<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير روانشناسي مثبت نگر بر تاب آوري و خلق و منش دركودكان دبستاني شهر هشتگرد
2
تاثير رواني رنگ در بسته هاي دارويي
3
تاثير رواني رنگ در بهبود بيماري
4
تاثير روايت بر تصويرسازي داستاني در اروپا﴿نيمه دوم سده نوزدهم﴾
5
تاثير روايي كردن اشياء موزه اي بر جذب مخاطب در ايران
6
تاثير روزافزون ردياز عنصر قلع به حمام آبكاري، بربافت، مرفولوژي و خواص خوردگي پوشش هاي الكتريكي روي
7
تاثير روزنامه ها در تحول زندگي اجتماعي و ادبي ايران در يك قرن اخير
8
تاثير روش آموزش فرايند محور بر نوشتن فعال (انشا) دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي منطقه ي يك آموزش و پرورش رشت
9
تاثير روش ارزيابي توصيفي بر نگارش زبان آموزان انگليسي
10
تاثير روش اشاره در افزايش ميزان فهم ناشنوايان در درس ادبيات فارسي استان گلستان
11
تاثير روش بازنمايي مواد آموزشي در محيط يادگيري چند رسانه اي بر يادآوري واژگان با نقش ميانجيگري سيالي كلامي
12
تاثير روش پردازش زباني و برجستگي متني در يادگيري بندهاي موصولي انگليسي
13
تاثير روش پيچ گذاري بر كنترل جداشدگي ورق CFRP در تقويت خمشي تيرهاي بتني
14
تاثير روش تدريس فعال با الگوي ياديار و الگوي استقرايي بر پيشرفت دانش آموزان پايه ششم در درس علوم تجربي
15
تاثير روش تدريس فعال بر يادگيري مفهومي مباحث هندسه و تقويت اعتماد به نفس در دانش اموزان دختر نابينا و كم بيناي دوره ي دوم ابتدايي مشهد در سال تحصيلي 97- 96
16
تاثير روش تدريس مشاركتي و روش ايفاي نقش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي شهر ايرانشهر
17
تاثير روش تدريس معكوس در درس علوم بر يادگيري و خودپنداره دانش آموزان سال چهارم ابتدايي
18
تاثير روش تدريس معلم رياضي در افت تحصيلي در اين درس در مقطع راهنمايي
19
تاثير روش تدريس والدورف بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي در دروس رياضي و علوم اجتماعي در شهر تهران
20
تاثير روش ترجمه بر يادگيري تصادفي واژگان
21
تاثير روش چتري بر جابجايي سقف تونل ها در زمين هاي سست
22
تاثير روش شناختي-رفتاري بر خلاقيت كودكان
23
تاثير روش طراحي و نحوه توزيع بانك خازني بر عملكرد فيلترهاي غير فعال
24
تاثير روش كار محور بر يادگيري لغت در دانش آموزان دبيرستاني
25
تاثير روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوه خود درماني در كاهش نشانه هاي اختلال وسواس- اجبار
26
تاثير روش هاي آموزشي-درماني نقاشي ديجيتال بر عزت نفس دانشجويان هنرهاي تجسمي 18 تا 25 سال
27
تاثير روش هاي بازخورد اصلاحي بر يادگيري تكواژ تصريفي "S" انگليسي
28
تاثير روش هاي تدريس كاوشگري هدايت شده و سنتي و سبك هاي يادگيري بر ميزان مهارت هاي تفكر انتقادي دانش آموزان دبيرستاني
29
تاثير روش هاي فعال تدريس در پرورش خلاقيت از ديدگاه معلمان در مقطع ابتدايي شهرستان بندرگز
30
تاثير روش هاي كاربرد خاكپوش نايلوني بر رشد و عملكرد دانه برخي گياهان زراعي كشت شده در كرمانشاه
31
تاثير روش هاي كشت و آبياري بر استقرار سياه تاغ در منطقه سجزي، استان اصفهان
32
تاثير روش هاي مختلف نگهداري آب در خاك و اعمال تنش خشكي بر كارايي مصرف دو رقم جو
33
تاثير روش هاي يادگيري بر كاهش استرس دانش آموزان دختر دبيرستان حضرت فاطمه الزهرا﴿س﴾رستمكلا
34
تاثير روش و تراكم خزانه و تعداد نشاء در كپه بر عملكرد دو اجزاي عملكرد برنج در اصفهان
35
تاثير روش يكپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراكي-حركتي بر مشكلات حركتي كودكان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهر اصفهان
36
تاثير روش‌هاي قابليت اطمينان بر طول ناحيه تداخلي
37
تاثير روشهاي آماده كردن سطح مينا بر استحكام باند براكت ارتودنسي
38
تاثير روشهاي حل مساله در اموزش رياضي پايه ششم ابتدايي در مدارس ابتدايي شهرستان گرمي
39
تاثير روشهاي فعال تدريس ديني و قرآن بر دانش آموزان
40
تاثير روشهاي مختلف تدريس و مواد آموزشي بر يادگيري دانش آموزان ابتدايي در سال تحصيلي92-93
41
تاثير روشهاي مختلف خشك كردن بر كميت و كيفيت اسانس دوگونه آويشن
42
تاثير روشهاي مختلف نمونه سازي در بررسي پتانسيل روانگرايي ماسه با آزمايش سه محوري
43
تاثير روشهاي نوين مديريت معلمان وتاثير آن بر شادي دانش آموزان
44
تاثير روي - متيونين بتائين و محدوديت غذايي بر عملكرد ، ايمني همورال و شاخص هاي سلامت روده در جوجه هاي گوشتي قبل و بعد از آلودگي به كوكسيديوز
45
تاثير روي بر واكنش برخي ارقام گندم به بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه گندم
46
تاثير روي و بنزيل آدنين بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي وفيزيولوژيكي دانهال هاي پسته تحت تنش شوري
47
تاثير روي و شوري بر رشد،تركيب شيميايي و بافت آوندي در دو رقم پسته
48
تاثير رويدادهاي ورزشي بر حمايت از گردشگري ورزشي و ارتقاي كيفيت زندگي فردي و اجتماعي
49
تاثير رويكرد پدافند غيرعامل در شهر The approach of passive defense effect in urban context
50
تاثير رويكرد رفتاري-فراشناختي بر سبك هاي مديريت تعارض در خانواده هاي كاركنان شركت نفت و گاز پارس
51
تاثير رويكرد هاي جديد فلسفه آموزشي بر يادگيري در عصر حاضر
52
تاثير رويكردهاي گوناگون نسبت به برابر نهاده ي متني بر يادگيري تصادفي واژگان وخواندن و درك مطلب دانشجويان ايراني زبان انگليسي
53
تاثير ريباندتراپي برآمادگي جسماني مرتبط با تندرستي، تعادل و حس عمقي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير
54
تاثير ريخت شهري بر آسايش اقليمي در شهرهاي منطقه گرم و خشك ايران (اصفهان)
55
تاثير ريخته گري نيمه جامد بر زير ساختار و خواص مكانيكي آلياژ هايپر يوتكتيك آلومينيم - سيليسيم
56
تاثير ريز ساختار بر تنش هاي پسماند جوشي
57
تاثير ريز ساختار بر خواص سايشي فولد چرخ قطار - ريل
58
تاثير ريز ساختار بر خواص فروالكتريكي در خازنهاي سيستم X7R
59
تاثير ريز ساختار فولاد آلياژي70CrMnSiMo بر خواص مكانيكيو مقاومت سايشي آن
60
تاثير ريز ساختار و مورفولوژي فازي بر رفتار خوردگي مقاطع جوش آلياژ Ti-6Al-4V ايجاد شده با فرايندهاي جوشكاري قوسي تنگستن-گاز و اصطكاكي اغتشاشي
61
تاثير ريزدانه ها (سيلت) بر رفتار ماسه كربناته تحت بارگذاري استاتيكي
62
تاثير ريزساختار ميكروسكوپي بر رفتاراكسيداسيون جوش فولاد 2.52Cr-1MO
63
تاثير ريسك مالي بر عملكرد ثبات سياست هاي پولي با استفاده ازمدل ardl
64
تاثير ريسك مالياتي، حاكميت شركتي و مسئوليت اجتماعي بر ارزش شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
65
تاثير ريسك محيط، استراتژي شركت و ساختار سرمايه بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387-1381
66
تاثير ريسك و رقابت بر سودآوري بانك هاي تجاري و تخصصي ايران
67
تاثير ريسك وارزش هاي لذت گرايي بر قصد خريد فرش دستباف كرمان
68
تاثير ريسك وارزش هاي لذت گرايي بر قصد خريد فرش دستباف كرمان
69
تاثير ريفامپين خوداكي در درمان كوريورتينوپاتي سروز مركزي ايديوپاتيك حاد
70
تاثير ريكست ها و پرامپت هاي معلم بر گيرايي افعال گذشته دانش آموزان ايراني
71
تاثير رينگ مروس بر توزيع شوري در ستون خاك
72
تاثير رينگ مروس و شوري آب آبياري بر برخي خصوصيات آب و خاك در آبياري قطره اي
73
تاثير زئوليت طبيعي بر روي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي خاك
74
تاثير زئوليت كلينوپتيلولايت طبيعي و اصلاح شده با سورفكتانت بر آبشويي نيترات و رشد گياه ذرت
75
تاثير زئوليت و هيدروژل بر ويژگي هاي هيدروليكي خاك و شاخص هاي رشد خيار درختي در شرايط شوري
76
تاثير زئوليت و ورمي كمپوست بر جذب روي،كادميوم و سرب توسط گياه ذرت در يك خاك آلوده
77
تاثير زادبوم پاريز بر روي دستبافته هاي ساكنين اين منطقه
78
تاثير زاويه انحراف بر روي وسايل اندازه گيري دبي درشبكه هاي فاضلاب
79
تاثير زاويه براده به عقب و زاويه تنظيم(ورود) و شعاع نوك ابزار بر روي هدايت جريان براده
80
تاثير زاويه برخورد جريان در كنترل و كاهش آب شستگي پايه هاي مستطيلي پيشاني گرد شكاف دار پل
81
تاثير زاويه حمله و عدد زينولدز بر جريان سيال و انتقال حرارت حول دو سيلندر مربعي پشت سر هم
82
تاثير زاويه خروجي پره پروانه پمپ سانتريفيوژ بر روي عملكرد آن و نيروهاي اعمالي به تكيه گاه ها
83
تاثير زاويه خروجي پره پروانه پمپ سانتريفيوژ بر روي عملكرد آن و نيروهاي اعمالي به تكيه گاه ها
84
تاثير زاويه راس الكترود بر شكل حوضچه مذاب در فرآيند جوشكاري با الكترود تنگستن (GTAW)
85
تاثير زاويه سيستم كششي ماشين رينگ بر مهاجرت الياف
86
تاثير زاويه قرارگيري لايي چسبدار بر استحكام اتصال پارچه به لايي
87
تاثير زاويه ي پيچش و چيدمان لايه ها بر روي رفتار ستون هاي بتن مسلح محصور شده توسط FRP
88
تاثير زبان ( تبري ) در مقايسه با زبان ( فارسي ) در اجتماعي شدن كودكان
89
تاثير زبان تركي بر زبان فارسي
90
تاثير زبان شعر در نثر تحقيقي پژوهشگران ادبي معاصر
91
تاثير زبان عربي بر زبان بومي شهر بوشهر
92
تاثير زبان و ادب فارسي در تركمني
93
تاثير زبري در شوت سرريزهاي لبه آبريز
94
تاثير زبري سطح زير لايه بر روي خواص مكانيكي پوشش كرم
95
تاثير زبري و ذرات درشت دانه بر افت فشار در لوله ها وكانال ها
96
تاثير زغال زيستي بر شاخص هاي شدت، كميت و ظرفيت بافري فسفر خاك هاي آهكي و اسيدي
97
تاثير زغال زيستي پوست انار بر كاهش اثرات تنش كادميم در مرحله رويشي گياه توت فرنگي
98
تاثير زغال زيستي پوسته شلتوك برنج بر برخي خصوصيات خاك و رشد ذرت
99
تاثير زلزله بر سازه هاي دريايي و تحليل الاستيك و پلاستيك اسكله 150 هزار تني بندر امام خميني
100
تاثير زلزله بر سازه هاي زير زميني ﴿تونل﴾، معدن
101
تاثير زلزله حوزه نزديك برروي ظرفيت فروريزش سازهاي فولادي قاب خمشي
102
تاثير زمان آسياب بر دماي تشكيل فاز فريت منگنز بس ريز
103
تاثير زمان آمادگي بر صحت كلام زبان آموزان ايراني
104
تاثير زمان بر پايداري شيب هاي خاكي ماسه اي اشباع تحت جريان آب
105
تاثير زمان بر تصميم گيري با استفاده از نظريه چشم انداز
106
تاثير زمان بر هنر نقاشي اروپا در سده نوزدهم
107
تاثير زمان برنامه ريزي بر روي صحت و پيچيدگي گفتار زبان آموزان مرد و زن
108
تاثير زمان جوشكاري بر كيفيت جوش نقطه اي ورق هاي فولادي گالوانيزه
109
تاثير زمان دهي بر خواص فيزيكي نخ هاي پلي استر تكسچره شده در ازدياد تغذيه هاي مختلف به روش تاب مجازي
110
تاثير زمان دهي بر خواص فيزيكي نخ هاي پلي استر تكسچره شده در تاب هاي مختلف به روش تاب مجازي
111
تاثير زمان دهي بر خواص فيزيكي نخ هاي پلي استر تكسچره شده در دماهاي مختلف به روش تاب مجازي
112
تاثير زمان دهي بر خواص فيزيكي نخ هاي پلي استر تكسچره شده در كشش هاي مختلف بروش تاب محازي
113
تاثير زمان سنجي بر كاهش قيمت نهايي محصول
114
تاثير زمان عمليات بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد AISL1045
115
تاثير زمان قطع جريان آب به نوار بر روي عملكرد هيدروليكي سيستم آبياري نواري
116
تاثير زمان هاي مختلف آستمپرينگ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد C1/0-V25/0-W2-Cr5/4
117
تاثير زمان و درجه حرارت بر پوشش فسفاته بر روي آليا‍‍‍‍ژ منيزيم AZ31
118
تاثير زمان و درجه حرارت عمليات آستمپرينگ بر ساختار و خواص كششي سوپربينيت در آلياژ فولاد آلومينيوم¬دار
119
تاثير زمان و مكان بر هنر نقاشي اروپا در سده نوزدهم
120
تاثير زمان و مكان در انديشه و بيان نقاشان ايراني : ازشاهنامه بايسنقر ميرزا تا شاهنامه طهماسب
121
تاثير زمان و مكان در بيع موقوفات از منظر فقه و حقوق موضوعه , the effect of time and place on the sale of endowments from the view point of jurisprodence and low
122
تاثير زمانبندي تمرين بر سطوح افزايش يافته گلوكز بعد از غذا، و انسولين در زنان ميانسال داراي اضافه وزن و چاق
123
تاثير زماندهي تحت حرات روي برخي خواص مكانيكي نخ BCF پلي پروپيلن
124
تاثير زمين ريختها در توليد كانون هاي گردوغبار استان هاي كرمانشاه و ايلام
125
تاثير زمين لرزه هاي حوزه نزديك پالس دار و بدون پالس بر آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بتني مسلح مقاوم سازي شده
126
تاثير زمين لغزش در راهسازي استان كردستان و بررسي رانش زمين كمربندي غربي سسندج بعنوان نمونه و تاثير آن بر ترافيك شهري
127
تاثير زمينه هاي نزديك خاكستري بر روي روشنايي و درخشندگي نمونه ‏هاي فلورسنتي
128
تاثير زنان شاغل و غير شاغل درخانواده
129
تاثير زنجيره تامين بر رضايت مشتري (در نمايندگي شركت هاي خارجي فعال در ايران )
130
تاثير زندگي آپارتمان نشيني بر روابط و تعامل افراد در واحدهاي مسكوني واقع در پرديس شهر اهواز
131
تاثير زه آب بر عملكرد زهكشي خشك با استفاده از يك مدل آزمايشگاهي
132
تاثير زهكش هاي جمع كننده جاذب بر ضريب زهكشي در شبكه زهكشي زير زميني دشت مغان
133
تاثير زوال اجزا بر عملكرد پايا و گذراي توربين گاز
134
تاثير زوال اجزاي توربين گاز بر عملكرد آن ها
135
تاثير زوج درماني ارتباط شيء ( محبوب) كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين شهرستان خميني شهر
136
تاثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني - هيجاني رفتاري بر تعارضها و افكار غير منطقي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان
137
تاثير زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين شهر اصفهان
