<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعين پتانسيل رسوبات تبخيري ناحيه گرمسار از لحاظ پتاس
2
تعين خواص ترموديناميكي آب
3
تعين رابطه راستاي ستون فقرات با تعادل و ميزان توزيع فشار كف پايي
4
تعين سرعت بهينه هوا در طراحي مبدل هاي حرارتي هوا خنك
5
تعين سطح لغزش بحراني غير دايره اي شيرواني هاي خاكي در حالت شبه ديناميكي با استفاده از تكنيك بهينه سازي
6
تعين شاخص هاي رضايت مشتري وميزان تاثير هريك از انهادرافزايش فروش كالاهاي مصرفي كم دوام درشهرستان گنبدكاووس
7
تعين ضريب رفتار سازه هاي ساخته شده با پانل هاي بزرگ پيش ساخته بتني
8
تعين قيمت و عرضه بهينه خدمات حمل و نقل با تاكيد بر پيامدهاي خارجي زيست محيطي و ازدحام در ساعت اوج تردد صبح: مطالعه موردي شهر اصفهان، 1393
9
تعين كارايي بنگاه هاي توليدي به كمك ارزيابي توانمندي تكنولوژيك آنها ﴿مورد كاوي در شركت هاي ساخت قطعات خودرو﴾
10
تعين كارايي فرايند اكسيداسيون كاتاليتيكي نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم توام با ازن در حذف رنگ راكتيو قرمز 198 از فاضلاب سنتتيك نساجي
11
تعين مشخصات فيزيكي و مطالعه پارامترهاي موثر در خردايش بر روي نمونه بخش سوپرژن افق بالاي كانسار مس سونگون
12
تعين منحني دبي - اشل در ايستگاههاي آب سنجي با استفاده از سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي (ANFIS)
13
تعين ميزان LA50 در بيماران سوختگي مراجعه كننده به بيمارستان سوانح سوختگي ولايت رشت طي سال 1393
14
تعين نيازهاي آموزشي باغداران شهرستان كرمانشاه نسبت به سازگاري با تغييرات اقليمي :الگويي براي مقاوم سازي باغداران
15
تعين همبستگي بيان آنتي ژن Ki-67 و CD133 و بررسي رابطه اين آنتي ژن ها با انديس اشكال ميتوزي (Mitotic figure index:MFI) و و درجه توموري در نمونه هاي سيتولوژي اخذ شده به كمك سوزن نازك و مقاطع بافتي سرطان پستان سگ
16
تعين...در..بااستفاده از روش دو مرحله اي
17
تعييم ساختار سطوح توسط پراش الكترونها
18
تعييم ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
19
تعييم ميزان مرگ و مير نوزادان و شيرخوران در روستاهاي استان يزد
20
تعيين "سطح دز مرجع ملي ايران" در آزمون هاي سي تي اسكن با ابداع روش هاي پايش نوين
21
تعيين . مقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
22
تعيين ، دسته بندي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت موثر بر عملكرد توسعه محصول جديد با استفاده از ماتريس ساختار طراحي و تصميم گيري چند معياره-مورد مطالعه گروه صنعتي انتخاب
23
تعيين BMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
24
تعيين BMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
25
تعيين Outlierها در DEA با استفاده از روش دو مرحله اي
26
تعيين Rate Survival بريجهاي FRC جهت جايگزيني يك دندان قدامي (لترال ) به صورت Invitro
27
تعيين آب مصرفي و تاثير آب شور بر خصوصيات كاهو در بسترهاي مختلف بدون خاك
28
تعيين آثار اسكان بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي عشاير (كانون توسعه ) كوله جاز از توابع شهرستان شوشتر
29
تعيين آثار تغيير كاربري مراتع بر خصوصيات خاك در منطقه بلطاق بويين و مياندشت
30
تعيين آرايش كاشت مناسب گلرنگ ، توده محلي كوسه ، در دو تاريخ كاشت به موقع و دير در منطقه اصفهان
31
تعيين آرايش كاشت مناسب گلرنگ ،توده محلي كوسه ،در دو تاريخ كاشت به موقع و دير در منطقه اصفهان
32
تعيين آزمايشگاهي فشار شكافت هيدروليكي و مقايسه با نتايج شبيه سازي
33
تعيين آزمايشگاهي مكانيزم تزريق آب هوشمند به مخازن نفتي كربناته آسفالتيني به منظور ازدياد برداشت
34
تعيين آزمايشگاهي منحني تعادل فازي سيستم فورفورال، آروماتيك و روغن روان كننده در دماهاي مختلف
35
تعيين آستانه انتقال كارگران به منظور افزايش خروجي گلوگاه سيستم با توجه به تئوري محدوديت ها
36
تعيين آستانه شروع رواناب سطحي بر روي دامنه هاي آهكي (مطالعه موردي:دامنه هاي آهكي طاقبستان )
37
تعيين آستانه ها براي تصميم گيري پيرامون وضعيت عايقي كابل ها برمبناي تخليه جزئي
38
تعيين آسيب پذيري بيمارستانهاي شهر خرم آباد در برابر زلزله
39
تعيين آلرژنهاي شايع در بروز رينيت آلرژيك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك آلرژي شهر يزد
40
تعيين آلرژنهاي شايع در بروز رينيت آلرژيك در بيماران مراجعه كننده به كلينيك آلرژي شهر يزد
41
تعيين آلودگي مخلوط ويروس هاي Potato virus S ، Potato virus Y و Potato leafroll virus در مزارع سيب‌ زميني استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
42
تعيين آلودگي ميكروبي درفرآورده هاي خوراكي آنتي بيوتيكهاي بتا لاكتام (پنيسيلين هاوسفالوسپورين ها)
43
تعيين آلودگي هاي راديواكتيو بروش اسپكتروسكوپي گاما (نواحي شمال ايران و تهران )
44
تعيين آلونالي ژئوشيميايي در محدوده برگه 100000 :1 كامياران به روش فيلترليگ
45
تعيين آميخته بازاريابي مناسب براي محصولات صادراتي از ديد مصرف كنندگان در كشورهاي خوزه خليج فارس ﴿مطالعه موردي: شركت گز سكه اصفهان﴾
46
تعيين آنتي ژنيستي آلفاتوكسين خالص سازي شده كلستريديوم سپتيكوم , antigenicity determination of purified alpha-toxin of clostridium septicum
47
تعيين آنومالي هاي ژئوشيميايي در برگ 1:50000 آلوت ﴿شهرك ربط﴾ به روش فركتالي
48
تعيين آنومالي‌هاي ژئوشيميايي طلا در برگه زمين‌شناسي يكصد هزار تخت سليمان با استفاده از داده‌هاي بلگ و رسوبات آبراهه‌اي
49
تعيين آنومالي‌هاي واقعي ژئوشيميايي در كانسار طلاي چاه زرد با استفاده از روش درخت تصميم
50
تعيين ابعاد بلوك با هدف بهينه سازي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد بلند مدت معادن روباز
51
تعيين ابعاد بهينه يك خودروي الكتريكي با استفاده از روش بهينه سازي چند هدفه
52
تعيين ابعاد سازه اي كل يك شناور تندرو جستجو و نجات با استفاده از روابط موسسه رده بندي BUREAU VERITAS و محاسبه تنش ها در برخي المان ها
53
تعيين ابعاد شخصيتي مشاغل در رده هاي مديريتي، كارشناسي و عملياتي شركت توزيع برق اصفهان به منظور توصيه به كاربرد پرسشنامه پنج عاملي در كارراهه
54
تعيين ابعاد فاكتور تشعشعات كلي منسوجات رنگشده با مواد رنگزاي فلورسنت
55
تعيين ابعاد گالري ها و ستون ها در كانسار مس چهل كوره و بررسي زمان مناسب براي تخريب و بازيابي بهينه ستون ها همراه با در نظرگرفتن ايمني
56
تعيين اپي توپ هاي توكسين بتا كلستريديوم پرفرنژنس با استفاده از تكنيك هاي مولكولي
57
تعيين اپي نفرين و اسكوربيك اسيد بطور همزمان توسط روش اسپكتر و فتومتري افزايش استاندارد نقطه اچ سينتيكي
58
تعيين اث كور كومين برتيتر آنتي بادي عليه پروتئين شوك حرارتي 27،سطح بالنس اكسيدان و آنتي اكسيدان و سطح Anti oxidized ldl در افراد چاق
59
تعيين اثر آلودگي با بزاق بر روي استحكام پيوند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري
60
تعيين اثر آلودگي با بزاق بر روي استحكام پيوند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري
61
تعيين اثر آموزش شيوه‌هاي فرزند پروري بر علائم بيش فعالي دانش آموزان دختر مضطرب و غير مضطرب دوره دوم ابتدايي ناحيه 1 يزد
62
تعيين اثر استفاده از ماسكترموپلاست در دز پوست هنگام راديوتراپي سر و گردن بوسيله كد محاسباتي MCNP
63
تعيين اثر افزودني نانوگرافن اكسايد عامل دار شده بر عملكرد گرفتگي غشاهاي چند لايه اي آراميدي با كاربرد اسمز معكوس
64
تعيين اثر اووتيروكسين روي كاهش حجم ندول خوش خيم تيروييد در طي شش ماه پيگيري
65
تعيين اثر بخشي دو مداخله ي آموزش تغذيه ي ورزشي بر تغيير رفتارهاي خاص مربوط به عملكرد ورزشي بازيكنان زن بسكتبال
66
تعيين اثر بخشي عصاره آبيDescurainia Sophia(خاكشير)در ميزان بهبودي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
67
تعيين اثر بربرين كلريد بر بيان كاسپاز3 و استرس هاي اكسداتيو در بافت هيپوكامپ به دنبال هيپوپرفيوژن مزمن مغزي در موش صحرايي نر
68
تعيين اثر بزرگراه كرج- قزوين بر آلودگي خاك اطراف
69
تعيين اثر بهبود حمل و نقل عمومي بر توسعه فضاي شهري
70
تعيين اثر پذيري ميورين در بهبود سندرم روده تحريك پذيري: مطالعه مروري بر سيستميك و متا آناليز آن
71
تعيين اثر تجويز سيس آتراكوريوم بر ميزان تغييرات يون پتاسيم ناشي از تزريق سوكسينيلكولين در اعمال جراحي الكتيو در بيمارستان پورسينا رشت در ششماهه دوم سال 1383
72
تعيين اثر تزريق توكسين بوتولينوم A به روش ترانس يورترال در درمان BPH مقاوم به درمانطبي رايج در بيماراني كه كانديداي مناسبي براي جراحي نمي باشند
73
تعيين اثر تنش حرارتي و ميزان پروتئين جيره استارتر بر عملكرد، سيستم ايمني و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي هلشتاين
74
تعيين اثر خاستگاه با استفاده از اندازه گيري هاي ميكروترمورها
75
تعيين اثر خشك شدن تالاب ها و درياچه هاي ايران بر كيفيت هواي نواحي بالقوه متأثر
76
تعيين اثر درمان غيرجراحي پريودنتال بر واكنش پالپي با استفاده از تست هاي حرارتي و الكتريكي
77
تعيين اثر دگزامتازون با دو روش درماني در كاهش ادم و اكيموز اطراف چشم و خونريزي حين عمل در بيماران رينوپلاستي
78
تعيين اثر دگزامتازون با دو روش درماني در كاهش ادم و اكيموز اطراف چشم و خونريزي حين عمل در بيماران رينوپلاستي
79
تعيين اثر رطوبت و تخلخل خاك بر امواج فراصوت
80
تعيين اثر زبري بر روي عملكرد آيروديناميكي بال در حال نوسان عمودي
81
تعيين اثر زمان كيورينگ و ضخامت كامپوزيت هاي universalوbulk fill برميكروهاردتس سطح و عمق
82
تعيين اثر سولفات منيزيوم وريدي بر لارنگواسپاسم پس از جراحي آدنوتانسيلكتومي الكتيو دركودكان
83
تعيين اثر سيمواستاتين بر سطح سرمي آنتي بادي هاي پروتئين هاي شوك حرارتي 60 و 65 و 70 و در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماري هاي قلبي و مغزي , aninvesting of the effect of simvastatin on serum antibody titres to heat shock proteins 06, 56, 07 in subject with coronary and cerebral risk factors
84
تعيين اثر ضخامت تب هاي انتهايي و هندسه اتصال بر رفتار اتصالات نانوچسبي تك لبه اي در بارگذاري هاي استاتيكي و خستگي
85
تعيين اثر ضخامت لايه هاي بستر روي توزيع تنش در ديوارهاي جداكننده حائل بتني
86
تعيين اثر عدم رعايت مشخصات فني راه در تصادفات منجر به فوت حادثه ديدگان و ارائه راهكارهاي عملياتي كاهش آنها
87
تعيين اثر فعاليتهاي مديريت روابط مشتري در ارتقاء وفاداري مشتريان شركت چرم مشهد
88
تعيين اثر كارگاه آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نگرش و آگاهي پرستاران راجع به مهارتهاي ارتباطي در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
89
تعيين اثر كارگاه آموزش مهارتهاي ارتباطي بر نگرش وآگاهي پرستاران راجع به مهارتهاي ارتباطي در پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال 1386
90
تعيين اثر كروم آلي و نانو كروم خوراكي بر عملكرد رشد بره هاي نر و ماده و خصوصيات توليد مثلي بره هاي نر سنجابي
91
تعيين اثر كلوئيدين در افزايش مدت بي دردي ناشي از آنستزي كودال در اطفال
92
تعيين اثر كلوئيدين در افزايش مدت بي دردي ناشي از آنستزي كودال در اطفال
93
تعيين اثر كولپوسكوپي در تشخيص زود هنگام سرطان سرويكس در موارد گزارش شده ASCUS در پاپ اسمير مراجعه كنندگان به درمانگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 88
94
تعيين اثر كولپوسكوپي در تشخيص زود هنگام سرطان سرويكس در موارد گزارش شده ASCUS در پاپ اسمير مراجعه كنندگان به درمانگاه بيمارستان شهيد صدوقي يزد از سال 86 تا 88
95
تعيين اثر مراقبتهاي انجام شده قبل از بيمارستان در بيماران ترومايي
96
تعيين اثر مراقبتهاي انجام شده قبل از بيمارستان در بيماران ترومايي
97
تعيين اثر مسير كرنش روي حد شكل پذيري ورق هاي فلزي در فرايندهاي شكل دهي
98
تعيين اثر مصرف رزوزاترول و dihydroxyvitamin D 1,25 بر ماركر هاي پيري در قلب موش صحرايي
99
تعيين اثر مغناطش پسماند با استفاده از داده هاي مغناطيسي
100
تعيين اثر مهاري اوژنول بر روي اثرات سيتوتوكسيك رتينوئيك اسيد در بافت كبدي موش (NMRI)
101
تعيين اثر مهاري اوژنول و اسيد رتينوييك بر بيان پروتئين FOS و رشد وزيكول گوش داخلي موش (NMRI) در محيط كشت
102
تعيين اثر مهاري رتينوئيك اسيد و اوژنول بر رشد وزيكول چشمي و لنزي و بيان پروتئين FOS جنين موش (NMRI) در محيط كشت
103
تعيين اثر ميتومايسين C در پيشگيري از ايجاد چسبندگي بعد از جراحي آندوسكوپيك سينوس
104
تعيين اثر ميزان باران، برف ومه بر ايمني راه¬ها و ارائه راهكارهاي مقابله با آن، مطالعه موردي در محور سنندج – همدان، قزوين – همدان، كرج- چالوس، قزوين – رشت، محور كوهستاني استان چهار و محال بختياري
105
