<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تاثير عوامل نيرومند صنعتي روي منابع استراتژي رقابتي و عملكرد ﴿مورد مطالعه: صنعت هتلداري استان گيلان﴾
2
تاثير عوامل و روابط خانوادگي بر افت تحصيلي كودك
3
تاثير عوامل وراثتي - محيطي بر تربيت فرزنداز ديدگاه آيات وروايات
4
تاثير عواملي نظير ( سرعت ، دقت ، امنيت و قيمت ) بر افزايش ترافيك پستي
5
تاثير غربت بر زبان و تصاوير اشعار ديوان ناصرخسرو
6
تاثير غلتك شياردار با شيار مورب، بر روي خصوصيات نخ ريسيده شده در سيستم ريسندگي الياف بلند
7
تاثير غلضت هاي مختلف پلاسماي غني شده از پلاكت﴿pRp) برالقاء كلوني زايي سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني گوسفنددر محيط آزمايشگاه
8
تاثير غلظت آلبومين در مرحله آماده سازي اسپرم انساني بر نسبت اسپرم (حاوي كروموزم X به )Y با استفاده از فلوروسنت اين سايتو هيبريداسيون )FISH( در سيستم in vitro , effect of albumin gradient during human sperm preparation on the ratio of Y-to X-bearing sperm using FISH, in vitro
9
تاثير غلظت اتم لانتانيد بر اثر كاندو و ويژگي هاي مغناطيسي در آلياژ و نانولايه هاي شامل لانتانيد
10
تاثير غلظت اسيد سولفوريك بر الكترو وينينگ روي
11
تاثير غلظت ذرات و شيب كف برافت فشار در جريانهاي دو فازه در كانالها
12
تاثير غلظت عامل احياكننده روي خواص سايشي پوشش الكترولس نيكل-بور نيتروژن¬دهي پلاسمايي شده
13
تاثير غلظت كلسيم و پتاسيم در محلول هيدروپونيك بر عكس العمل گلرنگ به شوري
14
تاثير غلظت گونه هاي آهن برروي پتانسيل اكسيد شوندگي و احيا شوندگي در محيط آبي
15
تاثير غلظت محيط كشت بر صفات مورفولوژيكي و بيوشيميايي گياه استويا ) Stevia rebaudiana Bertoni
16
تاثير غلظت هاي متفاوت اسيد استيك بر قابليت رها سازي پتاسيم ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال در محيط ريشه ي چمن
17
تاثير غلظت هاي مختلف سطح فعالها بر رفتار مقاومت به خوردگي پوشش نانو كامپوزيت نيكل- آلومينا
18
تاثير غلظت هاي مختلف سيليكات پتاسيم، نانو سيليس و كلريد كلسيم بر خصوصيات كمي و كيفي ليليوم آسيايي
19
تاثير غلظت هاي مختلف گليسرول و لسيتين بر ويژگيهاي اسپرم گاو در انجماد و يخ گشايي پياپي
20
تاثير غلظت هاي مختلف هوميك و فولويك اسيد بر خصوصيات كمي و كيفي گل ژربرا
21
تاثير غني سازي برگ توت (Morus alba) بوسيله تعدادي از ويتامين ها و تركيبات نيتروژن دار بر برخي از صفات اقتصادي و خصوصيات فيزيولوژيك كرم ابريشم ( Bombyx mori (Lep., Bombycidae
22
تاثير غني سازي برگ توت بوسيله ويتامين هاي پيريدوكسين و ريبوفلاوين و اسيدهاي آمينه آسپارژين و آلانين روي برخي از خصوصيات بيولوژيكي و شاخص هاي توليدي كرم ابريشم Bombyx moriL
23
تاثير غني سازي محيط يادگيري به كمك اپليكيشن «مدرسه شادي» بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي در درس رياضي در دانش‌آموزان پايه اول دبستان منطقه باغبهادران در سال تحصيلي 97-96
24
تاثير غوطه وري درآب سرد و گرم متعاقب يك رقابت شبه فوتبال بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني و عملكردي مردان فوتباليست
25
تاثير غوطه وري درآب سرد و گرم متعاقب يك رقابت شبه فوتبال بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني و عملكردي مردان فوتباليست
26
تاثير غيرماندگاري جريان بر آبشستگي موضعي در محدوده پايه پل و عملكرد طوق و سنگچين
27
تاثير فاتحان تهران بر روند مشروطيت ايران ( 1330 - 1327 ه . ق )
28
تاثير فاز مياني رسن هاي پلي استر و نايلون 6،6 برخصوصيات حرارتي رسن هيبريدي تاير
29
تاثير فازهاي زمينه بر خواص سايشي چدن خاكستري
30
تاثير فاصله بين نيمچه نخ هاي تغذيه شده strand spacing و ظرافت الياف بر خاصيت موئينگي نخ هاي سايرو
31
تاثير فاصله رديف كاشت و تراكم بوته بر عملكرد اجزاء عملكرد و كيفيت دانه ذرت شيرين رقم KSC403 در اصفهان
32
تاثير فاصله سنسور تا سطح فلتر بر روي بازسازي سيگنال شكاف در فلزات فرومغناطيس با روش SMFM
33
تاثير فاصله كانون توجه بر اكتساب ، يادگيري و انتقال مهارتهاي سرويس بدمينتون
34
تاثير فاضلاب مغناطيس شده بر برخي ويژگي هاي خاك در آبياري جويچه اي
35
تاثير فاكتور تاب و كشش ريسندگي بر خواص كششي نخ هاي ريسيده شده ي پنبه اي در سيستم ريسندگي رينگ
36
تاثير فاكتور رشد شبه انسوليني -1 بر تكثير سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني بره در محيط آزمايشگاه
37
تاثير فاكتور سفتي بر روي مقاومت خمشي پارچه هاي حلقوي پودي
38
تاثير فتوح مسلمين در شكل دهي فرهنگ و تمدن خراسان ﴿31 تا 232 هجري قمري﴾
39
تاثير فتوشيميايي نور بر پوشش روغن كمان در اشياء و آثار تاريخي و فرهنگي از منظر حفاظت پيشگيرانه
40
تاثير فرآوري منبع پروتئين (سويا) و كربوهيدارت (ذرت) و سطح پروتئين جيره بر عملكرد و الگوي اسيدهاي چرب شير گاوهاي هلشتاين در جيره با سطح پايين علوفه
41
تاثير فرآيند ARB بر خواص مكانيكي آلومينيم1100
42
تاثير فرآيند آلياژسازي مكانيكي كه بر مورفولوژي و ريز ساختار كامپوزيت هاي A16061, SICP توليد شده به دو روش پرس سرد و اكستروژن گرم
43
تاثير فرآيند آنيل بر خواص پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم
44
تاثير فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ A356 آلومينيوم ريختگي
45
تاثير فرآيند اكسيداسيون حرارتي با فشار جزئي اكسيژن مختلف بر رفتار سايشي آلياژ Ti-6Al-4V
46
تاثير فرآيند انجماد سريع ﴿مذاب ريسي﴾ بر ريز ساختار و سختي آلياژهاي پايه آلومينيوم
47
تاثير فرآيند انجماد سريع﴿مذاب ريسي﴾بر ريز ساختار و سختي آلياژهاي پايه آلومينيوم
48
تاثير فرآيند پليمريزاسيون در فاز جامد و سازگاركننده بر روي سازگاري مخلوط پليمري PET/PA66
49
تاثير فرآيند پوتين پيچي بر پرزنيگي نخ
50
تاثير فرآيند تركيبي بروسيليكو نايزينگ بر مورفولوژي لايه هاي سطحي و رفتار تريبولوژيكي فولادهاي كربني
51
تاثير فرآيند ترمومكانيكي و دگرگوني مارتنزيتي معكوس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ fe- ni
52
تاثير فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد به روش ARB بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت لايه اي Al-Cu
53
تاثير فرآيند توليد آلياژ هاپير يوتكتيك Al-Si به روش FGM بر خواص مكانيكي آن
54
تاثير فرآيند توليد و عناصر آلياژي بر ريز ساختار خواص مغناطيسي نرم
55
تاثير فرآيند جوشكاري بر خواص مكانيكي يك سازه جوش داده شده از فولادهاي كم كربن
56
تاثير فرآيند ريخته گري مخلوط جامد - مذاب بر روي ساختار آلياژهاي روي، آلومينيم ﴿ZA-8، ZA-12، ZA-27﴾
57
تاثير فرآيند ريخته گري مخلوط مذاب - جامد برروي ريز ساختار آلياژهاي روي - آلومينيوم
58
تاثير فرآيند ساخت روي خواص ابررسانايي Pb-BSCCO
59
تاثير فرآيند شستشو و سترون كردن بر اندازه تخلخل و نفوذ ميكروب در گان هاي چندبار مصرف
60
تاثير فرآيند كشش بر خواص فيزيكي و ريزساختار نخ پلي اتيلن ترفتالات حاوي نانو ذره خاك رس اصلاح شده
61
تاثير فرآيند گاز زدايي بر خواص مكانيكي و ريز ساختار آلياژ آلومينيم 380
62
تاثير فرآيند مديريت دانش بركارآفريني سازماني باتكيه برسبك رهبري مورد مطالعه: شعب شمال تهران بانك ملي ايران
63
تاثير فرآيند نيتروژن‌دهي پلاسمايي بر مقاومت سايشي فولاد AISI4140 پوشش‌ داده‌شده توسط نيتريد كروم (CrN)
64
تاثير فراشناخت بر راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاههاي استان اصفهان
65
تاثير فراكسيون تانني (الا جيتانين )پوست انار بر الگوي كلي پروتئين هاي ترشحي فيبرو بلاست هاي پوست انسان
66
تاثير فراموشي سازمان بر عملكرد عملياتي بلا در نظر گرفتن نقش واسطه اي توليد بهنگام چابكي سازماني در شركت صنعتي بزرگ شيراز
67
تاثير فراموشي سازماني بر كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك در بانك كشاورزي
68
تاثير فرايند اصطكاكي همزدني بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد مارتنزيتي بازپخت شده
69
تاثير فرايند اصطكاكي-اغتشاشي بر تحولات ريزساختاري و براي )TLP) خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا AISI فولاد زنگ نزن 304
70
تاثير فرايند پيچش بر روي پرزينگي نخ و كاهش آن توسط جت- هوا
71
تاثير فرايند توجه دهي در فراگيري افعال رواني و غير رواني مجهول و ناگذراي انگليسي توسط فارسي زبانان ايراني
72
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلا (VAR)و مقدار تيتانيم بر روي خواص مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده c300 توليد شده به روشهاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
73
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء VAR) للل و مقدار تيتانيم بر روي C مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده توليد شده به300 روش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
74
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء VAR)و مقدار تيتانيم بر روي خواص مكانيكي و اتم هاي گازيموجود در فولاد ماريجينگ رده C300 توليد شده بهروش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
75
تاثير فرايند ذوب مجدد قوسي تحت خلاء(VARو مقدار تيتانيم بر روي خواص (مكانيكي و اتم هاي گازي موجود در فولاد ماريجينگ رده توليد شده به 300توليد شده روش هاي ذوب القايي تحت خلاء و تحت آرگون
76
تاثير فرايند مرمت بر آثار سفالي حاوي باقي مانده‏ي آلي (نمونه‏ي موردي سفال‏هاي باستاني زيويه)
77
تاثير فرايند مكانيكي - حرارتي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي برنج Cu- 35Zn
78
تاثير فرايند نورد تجمعي ﴿ARB﴾ و عمليات حرارتي پير سازي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061
79
تاثير فرايند نورد تجمعي بر خواص مكانيك و ريز ساختار ورق آلومينيومي
80
تاثير فرايند نورد تجمعي پيوندي بر خواص مكانيكي و متالورژيكي مس خالص
81
تاثير فرايند نورد زاويه‌اي با كانال‌هاي يكسان Equal Channel angular Rolling ) ECAR )و دماي عمليات بر روي ميكروساختار و خواص كششي آلياژ آلومينيم
82
تاثير فرايند نورد سرد بر خواص مكانيكي و متالورژيكي فولاد IF
83
تاثير فرايند نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص سايشي فولاد 4140 پوشش داده شده توسط نيتريد تيتانيوم
84
تاثير فرايندهاي سازماني بر اجراي استراتژي هاي بازاريابي شركت تعاوني صنايع شير و فرآورده هاي لبني ميانكاله
85
تاثير فرايندهاي نورد سرد پيوندي و آنيل روي خواص مكانيكي و شكل پذيري كامپوزيت لايه اي برنج - فولاد IF
86
تاثير فرسودگي شغلي بر بهره وري منابع انساني در محيط هاي صنعتي فرا ساحلي شركت نفت فلات قاره ايران
87
تاثير فرسودگي شغلي بر سلامت عمومي كاركنان پليس راه استان اصفهان
88
تاثير فرصت رشد بر ميزان اثرگذاري اهرم مالي بر مديريت سود مبتني بر فعاليت‌هاي واقعي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي
89
تاثير فرصت فكر كردن و فكر كردن با راهنمايي معلم بر صحت و پيچيدگي نحوي كلام زبان آموزان
90
تاثير فرصت هاي رشد، اهرم عملياتي و اهرم مالي بر ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1390-1381)
91
تاثير فرصت هاي سرمايه گذاري مراحل چرخه عمر برسياست تقسيم سود شركت هاي بورس تهران
92
تاثير فركانس بر پاسخ لرزه اي زباله شهري درآزمون ميز لرزه
93
تاثير فركانس در فرآيند آبكاري پالسي بر خواص پوشش هاي نيكل - آلومينا
94
تاثير فركانس و توالي بارگذاري روي رفتار خستگي نمونه هاي سنگي
95
تاثير فركانس و چرخه كاري بر رفتار نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي فولاد گرم كار AISI H13
96
تاثير فرم در طراحي شخصيت انيميشن
97
تاثير فرم كالبدي بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي :شهر ساري)
98
تاثير فرم معمول و نانو ذرات اكسيد روي بر واكنش ارقام گندم به تنش شوري
99
تاثير فرم و محل پله بر عملكرد هيدروديناميكي شناورهاي پله دار و چاين دار
100
تاثير فرم و نقش سفالينه هاي ايراني روي نقاشي
101
تاثير فرمها و فرآيندهاي ژئومورفيك بر مبناي آب زيرزميني ( مطالعه موردي پلاياي داراب )
102
تاثير فرهنگ ازدواج در يستر ارزشهاي اسلامي
103
تاثير فرهنگ بومي بر آثار داستاني جلال آل احمد و احمد محمود
104
تاثير فرهنگ سازماني بر اخلاق كاري (مطالعه موردي : كارخانه سيمان نكا)
105
تاثير فرهنگ سازماني بر ارتباط با مديريت مشتري
106
تاثير فرهنگ سازماني بر برنامه ريزي استراتژيك صدر اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران .
