<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تبيين و مقايسه راز و رازداري در منتخب متون عارفانه و عاشقانه ادبيات فارسي تا پايان سده ششم هجري
2
تبيين و مقايسه زبان عرفاني احمد غزالي و عين‌القضات همداني از منظر علم معاني
3
تبيين و نقد رابطه اخلاق و زيبايي شناسي از منظر شوپنهاور
4
تبيين و نقد نظريه ارتباطي هابرماس در تعليم و تربيت به منظور ارائه راهكارهاي كاربست اين نظريه در تعليم و تربيت ايران
5
تبيين وبررسي زمينه هاي اجتماعي حضورزنان نقاش در عرصه هنر سي سال اخير ايران
6
تبيين وتحليل جهت گيري آموزشي و تربيتي در مكتب خانه ها بر اساس كتاب ادبيات مكتب خانه اي
7
تبيين وتحليل موانع مؤثر بر كارآفريني در ورزش از ديدگاه دانشجويان كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
8
تبيين وضعيت اعتماد اجتماعي در شهر نوسود
9
تبيين وضعيت دينداري دانشجويان(مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه اصفهان)
10
تبيين وضعيت شهروندي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در شهر زنجان
11
تبيين وضعيت مديريتي زنان در صنعت گاز(كارمندان زن پارس جنوبي)
12
تبيين ولايت تكويني اولياي الهي از ديدگاه علامه طباطبايي، شهيد مطهري و آيت الله جوادي آملي
13
تبيين ويژگي هاي برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر مولفه هاي ماهيت علم
14
تبيين ويژگيهاي برنامه درسي سازنده گرا در آموزش عالي و تعيين ميزان تحقق آن در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي شيراز
15
تبيين ويژگيهاي تصويرسازي اثربخش براي كتابهاي درسي ديني دورۀ ابتدايي در ايران با رويكرد ارتباط تصويري
16
تبيين ويژگيهاي فرهنگ سازماني موثر بر نهادينه كردن نظام مديريت مشاركتي بر اساس مدل دنيل دنيسون ( مورد مطالعه : واحدهاي ستادي منطقه 5 عمليات انتقال گاز )
17
تبيين ويژگيهاي ولايت مداري و استنباط دلالتهاي‌تربيتي آن
18
تبيين يك سيستم هشدار دهنده جهت شناسايي بحران هاي مالي در ايران
19
تبيين‌ چارچوب معماري ملي سيستم‌هاي حمل‌ و نقل هوشمند برون شهري ايران با رويكرد معماري سازماني
20
تبيين، تحليل و بررسي تطبيقي گسترش علم نجوم در دنياي اسلام با قرون‌وسطاي متأخر مسيحي
21
تبيينرمدلرعلي استفاده ازتكنولوژي اينترنت با توجه به متغيرهاي هنجارهاي ذهني وحمايت دولتي وسازماني توسط كاركنان بانك ملي شيراز
22
تبييني از اصول و شيوه هاي تربيت اجتماعي در نظام تعليم و تربيت اسلامي
23
تپستري و وان گوگ
24
تتاتتطراحي "مركز هم انديشي علوم" با تاكيد بر علوم روانشناختي يييي
25
تتبع و تحقيق تلخيص قسم دوم از كتاب نفايس الفنون في عرايس العيون
26
تتت
27
تتت شبيه سازي حالت گذراي بريكرها و بررسي تاثير آن در اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ شبكه
28
تتتت بهينه سازي نويز داخل كابين خودرو با روش طراحي آزمايشات DOE در اثر ارتعاضات پىل فلسي با ريكص ييسك الاستيك
29
تتتت مدولهاي اوليه روي حلقه هاي جابجايي
30
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
31
تتحليل ارتعاشات غيرخطي ترموالاستيسيته يك بعدي بر پايه مدل گرين نقدي
32
تترا آزا فولرن ( C70 ) شبه پورفيرين دوپه شده با يون هاي Mn2+ و Mn4+ به عنوان جاذب اكسيدهاي نيتروژن و گوگرد :بررسي تئوري
33
تتراهيدروپيرانيله كردن الكل ها ، محافظت زدايي تتراهيدروپيرانيل اترها ، سايليل اترها و 1 و3 - دي اكسولان ها ، سنتز 1 و1 - دي استاتها و 1 و3 دش دي اكسولان ها .....
34
تتغالغففقق5فثيقسيبرذ
35
تتميم بهينه قابها و قابهاي دوگان بهينه
36
تثبت كننده پله اي ولتاژ )Stableizer
37
تثبت ولتاژ شينهاي با بار موتوري با استفاده از ASVC
38
تثبتيت سلولاز بر نانوذرات مغناطيسي به روش تمايل فلزي با استفاده از يون مس
39
تثبيت ‌‌آنزيم ليپاز بر روي ‌گرافن‌اكسايد پوشش داده شده با نانوذرات مغناطيسي نيكل فريت و كاربرد آن براي توليد بيوديزل از ليپيد ريزجلبك سندسموس ابليكوس
40
تثبيت miR-21بر روي نانو ذرات طلا با هدف تشخيص زودهنگام سرطان سينه
41
تثبيت آلاينده هاي فلزي موجود در خاكهاي آلوده با استفاده از افزودنيهاي فسفات با در نظر گرفتن اثر زمان
42
تثبيت آلاينده هاي فلزي موجود در شيرابه ي زباله هاي شهري با استفاده از افزودنيهاي رسوب دهنده ي فلزات
43
تثبيت آمارانت روي نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در اصلاح الكترود كربن شيشه اي جهت اندازه گيري دوپامين در حضور آسكوربيك اسيد
44
تثبيت آنزيم a -گالاكتوزيداز ﴿رافيناز﴾و بررسي سينتيك آن
45
تثبيت آنزيم ال-ليزين اكسيداز در سطح الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه هاي نازك خودسامان رديابي شده توسط روشهاي اسپكتروسكوپي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي، ولتامتري چرخه اي و كرونوآمپرومتري
46
تثبيت آنزيم اوره آز بر روي نانو بيوفيبريل هاي آميلوئيدي حاصل از آلبومين سرم گاوي (BSA)
47
تثبيت آنزيم پكتيناز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
48
تثبيت آنزيم زايلاناز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
49
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي صفحه هاي اكسيد گرافن پوشيده شده از نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن يا نيكل فريت و هيدروليز كاه برنج پيش فرآوري شده به روش حلال آلي
50
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي فوم مس با ديواره¬هاي نانو متخلخل و بررسي پايداري و فعاليت آن
51
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي نانو ذرات مغناطيسي و تعيين فعاليت و پايداري آن
52
تثبيت آنزيم سلولاز بر روي نانوصفحات اصلاح شده ي گرافن اكسايد
53
تثبيت آنزيم گلوكزاكسيداز بر روي نانوكامپوزيت پليمري باكي پيپر-كيتوسان-CuFe2O4روي اكترود FTO جهت اندازه گيري گلوكز
54
تثبيت آنزيم گلوكزاكسيداز بر سطح تك لايه هاي خودآراي كربوكسيليك انيدريد جهت ساخت زيست حسگر گلوكز
55
تثبيت آنزيم گلوكوآميلاز بر روي نانو حامل اكسيد گرافن تزئين شده با نانو ذرات مغناطيسي آهن عامل دار شده و بررسي خصوصيات كاتاليتيكي آنزيم تثبيت شده
56
تثبيت آنزيم ليپاز و ليپاز / كاتالاز بر روي كاتتر و بررسي تشكيل بيوفيلم بر روي كاتتر عامل‌دار شده
57
تثبيت آنزيم هاي استيل كولين استراز و كولين اكسيداز بر روي تك لايه خودآراي مركاپتوپروپيونيك اسيد بر سطح الكتردو طلاي بس بلورين
58
تثبيت آنزيم هاي ليپاز و آلكالين فسفاتاز بر روي بنتونيت اصلاح شده و اصلاح نشده انجام واكنش آب گيري از1- اكتانل در فاز بخار در حضور كاتاليزور ZRO2-TIO2 اصلاح شده. سنتز پاراستامول از طريق نو آرايي بكمن 4- هيدروكسي استوفنون اكسيم در فاز مايع در حضور AI-MCM-41 اصلاح شده
59
تثبيت الكتروشيميايي نانوذرات پلاتين بر روي الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانونوارهاي گرافن/كربن سياه و كاربرد آن در پيل هاي سوختي متانولي
60
تثبيت بيوكاتاليست‌ها بر روي بستر‌هاي نانو مغناطيسي كربوهيدراتي و كاربرد آن براي سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن‌دار در آب
61
تثبيت پالاديم بر روي نانو ‌ذرات مغناطيسي عامل‌دار شده به وسيله بازهاي شيف به عنوان كاتاليست قابل بازيابي در واكنش جفت شدن متقاطع سوزوكي
62
تثبيت پلي اكسومتالات ها روي نگهدارنده هاي نانولوله كربني اصلاح شده با مايع‌يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي اكسايش هيدروكربن ها
63
تثبيت تك رشته اي هاي DNA بر روي ميكروكره هاي فوتونيكي به منظور به كارگيري در آشكارساز زيستي
64
تثبيت تيونين بر روي الكترود كربن اصلاح شده با گرافن به روش كاهش الكتروشيميايي: توصيف و كاربرد
65
تثبيت خاك رس سپيولايت به وسيله ي سيمان ، باطله ي آهن و خاك درشت دانه
66
تثبيت خاك ماسه اي آلوده به نفت خام با استفاده از سيمان و پودر شيشه بازيافتي
67
تثبيت خاك ماسه اي بوسيله مخلوطي از پليمر مايع و پودر لاستيك
68
تثبيت خاك ماسه بادي با استفاده از پليمرهاي مايع
69
تثبيت خاك هاي واگرا با استفاده از ملاس نيشكر
70
تثبيت دارو روي داربست پلي يورتاني جهت مهندسي بافت قلب
71
تثبيت دو آنزيم پكتيناز و پا پايين بر نانو ذرات مغناطيسي و اثر آن بر شفاف سازي آب ميوه
72
تثبيت سلول هاي ميكروبي در فرايند غيرمداوم توليد اتانل به روش تخميري
73
تثبيت سلول‌هاي مخمربراي تبديل زيستي بنزآلدئيد به ال-فنيل استيل كاربينول
74
تثبيت سلولهاي مخمر بر حاملهاي طبيعي به منظور توليد اتانول
75
تثبيت شكل نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 با حلال ها
76
تثبيت شن هاي روان در دشت رفسنجان با استفاده از مالچ تركيبي نانورس -پلي اكريل آميد
77
تثبيت شن هاي روان در دشت رفسنجان با استفاده از مالچ هاي تركيبي
78
تثبيت شيميايي خاكهاي گچدار با استفاده از آهك و مقايسه نتايج اختلاط روش معمولي با دو مرحله اي
79
تثبيت عامل هاي جديد، هيدروكساميك اسيدوبرونيك اسيد، بر روي سطح طلا از طريق عامل دار نمودن لايه به لايه ي تك لايه هاي خود آرا به صورت در محل: تهيه ، توصيف الكتروشيميايي و كاربرد
80
تثبيت فاكتور رشد IGF-1 بروي داربست الكتروريسي شده ي پلي‌كاپرولاكتون و نانوذرات غضروف و كنترل رهايش آن
81
تثبيت فرم نوتركيب متالوتيونين تيپ1 (OsMTI-1b) از گياه برنج بر روي نانو ذره اكسيد آهن (Fe3O4) پوشش دارشده با سيليكا
82
تثبيت كاتاليزورهاي انتقال فاز كروم (VI) روي بسترهاي نانو مغناطيس هسته-پوسته Fe3O4-SiO2 و مطالعه كاربردهاي آنها در سنتز مشتقات پيريديني و اكسايش الكل ها
83
تثبيت كاتاليست هيدريدي روتنيوم بر روي نانو ذرات طلا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي سنتز كتون هاي β،γ-غيراشباع و سنتز كربوكسيليك اسيدها با استايرن اكسيد به عنوان اكسيدان
84
تثبيت كربن دي اكسيد به كربنات هاي حلقوي به كمك كاتاليست هاي همگن و ناهمگن
85
تثبيت كمپلكس هاي(Ni(II بر روي نانوذرات تيتانيوم دي اكسيد: شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي نانوكاتاليست ها جهت كاهش پارانيتروفنول
86
تثبيت كمپلكس‌هاي نيكل(II) و مس (II)بر روي نانوذره‌هاي تيتانيوم دي‌اكسيد و سيليكاي مزوپور KIT-5: شناسايي و كاربرد كاتاليتيكي آن‌ها جهت كاهش پارانيتروفنول و اورتونيتروفنول
87
تثبيت كمپلكس‏هاي فتالوسيانين بر روي بسترهاي نانومغناطيس پوشش‏دار شده با سيليكاي اصلاح شده و بررسي فعاليت كاتاليستي اين تركيبات
88
تثبيت كوالان دوپامين روي سطح الكترود طلاي اصلاح شده با تك لايه خود سامان مركاپتوپروپيونيك اسيد و مطالعه آن توسط ولتامتري چرخه اي، ضربه تفاضلي و طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميايي
89
تثبيت كووالانسي و غيركووالانسي داروي ضد سرطان متوتروكسات در سطح الكترود كربن شيشهاي اصلاحشده با نانوورقههاي گرافن: توصيف و برهم‌كنش با DNA تيموس گوساله و سلول سرطاني 4T1
90
تثبيت كيتوسان و هپارين بر روي پلي يورتان با واسطه پيوند پلي اكريليك اسيد براي استفاده به عنوان جايگزين پوستي
91
تثبيت لايه هاي خاكريز و روسازي راهها و بررسي تاثير آب سولفاته بر مقاومت تك محوري خاك تثبيت شده با آهك
92
تثبيت لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري بوسيله آهك
93
تثبيت لجن حاصل از شيرابه زباله¬هاي شهري
94
تثبيت ماسه ساحلي به وسيله ي سيمان وباطله ي معدن آهن
95
تثبيت متالوپورفيرين ها و پلي اكسومتالات ها روي مايعات يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي اكسايش آلكن ها و سولفيدها
96
تثبيت مواد زيستي بر روي الكترودهاي مبتني بر نانوساختارهاي نيكل: الكتروشيمي و كاربرد آنها در ساخت حسگرها و زيست حسگرها
97
تثبيت ميكروارگانيزم بر روي يك ژئوليت طبيعي به منظور جذب زيستي راديوايزوتوپها
