<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير اشتغال زنان بر تربيت فرزندان
2
تاثير اشتغال زنان بر خانواده و فرزندان
3
تاثير اشتغال زنان بر رضايت زناشويي همسران
4
تاثير اشتغال زنان بر رضايت زناشويي همسران
5
تاثير اشتغال زنان بر روابط اعضاي خانواده
6
تاثير اشتغال زنان بر روابط عاطفي آنان وفرزندان
7
تاثير اشتغال زنان بر روابط عاطفي زوجين در زنان شاغل شهر سبزوار
8
تاثير اشتغال زنان بر ساختار خانواده
9
تاثير اشتغال زنان بر سلامت روان و اميد به زندگي
10
تاثير اشتغال زنان بر فرزندان در خانواده
11
تاثير اشتغال زنان بر نهاد خانواده(زنان شاغل قم در سال 1389)
12
تاثير اشتغال زنان بر هرم قدرت وتصميم گيري در خانواده
13
تاثير اشتغال زنان برروابط خانواده
14
تاثير اشتغال زنان پرستار شهرستان رامسر بر روابط خانوادگي آنان در سال1388-1389.
15
تاثير اشتغال زنان در مناسبات زندگي زناشوئي
16
تاثير اشتغال زنان معلم مقطع راهنمايي در تنظيم خانواده مطا لعه موردي در شهرستان آزاد شهر
17
تاثير اشتغال مادر بررشد اجتماعي كودكان 2تا 3 ساله
18
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه پنجم مدارس ابتدايي شهرستان فردوس
19
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر7تا11 سال ابتدايي ناحيه 4 اموزش وپرورش مشهد
20
تاثير اشتغال مادران بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
21
تاثير اشتغال مادران بر روي رشد شخصيت كودكان
22
تاثير اشتغال مادران برپيشرفت تحصيلي فرزندان پايه ابتدايي دخترانه شهرستان نيشابور
23
تاثير اشتغال والدين بر وضعيت تحصيلي فرزندان
24
تاثير اشتغال والدين در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي
25
تاثير اشعه U V -C درگزينش كالوس هاي متحمل به خشكي درگياه يونجه ( Medicago Sativa)
26
تاثير اشعه ماوراء بنفش و سايش بر رفتار فشاري فرش ماشيني اكريليك
27
تاثير اشغال عراق توسط آمريكا بر تروريسم داخلي (2006-2003)
28
تاثير اشكال و رنگهاي مختاف بسته بندي محصولات لبني با استفاده از تداعي واپه ها و تكنيك conjoint
29
تاثير اصلاح سطحي نانولوله كربني (CNT) برسرعت بازآرايي ساختاري نانوكامپوزيت پايه سيليكان رابر /CNT با رفتار پيزورزيستيو (حساس به فشار)
30
تاثير اصلاح سيليسيم يوتكتيكي در عمليات حرارتي سريع با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز روي خواص مكانيكي آلياژ A356
31
تاثير اصلاح شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر رضايتمندي زناشويي در زوجين
32
تاثير اصلاح فاز مشترك و افزودن نانوذرات سيليكا بر خواص جذب انرژي كامپوزيت هاي اپوكسي تقويت شده با الياف شيشه
33
تاثير اصلاح كننده بر خواص ترشوندگي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل با ساختار سلسله مراتبي ميكرو - نانو
34
تاثير اصلاح كننده هاي آلي در زيست سالم سازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
35
تاثير اصلاح نمودن خطاهاي نوشتاري بر مبناي روش بازخورد انتخابي بر توانايي مهارت پاراگراف نويسي زبان آموزان ايراني سطح متوسطه درفضاي مجازي شبكه اجتماعي تلگرام
36
تاثير اصلاح و بهسازي رودخانه قره سوبرالگوي فرسايش و رسوب گذازي در محدوده شهر كرمانشاه با استفاده از مدل رياضي gstars.3
37
تاثير اصلاحات تجاري بر بهره وري كل عوامل توليد ساختار صنايع ايران
38
تاثير اصوات موسيقي بر طول دوره رشد ماهي ها (قزل الا )
39
تاثير اضافه شدن نيكل در ايجاد ساختار نانو كامپوزيتي در آلياژ شيشه اي حجيم (5.5B1.77Mo5P9C7)xNix-Fe1 1.0-0=x)) و بررسي مكانيزم تبلور آن
40
تاثير اضافه كردن نانوتيوبهاي كربن روي عملكرد ذخيره سازي هيدروژن در LaNi5
41
تاثير اضطراب ،عزت نفس و شاد زيستن بر دانش آموزان سوم متوسطه و پيش دانشگاهي
42
تاثير اضطراب بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسط شهر قم سال تحصيلي 87
43
تاثير اضطراب بر روي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه شهر آبپخش
44
تاثير اضطراب بر عملكرد شغلي كاركنان بانكهاي صادرات اهواز
45
تاثير اضطراب بر نگرش سياسي و مشاركت انتخاباتي شهروندان شهر اصفهان
46
تاثير اضطراب برنتايج امتحاني دانش آموزان سال دوم پسر راهنمايي مدارس شهرستان املش
47
تاثير اضطراب برنتايج امتحاني دانش آموزان سال دوم پسر راهنمايي مدارس شهرستان املش.
48
تاثير اضطراب در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان راميان
49
تاثير اضطراب در يادگيري و ارائه راهكارها يي براي درمان آن
50
تاثير اضطراب درافت تحصيلي دانش آموزان
51
تاثير اضطراب و فشارهاي رواني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
52
تاثير اعتبارات بانك كشاورزي در كيفيت زندگي روستائيان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
53
تاثير اعتبارات بانكي بر صادرات غيرنفتي با تمركز بر دو بخش صنعت و كشاورزي
54
تاثير اعتقادات توحيدي در نگارگري
55
تاثير اعتقادات مذهبي بر پيشگيري از ارتكاب جرم
56
تاثير اعتكاف برتربيت
57
تاثير اعتماد اجتماعي بر قانون گريزي در مشهد
58
تاثير اعتماد درون سازماني در تبديل مشتريان بالقوه به دائمي
59
تاثير اعتماد و هويت برند بر قصد خريد مشتريان بازار تلفن همراه در استان تهران
60
تاثير اعتماد و هويت برند بر قصد خريد مشتريان بازار تلفن همراه در استان تهران
61
تاثير اعتياد بر بزه كاري جوانان شهر خرم ّاباد
62
تاثير اعتياد بر كانون خانواده
63
تاثير اعتياد به اينترنت برسبك زندگي دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه
64
تاثير اعتياد والدين در روند تحصيلي فرزندان آنان
65
تاثير اعتياد ووالدين بر موفقيت تحصيلي فرزندان در مقطع ابتدايي شهرستان
66
تاثير اعداد رينولدزو ماخ جريان بر گردابه هاي ايجاد شده در پشت يك استوانه
67
تاثير اعمال ميدان الكتريكي متناوب بر خصوصيات رشد دندريتي يك ماده مدل شفاف
68
تاثير اعمال نيروي برشي بر ساختار چدن نشكن در فرايند سطح شيبدار
69
تاثير افت تنش بر خواص فيزيكي نخهاي پلي آميد 6 تكسچرشده با تابهاي مختلف به روش تاب مجازي
70
تاثير افت فشار مخزن بر وزن گل و ساير عوامل حفاري
71
تاثير افتراقي فعاليت محور بر يادگيري واژگان انگليسي در فراگيران داراي سبك تجربي متفاوت
72
تاثير افرايش دي اكسيد كربن و تنش شوري بر رشد و پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه كنجد
73
تاثير افزايش آگاهي از سبك يادگيري زبان آموزان سطح متوسط ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي بر روي خواندن و درك مطلب زبان آموزان خوذ جوش در تقابل با زبان آموزان تعمقي
74
تاثير افزايش آلومينا بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي ساگارهاي كورديريتي - مولايتي
75
تاثير افزايش انرژي قابل متا بوليسم ،شدت و مدت محدوديت غذايي بر عملكرد و مورفولوژي روده در جوجه هاي ...
76
تاثير افزايش اهرم مالي، ميزان جريان نقدي آزاد و رشد شركت بر مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
77
تاثير افزايش پروفايل دمايي نواحي اكسترودر بر خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن
78
تاثير افزايش دما بر رفتار تحكيمي بنتونيت در محيط ĩب شور
79
تاثير افزايش سن ازدواج بر افسردگي وانحرافات اخلاقي جوانان
80
تاثير افزايش سن بر پارامترهاي ديناميكي زباله هاي جامد شهري (مطالعه موردي: مركزدفن كهريزك)
81
تاثير افزايش غلظت دي اكسيد كربن و دماي محيط بر پاسخ ارقام گندم ﴿.Triticum aestivum L﴾ در شرايط تنش شوري
82
تاثير افزايش فعال ساز شيميايي در كاهش زمان سمنتاسيون فولاد 107131 در حمام نمك مذاب
83
تاثير افزايش قيمت نفت بر هم گرايي درآمد سرانه در كشورهاي عضوGCC و ايران و رشد تجارت در بين آنها﴿ 1998-2007﴾
84
تاثير افزايش نانوپودر كاربيد سيليسيم بر ريزساختار، سختي و مقاومت سايشي روكش Stellite6 ايجاد شده به روش جوشكاري قوسي تنگستن (TIG) بر روي فولاد ساده كربنيSt37
85
تاثير افزودن CaO بر خواص جرمهاي منيزيتي
86
تاثير افزودن آب بر خواص فيزيكي نخ نايلون 6 تكسچر شده به روش تاب مجازي
87
تاثير افزودن آنزيم بر قابليت استفاده از گندم و ضايعات ماكاروني در جيره جوجه هاي گوشتي
88
تاثير افزودن اسانس آويشن و سلنيوم بر عملكرد رشد و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
89
تاثير افزودن اسانس رازيانه وسولفات مس بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني ، خصوصيات لاشه وبرخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
90
تاثير افزودن اسانس رزماري (Rosmarinus Officinalis) و سولفات روي در جيره غذايي بر عملكرد توليدي، ويژگيهاي كيفي تخم مرغ و برخي صفات فيزيولوژيكي مرغان تخم گذار
91
تاثير افزودن اكسيد زير كونيوم بر خواص زيست قعالي هيدروكسي آپاتيت
92
تاثير افزودن امولسيفاير بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون، پاسخ هاي سيستم ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
93
تاثير افزودن بذر رازيانه بر توليد و تركيبات شير، هورمون هاي رشد و پرولاكتين خون و پارامترهاي تخمير شكمبه اي گوسفند سنجابي
94
تاثير افزودن بور و زيركونيوم بر ريزساختار و سختي تركيب بين فلزي آلومينايدآهن Fe3Al
95
تاثير افزودن جوانه زاي Al-Ti-B و عمليات حرارتي بر ريز ساختار و سختي آلياژ 6063 آلومينيوم
96
تاثير افزودن چربي و سطوح مختلف سلنيوم و ويتامين E در جيره گاوهاي شيري دوره انتقال بر سيستم ايمني گاوها و ايمنيت گوساله ها تا پايان شيرخوارگي
97
تاثير افزودن خرده لاستيك بر رفتار مكانيكي ماسه با استفاده از دستگاه برش مستقيم
98
تاثير افزودن روغن هاي اسانس آويشن ، دارچين و ميخك به جيره بر عملكرد پارامترهاي لاشه ، متابوليت هاي سرم ، ويسكوزيته محتويات ايلئوم و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي
99
تاثير افزودن روغنهاي گياهي و پيه حيواني در جيره غذايي مرغان تخمگذار بر صفات كمي وكيفي تخم مرغ
100
تاثير افزودن زيركونيا مولايت بر ريز ساختار و خواص تيتانات آلومينيم
101
تاثير افزودن سرباره مس بر خواص بتن خود تراكم در درجه حرارت هاي مختلف
102
تاثير افزودن سطوح مختلف عصاره گياه چوير (Ferulago Angulata) به جيره گاو شير ده، بر قابليت هضم، توليد گاز متان ...
