<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تدوين مدل بومي عوامل موثر بر سازگاري زناشويي با تاكيد بر دلبستگي و ميانجي گري اسنادها، تنظيم شناختي هيجان و مشكلات بين فردي و تاثير مداخله ي مبتني بر مدل برازش شده بر سازگاري زناشويي
2
تدوين مدل بومي مشاوره زوجي چرخه ارتباطي تقاضا كناره گيري و بررسي تأثير مشاوره زوجي مبتني بر آن بر چرخه مذكور و كاهش تعارض زناشويي زوجين شهر اصفهان
3
تدوين مدل بومي مشاوره مبتني بر بهبود كيفيت زندگي زوجي جانبازان شيميايي و بررسي تأثير آن بر كيفيت زناشويي و عملكرد خانواده آنان
4
تدوين مدل پيش بيني اضطراب جدايي كودكان و مقايسه ي تاثيردرمان شناختي رفتاري متمركز بر واحدپردازه اي(MCBT) با آموزش ارتباط والد-كودك (CPRT) برعلائم اضطراب جدايي كودكان 6 و 7 ساله شهرقم
5
تدوين مدل تاثيرگذاري مسئوليت هاي اجتماعي بر عملكرد مالي، اجتماعي و واكنش هاي مصرف كننده (مورد مطالعه شركت هاي صنايع غذايي در استان خوزستان)
6
تدوين مدلِ تصميم سازِ انتخاب گزينه در مرحله شكل‌گيري كانسپت در فرآيند طراحي معماري
7
تدوين مدل تصميم گيري انتخاب پيمانكار ساخت و نصب در پروژه هاي عمراني
8
تدوين مدل تصوير ذهني از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري
9
تدوين مدل تفكر استراتژيك براساس الگوي اسلامي- ايراني
10
تدوين مدل تفكر استراتژيك در بانك مهر اقتصاد
11
تدوين مدل توسعه پايدار سلامت محور با تأكيد بر نقش اعتياد
12
تدوين مدل توسعه ورزش همگاني استان تهران
13
تدوين مدل چندهدفه غيرقطعي تخصيص بار چندآلاينده در سيستم رودخانه - مخزن؛ رويكرد شبيه سازي - بهينه سازي
14
تدوين مدل حفاظت نظام رنگي بافت هاي تاريخي با تأكيد بر اصول ادراك زيبايي شناختي منظر شهري مورد پژوهي: بافت تاريخي اصفهان
15
تدوين مدل رابطه هويت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، تعلق گروهي، هوش معنوي و حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي با بهزيستي روانشناختي نوجوانان دختر شهر اصفهان
16
تدوين مدل رهبري بصير و نقش آن در عملكرد مديران دبيرستان‌هاي شهر اصفهان با تأكيد بر سيره امام علي (ع)
17
تدوين مدل روان درماني مثبت يكپارچه نگر و مقايسه اثربخشي آن با روان درماني شناختي رفتاري و روان درماني مثبت در كاهش علائم افسردگي بزرگسالان
18
تدوين مدل روانشناختي بومي درمان كمردرد مزمن و مقايسه اثربخشي آن با درمان شناختي-رفتاري در زنان
19
تدوين مدل روانشناختي بيماري فيبروميالژي و مقايسه اثربخشي مداخله ي مبتني بر اين مدل با درمان شناختي رفتاري
20
تدوين مدل رياضي ايرفويل ارتعاشي در جريان ارتعاشي در جريان غيرلزج چرخشي
21
تدوين مدل رياضي براي توليد بهينه نفت و گاز در مناطق نفت خيز جنوب ايران
22
تدوين مدل رياضي مديريت مخزن نفتي *** در مناطق نفت خيز جنوب براي كنترل بهينه توليد نفت و تزريق گاز
23
تدوين مدل رياضي و حل عددي آن براي حوضچه هاي ته نشيني سريع
24
تدوين مدل رياضي ومحاسبه ضرايب هيدروديناميكي مانور شناور پروازي وتهيه برنامه كامپيوتري مربوطه
25
تدوين مدل ريسك ايمني راه‌آهن ايران
26
تدوين مدل ساختاري سلامت رواني بر اساس هوش اخلاقي، معنوي، فرهنگي و اجتماعي به واسطه عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه استان ايلام
27
تدوين مدل ساختاري سلامت رواني بر اساس هوش اخلاقي، معنوي، فرهنگي و اجتماعي به واسطه عزت نفس دانش¬آموزان مقطع متوسطه استان ايلام
28
تدوين مدل سبك زندگي زوجي اسلامي و بررسي تأثير آموزش مبتني بر اين مدل بر سازگاري زوجين شهر اصفهان
29
تدوين مدل سبك زندگي و سلامت روان زنان شهر اصفهان
30
تدوين مدل سنجش اندازه مطالعه براي مطالعات مدلي مخازن هيدروكربودي
31
تدوين مدل شناخت فرهنگ سازماني ﴿ مطالعه موردي دانشگاه جندي شاپور اهواز﴾
32
تدوين مدل شناخت فرهنگ سازماني( مطالعه موردي دانشگاه جندي شاپور اهواز )
33
تدوين مدل عرضه بهينه اتانول سوختي در ايران: رويكرد برنامه ريزي رياضي
34
تدوين مدل علّي عوامل مؤثر بر تاب آوري همسران جانبازان شهرستان شهر كرد بر اساس مؤلفه هاي روانشناختي، خانوادگي و تعهد ديني
35
تدوين مدل علي تنيدگي با پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر متغيرهاي واسطه اي درگيري، فرسودگي و خودكارآمدي تحصيلي در بين دانش آموزان مدارس متوسطه ي شهرستان داراب
36
تدوين مدل علي رفتاري-شناختي-فراشناختي براي تبيين اختلالات طبقه وسواسي-جبري و بررسي تأثير مداخله مبتني بر اين مدل بر شدت علائم اختلالات طبقه وسواسي-جبري
37
تدوين مدل عملكرد زنجيره تأمين مبتني بر قابليتهاي بازاريابي و هوش بازار: مطالعه موردي شركتهاي صنعتي فعال در استان خوزستان
38
تدوين مدل فرايندگرا براي انتخاب چارچوب معماري سازماني
39
تدوين مدل فكري طراحي يكپارچه: ارتقا عملكرد فكري معماران در ايده پردازي طراحي بيونيك با مهندسان
40
تدوين مدل كارآمد در راستاي مديريت تعارض ذينفعان در نظام برنامه‌ريزي شهري شهرهاي جديد (مطالعه موردي شهر جديد تيس)
41
تدوين مدل كاركردهاي اجرايي و مقايسه تاثير بسته آموزشي تدوين شده مبتني بر مدل با مداخله مبتني بر نظريه بركلي بر عملكرد خواندن، خودپنداره، اشتياق تحصيلي دانش آموزان نارساخوان دوره دبستان
42
تدوين مدل گردش شغلي جهت كاربرد در شركت ايران كاوه
43
تدوين مدل مشاركتي ورزش براي همه، با خط مشي سلامت محوري دولت و مشاركت NGO هاي فعال كشور
44
تدوين مدل مشاوره تحصيلي و بررسي تاثير آن بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستانهاي شهركرد
45
تدوين مدل مصرف مواد مخدر سبك و سنگين براساس پيشايندهاي فردي و محيطي
46
تدوين مدل معادله ساختاري اختلالات جنسي زنان در شهر اصفهان
47
تدوين مدل معادله ي ساختاري اختلال نقص توجه/بيش فعالي بر اساس كيفيت دلبستگي كودك-مادر در كودكان دبستاني شهر اصفهان
48
تدوين مدل مفهومي مشاركت بهره برداران در توسعه باغات استان ( دهستان الهيارخاني )
49
تدوين مدل مفهومي و راهبرد استوار افزايش برگشت‌پذيري مناطق شهري با تأكيد بر زلزله مطالعه موردي شهرداري منطقه 6 شهر تهران
50
تدوين مدل منعطف براي كنترل مدت زمان تكميل مطالعات مانند سازي مخازن هيدروكربوري
51
تدوين مدل موانع برگزاري اردوهاي ورزشي دانش آموزان تهران
52
تدوين مدل موانع برگزاري اردوهاي ورزشي دانش‌آموزان تهران
53
تدوين مدل همسويي اهداف فردي و سازماني با تاكيد بر رويكرد اسلامي )مطالعه موردي: بانك صادرات استان خراسان رضوي(
54
تدوين مدلي براي بهبود عملكرد كيفي سرمايه انساني؛ با توجه به رابطه رضايت شغلي و عملكرد و عامل عزت نفس
55
تدوين مدلي براي جهت دهي به عادات خريد كالاي ايراني شهروندان مقيم شهر تهران
56
تدوين مدلي براي جهت دهي به عادات خريد كالاي ايراني شهروندان مقيم شهرتهران
57
تدوين مدلي براي كنترل زيبايي شناختي نما
58
تدوين مدلي براي مديريت استراتژيك در سطح صنعت (مطالعه موردي : صنعت نساجي)
59
تدوين مدلي به منظور پيش بيني توانايي حل مسأله (ديداري – فضايي ) بر اساس دست برتري و سبك¬هاي شناختي (وابسته و نابسته به زمينه) و نگرش به خلاقيت در دانش آموزان پسر پايه اول دوره دوم متوسطه شهر قروه
60
تدوين مدلي به منظورتبيين وپيش بيني عملكردتجاري بانك صادرات براساس رفتارحمايتي مديران ارشدوجهت گيري بازار
61
تدوين مدلي جهت بهينه سازي سيستم حمل و نقل فرآورده هاي نفتي در داخل كشور
62
تدوين مدلي در بازاريابي بر اساس اصول اسلامي
63
تدوين مدلي در بازاريابي بر اساس اصول اسلامي .
64
تدوين مدلي فرايندي براي مشاوره انتخاب مسير تحصيلي-شغلي دانش آموزان كلاس نهم و بررسي تاثير آن بر خودكارامدي و مشكلات تصميم گيري مسير تحصيلي-شغلي
65
تدوين مدلي محتوايي مشاوره انتخاب مسير تحصيلي - شغلي دانش¬آموزان كلاس نهم و بررسي تاثير آن بر خودكارآمدي تحصيلي
66
تدوين مدلي مناسب جهت هزينه هاي صادرات نفت خام
67
تدوين معادله حالت گاز طبيعي و تحليل سيكل C3-MR به كمك آن
68
تدوين معيارها و شاخص‌هاي شهر هوشمند مورد مطالعه: منطقه 3 شهر اصفهان
69
تدوين معيارهاي استاندارد فاضلاب شهري و كاربرد آن در طراحي تصفيه خانه ها
70
تدوين معيارهاي ساختار مطلوب شهربه منظور انسجام¬بخشي بافت¬هايشهريمطالعه موردي: محوردروازه قرآن-بازار شيراز
71
تدوين معيارهاي شناخت وارزيابي هويت كالبدي شهرها
72
تدوين معيارهاي طراحي الگوي مسكن شهر سيرجان و نهادينه سازي آن دربافتي منسجم
73
تدوين معيارهاي طراحي سايت هاي تفرجي ساحلي بر اساس ارتقاء استفاده پذيري ﴿ مطالعه موردي : سواحل مازندران ﴾
74
تدوين معيارهاي طراحي فضاهاي عمومي شهر با رويكرد مكان سازي خلاق، نمونه موردي (فضاي عمومي در شهر شيراز)
75
تدوين معيارهاي طراحي محورهاي پياده بر اساس اصول پايداري محيط
76
تدوين مقياس قد،وزن ونسبت هاي طولي وعرضي كودكان11-7 ساله مياندوآب
77
تدوين ملاكهاي بهزيستي شخصي كودكان پيش دبستاني و بررسي تاثير آموزش چرخه امنيت و برنامه فرزندپروري مثبت بر دلبستگي و بهزيستي كودكان پيش دبستاني
78
تدوين موقعيت‌يابي و استراتژي بازاريابي محصولات جديد در مرحله ورود به بازار (مطالعه موردي: محصول لباسشويي اكتا، برند اسنوا)
79
تدوين نرم افزار آموزشي ديناميك سيالات عددي
80
تدوين نرم افزار اجزاء محدود جهت آناليز جريانهاي گردابي
81
تدوين نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي مكانيكي
82
تدوين نرم افزار انتخاب فرايند اوليه ساخت
83
تدوين نرم افزار بروزرساني مدل‌هاي ديناميكي اجزا محدود با استفاده از نرم افزارهاي MATLABوABAQUS
84
تدوين نرم افزار بهينه سازي حفاظ اصلي راكتورهاي هسته اي با استفاده از روش غير خطي
85
تدوين نرم افزار پايش توربين بخار بر اساس استاندارد
86
تدوين نرم افزار تحليل حرارتي ماهواره كوچك
87
تدوين نرم افزار تعين مشخصات ترموهيدروديناميكي جريانهاي داخلي
88
تدوين نرم افزار جامع تعيين مصرف گاز خانوارها در ساختمان
89
تدوين نرم افزار جهت طراحي سامانه نوار نقاله براي حمل مواد معدني
90
تدوين نرم افزار جهت طراحي محركه بالابرنده جرثقيل سقفي محدود به 50 تن
91
تدوين نرم افزار حركات شناور پروازي كاتامارن در موج منظم به روش 2.5D
92
تدوين نرم افزار حركات شناور پروازي مونوهال در موج منظم به روش 2.5D
93
تدوين نرم افزار حل تحليلي محفظه احتراق توربين گاز
94
تدوين نرم افزار رنگ همانندي و كنترل رنگ براي مواد نقاشي
95
تدوين نرم افزار شبيه ساز 6 درجه آزادي هواپيما
96
تدوين نرم افزار شبيه سازي ديناميكي كشش نخ تار
97
تدوين نرم افزار طراحي بهينه منيپولاتور صنعتي
98
تدوين نرم افزار طراحي توربين شعاعي
99
تدوين نرم افزار طراحي توربين محوري
100
تدوين نرم افزار طراحي روسازي هاي انعطاف پذير به روش اشتو AASHTO Design Software ADS 1.00
101
تدوين نرم افزار طراحي سيستم هاي تعليق بادي اتوبوس
102
تدوين نرم افزار كارآيي و پايداري بالگرد بدون سرنشين
103
تدوين نرم افزار كامپيوتري جهت رنگ همانندي بر پايه تئوري دو ثابتي مطلق كيو بلكاـ مانك در نساجي
104
تدوين نرم افزار محاسبه ي درياماني شناور پروازي
105
تدوين نرم افزار مديريت تست پرواز با قابليت تحليل نتايج با استفاده از شناسايي سيستم
106
تدوين نرم افزار مورد نياز جهت آموزش جوشكار و ارزيابي آن در خصوص يك شبيه سازي آموزشي فرآيندهاي جوشكاري
107
تدوين نرم افزاري انتشار امواج در باند فركانسي vHF يا uHF به كمك حل عددي معادلات الكترومغناطيس
108
تدوين نرم افزاري جهت انجام محاسبات آزمايش هاي مكانيك خاك
109
تدوين نرم افزاري جهت برنامه ريزي توسعه شيكه انتقال
110
تدوين نرم‌افزار بروزرساني مدلهاي ديناميكي اجزاء محدود در محيطهاي MATLAB و ANSYS
111
تدوين نظام بودجه ريزي دانشگاههاي صنعتي كشور با تاكيد بر روش بودجه بندي برمبناي صفر (ZBB) (مطالعه موردي دانشگاه صنعتي اميركبير)
112
تدوين نظام تنظيم قرارداد در حوزه خدمات شهري
113
تدوين نظام سنجش رضايت مشتريان جهت دستيابي به شاخص هاي قابل استفاده در نظام ارزيابي عملكرد (مطالعه موردي: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ).
