<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل اختلاط در جريان سيال بسيار لزج سه بعدي به كمك تئوري آشوب (cHAOS)
2
تحليل اختلاط سيال بسيار لزج در كانال يا دماي ديواره مختلف به كمك تئوري آشوب
3
تحليل اختلاط سيال غير نيوتني درون اكسترودر تزريق پلاستيك با استفاده از تئوري آشوب
4
تحليل اختلاف محدود سرعت و درجه حرارت سيال در گذر از رادون لوله پره دار داخلي در جريان آرام و كاملاً توسعه يافته
5
تحليل اختلاف نظريه هاي فيض وفياض دروجودشناسي (انتولوژي)
6
تحليل اخلاق اجتماعي مردم در دوران حكومت امام علي (عليه السلام)با تكيه بر نهج البلاغه
7
تحليل اخلاقي آيات و روايات مرتبط با آب
8
تحليل ادبي كاربرد واژگان و اصطلاحات زندان و حبس در سي قصيده از مسعودسعد سلمان، خاقاني شرواني و ناصرخسرو قبادياني
9
تحليل ادبي وصيت نامه شهداي دانشجوي استان چهارمحال وبختياري
10
تحليل ادبيات غيرحقوقي مخدوش كننده اعمال حقوقي در قانون مدني ايران در تطبيق با مفاهيم كلاسيك حقوقي
11
تحليل ادراك مشتريان از كيفيت سايت اينترنتي بانك ملي و تاثير آن بر رضايت و تمايل به استفاده آنها (مطالعه موردي: كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان)
12
تحليل ارائه خطي از آنتن پلاسماي ستوني
13
تحليل ارتباط ابيات حافظ در محور عمودي (صد غزل ديوان )
14
تحليل ارتباط اذكار و آيات با قاعده تكرار در نگارگري مكتب هرات
15
تحليل ارتباط بين تامين مالي از طريق بدهي و كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
16
تحليل ارتباط بين توليد آنتروپي و شكل‌گيري آلاينده هاي NO و دوده درون يك محفظه احتراق مدل توربين گاز
17
تحليل ارتباط بين رابطين بهداشت با استفاده از معيار هايتجزيه و تحليل شبكه اجتماعي
18
تحليل ارتباط بين سطح هوش سازماني و شهرت برنددرصنعت لاستيك
19
تحليل ارتباط بين نااطميناني قيمت نفت خام بر شاخص قيمت سهام: شواهد جديدي از شاخص نوسان‌هاي ضمني
20
تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384- 1380
21
تحليل ارتباط بين نوسانات درآمدهاي نفتي با سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي در ايران، رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE)
22
تحليل ارتباط توزيع اندازه ذرات با خواص پلي الفين توليد شده در راكتور فاز گازي
23
تحليل ارتباط فضايي در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم يزد﴿برري نمونه هاي رسوليان، مرتاض، لاريها، عربها شامل ملك زاده-محمودي و داور، ملك التجار﴾
24
تحليل ارتباط كلامي پزشك و بيمار
25
تحليل ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
26
تحليل ارتباط متن و تصوير بر پايۀ ايماژيسم (تصويرگرايي) در بيست و پنج غزل حافظ ودفتر شعر"حجم سبز"سپهري
27
تحليل ارتباط موضوعي پروانه‌هاي ثبت اختراع فناوري نانو با مقالات مورد استنادشان با استفاده از روش مدل‌سازي موضوعي
28
تحليل ارتعاش آزاد صفحات به روش بدون المان
29
تحليل ارتعاش آزاد صفحات به روش گره هاي مرزي
30
تحليل ارتعاش آزاد ميله منشوري با استفاده از روش عددي تفاضل مربعات DQM [دي. كيو. ام.]
31
تحليل ارتعاش آزاد نانو صفحه مستطيلي مدرج تابعي به روش گالركين
32
تحليل ارتعاش آزاد نانوتيرتيموشنكو باريك شونده دوراني بر روي بستر الاستيك
33
تحليل ارتعاش آزاد و اجباري بدنه يك شناور تحت تحريك ناشي از پروانه
34
تحليل ارتعاش آزاد و پايداري صفحات با استفاده از المان BPT
35
تحليل ارتعاش آزاد و كمانش پوسته هاي جدا نازك با Ansys
36
تحليل ارتعاش اتفاقي باله هاي خورشيدي لانه زنبوري ماهواره در حين و بعد از پرتاب فضايي
37
تحليل ارتعاش پروانه كامپوزيتي سيستم رانش شناور در آب
38
تحليل ارتعاش تصادفي ماهواره ZS3-SAT
39
تحليل ارتعاش تيرهاي كامپوزيتي با سيم هاي آليا‍ژهاي حافظه دار
40
تحليل ارتعاش عرضي و پيچشي n تير تيموشنكوي موازي در حال دوران با بستر ويسكوالاستيك در بين آن ها تحت عبور يك بار متحرك
41
تحليل ارتعاش و كمانش نانو صفحات مثلثي ارتو تروپيك بر اساس تئوري الاستيسيته غير محلي و با استفاده از روش گالركين
42
تحليل ارتعاش و ناپايداري ديناميكي فلاتر و ديورژانس نانو ورق هاي برانگيخته شده با جريان خارجي يك و دو طرفه
43
تحليل ارتعاشا ت آزاد تيرهاي خميده نانو كامپوزيت تقويت شده با نانو تيوبهاي كربني به صورت هدفمند
44
تحليل ارتعاشات آزاد استوانه اي از جنس مواد هدفمندايزوتروپيك به روش بدون المان فرم قوي كالوكيشن
45
تحليل ارتعاشات آزاد استوانه تو خالي با سطح مقطع بيضي
46
تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه اي هدفمند با لايه هاي پيزو الكتريك
47
تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه‌اي كامپوزيت با سيم‌هاي آلياژ حافظه‌دار
48
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي ارتوتروپيك FGM
49
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي پيزوسراميك
50
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي پيزوسراميك هدفمند
51
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي تجميع شده با پوسته كروي ايزوتروپيك با پوشش ماده هدفمند تاثير فشار داخلي
52
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانهاي مشبك ستاره داوودي
53
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته هاي با خواص درجه بندي شده همراه با لايه هاي پيزوالكتريك
54
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته ي استوانه اي FGMمحدود نسبتا ضخيم با استفاده از تئوري مرتبه اول برشي
55
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته‌هاي استوانه‌اي ساندويچي حاوي جريان
56
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته¬هاي كوپل مخروطي-مخروطي ساندويچي با شرايط مرزي مختلف به روش تفاضل مربعات
57
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته‏هاي مخروطي تقويت شده با نانو لوله‌هاي كربني در محيط با دماي بالا
58
تحليل ارتعاشات آزاد تير از جنس ماده هدفمند با لايه پيوسته پيزوالكتريك
59
تحليل ارتعاشات آزاد تير تيموشنكوي كامپوزيت چندلايه قرار گرفته بر روي بستر پسترناك با سختي متغير در طول
60
تحليل ارتعاشات آزاد تيرك V شكل دستگاه ميكروسكوپ نيروي اتمي با استفاده از روش GDQEM
61
تحليل ارتعاشات آزاد تيرهاي مركب لايه اي با استفاده از تئوري لايه مجزاي مرتبه بالا
62
تحليل ارتعاشات آزاد جسم حاصل از دوران بيضي حول محور كوچكش
63
تحليل ارتعاشات آزاد در ورق هاي نازك پنج ضلعي تنظيم به روش ريلي
64
تحليل ارتعاشات آزاد در ورق هاي نازك دايره اي به روش ريلي رتيز
65
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك بيضي شكل به روش ريلي - ريتز
66
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك بيضي شكل به روش ريلي - ريتز
67
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك مثلثي به روش ريلي - ريتر
68
تحليل ارتعاشات آزاد سه بعدي ، ورق گرد سوراخ دار ساخته شده از مواد هدفمند بر روي بستر الاستيك دو پارامتري به روش ديفرانسيل كوادريچر دو بعدي
69
تحليل ارتعاشات آزاد صفحات ساخته شده از مواد هدفمند پيزوالكتريك به روش بدون المان سه بعدي
70
تحليل ارتعاشات آزاد صفحۀ نانو كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
71
تحليل ارتعاشات آزاد غيرمتقارن پوسته استوانه اي
72
تحليل ارتعاشات آزاد قطاع استوانه اي متشكل از موادويسكوالاستيك تابعي
73
تحليل ارتعاشات آزاد گرافن‌هاي چندلايه با در نظر گرفتن اثر برش بين لايه‌اي با استفاده از تئوري تير غيرمحلي مرتبه سوم ردي
74
تحليل ارتعاشات آزاد نانو صفحات دايره اي و مستطيلي و تاثير نوع شرايط مرزي بر فركانسهاي طبيعي نانو صفحات مستطيلي
75
تحليل ارتعاشات آزاد نانوريبون‌ها و گرافن‌هاي چندلايه با در نظر گرفتن اثر برش بين لايه‌ها با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
76
تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري استوانه FGM به روش المان محدود
77
تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري تيرهاي ضخيم مستقيم و خميده‌ي ساندويچي با هسته‌ي ساخته شده از مواد متخلخل اشباع شده
78
تحليل ارتعاشات آزاد و كمانش ورق هاي دايرهاي
79
تحليل ارتعاشات آزاد ورق قطاعي ناقص هدفمند با لايه هاي پيزوالكتريك
80
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي دايره اي سوراخ دار غير چرخان و چرخان ساخته شده از مواد با عملكرد درجه بندي شده ي چند-جهته
81
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيل شكل ازجنس مواد هدفمند به روش بدون المان
82
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي شكل هوشمند پيزوسراميك(FGP) در حالت جريان باز و بسته با استفاده از تئوري ميندلين
83
تحليل ارتعاشات آزاد ورق‌هاي مستطيلي نيمه ضخيم پله‌دار FGM با استفاده از روش المان محدود
84
تحليل ارتعاشات آزاد ورق¬هاي دايروي-حلقوي ساخته شده از مواد هدفمند FGM با استفاده از المان محدود
85
تحليل ارتعاشات آزاد ورقهاي fgm تقويت شده با نانو لوله هاي كربني به روش بدون المان سه بعدي
86
تحليل ارتعاشات آزاد ورقهاي كامپوزيتي ذوزنقه اي شكل تحت محيطهاي حرارتي و رطوبتي
87
تحليل ارتعاشات آزاد يك استوانه تقويت شده با شبكه بندي ستاره داوودي
88
تحليل ارتعاشات آزاد يك استوانه تقويت شده با شبكه بندي منظم مثلث متساوي الاضلاع
89
تحليل ارتعاشات آزاد يك كامپوزيت با نرم افزار آباكوس ﴿ABAQUS)
90
تحليل ارتعاشات آزاد، خطي و غيرخطي استوانه هاي چين دار با استفاده از معادل سازي با پوسته ارتوتروپ بدون چين
91
تحليل ارتعاشات آزاداستوانه FGMبه كمك روش بدون المان
92
تحليل ارتعاشات آزادپانل استوانه اي ازجنس موادهدفمند اورتوتروپيك به روش بدون المان
93
تحليل ارتعاشات آزادورقهاي حلقوي FGMوFGPMبرروي تكيه گاه الاستيك باشرايط مرزي مختلف
94
تحليل ارتعاشات آزادوكمانش ورق هاي مستطيلي
95
تحليل ارتعاشات آشوبناك در يك سيستم شافت طويل انعطاف پذير چرخان و ديسك صلب با تماس بين ديسك و پوسته ثابت
96
تحليل ارتعاشات آشوبناك روتو انعطاف پذير با ياتاقان هاي مغناطيسي
97
تحليل ارتعاشات آشوبناك مدل كامل غير خطي خودرو
98
تحليل ارتعاشات آشوبناك يك سيستم روتور هم محور انعطاف پذير در ياتاقان هاي مغناطيسي فعال (AMB) و تماس با ياتاقان هاي كمكي
99
تحليل ارتعاشات آكوستيك غيرخطي صفحه دايروي تحت تحريك هارمونيك
100
تحليل ارتعاشات آكوستيك يك Backed plate ترك‌دار با روش تكرار حساب تغييرات (VIM)
101
تحليل ارتعاشات آكوستيكي پوسته هاي استوانه اي ويسكوالاستيك هدفمند تابعي در حضور جريان خارجي مادون صوت
102
تحليل ارتعاشات آكوستيكي تير ساندويچي ويسكوالاستيك در جريان سيال
103
تحليل ارتعاشات اجباري استوانه FGM به روش بدون المان
104
تحليل ارتعاشات اجباري استوانه هاي از جنس مواد هدفمند اورتوتروپيك به روش بدون المان
105
تحليل ارتعاشات اجباري پوسته استوانه اي شكل تابعي هدفمند پيزوالكتريك به كمك روش المان محدود
106
تحليل ارتعاشات اجباري سيستم هاي غيرخطي با استفاده از مودهاي نرمال غيرخطي
107
تحليل ارتعاشات اجباري ورقهاي ضخيم مستطيلي قرارگرفته روي فونداسيون الاستيك تحت بارگذاري حرارتي و مكانيكي
108
تحليل ارتعاشات ازاد ورق دايره اي سوراخ دار از جنس ماده با عملكرد درجه بندي شده داراي سرعت و شتاب زاويه اي
109
تحليل ارتعاشات بازوي روبات در اثر ضربه
110
تحليل ارتعاشات بدنه خودروي سواري با استفاده از مدل كامل اجزاي محدود
111
تحليل ارتعاشات پابندها و ريل پدهاي مرتبه كسري در خطوط ريلي پرسرعت
112
تحليل ارتعاشات پانل استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند ارتوتروپيك
113
تحليل ارتعاشات پره دوار با درنظرگرفتن اتصال با پره‏ ي مجاور
114
تحليل ارتعاشات پوسته استوانه اي تقويت شده با خميدگي سهموي با رويكرد كاربرد در سازه كشتي
115
تحليل ارتعاشات پوسته استوانه محتوي مايع
116
تحليل ارتعاشات پوسته غوطه ور و بررسي اثر محيط بر فركانسهاي طبيعي و رفتار ديناميكي
117
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با شرايط مرزي مختلف در معرض بار حرارتي
118
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي باز FGM تقويت شده با نانولوله هاي كربن
119
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي و مخروطهاي كامپوزيتي دوار با تقويت كننده هاي طولي و محيطي
120
تحليل ارتعاشات پوسته هاي تركيبي(استوانه-مخروط) چرخان با ويژگي هاي عملكردي درجه بندي شده
121
تحليل ارتعاشات پوسته هاي مخروطي شكل چرخان با ويژگي هاي عملكردي درجه بندي شده
122
تحليل ارتعاشات پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيتي پيزوالكتريك حاوي جريان سيال تراكم‌ناپذير
123
تحليل ارتعاشات پيچشي كره تو خالي تحت گشتاور غير هارمونيك
124
تحليل ارتعاشات پيچشي محور انتقال قدرت كشتي
125
تحليل ارتعاشات تير تحت نيروي متحرك هارمونيك و جريان جرمي براساس تئوري هاي الاسيسيته كلاسيك وغيركلاسيتيك
126
تحليل ارتعاشات تير تيموشنكو با مقطع متغير به روش المان محدود
127
تحليل ارتعاشات تيرميكرو تحريك شده توسط لايه هاي پيزوالكتريك
128
تحليل ارتعاشات حرارتي پوسته هاي استوانه اي بازهدفمندچندجهته
129
تحليل ارتعاشات حرارتي ورق حلقوي هدفمندچندجهته
130
تحليل ارتعاشات حرارتي ورق ساخته شده از مواد هدفمند
131
تحليل ارتعاشات خرپا به كمك روش اجزاء محدود
132
تحليل ارتعاشات خطوط انتقال نيرو و روشهاي جذب
133
تحليل ارتعاشات خطي و غيرخطي نانوصفحات سيليكوني و مدرج تابعي
134
تحليل ارتعاشات خطي وغير خطي بهينه سازي رفتار ارتعاشي تير با اجزاي متصل به آن
135
تحليل ارتعاشات خمشي تير با مقطع چهارگوش و متغير
136
تحليل ارتعاشات ريل و بالشتك‌هاي ريلي ويسكوالاستيك مرتبه كسري در خطوط پرسرعت
137
تحليل ارتعاشات سازه اي شناورها تحت بارهاي ناشي از شوك انفجار زير آب
138
تحليل ارتعاشات سازه ناشي از حركت قطارهاي زيرزميني
139
تحليل ارتعاشات سنسور جرمي نانو ورق بر اساس تئوري نانو ورق هاي ضخيم ساخته شده از موادتابعي هوشمند پيزو الكتريك پيزو مگنت
140
تحليل ارتعاشات سيستم تعليق خودرو "نيسان پاترول"
141
تحليل ارتعاشات شافت دوار ياتاقان ژورنال تحت ميدان مغناطيسي
142
تحليل ارتعاشات صفحات نازك به كمك روش اجزاء محدود
143
تحليل ارتعاشات صفحه تخت و بهينه سازي آن و آناليز خستگي در بادامك
144
تحليل ارتعاشات عرضي ناشي از نابالانسي روتورهاي پوسته استوانه اي جدار نازك و كنترل آن با ياتاقان مغناطيسي فعال و ميراگر فيلم فشرده
145
تحليل ارتعاشات عمودي در بدن انسان و معرفي پارامترهاي بهينه در كفش به منظور كاهش صدمات وارده به زانو، گردن ، ستون فقرات و...
