<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در شيرهاي صنعتي گلوب با تعداد مختلف صفحات سوراخ دار
2
تحليل عددي پديده واماندگي بر روي ايرفويل، با استفاده از روش مدل سازي گردابه هاي بزرگ
3
تحليل عددي پديده ي انتقال حرارت همراه با تغيير فاز نانو سيالات در يك لوله گرمايي توموسيفون با استفاده از آناليز CFD
4
تحليل عددي پروانه كشتي
5
تحليل عددي پروسه شكافت هيدروليكي در مخازن نفتي
6
تحليل عددي پس سوز موتور جت
7
تحليل عددي پمپ محوري به عنوان توربين
8
تحليل عددي پي سطحي واقع بر لايه خاكي سست
9
تحليل عددي پي نواري واقع بر خاك هاي با لايه بندي مورب
10
تحليل عددي تأثير برش در مقطع عرضي كشتي بر روي استحكام نهايي آن تحت خمش قائم
11
تحليل عددي تأثير زاويه بين شمع و راستاي زلزله بر روي اندركنش پي-شمع-خاك
12
تحليل عددي تاثير آبگرفتگي مخازن شناور آسيب ديده بر حركت شناور
13
تحليل عددي تاثير بار ديناميكي حاصل از انفجار بر لوله¬هاي انتقال گاز
14
تحليل عددي تاثير پارامترهاي هندسي شكستگيهاي منفصل بر نرخ نفوذ دستگاه TBM درتوده سنگ شكسته- مطالعه موردي تونل بلند زاگرس
15
تحليل عددي تاثير پره اسكوييلر بر عملكرد كمپرسور محوري
16
تحليل عددي تاثير حفاري تونل هاي دوربرگردان بر پايداري تونل هاي اصلي آزاد راه تهران-شمال
17
تحليل عددي تاثير روشهاي مدل سازي رفتار نزديك ديواره در پيش بيني جريان و انتقال حرارت
18
تحليل عددي تاثير ستون هاي سنگي بر افزايش مقاومت دربرابر روانگرايي در بستر هاي مستعد روانگرايي
19
تحليل عددي تاثير فشارآب حفره اي بر پايداري ديواره هاي معدن شماره يك گل گهر سيرجان
20
تحليل عددي تاثير متقابل پروانه و بدنه شناور زيرسطحي بدون سرنشين هوشمند
21
تحليل عددي تاثير ناپيوستگي بار اصلي توده سنگ بر امواج حاصله از انفجاري
22
تحليل عددي تاثيرهندسه ساختمان برضريب تخليه
23
تحليل عددي تبادل گاز در حبابچه هاي ششي
24
تحليل عددي ترانزيستور MESFET موج ميليمتري بر اساس مدلهاي فيزيكي حاكم بر قطعه
25
تحليل عددي تراوش آب در تونل زهكش مغار نيروگاه سد رودبار با نگرش هيدرومكانيكي
26
تحليل عددي تراوش سه بعدي در پي و تكيه گاههاي سدهاي بتني - قوسي ﴿مطالعه موردي سد كارون 3﴾
27
تحليل عددي ترك در صفحه محدود از جنس FGM به روش MLPG
28
تحليل عددي تركيب اثر سوئيرلر و جهت هاي هواي ورودي در ناحيه اوليه محفظه احتراق توربين گاز
29
تحليل عددي تغيير شكل يك قطره و يك جفت قطره، در شرايط غير پايا براي معادله ي بقاي بار تحت ميدان الكتريكي يكنواخت با استفاده از روش Front-tracking در سه بعد
30
تحليل عددي تنش - كرنش سازه هاي خاكي با توجه به غير ايزوتوپ بودن محيط
31
تحليل عددي تنش ايجاد شده در قطعه در اثر ماشينكاري
32
تحليل عددي تنش پسماند در جوش چند پاسه فولادهاي استحكام بالا
33
تحليل عددي تنش در اتصالات چسبي تك لبه اي متشكل از دو نوع چسب
34
تحليل عددي تنش در صفحات مستطيلي چند جنسي تحت شكل دهي انفجاري
35
تحليل عددي تنش در لوله كامپوزيتي تحت فشار هيدرواستاتيك داخلي
36
تحليل عددي تنش ها با استفاده از نرم افزار ansysدر كف يك كشتي تندرو
37
تحليل عددي تنش هاي حرارتي در روسازي هاي بتني پيش تنيده
38
تحليل عددي توربين بادي محور افقي واثرات پارامترهاي هندسي وجهت باد
39
تحليل عددي توربين جزر و مدي محور افقي معكوس‌گرد و توسعه آن جهت افزايش بازدهي
40
تحليل عددي توربين جزرومدي محور افقي با در نظر گرفتن تغييرات پارامترهاي هندسي آن
41
تحليل عددي توزيع تنش و كرنش پلاستيك در فرايند جوشكاري اصطكاكي- اغتشاشي به كمك نرم افزار ABAQUS
42
تحليل عددي توليد آنتروپي جوشش سيال اشباع عبوري از كويل مارپيچ در شار ثابت جداره
43
تحليل عددي تونل‌هاي حفاري شده توسط ماشين‌هاي كنترل تعادلي (EPB-TBM) به كمك نتايج ابزار دقيق (مطالعه موردي تونل خط 7 متروي تهران)
44
تحليل عددي تونلسازي به شيوه تعادل فشار زمين ﴿EPB ﴾ توسط روش المان مجزا﴿ِDEM﴾ با تمركز بر خط 7 مترو تهران
45
تحليل عددي جت خروجي در زير آب
46
تحليل عددي جريان اطراف دهانه مجراي هواي ورودي راكتها
47
تحليل عددي جريان اطراف سوپاپ خروجي پيكان به روش المان محدود
48
تحليل عددي جريان بر روي اجسام چرخان
49
تحليل عددي جريان برروي يك پرتابه
50
تحليل عددي جريان پتانسيل حول اجسام
51
تحليل عددي جريان پريستالتيك ادرار از كليه به مثانه
52
تحليل عددي جريان تراكم ناپذير حول وسيله نقليه جاده اي سنگين
53
تحليل عددي جريان حول اجسام متقارن محوري با زاويه حمله
54
تحليل عددي جريان خون در باي پس كرونري با در نظرگرفتن روش‌هاي جراحي
55
تحليل عددي جريان خون در داخل بطن چپ و دريچه آئورت
56
تحليل عددي جريان خون در قلب مصنوعي هارت سيور و بررسي وجود هموليز و اعنقاد خون در آن
57
تحليل عددي جريان داراي ذرات معلق از سطوح متخلخل- كاربرد در مهندسي پزشكي
58
تحليل عددي جريان در Casecad توربين جريان محوري توربين گاز
59
تحليل عددي جريان در توربين فشار بالاي موتور توربوفن در حالت هاي طرح و خارج طرح و بررسي اثرات ميزان درز نوك پره ها بر عملكرد آن
60
تحليل عددي جريان در راهگاههاي موتور احتراق داخل
61
تحليل عددي جريان در رگ كرونري انسان با توجه به يك مدل واقعي
62
تحليل عددي جريان در كانال با زائده خارجي و داخلي به كمك نرم افزار FLUENT
63
تحليل عددي جريان در ميكروپمپ
64
تحليل عددي جريان در يك پمپ خلاء و بررسي اثر پارامتر هاي اصلي موثر
65
تحليل عددي جريان در يك پمپ خلاء و بررسي اثر پارامتر هاي اصلي موثر
66
تحليل عددي جريان درمحفظه احتراق جريان معكوس توربين گازي
67
تحليل عددي جريان درون محفظه احتراق يك موتور توربوجت
68
تحليل عددي جريان دو فازي گاز - جامد در جدا كننده هاي سيليكوني
69
تحليل عددي جريان دودي شكل و ارزيابي آزمايشگاهي آن
70
تحليل عددي جريان سرد روي شعله نگهدار وي شكل لبه سينوسي
71
تحليل عددي جريان سيال در مجاري و تنگناها
72
تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت آرام ، در كانال افقي با پره هاي عرضي
73
تحليل عددي جريان سيال و انتقال حرارت و تعيين مشخصات بهينه بافل‌هاي متخلخل در مبدل‌هاي حرارتي پوسته و لوله
74
تحليل عددي جريان ضرباني خون بر انتقال ليپوپروتين¬هاي كم چگال (ال دي ال) در رگ كرونر چپ خميده با فرض غير نيوتوني خون
75
تحليل عددي جريان ضرباني خون به عنوان سيال ميكروپولار در رگ ويسكوالاستيك به روش اندركنش سيال- جامد با در نظر گرفتن جابجايي بزرگ
76
تحليل عددي جريان ضرباني خون به عنوان محيط كسرات در رگ الاستيك به روش اندركنش سيال جامد
77
تحليل عددي جريان عبوري از شير سوزني و بررسي كاويتاسيون ناشي از آن
78
تحليل عددي جريان گاز داغ خروجي از اگزوز پرايد
79
تحليل عددي جريان مافوق صوت برروي يك ايرفويل دو بعدي
80
تحليل عددي جريان مغشوش حول يك جسم زير سطحي
81
تحليل عددي جريان ناپايدار خون با رفتار غيرنيوتني در گرافت باي پس شريان كرونر حاوي گرفتگي
82
تحليل عددي جريان ناپايدارحول پره بالگرد بدون سرنشين
83
تحليل عددي جريان هاي در حال گذار روي صفحه تحت
84
تحليل عددي جريان هاي عرضي حول هيدروفويل هاي سه بعدي
85
تحليل عددي جريان همراه با ميكروحباب حول يك جسم متقارن محوري
86
تحليل عددي جريان هواي ورودي به اتاق سرنشين خودرو سمند و تاثير آن در جلوگيري از بخار گرفتگي شيشه ها
87
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي داراي فوم فلزي
88
تحليل عددي جريان و انتقال حرارت سيال غير نيوتني در لوله شياردار
89
تحليل عددي جريان واقعي حول استوانه با مقطع بيضوي با تاكيد بر مدلسازي پديده گذار
90
تحليل عددي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فلزات همجنس
91
تحليل عددي حركت دو هيدروفويل متحرك در زير سطح آب
92
تحليل عددي خرابي در اتصالات پيچي صفحات كامپوزيتي ناشي از بار كششي پيچ
93
تحليل عددي خستگي مكانيكي حرارتي قالب هاي آهنگري
94
تحليل عددي خم‌كاري چرخشي (SPINNING) مخازن تحت فشار و بررسي اثر پارامترهاي فرآيند
95
تحليل عددي دودكش خورشيدي و مقايسه ي آن با داده هاي تجربي
96
تحليل عددي ديناميكي ساختمانهاي پيش ساخته سبك سه بعدي مقياس شده بر روي ميز لرزان
97
تحليل عددي ديناميكي محل دفن مواد زايد جامد شهري تهران در روش دفن سطحي
98
تحليل عددي ديوار‏هاي تحكيم شده با مهارهاي پيش‏كشيده در مقابل بار لرزه‏اي
99
تحليل عددي ديوارهاي خاك مسلح به ژئوسنتتيك با عناصر تسليح مورب
100
تحليل عددي راديه-شمع واقع بر خاك رسي تحت بار زلزله
101
تحليل عددي رشد ترك تحت بارگذاري برش خالص
102
تحليل عددي رشد حباب و پاشش قطره
103
تحليل عددي رفتار استاتيكي و ضربه تير ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
104
تحليل عددي رفتار اندركنشي شالوده هاي نيمه عميق (شمع هاي پافيلي ) وتونل قطار شهري
105
تحليل عددي رفتار تغييرشكلي سدهاي سنگريزه‌اي با هسته رسي در دره‌هاي تنگ (مطالعه موردي: سد مسجدسليمان)
106
تحليل عددي رفتار تونل هاي دو قلو در تشكيلات چند لايه و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي ثثق
107
تحليل عددي رفتار چندلايه هاي فلز - كامپوزيت تحت ضربه سرعت پايين
108
تحليل عددي رفتار خاك در اطراف تونلهاي حفر شده در محيطهاي خاكي و مقايسه با نتايج مشاهدات
109
تحليل عددي رفتار خاك و سازه تحت انفجار زير زميني با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
110
تحليل عددي رفتار داولها در روسازيهاي بتني
111
تحليل عددي رفتار دوغاب در محيطهاي سنگي ناپيوسته
112
تحليل عددي رفتار ديناميكي تيرهاي ساندويچي با هسته ويسكوالاستيك
113
تحليل عددي رفتار ديوارهاي حائل ساحلي در مقابل خاك هاي روان شده
114
تحليل عددي رفتار ديوارهاي حائل ميخ كوبي شده تحت بارهاي لرزه اي
115
تحليل عددي رفتار ستون هاي سنگي در خاك غير اشباع
116
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي با هسته مايل در برابر بارهاي زلزله - مطالعه موردي سد بيدواز اسفراين
117
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي و سنگريزه اي با در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله
118
تحليل عددي رفتار سدهاي خاكي/سنگريزه‏ اي با هسته رسي در دره‏‏ هاي تنگ
119
تحليل عددي رفتار سيستم‏هاي مركب پايدارسازي ديوارهاي حايل شامل ميخكوبي و مهار و بهينه‏سازي آن‏ها
120
تحليل عددي رفتار شيرواني ها در خاك هاي غير اشباع
121
تحليل عددي رفتار مكانيكي زمين هاي تقويت شده با ستون هاي سنگي
122
تحليل عددي رفتار و نشست گروهي شمع ها در رس هاي نرم: مطالعه موردي
123
تحليل عددي رفتار ورقهاي چند لايه تحت بار ضربه اي و مقايسه آن با نتايج تجربي
124
تحليل عددي رفتار يون در دام پائول با ابعاد محدود
125
تحليل عددي رفتارهاي تيرهاي ساندويچي با هسته ناپيوسته تحت بار خمش سه نقطه اي شبه استاتيكي
126
تحليل عددي روانگرايي بستر ناهمگن پي
127
تحليل عددي روسازيهاي بتني تحت بار چرخ هواپيما
128
تحليل عددي روش پيش طاق با تزريق پرفشار در حفاري تونل ها
129
تحليل عددي روش هاي حل معادلات انتگرال ديفرانسيل جزئي فيشر كلوموگروف
130
تحليل عددي روكش بتني بر روي رويه هاي انعطاف پذير (آسفالتي)
131
