<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تطبيق يظايف دادستان كل كش رً با دادستان ش رُستان با ت جً ب قاو نً آييه دادرسي كيفري مص بً سال 9312 با اصلاحات بعدي
2
تطبيق، نقد و بررسي شرح هاي گلستان سعدي
3
تطبيقي سياستهاي دولت در حوزهي صنايع خلاق و فرهنگي در ايران و كشورهاي منتخب
4
تطهير پول
5
تطهير پول در جرايم سازمان يافته فراملي
6
تطهير پول در جرايم سازمان يافته فراملي
7
تطورالرموز ودلالتها في الشعرالفلسطيني المقاوم المعاصربين عامي 7691-2102
8
تطوّر تاريخي علم درايه الحديث و پديده تنويع رباعي در عصر سيطره اخباري‌گري
9
تظاهرات آندوكريني ساركوئيدوز
10
تظاهرات باليني و درمان سل در كودكان
11
تظاهرات دهاني ايدز
12
تظرات اولياء و مديران مدارس شهرستان خميني شهر در زمينه عوامل موثر در جلب مشاركت مردم در آموزش و پرورش
13
تظريف تطبيقي براي حل مسائل الاستيسيته صفحه‌اي با استفاده از روشهاي بدون شبكه مبتني بر بازتوليد شبكه نقاط
14
تعابهاي بلوري بر پايه اكسيد تيتانيم در دماي 1200-1000 درجه سانتيگراد
15
تعابير فلسفي احتمال در مكانيك كوانتومي
16
تعادل اسيد-بازدرمرغ هاي تخمگذارورابطه آن باالكتروليت هاي جيره غذائي درشرايط تنش گرمائي دوره اي
17
تعادل انرژي حيات با رويكرد فنگ شويي
18
تعادل بار در مراكز داده مجازي سازي شده با بهره گيري از مهاجرت ماشين هاي مجازي
19
تعادل بازار برق خرده فروشي در سيستم هاي انرژي چند حاملي
20
تعادل بخشي آبخوان دشت اردبيل
21
تعادل بخشي فضايي در مجموعه هاي شهري. نمونه مطالعاتي : مجموعه شهري قزوين
22
تعادل بخشي نظام سكونتگاهي روستايي استان يزد و تاثير شهرهاي كوچك بر آن
23
تعادل تابع عرضه در بازار برق: رويكرد نظريه بازي
24
تعادل جهش - انتخاب در گراف هاي تكاملي
25
تعادل فازي مواد خالص به روش شبي هسازي ديناميك مولكولي
26
تعادل هاي برداري و كاربرد هاي آن
27
تعادل، پايداري و نيروهاي تنظيم كننده جمعيت كرم گلوگاه انار
28
تعادلات فازي در مقياس نانو .گاز طبيعي و پروسه هاي هسته زايي در آن .
29
تعادلها ،نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته ونقطه ثابت
30
تعارض ادله قضائي در اثبات جرم
31
تعارض حقوق ماهوي و حقوق شكلي در حقوق كيفري پزشكي
32
تعارض سنت و مدرنيته و نقش آن بر روابط خانوادگي
33
تعارض ضرورت و مفسده با ولايت در نكاح منقطع
34
تعارض قوانين
35
تعارض قوانين در ازدواج
36
تعارض قوانين در داوريهاي نفتي
37
تعارض قوانين در قرارداد هاي بيع بين الملل
38
تعارض كار خانواده و رضايت شغلي در دبيران مقطع دبيرستان استان مازندران
39
تعارض و ناسازگاري والدين در خانواده و اثرات آن بر كودكان
40
تعارضات قوانين ايران با سازمان تجارت جهاني
41
تعارضات گروه‌هاي مذهبي و سياسي در ري از دوره آل‌بويه تا پايان سلجوقيان
42
تعاريف جايگزين براي ساختارهاي درشت و تعميم نتايج در هندسه بزرگ-مقياس
43
تعاليم بهداشتي و طبي اسلام و تطبيق آن با طب جديد
44
تعاليم حكمي و اخلاقي در آثار باباافضل مرقي كاشاني
45
تعامد توابع با محمل جدا در فضاي هيلبرت هسته ي بازتوليد
46
تعامل ائمه ﴿ع﴾ با عامه از آغاز امامت علي بن ابيطالب تا پايان امامت حضرت امام صادق
47
تعامل اضطراب صفتي و محيط انگيزشي رقابتي و غير رقابتي در اجرا و يادگيري يك تكليف ادراكي حركتي در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان
48
تعامل امام علي ﴿ع﴾ با اهل كتاب
49
تعامل امام علي﴿ع﴾ و معاويه ﴿با تمركز بر جنگ صفين﴾
50
تعامل انسان-كامپيوتر مبتني بر عامل براي نابينايان
51
تعامل بار معلق رسوب و ساختار جريان آشفته در برآورد مقاومت جريان
52
تعامل بزرگان شيعه و علماي اهل سنت از آغاز غيبت كبري تا پايان قرن پنجم در عراق
53
تعامل بنيان هاي مفهومي و ويژگي هاي بصري صحنه هاي شكارگاه آثار عصر ساساني (نمونه ي موردي: ظروف فلزي سيمينه ها و زرينه ها)
54
تعامل بين CORBA ,COM در محيط‌هاي ناهمگون
55
تعامل بين ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و دارندگان محتوا بر مبناي نظريه‌ي بازي‌ها
56
تعامل بين بازار پول و بازار سرمايه در ايران
57
تعامل بين معماري و ديوارنگاري شهري تهران در دهه هشتاد
58
تعامل بين همگرايي درآمدي و گسترش جريان هاي تجاري ميان ايران و بلوك هاي منتخب
59
تعامل پوشش گياهي كف و قلوه سنگ در مولفه هاي جريان تند شونده
60
تعامل تامين مالي كسري بودجه واقعي و تورم در ايران
61
تعامل تامين مالي كسري بودجه واقعي و تورم در ايران طي سال هاي 87-1358
62
تعامل تصويري مجسمه و نقاشي با تاكيد بر دوره معاصر
63
تعامل تكانه‌هاي قيمتي نفت‌خام و بخش پولي اقتصاد ايران با تأكيد بر منبع ايجاد تكانه (رهيافت SFAVAR)
64
تعامل جريانهاي سياسي در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي مشروطه و متمم آن
65
تعامل جهاني شدن با دين﴿با تأكيد بر اسلام شيعي﴾
66
تعامل حقوق سنتي و حقوق مدرن در نظام حقوق مدني ايران چالشها و راهكارها
67
تعامل خانه معاصر با باغ ايراني ﴿خانه باغ﴾
68
تعامل خط و نقش در كتيبه هاي محرابهاي ايران (از آغاز تا پايان قرن هفت ه.ق)
69
تعامل خون با رگ در شبكه آئورتي با كسر تخليه (EF) مختلف بطن چپ
70
تعامل دين و دولت به عنوان يك عامل هويت ساز﴿در دهه اول انقلاب﴾
71
تعامل رسانه ها و حقوق فرهنگي در بستر حقوق بين المللي بشر
72
تعامل رفتاري انسان و ربات با استفاده از الگوي حركتي انسان
73
تعامل زبان و جنسيت و كاركردهاي آن در ادبيات داستاني معاصر فارسي
74
تعامل سنت و مدرنيسم در مجسمه سازي معاصر با تاكيد بر آثار تناولي
75
تعامل شكل بستر با تاج تخت و پوشش گياهي بر ضريب اختلاط عرضي
76
تعامل عدالت و مصلحت در تفسير قانون
77
تعامل عقل و وحي از ديدگاه حسن زاده املي و ابراهيمي ديناني
78
تعامل فرم و سازه در طرح گنبد هاي دو پوسته تركين
79
تعامل فرم و محتوا در اثر هنري
80
تعامل قواي باطن با قواي ظاهر و قوه عاقله از ديدگاه ابن سينا
81
تعامل گاه شهري
82
تعامل مبنا و منبع قاعده ي حقوقي با نگرشي بر نظام حقوقي ايران
83
تعامل نحوي- نوايي و نحوي- كلامي در فراگيري ساخت اطلاع تأكيد در زبان انگليسي: بررسي ساختارهاي افعال تركيبي
84
تعامل هندسه و تحولات بصري در هنرهاي تجسمي قرن بيستم ﴿در آثار: ليونل فاينينگر، بن نيكلسون، استوارت ديويس، بارنت نيومن، ريچارد ديبنكورن﴾
85
تعامل هنر و تحولات اجتماعي ايتاليا و ظهور جنبش "فراپيشتاز" در دو دهه آخر قرن بيستم
86
تعامل و تعارض ورزش و خانواده بين ورزشكاران نخبه باشگاه فولاد مباركه سپاهان
87
تعامل و تقابل ائمه اطهار با خلفاء
88
تعامل و تقابل زن و مرد در نگاره هاي مكتب هرات
89
تعامل و تقابل قدرت و آزادي در شاهنامه
90
تعامل و تقابل مسيحيان با مسلمانان در دوره فتوحات نخستين اسلامي ( 64-13 ه. ق )
91
تعامل و تقابل نظام دولت- ملت با امت سازي در بستر جهاني شدن
92
تعامل يا تداخل اختيارات شوراي امنيت و ديوان بين المللي كيفري
93
تعاملات اجتماعي در مجتمع‌هاي مسكوني بلند مرتبه
94
تعاملات بتهوون با جريان هاي معاصرش
95
تعاملات بينا رسانه اي تئاتر و سينما در آفرينش يك متن دراماتيك
96
تعاملات بينارسانه اي تئاتر و سينما در آفرينش يك متن دراماتيك
97
تعاملات دو رويكرد داده‌كاوي و بهينه‌سازي
98
تعاملات فكري و فرهنگي شيعيان با مذاهب اسلامي ديگر در دوره آل بويه
99
تعاملات و تقابلات امام موسي كاظم ﴿ع﴾ و يارانش با خلفاي معاصر خود
100
تعاون بربرواثم و بررسي مصاديق آن از منظر فقه اسلامي
101
تعاون روستايي
102
تعاوني هاي زراعتي استان كابل؛ ارزيابي موفقيت آنها و عوامل موثر بر آن
103
تعبير تفسير سه بعدي آنومالي هاي گراني سنجي با استفاده از تغييرات دانسيته
104
تعبير رئاليستي پوپر از مكانيك كوانتوم
105
تعبير كاتگوريكي گره ها و 2- گره ها
106
تعبير گسسته از توزيع نمايي تعميم يافته
107
تعبير هندسي جهتهاي اصلي و خميدگيهاي اصلي زير خمينه ها
108
تعبيرهاي توپولوژيك منطق اثبات
109
تعبيري فيزيكي براي قابهاي چسبان متناهي و كاربرد آن ها در ارتباطات بي سيم
110
تعبيه حسگرهاي تشخيص آلودگي در شبكه توزيع آب: مدل و الگوريتم
111
تعبيه درخت در مجموعه اي از نقاط با كمترين مجموع طول
112
تعبيه مجموعه نقطه اي گراف مسطح بيروني با كمترين تعداد خم بر روي نقاط رنگي در صفحه
113
تعبيه ي هندسي درخت روي نقاط درون چندضلعي
114
تعبيه‌ي دور و مسير روي گراف‌هاي توري بدون حفره محدود
115
تعداد جورسازي هاي تام و 2- عامل هاي برخي از گراف ها
116
تعداد زيرگروه هاي فازي از گروه هاي دوري متناهي
117
تعداد سيكل هاي حدي در اختلالات كوچك رده اي از دستگاه هاي هليتوني فوق بيضوي با يك زين پوچ توان
118
تعداد سيكل هاي حدي در اختلالات مرتبه دوم از مراكز مرتبه ي دو با همبعد چهار
119
تعداد سيكل هاي حدي در معادلات كلاسيك ليينارد
120
تعداد سيكل هاي حدي يك خانواده از سيستم هاي ليينارد
121
تعداد قطعه ژئودزيك هاي بين دو نقطه روي منيفلدهاي با انحناء غير مثبت
122
تعداد مركز سازهاي يك گروه متناهي
123
تعداد مرگ و مير غير مترقبه ماهانه در ايالات متحده ) 3791 - 87 (
124
تعداد نامتناهي جواب براي مساله هاي مرتبه چهارم از نوع كرشهف
125
تعداد نامتناهي جواب براي معادله هاي از نوع كيرشهف شامل p - لاپلاسين كسري
126
تعدد اسباب در نظام مسئوليت مدني با رويكردي بر قانون مجازات اسلامي 293
127
تعدد اوصياء
128
تعدد جرم
129
تعدد زوجات
130
تعدد زوجات در اسلام
131
تعدد زوجات در حقوق ايران و آفريقا
132
تعدد زوجات در فقه و خلاهاي آن در قانون حمايت از خانواده مصوب 1391
133
تعدد زوجات و تاثير آن بر روابط خانوادگي
134
تعدد ضامنان
135
تعدد و تكرارجرم در فقه و حقوق اسلامي
136
تعدي در زبان فارسي: تحليلي نقشي – رده‌شناختي
137
تعديل NNP با لحاظ كردن ارزش دارايي هاي تجديد ناپذير ﴿نفت﴾
138
تعديل اقتصادي و اثرات آن در اقتصاد ملي ايران
139
تعديل الگوي رشد برون‌زا با بيكاري و كنز سرمايه
140
تعديل اندازه‌ ي بنگاه و سرعت آن در صنايع توليدي ايران
141
تعديل بار در گريد محاسباتي تجزيه اي با استفاده از آتاماتاي يادگير
142
تعديل تأثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه‌ي اجتماعي اقتصادي همراه با حكمراني خوب در گروه كشورهاي منتخب OECD و OPEC
143
تعديل تنش شوري در زردآلو در همزيستي با قارچ مايكوريزا(Rhizophagus irregularis) و باكتري محرك رشد (Pseudomonas fluorescent)
144
تعديل خواص فيزيكوشيميايي نشاسته و پروتئين آرديولاف و بررسي اثر تعديل بر خواص عملكردي آن ها و كيفيت كيك توليدي از آن
145
تعديل داده هاي هسته اي بر اساس اندازه گيري و محاسبه توزيع شار
146
تعديل داده هاي هسته اي كربن و سرب با استفاده از كد محاسباتي MCNP و داده هاي تجربي
147
تعديل ماتريس روابط خانه كيفيت با استفاده از الگوي كانو و تحليل تاثير آن بر اولويت بندي ويژگي هاي طراحي با مطالعه موردي در گروه صنعتي انتخاب
148
تعديل ماتريس واريانس - كوواريانس بر اساس روش پرتفوي مقادير ويژه (مطالعه اي در سهام شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
149
تعديل واژگاني متون انگليسي براي اهداف علمي و فني ،ساده ساز در مقابل گسترده سازي
150
تعريف الگو براي قراردادهاي بين المللي با تاكيد بر تحقق منافع ملي وملحوظ داشتن عوامل تخصصي وضمانت هاي منبعث از حقوق بين الملل
151
تعريف بستري براي گرافن و بررسي خواص الكتروني گرافن با روش محاسبات كوانتومي
152
تعريف پاركينگ مطلوب در بافت تاريخي نونه موردي: برزن گودال مصلي يزد
153
تعريف پاركينگ مطلوب در بافت‌هاي تاريخي (نمونه موردي عرصه وحريم ثبتي بافت تاريخي يزد)
154
تعريف پذيري در درجات شمارش
155
تعريف پذيري منطقي توابع شمارنده
156
تعريف پذيري، تايپ تعريف پذيري و تئوري هاي بدون خاصيت استقلال
157
تعريف جداول استاندارد اتمسفر ايران
158
تعريف جديدي از ايده آلهاي اول وابسته
159
تعريف جديدي از فشردگي فازي
160
تعريف جديدي بر توپولوژي فازي
161
تعريف دوره هاي حرفه اي مورد نياز براي اشتغال فارغ التحصيلان رشته مهندسي هوافضا
162
تعريف روش و ارائه معياري جهت ارزيابي چروك پارچه به كمك پردازش تصاوير رقومي
163
تعريف شاخص سايش نخ از طريق ظاهر آن به كمك پردازش تصوير
164
تعريف شاخص سايش نخ از طريق ظاهر آن به كمك پردازش تصوير
165
تعريف شاخص‌هايي براي ارزيابي اثربخشي نت بهره‌ور فراگير (TPM) و ارائه روشي براي افزايش اثربخشي آن
166
تعريف شاخصه هاي استراتژي هاي وظيفه اي براي مديريت پروژه
167
