<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تبيين مفهوم ماندگاري در فضاي شهري با تاكيد بر دگرديسي/ پايايي، مورد پژوهي محله ي علي قلي آقا شهر اصفهان
2
تبيين مفهوم منتورينگ از ديدگاه اساتيد باليني دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1398
3
تبيين مفهومي نقش سرمايه اجتماعي درتحقق اقتصاد دانش محوردرايران
4
تبيين مقررات سرمايه گذاري در ذخيره سازها به منظور توسعه بهينه ظرفيت تامين انرژي الكتريكي
5
تبيين مكانيزم شكست برشي در تيرورق هاي فولادي
6
تبيين مكانيزم شكست خمشي در تيرورق هاي خميده در افق
7
تبيين موانع توسعه گردشگري الكترونيك در صنعت گردشگري ايران (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
8
تبيين موانع مشاركت اجتماعي در شهر كاشان در سال 1380
9
تبيين موفقيت و عدم موفقيت شركتهاي پوشاك نساجي چين و ايران با نگاه بازار محور
10
تبيين مولفه هاي موثر بر حكمروايي در مديريت محلي مطالعه موردي: شهرستان زنجان
11
تبيين مولفه‌هاي رشد يافتگي براساس اضطراب زيرآستانه (اضطراب غير باليني) از منظر قرآن
12
تبيين ميزان تاثيرگذاري مديريت دانش مشتري در توسعه نوآوري باز با درنظر گرفتن نقش تعديل گري سبك رهبري مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر قزوين
13
تبيين ناهنجاري اقلام تعهدي و ناهنجاري سرمايه گذاري توسط پراكندگي بازده
14
تبيين نبازهاي آموزشي دانشجويان درزمينه وظايف تجاري كارآفريني ازديدگاه اساتيدودانشجويان كشاورزي غرب كشورودانشكده كارآفريني بااستفاده ازمدل نيازسنجي بوريج وتجزيه وتحليل كوادريت
15
تبيين نسبت تحولات اجتماعي و ملي گرايي بر پوشش و آرايه هاي زنان قاجار
16
تبيين نسبت توحيد با ولايت از ديدگاه احاديث معصومين عليهم السلام (با تأكيد برحديث سلسله الذهب و حديث ولايه علي بن ابي طالب حصني... )
17
تبيين نسبت ميان مثل هاي قرآني با يكديگر و ساير آيات
18
تبيين نسبت ميان نقاشي هاي بهمن محصص و فرانسيس بيكن بر اساس آراء ژيل دلوز
19
تبيين نظام بصري و زيبايي شناختي كتابت در مكتب هرات ﴿مورد پژوهشي :شاهنامه بايسنقري﴾
20
تبيين نظام هندسي قلم نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعماد
21
تبيين نظام و نقش شبكة كنشگران در تحولات سازمان فضايي مناطق مرزي (شهرستان مرزي بانه)
22
تبيين نظرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان درخصوص تعارضات اخلاق حرفه¬اي با استفاده از بازانديشي روايتي
23
تبيين نظري ورتبه بندي تاثير عناصر گردشگري خلاق بر بازآفريني شهري
24
تبيين نظرية عمومي لاضرر و نقش آن در جبران خسارات معنوي
25
تبيين نظريه برناه درسي تجربي و مقايسه آن با نظريه برنامه درسي ديسيپليني در نظام آموزش متوسطه ايران
26
تبيين نظريه تقلب نسبت به قانون در حقوق ايران و مقايسه آن با حيله هاي شرعي در فقه
27
تبيين نظريه خيال در فلسفه ملاصدرا و دلالت‌هاي آن براي تربيت
28
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
29
تبيين نظريه نمايشي اروينگ گافمن با تاكيد بر دونمايشنامه كلفت ها و بالكن اثر ژان ژنه
30
تبيين نظريه ي "درام ايده هاي افاطوني" مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه هاي تام استاپارد
31
تبيين نظريه‌هاي علمي بر اساس دستاوردهاي محاسباتي-عصب‌شناختي
32
تبيين نظريه‌ي «درام ايده‌هاي افلاطوني» مارتين پوشنر با تكيه بر نمايشنامه‌هاي تام استاپارد
33
تبيين نقش آمريكا در بحران سوريه
34
تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و اشتغال
35
تبيين نقش پايداري اجتماعي در فرايند مداخلات شهري در بافت‌هاي تاريخي (موردپژوهي: بافت تاريخي شهر اردبيل)
36
تبيين نقش پيشايندهاي فردي اشتراك گذاري دانش در عملكرد شغلي و تمايل كاركنان به ترك خدمت
37
تبيين نقش تركيه در بحران سوريه با تاكيد بر تئوري تصميم گيري
38
تبيين نقش تعديل كنندگي ذهن آگاهي درارتباط بين آموزش ضمن خدمت وعملكرد كاركنان اداره كل زندان هاي استان فارس
39
تبيين نقش تكنولوژي در صنعت توريسم فرهنگي براي دستيابي به خدمات كلاس جهاني( مطالعه موردي شهرتهران )
40
تبيين نقش تكنولوژي در صنعت توريسم فرهنگي براي دستيابي به خدمات كلاس جهاني( مطالعه موردي شهرتهران )
41
تبيين نقش توسعه ي محصول در رسيدن به كلاس جهاني(مطالعه موردي كارخانه سيمان بجنورد)
42
تبيين نقش حمايت سازماني بر عملكرد نوآورانه با نقش واسطه اي تسهيم دانش در شركت زرين غزال(دايتي)
43
تبيين نقش خوشبيني شغلي، شخصيت پيشتاز، حمايت بافتي و آرزوهاي شغلي در خودمديريتي شغلي دانشجويان كارشناسي دانشگاه اصفهان
44
تبيين نقش داراييهاي نامشهود در خلق ارزش از طريق هماهنگي با استراتژي سازمان در مدل امتيازي
45
تبيين نقش دريا در قدرت ملي كشور ها با تاكيد بر ايران
46
تبيين نقش دولت در توسعه آزادي محور ﴿بر اساس ديدگاه آمارتياسن﴾
47
تبيين نقش ديپلماسي خط دو در كاهش بحران‌هاي بين المللي با تاكيد بر بحران روابط ايران و آمريكا در برنامه هسته‌اي ايران
48
تبيين نقش رسانه هاي اجتماعي ﴿فيس بوك، تويتر و يوتيوب﴾ و رسانه هاي جمعي ﴿الجزيره و العربيه﴾ در انقلاب هاي جهان عرب ﴿1390-1391﴾
49
تبيين نقش روسيه در بحران سوريه با تأكيد بر رئاليسم نوكلاسيك
50
تبيين نقش رويكرد نهادگرايي با تاكيد بر اصلاح ساختارها و سيستم ها در راستاي تاب آوري و تعالي عملكرد سازمان ها،
51
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پور تفوليوي پروژه ها در شركت عمراني و صنعتي پارس گرما
52
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پور تفوليوي پروژه ها در شركت عمراني وصنعتي پارس گرما
53
تبيين نقش ريسك فرايندها بر مديريت پورتفوليوي پروژه ها در شركت عمراني و صنعتي پارس گرما
54
تبيين نقش زمينه گرايي كالبدي در مجموعه هاي اقامتي مجموعه اقامتي آبيدر سنندج
55
تبيين نقش ساختارهاي پنهان در تغييرات سازمان فضايي شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي: شهر ساحلي بابلسر)
56
تبيين نقش سلامت سازماني ادراك شده در كارايي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي گيلان (مورد مطالعه: دانشكده هاي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي و دانشكده بهداشت)
57
تبيين نقش سواد اطلاعاتي در آموزش الكترونيكي و بررسي رابطه سواد اطلاعاتي دانشجويان آموزش الكترونيكي با عملكرد تحصيلي و رضايتمندي دانشجويان از دوره شان
58
تبيين نقش شبكه هاي اجتماعي بر عملكرد اقتصادي
59
تبيين نقش شهرهاي خواهرخوانده در افزايش همگرايي و توسعه روابط سياسي و فرهنگي با اصفهان
60
تبيين نقش طراحي در برندينگ طلا و جواهرات ايراني با رويكرد برندينگ فرهنگي
61
تبيين نقش عدالت سازماني در ايجاد اعتماد سازماني در بانك صادرات استان گيلان
62
تبيين نقش عوامل جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزشي جوانان 29- 15 ساله شهر اصفهان
63
تبيين نقش عوامل رفتاري و روان‌شناختي در تاثير رهبري اخلاقي و طرد‌شدگي در محيط كار بر عملكرد شغلي
64
تبيين نقش عوامل فرامنطقه اي بر شكل گيري، تقويت و گسترش داعش در خاورميانه (با تأكيد بر آمريكا)
65
تبيين نقش كاركردهاي فرهنگي در برنامه راهبردي توسعه شهر قزوين
66
تبيين نقش كانون اصلاح و تربيت در پيشگيري از جرم
67
تبيين نقش گروه منصورون در پيروزي انقلاب در استان خوزستان
68
تبيين نقش گروه¬هاي شيعي عراق در ساختار سياسي عراق نوين
69
تبيين نقش گودال باغچه در معماري مناطق كويري تحت تاثير فناوري نوين
70
تبيين نقش ماهواره درافزايش ناهنجاري رفتاري جوانان ( مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر )
71
تبيين نقش محيط در تربيت انسان از منظر قرآن كريم
72
تبيين نقش مديريت دانش در كسب مزيت رقابتي در شعب بانك ملت شهرستان تبريز
73
تبيين نقش مردم اصفهان در دوران جنگ عراق عليه ايران(مطالعه موردي: بررسي عملكرد لشكر امام حسين (ع) در عمليات والفجر 8)
74
تبيين نقش مردم و دولت در بازسازي شهر مهران
75
تبيين نقش مشخصه هاي بيولوژيكي (گروه خوني ،شخصيت و مزاج) در شايستگي مديران
76
تبيين نقش معنويت در محيط كار بر درگير شدن كاركنان در كار (مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستانهاي شهرستان رشت)
77
تبيين نقش معنويت در محيط كار بر درگيرشدن كاركنان در كار(مورد مطالعه: كاركنان پرستاري بيمارستانهاي شهرستان رشت)
78
تبيين نقش ميانجي آموزش‌ الكترونيكي در ارتباط بين نظام جامع الكترونيكي و چابكي نيروي كار (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان فارس)
79
تبيين نقش ميانجي استرس در رابطه بين خودكارآمدي و اميدواري با تمايل به ريسك در سرمايه گذاري در ميان سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار گيلان
80
تبيين نقش ميانجي شهرت اخلاقي درك شده از سازمان و رضايت مشتري در رابطه بين ارزش ادراك شده و اعتماد مشتري (مورد مطالعه: سپرده گذاران شعب مركزي بانك هاي دولتي در شهر رشت)
81
تبيين نقش ميانجي شهرت اخلاقي درك شده از سازمان و رضايت مشتري در رابطه بين ارزش ادراك شده و اعتماد مشتري(مورد مطالعه: سپرده گذاران شعب مركزي بانك هاي دولتي در شهر رشت)
82
تبيين نقش ميانجي مديريت دانش در رابطه بين رضايت مندي شغلي و خلاقيت كاركنان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران
83
تبيين نقش ناتو در بحران اوكراين (1395-1392ش/2017-2014م)
84
تبيين نقش نانو چينش اجزائ سامانه پليمريزاسيون بر خواص پلي استايرن مقاوم:اثر كوپليمرهاي متنوع پيوندي پلي استايرن بر پلي بوتادي ان
85
تبيين نقش نخبگان صابئين حران در تمدن اسلامي عصر عباسي
86
تبيين نقش نشانه ها در برقراري ارتباط شهروندان با شهر در ژرف ساختار شهر (نمونه موردي: محله ي جويباره اصفهان)
87
تبيين نقش نفت در چالش هاي سياسي و امنيتي كشورهاي خليج‌فارس دردوره پساجنگ سرد (2017-2001)
88
تبيين نقش هشام بن محمد بن سائب كلبي در تمدن اسلامي
89
تبيين نقش هيجانات لذت بخش در ارتباط بين تجربه برند و ارزش ويژه برند(مطالعه موردي:فروشگاه هاي تلفن همراه شهر بابل)
90
تبيين نقش هيجانات لذت‌بخش در ارتباط بين تجربه برند و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: فروشگاه هاي تلفن همراه شهر بابل)
91
تبيين نقش و جايگاه خانواده در سازگاري فرزندان
92
تبيين نقش و جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي چين در خاورميانه
93
تبيين نقش واسطه اي قراردادهاي روان شناختي و رفتارهاي مدني در ارتباط بين ماكياوليسم و عملكرد كارمندان دادگستري شرق استان فارس
94
تبيين نقش ويژگي هاي انساني و محيطي بر الگوي مسكن كاربران اراضي مسكوني شهر بوشهر
95
تبيين نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و الگوهاي بنيادين اخلاقي بر گرايش به محافظه‌كاري )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)
96
تبيين نگرش شهروندان ساوه اي نسبت به طرح سهميه بندي بنزين
97
تبيين نوآوري محصول و مزيت رقابتي از مجراي قابليت‌هاي پويا(مطالعه موردي: شركت خدمات فني رنا)
98
تبيين هوشمندي كسب و كار درجهت دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها (مطالعه موردي :صنعت خودروسازي ايران خودرو)
99
تبيين هوشمندي كسب و كار درجهت دستيابي به كلاس جهاني سازمان ها (مطالعه موردي :صنعت خودروسازي ايران خودرو)
100
تبيين و آزمون برنامه هاي وفاداري برتصميم خريد مشتريان شركت پگاه گلستان
101
تبيين و ارائه ي سامانه اي براي مديريت بحران(آتش سوزي) با تأكيد بر مرحله آمادگي در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز سال 1391
102
تبيين و اراية الگوي مديريت يكپارچة شهري در بافت تاريخي كلان‌شهرهاي ايران(مطالعة موردي: كلان‌شهر شيراز)
103
تبيين و ارزيابي اثرات كيفيت وب سايت بر رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي بانك ملت شهرستان انديمشك)
104
تبيين و ارزيابي اثرات كيفيت وب سايت بر رضايت مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه ي موردي بانك ملت شهرستان انديمشك)
105
تبيين و ارزيابي اثربخشي طراحي گرافيك بيلبوردهاي تجاري تهران با محوريت مخاطب بر اساس قوانين ادراك ديداري گشتالت
106
تبيين و ارزيابي اخلاق ديني و اخلاق سكولار با تأكيد بر ديدگاه آقاي ابوالقاسم فنايي
107
تبيين و ارزيابي شاخص‌ هاي مديريت پسماند شهري به منظور ارتقاء كارائي (مورد پژوهي : شهر يزد)
108
تبيين و ارزيابي مؤلفه‌هاي انطباق ابزارهاي نوين نور روز با ساختمان (نورگيرهاي متداول ساختمان‌هاي ميان‌مرتبه تهران)
109
تبيين و اولويت بندي مؤلفه هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي جهت ارائه نقشه راه
110
تبيين و اولويت¬بندي شاخص¬هاي وضعيت حاكميت شركتي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
111
تبيين و باز تعريف شاخص هاي توسعه شهري جهاني و يا بومي با تأكيد بر الگوي اسلامي ايراني
112
تبيين و باز شناسي الگوي عبادي نبوي (ص)
113
تبيين و بررسي آموزه امامت از ديدگاه نوبختيان، شيخ مفيد و علامه حلي
114
تبيين و بررسي آيات ولايت در تفاسير عرفاني فريقين
115
تبيين و بررسي تاريخي روابط معتزله با امامان شيعه(عليه السلام) تا سال 260 ق
116
تبيين و بررسي رابطه بين اعتماد اعضا و شركت در نظام مشاركتي با نقش ميانجي؛ تعهد سازماني(مطالعه موردي: شركت خالص سازان روي زنجان)
117
تبيين و بررسي رابطه بين اعتماد اعضا و شركت در نظام مشاركتي با نقش ميانجي؛تعهد سازماني(مطالعه موردي:شركت خالص سازان روي زنجان)
118
تبيين و بررسي رابطه بين هوش معنوي و هوش هيجاني در ميان كارمندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد
119
تبيين و بررسي عوامل موثر بر استفاده پيمانكاران از اسناد خزانه اسلامي در استان كهگيلويه و بويراحمد
120
تبيين و بررسي موانع موجود بر توسعه گردشگري خارجي در ايران
121
تبيين و بررسي موانع موجود بر توسعه گردشگري خارجي در ايران
122
تبيين و بررسي نقش اخلاق بر حفظ محيط زيست به منزله يكي از عوامل توسعه پايدار از منظر اسلام
123
تبيين و بررسي نهادهاي آموزشي اندلس عصر امويان (138تا422ه.ق.)
