<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل پايداري تونل انتقال آب دشت عباس با استفاده از نتايج ابزاربندي و رفتارنگاري
2
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد مخزني گلابر زنجان و ارائه طرح تحكيم مناسب
3
تحليل پايداري تونل انحراف آب سد هايقر با استفاده از روش هاي عددي
4
تحليل پايداري تونل انحراف در پروژه سد و نيروگاه كارون 3
5
تحليل پايداري تونل تالون با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
6
تحليل پايداري تونل شماره 3 كوهرنگ و ارائه سيستم نگهداري مناسب
7
تحليل پايداري تونل مترو خط 1 تهران (نگهداري شفت قطعه 5 خط 1 )
8
تحليل پايداري تونل مركزي طبس
9
تحليل پايداري تونل هاي انحراف آب سد سيمره و طراحي سيستم نگهداري
10
تحليل پايداري تونل هاي تحت فشار با در نظر گرفتن اندركنش پوشش - توده سنگ و استخراج روابط لازم
11
تحليل پايداري تونل هاي عريض و ارائه سيستم نگهداري مناسب (مطالعه موردي: تونل عريض دنباله رو معدن زغالسنگ پروده طبس)
12
تحليل پايداري تونل هاي كم عمق(طرح توسعه خط يك متروي تهران حد فاصل ميرداماد-تجريش)
13
تحليل پايداري تونل هراز با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
14
تحليل پايداري تونلها در توده سنگ ضعيف با روشهاي عددي و نظري ، مورد خاص تونل كوهين
15
تحليل پايداري تونلهاي راه آهن (مورد ويژه تونل شماره 4 پده واقع در مسير راه آهن بافق - مشهد)
16
تحليل پايداري تيرهاي جدارنازك سردنورديده در مقاطع مركب
17
تحليل پايداري جبهه كار در تونلزني به روش فشار تعادلي زمين مطالعه موردي قطعه 1-2 تونل دز-قمرود
18
تحليل پايداري جريان دوفازي لايه‌اي در كانال افقي آجدار
19
تحليل پايداري جريانهاي لايه مرزي به همراه كنترل جريان آرام بر روي اير فويلها با استفاده از مكش
20
تحليل پايداري چاه تحت عوامل مكانيكي
21
تحليل پايداري چاههاي ژئوترمال نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر به روش شبيه سازي عددي
22
تحليل پايداري چاههاي نفت با استفاده از شبيه سازي عددي ﴿بررسي موردي در چاههاي نفتي جنوب ايران﴾
23
تحليل پايداري حالت همگام سيستم هاي آشوبناك با روش سنجه ي ماتريسي
24
تحليل پايداري حفريات بزرگ زيرزميني و ارائه مدل نگهداري
25
تحليل پايداري خط 1 تونل متروي شيراز، براي ارزيابي بار وارد بر سگمنت‌ها در حين بهره‌برداري
26
تحليل پايداري در انجام يك حركت تعادلي در ورزش ووشو
27
تحليل پايداري در سيستم قدرت با استفاده از ادوات FAŸŸCŸŸŸTS
28
تحليل پايداري دسته اي از سيستم هاي غيرخطي تاخير زماني با استفاده از روش ليايانوف
29
تحليل پايداري ديناميكي پانلهاي استوانه اي كم عمق كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار تحت بار عرضي
30
تحليل پايداري ديناميكي در سيستم شافت، ديسك و پره دوار
31
تحليل پايداري ديناميكي سدهاي خاكي با روشهاي شبه استاتيكي و ديناميكي و مقايسه آنها
32
تحليل پايداري ديناميكي سكوي نيمه شناور بروش المان مرزي
33
تحليل پايداري ديناميكي سكوي نيمه شناور به روش المان مرزي
34
تحليل پايداري ديناميكي مغار نيروگاه سد بختياري با استفاده از روش عددي (3DEC)
35
تحليل پايداري ديناميكي و كنترل فعال تيرك نانومكانيكي با محرك پيزوالكتريك لايه اي در مقياس نانو با در نظر گرفتن نظريه الاستيسيته غيرمحلي
36
تحليل پايداري ديناميكي ورق هاي ساندويچي داراي ضخامت متغير و تقويت شده با نانولوله هاي كربني با استفاده از تئوري زيگزاگ مرتبه بالا
37
تحليل پايداري ديناميكي ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از روش بدون المان گالركين
38
تحليل پايداري ديناميكي ياتاقان‌ هاي ژورنال غيرمُدور لُب‌دار با روانكار تنش كوپل
39
تحليل پايداري ديواره جنوبي معدن دردوي سنگان خواف با استفاده از روش هاي تعادل حدي و سينماتيكي
40
تحليل پايداري ديواره چاه هاي مايل به روش اجزا مجزا
41
تحليل پايداري ديواره چاه و تعيين بهترين وزن گل حفاري براي ميدان نفتي سيوند با استفاده از نرم افزار FLAC3d
42
تحليل پايداري ديواره غربي پيت نهايي معدن سرب، روي و باريت مهدي آباد
43
تحليل پايداري ديواره غربي معدن آهن چغارت به دو روش نعال حدي و عددي با استفاده از نرم افزارهاي SLIDE V 5.0 و FLACSLOPE V 4.0
44
تحليل پايداري ديواره غربي معدن سنگ آهن رباط بر اساس برداشت هاي ژئوتكنيكي سطحي
45
تحليل پايداري ديواره غربي معدن سيليس جيرود با استفاده از تحليل هاي عددي
46
تحليل پايداري ديواره معادن روباز (بر پايه شرايط موجود در معدن سرب و روي عمارت )
47
تحليل پايداري ديواره معدن مركزي سنگان خواف با استفاده از روش تحليلي و عددي
48
تحليل پايداري ديواره معدن مس سونگون با استفاده از تئوري مجموعه‌هاي فازي
49
تحليل پايداري ديواره ي چاه در مخازن تخليه شده با روش حفاري تحت تعادلي در يكي از ميادين نفتي ايران
50
تحليل پايداري رفتار استاتيكي و ديناميكي سيستم هاي نانوالكترومكانيكي تيرشكل با در نظر گرفتن اثر نيروهاي نانومقياس و وابستگي به اندازه
51
تحليل پايداري رمپ دسترسي متروي اصفهان﴿فاصله ايستگاه شريعتي -آزادي﴾
52
تحليل پايداري روتور با توزيع نامتقارن حرارت ناشي از وجود ياتاقان لغزشي
53
تحليل پايداري روشهاي lmsm و توسعه آنها
54
تحليل پايداري ريزش واژگوني ديواره¬ي شمالي معدن چغارت ناشي از بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار
55
تحليل پايداري زون گسله بخش مياني تونل آبرساني سد سياه بيشه بااستفاده از روشهاي عددي
56
تحليل پايداري زون گسله بخش مياني تونل قلاجه ايلام با استفاده از روشهاي عددي
57
تحليل پايداري ژئوتكنيكي بستر و دامنه‌هاي اطراف يك سازه بلند (مطالعه موردي شهرك توريستي مشهد)
58
تحليل پايداري ساختارهاي تنظيم ژني بيولوژيكي با رويكرد سيستم هاي هيبريدي تصادفي
59
تحليل پايداري سدهاي متن غلتكي با ايجاد فضاي خالي در بدنه سد
60
تحليل پايداري سطوح شيبدار در توده سنگ هاي هتروژن
61
تحليل پايداري سيستم هاي فازي تاكاگي-سوگنو با استفاده از ابزارهاي كنترل مقاوم
62
تحليل پايداري سيستم هاي فازي مدل تاكاگي- سوگنو
63
تحليل پايداري سيستمهاي غيرخطي همگن
64
تحليل پايداري سيگنال كوچك ريز شبكه DC منفصل از شبكه در حضور منابع توليد پراكنده DC
65
تحليل پايداري سيگنال كوچك ريز شبكه ها با حضور عناصر D-FACTS
66
تحليل پايداري سيگنال كوچك يك ريزشبكه مبتني بر مبدل‌هاي منبع ولتاژ با درنظرگيري ديناميك منابع توليد پراكنده تجديدپذير
67
تحليل پايداري سينه كار تونل در توده سنگ با درنظر گرفتن معيار خرابي هوك و براون
68
تحليل پايداري شفتهاي آبرساني تحت فشار سد سياه بيشه
69
تحليل پايداري شيب با استفاده از سيستم رده بندي SMR
70
تحليل پايداري شيب تراشه و پرتال دهانه خروجي آبرساني دشت ذهاب
71
تحليل پايداري شيب ديواره غربي معدن مس سرچشمه با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
72
تحليل پايداري شيب ديواره معادن روباز (براساس شرايط موجود در معدن مس سرچشمه )
73
تحليل پايداري شيب ديواره معدن آهك كارخانه سيمان تهران
74
تحليل پايداري شيب ديواره معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از شبكه فازي-عصبي
75
تحليل پايداري شيب ديواره نهايي معدن سنگ‌آهن رباط پشت بادام با استفاده از نرم‌افزار Abaqus
76
تحليل پايداري شيب ديواره نهايي معدن مس ميدوك به كمك روش عددي
77
تحليل پايداري شيب ديواره هاي معدن چاه‌گز در مقابل بارهاي ديناميكي ناشي از انفجار
78
تحليل پايداري شيب شيرواني مشرف به تاسيسات معدن فسفات جيرود با استفاده از ضرايب ژئومكانيك و استريونت
79
تحليل پايداري شيب معادن روباز توسط روش هاي احتمالاتي ﴿مطالعه موردي صنعت سونگون﴾
80
تحليل پايداري شيب هاي سنگي در بلوك شماره 3 معدن چغارت
81
تحليل پايداري شيب‌هاي جنوب غربي معدن سونگون با روش‌هاي تعادل حدي و تحليل عددي
82
تحليل پايداري شيرواني ترانشه ورودي تونل ايوان در مسير راه كرمانشاه-ايلام با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
83
تحليل پايداري شيرواني ترانشه ورودي تونل كيلومتر 26 مسير راه آهن قم- اصفهان به روش هاي تحليلي و عددي
84
تحليل پايداري شيرواني در سد خاكي در حالت تراوش پايدار با نرم افزار Geostudio-slope/w
85
تحليل پايداري شيرواني سنگي تكيه گاه چپ سد بختياري با رويكرد محيط ناپيوسته
86
تحليل پايداري شيرواني سنگي در سد كارون 3 به روش عددي
87
تحليل پايداري شيرواني كيلومتر 84 راه آهن خرّم آباد - انديمشك با استفاده از روش‌هاي تحليلي و عددي
88
تحليل پايداري شيرواني كيلومتر5 مسيرآزادراه تهران-چالوس بااستفاده ازروش هاي تحليلي وعددي
89
تحليل پايداري شيرواني مشرف به كارخانه تغليظ و ايمن سازي ساخت گاه كارخانه در برابر ريزش سنگ در معدن مس سونگون
90
تحليل پايداري شيرواني هاي تسليح شده ببلبل (AGS) به روش ژئوسنتتيك مهار شده با بهره گيري از روش تعادل حدي
91
تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي با استفاده از روش اجزا محدود( M.E.F ) با تكيه بر شكست گوه اي شيرواني ها
92
تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي به روش تحليل حدي مرز بالا با در نظر گرفتن معيار غيرخطي هوك و براون
93
تحليل پايداري صفحات بر روي بستر ارتجاعي يكطرفه با تغييرات ناگهاني ضخامت
94
تحليل پايداري صفحات چند لايه كامپوزيتي داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز
95
تحليل پايداري صفحات مستطيلي تحت بار هاي مياني و انتهايي داخل صفحه به روش نوار محدود اسپلاين
96
تحليل پايداري صفحات مستطيلي همراه با تقويت كننده مياني با ستفاده از روش گالركين
97
تحليل پايداري عمليات بورينگ به روش المان محدود
98
تحليل پايداري فضاهاي ايجاد شده به روش UCG در معدن زغال سنگ تخت شركت زغال سنگ البرز شرقي
99
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني بر پايه تحليل برگشتي و توسعه ي الگوريتم مناسب
100
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني بزرگ مقطع در محيطهاي سنگي مطالعه موردي مغار نيروگاهي سد رودبار لرستان
101
تحليل پايداري فضاهاي زيرزميني تحت اثر بارهاي ديناميكي زلزله
102
تحليل پايداري قطار در قوسهاي بحراني مسير تهران – مشهد با رويكرد ارتقاء سرعت
103
تحليل پايداري قطعه اي توده سنگهاي مسير تونل انحراف آب سد خراسان3
104
تحليل پايداري كانال‌هاي يوني دريچه ولتاژي
105
تحليل پايداري كلاس خاصي از سيستم هاي غير خطي و پايدارسازي آن با استفاده از كنترل كننده عصبي
106
تحليل پايداري كلاس خاصي از سيستم‌هاي دو بعدي مثبت
107
تحليل پايداري كنترل اكسترمم ياب كران دار و كاربرد آن در جستجوي تعادل نش بازي هاي مربعي غير مشاركتي
108
تحليل پايداري گودهاي شهري در مجاورت ساختمانها توسط مهاري هاي فعال و غير فعال
109
تحليل پايداري گودهاي ميخ¬كوبي شده تحت اثر بار زلزله به روش تحليل حدي مرز بالا
110
تحليل پايداري گودهاي ميخكوبي شده به روش آناليز حدي مرز بالا
111
تحليل پايداري لوله¬هاي ويسكو¬الاستيك حامل جريان سيال با استفاده از مدل ميرايي كسري تحت شرايط مرزي مختلف
112
تحليل پايداري لوله¬هاي ويسكو-الاستيك حامل جريان سيال با استفاده از مدل ميرايي كسري تحت شرايط مرزي مختلف
113
تحليل پايداري لياپانوف و كنترل بهينه درجه دوم
114
تحليل پايداري مجمع نفتي اوپك؛ رهيافت نسبت صيانت و تأثير تحريم اقتصادي ايران
115
تحليل پايداري محله هاي شهر مشهد با تاكيد بر شوراي اجتماعي محلات (مورد ناحيه يك منطقه يازده مشهد)
116
تحليل پايداري مدار گردش طبيعي در اثر تغيير زاويه چاه حرارتي
117
تحليل پايداري مدل هفت درجه آزادي خودرو
118
تحليل پايداري معدن C شمالي سنگان با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
119
تحليل پايداري معدن زيرزميني چهارگنبد
120
تحليل پايداري مغار زيرزميني-مطالعه موردي مغار تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
121
تحليل پايداري مغار نيروگاه و مجموعه تونل هاي سد بختياري با در نظر گرفتن تاثير فاصله داري درزه ها
122
تحليل پايداري مقاوم سيستم‌هاي سوئيچ‌شونده براساس خاصيت اتلاف
123
تحليل پايداري نوسازي مساكن روستايي (مطالعه موردي :روستاي باباحسين )
124
تحليل پايداري نوعي از سيستم هاي غير خطي توصيف شده با معادلات مشتقات جزئي با استفاده از روش لياپانوف تعميم يافته
125
تحليل پايداري هيدروميكانيكي شيرواني هاي بلند سنگي با مطالعه موردي تكيه گاه شمالي سد گتوند
126
تحليل پايداري و اثرات لرزه اي ناشي از حفاري انفجاري بر ديواره شماره 2 معدن چغارت
127
تحليل پايداري و ارتعاش آزاد ورق هاي ساندويچي با هسته حاوي سيال ويسكوالاستيك مغناطيسي با استفاده از روش نوار محدود
128
تحليل پايداري و بهبود شفافيت عملكرد ربات لامسه اي