114
تدوين نظام نامه اخلاقي ناجيان غريق استان تهران
115
تدوين نظام نامه اخلاقي ناجيان غريق استان تهران
116
تدوين نظام هدايت و كنترل بدنه هاي شهري بر مبناي عوامل تاثيرگذار بر تحقق پذيري ( نمونه موردي شهر دماوند )
117
تدوين نظامنامه اخلاقي مربيان شناي ايران
118
تدوين نظامنامه و اجراي مهندسي ارزش در شركت برق منطقه اي يزد
119
تدوين نظريه اي ،فلسفي-روانشناختي در رشد شخصيت انسان بارويكرد اسلامي
120
تدوين نقشه استراتژي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان تهران با تئجه به سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي
121
تدوين نقشه استراتژي اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
122
تدوين نقشه استراتژي امنيت اطلاعات وارتباطات درشركتهاي بامحوريت فناوري اطلاعات وارتباطات با بكارگيري چارچوب كارت امتيازي متوازن ( موردمطالعه : شركت ارتباطات زيرساخت )
123
تدوين نقشه استراتژي بازاريابي گروه صنايع دريايي شهيد صفايي با رويكرد دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي كشور و با استفاده از كارت رزيابي متوازن
124
تدوين نقشه استراتژي براي سرمايه گذاري و مشاركت بخش غير دولتي
125
تدوين نقشه استراتژيك با رويكرد كارت امتيازي متوازن
126
تدوين نقشه استراتژيك بارويكرد كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي :شركت سرمايه گذاري صباجهاد)
127
تدوين نقشه خود سازمانده شركت هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
128
تدوين نقشه راه توليد هواپيماي سبك
129
تدوين نقشه راه فناوري سوختهاي زيستي (بيوفيول) در كشور
130
تدوين نقشه راه فناوري هاي صنعت كشتي سازي كشور
131
تدوين نقشه هاي مضامين استراتژيك در راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از روش ارزيابي متوازن (Balanced Scorecard)
132
تدوين نورم VO2max و ضربان قلب بازيافت در آزمون پله كويين براي دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر اصفهان
133
تدوين نورم قوس هاي پشتي و كمري ستون فقرات دختران دانش آموز دبيرستاني استان گيلان
134
تدوين نيمرخ نماي مسير تحصيلي-شغلي بر مبناي نسل دوم شاخص تيپ نماي مايرز-بريگز براي دانش آموزان سال نهم و بررسي تاثير بازخورد آن بر تصميم گيري مسير شغلي
135
تدوين و آزمون الگوي تلفيقي ارزش گذاري منابع انساني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
136
تدوين و اجراي مدل برنامه راهبردي توسعه فدراسيون ژيمناستيك جمهوري اسلامي ايران با رويكرد كارت امتيازي متوازن
137
تدوين و اجراي واژه نامه بر خط انگليسي به فارسي زبان شناسي
138
تدوين و ارائه الگوريتم طراحي ترانسفورماتور تزريق جريان بالا مبتني بر تحليل تنش هاي مكانيكي حرارتي
139
تدوين و ارائه متدولو‍ژي طراحي پايلون موتور براي هواپيماي مسافربري باريك پيكر و موتور زير بال
140
تدوين و ارايه نقشه جهت استقرار مديريت دانش در صنعت جهانگردي كرمان ‌ ○ ‌ ■ ‌تدوين و ارائه نقشه جهت استقرار مديريت دانش در صنعت جهانگردي كرمان
141
تدوين و ارزشيابي الگوي تعادل كار- خانواده با توجه به متغيرهاي پيشايند، پسايند، ميانجي و تعديلي در يك سازمان
142
تدوين و استاندارد سازي بسته آموزش بومي مهارت هاي ارتباطي والد- كودك بر مبناي آسيب شناسي تعاملي در كودكان پيش دبستاني شهر يزد
143
تدوين و استاندارد سازي بسته آموزشي بومي مهارت هاي ارتباط زوجين با خانواده اصلي بر مبناي آسيب شناسي تعاملي در خانواده هاي شهر اصفهان
144
تدوين و استاندارد سازي بسته ي آموزش بومي مهارت هاي ارتباطي والد- فرزند، بر مبناي آسيب شناسي تعاملي كودكان مقطع ابتدايي شهر اصفهان
145
تدوين و استانداردسازي بسته آموزش بومي مهارت هاي ارتباط با خانواده همسر بر مبناي آسيب شناسي تعاملي در خانواده هاي شهر اصفهان
146
تدوين و استانداردسازي بسته آموزش بومي مهارت هاي تعاملي زوجي بر اساس آسيب شناسي تعاملي زوجين شهر اصفهان
147
تدوين و استانداردسازي بسته آموزشي بومي مهارت هاي ارتباطي بر مبناي آسيب شناسي تعاملي والد-نوجوان در .....
148
تدوين و استانداردسازي بسته آموزشي بومي مهارت هاي ارتباطي والد- نوجوان، بر مبناي آسيب شناسي تعاملي در نوجوانان مقطع راهنمايي شهر اصفهان
149
تدوين و استانداردسازي بسته ي آموزشي بومي مهارت هاي ارتباط والدين و جوان در آستانه ي ازدواج، بر مبناي آسيب شناسي تعاملي، در والدين و جوانان شهرستان دورود
150
تدوين و اعتبار بخشي برنامه آموزش رياضي پيش از دبستان و بررسي تاثير برنامه تدوين شده بر شايستگي رياضي و رفتارهاي يادگيري كودكان
151
تدوين و اعتبارسنجي برنامه درسي هيجان‌محور پيش از دبستان و بررسي تأثير آن بر هوش هيجاني كودكان چهار تا شش ساله شهرستان اصفهان
152
تدوين و اعتبارسنجي چهارچوب ارزيابي كيفيت دوره‌هاي گسترده آزاد آنلاين(موك)
153
تدوين و اعتباريابي برنامه آموزش هوش هيجاني ويژه‌ي دانش‌آموزان با ناتواني هوشي
154
تدوين و اعتباريابي چارچوب برنامه درسي آموزش اقتصاد مقاومتي براي دوره ابتدايي
155
تدوين و اعتباريابي چارچوب برنامه درسي آموزش كاهش خطرپذيري از بلاياي طبيعي در دوره ابتدايي
156
تدوين و انتخاب استراتژي‌هاي زنجيره تامين از طريق تلفيق مدل SWOT وBSC با رويكرد AHP وTOPSIS فازي (مورد مطالعه: گروه صنعتي ايران خودرو)
157
تدوين و اولويت بندي استراتژي هاي رفع موانع توليد و اشتغال با استفاده از روشSWOT
158
تدوين و اولويت بندي استراتژيك هاي توليد پاكتر در صنعت نساجي يزدباف با بهرهگيري ازتكنيك ماتريس برنامه ريزي استراتژيك
159
تدوين و بررسي اثر استراتژيهاي آميخته بازاريابي بر افزايش فروش كالاهاي مصرفي با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژيك بازاريابي (مطالعه موردي: شركت تولي پرس )
160
تدوين و بررسي اثربخشي الگوي تركيبي فرد-محور و سازمان-محور بر فرسودگي شغلي كاركنان شركت فولاد مباركه اصفهان
161
تدوين و بررسي الگوي راهبردي فرهنگي- اجتماعي مخاطب محور در مواجهه با شبكه هاي اجتماعي مجازي
162
تدوين و بررسي تاثير مدل تلفيقي بر كيفيت ارتباط، سلامت روان و رضايتمندي زوجين پس از افشاي عهد شكني زناشويي ﴿مطالعه موردي﴾
163
تدوين و بررسي كاربردي كنترل دقت در كارخانجات كشتي سازي
164
تدوين و به روز رساني نورم آمادگي جسماني زنان شهر كرمانشاه
165
تدوين و به روز رساني نورم آمادگي جسماني مردان شهر كرمانشاه
166
تدوين و پياده سازي قيد هاي مدل كنترل دسترسي كاربران بر مبناي نقش
167
تدوين و پياده سازي نظام نامه هاي (SPC -MSA -FMEA -QFD) در شركت پرداموتور
168
تدوين و پياده سازي نظامنامه هاي 9000-QS (SPC-MSA-FMEA-QFD) در شركت كيان خودرو
169
تدوين و پيشنهاد مبناي معرفت شناختي براي مدارس هوشمند در ايران با تايد بردلالتهاي ان براي روشهاي ياددهي يادگيري
170
تدوين و تبيين مدل بانكداري الكترونيك با رويكرد افزايش توان رقابتي بانك‌ها (مورد مطالعه: پنج بانك منتخب)
171
تدوين و تبيين مدل بانكداري الكترونيك با رويكرد افزايش توان رقابتي بانك‌ها (مورد مطالعه: پنج بانك منتخب)
172
تدوين و تبيين مدل جامع تفكر استراتژيك با رويكرد بهبود شايستگي مورد مطالعه :شركت ملي گاز ايران
173
تدوين و تبيين مدل فرهنگ نوآوري در صنايع غذايي كشور (مورد مطالعه: استان مازندران)
174
تدوين و تبيين مدل فرهنگ نوآوري در صنايع غذايي كشور (مورد مطالعه: استان مازندران)
175
تدوين و تبيين مدل كاهش تخريب خدمات كاركنان در حوزه بانكداري (مورد مطالعه: بانك ملت)
176
تدوين و تحليل شاخص هاي بهره وري در صنعت فولاد با استفاده از شاخص هاي مالمكوئيست:(مطالعه موردي: كارخانه ذوب‌آهن اصفهان)
177
تدوين و تعيين معيارهاي شناخت بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي: شهر شيراز
178
تدوين و تلفيق استراتژي هاي سازماني توسعه ي منطقه اي، با رويكرد قابليت-هاي پويا و همكاري استراتژيك
179
تدوين و تهيه نرم افزار برنامه سرويس و نگهداري براي سالن بافندگي
180
تدوين و توسعه ابزار توليد خودكار شبكه عددي براي كاربرد در صنايع خودرو در نرم افزار اپنفوم
181
تدوين و توسعه معماري منطقهاي سيستمهاي حمل ونقل هوشمند براي شبكه آزادراهي كشور ITS
182
تدوين و توضيح اشعار محتاج تفرشي به ضميمه ي پژوهش در احوال ووسبك شاعر
183
تدوين و ساختار غيرروايي در دو فيلم زندگي بدون توازن و بركت
184
تدوين و سازماندهي سيستم اطلاعات براي توسعه تكنولوژي
185
تدوين و طراحي راهبردي جذب دانشجو با روش آموزش مجازي
186
تدوين و طراحي نقشه استراتژي اداره كل اوقاف و امور خيريه در حوزه بقاع و اماكن متبركه به منظور افزايش نقش و تأثير آن در توسعه استان همدان با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن
187
تدوين و كاربرد نرم افزار در تشخيص عيوب لوله ها به روش ادي كارنت
188
تدوين و هنجاريابي شاخصهاي ارزشيابي اثربخشي آموزشهاي محيط زيستي
189
تدوين واژگان پربسامد آموزشي براي آموزش به غير فارسي زبانان
190
تدوين وتبيين مدل ارتقاء عملكرد شركت بر اساس مولفه هاي اثر گذار سرمايه فكري و كارآفريني سازماني مطالعه موردي : شركت هاي صنعت فنر
191
تدوين وظايف مهندسان پزشكي
192
تدوين ويدئويي
193
تدوين ويژگي هاي استانداردي پيچ و مهره ها
194
تدوين يك الگوريتم برنامه ريزي توليد براي يك سالن بافندگي با m ماشين و n محصول
195
تدوين يك الگوريتم ژنتيك يادگيرنده فازي با كاربرد در بهره‌برداري از مخازن سدها
196
تدوين يك الگوريتم هوشمند به منظور تخمين عمر باقيمانده ترانسفورمرهاي قدرت
197
