<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير پليمر سوپر جاذب رطوبت و تنش خشكي بر استقرار و رشد گياهچه برخي از گياهان سرمادوست وگرمادوست
2
تاثير پليمر سوپر جاذب و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر واكنش چغندرقند به تنش خشكي
3
تاثير پليمرهاي سوپرجاذب بر جوانه زني و استقرار چند گونه ي بومي براي احياي مناطق خشك
4
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
5
تاثير پنج عامل شخصيتي بر سلامت روان كاركنان دانشكده دندانپزشكي گيلان شهر رشت از طريق اعتياد به كار
6
تاثير پوترسين و ساليسيليك اسيد در افزايش تحمل به سرماي گياه بادمجان
7
تاثير پودر آب پنير، شير خشك بدون چربي، آنزيم ترانس گلوتاميناز و صمغ هاي گوارا و زانتان بر كيفيت نان بدون گلوتن
8
تاثير پودر آلومينيوم بر خواص سايش و حرارتي لنت ترمز پليمري
9
تاثير پودر پسته وحشي بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز )PAP( و چربيهاي سرم موش صحرايي
10
تاثير پودر زردچوبه بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و شاخص هاي مربوط به كبد چرب در مرغان تخمگذار تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
11
تاثير پودر كائولين بر حذف رزانه ي واكنشي از پساب نساجي
12
تاثير پودر گياهان رزماري، نعناع و زيره ي سبز بر ميزان آكريل آميد نان تافتون
13
تاثير پودر و عصاره گياهان دارويي بر عملكرد، سيستم دفاع آنتي اكسيداني ، متابوليسم كلسترول و پايداري چربي هاي زرده تخم مرغ در مرغان تخم گذار
14
تاثير پورنوگرافي در فضاي مجازي بر روابط خانوادگي زوجين از نظر جرم شناسي (حقوق كيفري ايران)
15
تاثير پوزولان بر مقاومت فشاري تك محوري خاك رس تثبيت شده با آهك در معرض سولفات ﴿ گچ﴾
16
تاثير پوزولان سرباره ذغال سنگ و نانو سيليكا بر خواص بتن
17
تاثير پوزولان طبيعي زئوليت بر خصوصيات مكانيكي ، پايايي وسازه اي بتن هاي معمولي وپر مقاومت
18
تاثير پوشش Cr3C2-NiCr ايجاد شده به روش HVOF در كاهش گرده شدن﴿متال داستينگ﴾ فولاد HP
19
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان بر كيفيت و افزايش عمر پس از برداشت كدوي خورشتي رقم "ارزا"
20
تاثير پوشش خوراكي كيتوزان و ژل آلوئه ورا بر كيفيت و افزايش عمر پي از برداشت خيار رقم "زمرد"
21
تاثير پوشش دهي هيدروكسي آپاتيت به روش الكتروفورزيس بر روي فعاليت زيستي نمونه هاي تيتانيومي با ساختار بلوري متفاوت
22
تاثير پوشش فلوئورهيدروكسي آپاتيت نانو ساختار بر رفتار خوردگي و زيست اضمحلالي آلياژ منيزيم كاشتني بدن
23
تاثير پوشش كاري لايه بي بافت نانو الياف پلي وينيل الكل ﴿PVA﴾بر جذب رطوبت و انعطاف پذيري پارچه هاي پيراهني
24
تاثير پوشش كيتوزان بر حفظ كيفيت و عمر انبار ماني ليموشيرين
25
تاثير پوشش كيتوزان بر عمر انبار ماني سيب رقم هاي " گلاب كهنز" و "سلطاني"
26
تاثير پوشش گياهي بر شكل بستر و طول ناحيه جدايي
27
تاثير پوشش گياهي بستر بر ساختار جريان با گراديان فشار مطلوب
28
تاثير پوشش گياهي ديواره ، شيب، دانه بندي و شكل بستر برآمدگي بر ويژگي هاي جريان متلاطم
29
تاثير پوشش گياهي ديواره ها و توالي شكل هاي بستر محدب-مقعر بر ويژگي هاي جريان آشفته
30
تاثير پوشش معلم ﴿رنگ و طرح﴾ بر يادگيري كودكان دبستاني
31
تاثير پوشش نانوحامل اوژنول و آلوئه ورا بر ويژگي هاي كيفي و ماندگاري ميگوي تازه و سرخ شده
32
تاثير پوشش هاي بين فلزي Fe-Alو Fe-Al-Niبر رفتار تريبولوژيكي فولاد ابزار كربني
33
تاثير پوشش هاي حاوي نانو ذرات سراميكي بر مشخصات ريخته گري، ساختاري و مكانيكي قطعات جداره نازك آلومينيومي
34
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Alبر رفتار تريبولوژيكي آلياژ IMI 813تيتانيم
35
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي ti-cuبر رفتار تربيولوژيكي آلياژهاي تيتانيوم
36
تاثير پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Niو Ti-Ni-Pبر رفتار تريبولوژيكي
37
تاثير پوششهاي بين فلزي تيتانيوم -مس بر روي مقاومت اكسيداسيون و رفتار تريبولوژيكي مس
38
تاثير پي پرونيل بوتوكسايد (PBO) بر فعاليت ويژه آنزيم هاي استراز و گلوتاتيون اس ترانسفر پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae Burck and laut مقاوم به آفت كش آميتراز
39
تاثير پياده راه سازي برمحيط شهري)نمونه موردي خيابان بوعلي همدان(
40
تاثير پياده سازي RFID در بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل نفت اصفهان
41
تاثير پياده سازي ايزو9001 در فرآيندهاي مجموعه سازي، خدمات فني و اشاعه اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي تبريز
42
تاثير پياده سازي سيستم توسعه مسير شغلي بر كارايي كارشناسان در شركت سايپا
43
تاثير پياده سازي سيستم مديريت زنجيره ي عرضه الكترونيكي بر وقاداري مشتريان در صنعت لوازم خانگي
44
تاثير پيامك هاي حاوي جمله هاي مشوق برانگيزدروني و انگيزش پيشرفت پسران دبيرستاني
45
تاثير پيچيدگي هاي سازماني بر دقت پيش بيني سود مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
46
تاثير پيرسازي ترمومكانيكي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AI- ZN-MG
47
تاثير پيش - كشت بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاك و رشد، عملكرد و غلظت روي در دانه گندم
48
تاثير پيش آگهي دختران از بلوغ بلاخص قاعدگي در عزت نفس
49
تاثير پيش بيني بالاي سود بر شدت اثر گذاري ريسك سيستماتيك بر ارزش شركت
50
تاثير پيش بيني سود مديريت بر ريسك و ارزش شركت
51
تاثير پيش تيمار بذر بر عملكرد دانه و ميزان اسانس گياه دارويي زنيان
52
تاثير پيش تيمار شوري بر رشد و بهبود جوانه زني عدس در شرايط تنش شوري
53
تاثير پيش تيمار كلسيم و ملانونين بر پاسخ هاي رشدي و فيزيولوژي چهار گونه چمن سينودون داكتيلون آگروپاون النگتوم فستوكااروندينانسه و لوليوم پرنه در شرايط تنش خشكي
54
تاثير پيش دبستاني بر ضريب هوش و مشكلات رفتاري از ديدگاه معلمان كودكان كلاس اول ابتدايي شهر دامغان
55
تاثير پيش زمينه هاي كارآفريني اجتماعي بر نتايج فردي و اجتماعي از ديدگاه نهج البلاغه در بين كارآفرينان اجتماعي شهر اصفهان
56
تاثير پيش كشت و بقاياي گياهي بر برخي ويژگي هاي كيفي و تعيين شاخص كيفيت خاك
57
تاثير پيش گرم و پس گرم بر تنش هاي پسماند و اعوجاج در جوش ستون هاي فولادي
58
تاثير پيشامدهاي اتفاقي در ضريب حساسيت قيمت هاي حاشيه اي محلي سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته
59
تاثير پيش-كشت و مديريت بقاياي گياهي بر گونه بندي روي در محلول خاك و غلظت آمينو اسيدها در ريز و سفر دورقم گندم
60
تاثير پيشگيرانه قانون گذاريهاي نظام تقنيني ايران در حوزه جرايم IT
61
تاثير پيكربندي عايق بر بار گرمايي ساختمان در گرمايش منقطع و تحليل اقتصادي عايق
62
تاثير پيكره زبان آموز بر روي نگارش زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي
63
تاثير پيوستگي بر رفتار غيرالاستيك تيرورق خميده
64
تاثير پيوستن احتمالي جمهوري آذربايجان به ناتو بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
65
تاثير تئاتر پوچي در تئاتر ايران
66
تاثير تاب بر خواص مكانيكي نخ‌هاي فيلامنتي كشيده شده و تكسچره شده
67
تاثير تاب روي مقاومت چروك پارچه هاي پنبه اي
68
تاثير تاب نخ چرخانه بر روي پرزدهي پارچه هاي تاري - پودي
69
تاثير تاب و درجه حرارت در مراحل تكسجره كردن روي بعضي خواص فيزيكي نخ هاي نايلون 6
70
تاثير تاب و نسبت كشش بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ داراي مقطع سه پره اي
71
تاثير تابش الكترون هاي MeV 10 بر مشخصه هاي الكتريكي ترانزيستور قدرت سيليكوني نوع 2N5886
72
تاثير تابش هاي گاما-نوترون بر روي ترانزيستور قدرت نوع 2N5886
73
تاثير تاخير انداز هاي شعله بر پايه فسفر در فوم هاي پلي يورتان
74
تاثير تاخير در انتقال به سردخانه وتيمار با منابع مختلف كلسيم بر ويژگي هاي كيفي پسته تر طي انبارماني
75
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
76
تاثير تاريخ كاشت روي فنولوژي و شاخص هاي رشد و اجزا عملكرد 4 رقم نخود در منطقه رزن همدان
77
تاثير تاريخ هاي كاشت تابستانه بر عملكرد عمي و كيفي علوفه ارقام شبدر در منطقه كرج
78
تاثير تاريخچه مديريت كربن آلي خاك بر حساسيت آنزيم بتاگلو كوزيدار به فلزات سنگين
79
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مشتريان شركت ال جي)
80
تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر كيفيت روابط و وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي هتل هاي سواحل درياي خزر
81
تاثير تانين پوست درخت بلوط بر الكتروريسي ژلاتين پوست گاو و بررسي پايداري فيزيكي و شيميايي نانو الياف آن
82
تاثير تاير در مصرف سوخت خودرو
83
تاثير تبديل زمينهاي قرق به باغ و اراضي با چراي شديد و متوسط بر ويژگيهاي خاك در اطراف سد زاينده رود
84
تاثير تبديل كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر ساختمان، مواد آلي و دفع آب خاك
85
تاثير تبليغات بر مد و طراحي لباس
86
تاثير تبليغات برواكنشهاي¬احساسي¬مشتريان،ارزش¬ادراك شده وتمايلات¬رفتاري
87
تاثير تبليغات تلويزيوني و رسانه در تبليغات فرش دستباف و سهم آن در بازارهاي داخلي و خارجي
88
تاثير تبليغات در موفقيت برند تجاري
89
تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر قصد خريد كالاهاي ورزشي با تاكيد برنقش ميانجي تصوير ذهني و شيفتگي به برند
90
تاثير تبليغات سياسي(پروپاگاندا) برارتقاي آگاهي
91
تاثير تبليغات فرهنگي بر نوجوان و جوان
92
تاثير تبليغات محيطي بر روي نگرش بازديدكنندگان{مورد مطالعه: بازديد كنندگان تبليغات محيطي (بيلبورد، استرابورد، عرشه پل و... ) شركت انتقال داده هاي آسياتك در منطقه 6 تهران}
93
تاثير تبليغات موبايلي شخصي سازي شده بر آگاهي از برند و قصد خريد
94
تاثير تبليغات و پيشبرد فروش بر افزايش آگاهي و تداعي برند در فروشندگان خريدار از كارخانه پگاه گلپايگان (مورد مطالعه: فروشندگان فروشگاههاي گلپايگان، گوگد و گلشهر)
95
تاثير تثبيت حرارتي بر پرزدهي و خصوصيات فيزيكي پارچه هاي ويسكوز - پلي استر
96
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص پارچه هاي فاستوني
97
تاثير تثبيت حرارتي بر خواص فشارپذيري نخ هاي BCF پلي پروپيلن مورد استفاده در خاب فرش ماشيني
98
تاثير تثبيت حرارتي بر روي پارچه هاي نايلوني قبل و بعد از رنگرزي
99
تاثير تجارت الكترونيك بر حوزه هاي ستادي شهرستان اسفراين
100
تاثير تجارت الكترونيك بررقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي كوچك
101
تاثير تجارت بروفاداري مشتري
102
تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهرهوري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
103
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
104
تاثير تجربه صادرات بر عملكرد بازار با نقش ميانجي نوآوري منابع و بازاريابي منابع بين المللي و نقش تعديلگر شبكه روابط بين المللي كسب و كار
105
تاثير تجربه مشاركت در هنر نمايش بر سطح تفكر انتقادي دانش آموزان دختر دوره ي دوم دبيرستان
106
تاثير تجربه ي دانشگاهي يادگيري زبان بر كاربرد صحيح كارگفت خواهش كردن
107
تاثير تجعد بر جذب صوت و ايزولاسيون گرمايي لايه بي بافت پلي پروپيلن
108
تاثير تجمعي و باقي مانده مواد آلي بر نفوذپذيري و تخلخل خاك
109
تاثير تجويز تركيبي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
110
تاثير تجويز جداگانه ي اكسي توسين ، پروستاگلاندين &f2 و ويتامين e وسلنيوم روي ميزان وقوع جفت ماندگي درگاوهاي هلشتاين ايراني
111
تاثير تحريك الكتريكي فراجمجمهاي مغز با استفاده از جريان الكتريكي مستقيم بر تمركز و ركورد تيراندازان تپانچه 26 - 16 سال
112
تاثير تحريكات مكانيكي بر تمايز سلول هاي بنيادي مغز استخوان انسان به سلول هاي ماهيچه اي عضله ي صاف
113
تاثير تحريم منابع نفتي بر تورم در ايران
114
تاثير تحريم ها بر تورم در اقتصاد ايران
115
تاثير تحريم هاي بين المللي برقراردادهاي سرمايه گذاري در ايران
116
تاثير تحريمهاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران برمسائل سياسي- امنيتي دو كشور (2008- 1979)
117
تاثير تحصيل والدين بر تربيت فرزندان
118
تاثير تحصيلات تكميلي بر جهت گيري دروني بيروني مذهبي افراد
119
تاثير تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان در مقطع راهنمايي منطقه 16 تهران (دختران )
120
تاثير تحقق شرح و وظايف مديريت مدرسه بر رشد تحصيلي دانش آموزان در منطقه 3 تهران
121
تاثير تحليلگرهاي هوشمند بر يادگيري زمان دستوري زبان انگليسي توسط فراگيران فارسي زبان
122
تاثير تحولات اجتماع به نقاشي قرن 19 اروپا ( تاامپرسينونيسم )
123
تاثير تحولات اجتماعي در شكل گيري ساختار و شخصيت پردازي نمايشنامه هاي فتحعلي آخوندزاده با توجه به اراء ژان دو وينيو
124
تاثير تحولات جهاني قيمت گاز روي بودجه دولت
125
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد, توزيع و نمايش فيلم
126
تاثير تحولات فناوري بر نظام توليد، توزيع و نمايش قيلم
127
تاثير تخريب اشعه فرابنفش بر خصوصيات مكانيكي پارچه هاي تاري پودي نايلون 66 صنعتي
128
تاثير تخريب نوري كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاهاي خمي نامحلول
129
تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري و كارايي سرمايه گذار
130
تاثير تخصص حسابرس و همگن بودن صنعت بر حق الزحمه حسابرسي
131
تاثير تخصص و تجربه شركاي حسابرسي بر كيفيت خدمات حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
132
تاثير تخصيص منابع بانكي و آزادي تجاري بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران
133
تاثير تخلخل بر الگوي رهايش دارو از ميكروكپسولهاي پلي يورتان تهيه شده به روشي تبخير حلال
134
تاثير تخلخل پايه كاتاليست زيگلر ناتا با مورفولوژي كروي ير راندمان پليمريزاسيون پروپيلن در فاز دوغابي
