<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل هيدروديناميكي سازه هاي دريايي متشكل از المانهاي باريك
2
تحليل هيدروديناميكي سامانه ارتعاشات گردابهاي و بررسي كارايي آن در جريانهاي مختلف
3
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار به روش عددي
4
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار در حركات سرج وهيو
5
تحليل هيدروديناميكي سكوي پايه كششي ستاره دريايي به روش عددي
6
تحليل هيدروديناميكي سكوي نيمه مغروق با مهار كاتنري تحت اثر امواج گروهي
7
تحليل هيدروديناميكي سيستم رانش RDT
8
تحليل هيدروديناميكي شناور با نرم افزارهاي حل عددي و روش هاي تخميني
9
تحليل هيدروديناميكي شناور پروازي با استفاده از نرم افزار cfx
10
تحليل هيدروديناميكي شناور هيدروفويلي زيرآب رونده به روش هيبريدي
11
تحليل هيدروديناميكي فاز ورود به آب اجسام خط جرياني
12
تحليل هيدروديناميكي كابل گذاري در بستر دريا به روش تجربي و عددي
13
تحليل هيدروديناميكي مولد موج
14
تحليل هيدروديناميكي هيدروفويل در نزديكي سطح آزاد آب با استفاده از روش تئوري ورتكس ومدلسازي عددي
15
تحليل هيدروديناميكي و حرارتي تقطير جريان بخار اشباع در حين عبور از درون لوله شيبدار
16
تحليل هيدروديناميكي-ارتعاشي پروانه و شفت كشتي
17
تحليل هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز گتوند با تاكيد بر فرسايش و رسوب
18
تحليل هيدروسازه پروانه نيمه مغروق﴿سطحي﴾
19
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
20
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
21
تحليل هيدروليكي جريان گذري روي محيط متخلخل دانه اي با سطح افقي
22
تحليل هيدروليكي سرريزهاي لبه تيز دايره اي كوچك شده باقوس به سمت بالا دست
23
تحليل هيدروليكي و شبيه سازي كامپيوتري شبكه هاي گاز طبيعي
24
تحليل هيدروليكي ومدل سازي كلربا بررسي غلظت تري¬هالومتان ها درسيستم توزيع زون E مشهد
25
تحليل هيدرومكانيكي سدهاي خاكي بصورت سه بعدي (مطالعه موردي : سد ايوشان)
26
تحليل و آزمايش عملكرد منحرف كننده صاعقه
27
تحليل و آزمايش مقاومت پسماند در ورق هاي كامپوزيتي
28
تحليل و آناليز تنشي روي غضروت قوزك داخلي پا با استفاده از روش اجزاء محدود
29
تحليل و آناليز روكش پلهاي فلزي و ارائه بهترين مصالح جهت روكش پلهاي فلزي در ايران
30
تحليل و آناليز مراحل مختلف ساخت يك مدار مجتمع
31
تحليل و آناليز هيدروليكي جريان غيردائمي ناشي از شكست سد توسط مدل عددي مطالعه موردي رودخانه تاكستان
32
تحليل و آناليز يك ارتباط انتها به انتها براي ارائه سرويس IPTV [آي پي تي وي] با تضمين كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN﴾ [ان جي ان]
33
تحليل و ارائه تكنولوژي شكل دهي لوله هاي جدار نازك
34
تحليل و ارائه راه كارهايي به منظور بهبود خواص غيرخطي نوري در سوئيچ هاي بلور فتوني
35
تحليل و ارائه مدلي در ارتباط با رويكرد RBV در استراتژي توليد به منظور ارتقاء مزيت رقابتي
36
تحليل و ارائه ي كاليبراسيون و شبيه سازي يك سيستم ناهمدوس اندازه گيري دامنه ي هارمونيك
37
تحليل و ارتقاء سطح بلوغ فرآيند كسب و كار در بانكداري الكترونيك ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك رفاه﴾
38
تحليل و ارتقاي پروتكل تبادل كليد براي امنيت لايه IP همراه با قابليت جابه جايي و چند گانگي در آن
39
تحليل و ارزشيابي كتاب رياضي اول ابتدايي براساس اگوي مريل و روش ويليام رومي در سال تحصيلي 88-87
40
تحليل و ارزيابي آرايش مصالح سنگي نمونه هاي مغزه گيري شده از روسازي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير
41
تحليل و ارزيابي ابزارهاي مسير يابي در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران , Analysis and evaluation of navigation tools of centrallibraries Websites of medical universities in iran
42
تحليل و ارزيابي اثر شاخص هاي كلان استاني بر روي ايمني راه
43
تحليل و ارزيابي اثرات به‌كارگيري نيروگاه‌هاي هسته‌اي بر كاهش هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزينه‌هاي تأمين انرژي در كشور ايران
44
تحليل و ارزيابي اثربخشي تبليغات بانكي با توجه به نقش ويژگيهاي تبليغ و درگيري ذهني مخاطب با استفاده از مدل AISDALSLOVE (مطالعه موردي: بانك تجارت شهر اصفهان)
45
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري "مورد شهري"
46
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري مورد مشهد
47
تحليل و ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي در سيكل تبريد اجكتوري
48
تحليل و ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء در شهر بيرجند
49
تحليل و ارزيابي الگوريتم هاي Hanfoff در شبكه هاي سلولي لايه اي
50
تحليل و ارزيابي ايمني دوربرگردانهاي اجرا شده در شهر تهران
51
تحليل و ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM: مطالعه موردي شركت كران پليمرپارت
52
تحليل و ارزيابي پارك ها و فضاهاي سبز شهري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر مباركه)
53
تحليل و ارزيابي پل هاي عابر پياده ( نمونه موردي: پل هاي مسير خط يك BRT اصفهان )
54
تحليل و ارزيابي تاثير خشم راننده بر ايمني و افزايش ريسك تصادفات
55
تحليل و ارزيابي تغييرات اجتماعي در دوران سلطنت رضا شاه ( 1320 - 1304 ش / 1941 - 1925 م )
56
تحليل و ارزيابي تغييرات تنش پسماند طولي در جهت ضخامت در يك اتصال جوشي فولاد زنگ نزن آستنيني به روش آلتراسونيك
57
تحليل و ارزيابي تنش واراده ناشي از باركاميون هاي غير متعارف بر سطح روسازي آسفالتي و ارائه مدلي از زوال روسازي ناشي از اين نوع بارها
58
تحليل و ارزيابي توسعه پايدار فضاهاي سبز شهري .....
59
تحليل و ارزيابي خرابي‌هاي ناشي از زلزله در شبكه‌هاي آب و مديريت بحران در آنها
60
تحليل و ارزيابي خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيك در حوضه درياچه بختگان استان فارس
61
تحليل و ارزيابي رفتار برشي بتن مسلح با استفاده از روش عناصر محدود
62
تحليل و ارزيابي علل وقوع لغزندگي در سطح آسفالت با توجه به شرايط مختلف آب و هوايي و روشهاي بهينه مرمت آن
63
تحليل و ارزيابي عملكرد فني يك بازيكن خاص در جريان بازي فوتبال مبتني بر تصاوير ويديويي
64
تحليل و ارزيابي عملكرد كاربري تجاري و تأثير آن بر حمل ونقل و ترافيك شهري (محدوده مورد مطالعه: بافت مركزي پيرانشهر)
65
تحليل و ارزيابي عمليات امداد رساني پزشكي در در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
66
تحليل و ارزيابي عمليات امدادرساني پزشكي در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
67
تحليل و ارزيابي عوامل موثر بر ايمني تردد عابرين‌پياده در مناطق پرتراكم شهرستان اردبيل
68
تحليل و ارزيابي عوامل موثر در افزايش چرخه عمر روسازي فرودگاه
69
تحليل و ارزيابي غيرخطي تقويت‌كننده قدرت باند S تحريك‌شده با سيگنال‌هاي مدوله‌شده با حامل چندگانه
70
تحليل و ارزيابي فرايند چگالش درون لوله در رژيم لخته اي
71
تحليل و ارزيابي فضاهاي تفريحي شهر اصفهان از منظر كودكان (نمونه مطالعاتي فضاهاي تفريحي حاشيه زاينده رود پارك ناژوان)
72
تحليل و ارزيابي فضاي سبز شهري ( نمونه موردي: پاركهاي شهر سيرجان)
73
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي اثرات ترافيكي استفاده از سيستم حمل و نقل تركيبي دوچرخه و قطار سبك شهري در كلان شهرها (مطالعه موردي: شهر مشهد)
74
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزاد راهها در بسترهاي سست و باتلاقي
75
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزادراهها در بسترهاي سست و باتلاقي
76
تحليل و ارزيابي قابليت بكارگيري PACS در مراكز تشخيصي و درماني كشور و پياده سازي كامپيوتري آن
77
تحليل و ارزيابي كارآيي روشهاي دسترسي به رسانه انتقال مبتني بر كدينگ شبكه در شبكه هاي موردي
78
تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پروپيلن بر كارايي و اجراي آسفالت
79
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري ﴿نمونه موردي: شهر شوش﴾
80
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري مطالعه موردي: ناحيه يك شهر گرگان
81
تحليل و ارزيابي كاركرد مهندسي ارزش و ارائه راهكار سيستماتيك در پروژه‌هاي راه و ترابري
82
تحليل و ارزيابي موانع تحقق اهداف برنامه هاي توسعه حمل و نقل
83
تحليل و ارزيابي ميزان ابرناكي با استفاده از مدل پيش بيني عددي WRF
84
تحليل و ارزيابي ميزان تمايل استفاده شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه 5 تهران
85
تحليل و ارزيابي نقش مديريت نوين روستايي در توسعه و عمران روستاها﴿مطالعه موردي :شهرستان بهمئي ،استان كهگيلويه و بوير احمد﴾
86
تحليل و ارزيابي همبندي و انتشار پيامهاي ايمني در شبكه هاي موردي بين خودرويي
87
تحليل و استاندارد سازي توزيع زير ساخت هاي خدمات گردشگري در روستاهاي بخش سيلوانا با نرم افزارGIS
88
تحليل و استخراج پارامترهاي مدل RLGC وابسته به فركانس خطوط انتقال به كمك اندازه گيري پارامترهاي پراكندگي
89
تحليل و امكان‏سنجي استفاده از رشته‏پالس SSFP براي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي از مغز انسان
90
تحليل و اندازه گيري اثر نابرابري هاي جنسيتي در آموزش و اشتغال بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب جهان﴿2010-1990﴾
91
تحليل و اندازه گيري تنش پسماند روي سطح استوانه ايجاد شده از فرآيند Flow forming
92
تحليل و اندازه گيري خستگي در فولاد مرتبه‏اي آستنيت-مارتنزيت-آستنيت
93
تحليل و اندازه گيري داده هاي حاصل از طيف سنجي جرمي گازهاي متصاعد از سلول سرطاني براي تشخيص نوع بافت در حين جراحي
94
تحليل و اندازه گيري ضريب دي الكتريك مختلط مايعات به روش رزوناتور مايكرواستريپ معلق
95
تحليل و بازنمايي گسترش شخصيت هاي مدرن نمايشنامه هاي استريندبرگ در آثار اينگمار برگمان با تاكيد بر نمايشنامه ي سونات شبح و دو اثر پرسونات پاييزي
96
تحليل و برآورد تابع عرضه اعياني واحدهاي مسكوني در دوره زماني 1376-1345
97
تحليل و برآورد ساختار هزينه صنايع قند ايران
98
تحليل و برآورد نشت هاي ناشي از توزيع يارانه هاي دولت در بخش كشاورزي﴿مورد مطالعه:گندم﴾
99
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﺍدﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ دﻭﺭﻩ ﺍﻭل ﻭدﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳطﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺍﻥ ذﻫﻨﯽ ﺍز ﻣﻨﻈﺮ ﺍدﺑﯽ، ديني، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
100
تحليل و بررسي 3 مورد انعطاف پذير در سيستم هاي فضايي و انتخاب مورد برتر براي فن آوري مخابراتي
101
تحليل و بررسي Brake Squeal با استفاده از مدل غير خطي
102
تحليل و بررسي آئين كشورداري در شناهنامه
103
تحليل و بررسي آثار هانو ميازاكي از منظر خلاقيت و محتوا
104
تحليل و بررسي آرائ حكيم مدرس طهراني در موضوع حمل
105
تحليل و بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي پوست در اثر ترميم جراحتهاي پوست بخيه زده شده
106
تحليل و بررسي آماري الگوريتم هاي رمز متقارن بلوكي
107
تحليل و بررسي آميخته بازاريابي براي پوشاك مد مطالعه موردي برند هاكوپيان
108
تحليل و بررسي اارتباطات معنايي كالبد بناهاي شهري به منظور تدوين قاعده فرم مطلوب در فرايند طراحي معماري
109
تحليل و بررسي اپراي ديونيزس، اثر ولفگانگ ريم؛ روايت داستاني، نمادگزيني و تكنيك هاي آهنگسازي
110
تحليل و بررسي اثر ارتعاش ناشي از موتور بر روي سازه يك كشتي خاص
111
تحليل و بررسي اثر تبليغات بر روي منظر شهري ﴿نمونه موردي: شهر لاهيجان﴾
112
تحليل و بررسي اثر عمليات ترمومكانيكي بر رفتار پير سختي آلياژهاي مس - كرم با درجه خلوص مختلف
113
تحليل و بررسي اثر مؤلفههاي شخصي و سازماني بر شاخصهاي رفتارهاي شناختي در يك سازمان
114
تحليل و بررسي اثرات توسعه گردشگري بر ابعاد كالبدي، محيطي، اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي روستاي جاجا)
115
تحليل و بررسي اثربخشي فرايندهاي توليدي در شركت كاشي يزد (از نظر مديريت كيفيت )
