<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تخمين جهت ورود مبتني بر حسگري فشرده تك بيتي
2
تخمين چگالي مايعات يوني توسط شبكه عصبي مصنوعي
3
تخمين چندجمله اي چبيشف براي پردازش سيگنال توزيع شده
4
تخمين حالت بدن انسان با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
5
تخمين حالت به روش تخمين شاخه در سيستم هاي توزيع شعاعي
6
تخمين حالت در سيستم هاي ابعاد وسيع به روش سلسله مراتبي با كاربرد جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري در سيستم هاي قدرت
7
تخمين حالت در سيستم هاي غيرخطي تصادفي با استفاده از شبكه هاي عصبي
8
تخمين حالت در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از حسگري فشرده
9
تخمين حالت در شبكه هاي توزيع با تعيين تعداد و مكان بهينه اندازه گيرها
10
تخمين حالت ديناميكي و همزمان شبكه قدرت با استفاده از فيلتر كالمن
11
تخمين حالت سه بعدي بدن انسان با استفاده از يادگيري عميق
12
تخمين حالت سيستم هاي توزيع
13
تخمين حالت سيستم هاي سايبري فيزيكي ابعاد وسيع
14
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از روشهاي حل ماتريسهاي پراكنده
15
تخمين حالت شارژ باتري‌ ليتيوم-يون با استفاده از فيلتر‌كالمن مرتبه كسري بر پايه مدل مداري باتري‌
16
تخمين حالت هارمونيكي در سيستم توزيع برق
17
تخمين حالت هارمونيكي در يك سيستم قدرت با كاهش ابعاد مدل
18
تخمين حالت هارمونيكي قدرت با مكان يابي بهينة واحدهاي اندازه گير فاز
19
تخمين حالت هارمونيكي و محاسبه تلفات هارمونيكي در شبكه هاي توزيع
20
تخمين حالت و شناسايي پارامتر شناورهاي زيرسطحي خودگردان با استفاده از رويتگر غيرخطي
21
تخمين حالتها رمونيكي در يك سيستم قدرت با استفاده از تكنيك حداقل مربعات وزن داده نشده
22
تخمين حالتهاي سيستم با استفاده از شبكه هاي سنسوري
23
تخمين حجم برجاي بلوك‌هاي سنگ ساختماني با توجه به مشخصات توده‌سنگ، مطالعه موردي معادن تراورتن محلات
24
تخمين حجم پول شويي در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود توضيح برداري ساختاري طي سال هاي 1340 - 1389
25
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر رشد در اقتصاد ايران
26
تخمين حجم پولشويي و تاثير آن بر مصرف در اقتصاد ايران
27
تخمين حجم هواي ريه در بيماران COPD با استفاده از بخش بندي تصاوير CT سه بعدي
28
تخمين حركت در تصاوير ويدئويي بر اساس روشهاي تركيبي
29
تخمين حركت مناسب براي اختفاي خطا
30
تخمين خسارات اقتصادي ناشي از آلودگي هوا : مطالعه موردي شهر شيراز
31
تخمين خطاهاي هندسي و ابعادي ماشين ابزار سه محور به كمك ماشين كاري قطعه نمونه
32
تخمين خطي به روش حداقل مربعات
33
تخمين خواص ترموديناميكي مشتق مرتبه دوم به كمك معادله حالت PHSC
34
تخمين خواص كششي كامپوزيت‌هاي تقويت شده با ساختارهاي ليفي بر اساس تغييرات ساختماني پارچه تاري پودي
35
تخمين داده¬هاي از دست رفته، جهت بهبود كارايي الگوريتم¬هاي يادگيري از داده¬هاي جرياني
36
تخمين دانسيته عيوب خطي و محاسبه انرژي ذخيره شده در نمونه آلويمينيوم 1050 تحت كشش ساده تك محوري
37
تخمين دبي در رودخانه ها با استفاده از شبكه عصبي
38
تخمين درجه حرارت در بافت به صورت غيرتهاجمي توسط اخذ و پردازش سيگنال هاي فراصوت
39
تخمين درصد چربي خون با محاسبات نرم
40
تخمين دز ارگانها ، دز موثر و ريسك سرطانهاي ناشي از تعدادي از آزمونهاي سي تي آنژيوگرافي
41
تخمين دز جنين در پرتو گيري مادر باردار در معاينات توموگرافي كامپيوتري (CT) به روش مونت¬كارلو
42
تخمين دماي پلاسماي نقره توليد شده با ليزر نانوثانيه Nd:YAG
43
تخمين ذخيره آنومالي آهن ايران مركزي به روش هاي كلاسيك
44
تخمين ذخيره آنومالي شماره 2 گل گهر با استفاده از روشهاي زمين آماري و شبكه عصبي مصنوعي
45
تخمين ذخيره آنومالي غربي معدن مس سرچشمه بر اساس داده‌ هاي حفاري اكتشافي
46
تخمين ذخيره آهن آنومالي شماره 3 معدن گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي فركتاني
47
تخمين ذخيره دپوهاي كانسنگ كم عيار و پر عيار معدن سنگ اهن چغارت
48
تخمين ذخيره كانسار سرب و روي معدن قله كفتران سمنان
49
تخمين ذخيره كانسار مس جيان بوانت با استفاده از روش هاي زمين آماري و فركتالي
50
تخمين ذخيره كانسار مس دره زرشك يزد
51
تخمين ذخيره كانسار مس ميدوك (كرمان – ايران مركزي) به روشهاي زمين آماري و فركتال
52
تخمين ذخيره و مرزبندي بهينه بلوكهاي كانسنگ و باطله در معدن تپه سرخ به روشهاي زمين آماري
53
تخمين ذخيره‌ي چرخان در ريزشبكه‌ها
54
تخمين رابطه ماليات برثروت و درآمد و ماليات بر سود شركتها بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك در دوره زماني 1995-2013
55
تخمين راستاي ورود سيگنال هاي باند وسيع
56
تخمين رشد ترك و صدمه خستگي ناشي از بارگذاري سيلكي در سازه هاي جوشكاريشده
57
تخمين رطوبت سطح خاك با استفاده از دماي سطح زمين و شاخص نرمال گياهي
58
تخمين رطوبت سطحي خاك با استفاده از روش مثلث بهبود يافته و شاخص خاك
59
تخمين رطوبت گياه سورگوم توسط مولتي كوپتر و پردازش تصوير
60
تخمين رفتار سيستم هاي غيرخطي با استفاده از روش فازي
61
تخمين رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد در كارون شمالي با استفاده از مدل SWAT2000
62
تخمين ريسك شكستگي پاتولوژيك استخوان فمور بر اثر متاستاز استخوان
63
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك
64
تخمين زاويه اصطكاك پسماند زهكشي شده ( φ'r) در خاك¬هاي رس، با دانستن شاخصهاي فيزيكي خاك
65
تخمين زاويه شكست قطعات تركدار به روش فتو الاستيسيته
66
تخمين زاويه نوسان بار در جرتقيل هاي سقفي به كمك رويتگر حالت و ميراسازي نوسان با استفاده از LQR
67
تخمين زاويه ورود در حضور عدم كاليبراسيون و آرايه ي معيوب با رويكرد يادگيري ديكشنري
68
تخمين زاويه ورود مبتني بر فاز
69
تخمين زاويه ورودسيگنال بااز استفاده ي پردازش سيگنال آنتن هاي آرايه اي
70
تخمين زمان انعقاد خون از روي تصاوير حرارتي
71
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان
72
تخمين زمان برخورد راننده با مانع متحرك در حين رانندگي، با تأكيد بر انجام دو وظيفه به صورت همزمان ( Dual Task )
73
تخمين زمان رسيدن پالس (TOA) در رادارهاي پسيو
74
تخمين زمان سفر در جاده هاي برون شهري و شبيه سازي آن با امواج الكترومغناطيسي
75
تخمين زمان سفر مسير با بكارگيري اطلاعات دريافتي از سامانه موقعيت ياب جهاني
76
تخمين زمان نقطه تغيير نمودار واريانس توزيع نرمال با فرض مونوتونيك بودن روند تغيير
77
تخمين زمان و هزينه توليد قطعات متالورژي پودر به كمك كامپيوتر
78
تخمين زمان ورود پالس هاي برگشتي ليدار
79
تخمين زمين آماري سه بعدي فسفات و كلر به روش كريجينگ در معدن فسفات اسفوردي به منظور تهيه طرح استخراج انتخابي
80
تخمين ژست بدن انسان در ويديو با استفاده از مدل هاي احتمالاتي گرافي
81
تخمين ساختار آناتومي بافت مبتني بر بازسازي تصاوير مقطع نگاري الكتريكي چند بعدي فانتوم
82
تخمين سرعت انتشار امواج لرزه اي در تكيه گاههاي سد بختياري با استفاده از توموگرافي و روشهاي زمين آماري
83
تخمين سرعت جريان خون با استفاده از اطلاعات زماني -مكاني سيگنال داپلر اولتراسوند
84
تخمين سرعت خطي و آشكارسازي مقدار لغزش از طريق طراحي تخمينگر پايدار مقاوم
85
تخمين سرعت خودرو به كمك آناليز مات شدگي ناشي از حركت بر اساس تبديل RADON
86
تخمين سرعت دستگاه سيار با استفاده از تحليل زمان فركانس سيگنال دريافتي
87
تخمين سرعت دستگاه سياربااستفاده ازتحليل طيفي سيگنال دريافتي
88
تخمين سرعت موبايل در سيستمهاي مبكروسلولي در حضور شرايط پراكندگي غير همسانگرد
89
تخمين سرعت موج تراكمي و برشي با استفاده از مدل سازي فيزيك سنگ
90
تخمين سرعت و گشتاور بارتركشن موتور القايي با استفاده از تخمينگر MRAS و مشاهدهگر اغتشاش
91
تخمين سفتي دست با استفاده از اطلاعات كينماتيك و سيگنال الكترومايوگرام
92
تخمين سن استخوان در نژاد ايراني با استفاده از تصاوير راديوگرافي
93
تخمين سن انسان از روي چهره بر مبناي روش هاي پردازش تصوير
94
تخمين سن با استفاده از نسبت حجم پالپ به حجم دندان كانين در تصاوير توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي (CBTC)
95
تخمين سن با استفاده از ويژگي هاي چهره
96
تخمين سن تقويمي با استفاده از نسبت مساحت ظاهري پالپ به مساحت دندان كانين افراد 16 تا 64 ساله در راديوگرافي پانوراميك ديجيتال
97
تخمين سن در افراد بزرگسال با استخراج بعد فركتال از تصاوير مغزي تشديد مغناطيسي
98
تخمين سن زيستي بانوان سالم بر اساس عوامل آمادگي جسماني
99
تخمين سهم انرژي هاي متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان
100
تخمين سيگنال ماركوف در يك سيستم با پارامترهاي نامعلوم
101
تخمين شار حرارتي با استفاده از روش معكوس گراديان مزدوج با معادله الحاقي براي صفحه يك بعدي
102
تخمين شار حرارتي بر روي جداره خارجي لوله اي با جابجايي اجباري درون آن به روش معكوس
103
تخمين شار حرارتي مجهول با استفاده از الگوريتم معكوس Levenberg-Marquardt
104
تخمين شار در ماشين‌هاي الكتريكي با استفاده از انتگرال‌گير مرتبه دوم تعميم يافته
105
تخمين شتابهاي اعمالي بر اجزاي كنترلي يك سازه فضايي و تعريف دستورالعمل هاي آزمايش
106
تخمين شخصيت اعضاي شبكه اجتماعي براي بازاريابي ويروسي
107
تخمين شدت تمرين هوازي از طريق آزمون هاي شمارش، نفس عميق، و سخن گفتن
108
تخمين شرايط اوليه دما در يك صفحه بي نهايت با شرايط مرزي معلوم به روش معكوس
109
تخمين شعاع ناحيه شكست اطراف ديواره چاه هاي نفتي (مطالعه موردي يكي از ميادين نفتي كشور)
110
تخمين شعاع و عمق اجسام استوانه اي مدفون به وسيله رادار نفوذي زمين( GPR): مثال موردي: تونل برق اصفهان
111
تخمين شكنندگي سنگ هاي گرانيتي دورود لرستان با استفاده از خواص ژئومكانيكي و پتروگرافي
112
تخمين ضرائب هيدروديناميك و كنترل اژدر
113
تخمين ضرايب آيروديناميك يك جسم پرنده با استفاده از اطلاعات تستهاي پروازي
114
تخمين ضرايب آيروديناميكي روتور هليكوپتر
115
تخمين ضرايب پايداري يك هواپيماي دو موتوره با استفاده از داده هاي پروازي به روش فيلتر كالمن
116
تخمين ضرايب پسا، برآ و گشتاور پيچشي براي اجسام باريك با مقاطع غير دايروي با استفاده از روابط نيمه تجربي
117
تخمين ضرايب رواناب در حوضه هاي آبريز درياي خزر
118
تخمين ضرايب لامه با تاكيد بر استفاده از نمودار صوتي دوقطبي برشي
119
تخمين ضرايب ماشينكاري براي ابزار هاي سرتخت و سركروي با استفاده از خطاي سطح
120
تخمين ضرايب و تحليل پايداري ديناميكي هواپيماي جت ترابري 74-AN
121
تخمين ضرايب و دترمنيان هنگل مرتبه دوم براي زير كلاس هاي معيني از توابع تك ارز دو طرفه
122
تخمين ضريب آبگذري سفره آب زيرزميني دشت مهيار جنوبي از داده هاي مقاومت ويژه الكتريكي به منظور تهيه مدل رياضي
123
تخمين ضريب انتقال حرارت جابجايي بر ديواره يك دودكش با استفاده از اندازه گيري دماي سطح
124
تخمين ضريب پساي اجسام باريك با سطح مقطع غير دايروي از طريق روابط نيمه تجربي
125
تخمين ضريب تخلخل و ضريب انتقال حرارت در بستر سيال جامد - مايع غيرنيوتني CMC
126
تخمين ضريب تكيه گاهي در كمانش ستونها با استفاده از آزمايشات آناليز مودال
127
تخمين ضريب تمركز كرنش خزش در ناچها
128
تخمين ضريب رفتار قاب خمشي فولادي با اتصال ورق كناري براي ستونهاي دوبل
129
تخمين ضريب زبري مانينگ دررودخانه هاي منتخب ايران
130
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در جوش سازه T شكل
131
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در فلنج هاي متقارن تحت بار محوري و محاسبه تابع شكل
132
تخمين ضريب شدت تنش الاستيك در قطعات پله اي
133
تخمين ضريب ممان پيچشي هواپيما به روش كامپيوتري كردن اطلاعاتي تجربي
134
تخمين طول بحراني گوه در ورود به آب به كمك شبيه سازي هيدروديناميكي
135
تخمين طول عمر شيميايي ماده‌ي پرانرژي تركيب A-4 نانوسايز با روش كهولت تسريع‌يافته‌ي چنددمايي
136
تخمين طول عمر قطعات براساس روش آناليز ريسك (خطر)
137
تخمين ظرفيت باربري پي سنگ با استفاده از روش مرز بالا و در نظر گرفتن معيار خطي و غير خطي
138
تخمين ظرفيت باربري پي سنگي غير ايزوتروپ به روش تحليلي و عددي
139
تخمين ظرفيت باربري پي سنگي غير ايزوتروپ به روش تحليلي و عددي
140
تخمين ظرفيت باربري شمع با استفاده از شبكه هاي عصبي و نتايج تست ديناميكي
141
تخمين ظرفيت باربري شمعهاي كوبشي در خاكهاي ريزدانه با استفاده از نتايج SPT
142
تخمين عدم قطعيت در پارامترهاي يك اتصال به روش تصادفي
143
تخمين عرضه اقتصادي بلند مدت آب ﴿مطالعه موردي:استان قم)
144
تخمين عمر (خستگي) سوپرآلياژ اينكونل738 تعميري توسط اتصال فاز مايع گذرا
145
تخمين عمر اتصال آكوردئوني تحت تاثير حرارت وتنش هاي ناشي از آن
146
تخمين عمر باقي مانده توربين گاز مدل GE
147
تخمين عمر باقي مانده لوله هاي تحت فشار داراي انواع خوردگي و تمديد عمر آنها با استفاده از ترميم هاي كامپوزيتي
148
تخمين عمر باقيمانده پل فلزي با استفاده از تحليل خستگي و قابليت اطمينان
149
تخمين عمر باقيمانده تجهيزات در صنايع فرآيندي و نيروگاهي