تعيين اثر ناپايداري منابع اكولوژي و فقر روستاي بر مهاجرت اعضاي خانوارهاي روستايي به مناطق شهري ، در شهرستان مرند
106
تعيين اثر نيترو گليسيرين بر مقاومت به انسولين در افراد سالم داوطلب
107
تعيين اثر هشت هفته دويدن كم¬شدت و شدت¬بالا و بي¬تمريني بر ساركوليپين، فسفولمبان، و SERCA در عضلات تندانقباض و كندانقباض رت نژاد ويستار
108
تعيين اثر يك حلال مناسب درزمان كوتاه بر الياف مداوم پلي پروپيلن
109
تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيكي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر بر محيط شهري
110
تعيين اثرات بيوپسي پروستات با هدايت سونوگرافي ترانس ركتال بر توانايي جنسي و علائم ادراري تحتاني بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت
111
تعيين اثرات پراكندگي در طرح پارامتري استوار
112
تعيين اثرات تخريبي پديده انتشار امواج لرزه‌اي بر خطوط انتقال گاز و مايعات
113
تعيين اثرات رادياسيون روي ميانگين ضخامت لايه انتيما مديا (IMT) كاروتيد دو طرف دربيماران مبتلا به سرطان پستان تحت راديوتراپي يك طرفه گردن
114
تعيين اثرات ناشي از سد شاه قاسم ياسوج از ديدگاه روستاييان بهره بردار
115
تعيين اثربخشي آوايي قرآن كريم بر خصوصيات اخلاقي كودكان شهر شهرضا
116
تعيين اثربخشي استفاده از ان- استيل سيستئين خوراكي به همراه رژيم 4 دارويي در مقايسه با رژيم 4 دارويي به همراه پلاسبو در ريشه‌كني عفونت هليكوباكتر پيلوري
117
تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي
118
تعيين اثربخشي رويكرد قصه درماني بر اعتمادبه‌نفس و نشخوار فكري كودكان با اختلال يادگيري ناحيه سه شيراز
119
تعيين اثربخشي طرحواره درماني بر علائم افراد مبتلا به اختلال بدشكلي بدني: پژوهش مورد منفرد
120
تعيين اثربخشي طرحواره درماني بر علائم مبتلايان به اختلال فوبي اجتماعي مزمن
121
تعيين اثربخشي عصاره آبي زنيان بر حيات عامل سالك شهري در محيط كشت
122
تعيين اثربخشي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودشفقتي، صميميت و فرسودگي زناشويي
123
تعيين اثرلووتيروكسين برروي كاهش حجم ندول خوش خيم تيروئيد در طي يك سال پيگيري
124
تعيين اجزاي خوشه صنعتي درصنعت ساخت وساز و بررسي ارتباط ميان آنها در ايران
125
تعيين اجزاي مدل شايستگي مديران عملياتي غير هيات علمي در دانشگاه اصفهان
126
تعيين اختلاط مناسب آب مقطر، آب چاه و پساب تصفيه شده نيروگاه شازند - اراك به روش بستر گياهي ، جهت استفاده در نيروگاه و فضاي سبز
127
تعيين اختلاف فاز با استفاده از روش همبستگي تغيير فاز در فاصله‌ياب ليزري
128
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ خاك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺣﻔﺎري به‌روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
129
تعيين ارتباط ﴿ رگرسيون ﴾ بين كميتهاي مختلف طول و رسيدگي الياف پنبه با روشهاي مختلف آزمون
130
تعيين ارتباط DMFT مادران با dmft كودكان سن 6-3 سال مراجعه كننده به كلينيك ويژه ي دندان پزشكي شهر رشت
131
تعيين ارتباط افسردگي و نازايي
132
تعيين ارتباط بين آخال و سختي زمينه بر رفتار خسنگي فولادها
133
تعيين ارتباط بين استئوپروتگرين و تراكم معدني استخوان در بيماران تالاسمي بتاي وابسته به تزريق خون مراجعه-كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت
134
تعيين ارتباط بين بيماريهاي عمده كشور و داروهاي مصرفي مربوط
135
تعيين ارتباط بين پلي مورفيسم آي ان اس دي اي ال ژن آپوآل و خطر ابتلا له سرطان كولوركتال با روش جي آي پي پي سي آر
136
تعيين ارتباط بين جنسيت و سابقه سرمايه گذاران با سوگيريهاي مالي رفتاري در بازار بورس اوراق بهادار تهران
137
تعيين ارتباط بين جهت گيري اخلاقي با تعهد سازماني كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران
138
تعيين ارتباط بين خونريزي واژينال نيمه اول حاملگي و سرنوشت حاملگي در مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني زايشگاه رشت از دي ماه 1372 لغايت بهمن 1373
139
تعيين ارتباط بين درد سرهاي مزمن با ضايعات سرويكالي دندان
140
تعيين ارتباط بين ساختار سازماني و كارآفريني سازماني اداره كل تربيت بدني استان تهران
141
تعيين ارتباط بين سبك زندگي با اعتماد اجتماعي جانبازان ورزشكار
142
تعيين ارتباط بين سردردهاي مزمن با ضايعات سرويكالي دندان
143
تعيين ارتباط بين ضريب پواسون پارچه هاي تاري – پودي وساختار آنها
144
تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت مشاركتي در كاركنان اداره كل تربيت بدني استان يزد
145
تعيين ارتباط بين كاني زايي مس و عناصر ساختاري با استفاده از داده هاي RS و ژئوفيزيك هوايي در محيط GIS در گستر ورقه 1:100000 چهار گنبد
146
تعيين ارتباط بين كنترل و عزت نفس با اضطراب امتحانات در بين دانش آموزان
147
تعيين ارتباط بين كوتريزاسيون حاشيه تومور به دنبال TUR تومور مثانه با عود آن در بيماران مبتلا به كانسر مثانه از ابتداي سال 84 تا پايان سال 86 در بيمارستان رازي
148
تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي در بين بزرگسالان شهرستان مياندوآب
149
تعيين ارتباط بين مصرف رسانه اي ونگرش دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران نسبت به ورزش وفعاليت بدني
150
تعيين ارتباط بين ميزان سطح سرمي گرلين در بيماران مبتلا به سرطان معده وگروه كنترل مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
151
تعيين ارتباط بين نقش نگراني معلمان تربيت بدني از پيگرد حقوقي با كاهش سطح كيفي كلاس هاي تربيت بدني در مدارس
152
تعيين ارتباط بين وزن چربي ، بدون چربي و شاخص توده بدن با تراكم موادمعدني استخوان زنان ورزشكار و غيرورزشكار قبل از دوران يائسگي
153
تعيين ارتباط بين يافته هاي MRI و تشخيص كلينيكي بيماريهاي ستون فقرات كمري
154
تعيين ارتباط پراكنش بيان بافتي HLA-E و HLA-G با درجه بدخيمي بافتي سرطان پستان
155
تعيين ارتباط پليمورفيسم −4673C>G ژن CBS با نقايص قلبي مادرزادي
156
تعيين ارتباط درك حمايت سازماني ،درگيري شغلي با رفتار شهروندي سازماني در بين معلمان مرد تربيت بدني استان همدان
157
تعيين ارتباط ‍ژئوشيميايي مس و موليبدن با استفاده از روشهاي هوشمند در كانسار پورفيري سونگون
158
تعيين ارتباط سطح آگاهي از اصول ارگونومي با وضعيت ارگونومي بدن حين انجام كار در دانشجويان دندانپزشكي رشت در سال 1391
159
تعيين ارتباط سطح سرمي ويتامين دي(D(OH) ) با ايجاد شدت پنوموني در كودكان 3ماه تا 5 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت
160
تعيين ارتباط سطح هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) با تشديد بيماري در مبتلايان به بيماري‌هاي مزمن انسدادي ريه (COPD) مراجعه‌كننده به بيمارستان رازي و كلينيك‌هاي فوق تخصصي رشت در سال 1397
161
تعيين ارتباط شاخص TG/HDL-c با بيماري عروق كرونر و شدت تنگي رگ در افراد مراجعه كننده جهت انجام آنژيو گرافي در بيمارستان حشمت رشت
162
تعيين ارتباط شاخص پايي-بازويي با ايسكمي خاموش در اسكن پرفيوژن ميوكارد بيماران ديابتي بدون علايم باليني ايسكمي قلب مراجعه كننده به مركز پزشكي هسته اي بيمارستان شهيدصدوقي يزد جهت انجام اسكن پرفيوژن قلب
163
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يك سال
164
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يك سال
165
تعيين ارتباط شكايت اصلي و تشخيص نهايي در بيماران بستري شده در بخش اطفال به مدت يكسال
166
تعيين ارتباط علي بين صادرات و رشد اقتصادي با استفاده از مدلهاي VARبه روش ISURدر ايران
167
تعيين ارتباط ميان پارامترهاي بيومكانيكي مرحله‌ي تيك آف در اجراي اسپك پشت خط واليبال
168
تعيين ارتباط ميان مولفه هاي پنج گانه هوش هيجاني (شادماني، روابط بين فردي، خوش بيني، همدلي، خودابرازي) و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي اصفهان به منظور ارائه راهكارهاي آموزشي
169
تعيين ارتباط ميان ميزان تظاهرنشانگر سيكلواكسيژناز 2 (COX-2) و فاكتور رشد اندوتليالي عروق (VEGF)با متاستاز به لنف نود در كارسينوم سلول سنگفرشي سر و گردن در شهر يزد، تشخيص داده شده طي سال هاي 1394-1384
170
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني افسردگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
171
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني خواب آلودگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
172
تعيين ارتباط نوبت كاري بر فراواني خواب آلودگي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
173
تعيين ارتباط هيپوتيروييدي ساب كلينيكال با تشديد بيماري در مبتلايان به بيماري هاي مزمن انسدادي ريه (COPD) در مراجعه كنندگان به بيمارستان رازي و كلينيك هاي فوق تخصصي رشت سال 1397
174
تعيين ارتباط وضعيت بروز نشانگر TGFB در كارسينوماي سلول سنگفرشي دهان با ميزان بقاي بيماران
175
تعيين ارتعاشات پنل هاي كامپوزيتي ترمز آيروديناميكي قطارهاي پرسرعت
176
تعيين ارتفاع شكاف هيدروليكي در دهانه چاه با استفاده از اطلاعات آزمايشگاهي ضريب چقرمگي
177
تعيين ارتفاع كرست استخوان آلوئول در ناحيه مولرهاي شيري در كودكان 7 - 9 ساله شهر يزد.
178
تعيين ارتفاع كرست استخوان آلوئول در ناحيه مولرهاي شيري در كودكان 7 - 9 ساله شهر يزد.
179
تعيين ارتفاع مناسب مانع براي پرش جفت متوالي در تمرينات پلايومتريك
180
تعيين ارث و نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق ايران
181
تعيين ارزش اقتصادي آب در زراعت سيب زميني شهرستان همدان﴿دشت بهار﴾
182
تعيين ارزش اقتصادي آب كشاورزي
183
تعيين ارزش اقتصادي بلوك با رعايت عدم قطعيت قيمت
184
تعيين ارزش اقتصادي بلوك در روش تخريب طبقات فرعي معدن چهارگنبد
185
تعيين ارزش اقتصادي بلوك ها با توجه به روش استخراج زيرزميني
186
تعيين ارزش تشخيصي FIBRIN DEGRADATION PRODUCT ادراري در مقايسه با بيوپسي در سرطان مثانه
187
تعيين ارزش تشخيصي FIBRIN DEGRADATION PRODUCT ادراري در مقايسه با بيوپسي در سرطان مثانه
188
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در افتراق ضايعات فضاگير كبدي در مقايسه با پاتولوژي
189
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در افتراق ضايعات فضاگير كبدي در مقايسه با پاتولوژي
190
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در پارگي منيسك داخلي در مقايسه با آرتروسكوپي و MRI در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان پورسينا در سالهاي 90- 1389
191
تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي كالر داپلر در پيش بيني ضايعات بدخيم در ندول هاي تيروئيد
192
تعيين ارزش تشخيصي سونوهيستروگرافي در تشخيص ضايعات داخل رحمي در مقايسه با هيستروسكوپي
193
تعيين ارزش تشخيصي سونوهيستروگرافي در تشخيص ضايعات داخل رحمي در مقايسه با هيستروسكوپي
194
تعيين ارزش تشخيصي علايم باليني بر اساس امتيازداده شده در عفونت حلق ناشي ازاسترپتوكك بتاهموليتيك گروهAدر كودكان 3تا16ساله
195
تعيين ارزش تشخيصي محلول لوگول,اسيد استيك و پاپ اسمير در مقايسه با بيوپسي در تشخيص ضايعات پيش بدخيم و بدخيم دهانه رحم در بيماران نيازمند كولپوسكوپي
196
تعيين ارزش تشخيصي ميزان تومور ماركر P53 جهت افتراق توده هاي خوش خيم و بد خيم پستان در مقايسه با پاتولوژي
197
تعيين ارزش تشخيصيي علائم باليني بر اساس امتياز داده شده در عفونت حلق ناشي از استرپتوكك بتاهموليتيك گروه A در كودكان 3 تا 16 ساله
198
تعيين ارزش ديفرانسيلي و انتگرالي ميله هاي كنترل با استفاده از كد MCNP براي يك راكتور 1000-WWER
199
تعيين ارزش علائم كلينيكي در تشخيص اسهالهاي تهاجمي و غير تهاجمي دراطفال
200
تعيين ارزش علائم كلينيكي در تشخيص اسهالهاي تهاجمي و غير تهاجمي دراطفال
201
تعيين ارزش عمر مشتريان بانك ها به صورت پويا
202
تعيين ارزش غذائي و قابليت هضم پوسته نرم روئي پسته به صورت هشك و سيلوشده
203
تعيين ارزش غذايي 22 گونه مرتعي استان چهارمحال و بختياري و برآورد نياز روزانه واحد دامي گوسفندي براساس گونه هاي مورد مطالعه
204
تعيين ارزش غذايي تفاله سيب پس از توليد پوره و تاثير استفاده از آن به دو صورت سيلو شده و خشك شده در جيره بره هاي پرواري
205
تعيين ارزش غذايي كنجاله كلزا و تاثير آن بر افزايش وزن زنده ، خصوصيات هضمي ، ابقاء نيتروژن و صفات كمي و كيفي لاشه در گوسفندسنجابي
206
تعيين ارزش غذايي و مقدار مصرف نخود خام ، پخته و خيسانده شده در جيره جوجه هاي گوشتي
207
تعيين ارقام سيب زميني با استفاده از روش پرازش تصوير و شبكه عصبي مصنوعي
208
تعيين اسپكتر و فتومتري آفت كش پرمترين با استفاده از نانو ذرات طلا و مشتق سازي/پيش تغليظ پيوسته محصول تبديلي آن با 2و4-دي نيتروفنيل...