116
تحليل و بررسي اجزاء محدود تير كامپوزيت با اتصالات برشي Bolt تحت اثر توآم خمش و پيچش
117
تحليل و بررسي اجمالي آثار نمايشي اكبررادي
118
تحليل و بررسي اخلاق در حكمت صدرايي
119
تحليل و بررسي ادبيات مقاومت در كتب ادبيات فارسي دوره متوسطه
120
تحليل و بررسي ارتعاشات خودرو از نقطه نظر راحتي سفر
121
تحليل و بررسي ارزش موقعيتي زمين و مسكن در بافت قديم شهر اصفهان ﴿ نمونه موردي مناطق 1و 3 اصفهان ﴾
122
تحليل و بررسي استخراج سنگ هاي نما و تزييني به روش روباز و زيرزميني
123
تحليل و بررسي استراتژي‌هاي دولت الكترونيك
124
تحليل و بررسي استفاده از رمزنگاري خم بيضوي در شبكه هاي تلويزيون اعتباري
125
تحليل و بررسي استلزام هاي منطق فازي با تاكيد بر كاربرد رفع نويز ضربه اي در تصاوير ديجيتال
126
تحليل و بررسي اسم معنا در طراحي نشانه نوشته
127
تحليل و بررسي الزامات طراحي و ساخت يك فلومتر الكترومغناطيس براي اندازه گيري دبي لحظه اي مايعات
128
تحليل و بررسي الگوي مديريت يكپارچه شهري در پايداري كلانشهر مشهد
129
تحليل و بررسي امتناع ظرفيت در بازار هاي برق با محدوديت انتقال توان
130
تحليل و بررسي امنيت در مسيريابي شبكه هاي AD HOC
131
تحليل و بررسي امنيت زنان در فضاهاي شهري (مطالعه موردي پارك هاي شهر شيراز)
132
تحليل و بررسي امواج الكترومغناطيس در مهندسي بافت با الهام از بيوالكترومغناطيس
133
تحليل و بررسي انتشار امواج زميني در مسيرهاي مركب با استفاده از نظريه جريان سطحي معادل
134
تحليل و بررسي انتقادات پوپد بر آرائ افلاطون و ارسطو در باب دموكراسي
135
تحليل و بررسي انتقال حرارت در پره متخلخل با در نظر گرفتن اثرات تشعشع حرارتي
136
تحليل و بررسي انرژي و اگزرژي يك موتور احتراق جرقه اي با رويكرد بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن
137
تحليل و بررسي انواع قفل و نحوه عملكرد آنها
138
تحليل و بررسي بر قطعه : تم وارياسيون دوفيناله اثر : مانوئل ماريا پونسه
139
تحليل و بررسي بكارگيري سلاح توسط مامورين در نظام كيفري ايران
140
تحليل و بررسي بهره وري نيروي كار صنايع دستي (نمونه موردي كارگاههاي صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان)
141
تحليل و بررسي بيانات ادبي آيت الله سيد علي خامنه اي
142
تحليل و بررسي بيومكانيكي تكنيك هاي مختلف استارت شنا
143
تحليل و بررسي پارامترهاي بيومكانيكي حاصل از نتايج تست تصادف
144
تحليل و بررسي پارامترهاي طراحي يك نازل حرارتي چاپگر جوهرافشان به منظور كاربرد در چاپگر زيستي
145
تحليل و بررسي پارامترهاي مهم در دستگاه نورد آزمايشگاهي و انتخاب سيستم انتقال قدرت
146
تحليل و بررسي پايدارسازي شيب هاي خاكي در حال لغزش با استفاده از شمع
147
تحليل و بررسي پايداري ديناميكي طولي و عرضي سمتي موشك با استفاده از داده هاي Datcom Missile
148
تحليل و بررسي پروتكل هاي مسيريابي براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم
149
تحليل و بررسي پلوس پژو
150
تحليل و بررسي پنجاه غزل آغازين سنايي
151
تحليل و بررسي پيش فرضها و مباني فلسفي، كلامي نظريه ي "صراط هاي مستقيم" بر اساس آراء ملاصدرا و علامه طباطبايي
152
تحليل و بررسي تأثير استعمار انگلستان در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي افغانستان (1218-1298 ه.ش)
153
تحليل و بررسي تأثير درجه دجنريشن ديسك بين مهرهاي ودرجه پوكي استخوان، بر تغييرات بيومكانيكي حاصل ازكايفوپلاستي
154
تحليل و بررسي تابع چكيده ساز كيچاك و برخي حملات انجام شده بر روي آن
155
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
156
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
157
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
158
تحليل و بررسي تراكنش يك طرفه سيال - سازه پروانه دريايي
159
تحليل و بررسي ترك نيم صفحه تحت شوك حرارتي به روش J انتگرال
160
تحليل و بررسي تصاوير در افسانه هاي عاميانه
161
تحليل و بررسي تصاوير صورفلكي در نگاره هاي ايراني
162
تحليل و بررسي تصويرگري كتب تعليمات ديني دوره راهنمايي تحصيلي چاپ 1384
163
تحليل و بررسي تعيين حالات روحي از روي متون با استفاده از الگوريتم تكاملي رقابت استعماري
164
تحليل و بررسي تفاوت هاي حقوقي زن و مرد از ديدگاه قرآن و روايات
165
تحليل و بررسي تونل هاي واقع در ماسه تحت اثر پديده گسلش با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي و عددي
166
تحليل و بررسي جاذبه هاي توريستي شهرستان پلدختر
167
تحليل و بررسي جايگاه تأويل عرفاني در آثار سنايي غزنوي
168
تحليل و بررسي جبر و اختيار از ديدگاه فارابي
169
تحليل و بررسي جرم كودك آزاري و سازوكارهاي تقنيني مقابله و پيشگيري از آن در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
170
تحليل و بررسي جريان ترجمه در دوره قاجار﴿تا پايان عهد ناصري 1212-1313 ق/1797-1898﴾
171
تحليل و بررسي جريان دوفاز درون لوله خميده با استفاده از نرم افزار FLUENT
172
تحليل و بررسي حذف صفر از واحد پول ملي
173
تحليل و بررسي حريم خصوصي در بيت‌كوين
174
تحليل و بررسي حشر مخلوقات غير مكلف در آخرت از منظر قرآن و روايات شيعه
175
تحليل و بررسي داستان هاي علمي - تخيلي نهاد شريف
176
تحليل و بررسي دعا و نيايش در مثنوي معنوي
177
تحليل و بررسي دمپينگ هاي مرسوم و متداول در سازه ها و روتورها
178
تحليل و بررسي دياگرامهاي فازي در ميدان جريان كششي فرآيند ژل ريسي
179
تحليل و بررسي ديوان افسر كرماني
180
تحليل و بررسي رابطه متن و تصوير در منظومه ورقه و گلشاه و مقايسه آن با سفال‌نگاره‌هاي دوره سلجوقي
181
تحليل و بررسي رابطه ميان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و صنعت توريسم (مطالعه موردي: مقايسه دولت احمدي نژاد و روحاني)
182
تحليل و بررسي رابطه ميان نظريه ي سياسي و معرفت شناسي فريدريش آگوست فون هايك
183
تحليل و بررسي رباعي ها و دوبيتي هاي عاشورايي بعد از انقلاب اسلامي ايران
184
تحليل و بررسي رباعيات پايداري در دهه شصت
185
تحليل و بررسي رشد فقرزدا در بخش هاي مختلف اقتصادي( مطالعه موردي استان هاي ايران)
186
تحليل و بررسي رفتار تيرهاي عميق تقويت شده با FRP با استفاده از مدل Strut-and-tie
187
تحليل و بررسي رفتار ديناميكي بوم كامپوزيتي بازشونده در يك ماهواره نمونه
188
تحليل و بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتن مسلح داراي بازشو تقويت شده با FRP
189
تحليل و بررسي رفتار موتور لوله‌اي خطي رلوكتانسي
190
تحليل و بررسي رفتار موتور لوله‌اي خطي رلوكتانسي نوساني
191
تحليل و بررسي رمان دو زن نوشته آلبرتو موراويا از ديدگاه جامعه شناسي
192
تحليل و بررسي روابط بينامتني در متون كلامي و متون غير كلامي (مطالعه موردي تعزيه و نقاشي قهوه خانه اي)
193
تحليل و بررسي روش خنك سازي مديا براي توربين گاز V94.2 در هفت اقليم آب و هوايي كشور ايران
194
تحليل و بررسي روش سقراطي و كاربرد آن در فلسفه براي كودكان
195
تحليل و بررسي روند تغييرات پنج آلاينده معيار آلودگي هوا در شهر - كرمانشاه در سال هاي 1393-1384
196
تحليل و بررسي روند مصرف منابع آب در منطقه دشت يزد - اردكان با رويكرد سيستم دايناميك
197
تحليل و بررسي زمان هاي تونل زني درنگ و رسانش هاي وابسته به اسپين در سد هاي كوانتومي فسفرين
198
تحليل و بررسي ژست در سينماي دهه پنجاه و شصت با استفاده از نظريه تحليل فيگورال
199
تحليل و بررسي ساخت لنت‌ترمز كامپوزيت سراميكي و بررسي عملكرد آن
200
تحليل و بررسي ساختار تدويني فيلمهاي شاعر خشونت سينما "سام پكين پا"
201
تحليل و بررسي ساختار و محتوي ادبيات داستاني كودك و نوجوان با تكيه بر عناصر تخيل، خلاقيت و اميد (1347 تا 1357)
202
تحليل و بررسي ساختار و محتوي ادبيات داستاني كودك و نوجوان با تكيه بر عناصر تخيل، خلاقيت و اميد (1347 تا 1357)
203
تحليل و بررسي ساختارهاي لايه‌اي خطي متشكل از محيط‌هاي پيچيده در كلي‌ترين حالت
204
تحليل و بررسي ساختمان جمله در صوفي نامه قطب الدين عبادي (ركن اول و دوم )
205
تحليل و بررسي ساختمان جمله در صوفي نامه قطب الدين عبادي (ركن سوم و چهارم)
206
تحليل و بررسي سرمايش هواي ورودي با استفاده از سيستم مديا به كمك نرم افزار FLUENT
207
تحليل و بررسي سفرنامه هاي منظوم حج در ادب فارسي ﴿فتوح الحرمين، سفرنامه منظوم بانوي اصفهاني، حج نامه ﴾
208
تحليل و بررسي سنتز و خواص كاتاليستي چارچوب هاي آلي-كووالانسي
209
تحليل و بررسي سه قطعه جديد آزمايشگاهي براي آزمايش هاي مكانيك شكست
210
تحليل و بررسي سيستم راديو شناسه Rfid [ آر. اف. آي. دي]
211
تحليل و بررسي سيستم سوخت رساني در خودروهاي بنزيني
212
تحليل و بررسي سيستم كنترل يك موتور ديزل نيروگاهي
213
تحليل و بررسي سيستم نگهداري غير فعال تونلها در توده سنگ مچاله شونده
214
تحليل و بررسي سيستم هاي تعليق Passive و Active
215
تحليل و بررسي سيستم هيدروليك دستگاه بلدوزر كوماتسو D-85A
216
تحليل و بررسي سيگنالهاي بيولوژيكي ﴿استانداردها و پايگاههاي داده موجود﴾
217
تحليل و بررسي شبكه جريان مستقيم براساس مبدل منبع ولتاژ به منظور تغذيه انواع شبكه‌هاي جريان متناوب
218
تحليل و بررسي شگردهاي ساختاري و مفهومي كاربرد آيات قرآني در نفثه المصدور و التّوسل الي التّرسل
219
تحليل و بررسي شگردهاي ساختاري و مفهومي كاربرد آيات قرآني در نفثه المصدور و التّوسل الي التّرسل
220
تحليل و بررسي شهرك هاي صنعتي ﴿نمونه موردي: شهرك صنعتي رنگسازان رازي﴾
221
تحليل و بررسي شيوه هاي تصوير پردازي با عناصر طبيعت در شعر نيمايوشيج
222
تحليل و بررسي صور خيال در شعر قيصر امين پور و نصر الله مرداني
223
تحليل و بررسي طراحي و اجراي سد خاكي نهرين طبس
224
تحليل و بررسي عددي پديده كاويتاسيون لبه ورودي هيدروفويل با استفاده از مدل هاي باروتروپيك
225
تحليل و بررسي عددي ياتاقان هاي ژورنال بالشتك لولايي
226
تحليل و بررسي عشق در شاهنامه فردسي
227
تحليل و بررسي عكاسي طبيعت ايران
228
تحليل و بررسي عكاسي قوم نگار معاصر در ايران «نمونه پژوهي: تحليل آثار حسن غفاري، نصرالله كسرائيان، مرتضي پورصمدي و فرهاد ورهرام»
229
تحليل و بررسي علل علاقه يا عدم علاقه مردم شهرستان انار به ادبيات
230
تحليل و بررسي عملكرد tube Vortex
231
تحليل و بررسي عملكرد اجسام چرخان
232
تحليل و بررسي عملكرد ژئوتكنيكي و سازه اي شمع ها در محيط هاي دريايي در اثر وقوع روانگرايي
233
تحليل و بررسي عملكرد سوخت ديمتيل اتر (DME) در موتورهاي ديزل
234
تحليل و بررسي عملكرد سيستم محركه يك خودروي خورشيدي يك نفره
235
تحليل و بررسي عملكرد سيستمهاي توليد همزمان الكتريسيته حرارت و برودت CCHP
236
تحليل و بررسي عناصر داستان در " پنج داستان " جلال آل احمد
237
تحليل و بررسي عناصر،مضامين و زمينه هاي فكري در قصايد قاآني شيرازي
238
تحليل و بررسي عوامل موثر بر تقاضاي هنرهاي نمايشي: مطالعه ي موردي سينما در شهر زنجان
239
تحليل و بررسي عوامل موثر بر رويگرداني مشتريان صنعت بانكداري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
240
تحليل و بررسي فرآيند مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت مواد و نقش آن در توسعه پايدار شهر اصفهان
241
تحليل و بررسي فرايند دادرسي در حل اختلافات قراردادهاي عمراني
242
تحليل و بررسي فرهنگ عامه در دو كتاب " بخاراي من ايل من" و " اگر قره قاج نبود " اثر محمد بهمن بيگي
243
تحليل و بررسي فرهنگ عامه در دو كتاب « بخاراي من ايل من» و «اگر قره قاج نبود» اثر محمد بهمن بيگي
244
تحليل و بررسي فضاهاي عمومي انعطاف پذير (مطالعه موردي:مسير عزاداري ناحيه 1 شهر آران و بيدگل)
245
تحليل و بررسي فضايل اخلاقي (زهد، انفاق، توكل) در حديقه الحقيقة سنايي
246
تحليل و بررسي فضيلت گرايي اخلاقي اسلامي با تكيه بر نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و زيارت جامعه كبيره
247
تحليل و بررسي فنادر آثار منثور ( تا سده هفتم) و بازتاب آن در آثار منظوم سنائي، عطار و مولانا
248
تحليل و بررسي فيزيكي نانولايه هاي آبگريز
249
تحليل و بررسي فيزيولوژي تابش امواج الكترومغناطيس بر بافتهاي زنده
250