124
تبيين و بهينه سازي الگوي فضايي مراكز امدادي در مديريت بحران زلزله شهر گرگان
125
تبيين و پيش بيني تدريس خلاقانه بر اساس ذهنيت فلسفي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 93-92
126
تبيين و تحليل بحران ارزاق عمومي و پيامدهاي آن بر اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران (99-1290 ه‍‌.ش) با تأكيد بر اسناد
127
تبيين و تحليل تأثير سفرهاي خارجي شاهان قاجار بر دگرگوني هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران به همراه نقد ديدگاه هاي پيرامون آن(1290 - 1323ه.ق/1905-1873 م)
128
تبيين و تحليل تجارت بندر چابهار در دوره پهلوي 1357-1304 ش/1979-1925 م
129
تبيين و تحليل تطبيقي نقش و جايگاه ابريشم و نفت در تغيير و شكل گيري ساختار حكومت در دوره هاي تاريخي 967-1101 ه.ش و 1280 تا 1333 ه.ش در ايران
130
تبيين و تحليل جايگاه علم معاني در متون منثور عرفاني بر اساس ﴿محبت نامه، عبهر العاشقين، عشق و عقل﴾
131
تبيين و تحليل جهت گيري هاي آموزشي و تربيتي در مكتب خانه ها بر اساس كتاب ادبيات مكتب خانه اي
132
تبيين و تحليل چگونگي حضور و گسترش ايزدان و اديان ايراني در امپراتوري روم (مطالعه موردي ميترائيسم، ديانت زردشتي، مانويت)
133
تبيين و تحليل خطاب هاي الهي در دفتر اول و دوم مثنوي
134
تبيين و تحليل ساحت‌هاي تربيتي در خطبه سه نهج‌البلاغه
135
تبيين و تحليل سامانه تفكر بر مبناي روايات اهل البيت(عليهم السلام)
136
تبيين و تحليل شيوه هاي ارتباط با مخاطب در بوستان سعدي بر اساس علم معاني
137
تبيين و تحليل شيوه‌هاي فرهنگي فاطميان مصر (358- 567 ه‌ق) در مواجهه با دشمنان خارجي
138
تبيين و تحليل عملكرد كنسولگري بريتانيا در بندرعباس 1870 تا 1945م/1386 تا 1363ه.ق.
139
تبيين و تحليل مديريت زمان در سنت و سيره رسول الله (ص)
140
تبيين و تحليل نظريات چالمرز در مورد آگاهي در چالش با فيزيكاليسم
141
تبيين و تحليل نظريه بازي‌هاي زباني ويتگنشتاين و دلالت‌هاي تربيتي آن با تأكيد بر مباحث روش‌شناسي
142
تبيين و تحليل وضعيت مبادلات كالاهاي راهبردي ميان ايران و روسيه از 1105 تا 1264هجري قمري
143
تبيين و تحميل تعامل بين سازمانهاي بيمه گر و نظام سلامت در شهر يزد: طراحي مكانيزم بيمه اي بر مبناي تئوري بازي ها
144
تبيين و تشخيص عوامل موثر بر وفاداري كاركنان با رويكرد فازي در شركت ايران خودرو
145
تبيين و تكميل فني هنر خاتم مربع به منظور دستيابي به طرح ها و نقوش جديد و متناسب با كاربرد امروزي
146
تبيين و سنجش شاخص هاي هوش تجاري جهت پياده سازي در سيستم پولي و مالي ( مورد كاوي: بانك صادرات نوشهر)
147
تبيين و شرح مراتب عرفان نظري و عملي ممد الهمم علامه حسن حسن زاده آملي وتطبيق آن با نهج البلاغه
148
تبيين و شناسايي ابعاد و مولفه هاي فرهنگ سازماني اثر بخش در كتابخانه هاي عمومي ايران و ارائه الگوي فرهنگ سازماني كتابخانه اي
149
تبيين و گونه شناسي سبك زندگي متأثر از فضاي مجازي در بين جوانان 15 -34ساله شهر اصفهان (سال94-1393)
150
تبيين و مقايسه جايگاه صديقين و صالحين از منظر قرآن و روايات
151
تبيين و مقايسه ديدگاه ارسطو و ملاصدرا در فلسفه سياسي
152
تبيين و مقايسه راز و رازداري در منتخب متون عارفانه و عاشقانه ادبيات فارسي تا پايان سده ششم هجري
153
تبيين و مقايسه زبان عرفاني احمد غزالي و عين‌القضات همداني از منظر علم معاني
154
تبيين و نقد رابطه اخلاق و زيبايي شناسي از منظر شوپنهاور
155
تبيين و نقد نظريه ارتباطي هابرماس در تعليم و تربيت به منظور ارائه راهكارهاي كاربست اين نظريه در تعليم و تربيت ايران
156
تبيين وبررسي زمينه هاي اجتماعي حضورزنان نقاش در عرصه هنر سي سال اخير ايران
157
تبيين وتحليل جهت گيري آموزشي و تربيتي در مكتب خانه ها بر اساس كتاب ادبيات مكتب خانه اي
158
تبيين وتحليل موانع مؤثر بر كارآفريني در ورزش از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
159
تبيين وضعيت اعتماد اجتماعي در شهر نوسود
160
تبيين وضعيت دينداري دانشجويان(مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه اصفهان)
161
تبيين وضعيت شهروندي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در شهر زنجان
162
تبيين وضعيت مديريتي زنان در صنعت گاز(كارمندان زن پارس جنوبي)
163
تبيين ولايت تكويني اولياي الهي از ديدگاه علامه طباطبايي، شهيد مطهري و آيت الله جوادي آملي
164
تبيين ويژگي هاي برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر مولفه هاي ماهيت علم
165
تبيين ويژگيهاي برنامه درسي سازنده گرا در آموزش عالي و تعيين ميزان تحقق آن در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي شيراز
166
تبيين ويژگيهاي تصويرسازي اثربخش براي كتابهاي درسي ديني دورۀ ابتدايي در ايران با رويكرد ارتباط تصويري
167
تبيين ويژگيهاي فرهنگ سازماني موثر بر نهادينه كردن نظام مديريت مشاركتي بر اساس مدل دنيل دنيسون ( مورد مطالعه : واحدهاي ستادي منطقه 5 عمليات انتقال گاز )
168
تبيين ويژگيهاي ولايت مداري و استنباط دلالتهاي‌تربيتي آن
169
تبيين يك سيستم هشدار دهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران
170
تبيين‌ چارچوب معماري ملي سيستم‌هاي حمل‌ و نقل هوشمند برون شهري ايران با رويكرد معماري سازماني
171
تبيين، تحليل و بررسي تطبيقي گسترش علم نجوم در دنياي اسلام با قرون‌وسطاي متأخر مسيحي
172
تبيينرمدلرعلي استفاده ازتكنولوژي اينترنت با توجه به متغيرهاي هنجارهاي ذهني وحمايت دولتي وسازماني توسط كاركنان بانك ملي شيراز
173
تبييني از اصول و شيوه هاي تربيت اجتماعي در نظام تعليم و تربيت اسلامي
174
تپستري و وان گوگ
175
تتاتتطراحي "مركز هم انديشي علوم" با تاكيد بر علوم روانشناختي يييي
176
تتبع و تحقيق تلخيص قسم دوم از كتاب نفايس الفنون في عرايس العيون
177
تتت
178
تتت شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
179
تتتت بهينه سازي نويز داخل كابين خودرو با روش طراحي آزمايشات DOE در اثر ارتعاضات پىل فلسي با ريكص ييسك الاستيك
180
تتتت مدولهاي اوليه روي حلقه هاي جابجايي
181
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
182
تتحليل ارتعاشات غيرخطي ترموالاستيسيته يك بعدي بر پايه مدل گرين نقدي
183
تترا آزا فولرن ( C70 ) شبه پورفيرين دوپه شده با يون هاي Mn2+ و Mn4+ به عنوان جاذب اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد :بررسي تئوري
184
تتراهيدروپيرانيله كردن الكل ها ، محافظت زدايي تتراهيدروپيرانيل اترها ، سايليل اترها و 1 و3 - دي اكسولان ها ، سنتز 1 و1 - دي استاتها و 1 و3 دش دي اكسولان ها .....
