<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تجزيه اوليه : سازگاري . استقلال و رشد خطي
2
تجزيه اوليه ايده آلهايي با پايه شبكه اي و مباحثي از نظريه مدولها
3
تجزيه اوليه براي حلقه هاي نوتري چپ
4
تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از مدل AMMI و GGE bipiot
5
تجزيه پايداري ژنوتيپهاي گندم نان (Triticum aestivum L). با استفاده از مدل AMMI و GGE biplot
6
تجزيه پايداري عملكرد بر روي هيبريدهاي ذرت دانه اي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
7
تجزيه پايداري عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorinus L) در شرايط تنش خشكي
8
تجزيه پايداري عملكرد ژنوتيپهاي گندم دوروم
9
تجزيه پايداري فاميل هاي ناتني و ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گزينش شده از جوامع حاصل از پلي راس در دو گونه Bromus inermisو Dactylis glomerata
10
تجزيه پايداري فنوتيپي ژنوتيپهاي نخود با روش ناپارامتري
11
تجزيه پايداري و اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در ده رقم گندم
12
تجزيه پذيري و دربورن جبرهاي باناخ
13
تجزيه پسابهاي رنگي نساجي ﴿رنگزاهاي آزو﴾ با فرآيند فوفتوفنتون: رنگبري و بررسي سينتيك
14
تجزيه تحليل انگيزش در صنعت برفاب شهركرد
15
تجزيه تحليل انواع سيستم هاي ميكرواستريپ و استريپ لاين و كاربرد خاص آن ها
16
تجزيه تحليل بخش عملي
17
تجزيه تحليل بقا Survival Analysis
18
تجزيه تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان ( با تاكيد بر تعادل و توان منطقه اي طي ده سال گذشته )
19
تجزيه تحليل پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن معكوس
20
تجزيه تحليل ده اثر از سلطان محمد
21
تجزيه تحليل روابط آلومتريك و فعاليت جنين گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تاثير نانوذره و تنش شوري در مراحل جوانه زني بذر
22
تجزيه تحليل سيستمها و روشها
23
تجزيه تحليل عملكرد و قابليتهاي انواع رادارهاي مدرن هواشناسي همراه باپردازش و تفسير داده ها (و شبيه سازي ناحيه خاص رايلي )
24
تجزيه تحليل عوامل تاثير گزار بر رشد گسترش دانشگاه مجازي در ايران و بررسي وضعيت استراتژيك آن
25
تجزيه تحليل مقايسه اي سياست خارجي دولت احمدي نژاد و دولت روحاني از منظر تحليل گفتمان
26
تجزيه تحليل و شبيه¬سازي پروتكل¬هاي¬ مسيريابي در شبكه¬هاي خودرويي اقتضايي
27
تجزيه تحليل و طراحي سيستم آموزشي دوره هاي كوتاه مدت با بهره گيري از UML
28
تجزيه تحليل و كاربرد شبكه هاي سنسوري بي سيم در سيستم معالجه از راه دور با استفاده از Wavelet
29
تجزيه تحليل و نقد شش اثر از نگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
30
تجزيه تحليل وبرآورداشتغال غيررسمي (مطالعه موردي شهرخرم آباد)
31
تجزيه ترتيبي فلزات سنگين در نمونه هاي جامد
32
تجزيه تركيب پذيري و ارزيابي عمل ژن درلاين هاي گندم نان در شرايط ديم بااستفاده ازروش تلاقي دي الل
33
تجزيه تركيب فلز آلي MOF كروم MIL-101 به وسيله تابش ميكروويو: سنتز و شناسايي نانوساختارهاي اكسيد كروم
34
تجزيه تصويري و شمول نگاشتهاي تحليلي بين فضاهاي باناخ
35
تجزيه توانهاي ايده آلهاولم آرتين ريزو منظم سازي
36
تجزيه جبرهاي لكيفورد وابسته به فرمهاي دو خطي دلخواه
37
تجزيه چندجمله اي ها روي حلقه هاي گالوا و كدهاي دوري و منفي - دوري
38
تجزيه خاكريزهاي مسلح شده به روش اشمرتمن﴿schmertmann﴾با توجه به اندر كنش ژئو تكستايل و خاك
39
تجزيه داي آلل در لاين هاي نخود
40
تجزيه رأسي گراف
41
تجزيه رأسي گرافها و خارج قسمت خطي ايده آلهاي يالي گراف
42
تجزيه راكتيو رد در محيط آبي توسط تركيب ازن با اشعه فرابنفش در يك راكتورستوني حبابي
43
تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد در ايران 1338-1386
44
تجزيه رنگ هاي رآكتيو آزو با استفاده از لجن هاي زيستي به روش بيهوازي-هوازي پي درپي
45
تجزيه زيستي آلاينده هگزادكان توسط قارچ ريسه سفيد فانروكائت كرايزوسپوريوم
46
تجزيه زيستي آلايندههاي نفتي
47
تجزيه زيستي برخي از آفت كش هاي فسفره آلي با استفاده از چند سويه باكتري
48
تجزيه زيستي پساب حاتوي رنگ آزو در راكتور متوالي ناپيوسته
49
تجزيه زيستي پساب حاوي رنگزاهاي آزو ( بررسي روش هاي بي هوازي/ هوازي با استفاده از لجن فعال)
50
تجزيه زيستي چربيها به وسيله باكتريها و قارچها
51
تجزيه زيستي رنگ متيلن بلو دريك بيوراكتور بسترپرشده اي از سلول هاي تثبيت يافته رالستونياايوتروفا برپايه ي سنگ آذرين
52
تجزيه زيستي و گوگردزدايي زيستي تركيبات تيوفني از نفت خام
53
تجزيه ژنتيكي برخي شاخص هاي زراعي، فيزيولوژيك و متابوليكي مقاومت به خشكي در برخي ارقام گندم در شرايط اين ويوو و اين ويترو
54
تجزيه ژنتيكي تحمل به شوري در تلاقي هاي گندم نان
55
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي اين ويترو واين ويوو مقاومت به خشكي در گندم
56
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي مقاوم به خشكي در گندم نان به روش دي آلل گاردنر
57
تجزيه ژنتيكي صفات كمي و كيفي در برنج به روش تلاقي كاروليناي شمالي و دايآلل
58
تجزيه ژنتيكي صفات مختلف گلرنگ با استفاده از تجزيه ميانگين نسل‌هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
59
تجزيه ژنتيكي صفات مرتبط با عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه در كنجد
60
تجزيه ژنتيكي صفات مورفولوژيكي زراعي در لوبيا - (Phaseolus vulgaris L)
61
تجزيه ژنتيكي غلظت آهن و روي دانه گندم نان
62
تجزيه ژنتيكي فاصله زايش تا اولين تلقيح و روزهاي باز در گاوهاي شيري هلشتاين تحت شرايط تنش گرمايي
63
تجزيه ژنتيكي كميت و كيفيت روغن، عملكرد و اجزاي آن با استفاده از تلاقي هاي داي آلل در گلرنگ
64
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي با استفاده از روش آزمايشي سه گانه در گندم دوروم
65
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در ذرت به روش دي الل
66
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در گندم
67
تجزيه ژنتيكي مقاومت به شوري در جو ( H.Vulgare)
68
تجزيه ژنتيكي ميزان گلوكوزينولات ،روغن ،پروتئين ،عملكرد و ديگر صفات مرتبط با عملكرد در ارقام ولاين هاي اصلاح شده كلزا
69
تجزيه ژنتيكي ويژگي هاي زراعي فيزيولوژيك كلزا
70
تجزيه ستاره اي با مؤلفه هاي بالا
71
تجزيه سنگهاي مدني: (آهن- كروميت- سرب و روي)
72
تجزيه سيتوژنتيكي پايداري مقاومت به خشكي در گندم با روش تجزيه AMMI و ساير روشهاي تجزيه پايداري
73
تجزيه شبكه به زيرشبكه ها و پيدا كردن معادل خارجي زيرشبكه ها
74
تجزيه شدت انرژي در صنايع كشور طي دوره زماني ( 1382 - 1372)
75
تجزيه شيميائي تعيين ساختمان وبررسي خواص تبادل يوني يك زئوليت
76
تجزيه ضربگرهاي با برد بسته روي جبرهاي باناخ
77
تجزيه عليت و سرعت پر شدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
78
تجزيه عليت و سرعت پرشدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
79
تجزيه عملگرهاي باناخ - ساكس
80
تجزيه فتوكاتاليستي رنگهاي آزومحلول در آب به وسيله نانوذرات
81
تجزيه فتوكاتاليستي هيدروكربنهاي آليفاتيك با استفاده از نانو ذرات Tio2 داپ شده با نيتروژن در فاز گاز
82
تجزيه فني و ارزيابي خواص نوارهاي كشسان فيزيوتراپي(kinesio tape)
83
تجزيه فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزودسولوفنيل قرمز 3BL ، كوپروكسون...
84
تجزيه فوتوكاتاليستي دي متيل سولفوكسايد از پساب توسط نانو كاتاليست هاي هسته-پوسته جفت شده كادميوم سولفيد با تيتانيوم دي اكسيد
85
تجزيه كاتاليستي فنل با سيليسيم متخلخل و اصلاح آن بوسيله نانوذرات آهن
86
تجزيه كارايي براي سيستم هاي كلي چند مرحله اي در تحليل پوششي داده ها
87
تجزيه كانال چندفركانسي در تحليل يافت تصوير
88
تجزيه كمي عناصر(سرب و كادميوم) در خرچنگ شناگر آبي در نواحي ميناب، بندر خمير و بندرعباس(خليج فارس)
89
تجزيه كيفي و كمي آلياژها با استفاده از تكنيك طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري
90
تجزيه گراف‌هاي كامل به گراف‌هاي قوياً منظم
91
تجزيه گروهها و رمزنگاري
92
تجزيه متقارن - مثلثي يك ماتريس و كاربردهاي آن
93
تجزيه متقارن -مثلثي يك ماتريس وكاربرد هاي آن
94
تجزيه مدولها به مجموعهاي مستقيمي از زير مدولهاي خاص
95
تجزيه مسئله به زيروظايف در يادگيري تقويتي
96
تجزيه منواتانول آمين با استفاده از رئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت اصلاح شده با تيتانيم دي اكسيد
97
تجزيه مولكولي برنج ترانسژني
98
تجزيه ميانگين نسل ها در نخود(Cicer arietinum L.)
99
تجزيه ميانگين نسلها براي عملكرد دانه و ساير خصوصيات وابسته در سورگوم
100
تجزيه ميكروبي ضايعات لاستيك هاي فرسوده در خاك و تاثير آن بر جذب عناصر سنگين توسط ذرت و آفتابگردان
101
تجزيه نوري فنل توسط ذرات اكسيد آهن / اكسيد روي در محيط آبي
102
تجزيه نوري و سفيد كردن پسابهاي نساجي با استفاده از هيدروژن پراكسايد و نور خورشيد و تابش فرا بنفش
103
تجزيه هاي پيير براي گروه هاي كلاسيك
104
تجزيه هاي متناقض گروه ها
105
تجزيه هاي هم ماكسيمال يكتا
106
تجزيه و بازيابي رسوبات هيدوركربني به روش زيستي از مخازن دخيره نفت
107
تجزيه و تبديل شركتهاي تجاري در حقوق ايران و انگليس
108
تجزيه و تحليل
109
تجزيه و تحليل
110
تجزيه و تحليل " بيت " در منطقه مكريان كردستان
111
تجزيه و تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسي سرويس
112
تجزيه و تحليل ، طراحي و كاربردFIN- LINE در مخابرات
113
تجزيه و تحليل « كنسرتو براي پيانو و اركستر » اثر بهزاد رنجبران از منظر هاموني و فرم
114
تجزيه و تحليل 5 اثر نقاشي با توجه به رويكرد مولر - پونتي ﴿شب زنده داران / ادوارد هاپر 1942 - دنياي كريستينا/ آندرو ويث1948 - جان مينتون/ لوسين فرويد1952 - نيلوفرهاي آبي/ كلود مونه 1920 - منظره با خانه ها/ واسيلي كاندينسكي 1909﴾
115
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
116
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
117
تجزيه و تحليل swot در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
118
تجزيه و تحليل آثار
119
تجزيه و تحليل آثار
120
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
121
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
122
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
123
تجزيه و تحليل آثار برونوبزتو
124
تجزيه و تحليل آثار خسرو حكيم رابط
125
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
126
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
127
تجزيه و تحليل آثار صنيع الملك
128
تجزيه و تحليل آثار و معرفي سازهاي اركستر نظامي
129
تجزيه و تحليل آزمايشهاي صحرائي (ديلاتومتري و بارگذاري صفحه اي) در سد گتوند عليا و ارتباط آن با مشخصات توده سنك
130
تجزيه و تحليل آزمونهاي آماري جهت بررسي دنباله هاي شبه تصادفي
131
تجزيه و تحليل آلبوم موسيقي راز نو اثر حسين عليزاده
132
تجزيه و تحليل آماري - اقليمي سريهاي زماني در ايران برازش مدلهاي ARIMA بر داده هاي دمايي و توجيه تغييرات دما بوسيله توابع انتقال
133
تجزيه و تحليل آماري بر روي نتايج حاصله از فرآيند تراشكاري استوانه اي توسط دستگاه وايركات
134
تجزيه و تحليل آماري پساب كارخانجات نساجي يزد
135
تجزيه و تحليل آماري علل و عوامل مهاجرت روستائيان در منطقه بويراحمد
136
تجزيه و تحليل آواز ابوعطا در رديف ميرزا عبدالله
137
تجزيه و تحليل ابزلرهاي سنجش دبي سيالات، با استفاده از تكنيك ها و ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي، همراه با ارائه چند مصداق كاربردي
138
تجزيه و تحليل اتفاقات شبكه آب شهر يزد (ارزيابي فني و اقتصادي)
139
تجزيه و تحليل اتودهاي سمفونيك اثر روبرت شومان
140
تجزيه و تحليل اثر استفاده از آلياژ آلومينيوم (Aluminum QE-7) به عنوان جنس قالب تزريق پلاستيك بر روي خواص كيفي محصول
141
تجزيه و تحليل اثر انعطاف پذيري فردي بر كاهش سطح كيفيت عملكرد حسابرسي با در نظر گرفتن الگوي استرس نقش
142
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانو ذره آهن بر صفات جوانه زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
143
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانوذره آهن بر صفات جوانه‌زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
144
تجزيه و تحليل اثر تعيين كننده هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات فناوري
145
تجزيه و تحليل اثر دما بر روي تغيير شكل روسازي انعطاف‌پذير به روش المان محدود
146
تجزيه و تحليل اثر شياردار كردن معبر جريان بر مشخصات جريان سيال عبوري
147
تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي پروژه ها و تاسيسات پارس جنوبي بر ساختار روستاهاي استان بوشهر (مطالعه موردي : شهرستان هاي كنگان، جم و دير)
148
تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات بر ساختار فرهنگي, آموزشي دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 14 تهران
149
تجزيه و تحليل اثرگذاري بحران مالي شرق آسيا و بحران مالي جهاني بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشورهاي منا....
