<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تÊثير آموزش از دور بر ميزان سلامت عمومي با تÊكيد بر آموزش از طريق تلفن همراه
2
تÊثير آموزش حل مسÊله ابداعي )TRIZ( بر خلاقيت ، نوآوري و تفكر علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
3
تÊثير آموزش سبك مقابله اي مسÊله مدار بر فشار رواني و اعتماد بنفس واليباليست هاي دختر نوجوان استان اصفهان
4
تÊثير آموزش مثبت انديشي بر سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران
5
تÊثير آموزش محيط زيست بر رفتاركاركنان و دانشجويان دراستفاده ازآزمايشگاه هاي دانشگاه پيام نورتهران
6
تÊثير آموزش مديريت خشم با رويكرد شناختي - رفتاري بر سلامت عمومي ، اطاعت درماني و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
7
تÊثير انجام تكليف در خانه در مقابل انجام تكليف در مدرسه بر يادگيري گرامر در دبيرستان هاي ايران , Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.A In Teaching English as a Foreign Language
8
تÊثير ايزولوسين بر سطح سرمي گلوكز، تريگليسريد و كلسترول در راتهاي مبتلا به ديابت
9
تÊثير پيش تيمار باكتري هاي محرك رشد بر گياه پالايي گياه دارويي ريحان )Ocimum basilicum( درخاكهاي آلوده به كادميوم
10
تÊثير تجارت الكترونيك بر عملكرد سازماني و رضايت مشتريان (مورد مطالعه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو در شهر تهران )
11
تÊثير تر جمله ي متون تخصصي بر درك مطلب وبه يادآوري دراز مدت دانشجويان زبان انگليسي : مطالعه اي در زمينه ي استراتژي هاي شناخت , The Impact of Studying the Translation of Technical Text on the Understanding and Long-Term Recall of the Iranian High -Intermediate EFL Learners and Understanding of the Original Texts in the target Language )a Study on Cognitive Strategies(
12
تÊثير تمرينات مقاومتي با مصرف مكمل هاي كلسيم و فسفر بر تراكم استخواني نوجوانان غير ورزشكار پسر
13
تÊثير تيروكسين بر روي درصد بقاء و رشد و نمو تخم و لارو ماهي آمور ( Ctenopharyngodon idella ) و فيتوفاگ ( Hypophthalamichthys molitrin )
14
تÊثير دارروي HESA-A برروي رده سلولي لوسمي لنفوبلاستي حاد)NALM6(
15
تÊثير درمان رفتاري شناختي بر تاب آوري و شادكامي دختران دبيرستاني
16
تÊثير دستمزد بر اهداف سازمان جهاني تجارت با بررسي عملكرد كشور چين
17
تÊثير دعا بر معرفت خدا، از منظرقرآن .
18
تÊثير دو شيوه تمرين پلايومتريك با اضافه بار و بدون اضافه بار بر عملكرد بي هوازي بازيكنان بسكتبال پسر 18-15 سال
19
تÊثير رقابت برتوانمندسازي كاركنان بانك كشاورزي استان ايلام
20
تÊثير روش افزايش آگاهي نسبت به همنشيني واژگاني در فراگيري همنشيني واژگاني از طريق تمارين نوشتاري توسط زبان آموزان انگليسي براي مقاصد آكادميك , The Effect of Collocation Awareness-Raising on the EFL Learners' Acquisition of Academic Collocations through Writing Techniques
21
تÊثير روش هاي تغيير نگرش و ابزار وجود بر گرايش به عدم مصرف موارد در معتادان داوطلب استان اصفهان
22
تÊثير رويكرد آموزش از دور بر دانش بانوان از مفهوم بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف در شهر تهران
23
تÊثير زمان (دوره )، زبان و فرهنگ درشناخت صفات مشترك خدا و انسان
24
تÊثير شخصيت و عدم اطمينان بر منطق تصميم گيري و پيامدهاي كارآفرينانه آن در شركت هاي تعاوني و دانش بنيان شهر يزد
25
تÊثير عصاره زنجبيل برگليكوپروتئين هاي سلول هاي راجي )Raji Cells(
26
تÊثير متغيرهاي شناختي - اجتماعي بر سوگيري استدلال در موقعيت آزمايشي
27
تÊثير متقابل تحول فرد و جامعه در انديشه امام خميني (ره )
28
تÊثير مديريت ارتباط با مشتري )CRM( بر وفاداري مشتريان بانك تجارت شهر تهران .
29
تÊثير مطالعه ي آموزش نقاشي درماني در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه ي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير دوره راهنمايي در استان يزد
30
تÊثير هزينه هاي دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران به روش خودرگرسيون برداري )VAR( پس از انقلاب اسلامي
31
تÊثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر تعادل ايستا و پوياي مردان سالمند سالم .
32
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي بر HS-CRP دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با BMIهاي متفاوت .
33
تÊثير هشت هفته تمرينات هوازي و بي صهوازي بر ميزان تغييرات هورمون استروژن و LH دانشجويان دختر غير ورزشكار دانشگاه پيام نورفسا.
34
تÊثيرمداخله افشاي هيجاني بر ارتقاء مهارت هاي مقابله اي، شادكامي ، سلامت روان و بهزيستي شخصي بيماران افسرده .
35
تأ ثير عمليات نيتراسيون پلاسمايي و رسوب فيزيكي بخار بر كيفيت سطوح ايجاد شده بر روي آلياژTi-6Al-4v
36
تئاتر
37
تئاتر
38
تئاتر "تاگور"
39
تئاتر "مارلو"
40
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
41
تئاتر آفريقاي جنوبي وآثول فوگارد
42
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
43
تئاتر آوانگارد آمريكا و بررسي ويزگي هاي برجسته آن
44
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
45
تئاتر ابزورد و تاثير آن بر طنز سياه انيميشن كوتاه ﴿با تاكيد بر آثار : دان هرتزفيلد، پيوتر دومالا، آدام اليوت، پل دريزن، پريت پارن، و بيل پليمپتون﴾
46
تئاتر ابزورد و فلسفه ي معاصر
47
تئاتر از نگاه عكاس تئاتر
48
تئاتر اسطوره اي ژان كوكتو
49
تئاتر اگزيستانسياليسم
50
تئاتر اليزابتن
51
تئاتر برتولت برشت
52
تئاتر پيراندللو و تحليل نمايشنامه هانري چهارم
53
تئاتر جنگ : بررسي و تحليل نمايشنامه هاي برگزيده جشنواره دفاع مقدس
54
تئاتر دانشجويي و رويكردهاي آن پس از انقلاب اسلامي ايران
55
تئاتر در دهه هشتاد (با تكيه بر تئاتر انگلستان ، فرانسه و امريكا)
56
تئاتر درماني
57
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
58
تئاتر راك موزيكال و تاثير آن بر تئاتر معاصر
59
تئاتر روسيه در عهد چخوف
60
تئاتر سايه تركيه
61
تئاتر سبز ( تئاتر محيط زيست ) در فضاهاي شهري ، روستايي و طبيعت به مثابه ي ابزاري براي توسعه پايدار
62
تئاتر سوفكل و مقايسه نمايشنامه آنتيگون سوفكل با آنتيگون آنوي
63
تئاتر شهر اصفهان
64
تئاتر شهر كرج
65
تئاتر شيراز در پنجاه سال اخير
66
تئاتر عاميانه تركيه
67
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
68
تئاتر عروسكي در سينما و تلويزيون
69
تئاتر عروسكي درسينماو تلويزيون
70
تئاتر كودك بعد از انقلاب و تاثير نمايش بر رشد شخصيت كودك
71
تئاتر كودكان
72
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
73
تئاتر گوركي و تجزيه و تحليل نمايشنامه انگل
74
تئاتر لاله زاري
75
تئاتر محله
76
تئاتر محله
77
تئاتر محلي
78
تئاتر مدرن، پژوهشي در زمينه ي فن آوري طراحي صحنه با تاكيد برآرا و نظرات جوزف اسووبودا
79
تئاتر مولير
80
تئاتر نياوران(با رويكرد استفاده از سيستم تيلت آپ)
81
تئاتر، نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان براساس روش Savona Jeorge & Aston Elaine
82
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Aston and Savona
83
تئاتر،نظامي از نشانه ها نشانه شناسي نمايشگان بر اساس روش Elaine Aston and Jeorge Savona
84
ﺗأﺛﯿﺮ ﺑﯽ‌ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮد دﺭ آب آﺑﯿﺎﺭﯼ و اصلاح‌كننده‌هاي گچ و گوگرد ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﯿﺎه ذﺭﺕ ﻭ ﺷﮑﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻦ دﺭ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ
85
تأثي مصرف حاد مكمل گلوتامين بر سطح ايمونو گلوبولين ها و كمپلمانها پس از يك جلسه فعاليت و امانده ساز
86
تأثير ‌يك دوره تمرين تركيبي منتخب بر اصلاح كيفوز پشتي، تعادل و تعامل اجتماعي دانش آموزان ناشنوا:‌ يك نمونه پژوهش مورد منفرد
87
تأثير 12 هفته تمرينات پيلاتس بر عوامل خطرزاي قلبي و سلولهاي دفاعي زنان سالمند
88
تأثير 6 هفته تمرينات تناوبي شديد (HIIT )بر بيان ژن پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B در بافت عضله رت هاي ديابتي نوع
89
تأثير 8 هفته بازي هاي منتخب با چتر رنگين كمان بر حافظة عددي و توجه پايداركودكان كم توان ذهني
90
تأثير 8 هفته برنامه توانبخشي تركيبي (ماساژ و حركت درماني) بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به سي تي اس
91
تأثير 8 هفته تمرين استقامتي شنا بر پروتئوم بطن چپ بافت قلب موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
92
تأثير 8 هفته تمرين در آب بر كيفيت زندگي، اجرا و عوامل خطرساز مرتبط با آسيب درمردان ورزشكار با رباط صليبي قدامي بازسازي شده در شهرستان پيرانشهر
93
تأثير 8 هفته تمرين عضلات بخش مركزي بر كينتيك و كينماتيك اندام تحتاني در تكليف فرود تك پا
94
تأثير 8 هفته تمرين هوازي در آب به روي برخي شاخص هاي عملكرد ريوي، پيكرسنجي و كيفيت زندگي زنان چاق شكمي
95
تأثير 8 هفته تمرينات اصلاحى بر قوس هاي پشتي و شانه‌ در قايقرانان تيم ملى ايران
96
تأثير 8 هفته تمرينات پلايومتريك بر تعادل و چابكي كودكان بيش فعال-نقص توجه
97
تأثير 8 هفته تمرينات ثبات مركزي و ثبات مركزي ذهن آگاهي بر تعادل ايستا و پويا، زمان واكنش و كيفيت زندگي زنان سالمند غير فعال مراكز مراقبت از سالمندان شهر كرمانشاه
98
تأثير 8 هفته تمرينات جسماني منتخب بر تعادل و كيفيت زندگي افراد قطع عضو يك‌طرفه زير زانو
99
تأثير 8 هفته تمرينات مقاومتي و تعادلي بر قدرت و تعامل ﴿ايستا و پويا﴾ كودكان فلخ مغزي داي پلژي: پژوهش مورد منفرد
100
تأثير 8 هفته تمرينات منتخب ثبات مركزي بر فشار كف پايي، تعادل و كيفيت زندگي زنان مبتلا به نوروپاتي ديابتي
101
تأثير 8 هفته مصرف گياه دارويي جينسينگ بر وزن، شاخص توده بدني و برخي از شاخص‌هاي آمادگي جسماني در مردان فعال
102
تأثير Apium graveolens L. (Wild Celery) وTrachyspermum ammi L. (Ajowan) بر دردهاي قاعدگي در مقايسه با مفناميك اسيد
103
تأثير CRM و ERP بر ارزش عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سيستم‌ و فرآيند يكپارچه(مطالعه موردي: شركت محور سازان ايران‌خودرو)
104
تأثير UPFC بر روي عملكرد و تنظيمات رله‌هاي حفاظتي ديستانس و اضافه‌جريان
105
تأثير آب و هوا و محيط جغرافيايي و حاشيه نشيني بر ارتكاب جرم در گناوه
106
تأثير آب‌شكن محافظ بر كاهش عمق آب‌شستگي موضعي اطراف آب‌شكن‌ها (مطالعه آزمايشگاهي)
107
تأثير آبياري با پساب فاضلاب بر آلودگي و كيفيت علوفه و سيلاژ ذرت
108
تأثير آراء كلامي و فلسفي در آثار اصول فقهي محمد رضا مظفر و محمدباقر صدر
109
تأثير آرايش قابهاي عرضي بر سيستم پلهاي ساخته شده از تيرورقهاي فولادي Iشكل خميده در افق و امكان سنجي بهبود عملكرد آنها
110
تأثير آرايش يافتگي الياف پلي وينيليدين فلورايد بر راندمان تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي در منسوج بي بافت الكتروريسي شده
111
تأثير آزادي اقتصادي بر سطح فعاليتهاي كارآفرينانه كشورهاي منتخب
112
تأثير آشفتگي جريان همراستا بر ديناميك و اختلاط جت متقارن محوري آشفته
113
تأثير آگاهي دهندگي صورتهاي مالي بر اجزاي سرمايه فكري
114
تأثير آگماتين بر عوارض ناشي از دريافت مت آمفتامين در دوران بارداري بر يادگيري احترازي غيرفعال و بيان ژن CaMKII-α در هيپوكمپ مغز نوزاد رت
115
تأثير آلايش قلع بر ريزساختار ، خواص الكتريكي و نوري لايه‌هاي نازك اكسيد روي
116
تأثير آلودگي صوتي بر اختلالات اضطرابي كارگران.
117
تأثير آلودگي‌محيط زيست بر منابع غذايي با تأكيد بر حق بر غذا و امنيت غذايي
118
تأثير آمادگي جسماني بر فعاليت فاكتور انعقادي در مردان جوان 20-30 ساله شهرستان سيرجان
119
تأثير آموزش ابراز وجود به شيوه ي گروهي بر عزت نفس زنان متأهل شهر اصفهان 1394
120
تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر نشخوار فكري، كيفيت زندگي و اميد در دانشجويان داراي علايم افسردگي دختر دانشگاه اصفهان
121
تأثير آموزش ادات استفهامي در بهبود تعاملات اجتماعي كودكان اتيستيك
122
تأثير آموزش ارتباط متقابل بر كاهش دلزدگي و بهبود رضايت زناشويي دانشجويان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
123
تأثير آموزش استراتژي هاي نمانيك بر بازيابي فوري و طولاني مدت املاي واژگان انگليسي در زبان آموزان سطح متوسطه ايراني كه انگليسي را به عنوان زبان دوم ميخوانند.
124
تأثير آموزش اصلاح ارگونوميك كيف مدرسه بر كاهش دردهاي اسكلتي عضلاني در دانش آموزان
125
تأثير آموزش الكترونيكي مبتني بر الگوي يادگيري دوموقعيتي بر انگيزش دانشجويان به يادگيري علم با اثر واسطه¬اي شاخص سبك¬هاي يادگيري فلدر و سولومان
126
تأثير آموزش با روش معكوس بر بازده‌هاي يادگيري حيطه شناختي و مهارت‌هاي فراشناختي در درس رياضي پايه ششم ابتدايي: بررسي ديدگاه دانش آموزان و معلمان در مورد روش آموزش معكوس
127
تآثير آموزش بر ادراك زيبايي شناسي در آثار نقاشي
128
تأثير آموزش بر اساس ژانر بر پيشرفت بيان شفاهي فراگيران ايراني زبان انگليسي در داستان كوتاه
129
تأثير آموزش بر اساس ژانر در پيشرفت مهارت هاي نامه نگاري دانشجويان كارشناسي رشته ي مهندسي نساجي
130
تأثير آموزش بر سلامت در منتخبي از كشورهاي منا (2010- 1995)
131
تأثير آموزش به روش پروژه علمي (طرح جابر) بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي دانش آموزان پايه پنجم شهر يزد
132
تأثير آموزش به روش تئوري انتخاب بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهرستان گل تپه سال 1397-98
133
تأثير آموزش پيش از دبستان در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي
134
تأثير آموزش پيش بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان شهرستان رودسر.