تحليل و بررسي قدرت عبوري از خطوط انتقال انرژي
251
تحليل و بررسي قسمتهاي اساسي سيستم ( اي دي ايكس )
252
تحليل و بررسي قطعه اي براي اركستر
253
تحليل و بررسي قطعه كنسرتو براي ويولنسل اثر جورجي ليگتي
254
تحليل و بررسي قوانين مربوط به اشتغال زنان در پرتو فقه و منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان
255
تحليل و بررسي كارايي الگوريتم‌هاي بهينه در كدگشايي مشبكه‌ها
256
تحليل و بررسي كشش عميق مقاطع مستطيلي
257
تحليل و بررسي كهن الگوها در آثار عكاسي فتومونتاژ معاصر غرب بر اساس ديدگاه كارل گوستاو يونگ
258
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن پنجم هجري
259
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن پنجم هجري
260
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن چهارم هجري
261
تحليل و بررسي لايه چيني لايه هاي كامپوزيتهاي ترموپلاستيك براي جلوگيري از چروكيدگي در هنگام شكل دهي عميق
262
تحليل و بررسي لايه ليمني در شبكه FOUNDATION TM Fieldbus‏ و تاخير ناشي از آن
263
تحليل و بررسي لوله هاي زيرزميني
264
تحليل و بررسي مباني ارزش شناسي و معرفت شناختي تئوري بهداشت-انگيزش ـ فردريك هرزبرگ
265
تحليل و بررسي مباني شناخت شناسي و ارزش شناسي تئوري بهداشت- انگيزش فردريك هرزبرگ
266
تحليل و بررسي مباني شناخت شناسي و ارزش شناسي تئوري بهداشت- انگيزش فردريك هرزبرگ
267
تحليل و بررسي مبحث انشاء در آثار فارسي عين القضات همداني
268
تحليل و بررسي مبدلهاي سيستم فتوولتاييك با رويكرد بهبود بازده خروجي
269
تحليل و بررسي مدل اقتصادسنجي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل رشته فعاليتهاي با كد ISIC دو رقمي Rev3 بخش صنعت
270
تحليل و بررسي مدل كسب و كار فروش كالاهاي ايراني
271
تحليل و بررسي مدل هاي هندسي مكانيكي رفتار برشي پارچه تاري پودي تافته با هدف ارائه يك مدل جديد
272
تحليل و بررسي مزايا و موانع انواع مشاركت در پروژه هاي عمراني
273
تحليل و بررسي مسائل اجرايي و كنترل ريسكهاي ابر پروژه ها
274
تحليل ﻭ بررسي مسائل ﻭ امور ورزشي از ديدگاه ﻭ منظر مباني فقهي ﻭ ﺣﻘﻮقي
275
تحليل و بررسي مشكلات فني و اقتصادي معادن كوچك در ايران
276
تحليل و بررسي مشكلات و مسائل كشاورزان در طرح يكپارچه سازي اراضي كاربرد روش پي آر اي مطالعه موردي شهرستان لنگرود
277
تحليل و بررسي مفاهيم‌عرفاني در طبقات‌الصّوفيه خواجه‌عبدالله‌انصاري
278
تحليل و بررسي مقايسه اي اندازه گيري سطح مقطع لپتون ها و پادلپتون ها در پراكندگي ها
279
تحليل و بررسي مقايسه اي قرائت هاي واقعه عاشورا در آثار شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد بن طاووس و كاشفي سبزواري
280
تحليل و بررسي مقدماتي ديناميكي ژيروسكوپهاي MEMES (ESGMEMES)
281
تحليل و بررسي مكانيكي ربات موازي دلتا
282
تحليل و بررسي مواد استدلال در نظام مشائي
283
تحليل و بررسي موانع و راهكارهاي بهبود صادرات صنايع دستي لالجين
284
تحليل و بررسي موضوعي مفاهيم ديوان رياضي يزدي
285
تحليل و بررسي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و تبيين ارتباط آن با توانمندسازي روحي ، رواني كاركنان شركت مخابرات منطقه شرق تهران
286
تحليل و بررسي ميكسر فعال با استفاده از خط انتقال SIW
287
تحليل و بررسي ناپايداري در مدار جريان هاي دو فازي
288
تحليل و بررسي نارسايي تغيير شكل در ستون فقرات انسان
289
تحليل و بررسي نحوه عملكرد انواع شكل دهنده هاي پرتو در مخابرات سيار
290
تحليل و بررسي نظام تعليم و تربيت در منطقه ميناب در دوره پهلوي (1304-1357ه.ش/1925-1979م)
291
تحليل و بررسي نقاشي معاصر ايران (قبل و بعداز پيروزي انقلاب اسلامي )
292
تحليل و بررسي نقاشي معاصر ايران : قبل وبعد از پيروزي انقلاب اسلامي
293
تحليل و بررسي نقش ادب در متون برجسته ي عرفاني با تكيه بر كتابهاي كشف المحجوب ،مرصادالعباد و مصباح الهدايه
294
تحليل و بررسي نقش سياسي زنان در ساختار خلافت عباسي (132-656 ه.ق)
295
تحليل و بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در بهبود مديريت ارتباط با مشتري در محيط رسانه (مورد مطالعه: روزنامه همدان پيام)
296
تحليل و بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در بهبود مديريت ارتباط با مشتري در محيط رسانه(مورد مطالعه: روزنامه همدان پيام)
297
تحليل و بررسي نقش صحابه و ياران امام علي ﴿ع﴾ در تبيين جانشيني حضرت علي ﴿ع﴾ ﴿سلمان، مقداد، ابوذر و عمار﴾
298
تحليل و بررسي نقوش سكه و مهرهاي دوره ساساني
299
تحليل و بررسي نقوش فيگوراتيو در هنر دوران اموي
300
تحليل و بررسي نكاح نامه هاي دوره ناصري: با تكيه بر اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران (عصر ناصري' 1264-1313 قمري)
301
تحليل و بررسي نكاح نامه هاي دوره ناصري: با تكيه بر اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران( عصر ناصري; 1264-1313قمري)
302
تحليل و بررسي نماد و نقوش تمدن جيرفت وتبديل اين نقوش براي طراحي مدال
303
تحليل و بررسي نماد و نقوش تمدن جيرفت وتبديل اين نقوش براي طراحي مدال
304
تحليل و بررسي نوار نقاله و طراحي مقدماتي آن
305
تحليل و بررسي نوبت دوم كشف الاسرار و ترجمه عبارات عربي آن ﴿ از جلد اول تا جلد چهارم صفحه 193 ﴾
306
تحليل و بررسي نويز در ترانزيستور MESFET به روش ميدان امپدانسي
307
تحليل و بررسي و ساخت دريچه هاي كامپوزيتي منهول
308
تحليل و بررسي و شبيه سازي اثر سيستم تحريك بر پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از نرم افزار Emtp
309
تحليل و بررسي و شبيه سازي فرستنده و گيرنده ديجيتال مبتني بر تكنيك OFDM
310
تحليل و بررسي واپاشي نيمه لپتوني مزون ﴿B﴾Bs به مزون هاي تانسوري از طريق قانون QCD
311
تحليل و بررسي واقع گرايي (رئاليسم) در آثار احمد محمود
312
تحليل و بررسي واقع‌گرايي (رئاليسم) در آثار احمد محمود
313
تحليل و بررسي وضعيت جنايي استان كرمانشاه
314
تحليل و بررسي ويراستار متن سيستم عامل RSK- 11M- PLUS
315
تحليل و بررسي يخبندان هاي شديد حوضه زاينده رود
316
تحليل و بررسي يك راهرونده تناوبي با تحريك ضربه اي
317
تحليل و برنامه ريزي توسعه اكوتوريسم با تاكيد بر آبشارهاي استان لرستان
318
تحليل و برنامه ريزي توسعه ي پايدار گردشگري در استان كردستان
319
تحليل و برنامه ريزي راهبردي تغيير فضاي شهري منطقه ده شهرداري
320
تحليل و برنامه ريزي كاربري اراضي شهري و ناحيه شش شهر بندر انزلي
321
تحليل و بكارگيري روش هاي الگو كاوي توالي ها در هجوم هشدار
322
تحليل و بكارگيري نرم افزارهاي آناليز و طراحي شبكه هاي LTE
323
تحليل و به‌كارگيري نرم‌افزار LTE-Sim براي آناليز و طراحي شبكه‌هاي LTE
324
تحليل و بهبود ابعادي برش قوس‌ها و گوشه‌هاي كوچك‌شعاع فولاد 1/2510 توسط ماشين وايركات
325
تحليل و بهبود بازده كدگذاري مدولاتور سيگما-دلتا براي كاربرد در فرستنده هاي راديويي ديجيتال
326
تحليل و بهبود پايداري طولي و عرضي خودروي برون جاده اي در حال حركت بر روي شيب در مقابل بار ضربه اي خارجي
327
تحليل و بهبود پروتكل ‌هاي كنترلي و مخابراتي در شبكه ‌هاي هوشمند برق
328
تحليل و بهبود پروتكل هاي ضد فيشينگ مبتني بر احراز اصالت
329
تحليل و بهبود پروتكل‌هاي احراز اصالت RFID سبك وزن
330
تحليل و بهبود پروتكل‌هاي احراز اصالت و توافق‌كليد گروهي دستگاه‌هاي ارتباط ماشين‌گونه در LTE
331
تحليل و بهبود تأثير پتانسيل‌هاي سلامت همراه در رساندن و ارائه خدمات سلامت به ويژه در مناطق دور افتاده در ايران
332
تحليل و بهبود تحمّل خرابي با استفاده از تكنيك تكرار اشياء در سطح سيستم‌هاي توزيع‌ شده
333
تحليل و بهبود توازن بار در شبكه هاي سلولي چند سطحي با رويكرد استفاده از فرآيندهاي نقطه اي
334
تحليل و بهبود جذب انرژي در كلاه ايمني با ساختار چندلايه
335
تحليل و بهبود روش ساخت ستون فقرات كارآمد انرژي در شبكههاي حسگر بيسيم
336
تحليل و بهبود روش هاي هم مكاني موضعي و گلركين بدون شبكه براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي با جواب ناهموار
337
تحليل و بهبود سيستم تشخيص عيوب در يك سالن بافندگي
338
تحليل و بهبود شبكه جامع تصميم گيري در صنايع صنام
339
تحليل و بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي تركيبي راديويي - نوري بي سيم با برداشت انرژي مشاركتي
340
تحليل و بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي چندورودي-چندخروجي عظيم چندكاربره
341
تحليل و بهبود عملكرد مبدل منبع امپدانس چند سطحي براي سيستم هاي فتوولتائيك
342
تحليل و بهبود فرآيند توليد قطعات خودرو قابل ساخت با روش هيدروفرمينگ
343
تحليل و بهبود كيفيت سرويس دهي در شبكه هاي خودآگاه
344
تحليل و بهبود نرخ مجموع قابل حصول سيستمهاي چند ورودي چند خروجي ابعاد بزرگ بدون سلول در مخابرات بيسيم
345
تحليل و بهينه سازي آرايه فازي آنتن و يوالدي
346
تحليل و بهينه سازي آشكارساز نوري بر پايه ي گرافن
347
تحليل و بهينه سازي آنتن هاي مارپيچ خطي با تاكيد بر بهبود پهناي باند وVSWR
348
تحليل و بهينه سازي آنتن¬هاي فراپهن باند با استفاده از تابع گرين گسسته ي استنتاج شده از معادلات FDTD
349
تحليل و بهينه سازي انرژي ساختمان ها براي شهر ايلام
350
تحليل و بهينه سازي توربين جريان متقاطع
351
تحليل و بهينه سازي چيدمان مبدل حرارتي و چگالنده براي جريان هوا در سامانه خنك كاري خودرو
352
تحليل و بهينه سازي رابطهاي مايكرو استريپ داراي زمين شيادار و عايق متغيير با مكان به روش FDTD
353
تحليل و بهينه سازي رابطهاي مايكرواستريپ داراي زمين شياردار و عايق متحرك با مكان به روش FDTD
354
تحليل و بهينه سازي رفتار فرو ريزش لوله ها تحت بار ضربه اي
355
تحليل و بهينه سازي سيستم جمعآوري اطلاعات انرژي
356
تحليل و بهينه سازي سيستم ذخيره انرژي هواي مايع
357
تحليل و بهينه سازي سيستم فرمان و بررسي اثرات آن در رفتار ديناميكي خودرو
358
تحليل و بهينه سازي سيستم مديريت روسازي بر اساس رويكرد اولويت بندي نگهداري و ترميم پروژهاي راهسازي با استفاده از مدل HDM-4
359
تحليل و بهينه سازي سيستم هاي توليد مجدد با در نظرگرفتن تصميمات قيمت گذاري و وارانتي تحت شرايط تقاضاي وابسته به قيمت و چند مولفه اي
360
تحليل و بهينه سازي سيستم هيدروليك كوره مذاب
361
تحليل و بهينه سازي سيكل توربين گازي با نرم افزار EES
362
تحليل و بهينه سازي شرايط الكتروريسي و نسبت تركيب نانوالياف پليε-كاپرولاكتون- ژلاتين در رهايش كنترل شده داروي 5-فلئوروراسيل
363
تحليل و بهينه سازي شكل دهي طيف توان سيگنال هاي فراپهن باند
364
تحليل و بهينه سازي عملكرد پروانه پمپ روغن گريز از مركز
365
تحليل و بهينه سازي عملكرد پروانه ي پمپ روغن گريز از مركز
366
تحليل و بهينه سازي عملكرد سيكلهاي ترموديناميكي توليد قدرت و تبريد با استفاده از رهيافت ترموديناميك زمان محدود
367
تحليل و بهينه سازي عملكرد فن جريان محوري در خنك كاري موتورخودروي سفير
368
تحليل و بهينه سازي فرايندهاي مديريت خدمات فناوري اطلاعات با استفاده از استانداردitil و چارچوب cobit و متدولوژي six-sigma (مطالعه موردي شركت ارتباطات زير ساخت )
369
تحليل و بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ حرارتي جذبي يك اثره و دو اثره آب و آمونياك
370
تحليل و بهينه سازي كارآيي مدارهاي ناهمگام
371
تحليل و بهينه سازي كمربند ايمني
372
تحليل و بهينه سازي لنز روتمن در كاهش سطح لوب هاي فرعي و افزايش ميدان ديد
373
تحليل و بهينه‌سازي ارسال توام توان و نرخ قابل حصول در سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم چند ورودي چند خروجي
374
تحليل و بهينه‌سازي روش دسترسي چندگانه نيمه‌متعامد تعميم‌يافته
375
تحليل و بهينه‌سازي مدولاسيون دمايي خود تنظيم شونده براي شناسايي گاز با استفاده از يك آرايه حسگر اكسيد فلزي
376
تحليل و پايدار سازي تونل هاي كوچك مقطع در شرايط آب اشباع مطالعه موردي بازسازي و رفع ريزش كانال هاي انتقال آب محله باغ آذري
377
تحليل و پايداري سيستم ديناميكي با در نظر گرفتن تأخير زماني عملگر مبتني بر روش‌هاي تحليلي
378
تحليل و پايش مكاني برخي فلزات سنگين در خاك سطحي بخشي از استان مازندران