135
تاثير تخلخل سطحي ذرات بر شناورسازي
136
تاثير تخلخل گرادياني برروي خواص مكانيكي و بيولوژيكي داربست هاي استخواني تهيه شده به روش رسوب نشاني ذوبي
137
تاثير تدريس تلفظ خوشه هاي همخواني زبان انگليسي به دانش آموزان دبيرستاني به دو روش صريح و ضمني و ميزان به يادسپاري اين قاعده در ذهن آنها
138
تاثير تدريس رياضي به روش مشاركتي بر علاقه به رياضي و باورهاي خود كار امدي رياضي دانش اموزان دختر پايه دهم شهر بندر عباس
139
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
140
تاثير تدريس صريح گفتار زنجيره اي بر روي درك شنيداري زبان آموزان فارسي زبان
141
تاثير تدريس مستقيم خوشه بندي لغات به دو دسته مختلف در يادگيري لغات توسط فراگيران EFL ايراني در سطح متوسط از طريق پاورپوينت , CALL: The Effect of Explicit Instruction of Clustering New Words into Two Different Categories on Vocabulary Learning of Iranian Intermediate EFL Learners through PowerPoint
142
تاثير تدريس معكوس بر روي درك مفهوم زبان آموزان
143
تاثير تدريس موضوع - محور واژگان به وسيله فلش كارت بر يادگيري واژگان در زبان آموزان مرد و زن ايراني
144
تاثير تدريس همايي ها در به خاطر آوردن واژگان انگليسي
145
تاثير تراپلي گروهي بر انعطاف‌پذيري، ادراك احساسات، تعاملات بين فردي و مهارت حل مسئله در كودكان 7 تا 11 سال
146
تاثير تراكم ، رطوبت و كود دامي بر ذخاير كربن و ويژگي هاي ساختماني خاك هاي مختلف تحت كشت ذرت
147
تاثير تراكم بافت جوراب بر توزيع فشار در كف پا
148
تاثير تراكم بر عملكرد كمي و كيفي توده هاي گياه دارويي اسفرزه
149
تاثير تراكم تاري و پودي بر قابليت تر شدن پارچه پنبه اي
150
تاثير تراكم خاك و قارچ اندفايت Piriformospora indica بر گياه پالايي توسط ذرات در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
151
تاثير تراكم دوخت و پارچه بر لغزش دوخت در پارچه‌هاي تاري پودي تحت بارهاي سيكلي
152
تاثير تراكم دوخت و نوع اتصال بر برخي خواص مكانيكي پوشاك جين
153
تاثير تراكم سطحي پلي استايرن پيوند زده شده روي سطح دوده كربن بر خواص مكانيكي لاستيك استايرن ـ بوتادين تقويت شده بادوده كربن
154
تاثير تراكم شهري بر مصرف انرژي در ايران
155
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي آندوسكوپيك سينوس
156
تاثير ترانكساميك اسيد موضعي در كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي اندوسكوپيك سينوس
157
تاثير تربيت ديني بر تربيت فرزندان
158
تاثير تربيت ديني و عاطفي والدين بر فرزندان
159
تاثير ترتيب بارگذاري بارهاي متغير در رشد ترك ناشي از خستگي در قطعات
160
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين 3 و مقاومت به انسولين در زنان داراي اضافه وزن
161
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح پنتراكسين3 و مقاومت به انسولين زنان داراي اضافه وزن
162
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
163
تاثير ترتيب تمرين تركيبي قدرتي و استقامتي بر سطوح نسفاتين 1 و برخي عوامل خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
164
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
165
تاثير ترتيب تمرينات تركيبي استقامتي و قدرتي بر سطوح ليپوكالين-2 و برخي شاخص هاي خطر متابوليكي در زنان داراي اضافه وزن
166
تاثير ترتيب تولد بر ميزان شادكامي دانشجويان پيام نور بهشهر
167
تاثير ترتيب تولد در اعتمادبه نفس
168
تاثير ترتيب جوشكاري بر اعوجاج و تنش هاي پسماند در صفحات تقويت شده
169
تاثير ترتيب عمليات حرارتي و پوشش دهي بر ساختار پوشش هاي آلومينايدي سوپر آلياژ IN738LC
170
تاثير ترجيحات و ديدگاه مشتريان بر راهبردهاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: صنعت خودروسازي سايپا)
171
تاثير ترسيم (تصويرسازي ذهني ) قبل از نوشتن در نگارش خلاقانه انشا دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي شهرستان فاروج سال تحصيلي 85-86
172
تاثير ترك در رفتار پانلهاي برشي فولادي
173
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
174
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول
175
تاثير تركيب بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب گلوگاه آمپول ثثث
176
تاثير تركيب بر خواص كلينيكي گرفت استخواني بر پايه آپاتيت
177
تاثير تركيب پودر روي خواص پوشش در فرايند آلومينا يزينگ به روش سمانتاسيون بسته اي
178
تاثير تركيب تصويرسازي ذهني و مشاهده بر يادداري و انتقال مهارت سرويس بلند بدمينتون در رده هاي سني مختلف با تاكيد بر نقش نورون هاي آينه اي
179
تاثير تركيب تصويرسازي ذهني و مشاهده عمل (به صورت متوالي و همزمان) بريادگيري مهارت سرويس كوتاه بدمينتون با تاكيد برنقش نورون هاي آينه اي
180
تاثير تركيب تمرين مشاهده اي وتصوير سازي بر اكتساب ، يادداري وانتقال سرويس بلند بدمينتون
181
تاثير تركيب حمام نمك بوراكس مذاب در روش TRD بر فرآيند كروم دهي فولاد ساده كربني
182
تاثير تركيب زباله در سرعتهاي بارگذاري مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
183
تاثير تركيب سرمايه انساني بر همگرايي فناوري كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
184
تاثير تركيب سيانوريك كلرايد و ذرات مشتق شده بر پايه آن بر خواص جداسازي گاز غشاي پلي سولفون
185
تاثير تركيب گاز محافظ بر روي خواص مكانيكي منطقه جوش در جوشكاري GMAW فولاد ساختماني
186
تاثير تركيب لايه پيش نشاني بر ريز ساختار و خواص مكانيكي روكش ايجاد شده بر روي فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW
187
تاثير تركيب منعقدكننده ي داخلي بر ريز ساختار و خصوصيات غشاء الياف توخالي پلي اكريلونيتريل
188
تاثير تركيب هاي مختلف تصويرسازي ذهن دروني و تمرين فيزيكي بر يادگيري مهارت پاس واليبال در دانش آموزان پسر 12 تا 15 سال
189
تاثير تركيب هاي مختلف موسيقي و حركات هماهنگ بر ميزان بروز مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر 8 تا 14 سال كم توان ذهني آموزش پذير
190
تاثير تركيب هيات مديره و ساير عوامل منتخب بر خط مشي تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
191
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانائي الكتريكي نمونه آلومينيومي
192
تاثير تركيب و مخلوط پودر جوش بر خواص كششي و رسانايي الكتريكي نمونه آلومينيومي
193
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيم- سيليسيم يوتكتيك و هايپريوتكتيك
194
تاثير تركيبات بين فلزي حاوي آهن بر رفتار سايشي آلياژ آلومينيوم - سيليسيم يوتكنيك و هايپر يو تكتيك
195
ﺗﺎثير تركيبات ﺳﺮﺑﺎره ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶN,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگ T300 در فرايند ESR
196
تاثير تركيبات سرباره بر روي كاهش N,O,S و اثر آن روي خواص مكانيكي فولاد ماريجينگT300 د رفرايند ESR
197
تاثير تركيبات شيميائي مختلف آب آبياري بر گرفتگي قطره چكانها در آبياري قطره اي
198
تاثير تركيبات مختلف بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
199
تاثير تركيبي تمرين هوازي و مصرف β گلوكان جو بر نيم رخ ليپيدي و قند خون زنان مبتلا به ديابت نوع دو
200
تاثير تركيبي عوامل ريسك ايمني جهت مجسم سازي در مدلسازي اطلاعات ساختمان
201
تاثير تركيبي فعاليت ورزشي حاد و دريافت مكمل ال آرژنين بر نيتريك اكسايد به عنوان ماركر استرس اكسيداتيو– نيتروزاتيو در موش نر ويستار
202
تاثير تركيبي ويژگيهاي كالبدي پوسته بنا و الگوهاي تهويه بر ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني(نمونه موردي ساختمانهاي تهويه يكطرفه در اقليم گرم و خشك شيراز)
203
تاثير تروريسم بر حقوق مخاصمات بين المللي و غير بين المللي
204
تاثير ترويج و آموزرش كشاورزي بر پايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در پنج سال اخير
205
تاثير ترويج و آموزش كشاورزي برپايداري معيشت كشاورزان خانوادگي شهرستان سلسله در 5 سال اخير
206
تاثير ترياك بر ميزان آپوپتوز رده هاي سلولي مختلف در محيط كشت
207
تاثير تريم تب بر روي كنترل و مينيم كردن مقاومت
208
تاثير تزئينات وابسته به معماري بر روي لباسهاي دوره صفوي
209
تاثير تزريق تماسي ولايه ي پي گراول بر انتقال بار و رفتار سگمنت در تونل سازي مكانيزه
210
تاثير تزريق سطوح مختلف ويتامين E و سلنيوم در اواخر آبستني بر سيستم ايمني و عملكرد تليسه هاي شيري و گوساله هاي آنها
211
تاثير تزريق مكمل ويتامين اي يا مكمل ويتامين اي و سلنيوم در اواخر آبستني بر ايمني و عملكرد ميش ها و بره هاي آنها در شرايط عشايري و صنعتي
212
تاثير تزريق يكطرفه داخل زجاجيه اي بي واسي زوماب، بر فشار پايدار داخل چشمي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي اميرالمومنين(ع) رشت و شهيد دكتر لبافي نژاد تهران
213
تاثير تسلط نيمكره چپ وراست مغز بر روي مهارت هاي درك مطلب زبان آموزان ايراني
214
تاثير تسليحات هسته اي پاكستان بر روابط اسلام آباد-واشنگتن﴿2009-1998﴾
215
تاثير تسهيلات صنعتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن ( در تمام استان هاي كشور )
216
تاثير تشابه تيپ شخصيتي كاراكتر با بازيگر در ايفاي نقش با تكيه بر گزيده اي از آثار رابرت دنيرو و آل پاچينو
217
تاثير تشديد در زبان فارسي بر روي تلفظ كلمات انگليسي مشابه توسط زبان آموزان فارسي زبان
218
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
219
تاثير تشكل دانش اموزي هلال احمر بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان
220
تاثير تشويق بر افزايش يادگيري دربين معلمان و مديران مدارس راهنمايي
221
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
222
تاثير تشويق در انگيزه پيشرفت تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي
223
تاثير تشويق در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبستان دخترانه قدس شهرستان گرگان
224
تاثير تشويق و تنبيه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
225
تاثير تشويق و عملكرد در يادگيري
226
تاثير تصحيح خطا توسط همكلاسي و معلم بر بهبود مهارت گفتاري دانش آموزان زبان انگليسي ايراني
227
تاثير تصحيح فردي و دونفري بر درستي و پيچيدگي عملكرد زباني يادگيرندگان زبان خارجي
228
تاثير تصميمات رفتاري در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان
229
تاثير تصميمات مديران بر چابكي سازماني در شركت سوياب صنعت
230
تاثير تصوير ذهني بر ميزان تعلق خاطر شهروندان ﴿نمونه موردي محله شاهد واقع در شهرك غرب مشهد﴾
231
تاثير تصوير سازي در آموزش به كودك
232
تاثير تصوير سازي كودك بر جنبه هاي روانشناختي كودكان
233
تاثير تصوير نام تجاري محصول و تصوير فروشگاه بر درك مخاطرات و نيات خريد پوشاك
234
تاثير تصويرسازي بر رشد ذهن كودكان دبستاني
235
تاثير تصويرسازي در طراحي بسته بندي محصولات تجاري
236
تاثير تصويرسازي هدايت شده در بازتواني عملكردي در ورزشكاران مرد مبتلا به آسيب هاي زانو
237
تاثير تصويري بر القاي لايه هاي معنايي در شعر
238
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ض‍اد م‍ن‍اف‍ع‌ س‍ه‍ام‍داران‌ ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود
239
تاثير تعارض كار – خانواده بر تمايل به ترك خدمت كاركنان با نقش ميانجي اشتياق به كار
240
تاثير تعارض هاي قومي در بين دانش آموزان
241
تاثير تعالي سازمان بر افزايش سود و بهره وري
242
تاثير تعامل ادراكي وب‌ سايت بر واكنش‌ هاي احساسي، شناختي و رفتاري مصرف‌كننده
243
تاثير تعامل دانش آموز- دانش آموز از طريق فعاليت ايفاي نقش بر يادگيري ارتباطي دانش آموزان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجه
244
تاثير تعامل دو سويه هم سطح و غير هم سطح بر درك و توليد كنش هاي گفتاري درخواست و عذرخواهي در زبان آموزان ايراني
245
تاثير تعامل و توالي ارايه در تمرينهاي برونداد بر توجه به واژگان و ارتقا دانش واژگان توليديدر زبان آموزان ايراني
246
تاثير تعاملات اجتماعي و فرهنگي بر اعتماد به برند و اتصال به برند با توجه به شبكه سازي اجتماعي
247
تاثير تعداد اولاد در وضعيت آموزشي و روحي دانش آموزان
248
تاثير تعداد جلسات تمرين در هفته بر فاكتورهاي روانشناختي و حافظه سالمندان مرد غيرفعال استان خراسان شمالي
249
تاثير تعداد شكم زايش و فصل بر تركيب آغوز گاوي و مديريت آغوز در گاوداري هاي شيري اصفهان
250
تاثير تعداد فرزندان خانواده در پيشرفت تحصيلي آنان مطالعه موردي مدارس مقطع ابتدايي شهر گرگان
251
تاثير تعداد لايه‌هاي پارچه در تغيير استحكام نخ دوخت
252
تاثير تعداد مراحل خارزني روي خواص مكانيكي پتوهاي تاري-پودي
253
تاثير تعداد مراحل نورد تجمعي و درصد گرافن بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خواص الكتريكي نانو كامپوزيت مس/گرافن توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
254
تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
255
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و ت‍اخ‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‌
256
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍دي‍لات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
257
تاثير تعطيلات بر اقتصاد كشور
258
تاثير تعليم تربيت اسلامي بر جوانان
259
تاثير تعليم و تربيت بر بزه نوجوانان
260
تاثير تعليم وتربيت اسلامي بر اموزش
261
تاثير تعميرهاي مكرر جوشكاري به روش پلاسما بر خواص مكانيكي و ريزساختار سوپرآلياژ اينكونل 625
262
تاثير تعهد به مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان با توجه به نقش ميانجي رضايت و اعتماد مشتري (مطالعه موردي شركت مازند عايق)
263
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وري‌ س‍ازم‍ان‌
264
تاثير تعهد عاطفي كاركنان بر رضايت شغلي آنها در بانك سپه.