146
تحليل ارتعاشات غير خطي كابل از جنس ماده ي هايپرالاستيك
147
تحليل ارتعاشات غير خطي لوله ترك دار با ترك باز و بسته شونده به روش اغتشاشي
148
تحليل ارتعاشات غير خطي و پايدار كابلهاي متحرك با سرعت و كشش متغير
149
تحليل ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخگي در كابل ويسكوالاستيك با سرعت محوري متغير و تكيه گاه غير ايده آل
150
تحليل ارتعاشات غيرخطي به روش منيفولد ثابت
151
تحليل ارتعاشات غيرخطي ترموالاستيسيته يك بعدي با فرض كرنش محدود
152
تحليل ارتعاشات غيرخطي تير ساده اويلر-برنولي تحت بار عرضي
153
تحليل ارتعاشات غيرخطي روتورهاي انعطاف‌پذيربا ميراگرهاي فيلم فشرده
154
تحليل ارتعاشات غيرخطي صفحات ساندويچي با سيالات الكترو-رئولوژيكال
155
تحليل ارتعاشات غيرخطي صفحه مستطيل شكل ايزوتروپ با لايه ويسكوالاستيك
156
تحليل ارتعاشات غيرخطي فيلترهاي فركانس راديويي ميكروالكترومكانيكي
157
تحليل ارتعاشات غيرخطي كابل‌هاي متحرك محوري در محيط حرارتي
158
تحليل ارتعاشات غيرخطي متقارن محوري واداشته از حرارت در پوستۀ كروي كم‌عمق ساخته‌شده از مواد هدفمند
159
تحليل ارتعاشات غيرخطي مجموعه چرخدنده‌ اي با در نظر گرفتن اثر انعطاف پذيري دندانه
160
تحليل ارتعاشات غيرخطي ورق گرافن دولايه با در نظر گرفتن برهم كنش بين لايه اي بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
161
تحليل ارتعاشات غيرخطي يك غشا بيولوژيك
162
تحليل ارتعاشات مجموعه اي از چند تير موازي با اتصالات انعطاف پذير مياني تحت عبور نيرو، جرم و سيستم شش درجه آزادي دو محوره
163
تحليل ارتعاشات مجموعه پره وديسك تحت تاْثير ناميزاني ﴿mistuned﴾
164
تحليل ارتعاشات ملخ هلي كوپتر
165
تحليل ارتعاشات ميكرو تيرهاي متخلخل خميده تقويت شده با رويه هاي كامپوزيتي با استفاده از تئوري هاي تغيير شكل برشي مرتبه بالا و تنش كوپل اصلاح شده
166
تحليل ارتعاشات ميكرو صفحات بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاحي با در نظر گرفتن تغيير شكل برشي
167
تحليل ارتعاشات ميل لنگ پيكان 1600cc
168
تحليل ارتعاشات ميله ها و تيرهاي اويلر-برنولي تحت كرنش محدود
169
تحليل ارتعاشات ناشي از جريان سيال غير قابل تراكم از روي لوله
170
تحليل ارتعاشات نانو صفحات با استفاده از روش مكانيك دو قطبي
171
تحليل ارتعاشات نانو لوله ي كربني يكسر گيردار حامل جريان سيال با لحاظ تئوري هاي غير كلاسيك
172
تحليل ارتعاشات نانو ورق ويسكوالاستيك تشكيل شده از مواد تابعي بر روي يك بستر ويسكوپاسترناك تحت نيروي هامونيك و جرم متمركز
173
تحليل ارتعاشات نانو ورق‌ها با در نظر گرفتن اثر سطح
174
تحليل ارتعاشات و پايداري سيستم هاي ناپا يستار با لحاظ تئوري هاي غير كلاسيك
175
تحليل ارتعاشات و پايداري ورق هاي مستطيلي دو لايه تحت بارگذاري آيروترمو ا لاستيك
176
تحليل ارتعاشات و كمانش نانولوله كربني چند لايه تحت چرخش محوري با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محلي
177
تحليل ارتعاشات و كمانش ورق گرافيني تك لايه همگن با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محلي صفحات درمقياس نانو
178
تحليل ارتعاشات و كمانش ورق گرافيني تك لايه همگن با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محليصفحات در مقياس نانو
179
تحليل ارتعاشات و ناپايداري تيرهاي ساخته شده از مواد متخلخل تحت تاثير نيروهاي ناپايستار
180
تحليل ارتعاشات ورق دايره اي از جنس مواد متغير تابعي تحت بار حرارتي در مجاورت سيال
181
تحليل ارتعاشات ورق ساندويچي حاوي المان هاي آليا‍ژ حافظه دار
182
تحليل ارتعاشات ورق هاي چند لايه كامپوزيت تحت بار حرارتي با استفاده از تئوري لايه مجزا
183
تحليل ارتعاشات ورق هاي مستطيلي با شرايط مرزي الاستيك دلخواه بر اساس روش انتگرال دقيق PIM
184
تحليل ارتعاشات ورق ويسكوالاستيك
185
تحليل ارتعاشاتي تير انحنادار تحت عبور بار متمركز
186
تحليل ارتعاشاتي تيرساخته شده از موادهدفمند ارتوتروپيك برروي پايه هاي الاستيك
187
تحليل ارتعاشاتي و پاسخ ديناميكي سامانه هاي مكانيكي تحت ميدان هاي كوپله الكتريكي، مكانيكي، مغناطيسي و حرارتي در فضا
188
تحليل ارتعاشاتي-كمانشي پوسته استوانه اي با كلاهك مخروطي متشكل از مواد تابعي هدفمند
189
تحليل ارتعاشي - آكوستيكي مدل كوپل شده ساختار تاير و حفره آكوستيكي
190
تحليل ارتعاشي ارابه فرود هواپيما
191
تحليل ارتعاشي استخوان ران
192
تحليل ارتعاشي الكترو پمپ هاي آب برگشتي جهت يافتن ريشه خرابي آنها در مجتمع مس سرچشمه
193
تحليل ارتعاشي پنلهاي بدنه خودرو ساخته شده به روشTWBو بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيك
194
تحليل ارتعاشي پوسته استوانه اي ساندويچي الكترورئولوژيكال (ERF) چرخان
195
تحليل ارتعاشي پوسته ي استوانه اي مركب تقويت شده با نانو لوله كربني حامل سيال با در نظرگرفتن اثرات دمايي
196
تحليل ارتعاشي پوستي استوانه اي بالايه مياني ويسكوالاستيك
197
تحليل ارتعاشي تير تيموشنكوي داراي ترك بر اثر عبور جرم از روي آن
198
تحليل ارتعاشي تير منحني با شعاع انحناي ثابت بر اثر عبور جرم از روي آن
199
تحليل ارتعاشي تيرهاي چند تكه داراي قيود انعطاف پذير مياني تحت عبور جرم از روي آن
200
تحليل ارتعاشي تيرهاي دوراني چند تكه داراي قيود انعطاف پذير مياني
201
تحليل ارتعاشي تيرو ورق مركب ويسكو الاستيك
202
تحليل ارتعاشي جعبه دنده با هدف نظارت بر ارتعاشات
203
تحليل ارتعاشي سازه موتور محرك كمپرسور گن 2
204
تحليل ارتعاشي سكوي استخراج نفت تحت تحرك امواج
205
تحليل ارتعاشي سيم به منظور تعيين كشش داخل آن
206
تحليل ارتعاشي صفحه كف خودرو تقويت شده بوسيله مواد ويسكوالاستيك
207
تحليل ارتعاشي عبور جرم از روي صفحه در مسير منحني
208
تحليل ارتعاشي محورهاي دوار و عيب يابي آنها براساس آزمايشهاي مودال
209
تحليل ارتعاشي و پايداري سيستم روتورـياتاقان
210
تحليل ارتعاشي و كمانشي يك ميكرو - صفحه ي ارتو پيك بر اساس تئوري گراديان گرنش اصلاح شده
211
تحليل ارتعاشي ورق ساندويچي
212
تحليل ارتعاشي ورق ضخيم روي تكيه گاه الاستيك با استفاده از روش ريتز
213
تحليل ارتعاشي ورق مستطيلي با لايه مياني سيال تغييرپذير مغناطيسي
214
تحليل ارتعاشي ورق نازك و هدايت و كنترل ارتعاشي آن با تعيين محل بهينه نصب المانهاي پيرو الكتريك براي كنترل بهينه آن
215
تحليل ارتعاشي يك اتوبوس گازسوز با درنظر گرفتن الاستيسيته بدنه و بهينه سازي به هدف كاهش وزن
216
تحليل ارتعاشي يك روتور توربين گاز
217
تحليل ارتعاشي يك ورق مركب لايه به لايه به كمك تئوري دو متغيره ي پالوده شده به روش المان هاي محدود سلسله مراتبي
218
تحليل ارتقاء كيفي محله ستار خوراسگان با رويكرد محله محوري
219
تحليل ارزش در اجراي پوسته بتني S-SHAFT هاي سد كارون سه3
220
تحليل ارزش ﴿هزينه فايده﴾ در پروژه هاي صنعت شكر ﴿كارخانه شكر شعيسيه﴾
221
تحليل ارزش و اعتبار ادله الكترونيكي در حقوق ايران و ايالات‌متحده آمريكا
222
تحليل ارسال المثل و استخراج بسامد آن در ديوان مفتون همداني
223
تحليل از كار افتادگي رينگ نگهدارنده غيرمغناطيسي در روتور ژنراتور سرعت بالاي 350MW
224
تحليل ازدواج‌هاي چند تابعيتي در حقوق ايران و مقايسه آن با اسناد بين‌المللي
225
تحليل استاتيك غير خطي ديوار برشي فولادي موج‌دار محلي تحت بار‌گذاري جانبي
226
تحليل استاتيكي ارابه فرود هواپيماي ايرباس A320 در هنگام فرود
227
تحليل استاتيكي استوانه FGM به روش بدون المان
228
تحليل استاتيكي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با استفاده از روش بدون المان كالوكيشن
229
تحليل استاتيكي استوانه هاي از جنس مواد هدفمند ارتوتروپيك به روش بدون المان
230
تحليل استاتيكي پنل ساندويچي مركب با اليافي از آليا‍ژ حافظه‌دار
231
تحليل استاتيكي پوسته استوانهاي بازارتوتروپيك هدفمند(FGM)
232
تحليل استاتيكي پوسته ها به روش اجزاء محدود با استفاه از المانهاي بدون درجات آزادي دوراني
233
تحليل استاتيكي پوسته ‏هاي استوانه‏ اي نازك با استفاده از توابع پايه نمايي به فرم مرزي و محلي
234
تحليل استاتيكي پوسته هاي متقارن تحت بار گذاري حرارتي و مكانيكي
235
تحليل استاتيكي تير FGM به روش اجزاي محدود تحت بار گذاري مكانيكي
236
تحليل استاتيكي تير FGM تحت بار حرارتي به روش اجزاي محدود
237
تحليل استاتيكي تير متخلخل هدفمند تقويت شده با صفحات گرافن
238
تحليل استاتيكي تيرپيزوالكتريك گرادياني تحت بارگذاري حرارتي
239
تحليل استاتيكي خطي به روش پوش اور
240
تحليل استاتيكي سازه Rudder
241
تحليل استاتيكي سازه سكوي پرتاب موشك به روش اجزاء محدود
242
تحليل استاتيكي سازه نوعي ماهواره به كمك نرم افزار NlSAll
243
تحليل استاتيكي سازه هاي بك بال مستطيلي و يك بال ذوزنقه اي به روش كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) و مقايسه نتايج آنها
244
تحليل استاتيكي سازه يك بال به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) و مقايسه نتايج آنها
245
تحليل استاتيكي غيرخطي بر مبناي تغييرمكان نسبي طبقات جهت ارزيابي لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني
246
تحليل استاتيكي غيرخطي پل قابي‌شكل نامنظم
247
تحليل استاتيكي كمانش يك ريب بال به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزارSap Super) و مقايسه نتايج آنها
248
تحليل استاتيكي نانو تير دو سرگيردار تحت تاثير نيروي الكترو استاتيكي و ميدان مغناطيسي و نيروي مكانيكي و حرارتي
249
تحليل استاتيكي نانوصفحه دايره اي با اثرات سطحي تحت بارگذاري عرضي به روش تفاضل محدود
250
تحليل استاتيكي و ارتعاش آزاد پوسته هاي دوانحنايي با پلان مثلثي به روش ريتز
251