209
تعيين اسپكتر و فتومتري آفت كش كارباريل و محصول تبديلي آن ﴿1-نفتول﴾ با استفاده از نانو ذرات طلا ،نقره و2و4-دي متيل آنيلين
210
تعيين اسپكتروفتومتري ثابت تشكيل كمپلكس بين 2 تركيب بازشيف-امينو هيدروكسي پيريدين و برخي فلزات واسطه باآناليز فاكتوري كاهش مرتبه
211
تعيين اسپكتروفتومتري مس II با استفاده از آمينو - 3- [2- هيدروكسي -بنزيليدين - آمينو ] بوت - 2 - ان دي نيتريل
212
تعيين اسپكتروفتومتري ميزان جذب سطحي ديازينون با استفاده از نانو ذرات مكنتيت اصلاح شده
213
تعيين اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري سرب با استفاده از دي تيزون بدون نياز به مرحله استخراج با حلال آلي
214
تعيين اسپكتروفوتومتري آفت كش اتيون با استفاده از نانو مواد
215
تعيين اسپكتروفوتومتري ميزان جذب سطحي آفت كش فن والريت با استفاده از نانو لوله كربني اصلاح شده
216
تعيين اسپكتروفومتري آفت كش آميتراز با استفاده از نانو ذرات طلا و بررسي جذب سطحي آن توسط بنتونيت اصلاح شده
217
تعيين اسپكترومتري سيانيد، روي و مس با استفاده از يك حسگر نوري جديد در نمونه هاي حقيقي
218
تعيين اسپكروفتومتري يون آلومينيوم با استفاده از نانو ذرات نقره
219
تعيين استاندارد قبول مرسولات پستي
220
تعيين استانداردها و معيارهاي برآورد تقاضاي پاركينگ مراكز تجاري در تهران
221
تعيين استانداردهاي سفالومتريك بافت نرم نيمرخ صورت در دختران گيلاني 15تا18 ساله ساكن رشت
222
تعيين استحكام اتصال ارتودنسي با استفاده از روش هاي تجربي و عددي
223
تعيين استحكام ايمپلنت دنداني به كمك آزمايش Pull-out
224
تعيين استحكام پارگي نخ چند لاي سه جزئي
225
تعيين استحكام پنل هاي ساندويچي كامپوزيتي تحت بار عرضي با لحاظ رفتار غيرخطي مادي پوسته ها
226
تعيين استحكام صفحات كامپوزيتي ناچدار تحت بار كشش داخل صفحه اي
227
تعيين استحكام كششي آسفالت از طريق آزمايش كشش غير مستقيم
228
تعيين استحكام كششي مواد سنگي به كمك قطعات دايره اي شكل
229
تعيين استراتژي بازاريابي الكترونيكي مناسب براي شركت هاي نرم افزاري كشور(مطالعه موردي شركت طرفه نگار)
230
تعيين استراتژي بهين بازاريابي براي يك شركت بيمه خصوصي با رويكرد تصميم گيري چند معياره
231
تعيين استراتژي بهينه توليد اعضاي اوپك با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
232
تعيين استراتژي بهينه حركت جهت كاهش مصرف انرژي لكوموتيو مبتني بر روش‌هاي حساب تغييرات و مقايسه با روش تغيير سطوح سرعت حداكثر
233
تعيين استراتژي بهينه ي ريزشبكه شامل منابع تجديدپذير و ادوات ذخيره كننده انرژي
234
تعيين استراتژي تعمير-تعويض براي محصولات فروخته شده با ضمانت دوبعدي و در نظرگرفتن محدوديت در دفعات تعمير و ارزش زماني پول
235
تعيين استراتژي قيمت گذاري پويا و طول دوره باز پرسازي بهينه براي كالاهاي زوال پذير غير آني با نرخ زوال متغير و تقاضاي وابسته به سطح موجودي
236
تعيين استراتژي كنترلي يك ريزشبكه جزيره اي براي بهبود همزمان پايداري ولتاژ و فركانس
237
تعيين استراتژي مناسب خريد بر اساس ويژگي‌هاي كالاها و خدمات - موردمطالعه: شركت فولاد مباركه
238
تعيين استراتژي نگهداري و ارزيابي قابليت اطمينان سازه با استفاده از به روز رساني بيزين
239
تعيين استراتژي نمونه گيري مناسب براي نرم افزار داده كاوي در مجتمع صنايع لاستيك يزد
240
تعيين استراتژي هاي مناسب براي ورزش روستايي با تاكيد بر ورزش هاي بومي شهرستان كرمانشاه
241
تعيين استراتژيهاي مؤثركاهش هزينه درزنجيره تامين كالادرشرايط تحريم اقتصادي درصنعت لوازم خانگي
242
تعيين استرسورهاي مؤثر بر سردمزاجي زنان با نقش واسطه اي تنظيم شناختي هيجان و انعطاف پذيري شناختي
243
تعيين استقامت عايقي مورد نياز تجهيزات در پست هاي فشار قوي
244
تعيين اسژكتروفوتومتري Zn2+ با ليگاند PPT بعد از پيش تغليظ آن با استفاده از روش استخراج مايع - مايع هموژن در سيستم حلال سه تايي آب - اسيد استيك - كلروفرم , spectrophotometric cetermination of trace Zn)11( with PPT following homogeneous liquid liquid extraction )HLLE( in the water - acetic acid chloroform ternary solvent system
245
تعيين اسكپتروفتومتري يون تيوسولفات با استفاده از نانو ذرات نقره
246
تعيين اصول آموزشي و شاخص هاي مطرح در تربيت مدرس آموزش مجازي زبان هاي خارجي به شيوه بر خط به همراه ارائه مدلي جهت تربيت مدرس آموزش مجازي زبان
247
تعيين اصول آموزشي و شاخص هاي مطرح در تربيت مدرس آموزش مجازي زبان هاي خارجي به شيوه بر خط به همراه ارائه مدلي جهت تربيت مدرس آموزش مجازي زبان
248
تعيين اصول اجرايي در طراحي مسكن روستايي كوهستاني ( استان گيلان) با بكارگيري سيستم فتوولتيكي يكپارچه
249
تعيين اصول داربست براي پروژه هاي حفاظتي گنبد بناهاي تاريخي
250
تعيين اضافه ولتاژهاي كليد زني و محاسبه SSFOR خطوط انتقال
251
تعيين اعتبار دروني پرسشنامه مكانيسم هاي دفاعي در دانشجويان شهر گرگان
252
تعيين افعال لازم و متعدي در دو كتاب قابوسنامه و سياستنامه با تعيين مفعولهاي بيواسطه آن
253
تعيين افلاتوكسين در محصولات حاوي پسته بعد از ميكرواستخراج مايع - مايع پخشي
254
تعيين اقليم رويشي گونه آويشن دنايي (Thymus daenensis) در استان اصفهان
255
تعيين الزامات اجراي مديريت دانش در استاندارد PMBOK 2017
256
تعيين الزامات شكل گيري تعاوني دانش آموختگان كشاورزي
257
تعيين الكتروشيميايي آرسنات در محيط هاي آبي با استفاده از الكترود يكبار مصرف مداد اصلاح شده توسط انو كامپوزيت گرافن اكسيد-زيركونيوم
258
تعيين الكتروكاتااليزوري نيتريت بااستفاده از الكترود گرافيت مغز مداداصلاح شده توسط نانو كامپوزيت گرافن اكسيد زير كونيوم -پلي اكسومت- پلي اكسومتالات
259
تعيين الگو و سياست گذاري مناسب توليد محصولات پروتئيني كشور در چارچوب افتصاد مقاومتي با تاكيد بر مزيت نسبي و مصرف آب مجازي
260
تعيين الگو و سياست گذاريث مناسب توليد محصولات پروتئيني كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر مزيت نسبي و مصرف آب مجازي
261
تعيين الگوريتم محاسبهء تاخيرها حين كنترل وسيلهء پرنده با استفاده از تلفن همراه هوشمند و محاسبه آنها
262
تعيين الگوريتمي مناسب براي تشخيص نوع فرو افتادگي ولتاژ شبكه
263
تعيين الگوي بهينه تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي به كمك منطق فازي با لحاظ شرايط ريسك ﴿ مطالعه موردي: تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي تهران ﴾
264
تعيين الگوي بهينه فعاليتهاي واحد گاوداري، با رهيافت برنامه ريزي خطي پويا (1377- 1381 )
265
تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي در يك مزرعه ( رهيافت برنامه ريزي رياضي تصادفي )
266
تعيين الگوي بهينه واردات گندم در شرايط عدم قطعيت ﴿رهيافت برنامه ريزي رياضي چند شاخصه فازي﴾
267
تعيين الگوي بهينه ي كشت در مناطق خشك با تاكيد بر منابع آب(مطالعه موردي: شهرستان هرات)
268
تعيين الگوي پايداري منابع در حفظ محيط زيست( مطالعه موردي بخش كشاورزي شهرستان مشهد)
269
تعيين الگوي رشد بخش كشاورزي توسعه تجارت محصولات منتخب كشاورزي
270
تعيين الگوي شايستگي مديران پروژه صنعت نفت و گاز
271
تعيين الگوي طبقه بندي در داده كاوي اطلاعات مالي
272
تعيين الگوي فرايند نيتريفيكاسيون/ دي نيتريفيكاسيون تحت تأثير سن لجن و نسبت C/N در راكتور بيوفيلمي
273
تعيين الگوي كشت با استفاده از برنامه ريزي خطي براي اراضي زير سد سليمان شاه سنقر
274
تعيين الگوي كشت بهينه محصولات زراعي در شركت بهره برداري از سد، نيروگاه و شبكه هاي آبياري مارون (دشت بهبهان )
275
تعيين الگوي محاسبه ظرفيت‌برد محوطه آثار طبيعي ملي با تاكيد بر درختان كهنسال (مطالعه موردي سرو ابركوه)
276
تعيين الگوي مصرف سيگار در بين سربازان استان گيلان سال 1384
277
تعيين الگوي مصرف سيگار در دانش آموزان دبيرستاني پسر شهرستان رشت 1381
278
تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي گونه هاي كلبسيلا پنومونيه جدا شده از نمونه هاي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان ضيايي اردكان در سال 1395-1396
279
تعيين الگوي مقاومت برخي از باكتريها در مقابل تعدادي از پني سيلين ها و عوامل فيزيكي وشيميايي
280
تعيين الگوي مقاومت به علفكش در بي تي راخ - ( Galliumaparine)
281
تعيين الگويي پراكنش استقرارهاي نوسنگي دشت گچينه
282
تعيين الگويي جهت پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با تاكيد بر صنعت نساجي )
283
تعيين الويت سرمايه گذاري در كشت محصولات استراتژيك زراعي در استان هاي منتخب كشور بر اساس خوشبيني و بدبيني در اطلاعات و داده ها با استفاده از تكنيك TOPSIS
284
تعيين الويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي استان ايلام با استفاده از تشكيل جدول داده - ستانده منطقه اي بروش (GRIT)
285
تعيين امپدانس دقيق ديده شده توسط رله ديستانس ديجيتال با تكيه بر حذف مولفه دي سي با تكنيك ويولت
286
تعيين انتگرال J در نمونه‌هاي با شيار U شكل مورب تحت مود تركيبي
287
تعيين انتگرال J در نمونه¬هاي با شيار U شكل تحت بار خمشي
288
تعيين اندازه اقتصادي اقلام متعدد با در نظر گرفتن هزينه هاي حمل و نقل
289
تعيين اندازه اقتصادي انباشته در بازرسي رد يا قبول با تاكيد بر صنايع نظامي
290
تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها در سيستم هاي توليدي جريان كارگاهي انعطاف پذير
291
تعيين اندازه انباشته توليد همراه با فرض راه اندازي وابسته به توالي
292
تعيين اندازه انباشته و زمان بندي توليد در سيستم هاي توليد جريان كارگاهي انعطاف پذير با ماشين هاي موازي غير يكسان
293
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي يكپارچه در محيط توليدي چند مرحله‌اي با محدوديت ظرفيت
294
تعيين اندازه بافر در زنجير بحراني
295
تعيين اندازه بهينه انباشته در مدلهاي توليد و خريد براي اقلام فاسد پذير
296
تعيين اندازه بهينه بلوك‌هاي استخراجي سنگ‌هاي ساختماني، با توجه به دسته درزه‌هاي موجود در توده سنگ مطالعه موردي معادن تراورتن آذرشهر
297
تعيين اندازه بهينه دولت در ايران: تجزيه و تحليل سري هاي زماني ﴿1386-1346﴾
298
تعيين اندازه بهينه سفارش در شرايط بحراني با در نظر گرفتن وسايل حمل و نقل متنوع
299
تعيين اندازه بهينه سلول در مخابرات سيار
300
تعيين اندازه بهينه شهر اصفهان
301
تعيين اندازه بهينه ناوگان باري در حمل و نقل ريلي
302
تعيين اندازه بهينه واحدهاي مرتعداري براي بهره برداري پايدار در مراتع حوزه رودخانه مرغا شهرستان ايذه
303
تعيين اندازه دانههاي آستنيت اوليه در فولاد كويينچ و تمپر شده 4330
304
تعيين اندازه دسته توليد با در نظر گرفتن موجودي در جريان ساخت و ارزش زماني پول
305
تعيين اندازه دسته توليد در حالت چند دوره اي چند محصولي با فرض كمبود بصورت فروش از دست رفته
306
تعيين اندازه دسته توليد در سيستم هاي توليد چند مرحله اي چند محصولي و چند دوره اي با توليد معيوب تصادفي
307
تعيين اندازه دسته توليد هماهنگ در يك مدل كنترل موجودي دو رده اي با نرخ توليد محدود با در نظر گيري ارزش زماني پول
308
تعيين اندازه دسته توليدي در تكنولوژي گروهي
309
تعيين اندازه دسته در ماشين هاي موازي در سيستم هاي توليد چند دوره اي با وجود اضافه كاري و قرارداد جانبي
310
تعيين اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف گلوگاهي با هدف كمينه سازي كل زمان انجام كار
311
تعيين اندازه دسته هاي توليدي در برنامه ريزي احتياجات مواد
312
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد با انتخاب تامين كننده و حامل با شرايط تخفيف
313
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به صورت هم زمان براي فلوشاپ انعطاف پذير
314
تعيين اندازه دسته و زمان بندي توليد به طور همزمان با جريمه زود كرد / ديركرد
315
تعيين اندازه دسته و زمان بندي روي ماشين هاي موازي با در نظر گرفتن جريمه زودكرد و ديركرد
316
تعيين اندازه دهليز چپ با اكو كارديوگرافي ، قبل و سه ماه پس از درمان، در بيماران هيپرتانسيو كه بطور سر پائي به بخش قلب بيمارستان شهيد رهنمون يزد مراجعه نموده اند
317
تعيين اندازه دهليز چپ با اكو كارديوگرافي ، قبل و سه ماه پس از درمان، در بيماران هيپرتانسيو كه بطور سر پائي به بخش قلب بيمارستان شهيد رهنمون يزد مراجعه نموده اند
318
تعيين اندازه ذرات در پليمريزاسيون سوسپانسيوني
319
تعيين اندازه سفارش در سيستم برنامه ريزي احتياجات مواد به روش بهينه سازي در شركت توربين هاي صنعتي غدير يزد
320
تعيين اندازه نمونه در بررسي هاي نمونه اي پيچيده
321
تعيين اندازه نمونه لازم براي ساختن فواصل اطمينان با طول و ضريب اطمينان و تلرانس معين
322
تعيين اندازه هاي نرمال قد، وزن و دور سر اطفال كمتر از يكسال در شهر يزد
323
تعيين اندازه هاي نرمال قد، وزن و دور سر اطفال كمتر از يكسال در شهر يزد
324
تعيين اندازه و ساختار راكتور خنثي جهت كاهش جريان قوس ثانويه در بازبست تك فاز خطوط انتقال دو مداره
325
تعيين اندازه و ساختار راكتور خنثي جهت كاهش جريان قوس ثانويه در بازبست تك فاز خطوط انتقال دو مداره لبلل
326
تعيين اندازه و مكان بهينه منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع به منظور بهبود پارامترهاي كيفيت توان
327
تعيين اندازه واحدهاي بهره برداري مرتعي با استفاده از عوامل اكولوژيكي -اقتصادي اجتماعي در حوزه آبخيز شمالي رودخانه كوهرنگ
328
تعيين اندازه ي انباشته در مسئله ي كنترل موجودي با تقاضاي پوياي احتمالي با در نظر گيري تخفيف كلي
329
تعيين اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با درنظرگرفتن برون سپاري مرحله اي
330
تعيين اندازه ي نمونه به روش هاي بيزي در توزيع دو جمله اي
331
تعيين اندازه‌ي دسته توليد اقتصادي در مديريت زنجيره تامين دو سطحي - دوكالايي با فرض امكان دوباره كاري و در نظرگيري ارزش زماني پول
332
تعيين اندازه¬ي بافر در مسيرياب¬ها در شبكه¬ي بر تراشه جهت افزايش كارايي و كاهش هزينه
333
تعيين انديس تراوايي و اندازه خلل و فرج با استفاده از لاگ هاي پتروفيزيكي در يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
334
تعيين انديس يكنواختي- نايكنواختي پارچه رنگي
335
تعيين انديكاسيون و عوارض توراكوسكوپي حين عمل و يك ماه بعد از آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و رازي رشت در سال 1391
336
تعيين انرژي آزاد سطحي پوشش هاي پلي يورتان با خاصيت آنتي گرافيتي توسط اندازه گيري مدول الاستيك
337
تعيين انرژي جوش و بررسي آزمايشگاهي تاثير پارامترهاي جوش بر روي مقدار آن
338
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
339
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
340
تعيين انرژي شكست در مواد پليمري
341
تعيين انرژي مصرفي در سنگ شكن فكي و بررسي قوانين خردايش
342
تعيين انواع شكستگي مخزن به منظور شناسايي نقاط ناپايدار ديواره چاه با استفاده از نگار هاي تصويرگر درون چاهي و نگار صوتي برشي دو قطبي
343
تعيين اهداف سطح مند در فرآيند برنامه ريزي
344
تعيين او ارزيابي كارآيي توليد سيب زميني در سطح استان هاي كشور
345
تعيين اولويت بندي عوامل كليدي موقعيت درپياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو )
346
تعيين اولويت پايداريE وZ براي ايليدهاي فسفر با استفاده از تكنيك هاي محاسباتي
347
تعيين اولويت تعمير و جايگزيني ترانسفورماتورهاي قدرت به روش فازي
348
تعيين اولويت توسعه خوشه هاي اقتصادي در استان گيلان با استفاده از مدل هاي تصميم گيدري چند معياره
349
تعيين اولويت سرمايه گذاري صنعتي استان گيلان بر اساس روش تحليل ساختاري
350
تعيين اولويت شاخص هاي عملكردي مديريتي در سيستم داشبورد مديريتي براي مديران بيمارستان مطابق با استانداردهاي حاكميت باليني و ايمني بيمار
351
تعيين اولويت ها در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر بوشهر با تأكيد بر سطح قابليت زندگي و حكمراني خوب شهري
352
تعيين اولويت ها در ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر بوشهر با تأكيد بر سطح قابليت زندگي و حكمراني خوب شهري
353
تعيين اولويت هاي استراتژيك با رويكرد آينده پژوهي در راستاي اهداف سند چشم انداز ايران 1404 صنعت نيشكر
354
تعيين اولويت هاي خدمات بانكداري الكترونيك بر اساس عوامل موثر بر پذيرش اين خدمات از جانب مشتري (مورد مطالعهك بانك هاي استان كردستان )
355
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش زراعت استان قزوين به روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي آ اچ پي
356
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در راستاي ايجاد منطقه آزاد تجاري در استان بوشهر
357
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد ( سال هاي 1379-1384)
358
تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري فناوري هاي يك سازمان به كمك ارزيابي توانمندي و جذابيت فناوري نمونه عملي: شركت پالايش نفت تهران (شهيد تندگويان)
359
تعيين اولويت واحد هاي صنعت الكترونيك در استان فارس
360
تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري در صنايع تبديل غذايي استان مازندران به روش تصميم گيري چند معياره
361
تعيين اوليت عوامل موثر بر تعهد سازماني كاركنان شركت هاي پالايش گاز فجر و بيد بلند
362
تعيين بار اعمالي آيروديناميكي وارد بر بال يك هواپيماي جت بدون سرنشين
363
تعيين بار بحراني الاستيك گريليج كشتي
364
تعيين بار بحراني شكست نمونه داراي شيار U شكل با استفاده از روش ناحيه چسبناك
365
تعيين بار بحراني مخازن تحت فشار داراي ترلكاي سطحي به كمك روش المان محدود و آزمايشات تجربي
366
تعيين بار حدي روي تيرهاي چند دهانه با كمك نرم افزار Abuqus
367
تعيين بار ماكزيمم قابل حمل توسط ربات با مفاصل الاستيك
368
تعيين بارگذاري يك هواپيماي سبك باتوجه به استاندارد
369
تعيين بازده ترميم براي كامپوزيت‎هاي پليمري لايه‎اي تقويت شده با سيم‎هاي حافظه‎دار
370
تعيين بازده توربين نيروگاههاي آبي بر اساس استاندارد IEC
371
تعيين بازده سيكلون با جريان برگشتي و هواي فشرده در اشل نيمه صنعتي و آزمايشگاهي
372
تعيين بازده قله ي تمام - انرژي آشكارساز HPGe به دو روش تجربي و شبيه سازي با استفاده از كد محاسباتي MCNP
373
تعيين بازدهي راكتورهاي ناپيوسته متوالي و روش هاي اصلاح شده آن در تصفيه فاضلاب هاي حاوي رنگ هاي مختلف
374
تعيين برازش مولفه هاي مديريت دانش در ارتقاء بهره وري آموزش از دوردانشگاه پيام نور (مطالعه موردي:استان اصفهان،ايلام و البرز)
375
تعيين برخي از خواص نخ صنعتي حاصل از ذوب ريسي نايلون6 و نايلون66
376
تعيين برخي از شاخص هاي ديناميكي سيستم هاي آشوبي
377
تعيين برخي خصوصيات بيولوژيكي و مولكولي Potato leafroll virus و Potato virus A در استان اصفهان
378
تعيين برخي خصوصيات مولكولي و بيولوژيكي ويروس زردي شته زاد كدوئيان در استان اصفهان و هرمزگان
379
تعيين برخي خواص رئو لوژيكي يونجه و كاه و طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه فشرده ساز مضاعف بسته ها ي علوفه
380
تعيين برخي خواص فيزيكي و رئولوژيكي برگ و سرشاخه هاي نيشكر به منظور طراحي مكانيزم جمع آوري و دستگاه بسته كن
381
تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي ارقام رايج برنج در اصفهان
382
تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي يونجه آسياب شده
383
تعيين برخي گراف ها با استفاده از طيف آنها
384
تعيين برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي ، پيكرسنجي و روانشناختي بازيكنان تيم ملي تنيس روي ميز ايران و مقايسه آنها با بازيكنان نخبه جهان
385
تعيين برخي ويژگيهاي فيزيولوژيكي ، پيكرسنجي و روانشناختي بازيكنان تيم ملي قايقراني جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آنها با بازيكنان نخبه جهان
386
تعيين برد تغذيه در آلياژهاي آلومينيوم
387
تعيين برد مذاب رساني آلومينيوم در قالب فلزي
388
تعيين برنامه بهينه نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكرد تركيبي MCDM-GP
389
تعيين برنامه توليد چند محصولي چند دوره اي با تقاضاي احتمالي
390
تعيين بسامد نيروهاي هيدروديناميكي ناشي از موج وارد بر خطوط لوله براي تعيين طول مجاز دهانه آزاد
391
تعيين بعضي شاخصهاي سفالومتري جانبي بافت نرم در افراد 6 تا 17 ساله داراي اكلوژن نرمال شهر اصفهان .