135
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس پنجم
136
تأثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت دانش آموزان كلاس اول دبستان سميه دهستان سه قلعه
137
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
138
تأثير آموزش پيش دبستاني بر درك مفاهيم رياضي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي دخترانه در تاحيه 6 آموزش و پرورش مشهد
139
تأثير آموزش پيش دبستاني بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره ابتدائي شهرستان رامسر.
140
تأثير آموزش تركيبي خواندن و نوشتن بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
141
تأثير آموزش تصويرسازي ذهني دروني بر انواع انتقال دو طرفه ي يادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال
142
تأثير آموزش حافظه خاص سرگذشتي بر سبك اسناد، سركوب تفكر و افكار اتوماتيك افراد افسرده بزرگسال
143
تأثير آموزش حركات ايروبيك بر توانايي هاي ادراكي-حركتي و توجه كودكان بيش فعال/كم توجه پسر پيش دبستاني
144
تأثير آموزش حسابداري و تجربه كاري بر هوش هيجاني (مطالعه موردي: دانشگاه كوفه)
145
تأثير آموزش حل تعارض بر بخشودگي و شادكامي زوجين شهر اصفهان
146
تأثير آموزش حل مسئله اجتماعي بر انزواي اجتماعي و انعطاف پذيري شناختي كودكان با بازي هاي رايانه اي بالا 9-11 سال
147
تأثير آموزش داستان‌هاي اجتماعي به شيوه ايفاي نقش بر رفتارهاي سازشي و عزت‌نفس كودكان كم‌توان ذهني آموزش پذير
148
تأثير آموزش درس علوم با الگوي پيش سازمان دهنده بر انگيزش تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر همدان
149
تأثير آموزش ديفونگ به روش صريح و غير مستقيم بر توسعه دقيق تلفظ در زبان آموزان دوره متوسطه ايراني
150
تأثير آموزش ذهن‌آگاهي بر علائم ملال پيش از قاعدگي و سلامت روان در دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
151
تأثير آموزش راهبردهاي مطالعه و برنامه‌ ريزي بر خود پنداره تحصيلي و هيجان هاي تحصيلي دانش‌ آموزان دختر پايه ي هفتم شهر سراوان
152
تأثير آموزش رياضي با الگوي يادگيري همياري مبتني بر رايانه بر كاركرد شناختي (توجه-حل مسئله) دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه
153
تأثير آموزش سفالگري بر كفايت اجتماعي و رفتار‌هاي كليشه‌اي كودكان داراي اختلال طيف اتيسم
154
تأثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان شهرداري منطقه 9 تهران
155
تأثير آموزش فلسفه براي كودكان بر مهارت‌هاي فكري و بنيادي دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان كاشمر
156
تأثير آموزش گروهي روش شش كلاه تفكر بر مهارت هاي اجتماعي و كاركردهاي اجرايي كودكان پيش دبستاني
157
تأثير آموزش گروهي شناختي-رفتاري با رويكرد اسلامي بر اضطراب دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اراك
158
تأثير آموزش گروهي مادران سرپرست خانواده با رويكرد سيستمي ـ رفتاري بر مشكلات عاطفي ـ رفتاري دختران دبستاني
159
تأثير آموزش گروهي مهارت هاي همسر گزيني بر نگرش، رغبت به ازدواج و خودكارآمدي انتخاب همسر در پسران
160
تأثير آموزش مبتني بر چشم انداز زمان بر اميد به تحصيل و موفقيت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ي دهم.
161
تأثير آموزش مشاركت والدين در انجام تكاليف درسي بر انگيزه پيشرفت و اضطراب مدرسه دانش‌ آموزان پايه اول ابتدايي
162
تأثير آموزش مهارت حل مسأله در كاهش مشكلات رفتاري دانش آموزان ارجاعي به مركز مشاوره ي آموزش و پرورش استان يزد
163
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كاهش سهل انگاري اجتماعي و افزايش اعتماد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور جهرم
164
تأثير آموزش مهارت هاي اجتماعي به روش مداخلات گروهي كوتاگنو بر رشد اجتماعي و رشد زباني كودكان اتيسم با عملكرد بالا
165
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباط با خانواده همسر بر بهبود رابطه و ارتقاي رضايت زناشويي
166
تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي والدين و جوانان در آستانه ازدواج بر تعارض والد- فرزند و شادماني در خانواده
167
تأثير آموزش مهارت هاي حل مسأله بر سبك هاي تصميم گيري و تغيير راهبردهاي مقابله اي در والدين كودكان كم توان ذهني
168
تأثير آموزش مهارت‌هاي ادراكي- حركتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهر يزد در سال تحصيلي 92-1391
169
تأثير آموزش مهارت‌هاي شهروندي بر تاب‌آوري و شادكامي دانش‌آموزان دختر پايه ششم ابتدايي ناحيه 2 شيراز
170
تأثير آموزش موسيقي بر رشد هوش هاي چند گانه ي گاردنر در دانش آموزان 7 تا 12 سال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر تهران
171
تأثير آموزش هاي محيط زيستي با تأكيد بر منابع طبيعي بر سواد و نگرش زيست محيطي دانش آموزان دختر پايه ششم شهر كرمان
172
تأثير آموزش هدف گذاري بر خود تنظيمي و انگيزش تحصيلي در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان
173
تأثير آموزش همدلي بر كاهش خودشيفتگي و افزايش رفتار جامعه‌ پسند
174
تأثير آموزش هوش معنوي بر بهبود كيفيّت زندگي معلولان جسمي شهرستان ميبد
175
تأثير آموزش هوش هيجاني بر سلامت روان، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بروجن
176
تأثير آموزش واژگان و قواعد زبان انگليسي از سه روش هوش چندگانه، هوش تك¬گانه و روش متداول بر حافظه كوتاه مدت و بلندمدت فراگيران زبان خارجه
177
تأثير آموزش والدگري ذهن آگاهانه بر رابطه والد-كودك، حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه و علائم بيش فعالي
178
تأثير آموزش يكپارچگي حسي بر عملكرد املاي دانش‌آموزان با اختلال يادگيري پايه سوم ابتدايي شهر قزوين
179
تأثير آموزه‌ هاي خاص شيعه در ميزان پايبندي به هنجارهاي اخلاقي بين دانشجويان دانشگاه يزد
180
تأثير آميخته بازاريابي در تصميم خريد و ميزان رضايت مشتريان شركت هاي تعاوني توليدي شهرستان بردسكن
181
تأثير آنتي اكسيدان هاي مختلف روي پايداري بتاكاروتن در سيستم نانوذرات ليپيدي
182
تأثير آنتي بادي اختصاصي زرده تخم مرغ (IgY) بر مهار رشد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
183
تأثير آنسيترال بر متحدالشكل سازي مقررات تجارتي بين المللي و حقوق ايران
184
تأثير آهك هيدراته بر عملكرد آسفالت نيمه گرم
185
تأثير ابعاد سرمايه فكري بر بازده دارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
186
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
187
تأثير ابعاد كيفيت خدمات بر تبليغات دهان‌به‌دهان و قصد بازديد مجدد با نقش ميانجي رضايت توريست استان كرمان
188
تأثير اتصال RBS بر عملكرد ديوارهاي برشي فولادي
189
تأثير اتصال ناقص و كاهش مقاومت اتصال المان‌هاي pzt بر شناسايي خرابي و سلامت پنل هاي آلومينيومي
190
تأثير اثربخشي كميته حسابرسي بر به موقع بودن گزارشگري مالي
191
تأثير اجراي طرح غني سازي ازدواج بر عملكرد خانواده و تمايزيافتگي زنان متأهل شهرستان كاشمر در سال تحصيلي 97-96
192
تأثير احساس گناه مصرف كننده و واكنش هاي اجتناب از گناه، بر قصد خريد مجدد
193
تأثير اخذ الكترونيك عوارض بر كاهش هزينه‌هاي استفاده كنندگان از راه
194
تأثير اخلاق حاكمان و مديران بر اخلاق شهروندان در شكل گيري عدالت اجتماعي(از منظر نهج البلاغه)
195
تأثير اخلاق حرفه اي در بهبود كسب و كارهاي دانش بنيان - باتكيه برامانت داري اسلامي
196
تأثير ادراك سياست سازماني بر شفافيت سازماني با نقش واسطه اي تمركزگرايي درشركت برق منطقه اي استان فارس
197
تأثير ادراك كاركنان از فعاليت هاي بازاريابي داخلي سازمان بر تعهد سازماني و خودداري از تلاش كاري كاركنان
198
تأثير ارتباط‌ گريزي بر عزت نفس و رضايت شغلي
199
تأثير ارزش انعطاف‌پذيري مالي بر سياست هاي مالي شركت
200
تأثير ارزش هاي درك شده و نيات رفتاري مشتري بر شهرت و اعتماد برند
201
تأثير ارزش هاي سازماني و رهبري دانش گرا بر عملكرد نوآوري با تبيين نقش تسهيم دانش در سازمان‌هاي دولتي
202
تأثير ارزش هاي سودگرايانه و لذت جويانه مشتريان بر انتخاب هتل
203
تأثير ارزيابي نمونه كارها مبتني بر پروژه بر درك خواندن و يادگيري دانشجويان ايراني
204
تأثير استدلال استراتژيك و حساسيت حسابرس بر ريسك استراتژيك تقلب با استفاده از تئوري بازي ها در مدل حسابرسي مبتني بر ريسك
205
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه بر توزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
206
تأثير استراتژي هاي داخلي و خارجي تحقيق و توسعه برتوزيع سود و عملكرد سازمان (مطالعه موردي: شركتهاي كوچك و متوسط استان آذربايجان غربي)
207
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
208
تأثير استراتژي هاي رقابتي بر عملكرد قطعه سازان خودرو (مورد مطالعه: شركت استام صنعت)
209
تأثير استراتژي هاي فراشناختي نوشتاري بر صحت زمان افعال در نوشتار فراگيران زبان دوم در سطوح پايين
210
تأثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني بر اساس مدل امتيازات متوازن در دانشگاه هاي غير انتفاعي شرق استان مازندران
211
تأثير استراتژي‌هاي تبليغات بر كيفيت رابطه با برند با توجه به شوخ‌طبعي و سطح تحريك بهينه مصرف‌كننده
212
تأثير استرس بر روند بيماري كوليت اولسروز روده بزرگ
213
تأثير استفاده از پلي آميد و پليمرهاي بلور مايع بر فرآيند ذوب ريسي و خواص فيزيكي الياف پلي پروپيلن
214
تأثير استفاده از سطوح مختلف روغن هستۀ انار در جيره برههاي پرواري بر عملكرد، الگوي اسيدهاي چرب و فراسنجه هاي كيفي گوشت
215
تأثير استفاده از ضايعات كارخانه بازيافت لاستيك بر مدول برجهندگي خاك‌هاي دانه‌اي
216
تأثير استفاده از فلاونوئيد ها بصورت تزريق داخل تخم مرغي و افزودن آن در جيره غذايي بر عملكرد، رشد و صفات استخواني جوجه هاي گوشتي
217
تأثير استفاده از مانان اوليگوساكاريدها بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف پروتئين
218
تأثير استفاده از هستي نگاشت در كتابخانه هاي ديجيتال معنايي بر ميزان دقت و بازيافت اطلاعات بازيابي شده
219
تأثير اسطوره فرنگ بر فرش قاجار با رويكرد سر اسطوره
220
تأثير اشتغال زنان بر جرايم وانحرافات آن‌ها
221
تأثير اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان در شهرستان فردوس
222
تأثير اصل عدالت و نيكوكاري بر وضع مجازات ها در اسلام
223
تأثير اطلاع رساني جنايي(رپورتاژهاي جنايي) بر قتل‌هاي ناموسي در استان كرمانشاه با نگرشي بر موازين شرعي و آراء مختلف محاكم حقوقي
224
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر بازده تعديل شده بر اساس ريسك و نوسان بازده سهام
225
تأثير اطمينان بيش از حد مديريتي بر محافظه كاري شرطي و غيرشرطي و اثرساز و كارهاي حاكميت شركتي بر ميزان اين اثرگذاري
226
تأثير اطمينان بيش‌ از حد مديريتي بر ارزش نگهداشت وجه نقد با درنظرگرفتن فرصت هاي رشد و محدوديت مالي
227
تأثير اعتقاد به مهدويت بر جنبش‌هاي شيعي (قبل از غيبت و بعد از غيبت تا قرن دهم هجري قمري)
228
تأثير اعتماد بر يادگيري سازماني با نقش ميانجي اينرسي- مورد مطالعه: اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان
229
تأثير اعتماد سازماني بر عملكرد سازماني از طريق امنيت رواني و يادگيري از اشتباهات ( مورد مطالعه كاركنان شعب بانك ملت شهر اصفهان)
230
تأثير اعتماد و ارزش ادراكي بر خريد آنلاين(هواپيمايي ماهان)
231
تأثير اعمال پلاسما بر پارچه كولار و بررسي خواص كامپوزيت تهيه شده از آن
232
تأثير اغتشاش محيط خورنده بر مورفولوژي سطح و رفتار آبگريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي دوتائي نيكل/ نيكل-كبالت با ساختار سلسله مراتبي ميكرو- نانو
233
تأثير افزايش قيت برق پس از هدفمندسازي يارانه ها بر رفتار مشتركين بخش صنعت ﴿مطالعه موردي استان اصفهان﴾
234
تأثير افزودن Siبر خواص زيست فعالي نانوبلورهاي هيدروكسي آپاتيت سنتز شده به روش هيدروترمال
235
تأثير افزودن پودر برگ درخت اكاليپتوس و پودر برگ گل ختمي بر عملكرد توليدي، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و پاسخ سيستم ايمني در جيره جوجه هاي گوشتي
236
تأثير افزودن فسفر و ضخامت و نوع لايه ي اكسيدي بر مقاومت سايشي قطعات فولادي متالورژي پودر بخاردهي شده
237
تأثير افزودني پتاسيم تيتانيوم اگزالات و شكل موج پالس جريان بر ساختار و رفتار خوردگي و تريبوخوردگي پوشش ايجاد شده به روش PEO برآلياژ 7075 آلومينيوم
238
تأثير افزودني پرمنگنات پتاسيم و شكل موج پالس جريان مصرفي بر ساختار و رفتار خوردگي پوشش اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي ايجاد شده بر آلياژ 7075 آلومينيوم
239
تأثير افزودني هاي الكتروليت بر چرخه پذيري باتري هاي ليتيوم-يون با آند گرافيتي
240
تأثير اقتصاد دانش بنيان در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال با به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات
241
تأثير اقدامات بازاريابي بر كيفيت رابطه برند سازماني در صنعت بانكداري:مورد مطالعه بانكهاي خصوصي شهر يزد
242
تأثير اقلام تعهدي بر رابطه تأمين مالي خارجي با بازده آتي سهام
243
تأثير اقلام تعهدي عملياتي و ميزان قابليت اتكاي اقلام تعهدي عملياتي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
244
تأثير اقليم بر بيماري مالاريا در شهرستان كهنوج
245
تأثير اقليم و محيط زيست منطقه شادگان در جذب گردشگران
246
تأثير اكوموزه بياباني بر توسعه بيابان گردي (مناطق مورد مطالعه: جعفرآباد رضوانشهر، صادق آباد بافق و خويدك در استان يزد)
247
تأثير القاي خلق بر حافظه سرگذشتي دختران نوجوان: نقش تعديل كننده ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان
248
تأثير الگودهي و ارائه بازخورد خودكنترلي بر عملكرد شناي 100متر كرال سينه ورزشكاران مرد حرفه‌اي تيمي و انفرادي استان قزوين
249
تأثير الگوهاي مختلف قرارگيري نانوفيبرهاي الكتروريسي شده به عنوان داربست بر روي رفتار سلول هاي بنيادي مزانشيم
250
تأثير الگوي آموزشي مشاركت درونگروهي استاد و دانشجو بر فرآيند يادگيري دروس مقدمات طراحي معماري
251
تأثير المان‌هاي چسبناك درمقدارجذب انرژي درسازه‌هاي فلز- كامپوزيت
252
تأثير الياف پلي پروپيلن (بارچيپ) بر روي خصوصيات مكانيكي بتن خود متراكم با سنگدانه هاي بازيافتي و عملكرد آن در مقابل حرارت و يخ زدگي- ذوب شدگي
253
تأثير الياف فولادي بر خصوصيات مكانيكي و عملكرد درمقابل حرارت و يخ¬زدگي بتن سبك خودمتراكم
254
تأثير الياف نساجي پلي استر و پلي پروپيلن بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي كاغذ بازيافتي
255
تأثير امواج اسكالر برروي رفتار سلولي و امكان سنجي آن ها در بيومتريال
256
تأثير امواج التراسونيك در فرآيند توليد مواد با ساختار نانو از طريق تغييرشكل پلاستيكي شديد (ECAP)
257
تأثير امواج الكترومغناطيس بر روي تمايز سلول هاي درمال پاپيلاي فوليكول مو به نورون
258
تأثير امواج ماكروويو بر استحكام و ازدياد طول پارچه هاي تاري پودي
259
تأثير امواج ناشي از نشت روي امواج رايلي
260
تأثير انباشتگي فازپراكنده در مكانيسم غالب تشكيل قطره در سيستمهاي پراكنده مايع - مايع
261
تأثير انحراف از وجه نقد بهينه بر عملكرد آتي شركت
262
تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي
263
تأثير اندازه نانوذرات نقره بر پديده تشديد پلاسمون سطحي
264
تأثير اندركنش خاك- فونداسيون- سازه بر عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني
265
تأثير اندركنش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور
266
تأثير انديشه روسو بر ديدگاه كانت درباره آزادي و قانون در فلسفه اخلاق
267
تأثير انديشه هاي فلسفي عرفاني مولانا بر قواعد حقوق كيفري
268
تأثير انديشه هاي مادّي گرايانه بر ديدگاه ها و اشعار شاعران نيمايي (1357 - 1320)
269
تأثير انديشه‌هاي جرم شناختي بر قانون مجازات اسلامي 1392
270
تأثير انقلاب اسلامي ايران بر انقلاب هاي عربي ﴿1391-1389﴾
271
تأثير انگيزش در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سوم دبيرستان شهر املش.
