<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل اثر عمليات محوطه روي زمان هندلينگ كشتي‌ها با استفاده از شبيه‌سازي گسسته پيشامد در يك پايانه كانتينري (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي
2
تحليل اثر عوامل مختلف با تاكيد بر اثر آموزش فني و حرفه اي بر دستمزد بافندگان قالي دستباف شهرستان فريدون شهر
3
تحليل اثر فساد مالي بر سرمايه گذاري داخلي در منتخبي از كشورهاي در حال توسعه
4
تحليل اثر گذاري تبليغات و ارزش برند بر نرخ بازده سهام و عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنايع غذايي )
5
تحليل اثر گرفتگي بر جريان داخل رگ به كمك روش بولتزمن
6
تحليل اثر گرفتگي بر جريان در دوشاخگي كاروتيد به روش بر هم كنش سيال- جامد
7
تحليل اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن در كلان شهرهاي
8
تحليل اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر نوسان بازار آتي طلا در ايران
9
تحليل اثر متقابل پايه هاي متصل به يكديگر در شبكه توزيع تحت اثر زلزله kV برق 20
10
تحليل اثر محيط متخلخل بر فرآيند انتقال حرارت در جت برخوردي نوساني آرام
11
تحليل اثر مدل اجزاء بر روي اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه در پست‌هاي HVAC و HVDC
12
تحليل اثر مدل سازي جريان هاي شهري بر بهينه سازي تخصيص منابع و پيامدهاي ناشي از آن بر فرآيند تعريف پروژه هاي بهينه محرك توسعه گامي در جهت بازآفريني بافت هاي تاريخي
13
تحليل اثر مقياس بر رفتار ارتعاشي پوسته كروي بر اساس تئوري تنش وابسته
14
تحليل اثر ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تشعشع آنتن BTS تلفن همراه بر روي بدن انسان با استفاده از روشهاي تركيبي MOM و FDTD
15
تحليل اثر نايكنواختي هاي موضعي بر رفتار كششي پارچه هاي تاري پودي
16
تحليل اثر نرخ ارز واقعي و نوسان آن بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي دوره: 2007-1970 مطالعه موردي ايران و تركيه
17
تحليل اثر نسبت تنش در انتشار ترك خستگي با استفاده از شبكه عصبي
18
تحليل اثر نوع گسل بر وقوع زلزله‌هاي القايي در هنگام تخليه و آبگيري سدها
19
تحليل اثر نويز و خطا در رفتار رادارهاي آرايه فازي فعال چند منظوره و ارائه روش براي بهبود خطاها
20
تحليل اثر هزينه مبادله و زبان مشترك بر تجارت دو جانبه ايران و كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي دوره 2002 -2014
21
تحليل اثر هزينه هاي ورود به بازارهاي داخلي و خارجي بر تنوع‌پذيري صادرات مطالعه كاربردي: ايران و شركاي عمده تجاري آن
22
تحليل اثر همبستگي سريال جريان هاي رودخانه بر افق پيش آگاهي قابل استفاده از آورد آينده در بهينه سازي طراحي و بهره برداري از مخازن سدها
23
تحليل اثر هندسه ، بارگذاري و خواص فيزيكي برخيز نوار نقاله در فضاي بين غلتك ها در جهت كاهش نيروهاي مقاوم نوار
24
تحليل اثر هيدروكسيدهاي دوگانه لايه اي بر خواص مكانيكي داربست استخواني
25
تحليل اثر ورزش بر قلب با استفاده از آزمايشگاه قلب مجازي
26
تحليل اثر ويژگي هاي هيأت مديره بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
27
تحليل اثر يكسان سازي نرخ ارز بر رابطه مبادله ي تجاري: تجربه پساتحريم در ايران
28
تحليل اثرات اخلاقي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي ﴿با تأكيد بر تأثير نرخ تورم بر ميزان جرائم ايران طي سالهاي 1390-1370﴾
29
تحليل اثرات استقرار كارخانه سيمان بر فرايند توسعه پايدار فضايي-كالبدي:نمونه موردي كارخانه سيمان در شهر آبيك
30
تحليل اثرات اصلاح كننده‌هاي آسفالت بر مقاومت در برابر گسترش ترك
31
تحليل اثرات اقتصادي گردشگري شهر هرات با تاكيد بر جاذبههاي تاريخي- فرهنگي (مطالعه موردي: آرامگاه خواجه عبدالله انصاري، مسجد جامع شريف، قلعه اختيار الدين)
32
تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي صنعت سفال و سراميك مطالعه موردي شهر لالجين
33
تحليل اثرات اقتصادي و هيدرولوژيكي ايجاد نهاد بازار آب با استفاده از مدل عامل-بنيان؛ مطالعه موردي: دشت رفسنجان
34
تحليل اثرات اقليمي در توسعه كشت پسته دشت يزد - اردكان
35
تحليل اثرات ايجاد بازار آب در حوضه آبريز زرينه رود با استفاده از يك مدل بهينه سازي تصادفي هيدرولوژيكي اقتصادي
36
تحليل اثرات بارگذاري پيچشي سيكلي بر روي ميله با استفاده از مدل سختي سينماتيك پراگر
37
تحليل اثرات بارگذاري سيكلي بر روي يك ديسك دوار بر اساس مدل سختي سينماتيك فردريك - آرمسترانگ
38
تحليل اثرات بازبودن مالي وكيفيت نهادها بر جريان هاي سرمايه ي بين المللي: كشورهاي منتخب داراي بازار نوظهور
39
تحليل اثرات بحران مالي، نظم بازار و فشارهاي نظارتي بر ريسك مالي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
40
تحليل اثرات بهره وري و تجارت اشتغال صنايع كارخانه اي ايران در سالهاي 1386-1374
41
تحليل اثرات پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي شهروندان دليجان
42
تحليل اثرات پوشش آنتن Radome بر عملكرد آنتن و طراحي يك پوشش مناسب براي آنتن رادار تكن
43
تحليل اثرات تاخير پروژ هاي گاز پارس جنوبي در سودآوري آن با استفاده از پويايي هاي سيستمي
44
تحليل اثرات تجارت غيررسمي بر پايداري اجتماعي شهرهاي مرزي ايران
45
تحليل اثرات تحريك ديناميكي لايه مرزي آرام روي صفحه تخت به كمك روش ورتكس هاي تصادفي
46
تحليل اثرات تحريم¬هاي بين¬المللي بر تراز تجاري ايران
47
تحليل اثرات تشعشع گرمايي بر جريان و انتقال حرارت جابجايي مختلط در كانال مورب
48
تحليل اثرات تعاملي حاكميت شركتي و ريسك مالي بر ارتباط رقابت بازار محصول و ساختار بدهي شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران
49
تحليل اثرات تغيير اقليم (عناصر دما و بارش) بر رواناب سطحي : حوضه ي آبريز قلعه شاهرخ
50
تحليل اثرات تغيير پوشش و كاربري اراضي بر دماي سطحي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي شهر شيراز)
51
تحليل اثرات تغييرات بارش بر مديريت منابع آب سد درودزن
52
تحليل اثرات تغييرات بارش برمنابع آب روستائي (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان داراب)
53
تحليل اثرات تمركززدايي مالي بر ارتباط متقابل رشد و توزيع عادلانه ي منابع مالي در استان هاي ايران ﴿1380- 1386﴾
54
تحليل اثرات تهويه طبيعي بر ميدان جريان و پراكندگي آلاينده ها در يك ساختمان مدل
55
تحليل اثرات تورمي ناشي ازحذف يارانه هاي انرژي درايران
56
تحليل اثرات توسعه حمل‌ونقل محور در مقياس منطقه‌اي RTOD بر نظام اسكان و اشتغال منطقه كلان‌شهري تهران
57
تحليل اثرات توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كاربري زمين با تاكيد بر انگاشت شهر مختلط (مطالعه موردي: منطقه 5 شهر اصفهان)
58
تحليل اثرات جدايي بين اتصالات سازههاي كامپوزيتي هوايي تحت بارهاي متناوب به كمك المانهاي واسط
59
تحليل اثرات جهاني شدن﴿آزاد سازي تجاري﴾ روي شاخص هاي زيست محيطي ايران
60
تحليل اثرات حقوق مالكيت، آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر بهره وري كل عوامل توليد در ايران (1394-1371)
61
تحليل اثرات خرابي ريل از نوع اسكواد بر روي تنش هاي تماسي چرخ و ريل
62
تحليل اثرات دوگانگي جغرافيايي بازاركار درمناطق روستايي شهرستان هرسين
63
تحليل اثرات ديناميكي بريدگي بر عمر جوانه زني ترك در چرخ قطار
64
تحليل اثرات ساخت ايستگاههاي خط 5 متروي تهران بر تغييرات كاربري اراضي مجاور (مطالعه موردي:ايستگاههاي صادقيه-كرج گلشهر)
65
تحليل اثرات ساختار مالكيت بركارايي عملياتي شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
66
تحليل اثرات ساماندهي معابر مركز تاريخي اصفهان بر ارتقاي سرزندگي در راستاي تدوين برنامه راهبردي حفاظت‌مبنا
67
تحليل اثرات سياست محدوديت حركت بر ساختار فضايي ناحيه نركزي شهرها نمونه موردي: محدوده ممنوعه حركت شهر تهران
68
تحليل اثرات شبكه برق بالادست بر شبكه برق پايين دست
69
تحليل اثرات شوك حرارتي در محيط الاستيك خطي دوبعدي با ترك لبه اي با استفاده از روش المان هاي مرزي
70
تحليل اثرات شوكهاي سياست پولي بر متغيرهاي بخش مسكن در ايران
71
تحليل اثرات ضرايب مواد تابع دما در تنش هاي حرارتي پره توربين
72
تحليل اثرات عملكردي تبديل روستا به شهر ﴿مطالعه موردي: شهر چورزق﴾
73
تحليل اثرات عناصر اقليمي و آلودگي هوا بر بيماري آسم كودكان در شهر اصفهان
74
تحليل اثرات غير خطي تقويت كننده توان بر روي پترن آنتن آرايه فازي فعال
75
تحليل اثرات غيرخطي تقويت‌كننده توان در تخصيص منابع در شبكه‌هاي راديوشناختي هميار
76
تحليل اثرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري
77
تحليل اثرات فضايي توسعه شهرهاي ساحلي بر زيستگاههاي طبيعي (مورد:شهر نوشهر)
78
تحليل اثرات قوانين و مقررات برنامه ريزي شهري بر روند كار رآمد و پيامدهاي عمل برنامه ريزي شهري نمونه موردي : شهر قزوين
79
تحليل اثرات كاربري هاي فرامنطقه اي در تحولات فضايي ناحيه دو منطقه 6 شهر تهران
80
تحليل اثرات كالبدي طرح توسعه حرم مطهر امام رضا (ع) بر فضاي پيرامون
81
تحليل اثرات كسري بودجه بر حجم پول با استفاده از روش اقتصاد سنجي
82
تحليل اثرات لكه هاي خورشيدي بر روي خشكسالي در جنوب شرقي ايران
83
تحليل اثرات متغيرهاي اقتصادي بر تعداد گردشگران بين‌المللي وارد شده به ايران، با تاكيد بر رشد اقتصادي و اشتغال (1393-1368)
84
تحليل اثرات مخرب تخلفات ساختماني بر ساختار محيطي شهر اصفهان
85
تحليل اثرات مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت بر سود تقسيمي شركت‌هاي پذيرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
86
تحليل اثرات مشاركت شهروندي بر بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده (مورد مطالعه: محله فهادان شهر يزد)
87
تحليل اثرات مكانيكي و زيست‌محيطي استفاده از پسماند تصفيه لجن اسيدي (پودر كربن آمورف) بر خصوصيات مخلوط هاي گرم آسفالتي با مصالح سيليسي
88
تحليل اثرات ميدان الكترومغناطيسي خطوط انتقال فشار قوي بروي بدن انسان
89
تحليل اثرات ناشي از استهلاك ويسكوز جريان بر پديده چتر در سوراخ كاري عميق
90
تحليل اثرات نرخ بهره پولي مثبت بر بهينگي و پايداري ﴿با تأكيد بر مدل هاي پس انداز احتياطي﴾
91
تحليل اثرات نوسانات متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر نوسانات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92
تحليل اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر قاچاق كالا در مناطق روستايي اروميه
93
تحليل اثرات هيدراسيون در ساخت سدهاي بتن غلتكي
94
تحليل اثربخشي دفاترICTروستايي ازديگاه روستاييان ومتصديان دفاترفناوري اطلاعات وارتباطات روستايي شهرستان كرمانشاه
95
تحليل اثربخشي كاهش سرعت در حداقل كردن مصرف سوخت (انتشار آلاينده هاي سوختي) كشتي هاي تجاري (مطالعه موردي: ناوگان شركت ملي نفتكش ايران)
96
تحليل اثرپذيري حافظ از نظم و نثر فارسي
97
تحليل اثرتمركز تنش در اتصال چسبي يك لبه كامپوزيتي به روش حل بسته واجزاء محدود
98
تحليل اثرگذاري رفتار رمه‌اي و نوسانات نرخ ارز برشكل‌گيري حباب قيمت در بازار سرمايه (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
99
تحليل اثرگذاري مباني فلسفي مدرن بر انديشه‌هاي اقتصادي كلاسيك (با تأكيد بر كتاب ثروت ملل آدام اسميت)
100
تحليل اجتماعي - فرهنگي افسانه هاي قاينات
101
تحليل اجتماعي تفاوتهاي جنسيتي در فعاليتهاي ورزشي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه مازندران )
102
تحليل اجتماعي داستان هاي كوتاه سيمين دانشور
103
تحليل اجتماعي -فضايي بافتهاي فرسوده شهري جهت ساماندهي انها(مطالعه موردي:بافت مركزي شهر سقز)
104
تحليل اجتماعي كامپيوتر آرت ووجه تكنولوژيك د رهنر معاصر ايران
105
تحليل اجتماعي كامپيوتر آرت ووجه تكنولوژيك در هنر معاصر ايران
106
تحليل اجتماعي مهمترين آثارعرفاني قرن پنجم
107
تحليل اجرايي و ساختاري تصانيف هفت گانه ي سيد علي اصغر كردستاني
108
تحليل اجزا محدود تأثير نانو ذرات گرافن بر روي سازه آلومينيومي اتصال چسبي تحت بارگذاري مود يك
109
تحليل اجزا محدود سينتيك تبلورمجدد ديناميكي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر اساس مدل آورامي
110
تحليل اجزاء مجزاي شيرواني هاي سنگي مشرف بر سازه آبگير نيروگاه سد بختياري تحت بارگذاري ديناميكي
111
تحليل اجزاء محدود ايمپلنت پايروكربني مفصل متاكارپوفلنژيال