تحليل عددي ريز احتراق(Micro Combustion) و امكان سنجي ساخت يك نمونة سامانة ريز احتراق
132
تحليل عددي ريزاحتراق(Micro Combustion) و امكان سنجي ساخت يك نمونه سامانه ريزاحتراق
133
تحليل عددي سدهاي خاكي/ سنگريزه اي با هستهء رسي با در نظر گرفتن اثر سه بعدي دره
134
تحليل عددي سه بعدي تنش - كرنش سدهاي بتني قوسي با مدلسازي دقيقتر محدوده سنگ پي
135
تحليل عددي سه بعدي تونل باد كوچك دانشگاه يزد با نرم افزار Fluent
136
تحليل عددي سه بعدي جريان در پاشنه ترانسوم يك شناور پروازي جهت پيش بيني شكل سطح آزاد
137
تحليل عددي سه بعدي جريان در واكنشگر شيميايي بر روي موتور پيكان RD
138
تحليل عددي سه نوع پد سلولزي موجود در بازار جهت استفاده در آب شيرين كن خورشيدي
139
تحليل عددي سيستم رانش و اتر جت دو قلوي موازي براي شناور SES
140
تحليل عددي سيستم رانش واتر جت دوقلوي موازي براي شناور ses
141
تحليل عددي سيستم گودبرداري مهاربندي شده دددرذ متشكل از پايه هاي نگهبان، بست هاي افقي ومهار اصطكاكي(مطالعه موردي)
142
تحليل عددي سيستم گودبرداري مهاربندي شده متشكل از پايه هاي نگهبان، بست هاي افقي ومهار اصطكاكي(مطالعه موردي)
143
تحليل عددي سيستم نگهداري منفصل ﴾سگمنتال﴿ تحت بار زلزله
144
تحليل عددي شمع تحت بارجانبي سيكلي در خاك هاي چسبنده
145
تحليل عددي شيب هاي مسلح شده با روش AGS و ارائه نمودارهاي طراحي
146
تحليل عددي شيب و زبري سطح بر انتقال حرارت تك قطره در چگالش قطره اي
147
تحليل عددي شيرهاي پروانه‌اي دو ديسكي از نظر افت فشار و كاويتاسيون
148
تحليل عددي شيرهاي كاهنده چند مرحله اي فشار جهت جلوگيري از كاويتاسيون
149
تحليل عددي ضربه ي قوچ با استفاده از روش هاي حجم محدود براي شرايط مرزي ژيچيده
150
تحليل عددي طراحي يك هلي دك بر اساس آيين نامه
151
تحليل عددي ظرفيت باربري پي هاي پاجداري
152
تحليل عددي ظرفيت باربري ديناميكي پي هاي نواري واقع بر روي خاك هاي مسلح شده به وسيله ژئوگريد
153
تحليل عددي ظرفيت باربري شمع مخروطي در خاك ماسه اي
154
تحليل عددي عبور آمبولي از يك دوشاخگي شرياني
155
تحليل عددي عملكرد توربين ولز جهت جذب انرژي از امواج
156
تحليل عددي عملكرد حرارتي ميكرو كانال خنك كننده CPU
157
تحليل عددي عملكرد حرارتي يك نمونه استخر خورشيدي
158
تحليل عددي عملكرد سيستم خشك كن بستر سيال
159
تحليل عددي عملكرد موتور پرواز يك موشك سوخت جامد
160
تحليل عددي عملكرد ميكروپمپ پيزوالكتريك تسلا
161
تحليل عددي فرآيند تركيبي پيچش و عبور همزمان در كانال‌هاي زاويه‌دار (TECAP) به روش اجزاء محدود و بررسي پارامترهاي مؤثر در آن
162
تحليل عددي فناشوندگي مواد عايق جسم متقارن محوري با در نظر گرفتن تاثيرات تغيير شكل آن
163
تحليل عددي قطرات شكل‌پذير معلق در يك كانال شيب‌دار در اعداد رينولدز محدود در سه بعد
164
تحليل عددي كرنش ابزار و ارزيابي آن
165
تحليل عددي كمانش تير ورق‌هاي جدار نازك با مقاطع سرد نورديده تحت خمش و برش
166
تحليل عددي كمانش سازه تا شده ي كامپوزيتي
167
تحليل عددي كمانش صفحات كامپوزيت مستطيلي با استفاده از المان كامپوزيت
168
تحليل عددي كمانش ورق هاي آلومينيومي پس از فرآيند جوشكاري
169
تحليل عددي كنترل الكترومغناطيس جريان لايه مرزي روي بدنه شناور
170
تحليل عددي كوله هاي خاك مسلح شده با ژئوسنتتيك تحت بارگذاري لرزه اي
171
تحليل عددي گذرا يك طبقه كمپرسور تاندم
172
تحليل عددي گروهي از شمع ها در معرض گسترش جانبي ناشي از خاك روانگرا
173
تحليل عددي گسترش شكست در LEFM با استفاده از روش عددي Meshless
174
تحليل عددي گودهاي تقويت شده متشكل از ستون هاي مسلح تزريق شده با فشار بالا و مهارهاي پيش¬تنيده (مطالعه موردي)
175
تحليل عددي لرزه اي ديوار باربر غيرمسلح بنايي موجود با روش بتن پاشي
176
تحليل عددي ليزر كريستال نوري دو بعدي چاه كوانتميInGaAsP/InPبا روش FDTD
177
تحليل عددي ماسه ريز مسلح شده با الياف موكت
178
تحليل عددي مجراي تخليه موتور جت در پايين دست تونل باد مافوق صوت
179
تحليل عددي مدل ساده شده پره مارپيچ توربين بادي محور عمودي
180
تحليل عددي مراحل اصلي يك موتور توربوجت
181
تحليل عددي مسائل حداقل انرژي پتانسيل سيستمهاي غيرخطي بدون استفاده از مشتقات
182
تحليل عددي مسائل مكانيك جامدات با روش بدون شبكه صريح
183
تحليل عددي مسايل الاستوپلاستيك كرنش محدود با المان ها و سلول هاي محدود مرتبه بالا
184
تحليل عددي مسايل الاستوپلاستيك كرنش محدود با المان ها و سلول هاي محدود مرتبه بالا
185
تحليل عددي مشخصات آيروديناميكي بال صدمه¬ديده با در نظرگرفتن تغيير در زاويه نفوذ صدمه
186
تحليل عددي معادلات الكترومغناطيس و تحقيق تجربي معادله ي لاپلاس
187
تحليل عددي معادلات انتگرال روي چند ضلعي ها
188
تحليل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش هاي بدون شبكه
189
تحليل عددي معادلات ديفرانسيل روي دامنه هاي بزرگ به كمك توابع پايه شعاعي
190
تحليل عددي مغارهاي ذخيره سازي زيرزميني نفت تحت بارگذاري ديناميكي
191
تحليل عددي مقاوم سازي شيب ها در زير پي هاي سازه هاي بلند
192
تحليل عددي مكانيزم آزمايش برجاي بارگذاري صفحه اي
193
تحليل عددي مكانيزم اندركنش در نقاط اتصال قطعات بتني پبش ساخته تونل ها
194
تحليل عددي مكانيزم شكست پايه هاي سنگي در فضاهاي زيرزميني
195
تحليل عددي مكانيزم نفوذ مته هاي حفاري در چاههاي نفت و گاز براساس مكانيك شكست سنگ
196
تحليل عددي مكانيك شكست ناشي از انفجار در سازه بتني بر اساس چغرمگي شكست
197
تحليل عددي موانع در روش دي‌الكتروفورزيس نارسانا براي دست‌ورزي پيوسته ميكروذرات
198
تحليل عددي ميدان تنش پسماند ناشي از فرآيند ليزر كوبي الياژ تيتانيوم Ti - 6AL - 4V
199
تحليل عددي ميدان جريان جت فلز پاشي قوسي
200
تحليل عددي ميدان جريان و انتقال حرارت حاصل از برهمكنش جت مصنوعي برخوردي با جريان عرضي توسط مدل‌هاي DES و SAS
201
تحليل عددي ميدان جريان و دماي يك رديف جت هاي تزريقي مقابل هم
202
تحليل عددي ميله الاستيك - پلاستيك تحت اثر بارديناميكي به روش MLPG
203
تحليل عددي ميله الاستيك - پلاستيك تخت اثر بار ديناميكي به روش EFG
204
تحليل عددي ناپايداري آكوستيك در موتور موشكهاي سوخت جامد
205
تحليل عددي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه‌اي مطالعه موردي سد آزاد
206
تحليل عددي نشست هاي زماني خاك در اثر حفر تونل هاي كم عمق
207
تحليل عددي نقشه ي خرابي تير ساندويچي با در نظر گرفتن اثر تغيير درجه حرارت
208
تحليل عددي نورد دندانه بر روي ديواره جانبي ظروف جدار نازك
209
تحليل عددي نويز كاويتاسيوني در پروانه كشتي
210
تحليل عددي نيروگاه دودكش خورشيدي شيب دار در يزد
211
تحليل عددي هيدرو الاستيك پروانه كامپوزيتي كاملا مغروق در جريان ويك غير دائم
212
تحليل عددي هيدرو ديناميكي هيدروفيل دو بعدي در نزديكي سطح آزاد
213
تحليل عددي هيدروديناميك جريان حبابي توبولنس درون كويل مارپيچ
214
تحليل عددي هيدروديناميك جريان دوفاز مايع - گاز توربولنس در كويل مارپيچ
215
تحليل عددي هيدروديناميك و ديناميك مبدل دوبدنه جاذب نقطه اي انرژي موج
216
تحليل عددي هيدروديناميكي صفحه پلنينگ تخت و انحنا دار
217
تحليل عددي هيدروديناميكي هيدروفيل دو بعدي در نزديكي سطح آزاد
218
تحليل عددي هيدرومكانيكي و تامين پايداري در كتيبه بيستون
219
تحليل عددي و ‌‌‌‌‌‌بررسي تجربي افت فشار و انتقال حرارت جريان مغشوش دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فازي در مبادله‌گرهاي مارپيچي
220
تحليل عددي و آزمايشگاهي پديده چكش آبي با در نظر گرفتن اصطكاك غير دائم و اثر ويسكوالاستيك ديواره هاي لوله
221
تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان بال مستطيلي
222
تحليل عددي و آزمايشگاهي جريان حول ايرفويل NACA 1200
223
تحليل عددي و آزمايشگاهي حركت ذرات انعطاف پذير آيروسول
224
تحليل عددي و آزمايشگاهي فرايند اختلاط در يك رآكتور بستر شناور گاز-جامد
225
تحليل عددي و بررسي آزمايشگاهي حالت‌هاي مختلف ناپايداري شيب‌ها در اثر اشباع شدن
226
تحليل عددي و بررسي تجربي انتقال حرارت نانو سيال آب/آلومينا در مبدل هاي حرارتي دو لوله اي ، پوسته لوله اي و صفحه اي
227
تحليل عددي و بررسي تجربي پديده چتر در عمليات تراشكاري با استفاده از جذب كننده قابل تنظيم ارتعاشات
228
تحليل عددي و بررسي تجربي رفتار ضربه سرعت پايين فوم آلومينيومي سلول بسته
229
تحليل عددي و بررسي ظرفيت باربري پي هاي صندوقه اي ﴿ كيسون ﴾ در خاك چسبنده اشباع با مقطع بهينه
230
تحليل عددي و بهينه سازي كارآيي آيروديناميكي هواپيماي بدون سرنشين پرستو
231
تحليل عددي و بهينه سازي يك نمونه نيروگاه دودكش خورشيدي جهت استفاده در شهر اصفهان
232
تحليل عددي و تئوري فرايند TECAP (تلفيق فرايندهايECAP و پيچش)
233
تحليل عددي و تجربي اعوجاج در جوشاغتشاشياصطكاكي در ورق هاي آلومينيومي
234
تحليل عددي و تجربي بارگذاري استاتيكي فوم سلول بسته آلومينيومي با فرض سلول‌هاي كلوين و ويرفلان
235
تحليل عددي و تجربي بالج فرمينگ لوله هاي مسي تي شكل
236
تحليل عددي و تجربي تروماي دندان پيشين بالا
237
تحليل عددي و تجربي توزيع تنش كرنش و خواص مكانيكي در فرآيند آهنگري دقيق چرخدنده ساده
238
تحليل عددي و تجربي جذب انرژي و لهيدگي لوله مخروطي با در نظر گرفتن شيارهاي محيطي
239
تحليل عددي و تجربي جريان دو فاز گاز- جامد خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل عبوركننده از راكتورهاي تخليه‌ي سد دي‌الكتريك به‌منظور كاهش آلاينده‌ها
240
تحليل عددي و تجربي جريان ورتكس نشتي نوك پره هاي كمپرسور محوري
241
تحليل عددي و تجربي حرارتي‐ آيروديناميكي يكنمونه رادياتور آلومينيومي خودرو
242
تحليل عددي و تجربي رفتار ترموديناميكي كمژرسور جابجايي مثبت
243
تحليل عددي و تجربي رفتار ضربه ي سرعت بالا در فوم هاي الاستومري و الاستيك - پلاستيك
244
تحليل عددي و تجربي رفتار مكانيكي پانلهاي ساندويچي تحت تثر بارهاي﴿تركيبي﴾محوري و خمشي
245
تحليل عددي و تجربي روان كاري مخلوط تماس پيرو و بادامك كوتاه با در نظر گرفتن اثرات گرمايي و دوره گذار سايش
246
تحليل عددي و تجربي سيستم ذخيره انرژي سرمايشي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده، جهت بهبود عملكرد سيستم تبريد
247
تحليل عددي و تجربي فرآيند جوشكاري مقاومتي نقطهاي
248
تحليل عددي و تجربي كيس خوردگي دو لايه ژارچه در ناحيه دوخت
249
تحليل عددي و تجربي و طراحي مقاوم فرآيند شكل‌دهي تدريجي
250
تحليل عددي و تعيين تجربي تنش پسماند موجود در بازوي سيستم تعليق جلوي خودروي تندر90 به روش سوراخكاري
251
تحليل عددي و دو بعدي جريان پايدار خون در بايپس شريان كرونري
252
تحليل عددي و شبيه سازي پديده ترموسونيك به منظور شناسايي ترك هاي سطحي در فلزات
253
تحليل عددي و شبيه سازي هيدروديناميك بسترهاي فواره اي شامل نانو ذرات به وسيله ديناميك سيالات محاسباتي
254
تحليل عددي و مقايسه رفتار روسازي تحت تاثير رطوبت نفوذي به بسترهاي متورم شونده و تثبيت شده
255
تحليل عددي و مقايسه روش‌هاي فعال و غير فعال براي پايدارسازي گودهاي عميق
256
تحليل عددي و نظري اثر زلزله بر تونل‌ها، با تاكيد بر تونل‌هاي كم‌عمق
257