272
تأثير انگيزش كاركنان بر راندمان زمان ، هزينه و كيفيت در پروژه ها
273
تأثير انگيزه پيشرفت بررضايت از يادگيري دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه هوشمند منطقه 2 شهر تهران
274
تأثير انگيزه هاي مديريت سود بر دقت پيش بيني سود
275
تأثير انگيزه‌هاي مديران جهت كسب سود هدف بر چسبندگي هزينه‌هاي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
276
تأثير انواع ژئوسنتتيك ها بر افزايش مقاومت برشي لايه روكش آسفالتي
277
تأثير انواع كاربري اراضي بر ترسيب كربن و برخي از خصوصيات كيفي و شاخص‌هاي فرسايش‌پذيري خاك
278
تأثير انواع مختلف كمك كردن (هم سطح و غير هم سطح) بر روي مهارت گفتاري دانش آموزان زبان انگليسي
279
تأثير انواع نامنظمي در قاب هاي بتن مسلح بر پتانسيل خرابي پيش رونده
280
تأثير اهرم مالي، بازار رقابتي محصولات و مالكيت سهامداران نهادي بر ارزش نگهداشت وجوه نقد
281
تأثير اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادي عوضين
282
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
283
تأثير اولتراسوند بر آنزيم لاكتات دهيدروژناز و كراتين كيناز پس از كوفتگي عضلاني تأخيري در دختران غيرورزشكار
284
تأثير ايجاد بزرگراه هاي درون شهري بر ميزان جدايي گزيني فضايي-اجتماعي محله هاي همجوار با آن ها، موردكاوي: بزرگراه امام علي (ع) در محدوده هاي منطقه 1و 8 شهرداري تهران
285
تأثير ايجاد پوشش آلياژي Cu-Ni-Fe بر رفتار خوردگي و تريبوخوردگي فولاد كم آلياژ كروم- موليبدن
286
تأثير ايجاد گشايش در جان تير در عملكرد قاب‌هاي خمشي فولادي
287
تأثير اينترنت و ماهواره بر هويت ملي جوانان جزيره خارك
288
تأثير بار ديناميكي و تراكم حلقه بر خواص آكوستيكي فرش‌هاي ماشيني خاب دار آكريليكي
289
تأثير باربي به عنوان يك الگوي تصويري بر دختران (مورد پژوهي دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدايي شهر اصفهان)
290
تأثير بارهاي ديناميكي انفجارات سطحي بر پايداري سازه‌هاي زيرزميني با توجه به خواص ژئومكانيكي توده سنگ
291
تأثير بازآفريني بافت فرسوده در ايجاد امنيت اجتماعي (نمونه موردي: سمنادشت قائمشهر)
292
تأثير بازآموزي سبك هاي اسنادي بر تغيير اسنادهاي شخصي و كاهش اضطراب درس رياضي در دانش آموزان دختر پايه دهم شهرستان ميبد
293
تأثير بازاريابي حسي بر وفاداري و بازگشت دوباره مشتريان به مجموعه هاي ورزشي و تفريحي كرمانشاه
294
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي شهر همدان، آقايان
295
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
296
تأثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان در استخرهاي ورزشي در خراسان جنوبي
297
تأثير بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر روي قصد خريد ووفاداري به نام تجاري درميان نسل جوان(مورد مطالعه: شركت سامسونگ)
298
تأثير بازخورد بيوريتم فكري بر عملكرد حركتي و مهارتي دانشجويان دختر و پسر ورزشكار و غيرورزشكار
299
تأثير بازخورد تلفظ مبتني بر تشخيص گفتار بر تلفظ استرس كلمات در زبان آموزان خارجي
300
تأثير بازدارنده هاي سنتز جيبرليك اسيد بر شاخص هاي رشد و نمو گياه توت فرنگي رقم پاروس
301
تأثير بازده بازار و اجزاي آن بر تغييرات سود مجموع شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302
تأثير بازطراحي سبك و محتواي لوگو بر نگرش مخاطب به برند
303
تأثير بازي بر كاهش خشم كودكان 11-6ساله شهرستان جهرم
304
تأثير بازي داژبال بر مهارتهاي ادراكي- حركتي كودكان 9-7سال كم توان ذهني آموزش پذير
305
تأثير بازي درماني به شيوه فيليال بر مهارتهاي اجتماعي- هيجاني دختران پيش دبستاني 5 تا 6 ساله شهر اصفهان
306
تأثير بازي درماني شناختي- رفتاري بر افزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش‌دبستاني شهرستان كرج
307
تأثير بازي كلش بر روي صميميت افراد بزرگسال
308
تأثير بازي گروهي بر عزت نفس دانش آموزان
309
تأثير بازي هاي حركتي كودكانه بر بهبود نشانگان بيش فعالي-كمبود توجه
310
تأثير بازي هاي كودكانه جسماني بر ميزان كمرويي و خودپنداره دانش آموزان دختر دبستاني
311
تأثير بازي هاي ويديويي اكشن بر كارآمدي خواندن و توجه انتخابي بينايي كودكان نارساخوان
312
تأثير بازي و اسباب بازي بر روي كودكان مهد كودك گلهاي زندگي،پروانه ها و مهد عسل شهرستان بجستان
313
تأثير بازي و فعاليت هاي مبتني بر پروژه داوسون بر مشكلات رفتاري بروني شده و مهارت هاي اجتماعي كودكان ناتوان هوشي آموزش پذير
314
تأثير بازي‌هاي رايانه‌اي بر بزهكاري و انحراف كودكان و نوجوانان
315
تأثير بازيهاي ديجيتالي، آهنگ و فلش كارت بر دانش واژگاني زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي در نوآموزان پيش دبستاني ايراني
316
تأثير بافت زباني بر ميزان درك ضرب‌المثل‌هاي فارسي نزد فارسي آموزان خارجي
317
تأثير بافتار بر روي سياهي درك شده
318
تآثير بافل ها در عملكرد مبدل حرارتي پوسته لوله
319
تأثير باقي‌مانده مس بر رشد و تركيب شيميايي نهال‎هاي پسته در برخي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان
320
تأثير باكتري بر بتن حاوي پودر سنگ آهك و سرباره
321
تأثير باكتري بر جذب آب و بهبود دوام بتن مسلح به الياف
322
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري توليد كننده سيدروفور و كلات‌هاي آهن (سكوسترين 138 و Fe-EDTA) بر رشد و جذب عناصر غذايي سورگوم (Sorghum bicolor L.)
323
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد (PGPR) برگياه‌پالايي خاك‌هاي آلوده به آرسنيك توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
324
تأثير باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه (PGPR) بر پالايش سرب از خاك آلوده توسط ذرت، كدو و آفتاب‌گردان
325
تأثير باند طبي و تمرين قدرتي بر حس وضعيت گيرنده‌هاي عمقي زنان ورزشكار 25 تا 30 سالۀ مبتلا به سندروم درد كشككي راني شهر بروجن
326
تأثير باورهاي مذهبي بر حسن اخلاق دانشجو دانشگاه آزاد شهرستان چالوس در سال تحصيلي89-88.
327
تأثير بتاسايكلودكسترين در رنگرزي كالاي اكريليكي
328
تأثير بحران مالي 2008 بر شاخص قيمت سهام كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ي منتخب
329
تأثير بحران منابع آب كشاورزي برساختار اقتصادي-اجتماعي روستائي ﴿حوضه رودخانه زاينده رود در شرق جلگه اصفهان﴾
330
تأثير بدبيني و اعتمادبه نفس بر قصد پذيرش بانكداري موبايلي از طريق متغير واسطه ي نگرش
331
تأثير برآورد پارامتر بر عملكرد نمودار كنترل نقص‌ها
332
تأثير برخي از عوامل افزاينده رشد بر عملكرد قارچ تكمه اي و عمر پس از برداشت آن
333
تأثير برخي اصلاح كننده هاي آلي و غير آلي نانو برتثبيت و آب ويي عناصر سنگين در خاك آلوده تحت كشت ذرت
334
تأثير برخي تركيبات القاكننده مقاومت در گياه لوبيا بر ميزان خسارت و پارامترهاي دموگرافي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae
335
تأثير برخي عوامل اجتماعي وبرخي عوامل اقتصادي در سرقت زنان،دختران و پسران در زندان رشت.
