<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل پايداري مغار نيروگاه و مجموعه تونل هاي سد بختياري با در نظر گرفتن تاثير فاصله داري درزه ها
2
تحليل پايداري مقاوم سيستم‌هاي سوئيچ‌شونده براساس خاصيت اتلاف
3
تحليل پايداري نوسازي مساكن روستايي (مطالعه موردي :روستاي باباحسين )
4
تحليل پايداري نوعي از سيستم هاي غير خطي توصيف شده با معادلات مشتقات جزئي با استفاده از روش لياپانوف تعميم يافته
5
تحليل پايداري هيدروميكانيكي شيرواني هاي بلند سنگي با مطالعه موردي تكيه گاه شمالي سد گتوند
6
تحليل پايداري و اثرات لرزه اي ناشي از حفاري انفجاري بر ديواره شماره 2 معدن چغارت
7
تحليل پايداري و ارتعاش آزاد ورق هاي ساندويچي با هسته حاوي سيال ويسكوالاستيك مغناطيسي با استفاده از روش نوار محدود
8
تحليل پايداري و بهبود شفافيت عملكرد ربات لامسه اي
9
تحليل پايداري و بهينه سازي طراحي ديوارهاي خاك مسلح بر اساس آناليز قابليت اطمينان به همراه صحت سنجي آزمايشگاهي با استفاده از آزمايش ميز لرزه
10
تحليل پايداري و پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي هايبريد سينگولار سوئيچينگ و ضربه اي
11
تحليل پايداري و پايدارسازي شيرواني مسير جاده شهركردـايذه
12
تحليل پايداري و پايدارسازي قسمتي از شيرواني هاي مشرف به جاده سندج - همدان
13
تحليل پايداري و پايدارسازي مقاوم سيستم هاي سوئيچي خطي داراي نامعيني پارامتري
14
تحليل پايداري و تخمين ناحيه جذب براي سيستم هاي غيرخطي چندجمله ايي
15
تحليل پايداري و طراحي بهينه تونل هاي تحت فشار- مورد خاص تونلهاي آب بر و انحراف سد نمرود
16
تحليل پايداري و طراحي تونل روگذر اضطراري متقاطع با تونل هاي سه گانه تالون در آزاد راه تهران شمال
17
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي 1 و 2 از قطعه يك آزاد راه تهران به شمال
18
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي دسترسي بين تونل هاي اصلي تالون و سرويس در آزاد راه تهران - شمال
19
تحليل پايداري و طراحي رمپ ورودي تونل دست رسي خط 4 مترو تهران (بين ايستگاه پيروزي و شيخ وحيد
20
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري به روش‌هاي تجربي و سيستم مهندسي سنگ RES (مطالعه موردي تونل دسترسي سامانه انتقال آب كرمان)
21
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل انحراف آب سد آزاد
22
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بلند سردشت
23
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل راه آهن دورود – خرم آباد (كيلومتر 78)
24
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل فضيلت شيراز با تاكيد بر مناطق خرد شده
25
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل ها در زمين هاي لهيده
26
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي البرز در محدوده تحت فشار آب زيرزميني
27
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي انحراف سد دز-1
28
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي قطعه دو راه آهن قزوين – رشت به روش هاي تجربي و عددي
29
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري محل انشعاب تونل هاي پنستاك از تونل آب برسدرودبار لرستان
30
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري و پوشش تونل هاي آب بر ـ مورد خاص سد گلابر زنجان
31
تحليل پايداري و طراحي كنترل كننده به منظور كاهش حساسيت سيستم به تغييرات پارامتري براي سيستم هاي خطي
32
تحليل پايداري و طراحي كنترل‌كننده مقاوم براي سيستم نمونه داده پارامتر متغير خطي
33
تحليل پايداري و طراحي معدن سرب و روي مهدي آباد (معدن شرقي)
34
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل انحراف آب سد تهم
35
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل دلا با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
36
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل هاي آبرفتي با استفاده از روش اجزاء محدود ( بر پايه شرايط موجود در تونل آب بر سد لتيان )
37
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونلهاي انحراف آب سد كمندان
38
تحليل پايداري و طراحي نگهداري شيرواني غربي سايت شمالي تونلهاي البرز، آزاد راه تهران - شمال
39
تحليل پايداري و كنترل در طراحي يك هواپيماي بدون سرنشين
40
تحليل پايداري و معرفي يك روش زمان بندي جديد براي سيستم هاي كنترل شبكه شده
41
تحليل پايداري و وجود جواب براي برخي از مدل هاي بيماري هاي مسري
42
تحليل پايداري ورق هاي تابعي تحت اثر همزمان بار هاي مكانيكي و حرارتي به روش نوار محدود مختلط
43
تحليل پايداري ورقهاي كامپوزيتي متقارن ومتعامد با جدايي لايه اي در عرض
44
تحليل پايداري ورودي به حالت و طراحي سيگنال سوئيچينگ براي سيستم هاي كنترل سوئيچينگ
45
تحليل پايداري ولتاژ در شبكه‌ هاي توزيع در حضور سيستم‌ هاي فتوولتائيك
46
تحليل پايداري يك راكتور آبي خودفشارنده يكپارچه كوچك
47
تحليل پايداري يك لوپ آزمايشي دوفازي
48
تحليل پايداري، ارائه سيستم نگهداري و آناليز برگشتي تونل صدر- نيايش
49
تحليل پايداري، تنظيم پارامترها و تعميم يك الگوريتم تخمين فركانس سيگنال هاي سينوسي
50
تحليل پايدري ديناميكي ارتعاشات تير انعطاف پذير تحت اثر عبور متوالي جرم هاي متحرك
51
تحليل پتانسيل هاي گردشگري محورهاي برون شهري كلان شهرها با رويكرد توسعه گردشگري (مطالعه موردي: محور شيراز-مرودشت-پاسارگاد)
52
تحليل پتانسيل هاي محيطي در ايجاد سكونتگاه هاي جديد شهري با استفاده از AHP در محيط GIS ( مطالعه موردي شهرستان شهركرد )
53
تحليل پتانسيل هاي وابسته به رخداد مغزي در كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي - بيش فعالي حين شناخت هيجان چهره
54
تحليل پتانسيل‌هاي وابسته به رخداد مغزي با روش آناليز مولفه‌هاي مستقل به منظور تعيين سطح توجه پايدار ديداري
55
تحليل پتانسيلهاي گردشگري بخش باغبهادران و برنامه ريزي توسعه آن
56
تحليل پخش بار در شبكه هايDCراه آهن برقي
57
تحليل پخش توان راكتيو در ريز شبكه ها
58
تحليل پخشايش قضايي اشتغال و جمعيت در كلان شهرها با استفاده از مدل كرين - لاري نمونه موردي: كلان شهر تهران
59
تحليل پديدارشناختي احساسات مجازي كاربران ايراني در فضاي سايبر
60
تحليل پديدارشناختي از نظريه گفتمان لاكلا و موف
61
تحليل پديدارشناختي واقعيت افزوده به مثابۀ رسانه درهنر معاصر
62
تحليل پديدارشناسانۀ عناصر غنايي در ادبيات داستاني مقاومت ايران و جهان (با تكيه بر شش رمان پل معلق، پابرهنه‌ها، خاموشي دريا، در جبهۀ غرب خبري نيست، سفر به گراي 270 درجه، شطرنج با ماشين قيامت)
63
تحليل پديده ارتعاشات آشوبناك در سيستم هاي مكانيكي﴿ گاورنر گريز از مركز﴾
64
تحليل پديده انفجار درون واگن مترو و استفاده از جاذب‌هاي انفجار درون واگن براي كاهش اثرات و تلفات انفجار
65
تحليل پديده تخليه سطحي فاضلابهاي با شناورهاي منفي در پيكره هاي آبي لايه بندي نشده
66
تحليل پديده تلاطم نفت در مخازن ذخيره‌اي در اثر تحريك لرزه‌اي
67
تحليل پديده تلاطم نفت در مخازن ذخيره‌اي در اثر تحريك لرزه‌اي
68
تحليل پديده جدايش فاز معدني از كلاژن در حين رشد ترك در استخوان با استفاده از روش اجزاي محدود آماري
69
تحليل پديده چتر در ماشين تراش به كمك المان محدود
70
تحليل پديده خستگي FATIGUE وطراحي تحت بارهاي متناوب بوسيله نرم افزار ANSYS
71
تحليل پديده خستگي در اثر اندركنش چرخ و ريل راه آهن بر مبناي آناليز الاستيك-پلاستيك
72
تحليل پديده خستگي در سوزن ريل
73
تحليل پديده سوپر كاويتاسيون در جريان حول اجسام مدور
74
تحليل پديده سوپر كاويتاسيون در جريان متقارن صفحه اي و متقارن محوري
75
تحليل پديده ضربه قوچ به روش اجزاء محدود
76
تحليل پديده ضربه قوچ يك بعدي به روش اجزاء محدود با شرايط مرزي پيچيده
77
تحليل پديده كاهش درك به وسيله تزريق ميكرو حباب حول استوانه با استفاده از روش گردابه هاي تصادفي
78
تحليل پديده ي اندر كنش غير خطي خاك و سازه در سازه هاي بتن آرمه به كمك يك مدل سطح مرزي خاك
79
تحليل پديده‌ي جدايي پوسته از هسته در صفحات ساندويچي با هسته‌ي فوم تحت بارهاي فشاري و خمشي
80
تحليل پراكندگي آلاينده‌هاي خروجي از دودكش مدل ساختمان مكعبي توسط مدل‌هاي آشفتگي k-ε غيرخطي و LES
81
تحليل پراكندگي فرود مايل به استوانه بينهايت بيضوي
82
تحليل پراكندگي و مكانيابي پاركينگ هاي عمومي شهر رامسر
83
تحليل پراكنش فضاي سبز شهري در توسعه فضايي شهر بابل
84
تحليل پراكنش فضايي خدمات شهري در شهر اصفهان .
85
تحليل پراكنش فضايي خدمات شهري و ساماندهي آن با استفاده از GIS شهر مرودشت
86
تحليل پراكنش و مكانيابي شهركهاي صنعتي اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
87
تحليل پرس كاري در كانال زاويه دار لوله اي براي لوله دو فلزي آلومينيم/مس
88
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس و زبري مصنوعي ذوزنقه اي با ارتفاع مختلف در مقياس آزمايشگاهي
89
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي و پله منفي
90
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سريزهاي اوجي با شيب كف منفي و پله مثبت
91
تحليل پره صفحه E در موجبر مستطيلي به روش كمترين مربعات مانده مرز ﴿LSBRM)
92
تحليل پروتز پارسيل بكمك f.E.M
93
تحليل پروتكل مبادله كليد اينترنت (IKE)
94
تحليل پروتكل هاي تشخيص هويت راديويي مبتني بر توابع چكيده ساز و مولد هاي اعداد شبه تصادفي و شبيه سازي بخشي از آن
95
تحليل پروفيل سطح آب در پايين دست يك نيروگاه برق آبي در شرايط پيك واقع در بالادست درياچه يك سد مخزني
96
تحليل پرونده هاي قضايي منابع طبيعي شهرستان شهركرد طي دهه 90
97
تحليل پس از ‌كمانش ورق‌هاي قطاعي شكل ساخته ‌شده از مواد هدفمند روي بستر الاستيك
98
تحليل پس از كمانش پانل نازك كامپوزيتي سوراخ دار با استفاده ازروش نوار محدود اسپلاين
99
تحليل پس كمانش صفحات كامپوزيتي حاوي پيزوالكتريك داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز
100
تحليل پسافمينيستي از سينماي معاصر: با نگاهي به سينماي معاصر ايران
101
تحليل پسافمينيستي از سينماي معاصر: با نگاهي به سينماي معاصر ايران
102
تحليل پشتسري صندلي در تصادف از عقب
103
تحليل پلاستيك قاب هاي صفحه اي به روش الگوريتم فراكاوشي سيستم ذرات مرتعش
104
تحليل پلهاي كابلي ايستا بروش خطي و غيرخطي
105
تحليل پلهاي كابلي معلق بروش خطي و غيرخطي
106
تحليل پلهاي مسيرهاي ريلي تحت اثر ديناميكي وسيله متحرك
107
تحليل پمپ هاي رفت و برگشتي
108
تحليل پنل ضد گلوله MMC
109
تحليل پهنه‌بندي مخاطرات ژئومورفيك (زلزله، سيل و لغزش) در استان البرز و آسيب‌پذيري ناشي از آن در شهر كرج
110
تحليل پوروالاستيك ديسك بيرون زده‌ي كمري L4-L5 و S1-L5
111
تحليل پوزيتويستي از نسبيت انيشتين بر پايه آراي شليك، كارنپ و رايشنباخ
112
تحليل پوسته استوانه اي FGM با روش المان محدود با استفاده از حسگر و عملگرهاي پيزوالكتريك
113
تحليل پوسته استوانه اي تقويت شده تحت فشار داخلي و خارجي
114
تحليل پوسته استوانه اي كامپوزيت با لايه چيني مختلف تحت اثر فشار داخل و خمش
115
تحليل پوسته استوانه اي كامپوزيتي با ساختار مشبك تحت بارگذاري مركب شامل نيروي محوري و ممان خمشي
116
تحليل پوسته استوانه اي مركب چند لايه جهت شوك حرارت و فشار
117
تحليل پوسته استوانه اي هدفمند ارتوتروپيك تحت بار استاتيكي
118
تحليل پوسته استوانه اي هدفمند فولادي چند لايه تحت بار مكانيكي و حرارتي
119
تحليل پوسته حاصل از دوران تحت بار حرارتي بروش اجزاء محدود
120
تحليل پوسته دوراني تحت بارگذاري متقارن به روش اجزاء محدود
121
تحليل پوسته كروي تحت شوك حرارتي و فشار (ترموالاستيسيته كوپل پوسته كروي)
122
تحليل پوسته مخروطي با در نظر گرفتن اثر برش و تنش نرمال تحت بار ديناميكي و مقايسه نتايح تئوريهاي مختلف
123
تحليل پوسته هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با لايه پيزوالكتريك
124
تحليل پوسته هاي استوانه اي تحت بار شعاعي
125
تحليل پوسته هاي استوانه اي جدار نازك در معرض شوك فشار و حرارت با استفاده از روش المان هاي محدود
126
تحليل پوسته هاي دوراني جدار نازك در معرض بارديناميكي متقارن محوري با استفاده از روش المان هاي محدود
127
تحليل پوسته هدفمند (FGM) با طول محدود و حلقه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
128
تحليل پوش آور مودال به هنگام شونده جهت ارزيابي لرزه اي سازه ها
129
تحليل پوشاور مودال بهنگام شونده با لحاظ كردن اثر اندركنش مودي
130
تحليل پوشاور مودال بهنگام شونده با لحاظ كردن اثر اندركنش مودي طططسشسشس
131
تحليل پوشاور مودال بهنگامشونده با در نظرگرفتن اثر پيچش يببب
132
تحليل پوشش الكتريكي نصب شده در سرجنگي يك موشك نمونه ...
133
تحليل پوششس داده ها مبتني بر تئوري بهينه سازي استوار
134
تحليل پوششي داده ها با داده هاي قطعي و غير قطعي
135
تحليل پوششي داده ها با رويكرد شبكه اي مبتني بر بهينه سازي استوار
136
تحليل پوششي داده ها با وجود عوامل غير اختياري و داده هاي از دست رفته همراه با كاربستي بر نظام سلامت كشورها
137
تحليل پوششي داده ها باداده هاي منفي
138
تحليل پوششي داده ها در شركت ماد ايران
139
تحليل پوششي داده هاي شبكه : تحليل كارايي سازمانهاي با ساختار داخلي پيچيده .