265
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
266
تاثير تعهد مديريت به بازاريابي داخلي بر نگرش كاركنان به كار (مورد مطالعه: شركت پگاه)
267
تاثير تغذيه آمينو كلات هاي روي بر تحمل به شوري كاهو
268
تاثير تغذيه اي بلوط و جفت آن بر پروفايل هاي ليپيدي خوني و آنزيم هاي كبدي در مقايسه با داروي فنوفيبرات در موش نر Balb/c
269
تاثير تغذيه بر پاسخ آفتابگردان به تنش شوري در محيط آبكشت
270
تاثير تغذيه برگي آمينوكلات هاي روي بر جذب، توزيع آپوپلاسمي و سيمپلاسمي و جزءبندي درون سلولي روي در برگ، شاخص هاي رشد، عملكرد و كيفيت پياز
271
تاثير تغذيه برگي سولفات روي بر الگوي رشد ريشه چهار رقم گندم در سطوح مختلف رطوبت خاك
272
تاثير تغذيه برگي منيزيم به شكل هاي معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر عملكرد و كيفيت سـيب زميني
273
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر برخي صفات فيزيولوژيك آفتابگردان تحت تنش شوري
274
تاثير تغذيه برگي نانو ذرات آهن و روي بر پاسخ گندم و ذرت به تنش شوري
275
تاثير تغذيه پتاسيم به شكل معدني و كمپلكس شده با آمينواسيد بر كاهش خسارت اكسيداتيو ناشي از تنش سرما در توت فرنگي
276
تاثير تغذيه چند ماده پروتئيني بر رشد و نمو، عملكرد و زمستان گذراني زنبور عسل(.Apis mellifera L)
277
تاثير تغذيه دانه گلرنگ و كانولا بر سيستم ايمني و عملكرد رشدي گوساله هاي هلشتاين
278
تاثير تغذيه روي بر برخي صفات فيزيولوژيك و رشدي انگور در شرايط تنش خشكي
279
تاثير تغذيه روي بر كاهش خسارت ناشي از انتشارات گازي حاصل از سوزاندن لاستيك در زيتون
280
تاثير تغذيه روي بر ويژگي هاي رشد رويشي پايه درختان بادام در شرايط شور
281
تاثير تغذيه روي و مس بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي بيو شيميايي و آنتي اكسيداني رز ماري در شرايط شور
282
تاثير تغذيه سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد، خصوصيات كيفي تخم مرغ و پاسخ هاي ايمونولوژيك مرغ هاي تخم گذار
283
تاثير تغذيه سطوح مختلف كنجاله سوياي فرآوري شده بر عملكرد رشد، فراسنجه هاي خوني و برخي از پاسخ هاي ايمني در گوساله هاي هلشتاين
284
تاثير تغذيه سيليسيم بر پاسخ آنتي اكسيداتيو دو ژنوتيپ خيار به تنش شوري و سميت كادميم
285
تاثير تغذيه كنجاله كلزا بر قابليت هضم، مصرف غذا و توليد شير در گاو شيري
286
تاثير تغذيه مصنوعي سيلاب در تحول روستايي دهستان سميرم سفلي
287
تاثير تغذيه مكمل چربي محافظت شده طي دوره انتقال گاوهاي شيرده هلشتاين بر عملكرد، سيستم ايمني و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي آنها
288
تاثير تغذيه نيكل و منبع نيتروژن بر انباشت نيترات و اوره و برخي از واكنش هاي اكسيد اتيو در كاهو در محيط آبكشت
289
تاثير تغذيه ي مقادير متفاوت شير بر رشد و عملكرد گوساله هاي شيري
290
تاثير تغيير ابعاد و موقيت سازه هاي صنعتي و ارتفاع دودكش هايصنايع بر خروجي مدل AERMOD
291
تاثير تغيير اقليم بر امواج گرمايي و سرمايي فرين افق 2039-2013 مطالعه ي موردي (استان هاي ايلام و كرمانشاه)
292
تاثير تغيير اقليم بر توليد محصولات باغي روستاهاي شهرستان نهاوند
293
تاثير تغيير اقليم بر جريان هاي كم حوضه زاينده رود
294
تاثير تغيير اقليم بر دبي هاي حداكثر در دوره هاي آتي ﴿مطالعه موردي:حوضه بهشت آباد﴾
295
تاثير تغيير اقيلم بر پيش بيني دوره هاي خشك و تر آني در برخي از مناطق ايران با استفاده از مدل SDSM
296
تاثير تغيير پارامتر فشار بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 2024 جوشكاري شده به روش Seam Welding
297
تاثير تغيير پارامترهاي مختلف از جمله فشار و دما و دبي جرمي بر روي اگزرژي توربين گازي
298
تاثير تغيير پارامترهاي موثر در پيش بيني انديس كاربلند
299
تاثير تغيير پذيري زماني بر خصوصيات هيدروليكي خاك در مدل سازي حركت آب و املاح
300
تاثير تغيير جايگاه صفت در ساخت اضافه ي فارسي (ديدگاه همزماني )
301
تاثير تغيير درصد دندانه سولفات مس در رنگزاي زرد طبيعي متداول بر روي كالاي پشمي
302
تاثير تغيير دما در سازه هاي فضايي دو لايه استوانه اي با توجه به شرايط تكيه گاهي
303
تاثير تغيير سيستم آبياري از سطحي به قطره اي بر شاخص هاي رشد درختان بالغ زيتون
304
تاثير تغيير شكل بر مكانيزم تبلور مجدد و ايجاد رسوب در آلياژ برنج دو فاز
305
تاثير تغيير شكل به روش RCSR بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد L316
306
تاثير تغيير شكل پلاستيك و عمليات پيرسازي بر ميكروساختار و دماهاي استحاله ي آلياژ حافظه دار نايتينول غني از نيكل
307
تاثير تغيير كاربري اراضي بر بيابان زايي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : دشت ابركوه)
308
تاثير تغيير كاربري اراضي بر رواناب سطحي در حوضه دويرج استان ايلام
309
تاثير تغيير كاربري اراضي بر روي رواناب سطحي و آب هاي زيرزميني(مطالعه موردي : دشت نجف آباد)
310
تاثير تغيير هيئت مديره بر رابطه ميان صورتهاي مالي اصلاح شده و حق الزحمه حسابرسي
311
تاثير تغيير وو جابجايي بافل ها بر عملكرد يك مبدل حرارتي پوسته لوله
312
تاثير تغييرات بارندگي و دما بر پوشش گياهي مراتع استپي و نيمه استپي استان اصفهان
313
تاثير تغييرات تكنيكي هدايت‌شده بر مصرف انرژي و اشتغال در ايران
314
تاثير تغييرات درجه ي حرارت وهيدروپريود بر رشد ودگر ديسي وزغ سبز pseudepidalea variabilis
315
تاثير تغييرات ساختاري پارچه هاي حلقوي پودي دورو سيلندر بر روي خواص انتقال حرارت آن
316
تاثير تغييرات طول جاري روي خواص پارچه حلقوي تاري لاكنيت
317
تاثير تغييرات نرخ بهره(سود) تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران طي سال هاي 1392-1360
318
تاثير تغييرات نرخ سود بانكي و نرخ ارز بر ريسك سيستماتيك، عملكرد و حجم معاملات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
319
تاثير تف جوشي فعا ل سازي شده بر فرسايش دماي بالاي كامپوزيت هاي تنگستن-مس
320
تاثير تفاوتهاي فردي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
321
تاثير تفكر استراتژيك مديران بر توانمندسازي كاركنان دانشگاه پيام نور استان كرمان
322
تاثير تفكر راهبردي در اجراي استراتژيهاي سازمان تامين اجتماعي اصفهان
323
تاثير تفكرات اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم در آثارآلبرتو جاكومتي
324
تاثير تفكرات ادوارد گوردون گريك بر تئاتر مدرن
325
تاثير تقابل روسيه و آمريكا در قبال بحران اوكراين بر منافع ملي جمهوري اسلامي ايران
326
تاثير تقسيم بندي پياژه بر يادگيري لغت هاي انتزاعي و غيرانتزاعي در دانش آموزان دختر و پسر
327
تاثير تقسيم كشش بين مراحل رينگ و فلاير در سيستم ريسندگي الياف كوتاه بر روي كيفيت محصول نهايي
328
تاثير تقوا در تحكيم نظام خانواده
329
تاثير تقويت عضلات ابداكتور و چرخاننده خارجي ران بر بيماران زن مبتلا به سندرم درد كشككي راني
330
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
331
تاثير تقويت مشتري مداري و جهت گيري مبتني بر عرضه شركت بر عملكرد شركت صنعتي پارس خزر رشت
332
تاثير تكاليف درونداد بنياد و برونداد بنياد بر ارزيابي واژگان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
333
تاثير تكانه هاي قيمت نفت بر حجم پول و تورم در اقتصاد ايران، با رويكرد استاني
334
تاثير تكرار عمليات جوشكاري بر خواص مكانيكي، ريز ساختار و مقاومت به خوردگي مقاطع جوشكاري شده فولاد ميكرو آلياژ استحكام بالا P460N
335
تاثير تكليف شب بر يادگيري مطلوب و موثر دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان بجنورد
336
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش آموزان سال چهارم ابتدايي مدارس دخترانه منطقه 13 تهران
337
تاثير تكليف شب در يادگيري دانش اموزان
338
تاثير تكليف نوشتاري فعاليتهاي فوق برنامه اي آموزشي بر نگارش خلاقانه در فراگيران ايراني
339
تاثير تكميل نانو بر روي خصوصيات فيزيكي انواع پارچه
340
تاثير تكنولوژي آموزشي ، فناوري اطلاعات و ارتباطات ) ICT ( بر آموزش و يادگيري دانش آموزان
341
تاثير تكنولوژي آموزشي بر افزايش مهارتهاي يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي سال تحصيلي 84-83 شهر بجنورد
342
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر بجنوردسال تحصيلي 86-85
343
تاثير تكنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز صفا شهر
344
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ( نمونه موردي : كاربري هاي فرهنگي - تفريحي در شهر اصفهان
345
تاثير تكنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان اصفهان
346
تاثير تكنولوژي اموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان كم توان ذهني از ديدگاه كادر اموزشي مقطع ابتدايي دخترانه مشهد
347
تاثير تكنولوژي درپيشرفت تحصيلي دانش آموزان
348
تاثير تكنولوژي هاي نوين ارتباطي- اطلاعاتي بر گستره آزادي دانشجويان دانشگاه اصفهان
349
تاثير تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي - ارتباطي بر تغيير حوزه عمومي
350
تاثير تكنولوژيهاي نوين ارتباطي و سرمايه اجتماعي بر انزواي اجتماعي فرزندان در خانواده
351
تاثير تكنيك EMDR بر اختلال بدشكلي بودن
352
تاثير تكنيك هاي درمان فراشناختي افسردگي و اضطراب تنظيم قند خون بيماران ديابتي شهرستان بهشهر
353
تاثير تكنيك هاي عكاسي در گرافيك
354
تاثير تكنيك هاي مختلف بافت بر روي فرم نقوش
355
تاثير تكنيكهاي بيان مجدد شفاهي و خلاصه نويسي بر درك مطلب دانشجويان متوسط بالاي انگليسي به عنوان زبان خارجه در ايران , The Effect of Oral Retelling and Summary Writing Techniques on Iranian Upper Intermediate EFL Learners' Reading Comprehension
356
تاثير تلفن همراه برافزايش استرس دانشجويان دختردانشگاه پيام نورگنبد
357
تاثير تلفيق فرايند ECAP و عمليات پيرسازي بعدي بر خواص آلياژ آلومينيم 6061
358
تاثير تلفيقي بازي درماني و قصه درماني بر مهارت هاي اجتماعي و مشكلات رفتاري هيجاني دانش آموزان پايه اول تا سوم ابتدايي
359
تاثير تلقيح تلفيقي جدايه هاي سينوريزوبيوم و باكتري هاي ريز وسفري محرك رشد گياه بر كره زايي و رشد يونجه
360
تاثير تلقيح قارچ ميكوريزا بر پاسخ ژنوتيپ هاي سور گرم به تنش شوري
361
تاثير تلقيح مايكوريزايي، عمق كاشت و كشت مخلوط با شبدر برسيم (TrifoIium aIexandrinum L.) بر شدت آلودگي گل جاليز (Orobanche cumana W.) ، رشد و عملكرد در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
362
تاثير تلقيح ميكروبي و همزيستي اندوفايت بر آزاد سازي روي ﴿Zn﴾ از ضايعات لاستيك هاي فرسوده و جذب آن توسط گياه
363
تاثير تله شن ها با تاج تخت در برآورد ضريب زبري از طريق كاربرد روش ميانگين گيري دوگانه
364
تاثير تلويزين بر تعليم و تربيت كودكان شهرستان گنبد كاووس مقطع ابتدايي
365
تاثير تلويزيون بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پسر دوره ابتدايي
366
تاثير تلويزيون بر تعليم و تربيت كودكان مقطع ابتدايي شهرستان راميان
367
تاثير تلويزيون بر خانواده و فرزندان از ديدگاه والدين دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان كرج
368
تاثير تلويزيون بر رفتار اجتماعي كودكان 7-12
369
تاثير تلويزيون بر روي خانواده هاي شهر سرابله
370
تاثير تلويزيون بر روي رفتار كودك از ديدگاه معلمان دبستانهاي ناحيه 2 يزد
371
تاثير تلويزيون بر روي كودكان
372
تاثير تلويزيون بر عملكرد تحصيلي كودكان
373
تاثير تلويزيون بر عملكرد تحصيلي نوجوانان دبيرستاني شهرستان اردل در سال 88-89
374
تاثير تلويزيون بريادگيري آموزشي درسي دانش آموزان مقطع راهنمايي تحصيلي روستاهاي منطقه كوچصفهان
375
تاثير تلويزيون در پيشرفت تحصيلي دانش اآموزان پيش دانشگاهي شهرستان اسفراين
376
تاثير تماشاي برنامه هاي ماهواره اي بر فرهنگ خانواده
377
تاثير تماشاي تلويزيون بر عملكرد درسي دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان ناغان
378
تاثير تماشاي فيلم با زيرنويس انگليسي در مقابل فيلم با زيرنويس فارسي بر روي درك شنيداري دانشجويان ايراني رشته يادگيري آموزش زبان انگليسي
379
تاثير تماشاي ماهواره بر رفتار اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور قاين
380
تاثير تمركز زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران(1382 -1368)
381
تاثير تمركز مالكيت و كيفيت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پزيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
382
تاثير تمركز مالكيت و كيفيت افشاء بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
383
تاثير تمركز نيروگذاري بر رفتار كششي پارچه هاي سبك وزن بي بافت
384
تاثير تمركز و عدم تمركز تصميم گيري در كارايي مديران دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 2 شهرري
385
تاثير تمرين آموزش تمرين مجزا بر مهارت‌هاي اجتماعي و كلامي كودكان 6-3 سال مبتلا به اختلال اتيسم
386
تاثير تمرين با رنگ هاي زمينه منتخب بر اكتساب و يادداري مهارت پرتاب دارت در دختران نوجوان
387
تاثير تمرين تدامي و تناوبي شديد بر بيان ژن ICAM-1 و VCAM بافت بطن چپ قلب موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
388