150
تجزيه و تحليل ارتباط چرخش چله و كشش نخ هاي تار با كنترل كننده هاي مكانيكي و الكترونيكي در ماشين هاي بافندگي
151
تجزيه و تحليل ارتعاشات خمشي صفحات مدور
152
تجزيه و تحليل ارتعاشي كانتيلور نانوربات AFM چند لايه سري و موازي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هوا
153
تجزيه و تحليل استراتژي بازاريابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود شركت هاي خدمات راه و ساختمان
154
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
155
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
156
تجزيه و تحليل استراتژيك به منظور اجراي مولفه هاي مدل تعالي سازماني )EFQM( با استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS (مطالعه ي موردي: شركت زمزم اصفهان )
157
تجزيه و تحليل استراتژيك مديريت كيفيت در شركت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM
158
تجزيه و تحليل اقتصادي نظريات ماركسيسم لسبراليسم و اسلام پيرامون توسعه نيافتگي سياسي در ايران (قبل از انقلاب اسلامي )
159
تجزيه و تحليل الگوريتمهاي جستجو و مرتب سازي در ...
160
تجزيه و تحليل الگوهاي رشد دوران زا-مبتني بر ايده
161
تجزيه و تحليل امپرومپتوي اپوس 90 شماره ئ 2 اثر فرانس شوبرت و نوكتورن شماره ئ 4 اثر فرانسيس پولانك
162
تجزيه و تحليل امكان بروز خطاء و اثرات آن (FMEA)
163
تجزيه و تحليل اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در شهرسازي شهرداري منطقه 7 تهران
164
تجزيه و تحليل انديشه سياسي علي شريعتي با تاكيد بر سنت و مدرنيزم
165
تجزيه و تحليل انشعاب دستگاه هاي شكار- شكارچي در مدل هاي زيستي مختلف
166
تجزيه و تحليل انواع سيستم هاي كنترلي توزيع گسترده (DCS) همراه با كاركرد تكنيك هاي جديد مربوطه
167
تجزيه و تحليل انواع سيستمهاي اندازه گيري كميت هاي ابزار دقيقي و كاربرد خاص آنها
168
تجزيه و تحليل بار ديناميكي و اثر آن در معادلات ديناميكي ربات
169
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق التريك ايران
170
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق الكتريك ايران
171
تجزيه و تحليل بازده بلند مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرايط بازار و تعديل عوامل ريسك
172
تجزيه و تحليل بازده كوتاه مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه هاي ثانويه بر مبناي فرضيه علامت دهي
173
تجزيه و تحليل بازشوها در دالهاي بتن آرمه به روش اجزاء محدود
174
تجزيه و تحليل بحران انسان در نظام سرمايه داري با تكيه بر الگوي انسان شناسي اسلامي
175
تجزيه و تحليل بخش علمي
176
تجزيه و تحليل بخش علمي
177
تجزيه و تحليل بخش علمي
178
تجزيه و تحليل بخش عملي
179
تجزيه و تحليل بخش عملي
180
تجزيه و تحليل بخش عملي
181
تجزيه و تحليل بخش عملي
182
تجزيه و تحليل بخش عملي
183
تجزيه و تحليل بخش عملي
184
تجزيه و تحليل بخش عملي
185
تجزيه و تحليل بخش عملي
186
تجزيه و تحليل بخش عملي
187
تجزيه و تحليل بخش عملي
188
تجزيه و تحليل بخش عملي
189
تجزيه و تحليل بخش عملي
190
تجزيه و تحليل بخش عملي
191
تجزيه و تحليل بخش عملي
192
تجزيه و تحليل بخش عملي
193
تجزيه و تحليل بخش عملي
194
تجزيه و تحليل بخش عملي
195
تجزيه و تحليل بخش عملي
196
تجزيه و تحليل بخش عملي
197
تجزيه و تحليل بخش عملي
198
تجزيه و تحليل بخش عملي
199
تجزيه و تحليل بخش عملي
200
تجزيه و تحليل بخش عملي
201
تجزيه و تحليل بخش عملي
202
تجزيه و تحليل بخش عملي
203
تجزيه و تحليل بخش عملي
204
تجزيه و تحليل بخش عملي
205
تجزيه و تحليل بخش عملي
206
تجزيه و تحليل بخش عملي
207
تجزيه و تحليل بخش عملي
208
تجزيه و تحليل بخش عملي
209
تجزيه و تحليل بخش عملي
210
تجزيه و تحليل بخش عملي
211
تجزيه و تحليل بخش عملي
212
تجزيه و تحليل بخش عملي
213
تجزيه و تحليل بخش عملي ﴿1.كنسرتو براي پيانو و اركستر 2.كوارتت زهي ﴾
214
تجزيه و تحليل بخش عملي و پژوهش آزاد " مرصع در موسيقي ايران "
215
تجزيه و تحليل بخش عملي و ترجمه دو جلد كتاب متد رسمي آموزش پيانو اروپا
216
تجزيه و تحليل بخش عملي و مختصري درباره موسيقي لرستان
217
تجزيه و تحليل بخش گروهنوازي عملي
218
تجزيه و تحليل بخشي عملي
219
تجزيه و تحليل بخشي عملي
220
تجزيه و تحليل براي تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در چند رقم گندم نان
221
تجزيه و تحليل برج خنك كن طبيعي و طراحي بهينه آن
222
تجزيه و تحليل برج هاي خنك كننده
223
تجزيه و تحليل بررسي تغييرات اجزاي صورت سود و زيان در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار با بازده حقوق صاحبان سهام
224
تجزيه و تحليل بهره وري منطقه اي و سرريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECD و ايران
225
تجزيه و تحليل بيان ژن و توليد آرتميزينين در واكنش به سالسيليك اسيد و جازمونيك اسيد در گياه ترخون﴿Artemisia dracunculus﴾
226
تجزيه و تحليل بيو مكانيكي زخم بستر
227
تجزيه و تحليل بيومكانيكي اثرات انحراف جانبي زانو
228
تجزيه و تحليل بيومكانيكي تنش پسماند در ديسك بين مهره اي
229
تجزيه و تحليل پارامترهاي انگيزشي افراد و اثر آن در بهره وري يك كارخانه نساجي
230
تجزيه و تحليل پارامترهاي موثر در كشش عميق هيدرومكانيكي
231
تجزيه و تحليل پاسخ هاي گياهي در سيستم بيماريزائي يونجه يكساله (Medicago truncatula) و باكتري Ralstonia Solanacearum
232
تجزيه و تحليل پايداري و انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع ميخائيليس - منتون
233
تجزيه و تحليل پايداري و كنترل يك ربات راه رونده دوپا
234
تجزيه و تحليل پديده آشوب در مدل اندركنش سيستم ايمني و تومور سرطاني
235
تجزيه و تحليل پديده ي آشوب در مدل يك سلول بطني
236
تجزيه و تحليل پرلود و فوگ و كنسرتو
237
تجزيه و تحليل پروتكل هاي VOIP و شبكه هاي نسل آينده
238
تجزيه و تحليل پوسچر بدن كارگران انارچين استان يزد به روش تكنيك ارگونوميكOwas
239
تجزيه و تحليل پيامد حوادث انفجار
240
تجزيه و تحليل پيديده كرونا و اثرات آن در امواج راديويي و تلويزيوني
241
تجزيه و تحليل پيش بيني هوشمندانه زمينلرزه از طريق تشخيص تغييرات انتشار گاز رادون و عوامل محيطي تاثيرگذار (دما، فشار، بارندگي ،...)
242
تجزيه و تحليل پيش درآمدهاي استاد فرامرز پايور
243
تجزيه و تحليل تأثير بحران ها و پويش هاي نظام سرمايه داري بر ساختار دولت هاي سرمايه داري در دوره معاصر
244
تجزيه و تحليل تأثير شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر گرايش به نام تجاري لوكس
245
تجزيه و تحليل تأثير كمك هاي مددجويانه كميته امداد بر مشاركت سياسي مددجويان مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختياري
246
تجزيه و تحليل تأثير كيفيت زندگي بر نوع و ميزان مشاركت سياسي؛ مطالعه موردي: بررسي تطبيقي دو شهر اصفهان و كرمانشاه
247
تجزيه و تحليل تأثيرگروههاي افراطي و جنگ بر امنيت انساني زنان در افغانستان و عراق بعد از يازده سپتامبر
248
تجزيه و تحليل تئوري گراف و كاربرد آن در مسائل مربوط به حمل و نقل ريلي
249
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي تنش و كرنش در كشش عميق استوانه اي
250
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي خمكاري لوله و مقاطع پروفيلي
251
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي شكل پذيري ورقهاي فلزي با استفاده از معيار تسليم غير درجه 2 هيل
252
تجزيه و تحليل تئوري و عملي جاذب ارتعاشات
253
تجزيه و تحليل تابع موج نانو لوله هاي كربني جايگزين شده با اتم Si
254
تجزيه و تحليل تابلوي نبردسان رومانو اثر پائولواوچلو
255
تجزيه و تحليل تاثير اخلاق مهندسي بر افزايش راندمان كار عامل انساني در شهرداري تهران و ارائه راهكار
256
تجزيه و تحليل تاثير ارزش برند و رقابت بازار محصول بر عملكرد مالي شركت ها
257
تجزيه و تحليل تاثير اقتصاد رسانه در سيستم هاي سلامت ايران
258
تجزيه و تحليل تاثير درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران به روش ARDL
259
تجزيه و تحليل تاثير متقابل فضاي مجازي و قدرت سياسي در ايران
260
تجزيه و تحليل تاثيرفضاي مجازي برقدرت سخت و نرم با استفاده از روش دلفي فازي
261
تجزيه و تحليل تحريرهاي رديف ميرزاعبدالله ، ساخت تمرينهايي براساس ادوار ايقاعي
262
تجزيه و تحليل تركيبات رنگي و ساخت دستگاه تشخيص رنگ
263
تجزيه و تحليل ترموديناميكي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان به كمك نرم افزار EES
264
تجزيه و تحليل ترموديناميكي همدماهاي پيوندي يك سري از همدماهاي ...