150
تخمين عمر باقيمانده قطعات داغ ﴿ پره توربين گازي فريم 5 ﴾
151
تخمين عمر پره دوار توربين گاز تحت بارگذاري سيكلي پيچشي-خمشي به روش توليد آنتروپي
152
تخمين عمر ترانسفورماتور فشارقوي با استفاده از فناوري گرما نگاري (ترموگرافي)
153
تخمين عمر خزش پديده توربين گازي
154
تخمين عمر خزشي پره توربين گاز
155
تخمين عمر خزشي شافت Sleeveدر كوره شيشه
156
تخمين عمر خستگي براي قطعات با تمركز تنش و بدون تمركز تنش با رويكرد كرنش - پايه
157
تخمين عمر خستگي صفحات آلومينيومي شياردار به روش كرنش - پايه غيرمحلي
158
تخمين عمر خستگي قطعات بر اساس مدل هاي Kfو K
159
تخمين عمر خستگي واگن تحت اثر بارهاي اتفاقي در دو حوزه زمان و فركانس
160
تخمين عمر در پره هاي توربين بادي با رهيافت مدل چند مقياسي آسيب
161
تخمين عمر سازه هاي ترك دار تحت بارگذاري خستگي، با استفاده از روش آكوستيك اميشن
162
تخمين عمر سلول هاي خورشيدي با استفاده از آزمون هاي تسريع شده ي طول عمر
163
تخمين عمر شكست در قطعات پله اي براساس ضريب تمركز تنش الاستيك Kt
164
تخمين عمر صفحات آلومينيومي شيار دار با روش توليد آنتروپي
165
تخمين عمر فولاد زنگ نزن 316 توليد شده به روش SLM در بارگذاري خستگي با رهيافت مكانيك آسيب تخمين عمر فولاد زنگ نزن 316 توليد شده به روش SLM در بارگذاري خستگي با رهيافت مكانيك اسيب
166
تخمين عمر قالب در اثر خستگي حرارتي در فرآيند ريخته گري گريز از مركز افقي لوله هاي چدني
167
تخمين عمر قالب ريخته گري گريز از مركز افقي غلتك هاي كار به كمك شبيه سازي اجزاء محدود
168
تخمين عمر قطعات فلزي هوايي به روش هاي پيشنهادي بولينگ و ايرباس
169
تخمين عمر كابل
170
تخمين عمر كابل بر اساس تخليه جزيي
171
تخمين عمر كابل هاي فشارقوي با تركيب تنش هاي الكتريكي و حرارتي، گذراهاي حرارتي و تغييرات دوره اي بار
172
تخمين عمر كاركرد شافت اصلي بالگرد
173
تخمين عمر مته بر اساس سرعت برشي و بار براده برداري و مدل سازي آن با شبكه عصبي
174
تخمين عمر مخازن فولادي تحت فشار و بار ديناميكي
175
تخمين عمر مدار يك ماهواره LEO در اثر نيروهاي آيروديناميكي
176
تخمين عمر مفيد پل هاي فلزي با به كارگيري متدهاي نوين تست غيرمخرب AE بر اساس تكنيك هاي پايش سلامت سازه (SHM)
177
تخمين عمر و پيش‌بيني رشد لايه اكسيد و افزايش دماي لوله سوپرهيتر نهايي نيروگاه حرارتي (مطالعه موردي: نيروگاه شازند)
178
تخمين عمق آب شستگي پايه پل در جريان دائم و غير دائم و شرايط تسليح بستر با استفاده از سيستم عصبي- فازي تطبيقي و الگوريتم هاي بهينه سازي
179
تخمين عمق آبشستگي پاي شمع حاصل از موج با استفاده از روشهاي شبكه عصبي مصنوعي
180
تخمين عمق آبشستگي موضعي اطراف پايه هاي پل با استفاده از شبكه عصبي، برنامه ريزي ژنتيك و تحليل عاملي
181
تخمين عمق از تك تصوير
182
تخمين عمق اكتشاف در روش الكترومغناطيسي هوابرد حوزه فركانس براي يك زمين لايهاي
183
تخمين عمق بيهنجاريهاي مغناطيسي بااستفاده ازروش ادامه فروسوي منظم شده وواهماميخت اويلربامشتقات منظم
184
تخمين عمق بيهوشي به كمك پردازش ديجيتالي سيگنال فعاليت الكتريكي مغز
185
تخمين عمق داده هاي ميدان پتانسيل با استفاده از تبديل موجك، (مطالعه موردي داده هاي گراني سنجي و مغناطيسسنجي معدن سنگ آهن شواز استان يزد)
186
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ذوب در ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻟﻴﺰر ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰي
187
تخمين عمق ولبه ي مدل گسل نرمال با استفاده ازصافي مشتق افقي زاويه تيلت ومقايسه آن با روش تبديل موجك پيوسته : اعمال روي داده هاي واقعي
188
تخمين عملكرد و ضرائب آئروديناميكي و پايداري هليكوپتر با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
189
تخمين غلظت زينان و چگالي نيا‌هسته‌ها بر اساس مدل دو نقطه‌اي يك راكتور حرارتي به كمك رويتگر غيرخطي
190
تخمين غلظت محلول مواد رنگزا به كمك دوربين ديجيتال
191
تخمين فازور و فركانس براي كاربرد در مانيتورينگ، حفاظت و كنترل گسترده شبكه هاي قدرت
192
تخمين فازور ولتاژ شبكه با استفاده از فيلتر كالمن
193
تخمين فاصله زماني جواز تأسيس تا پروانه‎ بهره‎برداري و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در صنايع توليدي استان يزد
194
تخمين فاصله ي زماني بين فعاليت جفت الكترودها در ثبت چند الكترودي از ناحيه ي MT مغز ميمون
195
تخمين فرسايش با سزيم -137
196
تخمين فركانس به روش پيش گويي خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي
197
تخمين فركانس داپلر مركزي در رادار روزنه مصنوعي هوابرد
198
تخمين فركانس در سيستم هاي قدرت
199
تخمين فركانس هاي قطع موجبر استوانه اي نيمه باز تحريك شده توسط موج تابشي به كمك پردازش باند گسترده ميدان پراكندگي راه دور
200
تخمين فركانس و ضريب ميرايي سيگنال هاي سينوسي ميرا با استفاده از شبكه هاي آدالاين
201
تخمين فركانس و فاز سيگنال قلب
202
تخمين فشار آب وارد بر لاينينگ تونل سرويس البرز با استفاده از تحليل ربرگشتيس هوشمند
203
تخمين فشار خون سيستول و دياستول به روش غير تهاجمي مبتني بر زمان انتقال پالس
204
تخمين فشار و افت فشار در جريان هاي دوفازي آب و هوا با استفاده از سيستم عصبي - فازي تطبيقي و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات
205
تخمين فشار و حجم مثانه با استفاده از سيگنال هاي عصبي
206
تخمين فشار و همگرايي ناشي از پتانسيل لهيدگي در تونل ها به روش تحليلي و عددي
207
تخمين فشار وارد بر حائل تونلها با تكيد براندر كنش و حائل
208
تخمين فشارخون سيستولي و دياستولي با استفاده از داده‌هاي سيگنال الكتروكارديوگرام و پلتيسموگرافي نوري حين تست ورزش
209
تخمين فعاليت فسفو منواسترازها توسط برخي ذخاير و جريان هاي بيولوژيك خاك
210
تخمين فلش ولتاژ در سيستم هاي قدرت با استفاده از شبيه سازي در حوزه زمان
211
تخمين قابليت اطمينان سيستم ها با طراحي يك برنامه كامپيوتري بر مبناي توزيع وايبل به انضمام چند مثال كاربردي از سيستم هاي الكترونيكي
212
تخمين قابليت انفجار در روش تخريب طبقات فرعي (مورد مطالعاتي : آنومالي 12 معدن سه چاهون)
213
تخمين قابليت انفجار در معادن سنگ آهن بلوك ايران مركزي با تاكيد بر سرعت امواج طولي
214
تخمين قابليت بالاست شدگي توده سنگ‌هاي درزه دار براساس ويژگي تطويل وتورق (مطالعه موردي : معادن بالاست جنرال مكانيك، محورسازان و سيس وي)
215
تخمين قدرت الكتروفيلي و نوكلئوفيلي با روش وابستگي كمي ساختار-ويژگي با استفاده از ويژگي‌هاي محلي در سطح مولكول
216
تخمين قدرت يك منبع حرارتي مجهول در يك صفحه نامحدود بروش معكوس
217
تخمين كارائي فني بانك كشاورزي با استفاده از تابع توليد مرزي
218
تخمين كارايي زيتونكاران در استان گيلان
219
تخمين كانال Downlink با استفاده از اطلاعات كانال Uplink در سيستم هاي FDD
220
تخمين كانال با تغييرات آرام و همبستگي مكاني در سيستم هاي چند ورودي - چند خروجي
221
تخمين كانال براي سيستم چند ورودي چند حروجي مبتني بر OFDM
222
تخمين كانال به وسيله فيلتر كالمن در كدينگ مكان-زمان
223
تخمين كانال تنگ در سيستم هاي مخابراتي بيسيم
224
تخمين كانال در سيستم هاي ,MIMO-OFDM سيار
225
تخمين كانال در سيستم هاي چندورودي- چند خروجي انبوه با توجه به موقعيت كاربر
226
تخمين كانال در سيستم هاي مخابراتي چندورودي- چندخروجي عظيم چند كاربره به كمك حسگري فشرده
227
تخمين كانال دوگانه انتخابي در سامانه هاي چند آنتني انبوه مبتني بر OFDMبا استفاده حسگري فشرده
228
تخمين كانال دوگانه انتخابي صوتي زيرآبي براي سامانه هاي مخابرات همكارانه چندآنتني
229
تخمين كانال مبتني بر پايلوت و پيشوند چرخشي در سيستم چند حاملي نامتعامد MIMO
230
تخمين كانال محو شدگي تخت با فيلتر كالمن قطري كاهش يافته و روشي براي كاهش PAPR در OFDM
231
تخمين كانال محوشدگي انتخابگر فركانس در سيستم DS,CDMAبه روش شبه كوردوري
232
تخمين كانال هاي تنك با بهينه سازي غير خطي در سيستم هاي مخابراتي با رله دو طرفه دو سويه
233
تخمين كانال هاي تنك ديناميكي با حسگري فشرده در سيستم هاي OFDM
234
تخمين كانال هاي فركانس گزين با سيگنال دهي FBMC/OQAM مبتني بر كدهاي قطبي
235
تخمين كانال و آشكار سازي در سيستم هاي رله دو راهه
236
تخمين كانال و حذف تداخل بين حاملي در كانال هاي دوگانه انتخابي با استفاده از مدل بسط پايه اي براي سيستم هاي OFDM
237
تخمين كرنش در جوشهاي مقاومتي نقطه اي بر اساس معيار كرنش محلي ﴿كاربرد در اتصال ستون به سقف خودرو و ...
238
تخمين كرنش هاي پسماندناشي از شكل دهي فلزات و كاربردآن در تحليل واماندگي خستگي و شكست رينگ سواري
239
تخمين كششهاي تجاري و سياستهاي مناسب جهت بهبود موازنه تجاري
240
تخمين كننده وفقي كانال چندين مسيري HF
241
تخمين كواستيت و ارزيابي جواب در روش‌هاي پرتابي مستقيم براي حل مسايل كنترل بهينه
242
تخمين كور سطح توان سيگنال در حضور نويز با تابع چگالي احتمال نامعلوم به كمك تابع مشخصه تجربي
243
تخمين كورنال در سيستمهاي OFDM
244
تخمين كيفيت تجربه براي سرويس جريان ويدئويي IPTV با روش عيني مبتني بر بسته
245
تخمين كيفيت تجربه در سرويس‌هاي تلويزيوني تحت شبكه IP با در نظر گرفتن شبكه‌هاي دسترسي
246
تخمين كيفيت كانال در شبكه هاي مخابرات سيار بر اساس فاكتورK
247
تخمين كيفيت كانال در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي
248
تخمين گين كانال با استفاده از نرخ خطاي بيت پايلوت ارسالي در سيستمهاي سيار سلولي
249
تخمين لحظه‌اي دما در به‌كارگيري امواج فراصوت با هدف درمان سرطان
250
تخمين لرزش زمين در آتشباري سطحي بر اساس ويژگي هاي ژئومكانيكي و ژئوفيزيكي توده سنگ (مورد مطالعاتي : معدن چغارت)
251
تخمين لوژان در توده‌ سنگ‌ هاي درزه‌ دار بر اساس مدل هندسي ناپيوستگي‌ ها با استفاده از زمين‌ آمار (مطالعه موردي : سد غدير، استان چهارمحال و بختياري)
252
تخمين ماتريس مبدا - مقصد با استفاده از اطلاعات حجم ترافيك كمان هاي شمارش شده
253
تخمين ماتريس مخلوط كننده در مساله جداسازي كور منابع تنك با روش هاي خوشه بندي
254
تخمين ماكزيمم حداكثر ضريب تطبيق-پهناي باند آنتن هاي مايكرواستريپ با استفاده از قضيه Bode-Fano
255
تخمين متوسط اندازه‌ي سنگ هاي ورودي به آسياب نيمه‌خودشكن كارخانه ي مس ميدوك توسط پردازش تصوير با بكارگيري چهار روش و مقايسه‌ي آن‌ها
256
تخمين محدوده پلاستيك اطراف ترك
257
تخمين مختصات موانع اطراف يك روبات با استفاده از آرايه اي از مبدل هاي صوتي فعال
258
تخمين مدل تابع تقاضاي الكتريسيته در ايران درچارچوب يك مدل غيرخطي
259
تخمين مدل توزيع عيار گوگرد در معدن سنگ آهن گل گهر به روش شبيه سازي زمين آماري
260
تخمين مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه ايي (CAPM)بااستفاده از روش فيلتركالمن
261
تخمين مدل هاي توليد و توزيع سفر براي شهر اصفهان
262
تخمين مسير شكست در ورقي با ترك مركزي
263
تخمين مسير شكست در ورقي با ترك مركزي
264
تخمين مسير طي شده در فضاي دو بعدي با استفاده از دوربين همراه متحرك
265
تخمين مشترك سرعت - فاصله (داپلر- تاخير)درراداربااستفاده ازپردازش زمان - مقياس
266
تخمين مشتقات طولي هواپيماي بدون سرنشين بكمك نتايج تست پرواز
267
تخمين مشتقات كنترل و پايداري عرضي ـسمتي هواپيما به روش حداكثر شباهت ـفيلتر كالمن با استفاده از اطلاعات پروازي
268
تخمين مشخصات هادي و برج با استفاده از شبكه عصبي
269
تخمين معادله شار حرارتي وارده بر گلوگاه نازل موتور موشك با استفاده از روش معكوس گراديان مزدوج
270
تخمين معكوس ضريب هدايت حرارتي براي مواد كامپوزيت غير ايزوتروپيك توسط تحليل عددي
271
تخمين مقادير تنش هاي برجا از نتايج آزمايش شكست هيدروليكي با استفاده از رويكرد مكانيك شكست (مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد)
272
تخمين مقادير ويژه غالب براي سيستمهاي ابعاد وسيع با اندازه گيري لحظه اي و اغتشاشات پله اي با دامنه نا معلوم و كاربرد آن در شبكه برق ايران
273
تخمين مقاوم سرعت طولي وسيله نقليه با استفاده از تخمينگرهاي توزيع‌شده و تئوري سيستم‌هاي چندگانه
274
تخمين مقاومت اضافي در امواج دريا
275
تخمين مقاومت كششي و فشاري تك محوري سنگها با شاخص بار نقطهاي با در نظر گرفتن اثر اندازه
276
تخمين مقدار كل كربن آلي از داده هاي چاه پيمايي با استفاده از روش هاي نظارت شده
277
تخمين مقدار نيتروژن قابل جذب برخي كودهاي آلي مرغي براي گياه ذرت
278
تخمين مقدماتي خصوصيات فيزيكي و شيميايي زغال سنگ به كمك انديس هاردگرو
279
تخمين مقياس هاي زماني انتقال با استفاده از مدل QUAL-W2-CE ، مطالعه موردي مخزن سد دز
280
تخمين مكان كاربر در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي
281
تخمين مكان كاربر در شبكه هاي مخابرات سيار سلولي نسل چهارم مبتني بر همياري موبايل ها و شبكه
282
تخمين مكان و رهگيري جسم كوچك متحرك با استفاده از تصاوير ويدئويي
283
تخمين منابع غير ايستان در شبكه هاي حس گر بي سيم
284
تخمين منابع مورد نياز يك برنامه بر پايه نگهداري تاريخچه كارها در خود زمانبند در محيط شبكه هاي گريد
