغيير اقليم بر مراحل رشد كلزا در مشهد (طرق)
490
تأثير تغيير پارامترهاي جريان و فشار بر روي ريزساختار آلومنيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
491
تأثير تغيير تركيب شيميايي و عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي آلياژهاي پايه Fe-B نانوبلورين
492
تأثير تغيير جنسيت در حقوق و تكاليف زوجين
493
تأثير تغيير در اجزاي سود بر رابطه سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
494
تأثير تغيير شكل داغ در قالب سرد به روش ECAP و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
495
تأثير تغيير كاربري اراضي بر تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سقز)
496
تأثير تغيير نظام آموزشي بر معماري مدارس ايران ؛ نمونه هاي موردي مدارس دوران قاجار ، پهلوي و معاصر تهران
497
تأثير تغييرات اقليمي بر منابع آب سطحي و زيرزميني دشت خرم آباد با كمك روش SPI
498
تأثير تغييرات جريان هاي نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر تأثير محدوديت هاي تأمين مالي شركت ها
499
تأثير تغييرات كاربري اراضي بر فرآيندهاي بيابان‌زايي اراضي محدوده‌ي تالاب جازموريان در جنوب استان كرمان
500
تأثير تغييرات نرخ ارز بر تورم در ايران در سال 1392
501
تأثير تغييرات ولتاژ بر اغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي
502
تأثير تفكر چپ در شعر معاصر ايران
503
تأثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غير انتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
504
تأثير تقسيم نسبي ورودي ها بر خروجي ها در تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي : ارزيابي عملكرد دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 شهرستان شيراز)
505
تأثير تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتاتور هيپ بر آسيب غير برخوردي اسپرين خارجي مچ پا در ورزشكاران مرد
506
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
507
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
508
تأثير تقويت منفي بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مطالعه موردي:مدرسه ابتدايي 15 شعبان شهر آيسك
509
تأثير تكرار بر روي دقت كاربرد افعال زمان توسط دانشآموزان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
510
تأثير تكميل آبگريز كالاي پلي استري با و بدون نانوذرات zno بر سرعت حركت شناگر
511
تأثير تكميل همزمان ضد ميكروب و آنتي استاتيك بر خواص راحتي لباسهاي جراحي يكبار مصرف
512
تأثير تكنيك كارما يوگا بر هوش هيجاني زنان ومردان شهر تهران.
513
تأثير تكنيك نقشه برداري مفهوم بر يادگيري واژگان و حفظ زبان آموزان مياني EFL ايراني
514
تأثير تلاطم نرخ ارز بر عملكرد تجاري ايران و تركيه
515
تأثير تلقيح با دو گونه قارچ ميكوريزا بر همزيستي گياه يونجه با باكتري ريزوبيوم در سطوح مختلف شوري
516
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر واكنش جو به تنش شوري
517
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر واكنش گندم به تنش شوري
518
تأثير تلقيح جدايه‌هاي سينوريزوبيوم مليلوتي بر رشد و جذب تعدادي از عناصر غذايي در كنجد (Sesamum indicum L.)
519
تآثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 11-6 ساله شهرستان جهرم
520
تأثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 6-11ساله شهرستان جهرم
521
تأثير تلويزيون بر فرزندان خانواده﴿شهرستان سميرم﴾
522
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
523
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
524
تأثير تمركز سازماني بر اجراي نقش حرفه‌اي كتابداران در كتابخانه‌هاي عمومي ايران
525
تأثير تمركز صنعت بر بازده سهام
526
تأثير تمركززدايي مالي بر بهرهوري نيروي كار در بخش صنعت در استان هاي ايران
527
تأثير تمرين استقامتي بر بيوژنز ميتوكندريايي و عوامل رفتاري در استرياتوم رت هاي پاركينسوني مدل 6-OHDA
528
تأثير تمرين استقامتي و مصرف مكمل دارچين بر ظرفيت آنتي‏اكسيداني و پراكسيداسيون¬ليپيدي بيماران زن ميانسال ديابتي نوعII
529
تأثير تمرين تصويرسازي حين و بعد از مشاهده بر تعادل ايستا
530
تأثير تمرين ذهن يپتلپ و تصادفي بر عملكرد دروازه بانان ماهر فوتبال استان كردستان با تأكيد بر جنسيت
531
تأثير تمرين مشاهده اي، تصويرسازي ذهني و تمرين بدني بر ذهن آگاهي و يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در دختران 14-17 سال شهر اهواز
532
تأثير تمرين مقاومتي تراباند با شدت هاي مختلف بر قدرت، دامنه حركتي مچ پا و تعادل پوياي بسكتباليست‌هاي مرد نخبه
533
تأثير تمرين هوازي بر ميزان آزاد سازي دوپامين در هسته PAG متعاقب مصرف مورفين در رات
534
تأثير تمرين هوازي برتمايل به مصرف مورفين در هسته PAG در رات
535
تأثير تمرين هوازي همراه با مصرف ويتامين C و استراديول بر شرايط استرس اكسيداتيو كبد در رات هاي اوركتومي شده
536
تأثير تمرينات NASM مبتني بر لانج خطي بر حركات عملكردي اندام تحتاني
537
تأثير تمرينات TRX بر ظرفيت عملكردي، كنترل پاسچر، حس عمقي و قدرت ايزومتريك عضلات زانو در زنان مبتلا به MS
538
تأثير تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور نكروز كننده تومور آلفا، اينترلوكين 1 و وزن موش‌هاي بالب سي مبتلابه سرطان پستان
539
تأثير تمرينات اصلاحي NASM بر الگوهاي عملكرد حركتي، عملكرد حسي-حركتي و خستگي در ورزشكاران دانشگاهي داراي بي‌ثباتي عملكردي مچ پا
540
تأثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و ناتواني بيماران مبتلا به سندرم اكستنشن-روتيشن كمر
541
تأثير تمرينات تركيبي تعليقي و ثبات دهنده مركزي بر درد، ويژگي هاي ساختاري ديسك بين مهره اي،عملكرد جسماني و ناتواني عملكردي در كاركنان اداري مبتلا به فتق ديسك
542
تأثير تمرينات تركيبي(تعادلي و ثبات دهنده‌ي مركزي)بر تعادل و تكنيك فرود بسكتباليست‌هاي نخبه
543
تأثير تمرينات تعادلي با توپ سوئيسي بر مهارت هاي حركتي پايه ي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
544
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر مهارت¬هاي بنيادي و انگيزش مشاركت ورزشي در كودكان 7 تا 9 سال كم¬توان ذهني آموزش¬پذير
545
تأثير تمرينات يكپارچه شناختي حركتي بر برخي مولفه هاي شناختي، – تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
546
تأثير تميزكاري چاه بر نرخ نفوذ حفاري با استفاده از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز حفاري و ديناميك سيالات محاسباتي
547
تأثير تنش برشي و كششي سيكلي بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي اندوتليال
548
تأثير تنش خشكي بر صفات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي، عملكرد دانه و روغن در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ
549
تأثير تنش خشكي و تنوع ژنوتيپ گياهي بر توده زنده ميكروبي و فعاليت آنزيم بتاگلوكزآمينيداز خاك
550
تأثير تنش سرما بر جذب روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاء سلول ريشه گندم
551