379
تحليل و پردازش اتوماتيك مدل كامپيوتري قطعات دوار و طراحي فرآيند توليد جهت انتخاب ابزار برش به كمك كامپيوتر
380
تحليل و پهنه بندي مخاطره سيلاب با تأكيد بر پارامتر هاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رحيم آباد فسا
381
تحليل و پياده سازي TPC/IP توسط شبيه سازي شبكه ﴿NS-2)
382
تحليل و پياده سازي الگوريتم ها پردازش تصوير
383
تحليل و پياده سازي الگوريتم ها پردازش تصوير
384
تحليل و پياده سازي سامانه الكترونيكي مديريت پروژه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجويان به كمك سيستم مديريت جريان كار
385
تحليل و پياده سازي سيستم اطلاعاتي مديريت و كنترل پروژه
386
تحليل و پياده سازي سيستم توصيه گر برنامه اندرويد
387
تحليل و پياده سازي شبكه هاي عصبي تلفيقي و كاربرد آن در پزشكي
388
تحليل و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي با استفاده از ساختارهاي ASP.NETوپايگاه دادهSQL SERVER
389
تحليل و پياده سازي يك تحليلگر چندكاناله سريع با استفاده از قطعات با قابليت تجديد ساختار (آرايه هاي منطقي قابل برنامه ريزي) به همراه برنامه اي پيشرفته جهت گرفتن و آناليز داده هاي هسته اي
390
تحليل و پيش بيني بازار نيروي كار استان لرستان: رويكرد پويايي سيستم
391
تحليل و پيش بيني تاثير عوامل كلان اقتصادي بر بازار سپرده و تسهيلات
392
تحليل و پيش بيني خشكسالي و اثرات آن در مديريت منابع آب
393
تحليل و پيش بيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از مدل هاي آماري
394
تحليل و پيش بيني عيوب توربوشارژر موتور ديزل 16 استوانه اي EMD645 در كاربري ريلي از طريق پايش وضعيت لحظه اي
395
تحليل و پيش بيني عيوب در فرايند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع متقارن پايه، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
396
تحليل و پيش بيني گرد و غبار با مدل WRF در استان فارس
397
تحليل و پيشبيني ارتباط زوج سؤالات در انجمن‌هاي پرسش‌و‌پاسخ
398
تحليل و پيشبيني امواج گرمايي در ايران با مدلهاي گردش عمومي جو
399
تحليل و تبين الگوهاي ريخت شناسي شهر كاشان با رويكرد دستور زبان شهري
400
تحليل و تبيين اثرات احداث سدها بر معيشت پايدار نواحي روستايي ( مطالعه موردي سد داريان)
401
تحليل و تبيين انديشه هاي انسان شناسي ابن عربي و دلالت هاي تربيتي آن
402
تحليل و تبيين انديشه هاي انسان شناسي مولوي و دلالت هاي تربيتي آن
403
تحليل و تبيين بنيادهاي هستي شناختي و ارزش شناختي برنامه ي درسي ملي و ارائه مدل مفهومي
404
تحليل و تبيين جايگاه نظري و عملي طب ايراني در تمدن اسلامي تا پايان قرن پنجم هجري
405
تحليل و تبيين چالش هاي دولت ها و مجالس دوره ي قاجار؛مطالعه موردي مجالس چهارم و پنجم شوراي ملي(1304- 1300ش/1925-1921م)
406
تحليل و تبيين خدمتها و خيانتها در تاريخ بيهقي
407
تحليل و تبيين خرافات در عصر صفوي
408
تحليل و تبيين رابطه كيفيت خدمات ارائه شده و وفاداري مشتري﴿ مطالعه موردي: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران"هما"﴾
409
تحليل و تبيين مباني فلسفه اشراق سهروردي با تا كيد بر معرفت شناسي و دلالت تربيتي آن
410
تحليل و تبيين مباني معرفت شناختي ابن سينا و دلالت هاي تربيتي آن
411
تحليل و تبيين هندسة نظام ربوبي در آيات و روايات
412
تحليل و تخصيص ترافيكي بزرگراه هاي در حال ترميم شبكه محدود شهري
413
تحليل و تدوين برنامه جانشين پروري مديران در دانشگاه صنعتي اصفهان
414
تحليل و تدوين كدهاي اخلاقي در محيط‌هاي صنعتي بر مبناي آموزه‌هاي اخلاق اسلامي
415
تحليل و ترسيم منحني هاي مسير تنش با استفاده از MATLAB
416
تحليل و ترسيم نقشه تنش پسماند در منطقه جوش بر مبناي نقشه سختي سطح
417
تحليل و تشخيص محل خرابي در پانل¬هاي آلومينيمي با استفاده از روش موج لمب
418
تحليل و تشريح ابيات عربي در سندبادنامه ي ظهيري سمرقندي
419
تحليل و تصحيح خطاي حركت و محاسبه تنش در پوسته موشكها
420
تحليل و تطبيق آيين ها و باورها در شاهنامه و ايلياد و اديسه و انه ايد
421
تحليل و تطبيق استراتژي‌هاي بازاريابي محصولات بيمه‌اي بر اساس چرخه عمر محصول (مطالعه موردي شركت بيمه ايران)
422
تحليل و تطبيق استراتژي‌هاي بازاريابي محصولات بيمه‌اي بر اساس چرخه عمر محصول (مطالعه موردي شركت بيمه ايران)
423
تحليل و تطبيق روايات مهدويت در فرقههاي زيديه، واقفيه و فطحيه
424
تحليل و تطبيق موضوعي و تصويري شيرين و ليلي به عنوان دو شخصيت متفاوت از زن در خمسه نظامي
425
تحليل و تعيين تاثير پارامترهاي عمليات سوراخكاري بر جدايش لايه اي كامپوزيت هاي شيشه اپوكسي چند لايه با بكارگيري روش آكوستيك اميشن
426
تحليل و تعيين شاخص هاي زمين آماري در توسعه نهال كاري هوايي
427
تحليل و تفسير ساختارهاي پيچيده تنگه هرمز با استفاده از داده‌هاي لرزه نگاري بازتابي سه بعدي
428
تحليل و تفسير سوييت شماره 995 اثر يوهان سباستين باخ از منظر آموزشي
429
تحليل و تفسير نتايج حاصل از مطالعات ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي محدوده ي C12 ايران مركزي
430
تحليل و تفكيك بافت براي شناخت ساختار مواد با استفاده از تصاوير در ابعاد نانو
431
تحليل و توسعه روش هاي حسگري فشرده در رادارهاي با دريچه مجازي
432
تحليل و توسعه سيستم هاي ديناميك فازي
433
تحليل و جبران‌سازي تقويت كننده توان در سيستم¬هاي MIMO دوبانده تحريك شده با سيگنال هاي چند حامله
434
تحليل و چگونگي عمليات نور سرد همراه با بررسي عيوب و رفع آن
435
تحليل و رتبه بندي ريسك پروژه در صنايع بزرگ با استفاده از روش فازي
436
تحليل و رتبه بندي شهرهاي نه گانه شهرستان لنجان براساس شاخصهاي شهر خلاق با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي منطقه اي
437
تحليل و رتبه بندي عوامل ايجاد بافت فرسوده شهري ﴿ مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
438
تحليل و رده بندي نقش مايه شير در نگاره هاي دوران هخامنشي
439
تحليل و ساخت آنتن چاپي شكافدار با تغذيه هم صفحه بوسيله خط هم محور
440
تحليل و ساخت ابزار فرآيند برجسته كاري به وسيله اكستروژن مستقيم و معكوس ورق
441
تحليل و ساخت تقويت¬كننده قدرت خطي¬سازي شده براي نسل سوم مخابرات سلولي با تحقق پيش¬اعوجاج توسط FPGA
442
تحليل و ساخت سر و موتورهاي القائي بارو تورتو خالي
443
تحليل و ساخت سطح ابر آبدوست آبگريز مسي با استفاده از فرآيند الكترونشست
444
تحليل و ساخت كامپوزيت‌هاي شبكه اي لوله‌اي شكل با ساختار شش ضلعي
445
تحليل و ساخت كوادكوپتر NAZA-M-LITE
446
تحليل و سازماندهي ساختار فضايي شاخصهاي توسعه شهري در شهرهاي بالاي صد هزار نفر ايران
447
تحليل و سنتز تصوير چهره انسان مبني بر مدل سازي طبيعي سه بعدي
448
تحليل و سنجش ارتباط بين پزشكان و بيماران به كمك تلفيق روش هاي SEM و QFD
449
تحليل و سنجش موانع موثر بر تحقق پايداري گردشگري روستايي(مطالعه موردي: بخش اورامان شهرستان سروآباد)
450
تحليل و شببيه سازي همسوسازي تداخل به كمك بهينه سازي ماتريس هاي پري كدينگ
451
تحليل و شبه سازي مدريت موثر طيف فركانسي در شبكه هاي راديوي شناختي با استفاده از روشهاي دسترسي پويا
452
تحليل و شبي هسازي اثر بارهاي غيرخطي برتلفات ترانسفورماتور
453
تحليل و شبيه سازي LED چاه كوانتومي چندگانه مبتني بر مواد InGaN/GaN
454
تحليل و شبيه سازي آثار امواج الكترومغناطيسي سيستم مخابرات سيار روي سر انسان
455
تحليل و شبيه سازي آثار امواج الكترومغناطيسي يبيبيب سيستم مخابرات سيار روي سر انسان
456
تحليل و شبيه سازي آسيب قفسه ي سينه راننده در برخورد از روبه رو با مدل سازي ديناميكي چند جسمي
457
تحليل و شبيه سازي آشكارساز باند فركانسي تراهرتز مبتني بر روش نمونه برداري الكترواپتيكي
458
تحليل و شبيه سازي آشكارسازهاي نوري موج رونده فوق سريع با هدف بهبود پارامترها
459
تحليل و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ با زمين PEMC
460
تحليل و شبيه سازي آنتن ميكرواستريپ براي تشخيص علايم حياتي بدن
461
تحليل و شبيه سازي اتصال سري و موازي موتورهاي القايي متقارن چندفازه
462
تحليل و شبيه سازي اثر از كار افتادن المان ها در آرايه ي فازي و ارائه ي روش جبران سازي اثر المان هاي معيوب به صورت بلادرنگ
463
تحليل و شبيه سازي اثر تابش موج تخت به خط مايكرواستريپ هادي كامل الكترومغناطيسي
464
تحليل و شبيه سازي اثر غير خطي تقويت كننده توان در مدلاسيون GFDM
465
تحليل و شبيه سازي اثر متقابل آنتن ديپل بلند و خط مايكرواستريپ تزويج شده با زيرلايه غيرايزوتروپيك
466
تحليل و شبيه سازي اثر ناهمواري هاي سطحي بر روي انتشار پلاريتون پلاسمون هاي سطحي
467
تحليل و شبيه سازي افزايش بازده سلول هاي خورشيدي نقطه كوانتومي بمنظور بكارگيري در صنايع دفاعي
468
تحليل و شبيه سازي انتشار امواج پالس كوتاه پلاسمونيك در محيط غيرخطي همراه با بهره
469
تحليل و شبيه سازي انتشار و تضعيف امواج راديويي برروي زمين هاي ناهموار به كمك روش هاي عددي
470
تحليل و شبيه سازي با هدف بهبود مشخصات فني افزاره نور آهسته با ساختار چاه كوانتومي با استفاده از تركيبات مختلف نيمه هادي
471
تحليل و شبيه سازي برنامه هاي پاسخگويي بار در كنار منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
472
تحليل و شبيه سازي پارامترهاي موثر تاير جهت دستيابي به سطح نويز بهينه
473
تحليل و شبيه سازي پخش اطلاعات به كمك روش كد گذاري بدون نرخ در شبكه هاي اقتضايي بين خودرويي با ساختار توري و شرايط شبه واقعي
474
تحليل و شبيه سازي پديده شفافيت القايي پلاسموني با هدف بهبود مشخصات فني ادوات اپتيك يا تراهرتز
475
تحليل و شبيه سازي پديده هارپ
476
تحليل و شبيه سازي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ساختارهاي هادي كامل چندگانه با استفاده از روش تفكيك حوزه بر اساس تئوري هم ارزي سطحي
477
تحليل و شبيه سازي پيكو توربين آبي
478
تحليل و شبيه سازي تاثير پروفيل چرخ بر ايمني و پايداري لوكوموتيو GT26CW
479
تحليل و شبيه سازي تخليه الكتريكي ساكن و سازگاري الكترومغناطيسي در منابع تغذيه
480
تحليل و شبيه سازي تكنيك Cross -Layer در اختصاص بهينه منابع در شبكه چند كاربره multicast مبتني بر ofdm
481
تحليل و شبيه سازي توري هاي پراش و طراحي قطبي كن تراهرتز
482
تحليل و شبيه سازي چگونگي توليد نور آهسته با روش پراكندگي القايي در جامدات با هدف بهبود مشخصات
483
تحليل و شبيه سازي حالت هاي خطا در روش كنترل مستقيم توان بر مبناي الگوريتم پسگام بر روي مولدهاي BCDFIG
484
تحليل و شبيه سازي حركت ذره ي باردار در ميدان الكترومغناطيسي براي كاربرد در اسيلاتور كاتد مجازي
485
تحليل و شبيه سازي حركتي جرثقيل هاي بندري ﴿گنتري كرين﴾
486
تحليل و شبيه سازي حسگرهاي زيستي مبتني بر كاواك تشديدي نوري
487
تحليل و شبيه سازي حفاظت‌ها و تأثيرات كوره القايي فركانس ثابت با بار سري و يا موازي روي شبكه توزيع 20 كيلوولت
488
تحليل و شبيه سازي دسته موتور الاستيك با توجه به خواص هايپرالاستيك
489
تحليل و شبيه سازي دو بعدي جامد - سيال ياتاقانهاي متحرك ميل لنگ
490
تحليل و شبيه سازي ديناميكي برخورد واگن با وسايل نقليه جاده اي در گذرگاه هاي هم سطح
491
تحليل و شبيه سازي رادارهاي بسيار عريض باند
492
تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي ارابه فرود يك پرنده هنگام فرود
493
تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي ارابه فرود يك پرنده هنگام فرود با استفاده از نرم افزار آدامز
494
تحليل و شبيه سازي روش طراحي بين لايه اي براي سيستم هاي راديو مشاركتي ofdm
495
تحليل و شبيه سازي روش نمونه برداري خطي در حل مسئله ي پراكندگي معكوس دو بعدي
496
تحليل و شبيه سازي روش هاي چنذحامله به منظور بهبود عملكرد لايه فيزيكي در راديوي ادراكي
497
تحليل و شبيه سازي روش هاي دسترسي غير متعامد(NOMA) در ارتباطات ماشيني(MTC) در شبكه هاي نسل پنجم مخابرات(5G)
498
تحليل و شبيه سازي روشهاي جبرانسازي شيفت داپلر در ماهواره هاي لئو
499
تحليل و شبيه سازي روي سازه هاي بتني ذر نرم افزار Abaqus وبهينه سازي آن به كمك ورق هاي كامپوزيت ŸŸŸŸŸ(frp)
