<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تشخيص بروسلولزباروش PCR/RFLP
2
تشخيص برون خط جعل فارسي مبتني بر روش اتساع پوياي زمان
3
تشخيص برون‌افتادگي فضايي مبتني بر شباهت معنايي همسايگي‌ها
4
تشخيص بريدگي چرخهاي واگنها به روش پردازش صوتي
5
تشخيص بلادرنگ آرتيفكت و آريتمي هاي سيگنال الكتريكي قلب جهت پياده سازي بر روي تجهيزات پزشكي قابل حمل
6
تشخيص بلادرنگ آريتمي هاي فيبريلاسيون و تاكي كاردي حاد بطني به منظور استفاده در شوك دهنده هاي خودكار قلبي
7
تشخيص بلادرنگ اهداف متحرك وجداسازي هدف از پس زمينه در سيستم هاي دوربين متحرك
8
تشخيص بلادرنگ پنجره توسط ربات پرنده
9
تشخيص بلادرنگ خطوط پس زمينه در استوديو مجازي
10
تشخيص بلادرنگ محل خطا توسط PMU ها در ساختار هاي دو يا سه انشعابي و توسعه آن به چند انشعاب
11
تشخيصِ بهينه از ميان چند گزينه بيماري با علايم تقريباً يكسان و شاخصه اصلي سردرد، به كمك محاسبات نرم و سيستم‌هاي هوشمند
12
تشخيص بهينه پتانسيل عمل واحدهاي حركتي فعال در يك پنجره زماني كوتاه به‌وسيله هيبريد محدب و روش‌هاي بهينه‌سازي اكتشافي
13
تشخيص بي درنگ حركات دست در تعامل انسان با كامپيوتر
14
تشخيص بي درنگ داده هاي پرت در جريان داده هاي حجيم با استفاده از روش هاي بدون ناظر
15
تشخيص بي درنگ سيگنال P300 در سيستم هاي واسط مغز - كامپيوتر
16
تشخيص بيش پراكندگي در مدلهاي خطي تعميم يافته
17
تشخيص بيماران در آستانه ي سكته ي قلبي با استفاده از داده كاوي
18
تشخيص بيماري MS به كمك تكنيك‌هاي داده كاوي
19
تشخيص بيماري آپنه با استفاده از يك كانال سيگنال ECG
20
تشخيص بيماري ام‌اس بر اساس ارتباطات عملكردي مغز در سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرافي
21
تشخيص بيماري پاركينسون با استفاده از خطوط دست نويس مبتني بر تكنيكهاي پردازش تصوير
22
تشخيص بيماري پاركينسون با روشهاي دسته بندي
23
تشخيص بيماري پاركينسون و طبقه‌بندي سطح بيماري بر پايه معيار MDS-UPDRS با استفاده از دادگان شتاب
24
تشخيص بيماري ديابت با استفاده از روش هاي دسته بندي
25
تشخيص بيماري ديابت به روش طيف سنج فلورسانس القاي ليزري
26
تشخيص بيماري ديابت نوع 2 به كمك تكنيك هاي داده كاوي
27
تشخيص بيماري صرع با استفاده از تبديل ويولت و ويژگي‌هاي غيرخطي با شبكه عصبي از روي سيگنال‌هايEEG
28
تشخيص بيماري صرع با استفاده از تبديل ويولت و ويژگي‌هاي غيرخطي با شبكه عصبي از روي سيگنال‌هايEEG
29
تشخيص بيماري عروق كرونري با استفاده از HRV
30
تشخيص بيماري فيبريلاسيون دهليزي با استفاده از سيگنال هاي ECG
31
تشخيص بيماري قارچ سيستميك فرصت‌طلب با استفاده از سيستم ريزسيالات گريز از مركز
32
تشخيص بيماري قلبي با استفاده از دسته‌بند جنگل تصادفي با كمك ويژگي‌هاي آماري سيگنال الكتروكارديوگرام
33
تشخيص بيماري كم خوني فقرآهن بر مبناي ويژگي هاي ريخت شناسي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
34
تشخيص بيماري گلوكوما با استفاده از تركيب اطلاعات تصوير و پارامترهاي حياتي
35
تشخيص بيماري لكه ي موجي و آفت مينوز در برگ هاي گوجه فرنگي با استفاده از پردازش تصوير
36
تشخيص بيماري ملانوماي بدخيم از روي تصاوير درماتوسكوپي با استفاده از شبكه هاي موجك
37
تشخيص بيماري هاي آرتريتي مفاصل در تصاوير حرارتي با استفاده از تخمين اطلاعات متقابل مبتني بر پنجره ناپارامتري
38
تشخيص بيماري هاي ستون فقرات با پردازش تصوير و شبكه عصبي
39
تشخيص بيماري هاي قلبي با استفاده از آناليز غير خطي سيگنال تغيير پذيري نرخ ضربان قلب
40
تشخيص بيماري هاي قلبي بوسيله طبقه بندي سيگنال الكتروكارديوگرام در فضاي ويژگي مولفه هاي اساسي
41
تشخيص بيماري هاي هپاتيت با استفاده از روش تئوري مجموعه راف و تئوري مجموعه فازي راف
42
تشخيص بيماريهاي بيني و سينوس بوسيله اندوسكوپ و جراحي اندوسكوپيك و مقايسه آن با يافته هاي كلينيكي
43
تشخيص بيماريهاي بيني و سينوس بوسيله اندوسكوپ و جراحي اندوسكوپيك و مقايسه آن با يافته هاي كلينيكي
44
تشخيص بيماريهاي ريوي بر اساس مدلسازي فازي-ويولت صداي ريه
45
تشخيص بيماريهاي قلبي با استفاده از الگوريتم هاي فراكتالي
46
تشخيص پارامترهاي سيگنال صوتي به منظور انتخاب مناسب و اصلاح سطح در ادوات و طبقات راك صوتي
47
تشخيص پالس انتظار مكالمه هنگام اتصال به اينترنت
48
تشخيص پذيري k3-گروه هاي ساده وبرخي از گروه هاي ساده ي(p L2) توسط مرتبه وبزرگترين مرتبه عضوهايشان
49
تشخيص پذيري برخي از گروه هاي ساده توسط كوچكترين و بزرگترين اندازه كلاس تزويجشان
50
تشخيص پذيري برخي از گروه هاي متناهي به وسيله گراف اول يا مرتبه والگوي درجات
51
تشخيص پذيري برخي ازگروه هاي ساده متناهي توسط تعدادزيرگروه هاي سيلويشان
52
تشخيص پذيري گروه متناوبA22 توسط گراف ناجابه جايي
53
تشخيص پذيري گروه هاي متناهي توسط برخي گراف هاي متناظر
54
تشخيص پذيري گروههاي ساده (L4﴾2m و ﴿U4﴾2m به وسيله طيف گروه
55
تشخيص پذيري گروههاي ساده متناهي با چهار شمارنده اول به وسيله مرتبه و الگوي درجه آنها
56
تشخيص پذيري گروههاي ماتيو از درجه 11و12
57
تشخيص پروتئين و DNA [دي ان اي] به وسيله ريزسيالات
58
تشخيص پلاك خودرو با استفاده از پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي
59
تشخيص پلاك خودرو با استفاده از عمليات مورفولوژي و شبكه هاي عصبي
60
تشخيص پلاك خودرو با پردازش تصوير ﴿نرم افزار متلب﴾
61
تشخيص پلاك خودرو با پياده سازي موازي با تكنيك كودا
62
تشخيص پلاك خودرو با نرم افزار متلب
63
تشخيص پلاك خودرو با نرم افزار مطلب MATLAB
64
تشخيص پلاك خودرو در شب و روز برپايه آستانه گذاري اتسو و الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچگان
65
تشخيص پلاك خودروبا تكنيك هاي پردازش تصوير و شبكه هاي عصبي
66
تشخيص پلاك در تصاوير صوت درون عروقي
67
تشخيص پليپ در تصاوير سيستم گوارش انسان
68
تشخيص پوسيدگي دندان در تصاوير اشعه ايكس با استفاده از روش هاي بخش بندي تصوير
69
تشخيص پيشگيرانه حملات توزيع شده اي از كاراندازي سرويس با استفاده از متغيرهاي ترافيك MIB
70
تشخيص تاخوردگي در ساختار پروتوئيني با كمك مدلهاي يادگيري
71
تشخيص تباني در مزايده هاي الكترونيكي با استفاده از تحليل روابط اجتماعي شركت كنندگان
72
تشخيص تبليغات در تصاوير ويدئويي ورزشي
73
تشخيص تجهيزات مصرف‌كننده توان به روش NILM
74
تشخيص تخلفات خودرو بر اساس مسيركاوي
75
تشخيص تراكم ترافيكي در شبكه جاده اي با توجه به الگوهاي حركتي اشيا متحرك
76
تشخيص ترك خوردگي در اعضاي بتن مسلح با استفاده ازمشخصات ديناميكي و آناليز ويولت
77
تشخيص ترك در محور دوراني با استفاده از فركانسهاي ارتعاشي
78
تشخيص ترك در يك نمونه با استفاده از روش آكوستيك غير خطي
79
تشخيص تركهاي حاصل از پديده خستگي دراتصالات جوشي شناورهاي فولادي با استفاده از روشهاي پيشرفته تستهاي غيرمخرب
80
تشخيص تشنج با استفاده از سيگنال هاي الكتروكورتيكوگرام در حين حركات آزادانه موش
81
تشخيص تصادف در تقاطع هاي شهري
82
تشخيص تصاوير در متون تايپي يا دست نويس
83
تشخيص تطبيقي جزيره اي شدن توليدات پراكنده مبتني بر اينورتر
84
تشخيص تعداد گره ﴿رجشمار﴾ فرش دستباف به كمك تكنيك پردازش تصوير
85
تشخيص تعداد گره ﴿رجشمار﴾فرش دستباف به كمك تكنيك پردازش تصوير
86
تشخيص تعدي در مسيريابي شبكه هاي سيار اقتضايي مبتني بر الگوريتم SVM
87
تشخيص تغيير آرايش با كاربرد تصديق چهره
88
تشخيص تغيير در گراف هاي جرياني بزرگ با تعيين مكان بروز تغييرات
89
تشخيص تغيير واريانس در سيستم هاي آلارم با استفاده از فيلترهاي مربعي و قدر مطلق و تايمر تاخيري
90
تشخيص تغييرات تك نوكلئوتيدي در توالي ژنوم
91
تشخيص تغييرات در سيستمهاي انبار داده ها
92
تشخيص تغييرات ساختاري در سري‌هاي زماني با استفاده از روش‌هاي دنباله‌اي
93
تشخيص تقلب در سيستم هاي اطلاعاتي فرايندآگاه با استفاده از فرايندكاوي
94
تشخيص تگ هاي مغناطيسي غير فعال
95
تشخيص تنش خشكي در گياه كنجد با استفاده از پردازش تصوير
96
تشخيص توده پستان به كمك كشف و طبقه بندي خوشه هاي ميكر.كلسيفيكاسيون در ماموگرافي
97
تشخيص تومور (نودال) ريه با استفاده از يادگيري عميق
98
تشخيص تومور در تصاوير MRI مغز با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
99
تشخيص تومور سينه با استفاده از سيستم هاي راداري
100
تشخيص تومور مغزي در تصاوير پزشكي با استفاده از الگوريتم هاي كانتور فعال و مجموعه سطح
101
تشخيص تومورهاي مغزي با استفاده ازتركيب سيستم استنتاج نروفازي وفقي واكتيوكانتور
102
تشخيص تيروئيد گره اي با روش امپدانس متري
103
تشخيص جابجائي رنگ درچاپ پارچه
104
تشخيص جابجايي مكانيكي سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور قدرت به كمك مدل مشروح
105
تشخيص جابجايِي و تغيير شكل سيم‌پيچي ترانس قدرت بوسيله امواج الكترومغناطيسي
106
تشخيص جابه جايي محوري سيم پيچ ترانسفورماتور با استفاده از روش تحليل پاسخ فركانسي
107
تشخيص جامعه پنهان درشبكه‌‌هاي اجتماعي
108
تشخيص جدايي لايه‌هاي ورق كامپوزيتي با اثرات پيزوالكتريك با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS
109
تشخيص جريان‌هاي هجومي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورمر قدرت
110
تشخيص جزيره اي شدن ريزشبكه هاي قدرت با استفاده از پردازش طيف ولتاژ نقطه اتصال به شبكه
111
تشخيص جزيره اي شدن شبكه وكم كردن ناحيه غير قابل تشخيص
112
تشخيص جزيره شدن و بارزدايي در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
113
تشخيص جزيره‌اي شدن توليدات پراكنده مبتني بر اينورتر با استفاده از روش‌هاي فعال
114
تشخيص جسم برجسته در تصاوير با روش‌هاي يادگيري عميق
115
تشخيص جمعيت در شبكه هاي اجتماعي با كمك الگوريتم انتشار گرما
116
تشخيص جنسيت با استفاده از وي‍ژگي هاي اثر انگشت
117
تشخيص جنسيت صدا
118
تشخيص جنسيت و محدوده سني افراد از روي چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
119
تشخيص جهت تصور حركت با استفاده از سيگنال هاي مغزي
120
تشخيص جهت حركت چشم در راستاي افقي با استفاده از سيگنال EOG
121