تدوين يك برنامه كامپيوتري براي محاسبه خواص هندسي وپيچشي مقاطع عرضي كشتي
198
تدوين يك بسته نرم افزاري جهت آناليز توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيم پيچ هاي حامل جريان متناوب با اشكال مختلف در اطراف يك لايه فلزي با ابعاد بينهايت
199
تدوين يك تكنولوژي بومي براي جداسازي آب و نمك از آب دريا با لحاظ ديدگاه هاي اقتصادي و زيست محيطي
200
تدوين يك روش براي مدلسازي و طراحي سيتم نرم افزاري برنامه ريزي منابع سازمان ﴿ERP﴾ با استفاده از زبان مدلسازي OPM
201
تدوين يك روش جديد تعيين شاخص توده زنده يا فعاليت ميكروبي خاك بر اساس معدني شدن ال - هيستيدين
202
تدوين يك سيستم طراحي قالبهاي آهنگري قطعات متقارن محوري به كمك كامپيوتر
203
تدوين يك سيسستم آموزشي هوشمند مبتني بر بازي جهت بهبود اختلال در كاركرد اجرايي مغز كودكان
204
تدوين يك كنترلر عصبي - فازي براي يك واحد توليد بخار با استفاده از الگوريتم خوشه بندي فازي
205
تدوين يك متدولوژي براي مهندسي مجدد با استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات
206
تدوين يك مدل اقتصادي براي تاسيس يك دانشگاه جامع غير انتفاعي
207
تدوين يك مدل تلفيقي مديريت ريسك و مهندسي ارزش در مديريت پروژه هاي عمراني ﴿ همراه با مطالعه موردي ﴾
208
تدوين يك مدل جانمايي تجهيز كارگاه بر حسب GIS
209
تدوين يك مدل سوزش در موتور سوخت جامد
210
تدوين يك نرم افزار پيش پردازشگر- پس پردازشگر براي مدل سازي عددي فرآيند فروپاشي تدريجي و تحليل استحكام نهايي شاه تير بدنه كشتي ها
211
تدوين يك نرم افزار كامپيوتري جهت تعيين عمر كاري يك چرخدنده و آناليز حساسيت روي آن : محاسبات دقيق چرخدنده ها
212
تدوين يك نرم افزار كامپيوتري جهت طراحي چرخدنده هاي سيلندري (Spar ,Helical) با در نظر گرفتن پديده هاي مغرب
213
تدوين يك نرم افزاركامپيوتري به منظور انجام محاسبات پيچش در ساختمان شناورهاي چند بدنه
214
تدوين، تحليل و انتخاب استراتژي‌هاي موثر بازاريابي سرويس‌هاي ديتاي شركت مخابرات استان اصفهان بر اساس كارت امتيازي متوازن(BSC)، مدل SWOT و تكنيك تصميم‌گيري چند معياره تركيبي(Hybrid MCDM)
215
تدوين، طراحي و انجام آزمايش Pull out پابند تراورس بتني
216
تدوين، مستند سازي و طراحي فرآيندهاي شركت صدف لعاب با استفاده از FLOW CHART مطابق با خواسته هاي مشتري
217
تذكره الاولياء، اسرار التوحيد
218
تذكره زنان شاعر موسوم به نقل مجلس (تاليف محمودميرزا قاجار)
219
تذكره كنستانتينوپل "نمايشنامه "
220
تذكره ميكده تأليف ميرزا سيد محمد علي وامق
221
تذكره ي شاعران و نويسندگان معاصر كاشمر،بردسكن و خليل آباد(ترشيز) , the biography of contemporary poests and authors kashmar,bardaskan and khalil abad)torshize(
222
تذهيب در كتاب آرايي و خوشنويسي
223
تذهيب قرآني آرايه معرفت
224
تذوين نظام نامه مذيريت ريسك پروژه جهت پروژه هاي طرح و توسعه شركت مخابرات
225
تر ريسي پلي وينيل الكل همراه با يك پليمر پر شاخه داراي گروه انتهايي آمين
226
ترابر الكترون بين دو نقطه كوانتومي
227
ترابرد اسپين قطبيده در نانو ساختار هاي كربني
228
ترابرد اسپيني در گرافن تك لايه
229
ترابرد اسپيني و الكتروني در صفحه گرافين
230
ترابرد الكترون از ابرشبكه هاي مبتني بر نانوساختارهاي فسفرن و گرافين
231
ترابرد الكترون در ابرشبكه ذوزنقه‌اي گرافين
232
ترابرد الكتروني در ساختارهاي هيبريدي گرافين/بورون نيترايد
233
ترابرد الكتروني در گرافين با نقص توپولوژيكي
234
ترابرد الكتريكي وابسته به اسپين در اتصالات تونل زني مبتني بر لايه هاي MgO
235
ترابرد بار در سيستم هاي مزوسكوپيك
236
ترابرد بار و اسئين ملكولي در ملكولهاي آلي (برپايه ي ساختارهاي آلكن و آلكان)
237
ترابرد بار و اسپين در دستگاه هاي چندترميناله ي گرافين و سيليسين
238
ترابرد بار و اسپين در موليبدن دي سولفيد در حضور ناكاملي ها(ناخالصي و تهي جايگاه)
239
ترابرد بار و اسپين در موليبدن دي سولفيد در حضور ناكاملي ها(ناخالصي و تهي جايگاه)
240
ترابرد بار و اسپين در نانو نوار سيليسين
241
ترابرد باريكه پروتون و الكترون بر اساس توابع احتمال پراكندگي و جذب
242
ترابرد در نقطه كوانتومي جفت شده به دو الكترود
243
ترابرد ذرات باردار در سوخت D-T ساچمه هاي ICF در حالت اشتعال سريع و بررسي روابط مربوط به اشتعال شوكي
244
ترابرد فونوني و رسانندگي گرمايي نانوسيم محصور شده در نانولوله ي كربني
245
ترابرد قطبشي پرتو پيرامحور در محيط هاي اپتيكي
246
ترابرد كوانتومي بار در مولكول هاي آلي با نقاط كوانتومي با استفاده از رهيافت تابع گرين
247
ترابرد كوانتومي در نوارهاي گرافني به روش تابع گرين
248
ترابرد كوانتومي دررشته هاي DNA محدود با پايانه هاي نانو نوار گرافيني فلزي
249
ترابرد گرمايي در نانو دانه هاي ابر رسانا
250
ترابرد نوترون در پوشش زاينده و بهبود داده هاي 7Li
251
ترابرد نوترون در محيطICF با استفاده از كد محاسباتيMCNP
252
ترابرد وابسته به اسئين در يك ساختار شش گوشي فسفرين در حضور برهم كنش الكترون-الكترون
253
ترابرد وابسته به اسپين الكترون در آرايه حلقوي نقاط كوانتومي
254
ترابرد وابسته به اسپين در نانونوار موليبدن دي سولفيد (MoS_2)
255
ترابري اسپيني در دو حلقه كوانتومي با ناخالصي‌هاي مغناطيسي
256
ترابري الكترون در پيوندگاه هاي نانو نوار گرافين
257
ترابط دين و اخلاق با تاكيد بر اسلام و مسيحيت
258
ترادف در قرآن
259
تراريزش برنج با ژن مانيتول-1- فسفات دهيدروژناز ﴿توليد كننده مانيتول﴾ به منظور ايجاد تنظيم اسمزي توسط نانو ذرات طلا
260
تراز اقتصادي طرح بازنگري طرح تفصيلي : (مورد پژوهي : شهر اصفهان، منطقه يك)
261
تراز تجاري ايران و پويايي هاي منحني J در شرايط بحران مالي
262
ترازنامه حرارتي در موتورهاي پرخوران گازسوز
263
ترازوي ديجتال با منوي فارسي
264
ترازوي ديجيتال
265
ترازوي ديجيتال با استفاده از لودسل
266
ترازوي ديجيتال و محاسبه ي قيمت
267
تراژدي در فلسفه هگل
268
تراژدي فرود
269
تراژدي كلاسيك و مدرن ﴿تشابه و تفارق﴾
270
تراژدي مدرن
271
تراژدي مدرن
272
تراژدي و جهان نگري تراژيك
273
تراژدي و جهان نگري تراژيك "نمايشنامه ترانه هاي تاريكي "
274
تراسهاي آبرفتي زاينده رود
275
تراش سنگهاي نيمه قيمتي ﴿لاجورد و عقيق﴾
276
تراش شيشه هاي دو پوست با الهام از آثار شيشه اي سده هاي چهارم تا ششم ﴿ه.ق﴾
277
تراشكاري الكتروشيميايي (ELECTROCHEMICAL TURNING )
278
تراشنده هاي سراميكي بر پايه كامپوزيت آلومينا - زيركونيا
279
تراشه ي بينايي مبتني بر پردازنده هاي سطري/ستوني
280
ترافعي بودن دادرسي و نقش آن در تضمين عدالت قضايي
281
ترافيك ،ايمني ، علائم ( بررسي و شناخت نقش خط كشي و نمادهاي رنگي در ايمني ترافيك 9
282
ترافيك ،ايمني ،عابر پياده
283
ترافيك ،ايمني معابر پياده ، عملي :بهينه سازي رفلكسهاي نوري
284
ترافيك بالقوه پستي و سهم پست در بازار( تامين اجتماعي و خدمات درماني و مطبوعات )
285
ترافيك تهران
286
ترافيك دريايي خليج فارس
287
ترافيك روان در يك سيستم سلولي با مشتركين موبايل و كاربردهاي آن
288
ترافيك روان مستقل از توزيع زمان سرويس دهي در سيستم سلولي مشتركين موبايل
289
ترافيك سنجي در سيستم GSM
290
ترافيك سنجي مركز تلفن S21
291
تراكم آلدولي با استفاده از نانوكاتاليزوراصلاح‌شده MCM-41-SO3H
292
تراكم پذيري امپريتگ بك و عوامل موثر بر آن
293
تراكم ترافيك در شهر
294
تراكم تطبيقي زمانبندي خواب در شبكه هاي حسگر بي سيم
295
تراكم جمعيتي و زلزله ﴿ بررسي رابطه برنامه ريزي شهري﴿ بافت، الگوي شبكه ارتباطي و الگوي مراكز شهري ﴾ و تراكم جمعيتي مناسب براي كاهش آسيب پذيري بخشي از منطقه نواب در برابر زلزله﴾
296
تراكم سنج آلتراسونيك
297
تراكم سه جزئي آلدهيدها، فنل ها و آميدها در حضور نانوكاتاليزور اسيدي
298
تراكم قطرات آب روي سطوح پليمري آغشته به مواد نانو
299
تراكم نووناگل و سنتز مشتقات 2- آمينو-3- سيانو-H4- پيران در محيط آبي در حضور پلي اتيلن گليكول ـ بيس (N- متيل ايميدازوليوم) دي هيدروكسيد به عنوان يك كاتاليزور انتقال فاز بازي
300
تراكم و بازده به مقياس تحت وقوع جواب هاي بهينه چندگانه
301
ترالي پانسمان
302
ترانزيت نفت و گاز در معاهده منشور انرژي
303
ترانزيستور آلومينيوم گاليوم نيتريد/گاليوم نيتريد و كاربرد آن در سوئيچينگ
304
ترانزيستور و كاربرد آن
305
ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر دي كالكوژن ها موليبدن دي سولفايد
306
ترانزيستورهاي مايع
307
ترانس ، جريان ترانس ، ولتاژ
308
ترانس داكشن سلول مخمر پيكيا پاستوريس در نتيجه انتقال وكتور واجد ژن اي دو ژنوتيپ ويروس هپاتيت سي
309
ترانس داكشن سلول مخمر پيكيا پاستوريس در نتيجه انتقال وكتور واجد ژن اي2 ژنوتيب 2...ويروس هپاتيت سي
310
ترانسفورماتور هاي ابررسانا با دماي بحراني بالا
311
ترانسفورماتور هسته پيچيده
312
ترانسفورماتورهاي جريان نوري و شبيه‌سازي عوامل تاثيرگذار بر دقت و كارايي آن‌ها
313
ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ نوري
314
ترانسفورماسيون القاي ريشه مويينه در گياه پروانش و تاثير استرس ... بر روي ميزان توليد وين پلاستين
315
ترانسفورماسيون پروتوپلاست هاي استر پتومايسس ليويدانس باوكتوربياني pMT3206
316
ترانسفورماسيون پروتوپلاست هاي استرپتومايسس گريزئوس با وكتور بياني pMT3206 و كلونينگ ژن AstrR در باكتريE.coli توسط وكتور pMA::hyg
317
ترانسفورماسيون گياه Atropa belladonna توسط باكتري Agrobacterrium rhizogenes به منظور افزايش آلكالوئيدهاي تروپاني