129
تحليل پايداري و بهينه سازي طراحي ديوارهاي خاك مسلح بر اساس آناليز قابليت اطمينان به همراه صحت سنجي آزمايشگاهي با استفاده از آزمايش ميز لرزه
130
تحليل پايداري و پايدارسازي دسته اي از سيستم هاي هايبريد سينگولار سوئيچينگ و ضربه اي
131
تحليل پايداري و پايدارسازي شيرواني مسير جاده شهركردـايذه
132
تحليل پايداري و پايدارسازي قسمتي از شيرواني هاي مشرف به جاده سندج - همدان
133
تحليل پايداري و پايدارسازي مقاوم سيستم هاي سوئيچي خطي داراي نامعيني پارامتري
134
تحليل پايداري و تخمين ناحيه جذب براي سيستم هاي غيرخطي چندجمله ايي
135
تحليل پايداري و طراحي بهينه تونل هاي تحت فشار- مورد خاص تونلهاي آب بر و انحراف سد نمرود
136
تحليل پايداري و طراحي تونل روگذر اضطراري متقاطع با تونل هاي سه گانه تالون در آزاد راه تهران شمال
137
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي 1 و 2 از قطعه يك آزاد راه تهران به شمال
138
تحليل پايداري و طراحي تونل هاي دسترسي بين تونل هاي اصلي تالون و سرويس در آزاد راه تهران - شمال
139
تحليل پايداري و طراحي رمپ ورودي تونل دست رسي خط 4 مترو تهران (بين ايستگاه پيروزي و شيخ وحيد
140
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري به روش‌هاي تجربي و سيستم مهندسي سنگ RES (مطالعه موردي تونل دسترسي سامانه انتقال آب كرمان)
141
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل انحراف آب سد آزاد
142
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بلند سردشت
143
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل راه آهن دورود – خرم آباد (كيلومتر 78)
144
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل فضيلت شيراز با تاكيد بر مناطق خرد شده
145
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل ها در زمين هاي لهيده
146
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي البرز در محدوده تحت فشار آب زيرزميني
147
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي انحراف سد دز-1
148
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل هاي قطعه دو راه آهن قزوين – رشت به روش هاي تجربي و عددي
149
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري محل انشعاب تونل هاي پنستاك از تونل آب برسدرودبار لرستان
150
تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري و پوشش تونل هاي آب بر ـ مورد خاص سد گلابر زنجان
151
تحليل پايداري و طراحي كنترل كننده به منظور كاهش حساسيت سيستم به تغييرات پارامتري براي سيستم هاي خطي
152
تحليل پايداري و طراحي كنترل‌كننده مقاوم براي سيستم نمونه داده پارامتر متغير خطي
153
تحليل پايداري و طراحي معدن سرب و روي مهدي آباد (معدن شرقي)
154
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل انحراف آب سد تهم
155
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل دلا با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
156
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل هاي آبرفتي با استفاده از روش اجزاء محدود ( بر پايه شرايط موجود در تونل آب بر سد لتيان )
157
تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونلهاي انحراف آب سد كمندان
158
تحليل پايداري و طراحي نگهداري شيرواني غربي سايت شمالي تونلهاي البرز، آزاد راه تهران - شمال
159
تحليل پايداري و كنترل در طراحي يك هواپيماي بدون سرنشين
160
تحليل پايداري و معرفي يك روش زمان بندي جديد براي سيستم هاي كنترل شبكه شده
161
تحليل پايداري و وجود جواب براي برخي از مدل هاي بيماري هاي مسري
162
تحليل پايداري ورق هاي تابعي تحت اثر همزمان بار هاي مكانيكي و حرارتي به روش نوار محدود مختلط
163
تحليل پايداري ورقهاي كامپوزيتي متقارن ومتعامد با جدايي لايه اي در عرض
164
تحليل پايداري ورودي به حالت و طراحي سيگنال سوئيچينگ براي سيستم هاي كنترل سوئيچينگ
165
تحليل پايداري ولتاژ در شبكه‌ هاي توزيع در حضور سيستم‌ هاي فتوولتائيك
166
تحليل پايداري يك راكتور آبي خودفشارنده يكپارچه كوچك
167
تحليل پايداري يك لوپ آزمايشي دوفازي
168
تحليل پايداري، ارائه سيستم نگهداري و آناليز برگشتي تونل صدر- نيايش
169
تحليل پايداري، تنظيم پارامترها و تعميم يك الگوريتم تخمين فركانس سيگنال هاي سينوسي
170
تحليل پايدري ديناميكي ارتعاشات تير انعطاف پذير تحت اثر عبور متوالي جرم هاي متحرك
171
تحليل پتانسيل هاي گردشگري محورهاي برون شهري كلان شهرها با رويكرد توسعه گردشگري (مطالعه موردي: محور شيراز-مرودشت-پاسارگاد)
172
تحليل پتانسيل هاي محيطي در ايجاد سكونتگاه هاي جديد شهري با استفاده از AHP در محيط GIS ( مطالعه موردي شهرستان شهركرد )
173
تحليل پتانسيل هاي وابسته به رخداد مغزي در كودكان مبتلا به اختلال كم توجهي - بيش فعالي حين شناخت هيجان چهره
174
تحليل پتانسيل‌هاي وابسته به رخداد مغزي با روش آناليز مولفه‌هاي مستقل به منظور تعيين سطح توجه پايدار ديداري
175
تحليل پتانسيلهاي گردشگري بخش باغبهادران و برنامه ريزي توسعه آن
176
تحليل پخش بار در شبكه هايDCراه آهن برقي
177
تحليل پخش توان راكتيو در ريز شبكه ها
178
تحليل پخش يكنواخت و انباشتگي نانوذرات در سيالات تركيبي با استفاده از ميدان الكترومغناطيسي
179
تحليل پخشايش قضايي اشتغال و جمعيت در كلان شهرها با استفاده از مدل كرين - لاري نمونه موردي: كلان شهر تهران
180
تحليل پديدارشناختي احساسات مجازي كاربران ايراني در فضاي سايبر
181
تحليل پديدارشناختي از نظريه گفتمان لاكلا و موف
182
تحليل پديدارشناختي واقعيت افزوده به مثابۀ رسانه درهنر معاصر
183
تحليل پديدارشناسانۀ عناصر غنايي در ادبيات داستاني مقاومت ايران و جهان (با تكيه بر شش رمان پل معلق، پابرهنه‌ها، خاموشي دريا، در جبهۀ غرب خبري نيست، سفر به گراي 270 درجه، شطرنج با ماشين قيامت)
184
تحليل پديده ارتعاشات آشوبناك در سيستم هاي مكانيكي﴿ گاورنر گريز از مركز﴾
185
تحليل پديده انفجار درون واگن مترو و استفاده از جاذب‌هاي انفجار درون واگن براي كاهش اثرات و تلفات انفجار
186
تحليل پديده تخليه سطحي فاضلابهاي با شناورهاي منفي در پيكره هاي آبي لايه بندي نشده
187
تحليل پديده ترك گرم در نهشت فلزي ليزري آلياژ اينكونل 718 روي آلياژ A-286
188
تحليل پديده تلاطم نفت در مخازن ذخيره‌اي در اثر تحريك لرزه‌اي
189
تحليل پديده تلاطم نفت در مخازن ذخيره‌اي در اثر تحريك لرزه‌اي
190
تحليل پديده جدايش فاز معدني از كلاژن در حين رشد ترك در استخوان با استفاده از روش اجزاي محدود آماري
191
تحليل پديده چتر در ماشين تراش به كمك المان محدود
192
تحليل پديده خستگي FATIGUE وطراحي تحت بارهاي متناوب بوسيله نرم افزار ANSYS
193
تحليل پديده خستگي در اثر اندركنش چرخ و ريل راه آهن بر مبناي آناليز الاستيك-پلاستيك
194
تحليل پديده خستگي در سوزن ريل
195
تحليل پديده سوپر كاويتاسيون در جريان حول اجسام مدور
196
تحليل پديده سوپر كاويتاسيون در جريان متقارن صفحه اي و متقارن محوري
197
تحليل پديده ضربه قوچ به روش اجزاء محدود
198
تحليل پديده ضربه قوچ يك بعدي به روش اجزاء محدود با شرايط مرزي پيچيده
199
تحليل پديده كاهش درك به وسيله تزريق ميكرو حباب حول استوانه با استفاده از روش گردابه هاي تصادفي
200
تحليل پديده ي اندر كنش غير خطي خاك و سازه در سازه هاي بتن آرمه به كمك يك مدل سطح مرزي خاك
201
تحليل پديده‌ي جدايي پوسته از هسته در صفحات ساندويچي با هسته‌ي فوم تحت بارهاي فشاري و خمشي
202
تحليل پراكندگي آلاينده‌هاي خروجي از دودكش مدل ساختمان مكعبي توسط مدل‌هاي آشفتگي k-ε غيرخطي و LES
203
تحليل پراكندگي فرود مايل به استوانه بينهايت بيضوي
204
تحليل پراكندگي و مكانيابي پاركينگ هاي عمومي شهر رامسر
205
تحليل پراكنش فضاي سبز شهري در توسعه فضايي شهر بابل
206
تحليل پراكنش فضايي خدمات شهري در شهر اصفهان .
207
تحليل پراكنش فضايي خدمات شهري و ساماندهي آن با استفاده از GIS شهر مرودشت
208
تحليل پراكنش و مكانيابي شهركهاي صنعتي اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
209
تحليل پرس كاري در كانال زاويه دار لوله اي براي لوله دو فلزي آلومينيم/مس
210
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش با شيب معكوس و زبري مصنوعي ذوزنقه اي با ارتفاع مختلف در مقياس آزمايشگاهي
211
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه آرامش سرريزهاي اوجي با شيب كف منفي و پله منفي
212
تحليل پرش هيدروليكي در حوضچه هاي آرامش سريزهاي اوجي با شيب كف منفي و پله مثبت
213
تحليل پره صفحه E در موجبر مستطيلي به روش كمترين مربعات مانده مرز ﴿LSBRM)
214
تحليل پروتز پارسيل بكمك f.E.M
215
تحليل پروتكل مبادله كليد اينترنت (IKE)
216
تحليل پروتكل هاي تشخيص هويت راديويي مبتني بر توابع چكيده ساز و مولد هاي اعداد شبه تصادفي و شبيه سازي بخشي از آن
217
تحليل پروفيل سطح آب در پايين دست يك نيروگاه برق آبي در شرايط پيك واقع در بالادست درياچه يك سد مخزني
218
تحليل پرونده هاي قضايي منابع طبيعي شهرستان شهركرد طي دهه 90
219
تحليل پس از ‌كمانش ورق‌هاي قطاعي شكل ساخته ‌شده از مواد هدفمند روي بستر الاستيك
220
تحليل پس از كمانش پانل نازك كامپوزيتي سوراخ دار با استفاده ازروش نوار محدود اسپلاين
221
تحليل پس كمانش صفحات كامپوزيتي حاوي پيزوالكتريك داراي تورق با استفاده از تئوري لايروايز
222
تحليل پسافمينيستي از سينماي معاصر: با نگاهي به سينماي معاصر ايران
223
تحليل پسافمينيستي از سينماي معاصر: با نگاهي به سينماي معاصر ايران
224
تحليل پشتسري صندلي در تصادف از عقب
225
تحليل پلاستيك قاب هاي صفحه اي به روش الگوريتم فراكاوشي سيستم ذرات مرتعش
226
تحليل پلهاي كابلي ايستا بروش خطي و غيرخطي
227
تحليل پلهاي كابلي معلق بروش خطي و غيرخطي
228
تحليل پلهاي مسيرهاي ريلي تحت اثر ديناميكي وسيله متحرك
229
تحليل پمپ هاي رفت و برگشتي
230
تحليل پنل ضد گلوله MMC
231
تحليل پهنه‌بندي مخاطرات ژئومورفيك (زلزله، سيل و لغزش) در استان البرز و آسيب‌پذيري ناشي از آن در شهر كرج
232
تحليل پوروالاستيك ديسك بيرون زده‌ي كمري L4-L5 و S1-L5
233
تحليل پوزيتويستي از نسبيت انيشتين بر پايه آراي شليك، كارنپ و رايشنباخ
234
تحليل پوسته استوانه اي FGM با روش المان محدود با استفاده از حسگر و عملگرهاي پيزوالكتريك
235
تحليل پوسته استوانه اي تقويت شده تحت فشار داخلي و خارجي
236
تحليل پوسته استوانه اي كامپوزيت با لايه چيني مختلف تحت اثر فشار داخل و خمش
237
تحليل پوسته استوانه اي كامپوزيتي با ساختار مشبك تحت بارگذاري مركب شامل نيروي محوري و ممان خمشي
238
تحليل پوسته استوانه اي مركب چند لايه جهت شوك حرارت و فشار
239
تحليل پوسته استوانه اي هدفمند ارتوتروپيك تحت بار استاتيكي
240
تحليل پوسته استوانه اي هدفمند فولادي چند لايه تحت بار مكانيكي و حرارتي
241
تحليل پوسته حاصل از دوران تحت بار حرارتي بروش اجزاء محدود
242
تحليل پوسته دوراني تحت بارگذاري متقارن به روش اجزاء محدود
243
تحليل پوسته كروي تحت شوك حرارتي و فشار (ترموالاستيسيته كوپل پوسته كروي)
244
تحليل پوسته مخروطي با در نظر گرفتن اثر برش و تنش نرمال تحت بار ديناميكي و مقايسه نتايح تئوريهاي مختلف
245
تحليل پوسته هاي استوانه اي از جنس مواد هدفمند با لايه پيزوالكتريك
246
تحليل پوسته هاي استوانه اي تحت بار شعاعي
247
تحليل پوسته هاي استوانه اي جدار نازك در معرض شوك فشار و حرارت با استفاده از روش المان هاي محدود
248
تحليل پوسته هاي دوراني جدار نازك در معرض بارديناميكي متقارن محوري با استفاده از روش المان هاي محدود
249
تحليل پوسته هدفمند (FGM) با طول محدود و حلقه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
250
تحليل پوش آور مودال به هنگام شونده جهت ارزيابي لرزه اي سازه ها
251
تحليل پوشاور مودال بهنگام شونده با لحاظ كردن اثر اندركنش مودي
252
تحليل پوشاور مودال بهنگام شونده با لحاظ كردن اثر اندركنش مودي طططسشسشس
253
تحليل پوشاور مودال بهنگامشونده با در نظرگرفتن اثر پيچش يببب
254
تحليل پوشش الكتريكي نصب شده در سرجنگي يك موشك نمونه ...
255
تحليل پوششس داده ها مبتني بر تئوري بهينه سازي استوار
256
تحليل پوششي داده ها با داده هاي قطعي و غير قطعي
257
تحليل پوششي داده ها با رويكرد شبكه اي مبتني بر بهينه سازي استوار
258
تحليل پوششي داده ها با وجود عوامل غير اختياري و داده هاي از دست رفته همراه با كاربستي بر نظام سلامت كشورها
259
تحليل پوششي داده ها باداده هاي منفي
260
تحليل پوششي داده ها در شركت ماد ايران
261
تحليل پوششي داده هاي شبكه : تحليل كارايي سازمانهاي با ساختار داخلي پيچيده .
