<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تخريب فتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت MgO/CuO/Fe3O4 سنتز شده به روش سل-ژل
2
تخريب فتوكاتاليستي 2و4- دي زرزررلكلرو فنول و متيلن بلو توسط پورفيرين و متالوپورفيرين بروي بستر نانو پودر TiO2 دوپه شده با كبالت
3
تخريب فتوكاتاليستي تركيبات آروماتيكي پساب صنعتي واحد هاي پتروشيميايي
4
تخريب فتوكاتاليستي حشره كش مالاتيون توسط سرباره كوره بلند ذوب آهن و سنتز كاتاليست هاي EDTA/SiO2/كيتوسان و EDTA/ZrO2/ كيتوسان به منظور جذب فلزات سنگين
5
تخريب فوتو كاتاليزوري برخي از رنگ هاي آزو به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات اينديم در حضور نور مرئي و امواج فراصوت
6
تخريب فوتوالكتروكاتاليستي رنگ متيلن بلو با استفاده از الكترود فولاد ضد زنگ 304 اصلاح شده با نانولوله ي دي اكسيد تيتانيوم و گرافن اكسيد كاهش يافته
7
تخريب فوتوكاتاليتيكي رنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيدحساس شده باپلي اكسومتال هاوتخريب فوتوكاتاليزوري فنل21 هابوسيله روي اكسيد
8
تخريب فوتوكاتاليتيكي سيانيدآزادوكمپلكس ازپسابهاي صنعتي درحضورنيمه هادي Al2O3 / TiO2
9
تخريب فوتوكاتاليتيكي متيلن بلو با استفاده از نانوكامپوزيت zno/Mgo/Fe3o4تهيه شده به روش سل-ژل تحت نور مرئيuv
10
تخريب فوتوكاتاليزوري آمين هاورنگهاي آزوبوسيله تيتانيم دي اكسيداصلاح شده بافلزات نقره،پلاتين ومس
11
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي ازآمين هاي آروماتيك ورنگهاي آزوبوسيله دي اكسيدتيتانيم نشانده شده بر روي آلومينا
12
تخريب فوتوكاتاليزوري برخي تيولها بوسيله رزبنگال وفتالوسيانين تثبيت شده بر روي تيتانيم دي اكسيد
13
تخريب فوتوكاتاليستي پارانيتروفنل توسط پورفيرين و متالوپورفيرين‌هاي مستقردر نانوذرات TiO2 دوپه شده با نيتروژن و گوگرد
14
تخريب فوتوكاتاليستي تولوئن در فاز گاز توسط كاتاليست TiO2
15
تخريب فوتوكاتاليستي رودامين B با استفاده از سنتز نانوذرات S-doped ZnO به روش هيدروترمال
16
تخريب فورفورال از آبهاي آلوده توسط نانوفتوكاتاليست اكسيدهاي آهن و تيتانيوم بر پايه زئوليت طبيعي (كلينوپتيلوليت)
17
تخريب كاتاليتيكي رنگ ها به كمك ذرات با ابعاد نانوي تركيبات بيسموت در حضور نور مرئي
18
تخريب كمپلكس هاي ساخارينات [Ni(SaC)2(H2O)4] و [Co(SaC)2(H2O)4] به وسيله ي تابش ميكروويو: سنتز نانو ذرات اكسيدهاي NiO و Co3O4
19
تخريب كنترل شده بنا با آتشباري
20
تخريب منظر در خاشيه شهر
21
تخريب موي انسان بر اثر مواد شيميايي
22
تخريب نوري الياف پشمي در بافته هاي تاريخي و حفاظت آن
23
تخريب نوري مواد آلي محلول در آب توسط نانو كاتاليست هاي اكسيد فلزي مغناطيسي تحت تابش نور
24
تخريب هاي فتوشيميائي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
25
تخريب هاي فتوشيميايي در نقاشي هاي رنگ و روغن مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان
26
تخريب هيدروكربنهاي كلره از پساب واحد وي.سي.ام با روش فتوكاتاليستي تركيبي
27
تخريب و بازسازي با شبكه هاي عصبي
28
تخصص حسابرس، كيفيت اطلاعات حسابداري و كارآيي سرمايه گذاري
29
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دوﮔﺎﻧﻪ
30
تخصيص آگاهانه ترافيك در بزرگراه هاي شهري مبتني بر پيش خريد مسير
31
تخصيص اجزاي مازاد در سيستم هاي سري موازي با تركيب اجزاي تعميرناپذير و تعميرپذيردر هر زير سيستم
32
تخصيص اقتصادي منابع آب حوضه ي آبريز هيرمند در استان سيستان و بلوچستان
33
تخصيص اقتصادي هزينه هاي سربار با هدف كنترل بهينه انحرافات بهاي تمام شده
34
تخصيص انرژي آگاه ماشين هاي مجازي به ميزبان هاي فيزيكي در مراكز داده ابري با بهره گيري از الگوريتم نهنگ به منظور كاهش مصرف انرژي
35
تخصيص بار آلاينده با رويكرد مجموع حداكثر بار روزانه (TMDL) تحت سناريوهاي تغييرات دمايي ناشي از تغيير اقليم (مطالعه موردي :New River )
36
تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها با استفاده از رويكرد تجارت مجوزهاي تخليه بار آلودگي،مطالعه موردي رودخانه زرجوب در استان گيلان
37
تخصيص برنامه نيازمنديهاي مواد به تامين كنندگان با استفاده از رويكرد فازي
38
تخصيص بنادر تجاري به كالاهاي اساسي
39
تخصيص بهينه آب از مخزن سد بر اساس پيش نمايي جريان ورودي به مخزن با استفاده از مدل SWAT تحت تاثير تغيير اقليم
40
تخصيص بهينه آب رودخانه هيرمند در زير بخشهاي كشاورزي منطقه سيستان
41
تخصيص بهينه آب زاينده‌رود بين استان‌هاي چهارمحال بختياري، اصفهان و يزد به‌وسيله نظريه بازي ها
42
تخصيص بهينه اجزاي مازاد براي بهبود قابليت اطمينان با در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع و عملكرد سيستم
43
تخصيص بهينه افزونگي در سيستم هاي قابليت اعتماد
44
تخصيص بهينه ايستگاههاي انتقال مواد زائد جامد به نواحي توليد كننده مواد زائد جامد در شهر تهران
45
تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه‌ريزي آرماني)
46
تخصيص بهينه تعداد اتوبوس هاي شهري با تقاضاي متغير (مطالعه موردي : شبكه اتوبوسراني يزد)
47
تخصيص بهينه توان در شبكه هاي راديوشناختگر چندكاربره با مدولاسيون OFDM با درنظر گرفتن اثر تقويت كننده غيرخطي توان
48
تخصيص بهينه توان متقادن در شبكه هاي بي سيم ﴿ADH.C﴾
49
تخصيص بهينه جايگاه و ظرفيت پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در يك سيستم توزيع
50
تخصيص بهينه دارايي ها با استفاده از پيش بيني بازدهي دارايي سهام و سكه در بازار سرمايه ايران
51
تخصيص بهينه در شبكه هاي توري بي سيم
52
تخصيص بهينه دريافتي هاي نفتي دولت در شرايط نااطمينان ﴿مطالعه موردي: ايران﴾
53
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك
54
تخصيص بهينه ذخيره چرخان توسط الگوريتم ژنتيك در سيستم قدرت
55
تخصيص بهينه ذخيره چرخان در سيستم هاي تجديد ساختار شده
56
تخصيص بهينه ذخيره ساز انرژي در سيستم قدرت مبتني بر عدم قطعيت توان توليدي بادي
57
تخصيص بهينه ذخيره ساز در شبكه هاي توزيع تجديد ساختار يافته با هدف كاهش اوج بار و تأخير در توسعه شبكه
58
تخصيص بهينه ذخيره كننده‌ انرژي در ريزشبكه‌هاي مستقل و متصل به شبكه اصلي
59
تخصيص بهينه سازي كارها با ايستگاههاي كاري و بالانس خط
60
تخصيص بهينه سرمايه گذاري در زير بخشهاي صنعتي كشور
61
تخصيص بهينه ظرفيت نيروگاه هخاي بادي در شبكه توزيع
62
تخصيص بهينه كمي ريسك با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
63
تخصيص بهينه گاز فرازآوري در چاه هاي توليدي نفت
64
تخصيص بهينه منابع آب با استفاده از روش ‎هاي مناسب بهينه ‎سازي (مطالعه موردي : حوضه آبريز دشت يزد- اردكان)
65
تخصيص بهينه منابع انساني در ساختار شركت هاي ساختماني
66
تخصيص بهينه منابع براي پردازش ابري موبايل در شبكه LTE-A
67
تخصيص بهينه منابع براي مصالح دانه اي قابل استفاده در پروژه هاي عمراني
68
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده به منظور كاهش تلفات
69
تخصيص بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه توزيع شعاعي با هدف حداقل‌سازي تلفات
70
تخصيص بهينه منابع در ساختار شركت هاي تونلزني
71
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي فمتوسل راديو شناختي
72
تخصيص بهينه منابع در شبكه هاي وايمكس
73
تخصيص بهينه منابع در شبكه‌ هاي حسگر نرم افزارمحور چند وظيفه‌ اي
74
تخصيص بهينه منابع مالي موقوفات متصرفي با استفاده از برنامه‌ريزي آرماني(مطالعه موردي موقوفه منتخب شهر اصفهان)
75
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده بادي در شبكه توزيع شعاعي با درنظر گرفتن تلفات و قابليت اطمينان
76
تخصيص بهينه واحدهاي توليد پراكنده در شبكه توزيع با مدل هاي بار مختلف با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
77
تخصيص بهينه واگن‌هاي خالي به ادارات كل مناطق راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
78
تخصيص بهينه ي لكوموتيو به ادارات كل مناطق راه آهن جمهوري اسلامي ايران
79
تخصيص بهينه ي مولفه هاي افزونگي در سيستم هاي منسجم
80
تخصيص بهينه‌ي كاربري زمين با توجه به هزينه ي حمل و نقل و عدالت اجتماعي
81
تخصيص بين لايه¬اي منابع در شبكه¬هاي رله¬ مبتني بر OFDMA به روش توزيع شده با اطلاعات ناقص از كانال
82
تخصيص پايدار و عملي‌سازي طراحي بازار آب (مطالعه موردي: حوضه آب‌ريز زاينده رود)
83
تخصيص پهناي باند بر آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
84
تخصيص پهناي باند بر پايه آستانه پهناي باند در شبكه هاي بي سيم سلولي
85
تخصيص پهناي باند در شبكه پوششي با استفاده ازتكنيكهاي نظريه بازيها
86
تخصيص پهناي باند در شبكه هاي ماهواره اي با استفاده از روش تخمين ايستا
87
تخصيص پوياي طيف فركانسي در شبكه‌هاي راديوي شناختي با هدف بيشينه كردن ظرفيت كلي شبكه
88
تخصيص پوياي كنترل گر در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار
89
تخصيص پوياي منابع در شبك ههاي سلولي مبتني برOFDMA
90
تخصيص ترافيك باري ريلي در شبكه‌هاي متراكم در محيط رقابتي
91
تخصيص تطبيقي منابع دركنترل گر شبكه هاي مبتني برنرم افزار
92
تخصيص تلفات انتقال در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از روش مبادلات دو جانبه هم ارز و تحليل هاي اقتصادي
93
تخصيص توام توان و انتخاب آنتن در شبكه‌هاي رله‌ي دو طرفه
94
تخصيص توام توان و مكان در شبكه هاي هميار با مدولاسيون تفاضلي
95
تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي تخصيص توان انتقال و انتخاب كانال در شبكه هاي راديوي
96
تخصيص توان به منظور حداكثر كردن نرخ گذردهي كاربران فمتو با در نظر گرفتن حداكثر تداخل كاربران ماكرو
97
تخصيص توان بهينه در سيستم هاي مشاركتي مخابرات بي سيم نوري زير آب
98
تخصيص توان جهت بهبود ظرفيت قطع در راديو شناختگر مشاركتي
99
تخصيص توان در رله براي شبكه¬هاي رله¬اي¬¬ MIMO عظيم تمام دوجهته با چندين زوج كاربر
100
تخصيص توان در شبكه هاي هميار با مدولاسيونOFDM
101
تخصيص توان كارامد از حيث انرژي در ارتباط فراسوي چندورودي - چندخروجي انبوه موج ميليمتري با همياري دستيابي چندگانه غير متعامد
102
تخصيص توان لينك فروسو در سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي انبوه بدون سلول
103
تخصيص توان منبع و رله در يك شبكه دوسويه چندآنتني با اطلاعات ناقص كانال و برداشت انرژي
104
تخصيص توان و خوشه بندي كاربران در سيستم هاي چندورودي چند خروجي دستيابي چندگانه غير متعامد
105
تخصيص توزيعي كانال در شبكه هاي راديوي شناختي
106
تخصيص جزئي مقادير ويژه با ديركرد زماني مقاوم
107
تخصيص جزئي مقادير ويژه با نرم كمينه در دستگاه‌هاي خطي مرتبه بالا
108
تخصيص چندهدفه منابع به صورت برون خط با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي در سامانه هاي قابل بازپيكره بندي كامل