تحليل عددي وپايدارسازي زمين لغزش با توجه به زمين لغزش رخ داده در قطعه 5 راه آهن ملاير-كرمانشاه
258
تحليل عددي ورق عرشه كشتي در حالت Hogging توسط نرم افزار Ansys
259
تحليل عددي ورق عرشه كشتي در حالت هاگينگ توسط نرم افزار انسيس
260
تحليل عددي ورق هاي دو جنسي تحت اثر انفجاري مواد منفجره (شكل دهي انفجاري)
261
تحليل عددي وشبيه سازي آزمون غير تخريبي TOFD براي اندازه گيري هندسه ترك هاي سطحي و زير سطحي در فراورده هاي فلزي و مواد FGM
262
تحليل عددي يخچال لوله ضرباني
263
تحليل عددي يك استخر خورشيدي به روش شبكه بولتزمن
264
تحليل عددي يك توربين جذر و مدي
265
تحليل عدم قطعيت در پيش بيني سيل
266
تحليل عدم قطعيت مدل هاي هيدرواقليمي در تخمين آورد ورودي به سد زاينده رود با استفاده از رويكرد احتمالي بيزي
267
تحليل عدم قطعيت مدل¬هاي نفوذ آب در خاك در دشت جيرفت
268
تحليل عدم قطعيت و تخمين قابليت اطمينان از روش جبر فازي
269
تحليل عدم يقين در محاسبات نوتروني قلب راكتور
270
تحليل عرشه هاي صندوقه اي تك سلولي با استفاده از روش نوارهاي محدود
271
تحليل عرفاني ايده صدور در اسليمي ﴿با تكيه بر ديدگاه ابن عربي﴾
272
تحليل عرفاني قرب و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري
273
تحليل عرفاني مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري
274
تحليل عرفاني مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري
275
تحليل عرفاني يقين و بازتاب آن در آثار ادبي تا پايان قرن ششم هجري
276
تحليل عشق در غزليات سنايي ،خاقاني ،عطار
277
تحليل عصب‌شناختي تجربه زيبايي‌شناسانه بر مبناي پژوهش‌هاي سمير زكي
278
تحليل عقد مغارسه در فقه اماميه و حقوق ايران
279
تحليل عقلانيت در نهج البلاغه با تكيه ي بر الگوي جاناتان كوهِن
280
تحليل علت وجودي و بقاي افغانستان
281
تحليل علل از كارافتادگي غلتك هاي چدني نورد گرم توليدي به روش ريخته گري گريز از مركز
282
تحليل علل شكست قطعه سگدست در جلوبندي اتومبيل پيكان و شناسايي كاراترين تكنولوژي ساخت و توليد براي توليد انبوه آن بر اساس امكانات موجود
283
تحليل علل طرح ادعاهاي طرح پيمانكاران عمراني با رويكرد پيشگيري در مرحله واگذاري قرارداد
284
تحليل علل عدم تمايل بهره برداران به مشاركت در پروژه هاي اصلاح مراتع ﴿مطالعه موردي: استان كرمانشاه، سامان عرفي سرخك﴾
285
تحليل علل عدم موفقيت كسب و كارِكارآفرينان در توليد گوشت بوقلمون
286
تحليل علل فرسودگي بافت فرسوده شهر اروميه
287
تحليل علل و عوامل حاشيه نشيني و رابطه آن با مهاجرت هاي روستا- شهري ( نمونه موردي شهري)
288
تحليل علل وقوع سوانح دريايي در استان هرمزگان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري از آن
289
تحليل علمي آسيبهاي شيشه معبد چغازنبيل و طرح حفاظتي آن
290
تحليل علمي آسيبهاي شيشه معبد چغازنبيل و طرح حفاظتي آن
291
تحليل عمل به نظريه اقتصادي قراردادها در بانكداري اسلامي
292
تحليل عملكرد بتن آسفالتي و قير اصلاح شده با تركيب موم پارافيني فيچر-تراپس و پلي بوتادين رابر ضايعاتي
293
تحليل عملكرد برنامه هاي كاربردي HPC در محيط هاي ابري
294
تحليل عملكرد پل هاي حرارتي ايجاد شده در بالكن ها و ارائه راهكارهاي موثر در جهت كاهش آنها ( نمونه موردي : تهران )
295
تحليل عملكرد پليمر بستر در نخ هاي فتوكاتاليستي TiO2 و انتخاب پليمر بهينه
296
تحليل عملكرد پيل سوختي تبادل پروتون غشائي با استفاده از محيط متخلخل
297
تحليل عملكرد ترمز ABS [ا. بي. اس] به كمك نرم افزار Sim Hydraulic [سيم هيدروليك]
298
تحليل عملكرد تنظيمات ماشين تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر ﴿شبيه سازي فرآيند تزريق پلاستيك به كمك كامپيوتر﴾
299
تحليل عملكرد تهويه ضرباني براي پاركينگ‌هاي زيرزميني
300
تحليل عملكرد توربوشارژر و هم سازي آن با منحني عملكرد موتور
301
تحليل عملكرد توربين بادي كوچك
302
تحليل عملكرد جداره بهبود دهنده با تيغه هاي به عقب كشيده شده در تاخير سكته و ممانعت از خفقان كم
303
تحليل عملكرد جداره بهبود دهنده با تيغه هاي به عقب كشيده شده در كمپرسور هاي جريان محوري
304
تحليل عملكرد چشم اندازه هاي مرتعي با استفاده از داده هاي سنجش از دور
305
تحليل عملكرد چگونگي توليد انرژي و برق با استفاده از استخر خورشيدي و طراحي آن
306
تحليل عملكرد حافظه كوانتومي و شبيه سازي نحوه ذخيره حالات كوانتمي
307
تحليل عملكرد حالت پايدار ماشين سنكرون
308
تحليل عملكرد حسگر بار هيدروليكي به وسيله شبكه هاي عصبي
309
تحليل عملكرد خطاي سيستم MIMO-OFDM بر پايه كدهاي فضا-زمان-فركانس در كانال¬ محوشوندگي فركانس¬گزين
310
تحليل عملكرد خطاي سيستم‌هايSTFBC MIMO-OFDMمجهز بهخلاصه‌كننده كانالMMOE
311
تحليل عملكرد در قوس و پايداري ديناميكي بوژي با استفاده از مدل فرمان پذير و بهينه سازي سيستم تعليق
312
تحليل عملكرد دستگاه كمك كننده بطني جهت كمك رساني به نارسايي قلبي
313
تحليل عملكرد ديناميك و كنترل سيستم روبات همكار در فرآيند گرفتن جسم واسط
314
تحليل عملكرد ديوارهاي مركب شامل ميخ كوبي و مهار و بررسي نقش هر يك از دو سيستم
315
تحليل عملكرد روش هاي مدولاسيون OOK و PAM درسيستم هاي Retro VLC
316
تحليل عملكرد سازه‌اي بالچه‌هاي ترمزآئروديناميكي در قطارهاي پر‌سرعت
317
تحليل عملكرد سامانه هاي انتقال توان هيدرواستاتيك
318
تحليل عملكرد سامانه هاي هيدروليك بر اساس مدل راسل هنكه
319
تحليل عملكرد سوپاپ هاي تناسبي شامل فيدبك داخلي
320
تحليل عملكرد سيستم استخوان - كاشتني در ناحيه انتهايي استخوان درشت ني به دو روش تثبيت نيل داخل كانالي و پلاك كم تهاجم ، با استفاده از روش اجزاء محدود
321
تحليل عملكرد سيستم مخابرات همكارانه در كانال محوشدگي ŋ-µ با رله برداشتگر انرژي غيرخطي
322
تحليل عملكرد سيستم هاي MIMO با مدولاسيون تطبيقي و بكارگيري گيرنده تبديل مستقيم غير ايده آل
323
تحليل عملكرد سيستم هاي اينترنت اشيا مبتني بر بلاكچين
324
تحليل عملكرد شبكه هاي بي سيم كشينگ با در نظر گرفتن رويكرد هندسه تصادفي
325
تحليل عملكرد شبكه هاي راديو شناختمند مشاركتي با قابليت برداشت انرژي
326
تحليل عملكرد شبكه‌هاي مخابرات همكارانه بي‌سيم با قابليت برداشت انرژي RF
327
تحليل عملكرد شركت ها و تجارت خانه هاي فعال اروپايي در بوشهر از سال م1870-1925 / ه.ق 1345-1287
328
تحليل عملكرد شهر جديد مهاجران اراك
329
تحليل عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در سهام (ETF) در بورس تهران
330
تحليل عملكرد غضروف مفصلي در اثر بارهاي متناوب
331
تحليل عملكرد فضايي سكونتگاه هاي غير رسمي و جايگاه آن در ناپايداري ساختار كالبدي شهر(مطالعه موردي شهر پاكدشت)
332
تحليل عملكرد كار‌برد جداره بهبود‌دهنده با تيغه‌هاي متعاقب در بهبود حاشيه امن كمپرسور‌هاي جريان محوري
333
تحليل عملكرد كانال توزيع شركت زمزم اصفهان با رويكرد رضايتمندي خرده فروشان و عمده فروشان
334
تحليل عملكرد كاواكزاي ديسكي همراه ورودي آب
335
تحليل عملكرد مالي شركت ها با رويكرد درخت تصميم (مطالعه اي در بورس اوراق بهادار تهران)
336
تحليل عملكرد مبادله‌گر حرارتي دولوله‌اي با بكارگيري همزمان نانوسيال و فوم فلزي سلول باز
337
تحليل عملكرد مدار هيدروليك نسبي در ماشين هاي ابزار
338
تحليل عملكرد مدارهاي هيدروليك شامل انباره به كمك نرم افزار هاپسان
339
تحليل عملكرد مراكز آموزش عالي در توسعه پايدار فرهنگي شهر ﴿ كلانشهر تهران﴾
340
تحليل عملكرد مراكز آموزش عالي در توسعه پايدار فرهنگي شهر (مورد: كلانشهر تهران﴾
341
تحليل عملكرد موتور توربوفن با استفاده از نرم افزار gasturb 10
342
تحليل عملكرد موتورهاي توربوجت با در نظر گرفتن مشخصات مرحله به مرحله كمپرسور
343
تحليل عملكرد مودم هاي ADSL
344
تحليل عملكرد ميداني ورزشكار ازطريق الگوريتم هاي رديابي به كمك روش هاي تصويربرداري
345
تحليل عملكرد نخبگان در روند توسعه سياسي ايران (84- 1368)
346
تحليل عملكرد و بهبود الگوريتم كنترل موتور توربوفن در شرايط پرواز
347
تحليل عملكرد و بهينه سازي استنت BX VELOCITY
348
تحليل عملكرد و بهينه سازي توان در شبكه هاي مشاركتي همزمان در حضور تداخل برگشتي و خطاي تخمين كانال
349
تحليل عملكرد و پاسخ ديناميكي موج‌شكن شناور پانتوني دو رديفي
350
تحليل عملكرد و تعيين شركتهاي برتر ، جهت سرمايه گذاري با استفاده از روش تلفيقي (FAHP –DEA ) مطالعه موردي : شركت هاي فعال در صنايع فلزي و معدني ، پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
351
تحليل عملكرد و خرابي سيستم توليد توان يك موتور ديزلي 16 سيلندر در كاربري ريلي
352
تحليل عملكرد و طراحي مبدل گشتاور ﴿تورك كنورتور﴾
353
تحليل عملكرد وابستگي به مسير در مراحل رشد كسب و كار كار آفرينانه
354
تحليل عملكرد وبهينه سازي خشك كن خورشيدي
355
تحليل عملكرد ياتاقان ژورنال با استفاده از نرم افزارABAQUS
356
تحليل عملكرد ياتاقان ژورنال غير مدور هيدروديناميكي روانكاوي شده با روانكار پاورلا
357
تحليل عملكرد ياتاقان هاي غير مدور لب دار با استفاده از نرم افزار CFD
358
تحليل عملكرد يك سامانه ي سرمايش جذبي با بستر مجهز به لوله هاي فين دار براساس نتايج مدلسازي رياضي
359
تحليل عملكرد يك سيستم دسترسي چندگانه غيرمتعامد مبتني بر همسوسازي سيگنال در حضور خطاي تخمين كانال
360
تحليل عملكرد يك موتور توربوشفت در خارج از نقطه طراحي
361
تحليل عملكرد، بهينه سازي و پياده سازي الگوريتم فيلتر ذرات براي رديابي بلادرنگ اهداف متحرك
362
تحليل عملكرد، پايداري و طراحي كنترل كننده براي سيستم هاي خطي پارامترمتغير با پارامترهاي تكه اي-ثابت
363
تحليل عملكردي آسفالتهاي امولسيوني حفاظتي اصلاح‏شده با تركيب شيرآبه پليمريSBR و نانومواد
364
تحليل عملكردي ديناميك گازي كمپرسورهاي محوري در نقاط طرح و خارج طرح
365
تحليل عملكردي ساختمان هاي نا متقارن بتن آرمه با سيستم دوگانه قاب خمشي و ديوار برشي تحت اثر زلزله هاي دوجهته
366
تحليل عملكردي مكانيزمهاي تقسيم توان خودروهاي هيبريد با در نظر گرفتن راندمانها
367
تحليل عملي و نظري عملكرد برداشت انرژي الكتريكي از لايه هاي اليافي پلي‌وينيليدين‌فلورايد
368
تحليل عمليات ساخت
369
تحليل عملية التشخيص في مسرحيتي "شب روي سنگفرش خيس" لأكبر رادي و"يوم من زماننا" لسعدالله ونّوس
370
تحليل عناصر اعتراض در اشعار گيلكي شيون فومني ﴿با رويكرد جامعه شناسي ساختگرا﴾
371
تحليل عناصر اقليمي موثر بر روي آلودگي هواي شهر اصفهان
372
تحليل عناصر بصري كتيبه‌هاي سفال نيشابور برمبناي نظريه روانشناسي گشتالت به‌منظور ساخت آثار چوبي
373
تحليل عناصر بصري و شخصيت هاي داستان هاي جن و پري در كتاب عجايب المخلوقات با توجه به فرهنگ عامه دوره ي قاجار
374
تحليل عناصر داستان در تاريخ طبري (بلعمي )
375
تحليل عناصر داستان در رمان «قلندر و قلعه
376
تحليل عناصر داستاني داستانهاي كوتاه راضيه تجار
377
تحليل عناصر داستاني در رمان "دشت هاي سوزان"
378
تحليل عناصر داستاني در رمان همخونه اثر مريم رياحي
379
تحليل عناصر داستاني رمان كافه پيانو فرهاد جعفري
380
تحليل عناصر روايت در پنج اثر داستاني رضا براهني
381
تحليل عناصر روايي باب دوم بوستان سعدي
382
تحليل عناصر روايي در باب سوم بوستان .