تحليل استاتيكي و ارتعاش آزاد ورقهاي مثلثي سخت شده با تكيه گاههاي نقطه اي به روش ريتز
252
تحليل استاتيكي و پايداري حرارتي ورق‌هاي مسلح شده با نانولوله‌هاي كربني به روش تحليل ايزوژئومتريك
253
تحليل استاتيكي و خستگي اتصالات جوشي يك شاسي پروفيلي
254
تحليل استاتيكي و ديناميكي اتوبوس گاز سوز
255
تحليل استاتيكي و ديناميكي دودكش هاي بتن آرمه با ارتفاع و شكل هاي گوناگون
256
تحليل استاتيكي و ديناميكي ديسك چرخان به كمك Ansys
257
تحليل استاتيكي و ديناميكي سازه پاركينگ مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
258
تحليل استاتيكي و ديناميكي سازه هاي اسكلتي داراي اعضاي غير منشوري
259
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاتون
260
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاتون كامپوزيتي
261
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي اتوبوس سفير و O302 وبررسي پايداري حركت آنها
262
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي كاميون تانك بر ببر 400 با استفاده از روش اجزاء محدود
263
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي ميني بوس به روش اجزا محدود
264
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي ميني بوس هيبريد
265
تحليل استاتيكي و ديناميكي فنرهاي مارپيچ و بررسي معادل سازي فنرهاي چند رشته اي يا فنر هاي مارپيچ معمولي
266
تحليل استاتيكي و ديناميكي مدل ساده شده ي تيغه ي پروانه
267
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورق مستطيل با نوارهايي از آلياژ حافظه‌دار
268
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورق¬هاي مركب چندلايه تحت بارهاي حرارتي و رطوبتي با اعمال آسيب جداشدگي لايه¬ها به روش نوار محدود
269
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورقهاي ساندويچي نازك بيضوي تحت بار گسترده FGM
270
تحليل استاتيكي و ضربه سرعت پايين هسته لانه زنبوري پر شده از فوم
271
تحليل استاتيكي و كمانشي ورق‌هاي نازك ويسكوالاستيك با استفاده از روش بدون شبكه با هم‌مكاني توابع پايه شعاعي
272
تحليل استاتيكي واندركنشي ساختمان بنائي - ديواره ي گود برداري وسازه نگهبان
273
تحليل استاتيكي وپايداري پوسته هاي استوانه اي به روش DQ
274
تحليل استاتيكي ورق رايسنر روي بستر الاستيك دو پارامتره با روش GDQ
275
تحليل استاتيكي ورق ضخيم با شكل نامنظم، بارگذاري موضعي و شرايط مرزي تركيبي توسط روش GDQEM
276
تحليل استاتيكي ورق ضخيم ناهمسان در ضخامت به روش تحليل ايزوژئومتريك
277
تحليل استاتيكي ورق هاي چندلايه با لايه هاي پيزوالكتريك با شرايط مرزي مختلف
278
تحليل استاتيكي ورق‌هاي شبه‌بلور با استفاده از روش نوار محدود
279
تحليل استاتيكي ورقه سه بعدي FGPMتحت شرايط مرزي مختلف
280
تحليل استاتيكي يك Box Wing به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) ومقايسه نتايج آنها
281
تحليل استاتيكي يك ديسك قائم سوراخ تحت اثر وزن و بررسي ارتعاشات صفحه اي آن
282
تحليل استاتيكي، ارتعاش آزاد و كمانش مكانيكي و حرارتي ورق هاي ساندويچي FGM
283
تحليل استاتيكي، ارتعاش آزاد و كمانش ورق هاي مركب لايه اي با شرايط مرزي مختلف طولي، با استفاده از روش نوار محدود مختلط حبابي بر اساس تئوري تغييرشكل زيگزاگ مرتبه بالاتر
284
تحليل استاتيكي، پايداري مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ناهمسان در ضخامت با استفاده از روش نوار محدود بر پايه ي تئوري اصلاح شده كاررا
285
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش آزاد ورق‌ها و نانوورق‌هاي FGM بر پايه‌ي تئوري غيرمحلي و تئوري برشي مرتبه اول با استفاده از روش نوار محدود ذره‌اي هسته‌ي بازتوليد
286
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش آزاد ورق‌هاي ضخيم بر اساس تئوري‌هاي مختلف تغيير شكل برشي به روش نوار محدود
287
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش ورق‌هاي مركب ساندويچي با هسته موج‌دار با استفاده از روش نوار محدود
288
تحليل استاتيكي، ديناميكي و بارگذاري سيكلي دريچه هاي كامپوزيتي
289
تحليل استاتيكي، كمانش مكانيكي و الكتريكي و ارتعاش آزاد ورق‌هاي لايه‌اي پيزوالكتريك با استفاده از روش نوار محدود بر پايه‌ي تئوري اصلاح شده‌
290
تحليل استال ديناميكي با استفاده از مدل سازي سه بعدي بخشي از تيغه هليكوپتر در حركت روبه‌جلو
291
تحليل استحكام ساختمان كف يك كشتي در چيدمان هاي مختلف سازه اي طبق آيين نامه ي موسسات رده بندي، به روش مستقيم و مقايسه ي آنها
292
تحليل استحكام سازه هاياتصال چسبي در معرض رطوبت با گذشت زمان تحت تنش ثابت همزمان
293
تحليل استحكام نهايي ورق تقويت شده¬ داراي خوردگي حفره¬اي تحت اثر بار انفجار
294
تحليل استحكام نهايي ورق فولادي و كامپوزيت با سوراخ دوار توسط نروم افزار ansys
295
تحليل استحكام نهايي ورق فولادي و كامپوزيت با سوراخ دوار در وسط توسط نرم افزار Ansys
296
تحليل استحكام و جذب انرژي تير داخلي در خودرو در اثر تصادف جانبي
297
تحليل استحكام و طراحي پوسته كامپوزيتي لايه اي تحت فشار خارجي با استفاده از شبيه سازي اجزاء محدود
298
تحليل استحكام ورقهاي ممتد با احستاب تغيير شكلهاي اوليه و تنشهاي پسماند واقع در معرض تركيب بارهاي فشاري درون صفحه اي و جانبي
299
تحليل استراتژيك بانك مهر با بهره گيري از تحليل سوات و اولويت بندي بر مبناي روش EFQM
300
تحليل استراتژيك توسعه شهر با راهبرد توسعه شهري CDS (مورد مطالعه:شهر قاين)
301
تحليل استراتژيك توسعه شهر با راهبرد توسعه شهري(CDS) مورد مطالعه:شهر قاين
302
تحليل استراتژيك صنايع كوچك و متوسط توليدي سنگ تزئيني استان اصفهان با رويكرد تلفيقي كارآفريني و مديريت استراتژيك
303
تحليل استراتژيك صنعت ريخته گري مربوط به قطعات خودرو در شرايط تحريمي با رويكرد اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش SODA
304
تحليل استراتژيك فاصله بين بازده حقيقي وبازده موردانتظارصنايع سيمان و داروي شركت بورس اوراق بهادارتهران
305
تحليل استراتژيك مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي بر اساس مدل SWOT
306
تحليل استراتژيهاي گروه MAN آلمان و شركت اورين خودرو بعنوان شاخه ايراني MAN
307
تحليل استراژيك زنجيره ارزش فرش دستباف استان يزد
308
تحليل استراژيك زنجيره ارزش فرش دستبافت استان يزد
309
تحليل استلزامات بكارگيري روش يادگيري خدماتي درمركزآموزش كشاورزي استان كرمانشاه
310
تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده عمران دانشگاه يزد ﴿گرايش سازه﴾ بين سالهاي 1391-1386
311
تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي نساجي دانشگاه يزد بين سال هاي 1392 تا 1397
312
تحليل استنادي مآخذ مقالات نشريه علم اطلاعات و دانش شناسي از سال 1388-1392
313
تحليل استنادي ماخد پايان نامه هاي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان در سالهاي 1376-1374
314
تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته هاي هاي علم اطلاعات و دانش شناسي،روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در سال هاي 1386-1391
315
تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي شيراز و تهران در سال هاي 1387 تا 1380 , the citation analysis of m.sc.thesis references in the fleld of library &information science in shiraz &tehran universities beetween 1002 to 8002
316
تحليل استنادي ماخذ مقالات نشريه علم اطلاعات و دانش شناسي از سال 1388 - 1392
317
تحليل استنادي ماخذپايان نامه هاي دانشكده علوم انساني دانشگاه ياسوج از سال 1385تا1391
318
تحليل استنادي مقالات جلد دوم دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام
319
تحليل استنادي منابع پايان نامه هاي دكتري رشته رياضي و آمار دانشگاه شيراز و دانشگاه فردوسي و ميزان استناد آن ها به پايگاه هاي اطلاعاتي در سال هاي 1378 تا 1390
320
تحليل استنادي منابع و مآخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه‌‌هاي شهيد باهنـر، آزاد اسلامي و علوم پزشكي كرمان از سال 1390 تا
321
تحليل استنادي منابع و مآخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشتهٴ علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان از سال 1388 تا 1393
322
تحليل استواري و ريسك در زنجيره تامين
323
تحليل استوانه تو خالي هدفمند (F G M ) با طول محدود تحت بار حرارتي و مكانيكي حالت پايا
324
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM با اعمال بارگذاري مكانيكي و حرارتي در موتور احتراق داخلي
325
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM با طول بي نهايت تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي در حالت گذرا
326
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي در حالت پايدار وگذرا با استفاده از نرم افزار ANSYS
327
تحليل استوانه داراي چرخشي در جريان هوا و بالانس بين سطوح پايدار كننده و چرخشي
328
تحليل استوانه ساخته شده از مواد هدفمند با تغيير جهت دار مدول الاستيسيته براي استفاده در اتصالات توربين بادي
329
تحليل اسطوره ‌شناختي سه فضاي اصلي (ترنج، متن، حاشيه) در فرش لچك ترنج ايراني، با تأكيد بر فرش شكارگاه صفويه
330
تحليل اسطوره آرش كمانگير، دگرديسي ها وپيوند آن با متون تاريخي وشاهنامه
331
تحليل اسطوره شناختي كهن الگوي نجات در شاهنامة فردوسي
332
تحليل اسماء الهي و معادل يابي فارسي آنها در تفسير روض‌الجنان و روح‌الجنان
333
تحليل اسناد استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي فدراسيون روسيه و پيامدهاي آن بر روابط اين كشور با جمهوري اسلامي ايران (2016-1991).