تأثير تنوع بخشي پرتفوي تسهيلات اعتباري بر روي عملكرد بانك هاي ايراني
552
تأثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه علامه طباطبايي و ابن مسكويه
553
تأثير توابع تسليم پيشرفته بر نمودار‌هاي حد شكل‌دهي
554
تأثير توام از تو باكتر و نانو ذرات آهن روي رشد گياهچه هاي آفتابگردان
555
تأثير توان‌بخشي شناختي بر فراخناي حافظه كاري واجي و رشد مهارت‌هاي گفتار و زبان در كودكان كاشت حلزون شده
556
تأثير توانايي مديريت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگي هزينه ها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
557
تأثير توانبخشي شناختي بر بهبود توجه و بازداري و حافظه كاري كودكان با آسيب مغزي تروماتيك
558
تأثير توانبخشي شناختي رايانهاي بر حافظه كاري و انعطافپذيري شناختي كودكان داراي اختلال يادگيري
559
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
560
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
561
تأثير تورم بر رشد اقتصادي بخش كشاورزي
562
تأثير توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مناطق توسعه نيافته كشور در كاهش مشكلات پايتخت(تهران)
563
تأثير توسعه انرژي هاي تجديدپذير بر تقاضاي محصولات پالايشي: بررسي مقايسه اي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
564
تأثير توسعه بازارهاي مالي بر ريسك بازار سهام منتخبي از كشورهايD8
565
تأثير توسعه بانكداري الكترونيكي بر شاخص ثبات نظام بانكي در اقتصاد ايران طي دوره 1395-1390
566
تأثير توسعه فناوري رايانش ابري برعملكردكسب وكار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران: مطالعه‌ي موردي شركت رايتل
567
تأثير توليدات موسسه حور بر جامعه مخاطبان انيميشن ايران در دهه 70 و 80
568
تأثير تيمار كربوكسي متيل سلولز (CMC) بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه‌فرنگي رقم هاني
569
تأثير جابجايي استارك بردرهم‌تنيدگي‌هاي چند‌جزئي ذاتي در يك سامانه كوانتومي چهار‌جزئي
570
تأثير جابه‌جايي طول‌ موج در مخابرات نوري
571
تأثير جايگذاري برند بر ارزش ويژه برند
572
تأثير جايگزيني بند پاداش بجاي جريمه در ميزان موفقيت قرارداد برون‌سپاري فناوري اطلاعات
573
تأثير جريان پالسي بر رفتار خوردگي پوشش Ni-Zn به روش آبكاري
574
تأثير جريان نقدي آزاد و هزينه نمايندگي بر عملكرد واحدهاي تجاري
575
تأثير جمهوري اسلامي ايران بر روند شكل‌گيري گروه‌هاي جهادي در فلسطين با تأكيد بر حماس (1357-1392)
576
تأثير جنس الياف پليمري بر كارايي آنها در ملات سيماني
577
تأثير جنسيت بر نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج
578
تأثير جنسيّت و موقعيّت اجتماعي افراد در كيفيّت اجراي مجازاتها
579
تأثير جهاني شدن حقوق اسناد تجاري بر حقوق ايران
580
تأثير جهاني شدن حقوق بر تفسير قراردادهاي بين‌المللي
581
تأثير جهاني‌شدن حقوق مالكيت فكري بر حقوق ايران
582
تأثير جهاني¬شدن ارتباطات بر ساختار فرهنگي و سبك زندگي در شهر بوشهر با تأكيد بر نقش رسانه¬ها
583
تأثير جهت تاب نخ تار و پود پنبه اي بر خواص تعادل ساختاري پارچه تاري-پودي
584
تأثير جهت گيري بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه گري استراتژي هاي نوآوري
585
تأثير جهت ناهمواري ها در ارتفاع خط تعادل آب-يخ كواترنري ايران
586
تأثير جهت‌دهي ذرات نانو در رزين اپوكسي براثر تخريبي آب
587
تأثير جهت‌گيري كارآفرينانه بر عملكرد بين‌المللي با ميانجي‌گري جهت‌گيري بازاري و قابليت‌هاي ارتباطي
588
تأثير جو كاري اخلاقي، اعتماد به سرپرست، خشنودي شغلي، دلبستگي شغلي بر همانندسازي سازماني، تعهد عاطفي و نيت ترك شغل در يك شركت صنعتي
589
تأثير چابك‌سازي سيستم بر عملكرد كاركنان پژوهشگاه نيرو
590
تأثير چابكي سازماني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي سرمايه فكري(مورد مطالعه: كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان هاي غرب كشور)
591
تأثير چراغدار كردن دوربرگردان هاي ميانه اي بر عملكرد ترافيكي آنها
592
تأثير چرخش مخروط در جريان
593
تأثير چرخه تجاري و تمايلات سرمايه گذار بر سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي
594
تأثير چرخه عمر بر رشد و سودآوري با در نظر گرفتن اندازه شركت
595
تأثير چرخه عمر و بلوغ شركت ها بر ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي با تأكيد بر صنايع نفت و پتروشيمي
596
تأثير چسبندگي هزينه ها بر محافظه‌كاري شرطي و عدم تقارن اطلاعاتي
597
تأثير چگالي انباشتگي شن و ماسه درفشار جانبي قالب
598
تأثير چند شغله بودن معلمان بر افت تحصيلي(ويژه مقطع ابتدائي شهرستان سياهكل).
599
تأثير حاكميت شركتي بر رابطه بين سطح اهرم مالي و عملكرد مالي شركت‌هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
600
تآثير حاكميت شركتي بر سرمايهگذاري تحقيق و توسعه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
601
تأثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش
602
تأثير حاكميت شركتي و انگيزه هاي مديريتي بر اجتناب از ماليات
603
تأثير حاكميت شركتي و كيفيت گزارشگري مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
604
تأثير حالت بارگذاري دارو بر روي خواص ساختاري، قدرت پيوند و رفتار رهايش بين ايبوپروفن و نانو ذرات سيليكا: يك مطالعه مشترك تجربي و محاسباتي
605
تأثير حجم معادلات سهام شركتها بر نوسان پذيري بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
606
تأثير حسابرسي داخلي بر رفتار اخلاقي، كارآيي و اثربخشي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
607
تأثير حساسيت هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف از اهرم بهينه بر سرعت تعديل اهرم مالي شركت‌هاي پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
608
تأثير حضور پودرلاستيك ضايعاتي بر پراكنش نانورس، خواص استحكامي و سايش آميزه¬هاي حاوي NR/organoclay
609
تأثير حضور شركت زيگلر بر كيفيت ﴿طرح و نقش و رنگ ﴾ قالي هاي ايران از دوره قاجار تا پايان جنگ جهاني دوم
610
تأثير حضور نانوخاك‌رس بر خواص فيزيكي مكانيكي كامپوزيت پلي‌پروپيلن تقويت‌شده با الياف كوتاه پلي‌آميد در حضور سازگاركننده پلي‌پروپيلن گرافت شده با مالئيك‌انيدريد
611
تأثير حضور يون منگنز (II) در محلول بر انحلال الكتروشيميايي كالكوپيريت
612
تأثير حق حبس زوجه در پايداري يا انحلال نكاح
613
تأثير حق‌الزحمه حسابرسي بر كيفيت حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
614
تأثير حكمراني خوب بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو دي هشت و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
615
تأثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي: مطالعه مقايسه اي كشورها با سطح توسعه انساني متفاوت
616
تأثير خدمات بانكداري الكترونيكي بر وفاداري مشتريان با تاكيد بر نقش ميانجي ارزش مشتري (مورد مطالعه شعب بانك تجارت شهر كرج)
617
تأثير خدمات پس از فروش بر رضايت مشتري در صنعت ايران خودرو
618
