<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تÊثير آموزش از دور بر ميزان سلامت عمومي با تÊكيد بر آموزش از طريق تلفن همراه
2
تÊثير آموزش حل مسÊله ابداعي )TRIZ( بر خلاقيت ، نوآوري و تفكر علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
3
تÊثير آموزش سبك مقابله اي مسÊله مدار بر فشار رواني و اعتماد بنفس واليباليست هاي دختر نوجوان استان اصفهان
4
تÊثير آموزش مثبت انديشي بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران
5
تÊثير آموزش محيط زيست بر رفتاركاركنان و دانشجويان دراستفاده ازآزمايشگاه هاي دانشگاه پيام نورتهران
6
تÊثير آموزش مديريت خشم با رويكرد شناختي - رفتاري بر سلامت عمومي ، اطاعت درماني و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
7
تÊثير انجام تكليف در خانه در مقابل انجام تكليف در مدرسه بر يادگيري گرامر در دبيرستان هاي ايران , Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A In Teaching English as a Foreign Language
8
تÊثير ايزولوسين بر سطح سرمي گلوكز، تريگليسريد و كلسترول در راتهاي مبتلا به ديابت
9
تÊثير پيش تيمار باكتري هاي محرك رشد بر گياه پالايي گياه دارويي ريحان )Ocimum basilicum( درخاكهاي آلوده به كادميوم
10
تÊثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازماني و رضايت مشتريان (مورد مطالعه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو در شهر تهران )
11
تÊثير تر جمله ي متون تخصصي بر درك مطلب وبه يادآوري دراز مدت دانشجويان زبان انگليسي : مطالعه اي در زمينه ي استراتژي هاي شناخت , The Impact of Studying the Translation of Technical Text on the Understanding and Long-Term Recall of the Iranian High -Intermediate EFL Learners and Understanding of the Original Texts in the target Language )a Study on Cognitive Strategies(
12
تÊثير تمرينات مقاومتي با مصرف مكمل هاي كلسيم و فسفر بر تراكم استخواني نوجوانان غير ورزشكار پسر
13
تÊثير تيروكسين بر روي درصد بقاء و رشد و نمو تخم و لارو ماهي آمور ( Ctenopharyngodon idella ) و فيتوفاگ ( Hypophthalamichthys molitrin )
14
تÊثير دارروي HESA-A برروي رده سلولي لوسمي لنفوبلاستي حاد)NALM6(
15
تÊثير درمان رفتاري شناختي بر تاب آوري و شادكامي دختران دبيرستاني
16
تÊثير دستمزد بر اهداف سازمان جهاني تجارت با بررسي عملكرد كشور چين
17
تÊثير دعا بر معرفت خدا، از منظرقرآن .
18
تÊثير دو شيوه تمرين پلايومتريك با اضافه بار و بدون اضافه بار بر عملكرد بي هوازي بازيكنان بسكتبال پسر 18-15 سال
19
تÊثير رقابت برتوانمندسازي كاركنان بانك كشاورزي استان ايلام
20
تÊثير روش افزايش آگاهي نسبت به همنشيني واژگاني در فراگيري همنشيني واژگاني از طريق تمارين نوشتاري توسط زبان آموزان انگليسي براي مقاصد آكادميك , The Effect of Collocation Awareness-Raising on the EFL Learners' Acquisition of Academic Collocations through Writing Techniques
21
تÊثير روش هاي تغيير نگرش و ابزار وجود بر گرايش به عدم مصرف موارد در معتادان داوطلب استان اصفهان
22
تÊثير رويكرد آموزش از دور بر دانش بانوان از مفهوم بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف در شهر تهران
23
تÊثير زمان (دوره )، زبان و فرهنگ درشناخت صفات مشترك خدا و انسان
24
تÊثير شخصيت و عدم اطمينان بر منطق تصميم گيري و پيامدهاي كارآفرينانه آن در شركت هاي تعاوني و دانش بنيان شهر يزد
25
تÊثير عصاره زنجبيل برگليكوپروتئين هاي سلول هاي راجي )Raji Cells(
26
تÊثير متغيرهاي شناختي - اجتماعي بر سوگيري استدلال در موقعيت آزمايشي
27
تÊثير متقابل تحول فرد و جامعه در انديشه امام خميني (ره )
28
تÊثير مديريت ارتباط با مشتري )CRM( بر وفاداري مشتريان بانك تجارت شهر تهران .
29
تÊثير مطالعه ي آموزش نقاشي درماني در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه ي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير دوره راهنمايي در استان يزد
30
تÊثير هزينه هاي دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران به روش خودرگرسيون برداري )VAR( پس از انقلاب اسلامي
31
تÊثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر تعادل ايستا و پوياي مردان سالمند سالم .
32
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي بر HS-CRP دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با BMIهاي متفاوت .
33
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي و بي صهوازي بر ميزان تغييرات هورمون استروژن و LH دانشجويان دختر غير ورزشكار دانشگاه پيام نورفسا.
34
تÊثيرمداخله افشاي هيجاني بر ارتقاء مهارت هاي مقابله اي، شادكامي ، سلامت روان و بهزيستي شخصي بيماران افسرده .
35
تأ ثير عمليات نيتراسيون پلاسمايي و رسوب فيزيكي بخار بر كيفيت سطوح ايجاد شده بر روي آلياژTi-6Al-4v
36
تئاتر
37
تئاتر
38
تئاتر "تاگور"
39
تئاتر "مارلو"
40
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
41
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
42
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
43
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
44
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
45
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
46
تئاتر ابزورد و فلسفه ي معاصر
47
تئاتر از نگاه عكاس تئاتر
48
تئاتر اسطوره اي ژان كوكتو
49
تئاتر اگزيستانسياليسم
50
تئاتر اليزابتن
51
تئاتر برتولت برشت
52
تئاتر پيراندللو و تحليل نمايشنامه هانري چهارم
53
تئاتر جنگ : بررسي و تحليل نمايشنامه هاي برگزيده جشنواره دفاع مقدس
54
تئاتر دانشجويي و رويكردهاي آن پس از انقلاب اسلامي ايران
55
تئاتر در دهه هشتاد (با تكيه بر تئاتر انگلستان ، فرانسه و امريكا)
56
تئاتر درماني
57
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
58
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
59
تئاتر روسيه در عهد چخوف
60
تئاتر سايه تركيه
61
تئاتر سبز ( تئاتر محيط زيست ) در فضاهاي شهري ، روستايي و طبيعت به مثابه ي ابزاري براي توسعه پايدار
62
تئاتر سوفكل و مقايسه نمايشنامه آنتيگون سوفكل با آنتيگون آنوي
63
تئاتر شهر
64
تئاتر شهر اصفهان
65
تئاتر شهر اصفهان
66
تئاتر شهر ﴿برگرفته از معماري اصفهان﴾
67
تئاتر شهر شهرستان يزد
68
تئاتر شهر كرج
69
تئاتر شهر1
70
تئاتر شيراز در پنجاه سال اخير
71
تئاتر عاميانه تركيه
72
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
73
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
74
تئاتر عروسكي درسينماو تلويزيون
75
تئاتر كودك بعد از انقلاب و تاثير نمايش بر رشد شخصيت كودك
76
تئاتر كودكان
77
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
78
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
79
تئاتر لاله زاري
80
تئاتر محله
81
تئاتر محله
82
تئاتر محلي
83
تئاتر مدرن، پژوهشي در زمينه ي فن آوري طراحي صحنه با تاكيد برآرا و نظرات جوزف اسووبودا
84
تئاتر مولير
85
تئاتر نياوران(با رويكرد استفاده از سيستم تيلت آپ)
86
تئاتر، نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان براساس روش Savona Jeorge & Aston Elaine
87
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Aston and Savona
88
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Elaine Aston and Jeorge Savona
89
ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯽ‌ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮد دﺭ آب آﺑﯿﺎﺭﯼ و اصلاح‌كننده‌هاي گچ و گوگرد ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﯿﺎه ذﺭﺕ ﻭ ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ دﺭ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ
90
تأثي مصرف حاد مكمل گلوتامين بر سطح ايمونو گلوبولين ها و كمپلمانها پس از يك جلسه فعاليت و امانده ساز
91
تأثير ‌يك دوره تمرين تركيبي منتخب بر اصلاح كيفوز پشتي، تعادل و تعامل اجتماعي دانش آموزان ناشنوا:‌ يك نمونه پژوهش مورد منفرد
92
تأثير 12 هفته تمرينات پيلاتس بر عوامل خطرزاي قلبي و سلولهاي دفاعي زنان سالمند
93
تأثير 6 هفته تمرينات تناوبي شديد (HIIT )بر بيان ژن پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B در بافت عضله رت هاي ديابتي نوع
94
تأثير 8 هفته بازي هاي منتخب با چتر رنگين كمان بر حافظة عددي و توجه پايداركودكان كم توان ذهني
95
تأثير 8 هفته برنامه توانبخشي تركيبي (ماساژ و حركت درماني) بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سي تي اس
96
تأثير 8 هفته تمرين استقامتي شنا بر پروتئوم بطن چپ بافت قلب موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
97
تأثير 8 هفته تمرين در آب بر كيفيت زندگي، اجرا و عوامل خطرساز مرتبط با آسيب درمردان ورزشكار با رباط صليبي قدامي بازسازي شده در شهرستان پيرانشهر
98
تأثير 8 هفته تمرين عضلات بخش مركزي بر كينتيك و كينماتيك اندام تحتاني در تكليف فرود تك پا
99
تأثير 8 هفته تمرين هوازي در آب به روي برخي شاخص هاي عملكرد ريوي، پيكرسنجي و كيفيت زندگي زنان چاق شكمي
100
تأثير 8 هفته تمرينات s + 11 فيفا بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بازيكنان بدمينتون دختر
101
تأثير 8 هفته تمرينات اصلاحى بر قوس هاي پشتي و شانه‌ در قايقرانان تيم ملى ايران
102
تأثير 8 هفته تمرينات پلايومتريك بر تعادل و چابكي كودكان بيش فعال-نقص توجه
103
تأثير 8 هفته تمرينات ثبات مركزي و ثبات مركزي ذهن آگاهي بر تعادل ايستا و پويا، زمان واكنش و كيفيت زندگي زنان سالمند غير فعال مراكز مراقبت از سالمندان شهر كرمانشاه
104
تأثير 8 هفته تمرينات جسماني منتخب بر تعادل و كيفيت زندگي افراد قطع عضو يك‌طرفه زير زانو
105
تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي و تعادلي بر قدرت و تعامل ﴿ايستا و پويا﴾ كودكان فلخ مغزي داي پلژي: پژوهش مورد منفرد
106
تأثير 8 هفته تمرينات منتخب ثبات مركزي بر فشار كف پايي، تعادل و كيفيت زندگي زنان مبتلا به نوروپاتي ديابتي
107
تأثير 8 هفته مصرف گياه دارويي جينسينگ بر وزن، شاخص توده بدني و برخي از شاخص‌هاي آمادگي جسماني در مردان فعال
108
تأثير Apium graveolens L. (Wild Celery) وTrachyspermum ammi L. (Ajowan) بر دردهاي قاعدگي در مقايسه با مفناميك اسيد
109
تأثير CRM و ERP بر ارزش عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سيستم‌ و فرآيند يكپارچه(مطالعه موردي: شركت محور سازان ايران‌خودرو)
110
تأثير UPFC بر روي عملكرد و تنظيمات رله‌هاي حفاظتي ديستانس و اضافه‌جريان
111
تأثير آب و هوا و محيط جغرافيايي و حاشيه نشيني بر ارتكاب جرم در گناوه
112
تأثير آب‌شكن محافظ بر كاهش عمق آب‌شستگي موضعي اطراف آب‌شكن‌ها (مطالعه آزمايشگاهي)
113
تأثير آبياري با پساب فاضلاب بر آلودگي و كيفيت علوفه و سيلاژ ذرت
114
تأثير آراء كلامي و فلسفي در آثار اصول فقهي محمد رضا مظفر و محمدباقر صدر
115
تأثير آرايش قابهاي عرضي بر سيستم پلهاي ساخته شده از تيرورقهاي فولادي Iشكل خميده در افق و امكان سنجي بهبود عملكرد آنها
116
تأثير آرايش يافتگي الياف پلي وينيليدين فلورايد بر راندمان تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در منسوج بي بافت الكتروريسي شده
117
تأثير آزادي اقتصادي بر سطح فعاليتهاي كارآفرينانه كشورهاي منتخب
118
تأثير آشفتگي جريان همراستا بر ديناميك و اختلاط جت متقارن محوري آشفته
119
تأثير آگاهي دهندگي صورتهاي مالي بر اجزاي سرمايه فكري
120
تأثير آگماتين بر عوارض ناشي از دريافت مت آمفتامين در دوران بارداري بر يادگيري احترازي غيرفعال و بيان ژن CaMKII-α در هيپوكمپ مغز نوزاد رت
121
تأثير آلايش قلع بر ريزساختار ، خواص الكتريكي و نوري لايه‌هاي نازك اكسيد روي
122
تأثير آلودگي صوتي بر اختلالات اضطرابي كارگران.
123
تأثير آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي بر سلامت مردم استان چهارمحال و بختياري
124
تأثير آلودگي‌محيط زيست بر منابع غذايي با تأكيد بر حق بر غذا و امنيت غذايي
125
تأثير آمادگي جسماني بر فعاليت فاكتور انعقادي در مردان جوان 20-30 ساله شهرستان سيرجان
126
تأثير آموزش ابراز وجود به شيوه ي گروهي بر عزت نفس زنان متأهل شهر اصفهان 1394
127
تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر نشخوار فكري، كيفيت زندگي و اميد در دانشجويان داراي علايم افسردگي دختر دانشگاه اصفهان
128
تأثير آموزش ادات استفهامي در بهبود تعاملات اجتماعي كودكان اتيستيك
129
تأثير آموزش ارتباط متقابل بر كاهش دلزدگي و بهبود رضايت زناشويي دانشجويان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
130
تأثير آموزش استراتژي هاي نمانيك بر بازيابي فوري و طولاني مدت املاي واژگان انگليسي در زبان آموزان سطح متوسطه ايراني كه انگليسي را به عنوان زبان دوم ميخوانند.