392
تعيين بعضي شاخصهاي سفالومتري جانبي بافت نرم در افراد 6 تا 17 ساله داراي اكلوژن نرمال شهر اصفهان .
393
تعيين بلادرنگ عمر ترانسفورماتورهاي توزيع به وسيله ي اندازه گيري درجه حرارت بدنه ي آن
394
تعيين بهبود الگوريتم تخمين تبديلات صلبي سه بعدي در تطبيق تصاوير
395
تعيين بهترين ارتفاع پيش پرش در پرش عمودي جفت پا
396
تعيين بهترين تركيب سرباره فولاد سازي﴿ فولاد مباركه﴾ به عنوان مالچ جهت تثبيت رسوبات فرسايش يافته بادي در خاك هاي منطقه شرق اصفهان
397
تعيين بهترين طرح ميكسركيت گازسوز موتور پيكان 1600CC و پژو 405
398
تعيين بهترين فاصله فريم بندي براي جداره آب بندي كشتي Cargo General
399
تعيين بهترين فاصله فريم بندي عرشه و كناره براساس معيار وزن
400
تعيين بهترين فاصله فريم بندي كف براساس معيار وزن
401
تعيين بهترين گرده دهنده درختان زيتون ارقام كنسرواليا و فيشمي رودبار در استان فارس
402
تعيين بهترين مخلوط زغالهاي طبس و گلندرود به منظور تهيه كك مناسب براي كارخانه ذوب آهن اصفهان
403
تعيين بهترين معماري شبكه فين ها به روش تئوري ساختاري در خنك كاري قطعات الكترونيكي به كمك مواد با تغيير فاز
404
تعيين بهترين مكان و ظرفيت خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنيتك
405
تعيين بهترين نوع بالكهد عرضي در مقطع مياني براي يك كشتي تانكر به ظرفيتهاي متفاوت بر اساس ائين نامه LR
406
تعيين بهترين نوع زننده ، اپتيمم سرعت زننده و روتور بر روي كيفيت نخهاي چرخانه اي روي ماشين ايناند PLATT
407
تعيين بهره وري آب در توليد گندم درشهرستان دهگلان
408
تعيين بهره وري محصولات اساسي در بخش كشاورزي استان مازندران
409
تعيين بهره‌وري آب در توليد گندم در شهرستان دهگلان
410
تعيين بهينه زاويه آتش درسيستم تحريك بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
411
تعيين پاپيلوما ويروس انساني (HPV) در ضايعات جلدي با استفاده از تكنيك PCR
412
تعيين پارامتر براي مدلهاي الاستيك غير خطي و الاستو پلاستيك خاك با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
413
تعيين پارامتر ژئوتكنيكي پريود تشديد در نهشته هاي آبرفتي دشت تهران﴿بخش جنوب غربي﴾با استفاده از آناليز مايكروترمورها
414
تعيين پارامتر ضخامت اپتيكي هواويزها براي مناطق شهري اصفهان و تهران
415
تعيين پارامتر كنترل در يك مساله گرماي معكوس
416
تعيين پارامتر هاي نورد نامتقارن به منظور حذف انحناي ورق خروجي و كمينه كردن نيروي نورد
417
تعيين پارامتربراي مدل هاي الاستيك غيرخطي والاستوپلاستيك خاك با استفاده از نتايج آزمايشگاهي
418
تعيين پارامترها و تحليل ديناميكي پايداري شيب هاي سنگي ﴿مطالعه موردي: بلوك هاي تكتونيكي 1و2 معدن چغارت﴾
419
تعيين پارامترها و محدوديت هاي موجود در آزمايش برش مستقيم (نمونه بزرگ ) و سه محوري براي محيطهاي الاستوپلاستيك
420
تعيين پارامترهاي آسيب مواد نرم به روش تجربي
421
تعيين پارامترهاي اپتيكي فيلم هاي نازك نيمه شفاف با استفاده از روش تقريب كمينه سازي نامقيد نقطه گرا
422
تعيين پارامترهاي بهينه براي استفاده از سنگ آهن چادرملو در مجتمع فولاد مباركه
423
تعيين پارامترهاي بهينه مدل هاي مداري برق‌گير اكسيد فلزي و بررسي پاسخ آن ها در مقابل اضافه ولتاژهاي صاعقه
424
تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن يكي از ميادين جنوب غربي ايران با نگاه ويژه بر اثر شيل
425
تعيين پارامترهاي پوسته ارتوتروپيك معادل پوسته تقويت شده با خميدگي سهموي با رويكرد كاربرد درسازه كشتي
426
تعيين پارامترهاي تجربي مدل GTN جهت بررسي پارگي ورق هاي IF
427
تعيين پارامترهاي تحكيم خاكهاي رسي اشباع با استفاده از نتايج آزمونهاي پيزوكن ﴿مطالعه موردي بندر شهيد رجايي﴾
428
تعيين پارامترهاي چقرمگي شكست چند لايه هاي كامپوزيتي متعامد با استفاده از پارامترهاي چند لايه هاي تك جهته
429
تعيين پارامترهاي خزشي توده سنگ با استفاده از نتايج آزمايش ديلاتومتري
430
تعيين پارامترهاي دزيمتري براي يك چشمه جديد براكي تراپي 192Ir-HDR به‌وسيله فيلم راديوكروميك و روش مونت‌كارلو
431
تعيين پارامترهاي دزيمتري براي يك چشمه جديد براكي‌تراپي 169Yb-HDR بوسيله كد مونت‌كارلو
432
تعيين پارامترهاي رفتاري بتن براي مدل هاي الاستوپلاستيك با استفاه از آزمايش هاي برش و تك محوري
433
تعيين پارامترهاي زيستگاهي قوچ و ميش اصفهانيOvis orientalis isfahanica در پناهگاه حيات وحش موته با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي GIS
434
تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي نخاله‌هاي ساختماني تخليه‌شده در خاكچال‌هاي شيراز جهت طراحي شيب پايدار و جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي وارد بر جاده در حال ساخت بر روي آن‌ها
435
تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي و طراحي سيستم نگهداري تونل آب سد مخزني ونك ﴿شهداي چشمه علي﴾
436
تعيين پارامترهاي ژنراتور سنكرون به روش پاسخ فركانسي
437
تعيين پارامترهاي سفتي غير خطي بلبرينگ تماس زاويه اي با استفاده از ارتعاشات تير
438
تعيين پارامترهاي سه گانه آزمون هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد بر پايه مدل IRT
439
تعيين پارامترهاي سينتيكي و ترموديناميكي برخي كمپلكس هاي كادميوم به روش الكتروشيميايي
440
تعيين پارامترهاي سينتيكي و ضرايب استوكيومتري واكنشهاي هيدروكراكينگ
441
تعيين پارامترهاي طراحي ﴿شامل ابعاد و جهت﴾ شبكه در چاههاي نفت از ديرگاه ژئومكانيكي ﴿همراه با مطالعه موردي﴾
442
تعيين پارامترهاي طراحي مبدل حرارتي نوع ژونگستروم
443
تعيين پارامترهاي عملياتي بهينه در مرحله استخراج اورانيوم از فاز آبي به فاز آلي ﴿تري اكتيل آمين﴾ براي توليد كيك زرد با استفاده از يك ستون ضربه اي پر شده در مقياس نيمه صنعتي
444
تعيين پارامترهاي عملياتي بهينه در مرحله دفع اورانيوم از فاز آلي ﴿تري اكتيل آمين﴾ به فاز آبي براي توليد كيك زرد با استفاده از يك ستون ضربه اي پر شده در مقياس نيمه صنعتي
445
تعيين پارامترهاي فرآيند سل - ژل بر خصوصيات پوشش هاي آلومينايي اعمال شده بر فولاد هاي ساده كربني
446
تعيين پارامترهاي فرآيندي بر پديده فسفرسنت در سيستم هاي سيليكاتي پايه استرانسيوم منيزيم
447
تعيين پارامترهاي فرآيندي به اندازه ي ذرات حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي مواد رنگزاي كاروتنوييدي ساخته شده به روش نفوذ حلالي
448
تعيين پارامترهاي فشار خون در نوجوانان سالم 19-15 ساله ﴿دوره دبيرستان ﴾ در شهر يزد
449
تعيين پارامترهاي قانون كشش-جدايش در چسب هاي تقويت شده با ذرات نانو
450
تعيين پارامترهاي كنترلي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ريزشبكه هاي منفصل و متصل به شبكه
451
تعيين پارامترهاي كيفي گوجه فرنگي با استفاده از روش غير مخرب طيف سنجي فلورسانس
452
تعيين پارامترهاي ليزر براي طراحي سامانه پراكندگي ليزري تامسون براي توكامك دماوند
453
تعيين پارامترهاي م‍ؤثر در انتخاب روشهاي حفاظت از سواحل رودخانه ها
454
تعيين پارامترهاي مؤثر در طراحي محيط مجازي جشن ازدواج با تاكيد برچالش‏هاي فرهنگي
455
تعيين پارامترهاي ماشين هاي سنكرون در حالت ماندگار با استفاده از روش اجزاء محدود
456
تعيين پارامترهاي مجهول در مسايل نفوذ -واكنشي
457
تعيين پارامترهاي مدل جرم متمركز خودرو در تصادف از روبرو به كمك الگوريتم بهينه سازي
458
تعيين پارامترهاي مدل ناحيه چسبناك به روش مستقيم
459
تعيين پارامترهاي مديريت آبياري سه رقم نخود درشرايط نرمال وآبياري تكميلي وبررسي ومقايسه نتايج با مدل SIMDuaLKc
460
تعيين پارامترهاي مطلوب عمليات لرزه نگاري سه بعدي در ساختارهاي زمين شناسي با استفاده از مدل سازي انتشار امواج
461
تعيين پارامترهاي مقاومت برشي زباله جامد شهري با استفاده از خصوصيات فيزيكي آن
462
تعيين پارامترهاي مقاومتي بهينه براي شاتكريت اليافي (مسلح به الياف بار چيپ)
463
تعيين پارامترهاي مقاومتي سنگ با استفاده از داده‌هاي حفاري (بروش تحليلي و آزمايشگاهي)
464
تعيين پارامترهاي مكانيكي پانل هاي ساندويچي شاتكريتي مورد استفاده در سازه هاي پانلي
465
تعيين پارامترهاي مكانيكي سنگ مخزن برخي ميادين ايران
466
تعيين پارامترهاي موثر بر خنك كنندگي ترانسفورماتورهاي قدرت براساس مدلسازي حرارتي ترانسفورماتور
467
تعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد يك استنت صفراوي به وسيله مدلسازي المان محدود
468
تعيين پارامترهاي موثر بر مكانيسم تخريب اكسايش نوري فيلامنت حاصل از ذوب ريسي نانوكامپوزيت پلي پروپيلن/ نانو خاك رس
469
تعيين پارامترهاي موثر در فرآيند ذوب و نحوه تاثير اين پارامترها به روش آزمايشگاهي
470
تعيين پارامترهاي موثر در نورد سرد ورق آلومينيوم 1100توسط شبكه عصبي
471
تعيين پارامترهاي مودال سازه واگن پارسي و بهينه سازي آن با استفاده از آناليز مودال و ارتقاي شاخص راحتي سفر در اين نوع واگن ها
472
تعيين پارامترهاي مورد نياز براي استفاده از مخابرات فيبر نوري در شبكه انتقال ايران
473
تعيين پارامترهاي مورد نياز مفاصل پلاستيك براي تحليل استاتيكي غير خطي در ستون هاي دايروي پلهاي مقاوم سازي شده با FRP
474
تعيين پارامترهاي ناهمسانگردي و ضرايب لامه در ميدان گازي پارس جنوبي
475
تعيين پارامترهاي نوترونيكي و ترموهيدروليكي راكتور VVER-1000 با سوخت حلقوي و خنك شوندگي از داخل و خارج با تغييرات غلظت نانوسيال به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
476
تعيين پارامترهاي هندسي آنتن و گوشي تلفن سيار براي حداقل كردن جذب توان در مغز
477
تعيين پارامترهاي ياتاقان هاي ژورنال و آب بند
478
تعيين پارمترهاي مربوط به خون (بعنوان سيال از مرتبه بالا) به كمك ويسكومتر
479
تعيين پاسخ تير هاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات كامپوزيتي FRP تحت برش ، خمش و نيروي محوري با استفاده از تئوري ميدان فشاري اصلاح شده
480
تعيين پاسخ سيستم هاي بهينه غير خطي زمان محدود از ديدگاه طيفي
481
تعيين پاسخ فركانسي سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت مبتني بر روش اجزاء محدود (FEM)
482
تعيين پاياني سونار ماهيگيري و تحليل و ارزيابي آلترناتيوهاي آن
483
تعيين پايداري نانو خوشه هاي حلقوي كربني C4n+2 با استفاده از روش هاي محاسباتي شيمي كوانتومي
484
تعيين پتانسيل آماري هليوم ـ 3 جامد در صفر مطلق
485
تعيين پتانسيل بر همكنش بين مولكولي F2 -F2 ومحاسبه ضريب دوم ويربال براي گاز فلوئور
486
تعيين پتانسيل روانگرايي آبرفت‏هاي اشباع به كمك نتايج آزمون‏هاي پيزوكن لرزه‏اي
487
تعيين پتانسيل هاي ناپايداري در معدن سنگ آهن چادر ملو (آنومالي شمالي) با استفاده از رويكرد امتياز دهي پارامترها مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي
488
تعيين پرتفوي بهينه سرمايه گذاري بانك منتخب
489
تعيين پرتفوي بهينه سهام با رويكردي دو مرحله اي (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
490
تعيين پرتقوي بهينه تسهيلات اعطائي بانك سپه استان ايلام طي دوره 1383 تا 1393
491
تعيين پرتوزايي انواع سنگ هاي گرانيتي زينتي ايران با استفاده از آشكارساز HPGe و روش مونت كارلو
492
تعيين پرتوزايي نمونه هاي محيطي آب معدني با استفاده از آشكار ساز HPGe
493
تعيين پرتوگيري مردم از پرتوهاي گاماي محيطي ايران
494
تعيين پرتوگيري مردم رامسر از منابع طبيعي
495
تعيين پرزدهي پارچه توسط روش پردازش تصوير
496
تعيين پروژه هاي بهبود بر اساس مدل تعالي EFQM در شركت برق منطقه اي يزد
497
تعيين پروفايل بياني ژن هاي آنتي بيوتيك در فيبروبلاست پوست بيماران مبتلا به سيستميك اسكلروسيس
498
تعيين پروفايل ژني (برخي ژن ها) در نمونه هاي بيوپسي بيماران مشكوك به سرطان ريه
499
تعيين پروفايل ژني﴿برخي ژن ها﴾در نمونه هاي بيوپسي بيماران مشكوك به سرطان ريه
500
تعيين پروفايل ضريب هدايت الكتريكي يك فلز با استفاده از اندازه گيري ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از يك القاگرسيمي حاصل از جريان
501
تعيين پروفيل سرعت طولي جريان آشفته در سرتاسر مقطع عرضي كانال هاي مستطيلي روباز
502
تعيين پروفيل سرعت طولي و برآورد دبي جريان در كانال روباز تنگ با جريان آشفته
503
تعيين پروفيل نشست سطح زمين در اثر حفر تونلهاي دوقلو با استفاده از روش المان مرزي غير مستقيم
504
تعيين پروفيل و قابليت دسترسي اسيدهاي آمينه سه رقم سورگوم دانه اي با استفاده از چند روش بيولوژيكي در طيور
505
تعيين پروفيل ولتاژ خط انتقال با پارامترهاي وابسته به فركانس در كليدزني خطوط هوائي با داشتن اطلاعات يك نقطه
506
تعيين پروفيل ولتاژ خط انتقال در حالت گذرا
507
تعيين پريود غالي سازه ها با استفاده از روش خرد لرزه نگاري
508
تعيين پشت پوشي با استفاده از تصويرپردازي
509
تعيين پنجره گل و طراحي عمليات حفاري در آب هاي عميق
510
تعيين پيامدهاي روشهاي درماني ITP در اطفال مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور رشت از شهريور 1370 الي شهريور 1374 تا هنگام ترخيص
511
تعيين پيامدهاي نامطلوب حاملگي در زنان حامله پرخطر در هفته هاي 24-20 حاملگي با استفاده از سونوگرافي داپلر شرايين رحمي
512
تعيين پيچيدگي محاسباتي حالات خاص مساله صدق پذيري دودويي و كاربردهاي آن
513
تعيين پيش بيني كننده ها ي صميميت زناشويي و تدوين مدل افزايش صميميت بر اساس عوامل آن
514
تعيين پيوستگي، تاريخچه شارژ و پايش ژئوشيميايي عملكرد مخازن با مرور زمان در ميدان فروزان
515
تعيين تأثير 8 هفته تمرينات هوازي بر كاهش چربي بدن زنان غير ورزشكار 35 تا 55 ساله شهرستان سيرجان
516
تعيين تأثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي بر بهزيستي روان شناختي، باورهاي خودكارآمدي تحصيلي و اهمالكاري تحصيلي دانشجويان دختر افسرده دانشگاه اصفهان
517