109
تخصيص دادن آدرس IP در شبكه‌هاي موردي سيار
110
تخصيص داده در رديابي چندهدفي توسط روشهاي كلاسيك و عصبي
111
تخصيص داده و عمليات در طراحي پايگاه داده توزيع شده
112
تخصيص دارايي بر اساس رخ دادهاي دمي
113
تخصيص دارايي به سبد سرمايه‌گذاري به كمك مدل بلك-ليترمن
114
تخصيص در حمل و نقل
115
تخصيص در حمل و نقل ريلي
116
تخصيص ذخيره چرخان بين واحدهاي توليد با استفاده از برنامه ريزي ديناميكي بر اساس مفهوم تحليل سلامت
117
تخصيص رانش سيستم تثبيت موقعيت ديناميكي شناور دريايي با استفاده از الگوريتم راهبرد تكامل انطباق ماتريس كوواريانس
118
تخصيص روش هاي متفاوت حمل محصولات جنگلي و انتخاب بهينه ترين روش مناسب توسط تئوري برنامه ريزي خطي عدد صحيح
119
تخصيص زمان تحويل پروژه در محيط چند پروژه اي پويا- تصادفي
120
تخصيص زير حامل ها در شبكه هاي رله اي دو طرفه مبتني بر XFDMA
121
تخصيص زيركانال و كنترل توان بصورت توام به منظور مديريت تداخل در شبكه‌هاي بي‌سيم چندسطحي
122
تخصيص سازوار در نمونه گيري طبقه بندي
123
تخصيص سرمايه گذاري دفاع از سيستمهاي حسّاس همبسته و تجديدپذير با رويكرد بهبود قابليت اطمينان
124
تخصيص سرويس در محاسبات ابري با استفاده از مدل حراج دوسويه پيوسته
125
تخصيص سفارش به تامين كنندگان به كمك الگوريتم هاي متاهيوريستيك در شركت صنايع برق زاوير يزد
126
تخصيص سلسله مراتبي منبع براي جريان سازي ويدئوي چندكاناله در شبكه هاي نظير به نظير
127
تخصيص شناوري در برنامه زمانبندي پروژه بر اساس تئوري فازي
128
تخصيص فازي كانال پويا در سيستم موبايل سلولي
129
تخصيص فركانس ثابت با استفاده از برنامه نويسي پويا
130
تخصيص قطعات با كيفيت بالا به ماشين‌هاي چندمنظوره بادر نظر گرفتن عامل كيفيت باروش متاهيوريستيك
131
تخصيص كارآمد ماشين هاي مجازي در محيط رايانش ابري
132
تخصيص كارآمد منابع انرژي براي شبكه هاي oFDMAدر مسير فروسو
133
تخصيص كارآمد منابع به منظور بهبود كارايي انرژي در شبكه¬هاي سلولار ناهمگون نسل پنج
134
تخصيص كارامد ايستگاه پايه و كنترل توان در شبكه هاي فمتوسل
135
تخصيص كاربران و منابع مخابراتي و محاسباتي در شبكه دسترسي نسل پنجم
136
تخصيص كاميون- شاول با استفاده از تئوري صف، مطالعه ي موردي: معادن سنگ آهن ايران
137
تخصيص كانال پويا براي ترافيك شبه ايستا در شبكه‌هاي IEEE802.11ax
138
تخصيص كانال در شبكه هاي سلولي سيار با ترافيك چندنرخي
139
تخصيص كانال در شبكه هاي مخابراتي سلولي با استفاده از اتوماتاي يادگيرنده سلولي
140
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چند راديو چند كاناله به كمك روشهاي مكاشفه اي
141
تخصيص كانال در شبكه هاي مش بي سيم چندراديو-چندكاناله براي كاربردهاي چندپخشي با استفاده از روش هاي هوشمند
142
تخصيص كانال در شبكه هاي موبايل سلولي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي
143
تخصيص كانال در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند راديو، چند كانال، با استفاده از خوشه بندي
144
تخصيص كانال راديو شناختي براي شبكه هاي تركيبي خرد و كلان سلول
145
تخصيص كانال راديويي شبكه سيار با استفاده از شبكه عصبي
146
تخصيص كانال و مسيريابي توامان براي كاهش توان مصرفي در شبكه‌هاي مش بي‌سيم چند كانالي چند راديويي
147
تخصيص كاهش تلفات بين واحدهاي توليد پراكنده در سيستم هاي توزيع
148
تخصيص كدهاي متعامد با ضريب گسترده سازي متغير در شبكه هاي سلولي طيف گسترده باند وسيع
149
تخصيص كمّي ريسك و بررسي رفتار منفعت به هزينه در پروژه هاي ساخت
150
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
151
تخصيص كيفي ريسك در پروژه‌هاي عمراني با استفاده از روش ويكور، مطالعه موردي پروژه راه آهن حجاما ساوا
152
تخصيص ماشين هاي مجازي در رايانش ابري توزيع شده با دسترسي به انرژي هاي تجديدپذير
153
تخصيص مجدد اقتصادي هوشمند آب در حوزه زاينده رود بين مصارف گوناگون
154
تخصيص مجددمنابع بانكي ورشداقتصادي
155
تخصيص مقادير ويژه براي سيستم هاي پس خورد خروجي به روش دياديك
156
تخصيص مقادير ويژه پس خورد حالت پارامتري غير خطي صريح و كاربردهاي آن
157
تخصيص مقادير ويژه در سيستمهاي نامعين
158
تخصيص منابع (توان) در شبكه راديوشناختي با استفاده از تئوري بازي‌ها
159
تخصيص منابع آب با استفاده از روش هاي حل اختلاف مطالعه موردي: حوضه رودخانه زاينده رود
160
تخصيص منابع آب در رودخانه‌هاي مرزي با ديدگاه نگاه مشترك، مطالعه موردي: رودخانه هريرود Water Allocation in Border River Basin with a Shared Vision, A Case Study: Harirod River
161
تخصيص منابع آب در سطح حوضه آبريز بر اساس مكانيسم اولويت-پايه: مقايسه مدل هاي WEAP و MODSIM
162
تخصيص منابع آب در طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي با استفاده از تئوري بازي‌ها، مطالعه موردي: طرح بهشت‌آباد Water Resources Allocation in Inter-basin Water Transfer Project Using Game Theory, A Case Study: Behesht Abad Project
163
تخصيص منابع آگاه به انرژي در شبكه هاي نرم افزار محورنيمه مستقر
164
تخصيص منابع با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان
165
تخصيص منابع با در نظر گرفتن كيفيت سرويس در شبكه هاي نرم افزار محور
166
تخصيص منابع با رويكرد چندعامل در شبكه هاي فمتوسل
167
تخصيص منابع با معيار كارايي انرژي در سيستم هاي مبتني بر OFDM و رله
168
تخصيص منابع با هدف امنيت لايه‌ي فيزيكي در مخابرات بيسيم
169
تخصيص منابع براي ارتباطات دو طرفه دستگاه به دستگاه در شبكه‌هاي سلولي
170
تخصيص منابع براي شبكه هاي متحرك مخابراتي با قابليت D2D
171
تخصيص منابع براي شبكه هاي موج ميلي متري با دسترسي چندگانه غير متعامد تحت اثر انسداد انساني
172
تخصيص منابع براي كاربردهاي جريان سازي ويدئويي در شبكه هاي مش بي سيم با رويكرد بهينه سازي بين لايه اي
173
تخصيص منابع به سبدي از پروژه‌ها با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي پويا
174
تخصيص منابع به كاربران D2D در شبكه C-RAN با هدف افزايش گذردهي و كاهش تداخل
175
تخصيص منابع به وظايف در شبكه هاي حسگر عملگربي سيم با هدف كاهش زمان اتمام وظايف
176
تخصيص منابع تعميم يافته و روشهاي حل آن با رويكرد تحليل پوششي داده ها
177
تخصيص منابع چند پروژه اي
178
تخصيص منابع چند سطحي در شبكه هاي گسترده نرم افزار محور
179
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه به صورت ارتباط دو طرفه درون باندي
180
تخصيص منابع در ارتباطات دستگاه به دستگاه سلولي با اطلاعات وضعيت كانال نامعلوم
181
تخصيص منابع در ارتباطات دوطرفه درون باندي در سلول‏هاي كوچك مبتني بر معماري Cloud-RAN
182
تخصيص منابع در پروژه هاي با زمان بندي بازه اي
183
تخصيص منابع در تحليل پوششي داده ها
184
تخصيص منابع در توزيع چندپخشي محتوا مبتني بر قابليت ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبكههاي سلولي راديوشناختي
185
تخصيص منابع در رايانش ابر با در نظرگرفتن زمان پاسخ و نياز كاربران
186
تخصيص منابع در سيستم هاي MIMO-OFDM با به كارگيري نظريه بازي ها
187
تخصيص منابع در سيستم هاي بي سيم مشاركتي
188
تخصيص منابع در شبكه هاي تركيبي فيبر بي سيم با لحاظ نمودن شبكه ي زير ساخت(backhaul)
189
تخصيص منابع در شبكه هاي تعريف شده با نرم افزار (SDN) براي كاربرد هاي نسل پنجم موبايل
190
تخصيص منابع در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از يادگيري عامل ها
191
تخصيص منابع در شبكه هاي دسترسي نسل 5 (5G) با ظرفيت Backhaul محدود با استفاده از يادگيري ماشين
192
تخصيص منابع در شبكه هاي راديو شناختگر MIMO-OFDM مبتني بر همسونهي تداخل
193
تخصيص منابع در شبكه هاي مش بي سيم چند كانالي- چند راديويي
194
تخصيص منابع در شبكه‌ هاي هميارانه متعامد با رويكرد مبتني بر تئوري اطلاعات
195
تخصيص منابع در شبكه‌هاي راديوشناختگر مشاركتي با قابليت برداشت انرژي بيسيم
196
تخصيص منابع در مخابرات بدون سيم افزاره به افزاره (D2D) با هدف بهبود بازدهي انرژي
197
تخصيص منابع راديويي در سيستم هاي سلولي مراتبي نسل سوم با سويچينگ بسته اي
198
تخصيص منابع سخت‌افزاري در سامانه‌هاي قابل‌ باز پيكربندي از طريق خوشه‌بندي گراف وظايف و نگاشت خوشه‌ها
199
تخصيص منابع و انتخاب آنتن در سامانه هاي چندآنتني انرژي‐كارا
200
تخصيص منابع و انتخاب رله در يك شبكه راديو شناختگر با همكاري ميان كاربران اوليه و ثانويه
201
تخصيص منابع و زمانبندي پروژه
202
تخصيص منابع و كنترل تداخل در شبكه هاي دسترسي راديويي ابري
203
تخصيص منابع و كنترل توان مبتني بر استفاده از پايلوت در شبكه‌هاي خودرويي
204
تخصيص منبع در شبكه هاي مخابرات با تغذيه بيسيم به منظور افزايش بهره وري انرژي
205
تخصيص موعد تحويل در سيستم هاي مونتاژ چند مرحله اي با رويكرد بلندترين مسير در شبكه هاي صف
206
تخصيص نرم افزاري فركانس باند UHF
207
تخصيص نيروي انساني در ساخت و توليد سلولي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري نيروي كار " يك رويكرد شبيه سازي و DEA"
208
تخصيص هزينه انتقال و تلفات با روش رديابي بهينه توان
209
تخصيص هزينه انتقال و تلفات بر مبناي رديابي توان اكتيو در بازار رقابتي برق
210
تخصيص هزينه به كار رفته در مسيرهاي كاري با استفاده از نظريه بازي
211
تخصيص هزينه جبران آلودگي هارمونيكي به مشتركين برق صنعتي
212
تخصيص هزينه محور قابليت اطمينان در يك ماهواره
213
تخصيص هزينه ي ثابت بر پايه ي روش تحليل پوششي داده ها در محيط رقابتي
214
تخصيص هم زمان ايستگاه پايه، توان و زير كانال فركانسي با تضمين كيفيت سرويس در شبكه‌هاي سلولي راديو شناختي 5G
215
تخصيص هوشمند پردازه ها در سيستم هاي چند هسته اي جهت كمينه كردن دماي تراشه با به كارگيري يادگيري تقويتي
216
تخصيص و مكان يابي هاب در شبكه هاي لجستيك چند وجهي
217
تخصيص وظايف آگاه از نوسان فرآيند و دما در سيستم هاي چندپردازنده روي تراشه
218
تخصيص وظايف به پرنده هاي بدون سرنشين همكار در يك محيط ديناميكي
219
تخصيص وظيفه غيرمتمركز براي ربات‌هاي پرنده ناهمگون بدون سرنشين در مأموريت‌هاي امداد و نجات
220
تخصيص‌منابع در سيستم چندپروژه‌اي تحت شرايط تصادفي و پويا
221
تخصيص، مكان يابي و كاراسازي ترددشمارها وارائه راهكارهاي اصلاح ماتريس هاي مبدا – مقصد سفر
222
تخفيف جمله واره در زبان فارسي بر اساس نظريه حاكميت و مرجع گزيني
223
تخقيق ، مطالعه و پياده سازي Open NMS
224
تخلفات و جرايم وكلاي دادگستري
225
تخلق به اخلاق الله در قرآن
226
تخليص ... از سرم انساني و توليد و تخليص آنتي بادي ضد آن در زرده تخم مرغ
227
تخليص ...وآنتي بادي آن به منظور تعيين سطح سرمي وفوليكولي اين پروتئين در بيماران تحريك شده جهت.../...