98
تثبيت نانو ذرات پالاديم بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با پلي گليسرول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن كربن - كربن
99
تثبيت نانو ذرات طلا بر روي نانو ذرات مغناطيسي پوشش دار شده بوسيله كاليكس آرن و كاليكس آرن عامل‌دار شده با پليمر هاي پرشاخه به عنوان كاتاليست در واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن
100
تثبيت نانوذرات مس هيدروكسيد و روي سولفيد آلاييده شده با منگنز بر روي كربن فعال و كاربرد آن براي حذف همزمان رنگ ها و بهينه سازي با روش طراحي آزمايش و بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانو ذرات روي هيدروكسيد و عصاره گياه لعل كوهستان
101
تثبيت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 بر روي يك بيوپليمر پلي ساكاريدي و مشخصه سازي عوامل موثر برآن به منظور جداسازي مغناطيسي
102
تثبيت نانوذرات نقره بر زيرلايه ي پلي اتيلن ترفتالات
103
تثبيت نوارهاي تداخلي ناشي از چيدمان تمام نگاري به وسيله كنترل فيدبكي برپايه CCD
104
تثبيت هيدروكربن هاي نفتي خاك با استفاده از كربن فعال و بنتونيت طبيعي و اصلاح شده تحت كشت ذرت
105
تثبيت و اصلاح خصوصيات ژئوتكنيكي ماسه بادي با استفاده از دوغاب پليمري
106
تثبيت و اصلاح مصالح ريز دانه رسي جهت مصرف در راهسازي
107
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات اكسيد آهن پوشش دار شده با طلا
108
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد سيليكاپوش اصلاح شده با درخت¬سان برپايه¬ي گروه¬هاي تيول
109
تثبيت و بررسي عملكرد آنزيم ليپاز بر روي نانوكامپوزيت گرافن اكسايد مغناطيسي اصلاح‌شده
110
ﺗﺜﺒﻴﺖ و بيﺧﻄﺮﺳﺎزي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﮕﻴﺮي ﻟﺠﻨﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ
111
تثبيت و جامد سازي مواد زائد خطرناك ﴿فلزات سنگين﴾ با استفاده از مصالح ساختماني
112
تثبيت و جامد سازي واناديم - نيكل - روي - كرم در زائدات تصفيه خانه فاضلاب صنعتي نيروگاهها توسط همبند كننده غير آلي
113
تثبيت و جامد سازي واناديم -نيكل -روي -كرم در زائدات تصفيه خانه فاضلاب صنعتي نيروگاه ها توسط همبند كننده هاي غير آلي
114
تثبيت و جامدسازي رسوبات لايروبي‌شده تالاب انزلي به منظور كاربرد مجدد به عنوان مصالح ساختماني و كاهش ميزان نشت آلاينده‌هاي غير آلي
115
تثبيت و جامدسازي فلزات سنگين موجود در لجن پسماند نيروگاه هاي حرارتي توسط مواد پليمري
116
تثبيت و جامدسازي مواد زايد خطرناك (فلز سنگين) در بتن با استفاده از فناوري نانوذرات
117
تثبيت يك آنزيم هيدروليزكننده بر نانوذرات مغناطيسي
118
تثس ظطشظطسط حداكثر اندازه سنگدانه و دانه بندي بر كيفيت مكانيكي و دوام قطعات بتني پيش ساخته با سيمان پرتلند به روش پرسي خشك
119
تجارب الكترونيك رمز نگاري و امضاي ديجيتال
120
تجارب با دستگاههاي بي سيم
121
تجارب زيسته دينداري زنان مدگرا در پوشش و آرايش
122
تجارب والدين از بستري شدن عضو خانواده در بخش مراقبت
123
تجارت اتكترونيك
124
تجارت اصفهان (صادرات - واردات)
125
تجارت اصفهان: (صادرات- واردات)
126
تجارت الكترنيك (طراحي كتاب فروشي اينترنتي )
127
تجارت الكترنيك ونقش آن در مديريت بازاريابي
128
تجارت الكترونيك
129
تجارت الكترونيك
130
تجارت الكترونيك
131
تجارت الكترونيك
132
تجارت الكترونيك
133
تجارت الكترونيك
134
تجارت الكترونيك
135
تجارت الكترونيك
136
تجارت الكترونيك
137
تجارت الكترونيك
138
تجارت الكترونيك
139
تجارت الكترونيك
140
تجارت الكترونيك
141
تجارت الكترونيك
142
تجارت الكترونيك
143
تجارت الكترونيك
144
تجارت الكترونيك
145
تجارت الكترونيك
146
تجارت الكترونيك
147
تجارت الكترونيك ( فروشگاه الكترونيكي )
148
تجارت الكترونيك /
149
تجارت الكترونيك //
150
تجارت الكترونيك ؟ مدل B2B
151
تجارت الكترونيك ابزارها و راهكارها
152
تجارت الكترونيك از منظر حقوقي
153
تجارت الكترونيك از نظر اسلام
154
تجارت الكترونيك با رويكرد بازاريابي ديجيتال
155
تجارت الكترونيك پوشاك مردانه (لباس رو)
156
تجارت الكترونيك تاثيرآن بر بهبود صادرات ايران
157
تجارت الكترونيك چالشها وراهكارها در كشورهاي جنوب شرقي آسيا
158
تجارت الكترونيك رمزنگاري و امضاي ديجيتال
159
تجارت الكترونيك سيار
160
تجارت الكترونيك مطالعه موضوعي بانكداري الكترونيك
161
تجارت الكترونيك و امنيت
162
تجارت الكترونيك و امنيت آن با اينترنت
163
تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك
164
تجارت الكترونيك و پرداخت هاي آنلاين
165
تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
166
تجارت الكترونيك و تاثير آن بر بهبود صادرات ايران
167
تجارت الكترونيك و راهكارهاي توسعه آن در ايران
168
تجارت الكترونيك و طراحي سايت فروشگاه اينترنتي
169
تجارت الكترونيك و فروشگاه اينترنتي
170
تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيك
171
تجارت الكترونيك و كشورهاي در حال توسعه
172
تجارت الكترونيك و مدل هاي آن
173
تجارت الكترونيك و نقش آن در مديريت بازرگاني
174
تجارت الكترونيك و نقص آندر اقتصاد
175
تجارت الكترونيك وپرداخت هاي آنلاين
176
تجارت الكترونيك وتاثيرآن بر توسعه صادرات دركشورايران
177
تجارت الكترونيك...
178
تجارت الكترونيك1
179
تجارت الكترونيك﴿سايت شركت گردشگري﴾
180
تجارت الكترونيكي
181
تجارت الكترونيكي
182
تجارت الكترونيكي سيار
183
تجارت بين الملل
184
تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS)
185
تجارت سيار
186
تجارت سيار
187
تجارت سيار
188
تجارت و بازرگاني در دوره حكومت ساسانيان
189
تجارت و قاچاق اسلحه در خليج فارس بين سالهاي ﴿1925-1896م/1343-1314ق﴾
190
تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي با استفاده از ابزارهاي شناختي مطالعه موردي مركز رشد دانشگاهي
191
تجاري سازي فناوري نانو
192
تجاري سازي فناوري نانو در صنعت نساجي و پوشاك ايران
193
تجاري سازي نتايج پژوهش هاي هوافضا
194
تجاري شدن كشاورزي و عوامل موثر بر آن در شهرستان مريوان با تاكيد بر كشت توت فرنگي
195
تجاري‌سازي فناوري در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
196
تجدد از ديدگاه روزنامه نگاران و روزنامه هاي عصر ناصري ﴿اختر، قانون، حبل المتين﴾
197
تجدد گرايي علمي و آموزشي و عوامل و علت هاي آن در دوره ي ناصر الدين شاه
198
تجدد و فرهنگ
199
تجديد آرايش توابع و معادلات ديفرانسيل پاره اي
200
تجديد آرايش شبكه توزيع جهت كاهش تلفات با استفاده از منطق فازي
201
تجديد آرايش شبكه هاي توزيع با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان سيستم به كمك الگوريتم ابتكاري
202
تجديد آرايش شبكه هاي توزيع به منظور كم كردن تلفات اكتيو
203
تجديد پيكربندي سيستم هاي توزيع بر مبناي شاخص هاي قابليت اطمينان
204
تجديد پيكربندي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهبود يافته
205
تجديد حيات بافت هاي تاريخي با رويكرد برنامه ريزي راهبردي
206
تجديد حيات بافت هاي روستايي ادغام شده در شهر با رويكرد سرزندگي(مطالعه موردي قاسم آباد شهر يزد)
207
تجديد حيات بناي تاريخي هتل جهان
208
تجديد حيات سينما سوخته مرمر شهر ري با كافه كتاب
209
تجديد حيات كشاورزي جهان
210
تجديد حيات محلات تاريخي در راستاي توسعه پايدار شهري با تكيه بر رويكرد TND (نمونه موردي:محله سنگ سياه شيراز)
211
تجديد حيات محله تاريخي پادرخت در دشت اصفهان
212
تجديد حيات يك گروه شهري تاريخي با تاكيد بر ارتقاء كيفيات محيطي ﴿مطالعه موردي: ميدان امين السلطان - تهران﴾
213
تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت
214
تجديد ساختار در صنعت برق ايران
215
تجديد ساختار سازماني شركت ملي نفت ايران با استفاده از روش مقايسه تطبيقي ﴿Benchmarking﴾
216
تجديد ساختار شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات
217
تجديد ساختار فضايي گذشته شهر با استفاده از قابليت هاي تكنيك چيدمان فضا ﴿ نمونه موردي: تهران ناصري ﴾
218
تجديد نظر احكام كيفري در فقه اماميه و قوانين موضوعه با تاكيد بر لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
219
تجديد نظر در احكام دادگاهها از ديدگاه فقهي
220
تجربه ازدواج مجدد در ميان زنان مطلقه شهر شيراز
221
تجربه اي از واقعيت تا تجريد ﴿پيكره حيوان﴾
222
تجربه اي بر چگونگي اجراي مناسب تذهيب برسطوح مختلف
223
تجربه اي در احياي بافت قديم محدوده اي از محله جلفاي اصفهان (جلفاي جديد)
224
تجربه اي در به ترسيم در آوردن حركت انسان در فضاي نگارگري استاد محمود فرشچيان
225
تجربه اي در به كارگيري نقوش سفال نيشابور در طراحي و ساخت زيورآلات معاصر
226
تجربه اي در به كارگيري نقوش مسجد جامع عباسي در جواهر سازي
227
تجربه اي در تعامل فضا و معنا
228
تجربه اي در تلفيق چوب و فلز در ساخت احجام چوبي
229
تجربه اي در تلفيق چوب و فلز در ساخت احجام چوبي
230
تجربه اي در تلفيق نقوش هندسي و غير هندسي و اجرائي كردن آن در منبت چوب
231
تجربه اي در تلقين نقوش هندسي و غير هندسي و اجرايي كردن آن در منبت چوب
232
تجربه اي در ساحت معماري با رويكرد به سنت در طراحي مجموعه فرهنگي كرمان
233
تجربه اي در ساخت احجام سفالين با الهام از نقوش گاوهاي باستاني ( هوهه )
234
تجربه اي در ساخت بدنه هاي ارتن ور ﴿Earthen Ware﴾ 1100-1000 درجه سانتيگراد
235
تجربه اي در ساخت ساز سنتي قانون و تزئينات آن
236
تجربه اي در ساخت شمعدانهاي چوبي بر اساس فيگورهاي انساني دفرمه شده
237
تجربه اي در ساخت شمعدانهاي چوبي براساس فيگورهاي انساني دفرمه شده
238
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني با چوب
239
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني با چوب
240
تجربه اي در ساخت فيگورهاي انساني باچوب
241
تجربه اي در ساخت فيگورهاي چوبي
242
تجربه اي در ساخت قاب آيينه هاي منبت ( چوب )
243
تجربه اي در ساخت قاب آيينه هاي منبت (چوب )
244
تجربه اي در ساخت قيچك
245
تجربه اي در ساخت قيچك آلتو و تزيينات آن
246
تجربه اي در طبيعت از دريچه انتزاع
247
تجربه اي در طراحي و اجراي قلم هاي نستعليق و شكسته نستعليق با تكنيك معرق چوب
248
تجربه اي در طراحي و ساخت زينت آلات با الهام از نقوش هندسي مدرسه چهارباغ اصفهان
249
تجربه اي در طراحي و ساخت زيورآلات با ايده اي از اسليمي هاي محراب الجايتو مسجد جامع اصفهان
250
تجربه اي در طراحي واجراي قلم هاي نستعليق و شكسته نستعليق با تكنيك معرق چوب
251
تجربه اي در كاربرد نقشمايه هاي منبت و معرق سنتي در ساخت مبلمان معاصر
252
تجربه اي در نقاشي ايران با موضوع عاشورا
253
تجربه اي در نقاشي به كمك رايانه با توجه به فضاهاي شخصي و ذهني
254
تجربه اي در نقش برجسته سفالي با الهام از آثار نقاشيخط استاد جليل رسولي
255
تجربه اي در نمونه بافي و كاربردآن در انتخاب ( طرح پارچه ، بافت پارچه )
256
تجربه اي در هنر راكو
257
تجربه اي درساخت سازسنتي قانون و تزئينات آن
258
تجربه اي درساخت فيگورهاي چوبي
259
تجربه اي درنمونه بافي وكاربردآن درانتخاب (طرح پارچه ، بافت پارچه )
260
تجربه اي نو در چند منبت و معرق
261
تجربه اي نو درچند اثر منبت ومعرق
262
تجربه با امكانات صنايع دستي براي رسيدن به فضاي تجسمي ﴿نقش بجسته﴾
263
تجربه بازخورد بدني ادراك شده از جانب همسر و نقش آن در تصوير بدني و سلامت جنسي زن : مطالعه كيفي
264
تجربه باليني دانشجويان پرستاري يك مطالعه پديده شناسي
265
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد
266
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد
267
تجربه چه تاثيري در ميزان موفقيت مديران دارد.
