<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين مدل رياضي جريان آب زيرزميني دشت كرون به روشهاي عددي در رژيم هاي پايدار و گذار
2
تعيين مدل سينتيكي سنتزفيشر-تروپش بر روي كاتاليست Fe-Cuدر يك رآكتور
3
تعيين مدل سينتيكي واكنش سمنتاسيون كادميم توسط روي
4
تعيين مدل غيرخطي اتفاقي يك تكيه‎گاه تماس اصطكاكي
5
تعيين مدل كاهش‌يافته دقيق از شبكه برق ايران براي بررسي حوادث از روي اطلاعات اندازه‌گيري PMU
6
تعيين مدل ماتريسي بهينه بيومكانيكي بدن انسان به منظور بررسي ارتعاشات و حركت سرنشين خودرو در سه راستاي افقي، عمودي و جانبي
7
تعيين مدل مكان گزيني تاغكاري با استفاده از روش فازي در محيط IS ، مطالعه موردي : حوزه آبخيز حسين آباد غيناب ﴿ استان خراسان جنوبي ﴾
8
تعيين مدل مناسب براي رفتار سنگريزه ها براي استفاده در تحليل سدهاي
9
تعيين مدل مناسب به منظور پيش بيني مراحل نمو ارقام گندم آبي در استان اصفهان
10
تعيين مدلسازي بيماري فيبريلاسيون دهليزي بر پايه نگرش سيستمي قلب
11
تعيين مدلهاي رياضي مناسب و بهينه براي طراحي و توسعه شبكه هاي برق رساني و شبيه سازي كامپيوتري آنها
12
تعيين مدلي براي شبيه سازي خط توليد ريسندگي پنبه اي چرخانه
13
تعيين مدلي جهت اندازه گيري سطح عملكرد بهره وري در بخش توزيع نيروي برق
14
تعيين مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ به كمك آناليز برگشتي با استفاده از مدل سازي عددي
15
تعيين مدول يانگ تومورهاي متاستاز استخواني
16
تعيين مراحل چرخه عمر شركت ها با سرمايه سازماني متفاوت در شركتهاي پذيرفته شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران
17
تعيين مراحل شكل دهي در اكستروژن ضربه اي
18
تعيين مرحله كارسينوم اوليه پستان در بيماراني كه از شهريورماه سال 1370الي شهريورماه سال 1378 با تشخيص كارسينوم اوليه پستان در مراكز آموزشي -درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بخش جراحي بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت جراحي شدند
19
تعيين مرز كمربند متالوژني مس رسوبي راور – طبس با استفاده از مدل سازي حوضه رسوب گذاري ژوراسيك-كرتاسه
20
تعيين مرزهاي مناطق امن سيستم قدرت در برابر پديده فرور زونانس
21
تعيين مزيت تاثير داروهاي دروپريدول، متوكلوپراميد و پرومتازين در پيشگيري تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي بيماران غير اورژانسي
22
تعيين مس ، روي و سرب در نمونه هاي آبي با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از پيش تغليظ بوسيله نانو حفره NH2 - MCM - 41
23
تعيين مسير بهينه بدهي عمومي ومقايسه آن با مسير واقعي بدهي در اقتصاد ايران در چارچوب مدل بهينه يابي پويا
24
تعيين مسير بهينه در بين موانعثابت و متحرك با ديدگاه مسائل چند هدفه متغير با زمان و روش انبوهش فازي
25
تعيين مسير دريانوردي براي تانكرهاي نفتكش با در نظر گرفتن شرايط دريايي
26
تعيين مسير دماي بهينه پخت كامپوزيتهاي ضخيم پلي استر با الياف شيشه
27
تعيين مسير دماي بهينه پليمريزاسيون محلولي راديكال آزاد متيل متاكربلات و طراحي كنترلر مناسب آن
28
تعيين مسير ذرات در ميدان مغناطيسي ، اثر پينچ -Z
29
تعيين مسير يك پرتابه در محيط دو فازي با وجود نيروي شناوري به كمك fluent
30
تعيين مسير يك خودروي هوشمند با متد وضعيت محدود
31
تعيين مسيرهاي بهينه در شبكه وسايل نقليه خودكار هدايت شونده چند گانه
32
تعيين مسيرهاي گردشگري در شهر شوشتر با تاكيد بر گردشگري فرهنگي- تفريحي
33
تعيين مشخصات بيولوژيكي و بيمارگري عامل پوسيدگي خشك غده سيب زميني در اصفهان
34
تعيين مشخصات ترك مايل در تير يك سر در گير و نيروي كمانش ستون تركدار با استفاده از روش طراحي آزمايش، شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
35
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي جريان غير دائم آرام داخل لوله
36
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي جريان موازي با مجموعه لوله ها به كمك Fluent
37
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل حرارتي فورگو
38
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل هاي حرارتي لوله پره دار
39
تعيين مشخصات ديناميكي ياتاقان هاي غلتشي يك سيستم روتور-كوپلينگ
40
تعيين مشخصات زبري سطوح نانوساختار با استفاده از پردازش تصاوير توپوگرافي
41
تعيين مشخصات سيستم هاي صف عمومي با استفاده از زنجيره ماركوف
42
تعيين مشخصات عملكردي ونتوريهاي كاويتاسيوني كوچك
43
تعيين مشخصات عملكردي يك واحد توربين گاز آزمايشگاهي تحت شرايط بهره برداري متنوع
44
تعيين مشخصات فني، تكنولوژي ساخت، روش هاي آزمون و تعيين مود خرابي براي طراحي مفهومي غربيلك فرمان يك خودرو سواري با در نظر گرفتن ارگونومي راننده
45
تعيين مشخصات كانال پايدار
46
تعيين مشخصات كلي خط نورد گرم ورق به منظور دستيابي به اهداف مكانيكي و متالورژيكي يك طبقه از محصولات
47
تعيين مشخصات مكانيكي سلول قلبي از ديدگاه مكانيك سلولي
48
تعيين مشخصات مورفولوژيك و تاكسونوميك جلبك هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گيلان
49
تعيين مشخصات هندسي كانيسازي كانسار مس شيخ عالي از طريق معكوس سازي و تلفيق داده هاي پلاريزاسيون القايي (IP)، مقاومت ويژه ظاهري و مغناطيس سنجي
50
تعيين مشخصه امپدانس هندسي براي فرايند نفوذ در مواد نانوكامپوزيت پليمري
51
تعيين مشخصه هاي اشكال بستر در يك بستر آبرفتي زنده
52
تعيين مشخصه هاي الكترومغناطيسي فرامواد سطحي با استفاده از نظريه ميدانهاي محلي
53
تعيين مشخصه هاي باليني و مشخصه هاي تصوير براي تشخيص سرطان سينه در يك سيستم سلسله مراتبي
54
تعيين مشخصه هاي جرمي موتور و گيربكس خودرو به روش مودال
55
تعيين مشخصه هاي دزيمتري چشمه براكي تراپي-142
56
تعيين مشخصه هاي عملكرد طبقه در كمپرسور محوري
57
تعيين مشخصه هاي فني مراكز تلفن ديجيتال پر ظرفيت
58
تعيين مشخصه هاي كيفي محصول در سيستم هاي توليدي با استفاده از زنجيره ماركف جاذب و حلقه هاي دوباره كاري
59
تعيين مشخصه هاي لايه مرزي در منطقه خليج فارس و اثرات آن بر انتشار امواج الكترومغناطيسي
60
تعيين مشخصه هاي مودال ماشين الات در حال كار
61
تعيين مطلوب ترين تراكم سويا (رقم هابيت ) در تاريخ هاي كاشت مختلف
62
تعيين معادلات حاكم بر رفتار سيستم هاي ارتعاشي پيوسته
63
تعيين معادلات حركت و بررسي پاسخ گذراي يك سيستم با شش درجه آزادي و جرم متغير
64
تعيين معادلات رياضي منحني هاي حجم - سطح جهت پيش بيني توزيع رسوب در مخازن سدها
65
تعيين معادلات كلاسيكي مناسب براي جذب دي اكسيد كربن و گوگرد دي اكسيد
66
تعيين معادله حالت نفت خام با استفاده از شبكه هوش مصنوعي
67
تعيين معاوضه تسهيم و چندگانگي در شبكه هاي رله نيمه‌دوطرفه
68
تعيين معكوس ماتريس به روش مونت كارلو و استفاده از آن براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي بيضوي
69
تعيين معيار براساس نظر كارشناسان براي ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه دوم ناحيه 4 شيراز به وسيله تحليل پوششي داده¬ها
70
تعيين معيارهاي ارزش گذاري اخلاقي در فرايند طراحي شهري بر اساس نظريه ي اخلاقي حقوق محور
71
تعيين معيارهاي ارزيابي تكنولوژي اطلاعات در سازمانها
72
تعيين معيارهاي اطمينان پذيري و درجه بندي سدها براي كنترل و مهار سيلاب ها
73
تعيين معيارهاي تشابهي لازم جهت طراحي مدل مقياسي يك مولد بخار افقي
74
تعيين معيارهاي توجيه پذيري دور برگردان در مناطق شهري
75
تعيين معيارهاي توجيه پذيري دوربرگردان در مناطق شهري
76
تعيين معيارهاي كاربردي براي سنجش ميزان اثر بخشي آموزش هاي ارائه شده در صنايع
77
تعيين معيارهاي كاربردي براي سنجش ميزان اثربخشي آموزش هاي ارائه شده در صنايع
78
تعيين معيارهاي كيفي آرد و خواص رئولوژيكي خمير براي توليد نان تافتون از گندم هاي ايراني
79
تعيين مقادير بسيار جزئي فلوريد به روش FIA با آشكار ساز اسپكتروفلورومتر
80
تعيين مقادير بسيار كم بعضي فلزات واسطه در نمونه هاي آبي با روش ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي به وسيله تكنيك اسپكتروفوتومتري
81
تعيين مقادير بسيار ناچيز جيوه در آبهاي سطحي و پساب خروجي تصيه خانه هاي فاضلاب شهر اصفهان با استفاده از پيش تغليظ و اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد
82
تعيين مقادير جزئي مس و نيكل به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
83
تعيين مقادير ضرايب K و D براي راههاي ايران
84
تعيين مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در افراد بالغ مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد رهنمون
85
تعيين مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در افراد بالغ مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد رهنمون
86
تعيين مقادير كم آب درحلال هاي آلي با استفاده از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني واندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
87
تعيين مقادير كم آلومينيم و فلورايد به روش سينتيكي- اسپكتروفلوريمتري با استفاده از معرف مورين
88
تعيين مقادير كم سرب و كادميم در نمونه هاي اب پس از پيش تغليظ بر روي نانورس كلوزيت 15 اصلح شده
89
تعيين مقادير ناچيز ( V1 ) Cr و Hg در هوا وبررسي روش جذب آنها بااستفاده از بسترهاي جامد
90
تعيين مقادير ناچيز استرانسيوم با استفاده از روش عدسي گرمايي ليزري
91
تعيين مقادير نرمال معيارهاي هدايت عصب مديان -اولنار-راديال دربيمارستان پورسينا- رشت 1379
92
تعيين مقاديرناچيزسرب درآبهاي سطحي وزيرزميني بااستفاده ازروش پيش تغليظ،،طيف سنجي جذبي وبدام اندازي اتمي
93
تعيين مقاومت جريان در بازه هاي قوس دار رودخانه زاينده رود
94
تعيين مقاومت هليكوباكتر پيلوري به مترونيدازول و ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي در ريشه كني اين باكتري
95
تعيين مقاومت، طول موثر و رابطه ي تنش پيوستگي - لغزش اتصال ورق FRP به سطح بتن با روش نصب سطحي روي شيار (EBROG)
96
تعيين مقدار آب حل شده در فاز الي حاوي يون هاي طلا
97
تعيين مقدار آسپارتام در نمونه هاي حقيقي به روش شپنتيكي - اسپكتروفتومتري
98
تعيين مقدار آسفالتين موجود در نفت خام با روش TLC (chromatography layer Thin) و بررسي عوامل موثر بر تشكيل رسوب توسط اين روش
99
تعيين مقدار آفلاتوكسين هاي B1, B2, G1, G2 در مواد اوليه كارخانه هاي خوراك دام و طيور استان كرمانشاه با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC
100
تعيين مقدار اسميم بروش كاتاليزوري با استفاده از تكنيك پالس پلاروگرافي تفاضلي و مطالعه تشكيل كمپلكس كاتيونهاي قليايي، قليايي خاكي و يون نقره با تعدادي از كراون اترها در مخلوط متانول- آب بروش پتانسيومتري رقابتي
101
تعيين مقدار اقتصادي توليد چند دوره اي در حالت اجزاء مشترك
102
تعيين مقدار اقتصادي سفارش اقلام فاسد شدني در شرايط غير قطعي تورم
103
تعيين مقدار اقتصادي سفارش و مقدار اقتصادي توليد در زنجيره تامين سه سطحي با ملاحظه هزينه حمل و نقل
104
تعيين مقدار بافر در تئوري محدوديتها
105
تعيين مقدار برخي داروها به روش نور تابي شيميايي
106
تعيين مقدار تبخير- تعرق واقعي و ضريب گياهي ذرت به روش بيلان آب خاك تحت مديريت آبياري قطره‌اي - نواري
107
تعيين مقدار تركيبات فنوليك موجود در دو نوع ادويه (زيره سياه و ميخك ) و بررسي اثر آنتي اكسيداني آنها در مدل سيستم هاي شيميايي و روغن
108
تعيين مقدار تركيبات فنوليك موجود در گياه Salicornia persica و بررسي خواص آنتي‌اكسيداني آن در مدل سيستم‌هاي شيميايي و روغن
109
تعيين مقدار جيوه در سرم خون افراد عادي و بيماران سرطاني به طريق تجزيه به روش اكتيو كردن با نوترونهاي حرارتي