103
تاثير افزودن سولفات منيزيوم به ليدوكائين-اپي نفرين داخل نخاعي بر مدت بيدردي ‏پس از اعمال ارتوپدي اندام تحتاني
104
تاثير افزودن شيشه بازيافتي بر خواص بتن خودتراكم در درجه حرارت¬هاي مختلف
105
تاثير افزودن طولاني مدت مواد آلي به خاك بر ظرفيت باربري و مقاومت برشي خاك
106
تاثير افزودن عصاره الكلي بره موم واسانس زيره سبز بر عملكرد رشد، پاسخ ايمني ، خصوصيات لاشه وبرخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
107
تاثير افزودن عناصر آلياژي نيكل و منگنز بر خواص سايشي و خوردگي كاويتاسيوني آلياژ برنز آلومينيوم
108
تاثير افزودن عناصر جزيي بر روند پير سختي آلياژ A356 آلومينيوم
109
تاثير افزودن فريت كليسيم بر راندمان احياي اكسيد آهن
110
تاثير افزودن فلوئور بر ساختار، سينترپذيري و خواص مكانيكي سراميكهاي هيدروكسيآپاتيتي
111
تاثير افزودن فنتانيل به ليدوكائين اينتراتكال بر درد پس از عمل سزارين در بيمارستان الزهراء(س ) رشت
112
تاثير افزودن ماده پليمري بر اكتيواسيون حمامهاي نيتراسيون
113
تاثير افزودن منابع فيبر نامحلول به جيره در دوره‌هاي مختلف پرورش بر عملكرد و تغييرات دستگاه گوارش در جوجه‌هاي ‌گوشتي
114
تاثير افزودن منگنز بر ساختار و خواص نوري نانو پودرآپاتيت و فلورو آپاتيت
115
تاثير افزودن منيزيم به وان مذاب بر كيفيت پوشش هاي گالوانيزه
116
تاثير افزودن نانو ذرات بر پارامترهاي مقاومتي شاتكريت
117
تاثير افزودن نانو ذرات سراميكي دي اكسيد تيتانيم، شيشه زيستي، هيدروكسي آپاتيت و فلوئور آپاتيت بر خواص زيستي و مكانيكي سيمان هاي گلاس آينومر
118
تاثير افزودن نانو ذرات فورستريت بر خواص مكانيكي و زيستي سيمان هاي گلاس آينومر
119
تاثير افزودن نانو صفحات اكسيد گرافن و نانو لوله هاي كربني چند ديواره بر بهبود رفتار چند لايه هاي فلز – الياف در برابر ضربه سرعت بالا
120
تاثير افزودن نانوذرات پليمري به ماتريس كامپوزيتهاي هيبريدي بر شكلپذيري و چقرمگي شكست در اثر بار استاتيك
121
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه هاي ريخته گري شده ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
122
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه هاي ريخته گري شده ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
123
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه¬ هاي ريخته¬ گري شده ¬ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
124
تاثير افزودن نعناع فلفلي وكروم پيكولينات بر عملكرد رشد وبرخي صفات فيزيولوژيكي جوجه هاي گوشتي درشرايط تنش گرمايي
125
تاثير افزودن نيتروژن بر فوق ريز دانه/نانو ساختار كردن فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 201L به روش ترمومكانيكي پيشرفته
126
تاثير افزودن نيكل و كروم بر ريزساختار انجمادي آلياژ Al-Si-Mg توليد شده به روش نيمه جامد
127
تاثير افزودن نيوبيوم بر سنتز و خواص آلومينايد تيتانيوم نانو كريستال
128
تاثير افزودني
129
تاثير افزودني HTAB بر ميزان همرسوبي و خواص خوردگي پوشش كامپوزيتي Ni-nano SiC
130
تاثير افزودني اكسيد مس بر ريز ساختار و خواص مايكروويو مشدد دي الكتريك Zr0-8Sn0.2) Tio4 ﴾
131
تاثير افزودني بر خواص تركيب كامپوزيتي نانو نيكل_كاربيد سيليسيم توسط جريان مستقيم و پالسي
132
تاثير افزودني بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي آلياژ نانو بلور B- FE- Nd
133
تاثير افزودني زير كونيا بر شوك پذيري حرارتي سراميكهاي آلومينايي
134
تاثير افزودني قير معدني بر بتن آسفالتي گرم
135
تاثير افزودني كربنات كسيم پوشش دار و سيليس ميكرونيزه بر مقاومت بتن
136
تاثير افزودني ها بر ويژگي هاي دير گدازه هاي منيزيت - كربني
137
تاثير افزودني هاي باكتريايي، ملاس و پژمرده كردن بر كيفيت تخمير و ارزش غذايي سيلاژ يونجه
138
تاثير افزودني هاي بر ريز ساختار و رفتار زينتر جرمهاي منيزيا دولومايي
139
تاثير افزودني هاي كبالت و نيكل بر عملكرد ضد خوردگي سامانه پوششي فسفاته/اپوكسي حاوي نانو ذرات سيليكا
140
تاثير افزودني هاي كبالت، تيتانيوم و لانتانيوم بر روي خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي فريت بيسموت
141
تاثير افزودني هاي نيتروژن دار بر خاصيت تاخير اندازي اشتعال پارچه هاي پنبه اي تكميل شده باتري متيل فسفات
142
تاثير افزودني و عمليات حرارتي بر خواص مغناطيسي و ريز ساختار آلياژ نانو بلور Nd-Fe-Co-B
143
تاثير افزودني و فرآيند انجماد سريع بر ساختار و خواص مغناطيسي نوارهاي آلياژ نانو ساختار nd- b- fe
144
تاثير افزودنيها بر تشكيل اتصال نيتريدي در ديرگدازهاي پايه سيليكون كاربيد
145
تاثير افزودنيها(سيمان و آهك) در شيارشدگي و خزش مخلوطهاي بازيافت سرد توليد شده با امولسيون قير پليمري
146
تاثير افزودنيهاي كبالت، تيتانيوم و لانتانيوم بر روي خواص مغناطيسي و فتوكاتاليستي فريت بيسموت
147
تاثير افسردگي مادران در پيشرفت تحصيلي فرزندانشان در منطقه ي يك شهرستان گرگان
148
تاثير اقتصاد بر صنعت گردشگري
149
تاثير اقتصاد خانواده بر پرخاشگري كودكان 3تا7سال شهر قم
150
تاثير اقتصاد ژتوني بر پيشرفت تحصيلي فرزندان پسر بي سرپرست و بدسرپرست 11 تا 16 ساله مراكز نگهداري شبانه روزي بهزيستي اروميه
151
تاثير اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
152
تاثير اقدامات استراتژيك منابع انساني در مديريت دانش و عملكرد سازمان (مطالعه موردي :شهرداري منطقه 6 تهران)
153
تاثير اقدامات استراتژيك منابع انساني در مديريت دانش و عملكرد سازمان (مطالعه موردي :شهرداري منطقه 6 تهران)
154
تاثير اقدامات مديريت دانش بر توانمند سازي روانشناختي منابع انساني بانك صادرات شعب جنوب شرق تهران
155
تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت بيمه ايران
156
تاثير اقدامات و برنامه هاي عمراني شهرداري منطقه يك اصفهان بر روند نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري آن
157
تاثير اقليم بر بيماري هاي قابي و تنفسي در شهر خرم آباد
158
تاثير اقليم بر رفتارهاي انساني با تاكيد بر جرايم شهرستان خوي
159
تاثير اقليم در داستان نويسي جنوب ايران
160
تاثير اقليم و ژئومورفولوژي در معماري عصرآهن ايران در بازه زماني (1500 تا 550 ق.م.)
161
تاثير اكسيد آهن بر خواص تيتانات آلومينيوم
162
تاثير اكسيد بوروليتيم بر زينترينگ لعاب شيشه سراميك هاي فلور و آپاتيت - مولايت
163
تاثير اكسيد روي بر هورمونهاي تيروئيد و بافت آن
164
تاثير اكسيداسيون كالاي پلي پروپيلن بر خواص رنگپذيري آن
165
تاثير اكسيدنيتريك بر خصوصيات كيفي گل بريده ليليوم
166
تاثير اكسيژن زدايي بر خوردگي فولاد كم كربن در حضور كلريد سديم
167
تاثير ال-آرژنين بر بروز رفتار فحلي، رشد و تكامل فوليكولي و برخي صفات توليد مثلي در گوسفند نژاد نائيني
168
تاثير الاستيسيته سطح در باريكه شامل نابجايي پاد صحفه اي
169
تاثير الزام استانداردهاي حسابداري بر محافظه كاري در سود
170
تاثير القاي هيجانات بر نشانگرهاي زيستي حركتي كاربران رايانه "ديدگاه محاسبات احساسي "
171
تاثير الگودهي ويدئويي و نقاط روشن بر اكتساب و يادداري پرتاب آزاد بسكتبال در پسران 12 تا 15 سال
172
تاثير الگوهاي غذايي بر وضعيت استرس اكسيداتيو در افراد مبتلا به سندرم متابوليك
173
تاثير الگوي تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت، احساس لذت و خستگي از كلاس در دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان اردكان
174
تاثير الگوي تزريق گاز بر اختلاط ذرات در بسترهاي سيال گاز-جامد
175
تاثير الگوي مصرف بر ابعاد هويت جوانان در شهر اصفهان
176
تاثير الماس گونه ها به پليمرهاييكه به انها افزوده شده اند
177
تاثير المان زبري در بالواره هاي رينولدز پايين با استفاده از حل معادلات ناوير-استوكس به روش تراكم پذيري سودو
178
تاثير المانهاي افزاينده سختي و ميرايي ﴿ADAS﴾ بر رفتار لرزه اي سازه ها
179
تاثير الياف بر خواص مكانيكي تثبيت شده با آهك
180
تاثير الياف سرباره فولاد بر خواص مكانيكي شاتكريت
181
تاثير امتحان زبان انگليسي كنكور سراسري بر تدريس معلمان دوره پيش دانشگاهي
182
تاثير امتحانات رشته مترجمي دانشگاه پيام نور بر روش تدريس در اين دانشگاه
183
تاثير امثال و اشعار عربي در شاهنامه فردوسي
184
تاثير امراي آل بويه بر پيشبرد و ثبات مذهب تشيع
185
تاثير امنيت اطلاعات بر تجارت الكترونيكي در بانك صادرات مطالعه موردي شعب شرق تهران
186
تاثير امنيت مالي بر قصد خريد با توجه به نقش ميانجي اعتماد به وبسايت و جستجوي اطلاعات تجارت اجتماعي
187
تاثير امواج فراصوت بر ليچينگ كنسانتره كالكوپيريت مس سرچشمه
188
تاثير اموزش ارتباط بين زوج ها بر صميميت زناشوئي و كيفيت زندگي زنان ناراضي
189
تاثير اموزش از طريق تلفن همراه بر كار افريني و خود شكوفايي هنرجويان فني و حرفه اي
190
تاثير اموزش بر كنترل احساسات و هوش هيجاني افراد
191
تاثير اموزش پيش دبستاني در سازگاري اجتماعي دانش اموزان كلاس اول ابتدايي پسرانه در ناحيه يك اموزش وپرورش مشهد
192
تاثير اموزش تكنيكهاي غلبه بر استرس بر ميزان سلامت عمومي واسترس شغلي
193
تاثير اموزش در كارايي مديريت
194
تاثير اموزش راهبردهاي شناختي-رفتاري بر عزت نفس و ميزان پرخاشگريدر دانش اموزان دختر پايه اول دوره ي متوسطه شهر بن
195
تاثير اموزش سكس بر بهداشت رواني معتادان
196
تاثير اموزش مادران بر توانايي انان در حل مسائل رفتاري فرزندان نوجوان دختر شهر اصفهان
197
تاثير اموزش مهارت هاي سالم جنسي بر صميميت زناشويي در مردان متاهل شهرستان نجف اباد
198
تاثير اموزش مهارت هاي فراشناختي بر حافظه آزمايشگاي و حافظه روزمره
199
تاثير اموزش وپرورش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر كلاس اول ابتدايي ناحيه 5 مشهد
200
تاثير اموزش يوگا بر مهارتهاي اجتماعي پسران كم توان ذهني شهرستان طرقبه
201
تاثير انتخاب روش سنتر بر شكل هندسي نانو ساختارهاي كربني
202
تاثير انتخاب مدل رفتاري خاك بر روي حركت نوساني سازه هاي مرتفع
203
تاثير انتظام فضايي و تراكم بر تعاملات اجتماعي در محيط‌هاي مسكوني نمونه مورد مطالعه: توسعه‌هاي مسكوني شهر مشهد
204
تاثير انجام فعاليت هاي متفاوت پيش از خواندن بر روي حدس معني واژگان جديد يه وسيله فراگيران ايراني , The Effect of Different Pre-Reading Activities on Guessing the Meaning of Unknown Words by Iranian EFL learners
205
تاثير انجمن اولياء و مربيان در پيشبرد اهداف آموزشگاههاي پسرانه شوشتر
206
تاثير انحراف از ساختار سرمايه بهينه بر بازده سهام
207
تاثير اندازه بدن بر رفتار جفت گيري و عملكرد توليدمثلي Tenebrio molitor و تاثير محيط كشت بر رشد، تكوين و ساختار سني سوسك Tenebrio molitor
208
تاثير اندازه دانه آميژان ﴿1B- 5TI- A1 ) بر خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ A380
209
تاثير اندازه دانه اوليد فريت بر روي خواص مكانيكي و ريز ساختار فولاد دو فازي
210
تاثير اندازه دانه بر رفتار خوردگي يكنواخت و حفره اي فولاد زنگ نزن 304 ال
211
تاثير اندازه دانه زيرلايه آلومينيم بر خواص فيزيكي، مكانيكي و مقاومت به خوردگي پوشش آندايزينگ
212
تاثير اندازه دانه هاي سنگ بر پايداري سنگ چين در اطراف پايه پل
213
تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي كشور
214
تاثير اندازه دولت در رشد اقتصادي در ايران
215
تاثير اندازه ذرات Al3Fe در توزيع آنها در كامپوزيت Al/Al3Fe
216
تاثير اندازه ذرات دانه جو بر عملكرد گاو شيري
217
تاثير اندازه ذرات فلزي آلومينيوم بر ويژگي ظاهري جوهر متاليك
218
تاثير اندازه ذرات كك بر كيفيت سينتر
219
تاثير اندازه ذرات نانو بر انرژي شكست چسب هاي پليمري
220
تاثير اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و روند حركت سهام بر بازده موزون سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
221
تاثير اندازه قطعات علوفه و ماهيت كربوهيدرات هاي محلول در شوينده خنثي بر عملكرد گاوهاي شيرده
222
تاثير اندازه مصالح بستر بر روي حداكثر عمق آبشكستگي در حوضچه هاي استغراق
223
تاثير اندازه نمونه هاي آزمايشگاهي و نوع دانه بندي بر پارامترهاي مقاومتي و رفتار تنش-كرنش خاك
224
تاثير اندازه و شكل پلات بر اندازه نمونه با توجه به توزيع مكاني پوشش گياهي به منظور تعيين درصد پوشش تاجي در مراتع فريدن استان اصفهان
225
تاثير اندازه واحد بهره برداري بر بهره وري ذرت علوفه اي دربخش مركزي شهرستان اصفهان
226
تاثير اندازه‌ي نمونه بر خواص مكانيكي سنگ‌هاي لايه‌اي
227
تاثير اندركنش پليمر و ديواره نانو حفره بر تابع توزيع زمان عبور پليمر
228
تاثير اندركنش ترافيك و دما در رفتار مخلوط هاي آسفالتي عريان شده
229
تاثير اندوفايت ها در بروز مقاومت به سرما در دوگونه فستوكا
230
تاثير انديشه هاي خيامي بر ساقي نامه هاي فارسي (با تاكيد بر ساقي نامه هاي مندرج در تذكره ي ميخانه و پيمانه )
231
تاثير انديشه هاي فلسفي بر ادبيات معاصر عربي( بررسي موردي مكتب رئاليسم )
232
تاثير انديشه هاي فلسفي عرفاني مولانا بر قواعد حقوق كيفري
233
تاثير انرژي فرايند آسياب كاري بر مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي نانو ساختار Ni-Ti و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش پلاسمايي حاصل از آن
234
تاثير انرژي فرايند آسياب كاري بر مكانيزم تشكيل تركيبات بين فلزي نانو ساختار Ni-Ti-Al و مشخصه يابي پوشش هاي پاشش پلاسمايي حاصل از آن
235
تاثير انرژي و فرم جيره در بروز سندرم آسيت، و تغييرات بيو شيميايي هيستوپاتولوژيك سرخرگ ششي در جوجه هاي گوشتي
236
تاثير انزجار درماني و دارو درماني بر علايم وسواس مراجعين وسواسي با توجه به سلسله مراتب موقعيت هاي وسواس آور
237
تاثير انعطاف پذيري پي بر رفتار ديناميكي سازه هاي قابي
238
تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر شكل پذيري مورد نياز به سازه هاي قابي شكل سه بعدي بتن آرمه
239
تاثير انعطاف پذيري موشك روي ديناميك آن
240
تاثير انقلاب اسلامي ايران بر تحول ساختار طبقاتي ﴿ 1368-1357﴾
241
تاثير انقلاب اسلامي ايران و انقلاب شوروي بر سينما
242
تاثير انقلاب اسلامي ايران و انقلاب شوروي بر سينما
243
تاثير انقلاب مشروطيت بر نثر معاصر
244
تاثير انقلاب مشروطيت در شعر فارسي
245
تاثير انگيزش در يادگيري دانش آموزان دوم متوسطه دخترانه شهرستان گنبد كاووس
246
تاثير انگيزه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
247
تاثير انگيزه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
248
تاثير انگيزه هاي دروني بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پيام نور مركز بهشهر در سال تحصيلي 93 - 1392
249
تاثير انواع اتصالات بر خواص آجرهاي آندالوزيتي
250
تاثير انواع اظهارنظر معلمان زبان خارجي بر اصلاح نوشتاري دانش آموزان
251
تاثير انواع بازخورد افزوده بر اجرا، يادگيري و ادراك از توانايي مهارت آبشار واليبال در پسران جوان مبتدي
252
تاثير انواع راهگاهي بر سياليت مذاب آلومينيوم
253
تاثير انواع فيلم هاي بسته بندي و پوشش با چيتوسان بر عمر انبارماني قارچ تكمه اي
254
تاثير انواع كودهاي حيواني بر تغييرات كوتاه مدت نيتروژن معدني، نيتروژن آلي محلول و آمينواسيدهاي محلول خاك
255
تاثير اهرم مالي، جريان نقد عملياتي و اندازه شركت بر سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
256
ت‍اث‍ي‍ر اه‍رم‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ي‌
257
تاثير اواع رنگدانه و تركيب آنها بر كيفيت گيرنده نوري آلي دو لايه اي
258
تاثير اوضاع اجتماعي انگلستان در ظهور شكسپير
259
تاثير اوضاع اجتماعي و تمايلات و معتقدات مردم در هنر تئاتر از پيدايش تئاتر تا رنسانس
260
تاثير اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و آموزشي، ايران عهد قاجاريه و پهلوي اول بر تاسيس و رشد و توسعه كتابخانه ملي ايران
261
تاثير اوليا با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
262
تاثير اولين دانش آموختگان عكاسي ﴿دهه هاي 50 و 60 ه.ش﴾ در اروپا و آمريكا برروند آموزش، رشد و توسعه عكاسي معاصر ايران
263
تاثير ايجاد تعهد ، افزايش تدريجي تعهد و پسخوراند خبري برفيران صرفه جويي مصرف برق مشتركين خانگي برق شهر اصفهان
264
تاثير ايجاد ديابت جديد در بيماران دياليز صفاقي بر روي مرگ و مير و ديگر متغيرهاي دياليز صفاقي
265
تاثير ايجاد نانو كريستال هاي سطحي بر خواص لايه هاي نيتراته در فرايندهاي آبكاري كروم و نيتراسيون
266
تاثير ايجاد نانوكريستالها در فرايند نيتراسيون وبررسي خواص متالوژيكي لايه نيتراته
267
تاثير ايدههاي هنري سبك هاي كوبيسم وانتزاع كرا، برپيكره بندي معماري مدرن قرن بيستم﴿باتاكيد بر منتخبي ازآثار هنرمندان نقاش ومعمار اروپا،آمريكا، آسيا﴾
268
تاثير ايران بر جريانات شيعي در عراق پس از انقلاب اسلامي
269
تاثير ايروبيك برچاقي و توان هوازي در بانوان مبتلا به زانو درد
270
تاثير ايزوفلانوئيد جنيستئين سويا برعملكرد، پاسخ هاي ايمني، مولفه هاي بيوشيميايي خون و تكامل فوليكول هاي تخمداني در مرغان تخمگذار
271
تاثير ايزوفلاونوئيد جنيستئين بر عملكرد، سلامت دستگاه گوارش و پاسخ هاي ايمونولوژيك جوجه هاي گوشتي
272
تاثير ايزولوسين بر سطح سرمي گلوكز تري گليسريد وكلسترول درراتهاي مبتلا به ديابت
273
تاثير ايستادن بر روي شيب هاي مختلف حين تمرينات اصلاحي بر زواياي بيومكانيكي ناحيه لومبوساكرال در دختران داراي هايپرلوردوزيس
274
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان (در شركت صنعتي بهپاك )
275
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان توليدي
276
تاثير ايمني و بهداشت محيط كار بر بهره وري كاركنان توليدي شركت صنعتي 701 بردنا گلوگاه
277
تاثير ايمونوپارازيتولوژيك اشكال مختلف L-arginine به عنوان پيش ساز توليد نايتريك اكسايد براي كنترل ليشمانيوز ناشي ازLeishmania major در مدل درون تني .