تشخيص جهش در اگزون شماره 1و 5 ژن GATA3 و ارتباط آن با متاستاز و توارث در سرطان پستان
122
تشخيص جواب‌هاي ε-كاراي سره
123
تشخيص جوامع به صورت پويا در شبكه هاي اجتماعي
124
تشخيص جوامع در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از الگوريتم فراابتكاري
125
تشخيص جوامع در شبكه‌هاي اجتماعي مبتني بر گراف جهت‌دار
126
تشخيص جوامع غير رسمي در شبكه هاي سازماني و شناسايي موثرترين جامعه ها بر اساس روش هاي گراف كاوي
127
تشخيص چراغ راهنمايي در وسايل نقليه ي خودكار در محيط هاي شهري
128
تشخيص چند شكلي ژنتيكي برخي از پايه هاي گيلاس بر اساس آناليز نشانگرهاي ريز ماهواره اي كلروپلاستي و SRAP
129
تشخيص چند شكلي ژنتيكي بين برخي از ارقام انار براساس آناليز متوالي ITS ژن هاي ريبوزومي هسته اي و نشانگر SRAP
130
تشخيص چهره
131
تشخيص چهره انسان در يك پايگاه متوسط تصاوير به كمك بهبود در مكانيابي و طبقه بندي
132
تشخيص چهره با استفاده از روش هاي مبتني بر مدل
133
تشخيص چهره با استفاده از شبكه هاي CNN و يادگيري عميق
134
تشخيص چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي
135
تشخيص چهره با رويكرد مراحل پردازش زماني در دستگاه بينايي
136
تشخيص چهره بااستفاده از رنگ پوست وقطعه بندي صورت
137
تشخيص چهره به روش آماري و پياده سازي آن به منظور بررسي تاثير شدت نور
138
تشخيص چهره خودكار در تصاوير توسط كتابخانهOpenCV در ++C
139
تشخيص چهره در تصاوير با استفاده از مقادير ويژه
140
تشخيص چهره در صحنه هاي ويدئويي با استفاده از روشهاي هوشمند پردازش تصوير
141
تشخيص چهره سه بعدي مقاوم در برابر تغيير حالات چهره
142
تشخيص چهره مستقل از چرخش سر با استفاده از مدل‌هاي سه بعدي
143
تشخيص حالات چهره بر اساس دسته بندي هوشمند ويژگي هاي بهينه استخراج شده از تصوير صورت
144
تشخيص حالت جزيره اي اينورتر فتوولتاييك متصل به شبكه
145
تشخيص حالت جزيره اي توليدات پراكنده سنكرون در سيستم هاي توزيع
146
تشخيص حالت جزيره‌اي توليدات پراكنده سنكرون بر اساس پاسخ ديناميكي ماشين سنكرون و كنترل‌كننده‌هاي آن
147
تشخيص حالت چهره با استفاده از روش آماري بر مبناي ظاهر
148
تشخيص حالت چهره با استفاده از شبكه عصبي ماشين يادگيري تشديدي در شرايط طبيعي
149
تشخيص حالت چهره در تصاوير غير ارادي
150
تشخيص حالت هاي چهره با كمك شبكه عصبي پرسپترون چندلايه
151
تشخيص حالت هاي چهره با كمك شبكه ي عصبي پرسپترون چندلايه
152
تشخيص حالت و فعاليت دست راننده در محيط واقعي برمبناي تصاوير ويديويي 3بعدي RGB-D
153
ﺗﺸخيص ﺣﺮﮐﺖ در اﺟﺰاي ﭼﻬﺮه و ﺑﺎزﺳﺎزي رﻓﺘﺎري
154
تشخيص حركات استاتيك دست با استفاده از شبكه هاي عصبي
155
تشخيص حركات دست از روي سيگنال‌هاي مغز
156
تشخيص حركت از پشت موانع با استفاده از رادار UWB Stepped-Frequency
157
تشخيص حركت انسان و رديابي آن در يك رشته تصوير
158
تشخيص حركت چشم با استفاده از پردازش تصوير
159
تشخيص حركت در تصوير
160
تشخيص حركت سه بعدي به كمك الگوريتم هاي مبتني بر ويژگي تركيبي
161
تشخيص حروف تايپي فارسي با روش ساختاري
162
تشخيص حروف دستنويس فارسي Recognition of persian cursive Handwriting characters
163
تشخيص حروف فارسي نوشته شده بر روي صفحه نمايش
164
تشخيص حروف مجزاي دستنويس فارسي با استفاده از حركت نوك قلم
165
تشخيص حروف و اعداد دستنويس مجزاي فارسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
166
تشخيص حملات آلودن در كدينگ شبكه با استفاده از امضاي مبتني بر شناسه
167
تشخيص حملات افزايش ‌امتياز در برنامه‎هاي اندرويدي با استفاده از رويكرد مهندسي معكوس مدل‌رانده
168
تشخيص حملات انكار سرويس توزيع‌شده مبتني‌بر بات‌نت¬ها
169
تشخيص حملات جلوگيري از سرويس و پويش درگاه در شبكه هاي پرسرعت
170
تشخيص حملات صرع با استفاده از تخمين طيف سيگنال EEG
171
تشخيص حملات عدم پذيرش سرويس در سرويس هاي مبتني بر SIP و ارائه راه حل
172
تشخيص حملات ممانعت از سرويس توزيع شده در شبكه هاي مبتني بر استانداردIEEE 802.16
173
تشخيص حمله PUE در راديو شناختگر با طبقه بندي بيزي غير پارامتري
174
تشخيص حمله syn flooding با استفاده از مدل garch
175
تشخيص حمله سياه‌چاله در پروتكل RPL
176
تشخيص حمله ي سايبري به سيستم SCADA به روش فريب با مدلسازي پتري نت
177
تشخيص حوادث در نيروگاههاي هسته اي با استفاده از سيستمهاي هوشمند
178
تشخيص حواس پرتي و خواب آلودگي راننده از طريق روش هاي مبتني بر پردازش تصوير و يادگيري عميق
179
تشخيص خرابي توزيعي و نامتمركز در سيستم هاي رخداد گسسته
180
تشخيص خرابي توسط ويولت در سازه ي غيرمتمركز شده
181
تشخيص خرابي در سازه پل با استفاده از فيلتر كالمن
182
تشخيص خرابي در سيستم هاي رخداد گسسته حالت با استفاده از الگوريتم هاي SAT
183
تشخيص خرابي در يك پل كابلي با استفاده از داده هاي موجود بر مبناي روش يادگيري عميق
184
تشخيص خرابي سازه ها با استفاده از تبديل هيلبرت-هوانگ و روش دسته بندي اطلاعات
185
تشخيص خرابي سازه ها به كمك روش هاي بهينه سازي چند هدفه با استفاده از روش ويكور
186
تشخيص خرابي هاي تكه مركزي با استفاده از پردازش تصوير
187
تشخيص خرابيهاي همزمان درعايق شينه ژنراتورهاي فشار قوي با استفاده از روشهاي هوشمند
188
تشخيص خسارت در ساز پل با در نظر گرفته المان اندر كنش المان اندر كنش پل وسيله متحرك
189
تشخيص خطا به روش ماشين بردار پشتيبان
190
تشخيص خطا در بسته هاي داده شبكه هاي صنعتي
191
تشخيص خطا در حفاظت تطبيقي ريزشبكه هاي AC-DC در حضور ترانسفورماتورهاي الكترونيكي
192
تشخيص خطا در ريزشبكه هاي DC
193
تشخيص خطا در سيستم هاي توربين بادي بر اساس روش هاي مبتني بر مدل
194
تشخيص خطا در سيستم هاي سرووهيدروليك با كمك شبكه هاي عصبي
195
تشخيص خطا در سيستم هاي قدرت با استفاده از اندازه گيري هاي پراكنده ي محدود
196
تشخيص خطا در سيستم هاي ناوبري با ساختار تركيب غير متمركز اطلاعات
197
تشخيص خطا در سيستم هاي هايبريد به وسيله تكنيك هاي هوش محاسباتي
198
تشخيص خطا در شبكه هاي قدرت با استفاده از سيستم خبره
199
تشخيص خطا در عملگر بويلر با استفاده از تخمينگر هوشمند
200
تشخيص خطا در ماشين هاي الكتريكي گردان با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده تخليه جزئي
201
تشخيص خطا در نيروگاههاي هسته اي با استفاده از سيستمهاي هوشمند
202
تشخيص خطا و بازيابي حركت در يك ربات موازي 6 درجه آزادي با محرك هاي دوراني
203
تشخيص خطا و بازيابي سيستم كنترل درايو موتور سنكرون مغناطيس دائم
204
تشخيص خطا و تحمل خطاي مدار باز در اينورتر چند سطحي
205
تشخيص خطا و تعيين تعداد ميله هاي شكسته ي رتورموتور القايي قفسه سنجابي با استفاده از روش هاي پردازش سيگنال و بازشناسي الگو
206
تشخيص خطا و عيب‌يابي در سيستم‌هاي تبريد تركمي به روش مدل محور
207
تشخيص خطاهاي حلقه به حلقه در ژنراتورهاي القايي روتور سيم پيچي شده
208
تشخيص خطاي اتصال كوتاه بين حلقه‎هاي داخلي استاتور موتور القايي با استفاده از تبديل هوآنگ بر روي سيگنال جريان و ارتعاشات مكانيكي
209
تشخيص خطاي الكتريكي در بخش گردان سيستم تحريك بدون جاروبك توربو ژنراتورها
210
تشخيص خطاي الكتريكي در بخش گردان سيستم تحريك بدون جاروبك توربو ژنراتورها
211
تشخيص خطاي امپدانس بالا با در نظر گرفتن مدل قوس خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي
212
تشخيص خطاي امپدانس بالا در سيستم توزيع با كمك روش‌هاي پردازش سيگنال
213
تشخيص خطاي بلبرينگ در موتور القايي با استفاده از تحليل طيف فركانس جريان استاتور
214
تشخيص خطاي حالت جزيره اي در ريزشبكه هاي DC
215
تشخيص خطاي سنسور در سيستم هاي كنترل تحت شبكه به روش كنترل پيش بين
216
تشخيص خطاي سيم پيچي استاتور موتور IPMSM با استفاده از مدل به هم پيوسته الكترومغناطيسي - حرارتي
217
تشخيص خطاي شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از تبديل موجك
218
تشخيص خطاي عدم تقارن فاصله هوايي در موتور القايي
219
تشخيص خطاي عدم تقارن فاصله ي هوايي در موتورهاي القايي با استفاده از روش المان محدود و آناليز اثر جريان محدود
220
تشخيص خطاي مدار باز در محركه موتور القايي سه فاز و بازسازي الگوريتم كليدزني در اينورتر منبع ولتاژ پس از بروز خطا
221
تشخيص خطاي ميله شكسته روتور در موتور القايي قفس سنجابي با استفاده از المان محدود و تبديل موجك
222
تشخيص خطاي ميله شكسته روتور در موتور القايي قفس سنجابي با استفاده از تبديل موجك و المان
223
تشخيص خطاي ميله هاي شكسته موتورهاي القايي قفس سنجابي با استفاده از شبكه هاي عصبي / فازي
224
تشخيص خطاي ناهم‌ محوري در ماشين شارمحوري آهنرباي دائم
225
تشخيص خطاي ناهمراستايي روتور و استاتور با استفاده از تبديل هيلبرت-هوانگ و فوريه
226
تشخيص خطاي ياتاقان موتور القايي با تركيب تجزيه ي موجك و تبديل فوريه
227
تشخيص خطوط و تصاوير موجود در اسناد فارسي با استفاده از شبكه هاي تقابلي شرطي
228
تشخيص خمش پالت در كارخانه گند له سازي گل گهر سيرجان
229
تشخيص خواب آلودگي به كمك نرخ تغييرات ضربان نبض يك انگشت دست
230
تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از رزبري پاي
231
تشخيص خواب آلودگي راننده بااستفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير
232
تشخيص خواب‌آلودگي راننده به كمك پردازش‌هاي سطح بالا ويدئو
233
تشخيص خواص مكانيكي ورق هاي كم كربن براساس پارامترهاي مغناطيسي
234
تشخيص خود كار حروف فارسي با استفاده ازشبكه هاي عصبي
235
تشخيص خود كار خوشه هاي ميكرو كلسيفيكيشن در مامو گرام هاي ديجيتال با استفاده از پردازش چند دقتي
236
تشخيص خودرو از تصاوير هوايي و ماهواره اي
237
تشخيص خودرو از طريق بافت تصوير
238
تشخيص خودرو در ويدئو ترافيك با استفاده از تقطيع حركت مبتني بر آشوب
239
تشخيص خودرو و تعيين نوع آن در تصاوير ويديويي
240
تشخيص خودروها در صحنه هاي ترافيكي به كمك روش هاي هوشمند
241
تشخيص خودكار آريتمي هاي قلبي با استفاده از سيگنال صداي قلب
242
تشخيص خودكار آريتمي¬هاي قلبي و استخراج سيگنال قلب جنين از سيگنال شكم مادر
243
