<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل ميدان جريان و انتقال گرماي جت مصنوعي در حضور جريان عرضي همراه بامدل‌سازي محرك نوساني
2
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر دماي پرموديك داخلي به فرم بسط فوريه
3
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر شرايط مرزي متغير با زمان
4
تحليل ميدان دما و تنش در يك استوانه توخالي تحت اثر شرايط مرزي متغير با زمان
5
تحليل ميدان سرعت بعد از پره هاي روتور فن با استفاده از دستگاه PIV
6
تحليل ميدان سرعت فن لانه كبوتري با استفاده از سيستم PIV
7
تحليل ميدان سرعت فن لانه كبوتري با استفاده از سيستم PLV
8
تحليل ميدان مغناطيسي و جريان چرخشي در ترانسفورماتورHTS مبتني بر آرايش هاي گوناگون سيم پيچي
9
تحليل ميدانهاي الكترو مغناطيسي در موتور القايي سه فاز قفس سنجابي در زمان راه اندازي و ترمزگيري با درنظر گرفتن اثر اشباع به كمك روش عناصر محدود
10
تحليل ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش پروب كواكسيال بر سطح فلز شكافدار
11
تحليل ميداني ساختار لامپ استبيلوترون بوسبله نرم افزار HFSS
12
تحليل ميراگر جرمي اصطكاكي تنظيم شده و بهينه‌يابي پارامترهاي موثر آن
13
تحليل ميرايي ارتعاشات ورقهاي چند لايه غير آيزوتروپ FRP با روش مينيمم سازي انرژي رايلي - ريتز
14
تحليل ميرايي ترموالاستيك غيركلاسيك و لايه نازك فشرده سيال در سيستم هاي ميكرو/ نانو الكترومكانيكي
15
تحليل ميرايي لامينيت‌‌هاي كامپوزيت بدنه شناورهاي تندرو
16
تحليل ميزان آمادگي سازمان هاي دولتي و مردم در مواجهه با بحران هاي طبيعي ﴿مطالعه موردي: رشت﴾
17
تحليل ميزان اثر عوامل آميخته بازاريابي خدمات بر عملكرد سازمانهاي غيرانتفاعي﴿ مطالعه موردي: مدارس غيرانتفاعي يزد﴾
18
تحليل ميزان اثربخشي هدفمندي يارانه¬ها بر كاهش مصرف انرژي برق در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل سري¬هاي زماني
19
تحليل ميزان اثرگذاري جنبه هاي ساختاري حافظه نهان بر كارايي پردازنده شبكه
20
تحليل ميزان اثرگذاري جنبه‌هاي ساختاري حافظه نهان بر كارايي پردازنده شبكه
21
تحليل ميزان اثرگذاري هوش معنوي بر متغيرهاي نوآوري و عملكرد در بخش بازاريابي و فروش شركت فولاد مباركه اصفهان
22
تحليل ميزان تأثيرگذاري نوآوري هاي شبكه هاي نسل جديد بر كيفيت خدمات، رضايت و وفاداري مشتري
23
تحليل ميزان تاثيرگذاري ارزش ويژه وشخصيت برند برتمايلات مشتريان ازطريق اعتماد مشتريان به برند
24
تحليل ميزان تاثيرگذاري بازاريابي اجتماعي در حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري مورد مطالعه: شهر اصفهان
25
تحليل ميزان تحقق حكمروايي خوب شهري در بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده (مطالعه موردي: شهر نائين)
26
تحليل ميزان توانمندي اعضاتعاوني هاي توليدمحصولات گلخانه اي استان كرمانشاه
27
تحليل ميزان حاكميت مؤلفه هاي سازمان ياددهنده و سازمان يادگيرنده و رابطه بين آنها در شركت گاز استان اصفهان
28
تحليل ميزان رضايتمندي مردم از پياده راه ها در شهر نجف آباد
29
تحليل ميزان ريسك‌پذيري سكونت‌گاه‌هاي شهري و روستايي استان كرمان از خطر زلزله
30
تحليل ميزان سازگاري الگوي توسعه ي نئوكلاسيك با آموزه هاي اسلام
31
تحليل ميزان سازگاري پارادايم توسعه اقتصادي نئوماركسيسم با آموزه‌هاي اسلام
32
تحليل ميزان سوء جريان در صورت هاي مالي با استفاده از قانون بن فورد
33
تحليل ميزان سودآوري سرمايه گذاري مسكن در محدوده هاي مختلف منطقه يك اصفهان
34
تحليل ميزان شايسته سالاري كاركنان شركت ملي حفاري اهواز
35
تحليل ميزان هوشمندي حمل و نقل
36
تحليل ميكرو كره ساخته شده از مواد تابعي بر اساس تئوري الاستيسته گراديان
37
تحليل ميكرومكانيك آلياژهاي حافظه دار SMA
38
تحليل ميكرومكانيك انتقال تنش در كامپوزيت زمينه پليمري تقويت شده با سيم آلياژ حافظه دار
39
تحليل ميكرومكانيك ويسكوالاستيك غيرخطي و ويسكوپلاستيك كامپوزيت هاي با الياف تك جهته
40
تحليل ميكرومكانيكي خزش به روش اجزاي محدود
41
تحليل ميكروورق ها بر اساس تئوري هاي اصلاح شده گراديان كرنش و جفت تنش با استفاده از روش نوار محدود
42
تحليل ميل لنگ - طراحي دستگاه تست خستگي و روش تست خستگي ميل لنگ موتور ديزل
43
تحليل ميل لنگ به منظور يافتن حاشيه اطمينان موجود با نرم افزار ANSYS
44
تحليل نئوفرماليستي فيلم هاي محمدرضا اصلاني
45
تحليل نا پايا سيال روغن در پمپ دنده اي جابه جايي مثبت
46
تحليل نابجايي حرارتي در باريكه
47
تحليل نابجايي حلقوي متقارن محوري تحت تحريك ديناميكي
48
تحليل نابرابري درآمد بين نسلي و رشد اقتصادي در نظريه رشد شومپيتري
49
تحليل نابرابري فضايي در نواحي خرد شهري بر پايه سنجش كيفيت زندگي مطالعه موردي: محله هاي منطقه 4 شهر اصفهان
50
تحليل نابرابري هاي اجتماعي در برخورداري از كاربريهاي خدمات شهري-مقايسه تطبيقي مناطق 3 و 9 شهرداري مشهد
51
تحليل نابرابري هاي اجتماعي مناطق شهري اروميه از منظر توسعه پايدار.
52
تحليل نابرابريهاي اجتماعي مناطق شهري اروميه از منظر توسعه پايدار
53
تحليل ناپارامتري اثر فاصله¬ي تكنولوژيكي بر جريان¬هاي دوجانبه¬ي تجاري ايران
54
تحليل ناپايداري آيروالاستيسيتة غير خطي در حوزة فركانس با استفاده از كوپلينگ ميان سازه وسيال
55
تحليل ناپايداري آيروالاستيك غيرخطي پره روتور بدون لولا در پرواز درجا و رو به جلو با استفاده از الگوي تير هندسه دقيق
56
تحليل ناپايداري پلاستيك در شكل دادن ورق هاي فلزي
57
تحليل ناپايداري سكونتگاه‌هاي روستايي در منطقه كوهستاني و پايكوهي زاگرس (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان‌هاي مريوان و سروآباد)
58
تحليل ناپايداري سيال پوازي بين دو صفحه موازي به وسيله روش هاي نيمه تحليلي
59
تحليل ناپايداري سيال در جريان مارپيچي خروجي از توربين هيدروليكي فرانسيس
60
تحليل ناپايداري يك لوپ آزمايشي دوفازي گردش طبيعي سيال با استفاده از روش حوزه تحليل حوزه بسامد
61
تحليل ناپيوستگي ها درمعدن جوشقان و اهميت آن در بهينه سازي استخراج
62
تحليل ناپيوستگي هاي عرضي در خط مايكرواستريپ به روش RCMS
63
تحليل نازل ها
64
تحليل ناكارايي X بنگاه هاي عمومي ( مطالعه موردي: بانك هاي رفاه استان اصفهان (1383-1381))
65
تحليل ناكامي جريان ملي گرايي پس از انقلاب اسلامي
66
تحليل نامه هاي شاهنامه برپايه رويكرد علم ارتباطات , the analysis of letters of shahnameh based on communication science
67
تحليل نانوتير اويلر-برنولي روي بستر الاستيك با استفاده از مدل انتگرالي غيرمحلي ارينگن
68
تحليل نانوساختارهاي تك و دو ورينته ي مارتنزيتي در مختصات قطبي بر مبناي تئوري ميدان فاز و با استفاده از روش اجزاء محدود
69
تحليل نانوورق‌هاي گرافيني بر اساس تئوري جفت تنش اصلاح شده با استفاده از روش نوار محدود و تئوري اصلاح شده دو متغيره
70
تحليل ناهنجاري اقلام تعهدي و راهبردهاي سرمايه‌گذاري مرتبط با آن
71
تحليل ناهنجاري اقلام تعهدي: ريسك يا قيمت‌گذاري نادرست شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
72
تحليل نت انرژي نيروگاه بادي بر اساس وضعيت آن در سيستم قدرت
73
تحليل نتايج آزمايش FWD با استفاده از مدلسازي المان محدود بر اساس مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي
74
تحليل نتايج تست بخشي از خطوط بالاستي كشور و آناليز مودال جهت بررسي سختي خط
75
تحليل نتايج مشخصه جريان-ولتاژ يك نانو ذره فلزي متصل به سيم رابط
76
تحليل نحوي جملات در اثري از محمود دولت ابادي
77
تحليل نرخ براده برداري براي تعيين سرعت پيشروي در فرزكاري با استفاده از كنترل تطبيقي
78
تحليل نرخ سوزش احتراق ذرات ريز جامد
79
تحليل نرم افزار طراحي وشبيه سازي شبكه و ارائه معماري مبتني بر اصول مهندسي نرم افزار
80
تحليل نرم افزاري پل عابر پياده وطراحي پله برقي
81
تحليل نسبت معماري و سياست؛آسيب شناسي معماري جمهوري اسلامي ايران
82
تحليل نسبت ميان خود نگاره و بحران واقعيت با تأكيد بر آثار «جو اسپنس»، «سيندي شرمن» و «كلي وانس»
83
تحليل نشانگان عصبي بيماري ام.اس برپايه مدلسازي الكتريكي
84
تحليل نشانه شناختي از منظر تقابل فرهنگي سنت و تجدد در آثار هنرمندان معاصر ايران
85
تحليل نشانه شناختي زبان عرفاني عطار
86
تحليل نشانه شناختي عكس هاي مستند اجتماعي معاصر ايران (مورد مطالعه نشريه تصوير سال در دهه 1380)
87
تحليل نشانه شناختي گفتمان خوراك در آثار سينمايي داريوش مهرجويي
88
تحليل نشانه شناختي نظامِ توتمي در داستان هاي شاهنامۀ فردوسي
89
تحليل نشانه شناسي اشعار محمد رضا شفيعي كدكني
90
تحليل نشانه شناسي پديده هاي طبيعت در شعر عباس محمود عقاد
91
تحليل نشانه شناسي تصويري نگاره هاي داستان اصحاب كهف
92
تحليل نشانه معناشناختي جايگاه سرير در نگارگري ايراني دوران اسلامي و ارتباط آن با مبلمان معاصر
93
تحليل نشانه‌شناسيداستان‌هاي كودك و نوجوان تاجيكي از ديدگاه گرمس
94
تحليل نشت از بدنه سدهاي خاكي با استفاده از روش احجام محدود
95
تحليل نشت به روش عددي در ساختگاه سد (مطالعه موردي ساختگاه سد ليرو در استان چهارمحال و بختياري)
96
تحليل نشت يابي لوله هاي نفت وگاز
97
تحليل نشست از زير سد بتني با استفاده از روش احجام محدود
98
تحليل نشست زمين در اثر احداث تونلهاي مترو
99
تحليل نشست سطح زمين در اثر استخراج زغال به روش جبهه كار طولاني- مطالعه موردي منطقه زغالدار طبس
100
تحليل نظام آموزش از دور از ديدگاه تربيتي مدرنيسم و پست مدرنيسم
101
تحليل نظام تفكر آموزشي اسلام در شكل گيري مسجد-مدرسه ها؛ نمونه موردي مسجد سيّد اصفهان
102
تحليل نظام تميم گيري در شهر تهران: بررسي امكان پذيري تمركز زدائي در تصميم گيري
103
تحليل نظام توزيع فضايي جمعيت در ناحيه جغرافيايي ملكان
104
تحليل نظام توزيع فضايي و الگوي مكان يابي كاربريهاي ورزشي مطالعه موردي:منطقه 16 شهر تهران
105
تحليل نظام توزيع فضايي و الگوي مكانيابي كابريهاي شهري ( مطاله موردي كاربري آموزش ابتدايي شهر بوشهر )
106
تحليل نظام توزيع فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري ( مطالعه موردي: كاربري فضاي سبزمنطقه 14شهرتهران )
107
تحليل نظام توزيع فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (مطالعه موردي: كاربري هاي آموزش متوسطه دخترانه منطقه 61 تهران )
108
تحليل نظام شبكه شهري استان چهارمحال و بختياري طي سالهاي 1335 تا 1380
109
تحليل نظام شهري استان كرمانشاه با تاكيد بر نقش آفريني طرح هاي منطقه اي
110
تحليل نظام شوراهاي حل اختلاف از ديدگاه تاريخي و كيفري
111
تحليل نظام فضايي كالبدي بافت تاريخي شهر اصفهان ﴿مطالعه موردي: محله تاريخي عليقلي آقا﴾
112
تحليل نظام قضايي عشايري بر اساس آموزه هاي عدالت ترميمي با تاكيد بر عشاير عراق
113
تحليل نظام گزينش منابع انساني با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي
114
تحليل نظام ناپايداري در سكونتگاههاي غيررسمي نمونه موردي : منطقه دو اسلامشهر
115
تحليل نظرات كاربران به منظور بهبود كارايي سامانه‌هاي توصيه‌گر
116
تحليل نظري اثر اقتصاد دانش بنيان بر توزيع درآمد با رويكرد اسلامي
117
تحليل نظري- تجربي فرآيند تخليه الكتريكي برش با سيم براي تراشكاري قطعات مدور در حضور امواج فراصوتي
118
تحليل نظري ليزر هيبريد گاز كربنيك
119
تحليل نظري مسئله اطلاعات نامتقارن در قراردادهاي مشاركتي بانكداري بدون ربا (در چارچوب مدل سهميه‌بندي اعتبار نظريه قراردادها)
120
تحليل نظري نرخ بهره ي حياتي و رشد اقتصادي
121
تحليل نظري و تجرب نا بالانسي تك صفحه اي و نا همراستايي در مجموعه ديسك و كوپلينگ
122
تحليل نظري و تجربي اثر نانولايه‌ي پلي وينيل بوتيرال و عامل‌‌هاي ساختاري آن بر چقرمگي شكست بين‌لايه¬اي كامپوزيت شيشه/فنوليك
123
تحليل نظري و تجربي ارتباط شاخص‌هاي ناهمواري سطحي با اصطكاك
124