110
تعيين مقدار رزرو در شبكه هاي قدرت با فرض ضريب نفوذ بالاي نيروگاه هاي باد
111
تعيين مقدار رنيوم در نمونه هاي معدني به روش هاي مختلف
112
تعيين مقدار روي توده زنده ميكروبي در گروهي از خاك هاي آهكي
113
تعيين مقدار سيانيد در نمونه ي خون مربوط به موش آزمايشگاهي ﴿ رت ﴾ به روش اسپكتروفتومتري
114
تعيين مقدار غبار آزاد شده از سطوح طبيعي و تحت تاثير فعاليت هاي انساني بخشي از محدوده كانون بحراني سگزي اصفهان
115
تعيين مقدار غلظت فلزات سنگين و بررسي روشهاي حذف آنها از فاضلابهاي صنعتي (ذوب آهن اصفهان )
116
تعيين مقدار فلزات سنگين﴿مس،روي،سرب وكادميوم﴾در بافت عضله ماهي هامور خال دار جنس ...خليج فارس ومقايسه آن با استانداردهاي بين المللي
117
تعيين مقدار گاباپنتين به روش كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا پس از استخراج به روش الكترو غشايي و مشتق‌سازي گاباپنتين با استفاده از3و5- دي نيترو بنزوئيك اسيد
118
تعيين مقدار مستقيم ديكلوفناك و استامينوفن در داروهاي مسكن با استفاده از روش شيمي لومينسانس
119
تعيين مقدار نشست ايجاد شده در ايستگاه مترو در محل تقاطع با تونل هاي غير هم سطح
120
تعيين مقدار و مسير كرنش در كشش عميق ظروف مستطيلي به روش المان محدود
121
تعيين مقدار يون هاي نيتريت، نيترات، تيوسيانات و سلنيم با استفاده از روش تزريق در جريان و آشكارسازي اسپكتروشيميايي
122
تعيين مقدارFRPمعادل خاموت براي ايجادمحصوركنندگي يكسان در پايه هاي پل
123
تعيين مقداراستخوان قابل برداشت درناحيه قدام كام براي پيوند استخوان
124
تعيين مكان اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي
125
تعيين مكان بهينه براي سايت هاي TDOA با در نظر گرفتن جغرافياي منطقه
126
تعيين مكان ژن هاي مسئول سازگاري در جو با روش امي
127
تعيين مكان عيوب به كمك تست اكوستيك اميشن
128
تعيين مكان مناسب اندازه گيري رطوبت خاك در آبياري قطره اي- نواري ذرت علوفه اي با استفاده از داده هاي مزرعه اي و مدلسازي با نرم افزار HYDRUS-2D/3D
129
تعيين مكان مناسب براي ايجاد سد باطله معادن روباز مس مطالعه موردي معدن مس سونگون
130
تعيين مكان مناسب براي برندگذاري و بازاريابي گردشگري شهري به كمك تركيب روش هاي ANP و DEMATEL (مطالعه موردي: شهر تهران)
131
تعيين مكان ميكرو ترك به كمك تست اكوستيك اميشن
132
تعيين مكان هاي بهينه ي استقرار ايستگاه هاي آتش نشاني ﴿مطالعه ي موردي: منطقه ي 8 شهر تبريز﴾
133
تعيين مكان و اندازه بهينه فيلترهاي هارمونيكي فعال و غيرفعال
134
تعيين مكان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با درنظرگرفتن عدم قطعيت ها
135
تعيين مكانيزم جذب آب توسط حلال آلي D2EHPA
136
تعيين مكانيزم سينتيك انحلال استيبنيت Sb2S3 با حلال Na2S
137
تعيين مكانيزم هاي خرابي در چندلايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش آكوستيك اميشن و شبيه‌سازي المان محدود
138
تعيين ممان اينرسي قطعات صنعتي به كمك آزمايش
139
تعيين ممان اينرسي يك جسم صلب از روش آناليز مودال
140
تعيين منابع توليد هارمونيك در سيستم¬هاي توليد پراكنده با درنظرگيري ظرفيت خازني
141
تعيين مناسب ترين تركيب ، غلظت و ضخامت مالچ رسي براي تثبيت شن هاي روان
142
تعيين مناسب ترين رقم و ميزان ازت سرك در كشت ذرت بعد از گندم
143
تعيين مناسب ترين سن كيفري به لحاظ سياست جنائي
144
تعيين مناسب ترين فاصله بين سدهاي اصلاحي سنگ و ملاتي و گابيوني (مطالعه موردي : حوزه آبخيز آب ماهي)
145
تعيين مناسب ترين محيط كشت و شرايط ريزازديادي گياه دارويي چريش
146
تعيين مناسب ترين محيط كشت وشرايط ريزازدياري گياه دارويي چريش
147
تعيين مناسبترين رژيم آماده سازي كولون براي انجام كولونوسكوپي
148
تعيين مناسبترين رقم و سطح كود ازت در سورگوم علوفه اي بر اساس ارزش سيلويي
149
تعيين مناست ترين محيط كشت و شرايط رشد براي ريزازديادي انار رقم واندرفول
150
تعيين مناطق آبدار و جانمايي چاه هاي آبكشي جديد بر اساس مطالعات ژئوفيزيكي ـ ژئوتكنيكي منطقه معدن مس ميدوك
151
تعيين مناطق آسيب پذير از پديده خشكسالي در استان گيلان و راههاي پيشگيري از خسارات احتمالي آن
152
تعيين مناطق با اولويت حفاظت براي گونه سمندر لرستاني ﴿ Neurergus Kaiseri ﴾ با استفاده از راهبرد طرح ريزي سيستماتيك حفاظت
153
تعيين مناطق پرفشار با استفاده از داده هاي لرزه اي در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران
154
تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي بيلان آب ﴿مدل SWAT﴾ و فرايند تحليل شبكه اي ﴿ANP﴾ ﴿منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخيز : درونگر درگز﴾
155
تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP) و سامانه اطلاعات جغرافيايي( GIS)
156
تعيين منبع، سهم و جهت انتشار فليكر در شبكه هاي توزيع با وجود نيروگاه هاي بادي
157
تعيين منحني FLD ورق جوش دوخت شده IF بر اساس مدل خسارت و مقايسه ي آن با حالت آزمايشگاهي
158
تعيين منحني سيكل اول بارگذاري - باربرداري فولادهاي اتوفرتاژ
159
تعيين منحني سيكل اول تنش كرنش و اهميت بكارگيري آن در تحليل اتوفرتاژ و اثر لايه برداري
160
تعيين منحني فرمان سد در شرايط عدم قطعيت با استفاده از روش برنامه-ريزي ژنتيك
161
تعيين منحني قد و وزن دانش آموزان رشت و سنگر
162
تعيين منحني هاي حد شكل پذيري ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از شبيه سازي با نرم افزار آباكوس
163
تعيين منحني هاي فراواني بارندگيهاي كوتاه مدت
164
تعيين منحني هاي مشخصه و توزيع سرعت در داخل پروانه پمپ گريز از مركز با استفاده از روشهاي عددي
165
تعيين منحني هاي همدما و سينتيك جذب و دفع رطوبت يونجه
166
تعيين منشاء نفت موجود در مخازن مشكوك به سرقت نفت از خط لوله اصفهان با استفاده از روشهاي شيميايي
167
تعيين مهمترين تعريف براي درجه آزادي چرخش در المان هاي تنش صفحه اي
168
تعيين مهمترين عوامل موثربررفتارمصرف كنندگان موادغذايي ورتبه بندي آنهادراستان ايلام بااستفاده ازروش تحقيق آميخته
169
تعيين موانع توسعه صادرات محصولات صنعت گز ايران براساس مدل الماس رقابت ملي پورتر
170
تعيين موانع توسعه صادرات محصولات نساجي ايران بر اساس مدل الماس رقابت ملي پورتر
171
تعيين موانع شخصي خلاقيت بين افراد عادي جامعه در شهر بهشهر
172
تعيين موتاسيون IVSII-1(G>A) با استفاده از پروب هاي LCR متصل به كوانتوم دات و ارزيابي حساسيت و اختصاصيت تكنيك
173
تعيين موقعيت x و y از راه دور
174
تعيين موقعيت با توجه به سيگنالهاي واي -فاي در ساختمان
175
تعيين موقعيت براي اجسام با سرعت زياد با استفاده از اندازه گيري هاي فاز حاملGps ,منطق فازي
176
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي ضربدري همگرا ،با استفاده از تركيب روش هاي جستجوي تطبيقي ابعادي و ماشين هاي يااخته اي
177
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي هشتي¬شكل در قاب¬هاي مهاربندي شده همگرا، با استفاده از الگوريتم گروه جستجوي اصلاح شده
178
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي هفتي¬شكل در قاب¬هاي مهاربندي شده همگرا، با استفاده از الگوريتم گرده¬افشاني گل¬هاي اصلاح شده
179
تعيين موقعيت بهينه و تعداد مهار بازوها بر لنگي برش و ارتعاش آزاد ساختمان هاي بلند با سيستم تركيبي هسته مركزي،مهار بازويي و كمربند خرپايي
180
تعيين موقعيت بهينه‌ بست هاي اگزوزبااستفاده از تحليل المان محدود
181
تعيين موقعيت پرنده از زمين به كمك پردازش تصوير
182
تعيين موقعيت تاكسونوميك باكتري Pseudomonas syringae عامل بيماري لكه زاويه‌اي برگ انجيلي
183
تعيين موقعيت در شبكه هاي حسگر بي سيم بدني بر اساس حسگري فشرده
184
تعيين موقعيت در گيرند ههايGPSمبتني بر فيلتركالمن با استفاده از داد ههاي شب هفاصله و فاز حامل
185
تعيين موقعيت رباتهاي سيار با استفاده از بينايي استريو در فضاي بسته
186
تعيين موقعيت روتور موتور رلكتانسي سوئيچ شده با استفاده از روش بدون سنسور جهت كنترل موتور
187
تعيين موقعيت ژئودتيك دقيق نقاط غير قابل دسترس
188
تعيين موقعيت سه بعدي دست بيمار در ربات توانبخشي مچ دست با استفاده از فناوري LEAP
189
تعيين موقعيت عنبيه در چشم نگاري
190
تعيين موقعيت كينماتيك مقيد
191
تعيين موقعيت گره سيار مبتني بر شبكه هاي عصبي در سرويس هاي مبتني بر مكان
192
تعيين موقعيت ماهواره
193
تعيين موقعيت ماهواره LEO بر اساس روش‏هاي بهينه سازي غيرخطي
194
تعيين موقعيت ماهواره بر اساس داده هاي ايستگاه زميني
195
تعيين موقعيت متحرك بااستفاده از راداري مافوق صوت
196
تعيين موقعيت مقادير ويژه ماتريسهاي حقيقي با رده اي از P- ماتريسها
197
تعيين موقعيت نجومي با استفاده از ردياب ستاره
198
تعيين موقعيت و تعداد بهينه عملگرها به منظور كنترل ارتعاشات ساختمان در معرض زلزله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
199
تعيين موقعيت و سمت يك سفينه در فاز كاهش مدار
200
تعيين موقعيت و عمق همبري هاي معدن آهن كاشمر در شمال شرق ايران با استفاده از گراديان داده هاي ميدان مغناطيسي
201
تعيين موقعيت و نقشه يرداري همزمان يك وسيله خودگردان در زير آب ﴿AUV﴾ با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
202
تعيين موقعيت يك AUV با استفاده از تركيب اطلاعات تصاوير و ارتفاع بر مبناي SLAM
203
تعيين موقعيت يك وسيله نقليه به كمك حسگرهاي شتاب سنج و ژيروسكوپ
204
تعيين مولفه هاي سبك زندگي دختران دانش آموز داراي اضافه وزن وچاقي دبستان شهر انزلي درسال 1394
205
تعيين مولفه هاي موثر بر تقاضاي حمل و نقل هوايي داخلي به روش كاهش در ساختار داده ها به كمك تحليل عاملي
206
تعيين مولفه هاي هويت ملي و بررسي آنها در كتاب هاي زبان فارسي مقاطع سه گانه آموزش و پرورش
207
تعيين ميانگين Ejection(F.E) fraction در Echocardiography بيماران infarction myocardial Wave -Q Fresh در زمان ترخيص ازبيمارستان حشمت ( سال 1383 )
208
تعيين ميانگين ارتفاع طبيعي فضاهاي ديسكي كمري درراديوگرافي نيمرخ ستون فقرات در بيمارستان پورسيناي رشت
209
تعيين ميانگين بهينه فرآيند با رويكرد بيشينه سازي سود براي يك سيستم توليد پياپي دومرحله اي تحت بازرسي و تابع زيان كيفيت
210
تعيين ميانگين صدمات اوليهDNA و سطح ماركرهاي استرس اكسيداتيو ومواجهه تنفسي با بنزن در كارگران سكوهاي بارگيري يكي از مراكز توزيع فراورده هاي نفتي
211
تعيين ميانگين ضخامت مركزي قرنيه در افراد نزديك بين به كمك توپوگرافي
212
تعيين ميانگين ضخامت مركزي قرنيه در افراد نزديك بين به كمك توپوگرافي
213
تعيين ميانگين فاصله نرمال برجستگي تيبيا –شيارتروكلئار در بيماران با معاينات نرمال زانو در تصوير برداري با تشديد مغناطيسي
214
تعيين ميانگين فشار خون شرياني در اطفال سالم 13-6 سال شهر يزد
215
تعيين ميانگين فشار خون شرياني در اطفال سالم 13-6 سال شهر يزد
216
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
217
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
218
تعيين ميانگين نمره مواجهه پوستي پرسنل بخش هاي انكولوژي با داروهاي شيمي درماني با استفاده ازروش نيمه كمي ارزيابي مواجهه پوستي DREAMدر بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1394
219
تعيين ميانگين و انحراف معيار ‏NSE‏ و ‏S100b‏ در بيماران مبتلا به آسيب منتشر ‏آكسوني
220
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
221
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
222
تعيين ميدان آكوستيكي القا شده توسط يك منبع صوتي معلق در چاه پر شده از سيال ايده آل مدفون در محيط پروالاستيك بيوت
223
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش اپتيكي Shadowgraphy , Schliereh