131
تأثير آموزش اصلاح ارگونوميك كيف مدرسه بر كاهش دردهاي اسكلتي عضلاني در دانش آموزان
132
تأثير آموزش الكترونيكي مبتني بر الگوي يادگيري دوموقعيتي بر انگيزش دانشجويان به يادگيري علم با اثر واسطه¬اي شاخص سبك¬هاي يادگيري فلدر و سولومان
133
تأثير آموزش با روش معكوس بر بازده‌هاي يادگيري حيطه شناختي و مهارت‌هاي فراشناختي در درس رياضي پايه ششم ابتدايي: بررسي ديدگاه دانش آموزان و معلمان در مورد روش آموزش معكوس
134
تآثير آموزش بر ادراك زيبايي شناسي در آثار نقاشي
135
تأثير آموزش بر اساس ژانر بر پيشرفت بيان شفاهي فراگيران ايراني زبان انگليسي در داستان كوتاه
136
تأثير آموزش بر اساس ژانر در پيشرفت مهارت هاي نامه نگاري دانشجويان كارشناسي رشته ي مهندسي نساجي
137
تأثير آموزش بر سلامت در منتخبي از كشورهاي منا (2010- 1995)
138
تأثير آموزش به روش پروژه علمي (طرح جابر) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي دانش آموزان پايه پنجم شهر يزد
139
تأثير آموزش به روش تئوري انتخاب بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهرستان گل تپه سال 1397-98
140
تأثير آموزش پيش از دبستان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
141
تأثير آموزش پيش بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان شهرستان رودسر.
142
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم
143
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت دانش آموزان كلاس اول دبستان سميه دهستان سه قلعه
144
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
145
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
146
تأثير آموزش پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدائي شهرستان رامسر.
147
تأثير آموزش تركيبي خواندن و نوشتن بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
148
تأثير آموزش تصويرسازي ذهني دروني بر انواع انتقال دو طرفه ي يادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
149
تأثير آموزش حافظه خاص سرگذشتي بر سبك اسناد، سركوب تفكر و افكار اتوماتيك افراد افسرده بزرگسال
150
تأثير آموزش حسابداري و تجربه كاري بر هوش هيجاني (مطالعه موردي: دانشگاه كوفه)
151
تأثير آموزش حل تعارض بر بخشودگي و شادكامي زوجين شهر اصفهان
152
تأثير آموزش حل مسئله اجتماعي بر انزواي اجتماعي و انعطاف پذيري شناختي كودكان با بازي هاي رايانه اي بالا 9-11 سال
153
تأثير آموزش داستان‌هاي اجتماعي به شيوه ايفاي نقش بر رفتارهاي سازشي و عزت‌نفس كودكان كم‌توان ذهني آموزش پذير
154
تأثير آموزش درس علوم با الگوي پيش سازمان دهنده بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر همدان
155
تأثير آموزش ديفونگ به روش صريح و غير مستقيم بر توسعه دقيق تلفظ در زبان آموزان دوره متوسطه ايراني
156
تأثير آموزش ذهن‌آگاهي بر علائم ملال پيش از قاعدگي و سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
157
تأثير آموزش راهبردهاي مطالعه و برنامه‌ ريزي بر خود پنداره تحصيلي و هيجان هاي تحصيلي دانش‌ آموزان دختر پايه ي هفتم شهر سراوان
158
تأثير آموزش رياضي با الگوي يادگيري همياري مبتني بر رايانه بر كاركرد شناختي (توجه-حل مسئله) دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه
159
تأثير آموزش سفالگري بر كفايت اجتماعي و رفتار‌هاي كليشه‌اي كودكان داراي اختلال طيف اتيسم
160
تأثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان شهرداري منطقه 9 تهران
161
تأثير آموزش فلسفه براي كودكان بر مهارت‌هاي فكري و بنيادي دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان كاشمر
162
تأثير آموزش گروهي روش شش كلاه تفكر بر مهارت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجرايي كودكان پيش دبستاني
163
تأثير آموزش گروهي شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي بر اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اراك
164
تأثير آموزش گروهي مادران سرپرست خانواده با رويكرد سيستمي ـ رفتاري بر مشكلات عاطفي ـ رفتاري دختران دبستاني
165
تأثير آموزش گروهي مهارت هاي همسر گزيني بر نگرش، رغبت به ازدواج و خودكارآمدي انتخاب همسر در پسران
166
تأثير آموزش مبتني بر چشم انداز زمان بر اميد به تحصيل و موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ي دهم.
167
تأثير آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي بر انگيزه پيشرفت و اضطراب مدرسه دانش‌ آموزان پايه اول ابتدايي
168
تأثير آموزش مفاهيم كارآفريني بر تفكر خلاق و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دبستاني
169
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش سهل انگاري اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور جهرم
170
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش مداخلات گروهي كوتاگنو بر رشد اجتماعي و رشد زباني كودكان اتيسم با عملكرد بالا
171
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباط با خانواده همسر بر بهبود رابطه و ارتقاي رضايت زناشويي
172
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي والدين و جوانان در آستانه ازدواج بر تعارض والد- فرزند و شادماني در خانواده
173
تأثير آموزش مهارت هاي حل مسأله بر سبك هاي تصميم گيري و تغيير راهبردهاي مقابله اي در والدين كودكان كم توان ذهني
174
تأثير آموزش مهارت‌هاي ادراكي- حركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهر يزد در سال تحصيلي 92-1391
175
تأثير آموزش مهارت‌هاي شهروندي بر تاب‌آوري و شادكامي دانش‌آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه 2 شيراز
176
تأثير آموزش موسيقي بر رشد هوش هاي چند گانه ي گاردنر در دانش آموزان 7 تا 12 سال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران
177
تأثير آموزش هاي محيط زيستي با تأكيد بر منابع طبيعي بر سواد و نگرش زيست محيطي دانش آموزان دختر پايه ششم شهر كرمان
178
تأثير آموزش هدف گذاري بر خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان
179
تأثير آموزش همدلي بر كاهش خودشيفتگي و افزايش رفتار جامعه‌ پسند
180
تأثير آموزش هوش معنوي بر بهبود كيفيّت زندگي معلولان جسمي شهرستان ميبد
181
تأثير آموزش هوش هيجاني بر سلامت روان، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بروجن
182
تأثير آموزش واژگان و قواعد زبان انگليسي از سه روش هوش چندگانه، هوش تك¬گانه و روش متداول بر حافظه كوتاه مدت و بلندمدت فراگيران زبان خارجه
183
تأثير آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر رابطه والد-كودك، حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه و علائم بيش فعالي
184
تأثير آموزش يكپارچگي حسي بر عملكرد املاي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر قزوين
185
تأثير آموزه‌ هاي خاص شيعه در ميزان پايبندي به هنجارهاي اخلاقي بين دانشجويان دانشگاه يزد
186
تأثير آميخته بازاريابي در تصميم خريد و ميزان رضايت مشتريان شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان بردسكن
187
تأثير آنتي اكسيدان هاي مختلف روي پايداري بتاكاروتن در سيستم نانوذرات ليپيدي
188
تأثير آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (IgY) بر مهار رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
189
تأثير آنسيترال بر متحدالشكل سازي مقررات تجارتي بين المللي و حقوق ايران
190
تأثير آهك هيدراته بر عملكرد آسفالت نيمه گرم
191
تأثير ابعاد بازاريابي رابطه¬مند بر وفاداري مشتريان از طريق ميانجي¬گري قدرداني از مشتريان در شعبه¬هاي پست بانك شهرضا
192
تأثير ابعاد سرمايه فكري بر بازده دارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
193
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
194
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
195
تأثير اتصال RBS بر عملكرد ديوارهاي برشي فولادي
196
تأثير اتصال ناقص و كاهش مقاومت اتصال المان‌هاي pzt بر شناسايي خرابي و سلامت پنل هاي آلومينيومي
197
تأثير اثربخشي كميته حسابرسي بر به موقع بودن گزارشگري مالي
198
تأثير اجراي طرح غني سازي ازدواج بر عملكرد خانواده و تمايزيافتگي زنان متأهل شهرستان كاشمر در سال تحصيلي 97-96
199
تأثير احساس گناه مصرف كننده و واكنش هاي اجتناب از گناه، بر قصد خريد مجدد
200
تأثير اخذ الكترونيك عوارض بر كاهش هزينه‌هاي استفاده كنندگان از راه
201
تأثير اخلاق حاكمان و مديران بر اخلاق شهروندان در شكل گيري عدالت اجتماعي(از منظر نهج البلاغه)
202
تأثير اخلاق حرفه اي در بهبود كسب و كارهاي دانش بنيان - باتكيه برامانت داري اسلامي
203
تأثير ادراك سياست سازماني بر شفافيت سازماني با نقش واسطه اي تمركزگرايي درشركت برق منطقه اي استان فارس
204
تأثير ادراك كاركنان از فعاليت هاي بازاريابي داخلي سازمان بر تعهد سازماني و خودداري از تلاش كاري كاركنان
205
تأثير ارتباط‌ گريزي بر عزت نفس و رضايت شغلي
206
تأثير ارزش انعطاف‌پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت
207
تأثير ارزش هاي سازماني و رهبري دانش گرا بر عملكرد نوآوري با تبيين نقش تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي
208
تأثير ارزش هاي سودگرايانه و لذت جويانه مشتريان بر انتخاب هتل
209
تأثير ارزيابي نمونه كارها مبتني بر پروژه بر درك خواندن و يادگيري دانشجويان ايراني
210
تأثير استدلال استراتژيك و حساسيت حسابرس بر ريسك استراتژيك تقلب با استفاده از تئوري بازي ها در مدل حسابرسي مبتني بر ريسك
211
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه بر توزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
212
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه برتوزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
213
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
214
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
215
تأثير استراتژي هاي فراشناختي نوشتاري بر صحت زمان افعال در نوشتار فراگيران زبان دوم در سطوح پايين
216
تأثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني بر اساس مدل امتيازات متوازن در دانشگاه هاي غير انتفاعي شرق استان مازندران
217
تأثير استراتژي‌هاي تبليغات بر كيفيت رابطه با برند با توجه به شوخ‌طبعي و سطح تحريك بهينه مصرف‌كننده
218
تأثير استرس بر روند بيماري كوليت اولسروز روده بزرگ
219
تأثير استفاده از پلي آميد و پليمرهاي بلور مايع بر فرآيند ذوب ريسي و خواص فيزيكي الياف پلي پروپيلن
220
تأثير استفاده از چسب پايه اپوكسي و پودر چسباننده پايه سلولز بر مقاومت چسبندگي بتن تازه و سخت شده در ترميم سازه‌هاي بتني
221
تأثير استفاده از رسانه اجتماعي بر انگيزش شغلي با نقش ميانجي تاب‌آوري شغلي و شادكامي (مورد مطالعه: شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان)
222
تأثير استفاده از سطوح مختلف روغن هستۀ انار در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، الگوي اسيدهاي چرب و فراسنجه هاي كيفي گوشت
223
تأثير استفاده از ضايعات كارخانه بازيافت لاستيك بر مدول برجهندگي خاك‌هاي دانه‌اي
224
تأثير استفاده از فلاونوئيد ها بصورت تزريق داخل تخم مرغي و افزودن آن در جيره غذايي بر عملكرد، رشد و صفات استخواني جوجه هاي گوشتي
225
تأثير استفاده از مانان اوليگوساكاريدها بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئين
226
تأثير استفاده از هستي نگاشت در كتابخانه هاي ديجيتال معنايي بر ميزان دقت و بازيافت اطلاعات بازيابي شده
227
تأثير اسطوره فرنگ بر فرش قاجار با رويكرد سر اسطوره
228
تأثير اسيدهاي آلي و كلسيم بر رشد و عملكرد پسته (pistacia vera) در خاك شور
229
تأثير اشتغال زنان بر جرايم وانحرافات آن‌ها
230
تأثير اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان در شهرستان فردوس
231
تأثير اصل عدالت و نيكوكاري بر وضع مجازات ها در اسلام
232
تأثير اصلاح استات سلولز با بتاسايكلودكسترين بر رنگپذيري آن
233
تأثير اصلاح مقررات بر عملكرد بانك‌هاي قرض الحسنه و تجاري در ايران
234
تأثير اطلاع رساني جنايي(رپورتاژهاي جنايي) بر قتل‌هاي ناموسي در استان كرمانشاه با نگرشي بر موازين شرعي و آراء مختلف محاكم حقوقي
235
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر بازده تعديل شده بر اساس ريسك و نوسان بازده سهام
236
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر محافظه كاري شرطي و غيرشرطي و اثرساز و كارهاي حاكميت شركتي بر ميزان اين اثرگذاري
237
تأثير اطمينان بيش‌ از حد مديريتي بر ارزش نگهداشت وجه نقد با درنظرگرفتن فرصت هاي رشد و محدوديت مالي
238
تأثير اعتقاد به مهدويت بر جنبش‌هاي شيعي (قبل از غيبت و بعد از غيبت تا قرن دهم هجري قمري)
239
تأثير اعتماد بر يادگيري سازماني با نقش ميانجي اينرسي- مورد مطالعه: اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان
240
تأثير اعتماد سازماني بر عملكرد سازماني از طريق امنيت رواني و يادگيري از اشتباهات ( مورد مطالعه كاركنان شعب بانك ملت شهر اصفهان)
241
تأثير اعتماد و ارزش ادراكي بر خريد آنلاين(هواپيمايي ماهان)
242
تأثير اعمال پلاسما بر پارچه كولار و بررسي خواص كامپوزيت تهيه شده از آن
243
تأثير اغتشاش محيط خورنده بر مورفولوژي سطح و رفتار آبگريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي دوتائي نيكل/ نيكل-كبالت با ساختار سلسله مراتبي ميكرو- نانو
244
تأثير افزايش قيت برق پس از هدفمندسازي يارانه ها بر رفتار مشتركين بخش صنعت ﴿مطالعه موردي استان اصفهان﴾
245
تأثير افزودن Siبر خواص زيست فعالي نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش هيدروترمال
246
تأثير افزودن پودر برگ درخت اكاليپتوس و پودر برگ گل ختمي بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و پاسخ سيستم ايمني در جيره جوجه هاي گوشتي
247
تأثير افزودن فسفر و ضخامت و نوع لايه ي اكسيدي بر مقاومت سايشي قطعات فولادي متالورژي پودر بخاردهي شده
248
تأثير افزودني پتاسيم تيتانيوم اگزالات و شكل موج پالس جريان بر ساختار و رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش ايجاد شده به روش PEO برآلياژ 7075 آلومينيوم
249
تأثير افزودني پرمنگنات پتاسيم و شكل موج پالس جريان مصرفي بر ساختار و رفتار خوردگي پوشش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي ايجاد شده بر آلياژ 7075 آلومينيوم
250
تأثير افزودني هاي الكتروليت بر چرخه پذيري باتري هاي ليتيوم-يون با آند گرافيتي
251
تأثير اقتصاد دانش بنيان در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال با به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
252
تأثير اقدامات بازاريابي بر كيفيت رابطه برند سازماني در صنعت بانكداري:مورد مطالعه بانكهاي خصوصي شهر يزد
253
تأثير اقلام تعهدي بر رابطه تأمين مالي خارجي با بازده آتي سهام
254
تأثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
255
تأثير اقليم بر بيماري مالاريا در شهرستان كهنوج
256
تأثير اقليم و محيط زيست منطقه شادگان در جذب گردشگران
257
تأثير اكوموزه بياباني بر توسعه بيابان گردي (مناطق مورد مطالعه: جعفرآباد رضوانشهر، صادق آباد بافق و خويدك در استان يزد)
258
تأثير القاي خلق بر حافظه سرگذشتي دختران نوجوان: نقش تعديل كننده ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
259
تأثير الگودهي و ارائه بازخورد خودكنترلي بر عملكرد شناي 100متر كرال سينه ورزشكاران مرد حرفه‌اي تيمي و انفرادي استان قزوين
260
تأثير الگوهاي مختلف قرارگيري نانوفيبرهاي الكتروريسي شده به عنوان داربست بر روي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيم
261
تأثير الگوهاي مختلف كشت مخلوط ارزن معمولي و لوبيا چشم‌بلبلي بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد
262
تأثير الگوي آموزشي مشاركت درونگروهي استاد و دانشجو بر فرآيند يادگيري دروس مقدمات طراحي معماري
263
تأثير المان‌هاي چسبناك درمقدارجذب انرژي درسازه‌هاي فلز- كامپوزيت
264
تأثير الياف پلي پروپيلن (بارچيپ) بر روي خصوصيات مكانيكي بتن خود متراكم با سنگدانه هاي بازيافتي و عملكرد آن در مقابل حرارت و يخ زدگي- ذوب شدگي
265
تأثير الياف فولادي بر خصوصيات مكانيكي و عملكرد درمقابل حرارت و يخ¬زدگي بتن سبك خودمتراكم
266
تأثير الياف نساجي پلي استر و پلي پروپيلن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي كاغذ بازيافتي
267
تأثير امنيت اقتصادي بر سرمايه‌گذاري خصوصي و رشد اقتصادي كشورهاي منتخب درحال‌توسعه
268
تأثير امواج اسكالر برروي رفتار سلولي و امكان سنجي آن ها در بيومتريال
269
تأثير امواج التراسونيك در فرآيند توليد مواد با ساختار نانو از طريق تغييرشكل پلاستيكي شديد (ECAP)
270
تأثير امواج الكترومغناطيس بر روي تمايز سلول هاي درمال پاپيلاي فوليكول مو به نورون
271
تأثير امواج ماكروويو بر استحكام و ازدياد طول پارچه هاي تاري پودي
272
تأثير امواج ناشي از نشت روي امواج رايلي
273
تأثير انباشتگي فازپراكنده در مكانيسم غالب تشكيل قطره در سيستمهاي پراكنده مايع - مايع
274
تأثير انحراف از وجه نقد بهينه بر عملكرد آتي شركت
275
تأثير انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي بر رشد اقتصادي در ايران
276
تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي
277
تأثير اندازه سلول مدل رقومي ارتفاع در محاسبه پارامترهاي فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي حوزه آبخيز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كمه، شهرستان سميرم)
278
تأثير اندازه نانوذرات نقره بر پديده تشديد پلاسمون سطحي
279
تأثير اندركنش خاك- فونداسيون- سازه بر عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني
280
تأثير اندركنش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور
281
تأثير انديشه روسو بر ديدگاه كانت درباره آزادي و قانون در فلسفه اخلاق
282
تأثير انديشه هاي فلسفي عرفاني مولانا بر قواعد حقوق كيفري
283
تأثير انديشه هاي مادّي گرايانه بر ديدگاه ها و اشعار شاعران نيمايي (1357 - 1320)
284
تأثير انديشه‌هاي جرم شناختي بر قانون مجازات اسلامي 1392
285
تأثير انقلاب اسلامي ايران بر انقلاب هاي عربي ﴿1391-1389﴾
286
تأثير انگيزش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم دبيرستان شهر املش.