265
تجزيه و تحليل تصانيف مشكاتيان بر اشعار حافظ
266
تجزيه و تحليل تصاوير FMRI با تبديل ويولت
267
تجزيه و تحليل تصويرسازي اندرزنامه امير عنصرالمعالي
268
تجزيه و تحليل تطبيقي تاثير فضاي مجازي بر پيدايش جنبش هاي سياسي- اجتماعي در سال 1390 ﴿2011﴾ در كشورهاي مصر، ليبي و بحرين
269
تجزيه و تحليل تطبيقي جايگاه نوابت در انديشه فارابي و ابن باجه
270
تجزيه و تحليل تطبيقي رابطه ميان شعارهاي انتخاباتي و سياست‌گذاري عمومي در ايران (مطالعه موردي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد)
271
تجزيه و تحليل تطبيقي سياست هاي بازتوزيعي در دولت موسوي و دولت احمدي نژاد
272
تجزيه و تحليل تطبيقي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و تركيه در خاورميانه پس از ظهور داعش
273
تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين تابعيت در ايران و اتحاديه اروپا
274
تجزيه و تحليل تطبيقي گفتمان امام خميني و مهاتما گاندي در روابط بين الملل
275
تجزيه و تحليل تطبيقي مباني نظري تئوري عدالت در انديشه‌هاي جان رالز و اسلام
276
تجزيه و تحليل تطبيقي منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
277
تجزيه و تحليل تطبيقي نظريات مك اينتاير و راولز پيرامون عدالت با تاكيد بركارآمدي آن در جوامع چندفرهنگي
278
تجزيه و تحليل تطبيقي هويت سازي در دهه ي اول و دوم نظام جمهوري اسلامي ايران﴿1378-1368 با 1367-1357﴾
279
تجزيه و تحليل تطبيقي وضعيت توسعه سياسي در سپهر جغرافياي سياسي استان هاي ايران
280
تجزيه و تحليل تعادل فضايي (مرور، نقد و توسعه برخي از مدلهاي ارائه شده )
281
تجزيه و تحليل تعدادي از نگاره هاي ورقه و گلشاه محفوظ در موزه توپكاپي سراي استانبول
282
تجزيه و تحليل تغييرات زماني غلظت گاز رادون آب چشمه هاي آبگرم بعنوان يك پيش نشانگر زلزله با استفاده از فيلتر كالمن , investigation of the temporal variation of radon concentration in the groundwater as an earthquake precursors using kalman filter
283
تجزيه و تحليل تقاضا و ظرفيت پذيرش دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان در سال 1404 با استفاده از پويايي سيستم
284
تجزيه و تحليل تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از ديدگاه داوطلبان كنكور سال 87-1386 استان لرستان ( مطالعه موردي شهر خرم آباد )
285
تجزيه و تحليل تكنيك ها و ابزارهاي رايج در انواع سيستم هاي هدايت و كنترل و ارائه چند مصداق كاربردي
286
تجزيه و تحليل تكنيك ها و مكانيزم هاي رايج در فرايندهاي هدايت و كنترل سيستم هاي پرنده آوكس (AWACS)
287
تجزيه و تحليل تكنيك ها،كارويژه ها و پارامترهاي مؤثر، ساختار وعملكرد، در سنجش سطح مقطع موثر راداري اهداف با تاكيد بر پيكربندي شكل ها و اندازه هاي ويژه
288
تجزيه و تحليل تكنيك¬ها و ابزار¬هاي رايج در سيستم¬هاي اويونيك هواپيماه ها﴿نظامي و غير نظامي﴾
289
تجزيه و تحليل تكنيكهاي رايج در سيستمهاي راداري در خصوص هواشناسي و پارامترهاي ذيربط
290
تجزيه و تحليل تنش اتصالات قطعات كامپوزيتي پالترود شده
291
تجزيه و تحليل تنش در آسيابهاي استوانه اي
292
تجزيه و تحليل تنش هاي حرارتي و خزشدر لوله هاي ديگ بخار
293
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل الاستيك - پلاستيك فرآيند كشش سيم
294
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل در ياتاقان هاي هيدروديناميكي به كمك نرم افزارABAQUS
295
تجزيه و تحليل توزيع شار موضعي و تلفات بي باري در هسته ترانسفورماتورهاي سه - فاز
296
تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكان يابي كاربري هاي فرهنگي منطقه 3 تهران
297
تجزيه و تحليل توسعه فناوري هاي بهره برداري از انرژي خورشيدي در ايران؛ سناريوپردازي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
298
تجزيه و تحليل جامعه شناختي رفتار انتخاباتي با تاكيد بر انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم﴿ مورد مطالعه : كرمانشاه﴾
299
تجزيه و تحليل جايگاه امريكا و رابطه آن با جمهوري اسلامي در انديشه سياسي آيت الله خامنه اي
300
تجزيه و تحليل جريان زير بحراني و فوق بحراني براي مقاطع مختلف در لبه آبشار
301
تجزيه و تحليل جريان كوئيت با استفاده از روش اچ.پي.ام
302
تجزيه و تحليل جغرافيائي و حركات روستا - شهري جمعيت ايران در دهه 65- 1355
303
تجزيه و تحليل چالش‌ها و فرصت‌هاي دو الگوي فكري اسلام شيعي و سلفي- تكفيري در منطقه ( مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي)
304
تجزيه و تحليل چقرمگي شكست هيدروكسي آپاتيت با استفاده از ميكروسختي سنجي
305
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
306
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
307
تجزيه و تحليل چندمتغيره ، جهت بررسي تنوع ژنتيكي و اجزاء عملكرد سويا
308
تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن با بكارگيري تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه
309
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي رباط با مفاصل الاستيك
310
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي ميكرو ربات ‏AFM‏ در محيط هوا ‏و مايع در حضور نيروهاي بين سطح نمونه و پراب
311
تجزيه و تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي
312
تجزيه و تحليل حساسيت پارامترهاي وابسته در برنامه ريزي خطي
313
تجزيه و تحليل حل عددي معادله براتو
314
تجزيه و تحليل خصيصه ها و تكنيك هاي كنترلي متداول ﴿PID و...﴾ در اتوپايلوت ﴿ خلبان خودكار﴾ سيستم هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه سازي آن
315
تجزيه و تحليل خصيصه‌ها و تكنيك‌هاي كنترلي متداول(PIDو...)در اتوپايلوت(خلبان خودكار) سيستم‌هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه‌سازي آن
316
تجزيه و تحليل خطا در ايمني پرواز باتوجه به عوامل انساني
317
تجزيه و تحليل خطاهاي رايج در مقاله هاي دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه پيام نور
318
تجزيه و تحليل خطاهاي نحوي فارسي‌آموزان اردو زبان
319
تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني ﴿HACCP﴾
320
تجزيه و تحليل خطوط انتقال تزويج شده فعال در رژيم غيرخطي باتحريك سيگنال مدوله شده
321
تجزيه و تحليل خودكار تصاوير آنژيوگرافي مقطع نگار همدوس از مشيميه چشم
322
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدلهاي رگرسيوني با مشاهدات گمشده و حافظه بلندمدت
323
تجزيه و تحليل داده ها به روش مجموعه ناهموار و مقايسه اين روش با ساير روش هاي آماري
324
تجزيه و تحليل داده هاي ژئو شيمي اكتشافي در محدوده معدن سرب و روي ايرانكوه اصفهان به كمك روش هاي تحليل اكتشافي داده ها ‍‍(EDA) و هندسه فركتال
325
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميائي 100000:1 كهنوج
326
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي برگه 100000/1 دشت منوجان
327
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي كانسار مس كوه پنج و كانسار پلي متال معين آباد و شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميايي آنها
328
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي كانسار مس رباط پشت بادام يزد
329
تجزيه و تحليل داده هاي سلامت با استفاده از رويكرد داده‌‌كاوي در قالب يك مدل تركيبي ( مطالعه‌ي موردي: بيماران بخش مراقبت‌هاي ويژه)
330
تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با سري هاي زماني ورودي و خروجي سد زاينده رود طي سال هاي 1376 تا 1388
331
تجزيه و تحليل داده هاي ميدان پتانسيل در بعد فركانس در تعيين ويژگي هاي توده هاي معدني
332
تجزيه و تحليل داي آلل به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي در گندم
333
تجزيه و تحليل دستور زبان فارسي دبيرستان
334
تجزيه و تحليل دستورزبان فارسي دبيرستان
335
تجزيه و تحليل دشمن مردم
336
تجزيه و تحليل دو اثر از حسين دهلوي ﴿ چهارنوازي مضرابي - شراب عشق ﴾
337
تجزيه و تحليل دو اثر كرال ساخته احمد پژمان از ديگاه بافت ، ريتم و مد
338
تجزيه و تحليل دو قطعه از بخش عملي
339
تجزيه و تحليل دوازده نگاره از خاوران نامه ابن حسام
340
تجزيه و تحليل دوشاخگي در يك سيستم تحريك پذير دوبعدي با رويكرد گرافيكي
341
تجزيه و تحليل ديناميك مولكولي آسيب پرتويي در آلياژهاي آهن كروم
342
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل سيستم هاي انتقال دهنده توزيع شده
343
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل گرفتن و لغزش جسم در بازوهاي همكار با لحاظ كردن هندسه پنجه ها
344
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل مكانيزم استوارت با محركهاي دوراني به همراه ساخت نمونه آزمايشگاهي آن
345
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل يك ربات پيوسته ي سه قطعه اي ساخته شده از آلياژهاي سوپرالاستيك
346
تجزيه و تحليل ديناميكي اثر امواج جاده بر روي مدل 4/1 خودروي پيكان به همراه طراحي و ساخت دستگاه سيستم تعليق 4/1 پيكان
347
تجزيه و تحليل ديناميكي روبات براي استفاده از موتورهاي گامي
348
تجزيه و تحليل ديناميكي شبيه ساز جاده براي سيستم تعليق خودروها
349
تجزيه و تحليل رابطه بين چرخه عمر شركت با سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران
350
تجزيه و تحليل رابطه بين حاكميت شركتي، هموارسازي سود و كيفيت گزارشگري مالي
351
تجزيه و تحليل رابطه تعادلي و بلند مدت بين واردات سرمايه اي - واسطه اي و صادرات غير نفتي ( 1376 - 1340 )
352
تجزيه و تحليل رابطه روسيه و ارمنستان و تأثير آن بر آينده سياسي-امنيتي قفقاز بعد از حادثه 11 سپتامبر
353
تجزيه و تحليل رابطه سود تقسيمي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به شرايط بازار و تعديل اثر ريسك
354
تجزيه و تحليل رابطه ميان سياست، اقتصاد و ايدئولوژي در ايران پس از انقلاب
355
تجزيه و تحليل رابطه‌ي ادبيات و سياست در دوران پهلوي دوم با تاكيد بر فعاليت‌ها و آثار اعضاي كانون نويسندگان ايران
356
تجزيه و تحليل ربات با انعطاف پذير و پايه متحرك
357
تجزيه و تحليل ربات با مفاصل انعطاف پذير و پايه متحرك
358
تجزيه و تحليل رساله عملي
359
تجزيه و تحليل رضايتمندي بيمار از سيستم اطلاعات بيمارستاني و ارائه راهكار براي بهبود آن
360
تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي با استفاده از پويايي سيستم
361
تجزيه و تحليل رفتار خطي -غير خطي اجسام متقارن تحت بار گذاري حرارتي و فشاري با كاربرد در نازل موشك سوخت جامد
362
تجزيه و تحليل رفتار راكتور واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه تهران بر پايه مدل سازي و شبيه سازي به منظور بهبود عملكرد آن
363
تجزيه و تحليل رفتارهاي متعارض ايران و آمريكا در نظام بين الملل بر اساس نظريه نئوگرامشي
364
تجزيه و تحليل رقابت پذيري از ديدگاه مدل الماس پورتر و تاثير آن بر صادرات خدمات فني و مهندسي
365
تجزيه و تحليل رگرسيون مولفه هاي اصلي
366
تجزيه و تحليل رمان مرگ و زندگي مرا خسته مي كنند نوشته ي موين بر اساس نظريه آميختگي مفهوميMo Yan’s Life an​d Death Are Wearing Me Out: A Conceptual Integration Analysis