107
تاثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان شركت سهامي بيمه ايران استان خوزستان
108
تاثير فرهنگ سازماني بر كاهش تعارض در بين كارمندان دانشگاه شهرستان فارسان سال 92
109
تاثير فرهنگ سازماني بر ميزان رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان چهار محال و بختياري
110
تاثير فرهنگ سازماني مناسب بر پياده سازي استراتژي
111
تاثير فرهنگ سازي كالاي ايراني بر توليد ملي
112
تاثير فرهنگ سازي كالاي ايراني بر توليد ملي
113
تاثير فرهنگ سياسي بر وحدت ملي در جمهوري اسلامي ايران﴿1357-1384﴾
114
تاثير فرهنگ كار آفريني در رفتار شهر وند سازماني
115
تاثير فرهنگ گردشگري بر مردم استان چهار محال و بختاري
116
تاثير فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي بر قابوس نامه
117
تاثير فرهنگ ياد گيري سازماني بر ارتقاي سطح تعالي سازمان از ديدگاه كاركنان و مديران مركز مخابرات استان مازندران
118
ت‍اث‍ي‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ در زرات‍ش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ و آرادي‌ وي‍راف‍ن‍ام‍ه‌ ي‌ زرت‍ش‍ت‌ ب‍ه‍رام‌ پ‍ژدو
119
ت‍اث‍ي‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ي‍لان‌)
120
تاثير فرهنگ،رفتار و جنسيت بر قصد خريد اخلاقي(مورد مطالعه:شهركرج)
121
تاثير فرو سيليس منيزيم و نيكل منيزيم بر ساختار و خواص مكانيكي چدنهاي نشكن به روش ساندويچي
122
تاثير فساد اداري بر امنيت اجتماعي
123
تاثير فساد بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منطقه D8
124
تاثير فساد بر سرمايه اجتماعي
125
تاثير فسفر باقي مانده و باكتريهاي حل كننده فسفات بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
126
تاثير فسفر بر ايجاد لايه اكسيدي در قطعات متالورژي پودر بخاردهي شده
127
تاثير فسفر و منگنز بر نوع مورفولوژي تركيبات بين فلزي حاوي آهن در آلياژ هاي پير يوتكتيك AL-17%SI
128
تاثير فشار بر زاويه برگشت از چروك پس از گذشت زمانهاي مختلف
129
تاثير فشار توربين و CLOSED FEED WATER بر روي پارامتر هاي عملكردي نيروگاه بخار
130
تاثير فشار جت هوا و فاصله جت ها از غلتك توليد در سيستم ريسندگي جت هوا برخواص نخ اكريليك
131
تاثير فشار جت هوابر روي خواص نخ ايرجت
132
تاثير فشار درمرحله شكل دهي بر ويژگيهاي مغناطيسي فريت استرانسيوم ناهمسانگرد
133
تاثير فشار رواني ادراك شده بر فرايندهاي بازيابي (يادآوري آزاد، يادآوري نشانه اي و بازشناسي )
134
تاثير فشار غير نرمال طبقات بر روي عمليات حفاري
135
تاثير فشار مذاب بر خواص فيزيكي نخ فيلامنتي ذوب ريسي شده
136
تاثير فشار، دما، لزجت ، سرعت انتقالي و گازهاي ناخالص بر ديناميك رشد و محو حباب
137
تاثير فشارهاي تحصيلي والدين بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان
138
تاثير فصل مشترك اتصالات گرافين مغناطيسي و ابررسانا روي ضريب عبور دهي الكتروني آن
139
تاثير فصول (پاييز - زمستان ) بر ميزان افسردگي زنان و مردان سنين 50-18 سال شهر تهران
140
تاثير فصول مختلف بر ميزان آنتي اكسيدان برخي ارقام نعناع ايراني
141
تاثير فضاهاي آموزشي فزاينده مهارت هاي زندگي بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان كار
142
تاثير فضاهاي مجازي بر شكل گيري و كاركردهاي جنبش هاي نوين اجتماعي
143
تاثير فضاي آموزشي در مديريت
144
تاثير فضاي بسته محيطهاي آموزشي بر ارتقاء حس جمعي (نمونه موردي دبيرستانهاي تهران)
145
تاثير فضاي شهري بر الگوهاي رفتاري (نمونه موردي :رفتار فراغني در بوستان هاي منتخب شهر تهران )
146
تاثير فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي استان‌هاي كشور
147
تاثير فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه منتخب
148
تاثير فضاي گمشده بر امنيت و كيفيت فضاي سكونتگاهي و ارائه راهبرد‌هاي سازماندهي آن (نمونه موردي: پل فردوسي و بافت اطراف آن)
149
تاثير فضاي مجازي بر ميزان مطالعه غير درسي دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بيرجند
150
تاثير فضاي منفي بر سفالينه هاي دوبعدي
151
تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كربوترمي موليبدنيت در حضور اكسيدهاي قليايي
152
تاثير فعال سازي مكانيكي بر احياي كربوترمي موليندنيت در حضور كربنات سديم
153
تاثير فعال سازي مكانيكي بر ساختار و سينتيك انحلال كاني كالكوپيريت در محيط اسيد سولفوريك - سولفات فريك
154
تاثير فعال سازي مكانيكي مخلوط پودري Nb و C بر تشكيل كامپوزيت Fe-Nbc به روش سنتز احتراقي
155
تاثير فعالسازي مكانيكي روي تشكيل سيالون نانوساختار
156
تاثير فعاليت آدرنال از منظر جرم شناسي
157
تاثير فعاليت هاي آگاهي بخش هوش عاطفي بر انگيزه دانشجويان ايراني براي يادگيري زبان انگليسي
158
تاثير فعاليت هاي پ يش از خواندن بردرك وفهم متون انگليسي دانش آموزان دبيرستاني
159
تاثير فعاليت هاي عمراني بر توسعه پايدار روستايي ايران با نگرش موردي روستاهاي بالاتر از50خانوارشهرستان اسكو در مقطع زماني 1365تا1390
160
تاثير فعاليت هاي قبل نوشتن خواندن محور و بحث محور روي توانايي نوشتن زبان آموزان ايراني
161
تاثير فعاليت هاي معدني بر محيط زيست و سنجش آلاينده ها و كاهش آن در معدن مس ميدوك
162
تاثير فعاليت هاي منابع انساني بر رفتار شهروندي سازماني از طريقنقش درگيري شغلي (مورد مطالعه شعب مركزيبانك مسكن تهران)
163
تاثير فعاليت هاي نوشتار مستقل بر عملكرد نوشتار دانش آموزان نوجوان
164
تاثير فعاليت ورزشي و اپلين بر آسيب هاي ايسكمي پرفيوژن مجدد در قلب ايزوله رت
165
تاثير فعاليتهاي بازاريابي بر موفقيت يا عدم موفقيت برند
166
تاثير فعاليتهاي فوق برنامه بر يادگيري نوجوانان
167
تاثير فعاليتهاي كار - محوربر مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني
168
تاثير فعاليتهاي گروهي بروندادي تشويقي بر سطح نوشتاري فراگيران زبان دوم
169
تاثير فعل زيان ديده بر مسئوليت فاعل در حقوق خصوصي ايران
170
تاثير فقدان پدر بر الگو پذيري فرزندان پسر در دوره بلوغ و نوجواني در شهرستان بوشهر
171
تاثير فقدان پدر بر خانواده و فرزندان
172
تاثير فقدان تساهل و تسامح بر عقب ماندگي ايران عصر قاجار از قافله تمدن سازي
173
تاثير فقر (اقتصادي) در بوجود آمدن آسيبهاي اجتماعي (جامعه نمونه زندان اصفهان)
174
تاثير فقر اقتصادي بر فقر فرهنگي در منطقه اي حاشيه اي كوت عبدالله
175
تاثير فقر بر بروز مسائل و مشكلات زندگي
176
تاثير فقه احوال شخصيه بر پيشگيري از جرم
177
تاثير فلاكس‌هاي SiO2، SiO2-MnO2 و SiO2-Al2O3 در جوشكاري GTAW فولاد 304L بر روي درشت ساختار، ريزساختار و خواص مكانيكي جوش
178
تاثير فلزات سنگين بر خصوصيات رويشي گياه دارويي كور در منطقه هشتگرد
179
تاثير فلزات سنگين بر رشد ريز جلبك كتو سيروس مولري با تاكيد بر ميزان چربي و پروتئين
180
تاثير فلزات سنگين ﴿نيكل،سرب و مس﴾ بر رشد و تشكيل كلوني در ريز جلبك سبزScenedesmus quadricauda
181
تاثير فلسفه اسلامي در تعليم و تربيت دوره قاجاريه
182
تاثير فمينيسم بر تحولات حقوق زن در خانواده در نظام حقوقي ايران
183
تاثير فن آوري اطلاعات بر خدمات گمركي
184
تاثير فن آوري اطلاعات در ساختار سازماني تامين اجتماعي اهواز.
185
تاثير فناوري ارتباطات بر جنگ﴿ مطالعه موردي جنگ سايبر﴾
186
تاثير فناوري اسكرين در ارائه ي چاپ كاشي و سراميك
187
تاثير فناوري اطلاعات ﴿ ICT﴾ بر جريان هاي تجاري دوجانبه ايران و شركاي برتر تجاري
188
تاثير فناوري اطلاعات (IT) در توسعه كاربردي سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري با رويكرد گزارشگري مالي بهنگام
189
تاثير فناوري اطلاعات بر اثربخشي آموزش ضمن خدمت كاركنان(كاركنان بيمارستان 17 شهريور برازجان
190
تاثير فناوري اطلاعات بر اموزش وپرورش
191
تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي اداره كل استان تهران
192
تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت مشتريان سازمان اقتصاد و دارايي شهرستان زاهدان
193
تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان
194
تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان
195
تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد كاركنان
196
تاثير فناوري اطلاعات بر كتابخانه
197
تاثير فناوري اطلاعات بر كتابخانه هاي ديجيتالي
198
تاثير فناوري اطلاعات بر محيط زيست
199
تاثير فناوري اطلاعات بر مديديت كيفيت جامع
200
تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در صنعت ( مطالعه موردي: شركت لوازم خانگي اورانوس)
201
تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت جامع در صنعت ( مطالعه موردي: شركت لوازم خانگي اورانوس)
202
تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت كيفيت در دانشگاه پيام نور محلات
203
تاثير فناوري اطلاعات بر نظام آموزشي ( ارائه مدل و نقشه ي مفهومي ترويج و تشويق خلاقيت و تفكر انتقادي به كمك فاوا )
204
تاثير فناوري اطلاعات در حمل ونقل شهري
205
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي ايران)
206
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صادرات صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي منتخب آسيايي
207
تاثير فناوري پيشرفته برفرسودگي شغلي كاركنان بانك سپه
208
تاثير فناوري رايانه بر توليد انيميشن هاي دو كمپاني پيكسار و ديزني طي سه دهه گذشته
209
تاثير فناوري سه بعدي بر طراحي شخصيت در انيميشن
210
تاثير فناوري نانو در فناوري اطلاعات
211
تاثير فناوري‌اطلاعات بر اجراي طرحهاي استراتژيك سازمان منابع طبيعي استان مازندران
212
تاثير فناوريهاي نوين ﴿نانوبيوتكنولوژي﴾ بر رهايش كنترلشده و هدفمند دارو
213
تاثير فني، اقتصادي و زيبايي شناختي پديده "دي وي دي" بر"سينما"
214
تاثير فني، اقتصادي و زيبايي شناختي پديده "دي وي دي" بر"سينما"
215
تاثير فهم مطالب خواندني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهر زرقان
216
تاثير فواصل آبپاش ها بر يكنواختي ، رواناب و نفوذ در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت
217
تاثير فواصل رديف كاشت و تراكم بوته بر شاخص هاي رشد ،سرعت پوشش كنوپي و عملكرد گلرنگ توده محلي اصفهان﴿كوسه﴾ در كشت تابستانه
218
تاثير فوت و حجر اشخاص حقيقي و انحلال و ورشكستگي اشخاص حقوقي در قراردادهاي بانكي
219
تاثير فوتوتراپي بر ترشح ادراري كلسيم در نوزادان ترم تحت فوتوتراپي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 17 شهريور
220
تاثير فوق آبگريزي پاره‌اي سطح برروي نيروي ليفت و درگ هايدروفويل
221
تاثير فيتاز بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره غذايي كم پروتئين و كم فسفر بر پايه جو
222
تاثير فيتواستروژن محلول در آب بر ميزان هورمون هاي استروئيدي سرم كپور معمولي (Cyprinus carpio)
223
تاثير فيلم بر ايجاد تمايل به مهاجرت برون مرزي جوانان در ايران بر اساس نظريه ي شبكه اي
224
تاثير فيلم بر ايجاد تمايل به مهاجرت برون مرزي جوانان در ايران براساس نظريه ي شبكه اي
225
تاثير فيلم پلي لاكتيك اسيد حاوي Nisin-EDTA بر افزايش ماندگاري تخم مرغ كامل مايع
226
تاثير فيلم هاي زيرنويس شده و فيلم هاي صدادار مستند در عملكرد دانشجويان پيشرفته در آزمون شنيداري , A Comparative "Study" of Subtitled vs. "Auditory" Documentaries Comprehension among Persian Speakers of English
227
تاثير فيوژن مفاصل ساب تالار بر توزيع تنش مفصل مچ پا
228
تاثير فيوژن مفصل ساب تالار بر بيومكانيك مفصل مصنوعي در مچ پا
229
تاثير قابل توجه خواندن بسيار بريادگيري اتفاقي لغت درميان يادگيرندگان بالغ زبان انگليسي
230
تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر كيفيت گزارشگري مالي، قيمت گذاري اقلام تعهدي و دقت پيش بيني سود توسط مديران
231
تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر نگهداشت وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
232
تاثير قابليت مقايسه ي صورت هاي مالي بر نگهداشت وجه نقد با در نظرگرفتن نقش تعديلي محدوديت هاي مالي،كيفيت گزارشگري مالي و نظام راهبري
233
تاثير قابليت هاي فناوري اطلاعات بر عملكرد نو آورانه محصول با نقش واسطه اي كار آفريني شركت
234
تاثير قابليت هاي نواوري بر عملكرد شركت ها
235
تاثير قابليت‌هاي عملياتي و بازاريابي روي عملكرد شركت بانكهاي دولتي استان گيلان
236
تاثير قاچاق كالا بر روي شركتهاي تعاوني مصرف در شهر گله دار
237
تاثير قارچ Piriformospora indica بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و متابوليكي گياه برنج تحت شرايط تنش شوري و خشكي
238
تاثير قارچ آربوسكولار ميكوريزا بر پايداري ساختمان ، كيفيت فيزيكي خاك و آب قابل استفاده براي گياه در سطوح مختلف شوري
239
تاثير قارچ اندوفيت piriformospora indica بر مقاومت گياه جو ﴿Hordeum vulgare L﴾ به كادميم، مس و سرب
240
تاثير قارچ ميكروريز آربوسكولار﴿Glomus interaradices﴾ بر مقاومت به خشكي دانهال هاي پسته بادامي ريز زرند
241
تاثير قارچ ميكوريزا و كود فسفر بر واكنش گياه شبدر به تنش شوري
242
تاثير قارچ ميكوريزا و هيدروژل بر خصوصيات رشدي شبدر بر سيم در شرايط مختلف رطوبت يك خاك آهكي
243
تاثير قارچ هاي اندوفايت بر استخراج گياهي روي از خاك
244
تاثير قارچ هاي اندوفايت بر گياه پالايي كادميم، آرسنيك و مواد نفتي
245
تاثير قارچ هاي محرك رشد بر فعاليت آنزيمي خاك تحت كشت گياه كنجد [Seasamum indicum] در شرايط تنش خشكي
246
تاثير قانون نامه كنت در نظام حقوق كيفري ايران
247
تاثير قانون هدفمند سازي يارانه ها برروي تركيب هزينه اي خانوار
248
تاثير قانون هدفمندسازي يارانه كالاهاي اساسي بر رفاه خانوار﴿مطالعه موردي: استان اصفهان﴾