112
تحليل اجزاء محدود تركهاي تمام عمق در بدنه بوژي قطارهاي باربري به منظور بهبود روش تعمير
113
تحليل اجزاء محدود تست كنش نمونه هاي خم دار در شرايط بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
114
تحليل اجزاء محدود تيرتيمو تحت بار خمشي
115
تحليل اجزاء محدود خمش صفحات با استفاده از المان مثلثي
116
تحليل اجزاء محدود خمش صفحات با استفاده از المان مستطيلي
117
تحليل اجزاء محدود خيز خمشي تيرها
118
تحليل اجزاء محدود ديسكهاي نوار تحت بارگزاري نامتقارن از روش
119
تحليل اجزاء محدود صفحه سوراخدار تحت كشش
120
تحليل اجزاء محدود فرآيند بستن سرلوله نورينگ به روش ديناميكي
121
تحليل اجزاء محدود فرآيند نورد حلقه در شكل دهي ديسك هاي كمپرسور موتور هواپيماي جت به منظور طراحي شكل دهي
122
تحليل اجزاء محدود نقش ليگامان پريودنتال در حركت دندان
123
تحليل اجزاء محدود و تنش در يك ديسك دوار تحت شوك حرارتي - مكانيكي
124
تحليل اجزا‍ء محدود يك خودرو بدون سرنشين زير آبي
125
تحليل اجزاء محدود يك صفحه تحت شوك حرارتي و بارديناميكي و مدلسازي مناسب كامپيوتري
126
تحليل اجزاء محدود يك مهره از ستون فقرات كمري و تاثيرات پوكي استخوان بر آن
127
تحليل اجزاي محدود ارتعاش خمشي تيرها و مقايسه آن با حل تئوريك
128
تحليل اجزاي محدود تصادفي محور محرك خودرو
129
تحليل اجزاي محدود خستگي در يك ماده‌ي هيبريدي با رهيافت مكانيك آسيب
130
تحليل اجزاي محدود درب موتور محصول اصلي پلت فرم ملي با هدف بررسي ايمني عابرپي
131
تحليل اجزاي محدود عرشه شناورهاي رزمي تحت اثر فشار ناشي از شليك سلاح
132
تحليل اجزاي محدود مچالگي جاذب انرژي كلاهي شكل نقطه جوش شده با استفاده از pam crash
133
تحليل اجزاي محدود ورق هاي فولادي در سازه كشتي تحت بار هاي حرارتي
134
تحليل اجزاي‌ محدود آسيب در كامپوزيتهاي حلقوي - پودي
135
تحليل اجمالي تحريف قرآن از نقطه نظر علماي اهل تسنن
136
تحليل احتراقي و ديناميك گازي محفظه هاي احتراق و سيستم هاي پيشرانش (تراستر ) بسيار كوچك
137
تحليل احتمال خاموشي در شبكه هاي فمتوسل راديوشناختي فراسو با سياست دسترسي باز
138
تحليل احتمال كاهش آسيب سر در تصادفات موتورسيكلت با اعمال تغييرات در خواص مكانيكي فوم به كار رفته در كلاه ايمني
139
تحليل احتمالاتي تقاضاي لرزه‌اي به روش بيزين و كاربرد آن در قابهاي خمشي فولادي با اتصالات صفحات كناري
140
تحليل احتمالي بقاي بنگاه در كد رشته‌هاي منتخب با رويكرد شبكه بيزين
141
تحليل احتمالي عددي پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني سنگي تكيه گاه سمت راست سد و نيروگاه كارون 4
142
تحليل احساس روي متن فارسي
143
تحليل احساسات براي استخراج جنبه محصول
144
تحليل احكام فقهي- حقوقي مرجفه و الگوهاي رفتاري با آنها
145
تحليل اختلاط در جريان سيال بسيار لزج سه بعدي به كمك تئوري آشوب (cHAOS)
146
تحليل اختلاط سيال بسيار لزج در كانال يا دماي ديواره مختلف به كمك تئوري آشوب
147
تحليل اختلاط سيال غير نيوتني درون اكسترودر تزريق پلاستيك با استفاده از تئوري آشوب
148
تحليل اختلاف محدود سرعت و درجه حرارت سيال در گذر از رادون لوله پره دار داخلي در جريان آرام و كاملاً توسعه يافته
149
تحليل اختلاف نظريه هاي فيض وفياض دروجودشناسي (انتولوژي)
150
تحليل اخلاق اجتماعي مردم در دوران حكومت امام علي (عليه السلام)با تكيه بر نهج البلاغه
151
تحليل اخلاقي آيات و روايات مرتبط با آب
152
تحليل ادبي كاربرد واژگان و اصطلاحات زندان و حبس در سي قصيده از مسعودسعد سلمان، خاقاني شرواني و ناصرخسرو قبادياني
153
تحليل ادبي وصيت نامه شهداي دانشجوي استان چهارمحال وبختياري
154
تحليل ادبيات غيرحقوقي مخدوش كننده اعمال حقوقي در قانون مدني ايران در تطبيق با مفاهيم كلاسيك حقوقي
155
تحليل ادراك مشتريان از كيفيت سايت اينترنتي بانك ملي و تاثير آن بر رضايت و تمايل به استفاده آنها (مطالعه موردي: كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان)
156
تحليل ارائه خطي از آنتن پلاسماي ستوني
157
تحليل ارتباط ابيات حافظ در محور عمودي (صد غزل ديوان )
158
تحليل ارتباط اذكار و آيات با قاعده تكرار در نگارگري مكتب هرات
159
تحليل ارتباط بين تامين مالي از طريق بدهي و كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
160
تحليل ارتباط بين توليد آنتروپي و شكل‌گيري آلاينده هاي NO و دوده درون يك محفظه احتراق مدل توربين گاز
161
تحليل ارتباط بين رابطين بهداشت با استفاده از معيار هايتجزيه و تحليل شبكه اجتماعي
162
تحليل ارتباط بين سطح هوش سازماني و شهرت برنددرصنعت لاستيك
163
تحليل ارتباط بين نااطميناني قيمت نفت خام بر شاخص قيمت سهام: شواهد جديدي از شاخص نوسان‌هاي ضمني
164
تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384- 1380
165
تحليل ارتباط بين نوسانات درآمدهاي نفتي با سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي در ايران، رويكرد تعادل عمومي تصادفي پويا (DSGE)
166
تحليل ارتباط توزيع اندازه ذرات با خواص پلي الفين توليد شده در راكتور فاز گازي
167
تحليل ارتباط فضايي در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم يزد﴿برري نمونه هاي رسوليان، مرتاض، لاريها، عربها شامل ملك زاده-محمودي و داور، ملك التجار﴾
168
تحليل ارتباط قدرت و آلودگي هوا در شهر تهران
169
تحليل ارتباط كلامي پزشك و بيمار
170
تحليل ارتباط متقابل عوامل موثر بر ساختار سرمايه و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
171
تحليل ارتباط متن و تصوير بر پايۀ ايماژيسم (تصويرگرايي) در بيست و پنج غزل حافظ ودفتر شعر"حجم سبز"سپهري
172
تحليل ارتباط موضوعي پروانه‌هاي ثبت اختراع فناوري نانو با مقالات مورد استنادشان با استفاده از روش مدل‌سازي موضوعي
173
تحليل ارتعاش آزاد صفحات به روش بدون المان
174
تحليل ارتعاش آزاد صفحات به روش گره هاي مرزي
175
تحليل ارتعاش آزاد ميله منشوري با استفاده از روش عددي تفاضل مربعات DQM [دي. كيو. ام.]
176
تحليل ارتعاش آزاد نانو صفحه مستطيلي مدرج تابعي به روش گالركين
177
تحليل ارتعاش آزاد نانوتيرتيموشنكو باريك شونده دوراني بر روي بستر الاستيك
178
تحليل ارتعاش آزاد و اجباري بدنه يك شناور تحت تحريك ناشي از پروانه
179
تحليل ارتعاش آزاد و پايداري صفحات با استفاده از المان BPT
180
تحليل ارتعاش آزاد و كمانش پوسته هاي جدا نازك با Ansys
181
تحليل ارتعاش اتفاقي باله هاي خورشيدي لانه زنبوري ماهواره در حين و بعد از پرتاب فضايي
182
تحليل ارتعاش پروانه كامپوزيتي سيستم رانش شناور در آب
183
تحليل ارتعاش تصادفي ماهواره ZS3-SAT
184
تحليل ارتعاش تيرهاي كامپوزيتي با سيم هاي آليا‍ژهاي حافظه دار
185
تحليل ارتعاش عرضي و پيچشي n تير تيموشنكوي موازي در حال دوران با بستر ويسكوالاستيك در بين آن ها تحت عبور يك بار متحرك
186
تحليل ارتعاش و كمانش نانو صفحات مثلثي ارتو تروپيك بر اساس تئوري الاستيسيته غير محلي و با استفاده از روش گالركين
187
تحليل ارتعاش و ناپايداري ديناميكي فلاتر و ديورژانس نانو ورق هاي برانگيخته شده با جريان خارجي يك و دو طرفه
188
تحليل ارتعاشا ت آزاد تيرهاي خميده نانو كامپوزيت تقويت شده با نانو تيوبهاي كربني به صورت هدفمند
189
تحليل ارتعاشات آزاد استوانه اي از جنس مواد هدفمندايزوتروپيك به روش بدون المان فرم قوي كالوكيشن
190
تحليل ارتعاشات آزاد استوانه تو خالي با سطح مقطع بيضي
191
تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه اي هدفمند با لايه هاي پيزو الكتريك
192
تحليل ارتعاشات آزاد پانل استوانه‌اي كامپوزيت با سيم‌هاي آلياژ حافظه‌دار
193
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي ارتوتروپيك FGM
194
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي پيزوسراميك
195
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي پيزوسراميك هدفمند
196
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه اي تجميع شده با پوسته كروي ايزوتروپيك با پوشش ماده هدفمند تاثير فشار داخلي
197
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته استوانهاي مشبك ستاره داوودي
198
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته هاي با خواص درجه بندي شده همراه با لايه هاي پيزوالكتريك
199
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته ي استوانه اي FGMمحدود نسبتا ضخيم با استفاده از تئوري مرتبه اول برشي
200
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته‌هاي استوانه‌اي ساندويچي حاوي جريان
201
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته¬هاي كوپل مخروطي-مخروطي ساندويچي با شرايط مرزي مختلف به روش تفاضل مربعات
202
تحليل ارتعاشات آزاد پوسته‏هاي مخروطي تقويت شده با نانو لوله‌هاي كربني در محيط با دماي بالا
203
تحليل ارتعاشات آزاد تير از جنس ماده هدفمند با لايه پيوسته پيزوالكتريك
204
تحليل ارتعاشات آزاد تير تيموشنكوي كامپوزيت چندلايه قرار گرفته بر روي بستر پسترناك با سختي متغير در طول
205
تحليل ارتعاشات آزاد تيرك V شكل دستگاه ميكروسكوپ نيروي اتمي با استفاده از روش GDQEM
206
تحليل ارتعاشات آزاد تيرهاي مركب لايه اي با استفاده از تئوري لايه مجزاي مرتبه بالا
207
تحليل ارتعاشات آزاد جسم حاصل از دوران بيضي حول محور كوچكش
208
تحليل ارتعاشات آزاد در ورق هاي نازك پنج ضلعي تنظيم به روش ريلي
209
تحليل ارتعاشات آزاد در ورق هاي نازك دايره اي به روش ريلي رتيز
210
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك بيضي شكل به روش ريلي - ريتز
211
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك بيضي شكل به روش ريلي - ريتز
212
تحليل ارتعاشات آزاد در ورقهاي نازك مثلثي به روش ريلي - ريتر
213
تحليل ارتعاشات آزاد سه بعدي ، ورق گرد سوراخ دار ساخته شده از مواد هدفمند بر روي بستر الاستيك دو پارامتري به روش ديفرانسيل كوادريچر دو بعدي
214
تحليل ارتعاشات آزاد صفحات ساخته شده از مواد هدفمند پيزوالكتريك به روش بدون المان سه بعدي
215
تحليل ارتعاشات آزاد صفحۀ نانو كامپوزيت پليمري تقويت شده با نانو لوله هاي نيتريد بور به صورت هدفمند
216
تحليل ارتعاشات آزاد غيرمتقارن پوسته استوانه اي
217
تحليل ارتعاشات آزاد قطاع استوانه اي متشكل از موادويسكوالاستيك تابعي
218
تحليل ارتعاشات آزاد گرافن‌هاي چندلايه با در نظر گرفتن اثر برش بين لايه‌اي با استفاده از تئوري تير غيرمحلي مرتبه سوم ردي
219
تحليل ارتعاشات آزاد نانو صفحات دايره اي و مستطيلي و تاثير نوع شرايط مرزي بر فركانسهاي طبيعي نانو صفحات مستطيلي
220
تحليل ارتعاشات آزاد نانوريبون‌ها و گرافن‌هاي چندلايه با در نظر گرفتن اثر برش بين لايه‌ها با استفاده از تئوري الاستيسيته غيرمحلي و شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
221
تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري استوانه FGM به روش المان محدود
222
تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري تيرهاي ضخيم مستقيم و خميده‌ي ساندويچي با هسته‌ي ساخته شده از مواد متخلخل اشباع شده
223
تحليل ارتعاشات آزاد و انتشار موج در نانوتيرهاي مدرج تابعي متخلخل و ويسكوالاستيك با در نظر گرفتن اثرات سطحي و تئوري الاستيسيته محلي/غيرمحلي دوفازي
224
تحليل ارتعاشات آزاد و كمانش ورق هاي دايرهاي
225
تحليل ارتعاشات آزاد ورق قطاعي ناقص هدفمند با لايه هاي پيزوالكتريك
226
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي دايره اي سوراخ دار غير چرخان و چرخان ساخته شده از مواد با عملكرد درجه بندي شده ي چند-جهته
227
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيل شكل ازجنس مواد هدفمند به روش بدون المان
228
تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي مستطيلي شكل هوشمند پيزوسراميك(FGP) در حالت جريان باز و بسته با استفاده از تئوري ميندلين
229
تحليل ارتعاشات آزاد ورق‌هاي مستطيلي نيمه ضخيم پله‌دار FGM با استفاده از روش المان محدود
230
تحليل ارتعاشات آزاد ورق¬هاي دايروي-حلقوي ساخته شده از مواد هدفمند FGM با استفاده از المان محدود
231
تحليل ارتعاشات آزاد ورقهاي fgm تقويت شده با نانو لوله هاي كربني به روش بدون المان سه بعدي
232
تحليل ارتعاشات آزاد ورقهاي كامپوزيتي ذوزنقه اي شكل تحت محيطهاي حرارتي و رطوبتي
233
تحليل ارتعاشات آزاد يك استوانه تقويت شده با شبكه بندي ستاره داوودي