367
تجزيه و تحليل رنگين كمان موسيقيايي : مطالعه كاركردهاي رفتار شناسي شنونده
368
تجزيه و تحليل رو شهاي اندازه گيري بهره وري و پياد هسازي آنها در بخش حمل و تحليل رابطه منابع با تغييرات بهره وري
369
تجزيه و تحليل روابط سياسي سوريه و ايران 2004-1979
370
تجزيه و تحليل روش شاخه و كران DH براي حل مسائل زمانبندي پروژه با محدوديت منابع چندگانه و ارائه يك مدل ساختمان داده و تهيه برنامه كامپيوتري آن
371
تجزيه و تحليل روش گالركين ناپيوسته براي معادله ي زير پخش
372
تجزيه و تحليل روش هاي ارائه شده براي تعيين مزيت نسبي صنايع با استفاده از تكنيك AHP
373
تجزيه و تحليل روش هاي درماني به منظور افزايش بهره وري در حوزه ي سلامت (مطالعه موردي روش هاي درمان شكستگي)
374
تجزيه و تحليل روشهاي ارزيابي بانكهاي داخلي از برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه هاي عمراني و ارائه راهكارهاي اصلاح روشها
375
تجزيه و تحليلِ روشهاي اصلاحيِ معلمان زبان انگليسي: تربيت معلم از طريق گفتگوي انعكاسي
376
تجزيه و تحليل روشهاي مديريت تحرك در مخابرات سيار
377
تجزيه و تحليلِ روند شكل‌گيري مؤلفه‌ها و جاذب‌ها در شبكه‌هاي عصبي خودانجمني
378
تجزيه و تحليل رويكرد روشنفكران ديني نسبت به جايگاه مفاهيم مدرن در منابع ديني (از منظر علامه نائيني)
379
تجزيه و تحليل ريزه نگاري (مينياتور) و سير تحول آن در ايران
380
تجزيه و تحليل ريزه نگاري(مينياتور) و سير تحول آن در ايران
381
تجزيه و تحليل ريسك نقدينگي بانك هاي ايران با رويكردهاي نوين به سنجه هاي ريسك و استفاده از مدل هاي دي،اي، آ و اس، اف، آ
382
تجزيه و تحليل ريسك هاي پروژه ها با استفاده از روش DEMATEL ( مطالعه موردييك پروژه نفت و گاز در يك شركت مهندسي و ساخت )
383
تجزيه و تحليل ريسك يك پروژه در صنعت نفت با استفاده از نرم افزار QUESTOR
384
تجزيه و تحليل زنجيره تامين و تاثير آن بر عملكرد رقابت پذيري زنجيره تامين با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم (مورد مطالعه : شركت ساپكو ايران خودرو )
385
تجزيه و تحليل زيست محيطي چند بعدي جامع در هنگام بهره برداري از نيروگاه هاي حرارتي در كشور هندوستان
386
تجزيه و تحليل زيمت در توسعه ي بازار
387
تجزيه و تحليل ژانر مقالات زيست شناسي نويسندگان انگليسي زبان و فارسي زبان
388
تجزيه و تحليل ژنتيك تحمل به شوري در برخي از ارقام طالبي (.Cucumis melo L)
389
تجزيه و تحليل ژنتيكي مقاومت به رنگ قهواه اي در ژنوتيپ هاي گندم ايراني با استفاده از روش هاي متداول و نشانگرهاي ريز ماهواره اي
390
تجزيه و تحليل ساختار قطعات بخش عملي
391
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد اثر هال و چند مصداق كاري آن
392
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد تصوير برداري راداري
393
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد ژنراتور توربين گازي، و بررسي روشهاي ارتقا كارايي بارگيري ژنراتورهاي ذيربط
394
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم راداري SAR [اس. ا. آر.] همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربردي رايج
395
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي SCADA [اسكادا] و پروتكل MODBUS [مودباس] و به كار گيري آن ها در اتوماسيون صنعتي صنايع مربوطه
396
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري MTI همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربرد رايج
397
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري با احتمال رهگيري كم ( LPI ) همراه با كاربردهاي عمده آن
398
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده ﴿ SCADA ﴾ در اتوماسيون صنعتي
399
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده (SCADA) در اتوماسيون صنعتي
400
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل و بهينه سازي آن ها با بهره گيري از درايو همراه با چند مصداق كاربردي
401
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي هيدروليكي و نيوماتيكي و بكارگيري آن در سيستم هاي صنعتي ذيربط
402
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد محرك ها و پوزيشنرها، با تاكيد بر تكنيك ها و فرايندهاي به كار رفته در شيرهاي كنترلي و جايگاه آن ها در صنعت
403
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و تكنيك هاي رايج در انواع فيلترهاي الكتريكي و الكترونيكي و كار ويژه هاي آنها در صنايع و مدارات مربوطه
404
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و خصيصه هاي انواع ربات و تكنيك هاي كنترلي به كار رفته در آنها به همراه يك مورد شبيه سازي در اين خصوص
405
تجزيه و تحليل ساز و كار سلطه در انديشه‌ي سياسي غرب؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فردريش نيچه و فرانتس كافكا
406
تجزيه و تحليل سازه خشتي و طرح مرمت و احياء خانه جمالي ميبد
407
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها ﴿ بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان ﴾
408
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها: بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان
409
تجزيه و تحليل ستبري سيستمهاي كنترل
410
تجزيه و تحليل سري زماني فراواني فلج ارب نوزادي در بيمارستان الزهرا رشت بين سال¬هاي 1389 تا 1398
411
تجزيه و تحليل سريهاي زماني در داده هاي قيمت سكه بهار آزادي
412
تجزيه و تحليل سمفوني در سه موومان
413
تجزيه و تحليل سوئيت سمفونيك سايه هاي بلند باد اثر احمد پژمان
414
تجزيه و تحليل سوئيت شماره پنج باخ براي ويولنسل
415
تجزيه و تحليل سوانح ريلي و ارائه مدل شبيه سازي براي سوانح خروج از خط
416
تجزيه و تحليل سوپاپ كنترل جهت به كمك نرم افزار Sim hydraulic [سيم هيدروليك]
417
تجزيه و تحليل سونات شماره 3 هايدن
418
تجزيه و تحليل سوييت شماره ي 3 باخ و بررسي تفاوت هاي اجرايي آن در ويلنسل با ويولا
419
تجزيه و تحليل سياست خارجي ايران در دوره ي خاتمي ( 1384 - 1376 ) براساس طرح سيستماتيك مفهومي سيف زاده
420
تجزيه و تحليل سياست خارجي نسل پنجم رهبري جمهوري خلق چين نسبت به جمهوري اسلامي ايران
421
تجزيه و تحليل سيستم ايريسا با استفاده از متدولوژي UML در مجتمع صنعتي غدير
422
تجزيه و تحليل سيستم تعليق خودرو با استفاده از نرم افزار ANSYS
423
تجزيه و تحليل سيستم توزيع در بازاريابي قارچ خوراكي در استان تهران
424
تجزيه و تحليل سيستم مديريت محتوا Content Management System
425
تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري شركت ايران پيچ
426
تجزيه و تحليل سيستم هاي مخابراتي
427
تجزيه و تحليل سيستمهاي اطلاعاتي براي امورتوسعه و مهندسي مراكز تلفني
428
تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري
429
تجزيه و تحليل سيستمهاي راديوئي ديجيتال EB-NERA
430
تجزيه و تحليل سيستمهاي فني ، مديريتي و نيروي انساني پست انتقال نيروي برق زياران
431
تجزيه و تحليل سيستمهاي كنترل به كمك نرم افزار Mathematical
432
تجزيه و تحليل سيكل تبريد آبشاري با نرم افزار EES
433
تجزيه و تحليل سيگنالها در حوزه مشترك زمان -فركانس با بكارگيري توزيع ويگنر
434
تجزيه و تحليل سينماتيك و ديناميك يك مانيپوليتر، با حلقه هاي بسته فضايي با استفاده از معادلات ديناميكي كين
435
تجزيه و تحليل شبكه تهويه معدن هجدك به همراه برنامه كامپيوتري
436
تجزيه و تحليل شبكه هاي WIMAX و 4G مقايسه آنها و ارائه پيشنهاد براي كاربرد در مخابرات كشور
437
تجزيه و تحليل شبيه سازي امنيت در ارتباطات ماهواره اي
438
تجزيه و تحليل شبيه سازي سيستمهاي نظام توليد بموقع (JIT)
439
تجزيه و تحليل شكاف برنامه استراتژيك بر مبناي منطق فازي براي ارزيابي عملكرد شركت ايران كاوه سايپا
440
تجزيه و تحليل شكاف ميزان اهميت و رضايت از عناصر مدل5V براي مشتريان در شركت لاستيك صنعت بردسير
441
تجزيه و تحليل شكست در ريلهاي راه آهن
442
تجزيه و تحليل شكستگي‌هاي مخزن با استفاده از لاگ‌هاي تصويري در ميدان پرنج
443
تجزيه و تحليل شكل دهي و بررسي شكل پذيري ورق هاي TWB
444
تجزيه و تحليل شكل گيري احزاب سياسي در ايران 1384-1368 بر اساس نظريه شكاف هاي اجتماعي
445
تجزيه و تحليل شناخت و بهبود وضعيت روستائيان جامه شوران عليا و سفلي قمشه سيد قاسم و تپه بارهيافت ارزيابي مشاركتي روستائي ( PRA ) در استان كرمانشاه -ايران
446
تجزيه و تحليل شيوه هاي تاثير انديشه ي سياسي پست مدرن بر سينماي غرب(مطالعه موردي پنج فيلم منتخب)
447
تجزيه و تحليل صحنه هاي گل در تصاوير ويديويي مسابقه فوتبال مبتني بر رديابي بازيكنان
448
تجزيه و تحليل طراحي و پياده سازي وب سايت رستوران
449
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي چاكدار قشقايي فيروزآباد فارس و طراحي چند نمونه جديد از اين گليم ها
450
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي ورني اردبيل به منظور طراحي در گليم هاي معاصر
451
تجزيه و تحليل طيف هاي بازتابي و پراش پرتوايكس ﴿آزمايشگاهي و سينكروتروني﴾ از بافت هاي سالم و سرطاني تومورهاي سرطان سينه
452
تجزيه و تحليل عكاس در نقش روان جغرافياكاو
453
تجزيه و تحليل علل عمده ي گرايش مصرف كنندگان شهر كرج به كالاهاي خارجي
454
تجزيه و تحليل عملكرد UPQCدر شبكه توزيع
455
تجزيه و تحليل عملكرد سازمان مجاهدين در قبال انقلاب اسلامي ايران از پيروزي تا رويكرد مسلحانه (1357-1360)
456
تجزيه و تحليل عملكرد سوئيچهاي نوري با استفاده از كدهاي متعامد نوري و طول موجهاي چندگانه در شبكه هاي تمام نوري
457
تجزيه و تحليل عملكرد نظام پيشنهادات شركت ايران خودرو و اندازه گيري ميزان اثر بخشي آن
458
تجزيه و تحليل عملكرد و توقف ماشين آلات بارگيري و باربري در معدن سونگون
459
تجزيه و تحليل عمليات اكستروژن و بررسي پارامترهاي موثر بر آن در توليد لوله هاي متقارن محوري
460
تجزيه و تحليل عمليات امتناع و كشش عميق متقارن ورقهاي فلزي
461
تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك ناشي از كاهش هزينه هاي عملياتي در سودآوري بانكهاي تجاري (موردكاوي بانك ت جارت )
462
تجزيه و تحليل عوامل بهره وري توليد و برآورد كارايي توليد كنندگاه گندم استان البرز
463
تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان از يك برند خودرو
464
تجزيه و تحليل عوامل رويكرد اردوغان به اقتدارگرايي
465
تجزيه و تحليل عوامل مËثر بر رقابت در صنعت حمل و نقل هوايي ايران بر اساس مدل نيروهاي رقابتي پنجگانه مايكل پورتر
466
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در اتخاذ سيستم‌هاي اطلاعاتي پايدار در مراكز خدمات درماني با استفاده از رويكرد مدل‌سازي ساختاري تفسيري
467
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه ريزي منابع بنگاه ( ERP)، در شركت ذوب آهن اصفهان
468
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش قاين
469
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي با تاكيد بر سياست هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري......