138
تاثير زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر بر صميميت زناشويي و سبك زندگي اسلامي زوجين داراي ارزش هاي مذهبي متفاوت
139
تاثير زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر خوش بيني و شادي زوجين شهر اصفهان
140
تاثير زوج درماني مبتني برنظريه دلبستگي بر رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين شهر اصفهان
141
تاثير زون خرابي بر منحني اندركنش زمين
142
تاثير زيبايي شناختي آيينه كاري بر معماري عمارت قوام شيراز
143
تاثير زير ساخت هاي فرهنگي سياسي دوره صفويه بر شكل گيري نقوش علم عاشورايي
144
تاثير زير كونيوم در آلياژ آلومينيوم7075
145
تاثير زيرنويس ناهمزمان در رمز گشايي واژگاني و تمايز شنيداري زبان آموزان ايراني
146
تاثير زيرنويس ناهمزمان در رمزگشايي واژگاني و تمايز شنيداري بان آموزان ايراني
147
تاثير ژئوتكستايل ها بر عملكرد روسازيهاي آسفالتي
148
تاثير ژئوكامپوزيت ها در به تاخير انداختن ترك هاي انعكاسي تحت نرخ بارگذاري و دماهاي مختلف
149
تاثير ژئوگريد در به تاخير انداختن تركهاي انعكاسي در روكشهاي آسفالتي
150
تاثير ژل رويال بر القاء كلوني زايي سلول هاي اسپرماتوگوني گوسفند در محيط آزمايشگاه
151
تاثير س .ان بر نقاشان قرن بيستم
152
تاثير سابقه كاشت، بقاياي گياهي، كودهاي آلي، شيميايي و ضايعات لاستيك بر گونه هاي روي و جذب آن در گندم در يك خاك آهكي
153
تاثير ساخارين بر خواص خوردگي و تريبوخوردگي پوشش هاي الكترولس نيكل-فسفر
154
تاثير ساخت آزمايشگاه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان شوشتر
155
تاثير ساخت قدرت بر رشد و گستره آفرينش هاي هنري دوران اصلاحات در ايران ﴿1376- 1384﴾
156
تاثير ساختار بازار بر عملكرد مالياتي در ايران
157
تاثير ساختار بافت بر فوق آبگريزي پارچه پلي استر حلقوي پودي پوشش داده شده با نانو ذرات سيليكا
158
تاثير ساختار بافت پارچه بر رفتار كاسه انداختن (Bagging) پارچه هاي تاري پودي
159
تاثير ساختار پارچه بر ميزان حرارت ايجاد شده در سوزن ماشين دوخت و استفاده از نتايج حاصله در دوزندگي پارچه هاي تهيه شده از پلي استر
160
تاثير ساختار خانواده برشخصيت فرزندان
161
تاثير ساختار سازماني بر رفتار نو اورانه با نقش ميانجي ظرفيت جذب دانش(مطالعه موردي:سازمان تامين اجتماعي شيراز)
162
تاثير ساختار سازماني مناسب بر پياده سازي استراتژي در شركت مخابرات آذربايجان غربي
163
تاثير ساختار سرمايه بر ارزش بازار شركت
164
تاثير ساختار سيال در خواص سطحي آن اطراف ديواره‌ي استوانه‌اي و مطالعه‌ي قواعد مشاهده شده‌ي ترموديناميكي سيال محدود شده درون نانوحفره‌ي صفحه‌اي
165
تاثير ساختار فضايي شهر بر رفتار سفر شهروندان﴿نمونه موردي : شهر رشت﴾
166
تاثير ساختار كالبدي بر پايداري محله(نمونه موردي: بافت تاريخي بوشهر)
167
تاثير ساختار گراف هاي جهت دار بر طراحي الگوريتم هاي بهينه
168
تاثير ساختار لايه اي مديا بر رفتار هايپرالاستيك ديواره شريان
169
تاثير ساختار مالكيت بر ريسك سقوط قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
170
تاثير ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
171
تاثير ساختار مالكيت بر سياست تقسيم سود و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
172
تاثير ساختار مالكيت بر ميزان افشاي اطلاعاات مالي از طريق وب سايت د رشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
173
تاثير ساختار مجموعه ليفي در برداشت آب به وسيله مويينگي
174
تاثير ساختار هزينه كردن در درآمدهاي نفتي بر بهره وري در ايران در عصر اقتصاد دانش محور
175
تاثير ساختار هيات مديره بر عملكرد شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
176
تاثير ساختارسازماني براجراي موفق استراتژي برون سپاري از ديد كارشناسان در شهرداري منطقه 7
177
تاثير ساختارسيستم مديريت دانش بر ظرفيت نوآوري، نوآوري باز و ظرفيت مديريت دانش با رويكرد مبتني بر اينترنت اشياء (مورد مطالعه كاركنان آجا)
178
تاثير ساختمان بافت بر افت تنش كششي پارچه هاي حلقوي تاري دو شانه﴿ تريكو- لاكنيت معكوس- شارك اسكين-كوئينزكورد﴾
179
تاثير ساختمان بافت بر روي خواص اصطكاكي پارچه تاري پودي فيلامنتي
180
تاثير ساختمان بافت بر قابليت جذب صوت پارچه هاي دوجداره حلقوي تاري
181
تاثير ساختمان بافت بروي مقاومت خمشي و خواص كششي پارچه هاي تاري و پودي
182
تاثير ساختمان بافت پارچه دوجداره حلقوي پودي مورد استفاده در زانوبند بر ميزان محافظت در برابر بار فشاري
183
تاثير ساختمان بافت پارچه هاي دو جداره حلقوي پودي بر جذب صوت
184
تاثير ساختمان بافت پارچه هاي لوله اي با ساختار حلقوي پودي بر استحكام فشاري آنها در راستاي شعاعي
185
تاثير ساختمان بافت پارچهحلقوي تاري دو شانه بر افت تنش كششي پارچه﴿تريكو، لاكنيت، حلقه برجسته، ساتين3و 4 سوزنه﴾
186
تاثير ساختمان بافت و تراكم سطحي بر رفتار اصطكاكي پارچه هاي حلقوي تاري
187
تاثير ساختمان بافت و شكل قالب بر قالب پذيري پارچه هاي حلقوي پودي
188
تاثير ساختمان بافت و طول حلقه در خواص رنگ پذيري پارچه هاي پلي استر دورو سيلندر اينترلاك
189
تاثير ساختمان بافت و طول حلقه در كجي پارچه هاي يكروسيلندر حلقوي پودي
190
تاثير ساختمان بافت و قطر قالب بر روي شكل‏پذيري پارچه‏هاي شيشه‏اي تاري-پودي
191
تاثير ساختمان پارچه بر خواص اصطكاكي و سايشي پارچه
192
تاثير ساختمان پارچه بر مدول الاستيك حاصل از كشش در تمام جهات
193
تاثير ساختمان نخ پود بر خصوصيات پارچه هاي بافته شده در ماشين هاي بافندگي پروژ كتايل و جت هوا
194
تاثير ساده سازي و بسط دادن دادههاي [داده هاي] شنيداري بر روي درك شنيداري زبان آموزان
195
تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر هزينه هاي نمايندگي (مطالعه اي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
196
تاثير ساز و كارهاي نظام راهبري شركتي در كاهش ريسك ريزش قيمت سهام شركتهاي كوچك و متوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
197
تاثير سازگاري بر رضايت مندي زناشويي
198
تاثير سازمان بين المللي كار بر سه جانبه گرائي و آزادي اتحاديه هاي كارگري وكارفرمايي در جمهوري اسلامي ايران
199
تاثير سازمان دهنده هاي تصويري بر روي مهارت درك مطلب زبان آموزان ايراني به عنوان زبان خارجه:تمركز بر جنسيت زبان آموزان
200
تاثير سازمانهاي بين المللي غير دولتي برتغيير ساختار نظام بين المللي(مطالعه موردي جنبش انتفاضه فلسطين)
201
تاثير سازو كار راهبري شركتي و اهرم مالي بر سياست
202
تاثير سازو كارهاي حاكميت شركتي بر پرخاشگري مالياتي
203
تاثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بردرماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
204
تاثير سازوكارهاي نظام راهبري شركتي بر اجتناب مالياتي
205
تاثير ساكشن داخل تراشه با استفاده از دو سايز مختلف كاتتر ساكشن بر پارامترهاي همو ديناميك، درد و خروج ترشحات بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
206
تاثير ساليسيليك اسيد بر برخي پارامترهاي رشد و تركيبات بيوشيميايي گياه گوجه
207
تاثير سامانه تسويه ناخالص آني و ابزارهاي پرداخت الكترونيك بر سرعت گردش پول و تقاضاي نقد
208
تاثير سامانه تسويه ناخالص آني و ابزارهاي پرداخت الكترونيك بر سرعت گردش پول و تقاضاي نقد
209
تاثير سانسور بر اشعار احمد شاملو
210
تاثير سايزهاي مختلف ميني تيوبرهاي سيب زميني حاصل از گياهچه هاي سالم كشت بافتي در شرايط گلخانه و مزرعه روي عملكرد و كيفيت سيب زميني آگريا
211
تاثير سايزهاي مختلف ميني تيوبرهاي سيب زميني حاصل از گياهچه هاي سالم كشت بافتي در شرايط گلخانه و مزرعه روي عملكرد و كيفيت سيب زميني آگريا
212
تاثير سايش جانبي ريل بر نرخ سايش چرخ نو
213
تاثير سايكوسل و پاكلوبوترازول بر برخي صفات كمي و كيفي آهار و كوكب كوهي
214
تاثير سايه، مواد آلي و زمان كاشت بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گل ليسيانتوسEustoma grandiflorum)(Raf.)shinn﴾
215
تاثير سبك انگيزشي معلم بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان شهريار
216
تاثير سبك رهبري اصيل بر هوشمندي سازماني معلمان تربيت بدني مقطع متوسطه اول و دوم شهر شيراز
217
تاثير سبك رهبري بصير بر روي رفتارهاي سبز سازماني كاركنان در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
218
تاثير سبك رهبري بصير مديران بر چابكي سازماني با نقش تعديل گر توانمند سازي ران شناختي كاركنان جو كاري مثبت و جنسيت
219
تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر تعهد سازماني با نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني پرستاران بيمارستان هاي شهر شيراز در سال 1395
220
تاثير سبك رهبري چند عاملي بر رفتارهاي سازماني مثبت گرا با نقش ميانجي عزت نفس سازماني در معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهرضا
221
تاثير سبك رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
222
تاثير سبك رهبري مديريت بر انگيزش كاركنان سازمان بهزيستي خراسان شمالي
223
تاثير سبك زندگي ايراني اسلامي بر خانواده
224
تاثير سبك فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
225
تاثير سبك مديريت بر بهداشت رواني كاركنان جهاد سازندگي آبادان در سال 1376
226
تاثير سبك مديريت بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان ناحيه 5 اموزش وپرورش مشهد
227
تاثير سبك مديريت بر تصميم گيري سازماني در اداره آموزش و پرورش بجنورد
228
تاثير سبك مديريت مشاركتي در جلب رضايت مشتري ( بهپاك بهشهر )
229
تاثير سبك هاي رهبري بر انتخاب استراتژي در شعب بانك ملت استان ايلام
230
تاثير سبك هاي رهبري مديران بر تعهد كاركنان به كيفيت خدمات در بانك هاي صادرات استان چهارمحال و بختياري
231
تاثير سبك هاي شوخ طبعي درك شده مديران بر تفكر واگرا و رفتار نوآورانه كاركنان (مورد مطالعه: شركت كيسون)
232
تاثير سبك هاي يادگيري معلمان دوره ابتدايي شهرهاي قم وساوه دركاربست فناوري آموزش در تدريس
233
تاثير سبك‌هاي رهبري در كاهش ديون معوق بانك‌ها (مطالعه موردي بانك ملي شهر كرج)
234
تاثير سبكهاي تربيتي والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان
235
تاثير سبكهاي دلبستگي بر ابعاد شخصيتي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه نجف آباد
236
ت‍اث‍ي‍ر س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ (م‍داخ‍ل‍ه‌ اي‌، ت‍ع‍ام‍ل‍ي‌ و غ‍ي‍رم‍داخ‍ل‍ه‌ اي‌)
237
تاثير سبوس فراوري شده بر خصوصيات شيميايي ، رئولوژيكي و ريز ساختاري آرد، خمير و نان سنگك
238
تاثير ستاره هاي سينما و سيستم ستاره سازي در هنر /صنعت سينما
239
تاثير ستاره هاي سينما و سيستم ستاره سازي در هنر/صنعت سينما
240
تاثير سختي بستر بر سنتز آنزيم ماتريس متالوپروتئيناز
241
تاثير سخن حكيمانه از نگاه قرآن
242
تاثير سخنان حضرت علي ﴿ع﴾ بر قصايد ناصر خسرو قبادياني
243
تاثير سرب بر تكثير و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان در موش
244
تاثير سرباره مصنوعي بر مشخصات كيفي فولاد كربني ساده
245
تاثير سرعت انجماد بر توزيع ذرات SiC در كامپوزيتA356
246
تاثير سرعت انجماد بر ساختار ريختگي و كارپذيري گرم آلياژ آلومينيوم 2024
247
تاثير سرعت بارگذاري بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيد بر زباله ايران
248
تاثير سرعت بوبين پيچي بر روي برخي خواص فيزيكي پارچه و اثر آن در رنگرزي
249
تاثير سرعت توليد روي خواص نخ فيلامنتي نايلون 6
250
تاثير سرعت حرارت دهي بر نفوذ در آلياژ نيكل - كروم در فرآيند آلومينايزينگ حالت جامد ﴿al- pack ﴾
251
تاثير سرعت دافر كارد بر روي كيفيت نخ در سيستم ريسندگي الياف كوتاه
252
تاثير سرعت دوراني و پيشروي بر توزيع تنش و كرنش پلاستيك در فرآيند جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي به كمك نرم افزار ABAQUS
253
تاثير سرعت زننده بر خواص فيزيكي نخ چرخانه اي 100% اكريليك
254
تاثير سرعت سرد شدن بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكرو آلياژي 38MnVS6 ،مورد استفاده در قطعات فورج پذير خودرو
255
تاثير سرعت سرد شدن بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژي 38MnVs6 ، مواد استفاده در قطعات فورج پذير خودرو
256
تاثير سرعت سرد شدن مذاب بر انجماد چدن خاكستري
257
تاثير سرعت سرد كردن پس از اكسترون بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم سري 6000
258
تاثير سرعت سردكردن بعد از اكستروژن بر روي خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم گروه - _ 6000﴿6082،6061،6062﴾
259
تاثير سرعت غلتك تغذيه و برداشت در خواص نخ چرخانه
260
تاثير سرعت گاز بر سرعت خشك شدن گندله معلق
261
تاثير سرعت ماشين بافندگي و تراكم پودي بر كشش نخ هاي تار و پود در ماشين هاي بافندگي پروژكتايل و راپيري
262
تاثير سرعت مطالب شنيداري بر ميزان درك مطلب شنونده
263
تاثير سرعت هاي دوراني و پيشروي برميزان حرارت ورودي به قطعه در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي ورق هاي آلومينيوم 6T-6061
264
تاثير سرعت هاي مختلف زننده بر استحكام نخ هاي چرخانه اي
265
تاثير سرعت و قطر نمونه بر رفتار كاسه انداختن پارچه هاي فاستوني
266
تاثير سركه چوب كاج بر خصوصيات جوانه زني، رشد رويشي و زايشي خيار و ريحان