318
ترانه سرايي در ادبيات معاصر فارسي
319
ترانه نمايش هاي پيش پرده خواني در ايران ﴿1320-1332﴾
320
ترانهاده دوم يك مشتق روي جبر باناخ
321
تراورس وكاربرد آن در صنعت
322
تراوش لاتكس اكريليك در لايه دي اكسيد تيتانيم متخلخل و رفتار نورولتايي سامانه
323
تراوش و ترزيق
324
تربت جام و روند توسعه آن 1335-1373
325
تربيت اخلاقي از ديدگاه امام سجا﴿ع﴾
326
تربيت اخلاقي از ديدگاه فيض كاشاني ﴿ره﴾
327
تربيت اخلاقي از ديدگاه مهاتما گاندي
328
تربيت اخلاقي در سيره اميرمومنان علي ﴿ع﴾
329
تربيت اخلاقي در سيره رضوي(ع)
330
تربيت از ديدگاه اسلام
331
تربيت از ديدگاه سعدي
332
تربيت النفس في المنزل و المدرسه و المجتمع تأليف عبدالرحمن بن ابي بكر الصباغ
333
تربيت بدني مدارس راهنمائي از ديدگاه مديران مدارس،معلمان تربيت بدني ودانش آموزان شهرستان ميبد
334
تربيت تكلم كودك
335
تربيت جنسي كودكان و نوجوانان
336
تربيت د ر يونان باستان بخصوص از نظر افلاطون و مقايسه با نظريات ارسطو
337
تربيت دختران از ديدگاه اسلام ،قرآن و احاديث
338
تربيت دختران نوجوان در جهان امروز
339
تربيت در يونان باستان بخصوص از نظر افلاطون و مقايسه با نظريات ارسطو
340
تربيت ديني در كودك و نوجوان
341
تربيت ديني و قرآني، راهكارها و عوامل بازدارنده آن
342
تربيت سياسي و نقش آن بر اتحاد ملي در ايران (1386- 1376)
343
تربيت عاطفي كودك درخانواده از ديدگاه پيامبر اسلام (ص)
344
تربيت عقلاني اسلام با تاكيد بر ديدگاه علامه محمدحسين طباطبايي
345
تربيت فرزند از ديدگاه اسلام
346
تربيت فرزند نوجوان از ديدگاه قرآن ، سنت ، علم
347
تربيت كودك از ديدگاه اسلام
348
تربيت كودك در دوره ي سيادت (هفت سال اول زندگي) از منظر قرآن و حديث با تأكيد بر سخنان امام علي (عليه‌السلام)
349
تربيت كودك در دوره ي سيادت(هفت سال اول زندگي) از منظر قرآن و حديث با تأكيد بر سخنان امام علي(ع)
350
تربيت كودك و مسئوليت¬هاي ناشي از آن در حقوق ايران
351
تربيت كودكان و براندازي تبعيض هاي اجتماعي در رمان هاي هارپرلي
352
تربيت مادر و اثري كه بر اعتماد به نفس كودك دارد
353
تربيتي ديدگاه امام علي (ع ) با تÊكيد بر معرفت شناسي و دلالت هاي تربيتي آن در آموزش از راه دور
354
ﺗﺮﺗﯿﺐدﻫﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ آﻣﺎري اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ‬‬‬
355
ترتيب بروهات گروه‌‌هاي وايل سيستم‌هاي ريشه آفين توسيعي
356
ترتيب بندي هاي تصادفي و برخي كاربردهاي آنها
357
ترتيب پراكندگي چند متغيره بين آماره هاي مرتب تعميم يافته
358
ترتيب تصادفي ميان مجموع متغيرهاي تصادفي مستقل
359
ترتيب تصادفي ميان مدل هاي آميخته از توزيع هايي با نرخ خطر معكوس متناسب
360
ترتيب تصادفي و آماره هاي مرتب
361
ترتيب روي طيف اولي از مدولها
362
ترتيب كلمات و قلب نحوي در زبان فارسي رويكردي بهينه گرا
363
ترتيب گرهي براي روشهاي طيفي با استفاده از گرافهاي وابسته به مدلهاي اجزاء محدود
364
ترتيب لورنز وكاربردهاي آن
365
ترتيب ها ي تصادفي و وابستگي درمدل هاي شكنندگي
366
ترتيب هاي تصادفي فازي براي متغير هاي تصادفي فازي
367
ترتيب هاي تصادفي ميان آماره هاي ترتيبي تعميم يافته ي شرطي
368
ترتيب هاي تصادفي ميان آماره هاي ترتيبي تعميم يافته ي شرطي
369
ترتيب هاي تصادفي ميان فاصله هاوآماره هاي ترتيبي در مدل هايي با داده هايي پرت
370
ترتيب هاي تصادفي و كاربرد آن در قابليت اعتماد
371
ترتيب هاي وابستگي ميان آماره هاي ترتيبي
372
ترتيبات پيشنهادي امنيتي براي مرزهاي ايران و افغانستان
373
ترتيبات سياسي-امنيتي در جنوب آسيا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
374
ترتيبهاي تصادفي در فرايندهاي تجديد
375
ترجمان خيال در شعر مصور
376
ترجمة استعاره از ديدگاه زبان‌شناسي شناختي با رويكرد فرهنگي
377
ترجمة رواية «بصيص من نور»
378
ترجمة كتاب " معجم المصطلحات الدبلوماسية والسياسية "
379
ترجمة كتاب التّعبير القرآني و الدّلالة النّفسيّة اثر عبدالله محمّد الجيوسي ) )از صفحة 021 تا 02
380
ترجمة نصف الاول من كتاب حارس التبغ لعلي بدر
381
ترجمة و شرح قصيدة " الهائية الأزريّة " للشّيخ كاظم الأزري التّميمي البغدادي لغوياً
382
ترجمه
383
ترجمه ‌دو فصل اوّل كتاب ترجمه و فرهنگ اثر ژان- لويي كوردونيه
384
ترجمه (مصباح الشريعه) (اصدار دار احياء علوم الدين 1380 بيروت 1961) از گفتار: حضرت امام صادق عليه السلام
385
ترجمه (نصوص مختار من الفلسفه الاسلاميه)
386
ترجمه ، تلخيص و تحقيق جلد اول قواعد فقه آيت الله مكارم شيرازي
387
ترجمه ، شرح و تطبيق موضوعي كتاب « كَرْم علَي دَرب »
388
ترجمه ، نقدوبررسي مقامات زمخشري
389
ترجمه 60 صفحه از كتاب تن و روح بچه شما
390
ترجمه 60 صفحه از كتاب نوابغ الفكر العربي: الشيخ نجيب الحداد
391
ترجمه 69 صفحه از كتاب درس اللغه جلد اول
392
ترجمه map point 4002
393
ترجمه آژاكس وپي اچ پي
394
ترجمه آيات قرآن مجيد- احاديث- ضرب المثلها و اشعار عربي جلد دوم تاريخ جهانگشاي جويني
395
ترجمه ابوالفرج اصفهاني
396
ترجمه ادبيات كودك
397
ترجمه از ديدگاه جاحظ
398
ترجمه از صفحه 50 تا 100 كتاب تئتتوس افلاطون
399
ترجمه از صفحه 60 تا صفحه 120 (كتاب روح و جسم كودك شما)Your cnild's mind and his body
400
ترجمه از كتاب A social geography of Europe از صفحه 138 تا 241
401
ترجمه از كتاب قواعد الاعراب و الاملاء جلد دوم
402
ترجمه التعابير الاصطلاحيه العربيه المعاصره و الكشف عما يعادلها في الفارسيه في كتاب "معجم التعبير الاصطلاحي في العربيه المعاصره" ﴿من الباء حيت الزاي﴾
403
ترجمه التعابير الاصطلاحيه العربيه المعاصره و الكشف عما يعادلها في الفارسيه في كتاب "معجم التعبير الاصطلاحي في العربيه المعاصره" ﴿من السين حتي القاف﴾
404
ترجمه التعابير الاصطلاحيه العربيه المعاصره و الكشف عما يعادلها في الفارسيه في كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربيه المعاصره ﴿حرف الالف﴾
405
ترجمه التعابير الاصطلاحيه العربيه المعاصره و الكشف عما يعادلها في الفارسيه في كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربيه المعاصره من الكاف حتي الياء
406
ترجمه الخطب و المواعظ
407
ترجمه الوسيط في الادب العرب و تاريخه از ص 139 تا ص 171
408
ترجمه اي از الوسيط از صفحه 232 العلوم الشرعيه تا صفحه 261 ابوالعتاهيه
409
ترجمه اي بر كتاب Machine design 3rd . Edition
410
ترجمه باب نهم از سفر چهارم از كتاب اسفار اربعه
411
ترجمه بخش UNITEd STATES از كتاب : CARPET WNd RUGS OF EUROPE ANd AMERICA
412
ترجمه بخش تيروئيد از كتاب جراحي كريستوفر
413
ترجمه بخش دوم كتاب "المهدي المنتظر عند الشيعه الاثني عشريه"
414
ترجمه بخش سوم كتاب «مقدمه اي بر اخلاق بازرگاني و مديريت» و ايضاح اصطلاحات آن
415
ترجمه بخش سوم كتاب الاسلام و حاجه الانسانيه اليه تاليف محمديوسف موسي
416
ترجمه بخش قاليچه هاي ايراني ﴿persian rugs) از كتاب قاليچه هاي آنتيك شرق (antique oriental
417
ترجمه بخش نخست كتاب «التجارة عبر الحاسوب»
418
ترجمه بخش هاي اول دوم وسوم از كتاب جوان درانتقال وچالش هاي تغييردرآسيا
419
ترجمه بخش هايي از كتاب اصول آزمايش هاي نساجي
420
ترجمه بخشهاي ترنج دار گلدار از كتاب طرح فرشهاي شرقي
421
ترجمه بخشهايي از كتاب ساختار فيلم و سيستم هيجاني نوشته گري اسميت
422
ترجمه بخشي از كتاب ORIENTAL CARPET dESIGN
423
ترجمه بخشي از كتاب تثبيت كننده هاي نوري براي رنگها
424
ترجمه بخشي از كتاب روشهاي آماري
425
ترجمه بخشي از كتاب روشهاي آماري اثرGeorge w.snedecor - Wiliam G.cochran :
426
ترجمه بخشي از كتاب فرشهاي افغانستان نوشته آر. دي پارسونز
427
ترجمه بخشي از كتاب فرشهاي روستايي و عشايري كارگاههاي آسيايي
428
ترجمه بخشي از كتاب فرشهايي براي خانه
429
ترجمه بخشي از كتاب قاليها و قاليچه هاي جهان
430
ترجمه بخشي از كتاب مفاتيح الحيات اثر آيت الله جوادي آملي
431
ترجمه بخشي از كتاب: جغرافياي انساني خاور دور
432
ترجمه بخشي از مجله هاي مربوط به سوماك خمسه
433
ترجمه برگزيده‌اي از دو كتاب پزشكان و هوانيروز از مجموعه‌ي روزگاران
434
ترجمه برنامه دانش آموزان كر و لال مدارس مصر
435
ترجمه برنامه نويسي بيسيك كامپيوتر
436
ترجمه بيست فصل از كتاب النظرات
437
ترجمه بيوگرافي ليست و شرح كارهاي وي به قلم " ريچ ديسيلويو "
438
ترجمه پنج فصل از كتاب علم النفس التربوي زكي صالح
439
ترجمه پنج فصل نخست كتاب «الدليل المعتمد للترجمة القانونيه» از عادل عزام سقف الحيط
440
ترجمه پنجاه صفحه اول كتاب يوم الاسلام تاليف احمد امين
441
ترجمه تاريخ القرآن
442
ترجمه تطبيقي رساله اول كندي و شرح رسالات موسيقايي كندي
443
ترجمه جامع السعادات تاليف محمد مهدي نراقي
444
ترجمه جامعه شناسي خودكشي
445
ترجمه جلد اول كتاب الحديد [الجديد في القرائه العربيه الحديثه]
446
ترجمه جلد چهارم القرائه العربيه [كتاب الجديد في القرائه العربيه الحديثه]
447
ترجمه جلد چهارم كتاب الجديد في القرائه العربيه الحديثه
448
ترجمه جلد دوم كتاب الجديد [الجديد في القرائه العربيه الحديثه]
449
ترجمه جلد دوم كتاب تاريخ مصور اسلام تاليف دكتر عمر فروخ
450
ترجمه جلد سوم الاسلام دين و حياه تاليف محسن حكيم طباطبايي
451
ترجمه جلد سوم الجديد في القراءه العربيه الحديثه
452
ترجمه جلد سوم كتاب الجديد [الجديد في القرائه العربيه الحديثه]
453
ترجمه جلد سوم مبادي العربيه تاليف رشيد فرتوتي