262
تحليل پوششي داده هاي شبكه تحليل كارايي سازمانهاي با ساختار داخلي پيچيده
263
تحليل پول بيروني و دروني در اقتصاد ايران و آثارآن
264
تحليل پوياشناسي عوامل موفقيت و شكست در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان با تاكيد بر مديريت ريسك
265
تحليل پوياي اثرات سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري داخلي بر نوآوري در صنايع كارخانه اي بازارهاي نوظهور منتخب
266
تحليل پوياي تقاضاي نهاده انرژي در صنايع كارخانه اي ايران
267
تحليل پويايي تورم و تاثير آن بر رشد توليد محصولات كشاورزي
268
تحليل پويايي هاي قيمت جهاني نفت و روند آتي آن با استفاده از پويايي شناسي سيستم
269
تحليل پيام هاي قرآني و روايي در اشعار طاهره صفارزاده
270
تحليل پيامد سياست‌هاي هدايت و كنترل رشد بر روند پيراشهرنشيني در هاله كلانشهري تهران
271
تحليل پيامدهاي تشكيل تعاوني هاي مشاع با تاكيد بر مهاجرت جوانا روستايي در شهرسان كلاله
272
تحليل پيامدهاي تشكيل تعاوني هاي مشاع با تاكير بر مهاجرت جوانان روستايي در شهرستان كلاله
273
تحليل پيچش مقاطع غير مدور با حفره با روش اجزاي محدود و مقايسه با نرم افزار ABAQUS
274
تحليل پيچشي تيرهاي جدار نازك كامپوزيتي با مقاطع مربعي
275
تحليل پيچيش ميله هاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
276
تحليل پيزوترموالاستيك منابع نوين انرژي بر پايه نانوساختارها به منظور افزايش كارايي اين منابع
277
تحليل پيستون موتور ديزل
278
تحليل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از آنتروپي
279
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي بازارگرايي در صنعت بيمه ايران: توسعه يك مدل
280
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي عشق به برند با مطالعه ي موردي بر روي ديدگاه كاربران تلفن همراه اپل در شهر اصفهان
281
تحليل پيش شرط ها و پيامدهاي نگرش نسبت به تبليغ تلويزيوني ايرانسل مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
282
تحليل پيش شرط هاي موفقيت مدل هاي كسب و كار واقعيت افزوده بر اساس مدل هاي تلفيقي رفتار برنامه ريزي شده و نظريه ثانويه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري
283
تحليل پيشامدهاي بازگشتي با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري
284
تحليل پيشايندها و پيامدهاي اعتماد غيرشخصي- مورد مطالعه كاركنان شركت داروسازي امين اصفهان
285
تحليل پيشرفت ترك در صفحه با استفاده از نرم افزار ABAQUS
286
تحليل پيشرفت تكنيكي در صنايع كشورهاي آلمان و فرانسه
287
تحليل پيوند درجداول پيشايندي برپايه معياراطلاع Q-Divergence
288
تحليل پيوند وب سايت هاي صنعت فولاد ايران با استفاده از روش هاي عامل تاثير گذار وب و دسته بندي خوشه اي
289
تحليل پيوندگاه موجبرها با روش كمترين مربعات
290
تحليل تأتير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر محدوديت هاي مالي شركت ها
291
تحليل تأثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر اثربخشي تبليغات شهري مطالعه موردي : شهرداري اصفهان
292
تحليل تأثير آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر شخصيت برند (مورد مطالعه: گروه صنعتي انتخاب)
293
تحليل تأثير آينده نگاري سازماني بر دوسوتواني سازماني و مزيت رقابتي (مورد مطالعه: شركت هاي حوزه نانوتكنولوژي ايران)
294
تحليل تأثير ابعاد نظريه استفاده و رضايتمندي و كاربران تأثيرگذار بر تشديد مصرف‌‌كننده و قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد در استفاده از رسانه هاي اجتماعي - مورد مطالعه صنعت پوشاك
295
تحليل تأثير اثربخشي دوره هاي آموزشي بر رفتار شهروندي سازماني از طريق جامعه پذيري و وفاداري كاركنان (موردمطالعه: شركت صنايع مس شهيد باهنر)
296
تحليل تأثير اثربخشي كار گروهي بر عزت نفس سازماني با نقش ميانجي خودكارآمدي
297
تحليل تأثير ادبيات ايران بر نقشمايه هاي قالي هاي عصر صفوي و قاجار با تأكيد بر خمسة نظامي
298
تحليل تأثير ادراك از قيمت، موقعيت مكاني و ارزش ويژه برند بر وفاداري به برند با نقش ميانجي رضايت مصرف كننده مورد مطالعه مشتريان داخلي هتل‌هاي شهر اصفهان
299
تحليل تأثير ادغام روستاهاي حاشيه اي شهر ياسوج بر افزايش اسكان غير رسمي
300
تحليل تأثير ارزش هاي فرهنگي بر ترجيحات برند مصرف كنندگان پوشاك در شهر تهران
301
تحليل تأثير ارزش ويژه مشتري بر قصد خريد مجدد مطالعه ي موردي : مشتريان واحد فست فود شركت كاله در شهر اصفهان
302
تحليل تأثير استراتژي هاي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار كفش ورزشي ﴿مورد مطالعه: دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان﴾
303
تحليل تأثير استراتژي‌هاي مديريت تنوع بر بهره‌وري منابع انساني و ارائه الگويي جامع براي آن، موردمطالعه: صنعت فولاد اصفهان و يزد
304
تحليل تأثير الياف توخالي پلي استر در مقاومت ضربه سرعت پايين چند لايه هاي كامپوزيتي
305
تحليل تأثير انتخابات رياست جمهوري بر نوسانات نقدينگي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران)
306
تحليل تأثير اندازه دولت بر سلسله مراتب شهري در ايران (1385-1365)
307
تحليل تأثير انواع درآمدهاي مالياتي بر رشد اقتصادي در ايران
308
تحليل تأثير بازارگرايي، نوآوري خدمات و كيفيت خدمات بر ترجيح برند و تمايل به پرداخت قيمت بالاتر با تمركز بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: مسافران شركت هاي حمل‌ونقل ريلي)
309
تحليل تأثير باغ ويلاها بر توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان فلاورجان)
310
تحليل تأثير بلوغ سازمان بر چابكي سازماني در شركت هاي صنعتي ﴿مورد مطالعه: شركت صنعتي فكور﴾
311
تحليل تأثير بهزيستي روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري درگيري عاطفي- ذهني كاركنان در شركت گاز شهر اصفهان
312
تحليل تأثير پاداش هاي سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان ﴿مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مشهد﴾
313
تحليل تأثير پويايي‌هاي بازي كاري و تبليغات دهان‌به‌دهان الكترونيكي بر تمايل به خريد آني در محيط آنلاين
314
تحليل تأثير پياده سازي ساختار ماژولار بر عملكرد سازماني مورد مطالعه: كاركنان تعاوني هاي سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
315
تحليل تآثير تبليغات بر ارزش ويژه برند و ايجاد ارزش براي مصرف كنندگان با استفاده از مدل آكر (موردي: خرماي دشتستان)
316
تحليل تأثير تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: تجربه كشورهاي منتخب آسيايي (HPAEs)
317
تحليل تأثير تغييرات خواص رئولوژيك سيال پليمري حاوي ذرات نانو بر تورم سيال
318
تحليل تأثير تغييرات مديريتي بر عملكرد سازمان با روش تحليل پوششي داده ها
319
تحليل تأثير تفاوت‌هاي فردي حسابرسان بر نگرش سازماني و حرفه‌اي آن‌ها و ارائه الگويي مبتني بر نظريه شناخت اجتماعي
320
تحليل تأثير تناسب خودپنداره و شخصيت مقصد بر نيّات رفتاري گردشگر داخلي در شهر اصفهان
321
تحليل تأثير تناسب و كيفيت ادراك شده محصول تعميم يافته از برند اصلي بر مزيت رقابتي در سازمان هاي خدماتي از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه : بانك پارسيان و شركت هاي خدماتي تابعه آن در شهر اصفهان )
322
تحليل تأثير توانمندسازهاي سازماني تسهيم دانش بر قابليت نوآوري (مورد مطالعه : شركت گاز استان اصفهان)
323
تحليل تأثير توانمندسازي بر رفتارهاي انحرافي كاركنان دانشگاه اصفهان
324
تحليل تأثير توسعه سياسي و پيامدهاي آن بر وفاداري سياسي اقليت‌هاي قومي پس از انقلاب اسلامي در ايران
325
تحليل تأثير توسعه كالبدي- فضايي در اراضي پيراشهري مورد مطالعه: شهر ساري از 1385 تا 1395
326
تحليل تأثير حاكميت شركتي بر ريسك بازار سرمايه و ريسك سود و زيان
327
تحليل تأثير حاكميت شركتي بر عملكرد نظام بانكي بدون رباي ايران
328
تحليل تأثير حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني
329
تحليل تأثير خطر ورشكستگي و ريسك برآورد آن خطر بر محافظه‌كاري حسابرس در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس ‌اوراق بهادار تهران
330
تحليل تأثير خلق اعتبار بر بحران مالي ﴿مطالعه موردي كشورهاي صنعتي منتخب 2011-1999﴾
331
تحليل تأثير دوركاري بر كيفيت زندگي كاري در بين كاركنان شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
332
تحليل تأثير دينداري بر مشاركت سياسي (متعارف و غيرمتعارف) با تأكيد بر متغيرهاي ميانجي روانشناختي(مطالعه موردي: شهروندان شهر اصفهان)
333
تحليل تأثير رطوبت بر كالبد معماري خانه‏ هاي بومي روستايي گيلان
334
تحليل تأثير رفتار شبكه‌سازي بر عملكرد بازاريابي با تأكيد بر نقش بازاريابي كارآفرينانه به عنوان متغيير ميانجي (مورد مطالعه: شركت‌هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان)
335
تحليل تأثير رهبري اصيل بر درگيري عاطفي –ذهني كاركنان از طريق نقش تعديل گر اعتماد در شركت گاز استان اصفهان
336
تحليل تأثير رويكردهاي استقلال گرايانه بر فرآيند توسعه در عصر جهاني شدن
337
تحليل تأثير رويه هاي مديريت كيفيت بر عملكرد با استفاده از رويكرد اقتضايي و ارائه مدل كاربردي (مطالعه موردي صنعت قطعه سازي خودرو ايران)
338
تحليل تأثير زيرساخت فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت هاي توليدي نمونه صادراتي ايران: طراحي مدلي تلفيقي با رويكرد منبع گرا و قابليت پوياي سازماني
339
تحليل تأثير ساختار مالكيت بر تصميمات واگذاري
340
تحليل تأثير ساختار مالي بر ريسك كل، ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
341
تحليل تأثير سبك‌هاي رهبري بر مديريت جانشين‌پروري (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز فجر جــم)
342
تحليل تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت سياسي متعارف و غيرمتعارف در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان
343
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن اثر ميانجي گري قابليت يادگيري سازماني، چشم انداز و مزيت رقابتي محصول جديد در صنعت خودرو (مورد مطالعه: شركت هاي ايران خودرو و سايپا)
344
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي‌گري چابكي سازماني و مزيت رقابتي (مطالعه موردي؛ نيروگاه شهيد محمّد منتظري اصفهان)
345
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد كسب وكار از طريق ارزش بازار (مورد مطالعه: كارشناسان شركت پلي اكريل ايران)
346
تحليل تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي و نقش تعديلگري نوع صنعت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﴿89-1380﴾
347
تحليل تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي با توجه به محيط كسب و كار: ايران و كشورهاي منتخب
348
تحليل تأثير سلامت سازماني بر يادگيري سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
349
تحليل تأثير سياست‌هاي پولي و مالي بر بازده بازار سهام ايران
350
تحليل تأثير شخصيت برند بر فروش محصول از طريق ارزش ويژه برند با مطالعه موردي بر روي ديدگاه خرده فروشي هاي محصولات آرايشي و بهداشتي شهر شيراز
351
تحليل تأثير شخصيت برند بر وفاداري و اعتماد مشتري در شبكه هاي اجتماعي.(موردمطالعه: كاربران گوشي برند سامسونگ در شهر اصفهان)
352
تحليل تأثير شرايط مرزي ورودي مختلف بر ميدان هاي جريان و غلظت حول جسم بلاف در رهيافت شبيه سازي گردابه هاي بزرگ (LES)
353
تحليل تأثير شرايط مرزي ورودي و خروجي مختلف در شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگِ پراكندگي آلاينده‌ها در اطراف ساختمان‌هاي مدل
354
تحليل تأثير شفافيت سود بر اجزاي هزينه سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
355
تحليل تأثير شكاف كيفيت خدمات بر اساس روش وب كوال بر وفاداري مشتريان به خرده فروشي هاي آنلاين شركت ايران-گيت
356
تحليل تأثير عدالت سازماني ادراك شده بر رفتار كاري انحرافي كاركنان...
357
تحليل تأثير عدم امنيت شغلي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجيگيري بهزيستي روانشناختي (مطالعه موردي: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اصفهان)
358
تحليل تأثير عناصر آميخته بازاريابي داروهاي گياهي و درگيري ذهني پزشكان نسبت به محصول به تجويز آن
359
تحليل تأثير عوامل كلان اقتصادي بر ريسك اعتباري بانك¬هاي تجاري ايران
360
تحليل تأثير عوامل مؤثر بر رفتار رانندگان در پاسخ به اطلاعات تابلوهاي پيام متغير خبري (مطالعه موردي: تهران)
361
تحليل تأثير عوامل مؤثر درون سازماني بر تمايل كاركنان به اجراي برنامه هاي تحول سازماني در شركت گاز استان اصفهاهن
362
تحليل تأثير عوامل موفقيت توسعه برند بر نگرش مصرف‌كنندگان نسبت به توسعه برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت ادراك‌شده خدمات (موردمطالعه: بانك و شركت‌هاي خدماتي تابعه آن با برند دي در سطح شهر اصفهان)
363
تحليل تأثير غرور سازماني بر اثربخشي كار گروهي با ميانجي¬گري رفتار كارآفرينانه-كاركنان شركت فولاد تكنيك اصفهان
364
تحليل تأثير فضاهاي كالبدي و فيزيكي بر امنيت اجتماعي زنان(مطالعه موردي: شهر سميرم)
365
تحليل تأثير فناوري تلفن همراه تصويري بر جامعه با تأكيد بر تدوين پيوست فرهنگي فناوري
366
تحليل تأثير قابليت هاي سازماني بر استراتژي و عملكرد فروش بر اساس زنجيره رضايت مشتري-عملكرد فروش (مورد مطالعه: شركت هاي توليدكننده قطعات خودرو در استان اصفهان)