278
تاثير ايمونوتراپي بر تعادلات تي سل - تومور
279
تاثير اينترنت بر ارزش هاي خانوادگي كاربران آن.
280
تاثير اينترنت برجوانان و نوجوانان
281
تاثير اينترنت بركودكان ونوجوانان
282
تاثير اينترنت و فضاي مجازي بر گونه ي نوشتاري زبان فارسي معيار با تاكيد بر واژگان
283
تاثير اينترنت و فضاي مجازي برگونه نوشتاري زبان فارسي معيار با تاكيد بر وا‍‍ژ‍گان ....
284
تاثير ايندول بوتريك اسيد و پوترسين بر ريشه زايي قلمه هاي زيتون
285
تاثير باد اميربلاست (توده هواي ناشي از انفجار) و انفجار روي سازه هاي اطراف
286
تاثير باد بر سازه هاي عظيم
287
تاثير بادبندهاي كمانش تاب بر روي رفتار لرزه اي قاب هاي بتن مصلح
288
تاثير بار ديناميكي و استاتيكي بر خواص فيزيكي و مكانيكي فرش ماشيني
289
تاثير بار كامپيوترها بر شرايط تهويه مطبوع اطاق
290
تاثير بار محوري بر ارتعاشات جانبي تير با مقطع غير يكنواخت و جرم متغير
291
تاثير بارديناميكي و ضربه اي بر عرشه شناور و استحكام سازه اي مربوطه
292
تاثير بارش مغزي بر روي محتواي نوشتاري ياد گيرندگان درونگرا و برون گراي ايراني
293
تاثير باركششي استاتيك برروي خواص مكانيكي سلول هاي مزانشيمال
294
تاثير بارگذاري سيكليك بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
295
تاثير بارگذاري مد مختلط در پارامترهاي قيدي شكست با استفاده از T-Q-J
296
تاثير بارگذاري مكانيكي بر سنتز يا بازسازي ECM در سلول هاي بنيادي مزنشيمال
297
تاثير بارگذاري مكانيكي در تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي به سلولهاي غضروفي
298
تاثير باز خورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
299
تاثير باز شو و كلاف بندي اطراف آن در رفتار ميانقاب هاي سازه هاي بنايي داراي قاب فولادي تحت بارگذاري چرخه اي
300
تاثير بازارگرايي بر عملكرد كسب و كار با ميانجي (تاثير) مديريت استراتژيك(ميزان و عملكرد نوآوري،وفاداري مشتري) در شركت فراصنعت شمال شهرستان بابلسر
301
تاثير بازارگرايي بر عملكرد واحدهاي اقامتي بر اساس مدل BSC
302
تاثير بازارگرايي داخلي و خارجي بر عملكرد شركتهاي توليدي كوچك و متوسط SME
303
تاثير بازاريابي ارتباطي بر وفاداري مشتريان باشگاه‌هاي ورزشي شهر سنندج
304
تاثير بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد بازاريابي شركت هاي خصوصي )مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي فعال در فراورده هاي لبني شهر ساري(
305
تاثير بازاريابي الكترونيكي بر موفقيت شغلي شركتهاي خدمات هواپيمايي
306
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش جذب مشتريان هتلهاي شهر اصفهان
307
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد
308
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد هتلهاي شهر مشهد
309
تاثير بازاريابي اينترنتي يكپارچه برعملكرد مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (مطالعه موردي شركت ليزينگ ايران "سهامي عام")
310
تاثير بازاريابي بر صنعت بيمه در سطح استان چهارمحال وبختياري
311
تاثير بازاريابي جغرافيايي بر پياده سازي پروژه باند پهن موبايل در حوزه ارتباطات سيار استان مازندران
312
تاثير بازاريابي حسي بر قصد خريد مشتريان از فروشگاه‌هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتيزنبيل)
313
تاثير بازاريابي داخلي بر ادراك كاركنان از رضايت مشتري
314
تاثير بازاريابي داخلي بر بازار مداري بانكها با تاكيد بر نقش ميانجي تعهد سازماني رفتار شهروندي سازماني كيفيت خدمات و رضايت شغلي
315
تاثير بازاريابي داخلي بر تعهد سازماني ورفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني استان زنجان
316
تاثير بازاريابي داخلي بر توسعه كيفيت خدمات در مركز آموزشي درماني امام خميني﴿ره﴾ ساري
317
تاثير بازاريابي داخلي بر شهرت سازماني شركت توليدي فولاد سپيد فراب كوير
318
تاثير بازاريابي داخلي بر عملكرد سازماني با تاكيد بر بازارگرايي
319
تاثير بازاريابي داخلي بر كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: بيمارستان سيد الشهدا (ع) شهر اصفهان )
320
تاثير بازاريابي داخلي بر مشتري مداري در شهرداري شهرهاي شيراز و ني ريز
321
تاثير بازاريابي رابطه مدار بر ارزش نام تجاري در بانك هاي خصوصي شهر همدان
322
تاثير بازاريابي رابطه مدار بر ارزش نام تجاري در بانك هاي خصوصي شهر همدان
323
تاثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي شهر همدان ، آقايان
324
تاثير بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك سامان درشهر كرج
325
تاثير بازاريابي رابطه مند و كيفيت ارتباط بر وفاداري مشتريان هيات هاي ورزشي استان گيلان
326
تاثير بازاريابي رابطه مند و كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان باشگاه هاي خصوصي شهر رشت
327
تاثير بازاريابي شبكه اي بر افزايش توليد ملي تروند زعفران قاين
328
تاثير بازاريابي صنعتي بر افزايش فروش
329
تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مديريت تغيير و عملكرد مالي در مديران باشگاه هاي ورزشي شهر تهران
330
تاثير بازاريابي موتور جستجو بر عملكرد شركت در تجارت الكترونيك در(15 خرده فروش برتر B2C آنلاين ايراني)
331
تاثير بازاريابي وتبليغات در توسعه صنعت گردشگري
332
تاثير بازبودن تجاري بر نابرابري درآمدي ﴿ كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي 2005-1999﴾
333
تاثير بازخورد از طريق كامپيوتر و بازخورد اصلاحات صريح و ضمني در بهبود نوشتار روايتي
334
تاثير بازخورد اصلاحي بر يادداري كوتاه و بلند مدت يادگيري نقل قول در محيط مجازي
335
تاثير بازخورد اصلاحي نوشتاري همزماني و غيرهمزماني روي كلام نوشتاري زبان آموزان از طريق تلگرام
336
تاثير بازخورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
337
تاثير بازخورد همسان به كمك رايانه بر سطح نگارش فراگيران درونگرا و برونگراي زبان دوم
338
تاثير بازدارنده‎ي 8-هيدروكسي كويينولين در رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي فسفاته‌ي روي بر روي زمينه‌ي فولاد
339
تاثير بازده نامشهود دوره هاي قبل بر رابطه بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
340
تاثير بازدهي اجباري در يادگيري واژگان در زبان آموزان ايراني
341
تاثير بازشوهاي نامنظم بر خصوصيات لرزه اي ديواره هاي برشي بتن آرمه
342
تاثير بازنويسي و كنفرانس پس از نگارش بر نگارش زبان آموزان مرد ايراني زبان انگليسي
343
تاثير بازهاي آموزشي كامپيوتري بر افزايش خلاقيت كودكان دبستاني
344
تاثير بازي بر تبديل كلمات غير فعال به كلمات فعال در كودكان
345
تاثير بازي بر رشد شناختي ، عاطفي ، اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي از ديد معلمان در سال 86-85
346
تاثير بازي بر رشد كودكان گروه سني 3تا 9 سال مهد كودك كيميا فارسان
347
تاثير بازي بر كاهش افسردگي كودكان
348
تاثير بازي در رشد اجتماعي كودك 5تا7 سال
349
تاثير بازي در كاهش افسردگي كودكان
350
تاثير بازي درماني با رويكرد شناختي رفتاري بر عزت نفس و تنظيم هيجان و افسردگي كودكان 8 تا 11 ساله تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بوشهر
351
تاثير بازي درماني با رويكرد شناختي-رفتاري بر ميزان نشانه هاي اختلال نافرماني مقابله اي در دانش آموزان پايه سوم دبستان در شهر اصفهان
352
تاثير بازي درماني در رفع اختلالات رفتاري كودكان بي سرپرست موسسه ام ابيها علي آباد كتول سال 86
353
تاثير بازي درماني رفتاري شناختي دراصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پايه دوم و سوم ابتدايي شهر همدان
354
تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي كودكان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطاعه موردي
355
تاثير بازي كردن نقش كامل نوشته شده و نقش نيمه نوشته شده بر كاهش اضطراب صحبت كردن زبان آموزان ايراني
356
تاثير بازي كلش بر روي صميميت افراد بزرگسال
357
تاثير بازي كلمات روي گوشي هوشمند روي يادگيري و حفظ لغات انگليسي
358
تاثير بازي كلمات روي گوشي هوشمند روي يادگيري و حفظ لغات انگليسي
359
تاثير بازي گروهي بر موفقيت دانش آموزان ايراني در يادگيري الفباي زبان انگليسي
360
تاثير بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران
361
تاثير بازي هاي رايانه اي بر بهداشت روان دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي(پايه سوم) مدارس شهر تهران
362
تاثير بازي هاي رايانه اي بر سلامت جسمي و فكري دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان شهر شهركرد
363
تاثير بازي هاي رايانه اي و بومي محلي بر هماهنگي چشم و دست كودكان 7تا10 ساله شهرستان بردسكن
364
تاثير بازي هاي رايانه اي و ويدئويي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي ( پسران ) ناحيه 4 شهرستان اصفهان
365
تاثير بازي هاي كودكانه سنتي و مدرن بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع اول ابتدايي
366
تاثير بازي هاي وانمودي مبتني بر قصه گويي بر ميزان يادداري مطالب درس فارسي در دانش آموزان عقب مانده ي ذهني آموزش پذير پايه سوم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
367
تاثير بازيابي خاطرات بر جسم و روان بازيگر در نقش هاي باور پذير از منظر فعل و انفعالات هولوگرافيك مغز انسان
368
تاثير بازيگران جديد در بروز جنگ هاي جديد با تاكيد بر تحولات خاورميانه از 2011 تا 2017
369
تاثير بازيهاي آموزشي (دومينوي رابطه - چي گم شده ) بر حافظه كوتاه مدت و ديكته دانش آموزان پايه دوم ابتدايي
370
تاثير بازيهاي آموزشي تصويري بر بهبود دانش آموزان زبان انگليسي ابتدايي با تمركز بر روند يادگيري واژگان
371
تاثير بازيهاي آموزشي كامپيوتر ي بر افزايش خلاقيت كودكان
372
تاثير بازيهاي اموزشي بر مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت در دانش اموزان پسر مدارس دولتي دوره دوم ابتدايي ناحيه دو شهر كرمان
373
تاثير بازيهاي بومي محلي و مداخلات روانشناختي بر علائم بيش فعالي نقص توجه دختران با اختلال بيش فعالي نقص توجه
374
تاثير بازيهاي رايانه اي بر تغيير الگوي امواج مغزي ،حافظه كاري وميزان بهبودي دانش آموزان مبتلا به نارسا خواني
375
تاثير بازيهاي رايانه اي بر رفتار كودكان ونوجوانان از نظر والدين آنها
376
تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان ساري در سال تحصيلي 93-92
377
تاثير بازيهاي رايانه اي بر سلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
378
تاثير بازيهاي رايانه اي بر هوش هيجاني نوجوانان دختر مقطع دبيرستان رافتي تربت جام
379
تاثير بازيهاي رايانه اي برسلامت رواني وتحصيلي دانش آموزان مقطع راهنماي مدارس دامغان
380
تاثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري نوجوانان پسر در شهرستان بندر انزلي
381
تاثير بازيهاي رايانه اي برميزان پرخاشگري نوجوانان پسر در شهرستان بندر انزلي
382
تاثير بازيهاي رايانه اي پرخاشگرانه و غيرپرخاشگرانه بر خلاقيت و خودپنداره نوجوانان راهنمايي دختر و پسر شهرستان بندرعباس در سال تحصيلي 87-88
383
تاثير بازيهاي رايانه اي خشن بر ميزان پرخاشگري كودكان ونوجوانان 10تا18 ساله
384
تاثير بازيهاي رايانه اي خشونت اميز بر كودكان
385
تاثير بازيهاي گروهي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پايه اول دبستان شهرستان قاين
386
تاثير بازيهاي گروهي بر مهارت هاي اجتماعي
387
تاثير بافت تاريخي شهر بوشهر در توسعه آينده شهر
388
تاثير بافت روي خصوصيات فيزيكي پارچه
389
تاثير بافت سرژه بر خواص كششي پارچه تاري - پودي
390
تاثير بافت فرسوده شهري و اماكن غير مجاز بر بزهكاري در مناطق سه و دوازده تهران
391
تاثير بافتار پارچه و تنظيمات پويشگر در مختصات رنگي حاصل از پويش
392
تاثير بافتها و بناهاي تاريخي ، سنتي بر روان انسان
393
تاثير بافتها و بناهاي تاريخي ، سنتي بر روان انسان
394
تاثير باقي مانده فسفر و مواد آلي بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
395
تاثير باكتري بر جذب آب و بهبود دوام بتن سبك دانه ي سازه اي
396
تاثير باكتري هاي ريزوسفري محرك رشد گياه و ليگاندهاي آلي بر گياه پالايي برخي عناصر سنگين توسط گياه ذرت
397
تاثير باكتري هاي محرك رشد گياه بر مقاومت به شوري در مراحل رشدرويشي و زايشي گلرنگ
398
تاثير باكتري هاي محرك رشد و كاربرد ليگاند EDTA بر گياه پالايي خاك آلوده به مس و آرسنيك توسط گياه ذرت
399
تاثير باكتري¬هاي محرك رشد گياه (PGPR) بر گياه¬پالايي خاك¬هاي آلوده به آرسنيك توسط ذرت، كدو و آفتاب¬گردان
400
تاثير باگاس نيشكر و بيوچار آن و گياه ذرت بر ساختمان يك خاك آلوده به مواد نفتي
401
تاثير باگاس و فيلتر كيك بر فشردگي پذيري و مقاومت برشي خاك
402
تاثير باند فسفاتي بر آجرهاي عايق ورميكوليتي
403
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻧﺴﻮزﻫﺎي بوكسيتي
404
تاثير بانكداري اسلامي بر تورم
405
تاثير بانكداري الكترونيك بر كاهش هزينه مسافرت هاي درون شهري و آلودگي هوا
406
تاثير بانكداري الكترونيك بررضايت مشتريان بانك صادرات
407
تاثير بانكداري الكترونيك در افزايش رضايت مشتري بانك ملي شعبه تيران
408
تاثير باورهاي ديني بر سبك زندگي
409
تاثير باورهاي ديني مذهبي بر تفكر منتقدانه كاركنان صنايع مهام
410
تاثير باورهاي قومي بر زيور زن بلوچ
411
تاثير باورهاي قومي بر زيور زن بلوچ
412
تاثير بايوچار چوب آفتابگردان بر غلظت بعضي از عناصر سنگين در گياه ماش ) Vigna radiata Wilczek )
413
تاثير بتائين و مكمل سولفات بر خصوصيات شير و پشم و عملكرد بره هادر گوسفندان نژاد نائيني
414
تاثير بحث آزاد بر اجتماعي شدن نوجوانان
415
تاثير بحران كشمير بر ناكارآمدي سارك از سال ( 2006-1985)
416
تاثير بخار حلال برروي خصوصيات مكانيكي لايه الكتروريسي شده پلي استايرن تقويت شده با نانو لوله هاي كربن به منظور استفاده در فرايند تقطير غشايي
417
تاثير بدگماني كاركنان بر تغيير سازماني در سلامت سازماني(مطالعه موردي: بيمارستان امام علي آمل)
418
تاثير بر هم كنش هاي بين سطحي هم افزا شده توسط نانو هيبريد كربن بلك/كربن نانو تيوب بر هيسترسيس ،رفنار ويسكو الاستيك و مقاومت خستگي ديناميكي (فتيگ) شبكه ولكانيزاسيوني لاستيك طبيعي (لاستيك طبيعي اپوكسي شده به عنوان سازگار كننده )
419
تاثير برآورد پارامتر بر عملكرد نمودارهاي كنترل نسبت و تعداد اقلام معيوب
420
تاثير برخورداري از حقوق شهروندي بر احساس هويت اجتماعي (مورد نمونه مركز، شمال و جنوب تهران)
421
تاثير برخي آمينواسيدهاي غالب در ريزوسفر بر جذب سيمپلاسمي و آپوپلاسمي كادميم و روي توسط ريشه و انتقال آنها به شاخساره گندم
422
تاثير برخي از پارامترهاي آهارزني بر خواص نخ آهار خورده
423
تاثير برخي از پارامترهاي الياف و سوزن زني بر مقاومت تركيدگي پارچه هاي ژئوتكستايل منسوج نبافته
424
تاثير برخي از پارامترهاي الياف و سوزن زني بر مقاومت سوراخ شدگي پارچه هاي ژئوتكستايل منسوج نبافته
425
تاثير برخي از پارامترهاي پارچه بر روي خاصيت جرخوردگي
426
تاثير برخي از پارامترهاي ماشين سوزن زني بر خواص مكانيكي موكت نمدي
427
تاثير برخي از خصوصيات الياف بر روي سرعت پراكنده شدن الياف پلي استر در آب در لايه هاي بي بافت خيس
428
تاثير برخي از خصوصيات الياف و تنظيمات ماشين بر خواص اصطكاك كفپوش پلي پروپلين مخمل شده
429
تاثير برخي از شاخص هاي كلان اقتصادي و صنعت بر شاخص سهام
430
تاثير برخي از فاكتورهاي فرايند بر بهينه نمودن توليد نخ چرخانه اي
431
تاثير برخي از مواد معدني روي فعاليت بيو كنترلي باكتري bacillus subtilis عليه rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه لوبيا
432
تاثير برخي از ويژگي هاي شيطانك بر پرزدهي نخ
433
تاثير برخي جدايه هاي تريكودرما بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي زنيان تحت شرايط تنش خشكي
434
تاثير برخي خصوصيات خاك بر پراكنش گونه هاي اروشيا و استيپا ييلاقي باغدر بافق
435
تاثير برخي خصوصيات خاك سطحي برقابليت تشكيل سله ومقاومت آن در برابرافزايش آبي
436
تاثير برخي عناصر پرمصرف و كم مصرف بر كميت و كيفيت بذر ذرت هيبريد سينگل كراس 407
437
تاثير برخي عوامل بوم شناختي و مديريتي بر وضعيت بيابان‌زايي منطقه‌ي نجف آباد
438
تاثير برخي فراسنجه هاي تيغه ومحصول بر انرژي برشي ويژه ساقه نيشكر
439
تاثير برخي متغيرهاي دستگاه كشش بر ثابت تصحيح نسبت كشش نخ پلي استر يكسره با آرايش يافتگي نسبي ﴿POY﴾
440
تاثير برخي متغيرهاي ماشين و مواد اوليه بر خواص نخ تكسچره اينترمينگل شده به روش تاب مجازي
441
تاثير برخي مكمل هاي معدني - ويتاميني بر فراسنجه هاي توليد و توليد مثل گاوهاي دوره انتقال در فصل تابستان
442
تاثير برخي ويژگي هاي شركتي بر معيارهاي مديريت سود واقعي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
443
تاثير برداشت شن و ماسه بر زمين ريخت هاي محيط اطراف ﴿ مطالعه موردي شهرستان سنقر﴾
444
تاثير برداشت علوفه سبزبر روي تغييرات كمي وكيفي پروتئين هاي ذخيره اي بذر در ارقام مختلف گندم
445
تاثير بررسي طرح واره هاي شناختي با جراحي بيني
446
تاثير برگ آرتيشو 0) cynara scolymusl( برميزان فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولارولاركيد ،تري گليسريدكبد ،ميزان چربي ها و ليپو پروتئين هاي سرم موش صحرايي نر هيپرليپيدميك
447
تاثير برگ ها و سرني هاي خرد شده نيشكر، بيوچار و خاكستر آن بر خواص مهندسي و مقاومت برشي دو خاك با بافت متفاوت
448
تاثير برگزاري رويدادهاي ورزشي بر شهر ميزبان
449
تاثير برنامه آموزشي افزايش آگاهي بر نگرش مربيان زبان انگليسي بعنوان زبان بينابين در دوره ضمن خدمت و قبل از آن
450
تاثير برنامه آموزشي فلسفه براي كودكان بر تحول شناختي ، هوش منطقي -رياضي و بهره هوشي )IQ( دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدايي منطقه 13 تهران سال تحصيلي 87-1388
451
تاثير برنامه آموزشي يادگيري مستقل(IL) بر عملكرد رياضي و خودپنداره تحصيلي و خودكارآمدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
452
تاثير برنامه تغذيه مقدماتي بر عملكرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
453
تاثير برنامه تمريني ايروبيك و بازي درماني گروهي بر برخي مهارت هاي ادراكي- حركتي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
454
تاثير برنامه ريزي بر كاهش درصد تعميري لكوموتيوهيا GM
455
تاثير برنامه ريزي پيش از انجام تكليف و در هنگام انجام تكليف در رواني، صحت و پيچيدگي مهارت نوشتن
456
تاثير برنامه ريزي درسي و مديريت آموزشي در عصر حاضر
457
تاثير برنامه ريزي راهبردي بر اثربخشي سازماني با نقش ميانجي انعطاف پذيري سازماني در وزارت ورزش وجوانان و فدراسيون هاي ورزشي
458
تاثير برنامه ريزي زماني و زباني بر فرآيند فراشناختي مهارت نگارش فراگيران فارسي زبان
459
تاثير برنامه زودهنگام كوئين بر مهارت اجتماعي و شايستگي هيجاني كودكان پيش دبستاني
460
تاثير برنامه طراحي شده ورزشي ايزوتونيك بر شدت دردهاي كرامپ عظلاني پا در بيماران تحت همودياليز
461
تاثير برنامه فلش كارت كامپيوتري (Anki) بر روي حفظ و بازيابي لغات انگليسي دانش آموزان پسر پيش متوسطه ايران
462
تاثير برنامه ها و سريالهاي ايراني بر پرخاشگري كودكان
463
تاثير برنامه هاي آموزش راهبردهاي كنار آمدن با استرس در كاركنان كارخانه صنعتي بهپاك
464
تاثير برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي بر افزايش كارايي پزشكان متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه
465
تاثير برنامه هاي راديو (مطالعه موردي: راديو جوان) بر افزايش دانش زيست محيطي مديران مدارس منطقه 5 تهران
466
تاثير برنامه هاي راديو (مطالعه موردي: راديو جوان) بر افزايش دانش زيست محيطي مديران مدارس منطقه 5 تهران
467
تاثير برنامه هاي رسانه هاي جمعي ﴿ماهواره، تلويزيون﴾ بر انحرافات اجتماعي جوانان و نوجوانان شهر گلوگاه
468
تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان
469
تاثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان شهر قاين
470
تاثير برنامه هاي ماهواره بر رشد اجتماعي نوجوانان 12تا 18سال شهرستان تربت جام
471
تاثير برنامه هاي ماهواره بر شخصيت جوانان
472
تاثير برنامه هاي ماهواره بر شخصيت جوانان
473
تاثير برنامه هاي ماهواره بررضايت زنا شويي
474
تاثير برنامه هاي وفاداري بر رضايت مشتري و وفاداري مشتري در فروشگاههاي محصولات پوشاك هاكوپيان در مشهد
475
تاثير برنامه هاي وفاداري بر رضايت مشتري و وفاداري مشتري در فروشگاههاي محصولات پوشاك هاكوپيان در مشهد
476
تاثير برنامهريزي استراتژيك تامينكنندگان در موفقيت صنايع كوچك .