تعريف شاخصهاي بهره وري در شركت كاشي كوير يزد
168
تعريف شبكه هاي عصبي ومقايسه ان با ديگر شبكه هاي عصبي
169
تعريف فرودگاه به عنوان ورودي شهر با رويكرد هويت بخشي ﴿نمونه موردي: فرودگاه مشهد مقدس﴾
170
تعريف گراف هاي كيلي و خواص ان
171
تعريف معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و كاربرد آن در شركت ايران خودرو
172
تعريف مفاهيم مربوط به مواد مخدر و روانگردان
173
تعريف هندسي مشتق لي براي ميدانهاي اسپينوري
174
تعريف و ارزش‌گذاري پارامترهاي مؤثر در طراحي شبكه حفاري بهينه بامطالعه موردي معدن سنگ‌آهن سورك
175
تعريف و تعيين شاخص هاي اندازه گيري بهره وري شعب پست بانك
176
تعريف و طراحي فضاهاي آموزشي در ورزش سواركاري ﴿مدرسه سواركاري تامهر﴾
177
تعريف واحد نگهداري در واحد چاپ افست ورقي
178
تعريف وطراحي توربين گاز به همراه طراحي يك موتور تور بوفن
179
تعريف‌پذيري در منطق پيوسته مرتبه اول و ارائه يك منطق مناسب براي بررسي ساختارهاي فرامتريك
180
تعزيز كودكان از نظر فقه مذاهب اسلامي
181
تعزيه
182
تعزيه
183
تعزيه (نمايش بومي پيشرو ايران )
184
تعزيه زبان تركي
185
تعزيه سيار در اراك
186
تعزيه يا شبيه خواني
187
تعصبات قومي قبيله اي و اثرات آن بر دختران (منطقه شلنگ آباد)
188
تععين ابعاد بهينه مخزن تاخيري جهت كاهش اوج هيدروگراف ورودي به مقدار معين
189
تععين رابطه بين فناوري اطلاعات ورضايت شغلي معلمان شهر فارسات 1392
190
تععين ظرفيت حمل بار منيپولاتور با لينك انعطاف پذير تحت تغيير شكل بزرگ
191
تععين فاصله با دوربين آيپد
192
تععين فراواني نسبي مرگ جنيني و نوزادي در48ساعت اول تولد و برخي عوامل همراه در بيمارستان الزهراء(س ) رشت طي سالهاي 81-1379
193
تععين ميزان فرسايش خاك در حوضه آبخيز كاكاشرف خرم آباد لرستان با استفاده از مدلBLM و AHP
194
تعقيب اهداف مانور دهنده
195
تعقيب بلادرنگ شي، توسط يك ربات موازي كروي دو درجه آزادي تحت يك محيط گرافيكي
196
تعقيب جهت نگاه براي برقراري ارتباط با رايانه
197
تعقيب حركات چشم به كمك پردازش تصوير به منظور كمك به معلولان حركتي
198
تعقيب دست با دوربين با استفاده از پردازش تصوير در متلب
199
تعقيب ربات زميني از طريق تشخيص چهره
200
تعقيب كردن شيء در دنباله تصاوير با استفاده از الگوريتم Lucas Kanade [لوكاس كناد]
201
تعقيب كننده نور خورشيد به وسيله موتور پله اي
202
تعقيب نقطه بيشينه توان در منبع انرژي تجديد پذير خورشيدي-بادي بر اساس مشخصه لينك DC
203
تعقيب و حمله به نشست هاي وب
204
تعلم وتربيت ازديدگاه امام علي ع
205
تعليق اجراي مجازات
206
تعليق به مثابه عنصرتجسمي
207
تعليق در تعهدات
208
تعليق در فيلم مرگ زمستاني و سكوت بره ها
209
تعليق عقود و مهريه
210
تعليق مغناطيسي پويا
211
تعليل هاي حكومتي امام علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
212
تعليم شبكه عصبي خودانجمني با الگوريتم هوش گروهي به روش لايه‌به‌لايه
213
تعليم شبكه هاي عصبي RBF به روش فوق شناختي
214
تعليم و تربيت اخلاقي از ديدگاه حكيم محمد ابن زكرياي رازي
215
تعليم و تربيت از ديد گاه امام علي (ع )
216
تعليم و تربيت از ديدگاه امام محمد غزالي
217
تعليم و تربيت از نظر افلاطون
218
تعليم و تربيت از نظر انوري
219
تعليم و تربيت از نظر كاظم زاده ايرانشهر
220
تعليم و تربيت تطبيقي آمريكا و انگلستان ARTHUR HENRY MOEHLMAN
221
تعليم و تربيت در انگلستان
222
تعليم و تربيت در ايران از نهضت اسلام تا حمله مغول
223
تعليم و تربيت در قديم و امروز
224
تعليم و تربيت در قرآن و احاديث
225
تعليم و تربيت در مرزبان نامه
226
تعليم و تربيت در نهج البلاغه
227
تعليم و تربيت و اساس فرهنگ ايرانيان هخامنشي
228
تعليم و تطبيق به گويندة تمايزي در سيستم هاي بازشناسي گفتار پيوسته مبتني بر HMM
229
تعمقي بر طراحي دست آزاد
230
تعمير توقفگاه فرودگاه با استفاده از رزين اكريليك پايه آبي در طرح اختلاط
231
تعمير تيرهاي مركب فولاد-بتن آسيب ديده توسط ورق هاي ‍CFRP
232
تعمير كشتي در كارخانه
233
تعمير و راه اندازي دستگاه آزمايش نيروگاه بخار
234
تعمير و راه اندازي دستگاه تبريد آزمايشگاهي ترموديناميك
235
تعمير و نگهداري بدنه شناورهاي فايبرگلاس
236
تعميرات پيشگويانه ماشين هاي الكتريكي صنعتي
237
تعميرات پيشگويانه موتورهاي الكتريكي صنعتي
238
تعميرات پيشگيرانه
239
تعميرات و نگهداري ﴿ كارخانه خوشه سرخ ﴾
240
تعميرات و نگهداري پيشگويانه در صنعت خودرو
241
تعميرات و نگهداري فولاد سازي
242
تعميرات ونگهداري
243
تعميم اصول مرتب سازي و كاربردهاي آن
244
تعميم الگوريتم مديريت تداخل در شبكه هاي هوشمند بيسيم
245
تعميم الگوريتم هاي تعبيه هندسي درخت با كمترين خم روي نقاط درون چندضلعي
246
تعميم الگويي دو بخشي با لحاظ نمودن سرمايه اجتماعي و ارزيابي تاثير آن بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي اقتصاد ايران
247
تعميم اولويت منصف در برنامه ريزي چندهدفه
248
تعميم ايده آل هاي 2 [دو] جاذب ضعيف حلقه هاي جابجايي
249
تعميم ايده آل هاي اول
250
تعميم برخي از قضاياي نابجايي
251
تعميم برخي از نتايج جابجايي در حلقه هاي متناوب
252
تعميم بعضي از خواص جبرهاي باناخ به جبرهاي توپولوژيكي موضعاً ضربي بنيادي
253
تعميم تئوري تابع سيم پيچ به منظور در نظر گرفتن اثر اشباع در مدلسازي ماشين القايي سه فاز
254
تعميم تابع همبستگي سيالات خالص به مخلوط مايعات و ارائه ي يك تابع هم بستگي جديد براي مخلوط مايعات و مايعات يوني
255
تعميم تابع‌هاي ضربي به -n خطي ضربي بين جبرهاي توپولوژيك
256
تعميم تحليل پوشش داده ها و تصميم گيري چند معياره
257
تعميم توزيع هاي گسسته كلاسيك
258
تعميم توزيع هاي گسسته كلاسيك
259
تعميم جامعي از فشردگي با استفاده از كاردينال و گريل
260
تعميم حدس ليچنرويچ-اوباتاي همديس به فضاهاي فينسلر
261
تعميم حلقه هاي بولي
262
تعميم خانواده توابع مفصل FGM با بسط دوبعدي
263
تعميم دستگاههاي غير خطي بيضوي مرتبه اول معادلات ديفرانسيل جزئي
264
تعميم دياگرام ورونوي در برخي فضاهاي نااقليدسي
265
تعميم رهيافت لاندائر-بوتيكر جهت مطالعه ي ترابرد وادوس و پلاروني
266
تعميم روابط وردشي و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي ژئودزيك و مدولار
267
تعميم روش آناليز مودال سازه هاي واقع بر تكيه گاه صلب و انعطاف پذير
268
تعميم روش پنهان نگاري Tn با استفاده از نمودار حالت
269
تعميم روش تقسيم بار به تحليل ياتاقان ژورنال
270
تعميم روش تكراري فوق تخفيفSOR, و ماتريسهاي پلكاني استير
271
تعميم روش هاي استنباطي نوين براي داه هاي سانسور شده
272
تعميم روش هاي بدون شبكه هسته باز توليدكننده و مرزي براي حل معادلات با مشتقات جزيي
273
تعميم روش هاي تحليلي مبتني بر بسط براي يافتن جواب هاي چندساليتوني برخي از معادلات ديفرانسيل جزئي
274
تعميم روش هاي سطري در بازسازي تصاوير توموگرافي
275
تعميم روش ون راين براي برآورد مشخصات شكل هاي بستر رودخانه هاي درشت دانه ﴿مطالعه موردي: بابلرود، بهشت آباد و كاج﴾
276
تعميم رويه هاي دوار در E4
277
تعميم ضربگرها و قضاياي مربوط به ضربگرها روي جبرهاي باناخ
278
تعميم فرمول هاي مزدوج فنچل و دوگان براي توابع محدب مجرد
279
تعميم فضاهاي برگمن وزن دار
280
تعميم فضاهاي ضرب داخلي و قضاياي تقطه ثابت روي فضاهاي متري مختلف
281
تعميم قضاياي KKM براي فضاي محدب مجرد
282
تعميم قضاياي سيلو براي جبرهاي جدولي، جبرهاي فيوژن و ابرگروه ها
283
تعميم قضاياي سيلو در ابر گروهها
284
تعميم قضيه پرون-فروبنيوس براي تانسورهاي نامنفي
285
تعميم قضيه جيكوبسن و قضاياي جابجائي در حلقه هاي s- يونيتال چپ
286
تعميم قضيه شور- زاسنهاوس براي اسكيم هاي شركت پذير
287
تعميم قضيه كاوائي و بررسي نرخ نزديك شدن سيستم هاي غير تعادلي به حالت تعادل
288
تعميم كاپولاي چند بعدي = [تعميم تابع كوپولاي چند بعدي مفهوم جديد شبه كاپولا]
289
تعميم كد كامپيوتري حل معادلات ناويرـاستوكس با تقريب لايه نازك (TLNS)گاز ايده آل به شرايط گاز تعادلي
290
تعميم كدگذاري غير بلوكي شبكه براي شبكه پخشي با حضور رله
291
تعميم كدهاي باقي مانده ي مربعي دودويي به كدهاي باقيمانده توان بالاتر در ميدان هاي بزرگتر
292
تعميم ماتريس جداسازي به شمول الگوهاي انتگراسيون تاثيرمتقابل و HIDiC
293
تعميم ماتريس جداسازي/ واكنش به شمول واكنش‌هاي پيچيده‌تر
294
تعميم مدل مالكيت ذهني به ذينفعان بيروني
295
تعميم مدلسازي سيستم قلب و عروق براي بيماريهاي مادرزادي در انجام رگ نگاري ام.آر.آي
296
تعميم مدول هاي همولو‍ژي موضعي
297
تعميم مدول هاي همولوژي موضعي
298
تعميم مدول هاي همولوژي موضعي
299
تعميم مدولهاي هم نيم ساده
300
تعميم معادل حالت GCLF و كاربرد آن در بررسي تعادل بخار-مايع محلولهاي پليمري
301
تعميم معادلات اهرنفست براي سياه چاله هاي سه پارامترهاي و گذار فاز سياه چاله ها
302
تعميم معادله حالت LIR براي تركيبات آلي با زنجير طولاني
303
تعميم مفاهيم هندسي روي جبرها و سوپرجبرهاي لي
304
تعميم مفصل فارلي-گامبل-مورگنسترن و ويژگي¬هاي آن
305
تعميم مكانيك هندسي از طريق كلاف هاي مماس گونه
306
تعميم منتج روي چند گوناهاي يكسو گويا
307
تعميم نامساوي هاي يانگ و هاينس براي ماتريسها
308
تعميم نتايج پايداري غير خطي معادلات تابعي حافظ عملگر در فضاي مشبكه با ناخ تصادفي مشبكه اي
309
تعميم نظريه گينز برگ- لانداو
310
تعميم نظريه مطلوبيت با استفاده از اندازه آميخته ي خودتواني- احتمالي
311
تعميم هاي جديد نامساوي بل
312
تعميم هاي چندجمله اي از برخي مدل هاي آماري: تئوري و كاربردهاي مالي
313
تعميم هاي عدد مرزي
314
تعميم هاي قضيه نقطه ثابت داربو و كاربردهاي آن در وجود جواب معادلات انتگرال
315
تعميم هايي از ايده آل ها و زير مدول هاي اوليه
316
تعميم هايي از حلقه ها و مدول هاي منظم
317
تعميم هايي از شرايط زنجيري
318
تعميم هايي از ضريب جيني
319
تعميم هايي از گراف هاي قويا منظم
320
تعميم هايي از مدول هاي انژكتيو
321
تعميم هايي از نابرابري هاي احتمالي و قضيه هاي حد مركزي
322
تعميم هايي ازقضيه ي حد مركزي براي فرايندهاي نقطه اي فضايي
323
تعميم همگرايي هاي آماري و ابده آلي در فضاهاي 2- نرم و پارانرم
324
تعميم و بررسي گراف هاي كيلي يكه و يكاني روي حلقه هاي جابجايي
325
تعميم يافته هاي تعويض پذيري و كاهش يافتگي در حلقه ها
326
تعميم يافته ي توزيع بتادوجمله اي دومتغيره
327
تعميم‌هاي مختلف توزيع وايبل و كاربردهاي آن‌ها
328
تعميم‌هايي از خانواده توزيع‌هاي بر، تعيين تابع بقا و كاربردهاي آن
329
تعميم‌يافته‌هاي نامساوي چيبشف براي بردارهاي تصادفي
330
تعميمي از Gp- فضاها و قضاياي نقطه ثابت در ارتباط با آن
331
تعميمي از ايدآل هاي اول
332
تعميمي از ايده آل هاي 2- جاذب در حلقه هاي جابجايي
333
تعميمي از توزيع نمايي-پواسن
334
تعميمي از حلقه هاي كامل ، نيم كامل و نيم منظم
335
تعميمي از خانواده توزيع و مقايسه آن با توزيع هاي تعميم يافته زگرافوس بالاكريشنان و ريستيك - بالاكريشتان
336
تعميمي از شاخص ميانگين پذيري
337
تعميمي از قضيه گليسون - كاهانه - زلازكو
338
تعميمي از قضيه گليسون-كاهانه-زلازكو
339
تعميمي از قضيه مقدار ميانگين و كاربردهاي آن
340
تعميمي از كدهاي شناساگر در گراف ها
341
تعميمي از مدولهاي كوهن - مكولي توسط نظريه تاب
342
تعميمي از نيم ساده ها
343
تعميمي بر تابع گاما و كاربرد هاي آن
344
تعميمي بر سانسور پيش رونده نوع دوم
345
تعميمي بررگرسيون چندك
346
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و تصميم‌گيري چندمعياره
347
تعهد بايع به تعويض و رفع عيوب كالا در مدت معين مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فقه اماميه
348
تعهد به جبران خسارت ناشي از نقض قواعد ورزش كشتي
349
تعهد پرداخت در بانكداري
350
تعهد ثالث به پرداخت مهريه : مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي وحقوق موضوعه ايران
351
تعهد ديني و اجتماعي در آثار علي احمد باكثير
352
تعهد زناشويي ورفتار منطقي درميان كاركنان دانشگاه پيام نور
353
تعهد سازماني كاركنان در بانك هاي تجارت استان خراسان شمالي
354
تعهد سازماني مديران و مسئوليت پذيري اجتماعي شركتهاي تعاوني كشاورزي استان اصفهان
355
تعهد سازماني معلمان
356
تعهد سازماني و ارتباط آن با كاركنان
357
تعهد سازماني و رابطه آن با سلامت سازماني در مدارس متوسطه نواحي هفت گانه شهر مقدس مشهد
358
تعهد سازماني و عدالت سازماني