334
تحليل اسنادي در شاخص شدت انرژي واقعي ديويژ يا ﴿نمونه كاربردي: صنايع كارخانه اي ايران﴾
335
تحليل اشعار انتظار منجي در ادب فارسي تا مشروطه
336
تحليل اشعار رهي معيري و مقايسه آن با سروده هاي پژمان بختياري
337
تحليل اشعار منوچهر آتشي بر اساس مكتب زيبايي شناسي انتقادي
338
تحليل اشعه ايكس نرم حاصله از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر اساس طيف سنجي پرتو ايكس و تصوير برداري دوربين روزنه سوزني
339
تحليل اشكال كارستي و اثرات آن بر منابع آب در حوضه دشت سوسن و دشت ايذه
340
تحليل اصطكاك در توزيع تنش و خستگي براي قالب هاي كشش
341
تحليل اصطلاحات خويشاوندي در كردي كلهري (گونه ايواني ) براساس ديدگاه معناشناسي مولفه اي
342
تحليل اصل برابري سلاح‌ها با تأكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اسناد بين‌المللي حقوق بشر
343
تحليل اصل تناسب جرائم و مجازاتها در حقوق جزاي ايران
344
تحليل اصلاحات اراضي و اثرات اقتصادي آن قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ايران : مطالعه موردي شهرستان بردسكن
345
تحليل اصوات توليدي در سازه هاي دريايي و نويز حاصل از آن در دوردست
346
تحليل اصول دادرسي عادلانه در رسيدگي به جرائم و تخلفات پزشكي
347
تحليل اعتمادپذيري ارتفاع سد با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي
348
تحليل اعضاي بتن مسلح با لحاظ اثر لغزش ميلگردها
349
تحليل اعضاي بتن‌مسلح با در نظر گرفتن روابط چسبندگي - لغزش بين بتن و ميلگردها
350
تحليل اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب قصاص و ديات در كشورهاي ايران، افغانستان، عراق، سوريه و لبنان
351
تحليل اعوجاج ناشي از جوشكاري در ورقهاي نازك فولادي در صنعت كشتي سازي
352
تحليل اعوجاج هارمونيكي در چند پيكربندي‌ OTA فركانس بالا با استفاده از سري ولترا و كاربرد آن در خطي‌سازي OTA شبه‌تفاضلي
353
تحليل اعوجاج هندسي در پانل‌هاي چندلايه فلز-الياف در فرايند پخت
354
تحليل اغراض ثانويه و زيباشناختي استفهام در غزليات سعدي از ديدگاه علم معاني و كاربردشناسي
355
تحليل افت فشار دوفاز در خم¬هاي پي¬درپي U شكل
356
تحليل افكار و اشعار ميرزاده ي عشقي
357
تحليل اقتصاد ايران با استفاده از نظريه ادوار اقتصادي واقعي
358
تحليل اقتصادي آثار قراردادها
359
تحليل اقتصادي آثار قراردادها
360
تحليل اقتصادي اثرات خصوصي و اجتماعي بهره برداري عشاير از اكوسيستم هاي مرتعي در منطقه خفر و سيور ﴿سميرم﴾
361
تحليل اقتصادي ازدواج و فرزند آموري در خانواده هاي ساكن شهر مشهد
362
تحليل اقتصادي استفاده از نرم افزارهاي بهينه سازي برش UPVCدر صنعت درب و پنجره(مطالعه موردي :‌شركت سامان انرژي توس)
363
تحليل اقتصادي انتقال فيزيكي آب
364
تحليل اقتصادي بحران هاي بانكي در كشورهاي دي هشت: درس هايي براي بانكداري در ايران
365
تحليل اقتصادي بكارگيري انرژِي خورشيدي در يك خوابگاه دانشجويي و مقايسه آن با وضعيت موجود
366
تحليل اقتصادي تأثير اشتغال زنان بر اقتصاد خانواده (مطالعه موردي شهرستان مشهد در سالهاي 1397-1396)
367
تحليل اقتصادي تامين گرمايش مجتمع هاي آپارتماني از طريق انرژي خورشيدي
368
تحليل اقتصادي تقاضاي برق دربخش صنعت ايران
369
تحليل اقتصادي رانت جويي دربودجه ريزي دولتي ايران
370
تحليل اقتصادي زندگي عشايردر كوچروي و اسكان با استفاده از شاخصهاي بهره وري
371
تحليل اقتصادي سياستهاي توسعه پرورش زنبور عسل
372
تحليل اقتصادي شرايط اساسي صحت قرارداد مالي در حقوق ايران
373
تحليل اقتصادي عيوب اراده در قرارداد
374
تحليل اقتصادي كارايي موزه هاي هنر ايران
375
تحليل اقتصادي كانسنگ آلومينيوم در ايران
376
تحليل اقتصادي كانسنگ آهن
377
تحليل اقتصادي كانسنگ مس در ايران
378
تحليل اقتصادي مكانيابي ايستگاه بازيافت پسماند در شهر كرمانشاه)كاربرد منطق فازي
379
تحليل اقتصادي ناپايداري درآمد موسسات بخش سوم (مطالعه موردي خيريه هاي بزرگ شهر اصفهان)
380
تحليل اقتصادي و فني تامين روشنايي ساختمان مسكوني با استفاده از سيستم فوتوولتايي
381
تحليل اقتصادي و مطالعه امكان سنجي ايجاد كارخانه توليدي مواد غذايي
382
تحليل اقتصادي و مقايسه طرح هاي كنترل سيلاب در زمان ساخت سدها (با كاربرد بر سد انحرافي شيرگواز)
383
تحليل اقسام مختلف نقض تعهد به انجام كار و ضمانت اجراي آن ها
384
تحليل اقليم شناختي كرم خوشه خوار انگور در شهر ميمه
385
تحليل اقليم شناسي سيلاب شهري : مورد مطالعه شهر يزد
386
تحليل اقليم شناسي و پراكندگي مكاني فاسيولوز در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ) GIS
387
تحليل اقليم كشاورزي آفت سن گندم درشهرستان طبس
388
تحليل اكتشافي نوآوري وحسابداري مديريت محيطي ،استراتژي نوآوري محصول نوآوري فرآيند
389
تحليل اكستروژن كرنش صفحه اي دوفلزي با پروفيل قالب دلخواه
390
تحليل اكستروژن متقارن محوري با شرايط بدون المان و اعمال شرايط مرزي با روش تبديل
391
تحليل اكستروژن متقارن محوري دو فلزي با قالب مخروطي
392
تحليل اكستروژن مستقيم باروش بدون المان كالوكيشن
393
تحليل اكستروژن مستقيم كرنش صفحه اي باپروفيل قالب دلخواه
394
تحليل اكسرژي بخش جداسازي فرآيند توليد پروپيلن از متانول
395
تحليل اكسرژي جريان جابجائي اجباري آرام توسعه يافته نانو سيال در لوله مارپيچي شار ثابت
396
تحليل اكسرژي در سيستم هاي حرارتي
397
تحليل اكسرژي در واكنش هاي شيميايي
398
تحليل اكسرژي سيكل رانگين همراه با باز گرمايش به روش "اكسرژي - توپولوژي "
399
تحليل اكسرژي موتورهاي احتراق داخلي
400
تحليل اكولوژيكي پاركهاي شهربابل
401
تحليل اكولوژيكي تقاطع هاي غير همسطح در جوامع شهري مطالعه موردي طرحهاي شاخص شهر اصفهان
402
تحليل اكولوژيكي تهران در رابطه با فضاي سبز
403
تحليل اگزرژي انرژي در خشك كن خورشيدي
404
تحليل اگزرژي ايستگاه كاهش فشار گاز طبيعي
405
تحليل اگزرژي سيكل تبريد تراكمي -تبخيري
406
تحليل اگزرژي و اگزرژواكونوميك پيشرفته فرآيندهاي مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك
407
تحليل اگزرژي يك پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم دو مرحله اي با در نظر گرفتن افت فشار مبرد
408
تحليل اگزرژي يك واحد جداساز كرايوژنيك هوا
409
تحليل اگزرژي-اقتصادي سيستم خورشيدي تركيبي سيكل رانكين ارگانيك، آب شيرين كن تقطير چند مرحله اي و آب شيرين كن اسمز معكوس
410
تحليل الاستو- آكوستيك استوانه و كره جدار ضخيم نا هم مركز
411
تحليل الاستو استاتيك ورق هاي نازك تخت در اشكال هندسي مختلف
412
تحليل الاستوپلاستيك به روش المان مرزي
413
تحليل الاستوپلاستيك پوسته هاي متقارن محوري جدار نازك به روش اجزاء محدود تحت فشار داخلي و گراديان دما
414
تحليل الاستوپلاستيك توده سنگ اطراف تونل با در نظر گرفتن اتساع و رفتار نرم كرنشي زمين
415
تحليل الاستوپلاستيك سه بعدي با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف سخت شوندگي
416
تحليل الاستوپلاستيك محيط هاي دو بعدي با استفاده از روش هاي بدون شبكه
417
تحليل الاستوديناميك پاد صفحه اي مستهلك شونده در باريكه هاي تركدار از مواد هدفمند
418
تحليل الاستوديناميك پوسته هاي متقارن محوري بر روي تكيه گاه الاستيك به روش آناليز مودال
419
تحليل الاستوديناميكي مكانيزم بادامك -پيرو
420
تحليل الاستيسيته تنش در عضوهاي خميده
421
تحليل الاستيك ـ پلاستيك سازه هاي تقارن محوري تحت بارگذاري ديناميكي
422
تحليل الاستيك - پلاستيك مخزن استوانه اي
423
تحليل الاستيك - پلاستيك ميله تحت اثر بار ديناميكي
424
تحليل الاستيك - پلاستيك و تخمين عمر قطعات دندانه اي به كمك المانهاي محدود (FEM)كاربرد در چرخ دنده ها و پيچ ها﴾
425
تحليل الاستيك - پلاستيك و تعيين تنشهاي پسماند در كره جدار ضخيم تحت فشار
426
تحليل الاستيك اتصال ماده هدفمند به ماده مركب تحت بار نامتقارن ديناميكي
427
تحليل الاستيك ـپلاستيك پوسته استوانه اي ساخته شده از مواد مركب چند لايه تحت بار ديناميكي محوري
428
تحليل الاستيك- پلاستيك جسم استوانه اي شكل در برخورد با صفحه صلب
429
تحليل الاستيك پلاستيك و كمانش قالب ها
430
تحليل الاستيك تنش و پيش بيني شروع واماندگي سيستمهاي پوشش دار تحت بارگذاري تيغه اي و نقطه اي
431
تحليل الاستيك تنش وپيش بيني شروعواماندگي در فصل مشترك فازهاي فولادهاي هدفمند
432
تحليل الاستيك خطي ترك در ديسك هاي دوار با سرعت زاويه اي ثابت
433
تحليل الاستيك و كاربردهاي چندلايه هاي كامپوزيتي با الياف طبيعي و مقايسه با الياف شيشه
434
تحليل الاستيك ورق مركب ارتوتروپيك با استفاده از نرم افزار Ansys
435
تحليل الاستيك-پلاستيك تير ساندويچي با رويه هاي ايزوتروپيك و هسته ي فوم تحت بار استاتيكي
436
تحليل الاستيك-پلاستيك سه محوره ورق مستطيلي با جنس مواد هدفمند با شرايط تكيه گاهي مختلف تا آستانه ي تسليم
437
تحليل الاستيك-ژلاستيك استوانْْه ي دوار از جنس مواد هدفمند تحت فشار و شرايط مرزي حرارتي مختلف
438
تحليل الكترو مغناطيس و ارتعاشات آزاد يك موتور بدون جاروبك جريان مستقيم ﴿ BLDC ) به روش المان محدود
439
تحليل الكترومايوگرام عضله ها و زاويه مفاصل دست با هدف تامين فرمان‌هاي سينرژيك دست رساني به كمك FES
440
تحليل الكترومغناطيسي موجبرهاي مبتني بر گاف فوتوني
441
تحليل الكترومغناطيسي-هيدروديناميكي كليد گازي با قوس چرخشي به منظور بهبود ساختار آن
442
تحليل الكترومكانيكي حسگرهاي پيزوالكتريك
443
تحليل الكترومكانيكي ساختارهاي برداشت كننده انرژي ارتعاشي از شرايط محيطي با فركانس پايين
444
تحليل الگو هاي سينوپتيكي بارش برف سنگين در حوضه آبخيز زاب
445
تحليل الگوريتم A5/2 در حضور خطاي دريافت
446
تحليل الگوريتم Music، كاهش نويز و تخمين تعداد منابع در رويكرد معكوس زماني براي تصوير برداري مايكروويو
447
تحليل الگوريتم هاي رمز قالبي مبتني بر تمايز گرهاي تفاضل مبنا
448
تحليل الگوهاي تقسيم بندي محله اي مناطق شهر تهران
449
تحليل الگوهاي جابه جايي محله اي شهروندان با رويكرد سبك زندگي (نمونه موردي : محلات منتخب شهر اصفهان)
450
تحليل الگوهاي ساختار فضايي-فعاليتي محلات شهري با رويكرد شهر سالم با تأكيد بر آلودگي هوا (نمونه موردي : محلات منتخب شهر اصفهان)
451
تحليل الگوهاي سينوپتيكي بارش برف سنگين در حوضه آبخيززاب
452
تحليل الگوهاي قطعه بندي زمين (نمونه موردي: محله ي كوي نمكي، منطقه 3 اصفهان)
453
تحليل الگوهاي مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني (مورد مطالعه : منطقه 7 شهرداري تهران )
454
تحليل الگوهاي همديد تندبادها در شمال استان‌فارس
455
تحليل الگوهاي همديدتندبادها در شمال استان‌فارس
456
تحليل الگوهاي همسايگي و نقد طرحهاي مسكن"مباني و ايده هاي طراحي واحد همسايگي در بافت تارخي يزد"
457
تحليل الگوي پراكنش خاك ها در يك منطقه هموار با استفاده از الگوريتم درخت تصميم گيري
458
تحليل الگوي پوشش ريسك و بيمه در نظام مالي اسلامي (مطالعه تطبيقي آراء دانشمندان اسلامي)
459
تحليل الگوي توزيع خدمات شهري نمونه موردي منطقه يك شهر اصفهان
460
تحليل الگوي توزيع فضاي سبز (پارك ها) در شهر اهواز
461
تحليل الگوي توزيع فضاي سبز﴿پارك ها﴾ در شهر اهواز
462
تحليل الگوي توزيع مكاني كاربري هاي بهداشتي درماني با تاكيد بر سلامت شهري بررسي موردي :مراكز پرتو تشخيصي منطقه 6 شهر داري تهران
463
تحليل الگوي توسعه روستاشهر، محدوده مورد مطالعه: شهر كياكلا ﴿مازندران﴾
464
تحليل الگوي رشد شهري و اثرات آن بر جامعه محلي در مناطق آزاد ايران مورد پژوهي : سه منطقه آزاد ايران
465
تحليل الگوي شكستگي تاقديس سركان (جنوب غرب ايران)
466
تحليل الگوي گسترش فيزيكي شهر قم
467
تحليل المان پوسته ضخيم نوسط مدل Sold - Shell
468
تحليل المان محدود آرايش تصادفي الياف در يك ماده مركب
469
تحليل المان محدود اتصالات مكانيكي تك‌لبه در صفحات كامپوزيتي
470
تحليل المان محدود اثر پارامترهاي هندسي حفره مزيواكلوزال ديستال بر توزيع تنش در مواد پركننده دندان و باقي مانده ساختار آن
471
تحليل المان محدود استاتور ژيروسكوپ معلق الكترواستاتيكي (ESG )
472
تحليل المان محدود ايمپلنت هاي دنداني تابعي (FGM Dental Implants)
473
تحليل المان محدود پايداري يك ايمپلنت دنداني كاشته شده در استخوان به كمك بررسي عوامل موثر بر تماس استخوان - ايمپلنت
474
تحليل المان محدود پليت فشاري قفل شونده و بهبود هندسه آن
475
تحليل المان محدود تخريب ديسك بين مهره اي و بهينه سازي خواص مكانيكي نمونه‌ي مصنوعي آن
476
تحليل المان محدود تنش پسماند در يك اتصال جوشي از جنس آليا‍‍ژ آلومينيوم استحكام بالا
477
تحليل المان محدود تنشها و كرنشهاي جوش ريل در محل نامنظمي و منطقه متاثر از حرارت جوش
478
تحليل المان محدود تير و ورق تقويت شده با الياف كربن
479
تحليل المان محدود جوش ذوبي بمنظور تعيين يك سيستم مانيتورينگ دما جهت كنترل كيفيت جوش درحين جوشكاري
480
تحليل المان محدود جوشهاي نفوذ كامل و نفوذ ناقص در اتصالات جوشي تيرها
481
تحليل المان محدود در يك سازه جوشي از جنس لوله هاي فولاد آستنيتي به منظور كاهش اعوجاج هاي جوشي
482
تحليل المان محدود ديسك بين مهره اي
483
تحليل المان محدود رشد ترك خستگي در ورق يك لايه تقويت شده با نانو ذرات آلومينيوم در نرم افزار آباكوس
484
تحليل المان محدود ساختار اسكافولد و سلول
485
تحليل المان محدود ساختار شش ضلعي منتظم متخلخل تعبيه شده در عمل هاي جراحي ورتبروپلاستي و كايفوپلاستي بر اساس ميكرو سي تي اسكن
486
تحليل المان محدود ستون فقرات گردني ايمپلنت¬گذاري¬شده با پروتز ديسك مصنوعي
487
تحليل المان محدود ضربه‌پذيري جاذب‌هاي انرژي چندسلولي با اعمال معيار آسيب
488
تحليل المان محدود عروق كرونر آتواسكلروتيك در هنگام انجام PTCA
489
تحليل المان محدود فرآيند براده برداري با نرم افزار Deform-3D و بررسي سايش ابزار
490
تحليل المان محدود فرايند كشش عميق با سيستم ترمز ضد قفل و بررسي اثر فركانس ABS
491
تحليل المان محدود ليگامان كروشئيت قدامي (ACL) سالم و گرافت جايگزين آن
492
تحليل المان محدود معادلات حاكم بر رفتار ميكرو / نانو تير بر پايه تئوريهاي الاستيسيته غير كلاسيك و نظريه پريدايناميك
493
تحليل المان محدود ميدانهاي دما و تنش پسماند ناشي از جوشكاري در اتصال T شكل
494