367
تحليل تأثير قدرت مديران بر سكوت سازماني با نقش ميانجي عدالت سازماني ادراك شده (مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي شهراصفهان)
368
تحليل تأثير قرارداد روانشناختي و حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني (مورد مطالعه: شهرداري نايين )
369
تحليل تأثير قيمت حامل هاي انرژي بر آلودگي هوا در شهر اصفهان (1393-1387)
370
تحليل تأثير كارآفريني گرايي و استراتژي رقابتي بر بازارگرايي در جهت بهبود عملكرد و ايجاد مزيت رقابتي پايدار (مورد مطالعه: شركت هاي توليدي قطعات خودرو استان اصفهان)
371
تحليل تأثير كاركرد سازمان هاي حمايت كننده فضاي كسب و كار بر بهبود فضاي كسب و كار و عملكرد بازاريابي - مطالعه موردي شركت¬هاي كوچك و متوسط اصفهان
372
تحليل تأثير كمك‌هاي خارجي بر اخلاق مالياتي و انگيزه‌هاي افراد براي تدارك كالاي عمومي در افغانستان
373
تحليل تأثير كيفيت ادراك شده از وب سايت بر رضايت و وفاداري مشتري برخط (مورد مطالعه:مشتريان وب سايت نت برگ شهر اصفهان)
374
تحليل تأثير كيفيت زندگي كاري بر درگيري عاطفي- ذهني كاركنان كاشي و سراميك نيلو اصفهان
375
تحليل تأثير كيفيت وب‌سايت بر قصد يا تمايل بازديد مجدداز وب ‌سايت با نقش ميانجي رضايت، تعهد و اعتماد (مورد مطالعه: وب‌سايت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان)
376
تحليل تأثير لايه‌بندي حرارتي در لايه‌ مرزي اتمسفري بر روي ميدان جريان و پراكندگي آلاينده‌ها توسط رهيافت شبيه‌سازي گردابه‌هاي بزرگ
377
تحليل تأثير ماليات تورمي بر تخصيص منابع و رفاه: مطالعه ي موردي اقتصاد ايران
378
تحليل تأثير ماهيت شبكه هاي اجتماعي بر جريان، اعتماد و خبررساني دهان به دهان و در نتيجه بر تصميم خريد كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي داخل ايران
379
تحليل تأثير متغيرهاي ماليه رفتاري بر شكل گيري حباب شاخص قيمت سهام:مطالعه موردي از رفتار رمه اي شركت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
380
تحليل تأثير متقابل زبان فارسي و شبكه‌هاي اجتماعي
381
تحليل تأثير محدوديت هاي مالي بر مولفه هاي منتخب ريسك و بازده بازار سرمايه شركت هاي توليدي
382
تحليل تأثير مخارج جاري دولت بر تورم پايه در ايران ﴿1360-1367﴾
383
تحليل تأثير مدل همخواني نادلر و تاشمن از منظر تناسب فرد-شغل و تناسب فرد-سازمان غير رسمي بر توانمندسازي روانشناختي ( مورد مطالعه: شركت سپاهان باتري)
384
تحليل تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت خدمات، كيفيت رابطه و تصوير برند (مطالعه موردي: شركت‌ بين‌المللي نمايشگاه‌هاي استان اصفهان)
385
تحليل تأثير مديريت كيفيت فراگير بر توسعه پايدار –مطالعه موردي شركت گاز استان اصفهان
386
تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر پاسخ‌هاي مشتري با تمركز بر نقش ميانجي كيفيت ادراك‌شده خدمات و تصوير برند (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت شهر شيراز)
387
تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر نيات رفتاري مصرف‌كنندگان (ديدگاه مصرف‌كنندگان محصولات شركت گيتي‌پسند در شهر اصفهان)
388
تحليل تأثير مشاركت مشتري بر عملكرد ارتباطي برند با نقش ميانجي خلق مشترك ارزش برند مورد مطالعه: استفاده كنندگان اتومبيل لوكس در شهر اصفهان
389
تحليل تأثير معيارهاي زيست محيطي بر اعتبار قرارداد با تأكيد بر اسناد بين المللي
390
تحليل تأثير منزلت شغل و شاغل با غرور سازماني و ترك كار ﴿مورد مطالعه: شركت نور ويژه﴾
391
تحليل تأثير مهارت هاي ارتباطي كاركنان بر مشعوف سازي مشتريان (مورد مطالعه: يكي از بانك هاي خصوصي كشور- شعب شهر اصفهان)
392
تحليل تأثير مهارت هاي تكنولوژيك، شايستگي‌هاي متمايز تكنولوژيك و حمايت مديريت ارشد بر عملكرد سازماني از طريق كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي منتخب بيمه در تهران)
393
تحليل تأثير مواجهه با اشتباه بر خودكارآمدي كاركنان با نقش ميانجي عزت نفس سازماني( مورد مطالعه: سازمان جهاد كشاورزي اصفهان)
394
تحليل تأثير ميزان جذب سفر الگوي شهرك سلامت بر الگوي سفر و تغييرات حجم ترافيك درماني شهر اصفهان
395
تحليل تأثير نظام ارزيابي عملكرد كاركنان بر بهبود عملكرد فردي كاركنان
396
تحليل تأثير نقدشوندگي بر بازده سهام با كنترل سبك هاي سرمايه گذاري ﴿مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران﴾
397
تحليل تأثير هوش اجتماعي مديران بر اثربخشي تبليغات فرهنگي-اجتماعي (مورد مطالعه: تبليغات فرهنگي-اجتماعي شهر اصفهان)
398
تحليل تأثير هوش بازاريابي و ريسك پذيري كتابداران و مربيان كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر اصفهان بر ايجاد جايگاه رقابتي در اين سازمان و وفادارسازي كاربران از ديدگاه والدين
399
تحليل تأثير هوش معنوي مديران بر تقويت رفتار شهروندي سازماني و مشتري مداري كاركنان : مطالعه موردي بيمارستان الزهرا(س)
400
تحليل تأثير هوش هيجاني بر فرسودگي عاطفي و گرايش به ارباب رجوع با تبيين نقش ميانجي كار احساسي و استرس نقش
401
تحليل تأثير ويژگي هاي شغلي بر تناسب فرد سازمان و بي تفاوتي -سازماني كاركنان ﴿مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان﴾
402
تحليل تأثير ويژگي‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان و سازمان‌هاي حمايت‌كننده بر كاركرد مراكز رشد صادراتي و عملكرد صادراتي با نقش ميانجي هوش تجاري و بازارگرايي و نقش تعديل‌گري ساختار رقابت در شهر اصفهان
403
تحليل تأثيرآلودگي هوا ناشي از صنايع آلاينده و ترافيك شهري بر سلامت
404
تحليل تأثيرات جنگ جهاني اوّل بر اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي كرمانشاهان (1300- 1293 ش /1921-1914م)
405
تحليل تأثيرات مديريت دانش بر تعالي سازماني با رويكرد پويايي شناسي سيستم: مطالعه موردي شركت فرآورده هاي نسوز پارس
406
تحليل تأثيرفضاي سياسي - اجتماعي برگسست معرفت شناختي درآراء سياسي –اجتماعي و فلسفي رضا داوري اردكاني
407
تحليل تأثيرگذاري عوامل محيطي بر شرايط آسايش حرارتي در فضاي باز دانشگاهي : مطالعه موردي دانشگاه بيرجند
408
تحليل تأثيرمعنويت در محيط كار بر مؤلفه هاي منتخب رفتار سازماني (موردمطالعه: كاركنان شركت گاز استان قم)
409
تحليل تأثيرنوگرايي برندهاي لپ تاپ بر نگرش نسبت به برند مصرف كنندگان با توجه به نقش تعديل كننده نوگرايي مصرف كننده با مطالعه موردي بر دانشجويان دانشگاه اصفهان
410
تحليل تئوري - تجربي ميدان دما تماس حرارتي ﴿ سوپاپ دود ﴾ اتتتنتع
411
تحليل تئوري - تجربي ميدان دماي تماس حرارتي ﴿سوپاپ دود﴾
412
تحليل تئوري ، عددي و تجربي شكل دهي ورق هاي فلزي توسط انفجار مخلوط گاز
413
تحليل تئوري استهلاك ارتعاش در آلياژهاي حافظه دار نيكل - تيتانيم و كاربرد آنها در درمان ديسك كمر
414
تحليل تئوري تجربي اتصالات بال تمام كامپوزيتي با استفاده از المان هاي واسط
415
تحليل تئوري سيستم اندازه گيري جريان از نوع HoT WIR.F
416
تحليل تئوري فروريزش پلاستيك جاذب انرژي S شكل
417
تحليل تئوري نخ هاي مخلوط بوسيله كامپيوتر
418
تحليل تئوري نسخه سازي روش هاي سطح و انجام عملي آنها در يك نمونه روكش دهنده سفيد الكيدي
419
تحليل تئوري و تجربي ارتباط بين خستگي كشش - فشار آلومينيوم ‎6061-T6 و ‏آنتروپي
420
تحليل تئوري و تجربي ارتعاشات آزاد و اجباري تير خميده ساندويچي حاوي جدايش بين رويه و هسته
421
تحليل تئوري و تجربي ارتعاشات تير چندلايه اي فلز-كامپوزيت با لايه لايه شدگي اوليه
422
تحليل تئوري و تجربي استفاده از ميكرو - نانو ساختارها در بهبود انتقال حرارت در چگالش قطره‌اي
423
تحليل تئوري و تجربي انتقال حرارت در جريان گاز - جامد
424
تحليل تئوري و تجربي پديده ضربه با سرعت پايين در ورق هاي ساندويچي
425
تحليل تئوري و تجربي خصوصيات مكانيكي كامپوزيت‌هاي تقويت‌ شده با ساختارهاي بريد گرد مغزي‌دار
426
تحليل تئوري و تجربي خواص الاستيك كامپوزيت هاي الياف منقطع
427
تحليل تئوري و تجربي رفتار ترموپلاستيكي و متالورژيكي فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي دو سرعته
428
تحليل تئوري و تجربي ساخت اباتمنت دندان با فرايند فورج هم دما
429
تحليل تئوري و تجربي سختي خمشي پارچه هاي تاري-پودي (تافته و سرژه)
430
تحليل تئوري و تجربي سرعت انتشار شعله ذرات ريز جامد در لوله استوانه اي
431
تحليل تئوري و تجربي شكل پذيري ورق هاي فلزي با منظور نمودن اثر تنش هاي عمودي و برشي
432
تحليل تئوري و تجربي ضربه گيرهاي دولوله اي با فوم و بدون فوم تحت بار محوري
433
تحليل تئوري و تجربي ضربه گيرهاي مكانيكي تركيبي تحت بار محوري
434
تحليل تئوري و تجربي ضريب تمركز تنش و اتصالات پروفيلي
435
تحليل تئوري و تجربي فرآيند كانالسازي اصطكاكي اغتشاشي
436
تحليل تئوري و تجربي فرم‌دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك
437
تحليل تئوري و تجربي فرو ريختگي پوسته هاي تقويت شده و استفاده از نتايج در سازه زيردريايي به كمك نرم افزارهاي اجزاء محدود
438
تحليل تئوري و تجربي قانون نفوذ سنبه كروي در ورق هاي ساندويچي با هسته نرم
439
تحليل تئوري و تجربي كمانش و ارتعاشات آزاد پوسته‌هاي كامپوزيتي مخروطي متصل به هم بر اساس روش FSDT
440
تحليل تئوري و تجربي لوله هاي فلزي تحت بار ضربه اي محوري
441
تحليل تئوري و تجربي نقشه خرابي در تيرهاي ساندويچي با رويه كامپوزيتي و هسته فومي
442
تحليل تئوري و ساخت دستگاه آزمايش ضربه
443
تحليل تئوري و عددي تنش هاي ترمومكانيكي كره جدار ضخيم FGM با افزايش خطي دما در جداره
444
تحليل تئوري و عددي تنش و تغيير شكل پسماند حرارتي در ورقه تقويت شده و استوانه هاي كامپوزيتي
445
تحليل تئوري و عددي فرآيند پيچش با فشار بالا با استفاده از روش ميدان خط لغزش
446
تحليل تئوري و عددي فرآيند نورد نامتقارن ورق‌هاي دولايه
447
تحليل تئوري و عددي كمانش تيرهاي كامپوزيتي لايه لايه شده
448
تحليل تئوري و عددي محاسبه¬ي نيروي ماكزيمم مچالگي جاذب انرژي S شكل
449
تحليل تئوري و عملي سيستم اندازه گيري WIRE HOT
450
تحليل تئوري و مدل سازي عددي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
451
تحليل تئوري و نرم افزاري گرمايش تابشي لوله اي﴿گرماتاب﴾ به انضمام نگاه كاربردي به آن در صنعت
452
تحليل تئوري و نرم افزاري مخازن تحت فشار چند لايه با نرم افزار ANSYS
453
تحليل تئوري ونرم افزاري ABAQUS انطباق و تلرانس ها
454
تحليل تئوري، عددي و تجربي فرآيند فشرده‌سازي سرد پودر تيتانيوم تحت امواج مافوق‌صوت
455
تحليل تئوريك - عددي رفتار تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده با پوشش هاي FRP تحت بارهاي ضربه اي با سرعت پايين
456
تحليل تئوريك و تجربي اثر مصرف بر تقاضاي پول (مطالعه موردي: ايران)
457
تحليل تئوريك و تجربي خيزهاي بزرگ در تيرهاي كامپوزيتي لايه اي
458
تحليل تئوريك و تجربي سرعت سوزش ذرات ريز جامد
459
تحليل تئوريك و تجربي فاصله خاموشي شعله
460
تحليل تاب آوري مالي شركت ها با استفاده از صورت هاي مالي
461
تحليل تابع توليد مشترك محصولات شركت سهامي ذوب اهن اصفهان(1383-1354)
462
تحليل تابع درهمساز SHA-2 با رويكرد تفاضلي
463
تحليل تابيدگي و اعوجاج قطعات پلاستيكي به كمك شبيه سازي فرآيند تزريق
464
تحليل تاثير آگاهي سياسي معلمان بر شركت در انتخابات ﴿مطالعه موردي معلمان نواحي ﴿1﴾ و ﴿3﴾ اصفهان﴾
465
تحليل تاثير آگاهي‌بخشي قيمت سهام بر متغيرهاي منتخب شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
466
تحليل تاثير آميخته بازاريابي سبز بر ارزش ويژه و شهرت برند
467
تحليل تاثير ابعاد مسووليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني در ستاد سامان بهزيستي كشور
468
تحليل تاثير اتحاد استراتژيك برند بر بهبود عملكرد بازاريابي شركت‌ها با مطالعه موردي بررسي صنايع بهداشتي دارويي ايران، شركت هنكل-پاك وش
469
تحليل تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
470
تحليل تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت صنعتي بهپاك شهرستان بهشهر
471
تحليل تاثير اجتناب مالياتي، سطوح توانايي مديريت و سطوح نظام راهبري بر كارايي سرمايه گذاري
472
تحليل تاثير اجراي پروژه هاي محرك توسعه بر بهبود وضعيت كالبدي محيط هاي مسكوني مطالعه موردي:محله ليمجير اصفهان
473
تحليل تاثير اخلاق كاري بر وفاداري كاركنان با نقش ميانجي انگيزش شغلي (مظالعه موردي: كاركنان شهرداري اصفهان)
474
تحليل تاثير ارتباط فضايي در سطوح كاركردي و تحولات ناشي از آن در شهرهاي كوچك ناحيه مرند
475
تحليل تاثير ارزش ويژه برند محصولات شركت بلور و شيشه اصفهان بر وفاداري مشتريان
476
تحليل تاثير استراتژي هاي متنوع سازي بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن نقش ريسك كسب وكار-مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
477
تحليل تاثير اصالت برند بر تمايلات رفتاري مصرف‌كننده با نقش ميانجي ارزش ويژه برند و ارزش ادراك شده مورد مطالعه رستوران‌هاي سنتي شهر اصفهان
478
تحليل تاثير اعتبار ادراك شده از مركز درماني و تصوير ذهني مقصد گردشگري پزشكي بر قصد مراجعه مجدد و توصيه آن به ديگران ( مورد مطالعه: گردشگران پزشكي شهر اصفهان)
479
تحليل تاثير افزودن ذرات نانو به سوخت پايه بر مشخصه هاي احتراقي جريان واكنشي درون محفظه احتراق مدل توربين گاز
480
تحليل تاثير اقليم بر روي محصول انار در شهرستان يزد
481
تحليل تاثير الگوي شبكه معابر بر سرانه و درصد معابر بافت مسكوني منطقه 13 اصفهان