336
تأثير برخي عوامل توليد و نوع ليف بر رفتار سايشي لايه‌هاي بي‌بافت سوزن‌كاري شده خودرويي
337
تأثير بررسي جراحي پلاستيك بر افسردگي
338
تأثير برگزاري كارگاه آموزشي به عنوان وسيله‌اي براي خلق يك تجربه بر حمايت از برند (مورد مطالعه: گردشگران خارجي شركت‌كننده در كارگاه توليد پارچه‌هاي قلمكار در اصفهان)
339
تأثير برنامه آموزش شادي كودك-والد به شيوه كارتر بر شادي، روابط والد-فرزندي و رضايت ارتباطي والدين دانش آموزان پسر ابتدائي شهر اصفهان
340
تأثير برنامه آموزش شادي ليوبوميرسكي بر اضطراب اجتماعي، افسردگي و عزت‌نفس دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
341
تأثير برنامه آموزش يادگيري مستقل بر خودپنداره تحصيلي ،خودكارامدي و بهبود عملكرد املا كودكان مبتلا به اختلال يادگيري املا پژوهش مورد منفرد
342
تأثير برنامه تعادلي تيلت بورد بر ميزان آسيب ها، قدرت و انعطاف پذيري اندام تحتاني كشتي گيران زبده
343
تأثير برنامه ريزي تمريني بر يادگيري در شنا
344
تأثير برنامـه كارايي والدين بر سرزنـدگي و بهزيستي مادران و كفـايت اجتماعي كودكان داراي آسيب بينايي
345
تأثير برنامه گذارخانه به مدرسه بر آمادگي اجتماعي – هيجاني دانش-آموزان پيش دبستاني
346
تأثير برنامه منتخب ادراكي- حركتي بر توانايي هاي ادراكي-حركتي و رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
347
تأثير برنامه هاي اقتصادي دولت هاي سازندگي و اصلاحات بر مسأله محيط زيست در ايران
348
تأثير برهم‌كنش‌هاي جايگزيده همراه با هم‌بستگي‌هاي اوليه گوناگون برتحول زماني درهم‌تنيدگي
349
تأثير بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنعت نساجي (بررسي موردي)
350
تأثير بكارگيري فـن آوري اطلاعــات بر كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده به كاربران صندوق بازنشستگي كشوري استان تهران
351
تأثير بكارگيري مديريت استعداد در نگهداشت كاركنان درشركت صاايران
352
تأثير بن مايه هاي مذهب شيعه در داستان هاي جنگ ايران
353
تأثير به كارگيري روش كار- محور در توسعه يادگيري واژگان زبان انگليسي توسط فراگيران كم شنوا
354
تأثير به كارگيري روش هاي نوين آبياري در توسعه ي پايدار كشاورزي مناطق روستايي (مطالعه ي موردي: شهرستان كازرون)
355
تأثير به كارگيري روش‌هاي نوين آبياري در توسعه كشاورزي مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي كاويان شهرستان فلاورجان
356
تأثير به كارگيري لايي در بهبود كارآيي درز در پوشاك
357
تأثير به‌كارگيري پاسخ¬دهي سريع در زنجيره تأمين رقابتي با رفتار مشتريان استراتژيك
358
تآثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
359
تأثير بهره وري آب بر روي سياست بهره برداري از سدها در شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد جره)
360
تأثير بهزيستي ذهني بر رفتار كاري نوآورانه با نقش ميانجي رفتار تسهيم دانش مطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي و كاربردي استان گيلان
361
تأثير بهزيستي معنوي، عدالت زناشويي و عوامل محافظ خانواده بر توانمندي خانواده
362
تأثير بور و زيركونيوم بر خواص كششي و استحكام گسيختگي سوپرآلياژ كارشده پايه نيكل Nimonic 105
363
تأثير پارامترهاي اقليمي برروي بيماري‌هاي رواني شهرستان خميني‌شهر
364
تأثير پارامترهاي الكتروريسي روي قطر و خواص بيولوژيكي نانوالياف توليدشده از پلي¬كاپرولاكتن/كتيرا
365
تأثير پارامترهاي تكسچره با جت هوا روي خواص فيزيكي پارچه
366
تأثير پارامترهاي جوشكاري بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرمشابه فولادهاي خط لوله
367
تأثير پارامترهاي سنتز بر مورفولوژي و اندازه نانو ذرات اكسيد آهن
368
تأثير پارامترهاي فرآيند روي خواص نهايي نخ تكسچره شده پلي استر
369
تأثير پارامترهاي ماشين كاري بر تشكيل لبه انباشته
370
تأثير پارامترهاي مختلف بر پديده گرداب در مخازن همزن دار به روش ديناميك سيالات محاسباتي
371
تأثير پايگاه اجتماعي نمايندگان بر كارآمدي مجلس: مطالعه موردي عملكرد مجلس اول و دوم مشروطه
372
تأثير پتانسيل و زمان احياء الكتريكي دي‌اكسيد‌تيتانيومبر راندمان استحصال تيتانيوم فلزي درشرايط اكسيژن گيري FFC كمبريج
373
تأثير پديد‌ه‌ي حركت پرتابي روي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي بلند
374
تأثير پديده تنفس بر كاهش مقاومت برشي جان تيرورق‏ها
375
تأثير پذيري زباني و مضموني خاقاني از شاهنامة فردوسي
376
تأثير پرايمينگ بذر با عناصر ريز مغذي روي خصوصيات جوانه زني بذر شبدرايراني
377
تأثير پرتو افكني مايكروويو به‌عنوان روش پاك‌سازي خاك‌هاي آلوده به هيدروكربن‌هاي نفتي بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
378
تأثير پروبيوتيك¬ها بر عوارض ناشي از ليپوپلي¬ساكاريد باكتريايي در يادگيري احترازي غيرفعال و ميزان بيان ژن كالمودولين كيناز-2آلفا در هيپوكمپ رت
379
تأثير پروژه هاي عظيم سرمايه گذاري برهزينه هاي تعديل ساختار سرمايه
380
تأثير پلاسمون ها بر ويژگي هاي اپتيك كوانتومي نقطه‌هاي‌كوانتومي
381
تأثير پلاسمون هاي سطحي بر ميدان گسيل شده از يك نقطه ي كوانتومي نيم رسانا
382
تأثير پلي آكريلونيتريل اصلاح شده بر توزيع و پراكندگي نانوتيوبها در محلول الكتروريسي و نانوفيبرها
383
تأثير پليمر سوپرجاذب A200 و دور آبياري بر عملكرد يونجه در شرايط شور
384
تأثير پوشش دهي نانوسيليكا بر مقاومت سايشي كالاي پنبه¬اي
385
تأثير پويايي موجودي كالا بر بازده سهام
386
تأثير پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در تحقق اقتصاد مقاومتي براساس عوامل مديريتي از ديدگاه مديران و كارشناسان مالي و بودجه اي سازمان صدا و سيماي
387
تأثير پيش حرارت دهي رزين كامپوزيت بر ثبات رنگ آن پس از غوطه وري در محلول هاي چاي و يا قهوه
388
تأثير تاب بر خواص كششي نخ نانوليفي پلي آميد 66 تابدار
389
تأثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
390
تأثير تابش امواج فراصوتي بر تشكيل فازفريت منگنز در روش هم رسوبي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو پودرهاي به دست آمده
391
تأثير تابشدهي دوتپي و محيط برهمكنش بر فرآيند مادهبرداري فلزات و پديده انفجار فاز با ليزر نانوثانيه
392
تأثير تاكتيك آميخته بازاريابي بر صادرات زعفران ايران (مورد مطالعه: تأمين كنندگان استان خراسان رضوي)
393
تأثير تبديل مصارف خانگي گازي به برقي بر شبكه‎هاي توزيع جهت بهبود تاب‌آوري
394
تأثير تبليغات دهان به دهان بر جذب گردشگران خارجي: مورد مطالعه شهر اصفهان
395
تأثير تثبيت سلولي بر روند تغييرات متابوليكي سلول در فرآيندهاي تخميري
396
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با توجه به نقش واسطه اي عشق برند و اعتماد برند(مطالعه موردي: فروشگاه هاي تلفن همراه سامسونگ درشهرستان ساري
397
تأثير تجربه برند بر وفاداري برند با متغييرهاي ميانجي رضايتمندي و اعتماد برند (مطالعه موردي: برند تلفن همراه سامسونگ)
398
تأثير تجربه كاربر و كيفيت وب‌ سايت بانك بر استفاده از بانكداري اينترنتي
399
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
400
تأثير تجربه مشتري هوشمند بر رضايت و ريسك ادراك شده و بررسي پيامدهاي آن در بانك ملت استان قزوين
401
تأثير تجمعي و باقيمانده كودهاي آلي و شيميايي بر واكنش هاي جذب و رها سازي فسفر در يك خاك آهكي
402
تأثير تحريك مستقيم الكتريكي از روي جمجمه بر اجراي مهارت ورزشي
403
تأثير تحصيلات دانشگاهي آموزگار بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
404
تأثير تحولات شهري بر بازار اصفهان دوره پهلوي (1357-1304)
405
تأثير تخريب جنگل بلوط بر پاسخ دمايي معدني شدن نيتروژن در مقياس خاكدانه
406
تأثير تخصص صنعتي بر رشد شهري ايران
407
تأثير تخصيص يگانه و دوگانه حسابرس در صنعت بر اجتناب مالياتي
408
تأثير تداخل زمينه اي افزايشي و كاهشي در يادگيري مهارت هاي حركتي دختران 8 تا 10 سال
409
تأثير تداخل زمينه‌اي فزاينده و كاهنده نظام دار بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت هاي پاس هندبال
410
تأثير تدريس استراتژي هاي تست زني بر عملكرد دانش آموزان دبيرستاني بر بخش زبان انگليسي كنكور
411
تأثير تراكم پودي بر روي نفوذپذيري هوا و برخي خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي
412
تأثير تراكم پودي پارچه تاري- پودي تقويت كننده بر خواص مكانيكي لوله هاي كامپوزيتي تحت فشار بالا
413
تأثير ترانسفورمرهاي الكترونيك قدرت بر پارامترهاي كيفيت توان در سيستم توزيع انرژي الكتريكي
414
تأثير ترتيب جوشكاري بر تنش‌هاي پسماند و اعوجاج در جوش كنجي سازه‌هاي دريايي
415
تأثير ترتيب جوشكاري بين يك مخزن آلومينيومي استوانه اي و رينگ واسط براعوجاج سازه
416
تأثير ترجيح زماني بر رشد اقتصادي
417
تأثير تركيب عامل هاي شكل دهنده ي ساختار بر سنتز نانو كاتاليست ZSM-5
418
تأثير تركيب مبدل زنگ بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش پلي يورتان حاوي نانو ذرات اكسيد روي
419
تأثير تركيب واردات بر توليد ناخالص داخلي ايران (92-1353)
420
تأثير تزئينات باغ ايراني بر فرش دستباف(مطالعه موردي كاخ چهلستون)
421
تأثير تزئينات هندسي معماري تيموري و صفوي بر نگاره‌هاي شاهنامه طهماسبي
422
تأثير تزريق گاز بر خواص سيال مخزن در مخازن غيراشباع
423
تأثير تزكيه بر تعليم و تعلم(حكمت)از ديدگاه امام خميني(ره)
424
تأثير تسهيلات بانكي بر اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي استانهاي ايران
425
تأثير تصميمات ديوان داوري ورزش بر ايجاد، گسترش و تعميق حقوق بين الملل ورزش
426
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ بر استحكام رواني در بازيكنان فوتسال ماهر و نيمه ماهر
427
تأثير تصويرسازي ذهني پتلپ و تمرين بدني زمان واكنش انتخابي بر بخش پيش حركتي و حركتي زمان واكنش ساده و انتخابي
428
تأثير تصويرسازي گذشته ايران بر تصويرسازان دهه 60
429
تأثير تصويرسازي ملهم از قصه توسط دانش آموزان 6 تا 10 سال شهر تهران بر بهبود حافظه فعال
430
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
431
تأثير تطابق شخصيتي برند، كيفيت ادراك شده و وجهه ي برند بر وفاداري به برند
432
تأثير تطبيقي توجه به شكاف در مقابل يادگيري غيرمعمول در توسعه واژگان زبان آموزان زبان انگليسي ايراني در نوشتن L2
433
تأثير تعارض وظيفه بر عملكرد تيم هاي نوآور
434
تأثير تعامل يا تضاد حقوق و ايدئولوژي بر شكل‌گيري، ماهيّت و كاركرد قاعده حقوقي در حقوق خصوصي
435
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
436
تأثير تعاملات اجتماعي وب سايت بر توسعه نام تجاري (مورد مطالعه: شركت حمل و نقلي ريلي رجا)
437
تأثير تعدد فرزندان بر اخلاق خانواده و اجتماع از ديدگاه اسلام
438
تأثير تغذيه بر تحمل‌سرمايي كفشدوزك‌هاي Cheilomenes sexmaculataو Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)
439
تأثير تغذيه برگي سيليس بر ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك قبل و پس از برداشت گل آنتوريوم Anthurium andraeanum Epos
440
تأثير تغذيه برگي سيليسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيدها بر سيستم آنتي اكسيداني دانهال هاي پسته در شرايط تنش شوري
441
تأثير تغذيه برگي منابع مختلف منگنز بر تغييرات بيوشيميايي ديواره سلولي برگ خيار آلوده به بيماري سفيدك پودري
442
تأثير تغذيه برگي منيزيم بر فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلولي ريشه و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي چغندر قند
443
تأثير تغذيه تفاله انار بر فراسنجه هاي متابوليك (تنش اكسيداتيو) و پاسخ هاي عملكردي گاوهاي شيري دوره انتقال
444
تأثير تغيير اقليم بر مراحل رشد كلزا در مشهد (طرق)
445
تأثير تغيير پارامترهاي جريان و فشار بر روي ريزساختار آلومنيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
446
تأثير تغيير در اجزاي سود بر رابطه سود و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
447
تأثير تغيير شكل داغ در قالب سرد به روش ECAP و عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024
448
تأثير تغيير نظام آموزشي بر معماري مدارس ايران ؛ نمونه هاي موردي مدارس دوران قاجار ، پهلوي و معاصر تهران
449
تأثير تغييرات اقليمي بر منابع آب سطحي و زيرزميني دشت خرم آباد با كمك روش SPI
450
تأثير تغييرات جريان هاي نقدي بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر تأثير محدوديت هاي تأمين مالي شركت ها
451
تأثير تغييرات كاربري اراضي بر فرآيندهاي بيابان‌زايي اراضي محدوده‌ي تالاب جازموريان در جنوب استان كرمان
452
تأثير تغييرات نرخ ارز بر تورم در ايران در سال 1392
453
تأثير تغييرات ولتاژ بر اغتشاشات هارمونيك هاي جريان در بارهاي خانگي
454
تأثير تفكر چپ در شعر معاصر ايران
455
تأثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غير انتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
456
تأثير تقسيم نسبي ورودي ها بر خروجي ها در تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي : ارزيابي عملكرد دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 4 شهرستان شيراز)
457
تأثير تقويت عضلات ابداكتور و اكسترنال روتاتور هيپ بر آسيب غير برخوردي اسپرين خارجي مچ پا در ورزشكاران مرد
458
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
459
تأثير تقويت فاز لوتئال با استفاده از شياف پروژسترون در سيكل هاي تحريك تخمك گذاري همراه با تلقيح داخل رحمي اسپرم IUI بر حصول حاملگي
460
تأثير تقويت منفي بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي مطالعه موردي:مدرسه ابتدايي 15 شعبان شهر آيسك
461
تأثير تكميل آبگريز كالاي پلي استري با و بدون نانوذرات zno بر سرعت حركت شناگر
462
تأثير تكميل همزمان ضد ميكروب و آنتي استاتيك بر خواص راحتي لباسهاي جراحي يكبار مصرف
463
تأثير تكنيك كارما يوگا بر هوش هيجاني زنان ومردان شهر تهران.
464
تأثير تلاطم نرخ ارز بر عملكرد تجاري ايران و تركيه
465
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي اسيد آسكوربيك بر واكنش جو به تنش شوري
466
تأثير تلقيح با ميكوريزا و محلول پاشي ساليسيليك اسيد بر واكنش گندم به تنش شوري
467
تأثير تلقيح جدايه‌هاي سينوريزوبيوم مليلوتي بر رشد و جذب تعدادي از عناصر غذايي در كنجد (Sesamum indicum L.)