تحليل نظري و تجربي ارزشگذاري كالاهاي فرهنگي و هنري(مطالعه موردي شهر هنر اصفهان)
125
تحليل نظري و تجربي تعيين اندازه بهينه و پايدار شهر (مطالعه موردي شهرهاي بزرگ ايران)
126
تحليل نظري و تجربي تغييرات ساختاري و تاثير آن بر اشتغال در ايران
127
تحليل نظري و تجربي خواص فيزيكي و ريزساختار الياف نانوكامپوزيت پلي پروپيلن- نانو گرافن
128
تحليل نظري و تجربي رفتار كششي پارچه هاي حلقوي تاري با استفاده از روش انرژي
129
تحليل نظري و تجربي عملكرد ميكسر پيوسته آشوبناك خمير نان
130
تحليل نظري و تجربي قطبش پرتوي حاصل از كندوسوز ليزري عناصر فلزي
131
تحليل نظري و عددي انتقال حرارت از لايه‌هاي منسوج حاوي ميكروكپسول‌هاي مواد تغييرفاز‌دهنده
132
تحليل نظري و عددي رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در تونل ها و مقايسه آنها
133
تحليل نظري و عملي چتر در نورد سرد ورق
134
تحليل نظريه مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه و مصر
135
تحليل نظريه مقداري پول﴿ديدگاه موريس اله﴾
136
تحليل نظريه ي بدهي– ركود فيشر با تأكيد بر بحران مالي
137
تحليل نظم فضايي والگوي مكان يابي كاربري هاي شهري (نمونه مطالعاتي : فضاي سبزشهر نورآباد ممسني )
138
تحليل نظم مكاني والگوي توزيع فضايي كاربري هاي شهري مطالعه موردي: كاربريهاي آموزش متوسطه ناحيه 3 شهر كرج
139
تحليل نفوذ الاستوپلاستيك نانوايندنتيشن با استفاده از تئوري ميكروپولار
140
تحليل نفوذ پذيري و تشخيص آن در سيستم رمز نگاري پخشي
141
تحليل نفوذ پرتابه تغيير فرم پذير در هدف فلزي بر مبناي خواص مادي پرتابه و هدف
142
تحليل نفوذ پرتابه هاي تغيير شكل پذير در اهداف فلزي به كمك انتشار امواج تنش پلاستيك
143
تحليل نفوذ گلوله در جليقه ي ضد گلوله كامپوزيتي - سراميكي
144
تحليل نفوذ گلوله در زره كامپوزيتي- سراميكي
145
تحليل نفوذ و گسترش وهابيت در جهان
146
تحليل نقاشي هاي ادوارد هاپر از منظر پديدارشناسي هنر دوفرن
147
تحليل نقاشي هاي پيتر بروگل بر اساس انديشه باختين
148
تحليل نقاط ضعف و قوت داوري در قراردادهاي اداري پيمانكار ي در حقوق ايران
149
تحليل نقاط قوت ، ضعف ها، فرصت ها وتهديدات (SWOT) درخواست ميزباني وبرگزاري رويدادهاي بزرگ ورزشي درايران
150
تحليل نقاط قوت و ضعف نظام ارزيابي راهبردي محيطزيستي در ايران؛ با تاكيد بر بخش آب
151
تحليل نقش آراء كميسيون هاي ماده صد شهرداريها در ساختار شهري شهرهاي ايران؛ مورد مطالعه: شهر شهركرد
152
تحليل نقش ابعاد بازاريابي محتوا بر خريد و ارزش آفريني برند محصولات گياهان دارويي با نقش ميانجي اعتماد، پسنديدن و اشتراك‌گذاري محتوا در شبكه‌هاي اجتماعي
153
تحليل نقش احياي جاده ابريشم بر قدرت چين
154
تحليل نقش اقلام تعهدي در اندازه‌گيري عملكرد و كيفيت اطلاعات حسابداري بر مبناي مدل نيكلوف
155
تحليل نقش التفات بر تناسب آيات قرآن كريم (مورد مطالعه دو جزء نخست)
156
تحليل نقش املاك وقفي در پويايي بازار زمين و مسكن شهري با تاكيد بر بافت فرسوده
157
تحليل نقش برنامه‌ريزي كاربري زمين در بهبود تاب‌آوري جوامع شهري در برابر زلزله(نمونه موردي:پروژه گل نرگس اصفهان)
158
تحليل نقش پدافند غيرعامل و تاثير آن در ايمني شهرها ﴿مطالعه موردي : شهر تبريز﴾
159
تحليل نقش پيش فهم ها درشكل گيري انديشه ها و مواضع سياسي شريعتي و مطهري
160
تحليل نقش پيش‌فهم‌ها در شكل‌گيري انديشه‌هاي سياسي (مطالعه موردي نزاع‌هاي فقهي – سياسي علامه نائيني و شيخ فضل‌الله نوري)
161
تحليل نقش تربيتي امر به معروف و نهي ازمنكر با تأكيد بر نهضت عاشورا و ارائه الگوي تربيتي آن
162
تحليل نقش تربيتي عبرت و موعظه در نهج‌البلاغه
163
تحليل نقش تشبيه و استعاره در گسترش معنا در زبان عرفان
164
تحليل نقش تصرف عدواني اراضي دولتي در پديده حاشيه نشيني و گسترش سكونتگاههاي غير رسمي ( نمونه موردي شهر بندر ماهشهر )
165
تحليل نقش تقابل‌گرايي در شكل‌گيري ديدگاه سكولار والتر سينوت-آرمسترانگ به اخلاق
166
تحليل نقش توانمندي روان‌شناختي، شادي در محيط كار و اشتياق شغلي در بهره‌وري كاركنان شركت گاز استان اصفهان به منظور ارائه الگو
167
تحليل نقش توسعه گردشگري بر تو زيع در آمد (مطالعه موردي استان هاي كشور )
168
تحليل نقش خانه‌هاي دوم در توسعه پايدار گردشگري روستايي (موردمطالعه: روستاهاي بخش مركزي شهرستان دير)
169
تحليل نقش در دريچه هاي آب و فاضلاب شهري به كمك نرم افزار ABAQUS
170
تحليل نقش ساختاري فركتال مهر بهبود سطح گلبرگهاي جانبي آرايه ها
171
تحليل نقش سرمايه هاي اجتماعي در حفظ وگسترش جايگاه فرش دستباف
172
تحليل نقش سهامداران كنترلي دراثرگذاري محافظه كاري شرطي بر ارزش بازار وجه نقد
173
تحليل نقش سياست بهره برداري و خطاي پيش بيني در برنامه ريزي بهره برداري از مخازن سدها
174
تحليل نقش سياست هاي رفاهي مسكن در توليد غيررسميت بررسي نمونه ي ميان آباد اسلامشهر تهران
175
تحليل نقش سياست‌هاي‌رفاهي مسكن در توليد غيررسميت (بررسي نمونه‌ي ميان‌آباد ـ اسلامشهر ـ تهران)
176
تحليل نقش شهر جديد پرند در تمركززدايي جمعيتي از مادر شهر تهران (با تاكيد برتحولات تمركز جمعيت در مجموعه شهري تهران)
177
تحليل نقش شهرهاي مياني در توسعه فضايي كلان منطقه زاگرس
178
تحليل نقش شيعيان اماميه در تحولات فرهنگي جهان اسلام از قرن پنجم تا نيمه قرن هفتم ق
179
تحليل نقش ظرفيتهاي دروني در برنامهريزي توسعه و مديريت رشد كالبدي كلانشهر كرمانشاه
180
تحليل نقش علي شريعتي در انقلاب اسلامي ايران؛ بازخواني انتقادي ديدگاه هاي موافق و مخالف
181
تحليل نقش عملكردهاي روستاي ضيابر در توسعه ي ناحيه اي
182
تحليلِ نقشِ عواملِ انسانيِ موثر بر كسب و كارهاي هنربنيان مطالعه اي پيرامون گالري هايِ عكاسي و نقاشي در تهران
183
تحليل نقش عوامل سياسي بر عدم تعيين حدود فلات قاره ي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عراق، كويت و امارات متحده عربي
184
تحليل نقش فرم كالبدي در ارتقاء كيفيت هاي بصري ﴿نمونه موردي: بخش مركزي شهر نجف﴾
185
تحليل نقش فرهنگ پذيرش مسافر در جامعه ميزبان بر اساس ارزشهاي توسعه پايدار گردشگري(مورد: لاهيجان)
186
تحليل نقش فرهنگ پذيرش مسافر در جامعه ميزبان بر اساس ارزشهاي توسعه پايدار گردشگري(مورد:لاهيجان)
187
تحليل نقش فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در تحقق شهر خلاق
188
تحليل نقش قنات در حيات تاريخي يزد از دوره ي ايلخانان تا دوران پهلوي اول 674-1320ش/1295-1914م
189
تحليل نقش كاربردهاي فرامحله اي بر رضايتمندي سكونتي ( نمونه موردي : محله جهانشهر كرج )
190
تحليل نقش گردشگري فرهنگي در اقتصاد ايران
191
تحليل نقش گروه هاي اجتمايي سنتي در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي ايران مطالعه موردي بازاريان
192
تحليل نقش مايه هاي گليم هاي استان كهگيلويه و بويراحمد از منظر نشانه شناسي فرهنگي
193
تحليل نقش محوري رودخانه زاينده رود در گردشگري پايدار شهر اصفهان
194
تحليل نقش مخابرات در توسعه
195
تحليل نقش مسلمانان در شهرسازي بين النهرين تا قرن سوم هجري
196
تحليل نقش مشاركت در بهبود شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در محلات شهر رشت
197
تحليل نقش مشوق هاي مالياتي در تحقق اهداف اقتصادي مناطق محروم(مطالعه موردي: معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132)
198
تحليل نقش منافع فردي و اجتماعي در احياي خانه هاي با ارزش تاريخي ﴿نمونه موردي: خانه هاي با ارزش تاريخي محله جلفاي اصفهان﴾
199
تحليل نقش مهاجرت هاي روستايي بر حاشيه نشيني شهر مهاباد در مقطع زماني ﴿1345تا1392﴾
200
تحليل نقش ميانجي نوآوري هاي سازماني بر رابطه ي قابليت هاي بازاريابي با عملكرد كسب و كار
201
تحليل نقش ميانجي نوآوري هاي سازماني بر رابطه ي قابليت هاي بازاريابي با عملكرد كسب و كار
202
تحليل نقش نخبگان خوزستان در توسعه ي فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از سده ي ششم تا دهم ميلادي
203
تحليل نقش نشانه هاي شهري با تاكيد برروانشناسي محيطي ﴿نمونه موردي مركز تاريخي شهر اصفهان﴾
204
تحليل نقش نيروگاه هاي بادي داراي نفوذ بالاي مبتني بر ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم در پايداري شبكه قدرت شامل بار هاي استاتيكي و ديناميكي
205
تحليل نقش نيروهاي اجتماعي كرمانشاه و جهت گيري آناى نسبت به جنبش مشروطه خواهي
206
تحليل نقش هاي بازنمودي، تعاملي و تركيبي در نگاره هاي داستان هاي در شاهنامه فردوسي بر اساس نظريه دستور » ضحاك « و » سياوش « خوانش تصاوير كرس و ونليوون
207
تحليل نقش هاي گياهي و حيواني ظروف سنگي جيرفت ﴿كاربرد آن در طراحي و عناصر بصري بسته بندي﴾
208
تحليل نقش و تاثير كاربري تجاري بر حمل و نقل و ترافيك شهري ( نمونه موردي : محور چهارباغ عباسي شهر اصفهان )
209
تحليل نقش و جايگاه دولت در توسعه فيزيكي شهر كرمانشاه ار آغاز دوره پهلوي تاكنون
210
تحليل نقش و عملـكرد فضاهاي جمعي در تحـرك و پويايي شهر (نمونه موردي: فضـاهاي جمعي مناطق 5 و 6 شهر اصفهان)
211
تحليل نقش ويژگي هاي فردي مديران محلي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان ايلام )
212
تحليل نقطه كار پمپ هاي نيروگاه بخار مشهد
213
تحليل نقوش آثار باستاني جيرفت با رويكرد مضمون شناسانه
214
تحليل نقوش جانوران شاخ دار در فرهنگ و تمدن ايران با تاكيد بر نگاره هاي عهد صفوي
215
تحليل نقوش صنايع دستي تركمن در طراحي داخلي هتل جهانگردي گرگان
216
تحليل نقوش هندسي در آجركاري خانه هاي عصر صفوي محله ي جلفاي اصفهان
217
تحليل نقوش و صفحه آرايي قرآن مير عبدالقادر حسيني شيرازي از مكتب هند و مقايسه آن با قرآن روز بهان شيرازي از مكتب شيراز (از گنجينه نفايس آستان قدس رضوي)
218
تحليل نكته هاي اخلاقي سوره نور
219
تحليل نگرش روستائيان به بيمه كشاورزي
220
تحليل نگرش عكاسان به موضوع جاده مورد پژوهي: دهه 60 و 70 آمريكا
221
تحليل نگرش كاركنان با قرارداد دائم و غيردائم نسبت به ايمني در پالايشگاه اصفهان
222
تحليل نگرش مديران مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيرامون نحوه انتخاب ساختار سرمايه
223
تحليل نگرش مكاتب فلسفي به آموزشهاي زيست محيطي
224
تحليل نگره هاي جغرافي دانان ايراني در شكل گيري علم جغرافيا در تمدن اسلامي از آغاز تا قرن نهم هجري
225
تحليل نماد ها و كهن الگوها در داستان سمك عيار بر اساس نظريه يونگ
226
تحليل نماد و تمثيل در زبان عرفاني مرصادالعباد نجم‌الدين رازي
227
تحليل نمايش آييني لال در مازندران
228
تحليل نمايشنامه "بازي عشق و مرگ " اثر رومن رولان
229
تحليل نمايشنامه "مرگ پيشه ور" اثر آرتور ميلر
230
تحليل نمايشنامه اتللو اثر ويليام شكسپير
231
تحليل نمايشنامه با خشم بيادآور
232
تحليل نمايشنامه درس ،اثر: اوژن يونسكو
233
تحليل نمايشنامه سه خواهر اثر: چخوف
234
تحليل نمايشنامه عروسي خون
235
تحليل نمايشنامه كرگدن
236
تحليل نمايشنامه لير شاه اثر ويليام شكسپير
237
تحليل نمايشنامه مادموزال ژولي
238
تحليل نمايشنامه مرغ دريائي اثر: آنتون چخوف
239
تحليل نمونه ساده كشتي توسط نرم افزار
240
تحليل نمونه قراردادهاي مشاركت مدني بانك ها
241
تحليل نمونه قراردادهاي مشاركت مدني بانك ها
242
تحليل نهادي كنش جمعي در بهره برداري از منابع آب ( مورد مطالعه منطقه محمودآباد شهركيان دراستان چهار¬محال و بختياري
243
تحليل نهادي كنش جمعي در نقل و انتقال پول: مورد مطالعه مهاجرين افغانستاني ساكن شهر اصفهان
244
تحليل نهان‌نگاري كور درتصاوير با استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر دستگاه ايمني مصنوعي
245
تحليل نوآوري بنيادي و تدريجي بر اساس عملكرد نوآورانه با رويكرد شبكه عصبي با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان
246
تحليل نواحي مختلف طيف مرئي به عنوان منابع ايجاد رنگ در اجسام
247
تحليل نوار صدا در فيلم هاي بهرام بيضايي از ديدگاه تدوين