285
تخمين منبع گرما در مسائلبرش و جوشكاري فلزات
286
تخمين منحني هاي آسيب پذيري سازه ها با استفاده از تقريب سيستم يك درجه آزادي
287
تخمين موجك توسط روش بهينه سازي شبيه سازي تبريد
288
تخمين موجك لرزه‌اي توسط روش آماري مرتبه بالا در يكي از ميادين هيدروكربني
289
تخمين موقعيت اشيا براي گرفتن رباتيك
290
تخمين موقعيت اندام از ثبت‌هاي گرفته شده از اعصاب‌آوران و نخاع
291
تخمين موقعيت پايانه سيار درون سلول در شبكه هاي مخابراتي بي سيم
292
تخمين موقعيت دوربين در دنباله‌اي از تصاوير تك‌ديدي
293
تخمين موقعيت كاربر در شبكه هاي بيسيم نسل4
294
تخمين موقعيت كاربرد در سيستم هاي مخابرات سيار سلولي با استفاده از توان سيگنال دريافتي براي محيط هاي ناهمگن
295
تخمين موقعيت موتور سنكرون مغناطيس دائم به روش سيستم تطبيقي مدل مرجع با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
296
تخمين موقعيت نسبي با استفاده از سنسورهاي اينرسي
297
تخمين موقعيت و سرعت موش آزمايشگاهي در يك مارپيچ با كمك پردازش فعاليت اسپايكي جمعيت نوروني با يادگيري عميق
298
تخمين موقيت يك وسيله نقليه خودگردان با استفاده از اطلاعات چند حس گر غير همزمان
299
تخمين ميانگين ماهانه تابش هاي كل خورشيدي روي يك سطح افقي در شهر يزد
300
تخمين ميدان دما در كامپوزيت هاي صفحه شطرنجي تحت بارهاي حرارتي
301
تخمين ميدان دما در كامپوزيتهاي صفحه شطرنجي تحت بارهاي حرارتي
302
تخمين ميزان انتقال رسوب كل با استفاده از مدل هاي درختي و مقايسه آن با ساير روش هاي داده كاوي
303
تخمين ميزان انتقال رسوب گل با استفاده از مدل هاي درختي و مقايسه آن با ساير روشهاي داده كاوي
304
تخمين ميزان پرتوگيري مصدومين پرتويي با استفاده از روش مونت كارلو
305
تخمين ميزان تبخير - تعرق در گلخانه
306
تخمين ميزان تزريق پذيري ﴿خورند﴾ تكيه گاه چپ سد گتوند با استفاده از شبكه عصبي
307
تخمين ميزان تصادفات ترافيكي در مناطق شهري به كمك مدل هاي هم فزون
308
تخمين ميزان تصادفات ترافيكي در مناطق شهري به كمك مدل هاي هم فزون
309
تخمين ميزان تغيير شكل تونل در زمين‏هاي مچاله ‏شونده با استفاده از روش ‏هاي تجربي
310
تخمين ميزان رسوب معلق در رودخانه ها با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
311
تخمين ميزان روان آب حوزه ي آبخيزتويسركان با استفاده از مدلSWAT
312
تخمين ميزان سايش ابزار با استفاده از نيروهاي برش تراشكاري
313
تخمين ميزان شدت درد از طريق ويژگي هاي بافتي چهره
314
تخمين ميزان كل كربن آلي با استفاده از روش هاي DlogR و شبكه هاي عصبي در تعدادي از چاه هاي جنوب ايران
315
تخمين ميزان مصرف سگمنت سيم برش الماسه در برش سنگ هاي ساختماني
316
تخمين ميزان نفوذ آب به محيط هاي متخلخل( سنگي)(با نگرشي خاص به تونل انتقال آب قمرود)
317
تخمين ميزان و نوع تخلخل در مغزه توسط تصاوير سي تي اسكن
318
تخمين ناپايداري مزمن مچ پا در ورزشكاران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
319
تخمين ناحيه جذب ربات كابلي با استفاده از بهينه‌سازي مجموع مربعات
320
تخمين نتايج آزمايش مارشال مخلوطهاي قيري با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي و SPSS
321
تخمين نرخ پس انداز اصيل در اقتصاد ايران
322
تخمين نرخ جريان ورودي آب زيرزميني به تونل‌ها در محيط‌هاي سنگي درزه‌دار
323
تخمين نرخ خطاي نرم در مدارهاي ديجيتال با استفاده از تحليل آماري زماني ايستا
324
تخمين نرخ مكاني فرسايش و رسوب با تكنيك سزيم-137 با استفاده از روش زمين آمار روي يك شيب تپه مركب در منطقه اردل استان چهارمحال بختياري
325
تخمين نشست مجاز در تونل ها در زمين هاي نرم- مطالعه موردي مترو شيراز
326
تخمين نفوذپذيري در توده سنگ هاي ساختگاه سد شهيد با استفاده از مدل سازي
327
تخمين نفوذپذيري نسبي با استفاده از داده هاي فشار مويينگي در يكي از مخازن كربناته ايران
328
تخمين نقاط تغيير چند گانه در ميانگين توزيع نمايي با تغيير پله اي
329
تخمين نقطه تغيير پله اي در نمودارهاي كنترل g و h در حوزه بهداشت و درمان
330
تخمين نقطه تغيير تدريجي و مونوتونيك ماتريس واريانس-كواريانس فرآيند نرمال چند متغيره
331
تخمين نقطه تغيير در پايش پروفايل هاي خطي چندمتغيره خودهمبسته
332
تخمين نقطه تغيير در ميانگين يك فرايند نرمال با تغيير ايزوتونيك
333
تخمين نمودار ارزش عايدي با استفاده از روشهاي تركيبي
334
تخمين نمودار اساسي شبكه و خوشه بندي شبكه هاي معابر شهري باهدف كاهش اثر ناهمگني
335
تخمين نمودارهاي پتروفيزيكي و نفوذپذيري نسبي برداشت نشده مخزن آسماري ميدان اهواز با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و نتايج آزمايشات مغزه موجود با روشهاي آماري، شبكه عصبي و نروفازي
336
تخمين نمودارهاي تراوايي نسبي با استفاده از روش‌هاي آمار فضايي در مخازن نفتي
337
تخمين نمودارهاي خام چاه نگاري بااستفاده ازنمودارهاي چاه هاي مجاوربه كمك روشهاي هوشمند
338
تخمين نياز آبي، ضرايب گياهي و بررسي عكس العمل گياه استويا ) Stevia Rebaudiana Bertoni ( تحت رژيم هاي مختلف آبياري
339
تخمين نياز ارزي كشور در طول برنامه دوم (1378-1374)
340
تخمين نيرو و كنترل پديده چتر در فرايند داخل تراشي
341
تخمين نيروهاي حد بالا و پايين و Shakedown در مخزن تسترماهواره در شرايط خلاء و حرارتي به كمك روش كاهش مدول الاستيته
342
تخمين نيروهاي ديناميكي تماسي و نقطه تماس چرخ و ريل با استفاده از روشهاي شناسايي معكوس
343
تخمين نيروي پساي هواپيما و ترسيم نمودارهاي مربوطه توسط برنامه كامپيوتري
344
تخمين نيروي عضلاني در انقباض حالت ثابت با استفاده از سيگنال الكترومايوگرام سطحي
345
تخمين نيروي عمودي وارد بر تاير با استفاده از سنسور شتاب سنج در حركت سرپيچ
346
تخمين هاپلوتايپ با استفاده از تكميل ماتريس
347
تخمين هاپلوتايپ با استفاده از فاكتورسازي ماتريس رتبه پايين
348
تخمين هارمونيك و فاز در شبكه قدرت با استفاده از فيلتر كالمن
349
تخمين هارمونيك¬ها و ميان¬هارمونيك¬هاي توليدشده توسط منابع توليد پراكنده داراي مبدل در شبكه¬هاي توزيع
350
تخمين هارناك برا ي معادلات غير خطي سهموي تحت شار ريچي
351
تخمين هاي خطاي روش عناصر متناهي در حل يك مسئله كنترل بهينه مقيد به معادله برگرز
352
تخمين هجوم آب به مقاطع تونل حفر شده در محيط هاي سنگي ﴿با نگرش خاص به تونل انتقال آب قهرود﴾
353
تخمين هدايت الكتريكي محلول سولفات منگنز و اسيد سولفوريك در، آب با روش رگراسيون خطي
354
تخمين هدايت هيدروليكي از طريق نتايج آزمون فشار آب در پي و تكيه گاه هاي سد سيمره استان ايلام
355
تخمين هدايت هيدروليكي خاك لايه اي در مجاورت سطح ايستابي با استفاده از ديسك پرمامتر تنشي
356
تخمين هزينه پياده سازي سيستم LMDS
357
تخمين هزينه نرم افزار با استفاده از روش‌هاي هوشمند
358
تخمين هزينه هاي يك كشتي و فاكتورهاي موثر در آن
359
تخمين همزمان ثوابت فيزيكي و وضعيت بدون بار مواد هايپر الاستيك
360
تخمين همزمان ضريب الاستيسيته و نسبت پواسيون مربوط به ناخالصيهاي داخل مواد با استفاده از روش معكوس
361
تخمين هوشمند ماتريس ترافيك IP در شبكه هاي كامپيوتري مقياس بزرگ
362
تخمين هوشمند ماتريس ترافيك IP در شبكه هاي كامپيوتري مقياس بزرگ
363
تخمين و آشكارسازي مبتني بريادگيري در سيستم هاي OFDM
364
تخمين و ارزيابي نقشه هاي تخلخل در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران بوسيله داده هاي لرزه نگاري و چاه نگاري
365
تخمين و افزايش دقت موضع‌دهي در سيستم‌هاي انتقال دو بعدي
366
تخمين و بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
367
تخمين و بهبود نقشه متراكم جابجايي مكاني مستخرج از تصاوير استريو مبتني بر روش سراسري برش گراف
368
تخمين و بهينه سازي سرمايه گذاري اوليه معادن روباز مس پورفيري با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي زمين شناسي و ظرفيتها
369
تخمين و پيش بيني افق هاي فاقد لاگ هاي پتروفيزيكي در چاه از طريق هوش مصنوعي
370
تخمين و تحليل تايع بهره وري نيروي كار در بخش صنعت استان خراسان رضوي ﴿ دوره زماني 1360-1390﴾
371
تخمين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر به كمك اطلاعات اقتصادي - اجتماعي و حجم كمان هاي شمارش شده در شبكه هاي خلوت
372
تخمين و تصميم گيري آماري و كاربرد آن در طراحي سيستم هاي مخابراتي
373
تخمين و جبران لرزش دست در يك سيستم تله اپراتوري
374
تخمين و رديابي دريافت (DOA ) سيگنال از چندين منبع متحرك در مخابرات سيار
375
تخمين و رديابي گام سيگنال هاي صوتي در شرايط غير خطي و غير گوسي
376
تخمين و شناسايي پارامترهاي ماشين سنكرون سيميلاتور قدرت
377
تخمين و شناسايي پارامترهاي موتور القايي
378
تخمين و شناسايي پارامترهاي هيدروديناميكي بدنه‌هاي غوطه‌ور دريايي
379
تخمين و كاهش تلفات بصورت بلادرنگ با پيكربندي مجدد شبكه در سيستم توزيع
380
تخمين و كنترل جريان هاي احترافي با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي
381
تخمين و كنترل نوسان بار آويزان در جرثقيل ها
382
تخمين و كنترل نويز انتشاري از پوسته استوانه‌اي به‌وسيله ميكروفون مجازي در باند وسيع فركانسي
383
تخمين و كنترل وزن مواد در حال حركت روي نوارنقاله
384
تخمين و مدل سازي تخلخل با استفاده از داده هاي نگارهاي مرسوم و NMR به كمك شبكه عصبي مصنوعي با ارائه مطالعه موردي
385
تخمين و مدل سازي تراوايي در مخزن پارس جنوبي
386
تخمين و مدلسازي پارامترهاي پتروفيزيكي يك مخزن نفتي با استفاده از روش هاي زمين آماري و شبيه سازي
387
تخمين و مدلسازي ضرايب آئروديناميك يك جسم پرنده با استفاده از اطلاعات تستهاي پروازي
388
تخمين و ميراسازي زاويه نوسان بار در جرثقيل هاي سقفي بدون استفاده از حسگرهاي مكانيكي و تصويري
389
تخمين و همسانسازي كانال در سيستم هاي مخابراتي آشوبي
390
تخمين وزن جنين بر اساس طول فمور اندازه گيري شده توسط سونوگرافي بعد از سه ماهه دوم حاملگي
391
تخمين وزن جنين بر اساس طول فمور اندازه گيري شده توسط سونوگرافي بعد از سه ماهه دوم حاملگي
392
تخمين وزن و بارگذاري در شناورها
393
تخمين وضعيت بدنه در ربات انسان نما با استفاده از تركيب داده هاي سنسوري
394
تخمين وضعيت سر براي كنترل ميدان ديد دوربين ربات
395
تخمين وضعيت مفصل آرنج با استفاده از اطلاعات مفصل شانه طي فعاليت هاي ضروري روزمره با رويكرد تجزيه حركت به اجزاي آن
396
تخمين وضعيت و موقعيت ماهواره با استفاده از فيلتر كالمن
397
تخمين وفقي ثابت زماني روتور در كنترل برداري به روش مستقيم بدون نمونه برداري از سرعت
398
تخمين ويژگي هاي پتروفيزيكي و ضرايب الاستيك با استفاده از نگار موج برشي دوقطبي براي يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
399
تخمين ويژگي‌هاي هيدروليكي خاك با اندازه‌گيري نفوذ آب با استفاده از استوانه‌هاي مضاعف و حل عددي معادله ريچاردز
400
تخميه وقاط تغيير چىذگاو در مياوگيه ت زًيع وماييبا تغيير پل اي
401
تخميين فشار منفذي چاه‏ هاي نفتي با استفاده از داده ‏هاي RFT و شبكه عصبي
402
تخيل ، كودك ، تصوير
403
تخيل از نظر سارتر
404
تخيل در نقاشي
405
تخيل كودك و انيميشن
406
تخيل كودك و انيميشن
407
تخيل گرايي در نقوش هنرهاي كاربردي :سفال دوره اسلامي
408
تخيل و آزادي ذهن در نقاشي
409
تخيلات كودكانه در آثار نقاشان معاصر
410
تدابير اقتصادي به منظور ايجاد و يا حفظ كيفيت آبي متعادل درياي خزر
411
تدابير طراحي فضاهاي عمومي محله مبتني بر رويكرد پايداري اجتماعي نمونه موردي تهران : محله اوين
412
تدابير قانوني در خصوص خطاي قاضي
413
تدابير معلم هاي با تجربه و مبتدي جهت ترفيع استقلال يادگيرنده در ميان يادگيرندگان ماهر و با مهارت كمتر زبان
414
تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
415
تداخل القايي خطوط انتقال فشار قوي بر روي لوله هاي گاز مدفون در زمين چند لايه با روش حل معادله انتگرال
416
تداخل الكترومغناطيسي ادوات پزشكي كاشته شده در بدن در معرض امواج مايكروويو توان باا
417
تداخل الكترومغناطيسي بر روي تجهيزات اندازه گيري سيستمهاي فشار قوي ناشي از كليدزني
418
تداخل بين گيرنده هاي كانابينوئيدي و مهاركننده كانال هاي كلسيمي در فرايند يادگيري و حافظه موش صحرايي نر
419
تداخل حقوق مالكانه اشخاص با طرح‌هاي اجرايي شهرداري
420
تداخل سنج نوتروني
421
تداخل سنجي با اتم
422
تدارك پهناي باند براي كلاسهاي سرويس متمايز يا استفاده از اتوماتاي يادگير
423
تداعي
424
تدافين ايرانيان در دوره اشكاني
425
تداوم جشن هاي باستاني ايران در دورۀ اسلامي تا حملۀ مغول
426
تداوم حيات روستا، تدوين اصول و مباني نظري منشور حفاظت از ارزش‌هاي روستايي
427
تداوم فرم
428
تداوم لحظه و تكامل تصوير در نقاشي هاي انتزاعي
429
تداوم لحظه و تكامل تصوير در نقاشي هاي انتزاعي
430
تداوم و تحول در مباني مشروعيت حكومت‌هاي ايران بعد از اسلام مطالعه‌ي موردي (از طاهريان تا حمله‌ي مغول)
431
تدبير مالكيت هاي عمومي در مسئله نفرين منابع و دلالت‌هايي براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
432
تدريس رايانه محور و تاثير آن در تقويت تلفظ زبان انگليسي: شواهدي از دوزبانه ها و تك زبانه ها.