470
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر سيستم اطلاعاتي دانشجويان با استفاده از روش هاي بسط كيفيت، تحليل شبكه اي و برنامه ريزي آرماني: دانشگاه يزد در سال 1386
471
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر موفقيت شراكت هاي راهبردي با رويكرد پويايي هاي سيستم ﴿مورد مطالعه : خوشه صنعتي كاشي و سراميك استان يزد﴾
472
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر نيروي واردشده به سوزن در فرآيند سوزن ني مخمل
473
تجزيه و تحليل فرآيند بازسازي خطوط فرسوده راه آهن و روشهاي ارتقاء راندمان آن
474
تجزيه و تحليل فرآيند رولفورمينگ ورقهاي فلزي با مقطع كانال
475
تجزيه و تحليل فرآيند شكل دهي افزايشي دو نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي موثر
476
تجزيه و تحليل فرآيند شكلدهي تدريجي تك نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي برگشت فنري
477
تجزيه و تحليل فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي ورقهاي دولايه فلزي
478
تجزيه و تحليل فرايند تراوش در پسماند شهري با استفاده از مدل فيزيكي با عملكرد سه‌گانه
479
تجزيه و تحليل فرايند شكل دهي چند نقطه اي ورق فلزي و بررسي پارامترهاي موثر فرآيند
480
تجزيه و تحليل فرايند كشش عميق ورق جوش-دوخت شده (TWB)
481
تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان
482
تجزيه و تحليل فرم قطعه سوئيت ايراني
483
تجزيه و تحليل فرم قطعه عروج
484
تجزيه و تحليل فرم نگاره پيدا شدن زال از شاهنامه شاه طهماسب و بازآفريني آن با هنر قلم زني
485
تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني راه آهن و ميزان تطبيق آن با استراتژيهاي اصلي بخش ريلي برنامه پنجم توسعه
486
تجزيه و تحليل فضاي منسوب به زنانگي ، بر اساس ويژگي هاي عكاسي روزمره در شبكه هاي اجتماعي ( مطالعه موردي اينستاگرام )
487
تجزيه و تحليل فعاليتهاي سازگارسازي محتواي برنامه درسي با شرايط آموزشي شهر بردسير توسط دبيران مدارس متوسطه
488
تجزيه و تحليل فلوت كنسرتو اثر بهزاد رنجبران از منظر فرم ، هارمني ، بسط و گسترش تماتيك
489
تجزيه و تحليل فني و اقتصادي به كارگيري توربين‌هاي انبساطي پيچي و گريز از مركز در يك ايستگاه كاهنده فشار گاز
490
تجزيه و تحليل فيزيك چندگانه و شبيه سازي ترانسفورماتور ابررساناي دما بالاي سه فاز در شرايط گوناگون اتصال كوتاه در شبكه قدرت
491
تجزيه و تحليل قطعات
492
تجزيه و تحليل قطعات آرامين و پيروزي
493
تجزيه و تحليل قطعات اجرائي
494
تجزيه و تحليل قطعات اجراي پاياني از نظر هارموني و فرم
495
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
496
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
497
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
498
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
499
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
500
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
501
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
502
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ﴿ سوييت انگليسي باخ، بتهون سونات 10 ، پلونز شوپن شماره 3، اتود 24 شوپن، دنس هونگر ﴾
503
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي در بخش عملي
504
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ساز باسون
505
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
506
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
507
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
508
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
509
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
510
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
511
تجزيه و تحليل قطعات ضربي اجرايي
512
تجزيه و تحليل قطعاتي در آواز افشاري
513
تجزيه و تحليل قطعه پاوانه براي يك شاهزاده خانم اسپانيايي مرده اثر موريس راول
514
تجزيه و تحليل قطعه ي تم و وارياسيون براي ويولن و پيانو اثر اليويه مسيان
515
تجزيه و تحليل كارايي بانكهاي تجاري ايران با تكنيك تحليل پوششي داده ها ( DEA)
516
تجزيه و تحليل كارايي تكنيكي سيستم بانكي بر اساس مدل SBM و با استفاده از روش DEA مورد مطالعه : شعب بانك ملي استان اصفهان﴿1382-87﴾
517
تجزيه و تحليل كارايي فرآيند توليد وقتي داده ها خود همبسته اند
518
تجزيه و تحليل كاربري اراضي شهري و رابطه آن با عوارضات شهر ياسوج
519
تجزيه و تحليل كاركردهاي مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي ايران
520
تجزيه و تحليل كاريوتيپ كروموزومي بلوط دارمازو (Quercus infectoria Oliv)
521
تجزيه و تحليل كاريوتيپي جمعيت هاي بومي گياه Festuca arundinacea
522
تجزيه و تحليل كلان داده براي تحليل فعاليت كاربران و تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي بي سيم تلفن همراه
523
تجزيه و تحليل كليد زني الكترو اپتيكي در ميكروحلقه سيليكني
524
تجزيه و تحليل كمپرسورهاي مارپيچي با توجه به جنبه‌هاي ترموديناميكي و تحليل اكسرژي
525
تجزيه و تحليل كنسرتو پيانو رمينور يوهان سباستين باخ
526
تجزيه و تحليل كنسرتو كلارينت آرون كوپلند ﴿ كنسرتو براي كلارينت ، اركستر زهي ، پيانو و هارپ ﴾
527
تجزيه و تحليل كوارتت زهي سرزمين رؤيا اثر فوزيه مجد
528
تجزيه و تحليل كيفي شاخص هاي ارزيابي توسعه C14 (سامانه هاي فرماندهي و كنترل ) و نگاشت آنها در سازمانهاي نظامي
529
تجزيه و تحليل كيفي ويژگيهاي بلوري و خواص نيمر سانايي ويفرهاي سيليكاني
530
تجزيه و تحليل گريه نوزاد به منظور تشخيص علت آن
531
تجزيه و تحليل گمنامي در شبكه هاي اقتضايي خودرويي و ارائه ساز و كار امن، مقاوم و مقياس پذير براي تبادل پيام هاي ايمني در آن
532
تجزيه و تحليل لرزه هاي ناشي از انفجاردر مس سونگون
533
تجزيه و تحليل لوت سويت شماره 1 باخ ﴿ BWV 966 )
534
تجزيه و تحليل مارش و پاسادوبل
535
تجزيه و تحليل مارش و پاسادوبل
536
تجزيه و تحليل مارش و سونات
537
تجزيه و تحليل مارش و كوارتت زهي
538
تجزيه و تحليل ماكزيمم اضافه ولتاژ در كابلهاي محافظت شده با بر قگير با در نظر گرفتن امواج رفت و برگشت و استفاده از شبكه عصبي جهت تخمين ماكزيمم اضافه ولتاژ و مكان آن
539
تجزيه و تحليل ماهانه نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي عاملي (مطالعه موردي شركتهاي بسته بندي ايران، آبسال و كمپرسور سازي ايران)
540
تجزيه و تحليل مباني نظري و فلسفي آموزش هاي زيست محيط و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از دور
541
تجزيه و تحليل مبتني بر سطح ويژگي احساسات بر روي نظرات بر خط با استفاده از روش هاي با نظارت بسيار ضعيف
542
تجزيه و تحليل مجموعه ي پرما ( براي پيانو ) اثر فوزيه مجد
543
تجزيه و تحليل محدوديت هاي برنامه ريزي پرواز شركت هاي هوايي و ارائه راه حل هاي مناسب در كاهش آنها
544
تجزيه و تحليل مدال مقام هاي " نوايي " و " شاه ختايي " ﴿ روايت هاي گوناگون ﴾
545
تجزيه و تحليل مدل رگرسيون نسبت مخاطره ها به روش بيزي
546
تجزيه و تحليل مدل ساختاري THEME-SEER با كاربرد معيار كوواريانس توسعه يافته
547
تجزيه و تحليل مرمت نقاشي هاي ديواري دوره قاجاريه
548
تجزيه و تحليل مزيت هاي رقابتي صادرات خرما در ايران بر اساس مدل الماس پورتر
549
تجزيه و تحليل مسائل بهينه سازي دوتايي نامقيد درجه 2 جريانها چند كالايي
550
تجزيه و تحليل مسائل مربوط به پرورش ماهي كپور
551
تجزيه و تحليل مسائل وارداتي و قيمت شكر در ايران
552
تجزيه و تحليل مسايل كنترل (كنترل بهينه) تاخيري با استفاده از توابع پيوندي تقريبساز متعامد 􀍳 غير خط
553
تجزيه و تحليل معادلات ديناميكي رباتها و مشابه سازي حركت
554
تجزيه و تحليل معماري دوره اول استقرار نوسنگي پيش از سفال تل آتشي در جنوب شرق ايران
555
تجزيه و تحليل معنايي اجتماع هاي پويا در شبكه هاي اجتماعي
556
تجزيه و تحليل مفهوم شرق و جايگاه آن در سياست خارجي دولت نهم در ايران
557
تجزيه و تحليل مقابله ي ژانر سرمقاله روزنامه هاي انگليسي و فارسي
558
تجزيه و تحليل مقام شاه خطايي
559
تجزيه و تحليل مقايسه اي استراتژي امنيت ملي ج.ا.ايران وپاكستان پس از جنگ سرد
560
تجزيه و تحليل مقايسه اي پيدايش و فرسايش جنبش صنعت نفت و جنبش دوم خرداد
561
تجزيه و تحليل مقايسه اي تاثير متقابل رابطه سياسي و رابطه تجاري در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي و محمو د احمدي نژاد در مناطق اتحاديه اروپا و آمريكاي لاتين
562
تجزيه و تحليل مقايسه اي تاهل سياسي جان لاك، محمد تقي مصباح يزدي وعبدلكريم سروش
563
تجزيه و تحليل مقايسه اي سياست خارجي ايران و روسيه در منطقه قفقاز
564
تجزيه و تحليل مقايسه اي مباني توسعه ي غربي با توسعه ي عدالت محور ديني
565
تجزيه و تحليل مقايسه اي نقل و قول هاي استفاده شده در مقدمه مقالات تحقيقاتي در بخش زبانشناسي
566
تجزيه و تحليل مقايسه اي و مولكولي جدايه هاي Ca.Phytoplasma aurantifolia در منطقه مركزي ايران
567
تجزيه و تحليل مقايسه‌اي رابطه قوه مجريه و پارلمان در دولت‌هاي موسوي و احمدي‌نژاد
568
تجزيه و تحليل مقايسه‌اي قابليت‌هاي اشريشيا كلي و ساكارومايسس سرويزيه براي توليد برخي از متابوليت‌هاي مهم صنعتي
569
تجزيه و تحليل مقايسهاي الگوهاي توسعه در ايران بعد از انقلاب از منظر نهادگرايي
570
تجزيه و تحليل مكالمات ميان قاضي ، خواهان و خوانده در دادگاههاي خانواده تهران
571
تجزيه و تحليل مكانيك كوانتومي پاسخ الكترونيكي نانو كلاسترهاي BN،AlN،AlP،BP به فرمالدهيد
572
تجزيه و تحليل ملكولي فايتوپلاسمايي گروه Aster yellows) 16 SrRNAl﴾ در منطقه مركزي ايران
573
تجزيه و تحليل منابع درآمدي شهرداري اصفهان و بررسي اثرات آن بر بخش مسكن (رهيافت اقتصاد سنجي فضايي)
574
تجزيه و تحليل مواضغ سياسي حزب موتلفه اسلامي پس از انقلاب اسلامي در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي
575
تجزيه و تحليل موانع پياده سازي برنامه هاي بهبود در صنايع كوچك و متوسط با رويكرد EFQM ﴿مورد مطالعه : صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي منتخب استان يزد﴾
576
تجزيه و تحليل موانع توسعه صادرات مواد معدني غيرفلزي با رويكرد معادلات ساختاري تفسيري
577
تجزيه و تحليل موانع در برقراري مديريت كيفيت جامع در شركت هاي قطعه ساز خودرو در ايران، شناسايي شاخص هاي تاثير گذار و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي رفع اين موانع
578
تجزيه و تحليل موانع دموكراسي سازي در فرهنگ سياسي حاكم در دوره ي پهلوي دوم
579
تجزيه و تحليل موانع صلح پايداردر افغانستان پس از يازدهم سپتامبر 2001م
580
تجزيه و تحليل مولفه هاي شناختي سيگنال الكتريكي مغز و كاربرد آن در دروغ سنجي
581
تجزيه و تحليل موومان سمفونيك پيرچنگي
582
تجزيه و تحليل موومان سمفونيك و پرلود براي اركستر و پيانو
583
تجزيه و تحليل ميزان مصرف انرژي الكتريكي در يك كارخانه فرش ماشيني و ارائه راه كارهايي جهت بهينه سازي آن
584
تجزيه و تحليل نابرابريهاي منطقه اي اشتغال و رتبه بندي استان ها بر اساس مؤلفه هاي كار شايسته
585
تجزيه و تحليل نظري فرش هاي محرابي با توجه به بستر فرهنگي آن
586
تجزيه و تحليل نغمات و حركات موزون كردي
587
تجزيه و تحليل نقاشي ساختن قصر خورنق اثر كمال الدن بهزاد
588
تجزيه و تحليل نقاشي ساختن قصر خورنق اثر كمال الدين بهزاد
589
تجزيه و تحليل نقاشي نوجوانان از 12 تا 16 سالگي
590
تجزيه و تحليل نقاشي نوجوانان از 12 تا16 سالگي
591
تجزيه و تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در جنبش هاي اجتماعي جديد با تاكيد بر تحولات تونس و مصر
592
تجزيه و تحليل نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد استان اصفهان در سال 1385
593
تجزيه و تحليل نقش طبقه متوسط جديد در شكل گيري انقلاب 2011 مصر
594
تجزيه و تحليل نقش مايه هاي فرش تركمن با تاكيد بر رنگ
595
تجزيه و تحليل نقش نهضت آزادي در تحولات سياسي ايران، از تشكيل شوراي انقلاب اسلامي ﴿ 22 دي 1357﴾ تا استعفاي بازرگان﴿ 14 آبان 1358﴾
596
تجزيه و تحليل نقص پذيري در سيستم رباتهاي همكار و بررسي عملكرد اين سيستم در صورت وجود نقص در يكي از مفاصل
597
تجزيه و تحليل نقص در يك ربات استوارت 6 درجه آزادي با محرك هاي دوراني
598
تجزيه و تحليل نقوش تزئيني در دستبافتهاي كرد قوچان
599
تجزيه و تحليل نقوش تزييني در دستباهاي كرد قوچان
600
تجزيه و تحليل نقوش گردان در مسجد جامع عباسي اصفهان با استفاده از هندسه ي فركتالي
601
تجزيه و تحليل نگاره هاي خاوران نامه (اثر فرهاد)
602
تجزيه و تحليل نگاره هاي ظفرنامه تيموري، شرف الدين يزدي﴿نسخه دانشگاه جان هاپكينز، بالتيمور
603
تجزيه و تحليل نمايشنامه " جشن تولد"
604
تجزيه و تحليل نمايشنامه آناكريستي اثر جين اونيل
605
تجزيه و تحليل نمايشنامه پرومته در زنجبر اثر: آشيل
606
تجزيه و تحليل نمايشنامه پله آس و ميلزاند
607
تجزيه و تحليل نمايشنامه ريچارد سوم از ويليام شكسپير
608
تجزيه و تحليل نمايشنامه گوشه نشينان آلتونا
609
تجزيه و تحليل نمايشنامه ي دكتر فاستوس اثر كريستوفر مارلو
610
تجزيه و تحليل نيروگاه هاي گازي با رويكرد موتورهاي جت ﴿ جلد نخست ﴾
611
تجزيه و تحليل نيروها در واحدهاي مسكوني تورماكوزيت در اثر آويزش توسط نرم افزارهاي المان محدود
612
تجزيه و تحليل نيروهاي رقابتي اثر گذار بر شركت فولاد مباركه
613
تجزيه و تحليل نيروهاي ماشينكاري و طراحي و ساخت يك دستگاه اندازه گيري نيروهاي تراش ( دينامومتر )
614
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره جهت بررسي تنوع ژنتيكي و برآورد اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
615
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره جهت بررسي تنوع ژنتيكي و برآورد اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
616
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره خصوصيات مورفولوژيك ژنوتيپ هاي لوبيا
617
تجزيه و تحليل هجده نگاره از شاهنامه سال 1021 ه.ق
618
تجزيه و تحليل هزينه - درآمد واحدهاي فيزيوتراپي بيمارستان هاي آموزشي شيراز 1388
619
تجزيه و تحليل همبستهي نوتروني و ترموهيدروليكي مجتمعهاي سوخت راكتور PWR طي گذرههاي سريع
620
تجزيه و تحليل هيدروليكي دستگاههاي پرس
621
تجزيه و تحليل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ايران
622
تجزيه و تحليل و آناليز پارامترهاي ترافيكي مراكز ...