477
تاثير برند تجاري بر وفاداري مشتري
478
تاثير برند كارفرما بر كارآفريني سازماني با متغير ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: مجتمع فولاد كوير)
479
تاثير برندسازي استارت¬آپ¬ها در وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مشتريان شركت اسنپ)
480
تاثير برندهاي (مارك) تجاري بررفتار اقتصادي خانواده ها ( مطالعه موردي شهرستان بروجن )
481
تاثير برهم كنش بور و روي بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
482
تاثير برهم كنش كولني بلند برد روي جذب نوري برن نيتريد تك لايه دررهيافت تقريب فاز تصادفي
483
تاثير برهم كنش هاي جايگزيده همراه با هم بستگي هاي گوناگون در حالت اوليه سامانه -محيط بر تحول زماني درهم تنيدگي
484
تاثير برون سپاري بر چابك سازي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
485
تاثير برون سپاري برسازمانها در هزاره ي سوم
486
تاثير برون سپاري موفق بر مديريت خدمات مشتريان با مطالعه موردي بانك توسعه تعاون
487
تاثير بزه ديده بر مسئوليت كيفري
488
تاثير بساب هاي شهري و كشتارگاه بر روي رشد ريزجلبلك هاي كلرلا ولگاريس و اسپيرولينا پلاتنسيس
489
تاثير بستانكاران بزرگ بر تصميم گيري حسابرسان
490
تاثير بسترهاي كاشت در گلخانه برعملكرد و كيفيت رز شاخه بريده
491
تاثير بسترهاي كشت مختلف و كلريد سديم بر رشد،عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيكي فلفل دلمه اي در سيستم هيدروپونيك
492
تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر رشد و كيفيت محصول فلفل دلمه اي گلخانه اي
493
تاثير بسترهاي مختلف كاشت بر رشد و نمو محصول فلفل دلمه اي گلخانه اي
494
تاثير بسترهاي مختلف كاشت و قليائيت بر رشدوخصوصيات فيزيولوژيكي ژربرادرسيستم هيدروپونيك
495
تاثير بسته بندي با اتمسفرتغيير يافته بر ويژگي هاي كيفي خرما رقم مضافتي و كلوته طي انبارماني
496
تاثير بسته بندي خشكبار بر رونق اقتصادي شهر فاروج
497
تاثير بسته بندي فعال آنتي اكسيداني حاوي اسانس نعناع فلفلي بر پايداري روغن سويا
498
تاثير بعد بيولوژيك طراحي نور بر نقش اجتماعي فضا
499
تاثير بعد كيفيت خدمات ( محيط فيزيكي ، غذا و خدمات ) بر روي تصوير ذهني رستوران ، ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري
500
تاثير بعد كيفيت خدمات ( محيط فيزيكي ، غذا و خدمات ) بر روي تصوير ذهني رستوران ، ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري ( مطالعه موردي : رستوران هاي منطقه شمال شهر تهران )
501
تاثير بعضي از عوامل فيزيكي و شيميائي بر روي بقاء اسپور باسيلوس سره ئوس )Bacillus. Cereus(
502
تاثير بعضي از ويژگيهاي الياف اكريليك و پلي پروپيلن بر خواص نوري كفپوش ها
503
تاثير بقاياي گياهان زراعي و بيش انباشتگر بر قابليت جذب روي در خاك و غلظت آن در دانه گندم
504
تاثير بقاياي گياهي ذرت بر روند معدني شدن-آلي شدن نيتروژن و فعاليت هاي آنزيمي در يك خاك آهكي با تاريخچه كوددهي متفاوت
505
تاثير بكار گيري فناوري اطلاعات بر ابعاد نقشه استراتژي بهبود كيفيت خدمات در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
506
تاثير بكارگيري statcom بر رفتار ديناميكي سيستم قدرت تحت فشار﴾ديناميك غير خطي سيستم قدرت ﴾از استفاده از فرم نرمال
507
تاثير بكارگيري باله و غلتك بستر ساز در گاو آهن قلمي بر مقاومت كششي و مقدار نرم شدگي خاك
508
تاثير بكارگيري پوشش هاي قيري در كاهش اصطكاك منفي شمعها
509
تاثير بكارگيري تكنولوژي RFID بر ايجاد مزيت رقابتي در فروشگاه هاي زنجيره اي تهران
510
تاثير بكارگيري تكنولوژي هاي نو در كشاورزي با تاكيد بر روشهاي نوين آبياري در توسعه كشاورزي مناطق روستايي بخش كهك استان قم
511
تاثير بكارگيري دبيران غير مرتبط بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي دخترانه شهرستان قوچان
512
تاثير بكارگيري رويكرد بازيكاري بر درگيري مشتريان و نگرش به برند در محيط بازاريابي شركت هاي فعال در زمينه تجارت الكترونيك ( مطالعه موردي : شركت فيديليو )
513
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر ابعاد نقشه استراتژي بهبود كيفيت خدمات درسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
514
تاثير بكارگيري محدويت هاي زماني بر روي انواع اشتباهات نگارشي دواطلبان آيلتس ونگرش آنها
515
تاثير بكارگيري مدل اي.اف.كيو.ام برمسئوليت اجتماعي سازمان
516
تاثير بكارگيري نرم افزار آموزش اجزاي كلام بر يادگيري اجزاي كلام توسط دانشجويان ايراني و نگرش به كاربرد كامپيوتر در مقايسه با شيوه سنتي تدريس آن , The Effect of POSS Instruction in Comparison with Conventional Instruction on Development of ESP Learners Parts of Speech Knowledge and Attitude toward CALL
517
تاثير بكارگيري يادداشت هاي نقادانه انعكاسي بر بالا بردن درك مطلب دانش آموزان
518
تاثير بلوغ بر سر امدي سازمان آموزش و پرورش استان مركزي
519
تاثير بلوغ بر مشكلات رفتاري نوجوانان
520
تاثير بلوكينگ بردوره هاي خشك غرب ايران
521
تاثير بليچ بر جوامع كف زي بستر زاينده رود
522
تاثير بناهاي تاريخي شهرستان بهشهر در توسعه گردشگري اين شهرستان
523
تاثير بناهاي تاريخي شهرستان بهشهر در توسعه گردشگري اين شهرستان
524
تاثير به كارگيري اتانول در بهبود خواص غشا الترافيلتراسيون به منظور تغليظ آب پنير
525
تاثير به كارگيري روش بازخورد تصحيح گر ضمني در ارتقاي سطح دستور زبان فراگيران زبان انگليسي
526
تاثير به كارگيري سيستمهاي كيفيت در بهره وري خط توليد
527
تاثير به كارگيري نرم افزارهاي چندرسانه اي در فراگيري واژگان زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
528
تاثير بهداشت رواني بر پيشبرد تحصيلي دانش آموزان ابتدايي روستاهاي شهرستان گنبد كاووس
529
تاثير بهره برداري از آژانس اي پستي در ارائه خدمات پستي
530
تاثير بهره وري بر روي تراز حساب جاري در ايران طي سالهاي 1392-1373
531
تاثير بهره وري بر نرخ واقعي موثر ارز در ايران طي دوره زماني 1980تا2005 ﴿آزمون اثر بالاسا-ساموئلسون در اقتصاد ايران﴾
532
تاثير بهره وري برعملكرد كاركنان
533
تاثير بهره وري سازمان بر عملكرد شغلي كاركنان
534
تاثير بهينه سازي ويژگي هاي متنوع الياف بر رفتار بتن اليافي
535
تاثير بودجه بندي عملياتي بر كارايي سازمان ها
536
تاثير بي تفاوتي سازماني كاركنان بر كيفيت خدمات سلامت
537
تاثير بي ثباتي اقتصاد كلان بر درآمد مالياتي دولت ( مطالعه موردي: ايران)
538
تاثير بي ثباتي سياسي بر صنعت گردشگري ﴿مطالعه موردي: كشورهاي منتخب منطقه منا﴾
539
تاثير بيان دگر ساخت ايزوفرم هاي كلاس I وII متالوتيونين برنج ﴿Oryza sativa﴾ بر روي تحمل باكتري Esherichia coli به فلزات سنگين
540
تاثير بيكاري بر اشاعه عدم امنيت
541
تاثير بيمه محصولات كشاورزي بر كارايي فني گندم كاران ديم استان كرمانشاه - ايران
542
تاثير بيوچار بقاياي پسته بر پويايي و قابليت جذب روي و كادميم توسط گياه ذرت ﴿Zea many L﴾
543
تاثير بيوچار لجن فاضلاب وگياه ذرت براي پاكسازي خاك آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
544
تاثير پارامتر اختلاط مكانيكي مخلوط پودري بر توليد كامپوزيتهاي AL2O3-TIC-A1 و AL2O3-TIC به روش سنتز احتراقي
545
تاثير پارامتر ميزان غافلگيركنندگي واثر احساسي بر يادگيري شرطي
546
تاثير پارامتر هاربارد برگراديان ميدان الكتريكي در تركيب UCD3
547
تاثير پارامتر هاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا ، ساختار هسته وفرا ساختار اسپرم بر نتايج ART
548
تاثير پارامتر هاي هندسي در پايداري اوليه ي ايمپلنت هاي دنداني
549
تاثير پارامترها بر تغييرات ابعادي و ساختار جوش در جوشكاري TIG
550
تاثير پارامترهاي آْسياكاري بر خصوصيات پودر نانو كامپوزيت تنگستن - مس، ساخته شده به روش آْسياكاري مكانيكي
551
تاثير پارامترهاي اقليمي موثر بر كشت زعفران به منظور شناسايي مناطق مستعد و تخمين عملكرد محصول با شبكه عصبي (مطالعه موردي: كرمان و زرند)
552
تاثير پارامترهاي الكتروريسي جهت توليد تخ تو خالي از الياف نانو و بررسي خواص مكانيكي آن
553
تاثير پارامترهاي انفجار بر شكست ديناميكي توده سنگ اطراف تونل با استفاده از روش هاي عددي
554
تاثير پارامترهاي پارچه بر لغزش دوخت در پارچه هاي تاري پودي ﴿پيراهني﴾
555
تاثير پارامترهاي تنظيمي مختلف ماشين رينگ روي عيوب نخ پنبه اي در تاب بهينه
556
تاثير پارامترهاي توليد بر بافت و رفتار خوردگي ورق گالوانيزه گرم
557
تاثير پارامترهاي توليد بر خواص مكانيكي و شكل پذيري ورق گالوانيزه گرم
558
تاثير پارامترهاي توليد بر يكنواختي خواص متالورژيكي و ضخامت پوشش ورق گالوانيزه گرم مجتمع فولاد مباركه
559
تاثير پارامترهاي توليدي ماشين بوبين پيچي بر ميزان سفتي بسته نخ
560
تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي (FSW) بر ريزساختار، بافت و خواص مكانيكي قطعات جوش آلياژهاي نانوساختار Al – Sc توليد شده به روش نورد تجمعي (ARB)
561
تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال دو آلياژ غير متشابه آلومينيوم
562
تاثير پارامترهاي جوشكاري بر خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي فولاد زنگ نزن آستنيتي 316 جوش داده شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
563
تاثير پارامترهاي جوشكاري مقاومتي بر استحكام مكانيكي و توزيع تنش پسماند در ورق هاي جوشكاري شده
564
تاثير پارامترهاي خشك‌كن مايكروويو بر خواص فيزيكي ورق رنگي مجتمع فولاد مباركه
565
تاثير پارامترهاي خشك‌كن مايكروويو بر خواص فيزيكي ورق رنگي مجتمع فولاد مباركه
566
تاثير پارامترهاي خط ريسندگي بر استحكام نخ رينگ و چرخانه
567
تاثير پارامترهاي ديواره جدا كننده بر روي الگوي جريان روي سرريز اوجي به منظور يافتن حالت بهينه به كمك شبيه سازي عددي
568
تاثير پارامترهاي رئولوژيكي بر عملكرد گل حفاري
569
تاثير پارامترهاي ريخته گري بر بروز عيب ترك گرم در سوپر آلياژ IN713LC
570
تاثير پارامترهاي ريخته گري كوبشي بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري
571
تاثير پارامترهاي ريخته گري نيمه جامد و كوبشي بر خصوصيات ساختاري و مكانيكي آلياژ AZ91
572
تاثير پارامترهاي ريخته‌گري دوغابي مخلوط نانو¬¬ذرات Al2O3/AlN/MgO بر تشكيل سراميك آلون به روش زينتر بدون فشار تحت جو نيتروژن
573
تاثير پارامترهاي زيستگاهي بر جوامع پرندگان در مقياس چشم انداز در منطقه شكار ممنوع كركس
574
تاثير پارامترهاي ساخت و مواد افزودني بر خواص اپتيكي قطعات سراميكي اسپينل آلومينات منيزيم
575
تاثير پارامترهاي ساخت و نوع باندينگ بر خواص و ريزساختار نسوزهاي آلومينا -گرافيتي
576
تاثير پارامترهاي ساختاري پارچه حلقوي پودي بر روي جلا به روش آناليز تصوير
577
تاثير پارامترهاي ساختاري منسوجات بي بافت سوزن زني شده بر روي تقويت سازه هاي خاكي
578
تاثير پارامترهاي سطح بر روي جوشش استخري سطوح ميكرو/نانوساختار
579
تاثير پارامترهاي شبكه شكاف در مخزن شكافدار و بررسي درشت نمايي
580
تاثير پارامترهاي طرح هندسي بر ظرفيت ميدان در ايران
581
تاثير پارامترهاي عملكردي بر كارائي تك سل پيل سوختي پليمري
582
تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر قابليت ماشين كاري آلياژ A380
583
تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي دماي پيشگرم و محيط خنك كننده بر خواص خستگي فولاد ميكرو آلياژي 55 MNV 38
584
تاثير پارامترهاي عملياتي در رفتار ديناميكي كوره باز گرمكن نورد از نوع پوشر
585
تاثير پارامترهاي عملياتي فرآيندهاي نيترو كربوره گازي و پلاسما بر ساختار و رفتار سايشي
586
تاثير پارامترهاي غير خطي روي تنش حوالي ترك
587
تاثير پارامترهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غيرهمجنس آلومينيوم به مس بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي
588
تاثير پارامترهاي فرآيند نورد در كانال هاي همسان زاويه دار ﴿ECAR﴾ بر تنشهاي پسماند و خواص مكانيكي - ساختاري آلياژهاي آلومينيوم
589
تاثير پارامترهاي فرآيندي بر روي خواص و مورفولوژي نانو كامپوزيتهاي بر پايه پروپيلن -پلي آميد
590
تاثير پارامترهاي ليتولوژي و ژئومكانيكي بر پايداري شيب در معدن طلاي داشكسان قروه
591
تاثير پارامترهاي ليتولوژي و ژيومكانيكي بر پايداري شيب معدن مس ميدوك
592
تاثير پارامترهاي ليفي و توليدي بر خواص فيزيكي، مكانيكي ژئوتكستايلهاي توليدي از الياف بريده پلي پروپيلن
593
تاثير پارامترهاي ماده مربوط به ترابردبار بر روي نمودار جريان-ولتاژ سلول هاي خورشيدي هيبريدي آلي و معدني
594
تاثير پارامترهاي ماشين كاري بر روي عمر ابزار فرزكاري
595
تاثير پارامترهاي مختلف بر جداسازي مايع - مايع به روش شناور سازي
596
تاثير پارامترهاي مختلف برش بر راندمان ماشينكاري فولاد و محاسبه تجربي صافي سطح و عمر ابزار
597
تاثير پارامترهاي مختلف فرآيند توليد بر كيفيت و خواص آهن اسفنجي توليد شده درفرآيند احياء مستقيم براي كانسار آهن چادرملو
598
تاثير پارامترهاي مختلف ماشينكاري بر روي زبري سطح در ماشينكاري به وسيله ابزار چرخان جديد فرز
599
تاثير پارامترهاي مدل موهر كلمب بر تنش و تغيير شكلهاي قائم هسته رسي سدهاي خاكي مطالعه موردي – سد دريك)
600
تاثير پارامترهاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا، ساختار هسته و فراساختار اسپرم برنتايج ART
601
تاثير پارامترهاي مرفولوژيكي با بزرگنمايي بالا، ساختار هسته و فراساختار اسپرم برنتايج ART
602
تاثير پارامترهاي مقاومتي ناپيوستگي ها بر ميزان آبشستگي حوضچه آرامش پشت سد (مطالعه موردي سد بهشت آباد)
603
تاثير پارامترهاي مهم در حذف نيترات از آب با استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي (EC) پيوسته
604
تاثير پارامترهاي موثر در پوشش محافظتي بر پايه زرين پلي استر غير اشباع تقويت شده با پيكمنت پرك شيشه
605