268
تجربه خلاقانه و تاثير آن بر تصوير برند و مزاياي سفر: نقش تعديل كننده يادگيري فرهنگ
269
تجربه در ساحت معماري با رويكرد به سنت در طراحي مجموعه فرهنگي كرمان
270
تجربه در ساخت اشياء پاپيه ماشه
271
تجربه در كاربرد نقوش حيواني در منبت ( اسب )
272
تجربه در كاربرد نقوش حيواني در منبت (اسب )
273
تجربه درساخت اشياء پاپيه ماشه
274
تجربه ديني ازديدگاه مولوي
275
تجربه زندگي پس از طلاق توسط زنان مطلقه (بررسي جامعه شناختي زندگي زنان مطلقه شهرستان رودسربه روش كيفي).
276
تجربه زيبا شناختي در پرتو مفهوم سبك نزد مرلوپونتي
277
تجربه زيسته از زندگي خانوادگي بيماران مبتلا به اختلال سايكوز ثانويه
278
تجربه زيسته بيماران پاركينسون بعد از كاشت الكترود مغزي: يك مطالعه پديدار شناسي
279
تجربه زيسته دختران تك فرزند شهر تهران از تك فرزندي
280
تجربه زيسته رشد پس از سانحه در دانش آموزان دبيرستاني با تجربه از دست دادن ناگهاني در شهر اصفهان
281
تجربه زيسته زنان از خشونت خانگي (مورد مطالعه: زنان مراجعه كننده به واحد كاهش طلاق مركز اورژانس اجتماعي شهر اصفهان)
282
تجربه زيسته زنان در فضاي شهر مشهد
283
تجربه زيسته مادران داراي فرزند معلول: نقص شنوايي
284
تجربه زيسته‌ي عشق در ازدواج (افراد مورد مطالعه: زوج‌هاي تازه‌ازدواج‌كرده‌ي شهر اصفهان)
285
تجربه ساخت چيني با دماي پخت تا 1200 و لعاب آن
286
تجربه فرم هاي آزاد در حجم هاي سفالي با تاثير از نقش بز ايران باستان
287
تجربه فرمهاي آزاد در حجم هاي سفالي تا تاثير از نقش برايران باستان
288
تجربه كاغذ و تا
289
تجربه كلاژ در نيمه دوم قرن بيستم ﴿0002 - 1950﴾
290
تجربه ها و دست نوشته در بيان تصويري
291
تجربه هاي نوآوري مديران كتابخانه هاي دانشگاهي
292
تجربه و تحليل بخش عملي
293
تجربه و تفسير پديده ي شكاف بين نسلي در حوزه ي ارزش هاي اجتماعي معلمان و دانش آموزان(مورد مطالعه: دبيرستان هاي پسرانه شهر اصفهان)
294
تجربه و تفسير ريسك و اعتماد در زيست‌جهان پزشكي(‌‌ مورد مطالعه: كلينيك‌هاي جراحي‌ زيبايي در اصفهان)
295
تجربه ي ديني و وحي نبوي
296
تجربه ي زيسته ي زنان در باشگاه هاي بدنسازي (مورد مطالعه: يك باشگاه بدنسازي در شهر اصفهان)
297
تجربه ي زيسته ي زنان در باشگاه هاي بدنسازي (مورد مطالعه: يك باشگاه بدنسازي در شهر اصفهان)
298
تجربه‌ي زيسته‌ي ترك رفتارهاي پرخطر در زنان
299
تجربياتي در زمينه جلوه هاي ويژه
300
تجرد عقلي از ديدگاه ملاصدرا
301
تجريد در فرهنگ تصويري قوم گروس
302
تجريد و انتزاع
303
تجريد و انتزاع
304
تجريه تحليل و شبيه سازي سيستم هاي صف
305
تجزي و تحليلي از راندمان مبدل باك در حالت PWM/ PFM با سيمولينك
306
تجزيه ‌وتحليل زمينه هاي ظهور و افول پوپوليسم در آمريكاي لاتين از دهه ي 1950 ميلادي تا به امروز
307
تجزيه ، تحليل و بررسي ملاحظات طراحي در كيسه هاي هوايي (Bags Air)
308
تجزيه ، تحليل و مقايسه مجموعه گوشه هاي راك در رديف هاي سازي مختلف
309
تجزيه LU براي حل دستگاه هاي خطي تنگ بزرگ
310
تجزيه آب به هيدروژن و اكسيژن با استفاده از انرژي خورشيدي
311
تجزيه اثرات متقابل ژنوتيپ x محيط درژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
312
تجزيه ارتباط بين شاخص هاي مقاومت به خشكي و پارامتر هاي پايداري در گندم نان
313
تجزيه ارتباط صفات زراعي - مورفولوژيك ونشانگرهاي مولكولي درگندم دوروم
314
تجزيه ارتباطي براي صفات ميوه در بادام با استفاده از ماركر هاي ملكولي
315
تجزيه ارتباطي براي صفات ميوه در بادام با استفاده از ماركرهاي ملكولي
316
تجزيه اعداد با استفاده از خم هاي بيضوي با خم هاي ادواردز
317
تجزيه اوليه : سازگاري . استقلال و رشد خطي
318
تجزيه اوليه ايده آلهايي با پايه شبكه اي و مباحثي از نظريه مدولها
319
تجزيه اوليه براي حلقه هاي نوتري چپ
320
تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از مدل AMMI و GGE bipiot
321
تجزيه پايداري ژنوتيپهاي گندم نان (Triticum aestivum L). با استفاده از مدل AMMI و GGE biplot
322
تجزيه پايداري عملكرد بر روي هيبريدهاي ذرت دانه اي با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
323
تجزيه پايداري عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در ژنوتيپ‌هاي مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorinus L) در شرايط تنش خشكي
324
تجزيه پايداري عملكرد ژنوتيپهاي گندم دوروم
325
تجزيه پايداري فاميل هاي ناتني و ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گزينش شده از جوامع حاصل از پلي راس در دو گونه Bromus inermisو Dactylis glomerata
326
تجزيه پايداري فنوتيپي ژنوتيپهاي نخود با روش ناپارامتري
327
تجزيه پايداري و اثر متقابل ژنوتيپ و محيط در ده رقم گندم
328
تجزيه پذيري و دربورن جبرهاي باناخ
329
تجزيه پسابهاي رنگي نساجي ﴿رنگزاهاي آزو﴾ با فرآيند فوفتوفنتون: رنگبري و بررسي سينتيك
330
تجزيه تحليل انگيزش در صنعت برفاب شهركرد
331
تجزيه تحليل انواع سيستم هاي ميكرواستريپ و استريپ لاين و كاربرد خاص آن ها
332
تجزيه تحليل بخش عملي
333
تجزيه تحليل بقا Survival Analysis
334
تجزيه تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان ( با تاكيد بر تعادل و توان منطقه اي طي ده سال گذشته )
335
تجزيه تحليل پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن معكوس
336
تجزيه تحليل ده اثر از سلطان محمد
337
تجزيه تحليل روابط آلومتريك و فعاليت جنين گياه دارويي بادرنجبوبه تحت تاثير نانوذره و تنش شوري در مراحل جوانه زني بذر
338
تجزيه تحليل سيستمها و روشها
339
تجزيه تحليل عملكرد و قابليتهاي انواع رادارهاي مدرن هواشناسي همراه باپردازش و تفسير داده ها (و شبيه سازي ناحيه خاص رايلي )
340
تجزيه تحليل عوامل تاثير گزار بر رشد گسترش دانشگاه مجازي در ايران و بررسي وضعيت استراتژيك آن
341
تجزيه تحليل مقايسه اي سياست خارجي دولت احمدي نژاد و دولت روحاني از منظر تحليل گفتمان
342
تجزيه تحليل و شبيه¬سازي پروتكل¬هاي¬ مسيريابي در شبكه¬هاي خودرويي اقتضايي
343
تجزيه تحليل و طراحي سيستم آموزشي دوره هاي كوتاه مدت با بهره گيري از UML
344
تجزيه تحليل و كاربرد شبكه هاي سنسوري بي سيم در سيستم معالجه از راه دور با استفاده از Wavelet
345
تجزيه تحليل و نقد شش اثر از نگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
346
تجزيه تحليل وبرآورداشتغال غيررسمي (مطالعه موردي شهرخرم آباد)
347
تجزيه ترتيبي فلزات سنگين در نمونه هاي جامد
348
تجزيه تركيب پذيري و ارزيابي عمل ژن درلاين هاي گندم نان در شرايط ديم بااستفاده ازروش تلاقي دي الل
349
تجزيه تركيب فلز آلي MOF كروم MIL-101 به وسيله تابش ميكروويو: سنتز و شناسايي نانوساختارهاي اكسيد كروم
350
تجزيه تصويري و شمول نگاشتهاي تحليلي بين فضاهاي باناخ
351
تجزيه توانهاي ايده آلهاولم آرتين ريزو منظم سازي
352
تجزيه جبرهاي لكيفورد وابسته به فرمهاي دو خطي دلخواه
353
تجزيه چندجمله اي ها روي حلقه هاي گالوا و كدهاي دوري و منفي - دوري
354
تجزيه خاكريزهاي مسلح شده به روش اشمرتمن﴿schmertmann﴾با توجه به اندر كنش ژئو تكستايل و خاك
355
تجزيه داي آلل در لاين هاي نخود
356
تجزيه رأسي گراف
357
تجزيه رأسي گرافها و خارج قسمت خطي ايده آلهاي يالي گراف
358
تجزيه راكتيو رد در محيط آبي توسط تركيب ازن با اشعه فرابنفش در يك راكتورستوني حبابي
359
تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد در ايران 1338-1386
360
تجزيه رنگ هاي رآكتيو آزو با استفاده از لجن هاي زيستي به روش بيهوازي-هوازي پي درپي
361
تجزيه زيستي آلاينده هگزادكان توسط قارچ ريسه سفيد فانروكائت كرايزوسپوريوم
362
تجزيه زيستي آلايندههاي نفتي
363
تجزيه زيستي برخي از آفت كش هاي فسفره آلي با استفاده از چند سويه باكتري
364
تجزيه زيستي پساب حاتوي رنگ آزو در راكتور متوالي ناپيوسته
365
تجزيه زيستي پساب حاوي رنگزاهاي آزو ( بررسي روش هاي بي هوازي/ هوازي با استفاده از لجن فعال)
366
تجزيه زيستي چربيها به وسيله باكتريها و قارچها
367
تجزيه زيستي رنگ متيلن بلو دريك بيوراكتور بسترپرشده اي از سلول هاي تثبيت يافته رالستونياايوتروفا برپايه ي سنگ آذرين
368
تجزيه زيستي و گوگردزدايي زيستي تركيبات تيوفني از نفت خام
369
تجزيه ژنتيكي برخي شاخص هاي زراعي، فيزيولوژيك و متابوليكي مقاومت به خشكي در برخي ارقام گندم در شرايط اين ويوو و اين ويترو
370
تجزيه ژنتيكي تحمل به شوري در تلاقي هاي گندم نان
371
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي اين ويترو واين ويوو مقاومت به خشكي در گندم
372
تجزيه ژنتيكي شاخص هاي مقاوم به خشكي در گندم نان به روش دي آلل گاردنر
373
تجزيه ژنتيكي صفات كمي و كيفي در برنج به روش تلاقي كاروليناي شمالي و دايآلل
374
تجزيه ژنتيكي صفات مختلف گلرنگ با استفاده از تجزيه ميانگين نسل‌هاي حاصل از تلاقي بين گونه اي در شرايط تنش و عدم تنش خشكي
375
تجزيه ژنتيكي صفات مرتبط با عملكرد دانه، اجزاي عملكرد و كيفيت دانه در كنجد
376
تجزيه ژنتيكي صفات مورفولوژيكي زراعي در لوبيا - (Phaseolus vulgaris L)
377
تجزيه ژنتيكي غلظت آهن و روي دانه گندم نان
378
تجزيه ژنتيكي فاصله زايش تا اولين تلقيح و روزهاي باز در گاوهاي شيري هلشتاين تحت شرايط تنش گرمايي
379
تجزيه ژنتيكي كميت و كيفيت روغن، عملكرد و اجزاي آن با استفاده از تلاقي هاي داي آلل در گلرنگ
380
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي با استفاده از روش آزمايشي سه گانه در گندم دوروم
381
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در ذرت به روش دي الل
382
تجزيه ژنتيكي مقاومت به خشكي در گندم
383
تجزيه ژنتيكي مقاومت به شوري در جو ( H.Vulgare)
384
تجزيه ژنتيكي ميزان گلوكوزينولات ،روغن ،پروتئين ،عملكرد و ديگر صفات مرتبط با عملكرد در ارقام ولاين هاي اصلاح شده كلزا
385
تجزيه ژنتيكي ويژگي هاي زراعي فيزيولوژيك كلزا
386
تجزيه ستاره اي با مؤلفه هاي بالا
387
تجزيه سنگهاي مدني: (آهن- كروميت- سرب و روي)
388
تجزيه سيتوژنتيكي پايداري مقاومت به خشكي در گندم با روش تجزيه AMMI و ساير روشهاي تجزيه پايداري
389
تجزيه شبكه به زيرشبكه ها و پيدا كردن معادل خارجي زيرشبكه ها
390
تجزيه شدت انرژي در صنايع كشور طي دوره زماني ( 1382 - 1372)
391
تجزيه شيميائي تعيين ساختمان وبررسي خواص تبادل يوني يك زئوليت
392
تجزيه ضربگرهاي با برد بسته روي جبرهاي باناخ
393
تجزيه عليت و سرعت پر شدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
394
تجزيه عليت و سرعت پرشدن دانه در برنج تحت سه آرايش كاشت
395
تجزيه عملگرهاي باناخ - ساكس
396
تجزيه فتوكاتاليستي رنگهاي آزومحلول در آب به وسيله نانوذرات
397
تجزيه فتوكاتاليستي هيدروكربنهاي آليفاتيك با استفاده از نانو ذرات Tio2 داپ شده با نيتروژن در فاز گاز
398
تجزيه فني و ارزيابي خواص نوارهاي كشسان فيزيوتراپي(kinesio tape)
399
تجزيه فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزودسولوفنيل قرمز 3BL ، كوپروكسون...