234
تحليل ارتعاشات آزاد يك استوانه تقويت شده با شبكه بندي منظم مثلث متساوي الاضلاع
235
تحليل ارتعاشات آزاد يك كامپوزيت با نرم افزار آباكوس ﴿ABAQUS)
236
تحليل ارتعاشات آزاد، خطي و غيرخطي استوانه هاي چين دار با استفاده از معادل سازي با پوسته ارتوتروپ بدون چين
237
تحليل ارتعاشات آزاداستوانه FGMبه كمك روش بدون المان
238
تحليل ارتعاشات آزادپانل استوانه اي ازجنس موادهدفمند اورتوتروپيك به روش بدون المان
239
تحليل ارتعاشات آزادورقهاي حلقوي FGMوFGPMبرروي تكيه گاه الاستيك باشرايط مرزي مختلف
240
تحليل ارتعاشات آزادوكمانش ورق هاي مستطيلي
241
تحليل ارتعاشات آشوبناك در يك سيستم شافت طويل انعطاف پذير چرخان و ديسك صلب با تماس بين ديسك و پوسته ثابت
242
تحليل ارتعاشات آشوبناك روتو انعطاف پذير با ياتاقان هاي مغناطيسي
243
تحليل ارتعاشات آشوبناك مدل كامل غير خطي خودرو
244
تحليل ارتعاشات آشوبناك يك سيستم روتور هم محور انعطاف پذير در ياتاقان هاي مغناطيسي فعال (AMB) و تماس با ياتاقان هاي كمكي
245
تحليل ارتعاشات آكوستيك غيرخطي صفحه دايروي تحت تحريك هارمونيك
246
تحليل ارتعاشات آكوستيك يك Backed plate ترك‌دار با روش تكرار حساب تغييرات (VIM)
247
تحليل ارتعاشات آكوستيكي پوسته هاي استوانه اي ويسكوالاستيك هدفمند تابعي در حضور جريان خارجي مادون صوت
248
تحليل ارتعاشات آكوستيكي تير ساندويچي ويسكوالاستيك در جريان سيال
249
تحليل ارتعاشات اجباري استوانه FGM به روش بدون المان
250
تحليل ارتعاشات اجباري استوانه هاي از جنس مواد هدفمند اورتوتروپيك به روش بدون المان
251
تحليل ارتعاشات اجباري پوسته استوانه اي شكل تابعي هدفمند پيزوالكتريك به كمك روش المان محدود
252
تحليل ارتعاشات اجباري سيستم هاي غيرخطي با استفاده از مودهاي نرمال غيرخطي
253
تحليل ارتعاشات اجباري ورقهاي ضخيم مستطيلي قرارگرفته روي فونداسيون الاستيك تحت بارگذاري حرارتي و مكانيكي
254
تحليل ارتعاشات ازاد ورق دايره اي سوراخ دار از جنس ماده با عملكرد درجه بندي شده داراي سرعت و شتاب زاويه اي
255
تحليل ارتعاشات بازوي روبات در اثر ضربه
256
تحليل ارتعاشات بدنه خودروي سواري با استفاده از مدل كامل اجزاي محدود
257
تحليل ارتعاشات پابندها و ريل پدهاي مرتبه كسري در خطوط ريلي پرسرعت
258
تحليل ارتعاشات پانل استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند ارتوتروپيك
259
تحليل ارتعاشات پره دوار با درنظرگرفتن اتصال با پره‏ ي مجاور
260
تحليل ارتعاشات پوسته استوانه اي تقويت شده با خميدگي سهموي با رويكرد كاربرد در سازه كشتي
261
تحليل ارتعاشات پوسته استوانه محتوي مايع
262
تحليل ارتعاشات پوسته غوطه ور و بررسي اثر محيط بر فركانسهاي طبيعي و رفتار ديناميكي
263
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با شرايط مرزي مختلف در معرض بار حرارتي
264
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي باز FGM تقويت شده با نانولوله هاي كربن
265
تحليل ارتعاشات پوسته هاي استوانه اي و مخروطهاي كامپوزيتي دوار با تقويت كننده هاي طولي و محيطي
266
تحليل ارتعاشات پوسته هاي تركيبي(استوانه-مخروط) چرخان با ويژگي هاي عملكردي درجه بندي شده
267
تحليل ارتعاشات پوسته هاي مخروطي شكل چرخان با ويژگي هاي عملكردي درجه بندي شده
268
تحليل ارتعاشات پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيتي پيزوالكتريك حاوي جريان سيال تراكم‌ناپذير
269
تحليل ارتعاشات پيچشي كره تو خالي تحت گشتاور غير هارمونيك
270
تحليل ارتعاشات پيچشي محور انتقال قدرت كشتي
271
تحليل ارتعاشات تير تحت نيروي متحرك هارمونيك و جريان جرمي براساس تئوري هاي الاسيسيته كلاسيك وغيركلاسيتيك
272
تحليل ارتعاشات تير تيموشنكو با مقطع متغير به روش المان محدود
273
تحليل ارتعاشات تيرميكرو تحريك شده توسط لايه هاي پيزوالكتريك
274
تحليل ارتعاشات حرارتي پوسته هاي استوانه اي بازهدفمندچندجهته
275
تحليل ارتعاشات حرارتي ورق حلقوي هدفمندچندجهته
276
تحليل ارتعاشات حرارتي ورق ساخته شده از مواد هدفمند
277
تحليل ارتعاشات خرپا به كمك روش اجزاء محدود
278
تحليل ارتعاشات خطوط انتقال نيرو و روشهاي جذب
279
تحليل ارتعاشات خطي و غيرخطي نانوصفحات سيليكوني و مدرج تابعي
280
تحليل ارتعاشات خطي وغير خطي بهينه سازي رفتار ارتعاشي تير با اجزاي متصل به آن
281
تحليل ارتعاشات خمشي تير با مقطع چهارگوش و متغير
282
تحليل ارتعاشات ريل و بالشتك‌هاي ريلي ويسكوالاستيك مرتبه كسري در خطوط پرسرعت
283
تحليل ارتعاشات سازه اي شناورها تحت بارهاي ناشي از شوك انفجار زير آب
284
تحليل ارتعاشات سازه ناشي از حركت قطارهاي زيرزميني
285
تحليل ارتعاشات سنسور جرمي نانو ورق بر اساس تئوري نانو ورق هاي ضخيم ساخته شده از موادتابعي هوشمند پيزو الكتريك پيزو مگنت
286
تحليل ارتعاشات سيستم تعليق خودرو "نيسان پاترول"
287
تحليل ارتعاشات شافت دوار ياتاقان ژورنال تحت ميدان مغناطيسي
288
تحليل ارتعاشات صفحات نازك به كمك روش اجزاء محدود
289
تحليل ارتعاشات صفحه تخت و بهينه سازي آن و آناليز خستگي در بادامك
290
تحليل ارتعاشات عرضي ناشي از نابالانسي روتورهاي پوسته استوانه اي جدار نازك و كنترل آن با ياتاقان مغناطيسي فعال و ميراگر فيلم فشرده
291
تحليل ارتعاشات عمودي در بدن انسان و معرفي پارامترهاي بهينه در كفش به منظور كاهش صدمات وارده به زانو، گردن ، ستون فقرات و...
292
تحليل ارتعاشات غير خطي كابل از جنس ماده ي هايپرالاستيك
293
تحليل ارتعاشات غير خطي لوله ترك دار با ترك باز و بسته شونده به روش اغتشاشي
294
تحليل ارتعاشات غير خطي و پايدار كابلهاي متحرك با سرعت و كشش متغير
295
تحليل ارتعاشات غير خطي و پديده دوشاخگي در كابل ويسكوالاستيك با سرعت محوري متغير و تكيه گاه غير ايده آل
296
تحليل ارتعاشات غيرخطي به روش منيفولد ثابت
297
تحليل ارتعاشات غيرخطي ترموالاستيسيته يك بعدي با فرض كرنش محدود
298
تحليل ارتعاشات غيرخطي تير ساده اويلر-برنولي تحت بار عرضي
299
تحليل ارتعاشات غيرخطي روتورهاي انعطاف‌پذيربا ميراگرهاي فيلم فشرده
300
تحليل ارتعاشات غيرخطي صفحات ساندويچي با سيالات الكترو-رئولوژيكال
301
تحليل ارتعاشات غيرخطي صفحه مستطيل شكل ايزوتروپ با لايه ويسكوالاستيك
302
تحليل ارتعاشات غيرخطي فيلترهاي فركانس راديويي ميكروالكترومكانيكي
303
تحليل ارتعاشات غيرخطي كابل‌هاي متحرك محوري در محيط حرارتي
304
تحليل ارتعاشات غيرخطي متقارن محوري واداشته از حرارت در پوستۀ كروي كم‌عمق ساخته‌شده از مواد هدفمند
305
تحليل ارتعاشات غيرخطي مجموعه چرخدنده‌ اي با در نظر گرفتن اثر انعطاف پذيري دندانه
306
تحليل ارتعاشات غيرخطي ورق گرافن دولايه با در نظر گرفتن برهم كنش بين لايه اي بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
307
تحليل ارتعاشات غيرخطي يك غشا بيولوژيك
308
تحليل ارتعاشات مجموعه اي از چند تير موازي با اتصالات انعطاف پذير مياني تحت عبور نيرو، جرم و سيستم شش درجه آزادي دو محوره
309
تحليل ارتعاشات مجموعه پره وديسك تحت تاْثير ناميزاني ﴿mistuned﴾
310
تحليل ارتعاشات ملخ هلي كوپتر
311
تحليل ارتعاشات ميكرو تيرهاي متخلخل خميده تقويت شده با رويه هاي كامپوزيتي با استفاده از تئوري هاي تغيير شكل برشي مرتبه بالا و تنش كوپل اصلاح شده
312
تحليل ارتعاشات ميكرو صفحات بر اساس تئوري تنش كوپل اصلاحي با در نظر گرفتن تغيير شكل برشي
313
تحليل ارتعاشات ميل لنگ پيكان 1600cc
314
تحليل ارتعاشات ميله ها و تيرهاي اويلر-برنولي تحت كرنش محدود
315
تحليل ارتعاشات ناشي از جريان سيال غير قابل تراكم از روي لوله
316
تحليل ارتعاشات نانو صفحات با استفاده از روش مكانيك دو قطبي
317
تحليل ارتعاشات نانو لوله ي كربني يكسر گيردار حامل جريان سيال با لحاظ تئوري هاي غير كلاسيك
318
تحليل ارتعاشات نانو ورق ويسكوالاستيك تشكيل شده از مواد تابعي بر روي يك بستر ويسكوپاسترناك تحت نيروي هامونيك و جرم متمركز
319
تحليل ارتعاشات نانو ورق‌ها با در نظر گرفتن اثر سطح
320
تحليل ارتعاشات و پايداري سيستم هاي ناپا يستار با لحاظ تئوري هاي غير كلاسيك
321
تحليل ارتعاشات و پايداري ورق هاي مستطيلي دو لايه تحت بارگذاري آيروترمو ا لاستيك
322
تحليل ارتعاشات و كمانش نانولوله كربني چند لايه تحت چرخش محوري با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محلي
323
تحليل ارتعاشات و كمانش ورق گرافيني تك لايه همگن با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محلي صفحات درمقياس نانو
324
تحليل ارتعاشات و كمانش ورق گرافيني تك لايه همگن با استفاده از تئوري الاستيسيته غير محليصفحات در مقياس نانو
325
تحليل ارتعاشات و ناپايداري تيرهاي ساخته شده از مواد متخلخل تحت تاثير نيروهاي ناپايستار
326
تحليل ارتعاشات ورق دايره اي از جنس مواد متغير تابعي تحت بار حرارتي در مجاورت سيال
327
تحليل ارتعاشات ورق ساندويچي حاوي المان هاي آليا‍ژ حافظه دار
328
تحليل ارتعاشات ورق هاي چند لايه كامپوزيت تحت بار حرارتي با استفاده از تئوري لايه مجزا
329
تحليل ارتعاشات ورق هاي مستطيلي با شرايط مرزي الاستيك دلخواه بر اساس روش انتگرال دقيق PIM
330
تحليل ارتعاشات ورق ويسكوالاستيك
331
تحليل ارتعاشاتي تير انحنادار تحت عبور بار متمركز
332
تحليل ارتعاشاتي تيرساخته شده از موادهدفمند ارتوتروپيك برروي پايه هاي الاستيك
333
تحليل ارتعاشاتي و پاسخ ديناميكي سامانه هاي مكانيكي تحت ميدان هاي كوپله الكتريكي، مكانيكي، مغناطيسي و حرارتي در فضا
334
تحليل ارتعاشاتي-كمانشي پوسته استوانه اي با كلاهك مخروطي متشكل از مواد تابعي هدفمند
335
تحليل ارتعاشي - آكوستيكي مدل كوپل شده ساختار تاير و حفره آكوستيكي
336
تحليل ارتعاشي ارابه فرود هواپيما
337
تحليل ارتعاشي استخوان ران
338
تحليل ارتعاشي الكترو پمپ هاي آب برگشتي جهت يافتن ريشه خرابي آنها در مجتمع مس سرچشمه
339
تحليل ارتعاشي پنلهاي بدنه خودرو ساخته شده به روشTWBو بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيك
340
تحليل ارتعاشي پوسته استوانه اي ساندويچي الكترورئولوژيكال (ERF) چرخان
341
تحليل ارتعاشي پوسته ي استوانه اي مركب تقويت شده با نانو لوله كربني حامل سيال با در نظرگرفتن اثرات دمايي
342
تحليل ارتعاشي پوستي استوانه اي بالايه مياني ويسكوالاستيك
343
تحليل ارتعاشي تير تيموشنكوي داراي ترك بر اثر عبور جرم از روي آن
344
تحليل ارتعاشي تير منحني با شعاع انحناي ثابت بر اثر عبور جرم از روي آن
345
تحليل ارتعاشي تيرهاي چند تكه داراي قيود انعطاف پذير مياني تحت عبور جرم از روي آن
346
تحليل ارتعاشي تيرهاي دوراني چند تكه داراي قيود انعطاف پذير مياني
347
تحليل ارتعاشي تيرو ورق مركب ويسكو الاستيك
348
تحليل ارتعاشي جعبه دنده با هدف نظارت بر ارتعاشات
349
تحليل ارتعاشي داخل صفحه اي نانو گرافن تك لايه به كمك المان محدود مرزي مقياس شده
350
تحليل ارتعاشي سازه موتور محرك كمپرسور گن 2
351
تحليل ارتعاشي سكوي استخراج نفت تحت تحرك امواج
352
تحليل ارتعاشي سيم به منظور تعيين كشش داخل آن
353
تحليل ارتعاشي صفحه كف خودرو تقويت شده بوسيله مواد ويسكوالاستيك
354
تحليل ارتعاشي عبور جرم از روي صفحه در مسير منحني
355
تحليل ارتعاشي محورهاي دوار و عيب يابي آنها براساس آزمايشهاي مودال
356
تحليل ارتعاشي و پايداري سيستم روتورـياتاقان
357
تحليل ارتعاشي و كمانشي يك ميكرو - صفحه ي ارتو پيك بر اساس تئوري گراديان گرنش اصلاح شده
358
تحليل ارتعاشي ورق ساندويچي
359
تحليل ارتعاشي ورق ضخيم روي تكيه گاه الاستيك با استفاده از روش ريتز
360
تحليل ارتعاشي ورق مستطيلي با لايه مياني سيال تغييرپذير مغناطيسي
361
تحليل ارتعاشي ورق نازك و هدايت و كنترل ارتعاشي آن با تعيين محل بهينه نصب المانهاي پيرو الكتريك براي كنترل بهينه آن
362
تحليل ارتعاشي يك اتوبوس گازسوز با درنظر گرفتن الاستيسيته بدنه و بهينه سازي به هدف كاهش وزن
363
تحليل ارتعاشي يك روتور توربين گاز
364
تحليل ارتعاشي يك ورق مركب لايه به لايه به كمك تئوري دو متغيره ي پالوده شده به روش المان هاي محدود سلسله مراتبي
365
تحليل ارتعاشي يك ورق مستطيلي با سطح مقطع متغير بر روي بستر الاستيك
366
تحليل ارتقاء كيفي محله ستار خوراسگان با رويكرد محله محوري
367
تحليل ارزش در اجراي پوسته بتني S-SHAFT هاي سد كارون سه3
368
تحليل ارزش ﴿هزينه فايده﴾ در پروژه هاي صنعت شكر ﴿كارخانه شكر شعيسيه﴾
369
تحليل ارزش و اعتبار ادله الكترونيكي در حقوق ايران و ايالات‌متحده آمريكا