249
تاثير قرآن بر نگارگري ايران
250
تاثير قرآن در اشعار علامه حسن زاده آملي
251
تاثير قرآن در نهضت كربلا
252
تاثير قرآن كريم بر ديوان ناصرخسرو
253
تاثير قرآن و حديث بر اشعار حاجي محمدجان قدسي مشهدي
254
تاثير قرآن و حديث بر اشعار وقار شيرازي
255
تاثير قرآن و حديث بر دو مثنوي سبحه الابرار و يوسف و زليخا
256
تاثير قرآن و حديث بر ديوان شعرفيض كاشاني ( جلد اول ) , effect quran and hadith upon feyze khashani poems ) volume1(
257
تاثير قرآن و حديث بر شعرابوالعتاهيه
258
تاثير قرآن و حديث برشعر فيض ركاشاني , the effect of quran and hadith on the poem of feyze kashani )second level(
259
تاثير قرآن و حديث در شعر طاهره صفار زاده
260
تاثير قرآن و روايات برانديشه ملاصدرا در باب بهشت و جهنم
261
تاثير قرارداد رواني بين حسابرس و موسسه حسابرسي بر رفتارهاي كاهنده كيفيت حسابرسي
262
تاثير قراردادن كاتاليزور LaNiO3 بر روي پايه هاي زئوليتي درواكنش رفرمينگ متان
263
تاثير قرارگيري حلقه نبافت در ساختمان پارچه هاي حلقوي پودي ريب بر افت تنش كششي پارچه
264
تاثير قرارگيري حلقه نيم بافت بر رفتار فشار پذيري پارچه هاي حلقوي پودي ريب
265
تاثير قرارگيري سنسور- عملگرهاي PZT در شناسايي محل و اندازه ترك در صفحات حاوي تقويت كننده با استفاده از روش اجزا محدود
266
تاثير قرارگيري مكان جت جهت كنترل جدايش جريان بر روي بالواره
267
تاثير قران كريم بر اشعار صفي الدين حلي
268
تاثير قران و حديث بر ديوان اشعار فيض كاشاني ﴿جلد سوم﴾
269
تاثير قصه خواني بر روند رشد واژگاني كودكان كم شنواي كاربر سمعك 4 - 6 سال
270
تاثير قصه در افزايش تخيل كودكان
271
تاثير قصه درماني بر كاهش اضطراب و بهبود عادات خواب كودكان مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني
272
تاثير قصه گويي بر آموزش مفاهيم محيط زيست به كودكان پيش دبستاني
273
تاثير قصه گويي بر توجه و تمركز ديداري كودكان پيش دبستاني شهر قاين
274
تاثير قصه گويي بر خلاقيت دانش آموزان
275
تاثير قصه گويي بر خلاقيت كودكان سال تحصيلي 87-86
276
تاثير قصه گويي بر هوش اخلاقي كودكان دختر 4-6 ساله در شهر اصفهان
277
تاثير قصه گويي درپيشرفت خواندن دانش آموزان پسر پايه چهارم منطقه 7 تهران
278
تاثير قطبش بر انتشار امواج در فرامواد اپتيكي
279
تاثير قطر ذرات بر سرعت سوزش ذرات ريز جامدات
280
تاثير قطر و زاويه راس الكترود بر عمق حوضچه در جوشكاري GTAW
281
تاثير قطعات درشت انفجاري (size Over) در روند توليد معدن سنگ آهن گل گهر
282
تاثير قلب سليم بر روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن و روايات
283
تاثير قلعه ماركوه در توسعه گردشگري شهرستان رامسر
284
تاثير قهوهخانه ها و قليان خانه ها بر ارتكاب و تكرار جرم در شهرستان ايذه
285
تاثير قواعد اجرايي تقليد در نگارش نمايشنامه هاي الهام گرفته از نمايش هاي سنتي در 1370 ـ 1389 هجري شمسي
286
تاثير قواعد بين المللي بانكي و نهادهاي اقتصادي بين المللي بر فرآيند انتقال پول
287
تاثير قوام و رنگ كامپوزيت دنداني بر روي راديو اپسيته ي آن
288
تاثير قوانين اتوماتاي سلولي روي اشتراك سر براي تصاوير
289
تاثير قوانين داخلي و معاهدات دوجانبه در جلوگيري از اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
290
تاثير قيد تماس پروفيل چرخ وريل قطاردررفتارواگن وشبيه سازي آن به روش اجزاءمحدود
291
تاثير قيمت نفت بر روي اشتغال كشورهاي عمده عضو اوپك
292
تاثير كائولن بر خواص زينترينگ آلومينا
293
تاثير كائولين ،فسفر و پتاسيم بر فتوسنتز،رشد و باردهي درختان پسته رقم كله قوچي
294
تاثير كاتيون هاي كلسيم و باريم بر تورم خاك رس كهريزك
295
تاثير كاتيون‎هاي مس و منگنز بر مقاومت به خوردگي و ريزساختار پوشش تبديلي پايه سريم بر روي فولاد گالوانيزه
296
تاثير كاتيونيزه كردن بر چاپ پنبه با رنگزاهاي راكتيو
297
تاثير كار بري هاي مختلف بر توزيع مجدد خاك با استفاده از تكنيك سزيم -137 در منطقه سميرم
298
تاثير كار تيمي بر روابط افراد سازمان ها
299
تاثير كار سرد بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولادهاي زنگ نزن آستنيتي بدون نيكل BioDur 108
300
تاثير كار سرد و عمليات حرارتي سريع مادون قرمز بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061
301
تاثير كار گروهي مبتني بر شبكه در مقابل كار گروهي كلاس سنتي بر روي حفظ و بازيابي واژگان در بين فراگيران زبان انگليسي درونگرا و برونگراي سطح متوسط ايراني
302
تاثير كار مكانيكي بر رفتار احيا اكسيد آهن در كاني ايلمنايت در حضور گرافيت
303
تاثير كار مكانيكي بر سنتز كربوترميك كاربيد تيتانيم از كنسانتره ي ايلمنيت
304
تاثير كار مكانيكي بر فرايند ساخت كامپوزيت Tic -Al2O3 از طريق سنتز احتراقي
305
تاثير كار مكانيكي بر فرايند سنتز كار بيد بور
306
تاثير كار مكانيكي و كاتاليزور نيترات نقره بر انحلال كنسانتره سولفيدي مس سرچشمه در اسيد سولفوريك
307
تاثير كارآفريني استراتژيك بر عملكرد سازماني با توجه به قابليت هاي پوياي سازمان در محيط متلاطم كسب و كار (مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان)
308
تاثير كارآفريني سازماني بر رفتار شهروندي و تعهد سازماني (مطالعه موردي : بانك مهر اقتصاد استان مازندران)
309
تاثير كاربرد آنزيم در تركيب شوينده روي كالاي پنبه اي رنگرزي شده يا رنگزاي راكتيو و مستقيم
310
تاثير كاربرد اسپرميدين و متيل جاسمونات بر بيان جنسيت گل هاي كدو خورشتي
311
تاثير كاربرد اسپرمين و اسيد جيبراليك برشكستن خواب ميني تيوبرها و غده هاي معمولي سيب زميني
312
تاثير كاربرد اهداف رفتاري در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس ادبيات پايه پنجم مقطع ابتدائي شهر شيراز در سال تحصيلي
313
تاثير كاربرد باكتري بر بهبود عملكرد بتن هوادار
314
تاثير كاربرد باكتري هاي سينوريزوبيوم و سطح فسفر بر تثبيت نيتروژن و رشد گياه دارويي شنبليله
315
تاثير كاربرد بذري و برگي باكتري هاي محرك رشد بر شاخص هاي رشدي وتركيب شيميايي كنجد
316
تاثير كاربرد پتاسيم بر تحمل پايه بادام به تنش شوري
317
تاثير كاربرد پساب شهري تصفيه خانه يزد بر برخي خصوصيات شيميايي خاك و رشد گندم
318
تاثير كاربرد تلفيقي باكتري هاي ريز و سفري محرك رشد گياه و كود دامي بر شاخص هاي رشد و تغذيه دانهال هاي پسته
319
تاثير كاربرد خاكي پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش آبي و شوري
320
تاثير كاربرد روش تدريس E5 بر افزايش خلاقيت هيجاني دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرستان قاينات
321
تاثير كاربرد روش تدريس پروژه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي در درس علوم تجربي
322
تاثير كاربرد زئوليت، پيت و كربن فعال طبيعي و اصلاح شده با سورفكتنت در تغيير پارامترهاي مرتبط با شوري آب آبياري
323
تاثير كاربرد زئوليت، پيت و كربن فعال طبيعي و اصلاح شده با سورفكتنت در تغيير پارامترهاي مرتبط با شوري آب آبياري
324
تاثير كاربرد سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در مديريت مصرف برق خانگي شهر تهران
325
تاثير كاربرد سيليسيم بر تحمل دو ژنوتيپ خيار در برابر پوسيدگي طوقه و ريشه ناشي ازPhytophthora melonis
326
تاثير كاربرد عوامل بهبود دهنده خاك و گياه روي صفات كيفيس و كمي آفتابگردان در دو منطقه تهران و اصفهان
327
تاثير كاربرد فسفر بر مقاومت نسبي نهال پسته به تنش شوري
328
تاثير كاربرد قبل از برداشت سالسيسليك اسيد و پلي آمين ها بر كيفيت و عمر پس از برداشت ميوه كيوي رقم هايوارد
329
تاثير كاربرد قبل و پس از برداشت پلي آمين ها و تيمار گرمايي بر كيفيت و عمر انبارداري پسته تازه ارقام فندقي و كله قوچي
330
تاثير كاربرد كيفيت خدمات خرده فروشي بر وفاداري مشتري (‌ مطالعه موردي : فروشگاه هاي شهروند ، فرهنگيان و افق كوروش )
331
تاثير كاربرد محلول‌پاشي كود‌‌هاي آهن، روي و منگنز بر ويژگيهاي كمي و كيفي گياه زوفا
332
تاثير كاربرد محلول‌پاشي كود‌‌هاي آهن، روي و منگنز بر ويژگيهاي كمي و كيفي گياه زوفا
333
تاثير كاربرد مدل بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM در برنامه ريزي استراتژيك بر بهره وري در ادارات كار استان اصفهان .
334
تاثير كاربرد مقاطع فولاد با عملكرد بالا بر مكانيزم شكست خمشي تيرورق هاي I-شكل خميده در افق
335
تاثير كاربرد منابع و مقادير مختلف كود هاي فسفره به صورت خاكي و محلول پاشي بر جذب كادميوم كل توسط گندم
336
تاثير كاربرد ميراگر اصطكاكي دوراني در نمودار زمان دوام سازه هاي بلند مرتبه
337
تاثير كاربرد نانو سيليس و ميكروسيليس بر افت ناشي از خشك شدگي بتن خود تراكم
338
تاثير كاربرد نيتروژن بر مقاومت نسبي نهال هاي پسته به تنش آبي
339
تاثير كاربرد نيتروژن بر مقاومت نسبي نهال هاي پسته به تنش شوري
340
تاثير كاربرد نيروهاي برشي در دامنه انجماد بر ريز ساختار آلياژ آلومينيم - سيليسيم A356 تركيبات بين فلزي
341
تاثير كاربرد نيروهاي برشي در دامنه انجماد بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم - سيليسيم A.356 و تركيبات بين فلزي
342
تاثير كاربرد نيروهاي برشي در دامنه انجماد بر ريز ساختار آلياژ آلومينيوم - سيليسيم ﴿A356) و تركيبات بين فلزي
343
تاثير كاربرد يك افزودني چند منظوره در فرآيند ذوب ريسي بر برخي خواص نخ فيلامنتي پلي آميد 6
344
تاثير كاربري اراضي و موقعيت شيب بر پذيررفتاري مغناطيسي و ميزان فرسايش و رسوب به كمك روش سزيم-137 در شهرستان فريدونشهر
345
تاثير كاربري در شبكه اجتماعي فيس بوك بر مدرنيزه شدن روابط كاربران جوان در تهران
346
تاثير كاربري در شبكه اجتماعي فيسبوك بر مدرنيزه شدن روابط كاربران جوان در تهران
347
تاثير كاربري زمين بر تغييرات برخ شاخص هاي كيفيت خاك با عمق در منطقه لردگان
348
تاثير كارتن و قصه‌گويي در يادگيري كلمات انگليسي بر روي بچه‌هاي ايراني
349
تاثير كارسرد و عمليات حرارتي بر استحكا منهايي آلياژتيتانيوم بتاTi-Mo-V-Fe-Al
350
تاثير كارسرد و عمليات‌حرارتي بر استحكام‌نهايي آلياژ تيتانيوم بتا Ti-Mo-V-Fe-Al
351
تاثير كاركرد اهداف رفتاري در يادگيري و پيشرفت دانش آموزان در درس ادبيات مقطع راهنمايي
352
تاثير كاركردهاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني و عملكرد كاركنان
353
تاثير كارگاههاي آموزش پيش از ازدواج بر باورهاي غير منطقي نسبت به ازدواج
354
تاثير كاهش اندازه ذرات پر خواص مغناطيسي مواد نانو ساختار
355
تاثير كاهش تنش حرارتي در طول اواخر دوره آبستني بر عملكرد گاوهاي شيري هلشتاين
356
تاثير كاهش ضريب سوسوزني در نرخ خطاي بيت ارتباطات اپتيك در فضاي آزاد با استفاده از پرتو غير همدوس سرصاف
357
تاثير كبفيت طراحي شبكه هاي اجتماعي خبري بر وفاداري الكترونيكي وتبليغات توصيه اي الكترونيكي ﴿مورد مطالعه :دانشگاه صنعتي سيرجان﴾
358
تاثير كتابخانه
359
تاثير كتابخانه در پيشرفت خواندن دانش آموزان مقطع ابتدايي
360
تاثير كتابخانه هاي كودكان در مدارس ابتدايي بر يادگيري پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهر بوشهر
361
تاثير كتابهاي بخوانيم و بنويسيم بر افزايش آگاهي واجشناختي دانش آموزان دوره ابتدايي
362
تاثير كتابهاي كمك درسي بر يادگيري
363
تاثير كدورت آب برميزان طعمه خواري ماهي آفانيوس(Aphanius isfahanensis)
364
تاثير كدينگ فواره اي در گذر دهي و تاخير شبكه هاي حسگر بي سيم زير آب
365
تاثير كربن بر روي رفتار تريبولوژيكي و مقاومت ضربه اي چدنهاي Ni-hard
366
تاثير كربن معادل بر فرسايش چدن خاكستري
367
تاثير كرنش بر فرايند تيكسوفورج آلومينيوم
368
تاثير كروم بر سختي پذيري و ريز ساختار فولاد ميان كربن
369
تاثير كروم برخواص سايش كندگي و چقرمگي شكست فولاد آستنيتي منگنزي موليبدن دار
370
تاثير كروم برضخامت لايه هاي پرليتي
371
تاثير كشت مخلوط سياه دانه و شنبليله بر رشد و عملكرد در شرايط كنترل علف هرز و عدم كنترل علف هرز
372
تاثير كشش اوليه روي مقدار اندازه گيري شده مدول اوليه پارچه تاري پودي
373
تاثير كشش برداشت پارچه بر خواص ابعادي دخمشي پارچه حلقوي پودي پنبه اي
374
تاثير كشش روي خصوصيات ساختاري الياف پلي پروپيلن
375
تاثير كشش روي نايكنواختي نخ در ماشين رينگ
376
تاثير كشش سرد و تثبيت حرارتي بر خواص فيزيكي فيلامنت هاي پلي پروپيلن توليد شده با سرعت متوسط
377
تاثير كشش سطحي و لزجت در تشكيل گرداب با هسته هوا
378
تاثير كشش ماشين تمام تاب بر خواص فيزيكي نخ هاي مخلوط (50/50) آكريليك ـپنبه
379
تاثير كشش ناحيه عقب رينگ روي خواص فيزيكي نخ
380
تاثير كشش نخ تار روي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين بافندگي سولزرپروژكتايل
381
تاثير كشش نخ تار و كشش نخ پود برخواص فيزيكي پارچه
382
تاثير كشش هاي مختلف نخ تار پر تراكم پود و خصوصيات فيزيكي و مكانيكي پارچه
383
تاثير كشش هاي مختلف نخ تار روي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين بافندگي راپيري اسميت
384
تاثير كشش هاي نخ پودي روي خواص فيزيكي پارچه هاي بافته شده با ماشين بافندگي سولزريژوكتايل
385
تاثير كشش و سرعت روي نايكنواختي نخ
386
تاثير كشور طراحي كننده و كشور توليد كننده بر ادراك مصرف كننده گان از كيفيت محصولات دومليتي شامل محصولات تلويزيون و ماشين لباسشويي
387
تاثير كلاس هاي ضمن خدمت بر عملكرد شغلي دبيران مدارس
388
تاثير كلاس‌هاي هوشمند بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع متوسطه
389
تاثير كلاسهاي آمادگي بر تست هاي سنتي و غير سنتي
390
تاثير كلاسهاي آموزش خانواده بركاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان دخترانه مقطع دبيرستان شاهرود
391