185
تتغالغففقق5فثيقسيبرذ
186
تتميم بهينه قابها و قابهاي دوگان بهينه
187
تثبت كننده پله اي ولتاژ )Stableizer
188
تثبت ولتاژ شينهاي با بار موتوري با استفاده از ASVC
189
تثبتيت سلولاز بر نانوذرات مغناطيسي به روش تمايل فلزي با استفاده از يون مس
190
تثبيت ‌‌آنزيم ليپاز بر روي ‌گرافن‌اكسايد پوشش داده شده با نانوذرات مغناطيسي نيكل فريت و كاربرد آن براي توليد بيوديزل از ليپيد ريزجلبك سندسموس ابليكوس
191
تثبيت miR-21بر روي نانو ذرات طلا با هدف تشخيص زودهنگام سرطان سينه
192
تثبيت آلاينده هاي فلزي موجود در خاكهاي آلوده با استفاده از افزودنيهاي فسفات با در نظر گرفتن اثر زمان
193
تثبيت آلاينده هاي فلزي موجود در شيرابه ي زباله هاي شهري با استفاده از افزودنيهاي رسوب دهنده ي فلزات
194
تثبيت آمارانت روي نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در اصلاح الكترود كربن شيشه اي جهت اندازه گيري دوپامين در حضور آسكوربيك اسيد
195
تثبيت آنزيم a -گالاكتوزيداز ﴿رافيناز﴾و بررسي سينتيك آن
196
تثبيت آنزيم ال-ليزين اكسيداز در سطح الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه هاي نازك خودسامان رديابي شده توسط روشهاي اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي، ولتامتري چرخه اي و كرونوآمپرومتري
197
تثبيت آنزيم اوره آز بر روي نانو بيوفيبريل هاي آميلوئيدي حاصل از آلبومين سرم گاوي (BSA)
198
تثبيت آنزيم پكتيناز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
199
تثبيت آنزيم زايلاناز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
200
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي صفحه هاي اكسيد گرافن پوشيده شده از نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن يا نيكل فريت و هيدروليز كاه برنج پيش فرآوري شده به روش حلال آلي
201
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي فوم مس با ديواره¬هاي نانو متخلخل و بررسي پايداري و فعاليت آن
202
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي نانو ذرات مغناطيسي و تعيين فعاليت و پايداري آن
203
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي نانوصفحات اصلاح شده ي گرافن اكسايد
204
تثبيت آنزيم گلوكزاكسيداز بر روي نانوكامپوزيت پليمري باكي پيپر-كيتوسان-CuFe2O4روي اكترود FTO جهت اندازه گيري گلوكز
205
تثبيت آنزيم گلوكزاكسيداز بر سطح تك لايه هاي خودآراي كربوكسيليك انيدريد جهت ساخت زيست حسگر گلوكز
206
تثبيت آنزيم گلوكوآميلاز بر روي نانو حامل اكسيد گرافن تزئين شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
207
تثبيت آنزيم ليپاز و ليپاز / كاتالاز بر روي كاتتر و بررسي تشكيل بيوفيلم بر روي كاتتر عامل‌دار شده
208
تثبيت آنزيم هاي استيل كولين استراز و كولين اكسيداز بر روي تك لايه خودآراي مركاپتوپروپيونيك اسيد بر سطح الكتردو طلاي بس بلورين
209
تثبيت آنزيم هاي ليپاز و آلكالين فسفاتاز بر روي بنتونيت اصلاح شده و اصلاح نشده انجام واكنش آب گيري از1- اكتانل در فاز بخار در حضور كاتاليزور ZRO2-TIO2 اصلاح شده. سنتز پاراستامول از طريق نو آرايي بكمن 4- هيدروكسي استوفنون اكسيم در فاز مايع در حضور AI-MCM-41 اصلاح شده
210
تثبيت الكتروشيميايي نانوذرات پلاتين بر روي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانونوارهاي گرافن/كربن سياه و كاربرد آن در پيل هاي سوختي متانولي
211
تثبيت بيوكاتاليست‌ها بر روي بستر‌هاي نانو مغناطيسي كربوهيدراتي و كاربرد آن براي سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن‌دار در آب
212
تثبيت پالاديم بر روي نانو ‌ذرات مغناطيسي عامل‌دار شده به وسيله بازهاي شيف به عنوان كاتاليست قابل بازيابي در واكنش جفت شدن متقاطع سوزوكي
213
تثبيت پلي اكسومتالات ها روي نگهدارنده هاي نانولوله كربني اصلاح شده با مايع‌يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي اكسايش هيدروكربن ها
214
تثبيت تك رشته اي هاي DNA بر روي ميكروكره هاي فوتونيكي به منظور به كارگيري در آشكارساز زيستي
215
تثبيت تيونين بر روي الكترود كربن اصلاح شده با گرافن به روش كاهش الكتروشيميايي: توصيف و كاربرد
216
تثبيت خاك رس سپيولايت به وسيله ي سيمان ، باطله ي آهن و خاك درشت دانه
217
تثبيت خاك ماسه اي آلوده به نفت خام با استفاده از سيمان و پودر شيشه بازيافتي
218
تثبيت خاك ماسه اي بوسيله مخلوطي از پليمر مايع و پودر لاستيك
219
تثبيت خاك ماسه بادي با استفاده از پليمرهاي مايع
220
تثبيت خاك هاي واگرا با استفاده از ملاس نيشكر
221
تثبيت دارو روي داربست پلي يورتاني جهت مهندسي بافت قلب
222
تثبيت دو آنزيم پكتيناز و پا پايين بر نانو ذرات مغناطيسي و اثر آن بر شفاف سازي آب ميوه
223
تثبيت سلول هاي ميكروبي در فرايند غيرمداوم توليد اتانل به روش تخميري
224
تثبيت سلول‌هاي مخمربراي تبديل زيستي بنزآلدئيد به ال-فنيل استيل كاربينول
225
تثبيت سلولهاي مخمر بر حاملهاي طبيعي به منظور توليد اتانول
226
تثبيت شكل نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 با حلال ها
227
تثبيت شن هاي روان در دشت رفسنجان با استفاده از مالچ تركيبي نانورس -پلي اكريل آميد
228
تثبيت شن هاي روان در دشت رفسنجان با استفاده از مالچ هاي تركيبي
229
تثبيت شيميايي خاكهاي گچدار با استفاده از آهك و مقايسه نتايج اختلاط روش معمولي با دو مرحله اي
230
تثبيت عامل هاي جديد، هيدروكساميك اسيدوبرونيك اسيد، بر روي سطح طلا از طريق عامل دار نمودن لايه به لايه ي تك لايه هاي خود آرا به صورت در محل: تهيه ، توصيف الكتروشيميايي و كاربرد
231
تثبيت فاكتور رشد IGF-1 بروي داربست الكتروريسي شده ي پلي‌كاپرولاكتون و نانوذرات غضروف و كنترل رهايش آن
232
تثبيت فرم نوتركيب متالوتيونين تيپ1 (OsMTI-1b) از گياه برنج بر روي نانو ذره اكسيد آهن (Fe3O4) پوشش دارشده با سيليكا
233
تثبيت كاتاليزورهاي انتقال فاز كروم (VI) روي بسترهاي نانو مغناطيس هسته-پوسته Fe3O4-SiO2 و مطالعه كاربردهاي آنها در سنتز مشتقات پيريديني و اكسايش الكل ها
234
تثبيت كاتاليست هيدريدي روتنيوم بر روي نانو ذرات طلا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي سنتز كتون هاي β،γ-غيراشباع و سنتز كربوكسيليك اسيدها با استايرن اكسيد به عنوان اكسيدان
235
تثبيت كربن دي اكسيد به كربنات هاي حلقوي به كمك كاتاليست هاي همگن و ناهمگن
236
تثبيت كمپلكس هاي(Ni(II بر روي نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد: شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي نانوكاتاليست ها جهت كاهش پارانيتروفنول
237
تثبيت كمپلكس‌هاي نيكل(II) و مس (II)بر روي نانوذره‌هاي تيتانيوم دي‌اكسيد و سيليكاي مزوپور KIT-5: شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي آن‌ها جهت كاهش پارانيتروفنول و اورتونيتروفنول
238
تثبيت كمپلكس‏هاي فتالوسيانين بر روي بسترهاي نانومغناطيس پوشش‏دار شده با سيليكاي اصلاح شده و بررسي فعاليت كاتاليستي اين تركيبات
239
تثبيت كوالان دوپامين روي سطح الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خود سامان مركاپتوپروپيونيك اسيد و مطالعه آن توسط ولتامتري چرخه اي، ضربه تفاضلي و طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
240
تثبيت كووالانسي و غيركووالانسي داروي ضد سرطان متوتروكسات در سطح الكترود كربن شيشهاي اصلاحشده با نانوورقههاي گرافن: توصيف و برهم‌كنش با DNA تيموس گوساله و سلول سرطاني 4T1
241
تثبيت كيتوسان و هپارين بر روي پلي يورتان با واسطه پيوند پلي اكريليك اسيد براي استفاده به عنوان جايگزين پوستي
242
تثبيت لايه هاي خاكريز و روسازي راهها و بررسي تاثير آب سولفاته بر مقاومت تك محوري خاك تثبيت شده با آهك
243
تثبيت لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري بوسيله آهك
244
تثبيت لجن حاصل از شيرابه زباله¬هاي شهري
245
تثبيت ماسه ساحلي به وسيله ي سيمان وباطله ي معدن آهن
246
تثبيت متالوپورفيرين ها و پلي اكسومتالات ها روي مايعات يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي اكسايش آلكن ها و سولفيدها
247
تثبيت مواد زيستي بر روي الكترودهاي مبتني بر نانوساختارهاي نيكل: الكتروشيمي و كاربرد آنها در ساخت حسگرها و زيست حسگرها
248
تثبيت ميكروارگانيزم بر روي يك ژئوليت طبيعي به منظور جذب زيستي راديوايزوتوپها
249
تثبيت نانو ذرات پالاديم بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با پلي گليسرول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن
250
تثبيت نانو ذرات طلا بر روي نانو ذرات مغناطيسي پوشش دار شده بوسيله كاليكس آرن و كاليكس آرن عامل‌دار شده با پليمر هاي پرشاخه به عنوان كاتاليست در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن
251
تثبيت نانوذرات مس هيدروكسيد و روي سولفيد آلاييده شده با منگنز بر روي كربن فعال و كاربرد آن براي حذف همزمان رنگ ها و بهينه سازي با روش طراحي آزمايش و بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانو ذرات روي هيدروكسيد و عصاره گياه لعل كوهستان
252
تثبيت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 بر روي يك بيوپليمر پلي ساكاريدي و مشخصه سازي عوامل موثر برآن به منظور جداسازي مغناطيسي
253
تثبيت نانوذرات نقره بر زيرلايه ي پلي اتيلن ترفتالات
254
تثبيت نوارهاي تداخلي ناشي از چيدمان تمام نگاري به وسيله كنترل فيدبكي برپايه CCD
255
تثبيت هيدروكربن هاي نفتي خاك با استفاده از كربن فعال و بنتونيت طبيعي و اصلاح شده تحت كشت ذرت
256
تثبيت و اصلاح خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه بادي با استفاده از دوغاب پليمري
257
تثبيت و اصلاح مصالح ريز دانه رسي جهت مصرف در راهسازي
258
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات اكسيد آهن پوشش دار شده با طلا
259
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكاپوش اصلاح شده با درخت¬سان برپايه¬ي گروه¬هاي تيول
260
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوكامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيسي اصلاح‌شده
261
ﺗﺜﺒﻴﺖ و بيﺧﻄﺮﺳﺎزي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﮕﻴﺮي ﻟﺠﻨﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ
262
تثبيت و جامد سازي مواد زائد خطرناك ﴿فلزات سنگين﴾ با استفاده از مصالح ساختماني
263
تثبيت و جامد سازي واناديم - نيكل - روي - كرم در زائدات تصفيه خانه فاضلاب صنعتي نيروگاهها توسط همبند كننده غير آلي
264
تثبيت و جامد سازي واناديم -نيكل -روي -كرم در زائدات تصفيه خانه فاضلاب صنعتي نيروگاه ها توسط همبند كننده هاي غير آلي
265
تثبيت و جامدسازي رسوبات لايروبي‌شده تالاب انزلي به منظور كاربرد مجدد به عنوان مصالح ساختماني و كاهش ميزان نشت آلاينده‌هاي غير آلي
266
تثبيت و جامدسازي فلزات سنگين موجود در لجن پسماند نيروگاه هاي حرارتي توسط مواد پليمري
267
تثبيت و جامدسازي مواد زايد خطرناك (فلز سنگين) در بتن با استفاده از فناوري نانوذرات
268
تثبيت يك آنزيم هيدروليزكننده بر نانوذرات مغناطيسي
269
تثبيت-جامدسازي خاكستر زباله سوز با استفاده از مصالح پايه سيماني با نگرشي بر ارزيابي چرخه عمر زيست‌محيطي
270
تثس ظطشظطسط حداكثر اندازه سنگدانه و دانه بندي بر كيفيت مكانيكي و دوام قطعات بتني پيش ساخته با سيمان پرتلند به روش پرسي خشك
271
تجارب الكترونيك رمز نگاري و امضاي ديجيتال
272
تجارب با دستگاههاي بي سيم
273
تجارب زيسته دينداري زنان مدگرا در پوشش و آرايش
274
تجارب والدين از بستري شدن عضو خانواده در بخش مراقبت
275
تجارت اتكترونيك
276
تجارت اصفهان (صادرات - واردات)
277
تجارت اصفهان: (صادرات- واردات)
278
تجارت الكترنيك (طراحي كتاب فروشي اينترنتي )
279
تجارت الكترنيك ونقش آن در مديريت بازاريابي
280
تجارت الكترونيك
281
تجارت الكترونيك
282
تجارت الكترونيك
283
تجارت الكترونيك
284
تجارت الكترونيك
285
تجارت الكترونيك
286
تجارت الكترونيك
287
تجارت الكترونيك
288
تجارت الكترونيك
289
تجارت الكترونيك
290
تجارت الكترونيك
291
تجارت الكترونيك
292
تجارت الكترونيك
293
تجارت الكترونيك
294
تجارت الكترونيك
295
تجارت الكترونيك
296
تجارت الكترونيك
297
تجارت الكترونيك
298
تجارت الكترونيك
299
تجارت الكترونيك ( فروشگاه الكترونيكي )
300
تجارت الكترونيك /
301
تجارت الكترونيك //
302
تجارت الكترونيك ؟ مدل B2B
303
تجارت الكترونيك ابزارها و راهكارها
304
تجارت الكترونيك از منظر حقوقي
305
تجارت الكترونيك از نظر اسلام
306
تجارت الكترونيك با رويكرد بازاريابي ديجيتال
307
تجارت الكترونيك پوشاك مردانه (لباس رو)
308
تجارت الكترونيك تاثيرآن بر بهبود صادرات ايران
309
تجارت الكترونيك چالشها وراهكارها در كشورهاي جنوب شرقي آسيا
310
تجارت الكترونيك رمزنگاري و امضاي ديجيتال
311
تجارت الكترونيك سيار
312
تجارت الكترونيك مطالعه موضوعي بانكداري الكترونيك
313
تجارت الكترونيك و امنيت
314
تجارت الكترونيك و امنيت آن با اينترنت
315
تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك
316
تجارت الكترونيك و پرداخت هاي آنلاين
317
تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
318
تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
319
تجارت الكترونيك و راهكارهاي توسعه آن در ايران
320
تجارت الكترونيك و طراحي سايت فروشگاه اينترنتي
321
تجارت الكترونيك و فروشگاه اينترنتي
322
تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيك
323
تجارت الكترونيك و كشورهاي در حال توسعه
324
تجارت الكترونيك و مدل هاي آن
325
تجارت الكترونيك و نقش آن در مديريت بازرگاني
326
تجارت الكترونيك و نقص آندر اقتصاد
327
تجارت الكترونيك وپرداخت هاي آنلاين
328
تجارت الكترونيك وتاثيرآن بر توسعه صادرات دركشورايران
329
تجارت الكترونيك...
