<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير مراقبتهاي ويژه مذهبي والدين قبل و بعد از تولد بر تربيت مذهبي فرزندان
2
تاثير مراقبه تنفسي بر سلامت روان دانشجويان
3
تاثير مراكز حرفه آموزي و توانبخشي در پيشگيري از بزهكاري جوانان مبتلا به اختلال ذهني
4
تاثير مرشديت بر فلات زدگي شغلي و تمايل به ترك خدمت كاركنان
5
ت‍اث‍ي‍ر م‍رك‍ز اخ‍ت‍لالات‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ در ان‍گ‍ي‍زش‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ق‍اطع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
6
تاثير مرگ آگاهي بر اختلال اضطرابي وسواس - اجبار مراجعين انجمن وسواس ايران
7
تاثير مرگ همسر بر سلامت روان در شهرستان بهشهر
8
تاثير مزارع بادي بر پايداري گذرا شبكه قدرت
9
تاثير مزاياي برند بر واكنش‌هاي هيجاني و رفتاري مصرف‌كننده با توجه به نقش كليشه‌هاي برند
10
تاثير مس بر تنظيم اسمزي در ماهي آفانيوس(Aphanius isfahanensis) سازگار شده با دماهاي مختلف
11
تاثير مس، كادميوم و سرب بر روي سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina
12
تاثير مسئله نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر محتواي اطلاعاتي سود و ارزش دفتري هر سهم
13
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
14
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر نگهداشت وجه نقد شركت با لحاظ كردن متغيرهاي منتخب
15
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر قصد ترك شغل با تاكيد بر نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي :كاركنان بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي)
16
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت¬ها در واكنش مصرف كنندگان (مورد مطالعه: گروه بهمن)
17
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر رضايت ارباب رجوع
18
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر مزيت رقابتي با ميانجي¬گري يادگيري سازماني و نوآوري (مورد مطالعه: مديران بانك ملي شهر تهران)
19
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتريان
20
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت بر رضايت مصرف كننده بخش صنعت اتومبيل در شيراز
21
تاثير مسائل اقتصادي و رفاهي معلمين بر روند آموزش و تدريس آنان
22
تاثير مسكن در بزه كاري اطفال
23
تاثير مسكن روستايي در كيفيت زندگي دهستان درونگر
24
تاثير مسير ساخت بر مشخصات نانو كامپوزيت MoSi2-TiB2 به روش آلياژ سازي مكانيكي براي پاشش حرارتي
25
تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار برنج 40/60
26
تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار مسي
27
تاثير مشاركت دانشجويان در هزينه هاي آموزش عالي بر كارائي آموزش﴿ بررسي موردي 14 واحد دانشگاه آزاد اسلامي دوره كارشناسي﴾
28
تاثير مشاركت در نوسازي بافت فرسوده شهري و تسهيل گري محلي (مطالعه موردي منطقه 1 شهر اصفهان)
29
تاثير مشاركت فعال در ورزش بر مهارت هاي اجتماعي ، پيشرفت تحصيلي،خودكارآمدي تحصيلي و عزت نفس در دانش آموزان دبستانهاي دخترانه دوره دوم منطقه 9تهران
30
تاثير مشاركت ورزشي بر سبك شناختي وابستگي و استقلال ادراك ميداني ورزشكاران
31
تاثير مشاوره پيش از ازدواج بر رضايت زناشوئي پس از ازدواج در زوجين شهرستان آزادشهر
32
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان
33
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه يادگيري - اجتماعي كرامبولتز بر رفتار تجارت خانگي در زنان شهر اصفهان
34
تاثير مشاوره قبل ازبارداري بررفتارهاي ارتقائ دهنده سلامت زنان سنين باروري مراكز بهداشتي درماني شهر ساري درسال 1394
35
تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي - معنايي بر توافق پذيري همسران افراد پارانوئيد شهر اصفهان
36
تاثير مشاوره گروهي به شيوه مراجع محور در تغيير خودپنداره نوجوانان بزهكار
37
تاثير مشاوره گروهي در مورد كاهش اضطراب دانش آموزان در موقع امتحان دادن
38
تاثير مشاوره مسير شغلي به سبك رويكرد تصادفي برنامه ريزي شده بر افزايش قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
39
تاثير مشاوره و راهنمايي در پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دوره متوسطه
40
تاثير مشاوره ي تغذيه اي-رفتاري بر مولفه هاي چاقي (وزن ، نمايه ي توده ي بدن و عادات غذاخودن )، خودانگاره ي اندامي و بهزيستي رواني زنان چاق 19-45 سال مراجعه كننده به يك مركز مشاوره ي تغديه در تهران
41
تاثير مشاورين در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان سال دوم تجربي
42
تاثير مشترك مشتري و كارمند باجه در توسعه خدمات نوين
43
تاثير مشتري مداري در بازدهي شركتها
44
تاثير مشخصات ساختاري سطح آلومينيوم خالص بر زاويه تماس آن با آب
45
تاثير مشكل نمايندگي جريان نقد آزاد بر همزماني بازده سهام و كيفيت گزارشگري مالي
46
تاثير مشكلات معلمان در دوره ابتدايي در ميزان يادگيري دانش آموزان ( شهرستان خميني شهر )
47
تاثير مشكلات ميان فردي بر تعارض كار- خانواده ، شناسايي نقش ميانجي فرسودگي احساسي و مداخله گر انتقام جويي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
48
تاثير مصاحبه انگيزشي بر روي ميزان فشارخون ، اضطراب و ميزان آمادگي براي زايمان طبيعي در خانم هاي باردار
49
تاثير مصرف 8 هفته ژل رويال به همراه تمرينات خاص قدرتي و استقامتي برعملكرد سنگنوردان
50
تاثير مصرف انرژي ، رشد اقتصادي،شهري شدن و باز بودن شرايط تجاري بر كيفيت محيط زيست در كشورهاي عضو MENA
51
تاثير مصرف برخي منابع كود آلي و كود شيميايي ( N-P-K) بر شاخصهاي رشد و عملكرد برنج رقم طارم هاشمي
52
تاثير مصرف بي كربنات سديم بر توان بي هوازي و شاخص هاي الكتروفيزيولوژيكي عضله در زنان ورزشكار
53
تاثير مصرف پروپيلن گليكول در دوره انتقال بر بالانس منفي انرژي و عملكرد توليدي و توليد مثلي گاوهاي شيري
54
تاثير مصرف ترياك بر روي عملكرد تيروئد از طريق اندازه گيري هور مونهاي مترشحه آن t3 ,t4
55
تاثير مصرف تفاله دانه انار در جيره ي بزهاي نر كلون شده بر متابوليت هاي خون ،كيفيت اسپرم و قابليت باروري اسپرم آنها در شرايط برون تني
56
تاثير مصرف خوراكي مورفين برتكوين هيپو كمپ در جنين موش آزمايشگاهي نژاد ويستار
57
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار بر تكوين دستگاه بينائي در جنينهاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژادويستار
58
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار بر تكوين كمپلكس آميگدال در جنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
59
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار برتكوين سيستم چشايي درجنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
60
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل HMB بر تغييرات سطح كراتين فسفو كيناز بعد از پروتكل تمريني منتخب در زنان غيرورزشكار
61
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكردهاي سرعتي و قدرت عضلاني كشتي گيران باشگاهي
62
تاثير مصرف مكمل كراتين برتغييرات شاخصهاي مرتبط برعملكرد كليه و عملكرد بي هوازي بازيكنان دختر جوان هندبال
63
تاثير مصرف نان غني شده با سولفات روي بر وضعيت روي و آهن سرم زنان مبتلا به كمبود روي
64
تاثير مصنفان ﴿ آهنگسازان ﴾ در موسيقي صفوي و بررسي آثار آنها
65
تاثير مطالعه فنون بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
66
تاثير مطالعه كتاب هاي مصور بر روي يادگيري لغات زبان آموزان نوجوان بصورت غير مستقيم
67
تاثير مطالعه كتاب هاي مصور بر روي يادگيري لغات زبان آموزان نوجوان بصورت غيرمستقيم
68
تاثير معادن زغال سنگ بر توسعه شهرستان زرند و منطقه كوهبنان
69
تاثير معادن سنگ در زندگي اقتصادي- اجتماعي مردم شهرستان اليگودرز
70
تاثير معاني استنباطي و معاني معين در يادگيري تصادفي كلمات دانش آموزان رشته زبان انگليسي در ايران
71
تاثير معلوليت ذهني فرزندان بر فشار رواني والدين
72
تاثير معماري محيط مسكوني ( سنتي و مدرن ) بر سلامت روان و كنترل استرس افراد ساكن در مله هاي سنتي و مدرن شهر گرگان سال 90
73
تاثير معماري مدارس بر درمان پيش فعالي كودكان ۷ تا ۱۰ سال
74
تاثير معماري مولكولي پلي ال بر زيست سازگاري و زيست تخريب پذيري پلي يورتان با استفاده از نانو هيدروكسي آپاتايت
75
تاثير معنا درماني گروهي بر افسردگي سالمندان
76
تاثير معنا درماني گروهي بر ميزان افسردگي سالمندان
77
تاثير معنا سازي در كار بر شادي شغلي و فرسودگي شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان
78
تاثير معنويت بر تعهد سازماني
79
تاثير معنويت در محيط كار بر تعهد سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عدالت سازماني در آموزش و پرورش شهرستان بهمئي
80
تاثير معنويت در محيط كار بر تعهد سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عدالت سازماني در آموزش و پرورش شهرستان بهمئي
81
تاثير معنويت درماني بر بهبود خود پنداره زنان آزارديده (جسمي ،جنسي ،عاطفي ،بي توجهي )در دوران كودكي 20تا 60 ساله شهر تهران
82
تاثير معنويت درماني بر سبك زندگيِ ارتقاي سلامت معنوي و مهارت هاي حل مساله در دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
83
تاثير معنويت فردي آخرت نگر بر استقرار فرآيند مديريت عملكرد كاركنان ناحيه ي آهن سازي شركت فولاد مباركه ي اصفهان
84
تاثير مفاصل پنجه در كيفيت راه رفتن و پايداري ايستادن
85
تاثير مقابله درمانگري بر باورهاي خودكارآمد، تنيدگي شغلي و فرسودگي شغلي مدرسان كنسرواتور (دانشكده موسيقي ) تهران در سال تحصيلي 86-1387
86
تاثير مقابله درمانگري بر بهزيستي شخصي مادران دانش آموزان استثنايي (جسمي -حركتي ) دختر شهر تهران
87
تاثير مقابله درمانگري بر سلامت روان مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني ژنتيكي و غيرژنتيكي مراجعه كننده به مركز بهزيستي يزد
88
تاثير مقابله درمانگري برميزان افسردگي و نااميدي زنان قرباني خشونت خانگي
89
تاثير مقادير ازت ، فسفر و پتاسيم بر ميزان جذب اين عناصر و تاثير آنها بر كيفيت و كميت غده سيب زميني رقم كوزيما
90
تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد ، تركيبات شيميايي و اسانس توده هاي مختلف رازيانه ﴿Foeniculum vulgare.Mill
91
تاثير مقالات علمي درارتقاء سطح دانش تخصصي دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پيام نور نجف اباد
92
تاثير مقايسه اي استراتژي نقشه مفهومي برمبناي كامپيوتر و تكنيك جورچين بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان ايراني سطح متوسطه به عنوان زبان خارجه
93
ت‍اث‍ي‍ر م‍ق‍ت‍ض‍ي‍ات‌ زم‍ان‌ ب‍ر اص‍ن‍اف‌ ش‍ش‍گ‍ان‍ه‌ دي‍ه‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ي‌
94
تاثير مقدار و نوع نانو بيوسراميك تقويت كننده بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلياژ پايه كبالت- بيو سراميك نانو متري
95
تاثير مقررات زيست محيطي بر رشد بهره وري كل عوامل توليد: مطالعه ي موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
96
تاثير مقياس اندازه كوچك بر كمانش و ارتعاشات نانو صفحات چهار ضلعي بر پايه تئوري الاستيسيته غير محلي و استفاده از روش گالركين
97
تاثير مقياس اندازه كوچك در تحليل كمانش حرارتي نانو صفحات ارتوتروپيك چهار ضلعي به روش گالركين
98
تاثير مقياس بر روي رفتار كششي و خمشي چند لايه هاي فلز-شيشه
99
تاثير مكانيزم هاي خردايش بر مورفولوژي ذرات بوسيله هندسه فركتال با اندازه گيري ابعاد و وزن كاني هاي اكسيدي
100
تاثير مكانيستم انتقال پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران
101
تاثير مكتب گلاسكو در طراحي گرافيك
102
تاثير مكش و دمش بر روي صفحه مشبك متحرك
103
تاثير مكمل اينوفوليك در كمك به درمان ناباروري بيماران با تخمدان پلي كيستيك
104
تاثير مكمل بي‌كربنات‌سديم بر تغييرات لاكتات خون و زمان شناي سرعت نوجوانان باشگاهي
105
تاثير مكمل پروتئين Whey ايزولات و تمرين مقاومتي بر ظرفيت آنتي اكسيداني و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان داراي اضافه وزن
106
تاثير مكمل غذايي لاكتوفرين و پودر جلبك اسپيرولينا بر شاخص هاي رشد، توليدمثل و ايمني جنس ماده ماهي گورخري (Danio rerio)
107
تاثير مكمل هاي آلي و غير آلي عناصر روي، مس و منگنز بر عملكرد و كيفيت تخم مرغ مرغهاي تخمگذار مسن
108
تاثير مكمل ويتامينِ D در پيشگيري از عود پره اكلامپسي در مادران باردار داراي سابقه پره اكلامپسي
109
تاثير مكمل ياري سيترولين مالات و تمرين HIIT بر نيتريك اكسايد، قدرت و توان بي هوازي كشتيگيران نخبه
110
تاثير ملاتونين بربلوغ ولقاح آزمايشگاهي تخمك هاي نارس وميزان تكوين جنين هاي حاصله در موش نژاد NMRI
111
تاثير منابع آب بر شاخص هاي توسعه
112
تاثير منابع پراكنده در جريان هاي اتصال كوتاه و عملكرد سيستم هاي حفاظت شبكه هاي توزيع
113
تاثير منابع پروتئيني بر پروتئين و چربي لاشه ، حجم و تعداد اسپرم زنبورعسل (.Apis mellifera L)
114
تاثير منابع درون سازماني با يكپارچگي زنجيره تامين و عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: شركت توليد قطعات پرسي ايران خودرو)
115
تاثير منابع درون سازماني با يكپارچگي زنجيره تامين و عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: شركت توليد قطعات پرسي ايران خودرو)
116
تاثير منابع مختلف روغن بازيافتي برعملكرد، الگوي اسيدهاي چرب تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذار
117
تاثير منابع مديريتي و سازماني بر عملكرد بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملي استان قم
118
تاثير منابع و تقاضاهاي شغلي بر فرسودگي و اشتياق شغلي كاركنان بر اساس مدل منابع -تقاضاهاي شغلي ﴿JD-R﴾ ﴿ مورد مطالعه : شركت فولاد مباركه اصفهان﴾
119
تاثير منافع سرمايه گذار و انتظار از پاداش بر موفقيت تامين مالي نوآوري تكنولوژيك تامين مالي جمعي با نقش واسط جذب تعداد سرمايه گذار
120
تاثير منشا پيريت بر قابليت فرآوري آن
121
تاثير منطقه آزاد ارون بر كيفيت برنامه ريزي شهري آبادان
122
تاثير منفك سازي براساس مثلث تقلب بر حساسيت و كيفيت ارزيابي ريسك تقلب توسط حسابرس براساس استاندارد حسابرسي 240 ايران
123
تاثير منيزيم بر ناپايداري خاكدانه ها و پراكنش رس
124
تاثير منيزيم و شوري بر رشد ،تركيب شيميايي و خصوصيات فتوسنتزي نهال هاي پسته در محيط شن كشت
125
تاثير مهاجرت امام رضا﴿ع﴾ بر گسترش تشيع در ايران
126
تاثير مهاجرت بر توسعه فيزيكي شهر خرم اباد
127
تاثير مهاجرت علماء لبنان به ايران (قرون 10 تا12) , the effect of scholars'migration from lebenon to iran )centuries01-21(
128
تاثير مهاجرتهاي روستايي بر سكونتگاههاي غيررسمي شهرستان بهارستان (استان تهران)
129
تاثير مهارت هاي حركتي ظريف بر حركات كليشه اي كودكان مبتلا به اوتيسم 7 تا 51 سال شهرستان خمين
130
تاثير مهارت هاي فني، انساني و ادراكي برسطح تفكر استراتژيك مديران شهرداري مهاباد
131
تاثير مهارتهاي ارتباطي برپيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسردوره اول دبيرستان شهررشت
132
تاثير مهارتهاي تدريس بر ميزان خلاقيت و ابتكارات معلمين نمونه در مقاطع مختلف تحصيلي ناحيه 1و2 شهر كرمان
133
تاثير مهارتهاي فراشناختي بر سبكهاي حل مساله و عملكرد دانش اموزان در هندسه مدارس متوسطه اول شهرستان بندر ماهشهر در سال تحصيلي 9998
134
ت‍اث‍ي‍ر م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ در ك‍م‍روي‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌
135
تاثير مهد كودك بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان
136
تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي دانش آموزان مدارس ابتدايي
137
تاثير مهد كودك بر رشد هوش عملي كودكان 7تا9ساله شهرستان تنكابن.