500
تحليل و شبيه سازي زاويه روبش كور آنتن آرايه فازي و حذف آن با استفاده از ساختارهاي EBG
501
تحليل و شبيه سازي ساختار موجبري پلاسمونيكي در باند فركانسي تراهرتز با تحديد شدگي بيشتر
502
تحليل و شبيه سازي ساختارهاي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني براي اهداف كليدزني
503
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانس داراي المان هاي فشرده به روش FDTD
504
تحليل و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي
505
تحليل و شبيه سازي سنسورهاي اولتراسونيك
506
تحليل و شبيه سازي سنكرون سازي زماني سيگنال OFDM
507
تحليل و شبيه سازي سيستم تبادل انرژي الكتريكي بين سلولهاي خورشيدي و شبكه DC ساختمان و بررسي تاثير آن بر منحني بار
508
تحليل و شبيه سازي سيستم چند آنتنه با بكارگيري مدولاسيون فضايي در مخابرات بدون سيم
509
تحليل و شبيه سازي سيستم صف فروشگاههاي اتكاء مطالعه موردي فروشگاه شهيد فكوري
510
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي INS,GPS و تلفيق آنها
511
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي بي سيم مشاركتي براي افزايش امنيت در لايه فيزيكي
512
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي نسل پنجم (5G) در محدوده موج ميليمتري با وجود نقيصه هاي RF
513
تحليل و شبيه سازي سيستم¬هاي سيار انبوه آنتني MIMO با رله براي افزايش راندمان انرژي
514
تحليل و شبيه سازي شبكه حسگر بدون سيم با آنتنهاي جهتي در محدوده 60 گيگا هرتز
515
تحليل و شبيه سازي عددي آشكارسازهاي مادون قرمز چندين چاه كوانتومي حلقه اي شكل
516
تحليل و شبيه سازي عملكرد رادار تكن با توجه به اثر عوامل محيطي همچون نويز، فيد چند مسيره، انعكاس از سطح زمين و ديفركشن از كوهها
517
تحليل و شبيه سازي عملكرد سيستم هاي بهبود يافته هايبريد FSO/RF مبتني بر رله چند جهشي
518
تحليل و شبيه سازي عملكرد گزينش هوشمند آنتن ها در سيستم هاي MIMO با مدولاسيون وفقي
519
تحليل و شبيه سازي عملكرد ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با ترانزيستورهاي HBT
520
تحليل و شبيه سازي عملكرد همسونهي تداخل در شبكه راديويي شناختگر به منظور پشتيباني از نرخ ارسال مطلوب
521
تحليل و شبيه سازي عملكرد يك آشكارساز نوري نيمه هادي با ساختارنامتجانس با هدف بهبود ضريب پاسخ دهي
522
تحليل و شبيه سازي فرستنده گيرنده هاي مخابراتي به روش پوش سيگنال ديناميكي
523
تحليل و شبيه سازي فلو در كنتورهاي گاز آلتراسونيك
524
تحليل و شبيه سازي فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات توليدات پراكنده
525
تحليل و شبيه سازي فيبر نوري با ضريب شكست تدريجي
526
تحليل و شبيه سازي فيزيك نويز در ادوات فركانس بالا
527
تحليل و شبيه سازي فيلترهاي سري و موازي به منظور بهبود مشخصه هاي شبكه و مصرف كننده باحضور بارهاي غيرخطي صنعتي
528
تحليل و شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در كنترل دور موتور القايي
529
تحليل و شبيه سازي كنترل دور موتور القايي در گستره وسيع سرعت در قطارهاي برقي
530
تحليل و شبيه سازي كورشدن روبش آنتن آرايه فازي و حذف آن با ساختار EBG هيلبرت
531
تحليل و شبيه سازي گيرنده ديجيتالي رادار پالسي مگنتروني و ارتقاء عملكرد آن
532
تحليل و شبيه سازي مبدل پيزوالكتريك برداشت انرژي از سطح جاده ها
533
تحليل و شبيه سازي محفظه هاي شيلد گرافني
534
تحليل و شبيه سازي مدارهاي الكترونيكي بازسازي پالس ساعت و ديتا
535
تحليل و شبيه سازي مدولاتورهاي نوري مبتني بر متامتريال هاي گرافني
536
تحليل و شبيه سازي مقياس پذيري شبكه هاي بدون سيم حسگر تحت محدوديت هاي كانال
537
تحليل و شبيه سازي مكانيكي دست با استفاده از Simulink MATLAB
538
تحليل و شبيه سازي مولد القايي دوسوتغذيه‌ي بدون جاروبك آبشاري (BCDFIG) در نيروگاه دودكش خورشيدي
539
تحليل و شبيه سازي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين بر ساختارهاي سيمي با استفاده از مدل هاي الكترومغناطيسي
540
تحليل و شبيه سازي نانوآنتن هاي پلاسموني براي افزايش ميدان الكتريكي
541
تحليل و شبيه سازي و اندازه گيري اثر تراكم بر مشخصات الكتريكي مواد
542
تحليل و شبيه سازي و طراحي كدهاي گسترده كننده ، براي سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده
543
تحليل و شبيه سازي يخ زدگي ورودي كمپرسورهاي توربوفن در دماي پايين
544
تحليل و شبيه سازي يك خط تاخير نوري با روش نور آهسته با هدف بهبود مشخصات
545
تحليل و شبيه سازي يك روش مناسب كدينگ كانال در برداشت همزمان انرژي و اطلاعات
546
تحليل و شبيه سازي يك فيلتر نوري DFB با ساختار پريوديك
547
تحليل و شبيه سازي يك متعادل كننده تطبيقي از نوع BFS
548
تحليل و شبيه‌سازي آتش‌سوزي داخل تونل هاي مترو
549
تحليل و شبيه‌سازي ادوات حسگر زيستي بلورفتوني با هدف بهبود مشخصات فني
550
تحليل و شبيه‌سازي انتشار امواج حامل تكانه زاويه نوري براي تخمين حداكثر ظرفيت كانال مخابراتي
551
تحليل و شبيه‌سازي تخصيص توان در سيستم‌هاي مخابراتي دو‌مسيره داراي رله به منظور بهبود نرخ ارسال
552
تحليل و شبيه‌سازي جريان سيال درون شيركنترلي به روش اجزاي محدود
553
تحليل و شبيه‌سازي رفتار خازن و GTO در خطوط انتقال شبكه‌هاي الكتريكي
554
تحليل و شبيه‌سازي ريزشبكه‌ها در حضور برنامه‌هاي پاسخگويي بار
555
تحليل و شبيه‌سازي ساختارهاي الكترومغناطيسي به روش چندقطبي چندگانه
556
تحليل و شبيه‌سازي سيستم تعيين وضعيت تحمل¬پذير عيب، مبتني بر مدل¬هاي چندگانه براي يك ماهواره سنجش از دور
557
تحليل و شبيه‌سازي سيستم‌هاي تهويه تونل قطار ديزلي در مود ترافيك و آتش‌سوزي
558
تحليل و شبيه‌سازي شبكه‌هاي اقتضايي متحرك با ساختار مشاركتي
559
تحليل و شبيه‌سازي عملكرد ماهيچه‌هاي پشتي بدن بر ستون مهره‌ها
560
تحليل و شبيه‌سازي كاربرد اينورتر منبع امپدانسي ترانسفورماتوري در سيستم‌هاي مولد خورشيدي
561
تحليل و شبيه‌سازي گنبدي كردن انتهاي لوله به روش اسپينينگ گرم لوله و بهينه‌سازي زمان فرآيند
562
تحليل و شبيه‌سازي گيرنده مخابراتي چندحامله بر مبناي موجك‌هاي چند مقداره
563
تحليل و شبيه‌سازي لايه فيزيكي لينك فروسوي LTE
564
تحليل و شبيه‌سازي نانوآنتن و كاربردش در گسيلنده‌هاي كوانتومي و ارتباطات بي‌سيم
565
تحليل و شبيه‌سازي نيروگاه دودكش خورشيدي مناسب براي شرايط محيطي كشور ايران
566
تحليل و شبيه‌سازي يك سيستم فشردگي پالس هيبريد براي سيستم رادار به منظور مقابله با اقدام متقابل الكترونيك هوشمند
567
تحليل و شبيه‌سازي يك ليزر كريستال فتوني نيمه‌هادي دوبعدي
568
تحليل و شبيه¬سازي LED چاه كوانتومي چندگانه مبتني بر مواد InGaN/GaN
569
تحليل و شبيه¬سازي سامانه شمال¬ياب در حين حركت با استفاده از فيلتر كالمن
570
تحليل و شبيه¬سازي سيستم تبادل انرژي الكتريكي بين خودروهاي الكتريكي و شبكه DC ساختمان و بررسي تأثير آن بر منحني بار
571
تحليل و شبيهسازي انتشار امواج الكترومغناطيسي مايل در ساختارهاي فرامواد پيچشي
572
تحليل و شبيهسازي فيلترهاي سري و موازي به منظور بهبود مشخصههاي شبكه و مصرفكننده با حضور بارهاي غيرخطي صنعتي
573
تحليل و شبيه‎سازي قطعات مبتني بر نور آهسته در بلورهاي فتوني براي كاربردهاي پردازش سيگنالهاي نوري با سرعت بالا
574
تحليل و شبيهسازي ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از كانال صاعقه از نوع ابر به زمين در مجاورت محيط لايه لايه عمودي
575
تحليل و شناخت جريان چرخشي لحظهاي در جت و دنباله ي گريز از مركز، با استفاده از دادههاي PIV
576
تحليل و شناخت ويژگيهاي زمين لرزه و ارزيابي روند بازسازي در مناطق آسيب ديده حنوب خراسان در اثر زلزله بيستم ارديبهشت ماه 1376
577
ﺗﺤليل و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﺟﺪايش پيشرونده در ﺻﻔﺤﺎت آﻟﻮمينيوﻣﯽ ﺗﺮميم شده توسط ﭼﻨﺪ لايه‌اي‌هاي ﻓﻠﺰ الياف ﺗﺤﺖ بارگذاري‌هاي اﺳﺘﺎتيكي داﺧﻞ يا ﺧﺎرج ﺻﻔﺤﻪ
578
تحليل و شناسايي خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روشF.R.A
579
تحليل و شناسايي رفتار انتشار كرم ها
580
تحليل و شناسايي عناصر و ويژگي‌هاي كالبدي – فضايي خانه‌هاي بومي اردبيل داراي قابليت تداوم در معماري معاصر
581
تحليل و شناسايي عوامل موثر بر تراكنش هاي ابزارهاي پرداخت الكترونيكي در ايران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
582
تحليل و طبقه بندي اسماء نكره در ساخت‌هاي مختلف نحوي قرآن و برابر يابي فارسي آن (بررسي موردي مفعول مطلق)
583
تحليل و طبقه بندي شهرستانهاي استان گيلان بر اساس شاخص هاي توسعه
584
تحليل و طبقه بندي صور خيال در نهج البلاغه
585
تحليل و طبقه بندي فرم حروف در چليپا نويسي خط نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعلي هروي و ميرزا غلامرضا اصفهاني
586
تحليل و طبقه بندي كتابشناسي فردوسي از آغاز انقلاب اسلامي تاكنون
587
تحليل و طبقه بندي موضوعي ضرب المثل هاي تالشي
588
تحليل و طراحي آرايه آنتنهاي صفحه اي چند لايه با پچ هاي دايره اي لبه دار
589
تحليل و طراحي آرايه ريزنواري مبتني بر آنتن Vivaldi
590
تحليل و طراحي آرايه هاي فازي آنتنهاي ميكرواستريپ ميكروالكترومكانيكي ( MEMS Microstrip Antennas Array )
591
تحليل و طراحي آنتن آرايه شكافي چند پرتويي بر اساس موجبر زيرلايه‌اي براي كاربرد 5G
592
تحليل و طراحي آنتن آرايه صفحه اي به منظور بهبود لب فرعي
593
تحليل و طراحي آنتن آرايه‌ بازتابي پهن‌باند با قطبش دايروي در باند X
594
تحليل و طراحي آنتن آرايه‌اي ريزنواري محفظه‌پشتي با استفاده از ساختار SIW
595
تحليل و طراحي آنتن چند پرتويي SIW بر پايه شبكه‌ شكل‌ دهي پرتو بوقي
596
تحليل و طراحي آنتن ريز نوار آرا يه اي پهن باند براي كاربرد در گيرنده RWR
597
تحليل و طراحي آنتن ريز نواري با پلاريزاسيون دايره اي براي كاربرد GPS
598
تحليل و طراحي آنتن كوچك مايكرواستريپي با ساختار متامتريال جهت بهبود بهره و بازده آنتن
599
تحليل و طراحي آنتن كوچك مايكرواستريپي باساختار متامتريال جهت بهبود بهره و بازده آنتن
600
تحليل و طراحي آنتن مايكرو استريپ دو قطبشي صليبي چيگرد
601
تحليل و طراحي آنتن مونوپالس پهن باند با پلاريزاسيون دوگانه
602
تحليل و طراحي آنتن هاي مايكرواستريپ با زير لايه متامتريال
603
تحليل و طراحي آنتن هاي موج نشتي بر پايه ي موجبرهاي مجتمع شده در زير لايه
604
تحليل و طراحي آنتن هاي ميله اي دي الكتريك تيپرشده براي كاربرد در امواج ميليمتري
605
تحليل و طراحي اتصال چرخنده(rotary joint )در رادار ديده باني
606
تحليل و طراحي افزاره هاي مغناطيسي در باند موج ميليمتري
607
تحليل و طراحي اقتصادي منابع تجديدپذير به منظور تامين بار مصرفي يك منزل مسكوني
608
تحليل و طراحي اقتصادي يك نيروگاه خورشيدي براي يك منطقه مسكوني در استان يزد
609
تحليل و طراحي الاستيك، پلاستيك و الاستوپلاستيك شبكه هاي متعامد تك لايه
610
تحليل و طراحي انبار قطعات الكترونيك با استفاده از C.NET و پايگاه داده SQLSERVER
611
تحليل و طراحي انجمن گفتگو با قابليت مديريت محتوا و پياده سازي آن با استفاده از قالب هاي RainTPL
612
تحليل و طراحي بازشوهاي غيردايرهاي مخازن تحت فشار به روش المان محدود
613
تحليل و طراحي بخش RFگيرنده موبايل نسل سوم (3G)
614
تحليل و طراحي بخش راديويي فرستنده LTE با به كارگيري روش LINC و ساختار شش-دهنه
615
تحليل و طراحي بلورهاي فوتوني مغناطيسي با روش مبتني بر نظريه مُدهاي جفت شده
616
تحليل و طراحي بهبود يافته ي يك ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم روتور خارجي، جهت استفاده در يك توربين بادي محور قائم با توان نامي 20 كيلو وات بر اساس منحني ظرفيت
617
تحليل و طراحي بهينه پلاستيك ساختمان هاي كوتاه مرتبه با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي
618
تحليل و طراحي بهينه توام سازه‌ها
619
تحليل و طراحي بهينه سازه ها با استفاده از الگوريتم اجتماع مورچگان
620
تحليل و طراحي بهينه سازه هاي فضا كار
621
تحليل و طراحي بهينه سازه هاي فضا كار تاشو
622
تحليل و طراحي بهينه سازه هاي فضاي كار تاشو
623