140
تحليل پوششي داده هاي شبكه تحليل كارايي سازمانهاي با ساختار داخلي پيچيده
141
تحليل پول بيروني و دروني در اقتصاد ايران و آثارآن
142
تحليل پوياشناسي عوامل موفقيت و شكست در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان با تاكيد بر مديريت ريسك
143
تحليل پوياي اثرات سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي بر نوآوري در صنايع كارخانه اي بازارهاي نوظهور منتخب
144
تحليل پوياي تقاضاي نهاده انرژي در صنايع كارخانه اي ايران
145
تحليل پويايي تورم و تاثير آن بر رشد توليد محصولات كشاورزي
146
تحليل پويايي هاي قيمت جهاني نفت و روند آتي آن با استفاده از پويايي شناسي سيستم
147
تحليل پيام هاي قرآني و روايي در اشعار طاهره صفارزاده
148
تحليل پيامد سياست‌هاي هدايت و كنترل رشد بر روند پيراشهرنشيني در هاله كلانشهري تهران
149
تحليل پيامدهاي تشكيل تعاوني هاي مشاع با تاكيد بر مهاجرت جوانا روستايي در شهرسان كلاله
150
تحليل پيامدهاي تشكيل تعاوني هاي مشاع با تاكير بر مهاجرت جوانان روستايي در شهرستان كلاله
151
تحليل پيچش مقاطع غير مدور با حفره با روش اجزاي محدود و مقايسه با نرم افزار ABAQUS
152
تحليل پيچشي تيرهاي جدار نازك كامپوزيتي با مقاطع مربعي
153
تحليل پيچيش ميله هاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
154
تحليل پيزوترموالاستيك منابع نوين انرژي بر پايه نانوساختارها به منظور افزايش كارايي اين منابع
155
تحليل پيستون موتور ديزل
156
تحليل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از آنتروپي
157
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي بازارگرايي در صنعت بيمه ايران: توسعه يك مدل
158
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي عشق به برند با مطالعه ي موردي بر روي ديدگاه كاربران تلفن همراه اپل در شهر اصفهان
159
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي نگرش نسبت به تبليغ تلويزيوني ايرانسل مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
160
تحليل پيش شرط هاي موفقيت مدل هاي كسب و كار واقعيت افزوده بر اساس مدل هاي تلفيقي رفتار برنامه ريزي شده و نظريه ثانويه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري
161
تحليل پيشامدهاي بازگشتي با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري
162
تحليل پيشايندها و پيامدهاي اعتماد غيرشخصي- مورد مطالعه كاركنان شركت داروسازي امين اصفهان
163
تحليل پيشرفت ترك در صفحه با استفاده از نرم افزار ABAQUS
164
تحليل پيشرفت تكنيكي در صنايع كشورهاي آلمان و فرانسه
165
تحليل پيوند درجداول پيشايندي برپايه معياراطلاع Q-Divergence
166
تحليل پيوند وب سايت هاي صنعت فولاد ايران با استفاده از روش هاي عامل تاثير گذار وب و دسته بندي خوشه اي
167
تحليل پيوندگاه موجبرها با روش كمترين مربعات
168
تحليل تأتير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر محدوديت هاي مالي شركت ها
169
تحليل تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر اثربخشي تبليغات شهري مطالعه موردي : شهرداري اصفهان
170
تحليل تأثير آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر شخصيت برند (مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب)
171
تحليل تأثير آينده نگاري سازماني بر دوسوتواني سازماني و مزيت رقابتي (مورد مطالعه: شركت هاي حوزه نانوتكنولوژي ايران)
172
تحليل تأثير ابعاد نظريه استفاده و رضايتمندي و كاربران تأثيرگذار بر تشديد مصرف‌‌كننده و قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد در استفاده از رسانه هاي اجتماعي - مورد مطالعه صنعت پوشاك
173
تحليل تأثير اثربخشي دوره هاي آموزشي بر رفتار شهروندي سازماني از طريق جامعه پذيري و وفاداري كاركنان (موردمطالعه: شركت صنايع مس شهيد باهنر)
174
تحليل تأثير اثربخشي كار گروهي بر عزت نفس سازماني با نقش ميانجي خودكارآمدي
175
تحليل تأثير ادبيات ايران بر نقشمايه هاي قالي هاي عصر صفوي و قاجار با تأكيد بر خمسة نظامي
176
تحليل تأثير ادراك از قيمت، موقعيت مكاني و ارزش ويژه برند بر وفاداري به برند با نقش ميانجي رضايت مصرف كننده مورد مطالعه مشتريان داخلي هتل‌هاي شهر اصفهان
177
تحليل تأثير ادغام روستاهاي حاشيه اي شهر ياسوج بر افزايش اسكان غير رسمي
178
تحليل تأثير ارزش هاي فرهنگي بر ترجيحات برند مصرف كنندگان پوشاك در شهر تهران
179
تحليل تأثير ارزش ويژه مشتري بر قصد خريد مجدد مطالعه ي موردي : مشتريان واحد فست فود شركت كاله در شهر اصفهان
180
تحليل تأثير استراتژي هاي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار كفش ورزشي ﴿مورد مطالعه: دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان﴾
181
تحليل تأثير استراتژي‌هاي مديريت تنوع بر بهره‌وري منابع انساني و ارائه الگويي جامع براي آن، موردمطالعه: صنعت فولاد اصفهان و يزد
182
تحليل تأثير الياف توخالي پلي استر در مقاومت ضربه سرعت پايين چند لايه هاي كامپوزيتي
183
تحليل تأثير انتخابات رياست جمهوري بر نوسانات نقدينگي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران)
184
تحليل تأثير اندازه دولت بر سلسله مراتب شهري در ايران (1385-1365)
185
تحليل تأثير انواع درآمدهاي مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران
186
تحليل تأثير بازارگرايي، نوآوري خدمات و كيفيت خدمات بر ترجيح برند و تمايل به پرداخت قيمت بالاتر با تمركز بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مسافران شركت هاي حمل‌ونقل ريلي)
187
تحليل تأثير باغ ويلاها بر توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان فلاورجان)
188
تحليل تأثير بلوغ سازمان بر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي ﴿مورد مطالعه: شركت صنعتي فكور﴾
189
تحليل تأثير بهزيستي روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري درگيري عاطفي- ذهني كاركنان در شركت گاز شهر اصفهان
190
تحليل تأثير پاداش هاي سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان ﴿مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مشهد﴾
191
تحليل تأثير پويايي‌هاي بازي كاري و تبليغات دهان‌به‌دهان الكترونيكي بر تمايل به خريد آني در محيط آنلاين
192
تحليل تأثير پياده سازي ساختار ماژولار بر عملكرد سازماني مورد مطالعه: كاركنان تعاوني هاي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
193
تحليل تآثير تبليغات بر ارزش ويژه برند و ايجاد ارزش براي مصرف كنندگان با استفاده از مدل آكر (موردي: خرماي دشتستان)
194
تحليل تأثير تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: تجربه كشورهاي منتخب آسيايي (HPAEs)
195
تحليل تأثير تغييرات خواص رئولوژيك سيال پليمري حاوي ذرات نانو بر تورم سيال
196
تحليل تأثير تغييرات مديريتي بر عملكرد سازمان با روش تحليل پوششي داده ها
197
تحليل تأثير تفاوت‌هاي فردي حسابرسان بر نگرش سازماني و حرفه‌اي آن‌ها و ارائه الگويي مبتني بر نظريه شناخت اجتماعي
198
تحليل تأثير تناسب خودپنداره و شخصيت مقصد بر نيّات رفتاري گردشگر داخلي در شهر اصفهان
199
تحليل تأثير تناسب و كيفيت ادراك شده محصول تعميم يافته از برند اصلي بر مزيت رقابتي در سازمان هاي خدماتي از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه : بانك پارسيان و شركت هاي خدماتي تابعه آن در شهر اصفهان )
200
تحليل تأثير توانمندسازهاي سازماني تسهيم دانش بر قابليت نوآوري (مورد مطالعه : شركت گاز استان اصفهان)
201
تحليل تأثير توانمندسازي بر رفتارهاي انحرافي كاركنان دانشگاه اصفهان
202
تحليل تأثير توسعه سياسي و پيامدهاي آن بر وفاداري سياسي اقليت‌هاي قومي پس از انقلاب اسلامي در ايران
203
تحليل تأثير توسعه كالبدي- فضايي در اراضي پيراشهري مورد مطالعه: شهر ساري از 1385 تا 1395
204
تحليل تأثير حاكميت شركتي بر ريسك بازار سرمايه و ريسك سود و زيان
205
تحليل تأثير حاكميت شركتي بر عملكرد نظام بانكي بدون رباي ايران
206
تحليل تأثير حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني
207
تحليل تأثير خلق اعتبار بر بحران مالي ﴿مطالعه موردي كشورهاي صنعتي منتخب 2011-1999﴾
208
تحليل تأثير دوركاري بر كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
209
تحليل تأثير دينداري بر مشاركت سياسي (متعارف و غيرمتعارف) با تأكيد بر متغيرهاي ميانجي روانشناختي(مطالعه موردي: شهروندان شهر اصفهان)
210
تحليل تأثير رطوبت بر كالبد معماري خانه‏ هاي بومي روستايي گيلان
211
تحليل تأثير رفتار شبكه‌سازي بر عملكرد بازاريابي با تأكيد بر نقش بازاريابي كارآفرينانه به عنوان متغيير ميانجي (مورد مطالعه: شركت‌هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان)
212
تحليل تأثير رهبري اصيل بر درگيري عاطفي –ذهني كاركنان از طريق نقش تعديل گر اعتماد در شركت گاز استان اصفهان
213
تحليل تأثير رويكردهاي استقلال گرايانه بر فرآيند توسعه در عصر جهاني شدن
214
تحليل تأثير رويه هاي مديريت كيفيت بر عملكرد با استفاده از رويكرد اقتضايي و ارائه مدل كاربردي (مطالعه موردي صنعت قطعه سازي خودرو ايران)
215
تحليل تأثير زيرساخت فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي توليدي نمونه صادراتي ايران: طراحي مدلي تلفيقي با رويكرد منبع گرا و قابليت پوياي سازماني
216
تحليل تأثير ساختار مالكيت بر تصميمات واگذاري
217
تحليل تأثير ساختار مالي بر ريسك كل، ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
218
تحليل تأثير سبك‌هاي رهبري بر مديريت جانشين‌پروري (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز فجر جــم)
219
تحليل تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت سياسي متعارف و غيرمتعارف در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان
220
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن اثر ميانجي گري قابليت يادگيري سازماني، چشم انداز و مزيت رقابتي محصول جديد در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شركت هاي ايران خودرو و سايپا)
221
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي‌گري چابكي سازماني و مزيت رقابتي (مطالعه موردي؛ نيروگاه شهيد محمّد منتظري اصفهان)
222
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد كسب وكار از طريق ارزش بازار (مورد مطالعه: كارشناسان شركت پلي اكريل ايران)
223
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي و نقش تعديلگري نوع صنعت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿89-1380﴾
224
تحليل تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي با توجه به محيط كسب و كار: ايران و كشورهاي منتخب
225
تحليل تأثير سلامت سازماني بر يادگيري سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
226
تحليل تأثير سياست‌هاي پولي و مالي بر بازده بازار سهام ايران
227
تحليل تأثير شخصيت برند بر فروش محصول از طريق ارزش ويژه برند با مطالعه موردي بر روي ديدگاه خرده فروشي هاي محصولات آرايشي و بهداشتي شهر شيراز
228
تحليل تأثير شخصيت برند بر وفاداري و اعتماد مشتري در شبكه هاي اجتماعي.(موردمطالعه: كاربران گوشي برند سامسونگ در شهر اصفهان)
229
تحليل تأثير شرايط مرزي ورودي مختلف بر ميدان هاي جريان و غلظت حول جسم بلاف در رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ (LES)
230
تحليل تأثير شرايط مرزي ورودي و خروجي مختلف در شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگِ پراكندگي آلاينده‌ها در اطراف ساختمان‌هاي مدل
231
تحليل تأثير شفافيت سود بر اجزاي هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
232
تحليل تأثير شكاف كيفيت خدمات بر اساس روش وب كوال بر وفاداري مشتريان به خرده فروشي هاي آنلاين شركت ايران-گيت
233
تحليل تأثير عدالت سازماني ادراك شده بر رفتار كاري انحرافي كاركنان...