138
تاثير مهد كودك و كاهش پرخاشگري
139
تاثير مهريه بر رضايتمندي زناشويي
140
تاثير مواجهه آسه‌سولفام‌پتاسيم (شيرين كننده مصنوعي) در دوران بارداري بر تكوين گناد در موش‌هاي صحرايي نر بالغ
141
تاثير مواد آلي گياهي و جانوري بر رشد و توليد Daphnia magna robustusو Acanthocyclops
142
تاثير مواد آموزشي ويديويي بر تقويت مهارت گفتار زبان آموزان
143
تاثير مواد افزودني بر بهبود خردايش در آسياي گلوله اي خشك و تر
144
تاثير مواد افزودني خوراكي و غير خوراكي بر كيفيت سيلوي ذرت
145
تاثير مواد پركننده ناپيوستگي ها بر ميرايي امواج الاستيك ناشي از انفجار
146
تاثير مواد تاخير اندازنده شعله بر پايه فسفر و نانو رس برروي خواص پلي پروپيلن (PP)
147
تاثير مواد رنگزاي راكتيو بر پيرشدگي كالاي پنبه اي
148
تاثير مواد شنيداري واقعي در برابر مواد شنيداري آموزشي بر تقويت فهم شنيداري
149
تاثير مواد شيميايي بر ظاهر ميكروسكوپي برخي الياف مصنوعي
150
تاثير مواد شيميايي و سفيد كننده ها روي الياف اكريليك (سفيدگري اكريليك )
151
تاثير مواد فعال كننده بر تراكم پذيري و تف جوشي فولاد زنگ نزن ۳۱۶L متخلخل به روش متالورژي پودر
152
تاثير مواد قليايي بر پارچه پلي استر تثبيت شده و تثبيت نشده
153
تاثير مواد قليايي بر خواص فيزيكي و شيميايي نخ و پارچه مخلوط پنبه -پلي استر
154
تاثير مواد مادري و نحوه تشكيل و تحول خاك ها بر توزيع برخي عناصر اصلي و كمياب در خاك هاي جنگلي منطقه فومن - ماسوله
155
تاثير مواد معدني كود طيور بعنوان مكمل براي گاوهاي شيري
156
تاثير مواد معدني و الياف پليمري بر ويژگيهاي مكانيكي خاكهاي گچي و ماسه اي براي ريز سازي كانالهاي آبياري
157
تاثير مواد منعقد كننده ﴿فريك كلرايد و آلوم﴾ بر تصفيه پساب واحد نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
158
تاًثير مواد هيوميك استخراج شده از لئونارديت بر رشد و محتواي عناصر غذايي گياه ذرت
159
تاثير مواد هيوميك بر پالايش فلزات سنگين خاك هاي آلوده در فرآيندهاي الكتروكينتيك و گياه پالايي
160
تاثير مورفولوژي بر خواص آلياژ نايلون6/پلي كربنات پرشده با نانوذرات گرافن اكسايد
161
تاثير موسيقي آتنال غرب بر موسيقيدانان ايراني
162
تاثير موسيقي بر افزايش توجه دانش آموزان استثنايي عقب مانده ذهني آموزش پذير .
163
تاثير موسيقي بر انگيزش تحصيلي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي
164
تاثير موسيقي بر ذهن و روان انسان
165
تاثير موسيقي بر كاهش اظطراب.
166
تاثير موسيقي بر كاهش درد و استرس سالمندان
167
تاثير موسيقي بومي منطقه به شادي و نشاط دانش آموزان در مدارس ﴿ مطالعه موردي شهرستان هريس آذربايجان شرقي ﴾
168
تاثير موسيقي تند و كند بر قدرت كانسنتريك اكستنسورها و فلكسور‌هاي زانو، تعادل و پارامتر‌هاي گام برداشتن تكواندو كاران نخبه
169
تاثير موسيقي درماني بر رشد سازگاري اجتماعي و رشد معنوي در زنان 20 تا 50 ساله تهران .
170
تاثير موسيقي درماني بر رفتارهاي اجتماعي و توانايي ابراز وجود كودكان مبتلا به اوتيسم
171
تاثير موسيقي درماني بر كاهش افسردگي در مدارس دخترانه شهرستان فاضل آباد
172
تاثير موسيقي درماني در بهبود رفتارهاي اجتماعي و فردي كودكان سندرم داون
173
تاثير موسيقي درماني در كاهش اختلال بيش فعالي نقض توجه در نوجوانان پسر ۱۲تا ۱۶سال
174
تاثير موسيقي درماني مبتني بر بازي بر علائم اضطراب، افسردگي و رابطه با همگنان در دختران دوره ي پيش دبستاني
175
تاثير موسيقي غير همزمان بر حالات اجراي روان و يادگيري سرويس و پنجه واليبال در زنان جوان ورزشكار نيمه ماهر
176
تاثير موسيقي كلاسيك (موتسارت ) و سنتي ايراني بر يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
177
تاثير موضوع تكليف بر نوشتار زبان آموزان زبان انگليسي
178
تاثير موضوع كتاب درسي در ايجاد علاقه دانش آموزان
179
تاثير موقعيت برد روي خواص متالور‍‍‍ژيکي آلومينيوم 7075 در اکستروژن نيمه جامد
180
تاثير موقعيت پل تار تراكم پودي بر ميزان نيروي دفتين زني
181
تاثير موقعيت سه نيمچه نخ بر خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي سه جزئي رينگ
182
تاثير موقعيت شيب بر توزيع فعاليت، ثابت هاي سينتيكي و ترموديناميكي آميدوهيدرولازها و فراواني ذخاير ژن amoA در خاكدانه ها
183
تاثير موقعيت مبرد روي خواص مکانيکي آلومينيوم7075 در اکستروژن نيمه جامد
184
تاثير مولفه هاي احترام بر تعهد عاطفي در كاركنان دانشگاه پيام نور استان البرز
185
تاثير مولفه هاي استعداد كار افريني بر كيفيت خدمات الكترونيك بانكي مورد مطالعه شعب بانك تجارت استان اصفهان
186
تاثير مولفه هاي برنامه درسي پنهان بر عواطف دانش آموزان مقطع ابتدايي دانش آموزان متوسطه اول بخش زيركوه شهرستان زهان
187
تاثير مولفه هاي برند سازي درايجاد اعتماد به برند (مطالعه موردي: صنعت پوشاك)
188
تاثير مولفه هاي برند سازي درايجاد اعتماد به برند (مطالعه موردي: صنعت پوشاك)
189
تاثير مولفه هاي بسته بندي بر انتخاب مشتري در محصولات غذائي (چاي)
190
تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر ابعاد مديريت دانش سازماني (مطالعه موردي: سازمان پيام روزنامه همشهري)
191
تاثير مولفه هاي فرهنگي بر نقوش فرش قاينات
192
تاثير مولفه هاي فضيلت سازماني بر عملكرد منابع انساني مورد مطالعه مراكز و واحد هاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان
193
تاثير مولفه‌هاي فرهنگ ملّي بر قابليت اعتماد خدمات بانكداري الكترونيك بانكها با نقش ميانجيگري وضع فعلي اعتماد مشتريان (مورد مطالعه بانك كشاورزي ايران)
194
تاثير موليبدن بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگستن به روش پيش آلياژ سازي
195
تاثير مونت موريلونيت و پلي اكريل آميد اصلاح شده بر جذب كادميم و سرب توسط گياه ذرت
196
تاثير موننسين و عصاره سير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين قبل و بعد از شير گيري
197
تاثير ميان لايه جاذب تنش بر اندركنش روسازي مركب با استفاده از نرم افزار ABAQUS
198
تاثير ميانقابهای بنايی بر رفتار قابهای بتن آرمه تحت اثر بارهای جانبی و مطالعه اثر ستون کوتاه
199
تاثير ميدان الكترومغناطيسي در جهت كاهش رسوب در لوله هاي انتقال سيالات حاوي مواد جامد از طريق محاسبات CFD
200
تاثير ميدان الكتريكي بر روي الياف
201
تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر پارامترهاي جوانه زني و فاكتورهاي بيوشيميايي در گياه جو رقم ريحان
202
تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر پارامترهاي جوانه زني و فاكتورهاي بيوشيميايي در گياه گندم رقم چمران ۲
203
تاثير ميدان مغناطيسي در جلوگيري از پديده رسوب گذاري
204
تاثير ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي خطوط قدرت بر روي خطوط مخابراتي
205
تاثير ميراث استعمار در داستان زندگينامه مادر من اثر جامائيكا كينكيد
206
تاثير ميزان آشنايي دبيران تربيت بدني با فناوري اطلاعات )IT( بر روش تدريس و ميزان يادگيري دانش آموزان دبيرستاني استان كردستان
207
تاثير ميزان آلومينيوم بر حباب دارشدن شمشهاي فولاد ساختماني ذوب آهن اصفهان و ارائه راهكارهاي عملي براي كاهش رسوب AL2 O3 در نازل پاتيل فولاد
208
تاثير ميزان استفاده از اينترنت بر شگل گيري و رشد هويت فردي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور سميرم
209
تاثير ميزان افسردگي مادران در ميزان پيشرفت تحصيلي دانش اموزان دختر
210
تاثير ميزان بار سطح بر سينتيك جذب پروتئين روي سطح هيدروژن بر پايه HEMA و اكريليك اسيد
211
تاثير ميزان پرخاشگري والدين بر خشونت فرزندان در مقطع دبيرستان شهرستان فارسان در سال92-93
212
تاثير ميزان پلي پروپيلن اتاكتيك بر روي برخي از خواص الياف پلي پروپيلن
213
تاثير ميزان تاب نخ بر خواص فيزيكي نخ پود و پارچه بافته شده از آن در ماشين بافندگي جت هوا
214
تاثير ميزان حقوق و مزايا بر انگيزش كاركنان سازمان تامين اجتماعي بابل
215
تاثير ميزان رضامندي زناشويي بر عزت نفس فرزندان
216
تاثير ميزان سطح سواد والدين بر پيشرفت دانش آموزان
217
تاثير ميزان كاني رس بر خواص مكانيكي بتن پلاستيك
218
تاثير ميزان مهريه بر رضايتمندي زناشويي
219
تاثير ميزان نانو رس بر ريز ساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آميزه SBR/ENR/ دوده، در دو سيستم پخت گوگردي و پرتو الكتروني
220
تاثير ميزان نانورس بر ريزساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ EPDM/SBR پخت شده با دو سيستم پخت متفاوت گوگردي و اشعه ي الكتروني
221
تاثير ميزان نانورس و تابش پرتو الكتروني بر ريز ساختار و خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ EPDM/SBR حاوي دوده
222
تاثير ميكروار گانيسم هاي محرك رشد گياه بر افزايش مقاومت گياه يونجه ﴿Medicago Sative﴾ به تنش كادميم
223
تاثير ميكروساختار بر سطح سلول خورشيدي و بررسي خواص الكترواپتيكي آن در راستاي بهبود راندمان
224
تاثير ميكروسيليس در افزايش مقاومت سايشي بتن سرريزها
225
تاثير نا اطميناني در متغيرهاي اقتصاد كلان بر واردات در كشورهاي منتخب در حال توسعه
226
تاثير نا اطميناني نرخ ارز بر توزيع درآمد در ايران
227
تاثير نااطميناني در نرخ يادگيري فناوريهاي انرژي تجديد پذير بر ظرفيت توليد برق: نمونه ايران
228
تاثير ناامني شغلي بر رفتار كاري انحرافي فردي با نقش ميانجي تخطي از قرارداد روانشناختي در بين كاركنان اداره تعاون استان گيلان
229
تاثير ناتوراليسم در نمايشنامه "پدر" اثر اگوست استريندبرگ
230
تاثير ناخالصي Mn بر روي نانو‌لايه‌هاي YAuPb و YAuSn
231
تاثير نازل بر خواص فيزيكي نخ چرخانه
232
تاثير نام تجاري بر اثربخشي تبليغات در صنعت لوازم خانگي ايران ( مطالعه موردي شركت ال جي )
233
تاثير نامعلوم بودن و ناسازگاري نقشها بر فرسودگي شغلي باتوجه به انواع مختلف شخصيتها (مطالعه موردي سازمان انتقال خون مازندران مركز ساري)
234
تاثير نامعلوم بودن و ناسازگاري نقشها بر فرسودگي شغلي باتوجه به انواع مختلف شخصيتها (مطالعه موردي سازمان انتقال خون مازندران مركز ساري)
235
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
236
تاثير نانو الياف شيشه در مقاومت كششي آسفالت
237
تاثير نانو بلورك سيليكون بر ويژگيهاي نانو ساختاري سيمان
238
تاثير نانو بلورك هاي بنتونيت رسي بر ويژگي هاي مكانيكي پليمر نشاسته
239
تاثير نانو ذرات Tio2 بر خواص سطحي و رنگرزي نانو الياف پلي استر
240
تاثير نانو ذرات اكسيد روي بر حذف كربن دي اكسيد از هوا بوسيله تلفيق با فرايند جداسازي توسط غشاهاي الياف توخالي پلي پروپيلني در مقياس آزمايشگاهي
241
تاثير نانو ذرات پلاتين دوپت شده روي سطح آلومينا به عنوان كاتاليست در اكسايش بنزيل الكل
242
تاثير نانو ذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه سه تايي پلي پروپيلن/پلي كربنات/استايرن بوتادين استايرن
243
تاثير نانو ذرات كاربيد سيليسيوم بر ميكرو ساختار و خواص ميكانيكي اتصال آلياژهاي غير همسان آلومينيوم به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
244
تاثير نانو ذرات نقره برتحمل به تنش شوري در گياه جعفري
245
تاثير نانو ذرات و نيترات نقره محلول در آب بر تغييرات آسيب شناسي بافتي و خون شناسي عروس ماهي اصفهاني
246
تاثير نانو ذره گرافن اكسايد بر سازگاري و ريزساختار آلياژ بر پايه پلي‌كربنات و كوپليمر (استايرن-اكريلونيتريل)
247
تاثير نانو ذره ها آهن صفر ظرفيتي بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسو زيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
248
تاثير نانو رس بر پخت ديناميكي و خواص مكانيكي ديناميكي ترموپلاستيك الاستومر PP/SBR
249