454
ترجمه چهار بخش از كتاب رامايانا در هندوستان نوشته : كاپيلا ماليك واتسي يايان
455
ترجمه چهار بخش از كتابحرفه من نوشته: سرگي ابراستوف
456
ترجمه چهار فصل از كتاب حرفه من : اثر: سرگئي ولاديميروويچ ابراتسف
457
ترجمه حصارت العرب في الجاهليه و الاسلام از صفحه 180 تا 270 كتاب
458
ترجمه دو فصل از كتاب فرشهاي تركي ORIENTAL CARPETS
459
ترجمه دو مقاله موسيقايي از دكتر محسن حجاريان
460
ترجمه ديوان حلّاج و بررسي صور خيال (تشبيهات و استعارات)
461
ترجمه رسال ه ابن طفيل
462
ترجمه رساله ابن طفيل
463
ترجمه رساله- دهم- يازدهم- دوازدهم- سيزدهم- چهاردهم از رسائل اخوان الصفا و خلدان الوفا
464
ترجمه رساله- دهم- يازدهم- دوازدهم- سيزدهم- چهاردهم از رسائل اخوان الصفا و خلدان الوفا درباره منطق
465
ترجمه رساله ششم و هفتم جلد چهارم رسائل اخوال الصفا: (تحت عنوان علوم ناموسيه و شرعيه)
466
ترجمه رساله شواهد الربوبيه و شرح مباحث وجود شناسي و مباحث مربوط به واجب الوجود
467
ترجمه رساله في الاراء و الديانات في العلوم الناموسيه الالهيه الشرعيه از رسائل اخوان الصفا
468
ترجمه رساله نهم از جلد دوم رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا درباره اخلاق از عربي
469
ترجمه رمان " الخباء"
470
ترجمه روايه " وجوه في الزحام" للكاتبه فاطمه العلي
471
ترجمه سني ملوك الارض و الانبياء حمزه ابن الحسن اصفهاني
472
ترجمه سه فصل آخر كتاب المعتزله نوشته زهدي حسن جارالله
473
ترجمه سه فصل از كتاب ﴿ TRIBAL RUGS ﴾
474
ترجمه سه فصل از كتاب php For flash
475
ترجمه سه فصل از كتاب العالم الاسلامي تاليف عمررضا كحاله
476
ترجمه سه فصل از كتاب هنر عرو سكي نوشته : بيل برد
477
ترجمه سه فصل از كتابNuclear energy Conversion
478
ترجمه شاهنامه فردوسي بقلم ابوالتح علي بنداري
479
ترجمه شاهنامه فردوسي بقلم ابوالفتح علي بنداري
480
ترجمه شرح ابن سينا بر اثولوجياي منسوب به ارسطو و شرح و نقد آن
481
ترجمه شرح حال ابن سينا
482
ترجمه شرح حال ابن قتيبه دينوري
483
ترجمه شرح حال بديع الزمان همداني
484
ترجمه شرح خطبه شقشقيه از ابوالمعالي كلباسي
485
ترجمه شرح عوامل في النحو
486
ترجمه عربي به فارسي از كتب منتخب اغاني. ابوالفرج اصفهاني
487
ترجمه عنوان از فارسي به عربي و برعكس نقد و راهكارها
488
ترجمه عوامل ملا محسن فيض كاشاني
489
ترجمه فارسي از متن انگليسي The time Machine ماشين دوران پيما اثر Wells, H.G
490
ترجمه فرش هاي مغرب
491
ترجمه فرشهاي مملوك آمريكاي شمالي و بافته هاي مدرن اروپا از كتاب قالي ها و قاليچه هاي جهان نوشته ايان نبت
492
ترجمه فصل 5 و 6 از كتاب ORIENTAL CARPET dESIGN
493
ترجمه فصل 5 و 6 از كتاب فرشهاي آنتيك شرق ﴿منطقه قفقاز ، تركمنستان ، افغانستان ﴾
494
ترجمه فصل Pedalling از كتاب Interpretation in piano study اثر Joan Last
495
ترجمه فصل آرنوو ، كتاب GRAPHIC STYLE FROM VICTORIAN TO dIGITAL
496
ترجمه فصل اول كتاب تست روانشناسي
497
ترجمه فصل اول كتاب قالي و قاليچه هاي اروپايي و آمريكايي
498
ترجمه فصل پنج كتاب طراحي اجزاءماشين ﴿نرتون﴾
499
ترجمه فصل چهارم و پنجم كتاب CHINESS RUGS
500
ترجمه فصل دوم از كتاب دستبافت ها و قالي هاي اروپا و آمريكا
501
ترجمه فصل سوم كتاب ترجمه و فرهنگ با عنوان ترجمه و تولد دولت- ملت اثر ژان لويي كوردونيه
502
ترجمه فصل مباني آسيب هاي سايشي از كتاب آناليز سايش براي مهندسان نوشته آقاي باير
503
ترجمه فصل هاي 5،4،3،2،1 از كتاب جوان درانتقال چالش هاي تغييرنسل درآسيا
504
ترجمه فصل هشتم از رسائل اخوان الصفا
505
ترجمه فصلي از كتاب " مستند نوين " تحت عنوان " گفتار متن "
506
ترجمه فصلي از كتاب « هنر پست مدرن » تحت عنوان« واقعيت و حقيقت: فيلم مستند »
507
ترجمه فصلي از كتاب « هنر پست مدرن » تحت عنوان« واقعيت و حقيقت: فيلم مستند »
508
ترجمه فصلي از كتاب ﴿مستند نوين﴾ تحت عنوان﴿گفتار متن﴾
509
ترجمه فصول 9 الي 14 كتاب Modern Physical Geography
510
ترجمه فصول سوم و چهارم كتاب سري هاي زماني
511
ترجمه فلاسفه العرب (اخوا الصفا)
512
ترجمه فلاسفه العرب ابن سينا
513
ترجمه قرائت عربي 5
514
ترجمه قسمت اول (از صفحه 1 تا 89) كتاب جغرافياي انساني )Human Geography(
515
ترجمه قسمت دوم كتاب جغرافياي انساني خاور دور
516
ترجمه قسمتي ار كتاب: (جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي)
517
ترجمه قسمتي از (نوابغ الفكر الغربي) از عربي به نام افلاطون
518
ترجمه قسمتي از الوسيط از صفحه 202 تا 232
519
ترجمه قسمتي از تاريخ ملوك العرب
520
ترجمه قسمتي از تهافت الفلاسفه
521
ترجمه قسمتي از شرح هدايه ميبدي
522
ترجمه قسمتي از عقايد فلسفه ادوادر هيوم (تحقيق در خصوص فهم بشر)
523
ترجمه قسمتي از كاتالوگ ماشين بافندگي مورات 48-S نحوه پياده كردن طرح در سيستم ژاكارد
524
ترجمه قسمتي از كتاب (جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي) Economic Geography of the USSR
525
ترجمه قسمتي از كتاب Field Geologi
526
ترجمه قسمتي از كتاب Geography As Human Ecology Methodology
527
ترجمه قسمتي از كتاب South West Asia
528
ترجمه قسمتي از كتاب The Geography behind History
529
ترجمه قسمتي از كتاب The land of Iran (سرزمين ايران)
530
ترجمه قسمتي از كتاب آمريكاي شمالي North- America
531
ترجمه قسمتي از كتاب آمريكاي لاتين Latin American
532
ترجمه قسمتي از كتاب اخلاق از احمد امين
533
ترجمه قسمتي از كتاب اصول آزمايشات نساجي تاليف برت
534
ترجمه قسمتي از كتاب اكولوژي انساني در علم جغرافيا متدلوژي از طريق مثال Geography as Human Ecology Methodology by Example
535
ترجمه قسمتي از كتاب الاسلام دين و حيات
536
ترجمه قسمتي از كتاب الاسلام و حاجه الانسانيه اليه تاليف محمديوسف موسي
537
ترجمه قسمتي از كتاب العالم الاسلامي تاليف عمررضا كحاله
538
ترجمه قسمتي از كتاب بحران جمعيت و استفاده از منابع جهاني Population Crisis and the Use of World Resources
539
ترجمه قسمتي از كتاب تارخ الحكماي قفطي
540
ترجمه قسمتي از كتاب جامع السعادات
541
ترجمه قسمتي از كتاب جغرافياي انساني Human Geography
542
ترجمه قسمتي از كتاب جغرافياي انساني Human of Geography
543
ترجمه قسمتي از كتاب جغرافياي جمعيت Geography of Population
544
ترجمه قسمتي از كتاب جغرافياي جمعيت Geography of Population
545
ترجمه قسمتي از كتاب جغرافياي جمعيت Geography of Population
546
ترجمه قسمتي از كتاب حضاره العرب في الجاهليه و الاسلام
547
ترجمه قسمتي از كتاب حكايات فارسيه تأليف يحيي خشاب
548
ترجمه قسمتي از كتاب داستانسرائي براي كودك How to tell story tochildren
549
ترجمه قسمتي از كتاب شماره 1 توابع الفكر الغربي (نيچه)
550
ترجمه قسمتي از كتاب شماره 7 نوابغ الفكر الغربي
551
ترجمه قسمتي از كتاب شهرهاي جهان سوم
552
ترجمه قسمتي از كتاب فلسفه التشريع في الاسلام درباره فلسفه اسلامي از عربي به فارسي
553
ترجمه قسمتي از كتاب: North- America
554
ترجمه قسمتي از كتاب: The Cambridge History of Iran
555
ترجمه قسمتي از كتاب: جغرافيا و برنامه ريزي (مخصوص انگلستان) Geography and Planning
556
ترجمه قسمتي از كتاب: روانشناسي تربيتي
557
ترجمه قسمتي از كتاب: روانشناسي سخن
558
ترجمه قسمتي از گرامر انگليسي باستان
559
ترجمه قسمتي از هدايه ميبدي
560
ترجمه قسمتي از: Dictionary of Geological terms
561
ترجمه قسمتي از: Dictionary of Geological terms
562
ترجمه قسمتي از: North America
563
ترجمه قسمتي از: The Dictionary of Geological terms
564
ترجمه قسمتي ازGeography (انگلستان)
565
ترجمه كامل ، تلخيص و تحقيق قواعد فقه آيت الله مكارم شيرازي (جلد 2)
566
ترجمه كتاب
567
ترجمه كتاب
568
ترجمه كتاب <<الادله الماديه علي وجود الله>> از محمد متولي الشعراوي
569
ترجمه كتاب " هنر در حركت : زيبايي شناسي انيميشن " نوشته : مورين فريتس
570
ترجمه كتاب "An Acrobat of the Heart" نوشته استفان وانگ
571
ترجمه كتاب "الصياغه الاسلاميه لعلم الاجتماع الدواعي و الامكان" تاليف دكتر منصور زويد المطيري
572
ترجمه كتاب "العالم الضيق و قصص اخري"
573
ترجمه كتاب "القرآن كائن حي"
574
ترجمه كتاب "دموع الامير و قصص اخري"
575
ترجمه كتاب "زبان عربي وروش هاي نظري و عملي تدريس آن " اثر: د.يوسف صميلي
576
ترجمه كتاب "نحن و تراث فارس ﴿بخش نخست﴾"
577
ترجمه كتاب (Chichen Run : Hatching the Movie ( Brian Sibley ﴿﴿ فرار مرغ ها ﴾﴾ و چگونگي ساخت يك فيلم ﴿﴿ استاپ موشن ﴾﴾
578
ترجمه كتاب (Chichen Run : Hatching the Movie ( Brian Sibley ﴿﴿ فرار مرغ ها ﴾﴾ و چگونگي ساخت يك فيلم ﴿﴿ استاپ موشن ﴾﴾
579
ترجمه كتاب (انيميشن ، از فيلمنامه تا فيلم )
580
ترجمه كتاب : (1989 -London) TEXTILLS INDIGO و منسوجات نيلي : Bery Sand Gosta نوشته گوستاوساندبرگ
581
ترجمه كتاب : راهنماي Spss براي تحليل واريانس نويسنده : گوستاولوبن 1991
582
ترجمه كتاب : فرش ها و قاليهاي جهان و فرش ها و قاليهاي آمريكاي شمالي
583
ترجمه كتاب « وَ بَدَأَ العَدُّ التَّنازُلي »
584
ترجمه كتاب «فرااخلاق» اثر اندرو فيشر
585
ترجمه كتاب «معلم الصّفّ» از فصل اول تا هفتم
586
ترجمه كتاب «مقدمه‌اي بر اخلاق بازرگاني و مديريت» و ايضاح اصطلاحات آن؛ بخش 1و2
587
ترجمه كتاب «مناهج النقد الأدبي الحديث (بخش نخست)»
588
ترجمه كتاب «نحوالقرآن» اثر احمد عبدالستار الجواري و بررسي آراء نحوي مؤلّف.