400
تجزيه فوتوكاتاليستي دي متيل سولفوكسايد از پساب توسط نانو كاتاليست هاي هسته-پوسته جفت شده كادميوم سولفيد با تيتانيوم دي اكسيد
401
تجزيه كاتاليستي فنل با سيليسيم متخلخل و اصلاح آن بوسيله نانوذرات آهن
402
تجزيه كارايي براي سيستم هاي كلي چند مرحله اي در تحليل پوششي داده ها
403
تجزيه كانال چندفركانسي در تحليل يافت تصوير
404
تجزيه كمي عناصر(سرب و كادميوم) در خرچنگ شناگر آبي در نواحي ميناب، بندر خمير و بندرعباس(خليج فارس)
405
تجزيه كيفي و كمي آلياژها با استفاده از تكنيك طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري
406
تجزيه گراف‌هاي كامل به گراف‌هاي قوياً منظم
407
تجزيه گروهها و رمزنگاري
408
تجزيه متقارن - مثلثي يك ماتريس و كاربردهاي آن
409
تجزيه متقارن -مثلثي يك ماتريس وكاربرد هاي آن
410
تجزيه مدولها به مجموعهاي مستقيمي از زير مدولهاي خاص
411
تجزيه مسئله به زيروظايف در يادگيري تقويتي
412
تجزيه منواتانول آمين با استفاده از رئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت اصلاح شده با تيتانيم دي اكسيد
413
تجزيه مولكولي برنج ترانسژني
414
تجزيه ميانگين نسل ها در نخود(Cicer arietinum L.)
415
تجزيه ميانگين نسلها براي عملكرد دانه و ساير خصوصيات وابسته در سورگوم
416
تجزيه ميكروبي ضايعات لاستيك هاي فرسوده در خاك و تاثير آن بر جذب عناصر سنگين توسط ذرت و آفتابگردان
417
تجزيه نوري فنل توسط ذرات اكسيد آهن / اكسيد روي در محيط آبي
418
تجزيه نوري و سفيد كردن پسابهاي نساجي با استفاده از هيدروژن پراكسايد و نور خورشيد و تابش فرا بنفش
419
تجزيه هاي پيير براي گروه هاي كلاسيك
420
تجزيه هاي متناقض گروه ها
421
تجزيه هاي هم ماكسيمال يكتا
422
تجزيه و بازيابي رسوبات هيدوركربني به روش زيستي از مخازن دخيره نفت
423
تجزيه و تبديل شركتهاي تجاري در حقوق ايران و انگليس
424
تجزيه و تحليل
425
تجزيه و تحليل
426
تجزيه و تحليل " بيت " در منطقه مكريان كردستان
427
تجزيه و تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار تاكسي سرويس
428
تجزيه و تحليل ، طراحي و كاربردFIN- LINE در مخابرات
429
تجزيه و تحليل « كنسرتو براي پيانو و اركستر » اثر بهزاد رنجبران از منظر هاموني و فرم
430
تجزيه و تحليل 5 اثر نقاشي با توجه به رويكرد مولر - پونتي ﴿شب زنده داران / ادوارد هاپر 1942 - دنياي كريستينا/ آندرو ويث1948 - جان مينتون/ لوسين فرويد1952 - نيلوفرهاي آبي/ كلود مونه 1920 - منظره با خانه ها/ واسيلي كاندينسكي 1909﴾
431
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
432
تجزيه و تحليل 9 تصوير شاهنامه بايسنغري
433
تجزيه و تحليل swot در راه آهن جمهوري اسلامي ايران
434
تجزيه و تحليل آثار
435
تجزيه و تحليل آثار
436
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
437
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
438
تجزيه و تحليل آثار بخش عملي
439
تجزيه و تحليل آثار برونوبزتو
440
تجزيه و تحليل آثار خسرو حكيم رابط
441
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
442
تجزيه و تحليل آثار شكسته نويسي
443
تجزيه و تحليل آثار صنيع الملك
444
تجزيه و تحليل آثار و معرفي سازهاي اركستر نظامي
445
تجزيه و تحليل آزمايشهاي صحرائي (ديلاتومتري و بارگذاري صفحه اي) در سد گتوند عليا و ارتباط آن با مشخصات توده سنك
446
تجزيه و تحليل آزمونهاي آماري جهت بررسي دنباله هاي شبه تصادفي
447
تجزيه و تحليل آلبوم موسيقي راز نو اثر حسين عليزاده
448
تجزيه و تحليل آماري - اقليمي سريهاي زماني در ايران برازش مدلهاي ARIMA بر داده هاي دمايي و توجيه تغييرات دما بوسيله توابع انتقال
449
تجزيه و تحليل آماري بر روي نتايج حاصله از فرآيند تراشكاري استوانه اي توسط دستگاه وايركات
450
تجزيه و تحليل آماري پساب كارخانجات نساجي يزد
451
تجزيه و تحليل آماري علل و عوامل مهاجرت روستائيان در منطقه بويراحمد
452
تجزيه و تحليل آواز ابوعطا در رديف ميرزا عبدالله
453
تجزيه و تحليل ابزلرهاي سنجش دبي سيالات، با استفاده از تكنيك ها و ترانسديوسرهاي اولتراسونيكي، همراه با ارائه چند مصداق كاربردي
454
تجزيه و تحليل اتفاقات شبكه آب شهر يزد (ارزيابي فني و اقتصادي)
455
تجزيه و تحليل اتودهاي سمفونيك اثر روبرت شومان
456
تجزيه و تحليل اثر استفاده از آلياژ آلومينيوم (Aluminum QE-7) به عنوان جنس قالب تزريق پلاستيك بر روي خواص كيفي محصول
457
تجزيه و تحليل اثر انعطاف پذيري فردي بر كاهش سطح كيفيت عملكرد حسابرسي با در نظر گرفتن الگوي استرس نقش
458
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانو ذره آهن بر صفات جوانه زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
459
تجزيه و تحليل اثر پرايمينگ نانوذره آهن بر صفات جوانه‌زني گياه بادرنجبويه تحت تنش شوري
460
تجزيه و تحليل اثر تعيين كننده هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و واردات فناوري
461
تجزيه و تحليل اثر دما بر روي تغيير شكل روسازي انعطاف‌پذير به روش المان محدود
462
تجزيه و تحليل اثر شياردار كردن معبر جريان بر مشخصات جريان سيال عبوري
463
تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي پروژه ها و تاسيسات پارس جنوبي بر ساختار روستاهاي استان بوشهر (مطالعه موردي : شهرستان هاي كنگان، جم و دير)
464
تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات بر ساختار فرهنگي, آموزشي دانش آموزان دبيرستان هاي منطقه 14 تهران
465
تجزيه و تحليل اثرگذاري بحران مالي شرق آسيا و بحران مالي جهاني بر بخش هاي مختلف اقتصادي كشورهاي منا....
466
تجزيه و تحليل ارتباط چرخش چله و كشش نخ هاي تار با كنترل كننده هاي مكانيكي و الكترونيكي در ماشين هاي بافندگي
467
تجزيه و تحليل ارتعاشات خمشي صفحات مدور
468
تجزيه و تحليل ارتعاشي كانتيلور نانوربات AFM چند لايه سري و موازي پيزوالكتريك در مد دامنه در محيط هوا
469
تجزيه و تحليل ارتعشات در موتور القايي
470
تجزيه و تحليل استراتژي بازاريابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود شركت هاي خدمات راه و ساختمان
471
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
472
تجزيه و تحليل استراتژي هاي بازار يابي شركت هاي خدماتي در دوران ركود
473
تجزيه و تحليل استراتژيك به منظور اجراي مولفه هاي مدل تعالي سازماني )EFQM( با استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه TOPSIS (مطالعه ي موردي: شركت زمزم اصفهان )
474
تجزيه و تحليل استراتژيك مديريت كيفيت در شركت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM
475
تجزيه و تحليل اقتصادي نظريات ماركسيسم لسبراليسم و اسلام پيرامون توسعه نيافتگي سياسي در ايران (قبل از انقلاب اسلامي )
476
تجزيه و تحليل الگوريتمهاي جستجو و مرتب سازي در ...
477
تجزيه و تحليل الگوهاي رشد دوران زا-مبتني بر ايده
478
تجزيه و تحليل امپرومپتوي اپوس 90 شماره ئ 2 اثر فرانس شوبرت و نوكتورن شماره ئ 4 اثر فرانسيس پولانك
479
تجزيه و تحليل امكان بروز خطاء و اثرات آن (FMEA)
480
تجزيه و تحليل اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در شهرسازي شهرداري منطقه 7 تهران
481
تجزيه و تحليل انديشه سياسي علي شريعتي با تاكيد بر سنت و مدرنيزم
482
تجزيه و تحليل انشعاب دستگاه هاي شكار- شكارچي در مدل هاي زيستي مختلف
483
تجزيه و تحليل انواع سيستم هاي كنترلي توزيع گسترده (DCS) همراه با كاركرد تكنيك هاي جديد مربوطه
484
تجزيه و تحليل انواع سيستمهاي اندازه گيري كميت هاي ابزار دقيقي و كاربرد خاص آنها
485
تجزيه و تحليل بار ديناميكي و اثر آن در معادلات ديناميكي ربات
486
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق التريك ايران
487
تجزيه و تحليل بازار و تدوين استراتژي رقابتي شركت عايق الكتريك ايران
488
تجزيه و تحليل بازده بلند مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرايط بازار و تعديل عوامل ريسك
489
تجزيه و تحليل بازده كوتاه مدت سهام شركت هاي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه هاي ثانويه بر مبناي فرضيه علامت دهي
490
تجزيه و تحليل بازشوها در دالهاي بتن آرمه به روش اجزاء محدود
491
تجزيه و تحليل بحران انسان در نظام سرمايه داري با تكيه بر الگوي انسان شناسي اسلامي
492
تجزيه و تحليل بخش علمي
493
تجزيه و تحليل بخش علمي
494
تجزيه و تحليل بخش علمي
495
تجزيه و تحليل بخش عملي
496
تجزيه و تحليل بخش عملي
497
تجزيه و تحليل بخش عملي
498
تجزيه و تحليل بخش عملي
499
تجزيه و تحليل بخش عملي
500
تجزيه و تحليل بخش عملي
501
تجزيه و تحليل بخش عملي
502
تجزيه و تحليل بخش عملي
503
تجزيه و تحليل بخش عملي
504
تجزيه و تحليل بخش عملي
505
تجزيه و تحليل بخش عملي
506
تجزيه و تحليل بخش عملي
507
تجزيه و تحليل بخش عملي
508
تجزيه و تحليل بخش عملي
509
تجزيه و تحليل بخش عملي
510
تجزيه و تحليل بخش عملي
511
تجزيه و تحليل بخش عملي
512
تجزيه و تحليل بخش عملي
513
تجزيه و تحليل بخش عملي
514
تجزيه و تحليل بخش عملي
515
تجزيه و تحليل بخش عملي
516
تجزيه و تحليل بخش عملي
517
تجزيه و تحليل بخش عملي
518
تجزيه و تحليل بخش عملي
519
تجزيه و تحليل بخش عملي
520
تجزيه و تحليل بخش عملي
521
تجزيه و تحليل بخش عملي
522
تجزيه و تحليل بخش عملي
523
تجزيه و تحليل بخش عملي
524
تجزيه و تحليل بخش عملي
525
تجزيه و تحليل بخش عملي
526
تجزيه و تحليل بخش عملي
527
تجزيه و تحليل بخش عملي
528
تجزيه و تحليل بخش عملي
529
تجزيه و تحليل بخش عملي
530
تجزيه و تحليل بخش عملي ﴿1.كنسرتو براي پيانو و اركستر 2.كوارتت زهي ﴾
531
تجزيه و تحليل بخش عملي و پژوهش آزاد " مرصع در موسيقي ايران "
532
تجزيه و تحليل بخش عملي و ترجمه دو جلد كتاب متد رسمي آموزش پيانو اروپا
533
تجزيه و تحليل بخش عملي و مختصري درباره موسيقي لرستان
534
تجزيه و تحليل بخش گروهنوازي عملي
535
تجزيه و تحليل بخشي عملي
536
تجزيه و تحليل بخشي عملي
537
تجزيه و تحليل براي تحمل به خشكي و صفات مرتبط با آن در چند رقم گندم نان
538
تجزيه و تحليل برج خنك كن طبيعي و طراحي بهينه آن
539
تجزيه و تحليل برج هاي خنك كننده
540
تجزيه و تحليل بررسي تغييرات اجزاي صورت سود و زيان در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار با بازده حقوق صاحبان سهام
541
تجزيه و تحليل بهره وري منطقه اي و سرريزهاي جغرافيايي در منتخبي از كشورهاي OECD و ايران
542
تجزيه و تحليل بيان ژن و توليد آرتميزينين در واكنش به سالسيليك اسيد و جازمونيك اسيد در گياه ترخون﴿Artemisia dracunculus﴾
543
تجزيه و تحليل بيو مكانيكي زخم بستر
544
تجزيه و تحليل بيومكانيكي اثرات انحراف جانبي زانو
545
تجزيه و تحليل بيومكانيكي تنش پسماند در ديسك بين مهره اي
546
تجزيه و تحليل پارامترهاي انگيزشي افراد و اثر آن در بهره وري يك كارخانه نساجي
547
تجزيه و تحليل پارامترهاي موثر در كشش عميق هيدرومكانيكي
548
تجزيه و تحليل پاسخ هاي گياهي در سيستم بيماريزائي يونجه يكساله (Medicago truncatula) و باكتري Ralstonia Solanacearum
549
تجزيه و تحليل پايداري و انشعابات در يك سيستم شكار و شكارچي از نوع ميخائيليس - منتون
550
تجزيه و تحليل پايداري و كنترل يك ربات راه رونده دوپا
551
تجزيه و تحليل پديده آشوب در مدل اندركنش سيستم ايمني و تومور سرطاني
552
تجزيه و تحليل پديده ي آشوب در مدل يك سلول بطني
553
تجزيه و تحليل پرلود و فوگ و كنسرتو
554
تجزيه و تحليل پروتكل هاي VOIP و شبكه هاي نسل آينده
555
تجزيه و تحليل پوسچر بدن كارگران انارچين استان يزد به روش تكنيك ارگونوميكOwas
556
تجزيه و تحليل پيامد حوادث انفجار
557
تجزيه و تحليل پيديده كرونا و اثرات آن در امواج راديويي و تلويزيوني
558
تجزيه و تحليل پيش بيني هوشمندانه زمينلرزه از طريق تشخيص تغييرات انتشار گاز رادون و عوامل محيطي تاثيرگذار (دما، فشار، بارندگي ،...)