تاثير نانو زايكوترم بر مقاومت كششي مخلوط‌هاي آسفالتي مناطق سردسير(نمونه موردي شهرستان سقز)
250
تاثير نانو سيلور و 1-متيل سيكلوپروپن ﴿1-ام-سي-پي﴾ بر افزايش عمر گلجائي گل شاخه بريده رز
251
تاثير نانو سيليس بر خواص مكانيكي و نفوذپذيري بتن
252
تاثير نانو كامپوزيت تترا اتيل ارتو سيليكات بر ساختارهاي شيميايي و مكانيكي مواد بتني
253
تاثير نانو كلات مس و آهن و تلقيح با قارچ مايكوريزا بر روند رشد، عملكرد و جذب عناصر غذايي در گياه نخود (.Cicer arietinum L)
254
تاثير نانو لايه های بازدارنده در ساختار لايه های نازک تيتانو زيرکونات سرب (PZT)
255
تاثير نانو لوله هاي چندجداره و پرتو الكتروني بر خواص ديناميكي مكانيكي آلياژ بر پايه ي BR/NR حاوي دوده
256
تاثير نانو لوله هاي كربني و زئوليت بر گياه پالايي تريتيكاله در خاك هاي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي
257
تاثير نانو نقره بر رشد گياه سيب زميني رقمWhite Desiree، جداسازي و قدرت زيست پروتوپلاست آن
258
تاثير نانوالياف كامپوزيتي PAN/ZnO/CNT روي خواص جذب امواج الكترومغناطيسي و فرابنفش
259
تاثير نانوپوشش‌هاي آب‌دوست و آب‌گريز سيليكا بر مشخصات جوشش استخري و خواص سطح جوشش
260
تاثير نانوذرات آهن و اكسيد آهن مغناطيسي بر روي نورتابي شيميايي سيستم لومينول و دي پريداتوآرژنات (III) و اندازه گيري تركيبات سيستئين و آمينوفيلين
261
تاثير نانوذرات بر تجزيه زيستي هيدروكربن ها و توليد بيوسورفكتانت
262
تاثير نانوذرات رس بر مورفولوژي و رئولوژي آميزه پلي(بوتيلن ترفتالات) /پلي پروپيلن
263
تاثير نانوذرات روي اكسيد اصلاح شده با پلي(وينيل الكل)، سيتريك اسيد و ويتامين B1، روي ساختار و خواص فيزيكي- شيميايي نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌كاپرولاكتون
264
تاثير نانوذرات زيركونيا اصلاح شده با سرم آلبومين گاوي بر ساختار، خواص مكانيكي، ترشوندگي و خواص گرمايي نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل كلريد) و پلي(وينيل الكل)
265
تاثير نانوذرات سلولز بر خواص مكانيكي , جذب رطوبت و مورفولوژي آلياژ سه تايي كيتوسان/پلي لاكتيك اسيد/پلي وينيل الكل
266
تاثير نانوذرات سيليكا دو اندازه يا در تعيين رفتار رئولوژيكي سوسپانسيون غليظ بر پايه پلي اتيلن گليكول با جرم مولكولي كم
267
تاثير نانوذرات كربنات كلسيم ﴿CaCo3﴾ بر رفتار تبلور آلياژ پلي پروپلين /پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
268
تاثير نانوذرات نيكلي بر روي مواد آستنيتيكي
269
تاثير نانورس اصلاح شده بر خواص فيلم نانوكامپوزيت اكسوزيست تخريب پذير پلي اتيلن/ اتيلن وينيل استات
270
تاثير نانوسيلور و تيو سولفات نقره در افزايش عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا
271
تاثير نانوكود كلات آهن بر واكنش ارقام گندم به تنش شوري در محلول غذايي
272
تاثير نانوورقه هاي سيليکا بر رفتار فازي سيستم آب/ اسيد فرميک/ پلي آميد 6
273
تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژني و اكولوژي جمعيت هاي آهوي گواتردار (Gazella subgutturosa) در مناطق مركزي كشور با رويكرد سيما- ژنتيك
274
تاثير ناو لوله هاي كربني چند ديواره اي بر خواص نانو الياف پلي آميد 66 پليمر شده فاز جامد
275
تاثير نايكنواختي نخ بر روي كيفيت نهايي پارچه فاستوني
276
تاثير نحوه چيدمان بلوكهاي ليفي بر ميزان جذب نوفه
277
تاثير نحوه كوددهي بر روند تغييرات نيترات خاك در آبياري قطره اي
278
تاثير نحوه ي استقرار نخ پود بر خواص كششي پارچه ي حلقوي پودي مورد استفاده در ژئوتكستايل
279
تاثير نرخ ارز بر بازار هاي كلان اقتصادي
280
تاثير نرخ ارز بر سرمايه گذاري خصوصي
281
تاثير نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران
282
تاثير نرخ ارز و هدفمندي يارانه ها بر توليدات گندم در استان ايلام
283
تاثير نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارايي هاواهرم مالي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
284
تاثير نرخ تورم بر بازده سهام شركت هاي مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
285
تاثير نرخ تورم بر فقر جامعه
286
تاثير نرخ تورم بر نرخ رشد واقعي در اقتصاد ايران
287
تاثير نرخ كرنش بر خواص مكانيكي و متالور‍‍‍‍‍‍‍ژيكي فولاد كم كربن در فرايند كله زني
288
تاثير نرخ كرنش بر ميزان آسيب سنگ و مواد ترد شكن تحت بارهاي فشاري و كششي
289
تاثير نرخ مذاب خروجي و كشش الياف در منطقه ريسندگي بر روي خواص نخ پلي پروپيلن
290
تاثير نرم افزار آموزشي ترنم وحي در ارتقاء مهارت هاي قرآني و علاقه به درس آموزش قرآن در دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي
291
تاثير نرم افزار اندرويد اي اي بي بر صحبت كردن دانش آموزان ايراني كه مي خواهند زبان دوم را ياد بگيرند
292
تاثير نرم كننده ها بر محركه هاي رنگي كالاي پنبه اي رنگرزي شده با رنگزاي راكتيو
293
تاثير نزول تدريجي قرآن بر تثبيت قلب پيامبر و تحكيم ايمان مسلمانان
294
تاثير نژادو جنسيت بر زندگي زنان سياه پوست دردو رمان توني موريسون دلبند وخدابه بچه كمك كند
295
تاثير نسبت AI2 O3 / Sio2 بر روي مقاومت شيميايي و رهايش فلورايد شيشه هاي كلسيم فلورو آلومينيو سيليكاتي مورد استفاده در سيمانهاي گلاس آينوم
296
تاثير نسبت آب به سيمان در افزايش مقاومت سايشي بتن ميكروسيليسي در مقابل آب
297
تاثير نسبت اجزا كامپوزيت پلي‌كاپرولاكتون/ نشاسته بر ايجاد تخلخل درجا و بررسي درون تني داربست براي كاربرد مهندسي بافت استخوان
298
تاثير نسبت توليد كالا به خدمات بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران
299
تاثير نسبت خاكه به اسيد بر ميزان حذف ناخالصي ها در فرآيند شستشوي اسيدي سلستين
300
تاثير نسبت شن به ماسه روي مقاومت فشاري و برشي بتن غلطكي با مصالح سنگي شكسته و گردگوشه در محل درزهاي اجرائي
301
تاثير نسبت كربن به نيتروژن، تهويه و دماي فصل بر تغييرات شيميايي توده در حال كمپوست كود مرغي
302
تاثير نسبت كشش باقيمانده بر خواص فيزيكي و رنگپذيري نخ پلي استر تكسچر شده به روش تاب مجازي
303
تاثير نسبت كشش در فرآيند تكسچرايزينگ تاب مجازي بر جمع شدگي نخ پلي استر
304
تاثير نسبت كشش نخ لايكرا و تاب نخ توليدي بر خواص فيزيكي نخ مغزي دار لايكرا / پنبه در سيستم ريسندگي رينگ
305
تاثير نسبت مخلوط الياف اكريليك بر خواص فشار پذيري فرش ماشيني
306
تاثير نسبت هاي مختلف جذب سديم آب آبياري بر روي نسبت جذب سديم خاك پايداري خاكدانه ها
307
تاثير نسبت هاي مختلف فازهاي آناتاز / روتيل تيتانيوم دي اكسيد بر روي سينتيك واكنش تخريب فتوكاتاليزوري برخي رنگينه هاي آلي
308
تاثير نسبت هاي مختلف كنسانتره به علوفه در دوره پس از شيرگيري بر پاسخهاي عملكردي و متابوليكي گوساله هاي هلشتاين
309
تاثير نسبت هاي مختلف گچ و بيوچار بر رشد جو و اصلاح يك نمونه خاك شور وقليا
310
ت‍اث‍ي‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ده‍ي‌ ه‍اي‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ و ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
311
تاثير نسبت‌ هاي مختلف بيوچار و اسيد هيوميك بر خصوصيات مورفولوژيكي و جذب عناصر ميكرو (آهن، روي، منگنز و مس) در گياه ذرت
312
تاثير نسبتهاي متفاوت پودر به مايع سمان گلاس يونومر رزيني بر ريز نشت ترميم هاي CLv
313
تاثير نسل جديد روان كننده ها بر رواني و مقاومت فشاري بتن
314
تاثير نشانگان پيش از قاعدگي بر عملكرد انواع حافظه در زنان مبتلا به اين نشانگان با دامنه سني 25-42 سال
315
تاثير نظام همسر گزيني همسان و ناهمسان بر روابط خانوادگي كاركنان اداري و آموزشي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر - سال 1380
316
تاثير نظريه مثل افلاطوني در فلاسفه بعد و قرون وسطي
317
تاثير نظريه همبستگي بين عوض و معوض بعد از انعقاد عقد
318
تاثير نظريه ي صورت هاي حياتي ويتگنشتاين در پلوراليسم ديني معاصر
319
تاثير نظم و قدرت اجتماعي در فضاهاي شهري بازي هاي ويدئويي
320
تاثير نفوذ يون بر خوردگي آرماتور بتن
321
تاثير نقاشي اروپايي بر نقاشي ايران از صفويه تا قاجار
322
تاثير نقاشي در پيدايش و سير تحول سينما
323
تاثير نقاشي كودكان بر نقاشي معاصر
324
تاثير نقاشي مذهبي در هنر نگارگري (نقاشي ) معاصر ايران ، موج نو
325
تاثير نقاشي هاي اكسپرسيوتيستي بر سينما و ويدئوي معاصر
326
تاثير نقش بازي در رشد اجتماعي كودكان مهد كودك شهر بهشهر
327
تاثير نقش ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بر امنيت منطقه خليج فارس در سالهاي 84-1376
328
تاثير نقش رفتار شهروندي بر تعهد سازماني
329
تاثير نقش عملكرد بافت بر انتقال مفهوم در نقاشي هاي نقاشان معاصر غربي (با تاكيد بر نظريه گشتالت
330
تاثير نقش كانون هاي فرهنگي شاهد وامورايثارگران بر تربيت ديني فرزندان شاهد
331
تاثير نقش معدن و صنعت گل گهر در توسعه كاربري اراضي شهر سيرجان
332
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق
333
تاثير نقش منابع و قابليت ها در تحقيق استراتژي هاي بازاريابي
334
تاثير نقش واسطه اي بازاريابي الكترونيكي در تأثيرگذاري جهت گيري بازار و گرايش تكنولوژي بر عملكرد
335
تاثير نقشه مفهومي رايانه محور بر تنوع واژگاني نگارش زبان آموزان
336
تاثير نقوش مهرهاي ايران وبين النهرين درنشانه هاي تصويري معاصر
337
تاثير نقوش و الگوهاي هندسي نگاره هاي مكتب هرات بر نقاشي معاصر ايران
338
تاثير نگارش متعامل بر مهارت گفتاري زبان آموزان
339
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي غرب
340
تاثير نگارگري ايران بر نقاشي نوين غرب
341
تاثير نگارگري چين بر تصاوير كتاب الحيوان ( ابن بختيشوع )
342
تاثير نگاه توسعه گرايانه دولت خاتمي بر وضعيت موسيقي
343
تاثير نگرش H.I.P در آثار باخ بر ويلنيست هاي قرن بيستم مقايسه موردي : مقايسه ي اجراهاي ياشا هايفتز و ويكتوريا مولوا از شاكن در « ر » مينور ، پارتيناي شماره دو ، BWV 1400 ، اثر يوهان سباستين باخ
344
تاثير نگرش مدرن در طراحي سراميك و ساخت مجموعه ظروف سراميكي كاربردي
345
تاثير نگرش مذهبي و هيجان خواهي با سازگاري زناشويي كاركنان متاهل اداره برق شهرستان ساري
346
ت‍اث‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ س‍ي‍اس‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ب‍ه‍ش‍ه‍ر
347
تاثير نگرش، علاقه به تحصيل، منبع كنترل و وضعيت اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي بر يادگيري سوادآموزان زن و مرد استان آذربايجان غربي
348
تاثير نماز بر سلامت روان
349
تاثير نماز بركاهش انحرافات اجتماعي دانشجويان دانشگاه پيام نور
350
تاثير نماز در بهداشت رواني جوانان از ديدگاه دانشجويان منطقه دولت آباد
351
تاثير نماي دو پوسته در انتقال حرارت بر كاهش مصرف انرژي در ساختمان خدماتي- درماني منطقه گرمسيري (استان سمنان)
352
تاثير نمايش هاي عروسكي بركاهش پرخاشگري كودكان كم توان ذهني
353
تاثير نمره فتيله روي كيفيت نخ رينگ و چرخانه
354
تاثير نمره نخ و تراكم نخهاي تارو پود برروي برخي از خواص فيزيكي پارچه مانند مقاومت پارگي و مقاومت سايشي
355
تاثير نمره وضعيت بدني و كاهش طول دوره ي خشكي گاوهاي شيري هلشتاين بر شاخص هاي سلامت و عملكرد گوساله هاي شيرخوار
356
تاثير نمك فلزي آلبدو و پوست كامل مركبات بر سرعت نوري - زيست تخريب پذيري فيلم ldpe
357
تاثير نمك هاي مختلف فلز سنگين نمك كادميوم بر رشد برخي پارامترهاي بيوشيميايي در گياه گندم
358
تاثير نمونه برداري در بازسازي منحني هاي انعكاسي با استفاده از تابع پايه
359
تاثير نهج البلاغه بر بوستان سعدي
360
تاثير نهج البلاغه بر قابوسنامه
361
تاثير نهج البلاغه بر گلستان سعدي.