330
تجارت الكترونيك1
331
تجارت الكترونيك﴿سايت شركت گردشگري﴾
332
تجارت الكترونيكي
333
تجارت الكترونيكي
334
تجارت الكترونيكي سيار
335
تجارت بين الملل
336
تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS)
337
تجارت سيار
338
تجارت سيار
339
تجارت سيار
340
تجارت و بازرگاني در دوره حكومت ساسانيان
341
تجارت و قاچاق اسلحه در خليج فارس بين سالهاي ﴿1925-1896م/1343-1314ق﴾
342
تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي با استفاده از ابزارهاي شناختي مطالعه موردي مركز رشد دانشگاهي
343
تجاري سازي فناوري نانو
344
تجاري سازي فناوري نانو در صنعت نساجي و پوشاك ايران
345
تجاري سازي نتايج پژوهش هاي هوافضا
346
تجاري شدن كشاورزي و عوامل موثر بر آن در شهرستان مريوان با تاكيد بر كشت توت فرنگي
347
تجاري‌سازي فناوري در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
348
تجدد از ديدگاه روزنامه نگاران و روزنامه هاي عصر ناصري ﴿اختر، قانون، حبل المتين﴾
349
تجدد گرايي علمي و آموزشي و عوامل و علت هاي آن در دوره ي ناصر الدين شاه
350
تجدد و فرهنگ
351
تجديد آرايش توابع و معادلات ديفرانسيل پاره اي
352
تجديد آرايش شبكه توزيع جهت كاهش تلفات با استفاده از منطق فازي
353
تجديد آرايش شبكه هاي توزيع با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان سيستم به كمك الگوريتم ابتكاري
354
تجديد آرايش شبكه هاي توزيع به منظور كم كردن تلفات اكتيو
355
تجديد پيكربندي سيستم هاي توزيع بر مبناي شاخص هاي قابليت اطمينان
356
تجديد پيكربندي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته
357
تجديد حيات بافت هاي تاريخي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي
358
تجديد حيات بافت هاي روستايي ادغام شده در شهر با رويكرد سرزندگي(مطالعه موردي قاسم آباد شهر يزد)
359
تجديد حيات بناي تاريخي هتل جهان
360
تجديد حيات سينما سوخته مرمر شهر ري با كافه كتاب
361
تجديد حيات كشاورزي جهان
362
تجديد حيات محلات تاريخي در راستاي توسعه پايدار شهري با تكيه بر رويكرد TND (نمونه موردي:محله سنگ سياه شيراز)
363
تجديد حيات محله تاريخي پادرخت در دشت اصفهان
364
تجديد حيات يك گروه شهري تاريخي با تاكيد بر ارتقاء كيفيات محيطي ﴿مطالعه موردي: ميدان امين السلطان - تهران﴾
365
تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت
366
تجديد ساختار در صنعت برق ايران
367
تجديد ساختار سازماني شركت ملي نفت ايران با استفاده از روش مقايسه تطبيقي ﴿Benchmarking﴾
368
تجديد ساختار شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات
369
تجديد ساختار فضايي گذشته شهر با استفاده از قابليت هاي تكنيك چيدمان فضا ﴿ نمونه موردي: تهران ناصري ﴾
370
تجديد نظر احكام كيفري در فقه اماميه و قوانين موضوعه با تاكيد بر لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
371
تجديد نظر در احكام دادگاهها از ديدگاه فقهي
372
تجربه ازدواج مجدد در ميان زنان مطلقه شهر شيراز
373
تجربه اي از واقعيت تا تجريد ﴿پيكره حيوان﴾
374
تجربه اي بر چگونگي اجراي مناسب تذهيب برسطوح مختلف
375
تجربه اي در احياي بافت قديم محدوده اي از محله جلفاي اصفهان (جلفاي جديد)
376
تجربه اي در به ترسيم در آوردن حركت انسان در فضاي نگارگري استاد محمود فرشچيان
377
تجربه اي در به كارگيري نقوش سفال نيشابور در طراحي و ساخت زيورآلات معاصر
378
تجربه اي در به كارگيري نقوش مسجد جامع عباسي در جواهر سازي
379
تجربه اي در تعامل فضا و معنا
380
تجربه اي در تلفيق چوب و فلز در ساخت احجام چوبي
381
تجربه اي در تلفيق چوب و فلز در ساخت احجام چوبي
382
تجربه اي در تلفيق نقوش هندسي و غير هندسي و اجرائي كردن آن در منبت چوب
383
تجربه اي در تلقين نقوش هندسي و غير هندسي و اجرايي كردن آن در منبت چوب
384
تجربه اي در ساحت معماري با رويكرد به سنت در طراحي مجموعه فرهنگي كرمان
385
تجربه اي در ساخت احجام سفالين با الهام از نقوش گاوهاي باستاني ( هوهه )
386
تجربه اي در ساخت بدنه هاي ارتن ور ﴿Earthen Ware﴾ 1100-1000 درجه سانتيگراد
387
تجربه اي در ساخت ساز سنتي قانون و تزئينات آن
388
تجربه اي در ساخت شمعدانهاي چوبي بر اساس فيگورهاي انساني دفرمه شده
389
تجربه اي در ساخت شمعدانهاي چوبي براساس فيگورهاي انساني دفرمه شده
390
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني با چوب
391
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني با چوب
392
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني باچوب
393
تجربه اي در ساخت فيگورهاي چوبي
394
تجربه اي در ساخت قاب آيينه هاي منبت ( چوب )
395
تجربه اي در ساخت قاب آيينه هاي منبت (چوب )
396
تجربه اي در ساخت قيچك
397
تجربه اي در ساخت قيچك آلتو و تزيينات آن
398
تجربه اي در طبيعت از دريچه انتزاع
399
تجربه اي در طراحي و اجراي قلم هاي نستعليق و شكسته نستعليق با تكنيك معرق چوب
400
تجربه اي در طراحي و ساخت زينت آلات با الهام از نقوش هندسي مدرسه چهارباغ اصفهان
401
تجربه اي در طراحي و ساخت زيورآلات با ايده اي از اسليمي هاي محراب الجايتو مسجد جامع اصفهان
402
تجربه اي در طراحي واجراي قلم هاي نستعليق و شكسته نستعليق با تكنيك معرق چوب
403
تجربه اي در كاربرد نقشمايه هاي منبت و معرق سنتي در ساخت مبلمان معاصر
404
تجربه اي در نقاشي ايران با موضوع عاشورا
405
تجربه اي در نقاشي به كمك رايانه با توجه به فضاهاي شخصي و ذهني
406
تجربه اي در نقش برجسته سفالي با الهام از آثار نقاشيخط استاد جليل رسولي
407
تجربه اي در نمونه بافي و كاربردآن در انتخاب ( طرح پارچه ، بافت پارچه )
408
تجربه اي در هنر راكو
409
تجربه اي درساخت سازسنتي قانون و تزئينات آن
410
تجربه اي درساخت فيگورهاي چوبي
411
تجربه اي درنمونه بافي وكاربردآن درانتخاب (طرح پارچه ، بافت پارچه )
412
تجربه اي نو در چند منبت و معرق
413
تجربه اي نو درچند اثر منبت ومعرق
414
تجربه با امكانات صنايع دستي براي رسيدن به فضاي تجسمي ﴿نقش بجسته﴾
415
تجربه بازخورد بدني ادراك شده از جانب همسر و نقش آن در تصوير بدني و سلامت جنسي زن : مطالعه كيفي
416
تجربه بازديدكننده موزه در مكان مقدس (مورد پژوهي: موزه هاي موجود درحرم مطهر امام رضا عليه السلام)
417
تجربه باليني دانشجويان پرستاري يك مطالعه پديده شناسي
418
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد
419
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد
420
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد.
421
تجربه خلاقانه و تاثير آن بر تصوير برند و مزاياي سفر: نقش تعديل كننده يادگيري فرهنگ
422
تجربه در ساحت معماري با رويكرد به سنت در طراحي مجموعه فرهنگي كرمان
423
تجربه در ساخت اشياء پاپيه ماشه
424
تجربه در كاربرد نقوش حيواني در منبت ( اسب )
425
تجربه در كاربرد نقوش حيواني در منبت (اسب )
426
تجربه درساخت اشياء پاپيه ماشه
427
تجربه ديني ازديدگاه مولوي
428
تجربه زندگي پس از طلاق توسط زنان مطلقه (بررسي جامعه شناختي زندگي زنان مطلقه شهرستان رودسربه روش كيفي).
429
تجربه زيبا شناختي در پرتو مفهوم سبك نزد مرلوپونتي
430
تجربه زيسته از زندگي خانوادگي بيماران مبتلا به اختلال سايكوز ثانويه
431
تجربه زيسته بيماران پاركينسون بعد از كاشت الكترود مغزي: يك مطالعه پديدار شناسي
432
تجربه زيسته دختران تك فرزند شهر تهران از تك فرزندي
433
تجربه زيسته رشد پس از سانحه در دانش آموزان دبيرستاني با تجربه از دست دادن ناگهاني در شهر اصفهان
434
تجربه زيسته زنان از خشونت خانگي (مورد مطالعه: زنان مراجعه كننده به واحد كاهش طلاق مركز اورژانس اجتماعي شهر اصفهان)
435
تجربه زيسته زنان در فضاي شهر مشهد
436
تجربه زيسته مادران داراي فرزند معلول: نقص شنوايي
437
تجربه زيسته‌ي عشق در ازدواج (افراد مورد مطالعه: زوج‌هاي تازه‌ازدواج‌كرده‌ي شهر اصفهان)
438
تجربه ساخت چيني با دماي پخت تا 1200 و لعاب آن
439
تجربه فرم هاي آزاد در حجم هاي سفالي با تاثير از نقش بز ايران باستان
440
تجربه فرمهاي آزاد در حجم هاي سفالي تا تاثير از نقش برايران باستان
441
تجربه كاغذ و تا
442
تجربه كلاژ در نيمه دوم قرن بيستم ﴿0002 - 1950﴾
443
تجربه ها و دست نوشته در بيان تصويري
444
تجربه هاي نوآوري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي
445
تجربه و تحليل بخش عملي
446
تجربه و تفسير پديده ي شكاف بين نسلي در حوزه ي ارزش هاي اجتماعي معلمان و دانش آموزان(مورد مطالعه: دبيرستان هاي پسرانه شهر اصفهان)
447
تجربه و تفسير ريسك و اعتماد در زيست‌جهان پزشكي(‌‌ مورد مطالعه: كلينيك‌هاي جراحي‌ زيبايي در اصفهان)
448
تجربه ي ديني و وحي نبوي
449
تجربه ي زيسته ي زنان در باشگاه هاي بدنسازي (مورد مطالعه: يك باشگاه بدنسازي در شهر اصفهان)
450
تجربه ي زيسته ي زنان در باشگاه هاي بدنسازي (مورد مطالعه: يك باشگاه بدنسازي در شهر اصفهان)
451
تجربه‌ي زيسته‌ي ترك رفتارهاي پرخطر در زنان
452
تجربياتي در زمينه جلوه هاي ويژه
453
تجرد عقلي از ديدگاه ملاصدرا
454
تجريد در فرهنگ تصويري قوم گروس
455
تجريد و انتزاع
456
تجريد و انتزاع
457
تجريه تحليل و شبيه سازي سيستم هاي صف
458
تجزي و تحليلي از راندمان مبدل باك در حالت PWM/ PFM با سيمولينك
459
تجزيه ‌وتحليل زمينه هاي ظهور و افول پوپوليسم در آمريكاي لاتين از دهه ي 1950 ميلادي تا به امروز
460
تجزيه ، تحليل و بررسي ملاحظات طراحي در كيسه هاي هوايي (Bags Air)
461
تجزيه ، تحليل و مقايسه مجموعه گوشه هاي راك در رديف هاي سازي مختلف
462
تجزيه LU براي حل دستگاه هاي خطي تنگ بزرگ
463
تجزيه آب به هيدروژن و اكسيژن با استفاده از انرژي خورشيدي
464
تجزيه اثرات متقابل ژنوتيپ x محيط درژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
465
تجزيه ارتباط بين شاخص هاي مقاومت به خشكي و پارامتر هاي پايداري در گندم نان
466
تجزيه ارتباط صفات زراعي - مورفولوژيك ونشانگرهاي مولكولي درگندم دوروم
467
تجزيه ارتباطي براي صفات ميوه در بادام با استفاده از ماركر هاي ملكولي
468
تجزيه ارتباطي براي صفات ميوه در بادام با استفاده از ماركرهاي ملكولي
469
تجزيه اعداد با استفاده از خم هاي بيضوي با خم هاي ادواردز
470
تجزيه اوليه : سازگاري . استقلال و رشد خطي
471
تجزيه اوليه ايده آلهايي با پايه شبكه اي و مباحثي از نظريه مدولها
472
تجزيه اوليه براي حلقه هاي نوتري چپ
473
تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از مدل AMMI و GGE bipiot
474
تجزيه پايداري ژنوتيپهاي گندم نان (Triticum aestivum L). با استفاده از مدل AMMI و GGE biplot
475
تجزيه پايداري عملكرد بر روي هيبريدهاي ذرت دانه اي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
476
تجزيه پايداري عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorinus L) در شرايط تنش خشكي
477
تجزيه پايداري عملكرد ژنوتيپهاي گندم دوروم
478
تجزيه پايداري فاميل هاي ناتني و ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گزينش شده از جوامع حاصل از پلي راس در دو گونه Bromus inermisو Dactylis glomerata
479
تجزيه پايداري فنوتيپي ژنوتيپهاي نخود با روش ناپارامتري
480
تجزيه پايداري و اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در ده رقم گندم
481
تجزيه پذيري و دربورن جبرهاي باناخ
482
تجزيه پسابهاي رنگي نساجي ﴿رنگزاهاي آزو﴾ با فرآيند فوفتوفنتون: رنگبري و بررسي سينتيك
483
تجزيه تحليل انگيزش در صنعت برفاب شهركرد
484
تجزيه تحليل انواع سيستم هاي ميكرواستريپ و استريپ لاين و كاربرد خاص آن ها
485
تجزيه تحليل بخش عملي
486
تجزيه تحليل بقا Survival Analysis
487
تجزيه تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان ( با تاكيد بر تعادل و توان منطقه اي طي ده سال گذشته )