تاثير تمرين تداومي و تناوبي شديد بر بيان ژن HAND2 , ANP بافت قلب موش هاي صحرايي نر
389
تاثير تمرين تقويتي عضله اصلي بازكننده ران بر شدت انقباض عضله چهارسر، زواياي مفاصل اندام تحتاني و مولفه عمودي نيروي عكس العمل زمين در فرود تك
390
تاثير تمرين دسته جمعي بر مهارت نوشتاري زبان آموزان زبان انگليسي سطح متوسطه
391
تاثير تمرين ذهني به عنوان مكمل تمرين بدني بر عملكرد شوت فوتبال بر تاكيد بر تقدم و تاخر تمرين ذهني
392
تاثير تمرين مقاومتي بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز در عضلات اسكلتي موش هاي صحرايي
393
تاثير تمرين هوازي برسطوح سرمي اوركسين-A، بيان ژن برخي شاخص-هاي ترموژنيكي بافت¬هاي چربي اپيكاردي و زيرجلدي در رت¬هاي چاق شده با رژيم غذايي پرچرب
394
تاثير تمرين هوازي در دوران بارداري بر آمادگي عصبي رفتاري مواليد موش سوري مدل صرع كيندل شده - با پنتيلن تترازول؛ با تاكيد بر اثرگذاري بر شدت تشنج مادر و سطوح BDNF و GDNF مواليد
395
تاثير تمرين هوازي منظم بر كاهش نفروتوكسيستي ناشي از سيس پلاتين در مدل حيواني رات
396
تاثير تمرين و قطع تمرين بر حركات عملكردي در آتش¬نشان¬ها
397
تاثير تمرين ويبريشن بر كوفتگي عضلاني تاخيري
398
تاثير تمرينات ادراكي و حركتي بر تصوير سازي حركتي كودكان معلول جسمي و حركتي مؤسسه خيريه فرزندان آسماني يزد
399
تاثير تمرينات استقامتي و موازي در تركيب با تمرينات مهارتي فوتبال بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي بازيكانان جوان
400
تاثير تمرينات اصلاحي آكادميملي طب ورزش آمريكابر قوس داخلي پا و عملكرد اندام تحتاني در دختران 12 تا 9 ساله مبتلا به كف پاي صاف منعطف شهر ايلام
401
تاثير تمرينات بدني تركيبي (مقاومتي و استقامتي ) بر عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي و عروقي در بيماران زن ديابتي نوع 2
402
تاثير تمرينات بدني منتخب بر آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي و زواياي كيفوز پشتي و لوردوز كمري نوجوانان كم توان ذهني
403
تاثير تمرينات پلايومتريك ،قدرتي وپلايومتريك - قدرتي برتوان بي هوازي ،قدرت عضلاني پاوتركيب بدني
404
تاثير تمرينات پلايومتريك و با وزنه منتخب برتوان ضربات پا در تكواندوكاران كانون ها و باشگاه هاي ورزشي آموزش و پرورش شهرستان سنندج
405
تاثير تمرينات پيلاتس بر برخي ويژگي هاي جسماني و رواني بيماران تعويض كامل مفصل زانو
406
تاثير تمرينات پيلاتس بر بهبود برخي ازفاكتورهاي شناختي ، تعادل وكيفيت زندگي سالمندان مرد غير فعال شهر كرمانشاه
407
تاثير تمرينات پيلاتس بر بي اختياري ادراري و كيفيت زندگي زنان 25 تا 50 سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس انجمن ام اس تهران
408
تاثير تمرينات پيلاتس بر بي اختياري ادراريو كيفيت زندگي زنان 25 تا 50سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيسانجمن ام اس تهران
409
تاثير تمرينات پيلاتس بر بيماران زن داراي كمردرد مزمن
410
تاثير تمرينات پيلاتس بر روي برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان غير ورزشكار داراي اضافه وزن
411
تاثير تمرينات پيلاتس بر هماهنگي و كيفيت زندگي زنان 25 تا 50 سال مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس انجمن ام اس تهران
412
تاثير تمرينات پيلاتس بردرد و شاخص ضخامت عضلات شكم زنان مبتلا به كمر درد مزمن غير اختصاصي بوسيله روش سونوگرافي
413
تاثير تمرينات تركيبي و مكمل گيري چاي سبز روي تغييرات فشارخون و نيمرخ ليپيدي زنان و مردان سالمند مبتلا به پرفشار خوني
414
تاثير تمرينات تعادلي ايستا و پويا بر رشد حركتي و رشد اجتماعي كودكان كم شنوا كاشت حلزون 4تا7 سال
415
تاثير تمرينات تعادلي بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پاركينسون
416
تاثير تمرينات تعادلي بر پيشگيري از پيچ خوردگي مچ پا در بازيكنان مرد حرفه اي فوتبال
417
تاثير تمرينات تعادلي بر تعادل ايستا و پوياي دانش آموزان كم توان ذهني
418
تاثير تمرينات تنفسي ثبات عصبي عضلاني پويا بر كيفيت تنفس و پاسچر دانشجويان پسر كم تحرك داراي پاسچر ضعيف
419
تاثير تمرينات ثبات مركزي بر تعادل و آزمونهاي غربالگري عملكرد حركتي در فوتساليست هاي مرد جوان شهرستان پارس آباد
420
تاثير تمرينات ثبات مركزي بر توزيع فشار كف پايي افراد مبتلا به پيچ خوردگي مزمن مچ پا
421
تاثير تمرينات ريتميك بر توانايي‌هاي ادراكي-حركتي و رشد شناخت اجتماعي كودكان كم‌توان ذهني آموزش‌پذير شهر يزد
422
تاثير تمرينات شكم و پهلو بر تركيب بدني و اجراهاي حركتي ورزشكاران ورزش زورخانه اي
423
تاثير تمرينات شناختي - حركتي يكپارچه بر واسطه هاي شناخته شده خطر افتادن درسالمندان مبتلا به دمانس :همراه باارزيابي رايانه اي مولفه هاي شناختي
424
تاثير تمرينات عملكردي تر تعادل، كيفيت زندگي و سلامت عمومي مردان سالمند شهر تهران
425
تاثير تمرينات مبتني بر راهبردهاي NASM برحركات عملكردي اندام تحتاني
426
تاثير تمرينات مسدود و تصادفي بر عملكرد و ياد داري مهارتهاي پاس فوتبال
427
تاثير تمرينات مسدود، تصادفي و تركيبي بر اكتساب و يادداري ضربه فور هند و بك هند تنيس روي ميز دانش آموزان مبتدي
428
تاثير تمرينات معين پلايومتريك بر طول ، تواتر گام ها و مراحل مختلف دوي 100 متر (شتابگيري، اوج سرعت و حفظ سرعت )
429
تاثير تمرينات مكنزي بر كمردرد مزمن در افراد با قوس كمري بيشتر و كمتر از حالت طبيعي
430
تاثير تمرينات منتخب جسماني بر بي اختياري ادراري و عوارض جسمي و رواني ناشي از آن و كيفيت زندگي بيماران مرد آسيب ديده نخاعي
431
تاثير تمرينات منتخب يوگا بر برخي از فاكتورهاي فيزيولوژيك و روانشناختي بيماران مبتلا به سرطان سينه بعد از شيمي درماني
432
تاثير تمرينات منتخب يوگا بر عوامل خطرزا در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم
433
تاثير تمرينات نوروفيدبك برتواناي ادراكي - حركتي ورزشكاران دو و ميداني .
434
تاثير تمرينات هوازي بر بيان ژن مبادله گر سديم -هيدروژن و كوترانسپورتر سديم بيكربنات در عضله قلبي رت هاي سالم و ديابتي نوع دو
435
تاثير تمرينات هوازي بر عملكرد عضلاني، كيفيت دياليز و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي
436
تاثير تمرينات هوازي در سيستم ايمني در بيماران سرطان پستان بيمارستان اميد مشهد سال 88
437
تاثير تمرينات هوازي و موازي بر پروتئين اوري مردان جوان فعال
438
تاثير تمرينات ورزشي بر سلامت در بين مردان 20تا 30 سال شهرستان فارسان روان در سال 91-92
439
تاثير تمرينات يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان ورزشكار
440
تاثير تمرينات يوگا و ديد ورزشي بر تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند
441
تاثير تمرينات يوگاي خنده بر عوامل رواني و حركتي بيماران مبتلا به پاركينسون
442
تاثير تن آرامي در كاهش اضطراب زنان استان يزد
443
تاثير تناوبهاي زراعي مختلف بر عملكرد گندم ديم و خصوصيات خاك در كرمانشاه
444
تاثير تنبيه بدني در وضعيت تحصيلي دانش آموزان ابتداي شهرستان علي آباد كتول
445
تاثير تنش آبي و تغذيه سولفات روي بر توسعه ريشه و عملكرد چهار رقم گندم
446
تاثير تنش بر پايداري الياف پلي پروپيلن در مقابل نور
447
تاثير تنش بر خزش خاكهاي رسي با توجه به مدل وابسته به زمان
448
تاثير تنش پسماند و اعوجاج ناشي از جوشكاري بر سازه يك شناور تحقيقاتي نظامي
449
تاثير تنش تك محوره سيكلي و مورفولوژي بستر بر تمايز سلول هاي بنيادي به سلول هاي تاندون
450
تاثير تنش خشكي بر الگوي پدوتيوم ريشه آفتابگردان
451
تاثير تنش خشكي بر پارامترهاي فيزيولوژيكي برخي ارقام گياه سورگوم در شرايط كشت درون شيشه‎اي
452
تاثير تنش خشكي بر روابط آبي و برخي از خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه زيتون تلخ(Melia azedarach)
453
تاثير تنش خشكي بر شاخص هاي رشد، بيوماس و محتويات كربوهيدراتي دورقم سورگوم شيرين
454
تاثير تنش خشكي در مرحله رشد زايشي بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و محتواي برخي متابوليت ها در پنج رقم نخود
455
تاثير تنش خشكي روي فعاليت آنزيم نيتروژناز در همزيستي حساس و مقاوم به خشكي نخود-ريزوبيوم
456
تاثير تنش خشكي و نيتروژن بر برخي خصوصيات زراعي فيزيولوژيك كدوي تخم كاغذي﴿cucurbita pepoL.)
457
تاثير تنش رطوبتي بر رشد، نمو و ميزان ماده موثره گياه ماريتيغال﴿Silybum marianum﴾
458
تاثير تنش رطوبتي بر شاخص هاي رشد و عملكرد هاي كمي و كيفي چغندر قند
459
تاثير تنش رطوبتي و رقم بر جمعيت برخي آفات مهم گندم پاييزه در اصفهان
460
تاثير تنش شوري بر برخي از متابوليت هاي ثانويه در سياه دانه (.Nigella sativa L) در شرايط درون شيشه اي
461
تاثير تنش شوري بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس در ژنوتيپ هاي نعناع
462
تاثير تنش شوري بر روي مرحله جوانه زني بذر و رشد گياهچه 6 رقم و لاين گندم
463
تاثير تنش شوري بر شاخص هاي فيزيولوژيكي گياه قيچ (Zygophyllum atriplicoides Fisch& C.A) در شرايط كشت گلداني
464
تاثير تنش كم آبي و محلول پاشي ساليسيليك اسيد و گلايسين بتائين بر خصوصيات فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و عملكرد ارقام سيب زميني
465
تاثير تنش مانده محيطي در ديواره شريان بر پروفيل غير خطي تنش كششي محيطي به روش اجزاي محدود
466
تاثير تنش ناشي از سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي ،بر ريز ساختار سوپر آلياژ GTD 111
467
تاثير تنش هاي آفلاتوكسين و آلودگي ميكروبي بر بيان ژن آنزيم هاي آنتي اكسيداني وايمونولوژيك كبد و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي
468
تاثير تنش هاي كششيي بر منافذ مويينگي نخ هاي نانوليفي
469
تاثير تنش و كرنش بر قطبش نانولايه فروالكتريك سرب تيتانات PbTiO3
470
تاثير تنش‌زدايي عضلاني در مديريت استرس بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير
471
تاثير تنش‌هاي حرارتي بر اتصال شاهتير فولادي به كوله بتني در پل‌هاي يكپارچه
472
تاثير تنشهاي الاستيك بر دماي تبلور مجدد فولادهاي كم كربن
473
تاثير تنشهاي پسماند حرارتي بر روي رشد ترك ناشي از خستگي بر روي پانلهاي آلمينيومي ترميم شده توسط مواد كامپوزيتي مختلف
474
تاثير تنشهاي پسماند ناشي از فرايند RollingFilletبر عمر خستگي ميل لنگ تحت بار خمشي
475
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي بابونه شفاف﴿ANTHEMISŸHUALINEŸDC)Ÿ
476
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي و نوع ريز نمونه بر كالوس زايي و باززايي درون شيشه اي گياه دارويي وسمه
477
تاثير تنظيم¬كننده¬هاي رشد و ريزنمونه¬هاي مختلف بر كالوس¬زايي گياه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در شرايط درون شيشه¬اي
478
تاثير تنظيمات كارد پشمي بر مقدار نپ توليدي
479
تاثير تنظيمات كاردينگ بر روي نپ و كيفيت محصول نهايي آن
480
تاثير تنفس كنترل شده بر اضطراب و ترس بيماران بستري كانديد آنژيوگرافي عروق كرونر در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1396
481
تاثير تنك ميوه و محلول پاشي پتاسيم بر مشخصه هاي كمي و كيفي ميوه انار رقم "ميخوش"
482
تاثير تنگ شدگي موضعي در كانال پايين دست بر جريان ناشي از شكست ناگهاني سد
483
تاثير تنگستن بر خواص فولاد زنگ نزن كروفر نانو ساختار توليد شده به روش آلياژ سازي مكانيكي جهت استفاده در صفحات اتصال دهنده پيل هاي سوختي اكسيد جامد
484
تاثير تنوع ژنتيكي ژن دي آسيل گليسرول آسيل ترانسفراز1 (K232A DGAT1)
485
تاثير تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا
486
تاثير تواترهاي مختلف تصويرسازي پتلپ بر اعتماد به نفس و يادگيري مهارت كرال سينه دختران نوجوان
487
تاثير توالي طبيعي تجزيه لاشبرگ جنگل هاي بلوط زاگرس بر برخي ويژگي هاي بيولوژيك خاك و لاشبرگ
488
تاثير توام عصاره متانولي دارچين و ورزش هوازي بر فاكتورهاي التهابي در آسيل ايسكمي رپرفيوژن ميو كارد رت
489
تاثير توام عصاره متانولي دارچين وورزش هوازي بر فاكتورهاي التهابي در آسيب ايسكمي-رپرفيوژن ميوكاردرت
490
تاثير توام نور و سيكوسل بر روي رشد جوانه هاي انواع گندم
491
تاثير توان بخشي رواني به شيوه دو ساهو بر سلامت روان زنان سالمند
492
تاثير توان بخشي شناختي رايانه يار بر بهبود كاركردهاي اجرايي (بازداري پاسخ، توجه ، برنامه ريزي) كودكان واجد نشانه هاي نارساي توجه - بيش فعالي (ADHD) در شهر شهرضا
493
تاثير توان تبريدي و صلبيت قالب بر رفتار انقباضي چدنهاي نشكن
494
تاثير توان قيمت گذاري بازار محصول بر مديريت سود
495
تاثير توان هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر روابط آن با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس
496
تاثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
497
تاثير توانايي مديريتي بر كارايي سرمايه گذاري و ريسك سقوط قيمت سهام
498
تاثير توانايي مديريتي بر كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
499
تاثير توانبخشي ورزشي بر ناپايداري مزمن مچ پاي ورزشكاران نخبه
500
تاثير توانش پراگماتيك بر روي سطح بهبودي مهارت شنيداري دانشجويان ايراني دربخش شنيداري امتحان تافل
501
تاثير توانمند سازي روانشناختي و رهبري تحول گرا بر انگيزه خدمت كاركنان در بخش دولتي با نقش ميانجي كاركردهاي شغلي در سازمان قطار شهري شيراز