362
تاثير نوآوري بر عملكرد بانكها با تلفيق دو رويكرد تحليل پوششي داده ها و تحليل عاملي
363
تاثير نوآوري خدمات بانكي در توسعه سهم بازار بانك با تاكيد بر مديريت دانش (مطالعه موردي: بانك مسكن استان مازندران )
364
تاثير نوآوري سازماني در رشد اقتصادي فرودگاه ها (مطالعه موردي : فرودگاه مهرآباد)
365
تاثير نوآوري،درجه بازبودن تجاري وحقوق مالكيت بر تنوع صادرات(مورد ايران و منتخبي از كشورهاي درحال توسعه )
366
تاثير نوار پيچيده شده بر چگالش بخار R-404A
367
تاثير نوجويي مصرف كننده بر پذيرش محصولات جديد
368
تاثير نور بر دفورماسيون چهره
369
تاثير نور مصنوعي بر برخي خواص فيلامنتهاي پلي پروپيلن
370
تاثير نور و روشنايي در محيط كار
371
تاثير نورد سطحي و عمليات حرارتي برپيرکرنشي فولاد HSLA
372
تاثير نوروفيدبك بر امواج مغزي و ميزان هورمون اضطراب (كورتيزول) و استرس در بازيكنان فوتبال
373
تاثير نوسانات ارزي بر واردات و صادرات غير نفتي ايران (74-1360)
374
تاثير نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي ايران (1338-1386)
375
تاثير نوسانات قيمت نفت بر سيكل هاي تجاري ايران: رويكرد ماركف سوئيچينگ
376
تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسانات شاخص قيمت سهام: مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
377
تاثير نوسانات نرخ ارز بر رابطه مبادله‌ بخش كشاورزي در ايران
378
تاثير نوسانات نرخ ارز بر قراردادها
379
تاثير نوشيدني ورزشي ايزواستار بر برخي پارامترهاي متابوليكي و پلاسمايي فوتباليست¬هاي جوان در يك وهله فعاليت وامانده¬ساز
380
تاثير نوع استراتژي سطح كسب و كار بر عملكرد سازماني در چهار چوب نوع شناسي استراتژيهاي تجاري مايلز و اسنو
381
تاثير نوع بازي در رشد خلاقيت كودكان 10تا12 ساله
382
تاثير نوع بافت بر روي مقاومت خمشي و آويزش پارچه هاي تاري پودي
383
تاثير نوع بافت جوراب واريس هوشمند بر روند بهبود واريس
384
تاثير نوع پايدار كننده بر روي خواص لاستيكهاي هيبريدي
385
تاثير نوع پود و ساختمان بافت بر هدايت حرارتي پارچه هاي هيبريد حلقوي پودي
386
تاثير نوع پوشش نانو ساختار بر خواص فوم فورستريت نانو متري با درجه پزشكي
387
تاثير نوع تداخل و قضاوت از يادگيري بر اكتساب و يادداري با فواصل تمرين آسايي بر دقت ضربات تاپ اسپين تنيس روي ميز
388
تاثير نوع تعامل در بالا بردن تمايل به برقراري ارتباط در زبان آموزان ايراني
389
تاثير نوع تعامل در بالا بردن تمايل به برقراري ارتباط در زبان آموزان ايراني
390
تاثير نوع جيره پايه و تركيبات امولسيفايري بر عملكرد ، تيتر آنتي بادي و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با منابع مختلف چربي
391
تاثير نوع دندانه و عوامل فيزيكي بر تخريب برخي از رنگينه هاي طبيعي در منسوجات ابريشمي صفويه
392
تاثير نوع روش تدريس پسوندها بر روي آگاهي تكواژي دانش آموزان هنرستان هاي فني يزد
393
تاثير نوع ريز نمونه و تركيبات هورموني بر كالزايي و رشد آن در گياه دارويي گل راعي(Hypericum perforatum)
394
تاثير نوع سيال مبرد بر عملكرد ترموديناميكي سيكلهاي تبريد
395
تاثير نوع سيستم تاب دهنده نخ دولا (رينگي one - For - Two) بر خواص فيزيكي نخ اكريليك
396
تاثير نوع شيار باز كن و چرخ فشار رديف كارها بر سبز شدن كلزاي پائيزه
397
تاثير نوع فرآيند بو دادن بر پايداري اكسيداتيو، خاصيت آنتي اكسيداني و خواص فيزيكوشيميايي روغن حاصل از دورقم پسته اهلي و وحشي
398
تاثير نوع گاز و فرايند پلاسما بر رفتار فرسايش پلاسمائي پوشش اكسيد ايتريم
399
تاثير نوع لايي مصرفي بر بعضي از خواص فيزيكي كالاي فاستوني
400
تاثير نوع متن، طول متن و دشواري متن بر يادگيري واژگان از طريق حاشيه نويس
401
تاثير نوع منبع چربي جيره بر احتياجات متيونين در جوجه هاي گوشتي
402
تاثير نوع نخ بر جذب آب و مقدار هواي عبوري پارچه حلقوي پودي
403
تاثير نوع نخ دوخت و تراكم دوخت بر استحكام اتصال
404
تاثير نوع نخ و ساختمان بافت در ضربه پذيري پارچه هاي كامپوزيت سه بعدي ﴿spacer﴾ حلقوي پودي
405
تاثير نوع و ابعاد گلوله مصرفي بركارايي آسياهاي اوليه كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه
406
تاثير نوع و سايز اثر نوع فونت، اندازه فونت و فاصله بين خطوط در خوانايي متن، درك مطلب و فراخواني از دانش آموزان متوسط EFL ايران
407
تاثير نوع و سرعت شيطانك هاي C و بيضوي بر خواص نخ پنبه اي شانه شده
408
تاثير نوع و مقدار كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكي بر فرسايش پاشماني خاك
409
تاثير نوع و ميزان كود آهن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه گندم دو روم و نان
410
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ زاي‍م‍ان‌ (طب‍ي‍ع‍ي‌ و س‍زاراي‍ن‌ ) در ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ پ‍س‌ از زاي‍م‍ان‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌( ۹۷-۱۳۹۶ )
411
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ارزش‍ي‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داري‌ گ‍زارش‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
412
تاثير نوفه بر فرآيند همگام سازي در مدل كوراموتو برروي شبكه هاي بي مقياس وشبكه هاي تصادفي
413
تاثير نوكلئوتيد جيره بر عملكرد و پاسخ به استرس در گربه ماهي رنگين كمان(Pangasianodon hypophthalmus)
414
تاثير نوگرايي مصرف كنندگان بر سبكهاي تصميم گيري خريد
415
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
416
تاثير نوگرايي مصرف‌كنندگان بر سبك‌هاي تصميم‌گيري خريد ( مطالعه موردي : شركت سايپا )
417
تاثير نيايش در افزايش خود پنداري مثبت در دانشجويان دانشگاه پيام نور زرين شهر
418
تاثير نيپ گيج بر روي نخ خروجي اين اندورينگ
419
تاثير نيترات بر پارامتر هاي ژئوتكنيكي خاك غيراشباع
420
تاثير نيتراسيون پلاسمايي بر مشخصات لايه سخت شده و رفتار تريبولوژيكي فولادهاي كم آلياژ كروم - موليبدن متالوژي پودر
421
تاثير نيتروژن ،شوري و ماده آلي بر رشد و تركيب شيميايي گياه پسته و بررسي مورفولوژي ريشه
422
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر رفتار سايشي فولاد زنگ نزن آستنيتي
423
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر لايه کامپوزيتي نيکل حاوي ذرات آلومينيوم
424
تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي به روش توري فعال بر روي فولاد كم آلياژ 6580/1 DIN مقايسه آن با روش نيتروژن دهي پلاسمايي متداول
425
تاثير نيتروژن و سيليسيم بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژي دانهال هاي پسته تحت تنش شوري
426
تاثير نيروگاه هاي بادي بر كفايت توليد در سيستم قدرت
427
تاثير نيروي آنتروپي و جفت شدگي گرانشي متغير بر تكينگي هاي كيهانشناسي
428
تاثير نيروي تراوش بر سيستم نگهداري بتني در تونل هاي زير سطح آب زيرزميني
429
تاثير نيروي غير خطي پاندرو ماتيو بر انتشار پالس هاي ليزري فمتو ثانيه اي در هوا
430
تاثير نيكل تيتانيم بر خواص مكانيكي آلياژ ZA-72در درجه حرارتهاي بالا
431
تاثير نيكل روي چدنهاي سفيد مقاوم به سايش سخت شونده از حالت ريختگي
432
تاثير هارمونيك بر روي كاهش عمر ترانسفورماتورهاي قدرت
433
تاثير هارمونيك ناشي از قطارهاي برقي روي كيفيت توان شبكه سراسري
434
تاثير هدايت حرارتي طولي بر عملكرد مبدلهاي دولوله
435
تاثير هدف گذاري تورم برمديريت نرخ ارز دركشورهاي درحال توسعه با تاكيد بر ايران
436
تاثير هدف گزيني عملكردي و نتيجه اي بر يادگيري تكليف دارت در افراد رقابت جو و غير رقابت جو
437
تاثير هدفمندي يارانه ها بر صنعت گلخانه شهرستان ساوه
438
تاثير هدفمندي يارانه ها بر ميزان تورم در ايران
439
تاثير هدفمندي يارانه ها در ميزان مصرف برق مشتركان خانگي شركت توزيع برق استان اردبيل
440
تاثير هزينه R&D و ارزش ويژه برند بر عملكرد بازاريابي با ميانجي گري نوآوري محصول
441
تاثير هزينه R&D و ارزش ويژه برند بر عملكرد بازاريابي با ميانجي گري نوآوري محصول
442
تاثير هزينه هاي نمايندگي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركت و حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي
443
تاثير هزينه يابي بر مبناي فعاليت )ABC( بر بهبود عملكرداز ديدگاه پزشكان و كارشناسان بيمارستان ولي عصر(عج )
444
تاثير هشت هفته برنامه تمريني منتخب جسماني بر برخي شاخص هاي جسماني و كيفيت زندگي زنان مبتلا به ام اس
445
تاثير هشت هفته تمرين با تخته تعادل برفاكتورهاي عصبي- عضلاني و حركتي مچ پاي زنان كاراته كا
446
تاثير هشت هفته تمرين تداومي دويدن بر ميزان هماچوري، پروتينوري و دفع كراتينين ادرار ناشي از يك جلسه فعاليت حاد در مردان سالم غيرفعال
447
تاثير هشت هفته تمرين درماني منتخب با و بدون توپ فيزيوبال بر تعادل، ثبات پوسچرال و كيفيت زندگي زنان مبتلا به پاركينسون
448
تاثير هشت هفته تمرين فزاينده هوازي بر برخي از پاسخ هاي متابوليكي آسيب ديدگان نخاعي
449
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
450
تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي به همراه مصرف مكمل HMB بر تغييرات هورمون تستوسترون و رشد مردان غير ورزشكار
451
تاثير هشت هفته تمرين هوازي (تداومي و تناوبي) بر آنزيم هاي كبدي در مردان داراي اضافه وزن
452
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر miRNA-130a، بيان گيرنده GPIIb و عملكرد پلاكتي در زنان مبتلا به ديابت نوع دو
453
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر توزيع فشاركف پايي بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي
454
تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر ميزان بيان ژن هاي مسير HMGB1-RAGE/TLR4-NF-kB و آنزيم NADPH اكسيداز 2 در بافت قلبي رت¬هاي ديابتي
455
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن NFAT وMEF2 بافت قلب رت هاي نر نژاد ويستار
456
تاثير هشت هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي با شدت بالا بر بيان ژن هاي MAPK و آدنيلات سيكلاز بافت قلب رتهاي نر نژاد ويستار
457
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
458
تاثير هشت هفته تمرين هوازي(تداومي، تناوبي) بر آسيب هاي قلبيcrp وck-mb در مردان داراي اضافه وزن
459
تاثير هشت هفته تمرينات آر. ان. تي بر حس عمقي، تعادل و قدرت عضلاني واليباليست هاي نخبه
460
تاثير هشت هفته تمرينات اصلاح الگوي حركت با رويكرد NASM بر آزمون شنا از مجموعه آزمون هاي غربالگري حركتي عملكردي
461
تاثير هشت هفته تمرينات پيلاتس بر ناهنجاري هاي وضعيتي، قدرت و كيفيت زندگي زنان مبتلا به بيماري قلبي بعد از عمل قلب باز
462
تاثير هشت هفته تمرينات تراباند بر نمرات آزمون غربالگري عملكرد حركتي تكواندوكاران دختر
463
تاثير هشت هفته تمرينات تركيبي (قدرتي و تعادلي) بر تعادل و قدرت عضلاني كودكان پسر 7 تا 14 ساله كم توان ذهني آموزش پذير
464
تاثير هشت هفته تمرينات تعديل شده پيلاتس بر قوس‌هاي ستون فقرات، برخي ويژگي‌هاي عملكردي و كيفيت زندگي دختران كم‌توان ذهني آموزش‌پذير
465
تاثير هشت هفته تمرينات تعديل شده تي آر ايكس بر عملكرد حركتي، قوس هاي ستون فقرات و كيفيت زندگي زنان پس از زايمان
466
تاثير هشت هفته تمرينات ريتميك با و بدون موزيك بر كيفيت زندگي و برخي عوامل جسماني كودكان مبتلا به سندرم داون
467
تاثير هشت هفته تمرينات عصبي-عضلاني بر حس عمقي، تعادل و قدرت مچ پاي اسكيت بازان سرعت حرفه اي
468
تاثير هشت هفته تمرينات عملكردي منتخب بر تعادل دانشآموزان دختر و پسر نابينا 8 تا 12 سال شهر تهران
469
تاثير هشت هفته تمرينات فيفا s+11 بر برخي فاكتورهاي عملكردي بالاتنه در نوجوانان پسر واليباليست
470
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب MELTبر عملكرد حركتي شانه، درد وكيفيت زندگي آسيب ديدگان نخاعي پاراپلژي
471
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب اصلاحي بر عارضه گام به داخل در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله
472
تاثير هشت هفته تمرينات منتخب تركيبي (قدرتي-استقامتي) بر شاخص هاي عملكردي و كيفيت زندگي يك بيمار مبتلا به پلي ميوزيت مزمن
473
تاثير هشت هفته تمرينات يوگا روي عوارض استئوآرتريت زانو
474
تاثير هشت هفته تمريناتDNS تعديل شده برتعادل نشسته، عملكرد حركتي، درد و كيفيت زندگي بيماران آسيب نخاعي پاراپلژي ناقص
475
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي بر لوردوز كمري
476
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني- اسكلتي مرتبط با كار برنج كاران شهرستان بابل
477
تاثير هشت هفته حركات اصلاحي منتخب بر اختلالات عضلاني-اسكلتي مرتبط با كار پرستاران بيمارستان الزهرا اصفهان با مداخله ارگونومي شغلي
478
تاثير هشت هفته فعاليت بدني همراه با موسيقي آرام بخش بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدايي
479
تاثير هشت هفته ماساژ درماني بر روي بعضي شاخص هاي جسماني و رواني در زنان مبتلا به MS
480
تاثير هشت هفته ماساژ درماني و تمرينات هوازي بر فشار خون، ضربان قلب و كيفيت زندگي مبتلايان به پرفشارخوني
481
تاثير هشت هفته ورزش يوگاي منتخب بر ناهنجاري هاي شايع( پشت گرد و سر به جلو)، دامنه حركتي مفصل شانه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه ماستكتومي
482
تاثير هگزانال و پوشش كيتوزان بر عمر انبارماني گوجه فرنگي رقم ازمير
483
تاثير هم افزايي اچ سي جي و عصاره سياهدانه بر روي تخمدان رت هاي نابالغ
484
تاثير هم خوني آميزشي بر نرخ گيرايي در گله هاي گاو شيري هلشتاين استان اصفهان
485
تاثير هم‌افزايي HCG و اسپند بر ناباروري موش‌هاي نر نابالغ
486
تاثير همزمان بازده سهام، تغييرات جريان نقد عملياتي و تغييرات فروش بر عدم تقارن زماني سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
487
تاثير همزمان بي حسي موضعي و فعاليت بدني بر حس عمقي مفصل زانو
488
تاثير همزيستي ريزوبيوم و ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و كيفيت علوفه ارقام يونجه ﴿.Medicago sativa L﴾ تحت تنش شوري
489
تاثير همزيستي قارچ Piriformospora indica سيستم ريشه اي گياه ذرت و كيفيت خاك آلوده به مواد نفتي
490
تاثير همزيستي ميكوريزا بر خصوصيات رويشي و عملكرد گلرنگ تحت تاثير شوري
491
تاثير همزيستي ميكوريزي بر رشد و برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام گلرنگ ﴿.Carthamus tinctorius L .﴾ در سطوح مختلف شوري
492
تاثير همكاري هاي سياسي - نظامي آمريكا و پاكستان بر امنيت ملي ايران پس از يازده سپتامبر(2012 - 2001)
493
تاثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
494
تاثير هنجارهاي اخلاقي بر بازاريابي كالاي ورزشي، از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي زاهدان
495
تاثير هندسه پلاك و تعداد پيچها بر تثبيت شكستگي استخوان
496
تاثير هندسه پين بر خواص مكانيكي، ريزساختاري و عمر خستگي جوش اغتشاشي اصطكاكي فولاد
497
تاثير هندسه جت بر روي خواص مكانيكي نخهاي ريسيده شده در سيستم ريسندگي جت هوا
498
تاثير هندسه سازه بر ضريب رفتار قابهاي فولادي
499
تاثير هندسه ناپيوستگي‌ها بر روي اندازه بار سنگ در طراحي
500
تاثير هندسه نخهاي صنعتي(بريد﴾ بر روي استحكام آنها
501
تاثير هندسه و شكل قطعه بررفتار نيترو‍ن دهي پلاسمايي
502
تاثير هنر ايران بر قالي بافي هند در قرن 16و17 ميلادي (و پيامدهاي آن در عصرحاضر)
503
تاثير هنر ايلام برهنرتجسمي ايران باستان
504
تاثير هنر تجسمي اروپا بر روند طراحي توليد در انيميشن هاي كلاسيك سينمايي ديزني
505
تاثير هنر عكاسي صنعتي بر تبليغات صنايع غذايي مكس
506
تاثير هنرهاي بصري دوره قاجار برآثار هنرمندان پنج دهه اخير ايران
507
تاثير هنرهاي تجسمي در معماري ﴿تحقيق كلاسي ﴾
508
تاثير هنرهاي چند رسانه اي بر هنرهاي تجسمي اواخر قرن بيستم
509
تاثير هنرهاي چند رسانه اي در شكل گيري هنرهاي تجسمي معاصر ايران
510
تاثير هوا دهي بر روي توزيع فشار بر روي گوه و نمايان سازي سطح آزاد به روش آزمايشات تجربي
511
تاثير هورمون مپيكوات كلرايد، منبع كود نيتروژن و ميزان آهن بر عملكرد ، اجزاء عملكرد و كيفيت پنبه
512
تاثير هوش اجتماعي بر رفتارشهروندي سازماني با ميانجي گري خلاقيت سازماني و نو آوري
513
تاثير هوش استراتژيك بر رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان هرمزگان
514
تاثير هوش برپيشرفت تحصيلي دختران وپسران پايه اول
515
تاثير هوش برترتيب تولد
516
تاثير هوش سازماني بر بهبود دوسوتواني يادگيري سازماني (مورد مطالعه كاركنان شركت مخابرات استان قم)
517
تاثير هوش سازماني بر توسعه و ارتقا مديريت دانش در سازمانهاي بازرگانيتعاون و آموزش و پرورش
518
تاثير هوش سازماني بر صداقت و درستي
519
تاثير هوش سازماني بر عملكرد كاركنان
520
تاثير هوش سازماني و فرهنگ سازماني بر توانمند سازي منابع انساني(كاركنان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي گلستان)
521
تاثير هوش فرهنگي مديران بر سرمايه اجتماعي كاركنان ( مطالعه موردي، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان)
522
تاثير هوش معنوي و رضايت شغلي در بازاريابي رابطه مند در شركت آب منطقه اي شهر تهران
523
تاثير هوش هيجاني اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير بر سرمايه اجتماعي آنان
524
تاثير هوش هيجاني بر آگاهي برند محصولات شركت سوني
525
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
526
تاثير هوش هيجاني بر تفكر استراتژيك در شركت مهندسي صنعتي فهامه
527
تاثير هوش هيجاني بر رضايت زناشويي بين كليه متأهلين موسسه علمي وكاربردي درشهرستان تنكابن.