287
تأثير انگيزش كاركنان بر راندمان زمان ، هزينه و كيفيت در پروژه ها
288
تأثير انگيزه پيشرفت بررضايت از يادگيري دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه هوشمند منطقه 2 شهر تهران
289
تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر دقت پيش بيني سود
290
تأثير انگيزه‌هاي مديران جهت كسب سود هدف بر چسبندگي هزينه‌هاي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
291
تأثير انواع ژئوسنتتيك ها بر افزايش مقاومت برشي لايه روكش آسفالتي
292
تأثير انواع كاربري اراضي بر ترسيب كربن و برخي از خصوصيات كيفي و شاخص‌هاي فرسايش‌پذيري خاك
293
تأثير انواع مختلف كمك كردن (هم سطح و غير هم سطح) بر روي مهارت گفتاري دانش آموزان زبان انگليسي
294
تأثير انواع نامنظمي در قاب هاي بتن مسلح بر پتانسيل خرابي پيش رونده
295
تأثير اهرم مالي، بازار رقابتي محصولات و مالكيت سهامداران نهادي بر ارزش نگهداشت وجوه نقد
296
تأثير اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادي عوضين
297
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
298
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
299
تأثير ايجاد بزرگراه هاي درون شهري بر ميزان جدايي گزيني فضايي-اجتماعي محله هاي همجوار با آن ها، موردكاوي: بزرگراه امام علي (ع) در محدوده هاي منطقه 1و 8 شهرداري تهران
300
تأثير ايجاد پوشش آلياژي Cu-Ni-Fe بر رفتار خوردگي و تريبوخوردگي فولاد كم آلياژ كروم- موليبدن
301
تأثير ايجاد گشايش در جان تير در عملكرد قاب‌هاي خمشي فولادي
302
تأثير اينترنت و ماهواره بر هويت ملي جوانان جزيره خارك
303
تأثير اينورتر بر روي تلفات آهن در مواد مغناطيسي
304
تأثير بار ديناميكي و تراكم حلقه بر خواص آكوستيكي فرش‌هاي ماشيني خاب دار آكريليكي
305
تأثير باربي به عنوان يك الگوي تصويري بر دختران (مورد پژوهي دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدايي شهر اصفهان)
306
تأثير بارهاي ديناميكي انفجارات سطحي بر پايداري سازه‌هاي زيرزميني با توجه به خواص ژئومكانيكي توده سنگ
307
تأثير بازآفريني بافت فرسوده در ايجاد امنيت اجتماعي (نمونه موردي: سمنادشت قائمشهر)
308
تأثير بازآموزي سبك هاي اسنادي بر تغيير اسنادهاي شخصي و كاهش اضطراب درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه دهم شهرستان ميبد
309
تأثير بازارچه الكترونيكي خريد و فروش بر زنجيره تامين شركت‌هاي كوچك و متوسط فعال در صنعت نفت ايران
310
تأثير بازاريابي حسي بر وفاداري و بازگشت دوباره مشتريان به مجموعه هاي ورزشي و تفريحي كرمانشاه
311
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي شهر همدان، آقايان
312
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
313
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
314
تأثير بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر روي قصد خريد ووفاداري به نام تجاري درميان نسل جوان(مورد مطالعه: شركت سامسونگ)
315
تأثير بازخورد بيوريتم فكري بر عملكرد حركتي و مهارتي دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غيرورزشكار
316
تأثير بازخورد تلفظ مبتني بر تشخيص گفتار بر تلفظ استرس كلمات در زبان آموزان خارجي
317
تأثير بازدارنده هاي سنتز جيبرليك اسيد بر شاخص هاي رشد و نمو گياه توت فرنگي رقم پاروس
318
تأثير بازده بازار و اجزاي آن بر تغييرات سود مجموع شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
319
تأثير بازطراحي سبك و محتواي لوگو بر نگرش مخاطب به برند
320
تأثير بازي بر كاهش خشم كودكان 11-6ساله شهرستان جهرم
321
تأثير بازي داژبال بر مهارتهاي ادراكي- حركتي كودكان 9-7سال كم توان ذهني آموزش پذير
322
تأثير بازي درماني به شيوه فيليال بر مهارتهاي اجتماعي- هيجاني دختران پيش دبستاني 5 تا 6 ساله شهر اصفهان
323
تأثير بازي درماني شناختي- رفتاري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني شهرستان كرج
324
تأثير بازي كلش بر روي صميميت افراد بزرگسال
325
تأثير بازي گروهي بر عزت نفس دانش آموزان
326
تأثير بازي هاي حركتي كودكانه بر بهبود نشانگان بيش فعالي-كمبود توجه
327
تأثير بازي هاي كودكانه جسماني بر ميزان كمرويي و خودپنداره دانش آموزان دختر دبستاني
328
تأثير بازي هاي ويديويي اكشن بر كارآمدي خواندن و توجه انتخابي بينايي كودكان نارساخوان
329
تأثير بازي و اسباب بازي بر روي كودكان مهد كودك گلهاي زندگي،پروانه ها و مهد عسل شهرستان بجستان
330
تأثير بازي و فعاليت هاي مبتني بر پروژه داوسون بر مشكلات رفتاري بروني شده و مهارت هاي اجتماعي كودكان ناتوان هوشي آموزش پذير
331
تأثير بازي‌هاي رايانه‌اي بر بزهكاري و انحراف كودكان و نوجوانان
332
تأثير بازيهاي ديجيتالي، آهنگ و فلش كارت بر دانش واژگاني زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي در نوآموزان پيش دبستاني ايراني
333
تأثير بافت زباني بر ميزان درك ضرب‌المثل‌هاي فارسي نزد فارسي آموزان خارجي
334
تأثير بافتار بر روي سياهي درك شده
335
تآثير بافل ها در عملكرد مبدل حرارتي پوسته لوله
336
تأثير باقي‌مانده مس بر رشد و تركيب شيميايي نهال‎هاي پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
337
تأثير باكتري بر بتن حاوي پودر سنگ آهك و سرباره
338
تأثير باكتري بر جذب آب و بهبود دوام بتن مسلح به الياف
339
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري توليد كننده سيدروفور و كلات‌هاي آهن (سكوسترين 138 و Fe-EDTA) بر رشد و جذب عناصر غذايي سورگوم (Sorghum bicolor L.)
340
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد (PGPR) برگياه‌پالايي خاك‌هاي آلوده به آرسنيك توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
341
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه (PGPR) بر پالايش سرب از خاك آلوده توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
342
تأثير باند طبي و تمرين قدرتي بر حس وضعيت گيرنده‌هاي عمقي زنان ورزشكار 25 تا 30 سالۀ مبتلا به سندروم درد كشككي راني شهر بروجن
343
تأثير باورهاي مذهبي بر حسن اخلاق دانشجو دانشگاه آزاد شهرستان چالوس در سال تحصيلي89-88.
344
تأثير بتاسايكلودكسترين در رنگرزي كالاي اكريليكي
345
تأثير بحران مالي 2008 بر شاخص قيمت سهام كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ي منتخب
346
تأثير بحران مالي بر بيكاري كشورهاي منتخب حوزه ي منا (مطالعه ي موردي بحران مالي 2008-2007)
347
تأثير بحران منابع آب كشاورزي برساختار اقتصادي-اجتماعي روستائي ﴿حوضه رودخانه زاينده رود در شرق جلگه اصفهان﴾
348
تأثير بدبيني و اعتمادبه نفس بر قصد پذيرش بانكداري موبايلي از طريق متغير واسطه ي نگرش
349
تأثير برآورد پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل نقص‌ها
350
تأثير برخي از عوامل افزاينده رشد بر عملكرد قارچ تكمه اي و عمر پس از برداشت آن
351
تأثير برخي اصلاح كننده هاي آلي و غير آلي نانو برتثبيت و آب ويي عناصر سنگين در خاك آلوده تحت كشت ذرت
352
تأثير برخي تركيبات القاكننده مقاومت در گياه لوبيا بر ميزان خسارت و پارامترهاي دموگرافي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae
353
تأثير برخي عوامل اجتماعي وبرخي عوامل اقتصادي در سرقت زنان،دختران و پسران در زندان رشت.