468
تآثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 11-6 ساله شهرستان جهرم
469
تأثير تلويزيون بر احساس خشم و ناكامي كودكان 6-11ساله شهرستان جهرم
470
تأثير تلويزيون بر فرزندان خانواده﴿شهرستان سميرم﴾
471
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
472
تأثير تماشاي انيميشن هاي آموزش زبان بر روي بهبود يادگيري لغت توسط زبان آموزان ايراني سطح مبتدي
473
تأثير تمركز سازماني بر اجراي نقش حرفه‌اي كتابداران در كتابخانه‌هاي عمومي ايران
474
تأثير تمركز صنعت بر بازده سهام
475
تأثير تمركززدايي مالي بر بهرهوري نيروي كار در بخش صنعت در استان هاي ايران
476
تأثير تمرين استقامتي بر بيوژنز ميتوكندريايي و عوامل رفتاري در استرياتوم رت هاي پاركينسوني مدل 6-OHDA
477
تأثير تمرين استقامتي و مصرف مكمل دارچين بر ظرفيت آنتي‏اكسيداني و پراكسيداسيون¬ليپيدي بيماران زن ميانسال ديابتي نوعII
478
تأثير تمرين تصويرسازي حين و بعد از مشاهده بر تعادل ايستا
479
تأثير تمرين ذهن يپتلپ و تصادفي بر عملكرد دروازه بانان ماهر فوتبال استان كردستان با تأكيد بر جنسيت
480
تأثير تمرين مشاهده اي، تصويرسازي ذهني و تمرين بدني بر ذهن آگاهي و يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در دختران 14-17 سال شهر اهواز
481
تأثير تمرين مقاومتي تراباند با شدت هاي مختلف بر قدرت، دامنه حركتي مچ پا و تعادل پوياي بسكتباليست‌هاي مرد نخبه
482
تأثير تمرين هوازي بر ميزان آزاد سازي دوپامين در هسته PAG متعاقب مصرف مورفين در رات
483
تأثير تمرين هوازي برتمايل به مصرف مورفين در هسته PAG در رات
484
تأثير تمرين هوازي همراه با مصرف ويتامين C و استراديول بر شرايط استرس اكسيداتيو كبد در رات هاي اوركتومي شده
485
تأثير تمرينات NASM مبتني بر لانج خطي بر حركات عملكردي اندام تحتاني
486
تأثير تمرينات TRX بر ظرفيت عملكردي، كنترل پاسچر، حس عمقي و قدرت ايزومتريك عضلات زانو در زنان مبتلا به MS
487
تأثير تمرينات استقامتي با شدت متوسط قبل از ايجاد تومور بر ميزان فاكتور نكروز كننده تومور آلفا، اينترلوكين 1 و وزن موش‌هاي بالب سي مبتلابه سرطان پستان
488
تأثير تمرينات اصلاحي NASM بر الگوهاي عملكرد حركتي، عملكرد حسي-حركتي و خستگي در ورزشكاران دانشگاهي داراي بي‌ثباتي عملكردي مچ پا
489
تأثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و ناتواني بيماران مبتلا به سندرم اكستنشن-روتيشن كمر
490
تأثير تمرينات تركيبي(تعادلي و ثبات دهنده‌ي مركزي)بر تعادل و تكنيك فرود بسكتباليست‌هاي نخبه
491
تأثير تمرينات تعادلي با توپ سوئيسي بر مهارت هاي حركتي پايه ي كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي
492
تأثير تمرينات واقعيت مجازي بر مهارت¬هاي بنيادي و انگيزش مشاركت ورزشي در كودكان 7 تا 9 سال كم¬توان ذهني آموزش¬پذير
493
تأثير تمرينات يكپارچه شناختي حركتي بر برخي مولفه هاي شناختي، – تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند شهرستان كرمانشاه
494
تأثير تميزكاري چاه بر نرخ نفوذ حفاري با استفاده از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز حفاري و ديناميك سيالات محاسباتي
495
تأثير تنش برشي و كششي سيكلي بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي اندوتليال
496
تأثير تنش خشكي بر صفات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي، عملكرد دانه و روغن در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ
497
تأثير تنش خشكي و تنوع ژنوتيپ گياهي بر توده زنده ميكروبي و فعاليت آنزيم بتاگلوكزآمينيداز خاك
498
تأثير تنش سرما بر جذب روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاء سلول ريشه گندم
499
تأثير تنوع بخشي پرتفوي تسهيلات اعتباري بر روي عملكرد بانك هاي ايراني
500
تأثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه علامه طباطبايي و ابن مسكويه
501
تأثير توابع تسليم پيشرفته بر نمودار‌هاي حد شكل‌دهي
502
تأثير توام از تو باكتر و نانو ذرات آهن روي رشد گياهچه هاي آفتابگردان
503
تأثير توان‌بخشي شناختي بر فراخناي حافظه كاري واجي و رشد مهارت‌هاي گفتار و زبان در كودكان كاشت حلزون شده
504
تأثير توانبخشي شناختي بر بهبود توجه و بازداري و حافظه كاري كودكان با آسيب مغزي تروماتيك
505
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
506
تأثير توانش خواندن دانش‌آموزان در ميزان درك مسائل رياضي دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اهواز
507
تأثير تورم بر رشد اقتصادي بخش كشاورزي
508
تأثير توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مناطق توسعه نيافته كشور در كاهش مشكلات پايتخت(تهران)
509
تأثير توسعه انرژي هاي تجديدپذير بر تقاضاي محصولات پالايشي: بررسي مقايسه اي كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
510
تأثير توسعه بانكداري الكترونيكي بر شاخص ثبات نظام بانكي در اقتصاد ايران طي دوره 1395-1390
511
تأثير توسعه فناوري رايانش ابري برعملكردكسب وكار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران: مطالعه‌ي موردي شركت رايتل
512
تأثير تيمار كربوكسي متيل سلولز (CMC) بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه‌فرنگي رقم هاني
513
تأثير جابجايي استارك بردرهم‌تنيدگي‌هاي چند‌جزئي ذاتي در يك سامانه كوانتومي چهار‌جزئي
514
تأثير جابه‌جايي طول‌ موج در مخابرات نوري
515
تأثير جايگذاري برند بر ارزش ويژه برند
516
تأثير جريان پالسي بر رفتار خوردگي پوشش Ni-Zn به روش آبكاري
517
تأثير جريان نقدي آزاد و هزينه نمايندگي بر عملكرد واحدهاي تجاري
518
تأثير جمهوري اسلامي ايران بر روند شكل‌گيري گروه‌هاي جهادي در فلسطين با تأكيد بر حماس (1357-1392)
519
تأثير جنس الياف پليمري بر كارايي آنها در ملات سيماني
520
تأثير جنسيت بر نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج
521
تأثير جنسيّت و موقعيّت اجتماعي افراد در كيفيّت اجراي مجازاتها
522
تأثير جهاني شدن حقوق اسناد تجاري بر حقوق ايران
523
تأثير جهاني شدن حقوق بر تفسير قراردادهاي بين‌المللي
524
تأثير جهاني‌شدن حقوق مالكيت فكري بر حقوق ايران
525
تأثير جهاني¬شدن ارتباطات بر ساختار فرهنگي و سبك زندگي در شهر بوشهر با تأكيد بر نقش رسانه¬ها
526
تأثير جهت تاب نخ تار و پود پنبه اي بر خواص تعادل ساختاري پارچه تاري-پودي
527
تأثير جهت گيري بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه گري استراتژي هاي نوآوري
528
تأثير جهت ناهمواري ها در ارتفاع خط تعادل آب-يخ كواترنري ايران
529
تأثير جهت‌گيري كارآفرينانه بر عملكرد بين‌المللي با ميانجي‌گري جهت‌گيري بازاري و قابليت‌هاي ارتباطي
530
تأثير جو كاري اخلاقي، اعتماد به سرپرست، خشنودي شغلي، دلبستگي شغلي بر همانندسازي سازماني، تعهد عاطفي و نيت ترك شغل در يك شركت صنعتي
531
تأثير چابك‌سازي سيستم بر عملكرد كاركنان پژوهشگاه نيرو
532
تأثير چابكي سازماني بر عملكرد كاركنان با نقش ميانجي سرمايه فكري(مورد مطالعه: كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان هاي غرب كشور)
533
تأثير چراغدار كردن دوربرگردان هاي ميانه اي بر عملكرد ترافيكي آنها
534
تأثير چرخش مخروط در جريان
535
تأثير چرخه تجاري و تمايلات سرمايه گذار بر سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي
536
تأثير چرخه عمر و بلوغ شركت ها بر ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي با تأكيد بر صنايع نفت و پتروشيمي
537
تأثير چسبندگي هزينه ها بر محافظه‌كاري شرطي و عدم تقارن اطلاعاتي
538
تأثير چگالي انباشتگي شن و ماسه درفشار جانبي قالب
539
تأثير چند شغله بودن معلمان بر افت تحصيلي(ويژه مقطع ابتدائي شهرستان سياهكل).
540
تآثير حاكميت شركتي بر سرمايهگذاري تحقيق و توسعه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
541
تأثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش
542
تأثير حاكميت شركتي و انگيزه هاي مديريتي بر اجتناب از ماليات
543
تأثير حالت بارگذاري دارو بر روي خواص ساختاري، قدرت پيوند و رفتار رهايش بين ايبوپروفن و نانو ذرات سيليكا: يك مطالعه مشترك تجربي و محاسباتي
544
تأثير حجم معادلات سهام شركتها بر نوسان پذيري بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
545
تأثير حسابرسي داخلي بر رفتار اخلاقي، كارآيي و اثربخشي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
546
تأثير حساسيت هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام نسبت به انحراف از اهرم بهينه بر سرعت تعديل اهرم مالي شركت‌هاي پذيرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
547
تأثير حضور پودرلاستيك ضايعاتي بر پراكنش نانورس، خواص استحكامي و سايش آميزه¬هاي حاوي NR/organoclay
548
تأثير حضور شركت زيگلر بر كيفيت ﴿طرح و نقش و رنگ ﴾ قالي هاي ايران از دوره قاجار تا پايان جنگ جهاني دوم
549
تأثير حضور نانوخاك‌رس بر خواص فيزيكي مكانيكي كامپوزيت پلي‌پروپيلن تقويت‌شده با الياف كوتاه پلي‌آميد در حضور سازگاركننده پلي‌پروپيلن گرافت شده با مالئيك‌انيدريد
550
تأثير حضور يون منگنز (II) در محلول بر انحلال الكتروشيميايي كالكوپيريت
551
تأثير حكمراني خوب بر توزيع درآمد در كشورهاي عضو دي هشت و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
552
تأثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر رشد اقتصادي: مطالعه مقايسه اي كشورها با سطح توسعه انساني متفاوت
553
تأثير خدمات بانكداري الكترونيكي بر وفاداري مشتريان با تاكيد بر نقش ميانجي ارزش مشتري (مورد مطالعه شعب بانك تجارت شهر كرج)
554
تأثير خدمات پس از فروش بر رضايت مشتري در صنعت ايران خودرو
555
تأثير خستگي حاصل از مسابقه فوتبال بر حس عمقي زانو، ميزان آسيب عضلاني و شاخص هاي التهابي آسيب قلبي -عروقي در فوتباليست هاي نخبه
556
تأثير خشكسالي هاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت يزد- اردكان
557
تأثير خصوصيات پالپ و نوع حباب ساز ﴿اسپارجر﴾ بر ابعاد حباب هاي هوا در سلول هاي فلوتاسيون ستوني
558
تأثير خط كشي جاده بر بهبود حركت وسايل نقليه بين خطوط
559
تأثير خطاي تخمين كانال در بازدهي انرژي شبكه هاي انبوه ‏آنتني با مدولاسيون فضايي
560
تأثير خلق پول بر نابرابري درآمد
561
تأثير خواص شيميايي و فيزيكي خاك بر همزيستي قارچهاي ميكوريزي آربسكولار با گياه دارويي آويشن (Thymus kotschyamus Boiss.& Hohen
562
تأثير خواندن داستان هاي كوتاه بر پيچيدگي گرامري نوشتار زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسطه
563
تأثير خواندن سطحي و خواندن عميق متن بر يادگيري اتفاقي لغات فراگيران ايراني زبان انگليسي
564
تأثير خودارزيابي هسته‌اي بر بهره‌وري كاركنان از طريق متغيرهاي ميانجي اشتياق شغلي و انگيزش دروني
565
تأثير خوردني ها و نوشيدني ها بر انسان از منظر طبّ سنّتي و فقه اماميّه
566
تأثير خويش آميزي و زمان برداشت بر ميزان متابوليت هاي ثانويه رازيانه و بررسي تنوع ژنتيكي توده هاي آزاد گرده افشان و خود گرده افشان با استفاده از نشانگر هاي مورفولوژيك، آناتوميك و مولكولي
567
تأثير داستانهاي مثنوي در پرورش استعدادهاي روحي و معنوي كودك
568
تأثير دامنه و مدت زمان اعمال فشار هيدرواستاتيك متناوب بر تمايز غضروفي سلول هاي بنيادي مزانشيمي
569
تأثير دانش پايگي اقتصاد بر روي اندازه دولت : نمونه موردمطالعه كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافته
570
تأثير دراز مدت فعاليت هاي استقامتي ، سرعتي ، مقاومتي بر ماده تراكم ماده معدني استخوان دو ميداني كاران نخبه مرد
571
تأثير درامد و مشاغل والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان انها در پايه پنجم
572
تأثير درجه حرارت پخت بر رشد ترك ناشي از خستگي در صفحات آلومينيومي ترميم شده توسط چند لايه اي هاي فلز/الياف(GLARE)
573
تأثير درصد شكستگي مصالح سنگي درشت بر پارامترهاي طرح اختلاط مارشال مخلوط آسفالتي گرم
574
تأثير درصد مخلوط الياف اكريليك با ظرافت‌هاي مختلف بر خواص كششي نخ‌هاي اكريليكي مورد استفاده در فرش ماشيني‌
575
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
576
تأثير درصد منيزيم و همگنسازي پس از ريخته گري بر روي كارپذيري آلياژ آلومينيم-منيزيم
577
تأثير درصدهاي مختلف VA (وينيل استات) بر عملكرد شيارشدگي با استفاده از رئولوژي قير اصلاح شده با EVA
578
تأثير درمان گروهي مبتني بر بخشش بر علائم افسردگي و نشخوار فكري زنان مبتلا به افسرده خويي
579
تأثير درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد والدين بر كاهش علائم اضطراب جدايي دانش‌آموزان دختر پايه‌ي اول تا سوم مدارس ابتدايي خميني‌شهر
580
تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تنظيم شناختي هيجان و ترس از تصوير تن در زنان مبتلا به پُرخوري رواني
581
تأثير دستكاري عزت ‌نفس آشكار و ناآشكار بر تغييرپذيري عملكرد قلبي‌ عروقي
582
تأثير دعا بر سلامت رواني جوانان دختر و پسر شهرستان گناباد
583
تأثير دلالت آوايي بر معنا در قرآن كريم
584
تأثير دما بر روي سطح مقطع جذب اپتيكي نانو ذره دو فلزي هسته - پوسته
585
تأثير دما و زمان تشويه بر انحلال مس لجن آندي مس سرچشمه
586
تأثير دماي بارريزي و زمان آب‌پاشي بر خواص مكانيكي فولاد ساده كربني ريخته‌گري شده به روش دوشابي
587
تأثير دماي ديواره بر رفتار سايشي فولاد گرم كار AISI H13 نيتروژن دهي پلاسمايي شده به روش ديواره گرم
588
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
589
تأثير دماي هيتر اول و سرعت تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي‌استر استرچ داراي مقطع سه پره‌اي
590
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت
591
تأثير دموكراسي سازماني، ساختار و استراتژي بر اثربخشي سازمان با نقش ميانجي اثربخشي مديريت دانش و خلاقيت (مورد مطالعه: ثبت احوال فارس)
592
تأثير دو روش تمريني استقامتي و مقاومتي منتخب روي برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريكي كودكان داراي اضافه وزن و چاق
593
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
594
تأثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ فاكتور رشدي VEGF به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
595
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن FGF2 در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
596
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد ( HIIT ) و تداومي هوازي بر بيان ژن PDGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
597
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
598
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT ) و تداومي بر بيان ژني αPGC-1 و VEGFدر بافت قلبي موش‌هاي نر ويستار
599
تأثير دو شيوه تمريني تناوبي شديد (HIIT) و تداومي هوازي بر بيان ژن VEGF در بافت چربي احشايي و زير جلدي در موش هاي نر نژاد ويستار
600
تأثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي ( RST) و سرعتي آزاد (FST) بر سطوح استراحتي هورمون¬هاي آنابوليكي و كاتابوليكي و شاخص¬هاي عملكرد آزمون چابكي تعديل شده تكراري (RAMT) در بازيكنان فوتبال فوتبال 18 تا 21 سال
601
تأثير دو شيوه ي تمريني تركيبي و مقاومتي بر سطوح ويسفاتين و چربي هاي خون زنان چاق و داراي اضافه وزن
602
تأثير دو گونه قارچ مايكوريز آربوسكولار بر شاخص‌هاي رشد، خصوصيات فيزيولوژيك و عملكرد اسانس گياه بادرشبي (Dracocephalum moldavica. L.) تحت تنش خشكي
603
تأثير دو نوع نوشيدني انرژي زا بر عملكرد استقامتي رزمي كاران نخبه مرد
604
تأثير دوازده هفته تمرين هوازي برCBC بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از شيمي درماني
605
تأثير دور آبياري بر رشد رويشي و زايشي ماشك گل خوشه اي و خلر
606
تأثير دور همزن در سينتيك شناورسازي كوارتز
607
تأثير دين اسلام در تعيين مجازات جرايم عليه اشخاص از منظر سياست جنايي تقنييني ايران
608
تأثير ديوان بين المللي دادگستري بر جهاني شدن حقوق بشر
609
تأثير رابطه عاطفي معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهرستان نوشهر.
610
تأثير رانش توسط چرخهاي جلو يا عقب در كيفيت حركت عرضي خودرو
611
تأثير رانندگي بهينه با خودروهاي جديد بنزيني در مقايسه با مزاياي هيبريد
612
تأثير رايحه هاي زمينه اي هماهنگ و ناهماهنگ با خريداران و رابطه آن با شخصيت آنان
613
تأثير رژيم آبياري بر ويژگي هاي مورفولوژيك، فيزيولوژيك و بيوشيميايي ژنوتيپ‌هاي هميشه بهار
614
تأثير رسانه هاي گروهي بر مدگرايي دانشجويان دانشگاه پيام نور رامسر.