تحليل المان محدود مينيسك زانو با استفاده از تئوري پرو الاستيسيته
495
تحليل المان محدود و اندازه گيري تنش پسماند به روش التراسونيك در منطقه HAZ يك اتصال جوشي
496
تحليل المان محدود و طراحي بهينه پل هاي خرپايي
497
تحليل المان محدود و يافتن ضخامت بهينه ي صفحه ي پشتي در يك نمونه فن سانتريفيوژ با پره ي رو به عقب
498
تحليل المان محدود ورق مستطيل شكل ارتوترپيك با تقويت كننده هاي طولي و عرضي
499
تحليل امكان اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در مجازات هاي منصوص شرعي
500
تحليل امكان پذيرش ايقاع به عنوان منبع تعهدات
501
تحليل امكان تدوين قانون مدني اتحاديه اروپا و تاثير شكلي آن بر تدوين قانون مدني سازمان همكاري اسلامي
502
تحليل امكان تسري تعهدات به ذمه قائم مقام و جانشيني قائم مقام به جاي اطراف قرارداد
503
تحليل امكان ويا امتناع مناسبات راهبردي جمهوري اسلامي ايران وروسيه
504
تحليل امنيت الگوريتم هاي توليد كليد عمومي مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
505
تحليل امنيت هستي شناختي جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم با تأكيد بر برنامه هسته اي
506
تحليل امنيتي راه حل هاي پرداخت الكترونيكي مبتني بر تلفن همراه اول
507
تحليل امنيتي سيستم هاي رمزنگاري مبتني بر كد
508
تحليل امواج الكتريكي قلب بوسيله تبديل موجك جهت تشخيص بيماريهاي قلبي
509
تحليل انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از روش هاي يادگيري
510
تحليل انتشار امواج سطحي در محيط غير اشباع با استفاده از نظريه انتشار امواج در محيط متخلخل
511
تحليل انتشار داده در شبكه¬هاي اقتضايي خودرويي با استفاده از كدگذاري بدون نرخ
512
تحليل انتشار كروي شعله ذرات ارگانيك در حضور رطوبت
513
تحليل انتشار كروي شعله ذرات ارگانيك در حضور رطوبت
514
تحليل انتشار موج در نيم صفحه تحت بار متحرك با استفاده از روش MLPG
515
تحليل انتشار موج در يك نيم صفحه الاستيك تحت اثر بار ساكن يا متحرك
516
تحليل انتشار موج لاو در محيط هاي نامحدود با مرزهاي جانبي غير قائم به روش لايه هاي نازك
517
تحليل انتشار و تضعيف انرژي موج تنش در مواد نانوكامپوزيت
518
تحليل انتقادي بر ادبيات اصل ذخيره جزيي با تأكيد بر رهيافت موريس آله
519
تحليل انتقادي تاريخ حفاظت معماري در ايران (با تكيه بر بناهاي گنبد سلطانيه، مسجدجامع اصفهان و مسجدجامع ساوه)
520
تحليل انتقادي تحولات سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران درقلمرو و مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده
521
تحليل انتقادي تكنولوژي از ديدگاه ايلول
522
تحليل انتقادي ديدگاه‌هاي تفسيري سلفيه تكفيري در مسأله جهاد
523
تحليل انتقادي گفتمان ايرانشهري )با تاكيد بر نگاه رانسيري به انديشه جواد طباطبايي(
524
تحليل انتقادي گفتمان در درّۀ نادره بر پاية رويكرد فركلاف
525
تحليل انتقادي گفتمان در سرمقاله هاي مطبوعات با دو گرايش عمده سياسي (با توجه خاص به بازتاب انتخابات نهم رياست جمهوري ايران )
526
تحليل انتقادي گفتمان رمان«نام تمام مردگان يحياست»
527
تحليل انتقادي گفتمان شعر زمستان و ناگه غروب كدامين ستاره اثر مهدي اخوان ثالث در ارتباط ساختاري و معنايي با شعر مه اثر احمد شاملو
528
تحليل انتقادي گفتمان فيلم مادر
529
تحليل انتقادي گفتمان مناظره‌هاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري: رويكردنورمن فركلاف
530
تحليل انتقادي متون زبان انگليسي سال سوم متوسطه
531
تحليل انتقادي متون مربوط به مهاجران افغان در رسانه هاي فارسي زبان
532
تحليل انتقادي مفهوم قائم مقامي در حقوق ايران و فقه اماميه
533
تحليل انتقادي نمودهاي اجتماعي و فرهنگي در آثار اسماعيل فصيح (با تكيه بر پنج اثر اصلي)
534
تحليل انتقادي وجوه نظري و عملي عدالت و امنيت در تاريخ ايران از هجوم مغول تا زوال سلسله‌ي ايلخانان (616 ﻫ.ق - 736 ﻫ.ق)
535
تحليل انتقادي-شناختي گفتمان سياست خارجي هفتمين رئيس جمهور ايران (حسن روحاني)
536
تحليل انتقال بار در پلهاي پيوسته با صفحات تكيه گاهي متعدد با احتساب نيروهاي هيدروديناميك
537
تحليل انتقال حرارت آشفته ي تركيبي (جابجايي مختلط - تشعشع گرمايي) با خواص متغير در كانال ها با استفاده از رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
538
تحليل انتقال حرارت تركيبي آشفته در كانال قائم همراه با خواص متغير با دما
539
تحليل انتقال حرارت تشعشعي در جريان‌هاي واكنشي آشفته از نوع شعله غير پيش‌آميخته
540
تحليل انتقال حرارت جابجاي تركيبي در جريان بين دوسيلندر با نرم افزار FLUENT6.3.26
541
تحليل انتقال حرارت جابجايي داخل يك كانال داراي لايه هايي از ماده متخلخل
542
تحليل انتقال حرارت در پوست انسان در حين سوختگي
543
تحليل انتقال حرارت در پوست حين گرمادرماني
544
تحليل انتقال حرارت در داخل لوله با محيط متخلخل نيمه پر
545
تحليل انتقال حرارت در رگ و بافت اطرافش به روش عددي المان محدود
546
تحليل انتقال حرارت دو بعدي در پره هاي توربين به كمك كامپيوتر
547
تحليل انتقال حرارت دو فاز در حالت جوشش لايه اي روي سطوح عمودي
548
تحليل انتقال حرارت دو فاز در فرآيند جوشش لايه اي آرام روي صفحه قائم
549
تحليل انتقال زباني دانش آموزان لك زبان كوهدشت در يادگيري و كاربرد زبان فارسي
550
تحليل انتقال صوت به داخل پوسته هاي استوانه اي با طول محدود با توجه به تقابل سازه و محيط آكوستيك داخل و خارج
551
تحليل انتقال صوت به داخل پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيت لايه اي به روش تئوري مرتبه سوم برشي (TSDT)
552
تحليل انتقال گرما و مدل‌سازي در مبادله‌گرهاي گرماي صفحه پره از نوع پره سوراخ‌دار
553
تحليل انتقال گرماي تركيبي (جابجايي مختلط- تشعشع گرمايي) در كانال قائم سه بعدي همراه با خواص متغير با دما
554
تحليل انتقال گرماي تركيبي در پره هاي تابشي فضايي Space Radiating Fins
555
تحليل انتقال گرماي جابجايي مختلط نانو سيال در كانال قائم مربعي تحت شرايط مرزي گرمايي متقارن
556
تحليل انجماد قالب هاي ريخته گري با نرم افزار FLUENT 6.3.26
557
تحليل اندازه هاي تكرار شده پيوسته
558
تحليل اندازه و ساختار اشتغال غير رسمي شهري در استان قم
559
تحليل اندر كنش سيال - سازه با استفاده از توابع پايه نمايي به روش بدون شبكه لاگرانژي
560
تحليل اندركنش بين طبقات و ارائه‌ي اسپيرال بهينه به كمك مدلسازي‌عددي (مطالعه موردي : معدن چهار گنبد)
561
تحليل اندركنش پوشش نهايي و زمين اطراف تونل با در نظر گرفتن اثر سختي نسبي زمين و پوشش
562
تحليل اندركنش موج و ساحل شيبدار به منظور جذب ماكزيمم انرژي
563
تحليل اندركنش و پايداري تونل هاي سه گانه تالون آزاده راه تهران - شمال
564
تحليل انديشه اعجاز در قرآن كريم بر طبق سير نزول
565
تحليل انديشه هاي ضد فئودالي در شعر مشروطه با تكيه بر اشعار اشرف الدين حسيني عارف قزويني و ميرزاده عشقي
566
تحليل انديشه هاي مربوط به رشد بهينه جمعيت ( با تاكيد بر نظرات ساموئلسون)
567
تحليل انرژي در اكستروژن مقطع L به دو روش قالب سخت و قالب پروفيل
568
تحليل انرژي در اكستروژن مقطع دايره به دو روش قالب تخت و قالب پروفيل
569
تحليل انرژي سيستم هيروليكي مركز باز
570
تحليل انرژي كلكتور خورشيدي هيبريدي با دوگذر
571
تحليل انرژي هواگرمكن خورشيدي با سطوح تخت و مواج V شكل دو گذر
572
تحليل انرژي و اكسرژي به منظور افزايش بزده بويلر پالايشگاه اصفهان
573
تحليل انرژي و اكسرژي پيشرفته واحد آمونياك پتروشيمي پرديس
574
تحليل انرژي و اكسرژي در يك خشك كن خورشيدي بر مبناي نتايج مدل سازي رياضي
575
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد اتيلن پتروشيمي مرواريد
576
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد اسيد استيك شركت پتروشيمي فن آوران
577
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد برق شهيد منتظري اصفهان به‌منظور تركيب با چرخه آلي
578
تحليل انرژي و اكسرژي يك واحد صنعتي احياء كاتاليست
579
تحليل انرژي و اگزرژي اثر دما و رطوبت نسبي بر عملكرد چرخه توربين گاز DU80L
580
تحليل انرژي و اگزرژي خشك كردن ورقه هاي نازك موز توسط يك خشك كن خورشيدي غير مستقيم همرفت اجباري
581
تحليل انرژي و اگزرژي سيستم پمپ حرارتي خورشيدي گرم كننده آب انبساط غيرمستقيم با در نظر گرفتن اثرات افت فشار جريان مبرد R134a
582
تحليل انرژي و اگزرژي سيكل تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و آب شيرين كن تقطير چند اثره
583
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بيستون در كرمانشاه
584
تحليل انرژي و اگزرژي واحد شيرين سازي آمين پالايشگاه گاز ايلام
585
تحليل انرژي و اگزرژي يك نمونه كلكتور سهموي جديد
586
تحليل انرژي و اگزرژي يك واحد توليد همزمان برق و حرارت
587
تحليل انرژي واگزرژي سيستم پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم گرم كننده ي آب با درنظر گرفتن اثرات افت فشار جريان مبرد R134a
588
تحليل انشعاب در يك مدل شيوع بيماري SIV با نرخ شيوع اشباع شده
589
تحليل انشعاب مدل هاي زيستي و همه گيري
590
تحليل انشعابات در معادلات فيتزهاگ-ناگومو با استفاده از روش اختلال تكين
591
تحليل انطباق رويكرد تجديد حيات شهري به عنوان روش بهينه مداخله در بافت فرسوده محله بازار شاه كرمان
592
تحليل انعطاف پذيري و مكانيزم هاي خرابي در چندلايه هاي كامپوزيتي هيبريد گلاس/كربن با استفاده از المانهاي چسبنده مدل غيرمحلي و مكانيك خرابي پيوسته
593
تحليل انواع پديده هاي تشديد غير خطي در پوسته هاي هدفمند با انحناي دوجانبه
594
تحليل انواع رايج مشاركت از منظر فقه و حقوق مدني ايران با تأكيد بر رويه قضايي
595
تحليل انواع مدارات فرستنده و گيرنده نوري و طراحي يك مدار فرستنده ارزان قيمت با سرعت بالا
596
تحليل اهرمي صورت هاي مالي و نقش اطلاعاتي آن در سودآوري و نسبت قيمت به ارزش دفتري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
597
تحليل اوصاف الهي در انديشه ملاصدرا و تاثيرپذيري وي از نهج البلاغه
598
تحليل اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران با تأكيد بر فعاليت هاي ورزشي و قوميت آن ها
599
تحليل اولويت ها و روابط علي رضايت مندي ، وفاداري و مؤلفه هاي كيفيت خدمات بر اساس تكنيك ديمتل و فرايند تحليل شبكه اي
600
تحليل ايجاد يخ روي يك استوانه در جريان عمودي
601
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻪ ﺍﻱ
602
تحليل ايرفويل با فلپ
603
تحليل ايروديناميك اتومبيل
604
تحليل ايروديناميكي تيغه ملخ هواپيما
605
تحليل ايستا جهت درستي سنجي يك سيستم نرم افزاري نهفته با تمركز بر تحليل جريان داده
606
تحليل ايمني آزاد راه هاي برون شهري با استفاده از روش متاآناليز
607
تحليل بادهاي فرساينده در منطقه اصفهان
608
تحليل بار حرارتي ساختمان در حالت گذرا بكمك نرم افزار Mathcad
609
تحليل بار سيكلي بر روي تير با فرض تئوري كلاسيك و First Order بر اساس المان محدود
610
تحليل بار ضربه اي سرعت پايين روي تيرهاي ساندويچي با هسته فوم و رويه هاي تقويت شده با نانوتيوب هاي كربني هدفمند
611
تحليل بار ضربه اي سرعت پايين روي ورقه هاي مستطيلي با خواص تابعي (FGM) وبا شرايط تكيه گاهي گيردار
612
تحليل بار مقاطع سازه موشك حين حمل و نقل
613
تحليل بارافزون پل هاي بتن پيش تنيده با مدل فايبر و مفصل پلاستيك با توجه به اتصالات مختلف عرشه-پايه
614
تحليل بارافزون رفتار خمشي- برشي سازه ديوار برشي فولادي با تعداد طبقات مختلف
615
تحليل بارافزون سازه بنايي توام با اندركنش خاك سازه
616
تحليل بارافزون سد بتني با در نظر گرفتن اندر كنش آب و سد
617
تحليل بارشهاي تابستانه (چهل پسين بارون) در شهرستان فريدن
618
تحليل بارگذاري درازمدت و طراحي سيستم نگهداري دائم تونل ها (مطالعه موردي: تونل آزاد راه خرم آباد-پل زال)
619
تحليل بارگذاري سيكلي ديسك دوار با استفاده از مدل ويسكو پلاستيك يكپارچه شابوشه
620
تحليل بارگذاري سيكلي مخازن كروي با استفاده از مدل ويسكوپلاستيك يكپارچه شابوشه
621
تحليل بارگذاري سيلكلي برروي تير با فرض تئوري Higher Order به روش المان محدود
622
تحليل بارگذاري و تنش در بدنه موشك ها
623
تحليل بارهاي جانبي سازه هاي داراي ديوار برشي با فرض ديافراگم صلب و انعطاف پذير
624
تحليل بارهاي ديناميكي حاصل از مواد انفجاري روي كامپوزيتهاي كربن و بررسي خواص آن
625
تحليل بارهاي فروريزنده پلهاي كج مركب سراسري قطار به روش لولاهاي گسيختگي
626
تحليل بازآفريني پايدار بافتهاي ناكارآمد شهري (مورد مطالعه منطقه 10 شهر تهران)
627
تحليل بازآفريني پايدار بافتهاي ناكارآمد شهري (مورد مطالعه منطقه 10 شهر تهران)
628
تحليل بازار بورس تهران از منظر نقشه هاي شناختي فازي
629
تحليل بازار بورس تهران از منظر نقشه‌هاي شناخت فازي با رويكرد بنيادي
630
تحليل بازار تجديد ساختاريافته انرژي در چارچوب نظريه‌ بازي: صنعت انرژي برق ايران
631
تحليل بازار و رفتار مصرفكنندگان مكملهاي ورزشي
632
تحليل بازاركار فارغ‌التحصيلان صنايع و توانمندي‌هاي مورد نياز جهت كار در اين رشته به وسيله‌ي بررسي موقعيت‌‌هاي شغلي مختلف و موجود در اين زمينه
633
تحليل بازارهاي گردشگري شهر اصفهان و راه كارهاي توسعه ي آن ( با تاكيد بر گردشگران خارجي)
634
تحليل بازتاب آيه تجلي(143 اعراف) در متون منظوم عرفاني تا پايان قرن هفتم
635
تحليل بازتاب انقلاب سفيد بر شرايط كشاورزان و كارگران در ادبيات داستاني دهه هاي 40 و 50 شمسي؛مطالعه ي موردي رمان هاي سياسي و اجتماعي و داستان هاي كوتاه
636
تحليل بازتاب‌هاي فضايي گردشگري تجاري با رويكرد پايداري شهري در شهرهاي مرزي غرب ايران، مطالعه موردي شهرهاي بانه و سردشت
637
تحليل بازدهي طيفي در شبكه‌هاي راديوشناختگر مبتني بر سيستم‌هاي چند ورودي چند خروجي انبوه
638
تحليل بازساخت مناسبات فضايي در چارچوب نظريه حق به شهر مطالعه موردي: فضاهاي منتخب تهران
639
تحليل بازگشت فنري در فرايند شكل دهي كانال u-bending در ورق هاي دو لايه
640
تحليل بازنمايي خود و ديگري در آثار سه فيلم‌ساز شاخص ايراني (عباس كيارستمي، ابراهيم حاتمي‌كيا و اصغر فرهادي) با تاكيد بر نظريه پسااستعماري
641
تحليل بازنمايي ريا و تزوير در آثار صادق هدايت .