502
تاثير توانمند سازي منابع انساني درعملكرد كاركنان وكارگران شركت سايل
503
تاثير توانمندسازهاي تعادلي سازماني EFQM بر مسئوليت اجتماعي سازمان در مديريت درمان تامين اجتماعي منطقه كرج
504
تاثير توانمندسازي روان شناختي بر استرس درك شده با نقش تعديل كنندگي شخصيت و جنسيت در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان
505
تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: شعب شركت بيمه ايران در شهر تهران)
506
تاثير توانمندسازي ساختاري بر رفتار شهروند سازماني با نقش ميانجي بدبيني سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
507
تاثير توانمندسازي ساختاري بر رفتار شهروند سازماني با نقش ميانجي بدبيني سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان
508
تاثير توانمندسازي كاركنان بر رفتار شهروندي در دانشگاه پيام نور استان فارس
509
تاثير توانمندسازي مصرفكننده بر كيفيت خدمات، رضايتمندي و وفاداري در باشگاههاي ورزشي استان همدان
510
تاثير توانمندي روانشناختي بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي مديريت استعداد
511
تاثير توانمندي هاي پويا بر پذيرش نوآوري معكوس و تقويت مزيت رقابتي در صنعت كسب و كارهاي الكترونيكي
512
تاثير توانمندي هاي چابكي بر مزيت هاي رقابتي سازمان با رويكرد شبكه هاي بيز ﴿مورد مطالعه : شركت هاي پارك علم و فناوري يزد﴾
513
تاثير توانمندي‌هاي تكنولوژيك و بازاريابي بر عملكرد بنگاه‌هاي گروه‌هاي استراتژيك: بررسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
514
تاثير تورق بر پارامترهاي ارتعاشي يك تير خميده ي كامپوزيتي ساندويچي
515
تاثير تورم بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري استان‌هاي شمالي (گلستان، مازندران و گيلان) طي سال‌هاي 1390-1358
516
تاثير تورم بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري استانهاي شمالي گلستان، مازندران و گيلان( طي سالهاي 093
517
تاثير تورم بر عملكرد بورس اوراق بهادار تهران 1388-1378
518
تاثير تورم بر فقر
519
تاثير تورم برتوزيع درآمدخانوارهاي شهري استان هاي شمالي كشور (كلستان -مازندران -گيلان ) طي سالهاي48- 8531
520
تاثير توزيع اندازه شهرها بر توزيع درآمد در استان هاي ايران1380 تا 1390
521
تاثير توزيع تنش برشي موضعي در مقاطع غير يكنواخت در بيش بيني مشخصات كانال پايدار دانه درشت با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
522
تاثير توزيع دانه بندي بر قابليت سينترينگ آلومينا
523
تاثير توزيع دانه بندي سيمان بر كيفيت سيمان توليدي و كاهش انرزي مصرفي
524
تاثير توزيع عادلاته پاداش در ميزان بازدهي و رضامندي كاركنان
525
تاثير توزيع نابرابر درآمدها بر وضعيت سلامتي مورد مطالعه: منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي﴿1980-2005﴾
526
تاثير توزيع نسبت كشش در كشش دومرحله اي بر ساختار و خواص نخ پلي آميد 6
527
تاثير توزيع وزن مولكولي پلي پروپيلن روي ويژگيهاي تكسچر ايزنگ نخ يكسره پلي پروپيلن
528
تاثير توسعه شهري بر منابع زيست محيطي (مطالعات موردي شهر نيشابور 1395- 1373)
529
تاثير توسعه شهري بر منابع زيست محيطي (مطالعات موردي شهر نيشابور 1395- 1373)
530
تاثير توسعه كاربرد فناوري هاي رايانه اي بر اصطلاح ساختار فرآيند ياددهي -يادگيري
531
تاثير توسعه كلان شهر تهران در گسترش بافت هاي فرسوده شهري ﴿مطالعه موردي: محله هفت چنار شهر تهران﴾
532
تاثير توسعه كمي افزايش دفاتر خدمات پستي در جذب ترافيك پستي
533
تاثير توسعه مالي بر ارتباط بين تلاطمهاي نفت و تلاطمهاي رشد اقتصادي
534
تاثير توسعه مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب
535
تاثير توسعه مالي بر نابرابري توزيع درآمد مطالعه موردي منتخبي از كشورهاي در حال توسعه﴿2005-1984﴾
536
تاثير توسعه مالي و تكنولوژي بر رشد اقتصادي
537
تاثير توسعه مالي و يكپارچگي تجارت بين الملل بر همگرايي بورس اوراق بهادار تهران
538
تاثير تولد زودرس بر توجه و كاركردهاي اجرايي كودكان
539
تاثير تي اس اليوت بر سهراب سپهري
540
تاثير تيتانيا بر سراميك هاي متخلخل جهت تصفيه آب
541
تاثير تيتانيم بر ريز ساختار و خواص سايشي ZA27
542
تاثير تيرهاي كناري در بهينه سازي شبكه هاي دو لايه
543
تاثير تيمار جداگانه آلرژينات و تلفيق آلرژينات و آسكوربيك اسيد بر ويژگي هاي ميوه ي توت فرنگي در انبار سرد
544
تاثير تيمار كردن بذر با اسيد ساليسيليك و همزيستي ميكوريزي بر برخي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك بزرك در شرايط تنش خشكي
545
تاثير تيمار كلسيم بر عمر پس از برداشت ميوه خيار رقم گرين مجيك
546
تاثير تيمار كلسيم بر عمر پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي رقم " دافنيس"
547
تاثير تيمار هرس آتريپلكس لنتي فورميس بر تغييرات شوري خاك در منطقه چاه افضل اردكان
548
تاثير تيمارهاي كلسيمي بر عمر پس از برداشت ميوه فلفل دلمه اي رقم تورنتو
549
تاثير تيمارهاي مختلف دمايي و رطوبتي بر برخي ويژگيهاي زيستي دو جمعيت زنبور Trichogramma brassicae bezd جمع آوري شده از انارستان هاي يزد و ساوه
550
تاثير تيوسولفات نقره ﴿اس-تي-اس﴾ و 1-متيل سيكلوپروپن ﴿1- ام-سي-پي﴾ در افزايش عمر انبار ماني و گلجايي گل بريده ژربرا
551
تاثير ثابت دي الكتريك حلال مخلوط در حلاليت و تجمع يوني
552
تاثير جابجايي پل تار روي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه دنيم
553
تاثير جاذب هاي معدني بر گونه بندي، تحرك و تثبيت آرسنيك در ريز و سفر آفتابگردان ﴿Helianthus annuus. L﴾
554
تاثير جامعه پذيري جنسيتي برخشونت زنان و راههاي تغيير و كاهش آن
555
تاثير جامعه شناختي مذهب برسازش يافتگي جوانان
556
تاثير جانشاني روي با منيزيم بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت منيزيم نانومتري
557
تاثير جانشيني كشورها د رتعيين رژيم حقوقي درياي خزر
558
تاثير جايگزين شير در مقايسه با شير كامل بر بازده و عملكرد گوساله هاي هلشتاين
559
تاثير جايگزيني بخشي از دانه جو و يونجه خشك با پوسته بادام بر عملكرد بره‌هاي پرواري افشاري
560
تاثير جايگزيني پوزولان در استحكام بتن هاي سيماني - پوزولاني
561
تاثير جايگزيني جو باضايعات ماكاروني بر توليد و تركيب شير در گاوهاي شيري
562
تاثير جايگزيني ذرت با گندم و جو بر عملكرد، پاسخ هاي سيستم ايمني و جمعيت ميكروبي قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش در جوجه هاي گوشتي
563
تاًثير جايگزيني سطوح مختلف علوفه هاي با كيفيت جيره با سرشاخه خرما بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواخر شيردهي
564
تاثير جايگزيني فسفر به جاي فلوئور بر اپسيته شيشه هاي اپال فلوئوريدي
565
تاثير جايگزيني كنجاله سويا با كنجاله كاملينا ساتيوا بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم وفراسنجه هاي خوني دربلدرچين ژاپني
566
تاثير جايگشت پذيري و زيرضربي بودن طيف عملگرها روي تحويل پذيري نيمگروهها
567
تاثير جبرانساز استاتكام بر مزارع بادي
568
تاثير جداكننده Y شكل بر ميزان انتقال حرارت يك ميكروكانال
569
تاثير جداگرها بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي مهاربندي شده واگرا
570
تاثير جدايش الياف و ماتريس بر رفتار مكانيكي چندلايه هاي كامپوزيتي پليمري با استفاده از نگرش ميكرومكانيك
571
تاثير جذب در فرآيند شكست اپتيكي طي برهم كنش ليزر پالسي فمتوثانيه با دي الكتريك
572
تاثير جرم شناختي بيكاري جوانان 18 تا 25 سال شهرستان بندر انزلي در طي سالهاي 90 تا 96 بر ارتكاب خشونت هاي فيزيكي
573
تاثير جريان DC و DC پالسي بر ايجاد پوشش كامپوزيتي نيكل حاوي نانو ذرات كاربيد تنگستن
574
تاثير جريان غير يكنواخت تند شونده بر آستانه حركت ذرات رسوب و مقايسه آن با جريان غير يكنواخت كند شونده
575
تاثير جريان كندشونده بر توزيع تنش برشي و ضريب زبري در يك كانال آزمايشگاهي با پوشش گياهي روي ديواره ها و شن در كف
576
تاثير جريان نقد عملياتي و اندازه شركت بر مخارج سرمايه اي
577
تاثير جريان هارمونيكي بر جريان مجاز كابل
578
تاثير جريان هاي نقدآزاد بر رابطه بين سود عملياتي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
579
تاثير جريان هاي ويك غيريكنواخت محوري، مماسي و شعاعي بر عملكرد هيدروديناميكي پروانه
580
تاثير جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر كيفيت محيط زيست مطالعه موردي:كشورهاي منتخب حوزه منا
581
تاثير جشنواره كن بر تحولات بياني سينماي اروپا از 1990 تا 2010
582
تاثير جشنوارهء كن بر تحولات بياني سينماي اروپا از 1990 تا 2010
583
تاثير جغرافيا بر حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي شهر يزد
584
تاثير جفت شدگي ويژگي شخصيتي رقابت جويي و غير رقابت جويي و محيط تمريني در تمرين مشاهده اي بر اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب دارت
585
تاثير جلسات آموزش خانواده بر تعليم و تربيت دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي مدارس منطقه 16 تهران
586
تاثير جنبش حركتي (مومنتوم) بر معيار ريسك سيستماتيك در بورس اوراق بهادار تهران
587
تاثير جنس ابزارهاي مختلف بر اصطكاك در فرآيند تراشكاري
588
تاثير جنس پاتيل بر وي‍ژگي هاي ثباتي وفام الياف پشم رنگرزي شده با رنگزاهاي گياهي
589
تاثير جنس سد زير زميني بر ذخيره آب
590
تاثير جنس و نوع لباس در شخصيت افراد
591
تاثير جنسيت بر زبان شعر پروين اعتصامي ، فروغ فرخزاد و فاطمه راكعي از نظر واژگان و معنا
592
تاثير جنسيت بر شيوه بيان تقاضا در زبان فارسي
593
تاثير جنسيت در رسيدگي كيفري
594
تاثير جنگ در آثار طراحي و نقاشي <<گويا>>
595
تاثير جهاد كشاورزي كرج بر روند مهاجرت روستا ئيان
596
تاثير جهانگردي بر اقتصاد چهارمحال و بختياري
597
تاثير جهاني شدن اقتصاد بر فقر ﴿توزيع درآمد﴾ در كشور ايران﴿ 1382 -1347 ﴾
598
تاثير جهاني شدن بر بنياد گرايي اسلامي در خاورميانه پس از جنگ سرد
599
تاثير جهاني شدن بر دين (با تاكيد بر دين اسلام)
600
تاثير جهاني شدن بر شكاف هاي اجتماعي در ايران پس از انقلاب اسلامي
601
تاثير جهاني شدن بر فرهنگ سياسي جمهوري اسلامي ايران
602
تاثير جهاني شدن بر قوميت گرايي ﴿ مطالعه موردي كردستان عراق 1991-2008﴾
603
تاثير جهاني شدن بر نظام هاي آموزشي
604
تاثير جهاني شدن بر هويت قومي در ايران با تاكيد بر قوم كرد
605
تاثير جهاني شدن بر هويت ملي در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1357- 1387) : فرصت ها و چالش ها
606
تاثير جهاني شدن برامنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باتاكيد بر مكتب سازه انگاري
607
تاثير جهاني شدن برمنطقه گرايي با تاكيد بر سازمان همكاري شانگهاي
608
تاثير جهاني شدن و آزادسازي مالي بر اندازه دولت در ايران طي دوره 6831-8331
609
تاثير جهت تاب نخ هاي تاروپود بر خواص مكانيكي پارچه
610
تاثير جهت جريان بر عملكرد شكاف در كنترل و كاهش آب شستگي موضعي در گروه پايه هاي استوانه اي
611
تاثير جهت دهي نانو لوله هاي كربن و نانو صفحات اكسيد گرافن بر رفتار شكست اتصالات چسبي كامپوزيتي
612
تاثير جهت كوهستان بر ارتفاع خط تعادل آب و يخ كواترنري در دامنه هاي نسار و بر آفتاب ارتفاعات شيركوه يزد
613
تاثير جهت گيري بازار بر بهبود و توسعه محصول با نقش واسطه گري استراتژي هاي نوآوري
614
تاثير جهت گيري ساختمان بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي تجاري اداري
615
تاثير جهت گيري كارآفرينانه و سرمايه فكري بر عملكرد شركت با نقش ميانجي تصوير برند داخلي و قابليت نوآوري ـ مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا استان اصفهان
616
تاثير جهت گيري مذهبي دروني بر رضايت زناشويي
617
تاثير جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد بين المللي سازمان مورد مطالعه شركت ايران خودرو
618
تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت كيفري در فقه و حقوق اسلامي
619
تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت كيفري در فقه و مباني حقوق اسلامي
620
تاثير جو اجتماعي مدرسه بر عملكرد معلمان
621
تاثير جو اخلاقي سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي درك از حمايت سازماني (مورد مطالعه : شركت هاي مواد غذايي واقع در شهر صنعتي رشت)
622
تاثير جو اخلاقي سازماني بر سكوت كاركنان با نقش ميانجي درك از حمايت سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي مواد غذايي واقع در شهر صنعتي رشت)
623
تاثير جو عاطفي خانواده بر عزت نفس فرزندان 19-13 ساله شهرستان بهشهر
624
تاثير جو عاطفي خانواده بر كمرويي در بين دانش آموزان دختر و پسر فرخ شهر
625
تاثير جو عاطفي خانواده و سازگاري اجتماعي بر خلاقيت دانش آموزان متوسطه شهر گنبد
626
تاثير جو مسابقات ورزشي بر پرخاشگري تماشاگران با نقش تعديل گري رضايت ) مطالعه موردي: مسابقات بين المللي كشتي جام تختي كرمانشاه(
627
تاثير جو مشاركتي بر اشتراك دانش كاركنان نقش تعديل كننده انگيزش دروني و استقلال شغلي
628
تاثير جواخلاقي با نقش ميانجي سياست هاي سازماني برعملكرد و تعهد سازمان(مطالعه مورديشركت ايران آوندفر
629