383
تحليل عناصر شعر زهد در اشعار ناصر خسرو
384
تحليل عناصر طبيعي و ماورايي در شاهنامه فردوسي بر اساس رمز و اسطوره شناسي
385
تحليل عناصر عاميانه در اشعار گيلكي شيون فومني
386
تحليل عناصر مفهومي گفتمان بيداري اسلامي
387
تحليل عناصر نمايشنامه هاي "الحسين ثائرا" و " الحسين شهيدا" اثر عبدالرحمن الشرقاوي
388
تحليل عناصر و شاخص هاي ادبيات پايداري
389
تحليل عناصر و مولفه هاي اسطوره اي در ادبيات داستاني با تاكيد بر آثار عباس معروفي ، حسن بني عامري، ابوتراب خسروي، اميرحسن چهل تن و احمد دهقان
390
تحليل عناصرآپوكاليپتيك درهنرمعاصر غرب (1960به بعد)
391
تحليل عوامل آسيب پذيري شهر در برابر زلزله مطالعه موردي: منطقه 4 تهران
392
تحليل عوامل اثرگذار بر وقوع زمين لغزش محدوده بازُفت (شهرستان كوهرنگ) ( استان چهارمحال و بختياري)
393
تحليل عوامل اجتماعي اقتصادي مهاجرت بين استاني در ايران ﴿ بر پايه مدل گرانش بسط يافته طي دوره 1385-1375﴾
394
تحليل عوامل اقتصادي مؤثر بر حاشيه نشيني در شهر اصفهان
395
تحليل عوامل انگيزاننده هاي شركت كنندگان در رويدادهاي شنا توابع تهران
396
تحليل عوامل برنامه درسي در كتب علوم ابتدايي از ديدگاه معلمان در مرند
397
تحليل عوامل پيش برنده وبازدارنده واگذاري مديريت حفظ وبهره برداري شبكه هاي آبياري ميان دربند به بهره برداران
398
تحليل عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و هند﴿2008-2000﴾
399
تحليل عوامل تاثيرگذار بر نتيجه بخشي قراردادهاي BOT در ايران
400
تحليل عوامل جابجايي نيروي انساني و تأثير جابجايي بر پيامدهاي فردي و سازماني ﴿مورد مطالعه: شهرداري اصفهان﴾
401
تحليل عوامل جامعه شناختي موثر بر ميزان احساس شادي سرپرستان خانوار در شهر اصفهان
402
تحليل عوامل جغرافيايي مؤثر در بحران آلودگي هواي شهر اصفهان
403
تحليل عوامل خطا در نقشه‌برداري T1 عضله قلب با توالي پالس MOLLI و پيشنهاد روشي به‌منظور بهبود تخمين T1
404
تحليل عوامل داخلي و خارجي موثر بر انحراف پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
405
تحليل عوامل سازماني توسعه ورزش هاي همگاني- تفريحي بر اساس مدل دفت از ديدگاه متخصصان و مديران
406
تحليل عوامل فردي موثر بر عشق به برند و پيامدهاي آن: مطالعه موردي، دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان
407
تحليل عوامل فرهنگي ـ اجتماعي وحدت آفرين در شاهنامه فردوسي
408
تحليل عوامل كليدي موفقيت در اتخاذ مدل سازي اطلاعات ساختمان با در نظر گرفتن اندركنش بين آن ها
409
تحليل عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي سيستم هاي جامع كتابخانه اي در دانشگاه هاي استان اصفهان
410
تحليل عوامل مؤثر بر ايجاد و ارتقاء اجتماع پذيري در فضاهاي عمومي شهر تهران ﴿ نمونه موردي دو محله و يك ناحيه در منطقه ٧ تهران ﴾
411
تحليل عوامل مؤثر بر ايجاد و پذيرش بانك مجازي با مطالعه موردي شهروندان الكترونيك
412
تحليل عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الكترونيكي توسط مديران شركت هاي كوچك و متوسط شهر اصفهان﴿مهر87 تا مهر88﴾
413
تحليل عوامل مؤثر بر پذيرش نخود پاييزه در شهرستان روانسر (كاربست نظريه راجرز)
414
تحليل عوامل مؤثر بر پورتفوليوي كارآفريني و عوامل تأثيرپذير از پورتفوليوي كارآفريني (مورد مطالعه : كارآفرينان شهر اصفهان)
415
تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در ايران با تأكيد بر اخلال آفريني عامل جرم
416
تحليل عوامل مؤثر بر تورم در ايران با تأكيد بر انتظارات تورمي (رهيافت الگوي پويا)
417
تحليل عوامل مؤثر بر توزيع درآمد بين كشاورزان محدوده مرزيجران شهرستان اراك
418
تحليل عوامل مؤثر بر ريسك بازاري اوراق مشاركت
419
تحليل عوامل مؤثر بر قاچاق كالا و سناريونويسي مديريت مقابله با آن (مورد مطالعه استان يزد)
420
تحليل عوامل مؤثر بر قيمت مسكن در شهر اصفهان با استفاده از مدل رگرسيون گام به گام
421
تحليل عوامل مؤثر بر كاهش شدت و خرابي زلزله در تونل‌ها و فضاهاي زيرزميني
422
تحليل عوامل مؤثر بر مديريت هزينه‌ي خطوط مسافربري هوايي
423
تحليل عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در بازيافت پسماند شهري (نمونۀ موردي: شهر اصفهان)
424
تحليل عوامل مؤثر در مديريت ايمني كارگاه هاي ساختماني و ارائه مدل هاي مؤثر در كاهش خسارات
425
تحليل عوامل مؤثر و تأثير پذير كارآفريني در خوشه ها؛ مورد مطالعه خوشه ي فلزات گران بها و سنگ هاي قيمتي اصفهان
426
تحليل عوامل محيطي موثر بر موفقيت شركت هاي زايشي با ميانجي گري ويژگي هاي فردي وتعديلگري خصوصيات شركت (اسپين آف) دانشگاهي (مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان)
427
تحليل عوامل محيطي موثر در شيوع بيماري سالك: دشت يزد - اردكان
428
تحليل عوامل منتخب موثر بر توجه مصرف‌كننده به تبليغات سفر در كانال تلگرام (مورد مطالعه مشتريان آژا نس هاي گردشگري شهر اصفهان)
429
تحليل عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و تاثير آن بر تصميم خريد مشتريان (مورد مطالعه : بانك ملت شهر بوشهر )
430
تحليل عوامل موثر بر استفاده از فن آوري اطلاعات ﴿بانكداري الكترونيكي﴾توسط مشتريان بانك سپه شهر اصفهان بر اساس مدل پذيرش فن آوري اطلاعات
431
تحليل عوامل موثر بر اعتماد و رضايت مشتريان همراه بانك ﴿مورد مطالعه: بانك ملت در شهر اصفهان﴾
432
تحليل عوامل موثر بر افزايش اثربخشي فارغ التحصيلان رشته هاي فني در ايران با استفاده از تكنيك سيستم دايناميك
433
تحليل عوامل موثر بر اقتصادي بر حباب قيمت مسكن (مطالعه موردي شهر تهران)
434
تحليل عوامل موثر بر انگيزش كاركنان بر اساس نظريه هرزبرگ در مجتمع صنعتي گروه سايپا گلپايگان
435
تحليل عوامل موثر بر ايجاد نگرش اعتمادي در مصرف كنندگان اينترنتي و تاثير اين عوامل در فرايند خريد
436
تحليل عوامل موثر بر ايجاد و پذيرش بانك مجازي با مطالعه موردي شهروندان الكترونيك
437
تحليل عوامل موثر بر ايفاي نقش گردشگري در شهرستان قائم شهر
438
تحليل عوامل موثر بر ايمني نيروي كار در پروژه هاي ساخت با در نظرگيري اندركنش بين آن ها ( مورد مطالعه: شركت پايانه هاي نفتي )
439
تحليل عوامل موثر بر بازار مسكن با استفاده از مدلسازي عامل-محور: مطالعه موردي بازار مسكن تهران
440
تحليل عوامل موثر بر بروز تخلفات ساختماني ﴿ نمونه موردي شهر اصفهان ﴾
441
تحليل عوامل موثر بر بكارگيريERP و تاثير آن بر مزيت رقابتي سازمان
442
تحليل عوامل موثر بر بكارگيريERP و تاثير آن بر مزيت رقابتي سازمان
443
تحليل عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل توليد صنايع كوچك روستايي تحت پوشش سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
444
تحليل عوامل موثر بر پاسخگويي پوياي سازمان به تغييرات محيطي در شركت فولاد مباركه اصفهان
445
تحليل عوامل موثر بر پذيرش اتوماسيون اداري بر اساس الگو تلفيقي پذيرش فن آوري و رفتار برنامه ريزي شده توسط كاركنان شركت مخابرات استان همدان
446
تحليل عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي: مطالعه موردي مشتريان بانك ملت شهر اصفهان
447
تحليل عوامل موثر بر پذيرش فن آوري در بين سينماگران شهر تهران
448
تحليل عوامل موثر بر پراكنش افقي شهري و ارائه الگوي بهينه توسعه فيزيكي سنندج
449
تحليل عوامل موثر بر پرداخت سيار در بانكداري الكترونيك با استفاده از PLS
450
تحليل عوامل موثر بر تصميم گيري موفق در مديران از منظر نوروساينس
451
تحليل عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري فرهنگي (مطالعه موردي: منطقه سيستان)
452
تحليل عوامل موثر بر خلاقيت دانشجويان سال اول كشاورزي دانشگاه رازي
453
تحليل عوامل موثر بر دقت ابعادي در فرايند ساخت افزودني FDM و تدوين يك روش جبران خطا
454
تحليل عوامل موثر بر دلبستگي – بيزاري برند دانشگاه
455
تحليل عوامل موثر بر رفتار تسهيم دانش با استفاده از مدل رفتار برنامه ريزي شده در بين كاركنان بانك كشاورزي
456
تحليل عوامل موثر بر رفتار خريد اينترنتي مصرف كنندگان ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
457
تحليل عوامل موثر بر رفتار سرمايه گذاران حقيقي در بازار بورس اوراق بهادار اصفهان
458
تحليل عوامل موثر بر رفتار ناكارآمد كاركنان منطقه دو عمليات انتقال گاز
459
تحليل عوامل موثر بر زلزله هاي القايي با استفاده از مدل هاي تحليلي و مدل سازي عددي
460
تحليل عوامل موثر بر صادرات بافناوري بالا در ايران و منتخب كشورهاي پيشرو در فناوري 85-1366
461
تحليل عوامل موثر بر عدم تعادل عملكردهاي سكونت و فعاليت در محدوده مركزي شهر ( نمونه پژوهش : ناحيه 3 منطقه 12 شهر تهران )
462
تحليل عوامل موثر بر عملكرد نظام تربيتي در دوران شكوفايي تمدن اسلامي( ازقرن 4 تا 7 هجري قمري)
463
تحليل عوامل موثر بر فرايند رفتار تصميم‌گيري در فعالان بازار سرمايه ايران
464
تحليل عوامل موثر بر فروش كالاها در فضاي مجازي كشور (مورد مطالعه : شركت تجارت الكترونيك پرداخت )
465
تحليل عوامل موثر بر قصد بازديد مجدد گردشگران مذهبي شهر قم
466
تحليل عوامل موثر بر قيمت سهام بانك ها در بورس اوراق بهادار تهران
467
تحليل عوامل موثر بر قيمت گذاري محصولات فولادي با اجتناب از تعرفه ضد دامپينگ در بازارهاي صادراتي شركت فولاد مباركه
468
تحليل عوامل موثر بر كاربست اصول علمي باغباني در بين نخل كاران دهستان ريگان
469
تحليل عوامل موثر بر گسترش شهر در اراضي كشاورزي پيراموني به كمك سنجش از راه دور (مطالعه موردي: منطقه 9 اصفهان)
470
تحليل عوامل موثر بر موفقيت بازاريابي اينترنتي در فروش گل و گياه
471
تحليل عوامل موثر بر ميزان مشاركت شهروندان در مديريت شهري با رويكرد محله محوري در شهر تهران (مطالعه موردي مناطق 1 و5 و 51 شهر تهران )
472
تحليل عوامل موثر بر ميزان نوآوري صاحبان صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي شهرستان كرمانشاه
473
تحليل عوامل موثر بر نحوه پخش ذرات و انتقال حرارت جابجايي مختلط آشفته نانوسيال
474
تحليل عوامل موثر بر نحوه ي استفاده كشاورزان از تسهيلات كشاورزي (مطالعه موردي بانك كشاورزي- شهرستان دنا)
475
تحليل عوامل موثر بر نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد عدالت فضايي (نمونه موردي محله وحيديه تهران)
476
تحليل عوامل موثر بر نيت رفتاري كاربران بانكداري سيار : مطالعه موردي شعب بانك ملي در شهر اصفهان
477
تحليل عوامل موثر بر وفاداري مشتري با استفاده از سيستم هاي ديناميكي در خدمات مخابرات
478
تحليل عوامل موثر در ريسك خشكسالي هيدرولوژي و تهيه نقشه ريسك خشكسالي كشور
479
تحليل عوامل موثر در شكل گيري اسكان غير رسمي در شهر قم ،مورد محله علي اباد سعد گان
480
تحليل عوامل موثر در طراجي اتاق هاي بستري بيمارستان بر مبناي تاثير نور روز در درمان بيماري پسوريازيس
481
تحليل عوامل و الگوهاي محيطي حاكم بر پراكنش سكونتگاه هاي روستايي(مطالعه موردي: شهرستان اردل)
482
تحليل عوامل و زمينه هاي موثر در شكل گيري فيلم كالت ايراني
483
تحليل عيوب خم‌كاري لوله ضخامت بالا فولاد كربني بدون درز براي مصارف دمابالا 106A
484
تحليل غرور سازماني و اثرات آن بر مؤلفه هاي منتخب رفتار سازماني كاركنان: مورد مطالعه شركت برق منطقه اي خوزستان
485
تحليل غلتك نورد گرم فولاد با استفاده از نرم افزار DEFORM-3D
486
تحليل غير خطي آنتن آرايه بازتابي و بهبود عملكرد آن با حضور ادوات فعال
487
تحليل غير خطي اتصالات تير به ستون در قابهاي بتن آرمه
488
تحليل غير خطي اتصالات خورجيني به روش اجزاي محدود
489
تحليل غير خطي اجزاي محدود تيرهاي بتن آرمه ي تقويت شده با ورق FRP به روش تسليح خارجي با نصب بر روي شيارهاي طولي (EBROG)
490
تحليل غير خطي ارتعاشات ورق هاي تقويت شده مورد استفاده در سازه و بدنه ي واگن هاي باري لبه بلند
491
تحليل غير خطي اندركنش سنگ و حائل و تعيين منحني هاي مشخصه براي سازه هاي زير زميني به روش اجزاء محدود
492
تحليل غير خطي پانل هاي بتن مسلح ترك خورده تحت اثر نيروهاي غشايي
493
تحليل غير خطي پس از كمانش پانلهاي ساندويچي با توجه به وابستگي مصالح به دما
494
تحليل غير خطي پلهاي قوسي سنگي به روش اجزاء محدود
495
تحليل غير خطي تنش در استوانه جداره ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند دو بعدي با خواص وابسته به دما تحت بارگذاري ترمومكانيكي
496
تحليل غير خطي تنش در سيلندر جدار ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند دو بعدي