تعيين تأثير آموزش سرمايه‌ي روان شناختي بر خردمندي و رضايت از زندگي بازنشستگان فرهنگي شهرستان شهرضا
518
تعيين تأثير اخلاق كاري بر تعهد سازماني با نقش ميانجي بهزيستي كاركنان در دانشگاه يزد
519
تعيين تأثير ادراك مصرف كنندگان از كشور مبدا برند بر ارزش ويژه ي برند بر مبناي مدل آكر
520
تعيين تأثير ارزش¬هاي شخصي بر فرسودگي شغلي با اثر ميانجي توانمندسازي روانشناختي. مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اصفهان
521
تعيين تأثير اشتياق شغلي بر تفكر انتقادي با نقش ميانجي خودكارآمدي. (مورد مطالعه: شركت فولاد تكنيك اصفهان)
522
تعيين تأثير الگوي مربيگري متقابل همتاها (PTM) بر كاركردهاي اجرايي و پيشرفت تحصيلي كودكان داراي اختلال نقص توجه-بيش فعالي: پژوهش مورد منفرد
523
تعيين تأثير برند كارفرما بر جذابيت سازماني (مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان)
524
تعيين تأثير بسته بندي محصول بر تداعي برند در صنايع غذايي (مطالعه موردي:شركت بهنوش ايران)
525
تعيين تأثير پروبيوتيك خوراكي در پيشگيري از انتروكوليت نكروزان در نوزادان نارس
526
تعيين تأثير پيش آيندهاي رفتاركارآفرينانه‌‌‌‌‌ي شركتي بر ايجاد رفتاركارآفرينانه در سازمان (مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان)
527
تعيين تأثير توسعه دانش خود براساس مؤلفه هاي مقياس هوشي بزرگسالان وكسلر، ويراست چهارم بر هويت شغلي دانش آموزان دختر پايه چهارم دبيرستان
528
تعيين تأثير توسعه دانش خود براساس مؤلفه هاي مقياس هوشي بزرگسالان وكسلر، ويراست چهارم بر هويت شغلي دانش آموزان دختر پايه چهارم دبيرستان
529
تعيين تأثير توسعه دانش خود درباره قابليت هاي هوشي بر اساس مقياس وكسلر بزرگسالان، ويراست چهارم بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانش آموزان دختر پايه نهم شهر اصفهان
530
تعيين تأثير خود پايشي بر سلامت سازماني با نقش ميانجي هويت سازماني (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
531
تعيين تأثير رضايت از نظام جبران خدمات بردرگيري عاطفي- ذهني كاركنان با نقش ميانجي ادراك از عدالت سازماني (مورد مطالعه: شهرداري اصفهان)
532
تعيين تأثير رفتار كارآفرينانه معلمان بر گرايش به كارآفريني دانش¬آموزان، با در نظر گرفتن نقش ميانجي‌گري خودكارآمدي كارآفرينانه دانش¬آموزان و متغير تعديل‌گر جو مدرسه مورد مطالعه: دانش¬آموزان و معلمان پايه نهم دبيرستان هاي دولتي دوره اول شهر اصفهان
533
تعيين تأثير رهبري اخلاقي از طريق عدالت سازماني بر توانمندسازي كاركنان ستاد مركزي شركت ذوب آهن اصفهان
534
تعيين تأثير رهبري تحول آفرين بر فرسودگي شغلي با نقش ميانجي رفتار نوآورانه و تسهيم دانش
535
تعيين تأثير رهبري معنوي بر سكوت سازماني در شركت كاشي نيلو
536
تعيين تأثير روش ضمادگذاري جهت نمك زدايي سنگ هاي ازاره ي ايوان جنوب شرقي گنبد سلطانيه زنجان
537
تعيين تأثير ساختار سازماني پروژه بر شاخص‌هاي عملكرد پروژه در شركت‌هاي پيمانكار ساختماني شهر مشهد
538
تعيين تأثير ساختاركارآفرينانه سازمان بر رفتاركارآفرينانه مديران با نقش ميانجي جو كارآفرينانه (مورد مطالعه شهرداري اصفهان)
539
تعيين تأثير شاخص هاي كلان اقتصادي بر هزينه هاي كل سلامت در ايران (۱۳۹۳-۱۳۷۴)
540
تعيين تأثير قلدري سازماني بر استرس شغلي با نقش تعديل‌كننده ماهيت شغل (موردمطالعه: كارخانه گلسار فارس)
541
تعيين تأثير كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده از طريق وب سايت بانك ملت بر وفاداري الكترونيكي وايجاد تبليغات دهان به دهان مثبت با مطالعه موردي مشتريان شعب مختلف بانك ملت شيراز
542
تعيين تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني پرسنل تيم راه اندازي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي
543
تعيين تأثير محرك هاي نيت كارآفرينانه بر نيت كارآفرينانه پايدارمحور از طريق نقش ميانجي نگرش نسبت به پايداري مورد مطالعه: شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
544
تعيين تأثير مصرف مكمل كراتين بر آمونياك خون و برخي شاخصهاي عملكردي و ساختاري در تكواندوكاران نخبه
545
تعيين تأثير معنويت در محيط كار بر هويت سازماني با نقش ميانجي سلامت سازماني و رفتار انحرافي (مورد مطالعه: شركت گاز استان اصفهان)
546
تعيين تأثير هم‌سويي فرآيندها بر قابليت¬هاي پوياي سازماني با اثر ميانجي¬ فرهنگ يادگيري سازماني (مورد مطالعه: شركت گاز شهر اصفهان)
547
تعيين تأثير هوش اخلاقي بر افشاگري تخلف سازماني(مورد مطالعه: بيمارستان خصوصي عسكريه اصفهان)
548
تعيين تأثير هوش معنوي بر اثربخشي رهبري خدمتگزار با نقش ميانجي سيرت نيكو (مورد مطالعه: بنياد خيريه آلاء)
549
تعيين تأثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات مديريت بر كارايي مديران آموزشي و پژوهشي دانشگاه اصفهان
550
تعيين تأثيرمتغيرهاي منتخب بر كيفيت گزارشگري مالي شركت بر مبناي استانداردهاي ايراني پذيرفته شده شماره 1 و شماره 6 در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
551
تعيين تابع انتقال تقريبي براي فرايند غيرخطي به روش گلوبف
552
تعيين تابع بقاء در بيماران مبتلا به سرطانهاي دستگاه گوارش استان گيلان از سال 80-1375
553
تعيين تابع بقاءارزيابي روش هاي مختلف رگرسيون كاكس با رگرسيون چند متغييره ، همراه با جدول طول عمر در سرطان پوست
554
تعيين تابع پاسخ يك سوسوزن NE312به روش مونت كارلو
555
تعيين تابع توزيع احتمال جريان هجومي ترانسفورماتور تكفاز به روش مونت كارلو
556
تعيين تابع توزيع احتمال جريان هجومي ترانسفورماتور سه فاز به روش مونت كارلو
557
تعيين تابع توزيع پاتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
558
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
559
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي
560
تعيين تابع توزيع پارتوني هسته در حضور جريان هاي خارجي , parton distribution functions in present of external currents
561
تعيين تابع توزيع شار پسماند
562
تعيين تابع توزيع شعاعي (RDF) سيال لنارد- جونز در حالت خالص و مخلوط با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي (ANN)
563
تعيين تابع چگالي پودر دميده شده بالاي حوضچه مذاب در عمليات پوشش دهي ليزري به كمك شبيه سازي كامپيوتري
564
تعيين تابع چگالي توزيع شاخص دسترس پذيري ماشين آلات بافندگي در كارخانجات ايران به منظور بهبود
565
تعيين تابع ضريب نفوذ مواد رنگزاي ديسپرس بر پايه نفتاليميد ها بر روي الياف پلي اتيلن ترفتالات
566
تعيين تابع فنري آب دريا و بسامد طبيعي اول كشتي سري 60
567
تعيين تابع كنترل در معادلاه ديفرانسل جزئي سهموي
568
تعيين تابع گرين دياديكي با حضور استوانه هادي الكتريكي كامل بزرگ پوشيده شده با فريت
569
تعيين تابع مجهول در وسائل معادلات يا مشتقات جزئي با شرايط اوليه و كرانه اي از نوع سهموي
570
تعيين تابع هزينه خدمات پستي در كشور
571
تعيين تاثير آموزش بر بهره وري كاركنان شركت فولاد مباركه ي اصفهان و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه
572
تعيين تاثير آموزش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهرستان گرگان ( از ديدگاه مادران )
573
تعيين تاثير آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر شادكامي و تاب آوري بانوان مراجعه كننده به مركز مشاوره شهرستان بهشهر
574
تعيين تاثير آموزش معنادرماني به شيوه گروهي بر شادكامي و تاب آوري بانوان مراجعه كننده به مركز مشاوره شهرستان بهشهر
575
تعيين تاثير آموزش معنويت درماني مبتني بر مثبت نگري بر اميد به زندگي و رضايت از زندگي در نوجوانا دختر شهرستان بندر گز
576
تعيين تاثير آموزش يوگا بر افزايش عزت نفس و شادكامي بانوان خانه يوگا شهرستان بابل
577
تعيين تاثير آميخته بازاريابي اجتماعي بر وفاداري به برند با در نظر گرفتن متغير ميانجي رضايت مشتري (شركت زمزم اصفهان )
578
تعيين تاثير ابعاد ساختاري سازمان بر اعتماد سازماني در شركت فولاد مباركه اصفهان
579
تعيين تاثير استراتژي مديريت استعداد بر درگيري عاطفي-ذهني كاركنان شهرداري شهر اصفهان
580
تعيين تاثير استفاده از بوپيواكائين داخل جداري در محل برش جراحي در كاهش نيازبه ديكلو فناك پس از سزارين الكتيو(بيمارستان آموزشي الزهرا(س) سال 88-1387)
581
تعيين تاثير استقرار نظام مديريت مشاركتي از طريق سيستم پيشنهادها بر عملكرد منابع انساني شركت پالايش نفت اصفهان
582
تعيين تاثير اصول اخلاقي بر اثر بخشي تبليغات بازرگاني از ديدگاه مشتريان بانك ملت شهرستان اصفهان
583
تعيين تاثير افزودن استروئيد سيستميك به درمان روتين آبسه پري تونسيلر در سير بيماري
584
تعيين تاثير افزودن استروئيد سيستميك به درمان روتين آبسه پري تونسيلر در سير بيماري
585
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
586
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
587
تعيين تاثير الكل مصرفي توسط موش نر بر پارامترهاي اسپرم، كيفيت و تعداد جنين
588
تعيين تاثير انجام Cosmetic Microsurgery در جنين هاي كليواژي انساني فريز شده به روش انجماد شيشه اي بر نتايج ART
589
تعيين تاثير اندازه و نقص اتمي بر خواص الاستيك و بار كمانش نانو صفحه گرافني يك و دو لايه با استفاده از روش مكانيك ساختاري-اجزاء محدود اتمي
590
تعيين تاثير پيش داروي خوراكي گاباپنتين بر تغييرات هموديناميك موقع لوله گذاري ناي در بيماران فشار خوني كانديد جراحي قلب
591
تعيين تاثير پيش داروي خوراكي گاباپنتين بر تغييرات هموديناميك موقع لوله گذاري ناي در بيماران فشار خوني كانديد جراحي قلب
592
تعيين تاثير حلال هاي مختلف روي ثابت هاي تفكيك اسيدي سيتيدين 5-منوفسفات با استفاده از روش هاي محاسبه اي از اساس
593
تعيين تاثير دانش پيشين بر موفقيت كارآفرينانه با نقش ميانجي هوشياري كارآفرينانه- مورد مطالعه: كسب و كارهاي حوزه فست فود در شهر اصفهان
594
تعيين تاثير دوره تصدي حسابرس و استقلال حسابرس بر مديريتسود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
595
تعيين تاثير رتبه ريسك اعتباري كشور بر تحرك بين المللي سرمايه در ايران﴿1388-1359﴾
596
تعيين تاثير روان شناختي ازدواج مجدد بر همسران و فرزندان شاهد
597
تعيين تاثير ژل واژينال بتادين در كاهش عوارض تب دار در هيستركتومي ابدومينال
598
تعيين تاثير ژل واژينال بتادين در كاهش عوارض تب دار در هيستركتومي ابدومينال
599
تعيين تاثير سرعت، شكل و فاصله همزن از كف بر اختلاط جامد- مايع با استفاده از تكنيك تصوير برداري
600
تعيين تاثير سن زباله بر سرعت موج برشي در زباله جامد شهري توسط آزمايشات در محل ( مطالعه موردي : مركز دفن كهريزك )
601
تعيين تاثير شربت شيرين بيان، فرآورده طب سنتي ايران، بر ديسمنوره اوليه در مقايسه با ايبوپروفن
602
تعيين تاثير عوامل استرس زا شغلي بر رضايت شغلي كاركنان بانك هاي كلاردشت و مرزن آباد
603
تعيين تاثير فرهنگ يادگيري سازماني بر تعهد سازماني، رضايت شغلي و قصد ترك خدمت كاركنان شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
604
تعيين تاثير محدوديت هاي مالي، كيفيت گزارشگري مالي و راهبري شركتي بر شدت تاثير قابليت مقايسه صورت هاي مالي بر نگهداشت وجه نقد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
605
تعيين تاثير محيطهاي نگهداري خشك و آب پرثبات ابعادي اكريل Duralay در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
606
تعيين تاثير محيطهاي نگهداري خشك و آب پرثبات ابعادي اكريل Duralay در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1380
607
تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد
608
تعيين تاثير مديريت سكس ذهني نامشروع براساس تكنيك فراشناخت بر رضايت جنسي زوج هاي شهرستان بهشهر
609
تعيين تاثير نقش روابط تجاري بر عملكرد صادراتي با نقش ميانجي عملكرد برند صنعتي (مورد مطالعه: شركت هاي صنعت باتري در ايران)
610
تعيين تاثير هشت هفته ماساژ منتخب شكم در بهبود كلي روند بيماري وكاهش علائم زنان مبتلا به يبوست مزمن
611
تعيين تاثير همودياليز بر روي پارامترهاي خون بر اساس فرمول KT/V در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون
612
تعيين تاثير همودياليز بر روي پارامترهاي خون بر اساس فرمول KT/V در بيماران تحت همودياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز شهيد رهنمون
613
تعيين تاثير هوش كسب‌و‌كار بر رفتار كارآفرينانه با نقش ميانجي نگرش كارآفرينانه- مورد مطالعه: از ديدگاه مالكان و كارشناسان كسب ‌و‌كارهاي گردشگري سلامت استان اصفهان
614
تعيين تاثير ويژگي هاي غيربازاري بر فروش فيلم هاي سينمايي بر اساس مدل هدانيك
615
تعيين تاثير يك دوره تمرينات توپي براجراي حركات ظريف وحركات درشت كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير
616
تعيين تاثير8 هفته تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلاني، دامنه حركتي، تعادل و افسردگي زنان سالمند
617
تعيين تاثيرپياده سازي واجرا برنامه چك ليست حاصل از بازرسي هاي رسمي در شناسايي خطرات در يك صنعت خودروسازي
618
تعيين تاثيرتمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلاني، تعادل وهموگلوبين گليكوزيله ي زنان مبتلا به ديابت نوع دو
619
تعيين تاثيرهاي اقتصادي و اجتماعي دهكده گردشگري زاينده رود بر فرآيند توسعه شهرستان چادگان استان اصفهان
620
تعيين تاريخ كشت بهينه ذرت رقم سينگل كراس 706 و آفتابگردان رقم فرخ در كرمانشاه با استفاده از مدل AquaCrop به منظور افزايش بهره وري مصرف آب
621
تعيين تاريخ هاي كشت آفتابگردان روغني با استفاده از درجه حرارت در استان اصفهان
622
تعيين تايپ هاي مولكولي ايزوله هاي اشريشياكولي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بقيه ا... تهران با استفاده از تكنيك ...