تأثير خستگي حاصل از مسابقه فوتبال بر حس عمقي زانو، ميزان آسيب عضلاني و شاخص هاي التهابي آسيب قلبي -عروقي در فوتباليست هاي نخبه
619
تأثير خستگي عملكردي ويژه فوتبال بر كينماتيك اندام تحتاني فوتباليستهاي نوجوان پسر مبتدي كرمان
620
تأثير خشكسالي هاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت يزد- اردكان
621
تأثير خصوصيات پالپ و نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ بر ابعاد حباب هاي هوا در سلول هاي فلوتاسيون ستوني
622
تأثير خط كشي جاده بر بهبود حركت وسايل نقليه بين خطوط
623
تأثير خطاي تخمين كانال در بازدهي انرژي شبكه هاي انبوه ‏آنتني با مدولاسيون فضايي
624
تأثير خلق پول بر نابرابري درآمد
625
تأثير خواص شيميايي و فيزيكي خاك بر همزيستي قارچهاي ميكوريزي آربسكولار با گياه دارويي آويشن (Thymus kotschyamus Boiss.& Hohen
626
تأثير خواندن داستان هاي كوتاه بر پيچيدگي گرامري نوشتار زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسطه
627
تأثير خواندن سطحي و خواندن عميق متن بر يادگيري اتفاقي لغات فراگيران ايراني زبان انگليسي
628
تأثير خودارزيابي هسته‌اي بر بهره‌وري كاركنان از طريق متغيرهاي ميانجي اشتياق شغلي و انگيزش دروني
629
تأثير خوردني ها و نوشيدني ها بر انسان از منظر طبّ سنّتي و فقه اماميّه
630
تأثير خوشه هاي معنايي و خوشه هاي موضوعي بر يادگيري واژگان انگليسي توسط دانش آموزان ايراني پايه ي نهم
631
تأثير خويش آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت هاي ثانويه رازيانه و بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي آزاد گرده افشان و خود گرده افشان با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيك، آناتوميك و مولكولي
632
تأثير داستانهاي مثنوي در پرورش استعدادهاي روحي و معنوي كودك
633
تأثير دامنه و مدت زمان اعمال فشار هيدرواستاتيك متناوب بر تمايز غضروفي سلول هاي بنيادي مزانشيمي
634
تأثير دانش پايگي اقتصاد بر روي اندازه دولت : نمونه موردمطالعه كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافته
635
تأثير دراز مدت فعاليت هاي استقامتي ، سرعتي ، مقاومتي بر ماده تراكم ماده معدني استخوان دو ميداني كاران نخبه مرد
636
تأثير درامد و مشاغل والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان انها در پايه پنجم
637
تأثير درجه حرارت پخت بر رشد ترك ناشي از خستگي در صفحات آلومينيومي ترميم شده توسط چند لايه اي هاي فلز/الياف(GLARE)
638
تأثير درصد شكستگي مصالح سنگي درشت بر پارامترهاي طرح اختلاط مارشال مخلوط آسفالتي گرم
639
تأثير درصد مخلوط الياف اكريليك با ظرافت‌هاي مختلف بر خواص كششي نخ‌هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني‌
640
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
641
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
642
تأثير درصدهاي مختلف VA (وينيل استات) بر عملكرد شيارشدگي با استفاده از رئولوژي قير اصلاح شده با EVA
643
تأثير درمان شناختي -رفتاري مبتني بر هيجان بر علائم فزون كنشي- تكانشگري، اضطراب و شادي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/فزون كنشي سنين 9 تا 12 سال
644
تأثير درمان عيوب نكاح بر حق فسخ از ديدگاه مذهب اماميه و حنفيه
645
تأثير درمان گروهي مبتني بر بخشش بر علائم افسردگي و نشخوار فكري زنان مبتلا به افسرده خويي
646
تأثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد والدين بر كاهش علائم اضطراب جدايي دانش‌آموزان دختر پايه‌ي اول تا سوم مدارس ابتدايي خميني‌شهر
647
تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان و ترس از تصوير تن در زنان مبتلا به پُرخوري رواني
648
تأثير دستكاري عزت ‌نفس آشكار و ناآشكار بر تغييرپذيري عملكرد قلبي‌ عروقي
649
تأثير دعا بر سلامت رواني جوانان دختر و پسر شهرستان گناباد
650
تأثير دلالت آوايي بر معنا در قرآن كريم
651
تأثير دما بر روي سطح مقطع جذب اپتيكي نانو ذره دو فلزي هسته - پوسته
652
تأثير دما و زمان تشويه بر انحلال مس لجن آندي مس سرچشمه
653
تأثير دماي بارريزي و زمان آب‌پاشي بر خواص مكانيكي فولاد ساده كربني ريخته‌گري شده به روش دوشابي
654
تأثير دماي ديواره بر رفتار سايشي فولاد گرم كار AISI H13 نيتروژن دهي پلاسمايي شده به روش ديواره گرم
655
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
656
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي‌استر استرچ داراي مقطع سه پره‌اي
657
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت
658
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت (مورد مطالعه: ثبت احوال فارس)
659
تأثير دهك هاي درآمدي بر رفتار مصرف كننده در تعيين سهم مشتري از بازار سبز (جامعة مورد مطالعه: ساكنين شهر تهران)
660
تأثير دو روش تمريني استقامتي و مقاومتي منتخب روي برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي كودكان داراي اضافه وزن و چاق
661
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
662
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
663
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن FGF2 در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
664
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن PDGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
665
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
666
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
667
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT) و تداومي هوازي بر بيان ژن VEGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
668
تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي ( RST) و سرعتي آزاد (FST) بر سطوح استراحتي هورمون¬هاي آنابوليكي و كاتابوليكي و شاخص¬هاي عملكرد آزمون چابكي تعديل شده تكراري (RAMT) در بازيكنان فوتبال فوتبال 18 تا 21 سال
669
تأثير دو شيوه ي تمريني تركيبي و مقاومتي بر سطوح ويسفاتين و چربي هاي خون زنان چاق و داراي اضافه وزن
670
تأثير دو گونه قارچ مايكوريز آربوسكولار بر شاخص‌هاي رشد، خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد اسانس گياه بادرشبي (Dracocephalum moldavica. L.) تحت تنش خشكي
671
تأثير دو نوع نوشيدني انرژي زا بر عملكرد استقامتي رزمي كاران نخبه مرد
672
تأثير دوازده هفته تمرين هوازي برCBC بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از شيمي درماني
673
تأثير دور آبياري بر رشد رويشي و زايشي ماشك گل خوشه اي و خلر
674
تأثير دور همزن در سينتيك شناورسازي كوارتز
675
تأثير دوسوتواني سازماني بر چابكي سازماني با بررسي نقش ميانجي گري تسهيم دانش (مورد مطالعه شركت گاز سوزان نجف آباد)
676
تأثير دين اسلام در تعيين مجازات جرايم عليه اشخاص از منظر سياست جنايي تقنييني ايران
677
تأثير ديوان بين المللي دادگستري بر جهاني شدن حقوق بشر
678
تأثير ذرات نانورس بر استحكام باقي‌مانده صفحات كربن/اپوكسي تحت ضربه‌هاي كم‌سرعت
679
تأثير رابطه عاطفي معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان نوشهر.
