<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تحليل، طراحي و بهينه سازي آنتن¬هاي مايكرواستريپ چندلايه به منظور افزايش پهناي باند فركانسيبا حفظ پرتو تشعشعي
2
تحليل، طراحي و بهينه سازي هم زمان سازه ها با استفاده از روش نيروها و الگوريتم ذرات باردار
3
تحليل، طراحي و بهينه‏يابي توام سازه ها با استفاده از روش نيروها والگوريتم ذرات باردارشده
4
تحليل، طراحي و پياده سازي پرتال آزمايشگاه تحقيقاتي به وسيله سامانه مديريت محتوا و آزمون سامانه حاصل با رويكرد آزمون نرم افزار براي يافتن دستورالعمل هاي غير قابل دسترس
5
تحليل، طراحي و پياده سازي سايت آژانس هوايي
6
تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم جامع مديريت پاركينگ
7
تحليل، طراحي و پياده سازي سيستم قراردادهاي مينو با متدولوزي RUP بر طيق استاندارهاي مينو
8
تحليل، طراحي و پياده سازي شبكه اي از وبسايت هاي پرسش و پاسخ تخصصي به زبان فارسي
9
تحليل، طراحي و پياده سازي نرم افزار بخش پزشكي هسته اي بيمازستان بقيه الله تهران
10
تحليل، طراحي و پياده سازي وب سايت آژانس مسافرتي
11
تحليل، طراحي و ساخت آنتن آرايه شكاف حلقوي در موجبر مجتمع شده در زيرلايه
12
تحليل، طراحي و ساخت آنتن ايستگاه فرستنده گيرنده موبايل (BTS) در باند UHF
13
تحليل، طراحي و ساخت آنتن دي الكتريك تشديدي ناهمسانگرد
14
تحليل، طراحي و ساخت آنتن هاي مايكرواستريپ در باند فركانسي X
15
تحليل، طراحي و ساخت آنتنهاي چند باند و آرايش پذير
16
تحليل، طراحي و ساخت ترمز خودتغذيه دورگه جريان گردابي/ بازتوليدي
17
تحليل، طراحي و ساخت ساختار تاخيري پاشنده انتقالي فشرده بر اساس فرامواد
18
تحليل، طراحي و ساخت سامانهي ترموالكتريك-فتوولتاييك با هدف افزايش راندمان سلولهاي خورشيدي
19
تحليل، طراحي و ساخت شش دهانهاي با تكنيك موجبرهاي مجتمع در زير لايه
20
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر باند X با استفاده از مشددهاي عايقي
21
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر فعال مايكروويو به همراه بررسي عوامل موثر بر نويز
22
تحليل، طراحي و ساخت فيلتر موجبري با ساختار شانه اي چپگرد
23
تحليل، طراحي و ساخت كنترل كننده تطبيقي مستقيم گشتاور و شار موتورالقايي بدون حسگر با روشSVM‏ ﴿ DTC-SVM ﴾
24
تحليل، طراحي و ساخت كوپلر Rat-Race با استفاده از DMGS
25
تحليل، طراحي و ساخت مجموع استاندارد كاليبراسيون مايكرواستريژ در باند فركانسي 5/26-1 گيگاهرتز
26
تحليل، طراحي و ساخت مدار اندازه گيري نويز فاز سيگنال
27
تحليل، طراحي و ساخت مقسم توان ويلكينسون با ساختار زمين ناقص
28
تحليل، طراحي و ساخت نانو آنتن هاي روزنه اي پلاسمونيكي مبتني بر تزويج پلاريتونها
29
تحليل، طراحي و ساخت نهان ساز بر مبناي سطوح انتخابگر فركانس
30
تحليل، طراحي و ساخت يك تغيير دهنده فاز مايكروويو با گستره تغيير فاز وسيع
31
تحليل، طراحي و ساخت يك مقسم توان حلقوي باند وسيع
32
تحليل، طراحي و ساخت يك نمونه آنتن مايكرواستريپ فركتالي
33
تحليل، طراحي و شبيه سازي آرايه انعكاسي با پهناي باند بهبود يافته
34
تحليل، طراحي و شبيه سازي آرايه ستوني آنتن SSR با پترن مجذور كسكانت
35
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن بازتابي گوشه اي دو وجهي با فراسطح
36
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن دو بانده دوپلاريزه براي BTS هاي موبايل
37
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن فعال در باند UWB
38
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپي با پلاريزاسيون دايروي با بارگذاري فريتي
39
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي آرايه اي ميكرواستريپي مغناطيسي با پلاريزاسيون دايروي
40
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي بازتابنده كسگرين مسطح با قابليت اسكن دو بعدي پرتو براي كاربردهاي راداري موج ميليمتري
41
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي تراهرتز در حالت پالسي و موج پيوسته
42
تحليل، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي تنظيم پذير در هدايت پترن بر اساس فرامواد
43
تحليل، طراحي و شبيه سازي ادوات منطقي تمام نوري فوتونيك كريستالي با بررسي اثر غيرخطي
44
تحليل، طراحي و شبيه سازي تقويت كننده توان مايكروويو با پارامترهاي X
45
تحليل، طراحي و شبيه سازي تقويت كننده ي توان كلاس F در باند S
46
تحليل، طراحي و شبيه سازي حلقه قفل فاز مايكروويو با نويز فاز پائين
47
تحليل، طراحي و شبيه سازي ساختارهاي پلاسمونيك در كاربردهاي فيلتري و تشديد كننده
48
تحليل، طراحي و شبيه سازي فيدآنتن رفلكتور سهموي باپترن مجذور كسكانت اصلاح شده
49
تحليل، طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ مايكروويو با گستره تنظيم بالا و نويز فاز پايين
50
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك آنتن در باند تراهرتز
51
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك آنتن عدسي مسطح
52
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك كوپلر با عناصر فشرده با ضريب تزويج و فركانس قابل تنظيم
53
تحليل، طراحي و شبيه سازي يك نمونه آشكارساز پلاسمونيك مجتمع
54
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي آنتن آرايه شكافي پهن باند با IMGW در باند Ku
55
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي بين لايه‌اي براي سيستم‌هاي راديو مشاركتي OFDM با رله حافظه‌دار
56
تحليل، طراحي و شبيه‌سازي شبكه اندازه‌گيري مواد به كمك ساختار مسطح مايكروويوي
57
تحليل، طراحي و شبيه‌سازيآنتن پلاسماي Reconfigurable
58
تحليل، طراحي وكوچك سازي فيلترهاي رزوناتور حلقه اي دوبانده ميانگذر باند باريك
59
تحليل، طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن آرايه انعكاسي با قابليت سوئيچينگ پرتو در باند X-Ku
60
تحليل، طراحي، شبيه سازي و ساخت مدولاتور FM و دمدولاتور FM به كمك PLL
61
تحليل، طراحي، شبيه‌سازي و ساخت آنتن كوچك مايكروويو با الهام از فراماده
62
تحليل، طراحي، شبيه¬سازي و ساخت تغييرفازدهنده هاي ديودي 5 بيتي در باند فركانسي 960-1300 مگاهرتز براي استفاده در رادار تكن و بهينه سازي رفتار دامنه اي آن
63
تحليل، مدل‌سازي و اندازه‌گيري اثر Viaها در پروب‌هاي SIW: كاربرد در ارزيابي غيرمخرب فلزات
64
تحليل، مدلسازي و شبيه سازي مقياس پذيري در شبكه هاي حسگر بدون سيم با معيار ظرفيت
65
تحليل، مدلسازي و شبيه‌سازي ظرفيت در شبكه اقتضايي مشاركتي با استفاده از فرآيند مكاني پواسون (PPP) براي ترافيك ويديو
66
تحليل، مدلسازي و شبيه‌سازي موتور خطي بدون جاروبك با آهنرباي دائم متحرك
67
تحليل، مقايسه و توسعه پروتكلهاي توافق كليد مبتني بر گواهي و هويت
68
تحليل،شبيه سازي و بهبود مشخصات فني يك ترانزيستور نامتجانس سيليسيم-ژرمانيمي ﴿SiGe-HBT ﴾ با هدف ساخت آشكارسازهاي امواج تراهرتز
69
تحليل،طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاع رساني بر خط با استفاده از ساختارهاي ASP.NET وپايگاه دادهSQLSERVER
70
تحليل،طراحي و ساخت سامانه آب شيرين كن خورشيدي
71
تحليل،مدلسازي و شبيه سازي مدولاسيونOFDMبا پوش ثابت در ساختارهاي مشاركتي شبكهLTE- Advanced
72
تحليل؛ طراحي و ساخت ربات هاي فوتباليست سايز كوچك جهت شركت در مسابقه ربوكاپ 2007
73
تحليلا موجبرهاي MIM و بررسي اثرات ساختماني برروي طول موج هاي نانو متري عبوري
74
تحليلايستايكدPHPبراي تشخصصامكانحملاتتزريقSQLوXSS
75
تحليلهاي ضعيف
76
تحليلو ارزيابي تاثير خشم راننده بر ايمني و افزايش ريسك تصادفات
77
تحليلي از آثار اطلاعات نامتقارن در بازار پول بر سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در اقتصاد ايران با رويكرد DSGE
78
تحليلي از ادبيات دوره غزنوي
79
تحليلي از پاسخ هاي امام خميني (ره)به شبهات كلامي حكمي زاده
80
تحليلي از چهره پردازي روان شناختي
81
تحليلي از چهره پردازي روان شناختي ،عملي :نگاهي به دنياي درون
82
تحليلي از داستان رستم واسفنديار
83
تحليلي از رفتار پس انداز و تخمين تابع آن: مورد ايران 1372-1347
84
تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD وايران
85
تحليلي از مسأله جمع ناپذيري آزادي انسان با توحيد افعالي و راه حل آن بر اساس كلام شيعي
86
تحليلي از مسأله جمع ناپذيري آزادي انسان با توحيد افعالي و راه حل آن براساس كلام شيعي
87
تحليلي از مشكلات مسكن در شهر اصفهان
88
تحليلي از وضعيت موجود و شناسايي وضعيت مطلوب فضاها و تجهيزات آموزشي در مدارس ابتدايي شهر اصفهان
89
تحليلي از وضعيت موجود و مطلوب فضاها و تجهيزات اموزش متوسطه استان فارس با توجه به شاخص هاي برنامه هاي دوم توسعه
90
تحليلي بر آثار مادستي فشن(modesty fashion)در نمايش مد مالزي به منظور ارائه براي جامعه ايراني -اسلامي
91
تحليلي بر آثار مناظر سزان
92
تحليلي بر آثار مهرجوئي
93
تحليلي بر آثار مولانا امير خليل در شاهنامه بايسنغري
94
تحليلي بر آزادي در فلسفه ي ايدئاليستي فيشته
95
تحليلي بر آسيب شناسي انيميشن هاي آموزشي ايراني براي كودكان گروه سني الف (مطالعه موردي :شهر شيراز)
96
تحليلي بر آگروتوريسم و راه كارهاي توسعه آن ، نمونه مورد مطالعه شهرستان محلات
97
تحليلي بر آموزش هاي ضمن خدمت كوتاه مدت مديران دوره متوسطه شهرستان گنبد كاووس
98
تحليلي بر اثرات افتراقات فضايي و اجتماعي در شكل گيري فرهنگ جرم زا در محله هاي مرفه و غيرمرفه شهري (نمونه مورد مطالعه:شهر بابلسر)
99
تحليلي بر اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر تراز تجاري ايران ﴿ 1387-1367﴾
100
تحليلي بر اثربخشي دوره هاي آموزشي توسعه كارآفريني در زنان روستايي ﴿مطالعه موردي : دوره هاي آموزشي منتخب اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد﴾
101
تحليلي بر استراتژي هاي زنجيره تأمين جهت بهبود تاب آوري با رويكرد QFD و ISM
102
تحليلي بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي در بازار كار با رويكرد ARDL شواهدي از اقتصاد ايران
103
تحليلي بر اشتغال زايي هنر جويان دختر هنرستان هاي فني وحرفه اي استان اصفهان
104
تحليلي بر اشتغال زايي هنر جويان دختر هنرستان هاي فني وحرفه اي استان اصفهان
105
تحليلي بر اطلس جغرافياي پزشكي استان اردبيل (مطالعه موردي: تاثير عوامل جغرافيايي بر سرطان دستگاه گوارش)
106
تحليلي بر الگوي رشد هوشمند كلانشهر اهواز
107
تحليلي بر الگوي گسترش فضايي كلانشهر اهواز با GIS (مطالعه موردي: شهر اهواز)
108
تحليلي بر انتظام كالبدي و كار كردي مجموعه بازار قيصريه اصفهان و طرح بازپيرايي محور عبوري بازار قيصريه
109
تحليلي بر انتظام كالبدي وكاركردي مجموعه ء بازار قيصريه اصفهان وطرح بازپيرايي محور عبوري بازار قيصريه
110
تحليلي بر انحراف اجتماعي در سينماي ايران ( دهه 70 تا 90 )
111
تحليلي بر اهميت و نقش نوفه در فرآيند اندازه‌گيري، آشكارسازي و تقويت‌كنندگي در سامانه‌هاي كوانتومي
112
تحليلي بر بخش بندي بازار گردشگري ادبي كلانشهر تبريز با تاكيد بر انگيزه سفر
113
تحليلي بر برخي از عوامل اجتماعي - اقتصادي
114
تحليلي بر برخي عوامل موثر بر مشاركت رابطين بهداشتي
115
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهر درچه
116
تحليلي بر برنامه ريزي كاربري اراضي شهر كوهدشت با تاكيد بر كاربري آموزشي (مدارس ابتدايي)
117
تحليلي بر برنامه ريزي مديريت بحران شهري شهر خشت
118
تحليلي بر پايدار و امنيت محيطي با رويكردارتقاي كيفي فضاهاي بي دفاع شهري در اروميه نمونه بافت فرسوده آرامگاه عرب باغي
119
تحليلي بر پايداري شيب ديواره هاي سنگي با استفاده از استريونت و ضرايب ژئومكانيكي در ترانشه هاي واقع در مسير تهران - فيروزكوه
120
تحليلي بر پتانسيل هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد انزلي
121
تحليلي بر پتانسيل هاي اقليم گردشگري در منطقه آزاد انزلي
122
تحليلي بر پتانسيل هاي توسعه شهر الكترونيك(مورد مطالعه: شهر ايذه)
123
تحليلي بر پتانسيل هاي موجود و موانع توسعه گردشگري تودشك
124
تحليلي بر پدافند غيرعامل در شهرهاي نفتي با تأكيد بر ابعاد كالبدي-فضايي