589
ترجمه كتاب «نهج البلاغة والطب الحديث» بخش دوم از ص213 تا پايان
590
ترجمه كتاب AN ACROBAT OF THE HEART نوشته استفان وانگ
591
ترجمه كتاب ﴿Basic principles in pianoforte playing ﴾
592
ترجمه كتاب Glaze تاليف ريچارد برنزBehrens -Richard
593
ترجمه كتاب Photo speak
594
ترجمه كتاب The Barretts of wimpole estreet اثر رودلف بزيز
595
ترجمه كتاب The portrait photographers Guide to posing ﴿راهنماي چگونه ژست گرفتن در عكاسي﴾
596
ترجمه كتاب The unofficial guide to lego R MINDSTORMS tm robots
597
ترجمه كتاب آداب بونراكو،نوشته دونالد كين
598
ترجمه كتاب آمار مقدماتي
599
ترجمه كتاب آموزش جامع انيميشن نوشته كريس پاتمور The complete course of Animation chris patmore
600
ترجمه كتاب آموزش جامع انيميشن نوشته كريس پاتمور The complete course of Animation chris patmore
601
ترجمه كتاب اتچمنتهاي دقيق
602
ترجمه كتاب اخلاق از احمد امين
603
ترجمه كتاب اخلاق, احساس و فرديت نوشته اليور لتوين
604
ترجمه كتاب ارسطو طاليس ﴿المعلم الاول﴾ از صفحه 103تا آخر كتاب
605
ترجمه كتاب الأدب الإسلامي بين النظرية و التطبيق تأليف صابر عبدالدايم - ) )صص 59
606
ترجمه كتاب الاخلاق العادات اللبنانيه
607
ترجمه كتاب الاسلام دين حياه جلد اول و دوم
608
ترجمه كتاب الاسلام دين و حيات
609
ترجمه كتاب التهاب
610
ترجمه كتاب الجديد في القرائه العربيه الحديثه جزء دوم
611
ترجمه كتاب الحياه الجنسيه عند العرب ار صفحه 11 تا 82
612
ترجمه كتاب الرجال كشي
613
ترجمه كتاب الرجال كشي
614
ترجمه كتاب العالم الاسلامي تاليف عمررضا كحاله
615
ترجمه كتاب العالم الاسلامي تاليف كحاله عمررضا
616
ترجمه كتاب الفن القصصي في القرآن الكريم اثر محمّد احمد خلف الله باب سوم: صص 342 2
617
ترجمه كتاب المهدي المنتظر عند الشيعة الإثني عشرية
618
ترجمه كتاب ﴿انيميشن،از فيلمنامه تا فيلم﴾
619
ترجمه كتاب اول از كتاب اخلاق احمد امين نويسنده معروف مصر
620
ترجمه كتاب ايران
621
ترجمه كتاب بحران واقعيت
622
ترجمه كتاب برخي روش ها در رفتار زمين لرزه در ساختمان ها
623
ترجمه كتاب تاثيرات رواني اجتماعي چندهمسري در خاورميانه
624
ترجمه كتاب تاريخ اسلام مصور جلد سوم
625
ترجمه كتاب تاريخ يكصد ساله عكاسي تاليف : ون درن كوك
626
ترجمه كتاب تشخيص احساسات با استفاده از گفتار
627
ترجمه كتاب تلخيص البرهان ارسطوطاليس
628
ترجمه كتاب توربين هاي گازي
629
ترجمه كتاب جاحظ
630
ترجمه كتاب جغرافياي انساني Human Geography
631
ترجمه كتاب جغرافياي ليب:
632
ترجمه كتاب جلد دوم عقدالفريد
633
ترجمه كتاب خط باريك قرمز
634
ترجمه كتاب دراسات نقدية في القصة الليبية اثر فوزي عمرالحدّاد
635
ترجمه كتاب دستور زبان بصري از كريستين لبورگ
636
ترجمه كتاب دوم از كتاب اخلاق
637
ترجمه كتاب راهنماي نرم افزار IBM‌ SPSS‌‌ Modeler
638
ترجمه كتاب سقيفه و فدك اثر ابوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهري با شرحي از واقعه سقيفه
639
ترجمه كتاب شرح الانموذج باب فعل و باب حرف
640
ترجمه كتاب شيطان در جسم اثر ريموند راديگه
641
ترجمه كتاب طبايع الاستبداد
642
ترجمه كتاب طراحي ابزار با توجه به فاكتورهاي انساني در زمان ما.به انضمام برآوردهاي پروژه طراحي بدنه دريل دستي
643
ترجمه كتاب طراحي بسته بندي
644
ترجمه كتاب طراحي صدا براي انيميشن ﴿از ابتداي فصل هفت تا انتهاي كتاب﴾
645
ترجمه كتاب طراحي صدا براي انيميشن ﴿از ابتداي فصل هفت تا انتهاي كتاب﴾
646
ترجمه كتاب طراحي صدا براي انيميشن ﴿از ابتداي كتاب تا انتهاي فصل شش﴾
647
ترجمه كتاب طراحي صدا براي انيميشن﴿از ابتداي كتاب تا انتهاي فصل شش﴾
648
ترجمه كتاب عروسكهاي خيمه شب بازي. نوشته :ويكي راتر
649
ترجمه كتاب عوامل خلود الثورة الحسينية به زبان فارسي
650
ترجمه كتاب فرآيندهاي نگهداري
651
ترجمه كتاب فرش افغانستان
652
ترجمه كتاب قصه الادياني القديمه و مذاهبها الفكريه عند الاغريق
653
ترجمه كتاب مدلسازي و الب گيري دوغابي
654
ترجمه كتاب معجم الاختبارات التقييم (معجم موسوعي) تأليف خالد بن عبد العزيز الدامغ (بخش دوم: از حرف ت تا آخر)
655
ترجمه كتاب نشانه ها و مفهوم درسينما نوشته پيتروولن
656
ترجمه كتاب نفس ارسطو و تحقيق درباره آن و مقايسه آراء ارسطو و آراء ابن سينا راجع بعقل
657
ترجمه كتاب نيروگاه نوشته ي آقاي ناگ
658
ترجمه كتاب نيل ﴿ INdIGO ﴾
659
ترجمه كتاب هدايت حرارتي M.Necati . Ozisik
660
ترجمه كتاب هندسة المستويات اللسانية من المصادرالعربية ( مهندسي لايه هاي زباني برگرفته از منابع عربي )
661
ترجمه كتاب وايانگ ، نويسنده اتوويكرت
662
ترجمه كتاب"دروب" لميخائيل نعيمه من العربيه الي الفارسيه
663
ترجمه كتاب"في الحب و الحياه" اثر مصطفي محمود
664
ترجمه كتاب: " عناصر سينما " پيرامون تئوري تاثير زيبايي شناسي سينمائي نوشنده : استفان شارف
665
ترجمه كتاب: (علم النفس التربوي)
666
ترجمه كتاب: الكلمة و السيف، محنة الراي في تاريخ المسلمين سخــن و تيـــغ (خفقان انديشه در آينه تاريخ مسلمانان)
667
ترجمه كتاب: همه چيز درباره ي انيميشن Animation: the whole story
668
ترجمه كتاب: همه چيز درباره ي انيميشن Animation: the whole story
669
ترجمه كتاب« مقدمة في الترجمة الآلية »
670
ترجمه كوتاهي از كتاب اسرار عكاسي كلوزآپ
671
ترجمه لي اوت و طراحي﴿به روش ساده و سر گرم كننده﴾
672
ترجمه ماشيني آماري عربي-فارسي در شرايط كمبود منابع يادگيري موازي
673
ترجمه ماشيني انگليسي به فارسي با رويكرد شبكه هاي عصبي عميق بازگشتي
674
ترجمه ماشيني فارسي به كمك گرامرهاي پيوندي
675
ترجمه ماشيني مبتني بر وب متون كوتاه عربي به فارسي
676
ترجمه مباحث عروق و لنفاتيك Sabiston Essential of Sergery
677
ترجمه مبادي العربيه جلد چهارم بخش صرف
678
ترجمه مبادي العربيه جلد سوم قسمت نحو
679
ترجمه مبحث بيماريهاي عروقي مغز از كتاب نورولوژي آدامز 1993
680
ترجمه مبحث گوارش Surgery of Essential sabiston
681
ترجمه متد پيانو مايكل آرون ﴿ جلد يك و دو ﴾
682
ترجمه متن آخر كتاب تربيه النش
683
ترجمه متن نهج البلاغه والطب الحديث
684
ترجمه متون پهلوي كه در شاهنامه آمده و مقايسه آنها با اصل پهلوي
685
ترجمه متون عربي مرزبان نامه بفارسي
686
ترجمه متون نظم نثر عربي به فارسي و اعراب گذاري و تصحيح اغلاط كتاب عتبه الكتبه
687
ترجمه مجموعه داستان هاي كوتاه "الساعه و الانسان" اثر سميره عزام
688
ترجمه مجموعه داستاني دمشق الحرائق ﴿بخش نخست﴾
689
ترجمه مجموعه مقالات پايگاه داده و امنيت اطلاعات
690
ترجمه معادله شبه موج و پارابوليك
691
ترجمه مقالاتي از مجله هالي سال 1995 شماره 81
692
ترجمه مقاله : آنچه چشم مي يابد، بازيگري تئوري سينماي فمنيزم از كتاب : و آيئنه اي كه ترك برداشت
693
ترجمه مقاله : آنچه چشم مي يابد، بازيگري تئوري سينماي فمنيزم از كتاب : و آيئنه اي كه ترك برداشت
694
ترجمه مقاله آنچه چشم مي يابد: بازنگري تئوري سينماي فمينيزم از كتاب و آيينه اي كه ترك برداشت
695
ترجمه مقاله ايجاد طرح كسب و كار امكان سنجي شركت آفت كش كودهاي شيميايي
696
ترجمه مقام اول از كتاب جامع السعادات و مختصري از شرح حال مولف آن
697
ترجمه منظوم مولانا شوقي از ديوان اشعار منسوب به حضرت امير المومنين علي ( ع ) ...
698
ترجمه نوابغ الفكر العربي: الجاحظ
699
ترجمه نيمه دوم كتاب «الاستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء بين تفكير الجند وتجنيد الفكر» (راهبرد جنگي در كارزار كربلا از تفكّر سپاه تا بسيج تفكّر) اثر السيد نبيل الحسني
700
ترجمه نيمه نخست (صفحات 1-93) كتاب "الترجمة وأدواتها: دراسات في النظرية والتطبيق"
701
ترجمه نيمه نخست كتاب «الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء بين تفكير الجند وتجنيد الفكر» (راهبرد جنگي در كارزار كربلا از تفكّر سپاه تا بسيج تفكّر) اثر السيد نبيل الحسني
702
ترجمه نيمه نخست كتاب مدخل الي علم اللغه
703
ترجمه هالي﴿november.december 2000 ﴾
704
ترجمه هفت فصل از كتاب حرفه من :نوشته : اپراتسف
705
ترجمه هوشمند اسامي فارسي در بازيابي اطلاعات بين زباني
706
ترجمه و اعراب گذاري جملات و اشعار عربي تاريخ بيهقي
707
ترجمه و اعراب گذاري جملات و اشعار عربي كتاب تجارب السلف تاليف هندوشاه ابن سنجراني
708
ترجمه و بررسي
709
ترجمه و بررسي شعر عربي اديب پيشاوري
710
ترجمه و بررسي گزيده اي از كتاب فلسفه دين ، مجموعه مقالات ، ويراسته مايكل ...
711
ترجمه و بررسي: مقدمه اي بر اخلاق كانت
712
ترجمه و تاليف كتاب اجراي برتر ( براي خوانندگان )
713
ترجمه و تحشيه دو بخش پاياني كتاب
714
ترجمه و تحشيه سه بخش آغازين كتاب "زبانشناسي"
715
ترجمه و تحشيه كتاب « مقدمه‌اي بر فلسفه اخلاق» بخش اول اخلاق هنجاري
716
ترجمه و تحشيه كتاب فلسفه اخلاق تأليف نوئل استوارت(بخش سوم: فرااخلاق)
717
ترجمه و تحشيه كتاب كيف تترجم؟
718
ترجمه و تحقيق "المثال " ابن قيم
719
ترجمه و تحقيق اجتهاد و تقليد از كتاب رسائل امام خميني ﴿ره﴾
720
ترجمه و تحقيق بخشي از كتاب معاني الاخبار (ص 831-05)
721
ترجمه و تحقيق پيرامون بخش حقوق ﴿اسلام معاصر : دايره المعارف دانشگاه آكسفورد ﴾
722
ترجمه و تحقيق چهار تأمل از «تأملات دكارتي» اثر ادموند هوسرل
723
ترجمه و تحقيق كتاب "صور من سماحة الإسلام" اثر عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة
724
ترجمه و تحقيق كتاب «الحسين في الشعر المسيحي »، (تأليف = سعيد رشيد زميزم)
725
ترجمه و تحقيق كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن از سوره مباركه طه تا سوره مباركه ناس
726
ترجمه و تحقيق كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن تا سوره مباركه «طه»
727
ترجمه و تحقيق كتاب ينابيع المعاجز و اصول الدلائل
728
ترجمه و تحقيق كتاب ينابيع المعاجز و اصول الدلائل
729
ترجمه و تحقيق كتاب(أبحاث في بلاغة الق رآن الكريم) ، تأليف محمّد كريم الكوّاز
730
ترجمه و تحقيق كتاب: ينابيع المعاجز و اصول الدلائل
731
ترجمه و تحقيق مباحث: وديعه ، عاريه ، غصب و اتلاف ، لقطه ، ولايت ، وكالت و وصايت از كتاب مفاتيح الشرايع
732
ترجمه و تحقيق موضوع مذمت دنيا از بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه اثر مرحوم محمدتقي شوشتري
733
ترجمه و تحقيق وصيت از كتاب خلاف شيخ طوسي
734
ترجمه و تحليل فصول صدا و ريتم از كتاب فهم موسيقي: فلسفه و تفسير نوشته¬ي راجر اسكروتن
735
ترجمه و تحليل كتاب » علم نفس قرآني جديد تأليف دكتر مصطفي محمود
736
ترجمه و تحليل نمايشنامه "الكترا" اثر اوري پيد
737
ترجمه و تحليل نمايشنامه (سايه اي روي دره كوچك )
738
ترجمه و تحليل نمايشنامه : " مادام دوساد" نوشته يوكوميشيما
739
ترجمه و تحليل نمايشنامه رستاخيز
740
ترجمه و تفسير جزء دوم رساله فارابي
741
ترجمه و تلخيص قسمتي از كتاب نوابغ الفكر العربي تحت عنوان (ديويد هيوم)
742
ترجمه و تلخيص قسمتي از كتاب نوابغ الفكر العربي: (جان استوارت ميل)
743
ترجمه و روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه ارزيابي جو مراقبتي مددجو محور از ديدگاه بيماران (PCQ-P)
744
ترجمه و شرح "موشحات" ابن حجر عسقلاني
745
ترجمه و شرح "نبويات" ابن حجر عسقلاني
746
ترجمه و شرح «جستاري در باب امر والا» اثر جان بيلي
747
ترجمه و شرح «نقد عقل عملي» ايمانوئل كانت
748
ترجمه و شرح ابنيه الافعال و ابنيه الاسماء كتاب ادب الكاتب
749