680
تأثير رانش توسط چرخهاي جلو يا عقب در كيفيت حركت عرضي خودرو
681
تأثير رانندگي بهينه با خودروهاي جديد بنزيني در مقايسه با مزاياي هيبريد
682
تأثير راهبردهاي يادگيري بر خودتنظيمي، خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي دانشآموزان با نيازهاي ويژه )ناشنوايان(
683
تأثير رايحه هاي زمينه اي هماهنگ و ناهماهنگ با خريداران و رابطه آن با شخصيت آنان
684
تأثير رژيم آبياري بر ويژگي هاي مورفولوژيك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي ژنوتيپ‌هاي هميشه بهار
685
تأثير رسانه هاي گروهي بر مدگرايي دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
686
تأثير رسانه‌‌هاي جمعي بر دموكراتيك شدن شهروندان شهر ايـلام
687
تأثير رسوب ريزگردها بر رشد و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آبياري تكميلي و ديم
688
تأثير رشد جريان نقدي عملياتي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نوسان هاي جريان نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي و سطح نگهداشت وجه نقد
689
تأثير رشد دارايي ها بر صرف ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
690
تأثير رطوبت بر مقاومت بتن در دستگاه اولتراسونيك
691
تأثير رفتار سياسي بر آواي كاركنان شهرداري استان همدان
692
تأثير رفتار شهروندي سازماني بر شايعات سازماني (مورد مطالعه: بيمارستانهاي منتخب دولتي شهرستان يزد)
693
تأثير رفتار نوآورانه بر عملكرد سازماني با تبيين نقش سرمايه فكري، فرصت¬طلبي و مزيت رقابتي
694
تأثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر رضايت شغلي كاركنان بنيادشهيد و امورايثارگران
695
تأثير رفتارهاي مربيگري بر خودكارآمدي، انسجام و عملكرد تيمي در بازيكنان ليگ برتر فوتبال زنان ايران
696
تأثير رقابت بازار محصول بر رابطه بين قدرت مديرعامل و ارزش شركت با در نظر گرفتن عوامل حاكميت شركتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
697
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
698
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
699
تأثير رنگ، طرح، نقش و فنون بافت بر اقتصاد دست بافته هاي قشقايي با تأكيد بر دوكانون اسكان گل افشان و چشمه رحمان
700
تأثير رهبري اخلاق‌گرا بر سلامت نظام اداري در وزارت راه و شهرسازي
701
تأثير رهبري اخلاقي بر رفتارهاي سوء كاركنان با نقش ميانجي جو اخلاقي در كاركنان بانك رفاه استان گيلان
702
تأثير رهبري اخلاقي بر ساعات كار مفيد منابع انساني با مورد مطالعه معاونت پژوهش بيمه استان تهران
703
تأثير رهبري تحول‌گراي ادراك‌شده بر التزام شغلي پرستاران دانشگاه علوم پزشكي گيلان با توجه به نقش ميانجي هويت سازماني
704
تأثير رهبري خدمتگزار بر عملكرد كاركنان از طريق متغير ميانجي پاداش و فرهنگ سازماني در استانداري استان گيلان
705
تأثير رهبري كارآفرينانه و بازاريابي داخلي بر برندسازي تعاملي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و بازارگرايي
706
تأثير رهبري كاريزماتيك بر رفتار شهروندي كاركنان واحد تعميرات شركت پالايش نفت بندرعباس با نقش ميانجي اعتماد به مدير و اثر تغيير سازماني
707
تأثير رهبري معنوي اسلامي از طريق توانمندسازي كاركنان بر بهبود عملكرد سازماني در شركت گاز استان لرستان
708
تأثير روابط اقتصادي و بازرگاني ايرانيان در گسترش اسلام در چين در سده‌هاي نخستين اسلامي
709
تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در زوجين شهر حنا
710
تأثير روابط نامشروع زن شوهردار بر صحت نكاح در فقه اماميه و حنفيه
711
تأثير روايت درماني بر باورهاي فراشناخت، اجتناب شناختي، ترس از ارزيابي منفي و مثبت و علائم اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر شيراز
712
تأثير روزنه بر مشخصه هاي انتشاري باريكه PCFT در عبور از اتمسفر متلاطم
713
تأثير روش آموزشي بلندخواني بر انگيزه و تقويت درك مطلب زبان آموزان ايراني
714
تأثير روش آموزشي صورت محور و بازخورد اصلاحي در يادگيري علائم تصريفي زمان توسط زبان آموزان ايراني
715
تأثير روش آموزشي كار- محور بر پيشرفت مهارتهاي توليدي زبان آموزان ايراني
716
تأثير روش انتخاب ركورد‌هاي زلزله بر مدل احتمالاتي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي خمشي چكيده:
717
تأثير روش تدريس بارش مغزي بر خودكارآمدي و درگيري تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مدارس چند پايه
718
تأثير روش حل مسئله به صورت كار گروهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني(مطالعه موردي:شهرستان رامسر).
719
تأثير روش روانكاري كمينه بر زبري سطح و عمر ابزار در فرآيند تراشكاري فولاد بلبرينگ 100Cr6
720
تأثير روش هاي كدگذاري دوگانه و روش ارتباط لغت به داده هاي گذشته واژگان در انتقال لغات ياد گرفته شده از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت در ميان زبان آموزان خارجي سطح پيش از متوسط
721
تأثير روش ياديار در تدريس واژگان هم آوا و هم نوشتار
722
تأثير روش‌هاي تأمين مالي بر محافظه كاري شرطي در شركت‌هاي پذيرفته شده در اوراق بهادار تهران
723
تأثير روش‌هاي حل مسئله به‌صورت كار گروهي بر روي تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سوم ابتدايي شهر قم
724
تأثير روش‌هاي مختلف عمل‌آوري بر روي خواص رويه‌هاي بتني خودمتراكم
725
تأثير روند جهاني شدن بر فقر و نابرابري
726
تأثير رويكرد تركيبي شنيدن و خواندن در يادگيري ساختار پاراگراف علت و معلول توسط زبان آموزان ايراني زبان خارجه
727
تأثير رويكردهاي قانون‌گذاري حزبي بر كارآمدي احزاب سياسي در آلمان، فرانسه، تركيه و ايران
728
تأثير ريباندتراپي بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران افسرده
729
تأثير ريخته‌گري فرسابي بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ منيزيم
730
تأثير ريزشمع پيش كشيده بر بهبود ظرفيت باربري پي‌هاي سطحي
731
تأثير ريزوسفر سه گونه‌ي گياهي بياباني بر خصوصيات بيولوژيكي و فيزيكوشيميايي خاك
732
تأثير ريسك آشفتگي مالي بر روند حركت قيمت سهام
733
تأثير ريسك اطلاعات حسابداري بر نوسانات پيرامون اخبار سود
734
تأثير ريسك بازار بر كارايي سرمايه گذاري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
735
تأثير ريسك پذيري بر قصد سفر جهت گردشگري درماني با ميانجي گري تبليغات دهان به دهان و اعتماد به مقصد (مطالعه موردي: بيمارستان الزهرا (س) اصفهان)
736
تأثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر ثبات بانك‌داري اسلامي
737
تأثير ريسك و قيمت گذاري نادرست سرمايه گذاران بر نابهنجاري اقلام تعهدي
738
تأثير زئوليت غني‌شده با كلسيم بر برخي ويژگي‌هاي رشدي و فيزيولوژيكي
739
تأثير زاويه قرارگيري لايي چسبدار و نوع آن بر خواص خمشي و آويزشي پارچه‌هاي لايي چسبدار فيوزشده
740
تأثير زاويه ناپيوستگي‌ها بر خواص مكانيكي سنگ
741
تأثير زايايي و قواعد واژه سازي در انتخاب سرمدخل هاي مركب فرهنگ هاي زبان فارسي از ديدگاه فرضيه ي واژگان گرا
742