488
تجزيه تحليل پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن معكوس
489
تجزيه تحليل ده اثر از سلطان محمد
490
تجزيه تحليل روابط آلومتريك و فعاليت جنين گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تاثير نانوذره و تنش شوري در مراحل جوانه زني بذر
491
تجزيه تحليل سيستمها و روشها
492
تجزيه تحليل عملكرد و قابليتهاي انواع رادارهاي مدرن هواشناسي همراه باپردازش و تفسير داده ها (و شبيه سازي ناحيه خاص رايلي )
493
تجزيه تحليل عوامل تاثير گزار بر رشد گسترش دانشگاه مجازي در ايران و بررسي وضعيت استراتژيك آن
494
تجزيه تحليل مقايسه اي سياست خارجي دولت احمدي نژاد و دولت روحاني از منظر تحليل گفتمان
495
تجزيه تحليل و شبيه¬سازي پروتكل¬هاي¬ مسيريابي در شبكه¬هاي خودرويي اقتضايي
496
تجزيه تحليل و طراحي سيستم آموزشي دوره هاي كوتاه مدت با بهره گيري از UML
497
تجزيه تحليل و كاربرد شبكه هاي سنسوري بي سيم در سيستم معالجه از راه دور با استفاده از Wavelet
498
تجزيه تحليل و نقد شش اثر از نگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
499
تجزيه تحليل وبرآورداشتغال غيررسمي (مطالعه موردي شهرخرم آباد)
500
تجزيه ترتيبي فلزات سنگين در نمونه هاي جامد
501
تجزيه تركيب پذيري و ارزيابي عمل ژن درلاين هاي گندم نان در شرايط ديم بااستفاده ازروش تلاقي دي الل
502
تجزيه تركيب فلز آلي MOF كروم MIL-101 به وسيله تابش ميكروويو: سنتز و شناسايي نانوساختارهاي اكسيد كروم
503
تجزيه تصويري و شمول نگاشتهاي تحليلي بين فضاهاي باناخ
504
تجزيه توانهاي ايده آلهاولم آرتين ريزو منظم سازي
505
تجزيه جبرهاي لكيفورد وابسته به فرمهاي دو خطي دلخواه
506
تجزيه چندجمله اي ها روي حلقه هاي گالوا و كدهاي دوري و منفي - دوري
507
تجزيه خاكريزهاي مسلح شده به روش اشمرتمن﴿schmertmann﴾با توجه به اندر كنش ژئو تكستايل و خاك
508
تجزيه داي آلل در لاين هاي نخود
509
تجزيه رأسي گراف
510
تجزيه رأسي گرافها و خارج قسمت خطي ايده آلهاي يالي گراف
511
تجزيه راكتيو رد در محيط آبي توسط تركيب ازن با اشعه فرابنفش در يك راكتورستوني حبابي
512
تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد در ايران 1338-1386
513
تجزيه رنگ هاي رآكتيو آزو با استفاده از لجن هاي زيستي به روش بيهوازي-هوازي پي درپي
514
تجزيه زيستي آلاينده هگزادكان توسط قارچ ريسه سفيد فانروكائت كرايزوسپوريوم
515
تجزيه زيستي آلايندههاي نفتي
516
تجزيه زيستي برخي از آفت كش هاي فسفره آلي با استفاده از چند سويه باكتري
517
تجزيه زيستي پساب حاتوي رنگ آزو در راكتور متوالي ناپيوسته
518
تجزيه زيستي پساب حاوي رنگزاهاي آزو ( بررسي روش هاي بي هوازي/ هوازي با استفاده از لجن فعال)
519
تجزيه زيستي چربيها به وسيله باكتريها و قارچها
520
تجزيه زيستي رنگ متيلن بلو دريك بيوراكتور بسترپرشده اي از سلول هاي تثبيت يافته رالستونياايوتروفا برپايه ي سنگ آذرين
521
تجزيه زيستي و گوگردزدايي زيستي تركيبات تيوفني از نفت خام
522
تجزيه ژنتيكي برخي شاخص هاي زراعي، فيزيولوژيك و متابوليكي مقاومت به خشكي در برخي ارقام گندم در شرايط اين ويوو و اين ويترو
523
تجزيه ژنتيكي تحمل به شوري در تلاقي هاي گندم نان
524
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي اين ويترو واين ويوو مقاومت به خشكي در گندم
525
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي مقاوم به خشكي در گندم نان به روش دي آلل گاردنر
526
تجزيه ژنتيكي صفات كمي و كيفي در برنج به روش تلاقي كاروليناي شمالي و دايآلل
527
تجزيه ژنتيكي صفات مختلف گلرنگ با استفاده از تجزيه ميانگين نسل‌هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
528
تجزيه ژنتيكي صفات مرتبط با عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه در كنجد
529
تجزيه ژنتيكي صفات مورفولوژيكي زراعي در لوبيا - (Phaseolus vulgaris L)
530
تجزيه ژنتيكي غلظت آهن و روي دانه گندم نان
531
تجزيه ژنتيكي فاصله زايش تا اولين تلقيح و روزهاي باز در گاوهاي شيري هلشتاين تحت شرايط تنش گرمايي
532
تجزيه ژنتيكي كميت و كيفيت روغن، عملكرد و اجزاي آن با استفاده از تلاقي هاي داي آلل در گلرنگ
533
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي با استفاده از روش آزمايشي سه گانه در گندم دوروم
534
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در ذرت به روش دي الل
535
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در گندم
536
تجزيه ژنتيكي مقاومت به شوري در جو ( H.Vulgare)
537
تجزيه ژنتيكي ميزان گلوكوزينولات ،روغن ،پروتئين ،عملكرد و ديگر صفات مرتبط با عملكرد در ارقام ولاين هاي اصلاح شده كلزا
538
تجزيه ژنتيكي ويژگي هاي زراعي فيزيولوژيك كلزا
539
تجزيه ستاره اي با مؤلفه هاي بالا
540
تجزيه سنگهاي مدني: (آهن- كروميت- سرب و روي)
541
تجزيه سيتوژنتيكي پايداري مقاومت به خشكي در گندم با روش تجزيه AMMI و ساير روشهاي تجزيه پايداري
542
تجزيه شبكه به زيرشبكه ها و پيدا كردن معادل خارجي زيرشبكه ها
543
تجزيه شدت انرژي در صنايع كشور طي دوره زماني ( 1382 - 1372)
544
تجزيه شيميائي تعيين ساختمان وبررسي خواص تبادل يوني يك زئوليت
545
تجزيه ضربگرهاي با برد بسته روي جبرهاي باناخ
546
تجزيه طيفي منسوجات رنگ شده ي طرح دار
547
تجزيه عليت و سرعت پر شدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
548
تجزيه عليت و سرعت پرشدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
549
تجزيه عملگرهاي باناخ - ساكس
550
تجزيه فتوكاتاليستي رنگهاي آزومحلول در آب به وسيله نانوذرات
551
تجزيه فتوكاتاليستي هيدروكربنهاي آليفاتيك با استفاده از نانو ذرات Tio2 داپ شده با نيتروژن در فاز گاز
552
تجزيه فني و ارزيابي خواص نوارهاي كشسان فيزيوتراپي(kinesio tape)
553
تجزيه فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزودسولوفنيل قرمز 3BL ، كوپروكسون...
554
تجزيه فوتوكاتاليستي دي متيل سولفوكسايد از پساب توسط نانو كاتاليست هاي هسته-پوسته جفت شده كادميوم سولفيد با تيتانيوم دي اكسيد
555
تجزيه كاتاليستي فنل با سيليسيم متخلخل و اصلاح آن بوسيله نانوذرات آهن
556
تجزيه كارايي براي سيستم هاي كلي چند مرحله اي در تحليل پوششي داده ها
557
تجزيه كانال چندفركانسي در تحليل يافت تصوير
558
تجزيه كمي عناصر(سرب و كادميوم) در خرچنگ شناگر آبي در نواحي ميناب، بندر خمير و بندرعباس(خليج فارس)
559
تجزيه كيفي و كمي آلياژها با استفاده از تكنيك طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري
560
تجزيه گراف‌هاي كامل به گراف‌هاي قوياً منظم
561
تجزيه گروهها و رمزنگاري
562
تجزيه متقارن - مثلثي يك ماتريس و كاربردهاي آن
563
تجزيه متقارن -مثلثي يك ماتريس وكاربرد هاي آن
564
تجزيه مدولها به مجموعهاي مستقيمي از زير مدولهاي خاص
565
تجزيه مسئله به زيروظايف در يادگيري تقويتي
566
تجزيه منواتانول آمين با استفاده از رئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت اصلاح شده با تيتانيم دي اكسيد
567
تجزيه مولكولي برنج ترانسژني
568
تجزيه ميانگين نسل ها در نخود(Cicer arietinum L.)
569
تجزيه ميانگين نسلها براي عملكرد دانه و ساير خصوصيات وابسته در سورگوم
570
تجزيه ميكروبي ضايعات لاستيك هاي فرسوده در خاك و تاثير آن بر جذب عناصر سنگين توسط ذرت و آفتابگردان
571
تجزيه نوري فنل توسط ذرات اكسيد آهن / اكسيد روي در محيط آبي
572
تجزيه نوري و سفيد كردن پسابهاي نساجي با استفاده از هيدروژن پراكسايد و نور خورشيد و تابش فرا بنفش
573
تجزيه هاي پيير براي گروه هاي كلاسيك
574
تجزيه هاي متناقض گروه ها
575
تجزيه هاي هم ماكسيمال يكتا
576
تجزيه و بازيابي رسوبات هيدوركربني به روش زيستي از مخازن دخيره نفت
577
تجزيه و تبديل شركتهاي تجاري در حقوق ايران و انگليس
578
تجزيه و تحليل
579
تجزيه و تحليل
580
تجزيه و تحليل " بيت " در منطقه مكريان كردستان
581
تجزيه و تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسي سرويس
582
تجزيه و تحليل ، طراحي و كاربردFIN- LINE در مخابرات
583
تجزيه و تحليل « كنسرتو براي پيانو و اركستر » اثر بهزاد رنجبران از منظر هاموني و فرم
584
تجزيه و تحليل 5 اثر نقاشي با توجه به رويكرد مولر - پونتي ﴿شب زنده داران / ادوارد هاپر 1942 - دنياي كريستينا/ آندرو ويث1948 - جان مينتون/ لوسين فرويد1952 - نيلوفرهاي آبي/ كلود مونه 1920 - منظره با خانه ها/ واسيلي كاندينسكي 1909﴾
585
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
586
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
587
تجزيه و تحليل swot در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
588
تجزيه و تحليل آثار
589
تجزيه و تحليل آثار
590
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
591
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
592
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
593
تجزيه و تحليل آثار برونوبزتو
594
تجزيه و تحليل آثار خسرو حكيم رابط
595
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
596
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
597
تجزيه و تحليل آثار صنيع الملك
598
تجزيه و تحليل آثار و معرفي سازهاي اركستر نظامي
599
تجزيه و تحليل آزمايشهاي صحرائي (ديلاتومتري و بارگذاري صفحه اي) در سد گتوند عليا و ارتباط آن با مشخصات توده سنك
600
تجزيه و تحليل آزمونهاي آماري جهت بررسي دنباله هاي شبه تصادفي
601
تجزيه و تحليل آلبوم موسيقي راز نو اثر حسين عليزاده
602
تجزيه و تحليل آماري - اقليمي سريهاي زماني در ايران برازش مدلهاي ARIMA بر داده هاي دمايي و توجيه تغييرات دما بوسيله توابع انتقال
603
تجزيه و تحليل آماري بر روي نتايج حاصله از فرآيند تراشكاري استوانه اي توسط دستگاه وايركات
604
تجزيه و تحليل آماري پساب كارخانجات نساجي يزد
605
تجزيه و تحليل آماري علل و عوامل مهاجرت روستائيان در منطقه بويراحمد
606
تجزيه و تحليل آواز ابوعطا در رديف ميرزا عبدالله
607
تجزيه و تحليل ابزلرهاي سنجش دبي سيالات، با استفاده از تكنيك ها و ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي، همراه با ارائه چند مصداق كاربردي
608
تجزيه و تحليل اتفاقات شبكه آب شهر يزد (ارزيابي فني و اقتصادي)
609
تجزيه و تحليل اتودهاي سمفونيك اثر روبرت شومان
610
تجزيه و تحليل اثر استفاده از آلياژ آلومينيوم (Aluminum QE-7) به عنوان جنس قالب تزريق پلاستيك بر روي خواص كيفي محصول
611
تجزيه و تحليل اثر انعطاف پذيري فردي بر كاهش سطح كيفيت عملكرد حسابرسي با در نظر گرفتن الگوي استرس نقش
612
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانو ذره آهن بر صفات جوانه زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
613
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانوذره آهن بر صفات جوانه‌زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
614
تجزيه و تحليل اثر تعيين كننده هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات فناوري
615
تجزيه و تحليل اثر دما بر روي تغيير شكل روسازي انعطاف‌پذير به روش المان محدود
616
تجزيه و تحليل اثر شياردار كردن معبر جريان بر مشخصات جريان سيال عبوري
617
تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي پروژه ها و تاسيسات پارس جنوبي بر ساختار روستاهاي استان بوشهر (مطالعه موردي : شهرستان هاي كنگان، جم و دير)
618
تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات بر ساختار فرهنگي, آموزشي دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 14 تهران
619
تجزيه و تحليل اثرگذاري بحران مالي شرق آسيا و بحران مالي جهاني بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشورهاي منا....