234
تحليل تأثير عدم امنيت شغلي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجيگيري بهزيستي روانشناختي (مطالعه موردي: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اصفهان)
235
تحليل تأثير عناصر آميخته بازاريابي داروهاي گياهي و درگيري ذهني پزشكان نسبت به محصول به تجويز آن
236
تحليل تأثير عوامل كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك¬هاي تجاري ايران
237
تحليل تأثير عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان در پاسخ به اطلاعات تابلوهاي پيام متغير خبري (مطالعه موردي: تهران)
238
تحليل تأثير عوامل مؤثر درون سازماني بر تمايل كاركنان به اجراي برنامه هاي تحول سازماني در شركت گاز استان اصفهاهن
239
تحليل تأثير عوامل موفقيت توسعه برند بر نگرش مصرف‌كنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت ادراك‌شده خدمات (موردمطالعه: بانك و شركت‌هاي خدماتي تابعه آن با برند دي در سطح شهر اصفهان)
240
تحليل تأثير غرور سازماني بر اثربخشي كار گروهي با ميانجي¬گري رفتار كارآفرينانه-كاركنان شركت فولاد تكنيك اصفهان
241
تحليل تأثير فضاهاي كالبدي و فيزيكي بر امنيت اجتماعي زنان(مطالعه موردي: شهر سميرم)
242
تحليل تأثير فناوري تلفن همراه تصويري بر جامعه با تأكيد بر تدوين پيوست فرهنگي فناوري
243
تحليل تأثير قابليت هاي سازماني بر استراتژي و عملكرد فروش بر اساس زنجيره رضايت مشتري-عملكرد فروش (مورد مطالعه: شركت هاي توليدكننده قطعات خودرو در استان اصفهان)
244
تحليل تأثير قدرت مديران بر سكوت سازماني با نقش ميانجي عدالت سازماني ادراك شده (مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي شهراصفهان)
245
تحليل تأثير قرارداد روانشناختي و حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: شهرداري نايين )
246
تحليل تأثير قيمت حامل هاي انرژي بر آلودگي هوا در شهر اصفهان (1393-1387)
247
تحليل تأثير كارآفريني گرايي و استراتژي رقابتي بر بازارگرايي در جهت بهبود عملكرد و ايجاد مزيت رقابتي پايدار (مورد مطالعه: شركت هاي توليدي قطعات خودرو استان اصفهان)
248
تحليل تأثير كاركرد سازمان هاي حمايت كننده فضاي كسب و كار بر بهبود فضاي كسب و كار و عملكرد بازاريابي - مطالعه موردي شركت¬هاي كوچك و متوسط اصفهان
249
تحليل تأثير كمك‌هاي خارجي بر اخلاق مالياتي و انگيزه‌هاي افراد براي تدارك كالاي عمومي در افغانستان
250
تحليل تأثير كيفيت ادراك شده از وب سايت بر رضايت و وفاداري مشتري برخط (مورد مطالعه:مشتريان وب سايت نت برگ شهر اصفهان)
251
تحليل تأثير كيفيت زندگي كاري بر درگيري عاطفي- ذهني كاركنان كاشي و سراميك نيلو اصفهان
252
تحليل تأثير كيفيت وب‌سايت بر قصد يا تمايل بازديد مجدداز وب ‌سايت با نقش ميانجي رضايت، تعهد و اعتماد (مورد مطالعه: وب‌سايت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان)
253
تحليل تأثير لايه‌بندي حرارتي در لايه‌ مرزي اتمسفري بر روي ميدان جريان و پراكندگي آلاينده‌ها توسط رهيافت شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
254
تحليل تأثير ماليات تورمي بر تخصيص منابع و رفاه: مطالعه ي موردي اقتصاد ايران
255
تحليل تأثير ماهيت شبكه هاي اجتماعي بر جريان، اعتماد و خبررساني دهان به دهان و در نتيجه بر تصميم خريد كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي داخل ايران
256
تحليل تأثير متغيرهاي ماليه رفتاري بر شكل گيري حباب شاخص قيمت سهام:مطالعه موردي از رفتار رمه اي شركت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
257
تحليل تأثير محدوديت هاي مالي بر مولفه هاي منتخب ريسك و بازده بازار سرمايه شركت هاي توليدي
258
تحليل تأثير مخارج جاري دولت بر تورم پايه در ايران ﴿1360-1367﴾
259
تحليل تأثير مدل همخواني نادلر و تاشمن از منظر تناسب فرد-شغل و تناسب فرد-سازمان غير رسمي بر توانمندسازي روانشناختي ( مورد مطالعه: شركت سپاهان باتري)
260
تحليل تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت خدمات، كيفيت رابطه و تصوير برند (مطالعه موردي: شركت‌ بين‌المللي نمايشگاه‌هاي استان اصفهان)
261
تحليل تأثير مديريت كيفيت فراگير بر توسعه پايدار –مطالعه موردي شركت گاز استان اصفهان
262
تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر پاسخ‌هاي مشتري با تمركز بر نقش ميانجي كيفيت ادراك‌شده خدمات و تصوير برند (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت شهر شيراز)
263
تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر نيات رفتاري مصرف‌كنندگان (ديدگاه مصرف‌كنندگان محصولات شركت گيتي‌پسند در شهر اصفهان)
264
تحليل تأثير مشاركت مشتري بر عملكرد ارتباطي برند با نقش ميانجي خلق مشترك ارزش برند مورد مطالعه: استفاده كنندگان اتومبيل لوكس در شهر اصفهان
265
تحليل تأثير معيارهاي زيست محيطي بر اعتبار قرارداد با تأكيد بر اسناد بين المللي
266
تحليل تأثير منزلت شغل و شاغل با غرور سازماني و ترك كار ﴿مورد مطالعه: شركت نور ويژه﴾
267
تحليل تأثير مهارت هاي ارتباطي كاركنان بر مشعوف سازي مشتريان (مورد مطالعه: يكي از بانك هاي خصوصي كشور- شعب شهر اصفهان)
268
تحليل تأثير مهارت هاي تكنولوژيك، شايستگي‌هاي متمايز تكنولوژيك و حمايت مديريت ارشد بر عملكرد سازماني از طريق كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب بيمه در تهران)
269
تحليل تأثير مواجهه با اشتباه بر خودكارآمدي كاركنان با نقش ميانجي عزت نفس سازماني( مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي اصفهان)
270
تحليل تأثير ميزان جذب سفر الگوي شهرك سلامت بر الگوي سفر و تغييرات حجم ترافيك درماني شهر اصفهان
271
تحليل تأثير نظام ارزيابي عملكرد كاركنان بر بهبود عملكرد فردي كاركنان
272
تحليل تأثير نقدشوندگي بر بازده سهام با كنترل سبك هاي سرمايه گذاري ﴿مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران﴾
273
تحليل تأثير هوش اجتماعي مديران بر اثربخشي تبليغات فرهنگي-اجتماعي (مورد مطالعه: تبليغات فرهنگي-اجتماعي شهر اصفهان)
274
تحليل تأثير هوش بازاريابي و ريسك پذيري كتابداران و مربيان كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر اصفهان بر ايجاد جايگاه رقابتي در اين سازمان و وفادارسازي كاربران از ديدگاه والدين
275
تحليل تأثير هوش معنوي مديران بر تقويت رفتار شهروندي سازماني و مشتري مداري كاركنان : مطالعه موردي بيمارستان الزهرا(س)
276
تحليل تأثير ويژگي هاي شغلي بر تناسب فرد سازمان و بي تفاوتي -سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان﴾
277
تحليل تأثير ويژگي‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان و سازمان‌هاي حمايت‌كننده بر كاركرد مراكز رشد صادراتي و عملكرد صادراتي با نقش ميانجي هوش تجاري و بازارگرايي و نقش تعديل‌گري ساختار رقابت در شهر اصفهان
278
تحليل تأثيرآلودگي هوا ناشي از صنايع آلاينده و ترافيك شهري بر سلامت
279
تحليل تأثيرات جنگ جهاني اوّل بر اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي كرمانشاهان (1300- 1293 ش /1921-1914م)
280
تحليل تأثيرات مديريت دانش بر تعالي سازماني با رويكرد پويايي شناسي سيستم: مطالعه موردي شركت فرآورده هاي نسوز پارس
281
تحليل تأثيرفضاي سياسي - اجتماعي برگسست معرفت شناختي درآراء سياسي –اجتماعي و فلسفي رضا داوري اردكاني
282
تحليل تأثيرگذاري عوامل محيطي بر شرايط آسايش حرارتي در فضاي باز دانشگاهي : مطالعه موردي دانشگاه بيرجند
283
تحليل تأثيرمعنويت در محيط كار بر مؤلفه هاي منتخب رفتار سازماني (موردمطالعه: كاركنان شركت گاز استان قم)
284
تحليل تأثيرنوگرايي برندهاي لپ تاپ بر نگرش نسبت به برند مصرف كنندگان با توجه به نقش تعديل كننده نوگرايي مصرف كننده با مطالعه موردي بر دانشجويان دانشگاه اصفهان
285
تحليل تئوري - تجربي ميدان دما تماس حرارتي ﴿ سوپاپ دود ﴾ اتتتنتع
286
تحليل تئوري - تجربي ميدان دماي تماس حرارتي ﴿سوپاپ دود﴾
287
تحليل تئوري ، عددي و تجربي شكل دهي ورق هاي فلزي توسط انفجار مخلوط گاز
288
تحليل تئوري استهلاك ارتعاش در آلياژهاي حافظه دار نيكل - تيتانيم و كاربرد آنها در درمان ديسك كمر
289
تحليل تئوري تجربي اتصالات بال تمام كامپوزيتي با استفاده از المان هاي واسط
290
تحليل تئوري سيستم اندازه گيري جريان از نوع HoT WIR.F
291
تحليل تئوري فروريزش پلاستيك جاذب انرژي S شكل
292
تحليل تئوري نخ هاي مخلوط بوسيله كامپيوتر
293
تحليل تئوري نسخه سازي روش هاي سطح و انجام عملي آنها در يك نمونه روكش دهنده سفيد الكيدي
294
تحليل تئوري و تجربي ارتباط بين خستگي كشش - فشار آلومينيوم ‎6061-T6 و ‏آنتروپي
295
تحليل تئوري و تجربي ارتعاشات آزاد و اجباري تير خميده ساندويچي حاوي جدايش بين رويه و هسته
296
تحليل تئوري و تجربي ارتعاشات تير چندلايه اي فلز-كامپوزيت با لايه لايه شدگي اوليه
297
تحليل تئوري و تجربي استفاده از ميكرو - نانو ساختارها در بهبود انتقال حرارت در چگالش قطره‌اي
298
تحليل تئوري و تجربي انتقال حرارت در جريان گاز - جامد
299
تحليل تئوري و تجربي پديده ضربه با سرعت پايين در ورق هاي ساندويچي
300
تحليل تئوري و تجربي خصوصيات مكانيكي كامپوزيت‌هاي تقويت‌ شده با ساختارهاي بريد گرد مغزي‌دار
301
تحليل تئوري و تجربي خواص الاستيك كامپوزيت هاي الياف منقطع
302
تحليل تئوري و تجربي رفتار ترموپلاستيكي و متالورژيكي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو سرعته
303
تحليل تئوري و تجربي ساخت اباتمنت دندان با فرايند فورج هم دما
304
تحليل تئوري و تجربي سختي خمشي پارچه هاي تاري-پودي (تافته و سرژه)
305
تحليل تئوري و تجربي سرعت انتشار شعله ذرات ريز جامد در لوله استوانه اي
306
تحليل تئوري و تجربي شكل پذيري ورق هاي فلزي با منظور نمودن اثر تنش هاي عمودي و برشي
307
تحليل تئوري و تجربي ضربه گيرهاي دولوله اي با فوم و بدون فوم تحت بار محوري
308
تحليل تئوري و تجربي ضربه گيرهاي مكانيكي تركيبي تحت بار محوري
309
تحليل تئوري و تجربي ضريب تمركز تنش و اتصالات پروفيلي
310
تحليل تئوري و تجربي فرآيند كانالسازي اصطكاكي اغتشاشي
311
تحليل تئوري و تجربي فرم‌دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
312
تحليل تئوري و تجربي فرو ريختگي پوسته هاي تقويت شده و استفاده از نتايج در سازه زيردريايي به كمك نرم افزارهاي اجزاء محدود
313
تحليل تئوري و تجربي قانون نفوذ سنبه كروي در ورق هاي ساندويچي با هسته نرم
314
تحليل تئوري و تجربي لوله هاي فلزي تحت بار ضربه اي محوري
315
تحليل تئوري و تجربي نقشه خرابي در تيرهاي ساندويچي با رويه كامپوزيتي و هسته فومي
316
تحليل تئوري و ساخت دستگاه آزمايش ضربه
317
تحليل تئوري و عددي تنش هاي ترمومكانيكي كره جدار ضخيم FGM با افزايش خطي دما در جداره
318
تحليل تئوري و عددي تنش و تغيير شكل پسماند حرارتي در ورقه تقويت شده و استوانه هاي كامپوزيتي
319
تحليل تئوري و عددي فرآيند پيچش با فشار بالا با استفاده از روش ميدان خط لغزش
320
تحليل تئوري و عددي فرآيند نورد نامتقارن ورق‌هاي دولايه
321
تحليل تئوري و عددي كمانش تيرهاي كامپوزيتي لايه لايه شده
322
تحليل تئوري و عددي محاسبه¬ي نيروي ماكزيمم مچالگي جاذب انرژي S شكل
323
تحليل تئوري و عملي سيستم اندازه گيري WIRE HOT
324
تحليل تئوري و مدل سازي عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
325
تحليل تئوري و نرم افزاري گرمايش تابشي لوله اي﴿گرماتاب﴾ به انضمام نگاه كاربردي به آن در صنعت
326
تحليل تئوري و نرم افزاري مخازن تحت فشار چند لايه با نرم افزار ANSYS
327
تحليل تئوري ونرم افزاري ABAQUS انطباق و تلرانس ها
328
تحليل تئوري، عددي و تجربي فرآيند فشرده‌سازي سرد پودر تيتانيوم تحت امواج مافوق‌صوت
329
تحليل تئوريك - عددي رفتار تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده با پوشش هاي FRP تحت بارهاي ضربه اي با سرعت پايين
330
تحليل تئوريك و تجربي اثر مصرف بر تقاضاي پول (مطالعه موردي: ايران)
331
تحليل تئوريك و تجربي خيزهاي بزرگ در تيرهاي كامپوزيتي لايه اي
332
تحليل تئوريك و تجربي سرعت سوزش ذرات ريز جامد
333
تحليل تئوريك و تجربي فاصله خاموشي شعله
334
تحليل تابع توليد مشترك محصولات شركت سهامي ذوب اهن اصفهان(1383-1354)
335
تحليل تابع درهمساز SHA-2 با رويكرد تفاضلي
336
تحليل تابيدگي و اعوجاج قطعات پلاستيكي به كمك شبيه سازي فرآيند تزريق
337
تحليل تاثير آگاهي سياسي معلمان بر شركت در انتخابات ﴿مطالعه موردي معلمان نواحي ﴿1﴾ و ﴿3﴾ اصفهان﴾
338
تحليل تاثير آگاهي‌بخشي قيمت سهام بر متغيرهاي منتخب شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
339
تحليل تاثير آميخته بازاريابي سبز بر ارزش ويژه و شهرت برند
340
تحليل تاثير ابعاد مسووليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني در ستاد سامان بهزيستي كشور
341
تحليل تاثير اتحاد استراتژيك برند بر بهبود عملكرد بازاريابي شركت‌ها با مطالعه موردي بررسي صنايع بهداشتي دارويي ايران، شركت هنكل-پاك وش
342
تحليل تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
343
تحليل تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت صنعتي بهپاك شهرستان بهشهر
344
تحليل تاثير اجتناب مالياتي، سطوح توانايي مديريت و سطوح نظام راهبري بر كارايي سرمايه گذاري
345
تحليل تاثير اجراي پروژه هاي محرك توسعه بر بهبود وضعيت كالبدي محيط هاي مسكوني مطالعه موردي:محله ليمجير اصفهان
346
تحليل تاثير اخلاق كاري بر وفاداري كاركنان با نقش ميانجي انگيزش شغلي (مظالعه موردي: كاركنان شهرداري اصفهان)
347
تحليل تاثير ارتباط فضايي در سطوح كاركردي و تحولات ناشي از آن در شهرهاي كوچك ناحيه مرند
348
تحليل تاثير ارزش ويژه برند محصولات شركت بلور و شيشه اصفهان بر وفاداري مشتريان
349