تحليل و طراحي بهينه شبكه هاي هيدروليكي با استفاده از نظريه گراف و روش هاي فراكاوشي
624
تحليل و طراحي بهينه شبكه‌هاي توزيع آب در شرايط عدم قطعيت به كمك شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و پايداري هيدروليكي
625
تحليل و طراحي بهينه فيلترهاي موجبري و فضايي فشرده داراي دي الكتريك با در نظر گرفتن كوپلاژ متقابل
626
تحليل و طراحي بهينه قابهاي مستوي بااستفاده از روش تركيباتي نيروها
627
تحليل و طراحي بهينه لرزه اي سازه هاي فضاكار
628
تحليل و طراحي بهينه نگه داري تونل هاي بزرگ مقطع و عميق در سنگهاي فشارنده، مطالعه موردي تونل راه پونه
629
تحليل و طراحي پانلهاي كامپوزيت ارتوتروپيك
630
تحليل و طراحي پروتكل هاي امنيتي سامانه شناسايي بسامد راديويي
631
تحليل و طراحي پل شناور
632
تحليل و طراحي پمپ آبي خورشيدي (Pump Water Solar)
633
تحليل و طراحي پوشش تونل ها با در نظر گرفتن اثر تراوش و فشار آب زيرزميني
634
تحليل و طراحي پوشش نهايي تونلها به روش تحليلي و عددي (مورد خاص تونل اهرم-فراشبند)
635
تحليل و طراحي پوشش هاي نامرئي فرامادهاي با استفاده از اپتيك تبديل
636
تحليل و طراحي ترانشيز (جرثقيل دروازه اي )
637
تحليل و طراحي تزويج كننده جهتدار مبتني بر ساختار گرافين در باند فركانسي تراهرتز
638
تحليل و طراحي تقسيم گر پرتو نوري كريستال فتوني با هدف بهبود عملكرد
639
تحليل و طراحي تقويت‌كننده گسترده بر روي موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه
640
تحليل و طراحي تكنيك هاي تبليغاتي جديد براي كسب و كارهاي نو ظهور
641
تحليل و طراحي تلرانسهاي ابعادي و هندسي اجزاي ربات بازوئي سه درجه آزادي
642
تحليل و طراحي توربين خنك‏كننده سيستم تهويه هواپيماي مسافربري
643
تحليل و طراحي تونل در زمين‌هاي تورمي
644
تحليل و طراحي تونل‌هاي زير سطح آب زيرزميني با درنظرگيري اثر تراوش
645
تحليل و طراحي جاذب هاي تراهرتزي مبتني بر متاسرفيس هاي گرافيني
646
تحليل و طراحي جامع ياتاقان هاي مغناطيسي پسيو
647
تحليل و طراحي جامع ياتاقان هاي مغناطيسي پسيو
648
تحليل و طراحي جريان شيرين سازي نفت خام در پالايشگاههاي نفتي
649
تحليل و طراحي چرخه چند مدي بر مبناي گوشه ي نهفت ( طرحي دستگاه وار )
650
تحليل و طراحي حفاظ فلزي كفش ايميني
651
تحليل و طراحي خط انتقال محور طلوت و تامين آب شرب شهر بابل
652
تحليل و طراحي دستگاه شكل دهي چرخشي سه غلتكه
653
تحليل و طراحي دكلهاي خطوط فشار قوي 700kv-ac
654
تحليل و طراحي رزوناتور حلقوي فيبر نوري براي كاهش پاشندگي تار در سيستم هاي مخابرات نوري
655
تحليل و طراحي روسازهاي پيش تنيده تحت بار هواپيماي بوئينگ 777 با استفاده از روش آلمانهاي محدود سه بعدي
656
تحليل و طراحي روشهايي براي ارتقاي امنيت شبكه هاي اينترنت اشياء
657
تحليل و طراحي رينگ تعليق استاتور براي ژنراتورهاي توان بالا
658
تحليل و طراحي ساختار DGS جديد براي خطوط انتقال ريز نواري
659
تحليل و طراحي ساختار تاخيري پاشنده در باند مايكروويو براي كاربرد در گيرنده‌فشرده‌ساز
660
تحليل و طراحي سازه ربات ماهي و انتخاب جنس بدنه
661
تحليل و طراحي سازه فوقاني كامپوزيتي تحت بارگذاري ديناميك ناشي از حركت شناور
662
تحليل و طراحي سازه ي ربات ماهي و انتخاب جنس بدنه
663
تحليل و طراحي سامانه بازساختاربندي خودكار صفحات وب‌سايت تجارت الكترونيك بر اساس ارزيابي اهميت صفحات
664
تحليل و طراحي ستون هاي مركب فولادي محاط در بتن (SRC)
665
تحليل و طراحي سيستم آموزشي يك موسسه آموزش عالي
666
تحليل و طراحي سيستم استفاده از گرماي اتلافي كلاف نورد گرم براي تأمين آب گرم مصرفي در مجتمع فولاد
667
تحليل و طراحي سيستم اطلاعات در اداره آموزش مجتمع فني و مهندسي دانشگاه يزد
668
تحليل و طراحي سيستم اطلاعات در جهاد سازندگي
669
تحليل و طراحي سيستم اطلاعات مديريت امور پروژه و پيمان مؤسسه سامانه گسنر امين
670
تحليل و طراحي سيستم اطلاعات مهندسي بر مبناي استاندارد ISO TS 16949
671
تحليل و طراحي سيستم انرژي تجديدپذير تركيبي با استفاده از مبدل DC-DC جداسازي نشده¬ي چند ورودي مبتني بر كنترل پيش‌بين مدل
672
تحليل و طراحي سيستم تصميم يار براي حل مسأله مكان يابي قطب
673
تحليل و طراحي سيستم تهويه مطبوع واگن مسافربري
674
تحليل و طراحي سيستم شاخصهاي اطلاعاتي كلان صنعت توزيع برق
675
تحليل و طراحي سيستم مايكروويو براي نگهباني محيط
676
تحليل و طراحي سيستم مذاكره اينترنتي نيمه خودكارمبتني بر پاداش
677
تحليل و طراحي سيستم نگهداري مركب شامل قاب و شاتكريت در شرايط زمين‌هاي مچاله شونده
678
تحليل و طراحي سيستم هاي چند عاملي با استفاده از زبان هماهنگ سازي ريو
679
تحليل و طراحي سيستم هاي گرمايش، سرمايش، هواي فشرده و بخار واحد ريسندگي نساجي پارس
680
تحليل و طراحي سيستمهاي اتوكتوري
681
تحليل و طراحي شبكه آبرساني
682
تحليل و طراحي شبكه هاي باور عميق و كاربرد آن در داده هاي پزشكي
683
تحليل و طراحي شبكه هاي دولايه اي با به كارگيري روشهاي بهينه سازي و شبكه هاي عصبي
684
تحليل و طراحي شي گرا ميتني بر UML و پياده سازي سيستم كتابخانه
685
تحليل و طراحي غير خطي پنشاك با استفاده از برنامه Ansys
686
تحليل و طراحي فرايند ارزيابي معماري سيستم‌هاي داده‌كاوي
687
تحليل و طراحي فضاي شهري با توجه به رابطه محيط فيزيكي و استفاده كنندگان آن ﴿ منطقه 1٢ تهران ﴾
688
تحليل و طراحي فيلتر ريز نواري دومدي فشرده
689
تحليل و طراحي فيلتر ميان گذر مبتني بر ساختار گرافين در باند فركانسي تراهرتز
690
تحليل و طراحي فيلتر ميان‌گذر ريزنواري چندبانده با استفاده از ساختارهاي فرامواد
691
تحليل و طراحي فيلتر ميان‌گذر فراپهن‌ باند
692
تحليل و طراحي فيلترهاي GM-C مرتبه 3 با ولتاژ پايين و توان مصرفي بسيار كم
693
تحليل و طراحي فيلترهاي GM-C مرتبه 3 با ولتاژ پايين و توان مصرفي بسيار كم
694
تحليل و طراحي فيلترهاي GM-C مرتبه 3 با ولتاژ پايين و توان مصرفي بسيار كم
695
تحليل و طراحي فيلترهاي موجبري مجتمع شده در زير لايه با استفاده از ساختارهاي فرامواد
696
تحليل و طراحي قابليت استفاده بسته نرم افزاري مديريت پايان نامه ها (نياز هاي محلي استان تهرا ن )
697
تحليل و طراحي قالبهاي فورج با استفاده از روش هاي تجربي و روشهاي عددي براي چند قطعه صنعتي
698
تحليل و طراحي قطعات بتني پيش ساخته تونل انتقال آب نوسود كرمانشاه
699
تحليل و طراحي كمپرسور مارپيچ
700
تحليل و طراحي كوپلرهاي جهتي پلاسموني
701
تحليل و طراحي كيسه هاي هوائي (SRS Airbags)‌ مورد استفاده در خودروها
702
تحليل و طراحي لرزه اي تونل ها با درنظرگرفتن اندركنش زمين و پوشش
703
تحليل و طراحي لنز دي الكتريك براي ايجاد پرتو تشعشعي بادبزني
704
تحليل و طراحي لوله كامپوزيتي گاز تحت اثر بارهاي محيطي منطقه خليج فارس
705
تحليل و طراحي مبدل آنالوگ به ديجيتال تطبيقي براي سامانه هاي ثبت عصبي قابل كاشت
706
تحليل و طراحي مبدلهاي الكترونيك قدرت DC-DC چند ورودي در سيستم‌هاي انرژي تجديدپذير با رعايت حداكثر توان استحصالي
707
تحليل و طراحي مجموعه فرمان هيدروليك خودرو
708
تحليل و طراحي محيط هاي ناهمسانگرد مغناطيسي و كاربردهاي آن در ادوات مايكروويوي
709
تحليل و طراحي مدار چند دهانه اي براي كاربرد اندازه گيري ضريب دي الكتريك مايعات
710
تحليل و طراحي مدارهاي استحصال توان و ارسال داده براي حسگرهاي قابل كاشت
711
تحليل و طراحي مدارهاي فشر- گستر مد جريان، بررسي رفتار غير خطي و كاربرد آنها در مبدلهاي داده
712
تحليل و طراحي مدارهاي واسط CMOS با توان و نويز پايين براي سنسورهاي خازني
713
تحليل و طراحي مداري اجزائ راديويي فوق پهن باند ﴿ LNAسوئيچ و مدولاتور I/Q﴾
714
تحليل و طراحي مدولاتورهاي سيگما-دلتاي زمان پيوسته با كوانتيزاسيون در حوزه زمان براي كاربردهاي باند وسيع
715
تحليل و طراحي مشوق براي بلاك‌چين‌هاي بدون نياز به مجوز از ديدگاه نظريه بازي‌ها
716
تحليل و طراحي مطب پزشك
717
تحليل و طراحي معماري پردازنده هاي شبكه سرعت بالا با تاكيد بر شبكه ارتباطي بين چندپردازنده CMP و حافظه بيرون تراشه
718
تحليل و طراحي مكانيزم فرمان (پرايد)
719
تحليل و طراحي موتور با قطب سايبان
720
تحليل و طراحي ميز آزمايشگاهي دستگاه قسمت ترمز ضد قفل
721
تحليل و طراحي هيدروديناميكي يك كاوشگر كامپوزيتي
722
تحليل و طراحي هيدروديناميكي يك كاوشگركامپوزيتي
723
تحليل و طراحي هيدروفرمينگ، براي محور عقب خودرو
724
تحليل و طراحي و آشنايي با ابزارهاي پياده سازي نرم افزار شركت ساختماني
725
تحليل و طراحي و بهينه سازي آرايه آنتن هاي شكافي با استفاده از انواع آرايش شكاف خطي بر روي ديواره موجبر استوانه اي
726
تحليل و طراحي و پياده سازي سيستم مكانيزه نت پارس
727
تحليل و طراحي و پياده سازيي كد كننده صوتي در ميزان داده خيلي كم ﴿800-700بيت بر ثانيه﴾
728
تحليل و طراحي و روشهاي ساخت و تست رينگ اسپرتي خودرو و استانداردهاي مربوطه
729
تحليل و طراحي يك آنتن آرايه فازي ميكرواستريپي
730
تحليل و طراحي يك آنتن جديد با استفاده از ساختارهاي فراماده
731
تحليل و طراحي يك آنتن شكافي صليبي در ساختار موجبر مجتمع شده در زيرلايه
732
تحليل و طراحي يك آنتن فشرده با استفاده از ساختارهاي راستگرد- چپگرد تركيبي
733
تحليل و طراحي يك آنتن‌ فرا پهن‌ باند به همراه ساختار فيلتري با استفاده از فرامواد
734
تحليل و طراحي يك پروانة شناور از مواد كامپوزيت تحت بارگذاري هيدروديناميك
735
تحليل و طراحي يك تغييردهنده فاز فشرده با استفاده از ساختارهاي فرامواد
736
تحليل و طراحي يك تقويت كننده فيبر نوري رامان با استفاده از فيبر ژرمانو سيليكات
737
تحليل و طراحي يك راه رونده تناوبي زانودار تحت تحريك ضربه اي
738
تحليل و طراحي يك سلول خورشيدي با راندمان بالا
739
تحليل و طراحي يك سيركولاتور با تكنولوژي موجبر مجتمع در زير لايه
740
تحليل و طراحي يك سيستم اختلال كننده غير فعال راداري
741
تحليل و طراحي يك سيستم سخت افزار در حلقه كنترل وضعيت محموله فضايي
742
تحليل و طراحي يك موجبرپلاسمون پلاريتون سطحي هايبريد براي محدود كردن بيشتر موج و طول انتشار بلندتر
743
تحليل و طراحي يكسو كننده هيبريد مركب از يكسو كننده 12 پالسه ديودي و يكسو كننده وينا
744
تحليل و طرح ترانس هاي جريان KV 20
745
تحليل و عيب يابي ارتعاشي لكوموتيوهاي معيوب
746
تحليل و عيب يابي سيلندرهاي موتور لكوموتيو از طريق پردازش سيگنال هاي ارتعاشي
747
تحليل و عيب يابي مسير هاي انتقال ارتعاشات موتور به اتاق خودرو
748
تحليل و كاربرد تنها جمله اول از سري توابع متعامد والش در مسائل كنترل و معادلات ديفرانسيل
749
تحليل و كاربرد سري هاي زماني در زماني در ميزان دماي شهرستان ساري
750
تحليل و كاربرد سري هاي زماني در ميزان بارندگي شهرستان بابل
751
تحليل و كاربرد سري هاي زماني در ميزان بارندگي شهرستان بهشهر
752
تحليل و كاربرد سري هاي زماني در ميزان بارندگي شهرستان سواد كوه ناحيه ي زردگل سرخ آباد
753
تحليل و كاربرد سري هاي زماني در ميزان دما و رطوبت بندر اميرآباد شهرستان بهشهر
754
تحليل و كاربرد سريهاي زماني در ميزان بارش شهرستان قائمشهر
755
تحليل و كاربرد سريهاي زماني در ميزان تغييرات دماي شهرستان تهران
756
تحليل و كاربرد سريهاي زماني در ميزان درجه حرارت شهرستان نوشهر
757
تحليل و كاربرد سريهاي زماني در ميزان دما شهرستان دامغان
758
تحليل و كاربرد سريهاي زماني در ميزان دما وبارش شهر گرگان
759
تحليل و كاربرد قواعد فقه قضايي در حقوق خانواده
760
تحليل و كاربردهاي سري هاي زماني در ميزان درجه حرارت هواي شهرستان گرگان
761
تحليل و كاهش اثر ضربه با طراحي مكانيزمي جديد و مؤثر براي اتصال دو سازه فضايي
762
تحليل و كلاسه بندي تصاوير بافتي با استفاده از تبديلات مهندسي پيشرفته
763
تحليل و كنترل ارتعاشات غربيلك فرمان با استفاده از كنترلر PID
764
تحليل و كنترل ترك در مواد مركب
765
تحليل و كنترل دبي در پمپ هاي پيستوني محوري
766
تحليل و كنترل لغزش در جابجايي اجسام در تماس با سطوح هموار توسط انگشتان نرم
767
تحليل و كنترل موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم در بالابرها
768