125
تحليلي بر پراكنش فضايي حوادث رانندگي درون شهري ﴿مطالعه موردي : شهر يزد﴾
126
تحليلي بر پراكنش فضايي فضاهاي عمومي در شهرهاي ساحلي (بابلسر)
127
تحليلي بر پراكنش فضايي كاربري هاي شهري جهت بهره برداري افراد كم توان جسمي (مطالعه موردي شهربابل)
128
تحليلي بر پراكنش فضايي مبلمان شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي : شهر گلهدار- استان فارس)
129
تحليلي بر پراكنش كاربري هاي اراضي شهري با استفاده از نماگرهاي عملكردي (شهر بابل)
130
تحليلي بر پرتره هاي عكاسانه مهم ترين رجال سياسي ايران در دوره قاجار و پهلوي
131
تحليلي بر پروژه پارچه ونقاشي با مديريت دكتر احمد نادعليان در روستاهاي قشم
132
تحليلي بر تأثير چشم اندازهاي جغرافيايي بر چشم اندازهاي فرهنگي مطالعه موردي: دشتهاي دهلران و شوشان در دوره هاي روستانشيني ميانه و جديد
133
تحليلي بر تأثير عملكرد خدمات بانكداري الكترونيكي بر رضايتمندي مشتريان ﴿مورد كاوي: بانك صادرات﴾
134
تحليلي بر تاثير تسهيلات ويژه ي فرزندان شاهد و ايثارگر بر عدالت اجتماعي ادراك شده
135
تحليلي بر تاثير شوراي شهر بر ميزان مشاركت سياسي مردان در جمهوري اسلامي ايران
136
تحليلي بر تاثير فعاليت هاي اقتصادي بر پروازهاي داخلي فرودگاه بندرعباس
137
تحليلي بر تاثير كيفيت سود بر عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
138
تحليلي بر تاثير محيط كالبدي بر رفتار شهروندان دربافت فرسوده كلانشهر تبريز(مطالعه موردي محله بهار شرق )
139
تحليلي بر تجربه ي زيبايي شناسي جان ديويي: به منظور پيشنهاد الگوي تجربه ي زيباشناسانه در تربيت اخلاقي
140
تحليلي بر تحقق اجراي ضوابط معماري و شهرسازي درمناسب سازي فضاي شهري ويژه جانبازان و معلولان مطالعه موردي شهر اصفهان
141
تحليلي بر تحولات تاريخي سينماي تاجيكستان از آغاز تا امروز
142
تحليلي بر تحولات تاريخي سينماي تاجيكستان از آغاز تا امروز
143
تحليلي بر تحولات جمعيتي شهر اصفهان﴿85-1335﴾
144
تحليلي بر تحولات كاربردي اراضي شهري با تاكيد بر محركهاي انساني موثر در بخش مركزي شهرستان نوشهر
145
تحليلي بر ترجيعات خاقاني
146
تحليلي بر تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه آبريز كيار
147
تحليلي بر تغييرات سطح پوشش برف و رواناب در حوضه ي آبريز جهان بين
148
تحليلي بر تغييرات سطح تاب آوري سكونتگاه هاي روستايي تبديل شده به شهر مطالعه موردي: روستاهاي برده رشه و اورامان در استان كردستان
149
تحليلي بر تغييرات نظام شبكه شهري و روشهاي متعادل سازي آن به منظور برنامه ريزي شهري و منطقه اي در ايران
150
تحليلي بر تنگناها و مشكلات مسكن شهري در استان سيستان و بلوچستان و برنامه ريزيهاي لازم
151
تحليلي بر توانمند سازهاي سرمايه گذاري ريسك آميز مشترك و ارائه راهكار در بخش تعاون : كاربرد QFD و BSC ﴿مطالعه موردي : بنگاه هاي تعاوني توليد صنعتي شهرستان يزد﴾
152
تحليلي بر توانمندسازهاي توسعه محصول جديد در صنعت نساجي با رويكرد فرايند تحليل شبكه‌اي(ANP)، مدل ساختاري تفسيري(ISM) و ميك‌مك (MICMAC) فازي
153
تحليلي بر توزيع فضايي خدمات آموزشي شهر دهدشت با استفاده از GIS
154
تحليلي بر توزيع فضايي خدمات شهري شهر شهركرد
155
تحليلي بر توزيع فضايي كاربري فضاي سبز شهر اسلام آباد غرب
156
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي خدمات شهري شهر دهدشت با استفاده از GIS
157
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي خدمات شهري ﴿مطالعه موردي: شهر نجف آباد﴾
158
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي سبز شهري، شهر دوگنبدان با استفاده از GIS
159
تحليلي بر توزيع فضايي و مكان يابي كاربري فضاي سبز شهري در مناطق 5، 6و 13 شهر اصفهان
160
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي : شهر ساري )
161
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري با استفاده از GIS نمونه موردي شهر ورزنه
162
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري شهر كازرون با استفاده از GIS
163
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي خدمات شهري شهر نورآباد با استفاده از GIS
164
تحليلي بر توزيع فضايي و مكانيابي فضاي سبز شهر يزد با استفاده از GIS ﴿ نمونه موردي: پارك هاي درون شهري﴾
165
تحليلي بر توزيع فضايي ومكانيابي خدمات شهري (مطالعه موردي:شهر كليشاد وسودرجان)
166
تحليلي بر توسعه پايدار روستايي (نمونه موردي: بخش شيروان- استان ايلام)
167
تحليلي بر توسعه پايدار روستايي بر پايه توسعه كشاورزي پايدار ( مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان فسا)
168
تحليلي بر توسعه پولاد شهر
169
تحليلي بر توسعه روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي﴿ مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان ازنا﴾
170
تحليلي بر توسعه كار آفريني زنان در صنعت پوشاك ﴿ مجتمع كار آفريني زنان استان يزد ﴾
171
تحليلي بر توسعه و تاثيرآن بر آلودگي محيط زيست شهري
172
تحليلي بر تيپ شخصيتي و رضايت شغلي دبيران
173
تحليلي بر تيپ شخصيتي و رضايت شغلي دبيران
174
تحليلي بر جايگاه بازاريابي فرش دستباف ايران در بخش بين الملل با بهره گيري از مدل pestel
175
تحليلي بر جايگاه برند فرش دستباف ايراني از نگاه مشتريان اروپايي
176
تحليلي بر جايگاه مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهر رشت
177
تحليلي بر جايگاه و تجلي عالم خيال در قالي معاصر ايران
178
تحليلي بر جايگاه وتجلي عالم خيال در قالي معاصر ايران
179
تحليلي بر جغرافياي جمعيت استان چهارمحال و بختياري
180
تحليلي بر جمعيت و تاثير آن بر توسعه كالبدي شهرضا
181
تحليلي بر جنگ و صلح در قرآن
182
تحليلي بر جهادگرايي گروههاي سلفي تكفيري با تاكيد بر آيات جهاد
183
تحليلي بر چالش هاي توسعه توريسم روستايي در استان آذربايجان غربي
184
تحليلي بر چالش هاي شركت هاي كوچك و متوسط ﴿ SME ﴾ ايران در مواجهه با جهاني شدن با رويكرد MADM فازي ﴿ مطالعه موردي : ﴿ SME ) هاي منتخب در شهرستان همدان ﴾
185
تحليلي بر چرخه پسماند شهر اصفهان
186
تحليلي بر چگونگي تغيير و تحولات سيستم پودگذاري ماشين هاي بافندگي واترجت
187
تحليلي بر خنك كاري بردماي الكتريكي
188
تحليلي بر درگيريهاي محلي در كوهدشت لرستان
189
تحليلي بر رابطه بين سبك مديريت مشاركتي و تعهد سازماني كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس
190
تحليلي بر رابطه توسعه سياسي و اقتصادي با شكاف جنسيتي در كشورهاي مسلمان خاورميانه
191
تحليلي بر راهبردهاي ارتقاي سطح بازاريابي الكترونيكي در صنعت گردشگري با استفاده از رويكرد تركيبي نمودار swot و روش هاي تصميم گيري چندمعياره فازي مورد مطالعه: هتل هاي شهر يزد
192
تحليلي بر رده اي از معادلات تفاضلي و كاربردها
193
تحليلي بر رنگ ونقش آثار زرين فام كاشان قرن 7-8 هجري قمري﴿با تاكيد بر آراءسهروردي﴾
194
تحليلي بر رنگ ونقش آثار زرين فام كاشان قرن 7و8 هجري قمري﴿با تاكيد بر آراء سهروردي﴾
195
تحليلي بر روابط جمهوري اسلامي ايران و تركيه با تأكيد بر تحولات اخير (2011-2014) منطقه خاورميانه
196
تحليلي بر روابط عوامل نهادي بر توسعه خلق پتنت (قلمرو مطالعه: فناوري نانو)
197
تحليلي بر روش جامعه شناسي تفهمي ماكس وبر
198
تحليلي بر روش ها واسلوب هاي اجرايي چهره نگاري عهد قاجار
199
تحليلي بر روش ها واسلوب هاي اجرايي چهره نگاري عهد قاجار
200
تحليلي بر روند تاريخي قرآن‌پژوهي در شبه‌قاره هند و تأثير مهاجران ايراني بر آن (قرن 8 تا 12 هجري)
201
تحليلي بر روند توسعه ي كالبدي-فيزيكي شهر فيروزآباد
202
تحليلي بر روند رشد و توسعه كالبدي - فضايي شهر قوچان و برنامه ريزي آتي آن
203
تحليلي بر روند شكل گيري اسكان غير رسمي (نمونه منطقه 19 تهران)
204
تحليلي بر روند گسترش شهر اهر و تغييرات كاربري اراضي در آن
205
تحليلي بر روي گاز بعنوان سوخت غالب در ايران
206
تحليلي بر رويكرد دوچرخه سواري بعنوان مدل حمل ونقل در بافت فرسوده شهر اروميه عسگرخان
207
تحليلي بر ريخت شناسي لاپيه ها وعوامل موثر درايجاد وتوسعه آنها درناهمواري هاي بيستون - كرمانشاه
208
تحليلي بر ريسك وقوع بلاياي اقليمي در ايمني عبور و مرور بزرگراه اصفهان-فريدون شهر
209
تحليلي بر ساختار نقوش وطيف رنگ تذهيب هاي شاهنامه ي بايسنقري وشاه طهماسبي
210
تحليلي بر ساختار وطيف رنگ تذهيب هاي شاهنامه ي بايسنقري وشاه طهماسبي
211
تحليلي بر ساختار وكاربرد موسيقي مراسم زار در هرمزگان
212
تحليلي بر سازمان فضايي و كالبدي بافت قديمي شهر اصفهان ( مطالعه موردي محله پشت مسجد امام )
213
تحليلي بر ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي محلات شهري شهر كرمانشاه (مورد مطالعه شهرك صادقيه )
214
تحليلي بر سناريوهاي ايجاد نوآوري باز در حوزه صنعت با رويكرد پويايي سيستم (SD) و تكنيك تحليل محتوا (مطالعه موردي صنعت كنجدي استان يزد)
215
تحليلي بر سنجش عملكرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT و نقش آن در برنامه ريزي شهري ﴿نمونه موردي شهر فسا﴾
216
تحليلي بر سياست هاي متراكم سازي در برنامه هاي توسعه شهري و ارايه يك سياست بهينه ؛ مورد پژوهي: شهر اروميه
217
تحليلي بر سياست يكسان‌ سازي نرخ ارز و تأثير آن بر تورم در ايران
218
تحليلي بر شاخص هاي امنيت ترافيك جاده اي در استان فارس
219
تحليلي بر شاخص هاي رطوبي (نسبت مخلوط و رطوبت نسبي ) در ايران
220
تحليلي بر شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن در پزشكي
221
تحليلي بر عكاسي هنرس بعد از انقلاب - تهران
222
تحليلي بر علل توسعه نيافتگي مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بوئين و مياندشت)
223
تحليلي بر علل گرايش جوانان به اينترنت در شهرستان فارسان
224
تحليلي بر عملكرد اتوبوس برقي به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي شهري
225
تحليلي بر عملكرد سازمان با استفاده از كارت امتيازي متوازن پويا ﴿مطالعه موردي : شركت الكترو كوير﴾
226
تحليلي بر عوامل اجتماعي موثر در اقامه نماز در دبيرستانهاي دخترانه شهرستان بندر تركمن
227
تحليلي بر عوامل كليدي موفقيت توسعه‌ محصول جديد سبز با رويكرد تركيبي تحليل محتوا و ديمتل خاكستري (مورد مطالعه: صنعت كاشي و سراميك يزد)
228
تحليلي بر عوامل مؤثر بر تخريب يا شكل گيري ابنيه ي عمومي و كاخ هاي اصفهان دوره ي مسعودميرزا ظل السلطان(1291-1325قمري)
229
تحليلي بر عوامل مؤثر بر تعاملات اجتماعي اهل تسنن و تشيع شهرستان ميناب
230
تحليلي بر عوامل مؤثر بر ضايعات خط توليد با برنامه ريزي سناريو مبتني بر نقشه شناختي فازي (مورد مطالعه : مجتمع صنايع لاستيك يزد)
231
تحليلي بر عوامل موثر ارزش ويژه نام تجاري در صنايع غذايي﴿ مطالعه موردي: نام تجاري تكدانه﴾
232
تحليلي بر عوامل موثر بر تمايل به شكايت ارباب رجوع: مورد مطالعه مسافران شركت هواپيمايي ملي ايران در فرودگاه مهرآباد تهران
233
تحليلي بر عوامل موثر بر عملكرد مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي در توسعه پايدار كشاورزي (مطالعه موردي استان قزوين )
234
تحليلي بر عوامل موثر بر موفقيت تحويل خدمت در دولت الكترونيك ﴿مطالعه موردي : خدمات الكترونيك ارائه شده در دانشگاه يزد﴾
235
تحليلي بر عوامل موثر بر نوآوري باز از طريق جمع سپاري با استفاده از روش نقشه شناختي فازي و تحليل پوششي داده هاي شبكه اي (مطالعه موردي پارك علم و فناوري يزد)
236
تحليلي بر عوامل موثر در پياده سازي موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در صنعت هتل داري
237
تحليلي بر عوامل و مسائل توسعه نيافتگي شهر قمصر
238
تحليلي بر عوامل و مسائل رشد كالبدي و جمعيتي شهر دو گنبدان
239
تحليلي بر فراواني و شدت روزهاي شرجي در ايران
240
تحليلي بر فرايند توسعه پايدار شهري ﺑﺎ تاكيد بر رويكرد زيست محيطي - مطالعه موردي: شهر نور
241
تحليلي بر فرايند توسعه پايدار شهري ﺑﺎ تاكيد بر رويكرد زيست محيطي مطالعه موردي: شهر نور
242
تحليلي بر فرايند ساماندهي مجموعه امير چخماق يزد
243
تحليلي بر فرايندهاي سامانه ي صف پستب
244