359
تعهد شهروندي و عوامل اجتماعي مرتبط با آن در بين جوانان 29-15 ساله شهر يزد
360
تعهد و خودكارآمدي مدرسان ايراني زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي به تدريس نوشتار
361
تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي در جبران خسارت ناشي از افعال محجورين
362
تعهدات امين در عقود اماني
363
تعهدات بازيگران بين المللي عليه خشونت و افراط گرايي
364
تعهدات بين المللي دولتها در قبال آلودگي محيط زيست تالاب ها با نگاهي به رويه آنها
365
تعهدات دولت ها درجرم انگاري مصاديق فساد درچارچوب كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
366
تعهدات دولتهاي عضو كنوانسيون مبارزه با فساد: استرداد دارايي هاي (نامشروع )
367
تعهدات متقابل در قرارداد سرمايه گذاري خارجي
368
تعهدات موسسات دولتي در سر كوب تروريسم مطابق كنوانسيون مبارزه با حمايت مالي از تروريسم با تاكيد بر پولشويي
369
تعهدسازماني وعوامل موثربرآن
370
تعهّد و خيانت همسران از ديدگاه قرآن و روايات
371
تعويض بال ميگ29 با بال دايموند و محاسبه‌ي ضريب برآ و پسا با روش هاي نيمه تجربي در فاز كروز
372
تعويض دنده بهينه با به كارگيري مفهوم شاخص تهاجمي براي حفظ كيفيت رانندگي و كاهش مصرف سوخت خودرو
373
تعويض دنده گيربكسها با استراتژي كاهش مصرف سوخت
374
تعويض كانال اجباري با تاخير كم در سيستمهاي سلولي ديتا
375
تعويق بروز ارتعاشات چتر در نورد سرد ورق با بكارگيري ميراكننده در ساختار قفسه
376
تعين اثر عصاره جلبك سار گاسوم در جلوگيري از چسبدگي شكمي در موش صحرايي ماده
377
تعين ارزش پيشگويي كننده تروپونين I در درد قفسه سينه آتپيك
378
تعين ارزش غذايي پوسته بادام با مواد قليايي واوره و ملاس و پلي اتيلن كليكول در تغذيه گوسفند به روش درون تني و برون تني
379
تعين پارامتر هاي مقاومتي شاتكريت با استفاده از داده هاي حفاري
380
تعين پارامترهاي تصميم‌گيري سيستم‌هاي چند عامله به‌كار رفته در سيستم‌هاي توليدي
381
تعين پتانسيل خورندگي و رسوب‌گذاري آب آشاميدني در شبكه آبرساني شهر ايوان با استفاده از انديسهاي خورندگي و روش كوپن‌گذاري
382
تعين پتانسيل رسوبات تبخيري ناحيه گرمسار از لحاظ پتاس
383
تعين خواص ترموديناميكي آب
384
تعين رابطه راستاي ستون فقرات با تعادل و ميزان توزيع فشار كف پايي
385
تعين سرعت بهينه هوا در طراحي مبدل هاي حرارتي هوا خنك
386
تعين سطح لغزش بحراني غير دايره اي شيرواني هاي خاكي در حالت شبه ديناميكي با استفاده از تكنيك بهينه سازي
387
تعين شاخص هاي رضايت مشتري وميزان تاثير هريك از انهادرافزايش فروش كالاهاي مصرفي كم دوام درشهرستان گنبدكاووس
388
تعين ضريب رفتار سازه هاي ساخته شده با پانل هاي بزرگ پيش ساخته بتني
389
تعين قيمت و عرضه بهينه خدمات حمل و نقل با تاكيد بر پيامدهاي خارجي زيست محيطي و ازدحام در ساعت اوج تردد صبح: مطالعه موردي شهر اصفهان، 1393
390
تعين كارايي بنگاه هاي توليدي به كمك ارزيابي توانمندي تكنولوژيك آنها ﴿مورد كاوي در شركت هاي ساخت قطعات خودرو﴾
391
تعين كارايي فرايند اكسيداسيون كاتاليتيكي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم توام با ازن در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتتيك نساجي
392
تعين مشخصات فيزيكي و مطالعه پارامترهاي موثر در خردايش بر روي نمونه بخش سوپرژن افق بالاي كانسار مس سونگون
393
تعين منحني دبي - اشل در ايستگاههاي آب سنجي با استفاده از سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي (ANFIS)
394
تعين ميزان LA50 در بيماران سوختگي مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي ولايت رشت طي سال 1393
395
تعين نيازهاي آموزشي باغداران شهرستان كرمانشاه نسبت به سازگاري با تغييرات اقليمي :الگويي براي مقاوم سازي باغداران
396
تعين همبستگي بيان آنتي ژن Ki-67 و CD133 و بررسي رابطه اين آنتي ژن ها با انديس اشكال ميتوزي (Mitotic figure index:MFI) و و درجه توموري در نمونه هاي سيتولوژي اخذ شده به كمك سوزن نازك و مقاطع بافتي سرطان پستان سگ
397
تعين...در..بااستفاده از روش دو مرحله اي
398
تعييم ساختار سطوح توسط پراش الكترونها
399
تعييم ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
400
تعييم ميزان مرگ و مير نوزادان و شيرخوران در روستاهاي استان يزد
401
تعيين "سطح دز مرجع ملي ايران" در آزمون هاي سي تي اسكن با ابداع روش هاي پايش نوين
402
تعيين . مقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
403
تعيين ، دسته بندي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت موثر بر عملكرد توسعه محصول جديد با استفاده از ماتريس ساختار طراحي و تصميم گيري چند معياره-مورد مطالعه گروه صنعتي انتخاب
404
تعيين BMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
405
تعيين BMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
406
تعيين Outlierها در DEA با استفاده از روش دو مرحله اي
407
تعيين Rate Survival بريجهاي FRC جهت جايگزيني يك دندان قدامي (لترال ) به صورت Invitro
408
تعيين آب مصرفي و تاثير آب شور بر خصوصيات كاهو در بسترهاي مختلف بدون خاك
409
تعيين آثار اسكان بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي عشاير (كانون توسعه ) كوله جاز از توابع شهرستان شوشتر
410
تعيين آثار تغيير كاربري مراتع بر خصوصيات خاك در منطقه بلطاق بويين و مياندشت
411
تعيين آرايش كاشت مناسب گلرنگ ، توده محلي كوسه ، در دو تاريخ كاشت به موقع و دير در منطقه اصفهان
412
تعيين آرايش كاشت مناسب گلرنگ ،توده محلي كوسه ،در دو تاريخ كاشت به موقع و دير در منطقه اصفهان
413
تعيين آزمايشگاهي فشار شكافت هيدروليكي و مقايسه با نتايج شبيه سازي
414
تعيين آزمايشگاهي مكانيزم تزريق آب هوشمند به مخازن نفتي كربناته آسفالتيني به منظور ازدياد برداشت
415
تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيك و روغن روان كننده در دماهاي مختلف
416
تعيين آستانه انتقال كارگران به منظور افزايش خروجي گلوگاه سيستم با توجه به تئوري محدوديت ها
417
تعيين آستانه شروع رواناب سطحي بر روي دامنه هاي آهكي (مطالعه موردي:دامنه هاي آهكي طاقبستان )
418
تعيين آستانه ها براي تصميم گيري پيرامون وضعيت عايقي كابل ها برمبناي تخليه جزئي
419
تعيين آسيب پذيري بيمارستانهاي شهر خرم آباد در برابر زلزله
420
تعيين آلرژنهاي شايع در بروز رينيت آلرژيك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك آلرژي شهر يزد
421
تعيين آلرژنهاي شايع در بروز رينيت آلرژيك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك آلرژي شهر يزد
422
تعيين آلودگي مخلوط ويروس هاي Potato virus S ، Potato virus Y و Potato leafroll virus در مزارع سيب‌ زميني استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
423
تعيين آلودگي ميكروبي درفرآورده هاي خوراكي آنتي بيوتيكهاي بتا لاكتام (پنيسيلين هاوسفالوسپورين ها)
424
تعيين آلودگي هاي راديواكتيو بروش اسپكتروسكوپي گاما (نواحي شمال ايران و تهران )
425
تعيين آلونالي ژئوشيميايي در محدوده برگه 100000 :1 كامياران به روش فيلترليگ
426
تعيين آميخته بازاريابي مناسب براي محصولات صادراتي از ديد مصرف كنندگان در كشورهاي خوزه خليج فارس ﴿مطالعه موردي: شركت گز سكه اصفهان﴾
427
تعيين آنتي ژنيستي آلفاتوكسين خالص سازي شده كلستريديوم سپتيكوم , antigenicity determination of purified alpha-toxin of clostridium septicum
428
تعيين آنومالي هاي ژئوشيميايي در برگ 1:50000 آلوت ﴿شهرك ربط﴾ به روش فركتالي
429
تعيين آنومالي‌هاي ژئوشيميايي طلا در برگه زمين‌شناسي يكصد هزار تخت سليمان با استفاده از داده‌هاي بلگ و رسوبات آبراهه‌اي
430
تعيين آنومالي‌هاي واقعي ژئوشيميايي در كانسار طلاي چاه زرد با استفاده از روش درخت تصميم
431
تعيين ابعاد بلوك با هدف بهينه سازي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد بلند مدت معادن روباز
432
تعيين ابعاد بهينه پلات در مطالعه جنگل هاي دست كاشت با كمك ماهواره هاي لندست و سنتينل (مطالعه موردي: اشكذر يزد)
433
تعيين ابعاد بهينه يك خودروي الكتريكي با استفاده از روش بهينه سازي چند هدفه
434
تعيين ابعاد سازه اي كل يك شناور تندرو جستجو و نجات با استفاده از روابط موسسه رده بندي BUREAU VERITAS و محاسبه تنش ها در برخي المان ها
435
تعيين ابعاد شخصيتي مشاغل در رده هاي مديريتي، كارشناسي و عملياتي شركت توزيع برق اصفهان به منظور توصيه به كاربرد پرسشنامه پنج عاملي در كارراهه
436
تعيين ابعاد فاكتور تشعشعات كلي منسوجات رنگشده با مواد رنگزاي فلورسنت
437
تعيين ابعاد گالري ها و ستون ها در كانسار مس چهل كوره و بررسي زمان مناسب براي تخريب و بازيابي بهينه ستون ها همراه با در نظرگرفتن ايمني
438
تعيين اپي توپ هاي توكسين بتا كلستريديوم پرفرنژنس با استفاده از تكنيك هاي مولكولي
439
تعيين اپي نفرين و اسكوربيك اسيد بطور همزمان توسط روش اسپكتر و فتومتري افزايش استاندارد نقطه اچ سينتيكي
440
تعيين اث كور كومين برتيتر آنتي بادي عليه پروتئين شوك حرارتي 27،سطح بالنس اكسيدان و آنتي اكسيدان و سطح Anti oxidized ldl در افراد چاق
441
تعيين اثر آلودگي با بزاق بر روي استحكام پيوند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري
442
تعيين اثر آلودگي با بزاق بر روي استحكام پيوند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري
443
تعيين اثر آموزش شيوه‌هاي فرزند پروري بر علائم بيش فعالي دانش آموزان دختر مضطرب و غير مضطرب دوره دوم ابتدايي ناحيه 1 يزد
444
تعيين اثر استفاده از ماسكترموپلاست در دز پوست هنگام راديوتراپي سر و گردن بوسيله كد محاسباتي MCNP
445
تعيين اثر افزودني نانوگرافن اكسايد عامل دار شده بر عملكرد گرفتگي غشاهاي چند لايه اي آراميدي با كاربرد اسمز معكوس
446
تعيين اثر اووتيروكسين روي كاهش حجم ندول خوش خيم تيروييد در طي شش ماه پيگيري
447
تعيين اثر بخشي آموزش مديريت خودگوييِ مبتني بر افكار جنايي در گرايش به بزهكاري و افكار خودآيند منفي زندانيان شهرستان اردكان
448
تعيين اثر بخشي دو مداخله ي آموزش تغذيه ي ورزشي بر تغيير رفتارهاي خاص مربوط به عملكرد ورزشي بازيكنان زن بسكتبال
449
تعيين اثر بخشي عصاره آبيDescurainia Sophia(خاكشير)در ميزان بهبودي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
450
تعيين اثر بربرين كلريد بر بيان كاسپاز3 و استرس هاي اكسداتيو در بافت هيپوكامپ به دنبال هيپوپرفيوژن مزمن مغزي در موش صحرايي نر
451
تعيين اثر بزرگراه كرج- قزوين بر آلودگي خاك اطراف
452
تعيين اثر بهبود حمل و نقل عمومي بر توسعه فضاي شهري
453
تعيين اثر پذيري ميورين در بهبود سندرم روده تحريك پذيري: مطالعه مروري بر سيستميك و متا آناليز آن
454
تعيين اثر تجويز سيس آتراكوريوم بر ميزان تغييرات يون پتاسيم ناشي از تزريق سوكسينيلكولين در اعمال جراحي الكتيو در بيمارستان پورسينا رشت در ششماهه دوم سال 1383
455
تعيين اثر تزريق توكسين بوتولينوم A به روش ترانس يورترال در درمان BPH مقاوم به درمانطبي رايج در بيماراني كه كانديداي مناسبي براي جراحي نمي باشند
456
تعيين اثر تنش حرارتي و ميزان پروتئين جيره استارتر بر عملكرد، سيستم ايمني و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي هلشتاين
457
تعيين اثر خاستگاه با استفاده از اندازه گيري هاي ميكروترمورها
458
تعيين اثر خشك شدن تالاب ها و درياچه هاي ايران بر كيفيت هواي نواحي بالقوه متأثر
459
تعيين اثر درمان غيرجراحي پريودنتال بر واكنش پالپي با استفاده از تست هاي حرارتي و الكتريكي
460
تعيين اثر دگزامتازون با دو روش درماني در كاهش ادم و اكيموز اطراف چشم و خونريزي حين عمل در بيماران رينوپلاستي
461
تعيين اثر دگزامتازون با دو روش درماني در كاهش ادم و اكيموز اطراف چشم و خونريزي حين عمل در بيماران رينوپلاستي
462
تعيين اثر رطوبت و تخلخل خاك بر امواج فراصوت
463
تعيين اثر زبري بر روي عملكرد آيروديناميكي بال در حال نوسان عمودي
464
تعيين اثر زمان كيورينگ و ضخامت كامپوزيت هاي universalوbulk fill برميكروهاردتس سطح و عمق
465
تعيين اثر سولفات منيزيوم وريدي بر لارنگواسپاسم پس از جراحي آدنوتانسيلكتومي الكتيو دركودكان
466