تحليل و كنترل موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم در بالابرها
769
تحليل و كنترل همزمان چند موتور القايي خطي سرعت يكسان چندفازه
770
تحليل و كنترل يك ربات كابلي الاستيك در حركت صفحه اي
771
تحليل و مانيتورينگ وضعيت مقره هاي توزيع در برابر پديده ي تخليه جزئي
772
تحليل و محاسبات سيستم رانش واترجت براي شناور هاي تندرو
773
تحليل و محاسبات عملكرد پروانه براي يك شناور جابجايي به روش طراحي ازمايشها
774
تحليل و محاسبات مقاومت كل يك شناور زيرسطحي با در نظرگرفتن سطح آزاد
775
تحليل و محاسبه پراكندگي از ساختــارهاي استوانه‌اي هادي كامل الكترومغناطيسي با پوشش ناهمســانگرد عايقي و مغناطيسي
776
تحليل و محاسبه ظرفيت شبكه هاي بدون سيم ثابت Ad Hoc
777
تحليل و محاسبه عملكرد موتور پرتاب راكت
778
تحليل و محاسبه ميزان كاهش Specific Absorption Rate) SAR) در بافت سر انسان توسط ادوات محافظ امواج تلفن همراه
779
تحليل و محاسبه ي سختي فنر مارپيچ فشاري غير خطي
780
تحليل و محاسبه¬ اثر توري¬هاي دو بعدي ديالكتريك بر رفتار بازتابي امواج الكترومغناطيسي مايكروموج
781
تحليل و مدل ساز ابزار فرز و بدست آوردن پاسخ هاي فركانسي در نرم افزارهاي ANSYS و MATHEMATICA و مقايسه نتايج
782
تحليل و مدل سازي آزمايش نشت با در نظر گرفتن رفتار مكانيكي فشار-دما لوله جداري، سازند و سيال
783
تحليل و مدل سازي آشكارسازهاي نوري تركيبي سيليكن - آلي و ساخت يك نمونه
784
تحليل و مدل سازي آنتن هاي فوتورساناي گرافني
785
تحليل و مدل سازي ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار باشگاه هاي فوتبال ايران
786
تحليل و مدل سازي بافت زنده به روش تفاضل محدودحوزه ي زمان در باند تراهرتز
787
تحليل و مدل سازي تعامل خون و بالون هوا در آئورت
788
تحليل و مدل سازي حركت نسبي دو ماهواره در حضور ميدان گرانش زمين
789
تحليل و مدل سازي خطاهاي INS جهت ارائه يك الگوريتم در روش Phi-Angle
790
تحليل و مدل سازي ساختارهاي صفحه اي چند لايه پاشنده به كمك روش ممان در حوزه زمان
791
تحليل و مدل سازي سوئيچ هاي گسترده مايكروويو
792
تحليل و مدل سازي قطاع دايروي تقويت شده در راستاي شعاعي
793
تحليل و مدل سازي كارايي شيلد محفظه هاي فلزي روزنه دار با ديواره هاي تلفاتي
794
تحليل و مدل سازي كارايي لايه انتقال در شبكه هاي حس گر راديوي شناختي
795
تحليل و مدل سازي كانال چند ورودي-چند خروجي عظيم سيستم 5G در باند ka موج ميليمتري
796
تحليل و مدل سازي ميكرو تيرهاي مرتعش
797
تحليل و مدل سازي نوسان ولتاژ ورودي در كليدزني نرم مبدل هاي DC/DC و ارائه راهكار موثر در كاهش آن
798
تحليل و مدل سازي يك ايمپلنت سفارشي به روش بايو پرينت سه بعدي با هدف پزشكي ترميمي
799
تحليل و مدل‌سازي آيروديناميكي قطارهاي پرسرعت در عبور از موانع كناري
800
تحليل و مدل‌سازي اثر تغيير شكل خمشي بر روي كارآيي آنتن ميكرواستريپ قابل پوشش
801
تحليل و مدل‌سازي موج فشاري ايجاد شده در ورود و خروج قطار تندرو به تونل
802
تحليل و مدلسازي آنتن Bowtie براي استفاده در GPR به كمك روش FDTD
803
تحليل و مدلسازي آيروديناميكي بالاست پرنده در قطارهاي پرسرعت
804
تحليل و مدلسازي الگوريتم هاي تخصيص پهناي باند براي دستيابي به VOD واقعي در فناوري IPTV
805
تحليل و مدلسازي المان محدود نانوايندنتيشن بر روي سطوح پوشش دار
806
تحليل و مدلسازي امواج EA در مواد ايزوتروپ ارتوتروپ
807
تحليل و مدلسازي پارامترهاي شكل دماغه قطار پرسرعت تحت اثر باد عرضي
808
تحليل و مدلسازي پايگاه داده در پروتكل هاي مديريت شبكه
809
تحليل و مدلسازي ترابرد بارها و يونها در ديود نورگسيل پليمري با استفاده از روش دو بعدي
810
تحليل و مدلسازي ترموديناميكي كوره بلند به منظور افزايش راندمان
811
تحليل و مدلسازي جريان خون و انتقال اكسيژن در اكسيژناتور غشايي
812
تحليل و مدلسازي جريان هواي درفت در ايستگاه مترو
813
تحليل و مدلسازي چرخ دنده ها به منظور بررسي پارامترهاي خطاي انتقال
814
تحليل و مدلسازي چند متغيره سريهاي زماني هيدرولوژيكي رودخانه هاي زاينده رود و كوهرنگ
815
تحليل و مدلسازي خطوط انتقال تزويج شده فعال در رژيم غير خطي ﴿كاربرد در تحليل و مدلسازي ترانزيستور FET در رژيم غير خطي﴾
816
تحليل و مدلسازي ديناميكي ترمز جريان گردابي خطي با تكيه بر كاربرد در وسايل نقليه ريلي
817
تحليل و مدلسازي رفتار ديناميكي سيستم انتقال قدرت خودرو براي بررسي ارتعاشات پيچشي
818
تحليل و مدلسازي عملكرد تراورس كوهاندار در عدم تجميع طوفان شن در خط راه آهن
819
تحليل و مدلسازي فنر لاستيكي شِورون و بررسي تاثير تعداد ورق هاي فلزي و ضخامت لاستيك بر خواص آن
820
تحليل و مدلسازي گرماكافت چوب با استفاده از نرم‌افزار OpenFOAM
821
تحليل و مدلسازي ليزرهاي ترانزيستوري
822
تحليل و مدلسازي مسيريابي با محدوديت تاخيرر در شبكه هاي كامپيوتري
823
تحليل و مدلسازي مكاني - زماني
824
تحليل و مدلسازي مكانيابي تسهيلات جايگزيني سوخت سبز (با استفاده از بيواتانول توليدي از پسماند كشاورزي) در مصرف سوخت حمل و نقل كشور
825
تحليل و مدلسازي ميداني نويز ديود شاتكي در باند تراهرتز
826
تحليل و مدلسازي ياتاقانهاي غلتشي به كمك نرم افزار انسيس
827
تحليل و مدلسازي يك صفحه‌ي كامپوزيتي (اورتوتروپيك) ترك‌دار با استفاده از تئوري ‌غير‌موضعي
828
تحليل و مطالعه تركيب انرژي‌هاي بادي دريايي و موجي
829
تحليل و معرفي آرايه هاي معماري ( مهندسي )بقعه شيخ عبدالصمد نطنز با استفاده از روش هندسه فركتال
830
تحليل و مقايسه آراء اخلاقي ارسطو و ابن مسكويه
831
تحليل و مقايسه تطبيقي گنبد كامپوزيتي ، بتوني و فلزي
832
تحليل و مقايسه جايگاه ايثار در متون منثور عرفاني تا پايان قرن ششم
833
تحليل و مقايسه در قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
834
تحليل و مقايسه ديدگاه هاي اجتماعي پروين اعتصامي و سيمين بهبهاني
835
تحليل و مقايسه روش AFM و تست فشار براي بررسي خواص مكانيكي هيدروژل ها
836
تحليل و مقايسه روش هاي سنجش طيف سيگنال هاي باند باريك در مخابرات فرا پهن باند ﴿UWB﴾
837
تحليل و مقايسه سبك شناختي نگاره هاي نبرد با اژدها درشاهنامه هاي دموت، جوكي ، تهماسبي وشاه اسماعيل دوّم
838
تحليل و مقايسه سيستم هاي تعليق خودرو با استفاده از نرم افزارهايADAMS
839
تحليل و مقايسه سيستم هاي نگهداري (مطالعه موردي: تونل اصلي معدن چهارگنبد)
840
تحليل و مقايسه ضرب المثل هاي حيوانات در فارسي، تركي آذري ايران و تركي آذري جمهوري آذربايجان رويكرد توصيفي: زيان شناختي و رويكرد تبييني: تحليل گفتمان انتقادي
841
تحليل و مقايسه عكس هاي تخت جمشيد ﴿از دوره ناصرالدين شاه قاجار تا پهلوي اول رضا خان ﴾
842
تحليل و مقايسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه ( ويس و رامين، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و گل و نوروز)
843
تحليل و مقايسه كامپايلرهاي سي و.سي پلاس پلاس
844
تحليل و مقايسه كرامت ذاتي به عنوان يكي از مباني حقوق بشر غربي و كرامت ارزشي به عنوان يكي از مباني فقه اسلامي
845
تحليل و مقايسه مباني فلسفي - تربيتي نظريه هاي پيشرفت گرايي و بازسازي اجتماعي در آموزش و پرورش و دلالت هاي تربيتي آن در نظام آموزش و پرورش ايران
846
تحليل و مقايسه محتواي كتاب فارسي قديم و جديد پايه اول دوره ابتدايي
847
تحليل و مقايسه مطالعات ژئوفيزيكي با آزمايش¬هاي برجا در ساختگاه سد قزل تپه زنجان
848
تحليل و مقايسه نگراني هاي انسان معاصر در اشعار مهدي اخوان و محمدرضا شفيعي كدكني
849
تحليل و مقايسه ي تطبيقي شعر انتقادي-اجتماعي در آثار ناصرخسرو و سنايي
850
تحليل و مقايسه ي جريان سيال روي بل هواپيما با مقطع ايرفويل NACA7412 و NACA5414
851
تحليل و مقايسه ي سنت خاطره نگاري در عصر مشروطه (1320- 1340 ق/1921- 1900)
852
تحليل و مقايسه ي محتواي كتاب فارسي پايه اول دوره ي ابتدايي ايران با كتاب كردي پايه ي اول دوره ي ابتداي كردستان عراق
853
تحليل و مقايسه‌ي فني اقتصادي كارخانه‌هاي فرآوري قبل از به كارگيري اتوماسيون و بعد از به كارگيري اتوماسيون
854
تحليل و نحوه رسيدگي مسئوليت مدني كارفرمايان در حقوق ايران و فقه اماميه
855
تحليل و نقد برداشت ها و استنادهاي سازمان مجاهدين خلق و گروه فرقان به نهج البلاغه
856
تحليل و نقد جايگاه ادبي-اجتماعي رمانهاي عامه پسند
857
تحليل و نقد رساله «الرد علي الرافضه» حكيم ترمذي
858
تحليل و نقد روش‌شناختي ديدگاه ابطال‌گرايانه‌ي آنتوني فلو در الهيات
859
تحليل و نقد رويكرد وجودگرايي در شرح متون ديني (مطالعه موردي : نهج البلاغه)
860
تحليل و نقد زبان و ساختار شعر منثور غنايي
861
تحليل و نقد شيوه سنتور نوازي اردوان كامكار ( نواخت هاي متر آزاد )
862
تحليل و نقد مباني روش‌شناختي الهيات وجودي
863
تحليل و نقد مباني و لوازم معرفت‌شناختي و هستي‌شناختيِ الهيات پويشيِ آلفرد نورث وايتهد
864
تحليل و نقد مفهوم حق ارتفاق منفي در حقوق ايران
865
تحليل و نقد نكات دستوري لغت نامه دهخدا
866
تحليل و نگرشي بر چشم انداز آينده تكنولوژي ماهواره هاي مخابراتي با تاكيد بر فرايندها و سيستمهاي شبكههاي منطقه اي و جهاني
867
تحليل و همبسته سازي هشدارها و گزارش هاي امنيتي با استفاده از داده كاوي
868
تحليل و واكاوي سليقه جامعه اروپايي در طرح ، رنگ و مواد اوليه قالي ايراني و بكارگيري آن در دست بافته ها
869
تحليل و واكاوي موارد اختلاف آراي فلسفي آقاعلي مدرس طهراني و ابوالحسن طباطبايي اصفهاني (جلوه)
870
تحليل وابسته به اندازه ارتعاشات اجباري نانولوله هاي كربني انتقال دهنده ي سيال
871
تحليل واجراي مدارهاي الكتروپنوماتيك با كمك نرم افزار Fluid sim و دستگاه logo
872
تحليل وارتقاء شاخصهاي فروش درسيستم ارتباط بامشتري بااستفاده ازتكنيكهاي داده كاوي
873
تحليل وارزيابي ارگونومي تراكتورهاي MF285 ، MF399 وU650 به كمك نرم افزار كتيا وارائه شرايط بهينه كاري اپراتور
874
تحليل وارزيابي پتانسيل هاي محيطي
875
تحليل وارزيابي پوشش بي سيم در شبكه هاي بي سيم محلي داخل ساختمان
876
تحليل واريانس اندازه‌گيري‌ هاي مكرر براساس مفصل
877
تحليل واريانس و مقايسه انفرادي ميانگين هاي مربوط به نمرات كل پذيرفته شدگان رشته آمار در دانشگاههاي مختلف در كنكور سال 81
878
تحليل واژگوني خودرو
879
تحليل واسط A در استاندارد GSM ، طراحي و پياده سازي BSSAP
880
تحليل واصول پايداري ستونها
881
تحليل واقع‌گرايي در نگارگري مكتبِ اصفهان با تكيه بر زمينه‌هاي اجتماعي و تاريخي
882
تحليل واقعي كردن عقد مشاركت مدني در نظام بانكي بدون ربا مطالعه موردي بانك مسكن استان اصفهان
883
تحليل واكنش اجتماعي مردم تهران به ورود مصنوعات مدرن (دوره ناصرالدين‌شاه و مظفرالدين شاه 1264 تا 1324 هـ. ق)
884
تحليل واكنش يك آبخوان آزاد غير ايزوتروپ به خشك اندازي پيوسته به روش هاي عددي
885
تحليل وبررسي آثار آرتور ميلر
886
تحليل وبررسي آزمايشگاهي نحوه پخش فشار درعضو فشاري بطري شكل
887
تحليل وبررسي احاديث امام رضا(ع )درموضوع توحيد
888
تحليل وبررسي بسته بندي محصولات صادراتي ايران
889
تحليل وبررسي تاثير وضعيت فقر روستايي بر توسعه نيافتگي روستايي
890
تحليل وبررسي جنبه هاي حقوقي پروژه هاي عمراني در مشاركت تجارتي بين المللي
891
تحليل وبررسي داستان كليدر اثرمحمود دولت آبادي ازديدگاه روان كاوي اگزيستانسيال اروين يالوم
892
تحليل وبررسي زيباشناسي دراشعار محمد زهري وسيدحسن حسيني
893
تحليل وبررسي سيستم ترمز
894
تحليل وبررسي شگردهاي بلاغي با اعلام جغرافيايي در قصايد سناييي وبدر چاچي
895
تحليل وبررسي محتواي كتاب علوم تجربي پايه پنجم ابتدايي در مدارس دخترانه شهرستان تربت جام
896
تحليل وبررسي مضامين ادبي عربي در سه دفتر آخر مثنوي معنوي
897
تحليل وبررسي مضامين ادبي عربي در سه دفتر اول مثنوي معنوي
898
تحليل وبررسي نقد روانشناختي در ادبيات فارسي
899
تحليل وبررسي نقش ترمه در تاريخچه يزد
900
تحليل وبررسي نقش فناوري اطلاعات دراموزش وپرورش
901
تحليل وبررسي نقش كاربرد وسايل آموزشي در چگونگي يادگيري دانش آموزان راهنمايي مهديشهر وشهميرزاد
902
تحليل وبررسي نقش كاربرد وسايل آموزشي دريادگيري دانش آموزان راهنمايي پسران منطقه...