تحليلي بر فرم sonate و آناليز sonate op.15 اثر مائورو جولياني
245
تحليلي بر فضاهاي شهري موجود براي رسيدن به الگوي شهر ايراني-اسلامي ﴿نمونه موردي شهر اصفهان﴾
246
تحليلي بر فيلمسازي در فرانسه
247
تحليلي بر قابليت تحقق‌پذيري شهر هوشمند مورد پژوهي: شهر اصفهان
248
تحليلي بر كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان شهرضا)
249
تحليلي بر كاربري اراضي شهر اصفهان
250
تحليلي بر كاربري اراضي شهري ( مطالعه موردي شهر خوراسگان اصفهان )
251
تحليلي بر كاربريهاي شهري در طرح جامع اهواز ( پس از اجرا )
252
تحليلي بر كاربريهاي شهري در طرح جامع اهواز ( پس از اجرا )
253
تحليلي بر مباني ديني، فرهنگي و فلسفي اخلاق زيست محيطي به منظور طراحي تلفيقي محتواي آموزشي دوره تحصيلي ابتدايي و ارائه الگوي مطلوب در نظام آموزش از دور
254
تحليلي بر مديريت پدافند غير عامل در بافت فرسوده مطالعه موردي شهركرد
255
تحليلي بر مديريت منابع آب كشاورزي برخوار
256
تحليلي بر مسئوليت كيفري كارشناسان تصادفات شاغل راهور ناشي از ترسيم كروكي خلاف واقع
257
تحليلي بر مسائلي يكپارچه سازي اراضي زراعي در بخش مركزي شهرستان بستان آباد
258
تحليلي بر مساحت قطعات مسكوني ويلايي در شهرها (نمونه مورد مطالعه : مناطق پنجگانه يزد)
259
تحليلي بر مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي قوچان عتيق
260
تحليلي بر معيارهاي ساماندهي آبشارهاي طبيعي به منظور توسعه اكوتوريسم مطالعه موردي: آبشارهاي استان خراسان رضوي
261
تحليلي بر مفاهيم انتزاعي آثار نابينايان بر اساس نظريه ليكاف
262
تحليلي بر مقررات كيفري قانون كار
263
تحليلي بر مكان گزيني شهرك صنعتي شماره 5 اهواز با استفاده از GIS
264
تحليلي بر مكان گزيني شهرك صنعتي شماره5 اهواز با استفاده از جي آي اس
265
تحليلي بر مكان يابي و توسعه شهرك هاي صنعتي در ايران با تاكيد بر اصول برنامه ريزي فضايي، نمونه موردي شهرك صنعتي شهر يزد
266
تحليلي بر مكانيزم ذخيره- حمل- ارسال در شبكه هاي اقتضائي بين خودرويي و معرفي روشي براي ارسال مبتني بر تخمين چگالي محلي برخوردها
267
تحليلي بر موانع پياده سازي مدل تعالي سازماني EFQM در شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) ايران با رويكرد تركيبي FMEA و MADM فازي شهودي (مورد مطالعه: شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي شيراز)
268
تحليلي بر موانع توسعه پايانه هاي فروش ﴿POS﴾ بانك كشاورزي استان يزد با رويكرد MADM فازي
269
تحليلي بر ميزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در حوزه زيباسازي شهري با رويكرد تعاملات اجتماعي (مورد مطالعه: منطقه يك شهر سنندج)
270
تحليلي بر ميزان مصرف آب در شهرهاي گرگان و بهشهر
271
تحليلي بر ميزان نابرابريهاي توزيع خدمات عمومي در نواحي شهري از منظر عدالت فضايي (نمونه موردي: شهر زابل)
272
تحليلي بر نابرابري جنسيتي در اقتصاد ايران : رويكرد DSGE
273
تحليلي بر نابرابري هاي منطقه اي در ايران﴿1380-1390﴾
274
تحليلي بر نشانه شناسي لباس در آثار بهرام بيضايي ﴿نمونه مورد مطالعه:سگ گشي،مسافران﴾
275
تحليلي بر نشانه شناسي لباس در آثار سينمايي بهرام بيضايي
276
تحليلي بر نشانه¬شناسي تصاوير زنان، در آثار تصويرگران زن معاصر ايران (دهه 70 تا 90 هجري شمسي)
277
تحليلي بر نظام ارزي و عوامل موثر بر نرخ ارز در اقتصاد ايران
278
تحليلي بر نقش زنان در توسعه اقتصاد روستايي بخش مركزي مشهد
279
تحليلي بر نقش شهرهاي مياني در توسعه استان مازندران مورد مطالعه شهر بابل
280
تحليلي بر نقش عوامل موثر برعملكرد مراكز ترويج وخدمات جهاد كشاورزي
281
تحليلي بر نقش فرايندفضايي-مكاني برگونه شناسي مسكن روستايي
282
تحليلي بر نقش قبايل عرب در تحولات خراسان از آغاز تا پايان دولت امويان﴿132-31ه ق﴾﴿با تاكيد بر مراودات بوميان و اعراب ساكن خراسان﴾
283
تحليلي بر نقش كاربري اراضي در افزايش پايداري و تاب آوري شهري (نمونمه موردي: شهر بابلسر)
284
تحليلي بر نقش متنوع سازي اقتصادي در تغييرات سطح دارايي هاي معيشتي روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي بخش خاووميرآباد شهرستان مريوان
285
تحليلي بر نقش و تاثير جاده ترانزيتي خرم آباد - پل زال در توسعه شهر پلدختر
286
تحليلي بر نقش و عملكرد مقام اعتمـادالدوله در تحولات اقتصادي و اجتماعي دوره ي صفويه ( 1135 ـ 996 هـ . ق /1722 ـ 1587 . م )
287
تحليلي بر نقوش گليمچه وگليج در مناطق روستايي﴿متكازين وآلاشت﴾
288
تحليلي بر نقوش ونمادهاي تصويري پوشاك وفرش تركمن
289
تحليلي بر نگاره لوتي هاي دوره گرد اثر محمدي هروي با روش نشانه شناسي امبر تواكو
290
تحليلي بر هجوم هاي بانكي، بيمه سپرده و نقدينگي
291
تحليلي بر وحدت سبك در اصول بصري تذهيب مكتب هرات
292
تحليلي بر وضعيت اقتصادي واجتماعي عشاير اسكان يافته
293
تحليلي بر وضعيت موجود آموزشهاي كوتاه مدت ضمن خدمت مديران مقطع متوسطه استان بوشهر طي سالهاي 75 - 1370 و ارائه الگويي براي بهبود آموزشهاي مذكور
294
تحليلي برتغييرات ضريب برفي در شمال غرب ايران
295
تحليلي برتوسعه فيزيكي وجمعيتي شهرفارسان دراستان چهارمحال بختياري
296
تحليلي برساختارشبكه ارتباطي وجاذبه هاي مهم گردشگري دربخش مركزي شهراصفهان
297
تحليلي برعكاسي مستند نوين و تاثيرات آن بر عكاسي معاصر ايران
298
تحليلي بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درشهرستان دامغان
299
تحليلي برمحدوديت هاي فضايي -كالبدي شهرزابل باتاكيدبرعوامل فرهنگي
300
تحليلي برمكان يابي باغ هاي بانوان در مناطق هفت ونه شهرداري اصفهان
301
تحليلي برمهريه وماهيت آن
302
تحليلي برميزان پايداري كيفيت زندگي سكونت گاه هاي ناكارآمد شهري با تاكيد برشاخصه هاي بوم شناختي (نمونه موردي: كوي غفاري ساري)
303
تحليلي برويژگي هاي آفرينش هنري نزد نقاشان زن قرن بيستم ﴿فريدا كالو، آليس نيل، پائولا رگو﴾
304
تحليلي پترولوژيكي بر سنگهاي دگرگوني شمال درياچه زاينده رود با نگرشي ويژه به پلي متامورفيسم
305
تحليلي پديدارشناسانه بر سرمايه فرهنگي كارآفرينان اجتماعي شهر تهران
306
تحليلي پيرامون بيان انتقادي با نشانه هاي حيوانات در نقاشي معاصر ايران
307
تحليلي پيرامون وجوه تمايز بين تصويرسازي و نقاشي (بر اساس بررسي آثار تصويرگران معاصر ايران)
308
تحليلي تاريخي از سياست گذاري‌ها، چالش‌ها و كاركردهاي توسعه راه‌سازي شوسه در نيمه دوم قاجاريه با تكيه بر اسناد (1264-1344هـ.ق/ 1847-1925م)
309
تحليلي تاريخي بر روند تفسيرنويسي فارسي قرآن در دوره ي صفويه
310
تحليلي ترك هاي خستگي تحت اثر بارهاي فوق سنگين
311
تحليلي تطبيقي از تجربه‌هاي نزديك مرگ در كلام جديد و عرفان اسلامي با توجه به آيات و روايات
312
تحليلي تنش در لوله هاي گاز با حفره خوردگي به كمك نرم افزارABAQUS
313
تحليلي جامعه شناختي از موسيقي زيرزميني در شهر كرمانشاه
314
تحليلي جامعه شناختي بر رابطه ي سرمايه ي اجتماعي و گرايش به اعتياد
315
تحليلي جغرافيايي از توسعه نيافتگي روستايي شهرستان دشتستان ( نمونه بخش شبانكاره )
316
تحليلي جغرافيايي بر شبكه شهري استان ايلام
317
تحليلي جغرافيايي بر: توسعه شهر سيرجان
318
تحليلي در قالي ايران
319
تحليلي ديناميكي تير تيموشنكو FGPM تحت بارگذاري حرارتي
320
تحليلي ساخت‌محور از واژه‌هاي مركب غيرفعليِ نام‌اندام‌ها در زبان فارسي
321
تحليلي ساده از ركود ( بيكاري مداوم ) در اقتصاد پولي
322
تحليلي سبك شناختي از تركمن اثر حسين عليزاده
323
تحليلي فضايي و مكان يابي مجموعه ها و مراكز ورزشي شهر اصفهان با استفاده از روش AHP در محيط GIS ( با تاكيد بر منطقه 1 و 3 اصفهان )
324
تحليلي كيفي از ماده تاريك
325
تحليلي مختصر بر نمايشنامه قبل از شروع :از ميگوئله ارتگاآلوارز
326
تحليلي منطقه اي از روابط متقابل شهري و روستايي در سيستان
327
تحليلي موسيقايي از رمان بوف كور
328
تحليلي نوين از مسئله تاثيرات متقابل خاك و شمعهاي گروهي
329
تحليلي و بررسي خواص ترابري وابسته به اسئين از سدهاي مغناطيسي مبتني بر نانوساختارهاي گرافين و سيليسين
330
تحلييل ديناميكي و الاستيك مكانيزم ها با اعضاي انعطاف پذيربا روش المان محدود با كمك نرم افزار ANSYSW0RkBENchr15.0
331
تحمل اغتشاش خواندن در حافظه هاي مقاومتي
332
تحمل به خشكي و تنوع ژنتيكي در لاينهاي نسل F5 حاصل از سه تلاقي بين گونه اي در گلرنگ
333
تحمل پذير اشكال تطبيقي مبتني بر پيش بيني در سيستم هاي محاسبات كلاستري
334
تحمل پذير اشكال تطبيقي مبتني برپيش بيني درسيستمهاي محاسبات كلاستري
335
تحمل پذير خرابي نمودن طراحي يك شبكه درون تراشه اي با اصتفاده از مدلسازي سطح بالا
336
تحمل پذيري خطا در رايانش ابري
337
تحمل پذيري خطا در سيستم هاي چند عامله
338
تحمل پذيري عيب در كنترل بار فركانس شبكه هاي هوشمند برق
339
تحمل خرابي و بهبود تخصيص پهناي باند در شبكه هاي بدون سيم سلولي
340
تحمين پارامترهاي پتروفيزيكي ﴿نفوذپذيري و تخلخل﴾ مخازن تركدار با استفاده از داده هاي چاه نگاري به روشهاي هوشمند: ميدان گلشن
341
تحمين تابع تقاضاي ايده آل براي غلات﴿مطالعه موردي استان خراسان رضوي﴾
342
تحول آفريني قرآن در واژگان عربي
343
تحول اسطوره ها و چگونگي باز تاب آن هادر آثار نظامي
344
تحول بسته موج الكتروني و حركت هسته اي سامانه دو بعدي H2 تحت ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي تپ هاي ليزري شديد
345
تحول بيان در سينماي ايران
346
تحول بيان در سينماي ايران
347
تحول تئاتر در ايران در نخستين دهه انقلاب سفيد
348
تحول تابع موج در فرآيند انتقال الكترون
349
تحول ترابري دريايي و تاثير آن بر طرح تسهيلات، تجهيزات و ترابري بنادر در ايران
350
تحول تروريسم در عصر جهاني شدن در چهارچوب امنيت پست مدرن
351
تحول تكتونومتامورفيك و ماگماتبك ناحيه بين شهركرد و داران (زون سنندج - سيرجان، ايران)
352
تحول خط در ايران باستان
353
تحول در راهبرد امنيتي آمريكا (بعد از 1002)در خاور ميانه و تاثير آن بر رويكرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي
354
تحول در مفهوم امنيت ملي و تاثير آن بر برداشت ها و سياست هاي امنيتي ايران 84- 1368
355
تحول در نظام امنيت جمعي سازمان ملل متحد در پرتو دكترين مسئوليت حمايت
356
تحول درونمايه غزل معاصر با توجه به اشعار سايه و عماد خراساني
357
تحول رفتار مكانيكي قطعات ميان تهي ﴿سيلندري﴾ توليد شده از مواد مركب زمينه فلزي به روش تيگزوفورجينگ
358
تحول زماني سامانه دوالكتروني H2وD2 تحت تپ فرو كوتاه ليزري شديد
359
تحول زماني مختصات رفتار جمعي مربوط به شبكه هاي عصبي، هنگام ادراك تغييرات سريع محيط
360
تحول زماني و ايجاد درهم تنيدگي بين دو اتم دو ترازي به وسيله پراكندگي يك بعدي فوتوني
361
تحول ساختاري و جهش گشتاور رئومتري آلياژ نامتقارن واكنشي دو نوع EVA يا EVA و پلي اتيلن
362
تحول ساز ويلنسل در اواخر دوره كلاسيك و تجزيه و تحليل « سونات ويلنسل يك » بتهوون
363
تحول سينماي ايران در سالهاي اخير
364
تحول شيوه‌ هاي اعمال قدرت در سياست خارجي آمريكا در دوران رياست جمهوري باراك اوباما (2014-2008)
365
تحول صلاحيتهاي راهبردي حساب در كودكان پايه اول ابتدايي شهرستان سيرجان بر اساس آموزش
366
تحول صنايع دستي: ماسكهاي آفريقا، لباس مكزيك، لباس و تزيينات ميائو
367
تحول صور خيال در غزل انقلاب اسلامي
368
تحول فازي سامانه PVC/PVAc/DOP در مجاورت آلومينيوم و چسبندگي ژل حاصل به آن
369
تحول فازي و ريز ساختاري در پوشش هاي Rou 2 /Tio 2 بر روي پايه تيتانيوم با تاكيد بر كاربرد به عنوان آند آب ژاول سازي
370
تحول فكر فلسفي بشر از قديمترين ايام تا زمان رنه دكارت
371
تحول كاربردي فصل ها در شعر فارسي با تاكيد بر اشعار قطران تبريزي،حافظ شيرازي و فروغ فرخزاد
372
تحول كوانتومي بسته موج در فرآيند جذب الكترون
373
تحول مفه.م امارت به سلطنت از سامانيان تا پايان عهد سلجوقيان
374
تحول مفهوم امنيت در جرايم عليه امنيت و چشم انداز پيش رو
375
تحول مفهوم حاكميت در حقوق بين الملل نوين با توجه به حقوق بشر و بشر دوستانه
376
تحول مفهوم حاكميت در حمايت از حقوق بشر با تاكيد بر ديدگاه كشورهاي در حال توسعه .