228
تخليص 1و1- دي فنيل اتان از FLUX OIL واحد اتيل بنزن بعنوان فراورده جانبي
229
تخليص آنزيم كربونيك انيدرازII انساني و مطالعه اثرات مهارشوندگي آن توسط سلكوكسيب
230
تخليص اسيد استيك با روش تراوش تبخيري
231
تخليص ايزوآنزيم VI اكتينيدين به روش كروماتوفوكوسينگ ومطالعه اثر كلسيم بر عملكردوساختار آنزيم
232
تخليص پروتئن انتقال دهنده ليپيد از شلتوك برنج
233
تخليص پروتئين LTP از باكتري E Coli ترانسفورم شده و بررسي خصوصيات مولكولي و بيوشيميايي آن
234
تخليص پروتئين نوتركيب PEP از باكتري E.coli
235
تخليص پروتئين و مقايسه فريتين موش صحرايي و اسب در اتصال به كوفاكتور هيم و ارزيابي فعاليت پراكسيدازي
236
تخليص پروفيلين طبيعي خربزه مشهد به روش ايمونوافينيتي كروماتوگرافي
237
تخليص سليم بطريق الكترو شيمي
238
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس H9N2 آنفلوانزاي پرندگان
239
تخليص نوكلئوپروتئين ويروس N_2 H_9 آنفلوانزاي پرندگان
240
تخليص و بررسي مشخصات گلوكوآميلاز توليد شده از يك سويه ي بومي آسپرژيلوس نايجر
241
تخليص و بكارگيري پروتئين انتقال دهنده ليپيد گياهي به عنوان ناقل در سيستم انتقال دارو
242
تخليص و تعيين برخي خصوصيات آنزيم آميلاز از قارچ آسپرژيلوس تايجر
243
تخليص يون واناديوم با استفاده از روش استخراج حلالي
244
تخليه الكترواستيل در مدارهاي مجتمع و طراحي مدار محافظ
245
تخليه اماكن استيجاري
246
تخليه اماكن تجاري و انتقال به غير
247
تخمير اتانل توسط سلولهاي مخمر تثبيت يافته بر حامل طبيعي لوفا
248
تخمين DOA و TDOA به منظور مكانيابي سه بعدي منابع صوتي در شرايط سطوح بازتابنده با آرايه كروي
249
تخمين line-On درصد تبديل منومر به پليمر بااستفاده از كاليرمتري و تكنيك كالمن فيلتر
250
تخمين آب قابل بارش منطقه ساحلي خليج فارس با استفاده از داده هاي NOOA در سيستم شبكه هاي عصبي
251
تخمين آرتيفكت هاي تصويربرداري MR در حضور اشياء فلزي و اعمال تصحيحات ممكن بر اعوجاج هاي تصوير
252
تخمين آفست فركانس حامل با بازه ي تخمين وسيع در سيستم هاي OFDM
253
تخمين ابعاد چاله آبشستگي در اثر جت ديواره اي مستغرق با استفاده از مدل ANFIS
254
تخمين ابعاد سنگ پس از انفجار با استفاده از روش هاي عددي و مقايسه آن با روش هاي تجربي
255
تخمين احتمال خروج از خط قطار بر اساس تغييرات پروفيل ريل
256
تخمين ارزش در معرض ريسك شاخص گروه پالايشي تحت تاثير شوك هاي قيمت نفت
257
تخمين استحصال انرژي الكتريكي از سلول هاي فتو ولتاييك به كمك شبكه هاي عصبي
258
تخمين استحكام نهايي سازه كشتي با احتساب تأثير ترك
259
تخمين اقتصادسنجي تابع توليد براي صنعت سيمان كشور و كاربردهاي آن
260
تخمين اقتصادسنجي توابع تقاضاي برق براي بخشهاي مختلف اقتصادي كشور
261
تخمين انتگرال C در صفحه Tشكل تحت بار محوري محلي و غير محلي بر اساس ضريب تمركز تنش
262
تخمين اندازه ي شبكه هاي شخصي در سازمان هاي اجتماعي
263
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار
264
تخمين انرژي امواج ناشي از باد در منطقه چابهار لالاالا
265
تخمين انرژي پيوندهاي هيدروژني NH...N و NH...O در برخي كمپلكس هاي داراي چند پيوند هيدروژني با استفاده از محاسبات NBO
266
تخمين انرژي حالت پايه با استفاده از اطلاع فيشر
267
تخمين اوليه پارامترهاي هواپيما در مراحل اوليه طراحي با استفاده از روش SVD
268
تخمين بار در سيستم هاي توزيع با استفاده از روش حداقل مربعات وزني فازي
269
تخمين بار در سيستمهاي توزيع با استفاده ازروش حداقل مربعات وزني فازي
270
تخمين بار در يك فيدر توزيع نمونه ﴿20kV﴾
271
تخمين بار شكست در اتصال نانو چسبي تك لبه‌اي تحت بارگذاري استاتيك به روشي مبتني بر مفاهيم فاصله بحراني
272
تخمين بار كوتاه مدت فيدرهاي توزيع با استفاده از اطلاعات محدود
273
تخمين بارانهدام غير خطي پلاستيك قابها با رويكرد شبكه هاي عصبي
274
تخمين بارندگي در مناطق كوهستاني حوزه سد زاينده رود با استفاده از روش هاي زمين آمار
275
تخمين بارهاي سرمايشي و گرمايشي ساختمان با جدارهاي متشكل از مواد افزودني
276
تخمين بازده به مقياس در محيط پويا به كمك DEA
277
تخمين بدون باياس پارامتر در شناسايي سيستم غير خطي حلقه بسته
278
تخمين برخط پارامترهاي مدل فيزيولوژيك حمله هاي صرعي از روي سيگنال هاي depth-EEG به منظور استفاده در پيشگويي وقوع حمله
279
تخمين بعضي خواص فيزيكي و مكانيكي سنگها و پيدا كردن روابط بين پارامتر هاي مختلف
280
تخمين بلادرنگ (OnLine)پارامترهاي الكتريكي ژنراتور سنگرون با استفاده از روش اعمال اختلال كوچك در سيستم تحريك و شبكه هاي عصبي
281
تخمين بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي كشور در طي برنامه هاي توسعه اجتماعي اقتصادي در ايران
282
تخمين بهره وري كل عوامل توليدبخش صنعت كشور طي برنامه هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
283
تخمين بهينه پارامتر هاي الگوي فعاليت واحد حركتي از سيگنال الكترومايوگرام
284
تخمين بهينه موقعيت يك زيردريايي با استفاده از سيستم ناوبري اينرسيايي
285
تخمين بيشترين زمان اجراي كدهاي تكرار پذير
286
تخمين پارامتر به روش حداقل مربعات
287
تخمين پارامتر سختي مچ پروتز پا بر اساس تحليل راه رفتن فرد سالم و معلول
288
تخمين پارامتر غير خطي Jدر مكانيك شكست بكمك آناليز Gloss
289
تخمين پارامتر مكانيك شكست در دماي بالا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
290
تخمين پارامتر هاي تابع تبديل شبكه مجهول از روي اغتشاشات خط رابط آن با شبكه معلوم
291
تخمين پارامتر هاي يك پالس RF با استفاده از تبديل موجك
292
تخمين پارامتر يا تابع مجهول براي تقريب زدن جواب برخي از مسائل معكوس سهموي
293
تخمين پارامترها و متغيرهاي حالت سيستم هاي داراي آلياژهاي حافظه دار با استفاده از فيلتر كالمن و كاربرد آن در كنترل
294
تخمين پارامترها و مدل سازي ژنراتور سنكرون با اندازه گيري هاي وصل - خط و پاسخ فركانسي حالت ايستا
295
تخمين پارامترهاي انفعالي دندريت هاي فوقاني سلول هاي پيراميدال CA1 با استفاده از ثبت سلولي و نرم افزار NEURON
296
تخمين پارامترهاي بيومكانيكي تارهاي صوتي با استفاده از فيلتر كردن معكوس صدا
297
تخمين پارامترهاي پترو فيزيكي يكي از مخازن متراكم حاوي گاز با استفاده از روش شبيه سازي گوسي متوالي و روش مولتي مين
298
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن با استفاده از وارون سازي لرزه اي به روش زمين آمار
299
تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي يكي از مخازن نفتي جنوب به روش تلفيقي شبكه عصبي فازي (نر و فازي)
300
تخمين پارامترهاي پروازي در حوزه فركانس و مقايسه نتايج آن با حوزه زمان
301
تخمين پارامترهاي پروازي هواپيما در شرايط يخ¬زدگي
302
تخمين پارامترهاي تخلخل و تراوائي با استفاده از داده هاي چاه نگاري و اطلاعات مغزه دريك ميدان گازي جنوب ايران
303
تخمين پارامترهاي جذب سرب در برخي خاك هاي استان مازندران توسط مدل هاي رگرسيوني
304
تخمين پارامترهاي خطوط انتقال سه فاز با استفاده از اندازه گيري حوزه زمان ولتاژ و جريان
305
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ هاي نرم با استفاده از روش هاي هوشمند
306
تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي مخزن اهواز-بنگستان با استفاده از انجام آزمايش هاي مكانيك سنگي بر روي نمونه هاي تهيه شده از سنگ مخزن ، جهت كاربرد در عمليلات لايه شكافي هيدروليكي
307
تخمين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با استفاده از اندازه گيريهايOn Line
308
تخمين پارامترهاي سنتز گفتار فارسي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري
309
تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده دنباله مستقيم با استفاده از آناليز بردار ويژه
310
تخمين پارامترهاي سيگنالهاي جهش فركانس تصادفي
311
تخمين پارامترهاي شكست در ديسكهاي ساكن و چرخان تحت گشتاور پيچشي و سرعت زاويه اي ثابت
312
تخمين پارامترهاي شكست سدهاي خاكي با استفاده از مدل شبكه عصبي
313
تخمين پارامترهاي عمق و قابليت خودپذيري مغناطيسي كاني سازي آهن مگنتيتي در كانسار سنگ آهن ارجين زنجان به روش عدد موجي محلي
314
تخمين پارامترهاي فيزيكي ژنراتور سنكرون در ساختار غيرخطي با استفاده از اطلاعات PMU
315
تخمين پارامترهاي فيلتر AR با استفاده از مدل احتمال ويشارت
316
تخمين پارامترهاي كمي و كيفي لايه هاي معدن زغال سنگ پرورده 4 طبس با استفاده از زمين آمار
317
تخمين پارامترهاي لازم در طراحي مقدماتي هواپيما
318
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون
319
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون از مدل SFR2 با استفاده از برآورد پيشينه راستنمايي
320
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از شبكه هاي عصبي
321
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون با استفاده از مدل مرجع (MRAS)
322
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون بروش RLS
323
تخمين پارامترهاي ماشين سنكرون به روش كمترين مربعات تكراري
324
تخمين پارامترهاي مخزني كربناته به روش بيزين
325
تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشينهاي القايي (آسنكرون )
326
تخمين پارامترهاي مدل سيستم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
327
تخمين پارامترهاي مدل مشروح ترانسفورماتور به روش تحليلي - تقريبي
328
تخمين پارامترهاي مقاومت برشي خاك با استفاده از نتايج (GPR) رادار نفوذي زمين
329
تخمين پارامترهاي ملاك هاي شكست سنگ با استفاده از شبكه عصبي و ساير روش هاي عددي و مقايسه نتايج
330
تخمين پارامترهاي ممان لولائي دم افقي با استفاده از روشهاي نيمه تجربي شناسايي سيستم از روي داده هاي پروازي
331
تخمين پارامترهاي موثر جنبش نيرومند زمين و توسعه مدل هاي مناسب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي ايران
332
تخمين پارامترهاي مودال با استفاده از روش آناليز زمان فركانس
333
تخمين پارامترهاي يك سيم پيج نمونه با استفاده از دستگاه wayne kerr 6500B
334
تخمين پارامتري امواج دريا با منابع گسترده
335
تخمين پارامتري و ناپارامتري منحني زيست محيطي كوزنتس (مطالعه موردي ايران)
336
تخمين پتانسيل هاي برانگيخته شنوائي از سيگنالهاي مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
337
تخمين پتانسيلهاي وابسته به رخداد با استفاده از چندبعدي سازي و مدل هاي بازنمايي تنك متمايزكننده
338
تخمين پروفايل انعكاسي نمونه هاي براق با تغيير زاويه تابش نور به وسيله‌ي دوربين ديجيتال
339
تخمين پروفيل نشست زمين ناشي از حفاري تونل هاي دوقلو با درنظر گرفتن فاصله تونل ها و مراحل حفاري
340
تخمين پروفيل ولتاژو جريان خط انتقال در حالت گذرا با استفاده از مدل Dommel و روش Finite Difference
341
تخمين پوياي ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از شمارش احجام ترافيكي
342
تخمين پيشرفت فيزيكي پروژه هاي انتقال با استفاده از شبكه هاي عصبي
343
تخمين پيوسته فشار خون بدون استفاده از كاف
344
تخمين تابع اختلال سطح آنتن منعكس‌كننده‌ي سهموي با گين بالاي 40dBi در باند X با استفاده از اطلاعات ميدان‌هاي راه دور و اصلاح توسط منعكس‌كننده‌ي ثانوي
345
تخمين تابع تبديل كانال انتشار موج فرا پهن باند (UWB) با توجه به اندازه گيري ها بر روي يك نمونه ترانسفورماتور آزمايشگاهي
346
تخمين تابع تقاضاي آب آشاميدني ( مطالعه موردي شهر كاشان )
347
تخمين تابع تقاضاي آب صنعتي در استان اصفهان
348
تخمين تابع تقاضاي آب كشاورزي حوضه آبخيز زاينده رود ( مطالعه موردي : محصولات عمده زراعي )
349
تخمين تابع تقاضاي آبزيان در ايران
350
تخمين تابع تقاضاي اكوتوريسم (مطالعه موردي: گيلان)
351
تخمين تابع تقاضاي انرژي در زيربخش هاي صنعت ايران براي اقليم هاي گوناگون (طي سال هاي 1390-1360)
352
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي ايران با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي استان‌هاي كشور
353
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي ايران با رويكرد اقتصادسنجي داده‌هاي تابلويي استان‌هاي كشور
354