497
تحليل غير خطي تير- ستونهاي فلزي پر شده از بتن
498
تحليل غير خطي تير وستون بتن آرمه با ملاحظه اثرات خوردگي و پيوستگي -لغزش
499
تحليل غير خطي ديناميكي سيستم هاي تركيبي (قاب + صفحات با نظام ساندويچي ) تحت بارهاي سيكلي
500
تحليل غير خطي ديوارهاي حائل مهار شده براي خاكبرداري عميق
501
تحليل غير خطي سازه ها با نرم افزار ايتبس
502
تحليل غير خطي سازه ها به روش نيروها
503
تحليل غير خطي سيال داراي سطح آزاد با مرزهاي متحرك به روش بدون شبكه محلي با استفاده ازتوابع پايه نمايي
504
تحليل غير خطي صفحات ساخته شده از مواد گرادياني با استفاده از نوار محدود
505
تحليل غير خطي صفحات مركب چند لايه با روش TDQM
506
تحليل غير خطي صفحات مستطيل شكل
507
تحليل غير خطي عددي پس از كمانش صفحات
508
تحليل غير خطي عددي و تجربي كمانش تيرهاي كامپوزيت ساندويچي
509
تحليل غير خطي فلانج تحت بارگذاري حرارتي و استاتيكي
510
تحليل غير خطي قابهاي پرشده چند طبقه و چند دهانه تحت اثر بارهاي جانبي
511
تحليل غير خطي قابهاي فضايي جدار نازك با اتصالات نيمه گيردار
512
تحليل غير خطي قابهاي فلزي پر شده با ديوار بناني تحت اثر بارهاي جانبي
513
تحليل غير خطي هندسي قاب هاي بتن آرمه
514
تحليل غير خطي و طرح بهينه سازه هاي فضاكار گنبدي دو لايه
515
تحليل غير خطي و غير الاستيك قاب هاي فضايي بامنظور نمودن اثرات برهمكنش همزمان خمش پيچش ونيروي محوري
516
تحليل غير خطي ورق هاي مدور اورتوتروپيك
517
تحليل غير خطي ورقهاي الاستيك گرد متقارن تحت فشار يكنواخت
518
تحليل غيرالاستيك تغيير مكان بزرگ به روش كنترل جابه جايي تعميم يافته براي سيستم هاي خرپايي فضاكار تاشو
519
تحليل غيرخطي ارتعاشات واداشته از حرارت در پوسته كروي عميق هدفمند
520
تحليل غيرخطي استاتيكي ورق قطاعي ضخيم به روش GDQ
521
تحليل غيرخطي پايداري اسيلاتورهاي مايكروويو به روش توازن پوشها "CE"
522
تحليل غيرخطي پايداري در نوسان سازهاي فركانس بالا
523
تحليل غيرخطي تعامل سازه-سيال-آكوستيك يك محفظه در جريان مافوق صوت
524
تحليل غيرخطي تغييرات ضربان قلب در افراد مبتلا به آپنه خواب انسدادي
525
تحليل غيرخطي تقويت كننده هاي توان و تأثير آنها بر عملكرد آنتن آرايه فازي فعال
526
تحليل غيرخطي خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه با حذف المان هاي باربر قائم
527
تحليل غيرخطي ديناميكي سدهاي بتني قوسي با در نظر گرفتن اندركنش سد و آب مخزن
528
تحليل غيرخطي رفتار پنلهاي نانوكامپوزيتي دربرخورد شبه استاتيكي با هدف كاربرد در بدنه خودرو
529
تحليل غيرخطي سدهاي بتني قوسي
530
تحليل غيرخطي صفحات مستطيل شكل ارتوفردپيك
531
تحليل غيرخطي عددي ديوارهاي برشي كامپزيتي با استفاده از روش فيبري
532
تحليل غيرخطي كنترل ارتعاشات سازه هاي هوشمند مجهز به ميراگراهاي مگنتورئولوژيك با در نظرگرفتن الگوريتم بهينه سازي
533
تحليل غيرخطي ميراگرهاي هيدروليكي براي سازه يك درجه آزادي
534
تحليل غيرخطي هندسي ورق‌هاي ويسكوالاستيك با استفاده از تبديل لاپلاس - كارسون
535
تحليل غيرخطي ورق الاستيك گرد متقارن با حلقه تقويت كننده تحت فشار يكنواخت
536
تحليل غيرخطي ورق گرد سوراخدار
537
تحليل غيرخطي ورق مستطيلي ويسكوالاستيك و ويسكوپلاستيك ساخته شده از مواد مركب
538
تحليل غيرخطي، طراحي و خطي سازي تقويت كننده توان SSPA مايكرويو بر پايه فناوري GaN در نسل چهارم ارتباطات سيار براي مدولاسيون OFDM
539
تحليل فازي- احتمالي ريسك شرايط آب و هوايي در پروژه هاي بزرگراه ها
540
تحليل فازي ربات دنبال كننده نور ﴿LIGHT TRACKER﴾
541
تحليل فاصله استراتژي كاهش هزينه باتاكيدبرهزينه حوادث شغلي درشركت پارس خودرو
542
تحليل فاكتورهاي مكانيك شكست در صدمات استخواني به روش اجزاء محدود
543
تحليل فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور (فيديك) از منظر حقوقي
544
تحليل فرآنيد فروش با هدف افزايش ميزان فروش و ديده شدن
545
تحليل فرآيند آسيب سنگ تحت بار فشاري با استفاده از انتشار امواج
546
تحليل فرآيند آهنگري بلنك چرخدنده در حالت گرم به روش اجزا محدود توسط نرم افزار ANSYS
547
تحليل فرآيند آهنگري چرخدنده با روش اجزاء محدود به كمك نرم افزار ANSYS
548
تحليل فرآيند آهنگري دقيق چرخدنده ساده به روش كران بالايي اجزايي (UBET)
549
تحليل فرآيند اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار و تاثير آن در توسعه روستايي شهرستان مياندوآب
550
تحليل فرآيند اسپينينگ لوله و بررسي اثر پارامترهاي مؤثر بر مشخصات هندسي قطعه كار
551
تحليل فرآيند اكستروژن آلومينيم به روش اجزاء محدود
552
تحليل فرآيند اكستروژن سه بعدي به كمك توابع همديس
553
تحليل فرآيند اكستروژن لوله دوفلزي با قالب مخروطي به روش تابع جريان
554
تحليل فرآيند اكستروژن مستقيم لوله دوفلزي
555
تحليل فرآيند اكستروژن معكوس دو فلزي
556
تحليل فرآيند اكستروژن معكوس سرد فولاد به روش اجزاء محدود
557
تحليل فرآيند برش متعامد با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار
558
تحليل فرآيند پرس كاري داغ ستون B خودرو به روش اجزاي محدود دو بعدي
559
تحليل فرآيند تراشكاري به كمك ارتعاشات فراصوتي بوسيله مدل اصطكاك ديناميكي و ارزيابي توسط آزمايشات تجربي
560
تحليل فرآيند درمان شهري در نيم قرن اخير انگلستان با ارائه راهكارهايي جهت درمان محور تاريخي چهارباغ عباسي اصفهان
561
تحليل فرآيند ساخت و تدوين دستورالعمل تست عملكرد بالن هاي قلبي– عروقي
562
تحليل فرآيند سنگ زني خزشي و تلرانس هاي هندسي
563
تحليل فرآيند شكل دهي غلتكي سرد براي توليد مقاطع باز متقارن
564
تحليل فرآيند شكل دهي كشش توسط ANSYS AND ABAQUS ومقايسه با نتايج تئوري وعملي
565
تحليل فرآيند كاهش درگ اصطكاكي به كمك پليمرهاي حل شونده
566
تحليل فرآيند كشش عميق اجسام با تقارن محوري به روش اختلاف محدود
567
تحليل فرآيند كشش مفتول گرد به مفتول با مقطع مربع پيچش يافته
568
تحليل فرآيند كشش وزق ساندويچي متقارن با قالب گوه اي شكل به روش تابع جريان
569
تحليل فرآيند گرده بري دقيق
570
تحليل فرآيند نورد نامتقارن ورق هاي فلزي به روش كرانه بالايي
571
تحليل فرآيند نورد ورق با لحاظ ناحيه تغيير شكل آزاد به روش كرانه بالايي
572
تحليل فرآيند هيدروفرمينگ لوله كرنش صفحه اي
573
تحليل فرآينداكستروژن متقارن محوري باقالب مخروطي چرخان
574
تحليل فرآينداكستروژن ميله باقالب منحني ومحفظه چرخان
575
تحليل فرآيندكشش سيم با لحاظ ناحيه تغيير شكل آزاد به روش كران بالايي
576
تحليل فرآيندها و پياده سازي مدل مناسب جهت اصلاح سيستم بودجه ريزي پروژه هاي عمراني مطالعه موردي در شهرداري ها
577
تحليل فرآيندهاي برنامه ريزي تعميرات و توليد با توجه به بازار برق
578
تحليل فرآيندهاي ساخت يك كشتي ساخت داخل
579
تحليل فرآيندهاي شناختي به كمك حركات چشم
580
تحليل فرآيندهاي شناختي درك، توجه ويادگيري به كمك حركات چشم
581
تحليل فرآيندهاي واپاشي تغيير طعم كوراكي مزون B از دو مدل كروموديناميك مخروط نوري و تناظر كروموديناميك با فضاي آنتي دوسيته گرانشي
582
تحليل فراواني حداكثر بارش روزانه 24 ساعته با رويكرد ناحيه اثر (مطالعه موردي حوضه درياچه اروميه)
583
تحليل فراواني داده هاي باد ايستگاه هاي سينوپتيك استان سمنان
584
تحليل فراواني سيلاب با استفاده از مدل سازي توزيعي بارش - رواناب، مطالعه موردي: حوضه آبريز كن
585
تحليل فراواني منطقه اي جريان حداقل در حوزه آبخيز سد سفيدرود
586
تحليل فراواني منطقه اي جريان كم در حوضه آبخيز كارون شمالي
587
تحليل فراواني منطقه اي خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از شاخص خشكسالي جريان سطحي ( SDI﴾ ﴿مطالعه موردي حوزه كارون شمالي﴾
588
تحليل فراواني منطقه اي دوره هاي خشك هيدرولوژيك با استفاده از روش گشتاورهاي خطي در حوزه آبخيز درياي خزر
589
تحليل فراواني ميانگين رواناب ماهانه با استفاده از گشتاورهاي خطي
590
تحليل فراواني و پهنه بندي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده در استان اصفهان
591
تحليل فراواني وقوع سرماهاي فرين و پيش بيني آن با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي در ايران مركزي (استان هاي كرمان و يزد)
592
تحليل فرايند اكستروژن براي رداكشن هاي كوچك در حالت كرنش صفحه اي با استفاده از روش عملگردهاي ماتريسي
593
تحليل فرايند اكستروژن متقارن محوري باقالب چرخان
594
تحليل فرايند تبادل گاز در يك موتور احتراق داخلي با استفاده از مدل هاي احتراقي شبه بعدي
595
تحليل فرايند تزريق پلاستيك يك قطعه جدار نازك نا متقارن به كمك نرم افزار MoLDFlow
596
تحليل فرايند حركت و لغزش زمين لغزه ها بر پايه مدل اتومات سلولي
597
تحليل فرايند رسيدگي غير دولتي به امور كيفري در عشاير بختياري
598
تحليل فرايند شكل دهي تدريجي متقارن محوري ورق آلومينيومي با روش هاي حد بالا و عددي و بررسي پارامترها با هدف كنترل توزيع ضخامت
599
تحليل فرايند فورجينگ با استفاده از توابع دوتايي جريان
600
تحليل فرايند فورجينگ چرخدنده هاي ساده و مارپيچ به كمك توابع دوتايي جريان
601
تحليل فرايند كشش سيم هاي مسي
602
تحليل فرايند گرده بري دقيق
603
تحليل فرايند نورد نامتقارن توسط روش قاچي - تراز اصلاح شده و المان محدود با تكنيك ALE
604
تحليل فرايند نورد ورق هاي ساندويچي متقارن
605
تحليل فرايند هيدروفرمينگ لوله ي دو لايه در قالب با مقطع مربع
606
تحليل فرايند و شكل گيري فرم كالبدي بافت قديم شهر كاشان
607
تحليل فراينداجراي سيستمهاي آبياري تحت فشاروتاثيرآن درتوسعه روستايي شهرستان مياندوآب
608
تحليل فرايندها و عوارض ژئومورفولوژي در سطح جلگه بهشهر
609
تحليل فرايندهاي شبكه اي در سيستم اطلاعاتي فرايند-مبنا در شبكه آزمايشگاهيان تهران (با تمركز بر فرايندهاي پذيرش و پاسخ دهي)
610
تحليل فرايندهاي كسب و كار سازمان بهره وري انرژي ايران براساس متدولوژي
611
تحليل فرايندهيدروفرمينگ ورق درحالت متقارن محوري
612
تحليل فرجام انقلاب ها با بررسي موردي انقلاب هاي روسيه وچين
613
تحليل فركانسي به كمك نرم افزار MATLAB
614
تحليل فركانسي پوسته هاي استوانه اي چند لايه با استفاده از روش DQ
615
تحليل فركانسي تير چرخان جدار نازك تقويت شده با نانو لوله هاي كربني تحت بار آيروترمو الاستيك
616
تحليل فركانسي تير كامپوزيتي چرخان جدار نازك تقويت شده با الياف حافظه دار
617
تحليل فرم كالبدي فضاهاي بازار بزرگ اصفهان با استفاده از شيوه تحليل محتوا
618
تحليل فرم و محتواي نگاره هاي حماسي در شاهنامه بزرگ ﴿ايلخاني﴾
619
تحليل فرم‌هاي نمايشي و روايت در شيوه نقالي مرشد سعيدي
620
تحليل فرماليستي آثارهنرمندانِ زن نوگراي ايران با تأكيد بر آراء كلايو بِل (مطالعۀ موردي: منير فرمانفرماييان، بهجت صدر، ليلي متين دفتري، شكوه رياضي)
621
تحليل فرماليستي حكايت هاي كليله و دمنه
622
تحليل فرماليستي نگاره هاي كتاب مقامات حريري(مكتب بغدادبر اساس نسخه شفلدكتابخانه ملي فرانسه1214م/592ه)
623
تحليل فرمي خطوط لوله (انبساط حرارتي نيروي وزن و تكيه گاه فنري)
624
تحليل فرمي ومضموني نقوش انساني بكار رفته بر سفالينه هاي كاربردي ايران (دوره آل بويه،دوره سلجوقي ودوره خوارزمشاهي
625
تحليل فرهنگ مصرف زيور آلات در لايه هاي اجتماعي شهر تهران
626
تحليل فرهنگ مصرف زيور آلات در لايه هاي اجتماعي شهر تهران
627
تحليل فرهنگي قالي خشتي چالشتر(با رويكرد انسان شناسي هنر)
628
تحليل فرهنگي نقوش در پارچه هاي چاپي عصر قاجار
629
تحليل فروچاله هاي كارستي با RS و GIS در ناهمواري هاي بيستون - پرآو
630
تحليل فروريزش سازه هاي پيچشي قاب خمشي در برابر زلزله
631
تحليل فرونشست زمين ناشي از تغييرات سطح آب زيرزميني در خاك هاي غير اشباع
632
تحليل فريزهاي ماره به روش تبديل فوريه
633
تحليل فريفتگي مشتري با استفاده از جلوه هاي بصري در ويترين جهت ورود به فروشگاه هاي پوشاك (مورد مطالعه : فروشگاه هاي پوشاك شهر اصفهان)
634
تحليل فضائي پايداري توسعه كلانشهر تبريز
635
تحليل فضائي مناطق دهگانه شهر اصفهان و سطح بندي توسعه آن
636
تحليل فضاهاي زيرزميني به روش تحليل برگشتي با نگرش خاص به مغار سد گدارلندر
637
تحليل فضاهاي گردشگري شهر يزد با رويكرد مديريت بحران
638
تحليل فضاي سبز شهر ايلام با رويكرد توسعه پايدار
639
تحليل فضاي شهري با رويكرد پدافند غير عامل (نمونه موردي: پايانه‌هاي مسافربري شهر اصفهان)
640
تحليل فضاي شهري با رويكرد سيستوي ( هطالعه هوردي :شهرك اكباتاي) .