تحليل تاثير استراتژي هاي متنوع سازي بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن نقش ريسك كسب وكار-مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
350
تحليل تاثير اصالت برند بر تمايلات رفتاري مصرف‌كننده با نقش ميانجي ارزش ويژه برند و ارزش ادراك شده مورد مطالعه رستوران‌هاي سنتي شهر اصفهان
351
تحليل تاثير اعتبار ادراك شده از مركز درماني و تصوير ذهني مقصد گردشگري پزشكي بر قصد مراجعه مجدد و توصيه آن به ديگران ( مورد مطالعه: گردشگران پزشكي شهر اصفهان)
352
تحليل تاثير اقليم بر روي محصول انار در شهرستان يزد
353
تحليل تاثير الگوي شبكه معابر بر سرانه و درصد معابر بافت مسكوني منطقه 13 اصفهان
354
تحليل تاثير اندازه دولت بر توسعه انساني در كشورهاي (OIC)﴿رويكرد اقتصاد سنجي فضايي﴾
355
تحليل تاثير انگيزه هاي ايمني و خود كارامدي بر عملكرد بازاريابي از طريق رهبري اخلاقي
356
تحليل تاثير انواع قدرت مديران بر ميزان قلدري كاركنان با در نظر گرفتن متغير ميانجي عزت نفس
357
تحليل تاثير اير فويل برآئروديناميك پژو 405در نذرم افزار ANSYS CFX
358
تحليل تاثير بازاريابي اشخاص تاثيرگذار در رسانه هاي اجتماعي و عوامل دروني برانگيزاننده بر قصد كمك مالي به ديگران مورد مطالعه : مؤسسه خيريه كساء
359
تحليل تاثير بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري از طريق شخصيت برند
360
تحليل تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مصون سازي و عملكرد كسب وكارهاي كوچك (مورد مطالعه: كسب وكارهاي كوچك شهر شيراز)
361
تحليل تاثير بحران افغانستان ﴿2008- 1980﴾ بر رشد راديكاليسم سني در پاكستان
362
تحليل تاثير برنامه طرح تحول نظام سلامت در رفتار راي مردم طبقه متوسط به پايين و پايين در انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطالعه موردي منطقه 14 شهرداري اصفهان
363
تحليل تاثير برنامه هاي ماهواره و اينترنت بر جامعه پذيري جوانان
364
تحليل تاثير برون سپاري بر عملكرد و درك از تاثير آن بر تمايل به تداوم برون سياري در شركت گاز استان اصفهان
365
تحليل تاثير پاشش سوخت بر كاهش آلاينده NOx در محفظه احتراق مدل توربين گاز (كاربرد در صنعت نفت و گاز)
366
تحليل تاثير پديده تلاطم بر پايداري واژگونش تانكر جهت بهينه سازي سطح مقطع آن
367
تحليل تاثير پديده تلاطم در تانكرهاي مدور با استفاده از مدل مكانيكي و بهينه سازي پره‌ها
368
تحليل تاثير پذيرش استراتژي بازي كاري بر وفاداري مشتريان ( مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك ملت شهر اصفهان)
369
تحليل تاثير تامين نقدينگي بر ريسك‌پذيري بانك‌ها و موسسات مالي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
370
تحليل تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند و وفاداري مشتريان محصولات اسنوا
371
تحليل تاثير تجمع سلولي بر جريان خون
372
تحليل تاثير تحولات ايالات متحده آمريكا بر روابط اين كشور با چين پس از جنگ سرد در قالب نظريه هاي امنيتي
373
تحليل تاثير تسهيلات بانكي﴿بانك مسكن﴾ بر نوسان هاي قيمت مسكن در كلان شهرهاي ايران
374
تحليل تاثير تسهيم دانش بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه مطالعه موردي كاركنان شعب بانك ملت شهر اصفهان
375
تحليل تاثير تصوير ذهني برند بر رضايت و وفاداري كاركنان و افزايش بهره‌وري سازمان (مورد مطالعه شركت توزيع برق استان اصفهان)
376
تحليل تاثير تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري بر روي اعوجاج يك سازه ي فولادي و راه هاي بهينه كردن آن
377
تحليل تاثير توانمندسازي كاركنان برنگرش به تغيير سازماني با نقش ميانجي تاب آوري مورد مطالعه: معاونت دانشجويي-فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
378
تحليل تاثير توانمندي هاي نوآوري تكنولوژيك بر تجاري سازي تكنولوژي و عملكرد شركت - مورد مطالعه شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان
379
تحليل تاثير توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني بر الگوي سفرسازي كاربري هاي زمين چندمنظوره (مطالعه موردي: مجموعه اصفهان سيتي سنتر)
380
تحليل تاثير توليد و تجارت مواد مخدر بر امنيت و روند دولت – ملت سازي در افغانستان
381
تحليل تاثير جاذبه هاي گردشگري، عوامل زمينه اي و زيرساخت ها بر عملكرد گردشگري با تاكيد بر نقش تعديلگر سرمايه گذاري بانك ها (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
382
تحليل تاثير جنسيت بر رفتار انتخاباتي واجدين شرايط راي در حوزه انتخابيه شهر اصفهان
383
تحليل تاثير جو اخلاقي بر تعهد سازماني
384
تحليل تاثير حاكميت شركتي بر احتمال ورشكستگي با استفاده از مدل بلك شولز/مرتون
385
تحليل تاثير حمايت هاي خدماتي درك شده بر توسعه گردشگري مذهبي از طريق انگيزه هاي گردشگري مذهبي در شهر قم
386
تحليل تاثير خصوصي سازي بر توسعه بازار سهام در ايران
387
تحليل تاثير خصوصي سازي بر عملكرد اقتصادي واحد هاي تجاري
388
تحليل تاثير ديپلماسي شهري بر گردشگري قابل دسترس ( مطالعه موردي: شهر اصفهان )
389
تحليل تاثير دينداري بر انسجام ملي (مطالعه موردي شهروندان شهر مشهد)
390
تحليل تاثير ذرات بر چقرمگي چسب هاي تقويت شده چند فازي
391
تحليل تاثير رشد كل دارايي ها و اجزاي آن بر بازده غيرعادي آتي سهام
392
تحليل تاثير رقابت بازار محصول و استراتژي هاي كسب وكار بر رابطه بين اهرم مالي و عملكرد مالي
393
تحليل تاثير رهبري خدمت گزار بر اشتياق كاركنان و عملكرد سازماني با نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: شعب منتخب بيمه ايران، البرز، آسيا، دانا در شهر اصفهان)
394
تحليل تاثير روزهاي هفته بر عملكرد سهاداران بورس اوراق بهادار تهران
395
تحليل تاثير روش هاي نوين تامين مالي كسري بودجه دولت بر متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان
396
تحليل تاثير روشهاي متداول پيش بيني بر اثرشلاقي و پيشنهاد مدلي براي كنترل آن در زنجيره تامين
397
تحليل تاثير رويكرد كارآفرينانه بر افزايش موفقيت شركت‌هاي دانش‌بنيان (مورد مطالعه: شركت‌هاي دانش‌بنيان شهرك علمي-تحقيقاتي استان اصفهان)
398
تحليل تاثير ريسك هاي ادراك شده گردشگران خارجي بر توسعه گردشگري شهري با نقش ميانجي تصوير ذهني مقصد - مورد مطالعه: شهر اصفهان
399
تحليل تاثير ساختار سازماني بر ظهور سرمايه فكري با ميانجي گري هوش سازماني (مورد مطالعه: كارشناسان و مديران مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان)
400
تحليل تاثير سبك هاي تصميم گيري مديران بر بي تفاوتي كاركنان (مورد مطالعه: ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي)
401
تحليل تاثير سرمايه اجتماعي بر خلق دانش در شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
402
تحليل تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي در مناطق شهري (مورد پژوهش: محله هاي منطقه 10 شهرداري تهران)
403
تحليل تاثير سرمايه فكري بر قصد كارآفرينانه در شركت ذوب آهن اصفهان
404
تحليل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر توسعه مالي با تاكيد بر فساد در كشورهاي عضو گروه D-8
405
تحليل تاثير سنجه هاي بازاريابي بر ريسك بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
406
تحليل تاثير سنجه هاي بازاريابي بر قيمت سهام شركت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
407
تحليل تاثير سياست هاي پولي و بحران هاي بين المللي بر بورس اوراق بهادار تهران
408
تحليل تاثير سياست هاي مالي توزيعي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
409
تحليل تاثير سياستهاي كلان اقتصادي بر رشد بخشي- منطقه اي در ايران
410
تحليل تاثير شاخص هاي ارزيابي مگا پروژهاي شهري بر ميزان رضايت مندي كاربران فضا نمونه موردي :ارگ جهان نما و سيتي سنتر اصفهان
411
تحليل تاثير شاخص هاي حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني مطالعه موردي: كشورهاي آسياي جنوب شرقي ﴿ASEAN﴾
412
تحليل تاثير شاخص هاي ساختار فضايي شبكه ارتباطي بر فرسودگي بافت هاي شهري به روش چيدمان فضا (نمونه موردي: شهر زنجان)
413
تحليل تاثير شخصيت خريدارن بر تمايل آن‌ها به خريد الكترونيكي در مقايسه با شيوه‌ي سنتي (مطالعه‌ي موردي: لوازم جانبي موبايل و كامپيوتر)
414
تحليل تاثير شكل بر رفتار سفر غير كاري شهروندان ﴿نمونه موردي: 10 محله در شهر اصفهان﴾
415
تحليل تاثير شكل حوضچه بر عملكرد ياتاقان هيدرو استاتيك
416
تحليل تاثير شكل شهر بر پايداري نظام حمل و نقل شهري ( نمونه موردي : شهر نيشابور )
417
تحليل تاثير شواهد برند و آوازه برند برترغيب به انتخاب مشتريان به استفاده از خدمات مراكز درماني با نقش ميانجي تصوير برند (مورد مطالعه:آزمايشگاه‌هاي منتخب شهر اصفهان)
418
تحليل تاثير عدم امنيت شغلي بر تنبلي اجتماعي با تمركز بر نقش نگرش هاي شغلي و ويژگي هاي روانشناختي كاركنان
419
تحليل تاثير عناصر بصري و كلامي طراحي بسته بندي بر احساس مصرف كنندگان و قصد خريد آنها بر اساس رويكرد مهندسي كانسي مورد مطالعه: مربا
420
تحليل تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي بر تحولات خاورميانه با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي(2015-2001)
421
تحليل تاثير عوامل كلان اقتصادي منتخب بر حجم سپرده هاي بانكي
422
تحليل تاثير عوامل كيفيت خدمات الكترونيك بر رضايت و وفاداري كاربران با مطالعه موردي در بانك ملي ايران
423
تحليل تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي و ارزيابي برنامه استراتژيك مدون شركت توزيع برق شيراز
424
تحليل تاثير فرهنگ يادگيري سازماني و يادگيري الكترونيكي و تسهيم دانش بر عملكرد سازماني با توجه به قابليت هاي پوياي سازماني
425
تحليل تاثير فقه بر قواعد بين الملل خصوصي حاكم بر احوال شخصيه در حقوق ايران
426
تحليل تاثير فناوري اطلاعات بر تابع هزينه نظام بانكي ايران
427
تحليل تاثير قابليت‌هاي سازماني بر ايجاد ارزش براي مشتري و بهبود عملكرد كسب و كار: مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط شهرستان آباده
428
تحليل تاثير قوم گرايي بر تصوير ذهني محصولات وارداتي و قصد خريد مصرف كننده: مورد مطالعه مردم دو شهر اصفهان و تبريز
429
تحليل تاثير كارآيي فني و بهره‌وري فروش بر بهره‌وري كل، رشد و توسعه بنگاهها (مطالعه موردي:‌كشور اسپانيا)
430
تحليل تاثير كاركردهاي مديريت استراتژيك بر جو سازماني اداره آب و فاضلاب فلاورجان
431
تحليل تاثير كاركردهاي مديريت استراتژيك منابع انساني بر بهره وري منابع انساني در سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
432
تحليل تاثير كشور مبدا برند، آشنايي با برند و تناسب خودپنداره بر وفاداري به برند مشتريان با درنظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت ادراك شده (مطالعه موردي محصولات لوازم خانگي برقي)
433
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده آتي سهام و قيمت گذاري دارايي¬ها با در نظر گرفتن عوامل حاكميت شركتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
434
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده بدون شوك جريان نقدي سهام
435
تحليل تاثير كيفيت خدمات بر تصوير و شهرت برند و نقش آن در ايجاد وفاداري با تاكيد بر دو متغير رضايت و اعتماد (مطالعه موردي: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي آريان كيميا تك با برند My در شهر اصفهان)
436
تحليل تاثير كيفيت خدمات نمايشگاهي بر وفاداري غرفه داران با نقش ميانجي كيفيت رابطه (مورد مطالعه: شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان)
437
تحليل تاثير گردشگردي بر ساختار كالبدي- فيزيكي شهرهاي ساحلي خزر﴿مطالعه موردي: شهر محمودآباد﴾
438
تحليل تاثير گردشگري بر فقرزدايي و امنيت اجتماعي در ايران
439
تحليل تاثير گستردگي جستجوي اطلاعات ، هوش معنوي و درگيري ذهني مصرف كننده بر ناهمساني هاي شناختي پس از خريد و رضايت مصرف كننده (مورد مطالعه: مصرف كنندگان لوازم خانگي شهرستان نايين)
440
تحليل تاثير مالي شدن بر سرمايه گذاري هاي واقعي در شركت هاي غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
441
تحليل تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1388-1379
442
تحليل تاثير متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان بر نوسان پذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران:.....
443
تحليل تاثير متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: يك الگوي تصحيح خطاي برداري مقيد
444
تحليل تاثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تاكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
445
تحليل تاثير محدويت مالي و هزينه هاي نمايندگي بر حساسيت ناكارآمدي سرمايه گذاري به جريان نقدي آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
446
تحليل تاثير مخارج عمومي محلي بر سرمايه گذاري مسكن در مناطق شهري ايران (نمونه موردي كلان شهرهاي منتخب ايران)
447
تحليل تاثير مدل سازي محفظه جت مصنوعي بر روي ميدان جريان و انتفال حرارت
448
تحليل تاثير مديريت سرمايه در گردش بر ريسك كسب و كار و سنجه‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
449
تحليل تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتريان به برند و تبليغات دهان به دهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شركت زمزم شيراز)
450
تحليل تاثير معنويت سازماني بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رهبري تحول آفرين( مورد مطالعه: شركت مخابرات اصفهان)
451
تحليل تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر اختلاف بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش ايجاد شده براي سهامدار....