433
تدريس زبان فارسي و معايب كنوني آن
434
تدريس گروهي در كلاس هاي امگليسي با اهداف دانشگاهي
435
تدقيق پيش بيني امواج شكنا توسط مدل عددي سوان در محدوده خيزاب ساحلي
436
تدقيق ظرفيت باربري شمع‌ها بر اساس پردازش نتايج بانك اطلاعات منطقه‌اي آزمايش‌هاي بارگذاري استاتيكي و ديناميكي
437
تدقيق محدوده كالبدي بافت تاريخي بجستان و ارائه ضوابط ساخت و ساز
438
تدليس
439
تدليس تجاري ، تبليغات بازرگاني دروغين و كذب
440
تدليس در ازدواج
441
تدورين فرايند ساخت با استفاده از روشهاي مهندس معكوس
442
تدوين ‌برنامه آموزش هيجانات مثبت بر اساس ‌نظريه ي ‌بسط و ايجاد ‌هيجانات ‌فردريكسون و مقايسه ‌اثر بخشي ‌آن با يادگيري ‌هيجاني ـ ‌اجتماعي و مداخله ‌متمركز ‌بر هيجان، ‌روان نمايشگري ‌بر بهزيستي روانشناختي، ‌تنظيم ‌هيجانات ‌و سرمايه روان‌شناختي دانش آموزان با اختلال يادگيري در ‌خواندن ‌دوره ابتدايي
443
تدوين ابزار توليد خودكار شبكه‌ عددي براي حل جريان اطراف هواپيماي بدون سرنشين
444
تدوين از ديدگاه قرآن
445
تدوين استاندارد آمبولانس هاي امداد و نجات در شرايط بحران
446
تدوين استاندارد ابعادي و طراحي فرامين كنترل كيفيت رزوها
447
تدوين استاندارد ايمني ماشين اسپينينگ گرم
448
تدوين استاندارد براي پانل هاي سقفي و ديواري مورد استفاده در ساختمان سازي و دكوراسيون داخلي
449
تدوين استاندارد بلندمدت سودآوري بر اساس مدل ارزش فعلي خالص npv براي شركتهاي فرآورده غذايي و آشاميدني بورس تهران
450
تدوين استاندارد پيچ و مهره شش گوش با مقاومت ساختماني بالا همراه با اطلاعات كلي در مورد بست ها (پيچ و مهره ) گل پيچ ها، گل ميخ ها، ميله هاي دوسر دندانه دار (Stup) و واشه ها
451
تدوين استاندارد فاصله نصب تابلو ها و نوشتار روي آنها
452
تدوين استاندارد كاربرد مواد دنداني واطلاعات جامع مواددنداني
453
تدوين استاندارد و بررسي اجزاء محدود يا تاقانهاي الاستومر پل
454
تدوين استانداردهاي تضمين كيفيت ابزارها، تجهيزات و فرآيندهاي اندازه گيري
455
تدوين استراتژي آموزش دانشگاه محيط زيست كرج برپايه تحليل سوات ) swot(
456
تدوين استراتژي آميخته محصول براي افزايش مزيت رقابتي در خوشه صادراتي فرش تبريز
457
تدوين استراتژي افزايش صادرات محصولات كشاورزي
458
تدوين استراتژي اقيانوس آبي (مطالعه موردي: شركت فراورده هاي لبني كاله)
459
تدوين استراتژي اميخته ترفيع براي افزايش فروش در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند
460
تدوين استراتژي ايجاد هماهنگي مديريت توليد و مديريت تنظيم بازار گوشت قرمز كشور
461
تدوين استراتژي ايجادهماهنگي مديريت توليدومديريت تنظيم بازارگوشت قرمزكشور
462
تدوين استراتژي بازار تامين مصالح و تجهيزات ساختماني جهت دسترسي آسان
463
تدوين استراتژي بازارصيابي براي سامان صدهي خدمات بانكداري شخصي در بانك سامان .
464
تدوين استراتژي بازاريابي با استفاده ازداده‌كاوي و رويكرد RFM ؛ مطالعه موردي: شركت تامين و توزيع لوازم آشپزخانه
465
تدوين استراتژي بازاريابي پست بانك ايران
466
تدوين استراتژي بازاريابي در بازار B 2 B
467
تدوين استراتژي بازاريابي شركت فريكو
468
تدوين استراتژي بازاريابي و فروش
469
تدوين استراتژي بازاريابي ورزشي سازمان ليگ فوتسال جمهوري اسلامي ايران
470
تدوين استراتژي براساس عوامل كليدي موفقيت در شركت بيمه دانا
471
تدوين استراتژي براي شركت همكاران سيستم تبريز
472
تدوين استراتژي برون سپاري وظايف دولت به نهادهاي مردمي در بخش شبكه هاي فرعي آبياري در پروژه مديريت جامع آب و خاك البرز و مناطق مشابه
473
تدوين استراتژي بكارگيري قطارهاي سريع السير ريلي در جمهوري اسلامي ايران
474
تدوين استراتژي بهره برداري آب، از منابع آب سد كهير كنارك براي مصارف كشاورزي
475
تدوين استراتژي بهينه بازاريابي خوشه صنعتي مركبات مازندران
476
تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي (مورد مطالعه : بازارهاي الكترونيكي كشور )
477
تدوين استراتژي بهينه فناوري اطلاعات در سازمان با استفاده از ماتريس SWOT (شركت پديده عصر فناوري)
478
تدوين استراتژي تبليغات بانك صادرات و ارائه راهكار جهت اثربخشي اين استراتژي
479
تدوين استراتژي تخصيص منابع در سيستم چندوجهي حمل‌ونقل همگاني شهري
480
تدوين استراتژي تكنولوژي در مركز و تحقيقات موتورهاي توربيني
481
تدوين استراتژي توانمند سازي نيروي انساني در بانك كشاورزي و راهكارهاي توسعه آن
482
تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در صنعت برق ايران
483
تدوين استراتژي توسعه صادرات از بازارچه مرزي پرويز خان
484
تدوين استراتژي توسعه صاردات در مناطق آزاد
485
تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري شهرستان پلدختر
486
تدوين استراتژي توسعه ورزش همگاني و قهرماني استان قم
487
تدوين استراتژي توليد الياف مصنوعي از ديدگاه اقتصادي با توجه به جايگاه كنوني كشور در بازارهاي جهاني ﴿مطالعه مورد الياف پلي استر﴾
488
تدوين استراتژي جذب سرمايه در شهر بندرعباس با استفاده از تحليل SWOT
489
تدوين استراتژي جهت سرمايه گذاري خارجي در ايران (مطالعه موردي شركت بوش در بخش خودرو)
490
تدوين استراتژي حفاظت از گونه بادام وحشي Prunus scoparia با استفاده از داده هاي جغرافيايي و مولكولي
491
تدوين استراتژي حفاظت از گونه بادام وحشي Prunus scopparia با استفاده از داده هاي جغرافيايي و مولكولي
492
تدوين استراتژي خلاقيت و نوآوري در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
493
تدوين استراتژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر بارويكردآموزشي
494
تدوين استراتژي در ارتقا شركت هاي GC (پيمانكار عمومي) از طريق انجام پروژه ها
495
تدوين استراتژي در راستاي نقشه جامع علمي كشور جهت ارتقاء نقش و جايگاه دانشگاه پيام نور در تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران
496
تدوين استراتژي در شركت شايان صنعت با استفاده از متد FMEA
497
تدوين استراتژي درحوزه فناوري اطلاعات پزشكي
498
تدوين استراتژي رقابتي براي پروژه هاي عمراني از طريق بازنگري دستورالعملهاي ارجاع كار
499
تدوين استراتژي رقابتي شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي تبريز
500
تدوين استراتژي رقابتي صنعت سنگ ساختماني تهران
501
تدوين استراتژي سازمان خدمات پس از فروش ايران خودرو (ايساكو) با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سوات
502
تدوين استراتژي شركت آبشار پلاستيك كار با استفاده از مدل QFD
503
تدوين استراتژي شركت رايان سايپا بر مبناي مدل فرد آر ديويد
504
تدوين استراتژي شركت لبني كاله (مطالعه موردي: در سطح تجاري شركت)
505
تدوين استراتژي شركتهاي لبنياتي (مورد مطالعه: شركت لبنياتي صالح شهرستان آمل)
506
تدوين استراتژي شهرداري لاهيجان
507
تدوين استراتژي صنعت ساخت قطعات خودرو
508
تدوين استراتژي صنعت ساخت قطعات خودرو مطالعه موردي
509
تدوين استراتژي صنعت قطعه سازي پلاستيكي خودرويي در شرايط مواجه با چالش هاي جهاني سازي
510
تدوين استراتژي فناوري استفاده از موتورهاي استرلينگ در نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي براي واحدهاي صنعتي
511
تدوين استراتژي كارآفريني دانشگاهها (مطالعه موردي :آموزشكده فني و حرفه اي دختران قدسيه ساري)
512
تدوين استراتژي كسب وكار فرش دستباف در ندامتگاه هاي ايران
513
تدوين استراتژي كسب وكار فرش دستباف در ندامتگاه هاي ايران
514
تدوين استراتژي گردشگري سلامت -در منطقه شمالي كشور جمهوري اسلامي ايران (استانهاي تهران، مازندران، گيلان، البرز، قزوين، زنجان)
515
تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري به شكل الكترونيكي براي دستيابي به كلاس جهاني
516
تدوين استراتژي مديريت تعميرات مجتمع گاز پارس جنوبي در راستاي استراتژي كلان آن مجتمع
517
تدوين استراتژي مديريت دانش در يك سازمان پروژه محور (مطالعه موردي :صنايع دريايي شمال)
518
تدوين استراتژي مديريت زمين شناسي و اكتشاف معدني منطقه جنوب خاوري
519
تدوين استراتژي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
520
تدوين استراتژي مديريت منابع انساني در اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران
521
تدوين استراتژي مشتري مداري بر اساس مزيت رقابتي در صنعت خودرو شركت سايپا
522
تدوين استراتژي معماري اطلاعات IT درفرود گاه هاي تهران
523
تدوين استراتژي ملي در حوزه تكنولوژي پزشكي
524
تدوين استراتژي منابع انساني
525
تدوين استراتژي مناسب بازاريابي در بانك صادرات سرپرستي مركز تهران
526
تدوين استراتژي مناسب براي شركت عطر بيك يار
527
تدوين استرات‍ژي نوآوري محصول مالي با ارائه مطالعه موردي در بورس اوراق بهادار تهران
528
تدوين استراتژي هاي پسماند شهري به منظور استفاده بهينه از پسماند شهري
529
تدوين استراتژي هاي تعيين حق بيمه حوادث انفرادي با استفاده از دسته بندي مشتريان
530
تدوين استراتژي هاي توسعه توسط فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي نمايندگي گلستان 1396-1391
531
تدوين استراتژي هاي رضايت مندي مشتريان از سيستم هاي پــروازي با استـفاده از خوشه بندي و اعداد خاكستري
532
تدوين استراتژي هاي گسترش آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور
533
تدوين استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري CRM در بانك ملت شهر تهران شعب مركزي شهر تهران
534
تدوين استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتريان دربانك صنعت ومعدن
535
تدوين استراتژي هاي مناسب اقتصادي براي به كارگيري انرژي هاي تجديدپذير در ايران (با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره و تحليل SWOT)
536
تدوين استراتژي هاي وظيفه اي شركت شيريني و شكلات مينو
537
تدوين استراتژي و ارايه مدل رشد و توسعه سازماني براي تبديل شدن به موسسه كلاس جهاني :مطالعه موردي يك شركت كلاس كوچك بخش خصوصي درايران
538
تدوين استراتژي و برنامه اجرائي شركت نير پارس به كمك BSC و مدل EFQM
539
تدوين استراتژي و ترسيم نقشه استراتژي در شركت مياندشت مبنا بر اساس مدل هاي bsc- sw0t
540
تدوين استراتژي و زنجيره ارزش صنايع منتخب استان اردبيل (شاخه صنايع آجر و دسته محصولات آجرفشاري دستي-آجر بلوكي)
541
تدوين استراتژي ورود خودروهاي هيبريد به بازار خودروي ايران
542
تدوين استراتژي‌ها و برنامه‌هاي عملياتي جهت توسعه سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند شهر خرم‌آباد
543
تدوين استراتژيهاي بازاريابي شركت پشم شيشه ايران
544
تدوين استراتژيهاي توسعه جهت صنعت الياف كشور
545
تدوين استراتژيهاي زمان بندي نخستين عرضه عمومي– مطالعه موردي: بازار بورس و اوراق بهادار تهران
546
تدوين استراتژيهاي شركت صنايع كاشي خزر
547
تدوين استراتژيهاي مديريت بازيافت مواد زائد جامد
548
تدوين استراتژيهاي مديريت جمعآوري پسماند
549
تدوين استراتژيهاي واحد تحقيق و توسعه با استفاده از جدول QFD و استراتژي هاي شركت مطالعه موردي شركت پلي اكريل ايران
550
تدوين استراتژيي ورزش همگاني و قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مدل SWOT
551
تدوين استراژي كسب وكار شركت طراحي فرش زروان
552
تدوين استراژي مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت نساجي مطالعه موردي توليد پارچه صندلي خودرو
553
تدوين استراژي هاي شركت دكستروز ايران
554
تدوين اصول استفاده از نور طبيعي در مدارس ابتدايي
555
تدوين اصول تحقق شهرسازي كوچك مقياس در محلات شهري با هدف ارتقا مشاركت شهروندي نمونه موردي : محله تسليحات ، منطقه 8 ، تهران
556
تدوين اصول راهبردي طراحي نمادهاي شهري با رويكرد انتظام بخشي بصري منظر شهر ، مورد مطالعاتي : شهر كرج
557
تدوين اصول رمزگذاريِ منظر شهريِ پايدارِ فرهنگي با بهره گيري از رويكرد نشانه شناسي (مورد پژوهشي: شهرك چشمه و محله گلستان، منطقه 22 شهرداري تهران)
558
تدوين اصول طراحي فضاهاي شهري بر مبناي ارتقاي سلامت روان شهروندان ﴿ نمونه موردي شهر سبزوار ؛ محله هاي بهار و انقلاب ﴾
559
تدوين اصول طراحي مجموعه هاي مسكوني بارويكردپايداري محيطي-نمونه موردي شهر پرند
560
تدوين اصول طراحي مسرهاي عبور دوچرخه در شهرهاي كشور
561
تدوين اصول طراحي مسيرهاي عبور دوچرخه در شهرهاي كشور
562
تدوين اصول طراحي ميادين شهري از طريق بازشناسي زبان الگوي ميادين تاريخي يزد ( نمونه موردي : ارائه راهنماي طراحي ميدان شاه )
563
تدوين اصول طراحي نما بر مبناي نماهاي با ارزش و با تآكيد بر خوانايي محورهاي حوزه نفوذ حرم مطهر امام رضا ﴿ع﴾
564
تدوين اصول طراحي و تحليل جريان در يك نانو توربين گاز
565
تدوين اصول طراحي، براي مساجد معاصر بر اساس مساجد تاريخي صفوي و قاجار اصفهان
566
تدوين اصول فرهنگي حفظ و مرمت اسناد و كتب تاريخي در ايران
567
تدوين اصول فرهنگي حفظ ومرمت اسناد وكتب تاريخي درايران
568
تدوين اصول و احكام طراحي فضاهاي بين مجتمع هاي مسكوني با رويكرد سرزندگي فضايي – اجتماعي ، نمونه موردي : شهرك امام تبريز
569
تدوين اصول و احكام طراحي فضاهاي بين مجتمع هاي مسكوني با رويكردسرزندگي فضايي – اجتماعي ، نمونه موردي : شهرك امام تبريز
570
تدوين اصول و سياست هاي بدنه سازي شهري در تهران
571
تدوين اصول و شاخص هاي طراحي فرم محلات شهري كم كربن نمونه موردي : محله تجريش شهر تهران
572
تدوين اصول و مباني ساختار بصري تصويرنگاري پيش از تاريخ ( نوسنگي و مس سنگي) درحوزههاي فرهنگي جنوب غرب و زاگرس جنوبي با استناد به سفالينه هاي منقوش
573
تدوين اصول، قواعد و معيارهاي طراحي نماي كالبد جداره خيابان اصلي ﴿نمونه موردي مطالعاتي : خيابان شهيد دسغيب مشهد﴾
574
تدوين الگو رابطه مادر – كودك با نشانگان اختلال دلبستگي واكنشي و مقايسه اثربخشي مداخله مبتني بر الگو، با بازي در ماني مبتني بر دلبستگي، بر كاهش نشانه‌هاي اختلال دلبستگي واكنشي در كودكان 2 تا 5 ساله شهر تهران
575
تدوين الگوريتم با استفاده از قفيسه يكه (Point Singular) براي تعيين مقطع بحراني در كانال جانبي
576
تدوين الگوريتم براي حل مسائل شمار مختلط با ساختار كوادراتيك در متغيرهاي پيوسته و خطي در متغيرهاي گسسته
577
تدوين الگوريتم پايش دائمي سلامت ابنيه تاريخي و فرهنگياز منظر ارتعاشات وارده
578
تدوين الگوريتم پردازش و شناسايي مشخصات منابع آكوستيك زيرآبي
579
تدوين الگوريتم پياده سازي استاندارد مديريت آزمايشگاهي بر مبناي استاندارد ISO/IEC17025 و پياده سازي آن در آزمايشگاههاي منتخب دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان
580
تدوين الگوريتم تعيين وضعيت زاويه اي براساس داده هاي سنسورها
581
تدوين الگوريتم جهت حل مسايل مكان يابي چند وسيله با وزن تقاضاي احتمالي و ارزيابي اعتباري آن
582
تدوين الگوريتم حركت شبكه دو بعدي و سه بعدي به منظور مدل سازي جريان پيرامون يك جسم با حركت عمومي
583
تدوين الگوريتم درجه بندي ميگوي آب شيرين وتشخيص تازگي آن به كمك پردازش تصوير و هوش مصنوعي
584
تدوين الگوريتم درجه بندي نارنگي براساس رنگ با استفاده از پردازش تصوير
585
تدوين الگوريتم درجه بندي و جدا سازي ميوه انار به كمك پردازش تصوير
586
تدوين الگوريتم سامانه پايش دائمي سلامت شبكه هاي راه و راه آهن مناطق پرنشست كشور و مطالعه موردي (بندر امام خميني)
587
تدوين الگوريتم شبكه متحرك براي حركت نسبي دو جسم
588
تدوين الگوريتم مناسب به منظور طراحي شبكه حمل و نقل همگاني يكپارچه
589
تدوين الگوريتم هدايت بهينه موشك ضدموشك درحالت مانور هدف
590
تدوين الگوريتم و نرم افزار شبيه سازي كوره هاي صنعتي
591
تدوين الگوريتمي هوشمند جهت تخمين برخط بازده موتورهاي القايي صنعتي با هدف تعويض آن ها
592
تدوين الگوي آموزش محيط زيست جهت تقويت حكمراني پايدار در مديريت بهم پيوسته منابع آب با استفاده از تصميم‌‎گيري فازي
593
تدوين الگوي آموزش مهارت هاي هوش هيجاني و بررسي اثربخشي اين الگو بر خودپنداره شغلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اردل ....