248
تحليل نوار محدود مرتبه‌ بالاي ناپايداري ديناميكي پنل استوانه‌اي تقويت‌شده كامپوزيتي داراي بريدگي تحت اثر نيروهاي پارامتري هارمونيك
249
تحليل نوار محدود ناپايداري ديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت چندلايه متورق تحت اثر نيروهاي پارامتري هارمونيك
250
تحليل نوار نقاله و بررسي پارامترهاي وابسته به طراحي و شناسايي آسيب هاي وارد شده به نوار نقاله
251
تحليل نورد نامتقارن ورق
252
تحليل نورد ورق هاي دو جنسي
253
تحليل نوسانات قيمت طلا در بازار جهاني و پيش بيني قيمت طلا با نرم افزار ونسيم
254
تحليل نوستالوزي يادكرد دوران وحسرت واندوه
255
تحليل نوع ارتباط تمهيدات فرمي با مضمون در منتخب نگاره هاي رضا عباسي
256
تحليل نوع ارتباط تمهيدات فرمي با مضمون در منتخب نگاره هاي رضا عباسي
257
تحليل نويز جريان سيال درون حلزوني فن لانه سنجابي با روتور نيمه مخروطي، با استفاده از نرم افزار OpenFOAM و مقايسه آن با نتايج تجربي
258
تحليل نويز در ايستگاه گلشهر،خط 5 مترو تهران
259
تحليل نيازمندي ها و طراحي سيستم مديريت يادگيري
260
تحليل نيازهاي آموزشي زنان در زمينه ي سلامت اجتماعي ( مطالعه موردي: زنان روستايي بخش قلعه شاهين سرپل ذهاب)
261
تحليل نيازهاي زبان انگليسي دانشجويان پزشكي: مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
262
تحليل نيرو و بررسي حركت ورق در قالبهاي خم مركب
263
تحليل نيرو و تنش در استخوان ران و غضروف بيمار مبتلا به پرتس
264
تحليل نيروهاي ماهيچه اي در هنگام راه رفتن با پروتز بالاي زانو
265
تحليل نيروهاي محوري و لنگر خمشي وارد بر پوشش تونل در اثر تغيير شكل هاي اعوجاجي ناشي از زلزله
266
تحليل نيروهاي موثر در تئوري روغنكاري
267
تحليل نيروي پيش‌برنده ترك به منظور تحليل ترك‌هاي سطحي در تماس چرخ و ريل
268
تحليل نيروي چرخ خودرو پيكان
269
تحليل نيروي عكس العمل زمين در سطوح شيب دار براي فرد قطع عضو از زير زانو به هنگام استفاده از سه پروتز غير ديناميك
270
تحليل نيروي ناشي از جريان روغن در سوپاپ هاي كنترل جهت هيدروليكي
271
تحليل نيروي نفوذ سوزن جهت برآورد دوخت‌پذيري پارچه‌هاي جين
272
تحليل نيرويي سنگ شكن پيكور ﴿بيل مكانيكي پيكور دار﴾
273
تحليل نيرويي قالب و پرس در ساخت پنل هاي خودرو
274
تحليل نيرويي قالب و پرس در ساخت پنل هاي خودروژژ
275
تحليل نيرويي و بهينه سازي مقاطع سازه هاي انتقال نيرو به كمك نرم افزار NISA
276
تحليل نيم ميكروسكوپي پاشندگي برخوردهاي هسته اي
277
تحليل نيم ميكروسكوپيكي پاشندگي برخورد هاي هسته - هسته اي , Dispersive semimicropic analysis of the nuclear collisions
278
تحليل نيمه تجربي مقاومت غلتشي در حركت خودرو و تعيين سهم تاير از آن
279
تحليل هارموني رنگي در برخي طرح‌هاي فرش دستباف ايران
280
تحليل هاميلتوني نظريه‌هاي گرانش جرم‌دار و دو گرانش HR ، بررسي مساله‌ي شبح و دوشاخگي
281
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
282
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
283
تحليل هاي آماري بااستفاده ازs+
284
تحليل هاي امام علي عليه السلام پيرامون دنيا در نهج البلاغه
285
تحليل هاي حجره اي براي رده هايي از ايده آل ها
286
تحليل هاي سره و رسته هاي گرنشتاين
287
تحليل هاي مكاني و طبقه بندي توزيع قضايي مراكز خدمات روستايي با استفاده از GIS﴿مطالعه موردي:دهستان هاي شهرستان استهبان﴾
288
تحليل هاي نظري و تجربي آزادي اقتصادي و فقر (كشورهاي منتخب)
289
تحليل هدايت حرارتي در كره
290
تحليل هدايت فاز انتهايي موشك هاي آشيانه ياب غير فعال با استفاده از فيلتر هاي ذره اي
291
تحليل هرمنوتيكي خوانش هانري استرلين از ميدان نقش جهان در كتاب اصفهان تصوير بهشت بر مبناي پديدار شناسي ميدان نقش جهان
292
تحليل هرمنوتيگي داستان رابعه و بكتاش الهي نامه عطار نيشابوري
293
تحليل هزينه - فايده پروژه متروي اصفهان
294
تحليل هزينه - فايده كشتارگاه بهين تهران
295
تحليل هزينه - منفعت و رضايت مشتري در خدمات الكترونيكي با استفاده از شبكه بيزي
296
تحليل هزينه چرخه عمر در طراحي عملكردي پل‌هاي مجهز به جداگرهاي الاستومري هسته سربي
297
تحليل هزينه چرخه عمر روسازي راهها با رويكرد توسعه پايدار
298
تحليل هزينه چرخه عمر ميانقاب آجري با لحاظ اثرات محيط‌زيستي و انرژي براي مناطق لرزه‌خيز
299
تحليل هزينه- فايده آموزش عالي در گروه علوم انساني
300
تحليل هزينه -فايده انواع بسته بندي خرما
301
تحليل هزينه فايده با استفاده از جداسازهاي لرزه اي در پل هاي متداول شهري
302
تحليل هزينه فايده برخي صنايع جانبي تئاتر (با تأكيد بر باراوسل)
303
تحليل هزينه- فايده محصولات پيشنهادي براي افزايش سوددهي در كارخانه سبلان پارچه
304
تحليل هزينه هاي آموزش و پرورش
305
تحليل هزينه-فايده سياست افزايش تراكم مسكوني شهرها با رويكرد توسعه پايدار (نمونه موردي :منطقه يك اصفهان)
306
تحليل هزينه-فايده يك طرح نمونه گردشگري در شهرستان ماهان-كرمان
307
تحليل هشدارها و رويدادهاي امنيتي در مقياس داده بزرگ با استفاده از فناوري پردازش رويداد پيچيده
308
تحليل هم واژگاني مقالات مرتبط با درمان ديابت نوع 2 در نشريات تحت پوشش مدلاين (MedLine)
309
تحليل هماهنگي قطعه " سبك بال " استاد حسين دهلوي
310
تحليل همبستگي متقابل دماي سطح دريا با كميت هاي جوي به روش توابع متعامد در شمال اقيانوس هند
311
تحليل همبستگي ميان مشخصه هاي نوايي گفتار و اطلاعات پيرازباني در زبان فارسي با تكيه بر الگوي شيب
312
تحليل همديد ـ آماري پديده رعد و برق در استان لرستان
313
تحليل همديد بارش هاي ابر سنگين ايران
314
تحليل همديد بارش هاي سنگين استان سيستان و بلوچستان
315
تحليل همديد بارش هاي سنگين استان كرمان
316
تحليل همديد بارش هاي سنگين روزانه غرب ايران
317
تحليل همديد بارش‌هاي سنگين منجر به سيل استان هرمزگان
318
تحليل همديد پديده شرجي در ايران
319
تحليل همديد دماهاي فرين دوره سرد سال در منطقه شمال غرب ايران
320
تحليل همديد روزهاي گرد و غبار شديد در اهواز
321
تحليل همديد سرماهاي فرين ايران
322
تحليل همديدتوفان هاي گردوغباراستان خوزستان
323
تحليل همديدي بارش هاي سنگين استان هرمزگان
324
تحليل همديدي بارشهاي سنگين استان بوشهر
325
تحليل همديدي و ديناميكي بارش هاي شدبد جنوب غرب ايران با استفاده از مدل عددي
326
تحليل همديدي يخبندان هاي بهاره جنوب شرق اصفهان
327
تحليل همديدي يخبندان هاي سنگين استان آذربايجان شرقي
328
تحليل همديدي-آماري رخداد ترسالي در غرب ايران
329
تحليل همزمان آيروديناميك و انتقال حرارت پره توربين گاز با خنك كاري فيلمي
330
تحليل همزمان تاثير قدرت اجباري و قدرت تشويقي مسئولان مالياتي بر تمكين مالياتي در چارچوب نظريه شيب لغزنده(كشورهاي منتخب)
331
تحليل همزمان حرارتي مكانيكي پوسته استوانه اي جدار ضخيم از جنس مواد هدفمند
332
تحليل همگرايي بهره وري كل عوامل توليد بين بخشهاي كشاورزي وصنعت در اقتصاد ايران(1375 - 1345 )
333
تحليل هموديناميك جريان خون عبوري از دريچه‌ي مكانيكي دولتي آئورت
334
تحليل هنجارگريزي معنايي در غزل آغازين سبك عراقي و هندي بر اساس نظريّۀ جفري ليچ )مطالعۀ موردي: سنايي، انوري، خاقاني، عُرفي شيرازي، طالب آملي و كليم كاشاني
335
تحليل هند سي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند آسماري در كوه دارا به عنوان مدل آنالوگ مخزن آسماري در ميادين ديگر
336
تحليل هندسه آجركاري‌هاي مسجد جامع اصفهان به‌منظور استفاده در طراحي كفپوش‌هاي آجري پياده راه‌ها (نمونه‌ي مورد مطالعه؛ خيابان چهارباغ اصفهان)
337
تحليل هندسه آرائه شكستگي ها و ناپيوستگي ها در منطقه 2 مسير راه اسفراين _ ميتروان
338
تحليل هندسه دماغه قطار پرسرعت و بررسي روش هاي بهينه سازي ضرايب آيروديناميكي
339
تحليل هندسي آْرايه شكستگي ها و ناپيوستگي ها در معدن شماره 2 سد سياه بشيه
340
تحليل هندسي ساختار معماري مسجد-مدرسِه هاي شهر اصفهان، با ارائِه راهكارهاي مرمتي مسجد- مدرسه رحيم خان
341
تحليل هندسي فرمان خودرو
342
تحليل هندسي گسل هاي بخش مركزي كمربند ماگمايي اروميه-دختر و تعيين ارتباط بين كاني زايي و عناصر ساختاري، شمال شرق اصفهان
343
تحليل هندسي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند آسماري در تاقديس سپيدار
344
تحليل هندسي و جنبشي شكستگي‌هاي سازند هاي ايلام و سروك درمنطقه حنا، جنوب شرق سميرم
345
تحليل هندسي و شبيه سازي عملكرد خمشي پوسته ي كامپوزيتي بال پرنده ي بدون سرنشين توليد شده به روش بريدينگ
346
تحليل هنري آواز ابوعطا با نگرشي به آثار موسيقي دانان بزرگ و قديم ايران
347
تحليل هنري دستگاه شور
348
تحليل هنري موسيقي آوازي ايران
349
تحليل هوش رقابتي و نقش آن در ايجاد تمايز و پرستيژ برند با ميانجي گري سرمايه فكري و نوآوري سازماني ( مطالعه موردي : هتل ها و آژانس هاي مسافرتي منتخب شهر اصفهان )
350
تحليل هويت زن ايراني بر مبناي ارزش¬هاي اساسي در كتاب¬هاي خاطرات دفاع مقدس
351
تحليل هويت شهر از نگاه شهروندان با تأكيد بر خاطرات جمعي
352
تحليل هيدرو ديناميك سيال دو فاز در لوله عمودي
353
تحليل هيدرو ديناميكي 1 بعدي مدار روغن كاري موتور ديزل سنگين 12 استوانه اي د 87
354
تحليل هيدرو ديناميكي ورود گوه به آب و بررسي اثر انحناي كف بر نيروي برآي گوه
355
تحليل هيدرو سازه پروانه مغروق كامپوزيتي
356
تحليل هيدرو فرمينگ لوله هاي دايروي در قالب قطعه Transition piece به كمك نرم افزار Abaqus / Explicit
357
تحليل هيدرو مكانيكي توده سنگ درزه دار پي سد گتوند
358
تحليل هيدروآكوستيكي اثر سطح آزاد دريا بر انتشار صوت شناور زيرسطحي
359
تحليل هيدروآكوستيكي هيدروفويل هاي مغروق
360
تحليل هيدرواستاتيك سازه هاي شناور بروش انتگرال گيري فشار
361
تحليل هيدرواستاتيكي و هيدروديناميكي شناور biaderunner توسط نرم افزار هاي autoship و maxsurf
362
تحليل هيدرواكوستيكي جاذبهاي صوتي در محيط دريايي
363
تحليل هيدروالاستيك پديده اسلوشينگ در ورق‌ جداره تانك‌ها
364
تحليل هيدروالاستيك پروانه متحرك زير سطحي و بررسي ارتعاشات اجباري آن
365
تحليل هيدروالاستيك پروانه هاي اثر سطحي يا نيمه مغروق
366
تحليل هيدروالاستيك ورق‌هاي ساندويچي شناور
367
تحليل هيدروالاستيك ورود نامتقارن گوه به آب با استفاده از نرم افزار اُپنفوم
368
تحليل هيدروالاستيكي برخورد مقاطع دو بعدي كشتي ها با سطح آزاد
369
تحليل هيدروپليتيك رودخانه آمودريا
370
تحليل هيدروپليتيكي استان اصفهان
371
تحليل هيدروپليتيكي استان تهران با تاكيد بر پايداري منابع آب شرب شهري
372
تحليل هيدروپليتيكي استان چهارمحال و بختياري
373
تحليل هيدروپليتيكي استان خوزستان
374
تحليل هيدروديناميك زير دريايي
375
تحليل هيدروديناميك سد و مخزن به روش لاگرانژي
376
تحليل هيدروديناميكي اثرات غير خطي امواج آب روي اجسام بزرگ در دريا
377
تحليل هيدروديناميكي اينترسپتور در شناورهاي تندرو
378
تحليل هيدروديناميكي بدنه شناور تونلدار پروازي در راستاي كاهش مقاومت
379
تحليل هيدروديناميكي به آب اندازي سكو از روي بارج
380
تحليل هيدروديناميكي پروانه محورفين دار با نرم افزار با نرم افزار ANSYS-CFX
381
تحليل هيدروديناميكي پروانه نازلدار به روش تئوري جريان پتانسيل
382
تحليل هيدروديناميكي تونل كاويتاسيون
383
تحليل هيدروديناميكي جريان داخلي غير دائم يك پرتابه زيرآبي
384
تحليل هيدروديناميكي جريان سيال در مدول‌هاي تصفيه آب غشاء مارپيچ و الياف توخالي
385
تحليل هيدروديناميكي حركت يك سيلندر قايم در آب
386
تحليل هيدروديناميكي راكتهاي سوپركاويتاسيوني زيرآبي از لحظه شروع حركت تا سرعت ماكزيمم
387
تحليل هيدروديناميكي رايزر سكوهاي دريايي
388
تحليل هيدروديناميكي سازه هاي دريايي متشكل از المانهاي باريك
389
تحليل هيدروديناميكي سامانه ارتعاشات گردابهاي و بررسي كارايي آن در جريانهاي مختلف