482
تحليل تاثير اندازه دولت بر توسعه انساني در كشورهاي (OIC)﴿رويكرد اقتصاد سنجي فضايي﴾
483
تحليل تاثير انگيزه هاي ايمني و خود كارامدي بر عملكرد بازاريابي از طريق رهبري اخلاقي
484
تحليل تاثير انواع قدرت مديران بر ميزان قلدري كاركنان با در نظر گرفتن متغير ميانجي عزت نفس
485
تحليل تاثير اير فويل برآئروديناميك پژو 405در نذرم افزار ANSYS CFX
486
تحليل تاثير بازاريابي اشخاص تاثيرگذار در رسانه هاي اجتماعي و عوامل دروني برانگيزاننده بر قصد كمك مالي به ديگران مورد مطالعه : مؤسسه خيريه كساء
487
تحليل تاثير بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري از طريق شخصيت برند
488
تحليل تاثير بازاريابي كارآفرينانه بر مصون سازي و عملكرد كسب وكارهاي كوچك (مورد مطالعه: كسب وكارهاي كوچك شهر شيراز)
489
تحليل تاثير بحران افغانستان ﴿2008- 1980﴾ بر رشد راديكاليسم سني در پاكستان
490
تحليل تاثير برنامه طرح تحول نظام سلامت در رفتار راي مردم طبقه متوسط به پايين و پايين در انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطالعه موردي منطقه 14 شهرداري اصفهان
491
تحليل تاثير برنامه هاي ماهواره و اينترنت بر جامعه پذيري جوانان
492
تحليل تاثير برون سپاري بر عملكرد و درك از تاثير آن بر تمايل به تداوم برون سياري در شركت گاز استان اصفهان
493
تحليل تاثير پاشش سوخت بر كاهش آلاينده NOx در محفظه احتراق مدل توربين گاز (كاربرد در صنعت نفت و گاز)
494
تحليل تاثير پديده تلاطم بر پايداري واژگونش تانكر جهت بهينه سازي سطح مقطع آن
495
تحليل تاثير پديده تلاطم در تانكرهاي مدور با استفاده از مدل مكانيكي و بهينه سازي پره‌ها
496
تحليل تاثير پذيرش استراتژي بازي كاري بر وفاداري مشتريان ( مورد مطالعه: مشتريان شعب منتخب بانك ملت شهر اصفهان)
497
تحليل تاثير تامين نقدينگي بر ريسك‌پذيري بانك‌ها و موسسات مالي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
498
تحليل تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند و وفاداري مشتريان محصولات اسنوا
499
تحليل تاثير تجمع سلولي بر جريان خون
500
تحليل تاثير تحولات ايالات متحده آمريكا بر روابط اين كشور با چين پس از جنگ سرد در قالب نظريه هاي امنيتي
501
تحليل تاثير تسهيلات بانكي﴿بانك مسكن﴾ بر نوسان هاي قيمت مسكن در كلان شهرهاي ايران
502
تحليل تاثير تسهيم دانش بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه مطالعه موردي كاركنان شعب بانك ملت شهر اصفهان
503
تحليل تاثير تصوير ذهني برند بر رضايت و وفاداري كاركنان و افزايش بهره‌وري سازمان (مورد مطالعه شركت توزيع برق استان اصفهان)
504
تحليل تاثير تنش هاي پسماند ناشي از جوشكاري بر روي اعوجاج يك سازه ي فولادي و راه هاي بهينه كردن آن
505
تحليل تاثير توانمندسازي كاركنان برنگرش به تغيير سازماني با نقش ميانجي تاب آوري مورد مطالعه: معاونت دانشجويي-فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
506
تحليل تاثير توانمندي هاي نوآوري تكنولوژيك بر تجاري سازي تكنولوژي و عملكرد شركت - مورد مطالعه شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان
507
تحليل تاثير توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني بر الگوي سفرسازي كاربري هاي زمين چندمنظوره (مطالعه موردي: مجموعه اصفهان سيتي سنتر)
508
تحليل تاثير توليد و تجارت مواد مخدر بر امنيت و روند دولت – ملت سازي در افغانستان
509
تحليل تاثير جاذبه هاي گردشگري، عوامل زمينه اي و زيرساخت ها بر عملكرد گردشگري با تاكيد بر نقش تعديلگر سرمايه گذاري بانك ها (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
510
تحليل تاثير جنسيت بر رفتار انتخاباتي واجدين شرايط راي در حوزه انتخابيه شهر اصفهان
511
تحليل تاثير جو اخلاقي بر تعهد سازماني
512
تحليل تاثير حاكميت شركتي بر احتمال ورشكستگي با استفاده از مدل بلك شولز/مرتون
513
تحليل تاثير حمايت هاي خدماتي درك شده بر توسعه گردشگري مذهبي از طريق انگيزه هاي گردشگري مذهبي در شهر قم
514
تحليل تاثير خصوصي سازي بر توسعه بازار سهام در ايران
515
تحليل تاثير خصوصي سازي بر عملكرد اقتصادي واحد هاي تجاري
516
تحليل تاثير ديپلماسي شهري بر گردشگري قابل دسترس ( مطالعه موردي: شهر اصفهان )
517
تحليل تاثير دينداري بر انسجام ملي (مطالعه موردي شهروندان شهر مشهد)
518
تحليل تاثير ذرات بر چقرمگي چسب هاي تقويت شده چند فازي
519
تحليل تاثير رشد كل دارايي ها و اجزاي آن بر بازده غيرعادي آتي سهام
520
تحليل تاثير رقابت بازار محصول و استراتژي هاي كسب وكار بر رابطه بين اهرم مالي و عملكرد مالي
521
تحليل تاثير رهبري خدمت گزار بر اشتياق كاركنان و عملكرد سازماني با نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مطالعه موردي: شعب منتخب بيمه ايران، البرز، آسيا، دانا در شهر اصفهان)
522
تحليل تاثير روزهاي هفته بر عملكرد سهاداران بورس اوراق بهادار تهران
523
تحليل تاثير روش هاي نوين تامين مالي كسري بودجه دولت بر متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان
524
تحليل تاثير روشهاي متداول پيش بيني بر اثرشلاقي و پيشنهاد مدلي براي كنترل آن در زنجيره تامين
525
تحليل تاثير رويكرد كارآفرينانه بر افزايش موفقيت شركت‌هاي دانش‌بنيان (مورد مطالعه: شركت‌هاي دانش‌بنيان شهرك علمي-تحقيقاتي استان اصفهان)
526
تحليل تاثير ريسك هاي ادراك شده گردشگران خارجي بر توسعه گردشگري شهري با نقش ميانجي تصوير ذهني مقصد - مورد مطالعه: شهر اصفهان
527
تحليل تاثير زير ساخت هاي سبز بر روانابهاي شهري و بهبود ذخاير آبهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار HSPF
528
تحليل تاثير ساختار سازماني بر ظهور سرمايه فكري با ميانجي گري هوش سازماني (مورد مطالعه: كارشناسان و مديران مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان)
529
تحليل تاثير ساختار مالكيت بر محافظه‌‌كاري شرطي و غيرشرطي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
530
تحليل تاثير سبك هاي تصميم گيري مديران بر بي تفاوتي كاركنان (مورد مطالعه: ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي)
531
تحليل تاثير سرمايه اجتماعي بر خلق دانش در شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان
532
تحليل تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي در مناطق شهري (مورد پژوهش: محله هاي منطقه 10 شهرداري تهران)
533
تحليل تاثير سرمايه فكري بر قصد كارآفرينانه در شركت ذوب آهن اصفهان
534
تحليل تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر توسعه مالي با تاكيد بر فساد در كشورهاي عضو گروه D-8
535
تحليل تاثير سنجه هاي بازاريابي بر ريسك بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
536
تحليل تاثير سنجه هاي بازاريابي بر قيمت سهام شركت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
537
تحليل تاثير سياست هاي پولي و بحران هاي بين المللي بر بورس اوراق بهادار تهران
538
تحليل تاثير سياست هاي مالي توزيعي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
539
تحليل تاثير سياستهاي كلان اقتصادي بر رشد بخشي- منطقه اي در ايران
540
تحليل تاثير شاخص هاي ارزيابي مگا پروژهاي شهري بر ميزان رضايت مندي كاربران فضا نمونه موردي :ارگ جهان نما و سيتي سنتر اصفهان
541
تحليل تاثير شاخص هاي حكمراني خوب بر شاخص توسعه انساني مطالعه موردي: كشورهاي آسياي جنوب شرقي ﴿ASEAN﴾
542
تحليل تاثير شاخص هاي ساختار فضايي شبكه ارتباطي بر فرسودگي بافت هاي شهري به روش چيدمان فضا (نمونه موردي: شهر زنجان)
543
تحليل تاثير شخصيت خريدارن بر تمايل آن‌ها به خريد الكترونيكي در مقايسه با شيوه‌ي سنتي (مطالعه‌ي موردي: لوازم جانبي موبايل و كامپيوتر)
544
تحليل تاثير شكل بر رفتار سفر غير كاري شهروندان ﴿نمونه موردي: 10 محله در شهر اصفهان﴾
545
تحليل تاثير شكل حوضچه بر عملكرد ياتاقان هيدرو استاتيك
546
تحليل تاثير شكل شهر بر پايداري نظام حمل و نقل شهري ( نمونه موردي : شهر نيشابور )
547
تحليل تاثير شواهد برند و آوازه برند برترغيب به انتخاب مشتريان به استفاده از خدمات مراكز درماني با نقش ميانجي تصوير برند (مورد مطالعه:آزمايشگاه‌هاي منتخب شهر اصفهان)
548
تحليل تاثير عدم امنيت شغلي بر تنبلي اجتماعي با تمركز بر نقش نگرش هاي شغلي و ويژگي هاي روانشناختي كاركنان
549
تحليل تاثير عناصر بصري و كلامي طراحي بسته بندي بر احساس مصرف كنندگان و قصد خريد آنها بر اساس رويكرد مهندسي كانسي مورد مطالعه: مربا
550
تحليل تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي بر تحولات خاورميانه با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي(2015-2001)
551
تحليل تاثير عوامل كلان اقتصادي منتخب بر حجم سپرده هاي بانكي
552
تحليل تاثير عوامل كيفيت خدمات الكترونيك بر رضايت و وفاداري كاربران با مطالعه موردي در بانك ملي ايران
553
تحليل تاثير فرهنگ سازماني بر پياده سازي و ارزيابي برنامه استراتژيك مدون شركت توزيع برق شيراز
554
تحليل تاثير فرهنگ يادگيري سازماني و يادگيري الكترونيكي و تسهيم دانش بر عملكرد سازماني با توجه به قابليت هاي پوياي سازماني
555
تحليل تاثير فقه بر قواعد بين الملل خصوصي حاكم بر احوال شخصيه در حقوق ايران
556
تحليل تاثير فناوري اطلاعات بر تابع هزينه نظام بانكي ايران
557
تحليل تاثير قابليت‌هاي سازماني بر ايجاد ارزش براي مشتري و بهبود عملكرد كسب و كار: مطالعه موردي شركتهاي كوچك و متوسط شهرستان آباده
558
تحليل تاثير قوم گرايي بر تصوير ذهني محصولات وارداتي و قصد خريد مصرف كننده: مورد مطالعه مردم دو شهر اصفهان و تبريز
559
تحليل تاثير كارآيي فني و بهره‌وري فروش بر بهره‌وري كل، رشد و توسعه بنگاهها (مطالعه موردي:‌كشور اسپانيا)
560
تحليل تاثير كاركردهاي مديريت استراتژيك بر جو سازماني اداره آب و فاضلاب فلاورجان
561
تحليل تاثير كاركردهاي مديريت استراتژيك منابع انساني بر بهره وري منابع انساني در سازمان جهاد كشاورزي استان همدان
562
تحليل تاثير كشور مبدا برند، آشنايي با برند و تناسب خودپنداره بر وفاداري به برند مشتريان با درنظر گرفتن نقش ميانجي كيفيت ادراك شده (مطالعه موردي محصولات لوازم خانگي برقي)
563
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده آتي سهام و قيمت گذاري دارايي¬ها با در نظر گرفتن عوامل حاكميت شركتي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
564
تحليل تاثير كيفيت اقلام تعهدي بر بازده بدون شوك جريان نقدي سهام
565
تحليل تاثير كيفيت خدمات بر تصوير و شهرت برند و نقش آن در ايجاد وفاداري با تاكيد بر دو متغير رضايت و اعتماد (مطالعه موردي: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي آريان كيميا تك با برند My در شهر اصفهان)
566
تحليل تاثير كيفيت خدمات نمايشگاهي بر وفاداري غرفه داران با نقش ميانجي كيفيت رابطه (مورد مطالعه: شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان)
567
تحليل تاثير گردشگردي بر ساختار كالبدي- فيزيكي شهرهاي ساحلي خزر﴿مطالعه موردي: شهر محمودآباد﴾
568
تحليل تاثير گردشگري بر فقرزدايي و امنيت اجتماعي در ايران
569
تحليل تاثير گستردگي جستجوي اطلاعات ، هوش معنوي و درگيري ذهني مصرف كننده بر ناهمساني هاي شناختي پس از خريد و رضايت مصرف كننده (مورد مطالعه: مصرف كنندگان لوازم خانگي شهرستان نايين)
570
تحليل تاثير مالي شدن بر سرمايه گذاري هاي واقعي در شركت هاي غيرمالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
571
تحليل تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر نرخ نكول تسهيلات بانكي ايران طي دوره 1388-1379
572
تحليل تاثير متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان بر نوسان پذيري شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران:.....
573
تحليل تاثير متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: يك الگوي تصحيح خطاي برداري مقيد
574
تحليل تاثير محدوديت مالي بر بازده سهام و ساختار سرمايه با تاكيد بر نقش متغيرهاي منتخب كلان اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
575
تحليل تاثير محدويت مالي و هزينه هاي نمايندگي بر حساسيت ناكارآمدي سرمايه گذاري به جريان نقدي آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
576
تحليل تاثير مخارج عمومي محلي بر سرمايه گذاري مسكن در مناطق شهري ايران (نمونه موردي كلان شهرهاي منتخب ايران)
577
تحليل تاثير مدل سازي محفظه جت مصنوعي بر روي ميدان جريان و انتفال حرارت
578
تحليل تاثير مديريت سرمايه در گردش بر ريسك كسب و كار و سنجه‌هاي بازاريابي (مورد مطالعه: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
579
تحليل تاثير مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتريان به برند و تبليغات دهان به دهان از طريق نقش تصوير برند، اعتماد به برند، دلبستگي به برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شركت زمزم شيراز)
580
تحليل تاثير مشاركت در فرهنگ و هنر بر رفاه ذهني(مطالعه موردي شهر اصفهان)
581
تحليل تاثير معنويت سازماني بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رهبري تحول آفرين( مورد مطالعه: شركت مخابرات اصفهان)
582
تحليل تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر اختلاف بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش ايجاد شده براي سهامدار....