تاثير كلاسهاي آموزشي قبل از ازدواج بر نگرش زنان در مورد تنظيم خانواده و ميزان باروري
392
تاثير كلاسهاي پيش دبستاني (آمادگي) در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي شهرستان سوسنگرد
393
تاثير كلاسهاي پيش دبستاني بر دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدايي از ديدگاه معلمان زن و مرد ناحيه 3 آموزش و پرورش اهواز
394
تاثير كلاسهاي تقويتي و جبراني در مقطع ابتدايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
395
تاثير كلان‌داده‌ها بر تحول مفهومي عمل و عامليت اخلاقي
396
تاثير كلسيم و شوري بر رشد ،تركيب شيميايي و خصوصيات فتوسنتزي نهال هاي پسته در محيط شن كشت
397
تاثير كلسيم‌فسفات‌دوفازي بر خواص مكانيكي داربست‌هاي كيتوسان- ژلاتين براي استفاده در مهندسي بافت استخوان
398
تاثير كم آبياري با فاضلاب بر عملكرد ، اجزاء عملكرد وخصوصيات جوانه زني بذر يولاف زراعي
399
تاثير كم آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي سيب زميني و ذرت علوفه اي در شهركرد
400
تاثير كم آبياري بر عملكرد و كارايي مصرف آب كشت مخلوط ذرت و سورگوم در آبياري Drip - Tape
401
تاثير كم آبياري به روش PRD همره با سالسيلات سديم به عملكرد و كارآيي مصرف آب گوجه فرنگي، سويا و گلرنگ
402
تاثير كم آبياري و استفاده از سوپر جاذب آكوازورب بر عملكرد لوبيا چيتي ﴿phaseolus vulgaris﴾
403
تاثير كم آبياري و روش PRD بر عملكرد و كارايي مصرف آب در زراعت سيب زميني
404
تاثير كمپوست بر گياه پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي توسط گياه جو
405
تاثير كمرويي بر افت تحصيلي دانش اموزان مقطع دوم راهنمايي
406
تاثير كمك هاي بصري بر يادگيري واژگان ملموس توسط زان آموزان انگليسي ايراني با سطح متوسط دانش زبان انگليسي
407
تاثير كنترل خشم در ارتقاء سبك زندگي اسلامي از منظر نهج البلاغه با بررسي شروح ابن ابي الحديد و ابن ميثم
408
تاثير كنترل خشم در ارتقاء سبك زندگي اسلامي از منظر نهج البلاغه با بررسي شروح ابن ابي الحديد و ابن ميثم
409
تاثير كنترل سرمايه بر بحران هاي ارزي در كشورهاي درحال توسعه
410
تاثير كنترل كشش بالون رينگ بر روي خواص نخ توليدي
411
تاثير كنترل كشش نخ پود بر خواص ساختماني و مكانيكي در عرض پارچه بافته شده بر روي ماشين بافندگي جت هواي تك نازل
412
تاثير كنترل كننده هاي توان راكتيو استاتيك بر توربين هاي بادي
413
تاثير كنترل كيفيت بربهبود خروجي هاي سازمان
414
تاثير كوئرستين برمحور هيپوفيز -گناد پارامترهاي اسپرم وبافت بيضه در موش صحرايي نر
415
تاثير كوئيچ جهت دار بر عمليات حرارتي مارتنزيت سازي و تمپرينگ برنزهاي آلومينيم
416
تاثير كوئيچ جهت دار و كار سرد بر خواص مكانيكي آلياژ 6201 آلومينيوم
417
تاثير كوئيچ جهت دارو حرارت دهي سريع بر عمليات پيرسختي آلياژ آلومينيوم 6063
418
تاثير كوئيزوتستهاي سازنده برتوجه به واژگان ويادگيري آنها توسط دانش آموزان سطوح متوسطه , The effect of Pop Quizzes and Formative Tests on Noticing Lexical Items and the Uptake of EFL Intermediate Students
419
تاثير كوپليمر پلي پروپيلن / بوتن بر رفتار رئولوژي، ريز ساختار و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن / كو پليمر پلي پروپيلن - بوتن / نانو لوله هاي كربن
420
تاثير كوپليمر شدن پيوندي متاكريليك اسيد و متااكريل آميد روي كالاي پنبه اي
421
تاثير كوتاه مدت دو نوشيدني انرژيزا بر توان بي هوازي دانشجويان دختر ورزشكار
422
تاثير كوچك سازي واحد هاي مسكوني بر نيازهاي خدماتي
423
تاثير كود دامي ،شيميايي و زيستي بر عملكرد دانه و ميزان اسانس زيره سبز
424
تاثير كود دامي و شيميايي بر عملكرد دانه و ميزان اسانس زيره سبز
425
تاثير كود زيستي فسفره ، آرايش كاشت وتداخل علف هاي هرز بر صفات كمي وكيفي سويا
426
تاثير كود گاوي و كمپوست زباله شهري بر جذب فلزات سنگين و فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاهو در يك خاك آلوده
427
تاثير كود مرغي و زئوليت بر نگهداشت آب در خاك و رشد گياه ساليكورنيا پرسيكا تحت تيمارهاي شوري
428
تاثير كودتاي 28 مرداد بر ادبيات معاصر ايران
429
تاثير كودكان عقب مانده ذهني بر سلامت روان والدين
430
تاثير كودكستان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايهه اول دبستان
431
تاثير كودهاي بيولوژيك بر رشد و عملكرد لوبيا چيتي رقم صدري تحت شرايط تنش خاكي
432
تاثير كودهاي سبز لگوم و غيرلگوم بر رشد و عملكرد ذرت در سطوح مختلف كود نيتروژنه
433
تاثير كودهاي مرغي و گاوي بر غلظت روي، كادميم و آرسنيك در دورقم گندم متفاوت از لحاظ روي كارايي
434
تاثير كودهاي نانو اكسيد روي و آهن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ميزان پروتئين لوبياقرمز
435
تاثير كوركومين و مشتقات 4-آمينوكومارين بر اكسيد شدن و گلايكه شدن آلبومين سرم انسان
436
تاثير كيتوسان بر جذب رنگ كالاي پنبه اي و پشمي
437
تاثير كيفيت آب بر ويژگي هاي مكانيكي خاك رسي
438
تاثير كيفيت افشاء بر رابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متقلبانه
439
تاثير كيفيت افشاء بر رابطه بين محافظه كاري و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
440
تاثير كيفيت افشاي اطلاعات حسابداري بر حساسيت سرمايه گذاري جريان نقدي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
441
تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر صرف ريسك سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
442
تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
443
تاثير كيفيت بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و فنلي آويشن در شرايط درون شيشه اي
444
تاثير كيفيت تعهدات اختياري به ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
445
تاثير كيفيت جوش برشكت جوش ورق رو سري و زير سري به ستون در اتصلات صلب تير به ستون
446
تاثير كيفيت حسابداري و حسابرسي بر ظرفيت اعتبار دهي بانك ها
447
تاثير كيفيت حسابرسي بر بازده سهام و حجم معاملات در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
448
تاثير كيفيت حسابرسي بر چسبندگي هزينه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
449
تاثير كيفيت حسابرسي بر رابطه بين اقلام تعهدي اختياري با بازده سهام و سودآوري آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
450
تاثير كيفيت حسابرسي بر ميزان اثرگذاري كيفيت گزارشگري مالي بر ميزان و نرخ استقراض
451
تاثير كيفيت حسابرسي بر ويژگي هاي كيفي سود
452
تاثير كيفيت حسابرسي و كيفيت سود بر هزينه سرمايه سهام عادي ﴿مطالعه موردي: صنايع سيمان، داروسازي و خودرو﴾
453
تاثير كيفيت حلال بر مرفولو‍ژي نانوالياف الكتروريسي شده آلياژ امتزاج پذير pmma/peo
454
تاثير كيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان مطالعه موردي (بانك ملي شهرستان محلات)
455
تاثير كيفيت خدمات بر عملكرد كاركنان هيات هاي ورزشي المپيكي شهر كرمانشاه با نقش ميانجي سرمايه فكري
456
تاثير كيفيت رابطه بر پاسخ هاي رفتاري مشتريان در باشگاه هاي ورزشي استان لرستان
457
تاثير كيفيت رابطه برند بر رفتار شهروندي برند با نقش ميانجي ارزش ويژه برند مبتني بر فرانشيز (مورد مطالعه: شركت گلديران)
458
تاثير كيفيت رستوران بر ترجيح برند از طريق ارزش سودمند گرايي و لذت گرايي
459
تاثير كيفيت سود، فرصت رشد و تامين مالي بر رتبه اعتباي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
460
تاثير كيفيت سيستمهاي هوشمند كسبوكار و ارزشهاي تسهيم اطلاعات بر روي استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
461
تاثير كيفيت محصول دروفاداري مشتريان به مارك (مطالعه موردي مشتريان موردي موبايل در شهر رشت )
462
تاثير كيفيت نيروي انساني بررشد اقتصادي
463
تاثير كيفيت و سبك زندگي در سلامت رواني
464
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ض‍ري‍ب‌ واك‍ن‍ش‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
465
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود ب‍ر راب‍طه‌ ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ س‍ود دوره‌ ج‍اري‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌
466
تاثير كينوزان و زئوليت بر رشد و عملكرد كنجد تحت شرايط مختلف ابياري در يزد
467
تاثير گاباپنتين بر كاهش درد پس از عمل جراحي هيستركتومي ابدومينال
468
تاثير گاز سوز كردن بر عملكرد خودروي سواري
469
تاثير گاز محافظ بر خواص جوش و پديده ي ذوب شدگي در جوشكاري GTAW روي آلياژهاي Hastelloy X و Nimonic 263
470
تاثير گاز محافظ بر خواص جوش و پديده ي ذوب شدگي در جوشكاري GTAW روي الياژهاي NIMONIC263,HASTELLOY X
471
تاثير گذاري امام رضا(ع) بر عقل گرايي تشيع تاپايان دوره شيخ مفيد
472
تاثير گذاري تسهيم دانش در تحقق اهداف استراتژيك شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو)
473
تاثير گذاري تسهيم دانش در تحقق اهداف استراتژيك شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو)
474
تاثير گذاري شخصيت سيد محمود خاتمي بر الگوي رفتاري سياست خارجي دوران اصلاحات
475
تاثير گراديان حرارت بر روي تيركامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور
476
تاثير گراديان فشار نامطلوب بر ساختار جريان در كانال با پوشش گياهي در كف و ديوارهاي صاف
477
تاثير گرافيت بر خواص هدايت الكتريكي و خواص شيميايي كف پوش بر پايه رزين اپوكسي
478
تاثير گرافيك محيطي در ارتقاء كيفيت هاي فضاهاي شهري نمونه موردي:ايستگاه آزادي شهر اصفهان
479
تاثير گرايش به كارآفريني بر قابليت بازاريابي و عملكرد با نقش تعديلگر منابع بازاريابي
480
تاثير گرايش سياسي بر دينداري مردم(دانشجويان دانشگاه پيام نور قم)
481
تاثير گرايش كار آفرينانه و گرايش بازار بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك ومتوسط با نقش واسطه اي مشاركت مصرف كننده.
482
تاثير گرايش كارآفريني بر عملكرد شركت با نقش ميانجي سرعت نوآوري(مطالعه موردي:شركتهاي دانش بنيان صادركننده محصولات با فناوري بالا)
483
تاثير گرد و غبار بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گل آفتابگردان
484
تاثير گرداب مخزن بر شرايط جريان در تونل آب بر نيروگاه
485
تاثير گردش وجوه نقد عملياتي مديريت شده برهزينه بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
486
تاثير گردشگري بر اقتصاد شهر اصفهان
487
تاثير گردشگري تجاري در توسعه فضايي ، كالبدي شهر بندر گناوه
488
ت‍اث‍ي‍ر گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ر ت‍وص‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
489
تاثير گردشگري﴿توريسم﴾بر توسعه شهر چلگرد
490
تاثير گرده افشاني بر عملكرد و كيفيت بذر 10 رقمي پياز(. Allium cepa L) در اصفهان
491
تاثير گرده افشاني تكميلي با استفاده از سوسپانسيون دانه گرده غني شده با عناصر بُر و روي بر عملكرد و كيفيت خشك ميوه پسته رقم اوحدي
492
تاثير گرمايش غير يكنواخت در جريان اجباري داخل كانال حاوي نانو سيال و سيال با لزجت غير نيوتني بر عملكرد حرارتي با در نظر گرفتن توزيع پله‌اي براي شار گرمايي
493
تاثير گروه خون بر شخصيت افراد
494
تاثير گروه درماني با رويكرد شناختي بر باورهاي غير منطقي وسبك اسنادي زنان بزهكار
495
تاثير گروه درماني بر افسردگي بيماران دياليزي بيمارستان طالقاني - تهران - سال 1386
496
تاثير گروه درماني شناختي-انسانگرايي بر افسردگي وهدف در زندگي دانشجويان دختر افسرده دانشگاه اصفهان
497
تاثير گروه عاملي نيتروز آمين استخلاف شده بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله بورن - نيتريد زيگزاگ
498
تاثير گروه هاي عاملي مختلف روي خواص ساختار و الكتروني نانو لوله هاي آلومينيوم-نيتريد و آلومينيوم-فسفر و اثرات ناخالصي در اين نانو لوله ها
499
تاثير گروه همسالان بر اجتماعي كردن نوجوانان و جوانان از ديدگاه جامعه شناختي، روانشناختي و اسلام
500
تاثير گروه همسالان بر گرايش به دخانيات در دبيرستان پسرانه شهر باباحيدر
501
تاثير گروهاي آموزشي بر روند آموزش در مقطع ابتدايي ناحيه 5 مشهد
502
تاثير گروههاي خوني بر ارتكاب جرم
503
تاثير گروههاي عاملي مختلف روي خواص ساختاري و الكتروني نانو لوله هاي بورن -نيتريد زيگراگ
504
تاثير گزارش حسابرسي بر ارتباط اطلاعات حسابداري گزارش شده توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
505
تاثير گسترش آموزش هنر هاي تجسمي برتوسعه گردشگر ي پايدار استان يزد
506
تاثير گسترش تجارت الكترونيك از طريق اينترنت بر جريان هاي تجاري
507
تاثير گسل مشاء - فشم بر خواص ژئومكانيكي توده سنگ بخش مياني تونل شماره 1 امام زاده هاشم ﴿جاده هراز﴾
508
تاثير گفتگوهاي اينترنتي بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني
509
تاثير گفتگوهاي اينترنتي بريادگيري لغات زبان آموزان ايراني
510
تاثير گفتگوهاي اينترنتي بريادگيري لغات زبان آموزان ايراني
511
تاثير گفتمان غالب مشروطه خواه بر سنت تصويري دوره ء قاجار
512
تاثير گوش كردن براي نوشتن و طوفان ذهني براي نوشتن بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان و جنسيت آنها
513
تاثير گوش كردن به ترانه انگليسي بر يادگيري افعال تركيبي / جند قسمتي دانش آموزان سطح متوسط رو به بالا
514
تاثير گوش كردن به ترانه انگليسي بر يادگيري افعال تركيبي/چند قسمتي دانش آموزان سطح متوسط رو به بالا
515
تاثير گوگرد و ماده آلي بر جذب و واجذب فسفر در خاك
516
تاثير گويش بابلي بر روي نوشتار فارسي دانش آموزان اين شهر
517
تاثير گياه سيلي بينين (عصاره گياه خار مريم ) بر خواص تهاجمي رده سلولي 8305 در سرطان تيروئيد.