تشخيص خودكار آناتومي كمري براي تزريقات اپيدورال و راهنمايي بر خط پزشك با رديابي سوزن
244
تشخيص خودكار ترك‌هاي سطح راه‌ها و دسته بندي سطوح با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصوير، يادگيري ماشين و مدل‌هاي ادغامي در مناطق شهري
245
تشخيص خودكار درجه ي اعتبار مولفه هاي مستل سيگنال الكتروانسفالوگرام حين تكليف توجه ديداري
246
تشخيص خودكار رگ ها و استخراج ويژگي هاي آن ها در تصاوير شبكيه چشم
247
تشخيص خودكار رگ‌هاي كلسيمي در تصاوير ماموگرافي
248
تشخيص خودكار رويدادها و فازهاي مختلف الگوي دويدن
249
تشخيص خودكار سرطان ملانوماي بدخيم پوست با استفاده از روش هاي پردازش تصوير
250
تشخيص خودكار مراكز عروق كرونري در تصاوير آنژيوگرافي قلب
251
تشخيص خودكار ناهنجاري هاي قلبي از روي سيگنال ECG با نرم افزار matlab
252
تشخيص خودكار ناهنجاري‌هاي مورفولوژيكي اسپرم و دسته‌بندي آن‌ها در تصاوير ميكروسكوپي
253
تشخيص خودكار نقيصه ها در تصاوير ماموگرافي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير و تشخيص الگو و مقايسه آن با نتايج تجربي
254
تشخيص خودكار نوع اسكناس از تصوير با نرم افزار matlab
255
تشخيص خودكار نوع مدولاسيون ديجيتال
256
تشخيص خودكار همزماني فازدرسيگنال هاي چند متغيره وكاربرد آن درسيگنال هاي EEG
257
تشخيص خودكار واج هاي با صدا در جملات پيوسته
258
تشخيص خوش خيم وبدخيم بودن تومورهاي سرطاني بافت نرم در تصاوير سي تي اسكن وماموگرافي با استفاده از نظريه برخال
259
تشخيص دادن جايگاه‌هاي اسپلايسينگ در توالي‌هاي دي‌ان‌اي
260
تشخيص در فلسفه اسلامي
261
تشخيص رخداد با تحمل پذيري خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
262
تشخيص رسوبات ريز كلسيم، در تصاوير ماموگرافي به كمك پردازش تصوير
263
تشخيص رشد درخت الكتريكي به كمك شاخص انرژي
264
تشخيص رفتار غير طبيعي افراد مبتلا به آلزايمر با استفاده از سيگنال EEG از طريق تله مديسين
265
تشخيص رفتار غير عادي مبتني بر مدل تصادفي در سيستم هاي چند عامله
266
تشخيص رفتار غير نرمال در گاوهاي شيري با استفاده از داده‌ كاوي
267
تشخيص رفتار غيرعادي در نظارت ويديويي با به‌كارگيري شبكه‌هاي عصبي عميق
268
تشخيص ركوردهاي تكراري با استفاده از تحليل معنايي داده‌هاي عملياتي
269
تشخيص رنگ
270
تشخيص رنگ در پردازش تصوير
271
تشخيص رنگ هاي طبيعي از رنگ هاي شيميايي در فرش
272
تشخيص رويداد از وب سايت هاي خبري با استفاده از خوشه بندي
273
تشخيص رويداد در جريان كانال هاي پيام رسان تلگرام
274
تشخيص رويداد شيوع بيماري‌هاي مسري با استفاده از توييتر
275
تشخيص رويداد ناهنجار در تصاوير ويديويي با استفاده از شبكه هاي تقابلي مولد و انتقال دانش
276
تشخيص زبان اشاره فارسي با استفاده از پردازش تصوير
277
تشخيص زبان اشاره فارسي با استفاده از كينكت
278
تشخيص زنگ زدگي در اعضاي بتن مسلح با استفاده از مشخصات ديناميكي و استاتيكي
279
تشخيص زنگ زدگي در دال هاي بتن آرمه با استفاده از تبديل ويولت، كرولت و ريجلتو مقايسه آنها
280
تشخيص زود رس پوسيدگي دندان به روش فلورسانس القايي ليزر
281
تشخيص زود رس سرطان سينه با استفاده از تكنيك الاستوگرافي اولتراسوند
282
تشخيص زود هنگام آسيب هاي سرمازدگي و يخ‌زدگي در پرتقال با روش غيرمخرب تصويربرداري بايواسپيكل
283
تشخيص زود هنگام اتوماتيك (كامپيوتري) پوكي استخوان مبتني بر روش T-Score
284
تشخيص زود هنگام زخمهاي اندام تحتاني در افراد مبتلا به ديابت 2 با استفاده از ترموگرافي
285
تشخيص زود هنگام علائم ويروس موزائيك خيار با روش طيف سنجي مرئي- فروسرخ نزديك
286
تشخيص زودرس اختلال نقص خفيف شناختي (MCI) مبتني بر تعيين سوي نگاه و رديابي چشم
287
تشخيص زودرس الگوهاي پزشكي با استفاده از محاسبات پروتئيني
288
تشخيص زودرس سرطان ريه به كمك روشهاي شناسايي الگو
289
تشخيص زودرس سرطان سلول سنگفرشي پوست با استفاده از روش هاي غيرتهاجمي
290
تشخيص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از تصاوير ترموگرافي از طريق طبقه بندي پارامترهاي حرارتي بهينه شده با اتوماتاي سلولي
291
تشخيص زودهنگام مرگ ناگهاني قلبي با استفاده از سيگنال‌هاي الكتروكارديوگرام و تكنيك‌هاي يادگيري ماشين
292
تشخيص زيرگراف هاي ممنوعه از گراف هاي دوبخشي قطبي - خطي
293
تشخيص ژانر فيلم از زيرنويس بااستفاده از يادگيري عميق
294
تشخيص ژن انتروتوكسين ... استافيلوكوكوس آرئوس در مايع مفصل سرم بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد با روش مولكولي ...
295
تشخيص ساختار سه‌بعدي عروق كرونري قلب با استفاده از خطوط مركزي عروق
296
تشخيص ساختار همايه ها در شبكه هاي پيچيده با استفاده از ماتريس انبوهش
297
تشخيص سايتومگالو باروش تكثير هم دما به واسطه حلقه
298
تشخيص سر‌خوشه‌ها و گره‌هاي نا‌هنجار در شبكه‌هايحسگر بيسيم
299
تشخيص سرطان پروستات با استفاده از تصاوير التراسونيك به روش بازسازي غيرمستقيم
300
تشخيص سرطان پروستات با استفاده از نانو زيست حسگر الكتروشيميايي بر پايه microRNA
301
تشخيص سرطان پوست بر اساس روش هاي پردازش تصاوير رنگي
302
تشخيص سرطان روده ي بزرگ به روش طيف نگاري فلوئورسانس اجزاي خون
303
تشخيص سرطان ريه از تصاوير سي تي و مدلسازي سه بعدي هندسه ي تومور با استفاده از رويكرد يادگيري عميق
304
تشخيص سرطان ريه با از روي تصاوير سي تي اسكن با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق
305
تشخيص سرطان ريه با روش خوشه بندي دسته هاي ذرات همكارانه
306
تشخيص سرطان سينه با استفاده از روش هاي تشخيص الگو
307
تشخيص سرطان سينه با استفاده از روش هاي دسته بندي
308
تشخيص سرطان سينه با استفاده از رويكردهاي تركيبي دسته بندي
309
تشخيص سرطان سينه با استفاده از ويژگي هاي بافتي و هيستوگرام
310
تشخيص سرطان سينه با تصوير برداري در فركانس هاي موج ميليمتري
311
تشخيص سرطان سينه با روش هاي خوشه بندي
312
تشخيص سرطان سينه با روش هاي يادگيري و تشخيص الگو
313
تشخيص سرطان سينه در تصاوير التراسوند
314
تشخيص سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي با استفاده از ويژگي‌هاي بافت‌گونه
315
تشخيص سرطان سينه مبتني بر استفاده از شبكه هاي عصبي
316
تشخيص سرطان معده به وسيله سيستم خبره فازي مبتني بر الگوريتم هاي تكامل
317
تشخيص سرطان هاي تخمدان و پروستات با استفاده از الگوي طيف جرم خون
318
تشخيص سرعت خودروها از طريق دوربين با ديد روبرو
319
تشخيص سريع حالت نمايش داده شده توسط دست
320
تشخيص سريع رنگي عفونتها جهت تسريع ترميم بافت
321
تشخيص سريع ويروس آنفولانزاتيپ ...وسروتيپ هاي آن به روش ...وتعين توالي
322
تشخيص سريع، قابل اطمينان و متمايزكننده‌ي خطاي DC در شبكه‌هاي انتقال و توزيع توان DC
323
تشخيص سريهاي زماني با استفاده از آتاماتاي احتمالي
324
تشخيص سطح درد مزمن با استفاده از سيگنال‌هاي عصبي موجود در نخاع
325
تشخيص سطح درد نوروپاتي با استفاده از سيگنال هاي عصبي نخاع
326
تشخيص سلسله مراتبي نفود به روش ناهنجاري بوسيله شبكه هاي عصبي
327
تشخيص سلول سالم از توموري بافت استخوان با استفاده از روش طيف سنجي فلورسانس القايي ليزر(LIFS)
328
تشخيص سلول هاي سرطاني در آزمايش خون به كمك تكنيك هاي پردازش تصاوير
329
تشخيص سلولهاي سرطاني با استفاده از تكنيكهاي پردازش تصوير و يادگيري ماشين
330
تشخيص سن از روي چهره به كمك شبكه عصبي و ماشين بردار پشتيباني
331
تشخيص سن و جنسيت انسان به منظور استفاده در ربات سرويس رسان
332
تشخيص سن و جنسيت كاربر با استفاده از نظرات ثبت شده كاربر در يك شبكه اجتماعي
333
تشخيص سنگ كليه با استفاده از سيستم هاي هوشمند
334
تشخيص سياه چاله در شبكه‌هاي موردي بي‌سيم با استفاده ازسيستم‌هاي ايمني مصنوعي
335
تشخيص شبكه هاي عملكردي توسط كدگذاري تنك سيگنال‌هاي fMRI كل مغز
336
تشخيص شخصيت و حالت روحي كاربر در تعامل با صفحات لمسي در هنگام بازي
337
تشخيص شدت بروز واحدهاي كنشي چهره
338
تشخيص شدت و محل خرابي با استفاده از تبديل موجك داده هاي كرنش
339
تشخيص شرايط جزيره اي شدن سيستم هاي توزيع مبتني بر ريخت شناسي رياضياتي
340
تشخيص شكستگي ميله روتوردر موتورهاي القايي با استفاده از روش المان محدود وآنابيز اثر جريان موتور
341
تشخيص شكستگي ميله هاي روتور در موتورهاي تركشن القايي ﴿با استفاده از روش تزريق سيگنال و تبديل موجك﴾
342
تشخيص شكستگي ميله هاي روتور موتور القائي در حضور نوسانات بارو فركانس بدون وقفه دركار موتور
343
تشخيص شل شدگي پيچ در اتصالات كامپوزيتي با استفاده از تست غير‌مخرب
344
تشخيص شماره پلاك اتومبيل از تصاوير پيش پردازش شده با استفاده از شبكه هاي عصبي
345
تشخيص شماره ي پلاك خودروهاي ايراني توسط تكنيك هاي پردازش تصوير و شبكه عصبي
346
تشخيص شناسايي و حذف خطا در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از روشهاي هوشمند
347
تشخيص شي در تصاوير سنجش از دور با استفاده از يادگيري عميق
348
تشخيص صحبت مستقل از گوينده توسط شبكه عصبي تاخير زماني
349
تشخيص صحت امضاهاي فارسي به روش شبكه هاي عصبي فازي
350
تشخيص صفحات اسپم وب با استفاده از انتشار اعتماد و عدم اعتماد
351
تشخيص صفحات فريب‌ آميز وب با رويكرد اثربخشي هسته‌ هاي غيرخطي در ماشين‌ بردار پشتيبان توسعه‌ يافته
352
تشخيص صفحات مرده در وب
353
تشخيص ضايعات سرطاني پوست با استفاده از تصاوير پزشكي
354
تشخيص ضمني احساسات كاربر از روي تعامل وي با تلفن همراه هوشمند با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي شخصيتي
355
تشخيص طيف در باند وسيع، مبتني بر ويژگي‌هاي ايستان گردشي سيگنال‌ها
356
تشخيص عابر پياده در تصاوير ايستا
357
تشخيص عارضه‌هاي پروستات از تصاوير سي تي با استفاده از رويكرد پردازش تصوير
358
تشخيص عدم احتراق درموتورهاي SI با تحليل فشار گازهاي خروجي
359
تشخيص عدم توجه به جلو و خواب آلودگي راننده با استفاده از اطلاعات رنگ و عمق تصوير
360
تشخيص عسل طبيعي كرمانشاه از عسل تقلبي به كمك پردازش تصوير و هوش مصنوعي
361
تشخيص علائم ويروس موزاييك خيار به كمك پردازش تصوير
362
تشخيص علت گريه نوزادان با استفاده از تحليل هاي آوايي
363