452
تحليل تاثير منافع و رفتار شهروندي برند بر واكنش‌هاي حمايتي- اجتناب از برند با نقش ميانجي تصوير و اعتماد برند و نقش تعديل‌گري تاييدكننده مشهور و درگيري ذهني (مورد مطالعه: صنعت هواپيمايي)
453
تحليل تاثير نانو ذرات خاك رس بر استحكام استاتيكي يك ورق پليمري
454
تحليل تاثير نانوذرات خاك رس بر ارتعاشات ورق پليمري
455
تحليل تاثير نقدينگي بر مديريت ريسك بنگاه در فروشگاه‌هاي زنجبره‌اي رفاه استان اصفهان
456
تحليل تاثير نوآوري و اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در يك مدل مبتني بر برخورداري عامل شومپيتري
457
تحليل تاثير نوسان هاي ساختار سرمايه بر مازاد بازده سهام با در نظر گرفتن نقش تعديلي آسيب پذيري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
458
تحليل تاثير هزينه هاي ميادله بر صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط با تاكيد بر صنايع دستي شهر اصفهان
459
تحليل تاثير هوش اجتماعي بركارآفريني اجتماعي (مورد مطالعه: خيريه هاي منتخب شهر اصفهان)
460
تحليل تاثير هوش تجاري بر كسب مزيت رقابتي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و مديريت ارتباط با مشتري - مورد مطالعه: بيمه ملت در اصفهان
461
تحليل تاثير هويت قومي- طايفه‌اي بر رفتار انتخاباتي شهروندان لردگاني در انتخابات چهارمين و پنجمين دوره‌ي شوراي اسلامي شهر
462
تحليل تاثير وجه نقد اضافي بر ريسك نقدشوندگي سهام و ارزش با در نظر گرفتن اثر متغيرهاي منتخب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
463
تحليل تاثير وجود ذرات فرسايشي موجود در روغن بر عملكرد موتور ديزل لوكوموتيو GT26 به روش پايش وضعيت روغن(OCM)
464
تحليل تاثير ويژگي هاي كمپين هاي تبليغاتي و درگيري ذهني صفحات برند كالاي ايراني بر كنشگري كاربران در رسانه اجتماعي با نقش ميانجي اثربخشي تبليغات– مورد مطالعه: برند درسا
465
تحليل تاثير يادگيري كارآفرينانه و بازاريابي كارآفرينانه برچابكي كسب و كارها با نقش ميانجي هوشياري كارآفرينانه- مورد مطالعه: داروخانه ها در شهر اصفهان
466
تحليل تاثيرات آموزه هاي اسلامي بر تشكيل سرمايه اجتماعي ﴿مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
467
تحليل تاثيرات شار روتور بالگرد بر روي راكتها
468
تحليل تاثيرات شوك سياست پولي بر تسهيلات شبكه بانكي ايران ﴿2009-2001﴾
469
تحليل تاثيرات شوك هاي سياست هاي پولي و مالي و درآمدهاي نفتي بر بخش صنعت ايران طي دوره 91- 1383
470
تحليل تاثيرات طول ورودي در شناورتندرو بوسيله نرم افزارهاي maxsurf و fluent
471
تحليل تاثيرات كاركردي مناطق آزاد تجاري-صنعتي در توسعه ي گردشگري﴿نمونه موردي: بخش مركزي منطقه ي آزاد ارس﴾
472
تحليل تاثيرزيرساخت هاي تسهيم دانش بر بهبود كيفيت اجراي عمليات مديريت بحران از طريق يادگيري سازماني در بين امدادگران جمعيت هلال احمراستان اصفهان (موردمطالعه : معاونت امداد و نجات سازمان هلال احمر)
473
تحليل تاثيركارآفريني سازماني ،قابليت هاي شبكه سازي و قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد صادراتي صنايع بزرگ - مورد مطالعه شركتهاي فولادي ايران
474
تحليل تاثيرگذاري اشعار دفتر دوم مثنوي بر روي كاهش اضطراب دختران دبيرستاني
475
تحليل تاثيرمسوليت پذيري اجتماعي بر بازده آتي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
476
تحليل تاخير جهت انتخاب كانال در شبكه هاي راديو شناختي
477
تحليل تاريخ نگاري و تاريخ نگري بوداق منشي قزويني
478
تحليل تاريخچه زماني خطي در نرم افزار Etabs [ايتبز]
479
تحليل تاريخنگاري اهل سنت در موضوع سيره و زندگاني دوازده امام از قرن ششم تا پايان قرن نهم هجري
480
تحليل تاريخنگاري خليج فارس در قرن بيستم ميلادي در ايران
481
تحليل تاريخي تحولات ناشي از مهاجرت به شهر اصفهان و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن (1357-1304 هـ.ش)
482
تحليل تاريخي تربيت اخلاقي در اسلام
483
تحليل تاريخي تقيه در مكتب تشيع
484
تحليل تاريخي جريان هاي فكري اصفهان از سقوط صفويه تا برآمدن قاجار﴿1135-1210ه.ق/1723-1797م﴾
485
تحليل تاريخي روابط و تعاملات انصار با امام علي (ع)
486
تحليل تاريخي مديريت شهيد خرازي در دوران جنگ تحميلي (1365-1359)
487
تحليل تاريخي مسأله ي جانشيني در دوره قاجار از 1211 تا 1324 ه.ق / 1906-1797 م
488
تحليل تاريخي مليله سازي از صفوي تا پهلوي (881-1304 شمسي )
489
تحليل تاريخي نظرات امام خميني در مورد نقش اصناف و بازاريان از 1340 تا 1368 ه. ش
490
تحليل تاريخي نقش خوزستان در اقتصاد ايران دوره ي قاجار (1209ه.ق-1343ه ق/1795م-1925م)
491
تحليل تاريخي و نقد علل توسعه و انحطاط اقتصادي- فرهنگي ايران (از بعد از اسلام تا قرن نهم هجري)
492
تحليل تاسيسات بيمارستان
493
تحليل تاسيساتي خوابگاه دانشجويي به كمك نرم افزار Carrier
494
تحليل تاسيساتي ساختمان به كمك نرم افزار Carrier
495
تحليل تامين و نگهداري انرژي بادي شناور و تحليل اقتصادي براي يك مزرعه بادي شناور
496
تحليل تجارب احياء ميراث معماري با كاربري اقامتي در بافت تاريخي يزد
497
تحليل تجارب پياده‌راه سازي در بافت‌هاي تاريخي بر مبناي نگرش مخاطبين مورد پژوهشي: مداخلات منجر به پياده‌راه سازي در محله جلفا اصفهان
498
تحليل تجارب كودكي زنان زنداني شهر كرج
499
تحليل تجربه باززنده‌سازي ميدان تاريخي عتيق اصفهان
500
تحليل تجربه مخاطب در مواجه با انيميشن غير روايي، بر اساس نظريه ي امر واقع لكان به مثابه حالت بدن بي اندام: مطالعه ي موردي يان شوانكماير و برادران كواي
501
تحليلِِ تجربه يِ آموزشِ موسيقيِ كلاسيكِ غربي به نوجوانانِ ايراني ( پژوهشي كيفي جهتِ شناساييِ عواملِ مؤثر در آموزش )
502
تحليل تجربه‌زيسته گروندگان به معنويت‌هاي نوپديد در شهر اصفهان
503
تحليل تجربه‌زيسته گروندگان به معنويت‌هاي نوپديد در شهر اصفهان
504
تحليل تجربي - عددي انتقال حرارت جابجايي نانوسيال آب / نانو لوله كربني - ذرات مغناطيسي Fe3O4 در يك لوله افقي تحت ميدان مغناطيسي
505
تحليل تجربي آب تقطير كن خورشيدي در اقليم شهر يزد
506
تحليل تجربي آيروديناميك يك مدل پهپاد
507
تحليل تجربي آيروديناميك يك مدل خودرو
508
تحليل تجربي اثر بهره وري كل عوامل توليد از طريق توسعه صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب عضو OIC)
509
تحليل تجربي ارتباط بين خواص كششي و تركيدگي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحي
510
تحليل تجربي ارتعاشات غير خطي آشوبناك سيستم تعليق بادي خودرو
511
تحليل تجربي ارتعاشات غيرخطي دسته¬موتور هيدروليكي خودرو
512
تحليل تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله موجدار
513
تحليل تجربي انتقال حرارت در چگالش R-404A داخل لوله هاي مارپيچ
514
تحليل تجربي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك
515
تحليل تجربي پايداري ديواره چاه داراي شيل و بررسي اثر نانوذرات، غلظت و فشار سيال حفاري
516
تحليل تجربي پرداخت‌كاري آينه‌اي به روش رسوب‌دهي الكتروفورتيك
517
تحليل تجربي پرس c شكل پس از بهينه‌‌سازي توپولوژي با استفاده از نتايج شبيه‌سازي المان محدود اتصال سرد چرخشي
518
تحليل تجربي تأثير نانوذرات تقويت كننده بر جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلومينيم
519
تحليل تجربي تئوريك مشعل هاي با سوخت مايع و گاز و مقايسه آن ها
520
تحليل تجربي تاثير تعداد خانه هاي مولتي چمبر بر عملكرد كندانسور كولر خودرو
521
تحليل تجربي تنش در بارگذاري مدII مواد كامپوزيتي و پيش بيني نوع خرابي براساس داده هاي آكوستيك اميشن
522
تحليل تجربي تنش در زانولي ها
523
تحليل تجربي تنش در صفحات مربع شكل (طراحي - ساخت - آزمايش )
524
تحليل تجربي تنش در لوله هاي خميده
525
تحليل تجربي تنش در ورقهاي مدور (طراحي - ساخت - آزمايش )
526
تحليل تجربي جريان داخل مجراي ورودي S شكل با اندازه گيري توزيع فشار در مقاطع مختلف مجرا
527
تحليل تجربي حد شكل پذيري ورق‌هاي دو لايه در دماهاي افزايش يافته
528
تحليل تجربي خواص مكانيكي و شكل‌پذيري ورق چندلايه آلومينيوم-منيزيم
529
تحليل تجربي رفتار جذب انرژي در سازه جدار نازك مخروطي چند سلولي اتصال چسبي
530
تحليل تجربي رفتار هيدروديناميكي فاز ورود به آب اجسام مدور
531
تحليل تجربي شتاب و ارده بر شاسي و سرنشين در برخورد با مانع به روش جرم متمركز با استفاده از مدل آزمايشگاهي
532
تحليل تجربي- عددي جريان گاز- جامد در يك راكتور بستر سيال به همراه تغيير خواص فيزيكي فاز جامد
533
تحليل تجربي عملكرد كلكتورهاي تخت خورشيدي با استفاده از نانوسيال GNP
534
تحليل تجربي عملكرد و آلايندگي موتور احتراق تراكمي‌ با سوخت بيوديزل پسماند خوراكي
535
تحليل تجربي فرآيند پوشش دهي كامپوزيت نيكل - كاربيد تيتانيوم به كمك ليزر و محاسبه ميدان تنش و دما به روش اجزاي محدود
536
تحليل تجربي كشمكش هاي تقاضاي بنزين در ايران با استفاده از روش هاي همجمعي = دوره 1346-1381
537
تحليل تجربي متن جواهر نامه نظامي در باب لعاب مينايي
538
تحليل تجربي و المان ‌محدود پوسته مخروطي جدار نازك كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري تركيبي محوري و خمشي
539
تحليل تجربي و بهبود جفت كلاف بدنه اتوبوس ساخته شده به روش TWBدر آزمايش واژگوني
540
تحليل تجربي و بهينه سازي اتصال كلينچ ورق بدنه خودرو با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
541
تحليل تجربي و تئوري تنش و فرسايش گريت بار كوره كندله سازي مطالعه موردي در مجتمع گل گهر
542
تحليل تجربي و تئوري توليد انرژي بر اساس پيزوالكتريك نسبت به ارتعاشات يك مدل يك درجه آزادي در شتاب هاي افزاينده و كاهنده
543
تحليل تجربي و تئوري جذب انرژي در سازه‌هاي كامپوزيتي پليمري لايه‌اي تحت اثر ضربه افتان تقويت شده با سيم‌هاي حافظه‌دار
544
تحليل تجربي و تئوري چروكيدگي و پارگي ورق‌هاي جوش‌دوخت شده تحت فرآيند كشش عميق
545
تحليل تجربي و تئوري سيستم تركيبي توليد توان الكتريكي و گرما با استفاده از نور خورشيد
546
تحليل تجربي و شبيه سازي عددي جاذب انرژي كامپوزيتي فيبر كربن
547
تحليل تجربي و شبيه سازي عددي رفتار بادشوندگي پارچه هاي تار و پودي تحت فشار استاتيك
548
تحليل تجربي و شبيه‌سازي اجزاي محدود يك تير از بدنه خودرو از جنس بايوكامپوزيتي تقويت‌شده با نانوپودر
549
تحليل تجربي و شبيه‌سازي اجزاي محدود يك تير از بدنه خودرو از جنس بايوكامپوزيتي تقويت‌شده با نانوپودر
550
تحليل تجربي و عددي اثر اتصال چسبي بر رفتار پنل تقويت شده خودرو به كمك روش مكانيك آسيب
551
تحليل تجربي و عددي اثر تنش حرارتي تناوبي بر روي استحكام دندان
552
تحليل تجربي و عددي استحكام سازه اتصال چسبي فلز به فلز به كمك توسعه يك مدل ناحيه چسبناك پتانسيل پايه جديد
553
تحليل تجربي و عددي استفاده از مصالح تراش آسفالت به عنوان مصالح اساس و زيراساس
554
تحليل تجربي و عددي برخورد جسم خارجي با شيشه جلو خودرو
555
تحليل تجربي و عددي پايداري مرز كاواك
556
تحليل تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي بر ايجاد جريان‌هاي ثانويه در افزايش انتقال حرارت در حالت دوار
557
تحليل تجربي و عددي تاثير نانولايه‌هاي ليفي الكتروريسي‌شده مياني بر خواص ضربه سرعت پايين كامپوزيت‌هاي اپوكسي/آراميد
558
تحليل تجربي و عددي جاذب انرژي تركيبي كامپوزيتي فولادي كلاهي شكل نقطه جوش شده
559
تحليل تجربي و عددي جريان حول كسكيد پره هاي كمپرسور محوري NGTE
560
تحليل تجربي و عددي خرابي پيشرونده در چندلايه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري نفوذ شبه‌استاتيكي و ضربه سرعت پايين با روش نشرآوايي و المان محدود
561
تحليل تجربي و عددي خواص استاتيكي و خستگي آلومينيوم نانوساختار 6061
562
تحليل تجربي و عددي خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي در ابعاد ميكرو و نانو
563
تحليل تجربي و عددي رفتار خمشي ورق كامپوزيتي با تقويت كننده نانو لوله هاي كربني دو جداره
564
تحليل تجربي و عددي رفتار شكست مخلوط هاي آسفالتي
565
تحليل تجربي و عددي رفتار ورق هاي بتني تقويت شده با لايه هاي كامپوزيتي تحت ضربه سرعت بالا
566
تحليل تجربي و عددي رفتارجذب انرژي قوطي جدارنازك داراي سوراخكاري محيطي
567
تحليل تجربي و عددي عملكرد كلكتور يك خشك كن خورشيدي در اقليم يزد
568
تحليل تجربي و عددي عملكرد گرمايشي و سرمايشي سيستم مركب ديوار ترومب و دودكش خورشيدي
569
تحليل تجربي و عددي فرآيند فورجينگ قالب باز بيلت با مقطع گرد
570
تحليل تجربي و عددي مشعل بخار گازي دمنده
571
تحليل تجربي و عددي مكانيزم هاي آسيب در فولاد دوفازي DP600 تحت بارگذاري استاتيكي يك و دو محوره
572
تحليل تجربي و نظري ابر كاواك زايي هوا دهي شده در پايين دست دماغه هاي سهموي
573
تحليل تجربي و نظري پديده خستگي در نخ نانو ليفي نايلون 66
574
تحليل تجربي و نظري پديده كاهش درگ به وسيله تزريق ميكروحباب