623
تعيين تبخير و تعرق پتانسيل (PET) با استفاده از تصاوير ماهواره اي در منطقه مركزي يزد
624
تعيين تجربي انتگرال J براي نمونه ي ماده ي مرتبه اي داراي شيار U شكل با استفاده از روش نوري
625
تعيين تجربي تنش پسماند ناشي از جوش در مقاطع دايره اي شكل
626
تعيين تجربي خواص سطحي كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري حاوي دو نانو‌ذره
627
تعيين تجربي رفتار يك الاستومر با رويكرد ويسكو - هايپرالاستيك و بررسي عددي اثرات آن بر رفتار بوش سيستم تعليق
628
تعيين تجربي ضريب چين‌خوردگي و پارامترهاي زبري سلول سرطان سينه و بررسي تاثير آن‌ها بر منيپوليشن سه‌بعدي ذره ويسكوالاستيك و يافتن مسير بهينه حركت ذره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
629
تعيين تجربي ضريب ميرايي غيرخطي حركت رول به وسيله رول اجباري در آب راكد
630
تعيين تجربي غلظت بور در محلول هايي از اسيد بوريك باروش واكافت گاماي آني با فعال سازي نوتروني
631
تعيين تجربي مدول الاستيك و استحكام كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با دو نانوذره
632
تعيين تجربي نمودار حد شكل دهي آلياژ آلومينيمي 6061 - T6 در دماي بالا
633
تعيين تجربي نمودارهاي فازي سيستم هاي سه جزيي اتيل استات +استيك اسيد+آب و بررسي نيروهاي بين مولكولي در دماها و دانسيته هاي مختلف
634
تعيين تجربي نمودارهاي فازي سيستم هاي سه جزيي سيلكو هگزانون + استيك اسيد + آب و بررسي نيروهاي بين مولكولي در دماها و دانسيته هاي مختلف
635
تعيين تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده به روش هاي تزريق در خلاء و لايه گذاري دستي
636
تعيين تجربي و عددي حد شكل‌پذيري ورق‌هاي ساندويچي
637
تعيين تجربي و عددي نمودار حد شكل¬دهي لوله آلومينيومي به كمك فرآيند هيدروفرمينگ
638
تعيين تخلخل سيستم شكاف در يكي از مخازن شكافدار جنوب غربي كشور
639
تعيين تداخلات تشعشعي از مدارات چاپي براساس اندازه‌گيري ميدان‌هاي راه نزديك و روش دايپل‌هاي معادل
640
تعيين تراكم بهينه مجتمع هاي مسكوني باغ آپارتماني با رويكرد توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: منطقه دو شهر اصفهان﴾
641
تعيين تراكم بهينه نيل بر مبناي كنترل تغييرشكل مجازبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
642
تعيين تراكم- تجعد و طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از پردازش تصوير
643
تعيين تراكم ساختماني بهينه با رويكرد توسعه پايدار شهري نمونه موردي : منطقه يك شهر اروميه ﴿ محدوده خيابان دانشكده ﴾
644
تعيين تراكم عرضي و طول جاري پارچه هاي حلقوي تاري با استفاده از تئوريهاي تعيين طول حلقه
645
تعيين تراكم مطلوب بر مبناي ظرفيت شبكه معابر ﴿نمونه موردي: نواحي برگزيده از منطقه 6 شهرداري اصفهان﴾
646
تعيين تراوايي از امواج استونلي و كاليبراسيون آن با اطلاعات مغزه در يكي از ميادين نفت مناطق مركزي ايران
647
تعيين تراوايي با استفاده از روش NMR و مقايسه نتايج آن با داده‌هاي آناليز مغزه در مخازن
648
تعيين تراوايي نسبي سه فازي از داده هاي تراوايي نسبي دو فازي در حالت ناپايدار در يكي از مخازن كربناته ايران
649
تعيين ترجيح رنگي در انتخاب پوشاك مختلف مشخص
650
تعيين تركيب بهينه توليد با استفاده از روش برنامه ريزي آرماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان
651
تعيين تركيب بهينه توليد محصولات پتروشيمي در مجتمع‌هاي پتروشيمي، با توجه به عدم قطعيت قيمت و تقاضا
652
تعيين تركيب بهينه حمل و نقل عمومي در شهر اصفهان
653
تعيين تركيب بهينه سيستم‌هاي ميخكوبي و مهار براي پايدارسازي گودبرداري‌ها
654
تعيين تركيب بهينه كالاها با رويكرد اصلاح و استانداردسازي فرآيند تامين و توزيع فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك خانواده و
655
تعيين تركيب بهينه گاز ، SF از ديدگاه الكتريكي و اقتصادي و بررسي تاثير شكل ، جنس ،ناهمواري و پوشش الكترودها بر ولتاژشكست تركيب بهينه
656
تعيين تركيب بهينه مدهاي حمل¬ونقل شهري
657
تعيين تركيب بهينه ناوگان و مسيريابي دوره ايي همراه با پنجره زماني و تحويل و بارگيري همزمان در زنجيره تامين تاسيسات دريايي
658
تعيين تركيب توليد در محيط چندگلوگاهي در شرايط وجود هزينه‌هاي مشترك و با پارامترهاي بازه‌اي براساس تئوري محدوديت‌ها
659
تعيين تركيب سبد بهينه دارائيها در بانك مسكن با هدف حداكثر سازي سود
660
تعيين تركيب سنگهاي كيسه صفرا و ارتباط آن با فاكتورهاي خوني ﴿كلسترول ، تري گليسيريد، كلسيم، LDH,FBS﴾، چاقي و بيماري هاي همراه
661
تعيين تركيب شيميائي و بررسي امكان استفاده از دانه گاودانه خام و عمل آوري شده در جيره جوجه هاي گوشتي
662
تعيين تركيب شيميايي درصد كربن - سيليسيم و كربن معادل چدن خاكستري با روش آناليز حرارتي
663
تعيين تركيب شيميايي و تجزيه پذيري 12 دانه غلات به روش In situ
664
تعيين تركيب شيميايي و ميزان تجزيه پذيري 10 واريته جو به روش In-Situ
665
تعيين تركيب گليكوزيلاسيون در گليكوپروتئين هما گلوتينين ويروس آنفلونزا
666
تعيين تركيب مناسب قطعات فولادي باربر﴿ دسته شاتون ﴾به روش آهنگري پودر با هدف جايگزيني ولادهاي مس دار
667
تعيين تركيبات شيميايي ، خصوصيات تجزيه پذيري و اثر سطوح مختلف گاودانه بر عملكرد گاوهاي شيرده
668
تعيين تركيبات شيميايي ، خصوصيات تجزيه پذيزي و قابليت هضم كاه كلزا به روش حيوان زنده و آزمايشگاهي در استان كردستان
669
تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مراتع استان اصفهان
670
تعيين تست هاي سازه اي گلايدر كامپوزيتي براساس آئين نامه JAR و برطبق استاندار ASTM
671
تعيين تعداد بهينه پوش بك هاي يك معدن روباز با ذخيره بزرگ
672
تعيين تعداد توقف بهينه قطار هاي مسافري در ايستگاه هاي مسير تهران-مشهد با استفاده از تحليل پوششي داده ها
673
تعيين تعداد خوشه‌ها در خوشه‌بندي
674
تعيين تعداد گويندگان به منظور كاربرد در مكان يابي چند گوينده همزمان
675
تعيين تعداد مراحل ساخت (Setup) براي قطعات تراشكاري به كمك كامپيوتر
676
تعيين تعداد و مكان ترانسفورماتورهاي يدكي در شبكه هاي توزيع
677
تعيين تعداد و موقعيت هاي بهينه ي گرمگن هاي با توان هاي گسسته براي توليد شارژ
678
تعيين تعداد وموقعيت كنترلرهادرشبكه هاي تعريف شده بانرم افزار
679
تعيين تعداد، نوع ومحل قرار گيري بهينه تجهيزات حفاظتي و كليد زني در شبكه هاي توزيع با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
680
تعيين تغيير اندازه ي ندول ريوي در تصاوير متوالي سي تي
681
تعيين تغييرات MMEF/FVC در تشخيص آسم در حين تست ورزش قلبي- ريوي (ارگو اسپيرومتري)
682
تعيين تغييرات QT dispersion , QT dispersion اصلاح شده و QT Maximum اصلاح شده قبل و بعد از همودياليز و بعد از پيوند كليه در الكترو كارديوگرافي بيماران بستري شدهدر بيمارستان رازي رشت 1387- 8
683
تعيين تغييرات ابعاد بافت غضلاني قلب در طي يك ضربان به كمك پردازش تصاوير سونوگرافيي
684
تعيين تغييرات تنش در طول ميخ‏ها در ديوارهاي مركب شامل ميخكوبي و مهار و مطالعه اثر عوامل مؤثر بر آن‏ها
685
تعيين تغييرات سطح زير كشت اراضي آبي كرمانشاه با استفاده از سنجش از دور
686
تعيين تغييرات سطح سرمي سديم به دنبال عمل جراحي TURPدر100 بيمار بستري در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 78-77
687
تعيين تفاوت Tscore اسپينال و فمورال در مبتلا يان به استئوپروز
688
تعيين تفاوت Tscore اسپينال و فمورال در مبتلا يان به استئوپروز
689
تعيين تفاوت TSCORE اسپينال و فمورال در مبتلايان به استئوپروز
690
تعيين تفاوت Tscoreاسپينال و فمورال در مبتلايان به استئوپروز
691
تعيين تفاوت بين سبك هاي يادگيري وسبك هاي تفكر در دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي
692
تعيين تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه ها با استفاده از شبيه سازي حركت وسايل نقليه در تقاطع هاي غيرهمسطح
693
تعيين تقاضاي لرزه اي قاب خمشي فولادي دو بعدي با اتصالات تير-ستون از نوع صفحات كناري با استفاده از مقطع فايبر
694
تعيين تنش بر جا در سنگهاي نا همسانگرد با مدل سازي روش بيش مغزه گيري
695
تعيين تنش پسماند در فرآيند جوش پرتو الكتروني آلياژهاي زيركونيم با استفاده از فرورونده نانو
696
تعيين تنش پسماند در قطعات حاصل از جوشكاري اصطكاكي
697
تعيين تنش پسماند در كامپوزيت ها به روش ترموگرافي
698
تعيين تنش هاي پسماند در مواد مركب
699
تعيين تنش هاي حرارتي ناپايدار﴿غير دائم﴾ در استوانه تو خالي
700
تعيين تنش هاي داخلي يك سگمنت ستون فقرات به صورت تقارن محوري و به روش المان محدود
701
تعيين تنش‌هاي پسماند با استفاده از كرنش‌هاي ويژه
702
تعيين تنشهاي پسماند در چند لايه هاي كامپوزيتي
703
تعيين تنشهاي پسماند در كامپوزيتهاي پليمري لايه اي به روش شيارزني با استفاده از كرنشهاي ويژه
704
تعيين تنشهاي پسماند در كامپوزيتهاي پليمري لايهاي به روش شيارزني
705
تعيين تنوع ژنتيكي انار با استفاده از ريز ماهواره هاي كلروپلاستي
706
تعيين تنوع ژنتيكي با استفاده از تكنيك سكانس ژني و ... به همراه ارزيابي حساسيت دارويي در ...
707
تعيين تنوع ژنتيكي با استفاده از تكنيك سكانس ژني و PCR-AFLP به همراه ارزيابي حساسيت دارويي در Veronaea botryosa
708
تعيين تنوع ژنتيكي برخي از ارقام انار از مناطق مختلف ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره اي PCR_RFLP
709
تعيين تنوع ژنتيكي برخي از ژنوتبپ هاي انار با استفاده از نشانگرهاي CAPS و dCAPS
710
تعيين تنوع ژنتيكي توده هاي بومي پياز ايران با استفاده از نشانگر هاي ريز ماهواره اي
711
تعيين تنوع ژنتيكي ژنو تيپ هاي به ﴿Cydonia oblonga﴾ با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره اي
712
تعيين تنوع ژنتيكي گلابي با استفاده از نشانگرهاي ISSR و SSR
713
تعيين تنوع ژنتيكي گونه ي Secale Strictum Lat در ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SSR
714
تعيين تنوع كاسپ كارابلي در بين مراجعين 15- 8 ساله به دانشكده دندانپزشكي رشت
715
تعيين توابع انتقالي تراكم و ويژگي هاي دير يافت خاك هاي استان كرمان با استفاده ازرگرسيون آماري و مدل شبكه عصبي
716
تعيين توابع بهينه بمنظور فشرده سازي و بازسازي توابع انعكاسي
717
تعيين توابع شكل مربوط به مدل المانهايي كه از روش معكوس به دست آمده اند
718
تعيين توابع همبستگي براي محاسبه ويسكوزيته و هدايت گرمايي گازهاي خالص در ناحيه بحراني
719
تعيين توافق بين ليزر دياگنودنت و راديوگرافي بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي دنداني در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
720
تعيين توافق راديوگرافي پانوراميك وسونوگرافي داپلر در تعيين كلسيفيكاسيون شريان كاروتيد
721
تعيين توالي n روي يك ماشين با زمان آماده سازي وابسته به توالي كارها
722
تعيين توالي بازيابي كلاف هاي فولادي از انبار
723
تعيين توالي بهينه انجام كارها در ماشين هاي توليد انباشته اي (با زمان هاي ورود پويا)
724
تعيين توالي دي ان اي تك رشته اي در عبور از نانوحفره گرافن
725
تعيين توالي عمليات و زمان‌بندي در سلول رباتيك با در نظر گرفتن فرآيندهاي ساخت جايگزين
726
تعيين توانايي شناسايي رنگ دندان در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت
727
تعيين توانمندسازهاي هوش تجاري در مديريت ريسك زنجيره تامين با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري- رويكرد PLS
728
تعيين توپولوژي بهينه سازه هاي دو بعدي داراي تغيير شكل هاي خارج از سطح تحت بار جانبي
729
تعيين توپولوژي بهينه سيستم هاي باربرجانبي قابها در برابر زلزله
730
تعيين توپولوژي بهينه صفحات براي بيشينه نمودن فركانسهاي طبيعي و نيروهاي بحراني كمانش
731
تعيين توجيه دقيق با استفاده از قيود در سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني
732
تعيين توزيع تنش و ضريب تمركز تنش بروش تحليلي و تجربي در اتصالات لوله اي Tشكل
733
تعيين توزيع جريان روي آنتن دو قطبي نيم موج با استفاده از روش ممان
734
تعيين توزيع حرارت در موتورهاي سوئيچ رلو كتانس جهت بهبود خنك سازي با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
735
تعيين توزيع دما در تير Iو غلتكهاي نورد در شرايط مختلف و بررسي عوامل موثر در خنكاري غلتك
736
تعيين توزيع دما در جداره لوله، در ديگ هاي بخار از نوع Water - Tube
737
تعيين توزيع دماي تختال در فرايند نورد گرم
738
تعيين توزيع شار نوترون هاي حرارتي براي چشمه هاي نوتروني در كند كننده هاي گرافيت و آب با استفاده از كد MCNPX و تعيين ضريب درجه بندي شمارش آشكار سازهاي BF3.