377
تحول مفهوم عدد در ذهن كودك
378
تحول مفهوم كودكي در ادبيات داستاني كودك و نوجوان ابتداي مشروطه با نگاهي به آثار ( طالبوف ، مراغه اي ، دولت آباد)
379
تحول مفهوم مسئوليت پذيري، ميزان مسئوليت پذيري و رابطه ي آن با سبك هاي فرزندپروري ادراك شده از دوره ي نوجواني تا بزرگسالي
380
تحول مفهوم مصونيت سران دولت ها در حقوق بين الملل كيفري
381
تحول ملودرام: با نگاهي به آثار سيرك و فاسبيندر
382
تحول ملودرام: با نگاهي به آثار سيرك و فاسبيندر
383
تحول نقش تقصير زيان ديده در مسئوليت مدني در حقوق ايران و انگليس
384
تحول نقش در آثار چوبي دوره صفويه تاكنون
385
تحول نقش در آثار چوبي دوره ي صفويه تا كنون
386
تحول نقش ريزه ماهي در فرش شهرستان بيرجند طي دهه هاي اخير
387
تحول نقش زن در خانواده؛ مطالعه كيفي زنان شهر ياسوج
388
تحول نمادهاي كلاسيك درشعر معاصر فارسي (احمد شاملو، نيما يوشيج ، فروغ فرخزاد، شفيعي كدكني )
389
تحول همدوسي كوانتومي در زير فضاهاي بدون واهمدوسي
390
تحول هنر نقاشي درباري از دوره فتحعلي شاه تا پايان دوره ناصرالدين شاه﴿1314 ه ق - 1211 ه ق﴾
391
تحول و تطور توصيف در غزل كلاسيك و شعر نو )بررسي موردي اشعار حافظ، سعدي، نيما، اخوان و فروغ فرخزاد(
392
تحول و تكامل خاك هاي توسعه يافته روي برخي از سنگ هاي آذرين شمال غرب ايران
393
تحول و نوسازي نظامي چين و تاثير آن بر روابط پكن-واشينگتن﴿2010-1999﴾
394
تحولات اجتماعي فرهنگي عصر مظفرالدين شاه قاجار
395
تحولات اجتماعي مشروطيت و تاثير آن در تعليم و تربيت ايران
396
تحولات اجتماعي و فرهنگي در عصر ناصرالدين شاه قاجار
397
تحولات اجتماعي و فرهنگي شهرستان كرمانشاه از سال 1320تا1342شمسي
398
تحولات اختيارات قضات دادسرا در امور جزايي در ايران در سده اخير
399
تحولات اداري و سياسي بويراحمد در دوره ي پهلوي.
400
تحولات اقليم كُردستان عراق و پيامدهاي آن بر تشكيل كشور كُردستان در فاصله ۱۹۹۲-۲۰۱۶
401
تحولات انديشه سياسي در فقه امامي از علامه حلي تا شهيد ثاني
402
تحولات ايران در پرتو اسلام از نظر اجتماعي
403
تحولات بافت روستائي در استان فارس : مطالعه موردي (روستاي دستجه )
404
تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاههاي دولتي ايران با رويكردي استراتژيك
405
تحولات پالئوهيدروژئومورفولوژي كوهدشت
406
تحولات پرتره سازي امپرسيونيستي - تاقبل از وقوع جنگ جهاني اول (1914)
407
تحولات تجارت خارجي ايران در پنجاه سال اخير
408
تحولات جمعيتي و پيامدهاي آن بر روند تغييرات جمعيت دانشجويي در ايران تا افق 1405
409
تحولات حقوق بزه ديده از خلاءها تا نوآوريها در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران با نگرشي به لايحه جديد آيين دادرسي كيفري
410
تحولات داوري در ايكسيد و ميزان نزديكي ايران به اين نهاد داوري
411
تحولات در مذهب زرتشت در ادوار تاريخ
412
تحولات دشتستان در عصر پهلوي
413
تحولات دلايل در حقوق كيفري ايران با تاكيد بر قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مقايسه با حقوق فرانسه
414
تحولات ريز ساختاري و خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي فوق ريز/ نانو دانه با عمليات ترمومكانيكي
415
تحولات ريز ساختاري يك ماده مدل شفاف در حين فرآوري نيمه جامد
416
تحولات ژئوپليتيكي كردستان عراق و رويكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
417
تحولات ساختاري - عملكردي در سكونتگاههاي جديد شهري مورد مطالعه: روستا_شهرهاي شهرستان بابل
418
تحولات ساختاري - عملكردي در سكونتگاههاي جديد شهري مورد مطالعه: روستا_شهرهاي شهرستان بابل
419
تحولات ساختاري-كاركردي روستاهاي پيرامون شهري (مطالعه موردي:منطقه خرم آباد)
420
تحولات سنگ شناسي گابروهاي افيوليت انارك (استان اصفهان)
421
تحولات سياسي - اجتماعي كاشان از مرگ ناصرالدين شاه تا كودتاي رضاخان ( 1338 - 1313 ه . ق )
422
تحولات سياسي ، فرهنگي نيشابور از ورود اسلام تا ظهور سلجوقيان
423
تحولات سياسي و اجتماعي ايذه، قلعه تُل و باغملك در دورهي قاجار با تاكيد بر نقش ايل بختياري
424
تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خوزستان در دوره صفويه﴿ 907-1135 ه.ق﴾
425
تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي شهرستان ازنا ﴿ 1357-1388﴾
426
تحولات صدا در سينما
427
تحولات فضايي ناشي از توسعه برون زا در همزيستي بين شهر صنعتي البرز و شهر الوند
428
تحولات فضايي ناشي از توسعه برون زا در همزيستي بين شهر صنعتي البرز و شهر الوند
429
تحولات قانون بيمه اجباري مسئوليّت مدني دارندگان وسايل نقليه 1395
430
تحولات قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد حمايت از اطفال و نوجوانان بزهكار با رويكردي به اسناد بين المللي
431
تحولات كالبدي مساكن روستايي در پيرامون كلانشهر كرج
432
تحولات كوهمره سرخي و كوهمره نودان و كوهمره جروق در عصر پهلوي
433
تحولات محله كرخ بغداد از تشكيل حكومت سلجوقي تا سقوط بغداد﴿447-656ق.﴾
434
تحولات مصونيت مقامات دولتي در برابر محاكم خارجي
435
تحولات معاصر در مفهوم زمان سينمايي
436
تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق كيفري ايران با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
437
تحولات مفهوم معاونت در جرم در حقوق كيفري ايران با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 1392
438
تحولات مقررات مربوط به طلاق در حقوق ايران
439
تحولات نظامي ايران در عصر پهلوي
440
تحولات نظري در بازيگري دراماتيك ( متدهاي بازيگري )
441
تحولات نقاشي قرن بيستم اروپائي و رابطه آن با دكور صحنه اين قرن
442
تحولات نقش دبيركل سازمان ملل پس از اعلاميه هزاره
443
تحولات نهاد وقف در عصر نادرشاه افشار
444
تحولات نوآورانه در نستعليق نويسي معاصر﴿1300 تا 1387 شمسي﴾
445
تحولات هنرهاي تجسمي در پايان قرن بيستم
446
تحولاتشهر نشيني و پيامد هاي اجتماعي آندر شهر خورموج
447
تحوّلات فضايي و زماني پالسهاي فوق كوتاه ليزري در گازها و پلاسما تا آستانه ميدانهاي نسبيتي
448
تحوّلات نظام مالياتي فارس در عصر پهلوي اول
449
تحويل زماني جبهه تبخير در مواد متخلخل
450
تحيل عددي تنش در ساختارهاي اسفنجي
451
تحيلل استاتيكي ورق مستطيل شكل روي بستر الاستيك با استفاده از روش Differential Cubature
452
تحيلي بر توسعه فضايي مكانيابي خدمات شهري شهر سميرم با استفاده از GIS
453
تخاصم و جنگ بين دو كشور مسلمان از منظر فقه
454
تخت خواب جمعشو
455
تخت و كمد كودك 1 -6 سال
456
تخته نرد
457
تخحليل عملكرد مبدل هاي لوله-پره دار در واحدهاي آنسالدو نيروگاه سيكل تركيبي يزد
458
تخريب 4،2-دي كلروفنول توسط نانوذرات TiO2 حساس شده با پورفيرين در بستر SBA-15
459
تخريب اكسيداتيو فنل به وسيله رالستونيا ايوتروفا تثبيت يافته بر سنگ آذرين در راكتور بستر ثابت
460
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
461
تخريب امولسيون آب در نفت با استفاده از دي‌الكتروفورز و مدل سازي فرايند آب زدايي
462
تخريب پذير نمودن پلي اتيلن توسط افزودن نشاسته
463
تخريب حرارتي الياف پلي پروپيلن
464
تخريب رسوب هاي مسدود كننده ي چشمه هاي تراوش چاه هاي نفت با امواج فراصوتي
465
تخريب رنگ ديسپرس قرمز 60 با روش هاي سونوشيمي،الكتروشيمي و سونو الكتروشيمي
466
تخريب رنگدانه هاي آزو با استفاده از زئوليت هاي تعويض يوني شده در حضور پراكسيد هيدروژن
467
تخريب زيستي پارانيتروفنول﴿PNP﴾ توسط سلول تثبيت يافته رالستونيا يوتروفا بر سنگ آذرين-بررسي متابوليسم به همراه با استفاده از يك راكتور بستر ثابت
468
تخريب زيستي پساب هاي رنگي صنعتي
469
تخريب زيستي نفتالن توسط باكتري رالستونيا يوتروفا در بيوراكتور هواراند با لوله داخلي مشبك
470
تخريب زيستي همزمان فنل و فرمالدهيد با استفاده از باكتري رالستونيا ايوتروفا در يك راكتور نا پيوسته
471
تخريب سطحي الياف پلي پروپيلن در اثر نور ماورا بنفش لامپ فيليپس TUV (500nm-250)
472
تخريب سواحل به جهت بالا آمدن آب درياها با نگرشي ويژه به سواحل درياي خزر و احياي آن
473
تخريب شيميايي الياف پلي پروپيلن
474
تخريب فتو كاتاليتيكي برخي از تركيبات آلاينده ي زيست محيطي با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي
475
تخريب فتو كاتاليزوري فنل و مشتقات آن توسط رزبنگال نشانده شده بر روي Tio2
476
تخريب فتوكاتاليتيكي رنگ هاي آزو( كوپروكسون سورمه اي RL ، سولوفنيل قرمز 3BL ، متيل اورانژ و كنگورد ) و تيول ها ....