620
تجزيه و تحليل ارتباط چرخش چله و كشش نخ هاي تار با كنترل كننده هاي مكانيكي و الكترونيكي در ماشين هاي بافندگي
621
تجزيه و تحليل ارتعاشات خمشي صفحات مدور
622
تجزيه و تحليل ارتعاشي كانتيلور نانوربات AFM چند لايه سري و موازي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هوا
623
تجزيه و تحليل ارتعشات در موتور القايي
624
تجزيه و تحليل استراتژي بازاريابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود شركت هاي خدمات راه و ساختمان
625
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
626
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
627
تجزيه و تحليل استراتژيك به منظور اجراي مولفه هاي مدل تعالي سازماني )EFQM( با استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS (مطالعه ي موردي: شركت زمزم اصفهان )
628
تجزيه و تحليل استراتژيك مديريت كيفيت در شركت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM
629
تجزيه و تحليل اقتصادي نظريات ماركسيسم لسبراليسم و اسلام پيرامون توسعه نيافتگي سياسي در ايران (قبل از انقلاب اسلامي )
630
تجزيه و تحليل الگوريتمهاي جستجو و مرتب سازي در ...
631
تجزيه و تحليل الگوهاي رشد دوران زا-مبتني بر ايده
632
تجزيه و تحليل امپرومپتوي اپوس 90 شماره ئ 2 اثر فرانس شوبرت و نوكتورن شماره ئ 4 اثر فرانسيس پولانك
633
تجزيه و تحليل امكان بروز خطاء و اثرات آن (FMEA)
634
تجزيه و تحليل اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در شهرسازي شهرداري منطقه 7 تهران
635
تجزيه و تحليل انديشه سياسي علي شريعتي با تاكيد بر سنت و مدرنيزم
636
تجزيه و تحليل انشعاب دستگاه هاي شكار- شكارچي در مدل هاي زيستي مختلف
637
تجزيه و تحليل انواع سيستم هاي كنترلي توزيع گسترده (DCS) همراه با كاركرد تكنيك هاي جديد مربوطه
638
تجزيه و تحليل انواع سيستمهاي اندازه گيري كميت هاي ابزار دقيقي و كاربرد خاص آنها
639
تجزيه و تحليل بار ديناميكي و اثر آن در معادلات ديناميكي ربات
640
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق التريك ايران
641
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق الكتريك ايران
642
تجزيه و تحليل بازده بلند مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرايط بازار و تعديل عوامل ريسك
643
تجزيه و تحليل بازده كوتاه مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه هاي ثانويه بر مبناي فرضيه علامت دهي
644
تجزيه و تحليل بازشوها در دالهاي بتن آرمه به روش اجزاء محدود
645
تجزيه و تحليل بحران انسان در نظام سرمايه داري با تكيه بر الگوي انسان شناسي اسلامي
646
تجزيه و تحليل بخش علمي
647
تجزيه و تحليل بخش علمي
648
تجزيه و تحليل بخش علمي
649
تجزيه و تحليل بخش عملي
650
تجزيه و تحليل بخش عملي
651
تجزيه و تحليل بخش عملي
652
تجزيه و تحليل بخش عملي
653
تجزيه و تحليل بخش عملي
654
تجزيه و تحليل بخش عملي
655
تجزيه و تحليل بخش عملي
656
تجزيه و تحليل بخش عملي
657
تجزيه و تحليل بخش عملي
658
تجزيه و تحليل بخش عملي
659
تجزيه و تحليل بخش عملي
660
تجزيه و تحليل بخش عملي
661
تجزيه و تحليل بخش عملي
662
تجزيه و تحليل بخش عملي
663
تجزيه و تحليل بخش عملي
664
تجزيه و تحليل بخش عملي
665
تجزيه و تحليل بخش عملي
666
تجزيه و تحليل بخش عملي
667
تجزيه و تحليل بخش عملي
668
تجزيه و تحليل بخش عملي
669
تجزيه و تحليل بخش عملي
670
تجزيه و تحليل بخش عملي
671
تجزيه و تحليل بخش عملي
672
تجزيه و تحليل بخش عملي
673
تجزيه و تحليل بخش عملي
674
تجزيه و تحليل بخش عملي
675
تجزيه و تحليل بخش عملي
676
تجزيه و تحليل بخش عملي
677
تجزيه و تحليل بخش عملي
678
تجزيه و تحليل بخش عملي
679
تجزيه و تحليل بخش عملي
680
تجزيه و تحليل بخش عملي
681
تجزيه و تحليل بخش عملي
682
تجزيه و تحليل بخش عملي
683
تجزيه و تحليل بخش عملي
684
تجزيه و تحليل بخش عملي ﴿1.كنسرتو براي پيانو و اركستر 2.كوارتت زهي ﴾
685
تجزيه و تحليل بخش عملي و پژوهش آزاد " مرصع در موسيقي ايران "
686
تجزيه و تحليل بخش عملي و ترجمه دو جلد كتاب متد رسمي آموزش پيانو اروپا
687
تجزيه و تحليل بخش عملي و مختصري درباره موسيقي لرستان
688
تجزيه و تحليل بخش گروهنوازي عملي
689
تجزيه و تحليل بخشي عملي
690
تجزيه و تحليل بخشي عملي
691
تجزيه و تحليل براي تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در چند رقم گندم نان
692
تجزيه و تحليل برج خنك كن طبيعي و طراحي بهينه آن
693
تجزيه و تحليل برج هاي خنك كننده
694
تجزيه و تحليل بررسي تغييرات اجزاي صورت سود و زيان در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار با بازده حقوق صاحبان سهام
695
تجزيه و تحليل بهره وري منطقه اي و سرريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECD و ايران
696
تجزيه و تحليل بيان ژن و توليد آرتميزينين در واكنش به سالسيليك اسيد و جازمونيك اسيد در گياه ترخون﴿Artemisia dracunculus﴾
697
تجزيه و تحليل بيو مكانيكي زخم بستر
698
تجزيه و تحليل بيومكانيكي اثرات انحراف جانبي زانو
699
تجزيه و تحليل بيومكانيكي تنش پسماند در ديسك بين مهره اي
700
تجزيه و تحليل پارامترهاي انگيزشي افراد و اثر آن در بهره وري يك كارخانه نساجي
701
تجزيه و تحليل پارامترهاي موثر در كشش عميق هيدرومكانيكي
702
تجزيه و تحليل پاسخ هاي گياهي در سيستم بيماريزائي يونجه يكساله (Medicago truncatula) و باكتري Ralstonia Solanacearum
703
تجزيه و تحليل پايداري و انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع ميخائيليس - منتون
704
تجزيه و تحليل پايداري و كنترل يك ربات راه رونده دوپا
705
تجزيه و تحليل پديده آشوب در مدل اندركنش سيستم ايمني و تومور سرطاني
706
تجزيه و تحليل پديده ي آشوب در مدل يك سلول بطني
707
تجزيه و تحليل پرلود و فوگ و كنسرتو
708
تجزيه و تحليل پروتكل هاي VOIP و شبكه هاي نسل آينده
709
تجزيه و تحليل پوسچر بدن كارگران انارچين استان يزد به روش تكنيك ارگونوميكOwas
710
تجزيه و تحليل پيامد حوادث انفجار
711
تجزيه و تحليل پيانو كنسرتو شماره ي دو اثر امين الله حسين از منظر فرم ، هارمُني و بسط و گسترش تِماتيك
712
تجزيه و تحليل پيديده كرونا و اثرات آن در امواج راديويي و تلويزيوني
713
تجزيه و تحليل پيش بيني هوشمندانه زمينلرزه از طريق تشخيص تغييرات انتشار گاز رادون و عوامل محيطي تاثيرگذار (دما، فشار، بارندگي ،...)
714
تجزيه و تحليل پيش درآمدهاي استاد فرامرز پايور
715
تجزيه و تحليل تأثير بحران ها و پويش هاي نظام سرمايه داري بر ساختار دولت هاي سرمايه داري در دوره معاصر
716
تجزيه و تحليل تأثير شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر گرايش به نام تجاري لوكس
717
تجزيه و تحليل تأثير كمك هاي مددجويانه كميته امداد بر مشاركت سياسي مددجويان مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختياري
718
تجزيه و تحليل تأثير كيفيت زندگي بر نوع و ميزان مشاركت سياسي؛ مطالعه موردي: بررسي تطبيقي دو شهر اصفهان و كرمانشاه
719
تجزيه و تحليل تأثيرگروههاي افراطي و جنگ بر امنيت انساني زنان در افغانستان و عراق بعد از يازده سپتامبر
720
تجزيه و تحليل تئوري گراف و كاربرد آن در مسائل مربوط به حمل و نقل ريلي
721
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي تنش و كرنش در كشش عميق استوانه اي
722
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي خمكاري لوله و مقاطع پروفيلي
723
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي شكل پذيري ورقهاي فلزي با استفاده از معيار تسليم غير درجه 2 هيل
724
تجزيه و تحليل تئوري و عملي جاذب ارتعاشات
725
تجزيه و تحليل تابع موج نانو لوله هاي كربني جايگزين شده با اتم Si
726
تجزيه و تحليل تابلوي نبردسان رومانو اثر پائولواوچلو
727
تجزيه و تحليل تاثير اخلاق مهندسي بر افزايش راندمان كار عامل انساني در شهرداري تهران و ارائه راهكار
728
تجزيه و تحليل تاثير ارزش برند و رقابت بازار محصول بر عملكرد مالي شركت ها
729
تجزيه و تحليل تاثير اقتصاد رسانه در سيستم هاي سلامت ايران
730
تجزيه و تحليل تاثير درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران به روش ARDL
731
تجزيه و تحليل تاثير متقابل فضاي مجازي و قدرت سياسي در ايران
732
تجزيه و تحليل تاثيرفضاي مجازي برقدرت سخت و نرم با استفاده از روش دلفي فازي
733
تجزيه و تحليل تحريرهاي رديف ميرزاعبدالله ، ساخت تمرينهايي براساس ادوار ايقاعي
734
تجزيه و تحليل تركيبات رنگي و ساخت دستگاه تشخيص رنگ
735
تجزيه و تحليل ترموديناميكي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان به كمك نرم افزار EES
736
تجزيه و تحليل ترموديناميكي همدماهاي پيوندي يك سري از همدماهاي ...