تاثير پارامترهاي موثر در تهيه سيستم هيبريدي گرافن-نانوسيم‌هاي نقره به روش شيميايي و بررسي خواص فيزيكي آن
606
تاثير پارامترهاي نورد مباني بر عمليات باز پخت برنز آلومينيوم
607
تاثير پارامترهاي هندسي و تنش بر تغيير شكل پذيري، مقاومت و رفتار پس از مقاومت نهايي توده سنگ هاي درزه دار با استفاده از روش DFN-DEM
608
تاثير پارچه مت بين لايه هاي بافته شده بر چقرمگي شكست مد يك و دو
609
تاثير پارسيان هند بر وضعيت زرتشتيان كرمان از عهد ناصري تا اوايل دوران پهلوي (1304-1226)
610
تاثير پارمتر هاي ضربه بر رفع انسداد سيلوي آزمايشگاهي
611
تاثير پارمترهاي توليد بر تشكيل عيوب اكستروژن آلياژ آلومينيوم AA2024
612
تاثير پاسخگويي عمومي مديران بر رضايت شغلي معلمان مدارس شهرستان املش
613
تاثير پاشش آب در ورودي كمپرسور روي مشخصات عملكردي كمپرسور در توربين گاز
614
تاثير پاشش شورابه ها بر خصوصيات مقاومتي خاك و پايداري آن در برابر فرسايش بادي در دشت سگزي اصفهان
615
تاثير پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا بر خردايش كانسنگ فسفات
616
تاثير پانسمان هيدروژل پلي ونيل پيروليدون بر بهبود زخم باز در رات
617
تاثير پاي پرونيل بوتوكسايد روي تخصيص انرژي سلولي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae مقاوم به آفت كش فوزالن
618
تاثير پايبندي به مولفه هاي هويت ايراني - اسلامي بر توسعه صادرات (مطالعه موردي: صنعت پلاستيك )
619
تاثير پايگاه اعتقادي خانواده در تربيت فرزندان
620
تاثير پايگاه طبقاتي بر پيشرفت دانش آموزان
621
تاثير پايگاه هاي طبقاتي برروي گرايش هاي شغلي دانش آموزان پيش دانشگاهي تربيت در سال86
622
تاثير پايه بر خصوصيات كيفي و عمر انبارماني ميوه سيب رقم گلاب كهنز
623
تاثير پايه هاي بومي كدوييان بر رشد خيار رقم Super daminos در دماهاي مختلف
624
تاثير پايه هاي مالياتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي
625
تاثير پديده آشفتگي در برنامه ريزي توليد ادغامي
626
تاثير پديده آشفتگي در برنامه ريزي توليد ادغامي
627
تاثير پديده اجتماعي طلاق بر روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدايي شهرستان فارسان
628
تاثير پديده اندركنش خاك وسازه بر مقاومت غير الاستيك سازه هاي دودكش مانند بتن آرمه در برابر زلزله
629
تاثير پديده بد بيني سازماني بر عملكرد سازماني در مناطق 22 گانه شهرداري تهران
630
تاثير پديده چگالش غير تعادلي بر آيروديناميك جريان در رديف پره توربين بخار
631
تاثير پديده خشكسالي در بروز بيماري ليشمانيوز پوستي در استان اصفهان
632
تاثير پديده هاي جوي در پراكندگي آب و هوا
633
تاثير پذيري بداهه نوازي مترآزاد محمد رضا لطفي از رديف موسيقي ايران
634
تاثير پذيري پس انداز و سرمايه گذاري از نرخ سود بانكي
635
تاثير پذيري تفاسير فارسي از روايات جعلي و اسرائيليات و بررسي علل آن (با تكيه بر تفاسير ادبي)
636
تاثير پذيري جوانان 15-24 ساله از اينترنت در شهر سمنان
637
تاثير پذيري سينتيك تجزيه بقاياي گياهي فسكيوي بلند از همزيستي با قارچ اندوفايت ﴿Neotyphodium coenophialum﴾
638
تاثير پذيري كتاب انيس الناس از فرهنگ و ادب عربي و باز شناسي منابع آن
639
تاثير پراكندگي سود ابرازي و سود مشمول ماليات بر پراكندگي بازده سهام
640
تاثير پرامينگ و محلول پاشي برخي از هورمون هاي گياهي بر روي گل انگيزي و عملكردو...
641
تاثير پرايمينگ بذر بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي در گياه گندم تحت تنش شوري
642
تاثير پرايمينگ بر جوانه زني و بنيه بذر سه گونه چاودار( Secanle L ; Poaceae ) تحت تنش خشكي و شوري
643
تاثير پرايمينگ برجوانه زني وبنيه بذر سه گونه چاودار تحت تنش خشكي وشوري
644
تاثير پربيوتيك فروكتوميكس و اسانس روغني نعناع بر عملكرد و فعاليت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
645
تاثير پرتو UV روي برخي از پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه جعفري Petroselinum crispum
646
تاثير پرتو الكتروني بر خواص مكانيكي و حرارتي نانو كامپوزيت PE/PA6/نانورس اصلاح شده
647
تاثير پرتو الكتروني و ميزان نانو رس اصلاح شده بر ريز ساختار و خواص رئولوژيكي نانوكامپوزيت PVC/ENR50 نانورس اصلاح شده
648
تاثير پرتو تابي پرتو هاي فرابنفش بر دماي اپاسيته ي شيشه هاي فلئوريدي
649
تاثير پرتو ليزر بر زيست سازگاري فولادهاي زنگ نزن آستنتيي 316LVM ايمپلنت هاي ارتوپدي
650
تاثير پرتوافكني مايكروويو بر پاكسازي پساب هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
651
تاثير پرتودهي گاما بر ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، ساختاري و ضدميكروبي فيلم بر پايه موسيلاژ دانه ريحان كيتوزان حاوي - اسانس كاكوتي كوهي و نانوذره اكسيد منيزيم و كاربرد آن بر مدت زمان ماندگاري فيله ماهي قزلآلا
652
تاثير پرتودهي نوري بر خواص فيزيكي و رنگپذيري نايلون - 6
653
تاثير پرتوهاي الكتروني بر خواص نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير بر پايه نشاسته ترموپلاستيك/ پلي اتيلن
654
تاثير پرتوهاي الكتروني و ميزان نانورس اصلاح شده بر خواص مكانيكي و حرارتي نانو كامپوزيت پلي وينيل كلرايد/پلي اتيلن وينيل استات/ نانورس
655
تاثير پرخاشگري بر روي عملكرد درسي نوجوانان دختر دبيرستان مكتب الزهرا شهرستان ازادشهر
656
تاثير پرداخت يارانه نقدي بر تورم﴿ 1380-1391﴾
657
تاثير پردازش ديجيتالي تصاوير پانوراميك در توافق مشاهده گران بر قابل رويت بودن كانال منديبل
658
تاثير پركننده هاي معدني ATH و سيليكا بر روي خواص پوشش هاي سيليكوني RTV جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
659
تاثير پركننده هاي معدني ATH و سيليكا بر روي خواص پوشش هاي سيليكوني RTV جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
660
تاثير پركننده هاي معدني ATHو سيليكا بر روي خواص پوششهاي سيليكوني ،ي جهت استفاده در مقره هاي الكتريكي
661
تاثير پروبيوتيك و دفعات شيردهي برعملكرد گوساله هاي شير خوار نژاد هلشتاين
662
تاثير پروتستانتيسم در تئاتر مدرن ايران
663
تاثير پروتستانتيسم در تئاتر مدرن ايران
664
تاثير پروتكل بازتواني منتخب بر تعادل سالمندان مبتلا به آرتروز پس از تعويض مفصل زانو
665
تاثير پروتكل حركت درماني و ماساژ بر كاهش علائم ناشي از كوفتگي عضلاني تاخيري
666
تاثير پروتون دار كردن آدنين بر پايداري جفت باز آدنين-سيتوزين
667
تاثير پريودنتيت مزمن شديد بروضعيت هيستولوژيك پالپ دندان و مقايسه آن با نمونه هاي سالم
668
تاثير پس خوراند اصلاحجي به دو روش تصحيح خطا و خود اصلاحي برانگيخته بر مهارت گفتاري يادگيرندگان زبان انگليسي
669
تاثير پس خوراند زيستي EEG بر علائم اختلال استرس پس از سانحه
670
تاثير پساب تصفيه شده بر خصوصيات خاك و چمن بر موداگراس در آبياري با لوله هاي تراوا
671
تاثير پساب مغناطيس شده بر برخي از عوامل هيدروليكي آبياري جويچه اي
672
تاثير پساب، پاميس و زئوليت بر جذب كادميم در گياه اسفناج
673
تاثير پست هاي تبليغاتي در رسانه هاي اجتماعي بر مشاركت مشتري در صنايع كالاهاي تندمصرف و با دوام
674
تاثير پسماندهاي آلي و معدني بر شكل هاي شيميايي روي در فازهاي جامد و محلول خاك و ارتباط آن با غلظت روي دانه گندم
675
تاثير پشتوانه هاي تئاتري كارگردانان شاخص سينما بر آثار آنان با تكيه بر آثار اينگمار برگمان
676
تاثير پلاسما برروي نانو الياف پلي آميد و مدلسازي پيوندزني برروي پلي پروپيلن با كمك پلاسما
677
تاثير پلاسماي سرد بر ويژگي‌هاي كيفي توت فرنگي طي نگهداري در دماي پايين
678
تاثير پلاسمون هاي سطحي بر ويژگي هاي غيركلاسيكي تابش نقطه كوانتومي
679
تاثير پلي اتيلن گلايكول بر ميزان تراوايي بخار آب غشاي ميكرو متخلخل پلي يورتان
680
تاثير پلي مورفيسم هاي ژن هاي هورمون رشد Growth Hormone و گيرنده ژن هاي هورمون رشد Growth Hormone Receptor روي برخي صفات اقتصادي بز مرغز ايران
681
تاثير پلي‌آمين‌ها بر ناهنجاري قهوه‌اي شدن آريل‌ها و بهبود ويژگي‌هاي كيفي ميوه انار طي مدت انبارداري
682
تاثير پليمر سوپر جاذب رطوبت و تنش خشكي بر استقرار و رشد گياهچه برخي از گياهان سرمادوست وگرمادوست
683
تاثير پليمر سوپر جاذب و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر واكنش چغندرقند به تنش خشكي
684
تاثير پليمرهاي سوپرجاذب بر جوانه زني و استقرار چند گونه ي بومي براي احياي مناطق خشك
685
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
686
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
687
تاثير پوترسين و ساليسيليك اسيد در افزايش تحمل به سرماي گياه بادمجان
688
تاثير پودر آب پنير، شير خشك بدون چربي، آنزيم ترانس گلوتاميناز و صمغ هاي گوارا و زانتان بر كيفيت نان بدون گلوتن
689
تاثير پودر آلومينيوم بر خواص سايش و حرارتي لنت ترمز پليمري
690
تاثير پودر پسته وحشي بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز )PAP( و چربيهاي سرم موش صحرايي
691
تاثير پودر زردچوبه بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و شاخص هاي مربوط به كبد چرب در مرغان تخمگذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
692
تاثير پودر كائولين بر حذف رزانه ي واكنشي از پساب نساجي
693
تاثير پودر گياهان رزماري، نعناع و زيره ي سبز بر ميزان آكريل آميد نان تافتون
694
تاثير پودر و عصاره گياهان دارويي بر عملكرد، سيستم دفاع آنتي اكسيداني ، متابوليسم كلسترول و پايداري چربي هاي زرده تخم مرغ در مرغان تخم گذار
695
تاثير پورنوگرافي در فضاي مجازي بر روابط خانوادگي زوجين از نظر جرم شناسي (حقوق كيفري ايران)
696
تاثير پوزولان بر مقاومت فشاري تك محوري خاك رس تثبيت شده با آهك در معرض سولفات ﴿ گچ﴾
697
تاثير پوزولان سرباره ذغال سنگ و نانو سيليكا بر خواص بتن
698
تاثير پوزولان طبيعي زئوليت بر خصوصيات مكانيكي ، پايايي وسازه اي بتن هاي معمولي وپر مقاومت
699
تاثير پوشش Cr3C2-NiCr ايجاد شده به روش HVOF در كاهش گرده شدن﴿متال داستينگ﴾ فولاد HP
700
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان بر كيفيت و افزايش عمر پس از برداشت كدوي خورشتي رقم "ارزا"
701
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان و ژل آلوئه ورا بر كيفيت و افزايش عمر پي از برداشت خيار رقم "زمرد"
702
تاثير پوشش دهي هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورزيس بر روي فعاليت زيستي نمونه هاي تيتانيومي با ساختار بلوري متفاوت
703
تاثير پوشش فلوئورهيدروكسي آپاتيت نانو ساختار بر رفتار خوردگي و زيست اضمحلالي آلياژ منيزيم كاشتني بدن
704
تاثير پوشش كاري لايه بي بافت نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿PVA﴾بر جذب رطوبت و انعطاف پذيري پارچه هاي پيراهني
705
تاثير پوشش كيتوزان بر حفظ كيفيت و عمر انبار ماني ليموشيرين
706
تاثير پوشش كيتوزان بر عمر انبار ماني سيب رقم هاي " گلاب كهنز" و "سلطاني"
707
تاثير پوشش گياهي بر شكل بستر و طول ناحيه جدايي
708
تاثير پوشش گياهي بستر بر ساختار جريان با گراديان فشار مطلوب
709
تاثير پوشش گياهي ديواره ، شيب، دانه بندي و شكل بستر برآمدگي بر ويژگي هاي جريان متلاطم
710
تاثير پوشش گياهي ديواره ها و توالي شكل هاي بستر محدب-مقعر بر ويژگي هاي جريان آشفته
711
تاثير پوشش معلم ﴿رنگ و طرح﴾ بر يادگيري كودكان دبستاني
712
تاثير پوشش نانوحامل اوژنول و آلوئه ورا بر ويژگي هاي كيفي و ماندگاري ميگوي تازه و سرخ شده
713
تاثير پوشش هاي بين فلزي Fe-Alو Fe-Al-Niبر رفتار تريبولوژيكي فولاد ابزار كربني
714
تاثير پوشش هاي حاوي نانو ذرات سراميكي بر مشخصات ريخته گري، ساختاري و مكانيكي قطعات جداره نازك آلومينيومي
715
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Alبر رفتار تريبولوژيكي آلياژ IMI 813تيتانيم
716
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي ti-cuبر رفتار تربيولوژيكي آلياژهاي تيتانيوم
717
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Niو Ti-Ni-Pبر رفتار تريبولوژيكي
718
تاثير پوششهاي بين فلزي تيتانيوم -مس بر روي مقاومت اكسيداسيون و رفتار تريبولوژيكي مس
719
تاثير پي پرونيل بوتوكسايد (PBO) بر فعاليت ويژه آنزيم هاي استراز و گلوتاتيون اس ترانسفر پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae Burck and laut مقاوم به آفت كش آميتراز
720
تاثير پياده سازي RFID در بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل نفت اصفهان
721
تاثير پياده سازي ايزو9001 در فرآيندهاي مجموعه سازي، خدمات فني و اشاعه اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي تبريز
722
تاثير پياده سازي سيستم توسعه مسير شغلي بر كارايي كارشناسان در شركت سايپا
723
تاثير پياده سازي سيستم مديريت زنجيره ي عرضه الكترونيكي بر وقاداري مشتريان در صنعت لوازم خانگي
724
تاثير پيامك هاي حاوي جمله هاي مشوق برانگيزدروني و انگيزش پيشرفت پسران دبيرستاني
725
تاثير پيچيدگي هاي سازماني بر دقت پيش بيني سود مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
726
تاثير پيرسازي ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AI- ZN-MG
727
تاثير پيش - كشت بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاك و رشد، عملكرد و غلظت روي در دانه گندم
728
تاثير پيش آگهي دختران از بلوغ بلاخص قاعدگي در عزت نفس
729
تاثير پيش بيني بالاي سود بر شدت اثر گذاري ريسك سيستماتيك بر ارزش شركت
730
تاثير پيش بيني سود مديريت بر ريسك و ارزش شركت
731
تاثير پيش تيمار بذر بر عملكرد دانه و ميزان اسانس گياه دارويي زنيان
732
تاثير پيش تيمار شوري بر رشد و بهبود جوانه زني عدس در شرايط تنش شوري
733
تاثير پيش دبستاني بر ضريب هوش و مشكلات رفتاري از ديدگاه معلمان كودكان كلاس اول ابتدايي شهر دامغان
734