تخمين تابع تقاضاي برق خانگي در استان اصفهان
355
تخمين تابع تقاضاي بنزين
356
تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران طي دوره زماني 1372 تا 1385
357
تخمين تابع تقاضاي پول كشورهاي عضو اوپك: رويكرد داده‌هاي تابلويي (2012-2002)
358
تخمين تابع تقاضاي توريسم خارجي ايران طي دوره 1383-1344 و ارائه استرانژيهاي گسترش صنعت توريسم ايران ﴿ با استفاده از استراتژيهاي توسعه توريسم درمالزي ، سنگاپور و مصر ﴾
359
تخمين تابع تقاضاي خاميار ايران براي كشورهاي آلمان، فرانسه، ژاپن
360
تخمين تابع تقاضاي خدمات درماني در شهر كاشان
361
تخمين تابع تقاضاي سرمايه گذاري در بخش مسكن
362
تخمين تابع تقاضاي سفر براي تماشاگران ورزش روستايي - عشايري كشتي با چوخه در گود چشمه زينل خان شهرستان اسفراين
363
تخمين تابع تقاضاي سفر گردشگري به شهر بندر تركمن ﴿ 6 ماهه نخست سال 1389﴾
364
تخمين تابع تقاضاي كل واردت محصولات كشاورزي ايران (1371-1343)
365
تخمين تابع تقاضاي گاز در مصارف خانگي و تجاري در ايران
366
تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت كشور
367
تخمين تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل قيمت هدانيك (مطالعه موردي شهر كابل)
368
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري با استفاده از رهيافت هدانيك با تأكيد بر تأثير امنيت شهري مطالعه موردي شهر هرات- افغانستان
369
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بااستفاده ازمدل قيمت گذاري هدانيك ،مطالعه موردي شهرخوي
370
تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بهارستان با استفاده از مدل قيمت هرانيك
371
تخمين تابع تقاضاي نهاده هاي توليد در صنايع شيميايي ايران براي دوره زماني 1373 الي 1382
372
تخمين تابع تقاضاي نيروي كار در بخش صنعت ايران طي دوران فراغت از جنگ سال¬هاي 1٣67–1٣90
373
تخمين تابع توليد ذرت (دانه اي) (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)
374
تخمين تابع توليد زعفران در شهرستان كاشمر
375
تخمين تابع توليد صنعت نساجي (ريسندگي و بافندگي )در استان اصفهان
376
تخمين تابع توليد مركبات منطقه جهرم
377
تخمين تابع توليد مسكن و كاربري زمين شهري در منطقه شهري كاشان
378
تخمين تابع توليد و تقاضاي شير : مطالعه موردي شركت صنايع شير ايران
379
تخمين تابع توليد واندازه گيري بهره وري عوامل توليدماهيان گرمابي درمزارع استان كرمانشاه
380
تخمين تابع چگالي طيف توان سيگنال‌هاي غيرگوسي غيرايستان مخابراتي
381
تخمين تابع چگالي نامشخص نويز بر مبناي بهترين تخمين آنتروپي و انتخاب همزمان درجه مدل مناسب
382
تخمين تابع چگالي نويزهاي ضربه اي با استفاده از روش ماكزيمم آنتروپي و كاربرد آن در آشكارسازي سيگنال
383
تخمين تابع سرعت درآمدي و سرعت نقدينگي پول با استفاده از مدل خود توضيحي با وقفه هاي توزيعي در ايران : ﴿1389 - 1359﴾
384
تخمين تابع قيمت هدانيك مسكن /رهيافت اقتصاد سنجي فضايي/مطالعه موردي شهر مشهد
385
تخمين تابع قيمت هدانيك مسكن بر اساس رهيافت اقتصادسنجي فضايي ﴿مطالعه موردي شهر تهران﴾
386
تخمين تابع مطلوبيت انتخاب پروژه‌ها با رويكرد توسعه پايدار با استفاده از كارت امتيازي متوازن و فرآيند تحليل شبكه‌اي(مطالعه موردي: شركت سايپا)
387
تخمين تابع مطلوبيت پايدار تامين كنندگان پروژه هاي ساخت و ساز با استفاده از يك رويكرد تركيبي تصميم گيري
388
تخمين تابع منافع نهايي از كاهش الودگي هاي ابي، براي بخش ايراني خليج فارس ( به روش ارزشيلبي مشروط ) مطالعه موردي شهر بندرعباس
389
تخمين تابع هزينه ترانسلوك براي صنعت سيمان و كاربردهاي آن
390
تخمين تابع هزينه وصول ماليات و كمينه سازي آن مطالعه موردي: استان يزد
391
تخمين تاخير زماني در سري‌هاي زماني آشوبي با استفاده از سه روش خود-همبستگي، اطلاعات مشترك و نگاشت
392
تخمين تحريك آنتن هاي آرايه اي بر اساس اندازه گيري هاي دامنه ميدان دور
393
تخمين تخلخل از روي نگارهاي چاه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
394
تخمين تخلخل و تراوايي با استفاده از شبكه‌عصبي‌موجك (ويونت)
395
تخمين تخلخل، تراوايي، ليتولوژي واحدهاي سنگي و رخساره الكتريكي در مخزن داريان ميدان رشادت به روش هاي هوشمند
396
تخمين تراكم پسماند جامد شهري با استفاده از برخي ويژگي‌هاي آن به كمك شبكه عصبي مصنوعي
397
تخمين تراوايي نسبي مخازن كربناته ايران با بهره‌گيري از روش هاي هوشمند
398
تخمين تشكيل و انتشار اكسيدهاي نيتروژن در شعله هاي مغشوش غير پيش مخلوط
399
تخمين تغيير شكل هاي منتجه از جوشكاري در سازه هاي ورقه اي
400
تخمين تغييرات سطح ايستابي به روش هاي زمين آماري و شبيه سازي و بررسي تأثير افت سطح آب بر پارامترهاي كيفي و هيدروشيميايي آبخوان ﴿مطالعه موردي : دشت ابركوه﴾
401
تخمين تغييرات هندسي موجود در ريل راه آهن
402
تخمين تفاضل و نفوذ پذيري ميدان نفتي گچسران با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي
403
تخمين تقاضاي انرژي بخش حمل‌ونقل جاده‌اي داخلي در ايران با استفاده از مدل رگرسيون فازي
404
تخمين تقاضاي پول در ايران
405
تخمين تقاضاي مواد غير خوراكي در مناطق شهري و روستايي ايران با مدلAIDS
406
تخمين تلفات الكتريكي
407
تخمين تلفات انرژي الكتريكي در يك فيدر توزيع 20 كيلو ولت واقعي
408
تخمين تلفات سيستم توزيع با استفاده از يك روش هوشمند
409
تخمين تمايل به پرداخت آنژيوگرافي قلب، براي بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي منتخب مشهد با روش ارزش گذاري مشروط در سال 1398
410
تخمين تمايل به پرداخت براي غربالگري سرطان پستان با ماموگرافي در زنان ساكن شهر مشهد با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط(cvn) در سال 1394
411
تخمين تمركز تنش هندسي در فلانچ هاي خارجي انتقال قدرت به روش المانهاي محدود
412
تخمين تنش آبي درخت زيتون با استفاده از اندازه گيري دماي چتر گياه به روش ترموگرافي فروسرخ
413
تخمين تنش هاي برجاي زمين به كمك روش هاي عددي-مطالعه موردي: سد سيمره
414
تخمين تنش هاي پسماند در فلزات و كامپوزيت ها بر مبناي روش كرنش ويژه
415
تخمين تنشهاي پسماند حاصل از عمليات شكل دهي و تاثير آن بررروي عمر رينگ خودروي پيكان
416
تخمين تنشهاي پسماند حرارتي در جوش مقاومتي نقطه اي (Spot Welding) به كار رفته در بدنه خودرو
417
تخمين توابع تقاضاي فرآورده هاي اصلي نفتي براي شهر تهران و بررسي ارتباط بين مصرف فرآورده ها و آلودگي هواي شهر تهران
418
تخمين توابع توزيع داراي پارامترهاي متغير در مسائل شبيه سازي"استفاده از توزيع هاي تركيبي در شبيه سازي"
419
تخمين توابع توليد بيمارستانهاي ايران، يك مطالعه مرورنظاممند ومتاآناليز
420
تخمين توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعات استان همدان
421
تخمين توام پارامترهاي سنكرون سازي و كانال در سيستم هاي MC_CDMA و بهبود الگوريتم هاي آن
422
تخمين توام كانال و انحراف فركانسي كارير در سيستم مخابراتيUFMC
423
تخمين توان توليد در صنايع منتخب
424
تخمين توان توليد در صنايع منتخب
425
تخمين توزيع اندازه خرده سنگ با استفاده از روشهاي پردازش تصوير
426
تخمين توزيع اندازه ذرات در ديسپرسيوني از دو مايع غير قابل امتزاج
427
تخمين توزيع شده مقيد مبتني بر يادگيري اجماعي در محيط ناشناخته توسط ربات هاي سيار
428
تخمين توزيع غلظت اجزاء هيدروكربوري در امتداد بستر يك راكتور هيدرو كراكينگ به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
429
تخمين ثابت اينرسي سيستمهاي قدرت در زمان حقيقي با استفاده از مفهوم ناحيه گسترده و تجهيزات اندازه‌گيري فازوري
430
تخمين ثابت سرعت واكنشهاي تك مولكولي در فاز گاز ايزومري 2 و 3 و 3a و 4 و5 و 6 و 7 و7b -اكتاهيدرو -H1 -سيكلوپنتا ﴿3و4 ﴾ سيكلوبوتا ﴿1 و 2 ﴾ بنزن
431
تخمين جابجايي مغز براي تصحيح مسير جراحي
432
تخمين جريان پاي كانال صاعقه با استفاده از اندازه گيري ميدانهاي راه دور
433
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻗﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ
434
تخمين جهت با استفاده از درون‌يابي آرايه‌ي مجازي
435
تخمين جهت سيگنال هاي همدوس در حضور نويز همبسته
436
تخمين جهت منابع با استفاده از زيرفضاي كرونكر
437
تخمين جهت نگاه با استفاده از پردازش تصوير
438
تخمين جهت ورود مبتني بر حسگري فشرده تك بيتي
439
تخمين چگالي مايعات يوني توسط شبكه عصبي مصنوعي
440
تخمين چندجمله اي چبيشف براي پردازش سيگنال توزيع شده
441
تخمين حالت بدن انسان با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
442
تخمين حالت به روش تخمين شاخه در سيستم هاي توزيع شعاعي
443
تخمين حالت در سيستم هاي ابعاد وسيع به روش سلسله مراتبي با كاربرد جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري در سيستم هاي قدرت
444
تخمين حالت در سيستم هاي غيرخطي تصادفي با استفاده از شبكه هاي عصبي
445
تخمين حالت در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از حسگري فشرده
446
تخمين حالت در شبكه هاي توزيع با تعيين تعداد و مكان بهينه اندازه گيرها
447
تخمين حالت ديناميكي و همزمان شبكه قدرت با استفاده از فيلتر كالمن
448
تخمين حالت سه بعدي بدن انسان با استفاده از يادگيري عميق
449
تخمين حالت سيستم هاي توزيع
450
تخمين حالت سيستم هاي سايبري فيزيكي ابعاد وسيع
451
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از روشهاي حل ماتريسهاي پراكنده
452
تخمين حالت شارژ باتري‌ ليتيوم-يون با استفاده از فيلتر‌كالمن مرتبه كسري بر پايه مدل مداري باتري‌
453
تخمين حالت هارمونيكي در سيستم توزيع برق
454
تخمين حالت هارمونيكي در يك سيستم قدرت با كاهش ابعاد مدل
455
تخمين حالت هارمونيكي قدرت با مكان يابي بهينة واحدهاي اندازه گير فاز
456
تخمين حالت هارمونيكي و محاسبه تلفات هارمونيكي در شبكه هاي توزيع
457
تخمين حالت و شناسايي پارامتر شناورهاي زيرسطحي خودگردان با استفاده از رويتگر غيرخطي
458
تخمين حالتها رمونيكي در يك سيستم قدرت با استفاده از تكنيك حداقل مربعات وزن داده نشده
459
تخمين حالتهاي سيستم با استفاده از شبكه هاي سنسوري
460
تخمين حجم برجاي بلوك‌هاي سنگ ساختماني با توجه به مشخصات توده‌سنگ، مطالعه موردي معادن تراورتن محلات
461
تخمين حجم پول شويي در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود توضيح برداري ساختاري طي سال هاي 1340 - 1389
462
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر رشد در اقتصاد ايران
463
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر مصرف در اقتصاد ايران
464
تخمين حجم هواي ريه در بيماران COPD با استفاده از بخش بندي تصاوير CT سه بعدي
465
تخمين حركت در تصاوير ويدئويي بر اساس روشهاي تركيبي
466
تخمين حركت مناسب براي اختفاي خطا
467
تخمين خسارات اقتصادي ناشي از آلودگي هوا : مطالعه موردي شهر شيراز
468
تخمين خطاهاي هندسي و ابعادي ماشين ابزار سه محور به كمك ماشين كاري قطعه نمونه
469
تخمين خطي به روش حداقل مربعات
470
تخمين خواص ترموديناميكي مشتق مرتبه دوم به كمك معادله حالت PHSC
471
تخمين خواص كششي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با ساختارهاي ليفي بر اساس تغييرات ساختماني پارچه تاري پودي
472
تخمين داده¬هاي از دست رفته، جهت بهبود كارايي الگوريتم¬هاي يادگيري از داده¬هاي جرياني
473
تخمين دانسيته عيوب خطي و محاسبه انرژي ذخيره شده در نمونه آلويمينيوم 1050 تحت كشش ساده تك محوري
474
تخمين دبي در رودخانه ها با استفاده از شبكه عصبي
475
تخمين درجه حرارت در بافت به صورت غيرتهاجمي توسط اخذ و پردازش سيگنال هاي فراصوت
476
تخمين درصد بيوديزل توليد شده از روغن پسماند خوراكي و روغن گياه رزماري )روغن پايه كنجد( توسط بيني الكترونيكي و هوش مصنوعي
477
تخمين درصد چربي خون با محاسبات نرم
478
تخمين دز ارگانها ، دز موثر و ريسك سرطانهاي ناشي از تعدادي از آزمونهاي سي تي آنژيوگرافي
479
تخمين دز جنين در پرتو گيري مادر باردار در معاينات توموگرافي كامپيوتري (CT) به روش مونت¬كارلو
480
تخمين دماي پلاسماي نقره توليد شده با ليزر نانوثانيه Nd:YAG
481
تخمين ذخيره آنومالي آهن ايران مركزي به روش هاي كلاسيك