390
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار به روش عددي
391
تحليل هيدروديناميكي سكوي اسپار در حركات سرج وهيو
392
تحليل هيدروديناميكي سكوي پايه كششي ستاره دريايي به روش عددي
393
تحليل هيدروديناميكي سكوي نيمه مغروق با مهار كاتنري تحت اثر امواج گروهي
394
تحليل هيدروديناميكي سيستم رانش RDT
395
تحليل هيدروديناميكي شناور با نرم افزارهاي حل عددي و روش هاي تخميني
396
تحليل هيدروديناميكي شناور پروازي با استفاده از نرم افزار cfx
397
تحليل هيدروديناميكي شناور هيدروفويلي زيرآب رونده به روش هيبريدي
398
تحليل هيدروديناميكي فاز ورود به آب اجسام خط جرياني
399
تحليل هيدروديناميكي كابل گذاري در بستر دريا به روش تجربي و عددي
400
تحليل هيدروديناميكي مولد موج
401
تحليل هيدروديناميكي هيدروفويل در نزديكي سطح آزاد آب با استفاده از روش تئوري ورتكس ومدلسازي عددي
402
تحليل هيدروديناميكي و حرارتي تقطير جريان بخار اشباع در حين عبور از درون لوله شيبدار
403
تحليل هيدروديناميكي-ارتعاشي پروانه و شفت كشتي
404
تحليل هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز گتوند با تاكيد بر فرسايش و رسوب
405
تحليل هيدروسازه پروانه نيمه مغروق﴿سطحي﴾
406
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
407
تحليل هيدروليكي توزيع تنش برشي در كانال هاي مركب
408
تحليل هيدروليكي جريان گذري روي محيط متخلخل دانه اي با سطح افقي
409
تحليل هيدروليكي سرريزهاي لبه تيز دايره اي كوچك شده باقوس به سمت بالا دست
410
تحليل هيدروليكي و شبيه سازي كامپيوتري شبكه هاي گاز طبيعي
411
تحليل هيدروليكي ومدل سازي كلربا بررسي غلظت تري¬هالومتان ها درسيستم توزيع زون E مشهد
412
تحليل هيدرومكانيكي سدهاي خاكي بصورت سه بعدي (مطالعه موردي : سد ايوشان)
413
تحليل و آزمايش عملكرد منحرف كننده صاعقه
414
تحليل و آزمايش مقاومت پسماند در ورق هاي كامپوزيتي
415
تحليل و آناليز تنشي روي غضروت قوزك داخلي پا با استفاده از روش اجزاء محدود
416
تحليل و آناليز روكش پلهاي فلزي و ارائه بهترين مصالح جهت روكش پلهاي فلزي در ايران
417
تحليل و آناليز مراحل مختلف ساخت يك مدار مجتمع
418
تحليل و آناليز هيدروليكي جريان غيردائمي ناشي از شكست سد توسط مدل عددي مطالعه موردي رودخانه تاكستان
419
تحليل و آناليز يك ارتباط انتها به انتها براي ارائه سرويس IPTV [آي پي تي وي] با تضمين كيفيت سرويس در شبكه هاي نسل آينده ﴿NGN﴾ [ان جي ان]
420
تحليل و ارائه تكنولوژي شكل دهي لوله هاي جدار نازك
421
تحليل و ارائه راه كارهايي به منظور بهبود خواص غيرخطي نوري در سوئيچ هاي بلور فتوني
422
تحليل و ارائه مدلي در ارتباط با رويكرد RBV در استراتژي توليد به منظور ارتقاء مزيت رقابتي
423
تحليل و ارائه ي كاليبراسيون و شبيه سازي يك سيستم ناهمدوس اندازه گيري دامنه ي هارمونيك
424
تحليل و ارتقاء سطح بلوغ فرآيند كسب و كار در بانكداري الكترونيك ﴿مطالعه موردي: شعب منتخب بانك رفاه﴾
425
تحليل و ارتقاي پروتكل تبادل كليد براي امنيت لايه IP همراه با قابليت جابه جايي و چند گانگي در آن
426
تحليل و ارزشيابي كتاب رياضي اول ابتدايي براساس اگوي مريل و روش ويليام رومي در سال تحصيلي 88-87
427
تحليل و ارزيابي آرايش مصالح سنگي نمونه هاي مغزه گيري شده از روسازي آسفالتي گرم با استفاده از پردازش تصوير
428
تحليل و ارزيابي ابزارهاي مسير يابي در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران , Analysis and evaluation of navigation tools of centrallibraries Websites of medical universities in iran
429
تحليل و ارزيابي اثر شاخص هاي كلان استاني بر روي ايمني راه
430
تحليل و ارزيابي اثرات به‌كارگيري نيروگاه‌هاي هسته‌اي بر كاهش هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزينه‌هاي تأمين انرژي در كشور ايران
431
تحليل و ارزيابي اثربخشي تبليغات بانكي با توجه به نقش ويژگيهاي تبليغ و درگيري ذهني مخاطب با استفاده از مدل AISDALSLOVE (مطالعه موردي: بانك تجارت شهر اصفهان)
432
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري "مورد شهري"
433
تحليل و ارزيابي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و كيفيت محيط شهري مورد مشهد
434
تحليل و ارزيابي استفاده از انرژي خورشيدي در سيكل تبريد اجكتوري
435
تحليل و ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء در شهر بيرجند
436
تحليل و ارزيابي الگوريتم هاي Hanfoff در شبكه هاي سلولي لايه اي
437
تحليل و ارزيابي ايمني دوربرگردانهاي اجرا شده در شهر تهران
438
تحليل و ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM: مطالعه موردي شركت كران پليمرپارت
439
تحليل و ارزيابي پارك ها و فضاهاي سبز شهري در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر مباركه)
440
تحليل و ارزيابي پل هاي عابر پياده ( نمونه موردي: پل هاي مسير خط يك BRT اصفهان )
441
تحليل و ارزيابي تاثير خشم راننده بر ايمني و افزايش ريسك تصادفات
442
تحليل و ارزيابي تغييرات اجتماعي در دوران سلطنت رضا شاه ( 1320 - 1304 ش / 1941 - 1925 م )
443
تحليل و ارزيابي تغييرات تنش پسماند طولي در جهت ضخامت در يك اتصال جوشي فولاد زنگ نزن آستنيني به روش آلتراسونيك
444
تحليل و ارزيابي تنش واراده ناشي از باركاميون هاي غير متعارف بر سطح روسازي آسفالتي و ارائه مدلي از زوال روسازي ناشي از اين نوع بارها
445
تحليل و ارزيابي توسعه پايدار فضاهاي سبز شهري .....
446
تحليل و ارزيابي خرابي‌هاي ناشي از زلزله در شبكه‌هاي آب و مديريت بحران در آنها
447
تحليل و ارزيابي خشكسالي هواشناسي و خشكسالي هيدرولوژيك در حوضه درياچه بختگان استان فارس
448
تحليل و ارزيابي رفتار برشي بتن مسلح با استفاده از روش عناصر محدود
449
تحليل و ارزيابي علل وقوع لغزندگي در سطح آسفالت با توجه به شرايط مختلف آب و هوايي و روشهاي بهينه مرمت آن
450
تحليل و ارزيابي عملكرد فني يك بازيكن خاص در جريان بازي فوتبال مبتني بر تصاوير ويديويي
451
تحليل و ارزيابي عملكرد كاربري تجاري و تأثير آن بر حمل ونقل و ترافيك شهري (محدوده مورد مطالعه: بافت مركزي پيرانشهر)
452
تحليل و ارزيابي عمليات امداد رساني پزشكي در در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
453
تحليل و ارزيابي عمليات امدادرساني پزشكي در حوادث جاده اي كشور و ارائه برنامه عملياتي مناسب
454
تحليل و ارزيابي عوامل موثر بر ايمني تردد عابرين‌پياده در مناطق پرتراكم شهرستان اردبيل
455
تحليل و ارزيابي عوامل موثر در افزايش چرخه عمر روسازي فرودگاه
456
تحليل و ارزيابي غيرخطي تقويت‌كننده قدرت باند S تحريك‌شده با سيگنال‌هاي مدوله‌شده با حامل چندگانه
457
تحليل و ارزيابي فرايند چگالش درون لوله در رژيم لخته اي
458
تحليل و ارزيابي فضاهاي تفريحي شهر اصفهان از منظر كودكان (نمونه مطالعاتي فضاهاي تفريحي حاشيه زاينده رود پارك ناژوان)
459
تحليل و ارزيابي فضاي سبز شهري ( نمونه موردي: پاركهاي شهر سيرجان)
460
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي اثرات ترافيكي استفاده از سيستم حمل و نقل تركيبي دوچرخه و قطار سبك شهري در كلان شهرها (مطالعه موردي: شهر مشهد)
461
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزاد راهها در بسترهاي سست و باتلاقي
462
تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي ساخت آزادراهها در بسترهاي سست و باتلاقي
463
تحليل و ارزيابي قابليت بكارگيري PACS در مراكز تشخيصي و درماني كشور و پياده سازي كامپيوتري آن
464
تحليل و ارزيابي كارآيي روشهاي دسترسي به رسانه انتقال مبتني بر كدينگ شبكه در شبكه هاي موردي
465
تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پروپيلن بر كارايي و اجراي آسفالت
466
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار شهري ﴿نمونه موردي: شهر شوش﴾
467
تحليل و ارزيابي كاربري اراضي شهري مطالعه موردي: ناحيه يك شهر گرگان
468
تحليل و ارزيابي كاركرد مهندسي ارزش و ارائه راهكار سيستماتيك در پروژه‌هاي راه و ترابري
469
تحليل و ارزيابي موانع تحقق اهداف برنامه هاي توسعه حمل و نقل
470
تحليل و ارزيابي ميزان ابرناكي با استفاده از مدل پيش بيني عددي WRF
471
تحليل و ارزيابي ميزان تمايل استفاده شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه 5 تهران
472
تحليل و ارزيابي ميزان رضايتمندي ساكنان از پروژه مسكن مهر شهر جديد عالي شهر
473
تحليل و ارزيابي نقش گردشگري در توسعهي پايدار شهرستان كهگيلويه
474
تحليل و ارزيابي نقش مديريت نوين روستايي در توسعه و عمران روستاها﴿مطالعه موردي :شهرستان بهمئي ،استان كهگيلويه و بوير احمد﴾
475
تحليل و ارزيابي همبندي و انتشار پيامهاي ايمني در شبكه هاي موردي بين خودرويي
476
تحليل و استاندارد سازي توزيع زير ساخت هاي خدمات گردشگري در روستاهاي بخش سيلوانا با نرم افزارGIS
477
تحليل و استخراج پارامترهاي مدل RLGC وابسته به فركانس خطوط انتقال به كمك اندازه گيري پارامترهاي پراكندگي
478
تحليل و الگوسازي عوامل مؤثر بر نابرابري درآمدي در چارچوب ديدگاه هاي توماس پيكتي: مطالعه كشورهاي منتخب با تأكيد بر ايران
479
تحليل و امكان‏سنجي استفاده از رشته‏پالس SSFP براي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي از مغز انسان
480
تحليل و اندازه گيري اثر نابرابري هاي جنسيتي در آموزش و اشتغال بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب جهان﴿2010-1990﴾
481
تحليل و اندازه گيري تنش پسماند روي سطح استوانه ايجاد شده از فرآيند Flow forming
482
تحليل و اندازه گيري خستگي در فولاد مرتبه‏اي آستنيت-مارتنزيت-آستنيت
483
تحليل و اندازه گيري داده هاي حاصل از طيف سنجي جرمي گازهاي متصاعد از سلول سرطاني براي تشخيص نوع بافت در حين جراحي
484
تحليل و اندازه گيري ضريب دي الكتريك مختلط مايعات به روش رزوناتور مايكرواستريپ معلق
485
تحليل و بازنمايي گسترش شخصيت هاي مدرن نمايشنامه هاي استريندبرگ در آثار اينگمار برگمان با تاكيد بر نمايشنامه ي سونات شبح و دو اثر پرسونات پاييزي
486
تحليل و برآورد تابع عرضه اعياني واحدهاي مسكوني در دوره زماني 1376-1345
487
تحليل و برآورد ساختار هزينه صنايع قند ايران
488
تحليل و برآورد نشت هاي ناشي از توزيع يارانه هاي دولت در بخش كشاورزي﴿مورد مطالعه:گندم﴾
489
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﺍدﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ دﻭﺭﻩ ﺍﻭل ﻭدﻭﻡ ﻣﺘﻮﺳطﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺍﻥ ذﻫﻨﯽ ﺍز ﻣﻨﻈﺮ ﺍدﺑﯽ، ديني، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
490
تحليل و بررسي 3 مورد انعطاف پذير در سيستم هاي فضايي و انتخاب مورد برتر براي فن آوري مخابراتي
491
تحليل و بررسي Brake Squeal با استفاده از مدل غير خطي
492
تحليل و بررسي آئين كشورداري در شناهنامه
493
تحليل و بررسي آثار هانو ميازاكي از منظر خلاقيت و محتوا
494
تحليل و بررسي آرائ حكيم مدرس طهراني در موضوع حمل
495
تحليل و بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي پوست در اثر ترميم جراحتهاي پوست بخيه زده شده
496
تحليل و بررسي آماري الگوريتم هاي رمز متقارن بلوكي
497
تحليل و بررسي آميخته بازاريابي براي پوشاك مد مطالعه موردي برند هاكوپيان
498
تحليل و بررسي اارتباطات معنايي كالبد بناهاي شهري به منظور تدوين قاعده فرم مطلوب در فرايند طراحي معماري
499
تحليل و بررسي اپراي ديونيزس، اثر ولفگانگ ريم؛ روايت داستاني، نمادگزيني و تكنيك هاي آهنگسازي
500
تحليل و بررسي اثر ارتعاش ناشي از موتور بر روي سازه يك كشتي خاص
501
تحليل و بررسي اثر تبليغات بر روي منظر شهري ﴿نمونه موردي: شهر لاهيجان﴾
502
تحليل و بررسي اثر عمليات ترمومكانيكي بر رفتار پير سختي آلياژهاي مس - كرم با درجه خلوص مختلف