518
تاثير گياه سيلي بينين، عصاره گياه خار مريم بر خواص تهاجمي رده سلولي در سرطان تيروئيد
519
تاثير گياهان در پايداري خاك با مطالعه موردي بزرگراه مدرس
520
تاثير گيرنده هاي دوپاميني هيپوكامپ پشتي بر روي اثر بهبود بخش نيكوتين بر روي فراموشي القا شده با اتانول
521
تاثير لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و مواد ضد باكتريايي(اسيد هاي آلي ، گياهان دارويي و آنتي بيوتيكها) در جوجه هاي گوشتي تلقيح شده با سالمونلا انتريتيديس
522
تاثير لاكتوفرين جيره بر بهبود پاسخ هاي ايمني و هماتولوژي در كپور معمولي (carpio Cyprinus ) مواجهه شده با غلظت هاي تحت كشنده سم دلتامترين
523
تاثير لايه چيني ترميم و رشد جدايش در مقاومت چند لايه اي كامپوزيتي ترميم شده با روش scarf يك طرفه
524
تاثير لايه سپري بر آبشستگي موضعي گروه پايه هاي استوانه اي شكل
525
تاثير لايي گذاري بر روي خصوصيات حرارتي پارچه هاي لايي دار
526
تاثير لبهء فرار دندانه دار روي جريان حول ايرفويل
527
تاثير لجن فاضلاب بر قابليت جذب فلزات سنگين و رشد گياه در تعدادي از خاكهاي اسيدي و آهكي
528
تاثير لجن فاضلاب شهري، كود سولفات روي و بقاياي گياهان انباشتگر و بيش انباشتگر بر غلظت روي دانه گندم
529
تاثير لجن فاضلاب و بيوچار حاصل از آن بر جذب كادميم توسط گياه ذرت و اسفناج
530
تاثير لقي بر پارامترهاي نشر آوايي در ياتاقان لغزشي
531
تاثير ليتيم بر آلياژهاي آلومينيوم -سيليسيم
532
تاثير ليچ كننده ي مصرفي بر انحلال كنسانتره ي سولفيدي سرب
533
تاثير ليزر Er:YAG با توان هاي متفاوت روي استحكام باند برشي بين سطح زيركونياي سينتر شده وكامپوزيت رزين
534
تاثير ليزر كم توان Diode در درمان موكوزيت متعاقب كموراديوتراپي در بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي گيلان(رشت) در سال 1397
535
تاثير ليگاند آلي EDTA و باكتري‏‏هاي ريزوسفري ‏محرك رشد مقاوم به مس بر گياه‌پالايي و تغييرات شيميايي مس در يك خاك آلوده
536
تاثير ماده آلي بر قابليت جذب پتاسيم از كاني هاي ميكايي توسط يونجه و امكان تبديل كاني ها
537
تاثير ماده شيميايي اتانول بر طيف‌هاي رنگي گرفته‌شده از رنگزاهاي طبيعي پوست انار و پوست گردو و مقايسه آن با طيف‌هاي اصلي
538
تاثير ماساژ درماني و تمرينات كششي -قدرتي بر نشانگان عارضه درد ساق پاي دانشجويان دختر تربيت بدني
539
تاثير مالچ نفتي بر خصوصيات زيستي خاك در استان خوزستان
540
تاثير مالچ هاي چوبي، سنگي و تراشه هاي لاستيكي بر تبخير و تعرق با استفاده از مدل هاي ZEP، REF-ET و QpTIWAT
541
تاثير مالكيت داخلي بر عملكرد مالي با لحاظ كردن نسبت قيمت به سود هر سهم
542
تاثير مالكيت دولتي بر ميزان اثرگذاري اعتماد بيش از حد مديريتي بر تصميم‌هاي تامين مالي
543
تاثير مالكيت دولتي و استقلال هيات مديره بر تغييرات ريسك سقوط قيمت سهام ناشي از تغيير هيات مديره
544
تاثير مالكيت مديريتي بر هزينه هاي نمايندگي
545
تاثير مالكيت نهادي بر سود تقسيمي بر پايه يك تحليل از تئوري نمايندگي
546
تاثير مالكيت و مديريت عامل خانوادگي بر حق الزحمه خدمات حسابرسي، تخصص حسابرس در صنعت و كيفيت حسابرسي
547
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي
548
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم
549
تاثير ماليات بر ارزش افزوده و نقش آن بر درآمدهاي كشور
550
تاثير ماليات بر سود شركت‌ها بر جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و اثر آن بر رشد اقتصادي و تورم دركشورهاي دي‌هشت
551
تاثير ماليات بندي بر رشد‌اقتصادي با تاكيد بر رهيافت اتكينسون و استيگليتز
552
تاثير ماليات(درآمد - دستمزد )بر عرضه نيروي كار
553
تاثير مانور باليني اتساع ريوي جهت كاهش درد شانه پس از عمل لاپراسكوپي
554
تاثير ماهواره بر بزهكاري نوجوانان و جوانان
555
تاثير ماهواره بر پوشش بدني دختران دبيرستاني
556
تاثير ماهواره بر فرهنگ و تهاجم فرهنگي از طريق رسانه هاي گروهي
557
تاثير ماهواره برعدم رضايت از زندگي زناشويي
558
تاثير ماهواره و فيس بوك بر طلاق عاطفي در بين زوجين جوان شهر تهران
559
تاثير ماهيت متفاوت كربوهيدراتهاي غير اليافي و مكمل چربي در دوره انتقال بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني گاوهاي هلشتاين
560
تاثير مايعات يوني ايميدازولي جديد عامل دار روي بازدارندگي خوردگي فولاد كم كربن
561
تاثير مبادلات مرزي در توسعه پايدار مناطق روستايي استان كردستان 1392- 1372
562
تاثير مباني هنرهاي تجسمي بر فرم سفالينه ها
563
تاثير مباني هنرهاي تجسمي برفرم سفالينه ها
564
تاثير مبرد در جريان حرارتي و مدل انجماد آلياژ آل - مس 5/4
565
تاثير مبلمان شهري بر منظر و كيفيت فضاي شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)
566
تاثير مبلمان شهري بر منظر و كيفيت فضاي شهري (مطالعه موردي: شهر رشت)
567
تاثير مبناي قرارداد بر شرايط اساسي صحت قرارداد در حقوق ايران و اصول قراردادهاي اروپايي
568
تاثير متغير دموگرافيك بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان
569
تاثير متغير‌هاي جوشكاري مقاومتي فركانس بالا بر خواص مكانيكي و ريزساختار فولاد 22T-213A (تيوب) به 409TP-240A (فين)
570
تاثير متغيرهاي اقتصادي بر رفتار سپرده‌گذاران بانكي در ايران طي سالهاي 1357 تا 1390
571
تاثير متغيرهاي بنيادي حسابداري بر بازده غيرعادي سهام
572
تاثير متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي اختلاطي (FSW) در اتصال سر به سر (Butt Joint) ورق آلومينيوم سري 5xxx به مس خالص تجاري
573
تاثير متغيرهاي جوشكاري اصطكاكي-اغتشاشي بر ريزساختار و خواص مكانيكي منطقه جوش آلياژ آلومينيوم 7075
574
تاثير متغيرهاي جوشكاري مقاومتي نقطه اي بر روي ريز ساختار و خواص مكانيكي منطقه اي جوش فولادهاي دو فازي
575
تاثير متغيرهاي چارچوب به گزيني دانينگ بر انتخاب بر انتخاب نوع استراتژي ورود به بازار
576
تاثير متغيرهاي چارچوب به گزيني ديونينگ بر انتخاب نوع استراتژي ورود به بازار ( مطالعه مورديSME : هاي صادر كننده استان 'گيلان در منطقه .) CIS
577
تاثير متغيرهاي حسابداري و ويژگي هاي شركت بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
578
تاثير متغيرهاي دستگاه كشش بر جمع شدگي نخ فيلامنتي پلي آميد 6
579
تاثير متغيرهاي ذوب ريسي بر خواص فيزيكي و مكانيكي پلي اتيلن دانسيته بالا
580
تاثير متغيرهاي شناختي - اجتماعي بر سوگيري استدلال درموقعيت آزمايشي
581
تاثير متغيرهاي غلتك برداشت سيستم ريسندگي جت هوا بر خصوصيات نخ توليد آن
582
تاثير متغيرهاي فرآيند بر خواص سايشي پوشش نانوكامپوزيتي Ni-W-TiC به روش آبكاري پالسي
583
تاثير متغيرهاي فرآيند كشش بر خصوصيات مكانيكي نخ هاي چندلاي پلي پروپيلن
584
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر اعطاي تسهيلات در بانك‌هاي تجاري ايران
585
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ثبات و ريسك بانكي
586
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
587
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر كاهش نرخ بيكاري در ايران با روش نقشه عِلّي بِيزين
588
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر مطالبات غير جاري بخش بانكي در ايران
589
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران1386-1377
590
تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي و طول چرخه عملياتي بر نگهداشت وجه نقد
591
تاثير متغيرهاي مالي و غيرمالي بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
592
تاثير متغيرهاي منتخب بر ويژگي هاي نظام راهبري شركت ها
593
تاثير متغيرهاي ناحيه تثبيت بر خواص فيزيكي نخ پلي استر تكسچره شده با تاب دهنده هاي اصطكاكي
594
تاثير متغييرهاي پولي كلان بر حجم معاملات و شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
595
تاثير متغييرهاي تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي و حجيم بودن نخهاي پلي استر ست (SET)
596
تاثير متغييرهاي ريخته گري بر ساختار نيمه جامد آلياژ AL-7.1 wt% si توليد شده به روش SSR
597
تاثير متقابل آْنتن دو قطبي بلند و خط انتقال هم صفحه در ميدان راه نزديك
598
تاثير متقابل اخلاق جهاني و دين (با تاكيد بر بيانيه اخلاق جهاني ).
599
تاثير متقابل اخلاق و حقوق مدني در نظام حقوقي ايران
600
تاثير متقابل تحول فرد و جامعه در انديشه امام خميني ﴿ره﴾
601
تاثير متقابل تصوير سازي و معماري در دوره قاجار
602
تاثير متقابل جريان سيال و ديواره شريان ﴿FSI﴾ در انتقال ذرات ليپو پروتئين با دانسيته كم ﴿LDL﴾ در شريان انسان
603
تاثير متقابل جريان وسطح آزاد آن در يك حفره دو بعدي به كمك Fluent
604
تاثير متقابل حجيت ظواهر قرآن و مسلك فقهي اماميه
605
تاثير متقابل رنگ و بافت در طراحي منسوج
606
تاثير متقابل روشهاي حفاظت ضد جزيره¬اي در شبكه¬هاي توزيع با وجود چندين نوع منبع توليد پراكنده
607
تاثير متقابل زبان‌هاي فارسي، تركي و كردي در شهرستان شاهين‌دژ
608
تاثير متقابل زمان دهي و برخي متغيرهاي دستگاه تكسچرايزينگ بر خواص فيزيكي پلي آميد تكسچرشده به روش تاب مجازي
609
تاثير متقابل شناخت حسي و شهود عرفاني در قرآن
610
تاثير متقابل شناخت حسي و شهود عرفاني در قرآن
611
تاثير متقابل شهر اشكذر يزد با حومه آن
612
تاثير متقابل صنعتي، سياسي و تجاري اروپا و كرانه هاي شرقي مديترانه بر يكديگر در طول جنگهاي صليبي از قرن 11 تا 13 ميلادي
613
تاثير متقابل عقايد كلامي و جريان هاي سياسي در قرون نخستين اسلامي ﴿دين و دولت در قرون نخستين اسلامي﴾
614
تاثير متقابل فضا و روابط اجتماعي
615
تاثير متقابل فعاليت زنجره ها و خصوصيات فيزيكي ، مرفولوژيكي و ژنتيكي خاكهاي منطقه اصفهان
616
تاثير متقابل كاربرد مواد جاذب رطوبت طبيعي و مصنوعي بر خصوصيات هيدروليكي خاكي
617
تاثير متقابل گناه و معرفت از نظر استاد مطهري و استاد جوادي آملي
618
تاثير متقابل نظام هاي فكري و فرهنگي معاصر آمريكا بر ارزيابي كيفي نمايش هاي برادوي
619
تاثير متقابل هنر و سياست در دوران قاجاريه
620
تاثير متقابل هنر وسياست در دوران قاجاريه
621
تاثير متنوع سازي محصولات بيمه اي بر عملكرد شركت هاي بيمه در ايران
622
تاثير متنوع سازي منابع درآمدي بر عملكرد بانك ها در ايران
623
تاثير متون جنسيت محور دردوجنس زن ومرد برتوانايي درك خواندن درفراگيران زبان انگليسي سطح متوسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
624
تاثير متون معتبر بر يادگيري لغت در ميان يادگيرندگان ايراني
625
تاثير متيل جازمونات و ساليسيليك اسيد در افزايش تحمل به سرماي گياه فلفل دلمه اي
626
تاثير مجتمع فولاد نيشابور بر روستاهاي دشت نيشابور
627
تاثير مجتمع هاي نظامي -صنعتي بر سياست گذاري دفاعي ايالات متحده امريكادر دوره رياست جمهوري جرج واكر بوش
628
تاثير مجموعه حيات وحش و تالاب ميانكاله در توسعه گردشگري شهرستان بهشهر
629
تاثير مجموعه عباس آباد بهشهر در توسعه گردشگري شهرستان بهشهر
630
تاثير مجموعه هاي نمايشي تلويزيون در ميان خانواده(جوانان18تا32 سال قم سال1389)
631
تاثير محافظه كاري بر تعداد دفعات پيش بيني هاي سود توسط مديريت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
632
تاثير محافظه كاري شرطي حسابداري بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
633
تاثير محبت الهي بر تزكيه و تهذيب اخلاق از منظر قرآن كريم
634
تاثير محدود كردن سيال در نانوحفره كروي بر ميزان جذب، درسطح نانوذرات كروي و نيز ساختار سيال چگال در نانو حفره‌هاي كروي تودرتوي كوچك
635
تاثير محدوديت كمي و كيفي خوراك بر عملكرد و هيستومورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي نر و ماده
636
تاثير محدوديت كيفي خوراك برعملكردپارامترهاي كيفي لاشه وپاسخ ايمني هومورال درجوجه هاي گوشتي
637
تاثير محدوديت منابع مالي بر رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش شركت
638
تاثير محدوديت هاي مالي بر تصميمات سرمايه گذاري شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
639
تاثير محدوديت هاي مالي بر فرار مالياتي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
640
تاثير محرك هاي شناختي موثر بر قصد مديران كسب و كارهاي كوچك در سازگاري با تغييرات مدل كسب و كار
641
تاثير محرك هاي شناختي موثر بر قصد مديران كسب و كارهاي كوچك در سازگاري با تغييرات مدل كسب و كار
642
تاثير محرك هاي موفقيت تعميم نام تجاري بر نگرش و رفتار مصرف كننده
643
تاثير محرك‎هاي ارزش ويژه مشتريان بر اعتماد و وفاداري مشتري در بستر B2B
644
تاثير محرم و مراسم آن بر ساخت كالبد محلات شهر نمونه موردي محلات شهر يزد: محله بعثت، محله باغ گندم و محله چهار منار
645
تاثير محصول ژن aiiA بر روي بيان ژن هاي بيماري زا و hrp باكتري Pectobacterium carotovorum subsp. caratovorum
646
تاثير محصولات هنري در پيشگيري يا كاهش ارتكاب جرم با تاكيد بر نقش سينما در پيشگيري از جرم خريد و فروش مواد مخدر
647
تاثير محل قرارگيري رادياتور شوفاژ بر گرمايش غير دائم يك اتاق