477
تخريب فتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت MgO/CuO/Fe3O4 سنتز شده به روش سل -ژل
478
تخريب فتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت MgO/CuO/Fe3O4 سنتز شده به روش سل-ژل
479
تخريب فتوكاتاليستي 2و4- دي زرزررلكلرو فنول و متيلن بلو توسط پورفيرين و متالوپورفيرين بروي بستر نانو پودر TiO2 دوپه شده با كبالت
480
تخريب فتوكاتاليستي تركيبات آروماتيكي پساب صنعتي واحد هاي پتروشيميايي
481
تخريب فتوكاتاليستي حشره كش مالاتيون توسط سرباره كوره بلند ذوب آهن و سنتز كاتاليست هاي EDTA/SiO2/كيتوسان و EDTA/ZrO2/ كيتوسان به منظور جذب فلزات سنگين
482
تخريب فوتو كاتاليزوري برخي از رنگ هاي آزو به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات اينديم در حضور نور مرئي و امواج فراصوت
483
تخريب فوتوالكتروكاتاليستي رنگ متيلن بلو با استفاده از الكترود فولاد ضد زنگ 304 اصلاح شده با نانولوله ي دي اكسيد تيتانيوم و گرافن اكسيد كاهش يافته
484
تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيدحساس شده باپلي اكسومتال هاوتخريب فوتوكاتاليزوري فنل21 هابوسيله روي اكسيد
485
تخريب فوتوكاتاليتيكي سيانيدآزادوكمپلكس ازپسابهاي صنعتي درحضورنيمه هادي Al2O3 / TiO2
486
تخريب فوتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت zno/Mgo/Fe3o4تهيه شده به روش سل-ژل تحت نور مرئيuv
487
تخريب فوتوكاتاليزوري آمين هاورنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيداصلاح شده بافلزات نقره،پلاتين ومس
488
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي ازآمين هاي آروماتيك ورنگهاي آزوبوسيله دي اكسيدتيتانيم نشانده شده بر روي آلومينا
489
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي تيولها بوسيله رزبنگال وفتالوسيانين تثبيت شده بر روي تيتانيم دي اكسيد
490
تخريب فوتوكاتاليستي پارانيتروفنل توسط پورفيرين و متالوپورفيرين‌هاي مستقردر نانوذرات TiO2 دوپه شده با نيتروژن و گوگرد
491
تخريب فوتوكاتاليستي تولوئن در فاز گاز توسط كاتاليست TiO2
492
تخريب فوتوكاتاليستي رودامين B با استفاده از سنتز نانوذرات S-doped ZnO به روش هيدروترمال
493
تخريب فورفورال از آبهاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست اكسيدهاي آهن و تيتانيوم بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلوليت)
494
تخريب كاتاليتيكي رنگ ها به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات بيسموت در حضور نور مرئي
495
تخريب كمپلكس هاي ساخارينات [Ni(SaC)2(H2O)4] و [Co(SaC)2(H2O)4] به وسيله ي تابش ميكروويو: سنتز نانو ذرات اكسيدهاي NiO و Co3O4
496
تخريب كنترل شده بنا با آتشباري
497
تخريب منظر در خاشيه شهر
498
تخريب موي انسان بر اثر مواد شيميايي
499
تخريب نوري الياف پشمي در بافته هاي تاريخي و حفاظت آن
500
تخريب نوري مواد آلي محلول در آب توسط نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي مغناطيسي تحت تابش نور
501
تخريب هاي فتوشيميائي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
502
تخريب هاي فتوشيميايي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
503
تخريب هيدروكربنهاي كلره از پساب واحد وي.سي.ام با روش فتوكاتاليستي تركيبي
504
تخريب و بازسازي با شبكه هاي عصبي
505
تخصص حسابرس، كيفيت اطلاعات حسابداري و كارآيي سرمايه گذاري
506
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دوﮔﺎﻧﻪ
507
تخصيص آگاهانه ترافيك در بزرگراه هاي شهري مبتني بر پيش خريد مسير
508
تخصيص اجزاي مازاد در سيستم هاي سري موازي با تركيب اجزاي تعميرناپذير و تعميرپذيردر هر زير سيستم
509
تخصيص اقتصادي منابع آب حوضه ي آبريز هيرمند در استان سيستان و بلوچستان
510
تخصيص اقتصادي هزينه هاي سربار با هدف كنترل بهينه انحرافات بهاي تمام شده
511
تخصيص انرژي آگاه ماشين هاي مجازي به ميزبان هاي فيزيكي در مراكز داده ابري با بهره گيري از الگوريتم نهنگ به منظور كاهش مصرف انرژي
512
تخصيص بار آلاينده با رويكرد مجموع حداكثر بار روزانه (TMDL) تحت سناريوهاي تغييرات دمايي ناشي از تغيير اقليم (مطالعه موردي :New River )
513
تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها با استفاده از رويكرد تجارت مجوزهاي تخليه بار آلودگي،مطالعه موردي رودخانه زرجوب در استان گيلان
514
تخصيص برنامه نيازمنديهاي مواد به تامين كنندگان با استفاده از رويكرد فازي
515
تخصيص بنادر تجاري به كالاهاي اساسي
516
تخصيص بهينه آب از مخزن سد بر اساس پيش نمايي جريان ورودي به مخزن با استفاده از مدل SWAT تحت تاثير تغيير اقليم
517
تخصيص بهينه آب رودخانه هيرمند در زير بخشهاي كشاورزي منطقه سيستان
518
تخصيص بهينه آب زاينده‌رود بين استان‌هاي چهارمحال بختياري، اصفهان و يزد به‌وسيله نظريه بازي ها
519
تخصيص بهينه اجزاي مازاد براي بهبود قابليت اطمينان با در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع و عملكرد سيستم
520
تخصيص بهينه افزونگي در سيستم هاي قابليت اعتماد
521
تخصيص بهينه ايستگاههاي انتقال مواد زائد جامد به نواحي توليد كننده مواد زائد جامد در شهر تهران
522
تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني)
523
تخصيص بهينه تعداد اتوبوس هاي شهري با تقاضاي متغير (مطالعه موردي : شبكه اتوبوسراني يزد)
524
تخصيص بهينه توان در شبكه هاي راديوشناختگر چندكاربره با مدولاسيون OFDM با درنظر گرفتن اثر تقويت كننده غيرخطي توان
525
تخصيص بهينه توان متقادن در شبكه هاي بي سيم ﴿ADH.C﴾
526
تخصيص بهينه جايگاه و ظرفيت پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در يك سيستم توزيع
527
تخصيص بهينه دارايي ها با استفاده از پيش بيني بازدهي دارايي سهام و سكه در بازار سرمايه ايران
528
تخصيص بهينه در شبكه هاي توري بي سيم
529
تخصيص بهينه دريافتي هاي نفتي دولت در شرايط نااطمينان ﴿مطالعه موردي: ايران﴾
530
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك
531
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك در سيستم قدرت
532
تخصيص بهينه ذخيره چرخان در سيستم هاي تجديد ساختار شده
533
تخصيص بهينه ذخيره ساز انرژي در سيستم قدرت مبتني بر عدم قطعيت توان توليدي بادي
534
تخصيص بهينه ذخيره ساز در شبكه هاي توزيع تجديد ساختار يافته با هدف كاهش اوج بار و تأخير در توسعه شبكه
535
تخصيص بهينه ذخيره كننده‌ انرژي در ريزشبكه‌هاي مستقل و متصل به شبكه اصلي
536
تخصيص بهينه سازي كارها با ايستگاههاي كاري و بالانس خط
537
تخصيص بهينه سرمايه گذاري در زير بخشهاي صنعتي كشور
538
تخصيص بهينه ظرفيت نيروگاه هخاي بادي در شبكه توزيع
539
تخصيص بهينه كمي ريسك با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
540
تخصيص بهينه گاز فرازآوري در چاه هاي توليدي نفت
541
تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از روش ‎هاي مناسب بهينه ‎سازي (مطالعه موردي : حوضه آبريز دشت يزد- اردكان)
542
تخصيص بهينه منابع انساني در ساختار شركت هاي ساختماني
543
تخصيص بهينه منابع براي پردازش ابري موبايل در شبكه LTE-A
544
تخصيص بهينه منابع براي مصالح دانه اي قابل استفاده در پروژه هاي عمراني
545
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات
546
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع شعاعي با هدف حداقل‌سازي تلفات
547
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي
548
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي وايمكس
549
تخصيص بهينه منابع در شبكه‌ هاي حسگر نرم افزارمحور چند وظيفه‌ اي
550
تخصيص بهينه منابع مالي موقوفات متصرفي با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني(مطالعه موردي موقوفه منتخب شهر اصفهان)
551
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده بادي در شبكه توزيع شعاعي با درنظر گرفتن تلفات و قابليت اطمينان
552
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده در شبكه توزيع با مدل هاي بار مختلف با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
553
تخصيص بهينه ي لكوموتيو به ادارات كل مناطق راه آهن جمهوري اسلامي ايران
554
تخصيص بهينه ي مولفه هاي افزونگي در سيستم هاي منسجم
555
تخصيص بهينه‌ي كاربري زمين با توجه به هزينه ي حمل و نقل و عدالت اجتماعي
556
تخصيص بين لايه¬اي منابع در شبكه¬هاي رله¬ مبتني بر OFDMA به روش توزيع شده با اطلاعات ناقص از كانال
557
تخصيص پايدار و عملي‌سازي طراحي بازار آب (مطالعه موردي: حوضه آب‌ريز زاينده رود)
558
تخصيص پهناي باند بر آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
559
تخصيص پهناي باند بر پايه آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
560
تخصيص پهناي باند در شبكه پوششي با استفاده ازتكنيكهاي نظريه بازيها
561
تخصيص پهناي باند در شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از روش تخمين ايستا
562
تخصيص پوياي طيف فركانسي در شبكه‌هاي راديوي شناختي با هدف بيشينه كردن ظرفيت كلي شبكه
563
تخصيص پوياي كنترل گر در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
564
تخصيص پوياي منابع در شبك ههاي سلولي مبتني برOFDMA
565
تخصيص تطبيقي منابع دركنترل گر شبكه هاي مبتني برنرم افزار
566
تخصيص تلفات انتقال در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از روش مبادلات دو جانبه هم ارز و تحليل هاي اقتصادي
567
تخصيص توام توان و انتخاب آنتن در شبكه‌هاي رله‌ي دو طرفه
568
تخصيص توام توان و مكان در شبكه هاي هميار با مدولاسيون تفاضلي
569
تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي
570
تخصيص توان به منظور حداكثر كردن نرخ گذردهي كاربران فمتو با در نظر گرفتن حداكثر تداخل كاربران ماكرو
571
تخصيص توان جهت بهبود ظرفيت قطع در راديو شناختگر مشاركتي
572
تخصيص توان در رله براي شبكه¬هاي رله¬اي¬¬ MIMO عظيم تمام دوجهته با چندين زوج كاربر
573
تخصيص توان در شبكه هاي هميار با مدولاسيونOFDM
574
تخصيص توان كارامد از حيث انرژي در ارتباط فراسوي چندورودي - چندخروجي انبوه موج ميليمتري با همياري دستيابي چندگانه غير متعامد
575
تخصيص توان و خوشه بندي كاربران در سيستم هاي چندورودي چند خروجي دستيابي چندگانه غير متعامد
576
تخصيص توزيعي كانال در شبكه هاي راديوي شناختي
577
تخصيص جزئي مقادير ويژه با ديركرد زماني مقاوم
578
تخصيص جزئي مقادير ويژه با نرم كمينه در دستگاه‌هاي خطي مرتبه بالا
579
تخصيص چندهدفه منابع به صورت برون خط با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي در سامانه هاي قابل بازپيكره بندي كامل
580
تخصيص دادن آدرس IP در شبكه‌هاي موردي سيار
581
تخصيص داده در رديابي چندهدفي توسط روشهاي كلاسيك و عصبي
582
تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده
583
تخصيص دارايي بر اساس رخ دادهاي دمي
584
تخصيص دارايي به سبد سرمايه‌گذاري به كمك مدل بلك-ليترمن
585
تخصيص در حمل و نقل
586
تخصيص در حمل و نقل ريلي
587
تخصيص ذخيره چرخان بين واحدهاي توليد با استفاده از برنامه ريزي ديناميكي بر اساس مفهوم تحليل سلامت
588
تخصيص رانش سيستم تثبيت موقعيت ديناميكي شناور دريايي با استفاده از الگوريتم راهبرد تكامل انطباق ماتريس كوواريانس
589
تخصيص روش هاي متفاوت حمل محصولات جنگلي و انتخاب بهينه ترين روش مناسب توسط تئوري برنامه ريزي خطي عدد صحيح
590
تخصيص زمان تحويل پروژه در محيط چند پروژه اي پويا- تصادفي
591
تخصيص زير حامل ها در شبكه هاي رله اي دو طرفه مبتني بر XFDMA
592
تخصيص سازوار در نمونه گيري طبقه بندي
593
تخصيص سرمايه گذاري دفاع از سيستمهاي حسّاس همبسته و تجديدپذير با رويكرد بهبود قابليت اطمينان
594
تخصيص سرويس در محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج دوسويه پيوسته
595
تخصيص سفارش به تامين كنندگان به كمك الگوريتم هاي متاهيوريستيك در شركت صنايع برق زاوير يزد
596
تخصيص سلسله مراتبي منبع براي جريان سازي ويدئوي چندكاناله در شبكه هاي نظير به نظير
597
تخصيص شناوري در برنامه زمانبندي پروژه بر اساس تئوري فازي
598
تخصيص فازي كانال پويا در سيستم موبايل سلولي
599
تخصيص فركانس ثابت با استفاده از برنامه نويسي پويا
600
تخصيص قطعات با كيفيت بالا به ماشين‌هاي چندمنظوره بادر نظر گرفتن عامل كيفيت باروش متاهيوريستيك
601
تخصيص كارآمد ماشين هاي مجازي در محيط رايانش ابري
602
تخصيص كارآمد منابع انرژي براي شبكه هاي oFDMAدر مسير فروسو
603
تخصيص كارآمد منابع به منظور بهبود كارايي انرژي در شبكه¬هاي سلولار ناهمگون نسل پنج
604