تاثير جوامع برندي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي بر عناصر جامعه و اعتماد و وفاداري به برند (مطالعه موردي برند ورزشي برند آديداس)
630
تاثير جوانه زاهاي تيتانيوم بر روي ساختار و خواص مكانيكي آلياژ A1319
631
تاثير جوانه زني و اصلاح ساختار بر خواص مكانيكي آلياژهاي ريختگي آلومينيم - سيليسيم 8-6- مس 2-4
632
تاثير جوايز صادراتي بر رقابت پذيري صنعت كاشي و سراميك استان يزد
633
تاثير جوراب واريس لرزاننده بر روي بهبود آن
634
تاثير جيره غذايي حاوي روي و مس بر رشد و كاني زايي بافت استخوان ماهي كپور معمولي(Cyprinus carpio)
635
تاثير جيره هاي حاوي مكمل چربي بر توليد شير و قابليت هضم در گاوهاي شيري
636
تاثير جيره هاي غذايي گلوكوژنيك و ليپوژنيك در دوره انتقال بر كميت و كيفيت آغوز و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
637
تاثير چابكي سازماني بر قابليت يادگيري سازماني با ميانجيگري متغيير فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: بانك مركزي)
638
تاثير چاپ بر نقش پارچه در ايران
639
تاثير چاپ هاي دستي بر نقاشي معاصر ايران
640
تاثير چت كردن بر يادگيري مهارت صحبت كردن زبان آموزان ايراني
641
تاثير چرخه عمر شركت و تغيير در مراحل چرخه عمر شركت ها بر سرعت تعديل ساختار سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
642
تاثير چرخه عمر مالي بر سياست پرداخت سود سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
643
تاثير چرخه هاي تر و خشك شدن و بارگذاري خارجي بر شاخص هاي تراكم پذيري خاك مزارع زير كشت نيشكر
644
تاثير چرخه هاي حرارتي - مكانيكي بر خواص حافظه داري دوطرفه آلياژهاي حافظه دار
645
تاثير چرخه هاي خشك و مرطوب شدن بر فرايند معدني شدن نيتروژن در خاك جنگل بلوط
646
تاثير چسب هاي نيترات سلولز در مرمت سفال
647
تاثير چسب هاي نيترات سلولز در مرمت سفال
648
تاثير چسب و مواد افزودني بر ماسه كروميتي ايران در فرايند Hot Box و بررسي سطوح قطعات چدني ريخته گري شده
649
تاثير چسبها در استحكام پوسته قالبهاي سراميكي ريخته گري دقيق
650
تاثير چشم اندازهاي مشترك و ماموريت اجتماعي ادراك شده بر قصد ترك شغل كاركنان با توجه به نقش ميانجي معني دار بودن كار و نقش تعديلگري خودكارمدي
651
تاثير چشمه باداب برفرهنگ مردم روستاي تويه دروار
652
تاثير چگالي انباشتگي شن و ماسه در فشار جانبي قالب بتني خود تراكم
653
تاثير چگالي جريان پوشش دهي بر خواص فوق آبگريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل با ساختار سلسله مراتبي ميكرو - نانو
654
تاثير چگالي مواد در تكامل عالم
655
تاثير چند شبكه اي (Multi Grid) در تسريع همگرايي حل ميدان جريان
656
تاثير چند عصاره گياهي و حشره كش ايميداكلوپرايدبرپارامترهاي زيستي و فعاليت آنزيم استرازبالتوري سبز
657
تاثير چند عصاره گياهي و حشره كش تيامتو كسام بر پارامترهاي زيستي و بيوشيميايي بالتوري سبز chrysoperla carnea
658
تاثير چند قارچكش روي جدايه هاي Botrytis cinerea و قارچ هاي بيمارگر حشرات و اثر متقابل آنها بر سفيد بالك پنبه (Bemisia tabaci) در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي
659
تاثير چندجمله اي هاي جايگشت دهنده خودوارون بر روي عملكرد كدهاي توربو
660
تاثير چهار رژيم آبياري بر رشد، عملكرد و اجزا عملكرد ارقام سورگوم دانه اي در شرايط اصفهان
661
تاثير چهار شيوه تمرينات ورزشي بر بيان ژن‌ها‌ي 1β‌TGF و TSP-1 در بطن چپ قلب ‌رت‌هاي نر ويستار
662
تاثير چهار شيوه تمرينات ورزشي بر بيان ژن‌ها‌ي 1β‌TGF و TSP-1 در بطن چپ قلب ‌رت‌هاي نر ويستار
663
تاثير چهار شيوه تمريني بر بيان ژن هاي TIMP و MMP9 در بطن چپ موش هاي نر نژاد ويستار
664
تاثير چهار هفته تمرينات ورزشي در شرايط هيپوكسي بر سطوح بزاقي PGC-1α , EPO, HIF-1 و عملكرد هوازي دوندگان استقامتي نخبه
665
تاثير چوب هاي متفاوت در صدادهي ساز سه تار
666
تاثير چولگي سودآوري بر بازده آتي سهام، فرصت رشد و سودآوري آتي
667
تاثير چيدمان الياف در ساختار شبكه جمع‏آوري مه
668
تاثير چيدمان فن و جهت جريان هوا بر روي عملكرد حرارتي رادياتور ترانسفورماتورهاي توزيع نيروي برق
669
تاثير چيدمان لايه ها در پديده اثر لبه آزاد در سازه هاي كامپوزيتي
670
تاثير چين و مرحله رشد بر تجزيه پذيري يونجه
671
تاثير حاد نيرومند سازي پس فعالي با شدت هاي گوناگون بر اوج گشتاور خم و باز كننده هاي زانو در انقباض¬هاي درون گرا و برون گرا
672
تاثير حادثه ي يازده سپتامبر 2001 بر روند هژموني گرايي آمريكا در خاورميانه﴿ 2001 تا 2011﴾
673
تاثير حاشيه نشيني بر انحرافات
674
تاثير حافظه فعال بر رواني كلام زبان آموزان ايراني
675
تاثير حافظه كاري و سرعت پردازش بر درك مطلب شنيداري
676
تاثير حاكميت شركتي بر سطوح سرمايه گذاري و نقش رشد اقتصادي
677
تاثير حاكميت شركتي بر سطوح سرمايه گذاري و نقش رشد اقتصادي
678
تاثير حاكميت شركتي بر نوسانات بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
679
تاثير حاكميت شركتي بر نوسانات بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
680
تاثير حاكميت شركتي قوي بر شدت اثر گذاري مازاد جريان نقد آزاد
681
تاثير حاكميت شركتي، ساختار مالكيت و موجودي نقد بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
682
تاثير حباب قيمت مسكن بر شاخص هاي رفاه اقتصادي
683
تاثير حجم اعتبارات اعطايي شبكه بانكي بر رشد اقتصادي ايران
684
تاثير حجم نقدينگي بر نرخ ارز
685
تاثير حداقل دستمزد بر تورم
686
تاثير حدايق السحر بر بديع نگاران بعدي و تصحيح بدايع السحر
687
تاثير حدود بر بازدارندگي تكرار جرم درشهر اصفهان
688
تاثير حرارت بر دماي سطحي پوست، فشار خون و ضربان قلب افراد با شاخص‌هاي بيولوژيكي متفاوت
689
تاثير حرارت دهي سريع بر تحول مارتنزيتي در برنزهاي آلومينيم
690
تاثير حرارت دهي سريع و ميزان كار سرد بر سختي و اندازه دانه تبلور آلياژ CU- MG - ZN- AI
691
تاثير حرارت دهي قبلي كامپوزيت بر تطابق لبه اي ترميم هاي آن
692
تاثير حرارت دهي مقدماتي سيب زميني و استفاده از برخي هيدروكلوئيدها در كاهش جذب روغن و كيفيت فرنچ فرايز منجمد نيمه سرخ شده
693
تاثير حرارت ورودي بر جوشكاري غيرمشابه سوپرآلياژ اينكونل 617 به فولاد زنگ‌نزن آستنيتي پايدار‏شده 321 AISI به ‏روش قوسي تنگستن- گاز و ارزيابي خواص اتصال
694
تاثير حرارت ورودي جوشكاري قوس- تنگستن-گاز، بر ريز ساختار و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS S32750
695
تاثير حرف ربط به عنوان يك گره انسجامي در درك خواندن
696
تاثير حركات ريتميك با و بدون موسيقي بر كارايي توجه در شرايط حواس پرتي و كار مضاعف
697
تاثير حركات موزون بر مهارت هاي ادراكي -حركتي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير دبستان
698
تاثير حركت گسل بر روي لوله هاي زيرزميني
699
تاثير حس مكان بر امنيت در محلات شهري نمونه موردي: محله شش بادگير و محله شهرك دانشگاه در شهر يزد
700
ت‍اث‍ي‍ر ح‍س‍اب‍داري‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اران‍ه‌ ب‍ر اع‍ت‍ب‍ار ت‍ج‍اري‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ در س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ول‍ي‌
701
تاثير حشو در خواندن و درك مطلب فارسي در دانش آموزان پسر دبيرستانهاي شهر زرقان
702
تاثير حضور آهن در احياء مكانوشيميايي MOO3 توسط Si
703
تاثير حضور پليس در امنيت اجتماعي جوانان ( 15 الي 25 سال )
704
تاثير حضور تماشاگربر اجراي مهارت هاي حركتي ظريف و درشت
705
تاثير حضور خودروهاي الكتريكي بر كنترل فركانس شبكه تجديد ساختار يافته
706
تاثير حضور سازگار كننده بر پراكنش نانو رس و خواص نهايي نانو كامپوزيت لاستيك طبيعي - لاستيك بوتادي ان - نانو كلي
707
تاثير حضور كلاسي و جنسيت بر موفقيت دانشجويان پيام نور در درس زبان عمومي در مقطع كارشناسي
708
تاثير حضور ماده پلي لاكتيك اسيد بين پلاك DCP و استخوان بر پايداري ساختار پيچ-پلاك-استخوان
709
تاثير حضور نانورس بر رفتار ولكانش و خواص نهايي لاستيك اكريليك
710
تاثير حضور والدين بر رفتار و ديدگاه كودك نسبت به درمان دندانپزشكي
711
تاثير حضور واليان حكومت اسلامي در تحولات خراسان از فتوح تا پايان امويان ( 132-21)
712
تاثير حضور يا فقدان والدين در پيشرفت تحصيلي
713
تاثير حفاري تونل هاي كم عمق بر روي سازه هاي سطحي ﴿مطالعه موردي متروي كرج﴾
714
تاثير حفاري مرحله ايي بر منحني هاي همگرائي - همجواري در فضاي سه بعدي ﴿تونلهاي اصلي تالون آزاد راه تهران - شمال﴾
715
تاثير حفاظت بر مشخصه هاي كمي و كيفي درختان و تنوع زيستي گياهي در منطقه حفاظت شده دنا و منطقه آزاد پيراموني
716
تاثير حفر تونل بر پايداري شيرواني هاي درونگير (مطالعه موردي)
717
تاثير حفظ ارزشهاي اسلامي در امنيت كشور (مورد مطالعه شهر گنبد )
718
تاثير حفظ ارزشهاي اسلامي در امنيت كشور(مطالعه موردي شهرگنبد)
719
تاثير حق بر سلامت جسمي و رواني بر حقوق زنان
720
تاثير حقوق مالكيت ﴿ حفاظت و وضعيت﴾ بر رشد اقتصادي ايران ﴿ 1352-1385﴾
721
تاثير حكمت اشراق در پيدايش تاريخچه تصوف
722
تاثير حكمراني خوب بر الگوهاي تجاري (بين صنعتي و درون صنعتي) ايران و شركاي تجاري عضو D8
723
تاثير حكمراني خوب بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب
724
تاثير حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، با ديدگاه نهادگرايي
725
تاثير حلال بر روي ورنيها ، بررسي مسائل مربوط به چرم ( مرمت تابلوي رنگ روغن دورو روي چرم )
726
تاثير حلال بر روي ورنيها بررسي مسائل مربوط به چرم مرمت تابلوي رنگ و روغن دورو روي چرم
727
تاثير حلال ها بر روي سطح الياف نايلون و پلي پروپيلن
728
تاثير حمايت از حقوق مالكيت فكري بر تاب آوري اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
729
تاثير حمايت مالي برند همراه اول از فعاليتهاي ورزشي در رسانه هاي اجتماعي بر روي كيفيت رابطه برند-مصرف كننده و انطباق برند-مصرف كننده
730
تاثير حمايت هاي اقتصادي-اجتماعي كميته امداد بر عزت نفس فرزندان خانواده هاي تحت پوشش شهرستان مانه
731
تاثير حمل و نقل دريايي و هوايي بر تجارت خارجي در كشورهاي حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان از سال 2000 الي 201
732
تاثير حمل و نقل دريايي و هوايي بر تجارت خارجي در كشورهاي حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان از سال 2000 الي 2013
733
تاثير حمله عرب در سير تطور زبان و ادبيات فارسي
734
تاثير حمله مغول در ايران و اثر ديانت و فلسفه اسلام در قوم مغول
735
تاثير حواس پرتي بينايي و شنوايي بر يادگيري سرويس ساده واليبال در پسران 10-12 سال
736
تاثير حواسپرتي بر فرآيند تصميم گيري دانشجويان براساس سيستم هاي مغزي-رفتاري.
737
تاثير خارج دهاني يك تركيب ضدحساسيت عاجي جديد ساختني بر روي استحكام وطول عمر اتصال كامپوزيت به عاج دندان و مقايسه ي آن با كلرهگزيدين و گلوما
738
تاثير خارخاسك ﴿Tribulus terrestris ﴾ و هورمون 17- آلفامتيل تستوسترون بر رشد و نر سازي قزل آلاي رنگين كمان ﴿Oncorhynchus mykiss﴾
739
تاثير خاك ورزي و ابعادبركه باطله بر زوال طبيعي سيانور
740
تاثير خاكپوش زنده بر رشد عملكرد وكنترل علف هاي هرز در ذرت
741
تاثير خاكپوش و دور آبياري بر شاخص‌هاي رشد رويشي و زايشي، ميزان عملكرد و روغن بذر كدو پوست كاغذي cucurbita pepo var styriaca
742
تاثير خانه هاي دوم بر توسعه منطقه باغبهادران (اصفهان)
743
تاثير خانواده بر (اعتياد به مواد مخدر)جوانان
744
تاثير خانواده بر افزايش بزهكاري نوجوانان در شهر قم
745
تاثير خانواده بر پيشگيري از وقوع جرم ، مطالعه موردي شهرستان بروجن
746
تاثير خانواده بر روي گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر
747
تاثير خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان شهرستان اردل
748
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان در بانك ملي گنبد
749
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك بر رضايت مشتريان در بانك ملي گنبد كاووس
750
تاثير خدمات بانكداري الكترونيك برتغييرات سپرده گذاري مشتريان
751
تاثير خراديش بر ابعاد و شكل گرونا
752
تاثير خرافات بر روابط اجتماعي نسل جوان امروزي
753
تاثير خرافات بر زندگي اجتماعي مرم دهستان
754
تاثير خرافات در خانواده
755
تاثير خردايش ناشي از انفجار در رويكرد معدن-كارخانه
756
تاثير خرده‌لاستيك بر نفوذپذيري ستون‌سنگي
757
تاثير خروج از گردي بر كاهش استحكام زيردريايي
758
تاثير خستگي عضلات مركزي بدن بر تعادل استقامت و توان زنان ورزشكار
759
تاثير خستگي عملكردي بر تعادل پوياي دانش آموزان دختر با قوس كف پاي متفاوت
760
تاثير خستگي نخ و ساختمان پارچه روي خستگي پارچه
761
تاثير خشكسالي بر ساختار اقتصاد روستايي (مطالعه موردي :شهرستان خليل آباد، دهستان كوير )
762
تاثير خشكسالي هاي اخير بر منابع آبهاي زيرزميني دشت شيراز
763
تاثير خشكي بر واكنش هاي نوري فتوسنتز و عملكرد گلرنگ
764
تاثير خشم اخلاقي رهبر بر اعتماد به رهبر بر مبناي تعهد سازماني و عملكرد شغلي
765
تاثير خشم بر روابط اعضاي خانواده و راهكارهاي مقابله باآن در آموزه هاي معصومين﴿عليهم السلام﴾
766
تاثير خشونت درمدارس بر رفتار كودكان ابتدايي.