تعيين اثر سيمواستاتين بر سطح سرمي آنتي بادي هاي پروتئين هاي شوك حرارتي 60 و 65 و 70 و در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماري هاي قلبي و مغزي , aninvesting of the effect of simvastatin on serum antibody titres to heat shock proteins 06, 56, 07 in subject with coronary and cerebral risk factors
467
تعيين اثر ضخامت تب هاي انتهايي و هندسه اتصال بر رفتار اتصالات نانوچسبي تك لبه اي در بارگذاري هاي استاتيكي و خستگي
468
تعيين اثر ضخامت لايه هاي بستر روي توزيع تنش در ديوارهاي جداكننده حائل بتني
469
تعيين اثر عدم رعايت مشخصات فني راه در تصادفات منجر به فوت حادثه ديدگان و ارائه راهكارهاي عملياتي كاهش آنها
470
تعيين اثر فعاليتهاي مديريت روابط مشتري در ارتقاء وفاداري مشتريان شركت چرم مشهد
471
تعيين اثر كارگاه آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نگرش و آگاهي پرستاران راجع به مهارتهاي ارتباطي در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
472
تعيين اثر كارگاه آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نگرش وآگاهي پرستاران راجع به مهارتهاي ارتباطي در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
473
تعيين اثر كروم آلي و نانو كروم خوراكي بر عملكرد رشد بره هاي نر و ماده و خصوصيات توليد مثلي بره هاي نر سنجابي
474
تعيين اثر كلوئيدين در افزايش مدت بي دردي ناشي از آنستزي كودال در اطفال
475
تعيين اثر كلوئيدين در افزايش مدت بي دردي ناشي از آنستزي كودال در اطفال
476
تعيين اثر كولپوسكوپي در تشخيص زود هنگام سرطان سرويكس در موارد گزارش شده ASCUS در پاپ اسمير مراجعه كنندگان به درمانگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 88
477
تعيين اثر كولپوسكوپي در تشخيص زود هنگام سرطان سرويكس در موارد گزارش شده ASCUS در پاپ اسمير مراجعه كنندگان به درمانگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 88
478
تعيين اثر مراقبتهاي انجام شده قبل از بيمارستان در بيماران ترومايي
479
تعيين اثر مراقبتهاي انجام شده قبل از بيمارستان در بيماران ترومايي
480
تعيين اثر مسير كرنش روي حد شكل پذيري ورق هاي فلزي در فرايندهاي شكل دهي
481
تعيين اثر مصرف رزوزاترول و dihydroxyvitamin D 1,25 بر ماركر هاي پيري در قلب موش صحرايي
482
تعيين اثر مغناطش پسماند با استفاده از داده هاي مغناطيسي
483
تعيين اثر مهاري اوژنول بر روي اثرات سيتوتوكسيك رتينوئيك اسيد در بافت كبدي موش (NMRI)
484
تعيين اثر مهاري اوژنول و اسيد رتينوييك بر بيان پروتئين FOS و رشد وزيكول گوش داخلي موش (NMRI) در محيط كشت
485
تعيين اثر مهاري رتينوئيك اسيد و اوژنول بر رشد وزيكول چشمي و لنزي و بيان پروتئين FOS جنين موش (NMRI) در محيط كشت
486
تعيين اثر ميتومايسين C در پيشگيري از ايجاد چسبندگي بعد از جراحي آندوسكوپيك سينوس
487
تعيين اثر ميزان باران، برف ومه بر ايمني راه¬ها و ارائه راهكارهاي مقابله با آن، مطالعه موردي در محور سنندج – همدان، قزوين – همدان، كرج- چالوس، قزوين – رشت، محور كوهستاني استان چهار و محال بختياري
488
تعيين اثر ناپايداري منابع اكولوژي و فقر روستاي بر مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي به مناطق شهري ، در شهرستان مرند
489
تعيين اثر نيترو گليسيرين بر مقاومت به انسولين در افراد سالم داوطلب
490
تعيين اثر هشت هفته دويدن كم¬شدت و شدت¬بالا و بي¬تمريني بر ساركوليپين، فسفولمبان، و SERCA در عضلات تندانقباض و كندانقباض رت نژاد ويستار
491
تعيين اثر يك حلال مناسب درزمان كوتاه بر الياف مداوم پلي پروپيلن
492
تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيكي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر بر محيط شهري
493
تعيين اثرات بيوپسي پروستات با هدايت سونوگرافي ترانس ركتال بر توانايي جنسي و علائم ادراري تحتاني بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
494
تعيين اثرات پراكندگي در طرح پارامتري استوار
495
تعيين اثرات تخريبي پديده انتشار امواج لرزه‌اي بر خطوط انتقال گاز و مايعات
496
تعيين اثرات رادياسيون روي ميانگين ضخامت لايه انتيما مديا (IMT) كاروتيد دو طرف دربيماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي يك طرفه گردن
497
تعيين اثرات كوتاه مدت و بلند مدت متغير هاي كلان اقتصادي و بانكي بر حجم مطالبات معوق بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396 -1386)
498
تعيين اثرات ناشي از سد شاه قاسم ياسوج از ديدگاه روستاييان بهره بردار
499
تعيين اثربخشي آوايي قرآن كريم بر خصوصيات اخلاقي كودكان شهر شهرضا
500
تعيين اثربخشي استفاده از ان- استيل سيستئين خوراكي به همراه رژيم 4 دارويي در مقايسه با رژيم 4 دارويي به همراه پلاسبو در ريشه‌كني عفونت هليكوباكتر پيلوري
501
تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي
502
تعيين اثربخشي رويكرد قصه درماني بر اعتمادبه‌نفس و نشخوار فكري كودكان با اختلال يادگيري ناحيه سه شيراز
503
تعيين اثربخشي طرحواره درماني بر علائم افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدني: پژوهش مورد منفرد
504
تعيين اثربخشي طرحواره درماني بر علائم مبتلايان به اختلال فوبي اجتماعي مزمن
505
تعيين اثربخشي عصاره آبي زنيان بر حيات عامل سالك شهري در محيط كشت
506
تعيين اثربخشي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودشفقتي، صميميت و فرسودگي زناشويي
507
تعيين اثرلووتيروكسين برروي كاهش حجم ندول خوش خيم تيروئيد در طي يك سال پيگيري
508
تعيين اجزاي خوشه صنعتي درصنعت ساخت وساز و بررسي ارتباط ميان آنها در ايران
509
تعيين اجزاي مدل شايستگي مديران عملياتي غير هيات علمي در دانشگاه اصفهان
510
تعيين اختلاط مناسب آب مقطر، آب چاه و پساب تصفيه شده نيروگاه شازند - اراك به روش بستر گياهي ، جهت استفاده در نيروگاه و فضاي سبز
511
تعيين اختلاف فاز با استفاده از روش همبستگي تغيير فاز در فاصله‌ياب ليزري
512
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ خاك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺣﻔﺎري به‌روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
513
تعيين ارتباط ﴿ رگرسيون ﴾ بين كميتهاي مختلف طول و رسيدگي الياف پنبه با روشهاي مختلف آزمون
514
تعيين ارتباط DMFT مادران با dmft كودكان سن 6-3 سال مراجعه كننده به كلينيك ويژه ي دندان پزشكي شهر رشت
515
تعيين ارتباط افسردگي و نازايي
516
تعيين ارتباط بين آخال و سختي زمينه بر رفتار خسنگي فولادها
517
تعيين ارتباط بين استئوپروتگرين و تراكم معدني استخوان در بيماران تالاسمي بتاي وابسته به تزريق خون مراجعه-كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
518
تعيين ارتباط بين بيماريهاي عمده كشور و داروهاي مصرفي مربوط
519
تعيين ارتباط بين پلي مورفيسم آي ان اس دي اي ال ژن آپوآل و خطر ابتلا له سرطان كولوركتال با روش جي آي پي پي سي آر
520
تعيين ارتباط بين جنسيت و سابقه سرمايه گذاران با سوگيريهاي مالي رفتاري در بازار بورس اوراق بهادار تهران
521
تعيين ارتباط بين جهت گيري اخلاقي با تعهد سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران
522
تعيين ارتباط بين خونريزي واژينال نيمه اول حاملگي و سرنوشت حاملگي در مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت از دي ماه 1372 لغايت بهمن 1373
523
تعيين ارتباط بين درد سرهاي مزمن با ضايعات سرويكالي دندان
524
تعيين ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازماني اداره كل تربيت بدني استان تهران
525
تعيين ارتباط بين سبك زندگي با اعتماد اجتماعي جانبازان ورزشكار
526
تعيين ارتباط بين سردردهاي مزمن با ضايعات سرويكالي دندان
527
تعيين ارتباط بين ضريب پواسون پارچه هاي تاري – پودي وساختار آنها
528
تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت مشاركتي در كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد
529
تعيين ارتباط بين كاني زايي مس و عناصر ساختاري با استفاده از داده هاي RS و ژئوفيزيك هوايي در محيط GIS در گستر ورقه 1:100000 چهار گنبد
530
تعيين ارتباط بين كنترل و عزت نفس با اضطراب امتحانات در بين دانش آموزان
531
تعيين ارتباط بين كوتريزاسيون حاشيه تومور به دنبال TUR تومور مثانه با عود آن در بيماران مبتلا به كانسر مثانه از ابتداي سال 84 تا پايان سال 86 در بيمارستان رازي
532
تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در بين بزرگسالان شهرستان مياندوآب
533
تعيين ارتباط بين مصرف رسانه اي ونگرش دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران نسبت به ورزش وفعاليت بدني
534
تعيين ارتباط بين ميزان سطح سرمي گرلين در بيماران مبتلا به سرطان معده وگروه كنترل مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
535
تعيين ارتباط بين نقش نگراني معلمان تربيت بدني از پيگرد حقوقي با كاهش سطح كيفي كلاس هاي تربيت بدني در مدارس
536
تعيين ارتباط بين وزن چربي ، بدون چربي و شاخص توده بدن با تراكم موادمعدني استخوان زنان ورزشكار و غيرورزشكار قبل از دوران يائسگي
537
تعيين ارتباط بين يافته هاي MRI و تشخيص كلينيكي بيماريهاي ستون فقرات كمري
538
تعيين ارتباط پراكنش بيان بافتي HLA-E و HLA-G با درجه بدخيمي بافتي سرطان پستان
539
تعيين ارتباط پليمورفيسم −4673C>G ژن CBS با نقايص قلبي مادرزادي
540
تعيين ارتباط درك حمايت سازماني ،درگيري شغلي با رفتار شهروندي سازماني در بين معلمان مرد تربيت بدني استان همدان
541
تعيين ارتباط ‍ژئوشيميايي مس و موليبدن با استفاده از روشهاي هوشمند در كانسار پورفيري سونگون
542
تعيين ارتباط سطح آگاهي از اصول ارگونومي با وضعيت ارگونومي بدن حين انجام كار در دانشجويان دندانپزشكي رشت در سال 1391
543
تعيين ارتباط سطح سرمي ويتامين دي(D(OH) ) با ايجاد شدت پنوموني در كودكان 3ماه تا 5 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت
544
تعيين ارتباط سطح هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) با تشديد بيماري در مبتلايان به بيماري‌هاي مزمن انسدادي ريه (COPD) مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي و كلينيك‌هاي فوق تخصصي رشت در سال 1397
545
تعيين ارتباط شاخص TG/HDL-c با بيماري عروق كرونر و شدت تنگي رگ در افراد مراجعه كننده جهت انجام آنژيو گرافي در بيمارستان حشمت رشت
546
تعيين ارتباط شاخص پايي-بازويي با ايسكمي خاموش در اسكن پرفيوژن ميوكارد بيماران ديابتي بدون علايم باليني ايسكمي قلب مراجعه كننده به مركز پزشكي هسته اي بيمارستان شهيدصدوقي يزد جهت انجام اسكن پرفيوژن قلب
547
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يك سال
548
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يك سال
549
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يكسال
550
تعيين ارتباط علي بين صادرات و رشد اقتصادي با استفاده از مدلهاي VARبه روش ISURدر ايران
551
تعيين ارتباط ميان پارامترهاي بيومكانيكي مرحله‌ي تيك آف در اجراي اسپك پشت خط واليبال
552
تعيين ارتباط ميان مولفه هاي پنج گانه هوش هيجاني (شادماني، روابط بين فردي، خوش بيني، همدلي، خودابرازي) و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي اصفهان به منظور ارائه راهكارهاي آموزشي
553
تعيين ارتباط ميان ميزان تظاهرنشانگر سيكلواكسيژناز 2 (COX-2) و فاكتور رشد اندوتليالي عروق (VEGF)با متاستاز به لنف نود در كارسينوم سلول سنگفرشي سر و گردن در شهر يزد، تشخيص داده شده طي سال هاي 1394-1384
554
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
555
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني خواب آلودگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
556
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني خواب آلودگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
557
تعيين ارتباط هيپوتيروييدي ساب كلينيكال با تشديد بيماري در مبتلايان به بيماري هاي مزمن انسدادي ريه (COPD) در مراجعه كنندگان به بيمارستان رازي و كلينيك هاي فوق تخصصي رشت سال 1397
558
تعيين ارتباط وضعيت بروز نشانگر TGFB در كارسينوماي سلول سنگفرشي دهان با ميزان بقاي بيماران
559
تعيين ارتعاشات پنل هاي كامپوزيتي ترمز آيروديناميكي قطارهاي پرسرعت
560
تعيين ارتفاع شكاف هيدروليكي در دهانه چاه با استفاده از اطلاعات آزمايشگاهي ضريب چقرمگي
561
تعيين ارتفاع كرست استخوان آلوئول در ناحيه مولرهاي شيري در كودكان 7 - 9 ساله شهر يزد.