575
تحليل تجربي و نظري رفتار فشارپذيري فرش ماشيني پرز بريده تحت بارهاي ديناميكي
576
تحليل تجربي و نظري عوامل موثر بر مقاومت كششي مستقيم سنگ ها
577
تحليل تجربي وآزمايشگاهي روند توليد و كنترل كيفيت لوله هاي پليمري
578
تحليل تجربي يك گرداب سطحي
579
تحليل تجربي يكپارچگي سطح و تنش پسماند حاصل در فرآيند پرداخت‌كاري كوبشي سوپر آلياژ پايه نيكل
580
تحليل تجربي، شبيه‌سازي عددي و بهينه‌سازي جاذب انرژي آلياژ منيزيم
581
تحليل تجسمي و مفهومي معماري به مثابه سكونتگاه در نقاشي معاصر ايران ﴿1390-1340﴾
582
تحليل تحقق پذيري رويكرد استراتژيك توسعه شهري در ساماندهي بافت تاريخي فرسوده منطقه سه (مطالعه موردي محله جويباره)
583
تحليل تحليل رويكرد شهر دوست دار محيط زيست با نگرش به انرژي هاي پايداردر ساخت وساز هاي شهر نجف آباد
584
تحليل تحول روحي عرفا در متون منثور عرفاني فارسي (تا پايان قرن ششم هجري)
585
تحليل تحول و رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت آلومينا- سيليكون كاربيد در طي پخت
586
تحليل تحولات اداري پهلوي اول در فارس (1304- 1320 ش/1925- 1941 م)
587
تحليل تحولات پوشاك در جامعه‌ي شهري ايران:دوره قاجار، دور ه پهلوي اول
588
تحليل تحولات حقوقي- قراردادي ، قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
589
تحليل تحولات فضايي- كالبدي شهر بجنورد با تاكيد بر پراكنده‌رويي شهري
590
تحليل تحولات فيزيكي كالبدي كلاچاي از دهه 60 تا 90
591
تحليل تحولات نگرش شرق شناسانه به سينماي ايران در مجامع هنري غرب
592
تحليل تخصيص منابع در بازار سياسي با استفاده از ساز و كار بازار اقتصادي
593
تحليل تخليه چاه نفت به كمك نرم افزار ANSYS
594
تحليل تدابير معماري پايدار در مسكن اواخر قاجار تهران
595
تحليل تدوين فيلم "كشتزارهاي مرگ "
596
تحليل تدويني "روشهاي كوتاه " (رابرت آلتمن )
597
تحليل تدويني ، فهرست شيندلر
598
تحليل تدويني تريلوژي كريستف كيسلوفسكي
599
تحليل تدويني چهار فيلم مستند ايراني (موج ، مرجان ،خارا- خانه سياه است - اونشب كه بارون امومد- بادجن )
600
تحليل تدويني ده فيلم شاخص سينماي ايران
601
تحليل تدويني دو فيلم "نيكيتا" و "آخرين نبرد"
602
تحليل تدويني دو فيلم كارمن ساخته كارلوس سائورا و فرانچسكو رزي
603
تحليل تدويني سه فيلم "دوستان خوب " "كار خشمگين " و "راننده تاكسي "
604
تحليل تدويني سه فيلم پدر خوانده فرانسيس فورد كاپولا
605
تحليل تدويني فيلم "آمادئوس " ساخته ميلوش فورمن
606
تحليل تدويني فيلم "اينك آخر زمان " ساخته فرانسيس فورد كاپولا
607
تحليل تدويني فيلم "كرنيكا" اثر آلن رنه
608
تحليل تدويني فيلم جي .اف .كي . ساخته اليور استون
609
تحليل تدويني فيلم سرعت (SPEED) با نگاهي به ژانر حادثه هاي
610
تحليل تدويني فيلم سقوط و FLATLINERS
611
تحليل تدويني فيلم غلاف تمام فلزي ساخته استنلي كوبريك
612
تحليل تدويني فيلم قاتلين بالفطره "قاتلين مادرزاد"
613
تحليل تدويني فيلم ناصرالدين شاه اكتور سينما
614
تحليل تدويني فيلمهاي آب ، باد، خاك و دونده
615
تحليل ترافيك شهري با رويكرد سازمان فضايي ميادين (مورد مطالعه : ميدان آزادي شهر تهران )
616
تحليل ترجيحات اعضاي هيات علمي كشاورزي ،دامپزشكي ومنابع طبيعي ايران در استفاده از روش هاوسبك هاي تدريس ووسايل آموزشي
617
تحليل ترك الاستوپلاستيك در سازه هاي فلزي دوبعدي بوسيله روش اجزاء محدود
618
تحليل ترك به كمك هندسه فركتال
619
تحليل ترك خوراگي ورقهاي HSLA جوشكاري شده در فرآيندSPINNIG جهت سايت عدسي مخازن
620
تحليل ترك خوردگي ماتريسي و جدايي بين لايه‌اي چندلايه‌هاي كامپوزيتي به روش مدل خرابي بينابيني تحت بارگذاري استاتيكي
621
تحليل ترك در تاق هاي ﴿چفدهاي﴾ سنتي با تكيه بر بناهاي عصر سلجوقي شهر اصفهان
622
تحليل ترك در ورق هاي ترميم شده به روش المان محدود
623
تحليل ترك زاويه دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS
624
تحليل ترك هاي ناشي از نشست شالوده در ديوار هاي آجري تاريخي
625
تحليل ترمز دورگه جريان گردابي/بازتوليدي شار خطي
626
تحليل ترمز يك عايد و دافع Howitzer
627
تحليل ترمو الاستيك مخازن فشاري جدار ضخيم
628
تحليل ترمو پلاستيك ديسك دوار غير همگن با ضخامت متغير
629
تحليل ترمو ديناميكي و بهينه سازي كلكتور خورشيدي صفحه تخت
630
تحليل ترمو مكانيكي و تخمين عمر استوانه موتور ديزل سنگين متوسط
631
تحليل ترمو مكانيكي و خستگي در پيستون
632
تحليل ترموالاستيستيه ديسك با استفاده از مدل گرين و نقدي
633
تحليل ترموالاستيسيته با استفاده از مدلهاي GL AND LS
634
تحليل ترموالاستيسيته تعميم يافته تيرها تحت شوك حرارتي موضعي
635
تحليل ترموالاستيسيته در پره توربين گاز با تابعيت دمايي ضرايب مواد
636
تحليل ترموالاستيسيته كوپل براي تير FGM با استفاده از تئوري الاستيسيته
637
تحليل ترموالاستيسيته كوپل براي تير تيموشنكوي FGM
638
تحليل ترموالاستيسيته كوپل پوسته هاي دوراني چندلايه كامپوزيتي تحت شوك حرارت و فشار
639
تحليل ترموالاستيسيته كوپل در ورقهاي مستطيل شكل كامپوزيتي بر مبناي مدل گرين و ليندسي
640
تحليل ترموالاستيسيته كوپل ورق مستطيلي FGM
641
تحليل ترموالاستيك استوانه ي توخالي ساخته شده از مواد هدفمند با در نظرگرفتن خواص مادي وابسته به دما
642
تحليل ترموالاستيك دائمي مواد باخواص تابعي و مقايسه كمي وكيفي آنها با اجسام دوماده اي
643
تحليل ترموالاستيك ديسك هاي دوار حامل پره FGM
644
تحليل ترموالاستيك كوپل تعميم يافته تيرهاي خميده
645
تحليل ترموالاستيك كوپل كلاسيك تيرهاي خميده
646
تحليل ترموالاستيك گذرا در پوسته هاي جدار ضخيم استوانه اي دوار FGMتحت فشار داخلي
647
تحليل ترموالاستيك و عمر خستگي بليسك يك نوع توربين ميني جت از ديدگاه LCFبه كمك نرم افزار ANSYS
648
تحليل ترموپلاستيك ديسك دوار
649
تحليل ترموديناميكي انرژي باد و تهيه نرم افزار طراحي پره توربين باد ﴿ بررسي نمونه اي نيروگاه بادي منجيل ﴾
650
تحليل ترموديناميكي با هدف بهسازي لوله هاي حرارت(HEAT PIPE)
651
تحليل ترموديناميكي پمپ حرارتي زمين گرمايي در شرايط اقليمي رفسنجان
652
تحليل ترموديناميكي جرخه ي مايع سوز گاز طبيعي با استفاده از مخلوط مبردها و پيش سرمايش پروپان
653
تحليل ترموديناميكي سيستم هيبريدي توربين گاز و پيل سوختني اكسيد جامد با استفاده از تزريق آب
654
تحليل ترموديناميكي سيكل تهويه مطبوع خودرو با مبرد R1234yf
655
تحليل ترموديناميكي سيكل ميكروتوربين براي توليد همزمان توان و حرارت
656
تحليل ترموديناميكي سيكل نيروگاهي رامين به كمك نرم افزار EES [اي اي اس]
657
تحليل ترموديناميكي سيكل هاي قدرت استاندارد هوا و مقايسه بازدهي آنها توسط الگوريتم ژنتيك
658
تحليل ترموديناميكي كمپرسور ديافراگمي
659
تحليل ترموديناميكي و اقتصادي نصب پمپ مايع مبرد در بهينه سازي چيلر تراكمي
660
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع خودروي پايه ي پلتفرم ملي
661
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيكل تبريد هوا واقعي بوسيله الگوريتم ژنتيك -CA
662
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي كلكتور خورشيدي صفحه تخت
663
تحليل ترموديناميكي يك نيروگاه خورشيدي متمركز
664
تحليل ترمومكانيكي پايداري چاه هاي تزريق و توليد در روش تبديل به گازكردن زغال سنگ در زير زمين
665
تحليل ترمومكانيكي خستگي چرخ با در نظر گرفتن ترمزهاي ديسكي متصل به چرخ
666
تحليل ترمومكانيكي كمانش تيرهاي كامپوزيت تقويت شده با آليا‍‍ژحافظه دار
667
تحليل ترموهيدرروليكي حادثه فقدان سيال خنك كننده در راكتور مركز تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران
668
تحليل ترموهيدروديناميك ياتاقان هاي ژورنال فويل دار نسل اول به روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته
669
تحليل ترموهيدروليكي حالت گذراي حادثه از دست رفتن خنك كننده در مدار اوليه يك راكتور هسته اي آبي تحت فشار
670
تحليل ترموهيدروليكي يك ميله سوخت حلقوي با خنككنندگي از داخل و خارج در يك مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
671
تحليل تزريقي گرنشتاين و تحليل يكدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
672
تحليل تشديد در ارتعاشات پيچشي ونابالانسي توسط نرم افزارANSYS همراه بامشكلات ارتعاشي درصنعت
673
تحليل تشعشع دايپل كوچك در حضور سطح امپدانسي
674
تحليل تشعشعات ناشي از منابع الكترومغناطيسي گذرا در مجاورت زمين : كاربرد در دوقطبي الكتريكي عمودي
675
تحليل تصادفات عابر پياده در محدوده ي شهري با استفاده از روش‌هاي برنامه‌نويسي ژنتيك و شبكه عصبي در محيطGIS (نمونه موردي: شهر مشهد)
676
تحليل تصاوير اكوكارديوگرافي با استفاده از روشهاي چند مقياسي جهت دار
677
تحليل تصاوير حركتي در غزليات خواجوي كرماني
678
تحليل تصاويرfMRIحالت استراحت مغز با استفاده از روش‌هاي ديناميك غيرخطي جهت تشخيص بيماري پاركينسون
679
تحليل تصميم گيري براي بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي متداول بر اساس مديريت ريسك و طراحي بر اساس عملكرد
680
تحليل تصميم گيري براي مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه بر اساس مديريت ريسك و طراحي بر اساس عملكرد
681
تحليل تصوير سازي هاي كتاب هاي تعليمات ديني مقطع ابتدايي در سه دهه اخير
682
تحليل تصويرسازي عليقلي خويي در كتاب عجايب المخلوقات بر مبناي خيال فلسفي و صنعت تخييل ادبي
683
تحليل تضعيف و پلاريزاسيون امواج ماهواره اي به وسيله ي باران به روش FD
684
تحليل تطابق اقليم و معماري بافت قديم و جديد بازارهاي شهر اصفهان
685
تحليل تطابق عملكرد رژيم صهيونيستي با شاخصه هاي تروريسم دولتي
686
تحليل تطبيق ترموديناميكي واكنش هاي چندگانه با شرايط عملياتي به كار گرفته شده در چند مطالعه ي موردي
687
تحليل تطبيقي "شخصيت هاي ريزه" در نمونه هايي از افسانه هاي جهان
688
تحليل تطبيقي «اشتباه» در حقوق قراردادهاي ايران ، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي
689
تحليل تطبيقي آراء انديشمندان در مهندسي مالي اسلامي
690
تحليل تطبيقي ابعاد سياسي - حقوقي نگرش نسبي گرايي حقوق بشر در ايران با نگرش جهانشمول
691
تحليل تطبيقي اجاره اشخاص با قراردادكار در حقوق ايران با تأكيد بر قرارداد حمل و نقل
692
تحليل تطبيقي از فيگور زنان در عكاسي و نقاشي دورۀ قاجار
693
تحليل تطبيقي اصل قانوني بودن جرم در حقوق بين الملل كيفري و حقوق كيفري داخلي
694
تحليل تطبيقي اعمال كيفر توسط شهروندان در قانون مجازات اسلامي ايران و قوانين مصر و الجزاير
695
تحليل تطبيقي افسانههاي كهن ايراني و افسانههاي آلماني برادران گريم بر اساس برنامة فلسفه براي كودكان
696
تحليل تطبيقي- بينامتنيت عناصر فانتزي در آليس در سرزمين عجايب و شازده كوچولو و هلي‌فسقلي در سرزمين غول‌ها بر‌مبناي نظرية ژرار ژنت
697
تحليل تطبيقي پنج نگاره از جامع التواريخ با پنج نگاره از دورهء كيليكيه
698
تحليل تطبيقي تأثير تفليس و ورشكستگي بر قراردادها در حقوق ايران
699
تحليل تطبيقي تأثير توانمندي هاي زنان در دوره اصلاحات ايران و دوره حزب عدالت و توسعه تركيه بر قدرت ملي و جايگاه جهاني آنها
700
تحليل تطبيقي تأثير منفعت عمومي و منفعت خصوصي در تفسير قراردادها در حقوق ايران و افغانستان
701
تحليل تطبيقي تاثير استراتژي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در خدمات بانكي در دو بخش خصوصي و دولتي
702
تحليل تطبيقي تضييق و توسعه تعهد قراردادي در حقوق مدني ايران و فرانسه
703
تحليل تطبيقي تعارض قوانين در قراردادهاي ورزشي تجاري در حقوق ايران و انگليس
704
تحليل تطبيقي تعديل در قانون پيمان ايران با نمونه قراردادهاي فيديك و اصول قراردادهاي تجاري و بين‌المللي
705
تحليل تطبيقي جايگاه اصل حاكميت اراده درتفسير قراردادهاي اداري و خصوصي
706
تحليل تطبيقي جرائم ناقص در كامن لا، فقه و قانون جديد مجازات اسلامي
707
تحليل تطبيقي جرايم جنسي زنان در فقه اسلام و حقوق كيفري ايران
708
تحليل تطبيقي جرم سازمان يافته فراملي قاچاق انسان در حقوق كيفري افغانستان با موازين حقوق بين الملل
709
تحليل تطبيقي چهار نمايه ي خشكسالي (RDI ، SPI ، SPEI ، EDI) جهت تشخيص ، ارزيابي و پيش بيني خشكسالي هاي هواشناسي در اقليمهاي خشك و نيمه خشك ايران
710
تحليل تطبيقي حق ملاقات والد غير حاضن با كودك در حقوق جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده ي آمريكا
711
تحليل تطبيقي حقوق عيني اتباع بيگانه در ايران و افغانستان
712
تحليل تطبيقي حقوقي -كيفرشناختي جزاي نقدي در سياست جنايي تقنيني ايران و فرانسه
713
تحليل تطبيقي خصوصي‌سازي از طريق توزيع سهام عدالت در چهارچوب اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي
714
تحليل تطبيقي دفتر اول و ششم در مثنوي معنوي
715