642
تحليل بازنمايي شخصيت در سه گانه ي سارا، ليلا و پري، ساخته هاي داريوش مهرجويي، با تكيه بر آراي جوديت باتلر
643
تحليل بازنمايي عدم تفاوت هويت جنسيتي در عكاسي كارگرداني شده با ديدگاه پساساختارگرايي ( تحليل و برسي آثار ليلند باب ، نير آريلي ، پترا ون ولزن ، جوك اوسترهوف ، فرانسوا هري )
644
تحليل بافت‌هاي شهري اصفهان با تأكيد برابعاد كالبدي(شكل الگوي) شبكه معابر، نمونه موردي: مناطق منتخب شهر اصفهان
645
تحليل بالستيك داخلي پرتابه در پرتابگرهاي گازي
646
تحليل باله ي روز ششم اثر مهران روحاني از منظر هارموني ، تماتيسم و فرم
647
تحليل بانرم افزار ANSYS 5.4
648
تحليل باورداشت هاي عاميانه در شهرستان سياهكل
649
تحليل بايكليك روي رمزهاي قالبي سبك MIBS و PRESENT
650
تحليل بحران اشتغال با رويكرد پويايي سيستم براي دانش آموختگان دانشگاهها
651
تحليل بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه از ديدگاه روانشناسي تحليلي يونگ
652
تحليل بخش راديويي ايستگاه زميني vsat
653
تحليل بخشهاي طرح هاي گلداني ، محرابي و سجاده اي در مناطق مختلف ايران
654
تحليل بدعت بر اساس سنت و سيره امام صادق (عليه السلام)
655
تحليل بر برخي از عوامل اجتماعي موثر بر وفاق اجتماعي مورد مطالعه: شهر اصفهان
656
تحليل بر حاشيه نشيني و جدايي گزيني اكولوژيكي در شهر كرج
657
تحليل بر روي رفتار و ارزيابي پايداري سدهاي باطله با توجه به روش ساخت
658
تحليل بر سيستم هاي توزيع هواي فشرده
659
تحليل بر شكست و ارتعاشات در صفحات كامپوزيتي چند لايه به روش محدود و تعيين پارامترهاي موثر در خواص آنها
660
تحليل بر عملكرد تئاتر دانش آموزي درايران بعد از انقلاب اسلامي
661
تحليل بر عملكرد تئاتر دانش آموزي درايران بعد از انقلاب اسلامي
662
تحليل بر نرم افزار spss51
663
تحليل بر وحدت سبك در اصول بصري تذهيب مكتب هرات
664
تحليل براهين خداشناسي و توحيدي در كشف الاسرار و عده الابرار
665
تحليل برجام از نظر حقوق معاهدات بين المللي
666
تحليل برجهاي پيش گرمكن هواي دم كوره بلند با نرم افزار ANSYS
667
تحليل برچسب انرژي براي پمپ ها
668
تحليل برخالي داده هاي رد چشم در حين خواندن متون فارسي
669
تحليل برخورد جريان به بدنه شناور Frigate با استفاده از نرم افزار
670
تحليل برخورد جريان به بدنه شناور FRIGATEبا استفاده از نرم افزار
671
تحليل برخورد يك جسم با آب تحت زوايا و سرعت‌هاي مختلف با تلفيق روش‌هاي SPH و FEM
672
تحليل برد پروازي جنگنده نسل 5 در نمايه هاي ماموريتي مختلف با سيستم پيشران نسل 4
673
تحليل بررسي RFID وامنيت RFID پروتكل‌هاي امنيتي احراز اصالت و حريم خصوصي
674
تحليل بررسي جريان سيال در الكترود كاتد پيل سوختي PEM
675
تحليل برگشت فنري در خمكاري ورق هاي polmethylmethacnylate توسط روش المان محدود
676
تحليل برگشت فنري در فرايند خم كاري ورق هاي ساندويچي
677
تحليل برگشت فنري ورق هاي گرد فولادي به پوسته كروي شكل
678
تحليل برگشتي با استفاده از نتايج ابزاربندي در تونل- مطالعه موردي : تونل قطار شهري اصفهان
679
تحليل برگشتي تغيير شكلهاي ايجاد شده در سد پاره سنگي مسجد سليمان در زمان اولين آبگيري با استفاده از نتايج رفتار سنجي
680
تحليل برگشتي تونل‌هاي شهري بر اساس نتايج ابزار بندي و رفتارسنجي
681
تحليل برگشتي سدهاي خاكي با استفاده از نتايج رفتار سنجي - مطالعه موردي: سد شيرين دره
682
تحليل برگشتي مكانيزم شكست ديواره معدن انگوران
683
تحليل برگشتي و تعيين پارامترهاي مقاومني خط A متروي قم به منظور ارزيابي سيستم نگهداري
684
تحليل برنامه پنج ساله راهبردي اصفهان 95
685
تحليل برنامه درسي فيزيك دوره متوسطه (اول) براساس مولفه هاي زيست محيطي و ارائه راهكارهايي به منظور ارتقاي سواد زيست محيطي
686
تحليل برنامه درسي فيزيك دوره متوسطه اول براساس مولفه هاي زيست محيطي و ارائه راهكارهايي به منظور ارتقاي سواد زيست محيطي
687
تحليل برنامه ريزي توسعه فيزيكي شهركوهدشت
688
تحليل برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ناحيه دو شهر نيشابور
689
تحليل برنامه نويسي كنترل كننده برنامه پذير و جايگزيني آن توسط مدل شبكه پتري
690
تحليل برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود كيفي آن
691
تحليل برنامه هاي مذهبي راديو ايران از آغاز تأسيس تا انقلاب اسلامي ايران (1357-1319 ه.ش)
692
تحليل برنامه‌هاي توسعه‌ي تكنولوژي پزشكي و الزامات بومي‌سازي آن در ايران
693
تحليل برنامه¬نويسي شيءگرا توسط كد منبع باز OpenFOAM براي ميدان جريان و دماي روش خنك¬¬كاري لايه¬اي
694
تحليل برنرم افزار spss51
695
تحليل برهمكنش ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از القاگر سيمي و شكاف سطحي روي استوانه فلزي در رژيم عمق نفوذ كم و حل مساله معكوس
696
تحليل بريج در بهينه سازي حرارتي شبكه مبدل هاي حرارتي
697
تحليل بزه ديده شناختي قاچاق زنان و كودكان از منظر بين المللي و حقوق ايران
698
تحليل بزه سرقت رايانه اي و تطبيق آن با سرقت سنتي
699
تحليل بس برخالي سطح لايه هاي نازك كربن شبه الماسي ساخته شده در دماهاي مختلف زير لايه
700
تحليل بسته الكترونيكي نصب شده بر سرجنگي موشك تحت اثر بارهاي گذرا
701
تحليل بسط وابسته به منبع ليزر الكترون آزاد دو پرتوي با ويگلر تخت
702
تحليل بصري تذهيب هاي سه مجلد از قرآن هاي دوره قاجار جهت طراحي تذهيب جعبه قرآن
703
تحليل بصري عكاسي تبليغاتي در يك دهه اخير ايران
704
تحليل بصري گبه هاي شيري ايلات قشقايي
705
تحليل بصري نشانه هاي نجومي قرن چهارم ه ق در ايران
706
تحليل بصري نگاره¬هاي محمود واسطي درمقامات حريري (نسخه¬ي 634 ه.ق)
707
تحليل بصريي شگون نماهاي ﴿مسكات﴾ المپيك از سال 1968 تا 2012
708
تحليل بقا سانسور فاصله اي عوامل موثر بر زمان ابتلا به اختلال تحديدي ريوي در كارگران صنايع كاشي استان يزد
709
تحليل بقابراساس فراينداورنشتاين -اهلنبك
710
تحليل بقابراساس مدل هاي شكنندگي
711
تحليل بقاي كاربردي
712
تحليل بلاغي ( قسمت بيان ) النوبه الثالثه كشف الاسرار (سه جلد)
713
تحليل بلاغي زبان جنسيت در گفت و گوهاي شاهنامه (با تمركز بر دوران پادشاهي منوچهر و كي كاووس)
714
تحليل بلاغي ماثورات مشايخ تصوف در كشف الاسرار ميبدي
715
تحليل بلاغي منظومۀ علي نامه
716
تحليل بلند كردن سكو توسط شناور جرثقيل دار در امواج و تعيين شرايط كاركرد
717
تحليل بن مايه هاي جنبش اكسپرسيونيسم انتزاعي بر مبناي آراي كلمنت گرينبرگ با تاكيد بر نقاشي هاي مارك روتكو
718
تحليل بند 1 ماده 19 ق.م.ا مصوب 1392 با تاكيد بر تحليل ادله قانون¬گذار در حذف مجازات اعدام در جرائم تعزيري
719
تحليل بنيادگرايي صهيونيسم يهود با تاكيد بر جنبش گوش آمونيم و هارديم
720
تحليل به دام اندازي الكترومغناطيسي جسم بسيار كوچك براي كاربردهاي انبرك هاي نوري
721
تحليل به كارگيري مدل هاي جبري شار حرارتي آشفته به همراه رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ (LES
722
تحليل بهره مندي روستاييان ازبرنامه هاي راديويي محلي ترويج كشاورزي درشهرستان ايلام
723
تحليل بهره وري اقتصادي دامداري هاي سنتي ( دام سبك ) ( مطالعه موردي شهرستان شهر بابك)
724
تحليل بهره وري انرژي صنايع كارخانه اي ايران (گروه هاي (ISIC: رهيافت شاخص مالم كوئيست (1390-1376)
725
تحليل بهره وري بر پايه تكنولوژي در صنعت نساجي و ارائه مدلي جهت بهبود آن
726
تحليل بهره وري صنايع توليدي ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
727
تحليل بهره وري عوامل توليد بر اساس مدل تابع توليد كاب داگلاس : مطالعه موردي تابع توليد شركت خودروسازي سايپا
728
تحليل بهره وري عوامل موثر بر توليد پسته ﴿ مطالعه موردي شهرستان اردكان ﴾
729
تحليل بهينه پلاستيك قاب‌هاي مسطح با استفاده از روش برخورد اجسام
730
تحليل بهينه حالت تقويت باز شد گي هاي موجود در فلورهاي (عرضيها)در سازه كشتي توسط نرم افزار ANSYS
731
تحليل بهينه سازه ها به روش هاي جبري و تركيباتي نيروها و كاربردهاي آنها
732
تحليل بهينه سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي و كلوني مورچه ها
733
تحليل بهينه سيستمهاي هيدروليكي
734
تحليل بهينه شبكه هاي هيدروليكي بزرگ مقياس با استفاده از نظريه گرافها ، گرافهاي جبري و الگوريتم ژنتيك
735
تحليل بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده از مدل هاي گارچ چرخشي ماركف
736
تحليل بيزي استوار مدل شكست وايبل
737
تحليل بيزي الگوهاي خطي با نقطه تغيير
738
تحليل بيزي براي پارامترهاي توزيع لگاريتمي نمايي شده
739
تحليل بيزي براي پارامترهاي توزيع لوگاريتمي نمايي شده
740
تحليل بيزي ساختار توافق در جدولهاي پيشايندي
741
تحليل بيزي مدل اتورگرسيو آستانه اي
742
تحليل بيزي مدل اتورگرسيوبرداري
743
تحليل بيزي مدل‌هاي آميخته خطي با اثرات تصادفي ناهمگن
744
تحليل بيزي مدل‌هاي رگرسيون با پيشين نعل اسب
745
تحليل بيزي نقطه تغيير در دنباله هايي از داده ها ﴿مطالعه موردي﴾
746
تحليل بين زباني ساخت هاي غيرشخصي در زبان فارسي
747
تحليل بينا متني ديوارنگاره ي شاهزادهي هندي در كاخ چهل ستون
748
تحليل بيناب‌نمايي فروشكست القايي ليزري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
749
تحليل بينامتني ديوار نگاره ي شاهزاده هندي در كاخ چهل ستون
750
تحليل بينامتني قرآني در ديوان ابوبكر صديق(رض)
751
تحليل بينامتني مراثي فدايي مازندراني باابن حسام خوسفي﴿قهستاني﴾ومحتشم كاشاني
752
تحليل بينامتنيت تصويرسازي داستان يوسف پيامبر در كاشي‌كاري دوره قاجار
753
تحليل بينامتنيّت قصايد و غزليات ظهير فاريابي و سعدي شيرازي
754
تحليل بيومكانيك ميزان تغيير شكل و انحراف مغز از خط مياني در ضايعه هماتون اپي دورال
755
تحليل بيومكانيكي آسيب سر فضانورد در فازهاي شتاب‌گيري و فرود
756
تحليل بيومكانيكي اثر پارامترهاي دما و رطوبت بر سگمنت در آزمون ضربه و مقايسه آن با بارگذاري استاتيك
757
تحليل بيومكانيكي اثرات ارتعاشات كم دامنه و پربسامد بر فرآيند تبديل مكانيكي سلول استئوسيت
758
تحليل بيومكانيكي استارت شناي كرال پشت در شناگران مرد
759
تحليل بيومكانيكي بارگذاري ديناميك بر رفتار سلولهاي اندوتليال شرياني
760
تحليل بيومكانيكي تأثير ارتفاع حلقه دي بر احتمال وقوع آسيب به سرنشين در تصادف از روبه‌رو
761
تحليل بيومكانيكي تاثير كشيدن دندان بر روي استخوان فك تحت تاثير نيروي جويدن بر روي مدل حيواني
762
تحليل بيومكانيكي تكنيكهاي اساسي در ورزش كاراته
763
تحليل بيومكانيكي حركت پرش طول در ورزشكاران برد
764
تحليل بيومكانيكي حركت وزنه برداري
765
تحليل بيومكانيكي حركت يكضرب وزنه برداري
766
تحليل بيومكانيكي رهايش داروي استنشاقي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
767
تحليل بيومكانيكي ضربه به سگمنت كمري
768
تحليل بيومكانيكي ضربه به فك پايين انسان به كمك روش احزاء محدود
769
تحليل بيومكانيكي مكانيزم باز سازي در ديواره شريان
770
تحليل بيومكانيكي و حرارتي ايمپلنت دنداني
771
تحليل بيومكانيكي و حرارتي ايمپلنت دنداني در نرم افزار ABAQUS
772
تحليل پابداري قطعه انتهايي تونل انتقال آب نوسود
773
تحليل پاپداري مدل خودرو با سرعت ثابت و متغير در مسيرهاي مختلف براي سامانه هاي تعليق غير فعال و فعال
774
تحليل پارادوكس مور
775
تحليل پارامتر هاي موثر بر جريان سيال و انتقال حرارت در جت مصنوعي برخوردي
776
تحليل پارامتر هاي موثر بر عملكرد پروانه هاي دوتايي ناهمسانگرد ژنراتور دريايي
777