تأثير زبانهاي مختلف بر كارايي سيستمهاي اتوماتيك تصديق هويت گوينده
743
تأثير زمان تفجوشي بر مقاومت الكتريكي قطعات متالورژي پودر Fe-5%Ni در دماي ثابت
744
تأثير زمان و تواتر ارائه بازخورد خودكنترلي بر يادگيري مهارت پرتابي كودكان
745
تأثير زيرنويس بر يادگيري اصطلاحات و هم آيي هاي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
746
تأثير ژل كتيرا بر مشخصه‌هاي كيفي و ماندگاري ميوه سيب ارقام گلدن دليشز و رد دليشز
747
تأثير ساختار بافت جوراب هاي ديابتي بر توزيع فشار در كف پا (مطالعات تجربي و مدل سازي به روش المان محدود)
748
تأثير ساختار پلي كاتيون‌ها در كارايي غشاي نانو فيلتراسيون فشار پايين در فرآيند سختي گيري آب به‌منظور كاهش مصرف انرژي
749
تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري بانك هاي تجاري
750
تأثير ساختار سرمايه برعملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
751
تأثير ساختار سرمايه شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بر واكنش به بازده منفي سهام
752
تأثير ساختار سرمايه و پاداش مديران بر كارايي سرمايه گذاري
753
تأثير ساختار سرمايه و سقف بدهي بر قيمت سهام و عوامل منتخب شركت
754
تأثير ساختار كمكي بر درك شنيداري زبان آموزان ايراني
755
تأثير ساختارهاي پي سنگي بر هندسه و تكامل ساختاري تاقديس اناران
756
تأثير ساختمان بافت بر روي خستگي كششي پارچه تاري- پودي
757
تأثير ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي پودي دوروسيلندر بر افت تنش كششي پارچه
758
تأثير ساختمان بافت حلقوي با روش دورپيچ كردن بر تقويت سازه هاي عمراني
759
تأثير ساختمان بافت ژئوگريد توليد شده با روش حلقوي تاري بر ظرفيت باربري خاك تقويت شده با آن
760
تأثير ساختمان پارچه هاي دوجداره حلقوي پودي برتغيير شكل آنها تحت باركششي تك محوري
761
تأثير ساختمان و تراكم بافت بر رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي
762
تأثير ساز و كارهاي اجتماعي (عامل آموزش) بر آثار نقاشان زن در دهة 1370
763
تأثير ساز وكارهاي نظام راهبري شركتي بر مديريت سود، تصميم‌هاي سرمايه‏گذاري و عملكرد
764
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر رابطه ميان ريسك سيستماتيك و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
765
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر ريسك سيستماتيك بانك ها و موسسات سرمايه گذاري
766
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي و وجه نقد مازاد بر اثرگذاري محافظه‌كاري بر پرداخت سودسهام
767
تأثير سامانه هاي بَندالي(بلوكينگ جوي) در ايجاد دوره هاي خشك و مرطوب در شمال شرقي ايران(1974-2014)
768
تأثير سامانه هاي فتوولتاييك نصب شده در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف بر شبكه توزيع انرژي الكتريكي
769
تأثير سامانه هاي همديدي بر عملكرد گندم ديم در استان اصفهان
770
تأثير سايه شغلي مقدماتي بر خودكارآمدي تصميم‌گيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر پايه ي نهم شهر باغبادران
771
تأثير سبك رهبري مقتدرانه درك شده بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي سكوت كاركنان
772
تأثير سبك زندگي ائمه عليهم السلام در سلامت دستگاه گوارش
773
تأثير سبك زندگي بر نوع و ميزان ارتكاب جرم (مطالعه موردي زندانيان زندان مركزي اصفهان)
774
تأثير سبك هاي ابراز هيجان بر حافظه هيجاني
775
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
776
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
777
تأثير سبك هاي رهبري ليكرت بر مديريت دانش در شهرداري فردوس
778
تأثير ستون دوخت در رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندهاي شورن
779
تأثير سخت رويي بر موفقيت ورزشي ورزشكاران
780
تأثير سربار و هندسه آن بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح به‌وسيله سانتريفيوژ
781
تأثير سرپرستي سوءاستفاده‌گرايانه بر انحراف سازماني كاركنان با نقش ميانجي‌گري ابعاد عدالت سازماني (مورد مطالعه: كاركنان يك شركت خدماتي در زمينه لوازم خانگي)
782
تأثير سرريز دانش از طريق تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري
783
تأثير سرريز دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد و توليد ملي كشورهاي منتخب
784
تأثير سرسازهاي مختلف سازهاي بادي برنجي در صدا دهنگي و سهولت اجرا
785
تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد بهره‌وري نيروي كار صنايع در استان‌هاي مختلف كشور طي سال‌هاي 1390-1375
786
تأثير سرمايه اجتماعي بر وضعيت حضور كارآفرينان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در فعاليت هاي اقتصادي
787
تأثير سرمايه اجتماعي، تعهد و رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني، مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي تهران
788
تأثير سرمايه در گردش و فرصت هاي رشد بر ساختار سرمايه
789
تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار خدماتي كاركنان با نقش تعديلي جو خدمات و نقش ميانجي مشاركت كاري (مورد مطالعه: كاركنان شركت هواپيمايي هما
790
تأثير سرمايه فرهنگي ،سرمايه رواني و سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي فردي كاركنان (مورد مطالعه: بانك حكمت ايرانيان)
791
تأثير سرمايه فكري بر معيارهاي عملكرد شركت
792
تأثير سرمايه گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي در برخي كشورهاي در حال توسعه
793
تأثير سرمايه‌گذاران نهادي بر همزماني قيمت و ريسك سقوط قيمت سهام
794
تأثير سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
795
تأثير سرمايۀ اجتماعي بر احساس نابرابري اجتماعي در ميان زنان شاغل شهر اصفهان
796
تأثير سطح بدهي كوتاه مدت بر شدت اثر كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي سرمايه گذاري
797
تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
798
تأثير سطوح اسيد آمينه كريستاله (متيونين، ليزين، ترئونين و تريپتوفان) بر قابليت هضم اسيدهاي آمينه در جيره جوجههاي گوشتي
799
تأثير سطوح ذهن خواني زيردستان بر رابطه ميان تبادل رهبر-عضو با بروندادهاي سازماني، جهت ارائه نظريه ذهن خواني خود- بازگشتي
800
تأثير سطوح مختلف آب و كود نيتروژن بر عملكرد چغندر در سيستم آبياري قطره اي T-Tape
801
تأثير سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس خشك شده با سبوس بر عملكرد وبرخي فراسنجه هاي خوني بره هاي پرواري نژاد مهربان
802
تأثير سطوح مختلف منيزيم جيره بر كيفيت پوسته تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
803
تأثير سلامت روان براستفاده از راهبردهاي مقابله با استرس بين دانش آموزان پسر مقطع تحصيلي سوم راهنمايي شهرستان رودسر.
804
تأثير سن ازدواج در ميزان رضايتمندي زوجين.
805
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
806
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
807
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين.