562
تعيين ارتفاع كرست استخوان آلوئول در ناحيه مولرهاي شيري در كودكان 7 - 9 ساله شهر يزد.
563
تعيين ارتفاع مناسب مانع براي پرش جفت متوالي در تمرينات پلايومتريك
564
تعيين ارث و نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق ايران
565
تعيين ارزش اقتصادي آب در زراعت سيب زميني شهرستان همدان﴿دشت بهار﴾
566
تعيين ارزش اقتصادي آب كشاورزي
567
تعيين ارزش اقتصادي بلوك با رعايت عدم قطعيت قيمت
568
تعيين ارزش اقتصادي بلوك در روش تخريب طبقات فرعي معدن چهارگنبد
569
تعيين ارزش اقتصادي بلوك ها با توجه به روش استخراج زيرزميني
570
تعيين ارزش تشخيصي FIBRIN DEGRADATION PRODUCT ادراري در مقايسه با بيوپسي در سرطان مثانه
571
تعيين ارزش تشخيصي FIBRIN DEGRADATION PRODUCT ادراري در مقايسه با بيوپسي در سرطان مثانه
572
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در افتراق ضايعات فضاگير كبدي در مقايسه با پاتولوژي
573
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در افتراق ضايعات فضاگير كبدي در مقايسه با پاتولوژي
574
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در پارگي منيسك داخلي در مقايسه با آرتروسكوپي و MRI در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا در سالهاي 90- 1389
575
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در پيش بيني ضايعات بدخيم در ندول هاي تيروئيد
576
تعيين ارزش تشخيصي سونوهيستروگرافي در تشخيص ضايعات داخل رحمي در مقايسه با هيستروسكوپي
577
تعيين ارزش تشخيصي سونوهيستروگرافي در تشخيص ضايعات داخل رحمي در مقايسه با هيستروسكوپي
578
تعيين ارزش تشخيصي علايم باليني بر اساس امتيازداده شده در عفونت حلق ناشي ازاسترپتوكك بتاهموليتيك گروهAدر كودكان 3تا16ساله
579
تعيين ارزش تشخيصي محلول لوگول,اسيد استيك و پاپ اسمير در مقايسه با بيوپسي در تشخيص ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه رحم در بيماران نيازمند كولپوسكوپي
580
تعيين ارزش تشخيصي ميزان تومور ماركر P53 جهت افتراق توده هاي خوش خيم و بد خيم پستان در مقايسه با پاتولوژي
581
تعيين ارزش تشخيصيي علائم باليني بر اساس امتياز داده شده در عفونت حلق ناشي از استرپتوكك بتاهموليتيك گروه A در كودكان 3 تا 16 ساله
582
تعيين ارزش ديفرانسيلي و انتگرالي ميله هاي كنترل با استفاده از كد MCNP براي يك راكتور 1000-WWER
583
تعيين ارزش علائم كلينيكي در تشخيص اسهالهاي تهاجمي و غير تهاجمي دراطفال
584
تعيين ارزش علائم كلينيكي در تشخيص اسهالهاي تهاجمي و غير تهاجمي دراطفال
585
تعيين ارزش عمر مشتريان بانك ها به صورت پويا
586
تعيين ارزش غذائي و قابليت هضم پوسته نرم روئي پسته به صورت هشك و سيلوشده
587
تعيين ارزش غذايي 22 گونه مرتعي استان چهارمحال و بختياري و برآورد نياز روزانه واحد دامي گوسفندي براساس گونه هاي مورد مطالعه
588
تعيين ارزش غذايي تفاله سيب پس از توليد پوره و تاثير استفاده از آن به دو صورت سيلو شده و خشك شده در جيره بره هاي پرواري
589
تعيين ارزش غذايي كنجاله كلزا و تاثير آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي ، ابقاء نيتروژن و صفات كمي و كيفي لاشه در گوسفندسنجابي
590
تعيين ارزش غذايي و مقدار مصرف نخود خام ، پخته و خيسانده شده در جيره جوجه هاي گوشتي
591
تعيين ارقام سيب زميني با استفاده از روش پرازش تصوير و شبكه عصبي مصنوعي
592
تعيين اسپكتر و فتومتري آفت كش پرمترين با استفاده از نانو ذرات طلا و مشتق سازي/پيش تغليظ پيوسته محصول تبديلي آن با 2و4-دي نيتروفنيل...
593
تعيين اسپكتر و فتومتري آفت كش كارباريل و محصول تبديلي آن ﴿1-نفتول﴾ با استفاده از نانو ذرات طلا ،نقره و2و4-دي متيل آنيلين
594
تعيين اسپكتروفتومتري ثابت تشكيل كمپلكس بين 2 تركيب بازشيف-امينو هيدروكسي پيريدين و برخي فلزات واسطه باآناليز فاكتوري كاهش مرتبه
595
تعيين اسپكتروفتومتري مس II با استفاده از آمينو - 3- [2- هيدروكسي -بنزيليدين - آمينو ] بوت - 2 - ان دي نيتريل
596
تعيين اسپكتروفتومتري ميزان جذب سطحي ديازينون با استفاده از نانو ذرات مكنتيت اصلاح شده
597
تعيين اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري سرب با استفاده از دي تيزون بدون نياز به مرحله استخراج با حلال آلي
598
تعيين اسپكتروفوتومتري آفت كش اتيون با استفاده از نانو مواد
599
تعيين اسپكتروفوتومتري ميزان جذب سطحي آفت كش فن والريت با استفاده از نانو لوله كربني اصلاح شده
600
تعيين اسپكتروفومتري آفت كش آميتراز با استفاده از نانو ذرات طلا و بررسي جذب سطحي آن توسط بنتونيت اصلاح شده
601
تعيين اسپكترومتري سيانيد، روي و مس با استفاده از يك حسگر نوري جديد در نمونه هاي حقيقي
602
تعيين اسپكروفتومتري يون آلومينيوم با استفاده از نانو ذرات نقره
603
تعيين استاندارد قبول مرسولات پستي
604
تعيين استانداردها و معيارهاي برآورد تقاضاي پاركينگ مراكز تجاري در تهران
605
تعيين استانداردهاي سفالومتريك بافت نرم نيمرخ صورت در دختران گيلاني 15تا18 ساله ساكن رشت
606
تعيين استحكام اتصال ارتودنسي با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
607
تعيين استحكام ايمپلنت دنداني به كمك آزمايش Pull-out
608
تعيين استحكام پارگي نخ چند لاي سه جزئي
609
تعيين استحكام پنل هاي ساندويچي كامپوزيتي تحت بار عرضي با لحاظ رفتار غيرخطي مادي پوسته ها
610
تعيين استحكام صفحات كامپوزيتي ناچدار تحت بار كشش داخل صفحه اي
611
تعيين استحكام كششي آسفالت از طريق آزمايش كشش غير مستقيم
612
تعيين استحكام كششي مواد سنگي به كمك قطعات دايره اي شكل
613
تعيين استراتژي بازاريابي الكترونيكي مناسب براي شركت هاي نرم افزاري كشور(مطالعه موردي شركت طرفه نگار)
614
تعيين استراتژي بهين بازاريابي براي يك شركت بيمه خصوصي با رويكرد تصميم گيري چند معياره
615
تعيين استراتژي بهينه توليد اعضاي اوپك با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
616
تعيين استراتژي بهينه حركت جهت كاهش مصرف انرژي لكوموتيو مبتني بر روش‌هاي حساب تغييرات و مقايسه با روش تغيير سطوح سرعت حداكثر
617
تعيين استراتژي بهينه ي ريزشبكه شامل منابع تجديدپذير و ادوات ذخيره كننده انرژي
618
تعيين استراتژي تعمير-تعويض براي محصولات فروخته شده با ضمانت دوبعدي و در نظرگرفتن محدوديت در دفعات تعمير و ارزش زماني پول
619
تعيين استراتژي قيمت گذاري پويا و طول دوره باز پرسازي بهينه براي كالاهاي زوال پذير غير آني با نرخ زوال متغير و تقاضاي وابسته به سطح موجودي
620
تعيين استراتژي كنترلي يك ريزشبكه جزيره اي براي بهبود همزمان پايداري ولتاژ و فركانس
621
تعيين استراتژي مناسب خريد بر اساس ويژگي‌هاي كالاها و خدمات - موردمطالعه: شركت فولاد مباركه
622
تعيين استراتژي نگهداري و ارزيابي قابليت اطمينان سازه با استفاده از به روز رساني بيزين
623
تعيين استراتژي نمونه گيري مناسب براي نرم افزار داده كاوي در مجتمع صنايع لاستيك يزد
624
تعيين استراتژي هاي مناسب براي ورزش روستايي با تاكيد بر ورزش هاي بومي شهرستان كرمانشاه
625
تعيين استراتژيهاي مؤثركاهش هزينه درزنجيره تامين كالادرشرايط تحريم اقتصادي درصنعت لوازم خانگي
626
تعيين استرسورهاي مؤثر بر سردمزاجي زنان با نقش واسطه اي تنظيم شناختي هيجان و انعطاف پذيري شناختي
627
تعيين استقامت عايقي مورد نياز تجهيزات در پست هاي فشار قوي
628
تعيين اسژكتروفوتومتري Zn2+ با ليگاند PPT بعد از پيش تغليظ آن با استفاده از روش استخراج مايع - مايع هموژن در سيستم حلال سه تايي آب - اسيد استيك - كلروفرم , spectrophotometric cetermination of trace Zn)11( with PPT following homogeneous liquid liquid extraction )HLLE( in the water - acetic acid chloroform ternary solvent system
629
تعيين اسكپتروفتومتري يون تيوسولفات با استفاده از نانو ذرات نقره
630
تعيين اصول آموزشي و شاخص هاي مطرح در تربيت مدرس آموزش مجازي زبان هاي خارجي به شيوه بر خط به همراه ارائه مدلي جهت تربيت مدرس آموزش مجازي زبان
631
تعيين اصول آموزشي و شاخص هاي مطرح در تربيت مدرس آموزش مجازي زبان هاي خارجي به شيوه بر خط به همراه ارائه مدلي جهت تربيت مدرس آموزش مجازي زبان
632
تعيين اصول اجرايي در طراحي مسكن روستايي كوهستاني ( استان گيلان) با بكارگيري سيستم فتوولتيكي يكپارچه
633
تعيين اصول داربست براي پروژه هاي حفاظتي گنبد بناهاي تاريخي
634
تعيين اضافه ولتاژهاي كليد زني و محاسبه SSFOR خطوط انتقال
635
تعيين اعتبار دروني پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در دانشجويان شهر گرگان
636
تعيين افعال لازم و متعدي در دو كتاب قابوسنامه و سياستنامه با تعيين مفعولهاي بيواسطه آن
637
تعيين افلاتوكسين در محصولات حاوي پسته بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
638
تعيين اقليم رويشي گونه آويشن دنايي (Thymus daenensis) در استان اصفهان
639
تعيين الزامات اجراي مديريت دانش در استاندارد PMBOK 2017
640
تعيين الزامات شكل گيري تعاوني دانش آموختگان كشاورزي
641
تعيين الكتروشيميايي آرسنات در محيط هاي آبي با استفاده از الكترود يكبار مصرف مداد اصلاح شده توسط انو كامپوزيت گرافن اكسيد-زيركونيوم
642
تعيين الكتروكاتااليزوري نيتريت بااستفاده از الكترود گرافيت مغز مداداصلاح شده توسط نانو كامپوزيت گرافن اكسيد زير كونيوم -پلي اكسومت- پلي اكسومتالات
643
تعيين الگو و سياست گذاري مناسب توليد محصولات پروتئيني كشور در چارچوب افتصاد مقاومتي با تاكيد بر مزيت نسبي و مصرف آب مجازي
644
تعيين الگو و سياست گذاريث مناسب توليد محصولات پروتئيني كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر مزيت نسبي و مصرف آب مجازي
645
تعيين الگوريتم محاسبهء تاخيرها حين كنترل وسيلهء پرنده با استفاده از تلفن همراه هوشمند و محاسبه آنها
646
تعيين الگوريتمي مناسب براي تشخيص نوع فرو افتادگي ولتاژ شبكه
647
تعيين الگوي بهينه پيش بيني سيلاب ناشي از تغيير اقليم با استفاده از مدل سري زماني چند متغيره (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سفيدرود)
648
تعيين الگوي بهينه تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي به كمك منطق فازي با لحاظ شرايط ريسك ﴿ مطالعه موردي: تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي تهران ﴾
649
تعيين الگوي بهينه فعاليتهاي واحد گاوداري، با رهيافت برنامه ريزي خطي پويا (1377- 1381 )
650
تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي در يك مزرعه ( رهيافت برنامه ريزي رياضي تصادفي )
651
تعيين الگوي بهينه واردات گندم در شرايط عدم قطعيت ﴿رهيافت برنامه ريزي رياضي چند شاخصه فازي﴾
652
تعيين الگوي بهينه ي كشت در مناطق خشك با تاكيد بر منابع آب(مطالعه موردي: شهرستان هرات)
653
تعيين الگوي پايداري منابع در حفظ محيط زيست( مطالعه موردي بخش كشاورزي شهرستان مشهد)
654
تعيين الگوي رشد بخش كشاورزي توسعه تجارت محصولات منتخب كشاورزي
655
تعيين الگوي شايستگي مديران پروژه صنعت نفت و گاز
656
تعيين الگوي طبقه بندي در داده كاوي اطلاعات مالي
657
تعيين الگوي فرايند نيتريفيكاسيون/ دي نيتريفيكاسيون تحت تأثير سن لجن و نسبت C/N در راكتور بيوفيلمي
658
تعيين الگوي كشت با استفاده از برنامه ريزي خطي براي اراضي زير سد سليمان شاه سنقر
659
تعيين الگوي كشت بهينه محصولات زراعي در شركت بهره برداري از سد، نيروگاه و شبكه هاي آبياري مارون (دشت بهبهان )
660
تعيين الگوي محاسبه ظرفيت‌برد محوطه آثار طبيعي ملي با تاكيد بر درختان كهنسال (مطالعه موردي سرو ابركوه)
661
تعيين الگوي مصرف سيگار در بين سربازان استان گيلان سال 1384
662
تعيين الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستاني پسر شهرستان رشت 1381
663
تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي گونه هاي كلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان ضيايي اردكان در سال 1395-1396
664
تعيين الگوي مقاومت برخي از باكتريها در مقابل تعدادي از پني سيلين ها و عوامل فيزيكي وشيميايي
665
تعيين الگوي مقاومت به علفكش در بي تي راخ - ( Galliumaparine)
666
تعيين الگويي پراكنش استقرارهاي نوسنگي دشت گچينه
667
تعيين الگويي جهت پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با تاكيد بر صنعت نساجي )
668