354
تأثير برخي عوامل توليد و نوع ليف بر رفتار سايشي لايه‌هاي بي‌بافت سوزن‌كاري شده خودرويي
355
تأثير بررسي جراحي پلاستيك بر افسردگي
356
تأثير برگزاري كارگاه آموزشي به عنوان وسيله‌اي براي خلق يك تجربه بر حمايت از برند (مورد مطالعه: گردشگران خارجي شركت‌كننده در كارگاه توليد پارچه‌هاي قلمكار در اصفهان)
357
تأثير برنامه آموزش شادي كودك-والد به شيوه كارتر بر شادي، روابط والد-فرزندي و رضايت ارتباطي والدين دانش آموزان پسر ابتدائي شهر اصفهان
358
تأثير برنامه آموزش شادي ليوبوميرسكي بر اضطراب اجتماعي، افسردگي و عزت‌نفس دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
359
تأثير برنامه آموزش يادگيري مستقل بر خودپنداره تحصيلي ،خودكارامدي و بهبود عملكرد املا كودكان مبتلا به اختلال يادگيري املا پژوهش مورد منفرد
360
تأثير برنامه تعادلي تيلت بورد بر ميزان آسيب ها، قدرت و انعطاف پذيري اندام تحتاني كشتي گيران زبده
361
تأثير برنامه ريزي تمريني بر يادگيري در شنا
362
تأثير برنامـه كارايي والدين بر سرزنـدگي و بهزيستي مادران و كفـايت اجتماعي كودكان داراي آسيب بينايي
363
تأثير برنامه گذارخانه به مدرسه بر آمادگي اجتماعي – هيجاني دانش-آموزان پيش دبستاني
364
تأثير برنامه منتخب ادراكي- حركتي بر توانايي هاي ادراكي-حركتي و رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
365
تأثير برنامه هاي اقتصادي دولت هاي سازندگي و اصلاحات بر مسأله محيط زيست در ايران
366
تأثير برهم‌كنش‌هاي جايگزيده همراه با هم‌بستگي‌هاي اوليه گوناگون برتحول زماني درهم‌تنيدگي
367
تأثير برونسپاري فعاليت‌هاي قابل واگذاري بر بهره وري راه آهن جمهوري اسلامي ايران
368
تأثير بستر كشت و تنش خشكي بر ويژگي‌هاي رشدي و فيزيولوژيك دانهال‌هاي يكساله توت آمريكايي (Maclura pomifera)
369
تأثير بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت نساجي (بررسي موردي)
370
تأثير بكارگيري فـن آوري اطلاعــات بر كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده به كاربران صندوق بازنشستگي كشوري استان تهران
371
تأثير بكارگيري مديريت استعداد در نگهداشت كاركنان درشركت صاايران
372
تأثير بن مايه هاي مذهب شيعه در داستان هاي جنگ ايران
373
تأثير بنمايههاي فلسفه اشراقي در شناخت و كسب سعادت از ديدگاه سهروردي
374
تأثير به كارگيري روش كار- محور در توسعه يادگيري واژگان زبان انگليسي توسط فراگيران كم شنوا
375
تأثير به كارگيري روش هاي نوين آبياري در توسعه ي پايدار كشاورزي مناطق روستايي (مطالعه ي موردي: شهرستان كازرون)
376
تأثير به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري در توسعه كشاورزي مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي كاويان شهرستان فلاورجان
377
تأثير به كارگيري لايي در بهبود كارآيي درز در پوشاك
378
تأثير به‌كارگيري پاسخ¬دهي سريع در زنجيره تأمين رقابتي با رفتار مشتريان استراتژيك
379
تآثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
380
تأثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
381
تأثير بهزيستي ذهني بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي رفتار تسهيم دانش مطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان گيلان
382
تأثير بهزيستي معنوي، عدالت زناشويي و عوامل محافظ خانواده بر توانمندي خانواده
383
تأثير بور و زيركونيوم بر خواص كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژ كارشده پايه نيكل Nimonic 105
384
تأثير بيش اعتمادي مديران برتأمين مالي داخلي وكارايي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
385
تأثير پارامترهاي اقليمي برروي بيماري‌هاي رواني شهرستان خميني‌شهر
386
تأثير پارامترهاي الكتروريسي روي قطر و خواص بيولوژيكي نانوالياف توليدشده از پلي¬كاپرولاكتن/كتيرا
387
تأثير پارامترهاي تكسچره با جت هوا روي خواص فيزيكي پارچه
388
تأثير پارامترهاي جوشكاري بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرمشابه فولادهاي خط لوله
389
تأثير پارامترهاي سنتز بر مورفولوژي و اندازه نانو ذرات اكسيد آهن
390
تأثير پارامترهاي فرآيند روي خواص نهايي نخ تكسچره شده پلي استر
391
تأثير پارامترهاي ماشين كاري بر تشكيل لبه انباشته
392
تأثير پارامترهاي مختلف بر پديده گرداب در مخازن همزن دار به روش ديناميك سيالات محاسباتي
393
تأثير پارامترهاي هندسي فوم هاي كاتاليستي بر روي تعيين ضرايب انتقال جرم و حرارت فوم با استفاده از CFD
394
تأثير پايگاه اجتماعي نمايندگان بر كارآمدي مجلس: مطالعه موردي عملكرد مجلس اول و دوم مشروطه
395
تأثير پتانسيل و زمان احياء الكتريكي دي‌اكسيد‌تيتانيومبر راندمان استحصال تيتانيوم فلزي درشرايط اكسيژن گيري FFC كمبريج
396
تأثير پديد‌ه‌ي حركت پرتابي روي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي بلند
397
تأثير پديده تنفس بر كاهش مقاومت برشي جان تيرورق‏ها
398
تأثير پذيري زباني و مضموني خاقاني از شاهنامة فردوسي
399
تأثير پرايمينگ بذر با عناصر ريز مغذي روي خصوصيات جوانه زني بذر شبدرايراني
400
تأثير پرتو افكني مايكروويو به‌عنوان روش پاك‌سازي خاك‌هاي آلوده به هيدروكربن‌هاي نفتي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
401
تأثير پروبيوتيك¬ها بر عوارض ناشي از ليپوپلي¬ساكاريد باكتريايي در يادگيري احترازي غيرفعال و ميزان بيان ژن كالمودولين كيناز-2آلفا در هيپوكمپ رت
402
تأثير پروژه هاي عظيم سرمايه گذاري برهزينه هاي تعديل ساختار سرمايه
403
تأثير پلاسمون ها بر ويژگي هاي اپتيك كوانتومي نقطه‌هاي‌كوانتومي
404
تأثير پلاسمون هاي سطحي بر ميدان گسيل شده از يك نقطه ي كوانتومي نيم رسانا
405
تأثير پلي آكريلونيتريل اصلاح شده بر توزيع و پراكندگي نانوتيوبها در محلول الكتروريسي و نانوفيبرها
406
تأثير پليمر سوپرجاذب A200 و دور آبياري بر عملكرد يونجه در شرايط شور
407
تأثير پوشش دهي نانوسيليكا بر مقاومت سايشي كالاي پنبه¬اي
408
تأثير پويايي موجودي كالا بر بازده سهام
409
تأثير پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در تحقق اقتصاد مقاومتي براساس عوامل مديريتي از ديدگاه مديران و كارشناسان مالي و بودجه اي سازمان صدا و سيماي
410
تأثير پيش حرارت دهي رزين كامپوزيت بر ثبات رنگ آن پس از غوطه وري در محلول هاي چاي و يا قهوه
411
تأثير تاب بر خواص كششي نخ نانوليفي پلي آميد 66 تابدار
412
تأثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
413
تأثير تابش امواج فراصوتي بر تشكيل فازفريت منگنز در روش هم رسوبي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو پودرهاي به دست آمده
414
تأثير تابشدهي دوتپي و محيط برهمكنش بر فرآيند مادهبرداري فلزات و پديده انفجار فاز با ليزر نانوثانيه
415
تأثير تاكتيك آميخته بازاريابي بر صادرات زعفران ايران (مورد مطالعه: تأمين كنندگان استان خراسان رضوي)
416
تأثير تبديل مصارف خانگي گازي به برقي بر شبكه‎هاي توزيع جهت بهبود تاب‌آوري
417
تأثير تبليغات دهان به دهان بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه شهر اصفهان
418
تأثير تثبيت سلولي بر روند تغييرات متابوليكي سلول در فرآيندهاي تخميري
419
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي عشق برند و اعتماد برند(مطالعه موردي: فروشگاه هاي تلفن همراه سامسونگ درشهرستان ساري
420
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با متغييرهاي ميانجي رضايتمندي و اعتماد برند (مطالعه موردي: برند تلفن همراه سامسونگ)
421
تأثير تجربه كاربر و كيفيت وب‌ سايت بانك بر استفاده از بانكداري اينترنتي
422
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
423
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
424
تأثير تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر واكنش هاي جذب و رها سازي فسفر در يك خاك آهكي
425
تأثير تحرك عوامل توليد بر تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري
426
تأثير تحريك مستقيم الكتريكي از روي جمجمه بر اجراي مهارت ورزشي
427
تأثير تحصيلات دانشگاهي آموزگار بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
428
تأثير تحولات شهري بر بازار اصفهان دوره پهلوي (1357-1304)
429
تأثير تخريب جنگل بلوط بر پاسخ دمايي معدني شدن نيتروژن در مقياس خاكدانه
430
تأثير تخصص صنعتي بر رشد شهري ايران
431
تأثير تخصيص يگانه و دوگانه حسابرس در صنعت بر اجتناب مالياتي
432
تأثير تداخل زمينه اي افزايشي و كاهشي در يادگيري مهارت هاي حركتي دختران 8 تا 10 سال
433
تأثير تداخل زمينه‌اي فزاينده و كاهنده نظام دار بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت هاي پاس هندبال
434
تأثير تدريس استراتژي هاي تست زني بر عملكرد دانش آموزان دبيرستاني بر بخش زبان انگليسي كنكور
435
تأثير تراكم پودي بر روي نفوذپذيري هوا و برخي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي
436
تأثير تراكم پودي پارچه تاري- پودي تقويت كننده بر خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار بالا
437
تأثير ترتيب جوشكاري بر تنش‌هاي پسماند و اعوجاج در جوش كنجي سازه‌هاي دريايي
438
تأثير ترتيب جوشكاري بين يك مخزن آلومينيومي استوانه اي و رينگ واسط براعوجاج سازه
439
تأثير ترجيح زماني بر رشد اقتصادي
440
تأثير تركيب عامل هاي شكل دهنده ي ساختار بر سنتز نانو كاتاليست ZSM-5
441
تأثير تركيب مبدل زنگ بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش پلي يورتان حاوي نانو ذرات اكسيد روي
442
تأثير تركيب واردات بر توليد ناخالص داخلي ايران (92-1353)
443
تأثير تزئينات باغ ايراني بر فرش دستباف(مطالعه موردي كاخ چهلستون)
444
تأثير تزئينات هندسي معماري تيموري و صفوي بر نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي
445
تأثير تزريق گاز بر خواص سيال مخزن در مخازن غيراشباع
446
تأثير تزكيه بر تعليم و تعلم(حكمت)از ديدگاه امام خميني(ره)
447
تأثير تسهيلات اعطايي بانك جهاني بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي منا و آسيا و پاسفيك؛ درس هايي براي ايران
448
تأثير تسهيلات بانكي بر اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي استانهاي ايران
449
تأثير تصميمات ديوان داوري ورزش بر ايجاد، گسترش و تعميق حقوق بين الملل ورزش
450
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ بر استحكام رواني در بازيكنان فوتسال ماهر و نيمه ماهر
451
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ و تمرين بدني زمان واكنش انتخابي بر بخش پيش حركتي و حركتي زمان واكنش ساده و انتخابي
452
تأثير تصويرسازي گذشته ايران بر تصويرسازان دهه 60
453
تأثير تصويرسازي ملهم از قصه توسط دانش آموزان 6 تا 10 سال شهر تهران بر بهبود حافظه فعال
454
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
455
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
456
تأثير تطبيقي توجه به شكاف در مقابل يادگيري غيرمعمول در توسعه واژگان زبان آموزان زبان انگليسي ايراني در نوشتن L2
457
تأثير تعارض وظيفه بر عملكرد تيم هاي نوآور
458
تأثير تعامل يا تضاد حقوق و ايدئولوژي بر شكل‌گيري، ماهيّت و كاركرد قاعده حقوقي در حقوق خصوصي
459
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
460
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
461
تأثير تعدد فرزندان بر اخلاق خانواده و اجتماع از ديدگاه اسلام
462
تأثير تغذيه بر تحمل‌سرمايي كفشدوزك‌هاي Cheilomenes sexmaculataو Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
463
تأثير تغذيه برگي سيليس بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك قبل و پس از برداشت گل آنتوريوم Anthurium andraeanum Epos
464
تأثير تغذيه برگي سيليسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيدها بر سيستم آنتي اكسيداني دانهال هاي پسته در شرايط تنش شوري
465
تأثير تغذيه برگي منابع مختلف منگنز بر تغييرات بيوشيميايي ديواره سلولي برگ خيار آلوده به بيماري سفيدك پودري
466
تأثير تغذيه برگي منيزيم بر فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلولي ريشه و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي چغندر قند
467
تأثير تغذيه تفاله انار بر فراسنجه هاي متابوليك (تنش اكسيداتيو) و پاسخ هاي عملكردي گاوهاي شيري دوره انتقال
468
تأثير تغيير اقليم بر مراحل رشد كلزا در مشهد (طرق)
469
تأثير تغيير پارامترهاي جريان و فشار بر روي ريزساختار آلومنيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
470
تأثير تغيير تركيب شيميايي و عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي آلياژهاي پايه Fe-B نانوبلورين
471
تأثير تغيير جنسيت در حقوق و تكاليف زوجين
472
تأثير تغيير در اجزاي سود بر رابطه سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
473
تأثير تغيير شكل داغ در قالب سرد به روش ECAP و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
474
تأثير تغيير كاربري اراضي بر تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي: حوضه آبخيز سقز)
475
تأثير تغيير نظام آموزشي بر معماري مدارس ايران ؛ نمونه هاي موردي مدارس دوران قاجار ، پهلوي و معاصر تهران
476
تأثير تغييرات اقليمي بر منابع آب سطحي و زيرزميني دشت خرم آباد با كمك روش SPI
477
تأثير تغييرات جريان هاي نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر تأثير محدوديت هاي تأمين مالي شركت ها
478
تأثير تغييرات كاربري اراضي بر فرآيندهاي بيابان‌زايي اراضي محدوده‌ي تالاب جازموريان در جنوب استان كرمان
479
تأثير تغييرات نرخ ارز بر تورم در ايران در سال 1392
480
تأثير تغييرات ولتاژ بر اغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي
481
تأثير تفكر چپ در شعر معاصر ايران
482
تأثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غير انتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
483
تأثير تقسيم نسبي ورودي ها بر خروجي ها در تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي : ارزيابي عملكرد دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 شهرستان شيراز)
484
تأثير تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتاتور هيپ بر آسيب غير برخوردي اسپرين خارجي مچ پا در ورزشكاران مرد
485
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
486
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
487
تأثير تقويت منفي بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مطالعه موردي:مدرسه ابتدايي 15 شعبان شهر آيسك
488
تأثير تكميل آبگريز كالاي پلي استري با و بدون نانوذرات zno بر سرعت حركت شناگر
489
تأثير تكميل همزمان ضد ميكروب و آنتي استاتيك بر خواص راحتي لباسهاي جراحي يكبار مصرف
490
تأثير تكنيك كارما يوگا بر هوش هيجاني زنان ومردان شهر تهران.
491
تأثير تلاطم نرخ ارز بر عملكرد تجاري ايران و تركيه
492
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر واكنش جو به تنش شوري
493
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر واكنش گندم به تنش شوري
494
تأثير تلقيح جدايه‌هاي سينوريزوبيوم مليلوتي بر رشد و جذب تعدادي از عناصر غذايي در كنجد (Sesamum indicum L.)