623
تجزيه و تحليل و آناليز سونات پيانو بتهوون opus 14 Nr.1 No.9
624
تجزيه و تحليل و ارائه ي راهكارهاي نوين براي اجراي اصول مديريت ناب در سيستم بانكي (مطالعه موردي: بانك سپه)
625
تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل تعيين كننده پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانهاي متوسط وكوچك مطالعه موردي سازمانهاي استان كرمان
626
تجزيه و تحليل و اولويت بندي موانع و مشكلات كليدي توسعه صادرات صنعت لوستر ايران بر اساس مدل الماس ملي پورتر
627
تجزيه و تحليل و اولويت بندي موانع و مشكلات كليدي توسعه صادرات صنعت لوستر ايران براساس مدل الماس ملي پورتر
628
تجزيه و تحليل و بازسازي غيرخطي تصاوير ويدئويي توسط شبكه هاي عصبي عميق
629
تجزيه و تحليل و بررسي بازارهاي مالي و روشهاي تأمين مالي در ايران
630
تجزيه و تحليل و بررسي پارامترهاي موثر در فرآبند ECAR
631
تجزيه و تحليل و بررسي علل پارگي زود هنگام لوله هاي سوپرهيتر كنوكسيوني ديگ بخار نيروگاه حرارتي
632
تجزيه و تحليل و بررسي علل تخلفات ساختماني در شهر يزد و اثرات آن بر تقليل مقاومت و عدم پايداري سازه ها در برابر نيروهاي استاتيكي و ديناميكي
633
تجزيه و تحليل و بررسي فيدرهاي نگير در شبكه هاي توزيع برق
634
تجزيه و تحليل و بهبود شبكه تامين حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودرو ﴿ گروه بهمن﴾
635
تجزيه و تحليل و بهبود شبكه تامين حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودرو ﴿مطالعه موردي گروه بهمن﴾
636
تجزيه و تحليل و بهينه سازي متعادل سازي كانال در GSM
637
تجزيه و تحليل و پيش بيني زلزله با استفاده از ماهواره هاي سنجش از راه دور
638
تجزيه و تحليل و تشخيص عيب ناهم محوري در موتورهاي القايي قفسه اي
639
تجزيه و تحليل و ساخت دنبال كننده ي انرژي خورشيدي همراه با شبيه سازي (SIMULATION ) [سيموليشن] و بهينه سازي آن
640
تجزيه و تحليل و شبيه ‌سازي نشت هدايتي و تشعشعي منابع تغذيه سوئيچينگ و ارائه روش براي جلوگيري از اين نشتها
641
تجزيه و تحليل و شبيه سازي آسيب پذيري ترافيك اينترنت پرسرعت بر بستر مخابرات ماهواره اي و روشهاي جبران آن
642
تجزيه و تحليل و شبيه سازي اثرات مربوط به وي‍‍‍ژگي هاي دانه هاي غبار بر ارنتشار امواج غير خطي در پلاسماي غباري
643
تجزيه و تحليل و شبيه سازي الگوريتم هاي CAC و UPC در شبكه هاي MPLS و NGN
644
تجزيه و تحليل و شبيه سازي الگوي گرانش زمين با استفاده از منظومه ماهواره اي
645
تجزيه و تحليل و شبيه سازي تغييردهنده فاز فريتي پنج بيتي هم پاسخ، با ساختار موجبر عايقي، با دو سيم پيچ مجزا در باند Ku
646
تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم ارسال و دريافت PCM تله متر ماهواره
647
تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم سيگنالينگ شماره هفت
648
تجزيه و تحليل و شبيه سازي لينك بين ماهواره اي نوري 2.5 گيگابيت بر ثانيه در يك شبكه مخابراتي
649
تجزيه و تحليل و شبيه سازي مشخصات مداري ماهواره هاي كم ارتفاع با استفاده از سيگنال فاصله يابي ﴿Ranging﴾
650
تجزيه و تحليل و شبيه سازي يك روش مخابره امن براي انتقال داده هاي ماهواره
651
تجزيه و تحليل و شبيه‌‌سازي رفتار از دست رفتن بسته‌‌ براي ترافيك ويدئو در استاندارد HomePlug AV
652
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم اطلاعاتي ابزارآلات كارخانه غدير
653
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم حفاظت
654
تجزيه و تحليل و طراحي كلان سيستم توليد گزارشات مديريت ارشد در شركت برق منطقه اي اصفهان
655
تجزيه و تحليل و طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي در شركت رينگ سازي مشهد
656
تجزيه و تحليل و طراحي نمايشنامه ژاندارك اثر: جرج برناردشاو
657
تجزيه و تحليل و كنترل مدارهاي گردشي در سيستمهاي ماهواره اي
658
تجزيه و تحليل و مدل سازي گسترده ترانزيستور موج متحرك از نظر سيگنال و نويز (براي كاربرد ميكسر موج رونده )
659
تجزيه و تحليل و مقايسه روش هاي اندازه گيري آويزش پارچه
660
تجزيه و تحليل و مكان يابي مبادين ميوه و تره بار و بازار هاي روز شهر اصفهان
661
تجزيه و تحليل و نقد شش اثر ازنگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
662
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي خمسه نظامي اوايل قرن 8 هجري قمري موجوددر كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره ثبت 5179
663
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي نقاشيهاي ديواري تكيه معاو ن الملك كرمانشاه
664
تجزيه و تحليل وضعيت تأثير بالقوه مديريت دانش بر انعطاف سازماني (نظرسنجي از مديران و كارشناسان سازمانهاي منتخب شهر اصفهان و شهركهاي صنعتي اطراف)
665
تجزيه و تحليل ومقايسه رنگي آثار سلطانمحمد و ورميه
666
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي بسكتبال مسابقات ليگ برتر باشگاههاي ايران
667
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي جودوكاران مرد المپيك 2008 پكن و جهاني 2009 روتردام
668
تجزيه و تحليل ويديوئي آسيب هاي واليباليست هاي مرد ليگ برتر باشگاه هاي ايران
669
تجزيه و تحليل ويژگي هاي حركتي از امواج انفرادي توليد شده داخلي با تصاوير SAR
670
تجزيه و تحليل يك قرارداد جديد براي هماهنگي زنجيره تامين هاي معكوس رقابتي و همكاري افقي
671
تجزيه و تنش ريل
672
تجزيه و توليد پارچه ديسكت كامپيوتر
673
تجزيه و شناسايي مواد متشكله اسانس Ziziphora tenuiore منطقه ميمند شهربابك
674
تجزيه و كروي كردن فريت دلتا زنگ نزن آستينتي CF-3M در فرايند ريخته گري دقيق توپر
675
تجزيه و مقايسه اجزاي تشكيل دهنده اسانس اندامهاي هوايي گياهان Ferula ovina و Diplotaenia damavandica با روش GC/MS
676
تجزيه وتحليل DEM هابراي شناسايي زمين ريخت ها وارتباط آنهاباوضعيت توپوگرافي وزمين شناسي توده ي پرآو
677
تجزيه وتحليل آثار برونوبزتو
678
تجزيه وتحليل آثار صنيعالملك (مصورسازيهاي كتاب هزارويك شب )
679
تجزيه وتحليل استراتژيك شركت آب وفاضلاب استان تهران وارائه استراتژهاي مطلوب با استفاده از مدل SWOT براساس منطق فازي
680
تجزيه وتحليل امنيت شبكه وايمكس درپروتكل شبكه هاي محلي بي سيم
681
تجزيه وتحليل بحران حالات شكست بااستفاده ازمنطق فازي
682
تجزيه وتحليل بخش عملي
683
تجزيه وتحليل پيامدهاي سياسي و اجتماعي سياست جمعيتي درجمهوري اسلامي ايران (از1368تا1391)
684
تجزيه وتحليل پيچانرودهاي رودخانه كرند در محدوده ي دشت كرند (استان كرمانشاه )
685
تجزيه وتحليل تابلوي نبرد سان رومانو اثر پائولواوچلو
686
تجزيه وتحليل تاثير سياست هاي مالي وپولي برسرمايه گذاري بخش خصوصي دربخش كشاورزي ايران
687
تجزيه وتحليل تصويرسازي اندرزنامه امير عنصرالمعالي
688
تجزيه وتحليل تطبيقي رابطه اخلاق وسياست در دوره جمهوري اسلامي ايران (باتاكيد بر دهه‌هاي اول و سوم)
689
تجزيه وتحليل تكنيك هاي رايج درپايدار سازي ماهواره ها
690
تجزيه وتحليل رگرسيون به زبان برنامه نويسي sas
691
تجزيه وتحليل ريسك كولبك -ليب لر
692
تجزيه وتحليل زمين آمادي تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين دراطراف ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه
693
تجزيه وتحليل سامانه ثبت نام دانشجويان
694
تجزيه وتحليل سريهاي زمانيبه زبان برنامه نويسي sas
695
تجزيه وتحليل سيستم هاي RFID وبرقراري امنيت آنها
696
تجزيه وتحليل شبكه هاي اطلاعاتي صنعتي وطراحي كنترلر CAN با زبان VHDL
697
تجزيه وتحليل عوامل داخلي براي كسب مزيت رقابتي در مجتمع فولاد مباركه
698
تجزيه وتحليل فرم قطعه سوئيت ايراني .عنوان عملي : بارتيتو قطعه سوئيت
699
تجزيه وتحليل مالي شركت فراورده هاي نسوز آذر با رويكرد استراتژيك در دوره هفت ساله 81 - 1375
700
تجزيه وتحليل مدل موجود ارزيابي رضايت مشتري در خدمات پس از فروش و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء آن با در نظر گرفتن نيازمندي‌هاي جديد
701
تجزيه وتحليل مديريت ارتباط با مشتري و ارائه راهكارهايي به منظور بهبود ارتباطات مشتري و بنگاه (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه)
702
تجزيه وتحليل مشتري مداري در سازمان مخابرات
703
تجزيه وتحليل ميانگين درجه حرارت شهرستان قائم شهر
704
تجزيه وتحليل نمايشنامه سه خواهر اثر: آنتوان چخوف
705
تجزيه وتحليل نمونه هاي فسيلي فرامينيفرا ترشيري زيرين منطقه خور بااستفاده از اطلاعات رياضي وآماري
706
تجزيه وتحليل و بهينه سازي مدارهاي ديجيتال برگشت پذير نانو متري
707
تجزيه وتحليل و شبيه سازي SDHوNG-SDH وكاربرد آن در سيستم هاي انتقال
708
تجزيه وتحليل و نقد و بررسي نقاشي هاي ديواري تكيه معاون الملك كرمانشاه
709
تجزيه وتحليل وارزيابي نظريات كارل ريموندپوپر درباره دموكراسي
710
تجزيه وميانگين پذيري ضعيف جبر A(X
711
تجزيه ي اوليه مدول هاروي حلقه هاي جابجايي و اول هاي شريك ضعيف در حلقه هاي نوتري و غير نوتري
712
تجزيه ي بندرز براي حل مسائل برنامه ريزي عددصحيح آميخته ي دوهدفه با محدوديت هاي مخروطي
713
تجزيه ي چند جمله اي ها روي ميدان هاي متناهي و كاربردهاي آن
714
تجزيه ي دامنه براي حل معادلات با مشتقات پاره اي با استفاده از روش هاي هم مكاني مبتني بر توابع پايه شعاعي
715
تجزيه ي زنجيري ايده آل هاي راست در يك حلقه
716
تجزيه ي زيستي ديزل از محيط هاي آبي توسط مخمر تجزيه كننده ي مواد نفتي كانديدا كاتنولاتا
717
تجزيه ي شبيه اوليه در مدول ها روي دامنه ي پروفر
718
تجزيه يكتايي به عوامل اوليه در مدولها
719
تجزيه‌وتحليل تطبيقي حكمراني خوب در دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد
720
تجزيه‌وتحليل جايگاه تكفير در اسلام و تأثير آن بر تحول در انديشه سياسي اسلام
721
تجزيه‌وتحليل عوامل موثر در پيروزي جريان اعتدال در انتخابات رياست جمهوري سال 1392
722
تجزيه‌وتحليل عوامل موثر در پيروزي جريان اعتدال در انتخابات رياست جمهوري سال 1392
723
تجزيه‌وتحليل مقايسه‌اي تأثير رسانه‌هاي سنتي و جديد بر مشاركت و جهت‌گيري انتخاباتي (مطالعه موردي دانشگاه اصفهان)
724
تجزيه‌وتحليل و شبيه‌سازي ارتباط به هنگام (Real Time ) در شبكه ماهواره اي بين مدارهاي ارتفاع پائين (LEO) و مدار زمين ثابت (GEO) با تأكيد بر ماهواره‌هاي سنجش‌ازدور
725
تجزيه‌ي سلسله‌مراتبي شبكه‌هاي متابوليكي جهت محاسبه‌ي مدهاي پايه‌ي شار