تشخيص علف هرز از برگ چغندر قند با استفاده از پهباد و پردازش تصوير
364
تشخيص عليت از ديناميك‌هاي غيرخطي داده‌هاي سري زماني كوتاه‌مدت ميكروآرايه
365
تشخيص عميق تصاوير با استفاده از عمق يابي از تاري و آناليز استريو
366
تشخيص عنبيه با روش اقتباس ويژگي مبتني بر نقاط كليدي (حساس) تحت شرايط تصاوير با كيفيت هاي متغير
367
تشخيص عيب اتصال كوتاه استاتور موتور القايي قفس سنجابي سه فاز
368
تشخيص عيب اتصالي حلقه هاي سيم پيچي استاتور موتورهاي القائي در شرايط عدم تعادل ولتاژ تغذيه
369
تشخيص عيب استاتور موتور القايي با استفاده از منطق فازي
370
تشخيص عيب استاتور و عيب نامتعادلي منبع تغذيهدر موتور القاييتوسط شبكه هاي عصبي مصنوعي
371
تشخيص عيب بر مبناي رويتگر مقاوم در يك فرايند غير خطي
372
تشخيص عيب براي توربين گاز مليMW25با استفاده از الگوريتم ژنتيك
373
تشخيص عيب بلبرينگ با استفاده از شبكه هوشمند فازي تاكاگي سوگينو و شبكه عصبي توابع پايه شعاعي
374
تشخيص عيب پس زني در يكي از اتصالات يك مكانيزم چهارميله اي
375
تشخيص عيب توربين بادي با استفاده از روش هاي مبتني بر داده
376
تشخيص عيب در سيستم كنترل و شبكه CAN يك وسيله زميني بدون سرنشين
377
تشخيص عيب در سيستم هاي غيرخطي با استفاده از تئوري تداوم
378
تشخيص عيب در مدارات مجتمع آنالوگ براساس دسته بندي شاخصهاي جريان منبع تغذيه
379
تشخيص عيب درايو الكتريكي در يك خودروي الكتريكي با ساختار موتور در چرخ
380
تشخيص عيب سنسور و عملگر ربات دوپا با مدل سينگولار
381
تشخيص عيب سنسورهاي جريان در مبدل هاي توان به كمك FPGA
382
تشخيص عيب شكستگي ميله هاي روتور موتور القايي با استفاده از سيگنالهاي الكتريكي
383
تشخيص عيب لايه لايه شدگي اوليه در ورق چند لايه فلز-كامپوزيت با استفاده از موج هدايت شده¬ي لمب
384
تشخيص عيب موتور القايي الكتروپمپ با استفاده از تركيب داده سنسوري
385
تشخيص عيب ميله شكسته موتورالقايي الكتروپمپ با استفاده از سيگنال ارتعاشي در حوزه زمان-فركانس
386
تشخيص عيب ناهم‌راستايي موتورهاي القايي با به‌كارگيري يكي از روش‌هاي مبتني بر مدل
387
تشخيص عيب هاي سنسوري به كمك تركيب اطلاعات در سيستم الكتروپمپ
388
تشخيص عيب و كنترل يكپارچه مبتني بر مدل در سيستم هاي چندعاملي خطي
389
تشخيص عيب يابي بر مدل كمي در سيستم هاي سوئيچينگ
390
تشخيص عيب¬هاي كاويتاسيون و عملكرد خشك در الكتروپمپ بر مبناي مدل
391
تشخيص عيوب بافت هاي تصادفي رنگي با استفاده از مدل هاي مخفي ماركف
392
تشخيص عيوب پارچه هاي حلقوي پودي با استفاده از تئوري موجك
393
تشخيص عيوب چاپ و دكور كاشي هاي سراميكي
394
تشخيص عيوب خارج از مركزي غلتك هاي سيستم كشش بااستفاده از آناليز صدا و شبكه هاي عصبي
395
تشخيص عيوب شمشهاي فولادي به روش آستانه گيري STEEL BLOOMS DEFECT DETECTION USING THRESHOLDING
396
تشخيص عيوب شمشهاي فولادي به روش آستانه گيري STEEL BLOOMS DEFECT DETECTIONUSING THRESHOLDING
397
تشخيص عيوب مكانيكي اكسل عقب با اندازه گيري ارتعاشات
398
تشخيص عيوب نواري در بويين پيچي نامشخص توسط آناليز تصوير به روش ميانگين و واريانس خطي
399
تشخيص غيرطبيعي بودن حركت ديواره قلب با استفاده از الگوهاي مآره حاصل از تصاوير نشان گذاري قطبي ام آر آي
400
تشخيص غيرمخرب شكل هندسي چند ناخالصي با حل معكوس معادله الاستواستاتيك به روش المان‌هاي مرزي و الگوريتم شبكه‌هاي عصبي
401
تشخيص غيرمخرب كيفيت و آفت‌زدگي ميوه‌ي به با استفاده از روش طيف‌سنجي مرئي- فروسرخ نزديك (‏Vis/NIR)
402
تشخيص فاز اتصال كوتاه شده در خطوط فشار قوي به كمك شبكه عصبي
403
تشخيص فاز و تعيين قطعه كابل معيوب ناشي از تخليه جزئي در شبكه كابلي با اتصال متقاطع به روش سناريوي سيستم هاي چند عاملي
404
تشخيص فاز و تعيين قطعه كابل معيوب ناشي از دو منبع تخليه جزئي همزمان در شبكه كابلي با غلاف اتصال متقاطع به روش حين كار
405
تشخيص فاصله موانع تا خودرو توسط سنسورالتراسونيك HC-SR04
406
تشخيص فرمان هاي حركتي دو دست از سيگنالهاي مغزي با استفاده از شبكه هاي عصبي
407
تشخيص فعاليت از روي تصاوير متوالي
408
تشخيص فعاليت انسان با استفاده از داده هاي بازسازي شده سهبعدي حاصل از تركيب ويژگيهاي محلي و سراسري
409
تشخيص فعاليت هاي ذهني از سيگنالهاي مغزي با استفاده از طبقه بندي كننده هاي شبكه هاي عصبي و روش آماري
410
تشخيص فعاليت‌هاي غيرعادي افراد سالخورده در خانه‌هاي هوشمند
411
تشخيص فعاليت‌هاي مشكوك در فايل‌هاي رسانه‌اي موجود در سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند
412
تشخيص فعاليت¬هاي پيچيده انسان در ويديو با استفاده از شبكه¬هاي عصبي عميق
413
تشخيص فوق حساس سرطان با استفاده ازآپتاحسگر نورتابي ‏الكتروشيميايي دوقطبي در ميكروسل ساخته شده با ‏چاپگر سه بعدي و‏ ‏نانوردياب نقاط كربني-آپتامر به روش اسپكتروفلورومتري و تعيين چندريختي تك نوكلئوتيدي به روش اسپكتروفلورومتري ، با ‏استفاده ‏ازنقاط كربني
414
تشخيص قطعات و انتقال كد قطعه به وسيله اسكنر 3 بعدي
415
تشخيص كاراكترهاي پلاك خودرو در تصاوير با رزولوشن پايين
416
تشخيص كاراي تصاوير مشابه در موتورهاي جستجو
417
تشخيص كامپيوتري بيماريهاي قلبي با استفاده از صداي قلب
418
تشخيص كامپيوتري ميكروآنوريسم ها در تصاوير شبكيه در بيماران ديابتي
419
تشخيص كانال هاي دستور و كنترل شبكه هاي بات در ترافيك
420
تشخيص كد هاي رادار LPI با بكار گيري استخراج ويژگي ها بر مبناي CWD
421
تشخيص كدر شدن سرريز تيكنرباطله كارخانه بازيابي هماتيت با استفاده با استفاده از پردازش تصوير و تنظيم خودكار پمپ باطله با استفاده از پ
422
تشخيص كدهاي پستي دست نويس فارسي بر روي پاكت هاي پستي به كمك روش هاي هوشمند پردازش تصوير
423
تشخيص كسره اضافه در زبان فارسي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
424
تشخيص كلام با استفاده از تكنيك هاي بينايي
425
تشخيص كلاه ايمني موتورسواران توسط پردازش تصوير
426
تشخيص كلبول هاي سفيد در تصاوير ميكروسكوپي خون سالم انسان
427
تشخيص كلمات نويسه گردان شده از انگليسي در متون فارسي
428
تشخيص كلمات و ارقام دست نويس فارسي بوسيله شبكه هاي عصبي (خط نسخ )
429
تشخيص كلمات و ارقام گفته شده بر روي خط تلفن توسط كامپيوتر
430
تشخيص كليك هاي هرز در فضاي وب فارسي
431
تشخيص كم هزينه چهره انسان بااستفاده از روش يادگيري عميق
432
تشخيص كمپلكس QRS درالكتروكارديوگرام حالت نرمال و در آريتمي ها با استفاده از روش هاي هوشمند
433
تشخيص كمي سرطان پستان با تصاوير سونوگرافي و الاستوگرافي
434
تشخيص كمي كمپيلوباكتر ژژوني و كمپيلوباكتر كولي در مرغ هاي عرضه شده در فروشگاه هاي مرغ زنده در سطح شهرستان كرمانشاه باروشrealtime pcr
435
تشخيص كمي ميزان عريان شدگي مخلوط هاي آسفالتي بااستفاده ازروش پردازش تصوير
436
تشخيص كنش انسان با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشنال چند جرياني
437
تشخيص گره (افراد) موثر در شبكه هاي اجتماعي
438
تشخيص گره هاي بحراني در شبكه
439
تشخيص گره ي بدرفتار در شبكه هاي موردي بين خودرويي
440
تشخيص گره‌هاي بدخواه در تجميع داده مبتني بر شايعه در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
441
تشخيص گره‌هاي هرزنگار در شبكه‌هاي اجتماعي با استفاده از ابزارهاي پردازش گراف‌هاي پيچيده
442
تشخيص گروه تصاوير با استفاده از اطلاعات حركت چشم ميمون
443
تشخيص گروه تصاوير مشاهده شده از روي سيگنال EEG با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
444
تشخيص گزينش پذير يون زيركونيم و آمينو اسيد هيستيدين توسط يك حسگر شيميايي رنگ سنجي ساده بر پايه بروموپيروگالول رد
445
تشخيص گفتار از موسيقي با استفاده از رده‌‌بندهاي مولد و متمايزساز
446
تشخيص گفتار فارسي با بهره گيري از الگوريتم هاي آموزش ماشين و شبكه عصبي
447
تشخيص گفتار گسسته فارسي با استفاده از مدل هاي مخفي ماركوف
448
تشخيص گفتار و امكان سنجي تهيه موتورهاي باز شناسي گفتار زبان فارسي و شبيه سازي يك سيستم تشخيص گوينده
449
تشخيص گفتار واج بنيان در زبان فارسي
450
تشخيص گل از شاخساره در گل محمدي با استفاده از سامانه‌ي پردازش تصوير
451
تشخيص گلومرول با استفاده از پردازش هوشمند تصاوير كليه
452
تشخيص گوينده بملك شبكه عصبي
453
تشخيص گير مكانيكي روتور چرخ‌دنده مغناطيسي استاتور سيم پيچي شده و ارائه‌ راه‌كار
454
تشخيص لايه لايه شدن در ورق هاي كامپوزيت توسط موج پراكنده شده ي بازتابي
455
تشخيص لبه تصوير به كمك كامپيوتر
456
تشخيص لبه در تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
457
تشخيص لبه‌هاي تصوير با استفاده از تكنيك PCA
458
تشخيص لرزش (چتر) با استفاده از نرخ تغييرات آنتروپي
459
تشخيص لهجه‌هاي متداول ايراني با استفاده از مشخصه‌هاي به دست آمده از توزيع واج ها در فضاي ويژگي هاي گفتاري
460
تشخيص ليستريا مونوسيتوژنز در مواد غذايي به روش مولكولي PCR
461
تشخيص ليستريامونوسيتوژنزدر مواد غذايي به روش مولكولي
462
تشخيص مؤلفه P300 از سيگنال‌هاي مغزي براي سيستم‌هاي رابط مغز و رايانه
463
تشخيص مبتني بر رفتار كد پوستهء برنامه‌نويسي پرش‌گرا
464
تشخيص مبتني بر ناهنجاري نفوذ در ميزبان از طريق تشابه نمايه كاربر
465
تشخيص مبلغ چك بانكي بصورت دست نوشته به عدد و به حروف
466
تشخيص متن به روش ناحيه بندي
467
تشخيص متن فارسي در تصاوير مناظر طبيعي
468
تشخيص متون محاوره از رسمي
469
تشخيص محل پلاك خودرو با پردازش تصوير
470
تشخيص محل چهره انسان در تصوير
471
تشخيص محل خطا در شبكه قدرت به كمك روش EMTR بهبود يافته
472
تشخيص محل و شدت آسيب در سازه‌ها به وسيله تابع چگالي طيفي داده‌هاي كرنشي
473
تشخيص محل وقوع و نوع خطا در سيستم انتقال HVDC دو ترميناله دوازده پالسه
474
تشخيص مدل پردازش اطلاعات كاربر با استفاده از درخت كلاسه بندي فازي
475
تشخيص مدولاسيون در سيگنال با استفاده از هيستوگرام دوره تناوب و بررسي تجربي
476
تشخيص مدولاسيون سيگنالهاي مخابراتي به روش CSA
477
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال
478
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال توسط Wavelet