370
تحليل ارسال المثل و استخراج بسامد آن در ديوان مفتون همداني
371
تحليل از كار افتادگي رينگ نگهدارنده غيرمغناطيسي در روتور ژنراتور سرعت بالاي 350MW
372
تحليل ازدواج‌هاي چند تابعيتي در حقوق ايران و مقايسه آن با اسناد بين‌المللي
373
تحليل استاتيك غير خطي ديوار برشي فولادي موج‌دار محلي تحت بار‌گذاري جانبي
374
تحليل استاتيكي ارابه فرود هواپيماي ايرباس A320 در هنگام فرود
375
تحليل استاتيكي استوانه FGM به روش بدون المان
376
تحليل استاتيكي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با استفاده از روش بدون المان كالوكيشن
377
تحليل استاتيكي استوانه هاي از جنس مواد هدفمند ارتوتروپيك به روش بدون المان
378
تحليل استاتيكي پنل ساندويچي مركب با اليافي از آليا‍ژ حافظه‌دار
379
تحليل استاتيكي پوسته استوانهاي بازارتوتروپيك هدفمند(FGM)
380
تحليل استاتيكي پوسته ها به روش اجزاء محدود با استفاه از المانهاي بدون درجات آزادي دوراني
381
تحليل استاتيكي پوسته ‏هاي استوانه‏ اي نازك با استفاده از توابع پايه نمايي به فرم مرزي و محلي
382
تحليل استاتيكي پوسته هاي متقارن تحت بار گذاري حرارتي و مكانيكي
383
تحليل استاتيكي تير FGM به روش اجزاي محدود تحت بار گذاري مكانيكي
384
تحليل استاتيكي تير FGM تحت بار حرارتي به روش اجزاي محدود
385
تحليل استاتيكي تير متخلخل هدفمند تقويت شده با صفحات گرافن
386
تحليل استاتيكي تيرپيزوالكتريك گرادياني تحت بارگذاري حرارتي
387
تحليل استاتيكي خطي به روش پوش اور
388
تحليل استاتيكي سازه Rudder
389
تحليل استاتيكي سازه سكوي پرتاب موشك به روش اجزاء محدود
390
تحليل استاتيكي سازه نوعي ماهواره به كمك نرم افزار NlSAll
391
تحليل استاتيكي سازه هاي بك بال مستطيلي و يك بال ذوزنقه اي به روش كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) و مقايسه نتايج آنها
392
تحليل استاتيكي سازه يك بال به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) و مقايسه نتايج آنها
393
تحليل استاتيكي غيرخطي بر مبناي تغييرمكان نسبي طبقات جهت ارزيابي لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني
394
تحليل استاتيكي غيرخطي پل قابي‌شكل نامنظم
395
تحليل استاتيكي كمانش يك ريب بال به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزارSap Super) و مقايسه نتايج آنها
396
تحليل استاتيكي نانو تير دو سرگيردار تحت تاثير نيروي الكترو استاتيكي و ميدان مغناطيسي و نيروي مكانيكي و حرارتي
397
تحليل استاتيكي نانوصفحه دايره اي با اثرات سطحي تحت بارگذاري عرضي به روش تفاضل محدود
398
تحليل استاتيكي و ارتعاش آزاد پوسته هاي دوانحنايي با پلان مثلثي به روش ريتز
399
تحليل استاتيكي و ارتعاش آزاد ورقهاي مثلثي سخت شده با تكيه گاههاي نقطه اي به روش ريتز
400
تحليل استاتيكي و پايداري حرارتي ورق‌هاي مسلح شده با نانولوله‌هاي كربني به روش تحليل ايزوژئومتريك
401
تحليل استاتيكي و خستگي اتصالات جوشي يك شاسي پروفيلي
402
تحليل استاتيكي و ديناميكي اتوبوس گاز سوز
403
تحليل استاتيكي و ديناميكي دودكش هاي بتن آرمه با ارتفاع و شكل هاي گوناگون
404
تحليل استاتيكي و ديناميكي ديسك چرخان به كمك Ansys
405
تحليل استاتيكي و ديناميكي سازه پاركينگ مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
406
تحليل استاتيكي و ديناميكي سازه هاي اسكلتي داراي اعضاي غير منشوري
407
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاتون
408
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاتون كامپوزيتي
409
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي اتوبوس سفير و O302 وبررسي پايداري حركت آنها
410
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي كاميون تانك بر ببر 400 با استفاده از روش اجزاء محدود
411
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي ميني بوس به روش اجزا محدود
412
تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي ميني بوس هيبريد
413
تحليل استاتيكي و ديناميكي فنرهاي مارپيچ و بررسي معادل سازي فنرهاي چند رشته اي يا فنر هاي مارپيچ معمولي
414
تحليل استاتيكي و ديناميكي مدل ساده شده ي تيغه ي پروانه
415
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورق مستطيل با نوارهايي از آلياژ حافظه‌دار
416
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورق¬هاي مركب چندلايه تحت بارهاي حرارتي و رطوبتي با اعمال آسيب جداشدگي لايه¬ها به روش نوار محدود
417
تحليل استاتيكي و ديناميكي ورقهاي ساندويچي نازك بيضوي تحت بار گسترده FGM
418
تحليل استاتيكي و ضربه سرعت پايين هسته لانه زنبوري پر شده از فوم
419
تحليل استاتيكي و كمانشي ورق‌هاي نازك ويسكوالاستيك با استفاده از روش بدون شبكه با هم‌مكاني توابع پايه شعاعي
420
تحليل استاتيكي واندركنشي ساختمان بنائي - ديواره ي گود برداري وسازه نگهبان
421
تحليل استاتيكي وپايداري پوسته هاي استوانه اي به روش DQ
422
تحليل استاتيكي ورق رايسنر روي بستر الاستيك دو پارامتره با روش GDQ
423
تحليل استاتيكي ورق ضخيم با شكل نامنظم، بارگذاري موضعي و شرايط مرزي تركيبي توسط روش GDQEM
424
تحليل استاتيكي ورق ضخيم ناهمسان در ضخامت به روش تحليل ايزوژئومتريك
425
تحليل استاتيكي ورق هاي چندلايه با لايه هاي پيزوالكتريك با شرايط مرزي مختلف
426
تحليل استاتيكي ورق‌هاي شبه‌بلور با استفاده از روش نوار محدود
427
تحليل استاتيكي ورقه سه بعدي FGPMتحت شرايط مرزي مختلف
428
تحليل استاتيكي يك Box Wing به روش دستي و كامپيوتري (نرم افزار Sap Super) ومقايسه نتايج آنها
429
تحليل استاتيكي يك ديسك قائم سوراخ تحت اثر وزن و بررسي ارتعاشات صفحه اي آن
430
تحليل استاتيكي، ارتعاش آزاد و كمانش مكانيكي و حرارتي ورق هاي ساندويچي FGM
431
تحليل استاتيكي، ارتعاش آزاد و كمانش ورق هاي مركب لايه اي با شرايط مرزي مختلف طولي، با استفاده از روش نوار محدود مختلط حبابي بر اساس تئوري تغييرشكل زيگزاگ مرتبه بالاتر
432
تحليل استاتيكي، پايداري مكانيكي و حرارتي و ارتعاش آزاد ورق هاي ناهمسان در ضخامت با استفاده از روش نوار محدود بر پايه ي تئوري اصلاح شده كاررا
433
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش آزاد ورق‌ها و نانوورق‌هاي FGM بر پايه‌ي تئوري غيرمحلي و تئوري برشي مرتبه اول با استفاده از روش نوار محدود ذره‌اي هسته‌ي بازتوليد
434
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش آزاد ورق‌هاي ضخيم بر اساس تئوري‌هاي مختلف تغيير شكل برشي به روش نوار محدود
435
تحليل استاتيكي، پايداري و ارتعاش ورق‌هاي مركب ساندويچي با هسته موج‌دار با استفاده از روش نوار محدود
436
تحليل استاتيكي، ديناميكي و بارگذاري سيكلي دريچه هاي كامپوزيتي
437
تحليل استاتيكي، كمانش مكانيكي و الكتريكي و ارتعاش آزاد ورق‌هاي لايه‌اي پيزوالكتريك با استفاده از روش نوار محدود بر پايه‌ي تئوري اصلاح شده‌
438
تحليل استال ديناميكي با استفاده از مدل سازي سه بعدي بخشي از تيغه هليكوپتر در حركت روبه‌جلو
439
تحليل استحكام ساختمان كف يك كشتي در چيدمان هاي مختلف سازه اي طبق آيين نامه ي موسسات رده بندي، به روش مستقيم و مقايسه ي آنها
440
تحليل استحكام سازه هاياتصال چسبي در معرض رطوبت با گذشت زمان تحت تنش ثابت همزمان
441
تحليل استحكام نهايي ورق تقويت شده¬ داراي خوردگي حفره¬اي تحت اثر بار انفجار
442
تحليل استحكام نهايي ورق فولادي و كامپوزيت با سوراخ دوار توسط نروم افزار ansys
443
تحليل استحكام نهايي ورق فولادي و كامپوزيت با سوراخ دوار در وسط توسط نرم افزار Ansys
444
تحليل استحكام و جذب انرژي تير داخلي در خودرو در اثر تصادف جانبي
445
تحليل استحكام و طراحي پوسته كامپوزيتي لايه اي تحت فشار خارجي با استفاده از شبيه سازي اجزاء محدود
446
تحليل استحكام ورقهاي ممتد با احستاب تغيير شكلهاي اوليه و تنشهاي پسماند واقع در معرض تركيب بارهاي فشاري درون صفحه اي و جانبي
447
تحليل استراتژيك بانك مهر با بهره گيري از تحليل سوات و اولويت بندي بر مبناي روش EFQM
448
تحليل استراتژيك توسعه شهر با راهبرد توسعه شهري CDS (مورد مطالعه:شهر قاين)
449
تحليل استراتژيك توسعه شهر با راهبرد توسعه شهري(CDS) مورد مطالعه:شهر قاين
450
تحليل استراتژيك صنايع كوچك و متوسط توليدي سنگ تزئيني استان اصفهان با رويكرد تلفيقي كارآفريني و مديريت استراتژيك
451
تحليل استراتژيك صنعت ريخته گري مربوط به قطعات خودرو در شرايط تحريمي با رويكرد اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش SODA
452
تحليل استراتژيك فاصله بين بازده حقيقي وبازده موردانتظارصنايع سيمان و داروي شركت بورس اوراق بهادارتهران
453
تحليل استراتژيك مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه رازي بر اساس مدل SWOT
454
تحليل استراتژيهاي گروه MAN آلمان و شركت اورين خودرو بعنوان شاخه ايراني MAN
455
تحليل استراژيك زنجيره ارزش فرش دستباف استان يزد
456
تحليل استراژيك زنجيره ارزش فرش دستبافت استان يزد
457
تحليل استلزامات بكارگيري روش يادگيري خدماتي درمركزآموزش كشاورزي استان كرمانشاه
458
تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده عمران دانشگاه يزد ﴿گرايش سازه﴾ بين سالهاي 1391-1386
459
تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مهندسي نساجي دانشگاه يزد بين سال هاي 1392 تا 1397
460
تحليل استنادي مآخذ مقالات نشريه علم اطلاعات و دانش شناسي از سال 1388-1392
461
تحليل استنادي ماخد پايان نامه هاي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان در سالهاي 1376-1374
462
تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته هاي هاي علم اطلاعات و دانش شناسي،روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در سال هاي 1386-1391
463
تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه هاي شيراز و تهران در سال هاي 1387 تا 1380 , the citation analysis of m.sc.thesis references in the fleld of library &information science in shiraz &tehran universities beetween 1002 to 8002
464
تحليل استنادي ماخذ مقالات نشريه علم اطلاعات و دانش شناسي از سال 1388 - 1392
465
تحليل استنادي ماخذپايان نامه هاي دانشكده علوم انساني دانشگاه ياسوج از سال 1385تا1391
466
تحليل استنادي مقالات جلد دوم دايره المعارف پزشكي ايران و اسلام
467
تحليل استنادي منابع پايان نامه هاي دكتري رشته رياضي و آمار دانشگاه شيراز و دانشگاه فردوسي و ميزان استناد آن ها به پايگاه هاي اطلاعاتي در سال هاي 1378 تا 1390
468
تحليل استنادي منابع و مآخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه‌‌هاي شهيد باهنـر، آزاد اسلامي و علوم پزشكي كرمان از سال 1390 تا
469
تحليل استنادي منابع و مآخذ پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد رشتهٴ علم اطلاعات و دانش‌شناسي دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان از سال 1388 تا 1393
470
تحليل استواري و ريسك در زنجيره تامين
471
تحليل استوانه تو خالي هدفمند (F G M ) با طول محدود تحت بار حرارتي و مكانيكي حالت پايا
472
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM با اعمال بارگذاري مكانيكي و حرارتي در موتور احتراق داخلي
473
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM با طول بي نهايت تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي در حالت گذرا
474
تحليل استوانه جدار ضخيم FGM تحت بارگذاري مكانيكي و حرارتي در حالت پايدار وگذرا با استفاده از نرم افزار ANSYS
475
تحليل استوانه داراي چرخشي در جريان هوا و بالانس بين سطوح پايدار كننده و چرخشي
476
تحليل استوانه ساخته شده از مواد هدفمند با تغيير جهت دار مدول الاستيسيته براي استفاده در اتصالات توربين بادي
477
تحليل اسطوره ‌شناختي سه فضاي اصلي (ترنج، متن، حاشيه) در فرش لچك ترنج ايراني، با تأكيد بر فرش شكارگاه صفويه
478
تحليل اسطوره آرش كمانگير، دگرديسي ها وپيوند آن با متون تاريخي وشاهنامه
479
تحليل اسطوره شناختي كهن الگوي نجات در شاهنامة فردوسي
480
تحليل اسماء الهي و معادل يابي فارسي آنها در تفسير روض‌الجنان و روح‌الجنان
481
تحليل اسناد استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي فدراسيون روسيه و پيامدهاي آن بر روابط اين كشور با جمهوري اسلامي ايران (2016-1991).