641
تحليل فضايي - تطبيقي ارزش‌هاي تفريحي باغ‌هاي تاريخي (مورد پژوهي: باغ پهلوان‌پور مهريز و باغ صدري تفت)
642
تحليل فضايي - مكاني مراكز آموزشي شهر بهبهان
643
تحليل فضايي - مكاني ميزان آسيب پذيري نواحي شهري در برابر زلزله. نمونه مورد مطالعه شهر جيرفت
644
تحليل فضايي (مكاني) و ارزش موقعيتي زمين و مسكن در شهر كرمان با تاكيد بر عوامل اجتماعي
645
تحليل فضايي (مكانيابي) مراكز خدمات شهري (نمونه مورديك مكانيابي سيستمهاي توزيع زنجيره اي خرده فروشي در شهر اصفهان)
646
تحليل فضايي آثار سياست‌هاي حمايتي دولت در احياي بافت‌هاي فرسوده شهري نمونه موردي: شهرساري
647
تحليل فضايي آثار سياست‌هاي حمايتي دولت در احياي بافت‌هاي فرسوده شهري نمونه موردي: شهرساري
648
تحليل فضايي آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله (نمونه موردي : شهر اصفهان)
649
تحليل فضايي آسيب پذيري و مديريت بحران در بخش مركزي تهران ( مناطق 11 و 12 ) با استفاده از GIS
650
تحليل فضايي آسيب‌پذيري مساكن شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي شهر دوگنبدان)
651
تحليل فضايي اثرات احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال در الگوي فضايي نظام سكونتگاهي شهرستان پلدختر.
652
تحليل فضايي اثرات استقرار مجتمع هاي خدماتي و رفاهي بين راهي بر توسعه منطقه استان اصفهان
653
تحليل فضايي اثرات زيست محيطي كاربري فضاي سبز شهري بر كيفيت زندگي مطالعه موردي: منطقه 10 شهر تهران
654
تحليل فضايي استقرار شبكه خدمات امدادي در دستيابي به محدوده هاي ايمن (مطالعه موردي: منطقه 2 كلانشهر تهران)
655
تحليل فضايي اماكن ورزشي استان خراسان شمالي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS﴾
656
تحليل فضايي ايستگاهها و خدمات آتش نشاني شهر خميني شهر ( با استفاده از GIS)
657
تحليل فضايي بازار قزوين و نقش آن در توسعه پايدار شهري
658
تحليل فضايي بافت فرسوده شهر اسلام آباد غرب
659
تحليل فضايي بافت قديم شهر جهت ساماندهي آن (موردمطالعه :بافت قديم شهر بهبهان)
660
تحليل فضايي بهره مندي زنان از شاخص هاي توسعه شهري ....
661
تحليل فضايي بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد نوزادان در استان اصفهان
662
تحليل فضايي بيماري هاي زنان در شهر تهران با تاكيد بر برنامه ريزي سلامت شهري .
663
تحليل فضايي پراكنش خدمات شهري در شهرهاي مياني ( مطالعه موردي: شهر سقز)
664
تحليل فضايي تأثير تخصص و تنوع فعاليت هاي اقتصادي شهري بر بهره وري نيروي كار در استان هاي ايران (92-1379)
665
تحليل فضايي تأثير مهاجرت بر رشد منطقه اي ايران (1390-1385 )
666
تحليل فضايي تاثير اكولوژي اجتماعي بر توسعه كالبدي مشهد با استفاده از GIS (سالهاي 1375 تا 1387) مطالعه موردي منطقه 9 شهرداري مشهد
667
تحليل فضايي تاثير سياست هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد در استان هاي كشور ايران ﴿رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي﴾
668
تحليل فضايي تاثير عناصر مذهبي مهم بر توسعه شاخص هاي گردشگري با استفاده از GIS ﴿نمونه موردي منطقه ي ثامن مشهد﴾
669
تحليل فضايي تاثير عوامل اقتصادي-اجتماعي (با تاكيد بر مهاجرت) بر وقوع جرائم در استان هاي ايران (1385- 1390)
670
تحليل فضايي تراكم ساختماني شهر بندرعباس
671
تحليل فضايي ترموديناميكي توفان هاي تندري و شناسايي مناطق مستعد - آن در ايران
672
تحليل فضايي تصادف خودروهاي سنگين در جاده¬هاي بين شهري استان گيلان بين سال¬هاي 93 تا 97
673
تحليل فضايي تصادفات محورهاي ارتباطي استان خراسان جنوبي بااستفاده از جي اي اس
674
تحليل فضايي تقاضاي مسكن و پايداري سيستم مسكوني شهر تهران
675
تحليل فضايي توزيع خدمات شهري درمحلات شهر ميبد
676
تحليل فضايي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان سميرم
677
تحليل فضايي توسعه پايدار گردشگري دهستان جندق ( روستاي مصر و فرحزاد )
678
تحليل فضايي توسعه پايدار گردشگري شهرستان دالاهو
679
تحليل فضايي توسعه شهر پيرانشهر از منظر پايداري
680
تحليل فضايي توسعه شهر سردشت از منظر پايداري
681
تحليل فضايي توسعه فيزيكي شهر روانسر و تعيين جهات توسعه آينده
682
تحليل فضايي توسعه قابليت هاي گردشگري پهنه باغشهري ناژوان و آتشگاه اصفهان
683
تحليل فضايي توسعه ي شهري در ايران ( تعامل شهر و اقتصاد)
684
تحليل فضايي جاذبه هاي اكوتوريسم شهرستان خرم آباد
685
تحليل فضايي جاذبه هاي توريستي استان گيلان در محور انزلي- آستارا (شهرستان هاي بندر انزلي- تالش- آستارا)
686
تحليل فضايي جاذبه هاي توريستي شهرستان بافت
687
تحليل فضايي جاذبه هاي توريستي شهرستان جيرفت
688
تحليل فضايي جاذبه هاي گردشگري استان ايلام با تأكيد بر اكوتوريسم
689
تحليل فضايي جاذبه هاي گردشگري شهري (مطالعه موردي: منطقه يك شهر كلانشهر تهران)
690
تحليل فضايي جايگاه پمپ بنزين و ايستگاههاي CNG در شهر قزوين
691
تحليل فضايي جرائم اجتماعي در بين مهاجرين روستايي كلان شهر تهران
692
تحليل فضايي جرائم خشن در كلانشهرها (مطالعه موردي: كلانشهر اصفهان)
693
تحليل فضايي جرم در شهر كرج ( با استفاده از (GIS)
694
تحليل فضايي جرم در شهر يزد
695
تحليل فضايي جرم در مناطق هشتگانه شهر شيراز
696
تحليل فضايي دانايي محوري در كلانشهرهاي ايراني- اسلامي
697
تحليل فضايي درجه توسعه يافتگي سكونتگاههاي روستايي﴿ شهرستان زرين دشت﴾
698
تحليل فضايي رابطه فرم و محيط كالبدي فضاهاي شهري با الگوهاي رفتاري (بارك هاي منتخب شهر تهران )
699
تحليل فضايي رشد هوشمند شهري در شهر هاي كوچك با تاكيد بر توسعه درون زا (مطالعه موردي شهرگتاب)
700
تحليل فضايي رشد هوشمند شهري در شهر هاي كوچكبا تاكيد بر توسعه درونزا(مطالعه موردي شهرگتاب)
701
تحليل فضايي رضايت شهروندان از توزيع خدمات شهري در منطقه 19 كلانشهر تهران
702
تحليل فضايي سرويس هاي بهداشتي شهر رشت با GIS
703
تحليل فضايي شاخص هاي اشتغال و بيكاري با استفاده از GIS ﴿ نمونه ي موردي استان اصفهان﴾
704
تحليل فضايي شاخص هاي تاب آوري شهري در برابر مخاطرات طبيعي؛ (مطالعه موردي: شهر نور)
705
تحليل فضايي شاخص هاي توسعه پايدار به منظور تحقق پذيري شهرهاي خلاق: شهرهاي استان يزد
706
تحليل فضايي شاخص هاي توسعه پايدار شهري در استان ايلام
707
تحليل فضايي شاخص هاي توسعه فرهنگي در پيدايش سكونتگاه هاي تازه تاسيس شهري( مطالعه موردي بخش جوادآباد ورامين )
708
تحليل فضايي شبكه شهري استان كرمان
709
تحليل فضايي صنعت توريسم شهري ﴿مطالعه موردي: شهر همدان﴾
710
تحليل فضايي عرضه و تقاضاي نيروي كار در ايران
711
تحليل فضايي علل تصادفات در بزرگراه هاي درون شهري با استفاده از GIS ....
712
تحليل فضايي علل شكل گيري حاشيه نشيني در شهر اصفهان
713
تحليل فضايي عناصر سيستم گردشگري با تأكيد بر مراكز اقامتي و پذيرايي (مطالعه موردي: كلان‌شهر اصفهان
714
تحليل فضايي عوامل مؤثر بر قيمت زمين و مسكن در مراكز استان‌هاي ايران
715
تحليل فضايي عوامل محيطي موثر بر بيماريهاي بدخيم پوست در استان اصفهان
716
تحليل فضايي عوامل موثر بر توزيع فعاليت هاي اقتصادي در شهر اصفهان
717
تحليل فضايي عوامل موثر بر سلامت زيست شهري
718
تحليل فضايي عوامل موثر بر قيمت مسكن در ايران ﴿رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي﴾
719
تحليل فضايي فروش مازاد تراكم در كلان شهرهاي ايران ﴿نمونه موردي شهر اصفهان﴾
720
تحليل فضايي فضاهاي عمومي مناطق شهري جهت ارتقا كيفيت زندگي معلولين و جانبازان مورد مطالعه شهر ساري
721
تحليل فضايي فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده در شهر رشت با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي
722
تحليل فضايي فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده در شهر رشت با استفاده از مدل هاي برنامه ريزي
723
تحليل فضايي قابليت هاي شهر اصفهان جهت تحقق شهر الكترونيك
724
تحليل فضايي قابليت هاي شهر مشهد جهت دست يابي به توسعة پايدار مسكن
725
تحليل فضايي كاربري آموزشي شهرياسوج با رويكرد پدافند غيرعامل
726
تحليل فضايي كاربري اراضي استان زنجان
727
تحليل فضايي كاربري اراضي در شهر بوشهر
728
تحليل فضايي كاربري اراضي در شهر ياسوج
729
تحليل فضايي كاربري بهداشتي -درماني (بيمارستان )، (مطالعه موردي: منطقه 11 شهرداري تهران ).
730
تحليل فضايي كاربري فضاي سبز شهر اردبيل
731
تحليل فضايي كاربري هاي صنعتي - كارگاهي منطقه ي 21 شهر تهران از منظر توسعه ي پايدار شهري.
732
تحليل فضايي كالبدي- اجتماعي حاشيه محورهاي ارتباطي منتهي به شهرهاي مهم ....