495
تآثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 11-6 ساله شهرستان جهرم
496
تأثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 6-11ساله شهرستان جهرم
497
تأثير تلويزيون بر فرزندان خانواده﴿شهرستان سميرم﴾
498
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
499
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
500
تأثير تمركز سازماني بر اجراي نقش حرفه‌اي كتابداران در كتابخانه‌هاي عمومي ايران
501
تأثير تمركز صنعت بر بازده سهام
502
تأثير تمركززدايي مالي بر بهرهوري نيروي كار در بخش صنعت در استان هاي ايران
503
تأثير تمرين استقامتي بر بيوژنز ميتوكندريايي و عوامل رفتاري در استرياتوم رت هاي پاركينسوني مدل 6-OHDA
504
تأثير تمرين استقامتي و مصرف مكمل دارچين بر ظرفيت آنتي‏اكسيداني و پراكسيداسيون¬ليپيدي بيماران زن ميانسال ديابتي نوعII
505
تأثير تمرين تصويرسازي حين و بعد از مشاهده بر تعادل ايستا
506
تأثير تمرين ذهن يپتلپ و تصادفي بر عملكرد دروازه بانان ماهر فوتبال استان كردستان با تأكيد بر جنسيت
507
تأثير تمرين مشاهده اي، تصويرسازي ذهني و تمرين بدني بر ذهن آگاهي و يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در دختران 14-17 سال شهر اهواز
508
تأثير تمرين مقاومتي تراباند با شدت هاي مختلف بر قدرت، دامنه حركتي مچ پا و تعادل پوياي بسكتباليست‌هاي مرد نخبه
509
تأثير تمرين هوازي بر ميزان آزاد سازي دوپامين در هسته PAG متعاقب مصرف مورفين در رات
510
تأثير تمرين هوازي برتمايل به مصرف مورفين در هسته PAG در رات
511
تأثير تمرين هوازي همراه با مصرف ويتامين C و استراديول بر شرايط استرس اكسيداتيو كبد در رات هاي اوركتومي شده
512
تأثير تمرينات NASM مبتني بر لانج خطي بر حركات عملكردي اندام تحتاني
513
تأثير تمرينات TRX بر ظرفيت عملكردي، كنترل پاسچر، حس عمقي و قدرت ايزومتريك عضلات زانو در زنان مبتلا به MS
514
تأثير تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور نكروز كننده تومور آلفا، اينترلوكين 1 و وزن موش‌هاي بالب سي مبتلابه سرطان پستان
515
تأثير تمرينات اصلاحي NASM بر الگوهاي عملكرد حركتي، عملكرد حسي-حركتي و خستگي در ورزشكاران دانشگاهي داراي بي‌ثباتي عملكردي مچ پا
516
تأثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و ناتواني بيماران مبتلا به سندرم اكستنشن-روتيشن كمر
517
تأثير تمرينات تركيبي تعليقي و ثبات دهنده مركزي بر درد، ويژگي هاي ساختاري ديسك بين مهره اي،عملكرد جسماني و ناتواني عملكردي در كاركنان اداري مبتلا به فتق ديسك
518
تأثير تمرينات تركيبي(تعادلي و ثبات دهنده‌ي مركزي)بر تعادل و تكنيك فرود بسكتباليست‌هاي نخبه
519
تأثير تمرينات تعادلي با توپ سوئيسي بر مهارت هاي حركتي پايه ي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
520
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر مهارت¬هاي بنيادي و انگيزش مشاركت ورزشي در كودكان 7 تا 9 سال كم¬توان ذهني آموزش¬پذير
521
تأثير تمرينات يكپارچه شناختي حركتي بر برخي مولفه هاي شناختي، – تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
522
تأثير تميزكاري چاه بر نرخ نفوذ حفاري با استفاده از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز حفاري و ديناميك سيالات محاسباتي
523
تأثير تنش برشي و كششي سيكلي بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي اندوتليال
524
تأثير تنش خشكي بر صفات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي، عملكرد دانه و روغن در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ
525
تأثير تنش خشكي و تنوع ژنوتيپ گياهي بر توده زنده ميكروبي و فعاليت آنزيم بتاگلوكزآمينيداز خاك
526
تأثير تنش سرما بر جذب روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاء سلول ريشه گندم
527
تأثير تنوع بخشي پرتفوي تسهيلات اعتباري بر روي عملكرد بانك هاي ايراني
528
تأثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه علامه طباطبايي و ابن مسكويه
529
تأثير توابع تسليم پيشرفته بر نمودار‌هاي حد شكل‌دهي
530
تأثير توام از تو باكتر و نانو ذرات آهن روي رشد گياهچه هاي آفتابگردان
531
تأثير توان‌بخشي شناختي بر فراخناي حافظه كاري واجي و رشد مهارت‌هاي گفتار و زبان در كودكان كاشت حلزون شده
532
تأثير توانايي مديريت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگي هزينه ها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
533
تأثير توانبخشي شناختي بر بهبود توجه و بازداري و حافظه كاري كودكان با آسيب مغزي تروماتيك
534
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
535
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
536
تأثير تورم بر رشد اقتصادي بخش كشاورزي
537
تأثير توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مناطق توسعه نيافته كشور در كاهش مشكلات پايتخت(تهران)
538
تأثير توسعه انرژي هاي تجديدپذير بر تقاضاي محصولات پالايشي: بررسي مقايسه اي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
539
تأثير توسعه بازارهاي مالي بر ريسك بازار سهام منتخبي از كشورهايD8
540
تأثير توسعه بانكداري الكترونيكي بر شاخص ثبات نظام بانكي در اقتصاد ايران طي دوره 1395-1390
541
تأثير توسعه فناوري رايانش ابري برعملكردكسب وكار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران: مطالعه‌ي موردي شركت رايتل
542
تأثير تيمار كربوكسي متيل سلولز (CMC) بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه‌فرنگي رقم هاني
543
تأثير جابجايي استارك بردرهم‌تنيدگي‌هاي چند‌جزئي ذاتي در يك سامانه كوانتومي چهار‌جزئي
544
تأثير جابه‌جايي طول‌ موج در مخابرات نوري
545
تأثير جايگذاري برند بر ارزش ويژه برند
546
تأثير جريان پالسي بر رفتار خوردگي پوشش Ni-Zn به روش آبكاري
547
تأثير جريان نقدي آزاد و هزينه نمايندگي بر عملكرد واحدهاي تجاري
548
تأثير جمهوري اسلامي ايران بر روند شكل‌گيري گروه‌هاي جهادي در فلسطين با تأكيد بر حماس (1357-1392)
549
تأثير جنس الياف پليمري بر كارايي آنها در ملات سيماني
550
تأثير جنسيت بر نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج
551
تأثير جنسيّت و موقعيّت اجتماعي افراد در كيفيّت اجراي مجازاتها
552
تأثير جهاني شدن حقوق اسناد تجاري بر حقوق ايران
553
تأثير جهاني شدن حقوق بر تفسير قراردادهاي بين‌المللي
554
تأثير جهاني‌شدن حقوق مالكيت فكري بر حقوق ايران
555
تأثير جهاني¬شدن ارتباطات بر ساختار فرهنگي و سبك زندگي در شهر بوشهر با تأكيد بر نقش رسانه¬ها
556
تأثير جهت تاب نخ تار و پود پنبه اي بر خواص تعادل ساختاري پارچه تاري-پودي
557
تأثير جهت گيري بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه گري استراتژي هاي نوآوري
558
تأثير جهت ناهمواري ها در ارتفاع خط تعادل آب-يخ كواترنري ايران
559
تأثير جهت‌گيري كارآفرينانه بر عملكرد بين‌المللي با ميانجي‌گري جهت‌گيري بازاري و قابليت‌هاي ارتباطي
560
تأثير جو كاري اخلاقي، اعتماد به سرپرست، خشنودي شغلي، دلبستگي شغلي بر همانندسازي سازماني، تعهد عاطفي و نيت ترك شغل در يك شركت صنعتي
561
تأثير چابك‌سازي سيستم بر عملكرد كاركنان پژوهشگاه نيرو
562
تأثير چابكي سازماني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي سرمايه فكري(مورد مطالعه: كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان هاي غرب كشور)
563
تأثير چراغدار كردن دوربرگردان هاي ميانه اي بر عملكرد ترافيكي آنها
564
تأثير چرخش مخروط در جريان
565
تأثير چرخه تجاري و تمايلات سرمايه گذار بر سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي
566
تأثير چرخه عمر بر رشد و سودآوري با در نظر گرفتن اندازه شركت
567
تأثير چرخه عمر و بلوغ شركت ها بر ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي با تأكيد بر صنايع نفت و پتروشيمي
568
تأثير چسبندگي هزينه ها بر محافظه‌كاري شرطي و عدم تقارن اطلاعاتي
569
تأثير چگالي انباشتگي شن و ماسه درفشار جانبي قالب
570
تأثير چند شغله بودن معلمان بر افت تحصيلي(ويژه مقطع ابتدائي شهرستان سياهكل).
571
تأثير حاكميت شركتي بر رابطه بين سطح اهرم مالي و عملكرد مالي شركت‌هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
572
تآثير حاكميت شركتي بر سرمايهگذاري تحقيق و توسعه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
573
تأثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش
574
تأثير حاكميت شركتي و انگيزه هاي مديريتي بر اجتناب از ماليات
575
تأثير حاكميت شركتي و كيفيت گزارشگري مالي بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
576
تأثير حالت بارگذاري دارو بر روي خواص ساختاري، قدرت پيوند و رفتار رهايش بين ايبوپروفن و نانو ذرات سيليكا: يك مطالعه مشترك تجربي و محاسباتي
577
تأثير حجم معادلات سهام شركتها بر نوسان پذيري بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
578
تأثير حسابرسي داخلي بر رفتار اخلاقي، كارآيي و اثربخشي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
579
تأثير حساسيت هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف از اهرم بهينه بر سرعت تعديل اهرم مالي شركت‌هاي پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
580
تأثير حضور پودرلاستيك ضايعاتي بر پراكنش نانورس، خواص استحكامي و سايش آميزه¬هاي حاوي NR/organoclay
581
تأثير حضور شركت زيگلر بر كيفيت ﴿طرح و نقش و رنگ ﴾ قالي هاي ايران از دوره قاجار تا پايان جنگ جهاني دوم
582
تأثير حضور نانوخاك‌رس بر خواص فيزيكي مكانيكي كامپوزيت پلي‌پروپيلن تقويت‌شده با الياف كوتاه پلي‌آميد در حضور سازگاركننده پلي‌پروپيلن گرافت شده با مالئيك‌انيدريد
583
تأثير حضور يون منگنز (II) در محلول بر انحلال الكتروشيميايي كالكوپيريت
584
تأثير حق‌الزحمه حسابرسي بر كيفيت حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
585
تأثير حكمراني خوب بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو دي هشت و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
586
تأثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي: مطالعه مقايسه اي كشورها با سطح توسعه انساني متفاوت
587
تأثير خدمات بانكداري الكترونيكي بر وفاداري مشتريان با تاكيد بر نقش ميانجي ارزش مشتري (مورد مطالعه شعب بانك تجارت شهر كرج)
588
تأثير خدمات پس از فروش بر رضايت مشتري در صنعت ايران خودرو
589
تأثير خستگي حاصل از مسابقه فوتبال بر حس عمقي زانو، ميزان آسيب عضلاني و شاخص هاي التهابي آسيب قلبي -عروقي در فوتباليست هاي نخبه
590
تأثير خشكسالي هاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت يزد- اردكان
591
تأثير خصوصيات پالپ و نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ بر ابعاد حباب هاي هوا در سلول هاي فلوتاسيون ستوني
592
تأثير خط كشي جاده بر بهبود حركت وسايل نقليه بين خطوط
593
تأثير خطاي تخمين كانال در بازدهي انرژي شبكه هاي انبوه ‏آنتني با مدولاسيون فضايي
594
تأثير خلق پول بر نابرابري درآمد
595
تأثير خواص شيميايي و فيزيكي خاك بر همزيستي قارچهاي ميكوريزي آربسكولار با گياه دارويي آويشن (Thymus kotschyamus Boiss.& Hohen
596
تأثير خواندن داستان هاي كوتاه بر پيچيدگي گرامري نوشتار زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسطه
597
تأثير خواندن سطحي و خواندن عميق متن بر يادگيري اتفاقي لغات فراگيران ايراني زبان انگليسي
598
تأثير خودارزيابي هسته‌اي بر بهره‌وري كاركنان از طريق متغيرهاي ميانجي اشتياق شغلي و انگيزش دروني
599
تأثير خوردني ها و نوشيدني ها بر انسان از منظر طبّ سنّتي و فقه اماميّه
600
تأثير خويش آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت هاي ثانويه رازيانه و بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي آزاد گرده افشان و خود گرده افشان با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيك، آناتوميك و مولكولي
601
تأثير داستانهاي مثنوي در پرورش استعدادهاي روحي و معنوي كودك
602
تأثير دامنه و مدت زمان اعمال فشار هيدرواستاتيك متناوب بر تمايز غضروفي سلول هاي بنيادي مزانشيمي
603
تأثير دانش پايگي اقتصاد بر روي اندازه دولت : نمونه موردمطالعه كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافته
604
تأثير دراز مدت فعاليت هاي استقامتي ، سرعتي ، مقاومتي بر ماده تراكم ماده معدني استخوان دو ميداني كاران نخبه مرد
605
تأثير درامد و مشاغل والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان انها در پايه پنجم
606
تأثير درجه حرارت پخت بر رشد ترك ناشي از خستگي در صفحات آلومينيومي ترميم شده توسط چند لايه اي هاي فلز/الياف(GLARE)
607
تأثير درصد شكستگي مصالح سنگي درشت بر پارامترهاي طرح اختلاط مارشال مخلوط آسفالتي گرم
608
تأثير درصد مخلوط الياف اكريليك با ظرافت‌هاي مختلف بر خواص كششي نخ‌هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني‌
609
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
610
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
611
تأثير درصدهاي مختلف VA (وينيل استات) بر عملكرد شيارشدگي با استفاده از رئولوژي قير اصلاح شده با EVA
612
تأثير درمان شناختي -رفتاري مبتني بر هيجان بر علائم فزون كنشي- تكانشگري، اضطراب و شادي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/فزون كنشي سنين 9 تا 12 سال
613
تأثير درمان گروهي مبتني بر بخشش بر علائم افسردگي و نشخوار فكري زنان مبتلا به افسرده خويي
614
تأثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد والدين بر كاهش علائم اضطراب جدايي دانش‌آموزان دختر پايه‌ي اول تا سوم مدارس ابتدايي خميني‌شهر
615
تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان و ترس از تصوير تن در زنان مبتلا به پُرخوري رواني
616
تأثير دستكاري عزت ‌نفس آشكار و ناآشكار بر تغييرپذيري عملكرد قلبي‌ عروقي
617
تأثير دعا بر سلامت رواني جوانان دختر و پسر شهرستان گناباد
618
تأثير دلالت آوايي بر معنا در قرآن كريم
619
تأثير دما بر روي سطح مقطع جذب اپتيكي نانو ذره دو فلزي هسته - پوسته
620
تأثير دما و زمان تشويه بر انحلال مس لجن آندي مس سرچشمه
621
تأثير دماي بارريزي و زمان آب‌پاشي بر خواص مكانيكي فولاد ساده كربني ريخته‌گري شده به روش دوشابي
622
تأثير دماي ديواره بر رفتار سايشي فولاد گرم كار AISI H13 نيتروژن دهي پلاسمايي شده به روش ديواره گرم
623
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
624
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي‌استر استرچ داراي مقطع سه پره‌اي
625
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت
626
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت (مورد مطالعه: ثبت احوال فارس)
627
تأثير دو روش تمريني استقامتي و مقاومتي منتخب روي برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي كودكان داراي اضافه وزن و چاق
628
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
629
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
630
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن FGF2 در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
631
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن PDGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
632
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
633
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
634
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT) و تداومي هوازي بر بيان ژن VEGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
635
تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي ( RST) و سرعتي آزاد (FST) بر سطوح استراحتي هورمون¬هاي آنابوليكي و كاتابوليكي و شاخص¬هاي عملكرد آزمون چابكي تعديل شده تكراري (RAMT) در بازيكنان فوتبال فوتبال 18 تا 21 سال
636
تأثير دو شيوه ي تمريني تركيبي و مقاومتي بر سطوح ويسفاتين و چربي هاي خون زنان چاق و داراي اضافه وزن
637
تأثير دو گونه قارچ مايكوريز آربوسكولار بر شاخص‌هاي رشد، خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد اسانس گياه بادرشبي (Dracocephalum moldavica. L.) تحت تنش خشكي
638
تأثير دو نوع نوشيدني انرژي زا بر عملكرد استقامتي رزمي كاران نخبه مرد
639
تأثير دوازده هفته تمرين هوازي برCBC بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از شيمي درماني
640
تأثير دور آبياري بر رشد رويشي و زايشي ماشك گل خوشه اي و خلر
641
تأثير دور همزن در سينتيك شناورسازي كوارتز
642
تأثير دوسوتواني سازماني بر چابكي سازماني با بررسي نقش ميانجي گري تسهيم دانش (مورد مطالعه شركت گاز سوزان نجف آباد)
643
تأثير دين اسلام در تعيين مجازات جرايم عليه اشخاص از منظر سياست جنايي تقنييني ايران
644
تأثير ديوان بين المللي دادگستري بر جهاني شدن حقوق بشر
645
تأثير ذرات نانورس بر استحكام باقي‌مانده صفحات كربن/اپوكسي تحت ضربه‌هاي كم‌سرعت
646
تأثير رابطه عاطفي معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان نوشهر.