594
تدوين الگوي ارائه خدمات نوآوري در صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، شيلات
595
تدوين الگوي ارتباطي زوجين بر مبناي آموزه هاي اسلام و مقايسه تأثير مداخله مبتني بر آن با مداخله مبتني بر الگوي مهارت ارتباطي، بر سازگاري و صميميت زوجين وابسته به بنياد شهيد استان كرمانشاه
596
تدوين الگوي ارزش‌هاي اخلاقي بر اساس راهبرد‌هاي نظري امام علي(ع) در نهج البلاغه و رابطه آن با راهبردهاي مقابله با استرس در نوجوانان
597
تدوين الگوي استراتژي هاي آموزش و يادگيري در موزه به منظور ارتقاء تجربه مخاطب و گردشگري دانش محور
598
تدوين الگوي استقرار ارتباط با مشتري
599
تدوين الگوي اسلامي مداخله در سوگ و مقايسه ميزان تأثير اين مداخله با برنامه سوگ‌درماني گروهي بر مشكلات رفتاري- عاطفي و علائم سوگ دختران نوجوان داغديده شهر مباركه
600
تدوين الگوي اضطراب اجتماعي بر اساس سوءاستفاده هيجاني، ويژگي‌هاي شخصيتي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و مقايسه اثر بخشي درمان اضطراب اجتماعي گروهي مبتني بر الگو با درمان گروهي شناختي-رفتاري هافمن بر اضطراب اجتماعي نوجوانان دوره اول متوسطه
601
تدوين الگوي اقدامات مديريت استراتژيك در ادارات ورزش و جوانان غرب ايران
602
تدوين الگوي انتقال حق توسعه (TDR) كاربري‌هاي شهري مطالعه موردي: اراضي كشاورزي و باغي منطقه 9 شهر اصفهان
603
تدوين الگوي برنامه دهي و روش شناسي براي طراحي معماري پايدار در ايران
604
تدوين الگوي برنامه راهبردي شركت سپاسد براي ورود به عرصه هاي جهاني
605
تدوين الگوي برنامه ريزي فضاها و خدمات فرهنگي با رويكرد محله اسلامي مطالعه موردي: شهر اصفهان
606
تدوين الگوي به كار گيري آسيب و سلامت تربيت ديني در قلمرو معادباوري نوجوانان با تاكيد بر ذهنيت فلسفي
607
تدوين الگوي بهره‌برداري از مخزن سد در مواجه با شرايط كم‌آبي بر اساس قوانين محدودكننده (مطالعه موردي حوضه آبريز كرخه)
608
تدوين الگوي بهينه مديريت عملكرد منابع انساني (مطالعه موردي، شركت تراكتورسازي ايران)
609
تدوين الگوي بهينه مديريت يكپارچه شهري – موردمطالعه كلان‌شهر تهران
610
تدوين الگوي بومي آسيب‌پذيري رواني-اجتماعي افسردگي مزمن و مقايسه تأثير درمان مبتني بر الگو با درمان شناختي-رفتاري بر ميزان افسردگي، پاسخ‌هاي نشخواري و نگرش‌هاي ناكارآمد مبتلايان به افسردگي مزمن
611
تدوين الگوي بومي آموزش و مشاوره پيش از ازدواج و بررسي تأثير آموزش بسته ي آموزشي مبتني بر الگو بر مهارت‌ها و خودكارآمدي انتخاب همسر
612
تدوين الگوي بومي تصميم گيري مسير شغلي واستخدام پذيري دانش آموزان دبيرستاني مبتلا به ناتواني جسمي در شهر سمنان و بررسي تاثير آن بر خودكارآمدي تصميم گيري مسير شغلي واستخدام پذيري آنان
613
تدوين الگوي بومي تعالي شغل- خانواده و بررسي تاثير مشاوره‌ي مسير شغلي مبتني بر اين الگو بر تسهيل تعارض شغل-خانواده و تعارض خانواده-شغل در كاركنان دانشگاه اصفهان
614
تدوين الگوي بومي شادماني و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر شادماني، رضايت از زندگي، اضطراب و افسردگي دانشجويان
615
تدوين الگوي بومي مشاوره مسير شغلي بر اساس چالشهاي اشتغال زنان تحصيل كرده در صنعت و بررسي تأثير مشاوره مسيرشغلي مبتني بر اين الگو بر چالشهاي اشتغال و كيفيت زندگي كاري زنان
616
تدوين الگوي بومي مشاوره مسيرشغلي براي دانش آموزان مقطع دبيرستان و بررسي اثربخشي آن برخودآگاهي، اطلاعات شغلي و خودكارآمدي انتخاب رشته اين دانش آموزان
617
تدوين الگوي بومي والدگري مثبت مبتني بر شادي و تاثير آموزش مبتني بر اين الگو بر شادي،سلامت روان، خودكارآمدي و رابطه والد-فرزندي دختران 12 تا 14 ساله شهر قم
618
تدوين الگوي پيش بيني معناداري زندگي براساس متغيرهاي سبك هويّت، بهزيستي معنوي، شادي، دلبستگي به خدا و تحول اخلاقي و مقايسه اثربخشي چهار روش مداخله آموزشي(مداخله آموزشي مبتني بر الگوي معناداري زندگي، آموزش نظريه انتخاب و كنترل به شيوه گلاسر، مداخله معنوي مبتني بر ارتقاء دلبستگي ايمن به خدا و آموزش مباحث رشد اخلاقي و معماهاي زندگي واقعي) ...
619
تدوين الگوي تأثير دلبستگي، بازشناسي هيجاني چهره، مهارت هاي تنظيم هيجان، ديدگاه گيري هيجاني بر افسردگي و بررسي اثر بخشي مداخله مبتني بر مدل بر نوجوانان دختر داراي علايم افسردگي
620
تدوين الگوي تجاري سازي تحقيقات علوم ورزشي
621
تدوين الگوي تحقيقاتي بر روي اجساد تاريخي
622
تدوين الگوي تحقيقاتي بر روي اجساد تاريخي
623
تدوين الگوي ترسيم نقشه راه فناوري براي امور زيربنايي راه آهن جمهوري اسلامي ايران
624
تدوين الگوي تلفيقي درمان روانشناختي اضطراب فراگير با رويكرد بومي و مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر اين الگو با درمان شناختي- رفتاري بر ميزان اضطراب، نگراني و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
625
تدوين الگوي توانمندسازي روان¬شناختي صلح‌ محور و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر صلح دروني و بيروني، كيفيت زندگي، و امواج مغزي از طريق ميانجي¬گري توازن درون رواني و نظريه ذهن در دانشجويان
626
تدوين الگوي توسعه‌ي صنعت گردشگري با رويكرد اقتصاد مقاومتي (با تأكيد بر ورود گردشگران خارجي)
627
تدوين الگوي حفاظت از آثار تاريخي با ابزار بازآفريني؛ نمونۀ موردي: آثار ساساني شهر بيشاپور
628
تدوين الگوي درماني مبتني بر معنويت اسلامي و مقايسه‌ي تأثير مداخله‌ي آن با روش كيفيت زندگي درماني بر تحمل پريشاني، استرس، اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سردرد تنشي
629
تدوين الگوي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي با رضايت زناشويي در زوجين
630
تدوين الگوي رابطه ي سبك زندگي با نوع مزاج، سلامت روان و شادي و اثربخشي آموزش مبتني بر مدل بر سلامت روان و سبك زندگي دانشجويان دختر خوابگاههاي دانشگاه اصفهان
631
تدوين الگوي رابطه ي سلامت با كار به دو روش رگرسيون سلسله مراتبي و شبكه عصبي در ميان كاركنان يك گروه صنعتي
632
تدوين الگوي راهبردي- مشاركتي تجديد حيات بافت كهن نمونه موردي: محله آب انبار نوشهر ساري
633
تدوين الگوي روانشناختي نارضايتي جنسيتي و مقايسه تأثير درمان مبتني بر اين الگو با درمان شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي، سلامت روان، افسردگي، عزت نفس و سازگاري با نقش جنسي در افراد داراي نارضايتي جنسيتي
634
تدوين الگوي رواني-اجتماعي پديدآيي نگراني بيمارگون، تدوين بسته درماني مبتني بر الگو و مقايسه تاثير آن با درمان شناختي-رفتاري بر نگراني بيمارگون و شدت علائم در مبتلايان به اختلال اضطراب منتشر
635
تدوين الگوي زوج درماني شخصيتي ـ سيستمي و تعيين اثربخشي مداخله مبتني براين الگو بر سازگاري زناشويي زوجين شهرستان شهرضا
636
تدوين الگوي ساختاري رابطه بين عوامل دموگرافيك با مشكلات رفتاري، اجتماعي و دانش جنسي با ميانجي گري سبك هاي فرزند پروري، جو عاطفي، دانش نوجوان، نحوه گذراندن اوقات فراغت و ارزيابي اثربخشي برنامه مبتني بر الگو بر مشكلات رفتاري، اجتماعي و دانش جنسي نوجوانان كم توان ذهني خفيف، اوتيسم با عملكرد بالا و عادي و مقايسه اثربخشي آن با برنامه پيرز و كيت ريپلي بر نوجوانان با اختلال اوتيسم با عملكرد بالا
637
تدوين الگوي سبك زندگي اسلامي بر اساس سيره‌ي علوي با تأكيد بر نهج‌البلاغه و مقايسه‌ي تأثير مداخله‌ي مبتني بر آن با درمان شناختي - رفتاري بر اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي دانشجويان
638
تدوين الگوي سبك زندگي زن در خانواده اسلامي بر اساس ابعاد روانشناختي سبك زندگي فاطمي
639
تدوين الگوي سرريزشدن-پس ريزشدن در متغيرهاي مثبت و منفي كاري و خانوادگي و سنجش تاثير مداخله ي حاصل از الگو
640
تدوين الگوي سنجش دينداري در ايران
641
تدوين الگوي سياستگذاري عمومي در مديريت شهري تهران (مطالعه موردي شهرداري تهران)
642
تدوين الگوي شبكه دسترسي براي محله عودلاجان
643
تدوين الگوي طراحي كاراكتر بر اساس علم چهره شناسي، مورد مطالعاتي: انيميشن شيرشاه و علاالدين
644
تدوين الگوي طراحي كاراكتر بر اساس علم چهره شناسي، مورد مطالعاتي: انيميشن شيرشاه و علاالدين
645
تدوين الگوي عوامل خانوادگي اختلالات كودكان با ميانجي‌گري عوامل مرتبط با كودك
646
تدوين الگوي غني سازي برنامه درسي مدارس تيزهوشان ايران : پژوهش داده بنياد
647
تدوين الگوي كاربردي براي ارزيابي راهبردي زيست محيطي در كشورهاي در حال توسعه (مطالعه موردي: ايران)
648
تدوين الگوي كاربردي براي ارزيابي زيست محيطي چرخه عمر ساختمان
649
تدوين الگوي كسب كرسي هاي موثر بين المللي ورزشي توسط نمايندگان ايران
650
تدوين الگوي گرايش به شبكه هاي اجتماعي مجازي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي، سبك هاي دلبستگي، خودافشايي، عملكرد خانواده و نگرش به دوستان در دختران نوجوان
651
تدوين الگوي مشاوره‌اي دلزدگي زناشويي اسلام‌‌محور و بررسي تأثير مداخله مبتني بر اين الگو بر شادماني و دلزدگي زناشويي زوجين شهر بهارستان
652
تدوين الگوي معناداري زندگي در خانواده بر اساس سيره علوي با تأكيد بر نهج‌البلاغه
653
تدوين الگوي ملي برنامه ربزي منابع آب با ملاحظه آب مجازي
654
تدوين الگوي ميدان نيرويي حوالي موانع ثابت يا متحرك جهت بكارگيري در جلوگيري از برخورد خودرو هوشمند با مانع
655
تدوين الگوي نقش رابطه والد - فرزندي، شفقت خود، نوع دوستي و عزت نفس در پيش بيني هوش اخلاقي
656
تدوين الگوي والدگري چند بعدي كودكان ADHD و مقايسه تأثير آن با برنامه فرزندپروري والدين بر اساس مدل باركلي و برنامه مداخله حمايت رفتاري مثبت (PBS) برتعامل والد-كودك و سلامت روان مادران و مهارت¬هاي عصب¬روانشناختي، و علايم اختلال ADHD فرزندان
657
تدوين الگويي براي ارزيابي راه هاي گوناگون كاهش آلودگي هواي شهر تهران (با استفاده از تكنيك AHP)
658
تدوين الگويي براي شاخص هاي ملي توسعه پايدار
659
تدوين اهداف و برنامه هاي استراتژيك پتروشيمي خراسان
660
تدوين اولويت‌هاي بخشي توسعه متوازن و همه جانبه استان‌هاي كشور با رويكرد تصميم گيري چند شاخصه و تحليل خوشه‌اي
661
تدوين بانك اطلاعاتي ابزار دقيق در مهندسي مكانيك
662
تدوين برنامه آموزشي بر اساس مؤلفه¬هاي درخت يادگيري اجتماعي و مقايسه اثربخشي آن با برنامه مداخله گروهي مهارت¬هاي اجتماعي (SS-GRIN) بر بهبود تفكر اجتماعي و مهارت¬هاي اجتماعي مرتبط با آن در كودكان مبتلابه اختلال طيف اتيسم با عملكرد بالا
663
تدوين برنامه استراتژيك بازاريابي ورزش دانشجويي اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور
664
تدوين برنامه استراتژيك براي توسعه فروش محصولات شركت داهي طب .