482
تخمين ذخيره آنومالي شماره 2 گل گهر با استفاده از روشهاي زمين آماري و شبكه عصبي مصنوعي
483
تخمين ذخيره آنومالي غربي معدن مس سرچشمه بر اساس داده‌ هاي حفاري اكتشافي
484
تخمين ذخيره آهن آنومالي شماره 3 معدن گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي فركتاني
485
تخمين ذخيره دپوهاي كانسنگ كم عيار و پر عيار معدن سنگ اهن چغارت
486
تخمين ذخيره كانسار سرب و روي معدن قله كفتران سمنان
487
تخمين ذخيره كانسار مس جيان بوانت با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
488
تخمين ذخيره كانسار مس دره زرشك يزد
489
تخمين ذخيره كانسار مس ميدوك (كرمان – ايران مركزي) به روشهاي زمين آماري و فركتال
490
تخمين ذخيره و مرزبندي بهينه بلوكهاي كانسنگ و باطله در معدن تپه سرخ به روشهاي زمين آماري
491
تخمين ذخيره‌ي چرخان در ريزشبكه‌ها
492
تخمين رابطه ماليات برثروت و درآمد و ماليات بر سود شركتها بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك در دوره زماني 1995-2013
493
تخمين راستاي ورود سيگنال هاي باند وسيع
494
تخمين رشد ترك و صدمه خستگي ناشي از بارگذاري سيلكي در سازه هاي جوشكاريشده
495
تخمين رطوبت سطح خاك با استفاده از دماي سطح زمين و شاخص نرمال گياهي
496
تخمين رطوبت سطحي خاك با استفاده از روش مثلث بهبود يافته و شاخص خاك
497
تخمين رطوبت گياه سورگوم توسط مولتي كوپتر و پردازش تصوير
498
تخمين رفتار سيستم هاي غيرخطي با استفاده از روش فازي
499
تخمين رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد در كارون شمالي با استفاده از مدل SWAT2000
500
تخمين ريسك شكستگي پاتولوژيك استخوان فمور بر اثر متاستاز استخوان
501
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
502
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك¬هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك
503
تخمين زاويه شكست قطعات تركدار به روش فتو الاستيسيته
504
تخمين زاويه نوسان بار در جرتقيل هاي سقفي به كمك رويتگر حالت و ميراسازي نوسان با استفاده از LQR
505
تخمين زاويه ورود در حضور عدم كاليبراسيون و آرايه ي معيوب با رويكرد يادگيري ديكشنري
506
تخمين زاويه ورود مبتني بر فاز
507
تخمين زاويه ورودسيگنال بااز استفاده ي پردازش سيگنال آنتن هاي آرايه اي
508
تخمين زمان انعقاد خون از روي تصاوير حرارتي
509
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان
510
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان ( Dual Task )
511
تخمين زمان رسيدن پالس (TOA) در رادارهاي پسيو
512
تخمين زمان سفر در جاده هاي برون شهري و شبيه سازي آن با امواج الكترومغناطيسي
513
تخمين زمان سفر مسير با بكارگيري اطلاعات دريافتي از سامانه موقعيت ياب جهاني
514
تخمين زمان نقطه تغيير نمودار واريانس توزيع نرمال با فرض مونوتونيك بودن روند تغيير
515
تخمين زمان و هزينه توليد قطعات متالورژي پودر به كمك كامپيوتر
516
تخمين زمان ورود پالس هاي برگشتي ليدار
517
تخمين زمين آماري سه بعدي فسفات و كلر به روش كريجينگ در معدن فسفات اسفوردي به منظور تهيه طرح استخراج انتخابي
518
تخمين ژست بدن انسان در ويديو با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
519
تخمين ساختار آناتومي بافت مبتني بر بازسازي تصاوير مقطع نگاري الكتريكي چند بعدي فانتوم
520
تخمين سرعت انتشار امواج لرزه اي در تكيه گاههاي سد بختياري با استفاده از توموگرافي و روشهاي زمين آماري
521
تخمين سرعت جريان خون با استفاده از اطلاعات زماني -مكاني سيگنال داپلر اولتراسوند
522
تخمين سرعت خطي و آشكارسازي مقدار لغزش از طريق طراحي تخمينگر پايدار مقاوم
523
تخمين سرعت خودرو به كمك آناليز مات شدگي ناشي از حركت بر اساس تبديل RADON
524
تخمين سرعت دستگاه سيار با استفاده از تحليل زمان فركانس سيگنال دريافتي
525
تخمين سرعت دستگاه سياربااستفاده ازتحليل طيفي سيگنال دريافتي
526
تخمين سرعت موبايل در سيستمهاي مبكروسلولي در حضور شرايط پراكندگي غير همسانگرد
527
تخمين سرعت موج تراكمي و برشي با استفاده از مدل سازي فيزيك سنگ
528
تخمين سرعت و گشتاور بارتركشن موتور القايي با استفاده از تخمينگر MRAS و مشاهدهگر اغتشاش
529
تخمين سفتي دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام
530
تخمين سن استخوان در نژاد ايراني با استفاده از تصاوير راديوگرافي
531
تخمين سن انسان از روي چهره بر مبناي روش هاي پردازش تصوير
532
تخمين سن با استفاده از نسبت حجم پالپ به حجم دندان كانين در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي (CBTC)
533
تخمين سن با استفاده از ويژگي هاي چهره
534
تخمين سن تقويمي با استفاده از نسبت مساحت ظاهري پالپ به مساحت دندان كانين افراد 16 تا 64 ساله در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال
535
تخمين سن در افراد بزرگسال با استخراج بعد فركتال از تصاوير مغزي تشديد مغناطيسي
536
تخمين سن زيستي بانوان سالم بر اساس عوامل آمادگي جسماني
537
تخمين سهم انرژي هاي متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان
538
تخمين سيگنال ماركوف در يك سيستم با پارامترهاي نامعلوم
539
تخمين شار حرارتي با استفاده از روش معكوس گراديان مزدوج با معادله الحاقي براي صفحه يك بعدي
540
تخمين شار حرارتي بر روي جداره خارجي لوله اي با جابجايي اجباري درون آن به روش معكوس
541
تخمين شار حرارتي مجهول با استفاده از الگوريتم معكوس Levenberg-Marquardt
542
تخمين شار در ماشين‌هاي الكتريكي با استفاده از انتگرال‌گير مرتبه دوم تعميم يافته
543
تخمين شتابهاي اعمالي بر اجزاي كنترلي يك سازه فضايي و تعريف دستورالعمل هاي آزمايش
544
تخمين شخصيت اعضاي شبكه اجتماعي براي بازاريابي ويروسي
545
تخمين شدت تمرين هوازي از طريق آزمون هاي شمارش، نفس عميق، و سخن گفتن
546
تخمين شرايط اوليه دما در يك صفحه بي نهايت با شرايط مرزي معلوم به روش معكوس
547
تخمين شعاع ناحيه شكست اطراف ديواره چاه هاي نفتي (مطالعه موردي يكي از ميادين نفتي كشور)
548
تخمين شعاع و عمق اجسام استوانه اي مدفون به وسيله رادار نفوذي زمين( GPR): مثال موردي: تونل برق اصفهان
549
تخمين شكنندگي سنگ هاي گرانيتي دورود لرستان با استفاده از خواص ژئومكانيكي و پتروگرافي
550
تخمين ضرائب هيدروديناميك و كنترل اژدر
551
تخمين ضرايب آيروديناميك يك جسم پرنده با استفاده از اطلاعات تستهاي پروازي
552
تخمين ضرايب آيروديناميكي روتور هليكوپتر
553
تخمين ضرايب پايداري يك هواپيماي دو موتوره با استفاده از داده هاي پروازي به روش فيلتر كالمن
554
تخمين ضرايب پسا، برآ و گشتاور پيچشي براي اجسام باريك با مقاطع غير دايروي با استفاده از روابط نيمه تجربي
555
تخمين ضرايب رواناب در حوضه هاي آبريز درياي خزر
556
تخمين ضرايب لامه با تاكيد بر استفاده از نمودار صوتي دوقطبي برشي
557
تخمين ضرايب ماشينكاري براي ابزار هاي سرتخت و سركروي با استفاده از خطاي سطح
558
تخمين ضرايب و تحليل پايداري ديناميكي هواپيماي جت ترابري 74-AN
559
تخمين ضرايب و دترمنيان هنگل مرتبه دوم براي زير كلاس هاي معيني از توابع تك ارز دو طرفه
560
تخمين ضريب آبگذري سفره آب زيرزميني دشت مهيار جنوبي از داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي به منظور تهيه مدل رياضي
561
تخمين ضريب انتقال حرارت جابجايي بر ديواره يك دودكش با استفاده از اندازه گيري دماي سطح
562
تخمين ضريب پساي اجسام باريك با سطح مقطع غير دايروي از طريق روابط نيمه تجربي
563
تخمين ضريب تخلخل و ضريب انتقال حرارت در بستر سيال جامد - مايع غيرنيوتني CMC
564
تخمين ضريب تكيه گاهي در كمانش ستونها با استفاده از آزمايشات آناليز مودال
565
تخمين ضريب تمركز كرنش خزش در ناچها
566
تخمين ضريب رفتار قاب خمشي فولادي با اتصال ورق كناري براي ستونهاي دوبل
567
تخمين ضريب زبري مانينگ دررودخانه هاي منتخب ايران
568
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در جوش سازه T شكل
569
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در فلنج هاي متقارن تحت بار محوري و محاسبه تابع شكل
570
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در قطعات پله اي
571
تخمين ضريب ممان پيچشي هواپيما به روش كامپيوتري كردن اطلاعاتي تجربي
572
تخمين طول بحراني گوه در ورود به آب به كمك شبيه سازي هيدروديناميكي
573
تخمين طول عمر شيميايي ماده‌ي پرانرژي تركيب A-4 نانوسايز با روش كهولت تسريع‌يافته‌ي چنددمايي
574
تخمين طول عمر قطعات براساس روش آناليز ريسك (خطر)
575
تخمين ظرفيت باربري پي سنگ با استفاده از روش مرز بالا و در نظر گرفتن معيار خطي و غير خطي
576
تخمين ظرفيت باربري پي سنگي غير ايزوتروپ به روش تحليلي و عددي
577
تخمين ظرفيت باربري پي سنگي غير ايزوتروپ به روش تحليلي و عددي
578
تخمين ظرفيت باربري شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي و نتايج تست ديناميكي
579
تخمين ظرفيت باربري شمعهاي كوبشي در خاكهاي ريزدانه با استفاده از نتايج SPT
580
تخمين عدم قطعيت در پارامترهاي يك اتصال به روش تصادفي
581
تخمين عرضه اقتصادي بلند مدت آب ﴿مطالعه موردي:استان قم)
582
تخمين عمر (خستگي) سوپرآلياژ اينكونل738 تعميري توسط اتصال فاز مايع گذرا
583
تخمين عمر اتصال آكوردئوني تحت تاثير حرارت وتنش هاي ناشي از آن
584
تخمين عمر باقي مانده توربين گاز مدل GE
585
تخمين عمر باقي مانده لوله هاي تحت فشار داراي انواع خوردگي و تمديد عمر آنها با استفاده از ترميم هاي كامپوزيتي
586
تخمين عمر باقيمانده پل فلزي با استفاده از تحليل خستگي و قابليت اطمينان
587
تخمين عمر باقيمانده تجهيزات در صنايع فرآيندي و نيروگاهي
588
تخمين عمر باقيمانده قطعات داغ ﴿ پره توربين گازي فريم 5 ﴾
589
تخمين عمر پره دوار توربين گاز تحت بارگذاري سيكلي پيچشي-خمشي به روش توليد آنتروپي
590
تخمين عمر ترانسفورماتور فشارقوي با استفاده از فناوري گرما نگاري (ترموگرافي)
591
تخمين عمر خزش پديده توربين گازي
592
تخمين عمر خزشي پره توربين گاز
593
تخمين عمر خزشي شافت Sleeveدر كوره شيشه
594
تخمين عمر خستگي براي قطعات با تمركز تنش و بدون تمركز تنش با رويكرد كرنش - پايه
595
تخمين عمر خستگي صفحات آلومينيومي شياردار به روش كرنش - پايه غيرمحلي
596
تخمين عمر خستگي قطعات بر اساس مدل هاي Kfو K
597
تخمين عمر خستگي واگن تحت اثر بارهاي اتفاقي در دو حوزه زمان و فركانس
598
تخمين عمر در پره هاي توربين بادي با رهيافت مدل چند مقياسي آسيب
599
تخمين عمر سازه هاي ترك دار تحت بارگذاري خستگي، با استفاده از روش آكوستيك اميشن
600
تخمين عمر سلول هاي خورشيدي با استفاده از آزمون هاي تسريع شده ي طول عمر
601
تخمين عمر شكست در قطعات پله اي براساس ضريب تمركز تنش الاستيك Kt
602
تخمين عمر صفحات آلومينيومي شيار دار با روش توليد آنتروپي
603
تخمين عمر فولاد زنگ نزن 316 توليد شده به روش SLM در بارگذاري خستگي با رهيافت مكانيك آسيب تخمين عمر فولاد زنگ نزن 316 توليد شده به روش SLM در بارگذاري خستگي با رهيافت مكانيك اسيب
604
تخمين عمر قالب در اثر خستگي حرارتي در فرآيند ريخته گري گريز از مركز افقي لوله هاي چدني
605
تخمين عمر قالب ريخته گري گريز از مركز افقي غلتك هاي كار به كمك شبيه سازي اجزاء محدود
606
تخمين عمر قطعات فلزي هوايي به روش هاي پيشنهادي بولينگ و ايرباس
607
تخمين عمر كابل
608
تخمين عمر كابل بر اساس تخليه جزيي
609
تخمين عمر كابل هاي فشارقوي با تركيب تنش هاي الكتريكي و حرارتي، گذراهاي حرارتي و تغييرات دوره اي بار
610
تخمين عمر كاركرد شافت اصلي بالگرد
611
تخمين عمر مته بر اساس سرعت برشي و بار براده برداري و مدل سازي آن با شبكه عصبي
612
تخمين عمر مخازن فولادي تحت فشار و بار ديناميكي
613
تخمين عمر مدار يك ماهواره LEO در اثر نيروهاي آيروديناميكي
614
تخمين عمر مفيد پل هاي فلزي با به كارگيري متدهاي نوين تست غيرمخرب AE بر اساس تكنيك هاي پايش سلامت سازه (SHM)
615
تخمين عمر و پيش‌بيني رشد لايه اكسيد و افزايش دماي لوله سوپرهيتر نهايي نيروگاه حرارتي (مطالعه موردي: نيروگاه شازند)
616
تخمين عمق آب شستگي پايه پل در جريان دائم و غير دائم و شرايط تسليح بستر با استفاده از سيستم عصبي- فازي تطبيقي و الگوريتم هاي بهينه سازي