647
تأثير رانش توسط چرخهاي جلو يا عقب در كيفيت حركت عرضي خودرو
648
تأثير رانندگي بهينه با خودروهاي جديد بنزيني در مقايسه با مزاياي هيبريد
649
تأثير رايحه هاي زمينه اي هماهنگ و ناهماهنگ با خريداران و رابطه آن با شخصيت آنان
650
تأثير رژيم آبياري بر ويژگي هاي مورفولوژيك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي ژنوتيپ‌هاي هميشه بهار
651
تأثير رسانه هاي گروهي بر مدگرايي دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
652
تأثير رسانه‌‌هاي جمعي بر دموكراتيك شدن شهروندان شهر ايـلام
653
تأثير رسوب ريزگردها بر رشد و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آبياري تكميلي و ديم
654
تأثير رشد جريان نقدي عملياتي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نوسان هاي جريان نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي و سطح نگهداشت وجه نقد
655
تأثير رشد دارايي ها بر صرف ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
656
تأثير رطوبت بر مقاومت بتن در دستگاه اولتراسونيك
657
تأثير رفتار سياسي بر آواي كاركنان شهرداري استان همدان
658
تأثير رفتار شهروندي سازماني بر شايعات سازماني (مورد مطالعه: بيمارستانهاي منتخب دولتي شهرستان يزد)
659
تأثير رفتار نوآورانه بر عملكرد سازماني با تبيين نقش سرمايه فكري، فرصت¬طلبي و مزيت رقابتي
660
تأثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر رضايت شغلي كاركنان بنيادشهيد و امورايثارگران
661
تأثير رفتارهاي مربيگري بر خودكارآمدي، انسجام و عملكرد تيمي در بازيكنان ليگ برتر فوتبال زنان ايران
662
تأثير رقابت بازار محصول بر رابطه بين قدرت مديرعامل و ارزش شركت با در نظر گرفتن عوامل حاكميت شركتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
663
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
664
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
665
تأثير رنگ، طرح، نقش و فنون بافت بر اقتصاد دست بافته هاي قشقايي با تأكيد بر دوكانون اسكان گل افشان و چشمه رحمان
666
تأثير رهبري اخلاق‌گرا بر سلامت نظام اداري در وزارت راه و شهرسازي
667
تأثير رهبري اخلاقي بر رفتارهاي سوء كاركنان با نقش ميانجي جو اخلاقي در كاركنان بانك رفاه استان گيلان
668
تأثير رهبري اخلاقي بر ساعات كار مفيد منابع انساني با مورد مطالعه معاونت پژوهش بيمه استان تهران
669
تأثير رهبري كارآفرينانه و بازاريابي داخلي بر برندسازي تعاملي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و بازارگرايي
670
تأثير رهبري كاريزماتيك بر رفتار شهروندي كاركنان واحد تعميرات شركت پالايش نفت بندرعباس با نقش ميانجي اعتماد به مدير و اثر تغيير سازماني
671
تأثير رهبري معنوي اسلامي از طريق توانمندسازي كاركنان بر بهبود عملكرد سازماني در شركت گاز استان لرستان
672
تأثير روابط اقتصادي و بازرگاني ايرانيان در گسترش اسلام در چين در سده‌هاي نخستين اسلامي
673
تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در زوجين شهر حنا
674
تأثير روابط نامشروع زن شوهردار بر صحت نكاح در فقه اماميه و حنفيه
675
تأثير روايت درماني بر باورهاي فراشناخت، اجتناب شناختي، ترس از ارزيابي منفي و مثبت و علائم اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر شيراز
676
تأثير روزنه بر مشخصه هاي انتشاري باريكه PCFT در عبور از اتمسفر متلاطم
677
تأثير روش آموزشي بلندخواني بر انگيزه و تقويت درك مطلب زبان آموزان ايراني
678
تأثير روش آموزشي صورت محور و بازخورد اصلاحي در يادگيري علائم تصريفي زمان توسط زبان آموزان ايراني
679
تأثير روش آموزشي كار- محور بر پيشرفت مهارتهاي توليدي زبان آموزان ايراني
680
تأثير روش انتخاب ركورد‌هاي زلزله بر مدل احتمالاتي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي خمشي چكيده:
681
تأثير روش تدريس بارش مغزي بر خودكارآمدي و درگيري تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مدارس چند پايه
682
تأثير روش روانكاري كمينه بر زبري سطح و عمر ابزار در فرآيند تراشكاري فولاد بلبرينگ 100Cr6
683
تأثير روش هاي كدگذاري دوگانه و روش ارتباط لغت به داده هاي گذشته واژگان در انتقال لغات ياد گرفته شده از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت در ميان زبان آموزان خارجي سطح پيش از متوسط
684
تأثير روش ياديار در تدريس واژگان هم آوا و هم نوشتار
685
تأثير روش‌هاي تأمين مالي بر محافظه كاري شرطي در شركت‌هاي پذيرفته شده در اوراق بهادار تهران
686
تأثير روش‌هاي حل مسئله به‌صورت كار گروهي بر روي تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سوم ابتدايي شهر قم
687
تأثير روش‌هاي مختلف عمل‌آوري بر روي خواص رويه‌هاي بتني خودمتراكم
688
تأثير رويكرد تركيبي شنيدن و خواندن در يادگيري ساختار پاراگراف علت و معلول توسط زبان آموزان ايراني زبان خارجه
689
تأثير ريباندتراپي بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران افسرده
690
تأثير ريخته‌گري فرسابي بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ منيزيم
691
تأثير ريزشمع پيش كشيده بر بهبود ظرفيت باربري پي‌هاي سطحي
692
تأثير ريزوسفر سه گونه‌ي گياهي بياباني بر خصوصيات بيولوژيكي و فيزيكوشيميايي خاك
693
تأثير ريسك آشفتگي مالي بر روند حركت قيمت سهام
694
تأثير ريسك اطلاعات حسابداري بر نوسانات پيرامون اخبار سود
695
تأثير ريسك بازار بر كارايي سرمايه گذاري شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
696
تأثير ريسك پذيري بر قصد سفر جهت گردشگري درماني با ميانجي گري تبليغات دهان به دهان و اعتماد به مقصد (مطالعه موردي: بيمارستان الزهرا (س) اصفهان)
697
تأثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر ثبات بانك‌داري اسلامي
698
تأثير ريسك و قيمت گذاري نادرست سرمايه گذاران بر نابهنجاري اقلام تعهدي
699
تأثير زئوليت غني‌شده با كلسيم بر برخي ويژگي‌هاي رشدي و فيزيولوژيكي
700
تأثير زاويه قرارگيري لايي چسبدار و نوع آن بر خواص خمشي و آويزشي پارچه‌هاي لايي چسبدار فيوزشده
701
تأثير زاويه ناپيوستگي‌ها بر خواص مكانيكي سنگ
702
تأثير زايايي و قواعد واژه سازي در انتخاب سرمدخل هاي مركب فرهنگ هاي زبان فارسي از ديدگاه فرضيه ي واژگان گرا
703
تأثير زبانهاي مختلف بر كارايي سيستمهاي اتوماتيك تصديق هويت گوينده
704
تأثير زمان تفجوشي بر مقاومت الكتريكي قطعات متالورژي پودر Fe-5%Ni در دماي ثابت
705
تأثير زمان و تواتر ارائه بازخورد خودكنترلي بر يادگيري مهارت پرتابي كودكان
706
تأثير زيرنويس بر يادگيري اصطلاحات و هم آيي هاي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
707
تأثير ژل كتيرا بر مشخصه‌هاي كيفي و ماندگاري ميوه سيب ارقام گلدن دليشز و رد دليشز
708
تأثير ساختار بافت جوراب هاي ديابتي بر توزيع فشار در كف پا (مطالعات تجربي و مدل سازي به روش المان محدود)
709
تأثير ساختار پلي كاتيون‌ها در كارايي غشاي نانو فيلتراسيون فشار پايين در فرآيند سختي گيري آب به‌منظور كاهش مصرف انرژي
710
تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري بانك هاي تجاري
711
تأثير ساختار سرمايه برعملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
712
تأثير ساختار سرمايه شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بر واكنش به بازده منفي سهام
713
تأثير ساختار سرمايه و پاداش مديران بر كارايي سرمايه گذاري
714
تأثير ساختار سرمايه و سقف بدهي بر قيمت سهام و عوامل منتخب شركت
715
تأثير ساختار كمكي بر درك شنيداري زبان آموزان ايراني
716
تأثير ساختارهاي پي سنگي بر هندسه و تكامل ساختاري تاقديس اناران
717
تأثير ساختمان بافت بر روي خستگي كششي پارچه تاري- پودي
718
تأثير ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي پودي دوروسيلندر بر افت تنش كششي پارچه
719
تأثير ساختمان بافت حلقوي با روش دورپيچ كردن بر تقويت سازه هاي عمراني
720
تأثير ساختمان بافت ژئوگريد توليد شده با روش حلقوي تاري بر ظرفيت باربري خاك تقويت شده با آن
721
تأثير ساختمان پارچه هاي دوجداره حلقوي پودي برتغيير شكل آنها تحت باركششي تك محوري
722
تأثير ساختمان و تراكم بافت بر رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي
723
تأثير ساز و كارهاي اجتماعي (عامل آموزش) بر آثار نقاشان زن در دهة 1370
724
تأثير ساز وكارهاي نظام راهبري شركتي بر مديريت سود، تصميم‌هاي سرمايه‏گذاري و عملكرد
725
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر رابطه ميان ريسك سيستماتيك و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
726
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر ريسك سيستماتيك بانك ها و موسسات سرمايه گذاري
727
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي و وجه نقد مازاد بر اثرگذاري محافظه‌كاري بر پرداخت سودسهام
728
تأثير سامانه هاي بَندالي(بلوكينگ جوي) در ايجاد دوره هاي خشك و مرطوب در شمال شرقي ايران(1974-2014)
729
تأثير سامانه هاي فتوولتاييك نصب شده در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف بر شبكه توزيع انرژي الكتريكي
730
تأثير سامانه هاي همديدي بر عملكرد گندم ديم در استان اصفهان
731
تأثير سايه شغلي مقدماتي بر خودكارآمدي تصميم‌گيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر پايه ي نهم شهر باغبادران
732
تأثير سبك زندگي ائمه عليهم السلام در سلامت دستگاه گوارش
733
تأثير سبك زندگي بر نوع و ميزان ارتكاب جرم (مطالعه موردي زندانيان زندان مركزي اصفهان)
734
تأثير سبك هاي ابراز هيجان بر حافظه هيجاني
735
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
736
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
737
تأثير سبك هاي رهبري ليكرت بر مديريت دانش در شهرداري فردوس
738
تأثير ستون دوخت در رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندهاي شورن
739
تأثير سخت رويي بر موفقيت ورزشي ورزشكاران
740
تأثير سربار و هندسه آن بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح به‌وسيله سانتريفيوژ
741
تأثير سرپرستي سوءاستفاده‌گرايانه بر انحراف سازماني كاركنان با نقش ميانجي‌گري ابعاد عدالت سازماني (مورد مطالعه: كاركنان يك شركت خدماتي در زمينه لوازم خانگي)
742
تأثير سرريز دانش از طريق تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري
743
تأثير سرريز دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد و توليد ملي كشورهاي منتخب
744
تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد بهره‌وري نيروي كار صنايع در استان‌هاي مختلف كشور طي سال‌هاي 1390-1375
745
تأثير سرمايه اجتماعي بر وضعيت حضور كارآفرينان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در فعاليت هاي اقتصادي
746
تأثير سرمايه اجتماعي، تعهد و رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني، مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي تهران
747
تأثير سرمايه در گردش و فرصت هاي رشد بر ساختار سرمايه
748
تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار خدماتي كاركنان با نقش تعديلي جو خدمات و نقش ميانجي مشاركت كاري (مورد مطالعه: كاركنان شركت هواپيمايي هما
749
تأثير سرمايه فرهنگي ،سرمايه رواني و سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي فردي كاركنان (مورد مطالعه: بانك حكمت ايرانيان)
750
تأثير سرمايه فكري بر معيارهاي عملكرد شركت
751
تأثير سرمايه گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي در برخي كشورهاي در حال توسعه
752
تأثير سرمايه‌گذاران نهادي بر همزماني قيمت و ريسك سقوط قيمت سهام
753
تأثير سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
754
تأثير سرمايۀ اجتماعي بر احساس نابرابري اجتماعي در ميان زنان شاغل شهر اصفهان
755
تأثير سطح بدهي كوتاه مدت بر شدت اثر كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي سرمايه گذاري
756
تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
757
تأثير سطوح اسيد آمينه كريستاله (متيونين، ليزين، ترئونين و تريپتوفان) بر قابليت هضم اسيدهاي آمينه در جيره جوجههاي گوشتي
758
تأثير سطوح ذهن خواني زيردستان بر رابطه ميان تبادل رهبر-عضو با بروندادهاي سازماني، جهت ارائه نظريه ذهن خواني خود- بازگشتي
759
تأثير سطوح مختلف آب و كود نيتروژن بر عملكرد چغندر در سيستم آبياري قطره اي T-Tape
760
تأثير سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس خشك شده با سبوس بر عملكرد وبرخي فراسنجه هاي خوني بره هاي پرواري نژاد مهربان
761
تأثير سطوح مختلف منيزيم جيره بر كيفيت پوسته تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
762
تأثير سلامت روان براستفاده از راهبردهاي مقابله با استرس بين دانش آموزان پسر مقطع تحصيلي سوم راهنمايي شهرستان رودسر.