665
تدوين برنامه استراتژيك تغيير تكنولوژي استخراج سنگ هاي تزييني در معادن ايران
666
تدوين برنامه استراتژيك توسعه آموزشكده هاي فني حرفه اي
667
تدوين برنامه استراتژيك توسعه ترانزيت بندر شهيدرجايي ‌ ○ ‌ ■ ‌تدوين برنامه استراتژيك توسعه ترانزيت بندر شهيدرجائي
668
تدوين برنامه استراتژيك حوزه نگهداري و تعميرات صنعت هوايي كشور (بررسي موردي :شركت توسعه صنعت هوايي پارس ).
669
تدوين برنامه استراتژيك دانشكده فن آوري هاي نوين علوم پزشكي گلستان 1395-1390
670
تدوين برنامه استراتژيك دانشكده هاي پرستاري و پيراپزشكي آمل
671
تدوين برنامه استراتژيك ده ساله صنايع توليد قطعات خودرو در استان خراسان
672
تدوين برنامه استراتژيك شركت برق منطقه اي هرمزگان به عنوان بخش عمومي
673
تدوين برنامه استراتژيك شهر دليجان با تاكيد بر ارزيابي طرح هاي توسعه شهر ي ان ( طرح تفصيلي و جامع )
674
تدوين برنامه استراتژيك كنترل وكاهش آسيب هاي اجتماعي درسازمان بهزيستي
675
تدوين برنامه تخصصي بدن سازي در رشته پرتاب ديسك با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند و كنترل انجام صحيح تمرين توسط دستگاه بدن سازي هوشمند
676
تدوين برنامه جامع استراتژيك گردشگري سلامت در جنوب كشور
677
تدوين برنامه حفاظت و مديريت محوطه باستاني نوشيجان ملاير
678
تدوين برنامه درماني مبتني بر مداخلات رفتاري هماهنگ درمانگر، خانه و مدرسه و تاثيرآن بر رفتار روزانه مدرسه اي و تكليف گريزي كودكان داراي اختلال كم توجهي- بيش فعالي
679
تدوين برنامه درماني مبتني برمداخلات رفتاري هماهنگ درمانگر، خانه و مدرسه و تاثيرآن بر رفتار روزانه مدرسه اي وتكليف گريزي كودكان داراي اختلال كم توجهي- بيش فعالي
680
تدوين برنامه دروس تاريخ معماري ايران براي دانشكده هاي معماري
681
تدوين برنامه راهبردي استعداديابي در ورزش قهرماني استان فارس
682
تدوين برنامه راهبردي بازاريابي فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران
683
تدوين برنامه راهبردي بازاريابي ورزشي فدراسيون اسكيت جمهوري اسلامي ايران
684
تدوين برنامه راهبردي بازاريابي ورزشي فدراسيون اسكيت جمهوري اسلامي ايران
685
تدوين برنامه راهبردي بازاريابي ورزشي فدراسيون ورزشهاي همگاني جمهوري اسلامي ايران
686
تدوين برنامه راهبردي شهرك كاوه با رويكرد TND در جهت كاهش وابستگي به خودرو
687
تدوين برنامه راهبردي وزارت ورزش عراق در حوزه تربيت بدني با استفاده از ماتريس هاي برنامه ريزي استراتژيك
688
تدوين برنامه ريزي استراتژيك آموزش ضمن خدمت در راستاي تامين نيروي انساني متخصص در حوزه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران
689
تدوين برنامه ريزي استراتژيك در شركت هاي لرزه نگاري مطالعه موردي شركت پارس پترو
690
تدوين برنامه ريزي استراتژيك شركت تجهيزات مدارس ايران )T.M.I.Co(
691
تدوين برنامه ريزي استراتژيك صنعت حمل ونقل مطالعه موردي شركت حمل ونقل كالا توكاشعبه بندرانزلي
692
تدوين برنامه ريزي استراتژيك يك واحد صنعتي با رويكرد BPR ( مطالعه موردي شركت فولاد اليگودرز ﴾
693
تدوين برنامه زمان‌بندي واقع بينانه‌ پروژه‌هاي ساختماني با شناسايي و تحليل ريسك‌هاي مؤثر بر زمان انجام پروژه، مطالعه‌ موردي: شركت سرمايه‌گذاري مسكن – شعبه اصفهان
694
تدوين برنامه ساماندهي محله سيد خندان- ارسباران
695
تدوين برنامه شناختي-انگيزشي براساس نظريه هاي انگيزش تحصيلي و مقايسه اثربخشي آن با برنامه ذهنيت رشديابنده و برنامه يادگيري مستقل بر رفتارهاي يادگيري، تاب آوري تحصيلي و خودناتوان سازي تحصيلي دانش آموزان تيزهوش كم پيشرفت دوره متوسطه اول
696
تدوين برنامه عملياتي دستيابي شركت هاي ساختماني به اهداف مالي در بخش مشاركت در ساخت با استفاده از مدل كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي:شركت محراب عمران تهران )
697
تدوين برنامه غذايي و الگوي تمريني در وزش تكواندو
698
تدوين برنامه فرزند پروري مبتني بر تجارب زيسته مادران كودكان با ناتواني هوشي و مقايسه اثربخشي آن با برنامه فرزندپروري ذهن‌آگاهانه و برنامه فرزند پروري مثبت بر استرس والديني، سرمايه روان‌شناختي مادران و مشكلات رفتاري كودكان با ناتواني هوشي دوره ابتدايي
699
تدوين برنامه فضايي راهبردي منطقه شرق گيلان با رهيافت توسعه پايدار منطقه اي
700
تدوين برنامه كامپيوتري براي تحليل تيرهاي متقاطع و كاربرد آن در مورد دامهاي ارتوتروپ
701
تدوين برنامه كامپيوتري درياماني شناورپروازي با در نظر گرفتن پله عرضي و زاويه برخورد موج
702
تدوين برنامه كسب و كار دانشگاه پيام نور مركز ساري بر اساس چارچوب استراتژيك
703
تدوين برنامه مداخله اي ليدوال و مقايسه اثر بخشي آن با برنامه هاي مداخله اي ليدكامب و تعامل والد-كودك بر لكنت كودكان و ويژگي‌هاي روانشناختي والدين
704
تدوين برنامه مديريت يكپارچه در محوطه ميراث جهاني ميدان نقش جهان با رويكرد حفاظتي
705
تدوين برنامه والدگري مثبت و مقايسه اثربخشي آن با درمان شناختي- رفتاري بر اختلالات هيجاني و رفتاري نوجوانان
706
تدوين برنامه ي مديريت ريسك محيط زيستي تصفيه خانه ي فاضلاب شهرك صنعتي اشترجان استان اصفهان
707
تدوين برنامۀ فرزندپروري مبتني بر تجارب زيستۀ مادران داراي فرزند با اختلال يادگيري خاص (SLD) و اثربخشي آن بر استرس والدگري، هيجانات تحصيلي، شور و شوق تحصيلي، و عملكرد تحصيلي كودكان با اختلال يادگيري خاص (SLD)
708
تدوين بستة بومي آموزش شادماني زناشويي و بررسي تأثير آن بر رضايت زناشويي زنان و مردان متأهل شهر اصفهان
709
تدوين بسته آموزش مهارت‌هاي فرزندپروري بر اساس آموزه‌هاي ديني و بررسي تأثير آن بر بهبود رابطه والد_كودك و سبك فرزندپروري
710
تدوين بسته آموزشي- ايراني مبتني بر نظريه هوش موفق استرنبرگ و مقايسه تأثير اين بسته با برنامه سه‌تايي غني‌سازي رنزولي بر توانمندي‌هاي شناختي، خلاقيت و كاركردهاي اجرايي دانش‌آموزان تيزهوش دبستاني
711
تدوين بسته آموزشي بر اساس مدل ون هيلي و تأثير آن بر رشد تفكر هندسي از طريق توانائي فضايي، فرا‌شناخت، اهداف پيشرفت، خود كارآمدي و معرفت‌شناسي علمي هندسي در دانشجو معلمان
712
تدوين بسته آموزشي سبك زندگي خانوادگي امام حسين (ع) و بررسي اثر آن بر كيفيت زندگي زوجين شهر اصفهان
713
تدوين بسته آموزشي سبك زندگي خانوادگي امام سجّاد (ع) براساس نظريه يكپارچه‌ي توحيدي
714
تدوين بسته آموزشي سبك زندگي زوجي امام علي (ع) و حضرت فاطمه (س) با تأكيد بر نظريه يكپارچه توحيدي
715
تدوين بسته آموزشي مبتني بر پردازش حسي ويني دان و مقايسه اثر بخشي آن با آموزش ادراكي- حركتي بر عملكرد خواندن و كاركردهاي اجرايي در دانش آموزان دختر نارسا خوان پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
716
تدوين بسته آموزشي مهارت‏هاي اجتماعي بر اساس آموزه‏هاي دين اسلام و به روش تلفيقي قصه و بازي و بررسي اثر بخشي آن بر اجتماعي شدن و مهارت‏هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني شهر تهران
717
تدوين بسته آموزشي والد محور مبتني بر فلسفه فراهيجاني و ارزيابي اثربخشي آن بر مهارت هاي اجتماعي و تنظيم هيجان كودكان با مشكلات رفتاري بروني شده
718
تدوين بسته آموزشي-مشاوره اي مهارت هاي زوجي مبتني بر رويكردهاي موج سوم رفتاردرماني و تأثير آن بر رضايت زناشويي زنان متأهل
719
تدوين بسته ارتقاي احساس عامليت و تأثير آن بر تاب¬آوري، حساسيت به پاداش و تنبيه و علائم مشكلات رفتاري بروني شده دانش آموزان دختر پايه پنجم و ششم ابتدايي شهر اصفهان
720
تدوين بسته بومي آموزش آمادگي براي ازدواج و ميزان اثربخشي آن بر انتظارات، نگرش‌ها و آمادگي ازدواج دختران عقد كرده شهر اصفهان
721
تدوين بسته بومي ارتقاء قدرداني مبتني بر تعاليم اسلامي و مقايسه اثربخشي آموزش مبتني بر آن با قدرداني به شيوه ايمونز بر اميد، كيفيت زندگي، سلامت روان و شادماني زوجين ايراني
722
تدوين بسته مداخلات بهنگام عصب-روان‌شناختي كودك محور و مقايسه اثربخشي آن با يادگيري عملكردي مبتني بر برنامه استروه (STROH) بر عملكرد رشدي كودكان با تاخير رشدي 4 تا 6 ساله پيش‌دبستاني
723
تدوين بسته مداخله مبتني بر سبك¬زندگي اسلامي براي اختلال افسردگي اساسي و مقايسه تأثير آن با درمان فعال‌سازي رفتاري بر بهبود خُلق بيماران افسرده
724
تدوين بسته نرم افزاري آناليز اطلاعات واقعي صاعقه
725
تدوين بسته هاي آموزش پيش از ازدواج مبتني بر ديدگاه اسلام محور و مشاوره خانواده و مقايسه تأثير آنها بر انتظارات و نگرشهاي زناشويي بر دانشجويان دختر مجرد
726
تدوين بسته هاي آموزشي مهارت هاي زندگي زناشويي مبتني بر نظريه هاي مشاوره ازدواج و آموزه هاي اسلام و مقايسه تأثير اين دو بسته بر رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زوجين شهر اصفهان
727
تدوين بسته ي آموزش اجتماعي شدن هيجانات و مقايسه اثربخشي آن با آموزش استعاره هاي فرزندپروري بر احساس كفايت والديني، انعطاف¬پذيري شناختي و احساس شرم و گناه دانش آموزان داراي مشكلات رفتاري دروني شده
728
تدوين بسته‌‌ آموزش زوجي مبتني بر دلبستگي و تأثير آن بر سازگاري زناشويي
729
تدوين بسته‌ي آموزش جنسي پيش از ازدواج و بررسي تأثير آن بر دانش و نگرش جنسي دختران در آستانه‌ي ازدواج
730
تدوين بسته‌ي آموزشي سبك زندگي خانوادگي پيامبر اكرم(ص) با توجه به نظريه‌ي يكپارچه‌ توحيدي
731
تدوين بسته‌ي مشاوره زوجي بر مبناي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد(ACT) و تأثير آن در بهبود اسنادهاي زناشويي زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان
732
تدوين بسته¬ي روان درمانگري چندوجهي با رويكرد اسلامي و مقايسه اثربخشي آن با معنادرماني بر افسردگي، شادكامي و حمايت اجتماعي ادراك شده زنان آسيب ديده از عهد شكني
733
تدوين پايگاه دانش جهت تحليل نتايج و ارائه ي تعميرات پيشنهادي در آناليز روغن موتور هاي جرتقيل هاي مدل كانتينري –ريلي شركت مپنا
734
تدوين پايگاه دانش جهت تحليل نتايج و ارائه ي تعميرات پيشنهادي در آناليز روغن موتور هاي ديزلي
735
تدوين پروتكل ارزيابي تمرينات تاي چي و چي كونگ حين هيپوتراپي با استفاده از تحليل پارامترهاي سينماتيكي
736
تدوين پروتكل كلينيكي بمنظور انجام تست GALS با استفاده از سيستم آناليز حركت
737
تدوين تست عملكرد سيمولاتور توربين گازي
738
تدوين تعادل تابع عرضه در بازار برق: نمونه موردي اصفهان
739
تدوين تكنولوژي جوشكاري TIG-HF براي آلياژهاي آلومينيوم سري 5000
740
تدوين تكنولوژي جوشكاري جهت ساخت مخزن فشار فولاد آلياژ 4130 به روش MAG
741
تدوين تكنولوژي جوشكاري جهت ساخت يك مخزن تحت فشار در دماي كاري خيلي پايين
742
تدوين تكنولوژي جوشكاري فولادهاي مقاوم كم آلياژي در ساخت مخازن تحت فشار
743
تدوين تكنولوژي ساخت ريل
744
تدوين تكنولوژي ساخت شير كنترل دبي سوخت با قابليت تنظيم
745
تدوين تكنولوژي ساخت مدل مومي نازل رديف اول توربين گازي
746
تدوين تكنولوژي ساخت نازلهاي توربين گازي (BBC)
747
تدوين تكنولوژي طراحي و ساخت مخازن لاستيكي سوخت در موشك ها
748
تدوين تكنولوژي، طراحي و ساخت ماشين جوشكاري اصطكاكي
749
تدوين تمرين هايي كاربردي براي بهبود تكنيك نوازندگان كنترباس
750
تدوين چارت تلرانسي به كمك كامپيوتر براي قطعات ماشين كاري
751
تدوين چارچوب اجتماعي - كالبدي توسعه اجتماعات محلي با رويكرد افزايش هويت محلات شهري ﴿ نمونه موردي : محله فرحزاد ﴾
752
تدوين چارچوب ارزيابي و راهبردي تاب آوري اجتماعات محلي شهر اصفهان
753
تدوين چارچوب استراتژيك مديريت بصري شهر شيراز با رويكرد برندينگ سخت (از بعد منظر و سيماي شهر)
754
تدوين چارچوب برآورد ميزان استحصال انرژي اقتصادي از شبكه آبرساني استان تهران
755
تدوين چارچوب برنامه ريزي سازگار با اقليم در مناطق شهري با تأكيد بر رويكرد بومگرايي (نمونه مورد مطالعه: منطقه 22 كلانشهر تهران)
756