617
تخمين عمق آبشستگي پاي شمع حاصل از موج با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي
618
تخمين عمق آبشستگي موضعي اطراف پايه هاي پل با استفاده از شبكه عصبي، برنامه ريزي ژنتيك و تحليل عاملي
619
تخمين عمق از تك تصوير
620
تخمين عمق اكتشاف در روش الكترومغناطيسي هوابرد حوزه فركانس براي يك زمين لايهاي
621
تخمين عمق بيهنجاريهاي مغناطيسي بااستفاده ازروش ادامه فروسوي منظم شده وواهماميخت اويلربامشتقات منظم
622
تخمين عمق بيهوشي به كمك پردازش ديجيتالي سيگنال فعاليت الكتريكي مغز
623
تخمين عمق داده هاي ميدان پتانسيل با استفاده از تبديل موجك، (مطالعه موردي داده هاي گراني سنجي و مغناطيسسنجي معدن سنگ آهن شواز استان يزد)
624
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ذوب در ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻟﻴﺰر ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي
625
تخمين عمق ولبه ي مدل گسل نرمال با استفاده ازصافي مشتق افقي زاويه تيلت ومقايسه آن با روش تبديل موجك پيوسته : اعمال روي داده هاي واقعي
626
تخمين عملكرد و ضرائب آئروديناميكي و پايداري هليكوپتر با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
627
تخمين غلظت زينان و چگالي نيا‌هسته‌ها بر اساس مدل دو نقطه‌اي يك راكتور حرارتي به كمك رويتگر غيرخطي
628
تخمين غلظت محلول مواد رنگزا به كمك دوربين ديجيتال
629
تخمين فازور و فركانس براي كاربرد در مانيتورينگ، حفاظت و كنترل گسترده شبكه هاي قدرت
630
تخمين فازور ولتاژ شبكه با استفاده از فيلتر كالمن
631
تخمين فاصله زماني جواز تأسيس تا پروانه‎ بهره‎برداري و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در صنايع توليدي استان يزد
632
تخمين فاصله ي زماني بين فعاليت جفت الكترودها در ثبت چند الكترودي از ناحيه ي MT مغز ميمون
633
تخمين فرسايش با سزيم -137
634
تخمين فركانس
635
تخمين فركانس به روش پيش گويي خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي
636
تخمين فركانس داپلر مركزي در رادار روزنه مصنوعي هوابرد
637
تخمين فركانس در سيستم هاي قدرت
638
تخمين فركانس هاي قطع موجبر استوانه اي نيمه باز تحريك شده توسط موج تابشي به كمك پردازش باند گسترده ميدان پراكندگي راه دور
639
تخمين فركانس و ضريب ميرايي سيگنال هاي سينوسي ميرا با استفاده از شبكه هاي آدالاين
640
تخمين فركانس و فاز سيگنال قلب
641
تخمين فشار آب وارد بر لاينينگ تونل سرويس البرز با استفاده از تحليل ربرگشتيس هوشمند
642
تخمين فشار خون سيستول و دياستول به روش غير تهاجمي مبتني بر زمان انتقال پالس
643
تخمين فشار منفذي در مخازن آسماري و بنگستان ميدان اهواز با روش هاي غير مستقيم و مقايسه آن با داده هاي اندازه گيري مستقيم
644
تخمين فشار و افت فشار در جريان هاي دوفازي آب و هوا با استفاده از سيستم عصبي - فازي تطبيقي و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
645
تخمين فشار و حجم مثانه با استفاده از سيگنال هاي عصبي
646
تخمين فشار و همگرايي ناشي از پتانسيل لهيدگي در تونل ها به روش تحليلي و عددي
647
تخمين فشار وارد بر حائل تونلها با تكيد براندر كنش و حائل
648
تخمين فشارخون سيستولي و دياستولي با استفاده از داده‌هاي سيگنال الكتروكارديوگرام و پلتيسموگرافي نوري حين تست ورزش
649
تخمين فعاليت فسفو منواسترازها توسط برخي ذخاير و جريان هاي بيولوژيك خاك
650
تخمين فلش ولتاژ در سيستم هاي قدرت با استفاده از شبيه سازي در حوزه زمان
651
تخمين قابليت اطمينان سيستم ها با طراحي يك برنامه كامپيوتري بر مبناي توزيع وايبل به انضمام چند مثال كاربردي از سيستم هاي الكترونيكي
652
تخمين قابليت انفجار در روش تخريب طبقات فرعي (مورد مطالعاتي : آنومالي 12 معدن سه چاهون)
653
تخمين قابليت انفجار در معادن سنگ آهن بلوك ايران مركزي با تاكيد بر سرعت امواج طولي
654
تخمين قابليت بالاست شدگي توده سنگ‌هاي درزه دار براساس ويژگي تطويل وتورق (مطالعه موردي : معادن بالاست جنرال مكانيك، محورسازان و سيس وي)
655
تخمين قدرت الكتروفيلي و نوكلئوفيلي با روش وابستگي كمي ساختار-ويژگي با استفاده از ويژگي‌هاي محلي در سطح مولكول
656
تخمين قدرت يك منبع حرارتي مجهول در يك صفحه نامحدود بروش معكوس
657
تخمين كارائي فني بانك كشاورزي با استفاده از تابع توليد مرزي
658
تخمين كارايي زيتونكاران در استان گيلان
659
تخمين كانال Downlink با استفاده از اطلاعات كانال Uplink در سيستم هاي FDD
660
تخمين كانال با تغييرات آرام و همبستگي مكاني در سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي
661
تخمين كانال براي سيستم چند ورودي چند حروجي مبتني بر OFDM
662
تخمين كانال به وسيله فيلتر كالمن در كدينگ مكان-زمان
663
تخمين كانال تنگ در سيستم هاي مخابراتي بيسيم
664
تخمين كانال در سيستم هاي ,MIMO-OFDM سيار
665
تخمين كانال در سيستم هاي چندورودي- چند خروجي انبوه با توجه به موقعيت كاربر
666
تخمين كانال در سيستم هاي مخابراتي چندورودي- چندخروجي عظيم چند كاربره به كمك حسگري فشرده
667
تخمين كانال دوگانه انتخابي در سامانه هاي چند آنتني انبوه مبتني بر OFDMبا استفاده حسگري فشرده
668
تخمين كانال دوگانه انتخابي صوتي زيرآبي براي سامانه هاي مخابرات همكارانه چندآنتني
669
تخمين كانال مبتني بر پايلوت و پيشوند چرخشي در سيستم چند حاملي نامتعامد MIMO
670
تخمين كانال محو شدگي تخت با فيلتر كالمن قطري كاهش يافته و روشي براي كاهش PAPR در OFDM
671
تخمين كانال محوشدگي انتخابگر فركانس در سيستم DS,CDMAبه روش شبه كوردوري
672
تخمين كانال هاي تنك با بهينه سازي غير خطي در سيستم هاي مخابراتي با رله دو طرفه دو سويه
673
تخمين كانال هاي تنك ديناميكي با حسگري فشرده در سيستم هاي OFDM
674
تخمين كانال هاي فركانس گزين با سيگنال دهي FBMC/OQAM مبتني بر كدهاي قطبي
675
تخمين كانال و آشكار سازي در سيستم هاي رله دو راهه
676
تخمين كانال و حذف تداخل بين حاملي در كانال هاي دوگانه انتخابي با استفاده از مدل بسط پايه اي براي سيستم هاي OFDM
677
تخمين كرنش در جوشهاي مقاومتي نقطه اي بر اساس معيار كرنش محلي ﴿كاربرد در اتصال ستون به سقف خودرو و ...
678
تخمين كرنش هاي پسماندناشي از شكل دهي فلزات و كاربردآن در تحليل واماندگي خستگي و شكست رينگ سواري
679
تخمين كششهاي تجاري و سياستهاي مناسب جهت بهبود موازنه تجاري
680
تخمين كننده وفقي كانال چندين مسيري HF
681
تخمين كواستيت و ارزيابي جواب در روش‌هاي پرتابي مستقيم براي حل مسايل كنترل بهينه
682
تخمين كور سطح توان سيگنال در حضور نويز با تابع چگالي احتمال نامعلوم به كمك تابع مشخصه تجربي
683
تخمين كورنال در سيستمهاي OFDM
684
تخمين كيفيت تجربه براي سرويس جريان ويدئويي IPTV با روش عيني مبتني بر بسته
685
تخمين كيفيت تجربه در سرويس‌هاي تلويزيوني تحت شبكه IP با در نظر گرفتن شبكه‌هاي دسترسي
686
تخمين كيفيت كانال در شبكه هاي مخابرات سيار بر اساس فاكتورK
687
تخمين كيفيت كانال در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي
688
تخمين گين كانال با استفاده از نرخ خطاي بيت پايلوت ارسالي در سيستمهاي سيار سلولي
689
تخمين لحظه‌اي دما در به‌كارگيري امواج فراصوت با هدف درمان سرطان
690
تخمين لرزش زمين در آتشباري سطحي بر اساس ويژگي هاي ژئومكانيكي و ژئوفيزيكي توده سنگ (مورد مطالعاتي : معدن چغارت)
691
تخمين لوژان در توده‌ سنگ‌ هاي درزه‌ دار بر اساس مدل هندسي ناپيوستگي‌ ها با استفاده از زمين‌ آمار (مطالعه موردي : سد غدير، استان چهارمحال و بختياري)
692
تخمين ماتريس تقاضاي سفر شهري با استفاده از داده‌هاي جمع‌آوري‌شده توسط سنسورهاي مكان‌يابي خودكار خودرو مبتني بر GPS و شمارشگر وسايل نقليه
693
تخمين ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از اطلاعات حجم ترافيك كمان هاي شمارش شده
694
تخمين ماتريس مخلوط كننده در مساله جداسازي كور منابع تنك با روش هاي خوشه بندي
695
تخمين ماكزيمم حداكثر ضريب تطبيق-پهناي باند آنتن هاي مايكرواستريپ با استفاده از قضيه Bode-Fano
696
تخمين متوسط اندازه‌ي سنگ هاي ورودي به آسياب نيمه‌خودشكن كارخانه ي مس ميدوك توسط پردازش تصوير با بكارگيري چهار روش و مقايسه‌ي آن‌ها
697
تخمين محدوده پلاستيك اطراف ترك
698
تخمين مختصات موانع اطراف يك روبات با استفاده از آرايه اي از مبدل هاي صوتي فعال
699
تخمين مدل تابع تقاضاي الكتريسيته در ايران درچارچوب يك مدل غيرخطي
700
تخمين مدل توزيع عيار گوگرد در معدن سنگ آهن گل گهر به روش شبيه سازي زمين آماري
701
تخمين مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه ايي (CAPM)بااستفاده از روش فيلتركالمن
702
تخمين مدل هاي توليد و توزيع سفر براي شهر اصفهان
703
تخمين مسير شكست در ورقي با ترك مركزي
704
تخمين مسير شكست در ورقي با ترك مركزي
705
تخمين مسير طي شده در فضاي دو بعدي با استفاده از دوربين همراه متحرك
706
تخمين مشترك سرعت - فاصله (داپلر- تاخير)درراداربااستفاده ازپردازش زمان - مقياس
707
تخمين مشتقات طولي هواپيماي بدون سرنشين بكمك نتايج تست پرواز
708
تخمين مشتقات كنترل و پايداري عرضي ـسمتي هواپيما به روش حداكثر شباهت ـفيلتر كالمن با استفاده از اطلاعات پروازي
709
تخمين مشخصات هادي و برج با استفاده از شبكه عصبي
710
تخمين معادله شار حرارتي وارده بر گلوگاه نازل موتور موشك با استفاده از روش معكوس گراديان مزدوج
711
تخمين معكوس ضريب هدايت حرارتي براي مواد كامپوزيت غير ايزوتروپيك توسط تحليل عددي
712
تخمين مقادير تنش هاي برجا از نتايج آزمايش شكست هيدروليكي با استفاده از رويكرد مكانيك شكست (مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد)
713
تخمين مقادير ويژه غالب براي سيستمهاي ابعاد وسيع با اندازه گيري لحظه اي و اغتشاشات پله اي با دامنه نا معلوم و كاربرد آن در شبكه برق ايران
714
تخمين مقاوم سرعت طولي وسيله نقليه با استفاده از تخمينگرهاي توزيع‌شده و تئوري سيستم‌هاي چندگانه
715
تخمين مقاومت اضافي در امواج دريا
716
تخمين مقاومت كششي و فشاري تك محوري سنگها با شاخص بار نقطهاي با در نظر گرفتن اثر اندازه
717
تخمين مقدار كل كربن آلي از داده هاي چاه پيمايي با استفاده از روش هاي نظارت شده
718
تخمين مقدار نيتروژن قابل جذب برخي كودهاي آلي مرغي براي گياه ذرت
719
تخمين مقدماتي خصوصيات فيزيكي و شيميايي زغال سنگ به كمك انديس هاردگرو
720
تخمين مقياس هاي زماني انتقال با استفاده از مدل QUAL-W2-CE ، مطالعه موردي مخزن سد دز
721
تخمين مكان كاربر در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي
722
تخمين مكان كاربر در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي نسل چهارم مبتني بر همياري موبايل ها و شبكه
723
تخمين مكان و رهگيري جسم كوچك متحرك با استفاده از تصاوير ويدئويي
724
تخمين منابع غير ايستان در شبكه هاي حس گر بي سيم
725
تخمين منابع مورد نياز يك برنامه بر پايه نگهداري تاريخچه كارها در خود زمانبند در محيط شبكه هاي گريد
726
تخمين منبع گرما در مسائلبرش و جوشكاري فلزات
727
تخمين منحني هاي آسيب پذيري سازه ها با استفاده از تقريب سيستم يك درجه آزادي
728
تخمين موجك توسط روش بهينه سازي شبيه سازي تبريد
729
تخمين موجك لرزه‌اي توسط روش آماري مرتبه بالا در يكي از ميادين هيدروكربني
730
تخمين موقعيت اشيا براي گرفتن رباتيك
731
تخمين موقعيت اندام از ثبت‌هاي گرفته شده از اعصاب‌آوران و نخاع
732
تخمين موقعيت پايانه سيار درون سلول در شبكه هاي مخابراتي بي سيم
733
تخمين موقعيت دوربين در دنباله‌اي از تصاوير تك‌ديدي
734
تخمين موقعيت كاربر در شبكه هاي بيسيم نسل4
735
تخمين موقعيت كاربرد در سيستم هاي مخابرات سيار سلولي با استفاده از توان سيگنال دريافتي براي محيط هاي ناهمگن
736
تخمين موقعيت موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش سيستم تطبيقي مدل مرجع با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
737
تخمين موقعيت نسبي با استفاده از سنسورهاي اينرسي
738
تخمين موقعيت و سرعت موش آزمايشگاهي در يك مارپيچ با كمك پردازش فعاليت اسپايكي جمعيت نوروني با يادگيري عميق
739