267
تاثير سركوب مالي بر رشد بخش هاي اقتصادي ايران (مطالعه موردي :بخش هاي كشاورزي صنعت نفت و گاز )
268
تاثير سركوب مالي بر رشد در بخش هاي اقتصادي ايران(مطالعه موردي :بخش هاي كشاورزي صنعت نفت و گاز )
269
تاثير سرمايه اجتماعي بر به اشتراك گذاري دانش در دانشگاه صنعتي شريف
270
تاثير سرمايه اجتماعي بر پيشرفت اقتصاد
271
تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان شركت نفت و گاز پارس
272
تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مالي در ايران
273
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازمان تاين اجتماعي شهر شيراز
274
تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش (مورد مطالعه شركت پارس خودرو)
275
تاثير سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سياسي دموكراتيك در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان
276
تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري موردي كشورها
277
تاثير سرمايه اجتماعي و اقتصادي بر پايداري كسب و كارهاي اينرتنتي با تاكيد بر شبكه هاي اجتماعي
278
تاثير سرمايه اجتماعي وادراك رفتارهاي سياسي سازماني بر سكوت وآواي سازماني ادارات ورزش وجوانان غرب ايران
279
تاثير سرمايه انساني بر انتخاب پورتفوي پروژه در صنايع نساجي با استفاده از روش معادلات ساختاري
280
تاثير سرمايه انساني و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي
281
تاثير سرمايه روان شناختي بر ميزان رضايت شغلي با نقش ميانجي شادابي كاركنان كميته امداد امام خميني استان قم
282
تاثير سرمايه روان شناختي بر ميزان رضايت شغلي با نقش ميانجي شادابي كاركنانكميته امداد امام خميني استان قم
283
تاثير سرمايه روانشناختي بر فرسودگي شغلي پرستاران با در نظر گرفتن نقش ميانجي سبك هاي مقابله با استرس(مورد مطالعه: بيمارستان حشمت رشت)
284
تاثير سرمايه روانشناختي و مسئوليت اجتماعي بر تعهد سازماني عاطفي و خلاقيت كاركنان با تبيين نقش ميانجي درگيري شغلي
285
تاثير سرمايه فكري بر رويه هاي حسابداري مديريت و عملكرد سازماني كارخانه هاي سيمان دشتستان ، گلسار فارس ، گروه صنعتي پليمر بوشهر و كارخانجات مخابراتي زيمنس شيراز
286
تاثير سرمايه فكري بر عملكرد شعب بانك پاسارگاد تهران
287
تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
288
تاثير سرمايه فكري و سرمايه فرهنگيبر بازاريابي باشگاه هاي استان مازندران
289
تاثير سرمايه گذاران نهادي بر رابطه عملكرد پايداري شركت و عدم تقارن اطلاعات بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
290
تاثير سرمايه گذاران نهادي بر محتواي اطلاعاتي سودهاي آتي در توضيح بازده جاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
291
تاثير سرمايه گذاري خارجي و بازار سهام بر رشد اقتصادي
292
تاثير سرمايه گذاري مستقيم بر رشد اقتصادي ايران
293
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تحقيق و توسعه و نوآوري: مطالعه موردي كشورهاي منتخب
294
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران
295
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در ايران
296
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر كيفيت محيط زيست در كشورهاي منتخب در حال توسعه
297
تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي، كيفيت نهادها و آزادي اقتصادي بر كار آفريني
298
تاثير سرمايه گذاري و تحقيق و توسعه بر بيكاري در استانهاي ايران
299
تاثير سرمايه هاي فرهنگي اكتسابي بر رفتارهاي زيست محيطي دانش آموزان
300
ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ت‍م‍اي‍ل‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در
301
تاثير سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر بازده بازا‌ر سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
302
تاثير سري هاي زماني مصنوعي هواشناسي در پيش بيني جريان رودخانه اي در ايران با استفاده از مدل SWAT
303
تاثير سريال‌هاي تلويزيون بر هويت ملي جوانان
304
تاثير سزان برنقاشان قرن بيستم
305
تاثير سطح تماس بر توزيع نيرو در كامپوزيت هاي هيبريد با الياف فلزي حافظه دار
306
تاثير سطح تماس بر توزيع نيرو در كامپوزيت‏هاي هيبريد با الياف فلزي حافظه‏دار
307
تاثير سطح حسابداري سرمايه ي انساني بر تصميمات سرمايه گذاري توسط مديريت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
308
تاثير سطح سواد بر ميزان باروري زنان
309
تاثير سطح فعال بر عمليات تكميلي با آنزيم در كالاي سلولزي
310
تاثير سطح مس- متيونين جيره بر تغييرات بيوشيميايي، هماتولوژيك و هيستوپاتولوژيك مغز، قلب، شش و كبد در جوجه هاي گوشتي تحت تنش آسيت
311
تاثير سطوح آبياري و كاربرد پرولين خارجي در بهبود مقاومت دانهال هاي انجيلي
312
تاثير سطوح افزايشي چربي و متيونين جيره بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و قابليت هضم مواد مغذي در مرغان تخمگذار
313
تاثير سطوح پروتئين و تراكم اسيدهاي آمينه آرژنين و ترئونين جيره بر عملكرد توليدي، پاسخ هاي ايمني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي تحت تنش كوكسيديوز
314
تاثير سطوح متن گذاري بر روي عملكرد توليدي لغات زبان آموزان ايراني
315
تاثير سطوح متن گذاري بر روي عملكرد توليدي لغات زبان آموزان ايراني و
316
تاثير سطوح مختلف آب كاربردي و كود نيتروژني بر عملكرد دانه آفتابگردان تحت مديريت كود -آبياري در سيستم آبياري قطره اي - نواري
317
تاثير سطوح مختلف آبشويي با پساب بر املاح خاك و عملكرد گياه ذرت
318
تاثير سطوح مختلف آبياري بر عملكرد و شاخص هاي گياهي درختان بالغ زيتون تحت آبياري قطره اي زيرسطحي
319
تاثير سطوح مختلف آلفاميون و تراكم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
320
تاثير سطوح مختلف اسيد اسكوربيك و ميزان تراكم در قفس در گرماي محيطي بالابر سطح كلسيم و فسفر خون و كيفيت پوسته تخم مرغ در مرغان تخمگذار
321
تاثير سطوح مختلف ال كارنيتين بر عملكرد ،فراسنجه هاي خوني و كيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
322
تاثير سطوح مختلف پتاسيم و كلسيم محلول غذايي بر فاكتورهاي رويشي و كيفي گوجه فرنگي در كشت بدون خاك
323
تاثير سطوح مختلف پروتئين و اسيدهاي آمينه گوگرددار بر عملكرد مرغ هاي مادر بالغ وجوجه هاي گوشتي حاصل آنها
324
تاثير سطوح مختلف پروتئين و ترئونين بر عملكرد و فعاليت سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
325
تاثير سطوح مختلف پساب تقطيري كارخانجات الكل سازي با بستر ملاس بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
326
تاثير سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس تغليظ شده حاصل از كار خانجات الكل سازي بر عملكرد مرغان تخمگذار و ...
327
تاثير سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس خشك شده با سبوس بر عملكرد مرغان تخمگذار وخصوصيات كيفي تخم مرغ
328
تاثير سطوح مختلف پلي اتيلن گليكول وپلي وينيل پلي پيروليدون روي توليد گازوسنتز پروتيين ميكروبي دانه سه واريته سور گوم به روش آزمايشگاهي
329
تاثير سطوح مختلف پلي اتيلين گليكول وپلي وينيل پلي پيروليدون بر توليد گاز، قابليت هضم والگوي تخمير ميوه سه گونه بلوط در شرايط آزمايشگاهي
330
تاثير سطوح مختلف پودر ريشه جين سنگ وحشي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و تغييرات هيستولوژيك اندام هاي داخلي جوجه گوشتي
331
تاثير سطوح مختلف پودر سير وتخم پيازبرعملكردتوليدي وفاكتورهاي خوني طيورتخمگذار
332
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي رشد دوگونهNepeta persica و Nepeta astrotricha
333
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي رشد گل اروانه يزدي Hymenocrater yazdianus
334
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر روي مراحل رشد اوليه گونه هاي مريم گلي كبير و تخم مرو
335
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ هاي سويا در اروميه
336
تاثير سطوح مختلف تنش خشكي و هيوميكاسيد بر روي دو گونه بادرشبو (mentha spicata) و نعناع (Dracocephalum moldavica)
337
تاثير سطوح مختلف تنش شوري بر صفات فيزيولوژيكي وبيوشيميايي گياه دارويي بادرشبو
338
تاثير سطوح مختلف جوانه ميخك در جيره هاي با نسبت هاي مختلف امگا 6 به امگا 3 بر تغييرات چربي خون، اسيدهاي چرب تخم مرغ و شاخص هاي آنتي اكسيداني پرتدگان تخمگذار
339
تاثير سطوح مختلف دانه و كنجاله كاملينا بر عملكرد رشد،صفات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در بلدرچين ژاپني
340
تاثير سطوح مختلف روغن ماهي و روغن آفتابگردان جيره بر كميت و كيفيت گوشت ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي
341
تاثير سطوح مختلف شركت در تكاليف مربوط به فعاليت بر روي يادگيري و يادآوري طولاني مدت كلمات توسط زبان آموزان فارسي زبان
342
تاثير سطوح مختلف شوري آب آبياري بر عملكرد ، اجزاي عملكرد و محتوي روغن و پروتئين ارقام كنجد
343
تاثير سطوح مختلف شوري بر جوانه زني و استقرار چند رقم پسته
344
تاثير سطوح مختلف كروم آلي بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و مولفه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
345
تاثير سطوح مختلف كروم آلي و ويتامين C بر عملكرد، مولفه هاي خوني و كيفيت تخم مرغ مرغ هاي تخمگذار تحت تنش تراكم در قفس
346
تاثير سطوح مختلف كنجاله كانولا همراه با آنزيم فيتاز بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
347
تاثير سطوح مختلف كودهاي نيتروژن و فسفر روي صفات كمي و كيفي گياه علف طلاييŸŸ
348
تاثير سطوح مختلف گل هميشه بهار و فلفل قرمز بر رنگ زرده تخم مرغ عملكرد توليدي و برخي متابوليت هاي خوني طيور تخم گذار
349
تاثير سطوح مختلف گلبرگ زعفران بر عملكرد توليدي، صفات كيفي تخم مرغ و برخي از فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذار
350
تاثير سطوح مختلف لاكتوز بر عملكرد، خصوصيات لاشه، ايمني و قابليت هضم ايلئومي مواد غذايي در جوجه هاي گوشتي
351
تاثير سطوح مختلف منابع آلي و معدني مس بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و مولفه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
352
تاثير سطوح مختلف نگرش مذهبي بر احساس تنهايي ، شادكامي و معنادر زندگي سالمندان تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان اروميه
353
تاثير سطوح مختلف و اثر متقابل عناصر غذايي كم‌مصرف آهن و منگنز بر عملكرد ذرت دانه‌اي
354
تاثير سطوح مختلف ورمي كمپوست بر ويژگي هاي رشد و مواد موثره سه گونه نعناعنعناع(.Mentha sp)
355
تاثير سطوح مختلف ورمي كمپوست و محلول پاشي چاي كمپوست و هيوميك اسيد بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه اسفرزه (Plantago ovata)
356
تاثير سطوح مختلف ويتامين A و روي- متيونين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و مورفولوژي سلول هاي روده در جوجه هاي گوشتي تحت تنش كوكسيديوز
357
تاثير سطوح و زمان مصرف كود نيتروژن بر عملكرد و راندمان مصرف نيتروژن در ذرت ، سينگل كراس 704
358
تاثير سعدي بر نظيره پردازان گلستان
359
تاثير سفتي و توپولوژي داربست بر رفتار مكانيكي سلولهاي بنيادي مزانشيمال
360
تاثير سفرنامه نويسي عصر مشروطه بر سادگي نثر
361
تاثير سفيد كننده هاي نوري بر تخريب نوري الياف پروپيلن
362
تاثير سفيدكننده هاي نوري بر رنگ منسوجات رنگين با عمق روشن
363
تاثير سفيدكننده هاي نوري بر رنگ منسوجات رنگين با عمق¬هاي متوسط و سنگين
364
تاثير سفيدكننده هاي نوري بر منسوجات رنگ شده در عمق ها و فام هاي مختلف
365
تاثير سفيدگري بر رنگرزي پشم
366
تاثير سفيدگري پشم بررنگرزي آن با مواد رنگزاي اسيدي
367
تاثير سكوت سازماني بر رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هلال احمر استان همدان
368
تاثير سكوت سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان (بانك سپه استان مركزي)
369
تاثير سكوت سازماني بر مقاومت در برابر تغيير مورد مطالعه كاركنان سازمان بيمه تامين اجتماعي و بخش مديريت درمان نجف آباد
370
تاثير سكونتگاههاي پيراموني بر توسعه فضايي عملكردي روستا - شهر هوراند
371
تاثير سلامت اجتماعي بر طلاق ﴿زنان شهرستان بهشهر﴾
372
تاثير سلامت رواني بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه هاي شهرستان فردوس
373
تاثير سلنيم بر جذب عناصر و پاسخ آنتي اكسيداتيو گندم و كاهو در شرايط شور
374
تاثير سلولهاي بنيادي ژله وارتون بند ناف در ترميم عصب سياتيك موش صحرايي
375
تاثير سمت گيري و تغيير شكل هسته هاي دختر بر نيمه عمر واپاشي آلفا
376
تاثير سن ازدواج در ميزان رضامندي زوجين
377
تاثير سن بر پارامترهاي نشست و نفوذپذيري پس ماندهاي شهري
378
تاثير سن در يادگيري دستور زبان در زبان دوم زبان آموزان ايراني به صورت استقرايي و قياسي
379
تاثير سن و تعداد دفعات جفت‌گيري قبلي نر در ميزان باروري ماده‌ها و رشد و نمو نتاج در كفشدوزك Cheilomenes sexmaculata Fabricius (Col.: Coccinellidae)
380
تاثير سنت گرايي، ملي گرايي و بين المللي گرايي بر وفاداري مصرف كنندگان كالاهاي آرايشي بهداشتي ايراني با تاكيد بر نقش ميانجي اعتماد به كالاهاي ايراني شهر شيراز
381
تاثير سنت هاي مربوط به مجالس جشن و بزم در نگارگري ايران بر نگاره هاي بزمي گوركانيان هند در سده دهم ه.ق