763
تأثير سن ازدواج در ميزان رضايتمندي زوجين.
764
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
765
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
766
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين.
767
تأثير سن بازنشستگي بر اشتغال و بيكاري در بازار نيروي‌كار ايران
768
تأثير سن بر مقاومت زباله ي جامد شهري مطالعه موردي خاكچال برمشور شيراز
769
تأثير سه برنامه تمريني منتخب 8 هفته اي روش برخي متغيرهاي فيزيولوژيكي و تركيب بدني زنان چاق و داراي اضافه وزن
770
تأثير سه شيوه تمريني HIT, HIIT, MIT بر بيان ژن¬هاي DIPA و GILZ در چربي زيرجلدي رت¬هاي نر ويستار
771
تأثير سه شيوه تمريني HIT, HIIT, MIT بر بيان ژن¬هاي KLF2 و KLF5 در چربي زيرجلدي رت¬هاي نر ويستار
772
تأثير سه موج مدرنيته بر روشنفكران ايراني: بر اساس رهيافت شالوده شكني
773
تأثير سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول راهنمايي مدرسه دخترانه شهداي بدر فسا
774
تأثير سوپرجاذب مصنوعي و طبيعي رطوبت بر عملكرد و كيفيت گندم ديم و نيمه‌آبي
775
تأثير سوپرجاذب و كلريد سديم بر منحني رطوبتي خاك و برخي از ويژگي¬هاي رشدي دانهال¬هاي پسته تحت تنش خشكي
776
تأثير سود عملياتي بر پيش بيني جريان وجه نقد عملياتي آتي شركت ها با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
777
تأثير سوراخهاي متوقف كننده بر مهار رشد ترك خستگي در دماي بالا
778
تأثير سياست هاي پايدار سازماني بر رفتارهاي زيست محيطي كارمندان شركت برق منطقه اي فارس
779
تأثير سياست هاي پولي بر ثبات تراز پرداخت ها در ايران
780
تأثير سياست‌هاي مالي بر توزيع درآمد و اشتغال در ايران طي سال‌هاي 1390-1357
781
تأثير سياست‌هاي مالياتي بر روي توزيع درآمد: رويكرد مدل تعادل عمومي قابل‌محاسبه (CGE)
782
تأثير سياست¬هاي گسترش انرژي¬هاي تجديد¬پذير بر انتشار گاز دي¬اكسيد-كربن و صادرات فرآورده هاي نفتي در ايران:با استفاده از رويكرد پويايي¬هاي سيستم
783
تأثير سيستم شنوايي و صداي موزون بر كنترل راه رفتن انسان
784
تأثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر وفاداري كاركنان شعب بانك ملي شهرستان الشتر
785
تأثير سينتيك شيميايي بر شبيه سازي احتراق فرآيند احيا مستقيم در كورۀ بستر دوار
786
تأثير شاخص كيفيت زندگي بر توزيع فضايي قيمت زمين مسكوني (مورد مطالعه : شهر اصفهان)
787
تأثير شاخص هاي توسعه شهري بر كيفيت زندگي در استان هاي ايران
788
تأثير شاخص هاي كلان اقتصادي (تورم، بيكاري و رشد اقتصادي)
789
تأثير شاخص‌هاي اثربخشي دولت، كنترل فساد اداري و كيفيت مقررات بر تلاش مالياتي در كشورهاي منتخب
790
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
791
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
792
تأثير شاغل بودن زنان در رضايت زناشوئي آنها.
793
تأثير شاهنامه بر ادبيات عاميانه كرمانشاه
794
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
795
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
796
تأثير شبكه هاي ماهواره اي وتلويزيوني بر تربيت نوجوانان دختر منطقه عباس آباد.
797
تأثير شبكه¬هاي اجتماعي مجازي بر روي هويت¬ جمعي شهروندان شهر اصفهان
798
تأثير شبكههاي اجتماعي بر سبك زندگي دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه سعدآباد
799
تأثير شخصيت برند و تصوير مسئوليت اجتماعي باشگاه پرسپوليس بر وفاداري به برند آن باشگاه از ديدگاه هواداران باشگاه
800
تأثير شدت نوآوري بر عملكرد حسابداري و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
801
تأثير شرايط اجتماعي-فرهنگي بر گزينش موضوع در آثار زنان نقاش پيشگام نوگراي ايران (پيش از انقلاب اسلامي)
802
تأثير شرايط تثبيت تاب روي نخ پلي‌استر با جمع شدگي دوگانه با تاب بالا
803
تأثير شرايط ريسندگي بر خواص الياف اكريليك
804
تأثير شش هفته تمرين هوازي ايروبيك استپ بر كيفيت زندگي و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر
805
تأثير شعر درماني بر بهبود افسردگي و افزايش اميد به زندگي در بيماران اعصاب وروان شهرستان شيراز
806
تأثير شعر عربي در قصايد سبك خراساني با تكيه بر قصايد متنبّي
807
تأثير شفافيت سود حسابداري بر هزينه سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران
808
تأثير شفيره كرم ابريشم بر عملكرد و تجزيه لاشه در دوره پاياني جوجه گوشتي
809
تأثير شكست خدمات شركت بر اعتبار برند شركت كرمان خودرو
810
تأثير شكل ذرات كوارتز و منيتيت در شناورسازي آن¬ها
811
تأثير شكل و همجواري فضاي نيمه باز بر ميزان مصرف انرژي، دسترسي به نور خورشيد و تهويه درون ساختمان ﴿نمونه موردي: بنا هاي مسكوني متداول شهر تهران﴾
812
تأثير شمارشگرهاي معكوس بر ايمني تقاطعات
813
تأثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي(MBCT) بر علايم افسردگي، اضطراب و ذهن آگاهي(آگاهي از تجارب روزمره)زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان
814
تأثير شناسي مداخلات شهري در محدوده بازار تاريخي مشهد بر خاطرات جمعي جامعه بومي اين بازار در وضع موجود
815
تأثير شنبليله به عنوان خاك پوش زنده بر رشد، عملكرد و كنترل علف هاي هرز در آفتابگردان
816
تأثير شنيدن آهنگهاي انگليسي بر دانش گرامري زبان آموزان متوسطه زبان انگليسي
817
تأثير شوري و كود نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيك، مورفولوژيك و عملكرد گياه ختمي
818
تأثير شوك‌هاي پولي بر تفاوت دستمزد¬ها: مطالعه موردي ايران
819
تأثير شوك‌هاي سياست پولي بر قيمت محصولات كشاورزي
820
تأثير شيب وجه بالادست و پايين دست سرريز لبه پهن ذوزنقه اي بر توزيع فشار
821
تأثير شيوه هاي فرزند پروري والدين برخلاقيت فرزندان.
822
تأثير صنعتي شدن بر سلامت در استان‌هاي ايران
823
تأثير صور بياني بر ترجمه جزء دوم قرآن كريم
824
تأثير صور بياني در ترجمه جزء پنجم قرآن كريم
825
تأثير صور بياني در ترجمه جزء چهارم قرآن كريم
826
تأثير صور بياني در ترجمه جزء سوّم قرآن كريم
827
تأثير صور بياني در ترجمه جزء ششم قرآن كريم
828
تأثير صور بياني در ترجمه جزء نهم قرآن كريم
829
تأثير صور بياني در ترجمه جزء هفتم قرآن كريم
830
تأثير ضخامت لايي بي بافت نانو الياف PAN وPVA وPA بر خواص عبوردهي بخارآب در پوشاك لايي دار
831
تأثير ضخامت و ساختمان بافت پارچه حلقوي پودي بر بروي خواص خمشي كامپوزيت هاي تهيه شده از آن
832
تأثير طراحي عمق رزوه بر استحكام پيچ در استخوان ران با استفاده از روش آناليز مودال
833
تأثير طراحي و عناصر آن بر رضايت مندي مشتريان و كيفيت ادراك شده اماكن ورزشي غرب كشور ) مطالعه موردي اماكن ورزشي استانهاي كشور(
834
تأثير طراحي¬هاي سريع در يادگيري لغات مفهومي به كودكان مبتدي ايراني
835
تأثير طرح بافت بر استحكام دوخت بر روي پارچه هاي تاري-پودي
836
تأثير طرح بافت بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي تاري پودي پلي استر فيلامنتي
837
تأثير طرح بافت بر مقاومت سايشي و پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي
838
تأثير طرح بافت پارچه بر روي نيروي برآ (lift) در بال
839
تأثير طرح بافت و ظرافت نخ پود بر خواص پارچه هاي تاري پودي با نقوش پودي
840
تأثير طرح سؤال و ايجاد بحث در پيشرفت خواندن انتقادي متون ادبي زبان دوم
841
تأثير طول و ضخامت زهكش افقي بر دبي و خط نشت در سدهاي خاكي همگن
842
تأثير عامل هاي هندسي سازه هاي نانوليفي پيزوالكتريك بر ميزان كارايي آن ها به عنوان حسگر فشاري
843
تأثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
844
تأثير عدم اطمينان مالياتي بر تغييرات نگهداشت وجوه نقد و زمان‌بندي سرمايه‌ گذاري
845
تأثير عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالي در كشورهاي منتخب عضو كنفرانس اسلامي در بازه‌ي زماني 2010-2000
846
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركت ها
847
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر نابهنجاري اقلام تعهدي
848
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي و ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
849
تأثير عذر در عقود تمليكي (بيع- اجاره) در فقه اماميه
850
تأثير عصاره برگ مورينگا (Moringa oleifera) بر پاسخ هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دانهال هاي پسته در شرايط تنش كادميوم
851
تأثير عصاره تعدادي گياه مرتعي بر روي بيماري خيار گلخانه اي در منطقه رستاق (مطالعه موردي اشكذر- يزد)
852
تأثير عصاره هيدرو الكلى نخود بر هورمونهاى توليد مثلى بافت شناسى بيضه و بارورى در موش كوچك آزمايشگاهى
853
تأثير عصاره ي ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه توت فرنگي در شرايط تنش شوري
854
تأثير عقود اسلامي بر بازار سرمايه، مطالعه اقتصاد ايران 95-1385
855
تأثير عكاسي بر نقاشي پيكرنماي معاصر ايران( سه دهه‌ي اخير)
856
تأثير عملكرد بر ريسك شركت با تأكيد بر ماهيت سهامداران نهادي و خانوادگي: شواهدي از تئوري چشم انداز
857
تأثير عملكرد حافظه كاري بر خطاهاي املايي فراگيران ايراني زبان فرانسه
858
تأثير عملكرد خانواده در انگيزه جوانان به يادگيري موسيقي
859
تأثير عملكرد خانواده نسبت به رفتارهاي پرمخاطره ي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
860
تأثير عملكرد شركت تعاوني كشاورزي باغداران مركبات دراقتصاد كشاورزان شهرستان رودسر
861
تأثير عمليات آنزيمي بر استحكام اتصال شلوار جين
862
تأثير عمليات پلاسما بر روي خواص سطحي و ويژگي‌هاي مكانيكي الياف كربن مورد مصرف در كامپوزيت‌ها
863
تأثير عمليات پلاسما در جذب ماده آنتي باكتريال طبيعي Berberine بر پارچه‌هاي نايلوني
864
تأثير عمليات حرارتي آنيل بر ريزساختار فولاد فوق ريزدانه Fe-24Ni-0.1C
865
تأثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي خستگي فولاد زنگ نزن 17-4PH در محيط آب دريا
866
تأثير عمليات حرارتي بر روي چگالي حالت هاي انرژي حفره هاي الكتروني درLiF
867
تأثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپرآلياژ Inconel 718plus
868
تأثير عمليات حرارتي رويرفتار سختي و سايشي پوشش الكترولس نيكل-فسفر روي نمونه آلومينيوم 7075 كار شده
869
تأثير عمليات حرارتي سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ نانوساختار FINEMET
870
تأثير عمليات حرارتي و اتمسفر بر ساختار و خواص مغناطيسي نانوكامپوزيت شيشه سراميك مگنتيت
871
تأثير عمليات‏ حرارتي و ميزان نورد سرد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 7075
872
تأثير عمليات سفيدگري، فام و عمق رنگزا روي خواص محافظت در برابر تابش پرتو فرابنفش پارچه پنبه اي
873
تأثير عمليات كاهش وزن بر خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت سوزن زني شده پلي استر
874
تأثير عمليات‌حرارتي بر ريزساختار، خواص كششي و تغيير فرم پلاستيكي يك آلياژ آلومينيوم - منيزيم
875
تأثير عناصر اقليمي و آلودگي هوا بر ميزان مرگ و مير ناشي از سكته قلبي درشهر مشهد
876
تأثير عناصر ناخالصي بر خواص مكانيكي و ساختار سوپرآلياژ پايه نيكل اينكونل 738
877
تأثير عوارض ساختماني شهرداري بر قيمت خرده فروشي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
878
تأثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر پايداري نواحي روستايي مطالعه موردي ( روستاهاي شهرستان شهركرد)
879
تأثير عوامل اقتصادي و سياسي بر جنبش بابيه (با تأكيد بر وقايع ني ريز)
880
تأثير عوامل اكولوژيكي مناطق مختلف رويشي بر ميزان اسانس و تركيبات پلي فنل گياه دارويي مورد (Myrtus communis L.