تحليل پارامترها و روابط جريان پياده، مطالعه موردي ﴿ معابر شهر اصفهان﴾
778
تحليل پارامترهاي اتصال تير فولادي به ستون جدار فولادي با مغزه بتني(CFST) با مقطع دايره تحت اثر بارهاي چرخه اي
779
تحليل پارامترهاي بيومكانيكي رباط قاپي-نازك ني اي قدامي تحت وضعيت هاي مختلف فرود با استفاده از مدل سازي
780
تحليل پارامترهاي ژئو مكانيكي و تنش هاي برجاي توده سنگ در تونل راه آهن اصفهان-شيراز با استفاده از تحليل برگشتي بر اساس جابجايي هاي حاصل از رفتارنگاري با ابزار دقيق
781
تحليل پارامترهاي سيكل ترموديناميكي موتورهاي توربين گازي هواپيما به كمك كامپيوتر
782
تحليل پارامتر‎هاي سينماتيكي سه مرحله تيك‎آف پرش سه‎گام در پرش‌كنندگان نخبه
783
تحليل پارامترهاي شكست سازه هاي كامپوزيتي حاوي ترك بين لايه اي با درنظرگيري رفتار غيرمحلي خرابي با استفاده از روش مبتني بر باندهاي بين ذره اي
784
تحليل پارامترهاي طراحي نازل براي ارائه طرحي بهينه، جهت دستيابي به جت سيالي با ويژگي هاي مؤثر بر آسيب هاي موضعي ورزشكار
785
تحليل پارامترهاي موثر بر جدايش اتصال ترميم يكطرفه كامپوزيتي در پانل هاي تركدار آلومينيومي
786
تحليل پارامترهاي موثر بر جريان سيال و انتقال حرارت در جت مصنوعي برخوردي
787
تحليل پارامترهاي موثر بر رشد ترك در مخازن تحت فشار
788
تحليل پارامترهاي موثر بر رفتار استاتيكي و چرخه‌اي چندلايه‌هاي آلياژ آلومينيوم-كائوچو تحت اثر بارهاي داخل و خارج صفحه‌اي
789
تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ بدون دريچه نازل - ديفيوزري
790
تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ بدون دريچه نازل-ديفيوزري
791
تحليل پارامترهاي موثر بر كاهش درگ با استفاده از پليمر
792
تحليل پارامترهاي موثر در بهره همجوشي كاتاليزور ميوني (UcF) با در نظر گرفتن حالت شبه پايدار، توسط حل سينماتيك چرخه D-T
793
تحليل پارامترهاي موثر در پديده قوس شدگي خاك ﴿مطالعه موردي خط 2 قطار شهري مشهد﴾
794
تحليل پارامترهاي موثر در پديده كاواك زايي به كمك روش هاي معكوس
795
تحليل پارامتري در ظرفيت باربري در كمانش ستون هاي كامپوزيت اليافي با مقاطع قوطي شكل
796
تحليل پارامتري ناپايداري دو جرياني به صورت عام
797
تحليل پارامتريك اثر جداشدگي در اتصالات چسبي بر مقاومت و رفتار ديناميكي انها
798
تحليل پارامتريك انتقال رسوبات در بستر دريا درمجاورت موج شكن
799
تحليل پارامتريك يك نيروگاه حرارتي
800
تحليل پارمترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك به روش شبكه بولتزمان
801
تحليل پاسخ پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي انحنادار تحت بارهاي ديناميكي جانبي در شناورهاي تندرو
802
تحليل پاسخ پذيري مدارت چاپي در داخل محفظه شيلد در حضور بار هاي غير خطي
803
تحليل پاسخ ديناميكي تير پيزوالكتريك گرادياني تحت بارگذاري حرارتي
804
تحليل پاسخ سازه اي شناور پروازي به فشار ضربه اي موج منظم
805
تحليل پاسخ سلولهاي استئوبلاستيك به فشار هيدروستاتيك سيكلي
806
تحليل پاسخ ورقهاي مستطيلي تقويت نشده ويا تقويت شده واقع در معرض شوك منتجه از انفجارات زير آبي
807
تحليل پاشش سوخت مايع در يك محفظه احتراق مدل توربين گاز هوايي با رويكرد كاهش آلاينده NOx
808
تحليل پالت رنگ بر املاك شهروندان در عرصه هاي عمومي
809
تحليل پانل استوانه اي هدفمند فولادي تحت بار ديناميكي، حرارتي
810
تحليل پانل استوانهاي هدفمند (FGM) با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
811
تحليل پانل هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
812
تحليل پانل هاي استوانه اي از مواد هدفمند تحت بار استاتيكي خمشي به روش GDQ
813
تحليل پايدار ي روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از سايش
814
تحليل پايداري 500 متري اوليه تونل سرويس البرز شمالي ﴿آزاد راه تهران - شمال﴾
815
تحليل پايداري آيروالاستيك پره ي هلي كوپتر توسط الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
816
تحليل پايداري اجتماعي - اقتصادي معيشت سيب زميني كاران شهرستان بهار
817
تحليل پايداري ارتجاعي ورق هاي نازك و نيمه ضخيم كامپوزيت متوازي الاضلاع مسلح شده با نانو لوله هاي كربني به روش نوار محدود اسپلاين
818
تحليل پايداري ارتعاشات عرضي تير دو سر مفصل با عبور متوالي جرم در دامنه هاي خطي و غير خطي
819
تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي تونل هاي پنستاك سد رودبار لرستان
820
تحليل پايداري اولين گذرگاه زيرزميني بزرگ مقطع تهران (از ميدان آفريقا تا بزرگراه كردستان )
821
تحليل پايداري ايستادن افراد معلول در صفحه عرضي
822
تحليل پايداري ايستادن يك فرد داراي آسيب نخاعي با هدف بهبود طراحي ارتز
823
تحليل پايداري ايستگاه پمپاژ زيرزميني تونل گلاب بر اساس پارامترهاي ژئوتكنيكي توسط روش هاي تجربي و عددي ( نرم افزار FLAC 3D
824
تحليل پايداري بلوك‌ها و گوه‌ها در توده سنگ اطراف تونل با درنظر گرفتن اندركنش بين قطعات
825
تحليل پايداري پانل هاي استوانه اي مركب با استفاده از روش نوار محدود تحت بارهاي محوري
826
تحليل پايداري پوياي افراد با قطع عضو زير زانو و عادي در حالت ايستاده
827
تحليل پايداري پي و بدنه سد شهيد يعقوبي با استفاده از داده هاي رفتارنگاري
828
تحليل پايداري تام سيستم هاي غيرخطي نامعين توصيف شده توسط مدل فازي تاكاگي - سوگنو
829
تحليل پايداري ترانشه پرتال ورودي تونل شماره 2 راه آهن شيراز- بوشهر- عسلويه
830
تحليل پايداري ترانشه تونل ميانه اردبيل به روش تحليلي و عددي
831
تحليل پايداري ترانشه سنگي پورتال ورودي و خروجي تونل 27 منطقه 2 آزادراه تهران شمال
832
تحليل پايداري ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 2 ازادراه رودبار-منجيل
833
تحليل پايداري ترانشه و سردر ورودي تونل شماره 2 راه‌آهن اردبيل-ميانه با استفاده از روش‌هاي عددي و تحليلي
834
تحليل پايداري تكيه گاه هاي ساختگاه سد پيرتقي به روش هاي تحليلي لوند، هوك و بري و مدلسازي عددي
835
تحليل پايداري توربين بادي نوع 3 با استفاده از روش نايكوئيست
836
تحليل پايداري تونل اصلي البرز به روش عددي
837
تحليل پايداري تونل انتقال آب دشت عباس با استفاده از نتايج ابزاربندي و رفتارنگاري
838
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد مخزني گلابر زنجان و ارائه طرح تحكيم مناسب
839
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد هايقر با استفاده از روش هاي عددي
840
تحليل پايداري تونل انحراف در پروژه سد و نيروگاه كارون 3
841
تحليل پايداري تونل تالون با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
842
تحليل پايداري تونل شماره 3 كوهرنگ و ارائه سيستم نگهداري مناسب
843
تحليل پايداري تونل مترو خط 1 تهران (نگهداري شفت قطعه 5 خط 1 )
844
تحليل پايداري تونل مركزي طبس
845
تحليل پايداري تونل هاي انحراف آب سد سيمره و طراحي سيستم نگهداري
846
تحليل پايداري تونل هاي تحت فشار با در نظر گرفتن اندركنش پوشش - توده سنگ و استخراج روابط لازم
847
تحليل پايداري تونل هاي عريض و ارائه سيستم نگهداري مناسب (مطالعه موردي: تونل عريض دنباله رو معدن زغالسنگ پروده طبس)
848
تحليل پايداري تونل هاي كم عمق(طرح توسعه خط يك متروي تهران حد فاصل ميرداماد-تجريش)
849
تحليل پايداري تونل هراز با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
850
تحليل پايداري تونلها در توده سنگ ضعيف با روشهاي عددي و نظري ، مورد خاص تونل كوهين
851
تحليل پايداري تونلهاي راه آهن (مورد ويژه تونل شماره 4 پده واقع در مسير راه آهن بافق - مشهد)
852
تحليل پايداري تيرهاي جدارنازك سردنورديده در مقاطع مركب
853
تحليل پايداري جبهه كار در تونلزني به روش فشار تعادلي زمين مطالعه موردي قطعه 1-2 تونل دز-قمرود
854
تحليل پايداري جريان دوفازي لايه‌اي در كانال افقي آجدار
855
تحليل پايداري جريانهاي لايه مرزي به همراه كنترل جريان آرام بر روي اير فويلها با استفاده از مكش
856
تحليل پايداري چاه تحت عوامل مكانيكي
857
تحليل پايداري چاههاي ژئوترمال نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر به روش شبيه سازي عددي
858
تحليل پايداري چاههاي نفت با استفاده از شبيه سازي عددي ﴿بررسي موردي در چاههاي نفتي جنوب ايران﴾
859
تحليل پايداري حالت همگام سيستم هاي آشوبناك با روش سنجه ي ماتريسي
860
تحليل پايداري حفريات بزرگ زيرزميني و ارائه مدل نگهداري
861
تحليل پايداري خط 1 تونل متروي شيراز، براي ارزيابي بار وارد بر سگمنت‌ها در حين بهره‌برداري
862
تحليل پايداري در انجام يك حركت تعادلي در ورزش ووشو
863
تحليل پايداري در سيستم قدرت با استفاده از ادوات FAŸŸCŸŸŸTS
864
تحليل پايداري دسته اي از سيستم هاي غيرخطي تاخير زماني با استفاده از روش ليايانوف
865
تحليل پايداري ديناميكي پانلهاي استوانه اي كم عمق كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار تحت بار عرضي
866
تحليل پايداري ديناميكي در سيستم شافت، ديسك و پره دوار
867
تحليل پايداري ديناميكي سدهاي خاكي با روشهاي شبه استاتيكي و ديناميكي و مقايسه آنها
868
تحليل پايداري ديناميكي سكوي نيمه شناور بروش المان مرزي
869
تحليل پايداري ديناميكي سكوي نيمه شناور به روش المان مرزي
870
تحليل پايداري ديناميكي مغار نيروگاه سد بختياري با استفاده از روش عددي (3DEC)
871
تحليل پايداري ديناميكي و كنترل فعال تيرك نانومكانيكي با محرك پيزوالكتريك لايه اي در مقياس نانو با در نظر گرفتن نظريه الاستيسيته غيرمحلي
872
تحليل پايداري ديناميكي ورق هاي ساندويچي داراي ضخامت متغير و تقويت شده با نانولوله هاي كربني با استفاده از تئوري زيگزاگ مرتبه بالا
873
تحليل پايداري ديناميكي ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
874
تحليل پايداري ديناميكي ياتاقان‌ هاي ژورنال غيرمُدور لُب‌دار با روانكار تنش كوپل
875
تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن دردوي سنگان خواف با استفاده از روش هاي تعادل حدي و سينماتيكي
876
تحليل پايداري ديواره چاه هاي مايل به روش اجزا مجزا
877
تحليل پايداري ديواره چاه و تعيين بهترين وزن گل حفاري براي ميدان نفتي سيوند با استفاده از نرم افزار FLAC3d
878
تحليل پايداري ديواره غربي پيت نهايي معدن سرب، روي و باريت مهدي آباد
879
تحليل پايداري ديواره غربي معدن آهن چغارت به دو روش نعال حدي و عددي با استفاده از نرم افزارهاي SLIDE V 5.0 و FLACSLOPE V 4.0
880
تحليل پايداري ديواره غربي معدن سنگ آهن رباط بر اساس برداشت هاي ژئوتكنيكي سطحي
881
تحليل پايداري ديواره غربي معدن سيليس جيرود با استفاده از تحليل هاي عددي
882
تحليل پايداري ديواره معادن روباز (بر پايه شرايط موجود در معدن سرب و روي عمارت )
883
تحليل پايداري ديواره معدن مركزي سنگان خواف با استفاده از روش تحليلي و عددي
884
تحليل پايداري ديواره معدن مس سونگون با استفاده از تئوري مجموعه‌هاي فازي
885
تحليل پايداري ديواره ي چاه در مخازن تخليه شده با روش حفاري تحت تعادلي در يكي از ميادين نفتي ايران
886
تحليل پايداري رفتار استاتيكي و ديناميكي سيستم هاي نانوالكترومكانيكي تيرشكل با در نظر گرفتن اثر نيروهاي نانومقياس و وابستگي به اندازه
887
تحليل پايداري رمپ دسترسي متروي اصفهان﴿فاصله ايستگاه شريعتي -آزادي﴾
888
تحليل پايداري روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از وجود ياتاقان لغزشي
889
تحليل پايداري روشهاي lmsm و توسعه آنها
890