382
تاثير سند مشاركتي ملي ايران در كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي و بهينه سازي مصرف سوخت
383
تاثير سنگ دانه ها در مقاومت سايشي بتن سازه هاي هيدروليكي
384
تاثير سه روز متوالي و غيرمتوالي دوي 1600 متر بر برخي عوامل ايمونولوژيكال دختران دانشجوي تربيت بدني
385
تاثير سه روش آماده سازي اسپرم بر روي انسجام كروماتين اسپرم و باروري اووسيتهاي انساني , effect of three sperm preparation methods on sprem dna integrity and oocyte ferilization raet
386
تاثير سه روش آموزش اصطلاحات انگليسي بر يادآوري فراگيران ايراني در سه سطح مختلف مهارت زباني
387
تاثير سه روش آموزشي پردازش زباني، سنتي و معنايي در يادگيري زمان حال ساده انگليسي
388
تاثير سه روش خاك ورزي و كاشت بر پارامترهاي عملكردي ماشين و گندم آبي در منطقه سردسير استان فارس ﴿اقليد﴾
389
تاثير سه روش متفاوت آموزش واژگان بر فرخواني آنها: روش كليد واژه در مقايسه با روش ترجمه و روش متني
390
تاثير سه شيوه تمرين مقاومتي،استقامتي و تركيبي بر سطح ويسفاتين پلاسمايي مردان غيرفعال داراي اضافه وزن
391
تاثير سه شيوه تمريني هوازي، مقاومتي و تركيبي بر مقدار هموسيستثين سرمي و برخي عوامل رئولوژيكي و انعقادي خون
392
تاثير سه گونه ميزبان از پنتاتوميده بر ويژگي‌هاي زيستي زنبور پارازيتوئيد تخم Trissolcus agriope (Hymenoptera: Scelionidae) و پاسخ رفتاري آن به تركيبات فرار متصاعدشده از سطوح اول و دوم غذايي
393
تاثير سه گونه نماتد پاتوژن حشرات S.carpocapsae، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora در كنترل تريپس پياز Thrips tabaci
394
تاثير سه نوع بازخورد (خلاصه ، ميانگين ، دائم ) بر اكتساب و يادگيري يك تكليف حركتي در دانشجويان غيرورزشكار سال اول دانشگاه قم
395
تاثير سه نوع تمرين مقاومتي نوين و مكمل ها ي غذايي بر قدرت و يك تكرار بيشينه حركت پرس سينه در وزنه برداران نخبه
396
تاثير سه نوع گياه دارويي بر فراسنجه هاي تخمير شكمبه و كاهش گاز متان به روش برون تني
397
تاثير سه نوع هيبريد ذرت ايراني و مراحل برداشت آن ها بر برخي صفات زراعي گياه، كيفيت سيلاژ حاصله و عملكرد گاوهاي شيرده
398
تاثير سهامداران نهادي بر اجتناب مالياتي
399
تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
400
تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
401
تاثير سواد در توسعه ي روستايي، مطالعه ي موردي : دهستان براآن جنوبي استان اصفهان
402
تاثير سواد زيست محيطي در ميزان شادي دانش‌آموزان مدارس دخترانه (مطالعه موردي: مقاطع متوسطه 1 و 2 شهر مشهد)
403
تاثير سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع اول راهنمايي مدرسه دخترانه شهداي بدر فسا
404
تاثير سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي فرزندان
405
تاثير سواد والدين بر روي پيشرفت تحصيلي فرزندان
406
تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
407
تاثير سواد والدين و وضعيت اقتصادي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي حميديه
408
تاثير سوالات ارجاعي معلم بر بيان شفاهي دانش آموزان زبان انگليسي
409
تاثير سوپر جاذب ها بر افزايش كارايي مالچ رسي در تثبيت بيولوژيك شن هاي روان
410
تاثير سوپرجاذبها بر رشد و توسعه گونه هاي گياهي (بادام و كاج )
411
تاثير سود سهام در بازده سهام
412
تاثير سودآوري در تامين مسئوليت اجتماعي سازمان : بررسي ديدگاه كاركنان و مشتريان شركت فولاد مباركه
413
تاثير سودمندي ادراكي وب سايت و ريسك ادراكي خريد آنلاين بر اعتماد و قصد خريد مجدد
414
تاثير سوره ضحي بر اميد به زندگي در نوجوانان بي سرپرست دختر مركز آواي مهر گرگان 1390
415
تاثير سوش هاي مختلف آگروباكتريوم ريزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) در ايجاد ريشه هاي مويي در گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis)
416
تاثير سولفات آهن و سولفات منگنز بر عملكرد و كيفيت قارچ تكمه اي
417
تاثير سويه هاي Bacillus cereus بر آزاد سازي پتاسيم و آهن از كاني هاي ميكايي در محيط هاي آزمايشگاهي و ريزوسفر جو
418
تاثير سياست تسامح و تساهل آل بويه بر رشد فرهنگ شيعه
419
تاثير سياست تقسيم سود بر بازده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
420
تاثير سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تركيه بر امنيت خاورميانه
421
تاثير سياست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
422
تاثير سياست هاي پولي بر متغيرهاي بازار مسكن ايران طي سال هاي 1386-1370
423
تاثير سياست هاي پولي بربيكاري درشرايط نااطميناني تورمي (كشورايران براي سال ها 3531 تا0931)
424
تاثير سياست هاي پولي و مالي بر اقتصاد كشور ديدگاه: نظريه كنترل بهينه
425
تاثير سياست هاي دول خارجي بر مرزبندي كردستان در دوره قاجاريه
426
تاثير سياست هاي قيمت گذاري انرژي برشدت مصرف حامل هاي انرژي درايران
427
تاثير سياست هاي مالي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي بارو (1385- 1375)
428
تاثير سياست هاي مالي﴿مخارج دولت﴾ بر توسعه ي انساني در ايران رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي
429
تاثير سياستهاي پولي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
430
تاثير سياستهاي مالي بر رشد اقتصادي ايران: رهيافت تئوري كنترل بهينه پويا
431
تاثير سياستهاي مالي و پولي بر اشتغال(نرخ بيكاري) در استان كهگيلويه و بويراحمد طي سال هاي 1390-1370
432
تاثير سياستهاي مالي و پولي بر اشتغال(نرخ بيكاري) در استان كهگيلويه و بويراحمد طي سال هاي 1390-1370
433
ت‍اث‍ي‍ر س‍ي‍اس‍ت‍ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ب‍ر ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
434
تاثير سياسي و اجتماعي بر عرفان و تصوف تا قرن ششم
435
تاثير سيرت نيكو بر اثربخشي كارگروه با نقش تعديل گر انسجام گروهي
436
تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانش مديريت بيمارستانها
437
تاثير سيستم اكسيدي – احيايي (ريداكس) در رنگرزي كالاي نايلوني با رنگزاهاي اسيدي
438
تاثير سيستم بارريزي سر ريز و كف ريز بر تعداد و ميزان گردي گرافيت كروي و بررسي محل جوانه زني گرافيت
439
تاثير سيستم تيم و يوور بر پيشرفت توانايي نوشتاري زبان آموزان فارسي زبان
440
تاثير سيستم جرقه بر عملكرد موتور و طراحي و ساخت مدار جرقه اپتيك
441
تاثير سيستم راهگاهي بر ريز ساختار و درشت ساختار آلومينوم 413
442
تاثير سيستم راهگاهي بر نيروي لازم براي شكست در چدن نشكن غير آلياژي
443
تاثير سيستم ريسندگي بر خواص فيزيكي پارچه
444
تاثير سيستم گرده افشاني بر ويژگي هاي فنوتيپي، ماده موثره و روغن ژنوتيپ هاي ماريتيغال ( .Silybum marianum L) تحت شرايط عادي و تنش خشكي
445
تاثير سيستم نيوماتيكي در عملكرد مكانيزم تغذيه نخ تار در ماشين بافندگي
446
تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر توانمندسازي شغلي كاركنان
447
تاثير سيستم هاي اطلاعاتي مديريت برچابكي سازمان و فرايند تصميم گيري مشتريان(موردمطالعه چاپ ديجيتال استان مازندران)
448
تاثير سيستم هاي جديد الكترونيكي بر عملكرد وتصميم گيري مديران
449
تاثير سيستم هاي خاك ورزي و سطوح آبياري بر كارايي مصرف آب و عملكرد سورگوم در آبياري قطره اي
450
تاثير سيستم هاي لرزه جدايش بر رفتار ديناميكي پلها در برابر زلزله
451
تاثير سيستم هاي مختلف راهگاهي بر روي ريز ساختار و درشت ساختار آلياژ AL10.5SI
452
تاثير سيستمهاي راهگاهي بر ضريب تخليه
453
تاثير سيگنال هاي هواشناسي در اصلاح پيش بيني جريانت رودخانه اي
454
تاثير سيگنال هاي هواشناسي در پيش بيني تغييرات بارش
455
تاثير سينما بر رمان نو﴿و بررسي مروري آثار آلن رب گري يه﴾ و فيلمنامه شناسنامه
456
تاثير سينما در تحول فرهنگ جامعه
457
تاثير سينما در تعليم و تربيت كودكان
458
تاثير شاخص درك فساد مالي بر رشد اقتصادي
459
تاثير شاخص هاي گوي هاي نسوز بر ساختار انجمادي آلياژي 356 A
460
تاثير شاخص هاي محيطي در توسعه شهر سالم(شهر نور)
461
تاثير شاخصه هاي معماري ساساني بر مساجد ايراني تا قرن پنجم هجري
462
تاثير شادكامي بر سلامت روان دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
463
تاثير شادماني دروني بر تاب آوري وهوش اخلاقي
464
تاثير شادماني دروني بر تاب آوري وهوش اخلاقي
465
تاثير شاكران ممتاز مام صادق (ع ) در گسترش دانش مسلمين , effect super apprentices imam sadegh on extending knowledge moslems
466
تاثير شاهنامه بر گويش لري مردم كهگلويه (درحوزه زبان:واژگان ،ضرب المثل وداستانهاي عاميانه)
467
تاثير شاهنامه در ادبيات كودكان ﴿بررسي بازنويسيها و بازآفرينيهاي شاهنامه براي كودكان و نوجوانان﴾
468
تاثير شايستگي فني رهبري بر نوآوري، با نقش واسطه اي يادگيري كاركنان بانك كشاورزي استان گيلان
469
تاثير شبكه اجتماعي آنلاين تلگرام بر بهبود درك مطلب زبان آموزان زبان خارجه ايراني
470
تاثير شبكه هاي اجتماعي اينترنتي بر سبك زندگي جوانان.
471
تاثير شبكه هاي اجتماعي برخط بر ديپلماسي عمومي و بازتاب آن در سياست خارجي دولت ها مطالعه ي موردي: ايالات متحده آمريكا (2012-2009)
472
تاثير شبكه هاي ارتباطي بر مديريت دانش در كارخانه پاك پي شهركرد
473
تاثير شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان بر جرايم منافي عفت زنان در اصفهان
474
تاثير شخصيت بر روند ترك اعتياد
475
تاثير شخصيت بر گرايش به جنس مخالف
476
تاثير شخصيت برند بر سازگاري ادراك شده با مصرف كننده و سازگاري عملكردي
477
تاثير شخصيت برند و رفتار اخلاقي شركت بر ادراك مصرف كننده از رياكاري برند با توجه به وضوح مفهوم خود (scc)
478
تاثير شخصيت‌هاي انيميشني بر تجسمات ترسيمي كودكان (نمونه موردي دبستان غير انتفاعي دخترانه‌ي «تعاون دانشگاه» شهرشاهين‌شهر بين سال هاي 90-93)
479
تاثير شدت بهره‌برداري از مراتع بر پوشش گياهي و سينتيك تجزيه بقايا در خاك مراتع استپي (مطالعه موردي: مراتع ندوشن استان يزد)
480
تاثير شدت پادلينگ بر ويژگي هاي فيزيكي سه بافت خاك غالب در اراضي شاليزاري استان گيلان
481
تاثير شدت جريان و زمان جوش بر ريزساختار و خواص مكانيكي آليا‍‍‍‍‍‍‍ ژ 2024 جوشكاري شده به روش seam welding
482
تاثير شدت نگرش مذهبي و وجدان كاري حسابداران بر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
483
تاثير شدت نور بر مراحل رشد رويشي و زايشي نخود
484
تاثير شدت هاي متفاوت تمرين بر يادگيري و حافظه فضايي، تعادل و رفتار حركتي در رت هاي مبتلا به پاركينسون با تاكيد بر عوامل نوروتروفيك
485
تاثير شرايط آستمپرينگ بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي فوق مستحكم CR- MO- V دار
486
تاثير شرايط اقتصادي - اجتماعي بر تحول اخلاقي نوجوانان
487
تاثير شرايط الكتروليز روي بر مورفولوژي پودر و عملكرد باطري قليايي اكسيد نقره - روي
488
تاثير شرايط انجماد نانو كامپوزيت A356-SiC بر روي اصلاح تركيبات بين فلزي حاوي آهن
489
تاثير شرايط بارگذاري بر خواص نخ هاي تار فيلامنتي تحت بارهاي متناوب
490
تاثير شرايط بارگذاري مختلف روي خواص مكانيكي
491
تاثير شرايط بهره برداري منابع توليد پراكنده در برآورد قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع
492
تاثير شرايط پخت بر روي اكسيدها و فريت هاي رنگي
493
تاثير شرايط پخت بر روي اكسيدها و فريت هاي رنگي
494
تاثير شرايط تكيه گاهي بررفتار تيرورق هاي I شكل فولادي خميده در افق وامكان سنجي بهبود عملكرد آن
495
تاثير شرايط توليد بر خواص الياف كيتين تهيه شده به روشهاي ترريسي، وخشك - ترريسي
496
تاثير شرايط جوانه زني بر ساختار ميكروسكوپي و تغذيه چدنهاي خاكستري
497
تاثير شرايط جوي بر شدت تصادفات
498
تاثير شرايط ذخيره سازي كوتاه مدت دو مرحله ي شفيرگي زنبور Trichogramma brassicae Bezd بر برخي ويژگي هاي زيستي و كيفي آن در دماهاي مختلف
499
تاثير شرايط رشد بر مشخصه هاي نانو ساختار يك بعدي (نانو ميله ) اكسيد روي
500
تاثير شرايط ريخته گري بر ساختار و خواص سوپر پلاستيك در آلياژ هيپريوتكتويد روي-آلومينيم
501
تاثير شرايط زمينه ساز انحرافات بر سوء استفاده هاي جنسي از دختران جوان
502
تاثير شرايط سرد كردن در خواص فيزيكي و ساختاري الياف پلي پروپيلن ذوب ريسي شده
503
تاثير شرايط سنتز بر خواص مغناطيسي و فيزيكي ذرات نانو متري يك نوع فريت مغناطيسي ﴿ از خانواده اسپينلي Fe3O4 به روش شيميايي
504
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ذرات ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺮﻳﺖ مغناطيسي از ﴿خانواده اسپينلي Fe3O4 ﴾ به روش شيميايي
505
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ذرات ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺮﻳﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﴿ازﺧﺎﻧﻮاده اﺳﭙﻴﻨﻠﻲFe3O4 ) به روش شيميايي
506
تاثير شرايط سنتز بر ساختار وخواص مغناطيسي نانو كامپوزيت هاي آهن- فريت كبالت به روش فعال سلزي مكانيكي - عمليات حرارتي
507
تاثير شرايط سنتز و افزودني ها بر خواص فوتوكاتاليستي تيتانياي نانو ساختار
508
تاثير شرايط فوق بحراني بر عملكرد راكتور هاي شيميايي
509
تاثير شرايط محيطي اختلاط بر چگالي ظاهري كامپوزيت SIC/AI
510
تاثير شرايط مختلف عمليات خشك كردن و تمپرينگ بر كيفيت تبديل برنج