559
تجزيه و تحليل پيش درآمدهاي استاد فرامرز پايور
560
تجزيه و تحليل تأثير بحران ها و پويش هاي نظام سرمايه داري بر ساختار دولت هاي سرمايه داري در دوره معاصر
561
تجزيه و تحليل تأثير شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي دهان به دهان اينترنتي بر گرايش به نام تجاري لوكس
562
تجزيه و تحليل تأثير كمك هاي مددجويانه كميته امداد بر مشاركت سياسي مددجويان مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختياري
563
تجزيه و تحليل تأثير كيفيت زندگي بر نوع و ميزان مشاركت سياسي؛ مطالعه موردي: بررسي تطبيقي دو شهر اصفهان و كرمانشاه
564
تجزيه و تحليل تأثيرگروههاي افراطي و جنگ بر امنيت انساني زنان در افغانستان و عراق بعد از يازده سپتامبر
565
تجزيه و تحليل تئوري گراف و كاربرد آن در مسائل مربوط به حمل و نقل ريلي
566
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي تنش و كرنش در كشش عميق استوانه اي
567
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي خمكاري لوله و مقاطع پروفيلي
568
تجزيه و تحليل تئوري و تجربي شكل پذيري ورقهاي فلزي با استفاده از معيار تسليم غير درجه 2 هيل
569
تجزيه و تحليل تئوري و عملي جاذب ارتعاشات
570
تجزيه و تحليل تابع موج نانو لوله هاي كربني جايگزين شده با اتم Si
571
تجزيه و تحليل تابلوي نبردسان رومانو اثر پائولواوچلو
572
تجزيه و تحليل تاثير اخلاق مهندسي بر افزايش راندمان كار عامل انساني در شهرداري تهران و ارائه راهكار
573
تجزيه و تحليل تاثير ارزش برند و رقابت بازار محصول بر عملكرد مالي شركت ها
574
تجزيه و تحليل تاثير اقتصاد رسانه در سيستم هاي سلامت ايران
575
تجزيه و تحليل تاثير درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران به روش ARDL
576
تجزيه و تحليل تاثير متقابل فضاي مجازي و قدرت سياسي در ايران
577
تجزيه و تحليل تاثيرفضاي مجازي برقدرت سخت و نرم با استفاده از روش دلفي فازي
578
تجزيه و تحليل تحريرهاي رديف ميرزاعبدالله ، ساخت تمرينهايي براساس ادوار ايقاعي
579
تجزيه و تحليل تركيبات رنگي و ساخت دستگاه تشخيص رنگ
580
تجزيه و تحليل ترموديناميكي نيروگاه شهيد منتظري اصفهان به كمك نرم افزار EES
581
تجزيه و تحليل ترموديناميكي همدماهاي پيوندي يك سري از همدماهاي ...
582
تجزيه و تحليل تصانيف مشكاتيان بر اشعار حافظ
583
تجزيه و تحليل تصاوير FMRI با تبديل ويولت
584
تجزيه و تحليل تصويرسازي اندرزنامه امير عنصرالمعالي
585
تجزيه و تحليل تطبيقي تاثير فضاي مجازي بر پيدايش جنبش هاي سياسي- اجتماعي در سال 1390 ﴿2011﴾ در كشورهاي مصر، ليبي و بحرين
586
تجزيه و تحليل تطبيقي جايگاه نوابت در انديشه فارابي و ابن باجه
587
تجزيه و تحليل تطبيقي رابطه ميان شعارهاي انتخاباتي و سياست‌گذاري عمومي در ايران (مطالعه موردي رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و محمود احمدي‌نژاد)
588
تجزيه و تحليل تطبيقي سياست هاي بازتوزيعي در دولت موسوي و دولت احمدي نژاد
589
تجزيه و تحليل تطبيقي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و تركيه در خاورميانه پس از ظهور داعش
590
تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين تابعيت در ايران و اتحاديه اروپا
591
تجزيه و تحليل تطبيقي گفتمان امام خميني و مهاتما گاندي در روابط بين الملل
592
تجزيه و تحليل تطبيقي مباني نظري تئوري عدالت در انديشه‌هاي جان رالز و اسلام
593
تجزيه و تحليل تطبيقي منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
594
تجزيه و تحليل تطبيقي نظريات مك اينتاير و راولز پيرامون عدالت با تاكيد بركارآمدي آن در جوامع چندفرهنگي
595
تجزيه و تحليل تطبيقي هويت سازي در دهه ي اول و دوم نظام جمهوري اسلامي ايران﴿1378-1368 با 1367-1357﴾
596
تجزيه و تحليل تطبيقي وضعيت توسعه سياسي در سپهر جغرافياي سياسي استان هاي ايران
597
تجزيه و تحليل تعادل فضايي (مرور، نقد و توسعه برخي از مدلهاي ارائه شده )
598
تجزيه و تحليل تعدادي از نگاره هاي ورقه و گلشاه محفوظ در موزه توپكاپي سراي استانبول
599
تجزيه و تحليل تغييرات زماني غلظت گاز رادون آب چشمه هاي آبگرم بعنوان يك پيش نشانگر زلزله با استفاده از فيلتر كالمن , investigation of the temporal variation of radon concentration in the groundwater as an earthquake precursors using kalman filter
600
تجزيه و تحليل تغييرات فناوري در صنعت نساجي و پيش بيني روند آن بر اساس روش متن كاوي اختراعات ثبت شده (مطالعه موردي : فناوري بازيافت پسماند)
601
تجزيه و تحليل تقاضا و ظرفيت پذيرش دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان در سال 1404 با استفاده از پويايي سيستم
602
تجزيه و تحليل تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از ديدگاه داوطلبان كنكور سال 87-1386 استان لرستان ( مطالعه موردي شهر خرم آباد )
603
تجزيه و تحليل تكنيك ها و ابزارهاي رايج در انواع سيستم هاي هدايت و كنترل و ارائه چند مصداق كاربردي
604
تجزيه و تحليل تكنيك ها و مكانيزم هاي رايج در فرايندهاي هدايت و كنترل سيستم هاي پرنده آوكس (AWACS)
605
تجزيه و تحليل تكنيك ها،كارويژه ها و پارامترهاي مؤثر، ساختار وعملكرد، در سنجش سطح مقطع موثر راداري اهداف با تاكيد بر پيكربندي شكل ها و اندازه هاي ويژه
606
تجزيه و تحليل تكنيك¬ها و ابزار¬هاي رايج در سيستم¬هاي اويونيك هواپيماه ها﴿نظامي و غير نظامي﴾
607
تجزيه و تحليل تكنيكهاي رايج در سيستمهاي راداري در خصوص هواشناسي و پارامترهاي ذيربط
608
تجزيه و تحليل تنش اتصالات قطعات كامپوزيتي پالترود شده
609
تجزيه و تحليل تنش در آسيابهاي استوانه اي
610
تجزيه و تحليل تنش هاي حرارتي و خزشدر لوله هاي ديگ بخار
611
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل الاستيك - پلاستيك فرآيند كشش سيم
612
تجزيه و تحليل تنش و تغيير شكل در ياتاقان هاي هيدروديناميكي به كمك نرم افزارABAQUS
613
تجزيه و تحليل توزيع شار موضعي و تلفات بي باري در هسته ترانسفورماتورهاي سه - فاز
614
تجزيه و تحليل توزيع فضايي و مكان يابي كاربري هاي فرهنگي منطقه 3 تهران
615
تجزيه و تحليل توسعه فناوري هاي بهره برداري از انرژي خورشيدي در ايران؛ سناريوپردازي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك
616
تجزيه و تحليل جامعه شناختي رفتار انتخاباتي با تاكيد بر انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم﴿ مورد مطالعه : كرمانشاه﴾
617
تجزيه و تحليل جايگاه امريكا و رابطه آن با جمهوري اسلامي در انديشه سياسي آيت الله خامنه اي
618
تجزيه و تحليل جريان زير بحراني و فوق بحراني براي مقاطع مختلف در لبه آبشار
619
تجزيه و تحليل جريان كوئيت با استفاده از روش اچ.پي.ام
620
تجزيه و تحليل جغرافيائي و حركات روستا - شهري جمعيت ايران در دهه 65- 1355
621
تجزيه و تحليل چالش‌ها و فرصت‌هاي دو الگوي فكري اسلام شيعي و سلفي- تكفيري در منطقه ( مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي)
622
تجزيه و تحليل چقرمگي شكست هيدروكسي آپاتيت با استفاده از ميكروسختي سنجي
623
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
624
تجزيه و تحليل چند بعدي از هزينه هاي تغيير ادراك شده و اثر آن بر وفاداري مشتريان صنعت بيمه (مورد مطالعه: شعب بيمه آسيا شهرستان ساري)
625
تجزيه و تحليل چندمتغيره ، جهت بررسي تنوع ژنتيكي و اجزاء عملكرد سويا
626
تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و آثار آن با بكارگيري تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه
627
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي رباط با مفاصل الاستيك
628
تجزيه و تحليل حركت ديناميكي ميكرو ربات ‏AFM‏ در محيط هوا ‏و مايع در حضور نيروهاي بين سطح نمونه و پراب
629
تجزيه و تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي
630
تجزيه و تحليل حساسيت پارامترهاي وابسته در برنامه ريزي خطي
631
تجزيه و تحليل حل عددي معادله براتو
632
تجزيه و تحليل خصيصه ها و تكنيك هاي كنترلي متداول ﴿PID و...﴾ در اتوپايلوت ﴿ خلبان خودكار﴾ سيستم هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه سازي آن
633
تجزيه و تحليل خصيصه‌ها و تكنيك‌هاي كنترلي متداول(PIDو...)در اتوپايلوت(خلبان خودكار) سيستم‌هاي موشكي همراه با يك مصداق كاربردي و شبيه‌سازي آن
634
تجزيه و تحليل خطا در ايمني پرواز باتوجه به عوامل انساني
635
تجزيه و تحليل خطاهاي رايج در مقاله هاي دانشجويان رشته مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه پيام نور
636
تجزيه و تحليل خطاهاي نحوي فارسي‌آموزان اردو زبان
637
تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني ﴿HACCP﴾
638
تجزيه و تحليل خطوط انتقال تزويج شده فعال در رژيم غيرخطي باتحريك سيگنال مدوله شده
639
تجزيه و تحليل خودكار تصاوير آنژيوگرافي مقطع نگار همدوس از مشيميه چشم
640
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدلهاي رگرسيوني با مشاهدات گمشده و حافظه بلندمدت
641
تجزيه و تحليل داده ها به روش مجموعه ناهموار و مقايسه اين روش با ساير روش هاي آماري
642
تجزيه و تحليل داده هاي ژئو شيمي اكتشافي در محدوده معدن سرب و روي ايرانكوه اصفهان به كمك روش هاي تحليل اكتشافي داده ها ‍‍(EDA) و هندسه فركتال
643
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميائي 100000:1 كهنوج
644
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي برگه 100000/1 دشت منوجان
645
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوشيميايي كانسار مس كوه پنج و كانسار پلي متال معين آباد و شناسايي سيگنال هاي ژئوشيميايي آنها
646
تجزيه و تحليل داده هاي ژئوفيزيكي و زمين شناسي كانسار مس رباط پشت بادام يزد
647
تجزيه و تحليل داده هاي سلامت با استفاده از رويكرد داده‌‌كاوي در قالب يك مدل تركيبي ( مطالعه‌ي موردي: بيماران بخش مراقبت‌هاي ويژه)
648
تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با سري هاي زماني ورودي و خروجي سد زاينده رود طي سال هاي 1376 تا 1388
649
تجزيه و تحليل داده هاي ميدان پتانسيل در بعد فركانس در تعيين ويژگي هاي توده هاي معدني
650
تجزيه و تحليل داي آلل به منظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي در گندم
651
تجزيه و تحليل دستور زبان فارسي دبيرستان
652
تجزيه و تحليل دستورزبان فارسي دبيرستان
653
تجزيه و تحليل دشمن مردم
654
تجزيه و تحليل دو اثر از حسين دهلوي ﴿ چهارنوازي مضرابي - شراب عشق ﴾
655
تجزيه و تحليل دو اثر كرال ساخته احمد پژمان از ديگاه بافت ، ريتم و مد
656
تجزيه و تحليل دو قطعه از بخش عملي
657
تجزيه و تحليل دوازده نگاره از خاوران نامه ابن حسام
658
تجزيه و تحليل دوشاخگي در يك سيستم تحريك پذير دوبعدي با رويكرد گرافيكي
659
تجزيه و تحليل ديناميك مولكولي آسيب پرتويي در آلياژهاي آهن كروم
660
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل سيستم هاي انتقال دهنده توزيع شده
661
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل گرفتن و لغزش جسم در بازوهاي همكار با لحاظ كردن هندسه پنجه ها
662
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل مكانيزم استوارت با محركهاي دوراني به همراه ساخت نمونه آزمايشگاهي آن
663
تجزيه و تحليل ديناميك و كنترل يك ربات پيوسته ي سه قطعه اي ساخته شده از آلياژهاي سوپرالاستيك
664
تجزيه و تحليل ديناميكي اثر امواج جاده بر روي مدل 4/1 خودروي پيكان به همراه طراحي و ساخت دستگاه سيستم تعليق 4/1 پيكان
665
تجزيه و تحليل ديناميكي روبات براي استفاده از موتورهاي گامي
666
تجزيه و تحليل ديناميكي شبيه ساز جاده براي سيستم تعليق خودروها
667
تجزيه و تحليل رابطه بين چرخه عمر شركت با سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران
668
تجزيه و تحليل رابطه بين حاكميت شركتي، هموارسازي سود و كيفيت گزارشگري مالي
669
تجزيه و تحليل رابطه تعادلي و بلند مدت بين واردات سرمايه اي - واسطه اي و صادرات غير نفتي ( 1376 - 1340 )
670
تجزيه و تحليل رابطه روسيه و ارمنستان و تأثير آن بر آينده سياسي-امنيتي قفقاز بعد از حادثه 11 سپتامبر
671
تجزيه و تحليل رابطه سود تقسيمي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به شرايط بازار و تعديل اثر ريسك
672
تجزيه و تحليل رابطه ميان سياست، اقتصاد و ايدئولوژي در ايران پس از انقلاب