تعيين الويت سرمايه گذاري در كشت محصولات استراتژيك زراعي در استان هاي منتخب كشور بر اساس خوشبيني و بدبيني در اطلاعات و داده ها با استفاده از تكنيك TOPSIS
669
تعيين الويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي استان ايلام با استفاده از تشكيل جدول داده - ستانده منطقه اي بروش (GRIT)
670
تعيين امپدانس دقيق ديده شده توسط رله ديستانس ديجيتال با تكيه بر حذف مولفه دي سي با تكنيك ويولت
671
تعيين انتگرال J در نمونه‌هاي با شيار U شكل مورب تحت مود تركيبي
672
تعيين انتگرال J در نمونه¬هاي با شيار U شكل تحت بار خمشي
673
تعيين اندازه اقتصادي اقلام متعدد با در نظر گرفتن هزينه هاي حمل و نقل
674
تعيين اندازه اقتصادي انباشته در بازرسي رد يا قبول با تاكيد بر صنايع نظامي
675
تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها در سيستم هاي توليدي جريان كارگاهي انعطاف پذير
676
تعيين اندازه انباشته توليد همراه با فرض راه اندازي وابسته به توالي
677
تعيين اندازه انباشته و زمان بندي توليد در سيستم هاي توليد جريان كارگاهي انعطاف پذير با ماشين هاي موازي غير يكسان
678
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي يكپارچه در محيط توليدي چند مرحله‌اي با محدوديت ظرفيت
679
تعيين اندازه بافر در زنجير بحراني
680
تعيين اندازه بهينه انباشته در مدلهاي توليد و خريد براي اقلام فاسد پذير
681
تعيين اندازه بهينه بلوك‌هاي استخراجي سنگ‌هاي ساختماني، با توجه به دسته درزه‌هاي موجود در توده سنگ مطالعه موردي معادن تراورتن آذرشهر
682
تعيين اندازه بهينه دولت در ايران: تجزيه و تحليل سري هاي زماني ﴿1386-1346﴾
683
تعيين اندازه بهينه سفارش در شرايط بحراني با در نظر گرفتن وسايل حمل و نقل متنوع
684
تعيين اندازه بهينه سلول در مخابرات سيار
685
تعيين اندازه بهينه شهر اصفهان
686
تعيين اندازه بهينه ناوگان باري در حمل و نقل ريلي
687
تعيين اندازه بهينه واحدهاي مرتعداري براي بهره برداري پايدار در مراتع حوزه رودخانه مرغا شهرستان ايذه
688
تعيين اندازه دانههاي آستنيت اوليه در فولاد كويينچ و تمپر شده 4330
689
تعيين اندازه دسته توليد با در نظر گرفتن موجودي در جريان ساخت و ارزش زماني پول
690
تعيين اندازه دسته توليد در حالت چند دوره اي چند محصولي با فرض كمبود بصورت فروش از دست رفته
691
تعيين اندازه دسته توليد در سيستم هاي توليد چند مرحله اي چند محصولي و چند دوره اي با توليد معيوب تصادفي
692
تعيين اندازه دسته توليد هماهنگ در يك مدل كنترل موجودي دو رده اي با نرخ توليد محدود با در نظر گيري ارزش زماني پول
693
تعيين اندازه دسته توليدي در تكنولوژي گروهي
694
تعيين اندازه دسته در ماشين هاي موازي در سيستم هاي توليد چند دوره اي با وجود اضافه كاري و قرارداد جانبي
695
تعيين اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف گلوگاهي با هدف كمينه سازي كل زمان انجام كار
696
تعيين اندازه دسته هاي توليدي در برنامه ريزي احتياجات مواد
697
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد با انتخاب تامين كننده و حامل با شرايط تخفيف
698
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به صورت هم زمان براي فلوشاپ انعطاف پذير
699
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به طور همزمان با جريمه زود كرد / ديركرد
700
تعيين اندازه دسته و زمان بندي روي ماشين هاي موازي با در نظر گرفتن جريمه زودكرد و ديركرد
701
تعيين اندازه دهليز چپ با اكو كارديوگرافي ، قبل و سه ماه پس از درمان، در بيماران هيپرتانسيو كه بطور سر پائي به بخش قلب بيمارستان شهيد رهنمون يزد مراجعه نموده اند
702
تعيين اندازه دهليز چپ با اكو كارديوگرافي ، قبل و سه ماه پس از درمان، در بيماران هيپرتانسيو كه بطور سر پائي به بخش قلب بيمارستان شهيد رهنمون يزد مراجعه نموده اند
703
تعيين اندازه ذرات در پليمريزاسيون سوسپانسيوني
704
تعيين اندازه سفارش در سيستم برنامه ريزي احتياجات مواد به روش بهينه سازي در شركت توربين هاي صنعتي غدير يزد
705
تعيين اندازه نمونه در بررسي هاي نمونه اي پيچيده
706
تعيين اندازه نمونه لازم براي ساختن فواصل اطمينان با طول و ضريب اطمينان و تلرانس معين
707
تعيين اندازه هاي نرمال قد، وزن و دور سر اطفال كمتر از يكسال در شهر يزد
708
تعيين اندازه هاي نرمال قد، وزن و دور سر اطفال كمتر از يكسال در شهر يزد
709
تعيين اندازه و ساختار راكتور خنثي جهت كاهش جريان قوس ثانويه در بازبست تك فاز خطوط انتقال دو مداره
710
تعيين اندازه و ساختار راكتور خنثي جهت كاهش جريان قوس ثانويه در بازبست تك فاز خطوط انتقال دو مداره لبلل
711
تعيين اندازه و مكان بهينه منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان
712
تعيين اندازه واحدهاي بهره برداري مرتعي با استفاده از عوامل اكولوژيكي -اقتصادي اجتماعي در حوزه آبخيز شمالي رودخانه كوهرنگ
713
تعيين اندازه ي انباشته در مسئله ي كنترل موجودي با تقاضاي پوياي احتمالي با در نظر گيري تخفيف كلي
714
تعيين اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با درنظرگرفتن برون سپاري مرحله اي
715
تعيين اندازه ي نمونه به روش هاي بيزي در توزيع دو جمله اي
716
تعيين اندازه‌ي دسته توليد اقتصادي در مديريت زنجيره تامين دو سطحي - دوكالايي با فرض امكان دوباره كاري و در نظرگيري ارزش زماني پول
717
تعيين اندازه¬ي بافر در مسيرياب¬ها در شبكه¬ي بر تراشه جهت افزايش كارايي و كاهش هزينه
718
تعيين انديس تراوايي و اندازه خلل و فرج با استفاده از لاگ هاي پتروفيزيكي در يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
719
تعيين انديس يكنواختي- نايكنواختي پارچه رنگي
720
تعيين انديكاسيون و عوارض توراكوسكوپي حين عمل و يك ماه بعد از آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و رازي رشت در سال 1391
721
تعيين انرژي آزاد سطحي پوشش هاي پلي يورتان با خاصيت آنتي گرافيتي توسط اندازه گيري مدول الاستيك
722
تعيين انرژي جوش و بررسي آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي جوش بر روي مقدار آن
723
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
724
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
725
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
726
تعيين انرژي مصرفي در سنگ شكن فكي و بررسي قوانين خردايش
727
تعيين انواع شكستگي مخزن به منظور شناسايي نقاط ناپايدار ديواره چاه با استفاده از نگار هاي تصويرگر درون چاهي و نگار صوتي برشي دو قطبي
728
تعيين اهداف سطح مند در فرآيند برنامه ريزي
729
تعيين او ارزيابي كارآيي توليد سيب زميني در سطح استان هاي كشور
730
تعيين اولويت بندي عوامل كليدي موقعيت درپياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو )
731
تعيين اولويت پايداريE وZ براي ايليدهاي فسفر با استفاده از تكنيك هاي محاسباتي
732
تعيين اولويت تعمير و جايگزيني ترانسفورماتورهاي قدرت به روش فازي
733
تعيين اولويت توسعه خوشه هاي اقتصادي در استان گيلان با استفاده از مدل هاي تصميم گيدري چند معياره
734
تعيين اولويت سرمايه گذاري صنعتي استان گيلان بر اساس روش تحليل ساختاري
735
تعيين اولويت شاخص هاي عملكردي مديريتي در سيستم داشبورد مديريتي براي مديران بيمارستان مطابق با استانداردهاي حاكميت باليني و ايمني بيمار
736
تعيين اولويت ها در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر بوشهر با تأكيد بر سطح قابليت زندگي و حكمراني خوب شهري
737
تعيين اولويت ها در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر بوشهر با تأكيد بر سطح قابليت زندگي و حكمراني خوب شهري
738
تعيين اولويت هاي استراتژيك با رويكرد آينده پژوهي در راستاي اهداف سند چشم انداز ايران 1404 صنعت نيشكر
739
تعيين اولويت هاي خدمات بانكداري الكترونيك بر اساس عوامل موثر بر پذيرش اين خدمات از جانب مشتري (مورد مطالعهك بانك هاي استان كردستان )
740
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش زراعت استان قزوين به روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
741
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در راستاي ايجاد منطقه آزاد تجاري در استان بوشهر
742
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد ( سال هاي 1379-1384)
743
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري فناوري هاي يك سازمان به كمك ارزيابي توانمندي و جذابيت فناوري نمونه عملي: شركت پالايش نفت تهران (شهيد تندگويان)
744
تعيين اولويت واحد هاي صنعت الكترونيك در استان فارس
745
تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري در صنايع تبديل غذايي استان مازندران به روش تصميم گيري چند معياره
746
تعيين اوليت عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت هاي پالايش گاز فجر و بيد بلند
747
تعيين بار اعمالي آيروديناميكي وارد بر بال يك هواپيماي جت بدون سرنشين
748
تعيين بار بحراني الاستيك گريليج كشتي
749
تعيين بار بحراني شكست نمونه داراي شيار U شكل با استفاده از روش ناحيه چسبناك
750
تعيين بار بحراني مخازن تحت فشار داراي ترلكاي سطحي به كمك روش المان محدود و آزمايشات تجربي
751
تعيين بار حدي روي تيرهاي چند دهانه با كمك نرم افزار Abuqus
752
تعيين بار ماكزيمم قابل حمل توسط ربات با مفاصل الاستيك
753
تعيين بارگذاري يك هواپيماي سبك باتوجه به استاندارد
754
تعيين بازده آشكارساز HPGe به روش شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از تابع انتقال بازدهي و مقايسه با نتايج تجربي
755
تعيين بازده ترميم براي كامپوزيت‎هاي پليمري لايه‎اي تقويت شده با سيم‎هاي حافظه‎دار
756
تعيين بازده توربين نيروگاههاي آبي بر اساس استاندارد IEC
757
تعيين بازده سيكلون با جريان برگشتي و هواي فشرده در اشل نيمه صنعتي و آزمايشگاهي
758
تعيين بازده قله ي تمام - انرژي آشكارساز HPGe به دو روش تجربي و شبيه سازي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
759
تعيين بازدهي راكتورهاي ناپيوسته متوالي و روش هاي اصلاح شده آن در تصفيه فاضلاب هاي حاوي رنگ هاي مختلف
760
تعيين برازش مولفه هاي مديريت دانش در ارتقاء بهره وري آموزش از دوردانشگاه پيام نور (مطالعه موردي:استان اصفهان،ايلام و البرز)
761
تعيين برخي از خواص نخ صنعتي حاصل از ذوب ريسي نايلون6 و نايلون66
762
تعيين برخي از شاخص هاي ديناميكي سيستم هاي آشوبي
763
تعيين برخي خصوصيات بيولوژيكي و مولكولي Potato leafroll virus و Potato virus A در استان اصفهان
764
تعيين برخي خصوصيات مولكولي و بيولوژيكي ويروس زردي شته زاد كدوئيان در استان اصفهان و هرمزگان
765
تعيين برخي خواص رئو لوژيكي يونجه و كاه و طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه فشرده ساز مضاعف بسته ها ي علوفه
766
تعيين برخي خواص فيزيكي و رئولوژيكي برگ و سرشاخه هاي نيشكر به منظور طراحي مكانيزم جمع آوري و دستگاه بسته كن
767
تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ارقام رايج برنج در اصفهان
768
تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي يونجه آسياب شده
769
تعيين برخي گراف ها با استفاده از طيف آنها
770
تعيين برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي ، پيكرسنجي و روانشناختي بازيكنان تيم ملي تنيس روي ميز ايران و مقايسه آنها با بازيكنان نخبه جهان
771
تعيين برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي ، پيكرسنجي و روانشناختي بازيكنان تيم ملي قايقراني جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آنها با بازيكنان نخبه جهان
772
تعيين برد تغذيه در آلياژهاي آلومينيوم
773
تعيين برد مذاب رساني آلومينيوم در قالب فلزي
774
تعيين برنامه بهينه نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكرد تركيبي MCDM-GP
775
تعيين برنامه توليد چند محصولي چند دوره اي با تقاضاي احتمالي
776
تعيين بسامد نيروهاي هيدروديناميكي ناشي از موج وارد بر خطوط لوله براي تعيين طول مجاز دهانه آزاد
777
تعيين بعضي شاخصهاي سفالومتري جانبي بافت نرم در افراد 6 تا 17 ساله داراي اكلوژن نرمال شهر اصفهان .
778
تعيين بعضي شاخصهاي سفالومتري جانبي بافت نرم در افراد 6 تا 17 ساله داراي اكلوژن نرمال شهر اصفهان .