479
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال توسط يادگيري عميق
480
تشخيص مدولاسيون هاي ديجيتال خطي غير خطي با استفاده از تبديل ديولت
481
تشخيص مديريت سود با استفاده از تغييرات دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود
482
تشخيص مرحله ي رتينوپاتي ديابتي با استفاده از پردازش تصوير شبكيه
483
تشخيص مقاوم شكل وسايل نقليه با استفاده از مدل سه بعدي
484
تشخيص مقاوم عيب در سيستم الكتروموتور القايي و پمپ گريز از مركز
485
تشخيص مكانيزم تغيير شكل پذيري و ارزيابي آنيزوتروپي توده سنگ ساختگاه سد خرسان -2 با استفاده از آزمايش هاي برجا
486
تشخيص ملانوما با به كارگيري آناليز بافت تصاوير پوست
487
تشخيص منابع فليكر در شبكه قدرت با استفاده از جهت انتشار آنها
488
تشخيص منابع نيروي انساني به طرحهاي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
489
تشخيص منحني هاي درجه دوم در تصاوير ديجيتال با استفاده از الگوريتم ژنتيك
490
تشخيص مهارت‌هاي افراد با تجزيه و تحليل درجه سختي پرسش‌ها در شبكه‌هاي پرسش و پاسخ
491
تشخيص موانع جهت كاربرد در تحريك قشر بينايي مغز
492
تشخيص موانع منفي ثابت براي خودروي هوشمند بدون سرنشين به كمك تركيب اطلاعات سنسورها
493
تشخيص موتورسواران در تصاوير ترافيكي با استفاده از مدل اجزا ي انعطاف پذير جهت استفاده در خودروي بي راننده
494
تشخيص موج هاي قلبي با استفاده از روش هاي زمان فركانس
495
تشخيص موجودات زنده در حال حركت و ساكن به وسيله سنسور حساس و اشعه مادون قرمز )Pyroelectirc(
496
تشخيص موجوديت‌هاي نامدار فارسي با استفاده از شبكه‌هاي عصبي عميق
497
تشخيص موقعيت اهداف ساكن و متحرك در محيط تصادفي با استفاده از روش معكوس زماني
498
تشخيص موقعيت و اندازه خرابي بين لايه‌اي در پانل‌هاي كامپوزيتي با استفاده از روش LAMB WAVE
499
تشخيص مولكولي ژئوتيپ هاي پاپيلوما ويروس اچ پي وي عامل سرطان دهانه رحم در شهر تهران
500
تشخيص مولكولي ميكروب ها با روش pcr
501
تشخيص مولكولي يك بيماري ژنتيكي با استفاده از داده بيان ژن
502
تشخيص ميزان آشنايي افراد به موسيقي با پردازش سيگنال هاي مغزي
503
تشخيص ميزان جابجائي و دوران اجسام به كمك پردازش تصوير
504
تشخيص ميزان كيفيت تلفظ اصوات در آموزش گفتار عربي به كمك كامپيوتر
505
تشخيص ميزان نيتريت موجود در بزاق به كمك روش گريس و با بهره‌گيري از اختلاط بهينه در ميكروميكسر كاغذي
506
تشخيص ميزبان هاي بدخواه توسط سيستم پليس عامل ها
507
تشخيص ناحيه پوسيدگي دندان با استفاده از پردازش تصوير
508
تشخيص نامتمركز عيب در سيستمهاي ابعاد وسيع غيرخطي با تمركز بر سيستم ناوبري اينرسي
509
تشخيص ناهماهنگي در جدول‌هاي جريان توزيع‌‌شده‌ در شبكه‌هاي مبتني ‌بر نرم‌افزار
510
تشخيص ناهنجاري ترافيك شبكه بر مبناي تجزيه ماتريسي
511
تشخيص ناهنجاري در اينترنت اشيا: رويكرد سلسله مراتبي مه و ابر
512
تشخيص ناهنجاري در پايگاه‏داده‏ها با استفاده از وابستگي تراكنش‏ها
513
تشخيص ناهنجاري در پروتكل مسيريابي AODV
514
تشخيص ناهنجاري در ترافيك شبكه با استفاده مدل سازي آماري
515
تشخيص ناهنجاري در تصاوير ماموگرافي با استفاده از شبكه‌‌هاي مولد رقابتي
516
تشخيص ناهنجاري در داده هاي جاري
517
تشخيص ناهنجاري در سري‌هاي زماني به كمك شبكه‌هاي عصبي بازگشتي
518
تشخيص ناهنجاري در شبكه با طراحي روشهاي نگاشت ويژگي و ردهبند تركيبي سريع
519
تشخيص ناهنجاري در شبكه به كمك ترافيك طبيعي سرويس هاي شبكه
520
تشخيص ناهنجاري در شبكه مبتني بر هوش مصنوعي
521
تشخيص ناهنجاري در شبكه هاي نرم افزار محور با به كارگيري ويژگي هاي ترافيكي
522
تشخيص ناهنجاري در شبكه‌هاي كامپيوتري با استفاده از تركيب الگوريتم‌هاي انتخاب منفي، انتخاب مثبت و كلوني
523
تشخيص ناهنجاري در گرافهاي جرياني
524
تشخيص ناهنجاري در محيط هاي عايقي با استفاده از سطوح انتخابگر فركانس
525
تشخيص ناهنجاري محلي در دنباله هاي ويدئويي شلوغ با يادگيري مبتني بر نمونه هاي آموزشي نرمال
526
تشخيص ناهنجاري و مكان يابي خطا در نرم افزارهاي عملياتي به صورت پويا بر اساس رفتار برنامه
527
تشخيص نشتي خطوط لوله انتقال نفت وگاز با استفاده از روش هاي زمان واقعي
528
تشخيص نظرات تقلبي با استفاده از شبكه هاي عصبي ژرف
529
تشخيص نظرهاي جعلي با استفاده از رابطۀ بين كلمات و جنبه هاي مختلف يك نظر
530
تشخيص نفوذ از نوع آنومائي با استفاده از شبكه هاي عصبي بدون ناظر
531
تشخيص نفوذ با استفاده از سيستم‌هاي چندعامله مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
532
تشخيص نفوذ با استفاده ازمدل مخلوط گوسي و مقايسه و تركيب آن با ماشين بردار پشتيبان
533
تشخيص نفوذ با انتخاب ويژگي بر پايه الگوريتم هاي تكاملي و ماشين بردار پشتيبان
534
تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي و تركيب رده بندهاي درخت تصميم گيري و بيزي
535
تشخيص نفوذ در ابر رايانشي توسط تكنيك تشخيص ناهمگوني
536
تشخيص نفوذ در سيستمهاي كامپيوتري به روش آماري
537
تشخيص نفوذ در شبكه با استفاده از يادگيري عميق
538
تشخيص نفوذ در شبكه هاي سيار
539
تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري با استفاده از تكنيك هاي هوش مصنوعي
540
تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري به شيوه يادگيري نيمه نظارتي
541
تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي
542
تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي
543
تشخيص نفوذ در صفحات وب با استفاده از تحليل فايلهاي ثبت وقايع
544
تشخيص نفوذ مبتني بر يادگيري رفتار طبيعي محتواي بسته‌ها در ترافيك پرسرعتHTTP
545
تشخيص نفوذ و شناسايي حملات در اينترنت اشياء مبتني بر پروتكل مسيريابي RPL
546
تشخيص نقطه تغيير در نمودار هاي كنترل با استفاده از شبكه هاي عصبي
547
تشخيص نقطه ي تغيير دنباله اي در رگرسيون چندكي خطي
548
تشخيص نماي راديوگرافيك شكستگيهاي استخوان منديبل
549
تشخيص نواحي چشمگير در تصوير با رويكرد آماري
550
تشخيص نواحي در تصاوير راداري SAR با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر بافت
551
تشخيص نواحي ژني كنترل كنند هي كيفيت پخت در برنج شهر گنبد كاووس
552
تشخيص نواحي كپي شده ي جعلي در تصاوير ديجيتال سطح خاكستري
553
تشخيص نوع اتصال پروتئين ها با استفاده از نگاشت هاي شناختي فازي
554
تشخيص نوع اغتشاش در شبكه هاي انتقال با استفاده از فازورهاي ديناميكي
555
تشخيص نوع سرويس در بازي واليبال و موفق يا ناموفق بودن آن در عبور توپ از روي تور
556
تشخيص نوع مدولاسيون سيگنال هاي با مدولاسيون خطي در يك شبكه راديو شناختي
557
تشخيص نوع نقص در لول ههاي انتقال نفت و گاز توسط پردازش داده هاي حاصل از توپك هوشمند(PIG
558
تشخيص نوع و محل خطا در خطوط هوايي به كمك شبكه هاي عصبي پيشرفته
559
تشخيص نويز روي تصاوير OCT
560
تشخيص نياز غذايي سويا به روش دريس (DRIS)
561
تشخيص هدف واقعي از اهداف كاذب در الگوي روزت با روشهايBSS
562
تشخيص هوشمند ايرادات سطح ريل راه آهن
563
تشخيص هوشمند توابع اوليه در سخ تافزارهاي تكامل پذير در سطح تابع
564
تشخيص هوشمند سرطان پوست بر اساس روش امتيازدهي و سيستم پشتيبان تصميم پزشكي
565
تشخيص هوشمند سرطان ريه با رويكرد تحليل داده
566
تشخيص هوشمند عيوب درمكانيزم نگهدارنده كلاچ تراكتور MF285 باآناليز ارتعاشي به كمك هيبريد عصبي - ژنتيك وتبديل موجك وچرخ دنده شماره يك به كمك ANFIS برروي پايه نصب آزمايشگاهي
567
تشخيص هوشمند فعاليت و كلاس بندي الگو هاي خوني در تصوير نگاري تشديد مغناطيسي عروق
568
تشخيص هوشمند موارد پاتولوژيك از طريق تصاوير ميكروسكوپي كليه
569
تشخيص هويت از روي بيومتريك‌هاي چهره و نحوه راه رفتن از روي تصاوير ويديويي
570
تشخيص هويت از روي صدا
571
تشخيص هويت از طريق الگوي خطوط بند انگشت در پشت دست
572
تشخيص هويت از طريق الگوي رگ هاي پشت دست با استفاده از تابش پرتوها
573
تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن بر مبناي خوشه بندي
574
تشخيص هويت افراد از روي راه رفتن بر مبناي خوشه بنديژژ
575
تشخيص هويت افراد از طريق بيومتريك گوش با بكارگيري يك روش تركيبي
576
تشخيص هويت افراد با استفاده از بررسي زيستسنج ) بايومتريك( چهره
577
تشخيص هويت انسان از روي تصاوير رنگي چهره با استفاده از طبقه بندي كننده شبكه عصبي
578
تشخيص هويت با استفاده از بايومتريك صورت
579
تشخيص هويت با استفاده از بيومتريك
580
تشخيص هويت با استفاده از تصاوير سه‌بعدي چهره
581
تشخيص هويت بر اساس ساختار گوش افراد
582
تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه
583
تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم
584
تشخيص هويت بر مبناي مدل ماهيچه هاي مولد حركات صورت و صوت
585
تشخيص هويت برمبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم
586
تشخيص هويت بيومتريك بر مبناي الگوي عنبيه چشم به‌كمك تكنيك‌هاي پردازش تصوير
587
تشخيص هويت تركيبي مبتني بر ويژگي هاي اثر انگشت و تصوير كف دست Multimodal Biometric Based on Fingerprint Features and Palmprint
588
تشخيص هويت سوء استفاده گران داخلي در شبكه با مدلسازي خصوصيات و رفتار كاربران
589
تشخيص هويت كاربر روي دستگاه هاي چند لمسي از طريق حركت دست
590
تشخيص هويت نوزادان از طريق اثر كف پاي آنان
591
تشخيص هويت و بيومتريك بر مبناي عنبيه چشم در سيستم هاي ATM
592
تشخيص و ارزيابي تمرينات فيزيك‌درماني با استفاده از الگوريتم چندالگويي و چندتطبيقي پيچش زماني پويا
593
تشخيص و ارزيابي خسارت با استفاده از خصوصيت ديناميكي در قاب سه بعدي بتن آرمه
594
تشخيص و ارزيابي عيوب جدايش لبه‌اي در وصله‌هاي كامپوزيتي با استفاده از آزمون غيرمخرب دمانگاري
595
تشخيص و اصلاح پيوندهاي RDF شكسته شده در داده هاي پيوندي
596
تشخيص و اندازه گيري انتخابي يون CN^- با استفاده ازكمپلكس مس-اينديگوكارمين به روش اسپكتروفوتومتري
597
تشخيص و اندازه گيري تركيبات آلوده كننده محيطي با استفاده از زيست حسگرها
598
تشخيص و اندازه گيري ميزان لغزش چرخ و ريل قطار با استفاده از منطق فازي و شبكه هاي عصبي