511
تاثير شرايط مختلف فرآيند تصفيه بر روي ته نشيني ناخالصي ها در حين سديمانتاسيون شربت در كارخانه قند اصفهان
512
تاثير شرايط مرزي داخلي بر روي رفتار كمانش الاستيك يك ورق جامد سوراخ شده
513
تاثير شرايط نورد كنترل شده بر مقاومت به خستگي فولاد 500 STE
514
تاثير شرايط هوازي _ بي هوازي در آزادسازي فلزات سنگين از رسوبات تالاب انزلي
515
تاثير شرايط هيدروترمال بر سنتز و تحولات فازي تيتانياي نانو ساختار
516
تاثير شرايط و مخلوط مواد قالب بر استحكام پوسته هاي سراميكي در ريخته گري دقيق
517
تاثير شركت در تشكلهاي دانش اموزي بر رشد اجتماعي وپيشرفت تحصيلي دانش اموزي پسران
518
تاثير شركت در نشست هاي شغلي رشد محور بر رضايت شغلي و سرزندگي كاركنان سازمان انتقال خون اصفهان
519
تاثير شش هفته تمرين انعطاف پذيري بر ديسمنوره
520
تاثير شش هفته تمرين هوازي بر تعادل و انعطاف پذيري زنان سالمند غير فعال
521
تاثير شش هفته تمرينات كونگ فو توآ تعديل شده بر كنترل تعادل نشسته، قدرت گريپ، دامنه¬ي حركتي فعال مچ دست و كيفيت زندگي افراد آسيب نخاعي پاراپلژي
522
تاثير شش هفته تمرينات منتخب جسماني بر تعادل و عملكرد اندام تحتاني كودكان مبتلا به ميلومننگوسل
523
تاثير شش هفته ماساژ سوئدي بر عوامل روانشناختي و جسماني ورزشكاران بسكتباليست جانباز و معلول اصفهان
524
تاثير شعاع گوشه و نسبت ابعادي بر رفتار منشور هاي بتني مستطيلي محصور شده با FRPتحت اثر بارگذاري تكرار ي بقفقب
525
تاثير شعر و انديشه حكيم عمر خيام بر آثار ادبي عبدالوهاب بياتي
526
تاثير شفارشي سازي خدمات بر رضايت ،اعتماد ووفاداري مشتريان شعب بانك ملي جنوب تهران
527
تاثير شفافيت سود بر مازاد بازده سهام و هزينه سرمايه سهام عادي با در نظر گرفتن روند حركت سهام
528
تاثير شفافيت گزارشگري مالي شركت بر هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
529
تاثير شكاف بر پايداري سنگ چين در كنترل و كاهش آب شستگي موضعي پايه هاي پل
530
تاثير شكاف نرخ سود سپرده و نرخ سود اسمي بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران، رويكرد الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزي
531
تاثير شكاف‌هاي قوميتي بر نگرش به نوع نظام سياسي در ايران پس از انقلاب
532
تاثير شكل بستر شني بر توزيع هاي سرعت جريان و تنش برشي
533
تاثير شكل حفره بر انر‍ژي كرنشي در چسب
534
تاثير شكل خوراك بر عملكرد و يكنواختي وزن بدن در پولت هاي تخم گذار تجاري
535
تاثير شكل سطح مقطع الياف پلي استر بر برخي خواص فيزيكي و راحتي پارچه ي حلقوي
536
تاثير شكل شهر بر قابليت پياده روي، نمونه موردي محلات اميريه، نارمك جنوبي و شهرك آپاداناي تهران
537
تاثير شكل فيزيكي خوراك آغازين گوساله بر هيستولوژي كبد و روده كوچك، شاخص هاي متابوليك خوني و جمعيت باكتري هاي پاتوژن روده كوچك
538
تاثير شكل كانال در خنك كردن سلول هاي خورشيدي هيبريدي
539
تاثير شكل موج فشار شرياني برالگوي تنشي در ديواره شريان با استفاده از مدلسازي به روش اجزاء محدود
540
تاثير شكل هندسي بر خواص مكانيكي حاصله از كوئنچ جهت دار آلياژ آلومينيوم 2024
541
تاثير شكل و ابعاد دندانه در توزيع تنش ايمپلنت دنداني و بافت استخواني مجاور
542
تاثير شكل و اندازه ناپيوستگي‏ها بر پارامترهاي شدتي ناپيوستگي ها و تانسور نفوذ‏پذيري توده سنگ
543
تاثير شكل و جنس صفحه سه تار در شيوش صداي آن
544
تاثير شكل و هندسه بر ترجيح رنگي
545
تاثير شكل و هندسه حوضچه و راهگاي به تشكيل حباب هاي گازي
546
تاثير شكل وآرايش يافتگي الياف فلزي بر خواص و نحوي پارگي كامپوزيتها
547
تاثير شمارنده هاي معكوس بر عملكرد ترافيك تقاطعات كنترل شده با چراغ راهنمايي مطالعه موردي شهر هاي يزد و سيرجان
548
تاثير شناخت - رفتاردرماني بر هيجانات منفي (افسردگي ، اضطراب و خشم ) در زنان مبتلا به سرطان پستان
549
تاثير شناخت درمان گري گروهي بر كاهش اضطراب سلامت و تغيير مكان كنترل سلامت و باورهاي فرا شناخت در دانشجويان پرستاري
550
تاثير شناخت درماني در كاهش ميزان افسردگي بيماران جذامي مبتلا به افسردگي
551
تاثير شناخت درماني گروهي مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم شناختي هيجان، اميد و بهبود كيفيت خواب در دانشجويان پسر افسرده (غير باليني) دانشگاه اصفهان
552
تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن‌آگاهي بر نظم جويي شناختي هيجان، مطلوبيت اجتماعي و اضطراب در كودكان دختر 9 تا 11 ساله داراي نشانه‌هاي اضطراب شهر اصفهان
553
تاثير شناخت مدير از كاركنان بر مديريت وي
554
تاثير شناي كرال پشت بر ناهنجاري كايفوز و رابطه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريك با اين ناهنجاري، در دانش آموزان دختر 13-10 ساله شهرستان ورامين
555
تاثير شهر بر جرائم
556
تاثير شهرت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني بانك پاسارگاد
557
تاثير شهرت شركت بر كسب مزيت رقابتي با نقش ميانجي سرمايه رابطه اي (مطالعه موردي مدارس غيرانتفاعي شهرستان گرگان)
558
تاثير شهرهاي جديد بر توسعه محور جنوبي
559
تاثير شوخ طبعي بر بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
560
تاثير شوري ،فسفر و روي بر رشد و تركيب شيميايي گياه پسته
561
تاثير شوري آب آبياري و آبشويي خاك بر عملكرد ذرت در منطقه دشت جوين شهرستان سبزوار
562
تاثير شوري آب آبياري و آبشويي خاك بر عملكرد سويا
563
تاثير شوري آب آبياري و آبشويي خاك بر عملكرد گندم
564
تاثير شوري آب بر برخي صفات فيزيولوژيك و وزن ماده خشك ژنوتيپ هاي بزرك در مرحله رشد رويشي
565
تاثير شوري آب و دور آبياري بر توزيع املاح خاك در آبياري قطره اي
566
تاثير شوري بر رشد و شاخص هاي تبادلات گازي در پايه هاي مركبات
567
تاثير شوري بر روي جوانه زني و استقرار چهارگونه از گياهان مناطق خشك و بياباني
568
تاثير شوري بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در گياه دارويي بابونه شيرازي )Matricaria recutita. L(
569
تاثير شوري برجوانه زني بذر، رشد و نمو و ميزان ماده موثره گياه اكيناسه، گونه Echinaceae purpurea
570
تاثير شوري و ريزساختار بر فشردگي پذيري و مقاومت برشي خاك در رطوبت هاي مختلف
571
تاثير شوري و عمق آب آبياري بر عملكرد گرمك در آبياري قطره اي
572
تاثير شوري و فسفر بر غلظت و جذب آنتيموان ذرت در محيط آبكشت
573
تاثير شوري و كادميوم بر رشد و صفات فيزيولوژيك خرفه
574
تاثير شوري و كود آلي بر حركت باكتري در ستون هاي خاك دست خورده
575
تاثير شوري و ماده آلي ﴿كمپوست،تفاله پسته و كود گاوي﴾ بر رشد و تركيب شيميايي پسته
576
تاثير شوك سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي با در نظر گرفتن عرضه پول به صورت متغير در ونزا: مطالعه موردي اقتصاد ايران
577
تاثير شوك هاي قيمت نفت بر تورم در كشورهاي عضو اپك
578
تاثير شوك هاي قيمتي نفت بر توزيع درامد ايران
579
تاثير شوك هاي قيمتي نفت بر توزيع درامدايران
580
تاثير شوك هاي نفتي برانتشار اوراق مشاركت
581
تاثير شوينده ها بر پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر
582
تاثير شيب باكولينكوالي دندان هاي ماكزيلا در زيبايي لبخند از نماي روبه رو
583
تاثير شيب ديوار ساحلي بر روي بالا روي و پايين روي امواج و رو گذاري
584
تاثير شيب زمين و پوشش گياهي بر ذخيره سطحي و رواناب در خاك هاي درز و شكاف دار در آبياري باراني
585
تاثير شيشه هاي رنگي در گرافيك محيطي
586
تاثير شيلد كابل در فركانس هاي مختلف القائي
587
تاثير شيوه آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مساله رياضي و ميزان توجه در دانش آموزان دختر تكانشي پايه اول راهنمايي
588
تاثير شيوه آموزش هنر محيطي بر رشد و پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي شهر بندر عباس
589
تاثير شيوه هاي تمرين تعادلي ، قدرتي و تعادلي _قدرتي بر تعادل ايستا، نيمه پويا و پوياي دانش آموزان دختر كم توان ذهني شهر سنندج .
590
تاثير شيوه هاي فرزند پروري بر رفتارهاي پرخطر فرزندان پسر.
591
تاثير شيوه هاي فرزند پروري بر سازگاري اجتماعي فرزندان
592
تاثير شيوه هاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان و نوجوانان
593
تاثير شيوه هاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان و نوجوانان
594
تاثير شيوه هاي فرزند پروري والدين بر ميزان كمرويي دختران.
595
تاثير شيوه هاي فرزندپروري بر سختي رواني نوجوانان
596
تاثير شيوه هاي فرزندپروري روي فرار نوجوانان از خانه
597
تاثير شيوه هاي مختلف تمرين حركتي و مشاهده اي بر اكتساب و يادداري يك مهارت ورزشي
598
تاثير صادرات فرش دستباف بر متغيرهاي اقتصادي در ايران
599
تاثير صادرات گاز بر رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده گاز منتخب
600
تاثير صرفه هاي ناشي از تجميع محلي و شهري بر رشد اشتغال شهري در ايران
601
تاثير صفات شخصيتي بر اولويت انتخاب رنگ در دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
602
تاثير صفات شخصيتي بر روي نگرش به سوي استفاده از حيوانات در شهرستان بهشهر
603
تاثير صنعت بسته بندي در عرصه توليدات صنايع دستي
604
تاثير صنعت گردشگري بر اقتصاد
605
تاثير صنعت گردشگري بر اقتصاد منطقه ي كيار
606
تاثير صور بياني در ترجمه جزء هشتم قرآن كريم
607
تاثير ضابطه تراكم تشويقي ساختماني در نوسازي بافت هاي فرسوده بر تامين عدالت اجتماعي ( نمونه موردي : محله شهيد خوب بخت : منطقه 15 شهر تهران )
608
تاثير ضايعات صنعتي حاوي نانو ذرات اكسيد روي بر رشد،عملكرد و پاسخ آنتي اكسيداتيو خيار در هيدروپونيك
609
تاثير ضخامت بر خواص خمشي پارچه
610
تاثير ضخامت پوشش هيدروكسي آپاتيت روي پايه ايمپلنت هاي دنداني بر حداكثر تنش فون مايزز استخواني
611
تاثير ضخامت فيلم محلول پليمري بر تشكيل ساختار غشا نامتقارن
612
تاثير ضخامت قطعه و زمان ميرايي آميژان AL-5TI-1B بر اندازه دانه آلياژ AS5U3
613
تاثير ضخامت قطعه و سرعت انجماد بر ريز ساختار و DAS قطعات آلومينيومي توليد شده به روش ريخته گري دايكاست تحت فشار بالا (HPDC)
614
تاثير ضخامت كاتاليست Co و زمان رشذ در سنتس نانولوله هاي كربني عمودي به روش CVD
615
تاثير ضخامت لايه اكسيدي سطح بر خواص مكانيكي حاصل از فرآيند فاز مايع گذرا سوپر آلياژ اينكونل 738
616
تاثير ضخامت لايه فعال گيرنده نوري معدني روي خواص الكتروفتوگرافي در چاپگرهاي ليزري
617
تاثير ضخامت لايه ها در بازدهي سلول فتوولتائيك آلي
618
تاثير ضخامت و عمليات كيفي مذاب بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ AS 5 U 3 در روش ريخته گري تحت فشار كم
619
تاثير ضخامت ورق فولادي و نرخ سرد كردن بر رشد لايه هاي آلياژي در فرآيند گالوانيزه گرم
620
تاثير ضريب انتقال حرارت جابجايي بر توزيع دمايي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات غير هم جنس
621
تاثير ضريب رفتار سيستم هاي مختلف سازه اي بر تغيير مكان جانبي غير خطي سازه ها تحت اثر نيروهاي ناشي از زلزله
622
تاثير ضريب زهكشي بر نيمرخ سطح ايستابي زهكش هاي زيرزميني تحت شرايط ماندگار
623
تاثير ضعف كنترل داخلي و تغيير در فروش صادراتي بر حق الزحمه حسابرسي و نقش حق الزحمه بر كيفيت اطلاعات مالي
624
تاثير طبقات اجتماعي در ميزان دينداري ( مطالعه موردي دانشجويان مهندسي كامپيوتر دو دانشگاه پيام نور و علم و صنعت بهشهر )
625
تاثير طبيعت در كار هنرمند
626
تاثير طراحي اتصال بر ميزان اعوجاج در جوشهاي سر به سر
627
تاثير طراحي بازخواني در طرح درس سالانه بر ميزان پيشرفت تحصيلي ،عزت نفس ونگرش دانش آموزان متوسطه در درس مطالعات اجتماعي
628
تاثير طراحي پيش فعاليت از طريق تقسيم اطلاعات و طوفان ذهني بر روي يادگيري و يادآوري لغات به وسيله ايرانيهاي يادگيرنده ي زبان انگليسي با عنوان زبان خارجه
629
تاثير طراحي حروف در گرافيك محيطي
630
تاثير طراحي حوضچه و راهگاه بار ريز بر ورود حباب هاي هوا به محفظه قالب و كاهش خواص مكانيكي در ريخته گري آلياژهاي آلومينيوم
631
تاثير طراحي سيستم راهگاهي بر مدل حركت مذاب در قالب
632
تاثير طراحي گرافيك در بسته بندي خوراكي كودك
633
تاثير طراحي محيط بر اضطراب انتظار، فشارخون ، ضربان قلب و دماي بدن مراجعان به مراكز درماني شهر تهران
634
تاثير طراحي نوك پيچ بر ميزان ثابت سازي پيچ هاي ستون فقرات با استفاده از روش آناليز مودال
635
تاثير طراحي وبرنامه ريزي شهري در ميكرو كليماي آسايش شهري( محله زين الدين تبريزي
636
تاثير طرح بافت بر مقاومت سايشي و پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي اينترلاك
637
تاثير طرح بافت بر ميزان عبور بخار آب از پارچه تاري و پودي
638
تاثير طرح بافت بر ميزان هواي عبوري از پارچه تاري و پودي
639
تاثير طرح بافت پارچه تاري پودي بر مقدار هواي عبوري و ظهور خط دوخت در پارچه
640
تاثير طرح بافت و تراكم پودي بر خواص مكانيكي پارچه هاي تاري پودي پنبه اي
641
تاثير طرح سنجش در موفقيت دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر برازجان
642
تاثير طرح قالب و جوانه زايي بر خواص ترك گرم
643
تاثير طرح كارانه بر انگيزه كارمندان بيمارستان شهيد بهشتي بابل
644
تاثير طرح كارانه در پيشرفت و رضايت كاركنان بانك صادرات شهرستان شيروان
645
تاثير طرح مسكن مهر بر قيمت مسكن استان تهران (1390-1386)
646
تاثير طرح نواب برساختار محلات ، نمونه موردي محله 16 منطقه 10
647