224
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش هاي اپتيكي shadowgraphy , schlieren
225
تعيين ميدان دماي ناپايا در كره تو خالي با حل معادله غير فوريه غير خطي
226
تعيين ميدان هاي تشعشعي منابع تغذيه سوئيچينگ با اندازه گيري ميدان هاي راه نزديك و روش بازسازي منابع
227
تعيين ميدانهاي حرارت ،جابجايي و تنش در جوشكاري ليزر به كمك روش المان محدود
228
تعيين ميزان CUT-OFF POINTنيتريك اكسايد بازدمي جهت تشخيص آسم
229
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
230
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
231
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
232
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
233
تعيين ميزان آبگذري دريچه تخليه كننده تحتاني سدها با استفاده از مدل فيزيكي و مدل رياضي
234
تعيين ميزان آسيب پذيري و معيارهاي مكان گزيني كاربري هاي شهري با تاكيد بر بحران هاي غير طبيعي( نمونه موردي شهر سبزوار )
235
تعيين ميزان آفلاتوكسين در گندم سيلوهاي استان گلستان در سال 1378
236
تعيين ميزان آگاهي 400 نفر از كارمندان مرد متاهل جهاد سازندگي استان گيلان
237
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
238
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
239
تعيين ميزان آگاهي دندان پزشكان گنبد كاووس در زمينه كنترل عفونت
240
تعيين ميزان آگاهي و عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با پيشگيري از زخم پاي ديابتي و مراقبت از آن در بيماران مراجعه¬كننده (بستري يا سرپايي) به بيمارستان رازي شهر رشت
241
تعيين ميزان آلودگي جيوه در سبزي خوردن بروش فعال سازي نوتروني
242
تعيين ميزان آلودگي غبارات خياباني شهر تهران به فلزات سنگين و هيدروكربن‌ها
243
تعيين ميزان آلودگي مقره ها با استفاده از پردازش سيگنال
244
تعيين ميزان آموزش مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر رفتارهاي پر خطر موتور سواران شهر يزد
245
تعيين ميزان آنزيم پاراكسوناز - 1 و مالون دي آلدهيد در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل
246
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
247
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
248
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
249
تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان اصفهان
250
تعيين ميزان اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات و صادرات صنايع نساجي
251
تعيين ميزان اثربخشي آموزش به روش الكترونيكي و مقايسه آن با روش حضوري در كودكان كم توان ذهني استان گيلان : مطالعه موردي : مركز آموزش راهنمايي پيش حرفه اي پسران رشت
252
تعيين ميزان اثربخشي پروژه آرورا بر هوش‌هاي چندگانه كودكان تيزهوش 5 تا 6 سال شهر اصفهان
253
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
254
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
255
تعيين ميزان استفاده دانش آموزان دوره ي متوسطه شهر پردنجان از مكانيسم هاي دفاعي
256
تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پزشكي كرمان ازخدمات مرجع الكترونيكي , Electronic reference service use by post-graduate students of kermans medical science university
257
تعيين ميزان اسيب پذيري سازه هاي بتني متعارف با شكل پذيري عادي و متوسط و مقاوم سازي سازه هاي با سطح خرابي بالا به روش تحليل ديناميكي غير خطي
258
تعيين ميزان اسيدهاي آمينه گوگرد دار مورد نياز مرحله اول توليد مرغهاي تخمگذار لگهورن سويه هاي - لاين
259
تعيين ميزان اسيدهاي چرب موجود در شير با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال پخشي به همراه كروماتوگرافي گازي
260
تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
261
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
262
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
263
تعيين ميزان باروري اسپرم بوسيله ICSI و مقايسه آن در اسپرمهاي Motileو Immotile
264
تعيين ميزان برداشت بهينه ار منابع آب زيرزميني دشت جيرفت با رويكرد نظريه بازي ها
265
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
266
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
267
تعيين ميزان بروز رشد پس از سانحه و شناسايي عوامل رواني-اجتماعي موثر در گرايش به آن در زنان آسيب ديده شهر اصفهان
268
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
269
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
270
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان دارويي و نتايج آن
271
تعيين ميزان بقاي بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/2/1382 لغايت 1/6/1382 درمقايسه بابقاي مورد انتظار در سيستم مشخص كننده شدت تروما (ASCOT)
272
تعيين ميزان به خاطرسپاري تصوير با استفاده از يادگيري عميق
273
تعيين ميزان بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي ومقايسه آن با بخش هاي صنعت وساختمان
274
تعيين ميزان بهينه شيب جاده هاي باربري و بررسي آن در معدن مس سرچشمه
275
تعيين ميزان بهينه گلوله به آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
276
تعيين ميزان بهينه هزينه مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها در شهر تهران
277
تعيين ميزان بيماريابي سل ريوي و محاسبه بهبودي كامل بيماران سل ريوي خلط مثبت در استان گيلان به تفكيك شهرستان در سالهاي 1372 و 1373
278
تعيين ميزان پاتولين موجود در آب سيب با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال بخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
279
تعيين ميزان پتاسيم راديو اكتيو در هشت نوع سبزي موجود در شهرستان اراك
280
تعيين ميزان پتاسيم راديواكتيو در هشت نوع سبزي موجود در اراك
281
تعيين ميزان پروتئين ،اسيد آمينه و ارزش عذايي قارچ خوراكي دكمه اي در ايران
282
تعيين ميزان پروتئين و اسيد آمينه و ارزش غذاي در قارچ صدفي پلوروتوس فلوريدا
283
تعيين ميزان پروتئين و اسيدهاي آمينه پروتئين ميكروبي حاصل از ضايعات ليگنوسلولزي
284
تعيين ميزان تأثير جهاني شدن بر هويت ملي دانشجويان از نگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
285
تعيين ميزان تاثير آسپرين با مقدار كم ﴿LOW-DOSE﴾ در پيشگيري از سقط عادتي با علت نامعلوم
286
تعيين ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش مادران شهر ابركوه در مورد هپاتيت B در تابستان 1383
287
تعيين ميزان تاثير انواع استرسورها در اپيسودهاي اول و آخر يكصد مورد از بيماران مبتلا به اختلال خلقي بستري در بيمارستان شفا- رشت مهر 74 لغايت شهريور 75
288
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
289
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
290
تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل كليدي رهبري پروژه بر موفقيت پروژه از طريق هوش هيجاني اعضاي تيم پروژه (مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي پروژه محور در بخش توزيع برق ايران)
291
تعيين ميزان تاثيرگذاري فرآيند آسياكاري مكانيكي بر تركيب فازي پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش طراحي آزمايش تاگوچي
292
تعيين ميزان تجمع و توزيع فلزات سنگين شاخص نفتي، در رسوبات، ريشه و برگ درختان حرا ﴿Avicennia marina﴾ در رويشگاه هاي پارك ملي نايبند و منطقه حفاظت شده حرا در خليج فارس
293
تعيين ميزان تداخل واژگاني كودكان دو زبانه كردي - فارسي سال اول ابتدايي شهرستان ايلام
294
تعيين ميزان تطابق برنامه درماني بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي (Ketoacidosis Diabetic =DNA)در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت با پروتكل درماني استاندارد( از سال 73 الي 78)
295
تعيين ميزان تنوع موجود در ژرم پلاسم برنج هاشمي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و AFLP
296
تعيين ميزان توافق Agreement دو روش هدايت عصبي حركتي مديان -اولنار و هدايت حركتي مديان در تشخيص اختلال هدايت عصبي افراد با سندرم كارپال تونل مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا مركز EMG در سال 1379
297
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
298
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
299
تعيين ميزان توليد L-17 بوسيله سلول هاي NKT17 خون محيطي در بيماران مبتلا به هپاتيتC مزمن و مقايسه آن با افراد سالم
300
تعيين ميزان جابجايي هاي رخ داده و ترسيم پروفيل نشست در پروژه ي خط 7 متروي تهران قسمت شرقي- غربي با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
301
تعيين ميزان جذابيت بخش‌هاي مختلف صنعت براساس نيروهاي رقابتي پورتر به تفكيك صنعت(مطالعه موردي:صنايع فعال در شهرمشهد)
302
تعيين ميزان چگالي رسوب نمك معادل(ESDD)روي عايقهاي ولتاژ بالا بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
303
تعيين ميزان دانش تخصصي مشاوران تازه استخدام شده شهر گميشان
304
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
305
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
306
تعيين ميزان ديلاتاسيون ايسكميك گذرا در اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش اسپكت - مرور نظام مند شواهد – متاآناليز
307
تعيين ميزان رزرو با درنظرگيري قابليت اطمينان و امنيت شبكه
308
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
309
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
310
تعيين ميزان رشد و بيماري شيرخورانيكه با شير خششك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شيرخوارانيكه با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
311
تعيين ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1377
312
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
313
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
314
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
315
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
316
تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش آموزان يك و دو زبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي
317
تعيين ميزان سيگنال هاي فيزيكي شامل سختي و توپو گرافي سطح داربست هاي نانو ساختار بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي استئوبلاست
318
تعيين ميزان شكاف بين اخلاق كار شفاهي و اخلاق كار عملي در سازمانها و بررسي عوامل مديريتي - سازماني در تقويت اخلاق كار
319
تعيين ميزان شناسايي ضايعات تشريحي جمجمه پس از ضربه سر در راديوگرافي و سي تي اسكن بيماران مراجعه كننده شش ماهه دوم سال 1373 بيمارستان پورسينا
320
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
321
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
322
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
323
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
324
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
325
تعيين ميزان شيوع HCV (هپاتيت C ) ناشي از ترانسفوزيون در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
326
تعيين ميزان شيوع آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در اسب هاي شهرستان كرمانشاه به روش آزمايش مدفوع
327
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
328
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
329
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
330