482
تحليل اسنادي در شاخص شدت انرژي واقعي ديويژ يا ﴿نمونه كاربردي: صنايع كارخانه اي ايران﴾
483
تحليل اشعار انتظار منجي در ادب فارسي تا مشروطه
484
تحليل اشعار رهي معيري و مقايسه آن با سروده هاي پژمان بختياري
485
تحليل اشعار منوچهر آتشي بر اساس مكتب زيبايي شناسي انتقادي
486
تحليل اشعه ايكس نرم حاصله از دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير بر اساس طيف سنجي پرتو ايكس و تصوير برداري دوربين روزنه سوزني
487
تحليل اشكال كارستي و اثرات آن بر منابع آب در حوضه دشت سوسن و دشت ايذه
488
تحليل اصطكاك در توزيع تنش و خستگي براي قالب هاي كشش
489
تحليل اصطلاحات خويشاوندي در كردي كلهري (گونه ايواني ) براساس ديدگاه معناشناسي مولفه اي
490
تحليل اصل برابري سلاح‌ها با تأكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اسناد بين‌المللي حقوق بشر
491
تحليل اصل تناسب جرائم و مجازاتها در حقوق جزاي ايران
492
تحليل اصلاحات اراضي و اثرات اقتصادي آن قبل و بعد از انقلاب اسلامي در ايران : مطالعه موردي شهرستان بردسكن
493
تحليل اصوات توليدي در سازه هاي دريايي و نويز حاصل از آن در دوردست
494
تحليل اصول دادرسي عادلانه در رسيدگي به جرائم و تخلفات پزشكي
495
تحليل اعتمادپذيري ارتفاع سد با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي
496
تحليل اعضاي بتن مسلح با لحاظ اثر لغزش ميلگردها
497
تحليل اعضاي بتن‌مسلح با در نظر گرفتن روابط چسبندگي - لغزش بين بتن و ميلگردها
498
تحليل اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب قصاص و ديات در كشورهاي ايران، افغانستان، عراق، سوريه و لبنان
499
تحليل اعوجاج ناشي از جوشكاري در ورقهاي نازك فولادي در صنعت كشتي سازي
500
تحليل اعوجاج هارمونيكي در چند پيكربندي‌ OTA فركانس بالا با استفاده از سري ولترا و كاربرد آن در خطي‌سازي OTA شبه‌تفاضلي
501
تحليل اعوجاج هندسي در پانل‌هاي چندلايه فلز-الياف در فرايند پخت
502
تحليل اغراض ثانويه و زيباشناختي استفهام در غزليات سعدي از ديدگاه علم معاني و كاربردشناسي
503
تحليل افت انتقال صوت يك پوسته استوانهاي چند لايه با لايه مياني متخلخل هدفمند تابعي
504
تحليل افت فشار دوفاز در خم¬هاي پي¬درپي U شكل
505
تحليل افكار و اشعار ميرزاده ي عشقي
506
تحليل اقتصاد ايران با استفاده از نظريه ادوار اقتصادي واقعي
507
تحليل اقتصادي آثار قراردادها
508
تحليل اقتصادي آثار قراردادها
509
تحليل اقتصادي اثرات خصوصي و اجتماعي بهره برداري عشاير از اكوسيستم هاي مرتعي در منطقه خفر و سيور ﴿سميرم﴾
510
تحليل اقتصادي ازدواج و فرزند آموري در خانواده هاي ساكن شهر مشهد
511
تحليل اقتصادي استفاده از BIM در صنعت ساخت و ساز در ايـــران
512
تحليل اقتصادي استفاده از نرم افزارهاي بهينه سازي برش UPVCدر صنعت درب و پنجره(مطالعه موردي :‌شركت سامان انرژي توس)
513
تحليل اقتصادي انتقال فيزيكي آب
514
تحليل اقتصادي بحران هاي بانكي در كشورهاي دي هشت: درس هايي براي بانكداري در ايران
515
تحليل اقتصادي بكارگيري انرژِي خورشيدي در يك خوابگاه دانشجويي و مقايسه آن با وضعيت موجود
516
تحليل اقتصادي بودن قطارهاي دو طبقه تهران -مشهد شركت صبا
517
تحليل اقتصادي تأثير اشتغال زنان بر اقتصاد خانواده (مطالعه موردي شهرستان مشهد در سالهاي 1397-1396)
518
تحليل اقتصادي تامين گرمايش مجتمع هاي آپارتماني از طريق انرژي خورشيدي
519
تحليل اقتصادي تقاضاي برق دربخش صنعت ايران
520
تحليل اقتصادي رانت جويي دربودجه ريزي دولتي ايران
521
تحليل اقتصادي روش هاي كشت نواري و چاله اي در طرح هاي بيابان زدايي شهرستان اردكان
522
تحليل اقتصادي زندگي عشايردر كوچروي و اسكان با استفاده از شاخصهاي بهره وري
523
تحليل اقتصادي سياستهاي توسعه پرورش زنبور عسل
524
تحليل اقتصادي شرايط اساسي صحت قرارداد مالي در حقوق ايران
525
تحليل اقتصادي عيوب اراده در قرارداد
526
تحليل اقتصادي كارايي موزه هاي هنر ايران
527
تحليل اقتصادي كانسنگ آلومينيوم در ايران
528
تحليل اقتصادي كانسنگ آهن
529
تحليل اقتصادي كانسنگ مس در ايران
530
تحليل اقتصادي مكانيابي ايستگاه بازيافت پسماند در شهر كرمانشاه)كاربرد منطق فازي
531
تحليل اقتصادي ناپايداري درآمد موسسات بخش سوم (مطالعه موردي خيريه هاي بزرگ شهر اصفهان)
532
تحليل اقتصادي و فني تامين روشنايي ساختمان مسكوني با استفاده از سيستم فوتوولتايي
533
تحليل اقتصادي و مطالعه امكان سنجي ايجاد كارخانه توليدي مواد غذايي
534
تحليل اقتصادي و مقايسه طرح هاي كنترل سيلاب در زمان ساخت سدها (با كاربرد بر سد انحرافي شيرگواز)
535
تحليل اقسام مختلف نقض تعهد به انجام كار و ضمانت اجراي آن ها
536
تحليل اقليم شناختي كرم خوشه خوار انگور در شهر ميمه
537
تحليل اقليم شناسي سيلاب شهري : مورد مطالعه شهر يزد
538
تحليل اقليم شناسي و پراكندگي مكاني فاسيولوز در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ) GIS
539
تحليل اقليم كشاورزي آفت سن گندم درشهرستان طبس
540
تحليل اقليم كشاورزي كلزا در استان اصفهان
541
تحليل اكتشافي نوآوري وحسابداري مديريت محيطي ،استراتژي نوآوري محصول نوآوري فرآيند
542
تحليل اكستروژن كرنش صفحه اي دوفلزي با پروفيل قالب دلخواه
543
تحليل اكستروژن متقارن محوري با شرايط بدون المان و اعمال شرايط مرزي با روش تبديل
544
تحليل اكستروژن متقارن محوري دو فلزي با قالب مخروطي
545
تحليل اكستروژن مستقيم باروش بدون المان كالوكيشن
546
تحليل اكستروژن مستقيم كرنش صفحه اي باپروفيل قالب دلخواه
547
تحليل اكسرژي بخش جداسازي فرآيند توليد پروپيلن از متانول
548
تحليل اكسرژي جريان جابجائي اجباري آرام توسعه يافته نانو سيال در لوله مارپيچي شار ثابت
549
تحليل اكسرژي در سيستم هاي حرارتي
550
تحليل اكسرژي در واكنش هاي شيميايي
551
تحليل اكسرژي سيكل رانگين همراه با باز گرمايش به روش "اكسرژي - توپولوژي "
552
تحليل اكسرژي موتورهاي احتراق داخلي
553
تحليل اكولوژيكي پاركهاي شهربابل
554
تحليل اكولوژيكي تقاطع هاي غير همسطح در جوامع شهري مطالعه موردي طرحهاي شاخص شهر اصفهان
555
تحليل اكولوژيكي تهران در رابطه با فضاي سبز
556
تحليل اگزرژي انرژي در خشك كن خورشيدي
557
تحليل اگزرژي ايستگاه كاهش فشار گاز طبيعي
558
تحليل اگزرژي سيكل تبريد تراكمي -تبخيري
559
تحليل اگزرژي و اگزرژواكونوميك پيشرفته فرآيندهاي مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك
560
تحليل اگزرژي يك پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم دو مرحله اي با در نظر گرفتن افت فشار مبرد
561
تحليل اگزرژي يك واحد جداساز كرايوژنيك هوا
562
تحليل اگزرژي-اقتصادي سيستم خورشيدي تركيبي سيكل رانكين ارگانيك، آب شيرين كن تقطير چند مرحله اي و آب شيرين كن اسمز معكوس
563
تحليل الاستو- آكوستيك استوانه و كره جدار ضخيم نا هم مركز
564
تحليل الاستو استاتيك ورق هاي نازك تخت در اشكال هندسي مختلف
565
تحليل الاستوپلاستيك به روش المان مرزي
566
تحليل الاستوپلاستيك پوسته هاي متقارن محوري جدار نازك به روش اجزاء محدود تحت فشار داخلي و گراديان دما
567
تحليل الاستوپلاستيك توده سنگ اطراف تونل با در نظر گرفتن اتساع و رفتار نرم كرنشي زمين
568
تحليل الاستوپلاستيك سه بعدي با در نظر گرفتن معيارهاي مختلف سخت شوندگي
569
تحليل الاستوپلاستيك محيط هاي دو بعدي با استفاده از روش هاي بدون شبكه
570
تحليل الاستوديناميك پاد صفحه اي مستهلك شونده در باريكه هاي تركدار از مواد هدفمند
571
تحليل الاستوديناميك پوسته هاي متقارن محوري بر روي تكيه گاه الاستيك به روش آناليز مودال
572
تحليل الاستوديناميكي مكانيزم بادامك -پيرو
573
تحليل الاستيسيته تنش در عضوهاي خميده
574
تحليل الاستيك ـ پلاستيك سازه هاي تقارن محوري تحت بارگذاري ديناميكي
575
تحليل الاستيك - پلاستيك مخزن استوانه اي
576
تحليل الاستيك - پلاستيك ميله تحت اثر بار ديناميكي
577
تحليل الاستيك - پلاستيك و تخمين عمر قطعات دندانه اي به كمك المانهاي محدود (FEM)كاربرد در چرخ دنده ها و پيچ ها﴾
578
تحليل الاستيك - پلاستيك و تعيين تنشهاي پسماند در كره جدار ضخيم تحت فشار
579
تحليل الاستيك اتصال ماده هدفمند به ماده مركب تحت بار نامتقارن ديناميكي
580
تحليل الاستيك ـپلاستيك پوسته استوانه اي ساخته شده از مواد مركب چند لايه تحت بار ديناميكي محوري
581
تحليل الاستيك- پلاستيك جسم استوانه اي شكل در برخورد با صفحه صلب
582
تحليل الاستيك پلاستيك و كمانش قالب ها
583
تحليل الاستيك تنش و پيش بيني شروع واماندگي سيستمهاي پوشش دار تحت بارگذاري تيغه اي و نقطه اي
584
تحليل الاستيك تنش وپيش بيني شروعواماندگي در فصل مشترك فازهاي فولادهاي هدفمند
585
تحليل الاستيك خطي ترك در ديسك هاي دوار با سرعت زاويه اي ثابت
586
تحليل الاستيك و كاربردهاي چندلايه هاي كامپوزيتي با الياف طبيعي و مقايسه با الياف شيشه
587
تحليل الاستيك ورق مركب ارتوتروپيك با استفاده از نرم افزار Ansys
588
تحليل الاستيك-پلاستيك تير ساندويچي با رويه هاي ايزوتروپيك و هسته ي فوم تحت بار استاتيكي
589
تحليل الاستيك-پلاستيك سه محوره ورق مستطيلي با جنس مواد هدفمند با شرايط تكيه گاهي مختلف تا آستانه ي تسليم
590
تحليل الاستيك-ژلاستيك استوانْْه ي دوار از جنس مواد هدفمند تحت فشار و شرايط مرزي حرارتي مختلف
591
تحليل الكترو مغناطيس و ارتعاشات آزاد يك موتور بدون جاروبك جريان مستقيم ﴿ BLDC ) به روش المان محدود
592
تحليل الكترواستاتيك و مدلسازي كانال كوتاه افزاره GaN HEMT
593
تحليل الكترومايوگرام عضله ها و زاويه مفاصل دست با هدف تامين فرمان‌هاي سينرژيك دست رساني به كمك FES
594
تحليل الكترومغناطيسي موجبرهاي مبتني بر گاف فوتوني
595
تحليل الكترومغناطيسي-هيدروديناميكي كليد گازي با قوس چرخشي به منظور بهبود ساختار آن
596
تحليل الكترومكانيكي حسگرهاي پيزوالكتريك
597
تحليل الكترومكانيكي ساختارهاي برداشت كننده انرژي ارتعاشي از شرايط محيطي با فركانس پايين
598
تحليل الگو هاي سينوپتيكي بارش برف سنگين در حوضه آبخيز زاب
599
تحليل الگوريتم A5/2 در حضور خطاي دريافت
600
تحليل الگوريتم Music، كاهش نويز و تخمين تعداد منابع در رويكرد معكوس زماني براي تصوير برداري مايكروويو
601
تحليل الگوريتم هاي رمز قالبي مبتني بر تمايز گرهاي تفاضل مبنا
602
تحليل الگوهاي تقسيم بندي محله اي مناطق شهر تهران
603
تحليل الگوهاي جابه جايي محله اي شهروندان با رويكرد سبك زندگي (نمونه موردي : محلات منتخب شهر اصفهان)
604
تحليل الگوهاي ساختار فضايي-فعاليتي محلات شهري با رويكرد شهر سالم با تأكيد بر آلودگي هوا (نمونه موردي : محلات منتخب شهر اصفهان)
605
تحليل الگوهاي سينوپتيكي بارش برف سنگين در حوضه آبخيززاب
606
تحليل الگوهاي قطعه بندي زمين (نمونه موردي: محله ي كوي نمكي، منطقه 3 اصفهان)
607
تحليل الگوهاي مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني (مورد مطالعه : منطقه 7 شهرداري تهران )
608
تحليل الگوهاي همديد تندبادها در شمال استان‌فارس
609
تحليل الگوهاي همديدتندبادها در شمال استان‌فارس
610
تحليل الگوهاي همسايگي و نقد طرحهاي مسكن"مباني و ايده هاي طراحي واحد همسايگي در بافت تارخي يزد"
611
تحليل الگوي پراكنش خاك ها در يك منطقه هموار با استفاده از الگوريتم درخت تصميم گيري
612
تحليل الگوي پوشش ريسك و بيمه در نظام مالي اسلامي (مطالعه تطبيقي آراء دانشمندان اسلامي)
613
تحليل الگوي توزيع خدمات شهري نمونه موردي منطقه يك شهر اصفهان
614
تحليل الگوي توزيع فضاي سبز (پارك ها) در شهر اهواز
615
تحليل الگوي توزيع فضاي سبز﴿پارك ها﴾ در شهر اهواز
616
تحليل الگوي توزيع مكاني كاربري هاي بهداشتي درماني با تاكيد بر سلامت شهري بررسي موردي :مراكز پرتو تشخيصي منطقه 6 شهر داري تهران
617
تحليل الگوي توسعه روستاشهر، محدوده مورد مطالعه: شهر كياكلا ﴿مازندران﴾