615
تأثير رسانه‌‌هاي جمعي بر دموكراتيك شدن شهروندان شهر ايـلام
616
تأثير رسوب ريزگردها بر رشد و عملكرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرايط آبياري تكميلي و ديم
617
تأثير رشد جريان نقدي عملياتي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نوسان هاي جريان نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي و سطح نگهداشت وجه نقد
618
تأثير رشد دارايي ها بر صرف ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
619
تأثير رطوبت بر مقاومت بتن در دستگاه اولتراسونيك
620
تأثير رفتار سياسي بر آواي كاركنان شهرداري استان همدان
621
تأثير رفتار شهروندي سازماني بر شايعات سازماني (مورد مطالعه: بيمارستانهاي منتخب دولتي شهرستان يزد)
622
تأثير رفتار نوآورانه بر عملكرد سازماني با تبيين نقش سرمايه فكري، فرصت¬طلبي و مزيت رقابتي
623
تأثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر رضايت شغلي كاركنان بنيادشهيد و امورايثارگران
624
تأثير رفتارهاي مربيگري بر خودكارآمدي، انسجام و عملكرد تيمي در بازيكنان ليگ برتر فوتبال زنان ايران
625
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
626
تأثير رقابت در بازار محصول بر دقت و خطاي سود پيش بيني شده توسط مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
627
تأثير رنگ، طرح، نقش و فنون بافت بر اقتصاد دست بافته هاي قشقايي با تأكيد بر دوكانون اسكان گل افشان و چشمه رحمان
628
تأثير رهبري اخلاق‌گرا بر سلامت نظام اداري در وزارت راه و شهرسازي
629
تأثير رهبري اخلاقي بر رفتارهاي سوء كاركنان با نقش ميانجي جو اخلاقي در كاركنان بانك رفاه استان گيلان
630
تأثير رهبري اخلاقي بر ساعات كار مفيد منابع انساني با مورد مطالعه معاونت پژوهش بيمه استان تهران
631
تأثير رهبري كارآفرينانه و بازاريابي داخلي بر برندسازي تعاملي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و بازارگرايي
632
تأثير رهبري كاريزماتيك بر رفتار شهروندي كاركنان واحد تعميرات شركت پالايش نفت بندرعباس با نقش ميانجي اعتماد به مدير و اثر تغيير سازماني
633
تأثير رهبري معنوي اسلامي از طريق توانمندسازي كاركنان بر بهبود عملكرد سازماني در شركت گاز استان لرستان
634
تأثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در زوجين شهر حنا
635
تأثير روابط نامشروع زن شوهردار بر صحت نكاح در فقه اماميه و حنفيه
636
تأثير روايت درماني بر باورهاي فراشناخت، اجتناب شناختي، ترس از ارزيابي منفي و مثبت و علائم اضطراب اجتماعي دانشجويان دختر شيراز
637
تأثير روزنه بر مشخصه هاي انتشاري باريكه PCFT در عبور از اتمسفر متلاطم
638
تأثير روش آموزشي بلندخواني بر انگيزه و تقويت درك مطلب زبان آموزان ايراني
639
تأثير روش آموزشي صورت محور و بازخورد اصلاحي در يادگيري علائم تصريفي زمان توسط زبان آموزان ايراني
640
تأثير روش آموزشي كار- محور بر پيشرفت مهارتهاي توليدي زبان آموزان ايراني
641
تأثير روش انتخاب ركورد‌هاي زلزله بر مدل احتمالاتي پاسخ لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي خمشي چكيده:
642
تأثير روش تدريس بارش مغزي بر خودكارآمدي و درگيري تحصيلي دانش آموزان دوره دوم مدارس چند پايه
643
تأثير روش روانكاري كمينه بر زبري سطح و عمر ابزار در فرآيند تراشكاري فولاد بلبرينگ 100Cr6
644
تأثير روش هاي كدگذاري دوگانه و روش ارتباط لغت به داده هاي گذشته واژگان در انتقال لغات ياد گرفته شده از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت در ميان زبان آموزان خارجي سطح پيش از متوسط
645
تأثير روش ياديار در تدريس واژگان هم آوا و هم نوشتار
646
تأثير روش‌هاي حل مسئله به‌صورت كار گروهي بر روي تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سوم ابتدايي شهر قم
647
تأثير روش‌هاي مختلف عمل‌آوري بر روي خواص رويه‌هاي بتني خودمتراكم
648
تأثير رويكرد تركيبي شنيدن و خواندن در يادگيري ساختار پاراگراف علت و معلول توسط زبان آموزان ايراني زبان خارجه
649
تأثير رويكرد سبز محور بر رفتار مصرف كننده
650
تأثير ريباندتراپي بر برخي ويژگي هاي عملكردي، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران افسرده
651
تأثير ريخته‌گري فرسابي بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ منيزيم
652
تأثير ريزشمع پيش كشيده بر بهبود ظرفيت باربري پي‌هاي سطحي
653
تأثير ريزوسفر سه گونه‌ي گياهي بياباني بر خصوصيات بيولوژيكي و فيزيكوشيميايي خاك
654
تأثير ريسك آشفتگي مالي بر روند حركت قيمت سهام
655
تأثير ريسك اطلاعات حسابداري بر نوسانات پيرامون اخبار سود
656
تأثير ريسك و قيمت گذاري نادرست سرمايه گذاران بر نابهنجاري اقلام تعهدي
657
تأثير زئوليت غني‌شده با كلسيم بر برخي ويژگي‌هاي رشدي و فيزيولوژيكي
658
تأثير زاويه قرارگيري لايي چسبدار و نوع آن بر خواص خمشي و آويزشي پارچه‌هاي لايي چسبدار فيوزشده
659
تأثير زاويه ناپيوستگي‌ها بر خواص مكانيكي سنگ
660
تأثير زايايي و قواعد واژه سازي در انتخاب سرمدخل هاي مركب فرهنگ هاي زبان فارسي از ديدگاه فرضيه ي واژگان گرا
661
تأثير زبانهاي مختلف بر كارايي سيستمهاي اتوماتيك تصديق هويت گوينده
662
تأثير زمان تفجوشي بر مقاومت الكتريكي قطعات متالورژي پودر Fe-5%Ni در دماي ثابت
663
تأثير زمان و تواتر ارائه بازخورد خودكنترلي بر يادگيري مهارت پرتابي كودكان
664
تأثير زيرنويس بر يادگيري اصطلاحات و هم آيي هاي انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
665
تأثير ساختار بافت جوراب هاي ديابتي بر توزيع فشار در كف پا (مطالعات تجربي و مدل سازي به روش المان محدود)
666
تأثير ساختار پلي كاتيون‌ها در كارايي غشاي نانو فيلتراسيون فشار پايين در فرآيند سختي گيري آب به‌منظور كاهش مصرف انرژي
667
تأثير ساختار سرمايه بر سودآوري بانك هاي تجاري
668
تأثير ساختار سرمايه برعملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
669
تأثير ساختار سرمايه شركت هاي خانوادگي و غير خانوادگي بر واكنش به بازده منفي سهام
670
تأثير ساختار سرمايه و پاداش مديران بر كارايي سرمايه گذاري
671
تأثير ساختار سرمايه و سقف بدهي بر قيمت سهام و عوامل منتخب شركت
672
تأثير ساختار كمكي بر درك شنيداري زبان آموزان ايراني
673
تأثير ساختارهاي پي سنگي بر هندسه و تكامل ساختاري تاقديس اناران
674
تأثير ساختمان بافت بر روي خستگي كششي پارچه تاري- پودي
675
تأثير ساختمان بافت پارچه هاي حلقوي پودي دوروسيلندر بر افت تنش كششي پارچه
676
تأثير ساختمان بافت حلقوي با روش دورپيچ كردن بر تقويت سازه هاي عمراني
677
تأثير ساختمان بافت ژئوگريد توليد شده با روش حلقوي تاري بر ظرفيت باربري خاك تقويت شده با آن
678
تأثير ساختمان پارچه هاي دوجداره حلقوي پودي برتغيير شكل آنها تحت باركششي تك محوري
679
تأثير ساختمان و تراكم بافت بر رفتار برشي پارچه هاي تاري – پودي
680
تأثير ساز و كارهاي اجتماعي (عامل آموزش) بر آثار نقاشان زن در دهة 1370
681
تأثير ساز وكارهاي نظام راهبري شركتي بر مديريت سود، تصميم‌هاي سرمايه‏گذاري و عملكرد
682
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر رابطه ميان ريسك سيستماتيك و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
683
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي و وجه نقد مازاد بر اثرگذاري محافظه‌كاري بر پرداخت سودسهام
684
تأثير سامانه هاي بَندالي(بلوكينگ جوي) در ايجاد دوره هاي خشك و مرطوب در شمال شرقي ايران(1974-2014)
685
تأثير سامانه هاي فتوولتاييك نصب شده در شبكه هاي توزيع فشار ضعيف بر شبكه توزيع انرژي الكتريكي
686
تأثير سامانه هاي همديدي بر عملكرد گندم ديم در استان اصفهان
687
تأثير سايه شغلي مقدماتي بر خودكارآمدي تصميم‌گيري مسير شغلي دانش‌آموزان دختر پايه ي نهم شهر باغبادران
688
تأثير سبك زندگي ائمه عليهم السلام در سلامت دستگاه گوارش
689
تأثير سبك زندگي بر نوع و ميزان ارتكاب جرم (مطالعه موردي زندانيان زندان مركزي اصفهان)
690
تأثير سبك هاي ابراز هيجان بر حافظه هيجاني
691
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
692
تأثير سبك هاي رهبري تحول آفرين و تبادلي و اشتراك گذاري دانش وعملكرد شغلي و عملكرد مالي (مطالعه موردي : شركت كشت چين)
693
تأثير سبك هاي رهبري ليكرت بر مديريت دانش در شهرداري فردوس
694
تأثير ستون دوخت در رفتار لرزه‌اي سازه‌هاي فولادي مهاربندهاي شورن
695
تأثير سخت رويي بر موفقيت ورزشي ورزشكاران
696
تأثير سربار و هندسه آن بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح به‌وسيله سانتريفيوژ
697
تأثير سرپرستي سوءاستفاده‌گرايانه بر انحراف سازماني كاركنان با نقش ميانجي‌گري ابعاد عدالت سازماني (مورد مطالعه: كاركنان يك شركت خدماتي در زمينه لوازم خانگي)
698
تأثير سرريز دانش از طريق تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري
699
تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد بهره‌وري نيروي كار صنايع در استان‌هاي مختلف كشور طي سال‌هاي 1390-1375
700
تأثير سرمايه اجتماعي بر وضعيت حضور كارآفرينان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در فعاليت هاي اقتصادي
701
تأثير سرمايه اجتماعي، تعهد و رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني، مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي تهران
702
تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار خدماتي كاركنان با نقش تعديلي جو خدمات و نقش ميانجي مشاركت كاري (مورد مطالعه: كاركنان شركت هواپيمايي هما
703
تأثير سرمايه فرهنگي ،سرمايه رواني و سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي فردي كاركنان (مورد مطالعه: بانك حكمت ايرانيان)
704
تأثير سرمايه فكري بر معيارهاي عملكرد شركت
705
تأثير سرمايه گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي در برخي كشورهاي در حال توسعه
706
تأثير سرمايه‌گذاران نهادي بر همزماني قيمت و ريسك سقوط قيمت سهام
707
تأثير سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
708
تأثير سرمايۀ اجتماعي بر احساس نابرابري اجتماعي در ميان زنان شاغل شهر اصفهان
709
تأثير سطح بدهي كوتاه مدت بر شدت اثر كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي سرمايه گذاري
710
تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
711
تأثير سطوح اسيد آمينه كريستاله (متيونين، ليزين، ترئونين و تريپتوفان) بر قابليت هضم اسيدهاي آمينه در جيره جوجههاي گوشتي
712
تأثير سطوح ذهن خواني زيردستان بر رابطه ميان تبادل رهبر-عضو با بروندادهاي سازماني، جهت ارائه نظريه ذهن خواني خود- بازگشتي
713
تأثير سطوح مختلف آب و كود نيتروژن بر عملكرد چغندر در سيستم آبياري قطره اي T-Tape
714
تأثير سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس خشك شده با سبوس بر عملكرد وبرخي فراسنجه هاي خوني بره هاي پرواري نژاد مهربان
715
تأثير سطوح مختلف منيزيم جيره بر كيفيت پوسته تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخمگذار
716
تأثير سلامت روان براستفاده از راهبردهاي مقابله با استرس بين دانش آموزان پسر مقطع تحصيلي سوم راهنمايي شهرستان رودسر.
717
تأثير سن ازدواج در ميزان رضايتمندي زوجين.
718
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
719
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين
720
تأثير سن ازدواج درميزان رضامندي زوجين.
721
تأثير سن بر مقاومت زباله ي جامد شهري مطالعه موردي خاكچال برمشور شيراز
722
تأثير سه برنامه تمريني منتخب 8 هفته اي روش برخي متغيرهاي فيزيولوژيكي و تركيب بدني زنان چاق و داراي اضافه وزن
723
تأثير سه موج مدرنيته بر روشنفكران ايراني: بر اساس رهيافت شالوده شكني
724
تأثير سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول راهنمايي مدرسه دخترانه شهداي بدر فسا
725
تأثير سوپرجاذب مصنوعي و طبيعي رطوبت بر عملكرد و كيفيت گندم ديم و نيمه‌آبي
726
تأثير سوپرجاذب و كلريد سديم بر منحني رطوبتي خاك و برخي از ويژگي¬هاي رشدي دانهال¬هاي پسته تحت تنش خشكي
727
تأثير سوراخهاي متوقف كننده بر مهار رشد ترك خستگي در دماي بالا
728
تأثير سياست هاي پايدار سازماني بر رفتارهاي زيست محيطي كارمندان شركت برق منطقه اي فارس
729
تأثير سياست هاي پولي بر ثبات تراز پرداخت ها در ايران
730
تأثير سياست‌هاي مالي بر توزيع درآمد و اشتغال در ايران طي سال‌هاي 1390-1357
731
تأثير سياست‌هاي مالياتي بر روي توزيع درآمد: رويكرد مدل تعادل عمومي قابل‌محاسبه (CGE)
732
تأثير سياست¬هاي گسترش انرژي¬هاي تجديد¬پذير بر انتشار گاز دي¬اكسيد-كربن و صادرات فرآورده هاي نفتي در ايران:با استفاده از رويكرد پويايي¬هاي سيستم
733
تأثير سيستم شنوايي و صداي موزون بر كنترل راه رفتن انسان
734
تأثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر وفاداري كاركنان شعب بانك ملي شهرستان الشتر
735
تأثير سينتيك شيميايي بر شبيه سازي احتراق فرآيند احيا مستقيم در كورۀ بستر دوار
736
تأثير شاخص كيفيت زندگي بر توزيع فضايي قيمت زمين مسكوني (مورد مطالعه : شهر اصفهان)
737
تأثير شاخص هاي توسعه شهري بر كيفيت زندگي در استان هاي ايران
738
تأثير شاخص‌هاي اثربخشي دولت، كنترل فساد اداري و كيفيت مقررات بر تلاش مالياتي در كشورهاي منتخب
739
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
740
تأثير شاغل بودن زنان بر رضايت زناشوئي زوجين.
741
تأثير شاغل بودن زنان در رضايت زناشوئي آنها.
742
تأثير شاهنامه بر ادبيات عاميانه كرمانشاه
743
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
744
تأثير شبكه هاي اجتماعي بر بي تحركي دانشجويان دختر تربيت بدني پيام نور كرمان
745
تأثير شبكه هاي ماهواره اي وتلويزيوني بر تربيت نوجوانان دختر منطقه عباس آباد.