767
تاثير خشونت والدين بر رشد جسمي ،رواني و اجتمتعي كودكان
768
تاثير خشونت والدين بر رشدجسمي،رواني و اجتماعي كودكان
769
تاثير خصوصي سازي بر نقدينگي بازار و شاخص بازار سهام - طي سال هاي 1392-1395
770
تاثير خصوصيات الياف اكريليك در ويژگي هاي پتو
771
تاثير خصوصيات شبكه محاسباتي بر دقت نتايج يك مدل عددي آبهاي كم عمق در سيستم مختصات منطبق بر مرزها
772
تاثير خصوصيات لايه نانوكامپوزيت PVDF/TiO2 الكتروريسي شده بر عملكرد تقطير غشايي آن
773
تاثير خصوصيات ميكروسكپي و ماكروسكپي سنگ بكر دانه اي بر روي مقاومت خستگي آن
774
تاثير خصيصه هاي شخصيتي بر اندازه و تركيب مجموعه بانك هاي مورد توجه شهروندان شهر اصفهان﴿ مرداد88 تا بهمن 88﴾
775
تاثير خط لوله صلح بر امنيت جنوب آسيا
776
تاثير خطاي ادراك بينايي ابينگهاوس بر يادگيري مهارت هدفگيري: نقش سبك هاي شناختي
777
تاثير خطبه هاي نماز جمعه تهران بر جهت گيري هاي سياست خارجي ايران دوره 1376-1368 ﴿ با تكيه بر خطبه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني﴾
778
تاثير خطوط كوفي در تايپوگرافي هنرمندان گرافيك معاصر ايران
779
تاثير خلاء بر خواص چدن خاكستري در فرايند توپر
780
تاثير خلاقيت بر رشد اخلاقي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 91-1389
781
تاثير خلاقيت بر روي پيشرفت تحصيلي
782
تاثير خلاقيت بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان
783
تاثير خلاقيت مدير بر عملكرد يادگيري دانش اموزان منطقه يك مشهد
784
تاثير خلق گرداني بر افسردگي در سالمندان 65 سال به بالا ساكن در سراي سالمندان ستايش شهرستان كرج
785
تاثير خم كردن مفصل آرنج بر نيروهاي عضلاني مفصل شانه در حركت تحت وزنه
786
تاثير خميدگي هاي طولي و عرضي بر رفتاركمانشي و استحكام نهايي ورق تقويت شده به روش اجزاي محدود
787
تاثير خنده بركاهش اضطراب دانشجويان پيام نور بجنورد
788
تاثير خنك سازي توربين گازي در افزايش بازده
789
تاثير خنك كاري و كاهش تعداد پره هاي رديف اول بر عملكرد توربين گاز
790
تاثير خوابگاههاي دانشجويي بر بزهكاري دانشجويان
791
تاثير خواص اصطكاكي نخ بر خواص اصطكاكي پارچه تاري - پودي
792
تاثير خواص پايه روي عملكرد نانو كاتاليست بر اساس نيكل در رفرمينگ خشك متان
793
تاثير خواص تاب نخ پرز در تعيين خواص فشاري در فرش دستباف
794
تاثير خواص ژئومكانيكي توده سنگ هاي شيستي عميق بر روش اجراي تونل انتقال آب قمرود ﴿قطعه 3﴾
795
تاثير خواص شيميايي و مينرالوژيكي مواد اوليه بر پخت بدنه هاي برسلاني
796
تاثير خواص فيزيكي داربست بر روي رفتار سلول بنيادي مزانشيمي
797
تاثير خواص مكانيكي الياف سلولزي بر روي خواص خمشي پنل هاي سيماني
798
تاثير خواص مكانيكي لايه هاي مورد استفاده در ژئوسل هاي حلقوي تاري بر روي افزايش ظرفيت باربري خاك مسلح
799
تاثير خواندن اخبار از طريق برنامه هاي تلفن همراه بر غناي واژگاني در مهارت نوشتاري زبان آموزان
800
تاثير خواندن متون پازلي تكليف محور بر مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني
801
تاثير خواندن متون خبري از طريق برنامه هاي تلفن همراه براي ارائه حقايق و عقايد در مهارتهاي نوشتاري زبان آموزان ايراني
802
تاثير خواندن متون خبري از طريق برنامه هاي تلفن همراه براي ارائه حقايق و عقايد در مهارتهاي نوشتاري زبان آموزان ايراني
803
تاثير خود استنادي بر رتبه بندي كشورهاي آسياي جنوب غربي در حوزه ميكروب شناسي در پايگاه اطلاعاتي Web of science از سال 2002 تا 2011
804
تاثير خود اگاهي بر توانمند سازي كاركنان دادگستري خرم اباد
805
تاثير خودارزشيابي مركزي بر رفتارهاي انحرافي كاري با نقش تعديل كنندگي اعتماد به سرپرست در بيمارستان امير شيراز
806
تاثير خودارزيابي و ارزيابي هم كلاسي آموزش ديده بر نگارش توصيفي زبان آموزان ايراني
807
تاثير خودباوري بر خلاقيت در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان بروجن
808
تاثير خودپنداره بدني و خودتنظيمي بر يادگيري سرويس ساده واليبال
809
تاثير خودپنداره، هويت و ارزشهاي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهر اصفهان
810
تاثير خودرو برقي در كاهش آلودگي محيط زيست
811
تاثير خودرو هاي الكتريكي شارژ شونده بر يك شبكه مسكوني
812
تاثير خودروهاي هيبريدي بر روي توزيع انرژي الكتريكي
813
تاثير خودكارآمدي بر قصد رزرو آنلاين هتل با توجه به ميانجي گري محرك ها و بازدارنده ها
814
تاثير خودكارآمدي مقابله بر مشكلات بر استرس شغلي معلمان استثنايي و اثر تعديل كنندگي سخت رويي
815
تاثير خودكارآمدي و تعارضات بين فردي بر دوگانگي احساسي و ترك سبد خريد موبايلي
816
تاثير خودگشني و دگرگشني بر ويژگي هاي كمي و كيفي گياه فسكيوي بلند (.Festuca arundinacea schreb)
817
تاثير خودگفتاري آموزشي برعملكرد و يادگيري مهارت سرويس واليبال دختران نوجوان
818
تاثير خودگفتاري آموزشي بريادگيري تكليف پيچيده وتكليف دشوار در مهارت هاي پايه بسكتبال در دانشجويان دختر
819
تاثير خودگفتاري آموزشي و انگيزشي بر اجراي مهارت سه گام هندبال
820
تاثير خوردگي بر اتصالات جوشي در كشتي از نظر ساختار فلزي و خواص مكانيكي آن
821
تاثير خوردگي حفره اي بر ظرفيت باربري ستون هاي قوطي شكل سرد نورد شده تحت تنش فشاري تك محوره با استفاده شبكه هاي عصبي مصنوعي
822
تاثير خوردگي حفره اي بر ظرفيت باربري ورق هاي فلزي تحت تنش فشاوري تك محمره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
823
تاثير خويش آميزي بر صفات زراعي و درصد اسانس در رازيانه ﴿Foeniculum vulgare Mill﴾
824
تاثير خويش آميزي در نسل S0:S2 بر ويژگي هاي مورفوفيزيولوژيك گياه فسكيوي بلند همزيست با قارچ اندوفايت
825
تاثير داده هاي تجربي جديد HERA RUN-II در تعيين توابع توزيع پارتوني در تقريب NLO
826
تاثير داده هاي زباني آشكار و ضمني بر روي يادگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي توسط فارسي زبانان
827
تاثير داده هاي زباني ضمني و آشكار روي الگوي تكيه گذاري فراگيران فارسي
828
تاثير داده هاي سازمان هواشناسي، وزارت نيرو، CRU در پيش بيني رواناب و رسوب حوزه كرخه با استفاده از مدل SWAT
829
تاثير داروهاي تعديل كننده سيستم ايمني بر روي فاگوسيتوز در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
830
تاثير داروي N- استيل سيستئين بر روي بيان ژن هاي خوشه يHOXA در مرحله ي لانه گزيني جنين
831
تاثير داروي گياهي NOFODA بر پارامتر هاي اسپرم مردان نابارور
832
تاثير داروي گياهي NOFODA بر پارامترهاي اسپرم مردان نابارور
833
تاثير داشتن رابطه هاي دوستانه قبل ازدواج در رضايتمندي زناشويي
834
تاثير داكسي سايكلين و محدوديت غذايي بر ريمادلينگ ماتريكس خارج سلولي قلب، شش و كبد جوجه هاي گوشتي در سندروم افزايش فشارخون ريوي
835
تاثير دانسيته خطي فيلامنت ها بر خصوصيات فيزيكي نخ پلي استر تكسچر شده در دماهاي مختلف هيتر به روش تاب مجازي
836
تاثير دانسيته خطي فيلامنت ها بر خصوصيات فيزيكي نخ پلي استر تكسچرشده در كشش هاي مختلف به روش تاب مجازي
837
تاثير دانسيته خطي فيلامنتها بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخ پلي استر استرچ
838
تاثير دانسيته خطي فيلامنتها و برخي از متغييرهاي دستگاه بر خواص فيزيك نخ پلي استر تكسچرشده به روش تاب مجازي
839
تاثير دانسيته خطي كل نخ و تاب بر خواص فيزيكي نخ پلي آميد 6 تكسچر شده به روش تاب مجازي
840
تاثير دانسيته خطي كل نخ و دماي هيتر بر خواص فيزيكي نخ پلي آميد (6) تكسچرشده به روش تاب مجازي
841
تاثير دانسيته خطي كل نخ و سرعت ، بر خواص نخ پلي آميد 6، تكسچره شده بروش تاب مجازي
842
تاثير دانسيته فرم و ضخامت پوشان بر كيفيت قطعات توليد شده به روش EPC
843
تاثير دانسيته و جهت داري ناپيوستگي ها در ناپايداري تونل با استفاده از مدل سازي فيزيكي و مقايسه آن با نتايج مدل سازي هاي عددي
844
تاثير دانش تخصصي انگليسي بر عملكرد نوشتار دانشجويان مهندسي كامپيوتر : مورد نشانگرهاي كلامي
845
تاثير دانش نرم افزار واژه پرداز Word بر روي مهارت نوشتاري فراگيران زبان انگليسي
846
تاثير دانه بندي، خواص مواد در سايش ابزار برش و كمينه كردن ميزان سايش
847
تاثير در صد خاك رس بر رفتار مكانيكي زباله هاي شهري با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس ﴿ مطالعه موردي مركز دفن كهريزك﴿
848
تاثير در صد مخلوط پنبه - پلي استر بر خواص نفوذ پذيري و هوا، بخار آب و نفوذ موينگي آب از پارچه تاري پودي
849
تاثير در صد مخلوط ضايعات ابريشم / پنبه بر خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي توليدي در سيستم ريسندگي چرخانه اي
850
تاثير درآمد خانواده بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
851
تاثير درآمدها و مصارف شهرداري در روند رشد اقتصادي
852
تاثير درآمدهاي نفتي بر ساختار اقتصاد ايران
853
تاثير درآمدهاي نفتي بر قيمت بخش مسكن در استان هاي ايران طي دوره زماني 1385-1375
854
تاثير درامد ومشاغل والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
855
تاثير درامدهاي نفتي بر اشتغال
856
تاثير درجه حرارت آب آبياري بر دبي چكاننده ها در سيستم آبياري قطره اي
857
تاثير درجه همگني و غيرهمگني مواد تردشكن بر مقاومت خستگي
858
تاثير درزه داري سنگ بستر بر حركت آب¬هاي زير زميني
859
تاثير درزه و ناپيوستگيها بر سرعت حفاري در معادن سيمان تهران
860
تاثير درصد تخلخل و مقاومت آسفالت بر مقاومت الكتريكي آسفالت
861
تاثير درصد جامد پالپ در سينتيك شناورسازي كوارتز
862
تاثير درصد كم پلي استر بر استحكام نخ پنبه اي (پنبه پست )
863
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك / پنبه در ميزان نفوذ هواي پارچه حلقوي پودي
864
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك با ظرافت هاي مختلف بر رفتار فشارپذيري نخ خاب فرش ماشيني تحت بارهاي ديناميكي
865
تاثير درصد مخلوط الياف اكريليك جمع شونده و جمع نشونده بر ويژگيهاي فشار پذيري پارچه هاي حلقوي پودي
866
تاثير درصد مخلوط الياف بر ضخامت و خواص فشردگي پارچه هاي حلقوي پودي
867
تاثير درصد مخلوط الياف جمع شونده بر خواص فيزيكي نخ هاي حجيم اكريليك
868
تاثير درصد موليبدن بر انرژي ضربه چدن نشكن آستچر شده ADI
869
تاثير درصد نانوذرات TiO2 بر تغييرات قطري نانوالياف PA/TiO2 و PA/TiO2
870
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تحليل رفتگي شغلي با نقش ميانجي درك از حمايت مديران و احساس خودكارآمدي
871
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تلاش مضاعف و تمايل به ترك شغل با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني ( مورد مطالعه: مديران وكاركنان آموزش و پرورش فومن)
872
تاثير درك از رهبري اخلاقي بر تلاش مضاعف و تمايل به ترك شغل با نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مورد مطالعه: مديران و كاركنان آموزش و پرورش فومن)
873
تاثير درك از عدالت سازماني بر دلبستگي به كار با نقش ميانجي امنيت رواني در كاركنان دادگستري شهرستان تنكابن
874
تاثير درك از عدالت سازماني بر دلبستگي به كار با نقش ميانجي امنيت رواني در كاركنان دادگستري شهرستان تنكابن
875
تاثير درك از معنويت در محيط كار بر رفتار غيرمولد از طريق اعتماد سازماني (مورد مطالعه: كاركنان آموزش و پرورش شهر رشت)
876
تاثير درك كاركنان از رهبري اخلاقي بر رفتارهاي غيرمولد با نقش ميانجي دلبستگي به كار مورد مطالعه(كاركنان شركت توزيع برق استان گيلان(
877
تاثير درك مشتري از فعاليت¬هاي بازاريابي در رسانه ¬اجتماعي¬ اينستاگرام بر ارزش ويژه برند و قصد خريد؛ مورد مطالعه: مجموعه ورزشي CNCLUB
878
تاثير درمان پريودنتيت مزمن بر پارامترهاي خوني
879
تاثير درمان حساسيت زدايي حركات چشم و پردازش مجدد بر حافظه فعال، اضطراب و علايم نقص توجه-بيش فعالي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه-بيش فعالي
880
تاثير درمان حل مساله مدار بر كاهش افسردگي دختران داراي سندرم پيش قاعدگي
881
تاثير درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني بر افسردگي نوجوانان كرمانشاه
882
تاثير درمان شناختي- رفتاري بر اختلالات يادگيري رياضي
883
تاثير درمان شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب و افزايش عملكرد جنسي و رضامندي زناشويي در بيماران مبتلا به واژينيسموس
884
تاثير درمان غيرجراحي پريودنتال بر سطح هموگلوبين گليكوزيله خون در افراد غيرديابتيك مبتلا به پريودنتيت مزمن مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پرديس بين¬الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 98-1397
885
تاثير درمان گروهي راه حل مدار بر ميزان هم وابستگي مادران دانش آموزان پسر كم توان ذهني با يكديگر
886
تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (‌ACT) بر اعتياد به اينترنت، تعارض با والدين و تكانشگري دانش‌آموزان دختر معتاد به اينترنت دبيرستان‌هاي شهر اصفهان
887
تاثير درمان مبتني بر شبيه سازي ذهني بر خود آگاهي و انگيزه پيشرفت در افراد داراي لكنت زبان
888
تاثير درمان نگهدارنده متادون برشاخصهاي سلامت روان در معتادان زنداني شهرستان گلپايگان سال 1393
889
تاثير درماندگي مالي بر اثرگذاري اقلام تعهدي بر بازده‎هاي آتي
890
تاثير درمانگري شناختي رفتاري بر افسردگي ، سلامت عمومي و سازگاري زنان متاهل افسرده ديابتي
891
تاثير درماني هنر سفالگري بر بيماران اسكيزوفرني
892
تاثير دريافت گواهي نامه ايزو سري9000 بر عملكرد مالي شركتها پذيرفته شده در بورس اوراق بها در تهران
893
تاثير دسترسي به كتاب بر پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران
894
تاثير دستكاري عزت نفس آشكار و نا آشكار بر تغييرپذيري عملكرد قلبي عروقي
895
تاثير دستگاه هاي تصفيه آب خانگي بر روي ميزان فلورايد آب آشاميدني شهر رشت
896
تاثير دستگاه هاي ضبط صدا در فرايند آموزش موسيقي ايراني
897
تاثير دسته بندي معنايي و مضموني بر يادگيري لغات زبان دوم
898
تاثير دسته بندي موضوعي و معنايي كلمات و آموزش آنها به طرق مختلف در فراگيري لغات
899
تاثير دعا بر معرفت خدا،از منظر قرآن
900
تاثير دفاع مقدس برآثار نقاشان معاصر
901
تاثير دفعات دوشش بر كميت و كيفيت شير، متابوليت هاي خون و برخي فراسنجه هاي توليد مثلي گاوهاي تازه زا
902
تاثير دفعات دوشش و تزريق اكسي توسين بر مصرف ماده خشك ، توليد و تركيب شير گاوهاي شيري
903
تاثير دگر ارزيابي در مهارت هاي ارتباطي كلامي بر انگيزه دانشجويان زبان انگليسي دانشگاه ولي عصر(عج)
904
تاثير دگرساني و هوازدگي بر پايداري شيب هاي سنگي (براساس شرايط موجود در معدن فارياب )
905
تاثير دگرساني و هوازدگي بر روي پارامترهاي ژئومكانيكي سنگها (بر پايه شرايط موجود در معدن مس سرچشمه )
906
تاثير دگزامتازون در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحي انتخابي قلب (پيوند عروق كرونري) در بيمارستان دكتر حشمت رشت در سال 1384
907
تاثير دگزامتازون قبل از القاء بيهوشي بر لرز پس از عمل
908
تاثير دلبستگي بر سلامت روان
909
تاثير دلبستگي به برند كالا بر وفاداري به برند درمحيط صنعتي ( مطالعه موردي: گروه خودرو سازي سايپا)
910
تاثير دما بر خواص تشديدگرهاي ابررسانا
911
تاثير دما بر رفتار مكانيكي- حرارتي مخلوطهاي بنتونيت- ماسه
912
تاثير دما بر سنتز شيميايي بوريد زير كونيوم
913
تاثير دما درصد sic و عوامل اكسيد كننده بر فرآيند اسفنجي شدن شيشه سودالايم
914
تاثير دما و آب بر تكسچره كردن نخ پلي آميدي (نايلون 6) بطريق تاب مجازي
915
تاثير دما و آلومينيوم محلول در آب بر جذب كيسه زرده، بقا و ناهنجاري اسكلتي در لارو ماهي تيلاپياي نيل(Oreochromis niloticus)
916
تاثير دما و برخي تركيبات القاكننده مقاومت در گياه خيار بر پارامتر‌هاي زيستي كنه تارتن دولكه‌اي Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)
917
تاثير دما و دور همزن بر آلياژ آلومينيوم 356 رئوكست شده
918
تاثير دما و دورهمزن و زمان بر آلياژ (AL- (4 -710 رئوكست شده
919
تاثير دما و رطوبت به عنوان پارامترهاي عمل آوري بر مقاومت و نفوذ پذيري بتن
920
تاثير دما و زمان آستينه كردن بر خواص مكانيكي چدنهاي نشكن آستمپر غير آلياژي
921
تاثير دما و زمان بر روي لايه نفوذي در نيتراسيون فولاد H13 در حمامهاي نمك مذاب
922
تاثير دما و زمان بر گسترش موج نخ هاي تكسچره شده تاب مجازي
923
تاثير دما و زمان جوشكاري بر خواص مكانيكي منطقه جوش لوله هاي پلي اتيلن جوشكاري شده به روش BUTTFUSION
924
تاثير دما و سرعت كرنش بر ريز ساختار در فورج همدماي آلياژ Ti-6Al-4V
925
تاثير دما و سيكل كاري بر خواص پوشش نيكل - مس ايجاد شده به روش آبكاري با جريان پالسي
926
تاثير دما و فشار جوشكاري بر خواص مكانيكي منطقه جوش لوله هاي پلي اتيلن جوشكاري شده به روش buttfuslon
927
تاثير دما و مدت فرايندهاي خشك كردن و استراحت دهي بر ترك خوردگي شلتوك و مدل سازي پديده شناختي آن
928
تاثير دما و مواد اوليه مختلف بر سنتز نانو اسپينل mgal2o3 به روش نمك مذاب
929
تاثير دمابر ساختار هيدروكسيدهاي لايه اي دوگانه كلسيم_آلومنيوم
930
تاثير دماهاي آستنيته كردن و باز پخت بر خواص ضربه فولادهاي Cr-W-V
931
تاثير دماي آستمپر بر خواص فولاد CK75
932
تاثير دماي الكتروليت در فرآيند الكترونشست بر روي ساختار متخلخل مس به منظور بهبود فرآيند جوشش استخري
933
تاثير دماي بار ريزي و جوانه زايي بر خواص انقباضي در آلياژ آلومينيوم A356
934
تاثير دماي بازپخت بر ريز ساختار اكسيد منيزيم
935
تاثير دماي بالاي ذوب بر خواص فيلامنت هاي معمولي
936
تاثير دماي بستره وعوامل بهينه سازي در ساخت لايه هاي نازك TIO
937
تاثير دماي بين پاسي و عمليات حرارتي پس گرم بر جوش فولاد زنگ نزن مارتنزيتي CA6NM
938
تاثير دماي پخت بر خواص الكتريكي و مكانيكي آلوميناي سينتر شده
939
تاثير دماي ريسندگي بر خواص فيزيكي الياف پروپيلن
940
تاثير دماي زينترينگ بر ريز ساختار و خواص مغناطيسي آهن رباي Nd-Fe-B داراي عنصر افزودني Ge
941
تاثير دماي فرآيند ريفولدينگ بر كيفيت پروتئين اينترفرون بتا1b - توليد شده بوسيله E.coli نوتركيب
942
تاثير دماي گاز بر سرعت خشك شدن گندله معلق
943
تاثير دماي هيتر برخواص فيزيكي نخهاي مخلوط پلي استر و پلي پروپيلن تكسچرشده به روش تاب مجازي
944
تاثير دمش گاز CO2 بر ميزان جوانه زايي چدن هاي نشكن
945
تاثير دمش گاز خنثي بر ساختار و خواص مكانيكي آلياژ Al-4.3%Cu در فرآيند نيمه جامد
946
تاثير دندانپزشكي ترميمي و پروتز بر انساج پريودنتال
947
تاثير دنيرهاي مختلف بر درصد جمع شدگي نخ هايبالك آكريليك
948
تاثير ده هفته تمرينات پلايومتريك بر پرش واليباليست هاي نوجوان شهرستان سيرجان
949
تاثير دهانشويه پرسيكا بر قارچ كانديدا در مخاط افراد داراي پروتز كامل
950
تاثير دهانشويه پرسيكا بر قارچ كانديدا در مخاط افراد داراي پروتز كامل
951
تاثير دو برنامه ورزشي"كششي" و "كششي-قدرتي" خانگي بر مبتلايان به سندرم درد پتلوفمورال
952
تاثير دو روش تمريني فعاليت ايروبيك و مقاومتي بر تغييرات سطح ملكول چسبان سلولي )ICAM-1 (در زنان ميانسال بي تحرك
953
تاثير دو زبانگي بر افت تحصيلي دانش آموزان دو زبانه
954
تاثير دو شيوه تمرين استقامتي و مقاومتي بر پاسخ هورمون IGF-1زنان چاق غير ورزشكار
955
تاثير دو شيوه تمريني استقامتي و مقاومتي بر پاسخ سطوح نسفاتين-1 و مقاومت به انسولين به يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در مردان غير فعال داراي اضافه وزن
956
تاثير دو شيوه تمريني پرش عمقي پلايومتريك بر توان انفجاري دانش آموزان واليباليست پسر شهرستان ابهر
957
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر قابليت سرعت و تاثير جهت هاي تكراري بازيكنان فوتبال
958
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد (FST) بر قابليت سرعت و تاثير جهت هاي تكراري بازيكنان فوتبال
959
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد(FST) بر سطوح استراحتي واسطه هاي رشدي بازيكنان فوتبال 18 تا 21 سال
960
تاثير دو شيوه تمريني سرعتي مقاومتي (RST) و سرعتي آزاد(FST) بر سطوح استراحتي واسطه هاي رشدي بازيكنان فوتبال 18 تا 21 سال
961
تاثير دو عصاره گياه اسپند و دار فلفل بر روي موش سوري نر
962
تاثير دو عملگر جت مصنوعي در كنترل جدايش جريان تراكم‌ناپذير با شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
963
تاثير دو منبع مختلف چربي ﴿ كلسيمي و پالم﴾ بر عملكرد گاوهاي هلشتاين در فصل تابستان
964
تاثير دو نوع بازخورد تدريس شده بوسيله مدرس و يافت شده توسط دانش آموز بر روي زبان آموزان ايراني زبان انگليسي , The effects of peer feedback instructed by teacher vs. peer feedback discovered by students on Iranian EFL students writing
965
تاثير دو نوع بازخورد مختلف بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان انگليسي : مطالعه موردي در صحت كاربرد هم آيي ها با استفاده از شبكه اجتماعي تلگرام
966
تاثير دو نوع بازخورد نوشتاري متمركز و غير متمركز بر درستي استفاده از نكات دستوري حال ساده توسط فراگيران ايراني زبان دوم
967
تاثير دو نوع تمرين تناوبي هوازي و بي تمريني روي كاركردهاي ريوي و توان هوازي دانشجويان دختر غيرفعال
968
تاثير دو نوع تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر ساختار و عملكرد بطن چپ قلب مردان سالم و غيرورزشكار
969
تاثير دو نوع دستورالعمل توجه بيروني دور و نزديك بر فعاليت الكتريكي عضلات چهارسرراني و همسترينگ در تكليف شبيه سازي شوت فوتبال
970
تاثير دو نوع محيط رقابتي و غير رقابتي بر اكتساب و يادداري يك مهارت ادراكي- حركتي در افراد رقابت جو و غيررقابت جو
971
تاثير دو نوع مختلف پري بيوتيك با منبع ديواره سلولي مخمر و فيبر گياهي بر شاخص هاي عملكرد و سلامت گوساله شيري هلشتاين
972
تاثير دو نوع واژگان بر درك مطلب فراگيران ايراني انگليسي ﴿خارجي﴾ در فعاليت هاي قبل از خواندن: واژگان مشكلي كه تعريف شده اند در مقابل اژگان كليدي زنجيره ي همبسته
973
تاثير دوازده هفته تمرين استقامتي بر سطوح آنزيم هاي كبدي زنان چاق شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
974
تاثير دوازده هفته تمرين استقامتي بر سطوح آنزيم هاي كبدي زنان چاق شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
975
تاثير دوازده هفته تمرينات ريباند بر عملكرد حركتي و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي ناقص
976
تاثير دوازده هفته تمرينات مقاومتي بردانسيته استخواني،پوسچر،كيفيت زندگي و برخي فاكتورهاي عملكردي دربيماران مرد پيوندكليه
977
تاثير دوازده هفته تمرينات ورزش در آب عميق بر شدت درد، دامنه حركتي و ESR در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
978
تاثير دوازده هفته تمرينات يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيك و كيفيت زندگي زنان مبتلا به ميگرن
979
تاثير دوپ اتم هاي نيتروژن و بور روي پتانسيل يونيزاسيون،الكترون خواهي و باند گپ نانو ذرات فولرن 30-20 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
980
تاثير دوپ اتم هاي نيتروژن و بور روي پتانسيل يونيزاسيون،الكترون خواهي و باند گپ نانو ذرات فولرن 30-20 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
981
تاثير دوره آبياري و كود بر رشد و ميزان آلكالوئيدهاي گياه داتورا استرامونيوم
982
تاثير دوره آمادگي رسمي بر پيشرفت تحصيلي "در مناطق يك ، يازده ، شانزده "
983
تاثير دوره آمادگي يك ماهه پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اول ابتدايي
984
تاثير دوره آمادگي يك ماهه شهريور ماه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
985
تاثير دوره آمادگي يكماهه شهريور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي در منطقه دو زبانه آق قلا
986
تاثير دوره آموزش بر ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان نظامي ورزشكار
987
تاثير دوره آموزشي كنار آمدن با استرس در نوجوانان دختر بي سرپرست و بدسرپرست شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92 - 1391
988
تاثير دوره امادگي بر پيشرفت درسي واجتماعي شدن در پايه اول ابتدايي
989
تاثير دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان ناحيه1اصفهان
990
تاثير دوره پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول
991
تاثير دوره پيش دبستاني وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر پايه اول ناحيه 5 مشهد
992
تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازي روانشناختي و مولفه هاي آن در معلمان مقطع ابتدايي شهر هيرمند
993
تاثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت بر عملكرد كاركنان شركت آب و فاضلاب استان همدان
994
تاثير دوره هاي نوري بر پارامترهاي زيستي سن گندم Eurygaster integriceps puton
995
تاثير دوره هاي نوري و جيره هاي جلبكي بر رشد، توليد، هم آوري و تركيب اسيدهاي چرب در آنتن منشعب آب شيرينCeriodaphnia quadrangula
996
تاثير دوز نگهدارنده ويتامين d سي هزار واحد ماهيانه بر ميزان بروز عفونت هاي سيستم تنفسي فوقاني در كودكان مهد كودك
997
تاثير دوز نگهدارنده ويتامين d سي هزار واحد ماهيانه بر ميزان بروز عفونت هاي سيستم تنفسي فوقاني در كودكان مهد كودك
998
تاثير دوزبانگي بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم ابتدائي در درس املا
999
تاثير دوزهاي مختلف اسيد اسكوربيك بر روي لقاح آزمايشگاهي تخمك هاي موش درتكوين جنين هاي حاصل تا مرحله بلاستوسيست
1000
تاثير دوست بر موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني منطقه 18 تهران
بازگشت