618
تحليل الگوي رشد شهري و اثرات آن بر جامعه محلي در مناطق آزاد ايران مورد پژوهي : سه منطقه آزاد ايران
619
تحليل الگوي شكستگي تاقديس سركان (جنوب غرب ايران)
620
تحليل الگوي گسترش فيزيكي شهر قم
621
تحليل المان پوسته ضخيم نوسط مدل Sold - Shell
622
تحليل المان محدود آرايش تصادفي الياف در يك ماده مركب
623
تحليل المان محدود اتصالات مكانيكي تك‌لبه در صفحات كامپوزيتي
624
تحليل المان محدود اثر پارامترهاي هندسي حفره مزيواكلوزال ديستال بر توزيع تنش در مواد پركننده دندان و باقي مانده ساختار آن
625
تحليل المان محدود استاتور ژيروسكوپ معلق الكترواستاتيكي (ESG )
626
تحليل المان محدود ايمپلنت هاي دنداني تابعي (FGM Dental Implants)
627
تحليل المان محدود پايداري يك ايمپلنت دنداني كاشته شده در استخوان به كمك بررسي عوامل موثر بر تماس استخوان - ايمپلنت
628
تحليل المان محدود پليت فشاري قفل شونده و بهبود هندسه آن
629
تحليل المان محدود تخريب ديسك بين مهره اي و بهينه سازي خواص مكانيكي نمونه‌ي مصنوعي آن
630
تحليل المان محدود تنش پسماند در يك اتصال جوشي از جنس آليا‍‍ژ آلومينيوم استحكام بالا
631
تحليل المان محدود تنشها و كرنشهاي جوش ريل در محل نامنظمي و منطقه متاثر از حرارت جوش
632
تحليل المان محدود تير و ورق تقويت شده با الياف كربن
633
تحليل المان محدود جوش ذوبي بمنظور تعيين يك سيستم مانيتورينگ دما جهت كنترل كيفيت جوش درحين جوشكاري
634
تحليل المان محدود جوشهاي نفوذ كامل و نفوذ ناقص در اتصالات جوشي تيرها
635
تحليل المان محدود حرارتي پستان داراي تومور
636
تحليل المان محدود در يك سازه جوشي از جنس لوله هاي فولاد آستنيتي به منظور كاهش اعوجاج هاي جوشي
637
تحليل المان محدود ديسك بين مهره اي
638
تحليل المان محدود رشد ترك خستگي در ورق يك لايه تقويت شده با نانو ذرات آلومينيوم در نرم افزار آباكوس
639
تحليل المان محدود ساختار اسكافولد و سلول
640
تحليل المان محدود ساختار شش ضلعي منتظم متخلخل تعبيه شده در عمل هاي جراحي ورتبروپلاستي و كايفوپلاستي بر اساس ميكرو سي تي اسكن
641
تحليل المان محدود ستون فقرات گردني ايمپلنت¬گذاري¬شده با پروتز ديسك مصنوعي
642
تحليل المان محدود ضربه‌پذيري جاذب‌هاي انرژي چندسلولي با اعمال معيار آسيب
643
تحليل المان محدود عروق كرونر آتواسكلروتيك در هنگام انجام PTCA
644
تحليل المان محدود فرآيند براده برداري با نرم افزار Deform-3D و بررسي سايش ابزار
645
تحليل المان محدود فرايند كشش عميق با سيستم ترمز ضد قفل و بررسي اثر فركانس ABS
646
تحليل المان محدود ليگامان كروشئيت قدامي (ACL) سالم و گرافت جايگزين آن
647
تحليل المان محدود معادلات حاكم بر رفتار ميكرو / نانو تير بر پايه تئوريهاي الاستيسيته غير كلاسيك و نظريه پريدايناميك
648
تحليل المان محدود ميدانهاي دما و تنش پسماند ناشي از جوشكاري در اتصال T شكل
649
تحليل المان محدود مينيسك زانو با استفاده از تئوري پرو الاستيسيته
650
تحليل المان محدود و اندازه گيري تنش پسماند به روش التراسونيك در منطقه HAZ يك اتصال جوشي
651
تحليل المان محدود و طراحي بهينه پل هاي خرپايي
652
تحليل المان محدود و يافتن ضخامت بهينه ي صفحه ي پشتي در يك نمونه فن سانتريفيوژ با پره ي رو به عقب
653
تحليل المان محدود ورق مستطيل شكل ارتوترپيك با تقويت كننده هاي طولي و عرضي
654
تحليل امكان اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در مجازات هاي منصوص شرعي
655
تحليل امكان پذيرش ايقاع به عنوان منبع تعهدات
656
تحليل امكان تدوين قانون مدني اتحاديه اروپا و تاثير شكلي آن بر تدوين قانون مدني سازمان همكاري اسلامي
657
تحليل امكان تسري تعهدات به ذمه قائم مقام و جانشيني قائم مقام به جاي اطراف قرارداد
658
تحليل امكان ويا امتناع مناسبات راهبردي جمهوري اسلامي ايران وروسيه
659
تحليل امنيت الگوريتم هاي توليد كليد عمومي مبتني بر چند جمله اي هاي چبيشف
660
تحليل امنيت هستي شناختي جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم با تأكيد بر برنامه هسته اي
661
تحليل امنيتي راه حل هاي پرداخت الكترونيكي مبتني بر تلفن همراه اول
662
تحليل امنيتي سيستم هاي رمزنگاري مبتني بر كد
663
تحليل امواج الكتريكي قلب بوسيله تبديل موجك جهت تشخيص بيماريهاي قلبي
664
تحليل انتشار اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از روش هاي يادگيري
665
تحليل انتشار امواج سطحي در محيط غير اشباع با استفاده از نظريه انتشار امواج در محيط متخلخل
666
تحليل انتشار داده در شبكه¬هاي اقتضايي خودرويي با استفاده از كدگذاري بدون نرخ
667
تحليل انتشار كروي شعله ذرات ارگانيك در حضور رطوبت
668
تحليل انتشار كروي شعله ذرات ارگانيك در حضور رطوبت
669
تحليل انتشار موج در نيم صفحه تحت بار متحرك با استفاده از روش MLPG
670
تحليل انتشار موج در يك نيم صفحه الاستيك تحت اثر بار ساكن يا متحرك
671
تحليل انتشار موج در يك ورق كامپوزيتي داراي تورق
672
تحليل انتشار موج لاو در محيط هاي نامحدود با مرزهاي جانبي غير قائم به روش لايه هاي نازك
673
تحليل انتشار و تضعيف انرژي موج تنش در مواد نانوكامپوزيت
674
تحليل انتقادي بر ادبيات اصل ذخيره جزيي با تأكيد بر رهيافت موريس آله
675
تحليل انتقادي تاريخ حفاظت معماري در ايران (با تكيه بر بناهاي گنبد سلطانيه، مسجدجامع اصفهان و مسجدجامع ساوه)
676
تحليل انتقادي تحولات سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران درقلمرو و مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده
677
تحليل انتقادي تكنولوژي از ديدگاه ايلول
678
تحليل انتقادي ديدگاه‌هاي تفسيري سلفيه تكفيري در مسأله جهاد
679
تحليل انتقادي گفتمان ايرانشهري )با تاكيد بر نگاه رانسيري به انديشه جواد طباطبايي(
680
تحليل انتقادي گفتمان در درّۀ نادره بر پاية رويكرد فركلاف
681
تحليل انتقادي گفتمان در سرمقاله هاي مطبوعات با دو گرايش عمده سياسي (با توجه خاص به بازتاب انتخابات نهم رياست جمهوري ايران )
682
تحليل انتقادي گفتمان رمان«نام تمام مردگان يحياست»
683
تحليل انتقادي گفتمان شعر زمستان و ناگه غروب كدامين ستاره اثر مهدي اخوان ثالث در ارتباط ساختاري و معنايي با شعر مه اثر احمد شاملو
684
تحليل انتقادي گفتمان فيلم مادر
685
تحليل انتقادي گفتمان مناظره‌هاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري: رويكردنورمن فركلاف
686
تحليل انتقادي متون زبان انگليسي سال سوم متوسطه
687
تحليل انتقادي متون مربوط به مهاجران افغان در رسانه هاي فارسي زبان
688
تحليل انتقادي مفهوم قائم مقامي در حقوق ايران و فقه اماميه
689
تحليل انتقادي نمودهاي اجتماعي و فرهنگي در آثار اسماعيل فصيح (با تكيه بر پنج اثر اصلي)
690
تحليل انتقادي وجوه نظري و عملي عدالت و امنيت در تاريخ ايران از هجوم مغول تا زوال سلسله‌ي ايلخانان (616 ﻫ.ق - 736 ﻫ.ق)
691
تحليل انتقادي-شناختي گفتمان سياست خارجي هفتمين رئيس جمهور ايران (حسن روحاني)
692
تحليل انتقال بار در پلهاي پيوسته با صفحات تكيه گاهي متعدد با احتساب نيروهاي هيدروديناميك
693
تحليل انتقال حرارت آشفته ي تركيبي (جابجايي مختلط - تشعشع گرمايي) با خواص متغير در كانال ها با استفاده از رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
694
تحليل انتقال حرارت تركيبي آشفته در كانال قائم همراه با خواص متغير با دما
695
تحليل انتقال حرارت تشعشعي در جريان‌هاي واكنشي آشفته از نوع شعله غير پيش‌آميخته
696
تحليل انتقال حرارت جابجاي تركيبي در جريان بين دوسيلندر با نرم افزار FLUENT6.3.26
697
تحليل انتقال حرارت جابجايي داخل يك كانال داراي لايه هايي از ماده متخلخل
698
تحليل انتقال حرارت در پوست انسان در حين سوختگي
699
تحليل انتقال حرارت در پوست حين گرمادرماني
700
تحليل انتقال حرارت در داخل لوله با محيط متخلخل نيمه پر
701
تحليل انتقال حرارت در رگ و بافت اطرافش به روش عددي المان محدود
702
تحليل انتقال حرارت دو بعدي در پره هاي توربين به كمك كامپيوتر
703
تحليل انتقال حرارت دو فاز در حالت جوشش لايه اي روي سطوح عمودي
704
تحليل انتقال حرارت دو فاز در فرآيند جوشش لايه اي آرام روي صفحه قائم
705
تحليل انتقال زباني دانش آموزان لك زبان كوهدشت در يادگيري و كاربرد زبان فارسي
706
تحليل انتقال صوت به داخل پوسته هاي استوانه اي با طول محدود با توجه به تقابل سازه و محيط آكوستيك داخل و خارج
707
تحليل انتقال صوت به داخل پوسته‌هاي استوانه‌اي كامپوزيت لايه اي به روش تئوري مرتبه سوم برشي (TSDT)
708
تحليل انتقال گرما و مدل‌سازي در مبادله‌گرهاي گرماي صفحه پره از نوع پره سوراخ‌دار
709
تحليل انتقال گرماي تركيبي (جابجايي مختلط- تشعشع گرمايي) در كانال قائم سه بعدي همراه با خواص متغير با دما
710
تحليل انتقال گرماي تركيبي در پره هاي تابشي فضايي Space Radiating Fins
711
تحليل انتقال گرماي جابجايي مختلط نانو سيال در كانال قائم مربعي تحت شرايط مرزي گرمايي متقارن
712
تحليل انجماد قالب هاي ريخته گري با نرم افزار FLUENT 6.3.26
713
تحليل اندازه هاي تكرار شده پيوسته
714
تحليل اندازه و ساختار اشتغال غير رسمي شهري در استان قم
715
تحليل اندر كنش سيال - سازه با استفاده از توابع پايه نمايي به روش بدون شبكه لاگرانژي
716
تحليل اندركنش بين طبقات و ارائه‌ي اسپيرال بهينه به كمك مدلسازي‌عددي (مطالعه موردي : معدن چهار گنبد)
717
تحليل اندركنش پوشش نهايي و زمين اطراف تونل با در نظر گرفتن اثر سختي نسبي زمين و پوشش
718
تحليل اندركنش موج و ساحل شيبدار به منظور جذب ماكزيمم انرژي
719
تحليل اندركنش و پايداري تونل هاي سه گانه تالون آزاده راه تهران - شمال
720
تحليل انديشه اعجاز در قرآن كريم بر طبق سير نزول
721
تحليل انديشه هاي ضد فئودالي در شعر مشروطه با تكيه بر اشعار اشرف الدين حسيني عارف قزويني و ميرزاده عشقي
722
تحليل انديشه هاي مربوط به رشد بهينه جمعيت ( با تاكيد بر نظرات ساموئلسون)
723
تحليل انرژي در اكستروژن مقطع L به دو روش قالب سخت و قالب پروفيل
724
تحليل انرژي در اكستروژن مقطع دايره به دو روش قالب تخت و قالب پروفيل
725
تحليل انرژي سيستم هيروليكي مركز باز
726
تحليل انرژي كلكتور خورشيدي هيبريدي با دوگذر
727
تحليل انرژي هواگرمكن خورشيدي با سطوح تخت و مواج V شكل دو گذر
728
تحليل انرژي و اكسرژي به منظور افزايش بزده بويلر پالايشگاه اصفهان
729
تحليل انرژي و اكسرژي پيشرفته واحد آمونياك پتروشيمي پرديس
730
تحليل انرژي و اكسرژي در يك خشك كن خورشيدي بر مبناي نتايج مدل سازي رياضي
731
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد اتيلن پتروشيمي مرواريد
732
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد اسيد استيك شركت پتروشيمي فن آوران
733
تحليل انرژي و اكسرژي واحد توليد برق شهيد منتظري اصفهان به‌منظور تركيب با چرخه آلي
734
تحليل انرژي و اكسرژي يك واحد صنعتي احياء كاتاليست
735
تحليل انرژي و اگزرژي اثر دما و رطوبت نسبي بر عملكرد چرخه توربين گاز DU80L
736
تحليل انرژي و اگزرژي خشك كردن ورقه هاي نازك موز توسط يك خشك كن خورشيدي غير مستقيم همرفت اجباري
737
تحليل انرژي و اگزرژي سيستم پمپ حرارتي خورشيدي گرم كننده آب انبساط غيرمستقيم با در نظر گرفتن اثرات افت فشار جريان مبرد R134a
738
تحليل انرژي و اگزرژي سيكل تركيبي پيل سوختي اكسيد جامد و آب شيرين كن تقطير چند اثره
739
تحليل انرژي و اگزرژي نيروگاه بيستون در كرمانشاه
740
تحليل انرژي و اگزرژي واحد شيرين سازي آمين پالايشگاه گاز ايلام
741
تحليل انرژي و اگزرژي يك نمونه كلكتور سهموي جديد
742
تحليل انرژي و اگزرژي يك واحد توليد همزمان برق و حرارت
743
تحليل انرژي واگزرژي سيستم پمپ حرارتي خورشيدي انبساط مستقيم گرم كننده ي آب با درنظر گرفتن اثرات افت فشار جريان مبرد R134a
744