673
تجزيه و تحليل رابطه‌ي ادبيات و سياست در دوران پهلوي دوم با تاكيد بر فعاليت‌ها و آثار اعضاي كانون نويسندگان ايران
674
تجزيه و تحليل ربات با انعطاف پذير و پايه متحرك
675
تجزيه و تحليل ربات با مفاصل انعطاف پذير و پايه متحرك
676
تجزيه و تحليل رساله عملي
677
تجزيه و تحليل رضايتمندي بيمار از سيستم اطلاعات بيمارستاني و ارائه راهكار براي بهبود آن
678
تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي با استفاده از پويايي سيستم
679
تجزيه و تحليل رفتار خطي -غير خطي اجسام متقارن تحت بار گذاري حرارتي و فشاري با كاربرد در نازل موشك سوخت جامد
680
تجزيه و تحليل رفتار راكتور واحد ايزومريزاسيون پالايشگاه تهران بر پايه مدل سازي و شبيه سازي به منظور بهبود عملكرد آن
681
تجزيه و تحليل رفتارهاي متعارض ايران و آمريكا در نظام بين الملل بر اساس نظريه نئوگرامشي
682
تجزيه و تحليل رقابت پذيري از ديدگاه مدل الماس پورتر و تاثير آن بر صادرات خدمات فني و مهندسي
683
تجزيه و تحليل رگرسيون مولفه هاي اصلي
684
تجزيه و تحليل رمان مرگ و زندگي مرا خسته مي كنند نوشته ي موين بر اساس نظريه آميختگي مفهوميMo Yan’s Life an​d Death Are Wearing Me Out: A Conceptual Integration Analysis
685
تجزيه و تحليل رنگين كمان موسيقيايي : مطالعه كاركردهاي رفتار شناسي شنونده
686
تجزيه و تحليل رو شهاي اندازه گيري بهره وري و پياد هسازي آنها در بخش حمل و تحليل رابطه منابع با تغييرات بهره وري
687
تجزيه و تحليل روابط سياسي سوريه و ايران 2004-1979
688
تجزيه و تحليل روش شاخه و كران DH براي حل مسائل زمانبندي پروژه با محدوديت منابع چندگانه و ارائه يك مدل ساختمان داده و تهيه برنامه كامپيوتري آن
689
تجزيه و تحليل روش گالركين ناپيوسته براي معادله ي زير پخش
690
تجزيه و تحليل روش هاي ارائه شده براي تعيين مزيت نسبي صنايع با استفاده از تكنيك AHP
691
تجزيه و تحليل روش هاي درماني به منظور افزايش بهره وري در حوزه ي سلامت (مطالعه موردي روش هاي درمان شكستگي)
692
تجزيه و تحليل روشهاي ارزيابي بانكهاي داخلي از برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه هاي عمراني و ارائه راهكارهاي اصلاح روشها
693
تجزيه و تحليلِ روشهاي اصلاحيِ معلمان زبان انگليسي: تربيت معلم از طريق گفتگوي انعكاسي
694
تجزيه و تحليل روشهاي مديريت تحرك در مخابرات سيار
695
تجزيه و تحليلِ روند شكل‌گيري مؤلفه‌ها و جاذب‌ها در شبكه‌هاي عصبي خودانجمني
696
تجزيه و تحليل رويكرد روشنفكران ديني نسبت به جايگاه مفاهيم مدرن در منابع ديني (از منظر علامه نائيني)
697
تجزيه و تحليل ريزه نگاري (مينياتور) و سير تحول آن در ايران
698
تجزيه و تحليل ريزه نگاري(مينياتور) و سير تحول آن در ايران
699
تجزيه و تحليل ريسك نقدينگي بانك هاي ايران با رويكردهاي نوين به سنجه هاي ريسك و استفاده از مدل هاي دي،اي، آ و اس، اف، آ
700
تجزيه و تحليل ريسك هاي پروژه ها با استفاده از روش DEMATEL ( مطالعه موردييك پروژه نفت و گاز در يك شركت مهندسي و ساخت )
701
تجزيه و تحليل ريسك يك پروژه در صنعت نفت با استفاده از نرم افزار QUESTOR
702
تجزيه و تحليل زنجيره تامين و تاثير آن بر عملكرد رقابت پذيري زنجيره تامين با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم (مورد مطالعه : شركت ساپكو ايران خودرو )
703
تجزيه و تحليل زيست محيطي چند بعدي جامع در هنگام بهره برداري از نيروگاه هاي حرارتي در كشور هندوستان
704
تجزيه و تحليل زيمت در توسعه ي بازار
705
تجزيه و تحليل ژانر مقالات زيست شناسي نويسندگان انگليسي زبان و فارسي زبان
706
تجزيه و تحليل ژنتيك تحمل به شوري در برخي از ارقام طالبي (.Cucumis melo L)
707
تجزيه و تحليل ژنتيكي مقاومت به رنگ قهواه اي در ژنوتيپ هاي گندم ايراني با استفاده از روش هاي متداول و نشانگرهاي ريز ماهواره اي
708
تجزيه و تحليل ساختار قطعات بخش عملي
709
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد اثر هال و چند مصداق كاري آن
710
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد تصوير برداري راداري
711
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد ژنراتور توربين گازي، و بررسي روشهاي ارتقا كارايي بارگيري ژنراتورهاي ذيربط
712
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم راداري SAR [اس. ا. آر.] همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربردي رايج
713
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي SCADA [اسكادا] و پروتكل MODBUS [مودباس] و به كار گيري آن ها در اتوماسيون صنعتي صنايع مربوطه
714
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري MTI همراه با كار ويژه هاي آن ها و بررسي چند مصداق خاص و كاربرد رايج
715
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي راداري با احتمال رهگيري كم ( LPI ) همراه با كاربردهاي عمده آن
716
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده ﴿ SCADA ﴾ در اتوماسيون صنعتي
717
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل نظارتي و اكتساب داده (SCADA) در اتوماسيون صنعتي
718
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي كنترل و بهينه سازي آن ها با بهره گيري از درايو همراه با چند مصداق كاربردي
719
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد سيستم هاي هيدروليكي و نيوماتيكي و بكارگيري آن در سيستم هاي صنعتي ذيربط
720
تجزيه و تحليل ساختار و عملكرد محرك ها و پوزيشنرها، با تاكيد بر تكنيك ها و فرايندهاي به كار رفته در شيرهاي كنترلي و جايگاه آن ها در صنعت
721
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و تكنيك هاي رايج در انواع فيلترهاي الكتريكي و الكترونيكي و كار ويژه هاي آنها در صنايع و مدارات مربوطه
722
تجزيه و تحليل ساختار، عملكرد و خصيصه هاي انواع ربات و تكنيك هاي كنترلي به كار رفته در آنها به همراه يك مورد شبيه سازي در اين خصوص
723
تجزيه و تحليل ساز و كار سلطه در انديشه‌ي سياسي غرب؛ با تاكيد بر انديشه‌هاي فردريش نيچه و فرانتس كافكا
724
تجزيه و تحليل سازه خشتي و طرح مرمت و احياء خانه جمالي ميبد
725
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها ﴿ بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان ﴾
726
تجزيه و تحليل سازه هاي طاقي ايران و روشهاي مرمت و حفاظت آنها: بررسي نمونه هاي مسجد جامع اصفهان
727
تجزيه و تحليل ستبري سيستمهاي كنترل
728
تجزيه و تحليل سري زماني فراواني فلج ارب نوزادي در بيمارستان الزهرا رشت بين سال¬هاي 1389 تا 1398
729
تجزيه و تحليل سريهاي زماني در داده هاي قيمت سكه بهار آزادي
730
تجزيه و تحليل سمفوني در سه موومان
731
تجزيه و تحليل سوئيت سمفونيك سايه هاي بلند باد اثر احمد پژمان
732
تجزيه و تحليل سوئيت شماره پنج باخ براي ويولنسل
733
تجزيه و تحليل سوانح ريلي و ارائه مدل شبيه سازي براي سوانح خروج از خط
734
تجزيه و تحليل سوپاپ كنترل جهت به كمك نرم افزار Sim hydraulic [سيم هيدروليك]
735
تجزيه و تحليل سونات شماره 3 هايدن
736
تجزيه و تحليل سوييت شماره ي 3 باخ و بررسي تفاوت هاي اجرايي آن در ويلنسل با ويولا
737
تجزيه و تحليل سياست خارجي ايران در دوره ي خاتمي ( 1384 - 1376 ) براساس طرح سيستماتيك مفهومي سيف زاده
738
تجزيه و تحليل سياست خارجي نسل پنجم رهبري جمهوري خلق چين نسبت به جمهوري اسلامي ايران
739
تجزيه و تحليل سيستم ايريسا با استفاده از متدولوژي UML در مجتمع صنعتي غدير
740
تجزيه و تحليل سيستم تعليق خودرو با استفاده از نرم افزار ANSYS
741
تجزيه و تحليل سيستم توزيع در بازاريابي قارچ خوراكي در استان تهران
742
تجزيه و تحليل سيستم مديريت محتوا Content Management System
743
تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري شركت ايران پيچ
744
تجزيه و تحليل سيستم هاي مخابراتي
745
تجزيه و تحليل سيستمهاي اطلاعاتي براي امورتوسعه و مهندسي مراكز تلفني
746
تجزيه و تحليل سيستمهاي اندازه گيري
747
تجزيه و تحليل سيستمهاي راديوئي ديجيتال EB-NERA
748
تجزيه و تحليل سيستمهاي فني ، مديريتي و نيروي انساني پست انتقال نيروي برق زياران
749
تجزيه و تحليل سيستمهاي كنترل به كمك نرم افزار Mathematical
750
تجزيه و تحليل سيكل تبريد آبشاري با نرم افزار EES
751
تجزيه و تحليل سيگنالها در حوزه مشترك زمان -فركانس با بكارگيري توزيع ويگنر
752
تجزيه و تحليل سينماتيك و ديناميك يك مانيپوليتر، با حلقه هاي بسته فضايي با استفاده از معادلات ديناميكي كين
753
تجزيه و تحليل شبكه تهويه معدن هجدك به همراه برنامه كامپيوتري
754
تجزيه و تحليل شبكه هاي WIMAX و 4G مقايسه آنها و ارائه پيشنهاد براي كاربرد در مخابرات كشور
755
تجزيه و تحليل شبيه سازي امنيت در ارتباطات ماهواره اي
756
تجزيه و تحليل شبيه سازي سيستمهاي نظام توليد بموقع (JIT)
757
تجزيه و تحليل شكاف برنامه استراتژيك بر مبناي منطق فازي براي ارزيابي عملكرد شركت ايران كاوه سايپا
758
تجزيه و تحليل شكاف ميزان اهميت و رضايت از عناصر مدل5V براي مشتريان در شركت لاستيك صنعت بردسير
759
تجزيه و تحليل شكست در ريلهاي راه آهن
760
تجزيه و تحليل شكستگي‌هاي مخزن با استفاده از لاگ‌هاي تصويري در ميدان پرنج
761
تجزيه و تحليل شكل دهي و بررسي شكل پذيري ورق هاي TWB
762
تجزيه و تحليل شكل گيري احزاب سياسي در ايران 1384-1368 بر اساس نظريه شكاف هاي اجتماعي
763
تجزيه و تحليل شناخت و بهبود وضعيت روستائيان جامه شوران عليا و سفلي قمشه سيد قاسم و تپه بارهيافت ارزيابي مشاركتي روستائي ( PRA ) در استان كرمانشاه -ايران
764
تجزيه و تحليل شيوه هاي تاثير انديشه ي سياسي پست مدرن بر سينماي غرب(مطالعه موردي پنج فيلم منتخب)
765
تجزيه و تحليل صحنه هاي گل در تصاوير ويديويي مسابقه فوتبال مبتني بر رديابي بازيكنان
766
تجزيه و تحليل طراحي و پياده سازي وب سايت رستوران
767
تجزيه و تحليل طرح ها و نقوش در دستبافتهئهاي كرد881383018خراسان
768
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي چاكدار قشقايي فيروزآباد فارس و طراحي چند نمونه جديد از اين گليم ها
769
تجزيه و تحليل طرح و نقش گليم هاي ورني اردبيل به منظور طراحي در گليم هاي معاصر
770
تجزيه و تحليل طيف هاي بازتابي و پراش پرتوايكس ﴿آزمايشگاهي و سينكروتروني﴾ از بافت هاي سالم و سرطاني تومورهاي سرطان سينه
771
تجزيه و تحليل عكاس در نقش روان جغرافياكاو
772
تجزيه و تحليل علل عمده ي گرايش مصرف كنندگان شهر كرج به كالاهاي خارجي
773
تجزيه و تحليل عملكرد UPQCدر شبكه توزيع
774
تجزيه و تحليل عملكرد سازمان مجاهدين در قبال انقلاب اسلامي ايران از پيروزي تا رويكرد مسلحانه (1357-1360)
775
تجزيه و تحليل عملكرد سوئيچهاي نوري با استفاده از كدهاي متعامد نوري و طول موجهاي چندگانه در شبكه هاي تمام نوري
776
تجزيه و تحليل عملكرد نظام پيشنهادات شركت ايران خودرو و اندازه گيري ميزان اثر بخشي آن
777
تجزيه و تحليل عملكرد و توقف ماشين آلات بارگيري و باربري در معدن سونگون
778
تجزيه و تحليل عمليات اكستروژن و بررسي پارامترهاي موثر بر آن در توليد لوله هاي متقارن محوري
779
تجزيه و تحليل عمليات امتناع و كشش عميق متقارن ورقهاي فلزي
780
تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك ناشي از كاهش هزينه هاي عملياتي در سودآوري بانكهاي تجاري (موردكاوي بانك ت جارت )
781
تجزيه و تحليل عوامل بهره وري توليد و برآورد كارايي توليد كنندگاه گندم استان البرز
782
تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان از يك برند خودرو
783
تجزيه و تحليل عوامل رويكرد اردوغان به اقتدارگرايي
784
تجزيه و تحليل عوامل مËثر بر رقابت در صنعت حمل و نقل هوايي ايران بر اساس مدل نيروهاي رقابتي پنجگانه مايكل پورتر
785
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در اتخاذ سيستم‌هاي اطلاعاتي پايدار در مراكز خدمات درماني با استفاده از رويكرد مدل‌سازي ساختاري تفسيري
786
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه ريزي منابع بنگاه ( ERP)، در شركت ذوب آهن اصفهان
787
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش قاين
788
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي با تاكيد بر سياست هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري......