808
تأثير سن بازنشستگي بر اشتغال و بيكاري در بازار نيروي‌كار ايران
809
تأثير سن بر مقاومت زباله ي جامد شهري مطالعه موردي خاكچال برمشور شيراز
810
تأثير سه برنامه تمريني منتخب 8 هفته اي روش برخي متغيرهاي فيزيولوژيكي و تركيب بدني زنان چاق و داراي اضافه وزن
811
تأثير سه شيوه تمريني HIT, HIIT, MIT بر بيان ژن¬هاي DIPA و GILZ در چربي زيرجلدي رت¬هاي نر ويستار
812
تأثير سه شيوه تمريني HIT, HIIT, MIT بر بيان ژن¬هاي KLF2 و KLF5 در چربي زيرجلدي رت¬هاي نر ويستار
813
تأثير سه موج مدرنيته بر روشنفكران ايراني: بر اساس رهيافت شالوده شكني
814
تأثير سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول راهنمايي مدرسه دخترانه شهداي بدر فسا
815
تأثير سوپرجاذب مصنوعي و طبيعي رطوبت بر عملكرد و كيفيت گندم ديم و نيمه‌آبي
816
تأثير سوپرجاذب و كلريد سديم بر منحني رطوبتي خاك و برخي از ويژگي¬هاي رشدي دانهال¬هاي پسته تحت تنش خشكي
817
تأثير سود عملياتي بر پيش بيني جريان وجه نقد عملياتي آتي شركت ها با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
818
تأثير سوراخهاي متوقف كننده بر مهار رشد ترك خستگي در دماي بالا
819
تأثير سياست هاي پايدار سازماني بر رفتارهاي زيست محيطي كارمندان شركت برق منطقه اي فارس
820
تأثير سياست هاي پولي بر ثبات تراز پرداخت ها در ايران
821
تأثير سياست‌هاي مالي بر توزيع درآمد و اشتغال در ايران طي سال‌هاي 1390-1357
822
تأثير سياست‌هاي مالياتي بر روي توزيع درآمد: رويكرد مدل تعادل عمومي قابل‌محاسبه (CGE)
823
تأثير سياست¬هاي گسترش انرژي¬هاي تجديد¬پذير بر انتشار گاز دي¬اكسيد-كربن و صادرات فرآورده هاي نفتي در ايران:با استفاده از رويكرد پويايي¬هاي سيستم
824
تأثير سيستم شنوايي و صداي موزون بر كنترل راه رفتن انسان
825
تأثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر وفاداري كاركنان شعب بانك ملي شهرستان الشتر
826
تأثير سينتيك شيميايي بر شبيه سازي احتراق فرآيند احيا مستقيم در كورۀ بستر دوار
827
تأثير شاخص كيفيت زندگي بر توزيع فضايي قيمت زمين مسكوني (مورد مطالعه : شهر اصفهان)
828
تأثير شاخص هاي توسعه شهري بر كيفيت زندگي در استان هاي ايران
829
تأثير شاخص هاي كلان اقتصادي (تورم، بيكاري و رشد اقتصادي)
830
تأثير شاخص‌هاي اثربخشي دولت، كنترل فساد اداري و كيفيت مقررات بر تلاش مالياتي در كشورهاي منتخب
831
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
832
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
833
تأثير شاغل بودن زنان در رضايت زناشوئي آنها.
834
تأثير شاهنامه بر ادبيات عاميانه كرمانشاه
835
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
836
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
837
تأثير شبكه هاي ماهواره اي وتلويزيوني بر تربيت نوجوانان دختر منطقه عباس آباد.
838
تأثير شبكه¬هاي اجتماعي مجازي بر روي هويت¬ جمعي شهروندان شهر اصفهان
839
تأثير شبكههاي اجتماعي بر سبك زندگي دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه سعدآباد
840
تأثير شخصيت برند و تصوير مسئوليت اجتماعي باشگاه پرسپوليس بر وفاداري به برند آن باشگاه از ديدگاه هواداران باشگاه
841
تأثير شدت نوآوري بر عملكرد حسابداري و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
842
تأثير شرايط اجتماعي-فرهنگي بر گزينش موضوع در آثار زنان نقاش پيشگام نوگراي ايران (پيش از انقلاب اسلامي)
843
تأثير شرايط تثبيت تاب روي نخ پلي‌استر با جمع شدگي دوگانه با تاب بالا
844
تأثير شرايط ريسندگي بر خواص الياف اكريليك
845
تأثير شش هفته تمرين هوازي ايروبيك استپ بر كيفيت زندگي و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر
846
تأثير شعاع قوس و مشخصات تماس چرخ و ريل در صرفه جويي مصرف انرژي در قطار باري با استفاده از تغيير دهنده اصطكاك
847
تأثير شعر درماني بر بهبود افسردگي و افزايش اميد به زندگي در بيماران اعصاب وروان شهرستان شيراز
848
تأثير شعر عربي در قصايد سبك خراساني با تكيه بر قصايد متنبّي
849
تأثير شفافيت سود حسابداري بر هزينه سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران
850
تأثير شفيره كرم ابريشم بر عملكرد و تجزيه لاشه در دوره پاياني جوجه گوشتي
851
تأثير شكست خدمات شركت بر اعتبار برند شركت كرمان خودرو
852
تأثير شكل ذرات كوارتز و منيتيت در شناورسازي آن¬ها
853
تأثير شكل و همجواري فضاي نيمه باز بر ميزان مصرف انرژي، دسترسي به نور خورشيد و تهويه درون ساختمان ﴿نمونه موردي: بنا هاي مسكوني متداول شهر تهران﴾
854
تأثير شمارشگرهاي معكوس بر ايمني تقاطعات
855
تأثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي(MBCT) بر علايم افسردگي، اضطراب و ذهن آگاهي(آگاهي از تجارب روزمره)زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان
856
تأثير شناسي مداخلات شهري در محدوده بازار تاريخي مشهد بر خاطرات جمعي جامعه بومي اين بازار در وضع موجود
857
تأثير شنبليله به عنوان خاك پوش زنده بر رشد، عملكرد و كنترل علف هاي هرز در آفتابگردان
858
تأثير شنيدن آهنگهاي انگليسي بر دانش گرامري زبان آموزان متوسطه زبان انگليسي
859
تأثير شوري و كود نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيك، مورفولوژيك و عملكرد گياه ختمي
860
تأثير شوك‌هاي پولي بر تفاوت دستمزد¬ها: مطالعه موردي ايران
861
تأثير شوك‌هاي سياست پولي بر قيمت محصولات كشاورزي
862
تأثير شيب وجه بالادست و پايين دست سرريز لبه پهن ذوزنقه اي بر توزيع فشار
863
تأثير شيوه هاي فرزند پروري والدين برخلاقيت فرزندان.