تحليل انشعاب در يك مدل شيوع بيماري SIV با نرخ شيوع اشباع شده
745
تحليل انشعاب ديناميك‌هاي بين عاملي در مدل‌سازي سيستم‌هاي زيستي
746
تحليل انشعاب مدل هاي زيستي و همه گيري
747
تحليل انشعابات در معادلات فيتزهاگ-ناگومو با استفاده از روش اختلال تكين
748
تحليل انطباق رويكرد تجديد حيات شهري به عنوان روش بهينه مداخله در بافت فرسوده محله بازار شاه كرمان
749
تحليل انعطاف پذيري و مكانيزم هاي خرابي در چندلايه هاي كامپوزيتي هيبريد گلاس/كربن با استفاده از المانهاي چسبنده مدل غيرمحلي و مكانيك خرابي پيوسته
750
تحليل انواع پديده هاي تشديد غير خطي در پوسته هاي هدفمند با انحناي دوجانبه
751
تحليل انواع رايج مشاركت از منظر فقه و حقوق مدني ايران با تأكيد بر رويه قضايي
752
تحليل انواع مدارات فرستنده و گيرنده نوري و طراحي يك مدار فرستنده ارزان قيمت با سرعت بالا
753
تحليل اهرمي صورت هاي مالي و نقش اطلاعاتي آن در سودآوري و نسبت قيمت به ارزش دفتري سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
754
تحليل اوصاف الهي در انديشه ملاصدرا و تاثيرپذيري وي از نهج البلاغه
755
تحليل اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران با تأكيد بر فعاليت هاي ورزشي و قوميت آن ها
756
تحليل اولويت ها و روابط علي رضايت مندي ، وفاداري و مؤلفه هاي كيفيت خدمات بر اساس تكنيك ديمتل و فرايند تحليل شبكه اي
757
تحليل ايجاد يخ روي يك استوانه در جريان عمودي
758
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻪ ﺍﻱ
759
تحليل ايرفويل با فلپ
760
تحليل ايروديناميك اتومبيل
761
تحليل ايروديناميكي تيغه ملخ هواپيما
762
تحليل ايستا جهت درستي سنجي يك سيستم نرم افزاري نهفته با تمركز بر تحليل جريان داده
763
تحليل ايمني آزاد راه هاي برون شهري با استفاده از روش متاآناليز
764
تحليل بادهاي فرساينده در منطقه اصفهان
765
تحليل بار حرارتي ساختمان در حالت گذرا بكمك نرم افزار Mathcad
766
تحليل بار سيكلي بر روي تير با فرض تئوري كلاسيك و First Order بر اساس المان محدود
767
تحليل بار ضربه اي سرعت پايين روي تيرهاي ساندويچي با هسته فوم و رويه هاي تقويت شده با نانوتيوب هاي كربني هدفمند
768
تحليل بار ضربه اي سرعت پايين روي ورقه هاي مستطيلي با خواص تابعي (FGM) وبا شرايط تكيه گاهي گيردار
769
تحليل بار مقاطع سازه موشك حين حمل و نقل
770
تحليل بارافزون پل هاي بتن پيش تنيده با مدل فايبر و مفصل پلاستيك با توجه به اتصالات مختلف عرشه-پايه
771
تحليل بارافزون رفتار خمشي- برشي سازه ديوار برشي فولادي با تعداد طبقات مختلف
772
تحليل بارافزون سازه بنايي توام با اندركنش خاك سازه
773
تحليل بارافزون سد بتني با در نظر گرفتن اندر كنش آب و سد
774
تحليل بارشهاي تابستانه (چهل پسين بارون) در شهرستان فريدن
775
تحليل بارگذاري درازمدت و طراحي سيستم نگهداري دائم تونل ها (مطالعه موردي: تونل آزاد راه خرم آباد-پل زال)
776
تحليل بارگذاري سيكلي ديسك دوار با استفاده از مدل ويسكو پلاستيك يكپارچه شابوشه
777
تحليل بارگذاري سيكلي مخازن كروي با استفاده از مدل ويسكوپلاستيك يكپارچه شابوشه
778
تحليل بارگذاري سيلكلي برروي تير با فرض تئوري Higher Order به روش المان محدود
779
تحليل بارگذاري و تنش در بدنه موشك ها
780
تحليل بارهاي جانبي سازه هاي داراي ديوار برشي با فرض ديافراگم صلب و انعطاف پذير
781
تحليل بارهاي ديناميكي حاصل از مواد انفجاري روي كامپوزيتهاي كربن و بررسي خواص آن
782
تحليل بارهاي فروريزنده پلهاي كج مركب سراسري قطار به روش لولاهاي گسيختگي
783
تحليل بازآفريني پايدار بافتهاي ناكارآمد شهري (مورد مطالعه منطقه 10 شهر تهران)
784
تحليل بازآفريني پايدار بافتهاي ناكارآمد شهري (مورد مطالعه منطقه 10 شهر تهران)
785
تحليل بازار بورس تهران از منظر نقشه هاي شناختي فازي
786
تحليل بازار بورس تهران از منظر نقشه‌هاي شناخت فازي با رويكرد بنيادي
787
تحليل بازار تجديد ساختاريافته انرژي در چارچوب نظريه‌ بازي: صنعت انرژي برق ايران
788
تحليل بازار و رفتار مصرفكنندگان مكملهاي ورزشي
789
تحليل بازاركار فارغ‌التحصيلان صنايع و توانمندي‌هاي مورد نياز جهت كار در اين رشته به وسيله‌ي بررسي موقعيت‌‌هاي شغلي مختلف و موجود در اين زمينه
790
تحليل بازارهاي گردشگري شهر اصفهان و راه كارهاي توسعه ي آن ( با تاكيد بر گردشگران خارجي)
791
تحليل بازتاب آيه تجلي(143 اعراف) در متون منظوم عرفاني تا پايان قرن هفتم
792
تحليل بازتاب انقلاب سفيد بر شرايط كشاورزان و كارگران در ادبيات داستاني دهه هاي 40 و 50 شمسي؛مطالعه ي موردي رمان هاي سياسي و اجتماعي و داستان هاي كوتاه
793
تحليل بازتاب‌هاي فضايي گردشگري تجاري با رويكرد پايداري شهري در شهرهاي مرزي غرب ايران، مطالعه موردي شهرهاي بانه و سردشت
794
تحليل بازدهي طيفي در شبكه‌هاي راديوشناختگر مبتني بر سيستم‌هاي چند ورودي چند خروجي انبوه
795
تحليل بازدهي و عملكرد شبكه مش بندي، لتيس گير در و قاب فولادي در رفتار سازه اي سيستم نگهداري مركب تونل ها
796
تحليل بازساخت مناسبات فضايي در چارچوب نظريه حق به شهر مطالعه موردي: فضاهاي منتخب تهران
797
تحليل بازگشت فنري در فرايند شكل دهي كانال u-bending در ورق هاي دو لايه
798
تحليل بازنمايي خود و ديگري در آثار سه فيلم‌ساز شاخص ايراني (عباس كيارستمي، ابراهيم حاتمي‌كيا و اصغر فرهادي) با تاكيد بر نظريه پسااستعماري
799
تحليل بازنمايي ريا و تزوير در آثار صادق هدايت .
800
تحليل بازنمايي شخصيت در سه گانه ي سارا، ليلا و پري، ساخته هاي داريوش مهرجويي، با تكيه بر آراي جوديت باتلر
801
تحليل بازنمايي عدم تفاوت هويت جنسيتي در عكاسي كارگرداني شده با ديدگاه پساساختارگرايي ( تحليل و برسي آثار ليلند باب ، نير آريلي ، پترا ون ولزن ، جوك اوسترهوف ، فرانسوا هري )
802
تحليل بافت‌هاي شهري اصفهان با تأكيد برابعاد كالبدي(شكل الگوي) شبكه معابر، نمونه موردي: مناطق منتخب شهر اصفهان
803
تحليل بالستيك داخلي پرتابه در پرتابگرهاي گازي
804
تحليل باله ي روز ششم اثر مهران روحاني از منظر هارموني ، تماتيسم و فرم
805
تحليل بانرم افزار ANSYS 5.4
806
تحليل باورداشت هاي عاميانه در شهرستان سياهكل
807
تحليل بايكليك روي رمزهاي قالبي سبك MIBS و PRESENT
808
تحليل بحران اشتغال با رويكرد پويايي سيستم براي دانش آموختگان دانشگاهها
809
تحليل بخش اساطيري و پهلواني شاهنامه از ديدگاه روانشناسي تحليلي يونگ
810
تحليل بخش راديويي ايستگاه زميني vsat
811
تحليل بخشهاي طرح هاي گلداني ، محرابي و سجاده اي در مناطق مختلف ايران
812
تحليل بدعت بر اساس سنت و سيره امام صادق (عليه السلام)
813
تحليل بر برخي از عوامل اجتماعي موثر بر وفاق اجتماعي مورد مطالعه: شهر اصفهان
814
تحليل بر حاشيه نشيني و جدايي گزيني اكولوژيكي در شهر كرج
815
تحليل بر روي رفتار و ارزيابي پايداري سدهاي باطله با توجه به روش ساخت
816
تحليل بر سيستم هاي توزيع هواي فشرده
817
تحليل بر شكست و ارتعاشات در صفحات كامپوزيتي چند لايه به روش محدود و تعيين پارامترهاي موثر در خواص آنها
818
تحليل بر عملكرد تئاتر دانش آموزي درايران بعد از انقلاب اسلامي
819
تحليل بر عملكرد تئاتر دانش آموزي درايران بعد از انقلاب اسلامي
820
تحليل بر نرم افزار spss51
821
تحليل بر وحدت سبك در اصول بصري تذهيب مكتب هرات
822
تحليل براهين خداشناسي و توحيدي در كشف الاسرار و عده الابرار
823
تحليل برجام از نظر حقوق معاهدات بين المللي
824
تحليل برجهاي پيش گرمكن هواي دم كوره بلند با نرم افزار ANSYS
825
تحليل برچسب انرژي براي پمپ ها
826
تحليل برخالي داده هاي رد چشم در حين خواندن متون فارسي
827
تحليل برخورد جريان به بدنه شناور Frigate با استفاده از نرم افزار
828
تحليل برخورد جريان به بدنه شناور FRIGATEبا استفاده از نرم افزار
829
تحليل برخورد يك جسم با آب تحت زوايا و سرعت‌هاي مختلف با تلفيق روش‌هاي SPH و FEM
830
تحليل برد پروازي جنگنده نسل 5 در نمايه هاي ماموريتي مختلف با سيستم پيشران نسل 4
831
تحليل بررسي RFID وامنيت RFID پروتكل‌هاي امنيتي احراز اصالت و حريم خصوصي
832
تحليل بررسي جريان سيال در الكترود كاتد پيل سوختي PEM
833
تحليل برگشت فنري در خمكاري ورق هاي polmethylmethacnylate توسط روش المان محدود
834
تحليل برگشت فنري در فرايند خم كاري ورق هاي ساندويچي
835
تحليل برگشت فنري ورق هاي گرد فولادي به پوسته كروي شكل
836
تحليل برگشتي با استفاده از نتايج ابزاربندي در تونل- مطالعه موردي : تونل قطار شهري اصفهان
837
تحليل برگشتي تغيير شكلهاي ايجاد شده در سد پاره سنگي مسجد سليمان در زمان اولين آبگيري با استفاده از نتايج رفتار سنجي
838
تحليل برگشتي تونل‌هاي شهري بر اساس نتايج ابزار بندي و رفتارسنجي
839
تحليل برگشتي سدهاي خاكي با استفاده از نتايج رفتار سنجي - مطالعه موردي: سد شيرين دره
840
تحليل برگشتي مكانيزم شكست ديواره معدن انگوران
841
تحليل برگشتي و تعيين پارامترهاي مقاومني خط A متروي قم به منظور ارزيابي سيستم نگهداري
842
تحليل برنامه پنج ساله راهبردي اصفهان 95
843
تحليل برنامه درسي فيزيك دوره متوسطه (اول) براساس مولفه هاي زيست محيطي و ارائه راهكارهايي به منظور ارتقاي سواد زيست محيطي
844
تحليل برنامه درسي فيزيك دوره متوسطه اول براساس مولفه هاي زيست محيطي و ارائه راهكارهايي به منظور ارتقاي سواد زيست محيطي
845
تحليل برنامه ريزي توسعه فيزيكي شهركوهدشت
846
تحليل برنامه ريزي كاربري اراضي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ناحيه دو شهر نيشابور
847
تحليل برنامه نويسي كنترل كننده برنامه پذير و جايگزيني آن توسط مدل شبكه پتري
848
تحليل برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان و ارائه پيشنهادات براي بهبود كيفي آن
849
تحليل برنامه هاي مذهبي راديو ايران از آغاز تأسيس تا انقلاب اسلامي ايران (1357-1319 ه.ش)
850
تحليل برنامه‌هاي توسعه‌ي تكنولوژي پزشكي و الزامات بومي‌سازي آن در ايران
851
تحليل برنامه¬نويسي شيءگرا توسط كد منبع باز OpenFOAM براي ميدان جريان و دماي روش خنك¬¬كاري لايه¬اي
852
تحليل برنرم افزار spss51
853
تحليل برهمكنش ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از القاگر سيمي و شكاف سطحي روي استوانه فلزي در رژيم عمق نفوذ كم و حل مساله معكوس
854
تحليل بريج در بهينه سازي حرارتي شبكه مبدل هاي حرارتي
855
تحليل بزه ديده شناختي قاچاق زنان و كودكان از منظر بين المللي و حقوق ايران
856
تحليل بزه سرقت رايانه اي و تطبيق آن با سرقت سنتي
857
تحليل بس برخالي سطح لايه هاي نازك كربن شبه الماسي ساخته شده در دماهاي مختلف زير لايه
858
تحليل بسته الكترونيكي نصب شده بر سرجنگي موشك تحت اثر بارهاي گذرا
859
تحليل بسط وابسته به منبع ليزر الكترون آزاد دو پرتوي با ويگلر تخت
860
تحليل بصري تذهيب هاي سه مجلد از قرآن هاي دوره قاجار جهت طراحي تذهيب جعبه قرآن
861
تحليل بصري عكاسي تبليغاتي در يك دهه اخير ايران
862
تحليل بصري گبه هاي شيري ايلات قشقايي
863
تحليل بصري نشانه هاي نجومي قرن چهارم ه ق در ايران
864
تحليل بصري نگاره¬هاي محمود واسطي درمقامات حريري (نسخه¬ي 634 ه.ق)
865
تحليل بصريي شگون نماهاي ﴿مسكات﴾ المپيك از سال 1968 تا 2012
866
تحليل بقا سانسور فاصله اي عوامل موثر بر زمان ابتلا به اختلال تحديدي ريوي در كارگران صنايع كاشي استان يزد
867
تحليل بقابراساس فراينداورنشتاين -اهلنبك
868
تحليل بقابراساس مدل هاي شكنندگي
869
تحليل بقاي كاربردي
870
تحليل بلاغي ( قسمت بيان ) النوبه الثالثه كشف الاسرار (سه جلد)
871
تحليل بلاغي حكمت ها و مثل هاي فارسي مربوط به نهاد خانواده
872
تحليل بلاغي زبان جنسيت در گفت و گوهاي شاهنامه (با تمركز بر دوران پادشاهي منوچهر و كي كاووس)
873
تحليل بلاغي ماثورات مشايخ تصوف در كشف الاسرار ميبدي
874
تحليل بلاغي منظومۀ علي نامه