تخصيص كارامد ايستگاه پايه و كنترل توان در شبكه هاي فمتوسل
605
تخصيص كاربران و منابع مخابراتي و محاسباتي در شبكه دسترسي نسل پنجم
606
تخصيص كاميون- شاول با استفاده از تئوري صف، مطالعه ي موردي: معادن سنگ آهن ايران
607
تخصيص كانال پويا براي ترافيك شبه ايستا در شبكه‌هاي IEEE802.11ax
608
تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار با ترافيك چندنرخي
609
تخصيص كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي با استفاده از اتوماتاي يادگيرنده سلولي
610
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چند راديو چند كاناله به كمك روشهاي مكاشفه اي
611
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چندراديو-چندكاناله براي كاربردهاي چندپخشي با استفاده از روش هاي هوشمند
612
تخصيص كانال در شبكه هاي موبايل سلولي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
613
تخصيص كانال در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند راديو، چند كانال، با استفاده از خوشه بندي
614
تخصيص كانال راديو شناختي براي شبكه هاي تركيبي خرد و كلان سلول
615
تخصيص كانال راديويي شبكه سيار با استفاده از شبكه عصبي
616
تخصيص كانال و مسيريابي توامان براي كاهش توان مصرفي در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند كانالي چند راديويي
617
تخصيص كاهش تلفات بين واحدهاي توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع
618
تخصيص كدهاي متعامد با ضريب گسترده سازي متغير در شبكه هاي سلولي طيف گسترده باند وسيع
619
تخصيص كمّي ريسك و بررسي رفتار منفعت به هزينه در پروژه هاي ساخت
620
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
621
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
622
تخصيص مجدد اقتصادي هوشمند آب در حوزه زاينده رود بين مصارف گوناگون
623
تخصيص مجددمنابع بانكي ورشداقتصادي
624
تخصيص مقادير ويژه براي سيستم هاي پس خورد خروجي به روش دياديك
625
تخصيص مقادير ويژه پس خورد حالت پارامتري غير خطي صريح و كاربردهاي آن
626
تخصيص مقادير ويژه در سيستمهاي نامعين
627
تخصيص منابع (توان) در شبكه راديوشناختي با استفاده از تئوري بازي‌ها
628
تخصيص منابع آب با استفاده از روش هاي حل اختلاف مطالعه موردي: حوضه رودخانه زاينده رود
629
تخصيص منابع آب در رودخانه‌هاي مرزي با ديدگاه نگاه مشترك، مطالعه موردي: رودخانه هريرود Water Allocation in Border River Basin with a Shared Vision, A Case Study: Harirod River
630
تخصيص منابع آب در سطح حوضه آبريز بر اساس مكانيسم اولويت-پايه: مقايسه مدل هاي WEAP و MODSIM
631
تخصيص منابع آب در طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي با استفاده از تئوري بازي‌ها، مطالعه موردي: طرح بهشت‌آباد Water Resources Allocation in Inter-basin Water Transfer Project Using Game Theory, A Case Study: Behesht Abad Project
632
تخصيص منابع آگاه به انرژي در شبكه هاي نرم افزار محورنيمه مستقر
633
تخصيص منابع با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان
634
تخصيص منابع با در نظر گرفتن كيفيت سرويس در شبكه هاي نرم افزار محور
635
تخصيص منابع با رويكرد چندعامل در شبكه هاي فمتوسل
636
تخصيص منابع با معيار كارايي انرژي در سيستم هاي مبتني بر OFDM و رله
637
تخصيص منابع با هدف امنيت لايه‌ي فيزيكي در مخابرات بيسيم
638
تخصيص منابع براي ارتباطات دو طرفه دستگاه به دستگاه در شبكه‌هاي سلولي
639
تخصيص منابع براي شبكه هاي متحرك مخابراتي با قابليت D2D
640
تخصيص منابع براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي در شبكه هاي مش بي سيم با رويكرد بهينه سازي بين لايه اي
641
تخصيص منابع به سبدي از پروژه‌ها با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي پويا
642
تخصيص منابع به كاربران D2D در شبكه C-RAN با هدف افزايش گذردهي و كاهش تداخل
643
تخصيص منابع به وظايف در شبكه هاي حسگر عملگربي سيم با هدف كاهش زمان اتمام وظايف
644
تخصيص منابع تعميم يافته و روشهاي حل آن با رويكرد تحليل پوششي داده ها
645
تخصيص منابع چند پروژه اي
646
تخصيص منابع چند سطحي در شبكه هاي گسترده نرم افزار محور
647
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه به صورت ارتباط دو طرفه درون باندي
648
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه سلولي با اطلاعات وضعيت كانال نامعلوم
649
تخصيص منابع در ارتباطات دوطرفه درون باندي در سلول‏هاي كوچك مبتني بر معماري Cloud-RAN
650
تخصيص منابع در پروژه هاي با زمان بندي بازه اي
651
تخصيص منابع در تحليل پوششي داده ها
652
تخصيص منابع در توزيع چندپخشي محتوا مبتني بر قابليت ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكههاي سلولي راديوشناختي
653
تخصيص منابع در رايانش ابر با در نظرگرفتن زمان پاسخ و نياز كاربران
654
تخصيص منابع در سيستم هاي MIMO-OFDM با به كارگيري نظريه بازي ها
655
تخصيص منابع در سيستم هاي بي سيم مشاركتي
656
تخصيص منابع در شبكه هاي تركيبي فيبر بي سيم با لحاظ نمودن شبكه ي زير ساخت(backhaul)
657
تخصيص منابع در شبكه هاي تعريف شده با نرم افزار (SDN) براي كاربرد هاي نسل پنجم موبايل
658
تخصيص منابع در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از يادگيري عامل ها
659
تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختگر MIMO-OFDM مبتني بر همسونهي تداخل
660
تخصيص منابع در شبكه هاي مش بي سيم چند كانالي- چند راديويي
661
تخصيص منابع در شبكه‌ هاي هميارانه متعامد با رويكرد مبتني بر تئوري اطلاعات
662
تخصيص منابع در شبكه‌هاي راديوشناختگر مشاركتي با قابليت برداشت انرژي بيسيم
663
تخصيص منابع در مخابرات بدون سيم افزاره به افزاره (D2D) با هدف بهبود بازدهي انرژي
664
تخصيص منابع راديويي در سيستم هاي سلولي مراتبي نسل سوم با سويچينگ بسته اي
665
تخصيص منابع و انتخاب آنتن در سامانه هاي چندآنتني انرژي‐كارا
666
تخصيص منابع و انتخاب رله در يك شبكه راديو شناختگر با همكاري ميان كاربران اوليه و ثانويه
667
تخصيص منابع و زمانبندي پروژه
668
تخصيص منابع و كنترل تداخل در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري
669
تخصيص منبع در شبكه هاي مخابرات با تغذيه بيسيم به منظور افزايش بهره وري انرژي
670
تخصيص موعد تحويل در سيستم هاي مونتاژ چند مرحله اي با رويكرد بلندترين مسير در شبكه هاي صف
671
تخصيص نرم افزاري فركانس باند UHF
672
تخصيص نيروي انساني در ساخت و توليد سلولي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري نيروي كار " يك رويكرد شبيه سازي و DEA"
673
تخصيص هزينه انتقال و تلفات با روش رديابي بهينه توان
674
تخصيص هزينه انتقال و تلفات بر مبناي رديابي توان اكتيو در بازار رقابتي برق
675
تخصيص هزينه به كار رفته در مسيرهاي كاري با استفاده از نظريه بازي
676
تخصيص هزينه جبران آلودگي هارمونيكي به مشتركين برق صنعتي
677
تخصيص هزينه محور قابليت اطمينان در يك ماهواره
678
تخصيص هزينه ي ثابت بر پايه ي روش تحليل پوششي داده ها در محيط رقابتي
679
تخصيص هم زمان ايستگاه پايه، توان و زير كانال فركانسي با تضمين كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سلولي راديو شناختي 5G
680
تخصيص هوشمند پردازه ها در سيستم هاي چند هسته اي جهت كمينه كردن دماي تراشه با به كارگيري يادگيري تقويتي
681
تخصيص و مكان يابي هاب در شبكه هاي لجستيك چند وجهي
682
تخصيص وظايف آگاه از نوسان فرآيند و دما در سيستم هاي چندپردازنده روي تراشه
683
تخصيص وظايف به پرنده هاي بدون سرنشين همكار در يك محيط ديناميكي
684
تخصيص وظيفه غيرمتمركز براي ربات‌هاي پرنده ناهمگون بدون سرنشين در مأموريت‌هاي امداد و نجات
685
تخصيص‌منابع در سيستم چندپروژه‌اي تحت شرايط تصادفي و پويا
686
تخصيص، مكان يابي و كاراسازي ترددشمارها وارائه راهكارهاي اصلاح ماتريس هاي مبدا – مقصد سفر
687
تخفيف جمله واره در زبان فارسي بر اساس نظريه حاكميت و مرجع گزيني
688
تخقيق ، مطالعه و پياده سازي Open NMS
689
تخلفات و جرايم وكلاي دادگستري
690
تخلق به اخلاق الله در قرآن
691
تخليص ... از سرم انساني و توليد و تخليص آنتي بادي ضد آن در زرده تخم مرغ
692
تخليص ...وآنتي بادي آن به منظور تعيين سطح سرمي وفوليكولي اين پروتئين در بيماران تحريك شده جهت.../...
693
تخليص 1و1- دي فنيل اتان از FLUX OIL واحد اتيل بنزن بعنوان فراورده جانبي
694
تخليص آنزيم كربونيك انيدرازII انساني و مطالعه اثرات مهارشوندگي آن توسط سلكوكسيب
695
تخليص اسيد استيك با روش تراوش تبخيري
696
تخليص ايزوآنزيم VI اكتينيدين به روش كروماتوفوكوسينگ ومطالعه اثر كلسيم بر عملكردوساختار آنزيم
697
تخليص پروتئن انتقال دهنده ليپيد از شلتوك برنج
698
تخليص پروتئين LTP از باكتري E Coli ترانسفورم شده و بررسي خصوصيات مولكولي و بيوشيميايي آن
699
تخليص پروتئين نوتركيب PEP از باكتري E.coli
700
تخليص پروتئين و مقايسه فريتين موش صحرايي و اسب در اتصال به كوفاكتور هيم و ارزيابي فعاليت پراكسيدازي
701
تخليص پروفيلين طبيعي خربزه مشهد به روش ايمونوافينيتي كروماتوگرافي
702
تخليص سليم بطريق الكترو شيمي
703
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس H9N2 آنفلوانزاي پرندگان
704
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس N_2 H_9 آنفلوانزاي پرندگان
705
تخليص و بررسي مشخصات گلوكوآميلاز توليد شده از يك سويه ي بومي آسپرژيلوس نايجر
706
تخليص و بكارگيري پروتئين انتقال دهنده ليپيد گياهي به عنوان ناقل در سيستم انتقال دارو
707
تخليص و تعيين برخي خصوصيات آنزيم آميلاز از قارچ آسپرژيلوس تايجر
708
تخليص يون واناديوم با استفاده از روش استخراج حلالي
709
تخليه الكترواستيل در مدارهاي مجتمع و طراحي مدار محافظ
710
تخليه اماكن استيجاري
711
تخليه اماكن تجاري و انتقال به غير
712
تخمير اتانل توسط سلولهاي مخمر تثبيت يافته بر حامل طبيعي لوفا
713
تخمين DOA و TDOA به منظور مكانيابي سه بعدي منابع صوتي در شرايط سطوح بازتابنده با آرايه كروي
714
تخمين line-On درصد تبديل منومر به پليمر بااستفاده از كاليرمتري و تكنيك كالمن فيلتر
715
تخمين آب قابل بارش منطقه ساحلي خليج فارس با استفاده از داده هاي NOOA در سيستم شبكه هاي عصبي
716
تخمين آرتيفكت هاي تصويربرداري MR در حضور اشياء فلزي و اعمال تصحيحات ممكن بر اعوجاج هاي تصوير
717
تخمين آفست فركانس حامل با بازه ي تخمين وسيع در سيستم هاي OFDM
718
تخمين ابعاد چاله آبشستگي در اثر جت ديواره اي مستغرق با استفاده از مدل ANFIS
719
تخمين ابعاد سنگ پس از انفجار با استفاده از روش هاي عددي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
720
تخمين احتمال خروج از خط قطار بر اساس تغييرات پروفيل ريل
721
تخمين ارزش در معرض ريسك شاخص گروه پالايشي تحت تاثير شوك هاي قيمت نفت
722
تخمين استحصال انرژي الكتريكي از سلول هاي فتو ولتاييك به كمك شبكه هاي عصبي
723
تخمين استحكام نهايي سازه كشتي با احتساب تأثير ترك
724
تخمين اقتصادسنجي تابع توليد براي صنعت سيمان كشور و كاربردهاي آن
725
تخمين اقتصادسنجي توابع تقاضاي برق براي بخشهاي مختلف اقتصادي كشور
726
تخمين انتگرال C در صفحه Tشكل تحت بار محوري محلي و غير محلي بر اساس ضريب تمركز تنش
727
تخمين اندازه ي شبكه هاي شخصي در سازمان هاي اجتماعي
728
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار
729
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار لالاالا
730
تخمين انرژي پيوندهاي هيدروژني NH...N و NH...O در برخي كمپلكس هاي داراي چند پيوند هيدروژني با استفاده از محاسبات NBO
731
تخمين انرژي حالت پايه با استفاده از اطلاع فيشر
732
تخمين بار در سيستم هاي توزيع با استفاده از روش حداقل مربعات وزني فازي
733
تخمين بار در سيستمهاي توزيع با استفاده ازروش حداقل مربعات وزني فازي
734
تخمين بار در يك فيدر توزيع نمونه ﴿20kV﴾
735
تخمين بار شكست در اتصال نانو چسبي تك لبه‌اي تحت بارگذاري استاتيك به روشي مبتني بر مفاهيم فاصله بحراني
736
تخمين بار كوتاه مدت فيدرهاي توزيع با استفاده از اطلاعات محدود
737
تخمين بارانهدام غير خطي پلاستيك قابها با رويكرد شبكه هاي عصبي
738
تخمين بارندگي در مناطق كوهستاني حوزه سد زاينده رود با استفاده از روش هاي زمين آمار
739
تخمين بارهاي سرمايشي و گرمايشي ساختمان با جدارهاي متشكل از مواد افزودني
740
تخمين بازده به مقياس در محيط پويا به كمك DEA
741
تخمين بدون باياس پارامتر در شناسايي سيستم غير خطي حلقه بسته
742