تحليل تطبيقي دو رمان شوهر آهو خانم و خاك خوب با رويكرد بررسي عناصر داستاني ﴿لحن،فضا،شخصيت،درون مايه،زاويه ديد و..﴾
716
تحليل تطبيقي رژيم مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد اطفال و نوجوانان بزه‌كار در حقوق ايران و فرانسه (با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي 1392)
717
تحليل تطبيقي رمان هاي (اهل غرق و به سوي فانوس دريايي) بر اساس نظريۀ گفتمان روايي گرمس
718
تحليل تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ‌ايران و ايالات متحده آمريكا در قبال مبارزه با تروريسم (2014-2001)
719
تحليل تطبيقي رويكرد ناتوراليسم در رمانهاي ژرمينال و سنگ صبور
720
تحليل تطبيقي ساختار و محتوا در روايت و تصوير، در نگاره هاي هزارو يكشب
721
تحليل تطبيقي ساختاري و محتوايي قطعه هاي انوري وابن يمين
722
تحليل تطبيقي سن مسئوليت كيفري در حقوق افغانستان و ايران
723
تحليل تطبيقي شاخص هاي توسعه يافتگي شهرستان هاي بوشهر
724
تحليل تطبيقي شاخص هاي مسكن مناسب در مناطق شهري با رويكرد عدالت اجتماعي ـ فضايي (مطالعه موردي؛ منطقه يك و دوازده كلانشهر تهران)
725
تحليل تطبيقي شاخصهاي سكونتي سپاهان شهر، بهارستان و بافت قديم اصفهان
726
تحليل تطبيقي شاخصهاي كالبدي - فضايي كاربري هاي آموزشي با الگوهاي استاندارد ﴿ نمونه مورد مطالعه : مدارس دوره متوسطه عمومي شهر سنندج ﴾
727
تحليل تطبيقي شناسايي و اجراي احكام طلاق خارجي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا
728
تحليل تطبيقي شيوه‌هاي مداخله در بافت فرسوده شهري (مورد مطالعه محلات منطقه 9 شهرداري اصفهان آزادان ، بهاران (جروكان) ، كارلادان)
729
تحليل تطبيقي ضمانت اجراي تخلف از شروط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران، مصر، سوريه و عراق
730
تحليل تطبيقي عوامل تاثيرگذار و تاثيرپذير از صخره شيشه اي (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات )
731
تحليل تطبيقي فتنه و جنگ نرم با مطالعه موردي فتنه 88 ايران و انقلاب نارنجي اوكراين
732
تحليل تطبيقي فرصت ها و چالش هاي سياسي-امنيتي دو الگوي ام القرايي ايراني-اسلامي و نوعثماني گري
733
تحليل تطبيقي فرم و روايت در نگاره هاي شاهنامه ي دموت و بايسنقري
734
تحليل تطبيقي قانون حاكم بر قراردادهاي خصوصي بين المللي در حقوق ايران و اسناد بين المللي
735
تحليل تطبيقي قصه هاي هزارويك شب و حكايتهاي لافونتن بر پايه برنامة فلسفه براي كودكان
736
تحليل تطبيقي قواعد حاكم بر بهداشت جنسي درحقوق ايران و اسناد بين المللي
737
تحليل تطبيقي كاركرد نخبگان و مساله تجدد در عهد ناصري و ميجي-ژاپن در نيمه دوم قرن نوزدهم
738
تحليل تطبيقي مالكيت منفعت، حق انتفاع و مأذونيت در انتفاع
739
تحليل تطبيقي ماهيت و آثار اعمال و وقايع حقوقي در حقوق ايران و فرانسه
740
تحليل تطبيقي مباني تصميم گيري وتفكراستراتژيك حضرت امام خميني (ره )باسايررهبران مسلمان (سيدحسن نصرا...وامام موسي صدر)
741
تحليل تطبيقي محتواي تصاوير كتاب هاي آموزش عمومي از منظر بازنمايي فرهنگ پوشش بين دو كشور ايران و سوريه
742
تحليل تطبيقي مديريت پيشگيري از جرم در ايران و انگلستان
743
تحليل تطبيقي مديريت عقلاني در مدرنيته با مديريت در داستان هاي قرآن
744
تحليل تطبيقي مسئوليت مدني قراردادي و مسئوليت مدني قهري از منظر طرق معافيت
745
تحليل تطبيقي مسئوليت مدني مراقب نسبت به اعمال اشخاص نيازمند مراقبت
746
تحليل تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي فردريش هگل، آيزيا برلين و مارتين هايدگر
747
تحليل تطبيقي مفهوم و فرآيند صدور انقلاب در انقلاب هاي ايران و روسيه
748
تحليل تطبيقي نرخ امنيت غذايي استان هاي كردستان و كرمانشاه﴿1370 الي 1387﴾
749
تحليل تطبيقي نسبت علّت و موضوع درحقوق قراردادها ايران و فرانسه
750
تحليل تطبيقي نظريه تناوب يين و يانگ در ادوار تاريخ هنر غرب از قرن 15 تا 19 ميلادي
751
تحليل تطبيقي نقش اجل در قراردادها در حقوق ايران و مصر
752
تحليل تطبيقي نقوش اساطيري كاشي وسفال در هنر سلاجقه ايران و روم
753
تحليل تطبيقي وكالت مدني با وكالت دادگستري در حقوق ايران
754
تحليل تطبيقي ويژگي هاي بصري سفالينه هاي زير لعابي كاشان دوره ي سلجوقي با نمونه هاي مشابه در رقه دوره ي ايوبيان
755
تحليل تطبيقي، انسان شناسانه و روانكاوانه ي داستان قلعه ذات الصور
756
تحليل تطبيقي، ساختاري و روايي خورشيد و خرامان الماس خان كندوله اي كرمانشاهي با هماي و همايون خواجوي كرماني
757
تحليل تعامل سيال و غشاي الاستيك در مدل سه بعدي يك دستگاه كمك بطني
758
تحليل تعامل شخصيت ها و رويدادهاي رمان كليدر با رويكرد روانشناسانه (مكانيسم هاي دفاعي مبتني بر ديدگاه روان تحليل گري فرويد و عقدۀ حقارت و برتري آدلر
759
تحليل تعامل كاربر با اجزاء صفحات وب براي استخراج علاقه‌مندي‌هاي او
760
تحليل تعاملات انقلاب هاي بزرگ و نظام بين الملل
761
تحليل تعين كننده هاي ضريب امنيت زيستي در ميان پرورش دهندگان طيور شهرستان روانسر
762
تحليل تغيير رفتار خريد پوشاك كودك در شهر تهران در مواجهه با پوشاك سبز
763
تحليل تغيير رمز زباني در نگارش انگليسي دانشجويان ايراني
764
تحليل تغيير شكل ابزار و خطاي ناشي از آن در فرآيند فرزكاري با انگشتي
765
تحليل تغيير شكل الاستيك - پلاستيك استوانه اي هدفمند تحت فشار داخلي با كار سختي خطي
766
تحليل تغيير شكل بزرگ تير تيموشنكو تحت ضربه محوري
767
تحليل تغيير شكل در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزا محدود
768
تحليل تغيير شكل در فرآيند اكستروژن برشي خالص با استفاده از روش اجزاء محدود
769
تحليل تغيير شكل در فرآيند اكسترو‍‍ژن پيچشي به كمك روش اجزاء محدود
770
تحليل تغيير شكل در فرآيند هيدروفرمينگ ورق به كمك روش المان محدود
771
تحليل تغيير شكل در فرايند هيدروفرمينگ لوله با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار ABAQUS
772
تحليل تغيير شكل هاي بزرگ الاستيك ورق چهارگوش
773
تحليل تغيير شكل وشكست لمينيتهاي كامپوزيتي متقارن تحت ضربه بار ضربه اي سرعت پايين
774
تحليل تغيير شكل ويسكوپلاستيك فلزات در فرآيندهاي شكل دهي
775
تحليل تغيير شكلهاي بزرگ جامدات به روش بدون المان RKPM
776
تحليل تغييرات آب وهوا با رويكرد گردوغبار واثرات آن براقليم شهري
777
تحليل تغييرات بارش بر سيلاب در رودخانه خشك مهارلو با استفاده از مدل آريما
778
تحليل تغييرات پاسخ رفلكس هافمن در اثر تصور حركتي در انسان سالم
779
تحليل تغييرات زماني و مكاني دماي روزانه در ايران براساس شاخصهاي حدي
780
تحليل تغييرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات دنا با استفاده از سنجش از دور
781
تحليل تغييرات فضاهاي شهري و تاثير آن در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر دزفول در دوره پهلوي (1304/1925-1357/1978)
782
تحليل تغييرات معماري مدارس در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوي؛ نمونه هاي موردي مدارس يزد
783
تحليل تغييرپذيري گيت هاي منطقي CMOS و-CMOS ممريستوري
784
تحليل تغييرشكل گلبول قرمز در جريان خون درون مويرگ به روش تعامل سيال و جامد
785
تحليل تفارن هاي تقريبي
786
تحليل تفاضلي علامت دار براي الگوريتمهاي رمز قطعهاي
787
تحليل تفاوت سودآوري روش هاي تحليل تكنيكي و تحليل بنيادي در انتخاب سهام شركت هاي فعال تر بورس اوراق بهادار تهران
788
تحليل تفاوت ها وشباهت هاي فرمي در قالي جوشقان وقالي ونداده
789
تحليل تفاوت ها وشباهت هاي فرمي در قالي جوشقان وقالي ونداده
790
تحليل تفاوت هاي تكويني زن و مرد از ديدگاه مفسران معاصر شيعه (علامه طباطبايي ،آيت الله مكارم شيرازي ،آيت الله جوادي آملي ،حاجيه خانم امين)
791
تحليل تفاوت هاي ژنوتيپي داده هاي HapMap و بررسي عملكرد الگوريتم ها پلوتايپ اسمبلي
792
تحليل تفرق از نانو ساختارهاي پلاسمونيكي
793
تحليل تقابل «حكمت» و «غرور» در نهج‌البلاغه (با روي‌آورد معناشناختي)
794
تحليل تقابل درون مايه هاي سينماي مستقل پس از دهه هشتاد امريكا با جريان اصلي هاليوود با محوريت آثار ريچارد لينكليتر
795
تحليل تقابل درون‌مايه‌هاي سينماي مستقل پس از دهه‌ي هشتاد با جريان اصلي هاليوود
796
تحليل تقابل گفتماني اصول گرايي و اصلاح طلبي در انتخابات دهم رياست جمهوري از منظر تحليل گفتمان
797
تحليل تقارن هاي تقريبي
798
تحليل تقارنھاي لي و معادلات الحاقي
799
تحليل تقاضا و توسعه ظرفيت در شركت ذوب آهن با استفاده از رويكرد سيستم هاي ديناميكي
800
تحليل تقاضا و سياست هاي قيمت گذاري (مطالعه موردي: شركت فريرآساطب)
801
تحليل تقاضاي پوشش بيمه اي با تاكيد بر مديريت ريسك كشاورزي مطالعه موردي شواهدي بر صنعت باغداري استان مازندران
802
تحليل تقاضاي پوياي نهاده انرژي در صنايع كارخانه اي ايران (86-1374)- رهيافت الگوي لاجيت خطي
803
تحليل تقاضاي حمل و نقل كالا با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در استان لرستان
804
تحليل تقويت كننده در فركانس هاي مايكروويو با استفاده از روش توازن هارمونيكي
805
تحليل تقويت كننده قدرت مد چند گانه مورد استفاده در تلفن همراه و طراحي و شبيه سازي آن
806
تحليل تك اسطوره رستم در نقاشي قهوه خانه اي بر اساس آراي جوزف كمبل
807
تحليل تك عاملي كواريانس
808
تحليل تكانه هاي موثر بر قيمت مسكن در ايران و بررسي همگرايي آن با بازار مسكن در كشورهاي منتخب
809
تحليل تكنوايي و كاربرد آن در مسائل بهينه يابي غيرخطي
810
تحليل تكنولوژيكي و اقتصادي محاء لجن و شيرابه با استفاده از انرژ‍ي خورشيدي و ارائه يك الگوي بومي مناسب
811
تحليل تكنيك هاي مختلف مقابله با تداخل و اثرات پرش فركانسي در رادارهاي تعقيب
812
تحليل تكنيك هاي نوازندگي ني سيد حسن كسايي و تنظيم دستگاه شور روايت ميرزا عبدالله بر اساس آن براي ساز ني
813
تحليل تكنيكال
814
تحليل تكنيكال بازار سهام ايران به منظور ارايه راهكارهاي مناسب در انتخاب سبد سهام
815
تحليل تكنيكال بورس اوراق بهادار ايران و اسپانيا بر اساس نوسان¬نماهاي جنبشي و تصادفي
816
تحليل تكنيكي ترك در سطح مشترك با استفاده از روش كالوكيشن
817
تحليل تكيه گاه بتن آرمه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك متصل به ديافراگم طبقات
818
تحليل تلرانسي(رواداري) ابعادي و هندسي در همبندي جوشكاري دو قطعه ورق فلزي انعطاف پذير
819
تحليل تلفات آب از كانال هاي آبياري و زهكشي به روش چند معياره
820
تحليل تمام - موج بلور فوتوني يك بعدي به روش تفاضلات متناهي حوزه زمان (FDTD ) با فرض فرود عمودي موج تحريك
821
تحليل تمام موج تقويت كننده توان موج ميلي متري و بررسي پايداري آن
822
تحليل تمام موج و مدلسازي گريد اسيلاتور ها در جمع كننده هاي فضايي توان مايكروويو
823
تحليل تمايل به مشاركت در مديريت آبياري در بين اعضاي تعاوني هاي آب بران سفيدبرگ و سراب بس شهرستان جوانرود
824
تحليل تمايل جوانان روستايي پسر شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل موثر بر آن
825
تحليل تمايل در زبان فارسي با استفاده از يادگيري عميق
826
تحليل تمركز تنش اطراف بازشدگي هاي لوبيايي شكل در ورقهاي كامپوزيتي و بدست آوردن حالت مناسب افزايش ضخامت اطراف آن با استفاده از روش المان محدود
827
تحليل تمركز تنش توسط ANSYS ومقايسه بانتايج تئوري براي صفحه سوراخ دار صفحه شياردار
828
تحليل تمركز تنش حاصل از نيروهاي متمركز بروش عددي تفاضل منتهاهي
829
تحليل تمركز تنش در ورق آلياژحافظه دار با درنظرگرفتن اثر حفره/تخلخل
830
تحليل تمركز تنش صفحه سوراخ دار توسط نر افزار ANSYS ومقايسه نتايج با حل تئوري براي سوراخ دايره اي و بيضوي
831
تحليل تمركز شهري و تاثير سياست هاي مالي دولت برآن به تفكيك استان در ايران﴿رويكرد اقتصاد سنجي فضايي﴾
832
تحليل تناسبات هندسي و ساختار چينش‌هاي گره‌هاي كاشي‌كاري در سردر امام‌زاده‌ها و مدارس اصفهان (نمونۀ مطالعاتي: مدرسۀ نيم‌آورد- امام‌زادۀ درب امام)
833
تحليل تنش
834
تحليل تنش - جابجايي فضاهاي زير زميني در حالت فشار آّب غير متقارن ﴿مطالعه موردي سد كارون 4﴾
835
تحليل تنش ـ كرنش هاي در حال ساخت سدهاي خاكي و تعيين سرعت بحراني اجراي آنها
836
تحليل تنش ، تغيير شكل و خواص مكانيكي زمين
837
تحليل تنش Spiral Bevel Gears به روش اجزاء محدود
838
تحليل تنش استاتيكي ورقها چند لايه بروش اجزاء محدود
839
تحليل تنش استخوان فك پاييني ايمپلنت گذاري شده با روش اجزاي محدود
840
تحليل تنش استخوان و ايمپلنت ناشي از به كارگيري ايمپلنت هاي با طول مختلف
841
تحليل تنش استوانه فولادي تحت بارگذاري انفجاري داخلي
842
تحليل تنش ايجاد شده بر روي مهره هاي كمري بر اثر نيروهاي وارده از جانب اُرتزها در ستون فقرات دچار اسكوليوز خفيف با استفاده از مدل المان محدود
843
تحليل تنش با روش تجربي الاسيستيه
844
تحليل تنش بدنه و ركاب دوچرخه و طراحي بهينه بدنه
845
تحليل تنش بر روي پد ترمز كامپوزيتي تقويت شده با الياف نانو لوله در ترمز قطار