875
تحليل بلند كردن سكو توسط شناور جرثقيل دار در امواج و تعيين شرايط كاركرد
876
تحليل بن مايه هاي جنبش اكسپرسيونيسم انتزاعي بر مبناي آراي كلمنت گرينبرگ با تاكيد بر نقاشي هاي مارك روتكو
877
تحليل بند 1 ماده 19 ق.م.ا مصوب 1392 با تاكيد بر تحليل ادله قانون¬گذار در حذف مجازات اعدام در جرائم تعزيري
878
تحليل بنيادگرايي صهيونيسم يهود با تاكيد بر جنبش گوش آمونيم و هارديم
879
تحليل به دام اندازي الكترومغناطيسي جسم بسيار كوچك براي كاربردهاي انبرك هاي نوري
880
تحليل به كارگيري مدل هاي جبري شار حرارتي آشفته به همراه رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ (LES
881
تحليل بهره مندي روستاييان ازبرنامه هاي راديويي محلي ترويج كشاورزي درشهرستان ايلام
882
تحليل بهره وري اقتصادي دامداري هاي سنتي ( دام سبك ) ( مطالعه موردي شهرستان شهر بابك)
883
تحليل بهره وري انرژي صنايع كارخانه اي ايران (گروه هاي (ISIC: رهيافت شاخص مالم كوئيست (1390-1376)
884
تحليل بهره وري بر پايه تكنولوژي در صنعت نساجي و ارائه مدلي جهت بهبود آن
885
تحليل بهره وري صنايع توليدي ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
886
تحليل بهره وري عوامل توليد بر اساس مدل تابع توليد كاب داگلاس : مطالعه موردي تابع توليد شركت خودروسازي سايپا
887
تحليل بهره وري عوامل موثر بر توليد پسته ﴿ مطالعه موردي شهرستان اردكان ﴾
888
تحليل بهينه پلاستيك قاب‌هاي مسطح با استفاده از روش برخورد اجسام
889
تحليل بهينه حالت تقويت باز شد گي هاي موجود در فلورهاي (عرضيها)در سازه كشتي توسط نرم افزار ANSYS
890
تحليل بهينه سازه ها به روش هاي جبري و تركيباتي نيروها و كاربردهاي آنها
891
تحليل بهينه سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي و كلوني مورچه ها
892
تحليل بهينه سيستمهاي هيدروليكي
893
تحليل بهينه شبكه هاي هيدروليكي بزرگ مقياس با استفاده از نظريه گرافها ، گرافهاي جبري و الگوريتم ژنتيك
894
تحليل بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده از مدل هاي گارچ چرخشي ماركف
895
تحليل بيزي استوار مدل شكست وايبل
896
تحليل بيزي الگوهاي خطي با نقطه تغيير
897
تحليل بيزي براي پارامترهاي توزيع لگاريتمي نمايي شده
898
تحليل بيزي براي پارامترهاي توزيع لوگاريتمي نمايي شده
899
تحليل بيزي ساختار توافق در جدولهاي پيشايندي
900
تحليل بيزي مدل اتورگرسيو آستانه اي
901
تحليل بيزي مدل اتورگرسيوبرداري
902
تحليل بيزي مدل‌هاي آميخته خطي با اثرات تصادفي ناهمگن
903
تحليل بيزي مدل‌هاي رگرسيون با پيشين نعل اسب
904
تحليل بيزي نقطه تغيير در دنباله هايي از داده ها ﴿مطالعه موردي﴾
905
تحليل بين زباني ساخت هاي غيرشخصي در زبان فارسي
906
تحليل بينا متني ديوارنگاره ي شاهزادهي هندي در كاخ چهل ستون
907
تحليل بيناب‌نمايي فروشكست القايي ليزري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
908
تحليل بينامتني ديوار نگاره ي شاهزاده هندي در كاخ چهل ستون
909
تحليل بينامتني قرآني در ديوان ابوبكر صديق(رض)
910
تحليل بينامتني مراثي فدايي مازندراني باابن حسام خوسفي﴿قهستاني﴾ومحتشم كاشاني
911
تحليل بينامتنيت تصويرسازي داستان يوسف پيامبر در كاشي‌كاري دوره قاجار
912
تحليل بينامتنيّت قصايد و غزليات ظهير فاريابي و سعدي شيرازي
913
تحليل بيومكانيك ميزان تغيير شكل و انحراف مغز از خط مياني در ضايعه هماتون اپي دورال
914
تحليل بيومكانيكي آسيب سر فضانورد در فازهاي شتاب‌گيري و فرود
915
تحليل بيومكانيكي اثر پارامترهاي دما و رطوبت بر سگمنت در آزمون ضربه و مقايسه آن با بارگذاري استاتيك
916
تحليل بيومكانيكي اثرات ارتعاشات كم دامنه و پربسامد بر فرآيند تبديل مكانيكي سلول استئوسيت
917
تحليل بيومكانيكي استارت شناي كرال پشت در شناگران مرد
918
تحليل بيومكانيكي بارگذاري ديناميك بر رفتار سلولهاي اندوتليال شرياني
919
تحليل بيومكانيكي تأثير ارتفاع حلقه دي بر احتمال وقوع آسيب به سرنشين در تصادف از روبه‌رو
920
تحليل بيومكانيكي تاثير كشيدن دندان بر روي استخوان فك تحت تاثير نيروي جويدن بر روي مدل حيواني
921
تحليل بيومكانيكي تكنيكهاي اساسي در ورزش كاراته
922
تحليل بيومكانيكي حركت پرش طول در ورزشكاران برد
923
تحليل بيومكانيكي حركت وزنه برداري
924
تحليل بيومكانيكي حركت يكضرب وزنه برداري
925
تحليل بيومكانيكي رهايش داروي استنشاقي به روش ديناميك سيالات محاسباتي
926
تحليل بيومكانيكي ضربه به سگمنت كمري
927
تحليل بيومكانيكي ضربه به فك پايين انسان به كمك روش احزاء محدود
928
تحليل بيومكانيكي مكانيزم باز سازي در ديواره شريان
929
تحليل بيومكانيكي و حرارتي ايمپلنت دنداني
930
تحليل بيومكانيكي و حرارتي ايمپلنت دنداني در نرم افزار ABAQUS
931
تحليل پابداري قطعه انتهايي تونل انتقال آب نوسود
932
تحليل پاپداري مدل خودرو با سرعت ثابت و متغير در مسيرهاي مختلف براي سامانه هاي تعليق غير فعال و فعال
933
تحليل پارادوكس مور
934
تحليل پارامتر هاي موثر بر جريان سيال و انتقال حرارت در جت مصنوعي برخوردي
935
تحليل پارامتر هاي موثر بر عملكرد پروانه هاي دوتايي ناهمسانگرد ژنراتور دريايي
936
تحليل پارامترها و روابط جريان پياده، مطالعه موردي ﴿ معابر شهر اصفهان﴾
937
تحليل پارامترهاي اتصال تير فولادي به ستون جدار فولادي با مغزه بتني(CFST) با مقطع دايره تحت اثر بارهاي چرخه اي
938
تحليل پارامترهاي بيومكانيكي رباط قاپي-نازك ني اي قدامي تحت وضعيت هاي مختلف فرود با استفاده از مدل سازي
939
تحليل پارامترهاي ژئو مكانيكي و تنش هاي برجاي توده سنگ در تونل راه آهن اصفهان-شيراز با استفاده از تحليل برگشتي بر اساس جابجايي هاي حاصل از رفتارنگاري با ابزار دقيق
940
تحليل پارامترهاي سيكل ترموديناميكي موتورهاي توربين گازي هواپيما به كمك كامپيوتر
941
تحليل پارامتر‎هاي سينماتيكي سه مرحله تيك‎آف پرش سه‎گام در پرش‌كنندگان نخبه
942
تحليل پارامترهاي شكست سازه هاي كامپوزيتي حاوي ترك بين لايه اي با درنظرگيري رفتار غيرمحلي خرابي با استفاده از روش مبتني بر باندهاي بين ذره اي
943
تحليل پارامترهاي طراحي نازل براي ارائه طرحي بهينه، جهت دستيابي به جت سيالي با ويژگي هاي مؤثر بر آسيب هاي موضعي ورزشكار
944
تحليل پارامترهاي عملكردي توربين‌هاي گاز صنعتي موجود با استفاده از نرم‌افزار پايتون
945
تحليل پارامترهاي موثر بر جدايش اتصال ترميم يكطرفه كامپوزيتي در پانل هاي تركدار آلومينيومي
946
تحليل پارامترهاي موثر بر جريان سيال و انتقال حرارت در جت مصنوعي برخوردي
947
تحليل پارامترهاي موثر بر رشد ترك در مخازن تحت فشار
948
تحليل پارامترهاي موثر بر رفتار استاتيكي و چرخه‌اي چندلايه‌هاي آلياژ آلومينيوم-كائوچو تحت اثر بارهاي داخل و خارج صفحه‌اي
949
تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ بدون دريچه نازل - ديفيوزري
950
تحليل پارامترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ بدون دريچه نازل-ديفيوزري
951
تحليل پارامترهاي موثر بر كاهش درگ با استفاده از پليمر
952
تحليل پارامترهاي موثر در بهره همجوشي كاتاليزور ميوني (UcF) با در نظر گرفتن حالت شبه پايدار، توسط حل سينماتيك چرخه D-T
953
تحليل پارامترهاي موثر در پديده قوس شدگي خاك ﴿مطالعه موردي خط 2 قطار شهري مشهد﴾
954
تحليل پارامترهاي موثر در پديده كاواك زايي به كمك روش هاي معكوس
955
تحليل پارامترهاي موثر در فرآيند توليد نانوذرات نقره
956
تحليل پارامتري در ظرفيت باربري در كمانش ستون هاي كامپوزيت اليافي با مقاطع قوطي شكل
957
تحليل پارامتري ناپايداري دو جرياني به صورت عام
958
تحليل پارامتريك اثر جداشدگي در اتصالات چسبي بر مقاومت و رفتار ديناميكي انها
959
تحليل پارامتريك انتقال رسوبات در بستر دريا درمجاورت موج شكن
960
تحليل پارامتريك يك نيروگاه حرارتي
961
تحليل پارمترهاي موثر بر عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك به روش شبكه بولتزمان
962
تحليل پاسخ پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي انحنادار تحت بارهاي ديناميكي جانبي در شناورهاي تندرو
963
تحليل پاسخ پذيري مدارت چاپي در داخل محفظه شيلد در حضور بار هاي غير خطي
964
تحليل پاسخ ديناميكي تير پيزوالكتريك گرادياني تحت بارگذاري حرارتي
965
تحليل پاسخ سازه اي شناور پروازي به فشار ضربه اي موج منظم
966
تحليل پاسخ سلولهاي استئوبلاستيك به فشار هيدروستاتيك سيكلي
967
تحليل پاسخ ورقهاي مستطيلي تقويت نشده ويا تقويت شده واقع در معرض شوك منتجه از انفجارات زير آبي
968
تحليل پاشش سوخت مايع در يك محفظه احتراق مدل توربين گاز هوايي با رويكرد كاهش آلاينده NOx
969
تحليل پالت رنگ بر املاك شهروندان در عرصه هاي عمومي
970
تحليل پانل استوانه اي هدفمند فولادي تحت بار ديناميكي، حرارتي
971
تحليل پانل استوانهاي هدفمند (FGM) با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
972
تحليل پانل هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
973
تحليل پانل هاي استوانه اي از مواد هدفمند تحت بار استاتيكي خمشي به روش GDQ
974
تحليل پايدار ي روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از سايش
975
تحليل پايداري 500 متري اوليه تونل سرويس البرز شمالي ﴿آزاد راه تهران - شمال﴾
976
تحليل پايداري آيروالاستيك پره ي هلي كوپتر توسط الگوي آيروديناميكي رتبه كاسته
977
تحليل پايداري اجتماعي - اقتصادي معيشت سيب زميني كاران شهرستان بهار
978
تحليل پايداري ارتجاعي ورق هاي نازك و نيمه ضخيم كامپوزيت متوازي الاضلاع مسلح شده با نانو لوله هاي كربني به روش نوار محدود اسپلاين
979
تحليل پايداري ارتعاشات عرضي تير دو سر مفصل با عبور متوالي جرم در دامنه هاي خطي و غير خطي
980
تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي تونل هاي پنستاك سد رودبار لرستان
981
تحليل پايداري اولين گذرگاه زيرزميني بزرگ مقطع تهران (از ميدان آفريقا تا بزرگراه كردستان )
982
تحليل پايداري ايستادن افراد معلول در صفحه عرضي
983
تحليل پايداري ايستادن يك فرد داراي آسيب نخاعي با هدف بهبود طراحي ارتز
984
تحليل پايداري ايستگاه پمپاژ زيرزميني تونل گلاب بر اساس پارامترهاي ژئوتكنيكي توسط روش هاي تجربي و عددي ( نرم افزار FLAC 3D
985
تحليل پايداري بلوك‌ها و گوه‌ها در توده سنگ اطراف تونل با درنظر گرفتن اندركنش بين قطعات
986
تحليل پايداري پانل هاي استوانه اي مركب با استفاده از روش نوار محدود تحت بارهاي محوري
987
تحليل پايداري پوياي افراد با قطع عضو زير زانو و عادي در حالت ايستاده
988
تحليل پايداري پي و بدنه سد شهيد يعقوبي با استفاده از داده هاي رفتارنگاري
989
تحليل پايداري تام سيستم هاي غيرخطي نامعين توصيف شده توسط مدل فازي تاكاگي - سوگنو
990
تحليل پايداري ترانشه پرتال ورودي تونل شماره 2 راه آهن شيراز- بوشهر- عسلويه
991
تحليل پايداري ترانشه تونل ميانه اردبيل به روش تحليلي و عددي
992
تحليل پايداري ترانشه سنگي پورتال ورودي و خروجي تونل 27 منطقه 2 آزادراه تهران شمال
993
تحليل پايداري ترانشه هاي ورودي و خروجي تونل شماره 2 ازادراه رودبار-منجيل
994
تحليل پايداري ترانشه و سردر ورودي تونل شماره 2 راه‌آهن اردبيل-ميانه با استفاده از روش‌هاي عددي و تحليلي
995
تحليل پايداري تكيه گاه هاي ساختگاه سد پيرتقي به روش هاي تحليلي لوند، هوك و بري و مدلسازي عددي
996
تحليل پايداري توربين بادي نوع 3 با استفاده از روش نايكوئيست
997
تحليل پايداري تونل اصلي البرز به روش عددي
998
تحليل پايداري تونل انتقال آب دشت عباس با استفاده از نتايج ابزاربندي و رفتارنگاري
999
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد مخزني گلابر زنجان و ارائه طرح تحكيم مناسب
1000
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد هايقر با استفاده از روش هاي عددي
بازگشت