تاثير پيش زمينه هاي كارآفريني اجتماعي بر نتايج فردي و اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه در بين كارآفرينان اجتماعي شهر اصفهان
735
تاثير پيش كشت و بقاياي گياهي بر برخي ويژگي هاي كيفي و تعيين شاخص كيفيت خاك
736
تاثير پيش گرم و پس گرم بر تنش هاي پسماند و اعوجاج در جوش ستون هاي فولادي
737
تاثير پيشامدهاي اتفاقي در ضريب حساسيت قيمت هاي حاشيه اي محلي سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
738
تاثير پيش-كشت و مديريت بقاياي گياهي بر گونه بندي روي در محلول خاك و غلظت آمينو اسيدها در ريز و سفر دورقم گندم
739
تاثير پيشگيرانه قانون گذاريهاي نظام تقنيني ايران در حوزه جرايم IT
740
تاثير پيكربندي عايق بر بار گرمايي ساختمان در گرمايش منقطع و تحليل اقتصادي عايق
741
تاثير پيكره زبان آموز بر روي نگارش زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي
742
تاثير پيوستگي بر رفتار غيرالاستيك تيرورق خميده
743
تاثير پيوستن احتمالي جمهوري آذربايجان به ناتو بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
744
تاثير تئاتر پوچي در تئاتر ايران
745
تاثير تاب بر خواص مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي كشيده شده و تكسچره شده
746
تاثير تاب روي مقاومت چروك پارچه هاي پنبه اي
747
تاثير تاب نخ چرخانه بر روي پرزدهي پارچه هاي تاري - پودي
748
تاثير تاب و درجه حرارت در مراحل تكسجره كردن روي بعضي خواص فيزيكي نخ هاي نايلون 6
749
تاثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ داراي مقطع سه پره اي
750
تاثير تابش الكترون هاي MeV 10 بر مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستور قدرت سيليكوني نوع 2N5886
751
تاثير تابش هاي گاما-نوترون بر روي ترانزيستور قدرت نوع 2N5886
752
تاثير تاخير انداز هاي شعله بر پايه فسفر در فوم هاي پلي يورتان
753
تاثير تاخير در انتقال به سردخانه وتيمار با منابع مختلف كلسيم بر ويژگي هاي كيفي پسته تر طي انبارماني
754
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
755
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
756
تاثير تاريخ هاي كاشت تابستانه بر عملكرد عمي و كيفي علوفه ارقام شبدر در منطقه كرج
757
تاثير تاريخچه مديريت كربن آلي خاك بر حساسيت آنزيم بتاگلو كوزيدار به فلزات سنگين
758
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مشتريان شركت ال جي)
759
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر كيفيت روابط و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي هتل هاي سواحل درياي خزر
760
تاثير تانين پوست درخت بلوط بر الكتروريسي ژلاتين پوست گاو و بررسي پايداري فيزيكي و شيميايي نانو الياف آن
761
تاثير تاير در مصرف سوخت خودرو
762
تاثير تبديل كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر ساختمان، مواد آلي و دفع آب خاك
763
تاثير تبليغات بر مد و طراحي لباس
764
تاثير تبليغات برواكنشهاي¬احساسي¬مشتريان،ارزش¬ادراك شده وتمايلات¬رفتاري
765
تاثير تبليغات در موفقيت برند تجاري
766
تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر قصد خريد كالاهاي ورزشي با تاكيد برنقش ميانجي تصوير ذهني و شيفتگي به برند
767
تاثير تبليغات سياسي(پروپاگاندا) برارتقاي آگاهي
768
تاثير تبليغات فرهنگي بر نوجوان و جوان
769
تاثير تبليغات محيطي بر روي نگرش بازديدكنندگان{مورد مطالعه: بازديد كنندگان تبليغات محيطي (بيلبورد، استرابورد، عرشه پل و... ) شركت انتقال داده هاي آسياتك در منطقه 6 تهران}
770
تاثير تثبيت حرارتي بر پرزدهي و خصوصيات فيزيكي پارچه هاي ويسكوز - پلي استر
771
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص پارچه هاي فاستوني
772
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص فشارپذيري نخ هاي BCF پلي پروپيلن مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
773
تاثير تثبيت حرارتي بر روي پارچه هاي نايلوني قبل و بعد از رنگرزي
774
تاثير تجارت الكترونيك بر حوزه هاي ستادي شهرستان اسفراين
775
تاثير تجارت الكترونيك بررقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي كوچك
776
تاثير تجارت بروفاداري مشتري
777
تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهرهوري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
778
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
779
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
780
تاثير تجربه مشاركت در هنر نمايش بر سطح تفكر انتقادي دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبيرستان
781
تاثير تجربه ي دانشگاهي يادگيري زبان بر كاربرد صحيح كارگفت خواهش كردن
782
تاثير تجعد بر جذب صوت و ايزولاسيون گرمايي لايه بي بافت پلي پروپيلن
783
تاثير تجمعي و باقي مانده مواد آلي بر نفوذپذيري و تخلخل خاك
784
تاثير تجويز تركيبي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
785
تاثير تجويز جداگانه ي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
786
تاثير تحريكات مكانيكي بر تمايز سلول هاي بنيادي مغز استخوان انسان به سلول هاي ماهيچه اي عضله ي صاف
787
تاثير تحريم منابع نفتي بر تورم در ايران
788
تاثير تحريم ها بر تورم در اقتصاد ايران
789
تاثير تحريم هاي بين المللي برقراردادهاي سرمايه گذاري در ايران
790
تاثير تحريمهاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برمسائل سياسي- امنيتي دو كشور (2008- 1979)
791
تاثير تحصيل والدين بر تربيت فرزندان
792
تاثير تحصيلات تكميلي بر جهت گيري دروني بيروني مذهبي افراد
793
تاثير تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع راهنمايي منطقه 16 تهران (دختران )
794
تاثير تحقق شرح و وظايف مديريت مدرسه بر رشد تحصيلي دانش آموزان در منطقه 3 تهران
795
تاثير تحليلگرهاي هوشمند بر يادگيري زمان دستوري زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
796
تاثير تحولات اجتماع به نقاشي قرن 19 اروپا ( تاامپرسينونيسم )
797
تاثير تحولات اجتماعي در شكل گيري ساختار و شخصيت پردازي نمايشنامه هاي فتحعلي آخوندزاده با توجه به اراء ژان دو وينيو
798
تاثير تحولات جهاني قيمت گاز روي بودجه دولت
799
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد, توزيع و نمايش فيلم
800
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد، توزيع و نمايش قيلم
801
تاثير تخريب اشعه فرابنفش بر خصوصيات مكانيكي پارچه هاي تاري پودي نايلون 66 صنعتي
802
تاثير تخريب نوري كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاهاي خمي نامحلول
803
تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و كارايي سرمايه گذار
804
تاثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
805
تاثير تخصيص منابع بانكي و آزادي تجاري بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران
806
تاثير تخلخل بر الگوي رهايش دارو از ميكروكپسولهاي پلي يورتان تهيه شده به روشي تبخير حلال
807
تاثير تخلخل پايه كاتاليست زيگلر ناتا با مورفولوژي كروي ير راندمان پليمريزاسيون پروپيلن در فاز دوغابي
808
تاثير تخلخل سطحي ذرات بر شناورسازي
809
تاثير تخلخل گرادياني برروي خواص مكانيكي و بيولوژيكي داربست هاي استخواني تهيه شده به روش رسوب نشاني ذوبي
810
تاثير تدريس تلفظ خوشه هاي همخواني زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش صريح و ضمني و ميزان به يادسپاري اين قاعده در ذهن آنها
811
تاثير تدريس رياضي به روش مشاركتي بر علاقه به رياضي و باورهاي خود كار امدي رياضي دانش اموزان دختر پايه دهم شهر بندر عباس
812
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
813
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
814
تاثير تدريس مستقيم خوشه بندي لغات به دو دسته مختلف در يادگيري لغات توسط فراگيران EFL ايراني در سطح متوسط از طريق پاورپوينت , CALL: The Effect of Explicit Instruction of Clustering New Words into Two Different Categories on Vocabulary Learning of Iranian Intermediate EFL Learners through PowerPoint
815
تاثير تدريس معكوس بر روي درك مفهوم زبان آموزان
816
تاثير تدريس همايي ها در به خاطر آوردن واژگان انگليسي
817
تاثير تراپلي گروهي بر انعطاف‌پذيري، ادراك احساسات، تعاملات بين فردي و مهارت حل مسئله در كودكان 7 تا 11 سال
818
تاثير تراكم ، رطوبت و كود دامي بر ذخاير كربن و ويژگي هاي ساختماني خاك هاي مختلف تحت كشت ذرت
819
تاثير تراكم بافت جوراب بر توزيع فشار در كف پا
820
تاثير تراكم بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي گياه دارويي اسفرزه
821
تاثير تراكم تاري و پودي بر قابليت تر شدن پارچه پنبه اي
822
تاثير تراكم خاك و قارچ اندفايت Piriformospora indica بر گياه پالايي توسط ذرات در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
823
تاثير تراكم دوخت و پارچه بر لغزش دوخت در پارچه‌هاي تاري پودي تحت بارهاي سيكلي
824
تاثير تراكم دوخت و نوع اتصال بر برخي خواص مكانيكي پوشاك جين
825
تاثير تراكم سطحي پلي استايرن پيوند زده شده روي سطح دوده كربن بر خواص مكانيكي لاستيك استايرن ـ بوتادين تقويت شده بادوده كربن
826
تاثير تراكم شهري بر مصرف انرژي در ايران
827
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي آندوسكوپيك سينوس
828
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي اندوسكوپيك سينوس
829
تاثير تربيت ديني بر تربيت فرزندان
830
تاثير تربيت ديني و عاطفي والدين بر فرزندان
831
تاثير ترتيب بارگذاري بارهاي متغير در رشد ترك ناشي از خستگي در قطعات
832
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين 3 و مقاومت به انسولين در زنان داراي اضافه وزن
833
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين3 و مقاومت به انسولين زنان داراي اضافه وزن
834
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
835
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
836
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
837
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
838
تاثير ترتيب تولد بر ميزان شادكامي دانشجويان پيام نور بهشهر
839
تاثير ترتيب تولد در اعتمادبه نفس
840
تاثير ترتيب عمليات حرارتي و پوشش دهي بر ساختار پوشش هاي آلومينايدي سوپر آلياژ IN738LC
841
تاثير ترجيحات و ديدگاه مشتريان بر راهبردهاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: صنعت خودروسازي سايپا)
842
تاثير ترسيم (تصويرسازي ذهني ) قبل از نوشتن در نگارش خلاقانه انشا دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرستان فاروج سال تحصيلي 85-86
843
تاثير ترك در رفتار پانلهاي برشي فولادي
844
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
845
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
846
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول ثثث
847
تاثير تركيب بر خواص كلينيكي گرفت استخواني بر پايه آپاتيت
848
تاثير تركيب پودر روي خواص پوشش در فرايند آلومينا يزينگ به روش سمانتاسيون بسته اي
849
تاثير تركيب تمرين مشاهده اي وتصوير سازي بر اكتساب ، يادداري وانتقال سرويس بلند بدمينتون
850
تاثير تركيب حمام نمك بوراكس مذاب در روش TRD بر فرآيند كروم دهي فولاد ساده كربني
851
تاثير تركيب زباله در سرعتهاي بارگذاري مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
852
تاثير تركيب سرمايه انساني بر همگرايي فناوري كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
853
تاثير تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه آن بر خواص جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
854
تاثير تركيب گاز محافظ بر روي خواص مكانيكي منطقه جوش در جوشكاري GMAW فولاد ساختماني
855
تاثير تركيب لايه پيش نشاني بر ريز ساختار و خواص مكانيكي روكش ايجاد شده بر روي فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW
856
تاثير تركيب منعقدكننده ي داخلي بر ريز ساختار و خصوصيات غشاء الياف توخالي پلي اكريلونيتريل
857
تاثير تركيب هاي مختلف تصويرسازي ذهن دروني و تمرين فيزيكي بر يادگيري مهارت پاس واليبال در دانش آموزان پسر 12 تا 15 سال
858
تاثير تركيب هاي مختلف موسيقي و حركات هماهنگ بر ميزان بروز مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر 8 تا 14 سال كم توان ذهني آموزش پذير
859
تاثير تركيب هيات مديره و ساير عوامل منتخب بر خط مشي تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
860
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانائي الكتريكي نمونه آلومينيومي
861
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانايي الكتريكي نمونه آلومينيومي
862
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم يوتكتيك و هايپريوتكتيك
863
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيوم - سيليسيم يوتكنيك و هايپر يو تكتيك
864
ﺗﺎثير تركيبات ﺳﺮﺑﺎره ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶN,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ T300 در فرايند ESR
865
تاثير تركيبات سرباره بر روي كاهش N,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگT300 د رفرايند ESR
866
تاثير تركيبات شيميائي مختلف آب آبياري بر گرفتگي قطره چكانها در آبياري قطره اي
867
تاثير تركيبات مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
868
تاثير تركيبي تمرين هوازي و مصرف β گلوكان جو بر نيم رخ ليپيدي و قند خون زنان مبتلا به ديابت نوع دو
869
تاثير تركيبي عوامل ريسك ايمني جهت مجسم سازي در مدلسازي اطلاعات ساختمان
870