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
331
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
332
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
333
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
334
تعيين ميزان شيوع افسردگي در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در طي مدت 6 ماه
335
تعيين ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
336
تعيين ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان دختر نوجوان مقطع راهنمايي
337
تعيين ميزان شيوع چاقي وتعيين و توزيع فراواني نسبي درجات مختلف چاقي در دانش آموزان مدارس دولتي شهر رشت پاييز 1377
338
تعيين ميزان شيوع خونريزيهاي ناشي از پلاسنتا پرويا و دكولمان در زنان حامله بستري شده در زايشگاه بهمن يزد در طي سالهاي 74-73
339
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
340
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
341
تعيين ميزان شيوع سوختگي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1374-1373
342
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي 551 بيمار در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
343
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
344
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
345
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
346
تعيين ميزان شيوع عوارض متابوليك تيروئيدكتومي در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك تخصصي بيماري هاي غدد داخلي در شهر رشت مركز استان گيلان (1376- 1364)
347
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
348
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
349
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
350
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
351
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
352
تعيين ميزان شيوع هيپوتيروئيدي دائمي در كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي در شهر يزد
353
تعيين ميزان شيوع و علل آمبليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
354
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
355
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
356
تعيين ميزان ضريب همبستگي بين نظرات روانشناسان و نظر مربيان مدارس در رابطه با علل پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمائي
357
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
358
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
359
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
360
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
361
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
362
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
363
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
364
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
365
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
366
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
367
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
368
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
369
تعيين ميزان فرسايش خاك در حوضه آبخيز كاكاشرف خرم آباد لرستان با استفاده از مدل BLM و AHP
370
تعيين ميزان فرسودگي شغلي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان يزد در سه ماهه اول سال 1392
371
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
372
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
373
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذزات مغناطيسي
374
تعيين ميزان فلزات سنگين در خاكستر حاصل از سوزاندن لجن تصفيه خانه پساب پتروشيمي فجر و ارائه راهكارهاي مناسب براي دفع آن
375
تعيين ميزان قابليت سازمان تامين اجتماعي شهر تهران جهت تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
376
تعيين ميزان كارايي فني بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها﴿ِDEA) طي سال هاي 1388-1380
377
تعيين ميزان كافئين موجود در انواع چاي و نوشيدني هاي انرژي زا با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي به همراه دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
378
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز
379
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشستهآموزش و پرورش ناحيه2 اهواز
380
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
381
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
382
تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از عفونت حاد سيستم صفراوي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي نيمه اول سال 1376
383
تعيين ميزان مرگ و مير نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر يزد در سال 1375
384
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
385
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
386
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
387
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
388
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
389
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
390
تعيين ميزان موفقيت محصولات ناشران ايراني حوزه نوجوان در تامين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد رضايت در نوجوانان 12-18 ساله درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي شهر اصفهان
391
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
392
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
393
تعيين ميزان ناب بودن با استفاده از متد هاي AHP و TOPSIS در محيط فازي جهت مشخص كردن وزن كلام در شركت مونتاژ شومينه رز
394
تعيين ميزان ناخالصي هاي موجود در سنگ معدن آهن، به روش بيناب پلاسماي القايي ليزري
395
تعيين ميزان ناهمواري روسازيها با استفاده از انديس بين المللي ناهمواري
396
تعيين ميزان نشست سطحي زمين بر اثر حفر تونل در مترو قم﴿ حد فاصل ايستگاه وليعصر تا ايستگاه بقيه الله﴾
397
تعيين ميزان هم خواني راديوگرافي ساده با پاتولوژي در افتراق تومورهاي اويه بدخيم و خوش خيم استخوان
398
تعيين ميزان همبستگي رابطه تراكم ساختماني با ميزان مصرف انرژي (نمونه موردي شهرك بسيجيان)
399
تعيين ميزان همبستگي مصرف سرانۀ پوشاك با شاخص توسعۀ انساني و درآمد ناخالص ملّي سرانه
400
تعيين ميزان همبستگي نظر صاحبنظران در مورد علل عقب ماندگي ذهني كودكان و نظر اولياء اين كودكان
401
تعيين ميزان همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي كسب و كار در شهرداري كلانشهر اصفهان
402
تعيين ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد،گروه علوم تربيتي ورودي 1386
403
تعيين ميزان و نوع اضطراب در دانش آموزان دختر دبيرستان شهيد جهانشاهي نوكنده در سال تحصيلي 87 - 86
404
تعيين نابرابري اجتماعي اقتصادي در بهره برياز خدمات سلامت
405
تعيين ناحيه آسيب پذيري به روش ماتريس امپدانس شبكه
406
تعيين ناحيه تخليه چاه ها با استفاده از روش شبيه سازي خطوط جريان و روش پيش روي سريع در مخازن گاز ميعاني
407
تعيين ناحيه ي پايداري در فضاي صفر و قطب هاي كنترل كننده
408
تعيين ناحيه‌ي متاثر از آب‌دوستي در نانولوله‌هاي كربني تحت بار الكتريكي به روش اعمال الگوهاي مختلف بار و استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
409
تعيين ناخالصي هاي جاذب نوتروني در غلاف سوخت (AL - Zirkaloy - S.S) به روش اكتيواسيون نوتروني
410
تعيين ناهمراستايي در ماشين آلات دوار به كمك آزمايشهاي ارتعاشي
411
تعيين ناهمواري رويه راه با استفاده از تصاوير رنگي - عمقي
412
تعيين ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از روش هاي يادگيري عميق
413
تعيين نايكنواختي رنگي منسوجات با استفاده از داده هاي طيفي
414
تعيين نتايج پريتونئال لاواز ﴿ dPL ﴾ در تشخيص آسيب ارگانهاي داخل شكمي متعاقب تروماهاي بلانت و نافذ شكمي
415
تعيين نتايج درمان جراحي باي پس عروق كرونري همراه با اندآرتركتومي و باي پس عروق كرونري به تنهايي در بيماران كرونري قلب (بيمارستان دكتر حشمت رشت 1380-1377)
416
تعيين نتايج زودرس درمان با سياست صبروانتظار تروماي بلانت طحال دربيماران بستري دربخش جراحي بيمارستان رشت (79-77)
417
تعيين نرخ بازده داخلي ﴿ نرخ برگشت سرمايه ﴾ اتوبوسهاي بين شهري
418
تعيين نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه بالارود
419
تعيين نرخ بهينه توليد نفت و تزريق آب در يك ميدان نفتي شكاف دار توسعه‌يافته
420
تعيين نرخ بيمه محصولات كشاورزي با ماكسيمم آنتروپي
421
تعيين نرخ تزريق انسولين براي تنظيم قند خون در بيماران ديابتي نوع يك
422
تعيين نرخ توليد در سيستمهاي توليدي مستعد شكست شبكه اي با نرخ تقاضاي ثابت
423
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني ترك خوردگي ماتريسي در چند لايه هاي كامپوزيتي به روش مايكرومكانيك خرابي
424
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني چندلايه متعامد با جدايي بين لايه‌اي 0//90 با استفاده از اطلاعات جدايي بين لايه‌اي 0//0.
425
تعيين نرخ هاي بهينه ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي منتخب
426
تعيين نژاد هاي ويروسy سيب زميني با استفاده از روشهاي سرولوژيكي و مولكولي
427
تعيين نسبت آنتي اكسيدانت به پرواكسيداسيون در مايع فوليكولي زنان نابارور و رابطه آن با فاكتورهاي باروري در ART
428
تعيين نسبت بروز عوارض ناشي از عمل جراحي سرطان مري در بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373ا انتهاي سال 1374
429
تعيين نسبت بهينه اختلاط پساب صنعتي تصفيه شده به روش نانو فيلتر، آب دريا و آب شهري جهت مصارف صنعتي و كشاورزي
430
تعيين نسبت بهينه عرض به ضخامت راهبار
431
تعيين نسبت تنش افقي به قائم در قطعه شرقي - غربي پروژه متروي خط 7 تهران با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
432
تعيين نسبت حجمي گاز و رژيم هاي مختلف جريان به بهره گيري از كد MCNP و شبكه هاي عصبي
433
تعيين نسبت ريسك آسپيراسيون مثبت در سه نوع تكنيك تزريق بلاك عصب دنداني تحتاني 1- كلارك و هلمز2- آنجلو سارجنتي 3- تكنيك غير مستقيم استاندارد
434
تعيين نسبت ژنوم والدين وحشي و اهلي در هيبريدهاي گلرنگ با استفاده از نشانگر ملكولي ISSR
435
تعيين نسبت شدت K/KB براي عناصر Fe,Zn,Br,Sr,y,Mo,Ag جهت استفاده در آناليز به روش .F.R.X.D.E
436
تعيين نسبت مرگ و مير انواع خونريزيهاي تروماتيك مغزي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1381 -1378
437
تعيين نسبت مساحت پالپ تاجي/دندان در پرمولر دوم ومولر اول مندييل در راديوگرافي پانوراميك:روشي براي تخمين سن در جمعيت ايراني
438
تعيين نسبت هوا به سوخت در سيلندر يك موتور احتراق داخلي
439
تعيين نسبي فراواني علل مرگ و مير اطفال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از اول اسفند 72 لغايت اول اسفند 74
440
تعيين نشانگرهاي سواد محيط زيستي براي سال هاي پيش دبستان تا چهارم دبستان ) K-4 ) با نظر متخصصان، كارشناسان و آموزشگران
441
تعيين نشست خاك در اثر حفاري تونل متروي اصفهان در مقاطع مربوط به خيابان چهارباغ عباسي با توجه به روش حفاري انتخابي و طراحي پوشش تونل
442
تعيين نظام ارزيابي عملكرد حمل‌ونقل شهري براساس اركان جهت‌ساز برنامه‌ها با كارت امتيازي متوازن