583
تحليل تاثير منافع و رفتار شهروندي برند بر واكنش‌هاي حمايتي- اجتناب از برند با نقش ميانجي تصوير و اعتماد برند و نقش تعديل‌گري تاييدكننده مشهور و درگيري ذهني (مورد مطالعه: صنعت هواپيمايي)
584
تحليل تاثير نانو ذرات خاك رس بر استحكام استاتيكي يك ورق پليمري
585
تحليل تاثير نانوذرات خاك رس بر ارتعاشات ورق پليمري
586
تحليل تاثير نقدينگي بر مديريت ريسك بنگاه در فروشگاه‌هاي زنجبره‌اي رفاه استان اصفهان
587
تحليل تاثير نوآوري و اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در يك مدل مبتني بر برخورداري عامل شومپيتري
588
تحليل تاثير نوسان هاي ساختار سرمايه بر مازاد بازده سهام با در نظر گرفتن نقش تعديلي آسيب پذيري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
589
تحليل تاثير هزينه هاي ميادله بر صادرات بنگاه هاي كوچك و متوسط با تاكيد بر صنايع دستي شهر اصفهان
590
تحليل تاثير هوش اجتماعي بركارآفريني اجتماعي (مورد مطالعه: خيريه هاي منتخب شهر اصفهان)
591
تحليل تاثير هوش تجاري بر كسب مزيت رقابتي با نقش ميانجي نوآوري سازماني و مديريت ارتباط با مشتري - مورد مطالعه: بيمه ملت در اصفهان
592
تحليل تاثير هويت قومي- طايفه‌اي بر رفتار انتخاباتي شهروندان لردگاني در انتخابات چهارمين و پنجمين دوره‌ي شوراي اسلامي شهر
593
تحليل تاثير وجه نقد اضافي بر ريسك نقدشوندگي سهام و ارزش با در نظر گرفتن اثر متغيرهاي منتخب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
594
تحليل تاثير وجود ذرات فرسايشي موجود در روغن بر عملكرد موتور ديزل لوكوموتيو GT26 به روش پايش وضعيت روغن(OCM)
595
تحليل تاثير ويژگي هاي كمپين هاي تبليغاتي و درگيري ذهني صفحات برند كالاي ايراني بر كنشگري كاربران در رسانه اجتماعي با نقش ميانجي اثربخشي تبليغات– مورد مطالعه: برند درسا
596
تحليل تاثير يادگيري كارآفرينانه و بازاريابي كارآفرينانه برچابكي كسب و كارها با نقش ميانجي هوشياري كارآفرينانه- مورد مطالعه: داروخانه ها در شهر اصفهان
597
تحليل تاثيرات آموزه هاي اسلامي بر تشكيل سرمايه اجتماعي ﴿مطالعه موردي:دانشجويان دانشگاه اصفهان﴾
598
تحليل تاثيرات شار روتور بالگرد بر روي راكتها
599
تحليل تاثيرات شوك سياست پولي بر تسهيلات شبكه بانكي ايران ﴿2009-2001﴾
600
تحليل تاثيرات شوك هاي سياست هاي پولي و مالي و درآمدهاي نفتي بر بخش صنعت ايران طي دوره 91- 1383
601
تحليل تاثيرات طول ورودي در شناورتندرو بوسيله نرم افزارهاي maxsurf و fluent
602
تحليل تاثيرات كاركردي مناطق آزاد تجاري-صنعتي در توسعه ي گردشگري﴿نمونه موردي: بخش مركزي منطقه ي آزاد ارس﴾
603
تحليل تاثيرزيرساخت هاي تسهيم دانش بر بهبود كيفيت اجراي عمليات مديريت بحران از طريق يادگيري سازماني در بين امدادگران جمعيت هلال احمراستان اصفهان (موردمطالعه : معاونت امداد و نجات سازمان هلال احمر)
604
تحليل تاثيركارآفريني سازماني ،قابليت هاي شبكه سازي و قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد صادراتي صنايع بزرگ - مورد مطالعه شركتهاي فولادي ايران
605
تحليل تاثيرگذاري اشعار دفتر دوم مثنوي بر روي كاهش اضطراب دختران دبيرستاني
606
تحليل تاثيرمسوليت پذيري اجتماعي بر بازده آتي سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
607
تحليل تاخير جهت انتخاب كانال در شبكه هاي راديو شناختي
608
تحليل تاريخ نگاري و تاريخ نگري بوداق منشي قزويني
609
تحليل تاريخچه زماني خطي در نرم افزار Etabs [ايتبز]
610
تحليل تاريخنگاري اهل سنت در موضوع سيره و زندگاني دوازده امام از قرن ششم تا پايان قرن نهم هجري
611
تحليل تاريخنگاري خليج فارس در قرن بيستم ميلادي در ايران
612
تحليل تاريخي تحولات ناشي از مهاجرت به شهر اصفهان و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن (1357-1304 هـ.ش)
613
تحليل تاريخي تربيت اخلاقي در اسلام
614
تحليل تاريخي تقيه در مكتب تشيع
615
تحليل تاريخي جريان هاي فكري اصفهان از سقوط صفويه تا برآمدن قاجار﴿1135-1210ه.ق/1723-1797م﴾
616
تحليل تاريخي روابط و تعاملات انصار با امام علي (ع)
617
تحليل تاريخي مديريت شهيد خرازي در دوران جنگ تحميلي (1365-1359)
618
تحليل تاريخي مسأله ي جانشيني در دوره قاجار از 1211 تا 1324 ه.ق / 1906-1797 م
619
تحليل تاريخي مليله سازي از صفوي تا پهلوي (881-1304 شمسي )
620
تحليل تاريخي نظرات امام خميني در مورد نقش اصناف و بازاريان از 1340 تا 1368 ه. ش
621
تحليل تاريخي نقش خوزستان در اقتصاد ايران دوره ي قاجار (1209ه.ق-1343ه ق/1795م-1925م)
622
تحليل تاريخي و نقد علل توسعه و انحطاط اقتصادي- فرهنگي ايران (از بعد از اسلام تا قرن نهم هجري)
623
تحليل تاسيسات بيمارستان
624
تحليل تاسيساتي خوابگاه دانشجويي به كمك نرم افزار Carrier
625
تحليل تاسيساتي ساختمان به كمك نرم افزار Carrier
626
تحليل تامين و نگهداري انرژي بادي شناور و تحليل اقتصادي براي يك مزرعه بادي شناور
627
تحليل تجارب احياء ميراث معماري با كاربري اقامتي در بافت تاريخي يزد
628
تحليل تجارب پياده‌راه سازي در بافت‌هاي تاريخي بر مبناي نگرش مخاطبين مورد پژوهشي: مداخلات منجر به پياده‌راه سازي در محله جلفا اصفهان
629
تحليل تجارب كودكي زنان زنداني شهر كرج
630
تحليل تجربه باززنده‌سازي ميدان تاريخي عتيق اصفهان
631
تحليل تجربه مخاطب در مواجه با انيميشن غير روايي، بر اساس نظريه ي امر واقع لكان به مثابه حالت بدن بي اندام: مطالعه ي موردي يان شوانكماير و برادران كواي
632
تحليلِِ تجربه يِ آموزشِ موسيقيِ كلاسيكِ غربي به نوجوانانِ ايراني ( پژوهشي كيفي جهتِ شناساييِ عواملِ مؤثر در آموزش )
633
تحليل تجربه‌زيسته گروندگان به معنويت‌هاي نوپديد در شهر اصفهان
634
تحليل تجربه‌زيسته گروندگان به معنويت‌هاي نوپديد در شهر اصفهان
635
تحليل تجربي - عددي انتقال حرارت جابجايي نانوسيال آب / نانو لوله كربني - ذرات مغناطيسي Fe3O4 در يك لوله افقي تحت ميدان مغناطيسي
636
تحليل تجربي آب تقطير كن خورشيدي در اقليم شهر يزد
637
تحليل تجربي آيروديناميك يك مدل پهپاد
638
تحليل تجربي آيروديناميك يك مدل خودرو
639
تحليل تجربي اثر بهره وري كل عوامل توليد از طريق توسعه صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي: كشورهاي منتخب عضو OIC)
640
تحليل تجربي ارتباط بين خواص كششي و تركيدگي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحي
641
تحليل تجربي ارتعاشات غير خطي آشوبناك سيستم تعليق بادي خودرو
642
تحليل تجربي ارتعاشات غيرخطي دسته¬موتور هيدروليكي خودرو
643
تحليل تجربي انتقال حرارت تماسي از يك ديسك لغزنده در يك محفظه ي استوانه اي شكل
644
تحليل تجربي انتقال حرارت جريان نانو سيال در لوله موجدار
645
تحليل تجربي انتقال حرارت در چگالش R-404A داخل لوله هاي مارپيچ
646
تحليل تجربي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد ميكروپمپ مگنتوهيدروديناميك
647
تحليل تجربي پايداري ديواره چاه داراي شيل و بررسي اثر نانوذرات، غلظت و فشار سيال حفاري
648
تحليل تجربي پرداخت‌كاري آينه‌اي به روش رسوب‌دهي الكتروفورتيك
649
تحليل تجربي پرس c شكل پس از بهينه‌‌سازي توپولوژي با استفاده از نتايج شبيه‌سازي المان محدود اتصال سرد چرخشي
650
تحليل تجربي تأثير نانوذرات تقويت كننده بر جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلومينيم
651
تحليل تجربي تئوريك مشعل هاي با سوخت مايع و گاز و مقايسه آن ها
652
تحليل تجربي تاثير تزريق ماده كاهنده درگ بر كاهش درگ و افزايش جريان پذيري نفت خام در خط لوله انتقال
653
تحليل تجربي تاثير تعداد خانه هاي مولتي چمبر بر عملكرد كندانسور كولر خودرو
654
تحليل تجربي تنش در بارگذاري مدII مواد كامپوزيتي و پيش بيني نوع خرابي براساس داده هاي آكوستيك اميشن
655
تحليل تجربي تنش در زانولي ها
656
تحليل تجربي تنش در صفحات مربع شكل (طراحي - ساخت - آزمايش )
657
تحليل تجربي تنش در لوله هاي خميده
658
تحليل تجربي تنش در ورقهاي مدور (طراحي - ساخت - آزمايش )
659
تحليل تجربي جريان داخل مجراي ورودي S شكل با اندازه گيري توزيع فشار در مقاطع مختلف مجرا
660
تحليل تجربي حد شكل پذيري ورق‌هاي دو لايه در دماهاي افزايش يافته
661
تحليل تجربي خواص مكانيكي و شكل‌پذيري ورق چندلايه آلومينيوم-منيزيم
662
تحليل تجربي رفتار جذب انرژي در سازه جدار نازك مخروطي چند سلولي اتصال چسبي
663
تحليل تجربي رفتار هيدروديناميكي فاز ورود به آب اجسام مدور
664
تحليل تجربي شتاب و ارده بر شاسي و سرنشين در برخورد با مانع به روش جرم متمركز با استفاده از مدل آزمايشگاهي
665
تحليل تجربي- عددي جريان گاز- جامد در يك راكتور بستر سيال به همراه تغيير خواص فيزيكي فاز جامد
666
تحليل تجربي عملكرد كلكتورهاي تخت خورشيدي با استفاده از نانوسيال GNP
667
تحليل تجربي عملكرد و آلايندگي موتور احتراق تراكمي‌ با سوخت بيوديزل پسماند خوراكي
668
تحليل تجربي فرآيند پوشش دهي كامپوزيت نيكل - كاربيد تيتانيوم به كمك ليزر و محاسبه ميدان تنش و دما به روش اجزاي محدود
669
تحليل تجربي كشمكش هاي تقاضاي بنزين در ايران با استفاده از روش هاي همجمعي = دوره 1346-1381
670
تحليل تجربي متن جواهر نامه نظامي در باب لعاب مينايي
671
تحليل تجربي و المان ‌محدود پوسته مخروطي جدار نازك كامپوزيتي تحت اثر بارگذاري تركيبي محوري و خمشي
672
تحليل تجربي و بهبود جفت كلاف بدنه اتوبوس ساخته شده به روش TWBدر آزمايش واژگوني
673
تحليل تجربي و بهينه سازي اتصال كلينچ ورق بدنه خودرو با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
674
تحليل تجربي و تئوري تنش و فرسايش گريت بار كوره كندله سازي مطالعه موردي در مجتمع گل گهر
675
تحليل تجربي و تئوري توليد انرژي بر اساس پيزوالكتريك نسبت به ارتعاشات يك مدل يك درجه آزادي در شتاب هاي افزاينده و كاهنده
676
تحليل تجربي و تئوري جذب انرژي در سازه‌هاي كامپوزيتي پليمري لايه‌اي تحت اثر ضربه افتان تقويت شده با سيم‌هاي حافظه‌دار
677
تحليل تجربي و تئوري چروكيدگي و پارگي ورق‌هاي جوش‌دوخت شده تحت فرآيند كشش عميق
678
تحليل تجربي و تئوري سيستم تركيبي توليد توان الكتريكي و گرما با استفاده از نور خورشيد
679
تحليل تجربي و شبيه سازي عددي جاذب انرژي كامپوزيتي فيبر كربن
680
تحليل تجربي و شبيه سازي عددي رفتار بادشوندگي پارچه هاي تار و پودي تحت فشار استاتيك
681
تحليل تجربي و شبيه‌سازي اجزاي محدود يك تير از بدنه خودرو از جنس بايوكامپوزيتي تقويت‌شده با نانوپودر
682
تحليل تجربي و شبيه‌سازي اجزاي محدود يك تير از بدنه خودرو از جنس بايوكامپوزيتي تقويت‌شده با نانوپودر
683
تحليل تجربي و عددي اثر اتصال چسبي بر رفتار پنل تقويت شده خودرو به كمك روش مكانيك آسيب
684
تحليل تجربي و عددي اثر تنش حرارتي تناوبي بر روي استحكام دندان
685
تحليل تجربي و عددي استحكام سازه اتصال چسبي فلز به فلز به كمك توسعه يك مدل ناحيه چسبناك پتانسيل پايه جديد
686
تحليل تجربي و عددي استفاده از مصالح تراش آسفالت به عنوان مصالح اساس و زيراساس
687
تحليل تجربي و عددي برخورد جسم خارجي با شيشه جلو خودرو
688
تحليل تجربي و عددي پايداري مرز كاواك
689
تحليل تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي بر ايجاد جريان‌هاي ثانويه در افزايش انتقال حرارت در حالت دوار
690
تحليل تجربي و عددي تاثير نانولايه‌هاي ليفي الكتروريسي‌شده مياني بر خواص ضربه سرعت پايين كامپوزيت‌هاي اپوكسي/آراميد
691
تحليل تجربي و عددي جاذب انرژي تركيبي كامپوزيتي فولادي كلاهي شكل نقطه جوش شده
692
تحليل تجربي و عددي جريان حول كسكيد پره هاي كمپرسور محوري NGTE
693
تحليل تجربي و عددي خرابي پيشرونده در چندلايه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري نفوذ شبه‌استاتيكي و ضربه سرعت پايين با روش نشرآوايي و المان محدود
694
تحليل تجربي و عددي خواص استاتيكي و خستگي آلومينيوم نانوساختار 6061
695
تحليل تجربي و عددي خواص مكانيكي فولادهاي دو فازي در ابعاد ميكرو و نانو
696
تحليل تجربي و عددي رفتار خمشي ورق كامپوزيتي با تقويت كننده نانو لوله هاي كربني دو جداره
697
تحليل تجربي و عددي رفتار شكست مخلوط هاي آسفالتي
698
تحليل تجربي و عددي رفتار ورق هاي بتني تقويت شده با لايه هاي كامپوزيتي تحت ضربه سرعت بالا
699
تحليل تجربي و عددي رفتارجذب انرژي قوطي جدارنازك داراي سوراخكاري محيطي
700
تحليل تجربي و عددي عملكرد كلكتور يك خشك كن خورشيدي در اقليم يزد
701
تحليل تجربي و عددي عملكرد گرمايشي و سرمايشي سيستم مركب ديوار ترومب و دودكش خورشيدي
702
تحليل تجربي و عددي فرآيند فورجينگ قالب باز بيلت با مقطع گرد
703
تحليل تجربي و عددي مشعل بخار گازي دمنده
704
تحليل تجربي و عددي مكانيزم هاي آسيب در فولاد دوفازي DP600 تحت بارگذاري استاتيكي يك و دو محوره
705
تحليل تجربي و نظري ابر كاواك زايي هوا دهي شده در پايين دست دماغه هاي سهموي
706
تحليل تجربي و نظري پديده خستگي در نخ نانو ليفي نايلون 66
707
تحليل تجربي و نظري پديده كاهش درگ به وسيله تزريق ميكروحباب
708
تحليل تجربي و نظري رفتار فشارپذيري فرش ماشيني پرز بريده تحت بارهاي ديناميكي
709
تحليل تجربي و نظري عوامل موثر بر مقاومت كششي مستقيم سنگ ها
710
تحليل تجربي و نظري كامپوزيت تقويت شده با بافتار لوله اي شكل اصلاح شده در راستاي محيطي
711
تحليل تجربي وآزمايشگاهي روند توليد و كنترل كيفيت لوله هاي پليمري
712
تحليل تجربي يك گرداب سطحي
713
تحليل تجربي يكپارچگي سطح و تنش پسماند حاصل در فرآيند پرداخت‌كاري كوبشي سوپر آلياژ پايه نيكل
714
تحليل تجربي، شبيه‌سازي عددي و بهينه‌سازي جاذب انرژي آلياژ منيزيم