599
تشخيص و انواع مختلف جفت سرراهي
600
تشخيص و ايزوله كردن خودكار و هوشمند نيروگاه هاي ناپايدار با استفاده از PMU هاي نصب شده در سطوح توليد و انتقال
601
تشخيص و بازيابي چهره ها بر مبناي ويژگي هاي بصري و با استفاده از شبكه هاي عصبي
602
تشخيص و بررسي داده هاي برت در تحليل پوششي داده ها
603
تشخيص و بررسي ژن هاي موثر در بيماري مالتيپل اسكلروسيس
604
تشخيص و بررسي لرزه ي دست به كمك روش هاي پردازش تصوير
605
تشخيص و بررسي نقاط پرت در مدل هاي رگرسيون فازي
606
تشخيص و بيان متون تايپ شده فارسي
607
تشخيص و پيش بيني بيماري Sleep Apnea با استفاده از آناليز غيرخطي سيگنال EEG
608
تشخيص و پيش بيني حباب قيمتي سهام با رويكردهاي سري هاي زماني مالي و حسابداري
609
تشخيص و پيشگيري سريع از حوادث پي در پي و خاموشي سراسري در سيستم هاي قدرت
610
تشخيص و پيگيري منابع انساني با تلفيق سيستم اطلاعات مكاني و مدل سازي اطلاعات ساختمان در پروژه هاي عمراني
611
تشخيص و تجزيه و تحليل خودكار مناطق سايه دار به منظور بهبود كيفيت در تصاوير اولتراسوند درون رگي (IVUS)
612
تشخيص و تحليل خوابآلودگي راننده و مديريت وضعيت خطر
613
تشخيص و تخمين خطاي آب بندي سيلندر در سيستم الكتروهيدروليك سروو
614
تشخيص و تصحيح اعداد فارسي به كمك شبكه هاي عصبي
615
تشخيص و تصحيح اعداد فارسي به كمك شبكه هاي عصبي
616
تشخيص و تصحيح خودكار آرتيفكت‏هاي چشمي در سيگنال EEG با استفاده از يك روش‏ تركيبي
617
تشخيص و تصديق هويت نويسنده با استفاده از الگوهاي دودويي محلي و كانتورها
618
تشخيص و تصديق هويت نويسنده بصورت برون خط و مستقل از متن
619
تشخيص و تعيين آسيب در سازه ها با بروز رساني مدل سازه اي به كمك پارامترهاي ديناميكي حساس به خرابي
620
تشخيص و تعيين حمل اتصال دور به دور در يك سيم پيچ لايه اي نمونه
621
تشخيص و تعيين خطا با استفاده از تئوري تركيب اطلاعات در سيستم آزمايشگاهي سه تانك
622
تشخيص و تعيين محل آسيب در مخزن استوانه اي با دو انتهاي نيم كروي جدار نازك ايزوتروپيك به كمك تحليل نظري و عملي مودال
623
تشخيص و تعيين محل و شدت آسيب در سازه ها با كمك اطلاعات آناليز ديناميكي و روش هاي بهينه يابي
624
تشخيص و تعيين مقدار آسيب سازه ها با استفاده از روش هاي مبتني بر آمار و احتمالات
625
تشخيص و تعيين ميزان آسيب در سازه هاي صفحه اي شكل با استفاده از تبديل پيچك و الگوريتم ژنتيك
626
تشخيص و تفكيك اجسام با استفاده از سنسور
627
تشخيص و تفكيك فرمان‌هاي حركتي قشر مغز مربوط به حركات دست، با استفاده از سيگنال‌هاي مغزي
628
تشخيص و تكنيك اجزاء چهره
629
تشخيص و ثبت برخي تخلفات رانندگي در دنباله‌اي از تصاوير ويديوئي با به‌كارگيري شبكه‌هاي عصبي
630
تشخيص و جايابي تغيير شكل مكانيكي سيم پيچ ترانسفورماتور به كمك فرستنده- گيرنده فراپهن باند(UWB)
631
تشخيص و جبران عيب در سيستم تعيين و كنترل سمت يك فضاپيما
632
تشخيص و جداسازي بيماران افسرده از افراد سالم با استفاده از سيگنال الكتروانسفالگرام
633
تشخيص و جداسازي عيوب حسگري توربين بادي در حضور نامعيني مدل و اغتشاش با استفاده از روش H_-/H_∞
634
تشخيص و جداسازي عيوب موتور القايي الكتروپمپ با استفاده از تركيب داده عصبي
635
تشخيص و جلوگيري از تباني در كاربرد جريان‌سازي ويديويي زنده در شبكه‌هاي نظير به نظير
636
تشخيص و حذف كدهاي مشابه
637
تشخيص و درجه‌بندي عيوب بافت پارچه‌هاي حلقوي (كتن) با استفاده از پردازش تصوير
638
تشخيص و درمان سرطان زودرس و اوليه پستان
639
تشخيص و دسته بندي عيوب پديدآمده در سطح پالت هاي مجتمع فولاد مباركه ، با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير در فضاي رنگ
640
تشخيص و دسته بندي عيوب مكانيكي بلبرينگ توسط تجزيه و تحليل در حوزه مشترك زمان - فركانس
641
تشخيص و دسته بندي وسايل نقليه بر اساس پردازش تصوير براي يك سيستم نظارت ترافيكي
642
تشخيص و دنبال كردن عابر پياده در محيط شلوغ
643
تشخيص و رديابي انسان در محيط هاي شلوغ با وجود همِپوشاني
644
تشخيص و رديابي حركت انسان مبتني بر مدل دو بعدي
645
تشخيص و رديابي موانع با استفاده از بينايي ماشين در وسائط نقليه هوشمند
646
تشخيص و شناسايي حمله با اثر بلندمدت به سيستم كنترل
647
تشخيص و شناسايي خطا در سيستم سوزن با استفاده از روشهاي مبتني بر سيگنالژژ
648
تشخيص و شناسايي خطا مبتني بر سيگنال در سامانه¬ي سوئيچ خط با استفاده از شبكه عصبي و پياده¬سازي آزمايشگاهي
649
تشخيص و شناسايي شكستگي ميله هاي روتور موتور القايي با استفاده از تبديل موجك مختلط درخت دوگانه
650
تشخيص و شناسايي علائم ترافيكي در تصاوير صحنه متحرك
651
تشخيص و شناسايي علايم راهنمايي و رانندگي به صورت بي‌درنگ
652
تشخيص و شناسايي عيب و تطابق با آن در سيستم ترمز ضد قفل (ABS) با استفاده از روش هاي مبتني بر مدل
653
تشخيص و شناسايي محل منبع كاهش ولتاژ
654
تشخيص و طبقه بندي اتو ماتيك مغزپسته
655
تشخيص و طبقه بندي اغتشاشات كيفيت تواني در سيستم قدرت با استفاده از روش هاي هوشمند و تبديل موجك
656
تشخيص و طبقه بندي تصورات حركتي در سيستمهاي واسطه مغز با رايانه كاربر فرما
657
تشخيص و طبقه بندي عيب نشتي داخلي در عملگر سيستم الكتروهيدروليك سروو با استفاده از تبديلات تعليم يافته ي چندگانه
658
تشخيص و طبقه‌بندي الگوهاي احساسات به وسيله آناليز سيگنال مغزي ﴿EEG﴾
659
تشخيص و كاربرد قطعات DNA كلون شده
660
تشخيص و كلاسه بندي حركات انسان متحرك آنسوي ديوار با استفاده از رادار داپلر
661
تشخيص و كنترل تحمل پذير عيب در سيستم رباتيك توانبخشي از راه دور
662
تشخيص و گروه بندي اثر انگشت با استفاده از روش عصبي -فازي
663
تشخيص و محدود سازي هوشمندانه خطا در يك واحد نيروگاه بخار
664
تشخيص و محل يابي خطاي گذرا در خطوط انتقال نيرو
665
تشخيص و مدل‌سازي هندسه تومور با رويكرد فازي
666
تشخيص و مقابله با اهداف فريب‌دهنده به روش DRFM
667
تشخيص و مكان يابي تخليه جزيي در ترانسفورماتورهاي روغني با استفاده از حسگر فيبرنوري
668
تشخيص و مكان يابي نقص در مدارهاي آنالوگ با استفاده از شبكه هاي عصبي و توليد آزمون نقص
669
تشخيص و مكان يابي همزمان PD و عيوب مكانيكي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از امواج الكترومغناطيس و پياده سازي
670
تشخيص و مكان‌يابي بي‌درنگ تابلوهاي راهنما و متن فارسي در ويديوهاي ترافيكي شهري
671
تشخيص و مكان‎يابي متن در تصاوير طبيعي با استفاده از شبكه‎هاي عصبي عميق تماما كانولوشني
672
تشخيص وجود عيب در لوله ها با استفاده از امواج فراصوت لمب
673
تشخيص وجود ناهنجاري در حنجره و بررسي امكان طبقه بندي گونه هاي آن با استفاده از پردازش سيگنال گفتار بيماران
674
تشخيص ورود و خروج استاد از كلاس هوشمند بر اساس تشخيص چهره
675
تشخيص وسايل نقليه از تصاويرهوايي و ماهواره اي
676
تشخيص وقايع غيرمعمول در تصاوير ويديويي با استفاده از شبكه هاي بيزين
677
تشخيص وقوع و تعيين محل خطاهاي جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت در آزمايش ضربه
678
تشخيص وقوع و كنترل لكنت با استفاده از تحليل سيگنال‏هاي مغزي-عصبي
679
تشخيص ويدئوهاي مشابه با استفاده از دسته بندي ويدئو ها بر اساس محتوا
680
تشخيص ويروس پسوروز مركبات با استفاده از آزمون اليزا، نموده سازي و نقوش الكتروفورزي آر.ان.ا. دو رشته اي
681
تشخيص ويروس هرپس سيمپلكس در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس از طريق روش تكثير هم دما به واسطه حلقه (LAMP)
682
تشخيص يكپارچگي متن نويسنده با استفاده از ويژگي هاي كاراكتري، لغوي، نحوي و معنايي در متون فارسي
683
تشخيص يون نيترات توسط نانو ذرات نقره با استفاده از اگزالات پتاسيم به عنوان پايدار كننده
684
تشخيصو شناسايي محل
685
تشخيض ناباروري با ابزار داه كاوي
686
تشديد اسپين الكترون و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي
687
تشديد بيان ژن HpPKS1 در گياه گل راعي
688
تشديد تظاهر ژن DREB1B به منظور افزايش تحمل به تنش هاي اسمزي در گياه سيب زميني
689
تشديد تظاهر ژن DREB2A در گياه سيب زميني به منظور افزايش تحمل به تنش هاي اسمزي
690
تشديد كننده هاي مايكروويو
691
تشديد گرهاي اپتيكي ناپايدار GSFUR
692
تشديدهاي خط انتقالي در اسكوئيدهاي DC دماي بالا و بهبود كارايي آنها با نامتقارن سازي پيوندگاه ها
693
تشريح اخلاق كشاورزي در اكولوژي انساني شهرستان سنقر
694
تشريح انتقادي مفاهيم رياضي در نقد عقل محض
695
تشريح پديده كرونا بررسي اثرات مخرب آن و ارايه راهكارهايي در جهت كاهش و يا تعديل اثرات محزب آن
696
تشريح توانمندي هاي پوياي مؤثر بر نوآوري خدماتي
697
تشريح توانمندي‌هاي پويا در فرايند نوآوري مدل كسب‌وكار: مطالعه موردي
698
تشريح جهاني‌شدن و تأثير آن بر گفتمان نخبگان دولتي ايران (84-1376)
699
تشريح رگرسيون با نرم افزار ميني تب
700
تشريح سامانه هاي فتوولتائيك و نصب صفحات آنها
701
تشريح فرم هاي بين الملل و راهنماي تكميل آنها ( پست نامه ها)
702
تشريح كارخانه استحصال آهك به شيوه مدرن به همراه تحليل FEM سازه كوره پخت آهك
703
تشريح مدلسازي در نرم افزار CATIA به همراه توضيح عملكرد كاربراتور سري HL ومدل سازي آن
704
تشريح مفاهيم شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد به همراه پياده سازي ابتدايي در شركت آلفا
705
تشريح مقايسه اي گونه هاي جنس Pedicularis در ايران
706
تشريح موتور JT8D ـ سيستم هاي موتور JT8D ـ تنظيمات موتور JT8D
707
تشريح نحوه مستندسازي سيستم كيفيت بر اساس استاندارد 9002 ISO در شركت آب و فاضلاب استان يزد
708
تشريح نرم افزار Ansys Workbench
709
تشريح و تحليل مدل رگرسيوني و بدست آوردن مدل جامع بين معدل دانشجويان و عوامل دروني (خانوادگي )
710
تشريح واشنايي با روش هاي قفل گذاري
711
تشعير و كاربرد آن در مرقع گلشن
712
تشكل نانو ويسكرهاي SiC در نسوزهاي منيزيت- كربني
713
تشكيا فاز جامد در محل براي جدا سازي و ژيش تغليظ مقادير كم يون هاي نيكل قبل از تعيين اسژكترومتري جذب اتمي شعله ان
714
تشكيك هاي فخر رازي بر عيون الحكمه ابن سينا
715