733
تحليل فضايي- كالبدي الگوهاي همجواري و استقرار عناصر محله اي ﴿نمونه موردي شهر اصفهان﴾
734
تحليل فضايي –كالبدي بافت فرسوده شهري (مطالعه موردي: شهر داراب)
735
تحليل فضايي –كالبدي بافت فرسوده شهري (مطالعه موردي: شهر داراب)
736
تحليل فضايي- كالبدي بافت قديم شهر آران و بيدگل
737
تحليل فضايي كيفيت زندگي در بخش مركزي شهرستان نهبندان
738
تحليل فضايي كيفيت زندگي در مشهد , spatial analysis quality of life in mashhad
739
تحليل فضايي كيفيت زندگي در مناطق روستايي مرزي ورابطه ان با امنيت مرزها
740
تحليل فضايي مبلمان بازي كودكان با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي: از پل وحيد تا پل شهرستان در حاشيه ي زاينده رود﴾
741
تحليل فضايي مبلمان شهر صومعه سرا و بررسي ميزان رضايتمندي مردم
742
تحليل فضايي مديريت بحران در بخش مركزي شهرها با استفاده از GIS ﴿نمونه موردي:بخش مركزي شهر تبريز﴾
743
تحليل فضايي مديريت بحران در گردشگري شهري(مطالعه موردي: شهر اصفهان)
744
تحليل فضايي مديريت بحران كاربري ها در نواحي شهري (پژوهش موردي: شهر ياسوج)
745
تحليل فضايي مراكزآسيب پذير و حساس شهري با تأكيد بر ايمن سازي غير نظامي (مطالعه موردي:بخش مركزي شهر كرج)
746
تحليل فضايي مكان هاي استقرار بانك ها با استفاده از GIS ﴿مطالعه موردي:شعب بانك هاي منطقه سه شهر اصفهان﴾
747
تحليل فضايي -مكاني تغييرات الگوي كشت در توسعه پايدار روستايي (نمونه موردي:دهستان ) , the spatial-spasial analysis of farm process changes on rural stable development)casestudy;bizaky(
748
تحليل فضايي مكاني تغييرات الگوي كشت در توسعه پايدار روستايي دهستان بيزكي
749
تحليل فضايي مكاني توسعه بخش كشاورزي استانهاي كشور
750
تحليل فضايي- مكاني جرم در پهنه هاي ناكارآمد شهري ( مورد پژوهش: محله بازار تهران )
751
تحليل فضايي- مكاني جرم در پهنه هاي ناكارآمد شهري مورد پژوهش: محله بازار تهران
752
تحليل فضايي مكاني مشاركت در انتخابات شوراياري هاي سال 1393 (مطالعه موردي: منطقه 5 تهران)
753
تحليل فضايي مكاني مشاركت در انتخابات شوراياري هاي سال 1393 (مطالعه موردي: منطقه 5 تهران)
754
تحليل فضايي مناطق شهر آمل با تاكيد بر شاخص‌هاي شهر كم كربن
755
تحليل فضايي موزه هاي ايران و نقش آن در گردشگري فرهنگي
756
تحليل فضايي موقعيت بازار تبريز و ارتباط آن با نواحي پيرامون
757
تحليل فضايي نا برابري هاي كالبدي - فضايي در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان
758
تحليل فضايي نظام خدمات رساني به نقاط روستايي و راهكارهاي ساماندهي آن مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نورآباد ممسني
759
تحليل فضايي نقش ICT در توسعه گردشگري الكترونيكي شهر اصفهان
760
تحليل فضايي نقش امنيت در توسعه پايدار گردشگري (موردمطالعه: كلان‌شهر اصفهان)
761
تحليل فضايي نواحي صنعتي روستايي در استان آذربايجان غربي
762
تحليل فضايي و ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان طارم با مدل هاي چند متغيره
763
تحليل فضايي و برآورد شييب چگالي جمعيت شهري(مطالعه موردي شهر شهركرد)
764
تحليل فضايي و سنجش توسعه يافتگي سكونتگاههاي روستايي(نمونه ي موردي:روستاهاي شهرستان سردشت)
765
تحليل فضايي و سنجش عوامل موثر بر رفاه شهري ﴿ مطالعه موردي: كلانشهر شيراز﴾
766
تحليل فضايي و كالبدي محلات با تأكيد برتوسعه پايدار (مطالعه موردي: عاشق‌آباد اصفهان)
767
تحليل فضايي و مكان يابي اماكن ورزشي با استفاده ازGIS-مطالعه موردي: منطقه هاي 5و6 شهر اصفهان
768
تحليل فضايي و مكان يابي خدمات شهري (مطالعه موردي:خميني شهر)
769
تحليل فضايي و مكان يابي مجموعه ها و مراكز ورزشي شهر اصفهان
770
تحليل فضايي و مكان يابي مراكز خدمات شهري، با استفاده از GIS ﴿ مطالعه موردي شهر جهرم﴾
771
تحليل فضايي و موقعيت مكاني مدارس ابتدايي شهر مراغه
772
تحليل فضايي وضع موجود فضاي سبز شهر اردبيل و مكانيابي بهينه آن
773
تحليل فضايي وضعيت مسكن نمونه مورد مطالعه شهر نورآباد
774
تحليل فضايي-كالبدي بازار سنتي در شهرهاي قديمي ايران با استفاده از GIS ﴿مورد: بازار سنتي تبريز﴾
775
تحليل فضايي-كالبدي بافت فرسوده شهركرد
776
تحليل فضايي-مكاني مديريت بحران هاي طبيعي در مناطق شهر مشهد با استفاده از مدل (مطالعه موردي :3،8،9 شهر مشهد
777
تحليل فعاليت عضلات درگير در ورزش بوكس با استفاده از الكترومايوگرافي
778
تحليل فعاليت هاي سيگنال EEG در اثر تحريك صوتي باينرال
779
تحليل فعل در جلد اول كتاب كليدر ﴿اثر محمود دولت آبادي﴾
780
تحليل فقر در استان يزد بر مبناي مطالعه رفتار مصرفي خانوارها (1386-1375)
781
تحليل فقهي ـ حقوقي صلاحيت تشخيص هاي پزشكي قانوني در فرايند دادرسي كيفري
782
تحليل فقهي - حقوقي مصاديق طلاق حرجي در رويه قضايي محاكم خانواده شهرستان شيراز
783
تحليل فقهي - حقوقي مواد 946 و 948 قانون مدني ايران مصوب 6 بهمن 1387 ش در مورد ارث زوجه از زمين
784
تحليل فقهي آداب صوفيانه
785
تحليل فقهي حقوقي اقتصاد مقاومتي
786
تحليل فقهي- حقوقي تداخل قصاص و ديات در جرايم عليه نفس و اعضاء
787
تحليل فقهي حقوقي ضرر قابل جبران
788
تحليل فقهي- حقوقي مسئوليت دولت دربحران زيست محيطي ريزگردها در جنوب كشور
789
تحليل فقهي- حقوقي مسئوليت دولت دربحران زيست محيطي ريزگردها در جنوب كشور
790
تحليل فقهي حقوقي وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي امين در امور حسبي
791
تحليل فقهي محدوده شرعي ارتباط با نامحرم در روابط اجتماعي
792
تحليل فقهي مواد 11 تا 54 قانون مدني در باب انواع اموال و حقوق مالي عيني
793
تحليل فقهي و حقوقي اجاره اموال فكري
794
تحليل فقهي و حقوقي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
795
تحليل فقهي و حقوقي نقش اعتماد در قراردادهاي تجاري
796
تحليل فك به روش ANSYS6.1LS-DYNA
797
تحليل فلاتر مافوق صوت يك صفحه ترك دار نازك با استفاده از روش ديفرانسيل كوادراچر
798
تحليل فلاتر مدلي از بال هواپيما با لايه¬ پيزوالكتريك در جريان فرو صوت
799
تحليل فلايول دوجرمي DMF بانرم افزارهاي catia.Ansys,workinamodel
800
تحليل فلسفي مدل سازي با تمركز بر تونل باد
801
تحليل فلسفي-كلامي قضا و قدر از ديدگاه امام علي و امام رضا﴿عليهما السلام﴾
802
تحليل فمينيستي ويژگي‌هاي مفهومي فرم لباس زنانه در آثار هنرمندان زن تجسمي معاصر ايران. (با تأكيد بر آثار تهمينه منزوي، شهره مهران و بيتا قزل‌اياغ)
803
تحليل فن شناسي ، وضعيت حفاظتي و مدل سازي آسيب شناسي گچبري هاي كوه خواجه سيستان
804
تحليل فني - اقتصادي سيستمهاي همزمان قدرت و گرما
805
تحليل فني - اقتصادي و تدوين مدل كسب و كار (BM) و طرح كسب و كار (BP) براي توليد نوشيدني‌هاي ويژه (انرژي زا ، شادي بخش و ...)
806
تحليل فني اقتصادي بازيافت گاز فلر در يكي از پالايشگاه هاي كشور
807
تحليل فني اقتصادي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر اساس تغيير مكان مستقيم
808
تحليل فني اقتصادي نيروگاه‌هاي ترموسيفوني خورشيدي براي مناطق كويري ايران
809
تحليل فني دستگاه برش ليرزي MTL2115 و ارائه يك نمونه كاري
810
تحليل فني ضرورت اجراي عمليات تزريق آب‌بند بر اساس تصميم‌گيري چندشاخصه (مطالعه موردي: ساختگاه آق چاي و تالوار)
811
تحليل فني و اقتصادي انهدام اگزرژي اجتناب پذير و اجتناب ناپذير در بهينه سازي سيكل گازي ساده
812
تحليل فني و اقتصادي سيستم‏هاي توليد همزمان قدرت، حرارت و سرمايش (CCHP)
813
تحليل فني و بهينه سازي پمپ حرارتي جذبي ليتيوم برومايد- آب
814
تحليل فني و طراحي يك كارخانه توليدي ميوه‏جات خشك
815
تحليل فني–اقتصادي توسعه تكنولوژي پايش CSO جهت بهينه سازي اندازهگيري كمي آب
816
تحليل فورنسيك حملات شبكه اي با استفاده از منطق فازي براي يافتن منشأ حمله
817
تحليل فورنسيك ديجيتال با ماشين حالت متناهي
818
تحليل فوريه از فيلترينگ تجزيه پيش حالت سازهاي فركانس
819
تحليل فيكساتور خارجي قاب فضايي تيلور براي كاربردهاي ترميمي و اصلاحي استخوان هاي اندام تحتاني
820
تحليل فيلم "همشهري كين "
821
تحليل قاب پرتال به روش آناليز خطي
822
تحليل قابليت اطمينان بر پايهء روش المانهاي محدود در اثر ترتيب شكست ناشي از خستگي قطعات حاوي ترك
823
تحليل قابليت اطمينان پايداري ژئومكانيكي حفريات زيرزميني به كمك توابع عملكرد
824
تحليل قابليت اطمينان پست هاي فوق توزيع برق به روش سيستم پوياي ماركوف با در نظر گرفتن اثرات آب و هوايي
825
تحليل قابليت اطمينان خستگي چند محوري درز ريل از نوع Fishplate
826
تحليل قابليت اطمينان دال خط تحت اثر بارهاي خدمت
827
تحليل قابليت اطمينان روابط تخمين عمق آب شستگي اطراف تكيه گاه پل ها
828
تحليل قابليت اطمينان سازه تيرِكشتي با در نظر گرفتن خوردگي حفره اي و ترك
829
تحليل قابليت اطمينان سيستم هاي منسجم چند حالتي
830
تحليل قابليت اطمينان و بهينه سازي مديريت نگهداري پلهاي بتن آرمه
831
تحليل قابليت اطمينان و تحليل روش برگ جهت افزايش قابليت اطمينان در فيلدباس
832
تحليل قابليت اطمينان يك مبدل بوست دو سوئيچه براي دو توپولوژي مختلف
833
تحليل قابليت اعتماد براي سيستم هاي K از n
834
تحليل قابليت اعتماد بيز ناپارامتري با استفاده از مدل هاي آميخته
835
تحليل قابليت اعتماد پابند تيپ وسلو تحت اثر بارهاي خستگي
836
تحليل قابليت اعتماد پارامترهاي تاب آوري لرزه اي در ساختمان مدرسه فولادي شهيد باهنر زنجان
837
تحليل قابليت اعتماد دال خط ها با در نظر گرفتن خرابي بتن
838
تحليل قابليت اعتماد ديواره نهايي بلوك تتونيكي 2 معدن چغارت
839
تحليل قابليت اعتماد رشد ترك در سوراخ پيچ ريل (ترك ستاره‌ اي درز ريل)
840
تحليل قابليت اعتماد سازه ها با استفاده از روش هاي هوش محاسباتي
841
تحليل قابليت اعتماد سيستم‌ها با مؤلفه‌هاي داراي دو زيرمؤلفه وابسته
842
تحليل قابليت اعتماد و طراحي بهينه ساختار لوله هاي كامپوزيتي
843
تحليل قابليت هاي بصري صنايع دستي ايران با تكيه بر آسيب شناسي پوسترهاي صنايع دستي در ده سال اخير
844
تحليل قابليت هاي نقاشانه در آثار مجسمه سازان معاصر انگلستان ﴿2010 - 1960 ميلادي﴾
845
تحليل قابليت هاي هنري بومي و تبيين آن در نقاشي معاصر با تاكيد بر آثار سيدني نولان ، ميكل بارسلو ، فريد بلكاهي
846
تحليل قابهاي با رفتار غير خطي مادي و هندسي و كاربرد شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني بارهاي انهدام
847
تحليل قاچي و شبيه سازي اجزاي محدود فرايند شكل دهي تدريجي ورق فلزي
848
تحليل قاعده «تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية» در فهم قرآن كريم
849
تحليل قاعده گذاري در قانون پولي و بانكي ايران﴿ مصوب سال 1351﴾
850
تحليل قاعده گذاري در قانون پولي و بانكي ايران﴿مصوب1351﴾
851
تحليل قاعده ي منع تبعيض نسبت به اقليت ها در حقوق بين الملل
852
تحليل قالب كشش عميق رينگ خودرو در مرحله اول به كمك روش المان محدود
853
تحليل قانون جديد بيمه ي اجباري حوادث خودرو
854
تحليل قدرت بازار در بازار برق در ‌حضور مزرعه‌هاي بادي با استفاده از مدل اقتصاد محاسباتي عامل‌محور
855
تحليل قدرت بر اجراي تعهد
856
تحليل قرارداد واگذاري مالكيت اختراع
857
تحليل قراردادهاي بازيگري سينما در حقوق ايران و آمريكا
858
تحليل قضا و قدر از ديدگاه علامه طاطبائي و مولوي
859
تحليل قضا وقدر از ديدگاه علامه طباطبايي ومولوي
860
تحليل قطاعي ضخيم از دايره تحت بار گسترده يكنواخت با افت زياد به روش رهايي پويا
861
تحليل قطبش خود‌به‌خودي و توپولوژي چگالي بار برخي تركيبات مبتني بر لانتانيد‌ها
862
تحليل قطتع مركب با سيم هاي SMA (آلياژ حافظه دار) شعاعي با روش رهايي پويا
863
تحليل قطعات پايكوبي در دهكده و نمايش از كتاب " سه قطعه براي پيانوي " فوزيه مجد
864
تحليل قطعه نوحه خوان اثر علي رهبري
865
تحليل قطعه ي لاترنا مجيكا اثر كايا سارياهو
866
تحليل قلمرو آزادي متعاقدين در اجراي آثار قراردادي
867
تحليل قلمرو انطباق اصول و موازين رقابت در ايران با حقوق رقابت در تجارت بين الملل
868
تحليل قواعد جمع كروموديناميك كوانتومي واپاشي¬هاي نيمه D_s→K^*لپتوني مزون
869
تحليل قواعد سياست پولي در علم اقتصاد و ارائه معيارهاي قاعده ي پيشنهادي ايده آل سياست پولي
870
تحليل قوطي دوسرگيردار توسط نرم افزار المان محدود آبا كوس
871
تحليل قيمت گذاري - صف بندي تمايز محصول با تاخير در زنجيره تامين دو سطحي
872
تحليل قيمت گذاري شركت هاي بيمه در رشته اتومبيل با استفاده از نظريه عدم تقارن اطلاعاتي، مطالعه موردي شركت بيمه ملت
873
تحليل قيمت‌گذاري ريسك‌هاي نقدشوندگي با استفاده از مدل LCAPM با به‌كارگيري معيارهاي مختلف نقدشوندگي
874
تحليل كارآيي و امكان بهبود روش هاي عددي مختلف در مسئله جريان آب هاي كم عمق با وجد جملات چشمه
875
تحليل كارائي شركت هاي توزيع برق ايران به دو روش DEA و SFA
876
تحليل كارائي شعب پست بانك با استفاده از رويكرد تلفيقي DEA وشبكه عصبي مصنوعي فازي
877
تحليل كارايي انرژي و پوشش در سيستم هاي انبوه آنتني
878
تحليل كارايي بازار ارز ايران ﴿1389-1375﴾
879
تحليل كارايي پروتكل هاي مسير يابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
880
تحليل كارايي روش‌هاي كنترل فعال در كاهش نويز جيغ چرخ قطار
881
تحليل كارايي شركتهاي مخابرات استانهاي ايران در سالهاي58 - 98 بااستفاده از مدل DEA پنجره اي و شاخص مالم كوئيست .