715
تحليل تجسمي و مفهومي معماري به مثابه سكونتگاه در نقاشي معاصر ايران ﴿1390-1340﴾
716
تحليل تحقق پذيري رويكرد استراتژيك توسعه شهري در ساماندهي بافت تاريخي فرسوده منطقه سه (مطالعه موردي محله جويباره)
717
تحليل تحليل رويكرد شهر دوست دار محيط زيست با نگرش به انرژي هاي پايداردر ساخت وساز هاي شهر نجف آباد
718
تحليل تحول روحي عرفا در متون منثور عرفاني فارسي (تا پايان قرن ششم هجري)
719
تحليل تحول و رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت آلومينا- سيليكون كاربيد در طي پخت
720
تحليل تحولات اداري پهلوي اول در فارس (1304- 1320 ش/1925- 1941 م)
721
تحليل تحولات پوشاك در جامعه‌ي شهري ايران:دوره قاجار، دور ه پهلوي اول
722
تحليل تحولات حقوقي- قراردادي ، قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
723
تحليل تحولات فضايي- كالبدي شهر بجنورد با تاكيد بر پراكنده‌رويي شهري
724
تحليل تحولات فيزيكي كالبدي كلاچاي از دهه 60 تا 90
725
تحليل تحولات نگرش شرق شناسانه به سينماي ايران در مجامع هنري غرب
726
تحليل تخصيص منابع در بازار سياسي با استفاده از ساز و كار بازار اقتصادي
727
تحليل تخليه چاه نفت به كمك نرم افزار ANSYS
728
تحليل تدابير معماري پايدار در مسكن اواخر قاجار تهران
729
تحليل تدوين فيلم "كشتزارهاي مرگ "
730
تحليل تدويني "روشهاي كوتاه " (رابرت آلتمن )
731
تحليل تدويني ، فهرست شيندلر
732
تحليل تدويني تريلوژي كريستف كيسلوفسكي
733
تحليل تدويني چهار فيلم مستند ايراني (موج ، مرجان ،خارا- خانه سياه است - اونشب كه بارون امومد- بادجن )
734
تحليل تدويني ده فيلم شاخص سينماي ايران
735
تحليل تدويني دو فيلم "نيكيتا" و "آخرين نبرد"
736
تحليل تدويني دو فيلم كارمن ساخته كارلوس سائورا و فرانچسكو رزي
737
تحليل تدويني سه فيلم "دوستان خوب " "كار خشمگين " و "راننده تاكسي "
738
تحليل تدويني سه فيلم پدر خوانده فرانسيس فورد كاپولا
739
تحليل تدويني فيلم "آمادئوس " ساخته ميلوش فورمن
740
تحليل تدويني فيلم "اينك آخر زمان " ساخته فرانسيس فورد كاپولا
741
تحليل تدويني فيلم "كرنيكا" اثر آلن رنه
742
تحليل تدويني فيلم جي .اف .كي . ساخته اليور استون
743
تحليل تدويني فيلم سرعت (SPEED) با نگاهي به ژانر حادثه هاي
744
تحليل تدويني فيلم سقوط و FLATLINERS
745
تحليل تدويني فيلم غلاف تمام فلزي ساخته استنلي كوبريك
746
تحليل تدويني فيلم قاتلين بالفطره "قاتلين مادرزاد"
747
تحليل تدويني فيلم ناصرالدين شاه اكتور سينما
748
تحليل تدويني فيلمهاي آب ، باد، خاك و دونده
749
تحليل ترافيك شهري با رويكرد سازمان فضايي ميادين (مورد مطالعه : ميدان آزادي شهر تهران )
750
تحليل ترجيحات اعضاي هيات علمي كشاورزي ،دامپزشكي ومنابع طبيعي ايران در استفاده از روش هاوسبك هاي تدريس ووسايل آموزشي
751
تحليل ترك الاستوپلاستيك در سازه هاي فلزي دوبعدي بوسيله روش اجزاء محدود
752
تحليل ترك به كمك هندسه فركتال
753
تحليل ترك خوراگي ورقهاي HSLA جوشكاري شده در فرآيندSPINNIG جهت سايت عدسي مخازن
754
تحليل ترك خوردگي ماتريسي و جدايي بين لايه‌اي چندلايه‌هاي كامپوزيتي به روش مدل خرابي بينابيني تحت بارگذاري استاتيكي
755
تحليل ترك در تاق هاي ﴿چفدهاي﴾ سنتي با تكيه بر بناهاي عصر سلجوقي شهر اصفهان
756
تحليل ترك در ورق هاي ترميم شده به روش المان محدود
757
تحليل ترك زاويه دار با استفاده از نرم افزار ABAQUS
758
تحليل ترك هاي ناشي از نشست شالوده در ديوار هاي آجري تاريخي
759
تحليل ترمز دورگه جريان گردابي/بازتوليدي شار خطي
760
تحليل ترمز يك عايد و دافع Howitzer
761
تحليل ترمو الاستيك مخازن فشاري جدار ضخيم
762
تحليل ترمو پلاستيك ديسك دوار غير همگن با ضخامت متغير
763
تحليل ترمو ديناميكي و بهينه سازي كلكتور خورشيدي صفحه تخت
764
تحليل ترمو مكانيكي و تخمين عمر استوانه موتور ديزل سنگين متوسط
765
تحليل ترمو مكانيكي و خستگي در پيستون
766
تحليل ترموالاستيستيه ديسك با استفاده از مدل گرين و نقدي
767
تحليل ترموالاستيسيته با استفاده از مدلهاي GL AND LS
768
تحليل ترموالاستيسيته تعميم يافته تيرها تحت شوك حرارتي موضعي
769
تحليل ترموالاستيسيته در پره توربين گاز با تابعيت دمايي ضرايب مواد
770
تحليل ترموالاستيسيته كوپل براي تير FGM با استفاده از تئوري الاستيسيته
771
تحليل ترموالاستيسيته كوپل براي تير تيموشنكوي FGM
772
تحليل ترموالاستيسيته كوپل پوسته هاي دوراني چندلايه كامپوزيتي تحت شوك حرارت و فشار
773
تحليل ترموالاستيسيته كوپل در ورقهاي مستطيل شكل كامپوزيتي بر مبناي مدل گرين و ليندسي
774
تحليل ترموالاستيسيته كوپل ورق مستطيلي FGM
775
تحليل ترموالاستيك استوانه ي توخالي ساخته شده از مواد هدفمند با در نظرگرفتن خواص مادي وابسته به دما
776
تحليل ترموالاستيك دائمي مواد باخواص تابعي و مقايسه كمي وكيفي آنها با اجسام دوماده اي
777
تحليل ترموالاستيك ديسك هاي دوار حامل پره FGM
778
تحليل ترموالاستيك كوپل تعميم يافته تيرهاي خميده
779
تحليل ترموالاستيك كوپل كلاسيك تيرهاي خميده
780
تحليل ترموالاستيك گذرا در پوسته هاي جدار ضخيم استوانه اي دوار FGMتحت فشار داخلي
781
تحليل ترموالاستيك و عمر خستگي بليسك يك نوع توربين ميني جت از ديدگاه LCFبه كمك نرم افزار ANSYS
782
تحليل ترموپلاستيك ديسك دوار
783
تحليل ترموديناميكي انرژي باد و تهيه نرم افزار طراحي پره توربين باد ﴿ بررسي نمونه اي نيروگاه بادي منجيل ﴾
784
تحليل ترموديناميكي با هدف بهسازي لوله هاي حرارت(HEAT PIPE)
785
تحليل ترموديناميكي پمپ حرارتي زمين گرمايي در شرايط اقليمي رفسنجان
786
تحليل ترموديناميكي جرخه ي مايع سوز گاز طبيعي با استفاده از مخلوط مبردها و پيش سرمايش پروپان
787
تحليل ترموديناميكي سيستم هيبريدي توربين گاز و پيل سوختني اكسيد جامد با استفاده از تزريق آب
788
تحليل ترموديناميكي سيكل تهويه مطبوع خودرو با مبرد R1234yf
789
تحليل ترموديناميكي سيكل ميكروتوربين براي توليد همزمان توان و حرارت
790
تحليل ترموديناميكي سيكل نيروگاهي رامين به كمك نرم افزار EES [اي اي اس]
791
تحليل ترموديناميكي سيكل هاي قدرت استاندارد هوا و مقايسه بازدهي آنها توسط الگوريتم ژنتيك
792
تحليل ترموديناميكي كمپرسور ديافراگمي
793
تحليل ترموديناميكي محفظه احتراق مدرن DLE براي توربين گازي با استفاده از شبكه راكتورهاي شيميايي
794
تحليل ترموديناميكي و اقتصادي نصب پمپ مايع مبرد در بهينه سازي چيلر تراكمي
795
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع خودروي پايه ي پلتفرم ملي
796
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي سيكل تبريد هوا واقعي بوسيله الگوريتم ژنتيك -CA
797
تحليل ترموديناميكي و بهينه سازي كلكتور خورشيدي صفحه تخت
798
تحليل ترموديناميكي يك نيروگاه خورشيدي متمركز
799
تحليل ترمومكانيكي پايداري چاه هاي تزريق و توليد در روش تبديل به گازكردن زغال سنگ در زير زمين
800
تحليل ترمومكانيكي خستگي چرخ با در نظر گرفتن ترمزهاي ديسكي متصل به چرخ
801
تحليل ترمومكانيكي كمانش تيرهاي كامپوزيت تقويت شده با آليا‍‍ژحافظه دار
802
تحليل ترموهيدرروليكي حادثه فقدان سيال خنك كننده در راكتور مركز تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران
803
تحليل ترموهيدروديناميك ياتاقان هاي ژورنال فويل دار نسل اول به روش مربعات ديفرانسيلي تعميم يافته
804
تحليل ترموهيدروليكي حالت گذراي حادثه از دست رفتن خنك كننده در مدار اوليه يك راكتور هسته اي آبي تحت فشار
805
تحليل ترموهيدروليكي يك ميله سوخت حلقوي با خنككنندگي از داخل و خارج در يك مجتمع سوخت راكتور VVER-1000
806
تحليل تزريقي گرنشتاين و تحليل يكدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
807
تحليل تشديد در ارتعاشات پيچشي ونابالانسي توسط نرم افزارANSYS همراه بامشكلات ارتعاشي درصنعت
808
تحليل تشعشع دايپل كوچك در حضور سطح امپدانسي
809
تحليل تشعشعات ناشي از منابع الكترومغناطيسي گذرا در مجاورت زمين : كاربرد در دوقطبي الكتريكي عمودي
810
تحليل تصادفات عابر پياده در محدوده ي شهري با استفاده از روش‌هاي برنامه‌نويسي ژنتيك و شبكه عصبي در محيطGIS (نمونه موردي: شهر مشهد)
811
تحليل تصاوير اكوكارديوگرافي با استفاده از روشهاي چند مقياسي جهت دار
812
تحليل تصاوير حركتي در غزليات خواجوي كرماني
813
تحليل تصاويرfMRIحالت استراحت مغز با استفاده از روش‌هاي ديناميك غيرخطي جهت تشخيص بيماري پاركينسون
814
تحليل تصميم گيري براي بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي متداول بر اساس مديريت ريسك و طراحي بر اساس عملكرد
815
تحليل تصميم گيري براي مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي بتن آرمه بر اساس مديريت ريسك و طراحي بر اساس عملكرد
816
تحليل تصوير سازي هاي كتاب هاي تعليمات ديني مقطع ابتدايي در سه دهه اخير
817
تحليل تصويرسازي عليقلي خويي در كتاب عجايب المخلوقات بر مبناي خيال فلسفي و صنعت تخييل ادبي
818
تحليل تضعيف و پلاريزاسيون امواج ماهواره اي به وسيله ي باران به روش FD
819
تحليل تطابق اقليم و معماري بافت قديم و جديد بازارهاي شهر اصفهان
820
تحليل تطابق عملكرد رژيم صهيونيستي با شاخصه هاي تروريسم دولتي
821
تحليل تطبيق ترموديناميكي واكنش هاي چندگانه با شرايط عملياتي به كار گرفته شده در چند مطالعه ي موردي
822
تحليل تطبيقي "شخصيت هاي ريزه" در نمونه هايي از افسانه هاي جهان
823
تحليل تطبيقي «اشتباه» در حقوق قراردادهاي ايران ، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي
824
تحليل تطبيقي آراء انديشمندان در مهندسي مالي اسلامي
825
تحليل تطبيقي ابعاد سياسي - حقوقي نگرش نسبي گرايي حقوق بشر در ايران با نگرش جهانشمول
826
تحليل تطبيقي اثرات سيستم‌هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد و گرايش كارآفريني با تمركز بر نقش دوسوتواني و بخشندگي محيطي بين هتل‌هاي مذهبي ، توريستي و مذهبي_توريستي
827
تحليل تطبيقي اجاره اشخاص با قراردادكار در حقوق ايران با تأكيد بر قرارداد حمل و نقل
828
تحليل تطبيقي از فيگور زنان در عكاسي و نقاشي دورۀ قاجار
829
تحليل تطبيقي اصل قانوني بودن جرم در حقوق بين الملل كيفري و حقوق كيفري داخلي
830
تحليل تطبيقي اعمال كيفر توسط شهروندان در قانون مجازات اسلامي ايران و قوانين مصر و الجزاير
831
تحليل تطبيقي افسانههاي كهن ايراني و افسانههاي آلماني برادران گريم بر اساس برنامة فلسفه براي كودكان
832
تحليل تطبيقي- بينامتنيت عناصر فانتزي در آليس در سرزمين عجايب و شازده كوچولو و هلي‌فسقلي در سرزمين غول‌ها بر‌مبناي نظرية ژرار ژنت
833
تحليل تطبيقي پنج نگاره از جامع التواريخ با پنج نگاره از دورهء كيليكيه
834
تحليل تطبيقي تأثير تفليس و ورشكستگي بر قراردادها در حقوق ايران
835
تحليل تطبيقي تأثير توانمندي هاي زنان در دوره اصلاحات ايران و دوره حزب عدالت و توسعه تركيه بر قدرت ملي و جايگاه جهاني آنها
836
تحليل تطبيقي تأثير منفعت عمومي و منفعت خصوصي در تفسير قراردادها در حقوق ايران و افغانستان
837
تحليل تطبيقي تاثير استراتژي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در خدمات بانكي در دو بخش خصوصي و دولتي
838
تحليل تطبيقي تضييق و توسعه تعهد قراردادي در حقوق مدني ايران و فرانسه
839
تحليل تطبيقي تعارض قوانين در قراردادهاي ورزشي تجاري در حقوق ايران و انگليس
840
تحليل تطبيقي تعديل در قانون پيمان ايران با نمونه قراردادهاي فيديك و اصول قراردادهاي تجاري و بين‌المللي
841
تحليل تطبيقي جايگاه اصل حاكميت اراده درتفسير قراردادهاي اداري و خصوصي
842
تحليل تطبيقي جرائم ناقص در كامن لا، فقه و قانون جديد مجازات اسلامي
843
تحليل تطبيقي جرايم جنسي زنان در فقه اسلام و حقوق كيفري ايران
844
تحليل تطبيقي جرم سازمان يافته فراملي قاچاق انسان در حقوق كيفري افغانستان با موازين حقوق بين الملل
845
تحليل تطبيقي چهار نمايه ي خشكسالي (RDI ، SPI ، SPEI ، EDI) جهت تشخيص ، ارزيابي و پيش بيني خشكسالي هاي هواشناسي در اقليمهاي خشك و نيمه خشك ايران
846
تحليل تطبيقي حق ملاقات والد غير حاضن با كودك در حقوق جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده ي آمريكا
847
تحليل تطبيقي حقوق عيني اتباع بيگانه در ايران و افغانستان
848
تحليل تطبيقي حقوقي -كيفرشناختي جزاي نقدي در سياست جنايي تقنيني ايران و فرانسه
849
تحليل تطبيقي خصوصي‌سازي از طريق توزيع سهام عدالت در چهارچوب اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي
850
تحليل تطبيقي دفتر اول و ششم در مثنوي معنوي
851
تحليل تطبيقي دو رمان شوهر آهو خانم و خاك خوب با رويكرد بررسي عناصر داستاني ﴿لحن،فضا،شخصيت،درون مايه،زاويه ديد و..﴾
852
تحليل تطبيقي رژيم مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد اطفال و نوجوانان بزه‌كار در حقوق ايران و فرانسه (با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي 1392)
853
تحليل تطبيقي رمان هاي (اهل غرق و به سوي فانوس دريايي) بر اساس نظريۀ گفتمان روايي گرمس
854
تحليل تطبيقي رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ‌ايران و ايالات متحده آمريكا در قبال مبارزه با تروريسم (2014-2001)
855
تحليل تطبيقي رويكرد ناتوراليسم در رمانهاي ژرمينال و سنگ صبور
856
تحليل تطبيقي ساختار و محتوا در روايت و تصوير، در نگاره هاي هزارو يكشب
857
تحليل تطبيقي ساختاري و محتوايي قطعه هاي انوري وابن يمين
858
تحليل تطبيقي سن مسئوليت كيفري در حقوق افغانستان و ايران
859
تحليل تطبيقي شاخص هاي توسعه يافتگي شهرستان هاي بوشهر