443
تعيين نظام نگهداري و تعميرات مناسب بر اساس شبكه تصميم گيري، سطح سيگما و شاخص قابليت فرايند با مطالعه موردي در ذوب آهن اصفهان
444
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در تيرماه 1375
445
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد﴿تيرماه 1375
446
تعيين نظري پارامترهاي ترابردي گاز حفره اي دو بعدي در دماي پايين در ساختارنامتجانس P-SiGe/Si
447
تعيين نفوذ پذيري خاك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
448
تعيين نفوذپذيري از تلفيق اطلاعات PLT و نمودار MDT ، داده هاي پتروفيزيكي و مغزه دريكي از مخازن جنوب ايران
449
تعيين نقاط آسيب پذير و طراحي شهري ناحيه مركزي شهر رشت با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
450
تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راكتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه كيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
451
تعيين نقاط حفاري پيشاهنگ با استفاده از تلفيق داده هاي زمين شناسي، ژئو شيميايي و ژئو فيزيكي ﴿مغناطيس و IP/RS) انديس مس ظفرقند در محيط GIS
452
تعيين نقاط خطرپذير در حوادث طبيعي جهت مديريت بحران شهري با استفاده از مدلAHP
453
تعيين نقاط شكست بهينه سيستم‌هاي حفاظتي توسط الگوريتم ژنتيك با درنظرگرفتن قوانين سيستم خبره
454
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
455
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
456
تعيين نقش سبكهاي ابراز هيجان و فاجعه آفريني درد در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه اين متغيرها در افراد مبتلا و غير مبتلا
457
تعيين نقش عملكرد خانواده، عملكرد تحصيلي و دلبستگي به همسالان در پيش بيني شادكامي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
458
تعيين نقش عوامل بازدارنده مشاركت دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بندرعباس در درس تربيت بدني
459
تعيين نقش عوامل موثر جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزش همگاني جوانان شهر مشهد
460
تعيين نقش گيرنده هاي اوپيوئيدي ،سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضددردي موميايي بوسيله تست فرمالين در موش سوري
461
تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراه ها مطالعات موردي محور خمين-اراك
462
تعيين نقش ميانجي بهزيستي ذهني كاركنان در تاثير رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان بر عملكرد شغلي و تمايل به نوآوري (مورد مطالعه: سازمان منطقه آزاد قشم)
463
تعيين نقش ميانجي گري ارتباط با مدرسه بين خودپنداره‌ي مدرسه و تعلل‌ورزي تحصيلي دانش آموزان پايه‌ي ششم ابتدايي يزد
464
تعيين نقش ميراث و امكانات فرهنگي در جذب سرمايه انساني استان‌هاي ايران
465
تعيين نقش نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
466
تعيين نقش هيجان پيشرفت، يادگيري خودراهبر و ارزش تكليف در حل مسائل رياضي دانش¬آموزان دوره دوم متوسطه شهر يزد
467
تعيين نقش‌نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
468
تعيين نقشه ارتباطي صفات وابسته به عملكرد در زردآلو به كمك نشانگرهاي مولكولي
469
تعيين نقشه فرآيند جهت پيش بيني رفتار تغيير شكل گرم فولاد AISI1045
470
تعيين نقطه انفصال مشتري در زنجيره عرضه پوشاك و تاثير آن بر چابكي زنجيره عرضه
471
تعيين نقطه كاركرد پمپ هاي سري برنامه كامپيوتري
472
تعيين نقطه نفوذ سفارش در محيط زنجيره تامين تحت شرايط تقاضا و زمان تدارك غيرقطعي
473
تعيين نقطه ي برش شاخص هاي تن سنجي پيشگويي كننده ي ديابت نوع ۲ در افراد بزرگسال شهرستان يزد
474
تعيين نقطه‌ي مجازي آشكارسازHPGe در انرژي‌هاي مختلف اشعه‌ي گاما به دو روش شبيه‌سازي و تجربي
475
تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملكرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان
476
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
477
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
478
تعيين نمره معيارهاي ROKALLSو BLATCHFORDS در پيش بيني وضعيت بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني
479
تعيين نمودار حد شكل دهي در دماي بالا
480
تعيين نمودار حد شكل دهي ورق فلزي به كمك فرآيند شكل دهي تدريجي
481
تعيين نواحي آسايش حرارتي در آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي اميركبير
482
تعيين نواحي الاستيك، الاستو پلاستيك و پلاستيك در اطراف تونل هاي دايره اي شكل
483
تعيين نواحي بهينه وارانتي دوبعدي از دو ديدگاه توليدكننده و مصرف كننده
484
تعيين نوارهاي ظرفيت سيليكان و ژرمانيوم با لحاظ نا سهمي گوني به روش تحليلي
485
تعيين نورم لوردوز و كيفوز دانش آموزان پسر شهر اصفهان بوسيله خط كش منعطف
486
تعيين نوسانات فصلي جمعت در شب پره پوستخوار ميوه پسته
487
تعيين نوع استخراج و طراحي مقدماتي معدن مس چهارگنبد
488
تعيين نوع سنگدانه هاي بهينه براي بهبود مقاومت لغزندگي و حساسيت رطوبتي رويه هاي آسفالتي
489
تعيين نوع كاني رسي بر اساس نمودارهاي پتروفيزيكي در ميدان نفتي واقع در منطقه فروافتادگي دزفول
490
تعيين نوع كاني سازي و نقاط اميدبخش اكتشافي با استفاده از كاني هاي شاخص با روش تصميم‌گيري چند معياره
491
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
492
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
493
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
494
تعيين نياز آبي خيار در بسترهاي مختلف بدون خاك
495
تعيين نياز سنجي آموزش همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
496
تعيين نياز سنجي آموزشي همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
497
تعيين نيازآبي و ضريب گياهي برخي از كشت هاي گلخانه اي
498
تعيين نيازآبي وضرايب گياهي سياه دانه (Nigella sativaL.)درمراحل مختلف رشددراقليم نيمه خشك كرمانشاه درشرايط مزرعه بااستفاده ازلايسيمترزهكش دار
499
تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارتهاي مديريتي
500
تعيين نيازهاي تحقيقاتي و كاربردي جامعه پزشكي در ارتباط با رشته روانشناسي و بررسي رابطه پزشك و بيمار
501
تعيين نيازهاي توجه سرويس پرشي واليبال با استفاده از روش تكليف دوگانه
502
تعيين نيازهاي توسعه ي حرفه اي كارشناسان جديدالاستخدام سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
503
تعيين نيرو هاي وارده بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
504
تعيين نيروها و شتابهاي ديناميكي پايدار وارده به يك ماهواره مدل از طرف پرتابكه
505
تعيين نيروهاي بين چرخ و ريل در شرايط مختلف حركت واگن قطار
506
تعيين نيروهاي مقاوم نوار نقاله با استفاده از روابط مكانيكي و مقايسه با مقادير پيشنهادي كدهاي طراحي نوار
507
تعيين نيروهاي وارد بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
508
تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي با استفاده از به روز رساني تصادفي مدل
509
تعيين نيروي گسستگي در استئوتومي استخوان تيبيا (گوسفند و گاو)وبررسي جهت گسترش ترك
510
تعيين نيروي وارده بر سيلندر هاي افقي نامحدود تحت اثر بستر هاي ساحلي به كمك نرم افزار CFX
511
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي‌، فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني بازيكنان واليبال تيم ملي زنان ايران‌
512
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان بدمينتون نخبه ي زن ايران
513
تعيين نيمرخ جريان در محيط هاي متخلخل درشت دانه با استفاده از اصلاح و حل عددي معادله جريان متغير تدريجي
514
تعيين نيمه عمر هسته هاي سنگين با استفاده از مدل گاز فرمي
515
تعيين نيمه‌ خودكار ساختار كانال و ريشه‌ ي دندان در تصاوير CBCT
516
تعيين هاپلوتيپ گويا در ژن PAH در جمعيت اصفهان
517
تعيين هپتانوييك اسيد و كاپريليك اسيد به روش ميكرواستخراج مايع ـ مايع پخشي با كروماتوگرافي گازي
518
تعيين هدايت الكتريكي محلول سولفات روي
519
تعيين هدفمند مبادلات به منظور غني سازي مدل هاي تحليل پوششي داده ها
520
تعيين هزينه‌‌هاي اجتماعي و عوارض حمل و نقل بار شهري (مورد مطالعه: خيابان‌هاي منتخب شهر اصفهان)
521
تعيين همبري هاي زمين شناسي با استفاده از تبديلات اندازه مغناطيسي
522
تعيين همبستگي بين نتايج آزمايش كاوشگر مخروط ديناميكي و تراكم نسبي لايه هاي خاك
523
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
524
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
525
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
526
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
527
تعيين همبستگي نمره Bishop با پيامد القاء در زنان باردار نيازمند به القاء در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )
528
تعيين همبستگي نمره ي كواگولوپاتي و نمره ي پيامد در بيماران مبتلا به تروماي ‏متوسط سر
529
تعيين همبسته ها و پيامدهاي تنيدگي در زنان شاغل و خانه دار اصفهان
530
تعيين همخواني فرمولهاي مبتني بر سيستاتين C سرم، فرمول شوارتز و كليرنس ادراري كراتينين در تعيين ميزان فيلتراسيون گلومرولي كودكان 14-2 ساله مبتلا به بيماريهاي كليوي
531
تعيين همزمان آرسنيك - )III( سلنيم )IV( به روش ولتامتري عريان سازي كاتدي تپي تفاضلي درآب هاي خليج فارس
532
تعيين همزمان استراتژي تعويض پيشگيرانه و تامين قطعات يدكي با رويكرد چند معياره
533
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي توليد در مسئله مسيريابي توليد
534
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي عمليات استوار با فرض رد و قبول سفارش در محيط كارگاه جرياني
535
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار با زمان پردازش قابل كنترل و محدوديت دسترسي در محيط كارگاه جرياني
536
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار در كارگاه جرياني
537
تعيين همزمان اندازه دسته و زمانبندي استوار با زمان پردارش قابل كنترل و فرض نگهداري و تعميرات در محيط كارگاه جرياني
538
تعيين همزمان اندازه دسته، زمانبندي و تحويل بسته‌اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت و آماده‌سازي وابسته به توالي
539
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي توليد در ريخته گري هاي كوچك
540
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با در نظرگرفتن برون سپاري
541
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين، سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
542
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين،سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
543
تعيين همزمان توالي و بالانس خطوط مونتاژ مدل تركيبي با در نظر گرفتن اثر يادگيري و خستگي
544
تعيين همزمان گلوتاتيون و گلوتامين با روشهاي رنگ سنجي و كمومتري در نمونه هاي حقيقي
545
تعيين همساني دروني فرم كوتاه پرسشنامه تاثير پذيري در شهرستان نكا در سال 1390
546
تعيين هوشمند سهم تلفات تجهيزات سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
547
تعيين هويت اتوماتيك با استفاده از تصاوير از انگشتان
548
تعيين هويت افراد در تصاوير ويدئويي
549
تعيين هويت با استفاده از مشخصات اثر كف دست
550
تعيين هويت گونه هاي تريكوبيلارزياي بيني در مرغابي هاي اهلي استان گيلان در سال96-1395
551
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش PCR و ايزوآنزيم الكتروفورز در شهرستان فسا
552
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش مولكولي Nested-PCR و RFLP در شهرستان جهرم .