503
تحليل و بررسي اثر مؤلفههاي شخصي و سازماني بر شاخصهاي رفتارهاي شناختي در يك سازمان
504
تحليل و بررسي اثرات توسعه گردشگري بر ابعاد كالبدي، محيطي، اقتصادي و اجتماعي سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي روستاي جاجا)
505
تحليل و بررسي اثربخشي فرايندهاي توليدي در شركت كاشي يزد (از نظر مديريت كيفيت )
506
تحليل و بررسي اجزاء محدود تير كامپوزيت با اتصالات برشي Bolt تحت اثر توآم خمش و پيچش
507
تحليل و بررسي اجمالي آثار نمايشي اكبررادي
508
تحليل و بررسي اخلاق در حكمت صدرايي
509
تحليل و بررسي ادبيات مقاومت در كتب ادبيات فارسي دوره متوسطه
510
تحليل و بررسي ارتعاشات خودرو از نقطه نظر راحتي سفر
511
تحليل و بررسي ارزش موقعيتي زمين و مسكن در بافت قديم شهر اصفهان ﴿ نمونه موردي مناطق 1و 3 اصفهان ﴾
512
تحليل و بررسي استخراج سنگ هاي نما و تزييني به روش روباز و زيرزميني
513
تحليل و بررسي استراتژي‌هاي دولت الكترونيك
514
تحليل و بررسي استفاده از رمزنگاري خم بيضوي در شبكه هاي تلويزيون اعتباري
515
تحليل و بررسي استلزام هاي منطق فازي با تاكيد بر كاربرد رفع نويز ضربه اي در تصاوير ديجيتال
516
تحليل و بررسي اسم معنا در طراحي نشانه نوشته
517
تحليل و بررسي الزامات طراحي و ساخت يك فلومتر الكترومغناطيس براي اندازه گيري دبي لحظه اي مايعات
518
تحليل و بررسي الگوريتم هاي رمزنگاري تصوير مبتني بر حسگري فشرده
519
تحليل و بررسي الگوي مديريت يكپارچه شهري در پايداري كلانشهر مشهد
520
تحليل و بررسي امتناع ظرفيت در بازار هاي برق با محدوديت انتقال توان
521
تحليل و بررسي امنيت در مسيريابي شبكه هاي AD HOC
522
تحليل و بررسي امنيت زنان در فضاهاي شهري (مطالعه موردي پارك هاي شهر شيراز)
523
تحليل و بررسي امنيت سيستم عامل ويندوز
524
تحليل و بررسي امواج الكترومغناطيس در مهندسي بافت با الهام از بيوالكترومغناطيس
525
تحليل و بررسي انتشار امواج زميني در مسيرهاي مركب با استفاده از نظريه جريان سطحي معادل
526
تحليل و بررسي انتقادات پوپد بر آرائ افلاطون و ارسطو در باب دموكراسي
527
تحليل و بررسي انتقال حرارت در پره متخلخل با در نظر گرفتن اثرات تشعشع حرارتي
528
تحليل و بررسي انرژي و اگزرژي يك موتور احتراق جرقه اي با رويكرد بهينه سازي پارامترهاي عملكردي آن
529
تحليل و بررسي انواع قفل و نحوه عملكرد آنها
530
تحليل و بررسي بر قطعه : تم وارياسيون دوفيناله اثر : مانوئل ماريا پونسه
531
تحليل و بررسي برنامه هاي مركز نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير
532
تحليل و بررسي بكارگيري سلاح توسط مامورين در نظام كيفري ايران
533
تحليل و بررسي بهره وري نيروي كار صنايع دستي (نمونه موردي كارگاههاي صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان)
534
تحليل و بررسي بيانات ادبي آيت الله سيد علي خامنه اي
535
تحليل و بررسي بيومكانيكي تكنيك هاي مختلف استارت شنا
536
تحليل و بررسي پارامترهاي بيومكانيكي حاصل از نتايج تست تصادف
537
تحليل و بررسي پارامترهاي طراحي يك نازل حرارتي چاپگر جوهرافشان به منظور كاربرد در چاپگر زيستي
538
تحليل و بررسي پارامترهاي مهم در دستگاه نورد آزمايشگاهي و انتخاب سيستم انتقال قدرت
539
تحليل و بررسي پارك هاي منطقه اي ( نمونه موردي : مجموعه طاق بستان كرمانشاه)
540
تحليل و بررسي پايدارسازي شيب هاي خاكي در حال لغزش با استفاده از شمع
541
تحليل و بررسي پايداري ديناميكي طولي و عرضي سمتي موشك با استفاده از داده هاي Datcom Missile
542
تحليل و بررسي پروتكل هاي مسيريابي براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم
543
تحليل و بررسي پلوس پژو
544
تحليل و بررسي پنجاه غزل آغازين سنايي
545
تحليل و بررسي پيش فرضها و مباني فلسفي، كلامي نظريه ي "صراط هاي مستقيم" بر اساس آراء ملاصدرا و علامه طباطبايي
546
تحليل و بررسي تأثير استعمار انگلستان در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي افغانستان (1218-1298 ه.ش)
547
تحليل و بررسي تأثير درجه دجنريشن ديسك بين مهرهاي ودرجه پوكي استخوان، بر تغييرات بيومكانيكي حاصل ازكايفوپلاستي
548
تحليل و بررسي تابع چكيده ساز كيچاك و برخي حملات انجام شده بر روي آن
549
تحليل و بررسي تاثير تئوري هاي تماسي بر سايش چرخ و ريل در نرم افزار UM
550
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
551
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
552
تحليل و بررسي تاثير توليد پراكنده برق در هزينه هاي انرژي
553
تحليل و بررسي ترابرد اسپيني از نقاط كوانتومي فسفرين با در نظر گرفتن اثرات لبه و شكل هندسي
554
تحليل و بررسي تراكنش يك طرفه سيال - سازه پروانه دريايي
555
تحليل و بررسي ترك نيم صفحه تحت شوك حرارتي به روش J انتگرال
556
تحليل و بررسي تصاوير در افسانه هاي عاميانه
557
تحليل و بررسي تصاوير صورفلكي در نگاره هاي ايراني
558
تحليل و بررسي تصويرگري كتب تعليمات ديني دوره راهنمايي تحصيلي چاپ 1384
559
تحليل و بررسي تعيين حالات روحي از روي متون با استفاده از الگوريتم تكاملي رقابت استعماري
560
تحليل و بررسي تفاوت هاي حقوقي زن و مرد از ديدگاه قرآن و روايات
561
تحليل و بررسي تونل هاي واقع در ماسه تحت اثر پديده گسلش با استفاده از مدلسازي آزمايشگاهي و عددي
562
تحليل و بررسي جاذبه هاي توريستي شهرستان پلدختر
563
تحليل و بررسي جايگاه تأويل عرفاني در آثار سنايي غزنوي
564
تحليل و بررسي جايگاه معشوق در اشعار عاشقانه‌ي دكتر فاضل نظري (با تاكيد بر چهار مجموعه‌‌ي كتاب، آن ها، ضد و اقليت)
565
تحليل و بررسي جبر و اختيار از ديدگاه فارابي
566
تحليل و بررسي جرم كودك آزاري و سازوكارهاي تقنيني مقابله و پيشگيري از آن در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
567
تحليل و بررسي جريان ترجمه در دوره قاجار﴿تا پايان عهد ناصري 1212-1313 ق/1797-1898﴾
568
تحليل و بررسي جريان دوفاز درون لوله خميده با استفاده از نرم افزار FLUENT
569
تحليل و بررسي حذف صفر از واحد پول ملي
570
تحليل و بررسي حريم خصوصي در بيت‌كوين
571
تحليل و بررسي حشر مخلوقات غير مكلف در آخرت از منظر قرآن و روايات شيعه
572
تحليل و بررسي داستان هاي علمي - تخيلي نهاد شريف
573
تحليل و بررسي دعا و نيايش در مثنوي معنوي
574
تحليل و بررسي دمپينگ هاي مرسوم و متداول در سازه ها و روتورها
575
تحليل و بررسي دياگرامهاي فازي در ميدان جريان كششي فرآيند ژل ريسي
576
تحليل و بررسي ديوان افسر كرماني
577
تحليل و بررسي رابطه متن و تصوير در منظومه ورقه و گلشاه و مقايسه آن با سفال‌نگاره‌هاي دوره سلجوقي
578
تحليل و بررسي رابطه ميان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و صنعت توريسم (مطالعه موردي: مقايسه دولت احمدي نژاد و روحاني)
579
تحليل و بررسي رابطه ميان نظريه ي سياسي و معرفت شناسي فريدريش آگوست فون هايك
580
تحليل و بررسي رباعي ها و دوبيتي هاي عاشورايي بعد از انقلاب اسلامي ايران
581
تحليل و بررسي رباعيات پايداري در دهه شصت
582
تحليل و بررسي رشد فقرزدا در بخش هاي مختلف اقتصادي( مطالعه موردي استان هاي ايران)
583
تحليل و بررسي رفتار تيرهاي عميق تقويت شده با FRP با استفاده از مدل Strut-and-tie
584
تحليل و بررسي رفتار ديناميكي بوم كامپوزيتي بازشونده در يك ماهواره نمونه
585
تحليل و بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتن مسلح داراي بازشو تقويت شده با FRP
586
تحليل و بررسي رفتار موتور لوله‌اي خطي رلوكتانسي
587
تحليل و بررسي رفتار موتور لوله‌اي خطي رلوكتانسي نوساني
588
تحليل و بررسي رمان دو زن نوشته آلبرتو موراويا از ديدگاه جامعه شناسي
589
تحليل و بررسي روابط بينامتني در متون كلامي و متون غير كلامي (مطالعه موردي تعزيه و نقاشي قهوه خانه اي)
590
تحليل و بررسي روش خنك سازي مديا براي توربين گاز V94.2 در هفت اقليم آب و هوايي كشور ايران
591
تحليل و بررسي روش سقراطي و كاربرد آن در فلسفه براي كودكان
592
تحليل و بررسي روند تغييرات پنج آلاينده معيار آلودگي هوا در شهر - كرمانشاه در سال هاي 1393-1384
593
تحليل و بررسي روند مصرف منابع آب در منطقه دشت يزد - اردكان با رويكرد سيستم دايناميك
594
تحليل و بررسي زمان هاي تونل زني درنگ و رسانش هاي وابسته به اسپين در سد هاي كوانتومي فسفرين
595
تحليل و بررسي زنجيره تامين گردو و ارائه راهكار براي بهبود آن (مطالعه موردي شهرستان رابر استان كرمان)
596
تحليل و بررسي ژست در سينماي دهه پنجاه و شصت با استفاده از نظريه تحليل فيگورال
597
تحليل و بررسي ساخت لنت‌ترمز كامپوزيت سراميكي و بررسي عملكرد آن
598
تحليل و بررسي ساختار تدويني فيلمهاي شاعر خشونت سينما "سام پكين پا"
599
تحليل و بررسي ساختار و محتوي ادبيات داستاني كودك و نوجوان با تكيه بر عناصر تخيل، خلاقيت و اميد (1347 تا 1357)
600
تحليل و بررسي ساختار و محتوي ادبيات داستاني كودك و نوجوان با تكيه بر عناصر تخيل، خلاقيت و اميد (1347 تا 1357)
601
تحليل و بررسي ساختارهاي لايه‌اي خطي متشكل از محيط‌هاي پيچيده در كلي‌ترين حالت
602
تحليل و بررسي ساختمان جمله در صوفي نامه قطب الدين عبادي (ركن اول و دوم )
603
تحليل و بررسي ساختمان جمله در صوفي نامه قطب الدين عبادي (ركن سوم و چهارم)
604
تحليل و بررسي سرمايش هواي ورودي با استفاده از سيستم مديا به كمك نرم افزار FLUENT
605
تحليل و بررسي سفرنامه هاي منظوم حج در ادب فارسي ﴿فتوح الحرمين، سفرنامه منظوم بانوي اصفهاني، حج نامه ﴾
606
تحليل و بررسي سنتز و خواص كاتاليستي چارچوب هاي آلي-كووالانسي
607
تحليل و بررسي سه قطعه جديد آزمايشگاهي براي آزمايش هاي مكانيك شكست
608
تحليل و بررسي سيستم راديو شناسه Rfid [ آر. اف. آي. دي]
609
تحليل و بررسي سيستم سوخت رساني در خودروهاي بنزيني
610
تحليل و بررسي سيستم كنترل يك موتور ديزل نيروگاهي
611
تحليل و بررسي سيستم نگهداري غير فعال تونلها در توده سنگ مچاله شونده
612
تحليل و بررسي سيستم هاي تعليق Passive و Active
613
تحليل و بررسي سيستم هيدروليك دستگاه بلدوزر كوماتسو D-85A
614
تحليل و بررسي سيگنالهاي بيولوژيكي ﴿استانداردها و پايگاههاي داده موجود﴾
615
تحليل و بررسي شبكه جريان مستقيم براساس مبدل منبع ولتاژ به منظور تغذيه انواع شبكه‌هاي جريان متناوب
616
تحليل و بررسي شگردهاي ساختاري و مفهومي كاربرد آيات قرآني در نفثه المصدور و التّوسل الي التّرسل
617
تحليل و بررسي شگردهاي ساختاري و مفهومي كاربرد آيات قرآني در نفثه المصدور و التّوسل الي التّرسل
618
تحليل و بررسي شهر چغادك از نظر ملاحظات پدافند غيرعامل
619
تحليل و بررسي شهرك هاي صنعتي ﴿نمونه موردي: شهرك صنعتي رنگسازان رازي﴾
620
تحليل و بررسي شيوه هاي تصوير پردازي با عناصر طبيعت در شعر نيمايوشيج
621
تحليل و بررسي صور خيال در شعر قيصر امين پور و نصر الله مرداني
622
تحليل و بررسي طراحي و اجراي سد خاكي نهرين طبس
623
تحليل و بررسي عددي پديده كاويتاسيون لبه ورودي هيدروفويل با استفاده از مدل هاي باروتروپيك
624
تحليل و بررسي عددي ياتاقان هاي ژورنال بالشتك لولايي
625
تحليل و بررسي عشق در شاهنامه فردسي
626
تحليل و بررسي عكاسي طبيعت ايران
627
تحليل و بررسي عكاسي قوم نگار معاصر در ايران «نمونه پژوهي: تحليل آثار حسن غفاري، نصرالله كسرائيان، مرتضي پورصمدي و فرهاد ورهرام»
628
تحليل و بررسي علل علاقه يا عدم علاقه مردم شهرستان انار به ادبيات
629
تحليل و بررسي عملكرد tube Vortex
630
تحليل و بررسي عملكرد اجسام چرخان
631
تحليل و بررسي عملكرد ژئوتكنيكي و سازه اي شمع ها در محيط هاي دريايي در اثر وقوع روانگرايي
632
تحليل و بررسي عملكرد سوخت ديمتيل اتر (DME) در موتورهاي ديزل
633
تحليل و بررسي عملكرد سيستم محركه يك خودروي خورشيدي يك نفره
634
تحليل و بررسي عملكرد سيستمهاي توليد همزمان الكتريسيته حرارت و برودت CCHP
635