746
تأثير شبكه¬هاي اجتماعي مجازي بر روي هويت¬ جمعي شهروندان شهر اصفهان
747
تأثير شبكههاي اجتماعي بر سبك زندگي دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه سعدآباد
748
تأثير شخصيت برند و تصوير مسئوليت اجتماعي باشگاه پرسپوليس بر وفاداري به برند آن باشگاه از ديدگاه هواداران باشگاه
749
تأثير شدت نوآوري بر عملكرد حسابداري و بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
750
تأثير شرايط اجتماعي-فرهنگي بر گزينش موضوع در آثار زنان نقاش پيشگام نوگراي ايران (پيش از انقلاب اسلامي)
751
تأثير شرايط تثبيت تاب روي نخ پلي‌استر با جمع شدگي دوگانه با تاب بالا
752
تأثير شرايط ريسندگي بر خواص الياف اكريليك
753
تأثير شش هفته تمرين هوازي ايروبيك استپ بر كيفيت زندگي و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر
754
تأثير شعر درماني بر بهبود افسردگي و افزايش اميد به زندگي در بيماران اعصاب وروان شهرستان شيراز
755
تأثير شعر عربي در قصايد سبك خراساني با تكيه بر قصايد متنبّي
756
تأثير شفيره كرم ابريشم بر عملكرد و تجزيه لاشه در دوره پاياني جوجه گوشتي
757
تأثير شكست خدمات شركت بر اعتبار برند شركت كرمان خودرو
758
تأثير شكل ذرات كوارتز و منيتيت در شناورسازي آن¬ها
759
تأثير شكل و همجواري فضاي نيمه باز بر ميزان مصرف انرژي، دسترسي به نور خورشيد و تهويه درون ساختمان ﴿نمونه موردي: بنا هاي مسكوني متداول شهر تهران﴾
760
تأثير شمارشگرهاي معكوس بر ايمني تقاطعات
761
تأثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي(MBCT) بر علايم افسردگي، اضطراب و ذهن آگاهي(آگاهي از تجارب روزمره)زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان
762
تأثير شناسي مداخلات شهري در محدوده بازار تاريخي مشهد بر خاطرات جمعي جامعه بومي اين بازار در وضع موجود
763
تأثير شنبليله به عنوان خاك پوش زنده بر رشد، عملكرد و كنترل علف هاي هرز در آفتابگردان
764
تأثير شنيدن آهنگهاي انگليسي بر دانش گرامري زبان آموزان متوسطه زبان انگليسي
765
تأثير شوري و كود نيتروژن بر برخي صفات فيزيولوژيك، مورفولوژيك و عملكرد گياه ختمي
766
تأثير شوك‌هاي پولي بر تفاوت دستمزد¬ها: مطالعه موردي ايران
767
تأثير شوك‌هاي سياست پولي بر قيمت محصولات كشاورزي
768
تأثير شيب وجه بالادست و پايين دست سرريز لبه پهن ذوزنقه اي بر توزيع فشار
769
تأثير شيوه هاي فرزند پروري والدين برخلاقيت فرزندان.
770
تأثير صنعتي شدن بر سلامت در استان‌هاي ايران
771
تأثير صور بياني بر ترجمه جزء دوم قرآن كريم
772
تأثير صور بياني در ترجمه جزء پنجم قرآن كريم
773
تأثير صور بياني در ترجمه جزء چهارم قرآن كريم
774
تأثير صور بياني در ترجمه جزء سوّم قرآن كريم
775
تأثير صور بياني در ترجمه جزء ششم قرآن كريم
776
تأثير صور بياني در ترجمه جزء نهم قرآن كريم
777
تأثير صور بياني در ترجمه جزء هفتم قرآن كريم
778
تأثير ضخامت لايي بي بافت نانو الياف PAN وPVA وPA بر خواص عبوردهي بخارآب در پوشاك لايي دار
779
تأثير ضخامت و ساختمان بافت پارچه حلقوي پودي بر بروي خواص خمشي كامپوزيت هاي تهيه شده از آن
780
تأثير طراحي و عناصر آن بر رضايت مندي مشتريان و كيفيت ادراك شده اماكن ورزشي غرب كشور ) مطالعه موردي اماكن ورزشي استانهاي كشور(
781
تأثير طراحي¬هاي سريع در يادگيري لغات مفهومي به كودكان مبتدي ايراني
782
تأثير طرح بافت بر استحكام دوخت بر روي پارچه هاي تاري-پودي
783
تأثير طرح بافت بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي تاري پودي پلي استر فيلامنتي
784
تأثير طرح بافت بر مقاومت سايشي و پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي
785
تأثير طرح بافت پارچه بر روي نيروي برآ (lift) در بال
786
تأثير طرح بافت و ظرافت نخ پود بر خواص پارچه هاي تاري پودي با نقوش پودي
787
تأثير طرح سؤال و ايجاد بحث در پيشرفت خواندن انتقادي متون ادبي زبان دوم
788
تأثير طول و ضخامت زهكش افقي بر دبي و خط نشت در سدهاي خاكي همگن
789
تأثير عامل هاي هندسي سازه هاي نانوليفي پيزوالكتريك بر ميزان كارايي آن ها به عنوان حسگر فشاري
790
تأثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي و عملكرد كاركنان
791
تأثير عدم تقارن اطلاعاتي بر كيفيت بازار سهام شركت ها
792
تأثير عصاره برگ مورينگا (Moringa oleifera) بر پاسخ هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي دانهال هاي پسته در شرايط تنش كادميوم
793
تأثير عصاره هيدرو الكلى نخود بر هورمونهاى توليد مثلى بافت شناسى بيضه و بارورى در موش كوچك آزمايشگاهى
794
تأثير عقود اسلامي بر بازار سرمايه، مطالعه اقتصاد ايران 95-1385
795
تأثير عكاسي بر نقاشي پيكرنماي معاصر ايران( سه دهه‌ي اخير)
796
تأثير عملكرد حافظه كاري بر خطاهاي املايي فراگيران ايراني زبان فرانسه
797
تأثير عملكرد خانواده در انگيزه جوانان به يادگيري موسيقي
798
تأثير عملكرد خانواده نسبت به رفتارهاي پرمخاطره ي دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
799
تأثير عملكرد شركت تعاوني كشاورزي باغداران مركبات دراقتصاد كشاورزان شهرستان رودسر
800
تأثير عمليات آنزيمي بر استحكام اتصال شلوار جين
801
تأثير عمليات پلاسما بر روي خواص سطحي و ويژگي‌هاي مكانيكي الياف كربن مورد مصرف در كامپوزيت‌ها
802
تأثير عمليات پلاسما در جذب ماده آنتي باكتريال طبيعي Berberine بر پارچه‌هاي نايلوني
803
تأثير عمليات حرارتي آنيل بر ريزساختار فولاد فوق ريزدانه Fe-24Ni-0.1C
804
تأثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي خستگي فولاد زنگ نزن 17-4PH در محيط آب دريا
805
تأثير عمليات حرارتي بر روي چگالي حالت هاي انرژي حفره هاي الكتروني درLiF
806
تأثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص تنش گسيختگي سوپرآلياژ Inconel 718plus
807
تأثير عمليات حرارتي رويرفتار سختي و سايشي پوشش الكترولس نيكل-فسفر روي نمونه آلومينيوم 7075 كار شده
808
تأثير عمليات حرارتي سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي آلياژ نانوساختار FINEMET
809
تأثير عمليات حرارتي و اتمسفر بر ساختار و خواص مغناطيسي نانوكامپوزيت شيشه سراميك مگنتيت
810
تأثير عمليات‏ حرارتي و ميزان نورد سرد بر ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 7075
811
تأثير عمليات سفيدگري، فام و عمق رنگزا روي خواص محافظت در برابر تابش پرتو فرابنفش پارچه پنبه اي
812
تأثير عمليات كاهش وزن بر خواص فيزيكي لايه هاي بي بافت سوزن زني شده پلي استر
813
تأثير عناصر اقليمي و آلودگي هوا بر ميزان مرگ و مير ناشي از سكته قلبي درشهر مشهد
814
تأثير عناصر ناخالصي بر خواص مكانيكي و ساختار سوپرآلياژ پايه نيكل اينكونل 738
815
تأثير عوارض ساختماني شهرداري بر قيمت خرده فروشي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
816
تأثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر پايداري نواحي روستايي مطالعه موردي ( روستاهاي شهرستان شهركرد)
817
تأثير عوامل اقتصادي و سياسي بر جنبش بابيه (با تأكيد بر وقايع ني ريز)
818
تأثير عوامل اكولوژيكي مناطق مختلف رويشي بر ميزان اسانس و تركيبات پلي فنل گياه دارويي مورد (Myrtus communis L.
819
تأثير عوامل تجارت اجتماعي بر قصد خريد كاربر
820
تأثير عوامل تغييردهنده‌ي هزينه‌هاي تعديل بر سرعت تعديل ساختار سرمايه
821
تأثير عوامل خانوادگي درعملكرد تحصيلي فرزندان
822
تأثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي و ريزساختار پودر مزومتخلخل اكسيد قلع
823
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
824
تأثير عوامل فرآيند بر ريخته‌گري ژلي بدنه نيتريد سيليسيم
825
تأثير عوامل فرآيندي بر تحولات فازي و ريزساختار بدنه هاي Al2O3-SiC ميكرو-نانو ساختار
826
تأثير عوامل فرآيندي بر ريزساختار و خواص فيزيكي نيتريد بور نانومتخلخل
827
تأثير عوامل فرآيندي و افزودني بر ريزساختار و خواص نوري نانو ذرات كالكوپيريتي CuInS2 (CIS) سنتز شده به روش هيدروترمال
828
تأثير عوامل فردي و محيطي بر روي فرايند اشتراك دانش
829
تأثير عوامل فرهنگي بر ترجمه داستان¬هاي كودك از عربي به فارسي (مورد پژوهي ترجمه آثار زكريا تامر)
830
تأثير عوامل معنوي بر انگيزش كاركنان (مورد كاوي بانك مركزي ج.ا.ا)
831
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C و SiC/B4C بر پايه سل- ژل
832
تأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4Cتأثير عوامل موثر بر فرآيند سنتز نانو پودرهاي SiC ، B4C
833
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم pH ﴾ بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روش آبكاري الكتريكي
834
تأثير عوامل موثر(دانسيته جريان اعمالي, تلاطم و pH،بر خواص پوشش كامپوزيتي نيكل - آلومينيوم تهيه شده به روشآبكاري الكتريكي
835
تأثير غلظت اسيد سولفوريك و زمان انحلال بر روي حذف مس از لجن آندي مس
836
تأثير غني سازي روابط زوجين مبتني بر آموزش ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان
837
تأثير غني سازي سلنيوم بر عملكرد و كيفيت قارچ دارويي شيتاكه (Lentinual edodes)
838
تأثير غوطه وري تعاملي و رضايت تعاملي بر قصد خريد آنلاين از طريق درگيري مشتري
839
تأثير غيبت پدر بر پيشرفت تحصيلي كودك
840
تأثير غير خطي گرفتن هندسه‌ي سازه بر روي فلاتر در بالها با نسبت منظري بالا
841
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
842
تأثير فازهاي مختلف سيكل ماهيانه بر قدرت اندام تحتاني وسينماتيك فرود زنان فوتباليست حرفه اي
843
تأثير فرآيند جوش قوس فلزي با گاز محافظ بر روي رفتار و استحكام صفحات آلومينيومي تقويت شده
844
تأثير فرصت هاي رشد و سودآوري شركت بر رابطه بين ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران
845
تأثير فرصت هاي سرمايه گذاري، عدم اطمينان محيطي و فشار بازار سرمايه بر سرمايه گذاري در فعاليت هاي سپر مالياتي
846
تأثير فركانس آبكاري الكتريكي پالسي بر مورفولوژي، مقاومت به خوردگي و خواص مغناطيسي آلياژ كبالت نيكل نانوكريستالي ايجادشده بر زيرلايه مس
847
تأثير فركانس اعمال ضربه مكانيكي بر عملكرد مبدل لايه ي اليافي PVDF
848
تأثير فرهنگ دانش محور بر تسهيم دانش كاركنان (مطالعه موردي كاركنان كشت وصنعت ودامپروري مغان)
849
تأثير فرهنگ كسب و كار اخلاقي بر تعهد حرفهاي كاركنان با تبيين نقش ميانجي- گري عدالت سازماني درشعب مختلف بانك حكمت ايرانيان در سراسر كشور
850
تأثير فساد اقتصادي بر جريان‌هاي تجاري دوجانبه كشورهاي منتخب با ايران (كاربرد مدل جاذبه)
851
تأثير فشار جزئي اكسيژن بر اكسيداسيون حرارتي آلياژ Ti-6Al-4V
852
تأثير فشار رواني بر عملكرد شغلي كاركنان بانك ) مطالعه موردي: كاركنان بانك صادرات اصفهان)
853
تأثير فضاي سايبري بر روابط سياسي و امنيني ايالات متحده امريكا و جمهوري خلق چين ﴿1390-1380﴾
854
تأثير فعاليت ها و تكنيك هاي نمايش بر پيشرفت رواني گفتار فارسي آموزان خارجي
855
تأثير فعاليت هاي ادراكي - حركتي بر عملكرد تحصيلي در دو دوره پيش عملياتي و عمليات عيني
856
تأثير فعاليت‌هاي مديريت منابع انساني استراتژيك بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه‌اي مديريت دانش و استراتژي‌هاي كسب‌وكار (مورد مطالعه: شركت‌هاي صنعتي و معادن شمال فارس)
857
تأثير فناوري اطلاعات بر متغيرهاي سازماني﴿مورد مطالعه:سازمانهاي دولتي شهرستان بشرويه﴾
858
تأثير فناوري اطلاعات در مديريت منابع انساني و بهره وري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
859
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك بر عملكرد بانك ها (مورد مطالعه بانك گردشگري تهران)
860
تأثير فناوري اطلاعات و روش‌هاي فعال تدريس بر اثربخشي دبيران تربيت‌بدني مقطع متوسطه ( دوره اول ) شهرستان بروجرد
861
تأثير فناوري اطلاعات وارتباطات با در نظر گرفتن متغير ميانجي رضايت شغلي بربهره‌وري مديران ارشدسازمان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بقيةالله(عج)
862
تأثير فوتبال تلويزيوني در زندگي روزمره دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر كرمانشاه
863
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
864
تأثير فيلم‌هاي آموزشي بر عملكرد ژيمناست كاران پسر استان البرز
865
تأثير قابليت برند بر عملكرد سازماني با نقش تعديلگر مقررات برند مورد مطالعه:شركت هاي پيمانكاري شهرداري همدان
866
تأثير قابليت دسترسي به شبكة حمل‌ و نقل جاده‌اي بين شهري بر توسعه
867
تأثير قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي بر ضريب واكنش سود‌هاي آتي و همزماني قيمت سهام
868
تأثير قابليت يادگيري سازماني بر قابليت هاي چابكي سازماني
869
تأثير قانون هدفمند سازي يارانه ها بر مصرف انرژي خانوار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
870
تأثير قصه خواني بر روند رشد واژگاني كودكان كم شنواي كاربر سمعك 6-4 سال
871
تأثير قصه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر اهمال كاري تحصيلي و رفتار مددجويانه¬ي تحصيلي در كودكان دبستاني(7تا12 سال)
872
تأثير قصه گويي بر مهارت هاي ارتباطي، اجتماعي و كنترل خشم دانش آموزان مبتلا به اختلالات كرداري
873
تأثير قصه‌درماني با رويكرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمالكاري تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم دبستان: پژوهش مورد منفرد
874
تأثير قصه‌گويي بر رشد خلاقيت كودكان پيش دبستاني شهر قزوين
875
تأثير قصه‌گويي و درك مطلب شنيداري دانش‌آموزان استثنايي پايه ابتدايي مدارس كرج
876
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
877
تأثير قيمت گاز پس از هدفمند كردن يارانه‌ها بر رفتار مشتركين و شيوه‌هاي برخورد آن‌ها
878
تأثير قيمت گذاري متغير پاركينگ بر نحوه ي انتخاب شيوه ي سفر استفاده كنندگان از خودروي شخصي در محدوده مركزي شهر اصفهان
879
تأثير كار تيمي بر توانمندسازي كاركنان قرارگاه خاتم الانبيا
880
تأثير كار تيمي بر توانمندسازي كاركنان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)
881
تأثير كارآفريني استراتژيك بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرهنگي - هنري از طريق نقش متغير ميانجي يادگيري كارآفرينانه (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
882
تأثير كاربرد اسيدهيوميك بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي ارقام گلرنگ و گندم تحت تنش شوري در خاك آلوده به كادميوم
883
تأثير كاربرد برگي سلنيم بر رشد، فعاليت سيستم آنتي اكسيدانت و غلظت سلنيم دانه در بادرنجبويه
884
تأثير كاربرد پتاسيم و نور مكمل لامپ هاي LED بر عملكرد و كيفيت گل رز
885
تأثير كاربرد تلفيقي باكتري‌هاي ريزوسفري محرك رشد گياه و ورمي‌كمپوست بر شاخص‌هاي رشد و تغذيه دانهال‌هاي پسته
886
تأثير كاربرد تلفيقي ورمي‌كمپوست و باكتري‌هاي محرك رشد بر شاخص‌هاي رشدي و عملكرد كنجد (Sesamum indicum L.)