648
تاثير محلول پاشي دانه گرده بر تشكيل ميوه و كيفيت خشك ميوه پسته رقم اوحدي
649
تاثير محلول پاشي ربور وكلسيم بر تشكيل ميوه ي درختان پسته
650
تاثير محلول پاشي سيليكات پتاسيم و بنزيل آدنين بر افزايش تحمل به تنش دماي بالا در فلفل دلمه اي
651
تاثير محلول پاشي سيليكات و سولفات پتاسيم بر رشد و عملكرد روغن كرچك (Ricinus communis) در شرايط تنش خشكي
652
تاثير محلول پاشي كود روي به فرم معمول و نانو ذرات بر واكنش ارقام گلرنگ به تنش خشكي
653
تاثير محلول پاشي و مصرف خاكي روي و مس بر بعضي خصوصيات كمي و كيفي درختان پسته
654
تاثير محلول پاشي و مصرف خاكي منابع مختلف روي بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
655
تاثير محلول پاشي و مصرف خاكي منابع منابع مختلف آهن بر رشد و تركيب شيميايي نهال هاي پسته
656
تاثير محلول‌پاشي اسيد ساليسيليك و اسپرمين بر رشد و ويژگي‌هاي فيتوشيميايي سرخارگل تحت سطوح مختلف تنش خشكي
657
تاثير محلولهاي مختلف بر كيفيت سطحي آلياژهاي آلومينيوم
658
تاثير محور فرهنگي - تاريخي بر توسعه بافت با ارزش شهري نمونه موردي محور فرهنگي- تاريخي جويباره اصفهان
659
تاثير محور مقاومت با تاكيد بر نظريه هلال شيعي بر امنيت خاورميانه بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001
660
تاثير محيط انجماد اسپرم بر توانايي لقاح و تكوين رويان هاي آزمايشگاهي گوسفند
661
تاثير محيط بر مقاومت برشي زباله جامد شهري يكساله – مطالعه خاكچال برمشور شيراز
662
تاثير محيط خانواده بر اجتماعي شدن نوجوانان
663
تاثير محيط خيس شده بر روي پارامترهاي معادلات نفوذ در آبياري شياري
664
تاثير محيط دانشگاه پيام نور بر نگرش و وضعيت دانشجويان
665
تاثير محيط هاي مختلف غوطه وري بر روي بيواكتيويته آلياژ Ti6Al4V به روش بيوميمتيك
666
تاثير مخارج آموزش بر سرمايه انساني، رشد اقتصادي و فقر در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي
667
تاثير مخارج بهداشتي بر بهره وري نيروي كار در ايران
668
تاثير مخارج تحقيق و توسعه و اندازه شركت بر سودآوري و بازده شركت هاي داروسازي
669
تاثير مخارج فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي كار و رشد اقتصادي كشورهاي منتخب در دوره﴿2006-2000﴾
670
تاثير مخارح سرمايه اي بر مديريت سرمايه در گردش،در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
671
تاثير مخرب نمكهاي محلول بر روي آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
672
تاثير مخرب نمكهاي محلول برروي آثار سنگي محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد
673
تاثير مخلوط حاصل از ظرافت و طولهاي مختلف الياف اكريليك در خواص نخ و پتوي توليد شده
674
تاثير مخلوط هاي مختلف بيوديزل توليدي از روغن منداب (Eruca sative) و گازوئيل بر عملكرد يك موتور ديزل
675
تاثير مخمر ساكاروماسيس سرويسيه بر قابليت هضم و عملكرد بره هاي نر سنجابي بااستفاده از جيره هاي بر پايه تفاله خشك چغندرقند ملاس دار
676
تاثير مخمر ساكارومايسس سرويسيه بر ماده خشك مصرفي قبل و بعد از زايش و توان توليدي گاوهاي شيرده هلشتاين
677
تاثير مخمر﴿ساكارومايسس سرويسيه﴾بر عملكرد و قابليت هضم مواد مغذي د رگاوهاي شيري تغذيه شده با جيره هاي بالانس و محدود
678
تاثير مداخلات مبتني بر خودتعين گري بر سرزندگي تحصيلي، خوشبيني تحصيلي، اميد تحصيلي دانش آموزان تيزهوش كم پيشرفت و ناشنوا
679
تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر مراجعه زنان روستايي تحت پوشش مركز بهداشتي- درماني منتخب شهرستان شفت براي انجام تست پاپ اسمير
680
تاثير مداخله آموزشي براساس الگوي ارتقاي سلامت پندر بررفتارهاي بهداشتي دهان ودندان دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تالش
681
تاثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر بهداشت دوران بلوغ جسمي دانش آموزان دختر پايه نهم مدارس دولتي شهر رشت، در سال 1397
682
تاثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر عملكرد تغذيه اي مرتبط با سرطان معده در زنان روستايي شهرستان تالش در سال 1396
683
تاثير مداخله اي آموزشي مبتني برالگوي پرسيد وپروسيد بررفتارهاي تغذيه اي سالم رابطان بهداشتي مراكز بهداشتي درماني شهر رشت سال 1394
684
تاثير مداخله درماني رفتاري به روش ABA بر درمان (آموزش و توانبخشي ) كودكان با اختلال اتيسم
685
تاثير مداخله مبتني بر الگوي مراحل تغيير بر اتقائ فعاليت جسماني رابطين بهداشتي شهر رشت در سال 1393
686
تاثير مداخله مبتني بر مصاحبه انگيزشي با بهره گيري از تئوري خود تعيين كنندگي بر ارتقاء وپايداري فعاليت بدني در زنان سنين باروري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تنكابن
687
تاثير مداخله مثبت نگر مبتني بر روان درماني حمايتي در كاهش احساس درماندگي و افزايش اميد به زندگي افراد معتاد منطقه 22 تهران
688
تاثير مداخله هاي اميد محور، بخشش محور، و تركيبي از اين دو بر تعارض زناشويي، تحريف هاي شناختي بين فردي زوج هاي متقاضي طلاق شهر اصفهان
689
تاثير مدرسه بر كودكان عقب مانده ذهني (گروه آموزش پذير) پايه اول تا پنجم شهرستان ساري
690
تاثير مدرنيته بر كوچ وزندگي جوامع عشايري
691
تاثير مدرنيسم بر تصويرسازي مطبوعات ايران 1357 -1320
692
تاثير مدرنيسم بر سلامت عمومي و جغرافياي پزشكي بيماريهاي واگير در ايران دوره رضا شاه ﴿ 1320-1304 ش/1941-1925م.﴾
693
تاثير مدل اعتقاد بهداشتي توسعه يافته با مدل ترس بر رفتار خودمراقبتي دربيماران ديابتي نوع دو مراكز بهداشتي درماني شهري روستايي شهرستان رشت
694
تاثير مدل بار بر روي پايداري سيگنال كوچك سيستم
695
تاثير مدل ديناميكي DSSC موازي شده با مدل ديناميكي ميكروگريد
696
تاثير مدلسازي بر افزايش توانايي حل مسئله بر دانش اموزان پايه ششم منطقه ابارق شهرستان بم
697
تاثير مدلسازي كوله ها بر پاسخ لرزه اي پل هاي نامنظم بتن مسلح
698
تاثير مدول الاستيك سلول اندوتليال بر چسبندگي سلول-سطح
699
تاثير مدول پيوسته قطعه و ضخامت مفتول مس بر ساختار ميكروسكپي و سختي آلومينيم در روش ريخته گري فوم تبخيري
700
تاثير مدول قطعه ريختگي بر قابليت آستمپرينگ چدن نشكن
701
تاثير مديتيشن به عنوان استراتژي كنترل استرس بر مشاركت زبان آموزان در كلاس‌هاي مكالمه
702
تاثير مديران بر بهبود يادگيري دانش آموزان مقطع راهنمايي
703
تاثير مديريت آموزشي در ارتقا و آگاهي دانش معلمان و كاركنان مدارس و ميزان اثر بخشي آن در مدارس گنبد كاووس
704
تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي ووفاداري مشتريان شركت پارس خودرو
705
تاثير مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي رابطه گرايانه بر اثربخشي عملكرد از طريق متغير ميانجي استراتژي هاي كسب و كار ( مورد مطالعه: بانك ملت شهر تهران)
706
تاثير مديريت ارتباطات در عملكرد مديريت پروژه (مطالعه موردي: پروژه هاي نفت و گاز)
707
تاثير مديريت استعداد بر تعالي سازماني بر اساس الگوي efqm در آموزش و پرورش شهرستان طبس سال-95/96
708
تاثير مديريت اموزشي و يادگيري بر تصميم گيري هاي مديريتي مديران اموزشي مدارس شهرستان هاي ابادان و خرمشهر سال 94
709
تاثير مديريت بازاريابي بر جذب توريست از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به مشهد
710
تاثير مديريت بحران بر عملكرد بازاريابي بين الملل شركت¬هاي صادركننده با در نظر گرفتن نقش تعديل¬گري متغيرهاي برنامه¬ريزي استراتژيك¬،¬تمركز و پويايي بازار
711
تاثير مديريت بر بهره وري و انگيزش در مراكز بهداشتي درماني
712
تاثير مديريت پاركينگ و سيستم موج سبز بر سطح خدمت معابر شرياني
713
تاثير مديريت توزيع آب بر عملكرد شبكه آبياري با استفاده از مدل هيدروديناميك ICSS (مطالعه موردي : كانال MC شبكه آبياري البرز﴾
714
تاثير مديريت دانش بر صادرات، ارزش برند و ارزش مشتري با نقش ميانجي قابليت هاي پويا: مطالعه موردي شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان
715
تاثير مديريت دانش بر عملكرد ادارات مركزي بانك ملي ايران
716
تاثير مديريت دانش بر عملكرد زنجيره تامين با نقش ميانجي مديريت زنجيره تامين در صنعت مد
717
تاثير مديريت دانش بر عملكرد كاركنان شركت پارس خودرو
718
تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني مطالعه موردي شهرك صنعتي ساري
719
تاثير مديريت دانش بر مزيت رقابتي با تمركز بر نقش ميانجي نوآوري درصنعت هتلداري (مطالعه موردي: هتل‌هاي سه و چهار ستاره شهر اصفهان)
720
تاثير مديريت دانش بر نوآوري
721
تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني
722
تاثير مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان (مطالعه موردي شركت برق منطقه اي مازندران)
723
تاثير مديريت دانش در سازمانها و مدل هاي پياده سازي ان
724
تاثير مديريت داوطلبانه ورزشي بر توسعه ورزش هاي افراد كم توان ذهني (ID)
725
تاثير مديريت دراز مدت بقاياي گياهي جو بر خواص فشردگي و مقاومت برشي يك خاك لوم رسي
726
تاثير مديريت زراعي بر رشد، عملكرد دانه و كيفيت سيلاژ دو گونه ارزن و مدلسازي اثرات تغيير اقليم
727
تاثير مديريت زمان بر زنان شاغل
728
تاثير مديريت زمان بر فرايند ياددهي - يادگيري دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر
729
تاثير مديريت زمان در پيشرف تحصيلي دانشجويان دختر
730
تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان پسر رشته فني مهندسي دانشگاه آزاد واحد محلات
731
تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور قم
732
تاثير مديريت زنجيره تامين سبز بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: شركت خودرو سازي تويوتا استان تهران)
733
تاثير مديريت سرمايه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
734
تاثير مديريت سرمايه در گردش و محدوديت هاي مالي بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
735
تاثير مديريت سرمايه هاي فكري بر تسهيل اقدامات مديريت دانش در پژوهشگاه مخابرات
736
تاثير مديريت سود بر بازده بلند مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
737
تاثير مديريت سود بر نقد شوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
738
تاثير مديريت سود واقعي بر عملكرد عملياتي آتي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت
739
تاثير مديريت فناوري اطلاعات بر هوش تجاري با نقش واسطه اي چابكي سازمان در بيمارستان شهيدچمران شيراز
740
تاثير مديريت كارامد بر پيشرفت كاركنان
741
تاثير مديريت كيفيت بر بخش هاي مختلف سازمان
742
تاثير مديريت كيفيت بر عملكرد توليد در شركت ايران كاوه سايپا
743
تاثير مديريت كيفيت جامع و يادگيري سازماني بر عملكرد نوآوري در سازمان نظام مهندسي استان گيلان
744
تاثير مديريت كيفيت فراگير بر بهبود سازماني اداره امور مالياتي شيراز
745
تاثير مديريت مشاركتي بر انگيزش كاركنان در كارخانه بهپاك بهشهر
746
تاثير مديريت مشاركتي بر رضايت شغلي ( در كارخانه بهپاك بهشهر )
747
تاثير مديريت مصرف آب روي عملكرد بلندمدت پايداري سيستم هاي آب شهري
748
تاثير مديريت منابع انساني متعهدانه بر نوآوري فناورانه دو سو تواني از طريق قابليت منابع انساني در واحدهاي تحقيق و توسعه شركت هاي تجهيزات پزشكي
749
تاثير مديريت هاي مختلف چرا بر خصوصيات خاك و تنوع گونه اي منطقه حفاظت شده بيجار استان كردستان
750
تاثير مديريت وكارآفريني درصنعت فرش دستباف ايران
751
ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ اس‍لام‍ي‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ورزش‍ك‍اران‌
752
تاثير مراحل كاشت ،داشت وبرداشت بر كيفيت فام رنگي روناس
753
تاثير مراقبتهاي ويژه مذهبي والدين قبل و بعد از تولد بر تربيت مذهبي فرزندان
754
تاثير مراقبه تنفسي بر سلامت روان دانشجويان
755
تاثير مراكز حرفه آموزي و توانبخشي در پيشگيري از بزهكاري جوانان مبتلا به اختلال ذهني
756
تاثير مرحله دندانه دادن در تركيب رنگ ها در رنگرزي كالاهاي پشمي با برخي رنگزاهاي طبيعي
757
تاثير مرشديت بر فلات زدگي شغلي و تمايل به ترك خدمت كاركنان
758
ت‍اث‍ي‍ر م‍رك‍ز اخ‍ت‍لالات‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ در ان‍گ‍ي‍زش‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ق‍اطع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
759
تاثير مرگ آگاهي بر اختلال اضطرابي وسواس - اجبار مراجعين انجمن وسواس ايران
760
تاثير مرگ همسر بر سلامت روان در شهرستان بهشهر
761
تاثير مرمت گر بر مخاطب از طريق روند مداخلات رنگي ديوارنگاره‌هاي درباري قاجار بر اساس نظريه نيت مندي
762
تاثير مزارع بادي بر پايداري گذرا شبكه قدرت
763
تاثير مس بر تنظيم اسمزي در ماهي آفانيوس(Aphanius isfahanensis) سازگار شده با دماهاي مختلف
764
تاثير مس و نيكل در چدن هاي نشكن در جهت جايگزيني مس
765
تاثير مس، كادميوم و سرب بر روي سنتز بتا كاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina
766