528
تاثير هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه :كاركنان بيمارستان هاي شهر زاهدان
529
تاثير هوش هيجاني بر روابط زناشويي
530
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران (مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت)
531
تاثير هوش هيجاني بر سازگاري شغلي پرستاران ﴿مورد مطالعه: پرستاران بيمارستان پورسيناي شهر رشت﴾
532
تاثير هوش هيجاني بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان
533
تاثير هوش هيجاني بر مطلوبيت اجتماعي دانش آموزان شهرستان فردوس
534
تاثير هوش هيجاني بر مولفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه اصفهان
535
تاثير هوش هيجاني بر نگرش كاركنان نسبت به تسهيم دانش در شركت نيروكلر
536
تاثير هوش هيجاني برنگرش مديران نسبت به تفويض اختيار درسايت بنزين سازي بالايشگاه اصفهان
537
تاثير هوش هيجاني و هوش معنوي روساي شعب بانك ملي غرب تهران بر نگرش آنها به بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار
538
تاثير هوشمند سازي مدارس بر خلاقيت،پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت در درس حرفه و فن دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايي شهربهار در سال تحصيلي 91-90
539
تاثير هوشمندي كسب و كار و امنيت ديجيتال در گردشگري هوشمند با هدف رضايت گردشگر(مورد مطالعه: شهر اصفهان)
540
تاثير هوشياري بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كننده بانقش ميانجي مسئوليت اجتماعي شركت¬ها
541
تاثير هويت بر روابط سياسي ايران و آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر اساس نظريه سازه انگاري
542
تاثير هويت هاي قومي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر قوم بلوچ
543
تاثير هيدروكسيد سديم بر خواص منسوج اكريليكي
544
تاثير هيدروليز آنزيمي بر خواص مكانيكي و سطحي پارچه
545
تاثير هيدروليز قليايي و آمينوليز كردن بر فوق آبگريزي پارچه پلي استر
546
تاثير و اعمال عناصر هنري بر محصولي دخاني
547
تاثير و بررسي هنر در زندگي معلولين و جانبازان
548
تاثير و تاثر عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دوره قاجار بر سنت هاي ازدواج در دوره قاجار تا انقلاب مشروطه
549
تاثير و قارچ مايكوريزا آربوسكولار بر گياه پالايي مس توسط فلفل و آفتابگردان در يك خاك آلوده
550
تاثير و نقش فرهنگ كار بر توسعه اقتصادي
551
تاثير و نقش فناوري اطلاعات در پولشويي
552
تاثير و نقش مادران شاغل و غير شاغل در تربيت فرزندان شهر برازجان
553
تاثير و ولتاژ و محيط واكنش بر جدايش غشاي آلوميناي آندايز شده از زيرلايه
554
تاثير واحد فرهنگي بنياد شهيد و فرهنگ جامعه بر فرزندان شاهد در شهر اهرم
555
تاثير وازوپرسين ، اكسي توسين و هيستامين مركزي و محيطي بر ترشح استروئيدها در گوسفند
556
تاثير واژگان هم نشين از طريق پيام كوتاه بر فراگيري واژگان هم نشين توسط فرگيران ايراني در سطح متوسط زبان انگليسي به عنوان زان خارجه: با تمركز برجنسيت
557
تاثير واضح سازي متني بر شناخت و فراگيري جملات شرطي انگليسي
558
تاثير والدين بر تربيت فرزندان وپيشرفت تحصيلي انان
559
تاثير والدين بر تعليم وتربيت كودكان وبررسي مشكلات تربيت تحصيلي
560
تاثير والدين در انتخاب رشته تحصيلي وشغلي فرزندان دختر شهرستان ساري
561
تاثير والدين در جامعه پذيري فرزندان
562
تاثير والدين يك زبانه و دو زبانه بر استراتژي هاي مكالمه كودكان در فراگيري زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي با استفاده از مدل آكسفورد
563
تاثير واهمدوسي بر درگاههاي كوانتومي مبتني بر نقطه هاي كوانتومي جفت شده
564
تاثير وبلاگها بر روي مهارت نگارش زبان آموزان ايراني , The Effect of Using Weblogs on Iranian EFL Learners Writing Skill and Their Attitudes towards English Learning
565
تاثير وحي در رفتار اجتماعي انسان
566
تاثير ورزش بر اضطراب افسردگي دختران
567
تاثير ورزش بر پيشرفت تحصيل دانش آموزان دختر پايه اول دوم و سوم ابتدايي شهرستان مرودشت
568
تاثير ورزش بر كاهش افسردگي و اضطراب دختران شهر بسطام سال 1386
569
تاثير ورزش بر ميزان كمردرد و قوس كمر زنان حامله
570
تاثير ورزش تردميل بر بهبود حافظه فضايي طي بيماري مالتيپل اسكلروزيس در موشهاي صحرايي نر
571
تاثير ورزش در رشد اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور
572
تاثير ورزش در كاهش افسردگي جوانان حدود سني 18 ساله قم
573
تاثير ورزش صبحگاهي بر برخي فاكتورهاي خطرزاي قلبي عروقي زنان ميانسال
574
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15-12 ساله مدارس شبانه روزي شهرستان سبزوار
575
تاثير ورزش صبحگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدائي شهرستان پاكدشت
576
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه انگيزه تحصيلي دانش اموزان
577
تاثير ورزش صبحگاهي بر روحيه وانگيزه تحصيلي دانش اموزان
578
تاثير ورزش صبحگاهي بر مهارتهاي رواني دانش آموزان دختر غير ورزشكار مقطع متوسطه مدارس دولتي استان ايلام
579
تاثير ورزش صبحگاهي بربهداشت رواني دانشجويان
580
تاثير ورزش يوگا بر استرس
581
تاثير ورزش يوگا براسترس
582
ت‍اث‍ي‍ر ورزش‌ و ام‍اك‍ن‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
583
تاثير ورمي كمپوست تهيه شده از خاك اره و پودرخون بر تحمل به خشكي خيار
584
تاثير ورمي كمپوست كود گاوي و فيلتر كيك نيشكر بر سرعت معدني شدن خالص نيتروژن ، فعاليت آنزيمي خاك و عملكرد گندم
585
تاثير وزن لايه بي بافت روي خواص فيزيكي و مكانيكي حفاظ هاي تشعشعي لايه تركيبي بي بافت و آلومينيم
586
تاثير وزن مولكولي و دماي ريسندگي بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانستيه خطي يكسان
587
تاثير وزن مولكولي و سرعت برداشت بر روي ساختار و خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن ذوب ريسي شده با دانسيته خطي يكسان
588
تاثير وزن واحد سطح لايه هاي بي بافت اسپان باند با كاربرد پوشاكي بر رفتار شكل پذيري
589
تاثير وسايل كمك آموزشي در ياد گيري دانش آموزان در درس علوم تجربي
590
تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي مدرسه دخترانه نيايش در شهرستان اهواز
591
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
592
تاثير وسايل كمك آموزشي وكتب روش تدريس بر روي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهرستان تنكابن
593
تاثير وسيله ارتباط جمعي " تلويزيون " بر روي كودكان و نوجوانان در سنين 12-7 سال
594
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر وضعيت تحصيل دانش اموزان
595
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
596
تاثير وضعيت اقتصادي خانواده هابر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
597
تاثير وضعيت ظاهري معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
598
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دانش اموزان دختر مقطع راهنمايي ناحيه3اصفهان
599
تاثير وضعيت ظاهري معلمين بر گرايش به حجاب دختر مقطع راهنمايي اردل
600
تاثير وضعيت متفاوت باليدگي بر توزيع و درصد چربي WHR، BMI دختران نوجوان غيرورزشكار
601
تاثير وضعيت نمايش و توزيع فيلم بر اقتصاد سينماي ايران بعد از دهه 80
602
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: آغاز سوره يس تا پايان قرآن)
603
تاثير وقف و ابتدا بر معناي قرآن (مورد مطالعه: سوره حمد تا پايان سوره نساء)
604
تاثير ولتاژ بر خواص نخهاي مركب ﴿فيلامنت پلي استر- پنبه﴾
605
تاثير ويتامين c روي بيماري سرطان
606
تاثير ويتامين E و سلنيم بر پراكسيداسيون ليپيدها در موش آزمايشگاهي ديابتي شده
607
تاثير ويرايش نگارش هم كلاسي از طريق ويكي اسپيسس بر تصحيح نگارش زبان آموزان ايراني
608
تاثير ويروس كرونا بر فعاليت تاكسي سرويس اينترنتي اسنپ
609
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
610
تاثير ويژگي شخصيتي درونگرايي وبرونگرايي بر رضايت شغلي به واسطه توانمندسازي روانشناختي دركاركنان دانشگاه آزاداسلامي شيراز در سال 1394
611
تاثير ويژگي كالبدي ساباط بر تغييرات دمايي نمونه موردي: ساباط هاي بافت تاريخي شهر يزد
612
تاثير ويژگي هاي اصلي توسعه حرفه اي بر ارتقاء دانش، مهارت و يادگيري معلمان ناحيه يك كرج
613
تاثير ويژگي هاي برند بر تصميم خريد يخچال فريزر هيماليا در شهرستان كرج
614
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود توسط مديران بر هزينه حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
615
تاثير ويژگي هاي پيش بيني سود مديريت بر هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
616
تاثير ويژگي هاي درون شركتي بر اهرم مالي آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
617
تاثير ويژگي هاي رنگ در هويت بخشي به فرش يزد
618
تاثير ويژگي هاي سازمان بر نوآوري محصول با نقش تعديل كننده رشد بازار (مطالعه موردي كسب و كارهاي كوچك و متوسط استان مازندران )
619
تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر رابطه بين عزت نفس و شبكه هاي اجتماعي آنلاين (مطالعه موردي: دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدايي شهرستان هشترود در سال تحصيلي 99-1398)
620
تاثير ويژگي هاي شخصيتي درونگرا و برونگرا بر پيشرفت توانش كاربردي زبان در فراگيران فارسي زبان
621
تاثير ويژگي هاي شخصيتي و جنسيت بر انتخاب راههكارهاي امتناع فراگيران زبان انگليسي
622
تاثير ويژگي هاي شغل بر تحليل رفتگي شغلي كاركنان
623
تاثير ويژگي هاي شكاف در مخازن و عوامل موثر در بازيافت نفت و يافتن رابطه منطقي بين پارامترها در ميكرومدل ها
624
تاثير ويژگي هاي نخ پود در تغييرات خواص هندسي و فيزيكي پارچه هاي جت هوا
625
تاثير ويژگي هاي وبسايت بر قصد خريد اينترنتي از طريق متغير واسطه ريسك ادراكي و اعتماد مشتري
626
تاثير ويژگي‌هاي سيليس و كربن به عنوان مواد اوليه بر مقدار سنتز كاربيد سيليسيم با استفاده از ماكروويو
627
تاثير ويژگيهاي سرباره فولاد سازي كوره قوس الكتريك برمصرف انرژي الكتريكي
628
تاثير ويژگيهاي شخصيتي برفرسودگي شغلي در پرستاران بيمارستان رواني وساير بيمارستانها.
629
تاثير ويژگيهاي شخصيتي والدين بر خود باوري كودكان.