887
تأثير كاربرد محتواي الكترونيكي توليد شده با نرم افزار MMB در كلاس هاي درس در مقطع دبستان
888
تأثير كاربرد هيوميك‌اسيد، محلول‌پاشي ورمي‌واش و چاي‌كمپوست بر خصوصيات رشدي و عملكرد گلرنگ
889
تأثير كاربردي قواعد فقه اسلام در كسب و كار مطالعه موردي: صادرات مواد غذايي از جمهوري اسلامي ايران به كشور روسيه
890
تأثير كاربري زمين و تراكم ساختماني بر ايجاد جزاير گرمايي با تأكيد برنقش فضاي سبز نمونه موردي كلان‌شهر اصفهان
891
تأثير كاركردهاي مديريت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ با تعهد بالا بر ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (مورد مطالعه: ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭي استان فارس)
892
تأثير كامپوزيت سيماني مهندسي شده (ECC) در بهبود عملكرد داخل صفحه اي ديوارهاي بنايي
893
تأثير كانال هاي كوانتومي بر ناهم خواني كوانتومي
894
تأثير كانال‌هاي توزيع بر مزيت رقابتي، تصوير برند و سهم بازار (مطالعه موردي: شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان)
895
تأثير كاهش منابع آب بر كشاورزي (زراعت و باغداري) در شهرستان لنجان
896
تأثير كسر حجمي ذرات ZrO2 بر خواص مكانيكي و خوردگي پوشش‌هاي پلاسمايي Cr2O3-SiC-ZrO2
897
تأثير كشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: بخش دشمن زياري شهرستان نورآباد ممسني)
898
تأثير كلاس هاي آموزش خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي سميرم
899
تأثير كلاس هاي جبراني درس رياضي برپيشرفت تحصيلي و افزايش عزت نفس دانش آموزان پايه ششم ابتدائي مدارس پسرانه منطقه پنج تهران
900
تأثير كم‌آبي خفيف بر توجه انتخابي و مداوم
901
تأثير كم‌آبياري و سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد، شاخص‌هاي رشد و فيزيولوژيك و تلخي بادمجان
902
تأثير كمپوست گياهان دارويي بر شاخص هاي رشد ذرت و برخي ويژگي هاي شيميايي خاك
903
تأثير كود نانو كلات آهن منگنز روي در سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد دانه و روغن گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
904
تأثير كوركومين (مادّه مؤثره زردچوبه) بر عملكرد بلدرچين ژاپني
905
تأثير كيفرهاي اسلامي بر پيشگيري عمومي از جرم
906
تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر اخذ تسهيلات مالي بانكي
907
تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر حساسيت سرمايه گذاري نسبت به ارزش بازار-دفتري و جريان نقد عملياتي و سطح نگهداشت وجه نقد
908
تأثير كيفيت حسابداري بر اعتبار تجاري و نگهداشت وجه نقد
909
تأثير كيفيت خدمات و تغيير برند شركت بر تصوير ذهني برند، رضايت مشتري، ارزش ويژه برند و وفاداري مشتري
910
تأثير كيفيت خدمات و تغيير برند شركت بر تصوير ذهني برند، رضايت مشتري، ارزش ويژه برند و وفاداري مشتري ( مطالعه موردي مشتريان نمايندگي هاي شركت ال جي)
911
تأثير كيفيت سوخت CNG بر روي پارامترهاي اصلي موتور EF7
912
تأثير كيفيت سود، فرصت رشد و تأمين مالي بر رتبه اعتباري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
913
تأثير كيفيت گزارش گري مالي بر كارايي سرمايه گذاري شركت ها
914
تأثير گرافن اكسايد و سل ژل سيليكات بر رفتار خوردگي پوشش هاي آلياژي Ni-Fe-Co در محيط خورنده ي نمكي
915
تأثير گرافيك لهستان بر گرافيك معاصر ايران
916
تأثير گردشگري بر روند رشد كالبدي و جمعيتي شهر كيش
917
تأثير گردشگري در توسعه پايدار روستايي مناطق خشك (مطالعه موردي: بخش هاي جرقويه عليا وبن رود)
918
تأثير گردشگري كشاورزي بر اقتصاد محلي و كارآفريني ( منطقه مورد مطالعه: دهستان كترا شهرستان تنكابن)
919
تأثير گرمايش طولاني بر مقاومت به خوردگي و رفتار مكانيكي و تريبولوژي پوشش هاي غوطه وري روي
920
تأثير گروه‌درماني شناختي رفتاري، بر افسردگي نوجواني از طريق: حل مساله، مهارت‌هاي اجتماعي، آرميدگي، فعاليت‌هاي لذت‌بخش و شناخت‌هاي ناكارآمد، در دانش آموزان دختر 14 تا 17 ساله شهر اصفهان
921
تأثير گروه¬هاي پاياني و هالوژن¬دار كردن پپتيد KLVFF بر روي فعاليت آن به عنوان بازدارنده¬ي تجمع پپتيد بتاآميلوئيد در بيماري آلزايمر
922
تأثير گروههاي آموزشي بر حل مشكلات آموزشي معلمين مقطع ابتدائي منطقه خفر سال تحصيلي 1375-1374
923
تأثير گزارشگري مالي اينترنتي بر ارزش شركت
924
تأثير گسترش بانكداري الكترونيكي بر سودآوري بانك هاي تجاري ايران
925
تأثير گسل هاي پي سنگي بر هندسه و تكامل ساختاري تاقديس سياه كوه در منطقه دهلران
926
تأثير گفتمان قدرت در شاهنامۀ بزرگ ايلخاني با تاكيد بر آراء ميشل فوكو
927
تأثير گوش كلمي بر ميزان شنوايي و تعادل كشتي گيران حرفه اي استان يزد
928
تأثير گياه ميزبان و كنه¬ي گياه¬خوار Tetranychus urticae در رفتار كاوشگري كنه¬ي شكارگر Phytoseiulus persimilis
929
تأثير لامپهاي كم مصرف بر آلودگي هارمونيكي شبكه برق
930
تأثير لايه چيني مايل (Angle-Ply) بر چقرمگي شكست در چند لايه هاي كامپوزيتي الياف شيشه/اپوكسي
931
تأثير لايه سدكننده پتانسيل،آلومينا،در دشارژ فتوالقائي لايه هاي زيراكس و چاپگرهاي ليزري ومحاسبه چگالي جريان تونل زني كوانتومي
932
تأثير لايه نانو الياف مختلف توليدي به روش الكتروريسي بر زاوي تماس
933
تأثير لايه هاي مياني Al2O3 و Ni-P بر چسبندگي و بارپذيري پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار روي آلومينيوم
934
تأثير لجن فاضلاب و بيوچار آن بر ميزان فرسايش‌ آبي و برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك
935
تأثير لحيم كاري بر قدرت و استحكام پرسلن باند شده بر روي فريمي كه توسط لحيم ترميم شده است
936
تأثير ليبراليسم اقتصادي بر سياست خارجي چين از سال 1979 تا 2016
937
تأثير ليدوكائين داخل صفاقي در كاهش درد بعد از هيستركتومي شكمي
938
تأثير ليگاند آلي EDDS و باكتري‏‏هاي ريزوسفري ‏محرك رشد مقاوم به مس بر گياه‌پالايي و تغييرات شيميايي مس در يك خاك آلوده
939
تأثير مادر در سلامت معنوي فرزندان از ديدگاه قرآن و حديث
940
تأثير ماساژ درماني بر برخي فاكتورهاي جسماني و روانشناختي بيماران افسرده
941
تأثير ماساژ درماني بر روي بعضي شاخص هاي جسماني و رواني در زنان مبتلا به ميگرن
942
تأثير ماساژ و حركت درماني بر درد سندرم گيرافتادگي و عملكرد دست كاربران ويلچر
943
تأثير مالاشيت گرين بر رشد و توليدمثلDaphnia magna و Ceriodaphnia quadrangula
944
تأثير مباني فلسفي ملاصدرا بر انديشۀ كلامي او
945
تأثير متريك‌هاي طراحي نسبت به متريك‌هاي كد در بهبود كارايي سامانه‌هاي تست اتوماتيك
946
تأثير متغيرهاي دستگاه تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر ست
947
تأثير متغيرهاي فرآيند بر رفتار خوردگي پوشش نانو كامپوزيتي Ni-W-TiC به روش آبكاري
948
تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب بر بازده صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
949
تأثير متغيرهاي مختلف در فرآيند ازدياد برداشت از طريق ميكروبي
950
تأثير متقابل بكارگيري مواد تغيير فاز دهنده و سنتز در محل نانوذرات مس و آهن روي كالاي پلي‌استري
951
تأثير متقابل فقه و اخلاق در تشييد بنيان خانواده
952
تأثير متقابل فكر و عمل با تأكيد بر نهج‌البلاغه
953
تأثير متقابل فيزيك محيط صوتي و ادراك افراد در فضاهاي شهري نمونه مورد مطالعه: شهر تهران
954
تأثير متقابل نظريات جديد كيهان شناسي و هنر معاصر غرب
955
تآثير متون انگليسي تعديل شده به روش تعاملي بر روي يادگيري ضمني نكات گرامري در زبان آموزان سطح بالاي متوسط ايراني
956
تأثير مثبت انديشي بر سلامت روان در نگاه تطبيقي روانشناسي و آيات قرآن
957
تأثير مجموعه پايه بر محاسبه پايداري نانو‌حلقه‌هاي كربني Cm
958
تأثير محافظه كاري حسابداري بر ارزش نگهداشت وجه نقد
959
تأثير محافظه‌كاري حسابداري بر كارايي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
960
تأثير محافظه‌كاري شرطي بر پايداري اقلام تعهدي و بازده آتي سهام
961
تأثير محافظه‌كاري شرطي بر سررسيد بدهي و رشد ناشي از تأمين مالي خارجي با درنظر گرفتن سازوكارهاي نظام راهبري شركتي
962
تأثير محتواي اطلاعاتي قيمت سهام برتغييرات تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
963
تأثير محلول پاشي برگي عصاره تجاري جلبك قهوه‌اي (Ascophyllum nodosum) بر ميزان تحمل به تنش خشكي دو گونه چمن فستوكاي پابلند و راي‌گراس چند ساله
964
تأثير محلول‌پاشي آمينوكلات بر عملكرد كمي و كيفي درختان پسته رقم اوحدي
965
تأثير محلول‌پاشي اوره و پوترسين بر تشكيل ميوه پسته
966
تأثير محلول‌پاشي پلي¬آمين¬هاي آزاد و نيتروژن بر رشد و عملكرد درختان پسته
967
تأثير محور مقاومت بر ترتيبات سياسي- امنيتي منطقه خاورميانه و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران در دوران پساجنگ سرد
968
تأثير محيط آموزشي طراحي شده براساس اصول يادگيري مبتني بر مغز بر انگيزش و درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه چهارم در درس رياضي
969
تأثير محيط بر ساختار شعري شاعران جنوب
970
تأثير محيط هاي مختلف انجمادي بر تغييرات الگوهاي اپي ژنتيكي، پارامترهاي سلولي و باروري اسپرم خروس
971
تأثير محيط هاي مختلف رقابتي بر يادگيري يك تكليف ادراكي-حركتي ﴿دارت﴾ در دانش آموزان كم توان ذهني
972
تأثير مخارج جاري و عمراني دولت بر نابرابري درآمد(1387-1353)
973
تأثير مخارج دولت بر رقابت پذيري در ايران
974
تأثير مخارج دولت بر فقر در ايران
975
تأثير مخاطرات آب و هوايي برحمل و نقل هوايي (مطالعه موردي فرودگاه زاهدان)
976
تأثير مخلوط سوخت ديزل بيوديزل با افزودن نانو ذرات بر - عملكرد و آلايندگي موتور در حضور ميدان مغناطيسي
977
تأثير مداخلات بهنگام تعامل والد-كودك بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجاني مادر و عملكرد رشدي كودكان آسيب ديده شنوايي زير چهارسال شهر اصفهان پژوهش مورد منفرد
978
تأثير مداخلات زودهنگام بازي محور بر ميزان كاركردهاي اجرايي كودكان پيش دبستاني داراي اختلال نقص توجه- بيش فعالي
979
تأثير مداخلات مبتني بر هوش هاي چندگانه بر كاركردهاي اجرايي و آمادگي ورود به دبستان كودكان پيش دبستاني با اختلالات يادگيري عصب روانشناختي/ تحولي
980
تأثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتارهاي خودمراقبتي بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان رشت
981
تأثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر مهارت هاي پيشگيري از ايدز در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1394
982
تأثير مداخله ارتقاي احساس عامليت بر همدلي، خودكارآمدي تحصيلي، اهمال كاري تحصيلي و علائم دانش آموزان دختر داراي اختلالات رفتاري دروني پايه پنجم و ششم ابتدايي
983
تأثير مداخله پيشگيرانه مثبت با تأكيد بر ديدگاه زمان و انعطاف پذيري روانشناختي بر راهبردهاي مقابله با استرس دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
984
تأثير مداخله تنظيم هيجان بر كيفيت زندگي، تنظيم هيجان شناختي، و تعداد حملات تشنجي بيماران مبتلا به شبه صرع
985
تأثير مديران بربهبود يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي
986
تأثير مديريت ارتباط با كاربران (URM) بر رضايتمندي كاربران كتابخانه‌هاي عمومي با تاكيد بر دو عامل تصوير ذهني و عدالت ادراك شده آنها مطالعه موردي: كتابخانه هاي عمومي يزد
987
تأثير مديريت برند و مسئوليت اجتماعي شركت بر رفتار شهروندي برند
988
تأثير مديريت دانش در بهبود عملكرد سازماني از طريق نقش ميانجي چابكي سازماني (موردمطالعه جامعه المصطفي العالميه)
989
تأثير مديريت كم آبياري و كاربرد كود نيتروژن بر رشد و عملكرد سيلاژ هيبريد‌هاي ذرت
990
تأثير مديريت يكپارچه شهري در مقابله با زلزله در كلانشهر تهران(مطالعه موردي منطقه يك)
991
تأثير مذهب بر اثربخشي بسته بندي محصولات در كشورهاي مسلمان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزكرج)
992
تأثير مذهب بر اثربخشي بسته بندي محصولات در كشورهاي مسلمان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه پيام نورمركزكرج)
993
تأثير مراقبه، ذن و ذهن ورزي بر سامويل بكت در نمايشنامه پايان بازي
994
تأثير مسأله نمايندگي و حاكميت شركتي بر رفتار عدم تقارن هزينه هاي اداري، عمومي و فروش در بورس اوراق بهادار تهران ﴿1389-1379﴾
995
تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
996
تأثير مشاوره راه حل مدار بر خودكارآمدي رياضي و موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان دختر
997
تأثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي معنايي برتوافق پذيري همسران افراد پارانوئيد شهر اصفهان
998
تأثير مشاوره گروهي در مورد كاهش اضطراب دانش آموزان در موقع امتحان دادن
999
تأثير مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر اهمال‌كاري شغلي كارمندان يك شركت صنعتي
1000
تأثير مشاوره‌ي معنوي بر عملكرد تحصيلي و هوش اخلاقي دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ي دوم
بازگشت