779
تعيين بلادرنگ عمر ترانسفورماتورهاي توزيع به وسيله ي اندازه گيري درجه حرارت بدنه ي آن
780
تعيين بهبود الگوريتم تخمين تبديلات صلبي سه بعدي در تطبيق تصاوير
781
تعيين بهترين ارتفاع پيش پرش در پرش عمودي جفت پا
782
تعيين بهترين تركيب سرباره فولاد سازي﴿ فولاد مباركه﴾ به عنوان مالچ جهت تثبيت رسوبات فرسايش يافته بادي در خاك هاي منطقه شرق اصفهان
783
تعيين بهترين طرح ميكسركيت گازسوز موتور پيكان 1600CC و پژو 405
784
تعيين بهترين فاصله فريم بندي براي جداره آب بندي كشتي Cargo General
785
تعيين بهترين فاصله فريم بندي عرشه و كناره براساس معيار وزن
786
تعيين بهترين فاصله فريم بندي كف براساس معيار وزن
787
تعيين بهترين گرده دهنده درختان زيتون ارقام كنسرواليا و فيشمي رودبار در استان فارس
788
تعيين بهترين مخلوط زغالهاي طبس و گلندرود به منظور تهيه كك مناسب براي كارخانه ذوب آهن اصفهان
789
تعيين بهترين معماري شبكه فين ها به روش تئوري ساختاري در خنك كاري قطعات الكترونيكي به كمك مواد با تغيير فاز
790
تعيين بهترين مكان و ظرفيت خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنيتك
791
تعيين بهترين نوع بالكهد عرضي در مقطع مياني براي يك كشتي تانكر به ظرفيتهاي متفاوت بر اساس ائين نامه LR
792
تعيين بهترين نوع زننده ، اپتيمم سرعت زننده و روتور بر روي كيفيت نخهاي چرخانه اي روي ماشين ايناند PLATT
793
تعيين بهره وري آب در توليد گندم درشهرستان دهگلان
794
تعيين بهره وري محصولات اساسي در بخش كشاورزي استان مازندران
795
تعيين بهره‌وري آب در توليد گندم در شهرستان دهگلان
796
تعيين بهينه زاويه آتش درسيستم تحريك بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
797
تعيين پاپيلوما ويروس انساني (HPV) در ضايعات جلدي با استفاده از تكنيك PCR
798
تعيين پارامتر براي مدلهاي الاستيك غير خطي و الاستو پلاستيك خاك با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
799
تعيين پارامتر ژئوتكنيكي پريود تشديد در نهشته هاي آبرفتي دشت تهران﴿بخش جنوب غربي﴾با استفاده از آناليز مايكروترمورها
800
تعيين پارامتر ضخامت اپتيكي هواويزها براي مناطق شهري اصفهان و تهران
801
تعيين پارامتر كنترل در يك مساله گرماي معكوس
802
تعيين پارامتر هاي نورد نامتقارن به منظور حذف انحناي ورق خروجي و كمينه كردن نيروي نورد
803
تعيين پارامتربراي مدل هاي الاستيك غيرخطي والاستوپلاستيك خاك با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
804
تعيين پارامترها و تحليل ديناميكي پايداري شيب هاي سنگي ﴿مطالعه موردي: بلوك هاي تكتونيكي 1و2 معدن چغارت﴾
805
تعيين پارامترها و محدوديت هاي موجود در آزمايش برش مستقيم (نمونه بزرگ ) و سه محوري براي محيطهاي الاستوپلاستيك
806
تعيين پارامترهاي آسيب مواد نرم به روش تجربي
807
تعيين پارامترهاي اپتيكي فيلم هاي نازك نيمه شفاف با استفاده از روش تقريب كمينه سازي نامقيد نقطه گرا
808
تعيين پارامترهاي بهينه براي استفاده از سنگ آهن چادرملو در مجتمع فولاد مباركه
809
تعيين پارامترهاي بهينه مدل هاي مداري برق‌گير اكسيد فلزي و بررسي پاسخ آن ها در مقابل اضافه ولتاژهاي صاعقه
810
تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن يكي از ميادين جنوب غربي ايران با نگاه ويژه بر اثر شيل
811
تعيين پارامترهاي پوسته ارتوتروپيك معادل پوسته تقويت شده با خميدگي سهموي با رويكرد كاربرد درسازه كشتي
812
تعيين پارامترهاي تجربي مدل GTN جهت بررسي پارگي ورق هاي IF
813
تعيين پارامترهاي تحكيم خاكهاي رسي اشباع با استفاده از نتايج آزمونهاي پيزوكن ﴿مطالعه موردي بندر شهيد رجايي﴾
814
تعيين پارامترهاي چقرمگي شكست چند لايه هاي كامپوزيتي متعامد با استفاده از پارامترهاي چند لايه هاي تك جهته
815
تعيين پارامترهاي خزشي توده سنگ با استفاده از نتايج آزمايش ديلاتومتري
816
تعيين پارامترهاي دزيمتري براي يك چشمه جديد براكي تراپي 192Ir-HDR به‌وسيله فيلم راديوكروميك و روش مونت‌كارلو
817
تعيين پارامترهاي دزيمتري براي يك چشمه جديد براكي‌تراپي 169Yb-HDR بوسيله كد مونت‌كارلو
818
تعيين پارامترهاي رفتاري بتن براي مدل هاي الاستوپلاستيك با استفاه از آزمايش هاي برش و تك محوري
819
تعيين پارامترهاي زيستگاهي قوچ و ميش اصفهانيOvis orientalis isfahanica در پناهگاه حيات وحش موته با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS
820
تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي نخاله‌هاي ساختماني تخليه‌شده در خاكچال‌هاي شيراز جهت طراحي شيب پايدار و جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي وارد بر جاده در حال ساخت بر روي آن‌ها
821
تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي و طراحي سيستم نگهداري تونل آب سد مخزني ونك ﴿شهداي چشمه علي﴾
822
تعيين پارامترهاي ژنراتور سنكرون به روش پاسخ فركانسي
823
تعيين پارامترهاي سفتي غير خطي بلبرينگ تماس زاويه اي با استفاده از ارتعاشات تير
824
تعيين پارامترهاي سه گانه آزمون هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بر پايه مدل IRT
825
تعيين پارامترهاي سينتيكي و ترموديناميكي برخي كمپلكس هاي كادميوم به روش الكتروشيميايي
826
تعيين پارامترهاي سينتيكي و ضرايب استوكيومتري واكنشهاي هيدروكراكينگ
827
تعيين پارامترهاي طراحي ﴿شامل ابعاد و جهت﴾ شبكه در چاههاي نفت از ديرگاه ژئومكانيكي ﴿همراه با مطالعه موردي﴾
828
تعيين پارامترهاي طراحي مبدل حرارتي نوع ژونگستروم
829
تعيين پارامترهاي عملياتي بهينه در مرحله استخراج اورانيوم از فاز آبي به فاز آلي ﴿تري اكتيل آمين﴾ براي توليد كيك زرد با استفاده از يك ستون ضربه اي پر شده در مقياس نيمه صنعتي
830
تعيين پارامترهاي عملياتي بهينه در مرحله دفع اورانيوم از فاز آلي ﴿تري اكتيل آمين﴾ به فاز آبي براي توليد كيك زرد با استفاده از يك ستون ضربه اي پر شده در مقياس نيمه صنعتي
831
تعيين پارامترهاي فرآيند سل - ژل بر خصوصيات پوشش هاي آلومينايي اعمال شده بر فولاد هاي ساده كربني
832
تعيين پارامترهاي فرآيندي بر پديده فسفرسنت در سيستم هاي سيليكاتي پايه استرانسيوم منيزيم
833
تعيين پارامترهاي فرآيندي به اندازه ي ذرات حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي مواد رنگزاي كاروتنوييدي ساخته شده به روش نفوذ حلالي
834
تعيين پارامترهاي فشار خون در نوجوانان سالم 19-15 ساله ﴿دوره دبيرستان ﴾ در شهر يزد
835
تعيين پارامترهاي قانون كشش-جدايش در چسب هاي تقويت شده با ذرات نانو
836
تعيين پارامترهاي كنترلي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ريزشبكه هاي منفصل و متصل به شبكه
837
تعيين پارامترهاي كيفي گوجه فرنگي با استفاده از روش غير مخرب طيف سنجي فلورسانس
838
تعيين پارامترهاي ليزر براي طراحي سامانه پراكندگي ليزري تامسون براي توكامك دماوند
839
تعيين پارامترهاي م‍ؤثر در انتخاب روشهاي حفاظت از سواحل رودخانه ها
840
تعيين پارامترهاي مؤثر در طراحي محيط مجازي جشن ازدواج با تاكيد برچالش‏هاي فرهنگي
841
تعيين پارامترهاي ماشين هاي سنكرون در حالت ماندگار با استفاده از روش اجزاء محدود
842
تعيين پارامترهاي مجهول در مسايل نفوذ -واكنشي
843
تعيين پارامترهاي مدل جرم متمركز خودرو در تصادف از روبرو به كمك الگوريتم بهينه سازي
844
تعيين پارامترهاي مدل ناحيه چسبناك به روش مستقيم
845
تعيين پارامترهاي مديريت آبياري سه رقم نخود درشرايط نرمال وآبياري تكميلي وبررسي ومقايسه نتايج با مدل SIMDuaLKc
846
تعيين پارامترهاي مطلوب عمليات لرزه نگاري سه بعدي در ساختارهاي زمين شناسي با استفاده از مدل سازي انتشار امواج
847
تعيين پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با استفاده از خصوصيات فيزيكي آن
848
تعيين پارامترهاي مقاومتي بهينه براي شاتكريت اليافي (مسلح به الياف بار چيپ)
849
تعيين پارامترهاي مقاومتي سنگ با استفاده از داده‌هاي حفاري (بروش تحليلي و آزمايشگاهي)
850
تعيين پارامترهاي مكانيكي پانل هاي ساندويچي شاتكريتي مورد استفاده در سازه هاي پانلي
851
تعيين پارامترهاي مكانيكي سنگ مخزن برخي ميادين ايران
852
تعيين پارامترهاي موثر بر خنك كنندگي ترانسفورماتورهاي قدرت براساس مدلسازي حرارتي ترانسفورماتور
853
تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد يك استنت صفراوي به وسيله مدلسازي المان محدود
854
تعيين پارامترهاي موثر بر مكانيسم تخريب اكسايش نوري فيلامنت حاصل از ذوب ريسي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/ نانو خاك رس
855
تعيين پارامترهاي موثر در فرآيند ذوب و نحوه تاثير اين پارامترها به روش آزمايشگاهي
856
تعيين پارامترهاي موثر در نورد سرد ورق آلومينيوم 1100توسط شبكه عصبي
857
تعيين پارامترهاي مودال سازه واگن پارسي و بهينه سازي آن با استفاده از آناليز مودال و ارتقاي شاخص راحتي سفر در اين نوع واگن ها
858
تعيين پارامترهاي مورد نياز براي استفاده از مخابرات فيبر نوري در شبكه انتقال ايران
859
تعيين پارامترهاي مورد نياز مفاصل پلاستيك براي تحليل استاتيكي غير خطي در ستون هاي دايروي پلهاي مقاوم سازي شده با FRP
860
تعيين پارامترهاي ناهمسانگردي و ضرايب لامه در ميدان گازي پارس جنوبي
861
تعيين پارامترهاي نوترونيكي و ترموهيدروليكي راكتور VVER-1000 با سوخت حلقوي و خنك شوندگي از داخل و خارج با تغييرات غلظت نانوسيال به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
862
تعيين پارامترهاي هندسي آنتن و گوشي تلفن سيار براي حداقل كردن جذب توان در مغز
863
تعيين پارامترهاي ياتاقان هاي ژورنال و آب بند
864
تعيين پارمترهاي مربوط به خون (بعنوان سيال از مرتبه بالا) به كمك ويسكومتر
865
تعيين پاسخ تير هاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات كامپوزيتي FRP تحت برش ، خمش و نيروي محوري با استفاده از تئوري ميدان فشاري اصلاح شده
866
تعيين پاسخ حرارتي عايق كربن-كربن در نازل موتور سوخت جامد
867
تعيين پاسخ سيستم هاي بهينه غير خطي زمان محدود از ديدگاه طيفي
868
تعيين پاسخ فركانسي سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت مبتني بر روش اجزاء محدود (FEM)
869
تعيين پاياني سونار ماهيگيري و تحليل و ارزيابي آلترناتيوهاي آن
870
تعيين پايداري نانو خوشه هاي حلقوي كربني C4n+2 با استفاده از روش هاي محاسباتي شيمي كوانتومي
871
تعيين پتانسيل آماري هليوم ـ 3 جامد در صفر مطلق
872
تعيين پتانسيل بر همكنش بين مولكولي F2 -F2 ومحاسبه ضريب دوم ويربال براي گاز فلوئور
873
تعيين پتانسيل روانگرايي آبرفت‏هاي اشباع به كمك نتايج آزمون‏هاي پيزوكن لرزه‏اي
874
تعيين پتانسيل گردشگري و ارزش‌گذاري تفرجگاهي منطقه‌ي حفاظت شده‌ي اشترانكوه با تأكيد بر درياچه گهر
875
تعيين پتانسيل هاي ناپايداري در معدن سنگ آهن چادر ملو (آنومالي شمالي) با استفاده از رويكرد امتياز دهي پارامترها مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي
876
تعيين پرتفوي بهينه سرمايه گذاري بانك منتخب
877
تعيين پرتفوي بهينه سهام با رويكردي دو مرحله اي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
878
تعيين پرتقوي بهينه تسهيلات اعطائي بانك سپه استان ايلام طي دوره 1383 تا 1393
879
تعيين پرتوزايي انواع سنگ هاي گرانيتي زينتي ايران با استفاده از آشكارساز HPGe و روش مونت كارلو
880
تعيين پرتوزايي نمونه هاي محيطي آب معدني با استفاده از آشكار ساز HPGe
881
تعيين پرتوگيري مردم از پرتوهاي گاماي محيطي ايران
882
تعيين پرتوگيري مردم رامسر از منابع طبيعي
883
تعيين پرزدهي پارچه توسط روش پردازش تصوير
884
تعيين پروژه هاي بهبود بر اساس مدل تعالي EFQM در شركت برق منطقه اي يزد
885
تعيين پروفايل بياني ژن هاي آنتي بيوتيك در فيبروبلاست پوست بيماران مبتلا به سيستميك اسكلروسيس
886
تعيين پروفايل ژني (برخي ژن ها) در نمونه هاي بيوپسي بيماران مشكوك به سرطان ريه
887
تعيين پروفايل ژني﴿برخي ژن ها﴾در نمونه هاي بيوپسي بيماران مشكوك به سرطان ريه
888
تعيين پروفايل ضريب هدايت الكتريكي يك فلز با استفاده از اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از يك القاگرسيمي حاصل از جريان
889
تعيين پروفيل سرعت طولي جريان آشفته در سرتاسر مقطع عرضي كانال هاي مستطيلي روباز
890
تعيين پروفيل سرعت طولي و برآورد دبي جريان در كانال روباز تنگ با جريان آشفته
891
تعيين پروفيل نشست سطح زمين در اثر حفر تونلهاي دوقلو با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
892
تعيين پروفيل و قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه سه رقم سورگوم دانه اي با استفاده از چند روش بيولوژيكي در طيور
893
تعيين پروفيل ولتاژ خط انتقال با پارامترهاي وابسته به فركانس در كليدزني خطوط هوائي با داشتن اطلاعات يك نقطه
894
تعيين پروفيل ولتاژ خط انتقال در حالت گذرا
895
تعيين پريود غالي سازه ها با استفاده از روش خرد لرزه نگاري
896
تعيين پشت پوشي با استفاده از تصويرپردازي
897
تعيين پنجره گل و طراحي عمليات حفاري در آب هاي عميق
898
تعيين پيامدهاي روشهاي درماني ITP در اطفال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت از شهريور 1370 الي شهريور 1374 تا هنگام ترخيص
899
تعيين پيامدهاي نامطلوب حاملگي در زنان حامله پرخطر در هفته هاي 24-20 حاملگي با استفاده از سونوگرافي داپلر شرايين رحمي