789
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر سيستم اطلاعاتي دانشجويان با استفاده از روش هاي بسط كيفيت، تحليل شبكه اي و برنامه ريزي آرماني: دانشگاه يزد در سال 1386
790
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر موفقيت شراكت هاي راهبردي با رويكرد پويايي هاي سيستم ﴿مورد مطالعه : خوشه صنعتي كاشي و سراميك استان يزد﴾
791
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر نيروي واردشده به سوزن در فرآيند سوزن ني مخمل
792
تجزيه و تحليل فرآيند بازسازي خطوط فرسوده راه آهن و روشهاي ارتقاء راندمان آن
793
تجزيه و تحليل فرآيند رولفورمينگ ورقهاي فلزي با مقطع كانال
794
تجزيه و تحليل فرآيند شكل دهي افزايشي دو نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي موثر
795
تجزيه و تحليل فرآيند شكلدهي تدريجي تك نقطه اي و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر روي برگشت فنري
796
تجزيه و تحليل فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي ورقهاي دولايه فلزي
797
تجزيه و تحليل فرايند تراوش در پسماند شهري با استفاده از مدل فيزيكي با عملكرد سه‌گانه
798
تجزيه و تحليل فرايند شكل دهي چند نقطه اي ورق فلزي و بررسي پارامترهاي موثر فرآيند
799
تجزيه و تحليل فرايند كشش عميق ورق جوش-دوخت شده (TWB)
800
تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان
801
تجزيه و تحليل فرم قطعه سوئيت ايراني
802
تجزيه و تحليل فرم قطعه عروج
803
تجزيه و تحليل فرم نگاره پيدا شدن زال از شاهنامه شاه طهماسب و بازآفريني آن با هنر قلم زني
804
تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني راه آهن و ميزان تطبيق آن با استراتژيهاي اصلي بخش ريلي برنامه پنجم توسعه
805
تجزيه و تحليل فضاي منسوب به زنانگي ، بر اساس ويژگي هاي عكاسي روزمره در شبكه هاي اجتماعي ( مطالعه موردي اينستاگرام )
806
تجزيه و تحليل فعاليتهاي سازگارسازي محتواي برنامه درسي با شرايط آموزشي شهر بردسير توسط دبيران مدارس متوسطه
807
تجزيه و تحليل فلوت كنسرتو اثر بهزاد رنجبران از منظر فرم ، هارمني ، بسط و گسترش تماتيك
808
تجزيه و تحليل فني و اقتصادي به كارگيري توربين‌هاي انبساطي پيچي و گريز از مركز در يك ايستگاه كاهنده فشار گاز
809
تجزيه و تحليل فيزيك چندگانه و شبيه سازي ترانسفورماتور ابررساناي دما بالاي سه فاز در شرايط گوناگون اتصال كوتاه در شبكه قدرت
810
تجزيه و تحليل قطعات
811
تجزيه و تحليل قطعات آرامين و پيروزي
812
تجزيه و تحليل قطعات اجرائي
813
تجزيه و تحليل قطعات اجراي پاياني از نظر هارموني و فرم
814
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
815
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
816
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
817
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
818
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
819
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
820
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
821
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ﴿ سوييت انگليسي باخ، بتهون سونات 10 ، پلونز شوپن شماره 3، اتود 24 شوپن، دنس هونگر ﴾
822
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي در بخش عملي
823
تجزيه و تحليل قطعات اجرايي ساز باسون
824
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
825
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
826
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
827
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
828
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
829
تجزيه و تحليل قطعات بخش عملي
830
تجزيه و تحليل قطعات ضربي اجرايي
831
تجزيه و تحليل قطعاتي در آواز افشاري
832
تجزيه و تحليل قطعه پاوانه براي يك شاهزاده خانم اسپانيايي مرده اثر موريس راول
833
تجزيه و تحليل قطعه ي تم و وارياسيون براي ويولن و پيانو اثر اليويه مسيان
834
تجزيه و تحليل كارايي بانكهاي تجاري ايران با تكنيك تحليل پوششي داده ها ( DEA)
835
تجزيه و تحليل كارايي تكنيكي سيستم بانكي بر اساس مدل SBM و با استفاده از روش DEA مورد مطالعه : شعب بانك ملي استان اصفهان﴿1382-87﴾
836
تجزيه و تحليل كارايي فرآيند توليد وقتي داده ها خود همبسته اند
837
تجزيه و تحليل كاربري اراضي شهري و رابطه آن با عوارضات شهر ياسوج
838
تجزيه و تحليل كاركردهاي مفهوم مصلحت در جمهوري اسلامي ايران
839
تجزيه و تحليل كاريوتيپ كروموزومي بلوط دارمازو (Quercus infectoria Oliv)
840
تجزيه و تحليل كاريوتيپي جمعيت هاي بومي گياه Festuca arundinacea
841
تجزيه و تحليل كلان داده براي تحليل فعاليت كاربران و تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي بي سيم تلفن همراه
842
تجزيه و تحليل كليد زني الكترو اپتيكي در ميكروحلقه سيليكني
843
تجزيه و تحليل كمپرسورهاي مارپيچي با توجه به جنبه‌هاي ترموديناميكي و تحليل اكسرژي
844
تجزيه و تحليل كنسرتو پيانو رمينور يوهان سباستين باخ
845
تجزيه و تحليل كنسرتو كلارينت آرون كوپلند ﴿ كنسرتو براي كلارينت ، اركستر زهي ، پيانو و هارپ ﴾
846
تجزيه و تحليل كوارتت زهي سرزمين رؤيا اثر فوزيه مجد
847
تجزيه و تحليل كيفي شاخص هاي ارزيابي توسعه C14 (سامانه هاي فرماندهي و كنترل ) و نگاشت آنها در سازمانهاي نظامي
848
تجزيه و تحليل كيفي ويژگيهاي بلوري و خواص نيمر سانايي ويفرهاي سيليكاني
849
تجزيه و تحليل گريه نوزاد به منظور تشخيص علت آن
850
تجزيه و تحليل گمنامي در شبكه هاي اقتضايي خودرويي و ارائه ساز و كار امن، مقاوم و مقياس پذير براي تبادل پيام هاي ايمني در آن
851
تجزيه و تحليل لرزه هاي ناشي از انفجاردر مس سونگون
852
تجزيه و تحليل لوت سويت شماره 1 باخ ﴿ BWV 966 )
853
تجزيه و تحليل مارش و پاسادوبل
854
تجزيه و تحليل مارش و پاسادوبل
855
تجزيه و تحليل مارش و سونات
856
تجزيه و تحليل مارش و كوارتت زهي
857
تجزيه و تحليل ماكزيمم اضافه ولتاژ در كابلهاي محافظت شده با بر قگير با در نظر گرفتن امواج رفت و برگشت و استفاده از شبكه عصبي جهت تخمين ماكزيمم اضافه ولتاژ و مكان آن
858
تجزيه و تحليل ماهانه نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي عاملي (مطالعه موردي شركتهاي بسته بندي ايران، آبسال و كمپرسور سازي ايران)
859
تجزيه و تحليل مباني نظري و فلسفي آموزش هاي زيست محيط و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از دور
860
تجزيه و تحليل مبتني بر سطح ويژگي احساسات بر روي نظرات بر خط با استفاده از روش هاي با نظارت بسيار ضعيف
861
تجزيه و تحليل متون شبكه هاي اجتماعي در راستاي استخراج نيازمندي (طراحي و پياده سازي ابزار)
862
تجزيه و تحليل مجموعه ي پرما ( براي پيانو ) اثر فوزيه مجد
863
تجزيه و تحليل محدوديت هاي برنامه ريزي پرواز شركت هاي هوايي و ارائه راه حل هاي مناسب در كاهش آنها
864
تجزيه و تحليل مدال مقام هاي " نوايي " و " شاه ختايي " ﴿ روايت هاي گوناگون ﴾
865
تجزيه و تحليل مدل رگرسيون نسبت مخاطره ها به روش بيزي
866
تجزيه و تحليل مدل ساختاري THEME-SEER با كاربرد معيار كوواريانس توسعه يافته
867
تجزيه و تحليل مرمت نقاشي هاي ديواري دوره قاجاريه
868
تجزيه و تحليل مزيت هاي رقابتي صادرات خرما در ايران بر اساس مدل الماس پورتر
869
تجزيه و تحليل مسائل بهينه سازي دوتايي نامقيد درجه 2 جريانها چند كالايي
870
تجزيه و تحليل مسائل مربوط به پرورش ماهي كپور
871
تجزيه و تحليل مسائل وارداتي و قيمت شكر در ايران
872
تجزيه و تحليل مسايل كنترل (كنترل بهينه) تاخيري با استفاده از توابع پيوندي تقريبساز متعامد 􀍳 غير خط
873
تجزيه و تحليل معادلات ديناميكي رباتها و مشابه سازي حركت
874
تجزيه و تحليل معماري دوره اول استقرار نوسنگي پيش از سفال تل آتشي در جنوب شرق ايران
875
تجزيه و تحليل معنايي اجتماع هاي پويا در شبكه هاي اجتماعي
876
تجزيه و تحليل مفهوم شرق و جايگاه آن در سياست خارجي دولت نهم در ايران
877
تجزيه و تحليل مقابله ي ژانر سرمقاله روزنامه هاي انگليسي و فارسي
878
تجزيه و تحليل مقام شاه خطايي
879
تجزيه و تحليل مقايسه اي استراتژي امنيت ملي ج.ا.ايران وپاكستان پس از جنگ سرد
880
تجزيه و تحليل مقايسه اي پيدايش و فرسايش جنبش صنعت نفت و جنبش دوم خرداد
881
تجزيه و تحليل مقايسه اي تاثير متقابل رابطه سياسي و رابطه تجاري در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي و محمو د احمدي نژاد در مناطق اتحاديه اروپا و آمريكاي لاتين
882
تجزيه و تحليل مقايسه اي تاهل سياسي جان لاك، محمد تقي مصباح يزدي وعبدلكريم سروش
883
تجزيه و تحليل مقايسه اي سياست خارجي ايران و روسيه در منطقه قفقاز
884
تجزيه و تحليل مقايسه اي مباني توسعه ي غربي با توسعه ي عدالت محور ديني
885
تجزيه و تحليل مقايسه اي نقل و قول هاي استفاده شده در مقدمه مقالات تحقيقاتي در بخش زبانشناسي
886
تجزيه و تحليل مقايسه اي و مولكولي جدايه هاي Ca.Phytoplasma aurantifolia در منطقه مركزي ايران
887
تجزيه و تحليل مقايسه‌اي رابطه قوه مجريه و پارلمان در دولت‌هاي موسوي و احمدي‌نژاد
888
تجزيه و تحليل مقايسه‌اي قابليت‌هاي اشريشيا كلي و ساكارومايسس سرويزيه براي توليد برخي از متابوليت‌هاي مهم صنعتي
889
تجزيه و تحليل مقايسهاي الگوهاي توسعه در ايران بعد از انقلاب از منظر نهادگرايي
890
تجزيه و تحليل مكالمات ميان قاضي ، خواهان و خوانده در دادگاههاي خانواده تهران
891
تجزيه و تحليل مكانيك كوانتومي پاسخ الكترونيكي نانو كلاسترهاي BN،AlN،AlP،BP به فرمالدهيد
892
تجزيه و تحليل ملكولي فايتوپلاسمايي گروه Aster yellows) 16 SrRNAl﴾ در منطقه مركزي ايران
893
تجزيه و تحليل منابع درآمدي شهرداري اصفهان و بررسي اثرات آن بر بخش مسكن (رهيافت اقتصاد سنجي فضايي)
894
تجزيه و تحليل مواضغ سياسي حزب موتلفه اسلامي پس از انقلاب اسلامي در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي
895
تجزيه و تحليل موانع پياده سازي برنامه هاي بهبود در صنايع كوچك و متوسط با رويكرد EFQM ﴿مورد مطالعه : صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي منتخب استان يزد﴾
896
تجزيه و تحليل موانع توسعه صادرات مواد معدني غيرفلزي با رويكرد معادلات ساختاري تفسيري
897