تشكيل آنيون سنسور رنگزاي حساس به منظور شناسايي مقادير جزئي يديد و فلوريد و كاربرد آن در نمونه هاي حقيقي
716
تشكيل بانك اطلاعاتي داده‏هاي CPT و CPTu و آزمايش بارگذاري شمع‏ها جهت مقايسه روش‏هاي مختلف تعيين ظرفيت باربري
717
تشكيل بيوفيلم و كنترل آن در طي توليد، فرايند عمل و بسته بندي موادغذايي
718
تشكيل پوزيترونيوم در برخورد پوزيترون با مولكول هيدروژن
719
تشكيل پوشش سيليكا به روش سل ژل بر زير لايه نيكل
720
تشكيل پوشش كامپوزيتي نيكل-بور/ سي ان تي و بررسي تاثير عمليات حرارتي پلاسمايي بر مقاومت به خوردگي و سايش آن
721
تشكيل پيوند كربن - كربن از طريق واكنش افزايشي مايكل ايندول به تركيبات كربونيل غير اشباع a، B و از طريق واكنش مانيخ در آب با استفاده از سديم دود سيل سولفات
722
تشكيل پيوند كربن-كربن از طريق واكنش مانيخ در حضور كاتاليزور Rb2HPW12O40
723
تشكيل تجمعات آميلوئيدي درپروتئين تاو: مطالعات ترموديناميكي وسينتيكي
724
تشكيل تركيبات بين فلزي Fe3Al و FeAl به روش آلياژ سازي مكانيكي
725
تشكيل تركيبات بين فلزي در ور قهاي چند لايه آلومينيم -تيتانيم تهيه شده به وسيله جوشكاري انفجاري
726
تشكيل تصوير پانوراما با استفاده از اطلاعات شبكه هاي حسگر دوربين
727
تشكيل توصيفهاي چندگانه از تصاوير ويدئويي به كمك تخصيص نرخ لاگرانژين JPEْG2000
728
تشكيل حالت هاي همدوس بوسيله هسته گرمايي
729
تشكيل خاك ها تحت اقليم مرزي خشك- نيمه خشك و تغيير كاني هاي رسي در ريزوسفر برخي مركبات در شهرستان داراب، استان فارس
730
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
731
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
732
تشكيل خانواده از ديدگاه مكتب اسلام
733
تشكيل خانواده در كشورهاي باستاني (ايران= روم= يونان)
734
تشكيل دادگاه نظامي در جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق بين‌الملل
735
تشكيل دوسيتر ناجابجايي با استفاده از حالت هاي همدوس
736
تشكيل ريزنانوالياف در ساختار نانوالياف الكتروريسي شده نايلون6 به منظور بهبود عملكرد تصفيه هواي كابين خودرو
737
تشكيل سلول در سيستم هاي توليد سلولي با در نظر گرفتن مسيرهاي مختلف با استفاده از الگوريتم تركيبي شبكه عصبي و SA
738
تشكيل شبكه بيزي بر مبناي كات ست هاي حداقلي و كاربرد آن در برآورد قابليت اطمينان سيستم قدرت مركب با درنظر گرفتن شرايط آب و هوايي و اندازه اهميت عناصر سيستم
739
تشكيل فيلم پوششي نانو كامپوزيت HDPE/O-MMT بر سطح فولاد كربني با روش الكتروستاتيك پاششي پودري و ارزيابي خواص مكانيكي و مقاومت خوردگي آن
740
تشكيل كمپلكس گلوكز-نانوذرات پليمري زيست تخريب پذير به عنوان يك مدل آزمايشگاهي به منظور بررسي اثر ضد سرطاني آن
741
تشكيل لايه ي اكسيد نيكل به روش الكتروشيميايي وبررسي تأثير غلظت واكنش كننده ها و pH
742
تشكيل لايه يخ در هواي مرطوب بر روي ديواره سرد
743
تشكيل نانوسيم هاي فلزي در لايه الكتروريسي شده براي ايجاد رسانايي
744
تشكيل و ارزيابي خواص خوردگي و تريبولوژيكي پوشش هاي رسوب فيزيكي بخار آلومينيوم
745
تشكيل و بررسي رفتار خوردگي و تريبولوژيكي پوشش الكترولس كامپوزيتي نيكل-فسفر-نانو لوله كربني
746
تشكيل و بررسي ساختاري پوشش آلومينايد اصلاح شده با تيتانيوم برسوپرآلياژ IN837LC
747
تشكيل و بررسي ساختاري پوشش سيليسيم آلومينايد بر سوپر آلياژ IN837 LC
748
تشكيل و ثبت شركت‌هاي تجاري و شعب آن در حقوق ايران
749
تشكيل و مشخصه يابي پوشش الكترولس كامپوزيتي Ni-P-WS2 و مقايسه آن با پوشش Ni-P-CNT
750
تشكيل و مشخصه يابي پوشش فولادي نفوذي سيليسيم روي فولاد زنگ نزن 304L و فولاد كربني CK10 به روش پودري فشرده
751
تشكيل، ارزيابي ريز ساختاري و مطالعه رفتار دماي بالاي پوشش هاي Al-Ti بر سوپر آلياژ پايه نيكلي B- 1900
752
تشكيلات اداري بنادر جنوب در عصر قاجاريه
753
تشكيلات اداري بنادر جنوب در عصر قاجاريه
754
تشكيلات اداري و سياسي دولت هاي شيعه ايران تا پايان صفويه ﴿ قرن 3 تا 12 هجري﴾
755
تشكيلات جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با تشكيلات ديگر كشورهاي جهان
756
تشويق و تاثير آن بر روند رشد عاطفي و فكري دانش آموزان ابتدايي
757
تشويق و تنبيه در آيات و روايات
758
تشويق و تنبيه و آثار آن در كارآيي كاركنان
759
تشويق و تنبيه و آثار آن در كارايي كاركنان
760
تشويه كالكوپيريت در حضور دي اكسيد منگنز
761
تشويه مگنتيتي كانسنگ هماتيتي/گوتيتي و پرعيارسازي به روش جدايش مغناطيسي شدت پايين
762
تشيخص اشيا متحرك به كمك دوربين متحرك تثبيت نشده
763
تشيع در آذربايجان ايران از ابتدا تا استقرار حكومت صفويه
764
تشيع در استان كردستان
765
تشيع در جبال از سقوط آل بويه تا حمله مغول
766
تشيع در جرحان و استر آباد
767
تشيع در خوزستان از قرن اول تا صفويه
768
تشيع در عصر تيموريان در ايران و ماوراء النهر
769
تشيع در كرمان از آغاز قرن اول تا آغاز قرن دهم
770
تشيع در كوفه ﴿قرن اول و دوم ﴾
771
تشيع در مصر(ازآغاز تا پايان خلافت فاطميان ) , Title of thesis:The sectarian in egypt)from beginning to end of fatemian s caliphate(
772
تشيع در هرات دوره تيموري
773
تشيع در هرمزگان عهد صفوي
774
تشيع و آل بويه در فارس
775
تشيع و تاريخنگاري اسلام ﴿ تا پايان قرن هفتم﴾
776
تصاوير پيش پا افتاده
777
تصاوير تبليغاتي با تاكيد بر ايجاد عمق و پلان هاي كاربردي براي بيلبوردهاي شهري
778
تصاوير ثابت، مخاطب متحرك، توهم حركت
779
تصاوير ثابت، مخاطب متحرك، توهم حركت
780
تصاوير ديداري- تصاوير ذهني
781
تصاوير زمان "بررسي تقويم هاي مصور ايران "
782
تصاوير زمان (بررسي تقويم هاي مصورايران )جلدنخست :علم ونجوم ،جلددوم :هنرونجوم
783
تصاوير سمبليك در سينماي انيميشن
784
تصاوير سمبليك در سينماي انيميشن
785
تصاوير نيمه مقطع
786
تصحيح ، تحشيه وتعليقات كتاب بديع اللغه
787
تصحيح ، تعليقه و تحشيه مناسك العاشقين ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي
788
تصحيح ، مقابله و بازنويسي نسخه خطي توضيح الاخلاق تحرير خليفه سلطان
789
تصحيح ، مقابله و بازنويسي نسخه خطي توضيح الاخلاق تحرير خليفه سلطان
790
تصحيح ، مقابله وتحليل آثار منثور ابوالبركات منير لاهوري (1054-1019)
791
تصحيح ،تحشيه ،تعليقه بررستم نامه وهفت لشلكر
792
تصحيح ،شرح ،ارجاع وترجمه ي بخش ايراني امثال وحكم دهخدا
793
تصحيح ،مقابله و تحليل آثار منثور ابوالبركات منير لاهوري﴿ 1054-1019﴾
794
تصحيح «تحفه الملوك» تصنيف علي بن ابي حفض فقيه محمود الاصفهاني
795
تصحيح «لطايف و ظرايف» تاليف حسين بن محسن فيروزكوهي
796
تصحيح «نصيحت نامه شاهي» اثر تاج الدين حسين خوارزمي
797
تصحيح 10 مجلس از مجالس تعزيه زمينه ميرانجم شهرستان خوانسار
798
تصحيح آثار گلستانواره علي اكبر فراهاني
799
تصحيح املايي پرسوجوهاي فارسي براي بازيابي مؤثر اطلاعات در موتور جستجو
800
تصحيح انتقادي اعجاز خسروي اميرخسرو دهلوي
801
تصحيح انتقادي باب سوم از كتاب شاهد صادق نوشته محمد صادق ميناي آزادي اصفهاني
802
تصحيح انتقادي تذكره ي خير البيان
803
تصحيح انتقادي تفسيرفارسي قرآن كريم از محمدبن عبدالرزاق دُنبُلي
804
تصحيح انتقادي تفسيرفارسي قرآن كريم از محمدبن عبدالرزاق دُنبُلي
805
تصحيح انتقادي حدائق البلاغه شمس الدين فقير دهلوي
806
تصحيح انتقادي ديوان اشعار جيحون يزدي
807
تصحيح انتقادي ديوان اكبر اصفهاني
808
تصحيح انتقادي ديوان البسه مولانا محمود نظام قاري يزدي
809
تصحيح انتقادي ديوان البسه مولانا محمود نظام قاري يزدي
810
تصحيح انتقادي ديوان عرشي يزدي
811
تصحيح انتقادي ديوان غزليات صافي اصفهاني ( از ر تا ي)
812
تصحيح انتقادي رسالة حقايق‌الصنايع ميرابوالقاسم فندرسكي؛ تحقيق و تنسيق مفاهيم، و تبيين مباني نظري صناعت بر اساس آراء ميرفندرسكي
813
تصحيح انتقادي رساله "تشويق العارفين " اثر ملامحمد تقي بن علي محمد طبرسي نوري1262 (ه .ق .)
814
تصحيح انتقادي روضه العشاق خرمي تبريزي
815
تصحيح انتقادي شاهنامه نواب عالي
816
تصحيح انتقادي شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي
817
تصحيح انتقادي غزل‌ هاي فدايي يزدي «تا حرف ذ»
818
تصحيح انتقادي قصايد شهاب اصفهاني به همراه مقدمه و تعليقات
819
تصحيح انتقادي كتاب ابواب الجنان بخش دوم ﴿از مجلس هشتم تا پايان مجلس يازدهم﴾
820
تصحيح انتقادي كتاب حاشيه فياض لاهيجي بر شرح اشارات خواجه طوسي و بررسي آراء ابتكاري وي در اين كتاب
821
تصحيح انتقادي گلشن خيال
822
تصحيح انتقادي مثنوي "انصاف نامه " اثر ميرزا اسماعيل تائب تبريزي
823
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعرا صباي كاشاني ﴿بخش چهارم : از غزوه احد تا وفات پيامبر اكرم "ص"﴾
824
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعرا صباي كاشاني ﴿بخش سوم : از بعثت پيامبر اكرم "ص" تا غزوه احد﴾
825
تصحيح انتقادي مثنوي خداوند نامه ملك الشعراء صباي كاشاني ﴿بخش دوم : از ولادت تا بعثت پيامبر اكرم ﴿ص﴾﴾
826
تصحيح انتقادي مثنوي منبع الانهار عزلتي
827
تصحيح انتقادي نسخه خطي «قوانين دستگيري»
828
تصحيح انتقادي نسخه خطي ترجمه فارسي نورالدين اخباري از حقايق ملا محسن فيض كاشاني(1007-1091ه.ق)
829
تصحيح انتقادي نسخه خطي ديوان اشعري
830
تصحيح انتقادي نسخه خطي ديوان طاهري ناييني
831
تصحيح انتقادي نسخه خطي روح الله از زين العباد بيرمي(820 هـ .ق)
832
تصحيح انتقادي نسخه خطي كحال العيون
833
تصحيح انتقادي نسخه خطي منظومه "خورشيد و مهپاره " اثر "ميرزا محمدسعيد قمي "
834
تصحيح انتقادي نسخه ي خطي ديوان اشعارمحمد مسيح صاحب كاشاني
835
تصحيح انتقادي و توصيفي نسخه خطي شرح حال حضرت عبدالعظيم (ع )
836
تصحيح انتقادي و شرح و توضيح نسخه خطي منظومه شيرين و شيرويه وفايي
837
تصحيح انتقادي يوسفيه ي ميرزا هادي نائيني
838
تصحيح انحراف فاز در پرتو هاي اولتراسوند با تفرق محدود بسل و X
839
تصحيح انديس ضريب تاثير منبع نوري CIE براي منابع نوري كم مصرف شبيه ساز نور روز
840
تصحيح انديسهاي متاماريزم به كمك تئوري تجزيه كيفي و تطبيق آن با نتايج بصري
841
تصحيح انيس العاقلين اثر ملاقاري گيلاني
842
تصحيح انيس العاقلين ميرقاري گيلاني (1005 ه .ق .)