تاثير مسئله نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد بر محتواي اطلاعاتي سود و ارزش دفتري هر سهم
767
تاثير مسئوليت اجتماعي بر عملكردسازماني با تاكيد بر نقش استراتژيك خوشنامي بر كاركنان ادارات ورزش و جوانان غرب ايران
768
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
769
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر نگهداشت وجه نقد شركت با لحاظ كردن متغيرهاي منتخب
770
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و بازاريابي داخلي بر قصد ترك شغل با تاكيد بر نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي :كاركنان بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي)
771
تاثير مسئوليت اجتماعي شركت¬ها در واكنش مصرف كنندگان (مورد مطالعه: گروه بهمن)
772
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي بر رضايت ارباب رجوع
773
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر مزيت رقابتي با ميانجي¬گري يادگيري سازماني و نوآوري (مورد مطالعه: مديران بانك ملي شهر تهران)
774
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي اعتماد و رضايت مشتريان
775
تاثير مسئوليت پذيري اجتماعي شركت بر رضايت مصرف كننده بخش صنعت اتومبيل در شيراز
776
تاثير مسائل اقتصادي و رفاهي معلمين بر روند آموزش و تدريس آنان
777
تاثير مسكن در بزه كاري اطفال
778
تاثير مسكن روستايي در كيفيت زندگي دهستان درونگر
779
تاثير مسير ساخت بر مشخصات نانو كامپوزيت MoSi2-TiB2 به روش آلياژ سازي مكانيكي براي پاشش حرارتي
780
تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار برنج 40/60
781
تاثير مسير كرنش در فرايند نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾ بر ريز ساختار و خواص مكانيكي نوار مسي
782
تاثير مشاركت دانشجويان در هزينه هاي آموزش عالي بر كارائي آموزش﴿ بررسي موردي 14 واحد دانشگاه آزاد اسلامي دوره كارشناسي﴾
783
تاثير مشاركت در نوسازي بافت فرسوده شهري و تسهيل گري محلي (مطالعه موردي منطقه 1 شهر اصفهان)
784
تاثير مشاركت ورزشي بر سبك شناختي وابستگي و استقلال ادراك ميداني ورزشكاران
785
تاثير مشاوره پيش از ازدواج بر رضايت زناشوئي پس از ازدواج در زوجين شهرستان آزادشهر
786
تاثير مشاوره سلامت جنسي با رويكرد ذهن آگاهي بر رضايت جنسي زنان نابارور
787
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه سازگاري شغلي ديويس بر كيفيت زندگي كاري كاركنان شهرداري اصفهان
788
تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه يادگيري - اجتماعي كرامبولتز بر رفتار تجارت خانگي در زنان شهر اصفهان
789
تاثير مشاوره قبل ازبارداري بررفتارهاي ارتقائ دهنده سلامت زنان سنين باروري مراكز بهداشتي درماني شهر ساري درسال 1394
790
تاثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي - معنايي بر توافق پذيري همسران افراد پارانوئيد شهر اصفهان
791
تاثير مشاوره گروهي به شيوه مراجع محور در تغيير خودپنداره نوجوانان بزهكار
792
تاثير مشاوره گروهي در مورد كاهش اضطراب دانش آموزان در موقع امتحان دادن
793
تاثير مشاوره مسير شغلي به سبك رويكرد تصادفي برنامه ريزي شده بر افزايش قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
794
تاثير مشاوره و راهنمايي در پيشرفت تحصيلي از ديدگاه دانش آموزان دوره متوسطه
795
تاثير مشاوره ي تغذيه اي-رفتاري بر مولفه هاي چاقي (وزن ، نمايه ي توده ي بدن و عادات غذاخودن )، خودانگاره ي اندامي و بهزيستي رواني زنان چاق 19-45 سال مراجعه كننده به يك مركز مشاوره ي تغديه در تهران
796
تاثير مشاوره ي گروهي سلامت جنسي مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر باورهاي ناكار آمد و رضايت جنسي زنان نخست باردار
797
تاثير مشاورين در انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان سال دوم تجربي
798
تاثير مشترك جوانه زا و بهساز بر ريز ساختار و خواص آلياژهاي A-356
799
تاثير مشترك مشتري و كارمند باجه در توسعه خدمات نوين
800
تاثير مشتري مداري در بازدهي شركتها
801
تاثير مشخصات اجزاي پيراموني بر ديوار هاي برشي فولادي موجدار
802
تاثير مشخصات ساختاري سطح آلومينيوم خالص بر زاويه تماس آن با آب
803
تاثير مشخصات ساختماني فرش دستباف ﴿نوع گره، جنس نخ چله و مشخصات نخ پرز﴾ در تعيين خواص عملكري آن
804
تاثير مشخصات ساختماني فرش دستباف ﴿نوع گره،جنس نخ چله وتعداد لاي نخ پرز﴾در تعيين خواص عملكردي آن
805
تاثير مشخصات فرش هاي دستبافت در تعيين شاخص راحتي
806
تاثير مشخصات نخ پرز فرش دستباف ﴿تعداد لا وتاب نخ ﴾در تعيين برخي خواص فيزيكي آنها
807
تاثير مشخصات نخ پرز﴿تعداد لا ونمره نخ ژرز﴾در تعين افت ضخامت فرش دستباف
808
تاثير مشخصه سازي مدل ناحيه چسبنده جهت پيشبيني جدايي بين لايه اي چندلايه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري متناوب
809
تاثير مشكل نمايندگي جريان نقد آزاد بر همزماني بازده سهام و كيفيت گزارشگري مالي
810
تاثير مشكلات معلمان در دوره ابتدايي در ميزان يادگيري دانش آموزان ( شهرستان خميني شهر )
811
تاثير مشكلات ميان فردي بر تعارض كار- خانواده ، شناسايي نقش ميانجي فرسودگي احساسي و مداخله گر انتقام جويي در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
812
تاثير مصاحبه انگيزشي بر روي ميزان فشارخون ، اضطراب و ميزان آمادگي براي زايمان طبيعي در خانم هاي باردار
813
تاثير مصرف انرژي ، توسعه تجاري و مالي بر رشد اقتصادي درايران طي سالهاي 1389-1354
814
تاثير مصرف انرژي ، رشد اقتصادي،شهري شدن و باز بودن شرايط تجاري بر كيفيت محيط زيست در كشورهاي عضو MENA
815
تاثير مصرف بي كربنات سديم بر توان بي هوازي و شاخص هاي الكتروفيزيولوژيكي عضله در زنان ورزشكار
816
تاثير مصرف پروپيلن گليكول در دوره انتقال بر بالانس منفي انرژي و عملكرد توليدي و توليد مثلي گاوهاي شيري
817
تاثير مصرف ترياك بر روي عملكرد تيروئد از طريق اندازه گيري هور مونهاي مترشحه آن t3 ,t4
818
تاثير مصرف تفاله دانه انار در جيره ي بزهاي نر كلون شده بر متابوليت هاي خون ،كيفيت اسپرم و قابليت باروري اسپرم آنها در شرايط برون تني
819
تاثير مصرف خوراكي مورفين برتكوين هيپو كمپ در جنين موش آزمايشگاهي نژاد ويستار
820
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار بر تكوين دستگاه بينائي در جنينهاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژادويستار
821
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار بر تكوين كمپلكس آميگدال در جنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
822
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار برتكوين سيستم چشايي درجنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
823
تاثير مصرف دودآب و كود نيتروژن بر ويژگي هاي بوم شناختي فيزيولوژيك گندم آبي
824
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل HMB بر تغييرات سطح كراتين فسفو كيناز بعد از پروتكل تمريني منتخب در زنان غيرورزشكار
825
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كراتين بر عملكردهاي سرعتي و قدرت عضلاني كشتي گيران باشگاهي
826
تاثير مصرف مكمل آرژينين بر پاسخ هاي هورمون رشد،لاكات و گلوكز سرم به فعاليت هوازي
827
تاثير مصرف مكمل ال - آرژينين برپاسخ هورمون انسولين ، لاكتات خون وگلوكز خون پس از يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز دردانش آموزان هنرستان تربيت بدني استان كرمانشاه
828
تاثير مصرف مكمل كراتين برتغييرات شاخصهاي مرتبط برعملكرد كليه و عملكرد بي هوازي بازيكنان دختر جوان هندبال
829
تاثير مصرف نان غني شده با سولفات روي بر وضعيت روي و آهن سرم زنان مبتلا به كمبود روي
830
تاثير مصنفان ﴿ آهنگسازان ﴾ در موسيقي صفوي و بررسي آثار آنها
831
تاثير مضامين اسلامي -عربي در شعر محمد تقي بهار
832
تاثير مطالعه فنون بر پيشرفت تحصيلي دانش اموزان
833
تاثير مطالعه كتاب هاي مصور بر روي يادگيري لغات زبان آموزان نوجوان بصورت غير مستقيم
834
تاثير مطالعه كتاب هاي مصور بر روي يادگيري لغات زبان آموزان نوجوان بصورت غيرمستقيم
835
تاثير معادن زغال سنگ بر توسعه شهرستان زرند و منطقه كوهبنان
836
تاثير معادن سنگ در زندگي اقتصادي- اجتماعي مردم شهرستان اليگودرز
837
تاثير معاملات اختلال زا بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران
838
تاثير معاني استنباطي و معاني معين در يادگيري تصادفي كلمات دانش آموزان رشته زبان انگليسي در ايران
839
تاثير معلوليت ذهني فرزندان بر فشار رواني والدين
840
تاثير معماري محيط مسكوني ( سنتي و مدرن ) بر سلامت روان و كنترل استرس افراد ساكن در مله هاي سنتي و مدرن شهر گرگان سال 90
841
تاثير معماري مدارس بر درمان پيش فعالي كودكان 7 تا 10 سال
842
تاثير معماري مولكولي پلي ال بر زيست سازگاري و زيست تخريب پذيري پلي يورتان با استفاده از نانو هيدروكسي آپاتايت
843
تاثير معنا درماني گروهي بر افسردگي سالمندان
844
تاثير معنا درماني گروهي بر ميزان افسردگي سالمندان
845
تاثير معنا سازي در كار بر شادي شغلي و فرسودگي شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان
846
تاثير معنويت بر تعهد سازماني
847
تاثير معنويت در محيط كار بر تعهد سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عدالت سازماني در آموزش و پرورش شهرستان بهمئي
848
تاثير معنويت در محيط كار بر تعهد سازماني با تاكيد بر نقش واسطه اي عدالت سازماني در آموزش و پرورش شهرستان بهمئي
849
تاثير معنويت درماني بر بهبود خود پنداره زنان آزارديده (جسمي ،جنسي ،عاطفي ،بي توجهي )در دوران كودكي 20تا 60 ساله شهر تهران
850
تاثير معنويت درماني بر سبك زندگيِ ارتقاي سلامت معنوي و مهارت هاي حل مساله در دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران جنوب
851
تاثير مغزه فولادي بر ساختار چدن خاكستري
852
تاثير مفاصل پنجه در كيفيت راه رفتن و پايداري ايستادن
853
تاثير مقابله درمانگري بر باورهاي خودكارآمد، تنيدگي شغلي و فرسودگي شغلي مدرسان كنسرواتور (دانشكده موسيقي ) تهران در سال تحصيلي 86-1387
854
تاثير مقابله درمانگري بر بهزيستي شخصي مادران دانش آموزان استثنايي (جسمي -حركتي ) دختر شهر تهران
855
تاثير مقابله درمانگري بر سلامت روان مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني ژنتيكي و غيرژنتيكي مراجعه كننده به مركز بهزيستي يزد
856
تاثير مقابله درمانگري برميزان افسردگي و نااميدي زنان قرباني خشونت خانگي
857
تاثير مقادير ازت ، فسفر و پتاسيم بر ميزان جذب اين عناصر و تاثير آنها بر كيفيت و كميت غده سيب زميني رقم كوزيما
858
تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملكرد ، تركيبات شيميايي و اسانس توده هاي مختلف رازيانه ﴿Foeniculum vulgare.Mill
859
تاثير مقالات علمي درارتقاء سطح دانش تخصصي دانشجويان از ديدگاه دانشجويان پيام نور نجف اباد
860
تاثير مقايسه اي استراتژي نقشه مفهومي برمبناي كامپيوتر و تكنيك جورچين بر عملكرد نوشتاري زبان آموزان ايراني سطح متوسطه به عنوان زبان خارجه
861
ت‍اث‍ي‍ر م‍ق‍ت‍ض‍ي‍ات‌ زم‍ان‌ ب‍ر اص‍ن‍اف‌ ش‍ش‍گ‍ان‍ه‌ دي‍ه‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ي‌
862
تاثير مقدار تغيير شكل به روش ECAP بر ريز ساختار و خواص مكانيكي آلياژلومينيوم 6063 با اندازه دانه هاي متفاوت
863
تاثير مقدار نيرو و نرخ اعمال نيرو بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم AlSi3 در فرآيند فورج هيبريدي آلومينيوم
864
تاثير مقدار و نوع سيمان بر خواص جرم هاي ريختني عايق پايه شاموت سبك
865
تاثير مقدار و نوع نانو بيوسراميك تقويت كننده بر خواص مكانيكي كامپوزيت آلياژ پايه كبالت- بيو سراميك نانو متري
866
تاثير مقررات زيست محيطي بر رشد بهره وري كل عوامل توليد: مطالعه ي موردي مجتمع فولاد مباركه اصفهان
867
تاثير مقسوم عليه صفر دقيق بر روي رده هاي فاكسبي
868
تاثير مقياس اندازه كوچك بر كمانش و ارتعاشات نانو صفحات چهار ضلعي بر پايه تئوري الاستيسيته غير محلي و استفاده از روش گالركين
869
تاثير مقياس اندازه كوچك در تحليل كمانش حرارتي نانو صفحات ارتوتروپيك چهار ضلعي به روش گالركين
870
تاثير مقياس بر روي رفتار كششي و خمشي چند لايه هاي فلز-شيشه
871
تاثير مكانيزم هاي خردايش بر مورفولوژي ذرات بوسيله هندسه فركتال با اندازه گيري ابعاد و وزن كاني هاي اكسيدي
872
تاثير مكانيزم‌هاي راهبري شركتي بر رابطه كيفيت اطلاعات حسابداري و كارايي سرمايه‌گذاري
873
تاثير مكانيستم انتقال پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران
874
تاثير مكتب گلاسكو در طراحي گرافيك
875
تاثير مكش بافتي بر تحليل لرزه اي پاسخ زمين
876
تاثير مكش و دمش بر روي صفحه مشبك متحرك
877
تاثير مكمل آنزيمي و پروبيوتيكي بر عملكرد و پاسخ ايمني خوني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي دانه آفتابگردان كامل
878
تاثير مكمل آنزيمي و جوانه زني بر عملكرد و پاسخ ايمني خوني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره حاوي سورگوم