630
تاثير ويلچر راني همگام و ناهمگام بر برخي از ويژگي هاي عملكردي و روانشناختي معلولين پاراپلژي
631
تاثير يا فقدان والدين در پيشرفت تحصيلي
632
تاثير ياد گيرنده محور در خواندن درك مطلب دانش آموزان ايراني سال سوم دبيرستان
633
تاثير يادآوري موقعيت بر تغيير اسناد هيجان هاي اخلاقي «قرباني كننده شاد» در كودكان پسر شهر اصفهان
634
تاثير يادگيري جنبي بر فراگيري، يادداري و فراخواني واژگان در زبان آموزان ايراني
635
تاثير يادگيري زبان با استفاده از پيكره ها بر دقت افعال كمكي زبان آموزان خانم و آقاي ايراني
636
تاثير يادگيري زبان با كمك رايانه، رويكردهاي تكليف محور و سنتي بر يادآوري بلند مدت و كوتاه مدت ضرب المثل هاي انگليسي
637
تاثير يادگيري سازماني بر سازمانهاي يادگيرنده
638
تاثير يادگيري سازماني بر عملكرد كاركنان ستادي اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر
639
تاثير يادگيري سازماني بر كاهش نارضايتي مشتريان (اولياي دانش آموزان) در مدارس غير دولتي آمل
640
تاثير يادگيري مشاركتي بر يادگيري وازگان و اصطلاحات تخصصي توسط دانشجويان داروسازي
641
تاثير يادگيري واحد هاي معنايي تحت عنوان "چانك" بر رشد توليد زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي دانش آموزان ايراني
642
تاثير يافته هاي جرم شناسي بر حقوق كيفري
643
تاثير يك برنامه اصلاحي هشت هفته اي بر كيفوز وضعيتي و ظرفيت هاي حياتي ، دمي و بازدمي ريه پسران 17 و 18 ساله
644
تاثير يك برنامه تركيبي قدرتي -استقامتي معين بر عملكرد زنان قايقران استان تهران
645
تاثير يك برنامه تمرين درماني بر برخي فاكتورهاي جسماني و رواني بيماران هموفيلي نوع A
646
تاثير يك برنامه تمرين هوازي ركاب زدن با دست بر روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي وتركيب بدني زنان ميانسال
647
تاثير يك برنامه تمريني ويژه در خانه بر كاهش علائم زنان مبتلا به فيبروميالژي
648
تاثير يك برنامه ي تمريني بر نوع زايمان، كيفيت زندگي، و آمادگي عضلاني زنان باردار
649
تاثير يك برنامه ي جديد مداخله اي مديريت استرس بر اصلاح سبك زندگي ، طرح واره هاي شناختي وحس انسجام در دانشجويان پراسترس .
650
تاثير يك برنامه ي ورزش در آب بر تعادل ايستا و پويا، قدرت عضلاني و كيفيت زندگي زنان سالمند
651
تاثير يك جلسه تمرين حاد بر سطوح آنزيم گاما گلوتاميل ترانسفراز، پروتئين و گراتينين ادراري در بازيكنان نخبه فوتبال
652
تاثير يك جلسه تمرين فزاينده هوازي بر سيستم ايمني خون ورزشكاران جوان و سالم 18-25 سال شهرستان سيرجان
653
تاثير يك جلسه تمرين قدرتي شديد بر فاكتورهاي خوني و حجم پلاسما در دختران غير فعال
654
تاثير يك جلسه تمرين هوازي زيربيشينه بر دامنه حركتي مفصل شانه بيماران مبتلا به كپسوليت چسبنده
655
تاثير يك جلسه شبه عمليات اطفاء حريق بر تعادل و نيروي عكس العمل زمين در حركت فرود در آتش نشانان
656
تاثير يك جلسه فعاليت بدني شديد ( حاد ) بر غلظت گلوكز و هورمون هاي تستوسترون، كورتيزول و انسولين سرم خون در دو و ميداني كاران نخبه ليك برتر كشور
657
تاثير يك جلسه فعاليت ورزشي مقاومتي سنگين بر واكنش مرحله حاد و مراحل باز يافت پروتئين واكنش دهنده c با حساسسيت زياد در دانشجويان مرد ورزشكار
658
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر صفات شخصيتي دختران با تاكيد بر سن
659
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي پايه شنا بر مهارتهاي حركتي درشت كودكان اتيسمي 7 تا 11 سال
660
تاثير يك دوره آموزش مهارتهاي يادگيري و مطالعه در پيشرفت تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور
661
تاثير يك دوره بازتواني ورزشي خانگي بر بيماران آنژيوپلاستي و باي پس
662
تاثير يك دوره بازي ويدئويي تعاملي پر تحرك بر مديريت وزن ،افزايش خودكارآمدي و عزت نفس كودكان داراي اضافه وزن
663
تاثير يك دوره برنامه بازتواني بر عملكرد سيستولي، عملكرد دياستولي، توده ي بطن چپ و ظرفيت عملكردي در بيماران مبتلا به سكته قلبي
664
تاثير يك دوره برنامه تمريني پيلاتس بر ابعاد سلامت جسماني، ذهني و اجتماعي مرتبط با افتادن در سالمندان
665
تاثير يك دوره برنامه تمريني منتخب بر عملكرد ، تعادل و كيفيت زندگي زنان سالمند مبتلا به پوكي استخوان
666
تاثير يك دوره برنامه تمريني يوگا بركاركردهاي شناختي و اجرايي در كودكان داراي اختلال نقص توجه - بيش فعالي
667
تاثير يك دوره برنامه فعاليت هوازي بر تركيب بدني، حداكثر اكسيژن مصرفي و سطوح .....
668
تاثير يك دوره تمرين ذهن‌آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و تعادل ايستا و پويا در سالمندان
669
تاثير يك دوره تمرين قدرتي منتخب با استفاده از وزن بدن بر قدرت عضلات دختران ژيمناست 8 تا 13 سال شهرستان نجف آباد
670
تاثير يك دوره تمرين مقاومتي بر سطوح هموسيستئين سرم و برخي عوامل خطرساز متابوليكي زنان غير فعال
671
تاثير يك دوره تمرين منتخب بر دامنه و الگوي فعاليت الكترومايوگرافي عضلات اندام تحتاني در كودكان 8-9 سال غير فعال با تاكيد بر حركات بنيادي پايه
672
تاثير يك دوره تمرين هوازي بر تغييرات BDNF و كيفيت زندگي جوانان كم توان ذهني
673
تاثير يك دوره تمرين هوازي فزاينده بر شاخصهاي قلبي عروقي زنان مبتلا به بيماريهاي عروق كرونري
674
تاثير يك دوره تمرين ورزشي تركيبي بر سطوح استراحتي لپتين پلاسما و برخي عوامل هورموني در مردان غير ورزشكار
675
تاثير يك دوره تمرينات ادراكي- حركتي بر مهارت هاي عصب روانشناختي كودكان 4 تا 7 سال مبتلا به اختلال بينايي
676
تاثير يك دوره تمرينات ايروبيك بر تركيب بدني، قند خون و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي زنان مبتلا به ديابت نوع دو
677
تاثير يك دوره تمرينات برين جيم بر حافظه كاري و نشانگان كودكان مبتلا به طيف اوتيسم
678
تاثير يك دوره تمرينات تاي چي بر نشانگان كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم
679
تاثير يك دوره تمرينات تركيبي روي برخي عوامل فيزيولوژيكي و كاركرد ريوي آسيب ديدگان نخاعي
680
تاثير يك دوره تمرينات ثبات دهنده مركزي بر پارامترهاي مكاني - زماني راه رفتن و تعادل در افراد آسيب نخاعي ناقص
681
تاثير يك دوره تمرينات مبتني بر رويكردNASM بر مشكلات اختصاصي پاي بيماران ديابتي نوع دو نوروپاتي
682
تاثير يك دوره تمرينات مقاومتي و تعادلي منتخب روي قدرت، تعادل ايستا، پويا و عملكردي بيماران ديابتي نوروپاتي محيطي
683
تاثير يك دوره تمرينات هوازي منتخب روي برخي فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه
684
تاثير يك دوره تمرينات ورزشي بر رفتار هاي افسردگي و سطوح هورمونهاي تستوسترون و كورتيكوسترون در رت هاي نر مبتلا به آلزايمر
685
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر توجه و علائم مثبت ومنفي زنان مبتلا به اسكيزوفرني
686
تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر قند خون، هموگلوبين گليكوزيله و توان هوازي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو
687
تاثير يك دوره تمريني بر تعادل پويا، توان عضلاني و چابكي بسكتباليستهاي مرد نخبه با توجه به ويژگيهاي انتروپومتريك
688
تاثير يك دوره توانبخشي ورزشي با رويكرد پايدارسازي عصبيعضلاني پويا بر تعادل، امتيازات آزمون غربالگري عملكرد حركتي و ترس از افتادن مردان سالمند
689
تاثير يك دوره توانبخشي ورزشي بر ويژگي راه رفتن و تعادل در بيماران آسيب نخاعي ناقص
690
تاثير يك دوره فعاليت بدني 8 هفته اي بر قند خون ، BMI، VO2max و عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي - عروقي در بيماران ديابتي نوع اول
691
تاثير يك دوره فعاليت بدني منتخب بر رشد مهارت هاي ادراكي- حركتي درشت كودكان 4 تا 6 ساله
692
تاثير يك دوره مصرف كراتين روي تركيب بدني، توان بي هوازي و استقامت عضلاني كشتي گيران نخبه
693
تاثير يك دوره مصرف مكمل كلستروم در تركيب با تمرينات HIIT بر برخي از عوامل آمادگي جسماني و فيزيولوژيك تكواندو كاران.
694
تاثير يك دوره ورزش تاي چي بر برخي عوامل فيزيولوژيك سالمندان مقيم در خانه سالمندان
695
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر قدرت عضلاني، دامنه ي حركتي مفاصل و كيفيت زندگي در بيماران هموفيلي
696
تاثير يك دوره ورزش درماني درآب بر كيفيت زندگي، قدرت عضلاني و تعادل در بيماران مبتلا به پاركينسون
697
تاثير يك محيط مجازي يادگيري بر يادگيري و يادآوري گرامر انگليسي دانش آموزان سوم دبيرستان در شهر ايلام
698
تاثير يك ميكرولايه گازي بر پايداري جريان كوئت - تيلور
699
تاثير يك وهله فعاليت ورزشي هوازي تداومي در مقابل اينتروال بر مقادير پلاسمايي 1- Icam و Vcam -1 و در بيماران عروق كرونر
700
تاثير يكنواختي و غير يكنواختي شبكه بر توزيع دما در داخل كانال
701
تاثير يوجين كلادستون اونيل در تئاتر آمريكا وتحليل مختصري از نمايشنامه ميمون پشمالو
702
تاثير يوگا بر اختلالات روان شناختي زنان (اظطراب،افسردگي وپرخاشگري).
703
تاثير يوگا بر سلامت رواني و عزت نفس دختران نوجوان ناشنوا
704
ت‍اث‍ي‍ر ي‍وگ‍ا ب‍ر س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‌ و روان‌
705
تاثير يوگا بر مولفه هاي شخصيتي ،بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در خانم هاي مجرد و متاهل با ساير بانوان در شهر اصفهان
706
تاثير يون ‏Ni2+‎‏ بر مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزا ‏فلوئورو زيركونيك اسيد بر روي زيرآيند فولاد گالوانيزه
707
تاثير يون سيترات بر رفتار استخراجي كبالت و نيكل توسط D2EHPA
708
تاثير يون هاي نمكي به روي برخي خواص پليمرهاي پايه آكريلاتي
709
تاثير يون واناديوم بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش تبديلي بر پايه هگزافلوئورو زيركونيك اسيد بر سطح فلزي
710
تاثير12 هفته تمرين هوازي بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
711
تاثير1-متيل سيكلوپروپن بر افزايش عمر انبار ماني و قفسه اي سيب رقم گلاب كهنز
712
تاثير4هفته پلايومتريك وبيتمريني برتعادل توان انفجاري سرعت چابكي انعطاف پذيري وشاخص توده ي بدن درپسران فوتباليست نونهال
713
تاثير8 هفته تمرين مهارت¬هاي پايه بسكتبال بر پردازش ضمني كودكان عقب‌مانده ذهني مرزي و عادي
714
تاثير8 هفته تمرينات تحريك الكتريكي عضلاني بر درد، قدرت و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي
715
تاثير8 هفته تمرينات جامپينگ بر تعادل ، حس عمقي مچ پا ، انعطاف پذيري و شاخص توده بدني كودكان 12-10سال
716
تاثير8هفته تمرينات ثبات مركزي بر استقامت عضلات تنه وتعادل فوتباليستهاي نخبه مرد مبتلا به زانوي پرانتزي
717
تاثيرآلودگي هواي شهرتهران برروي خواص ضدميكروبي گياه اسطوخودوس مطالعه موردي مناطق 7، 6و22تهران
718
تاثيرآموزش پيش دبستاني درسازگاري عاطفي ،اجتماعي دانش آمزان ابتدايي دامغان
719
تاثيرآموزش روش شادي فوردايس در خانواده بر شادي،بهزيستي روانشناختي وخودكارآمدي فرزندان دانش آموز دوره اول متوسطه شهرانديمشك
720
تاثيرآموزش ضمن خدمت بركارايي واثر بخشي كاركنان ادره دارايي
721
تاثيرآموزش مبتني بر مهرورزي بر ترس از مسخره شدن، ترس از صميميت مادران و پرخاشگري و همدلي دختران ناتوان هوشي دوره ابتدايي شهر اصفهان
722
تاثيرآموزش مبتني بر هيجان ابراز شده بر سرخوردگي زناشويي مادران و علايم بيش فعالي و نقص توجه، اضطراب و حساسيت نسبت به پاداش و تنبيه كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
723
تاثيرآموزش مسوليت پذيري برپيشرفت تحصيلي برحسب پايگاه اقتصادي واجتماعي دانش آموزان دخترپايه پنجم ابتدايي مدارس دولتي شهرستان ساوه
724
تاثيرآموزش هوش هيجاني بر كاهش هم وابستگي در مربيان پرورشگاه
725
تاثيرآموزش والدين بر ميزان انجام فيشورسيلانت دنداني كودكان پيش دبستاني بر مبناي تئوري رفتار برنامه ‏ريزي شده درحاشيه ي شهرسنندج
726
تاثيرات (آموزشي، تربيتي و فرهنگي- اجتماعي) شبكه هاي اجتماعي بر دانش آموزان از ديدگاه دبيران متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 96-1395
727
تاثيرات آلاينده ها بر روانكاري و روانكار در ياتاقان هيدروديناميكي
728
تاثيرات آلودگي بر روي خنك كنندگي روغن هاي آبكاري
729
تاثيرات اجتماعي اينترنت بر روي جوانان
730
تاثيرات اخلاقي حجاب بر رفتار زنان و مردان
731
تاثيرات استراتژي آموزش متقابل در مقايسه با استراتژي بلند فكر كردن بر درك مطلب دانش آموزان سطح پيش متوسطه در ايران , The Effects of Reciprocal Teaching vs. Think-Aloud on Reading Comprehension of Pre-intermediate Students in Iran
732
تاثيرات استوديو پوش پين برهنر پوسترسازي ايران
733
تاثيرات اصولي مذهب ، درنگارگري ايران
734
تاثيرات افزايش مهارتهاي راهبردي بر خواندن و خودكارآمدي زبان آموزان ايراني
735
تاثيرات اقتصادي قرض الحسنه
736
تاثيرات اقتصادي گسترش پول الكترونيك با تاكيد بر سياست هاي پولي بانك مركزي
737
تاثيرات اقليم بر روي محصول سيب در منطقه سميرم
738
تاثيرات الگو كشت و توليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي نمونه موردي : دهستان آزادگان در بخش مركزي شهرستان رفسنجان , the effect of growing and producing pistachio on the stability of rural settlement areas of rafsanjan
739
تاثيرات الگوي كشت وتوليد پسته بر پايداري سكونتگاههاي روستايي(ازادگان رفسنجان)
740
تاثيرات اوليه ايمپلنت هاي دنداني با طراحي هاي مختلف شيار بر پايداري ايمپلنت
741
تاثيرات اينترنت بر روي نوجوانان وجوانان شهرستان لنگرود.