843
تصحيح بحرالفاظ محمدصادق ناطق اصفهاني
844
تصحيح بحرالفاظ محمدصادق ناطق اصفهاني
845
تصحيح بخش اول ازمثنوي قيصرنامه اديب نيشابوري
846
تصحيح بخش اول قسطاس الاطبا تا پايان برگ 135
847
تصحيح بخش دوم ازمثنوي قيصرنامه اديب پيشاوري
848
تصحيح بخش دوم نسخه خطي قسطاس الاطبا اثر نورالدين محمدعبدالله شيرازي از صفحه ي 631 تا172
849
تصحيح برونراند نرمال بدون كشيدگي با استفاده از الگوريتم Matching-Pursuit
850
تصحيح بلبل نامه فريدالدين عطار نيشابوري (قرن7)
851
تصحيح پاسخنامه هاي تستي به كمك پردازش تصوير
852
تصحيح پروفيل دندانه چرخ دنده هاي هليكال به منظور كاهش صدا
853
تصحيح پس زمينه در مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال Pipeline
854
تصحيح تحقيق وتعليق المطالع السعيده في الشرح الفريده
855
تصحيح تذكره زينت المدايح ميرزا محمدصادق مروزي بخش اول
856
تصحيح تذكره مفتاح التواريخ
857
تصحيح تذكره ي شكرستان پارس
858
تصحيح تصاوير ديجيتال با اطلاعات خود تصوير
859
تصحيح تطبيقي نسخه خطي تكمله الاخبار از ابتداي ملوك عجم تا ابتداي دوره صفوي
860
تصحيح جنگ سعد الهي
861
تصحيح حديقه المعارف در شرح گلشن راز
862
تصحيح حواشي عبداللطيف عباسي بر مثنوي
863
تصحيح خطاهاي ناشي از تغيير نمود در رديابي با استفاده از آشكارسازي كانتور هدف
864
تصحيح خطاهاي ناشي از تغييرنمود در رديابي كانتور فعال
865
تصحيح خطاي رله ديستانس با استفاده از حفاظت هوشمند در شبكه‌هاي گسترده
866
تصحيح ديجيتال پس‌زمينه‌ اثرات غيرخطي مدارهاي آنالوگ به ديجيتال با معماري Pipeline
867
تصحيح ديوان اديب صابرترمذي
868
تصحيح ديوان اشعار شهاب الدين عمعق بخارايي همراه با تحقيق در احوال و آثار و توضيح اشعار او
869
تصحيح ديوان اشعار كمال اسماعيل
870
تصحيح ديوان اشعار وامق يزدي بر اساس نسخۀ خطي كتابخانۀ ملي ملك
871
تصحيح ديوان اطهر رانكوهي املشي
872
تصحيح ديوان اطهر رانكوهي املشي
873
تصحيح ديوان اوحدي مراغه اي
874
تصحيح ديوان جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني
875
تصحيح ديوان حسرت همداني
876
تصحيح ديوان حيران دنبلي
877
تصحيح ديوان درويش عباس جزي (ديواني با گويش محلي گزي )
878
تصحيح ديوان سحاب اصفهاني
879
تصحيح ديوان سعيد نقشبندي يزدي
880
تصحيح ديوان سلطان ابوالفتح ابراهيم ميرزا بن بهرام صفوي متخلص به جاهي
881
تصحيح ديوان شرعي شيرازي(غزليات )
882
تصحيح ديوان شرف جهان قزويني
883
تصحيح ديوان شعر شيخ نجيب الدين رضا زرگر تبريزي اصفهاني
884
تصحيح ديوان شهيدي قمي
885
تصحيح ديوان عنوان تبريزي
886
تصحيح ديوان غزليات صافي اصفهاني (از الف تا د)
887
تصحيح ديوان فريدالدين احول
888
تصحيح ديوان فريدالدين احول
889
تصحيح ديوان فريدن الدين احول
890
تصحيح ديوان ماني شيرازي (قرن 10)
891
تصحيح ديوان مشتاق اصفهاني
892
تصحيح ديوان ملا رجبعلي واحد تبريزي
893
تصحيح ديوان ملولي و تحقيق در اشعار و احول او
894
تصحيح ديوان منسوب به باباكوهي
895
تصحيح ديوان ميرزا محمدصادق منشي بخارايي
896
تصحيح ديوان هلالي جُغَتايي اَسترآبادي
897
تصحيح ديوان ولي دشت بيامني
898
تصحيح ديوان، ديباجه‌ها و منشات نصيراي همداني
899
تصحيح رساله بيان بديع تاليف ميرزا ابوطالب فندرسكي
900
تصحيح ساختار در آليا‍سازي و ريخته گري فولاد ابزار كارسرد 2080/1
901
تصحيح شرح المعلقات السبع للزوزني علي أساس أقدم المخطوطات في المكتبات الإيرانية
902
تصحيح شرح گلشن مظفّرالدّين علي بن محمّد شيرازي
903
تصحيح صحيفه اولي از كتاب مخزن الانشاء واعظ كاشفي
904
تصحيح صد و بيست غزل نخست از نسخه خطي غزليات خليل كاشاني
905
تصحيح ضريب توان مبدل سوئيچينگ بوست DC/AC به كمك كنترل كننده هوشي محاسباتي
906
تصحيح طيف گاماي هم پوشان ناشي از وجود همزمان راديو ايزوتوپ هاي تكنسيوم و تاليوم در تصوير برداري اسپكت از قلب بوسيله روش هاي هوشمند
907
تصحيح عبهرالعاشقين
908
تصحيح علمي و انتقادي نسخه خطي «زبدة الفوايد»
909
تصحيح غزليات والهي قمي
910
تصحيح غزليات والهي قمي
911
تصحيح غلط به طور جامع ياانتخابي ؟بررسي كارآمدي آنها در مهارت نوشتاري فراگيران ايراني زبان انگليسي
912
تصحيح غير موضوعي گرانش نيوتني
913
تصحيح فركانس نوسانات داخل سيم پيچ ترانسفورماتور بر مبناي اطلاعات پايانه اي
914
تصحيح فرهنگ لب اللغه تاليف شيخ محمود لاهيجي ﴿سال تاليف: 1098 ه.ق﴾
915
تصحيح قصايد رضاقلي خان هدايت
916
تصحيح قصايد و غزليات خادم اصفهاني
917
تصحيح قصايد و غزليات خادم اصفهاني
918
تصحيح قصايد وغزليات انوري ابيوردي وشرح برخي ابيات دشوار آن
919
تصحيح كتاب (شرح مثنوي)
920
تصحيح كتاب خطي (تفسير سوره يس )
921
تصحيح كتاب سلسله العارفين و تذكره الصديقين
922
تصحيح كتاب محبوب الصديقين پير جمالي اردستاني
923
تصحيح كتاب مقاصد الاولياء في محاسن الانبياء محمود فاريابي
924
تصحيح كشف الاسرارمعنوي درشرح ابيات مثنوي
925
تصحيح كشف السرار معنوي در شرح ابيات مثنوي
926
تصحيح كليات اشعار رشيداي عباسي متوفي 1083
927
تصحيح كليات خواجه حسين ثنايي مشهدي به همراه تعليقات ﴿دوجلد﴾
928
تصحيح كليات خواجه حسين ثنايي مشهدي به همـراه تعليقـات(دوجلـد)
929
تصحيح كليات وحشي بافقي
930
تصحيح كهن‌ترين ترجمة فارسي تورات
931
تصحيح كوانتومي مرتبه اول تابش لارمور در الكتروديناميك كوانتومي
932
تصحيح گلشن توحيد
933
تصحيح ليلي و مجنون نامي اصفهاني
934
تصحيح متن، تحليل محتوايي و بررسي سبك‌شناختي حدايق الدقايق
935
تصحيح مثنوي بهرام وگل اندام(منسوب به) كاتبي نيشابوري
936
تصحيح مثنوي خسرو و شيرين ( سروده ميرزا جعفر قزويني ملقب به آصف جان )
937
تصحيح مثنوي نقش بديع از غزالي مشهدي (با مقدمه، توضيحات و تعليقات)
938
تصحيح مثنوي هاي ديوان مدهوش گلپايگاني
939
تصحيح مثنوي هاي زلالي خوانساري
940
تصحيح مثنوي يوسف و زليخاي ناظم هروي
941
تصحيح مجمع الباقي(حكايات ظريفه)
942
تصحيح مجموعه بديعيه (منتخب)
943
تصحيح مجموعه رسائل عزيزبن محمد نسفي
944
تصحيح محافظه كاري براي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و كيو توبين
945
تصحيح محافظه كاري براي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و كيو توبين
946
تصحيح مدل هاي زيرشبكه براي جريان هاي همراه با ذرّه
947
تصحيح مرز در برآورد چكالي هسته اي
948
تصحيح مظهرالاسرار عبدي بيگ نويدي و مقايسه ي آن با مخزن الاسرار نظامي
949
تصحيح معادله حالت دو بعدي براي پيش بيني تعادل جذب سطحي اجزاي گاز طبيعي بر روي زئوليت هاي انواع Aو X
950
تصحيح مقدار احتمال آزمونهاي چندگانه براي مدلهاي خطي آميخته
951
تصحيح مقدمه اي بر "فتوحات معنوي" از عبدالقلي سهالوي
952
تصحيح مكاتيب شيخ علي بن محمد كلاه
953
تصحيح منظومه حماسي علي نامه
954
تصحيح منظومه في مدح ائمه اطهار محمد حسين خيالي اصفهاني
955
تصحيح موقعيت اتم ها در بلورهاي Bixbyte با مدل بار نقطه اي
956
تصحيح موقعيت هاي اتمي در مواد يوني خالص با استفاده از بيناب نگاري PAC
957
تصحيح نسخ خطي بيان الواقع
958
تصحيح نسخ خطي تاريخ صاحبقراني
959
تصحيح نسخه جنگ منشأت كتابخانه استانبول به شماره ف 552
960
تصحيح نسخه خطي "اخلاق شاهي " (مقاله اول ) اثر مظفربن محمد حسني (حسيني ) طبيب كاشاني متخلص به شفايي
961
تصحيح نسخه خطي "حديقه القدس و روضه الانس " اثر علي اكبر ابن ميرزابابا تبريزي
962
تصحيح نسخه خطي "رضوان " اثر ميرزا آقاخان كرماني
963
تصحيح نسخه خطي "گزارش وقايع فتنه شيخ عبيدالله و اكراد"
964
تصحيح نسخه خطي "گزارش وقايع فتنه شيخ عبيدالله واكراد"
965
تصحيح نسخه خطي "مجمعالفوايد" از عبدالله جوهري تبريزي
966
تصحيح نسخه خطي انيس السالكين خواجه عبيدالله احرار
967
تصحيح نسخه خطي تذكره نسوان آخندزاده ملامحمد صديق هروي(كابلي)
968
تصحيح نسخه خطي جامعالقصص از ابن ابوالحسن واعظ (از زندگي يوشع بن نون تا آغاز مولود حضرت رسول (ص ))
969
تصحيح نسخه خطي ديباچه نصايح افلاطوني
970
تصحيح نسخه خطي ديوان جرعه تبريزي
971
تصحيح نسخه خطي ديوان علي نقي كمره اي , critical correction of divan ali naghi kamarehi
972
تصحيح نسخه خطي ديوان مسيح كاشاني , editing the manuscript copy of the collection of poems of masih kashani
973
تصحيح نسخه خطي زاد المذكرين اثر جمال‎الدين استاجي
974
تصحيح نسخه خطي شگرف نامه ( ديوان هلالي كاشاني )
975
تصحيح نسخه خطي غزليات ظهوري ترشيزي
976
تصحيح نسخه خطي مثنوي حسن جهانگير
977
تصحيح نسخه خطي مجمع الباقي
978
تصحيح نسخه خطي مجموعه ارشاد المريدين، مثنوي، آداب المريدين
979
تصحيح نسخه خطي مطمح‌الانظار (سيدمحمدامين شهرستاني اصفهاني)
980
تصحيح نسخه خطي منشات خواندمير " نامه نامي " , critical correction of letters by khandmir)famous letter(
981
تصحيح نسخه خطي وقايع زمان سلطنت فتحعلي شاه بعد از مرگ عباس ميرزا
982
تصحيح نسخه خطي يوسفيه (قصه ي يوسف) ميرزا هادي تائيني
983
تصحيح نسخه صهاي خطي غزليات ظهوري ترشيزي .
984
تصحيح نسخه ي خطي تشبيه سلطاني از ابتداي حرف "با" تا ابتداي حرف "سين"
985
تصحيح نسخه ي خطي ديوان رياضي سمرقندي
986
تصحيح نسخه ي خطي شرح مثنوي احراري دهلوي
987
تصحيح نسخۀ خطي «هفده سلسله»
988
تصحيح نسخۀ خطي نگارستان جويني
989
تصحيح نسخۀ خطي" مَطلَع مَقاصِد اللُّغَه "
990
تصحيح نفايس الكلام و عرايس الاقلام
991
تصحيح هاي اثر جرمي و تاثير آن در پراكندگي ناكشسان ژرف قطبيده
992
تصحيح و بازخواني نسخة خطي خلاصه التواريخ سبحان راي
993
تصحيح و بازخواني نسخه خطي تحفه السعاده (فرهنگ اسكندري )
994
تصحيح و بازنويسي بخش نخست از نسخة خطي كاشف المشكلات از بهاء الدين ابوبكر بن كالنجارشيرازي
995
تصحيح و بررسي «زادالسّالكين»علي اكبر ساري شيرازي
996
تصحيح و بررسي «زادالسّالكين»علي اكبر ساري شيرازي
997
تصحيح و بررسي دفتر دلگشا اثر صاحب شبانكاره اي
998
تصحيح و بررسي ديوان الفت كاشاني
999
تصحيح و بررسي سبك شناسانه ي هفت گنبدي بهرام روح الامين اصفهاني
1000
تصحيح و تحشية اخلاق قاسمي اثر امير محمد طاهر علوي
بازگشت