تجزيه و تحليل موانع در برقراري مديريت كيفيت جامع در شركت هاي قطعه ساز خودرو در ايران، شناسايي شاخص هاي تاثير گذار و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي رفع اين موانع
898
تجزيه و تحليل موانع دموكراسي سازي در فرهنگ سياسي حاكم در دوره ي پهلوي دوم
899
تجزيه و تحليل موانع صلح پايداردر افغانستان پس از يازدهم سپتامبر 2001م
900
تجزيه و تحليل مولفه هاي شناختي سيگنال الكتريكي مغز و كاربرد آن در دروغ سنجي
901
تجزيه و تحليل موومان سمفونيك پيرچنگي
902
تجزيه و تحليل موومان سمفونيك و پرلود براي اركستر و پيانو
903
تجزيه و تحليل ميزان مصرف انرژي الكتريكي در يك كارخانه فرش ماشيني و ارائه راه كارهايي جهت بهينه سازي آن
904
تجزيه و تحليل نابرابريهاي منطقه اي اشتغال و رتبه بندي استان ها بر اساس مؤلفه هاي كار شايسته
905
تجزيه و تحليل نشانه هاي نوشتاري ايراني با محوريت فرم و رنگ
906
تجزيه و تحليل نظري فرش هاي محرابي با توجه به بستر فرهنگي آن
907
تجزيه و تحليل نغمات و حركات موزون كردي
908
تجزيه و تحليل نقاشي ساختن قصر خورنق اثر كمال الدن بهزاد
909
تجزيه و تحليل نقاشي ساختن قصر خورنق اثر كمال الدين بهزاد
910
تجزيه و تحليل نقاشي نوجوانان از 12 تا 16 سالگي
911
تجزيه و تحليل نقاشي نوجوانان از 12 تا16 سالگي
912
تجزيه و تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي در جنبش هاي اجتماعي جديد با تاكيد بر تحولات تونس و مصر
913
تجزيه و تحليل نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد استان اصفهان در سال 1385
914
تجزيه و تحليل نقش طبقه متوسط جديد در شكل گيري انقلاب 2011 مصر
915
تجزيه و تحليل نقش مايه هاي فرش تركمن با تاكيد بر رنگ
916
تجزيه و تحليل نقش نهضت آزادي در تحولات سياسي ايران، از تشكيل شوراي انقلاب اسلامي ﴿ 22 دي 1357﴾ تا استعفاي بازرگان﴿ 14 آبان 1358﴾
917
تجزيه و تحليل نقص پذيري در سيستم رباتهاي همكار و بررسي عملكرد اين سيستم در صورت وجود نقص در يكي از مفاصل
918
تجزيه و تحليل نقص در يك ربات استوارت 6 درجه آزادي با محرك هاي دوراني
919
تجزيه و تحليل نقوش تزئيني در دستبافتهاي كرد قوچان
920
تجزيه و تحليل نقوش تزييني در دستباهاي كرد قوچان
921
تجزيه و تحليل نقوش گردان در مسجد جامع عباسي اصفهان با استفاده از هندسه ي فركتالي
922
تجزيه و تحليل نگاره هاي خاوران نامه (اثر فرهاد)
923
تجزيه و تحليل نگاره هاي ظفرنامه تيموري، شرف الدين يزدي﴿نسخه دانشگاه جان هاپكينز، بالتيمور
924
تجزيه و تحليل نمايشنامه " جشن تولد"
925
تجزيه و تحليل نمايشنامه آناكريستي اثر جين اونيل
926
تجزيه و تحليل نمايشنامه پرومته در زنجبر اثر: آشيل
927
تجزيه و تحليل نمايشنامه پله آس و ميلزاند
928
تجزيه و تحليل نمايشنامه ريچارد سوم از ويليام شكسپير
929
تجزيه و تحليل نمايشنامه گوشه نشينان آلتونا
930
تجزيه و تحليل نمايشنامه ي دكتر فاستوس اثر كريستوفر مارلو
931
تجزيه و تحليل نوشتار در آرت ورك هاي گرافيك﴿پروژه عملي: تايپوگرافي اسم معناي شعر شاعران﴾
932
تجزيه و تحليل نيروگاه هاي گازي با رويكرد موتورهاي جت ﴿ جلد نخست ﴾
933
تجزيه و تحليل نيروها در واحدهاي مسكوني تورماكوزيت در اثر آويزش توسط نرم افزارهاي المان محدود
934
تجزيه و تحليل نيروهاي رقابتي اثر گذار بر شركت فولاد مباركه
935
تجزيه و تحليل نيروهاي ماشينكاري و طراحي و ساخت يك دستگاه اندازه گيري نيروهاي تراش ( دينامومتر )
936
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره جهت بررسي تنوع ژنتيكي و برآورد اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
937
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره جهت بررسي تنوع ژنتيكي و برآورد اجزاي عملكرد در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم دوروم
938
تجزيه و تحليل هاي چند متغيره خصوصيات مورفولوژيك ژنوتيپ هاي لوبيا
939
تجزيه و تحليل هجده نگاره از شاهنامه سال 1021 ه.ق
940
تجزيه و تحليل هزينه - درآمد واحدهاي فيزيوتراپي بيمارستان هاي آموزشي شيراز 1388
941
تجزيه و تحليل همبستهي نوتروني و ترموهيدروليكي مجتمعهاي سوخت راكتور PWR طي گذرههاي سريع
942
تجزيه و تحليل هيدروليكي دستگاههاي پرس
943
تجزيه و تحليل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ايران
944
تجزيه و تحليل و آناليز پارامترهاي ترافيكي مراكز ...
945
تجزيه و تحليل و آناليز سونات پيانو بتهوون opus 14 Nr.1 No.9
946
تجزيه و تحليل و ارائه ي راهكارهاي نوين براي اجراي اصول مديريت ناب در سيستم بانكي (مطالعه موردي: بانك سپه)
947
تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل تعيين كننده پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانهاي متوسط وكوچك مطالعه موردي سازمانهاي استان كرمان
948
تجزيه و تحليل و اولويت بندي موانع و مشكلات كليدي توسعه صادرات صنعت لوستر ايران بر اساس مدل الماس ملي پورتر
949
تجزيه و تحليل و اولويت بندي موانع و مشكلات كليدي توسعه صادرات صنعت لوستر ايران براساس مدل الماس ملي پورتر
950
تجزيه و تحليل و بازسازي غيرخطي تصاوير ويدئويي توسط شبكه هاي عصبي عميق
951
تجزيه و تحليل و بررسي بازارهاي مالي و روشهاي تأمين مالي در ايران
952
تجزيه و تحليل و بررسي پارامترهاي موثر در فرآبند ECAR
953
تجزيه و تحليل و بررسي علل پارگي زود هنگام لوله هاي سوپرهيتر كنوكسيوني ديگ بخار نيروگاه حرارتي
954
تجزيه و تحليل و بررسي علل تخلفات ساختماني در شهر يزد و اثرات آن بر تقليل مقاومت و عدم پايداري سازه ها در برابر نيروهاي استاتيكي و ديناميكي
955
تجزيه و تحليل و بررسي فيدرهاي نگير در شبكه هاي توزيع برق
956
تجزيه و تحليل و بهبود شبكه تامين حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودرو ﴿ گروه بهمن﴾
957
تجزيه و تحليل و بهبود شبكه تامين حوزه خدمات پس از فروش صنعت خودرو ﴿مطالعه موردي گروه بهمن﴾
958
تجزيه و تحليل و بهينه سازي متعادل سازي كانال در GSM
959
تجزيه و تحليل و پيش بيني زلزله با استفاده از ماهواره هاي سنجش از راه دور
960
تجزيه و تحليل و تشخيص عيب ناهم محوري در موتورهاي القايي قفسه اي
961
تجزيه و تحليل و ساخت دنبال كننده ي انرژي خورشيدي همراه با شبيه سازي (SIMULATION ) [سيموليشن] و بهينه سازي آن
962
تجزيه و تحليل و شبيه ‌سازي نشت هدايتي و تشعشعي منابع تغذيه سوئيچينگ و ارائه روش براي جلوگيري از اين نشتها
963
تجزيه و تحليل و شبيه سازي آسيب پذيري ترافيك اينترنت پرسرعت بر بستر مخابرات ماهواره اي و روشهاي جبران آن
964
تجزيه و تحليل و شبيه سازي اثرات مربوط به وي‍‍‍ژگي هاي دانه هاي غبار بر ارنتشار امواج غير خطي در پلاسماي غباري
965
تجزيه و تحليل و شبيه سازي الگوريتم هاي CAC و UPC در شبكه هاي MPLS و NGN
966
تجزيه و تحليل و شبيه سازي الگوي گرانش زمين با استفاده از منظومه ماهواره اي
967
تجزيه و تحليل و شبيه سازي تغييردهنده فاز فريتي پنج بيتي هم پاسخ، با ساختار موجبر عايقي، با دو سيم پيچ مجزا در باند Ku
968
تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم ارسال و دريافت PCM تله متر ماهواره
969
تجزيه و تحليل و شبيه سازي سيستم سيگنالينگ شماره هفت
970
تجزيه و تحليل و شبيه سازي لينك بين ماهواره اي نوري 2.5 گيگابيت بر ثانيه در يك شبكه مخابراتي
971
تجزيه و تحليل و شبيه سازي مشخصات مداري ماهواره هاي كم ارتفاع با استفاده از سيگنال فاصله يابي ﴿Ranging﴾
972
تجزيه و تحليل و شبيه سازي يك روش مخابره امن براي انتقال داده هاي ماهواره
973
تجزيه و تحليل و شبيه‌‌سازي رفتار از دست رفتن بسته‌‌ براي ترافيك ويدئو در استاندارد HomePlug AV
974
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم اطلاعاتي ابزارآلات كارخانه غدير
975
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم حفاظت
976
تجزيه و تحليل و طراحي كلان سيستم توليد گزارشات مديريت ارشد در شركت برق منطقه اي اصفهان
977
تجزيه و تحليل و طراحي مفهومي سيستم هاي اطلاعاتي در شركت رينگ سازي مشهد
978
تجزيه و تحليل و طراحي نمايشنامه ژاندارك اثر: جرج برناردشاو
979
تجزيه و تحليل و كنترل مدارهاي گردشي در سيستمهاي ماهواره اي
980
تجزيه و تحليل و مدل سازي گسترده ترانزيستور موج متحرك از نظر سيگنال و نويز (براي كاربرد ميكسر موج رونده )
981
تجزيه و تحليل و مقايسه روش هاي اندازه گيري آويزش پارچه
982
تجزيه و تحليل و مكان يابي مبادين ميوه و تره بار و بازار هاي روز شهر اصفهان
983
تجزيه و تحليل و نقد آثار مرحوم استاد سيد جعفر رشتيان
984
تجزيه و تحليل و نقد آثار مرحوم استاد سيد جعفر رشتيان
985
تجزيه و تحليل و نقد شش اثر ازنگارگريهاي شاهنامه شاه طهماسب
986
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي خمسه نظامي اوايل قرن 8 هجري قمري موجوددر كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره ثبت 5179
987
تجزيه و تحليل و نقد و بررسي نقاشيهاي ديواري تكيه معاو ن الملك كرمانشاه
988
تجزيه و تحليل وضعيت تأثير بالقوه مديريت دانش بر انعطاف سازماني (نظرسنجي از مديران و كارشناسان سازمانهاي منتخب شهر اصفهان و شهركهاي صنعتي اطراف)
989
تجزيه و تحليل ومقايسه رنگي آثار سلطانمحمد و ورميه
990
تجزيه و تحليل ومهندسي خواسته ها در سيستم سنتي صدور مجوز اداره صنايع و معادن و طراحي و پياده سازي و استقرار سامانه الكترونيكي صدور مجوز با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي تحت وب و پايگاه داده ها
991
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي بسكتبال مسابقات ليگ برتر باشگاههاي ايران
992
تجزيه و تحليل ويدئويي آسيب هاي جودوكاران مرد المپيك 2008 پكن و جهاني 2009 روتردام
993
تجزيه و تحليل ويديوئي آسيب هاي واليباليست هاي مرد ليگ برتر باشگاه هاي ايران
994
تجزيه و تحليل ويژگي هاي حركتي از امواج انفرادي توليد شده داخلي با تصاوير SAR
995
تجزيه و تحليل يك قرارداد جديد براي هماهنگي زنجيره تامين هاي معكوس رقابتي و همكاري افقي
996
تجزيه و تنش ريل
997
تجزيه و توليد پارچه ديسكت كامپيوتر
998
تجزيه و شناسايي مواد متشكله اسانس Ziziphora tenuiore منطقه ميمند شهربابك
999
تجزيه و كروي كردن فريت دلتا زنگ نزن آستينتي CF-3M در فرايند ريخته گري دقيق توپر
1000
تجزيه و مقايسه اجزاي تشكيل دهنده اسانس اندامهاي هوايي گياهان Ferula ovina و Diplotaenia damavandica با روش GC/MS
بازگشت