تاثير طرح واره درماني بر بخشودگي وسازگاري زناشويي زنان مواجه شده با خيانت همسر در شهر تهران
648
تاثير طرحواره درماني بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي زوجين در شهر اصفهان
649
تاثير طرحواره درماني بر علائم مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي جبري: پژوهش مورد منفرد
650
تاثير طردشدگي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تناسب فرد- سازمان در ميان پرستاران بيمارستان شفا رشت
651
تاثير طوق بر كاهش آب شستگي در اطراف پايه هاي پل استوانه اي شكل
652
تاثير طول الياف در ميزان شستگي خاك هاي دانه اي
653
تاثير طول اوليه ممونه بر روي خواص مكانيكي كششي اندازه گيري شده الياف
654
تاثير طول ايمپلنت و زاويه كاشت آن بر توزيع تنش در بافت استخواني مجاور ايمپلنت ها در فك پائين بي دندان به روش ALL - ON - 4
655
تاثير طول حلقه برفشارپذيري پارچه هاي حلقوي پودي اكريليكي بابافت ريب 2/2
656
تاثير طول حلقه و جنس الياف پارچه حلقوي پودي با بافت اينترلاك بر عبور بخار آب
657
تاثير طول دوره بسته بودن سلولهاي نوزادي و رفتار نظافت گري برخي توده هاي زنبور عسل (Apis melliferal) روي مقاومت آن به كنه واروآ (Varroa jacobsoni)
658
تاثير طول متن بر درك مطلب فراگيران انگليسي به عنوان زبان خارجي
659
تاثير طول ناحيه تسليم در عملكرد لرزه اي مهاربندهاي كمانشتاب
660
تاثير طول نازل بر جريان جت خروجي
661
تاثير ظرافت الياف و طرح بافت بر خواص سايشي پارچه هاي پشم/ پلي استر
662
تاثير ظرافت و نحوه قرارگيري نخ پود پركننده بر خواص فيزيكي پارجه هاي سه لايه تاري پودي
663
تاثير ظرفيت حافظه فعال و كنترل شناختي بر درك شنيداري فراگيران زبان انگليسي نوجوان و بزرگسال فارسي زبان
664
تاثير ظرفيت مازاد بدهي شركت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
665
تاثير عاطفي خانواده در ميزان انگيزه پيشرفت دانش آموزان سال دوم دبيرستان شهر تهران
666
تاثير عامل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي بر قراردادهاي رايج در نفت و گاز
667
تاثير عامل خلاقيت بر عملكرد مديران آموزشي مدارس دخترانه متوسطه مشهد
668
تاثير عامل درجه حرارت در كيفيت رنگرزي كالاي پشمي با ماده رنگزاي نيل
669
تاثير عبادت در سلامت رواني با تاكيد بر نماز
670
تاثير عبدالرحمن كواكبي در چرخش نظريه پردازي سياسي اهل سنت
671
تاثير عبور نرخ ارز برشاخص قيمت سهام و ارزش جاري بازار در بازار بورس اوراق بهادار تهران
672
تاثير عدالت ادراك شده و هنجارهاي سازماني بر رفتارهاي فرانقشي با توجه به ويژگي هاي شخصيتي وظيفه شناسي و توافق جويي در كاركنان يك شركت صنعتي
673
تاثير عدالت بر بهره وري نيروي انساني در بازار كار ايران مورد مطالعه استانهاي كشور
674
تاثير عدالت رهبري ادراك شده بر رفتارهاي منفي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني ( مورد مطالعه : كاركنان اداره كل اوقاف و امورخيريه استان گيلان)
675
تاثير عدالت رهبري ادراك شده بر رفتارهاي منفي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: كاركنان اداره كل اقاف و امور خيريه استان گيلان)
676
تاثير عدالت سازماني ادراك شده بر توانمندسازي روانشناختي با نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: كاركنان اداره كل استاندارد گيلان)
677
تاثير عدالت سازماني ادراك شده بر توانمندسازي روانشناختي با نقش واسطه اي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: كاركنان اداره كل استاندارد گيلان)
678
تاثير عدالت سازماني ادراك‌شده بر رضايت شغلي، انگيزش شغلي و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: صداوسيماي مركز اصفهان)
679
تاثير عدالت سازماني بر اينرسي سازماني
680
تاثير عدالت سازماني بر بهره وري سازماني ( مطالعه موردي: بخش صنعت شركت فراز فوم)
681
تاثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان اداره ثبت اسناد و املاك شهر قزوين
682
تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان بابل بخش بندپي شرقي)
683
تاثير عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان و معلمان آموزش و پرورش شهرستان بابل بخش بندپي شرقي)
684
تاثير عدالت سازماني بر رفتار آوايي كاركنان ( مطالعه موردي؛ دانشگاه پيام نور استان مازندران)
685
تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در كتابداران دانشگاهي استان سيستان و بلوچستان
686
تاثير عدالت سازماني بر سكوت سازماني با نقش ميانجي وفاداري سازماني در ادارات دولتي شهر زاهدان
687
تاثير عدالت سازماني درك شده بر بهبود عملكرد سازمان از طريق استراتژي بازاريابي داخلي تمامي شعب شركت سها در استان البرز
688
تاثير عدالت سازماني و امنيت شغلي برتعهد سازماني به واسطه اعتماد به مديران در ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي
689
تاثير عدم اطمينان كل بازار سهام بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه هاي تجاري در بورس اوراق بهادار تهران
690
تاثير عدم امكان رد مبيع براعمال حق فسخ خريدار درحقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي كالا 0891 وين .
691
تاثير عدم برابري پهناي باند كانال هاي ارتباطي بر ظرفيت گذردهي شبكه هاي مش بي سيم بزرگ با زيرساخت تصادفي
692
تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
693
تاثير عدم قطعيت پارامترهاي مدل غير خطي قاب‌هاي بتن مسلح در برآورد ريسك فروريزش
694
تاثير عدم قطعيت ثوابت و ضرايب پخش، هواگيري و زوال بر نتايج مطالعات مدلسازي كيفيت آب رودخانه
695
تاثير عدم قطعيت عمر معدن در برنامه ريزي توليد بلند مدت معادن روباز مس پورفيري با توجه به مدل بستن معدن
696
تاثير عدم همراستايي بر خواص مكانيكي و اعوجاج جوشي در مخزن از جنس آليا‍ژ آلومينيوم استحكام بالا
697
تاثير عرض تير همبند بر رفتار ديوارهاي برشي هم بسته
698
تاثير عرف و جنسيت بر اخلاق خانوادگي همسران با نگاه بر قرآن و سنت
699
تاثير عرفان در زندگي و آثار نگارگران مكتب شيراز اول ﴿آل اينجو﴾با تاكيد بر دو شاهنامه 733 و قوم الدين حسن
700
تاثير عزت نفس ، خودكارآمدي و انگيزش پيشرفت بر كيفيت زندگي و رفتار كارآفرينانه زنان جوان:الگويي براي مبتلايان به ناتواني جسمي-حركتي
701
تاثير عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي قم
702
تاثير عزت نفس بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان سال اول تحصيلي شهرستان كردكوي در سال تحصيلي (83 - 82 )
703
تاثير عزت نفس در ميزان اقدام به تقلب دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمايي شهرستان خمين
704
تاثير عزت نفس در يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي مدرسه شهيد ابراهيم نوبر شهرستان ساري سال تحصيلي 82 - 81 نيمسال دوم
705
تاثير عشاير در گردشگري استان چهار محال و بختياري
706
تاثير عصاره آبي دم گيلاس بر سنگ كليه ناشي از القاء اتيلن گليكول در موش صحرايي
707
تاثير عصاره اتانولي سرشاخه هاي گياه شاه افسر بر محور هيپوفيز گناد در موش
708
تاثير عصاره الكلي آويشن كرماني بر رده هاي سلولي ...
709
تاثير عصاره برگ دو گونه Moringa oleifera و M. peregrina در كيفيت پس از برداشت ميوه ليمو ترش
710
تاثير عصاره بره موم بر عملكرد جيره ، بازماندگي و برخي فاكتورهاي خوني بچه ماهيان انگشت قد قزل آلاي رنگين كمان
711
تاثير عصاره حاوي تانن برگ بلوط برفراسنجه هاي شكمبه اي، جمعيت برخي از گونه هاي باكتريايي، عملكرد توليد و كيفيت گوشت بره هاي پرواري
712
تاثير عصاره روغني رزماري ﴿Rosmarinus officinalis﴾ بر عملكرد رشد و سيستم ايمني فيل ماهيان جوان ﴿Huso huso﴾
713
تاثير عصاره گياه پنيرك بر قابليت هضم ،توليد گاز متان ،جمعيت ميكروبي و روند تخمير علوفه و...
714
تاثير عصاره هاي هيدروالكلي برخي گياهان دارويي بر باكتري و كپك و مخمر دو محصول لبني
715
تاثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري بر اسپرماتوژنر و محور هورموني هيپوفيز- گناد در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
716
تاثير عصاره هيدروالكلي ريشه گياه آنغوزه بر تسكين درد در موشهاي سوري نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
717
تاثير عصاره هيدروالكلي شويد (Anethum gravelens L) وكاهو(Lactuca sativa) بر درد وبربي دردي ناشي ازمورفين
718
تاثير عصاره هيدروالكلي كندر بر بافت شناسي بيضه و محور هيپوفيز- گناد در موش نژاد Balb/C
719
تاثير عصاره ي هيدروالكلي برگ گياه ختمي بر ويژگي هاي هيستومورفولوژيك تخمدان پلي كيستيك القا شده بوسيله تستوسترون در موش صحرايي
720
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ض‍وي‍ت‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
721
تاثير عفونت pneumonia Chlamydia بر روي سلول‌هايTh17 در آزادسازيIL-17 در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
722
تاثير عقب ماندگي ذهني برعملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عقب مانده ذهني خفيف(ازطريق بررسي ومقايسه عملكرد حافظه كوتاه مدت در كودكان عادي وعقب مانده ذهني خفيف
723
تاثير عكاسي بر ادبياتداستاني مدرن ﴿نمونه پژوهي ادبيات داستاني مدرن اروپا از ابتداي تاريخ عكاسي تا دهه ي 60 ميلادي﴾
724
تاثير عكاسي بر نقاشي سي سال اخير غرب ﴿از 1980 تا2010 ﴾
725
تاثير عكاسي﴿بافت طبيعي﴾دردكوراسيون داخلي
726
تاثير عكس در تبليغات مجله اي
727
تاثير عكس هاي جنگ ويتنام بر شكل گيري سياست سانسور توسط دولت آمريكا ( سندروم ويتنام )
728
تاثير عكس هاي شهداي جنگ برجامعه : تهران بزرگ
729
تاثير علف كش هاي پيش و پس رويشي و تلفيق آنها، تحت پيش تيمار هيدروپرايمينگ بر كنترل علف هاي هرز و عملكرد كنجد
730
تاثير علم النفس صدرا بر معاد شناسي او
731
تاثير علم قاضي در اثبات جرم زنا در ديوانعالي كشور
732
تاثير علم كلام بر مورخان و تاريخ نگاري اسلامي در قرن چهارم هجري قمري
733
تاثير علم نحو بر استنباط فقهي
734
تاثير علوم عقلي در علم اصول فقه
735
تاثير عمق بر الگوي پراكنش، تنوع گونه اي و تراكم خانواده هاي گوازيم ماهيان ، گربه ماهيان و سنگسر ماهيان در درياي عمان
736
تاثير عمق شمع كوبي بر گيرداري سكوهاي دريايي
737
تاثير عمل آوري داخلي بر روي رفتار بتن توانمند
738
تاثير عمل گرده افشاني زنبور عسل (.apis mellifera l)و زمان كاشت روي ميزان توليد و كيفيت بذر سه واريته پياز(.Allium cepa l)
739
تاثير عملكرد پايداري شركت بر مازاد بازده سهام و سودآوري شركت هاي توليدكننده سيمان در بورس اوراق بهادار تهران
740
تاثير عملكرد تيم هاي ملي بر هويت ملي، قوم گرايي و انسجام ملي: مقايسه بين ايران و عراق استاد
741
تاثير عملكرد خانواده بر صميميت زناشويي و دلزدگي زناشويي زنان متاهل معلم شهرستان بابل
742
تاثير عملكرد خانواده بر صميميت زناشويي و دلزدگي زناشويي زنان متاهل معلم شهرستان بابل
743
تاثير عملكرد ماشين چله پيچي بر كيفيت پارچه فاستوني
744
تاثير عملكرد مديران متخصص در فرآيندهاي مديريت در آموزش وپرورش
745
تاثير عملكرد مربيان پرورشي بر جامعه پذيري دانش آموزان در مدارس راهنمايي يزد
746
تاثير عملكرد نوارهاي صوتي شنيداري بر روي پيشرفت واژگان توسط زبان آموزان ايراني با تمركز بر جنسيت
747
تاثير عملكرد والدين بر رفتار نوجوانان 17 - 16 سال بر مبناي الگوي مستر در شهرستان گرگان
748
تاثير عمليات Sputter Etching بر خصوصيات سطحي الياف
749
تاثير عمليات آبخيزداري بر عكس العمل هيدرولوژيكي حوزه ﴿مطالعه موردي : حوزه هاي زوجي كاخك در خراسان رضوي﴾
750
تاثير عمليات آستمپرينگ بر خواص مكانيكي و ريزساختار فولاد سيليسيم‌دار
751
تاثير عمليات آستمپرينگ پي در پي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن هاي نشكن آستمپر
752
تاثير عمليات آستمپرينگ دو مرحله اي بر روي ريز ساختار و خواص ضربه فولاد پر كربن و پر سيليسيوم
753
تاثير عمليات آماد سازي نخ روي خواص پارچه حلقوي پودي
754
تاثير عمليات تركيبي تغييرشكل پلاستيك شديد ECAP و SMAT بر ريزساختار و خواص زيست سازگاري تيتانيم خالص تجاري
755
تاثير عمليات ترمكانيكي بر روي خواص مكانيكي وميكروساختار آلياژ حافظه دار پايه مس(cu-Al-Ni)
756
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگستن
757
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر خواص خستگي فولاد TWIP
758
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر خواص مكانيكي فولاد ميكرو آلياژ واناديوم
759
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر روي خواص مكانيكي آلياژ 7075 آلومينيوم
760
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ Ti-1100
761
تاثير عمليات ترمومكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي پرمنگنز - پركروم آستنيتي
762
تاثير عمليات تكميل بر خصوصيات ساختاري و تراوايي غشاي الياف توخالي پلي سولفون و بهينه سازي عوامل موثر با استفاده از مدل شبكه عصبي
763
تاثير عمليات تيكزوفرمينگ بر خواص خوردگي و مكانيكي آلياژ A356 توليد شده به روش SIMA
764
تاثير عمليات جوانه زائي بر خواص مكانيكي آلياژهاي آلومينيوم - منيزيم
765
تاثير عمليات حرارتي انحلال و پير سازي بر ريز ساختار و سختي سوپر آلياژ پايه نيكل IN738LC
766
تاثير عمليات حرارتي بر خاصيت فوتوكاتاليستي تيتانياي مزوپورس منظم
767