تدوين چارچوب پذيرش فناوري‌هاي شهري با رويكرد شهر هوشمند مطالعه موردي: ارائه فناوري خدمات شهرسازي در شهرداري اصفهان
757
تدوين چارچوب توسعه روستاي "خفر" و ارائه الگوهاي طراحي با هدف توسعه گردشگري روستايي
758
تدوين چارچوب سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پروژه براساس سيستم‌هاي سايبرنتيك
759
تدوين چارچوب شايستگي ‌هاي محوري كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
760
تدوين چارچوب شايستگي هاي ماموران مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور
761
تدوين چارچوب شايستگي هاي ماموران مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور
762
تدوين چارچوب طراحي پنجره مبتني برارزيابي استراتژي هاي سايه اندازوخودسايه انداز بارويكرد بهره وري حداكثري از روشنايي مطلوب نور روز درفضاي اداري (نمونه موردي: شهركرمان)
763
تدوين چارچوب طراحي فضاي عمومي در بافت‌هاي ارگانيك با رويكرد زمينه گرايي كالبدي (نمونه مورد مطالعه: منطقه اورامانات)
764
تدوين چارچوب طراحي كالبدي بالكن ها در جهت بهره وري تهويه طبيعي در آپارتمان هاي ميان مرتبه مسكوني
765
تدوين چارچوب طراحي محور فرهنگي - گردشگري با تآكيد بر پياده مداري ، مبتني بر ترجيحات گردشگر. نمونه موردي : حد فاصل هتل فردوسي و موزه ايران باستان
766
تدوين چارچوب مفهومي اجرايي برنامه درسي آموزش ديني در مدارس دوره دوم ابتدايي مبتني بر تجارب زيسته معلمان ونظرات متخصصين علوم ديني وتربيتي
767
تدوين چارچوب و راهنماي طراحي پياده راه سرزنده ( نمونه موردي خيابان مصلي يزد)
768
تدوين چارچوب يكپارچه جهت رتبه بندي ساختمان ها با رويكرد توسعه پايدار در ايران - مطالعه موردي
769
تدوين چارچوبي براي پياده سازي و ارزيابي كار تيمي در نظام دوركاري سازمانهاي خدماتي با مطالعه موردي در شركت مهندسين مشاور SCO
770
تدوين چارچوبي براي تعيين استراتژي نوآوري با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره ي ويكور در محيط فازي
771
تدوين چارچوبي براي كاهش قيمت تمام شده ي پروژه هاي ساختماني از طريق توسعه ي معيارهاي برآورد هزينه در مراحل بالادستي طراحي و برآورد ﴿با تاكيد بر مطالعه موردي برخي پروژه هاي در دست انجام در ايران﴾
772
تدوين چهارچوب ارزيابي عملكرد فرآيند كاربست تحقيقات در شهرداري تهران
773
تدوين چهارچوب طراحي شهري با تأكيد بر نظام پيونديبب
774
تدوين حلگر جديد براي حل معادلات جريان سيال به صورت جفت شده در نرم افزارOpen FOAM
775
تدوين دانش طراحي و ساخت سرمته هاي حفاري
776
تدوين دانش فني توليد پيل سوختي كربنات مذاب
777
تدوين دانش فني ساخت برخي از قطعات توربين فرانسيس
778
تدوين دانش فني ساخت سوزن بخيه و تدوين فرآيندهاي آزمون آن
779
تدوين دانش فني طراحي و ساخت بدنه و مخروط در سرمته هاي حفاري
780
تدوين دانش فني طراحي، تحليل و توليد كپسول هاي كامپوزيتي CNG-3 ﴿پوسته داخلي فلزي- پوسته بيروني كامپوزيتي﴾
781
تدوين دانش فني و بررسي امكان طراحي مجدد و ساخت سرمته حفاري 12 1⁄2 اينچ سه مخروطه
782
تدوين دانش فني و توليد قرص‌ سوخت گادولينيوم دار براي راكتور WWER-1000
783
تدوين دانش فني يك ليد قلبي خارجي و استخراج تست‌هاي عملكردي
784
تدوين در سينماي موزيكال
785
تدوين درمان جامع روانشناختي با جهت گيري بومي و مقايسه اثربخشي آن با درمان شناختي رفتاري بر علايم و شاخص هاي بهبودي در مبتلايان به اختلال وسواس اجبار
786
تدوين دستورالعمل بهره برداري از باز بست
787
تدوين دستورالعمل شفاف سازي عملكرد مديريت شهري ، شهر مشهد
788
تدوين دستورالعمل هاي اجراي بازرسي راديوگرافي به منظور راه اندازي آزمايشگاه راديوگرافي
789
تدوين ديدي آلن
790
تدوين رابطه رياضي بين شاخص راحتي سفر و شاخص خرابي هاي چشمي
791
تدوين رابطه رياضي بين شاخص هندسي خط و شاخص راحتي سفر بر اساس اندازه گيري ميداني
792
تدوين رابطه طراحي تمركز تنش در جوشهاي سربه سر تحت المانهاي محدود تحت بار محوري
793
تدوين راه كارهاي كاربردي براي ساخت قطعات به روش Fused Deposition Modeling با كاهش هزينه ساخت
794
تدوين راهبرد بازار ظروف شيشه اي اوپال در بازار ايران مورد خاص شركت سژيده جام توس
795
تدوين راهبرد پدافند غير عامل در طبقه بندي اهميت راههاي اصلي
796
تدوين راهبرد پدافند غير عامل در طبقه بندي اهميت راههاي اصلي
797
تدوين راهبرد تحقق شاخص هاي مسجد آرماني از ديدگاه نخبگان ديني ،بااستفاده از مدلSWOT و تحليل شكاف (مورد كاوي:مساجد شهر تهران )
798
تدوين راهبرد تحقق مأموريت اقتصادي و حرفه اي نظام تعليم و تربيت عموميِ بخش هنرستان هاي استان البرز
799
تدوين راهبرد ميزباني رويدادهاي بزرگ بين المللي ورزشي در ايران
800
تدوين راهبردهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن ، مورد مطالعه : سازمان جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
801
تدوين راهبردهاي بازآفريني شهري بافت هاي تاريخي با رويكرد توسعه گردشگري ﴿نمونه موردي : برزن شش بادگيري﴾
802
تدوين راهبردهاي بازآفريني محلات فرسوده با رويكرد برندسازي مكان ( نمونه موردي : محله هفت چنار - منطقه 10 تهران )
803
تدوين راهبردهاي توسعه آب معدني صمصامي در شهرستان كوهرنگ
804
تدوين راهبردهاي شركت بيمه عمومي با توجه به جايگاه اين حوزه در پالت استراتژي گروه مشاوران بوستون
805
تدوين راهبردهاي طراحي بافت شهري تاب آوري كالبدي با رويكرد سيستمي ، نمونه موردي : محله بريانك شهر تهران
806
تدوين راهبردهاي طراحي بناهاي گلين مقاوم در برابر زلزله
807
تدوين راهبردهاي فرهنگي استان گيلان
808
تدوين راهبردهاي كلان تحقق هويت فرهنگي با رويكرد پايداري فرهنگي در محدوده سي تير
809
تدوين راهبردهاي مبتني بر ارتقاء آگاهي‌¬هاي محيط زيستي در توسعه پايدار صنعت هسته‌اي كشور
810
تدوين راهبردهاي مبتني بر ارتقاء آگاهي‌هاي محيط زيستي در توسعه پايدار صنعت هسته‌اي كشور
811
تدوين راهبردهاي مديريت توسعه كشت و عمل آوري زيتون
812
تدوين راهبردهايي براي توسعه گردشگري پايدار
813
تدوين راهبردهايي جهت واگذاري خدمات توانبخشي سازمان بهزيستي به بخش خصوصي
814
تدوين راهبرها و ضوابط طراحي در بخش مركزي شهر قزوين بر اساس اصول پايداري
815
تدوين راهكارهاي اجرايي توسعه بازاريابي فدراسيون هندبال جمهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC
816
تدوين راهكارهاي اصالت بخشي ﴿اعيان سازي﴾ بافت تاريخي شهرها ﴿نمونه موردي : برزن گودال مصلي شهر يزد﴾
817
تدوين راهكارهاي به‌كارگيري بهينه‌ي فناوري اطلاعات وتجزيه و تحليل آن درصنايع پوشاك كشور
818
تدوين راهكارهاي پايداري مراكز محلات بافت تاريخي(نمونه موردي: مراكز محلات شاه ابوالقاسم، .فهادان و وقت الساعت يزد﴾
819
تدوين راهكارهاي طراحي فرم كالبدي به منظور ارتقاي فعاليت فيزيكي با تكيه بر رفتار پياده روي سا كنين ( نمونه موردي : محلات نارمك و باغ فيض در تهران )
820
تدوين راهكارهاي طراحي محيطي پهنه‌هاي پيرامون بزرگراه‌هاي شهري با تاكيد بر كاهش آلودگي صوتي نمونه موردي: اراضي پيرامون بزرگراه شهيد چمران از پل شهيد چمران تا پل لاله
821
تدوين راهنماي برنامه‌ريزي مصرف انرژي با تاكيد بر كاربري زمين نمونه موردي سعيديه شمالي همدان
822
تدوين راهنماي طراحي به منظور تسهيل حضور بيماران رواني در فضاهاي شهري (نمونه مطالعاتي: بيماري زوال عقل)
823
تدوين راهنماي طراحي جداره ي خيابان هاي شهري؛ نمونه موردي خيابان جلفا (كليساي وانك) اصفهان
824
تدوين راهنماي طراحي جلوخان فضاهاي فرهنگي
825
تدوين راهنماي طراحي جهت ارتقاء كيفيت هاي معنايي در بافت پيراموني حرم مطهر امام رضا (ع) با تأكيد بر مفهوم مجاورت
826
تدوين راهنماي طراحي سبزراه چندمنظوره گردشگري در نوار ساحلي شهر چابهار
827
تدوين راهنماي طراحي شهري با بهرگيري از هنر شهري (ديوارنگاري)
828
تدوين راهنماي طراحي شهري با تأكيد بر مفهوم شخصيتِ منظر شهر، (نمونه مورد مطالعه محدوده مركزي شهر بندرعباس)
829
تدوين راهنماي طراحي شهري بافت تاريخي شهر يزد با تاكيد بر معابر
830
تدوين راهنماي طراحي شهري خيابان سپه با رويكرد ارتقاء سرزندگي اجتماعي
831
تدوين راهنماي طراحي شهري در حوزه هاي بازيافتي شهر(BROWNFIELDS)
832
تدوين راهنماي طراحي شهري محله با رويكرد طراحي شهري حساس به آب ( نمونه موردي : محله زرگنده ، رود دره مقصود بيك تهران )
833
تدوين راهنماي طراحي فضاهاي شهري بر مبناي شناخت و مقايسه الگوهاي رفتاري زنان ( نمونه موردي " فضاهاي شهري محلات منطقه 3 و 12 تهران )
834
تدوين راهنماي طراحي محلات شهري به منظور ارتقا تاب آوري اجتماعي و فرهنگي ﴿ نمونه موردي محله جلفاي اصفهان ﴾
835
تدوين راهنماي طراحي محلات مسكوني با تآكيد بر اجتماع پذيري فضاهاي محله متناسب با نيازهاي سالمندان ﴿ نمونه موردي : محله بنفشه در شهر مشهد ﴾
836
تدوين راهنماي طراحي محله مسكوني معطوف به پايداري اجتماعي و الگوگيري از بافت تاريخي (نمونه موردي : محله قاسم آباد)
837
تدوين راهنماي طراحي نما با رويكرد هويتي و تاريخي
838
تدوين راهنماي طراحي نماي خياباني با تآكيد بر ابعاد زيبايي شناسانه كالبدي. نمونه موردي: خيابان امام خميني ﴿ره﴾ و خيابان سي تير
839
تدوين رپرتوار كلاسيك موسيقي ايران براي ساز عود
840
تدوين روش تحليل و طراحي و پياده سازي سيستمهاي توزيع شده بلادرنگ خاص نيروهاي مسلح و ارزيابي آن با استفاده از سيستم كنترل و فرماندهي پدافند هوائي
841
تدوين روش سايزينگ مفهومي اجزاي سازه‌اي بال هواپيماي غيرنظامي
842
تدوين روش طراحي مفهومي هليكوپترهاي سبك بهمراه يك نمونه طراحي و طراحي سازه اي پره روتور اصلي
843
تدوين روش محاسباتي براي طراحي ستونهاي قابهاي ساختماني فلزي
844
تدوين روش نظام‌مند منطقه‌اي مديريت منابع آب ايران با توجه به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و رويكرد آب مجازي
845
تدوين روش هاي مناسب براي تعمير بدنه آسيب ديده شناورهاي تندرو آلومينيومي و كامپوزيتي
846
تدوين روش‌هاي بهينه طراحي نمونه ‌برداري براي كاليبراسيون شبكه‌هاي توزيع آب شهري با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره
847
تدوين روشهاي جديد تجزيه اي براي جدا سازي ، تغليظ و تعيين مقادير ناچيز آهن
848
تدوين روشهاي مديريت سيلاب
849
تدوين روشي براي ايجاد مدل رياضي پرواز بك وسيله پرنده به كمك شبكه عصبي
850
تدوين روند تحليل استاتيكي سازه ارابه فرود يك هواپيماي فلزي با استفاده از روش زيرمدل‌سازي
851
تدوين روند تخمين عمر خستگي كامپوزيت‌هاي چند لايه با استفاده از كوپل تئوري‌هاي خرابي مقياس مايكرو- مزو و المان چسبنده
852
تدوين روند محاسبه وضعيت زاويه اي هواپيماي بي سرنشين با استفاده از gps
853
تدوين رويه طراحي مدلهاي متشابه ديناميكي پرواز آزاد
854
تدوين رويه‌ي علمي مسابقات ملي هوافضا
855
تدوين رياضي روند يابي سيل شكست سد براي رودخانه هاي با مقطع ذوزنقه
856
تدوين زبان انرژي كارايي در بعد ريخت‌شناسي طراحي شهري موردپژوهش : بافت‌هاي جديد مسكوني - سپاهان شهر اصفهان
857
تدوين زبان طراحي شهري محلي (ايراني )در فرايند جهاني شدن (شهرها) با تاكيد بر مفهوم هسته هاي شهري
858
تدوين زنگ شهري محور مسجد جامع تا مدرسه ضياييه يزد
859
تدوين ساختار نظام مديريتي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)در پالايشگاه نفت و گاز با تمركز در ايمني (مطالعه موردي شركت پالايشگاه نفت تهران)
860
تدوين سبد سرمايه گذاري بهينه امنيت غذايي با استفاده از روش هاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه و الزامات پياده سازي آن در كشور
861
تدوين سناريو مبتني بر تجزيه و تحليل تصميم‌گيري چندمتغيره جهت ساخت كشتي تجاري در ايران
862
تدوين سناريوهاي سهم انرژي هاي تجديدپذير در تامين انرژي ايران در افق 1420 با رويكرد انرژي‌ بادي
863
تدوين سنجه هاي رويكرد ارزيابي متوازن )BSC( در بررسي عملكرد شهرداري مياندوآب .