903
تحليل وبررسي نقش كاربردتكنولوژي آموزشي درچگونگي يادگيري دانش آموزان راهنمايي دامغان
904
تحليل وبررسي نقوش برجسته گرجستان
905
تحليل وبررسي نقوش ترمه در تاريخچه يزد
906
تحليل وبررسي نقوش مدال هاي رسمي دوران پهلوي
907
تحليل وبررسي واژگان داراي مد درقرآن كريم با تاملي در موسيقي كلام
908
تحليل وبررسي وفرم در مجموعه امير چخماق
909
تحليل وبهينه سازي ارتعاشات استوانه هاي FGMتقويت شده در راستاي عرضي با بهره گيري از سوپر المان استوانه اي
910
تحليل وبهينه سازي حرارتي جوشكاري به روش RdSFSW
911
تحليل وتوسعه يك مدل تصميم گيري در حوزه ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري عمومي در شرايط عدم اطمينان
912
تحليل وجود روندهاي تصادفي مشترك بين شاخص قيمت سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران
913
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 1 و 2 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
914
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 17، 18 و 19 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
915
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء 17، 18 و 19 قرآن كريم در تفاسير منتخب)
916
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه اجزاء 26و27)
917
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه اجزاء 5، 6 و 7 )
918
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن بر اساس اختلاف قرائات در تفاسير منتخب(مورد مطالعه: جزء 8 ، 9 و 10 قرآن كريم)
919
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن كريم بر اساس اختلاف قراءات در تفاسير منتخب (مورد مطالعه: اجزاء 14، 15 و 16)
920
تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن كريم براساس اختلاف قرائات (مورد مطالعه: جزء11 ،12 و13 در تفاسير منتخب)
921
تحليل ورق ارتوتروپيك تحت بار ضربه اي
922
تحليل ورق از جنس ماده هدفمند با لايه پيزوالكتريك تحت بار ديناميكي
923
تحليل ورق قطاع هدفمند دو بعدي ضخيم با استفاده از روش رهايي پويا
924
تحليل ورق مستطيل شكل ضخيم با افت زياد بروش رهايي پويا
925
تحليل ورق هاي ساندويچي كامپوزيتي با رفتار ويسكوالاستيك تحت بارگذاري انفجار زيرآب
926
تحليل ورق‌هاي كامپوزيتي تقويت‌شده با فايبر، با يا بدون تقويت نانوذره تحت ضربه سرعت پايين
927
تحليل ورقها با تيغه هاي تقويت كننده به روش المان محدود
928
تحليل ورودي توربين گاز صنعتي از منظر نويز آيروديناميكي
929
تحليل ورودي توربين گاز صنعتي از منظر نويزآيروديناميكي
930
تحليل وساخت نرم افزار هاي كاربردي تحت زبان#c
931
تحليل وساخت نرم افزارهاي كاربردي تحت زبان#C
932
تحليل وساماندهي ساختارفضايي وكالبدي بندرتركمن
933
تحليل وشبيه سازي تقويت نوري در موج برهاي سيليكوني تحت اثر پراكندگي رامان
934
تحليل وشبيه سازي ساختار فيبر كريستال فوتوني
935
تحليل وشبيه‌سازي سيستم بهينه شده CE-OFDM بمنظور كاهش تداخل بين شبكه‌اي راديو شناختگر
936
تحليل وشرح عملكرد دستگاه حفاري ونقشSCR وتشريح مدارات كنترلي ومكانيزم هاي حفاظتي تعبيه شده در سيستم فايرينگ SCRها
937
تحليل وشناسايي خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روش F.R.A
938
تحليل وضع موجود حمل و نقل كانتينري در ايران و راهكارهاي افزايش مطلوبيت حمل آن با راه آهن
939
تحليل وضعيت ارائه خدمات در فروشگاههاي مجازي فرش
940
تحليل وضعيت استنادشدگي بروندادهاي پژوهشي كشور توسط پروانه‌هاي ثبت اختراع
941
تحليل وضعيت انتصاب و عملكرد دانش آموختگان تربيت بدني در پست‌هاي مديريتي ورزش كشور در دولت‌هاي نهم و دهم
942
تحليل وضعيت انتصاب و عملكرد دانش آموختگان تربيت بدني در پستهاي مديريتي ورزش كشور در دولتهاي نهم و دهم
943
تحليل وضعيت بازاريابي محصولات باغي دردهستان گاورود
944
تحليل وضعيت بافت فرسوده شهر دهدشت بر مبناي توسعه ي پايدار
945
تحليل وضعيت تجارت آب مجازي در استان‌هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري
946
تحليل وضعيت توسعه شهري بوشهر با تأكيد بر حكمراني خوب شهري
947
تحليل وضعيت توليد اطلاعات علمي و الگوي مشاركت علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم انساني و هنر و رسانه دانشگاه پيام نور در طي سال هاي 1373 تا 1388 , a survey of scientific productions of faculty members in humanities sciences and art and media faculties in payamenoor university)4991-9002
948
تحليل وضعيت خود برند سازي از طريق مهارت¬هاي ارتباطي در بين معلمان تربيت بدني شهرستان بابل
949
تحليل وضعيت خود برند سازي از طريق مهارت¬هاي ارتباطي در بين معلمان تربيت بدني شهرستان بابل
950
تحليل وضعيت درآمدهاي شهرداري ايلام و ارائه الگوي مناسب تامين مالي
951
تحليل وضعيت رقابتي صنعت فروسيليسيوم ايران جهت ورود به بازارهاي جهاني مبتني بر مدل الماس پورتر
952
تحليل وضعيت رقابتي صنعت گردشگري ايران جهت ورود به بازارهاي جهاني
953
تحليل وضعيت شاخصهاي استراتژي توسعة شهري در شهر گلباف با استفاده از تكنيك SWOT
954
تحليل وضعيت شرط خيار در ايقاعات در فقه و حقوق موضوعه
955
تحليل وضعيت فرا بحراني نانو تير مدرج تابعي حامل سيال با استفاده از تئوري غير محلي
956
تحليل وضعيت فضاهاي سبز و باز شهري به منظور توسعه پايدار شهري مورد مطالعه: شهر شيراز
957
تحليل وضعيت فناوري صنايع نساجي بوسيله مدل هاي ارزيابي تكنولوژي (توليد كنندگان پارچه فاستوني كشور)
958
تحليل وضعيت فيلم هاي سينمايي با ژانر ورزشي
959
تحليل وضعيت كتاب هاي تربيت بدني عمومي )1(
960
تحليل وضعيت كتاب هاي روش تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي
961
تحليل وضعيت كتاب هاي موجود رشته ي واليبال در ايران
962
تحليل وضعيت كتب تربيت بدني پايه دهم آموزش و پرورش
963
تحليل وضعيت كتب درسي مقطع دوم هنرستان هاي تربيت بدني ايران
964
تحليل وضعيت كتب درسي مقطع دوم هنرستان هاي تربيت بدني ايران
965
تحليل وضعيت كيفي با استفاده از منطق فازي
966
تحليل وضعيت مبلمان‌شهري محدوده مركزي شهراهواز
967
تحليل وضعيت مساكن روستايي با توجه به عوامل موثر جغرافيايي
968
تحليل وضعيت معرفي غواصي در فضاي مجازي با بررسي
969
تحليل وضعيت معرفي غواصي در فضاي مجازي با بررسي سايت هاي منتخب داخلي و بين المللي
970
تحليل وضعيت موجود چالش ها و راهكارهاي توسعه كارآفريني در روستاهاي شهرستان سازند
971
تحليل وضعيت نساجي در تحولات شهري اصفهان (1345 – 1300ش/ 1966 – 1921م)
972
تحليل وضعيت نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي حوزه تربيت بدني در ايران
973
تحليل وضعيت نشريات علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي حوزه تربيت بدني در ايران
974
تحليل وضعيت نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه صنعت گردشگري ورزشي استان چهارمحال و بختياري
975
تحليل وضعيت نوسانات شبانه روزي و فصلي دما در ايران
976
تحليل وضعيت هنرستان هاي ورزش استان قزوين و ارائه الگو
977
تحليل وضعيت هنرستان هاي ورزش استان قزوين و ارائه الگو
978
تحليل وضعيت و احكام جنين آزمايشگاهي پيش از اهداء
979
تحليل وضعيت و تدوين استراتژي ICT در سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
980
تحليل وضعيت و مقايسه اشتغال زايي و كارآفريني مديران باشگاه هاي ورزشي با تحصيلات تربيت بدني و غير تربيت بدني (مورد مطالعاتي استان تهران)
981
تحليل وضعيت واحدهاي كوچك و متوسط صنعت نساجي كشور و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود
982
تحليل وضعيت وب¬سايت¬هاي روزنامه¬هاي ورزشي ايران از نظر شاخص¬هاي وب¬سنجي
983
تحليل وضعيت وبلاگ هايي با موضوع مديريت ورزشي به زبان فارسي
984
تحليل وطراحي آنتن آرايه بازتابي با گرافن درباند فركانسي تراهرتز
985
تحليل وطراحي پوشش تونل هاي كم عمق (شهري)باتاكيد براندركنش زمين و پوشش
986
تحليل وطراحي سيستم پاندولي اصطكاكي تحت زلزله به روش اجزاء محدود
987
تحليل وطراحي سيستم هاي اطلاعاتي در دنياي درحال تغيير
988
تحليل وطراحي سيستمهاي مبتني بروب
989
تحليل وطراحي شاسي تيري اتوبوس
990
تحليل وطراحي ورق كامپوزيت كف شناور ﴿كوگار﴾ به روش اجزاي محدود
991
تحليل وطراحي يك موشك هوا به هواي بردكوتاه از ديد ايروديناميك و مكانيك پرواز
992
تحليل وعارضه يابي مشكلات اجتماعي (بيكاري) بااستفاده از تكنيكهاي مهندسي
993
تحليل وقف نامه هاي روزگار قاجار در استان هاي مركزي و كرمانشاه بر اساس نظرية تحليل گفتمان انتقادي
994
تحليل وقوع سيلاب و مديريت ريسك(حوضه رودخانه زرد)
995
تحليل وكاربرد سريهاي زماني در ميزان سرعت وزش باد شهرستان رامسر
996
تحليل وكاربرد نقش وسايل كمك آموزشي درچگونگي يادگيري دانش آموزان راهنمايي دخترانه...
997
تحليل ومدل سازي فرآيند بالج فرمينگ جهت توليد لوله هاي پلاستيكي چند شاخه وتاثير پارامتري توليد جهت به دست آمدن هندسه هاي ممكن
998
تحليل ومقايسه كارايي روش هاي خنك كردن هواي ورودي توربين گاز در شرايط آب وهواي گرم
999
تحليل ومقايسه نيايش هاي فارسي خواجه عبدالله انصاري
1000
تحليل ونقدعناصر حماسي منظومه ي علي نامه
بازگشت