تحليل و بررسي عناصر داستان در " پنج داستان " جلال آل احمد
636
تحليل و بررسي عناصر،مضامين و زمينه هاي فكري در قصايد قاآني شيرازي
637
تحليل و بررسي عوامل موثر بر تقاضاي هنرهاي نمايشي: مطالعه ي موردي سينما در شهر زنجان
638
تحليل و بررسي عوامل موثر بر رويگرداني مشتريان صنعت بانكداري با استفاده از تكنيك‌هاي داده كاوي
639
تحليل و بررسي فرآيند مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت مواد و نقش آن در توسعه پايدار شهر اصفهان
640
تحليل و بررسي فرايند دادرسي در حل اختلافات قراردادهاي عمراني
641
تحليل و بررسي فرهنگ عامه در دو كتاب " بخاراي من ايل من" و " اگر قره قاج نبود " اثر محمد بهمن بيگي
642
تحليل و بررسي فرهنگ عامه در دو كتاب « بخاراي من ايل من» و «اگر قره قاج نبود» اثر محمد بهمن بيگي
643
تحليل و بررسي فضاهاي عمومي انعطاف پذير (مطالعه موردي:مسير عزاداري ناحيه 1 شهر آران و بيدگل)
644
تحليل و بررسي فضايل اخلاقي (زهد، انفاق، توكل) در حديقه الحقيقة سنايي
645
تحليل و بررسي فضيلت گرايي اخلاقي اسلامي با تكيه بر نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و زيارت جامعه كبيره
646
تحليل و بررسي فنادر آثار منثور ( تا سده هفتم) و بازتاب آن در آثار منظوم سنائي، عطار و مولانا
647
تحليل و بررسي فيزيكي نانولايه هاي آبگريز
648
تحليل و بررسي فيزيولوژي تابش امواج الكترومغناطيس بر بافتهاي زنده
649
تحليل و بررسي قدرت عبوري از خطوط انتقال انرژي
650
تحليل و بررسي قسمتهاي اساسي سيستم ( اي دي ايكس )
651
تحليل و بررسي قطعه اي براي اركستر
652
تحليل و بررسي قطعه كنسرتو براي ويولنسل اثر جورجي ليگتي
653
تحليل و بررسي قوانين مربوط به اشتغال زنان در پرتو فقه و منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان
654
تحليل و بررسي كارايي الگوريتم‌هاي بهينه در كدگشايي مشبكه‌ها
655
تحليل و بررسي كشش عميق مقاطع مستطيلي
656
تحليل و بررسي كهن الگوها در آثار عكاسي فتومونتاژ معاصر غرب بر اساس ديدگاه كارل گوستاو يونگ
657
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن پنجم هجري
658
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن پنجم هجري
659
تحليل و بررسي گرايش هاي شيعي مورخان قرن چهارم هجري
660
تحليل و بررسي لايه چيني لايه هاي كامپوزيتهاي ترموپلاستيك براي جلوگيري از چروكيدگي در هنگام شكل دهي عميق
661
تحليل و بررسي لايه ليمني در شبكه FOUNDATION TM Fieldbus‏ و تاخير ناشي از آن
662
تحليل و بررسي لوله هاي زيرزميني
663
تحليل و بررسي مباني ارزش شناسي و معرفت شناختي تئوري بهداشت-انگيزش ـ فردريك هرزبرگ
664
تحليل و بررسي مباني شناخت شناسي و ارزش شناسي تئوري بهداشت- انگيزش فردريك هرزبرگ
665
تحليل و بررسي مباني شناخت شناسي و ارزش شناسي تئوري بهداشت- انگيزش فردريك هرزبرگ
666
تحليل و بررسي مبحث انشاء در آثار فارسي عين القضات همداني
667
تحليل و بررسي مبدلهاي سيستم فتوولتاييك با رويكرد بهبود بازده خروجي
668
تحليل و بررسي مدل اقتصادسنجي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل رشته فعاليتهاي با كد ISIC دو رقمي Rev3 بخش صنعت
669
تحليل و بررسي مدل كسب و كار فروش كالاهاي ايراني
670
تحليل و بررسي مدل هاي هندسي مكانيكي رفتار برشي پارچه تاري پودي تافته با هدف ارائه يك مدل جديد
671
تحليل و بررسي مزايا و موانع انواع مشاركت در پروژه هاي عمراني
672
تحليل و بررسي مسائل اجرايي و كنترل ريسكهاي ابر پروژه ها
673
تحليل ﻭ بررسي مسائل ﻭ امور ورزشي از ديدگاه ﻭ منظر مباني فقهي ﻭ ﺣﻘﻮقي
674
تحليل و بررسي مشكلات فني و اقتصادي معادن كوچك در ايران
675
تحليل و بررسي مشكلات و مسائل كشاورزان در طرح يكپارچه سازي اراضي كاربرد روش پي آر اي مطالعه موردي شهرستان لنگرود
676
تحليل و بررسي مفاهيم‌عرفاني در طبقات‌الصّوفيه خواجه‌عبدالله‌انصاري
677
تحليل و بررسي مقايسه اي اندازه گيري سطح مقطع لپتون ها و پادلپتون ها در پراكندگي ها
678
تحليل و بررسي مقايسه اي قرائت هاي واقعه عاشورا در آثار شيخ مفيد، شيخ طوسي، سيد بن طاووس و كاشفي سبزواري
679
تحليل و بررسي مقدماتي ديناميكي ژيروسكوپهاي MEMES (ESGMEMES)
680
تحليل و بررسي مكانيكي ربات موازي دلتا
681
تحليل و بررسي مواد استدلال در نظام مشائي
682
تحليل و بررسي موانع و راهكارهاي بهبود صادرات صنايع دستي لالجين
683
تحليل و بررسي موضوعي مفاهيم ديوان رياضي يزدي
684
تحليل و بررسي مولفه هاي رهبري تحول آفرين و تبيين ارتباط آن با توانمندسازي روحي ، رواني كاركنان شركت مخابرات منطقه شرق تهران
685
تحليل و بررسي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي مطالعه موردي شهربوشهر
686
تحليل و بررسي ميكسر فعال با استفاده از خط انتقال SIW
687
تحليل و بررسي ناپايداري در مدار جريان هاي دو فازي
688
تحليل و بررسي نارسايي تغيير شكل در ستون فقرات انسان
689
تحليل و بررسي نحوه عملكرد انواع شكل دهنده هاي پرتو در مخابرات سيار
690
تحليل و بررسي نظام تعليم و تربيت در منطقه ميناب در دوره پهلوي (1304-1357ه.ش/1925-1979م)
691
تحليل و بررسي نقاشي معاصر ايران (قبل و بعداز پيروزي انقلاب اسلامي )
692
تحليل و بررسي نقاشي معاصر ايران : قبل وبعد از پيروزي انقلاب اسلامي
693
تحليل و بررسي نقش ادب در متون برجسته ي عرفاني با تكيه بر كتابهاي كشف المحجوب ،مرصادالعباد و مصباح الهدايه
694
تحليل و بررسي نقش سياسي زنان در ساختار خلافت عباسي (132-656 ه.ق)
695
تحليل و بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در بهبود مديريت ارتباط با مشتري در محيط رسانه (مورد مطالعه: روزنامه همدان پيام)
696
تحليل و بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي در بهبود مديريت ارتباط با مشتري در محيط رسانه(مورد مطالعه: روزنامه همدان پيام)
697
تحليل و بررسي نقش صحابه و ياران امام علي ﴿ع﴾ در تبيين جانشيني حضرت علي ﴿ع﴾ ﴿سلمان، مقداد، ابوذر و عمار﴾
698
تحليل و بررسي نقش مايه هاي نجومي در نگاره هاي ايراني
699
تحليل و بررسي نقوش سكه و مهرهاي دوره ساساني
700
تحليل و بررسي نقوش فيگوراتيو در هنر دوران اموي
701
تحليل و بررسي نكاح نامه هاي دوره ناصري: با تكيه بر اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران (عصر ناصري' 1264-1313 قمري)
702
تحليل و بررسي نكاح نامه هاي دوره ناصري: با تكيه بر اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران( عصر ناصري; 1264-1313قمري)
703
تحليل و بررسي نماد و نقوش تمدن جيرفت وتبديل اين نقوش براي طراحي مدال
704
تحليل و بررسي نماد و نقوش تمدن جيرفت وتبديل اين نقوش براي طراحي مدال
705
تحليل و بررسي نوار نقاله و طراحي مقدماتي آن
706
تحليل و بررسي نوبت دوم كشف الاسرار و ترجمه عبارات عربي آن ﴿ از جلد اول تا جلد چهارم صفحه 193 ﴾
707
تحليل و بررسي نويز در ترانزيستور MESFET به روش ميدان امپدانسي
708
تحليل و بررسي و ساخت دريچه هاي كامپوزيتي منهول
709
تحليل و بررسي و شبيه سازي اثر سيستم تحريك بر پايداري گذراي سيستم قدرت با استفاده از نرم افزار Emtp
710
تحليل و بررسي و شبيه سازي فرستنده و گيرنده ديجيتال مبتني بر تكنيك OFDM
711
تحليل و بررسي واپاشي نيمه لپتوني مزون ﴿B﴾Bs به مزون هاي تانسوري از طريق قانون QCD
712
تحليل و بررسي واقع گرايي (رئاليسم) در آثار احمد محمود
713
تحليل و بررسي واقع‌گرايي (رئاليسم) در آثار احمد محمود
714
تحليل و بررسي وضعيت جنايي استان كرمانشاه
715
تحليل و بررسي ويراستار متن سيستم عامل RSK- 11M- PLUS
716
تحليل و بررسي يخبندان هاي شديد حوضه زاينده رود
717
تحليل و بررسي يك راهرونده تناوبي با تحريك ضربه اي
718
تحليل و برسي « سمفُني يادبود نظامي » اثر فكرت اميرُف ، به لحاظ تماتيزم و هارمُني
719
تحليل و برنامه ريزي توسعه اكوتوريسم با تاكيد بر آبشارهاي استان لرستان
720
تحليل و برنامه ريزي توسعه ي پايدار گردشگري در استان كردستان
721
تحليل و برنامه ريزي راهبردي تغيير فضاي شهري منطقه ده شهرداري
722
تحليل و برنامه ريزي كاربري اراضي شهري و ناحيه شش شهر بندر انزلي
723
تحليل و بكارگيري روش هاي الگو كاوي توالي ها در هجوم هشدار
724
تحليل و بكارگيري نرم افزارهاي آناليز و طراحي شبكه هاي LTE
725
تحليل و به‌كارگيري نرم‌افزار LTE-Sim براي آناليز و طراحي شبكه‌هاي LTE
726
تحليل و بهبود ابعادي برش قوس‌ها و گوشه‌هاي كوچك‌شعاع فولاد 1/2510 توسط ماشين وايركات
727
تحليل و بهبود بازده كدگذاري مدولاتور سيگما-دلتا براي كاربرد در فرستنده هاي راديويي ديجيتال
728
تحليل و بهبود پايداري طولي و عرضي خودروي برون جاده اي در حال حركت بر روي شيب در مقابل بار ضربه اي خارجي
729
تحليل و بهبود پروتكل ‌هاي كنترلي و مخابراتي در شبكه ‌هاي هوشمند برق
730
تحليل و بهبود پروتكل هاي ضد فيشينگ مبتني بر احراز اصالت
731
تحليل و بهبود پروتكل‌هاي احراز اصالت RFID سبك وزن
732
تحليل و بهبود پروتكل‌هاي احراز اصالت و توافق‌كليد گروهي دستگاه‌هاي ارتباط ماشين‌گونه در LTE
733
تحليل و بهبود تأثير پتانسيل‌هاي سلامت همراه در رساندن و ارائه خدمات سلامت به ويژه در مناطق دور افتاده در ايران
734
تحليل و بهبود تحمّل خرابي با استفاده از تكنيك تكرار اشياء در سطح سيستم‌هاي توزيع‌ شده
735
تحليل و بهبود توازن بار در شبكه هاي سلولي چند سطحي با رويكرد استفاده از فرآيندهاي نقطه اي
736
تحليل و بهبود جذب انرژي در كلاه ايمني با ساختار چندلايه
737
تحليل و بهبود روش ساخت ستون فقرات كارآمد انرژي در شبكههاي حسگر بيسيم
738
تحليل و بهبود روش هاي هم مكاني موضعي و گلركين بدون شبكه براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي با جواب ناهموار
739
تحليل و بهبود سيستم تشخيص عيوب در يك سالن بافندگي
740
تحليل و بهبود شبكه جامع تصميم گيري در صنايع صنام
741
تحليل و بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي تركيبي راديويي - نوري بي سيم با برداشت انرژي مشاركتي
742
تحليل و بهبود عملكرد سيستم هاي مخابراتي چندورودي-چندخروجي عظيم چندكاربره
743
تحليل و بهبود عملكرد مبدل منبع امپدانس چند سطحي براي سيستم هاي فتوولتائيك
744
تحليل و بهبود فرآيند توليد قطعات خودرو قابل ساخت با روش هيدروفرمينگ
745
تحليل و بهبود كيفيت سرويس دهي در شبكه هاي خودآگاه
746
تحليل و بهبود نرخ مجموع قابل حصول سيستمهاي چند ورودي چند خروجي ابعاد بزرگ بدون سلول در مخابرات بيسيم
747
تحليل و بهينه سازي آرايه فازي آنتن و يوالدي
748
تحليل و بهينه سازي آشكارساز نوري بر پايه ي گرافن
749
تحليل و بهينه سازي آنتن هاي مارپيچ خطي با تاكيد بر بهبود پهناي باند وVSWR
750
تحليل و بهينه سازي آنتن¬هاي فراپهن باند با استفاده از تابع گرين گسسته ي استنتاج شده از معادلات FDTD
751
تحليل و بهينه سازي انرژي ساختمان ها براي شهر ايلام
752
تحليل و بهينه سازي توربين جريان متقاطع
753
تحليل و بهينه سازي چيدمان مبدل حرارتي و چگالنده براي جريان هوا در سامانه خنك كاري خودرو
754
تحليل و بهينه سازي رابطهاي مايكرو استريپ داراي زمين شيادار و عايق متغيير با مكان به روش FDTD
755
تحليل و بهينه سازي رابطهاي مايكرواستريپ داراي زمين شياردار و عايق متحرك با مكان به روش FDTD
756
تحليل و بهينه سازي رفتار فرو ريزش لوله ها تحت بار ضربه اي
757
تحليل و بهينه سازي سيستم جمعآوري اطلاعات انرژي
758
تحليل و بهينه سازي سيستم ذخيره انرژي هواي مايع
759
تحليل و بهينه سازي سيستم فرمان و بررسي اثرات آن در رفتار ديناميكي خودرو
760
تحليل و بهينه سازي سيستم مديريت روسازي بر اساس رويكرد اولويت بندي نگهداري و ترميم پروژهاي راهسازي با استفاده از مدل HDM-4
761
تحليل و بهينه سازي سيستم هاي توليد مجدد با در نظرگرفتن تصميمات قيمت گذاري و وارانتي تحت شرايط تقاضاي وابسته به قيمت و چند مولفه اي
762