864
تدوين سند آمايش ورزشي در استان فارس از ديدگاه كارشناسان
865
تدوين سند بهره وري در سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد
866
تدوين سند راهبردي توسعه شهرستان اردكان طبق مدل برنامه ريزي هسته هاي كليدي
867
تدوين سند راهبردي كاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن در جاده هاي استان تهران
868
تدوين سند راهبردي و اولويت بندي استراتژي ها با استفاده از روش هاي تاپسيس فازي و QSPM (مورد مطالعه: شركت واحد اتوبوسراني تهران)
869
تدوين سند هدايت طراحي شهري در بافت تاريخي شهر قزوين
870
تدوين سياست توزيع در يك شبكه زنجيره تامين چند سطحي با فرض وجود مشتريان و تكنولوژي هاي حمل متفاوت
871
تدوين سياست حمل و نقل در طراحي زنجيره تامين با فرض امكان انتقال كالا بين مراكز توزيع
872
تدوين سياست سفارش دهي ﴿r ،Q﴾ در سيستم هاي احتمالي موجودي با در نظرگيري محدوديت منبع و تخفيف در خريد
873
تدوين سياست هاي بهره برداري از مخازن چند منظوره برق آبي بر اساس قيمت تمام شده آب
874
تدوين سياست هاي تخصيص منابع آب سطحي و زيرزميني با استفاده از مدل بهره برداري تلفيقي
875
تدوين سيستم اطلاعات مديريت پروژه با رويكرد و روش استاندارد مديريت پروژه PMBOK در بخش MIS , PMIS
876
تدوين سيستم اندازه گيري بهره وري در يك مركز تحقيقاتي ( با تاكيد بر مركز تحقيقات نيرو)
877
تدوين سيستم اولويت بندي طرح هاي زير بنايي حمل و نقل شهري با استفاده از مهندسي ارزش
878
تدوين سيستم بهينه يكپارچه مديريت قراردادي در شركت‌هاي عمراني
879
تدوين سيستم تعيين ريسك بروز پرفشاري خون در جمعيت 74-20 سال ايراني و كاليبراسيون با مطالعه فرامينگهام بر اساس داده هاي پروژه كوهورت قلب سالم يزد
880
تدوين سيستم تعيين ريسك بروز پرفشاري خون در جمعيت 74-20 سال ايراني و كاليبراسيون با مطالعه فرامينگهام بر اساس داده هاي پروژه كوهورت قلب سالم يزد
881
تدوين سيستم خبره فازي مبتني بر داده جهت انتخاب كاركنان سازمان هاي عمراني بر مبناي ويژگي هاي شخصيت شناسي
882
تدوين سيستم شناسايي تعارضات ايمني پروژه هاي ساخت در مرحله طراحي با رويكرد BIM
883
تدوين سيستماتيك مدل فازي خبره تصميم گيري چند معياره براي مطالعات امكانپذيري پروژه ها
884
تدوين سيكل كنترل دود (يافتن سيكل حركتي )
885
تدوين شا خصهاي ارزيابي عملكردي سيستمهايPACSو امكان سنجي تبادل اطلاعات پكس باسامانه پرونده الكترونيكي سلامت﴿سپاس﴾
886
تدوين شاخص آلودگي غبارات ته نشين شونده هواي شهري حاوي فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك حلقه اي
887
تدوين شاخص تركيبي امنيت غذايي مبتني بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
888
تدوين شاخص جامع ارزيابي نفوذ برند بر اساس مدل روانشناسي مصرف كننده
889
تدوين شاخص كيفيت خط با استفاده از مدل فازي
890
تدوين شاخص ها و ارائه چارچوب مناسب براي شناسايي و معرفي تعاوني هاي برتر و موفق با استفاده از رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده ها در استان يزد
891
تدوين شاخص ها و اصول نشانه گذاري در فضاي شهري با تاكيد بر خوانايي با استفاده از تكنيك چيدمان فضا ( نمونه موردي : ناحيه 1 منطقه 12 شهرداري تهران )
892
تدوين شاخص ها و بررسي راهكارهاي ارتقاي بهره وري نيروي انساني در شركت آب و فاضلاب استان يزد
893
تدوين شاخص هاوبررسي وضعييت عملكردي بخش زنان وزايمان بيمارستان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي1393بررسي رابطه هوش سازماني وابعاد آن با رفتار اخلاقي در بيمارستانهاي منتخب علوم پزشكي يزد ﴿AHP)
894
تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازماني در شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه﴿مترو﴾ بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن
895
تدوين شاخص هاي ارزيابي فني ساختمانهاي بتني بعد از
896
تدوين شاخص هاي ارزيابي فني ساختمانهاي بتني بعد از وقوع زلزله
897
تدوين شاخص هاي حساسيت هيدروليكي وزمان پاسخگويي كانال BLMC شبكه ي آبياري بيلوار درشرايط مختلف بهره برداري
898
تدوين شاخص هاي خلاقيت شهري و الويت بندي نواحي مختلف شهر كاشان براساس شاخص هاي تبيين شده
899
تدوين شاخص هاي سنجش رضايت مشتري براساس مدلEFQM براي واحد پشتيباني فني مشتريان شركت فولاد مباركه
900
تدوين شاخص هاي شهر پايدار
901
تدوين شاخص هاي طراحي مناطق ساحلي با تاكيد بر توسعه گردشگري مبتني بر رويكرد زيبايي شناسي - زيست محيطي ؛ ( مطالعه موردي : سواحل شهر نوشهر )
902
تدوين شاخص هاي عملياتي شناسائي استعداد ها به منظور تشكيل مخزن استعدادها درشركت ساپكو
903
تدوين شاخصهاي بهره وري در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
904
تدوين شاخصي جهت تعيين سطح فناوري صنايع پوشاك
905
تدوين شاعرانه و تحليل تدويني دو فيلم "پ مثل پليكان " و "مغولها"
906
تدوين شبكه‌هاي مالي مبتني بر مفهوم هم جمعي (مطالعه‌اي در بورس اوراق بهادار تهران)
907
تدوين شيوه آموزشي مقدماتي سه تارنوازي
908
تدوين شيوه ي آموزشي مقدماتي ويلن براي بجه هاي ايراني گروه سني 4 الي 8 سال براساس موسيقي ايراني
909
تدوين ضوابط برنامه ريزي و طراحي اكوويليج مبتني بر سياست ها و استراتژي هاي پايداري (نمونه ي موردي: روستاي نجوبران، كرمانشاه، ايران)
910
تدوين ضوابط تعميراتي دستگاه هاي اندازه گيري با مدارات تين فيلم
911
تدوين ضوابط طراحي در محور چهارباغ عباسي با توجه به مفاهيم پويش پايدار
912
تدوين ضوابط طراحي فضاي شهري واسط ، ميان دانشگاه و بافت اطراف با رويكرد فضاي شهري خلاق ﴿ نمونه موردي دانشگاه تهران ﴾
913
تدوين ضوابط طراحي نماي مغازه ها با هدف تقويت سرزندگي خيابان ﴿ فضاي نمونه : محور بهشتي كرج ﴾
914
تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق كوهپايه اي ، نمونه موردي محله باغ شاطر تهران
915
تدوين طرح تجاري سرمايه گذاري در پرو‍ه هاي بازيافت نخاله هاي ساختماني
916
تدوين طرح جامع معماري سازماني فناوري اطلاعات در شركت مهندسي اب و فاضلاب كشور
917
تدوين طرح كسب و كار واحد چاپ تجاري شامل تكنولوژي ليتوگرافي و چاپ افست
918
تدوين ظوابط طراحي و ارائه طرح فضاهاي شهري نمونه در دو شهر بوشهر و شهركرد با تاكيد بر نقش اقليم بر الگوهاي رفتاري
919
تدوين ظوابط عام طراحي جداره هاي تاريخي شهر تهران با توجه به ترجيحات مردم ﴿ نمونه موردي : خيابان فردوسي ﴾
920
تدوين عوامل مؤثر بر سرزندگي فضاهاي شهري متناسب با نيازها و الگوي گذران اوقات فراغت نوجوانان ﴿ مطالعه موردي : خيابان آزادي كرج ، حدفاصل فلكه اول رجايي شهر تا بلوار مرزداران ﴾
921
تدوين فرآيند ارزيابي شايستگي منابع انساني در مديريت پروژه‌هاي ساختماني
922
تدوين فرآيند تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع وسيله حمل و نقل همگاني با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي: منطقه اطراف بازا تهران )
923
تدوين فرآيند تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع وسيله حمل و نقل همگاني با استفاده از روش AHP(مطالعه موردي: منطقه اطراف بازار تهران)
924
تدوين فرآيند ساخت بليسك روتور كمپر موريك موتور توريني كوچك
925
تدوين فرآيند ساخت بليسك كمپرسور موتور توبوجت به روش CAD/CAM
926
تدوين فرآيند طراحي يكپارچه مجتمع مسكوني سبز شهر تهران
927
تدوين فرآيند طراحي يكپارچه مجتمع مسكوني سبز شهر تهران
928
تدوين فرآيند گسترش دوچرخه سواري در شهرها با نگاه خاص به برنامه كالبدي
929
تدوين فرآيندها و تحليل مكانيزم اجراي مشاغل موجود در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد
930
تدوين فرآيندهاي تحويل يكپارچه اقلام پرو‍ه با بهره گيري از فناوري مدل سازي اطلاعات ساختمان
931
تدوين فرايند توسعه شهري(در سطوح محلي) با بهره گيري از برنامه ريزي طراحي محور
932
تدوين فرصت ياب تحصيلي بومي و بررسي تاثير مشاوره مبتني برآن بر افزايش خودكارآمدي تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان سال چهارم دبيرستان
933
تدوين فعاليتهاي واحد كنترل كيفيت در گروه ساخت شناورها در مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران
934
تدوين فن آوري فرايند كشش سيم
935
تدوين فن آوري قالبهاي اكستروژن معكوس سرد فولاد
936
تدوين فناوري توليد لرزه گير طبق پژو 405
937
تدوين فيلم 16 ميلي متري
938
تدوين فيلم صورتك
939
تدوين كد كامپيوتري براي محاسبات حفاظ سازي (شيلدينگ ) پرتوهاي نوتروني با استفاده از روش مونت كارلو
940
تدوين كد مهندسي جهت محاسبه ضرايب آيروديناميكي وسايل پرنده
941
تدوين مؤلفه هاي پوشش بانوان سياستمدار ايران با رويكرد تطبيق معيارهاي بين المللي با الگوهاي ايراني-اسلامي
942
تدوين مباني و اصول الگوي آينده نگار راهبردي ميراث فرهنگي ايراني ـ اسلامي
943
تدوين مباني و سياست هاي طراحي ورودي شهر متأثر از ورودي مساكن قديمي (نمونه موردي : ورودي جنوبي شهر رشت)
944
تدوين متدلوژي براي پياده سازي سيستمهاي شيئ گرا
945
تدوين متدولوژي براي ارزيابي مقايسه اي و TQM در BPR صنعت خاص
946
تدوين متدولوژي تعيين سهم فعاليت هاي در ايجاد تاخيرات پروژه به تفكيك مسوولين
947
تدوين متدولوژي تعيين ميزان ايمني تونلهاي شهري و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت افزايش ايمني آنها
948
تدوين متدولوژي مناسب براي پياده سازي مديريت استراتژيك در صنايع كوچك و متوسط (توليدي) درايران
949
تدوين متودولوژي كاليبراسيون مگنتومتر سه محوره
950
تدوين متودولو‍‍‍ژي محاسبه ضرايب آيروديناميكي و مشتقات پايداري براي هواپيماي بدون دم
951
تدوين محتوا براي آموزش واژگان زبان فارسي به غيرفارسي زبانان در سطح مبتدي از طريق پويانمايي
952
تدوين محتوا و طراحي نرم افزار شبيه سازي فرآيند جوشكاري
953
تدوين محتواي آموزشي براي آموزش دستور زبان فارسي به غير فارسي زبانان با استفاده از ضرب المثل ها
954
تدوين محتواي آموزشي براي تدريس كنش‌هاي گفتاري درخواست كردن، عذرخواهي كردن و توجيه كردن به فراگيران غيرفارسي زبان با رويكرد تكليف- محور
955
تدوين محتواي خواندن متون بازرگاني براي فارسي‌آموزان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994)
956
تدوين محتواي درسي با محوريت حروف اضافه براي آموزش زبان فارسي با رويكردي شناختي
957
تدوين محتواي درسي خواندن براساس قصه‌هاي قرآن براي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
958
تدوين محتواي درسي خواندن براي آموزش زبان فارسي به غير فارسي‌زبانان براساس متون ايرانشناسي
959
تدوين مداخله تركيبي اضطراب فراگير بر اساس رويكرد پذيرش و تعهد و فراشناخت و مقايسه اثربخشي مداخله تركيبي، پذيرش و تعهد و فراشناخت در بهبود علايم اختلال اضطراب فراگير
960
تدوين مداخله ي مبتني بر دلبستگي و پردازش شناختي بر اساس مدل معادلات ساختاري متغيرهاي مرتبط و بررسي اثربخشي مدل تدوين شده بر علائم وسواس فكري عملي و سوگيري شناختي در كودكان دختر 10-12 ساله شهر اصفهان
961
تدوين مدل اثربخشي پيام تبليغاتي مؤثر بر خريد مصرف كنندگان مصرفي با رويكرد آموزه هاي اسلامي قابل ادراك
962
تدوين مدل اجرايي برنامه راهبردي اداره كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور با BSC
963
تدوين مدل اجرايي مديريت كيفيت جامع"براي صنايع مخابراتي راه دور ايران"
964
تدوين مدل ارتباطي رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي در اداره كل ورزش و جوانان اصفهان
965
تدوين مدل ارتباطي رهبريددانش با مديريت سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي در اداره كل ورزش و جوانان اصفهان
966
تدوين مدل ارتباطي شايستگي و خود كارآمدي شغلي رؤساي فدراسيونهاي ورزشي
967
تدوين مدل ارزش ويژه برند براي مقاصد گردشگري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
968
تدوين مدل ارزيابي انسجام فرم كالبدي شهرها در راستاي پايداري شهري
969
تدوين مدل ارزيابي ايده هاي نوآورانه استارت آپ هاي فعال در حوزه صنايع تبديلي كشور
970
تدوين مدل ارزيابي بلوغ مديريت دانايي مشتريدر بانك هاي خصوصي استان مازندران
971
تدوين مدل ارزيابي مديريت روابط با مشتري (مطالعه موردي: شركت هاي ليزينگ در استان تهران )
972
تدوين مدل ارزيابي مديريت روابط با مشتري ﴿مطالعه موردي:شركت هاي ليزينگ در استان تهران﴾
973
تدوين مدل اوقات فراغت سالمندان
974
تدوين مدل برنامه‌ريزي شهر خلاق صنايع‌دستي موردمطالعه: محور فرهنگي - تاريخي شهر اصفهان
975
تدوين مدل بلوغ مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست )HSE( در پروژه هاي صنايع پتروشيمي
976
تدوين مدل بومي (اسلامي) هويت اخلاقي نوجوانان و بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر اين مدل بر هويت اخلاقي نوجوانان18-14 سال مبتلا به هويت معوق
977
تدوين مدل بومي آموزش راهبردهاي مقابله اي زناشويي و بررسي اثربخشي آن بر كيفيت روابط زناشويي، راهبردهاي مقابله اي زناشويي و استرس در زنان داراي سرطان سينه و همسران آنها در مقايسه با آموزش ارتقاي روابط زوجين و آموزش زوجين به شيوه شناختي رفتاري
978
تدوين مدل بومي ارزيابي تأثير اجتماعي براساس ويژگي‌هاي سرزميني جامعه ايراني
979
تدوين مدل بومي افزايش بهره وري نيروي كار با برد ملي مطالعه موردي "ساختمان كل دادگستري استان اصفهان"
980
تدوين مدل بومي خانواده سالم و بررسي تأثير آموزش مبتني بر اين مدل بر سلامت خانواده، عملكرد خانواده و كيفيت رابطه زناشويي
981
تدوين مدل بومي عوامل موثر بر سازگاري زناشويي با تاكيد بر دلبستگي و ميانجي گري اسنادها، تنظيم شناختي هيجان و مشكلات بين فردي و تاثير مداخله ي مبتني بر مدل برازش شده بر سازگاري زناشويي
982
تدوين مدل بومي مشاوره زوجي چرخه ارتباطي تقاضا كناره گيري و بررسي تأثير مشاوره زوجي مبتني بر آن بر چرخه مذكور و كاهش تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان
983
تدوين مدل بومي مشاوره مبتني بر بهبود كيفيت زندگي زوجي جانبازان شيميايي و بررسي تأثير آن بر كيفيت زناشويي و عملكرد خانواده آنان
984
تدوين مدل پيش بيني اضطراب جدايي كودكان و مقايسه ي تاثيردرمان شناختي رفتاري متمركز بر واحدپردازه اي(MCBT) با آموزش ارتباط والد-كودك (CPRT) برعلائم اضطراب جدايي كودكان 6 و 7 ساله شهرقم
985
تدوين مدل تاثيرگذاري مسئوليت هاي اجتماعي بر عملكرد مالي، اجتماعي و واكنش هاي مصرف كننده (مورد مطالعه شركت هاي صنايع غذايي در استان خوزستان)
986
تدوين مدلِ تصميم سازِ انتخاب گزينه در مرحله شكل‌گيري كانسپت در فرآيند طراحي معماري
987
تدوين مدل تصميم گيري انتخاب پيمانكار ساخت و نصب در پروژه هاي عمراني
988
تدوين مدل تصوير ذهني از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري
989
تدوين مدل تفكر استراتژيك براساس الگوي اسلامي- ايراني
990
تدوين مدل تفكر استراتژيك در بانك مهر اقتصاد
991
تدوين مدل توسعه پايدار سلامت محور با تأكيد بر نقش اعتياد
992
تدوين مدل توسعه ورزش همگاني استان تهران
993
تدوين مدل چندهدفه غيرقطعي تخصيص بار چندآلاينده در سيستم رودخانه - مخزن؛ رويكرد شبيه سازي - بهينه سازي
994
تدوين مدل حفاظت نظام رنگي بافت هاي تاريخي با تأكيد بر اصول ادراك زيبايي شناختي منظر شهري مورد پژوهي: بافت تاريخي اصفهان
995
تدوين مدل رابطه هويت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، تعلق گروهي، هوش معنوي و حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با بهزيستي روانشناختي نوجوانان دختر شهر اصفهان
996
تدوين مدل رهبري بصير و نقش آن در عملكرد مديران دبيرستان‌هاي شهر اصفهان با تأكيد بر سيره امام علي (ع)
997
تدوين مدل روان درماني مثبت يكپارچه نگر و مقايسه اثربخشي آن با روان درماني شناختي رفتاري و روان درماني مثبت در كاهش علائم افسردگي بزرگسالان
998
تدوين مدل روانشناختي بومي درمان كمردرد مزمن و مقايسه اثربخشي آن با درمان شناختي-رفتاري در زنان
999
تدوين مدل روانشناختي بيماري فيبروميالژي و مقايسه اثربخشي مداخله ي مبتني بر اين مدل با درمان شناختي رفتاري
1000
تدوين مدل رياضي ايرفويل ارتعاشي در جريان ارتعاشي در جريان غيرلزج چرخشي
بازگشت