737
تجزيه و تحليل تصانيف مشكاتيان بر اشعار حافظ
738
تجزيه و تحليل تصاوير FMRI با تبديل ويولت
739
تجزيه و تحليل تصويرسازي اندرزنامه امير عنصرالمعالي
740
تجزيه و تحليل تطبيقي تاثير فضاي مجازي بر پيدايش جنبش هاي سياسي- اجتماعي در سال 1390 ﴿2011﴾ در كشورهاي مصر، ليبي و بحرين
741
تجزيه و تحليل تطبيقي جايگاه نوابت در انديشه فارابي و ابن باجه
742
تجزيه و تحليل تطبيقي رابطه ميان شعارهاي انتخاباتي و سياست‌گذاري عمومي در ايران (مطالعه موردي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد)
743
تجزيه و تحليل تطبيقي سياست هاي بازتوزيعي در دولت موسوي و دولت احمدي نژاد
744
تجزيه و تحليل تطبيقي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و تركيه در خاورميانه پس از ظهور داعش
745
تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين تابعيت در ايران و اتحاديه اروپا
746
تجزيه و تحليل تطبيقي گفتمان امام خميني و مهاتما گاندي در روابط بين الملل
747
تجزيه و تحليل تطبيقي مباني نظري تئوري عدالت در انديشه‌هاي جان رالز و اسلام
748
تجزيه و تحليل تطبيقي منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
749
تجزيه و تحليل تطبيقي نظريات مك اينتاير و راولز پيرامون عدالت با تاكيد بركارآمدي آن در جوامع چندفرهنگي
750
تجزيه و تحليل تطبيقي هويت سازي در دهه ي اول و دوم نظام جمهوري اسلامي ايران﴿1378-1368 با 1367-1357﴾
751
تجزيه و تحليل تطبيقي وضعيت توسعه سياسي در سپهر جغرافياي سياسي استان هاي ايران
752
تجزيه و تحليل تعادل فضايي (مرور، نقد و توسعه برخي از مدلهاي ارائه شده )
753
تجزيه و تحليل تعدادي از نگاره هاي ورقه و گلشاه محفوظ در موزه توپكاپي سراي استانبول
754
تجزيه و تحليل تغييرات زماني غلظت گاز رادون آب چشمه هاي آبگرم بعنوان يك پيش نشانگر زلزله با استفاده از فيلتر كالمن , investigation of the temporal variation of radon concentration in the groundwater as an earthquake precursors using kalman filter
755
تجزيه و تحليل تغييرات فناوري در صنعت نساجي و پيش بيني روند آن بر اساس روش متن كاوي اختراعات ثبت شده (مطالعه موردي : فناوري بازيافت پسماند)
756
تجزيه و تحليل تقاضا و ظرفيت پذيرش دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان در سال 1404 با استفاده از پويايي سيستم
757
تجزيه و تحليل تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از ديدگاه داوطلبان كنكور سال 87-1386 استان لرستان ( مطالعه موردي شهر خرم آباد )
758
تجزيه و تحليل تكنيك ها و ابزارهاي رايج در انواع سيستم هاي هدايت و كنترل و ارائه چند مصداق كاربردي
759
تجزيه و تحليل تكنيك ها و مكانيزم هاي رايج در فرايندهاي هدايت و كنترل سيستم هاي پرنده آوكس (AWACS)
760
تجزيه و تحليل تكنيك ها،كارويژه ها و پارامترهاي مؤثر، ساختار وعملكرد، در سنجش سطح مقطع موثر راداري اهداف با تاكيد بر پيكربندي شكل ها و اندازه هاي ويژه
761
تجزيه و تحليل تكنيك¬ها و ابزار¬هاي رايج در سيستم¬هاي اويونيك هواپيماه ها﴿نظامي و غير نظامي﴾
762
تجزيه و تحليل تكنيكهاي رايج در سيستمهاي راداري در خصوص هواشناسي و پارامترهاي ذيربط
763
تجزيه و تحليل تمايلات خبري براي پيش بيني قيمت كالاهاي ارايه شده در بورس هاي بين المللي
764
تجزيه و تحليل تنش اتصالات قطعات كامپوزيتي پالترود شده
765
تجزيه و تحليل تنش در آسيابهاي استوانه اي
766
تجزيه و تحليل تنش هاي حرارتي و خزشدر لوله هاي ديگ بخار
767
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل الاستيك - پلاستيك فرآيند كشش سيم
768
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل در ياتاقان هاي هيدروديناميكي به كمك نرم افزارABAQUS
769
تجزيه و تحليل توزيع شار موضعي و تلفات بي باري در هسته ترانسفورماتورهاي سه - فاز
770
تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكان يابي كاربري هاي فرهنگي منطقه 3 تهران
771
تجزيه و تحليل توسعه فناوري هاي بهره برداري از انرژي خورشيدي در ايران؛ سناريوپردازي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
772
تجزيه و تحليل جامعه شناختي رفتار انتخاباتي با تاكيد بر انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم﴿ مورد مطالعه : كرمانشاه﴾
773
تجزيه و تحليل جايگاه امريكا و رابطه آن با جمهوري اسلامي در انديشه سياسي آيت الله خامنه اي
774
تجزيه و تحليل جريان زير بحراني و فوق بحراني براي مقاطع مختلف در لبه آبشار
775
تجزيه و تحليل جريان كوئيت با استفاده از روش اچ.پي.ام
776
تجزيه و تحليل جغرافيائي و حركات روستا - شهري جمعيت ايران در دهه 65- 1355
777
تجزيه و تحليل چالش‌ها و فرصت‌هاي دو الگوي فكري اسلام شيعي و سلفي- تكفيري در منطقه ( مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي)
778
تجزيه و تحليل چقرمگي شكست هيدروكسي آپاتيت با استفاده از ميكروسختي سنجي
779
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
780
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
781
تجزيه و تحليل چندمتغيره ، جهت بررسي تنوع ژنتيكي و اجزاء عملكرد سويا
782
تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن با بكارگيري تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه
783
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي رباط با مفاصل الاستيك
784
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي ميكرو ربات ‏AFM‏ در محيط هوا ‏و مايع در حضور نيروهاي بين سطح نمونه و پراب
785
تجزيه و تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي
786
تجزيه و تحليل حساسيت پارامترهاي وابسته در برنامه ريزي خطي
787
تجزيه و تحليل حل عددي معادله براتو
788
تجزيه و تحليل خصيصه ها و تكنيك هاي كنترلي متداول ﴿PID و...﴾ در اتوپايلوت ﴿ خلبان خودكار﴾ سيستم هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه سازي آن
789
تجزيه و تحليل خصيصه‌ها و تكنيك‌هاي كنترلي متداول(PIDو...)در اتوپايلوت(خلبان خودكار) سيستم‌هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه‌سازي آن
790
تجزيه و تحليل خطا در ايمني پرواز باتوجه به عوامل انساني
791
تجزيه و تحليل خطاهاي رايج در مقاله هاي دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه پيام نور
792
تجزيه و تحليل خطاهاي نحوي فارسي‌آموزان اردو زبان
793
تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني ﴿HACCP﴾
794
تجزيه و تحليل خطوط انتقال تزويج شده فعال در رژيم غيرخطي باتحريك سيگنال مدوله شده
795
تجزيه و تحليل خودكار تصاوير آنژيوگرافي مقطع نگار همدوس از مشيميه چشم
796
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدلهاي رگرسيوني با مشاهدات گمشده و حافظه بلندمدت
797
تجزيه و تحليل داده ها به روش مجموعه ناهموار و مقايسه اين روش با ساير روش هاي آماري
798
تجزيه و تحليل داده هاي ژئو شيمي اكتشافي در محدوده معدن سرب و روي ايرانكوه اصفهان به كمك روش هاي تحليل اكتشافي داده ها ‍‍(EDA) و هندسه فركتال
799
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميائي 100000:1 كهنوج
800
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي برگه 100000/1 دشت منوجان
801
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي كانسار مس كوه پنج و كانسار پلي متال معين آباد و شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميايي آنها
802
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي كانسار مس رباط پشت بادام يزد
803
تجزيه و تحليل داده هاي سلامت با استفاده از رويكرد داده‌‌كاوي در قالب يك مدل تركيبي ( مطالعه‌ي موردي: بيماران بخش مراقبت‌هاي ويژه)
804
تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با سري هاي زماني ورودي و خروجي سد زاينده رود طي سال هاي 1376 تا 1388
805
تجزيه و تحليل داده هاي ميدان پتانسيل در بعد فركانس در تعيين ويژگي هاي توده هاي معدني
806
تجزيه و تحليل داي آلل به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي در گندم
807
تجزيه و تحليل دستور زبان فارسي دبيرستان
808
تجزيه و تحليل دستورزبان فارسي دبيرستان
809
تجزيه و تحليل دشمن مردم
810
تجزيه و تحليل دو اثر از حسين دهلوي ﴿ چهارنوازي مضرابي - شراب عشق ﴾
811
تجزيه و تحليل دو اثر كرال ساخته احمد پژمان از ديگاه بافت ، ريتم و مد
812
تجزيه و تحليل دو قطعه از بخش عملي
813
تجزيه و تحليل دوازده نگاره از خاوران نامه ابن حسام
814
تجزيه و تحليل دوشاخگي در يك سيستم تحريك پذير دوبعدي با رويكرد گرافيكي
815
تجزيه و تحليل ديناميك مولكولي آسيب پرتويي در آلياژهاي آهن كروم
816
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل سيستم هاي انتقال دهنده توزيع شده
817
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل گرفتن و لغزش جسم در بازوهاي همكار با لحاظ كردن هندسه پنجه ها
818
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل مكانيزم استوارت با محركهاي دوراني به همراه ساخت نمونه آزمايشگاهي آن
819
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل يك ربات پيوسته ي سه قطعه اي ساخته شده از آلياژهاي سوپرالاستيك
820
تجزيه و تحليل ديناميكي اثر امواج جاده بر روي مدل 4/1 خودروي پيكان به همراه طراحي و ساخت دستگاه سيستم تعليق 4/1 پيكان
821
تجزيه و تحليل ديناميكي روبات براي استفاده از موتورهاي گامي
822
تجزيه و تحليل ديناميكي شبيه ساز جاده براي سيستم تعليق خودروها
823
تجزيه و تحليل رابطه بين تعداد زنان عضو پارلمان و ميزان دموكراسي
824
تجزيه و تحليل رابطه بين چرخه عمر شركت با سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران
825
تجزيه و تحليل رابطه بين حاكميت شركتي، هموارسازي سود و كيفيت گزارشگري مالي
826
تجزيه و تحليل رابطه تعادلي و بلند مدت بين واردات سرمايه اي - واسطه اي و صادرات غير نفتي ( 1376 - 1340 )
827
تجزيه و تحليل رابطه روسيه و ارمنستان و تأثير آن بر آينده سياسي-امنيتي قفقاز بعد از حادثه 11 سپتامبر
828
تجزيه و تحليل رابطه سود تقسيمي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به شرايط بازار و تعديل اثر ريسك
829
تجزيه و تحليل رابطه ميان سياست، اقتصاد و ايدئولوژي در ايران پس از انقلاب
830
تجزيه و تحليل رابطه‌ي ادبيات و سياست در دوران پهلوي دوم با تاكيد بر فعاليت‌ها و آثار اعضاي كانون نويسندگان ايران
831
تجزيه و تحليل ربات با انعطاف پذير و پايه متحرك
832
تجزيه و تحليل ربات با مفاصل انعطاف پذير و پايه متحرك
833
تجزيه و تحليل رساله عملي
834
تجزيه و تحليل رضايتمندي بيمار از سيستم اطلاعات بيمارستاني و ارائه راهكار براي بهبود آن
835
تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي با استفاده از پويايي سيستم
836
تجزيه و تحليل رفتار خطي -غير خطي اجسام متقارن تحت بار گذاري حرارتي و فشاري با كاربرد در نازل موشك سوخت جامد
837
تجزيه و تحليل رفتار راكتور واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه تهران بر پايه مدل سازي و شبيه سازي به منظور بهبود عملكرد آن
838
تجزيه و تحليل رفتار عوامل موثر بر مديريت ايمني جهت كاهش حوادث در صنعت گندله‌سازي با استفاده از رويكرد پويايي‌هاي سيستم (مطالعه موردي: پروژه ساخت كارخانه گندله سازي سه چاهون بافق)
839
تجزيه و تحليل رفتارهاي متعارض ايران و آمريكا در نظام بين الملل بر اساس نظريه نئوگرامشي
840
تجزيه و تحليل رقابت پذيري از ديدگاه مدل الماس پورتر و تاثير آن بر صادرات خدمات فني و مهندسي
841
تجزيه و تحليل رگرسيون مولفه هاي اصلي
842
تجزيه و تحليل رمان مرگ و زندگي مرا خسته مي كنند نوشته ي موين بر اساس نظريه آميختگي مفهوميMo Yan’s Life an​d Death Are Wearing Me Out: A Conceptual Integration Analysis
843
تجزيه و تحليل رنگين كمان موسيقيايي : مطالعه كاركردهاي رفتار شناسي شنونده
844
تجزيه و تحليل رو شهاي اندازه گيري بهره وري و پياد هسازي آنها در بخش حمل و تحليل رابطه منابع با تغييرات بهره وري
845
تجزيه و تحليل روابط سياسي سوريه و ايران 2004-1979
846
تجزيه و تحليل روش شاخه و كران DH براي حل مسائل زمانبندي پروژه با محدوديت منابع چندگانه و ارائه يك مدل ساختمان داده و تهيه برنامه كامپيوتري آن
847
تجزيه و تحليل روش گالركين ناپيوسته براي معادله ي زير پخش
848
تجزيه و تحليل روش هاي ارائه شده براي تعيين مزيت نسبي صنايع با استفاده از تكنيك AHP
849
تجزيه و تحليل روش هاي درماني به منظور افزايش بهره وري در حوزه ي سلامت (مطالعه موردي روش هاي درمان شكستگي)
850
تجزيه و تحليل روشهاي ارزيابي بانكهاي داخلي از برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه هاي عمراني و ارائه راهكارهاي اصلاح روشها
851
تجزيه و تحليلِ روشهاي اصلاحيِ معلمان زبان انگليسي: تربيت معلم از طريق گفتگوي انعكاسي
852
تجزيه و تحليل روشهاي مديريت تحرك در مخابرات سيار
853
تجزيه و تحليلِ روند شكل‌گيري مؤلفه‌ها و جاذب‌ها در شبكه‌هاي عصبي خودانجمني
854
تجزيه و تحليل رويكرد روشنفكران ديني نسبت به جايگاه مفاهيم مدرن در منابع ديني (از منظر علامه نائيني)
855
تجزيه و تحليل ريزه نگاري (مينياتور) و سير تحول آن در ايران
856
تجزيه و تحليل ريزه نگاري(مينياتور) و سير تحول آن در ايران
857
تجزيه و تحليل ريسك نقدينگي بانك هاي ايران با رويكردهاي نوين به سنجه هاي ريسك و استفاده از مدل هاي دي،اي، آ و اس، اف، آ
858
تجزيه و تحليل ريسك هاي پروژه ها با استفاده از روش DEMATEL ( مطالعه موردييك پروژه نفت و گاز در يك شركت مهندسي و ساخت )
859
تجزيه و تحليل ريسك يك پروژه در صنعت نفت با استفاده از نرم افزار QUESTOR
860
تجزيه و تحليل زنجيره تامين و تاثير آن بر عملكرد رقابت پذيري زنجيره تامين با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم (مورد مطالعه : شركت ساپكو ايران خودرو )
861
تجزيه و تحليل زيست محيطي چند بعدي جامع در هنگام بهره برداري از نيروگاه هاي حرارتي در كشور هندوستان