ترجمه و شرح احوال و ذكر آثار و نمونه اي از گفتارها- رسائل و اشعار ده تن از شعرا و دانشمندان ايراني كه بزبان عرب صاحب تاليف مي باشند
750
ترجمه و شرح المنظومه الجزريه در دانش تجويد
751
ترجمه و شرح اميريات بان حجر عسقلاني
752
ترجمه و شرح باب پنجم كتاب مغني اللبيب عن كتب الاعاريب
753
ترجمه و شرح باب پنجم كتاب‌«مغني اللبيب عن كتب الاعاريب» تأليف ابن هشام انصاري
754
ترجمه و شرح بخشي از
755
ترجمه و شرح بخشي از كتاب « هرمنوتيك معاصر » تاليف ژوزف بلايشر همراه با مقدمه وتحقيق
756
ترجمه و شرح جلد بيست و هشتم كتاب الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه
757
ترجمه و شرح درآمدي به فلسفه ذهن جورج گراهام
758
ترجمه و شرح رساله ولايت آقامحمدرضا قمشه اي ( حكيم صهبا ( ره) )
759
ترجمه و شرح غزليات ابن حجر عسقلاني
760
ترجمه و شرح قسمت ارتداد كتاب تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله
761
ترجمه و شرح قسمتي از كتاب مسئله شناخت فصل سوم و چهارم
762
ترجمه و شرح كتاب صمديه شيخ بهائي
763
ترجمه و شرح گزيده اي از مقالات جلد 1 و 2 كتاب ارزيابي هاي نقادانه- درباره فلسفه كانت
764
ترجمه و شرح نحوي و بلاغي صد بيت از ديوان شريف رضي
765
ترجمه و شرح و تحقيق گزيده اي از زهديات ابي العتاهيه
766
ترجمه و شرح و نقد باب المعرفه كتاب ادب الكاتب
767
ترجمه و شرح و نقد تقويم اليد و تقويم اللسان كتاب ادب الكاتب
768
ترجمه و معادل يابي واژگان "فقه اللغه و سر العربيه" ابومنصور ثعالبي از باب اول تا باب شانزدهم به زبان فارسي و كردي
769
ترجمه و معادل يابي واژگان "فقه اللغه و سر العربيه" ابومنصور ثعالبي از باب هفدهم تا باب بيست و هشتم به زبان فارسي و كردي
770
ترجمه و نقد استراتژيك نمايش نامه «مصرع كلئوپاترا» اثر احمد شوقي
771
ترجمه و نقد بررسي مقاله "ترجمه هاي قرآن" و "ترجمه و قرآن" از دائرة المعارف لايدن و اليور ليمن
772
ترجمه و نقد كتاب رنگ در طراحي صنعتي - تحقيقات اجاق گاز روميزي ،عملي : طراحي اجاق گاز روميزي
773
ترجمه و نقد كتاب رنگ در طراحي صنعتي -تحقيقات اجاق گاز روميزي
774
ترجمه و نقد و بررسي مدخل شيعه در دائرةالمعارف اسلام
775
ترجمه و نقد و بررسي مقاله چهارم تا پايان كتاب هرمنوتيك طبرسي
776
ترجمه وتحشيه سربخش آغازين كتاب ( زبانشناسي )
777
ترجمه وتحقيق تئاتر سايه مالزي
778
ترجمه وتحقيق در كتاب تاريخ منطق صوري
779
ترجمه وشرح " التكفير النقدي عند العرب " اثر دكتر عيسي علي العاكوب
780
ترجمه وشرح " التكفير النقدي عند العرب " اثر دكتر عيسي علي العاكوب (بخش دوم )
781
ترجمه وشرح بخشي ازفصل هشتم كتاب«Development of logic» درباره گوتلب فرگه
782
ترجمه وشرح پنج فصل اول كتاب «مقدمه اي بر منطق و روش شناسي علوم قياسي»
783
ترجمه وشرح رساله اصالت جعل وجودملاصدرا
784
ترجمه وشرح فصل اول كتاب رشد منطق از ويليام نيل
785
ترجمه وشرح كتاب "معاني مختلف وجود ارسطو" فرانتس برناتو
786
ترجمه وشرح كتاب الاعجاز البلاغي في القران الكريم
787
ترجمه وشرح نيمه دوم كتاب " مقدمه اي بر منطق و روش شناسي علوم قياسي"
788
ترجمه ومطالعه فصول 3و4مكانيك كوانتمي بالنتاين
789
ترجمه ونقد كتاب طراحي فرش هاي شرقي
790
ترجمه ي دو فصل از كتاب دانش و روانشناسي اجراي موسيقي : تدابير خلاقانه براي آموزش و يادگيري
791
ترجمه ي دو فصل از كتاب دانش و روانشناسي اجراي موسيقي: تدابير خلاقانه براي آموزش و يادگيري
792
ترجمه ي دو فصل از كتاب دانش و روانشناسي اجراي موسيقي: تدابير خلاقانه براي آموزش و يادگيري
793
ترجمه ي فرهنگ اصطلاحات زبان شناسي﴿ عربي، انگليسي به فارسي﴾
794
ترجمه ي فصل سوم و چهارم كتاب «التجارة عبرالحاسوب»
795
ترجمه ي كامل كتاب "كمدي" نوشته اندرو استات
796
ترجمه ي كامل كتاب كمدي نوشته اندرو استات
797
ترجمه ي كتاب "مرايا للالتقاء و الارتقاء بين الادبين العربي و الفارسي"
798
ترجمه ي كتاب الفضيلة عذراء أبداً
799
ترجمه ي كتاب راهكارهايي در نوازندگي ويلنسل
800
ترجمه ي كتاب طبيعة تحتضر و منقذ علي الطريق
801
ترجمه ي كتاب مباني آموزش موسيقي
802
ترجمه ي مجموعه داستان هاي كوتاه "الظل الكبير" اثر سميره عزام
803
ترجمه ي نيمه ي دوم كتاب «علم النفس في نهج البلاغة»
804
ترجمه ي نيمه ي دوم كتاب مناهج النقد الأدبي الحديث (رؤية إسلامية)
805
ترجمه ي نيمه ي نخست (صفحات 123-1) كتاب نحو بلاغه جديده
806
ترجمه يك بخش از كتاب قاليها و قاليچه هاي جهان
807
ترجمه يك بخش از كتاب قاليها و قاليچه هاي جهان
808
ترجمه‌‌ي بخش نخست كتاب «المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية»
809
ترجمه‌‌ي كتاب «هل تسمح لي ان احبك»
810
ترجمه: باب الاسم الموزج از كتب حاج المقدمات
811
ترجمه: بنات النبي (دكتر بنت الشاطي)
812
ترجمه: بنات النبي (دكتر بنت الشاطي)
813
ترجمه، شرح و بررسي كتاب اثبات اصول فلسفه دكارت به روش هندسي اثر اسپينوزا
814
ترجمه، شرح و بررسي كتاب«الأدب المقارن: ادبيات تطبيقي» اثر يوسف حسين بكار و خليل شيخ
815
ترجمه، شرح و بررسي مباحثي در منطق فلسفه
816
ترجمه، شرح و نقد قسمتي از كتاب مسئله شناختف اثر ا.ج.آير
817
ترجمه، مقدمه، تحشيه كتاب « يادداشت هاي تاريخ ادبيات تركيه در عصر تنظيمات » ابراهيم نجمي ديلمن
818
ترجمه،بررسي وتحليل قصه هاي كوتاه بختياري
819
ترجمۀ كتاب معجم الاختبارات تأليف خالد بن عبد العزيز الدامغ (بخش اول: از حرف الف تا ت)
820
ترجه كتاب آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler 14.2 User GUide جلد اول
821
ترجه كتاب آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler 14.2 User GUide جلد اول
822
ترجيح جنسي و تمايلات باروري در مناطق شهري و روستايي نكا
823
ترجيح رنگي و عوامل تاثير گذار بر آن
824
ترجيح ميزباني سوسك برگخوار نارون (Xanthogaleruca(= Pyrrhalta) Luteola (Coleoptera : Chrysomelidae روي درختان نارون اصفهان
825
ترجيح ميزباني و كارآيي كنه Acari: Trombidiidae ) Allothrombium pulvinum Ewing)به عنوان يك عامل مبارزه بيولوژيك رابطه ازت اوره خون و شير باروري در گاوهاي شيري
826
تردي ناشي از بازگشت در فولاد 1mo cr 4/1 2
827
تررسي راتطه فرهنگ سازماني و خلاقيت و نوآوري تر وفاداري مشتري ( مطالعه موردي مراكز درماني تامين اجتماعي شهر تهران ).
828
تررسي علت تأثير اولتراسىند تر تسريع ترميم اعصاب محيطي
829
تررسي نمادهاي آييني در اديان الهي وجايگاه آن در هنر معاصر
830
ترس از دندانپزشكي در كودكان 6-3 ساله و عوامل موثر بر آن در بخش اطفال دانشكده دندانپزشكي در سال 1388
831
ترس از مدرسه و بررسي علل و ريشه هاي آن در كودكان
832
ترس از مدرسه وبررسي علل ريشه هاي آن دركودكان پيش دبستاني شهرستان گنبد
833
ترس وراههاي مقابله با ان
834
ترس، ابهام، تحريم
835
ترسيب آرسنيك از محلول ليچ غبار كنورتور مس
836
ترسيب الكتروشيميايي نانوذرات اكسيد فلزي و كاربرد آن‌ها در اندازه‌گيري پارانيتروفنول
837
ترسيب الكتروشيميايي نانوذرات روتنيم اكسيد بر روي سطح الكترود كربن شيشه اي و كاربردهاي آن
838
ترسيب شيميايي نانوذرات نيكل اكسيد در سطح نانو لوله هاي كربني چندجداره به منظور ساخت حسگر الكتروشيميايي گلوكز
839
ترسيب گرادياني نيكل-مس با استفاده از الكترو شيمي دو قطبي
840
ترسيم الگوي جامع ازدواج و انتخاب همسر با رويكرد الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت
841
ترسيم الگوي حقيقي تصوف اسلامي با رويكرد آسيب شناسانه در آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب (با تأكيد بر جستجو در تصوف ايران و ارزش ميراث صوفيه )
842
ترسيم الگوي حقيقي تصوف اسلامي با رويكرد آسيب شناسانه در آثار دكتر عبدالحسين زرين كوب (با تأكيد بر جستجو در تصوف ايران و ارزش ميراث صوفيه )
843
ترسيم پي يكدستي و پي انژكتوري مدول ها
844
ترسيم ساختار تحقيقات علوم زيستي ايران در نمايه استنادي علوم طي سالهاي 1990 تا 2010
845
ترسيم سيماي جامعه در ديوان انوري
846
ترسيم گراف با استفاده از dot
847
ترسيم گراف مسطح داخل چندضلعي‌هاي حفره‌دار با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري
848
ترسيم گراف ها با تقاطع يالي عمود با پيچيدگي كم
849
ترسيم گرافهاي مسطح داخل چند ضلعيهاي ساده
850
ترسيم گرافهاي مسطح داخل چندضلهي هاي مستطيلي حفره دار
851
ترسيم محدوده هاي پايداري سيستمهاي خطي داراي سه تاخير زماني نامعين
852
ترسيم منحني هاي كارآيي هواپيماي كشاورزي
853
ترسيم نقشه استراتژي در شركت توليد بذر و نهال آريا بر مبناي كارت امتيازي متوازن
854
ترسيم نقشه دانش كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
855
ترسيم نقشه دانش كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
856
ترسيم نقشه راه خصوصي سازي فعاليت هاي ملي سازمان نقشه برداري كشور
857
ترسيم نقشه راه مديريت تكنولوژي براي واحد تحقيق و توسعه شركت پالايش نفت استان اصفهان با استفاده از رويكرد برنامه ريزي سناريو
858
ترسيم نقشه علمي پروانه‌هاي ثبت اختراع،مخترعان ايراني در پايگاه هاي بين‌المللي ثبت اختراع طي سال‌هاي 1970-2014
859
ترسيم نقشه علمي تحقيقات مهندسي ايران در پايگاه اطلاعاتي دايالوگ طي سالهاي 1990-2008
860
ترسيم نقشه علمي سبك هاي مختلف نقاشي
861
ترسيم نقشه‌راه فناوري براي پوشرنگ‌ها
862
ترسيم و تحليل جريان حلزوني، توربين فرانسيس و درافت تيوب نيروگاه دز، توسط نرم افزار گمبيت [Gambit] و فلوئنت [Fluent]
863
ترسيم و تحليل شبكه اجتماعي دانشجويان خوابگاه ها
864
ترشح ، آنددوسيتوز و ليزوزوم ها
865
ترغيب گره ها به همكاري در شبكه هاي اقتضايي خودرويي
866
ترفندهاي بهرام بيضايي در اسطوره اي كردن زمان در نمايشنامه هاي (مرگ يزدگرد، افرا، هشتمين سفر سندباد) با تكيه بر آرائ كاسيرردرياب زمان اسطوره اي
867
ترفندهاي بهرام بيضايي دراسطوره‏اي كردن زمان درنمايشنامه‏هاي (مرگ يزدگرد،افرا،هشتمين سفرسندباد)باتكيه برآراء كاسيرردرباب زمان اسطوره‏اي
868
ترفيع عمل هاي تحليلي روي ابر خمينه هاي مختلف
869
ترك فعل به عنوان عنصر مادي قتل در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران
870
ترك ماتريسي و جدايي بين لايه اي در چندلايه هاي كامپوزيتي متقارن تحت بارگذاري خستگي
871
ترك يابي بين لايه اي در كامپوزيت با استفاده از روش آكوستيك اميشن
872
ترك‌يابي ريشه پره‌ها در كمپرسورها و فنها
873
تركش دوكوارك سنگين به باريون هاي سنگين
874
تركش كواركهاي سنگين پارامترهاي وابسته به اسپين داده هاي تجربي ومحاسبه توابع تركش در انرزيهاي بسيار بالا
875
تركمن ها و نقش آنها در روند تاريخ ايران از تشكيل دولت قاجار تا معاهده آخال
876
تركه متوفي بلاوارث
877
تركيب RFID [آر. اف. آي. دي.] و شبكه هاي سنسوري بي سيم Integration of RFID and wireless sensor network
878
تركيب آثار انگشت به روش هاي همجوشي در سطح امتياز با استفاده از تركيب منحني هاي ROC
879
تركيب آناليز مولفه هاي مستقل و آناليز زمان-فركانس جهت استخراج كورالكتروكارديوگرام جنين از سيگنالهاي ضبط شده شكمي مادر
880
تركيب استخراج با آب گرم و ريز استخراج مايع- مايع پخشي به كمك سورفكتانت براي اندازه گيري سولفوناميدها در نمونه هاي آبي و گوشت مرغ توسط كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
881
تركيب اسيدهاي چرب شير دو نژاد گوسفند سنجابي و مهربان و تاثير خوراندن پرو بيو تيك بر اسيد لينو لئيك ...