864
تأثير صنعتي شدن بر سلامت در استان‌هاي ايران
865
تأثير صور بياني بر ترجمه جزء دوم قرآن كريم
866
تأثير صور بياني در ترجمه جزء پنجم قرآن كريم
867
تأثير صور بياني در ترجمه جزء چهارم قرآن كريم
868
تأثير صور بياني در ترجمه جزء سوّم قرآن كريم
869
تأثير صور بياني در ترجمه جزء ششم قرآن كريم
870
تأثير صور بياني در ترجمه جزء نهم قرآن كريم
871
تأثير صور بياني در ترجمه جزء هفتم قرآن كريم
872
تأثير ضخامت لايي بي بافت نانو الياف PAN وPVA وPA بر خواص عبوردهي بخارآب در پوشاك لايي دار
873
تأثير ضخامت و ساختمان بافت پارچه حلقوي پودي بر بروي خواص خمشي كامپوزيت هاي تهيه شده از آن
874
تأثير طراحي عمق رزوه بر استحكام پيچ در استخوان ران با استفاده از روش آناليز مودال
875
تأثير طراحي و عناصر آن بر رضايت مندي مشتريان و كيفيت ادراك شده اماكن ورزشي غرب كشور ) مطالعه موردي اماكن ورزشي استانهاي كشور(
876
تأثير طراحي¬هاي سريع در يادگيري لغات مفهومي به كودكان مبتدي ايراني
877
تأثير طرح بافت بر استحكام دوخت بر روي پارچه هاي تاري-پودي
878
تأثير طرح بافت بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي تاري پودي پلي استر فيلامنتي
879
تأثير طرح بافت بر مقاومت سايشي و پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي
880
تأثير طرح بافت پارچه بر روي نيروي برآ (lift) در بال
881
تأثير طرح بافت و ظرافت نخ پود بر خواص پارچه هاي تاري پودي با نقوش پودي
882
تأثير طرح سؤال و ايجاد بحث در پيشرفت خواندن انتقادي متون ادبي زبان دوم
883
تأثير طول حلقه پارچه¬هاي حلقوي پودي (ساده ، ريب 1×1 و اينترلاك ساده ) بر روي تغيير شكل پارچه تحت كشش تك محوري
884
تأثير طول و ضخامت زهكش افقي بر دبي و خط نشت در سدهاي خاكي همگن
885
تأثير عامل هاي هندسي سازه هاي نانوليفي پيزوالكتريك بر ميزان كارايي آن ها به عنوان حسگر فشاري
886
تأثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
887
تأثير عدم اطمينان مالياتي بر تغييرات نگهداشت وجوه نقد و زمان‌بندي سرمايه‌ گذاري
888
تأثير عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالي در كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي در بازه‌ي زماني 2010-2000
889
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركت ها
890
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر نابهنجاري اقلام تعهدي
891
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي و ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
892
تأثير عذر در عقود تمليكي (بيع- اجاره) در فقه اماميه
893
تأثير عصاره برگ مورينگا (Moringa oleifera) بر پاسخ هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دانهال هاي پسته در شرايط تنش كادميوم
894
تأثير عصاره تعدادي گياه مرتعي بر روي بيماري خيار گلخانه اي در منطقه رستاق (مطالعه موردي اشكذر- يزد)
895
تأثير عصاره هيدرو الكلى نخود بر هورمونهاى توليد مثلى بافت شناسى بيضه و بارورى در موش كوچك آزمايشگاهى
896
تأثير عصاره ي ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه توت فرنگي در شرايط تنش شوري
897
تأثير عقود اسلامي بر بازار سرمايه، مطالعه اقتصاد ايران 95-1385
898
تأثير عكاسي بر نقاشي پيكرنماي معاصر ايران( سه دهه‌ي اخير)
899
تأثير عملكرد بر ريسك شركت با تأكيد بر ماهيت سهامداران نهادي و خانوادگي: شواهدي از تئوري چشم انداز
900
تأثير عملكرد حافظه كاري بر خطاهاي املايي فراگيران ايراني زبان فرانسه
901
تأثير عملكرد خانواده در انگيزه جوانان به يادگيري موسيقي
902
تأثير عملكرد خانواده نسبت به رفتارهاي پرمخاطره ي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
903
تأثير عملكرد شركت تعاوني كشاورزي باغداران مركبات در اقتصاد كشاورزان شهرستان رودسر.
904
تأثير عملكرد شركت تعاوني كشاورزي باغداران مركبات دراقتصاد كشاورزان شهرستان رودسر
905
تأثير عمليات آنزيمي بر استحكام اتصال شلوار جين
906
تأثير عمليات پلاسما بر روي خواص سطحي و ويژگي‌هاي مكانيكي الياف كربن مورد مصرف در كامپوزيت‌ها
907
تأثير عمليات پلاسما در جذب ماده آنتي باكتريال طبيعي Berberine بر پارچه‌هاي نايلوني
908
تأثير عمليات حرارتي آنيل بر ريزساختار فولاد فوق ريزدانه Fe-24Ni-0.1C
909
تأثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي خستگي فولاد زنگ نزن 17-4PH در محيط آب دريا
910
تأثير عمليات حرارتي بر روي چگالي حالت هاي انرژي حفره هاي الكتروني درLiF
911
تأثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپرآلياژ Inconel 718plus
912
تأثير عمليات حرارتي رويرفتار سختي و سايشي پوشش الكترولس نيكل-فسفر روي نمونه آلومينيوم 7075 كار شده
913
تأثير عمليات حرارتي سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ نانوساختار FINEMET
914
تأثير عمليات حرارتي و اتمسفر بر ساختار و خواص مغناطيسي نانوكامپوزيت شيشه سراميك مگنتيت
915
تأثير عمليات‏ حرارتي و ميزان نورد سرد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 7075
916
تأثير عمليات سفيدگري، فام و عمق رنگزا روي خواص محافظت در برابر تابش پرتو فرابنفش پارچه پنبه اي
917
تأثير عمليات كاهش وزن بر خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت سوزن زني شده پلي استر
918
تأثير عمليات‌حرارتي بر ريزساختار، خواص كششي و تغيير فرم پلاستيكي يك آلياژ آلومينيوم - منيزيم
919
تأثير عناصر اقليمي و آلودگي هوا بر ميزان مرگ و مير ناشي از سكته قلبي درشهر مشهد
920
تأثير عناصر ناخالصي بر خواص مكانيكي و ساختار سوپرآلياژ پايه نيكل اينكونل 738
921
تأثير عوارض ساختماني شهرداري بر قيمت خرده فروشي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
922
تأثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر پايداري نواحي روستايي مطالعه موردي ( روستاهاي شهرستان شهركرد)
923
تأثير عوامل اقتصادي و سياسي بر جنبش بابيه (با تأكيد بر وقايع ني ريز)
924
تأثير عوامل اكولوژيكي مناطق مختلف رويشي بر ميزان اسانس و تركيبات پلي فنل گياه دارويي مورد (Myrtus communis L.