900
تعيين پيچيدگي محاسباتي حالات خاص مساله صدق پذيري دودويي و كاربردهاي آن
901
تعيين پيش بيني كننده ها ي صميميت زناشويي و تدوين مدل افزايش صميميت بر اساس عوامل آن
902
تعيين پيوستگي، تاريخچه شارژ و پايش ژئوشيميايي عملكرد مخازن با مرور زمان در ميدان فروزان
903
تعيين تأثير 8 هفته تمرينات هوازي بر كاهش چربي بدن زنان غير ورزشكار 35 تا 55 ساله شهرستان سيرجان
904
تعيين تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر بهزيستي روان شناختي، باورهاي خودكارآمدي تحصيلي و اهمالكاري تحصيلي دانشجويان دختر افسرده دانشگاه اصفهان
905
تعيين تأثير آموزش سرمايه‌ي روان شناختي بر خردمندي و رضايت از زندگي بازنشستگان فرهنگي شهرستان شهرضا
906
تعيين تأثير اخلاق كاري بر تعهد سازماني با نقش ميانجي بهزيستي كاركنان در دانشگاه يزد
907
تعيين تأثير ادراك مصرف كنندگان از كشور مبدا برند بر ارزش ويژه ي برند بر مبناي مدل آكر
908
تعيين تأثير ارزش¬هاي شخصي بر فرسودگي شغلي با اثر ميانجي توانمندسازي روانشناختي. مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اصفهان
909
تعيين تأثير اشتياق شغلي بر تفكر انتقادي با نقش ميانجي خودكارآمدي. (مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان)
910
تعيين تأثير الگوي مربيگري متقابل همتاها (PTM) بر كاركردهاي اجرايي و پيشرفت تحصيلي كودكان داراي اختلال نقص توجه-بيش فعالي: پژوهش مورد منفرد
911
تعيين تأثير برند كارفرما بر جذابيت سازماني (مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان)
912
تعيين تأثير بسته بندي محصول بر تداعي برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي:شركت بهنوش ايران)
913
تعيين تأثير پروبيوتيك خوراكي در پيشگيري از انتروكوليت نكروزان در نوزادان نارس
914
تعيين تأثير پيش آيندهاي رفتاركارآفرينانه‌‌‌‌‌ي شركتي بر ايجاد رفتاركارآفرينانه در سازمان (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان)
915
تعيين تأثير توسعه دانش خود براساس مؤلفه هاي مقياس هوشي بزرگسالان وكسلر، ويراست چهارم بر هويت شغلي دانش آموزان دختر پايه چهارم دبيرستان
916
تعيين تأثير توسعه دانش خود براساس مؤلفه هاي مقياس هوشي بزرگسالان وكسلر، ويراست چهارم بر هويت شغلي دانش آموزان دختر پايه چهارم دبيرستان
917
تعيين تأثير توسعه دانش خود درباره قابليت هاي هوشي بر اساس مقياس وكسلر بزرگسالان، ويراست چهارم بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش آموزان دختر پايه نهم شهر اصفهان
918
تعيين تأثير خود پايشي بر سلامت سازماني با نقش ميانجي هويت سازماني (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
919
تعيين تأثير رضايت از نظام جبران خدمات بردرگيري عاطفي- ذهني كاركنان با نقش ميانجي ادراك از عدالت سازماني (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
920
تعيين تأثير رفتار كارآفرينانه معلمان بر گرايش به كارآفريني دانش¬آموزان، با در نظر گرفتن نقش ميانجي‌گري خودكارآمدي كارآفرينانه دانش¬آموزان و متغير تعديل‌گر جو مدرسه مورد مطالعه: دانش¬آموزان و معلمان پايه نهم دبيرستان هاي دولتي دوره اول شهر اصفهان
921
تعيين تأثير رهبري اخلاقي از طريق عدالت سازماني بر توانمندسازي كاركنان ستاد مركزي شركت ذوب آهن اصفهان
922
تعيين تأثير رهبري تحول آفرين بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي رفتار نوآورانه و تسهيم دانش
923
تعيين تأثير رهبري معنوي بر سكوت سازماني در شركت كاشي نيلو
924
تعيين تأثير روش ضمادگذاري جهت نمك زدايي سنگ هاي ازاره ي ايوان جنوب شرقي گنبد سلطانيه زنجان
925
تعيين تأثير ساختار سازماني پروژه بر شاخص‌هاي عملكرد پروژه در شركت‌هاي پيمانكار ساختماني شهر مشهد
926
تعيين تأثير ساختاركارآفرينانه سازمان بر رفتاركارآفرينانه مديران با نقش ميانجي جو كارآفرينانه (مورد مطالعه شهرداري اصفهان)
927
تعيين تأثير شاخص هاي كلان اقتصادي بر هزينه هاي كل سلامت در ايران (۱۳۹۳-۱۳۷۴)
928
تعيين تأثير قلدري سازماني بر استرس شغلي با نقش تعديل‌كننده ماهيت شغل (موردمطالعه: كارخانه گلسار فارس)
929
تعيين تأثير كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده از طريق وب سايت بانك ملت بر وفاداري الكترونيكي وايجاد تبليغات دهان به دهان مثبت با مطالعه موردي مشتريان شعب مختلف بانك ملت شيراز
930
تعيين تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني پرسنل تيم راه اندازي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي
931
تعيين تأثير محرك هاي نيت كارآفرينانه بر نيت كارآفرينانه پايدارمحور از طريق نقش ميانجي نگرش نسبت به پايداري مورد مطالعه: شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
932
تعيين تأثير مصرف مكمل كراتين بر آمونياك خون و برخي شاخصهاي عملكردي و ساختاري در تكواندوكاران نخبه
933
تعيين تأثير معنويت در محيط كار بر هويت سازماني با نقش ميانجي سلامت سازماني و رفتار انحرافي (مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان)
934
تعيين تأثير هم‌سويي فرآيندها بر قابليت¬هاي پوياي سازماني با اثر ميانجي¬ فرهنگ يادگيري سازماني (مورد مطالعه: شركت گاز شهر اصفهان)
935
تعيين تأثير هوش اخلاقي بر افشاگري تخلف سازماني(مورد مطالعه: بيمارستان خصوصي عسكريه اصفهان)
936
تعيين تأثير هوش معنوي بر اثربخشي رهبري خدمتگزار با نقش ميانجي سيرت نيكو (مورد مطالعه: بنياد خيريه آلاء)
937
تعيين تأثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات مديريت بر كارايي مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه اصفهان
938
تعيين تأثيرمتغيرهاي منتخب بر كيفيت گزارشگري مالي شركت بر مبناي استانداردهاي ايراني پذيرفته شده شماره 1 و شماره 6 در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
939
تعيين تابع انتقال تقريبي براي فرايند غيرخطي به روش گلوبف
940
تعيين تابع بقاء در بيماران مبتلا به سرطانهاي دستگاه گوارش استان گيلان از سال 80-1375
941
تعيين تابع بقاءارزيابي روش هاي مختلف رگرسيون كاكس با رگرسيون چند متغييره ، همراه با جدول طول عمر در سرطان پوست
942
تعيين تابع پاسخ يك سوسوزن NE312به روش مونت كارلو
943
تعيين تابع توزيع احتمال جريان هجومي ترانسفورماتور تكفاز به روش مونت كارلو
944
تعيين تابع توزيع احتمال جريان هجومي ترانسفورماتور سه فاز به روش مونت كارلو
945
تعيين تابع توزيع پاتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
946
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
947
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
948
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي , parton distribution functions in present of external currents
949
تعيين تابع توزيع شار پسماند
950
تعيين تابع توزيع شعاعي (RDF) سيال لنارد- جونز در حالت خالص و مخلوط با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
951
تعيين تابع چگالي پودر دميده شده بالاي حوضچه مذاب در عمليات پوشش دهي ليزري به كمك شبيه سازي كامپيوتري
952
تعيين تابع چگالي توزيع شاخص دسترس پذيري ماشين آلات بافندگي در كارخانجات ايران به منظور بهبود
953
تعيين تابع ضريب نفوذ مواد رنگزاي ديسپرس بر پايه نفتاليميد ها بر روي الياف پلي اتيلن ترفتالات
954
تعيين تابع فنري آب دريا و بسامد طبيعي اول كشتي سري 60
955
تعيين تابع كنترل در معادلاه ديفرانسل جزئي سهموي
956
تعيين تابع گرين دياديكي با حضور استوانه هادي الكتريكي كامل بزرگ پوشيده شده با فريت
957
تعيين تابع مجهول در وسائل معادلات يا مشتقات جزئي با شرايط اوليه و كرانه اي از نوع سهموي
958
تعيين تابع هزينه خدمات پستي در كشور
959
تعيين تاثير آموزش بر بهره وري كاركنان شركت فولاد مباركه ي اصفهان و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه
960
تعيين تاثير آموزش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهرستان گرگان ( از ديدگاه مادران )
961
تعيين تاثير آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر شادكامي و تاب آوري بانوان مراجعه كننده به مركز مشاوره شهرستان بهشهر
962
تعيين تاثير آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر شادكامي و تاب آوري بانوان مراجعه كننده به مركز مشاوره شهرستان بهشهر
963
تعيين تاثير آموزش معنويت درماني مبتني بر مثبت نگري بر اميد به زندگي و رضايت از زندگي در نوجوانا دختر شهرستان بندر گز
964
تعيين تاثير آموزش يوگا بر افزايش عزت نفس و شادكامي بانوان خانه يوگا شهرستان بابل
965
تعيين تاثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر وفاداري به برند با در نظر گرفتن متغير ميانجي رضايت مشتري (شركت زمزم اصفهان )
966
تعيين تاثير ابعاد ساختاري سازمان بر اعتماد سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان
967
تعيين تاثير استراتژي مديريت استعداد بر درگيري عاطفي-ذهني كاركنان شهرداري شهر اصفهان
968
تعيين تاثير استفاده از بوپيواكائين داخل جداري در محل برش جراحي در كاهش نيازبه ديكلو فناك پس از سزارين الكتيو(بيمارستان آموزشي الزهرا(س) سال 88-1387)
969
تعيين تاثير استقرار نظام مديريت مشاركتي از طريق سيستم پيشنهادها بر عملكرد منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان
970
تعيين تاثير اصول اخلاقي بر اثر بخشي تبليغات بازرگاني از ديدگاه مشتريان بانك ملت شهرستان اصفهان
971
تعيين تاثير افزودن استروئيد سيستميك به درمان روتين آبسه پري تونسيلر در سير بيماري
972
تعيين تاثير افزودن استروئيد سيستميك به درمان روتين آبسه پري تونسيلر در سير بيماري
973
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
974
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
975
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
976
تعيين تاثير انجام Cosmetic Microsurgery در جنين هاي كليواژي انساني فريز شده به روش انجماد شيشه اي بر نتايج ART
977
تعيين تاثير اندازه و نقص اتمي بر خواص الاستيك و بار كمانش نانو صفحه گرافني يك و دو لايه با استفاده از روش مكانيك ساختاري-اجزاء محدود اتمي
978
تعيين تاثير پيش داروي خوراكي گاباپنتين بر تغييرات هموديناميك موقع لوله گذاري ناي در بيماران فشار خوني كانديد جراحي قلب
979
تعيين تاثير پيش داروي خوراكي گاباپنتين بر تغييرات هموديناميك موقع لوله گذاري ناي در بيماران فشار خوني كانديد جراحي قلب
980
تعيين تاثير حلال هاي مختلف روي ثابت هاي تفكيك اسيدي سيتيدين 5-منوفسفات با استفاده از روش هاي محاسبه اي از اساس
981
تعيين تاثير دانش پيشين بر موفقيت كارآفرينانه با نقش ميانجي هوشياري كارآفرينانه- مورد مطالعه: كسب و كارهاي حوزه فست فود در شهر اصفهان
982
تعيين تاثير دوره تصدي حسابرس و استقلال حسابرس بر مديريتسود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
983
تعيين تاثير رتبه ريسك اعتباري كشور بر تحرك بين المللي سرمايه در ايران﴿1388-1359﴾
984
تعيين تاثير روان شناختي ازدواج مجدد بر همسران و فرزندان شاهد
985
تعيين تاثير ژل واژينال بتادين در كاهش عوارض تب دار در هيستركتومي ابدومينال
986
تعيين تاثير ژل واژينال بتادين در كاهش عوارض تب دار در هيستركتومي ابدومينال
987
تعيين تاثير سرعت، شكل و فاصله همزن از كف بر اختلاط جامد- مايع با استفاده از تكنيك تصوير برداري
988
تعيين تاثير سن زباله بر سرعت موج برشي در زباله جامد شهري توسط آزمايشات در محل ( مطالعه موردي : مركز دفن كهريزك )
989
تعيين تاثير شربت شيرين بيان، فرآورده طب سنتي ايران، بر ديسمنوره اوليه در مقايسه با ايبوپروفن
990
تعيين تاثير عوامل استرس زا شغلي بر رضايت شغلي كاركنان بانك هاي كلاردشت و مرزن آباد
991
تعيين تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر تعهد سازماني، رضايت شغلي و قصد ترك خدمت كاركنان شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
992
تعيين تاثير محدوديت هاي مالي، كيفيت گزارشگري مالي و راهبري شركتي بر شدت تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر نگهداشت وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
993
تعيين تاثير محيطهاي نگهداري خشك و آب پرثبات ابعادي اكريل Duralay در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
994
تعيين تاثير محيطهاي نگهداري خشك و آب پرثبات ابعادي اكريل Duralay در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
995
تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد
996
تعيين تاثير مديريت سكس ذهني نامشروع براساس تكنيك فراشناخت بر رضايت جنسي زوج هاي شهرستان بهشهر
997
تعيين تاثير نقش روابط تجاري بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي عملكرد برند صنعتي (مورد مطالعه: شركت هاي صنعت باتري در ايران)
998
تعيين تاثير هشت هفته ماساژ منتخب شكم در بهبود كلي روند بيماري وكاهش علائم زنان مبتلا به يبوست مزمن
999
تعيين تاثير همودياليز بر روي پارامترهاي خون بر اساس فرمول KT/V در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون
1000
تعيين تاثير همودياليز بر روي پارامترهاي خون بر اساس فرمول KT/V در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون
بازگشت