862
تجزيه و تحليل زيمت در توسعه ي بازار
863
تجزيه و تحليل ژانر مقالات زيست شناسي نويسندگان انگليسي زبان و فارسي زبان
864
تجزيه و تحليل ژنتيك تحمل به شوري در برخي از ارقام طالبي (.Cucumis melo L)
865
تجزيه و تحليل ژنتيكي مقاومت به رنگ قهواه اي در ژنوتيپ هاي گندم ايراني با استفاده از روش هاي متداول و نشانگرهاي ريز ماهواره اي
866
تجزيه و تحليل ساختار قطعات بخش عملي
867
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد اثر هال و چند مصداق كاري آن
868
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد تصوير برداري راداري
869
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد ژنراتور توربين گازي، و بررسي روشهاي ارتقا كارايي بارگيري ژنراتورهاي ذيربط
870
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم راداري SAR [اس. ا. آر.] همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربردي رايج
871
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي SCADA [اسكادا] و پروتكل MODBUS [مودباس] و به كار گيري آن ها در اتوماسيون صنعتي صنايع مربوطه
872
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري MTI همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربرد رايج
873
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري با احتمال رهگيري كم ( LPI ) همراه با كاربردهاي عمده آن
874
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده ﴿ SCADA ﴾ در اتوماسيون صنعتي
875
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده (SCADA) در اتوماسيون صنعتي
876
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل و بهينه سازي آن ها با بهره گيري از درايو همراه با چند مصداق كاربردي
877
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي هيدروليكي و نيوماتيكي و بكارگيري آن در سيستم هاي صنعتي ذيربط
878
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد محرك ها و پوزيشنرها، با تاكيد بر تكنيك ها و فرايندهاي به كار رفته در شيرهاي كنترلي و جايگاه آن ها در صنعت
879
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و تكنيك هاي رايج در انواع فيلترهاي الكتريكي و الكترونيكي و كار ويژه هاي آنها در صنايع و مدارات مربوطه
880
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و خصيصه هاي انواع ربات و تكنيك هاي كنترلي به كار رفته در آنها به همراه يك مورد شبيه سازي در اين خصوص
881
تجزيه و تحليل ساز و كار سلطه در انديشه‌ي سياسي غرب؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فردريش نيچه و فرانتس كافكا
882
تجزيه و تحليل سازه خشتي و طرح مرمت و احياء خانه جمالي ميبد
883
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها ﴿ بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان ﴾
884
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها: بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان
885
تجزيه و تحليل ستبري سيستمهاي كنترل
886
تجزيه و تحليل سري زماني فراواني فلج ارب نوزادي در بيمارستان الزهرا رشت بين سال¬هاي 1389 تا 1398
887
تجزيه و تحليل سريهاي زماني در داده هاي قيمت سكه بهار آزادي
888
تجزيه و تحليل سمفوني در سه موومان
889
تجزيه و تحليل سوئيت سمفونيك سايه هاي بلند باد اثر احمد پژمان
890
تجزيه و تحليل سوئيت شماره پنج باخ براي ويولنسل
891
تجزيه و تحليل سوانح ريلي و ارائه مدل شبيه سازي براي سوانح خروج از خط
892
تجزيه و تحليل سوپاپ كنترل جهت به كمك نرم افزار Sim hydraulic [سيم هيدروليك]
893
تجزيه و تحليل سونات شماره 3 هايدن
894
تجزيه و تحليل سوييت شماره ي 3 باخ و بررسي تفاوت هاي اجرايي آن در ويلنسل با ويولا
895
تجزيه و تحليل سياست خارجي ايران در دوره ي خاتمي ( 1384 - 1376 ) براساس طرح سيستماتيك مفهومي سيف زاده
896
تجزيه و تحليل سياست خارجي نسل پنجم رهبري جمهوري خلق چين نسبت به جمهوري اسلامي ايران
897
تجزيه و تحليل سيستم ايريسا با استفاده از متدولوژي UML در مجتمع صنعتي غدير
898
تجزيه و تحليل سيستم تعليق خودرو با استفاده از نرم افزار ANSYS
899
تجزيه و تحليل سيستم توزيع در بازاريابي قارچ خوراكي در استان تهران
900
تجزيه و تحليل سيستم مديريت محتوا Content Management System
901
تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري شركت ايران پيچ
902
تجزيه و تحليل سيستم هاي مخابراتي
903
تجزيه و تحليل سيستمهاي اطلاعاتي براي امورتوسعه و مهندسي مراكز تلفني
904
تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري
905
تجزيه و تحليل سيستمهاي راديوئي ديجيتال EB-NERA
906
تجزيه و تحليل سيستمهاي فني ، مديريتي و نيروي انساني پست انتقال نيروي برق زياران
907
تجزيه و تحليل سيستمهاي كنترل به كمك نرم افزار Mathematical
908
تجزيه و تحليل سيكل تبريد آبشاري با نرم افزار EES
909
تجزيه و تحليل سيگنالها در حوزه مشترك زمان -فركانس با بكارگيري توزيع ويگنر
910
تجزيه و تحليل سينماتيك و ديناميك يك مانيپوليتر، با حلقه هاي بسته فضايي با استفاده از معادلات ديناميكي كين
911
تجزيه و تحليل شبكه تهويه معدن هجدك به همراه برنامه كامپيوتري
912
تجزيه و تحليل شبكه هاي WIMAX و 4G مقايسه آنها و ارائه پيشنهاد براي كاربرد در مخابرات كشور
913
تجزيه و تحليل شبيه سازي امنيت در ارتباطات ماهواره اي
914
تجزيه و تحليل شبيه سازي سيستمهاي نظام توليد بموقع (JIT)
915
تجزيه و تحليل شكاف برنامه استراتژيك بر مبناي منطق فازي براي ارزيابي عملكرد شركت ايران كاوه سايپا
916
تجزيه و تحليل شكاف ميزان اهميت و رضايت از عناصر مدل5V براي مشتريان در شركت لاستيك صنعت بردسير
917
تجزيه و تحليل شكست در ريلهاي راه آهن
918
تجزيه و تحليل شكستگي‌هاي مخزن با استفاده از لاگ‌هاي تصويري در ميدان پرنج
919
تجزيه و تحليل شكل دهي و بررسي شكل پذيري ورق هاي TWB
920
تجزيه و تحليل شكل گيري احزاب سياسي در ايران 1384-1368 بر اساس نظريه شكاف هاي اجتماعي
921
تجزيه و تحليل شناخت و بهبود وضعيت روستائيان جامه شوران عليا و سفلي قمشه سيد قاسم و تپه بارهيافت ارزيابي مشاركتي روستائي ( PRA ) در استان كرمانشاه -ايران
922
تجزيه و تحليل شيوه هاي تاثير انديشه ي سياسي پست مدرن بر سينماي غرب(مطالعه موردي پنج فيلم منتخب)
923
تجزيه و تحليل صحنه هاي گل در تصاوير ويديويي مسابقه فوتبال مبتني بر رديابي بازيكنان
924
تجزيه و تحليل طراحي و پياده سازي وب سايت رستوران
925
تجزيه و تحليل طراحي و ساخت توربين بادي
926
تجزيه و تحليل طرح ها و نقوش در دستبافتهئهاي كرد881383018خراسان
927
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي چاكدار قشقايي فيروزآباد فارس و طراحي چند نمونه جديد از اين گليم ها
928
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي ورني اردبيل به منظور طراحي در گليم هاي معاصر
929
تجزيه و تحليل طيف هاي بازتابي و پراش پرتوايكس ﴿آزمايشگاهي و سينكروتروني﴾ از بافت هاي سالم و سرطاني تومورهاي سرطان سينه
930
تجزيه و تحليل عكاس در نقش روان جغرافياكاو
931
تجزيه و تحليل علل عمده ي گرايش مصرف كنندگان شهر كرج به كالاهاي خارجي
932
تجزيه و تحليل عملكرد UPQCدر شبكه توزيع
933
تجزيه و تحليل عملكرد سازمان مجاهدين در قبال انقلاب اسلامي ايران از پيروزي تا رويكرد مسلحانه (1357-1360)
934
تجزيه و تحليل عملكرد سوئيچهاي نوري با استفاده از كدهاي متعامد نوري و طول موجهاي چندگانه در شبكه هاي تمام نوري
935
تجزيه و تحليل عملكرد نظام پيشنهادات شركت ايران خودرو و اندازه گيري ميزان اثر بخشي آن
936
تجزيه و تحليل عملكرد و توقف ماشين آلات بارگيري و باربري در معدن سونگون
937
تجزيه و تحليل عمليات اكستروژن و بررسي پارامترهاي موثر بر آن در توليد لوله هاي متقارن محوري
938
تجزيه و تحليل عمليات امتناع و كشش عميق متقارن ورقهاي فلزي
939
تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك ناشي از كاهش هزينه هاي عملياتي در سودآوري بانكهاي تجاري (موردكاوي بانك ت جارت )
940
تجزيه و تحليل عوامل بهره وري توليد و برآورد كارايي توليد كنندگاه گندم استان البرز
941
تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان از يك برند خودرو
942
تجزيه و تحليل عوامل رويكرد اردوغان به اقتدارگرايي
943
تجزيه و تحليل عوامل مËثر بر رقابت در صنعت حمل و نقل هوايي ايران بر اساس مدل نيروهاي رقابتي پنجگانه مايكل پورتر
944
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در اتخاذ سيستم‌هاي اطلاعاتي پايدار در مراكز خدمات درماني با استفاده از رويكرد مدل‌سازي ساختاري تفسيري
945
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه ريزي منابع بنگاه ( ERP)، در شركت ذوب آهن اصفهان
946
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش قاين
947
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي با تاكيد بر سياست هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري......
948
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر سيستم اطلاعاتي دانشجويان با استفاده از روش هاي بسط كيفيت، تحليل شبكه اي و برنامه ريزي آرماني: دانشگاه يزد در سال 1386
949
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر موفقيت شراكت هاي راهبردي با رويكرد پويايي هاي سيستم ﴿مورد مطالعه : خوشه صنعتي كاشي و سراميك استان يزد﴾
950
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر نيروي واردشده به سوزن در فرآيند سوزن ني مخمل
951
تجزيه و تحليل فرآيند بازسازي خطوط فرسوده راه آهن و روشهاي ارتقاء راندمان آن
952
تجزيه و تحليل فرآيند رولفورمينگ ورقهاي فلزي با مقطع كانال
953
تجزيه و تحليل فرآيند شكل دهي افزايشي دو نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي موثر
954
تجزيه و تحليل فرآيند شكلدهي تدريجي تك نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي برگشت فنري
955
تجزيه و تحليل فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي ورقهاي دولايه فلزي
956
تجزيه و تحليل فرايند تراوش در پسماند شهري با استفاده از مدل فيزيكي با عملكرد سه‌گانه
957
تجزيه و تحليل فرايند شكل دهي چند نقطه اي ورق فلزي و بررسي پارامترهاي موثر فرآيند
958
تجزيه و تحليل فرايند كشش عميق ورق جوش-دوخت شده (TWB)
959
تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان
960
تجزيه و تحليل فرصت‌ها و چالش‌هاي سياسي انقلاب اسلامي ايران در ورود به دهه پنجم
961
تجزيه و تحليل فرم قطعه سوئيت ايراني
962
تجزيه و تحليل فرم قطعه عروج
963
تجزيه و تحليل فرم نگاره پيدا شدن زال از شاهنامه شاه طهماسب و بازآفريني آن با هنر قلم زني
964
تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني راه آهن و ميزان تطبيق آن با استراتژيهاي اصلي بخش ريلي برنامه پنجم توسعه
965
تجزيه و تحليل فضاي منسوب به زنانگي ، بر اساس ويژگي هاي عكاسي روزمره در شبكه هاي اجتماعي ( مطالعه موردي اينستاگرام )
966
تجزيه و تحليل فعاليتهاي سازگارسازي محتواي برنامه درسي با شرايط آموزشي شهر بردسير توسط دبيران مدارس متوسطه
967
تجزيه و تحليل فلوت كنسرتو اثر بهزاد رنجبران از منظر فرم ، هارمني ، بسط و گسترش تماتيك
968
تجزيه و تحليل فني و اقتصادي به كارگيري توربين‌هاي انبساطي پيچي و گريز از مركز در يك ايستگاه كاهنده فشار گاز
969
تجزيه و تحليل فيزيك چندگانه و شبيه سازي ترانسفورماتور ابررساناي دما بالاي سه فاز در شرايط گوناگون اتصال كوتاه در شبكه قدرت
970
تجزيه و تحليل قطعات
971
تجزيه و تحليل قطعات آرامين و پيروزي
972
تجزيه و تحليل قطعات اجرائي
973
تجزيه و تحليل قطعات اجراي پاياني از نظر هارموني و فرم
974
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
975
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
976
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
977
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
978
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
979
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
980
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
981
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ﴿ سوييت انگليسي باخ، بتهون سونات 10 ، پلونز شوپن شماره 3، اتود 24 شوپن، دنس هونگر ﴾
982
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي در بخش عملي
983
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ساز باسون
984
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
985
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
986
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
987
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
988
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
989
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
990
تجزيه و تحليل قطعات ضربي اجرايي
991
تجزيه و تحليل قطعاتي در آواز افشاري
992
تجزيه و تحليل قطعه پاوانه براي يك شاهزاده خانم اسپانيايي مرده اثر موريس راول
993
تجزيه و تحليل قطعه ي تم و وارياسيون براي ويولن و پيانو اثر اليويه مسيان
994
تجزيه و تحليل كارايي بانكهاي تجاري ايران با تكنيك تحليل پوششي داده ها ( DEA)
995
تجزيه و تحليل كارايي تكنيكي سيستم بانكي بر اساس مدل SBM و با استفاده از روش DEA مورد مطالعه : شعب بانك ملي استان اصفهان﴿1382-87﴾
996
تجزيه و تحليل كارايي فرآيند توليد وقتي داده ها خود همبسته اند
997
تجزيه و تحليل كاربري اراضي شهري و رابطه آن با عوارضات شهر ياسوج
998
تجزيه و تحليل كاركردهاي مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي ايران
999
تجزيه و تحليل كاريوتيپ كروموزومي بلوط دارمازو (Quercus infectoria Oliv)
1000
تجزيه و تحليل كاريوتيپي جمعيت هاي بومي گياه Festuca arundinacea
بازگشت