925
تأثير عوامل تجارت اجتماعي بر قصد خريد كاربر
926
تأثير عوامل تغييردهنده‌ي هزينه‌هاي تعديل بر سرعت تعديل ساختار سرمايه
927
تأثير عوامل خانوادگي درعملكرد تحصيلي فرزندان
928
تأثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي و ريزساختار پودر مزومتخلخل اكسيد قلع
929
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
930
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته‌گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
931
تأثير عوامل فرآيندي بر تحولات فازي و ريزساختار بدنه هاي Al2O3-SiC ميكرو-نانو ساختار
932
تأثير عوامل فرآيندي بر ريزساختار و خواص فيزيكي نيتريد بور نانومتخلخل
933
تأثير عوامل فرآيندي و افزودني بر ريزساختار و خواص نوري نانو ذرات كالكوپيريتي CuInS2 (CIS) سنتز شده به روش هيدروترمال
934
تأثير عوامل فرايندي بر خواص پوشش‌هاي رساناي شفاف براي كاربرد در الكترود سلول‌هاي خورشيدي
935
تأثير عوامل فردي و سازماني بر روي رفتار دوست دار محيط زيست در محيط كار )مطالعه موردي شهرداري شيراز (
936
تأثير عوامل فردي و محيطي بر روي فرايند اشتراك دانش
937
تأثير عوامل فرهنگي بر ترجمه داستان¬هاي كودك از عربي به فارسي (مورد پژوهي ترجمه آثار زكريا تامر)
938
تأثير عوامل كلان اقتصادي بر بتاي سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس تهران(روش گشتاور هاي تعميم يافته)
939
تأثير عوامل مالي و غيرمالي مؤثر بر سود سرمايه¬اي سهام در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
940
تأثير عوامل مديريتي و حسابرسي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
941
تأثير عوامل معنوي بر انگيزش كاركنان (مورد كاوي بانك مركزي ج.ا.ا)
942
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C و SiC/B4C بر پايه سل- ژل
943
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4Cتأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C
944
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم pH ﴾ بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
945
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم و pH،بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روشآبكاري الكتريكي
946
تأثير غلظت اسيد سولفوريك و زمان انحلال بر روي حذف مس از لجن آندي مس
947
تأثير غني سازي روابط زوجين مبتني بر آموزش ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
948
تأثير غني سازي سلنيوم بر عملكرد و كيفيت قارچ دارويي شيتاكه (Lentinual edodes)
949
تأثير غوطه وري تعاملي و رضايت تعاملي بر قصد خريد آنلاين از طريق درگيري مشتري
950
تأثير غيبت پدر بر پيشرفت تحصيلي كودك
951
تأثير غير خطي گرفتن هندسه‌ي سازه بر روي فلاتر در بالها با نسبت منظري بالا
952
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
953
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
954
تأثير فرآيند جوش قوس فلزي با گاز محافظ بر روي رفتار و استحكام صفحات آلومينيومي تقويت شده
955
تأثير فرايند نوردسرد و رسوبسختي بر ريزساختار و خواص مغناطيسي آلياژ بر پايه آهن-موليبدن
956
تأثير فرصت هاي رشد و سودآوري شركت بر رابطه بين ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
957
تأثير فرصت هاي رشد و عملكرد شركت بر رابطه بين ساختار نظام راهبري و ساختار سرمايه
958
تأثير فرصت هاي سرمايه گذاري، عدم اطمينان محيطي و فشار بازار سرمايه بر سرمايه گذاري در فعاليت هاي سپر مالياتي
959
تأثير فركانس آبكاري الكتريكي پالسي بر مورفولوژي، مقاومت به خوردگي و خواص مغناطيسي آلياژ كبالت نيكل نانوكريستالي ايجادشده بر زيرلايه مس
960
تأثير فركانس اعمال ضربه مكانيكي بر عملكرد مبدل لايه ي اليافي PVDF
961
تأثير فرهنگ دانش محور بر تسهيم دانش كاركنان (مطالعه موردي كاركنان كشت وصنعت ودامپروري مغان)
962
تأثير فرهنگ سازماني و عملكرد رهبري بر رضايت شغلي كاركنان با نقش واسطه تعامل و اعتماد (مورد مطالعه:بيمارستان امام رضا (ع)در شهرستان كبودراهنگ)
963
تأثير فرهنگ كسب و كار اخلاقي بر تعهد حرفهاي كاركنان با تبيين نقش ميانجي- گري عدالت سازماني درشعب مختلف بانك حكمت ايرانيان در سراسر كشور
964
تأثير فرهنگ وادب عربي بر قصايد سعدي
965
تأثير فساد اقتصادي بر جريان‌هاي تجاري دوجانبه كشورهاي منتخب با ايران (كاربرد مدل جاذبه)
966
تأثير فشار جزئي اكسيژن بر اكسيداسيون حرارتي آلياژ Ti-6Al-4V
967
تأثير فشار رواني بر عملكرد شغلي كاركنان بانك ) مطالعه موردي: كاركنان بانك صادرات اصفهان)
968
تأثير فضاي سايبري بر روابط سياسي و امنيني ايالات متحده امريكا و جمهوري خلق چين ﴿1390-1380﴾
969
تأثير فضاي سبز بر آسايش شهروندان شهر رشت
970
تأثير فعاليت ها و تكنيك هاي نمايش بر پيشرفت رواني گفتار فارسي آموزان خارجي
971
تأثير فعاليت هاي ادراكي - حركتي بر عملكرد تحصيلي در دو دوره پيش عملياتي و عمليات عيني
972
تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه‌اي مديريت دانش و استراتژي‌هاي كسب‌وكار (مورد مطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال فارس)
973
تأثير فناوري اطلاعات بر متغيرهاي سازماني﴿مورد مطالعه:سازمانهاي دولتي شهرستان بشرويه﴾
974
تأثير فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني و بهره وري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
975
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك بر عملكرد بانك ها (مورد مطالعه بانك گردشگري تهران)
976
تأثير فناوري اطلاعات و روش‌هاي فعال تدريس بر اثربخشي دبيران تربيت‌بدني مقطع متوسطه ( دوره اول ) شهرستان بروجرد
977
تأثير فناوري اطلاعات وارتباطات با در نظر گرفتن متغير ميانجي رضايت شغلي بربهره‌وري مديران ارشدسازمان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله(عج)
978
تأثير فوتبال تلويزيوني در زندگي روزمره دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر كرمانشاه
979
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
980
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
981
تأثير قابليت برند بر عملكرد سازماني با نقش تعديلگر مقررات برند مورد مطالعه:شركت هاي پيمانكاري شهرداري همدان
982
تأثير قابليت دسترسي به شبكة حمل‌ و نقل جاده‌اي بين شهري بر توسعه
983
تأثير قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي بر ضريب واكنش سود‌هاي آتي و همزماني قيمت سهام
984
تأثير قابليت يادگيري سازماني بر قابليت هاي چابكي سازماني
985
تأثير قانون هدفمند سازي يارانه ها بر مصرف انرژي خانوار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
986
تأثير قدرت بر اجبار و نابرابري در معاهدات بين¬المللي
987
تأثير قدرت مدير عامل برچرخش اجباري حسابرس و كيفيت حسابرسي
988
تأثير قصه خواني بر روند رشد واژگاني كودكان كم شنواي كاربر سمعك 6-4 سال
989
تأثير قصه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر اهمال كاري تحصيلي و رفتار مددجويانه¬ي تحصيلي در كودكان دبستاني(7تا12 سال)
990
تأثير قصه گويي بر اساس داستانهاي شاهنامه بر خلاقيت دانش آموزان دوره دوم ابتدايي شهرستان قهاوند سالتحصيلي 99-98
991
تأثير قصه گويي بر مهارت هاي ارتباطي، اجتماعي و كنترل خشم دانش آموزان مبتلا به اختلالات كرداري
992
تأثير قصه‌درماني با رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمالكاري تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم دبستان: پژوهش مورد منفرد
993
تأثير قصه‌گويي بر رشد خلاقيت كودكان پيش دبستاني شهر قزوين
994
تأثير قصه‌گويي و درك مطلب شنيداري دانش‌آموزان استثنايي پايه ابتدايي مدارس كرج
995
تأثير قوم گرايي، قضاوت محصول و نفرت از برند بر تمايل به خريد (مورد مطالعه: مصرف كنندگان برندهاي منتخب اصفهان)
996
تأثير قيمت حامل هاي انرژي بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف بورس اورق بهادار تهران
997
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
998
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
999
تأثير قيمت گذاري متغير پاركينگ بر نحوه ي انتخاب شيوه ي سفر استفاده كنندگان از خودروي شخصي در محدوده مركزي شهر اصفهان
1000
تأثير كار تيمي بر توانمندسازي كاركنان قرارگاه خاتم الانبيا
بازگشت