تاثير عمليات حرارتي بر خستگي و خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم نيكل دار ريختگي
768
تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيم - منيزيم 6061
769
تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي كامپوزيتهاي فروتيك
770
تاثير عمليات حرارتي بر رفتار خوردگي خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ TiGA14V
771
تاثير عمليات حرارتي بر روي رشته هاي ناير نايلون 6و66
772
تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي يك فولاد دو فازي
773
تاثير عمليات حرارتي بر ريز ساختار و سختي آلياژ 6061 آلومينيوم نوردي
774
تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال TLP شده سوپرآلياژ اينكونل 738
775
تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي روكشي از فولادMM-S .414
776
تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد زنگنزن دوفازي Cr21Ni5Ti
777
تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار، خواص مكانيكي و خوردگي فولاد زنگ نزن سوپر مارتنزيتي 410NiMo اعمال شده به روش فرايند زيرپودري بر سطح فولاد 21CrMoV5-11
778
تاثير عمليات حرارتي بر ساختار ،رفتار متالورژيكي و سايشي آلياژ cr17% - C %1/6 - Fe
779
تاثير عمليات حرارتي بر سختي فولاد بوردار
780
تاثير عمليات حرارتي بر سختي و ريز ساختار فولاد ابزار سرد كار D2
781
تاثير عمليات حرارتي پس از جوشكاري بر روي خواص اتصال غير مشابه آلياژهاي آلومينيوم 2024 و 7075 جوشكاري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
782
تاثير عمليات حرارتي توسط ليزر پالسي بر خواص ساختاري و مغناطيسي لايه نازك نانو ساختار آهن- پلاتين
783
تاثير عمليات حرارتي سطحي بر استحكام خستگي فولادها
784
تاثير عمليات حرارتي كوئنچ تمپر بر روي خواص سايشي و مقاومت به ضربه فولاد ريختگي
785
تاثير عمليات حرارتي و اتمسفر بر ساختار و خواص مغناطيس شيشه سراميك فريت كبالت
786
تاثير عمليات حرارتي و اتمسفر بر ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك مغناطيسي مگنتيتك
787
تاثير عمليات حرارتي و افزودني بر ريز ساختار و استحكام شسشه هاي اسفنجي
788
تاثير عمليات حرارتي و تغييرشكل پلاستيك شديد بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6063
789
تاثير عمليات حرارتي و سخت كاري سطحي بر خواص مكانيكي و سايشي تيغه برش ماشين برداشت نيشكر
790
تاثير عمليات حرارتي و سختكاري سطحي بر روي خواص مكانيكي و مقاومت به سايش تيغه خاك ورز دوار تيغه عمودي
791
تاثير عمليات حرارتي و عناصر آلياژي موليبدن بر روي ساختار سختي و مقاومت به ضربه آلياژ c-x100cr13
792
تاثير عمليات حرارتي و عنصر آلياژي موليبدن بر روي ساختار ،سختي و مقاومت به ضربه آلياژ G-X100 CR13
793
تاثير عمليات حرارتي و فرايند پوشش دهي الكترولس Ni-P نانوكريستالي بر كاهش تخريب غلتك هاي فولادي زنگ نزن آستنيتي G-X40CrNisi25-12
794
تاثير عمليات حرارتي و ميزان پيوند دهنده بر ميزان تخلخل فتوالكترود رساناي شفاف جهت كاربرد در سلول خورشيدي
795
تاثير عمليات حرارتي و ميزان نورد سرد ب ريزساختار و رفتار كششي آلياژ آلومينيوم 7075
796
تاثير عمليات حرارتي، دما و فشار اعمالي در فرايند ريخته گري كوبشي و بررسي خواص مكانيكي و ساختار نمونه آلومينيوم 2024
797
تاثير عمليات زينكاته بر چسبندگي پوشش نيكل آبكاري روي آلياژ آلومينيوم
798
تاثير عمليات زينكاته بر چسبندگي پوشش نيكل آبكاري روي آلياژ آلومينيوم
799
تاثير عمليات سرد كردن زير صفر بر خواص و مكانيزم سايشي فولاد 2436/1
800
تاثير عمليات سردكردن زيرصفر برساختار ميكروسكوپي و رفتار تربيولوژيكي فولاد 7147/1
801
تاثير عمليات سطحي اصطكاكي اغتشاشي بر رفتار خوردگي و رفتگي- خوردگي آلياژ برنز آلومينيوم - نيكل دار
802
تاثير عمليات فراصوت مرحله اي بر خصوصيات ساختاري و مكانيكي نانوكامپوزيت ريختگي Al413/SiCNP
803
تاثير عمليات كربو برونايزينگ بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار تريبولوژيكي فولادها
804
تاثير عمليات كشش لوله و آنيل بر ريز ساختار،‌ بافت كريستالي و خواص مكانيكي لوله هاي دو فلزي آلومينيم - مس
805
تاثير عمليات متوالي سفيدگري + ضدچروك و نرم كن ها بر سايش و پرزدهي كالاي سلولزي
806
تاثير عمليات نيتروژن¬دهي پلاسمايي بر تغييرات ابعادي فولاد Nitralloy 135M
807
تاثير عمليات نيتريداسيون پلاسمايي بر ساختار و خواص مغناطيسي شيشه - سراميك هاي حاوي فازمگنتيت
808
تاثير عمليات همگن سازي و فرايندهاي ترمومكانيكي بر ساختار ميكروسكوپي و رفتار رسوب سختي آلياژ 7075 آلومينيم
809
تاثير عمليات هيدروليز قليايي روي خواص فيزيكي پارچه هاي پلي استر ميكروتاير
810
تاثير عناصsi,y و er3 بر ريز ساختار و رفتار مكانيكي آلياژ آمورف حجمي و نانو بلور پايه مس
811
تاثير عناصر Mg ,Si,Fe و عوامل ترمومكانيكي بر خواص الكتريكي و مكانيكي آلياژ آلومينيوم مورد استفاده در خطوط انتقال نيرو
812
تاثير عناصر آلياژي بر روي خواص مكانيكي چدنهاي نشكن بينايتي تهيه شده به روش آستمپرينگ مستقيم
813
تاثير عناصر آلياژي بر ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي چدنهاي ADI
814
تاثير عناصر آلياژي بر ساختار و بافت فولادهاي كم كربن گرم نورديده
815
تاثير عناصر آلياژي در خواص مكانيكي و ساختاري چدنهاي نشكن آستمپر
816
تاثير عناصر آلياژي در خواص مكانيكي و ساختاري چدنهاي نشكن آستمپر شده
817
تاثير عناصر آلياژي در ساختار ميكروسكوپي و خواص مكانيكي چدن خاكستري
818
تاثير عناصر آلياژي روي خواص مكانيكي آلومينيوم برنزهاي ريختگي
819
تاثير عناصر آلياژي روي ريز ساختار آلياژي Az91
820
تاثير عناصر آميخته بازاريابي خدمات 7P بر رضايت مشتريان موسسه مالي و اعتباري مهر شعبات شهر بيرجند
821
تاثير عناصر افزودني بر اكسيداسيون داخلي آلياژ Ag-Cd
822
تاثير عناصر اقليمي بر طراحي پيادرو و معابر محلي در اقليم گرم و خشك يزد(نمونه موردي محله فهادان و زمين آماده سازي شده پشت سيلو)
823
تاثير عناصر درون فرهنگي و برون فرهنگي در حيات موسيقايي گيلان
824
تاثير عناصر زمان و مكان درتطورات ميراث زوجين درحقوق ايران و فقه اسلامي
825
تاثير عناصر زمان و مكان درتطورات ميراث زوجين درحقوق ايران و فقه اسلامي
826
تاثير عناصر زيبايي شناسي هنرهاي سنتي ژاپن بر انيميشن هاي عروسكي كيهاچيرو كاواموتو
827
تاثير عناصر زيباييشناسي هنرهاي سنتي ژاپن بر انيميشن هاي عروسكي كيهاچيرو كاواموتو
828
تاثير عناصر مختلف بر خواص مكانيكي فلزات آهني
829
تاثير عناصر منتخب آميخته بازاريابي بر شخصيت برند در صنايع غذايي ( مطالعه موردي : صنايع غذايي پريس )
830
تاثير عناوين بر جرائم و مجازات ها در حقوق كيفري ايران
831
تاثير عنصر آلومينيوم بر رشد لايه هاي آلياژي و ضخامت در فرآيند گالوانيزه گرم
832
تاثير عنصر آلياژي تنگستن بر رفتار تريبو خوردگي پوشش هاي نانو ساختار نيكل
833
تاثير عنصر آلياژي مس و روي ريز ساختار و استحكام كشش چدن داكتيل
834
تاثير عنصر آلياژي نيوپيوم بر روي خواص خستگي جوش ترميت
835
تاثير عنصر آلياژي واناديوم بروي خواص خستگي جوش ترميت
836
تاثير عنصر خيال و تصوير شاعرانه در جذابيت و پيام رساني بهينه در انيميشن مستند
837
تاثير عنصر خيال و تصوير شاعرانه در جذابيت و پيام رساني بهينه در انيميشن مستند
838
تاثير عنصر قصد در تحقق جرائم و مجازات ها
839
تاثير عنصر قلع روي شكل اسپنگل هاي و پوسته شدن پوشش روي در فرآيند گالونيزه گرم
840
تاثير عوامل آمادگي الكترونيكي بر كاهش فساد در كشورهاي در حال توسعه
841
تاثير عوامل آموزشي ، محيطي، نهادي و روانشناختي بر توسعه كارآفريني روستايي
842
تاثير عوامل آميخته بازاريابي خدمات بر جذب مشتري در موسسه اعتباري توسعه
843
تاثير عوامل اثر گذار بر عدم گرايش به نماز در دانش آموزان دبيرستاني پسر شهرستان ماهشهر
844
تاثير عوامل اجتماعي - فرهنگي بر رشد اقتصادي ايران
845
تاثير عوامل اجتماعي بر عقب ماندگي دانش آموزان
846
تاثير عوامل اجتماعي جذب جوانان به دينداري در شهرستان اردل
847
تاثير عوامل اجتماعي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
848
تاثير عوامل اجتماعي و سازماني بر شاخصه هاي جامعه برندي،شيوه هاي ارزش آفريني،اعتماد و وفاداري به برند(مراكز فني و حرفه اي حوزه مركزي استان مازندران)
849
تاثير عوامل استرس زاي شغلي بر بهزيستي رواني با نقش ميانجي تداخل كار - زندگي در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان
850
تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي فرهنگي و خانوادگي در بزهكاري نوجوانان در شهر آمل در سال تحصيلي 83 - 82
851
تاثير عوامل برند بر خدمات و وفاداري برند (مطالعه موردي: بانك شهر)
852
تاثير عوامل بنيادي بر روند تكنيكي بازارهاي مالي ﴿فاركس﴾
853
تاثير عوامل به زراعي (دوره آبياري، ميزان كود از ته و زمان كشت) در مقدار درصد مواد گروه Sillymarin در گياه Silybum marianum
854
تاثير عوامل تصميم گيري در بهينه سازي و شرايط كشتي در فرآيند تعمير و نگهداري
855
تاثير عوامل تكنولوژيكي بر خواص مكانيكي و متالورژيكي پوششهاي فلز پاشي
856
تاثير عوامل جغرافيائي در تكامل تاريخي ترجمه قسمتي از كتابThe Geography Bihind History
857
تاثير عوامل جنس ، سن و شغل در استحكام خانواده
858
تاثير عوامل جو ورزشگاه وآني گرايي خريدار بر خريد آني كالاهاي ورزشي در ورزشگاه هاي فوتبال)مطالعه موردي:تماشاگران مسابقات فوتبال ورزشگاه آزادي تهران(
859
تاثير عوامل جوانه زني مختلف بر روي رفتار كريستاليزاسيون شيشه سراميكهاي كورديريتي حاوي PBO- BAO
860
تاثير عوامل خانوادگي (اقتصاد خانواده ،سطح سواد والدين ،اختلاف والدين و...)در افت تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان آق قلا
861
تاثير عوامل خانوادگي بر افت تحصيلي دانش اموزان مقطع راهنمايي شهر كاشمر
862
تاثير عوامل خانوادگي در عملكرد تحصيلي فرزندان
863
تاثير عوامل خانوادگي در عملكرد تحصيلي فرزندان
864
تاثير عوامل خطر ساز در تولد كودكان عقب مانده ذهني ( قبل از تولد، هنگام تولد ، بعد از تولد )
865
تاثير عوامل درون سازماني به رضايتمندي مشتريان در مراكز بهداشتي درماني استان گيلان י مطالعه موردي: بيمارستانهاي دولتي شهر رشتי
866
تاثير عوامل دروني بر جامعه پذيري دانش آموزان
867
تاثير عوامل روانشناختي بر يادگيري دانشجويان آموزش از راه دور در دوره كارشناسي رشته علوم تربيتي و رشته زيست شناسي در مركز همدان
868
تاثير عوامل ريسك مالي بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران﴿1387-1381﴾
869
تاثير عوامل زيست محيطي بر شكل گيري فضاهاي شهري
870
تاثير عوامل زيست محيطي در انعطاف پذيري فضاهاي تجاري شهر كرمانشاه
871
تاثير عوامل ژئوشيميايي بر ميزان دسترسي زيستي عناصر فلزات سنگين (‌Ni, Cr , Co) در خاكها و رسوبات سطحي غرب سبزوار
872
تاثير عوامل ژئوشيميايي بر ميزان دسترسي زيستي عناصر فلزات سنگين (Ni,Cr,Co) در خاكها و رسوبات سطحي غرب سبزوار
873
تاثير عوامل ساختاري بر مقاومت كششي ژئوگريدهاي حلقوي تاري
874
تاثير عوامل ساختاري پارچه حلقوي تاري بر چرم مصنوعي توليد شده
875
تاثير عوامل ساختاري ژئوتكستايل بر انسداد زهكش هاي زيرزميني
876
تاثير عوامل ساختاري لايه تقويت شده با نخ هاي فلزي بر مقاومت در برابر اجسام برنده در سازه سه لايه اي منسوجي
877
تاثير عوامل ساختاري منسوج تاري- پودي توليد شده از نخ هاي آگزتيك بر خصوصيات آگزتيكي منسوج
878
تاثير عوامل ساختاري و نانوذرات جاذب بر خواص فيزيكي و راندمان جداسازي گاز CO2 در غشاهاي پلي - يورتان
879
تاثير عوامل ساختماني بافت ساده تاري-پودي بر مقاومت در مقابل شعله
880
تاثير عوامل سازماني - شغلي - شخصي بر رضايت شغلي در ميان پرسنل اطلاعات 118 اهواز
881
تاثير عوامل سازماني بر بازار گرايي در صنعت موادغذايي استان چهارمحال و بختياري
882
تاثير عوامل شخصيتي و محيط دروني فروشگاه بر خريد آني
883
تاثير عوامل فرآيند بر خواص فيزيكي و ريزساختار پودر مزو متخلخل اكسيد آهن
884
تاثير عوامل فرآيندي بر ريز‌ساختار و خواص نوري نانوذرات كالكوپريتي CuInS2 (CIS) سنتز شده به روش سونيكيشن-هيدروترمال
885
تاثير عوامل فرآيندي بر عبورپذيري و خواص مكانيكي فيلتر فلزي فولاد زنگ‌‌‌نزن۳۱۶L
886
تاثير عوامل فرازباني بر يادگيري زبان فارسي كودكان كردزبان
887
تاثير عوامل فردي،اجتماعي وا قتصادي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي دامغان
888
تاثير عوامل فردي،اجتماعي واقتصادي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي دامغان
889
تاثير عوامل فرهنگي (مدل گلوب )بر خلاقيت كاركنان اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت پهداشت
890
تاثير عوامل فرهنگي اجتماعي اقتصادي خانواده در پيشرفت تحصيلي كودكان تيزهوش
891
تاثير عوامل فرهنگي در برنامه ريزي درسي
892
تاثير عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بر مطالعه غير درسي: مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز
893
تاثير عوامل كاهنده در توسعه فرش دستباف با نظريه توليدات ماشيني
894
تاثير عوامل كاهنده در توسعه فرش دستباف با نظريه توليدات ماشيني
895
تاثير عوامل كاهنده در توسعه فرش دستباف با نظريه توليدات ماشيني2
896
تاثير عوامل كشور هدف در انتخاب استراتژي ورود به بازارهاي بين الملل (مورد كاوي: ورود شركت هاي خارجي به بازار ايران ).