739
تعيين توزيع علل مراجعه به درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در تابستان 1378
740
تعيين توزيع علل مراجعه به درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در تابستان 1378
741
تعيين توزيع عوامي ايجادكننده هموپتيزي و عوامل همراه با آن در بيماران بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از فروردين 1373 تا اسفند 1376
742
تعيين توزيع غيراشباعيت در پلي بوتادي آنها بوسيله FT-IR
743
تعيين توزيع فراواني انواع باكتريهاي هوازي مسبب كونژنكتيويت باكتريال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
744
تعيين توزيع فراواني انواع باكتريهاي هوازي مسبب كونژنكتيويت باكتريال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
745
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد طي سالهاي 59 تا 69 و مقايسه آن با مطالعه انجام شده در سالهاي 70 تا 80
746
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد طي سالهاي 59 تا 69 و مقايسه آن با مطالعه انجام شده در سالهاي 70 تا 80
747
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي يزد
748
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي يزد
749
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات چشمي موتورسواران ناشي از تصادفات در مراجعين به اورژانسهاي كلانتري و شهيد صدوقي
750
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات چشمي موتورسواران ناشي از تصادفات در مراجعين به اورژانسهاي كلانتري و شهيد صدوقي
751
تعيين توزيع فراواني بيماري severدر كودكان 5تا 15ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال1394و1393/
752
تعيين توزيع فراواني بيماري پريودنتال مهاجم در كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي رشت در سال 95-96
753
تعيين توزيع فراواني بيماري سلياك دربيماران مبتلا به آنمي فقرآهن
754
تعيين توزيع فراواني خشكي چشم و علائم آن در بيماري هاي سطح چشم مراجعه كنندگان به كلينيك چشم بيمارستان شهيد صدوقي و مطب در سال 1394-1393
755
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان شهيد صدوقي يزد
756
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و شهيد صدوقي يزد
757
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و شهيد صدوقي يزد
758
تعيين توزيع فراواني سنگ كليه در بيماران مراجعه كننده با درخواست سونو گرافي شكم به بيمارستان شهيد رهنمون
759
تعيين توزيع فراواني سنگ كليه در بيماران مراجعه كننده با درخواست سونو گرافي شكم به بيمارستان شهيد رهنمون
760
تعيين توزيع فراواني ضايعات مخاطي ژنيتال و دهان دربيماران مبتلا به ليكن پلان مراجعه كننده به درمانگاههاي پوست دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد
761
تعيين توزيع فراواني ضايعات مخاطي ژنيتال و دهان دربيماران مبتلا به ليكن پلان مراجعه كننده به درمانگاههاي پوست دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد
762
تعيين توزيع فراواني ضخامت اينتيمامدياي كاروتيد بيماران ديابتي نوع 2 داراي تست ورزش منفي و داراي تست ورزش مثبت با درجات مختلف درگيري عروق كرونر
763
تعيين توزيع فراواني ضخامت اينتيمامدياي كاروتيد بيماران ديابتي نوع 2 داراي تست ورزش منفي و داراي تست ورزش مثبت با درجات مختلف درگيري عروق كرونر
764
تعيين توزيع فراواني علت شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/ 1/ 87 تا 29/ 12/ 92
765
تعيين توزيع فراواني علل شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/1/81
766
تعيين توزيع فراواني عوارض چشمي در افراد مبتلا به سندرم مارفان مراجعه كننده به كلينيكهاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
767
تعيين توزيع فراواني عوارض چشمي در افراد مبتلا به سندرم مارفان مراجعه كننده به كلينيكهاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
768
تعيين توزيع فراواني محل درگيري ر بيماران مبتلا به سرطان معده جراحي شده در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از سال 1370 ال 1385
769
تعيين توزيع فراواني موارد پره آنميك از طريق تست درماني با آهن در كودكان 6 ماه تا 60ماهه شهرستان يزد
770
تعيين توزيع فشار بر روي اجسام گرده ماهي qerfoil با نسبت طول به ضخامت هاي متفاوت
771
تعيين توزيع فشار جانبي، دياگرام هاي فشار طراحي و آرايش بهينه ميخ ها براي ديوار هاي خاكي ميخ كوبي شده
772
تعيين توزيع فنوتيپ هاي پلي مورفيسم آنزيم پارااكسوناز سرم انساني با روش دوسوبسترايي دربيماران مبتلا به استروك ايسكميك
773
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺭﺳﺎﻧﺶ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ رهيافت مونت كرلو كوانتومي پخشي
774
تعيين توزيع فواصل قله هاي متوالي رسانش نقاط كوانتومي رهيافت مونت كارلو كوانتومي پخشي
775
تعيين توزيع هاي درآمد با استفاده از آماره هاي ترتيبي و ركوردها
776
تعيين توزيع‌هاي وزن‌دار از منظر گم‌شدگي
777
تعيين تيتر آنتي بادي IgGهليكوباكتر پيلوري در افراد بدون علامت شهر يزد
778
تعيين تيتر آنتي بادي IgGهليكوباكتر پيلوري در افراد بدون علامت شهر يزد
779
تعيين تيتر آنتي بادي عليه هپاتيت B در دانشجويان دندانپزشكي گيلان
780
تعيين ثابت اسيدي 7-آمينو-4-متيل كورمارين در مخلوط آب-اتانول در حضور سورفكتنت هاي كاتيوني،آنيوني و غير يوني به روش اسپكتروفتومتري و به كمك روش كمومتريMCR-ALS
781
تعيين ثابت اسيدي يك رنگ مشتق از تري از آزينيل در حضور سورفاكتنت هاي كاتيوني،آنيوني،غير آنيوني و مخلوط حلال به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري،با استفاده ازروش هاي كمومتريكس و مطالعه ي اثر كاتيون ها بر اين سيستم
782
تعيين ثابت پايداري برخي از كمپلكس هاي فلزي با ليگاند اورتو-فنيلن دي آمين در سيستم دو جزيي حلال ها به روش پلاروگرافي موج مربعي )SWP( , Study of complex formation constants for some cations with ophenlenediamine in binary systems using square wave polarography technique
783
تعيين ثابت پايداري برخي از كمپلكسهاي فلزي با ليگاند دهنده گروه آزو در سيستم دو جزئي حلال به روش پلاروگرافي موج مربعي )SWP( , determination of stability constant for some metal complexes with Azo donor ligand in binary solvent system by square wave polarography )SWP( method
784
تعيين ثابت پايداري كمپلكس برخي از كاتيون هاي فلزات واسطه با دو ليگاند از مشتقات آنتراكيون در سيستم دو جزيي حلال به روش اسپكتروفوتومتري , Determination of stability constant for some metal cations with two anthraquinone derivatives in binary solvent system using spectrophotometry
785
تعيين ثابت پايداري كمپلكس ها از نظر نئوري و عملي
786
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس برخي ليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده نيتروژن ، اكسيژن يا گوگرد (تري آزين ، تري آزول ) با برخي از يونهاي فلزات واسطه سري اول با استفاده از هدايت سنجي , determination of complex formation constant of some ligands containing nitrogen, oxygen or sulfur donor groups)triazine, triazole( with some of first row transition metal ions using condutometric method
787
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس نيكل با سايمتيدين در شرايط مختلف با استفاده از دوربين عكاسي
788
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس يون كادميم (II) با ليگاند مشتق از H4 - پيران - 4 - اون با استفاده از روش اسپكتروسكوپي UV-Vis
789
تعيين ثابت دي الكتريك مختلط مايعات به روش رزوناتور شناور در مايع
790
تعيين ثابت هاي اسيدي برخي گونه هاي بيولوژيكي با استفاده از آناليز فاكتوري كاهش مرتبه
791
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي L- فنيل آلانيل گلايسين و L- آلانيل - L- آلانين در آب با استفاده از روش Ab initio
792
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي XYLENOL ORANGE در آب با استفاده از روش Ab initio
793
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي اينوزين 5-منوفسفات و اوريدين 5-منوفسفات در آب با استفاده از روش ab initio
794
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد به روش آناليز فاكتوري كاهش مرتبه
795
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي گوانوزين 5- منوفسفات و آدنوزين 5- منوفسفات در آب با استفاده از روش ab initio
796
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري بر روي كالاي اكريليكي با مواد رنگزاي كاتيونيك
797
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري براي رنگ پوششي امولسيوني (پلاستيك )
798
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري براي مواد رنگزاي مستقيم بر روي كالاي سلولزي
799
تعيين ثابتتشكيل كمپلكس برخي از يونهاي واسطه با ليگاند مشتق تيوفن كربو كساميد به روش اسپكتروفلوريمتري و بررسي امكان كاربرد اين تركيب در روش اسپكترو فلوريمتري اندازه گيري فلورايد در خمير دندان
800
تعيين ثبات پايداري برخي از كمپلكسهاي كاتيونها فلزي با ليگاند دهنده گروه آزو در سيستم دو جزئي حلال به روش اسپكتروفومتري )UN-VIS( , determination of stability constant for some metal cations complexes with azo donor ligand in binary solvent system by spectrophotometric )UN-VIS( method
801
تعيين ثبات شتشوي منسوجات با استفاده از اطلاعات اسپكتروفتومتري
802
تعيين ثوابت الاستيك فلزات متخلخل گازار به كمك شبيه سازي اجزا محدود
803
تعيين ثوابت كيوبلكا ـ مانك ، به روش كامپيوتري در چاپ مستقيم كالاي پلي آميد با مواد رنگزاي اسيدي
804
تعيين جاي پاي بوم شناختي منطقه 1 شهر كرج
805
تعيين جايگاه بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري كشوربااستفاده از چارجوب COBIT ( مظالعه موردي: يكي از بانك هاي بزرگ تجاري).
806
تعيين جايگاه ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در جو بااستفاده از رگه هاي داراي دو كروموزوم اضافي گندم /جوبا روش كشت جنين
807
تعيين جايگاه عدالت اجتماعي در برناهه هاي توسعه كشور با تاكيد بر توزيع در امد
808
تعيين جايگاه فعال مشتقات اچ اي پي تي به عنوان داروي ضد ايدز با استفاده از محاسبات ... پارامترهاي كوپلاژ چهار قطبي هسته ها
809
تعيين جايگزيني براي ورق هاي پيوستگي در اتصالات صلب تير I به ستون قوطي در سازه هاي فولادي
810
تعيين جثه بدن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در سال 1377 بر اساس فاصله بين دو اپي كنديل آرنج
811
تعيين جرم با استفاده از تحليل پاسخ فركانسي عملگرهاي پيزوالكتريك
812
تعيين جرم و پهناي ﴿1405﴾A از طريق جذب تشديدي كائون منفي متوقف شده در هسته هاي سبك He، 4He و d، و بررسي سيستم هسته اي K-pp با استفاده از روش فديف
813
تعيين جنسيت با استفاده از اندازه گيري ابعاد دندان هاي مولر ماگزيلا در كليشه راديوگرافي پانوراميك
814
تعيين جنسيت در كيوي فروت با استفاده از ماركرهاي مولكولي
815
تعيين جهات بهينه گسترش شهري با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي شهر قائم¬شهر)
816
تعيين جهات بهينه گسترش شهري با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي شهر قائمشهر)
817
تعيين جهت تنش هاي برجا با استفاده از نمودارهاي چاه نگاري
818
تعيين جهت حركت چشم با استفاده از سيگنال EOG
819
تعيين جهت‌گيري فضائي و پراكندگي شكاف‌هاي مخزن با استفاده از انرژي لرزه‌اي پراشيده
820
تعيين جهش BRAF V600E در بيماران مبتلا به سرطان پاپيلاري تيروئيد
821
تعيين جهش هاي ژنهاي ( ايي ان اي ام ، ام ام پي 20، كاال كا 4 ، اف اي ام 83اچ ) در فرم هاي غير سندرمي اتوزومي آملوژنزيس
822
تعيين جواب دقيق دسته اي از معادلات ديفرانسيل غير خطي مرتبه دوم، سوم و چهارم به يك روش بسط جديد
823
تعيين چغرمگي شكست مواد سنگي به روش آزمايشگاهي
824
تعيين چقرمگي شكست بافت منيسك زانو
825
تعيين چقرمگي شكست ديسك بين مهره اي و بررسي اثر عمق و محل ترك
826
تعيين چقرمگي شكست ديسك رديف دوم توربين گازي
827
تعيين چقرمگي شكست و تحليل انتشار ترك سنگ در معدن يك آنومالي 20
828
تعيين چقرمگي شكست يك قطعه سنگي با آزمايش خمش سه نقطه
829
تعيين چقرمگي هاي مد مخلوط I-II سنگ، معدن سنگ آهن چغارت
830
تعيين چقرمگي هاي مد مخلوط I-II سنگ، معدن سنگ آهن چغارت
831
تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاهTi/Si در ساختارهاي دريچه دار معكوسP- Si/SiGe/Si/Ti
832
تعيين چگالي ماكزيمم انتروپي با الگوريتم هاي بهينه سازي جديد و كاربرد آن در حل مسائل رياضي
833
تعيين چند شاخص خشكسالي جديد و تحليل فراواني منطقه اي آن ها با استفاده از گشتاورهاي خطي
834
تعيين چيدمان پره هاي توربين جهت كاهش عدم ترازمندي
835
تعيين چيدمان لايه هاي مختلف مواد FGM در مخازن استوانه ايي جدارنازك تحت بار مكانيكي با استفاده از تحليل عددي به منظور افزايش مقاومت مكانيكي
836
تعيين چيدمان و طراحي ساختار Tandem براي مسيريابي باربران خودكار
837
تعيين حاسيت و ويژگي سونوگرافي در تشخيص پارگيهاي روتاتوركاف در بيماران مراجعه كننده به مركز خصوصي كلينيك راديولوژي- سونوگرافي گلسار رشت طي سالهاي 1381-1378
838
تعيين حالات متناظر كلاسيكي و كوانتومي با استفاده از شعاع چرخش
839
تعيين حجم ادرار باقي مانده (PVR) و ارتباط آن با حجم ادرار اوليه در افراد بدون هيچگونه علائم ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت
840
تعيين حجم نمونه ، به منظور كنترل توام اندازه و توان ، كاربرد در پزشكي
841
تعيين حجم نمونه بهينه در آزمايشات باليني با رويكرد بيزي
842
تعيين حجم نمونه در رويشي دانت براي مقايسه چند تيمار با يك كنترل
843
تعيين حد اقل فشار امتزاج پذيري در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از نرم افزار شبيه ساز تجاري
844
تعيين حد روباز- زير زميني به سه روش ALSR و NPV و نيلسون مطالعه موردي معدن مس چهار گنبد
845
تعيين حد روباز- زيرزميني و ارائه طرح استخراج مقدماتي معدن چهل كوره
846
تعيين حد شكل‌پذيري ورق جوش‌دوخت شده با استفاده از روش M-K و مقايسه با نتايج تجربي
847
تعيين حد مجاز فاصله ي بين مركز سوراخ و لبه ي ورق در روش سوراخكاري مركزي
848
تعيين حد نهايي ظرفيت خمشي لوله هاي قطور درزجوش اسپيرال
849
تعيين حد نهايي معدن مس سونگون اهر به روش دوبعدي لرچ و گروسمن
850
تعيين حد و مرز قاعده ي تساهل و تسامح در فقه اسلامي
851
تعيين حداقل ضخامت در جوشكاري سرباره الكتريكي بر روي فولاد(st37-2(A36
852
تعيين حداقل ضخامت ورق هاي كامپوزيت تحت بارهاي درون صفحه دو محوره
853
تعيين حداقل غلظت مهاركنندگي﴿MIC﴾ عصاره گياه اسفند ﴿ Peganum harmala ﴾ و مقايسه سميت سلولي آن با هي÷وكلريت سديم 25/5 درصد بر روي سلولهاي فيبروبلاست K929 موش
854
تعيين حداقل فشار امتزاج‌پذيري، با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم‌هاي برنامه‌نويسي به‌منظور طراحي بهينه دستگاه لوله قلمي
855
تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت
856
تعيين حداكثر توان جسمي و ظرفيت كار فيزيكي و تحقيق روابط شاخصهاي فيزيولوژيكي توان جسمي با سختي كار( در دانشجويان مرد دانشكده حفاظت و بهداشت كار، محدوده سني 20-25 سال )