تخمين موقيت يك وسيله نقليه خودگردان با استفاده از اطلاعات چند حس گر غير همزمان
740
تخمين ميانگين ماهانه تابش هاي كل خورشيدي روي يك سطح افقي در شهر يزد
741
تخمين ميدان دما در كامپوزيت هاي صفحه شطرنجي تحت بارهاي حرارتي
742
تخمين ميدان دما در كامپوزيتهاي صفحه شطرنجي تحت بارهاي حرارتي
743
تخمين ميزان انتقال رسوب كل با استفاده از مدل هاي درختي و مقايسه آن با ساير روش هاي داده كاوي
744
تخمين ميزان انتقال رسوب گل با استفاده از مدل هاي درختي و مقايسه آن با ساير روشهاي داده كاوي
745
تخمين ميزان پرتوگيري مصدومين پرتويي با استفاده از روش مونت كارلو
746
تخمين ميزان تبخير - تعرق در گلخانه
747
تخمين ميزان تزريق پذيري ﴿خورند﴾ تكيه گاه چپ سد گتوند با استفاده از شبكه عصبي
748
تخمين ميزان تصادفات ترافيكي در مناطق شهري به كمك مدل هاي هم فزون
749
تخمين ميزان تصادفات ترافيكي در مناطق شهري به كمك مدل هاي هم فزون
750
تخمين ميزان تغيير شكل تونل در زمين‏هاي مچاله ‏شونده با استفاده از روش ‏هاي تجربي
751
تخمين ميزان رسوب معلق در رودخانه ها با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
752
تخمين ميزان روان آب حوزه ي آبخيزتويسركان با استفاده از مدلSWAT
753
تخمين ميزان سايش ابزار با استفاده از نيروهاي برش تراشكاري
754
تخمين ميزان شدت درد از طريق ويژگي هاي بافتي چهره
755
تخمين ميزان كل كربن آلي با استفاده از روش هاي DlogR و شبكه هاي عصبي در تعدادي از چاه هاي جنوب ايران
756
تخمين ميزان مصرف سگمنت سيم برش الماسه در برش سنگ هاي ساختماني
757
تخمين ميزان نفوذ آب به محيط هاي متخلخل( سنگي)(با نگرشي خاص به تونل انتقال آب قمرود)
758
تخمين ميزان و نوع تخلخل در مغزه توسط تصاوير سي تي اسكن
759
تخمين ناپايداري مزمن مچ پا در ورزشكاران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
760
تخمين ناحيه جذب ربات كابلي با استفاده از بهينه‌سازي مجموع مربعات
761
تخمين نتايج آزمايش مارشال مخلوطهاي قيري با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي و SPSS
762
تخمين نرخ پس انداز اصيل در اقتصاد ايران
763
تخمين نرخ جريان ورودي آب زيرزميني به تونل‌ها در محيط‌هاي سنگي درزه‌دار
764
تخمين نرخ خطاي نرم در مدارهاي ديجيتال با استفاده از تحليل آماري زماني ايستا
765
تخمين نرخ مكاني فرسايش و رسوب با تكنيك سزيم-137 با استفاده از روش زمين آمار روي يك شيب تپه مركب در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
766
تخمين نشست مجاز در تونل ها در زمين هاي نرم- مطالعه موردي مترو شيراز
767
تخمين نفوذپذيري در توده سنگ هاي ساختگاه سد شهيد با استفاده از مدل سازي
768
تخمين نفوذپذيري نسبي با استفاده از داده هاي فشار مويينگي در يكي از مخازن كربناته ايران
769
تخمين نقاط تغيير چند گانه در ميانگين توزيع نمايي با تغيير پله اي
770
تخمين نقطه تغيير پله اي در نمودارهاي كنترل g و h در حوزه بهداشت و درمان
771
تخمين نقطه تغيير تدريجي و مونوتونيك ماتريس واريانس-كواريانس فرآيند نرمال چند متغيره
772
تخمين نقطه تغيير در پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره خودهمبسته
773
تخمين نقطه تغيير در ميانگين يك فرايند نرمال با تغيير ايزوتونيك
774
تخمين نمودار ارزش عايدي با استفاده از روشهاي تركيبي
775
تخمين نمودار اساسي شبكه و خوشه بندي شبكه هاي معابر شهري باهدف كاهش اثر ناهمگني
776
تخمين نمودارهاي پتروفيزيكي و نفوذپذيري نسبي برداشت نشده مخزن آسماري ميدان اهواز با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و نتايج آزمايشات مغزه موجود با روشهاي آماري، شبكه عصبي و نروفازي
777
تخمين نمودارهاي تراوايي نسبي با استفاده از روش‌هاي آمار فضايي در مخازن نفتي
778
تخمين نمودارهاي خام چاه نگاري بااستفاده ازنمودارهاي چاه هاي مجاوربه كمك روشهاي هوشمند
779
تخمين نياز آبي، ضرايب گياهي و بررسي عكس العمل گياه استويا ) Stevia Rebaudiana Bertoni ( تحت رژيم هاي مختلف آبياري
780
تخمين نياز ارزي كشور در طول برنامه دوم (1378-1374)
781
تخمين نيرو و كنترل پديده چتر در فرايند داخل تراشي
782
تخمين نيروهاي حد بالا و پايين و Shakedown در مخزن تسترماهواره در شرايط خلاء و حرارتي به كمك روش كاهش مدول الاستيته
783
تخمين نيروهاي ديناميكي تماسي و نقطه تماس چرخ و ريل با استفاده از روشهاي شناسايي معكوس
784
تخمين نيروي پساي هواپيما و ترسيم نمودارهاي مربوطه توسط برنامه كامپيوتري
785
تخمين نيروي عضلاني در انقباض حالت ثابت با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي
786
تخمين نيروي عمودي وارد بر تاير با استفاده از سنسور شتاب سنج در حركت سرپيچ
787
تخمين هاپلوتايپ با استفاده از تكميل ماتريس
788
تخمين هاپلوتايپ با استفاده از فاكتورسازي ماتريس رتبه پايين
789
تخمين هارمونيك و فاز در شبكه قدرت با استفاده از فيلتر كالمن
790
تخمين هارمونيك¬ها و ميان¬هارمونيك¬هاي توليدشده توسط منابع توليد پراكنده داراي مبدل در شبكه¬هاي توزيع
791
تخمين هارناك برا ي معادلات غير خطي سهموي تحت شار ريچي
792
تخمين هاي خطاي روش عناصر متناهي در حل يك مسئله كنترل بهينه مقيد به معادله برگرز
793
تخمين هجوم آب به مقاطع تونل حفر شده در محيط هاي سنگي ﴿با نگرش خاص به تونل انتقال آب قهرود﴾
794
تخمين هدايت الكتريكي محلول سولفات منگنز و اسيد سولفوريك در، آب با روش رگراسيون خطي
795
تخمين هدايت هيدروليكي از طريق نتايج آزمون فشار آب در پي و تكيه گاه هاي سد سيمره استان ايلام
796
تخمين هدايت هيدروليكي خاك لايه اي در مجاورت سطح ايستابي با استفاده از ديسك پرمامتر تنشي
797
تخمين هزينه پياده سازي سيستم LMDS
798
تخمين هزينه نرم افزار با استفاده از روش‌هاي هوشمند
799
تخمين هزينه هاي يك كشتي و فاكتورهاي موثر در آن
800
تخمين همزمان ثوابت فيزيكي و وضعيت بدون بار مواد هايپر الاستيك
801
تخمين همزمان ضريب الاستيسيته و نسبت پواسيون مربوط به ناخالصيهاي داخل مواد با استفاده از روش معكوس
802
تخمين هوشمند ماتريس ترافيك IP در شبكه هاي كامپيوتري مقياس بزرگ
803
تخمين هوشمند ماتريس ترافيك IP در شبكه هاي كامپيوتري مقياس بزرگ
804
تخمين و آشكارسازي مبتني بريادگيري در سيستم هاي OFDM
805
تخمين و ارزيابي نقشه هاي تخلخل در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران بوسيله داده هاي لرزه نگاري و چاه نگاري
806
تخمين و افزايش دقت موضع‌دهي در سيستم‌هاي انتقال دو بعدي
807
تخمين و بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
808
تخمين و بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني مستخرج از تصاوير استريو مبتني بر روش سراسري برش گراف
809
تخمين و بهينه سازي سرمايه گذاري اوليه معادن روباز مس پورفيري با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي زمين شناسي و ظرفيتها
810
تخمين و پيش بيني افق هاي فاقد لاگ هاي پتروفيزيكي در چاه از طريق هوش مصنوعي
811
تخمين و تحليل تايع بهره وري نيروي كار در بخش صنعت استان خراسان رضوي ﴿ دوره زماني 1360-1390﴾
812
تخمين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر به كمك اطلاعات اقتصادي - اجتماعي و حجم كمان هاي شمارش شده در شبكه هاي خلوت
813
تخمين و تصميم گيري آماري و كاربرد آن در طراحي سيستم هاي مخابراتي
814
تخمين و جبران لرزش دست در يك سيستم تله اپراتوري
815
تخمين و رديابي دريافت (DOA ) سيگنال از چندين منبع متحرك در مخابرات سيار
816
تخمين و رديابي گام سيگنال هاي صوتي در شرايط غير خطي و غير گوسي
817
تخمين و شناسايي پارامترهاي ماشين سنكرون سيميلاتور قدرت
818
تخمين و شناسايي پارامترهاي موتور القايي
819
تخمين و شناسايي پارامترهاي هيدروديناميكي بدنه‌هاي غوطه‌ور دريايي
820
تخمين و كاهش تلفات بصورت بلادرنگ با پيكربندي مجدد شبكه در سيستم توزيع
821
تخمين و كنترل جريان هاي احترافي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
822
تخمين و كنترل نوسان بار آويزان در جرثقيل ها
823
تخمين و كنترل نويز انتشاري از پوسته استوانه‌اي به‌وسيله ميكروفون مجازي در باند وسيع فركانسي
824
تخمين و كنترل وزن مواد در حال حركت روي نوارنقاله
825
تخمين و مدل سازي تخلخل با استفاده از داده هاي نگارهاي مرسوم و NMR به كمك شبكه عصبي مصنوعي با ارائه مطالعه موردي
826
تخمين و مدل سازي تراوايي در مخزن پارس جنوبي
827
تخمين و مدلسازي پارامترهاي پتروفيزيكي يك مخزن نفتي با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي
828
تخمين و مدلسازي ضرايب آئروديناميك يك جسم پرنده با استفاده از اطلاعات تستهاي پروازي
829
تخمين و ميراسازي زاويه نوسان بار در جرثقيل هاي سقفي بدون استفاده از حسگرهاي مكانيكي و تصويري
830
تخمين و همسانسازي كانال در سيستم هاي مخابراتي آشوبي
831
تخمين وزن جنين بر اساس طول فمور اندازه گيري شده توسط سونوگرافي بعد از سه ماهه دوم حاملگي
832
تخمين وزن جنين بر اساس طول فمور اندازه گيري شده توسط سونوگرافي بعد از سه ماهه دوم حاملگي
833
تخمين وزن و بارگذاري در شناورها
834
تخمين وضعيت بدنه در ربات انسان نما با استفاده از تركيب داده هاي سنسوري
835
تخمين وضعيت سر براي كنترل ميدان ديد دوربين ربات
836
تخمين وضعيت مفاصل دست با استفاده از تركيب اطلاعات سنسورهاي اينرسي
837
تخمين وضعيت مفصل آرنج با استفاده از اطلاعات مفصل شانه طي فعاليت هاي ضروري روزمره با رويكرد تجزيه حركت به اجزاي آن
838
تخمين وضعيت و موقعيت ماهواره با استفاده از فيلتر كالمن
839
تخمين وفقي ثابت زماني روتور در كنترل برداري به روش مستقيم بدون نمونه برداري از سرعت
840
تخمين ويژگي هاي پتروفيزيكي و ضرايب الاستيك با استفاده از نگار موج برشي دوقطبي براي يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
841
تخمين ويژگي‌هاي هيدروليكي خاك با اندازه‌گيري نفوذ آب با استفاده از استوانه‌هاي مضاعف و حل عددي معادله ريچاردز
842
تخميه وقاط تغيير چىذگاو در مياوگيه ت زًيع وماييبا تغيير پل اي
843
تخميين فشار منفذي چاه‏ هاي نفتي با استفاده از داده ‏هاي RFT و شبكه عصبي
844
تخيل ، كودك ، تصوير
845
تخيل از نظر سارتر
846
تخيل در نقاشي
847
تخيل كودك و انيميشن
848
تخيل كودك و انيميشن
849
تخيل گرايي در نقوش هنرهاي كاربردي :سفال دوره اسلامي
850
تخيل و آزادي ذهن در نقاشي
851
تخيلات كودكانه در آثار نقاشان معاصر
852
تدابير اقتصادي به منظور ايجاد و يا حفظ كيفيت آبي متعادل درياي خزر
853
تدابير طراحي فضاهاي عمومي محله مبتني بر رويكرد پايداري اجتماعي نمونه موردي تهران : محله اوين
854
تدابير قانوني در خصوص خطاي قاضي
855
تدابير معلم هاي با تجربه و مبتدي جهت ترفيع استقلال يادگيرنده در ميان يادگيرندگان ماهر و با مهارت كمتر زبان
856
تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
857
تداخل القايي خطوط انتقال فشار قوي بر روي لوله هاي گاز مدفون در زمين چند لايه با روش حل معادله انتگرال
858
تداخل الكترومغناطيسي ادوات پزشكي كاشته شده در بدن در معرض امواج مايكروويو توان باا
859
تداخل الكترومغناطيسي بر روي تجهيزات اندازه گيري سيستمهاي فشار قوي ناشي از كليدزني
860
تداخل بين گيرنده هاي كانابينوئيدي و مهاركننده كانال هاي كلسيمي در فرايند يادگيري و حافظه موش صحرايي نر
861
تداخل حقوق مالكانه اشخاص با طرح‌هاي اجرايي شهرداري
862
تداخل سنج نوتروني
863
تداخل سنجي با اتم
864
تدارك پهناي باند براي كلاسهاي سرويس متمايز يا استفاده از اتوماتاي يادگير
865
تداعي
866
تدافين ايرانيان در دوره اشكاني
867
تداوم جشن هاي باستاني ايران در دورۀ اسلامي تا حملۀ مغول
868
تداوم حيات روستا، تدوين اصول و مباني نظري منشور حفاظت از ارزش‌هاي روستايي
869
تداوم فرم
870
تداوم لحظه و تكامل تصوير در نقاشي هاي انتزاعي
871
تداوم لحظه و تكامل تصوير در نقاشي هاي انتزاعي
872
تداوم و تحول در مباني مشروعيت حكومت‌هاي ايران بعد از اسلام مطالعه‌ي موردي (از طاهريان تا حمله‌ي مغول)
873
تدبير مالكيت هاي عمومي در مسئله نفرين منابع و دلالت‌هايي براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
874
تدريس رايانه محور و تاثير آن در تقويت تلفظ زبان انگليسي: شواهدي از دوزبانه ها و تك زبانه ها.