تاثير تركيبي فعاليت ورزشي حاد و دريافت مكمل ال آرژنين بر نيتريك اكسايد به عنوان ماركر استرس اكسيداتيو– نيتروزاتيو در موش نر ويستار
871
تاثير تركيبي ويژگيهاي كالبدي پوسته بنا و الگوهاي تهويه بر ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني(نمونه موردي ساختمانهاي تهويه يكطرفه در اقليم گرم و خشك شيراز)
872
تاثير تروريسم بر حقوق مخاصمات بين المللي و غير بين المللي
873
تاثير ترويج و آموزرش كشاورزي بر پايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در پنج سال اخير
874
تاثير ترويج و آموزش كشاورزي برپايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در 5 سال اخير
875
تاثير ترياك بر ميزان آپوپتوز رده هاي سلولي مختلف در محيط كشت
876
تاثير تزئينات وابسته به معماري بر روي لباسهاي دوره صفوي
877
تاثير تزريق تماسي ولايه ي پي گراول بر انتقال بار و رفتار سگمنت در تونل سازي مكانيزه
878
تاثير تزريق سطوح مختلف ويتامين E و سلنيوم در اواخر آبستني بر سيستم ايمني و عملكرد تليسه هاي شيري و گوساله هاي آنها
879
تاثير تزريق مكمل ويتامين اي يا مكمل ويتامين اي و سلنيوم در اواخر آبستني بر ايمني و عملكرد ميش ها و بره هاي آنها در شرايط عشايري و صنعتي
880
تاثير تزريق يكطرفه داخل زجاجيه اي بي واسي زوماب، بر فشار پايدار داخل چشمي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) رشت و شهيد دكتر لبافي نژاد تهران
881
تاثير تسلط نيمكره چپ وراست مغز بر روي مهارت هاي درك مطلب زبان آموزان ايراني
882
تاثير تسليحات هسته اي پاكستان بر روابط اسلام آباد-واشنگتن﴿2009-1998﴾
883
تاثير تسهيلات صنعتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن ( در تمام استان هاي كشور )
884
تاثير تشابه تيپ شخصيتي كاراكتر با بازيگر در ايفاي نقش با تكيه بر گزيده اي از آثار رابرت دنيرو و آل پاچينو
885
تاثير تشديد در زبان فارسي بر روي تلفظ كلمات انگليسي مشابه توسط زبان آموزان فارسي زبان
886
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
887
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
888
تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دربين معلمان و مديران مدارس راهنمايي
889
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
890
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي
891
تاثير تشويق در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان دخترانه قدس شهرستان گرگان
892
تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
893
تاثير تشويق و عملكرد در يادگيري
894
تاثير تصحيح فردي و دونفري بر درستي و پيچيدگي عملكرد زباني يادگيرندگان زبان خارجي
895
تاثير تصميمات رفتاري در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان
896
تاثير تصميمات مديران بر چابكي سازماني در شركت سوياب صنعت
897
تاثير تصوير ذهني بر ميزان تعلق خاطر شهروندان ﴿نمونه موردي محله شاهد واقع در شهرك غرب مشهد﴾
898
تاثير تصوير نام تجاري محصول و تصوير فروشگاه بر درك مخاطرات و نيات خريد پوشاك
899
تاثير تصويرسازي بر رشد ذهن كودكان دبستاني
900
تاثير تصويرسازي در طراحي بسته بندي محصولات تجاري
901
تاثير تصويرسازي هدايت شده در بازتواني عملكردي در ورزشكاران مرد مبتلا به آسيب هاي زانو
902
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ض‍اد م‍ن‍اف‍ع‌ س‍ه‍ام‍داران‌ ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود
903
تاثير تعارض هاي قومي در بين دانش آموزان
904
تاثير تعالي سازمان بر افزايش سود و بهره وري
905
تاثير تعامل دانش آموز- دانش آموز از طريق فعاليت ايفاي نقش بر يادگيري ارتباطي دانش آموزان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
906
تاثير تعامل دو سويه هم سطح و غير هم سطح بر درك و توليد كنش هاي گفتاري درخواست و عذرخواهي در زبان آموزان ايراني
907
تاثير تعامل و توالي ارايه در تمرينهاي برونداد بر توجه به واژگان و ارتقا دانش واژگان توليديدر زبان آموزان ايراني
908
تاثير تعاملات اجتماعي و فرهنگي بر اعتماد به برند و اتصال به برند با توجه به شبكه سازي اجتماعي
909
تاثير تعداد اولاد در وضعيت آموزشي و روحي دانش آموزان
910
تاثير تعداد جلسات تمرين در هفته بر فاكتورهاي روانشناختي و حافظه سالمندان مرد غيرفعال استان خراسان شمالي
911
تاثير تعداد شكم زايش و فصل بر تركيب آغوز گاوي و مديريت آغوز در گاوداري هاي شيري اصفهان
912
تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان مطالعه موردي مدارس مقطع ابتدايي شهر گرگان
913
تاثير تعداد مراحل خارزني روي خواص مكانيكي پتوهاي تاري-پودي
914
تاثير تعداد مراحل نورد تجمعي و درصد گرافن بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خواص الكتريكي نانو كامپوزيت مس/گرافن توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
915
تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
916
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ت‍اخ‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‌
917
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍لات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
918
تاثير تعطيلات بر اقتصاد كشور
919
تاثير تعليم تربيت اسلامي بر جوانان
920
تاثير تعليم و تربيت بر بزه نوجوانان
921
تاثير تعليم وتربيت اسلامي بر اموزش
922
تاثير تعميرهاي مكرر جوشكاري به روش پلاسما بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ اينكونل 625
923
تاثير تعهد به مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي رضايت و اعتماد مشتري (مطالعه موردي شركت مازند عايق)
924
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وري‌ س‍ازم‍ان‌
925
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
926
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
927
تاثير تغذيه آمينو كلات هاي روي بر تحمل به شوري كاهو
928
تاثير تغذيه بر پاسخ آفتابگردان به تنش شوري در محيط آبكشت
929
تاثير تغذيه برگي آمينوكلات هاي روي بر جذب، توزيع آپوپلاسمي و سيمپلاسمي و جزءبندي درون سلولي روي در برگ، شاخص هاي رشد، عملكرد و كيفيت پياز
930
تاثير تغذيه برگي سولفات روي بر الگوي رشد ريشه چهار رقم گندم در سطوح مختلف رطوبت خاك
931
تاثير تغذيه برگي منيزيم به شكل هاي معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر عملكرد و كيفيت سـيب زميني
932
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر برخي صفات فيزيولوژيك آفتابگردان تحت تنش شوري
933
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر پاسخ گندم و ذرت به تنش شوري
934
تاثير تغذيه پتاسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر كاهش خسارت اكسيداتيو ناشي از تنش سرما در توت فرنگي
935
تاثير تغذيه چند ماده پروتئيني بر رشد و نمو، عملكرد و زمستان گذراني زنبور عسل(.Apis mellifera L)
936
تاثير تغذيه دانه گلرنگ و كانولا بر سيستم ايمني و عملكرد رشدي گوساله هاي هلشتاين
937
تاثير تغذيه روي بر برخي صفات فيزيولوژيك و رشدي انگور در شرايط تنش خشكي
938
تاثير تغذيه روي بر كاهش خسارت ناشي از انتشارات گازي حاصل از سوزاندن لاستيك در زيتون
939
تاثير تغذيه روي بر ويژگي هاي رشد رويشي پايه درختان بادام در شرايط شور
940
تاثير تغذيه روي و مس بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بيو شيميايي و آنتي اكسيداني رز ماري در شرايط شور
941
تاثير تغذيه سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
942
تاثير تغذيه سطوح مختلف كنجاله سوياي فرآوري شده بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و برخي از پاسخ هاي ايمني در گوساله هاي هلشتاين
943
تاثير تغذيه سيليسيم بر پاسخ آنتي اكسيداتيو دو ژنوتيپ خيار به تنش شوري و سميت كادميم
944
تاثير تغذيه كنجاله كلزا بر قابليت هضم، مصرف غذا و توليد شير در گاو شيري
945
تاثير تغذيه مصنوعي سيلاب در تحول روستايي دهستان سميرم سفلي
946
تاثير تغذيه مكمل چربي محافظت شده طي دوره انتقال گاوهاي شيرده هلشتاين بر عملكرد، سيستم ايمني و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي آنها
947
تاثير تغذيه نيكل و منبع نيتروژن بر انباشت نيترات و اوره و برخي از واكنش هاي اكسيد اتيو در كاهو در محيط آبكشت
948
تاثير تغذيه ي مقادير متفاوت شير بر رشد و عملكرد گوساله هاي شيري
949
تاثير تغيير ابعاد و موقيت سازه هاي صنعتي و ارتفاع دودكش هايصنايع بر خروجي مدل AERMOD
950
تاثير تغيير اقليم بر امواج گرمايي و سرمايي فرين افق 2039-2013 مطالعه ي موردي (استان هاي ايلام و كرمانشاه)
951
تاثير تغيير اقليم بر توليد محصولات باغي روستاهاي شهرستان نهاوند
952
تاثير تغيير اقليم بر جريان هاي كم حوضه زاينده رود
953
تاثير تغيير اقليم بر دبي هاي حداكثر در دوره هاي آتي ﴿مطالعه موردي:حوضه بهشت آباد﴾
954
تاثير تغيير اقيلم بر پيش بيني دوره هاي خشك و تر آني در برخي از مناطق ايران با استفاده از مدل SDSM
955
تاثير تغيير پارامتر فشار بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
956
تاثير تغيير پارامترهاي مختلف از جمله فشار و دما و دبي جرمي بر روي اگزرژي توربين گازي
957
تاثير تغيير پارامترهاي موثر در پيش بيني انديس كاربلند
958
تاثير تغيير پذيري زماني بر خصوصيات هيدروليكي خاك در مدل سازي حركت آب و املاح
959
تاثير تغيير جايگاه صفت در ساخت اضافه ي فارسي (ديدگاه همزماني )
960
تاثير تغيير درصد دندانه سولفات مس در رنگزاي زرد طبيعي متداول بر روي كالاي پشمي
961
تاثير تغيير دما در سازه هاي فضايي دو لايه استوانه اي با توجه به شرايط تكيه گاهي
962
تاثير تغيير سيستم آبياري از سطحي به قطره اي بر شاخص هاي رشد درختان بالغ زيتون
963
تاثير تغيير شكل بر مكانيزم تبلور مجدد و ايجاد رسوب در آلياژ برنج دو فاز
964
تاثير تغيير شكل به روش RCSR بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد L316
965
تاثير تغيير شكل پلاستيك و عمليات پيرسازي بر ميكروساختار و دماهاي استحاله ي آلياژ حافظه دار نايتينول غني از نيكل
966
تاثير تغيير كاربري اراضي بر بيابان زايي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : دشت ابركوه)
967
تاثير تغيير كاربري اراضي بر رواناب سطحي در حوضه دويرج استان ايلام
968
تاثير تغيير كاربري اراضي بر روي رواناب سطحي و آب هاي زيرزميني(مطالعه موردي : دشت نجف آباد)
969
تاثير تغيير هيئت مديره بر رابطه ميان صورتهاي مالي اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسي
970
تاثير تغيير وو جابجايي بافل ها بر عملكرد يك مبدل حرارتي پوسته لوله
971
تاثير تغييرات بارندگي و دما بر پوشش گياهي مراتع استپي و نيمه استپي استان اصفهان
972
تاثير تغييرات تكنيكي هدايت‌شده بر مصرف انرژي و اشتغال در ايران
973
تاثير تغييرات درجه ي حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگر ديسي وزغ سبز pseudepidalea variabilis
974
تاثير تغييرات ساختاري پارچه هاي حلقوي پودي دورو سيلندر بر روي خواص انتقال حرارت آن
975
تاثير تغييرات طول جاري روي خواص پارچه حلقوي تاري لاكنيت
976
تاثير تغييرات نرخ بهره(سود) تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي سال هاي 1392-1360
977
تاثير تف جوشي فعا ل سازي شده بر فرسايش دماي بالاي كامپوزيت هاي تنگستن-مس
978
تاثير تفاوتهاي فردي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
979
تاثير تفكر راهبردي در اجراي استراتژيهاي سازمان تامين اجتماعي اصفهان
980
تاثير تفكرات اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم در آثارآلبرتو جاكومتي
981
تاثير تفكرات ادوارد گوردون گريك بر تئاتر مدرن
982
تاثير تقابل روسيه و آمريكا در قبال بحران اوكراين بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران
983
تاثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غيرانتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
984
تاثير تقسيم كشش بين مراحل رينگ و فلاير در سيستم ريسندگي الياف كوتاه بر روي كيفيت محصول نهايي
985
تاثير تقوا در تحكيم نظام خانواده
986
تاثير تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران بر بيماران زن مبتلا به سندرم درد كشككي راني
987
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
988
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
989
تاثير تكاليف درونداد بنياد و برونداد بنياد بر ارزيابي واژگان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
990
تاثير تكانه هاي قيمت نفت بر حجم پول و تورم در اقتصاد ايران، با رويكرد استاني
991
تاثير تكرار عمليات جوشكاري بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به خوردگي مقاطع جوشكاري شده فولاد ميكرو آلياژ استحكام بالا P460N
992
تاثير تكليف شب بر يادگيري مطلوب و موثر دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد
993
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش آموزان سال چهارم ابتدايي مدارس دخترانه منطقه 13 تهران
994
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش اموزان
995
تاثير تكليف نوشتاري فعاليتهاي فوق برنامه اي آموزشي بر نگارش خلاقانه در فراگيران ايراني
996
تاثير تكميل نانو بر روي خصوصيات فيزيكي انواع پارچه
997
تاثير تكنولوژي آموزشي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات ) ICT ( بر آموزش و يادگيري دانش آموزان
998
تاثير تكنولوژي آموزشي بر افزايش مهارتهاي يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي سال تحصيلي 84-83 شهر بجنورد
999
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر بجنوردسال تحصيلي 86-85
1000
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز صفا شهر
بازگشت