553
تعيين هويت گوينده در شرايط غيرمتعارف : ارزيابي روش ها و ارائه دستورالعمل هاي مناسب
554
تعيين هويت گوينده روي شبكه اينترنت
555
تعيين هويت گوينده مجموعه باز: بررسي روشهاي افزايش سرعت و دقت
556
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانو ذرات پلي ايميد مغناطيسي
557
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانوذرات پلي ايميد مغناطيسي
558
تعيين هيستوپاتولوژي نمونه هاي حاصل از بيوپسي كبد در نوزادان مبتلا به كلستاز نوزادي بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني سال هاي 1390-1385
559
تعيين و آناليز خلاء عملكرد گندم آبي ( Triticum aestivum L ) توسط مدل DSSAT تحت شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه
560
تعيين و ارائه راهكارهاي مناسب تأمين مالي و مشاركت در احياء بناهاي تاريخي (نمونه موردي: كاروانسراي تخت فولاد اصفهان)
561
تعيين و ارائه متدولوژي بررسي اثرات خصوصي سازي در واحدهاي صنعتي نفتي با تأكيد برشركت ملي حفاري ايران
562
تعيين و ارزيابي CBR و ضريب برجهندگي لايه هاي تثبيت شده روسازي راه ﴿مطالعات موردي: استان خوزستان )
563
تعيين و ارزيابي ارزش پيشگويي كننده برخي عوامل خطر ساز پوكي استخوان جهت شناسايي زنان در معرض خطر در يك نمونه از زنان گيلاني در شهرستان رشت در طي سالهاي 87- 86
564
تعيين و ارزيابي عوامل موثر در تجديد حيات ساختار محلات در حال تغيير با تاكيد بر ابعاد اجتماعي؛ نمونه موردي: محله قلهك تهران
565
تعيين و ارزيابي مدلي براي حداقل كردن هزينه سيستم جابجائي در يك شبكه حمل و نقل براي موقعيت هايي با يك مبدا و چند مقصد و بر عكس و با چند نوع وسيله حمل و نقل
566
تعيين و ارزيابي معيار هاي پايداري در مديريت منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
567
تعيين و اصلاح مسير ماشين كاري با توجه به هندسه ابزار جهت ايجاد پروفيل معين بر روي سطوح غير صاف
568
تعيين و افزايش زمان ماندگاري شربت گلوكز
569
تعيين و انازه گيري عناصر مس . سرب . كاديم . نيكل و منگنز در خاكهاي گلخانه اي منطقه عنبر اباد
570
تعيين و انتخاب پارامترهاي زمينلرزه طراحي به كمك ومطالعه آماري شتابنگاشتهاي كشور
571
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت چيني بهداشتي مرواريد
572
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي كوير
573
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در كارخانه اكريليك شركت پلي اكريل
574
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري كارخانه پلي استر شركت پلي اكريل
575
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري و برنامه ريزي بهبود آن در صنعت پتروشيمي با تاكيد بر صنايع كود شيميايي
576
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري واحدهاي صنعتي و توليدي تعاوني ها و مقايسه تطبيقي آنها
577
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري، تحليل و بهبود آن در شركت يزد گل
578
تعيين و اندازه گيري يون سرب با استفاده از كرون اترسنتزي به عنوان ليگاند با كمك روش ميكرواستخراج مايع بخشي همراه با دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي مجهز به كوره گرافيت , Determination of lead lons by dispersive liquid microextraction combined with grphite furnanace atomic absorption spectrometry
579
تعيين و اولويت بندي پورتفوليوي پروژه هاي شركتهاي پروژه محور با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري كمي (مطالعه موردي: شركت مهندسي مشاور دريا پالا)
580
تعيين و اولويت بندي رويكردهاي صندوق هاي غيردولتي شهرستاني حمايت از توسعه دربخش كشاورزي استان تهرا
581
تعيين و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد فرايند توسعه محصول جديد )NPD( مبتني بر روش كارت امتيازي متوازن )BSC(، مطالعه موردي شركت سينجر
582
تعيين و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه
583
تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا بر اساس روش FAHP
584
تعيين و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو)
585
تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر شادكامي‌كاركنان جرثقيل‌هاي سقفي فولاد مباركه اصفهان
586
تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه زنجيره عرضه خرما در استان بوشهر
587
تعيين و اولويت بندي فرآيندهاي خلق ارزش بر اساس چارچوب PCF و تكنيك IPA ﴿مطالعه موردي : شركت دارو سازي فارابي﴾
588
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي با استفاده از روش AHP
589
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با روش AHP
590
تعيين و اولويت بندي موانع موجود براي توليد محصولات ارگانيك با استفاده از روش AHP
591
تعيين و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصاد كشاورزي در ايران با استفاده از روشAHP
592
تعيين و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز و پولولاناز باكتري Bacillus - SP - GSH
593
تعيين و بررسي شاخص آسايش آب وهوائي در يازده ايستگاه منتخب كشور
594
تعيين و بررسي عوامل موثر بر گردشگري سلامت ايران با استفاده از ماتريس اهميت عملكرد (مورد مطالعه شركت جالينوس درمان آريا)
595
تعيين و بررسي نقش گيرنده هاي اوپيوييدي ، 5gt-3 سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضد دردي اسانس باديان رومي بوسيله ي تست فرمالين در موش سوري
596
تعيين و بهينه سازي عمر خستگي در شاسي كمكي كامپوزيتي يك خودروي كلاس متوسط
597
تعيين و پيش تغليظ سرب بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله بعد از استخراج نقطه ابري در نمونه هاي خاك آب وپساب اطراف پتروشيمي شيراز
598
تعيين و تائيد هويت افراد مبتني بر متون دستنويس فارسي
599
تعيين و تاييد هويت افراد از طريق مشخصات دست
600
تعيين و تاييد هويت با استفاده از ويژگيهاي گابور و تحليل مولفه اصلي خطوط كف دست
601
تعيين و تبين فاكتورهاي انساني در طراحي بيمارستان
602
تعيين و تبين نقش و جايگاه ارزيابي در فرايند برنامه ريزي شهري مطالعه موردي سازماندهي محله يعقوبي
603
تعيين و تبيين معيارهاي تصميم گيري براي ايجاد چندرسانه اي
604
تعيين و تحليل عوامل موثر بر خريد خودرو از ديدگاه مشتري
605
تعيين و تدوين سرانه اي استاندارد سطح كاربري آموزشي، ﴿مقطع دبستان﴾ در شهر يزد
606
تعيين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر در شبكه هاي حمل و نقلي خلوت به كمك اطلاعات جمع آوري شده در زمان سفر (مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل برون شهري استان اصفهان)
607
تعيين و تطبيق شاخص¬هاي كيفي (Quality indicators) داروخانه¬هاي شهري ايران با بهره¬گيري از شاخص¬هاي كيفي كشور¬هاي پيشرفته
608
تعيين و توصيف صدمات و آسيب هاي ورزشي در رشته فوتبال
609
تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
610
تعيين و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در رقابت پذيري پيمانكاران فعال در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور با استفاده از روش تاپسيس فازي
611
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ملت با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري CRM
612
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت ارتباط با مشتريان در بازاريابي رابطه مند ﴿مطالعه موردي : رستوران هاي لوكس تهران﴾
613
تعيين و طبقه بندي نيازهاي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي در سه بخش ساختاري، فرايندي و پشتيباني
614
تعيين و طبقه بندي نيازهاي انگيزشي بيماران با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي - مطالعه‌ي موردي؛ بيماران بستري در بيمارستا‌ن‌هاي دولتي شهر يزد
615
تعيين و طراحي الگويي براي بسته بندي عرقيات سنتي با رويكرد طراحي پايدار و با توجه به خصوصيات بسته بندي هاي برتر دنيا
616
تعيين و مدل سازي ضرايب فعاليته محلولهاي الكتروليت
617
تعيين و مدلسازي بهترين هم دماهاي جذب سطحي كربن دي اكسيد خالص
618
تعيين و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرماني دووميداني كشور از ديدگاه صاحبنظران ، مربيان و ورزشگاران
619
تعيين و معرفي سنگواره هاي ذره بيني واحدهاي سنگي 2 و 3 سازند تاربور در برش نمونه ( كوه گدايون ، شرق - شمال شرق شيراز )
620
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي در دو گروه ورزشكار قدرتي و يك گروه غير ورزشكار
621
تعيين و مقايسه پارامترهاي دزيمتريك 3D-CRT، IMRT و Field in Field در پرتودرماني بافت پستان با استفاده از نرم افزار طراحي درمان ®PROWESS
622
تعيين و مقايسه پيامدهاي درمان بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بدنبال رگسازي ناكامل و مقايسه آن با رگسازي كامل
623
تعيين و مقايسه تتاثير ترامادول و پتيدين بركنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سال 1381
624
تعيين و مقايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسين بتا در كلستريديوم پرفرنژنس تيپ بي در سويه هاي فيلدي و واكسينال
625
تعيين و مقايسه سطح بيان ژن miR-126-5p ، miR-181b در افراد مبتلا به ديابت نوع دو (T2DM) و پيش – ديابتي در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آن با سطح بيان ژن NF-κB و HbA1c
626
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
627
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
628
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
629
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
630
تعيين و مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه اكلوژني كلاس III با افراد كلاس II و I
631
تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندانهاي جوان و مسن
632
تعيين و مقايسه ميانگين كلسيم ( (Ca2+ ادراري تصادفي در كودكان 1 تا 10 ساله مبتلا به ريفلاكس ادراري و بهبود يافته از ريفلاكس ادراري در شهر رشت كه از تاريــخ 30/1/86 لغايت 15/8/86 به مطب مراجعه كرده اند
633
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
634
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
635
تعيين و مقايسه ي سطح سرميYKL- 40 و hs-CRPدر بيماران مبتلا به ديابت نوع دو و تنگي عروق كرونر
636
تعيين و مقايسه‌ي فراواني تست رايت مثبت درافراد مبتلا به سل فعال و گروه كنترل
637
تعيين و‌ مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه كلاسII Division I و Division II
638
تعيين واحدهاي توليد پراكنده ﴿DG ﴾ در شبكه هاي توزيع جهت كاهش تلفات توان اكتيو و راكتيو
639
تعيين وارون، دترمينان، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس هاي توئپليتز متقارن حقيقي
640
تعيين واژگان پايه فارسي معيار گفتاري در بزرگسالان و تجزيه و تحليل تواتر آنها بر اساس قانون زيف
641
تعيين واژگان پربسامد در رسانه هاي خبري فارسي زبان براي آموزش به غيرفارسي زبانان
642
تعيين واولويت بندي چالش ها وموتنع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در زير بخش شيلات در ايران
643
تعيين وبررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي وپيراموني عشق وتعهد در بزرگسالان جوان متاهل در دانشگاه اصفهان
644
تعيين وبررسي معيار لاوسون در انجام واكنش هاي همجوشي در رآكتور
645
تعيين وبيش رابطه ارزيابي از تصويربدني وهراس اجتماعي دختران نوجوان مدارس راهنمايي در سال تحصيلي 93-92
646
تعيين وزن پارامترهاي شاخص كيفيت آب (NSF-WQI) با تلفيق روش‌هاي AHP و تاگوچي
647
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
648
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
649
تعيين وزن هاي عملگر ميانگين وزني مرتب شده براساس ماكزيمم انتروپي
650
تعيين وضعيت ابعاد بازاريابي خدمات و محصولات كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان
651
تعيين وضعيت اپيدميولوژي بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان يزد در سال 1393
652
تعيين وضعيت اپيدميولوژيك علائم، علل و عوارض روش هاي درماني بيماران با تنگي تراشه درمان شده در بيمارستان رازي و آرياي شهر رشت طي سال هاي 92 تا94
653
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
654
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
655
تعيين وضعيت به كارگيري عوامل توليد و كارايي در توليد پنبه در شهرستان داراب
656
تعيين وضعيت بهداشت دهان و نحوه رعايت بهداشت دهان در بين دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-95
657
تعيين وضعيت بيمه ورزشي در جبران خسارت آسيب‌هاي ورزشي ورزشكاران آسيب ديده از ديدگاه مسئولان ورزشي و ورزشكاران آسيب ديده استان چهارمحال و بختياري
658
تعيين وضعيت رشد﴿قد و وزن﴾ در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر يزد
659
تعيين وضعيت رشد﴿وزن و قد﴾در مدارس ابتدائي شهرستان يزد
660
تعيين وضعيت رقابتي صنعت لاستيك سازي خراسان جنوبي براساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پوتر
661
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره با استفاده از اطلاعات سيستم ناوبري جهاني (GPS)
662
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره به كمك تصوير
663
تعيين وضعيت سه محوره ماهواره توسط طراحي الگوريتم تخمين چهارتايي مرتب توسعه يافته
664
تعيين وضعيت شنوائي بيماران قبل و بعد از تامپون قدامي بيني بدنبال اعمال جراحي بيني
665
تعيين وضعيت فيستول شرياني وريدي بين وريد پرفوران و شريان براكيال در چين آرنج دربيمارانESRD مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
666
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
667
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
668
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي ORB SCAN
669
تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از داده هاي دمايي
670
تعيين وضعيت ماهواره با سنسور ستاره
671
تعيين وضعيت ماهواره به همراه الگوريتم تشخيص و جداسازي عيب حسگرها بر اساس روش¬هاي تخمين غيرخطي
672
تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شركت ايكات ( تهران، اصفهان، گيلان )
673
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
674
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
675
تعيين وضعييت موجود بخشهاي مراقبت ويژه از نظر بكارگيري نيروي انساني ،فضا وتسهيلات،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد ومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي در سال 1386
676
تعيين وضعييت موجود بخشهايمراقبت ويژه ازنظر بكارگيري نيروي انساني ،فضاوتسهيلات ،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزدومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
677
تعيين وفقي تعداد منابع سيگنال
678
تعيين وقت ماشين هاي فرز CNC و نحوه كاليبراسيون آنها
679
تعيين ولتا متري روتين بر اساس اكسيد اسيون الكتروكاتاليزي در الكترود اصلاح شده با زئوليت دوپ شده با + 2 cu
680
تعيين ولتامتري متي مازول بااستفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده باكمپلكس شيف باز اكسوواناديم (IV)بررسي رفتارالكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده بازئوليت - نيكل (II) وكاربرد................