879
تاثير مكمل بي‌كربنات‌سديم بر تغييرات لاكتات خون و زمان شناي سرعت نوجوانان باشگاهي
880
تاثير مكمل پروتئين Whey ايزولات و تمرين مقاومتي بر ظرفيت آنتي اكسيداني و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در مردان جوان داراي اضافه وزن
881
تاثير مكمل سازي گلوتامين بر سطوح اينترلوكين 6 و - فاكتور نكروز توموري آلفا پس از يك فعاليت وامانده ساز
882
تاثير مكمل غذايي لاكتوفرين و پودر جلبك اسپيرولينا بر شاخص هاي رشد، توليدمثل و ايمني جنس ماده ماهي گورخري (Danio rerio)
883
تاثير مكمل كافئين بر قدرت ،استقامت عضلاني و آمادگي هوازي كشتي گيران نخبه استان كرمانشاه
884
تاثير مكمل نانوسلنيوم و اسيد آمينه آرژنين به جيرهي غذايي بر عملكرد و صفات فيزيولوژيك جوجه هاي گوشتي
885
تاثير مكمل هاي آلي و غير آلي عناصر روي، مس و منگنز بر عملكرد و كيفيت تخم مرغ مرغهاي تخمگذار مسن
886
تاثير مكمل ياري با امگا۳ بر شاخصهاي گلايسنيك، پروفايل ليپيدي و عملكرد كبد در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ و كبد چرب غير الكلي
887
تاثير ملاتونين بر القاء كلوني زايي سلول هاي اسپرماتوگوني بره در محيط آزمايشگاه
888
تاثير ملاتونين بربلوغ ولقاح آزمايشگاهي تخمك هاي نارس وميزان تكوين جنين هاي حاصله در موش نژاد NMRI
889
تاثير منابع آب بر شاخص هاي توسعه
890
تاثير منابع اسيد هاي چرب امگا-6 وامگا-3 در جيره فلاشينگ بر توليد مثل ميش هاي شال
891
تاثير منابع پراكنده در جريان هاي اتصال كوتاه و عملكرد سيستم هاي حفاظت شبكه هاي توزيع
892
تاثير منابع پروتئيني بر پروتئين و چربي لاشه ، حجم و تعداد اسپرم زنبورعسل (.Apis mellifera L)
893
تاثير منابع توليد پراكنده و ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي بر بازآرايي ساعتي شبكه توزيع
894
تاثير منابع درون سازماني با يكپارچگي زنجيره تامين و عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: شركت توليد قطعات پرسي ايران خودرو)
895
تاثير منابع درون سازماني با يكپارچگي زنجيره تامين و عملكرد كسب و كار (مطالعه موردي: شركت توليد قطعات پرسي ايران خودرو)
896
تاثير منابع فيبر و اندازه ذرات فيبر در جيره آردي بر عملكرد،توسعه دستگاه گوارش و قابليت هضم مواد مغذي در جوجه هاي گوشتي
897
تاثير منابع مختلف روغن بازيافتي برعملكرد، الگوي اسيدهاي چرب تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخمگذار
898
تاثير منابع مديريتي و سازماني بر عملكرد بانكداري الكترونيك در شعب بانك ملي استان قم
899
تاثير منابع و تقاضاهاي شغلي بر فرسودگي و اشتياق شغلي كاركنان بر اساس مدل منابع -تقاضاهاي شغلي ﴿JD-R﴾ ﴿ مورد مطالعه : شركت فولاد مباركه اصفهان﴾
900
تاثير منافع سرمايه گذار و انتظار از پاداش بر موفقيت تامين مالي نوآوري تكنولوژيك تامين مالي جمعي با نقش واسط جذب تعداد سرمايه گذار
901
تاثير منشا پيريت بر قابليت فرآوري آن
902
تاثير منطقه آزاد ارون بر كيفيت برنامه ريزي شهري آبادان
903
تاثير منفك سازي براساس مثلث تقلب بر حساسيت و كيفيت ارزيابي ريسك تقلب توسط حسابرس براساس استاندارد حسابرسي 240 ايران
904
تاثير منگنز بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد هاي دو فازي
905
تاثير منگنز بر ساختار و خواص مكانيكي و سايشي چدن نشكن آستمپر
906
تاثير منيزيم بر DAS آلياژهاي AL-6SI و تاثير آن بر انقباض خطي آلياژ
907
تاثير منيزيم بر ساختار انجمادي آلياژهاي هايپريوتكتيك Al-Si توليد شده به روش سطح شيبدار
908
تاثير منيزيم بر ناپايداري خاكدانه ها و پراكنش رس
909
تاثير منيزيم و شوري بر رشد ،تركيب شيميايي و خصوصيات فتوسنتزي نهال هاي پسته در محيط شن كشت
910
تاثير مهاجرت امام رضا﴿ع﴾ بر گسترش تشيع در ايران
911
تاثير مهاجرت بر توسعه فيزيكي شهر خرم اباد
912
تاثير مهاجرت بر حاشيه نشيني ﴿ نمونه موردي شهر سنندج﴾
913
تاثير مهاجرت بر حاشيه نشيني ﴿نمونه موردي شهر سنندج﴾
914
تاثير مهاجرت علماء لبنان به ايران (قرون 10 تا12) , the effect of scholars'migration from lebenon to iran )centuries01-21(
915
تاثير مهاجرتهاي روستايي بر سكونتگاههاي غيررسمي شهرستان بهارستان (استان تهران)
916
تاثير مهارتهاي ارتباطي برپيشرفت تحصيلي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان پسردوره اول دبيرستان شهررشت
917
تاثير مهارتهاي تدريس بر ميزان خلاقيت و ابتكارات معلمين نمونه در مقاطع مختلف تحصيلي ناحيه 1و2 شهر كرمان
918
ت‍اث‍ي‍ر م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ در ك‍م‍روي‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌
919
تاثير مهد كودك بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان
920
تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي دانش آموزان مدارس ابتدايي
921
تاثير مهد كودك بر رشد هوش عملي كودكان 7تا9ساله شهرستان تنكابن.
922
تاثير مهريه بر رضايتمندي زناشويي
923
تاثير مهندسي مجدد در افزايش بهره وري واحد برنامه ريزي توليد در يك سيستم ETO
924
تاثير مهندسي مجدد در افزايش بهره وري واحد برنامه ريزي توليد دريك سيستم ETO
925
تاثير مواجهه آسه‌سولفام‌پتاسيم (شيرين كننده مصنوعي) در دوران بارداري بر تكوين گناد در موش‌هاي صحرايي نر بالغ
926
تاثير مواد آلي گياهي و جانوري بر رشد و توليد Daphnia magna robustusو Acanthocyclops
927
تاثير مواد آموزشي ويديويي بر تقويت مهارت گفتار زبان آموزان
928
تاثير مواد افزودني بر افزايش دانسيته جرم كوبيدني
929
تاثير مواد افزودني بر بهبود خردايش در آسياي گلوله اي خشك و تر
930
تاثير مواد افزودني حاوي منيزيا و كلسيا بر روي سنتز كربونيتريداسيون سيالون
931
تاثير مواد افزودني خوراكي و غير خوراكي بر كيفيت سيلوي ذرت
932
تاثير مواد افزودني فسفاتي بر جرمهاي كوبيدني منزيتي
933
تاثير مواد پركننده ناپيوستگي ها بر ميرايي امواج الاستيك ناشي از انفجار
934
تاثير مواد تاخير اندازنده شعله بر پايه فسفر و نانو رس برروي خواص پلي پروپيلن (PP)
935
تاثير مواد رنگزاي راكتيو بر پيرشدگي كالاي پنبه اي
936
تاثير مواد سوختني بر دانسيته آندالوزيت سبك
937
تاثير مواد شنيداري واقعي در برابر مواد شنيداري آموزشي بر تقويت فهم شنيداري
938
تاثير مواد شوينده مورد استفاده در قاليشوئي ها بر روي ثبات شستشويي رنگ هاي مورد استفاده در فرش دستبافت
939
تاثير مواد شيميايي بر ظاهر ميكروسكوپي برخي الياف مصنوعي
940
تاثير مواد شيميايي و سفيد كننده ها روي الياف اكريليك (سفيدگري اكريليك )
941
تاثير مواد فعال كننده بر تراكم پذيري و تف جوشي فولاد زنگ نزن 316L متخلخل به روش متالورژي پودر
942
تاثير مواد قليايي بر پارچه پلي استر تثبيت شده و تثبيت نشده
943
تاثير مواد قليايي بر خواص فيزيكي و شيميايي نخ و پارچه مخلوط پنبه -پلي استر
944
تاثير مواد مادري و نحوه تشكيل و تحول خاك ها بر توزيع برخي عناصر اصلي و كمياب در خاك هاي جنگلي منطقه فومن - ماسوله
945
تاثير مواد معدني كود طيور بعنوان مكمل براي گاوهاي شيري
946
تاثير مواد معدني و الياف پليمري بر ويژگيهاي مكانيكي خاكهاي گچي و ماسه اي براي ريز سازي كانالهاي آبياري
947
تاثير مواد منعقد كننده ﴿فريك كلرايد و آلوم﴾ بر تصفيه پساب واحد نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
948
تاًثير مواد هيوميك استخراج شده از لئونارديت بر رشد و محتواي عناصر غذايي گياه ذرت
949
تاثير مواد هيوميك بر پالايش فلزات سنگين خاك هاي آلوده در فرآيندهاي الكتروكينتيك و گياه پالايي
950
تاثير مورفولوژي بر خواص آلياژ نايلون6/پلي كربنات پرشده با نانوذرات گرافن اكسايد
951
تاثير مورفولوژي گرافيت و ساختار زمينه بر خواص ماشين كاري چدن خاكستري
952
تاثير موسيقي آتنال غرب بر موسيقيدانان ايراني
953
تاثير موسيقي بر افزايش توجه دانش آموزان استثنايي عقب مانده ذهني آموزش پذير .
954
تاثير موسيقي بر انگيزش تحصيلي از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي
955
تاثير موسيقي بر ذهن و روان انسان
956
تاثير موسيقي بر كاهش درد و استرس سالمندان
957
تاثير موسيقي بومي منطقه به شادي و نشاط دانش آموزان در مدارس ﴿ مطالعه موردي شهرستان هريس آذربايجان شرقي ﴾
958
تاثير موسيقي تند و كند بر قدرت كانسنتريك اكستنسورها و فلكسور‌هاي زانو، تعادل و پارامتر‌هاي گام برداشتن تكواندو كاران نخبه
959
تاثير موسيقي در اختلالات رفتاري كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير
960
تاثير موسيقي در كاهش رفتارهاي نابهنجار و مشكلات رفتاري بچه هاي عقب مانده ي ذهني آموزش پذير مركز آموزش استثنائي مهر
961
تاثير موسيقي درماني بر رشد سازگاري اجتماعي و رشد معنوي در زنان 20 تا 50 ساله تهران .
962
تاثير موسيقي درماني بر رفتارهاي اجتماعي و توانايي ابراز وجود كودكان مبتلا به اوتيسم
963
تاثير موسيقي درماني بر كاهش افسردگي در مدارس دخترانه شهرستان فاضل آباد
964
تاثير موسيقي درماني در بهبود رفتارهاي اجتماعي و فردي كودكان سندرم داون
965
تاثير موسيقي درماني در كاهش اختلال بيش فعالي نقض توجه در نوجوانان پسر 12تا 16سال
966
تاثير موسيقي درماني مبتني بر بازي بر علائم اضطراب، افسردگي و رابطه با همگنان در دختران دوره ي پيش دبستاني
967
تاثير موسيقي كلاسيك (موتسارت ) و سنتي ايراني بر يادگيري دانش آموزان مقطع ابتدايي
968
تاثير موسيقي كلاسيك بر سطوح انگيختگي ادراك شده ودرك فشار درمراحل فعاليت ورزشي زير بيشينه ووامانده سازدرجوانان ورزشكار
969
تاثير موضوع تكليف بر نوشتار زبان آموزان زبان انگليسي
970
تاثير موقعيت برد روي خواص متالور‍‍‍ژيكي آلومينيوم 7075 در اكستروژن نيمه جامد
971
تاثير موقعيت پل تار تراكم پودي بر ميزان نيروي دفتين زني
972
تاثير موقعيت سه نيمچه نخ بر خواص فيزيكي و مكانيكي نخهاي سه جزئي رينگ
973
تاثير موقعيت شيب بر توزيع فعاليت، ثابت هاي سينتيكي و ترموديناميكي آميدوهيدرولازها و فراواني ذخاير ژن amoA در خاكدانه ها
974
تاثير موقعيت مبرد روي خواص مكانيكي آلومينيوم7075 در اكستروژن نيمه جامد
975
تاثير مولفه هاي احترام بر تعهد عاطفي در كاركنان دانشگاه پيام نور استان البرز
976
تاثير مولفه هاي استعداد كار افريني بر كيفيت خدمات الكترونيك بانكي مورد مطالعه شعب بانك تجارت استان اصفهان
977
تاثير مولفه هاي برنامه درسي پنهان بر عواطف دانش آموزان مقطع ابتدايي دانش آموزان متوسطه اول بخش زيركوه شهرستان زهان
978
تاثير مولفه هاي برند سازي درايجاد اعتماد به برند (مطالعه موردي: صنعت پوشاك)
979
تاثير مولفه هاي برند سازي درايجاد اعتماد به برند (مطالعه موردي: صنعت پوشاك)
980
تاثير مولفه هاي بسته بندي بر انتخاب مشتري در محصولات غذائي (چاي)
981
تاثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي بر ابعاد مديريت دانش سازماني (مطالعه موردي: سازمان پيام روزنامه همشهري)
982
تاثير مولفه هاي فرهنگي بر نقوش فرش قاينات
983
تاثير مولفه هاي فضيلت سازماني بر عملكرد منابع انساني مورد مطالعه مراكز و واحد هاي تابعه دانشگاه پيام نور استان اصفهان
984
تاثير مولفه هاي نوآوري بر توليد ناخالص داخلي مبتني بر مدل داده هاي تابلويي :مقايسه ي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
985
تاثير مولفه‌هاي فرهنگ ملّي بر قابليت اعتماد خدمات بانكداري الكترونيك بانكها با نقش ميانجيگري وضع فعلي اعتماد مشتريان (مورد مطالعه بانك كشاورزي ايران)
986
تاثير موليبدن بر خواص آلياژهاي سنگين پايه تنگستن به روش پيش آلياژ سازي
987
تاثير مونت موريلونيت و پلي اكريل آميد اصلاح شده بر جذب كادميم و سرب توسط گياه ذرت
988
تاثير موننسين و عصاره سير بر عملكرد و سلامت گوساله هاي شيرخوار هلشتاين قبل و بعد از شير گيري
989
تاثير ميانقابهاي بنايي بر رفتار قابهاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي جانبي و مطالعه اثر ستون كوتاه
990
تاثير ميدان الكترومغناطيسي در جهت كاهش رسوب در لوله هاي انتقال سيالات حاوي مواد جامد از طريق محاسبات CFD
991
تاثير ميدان الكتريكي بر روي الياف
992
تاثير ميدان جاذبه بر پارامترترهاياحتراقي ذرات سوخت جامد و مايع
993
تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر پارامترهاي جوانه زني و فاكتورهاي بيوشيميايي در گياه جو رقم ريحان
994
تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر پارامترهاي جوانه زني و فاكتورهاي بيوشيميايي در گياه گندم رقم چمران 2
995
تاثير ميدان مغناطيسي بر آبكاري نيكل بر روي فولاد
996
تاثير ميدان مغناطيسي در جلوگيري از پديده رسوب گذاري
997
تاثير ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي خطوط قدرت بر روي خطوط مخابراتي
998
تاثير ميراگر اصطحكاكي بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي
999
تاثير ميزان Creqبه Nieq بر خواص مكانيكي و خوردگي فيزيولوژيكي فولادهاي ضد زنگ آستنيتي
1000
تاثير ميزان آشنايي دبيران تربيت بدني با فناوري اطلاعات )IT( بر روش تدريس و ميزان يادگيري دانش آموزان دبيرستاني استان كردستان
بازگشت