تحليل و بهينه سازي سيستم هيدروليك كوره مذاب
763
تحليل و بهينه سازي سيكل توربين گازي با نرم افزار EES
764
تحليل و بهينه سازي شرايط الكتروريسي و نسبت تركيب نانوالياف پليε-كاپرولاكتون- ژلاتين در رهايش كنترل شده داروي 5-فلئوروراسيل
765
تحليل و بهينه سازي شكل دهي طيف توان سيگنال هاي فراپهن باند
766
تحليل و بهينه سازي عملكرد پروانه پمپ روغن گريز از مركز
767
تحليل و بهينه سازي عملكرد پروانه ي پمپ روغن گريز از مركز
768
تحليل و بهينه سازي عملكرد سيكلهاي ترموديناميكي توليد قدرت و تبريد با استفاده از رهيافت ترموديناميك زمان محدود
769
تحليل و بهينه سازي عملكرد فن جريان محوري در خنك كاري موتورخودروي سفير
770
تحليل و بهينه سازي فرايندهاي مديريت خدمات فناوري اطلاعات با استفاده از استانداردitil و چارچوب cobit و متدولوژي six-sigma (مطالعه موردي شركت ارتباطات زير ساخت )
771
تحليل و بهينه سازي فني و اقتصادي پمپ حرارتي جذبي يك اثره و دو اثره آب و آمونياك
772
تحليل و بهينه سازي كارآيي مدارهاي ناهمگام
773
تحليل و بهينه سازي كمربند ايمني
774
تحليل و بهينه سازي لنز روتمن در كاهش سطح لوب هاي فرعي و افزايش ميدان ديد
775
تحليل و بهينه‌سازي ارسال توام توان و نرخ قابل حصول در سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم چند ورودي چند خروجي
776
تحليل و بهينه‌سازي پارامترهاي فرايند فلوفورمينگ لوله فولادي پر استحكام
777
تحليل و بهينه‌سازي روش دسترسي چندگانه نيمه‌متعامد تعميم‌يافته
778
تحليل و بهينه‌سازي مدولاسيون دمايي خود تنظيم شونده براي شناسايي گاز با استفاده از يك آرايه حسگر اكسيد فلزي
779
تحليل و پايدار سازي تونل هاي كوچك مقطع در شرايط آب اشباع مطالعه موردي بازسازي و رفع ريزش كانال هاي انتقال آب محله باغ آذري
780
تحليل و پايداري سيستم ديناميكي با در نظر گرفتن تأخير زماني عملگر مبتني بر روش‌هاي تحليلي
781
تحليل و پايش مكاني برخي فلزات سنگين در خاك سطحي بخشي از استان مازندران
782
تحليل و پردازش اتوماتيك مدل كامپيوتري قطعات دوار و طراحي فرآيند توليد جهت انتخاب ابزار برش به كمك كامپيوتر
783
تحليل و پهنه بندي مخاطره سيلاب با تأكيد بر پارامتر هاي هيدروژئومورفولوژيكي در حوضه آبخيز رحيم آباد فسا
784
تحليل و پياده سازي TPC/IP توسط شبيه سازي شبكه ﴿NS-2)
785
تحليل و پياده سازي الگوريتم ها پردازش تصوير
786
تحليل و پياده سازي الگوريتم ها پردازش تصوير
787
تحليل و پياده سازي سامانه الكترونيكي مديريت پروژه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجويان به كمك سيستم مديريت جريان كار
788
تحليل و پياده سازي سيستم اطلاعاتي مديريت و كنترل پروژه
789
تحليل و پياده سازي سيستم توصيه گر برنامه اندرويد
790
تحليل و پياده سازي شبكه هاي عصبي تلفيقي و كاربرد آن در پزشكي
791
تحليل و پياده سازي فروشگاه الكترونيكي با استفاده از ساختارهاي ASP.NETوپايگاه دادهSQL SERVER
792
تحليل و پياده سازي يك تحليلگر چندكاناله سريع با استفاده از قطعات با قابليت تجديد ساختار (آرايه هاي منطقي قابل برنامه ريزي) به همراه برنامه اي پيشرفته جهت گرفتن و آناليز داده هاي هسته اي
793
تحليل و پيش بيني بازار نيروي كار استان لرستان: رويكرد پويايي سيستم
794
تحليل و پيش بيني تاثير عوامل كلان اقتصادي بر بازار سپرده و تسهيلات
795
تحليل و پيش بيني خشكسالي و اثرات آن در مديريت منابع آب
796
تحليل و پيش بيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از مدل هاي آماري
797
تحليل و پيش بيني عيوب توربوشارژر موتور ديزل 16 استوانه اي EMD645 در كاربري ريلي از طريق پايش وضعيت لحظه اي
798
تحليل و پيش بيني عيوب در فرايند شكل دهي غلتكي سرد مقاطع متقارن پايه، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
799
تحليل و پيش بيني گرد و غبار با مدل WRF در استان فارس
800
تحليل و پيشبيني ارتباط زوج سؤالات در انجمن‌هاي پرسش‌و‌پاسخ
801
تحليل و پيشبيني امواج گرمايي در ايران با مدلهاي گردش عمومي جو
802
تحليل و تبين الگوهاي ريخت شناسي شهر كاشان با رويكرد دستور زبان شهري
803
تحليل و تبيين اثرات احداث سدها بر معيشت پايدار نواحي روستايي ( مطالعه موردي سد داريان)
804
تحليل و تبيين انديشه هاي انسان شناسي ابن عربي و دلالت هاي تربيتي آن
805
تحليل و تبيين انديشه هاي انسان شناسي مولوي و دلالت هاي تربيتي آن
806
تحليل و تبيين بنيادهاي هستي شناختي و ارزش شناختي برنامه ي درسي ملي و ارائه مدل مفهومي
807
تحليل و تبيين جايگاه نظري و عملي طب ايراني در تمدن اسلامي تا پايان قرن پنجم هجري
808
تحليل و تبيين چالش هاي دولت ها و مجالس دوره ي قاجار؛مطالعه موردي مجالس چهارم و پنجم شوراي ملي(1304- 1300ش/1925-1921م)
809
تحليل و تبيين خدمتها و خيانتها در تاريخ بيهقي
810
تحليل و تبيين خرافات در عصر صفوي
811
تحليل و تبيين رابطه كيفيت خدمات ارائه شده و وفاداري مشتري﴿ مطالعه موردي: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران"هما"﴾
812
تحليل و تبيين مباني فلسفه اشراق سهروردي با تا كيد بر معرفت شناسي و دلالت تربيتي آن
813
تحليل و تبيين مباني معرفت شناختي ابن سينا و دلالت هاي تربيتي آن
814
تحليل و تبيين هندسة نظام ربوبي در آيات و روايات
815
تحليل و تخصيص ترافيكي بزرگراه هاي در حال ترميم شبكه محدود شهري
816
تحليل و تدوين برنامه جانشين پروري مديران در دانشگاه صنعتي اصفهان
817
تحليل و تدوين كدهاي اخلاقي در محيط‌هاي صنعتي بر مبناي آموزه‌هاي اخلاق اسلامي
818
تحليل و ترسيم منحني هاي مسير تنش با استفاده از MATLAB
819
تحليل و ترسيم نقشه تنش پسماند در منطقه جوش بر مبناي نقشه سختي سطح
820
تحليل و تشخيص محل خرابي در پانل¬هاي آلومينيمي با استفاده از روش موج لمب
821
تحليل و تشريح ابيات عربي در سندبادنامه ي ظهيري سمرقندي
822
تحليل و تصحيح خطاي حركت و محاسبه تنش در پوسته موشكها
823
تحليل و تطبيق آيين ها و باورها در شاهنامه و ايلياد و اديسه و انه ايد
824
تحليل و تطبيق استراتژي‌هاي بازاريابي محصولات بيمه‌اي بر اساس چرخه عمر محصول (مطالعه موردي شركت بيمه ايران)
825
تحليل و تطبيق استراتژي‌هاي بازاريابي محصولات بيمه‌اي بر اساس چرخه عمر محصول (مطالعه موردي شركت بيمه ايران)
826
تحليل و تطبيق روايات مهدويت در فرقههاي زيديه، واقفيه و فطحيه
827
تحليل و تطبيق موضوعي و تصويري شيرين و ليلي به عنوان دو شخصيت متفاوت از زن در خمسه نظامي
828
تحليل و تعيين تاثير پارامترهاي عمليات سوراخكاري بر جدايش لايه اي كامپوزيت هاي شيشه اپوكسي چند لايه با بكارگيري روش آكوستيك اميشن
829
تحليل و تعيين شاخص هاي زمين آماري در توسعه نهال كاري هوايي
830
تحليل و تفسير ساختارهاي پيچيده تنگه هرمز با استفاده از داده‌هاي لرزه نگاري بازتابي سه بعدي
831
تحليل و تفسير سوييت شماره 995 اثر يوهان سباستين باخ از منظر آموزشي
832
تحليل و تفسير نتايج حاصل از مطالعات ژئوفيزيكي به روش مغناطيس سنجي محدوده ي C12 ايران مركزي
833
تحليل و تفكيك بافت براي شناخت ساختار مواد با استفاده از تصاوير در ابعاد نانو
834
تحليل و توسعه روش هاي حسگري فشرده در رادارهاي با دريچه مجازي
835
تحليل و توسعه سيستم هاي ديناميك فازي
836
تحليل و توصيف گفتار افراد اوتيست از منظر كاربردشناسي )نظريه همكاري گرايس
837
تحليل و جبران‌سازي تقويت كننده توان در سيستم¬هاي MIMO دوبانده تحريك شده با سيگنال هاي چند حامله
838
تحليل و چگونگي عمليات نور سرد همراه با بررسي عيوب و رفع آن
839
تحليل و رتبه بندي ريسك پروژه در صنايع بزرگ با استفاده از روش فازي
840
تحليل و رتبه بندي شهرهاي نه گانه شهرستان لنجان براساس شاخصهاي شهر خلاق با استفاده از مدلهاي برنامه ريزي منطقه اي
841
تحليل و رتبه بندي عوامل ايجاد بافت فرسوده شهري ﴿ مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
842
تحليل و رده بندي نقش مايه شير در نگاره هاي دوران هخامنشي
843
تحليل و ساخت آنتن چاپي شكافدار با تغذيه هم صفحه بوسيله خط هم محور
844
تحليل و ساخت ابزار فرآيند برجسته كاري به وسيله اكستروژن مستقيم و معكوس ورق
845
تحليل و ساخت تقويت¬كننده قدرت خطي¬سازي شده براي نسل سوم مخابرات سلولي با تحقق پيش¬اعوجاج توسط FPGA
846
تحليل و ساخت سر و موتورهاي القائي بارو تورتو خالي
847
تحليل و ساخت سطح ابر آبدوست آبگريز مسي با استفاده از فرآيند الكترونشست
848
تحليل و ساخت كامپوزيت‌هاي شبكه اي لوله‌اي شكل با ساختار شش ضلعي
849
تحليل و ساخت كوادكوپتر NAZA-M-LITE
850
تحليل و سازماندهي ساختار فضايي شاخصهاي توسعه شهري در شهرهاي بالاي صد هزار نفر ايران
851
تحليل و سنتز تصوير چهره انسان مبني بر مدل سازي طبيعي سه بعدي
852
تحليل و سنجش ارتباط بين پزشكان و بيماران به كمك تلفيق روش هاي SEM و QFD
853
تحليل و سنجش موانع موثر بر تحقق پايداري گردشگري روستايي(مطالعه موردي: بخش اورامان شهرستان سروآباد)
854
تحليل و شببيه سازي همسوسازي تداخل به كمك بهينه سازي ماتريس هاي پري كدينگ
855
تحليل و شبه سازي مدريت موثر طيف فركانسي در شبكه هاي راديوي شناختي با استفاده از روشهاي دسترسي پويا
856
تحليل و شبي هسازي اثر بارهاي غيرخطي برتلفات ترانسفورماتور
857
تحليل و شبيه سازي LED چاه كوانتومي چندگانه مبتني بر مواد InGaN/GaN
858
تحليل و شبيه سازي آثار امواج الكترومغناطيسي سيستم مخابرات سيار روي سر انسان
859
تحليل و شبيه سازي آثار امواج الكترومغناطيسي يبيبيب سيستم مخابرات سيار روي سر انسان
860
تحليل و شبيه سازي آسيب قفسه ي سينه راننده در برخورد از روبه رو با مدل سازي ديناميكي چند جسمي
861
تحليل و شبيه سازي آشكارساز باند فركانسي تراهرتز مبتني بر روش نمونه برداري الكترواپتيكي
862
تحليل و شبيه سازي آشكارسازهاي نوري موج رونده فوق سريع با هدف بهبود پارامترها
863
تحليل و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ با زمين PEMC
864
تحليل و شبيه سازي آنتن ميكرواستريپ براي تشخيص علايم حياتي بدن
865
تحليل و شبيه سازي اتصال سري و موازي موتورهاي القايي متقارن چندفازه
866
تحليل و شبيه سازي اثر از كار افتادن المان ها در آرايه ي فازي و ارائه ي روش جبران سازي اثر المان هاي معيوب به صورت بلادرنگ
867
تحليل و شبيه سازي اثر تابش موج تخت به خط مايكرواستريپ هادي كامل الكترومغناطيسي
868
تحليل و شبيه سازي اثر غير خطي تقويت كننده توان در مدلاسيون GFDM
869
تحليل و شبيه سازي اثر متقابل آنتن ديپل بلند و خط مايكرواستريپ تزويج شده با زيرلايه غيرايزوتروپيك
870
تحليل و شبيه سازي اثر ناهمواري هاي سطحي بر روي انتشار پلاريتون پلاسمون هاي سطحي
871
تحليل و شبيه سازي افزايش بازده سلول هاي خورشيدي نقطه كوانتومي بمنظور بكارگيري در صنايع دفاعي
872
تحليل و شبيه سازي انتشار امواج پالس كوتاه پلاسمونيك در محيط غيرخطي همراه با بهره
873
تحليل و شبيه سازي انتشار و تضعيف امواج راديويي برروي زمين هاي ناهموار به كمك روش هاي عددي
874
تحليل و شبيه سازي با هدف بهبود مشخصات فني افزاره نور آهسته با ساختار چاه كوانتومي با استفاده از تركيبات مختلف نيمه هادي
875
تحليل و شبيه سازي برنامه هاي پاسخگويي بار در كنار منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
876
تحليل و شبيه سازي پارامترهاي موثر تاير جهت دستيابي به سطح نويز بهينه
877
تحليل و شبيه سازي پخش اطلاعات به كمك روش كد گذاري بدون نرخ در شبكه هاي اقتضايي بين خودرويي با ساختار توري و شرايط شبه واقعي
878
تحليل و شبيه سازي پديده شفافيت القايي پلاسموني با هدف بهبود مشخصات فني ادوات اپتيك يا تراهرتز
879
تحليل و شبيه سازي پديده هارپ
880
تحليل و شبيه سازي پراكندگي امواج الكترومغناطيسي از ساختارهاي هادي كامل چندگانه با استفاده از روش تفكيك حوزه بر اساس تئوري هم ارزي سطحي
881
تحليل و شبيه سازي پيكو توربين آبي
882