726
تجزيه، تحليل و شبيه سازي مديريت اعتماد در اينترنت اشياء
727
تجزيه، تحليل و شبيه سازي هارمونيكي سيستم هاي قدرت در كارخانه پلي نار تبريز
728
تجزيه، تحليل و شناخت فرم نقش مايه هاي اشكاني
729
تجزيه، تحليل، شبيه سازي و ساخت يك ستون از آرايه تكن براي پوشش بادبزني در صفحه قائم
730
تجزيه،تحليل و شبيه سازي روش هاي مقابله با حملات جلوگيري از دسترسي﴿DoS﴾ در شبكه هاي نسل آتي﴿NGN﴾ و كاربرد پروتكل IPSec در محافظت از آن
731
تجسس در اسلام
732
تجسس و تعيين مقدار فلوئور در انواع چاي ايران
733
تجسم اخلاقي از منظر قرآن
734
تجسم اعمال از ديدگاه ملاصدرا و علامه مجلسي
735
تجسم صداي موزون ﴿بررسي مشابهت هاي ساختاري سينما و موزيك ويدئو﴾
736
تجسم صداي موزون ﴿بررسي مشابهت هاي ساختاري سينما و موزيك ويدئو﴾
737
تجسم عرفان وجود در حجم هايي از خاك زمين
738
تجسم عرفان وجود در حجمهايي از خاك زمين
739
تجسيه و تحليل برازش دادههاي پنلي در حالت تاثيرات ثابت با خطاي يك طرفه
740
تجلّي اكسپرسيونيسم در اشعار فروغ فرخزاد
741
تجلي آيات و روايات : در حكمت متعاليه صدرا
742
تجلي آيه ي امانت در متون مهم عرفاني و تفسيري فارسي
743
تجلي اسطوره مذهبي در شعر انقلاب اسلامي با محوريت اشعار علي معلم ، علي موسوي گرمارودي، علي رضا قزوه ، محمد جواد محبت
744
تجلي تشبيه و مبالغه در شعر عاشورايي معاصر (استعاره ، تشخيص ، مجاز، كنايه )
745
تجلي تعزيه در عكس
746
تجلي جمال در غزليات شمس
747
تجلي خيال
748
تجلي در عرفان
749
تجلي رافت الهي در پيامبر (ص) با استناد به آيات قرآن كريم
750
تجلي سنت در مدرنيسم
751
تجلي سنگ در هنر معرق
752
تجلي سنگ در هنر معرق
753
تجلي شاعرانه اساطير و روايات تاريخي در كليات سعدي شيرازي
754
تجلي شخصيت هاي اسطوره اي . تاريخي و ديني عرفاني در ديوان محمد حسين صغير اصفهاني
755
تجلي طرح در هنر مليله كاري
756
تجلي طرح در هنر مليله كاري
757
تجلي عدد چهار در سفالينه هاي پيش از ميلاد در ايران
758
تجلي عرفان اسلامي درمعماري مذهبي عصر صفوي ﴿مورد مطالعاتي: مجموعه آرمگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي﴾
759
تجلي علايق مشروطه خواهي در آثار نقاشان دوره ناصري و مظفري
760
تجلي فرهنگ و غادبيات عامه در اثار سنايي
761
تجلي قرآن در نهج البلاغه
762
تجلي كلامي و تصويري داستان خسرو و شيرين نظامي در دوره قاجار با مطالعه اسطوره كاوي
763
تجلي مفاهيم قرآن در منطق الطير عطار
764
تجلي مفاهيم قرآني در مثنوي هاي تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامي
765
تجلي مكتب هاي ادبي در شعر شاملو
766
تجلي مهدي موعود (عج) در ادب منظوم فارسي تا پايان سده نهم هجري
767
تجلي نقش خورشيد در باتيك و قلمكار
768
تجلي نقش خورشيد و مهر در هنر باتيك
769
تجلي نقوش حيواني در نقاشي
770
تجلي نور به كمك تكنيك تلفيق منبت كاري چوب و زمينه سنگ
771
تجلي هنر آئينه كاري در نقوش اسلامي
772
تجلي هنرها در سينماي صامت اروپا
773
تجلي هويت ايراني در باله ي امپرسين اثر احمد پژمان
774
تجلي هويت فردي در خود‌نگاره‌هاي نقاشان زن بعد از انقلاب ايران
775
تجلي و تجسم نور در نگارگري ايران
776
تجلي ويژگي ها و مراتب عرفاني در زندگاني چندتن از شهداي دفاع مقدس
777
تجليل عملكرد و قابليت گيرنده و فرستنده مخابرات سيار در خارج از باند فركانس نعلي جهت كاربرد در سلولهاي آتي سيستمهاي مخابرات سيار و شبيه سازي بخشي از آن
778
تجليل ها رمونيلكي سيستم برق مجتمع صنايع لاستيك سازي (بارز كرمان ) و ارائه روشهاي مطلوب براي كاهش اثرات آن در شبكه
779
تجمع پاسخ تقاضا در شبكه هاي هوشمند برق
780
تجمع زيستي جيوه در اندام هاي پرندگان برخي از مناطق استان اصفهان
781
تجمع زيستي سرب و كادميم درCeriodaphnia quadrangula و Daphnia magna
782
تجمع زيستي فلزات سنگين در زنجيره ي غذايي تعدادي از پرندگان ذخيره گاه زيست كره دنا
783
تجمع فلزات سنگين در رسوبات سطحي گياه آبزي Typha latifolia در تالاب بين المللي انزلي
784
تجميع اطلاعات به منظور كاهش انر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي مصرفي در شبكه با درنظر گرفتن همبستگي اطلاعات
785
تجميع بهره‌برداري از انرژي‌هاي تجديد پذير و بارهاي پاسخگو در شبكه هوشمند
786
تجميع داده رمزنگاري شده در شبكه هاي حسگر بي سيم
787
تجميع داده شي متحرك با هدف كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم
788
تجميع داده هاي لاگ و مغزه و چاهآزمايي به منظور ايجاد نقشه هاي تراوايي مخزن
789
تجميع شهرت مبتني بر شايعه در شبكه هاي نظير به نظير گروه‌محور
790
تجهيز انباره خاك دوار به منظور اندازه گيري تون مصرفي تيغه هاي خاك ورز
791
تجهيز تراكتور مسي فرگوسن ﴿ MF-285 ) به ابزار اندازه گيري جهت تعيين نقشه تغييرپذيري مكاني پارامترهاي عمكردي تراكتور و ابزار خاك ورز
792
تجهيز ترمز يك هواپيماي سبك به سيستم ABS
793
تجهيز دستگاه آزمايش موتورهاي احتراق داخلي به سيستم نمونه برداري رايانه اي و نرم افزار مناسب
794
تجهيز دستگاه آزمايش موتورهاي احتراق داخلي به سيستم نمونه برداري رايانه اي و نرم افزار مناسب
795
تجهيز دستگاه پ خور زيستي استرس به كانال ارتباطي بلوتوث با رايانه
796
تجهيز دستگاه پس خور زيستي استرس به كانال ارتباطي بلوتوث با دستگاه دستي متحرك
797
تجهيز موتور تك سيلندر ريكاردو به وسايل اندازه گيري وا نجام آزمايش هاي عملكردي بر روي آن
798
تجهيز و ساماندهي محله قلعه محمود كرمان
799
تجهيز وساماندهي محله قلعه محمود كرمان
800
تجهيز يك بيمارستان جديدالتاسيس
801
تجهيزات ترمينالي و پروتكهابراي سرويسهاي تله ماتيك
802
تجهيزات دريايي و تاسيسات عمومي در كشتيهاي اقيانوس پيما
803
تجهيزات شهري عمومي﴿كيوسك تلفن شهري،صندق پست،صندوق صدقات،تابلو تبليغاتي4 وجهي
804
تجهيزات كندن چغندر (2 جلد)
805
تجهيزات مخابرات نوري ...
806
تجهيزات و روش هاي معدنكاري ترجمه كتاب Equipment and Methods Mining (Stout .S Khohler :by)
807
تجويز توام روغن بزرگ و Trientine بر ظرفيت آنتي اكسيداني پلاسما سطح پلاسمايي مالون دي آلدئيد، جلوگيري و بهبود ضايعات بافتي قلب و عروق در رتهاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
808
تحت الحمايگي در عصر قاجار : بررسي تحت الحمايگي اتباع ايراني از سوي سفارتخانه هاي خارجي در ايران عصر ناصري (1264-1313 ه. ق.)
809
تحت تأثير(Triticum aestivum) مطالعه كارايي جذب و مصرف تشعشع ارقام گندم كود نيتروژن در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
810
تحت عنوان بررسي بسته نرم افزاري
811
تحت عنوان تسويه بازار توان راكتيو با در نظر گرفتن تلفات توان راكتيو حاصل از عبور توان اكتيو و با مشاركت منابع انرژي تجديدپذير
812
تححيح ديوان ملارجبعلي واحد تبريزي
813
تححيح ديوان ملارجبعلي واحد تبريزي
814
تحدب ابر رويه هاي غوطه ور در فضاي اقليدسي
815
تحدب تصادفي اكيد و تحدب تصادفي يكنواخت در مدول هاي تصادفي نرم دار
816
تحدب تعميم يافته روي خمينه هاي ريماني
817
تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
818
تحدب تقريبي و يكنوايي
819
تحدب عملگري در فضاي كرين
820
تحدب ماتريسي مشابه عملگري قضيه هاي هان - باناخ و دو قطبي (باي پلار)
821
تحدب متريك كوباياشي روي خمينه هاي مختلط
822
تحديد توسعه ي برونزاي يزد با اصلاح ساختار كالبدي روستاي ادغام شده در شهر ﴿نمونه موردي: روستا شهر اكبر آباد﴾
823
تحديد حدود مرزهاي دريايي كشورهاي همسايه ساحلي مقايسه خليج فارس و درياي مديترانه .
824
تحديد حركت براي اعمال گروه غير انتقالي
825
تحرك اجتماعي در ايران
826
تحرك اجتماعي ميان نسلي در شهرستان سبزوار
827
تحرك پذيري تك لايه ي هيدروژنه اكسيد روي تحت تغيير غلظت هيدروژن
828
تحريرهاي آزاد ايتاليايي و شيوه دستان نگاره فرانسوي در آثار جان داولند
829
تحريك الكتريكي كاركردي FES
830
تحريك جمعي نورون ها تحت اثر نوفه
831
تحريك ژنراتور
832
تحريك غيرتهاجمي عمقي مغز: بهبود مدل‌هاي محاسباتي و ارزيابي آزمايشگاهي
833
تحريك غيرتهاجمي عمقي مغز: مدلسازي بافت و مطالعه ميدان‌هاي الكتريكي تداخلي
834
تحريم هاي اقتصادي از ديدگاه حقوق بين المللي بشر
835
تحريم هاي بين المللي و يك جانبه عليه ايران از ديدگاه حقوق بشر :آثار آن بر حقوق اقتصادي و توسعه
836
تحريم هاي بين المللي و يك جانبه عليه ايران از ديدگاه حقوق بشر: آثار آن بر حقوق اقتصادي و توسعه
837
تحريم هاي عليه ايران و راه مقابله با آن با رويكرد اقتصاد مقاومتي
838
تحريم و آثار آن بر اقتصاد ايران و بين الملل
839
تحصيل مال ازطريق نامشروع ازمعاملات دولتي موضوع ماده ا.م .ق .599
840
تحصيلات زنان و توسعه اقتصادي در كشورهاي منتخب اسلامي
841
تحقق پايداري
842
تحقق پايداري در شهر بم
843
تحقق پذيري اصول توسعه پايدار در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري﴿ نمونه موردي: بافت فرسوده محلات خواجه ربيع، دروي و كارخانه سيمان مشهد﴾
844
تحقق دخكده هشري بومي در منطقه ناژوان شهر اصفهان
845
تحقق دولت الكترونيك و افزايش سهم شركت پست جمهوري اسلامي ايران در استقرار آن، مطالعه تطبيقي شاخص¬هاي استقرار دولت الكترونيك در ايران و كره جنوبي
846
تحقق ديجيتالي اثرات متقابل آستروسيت، سيناپس و نورون بيولوژيكي
847
تحقق رويكرد اصلاح مجدد نظام زمين در احياي بافت فرسوده با تاكيد بر مشاركت مردمي نمونه موردي: محله كوچه بيوك يزد
848
تحقق سوپرجبرهاي لي آفين توسيعي
849
تحقق سيستم تصويربرداري تانسور انتشار آب براي تشخيص بيماري هاي مغز، عصب و عضله
850
تحقق محيط هاي داراي چرخش فارادي بدون استفاده از فريت
851
تحقق و مقايسه روشهاي مشخص سازي اهداف متحرك در تصويرSAR با استفاده از يك آنتن
852
تحقيق ، بررسي و ا يده پردازي براي بسته بندي يك مجموعه موادشوينده ، پاك كننده
853
تحقيق ، بررسي و بهينه سازي فرمان پژو 405
854
تحقيق ، بررسي و شبيه سازي سيستم Wimax
855
تحقيق ، بررسي و طراحي المان تبليغاتي نمايشگاهي (استند مانيتور ماديران )
856
تحقيق ، بررسي و طراحي يك ست كامل از شير آلات بهداشتي ﴿ شير ظرفشويي ، حمام دستشويي و ديواري توالت ﴾ براي شركت شيبه
857
تحقيق ، پژوهش و طراحي پيرامون بسته بندي ميگو
858
تحقيق ، پژوهش وطراحي ساعت ديواري منزل
859
تحقيق ، مطالعه و پياده سازي JFF NMS
860
تحقيق آزمايشگاهي و عددي جريان اطراف تركيب بال و بدنه يك هواپيما مادون صوت
861