تحليل پايداري ريزش واژگوني ديواره¬ي شمالي معدن چغارت ناشي از بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار
891
تحليل پايداري زون گسله بخش مياني تونل آبرساني سد سياه بيشه بااستفاده از روشهاي عددي
892
تحليل پايداري زون گسله بخش مياني تونل قلاجه ايلام با استفاده از روشهاي عددي
893
تحليل پايداري ژئوتكنيكي بستر و دامنه‌هاي اطراف يك سازه بلند (مطالعه موردي شهرك توريستي مشهد)
894
تحليل پايداري ساختارهاي تنظيم ژني بيولوژيكي با رويكرد سيستم هاي هيبريدي تصادفي
895
تحليل پايداري سدهاي متن غلتكي با ايجاد فضاي خالي در بدنه سد
896
تحليل پايداري سطوح شيبدار در توده سنگ هاي هتروژن
897
تحليل پايداري سيستم هاي فازي تاكاگي-سوگنو با استفاده از ابزارهاي كنترل مقاوم
898
تحليل پايداري سيستم هاي فازي مدل تاكاگي- سوگنو
899
تحليل پايداري سيستمهاي غيرخطي همگن
900
تحليل پايداري سيگنال كوچك ريز شبكه DC منفصل از شبكه در حضور منابع توليد پراكنده DC
901
تحليل پايداري سيگنال كوچك ريز شبكه ها با حضور عناصر D-FACTS
902
تحليل پايداري سيگنال كوچك يك ريزشبكه مبتني بر مبدل‌هاي منبع ولتاژ با درنظرگيري ديناميك منابع توليد پراكنده تجديدپذير
903
تحليل پايداري سينه كار تونل در توده سنگ با درنظر گرفتن معيار خرابي هوك و براون
904
تحليل پايداري شفتهاي آبرساني تحت فشار سد سياه بيشه
905
تحليل پايداري شيب با استفاده از سيستم رده بندي SMR
906
تحليل پايداري شيب تراشه و پرتال دهانه خروجي آبرساني دشت ذهاب
907
تحليل پايداري شيب ديواره غربي معدن مس سرچشمه با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
908
تحليل پايداري شيب ديواره معادن روباز (براساس شرايط موجود در معدن مس سرچشمه )
909
تحليل پايداري شيب ديواره معدن آهك كارخانه سيمان تهران
910
تحليل پايداري شيب ديواره معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از شبكه فازي-عصبي
911
تحليل پايداري شيب ديواره نهايي معدن سنگ‌آهن رباط پشت بادام با استفاده از نرم‌افزار Abaqus
912
تحليل پايداري شيب ديواره نهايي معدن مس ميدوك به كمك روش عددي
913
تحليل پايداري شيب ديواره هاي معدن چاه‌گز در مقابل بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار
914
تحليل پايداري شيب شيرواني مشرف به تاسيسات معدن فسفات جيرود با استفاده از ضرايب ژئومكانيك و استريونت
915
تحليل پايداري شيب معادن روباز توسط روش هاي احتمالاتي ﴿مطالعه موردي صنعت سونگون﴾
916
تحليل پايداري شيب هاي سنگي در بلوك شماره 3 معدن چغارت
917
تحليل پايداري شيرواني ترانشه ورودي تونل ايوان در مسير راه كرمانشاه-ايلام با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
918
تحليل پايداري شيرواني ترانشه ورودي تونل كيلومتر 26 مسير راه آهن قم- اصفهان به روش هاي تحليلي و عددي
919
تحليل پايداري شيرواني در سد خاكي در حالت تراوش پايدار با نرم افزار Geostudio-slope/w
920
تحليل پايداري شيرواني سنگي تكيه گاه چپ سد بختياري با رويكرد محيط ناپيوسته
921
تحليل پايداري شيرواني سنگي در سد كارون 3 به روش عددي
922
تحليل پايداري شيرواني كيلومتر 84 راه آهن خرّم آباد - انديمشك با استفاده از روش‌هاي تحليلي و عددي
923
تحليل پايداري شيرواني كيلومتر5 مسيرآزادراه تهران-چالوس بااستفاده ازروش هاي تحليلي وعددي
924
تحليل پايداري شيرواني مشرف به كارخانه تغليظ و ايمن سازي ساخت گاه كارخانه در برابر ريزش سنگ در معدن مس سونگون
925
تحليل پايداري شيرواني هاي تسليح شده ببلبل (AGS) به روش ژئوسنتتيك مهار شده با بهره گيري از روش تعادل حدي
926
تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي با استفاده از روش اجزا محدود( M.E.F ) با تكيه بر شكست گوه اي شيرواني ها
927
تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي به روش تحليل حدي مرز بالا با در نظر گرفتن معيار غيرخطي هوك و براون
928
تحليل پايداري صفحات بر روي بستر ارتجاعي يكطرفه با تغييرات ناگهاني ضخامت
929
تحليل پايداري صفحات چند لايه كامپوزيتي داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز
930
تحليل پايداري صفحات مستطيلي تحت بار هاي مياني و انتهايي داخل صفحه به روش نوار محدود اسپلاين
931
تحليل پايداري صفحات مستطيلي همراه با تقويت كننده مياني با ستفاده از روش گالركين
932
تحليل پايداري عمليات بورينگ به روش المان محدود
933
تحليل پايداري فضاهاي ايجاد شده به روش UCG در معدن زغال سنگ تخت شركت زغال سنگ البرز شرقي
934
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني بر پايه تحليل برگشتي و توسعه ي الگوريتم مناسب
935
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در محيطهاي سنگي مطالعه موردي مغار نيروگاهي سد رودبار لرستان
936
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني تحت اثر بارهاي ديناميكي زلزله
937
تحليل پايداري قطار در قوسهاي بحراني مسير تهران – مشهد با رويكرد ارتقاء سرعت
938
تحليل پايداري قطعه اي توده سنگهاي مسير تونل انحراف آب سد خراسان3
939
تحليل پايداري كانال‌هاي يوني دريچه ولتاژي
940
تحليل پايداري كلاس خاصي از سيستم هاي غير خطي و پايدارسازي آن با استفاده از كنترل كننده عصبي
941
تحليل پايداري كلاس خاصي از سيستم‌هاي دو بعدي مثبت
942
تحليل پايداري كنترل اكسترمم ياب كران دار و كاربرد آن در جستجوي تعادل نش بازي هاي مربعي غير مشاركتي
943
تحليل پايداري گودهاي شهري در مجاورت ساختمانها توسط مهاري هاي فعال و غير فعال
944
تحليل پايداري گودهاي ميخكوبي شده به روش آناليز حدي مرز بالا
945
تحليل پايداري لوله¬هاي ويسكو¬الاستيك حامل جريان سيال با استفاده از مدل ميرايي كسري تحت شرايط مرزي مختلف
946
تحليل پايداري لوله¬هاي ويسكو-الاستيك حامل جريان سيال با استفاده از مدل ميرايي كسري تحت شرايط مرزي مختلف
947
تحليل پايداري لياپانوف و كنترل بهينه درجه دوم
948
تحليل پايداري مجمع نفتي اوپك؛ رهيافت نسبت صيانت و تأثير تحريم اقتصادي ايران
949
تحليل پايداري محله هاي شهر مشهد با تاكيد بر شوراي اجتماعي محلات (مورد ناحيه يك منطقه يازده مشهد)
950
تحليل پايداري مدار گردش طبيعي در اثر تغيير زاويه چاه حرارتي
951
تحليل پايداري مدل هفت درجه آزادي خودرو
952
تحليل پايداري معدن C شمالي سنگان با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
953
تحليل پايداري معدن زيرزميني چهارگنبد
954
تحليل پايداري مغار زيرزميني-مطالعه موردي مغار تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
955
تحليل پايداري مغار نيروگاه و مجموعه تونل هاي سد بختياري با در نظر گرفتن تاثير فاصله داري درزه ها
956
تحليل پايداري مقاوم سيستم‌هاي سوئيچ‌شونده براساس خاصيت اتلاف
957
تحليل پايداري نوسازي مساكن روستايي (مطالعه موردي :روستاي باباحسين )
958
تحليل پايداري نوعي از سيستم هاي غير خطي توصيف شده با معادلات مشتقات جزئي با استفاده از روش لياپانوف تعميم يافته
959
تحليل پايداري هيدروميكانيكي شيرواني هاي بلند سنگي با مطالعه موردي تكيه گاه شمالي سد گتوند
960
تحليل پايداري و اثرات لرزه اي ناشي از حفاري انفجاري بر ديواره شماره 2 معدن چغارت
961
تحليل پايداري و ارتعاش آزاد ورق هاي ساندويچي با هسته حاوي سيال ويسكوالاستيك مغناطيسي با استفاده از روش نوار محدود
962
تحليل پايداري و بهبود شفافيت عملكرد ربات لامسه اي
963
تحليل پايداري و بهينه سازي طراحي ديوارهاي خاك مسلح بر اساس آناليز قابليت اطمينان به همراه صحت سنجي آزمايشگاهي با استفاده از آزمايش ميز لرزه
964
تحليل پايداري و پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي هايبريد سينگولار سوئيچينگ و ضربه اي
965
تحليل پايداري و پايدارسازي شيرواني مسير جاده شهركردـايذه
966
تحليل پايداري و پايدارسازي قسمتي از شيرواني هاي مشرف به جاده سندج - همدان
967
تحليل پايداري و پايدارسازي مقاوم سيستم هاي سوئيچي خطي داراي نامعيني پارامتري
968
تحليل پايداري و تخمين ناحيه جذب براي سيستم هاي غيرخطي چندجمله ايي
969
تحليل پايداري و طراحي بهينه تونل هاي تحت فشار- مورد خاص تونلهاي آب بر و انحراف سد نمرود
970
تحليل پايداري و طراحي تونل روگذر اضطراري متقاطع با تونل هاي سه گانه تالون در آزاد راه تهران شمال
971
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي 1 و 2 از قطعه يك آزاد راه تهران به شمال
972
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي دسترسي بين تونل هاي اصلي تالون و سرويس در آزاد راه تهران - شمال
973
تحليل پايداري و طراحي رمپ ورودي تونل دست رسي خط 4 مترو تهران (بين ايستگاه پيروزي و شيخ وحيد
974
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري به روش‌هاي تجربي و سيستم مهندسي سنگ RES (مطالعه موردي تونل دسترسي سامانه انتقال آب كرمان)
975
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل انحراف آب سد آزاد
976
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بلند سردشت
977
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل راه آهن دورود – خرم آباد (كيلومتر 78)
978
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل فضيلت شيراز با تاكيد بر مناطق خرد شده
979
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل ها در زمين هاي لهيده
980
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي البرز در محدوده تحت فشار آب زيرزميني
981
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي انحراف سد دز-1
982
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي قطعه دو راه آهن قزوين – رشت به روش هاي تجربي و عددي
983
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري محل انشعاب تونل هاي پنستاك از تونل آب برسدرودبار لرستان
984
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري و پوشش تونل هاي آب بر ـ مورد خاص سد گلابر زنجان
985
تحليل پايداري و طراحي كنترل كننده به منظور كاهش حساسيت سيستم به تغييرات پارامتري براي سيستم هاي خطي
986
تحليل پايداري و طراحي كنترل‌كننده مقاوم براي سيستم نمونه داده پارامتر متغير خطي
987
تحليل پايداري و طراحي معدن سرب و روي مهدي آباد (معدن شرقي)
988
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل انحراف آب سد تهم
989
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل دلا با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
990
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل هاي آبرفتي با استفاده از روش اجزاء محدود ( بر پايه شرايط موجود در تونل آب بر سد لتيان )
991
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونلهاي انحراف آب سد كمندان
992
تحليل پايداري و طراحي نگهداري شيرواني غربي سايت شمالي تونلهاي البرز، آزاد راه تهران - شمال
993
تحليل پايداري و كنترل در طراحي يك هواپيماي بدون سرنشين
994
تحليل پايداري و معرفي يك روش زمان بندي جديد براي سيستم هاي كنترل شبكه شده
995
تحليل پايداري و وجود جواب براي برخي از مدل هاي بيماري هاي مسري
996
تحليل پايداري ورق هاي تابعي تحت اثر همزمان بار هاي مكانيكي و حرارتي به روش نوار محدود مختلط
997
تحليل پايداري ورقهاي كامپوزيتي متقارن ومتعامد با جدايي لايه اي در عرض
998
تحليل پايداري ورودي به حالت و طراحي سيگنال سوئيچينگ براي سيستم هاي كنترل سوئيچينگ
999
تحليل پايداري ولتاژ در شبكه‌ هاي توزيع در حضور سيستم‌ هاي فتوولتائيك
1000
تحليل پايداري يك راكتور آبي خودفشارنده يكپارچه كوچك
بازگشت