881
تأثير عوامل تجارت اجتماعي بر قصد خريد كاربر
882
تأثير عوامل تغييردهنده‌ي هزينه‌هاي تعديل بر سرعت تعديل ساختار سرمايه
883
تأثير عوامل خانوادگي درعملكرد تحصيلي فرزندان
884
تأثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي و ريزساختار پودر مزومتخلخل اكسيد قلع
885
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
886
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته‌گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
887
تأثير عوامل فرآيندي بر تحولات فازي و ريزساختار بدنه هاي Al2O3-SiC ميكرو-نانو ساختار
888
تأثير عوامل فرآيندي بر ريزساختار و خواص فيزيكي نيتريد بور نانومتخلخل
889
تأثير عوامل فرآيندي و افزودني بر ريزساختار و خواص نوري نانو ذرات كالكوپيريتي CuInS2 (CIS) سنتز شده به روش هيدروترمال
890
تأثير عوامل فردي و محيطي بر روي فرايند اشتراك دانش
891
تأثير عوامل فرهنگي بر ترجمه داستان¬هاي كودك از عربي به فارسي (مورد پژوهي ترجمه آثار زكريا تامر)
892
تأثير عوامل كلان اقتصادي بر بتاي سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس تهران(روش گشتاور هاي تعميم يافته)
893
تأثير عوامل مالي و غيرمالي مؤثر بر سود سرمايه¬اي سهام در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
894
تأثير عوامل مديريتي و حسابرسي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
895
تأثير عوامل معنوي بر انگيزش كاركنان (مورد كاوي بانك مركزي ج.ا.ا)
896
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C و SiC/B4C بر پايه سل- ژل
897
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4Cتأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C
898
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم pH ﴾ بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
899
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم و pH،بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روشآبكاري الكتريكي
900
تأثير غلظت اسيد سولفوريك و زمان انحلال بر روي حذف مس از لجن آندي مس
901
تأثير غني سازي روابط زوجين مبتني بر آموزش ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
902
تأثير غني سازي سلنيوم بر عملكرد و كيفيت قارچ دارويي شيتاكه (Lentinual edodes)
903
تأثير غوطه وري تعاملي و رضايت تعاملي بر قصد خريد آنلاين از طريق درگيري مشتري
904
تأثير غيبت پدر بر پيشرفت تحصيلي كودك
905
تأثير غير خطي گرفتن هندسه‌ي سازه بر روي فلاتر در بالها با نسبت منظري بالا
906
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
907
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
908
تأثير فرآيند جوش قوس فلزي با گاز محافظ بر روي رفتار و استحكام صفحات آلومينيومي تقويت شده
909
تأثير فرصت هاي رشد و سودآوري شركت بر رابطه بين ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
910
تأثير فرصت هاي رشد و عملكرد شركت بر رابطه بين ساختار نظام راهبري و ساختار سرمايه
911
تأثير فرصت هاي سرمايه گذاري، عدم اطمينان محيطي و فشار بازار سرمايه بر سرمايه گذاري در فعاليت هاي سپر مالياتي
912
تأثير فركانس آبكاري الكتريكي پالسي بر مورفولوژي، مقاومت به خوردگي و خواص مغناطيسي آلياژ كبالت نيكل نانوكريستالي ايجادشده بر زيرلايه مس
913
تأثير فركانس اعمال ضربه مكانيكي بر عملكرد مبدل لايه ي اليافي PVDF
914
تأثير فرهنگ دانش محور بر تسهيم دانش كاركنان (مطالعه موردي كاركنان كشت وصنعت ودامپروري مغان)
915
تأثير فرهنگ كسب و كار اخلاقي بر تعهد حرفهاي كاركنان با تبيين نقش ميانجي- گري عدالت سازماني درشعب مختلف بانك حكمت ايرانيان در سراسر كشور
916
تأثير فرهنگ وادب عربي بر قصايد سعدي
917
تأثير فساد اقتصادي بر جريان‌هاي تجاري دوجانبه كشورهاي منتخب با ايران (كاربرد مدل جاذبه)
918
تأثير فشار جزئي اكسيژن بر اكسيداسيون حرارتي آلياژ Ti-6Al-4V
919
تأثير فشار رواني بر عملكرد شغلي كاركنان بانك ) مطالعه موردي: كاركنان بانك صادرات اصفهان)
920
تأثير فضاي سايبري بر روابط سياسي و امنيني ايالات متحده امريكا و جمهوري خلق چين ﴿1390-1380﴾
921
تأثير فعاليت ها و تكنيك هاي نمايش بر پيشرفت رواني گفتار فارسي آموزان خارجي
922
تأثير فعاليت هاي ادراكي - حركتي بر عملكرد تحصيلي در دو دوره پيش عملياتي و عمليات عيني
923
تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه‌اي مديريت دانش و استراتژي‌هاي كسب‌وكار (مورد مطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال فارس)
924
تأثير فناوري اطلاعات بر متغيرهاي سازماني﴿مورد مطالعه:سازمانهاي دولتي شهرستان بشرويه﴾
925
تأثير فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني و بهره وري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
926
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك بر عملكرد بانك ها (مورد مطالعه بانك گردشگري تهران)
927
تأثير فناوري اطلاعات و روش‌هاي فعال تدريس بر اثربخشي دبيران تربيت‌بدني مقطع متوسطه ( دوره اول ) شهرستان بروجرد
928
تأثير فناوري اطلاعات وارتباطات با در نظر گرفتن متغير ميانجي رضايت شغلي بربهره‌وري مديران ارشدسازمان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله(عج)
929
تأثير فوتبال تلويزيوني در زندگي روزمره دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر كرمانشاه
930
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
931
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
932
تأثير قابليت برند بر عملكرد سازماني با نقش تعديلگر مقررات برند مورد مطالعه:شركت هاي پيمانكاري شهرداري همدان
933
تأثير قابليت دسترسي به شبكة حمل‌ و نقل جاده‌اي بين شهري بر توسعه
934
تأثير قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي بر ضريب واكنش سود‌هاي آتي و همزماني قيمت سهام
935
تأثير قابليت يادگيري سازماني بر قابليت هاي چابكي سازماني
936
تأثير قانون هدفمند سازي يارانه ها بر مصرف انرژي خانوار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
937
تأثير قدرت بر اجبار و نابرابري در معاهدات بين¬المللي
938
تأثير قدرت مدير عامل برچرخش اجباري حسابرس و كيفيت حسابرسي
939
تأثير قصه خواني بر روند رشد واژگاني كودكان كم شنواي كاربر سمعك 6-4 سال
940
تأثير قصه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر اهمال كاري تحصيلي و رفتار مددجويانه¬ي تحصيلي در كودكان دبستاني(7تا12 سال)
941
تأثير قصه گويي بر مهارت هاي ارتباطي، اجتماعي و كنترل خشم دانش آموزان مبتلا به اختلالات كرداري
942
تأثير قصه‌درماني با رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمالكاري تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم دبستان: پژوهش مورد منفرد
943
تأثير قصه‌گويي بر رشد خلاقيت كودكان پيش دبستاني شهر قزوين
944
تأثير قصه‌گويي و درك مطلب شنيداري دانش‌آموزان استثنايي پايه ابتدايي مدارس كرج
945
تأثير قوم گرايي، قضاوت محصول و نفرت از برند بر تمايل به خريد (مورد مطالعه: مصرف كنندگان برندهاي منتخب اصفهان)
946
تأثير قيمت حامل هاي انرژي بر شاخص قيمت سهام صنايع مختلف بورس اورق بهادار تهران
947
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
948
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
949
تأثير قيمت گذاري متغير پاركينگ بر نحوه ي انتخاب شيوه ي سفر استفاده كنندگان از خودروي شخصي در محدوده مركزي شهر اصفهان
950
تأثير كار تيمي بر توانمندسازي كاركنان قرارگاه خاتم الانبيا
951
تأثير كار تيمي بر توانمندسازي كاركنان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)
952
تأثير كارآفريني استراتژيك بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرهنگي - هنري از طريق نقش متغير ميانجي يادگيري كارآفرينانه (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
953
تأثير كاربرد اسيدهيوميك بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ارقام گلرنگ و گندم تحت تنش شوري در خاك آلوده به كادميوم
954
تأثير كاربرد برگي سلنيم بر رشد، فعاليت سيستم آنتي اكسيدانت و غلظت سلنيم دانه در بادرنجبويه
955
تأثير كاربرد پتاسيم و نور مكمل لامپ هاي LED بر عملكرد و كيفيت گل رز
956
تأثير كاربرد تلفيقي باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه و ورمي‌كمپوست بر شاخص‌هاي رشد و تغذيه دانهال‌هاي پسته
957
تأثير كاربرد تلفيقي ورمي‌كمپوست و باكتري‌هاي محرك رشد بر شاخص‌هاي رشدي و عملكرد كنجد (Sesamum indicum L.)
958
تأثير كاربرد محتواي الكترونيكي توليد شده با نرم افزار MMB در كلاس هاي درس در مقطع دبستان
959
تأثير كاربرد هيوميك‌اسيد، محلول‌پاشي ورمي‌واش و چاي‌كمپوست بر خصوصيات رشدي و عملكرد گلرنگ
960
تأثير كاربردي قواعد فقه اسلام در كسب و كار مطالعه موردي: صادرات مواد غذايي از جمهوري اسلامي ايران به كشور روسيه
961
تأثير كاربري زمين و تراكم ساختماني بر ايجاد جزاير گرمايي با تأكيد برنقش فضاي سبز نمونه موردي كلان‌شهر اصفهان
962
تأثير كاركردهاي مدل سه‌گانه بلوغ مديريت دانش در كسب قابليت‌هاي مزيت‌ رقابتي (موردمطالعه: شركت ملي صنايع پتروشيمي)
963
تأثير كاركردهاي مديريت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ با تعهد بالا بر ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (مورد مطالعه: ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭي استان فارس)
964
تأثير كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC) در بهبود عملكرد داخل صفحه اي ديوارهاي بنايي
965
تأثير كانال هاي كوانتومي بر ناهم خواني كوانتومي
966
تأثير كانال‌هاي توزيع بر مزيت رقابتي، تصوير برند و سهم بازار (مطالعه موردي: شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان)
967
تأثير كاهش منابع آب بر كشاورزي (زراعت و باغداري) در شهرستان لنجان
968
تأثير كتاب‌درماني مبتني بر فرزند پروري بر جو خانواده، خودكنترلي و اشتياق تحصيلي كودكان دبستاني
969
تأثير كسر حجمي ذرات ZrO2 بر خواص مكانيكي و خوردگي پوشش‌هاي پلاسمايي Cr2O3-SiC-ZrO2
970
تأثير كشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: بخش دشمن زياري شهرستان نورآباد ممسني)
971
تأثير كلاس هاي آموزش خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي سميرم
972
تأثير كلاس هاي جبراني درس رياضي برپيشرفت تحصيلي و افزايش عزت نفس دانش آموزان پايه ششم ابتدائي مدارس پسرانه منطقه پنج تهران
973
تأثير كم‌آبي خفيف بر توجه انتخابي و مداوم
974
تأثير كم‌آبياري و سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد، شاخص‌هاي رشد و فيزيولوژيك و تلخي بادمجان
975
تأثير كمپوست گياهان دارويي بر شاخص هاي رشد ذرت و برخي ويژگي هاي شيميايي خاك
976
تأثير كود نانو كلات آهن منگنز روي در سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد دانه و روغن گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
977
تأثير كوركومين (مادّه مؤثره زردچوبه) بر عملكرد بلدرچين ژاپني
978
تأثير كيفرهاي اسلامي بر پيشگيري عمومي از جرم
979
تأثير كيفيت اطلاعات بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
980
تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر اخذ تسهيلات مالي بانكي
981
تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به ارزش بازار-دفتري و جريان نقد عملياتي و سطح نگهداشت وجه نقد
982
تأثير كيفيت حسابداري بر اعتبار تجاري و نگهداشت وجه نقد
983
تأثير كيفيت حسابرسي و تأمين مالي از طريق بدهي بر مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
984
تأثير كيفيت خدمات و تغيير برند شركت بر تصوير ذهني برند، رضايت مشتري، ارزش ويژه برند و وفاداري مشتري
985
تأثير كيفيت خدمات و تغيير برند شركت بر تصوير ذهني برند، رضايت مشتري، ارزش ويژه برند و وفاداري مشتري ( مطالعه موردي مشتريان نمايندگي هاي شركت ال جي)
986
تأثير كيفيت سوخت CNG بر روي پارامترهاي اصلي موتور EF7
987
تأثير كيفيت سود، فرصت رشد و تأمين مالي بر رتبه اعتباري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
988
تأثير كيفيت گزارش گري مالي بر كارايي سرمايه گذاري شركت ها
989
تأثير گرافن اكسايد و سل ژل سيليكات بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي Ni-Fe-Co در محيط خورنده ي نمكي
990
تأثير گرافيك لهستان بر گرافيك معاصر ايران
991
تأثير گردشگري بر روند رشد كالبدي و جمعيتي شهر كيش
992
تأثير گردشگري در توسعه پايدار روستايي مناطق خشك (مطالعه موردي: بخش هاي جرقويه عليا وبن رود)
993
تأثير گردشگري كشاورزي بر اقتصاد محلي و كارآفريني ( منطقه مورد مطالعه: دهستان كترا شهرستان تنكابن)
994
تأثير گرمايش طولاني بر مقاومت به خوردگي و رفتار مكانيكي و تريبولوژي پوشش هاي غوطه وري روي
995
تأثير گروه‌درماني شناختي رفتاري، بر افسردگي نوجواني از طريق: حل مساله، مهارت‌هاي اجتماعي، آرميدگي، فعاليت‌هاي لذت‌بخش و شناخت‌هاي ناكارآمد، در دانش آموزان دختر 14 تا 17 ساله شهر اصفهان
996
تأثير گروه¬هاي پاياني و هالوژن¬دار كردن پپتيد KLVFF بر روي فعاليت آن به عنوان بازدارنده¬ي تجمع پپتيد بتاآميلوئيد در بيماري آلزايمر
997
تأثير گروههاي آموزشي بر حل مشكلات آموزشي معلمين مقطع ابتدائي منطقه خفر سال تحصيلي 1375-1374
998
تأثير گزارشگري مالي اينترنتي بر ارزش شركت
999
تأثير گسترش بانكداري الكترونيكي بر سودآوري بانك هاي تجاري ايران
1000
تأثير گسل هاي پي سنگي بر هندسه و تكامل ساختاري تاقديس سياه كوه در منطقه دهلران
بازگشت