تخمين برخط پارامترهاي مدل فيزيولوژيك حمله هاي صرعي از روي سيگنال هاي depth-EEG به منظور استفاده در پيشگويي وقوع حمله
743
تخمين بعضي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگها و پيدا كردن روابط بين پارامتر هاي مختلف
744
تخمين بلادرنگ (OnLine)پارامترهاي الكتريكي ژنراتور سنگرون با استفاده از روش اعمال اختلال كوچك در سيستم تحريك و شبكه هاي عصبي
745
تخمين بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي كشور در طي برنامه هاي توسعه اجتماعي اقتصادي در ايران
746
تخمين بهره وري كل عوامل توليدبخش صنعت كشور طي برنامه هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
747
تخمين بهينه پارامتر هاي الگوي فعاليت واحد حركتي از سيگنال الكترومايوگرام
748
تخمين بهينه موقعيت يك زيردريايي با استفاده از سيستم ناوبري اينرسيايي
749
تخمين بيشترين زمان اجراي كدهاي تكرار پذير
750
تخمين پارامتر به روش حداقل مربعات
751
تخمين پارامتر سختي مچ پروتز پا بر اساس تحليل راه رفتن فرد سالم و معلول
752
تخمين پارامتر غير خطي Jدر مكانيك شكست بكمك آناليز Gloss
753
تخمين پارامتر مكانيك شكست در دماي بالا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
754
تخمين پارامتر هاي تابع تبديل شبكه مجهول از روي اغتشاشات خط رابط آن با شبكه معلوم
755
تخمين پارامتر هاي يك پالس RF با استفاده از تبديل موجك
756
تخمين پارامتر يا تابع مجهول براي تقريب زدن جواب برخي از مسائل معكوس سهموي
757
تخمين پارامترها و متغيرهاي حالت سيستم هاي داراي آلياژهاي حافظه دار با استفاده از فيلتر كالمن و كاربرد آن در كنترل
758
تخمين پارامترها و مدل سازي ژنراتور سنكرون با اندازه گيري هاي وصل - خط و پاسخ فركانسي حالت ايستا
759
تخمين پارامترهاي انفعالي دندريت هاي فوقاني سلول هاي پيراميدال CA1 با استفاده از ثبت سلولي و نرم افزار NEURON
760
تخمين پارامترهاي بيومكانيكي تارهاي صوتي با استفاده از فيلتر كردن معكوس صدا
761
تخمين پارامترهاي پترو فيزيكي يكي از مخازن متراكم حاوي گاز با استفاده از روش شبيه سازي گوسي متوالي و روش مولتي مين
762
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن با استفاده از وارون سازي لرزه اي به روش زمين آمار
763
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب به روش تلفيقي شبكه عصبي فازي (نر و فازي)
764
تخمين پارامترهاي پروازي در حوزه فركانس و مقايسه نتايج آن با حوزه زمان
765
تخمين پارامترهاي پروازي هواپيما در شرايط يخ¬زدگي
766
تخمين پارامترهاي تخلخل و تراوائي با استفاده از داده هاي چاه نگاري و اطلاعات مغزه دريك ميدان گازي جنوب ايران
767
تخمين پارامترهاي جذب سرب در برخي خاك هاي استان مازندران توسط مدل هاي رگرسيوني
768
تخمين پارامترهاي خطوط انتقال سه فاز با استفاده از اندازه گيري حوزه زمان ولتاژ و جريان
769
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ هاي نرم با استفاده از روش هاي هوشمند
770
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي مخزن اهواز-بنگستان با استفاده از انجام آزمايش هاي مكانيك سنگي بر روي نمونه هاي تهيه شده از سنگ مخزن ، جهت كاربرد در عمليلات لايه شكافي هيدروليكي
771
تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از اندازه گيريهايOn Line
772
تخمين پارامترهاي سنتز گفتار فارسي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري
773
تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از آناليز بردار ويژه
774
تخمين پارامترهاي سيگنالهاي جهش فركانس تصادفي
775
تخمين پارامترهاي شكست در ديسكهاي ساكن و چرخان تحت گشتاور پيچشي و سرعت زاويه اي ثابت
776
تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي با استفاده از مدل شبكه عصبي
777
تخمين پارامترهاي عمق و قابليت خودپذيري مغناطيسي كاني سازي آهن مگنتيتي در كانسار سنگ آهن ارجين زنجان به روش عدد موجي محلي
778
تخمين پارامترهاي فيزيكي ژنراتور سنكرون در ساختار غيرخطي با استفاده از اطلاعات PMU
779
تخمين پارامترهاي فيلتر AR با استفاده از مدل احتمال ويشارت
780
تخمين پارامترهاي كمي و كيفي لايه هاي معدن زغال سنگ پرورده 4 طبس با استفاده از زمين آمار
781
تخمين پارامترهاي لازم در طراحي مقدماتي هواپيما
782
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون
783
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون از مدل SFR2 با استفاده از برآورد پيشينه راستنمايي
784
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از شبكه هاي عصبي
785
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدل مرجع (MRAS)
786
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون بروش RLS
787
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون به روش كمترين مربعات تكراري
788
تخمين پارامترهاي مخزني كربناته به روش بيزين
789
تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشينهاي القايي (آسنكرون )
790
تخمين پارامترهاي مدل سيستم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
791
تخمين پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور به روش تحليلي - تقريبي
792
تخمين پارامترهاي مقاومت برشي خاك با استفاده از نتايج (GPR) رادار نفوذي زمين
793
تخمين پارامترهاي ملاك هاي شكست سنگ با استفاده از شبكه عصبي و ساير روش هاي عددي و مقايسه نتايج
794
تخمين پارامترهاي ممان لولائي دم افقي با استفاده از روشهاي نيمه تجربي شناسايي سيستم از روي داده هاي پروازي
795
تخمين پارامترهاي موثر جنبش نيرومند زمين و توسعه مدل هاي مناسب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ايران
796
تخمين پارامترهاي مودال با استفاده از روش آناليز زمان فركانس
797
تخمين پارامترهاي يك سيم پيج نمونه با استفاده از دستگاه wayne kerr 6500B
798
تخمين پارامتري امواج دريا با منابع گسترده
799
تخمين پارامتري و ناپارامتري منحني زيست محيطي كوزنتس (مطالعه موردي ايران)
800
تخمين پتانسيل هاي برانگيخته شنوائي از سيگنالهاي مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
801
تخمين پتانسيلهاي وابسته به رخداد با استفاده از چندبعدي سازي و مدل هاي بازنمايي تنك متمايزكننده
802
تخمين پروفايل انعكاسي نمونه هاي براق با تغيير زاويه تابش نور به وسيله‌ي دوربين ديجيتال
803
تخمين پروفيل نشست زمين ناشي از حفاري تونل هاي دوقلو با درنظر گرفتن فاصله تونل ها و مراحل حفاري
804
تخمين پروفيل ولتاژو جريان خط انتقال در حالت گذرا با استفاده از مدل Dommel و روش Finite Difference
805
تخمين پوياي ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از شمارش احجام ترافيكي
806
تخمين پيشرفت فيزيكي پروژه هاي انتقال با استفاده از شبكه هاي عصبي
807
تخمين تابع اختلال سطح آنتن منعكس‌كننده‌ي سهموي با گين بالاي 40dBi در باند X با استفاده از اطلاعات ميدان‌هاي راه دور و اصلاح توسط منعكس‌كننده‌ي ثانوي
808
تخمين تابع تبديل كانال انتشار موج فرا پهن باند (UWB) با توجه به اندازه گيري ها بر روي يك نمونه ترانسفورماتور آزمايشگاهي
809
تخمين تابع تقاضاي آب آشاميدني ( مطالعه موردي شهر كاشان )
810
تخمين تابع تقاضاي آب صنعتي در استان اصفهان
811
تخمين تابع تقاضاي آب كشاورزي حوضه آبخيز زاينده رود ( مطالعه موردي : محصولات عمده زراعي )
812
تخمين تابع تقاضاي آبزيان در ايران
813
تخمين تابع تقاضاي اكوتوريسم (مطالعه موردي: گيلان)
814
تخمين تابع تقاضاي انرژي در زيربخش هاي صنعت ايران براي اقليم هاي گوناگون (طي سال هاي 1390-1360)
815
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي ايران با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي استان‌هاي كشور
816
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي ايران با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي استان‌هاي كشور
817
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي در استان اصفهان
818
تخمين تابع تقاضاي بنزين
819
تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران طي دوره زماني 1372 تا 1385
820
تخمين تابع تقاضاي پول كشورهاي عضو اوپك: رويكرد داده‌هاي تابلويي (2012-2002)
821
تخمين تابع تقاضاي توريسم خارجي ايران طي دوره 1383-1344 و ارائه استرانژيهاي گسترش صنعت توريسم ايران ﴿ با استفاده از استراتژيهاي توسعه توريسم درمالزي ، سنگاپور و مصر ﴾
822
تخمين تابع تقاضاي خاميار ايران براي كشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن
823
تخمين تابع تقاضاي خدمات درماني در شهر كاشان
824
تخمين تابع تقاضاي سرمايه گذاري در بخش مسكن
825
تخمين تابع تقاضاي سفر براي تماشاگران ورزش روستايي - عشايري كشتي با چوخه در گود چشمه زينل خان شهرستان اسفراين
826
تخمين تابع تقاضاي سفر گردشگري به شهر بندر تركمن ﴿ 6 ماهه نخست سال 1389﴾
827
تخمين تابع تقاضاي كل واردت محصولات كشاورزي ايران (1371-1343)
828
تخمين تابع تقاضاي گاز در مصارف خانگي و تجاري در ايران
829
تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور
830
تخمين تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل قيمت هدانيك (مطالعه موردي شهر كابل)
831
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري با استفاده از رهيافت هدانيك با تأكيد بر تأثير امنيت شهري مطالعه موردي شهر هرات- افغانستان
832
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بااستفاده ازمدل قيمت گذاري هدانيك ،مطالعه موردي شهرخوي
833
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بهارستان با استفاده از مدل قيمت هرانيك
834
تخمين تابع تقاضاي نهاده هاي توليد در صنايع شيميايي ايران براي دوره زماني 1373 الي 1382
835
تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت ايران طي دوران فراغت از جنگ سال¬هاي 1٣67–1٣90
836
تخمين تابع توليد ذرت (دانه اي) (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)
837
تخمين تابع توليد زعفران در شهرستان كاشمر
838
تخمين تابع توليد صنعت نساجي (ريسندگي و بافندگي )در استان اصفهان
839
تخمين تابع توليد مركبات منطقه جهرم
840
تخمين تابع توليد مسكن و كاربري زمين شهري در منطقه شهري كاشان
841
تخمين تابع توليد و تقاضاي شير : مطالعه موردي شركت صنايع شير ايران
842
تخمين تابع توليد واندازه گيري بهره وري عوامل توليدماهيان گرمابي درمزارع استان كرمانشاه
843
تخمين تابع چگالي طيف توان سيگنال‌هاي غيرگوسي غيرايستان مخابراتي
844
تخمين تابع چگالي نامشخص نويز بر مبناي بهترين تخمين آنتروپي و انتخاب همزمان درجه مدل مناسب
845
تخمين تابع چگالي نويزهاي ضربه اي با استفاده از روش ماكزيمم آنتروپي و كاربرد آن در آشكارسازي سيگنال
846
تخمين تابع سرعت درآمدي و سرعت نقدينگي پول با استفاده از مدل خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي در ايران : ﴿1389 - 1359﴾
847
تخمين تابع قيمت هدانيك مسكن /رهيافت اقتصاد سنجي فضايي/مطالعه موردي شهر مشهد
848
تخمين تابع قيمت هدانيك مسكن بر اساس رهيافت اقتصادسنجي فضايي ﴿مطالعه موردي شهر تهران﴾
849
تخمين تابع مطلوبيت انتخاب پروژه‌ها با رويكرد توسعه پايدار با استفاده از كارت امتيازي متوازن و فرآيند تحليل شبكه‌اي(مطالعه موردي: شركت سايپا)
850
تخمين تابع مطلوبيت پايدار تامين كنندگان پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از يك رويكرد تركيبي تصميم گيري
851
تخمين تابع منافع نهايي از كاهش الودگي هاي ابي، براي بخش ايراني خليج فارس ( به روش ارزشيلبي مشروط ) مطالعه موردي شهر بندرعباس
852
تخمين تابع هزينه ترانسلوك براي صنعت سيمان و كاربردهاي آن
853
تخمين تابع هزينه وصول ماليات و كمينه سازي آن مطالعه موردي: استان يزد
854
تخمين تاخير زماني در سري‌هاي زماني آشوبي با استفاده از سه روش خود-همبستگي، اطلاعات مشترك و نگاشت
855
تخمين تحريك آنتن هاي آرايه اي بر اساس اندازه گيري هاي دامنه ميدان دور
856
تخمين تخلخل از روي نگارهاي چاه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
857
تخمين تخلخل و تراوايي با استفاده از شبكه‌عصبي‌موجك (ويونت)
858
تخمين تخلخل، تراوايي، ليتولوژي واحدهاي سنگي و رخساره الكتريكي در مخزن داريان ميدان رشادت به روش هاي هوشمند
859
تخمين تراكم پسماند جامد شهري با استفاده از برخي ويژگي‌هاي آن به كمك شبكه عصبي مصنوعي
860
تخمين تراوايي نسبي مخازن كربناته ايران با بهره‌گيري از روش هاي هوشمند
861
تخمين تشكيل و انتشار اكسيدهاي نيتروژن در شعله هاي مغشوش غير پيش مخلوط
862
تخمين تغيير شكل هاي منتجه از جوشكاري در سازه هاي ورقه اي
863