846
تحليل تنش بوژي سه تكه 100-18 اصلاح شده براساس دستورالعمل گوست 9246
847
تحليل تنش پاد صحنه اي در باريكه ي ميكروپلار حاوي نابجايي پاد صفحه اي
848
تحليل تنش پاد صفحه اي الاستوديناميك صفحه بي نهايت تضعيف شده به وسيله ترك
849
تحليل تنش پاد صفحه اي در اثر نابجايي در يك نيم صفحه بر اساس تئوري الاستيسيته غير موضعي
850
تحليل تنش پاد صفحه اي در صفحه تضيعف شده توسط ترك و حفره تحت بار هارمونيك
851
تحليل تنش پاد صفحه اي در محيط هاي تضعيف شده توسط چندين ترك و حفره
852
تحليل تنش پايه موتور با روش نرم افزار المان محدود ﴿استفاده از نرم افزار Abaqus﴾
853
تحليل تنش پره توربين بادي محور افقي با در نظر گرفتن اندر كنش سيال و جامد
854
تحليل تنش پره روتور توربين گازي بروش المان محدود
855
تحليل تنش ترمو مكانيكي و تخمين عمر سرسيلندر موتور ديزل سنگين
856
تحليل تنش تماسي دو دندانه در گير از كوپلينگ چرخ دنده اي با هدف بررسي اثر انحنا دندانه بر فشار سطح تماس
857
تحليل تنش چند راهه دود موتور ملي ﴿EF7﴾ تحت بارگذاري ترموديناميك
858
تحليل تنش حرارتي ايمپلنت دنداني با استفاده از مدلسازي المان محدود
859
تحليل تنش حرارتي در يك گوه ي تضعيف شده با ترك تحت جريان حرارتي يكنواخت
860
تحليل تنش حرارتي دندان بازسازي شده به روش پست-كور با استفاده از روش عددي المان محدود
861
تحليل تنش حرارتي يك استك SOFC به منظور ارزيابي رفتار آن در مرحله آغاز به كار پيل به كمك نرم افزار ANSYS
862
تحليل تنش حول استوانه با شرط مرزي لغزش در محدوده اعداد رينولدز پايين
863
تحليل تنش خستگي توليپ پژو 405 با استفاده از نرم افزار Ansys
864
تحليل تنش در اتصال استوانه و مخروط
865
تحليل تنش در اتصال نازك به مخازن تحت فشار
866
تحليل تنش در اتصال نازل به مخزن استوانه اي
867
تحليل تنش در اتصالات جوشي تحت بارگذاري هاي مختلف
868
تحليل تنش در اتصالان جوشي در رينگ تقويتي درمخزن استوانه اي آلومينيومي و بررسي روش مناسب جهت تعيين استحكام خستگي اتصالات مربوطه
869
تحليل تنش در اثر بارهاي گذرا روي صفحه ضخيم ويسكوالاستيك
870
تحليل تنش در استخوان لگن خاصره
871
تحليل تنش در استوانه جدار ضخيم با استفاده از تفاضلاب متناهي FDM
872
تحليل تنش در استوانه هاي جدار ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند با لايه هاي پيزوالكتريك
873
تحليل تنش در اطراف نوك يك ترك داخلي
874
تحليل تنش در ايمپلنت هاي دنداني در هر دو مورد منفرد و با فريم به روش المان محدود
875
تحليل تنش در باريكه با دو جنس متفاوت حاوي نابجايي پادصفحه اي
876
تحليل تنش در بافت استخواني فك بالايي دهان، پيرامون ايمپلنت دنداني در سيكل جويدن نرمال
877
تحليل تنش در پوسته استوانه اي به روش رهائي پويا (R.D)
878
تحليل تنش در پوسته كروي به روش رهايي پويا (R.D)
879
تحليل تنش در پوسته هاي استوانه اي جدار نازك تحت بارگذاري نا متقارن بروش گالوگين
880
تحليل تنش در پوسته هاي استوانه اي و مخروطي متصل به يكديگر به روش اجزاء محدود
881
تحليل تنش در تنشن ريل نورد ورق هاي فلزي
882
تحليل تنش در جان تيرورقهاي با جان موجدار سينوسي با استفاده از روشهاي عددي
883
تحليل تنش در جرثقيل برجي تحت اثر ديناميكي جرم آويزان
884
تحليل تنش در درز جوش مخازن تحت فشار به وسيله نرم افزار ANSYS
885
تحليل تنش در ديسك صفحه‌اي‌ حاوي چند ترك و حفره
886
تحليل تنش در ساندويجي برش داده شده با پيوسته هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري استاتيكي
887
تحليل تنش در سوخت جامد موشك به روش اجزاء محدود
888
تحليل تنش در شاسي اصلي BL
889
تحليل تنش در صفحات دو جنسي تحت شكلدهي انفجاري
890
تحليل تنش در صفحات مرور و مستطيل
891
تحليل تنش در صفحات مستطيلي ضخيم تحت اثر بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار
892
تحليل تنش در صفحه تضعيف شده توسط ترك بر اساس نظريه الاستيسيته گراديان كرنش
893
تحليل تنش در غلطك نورد سرد
894
تحليل تنش در كلگي مخازن تحت فشار به كمك نرم افزار NISA
895
تحليل تنش در گوه حاوي نابجايي لبه اي
896
تحليل تنش در لايه همسانگرد روي تكيه گاه الاستيك تحت بار نقطه اي متحرك
897
تحليل تنش در محل ملحقات پاشنه شناور هاي تندرو بوسيله نرم افزار ANSYS
898
تحليل تنش در مخازن تحت فشار
899
تحليل تنش در مرز بين الياف و زمينه در مواد مركب
900
تحليل تنش در مسائل الاستوپلاستيك صفحه اي به روش اجزاء محدود
901
تحليل تنش در مواد الاستو پلاستيك از طريق روش اجزاء محدود
902
تحليل تنش در نيم صفحه تضعيف شده بوسيله چندين ترك براساس تءوري كوپل استرس الاستيسيته
903
تحليل تنش در ورقها با سوراخ بيضوي
904
تحليل تنش در ورقهاي مستطيلي
905
تحليل تنش در يك دندان نيش و كاربرد آن در ارتودنسي
906
تحليل تنش درجان تير ورقهاي فلزي عميق با جان موج دار
907
تحليل تنش درون صفحه اي باريكه اورتوتروپيك تركدار تحت بار ديناميكي گذرا با استفاده از روش نابجايي
908
تحليل تنش درون صفحه اي باريكه ترك دار تحت بار هارمونيك با استفاده از روش نابجايي
909
تحليل تنش درون صفحه اي در باريكه تضعيف شده توسط ترك ها
910
تحليل تنش دستگاه كاتر نبشي
911
تحليل تنش دندانه چرخدنده ساده به كمك نرم افزار ANSYS
912
تحليل تنش دوبعدي قطعات ترك دار تحت خزش توسط يك كد بدون شبكه و اعتبارسنجي آزمايشگاهي آن
913
تحليل تنش ديسك مدور با پنج سوارخ متقارن
914
تحليل تنش ديناميك پلاك هاي آترواسكلروسيس تحت بارگذاري موج واقعي فشار خون شرياني با استفاده از تصاوير كلينيكي
915
تحليل تنش ديناميك در دندان پر شده به روش پست و كور به روش اجزاء محدود
916
تحليل تنش ديناميك در دندانهاي سانترال و پرمولار دوم و كابرد آن در ترميم Post & care به روش اجزاي محدود
917
تحليل تنش ديناميكي پاد صفحه‌اي نيم صفحه شامل ترك
918
تحليل تنش ديناميكي نيم صفحه شامل ترك با استفاده از قضيه تقابل
919
تحليل تنش روي بدنه شيرهاي پروانه اي
920
تحليل تنش سانتريفوژ روي پرده توربين
921
تحليل تنش صفحه اي در يك نيم صفحه حاوي نابجايي لبه اي براساس تئوري الاستيسيته غيرموضعي
922
تحليل تنش صفحه اي وارد بر رينگ با استفاده از انتگرال فوريه
923
تحليل تنش صفحه ي بي نهايت تضعيف شده به وسيله چندين ترك براساس تئوري ميكروپولار
924
تحليل تنش صفحه ي مستطيل شكل حاوي يك يا چند ترك تحت بارگذاري ديناميكي در نرم افزار آباكوس
925
تحليل تنش فن گريز از مركز يك شناور اثرسطحي با روش اجزاء محدود
926
تحليل تنش كاسه بوژي باري H تحت نيروهاي تلاطم واگن مخزن دار
927
تحليل تنش كاسه ترمز نوار نقاله جهت تعيين حالت بهينه سوراخ روي محيط كاسه
928
تحليل تنش كاسه ترمز نوار نقاله داراي ترك
929
تحليل تنش كف كاذب توسط نرم افزار آلمان محدود و ارائه طرحي با وزن كم
930
تحليل تنش كمانش و خستگي بوم كنترلي تلسكوپ ماهواره Z-SAT
931
تحليل تنش گرمايي و مكانيكي در پروفيلهاي مستقيم و سهمي چرخ قطار به منظور انتخاب بهينه پروفيل و تعيين كلاس مناسب چرخ E04
932
تحليل تنش گلوله توپ در بالستيك خرجي به كمك نرم افزار ANSYS
933
تحليل تنش گلوله توپ در بالستيك داخلي توسط نرم افزار LS-DYNA
934
تحليل تنش لوله كامپوزيتي تحت فشار داخلي و گراديان دما به روش تحليلي و عددي
935
تحليل تنش لوله هاي مدفون در خاك
936
تحليل تنش مخازن تحت فشار داخلي ساخته شده به روش چاپ سه بعدي
937
تحليل تنش نابجايي متحرك پادصفحه اي در باريكه الاستيك خطي
938
تحليل تنش ناشي از آزمون بيرون كشي الياف از زمينه كامپوزيت
939
تحليل تنش ناشي از انتقال گرماي گذرا در مخازن تحت فشار و بررسي رچتينگ مخازن با در نظر گرفتن سخت شوندگي تركيبي غيرخطي
940
تحليل تنش ناشي از جوشكاري
941
تحليل تنش هاي الاستيك در اطراف ناچ V شكل به كمك فتوالاستيسيته و اجزاء محدود
942
تحليل تنش هاي بحراني تماسي در محل سوزن ريلي و بررسي اثرات سختي جانبي
943
تحليل تنش هاي بين لايه اي تير كامپوزيتي تحت خمش ﴿ تحليل استاتيكي و ارتعاشات اجباري ﴾
944
تحليل تنش هاي ترمومكانيكي سر سيلندر موتور گاز سوز OM314
945
تحليل تنش هاي تماسي ناشي از حركت عرضي كره بر روي تير استوانه اي به روش المان محدود
946
تحليل تنش هاي حاصل از فرايند جوشكاري فولاد ضد زنگ 304
947
تحليل تنش هاي حرارتي استوانه مايكرو
948
تحليل تنش هاي حرارتي استوانه مايكروپولار
949
تحليل تنش هاي حرارتي در روسازيهاي بتني با استفاده از روش المان هاي محدود
950
تحليل تنش هاي حرارتي در قطعه به روش اجزاء محدود
951
تحليل تنش هاي حرارتي در ورق هاي كامپوزيتي متقارن
952
تحليل تنش هاي حرارتي صفحه مايكرو پولار
953
تحليل تنش هاي حرارتي و مكانيك در اجسام متقارن چند لايه اي تحت گراديان دماي ناپايدار
954
تحليل تنش هاي دمايي در ميكروسيلندرهاي دوار بر اساس الاسيتيته گراديان كرنش با استفاده از روش تربيع ديفرانسيلي
955
تحليل تنش هاي ديناميكي پره توربين هوايي در نرم افزار ANSyS
956
تحليل تنش هاي ميل لنگ خودرو
957
تحليل تنش هاي وارد بر پوشش تونل هاي كم عمق و تخمين نيروهاي داخلي وارد بر پوشش
958
تحليل تنش و ارتعاش ترموالاستيك كوپل تير تحت شوك حرارتي
959
تحليل تنش و انتقال حرارت عايق چند لايه سوراخ دار به كمك روش تحليل اجزا محدود
960
تحليل تنش و بررسي ارتعاشات چرخ بدون باد (TWEEl) با روش اجزاي محدود
961
تحليل تنش و بررسي كمانش يك پوسته استوانه اي جدار نازك به منظور كاهش وزن
962
تحليل تنش و به سازي پيچ و پلاك هاي ارتوپدي همگن و كامپوزيتي
963
تحليل تنش و پيش‌بيني افت خواص مكانيكي در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي متعامد حاوي ترك‌ماتريسي در دو لايه‌ي 90 درجه با استفاده از روش حساب تغييرات
964
تحليل تنش و تخمين عمر خستگي قالب فورج سرد
965
تحليل تنش و تغير شكل ديسك گوپلينگ پك صفحات شش ضلعي غير يكپارچه با نرم افزار آباكوس با هدف تعيين لغزش صفحات
966
تحليل تنش و تغيير شكل پروتز مفصل كشككي - راني با استفاده از روش اجزا؟ محدود
967
تحليل تنش و تغيير شكل در تقاطع هاي زيرزميني و ارزيابي توزيع تنشها
968
تحليل تنش و تغيير شكل ميله هاي موازي مش سرند، تحت تاثير نيروهاي ناش از عبور مواد دانه اي
969
تحليل تنش و خستگي تسمه تايم
970
تحليل تنش و شناسائي مكانيزمهاي خرابي در پوشش پره هاي توربين هاي گازي
971
تحليل تنش و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي چهارگانه آب بر نيروگاه طرح سد كارون 4
972
تحليل تنش و طراحي ضربه گير مكانيكي براي يك خودرو
973
تحليل تنش و كرنش پروانه هاي دريايي به كمك روش اجزاي محدود
974
تحليل تنش و كرنش در تثبيت كننده خارجي و استخوان درشت ني و بررسي پارامترهاي موثر در آن به كمك روش المان هاي محدود
975
تحليل تنش و كرنش در صفحات چندلايه متقارن
976
تحليل تنش و كرنش در صفحات مدور با تعدادي حفره تحت اثر ميدان فشار و دما
977
تحليل تنش و كرنش در قطعه ناچ دار تحت شرايط خزش
978
تحليل تنش و كرنش درتماس سطوح مفصلي زانو
979
تحليل تنش و كرنش سقف شناور مخازن ذخيره با پوسته استوانه اي
980
تحليل تنش و كرنش يك ماشين تراش
981
تحليل تنش و گسيختگي در اطراف بازشوي دايره‌اي كوچك در صفحات پالتروژن تحت نيروهاي درون صفحه‌اي
982
تحليل تنش و محاسبه عمر خستگي در ميله هاي داخل كانالي از بالا وارد شونده براي استخوان ران
983
تحليل تنش و محاسبه عمر خستگي در ميله هاي داخلي كانالي از بالا وارد شونده براي استخوان ران
984
تحليل تنش وبهينه سازي ميل لنگ در معرض بار گذاري ديناميكي
985
تحليل تنش ورق‌هاي مدرج تابعي تحت بار گسترده عمودي
986
تحليل تنش وكرنش درويسكوالاستيسيته با نگرش ويژه برروي مساله كمانش
987
تحليل تنش يك صفحه شامل مجموعه اي از سوراخ به كمك نرم افزار Maple
988
تحليل تنش‌هاي ايجاد شده در اجسام دوار در اثر نيروي گريز از مركز با روش فتوالاستيسيته
989
تحليل تنش¬هاي ديناميكي قاب و گهواره بوژي لكوموتيو جنرال موتورز GT26CW و برآورد قابليت اطمينان آن
990
تحليل تنشهاي ترمومكانيكي سرسيلندر موتور گاز سوز OM314
991
تحليل تنشهاي تماسي با نرم افزار انسيس
992
تحليل تنشهاي ديناميكي در لوله توپ
993
تحليل تنشهاي سه بعدي ديناميكي و حرارتي ، چرخ قطار در هنگام ترمزگيري با استفاده از روش FEM
994
تحليل تنشهاي مكانيكي و حرارتي در چرخ S شكل قطارهاي مسافربري
995
تحليل تنشهاي مكانيكي وحرارتي چرخهاي تك سايشي، دوسايشي و چندسايشي قطار و بررسي اثرات سايش بر ميزان تنش در چرخهاي تك سايشي
996
تحليل تنشي به كمك اجزاي محدود و بررسي رفتار خستگي فولاد ميكروآلياژي در مقايسه با فولاد ST52 جهت ساخت شاسي اتومبيل
997
تحليل تنشي كامپوزيتهاي لايه اي با روش اجزاء محدود
998
تحليل تنشي و بررسي خستگي شاتون موتور پيكان 1600
999
تحليل تنوع جريان هاي سَلفي -تكفيري در بحران سوريه
1000
تحليل توام محيط سنگي درزه دار و سازه نگهداري تونل به روش اجزاء محدود
بازگشت