897
تاثير عوامل كيفيتي خدمات بر تقاضاي خدمات بانكي و رتبه بندي بانك هاي دولتي در شهر اصفهان با استفاده از تكنيك تاپسيس
898
تاثير عوامل كيفيتي خدمات بر رضايت مندي مشتريان (مطالعه موردي در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان)
899
تاثير عوامل ليپوتروپيك بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و سلامت كبد در مرغان تخمگذار تغذيه شده با جيره هاي داراي سطوح بالاي انرژي
900
تاثير عوامل مادي و معنوي بر رضايت شغلي كاركنان راه آهن ج .ا.ا. با استفاده از روش AHP
901
تاثير عوامل محيطي بر هوش كودكان
902
تاثير عوامل محيطي جغرافيايي در نرخ جرم با مطابق موردي بر شهر كرمانشاه
903
تاثير عوامل مختلف بافت روي خواص فيزيكي پارچه هاي برزنت
904
تاثير عوامل مختلف بر احياي كاتدي روي به روش الكترووينينگ
905
تاثير عوامل مختلف بر خواص مكانيكي بتن خود تراز
906
تاثير عوامل مختلف بر رفتار ديناميكي مصالح سنگريزه اي متراكم با استفاده از دستگاه سه محوري بزرگ مقياس
907
تاثير عوامل مختلف بر روي ميزان اكسيژن مصرفي توسط بدن بوسيله برازش رگرسيوني
908
تاثير عوامل مختلف بر مدول انجماد
909
تاثير عوامل مختلف بر منحني بار- جابجايي آزمايش بارگذاري استاتيكي شمع هاي درجاريز در رسوبات نرم
910
تاثير عوامل مختلف در آبرفتگي پارچه پشمي
911
تاثير عوامل مختلف در ايجاد اختلالات حسي حركتي و اثر آن بر روي هوش كودكان
912
تاثير عوامل مرتبط با محصول و وب سايت بر قصد خريد آنلاين
913
تاثير عوامل منتخب بر رفتار هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
914
تاثير عوامل موثر بر پذيرش كسب و كار الكترونيكي در كارخانه‌ي ذوب آهن اصفهان(سيستم ERP)و مجتمع فولاد مباركه(سيستم فاقدERP)
915
تاثير عوامل موثر بر رسوب و بررسي خواص كامپوزيتهاي الكترولس Ni-P-Mos2
916
تاثير عوامل موثر بر سنتز نانو ميله هاي ZNO به روش رشد هيدروترمال با هدف فوق آبگريزي
917
تاثير عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انساني دبيرستان
918
تاثير عوامل موثر درون مدرسه در رشدو خلاقيت دانش آموزان كلاس پنجم منطقه نكا
919
تاثير عوامل نانوساختاري بر خواص حافظه شكلي پلي يورتان
920
تاثير عوامل نهادي بر ميزان فعاليت هاي كارآفرينانه جهت ايجاد فرصت هاي كسب درآمد در سازمان هاي غير انتفاعي تهران
921
تاثير عوامل نيرومند صنعتي روي منابع استراتژي رقابتي و عملكرد ﴿مورد مطالعه: صنعت هتلداري استان گيلان﴾
922
تاثير عوامل و روابط خانوادگي بر افت تحصيلي كودك
923
تاثير عوامل وراثتي - محيطي بر تربيت فرزنداز ديدگاه آيات وروايات
924
تاثير عواملي نظير ( سرعت ، دقت ، امنيت و قيمت ) بر افزايش ترافيك پستي
925
تاثير غربت بر زبان و تصاوير اشعار ديوان ناصرخسرو
926
تاثير غلتك شياردار با شيار مورب، بر روي خصوصيات نخ ريسيده شده در سيستم ريسندگي الياف بلند
927
تاثير غلضت هاي مختلف پلاسماي غني شده از پلاكت﴿pRp) برالقاء كلوني زايي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني گوسفنددر محيط آزمايشگاه
928
تاثير غلظت آلبومين در مرحله آماده سازي اسپرم انساني بر نسبت اسپرم (حاوي كروموزم X به )Y با استفاده از فلوروسنت اين سايتو هيبريداسيون )FISH( در سيستم in vitro , effect of albumin gradient during human sperm preparation on the ratio of Y-to X-bearing sperm using FISH, in vitro
929
تاثير غلظت اتم لانتانيد بر اثر كاندو و ويژگي هاي مغناطيسي در آلياژ و نانولايه هاي شامل لانتانيد
930
تاثير غلظت اسيد سولفوريك بر الكترو وينينگ روي
931
تاثير غلظت ذرات و شيب كف برافت فشار در جريانهاي دو فازه در كانالها
932
تاثير غلظت عامل احياكننده روي خواص سايشي پوشش الكترولس نيكل-بور نيتروژن¬دهي پلاسمايي شده
933
تاثير غلظت كلسيم و پتاسيم در محلول هيدروپونيك بر عكس العمل گلرنگ به شوري
934
تاثير غلظت گونه هاي آهن برروي پتانسيل اكسيد شوندگي و احيا شوندگي در محيط آبي
935
تاثير غلظت محيط كشت بر صفات مورفولوژيكي و بيوشيميايي گياه استويا ) Stevia rebaudiana Bertoni
936
تاثير غلظت هاي متفاوت اسيد استيك بر قابليت رها سازي پتاسيم ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال در محيط ريشه ي چمن
937
تاثير غلظت هاي مختلف سطح فعالها بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش نانو كامپوزيت نيكل- آلومينا
938
تاثير غلظت هاي مختلف سيليكات پتاسيم، نانو سيليس و كلريد كلسيم بر خصوصيات كمي و كيفي ليليوم آسيايي
939
تاثير غلظت هاي مختلف گليسرول و لسيتين بر ويژگيهاي اسپرم گاو در انجماد و يخ گشايي پياپي
940
تاثير غلظت هاي مختلف هوميك و فولويك اسيد بر خصوصيات كمي و كيفي گل ژربرا
941
تاثير غني سازي برگ توت (Morus alba) بوسيله تعدادي از ويتامين ها و تركيبات نيتروژن دار بر برخي از صفات اقتصادي و خصوصيات فيزيولوژيك كرم ابريشم ( Bombyx mori (Lep., Bombycidae
942
تاثير غني سازي برگ توت بوسيله ويتامين هاي پيريدوكسين و ريبوفلاوين و اسيدهاي آمينه آسپارژين و آلانين روي برخي از خصوصيات بيولوژيكي و شاخص هاي توليدي كرم ابريشم Bombyx moriL
943
تاثير غني سازي محيط يادگيري به كمك اپليكيشن «مدرسه شادي» بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي در درس رياضي در دانش‌آموزان پايه اول دبستان منطقه باغبهادران در سال تحصيلي 97-96
944
تاثير غوطه وري درآب سرد و گرم متعاقب يك رقابت شبه فوتبال بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني و عملكردي مردان فوتباليست
945
تاثير غوطه وري درآب سرد و گرم متعاقب يك رقابت شبه فوتبال بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني و عملكردي مردان فوتباليست
946
تاثير غيرماندگاري جريان بر آبشستگي موضعي در محدوده پايه پل و عملكرد طوق و سنگچين
947
تاثير فاتحان تهران بر روند مشروطيت ايران ( 1330 - 1327 ه . ق )
948
تاثير فاز مياني رسن هاي پلي استر و نايلون 6،6 برخصوصيات حرارتي رسن هيبريدي تاير
949
تاثير فازهاي زمينه بر خواص سايشي چدن خاكستري
950
تاثير فاصله بين نيمچه نخ هاي تغذيه شده strand spacing و ظرافت الياف بر خاصيت موئينگي نخ هاي سايرو
951
تاثير فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر عملكرد اجزاء عملكرد و كيفيت دانه ذرت شيرين رقم KSC403 در اصفهان
952
تاثير فاصله سنسور تا سطح فلتر بر روي بازسازي سيگنال شكاف در فلزات فرومغناطيس با روش SMFM
953
تاثير فاصله كانون توجه بر اكتساب ، يادگيري و انتقال مهارتهاي سرويس بدمينتون
954
تاثير فاضلاب مغناطيس شده بر برخي ويژگي هاي خاك در آبياري جويچه اي
955
تاثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص كششي نخ هاي ريسيده شده ي پنبه اي در سيستم ريسندگي رينگ
956
تاثير فاكتور رشد شبه انسوليني -1 بر تكثير سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بره در محيط آزمايشگاه
957
تاثير فاكتور سفتي بر روي مقاومت خمشي پارچه هاي حلقوي پودي
958
تاثير فتوح مسلمين در شكل دهي فرهنگ و تمدن خراسان ﴿31 تا 232 هجري قمري﴾
959
تاثير فتوشيميايي نور بر پوشش روغن كمان در اشياء و آثار تاريخي و فرهنگي از منظر حفاظت پيشگيرانه
960
تاثير فرآوري منبع پروتئين (سويا) و كربوهيدارت (ذرت) و سطح پروتئين جيره بر عملكرد و الگوي اسيدهاي چرب شير گاوهاي هلشتاين در جيره با سطح پايين علوفه
961
تاثير فرآيند ARB بر خواص مكانيكي آلومينيم1100
962
تاثير فرآيند آلياژسازي مكانيكي كه بر مورفولوژي و ريز ساختار كامپوزيت هاي A16061, SICP توليد شده به دو روش پرس سرد و اكستروژن گرم
963
تاثير فرآيند آنيل بر خواص پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم
964
تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ A356 آلومينيوم ريختگي
965
تاثير فرآيند انجماد سريع ﴿مذاب ريسي﴾ بر ريز ساختار و سختي آلياژهاي پايه آلومينيوم
966
تاثير فرآيند انجماد سريع﴿مذاب ريسي﴾بر ريز ساختار و سختي آلياژهاي پايه آلومينيوم
967
تاثير فرآيند پليمريزاسيون در فاز جامد و سازگاركننده بر روي سازگاري مخلوط پليمري PET/PA66
968
تاثير فرآيند پوتين پيچي بر پرزنيگي نخ
969
تاثير فرآيند تركيبي بروسيليكو نايزينگ بر مورفولوژي لايه هاي سطحي و رفتار تريبولوژيكي فولادهاي كربني
970
تاثير فرآيند ترمومكانيكي و دگرگوني مارتنزيتي معكوس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ fe- ni
971
تاثير فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد به روش ARB بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي Al-Cu
972
تاثير فرآيند توليد آلياژ هاپير يوتكتيك Al-Si به روش FGM بر خواص مكانيكي آن
973
تاثير فرآيند توليد و عناصر آلياژي بر ريز ساختار خواص مغناطيسي نرم
974
تاثير فرآيند جوشكاري بر خواص مكانيكي يك سازه جوش داده شده از فولادهاي كم كربن
975
تاثير فرآيند ريخته گري مخلوط جامد - مذاب بر روي ساختار آلياژهاي روي، آلومينيم ﴿ZA-8، ZA-12، ZA-27﴾
976
تاثير فرآيند ريخته گري مخلوط مذاب - جامد برروي ريز ساختار آلياژهاي روي - آلومينيوم
977
تاثير فرآيند ساخت روي خواص ابررسانايي Pb-BSCCO
978
تاثير فرآيند شستشو و سترون كردن بر اندازه تخلخل و نفوذ ميكروب در گان هاي چندبار مصرف
979
تاثير فرآيند كشش بر خواص فيزيكي و ريزساختار نخ پلي اتيلن ترفتالات حاوي نانو ذره خاك رس اصلاح شده
980
تاثير فرآيند گاز زدايي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلياژ آلومينيم 380
981
تاثير فرآيند مديريت دانش بركارآفريني سازماني باتكيه برسبك رهبري مورد مطالعه: شعب شمال تهران بانك ملي ايران
982
تاثير فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي بر مقاومت سايشي فولاد AISI4140 پوشش‌ داده‌شده توسط نيتريد كروم (CrN)
983
تاثير فراشناخت بر راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاههاي استان اصفهان
984
تاثير فراكسيون تانني (الا جيتانين )پوست انار بر الگوي كلي پروتئين هاي ترشحي فيبرو بلاست هاي پوست انسان
985
تاثير فراموشي سازمان بر عملكرد عملياتي بلا در نظر گرفتن نقش واسطه اي توليد بهنگام چابكي سازماني در شركت صنعتي بزرگ شيراز
986
تاثير فراموشي سازماني بر كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي
987
تاثير فرايند اصطكاكي-اغتشاشي بر تحولات ريزساختاري و براي )TLP) خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا AISI فولاد زنگ نزن 304
988
تاثير فرايند پيچش بر روي پرزينگي نخ و كاهش آن توسط جت- هوا
989
تاثير فرايند توجه دهي در فراگيري افعال رواني و غير رواني مجهول و ناگذراي انگليسي توسط فارسي زبانان ايراني
990
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلا (VAR)و مقدار تيتانيم بر روي خواص مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده c300 توليد شده به روشهاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
991
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء VAR) للل و مقدار تيتانيم بر روي C مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده توليد شده به300 روش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
992
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء VAR)و مقدار تيتانيم بر روي خواص مكانيكي و اتم هاي گازيموجود در فولاد ماريجينگ رده C300 توليد شده بهروش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
993
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء(VARو مقدار تيتانيم بر روي خواص (مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده توليد شده به 300توليد شده روش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
994
تاثير فرايند مرمت بر آثار سفالي حاوي باقي مانده‏ي آلي (نمونه‏ي موردي سفال‏هاي باستاني زيويه)
995
تاثير فرايند مكانيكي - حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي برنج Cu- 35Zn
996
تاثير فرايند نورد تجمعي ﴿ARB﴾ و عمليات حرارتي پير سازي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061
997
تاثير فرايند نورد تجمعي بر خواص مكانيك و ريز ساختار ورق آلومينيومي
998
تاثير فرايند نورد تجمعي پيوندي بر خواص مكانيكي و متالورژيكي مس خالص
999
تاثير فرايند نورد زاويه‌اي با كانال‌هاي يكسان Equal Channel angular Rolling ) ECAR )و دماي عمليات بر روي ميكروساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيم
1000
تاثير فرايند نورد سرد بر خواص مكانيكي و متالورژيكي فولاد IF
بازگشت