تخمين تغييرات سطح ايستابي به روش هاي زمين آماري و شبيه سازي و بررسي تأثير افت سطح آب بر پارامترهاي كيفي و هيدروشيميايي آبخوان ﴿مطالعه موردي : دشت ابركوه﴾
864
تخمين تغييرات هندسي موجود در ريل راه آهن
865
تخمين تفاضل و نفوذ پذيري ميدان نفتي گچسران با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي
866
تخمين تقاضاي انرژي بخش حمل‌ونقل جاده‌اي داخلي در ايران با استفاده از مدل رگرسيون فازي
867
تخمين تقاضاي پول در ايران
868
تخمين تقاضاي مواد غير خوراكي در مناطق شهري و روستايي ايران با مدلAIDS
869
تخمين تلفات الكتريكي
870
تخمين تلفات انرژي الكتريكي در يك فيدر توزيع 20 كيلو ولت واقعي
871
تخمين تلفات سيستم توزيع با استفاده از يك روش هوشمند
872
تخمين تمايل به پرداخت آنژيوگرافي قلب، براي بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب مشهد با روش ارزش گذاري مشروط در سال 1398
873
تخمين تمايل به پرداخت براي غربالگري سرطان پستان با ماموگرافي در زنان ساكن شهر مشهد با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط(cvn) در سال 1394
874
تخمين تمركز تنش هندسي در فلانچ هاي خارجي انتقال قدرت به روش المانهاي محدود
875
تخمين تنش آبي درخت زيتون با استفاده از اندازه گيري دماي چتر گياه به روش ترموگرافي فروسرخ
876
تخمين تنش هاي برجاي زمين به كمك روش هاي عددي-مطالعه موردي: سد سيمره
877
تخمين تنش هاي پسماند در فلزات و كامپوزيت ها بر مبناي روش كرنش ويژه
878
تخمين تنشهاي پسماند حاصل از عمليات شكل دهي و تاثير آن بررروي عمر رينگ خودروي پيكان
879
تخمين تنشهاي پسماند حرارتي در جوش مقاومتي نقطه اي (Spot Welding) به كار رفته در بدنه خودرو
880
تخمين توابع تقاضاي فرآورده هاي اصلي نفتي براي شهر تهران و بررسي ارتباط بين مصرف فرآورده ها و آلودگي هواي شهر تهران
881
تخمين توابع توزيع داراي پارامترهاي متغير در مسائل شبيه سازي"استفاده از توزيع هاي تركيبي در شبيه سازي"
882
تخمين توابع توليد بيمارستانهاي ايران، يك مطالعه مرورنظاممند ومتاآناليز
883
تخمين توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعات استان همدان
884
تخمين توام پارامترهاي سنكرون سازي و كانال در سيستم هاي MC_CDMA و بهبود الگوريتم هاي آن
885
تخمين توام كانال و انحراف فركانسي كارير در سيستم مخابراتيUFMC
886
تخمين توان توليد در صنايع منتخب
887
تخمين توان توليد در صنايع منتخب
888
تخمين توزيع اندازه خرده سنگ با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
889
تخمين توزيع اندازه ذرات در ديسپرسيوني از دو مايع غير قابل امتزاج
890
تخمين توزيع شده مقيد مبتني بر يادگيري اجماعي در محيط ناشناخته توسط ربات هاي سيار
891
تخمين توزيع غلظت اجزاء هيدروكربوري در امتداد بستر يك راكتور هيدرو كراكينگ به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
892
تخمين ثابت اينرسي سيستمهاي قدرت در زمان حقيقي با استفاده از مفهوم ناحيه گسترده و تجهيزات اندازه‌گيري فازوري
893
تخمين ثابت سرعت واكنشهاي تك مولكولي در فاز گاز ايزومري 2 و 3 و 3a و 4 و5 و 6 و 7 و7b -اكتاهيدرو -H1 -سيكلوپنتا ﴿3و4 ﴾ سيكلوبوتا ﴿1 و 2 ﴾ بنزن
894
تخمين جابجايي مغز براي تصحيح مسير جراحي
895
تخمين جريان پاي كانال صاعقه با استفاده از اندازه گيري ميدانهاي راه دور
896
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻗﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ
897
تخمين جهت با استفاده از درون‌يابي آرايه‌ي مجازي
898
تخمين جهت سيگنال هاي همدوس در حضور نويز همبسته
899
تخمين جهت منابع با استفاده از زيرفضاي كرونكر
900
تخمين جهت نگاه با استفاده از پردازش تصوير
901
تخمين جهت ورود مبتني بر حسگري فشرده تك بيتي
902
تخمين چگالي مايعات يوني توسط شبكه عصبي مصنوعي
903
تخمين چندجمله اي چبيشف براي پردازش سيگنال توزيع شده
904
تخمين حالت بدن انسان با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
905
تخمين حالت به روش تخمين شاخه در سيستم هاي توزيع شعاعي
906
تخمين حالت در سيستم هاي ابعاد وسيع به روش سلسله مراتبي با كاربرد جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري در سيستم هاي قدرت
907
تخمين حالت در سيستم هاي غيرخطي تصادفي با استفاده از شبكه هاي عصبي
908
تخمين حالت در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از حسگري فشرده
909
تخمين حالت در شبكه هاي توزيع با تعيين تعداد و مكان بهينه اندازه گيرها
910
تخمين حالت ديناميكي و همزمان شبكه قدرت با استفاده از فيلتر كالمن
911
تخمين حالت سه بعدي بدن انسان با استفاده از يادگيري عميق
912
تخمين حالت سيستم هاي توزيع
913
تخمين حالت سيستم هاي سايبري فيزيكي ابعاد وسيع
914
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از روشهاي حل ماتريسهاي پراكنده
915
تخمين حالت شارژ باتري‌ ليتيوم-يون با استفاده از فيلتر‌كالمن مرتبه كسري بر پايه مدل مداري باتري‌
916
تخمين حالت هارمونيكي در سيستم توزيع برق
917
تخمين حالت هارمونيكي در يك سيستم قدرت با كاهش ابعاد مدل
918
تخمين حالت هارمونيكي قدرت با مكان يابي بهينة واحدهاي اندازه گير فاز
919
تخمين حالت هارمونيكي و محاسبه تلفات هارمونيكي در شبكه هاي توزيع
920
تخمين حالت و شناسايي پارامتر شناورهاي زيرسطحي خودگردان با استفاده از رويتگر غيرخطي
921
تخمين حالتها رمونيكي در يك سيستم قدرت با استفاده از تكنيك حداقل مربعات وزن داده نشده
922
تخمين حالتهاي سيستم با استفاده از شبكه هاي سنسوري
923
تخمين حجم برجاي بلوك‌هاي سنگ ساختماني با توجه به مشخصات توده‌سنگ، مطالعه موردي معادن تراورتن محلات
924
تخمين حجم پول شويي در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود توضيح برداري ساختاري طي سال هاي 1340 - 1389
925
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر رشد در اقتصاد ايران
926
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر مصرف در اقتصاد ايران
927
تخمين حجم هواي ريه در بيماران COPD با استفاده از بخش بندي تصاوير CT سه بعدي
928
تخمين حركت در تصاوير ويدئويي بر اساس روشهاي تركيبي
929
تخمين حركت مناسب براي اختفاي خطا
930
تخمين خسارات اقتصادي ناشي از آلودگي هوا : مطالعه موردي شهر شيراز
931
تخمين خطاهاي هندسي و ابعادي ماشين ابزار سه محور به كمك ماشين كاري قطعه نمونه
932
تخمين خطي به روش حداقل مربعات
933
تخمين خواص ترموديناميكي مشتق مرتبه دوم به كمك معادله حالت PHSC
934
تخمين خواص كششي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با ساختارهاي ليفي بر اساس تغييرات ساختماني پارچه تاري پودي
935
تخمين داده¬هاي از دست رفته، جهت بهبود كارايي الگوريتم¬هاي يادگيري از داده¬هاي جرياني
936
تخمين دانسيته عيوب خطي و محاسبه انرژي ذخيره شده در نمونه آلويمينيوم 1050 تحت كشش ساده تك محوري
937
تخمين دبي در رودخانه ها با استفاده از شبكه عصبي
938
تخمين درجه حرارت در بافت به صورت غيرتهاجمي توسط اخذ و پردازش سيگنال هاي فراصوت
939
تخمين درصد چربي خون با محاسبات نرم
940
تخمين دز ارگانها ، دز موثر و ريسك سرطانهاي ناشي از تعدادي از آزمونهاي سي تي آنژيوگرافي
941
تخمين دز جنين در پرتو گيري مادر باردار در معاينات توموگرافي كامپيوتري (CT) به روش مونت¬كارلو
942
تخمين دماي پلاسماي نقره توليد شده با ليزر نانوثانيه Nd:YAG
943
تخمين ذخيره آنومالي آهن ايران مركزي به روش هاي كلاسيك
944
تخمين ذخيره آنومالي شماره 2 گل گهر با استفاده از روشهاي زمين آماري و شبكه عصبي مصنوعي
945
تخمين ذخيره آنومالي غربي معدن مس سرچشمه بر اساس داده‌ هاي حفاري اكتشافي
946
تخمين ذخيره آهن آنومالي شماره 3 معدن گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي فركتاني
947
تخمين ذخيره دپوهاي كانسنگ كم عيار و پر عيار معدن سنگ اهن چغارت
948
تخمين ذخيره كانسار سرب و روي معدن قله كفتران سمنان
949
تخمين ذخيره كانسار مس جيان بوانت با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
950
تخمين ذخيره كانسار مس دره زرشك يزد
951
تخمين ذخيره كانسار مس ميدوك (كرمان – ايران مركزي) به روشهاي زمين آماري و فركتال
952
تخمين ذخيره و مرزبندي بهينه بلوكهاي كانسنگ و باطله در معدن تپه سرخ به روشهاي زمين آماري
953
تخمين ذخيره‌ي چرخان در ريزشبكه‌ها
954
تخمين رابطه ماليات برثروت و درآمد و ماليات بر سود شركتها بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك در دوره زماني 1995-2013
955
تخمين راستاي ورود سيگنال هاي باند وسيع
956
تخمين رشد ترك و صدمه خستگي ناشي از بارگذاري سيلكي در سازه هاي جوشكاريشده
957
تخمين رطوبت سطح خاك با استفاده از دماي سطح زمين و شاخص نرمال گياهي
958
تخمين رطوبت سطحي خاك با استفاده از روش مثلث بهبود يافته و شاخص خاك
959
تخمين رطوبت گياه سورگوم توسط مولتي كوپتر و پردازش تصوير
960
تخمين رفتار سيستم هاي غيرخطي با استفاده از روش فازي
961
تخمين رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد در كارون شمالي با استفاده از مدل SWAT2000
962
تخمين ريسك شكستگي پاتولوژيك استخوان فمور بر اثر متاستاز استخوان
963
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
964
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك¬هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك
965
تخمين زاويه شكست قطعات تركدار به روش فتو الاستيسيته
966
تخمين زاويه نوسان بار در جرتقيل هاي سقفي به كمك رويتگر حالت و ميراسازي نوسان با استفاده از LQR
967
تخمين زاويه ورود در حضور عدم كاليبراسيون و آرايه ي معيوب با رويكرد يادگيري ديكشنري
968
تخمين زاويه ورود مبتني بر فاز
969
تخمين زاويه ورودسيگنال بااز استفاده ي پردازش سيگنال آنتن هاي آرايه اي
970
تخمين زمان انعقاد خون از روي تصاوير حرارتي
971
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان
972
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان ( Dual Task )
973
تخمين زمان رسيدن پالس (TOA) در رادارهاي پسيو
974
تخمين زمان سفر در جاده هاي برون شهري و شبيه سازي آن با امواج الكترومغناطيسي
975
تخمين زمان سفر مسير با بكارگيري اطلاعات دريافتي از سامانه موقعيت ياب جهاني
976
تخمين زمان نقطه تغيير نمودار واريانس توزيع نرمال با فرض مونوتونيك بودن روند تغيير
977
تخمين زمان و هزينه توليد قطعات متالورژي پودر به كمك كامپيوتر
978
تخمين زمان ورود پالس هاي برگشتي ليدار
979
تخمين زمين آماري سه بعدي فسفات و كلر به روش كريجينگ در معدن فسفات اسفوردي به منظور تهيه طرح استخراج انتخابي
980
تخمين ژست بدن انسان در ويديو با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
981
تخمين ساختار آناتومي بافت مبتني بر بازسازي تصاوير مقطع نگاري الكتريكي چند بعدي فانتوم
982
تخمين سرعت انتشار امواج لرزه اي در تكيه گاههاي سد بختياري با استفاده از توموگرافي و روشهاي زمين آماري
983
تخمين سرعت جريان خون با استفاده از اطلاعات زماني -مكاني سيگنال داپلر اولتراسوند
984
تخمين سرعت خطي و آشكارسازي مقدار لغزش از طريق طراحي تخمينگر پايدار مقاوم
985
تخمين سرعت خودرو به كمك آناليز مات شدگي ناشي از حركت بر اساس تبديل RADON
986
تخمين سرعت دستگاه سيار با استفاده از تحليل زمان فركانس سيگنال دريافتي
987
تخمين سرعت دستگاه سياربااستفاده ازتحليل طيفي سيگنال دريافتي
988
تخمين سرعت موبايل در سيستمهاي مبكروسلولي در حضور شرايط پراكندگي غير همسانگرد
989
تخمين سرعت موج تراكمي و برشي با استفاده از مدل سازي فيزيك سنگ
990
تخمين سرعت و گشتاور بارتركشن موتور القايي با استفاده از تخمينگر MRAS و مشاهدهگر اغتشاش
991
تخمين سفتي دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام
992
تخمين سن استخوان در نژاد ايراني با استفاده از تصاوير راديوگرافي
993
تخمين سن انسان از روي چهره بر مبناي روش هاي پردازش تصوير
994
تخمين سن با استفاده از نسبت حجم پالپ به حجم دندان كانين در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي (CBTC)
995
تخمين سن با استفاده از ويژگي هاي چهره
996
تخمين سن تقويمي با استفاده از نسبت مساحت ظاهري پالپ به مساحت دندان كانين افراد 16 تا 64 ساله در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال
997
تخمين سن در افراد بزرگسال با استخراج بعد فركتال از تصاوير مغزي تشديد مغناطيسي
998
تخمين سن زيستي بانوان سالم بر اساس عوامل آمادگي جسماني
999
تخمين سهم انرژي هاي متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان
1000
تخمين سيگنال ماركوف در يك سيستم با پارامترهاي نامعلوم
بازگشت