تحقيق آماري انواع سرطان و هپاتيت B با استفاده از PCR در كرمانشاه
862
تحقيق اثر پاشنه كفش بر توزيع تنش در پاشنه پا
863
تحقيق بر آثار معماري ايران " اصفهان" ﴿ تحقيق كلاسي ﴾
864
تحقيق بر روي– n ميانگين پذيري مدولي ضعيف جبرهاي باناخ
865
تحقيق بر روي چادر شبهاي منطقه قاسم آباد گيلان
866
تحقيق بر روي چادرشبهاي منطقه قاسم آباد گيلان
867
تحقيق بر روي خواص مكانيكي ذغال سنگ و ارائه يك مدل مناسب براي ابعاد لنگه هاي ذغال براساس شرايط موجود در معدن پابداناي كرمان
868
تحقيق بر روي دستگاه هاي آزمايش خستگي فنرها
869
تحقيق بر روي رابطه محيط مثلث و بين Papilla Incisive ,notch Hamuular هاي دو طرف ، با عرض مزيو-ديستال دندان سانترال فك بالا
870
تحقيق بر روي رفتار جريانهاي چرخشي در دهانه هاي آبگير افقي و رو به پايين
871
تحقيق بر روي رنگ هاي پايه آبي و انديس لاتكس بيندرو فرموله كردن يك رنگ هنري
872
تحقيق بر روي ساخت مركب فلكسوگرافي پايه آبي و كاربرد آن روي كاغذ گرافت
873
تحقيق بر روي قاب هاي عملگري مقدار
874
تحقيق بر روي قواعد نواي گفتار در فارسي و اعمال آن در يك سازنده گفتار پارامتري
875
تحقيق بر روي مدارات جبران ساز جهت خطوط مخابراتي ( تلفن )
876
تحقيق بر روي مودهاي ناپايداري چليك هاي فضا كار
877
تحقيق بر روي مودهاي ناپايداري گنبدهاي فضا كار
878
تحقيق براي يافتن بهترين شيوه بازكردن ذخيره زيرزميني بوكسيت جاجرم
879
تحقيق بررسي علل اجتماعي و اقتصادي اعتياد به مواد مخدر در بين سيتانيهاي مقيم حيدر آباد گرگان
880
تحقيق بررسي و ساخت اتصالات سازه هاي شيشه اي
881
تحقيق بررسي و طراحي ايده هاي فرمي براي پوشش پا
882
تحقيق بصري: روش هاي تحقيق در طراحي گرافيك
883
تحقيق پيرامون "تنسي ويليامز و تابستان و دود"
884
تحقيق پيرامون "تنسي ويليامز و گربه روي شيرواني داغ "
885
تحقيق پيرامون ابعاد پنهان وجود و طراحي المان فرمي
886
تحقيق پيرامون اثر تغيير شرايط ماشينكاري (تراشكاري، مته كاري) (باانضمام تدوين و انجام آزمايشات مربوطه )
887
تحقيق پيرامون استاندارد IPSEE جهت ايمن سازي لايه IP شبكه
888
تحقيق پيرامون بررسي فاكتورهاي انساني در دستگاههاي خوراك دام
889
تحقيق پيرامون بيوگاز (توليد سوخت با روش بيوگاز)
890
تحقيق پيرامون پيوند موسيقي و نقاشي
891
تحقيق پيرامون تقسيم بندي فضاي مسكوني و Home Office وطراحي جداكننده فضاي چند منظوره براي خانه هاي كوچك ايراني
892
تحقيق پيرامون دانشگاه هاي مجازي
893
تحقيق پيرامون سرويسهاي بهداشتي عمومي ﴿ثابت﴾ داخل شهري و طراحي روشوئي مناسب با اين فضا
894
تحقيق پيرامون علل رله اي شدن باريت دره كاشان در گل حفاري با PH قليايي بالا
895
تحقيق تاثير كرم آرايشي بر خواص مكانيكي پوست
896
تحقيق تجربي اثر گراديان فشار همراستاي جريان آزاد بر فرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
897
تحقيق تجربي اثرات اصلاح پوسته روي عملكرد آيروديناميكي رديف پره رتور كمپرسورهاي محوري
898
تحقيق تجربي اثرات توربولانس جريان آزاد بر فرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
899
تحقيق تجربي اثرات عدد رينولدز جريان در دنباله و حباب جدايي كسكيد پره هاي كمپرسور محوري با استفاده از جريان سنجي سيم و فيلم داغ
900
تحقيق تجربي اثرات گراديان فشار همراستاي جريان آزاد برفرآيند گذار در لايه هاي مرزي به كمك جريان سنج سيم داغ
901
تحقيق تجربي تاثير نانوسيال آب -اكسيد آلمنيوم ( Al2o3-Water ) بر عملكرد حرارتي لوله هاي حرارتي در cpu ها
902
تحقيق تجربي تاثيرناسيونال آب -اكسيدمس درلوله هاي حرارتي cpuها
903
تحقيق تجربي توزيع فشار در پره و كسكيد كمپرسور
904
تحقيق تجربي جريان در رديف پره رتور كمپرسور محوري با ملاحظه بر طراحي و ساخت تست‌ريگ مربوطه
905
تحقيق تجربي عملكرد ورودي جداساز جريان محوري حلزوني
906
تحقيق تجربي و شبيه سازي عددي جريان در درز نوك پره كمپرسورهاي محوري
907
تحقيق تجربي و عددي اثرات tripwire بر كنترل لايه مرزي در كسكيد پره هاي كمپرسور محوري
908
تحقيق تجربي و عددي اثرات اغتشاشات و گرفتگي جريان برعملكرد رديف پره رتور كمپرسور محوري
909
تحقيق تجربي و عددي اثرات اغتشاشات ورودي ...
910
تحقيق تجربي و عددي اثرات زاويه برخورد جريان بر روي آيروديناميك كسكيد كمپرسور محوري
911
تحقيق تجربي و عددي اثرات وينگلت و اسكوييلر بر عملكرد آئروديناميكي رديف پره توربين محوري
912
تحقيق تجربي و عددي افت پروفيل در كسكيد پره هاي كمپرسور محوري
913
تحقيق تجربي و عددي توزيع شعاعي خواص ديناميك گازي جريان در مقطع خروجي رتور كمپرسور محوري تحت شرايط عملكردي مختلف
914
تحقيق تجربي و عددي شكل‌گيري استال دوراني ناشي از جريان نشتي نوك پره‌ها در كمپرسورهاي محوري
915
تحقيق تعامل رگ و استنت بر روي يكديگر به كمك روش المان محدود
916
تحقيق چگونگي استفاده از انرژي امواج دريا و طراحي و ساخت دستگاه تبديل آن به كار مكانيكي
917
تحقيق در آثار عبيد زاكاني
918
تحقيق در آداب و رسوم و عقايد صابيان
919
تحقيق در آداب ورسوم و لهجه مردم ميبد
920
تحقيق در آيروديناميك خودروها و طرح اتوبو آيروديناميك
921
تحقيق در احوال شمس الدين محمد تبريزي
922
تحقيق در احوال و آثار احمد مجد الاسلام كرماني
923
تحقيق در احوال و آثار و آراء سهل بن عبدالله تستري
924
تحقيق در احوال و آثار و افكار فتح الله خان شيباني به همراه تصحيح مجموع آثار منظوم و منثور او
925
تحقيق در احوال و اشعار اميدي رازي به همراه گردآوري و تصحيح اشعار وي
926
تحقيق در احوال و شيوه ي نثر دكتر اسلامي ندوشن
927
تحقيق در ادبيات اروپا
928
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا
929
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا (قسمت اول) از تاريخ ادبيات غرب
930
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا از تاريخ ادبيات غرب
931
تحقيق در ادبيات تطبيقي اروپا(قسمت دوم)از: تاريخ ادبيات غرب
932
تحقيق در اوار جلال الدين سيوطي
933
تحقيق در باره فرشهاي درشت بافت (خرسك ). شامل دو بخش رنگي و خودرنگ
934
تحقيق در باره نقوش و هنر اسلامي
935
تحقيق در تذهيب
936
تحقيق در تذهيب
937
تحقيق در توليد قطعات از طريق فورج
938
تحقيق در توليد كاتاليست هاي مورد استفاده در احياء مستقيم
939
تحقيق در چاپ باتيك (كلاقه اي)
940
تحقيق در خط بنايي ايران
941
تحقيق در خطوط اسلامي
942
تحقيق در دبي و افت فشار جريان عبوري از صفحه اوريفيس
943
تحقيق در ديدگاه فقهي محقق سبزواري
944
تحقيق در ذرات ريز و تهيه ذرات ريز هيدروكسيد آهن از روش رسوبي
945
تحقيق در رابطه با دستگاه تلفن همراه (هندست )نحوه كار و توانايي هاي مربوطه
946
تحقيق در روشهاي مختلف توليد لوله و پروفيل و توليد آنها به طريق فرآيند اكستروژن
947
تحقيق در روشهاي مقاوم سازي و ارائه يك طرح جهت افزايش تعداد طبقات يك ساختمان با سازه بتني موجود
948
تحقيق در روند توليد شيشه هاي جام در ايران
949
تحقيق در روياهاي عارفان بر اساس كتابهاي تذكره الاوليا
950
تحقيق در زندگي و اشعار ملك الشعراء صبوري
951
تحقيق در سابقه تاريخي مسجد حاجي و سير تحول مسجد جامع روستاي كفران
952
تحقيق در ساخت پوششهاي سراميكي شيشه اي روي فلز
953
تحقيق در شبهات فلسفي و كلامي بداء
954
تحقيق در شخصيت كودك و بيماريهاي آن
955
تحقيق در شرح حال و سبك شعر مرحوم محمدعلي مصاحبي نائيني متخلص بصيرت
956
تحقيق در شرح حال و شيوه گفتار و انديشه دانشمندان: غزالي- خليل بن احمد- ابوعلي محمد بن مقله
957
تحقيق در شعر عرفاني دورۀ قاجار
958
تحقيق در شيوه هاي فن شناسي آثار تاريخي
959
تحقيق در طراحي و انتخاب مهاربندي جرثقيل هاي دريايي
960
تحقيق در عرائس شعر عرب بر اساس عرائس الشعراء سليم مكرزل و مقايسه اجمالي با كاربردهاي آن در زبان فارسي
961
تحقيق در عقايد حكيم ناصر خسرو از نظر
962
تحقيق در عقايد و نظريات افلاطون
963
تحقيق در عمليات
964
تحقيق در عمليات بنادر (مسئله بيشترين جريان كالا)
965
تحقيق در عمليات روش سيمپلكس
966
تحقيق در عناصر موسيقايي غزلهاي بيدل دهلوي
967
تحقيق در قصايد، قطعات و مثنويهاي ديوان سيدالشعراء اميري فيروزكوهي (مضامين ، اعلام ، اشارات و آرايه هاي ادبي )
968
تحقيق در كلاسهاي ريختگي چدن نشكن با مدول بالا
969
تحقيق در لهجه محلي و آداب و رسوم رامهرمز
970
تحقيق در معادله اساسي براي پاسخ خطي تك بعدي حامل يك ماده ويسكوالاستيك
971
تحقيق در مفاهيم نور و وجود و بنيانهاي فلسفه هنر بر پايه مباني زيبايي شناسي حكمت اشراق
972
تحقيق در مورد announcment و نحو روتينگ آن در سيستم EWSD
973
تحقيق در مورد آب اندازي و برپاسازي سكوهاي تيپ جاكت
974
تحقيق در مورد آبخوري پارك وليعصر
975
تحقيق در مورد آموزش از راه دور و روشهاي مناسب براي شبكه مركز آموزش مخابرات در سطح كشور
976
تحقيق در مورد اتصال
977
تحقيق در مورد تابلوي جنگ خانه خواجه پطرس و ليجانيان و باز آفريني طرح آن
978
تحقيق در مورد چيلرهاي خورشيدي
979
تحقيق در مورد دبي موثر و ارتباط آن با آستانه حركت
980
تحقيق در مورد زبري در رودخانه هاي پرشيب
981
تحقيق در مورد سيستمهاي ايمني خودرو
982
تحقيق در مورد شيشه - سراميكهاي ساختماني آندزيتي
983
تحقيق در مورد كاربرد پروژه ماهواره اي ثريا
984
تحقيق در مورد كنورتور ال - دي موجود در كارخانه ذوب اصفهان
985
تحقيق در مورد ماشينهاي ابزار
986
تحقيق در مورد مسائل پايداري و ريزش گودبرداري هاي ساختماني در مناطق شهري
987
تحقيق در مورد معادلات رژيم رودخانه مطالعه موردي رودخانه هاي سيستان و كرج
988
تحقيق در مورد نحوه عملكرد سيستمهاي SX A/O و چگونگي ارتباط آن با سيستمهاي PDH و SDH
989
تحقيق در مورد نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع راهنمائي و ميزان علاقه مندي آنها
990
تحقيق در مورد نرم افزارهاي تشخيص چهره و طراحي يك نرم افزار براي تشخيص اشكال ساده
991
تحقيق در مورد نيروگاه هاي زباله سوز
992
تحقيق در مورد وسايل نقليه سه چرخ
993
تحقيق در مورد وسايل نقليه سه چرخ : ماشين سه چرخ معلولين
994
تحقيق در مورد وضعيت نان و پخت آن در كشور
995
تحقيق در مورد وضعيت نان و پخت آن در كشور
996
تحقيق در نحوه ي تاثيرپذيري ملاصدرا از فلسفه ي اشراق در تبيين نظام هستي
997
تحقيق در نظيره سرايي شاعران دوره بازگشت در حوزه غزل
998
تحقيق در نقوش هندسي هنر اسلامي
999
تحقيق در همنشيني نور و سفال جهت طراحي روشنائيها
1000
تحقيق در واژگان و تركيبات ديوان عنصري
بازگشت