742
تاثيرات بازخورد اصلاحي تاخيري و آني اساتيد برروي صحت شفاهي زبان آموزان ايراني
743
تاثيرات بالقوه توجه مقطعي پيشگيرانه و واكنشي برصحت و دقت كلام در كلاس هاي آموزش زبان انگليسي به روش ارتباط محور
744
تاثيرات بخار دادن بر روي نخ نايلون تكسچره شده (بعداز تكسچره شدن و قبل از رنگرزي) و بررسي اثرات زمان بخاردادن بر روي رنگرزي نايلون
745
تاثيرات بصري حجم در تصويرسازي سه بعدي
746
تاثيرات بلندمرتبه سازي بر محيط شهري مورد مطالعه :منطقه يك كلانشهر تهران
747
تاثيرات بيولوژيكي پرتوهاي يون ساز و پيامد هاي مترتب از فروپاشي كربن-14 در برخي مولكول هاي حياتي حاوي ان
748
تاثيرات تاب نخ و كشش نخ پود بر خواص مكانيكي نخ پود در پارچه هاي بافته شده روي ماشين هاي بافندگي جت هوا و پردژ كتايل
749
تاثيرات تبليغات در جذب توريست در شهرستان بروجن
750
تاثيرات تراز آب زيرزميني بر روي منحني نشست سطح زمين در اثر حفاري مكانيزه در محيط هاي شهري
751
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
752
تاثيرات ترامادول بر پروفايل متابولوم سرم انساني
753
تاثيرات تشعشعات فضايي بر قطعات الكترونيكي ماهواره ها و چگونگي مقاوم سازي آن ها
754
تاثيرات تغيير پارادرايم هاي علم ﴿"علم مدرن" و "علم جديد"﴾ بر هنر مدرن و پست مدرن
755
تاثيرات تكرار تعاوني ﴿در قالب گروهي﴾ بر ارتقاي دقت نوشتاري زبان آموزان مقطع متوسطه
756
تاثيرات تكنولوژي كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال در توليدات موسيقايي ايراني از دهه 70 تا به امروز
757
تاثيرات تمركز توجه دروني و بيروني بر انتقال يادگيري يك مهارت تعادلي در حضور تماشاگر
758
تاثيرات توأم تناوب هاي نوري و رژيم هاي شوري بر رشد و توليد مثل جلبك دريايي Tetraselmis tetrathele
759
تاثيرات توانايي زباني افراد، ارزيابان، نوع تكليف، اضطراب حالت و اظطراب صفت بر نمرات بيان شفاهي داستان انگليسي زبان-آموزان ايراني
760
تاثيرات جريان خون در تصويرگري ام آر آي با رشته پالس SSFP: بررسي كمي و نيز كاهش آرتيفكت
761
تاثيرات جزر‌و‌مد خليج فارس بر سازوكارفرسايش و انتقال رسوب
762
تاثيرات جزوه دان يادگيري انعكاسي بر يادگيري مستقل زبان در ميان دانشجويان زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران
763
تاثيرات جغرافيايي استقرار صنايع وپالايشگاهها بر توسعه روستايي بررسي تاثيرات جغرافيايي پالايشگاهها بر توسعه شهرستان مهر
764
تاثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد برشاخص هاي سياسي - فرهنگي
765
تاثيرات جهاني شدن بر حقوق خانواده در جمهوري اسلامي ايران
766
تاثيرات جهت تاب نخ برمقاومت سايشي پارچه هاي تاري- پودي
767
تاثيرات چالش‌هاي حقوق بشري بر موافقتنامه جنبه‌هاي مالي حقوق مالكيت فكري
768
تاثيرات چاله هاي حرارتي و برودتي بر زمين لغزش هاي استان اصفهان
769
تاثيرات چندرسانه اي برروي توانايي درك مطلب و يادگيري مستقل
770
تاثيرات خدمات پس از فروش در بازار
771
تاثيرات دخالت مشتري و تامين كننده بر روي مزيت رقابتي شركت هاي توليدي در استان البرز
772
تاثيرات دما و دوره هاي نوري بر محتواي آسكوربيك اسيد جلبك سبز Scenedesmus quadricauda
773
تاثيرات دماي نور(كلوين) و شوري آب روي گونه Entacmaea quadricolor
774
تاثيرات ديكته بصري بر روي يادگيري گرامر انگليسي در كودكان مركز تهران جنوب
775
تاثيرات رفاه اقتصادي بر كارايي معلمان در آموزش وپرورش
776
تاثيرات رواني نماي نزديك و اندازه كادر بر تماشاگر
777
تاثيرات روش نمايشنامه در تدريس واژگان انگليسي به دانش آموزان ابتدائي
778
تاثيرات ريزساختارها بر توسعه تنشهای پسماند در اتصالات سازه های فولادی
779
تاثيرات ساختار ايلي و اجتماعي ايل فشقايي در مسائل توسعه و برنامه ريزي روستاي آبدوزيه واقع در دهستان حومه شهرستان فيروزآباد فارس
780
تاثيرات ساختمان بافت و خواص نخ پود بررفتار اصطكاكي پارچه هاي تاري و پودي
781
تاثيرات سينماي استعماري و نقش سينماي وظيفه مند در جوامع استعمارزده
782
تاثيرات شستشو ﴿Laundering ﴾ بر روي پارچه هاي حلقوي پودي با بافت ريب 1*1
783
تاثيرات عرفان و تصوف اسلامي -ايراني بر آثار عرفاني شريعتي
784
تاثيرات عكاسي بر هنر معاصر ﴿2000 - 1980 ﴾
785
تاثيرات عوامل انساني در ايمني پرواز
786
تاثيرات فارماكوديناميكي و هيستولوژيكي قهوه ، چاي و نوشابه هاي كولادار بر بافتهاي مختلف بدن انسان
787
تاثيرات فرآيندهاي هيدروژئومورفولوژيك بر توسعه فيزيكي شهر شيراز
788
تاثيرات فرهنگي گردشگري بر روي مردم شهرستان بروجن
789
تاثيرات قبل از برداشت تيمارهاي ساليسيليك اسيد،پوتريسين و سولفات پتاسيم بر كيفيت و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي
790
تاثيرات قيمت مواد غذايي بر امنيت غذايي در ايران طي دوره 139-1360
791
تاثيرات گردشگري بر توسعه اقتصادي شهرستان بروجن
792
تاثيرات متدهاي مختلف اصلاح خطا بر روي دقت تلفظ
793
تاثيرات متقابل اسلام و ايران در زمينه ي خط، معماري و زبان
794
تاثيرات متقابل جامعه وهنرمند دريكديگر
795
تاثيرات متقابل حوادث تروريستي يازده سپتامبر وپديده جهاني شدن
796
تاثيرات متقابل رنگزاهاي مستقيم انتخابي و آنزيم هاي سلولاز بر كالاي پنبه اي
797
تاثيرات مفاهيم كوبيستي دربازنمايي زمان ذهني در آثار انيميشني جرج شويزگبل
798
تاثيرات مكاني -فضايي گسترش شهر مشهد بر سكونت گاههاي روستايي (شرق مشهد)
799
تاثيرات منفي فقر در وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر سالهاي اول دبيرستانهاي اصفهان
800
تاثيرات مورفولوژي نانو ذرات روي اكسيد و نحوه قرارگيري آنها در ساختار كامپوزيتي نانو الياف نايلون - روي اكسيد به منظور محافظت در برابر پرتو فرابنفش
801
تاثيرات نسبت FRP به فولاد در عملكرد ديوارهاي برشي بتني تقويت شده تركيبي
802
تاثيرات نماز جماعت ازنظر اجتماعي فرهنگي - روانشناسي
803
تاثيرات نمك طعام بر خواص فيزيكي الياف نساجي متداول
804
تاثيرات نوبتكاري در محيط صنعتي بر روند زندگي اجتماعي و رواني پرسنل نوبتكار ذوب آهن واحد مهندسي نورد
805
تاثيرات نيروي اصطكاك جو و J_2 درشكل گيري مسير حركت ماهواره اي LEO
806
تاثيرات نيروي رانش جهت دار برروي عملكرد هواپيماي جت حمل و نقل غير نظامي با سرعت مادون صورت بالا در طي مراحل برخاست و صعود
807
تاثيرات واردات بر فرهنگ شهرستان قاينات
808
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبان بر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
809
تاثيرات يادگيري پروژه محور زبانبر مهارت هاي نوشتاري پاراگراف مقايسه و تضاد زبان آموزان ايران
810
ت‍اث‍ي‍رات‌ اس‍ت‍رس‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
811
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
812
تاثيراحداث سد كالپوش بر اقتصاد روستاهاي پاياب آن
813
تاثيرارايه ي مشاركتي همراه با تصاوير بر پيشرفت بيان شفاهي داستان كوتاه زبان آموزان ايراني
814
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
815
تاثيرارتباطات سازماني مديريت بحران
816
تاثيراستراتژي¬هايبازاريابي،ريسك-هايادراكشدهواعتمادمشتريانبرقصدخريدآنلاينبليتهايالكترونيكيسفرهايهوايي(موردمطالعه:فرودگاهمهرابادتهران)
817
تاثيراسترس حاصل ازدستكاري وانتقال بر ابزيان
818
تاثيراستفاده از تخته هوشمند بر انگيزه و ميزان يادگيري دانش آموزان پايه ششم منطقه چمستان )مازندران (
819
تاثيراسيدهاي چرب لينولنيك ولينولئيك برشاخصه هاي ليپوتوكسيسيتي حاصل از اسيد پالميتيك دركشت اوليه عضلات قلبي رت بالغ
820
تاثيراشتغال زنان برسلامت روان همسرانشان
821
تاثيراصلاح سطحي كالاي پلي‌استر-پنبه بوسيله بتاسيكلودكسترين روي ويژگي‌هاي جذب مواد رنگزا و ذرات نانو
822
تاثيراضطراب برعزت نفس دانشجويان دختررشته هاي مختلف دردانشگاه پيام نوراستان قم
823
تاثيراعتبار برند برتبليغات دهان به دهان وگرايش به تعويض برند (مطالعه موردي: فرآورده هاي لبني كاله)
824
تاثيرافزايش پيچيدگي فعاليتهاي شناختي بر توليد شفاهي زبان آموزان ايراني از نظر صحت ، روان گويي و پيچيدگي زباني : تست فرضيه شناختي رابينسون , The Effect of Increase in Task Cognitive Complexity on Iranian EFL Learners Oral Production in Terms of Accuracy, Fluency, and Linguistic Complexity: A Test of Robinson Cognition Hypothesis
825
تاثيراموزش بررشد اقتصادي كشور ايران دردوره زماني (1386-1352)
826
تاثيرانديشه هاي لردكرزن درترسيم مناسبات ايران و انگليس دراغاز قرن بيستم
827
تاثيراوقات فراغت برهويت ديني افراد
828
تاثيرايجاد مجتمع هاي آموزشي آموزش و پرورش در بالا بردن انگيزه و روحيه مديران ، معلمان و معاونين مدارس در پيش برد اهداف آموزشي و بالا بردن سطح آموزشي دانش آموزان شهرستان مينودشت از ديدگاه مديران ، معلمان و معاونين مجمع هاي آموزشي
829
تاثيربازي كردن نقش كامل نوشته شده و نقش نيمه نوشته شده بر كاهش اضطراب صحبت كردن زبان آموزان ايراني
830
تاثيربازي هاي رايانه اي بربهداشت رواني
831
تاثيربازي هاي رايانه اي برمهارتهاي نوجوانان
832
تاثيربازيهاي رايانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
833
تاثيربازيهاي يارانه اي برسلامت رواني وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي مدارس دامغان
834
تاثيرباورهاي فراشناختي وخودكارآمدي برشادكامي دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان اليگودرز
835
تاثيربدحجابي درفروپاشي خانواده ها
836
تاثيربررسي ميزان كيفيت خدمات الكترونيكي در ارتقا سطح ارتباط با مشتريان (مورد مطالعه :بانك ملي شعب جنوب تهران)
837
تاثيربرنامه درس ي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه بر آشنايي با مفاهي م و مولفه ها ي تربيت شهروند انتقادپذير و انتقادگر بر دانشآموزان، براساس الگو ي كلاي
838
تاثيربهره گيري ازاينترنت بردرك مطلب فراگيران ايراني زبان انگليسي و نگرش آنان به يادگيري زبان
839
تاثيربهره گيري ازمزاياي رايانش ابري براثربخشي سازماني سرم سازي رازي
840
تاثيرپارامترهاي الكتروريسي بر خواص نانو الياف حاصل از الكتروريسي كاراژينان و كيتوسان
841
تاثيرپارامترهاي جوشكاري TIGبرخصوصيات مكانيكي ،ساختاري،خوردگي تنشي ونمودارهاي پلاريزاسيون منطقه جوش آلياژ آلومينيم
842
تاثيرپذيري 5 تن از شاعران معاصر "نصرالله مرداني،حميد سبزواري ،علي موسوي گرمارودي،حسن حسيني ،علي معلم" از قرآن كريم و احاديث معصومين
843
تاثيرپذيري برخي نمادهاي جانوري در شاهنامه با توجه به ريشه هاي آن در متون آريايي
844
تاثيرپذيري جوانان 24-15ساله ازاينترنت درشهرسمنان
845
تاثيرپذيري صدرا از قرآن و روايات در مسئله اختيار
846
تاثيرپذيري فلسفه ازعلم درنظروايتهد
847
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
848
تاثيرپذيري متقابل سينماونقاشي از تجربيات زيبايي شناسي بصري
849
تاثيرپذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه
850
تاثيرپذيري هنر بداهه پردازي از شخصيت نوازنده
851
تاثيرپذيري هنرمندان تصويرگر معاصر ايران از مكاتب تصويري قديم
852
تاثيرتئاتر بر سينما بر اساس ميزان سن
853
تاثيرتابش پرتو گاما بر خواص و ماندگاري خيار
854
تاثيرتحصيلات والدين درپيشرفت تحصيلي فرزندان دختر پايه اول راهنمايي ميامي
855
تاثيرتربيتي قرآن واسلام در پرورش جوانان ونوجوانان
856
تاثيرتريم تب و بهينه سازي ابعاد آن براي كاهش درگ شناور پلنينگ
857
تاثيرتشويق دريادگيري دانش آموزان دختردوره متوسطه شهرستان گنبدكاووس
858
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
859
تاثيرتصويرذهني كشورمبدابرندبرشكل گيري ارزش ويژه نام تجاري منتج به اعتمادبرنددرصنعت خودرو
860
تاثيرتعهد سازماني بر اجراي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك صادرات منطقه گزوبرخواراستان اصفهان
861
تاثيرتغذيه برروي معتادين درحال ترك گروههاي مختلف موادافيوني 18تا30 سال ساده
862
تاثيرتفكرانتقادي برويژگيهاي شخصيتي دانشجويان دختروپسر دانشگاههاي ساوه
863
تاثيرتكانههايقيمتنفت و طلابرنوساناتشاخصسهامدربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازمدلARCH –GARCH
864
تاثيرتلويزيون برتعليم وتربيت كودكان مقطع ابتدايي شهرگنبدكاووس
865
تاثيرتماشاي ماهواره برهويت ملي مردم شهرقم
866
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
867
تاثيرتمرينات پلايومتريك و بي تمريني متعاقب آن بر چابكي سرعت و توان پرشي دانش آموزان پسر
868
تاثيرتمرينات پيلاتس برروي بيماران مبتلا به آسم
869
تاثيرتنش هاي برشي بستر بر كارايي طوق در حفاظت اطراف پايه هاي پل در مقابل آبشستگي
870
تاثيرتوليد صنعتي نانو آسفالت ها بر چابكي و بهينه شدن سيستم مديريت روسازي راه
871
تاثيرجايگزيني بخشي از علوفه جيره با كاه فرآوري شده بر عملكرد بره‌هاي پرواري
872
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
873
تاثيرجايگزيني مصالح بتن با سرباره به همراه الياف پليمري در افزايش مقاومت بتن هاي غلتكي تسليح شده در روسازي راهها در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
874
تاثيرجبران ساز توان راكتيو استاتيكي بر ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
875
تاثيرجهت گيري هاي برنامه استراتژيك صادراتي بر عملكرد صادراتي در شركت موننكو ايران
876
تاثيرچرخه عمرشركت برساختارسرمايه وسرعت تعديل اهرم مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
877
تاثيرچيدمان فن وجهت جريان هوا برروي عملكرد حرارتي رادياتورترانسفورماتورهاي توزيع نيروي برق
878
تاثيرحاكميت شركتي برعملكرد مالي بانكهاي منتخب
879
تاثيرحذف كنكورسراسري بركاهش افسردگي افزايش انگيزه وپيشرفت تحصيلي دانش اموزان سال سوم وچهارم شهرستان مراوه تپه
880
تاثيرحشرات گرده افشان خصوصا زنبور عسل﴿Apismellifera ﴾بر كميت و كيفيت 3 رقم كلزا﴿ Brssica sp ﴾در اصفهان
881
تاثيرخانواده بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مدارس دولتي ناحيه4قم1389-1388
882
تاثيرخانواده برگرايش به اعتيادنوجوانان مقطع متوسطه شهرستان ساوه
883
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت هاي حركتي فوتبال دانش آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
884
تاثيرخودگفتاري آموزشي و انگيزشي در شرايط خستگي بر مهارت¬هاي حركتي فوتبال دانش¬آموزان پسر ابتدايي شهرستان كاشمر
885
تاثيردانه گلرنگ و روغن ماهي بر پارامترهاي عملكردي متابوليت هاي خوني، تخمير شكمبه و الگوي اسيدهاي چرب شير گاوهاي شيرده
886
تاثيردانه هاي روغني برپروتوزوآي شكمبه ،توليد شير،الگوي اسيدهاي چرب شيروتوليداسيدلينولئيك مزدوج
887
تاثيردرمان شناختي -رفتاري بر اختلال يادگيري خواندن
888
تاثيردرماندگي مالي براجتناب مالياتي دردوره هاي ركوداقتصادي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
889
تاثيردما در سرعت هاي بارگذاري متفاوت بر پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با تاكيدبر زباله ايران
890
تاثيردوزبانگي دريادگيري زبان فارسي دانش آموزان اول دبستان شهرستان چابهار
891
تاثيردوشيوه تمرين استقامتي ومقاومتي برپاسخ هورمون pyy زنان چاق غيرورزشكار
892
تاثيردونوع آماده سازي واژگان بردرك مطلب شنيداري، يادگيري واژگان واستفاده ازتدابيرلغت آموزي , The Impact of Two Types of Vocabulary Preparation on Listening Comprehension, Vocabulary Learning, and Vocabulary Learning Strategy
893
تاثيررابطه تعاملي رهبر- عضو بر رفتارشهروندي سازماني (بررسي مقايسه اي بانك ملي با سامان در شهرستانهاي ساري، قائمشهر و بابل )
894
تاثيررژيم غذايي برروي افراد ديابتي
895
تاثيررژيم هايغذائي حاوي قندوپروتئين بربرخي ازخصوصيات زيستي زنبورپارازتوئيدTrichogramma brassicae Bezdenko )Hym.:Trichogrammatidae(
896
تاثيررسانه ها برانحرافات اجتماعي
897
تاثيررسانه هاي تصويري درارتباطات اجتماعي
898
تاثيررفتار كاركنان برميزان رضايتمندي ارباب رجوع
899
تاثيررفتاردرماني شناختي دركاهش اظطراب دختران نوجوان بااختلال اظطراب فراگير
900
تاثيررفتارمعلمين برانگيزه تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهردامغان
901
تاثيرروابط انساني مديران دركارايي معلمان مقطع متوسطه دخترانه گنبد
902
تاثيرروش آموزش مستقيم كنترل مثانه بر شب اداري كودكان.