882
تحليل كارايي شيلد جعبه فلزي داراي روزنه در كليه ي ديواره ها و تحت تابش مايل با استفاده از روش خط انتقال
883
تحليل كارايي شيلد ساختار استوانه اي فلزي با روزنه روي سطح جانبي
884
تحليل كارايي شيلد محفظه هاي فلزي روزنه دار با استفاده از حل معادلات انتگرالي در حوزه زمان
885
تحليل كارايي شيلد محفظه هاي فلزي مستطيلي با فرض محدود بودن صفحه شكافدار در روش ممان مدي
886
تحليل كارايي فني دانشگاههاي بزرگ دولتي ايران با استفاده از روش DEA
887
تحليل كارايي فني دانشگاههاي بزرگ دولتي ايران با استفاده از روش DEA
888
تحليل كارايي فني منابع فرهنگي در جذب گردشگر فرهنگي به استان هاي ايران
889
تحليل كارايي مناطق اجرايي شهرداري در اجراي پروژه هاي عمراني
890
تحليل كارايي و تخصيص بهينه منابع به بخش هاي مختلف مركز آموزشي درماني الزهرا ﴿س﴾ اصفهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي متمركز
891
تحليل كارايي و توزيع فضايي فروشگاههاي زنجيره اي شهر رشت با استفاده از GIS
892
تحليل كاربران توييتر
893
تحليل كاربرد «فصل و وصل» در جزء اول قرآن كريم
894
تحليل كاربرد در رنگ در نگاره هاي معراج نامه ﴿مير حيدر ﴾بر مبناي جايگاه رنگ در قرآن مجيد واحاديث
895
تحليل كاربرد رنگ در نگارخانه هاي معراج نامه مير حيدر بر مبناي جايگاه رنگ در قران مجيد واحاديث
896
تحليل كاربردِسنگ ها درامّهات متون منظوم قرن هفتم وهشتم (آثارِمولوي،سعدي،حافظ)
897
تحليل كاربردشناختي سكوت در گفتمان دراماتيك نمايشنامه هاي بيژن مفيد
898
تحليل كاربردشناختي سكوت در گفتمان دراماتيك نمايشنامه هاي بيژن مفيد
899
تحليل كاربردي جريان همراه با ميكروحباب در تصفيه آب
900
تحليل كاربردي- سيستميككتابهاي زبان ايراني و مجموعه كتاب تاپ ناچ بر اساس
901
تحليل كاربردي فضاي سبز شهري مناطق كويري: مطالعه موردي منطقه سه شهر يزد
902
تحليل كاربري اراضي پيرامون رود دره كن درمنطقه 18 تهران
903
تحليل كاربري اراضي شهري با رويكرد توسعه با استفاده از GIS و RS مورد مطالعه: شهرك پايدار سعديه شيراز
904
تحليل كاربري فضاي سبز ﴿پارك ها﴾ در مناطق مختلف شهر شيراز با استفاده از مدل ويكور
905
تحليل كاربري فضاي سبز شهر بوشهر
906
تحليل كاربري فضاي سبز و تعيين مكان بهينه توسعه پارك‌هاي شهري (با استفاده از روش AHP مطالعه موردي شهر قزوين)
907
تحليل كاربري فضاي سبز و مكان يابي بهينه آن در منطقه ي يك شهر زاهدان
908
تحليل كاربري فضاي سبز( پارك‌ها)در مناطق مختلف شهر شيراز با استفاده از مدل ويكور
909
تحليل كاركرد زبان زنانه در شعر معاصر عُمان و ايران )سعيده بنت خاطر الفارسي و طاهره صفارزاده(
910
تحليل كاركرد مبلمان شهري در بهبود فضاهاي سبز و تفريحي منطقه دو شهر تهران
911
تحليل كاركرد مرز بر ساختار فضايي شهرهاي مرزي﴿نمونه موردي:استان آذربايجان غربي﴾
912
تحليل كاركرد ميكرو پمپ انسولين
913
تحليل كاركرد نواحي روستايي در توسعه استان قم و راهكارهاي ساماندهي آن
914
تحليل كاركرد هاي اجتماعي پارك هاي شهري: مطالعه تطبيقي پارك كريم آباد و پارك مادر(تنكابن)
915
تحليل كاركردهاي اجتماعي قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان
916
تحليل كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيك بر محلات شهري در دوره پهلوي(1320- 1304 ش/1941- 1925م) مطالعه موردي شهر اصفهان
917
تحليل كاركردهاي فرهنگي - هنري عكاسي در ايران﴿پنجاه سال اخير﴾
918
تحليل كاركردي شغل، تعيين استانداردهاي كاركردي، محتواي آموزشي و طبقه بندي مشاغل هدف با رويكرد شايستگي در شركت ملي صنايع پتروشيمي
919
تحليل كارگرداني فيلم "انحمن شاعران مرده "
920
تحليل كارگفتي انذار در قرآن كريم از منظر زبانشناسي و ابعاد تربيتي آن
921
تحليل كالبدي - فضايي بافت هاي فرسوده شهري در راستاي بهسازي و نوسازي ﴿مطالعه موردي : شهر داراب﴾
922
تحليل كالبدي - فضايي در راستاي ارتقا كيفيت زندگي شهري (نمونه موردي: شهرك منظريه)
923
تحليل كالبدي بافت قديمي شهر بوشهر
924
تحليل كالبدي فضايي كاروانسراهاي هشت ضلعي دوره صفوي با نگاه ويژه به كاروانسراي امين آباد ﴿ملك﴾
925
تحليل كالبدي و كاركردي اقدامات بهسازي و نوسازي با رويكرد توسعه پايدار گردشگري در محورهاي تاريخي گردشگري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
926
تحليل كامپوزيت ها بوسيله نرم افزار ANSYS
927
تحليل كامپيوتري اثر گاز - ذره در قسمت مافوق صوت شيپوره با استفاده از روش مشخصه ها
928
تحليل كامپيوتري تغييرات دماي يك استوانه تحت شار حرارتي ثابت خارجي
929
تحليل كامپيوتري حالت گذراي موتورهاي جريان مستقيم
930
تحليل كامپيوتري كشتي در داك خشك به روش المان محدود يك بعدي
931
تحليل كامل مانيپولاتور با زنجيره سينماتيكي بسته بكمك معادلات ديناميكي كين و مشابه سازي
932
تحليل كاميپوتري جرثقيل سقفي
933
تحليل كانال عمودي داراي چشمه هاي حرارتي ناپيوسته با استفاده از نرم فزار ANSYS
934
تحليل كاهش درك اصطكاكي به كمك ميكروحباب در جريان توربولانس
935
تحليل كاهش درگ اصطكاكي به كمك ميكروحباب در جريان توربولانس
936
تحليل كاهش درگ با تزريق ميكرو حباب به روش SVD
937
تحليل كاويتاسيون درشيركنترل توپي واثرآن برروي دبي و افت فشار
938
تحليل كتاب رابينسون كروزو اثردانيل دفو ازديدگاه طبيعت گرايي روسو
939
تحليل كتاب زبان انگليسي پيش دانشگاهي بر اساس اصول سازماندهي محتوا
940
تحليل كتابهاي مجالس صوفيه
941
تحليل كدهاي پيشرفته CNC و ايجاد برنامه توليد پالس و حذف خطاي لقي محورهاي ماشين فرز CNC ازطريق نرم افزار
942
تحليل كدهاي حاصل ضرب براي كانال پاك شدگي دو دويي
943
تحليل كرانه بالايي فرآيند كشش لوله با مندرل ثابت
944
تحليل كرانه بالايي فرآيند كشش ورق با قالب گوه اي شكل
945
تحليل كرانه بالايي فرآيند كشش ورق با لحاظ كارسختي ماده
946
تحليل كرانه بالايي فرآيند نورد ورق با لحاظ كارسختي ماده
947
تحليل كرانه بالايي فرآيند هيدروفرمينگ لوله
948
تحليل كرانه فوقاني اكستروژن ميله هاي دو فلزي با قالب مخروطي
949
تحليل كرانه فوقاني فرآيند اكستروژن جانبي قطعات شبه چرخ دنده
950
تحليل كرانه فوقاني فرآيند اكستروژن سرد پينيون استارت خودرو
951
تحليل كرانه فوقاني فرآيند اكستروژن مقطع گرد به گرد و مقطع گرد به شش ضلعي منتظم
952
تحليل كرانه فوقاني فرايند كشش لوله با قالب مخروطي
953
تحليل كرنشي سري سنگهاي طلادار پهنه برشي چاه باغ (شرق گلپايگان )
954
تحليل كشش عميق ورقهاي ترموپلاستيك تقويت شده با الياف پيوسته
955
تحليل كششي (ميله) توسط روش اجزاء محدود
956
تحليل كفتمان دراماتيك چهار نمايشنامه از محمد يعقوبي
957
تحليل كلاچ DFC
958
تحليل كلاچ DFC بانرم افزار Ansys
959
تحليل كلاسيك آنتن حلقوي با كد FDTD و شبيه سازي و بررسي آنتن توسط CST
960
تحليل كلان داده اي مكالمات تلفن همراه به منظور كشف تقلب
961
تحليل كلان داده(BDA) به عنوان محركي براي ايجاد مزيت رقابتي براي بانكها
962
تحليل كلرانس و كاربرد آن در فرايند ساخت
963
تحليل كلي سيستم مديريت دارايي-بدهي در سازمان بيمه سلامت ايران با رويكرد پوياشناسي سيستم ها
964
تحليل كمانش استاتيكي و ديناميكي ورق گرد هدفمند با لايه‏هاي پيزوالكتريك
965
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي دايره اي ضخيم با ناهمسان گردي ارتوتروپيك
966
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي مدرج تابعي تحت بارگذاري دومحوره
967
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي نازك با استفاده از معيار تسليم ترسكا
968
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي مستطيلي هدفمند تحت بارگذاري فشاري تك محوره و دو محوره
969
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه ي نازك مستطيلي با در نظر گرفتن جمله هاي غير خطي كرنش
970
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك صفحه‌ي نازك مستطيلي ناهمسان‌گرد با فرض منحني تنش - كرنش دوخطي
971
تحليل كمانش الاستيك - پلاستيك متقارن صفحه ي دايره اي هدفمند تحت بارگذاري فشاري شعاعي يكنواخت
972
تحليل كمانش الاستيك و رفتار فرا كمانشي ورقهاي خورده شده به روش اجزا محدود
973
تحليل كمانش پانل استوانه اي با لايه هاي پيزو
974
تحليل كمانش پانل نازك كامپوزيتي سوراخدار با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين
975
تحليل كمانش پانل هاي استوانه اي به روش كانترويچ توسعه يافته ( EKM )
976
تحليل كمانش پوسته استوانه اي FGM با استفاده از نرم افزار Ansys
977
تحليل كمانش پوسته استوانه‌اي تقويت شده با بريدگي به دو روش عددي و آزمايشگاهي
978
تحليل كمانش پوسته مخروطه FGM تحت بارگذاري مكانيكي
979
تحليل كمانش پوسته مخروطي FGM تحت بارگذاري حرارتي
980
تحليل كمانش پوسته مخروطي FGM همراه با نقص اوليه تحت بارگذاري مكانيكي
981
تحليل كمانش پوسته مخروطي FGMبا نقص اوليهتحت بار گذاري حرارتي
982
تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي تحت بار فشاري محوري
983
تحليل كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با شبكه منظم متساوي الاضلاع تحت بار محوري با استفاده از روش تفاضل مربعات DQM
984
تحليل كمانش پوسته هاي دوار به روش المان محدود
985
تحليل كمانش پوسته هاي مخروطي
986
تحليل كمانش تير تيوشنكو و اولر-برتولي ويسكوالاستيك خطي تصت حالت كلي بارگذاري محوري
987
تحليل كمانش تيرFGPM تحت بار حرارتي، الكتريكي و مكانيكي
988
تحليل كمانش جانبي-پيچشي تيرهاي جدارنازك به روش شكل دهي سرد،تحت لنگر خمشي دو انتها با در نظر گرفتن تنش هاي پسماند
989
تحليل كمانش جانبي-پيچشي تيرورق هاي جدار نازك با مقاطع سرد نورد شده با جان موجدار حاوي باز شو
990
تحليل كمانش حرارتي تير هدفمند تقويت شده با آلياژ حافظه‌دار
991
تحليل كمانش حرارتي نانو صفحات بر پايه تئوري دو متغيره اصلاح شده با بكارگيري تاثير مقياس كوچك غير محلي به روش سنجش وزني مشتق
992
تحليل كمانش حرارتي ورق ساخته شده از مواد هدفمند روي بستر الاستيك
993
تحليل كمانش حرارتي ورق قطاع مركب
994
تحليل كمانش حرارتي ورق كامپوزيتي تقويت شده با اليافي از آليا‍ژ حافظه دار
995
تحليل كمانش حرارتي ورق مستطيل شكل روي تكيه گاه ساده تحت بار گذاري حرارتي و مقايسه با نتايج حاصل از نرم افزار II NISA
996
تحليل كمانش حرارتي ورق هاي ذوزنقه اي شكل كامپوزيتي حاوي سيم هاي حافظه دار
997
تحليل كمانش حرارتي ورق هاي ضخيم لايه لايه با روش نوار محدود مختلط
998
تحليل كمانش در پوسته هاي استوانه اي داراي گشودگي به كمك نرم افزار ANSyS
999
تحليل كمانش ديناميكي تير خميده ي كم عمق در معرض بار حرارتي
1000
تحليل كمانش ديناميكي صفحات كامپوزيتي حاوي لايه هاي پيزوالكتريك داراي جدايش بين لايه اي تحت بارهاي الكترو-مكانيكال
بازگشت