875
تدريس زبان فارسي و معايب كنوني آن
876
تدريس گروهي در كلاس هاي امگليسي با اهداف دانشگاهي
877
تدقيق پيش بيني امواج شكنا توسط مدل عددي سوان در محدوده خيزاب ساحلي
878
تدقيق ظرفيت باربري شمع‌ها بر اساس پردازش نتايج بانك اطلاعات منطقه‌اي آزمايش‌هاي بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
879
تدقيق محدوده كالبدي بافت تاريخي بجستان و ارائه ضوابط ساخت و ساز
880
تدليس
881
تدليس تجاري ، تبليغات بازرگاني دروغين و كذب
882
تدليس در ازدواج
883
تدوتدوين راهبردهاي مطلوب اجرايي بر اساس مدل تركيبي تحليل در شركت برق شهرستان شيراز SWOT سلسله مراتبي فازي وتدوين راهبردهاي مطلوب اجرايي بر اساس مدل تركيبي تحليل در شركت برق شهرستان شيراز SWOT سلسله مراتبي فازي وين راهبردهاي مطلوب اجرايي بر اساس مدل تركيبي تحليل در شركت برق شهرستان شيراز SWOT سلسله مراتبي فازي و
884
تدورين فرايند ساخت با استفاده از روشهاي مهندس معكوس
885
تدوين ‌برنامه آموزش هيجانات مثبت بر اساس ‌نظريه ي ‌بسط و ايجاد ‌هيجانات ‌فردريكسون و مقايسه ‌اثر بخشي ‌آن با يادگيري ‌هيجاني ـ ‌اجتماعي و مداخله ‌متمركز ‌بر هيجان، ‌روان نمايشگري ‌بر بهزيستي روانشناختي، ‌تنظيم ‌هيجانات ‌و سرمايه روان‌شناختي دانش آموزان با اختلال يادگيري در ‌خواندن ‌دوره ابتدايي
886
تدوين ابزار توليد خودكار شبكه‌ عددي براي حل جريان اطراف هواپيماي بدون سرنشين
887
تدوين از ديدگاه قرآن
888
تدوين استاندارد آمبولانس هاي امداد و نجات در شرايط بحران
889
تدوين استاندارد ابعادي و طراحي فرامين كنترل كيفيت رزوها
890
تدوين استاندارد ايمني ماشين اسپينينگ گرم
891
تدوين استاندارد براي پانل هاي سقفي و ديواري مورد استفاده در ساختمان سازي و دكوراسيون داخلي
892
تدوين استاندارد بلندمدت سودآوري بر اساس مدل ارزش فعلي خالص npv براي شركتهاي فرآورده غذايي و آشاميدني بورس تهران
893
تدوين استاندارد پيچ و مهره شش گوش با مقاومت ساختماني بالا همراه با اطلاعات كلي در مورد بست ها (پيچ و مهره ) گل پيچ ها، گل ميخ ها، ميله هاي دوسر دندانه دار (Stup) و واشه ها
894
تدوين استاندارد فاصله نصب تابلو ها و نوشتار روي آنها
895
تدوين استاندارد كاربرد مواد دنداني واطلاعات جامع مواددنداني
896
تدوين استاندارد و بررسي اجزاء محدود يا تاقانهاي الاستومر پل
897
تدوين استانداردهاي تضمين كيفيت ابزارها، تجهيزات و فرآيندهاي اندازه گيري
898
تدوين استراتژي آموزش دانشگاه محيط زيست كرج برپايه تحليل سوات ) swot(
899
تدوين استراتژي آميخته محصول براي افزايش مزيت رقابتي در خوشه صادراتي فرش تبريز
900
تدوين استراتژي افزايش صادرات محصولات كشاورزي
901
تدوين استراتژي اقيانوس آبي (مطالعه موردي: شركت فراورده هاي لبني كاله)
902
تدوين استراتژي اميخته ترفيع براي افزايش فروش در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند
903
تدوين استراتژي ايجاد هماهنگي مديريت توليد و مديريت تنظيم بازار گوشت قرمز كشور
904
تدوين استراتژي ايجادهماهنگي مديريت توليدومديريت تنظيم بازارگوشت قرمزكشور
905
تدوين استراتژي بازار تامين مصالح و تجهيزات ساختماني جهت دسترسي آسان
906
تدوين استراتژي بازارصيابي براي سامان صدهي خدمات بانكداري شخصي در بانك سامان .
907
تدوين استراتژي بازاريابي با استفاده ازداده‌كاوي و رويكرد RFM ؛ مطالعه موردي: شركت تامين و توزيع لوازم آشپزخانه
908
تدوين استراتژي بازاريابي پست بانك ايران
909
تدوين استراتژي بازاريابي در بازار B 2 B
910
تدوين استراتژي بازاريابي شركت فريكو
911
تدوين استراتژي بازاريابي و فروش
912
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي سازمان ليگ فوتسال جمهوري اسلامي ايران
913
تدوين استراتژي براساس عوامل كليدي موفقيت در شركت بيمه دانا
914
تدوين استراتژي براي شركت همكاران سيستم تبريز
915
تدوين استراتژي برون سپاري وظايف دولت به نهادهاي مردمي در بخش شبكه هاي فرعي آبياري در پروژه مديريت جامع آب و خاك البرز و مناطق مشابه
916
تدوين استراتژي بكارگيري قطارهاي سريع السير ريلي در جمهوري اسلامي ايران
917
تدوين استراتژي بهره برداري آب، از منابع آب سد كهير كنارك براي مصارف كشاورزي
918
تدوين استراتژي بهينه بازاريابي خوشه صنعتي مركبات مازندران
919
تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه : بازارهاي الكترونيكي كشور )
920
تدوين استراتژي بهينه فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از ماتريس SWOT (شركت پديده عصر فناوري)
921
تدوين استراتژي تبليغات بانك صادرات و ارائه راهكار جهت اثربخشي اين استراتژي
922
تدوين استراتژي تخصيص منابع در سيستم چندوجهي حمل‌ونقل همگاني شهري
923
تدوين استراتژي تكنولوژي در مركز و تحقيقات موتورهاي توربيني
924
تدوين استراتژي توانمند سازي نيروي انساني در بانك كشاورزي و راهكارهاي توسعه آن
925
تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران
926
تدوين استراتژي توسعه صادرات از بازارچه مرزي پرويز خان
927
تدوين استراتژي توسعه صاردات در مناطق آزاد
928
تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري شهرستان پلدختر
929
تدوين استراتژي توسعه ورزش همگاني و قهرماني استان قم
930
تدوين استراتژي توليد الياف مصنوعي از ديدگاه اقتصادي با توجه به جايگاه كنوني كشور در بازارهاي جهاني ﴿مطالعه مورد الياف پلي استر﴾
931
تدوين استراتژي جذب سرمايه در شهر بندرعباس با استفاده از تحليل SWOT
932
تدوين استراتژي جهت سرمايه گذاري خارجي در ايران (مطالعه موردي شركت بوش در بخش خودرو)
933
تدوين استراتژي حفاظت از گونه بادام وحشي Prunus scoparia با استفاده از داده هاي جغرافيايي و مولكولي
934
تدوين استراتژي حفاظت از گونه بادام وحشي Prunus scopparia با استفاده از داده هاي جغرافيايي و مولكولي
935
تدوين استراتژي خلاقيت و نوآوري در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
936
تدوين استراتژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر بارويكردآموزشي
937
تدوين استراتژي در ارتقا شركت هاي GC (پيمانكار عمومي) از طريق انجام پروژه ها
938
تدوين استراتژي در راستاي نقشه جامع علمي كشور جهت ارتقاء نقش و جايگاه دانشگاه پيام نور در تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران
939
تدوين استراتژي در شركت شايان صنعت با استفاده از متد FMEA
940
تدوين استراتژي درحوزه فناوري اطلاعات پزشكي
941
تدوين استراتژي رقابتي براي پروژه هاي عمراني از طريق بازنگري دستورالعملهاي ارجاع كار
942
تدوين استراتژي رقابتي شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي تبريز
943
تدوين استراتژي رقابتي صنعت سنگ ساختماني تهران
944
تدوين استراتژي سازمان خدمات پس از فروش ايران خودرو (ايساكو) با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سوات
945
تدوين استراتژي شركت آبشار پلاستيك كار با استفاده از مدل QFD
946
تدوين استراتژي شركت رايان سايپا بر مبناي مدل فرد آر ديويد
947
تدوين استراتژي شركت لبني كاله (مطالعه موردي: در سطح تجاري شركت)
948
تدوين استراتژي شركتهاي لبنياتي (مورد مطالعه: شركت لبنياتي صالح شهرستان آمل)
949
تدوين استراتژي شهرداري لاهيجان
950
تدوين استراتژي صنعت ساخت قطعات خودرو
951
تدوين استراتژي صنعت ساخت قطعات خودرو مطالعه موردي
952
تدوين استراتژي صنعت قطعه سازي پلاستيكي خودرويي در شرايط مواجه با چالش هاي جهاني سازي
953
تدوين استراتژي فناوري استفاده از موتورهاي استرلينگ در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي براي واحدهاي صنعتي
954
تدوين استراتژي كارآفريني دانشگاهها (مطالعه موردي :آموزشكده فني و حرفه اي دختران قدسيه ساري)
955
تدوين استراتژي كسب وكار فرش دستباف در ندامتگاه هاي ايران
956
تدوين استراتژي كسب وكار فرش دستباف در ندامتگاه هاي ايران
957
تدوين استراتژي گردشگري سلامت -در منطقه شمالي كشور جمهوري اسلامي ايران (استانهاي تهران، مازندران، گيلان، البرز، قزوين، زنجان)
958
تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري به شكل الكترونيكي براي دستيابي به كلاس جهاني
959
تدوين استراتژي مديريت تعميرات مجتمع گاز پارس جنوبي در راستاي استراتژي كلان آن مجتمع
960
تدوين استراتژي مديريت دانش در يك سازمان پروژه محور (مطالعه موردي :صنايع دريايي شمال)
961
تدوين استراتژي مديريت زمين شناسي و اكتشاف معدني منطقه جنوب خاوري
962
تدوين استراتژي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
963
تدوين استراتژي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
964
تدوين استراتژي مشتري مداري بر اساس مزيت رقابتي در صنعت خودرو شركت سايپا
965
تدوين استراتژي معماري اطلاعات IT درفرود گاه هاي تهران
966
تدوين استراتژي ملي در حوزه تكنولوژي پزشكي
967
تدوين استراتژي منابع انساني
968
تدوين استراتژي مناسب بازاريابي در بانك صادرات سرپرستي مركز تهران
969
تدوين استراتژي مناسب براي شركت عطر بيك يار
970
تدوين استرات‍ژي نوآوري محصول مالي با ارائه مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار تهران
971
تدوين استراتژي هاي پسماند شهري به منظور استفاده بهينه از پسماند شهري
972
تدوين استراتژي هاي تعيين حق بيمه حوادث انفرادي با استفاده از دسته بندي مشتريان
973
تدوين استراتژي هاي توسعه توسط فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي نمايندگي گلستان 1396-1391
974
تدوين استراتژي هاي رضايت مندي مشتريان از سيستم هاي پــروازي با استـفاده از خوشه بندي و اعداد خاكستري
975
تدوين استراتژي هاي گسترش آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور
976
تدوين استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري CRM در بانك ملت شهر تهران شعب مركزي شهر تهران
977
تدوين استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتريان دربانك صنعت ومعدن
978
تدوين استراتژي هاي مناسب اقتصادي براي به كارگيري انرژي هاي تجديدپذير در ايران (با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره و تحليل SWOT)
979
تدوين استراتژي هاي وظيفه اي شركت شيريني و شكلات مينو
980
تدوين استراتژي و ارايه مدل رشد و توسعه سازماني براي تبديل شدن به موسسه كلاس جهاني :مطالعه موردي يك شركت كلاس كوچك بخش خصوصي درايران
981
تدوين استراتژي و برنامه اجرائي شركت نير پارس به كمك BSC و مدل EFQM
982
تدوين استراتژي و ترسيم نقشه استراتژي در شركت مياندشت مبنا بر اساس مدل هاي bsc- sw0t
983
تدوين استراتژي و زنجيره ارزش صنايع منتخب استان اردبيل (شاخه صنايع آجر و دسته محصولات آجرفشاري دستي-آجر بلوكي)
984
تدوين استراتژي ورود خودروهاي هيبريد به بازار خودروي ايران
985
تدوين استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي جهت توسعه سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند شهر خرم‌آباد
986
تدوين استراتژيهاي بازاريابي شركت پشم شيشه ايران
987
تدوين استراتژيهاي توسعه جهت صنعت الياف كشور
988
تدوين استراتژيهاي زمان بندي نخستين عرضه عمومي– مطالعه موردي: بازار بورس و اوراق بهادار تهران
989
تدوين استراتژيهاي شركت صنايع كاشي خزر
990
تدوين استراتژيهاي مديريت بازيافت مواد زائد جامد
991
تدوين استراتژيهاي مديريت جمعآوري پسماند
992
تدوين استراتژيهاي واحد تحقيق و توسعه با استفاده از جدول QFD و استراتژي هاي شركت مطالعه موردي شركت پلي اكريل ايران
993
تدوين استراتژيي ورزش همگاني و قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل SWOT
994
تدوين استراژي كسب وكار شركت طراحي فرش زروان
995
تدوين استراژي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت نساجي مطالعه موردي توليد پارچه صندلي خودرو
996
تدوين استراژي هاي شركت دكستروز ايران
997
تدوين اصول استفاده از نور طبيعي در مدارس ابتدايي
998
تدوين اصول تحقق شهرسازي كوچك مقياس در محلات شهري با هدف ارتقا مشاركت شهروندي نمونه موردي : محله تسليحات ، منطقه 8 ، تهران
999
تدوين اصول راهبردي طراحي نمادهاي شهري با رويكرد انتظام بخشي بصري منظر شهر ، مورد مطالعاتي : شهر كرج
1000
تدوين اصول رمزگذاريِ منظر شهريِ پايدارِ فرهنگي با بهره گيري از رويكرد نشانه شناسي (مورد پژوهشي: شهرك چشمه و محله گلستان، منطقه 22 شهرداري تهران)
بازگشت