681
تعيين وم قايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسي ن بتا در كلستريديوم پرفرنژس تيپ ب در سويه هاي فيلدي و واكسينال
682
تعيين ومقايسه تاثيرآموزش به دو روش سخنراني وپيام كوتاه بر آگاهي ،نگرش وعملكرد رانندگان نفتكش در مورد رعايت اصول ارگونومي در سال 1392
683
تعيين ومقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
684
تعيين ووزن دهي معيارهاي پيش ارزيابي پيمانكاران شركت پالايش نفت اصفهان
685
تعيين ويژگي بافت استخوان در تصاوير راديوگرافي براي تشخيص پوكي استخوان
686
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
687
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
688
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم تركيبي كلوني مورچگان پيشرفته شبكه ي عصبي مصنوعي
689
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم ژنتيك -شبكه عصبي در كاربري مختلف
690
تعيين ويژگي هاي مولكولي فايتوپلاسماهاي همراه سيب و گلابي در استان اصفهان
691
تعيين ويژگي هاي يك تنور صنعتي به منظور توليد نان ايراني
692
تعيين ويژگي هاي يك معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان آشخانه
693
تعيين ويژگي و ساخت كاتاليزور مورد استفاده در صنايع پتروشيمي ايران جهت هيدروژن زدايي ايزوبوتان و بررسي امكان جايگزيني پايه ي زئوليتي مناسب
694
تعيين ويژگي‌هاي ژئو مكانيكي و تحليل پايداري دپوي باطله معدن سنگ آهن 1 گل گهر سيرجان
695
تعيين ويژگي‌هاي متمايز كننده براي شناسايي اهداف دارويي در شبكه‌ي برهمكنش پروتئيني
696
تعيين ويژگي¬هاي زيستي و اثر دما بر واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae) روي تخم سن سبز Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايش
697
تعيين ويژگيها و انتقال گرما در مواد تغيير فازدهنده حاوي مواد نانو ساختار به روش تجربي
698
تعيين وي‍ژگيهاي زمين شناسي مخازن با استفاده از نشانگر لرزه اي تجزيه طيفي
699
تعيين ويژگيهاي كودكان ديابتي نوع (I) بستري در بيمارستان 17شهريور رشت در طي 4سال (77-1374)
700
تعيين ويژگيهاي معماري اقليمي دراستان ايلام
701
تعيين ويژگيهاي مورفوليژيكي و اسانس جمعيت هاي مختلف گل محمدي در شهرستان كاشان و بهينه سازي شرايط كشت بافت جمعيت هاي برتر
702
تعيين ويسكوزيته محلول پروتيئن هوا شش بمنظور تهيه نخ بازيافتي
703
تعيين ويسكوزيته و بررسي نيروهاي بين يوني محلول هاي سديم سولفات و پتاسيم سولفات
704
تعيين يك سياست بهينه نگهداري و تعميرات از طريق رويكرد برنامه ريزي پويا بر اساس طرح نمونه گيري دنباله اي
705
تعيين يك سياست يكپارچه توليد-موجودي درزنجيره تأمين دوسطحي براي محصولات فاسدشدني با در نظر گرفتن تخفيفات كلي
706
تعيين يون سرب )11(در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو اكسيد آهن (نانو مگنتيت ) , Determination of pb)11(in water samples by voltammetry using nanomagnetite
707
تعيين يونهاي كادميم ، سرب و آهن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله هاي كربني جند ديواره اصلاح شده با ليگاند
708
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍اي‍داري‌ س‍اخ‍ت‍اره‍اي‌ ج‍دي‍د م‍ول‍ك‍ول‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ و ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ ب‍ا ازون‌ ب‍ه‌ روش‌ DFT
709
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‌ در ش‍رك‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رق‌ ن‍ك‍ا
710
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ وب‍ازاري‍اب‍ي‌ درون‍ي‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ (دول‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
711
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
712
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍ق‌ ورزي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ 20 - 44 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
713
تعيينBMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
714
تعييي فراواني نسبي عوامل ميكروبي ( انگلي وباكتر ايي ) گزارش شده در آزمايش مدفوع كودكان اسهالي بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1383
715
تعييي مقادير كم آب در حلال هاّي آلي با استفاد از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني و اندازه گُيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
716
تعييين ارزش علامت بي اشتهايي در تشخيص اوليه آپانديست حاد
717
تعیین و مقایسه پارامترهای semen در مردان سیگاری و غیرسیگاری در زوج های نابارور با عامل غیر از male factor
718
تغبليظ يون كادميمبه روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در نمونه هاي آبي و بااستفاده از طيف سنجي جذب اتمي
719
تغذيه به مصنوعي سفره هاي، آب زيرزميني در مناطق كويري ايران
720
تغذيه چه تاثيري بر رشد ذهني كودكان دارد
721
تغذيه درختان پسته با كود آمونيومي به روش كولتان و مقايسه آنها با درختان تغذيه شده با نيترات
722
تغذيه سطوح مختلف جرم ذرت و تاثير آن بر عملكرد گاو هاي شيري هلشتاين تغذيه شده با نشاسته زياد
723
تغذيه كودكان
724
تغذيه گذاري نمونه هاي كششي استاندارد Al-Si
725
تغذيه گرايي مخازن -مدلسازي دو بعدي ( مطالعه موردي سد كرخه )
726
تغذيه مناسب موتورهاي القائي سه فاز براي جلوگيري از گسترش خطاي استاتور
727
تغذيه و عادات غذايي كپور نقره اي
728
تغذيه وسايل الكتريكي خانگي از طريق توربين بادي كوچك و برق شهري
729
تغذيه ي يك بار الكتريكي روشنايي با بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و سيستم هاي ذخيره انرزي
730
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش در ﯾﮏ رادار ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت استخراج‌شده
731
تغلظسنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
732
تغليظ آبميوه با فرايند غشايي تقطير اسمزي و مقايسه آن با تبخير كننده فيلم ريزان
733
تغليظ اسيد سيتريك به روش الكترودياليز
734
تغليظ بوكسيت بيگلر به روش اسيد شويي
735
تغليظ ديه در ماه هاي حرام
736
تغليظ سنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
737
تغليظ عامل كف ساز موجود در عصاره كنجاله سويا با استفاده از افرون هاي كلوئيدي گازي
738
تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات و جداسازي ماتريس در طيف سنجي جذب اتمي شعله اي با استفاده از ميكروستون سبوس برنج و آلوميناي اصلاح شده در سيستم تزريق در جريان پيوسته
739
تغليظ يون سرب به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي در نمونه هاي آبي، با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي
740
تغيرپذيري زماني -مكاني خشكي در ايران
741
تغيير ارزش هاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
742
تغيير ارزشهاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
743
تغيير الگوهاي ارزشي ورفتاري جامعه ايران در تعامل با حيوانات اهلي
744
تغيير الگوي اسيدهاي چرب در بافت چربي اپيكارد و زير پوست خرگوشهاي تيمار شده با رژيم غذايي با كلسترول بالا
745
تغيير الگوي جريان آب در دشت موسيان (استان ايلام)، و تأثيرات آن در تغيير ديناميك محيط و مسائل پيش رو
746
تغيير اندازه تصوير با استفاده از نقشه‌ي برجستگي مبتني بر بخش‌بندي معنايي
747
تغيير بافت فرسوده شهري و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه شهر بروجن﴾
748
تغيير بافت هاي فرسوده و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه كلان شهر ها ﴾
749
تغيير بيان ژن گيرنده نوروتروفيني P75 در رت هاي نخاعي شده
750
تغيير پذيري بارش فصلي وكاربردآن دركشت كلزا(مطالعه موردي ك جلگه خزر)
751
تغيير پذيري برخي كاني هاي آهن دار و غلظت عناصر سنگين و ارتباط آن با تغييرات پذيررفتاري مغناطيسي در برخي خاك هاي استان آذربايجان غربي
752
تغيير پذيري رژيم بارش در ايران
753
تغيير پذيري گراف ها
754
تغيير پذيري و استنباط عمومي در گروه مكان ومقياس
755
تغيير پيوسته ي شعاع پيكوسل ها در شبكه ي سلولي نامتجانس با درنظرگرفتن بهره وري انرژي در ايستگاه هاي پايه و دستگاه هاي كاربران
756
تغيير تراكم منطقه اي پود در ماشين بافندگي تاري پودي
757
تغيير تركيب سوخت ديزل با استفاده از افزودني هاي مختلف جهت كاهش آلايندگي و افزايش توان حرارتي موتور
758
تغيير تفصيلي لغوي به عنوان شيوه اي براي ترجمه درون زباني
759
تغيير جريان هجومي از جريان خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبتني بر تبديل موجك گسسته
760
تغيير حجاب پس از پيروزي انقلاب(بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در روند تغيير حجاب)
761
تغيير حكم در دادگاه صادر كننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه
762
تغيير حوزه ادراكي تصاوير چهره با بهره گيري از شبكه هاي مولد تقابلي رفت و بارگشتي
763
تغيير خواص الكترونيكي مواد دوبعدي با استفاده از كرنش
764
تغيير خواص لايه ي فرومغناطيسي قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رسانا
765
تغيير خواص مصالح در اثر كوبيدن
766
تغيير دامنه در برابر دورافت با استفاده از الگوهاي فيزيك سنگ در يكي از مخازن كربناته ايران
767
تغيير در خصوصيات امواج در ورود از آبهاي عميق به آبهاي كم عمق
768
تغيير در عنوان متون خواندن توسط استاد و دانش آموز , ALTERNATION IN THE CHOICE OF TOPIC FOR READING PASSAGES BY THE TEACHER AND THE STUDENTS
769
تغيير در ميل تركيبي هورمون رشد نوتركيب انساني از طريق ايجاد جهش نقطه اي هدفمند، بررسي خواص و بهينه سازي بيان آن در اشرشياكلي
770
تغيير رژيم پتانسيل در اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي جهت ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم حاوي CNT و بررسي خواص خوردگي
771
تغيير رنگ دندانها= discoloration Tooth
772
تغيير رنگ واسط كاربري وفق پذير با هيجانات و حالت كاربر
773
تغيير رنگهاي دنداني و Bleaching
774
تغيير زندگينامه ي مسير شغلي آينده نگر در بستر مداخله ي مبتني بر داستان مسير شغلي من و روايت‌هاي ترسيمي
775
تغيير ژئومتري مقطع عرضي و فرسايش جانبي شاخه اصلي رودخانه گاماسياب در دشت چمچمال صحنه
776
تغيير ساختار در شبكه هاي توزيع به كمك الگوريتم مورچگان به منظور كاهش تلفات
777
تغيير سرعت بوبين پيچي در خواص فيزيكي نخ پنبه اي رينگ
778
تغيير سطح الاستومر پلي يورتان از طريق پيوندزني سيليكون روي سطح آن با روش پلاسما به منظور ساخت دريچه قلب مصنوعي
779
تغيير سنبه‌هاي تك شاخه دستگاه پرس قرص به سنبه‌هاي چند شاخه به‌منظور افزايش توليد دستگاه پرس قرص در شركت‌هاي داروسازي در يك شيفت كاري
780
تغيير سيستم شار‍ژ‍ سمپاش
781
تغيير شكل باريكه ليزر
782
تغيير شكل پلاستيك شديد با روش رول كردن
783
تغيير شكل دندانه بررسي پديده پيتينگ و شكست پاي دندانه يك چرخ دنده مخروطي با استفاده از روش المان محدود
784
تغيير شكل ژئوتكستايل‌هاي منسوج نبافته سوزن‌زني شده در برابر سوراخ‌شدگي
785
تغيير شكل هاي شيميايي سرب و قابليت جذب آن به وسيله ذرت و آفتابگردان در خاك تيمار شده با نمك معدني و زيست جامدهاي غني شده با سرب
786
تغيير شيمي سطح با ايجاد لايه نانوساختار كمپلكس (S/B/C/N) به روش الكتروليز پلاسمايي
787
تغيير عوامل تاثير گذار بر رضايت كاربران از خدمات IT برون سپاري شده در دانشگاه اصفهان
788
تغيير فاز دهنده هاي موجبري بررسي تئوري تغيير فاز دهنده ها و ساخت يك نمونه جهت استفاده در سيستم هاي دو پلاريزه
789
تغيير فرايند مراجعه به دكتر در كلينيك تخصصي قدس
790
تغيير فرهنگ سياسي مردم ايران از تبعي به مشاركتي و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي براساس الگوي آلموند و وربا
791
تغيير كاربري اراضي و تاثير آن بر رواناب سطحي و نوسانات آب زيرزميني مطالعه موردي ﴿حوضه رودخانه خشك شيراز﴾
792
تغيير كاربري بناهاي تاريخي
793
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
794
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
795
تغيير كاربري كاروانسراها با هدف جذب توريست(كاروانسراهاي صفوي به ويژه اصفهان)
796
تغيير مذهبي اسماعيليان نزاري از حسن دوم تا سقوط الموت﴿557 هـ654هـ﴾‍
797
تغيير مش الگوي ابرنقطه اي به چهارگوشي
798
تغيير مشخصات فني دستگاه جهت بهبود خواص نخ چرخانه اي
799
تغيير مشخصات مكانيكي - هيدروليكي خاك هاي مصلح شده با پودر لاستيك
800
تغيير معنايي «سلامت و بيماري» (تني و رواني) نزد فوكو
801
تغيير مقوله از صفت به اسم در زبان فارسي
802
تغيير مكان ماندگار شيبهاي خاكي در اثر زلزله به روش مزدوج
803
تغيير مكان واقعي سازه هاي بلند فولادي با در نظر گرفتن پيچش و مقايسه آن با ضوابط آيين نامه هاي مختلف
804
تغيير ناحيه تحت پوشش سلولها به روش كنترل توان
805
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
806
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
807
تغيير نقش اجتماعي زن در جامعه مدرن و تاثير آن در هنرهاي تجسمي :از بعد از جنگ جهاني اول تا پايان قرن
808
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تكيه بر فرهنگ عامه
809
تغيير و ارزيابي خودكار پاسخ هاي برانگيخته عصب شنوايي ABR
810
تغيير و اصلاح مكانيزم بازكننده نخ تار ماشين بافندگي
811
تغيير و تحول در تانكهاي جهان - بهسازي شني تانك T55
812
تغيير و تحول در تانكهاي جهان -بهسازي شني تانك T55
813
تغيير و تحولات كاني شناسي و شيميايي برخي كاني هاي پتاسيم دار ، در محيط ريشه پسته و گندم
814
تغيير ويژگي عبوردهي ذرات لايه بي بافت با پوشش دهي نانو الياف جهت لباس اتاق تميز
815
تغييرات آب وهوايي وسرماهاي شديد ايران
816
تغييرات آلكالن فسفاتاز سرم خون در بيماريهاي كبدي
817
تغييرات آنزيمي پس از تيمار تركيبات ضد استرس بر روي پسته قزوين
818
تغييرات اجزاء و قابليت زيست فراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر ذرت و آفتابگردان رشد يافته در يك خاك آلوده
819
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
820
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر جريان آب رودخانه مطالعه موردي : رودخانه كشكان
821
تغييرات انتگرال انحناي رويه‌ها تحت شار ريچي
822
تغييرات اندوخته اي غذايي لاروهاي زمستان گذران پروانه برگ خوار سفيد پسته ..