860
تحليل تطبيقي شاخص هاي مسكن مناسب در مناطق شهري با رويكرد عدالت اجتماعي ـ فضايي (مطالعه موردي؛ منطقه يك و دوازده كلانشهر تهران)
861
تحليل تطبيقي شاخصهاي سكونتي سپاهان شهر، بهارستان و بافت قديم اصفهان
862
تحليل تطبيقي شاخصهاي كالبدي - فضايي كاربري هاي آموزشي با الگوهاي استاندارد ﴿ نمونه مورد مطالعه : مدارس دوره متوسطه عمومي شهر سنندج ﴾
863
تحليل تطبيقي شناسايي و اجراي احكام طلاق خارجي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا
864
تحليل تطبيقي شيوه‌هاي مداخله در بافت فرسوده شهري (مورد مطالعه محلات منطقه 9 شهرداري اصفهان آزادان ، بهاران (جروكان) ، كارلادان)
865
تحليل تطبيقي ضمانت اجراي تخلف از شروط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران، مصر، سوريه و عراق
866
تحليل تطبيقي عوامل تاثيرگذار و تاثيرپذير از صخره شيشه اي (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات )
867
تحليل تطبيقي فتنه و جنگ نرم با مطالعه موردي فتنه 88 ايران و انقلاب نارنجي اوكراين
868
تحليل تطبيقي فرصت ها و چالش هاي سياسي-امنيتي دو الگوي ام القرايي ايراني-اسلامي و نوعثماني گري
869
تحليل تطبيقي فرم و روايت در نگاره هاي شاهنامه ي دموت و بايسنقري
870
تحليل تطبيقي قانون حاكم بر قراردادهاي خصوصي بين المللي در حقوق ايران و اسناد بين المللي
871
تحليل تطبيقي قصه هاي هزارويك شب و حكايتهاي لافونتن بر پايه برنامة فلسفه براي كودكان
872
تحليل تطبيقي قواعد حاكم بر بهداشت جنسي درحقوق ايران و اسناد بين المللي
873
تحليل تطبيقي كاركرد نخبگان و مساله تجدد در عهد ناصري و ميجي-ژاپن در نيمه دوم قرن نوزدهم
874
تحليل تطبيقي مالكيت منفعت، حق انتفاع و مأذونيت در انتفاع
875
تحليل تطبيقي ماهيت و آثار اعمال و وقايع حقوقي در حقوق ايران و فرانسه
876
تحليل تطبيقي مباني تصميم گيري وتفكراستراتژيك حضرت امام خميني (ره )باسايررهبران مسلمان (سيدحسن نصرا...وامام موسي صدر)
877
تحليل تطبيقي محتواي تصاوير كتاب هاي آموزش عمومي از منظر بازنمايي فرهنگ پوشش بين دو كشور ايران و سوريه
878
تحليل تطبيقي مديريت پيشگيري از جرم در ايران و انگلستان
879
تحليل تطبيقي مديريت عقلاني در مدرنيته با مديريت در داستان هاي قرآن
880
تحليل تطبيقي مسئوليت مدني قراردادي و مسئوليت مدني قهري از منظر طرق معافيت
881
تحليل تطبيقي مسئوليت مدني مراقب نسبت به اعمال اشخاص نيازمند مراقبت
882
تحليل تطبيقي مفهوم آزادي در انديشه سياسي فردريش هگل، آيزيا برلين و مارتين هايدگر
883
تحليل تطبيقي مفهوم و فرآيند صدور انقلاب در انقلاب هاي ايران و روسيه
884
تحليل تطبيقي نرخ امنيت غذايي استان هاي كردستان و كرمانشاه﴿1370 الي 1387﴾
885
تحليل تطبيقي نسبت علّت و موضوع درحقوق قراردادها ايران و فرانسه
886
تحليل تطبيقي نظريه تناوب يين و يانگ در ادوار تاريخ هنر غرب از قرن 15 تا 19 ميلادي
887
تحليل تطبيقي نقش اجل در قراردادها در حقوق ايران و مصر
888
تحليل تطبيقي نقوش اساطيري كاشي وسفال در هنر سلاجقه ايران و روم
889
تحليل تطبيقي وكالت مدني با وكالت دادگستري در حقوق ايران
890
تحليل تطبيقي ويژگي هاي بصري سفالينه هاي زير لعابي كاشان دوره ي سلجوقي با نمونه هاي مشابه در رقه دوره ي ايوبيان
891
تحليل تطبيقي، انسان شناسانه و روانكاوانه ي داستان قلعه ذات الصور
892
تحليل تطبيقي، ساختاري و روايي خورشيد و خرامان الماس خان كندوله اي كرمانشاهي با هماي و همايون خواجوي كرماني
893
تحليل تعامل سيال و غشاي الاستيك در مدل سه بعدي يك دستگاه كمك بطني
894
تحليل تعامل شخصيت ها و رويدادهاي رمان كليدر با رويكرد روانشناسانه (مكانيسم هاي دفاعي مبتني بر ديدگاه روان تحليل گري فرويد و عقدۀ حقارت و برتري آدلر
895
تحليل تعامل كاربر با اجزاء صفحات وب براي استخراج علاقه‌مندي‌هاي او
896
تحليل تعاملات انقلاب هاي بزرگ و نظام بين الملل
897
تحليل تعين كننده هاي ضريب امنيت زيستي در ميان پرورش دهندگان طيور شهرستان روانسر
898
تحليل تغيير رفتار خريد پوشاك كودك در شهر تهران در مواجهه با پوشاك سبز
899
تحليل تغيير رمز زباني در نگارش انگليسي دانشجويان ايراني
900
تحليل تغيير شكل ابزار و خطاي ناشي از آن در فرآيند فرزكاري با انگشتي
901
تحليل تغيير شكل الاستيك - پلاستيك استوانه اي هدفمند تحت فشار داخلي با كار سختي خطي
902
تحليل تغيير شكل بزرگ تير تيموشنكو تحت ضربه محوري
903
تحليل تغيير شكل در فرآيند ECAP با استفاده از روش اجزا محدود
904
تحليل تغيير شكل در فرآيند اكستروژن برشي خالص با استفاده از روش اجزاء محدود
905
تحليل تغيير شكل در فرآيند اكسترو‍‍ژن پيچشي به كمك روش اجزاء محدود
906
تحليل تغيير شكل در فرآيند هيدروفرمينگ ورق به كمك روش المان محدود
907
تحليل تغيير شكل در فرايند هيدروفرمينگ لوله با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار ABAQUS
908
تحليل تغيير شكل هاي بزرگ الاستيك ورق چهارگوش
909
تحليل تغيير شكل وشكست لمينيتهاي كامپوزيتي متقارن تحت ضربه بار ضربه اي سرعت پايين
910
تحليل تغيير شكل ويسكوپلاستيك فلزات در فرآيندهاي شكل دهي
911
تحليل تغيير شكلهاي بزرگ جامدات به روش بدون المان RKPM
912
تحليل تغييرات آب وهوا با رويكرد گردوغبار واثرات آن براقليم شهري
913
تحليل تغييرات بارش بر سيلاب در رودخانه خشك مهارلو با استفاده از مدل آريما
914
تحليل تغييرات پاسخ رفلكس هافمن در اثر تصور حركتي در انسان سالم
915
تحليل تغييرات زماني و مكاني دماي روزانه در ايران براساس شاخصهاي حدي
916
تحليل تغييرات سطوح پوشش برف در ارتفاعات دنا با استفاده از سنجش از دور
917
تحليل تغييرات فضاهاي شهري و تاثير آن در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر دزفول در دوره پهلوي (1304/1925-1357/1978)
918
تحليل تغييرات معماري مدارس در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوي؛ نمونه هاي موردي مدارس يزد
919
تحليل تغييرپذيري گيت هاي منطقي CMOS و-CMOS ممريستوري
920
تحليل تغييرشكل گلبول قرمز در جريان خون درون مويرگ به روش تعامل سيال و جامد
921
تحليل تفارن هاي تقريبي
922
تحليل تفاضلي علامت دار براي الگوريتمهاي رمز قطعهاي
923
تحليل تفاوت سودآوري روش هاي تحليل تكنيكي و تحليل بنيادي در انتخاب سهام شركت هاي فعال تر بورس اوراق بهادار تهران
924
تحليل تفاوت ها وشباهت هاي فرمي در قالي جوشقان وقالي ونداده
925
تحليل تفاوت ها وشباهت هاي فرمي در قالي جوشقان وقالي ونداده
926
تحليل تفاوت هاي تكويني زن و مرد از ديدگاه مفسران معاصر شيعه (علامه طباطبايي ،آيت الله مكارم شيرازي ،آيت الله جوادي آملي ،حاجيه خانم امين)
927
تحليل تفاوت هاي ژنوتيپي داده هاي HapMap و بررسي عملكرد الگوريتم ها پلوتايپ اسمبلي
928
تحليل تفرق از نانو ساختارهاي پلاسمونيكي
929
تحليل تقابل «حكمت» و «غرور» در نهج‌البلاغه (با روي‌آورد معناشناختي)
930
تحليل تقابل درون مايه هاي سينماي مستقل پس از دهه هشتاد امريكا با جريان اصلي هاليوود با محوريت آثار ريچارد لينكليتر
931
تحليل تقابل درون‌مايه‌هاي سينماي مستقل پس از دهه‌ي هشتاد با جريان اصلي هاليوود
932
تحليل تقابل گفتماني اصول گرايي و اصلاح طلبي در انتخابات دهم رياست جمهوري از منظر تحليل گفتمان
933
تحليل تقارن هاي تقريبي
934
تحليل تقارنھاي لي و معادلات الحاقي
935
تحليل تقاضا و توسعه ظرفيت در شركت ذوب آهن با استفاده از رويكرد سيستم هاي ديناميكي
936
تحليل تقاضا و سياست هاي قيمت گذاري (مطالعه موردي: شركت فريرآساطب)
937
تحليل تقاضاي پوشش بيمه اي با تاكيد بر مديريت ريسك كشاورزي مطالعه موردي شواهدي بر صنعت باغداري استان مازندران
938
تحليل تقاضاي پوياي نهاده انرژي در صنايع كارخانه اي ايران (86-1374)- رهيافت الگوي لاجيت خطي
939
تحليل تقاضاي حمل و نقل كالا با استفاده از روش شبكه هاي عصبي در استان لرستان
940
تحليل تقويت كننده در فركانس هاي مايكروويو با استفاده از روش توازن هارمونيكي
941
تحليل تقويت كننده قدرت مد چند گانه مورد استفاده در تلفن همراه و طراحي و شبيه سازي آن
942
تحليل تك اسطوره رستم در نقاشي قهوه خانه اي بر اساس آراي جوزف كمبل
943
تحليل تك عاملي كواريانس
944
تحليل تكانه هاي موثر بر قيمت مسكن در ايران و بررسي همگرايي آن با بازار مسكن در كشورهاي منتخب
945
تحليل تكنوايي و كاربرد آن در مسائل بهينه يابي غيرخطي
946
تحليل تكنولوژيكي و اقتصادي محاء لجن و شيرابه با استفاده از انرژ‍ي خورشيدي و ارائه يك الگوي بومي مناسب
947
تحليل تكنيك هاي مختلف مقابله با تداخل و اثرات پرش فركانسي در رادارهاي تعقيب
948
تحليل تكنيك هاي نوازندگي ني سيد حسن كسايي و تنظيم دستگاه شور روايت ميرزا عبدالله بر اساس آن براي ساز ني
949
تحليل تكنيكال
950
تحليل تكنيكال بازار سهام ايران به منظور ارايه راهكارهاي مناسب در انتخاب سبد سهام
951
تحليل تكنيكال بورس اوراق بهادار ايران و اسپانيا بر اساس نوسان¬نماهاي جنبشي و تصادفي
952
تحليل تكنيكي ترك در سطح مشترك با استفاده از روش كالوكيشن
953
تحليل تكيه گاه بتن آرمه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك متصل به ديافراگم طبقات
954
تحليل تلرانسي(رواداري) ابعادي و هندسي در همبندي جوشكاري دو قطعه ورق فلزي انعطاف پذير
955
تحليل تلفات آب از كانال هاي آبياري و زهكشي به روش چند معياره
956
تحليل تمام - موج بلور فوتوني يك بعدي به روش تفاضلات متناهي حوزه زمان (FDTD ) با فرض فرود عمودي موج تحريك
957
تحليل تمام موج تقويت كننده توان موج ميلي متري و بررسي پايداري آن
958
تحليل تمام موج و مدلسازي گريد اسيلاتور ها در جمع كننده هاي فضايي توان مايكروويو
959
تحليل تمايل به مشاركت در مديريت آبياري در بين اعضاي تعاوني هاي آب بران سفيدبرگ و سراب بس شهرستان جوانرود
960
تحليل تمايل جوانان روستايي پسر شهرستان كرمانشاه به مهاجرت و عوامل موثر بر آن
961
تحليل تمايل در زبان فارسي با استفاده از يادگيري عميق
962
تحليل تمركز تنش اطراف بازشدگي هاي لوبيايي شكل در ورقهاي كامپوزيتي و بدست آوردن حالت مناسب افزايش ضخامت اطراف آن با استفاده از روش المان محدود
963
تحليل تمركز تنش توسط ANSYS ومقايسه بانتايج تئوري براي صفحه سوراخ دار صفحه شياردار
964
تحليل تمركز تنش حاصل از نيروهاي متمركز بروش عددي تفاضل منتهاهي
965
تحليل تمركز تنش در ورق آلياژحافظه دار با درنظرگرفتن اثر حفره/تخلخل
966
تحليل تمركز تنش صفحه سوراخ دار توسط نر افزار ANSYS ومقايسه نتايج با حل تئوري براي سوراخ دايره اي و بيضوي
967
تحليل تمركز شهري و تاثير سياست هاي مالي دولت برآن به تفكيك استان در ايران﴿رويكرد اقتصاد سنجي فضايي﴾
968
تحليل تناسبات هندسي و ساختار چينش‌هاي گره‌هاي كاشي‌كاري در سردر امام‌زاده‌ها و مدارس اصفهان (نمونۀ مطالعاتي: مدرسۀ نيم‌آورد- امام‌زادۀ درب امام)
969
تحليل تنش
970
تحليل تنش - جابجايي فضاهاي زير زميني در حالت فشار آّب غير متقارن ﴿مطالعه موردي سد كارون 4﴾
971
تحليل تنش ـ كرنش هاي در حال ساخت سدهاي خاكي و تعيين سرعت بحراني اجراي آنها
972
تحليل تنش ، تغيير شكل و خواص مكانيكي زمين
973
تحليل تنش Spiral Bevel Gears به روش اجزاء محدود
974
تحليل تنش استاتيكي ورقها چند لايه بروش اجزاء محدود
975
تحليل تنش استخوان فك پاييني ايمپلنت گذاري شده با روش اجزاي محدود
976
تحليل تنش استخوان و ايمپلنت ناشي از به كارگيري ايمپلنت هاي با طول مختلف
977
تحليل تنش استوانه فولادي تحت بارگذاري انفجاري داخلي
978
تحليل تنش ايجاد شده بر روي مهره هاي كمري بر اثر نيروهاي وارده از جانب اُرتزها در ستون فقرات دچار اسكوليوز خفيف با استفاده از مدل المان محدود
979
تحليل تنش با روش تجربي الاسيستيه
980
تحليل تنش بدنه و ركاب دوچرخه و طراحي بهينه بدنه
981
تحليل تنش بر روي پد ترمز كامپوزيتي تقويت شده با الياف نانو لوله در ترمز قطار
982
تحليل تنش بوژي سه تكه 100-18 اصلاح شده براساس دستورالعمل گوست 9246
983
تحليل تنش بوژِي مترو تهران براساس استاندارد uic615-4
984
تحليل تنش پاد صحنه اي در باريكه ي ميكروپلار حاوي نابجايي پاد صفحه اي
985
تحليل تنش پاد صفحه اي الاستوديناميك صفحه بي نهايت تضعيف شده به وسيله ترك
986
تحليل تنش پاد صفحه اي در اثر نابجايي در يك نيم صفحه بر اساس تئوري الاستيسيته غير موضعي
987
تحليل تنش پاد صفحه اي در صفحه تضيعف شده توسط ترك و حفره تحت بار هارمونيك
988
تحليل تنش پاد صفحه اي در محيط هاي تضعيف شده توسط چندين ترك و حفره
989
تحليل تنش پايه موتور با روش نرم افزار المان محدود ﴿استفاده از نرم افزار Abaqus﴾
990
تحليل تنش پره توربين بادي محور افقي با در نظر گرفتن اندر كنش سيال و جامد
991
تحليل تنش پره روتور توربين گازي بروش المان محدود
992
تحليل تنش ترمو مكانيكي و تخمين عمر سرسيلندر موتور ديزل سنگين
993
تحليل تنش تماسي دو دندانه در گير از كوپلينگ چرخ دنده اي با هدف بررسي اثر انحنا دندانه بر فشار سطح تماس
994
تحليل تنش چند راهه دود موتور ملي ﴿EF7﴾ تحت بارگذاري ترموديناميك
995
تحليل تنش حرارتي ايمپلنت دنداني با استفاده از مدلسازي المان محدود
996
تحليل تنش حرارتي در يك گوه ي تضعيف شده با ترك تحت جريان حرارتي يكنواخت
997
تحليل تنش حرارتي دندان بازسازي شده به روش پست-كور با استفاده از روش عددي المان محدود
998
تحليل تنش حرارتي يك استك SOFC به منظور ارزيابي رفتار آن در مرحله آغاز به كار پيل به كمك نرم افزار ANSYS
999
تحليل تنش حول استوانه با شرط مرزي لغزش در محدوده اعداد رينولدز پايين
1000
تحليل تنش خستگي توليپ پژو 405 با استفاده از نرم افزار Ansys
بازگشت