857
تعيين حداكثر جريان عبوري از شبكه هاي مترو بروش مونت كارلو
858
تعيين حداكثر ظرفيت حمل بار در رباتهاي با مفاصل انعطاف پذير به كمك كنترل مدرن
859
تعيين حدس اوليه براي شبيه سازي برج تقطير سيني داربا استفاده از الگوريتم ژنتيك
860
تعيين حدود كنترل براي اجراي مديريت ارزش كسب شده در يك پروژه واقعي
861
تعيين حريم بستر رودخانه زاينده رود با استفاده از نرم افزار HEC- RAS،ArcGIS و برنامه جانبيHec-GeoRAS
862
تعيين حريم بهداشتي چاه هاي شرب با كاربرد روش هاي عدديمورد كاوي
863
تعيين حريم خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از حدود مجاز شارها
864
تعيين حريم كيفي آب هاي زيرزميني دشت هشتگرد استان البرز
865
تعيين حساسيت آرايه هاي مختلف الكترودي به مدل هاي مختلف ژئوالكتريكي
866
تعيين حق بيمه اتومبيل به كمك داده‌كاوي(مورد مطالعه صنعت بيمه ايران)
867
تعيين حقابه و ارزيابي اثرات زيست محيطي سد در دست احداث عالي محمود
868
تعيين حوزه دمايي مذاب و تاثير آن بر سرعت جبهه انجماد
869
تعيين حوزه هاي اولويت دار توسعه ICT كشود از طريق تحليل شكاف با رويكرد ارزيابي آمادگي الكترونيكي
870
تعيين خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي گياه چويل و اثر نانو پودر آن بر استارترهاي دوغ
871
تعيين خاكستر زغال سنگ با استفاده از راديو ايزوتوپ
872
تعيين خردايش سنگ معدن مس سونگون پس از انفجار با استفاده از روش آناليز تصويري
873
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذار يهاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
874
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذاري هاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
875
تعيين خسارت معنوي ناشي از جرم
876
تعيين خصوصيات ايستگاههاي انتقال موقت زباله
877
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
878
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
879
تعيين خصوصيات روكش جوشي غني از كروم اعمال شده بر فولاد ساده كربني
880
تعيين خصوصيات زيستي نانو پودر فلوئورو هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش هيدروترمال
881
تعيين خصوصيات شخصي كاربران نور پلانت از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات و تنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان در ابتداي سال 1373 تا ابتداي سال 1377
882
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي چربي كوهان شتر و بهينه سازي اينتراستريفيكاسيون آنزيمي آن تحت شرايط ذي اكسيد كربن فوق بحراني به منظور تهيه شبه كره كاكائو
883
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ جاوشير
884
تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي مطلوب براي پارچه لاينر و ارزيابي نمونه هاي تجاري
885
تعيين خصوصيات كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات توليد كننده مواد شوينده و ارائه راه حل مناسب تصفيه
886
تعيين خصوصيات گرمايي لحاف هاي روانداز بالايي بي بافت
887
تعيين خط سير هواپيمايي بدون سرنشين با استفاده از تكنيك پردازش نصوير
888
تعيين خطاهاي سيستم هاي بر پايه قوانين با استفاده از محاسبات بر پايه DNA
889
تعيين خطاهاي ماشين فرز CNC سه محوره و جبران خطاي ماشين ابزار توسط تغيير برنامه CNC
890
تعيين خطاي بافت پارچه با تكنيك هاي پردازش تصوير
891
تعيين خطوط اضطرار، احتياط و اطمينان سطح آب درياي خزر و كاربري اراضي خطوط ساحلي (مطالعه موردي: سواحل جنوب شرقي درياي خزر)
892
تعيين خواص آنتي‌اكسيداني و ميزان فنل تام عصاره‌هاي آبي ميوه و پوسته روي ميوه بلوط به روش برون تني
893
تعيين خواص آيروديناميكي و اصطكاكي ذرت علوفه اي سيلو شده
894
تعيين خواص ارتباطيبتن پليمري با استفاده از روابط ميكرو مكانيك
895
تعيين خواص انتقالي سيالات با استفاده از مدل‌سازي بر اساس ترموديناميك آماري و شبيهسازي ديناميك مولكولي
896
تعيين خواص برشي پليمري تقويت شده با نانو ذرات به صورت آزمايشگاهي و مايكرومكانيكي
897
تعيين خواص برشي داخل صفحه‏اي كامپوزيت هاي پليمري به روش عددي و تجربي
898
تعيين خواص ترموديناميكي مايعات يوني، پليمر ها و فلزات با استفاده از معادله هاي حالت جديد بر اساس ترموديناميك آماري و شبيه سازي
899
تعيين خواص تك‌لايه كامپوزيتيو لايه‌چينيكامپوزيت‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش معكوس
900
تعيين خواص حجمي و ترموفيزيكي پليمرها و سيستم هاي كوانتومي با استفاده از معادله حالت تائو -ميسون تصحيح شده .2-ارائه معادله حالت جديدجهت سيتم هاي جمع پذير و پليمرها
901
تعيين خواص ديناميكي بافت كيسه آب به كمك تست (DMA (Dynamic Mechanical Analysis
902
تعيين خواص ساختاري و ديناميكي مايعات يوني آمينو اسيدي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مو لكولي
903
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
904
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
905
تعيين خواص فيزيكي پودر uo 2 و بر رسي اثرات سينتر ينگ روي خواص نهايي قرص هاي سوخت و ارزيابي روش هاي موجود اندازه گيري نسبت o/ u
906
تعيين خواص فيزيكي و شيميايي دامپ هاي باطله هاي معادن مس پورفيري و تاثير آن در بازسازي زمين هاي استخراج شده ﴿مطالعه موردي معادن مس سرچشمه و سونگون﴾
907
تعيين خواص فيزيكي و قابليت ذوب ريسي نخ فيلامنتي PP بازيافت شده از ضايعات ليفي پلي پروپيلن
908
تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي پياز زعفران و طراحي و ساخت موزع كارنده
909
تعيين خواص كيفي گوجه فرنگي با استفاده از روش غير مخرب عكس برداري از نور پراكنش يافته ليزر
910
تعيين خواص مخلوط هاي بيوديزل وديزل
911
تعيين خواص مكانيكي بافت مغز بر مبناي ريز ساختار بافت
912
تعيين خواص مكانيكي بافت نرم بر اساس داده هاي الاستوگرافي با استفاده از حل مسائل معكوس
913
تعيين خواص مكانيكي خيار گلخانه اي تحت شرايط تغذيه اي متفاوت و مدل سازي رفتار آن تحت بار گذاري شبه استاتيكي
914
تعيين خواص مكانيكي سلول هاي كندروسيت تحت تاثير تغيير شكل هاي بزرگ با استفاده از روش المان محدود
915
تعيين خواص مكانيكي سلول‌هاي بنيادين مزانشيمال مغز استخوان موش با دستگاه ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM )
916
تعيين خواص مكانيكي ليگامان پريودنتال گاوي
917
تعيين خواص مكانيكي ليگامان زانو توسط تست DMA
918
تعيين خواص مكانيكي مس نانو كريستال تهيه شده از ايكپ
919
تعيين خواص مكانيكي موادفلزي درنرخ كرنش بالابراساس مدل تحليلي تيلوروشبيه سازي عددي آزمايش هاپكينسون
920
تعيين خواص مكانيكي ناحيه بين‌وجهي سيم‌هاي حافظه‌دار و زمينه پليمري در بارگذاري ديناميكي
921
تعيين خواص مكانيكي و دياگرام حد شكل دهي آلياژهاي تيتانيوم و آلومينيوم توسط تست بالج هيدروفرمينگ
922
تعيين خواص مكانيكي و سطحي نانوكامپوزيت پايه اپوكسي به كمك آزمايش هاي نانوسختي سنجي
923
تعيين خوردگي در سازه هاي چندلايه توسط روش تست غير مخرب
924
تعيين خوردگي در لوله ها با استفاده از امواج هدايت شونده التراسونيك
925
تعيين خوردگي در لوله هاي گاز با استفاده از روشهاي آزمون غيرمخرب نوري
926
تعيين خيابان هاي داراي اولويت براي ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
927
تعيين خيز يك بازوي الاستيك با اندازه گيري كرنش به همراه ساخت دستگاه و آزمايش
928
تعيين دامنه و زاويه فاز ولتاژ تزريقي تغييردهنده فاز PST جهت كاهش تلفات در مسير موازي
929
تعيين دامنه ي كاربرد معادله حالت زنجير محدب سخت
930
تعيين دانسيته محلول سولفات روي
931
تعيين دانسيته محلول سولفات منگنز
932
تعيين دانه بندي گندله هاي توليدي در مجتمع فولاد مباركه با استفاده از تكنيك هاي پردازش ديجيتال تصاوير و الگوريتم هاي هوشمند
933
تعيين دبي جريان و نيرو در سوپاپ پايتي نشيمن گاه مخروطي در شرايط جريان آرام
934
تعيين دبي ماكزيمم لحظه اي در حوزه هاي آبريز فاقد آمار سد زاينده رود
935
تعيين دبي مورد نياز خنك كننده بر اساس دور و بار موتور احتراق داخلي
936
تعيين درجه آسايش و ويژگي هاي معماري اقليمي در شهرستان سنندج
937
تعيين درجه آسايش و ويژگيهاي معماري اقليمي در استان كرمانشاه
938
تعيين درجه اهميت سيستم ها و اجزاء راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران از نظر ايمني هسته اي با استفاده از روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (PSA)
939
تعيين درجه تخريب اراضي با استفاده از برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي خاك ها در منطقه كوهرنگ (چلگرد) استان چهارمحال و بختياري
940
تعيين درجه سازگاري چند رنگزاي بازيك كلاسيك توسط روش تحليل اجزاء اصلي
941
تعيين درجه ي توسعه نيافتگي مناطق استان كرمانشاه
942
تعيين درخت شاخه هاي مختلف ICT و ايجاد ويرايش نرم افزار جهت دسترسي و ويرايش ساختار درخت
943
تعيين درصد خاكهاي ريزدانه موجود در خاكهاي دانه اي با استفاده از نتايج آزمايش CPT و بررسي بهسازي اين خاكها در برابر روانگرائي
944
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
945
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
946
تعيين دُز جذبي چشم در پرتودرماني سر و گردن با استفاده از MCNPX
947
تعيين دٌز جذبي قفسه‌ي سينه بعد از ماستكتومي به وسيله‌ي TLD
948
تعيين دز دريافتي كبد در كودكان تحت تصويربرداري كبدي صفراوي با ايمنودي اتيك اسيد به روش مونت كارلو
949
تعيين دز مناسب پرتو تابي جهت ايجاد موتاسيون در جوانه رز رقم ماراسيا
950
تعيين دز موثر مردم رامسر از استنشاق گاز رادن ـ222
951
تعيين دزاپتيموم اشعه گاما در القاء موتاسيون بر روي كشت جنين بالغ و نابالغ برنج
952
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
953
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
954
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
955
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
956
تعيين دقيق موقعيت ها و پارامترهاي بلور ZRO2 با استفاده از داده هاي پراش پودر و روش ريتولد
957
تعيين دوره انتظار اختياري بهينه براي گاوهاي هلشتاين ايران
958
تعيين دوره بهره برداري در قراردادهاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روشهاي پويايي سيستم و منطق فازي
959
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسي تجهيزات توليدي و محصولات به طور همزمان
960
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسيتجهيزاتتوليدي و محصولات به طور همزمان
961
تعيين دوره زماني آستانه تاثير حجم نقدينگي بر سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد ايران (86-1350)
962
تعيين دوز بهينه علف كش ها جهت كنترل علف هاي هرز...
963
تعيين دوز فوتو نوتروني در اعضاي بدن ناشي از پرتودهي توسط يك شتاب دهنده خطي (linac) واقع در اتاق درمان
964
تعيين ديدگاه پزشكان عمومي شهر يزد در خصوص پيامدها﴿مزايا﴾وموانع اجراي طرح پزشك خانواده شهري در سال 1392
965
تعيين ديدگاه دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي گيلان- رشت از مهارت هاي كسب شده باليني بر اساس برنامه آموزشي
966
تعيين ذخيره اطمينان و نقطه سفارش در سيستم هاي موجودي دو مرحله‌اي با تقاضا و زمان تحويل احتمالي با استفاده از شبيه‌سازي مونت كارلو
967
تعيين رابط برخي ويژگيهاي شناختي-انگيزشي فردي و ويژگيهاي جمعيت شناختي با پيامدهاي آموزشي در ميان كارآموزان مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان و ارائۀ الگوي پيشنهادي اثربخشي آموزشي
968
تعيين رابط بين كيفيت خدمات ورضايت مشتريان در باشگاه هاي بدن سازي شهرشيراز
969
تعيين رابطه آماري استحكام-سختي در فولاد هاي چند فازي
970
تعيين رابطه استرس شغلي و مديريت زمان در كاركنان اداره پست شرق استان مازندران
971
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي مادران و سلامت رواني فرزندان دختر آنان در مقطع سال سوم متوسطه شهر قائم شهر در سال تحصيلي 86-85
972
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي و وسواس مذهبي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر نيمسال 88-78
973
تعيين رابطه بين "رضايت شغلي "و"رعايت اخلاق حرفه اي"در معلمين تربيت بدني استان هرمزگان
974
تعيين رابطه بين آمادگي تنفسي و عوامل خطرزاي منتخب بيماريهاي قلبي عروقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
975
تعيين رابطه بين آموزش پيش دبستاني و انگيزه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان رامسر.
976
تعيين رابطه بين ابعاد بيضوي تخليه و وزن مخصوص سنگ
977
تعيين رابطه بين استراتژي هاي منابع انساني و حفظ و نگهداري كاركنان دانشگر، مورد مطالعه: شركت سايپا (مركز تحقيقات و نوآوري)
978
تعيين رابطه بين استراتژيهاي خود رهبري و خلاقيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
979
تعيين رابطه بين اضطراب و بيماريهاي روان تني ( سايكوسوماتيك )
980
تعيين رابطه بين بازي هاي رايانه اي بر دانش،نگرش ورفتارمديريت پسماند دركودكان پيش دبستاني شهرستان رامسر.
981
تعيين رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
982
تعيين رابطه بين بهزيستي رواني و تعادل عاطفه در شهرستان گرگان 1389
983
تعيين رابطه بين تنش پيش - تراكمي و مقاومت برشي خاك و طراحي دستگاه اندازه گير مقاومت برشي در مزرعه
984
تعيين رابطه بين جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان
985
تعيين رابطه بين خلق و خو و درك پذيرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش آموز شنوا و ناشنوا شهر اصفهان
986
تعيين رابطه بين سازگاري عاطفي و اجتماعي و چگونگي ترسيم شكل شماره 7 بندر گشتالت در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان نكا در سال تحصيلي 87-86
987
تعيين رابطه بين سرعت خودرو و دبي ورودي در جلوي پنجره براي پلتفرم ملي
988
تعيين رابطه بين سرمايه فكري و تعهد سازماني با مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : آموزش و پرورش شهر قاين
989
تعيين رابطه بين شكيبايي و سازگاري زناشويي در معلمان زن شهرستان سواد كوه سال 87
990
تعيين رابطه بين صفات شخصيت و سلامت عمومي با هليكوباكتر پيلوري و سوءهاظمه
991
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و اميد به زندگي
992
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و گرايش به رفتار مطلوب اجتماعي
993
تعيين رابطه بين صميميت و مدت ازدواج در زوجين شهرستان ساري
994
تعيين رابطه بين عدالت سازماني وارزشهاي فرهنگي در كاركنان بيمارستانهاي آموزشي شهيد صدوقي
995
تعيين رابطه بين قابليت‌هاي مديريت استعداد با امكان استقرار چابكي سازماني مورد مطالعه مديران و سرپرستان شركت گيتي پسند اصفهان
996
تعيين رابطه بين كاربرد تكنولوژي جديد و عوامل ريسك در بيمارستان‌هاي شهر تهران
997
تعيين رابطه بين كمالگرايي منفي و سازگاري عاطفي با استرس ادارك شده دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
998
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شمال فارس
999
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
1000
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
بازگشت