882
تركيب اطلاعات در بهبود بازشناسي اشيا
883
تركيب اطلاعات سنسورها در مكان يابي ربات با استفاده از تئوري شواهدِ دمپستر - شفر
884
تركيب افزايشي گرامرهاي صوري: روشي جديد براي استنتاج گرامر مستقل از زبان
885
تركيب بندي تصوير (در سينما)
886
تركيب بندي چندبخشي در نگارگري ايران
887
تركيب بندي در آثار نقاشان مكتب نيويورك
888
تركيب بندي در نقاشي
889
تركيب بندي در نقاشي كودكان
890
تركيب بهينه سازي عملكرد و مينيمم كردن ريسك به طور همزمان با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
891
تركيب تجزيه و تحليل سيگنالهاي مغزي و محيطي به منظور بهبود نتايج تست دروغسنجي
892
تركيب تصاوير با نواحي كانوني متفاوت
893
تركيب تصاوير در ناحيه تبديلات چندمقياسي با استفاده از منطق فازي و بهينه سازي دسته پرندگان
894
تركيب تصاوير رنگي و تصاوير دمانگاري
895
تركيب تصاوير مرئي و مادون قرمز حرارتي با استفاده از تبديل كانتورلت مبتني بر موجك جداناپذير
896
تركيب تكاملي دو مدل اتور گرسيو ميانگين متحرك جمع بسته و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني سري هاي زماني
897
تركيب تكنيهاي جهت يابي با الگوريتم هاي شبكه عصبي براي تعيين محل برخورد صاعقه از نوع ابر به زمين
898
تركيب جامعه زئوپلانكتونها و ماكروبنتوزهاي استخرهاي پرورش ميگوي پا سفيد ﴿Litopenaeus vannamei﴾و اهميت آنها در غذاي روزانه
899
تركيب جبران ساز اكتيو كيفيت توان AUQcبا جبران ساز استاتيكي وار svcبه منظور بهبود عملكرد و كاهش سطح مشخصات نامي در شبكه راه آهن برقي
900
تركيب جبران سازاكتيو كيفيت توانAPQCh با جبرانساز استاتيكي وار به منظور بهبود عملكرد و كاهش سطح مشخصات نامي در شبكه راه آهن برقي
901
تركيب جريان ناپاي الكترواسموتيك همراه با گراديان فشار با ميدان الكتريكي متغير با زمان در يك ميكرو كانال مستطيلي
902
تركيب جوشكارس اصطكاكي اغتشاشي با التراسونيك و بررسي منطقه جوش‍جوشكاري آلومينيم‍1050‍و مس خالص به روش اصطكاكي اغتشاشي ‌ ○ ‌ ■ ‌تركيب جوشكارس اصطكاكي اغتشاشي با التراسونيك و بررسي منطقه جوش،جوشكاري آلومينيم(1050)و مس خالص به روش اصطكاكي اغتشاشي
903
تركيب چند گانگي در الگوريتم CDMA-STAR با بازخور خروجي و منطق فازي
904
تركيب خوشه بندي و ردهبندي به منظور بهبود فرايند پولگذاري خودپردازها
905
تركيب خوشه‌بنديهاي سلسله مراتبي با تأكيد بر حفظ اطلاعات ساختاري خوشه‌بنديهاي پايه
906
تركيب داده اي به منظور جلوگيري از مخاطرات ايمني
907
تركيب داده ها در شبكه حسگر بي سيم
908
تركيب داده هاي صورت هاي مالي و فاصله تا نكول حاصل از مدل بلك-شولز-مرتون براي پيش بيني ورشكستگي با استفاده از مدل UTADIS
909
تركيب در صحنه
910
تركيب دسته بندي كننده ها در سطح كمان براي تشخيص چهره Combination of classifiers in opinion level for facial edentification
911
تركيب روش ايجاد ستون و تجزيه در حل مساله برنامه ريزي توليد
912
تركيب روش بدون شبكه و شبكه كارتزين براي حل عددي جريان تراكم پذير غيردائم
913
تركيب روش تحليل پوششي داده ها با تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه به منظور ارزيابي كارائي شركتهاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
914
تركيب روش توازن هارمونيكي و تفاضل محدود براي شبيه سازي انتشار موج در محيط غير خطي
915
تركيب روش سلسله مراتبي با روش K ميانگين وتركيب روش K
916
تركيب روش هاي فازي و آماري براي رديابي چند سنسوري در رادار
917
تركيب روش هاي فيزيكي، بيولوژيكي و شيميايي جهت تصفيه پساب هاي رنگرزي
918
تركيب روش هاي كاليبراسيون مرتبه دوم با كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا- آشكارساز آرايه ديودي در جهت توسعه يك روش كروماتوگرافي سريع جهت اندازه گيري كيفي و كمي باقيمانده هاي دارويي در نمونه هاي زيست محيطي
919
تركيب روش هاي مرز مقياس شده و درونيابي نقطه اي شعاعي در سنگ- هاي درزه دار
920
تركيب روش هاي ناحيه اطمينان وگراديان مزدوج براي حل مسائل بهينه سازي غير خطي نامقيد
921
تركيب روش هوش مصنوعي و مدل هيدروديناميكي براي مدلسازي و پيش بيني جريان رودخانه ﴿مطالعه موردي : رودخانه فيروزه - شاهجوب بجنورد﴾
922
تركيب روش يادگيري تقويتي و نقشه خود سازمانده پويا براي كنترل بازوي ربات
923
تركيب روش‌هاي ايستا و پويا تحليل نرم‌افزار جهت شناسايي بدافزارها
924
تركيب روش‌هاي نقشه‌برداري مرسوم و زمين‌آماري به‌منظور تخمين برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك‌هاي منطقه‌ي ساردوئيه
925
تركيب روشهاي اكسيداسيون پيشرفته و بيولو‍يكي در تصفيه پسابهاي صنعتي
926
تركيب روشهاي تطبيق شبكه توزيع مجدد و جا داده شده
927
تركيب روشهاي كلاسه بندي جهت ارزيابي امنيت استاتيك شبكه قدرت براي كنترل پيشگيرانه و اصلاحي همراه با پياده سازي بر روي شبيه ساز بي‌درنگ
928
تركيب روشهاي ممان و تفاضل محدود در حوزه زمان جهت شبيه سازي آنتن هاي سيمي در مجاورت محيط هاي چندلايه
929
تركيب ريز استخراج با شناور سازي و استخراج فاز جامد مغناطيسي براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري فسفات با استفاده از معرف متيل وايولت
930
تركيب ريز استخراج با شناور سازي و استخراج فاز جامد مغناطيسي براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري فسفات با استفاده از معرف متيل وايولت
931
تركيب ريز استخراج با شناورسازي و استخراج فاز جامد مغناطيسي براي اندازه گيري اسپكتروفتومتري آرسنيگ با استفاده از معرف متيل بنفش
932
تركيب زبان برنامه نويسي CUDA [كدا] با نرم افزار MATLAB [مطلب]
933
تركيب سرويس هاي وب معنايي مبتني بر ديدگاه سيستم هاي بيولوژي
934
تركيب سنجه هاي فابري- پروو ويژگي پالايندگي آنها Combination of fary- Perot etalons and their filtering properties
935
تركيب سيال حفاري و ويژگي هاي آن
936
تركيب سيستم STFBC با آنتن‌هاي MIMO در سيستم‌هاي رله
937
تركيب سيستم استخراج جذبي ميله چرخان با طيف سنج تحرك يوني جهت اندازه گيري آفت كش كلروپيريفوس در نمونه هاي آبي
938
تركيب سيستم كششي JIT و سيستم فشاري MRPII با توجه به شرايط صنايع توليد ايران
939
تركيب سيستم هاي خبره و شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در پزشكي
940
تركيب شبكه¬هاي عصبي و نظريه آشوب در تقريب توابع چند متغيره
941
تركيب شيميايي ، قابليت هضم وتوليد گاز تزمايشگاهي برگ ارقام مختلف زيتون
942
تركيب شيميايي ، قابليت هضم وكينتيك تخمير در قصيل وكلش چهارغله گندم ، چاوادار، تريتيكاله ويولاف
943
تركيب شيميايي ،قابليت هضم و روند تخمير 8 علف مرتعي و اثر آنها بر توليد گاز متان و جمعيت پرتوزائي جيره علوفه اي در شرايط آزمايشگاهي
944
تركيب شيميايي بهينه در لاينرهاي آسياي گلوله اي
945
تركيب شيميايي شيرابه كمپوست زباله و اثر آن بر خاك و گياه
946
تركيب شيوه ي طراحي و منبت كاري ايلخاني و صفوي در ساخت وسايل چوبي كاربردي منازل مسكوني
947
تركيب صوت و تصوير به منظور انتقال بر روي فيبر نوري
948
تركيب فرآيند تفكر تئوري محدوديت‌ها با پويايي‌هاي سيستمي و ارائه مدلي براي ايجاد راه حل‌هاي بنيادي(مطالعه موردي: صنعت شير يارانه‌اي)
949
تركيب فرايند FSP,FSW براي توليد نانو كامپوزيت AA5086-AZ31
950
تركيب فرايندهاي فتوكاتاليستي و زيستي جهت تصفيه پساب هاي صنعتي
951
تركيب فلزكوبي و منبت كاري با الهام ازنقش مايه هاي ايلخاني
952
تركيب كاراي وب سرويس هاي مبتني بر كيفيت سرويس
953
تركيب گرهي در مدلهاي اجراء محدود با استفاده تابع تقدم
954
تركيب ليپيد غشا هاي سلولي وارتباط آن با ديابت نوع 2
955
تركيب مايعات يوني و تابش ريز موج براي سنتز پليمرهاي هتروسيكل و فعال نوري و سنتز و شناسايي پلي استرهاي حاوي گروهL-آلانين
956
تركيب محدب آماره هاي يوي دو نمونه اي
957
تركيب مدل تحليل پوششي داده ها و روش هاي داده كاوي و توسعه سيستم هاي پشتيبان از تصميم جهت ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده
958
تركيب مدل هاي داده كاوي به منظور پيش بيني رويگرداني مشتريان بانك
959
تركيب مدل هاي زباني براي درك زبان گفتار در يك موتور محاوره فارسي
960
تركيب مدل هاي فازي باسيستم هاي اقتصادي سفارش (حالت كمبودمجاز)
961
تركيب مكانيزم‌هاي فروريختگي قاب‌هاي مستوي به روش الگوريتم فراكاوشي سيستم ذرات مرتعش
962
تركيب منطق هاي زماني ساختي با فراسازگاري
963
تركيب نمونه آزمون با استفاده از آتوماتاي مقيد
964
تركيب و ترجمه ابيات عربي و بيان رابطه ي معنايي بين ابيات عربي و متن فارسي كتاب مرزبان نامه
965
تركيب و جداسازي 7 كانال صوتي بصورت TDM/PCM همراه با بخشهاي سنگرون سازي وSCRAMBLING
966
تركيب و مشخصه يابي پليمرهاي طبيعي ژلاتين، آگاروز و آلجينات جهت كاربردهاي درماني
967
تركيب ويژگي هاي دوبعدي و سه بعدي دست براي احراز هويت بيومتريك
968
تركيب ويژگي هاي طيفي- آماري براي بهبود آشكارسازي فعاليت گفتاري در شرايط نويز محيطي
969
تركيب يادگيري تقويتي پيوسته با يادگيري با ناظر براي ناوبري ربات
970
تركيب يادگيري متري بدون ناظر و خوشه بندي: يادگيري هاي فازي و غيرخطي
971
تركيب يادگيري نيمه نظارتي و فعال در دسته بندي جويبار داده هاي نا متعادل در سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ناهنجاري هاي شبكه اي
972
تركيبات آغوز گاوهاي بومي گلپايگان و اثر تغذيه آن بر غلظت ايمونوگلوبين هاي سرم گوساله هاي هولشتين
973
تركيبات آلكالوئيد ها
974
تركيبات بين فلزي و كاربرد آن ها به عنوان مواد مستقل
975
تركيبات در رياضيات گسسته
976
تركيبات روغن هاي فرار گياهي
977
تركيبات سنگهاي مجاري ادراري در ناحيه استان اصفهان
978
تركيبات سنگهاي مجاري ادراري در ناحيه استان اصفهان
979
تركيبات سيليكاژل نانو متخلخل عامل دار براي پيش تغليظ،جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز كادميم در نمونه هاي محيطي
980
تركيبات شيميايي ، قابليت هضم مواد غذايي پساب تقطيري ملاس تغليظ شده بر روي عملكرد بره هاي لري به روش استفاده از حيوان و روش آزمايشگاهي
981
تركيبات شيميايي، گوارش پذيري و ارزش غذايي سيلاژ تفاله دانه و پوست انار و استفاده از آن در تغذيه گاوهاي شيري هلشتاين
982
تركيبات وقضيه پوليا
983
تركيبسازي در ديوان شمس تبريزي و مقايسه آن با تركيبات مثنوي مولوي
984
تركيبي از روش اسپلاين و تجزيه براي حل دستهاي از مسائل مقدار مرزي
985
تركيبي از روش تقريب‌ هاي متوالي و قوانين انتگرال‌گيري عددي براي حل معادلات ديفرانسيل معمولي
986
تركيبي از روش جواب هاي بنيادي براي حل مسئله معكوس شناسايي تابع منبع مجهول
987
تركيبي از فيلتر واختلاط خبره ها براي طبقه بندي آريتمي ECG
988
تركيبيات وي سي ، تايپ ها و كمينگي
989
تركيت روشهاي شكل دهي تدريجي ورق و عمليات پرداخت با استفاده از ميدان مغناطيسي
990
ترمزگيري يك سفينه به منظور بازگشت به جو با استفاده از كنترل بردار تراست گيمبالي
991
ترمه بافي در يزد
992
ترمه بافي در يزد
993
ترموالاستيسيته كوپل ورق مستطيل شكل كامپوزيت
994
ترموالاستيسيته كوپل ورق هاي كامپوزيتي چند لايه تحت شوك حرارت
995
ترموالاستيسيته كوپل ورق هاي مستطيل شكل مركب براساس مدل لورد شولمن
996
ترموالاستيسيته كوپل، در پوسته هاي مخروطي
997
ترموپرومتري
998
ترموپلاستيك الاستومر زيست تخريب پذير پخت ديناميكي شده بر پايه پلي لاكتيك اسيد و پلي كلروپرن، بررسي ميكرو مورفولوژي و خواص مكانيكي
999
ترموتر ديجيتال با دقت 1،0 درجه با زمان نمونه برداري قابل تنظيم و نمايش متناوب بر حسب سلسيوس و فاز نهايت
1000
ترموديزل
بازگشت