903
تاثيرساختار بافت بر روی برخی خواص فيزيکی پارچه های ورزشی اينترلاک
904
تاثيرساختمان لايه هاي نانو ليفي هيبريدي بر جذب صوت
905
تاثيرسبك فرزندپروري والدين برميزان خلاقيت كودكان
906
تاثيرسرمايه اجتماعي برپيشرفت اقتصادي
907
تاثيرسرمايه اجتماعي برهويت اجتماعي دانشجويان درشهرتهران سال 1382
908
تاثيرسرمايه روانشناختي برهويت سازماني كاركنان دانشگاه هاي كاشان
909
تاثيرسندرم متابوليك برپارامترهاي عملكرد ريوي وشدت بيماري در بيماران مبتلا به آسم
910
تاثيرسودهر سهم بر بازده سهام
911
تاثيرسيستم اطلاعات بيمارستاني روي كيفيت فرايند تصويربرداري بيمارستان
912
تاثيرسيستم مديريتدانش(KMS)بر خلاقيت سازماني
913
تاثيرشبكه هاي اجتماعي وتلگرام برسلامت اجتماعي جوانان شهرستان خواف
914
تاثيرشبكۀ اجتماعي فيس‌بوك بر نگراني تصوير بدني و خلق و خوي اجتماعي دانشجويان دختر شهر تهران
915
تاثيرشش هفته تمرينات منتخب ثبات دهنده مركزي بدن بر درد و ناتواني عملكردي بيماران مبتلا به كمردرد مزمن غير¬اختصاصي
916
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
917
تاثيرشفافيت،مسئوليت اجتماعي و بازاريابي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي بر عملكرد كسب‌وكار با در نظر گرفتن نقش واسطه‌اي شهرت سازماني و برند پايدار
918
تاثيرشوك¬هاي درآمد نفتي بر شاخص صنايع كشاورزي منتخب شده در بورس اوراق بهادار تهران
919
تاثيرشيوه هاي مديريت بركارايي كاركنان سازمان آموزش وپرورش ناحيه 2قم
920
تاثيرعدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي در سطوح متفاوت رقابتي بازار
921
تاثيرعصاره گياه بادرنجبويه بر عملكرد ، فراسنجه هاي خوني و صفات كيفي گوشت درجوجه هاي گوشتي
922
تاثيرعمليات حرارتي بر رفتار سايشي دماي بالاي پوشش‌هاي پاشش حرارتي نيكل- آلومينيوم بر زيرلايه فولاد ساده كربني
923
تاثيرعوامل اجتماعي واقتصادي در مهاجرت مردم شهرستان كوهرنگ
924
تاثيرعوامل اجتماعي وسازماني برشاخصه هاي جامعه برندي،شيوه هاي ارزش آفريني، اعتماد و وفاداري به برند(مراكز فني و حرفه اي حوزه مركزي استان مازندران)
925
تاثيرغزليات شمس بر موسيقي ايراني باتاكيد برموسيقي دستگاهي و مقامي
926
تاثيرفرايند فورج برعمر خستگي تورشن بارخودرو پژو 405
927
تاثيرفرايندARS بر خواص مکانيکی مس خالص تجارتی
928
تاثيرفرهنگ سازماني مناسب برپياده سازي استراتژي (مطالعه موردي :شركت مخابرات استان همدان )
929
تاثيرفناوري اطلاعات برپزشكي
930
تاثيرقواعد بين‌المللي استاندارد در حمايت از حقوق مصرف كننده در ايران
931
تاثيركاربردتكنولوژي آموزشي در ميزان پيشرفت تحصيلي
932
تاثيركاربري هاي تجاري بر ترافيك شهري (تاثير مجتمع هاي مدرن تجاريبر ترافيك شهريمنطقه 5 كلانشهر تهران)
933
تاثيركاركردن با اسمها از طريق جمله‌سازي برسطح نوشتار
934
تاثيركاهش قيمت نفت بر كسري بودجه
935
تاثيرگذاري باغ ايراني بر نقاشي هاي مكتب تبريز دو
936
تاثيرگناه برمعرفت ديني درنهج البلاغه
937
تاثيرگياهان بومي و زراعي بر پالايش مس از خاك هاي آلوده و جداسازي باكتريهاي محرك رشد مقاوم به مس
938
تاثيرمالچ پلاستيكي و محلول پاشي كودهاي تجاري در پاييز بر رشد رويشي و برخي از ويژگي هاي كمي و كيفي خشك ميوه پسته رقم كله قوچي
939
تاثيرمالكيت خصوصي برارزش افزوده اقتصادي EVA و نرخ بازده دارايي ها ROA در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
940
تاثيرمحتواي پيام بازاريابي ويروسي برخريداينترنتي ازبرنامه بازار (مطالعه موردي كاربران شهرستان شادگان)
941
تاثيرمداخله تعديل غذاخوردن هيجاني برمديريت وزن ، غذاخوردن هيجاني وشادكامي زنان چاق وداراي اضافه وزن
942
تاثيرمديريت سود وافشاي اطلاعات برعدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
943
تاثيرمسئوليت اجتماعي سازمان وبازاريابي داخلي برقصدترك خدمت باميانجي گري تعهدسازماني(موردمطالعه بيمارستان عالي نسب تبريز)
944
تاثيرمسئوليت پذيري اجتماعي بر رضايت ارباب رجوع
945
تاثيرمكمل سلنيوم بر سطح سرمي 1VEGFR و سطحج ئسلنوپروتئين ها در جفت مادران باردار پره اكلامپتيك , effect of selenium supplementation on sVEGFR-1 level in pregnant women in high risk of preeclampsia
946
تاثيرمنابع اليافي علوفه‌اي و غيرعلوفه‌اي در جيره آغازين بر عملكرد، رفتار تغذيه‌اي و شكمبه بره‌هاي شيرخوار
947
تاثيرمنگنز باقي مانده بر رشدوجذب منگنز توسط نهال هاي پسته در برخي ازخاك هاي آهكي رفسنجان
948
تاثيرموسيقي درماني دررشداجتماعي كودكان پيش دبستاني فارسان
949
تاثيرموسيقي عباسيان برتاريخ و تمدن ايران
950
تاثيرموسيقي كلاسيكبررشد مهارت‌هاي حركتي پايه كودكان 2 تا 4 سال شهر تهران
951
تاثيرموننسين، عصاره سير و پودر سير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين قبل و بعد از شير گيري
952
تاثيرميزان سهام شناور آزاد بر ريسك سهام و درصد نقد شوندگي
953
تاثيرنانو ذرات نقره در خواص آنتي باكتريال كامپوزيت هاي دنداني و استخواني از نوع گلاس آينومر
954
تاثيرنقاشي بررشد ذهني كودكان
955
تاثيرنقاشي دريادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني درشهرستان گاليكش درمدرسه استثنائي شهيدنقدي پورازديدگاه معلمان
956
تاثيرنقش والدين برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
957
تاثيرنوع بازي برنحوه ياد گيري كودكان پيش دبستاني ناحيه 5استان اصفهان
958
تاثيرهاي ارزيابي پويا بر صحبت كردن دانش آموزان سطح متوسط با اضطراب زياد
959
تاثيرهشت هفته تمرين استقامتي ،قدرتي وتركيبي بر تغييرات سطوح استراحتي هورمون ابستاتين دردانش آموزان غير فعال داراي اضافه وزن
960
تاثيرهشت هفته تمرين تناوبي شديد و مكمل دهي اسپيرولينا بر سيستم ايمني هومورال و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن
961
تاثيرهشت هفته تمرينات عصبي عضلاني ناحيه مركزي و هيپ بر كينماتيك اندام تحتاني و تنه قبل و بعد از خستگي در ورزشكاران مرد با بازسازي رباط صليبي قدامي
962
تاثيرهشت هفته فعاليت هوازي و تناوبي شديد بر بيان SOD و GPX بافت قلب موشهاي صحرايي نر
963
تاثيرهشيار و ناهشيار آواي قرآن و موسيقي آرامش بخش بر آپگار نوزاد و علايم فيزيولوژيك مادر تحت بيهوشي عمومي و نخاعي حين عمل سزارين
964
تاثيروالدين وجامعه برميزان خشونت وپرخاشگري جوانان ونوجوانان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان آزادشهر
965
تاثيروضعيت اقتصاد
966
تاثيروضعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي خانواده هابرموفقيت تحصيلي دانشجويان
967
تاثيريادگيري مشاركتي بررشدمهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دخترپايه اول دبيرستان هاي شهرستان ساوه سال تحصيلي 89-1388
968
تاثيريادگيري مشاركتي دريادگير ي تلف پايانه ها ي تصريفي زبان انگليسي درزبان آموزان مبتدي ايران
969
تاثيريك جلسه تمرين درمانده ساز با شدتهاي مختلف بر پاسخ آييونكتين مردان فعال و غير فعال
970
تاثيريكپارچگي كيفيت و مديريت زنجيره تامين بربهبودپايداري سازماني ( مورد مطالعه: شركت آذين تنه)
971
تاثيريكپارچگي كيفيت و مديريت زنجيره تامين بربهبودپايداري سازماني ( مورد مطالعه: شركت آذين تنه)
972
تاثیر آپارتمان نشینی بر همبستگی اجتماعی بین خانواده های همسایه در شهرک نفت اهواز
973
تاثیر آموزش بر بهره وری مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
974
تاثیر آموزش مدیریت بر عملکرد مدیران
975
تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه یک شهرستان اهواز
976
تاثیر آموزشهای ضمن خدمت معلمان بر عملکرد معلمان
977
تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
978
تاثیر اجتماعی ماهواره و رسانه های تصویری
979
تاثیر اجرای استراتژی افزایش ترانزیت از طریق بندر چابهار بر توسعه محلی
980
تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دیدگاه دبیران زن ناحیه 2 اهواز
981
تاثیر استفاده از کامپیوتر بر شخصیت جوانان
982
تاثیر اشتغال زنان در مناسبات زندگی زناشوئی
983
تاثیر اشتغال والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
984
تاثیر اضطراب بر عملکرد شغلی کارکنان بانکهای صادرات اهواز
985
تاثیر انجمن اولیاء و مربیان در پیشبرد اهداف آموزشگاههای پسرانه شوشتر
986
تاثیر برنامه های ماهواره بر شخصیت جوانان
987
تاثیر برنامه های ماهواره بر شخصیت جوانان
988
تاثیر بودجه بندی عملیاتی بر کارایی سازمان ها
989
تاثیر بیکاری بر اشاعه عدم امنیت
990
تاثیر پارامترها بر تغییرات ابعادی و ساختار جوش در جوشکاری TIG
991
تاثیر پذیری تفاسیر فارسی از روایات جعلی و اسرائیلیات و بررسی علل آن (با تکیه بر تفاسیر ادبی)
992
تاثیر پیچیدگی های سازمانی بر دقت پیش بینی سود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
993
تاثیر تعارض های قومی در بین دانش آموزان
994
تاثیر تماشای برنامه های ماهواره ای بر فرهنگ خانواده
995
تاثیر تمرکز مالکیت و کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پزیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
996
تاثیر خرافات بر روابط اجتماعی نسل جوان امروزی
997
تاثیر خرافات در خانواده
998
تاثیر دو زبانگی بر افت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه
999
تاثیر رسانه تلویزیون بر جنبه های روحی و روانی کودکان و نوجوانان از دیدگاه معلمان مربیان منطقه شوش دانیال (ع)
1000
تاثیر روابط اقتصادی برکنش فردی و فرهنگ افراد
بازگشت