تحليل و شبيه سازي تاثير پروفيل چرخ بر ايمني و پايداري لوكوموتيو GT26CW
883
تحليل و شبيه سازي تخليه الكتريكي ساكن و سازگاري الكترومغناطيسي در منابع تغذيه
884
تحليل و شبيه سازي تكنيك Cross -Layer در اختصاص بهينه منابع در شبكه چند كاربره multicast مبتني بر ofdm
885
تحليل و شبيه سازي توري هاي پراش و طراحي قطبي كن تراهرتز
886
تحليل و شبيه سازي توليد، انتشار و آشكارسازي امواج حامل تكانه زاويه اي نوري
887
تحليل و شبيه سازي چگونگي توليد نور آهسته با روش پراكندگي القايي در جامدات با هدف بهبود مشخصات
888
تحليل و شبيه سازي حالت هاي خطا در روش كنترل مستقيم توان بر مبناي الگوريتم پسگام بر روي مولدهاي BCDFIG
889
تحليل و شبيه سازي حركت ذره ي باردار در ميدان الكترومغناطيسي براي كاربرد در اسيلاتور كاتد مجازي
890
تحليل و شبيه سازي حركتي جرثقيل هاي بندري ﴿گنتري كرين﴾
891
تحليل و شبيه سازي حسگرهاي زيستي مبتني بر كاواك تشديدي نوري
892
تحليل و شبيه سازي حفاظت‌ها و تأثيرات كوره القايي فركانس ثابت با بار سري و يا موازي روي شبكه توزيع 20 كيلوولت
893
تحليل و شبيه سازي دسته موتور الاستيك با توجه به خواص هايپرالاستيك
894
تحليل و شبيه سازي دو بعدي جامد - سيال ياتاقانهاي متحرك ميل لنگ
895
تحليل و شبيه سازي ديناميكي برخورد واگن با وسايل نقليه جاده اي در گذرگاه هاي هم سطح
896
تحليل و شبيه سازي رادارهاي بسيار عريض باند
897
تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي ارابه فرود يك پرنده هنگام فرود
898
تحليل و شبيه سازي رفتار ديناميكي ارابه فرود يك پرنده هنگام فرود با استفاده از نرم افزار آدامز
899
تحليل و شبيه سازي روش طراحي بين لايه اي براي سيستم هاي راديو مشاركتي ofdm
900
تحليل و شبيه سازي روش نمونه برداري خطي در حل مسئله ي پراكندگي معكوس دو بعدي
901
تحليل و شبيه سازي روش هاي چنذحامله به منظور بهبود عملكرد لايه فيزيكي در راديوي ادراكي
902
تحليل و شبيه سازي روش هاي دسترسي غير متعامد(NOMA) در ارتباطات ماشيني(MTC) در شبكه هاي نسل پنجم مخابرات(5G)
903
تحليل و شبيه سازي روشهاي جبرانسازي شيفت داپلر در ماهواره هاي لئو
904
تحليل و شبيه سازي روي سازه هاي بتني ذر نرم افزار Abaqus وبهينه سازي آن به كمك ورق هاي كامپوزيت ŸŸŸŸŸ(frp)
905
تحليل و شبيه سازي زاويه روبش كور آنتن آرايه فازي و حذف آن با استفاده از ساختارهاي EBG
906
تحليل و شبيه سازي ساختار موجبري پلاسمونيكي در باند فركانسي تراهرتز با تحديد شدگي بيشتر
907
تحليل و شبيه سازي ساختارهاي تمام نوري مبتني بر بلورهاي فوتوني براي اهداف كليدزني
908
تحليل و شبيه سازي سطوح انتخابگر فركانس داراي المان هاي فشرده به روش FDTD
909
تحليل و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي
910
تحليل و شبيه سازي سنسورهاي اولتراسونيك
911
تحليل و شبيه سازي سنكرون سازي زماني سيگنال OFDM
912
تحليل و شبيه سازي سيستم تبادل انرژي الكتريكي بين سلولهاي خورشيدي و شبكه DC ساختمان و بررسي تاثير آن بر منحني بار
913
تحليل و شبيه سازي سيستم چند آنتنه با بكارگيري مدولاسيون فضايي در مخابرات بدون سيم
914
تحليل و شبيه سازي سيستم صف فروشگاههاي اتكاء مطالعه موردي فروشگاه شهيد فكوري
915
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي INS,GPS و تلفيق آنها
916
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي بي سيم مشاركتي براي افزايش امنيت در لايه فيزيكي
917
تحليل و شبيه سازي سيستم هاي نسل پنجم (5G) در محدوده موج ميليمتري با وجود نقيصه هاي RF
918
تحليل و شبيه سازي سيستم¬هاي سيار انبوه آنتني MIMO با رله براي افزايش راندمان انرژي
919
تحليل و شبيه سازي شبكه حسگر بدون سيم با آنتنهاي جهتي در محدوده 60 گيگا هرتز
920
تحليل و شبيه سازي عددي آشكارسازهاي مادون قرمز چندين چاه كوانتومي حلقه اي شكل
921
تحليل و شبيه سازي عملكرد رادار تكن با توجه به اثر عوامل محيطي همچون نويز، فيد چند مسيره، انعكاس از سطح زمين و ديفركشن از كوهها
922
تحليل و شبيه سازي عملكرد سيستم هاي بهبود يافته هايبريد FSO/RF مبتني بر رله چند جهشي
923
تحليل و شبيه سازي عملكرد گزينش هوشمند آنتن ها در سيستم هاي MIMO با مدولاسيون وفقي
924
تحليل و شبيه سازي عملكرد ميكسر اپتوالكترونيك مجتمع با ترانزيستورهاي HBT
925
تحليل و شبيه سازي عملكرد همسونهي تداخل در شبكه راديويي شناختگر به منظور پشتيباني از نرخ ارسال مطلوب
926
تحليل و شبيه سازي عملكرد يك آشكارساز نوري نيمه هادي با ساختارنامتجانس با هدف بهبود ضريب پاسخ دهي
927
تحليل و شبيه سازي فرستنده گيرنده هاي مخابراتي به روش پوش سيگنال ديناميكي
928
تحليل و شبيه سازي فلو در كنتورهاي گاز آلتراسونيك
929
تحليل و شبيه سازي فنر الكتريكي جهت كاهش نوسانات توليدات پراكنده
930
تحليل و شبيه سازي فيبر نوري با ضريب شكست تدريجي
931
تحليل و شبيه سازي فيزيك نويز در ادوات فركانس بالا
932
تحليل و شبيه سازي فيلترهاي سري و موازي به منظور بهبود مشخصه هاي شبكه و مصرف كننده باحضور بارهاي غيرخطي صنعتي
933
تحليل و شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي در كنترل دور موتور القايي
934
تحليل و شبيه سازي كنترل پيش بين مبدل هاي چندسطحي خازن - شناور با هدف متعادل سازي ولتاژ خازن هاي مبدل براي كاهش ريپل جريان در يك بار اهمي- سلفي
935
تحليل و شبيه سازي كنترل دور موتور القايي در گستره وسيع سرعت در قطارهاي برقي
936
تحليل و شبيه سازي كورشدن روبش آنتن آرايه فازي و حذف آن با ساختار EBG هيلبرت
937
تحليل و شبيه سازي گيرنده ديجيتالي رادار پالسي مگنتروني و ارتقاء عملكرد آن
938
تحليل و شبيه سازي مبدل پيزوالكتريك برداشت انرژي از سطح جاده ها
939
تحليل و شبيه سازي محفظه هاي شيلد گرافني
940
تحليل و شبيه سازي مدارهاي الكترونيكي بازسازي پالس ساعت و ديتا
941
تحليل و شبيه سازي مدولاتورهاي نوري مبتني بر متامتريال هاي گرافني
942
تحليل و شبيه سازي مقياس پذيري شبكه هاي بدون سيم حسگر تحت محدوديت هاي كانال
943
تحليل و شبيه سازي مكانيكي دست با استفاده از Simulink MATLAB
944
تحليل و شبيه سازي مولد القايي دوسوتغذيه‌ي بدون جاروبك آبشاري (BCDFIG) در نيروگاه دودكش خورشيدي
945
تحليل و شبيه سازي ميدان هاي الكترومغناطيسي ناشي از ضربه برگشت صاعقه از نوع ابر به زمين بر ساختارهاي سيمي با استفاده از مدل هاي الكترومغناطيسي
946
تحليل و شبيه سازي نانوآنتن هاي پلاسموني براي افزايش ميدان الكتريكي
947
تحليل و شبيه سازي و اندازه گيري اثر تراكم بر مشخصات الكتريكي مواد
948
تحليل و شبيه سازي و طراحي كدهاي گسترده كننده ، براي سيستم هاي مخابراتي طيف گسترده
949
تحليل و شبيه سازي يخ زدگي ورودي كمپرسورهاي توربوفن در دماي پايين
950
تحليل و شبيه سازي يك خط تاخير نوري با روش نور آهسته با هدف بهبود مشخصات
951
تحليل و شبيه سازي يك روش مناسب كدينگ كانال در برداشت همزمان انرژي و اطلاعات
952
تحليل و شبيه سازي يك فيلتر نوري DFB با ساختار پريوديك
953
تحليل و شبيه سازي يك متعادل كننده تطبيقي از نوع BFS
954
تحليل و شبيه‌سازي آتش‌سوزي داخل تونل هاي مترو
955
تحليل و شبيه‌سازي ادوات حسگر زيستي بلورفتوني با هدف بهبود مشخصات فني
956
تحليل و شبيه‌سازي انتشار امواج حامل تكانه زاويه نوري براي تخمين حداكثر ظرفيت كانال مخابراتي
957
تحليل و شبيه‌سازي تخصيص توان در سيستم‌هاي مخابراتي دو‌مسيره داراي رله به منظور بهبود نرخ ارسال
958
تحليل و شبيه‌سازي جريان سيال درون شيركنترلي به روش اجزاي محدود
959
تحليل و شبيه‌سازي رفتار خازن و GTO در خطوط انتقال شبكه‌هاي الكتريكي
960
تحليل و شبيه‌سازي ريزشبكه‌ها در حضور برنامه‌هاي پاسخگويي بار
961
تحليل و شبيه‌سازي ساختارهاي الكترومغناطيسي به روش چندقطبي چندگانه
962
تحليل و شبيه‌سازي سيستم تعيين وضعيت تحمل¬پذير عيب، مبتني بر مدل¬هاي چندگانه براي يك ماهواره سنجش از دور
963
تحليل و شبيه‌سازي سيستم‌هاي تهويه تونل قطار ديزلي در مود ترافيك و آتش‌سوزي
964
تحليل و شبيه‌سازي شبكه‌هاي اقتضايي متحرك با ساختار مشاركتي
965
تحليل و شبيه‌سازي عملكرد ماهيچه‌هاي پشتي بدن بر ستون مهره‌ها
966
تحليل و شبيه‌سازي كاربرد اينورتر منبع امپدانسي ترانسفورماتوري در سيستم‌هاي مولد خورشيدي
967
تحليل و شبيه‌سازي گنبدي كردن انتهاي لوله به روش اسپينينگ گرم لوله و بهينه‌سازي زمان فرآيند
968
تحليل و شبيه‌سازي گيرنده مخابراتي چندحامله بر مبناي موجك‌هاي چند مقداره
969
تحليل و شبيه‌سازي لايه فيزيكي لينك فروسوي LTE
970
تحليل و شبيه‌سازي نانوآنتن و كاربردش در گسيلنده‌هاي كوانتومي و ارتباطات بي‌سيم
971
تحليل و شبيه‌سازي نيروگاه دودكش خورشيدي مناسب براي شرايط محيطي كشور ايران
972
تحليل و شبيه‌سازي يك سيستم فشردگي پالس هيبريد براي سيستم رادار به منظور مقابله با اقدام متقابل الكترونيك هوشمند
973
تحليل و شبيه‌سازي يك ليزر كريستال فتوني نيمه‌هادي دوبعدي
974
تحليل و شبيه¬سازي LED چاه كوانتومي چندگانه مبتني بر مواد InGaN/GaN
975
تحليل و شبيه¬سازي سامانه شمال¬ياب در حين حركت با استفاده از فيلتر كالمن
976
تحليل و شبيه¬سازي سيستم تبادل انرژي الكتريكي بين خودروهاي الكتريكي و شبكه DC ساختمان و بررسي تأثير آن بر منحني بار
977
تحليل و شبيهسازي انتشار امواج الكترومغناطيسي مايل در ساختارهاي فرامواد پيچشي
978
تحليل و شبيهسازي فيلترهاي سري و موازي به منظور بهبود مشخصههاي شبكه و مصرفكننده با حضور بارهاي غيرخطي صنعتي
979
تحليل و شبيه‎سازي قطعات مبتني بر نور آهسته در بلورهاي فتوني براي كاربردهاي پردازش سيگنالهاي نوري با سرعت بالا
980
تحليل و شبيهسازي ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از كانال صاعقه از نوع ابر به زمين در مجاورت محيط لايه لايه عمودي
981
تحليل و شناخت جريان چرخشي لحظهاي در جت و دنباله ي گريز از مركز، با استفاده از دادههاي PIV
982
تحليل و شناخت ويژگيهاي زمين لرزه و ارزيابي روند بازسازي در مناطق آسيب ديده حنوب خراسان در اثر زلزله بيستم ارديبهشت ماه 1376
983
ﺗﺤليل و ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﺟﺪايش پيشرونده در ﺻﻔﺤﺎت آﻟﻮمينيوﻣﯽ ﺗﺮميم شده توسط ﭼﻨﺪ لايه‌اي‌هاي ﻓﻠﺰ الياف ﺗﺤﺖ بارگذاري‌هاي اﺳﺘﺎتيكي داﺧﻞ يا ﺧﺎرج ﺻﻔﺤﻪ
984
تحليل و شناسايي خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از روشF.R.A
985
تحليل و شناسايي رفتار انتشار كرم ها
986
تحليل و شناسايي عناصر و ويژگي‌هاي كالبدي – فضايي خانه‌هاي بومي اردبيل داراي قابليت تداوم در معماري معاصر
987
تحليل و شناسايي عوامل موثر بر تراكنش هاي ابزارهاي پرداخت الكترونيكي در ايران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
988
تحليل و طبقه بندي اسماء نكره در ساخت‌هاي مختلف نحوي قرآن و برابر يابي فارسي آن (بررسي موردي مفعول مطلق)
989
تحليل و طبقه بندي شهرستانهاي استان گيلان بر اساس شاخص هاي توسعه
990
تحليل و طبقه بندي صور خيال در نهج البلاغه
991
تحليل و طبقه بندي فرم حروف در چليپا نويسي خط نستعليق با تأكيد بر آثار ميرعلي هروي و ميرزا غلامرضا اصفهاني
992
تحليل و طبقه بندي كتابشناسي فردوسي از آغاز انقلاب اسلامي تاكنون
993
تحليل و طبقه بندي موضوعي ضرب المثل هاي تالشي
994
تحليل و طراحي آرايه آنتنهاي صفحه اي چند لايه با پچ هاي دايره اي لبه دار
995
تحليل و طراحي آرايه ريزنواري مبتني بر آنتن Vivaldi
996
تحليل و طراحي آرايه هاي فازي آنتنهاي ميكرواستريپ ميكروالكترومكانيكي ( MEMS Microstrip Antennas Array )
997
تحليل و طراحي آنتن آرايه شكافي چند پرتويي بر اساس موجبر زيرلايه‌اي براي كاربرد 5G
998
تحليل و طراحي آنتن آرايه صفحه اي به منظور بهبود لب فرعي
999
تحليل و طراحي آنتن آرايه‌ بازتابي پهن‌باند با قطبش دايروي در باند X
1000
تحليل و طراحي آنتن آرايه‌اي ريزنواري محفظه‌پشتي با استفاده از ساختار SIW
بازگشت