823
تغييرات بنيادين در معماري معاصر ايران براساس نياز به عملكردهاي جديد ( از سال 1285 ه.ش تا 1320 ه.ش. مطالعه ي موردي : محدوده ي ميدان توپخانه تهران )
824
تغييرات پروفيل پرش هيدروليكي در مقاطع ذوزنقه اي به ازاء تغييرات شيب ديوارهاي طرفين
825
تغييرات تراز دريا و عوامل تغييرات آن در درياي عمان
826
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
827
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
828
تغييرات تركيب شيميايي ديواره سلولي و ويژگي هاي فيزيولوژيك ريشه يونجه در پاسخ به آلودگي تولوئن و تغذيه سيليسيم
829
تغييرات تفكيك پذير انتخابي و تاثير همگرايي
830
تغييرات توپوگرافيك و رفراكتيو در بيماران مبتلا به كراتوكونوس بعد از درمان كلاژن كراسلينكينگ در مراجعين به بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
831
تغييرات جريان هاي ناشي از باد و فراچاهي در درياي عمان
832
تغييرات جغرافيائي در خفاشهاي دم موشي بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در زاگرس مياني وجنوبي
833
تغييرات جمعيت خوشه خوار انگور Lobesia botrana Denis & Schiffermüller, 1775 (Lep: Tortricidae) در منطقه پاوه
834
تغييرات جمعيت شته برگ نارون Tinocallis nevskyi (Hem.:Aphididae) وبررسي پارامترهاي زيستي اين آفت در شهركرد
835
تغييرات حس عمقي، الكتروميوگرافي، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگي عضلاني موضعي و عمومي
836
تغييرات در AHP باسلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيار وزيرمعيارها
837
تغييرات در خواص كشش نخ هاي ريسيده شده ﴿دوخت﴾ قبل از دوخت و بعد از دوخت
838
تغييرات دستگاه آزمايشگاهي حوضچه جوشش و اتوماسيون رسم نمودار بهينه
839
تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف
840
تغييرات رنگ پذيري پلي استر اصلاح شده با نانو كلي
841
تغييرات ريتم و علائم الكترو كار ديوگرافي در انفاركتوس ميوكارد
842
تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان دردوره كواترنري (ازروستاي دله مرزتاخاستگاه سدداريان )
843
تغييرات زماني اجزاء فيزيكي ماده آلي خاك پس از رخدادهاي آتش سوزي در منطقه فريدن
844
تغييرات ساختاري و آلرژي زايي پروتئين بتالاگلوبولين گاوي بر اثر شوك حرارتي، قند دار كردن و جهش و بررسي خصوصيات پيوندي آن با سروتونين و آراچيدونيل سروتونين
845
تغييرات ساختماني ديواره شريانهاي مختلف بدن انسان
846
تغييرات ساختماني مواد زايد آلي در فرايند توليد ورمي كمپوست و تاثير ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات خاك و رشد گياه
847
تغييرات سال به سال مشخصه هاي جوي و دريايي در شمال اقيانوس هند
848
تغييرات سطح آب زيرزميني در تهران مركزي و علل آن و تاثير آن بر روي محيط زيست
849
تغييرات سطح حلقه ها تحت كشش در بافت حلقوي با استفاده از پردازش تصوير
850
تغييرات سگمنتال و مافوق سگمنتال و آموزش به ترتيب وقوع , Segmental and Supra- segmental Changes and Learning in Chronological
851
تغييرات سود تقسيمي سهام ومحتواي اطلاعاتي قيمت سهام
852
تغييرات صداي عبوري در منسوجات بي بافت سوزن زني شده پلي پروپيلن بر حسب تنظيمات سوزن زني و وزن لايه
853
تغييرات عمقي برخي ازفلزات سنگين در مهمترين لندفرمهاي اطراف شهر اصفهان
854
تغييرات عملكرد توليد، الگوي اسيدهاي چرب و ساير خصوصيات كيفي گوشت در بزهاي پرواري مرخز در اثر ....
855
تغييرات غلظت آهن و پاسخ آنتي اكسيداتيو گياه به آلودگي هوا
856
تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي برگ نارنج و مقايسه آنها با ريزگردهاي فرونشسته بر روي برگ نخل در منطقه شهري جهرم
857
تغييرات غلظت هوا بر روي هواده هاي تونل هاي نعل اسبي
858
تغييرات فصلي ، تفاوت ريخت شناسي و ژنتيكي پاروپايان جنس نواحي بين جزر ومدي (Burrowing Shrimp) همزيست ميگوهاي حفار Clausidium خليج فارس و درياي عمان
859
تغييرات فصلي مقادير ترهالوز در لارو حشرات
860
تغييرات فصلي مقادير گليسرول و ترهالوز در ناجورپايان
861
تغييرات فعاليت آميدوهيدرولازها، نيتروژن آلي محلول و تجزيه پذيري برخي مواد زايد آلي در طول فرآيند توليد ورمي كمپوست
862
تغييرات فيزيولوژيك و دفاع آنتي اكسيداني آميخته تريپلوييد بين قزل آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل اوليه نمو
863
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
864
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
865
تغييرات كاربري و پوشش اراضي در شرق اصفهان و ارتباط آن با آب هاي سطحي و زيرزميني
866
تغييرات كمي و آپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين و آنتاگونيست هاي GnRH
867
تغييرات كمي وآپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين وآنتاگونيست هاي...
868
تغييرات كيفيت زندگي و برخي شاخص هاي عملكردي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در طول مدت دوره ي ورزش در آب
869
تغييرات لازم جهت انتقال سيستم عامل سرور از WINDOWS 2000 به LINUX و نصب و راه اندازي سرويس هاي مورد نياز
870
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
871
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
872
تغييرات مكاني برخي خصوصيات درختان پسته در باغ هاي منطقه ي كوثر ريز رفسنجان
873
تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي وفيزيكي خاك در باغ هاي پسته كوثرريز رفسنجان
874
تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي بخشي از استان همدان
875
تغييرات مكاني شوري و بور در خاكهاي منطقه حسي آباد،استان يزد
876
تغييرات مكاني غلظت برخي فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و جنگلي اطراف ساري، نكا و بهشهر
877
تغييرات مكاني كربن آلي خاك و اجزاي فيزيكي آن در ارتباط با كاربري اراضي در بخشي از منطقه لنگرود
878
تغييرات مكاني كيفيت آب و برخي خصوصيات خاك در دشت يزد-اردكان
879
تغييرات مكاني و زماني خصوصيات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيستي آلودگي اتمسفري
880
تغييرات منظم مدلهاي چند متغيره سري زماني اتورگرسيو تعميم يافته با واريانس شرطي ناپايدار
881
تغييرات ميزان گليكوآلكالوئيدها (آلفاسولانين ) در سيب زميني در طول انبارماني و رآوري حرارتي
882
تغييرات ميكرو ارگانيسم هاي دهاني در كودكان بستري شده مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد قبل و در مراحل مختلف شيمي درماني در بيمارستانهاي هفده شهريور رشت و حضرت علي اصغر تهران در سال 1392
883
تغييرات ناشي از 4 و 8 هفته تمرين هوازي در نشانگرهاي آپوپتوزيس و استرس ديواره قلبي در موش هاي صحرايي نر ديابتي و سالم
884
تغييرات نقش زن در خانواده )مورد مطالعه شهر كرمانشاه(
885
تغييرات نيروي پيش تنيدگي در مخازن بتن پيش تنيده استوانه اي تحت شرايط بهره برداري
886
تغييرات و اثرات فشار غلتك هاي كششي ماشين ريسندگي رينگ بر خواص نخ هاي توليدي
887
تغييرپذيري آستانه مشبكه مبنا براي طرح تسهيم راز
888
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم كنش آن با وردايست و آرام سپهر پائيني در اصفهان
889
تغييرپذيري سال به سال و درون سالي تراز دريا و عوامل آن در قسمت شمالي اقيانوس اطلس شمالي
890
تغييرپذيري محتواي سزيم - 137 در سايت مرجع شهرستان فريدن
891
تغييرشكل‌هاي تابع زماني بتن SCC با الياف مختلف
892
تغييرشكلهاي بزرگ درالاستيسيته
893
تغييري از حلقه هادر انعكاسي ماتليس دوگان ماتليس برخي پوشش هاي انژكتيو
894
تغيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارتهاي شغلي
895
تف جوشي سراميك،كامپوزيت،فلزات و مواد شفاف با استفاده از مايكرويو
896
تفاسير شيعه و زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني (جزء چهارم، پنجم و ششم)
897
تفاسير و مفسران يزد
898
تفاضلات متناهي
899
تفاوت ادراك از كيفيت مشتريان كاشي در حوزه B2B و B2C
900
تفاوت انرژي كولني ced در هسته هاي ايينه اي
901
تفاوت انرژي كولني در هسته هاي اينه اي
902
تفاوت اهداف باروري بين زن و مرد،عوامل ونتايج آن در فارسان
903
تفاوت بارگذاري معين و احتمالاتي در سازههاي دريايي
904
تفاوت بين توزيع وايبل و لگ نرمال در نمونه گيري سانسور شده نوع دوم
905
تفاوت بين عملكرد درك مطلب سطوح پيشرفته ومتوسطه با در نظر گرفتن نقش نماهاي كلامي در متون استدلالي
906
تفاوت پردازش ابري و پردازش شبكه اي
907
تفاوت جنسيتي در كنترل تكانه
908
تفاوت حيات برزخي و آخروي از منظر قرآن و حديث
909
تفاوت حيات برزخي و اخروي از منظر قرآن و حديث
910
تفاوت ديدگاه متخصصان و معلمان تربيت بدني در خصوص ويژگي هاي استعداديابي ورزشي
911
تفاوت ديدگاههاي زن و مرد در عكاسي
912
تفاوت ديه زن و مرد
913
تفاوت رضايت زناشويي در زنان شاغل وغير شاغل
914
تفاوت زن و مرد در احكام ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت
915
تفاوت سطح مهارت در پيش‌بيني بينايي و ادراك نوع پرتاب (پيچ) در بيس‌بال
916
تفاوت سلامت رواني بانوان ورزشكاروغير ورزشكار استان قم
917
تفاوت سني مادر و فرزند و تاثيرآن بر شيوه فرزندپروري
918
تفاوت سيستم هاي سرمايش تبخيري و تبريد
919
تفاوت شاخصهاي سني در مناطق شهري و روستائي استانهاي ايران و رابطه آن باسواد
920
تفاوت شبكه هاي WIMAX با شبكه هاي WI-FA
921
تفاوت شخصيت پردازي ( پيكر نگاري ) در نقاشيهاي هرات و مكتب تبريز با رويكرد نشانه شناسي چارلز سندرس پيرس
922
تفاوت شخصيتي افراد مبتلا به لكنت زبان با افرادي عادي
923
تفاوت صفات شخصيتي در افراد راست برتر و چپ برتر دانشجويات دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
924
تفاوت فراواني استفاده از استنت دارويي در بين زنان و مردان كانديد آنژيوپلاستي در مراكز درماني شهرستان رشت در سالهاي 90- 88
925
تفاوت فسخ و انفساخ و ابطال در غقد نكاح
926
تفاوت معيارهاي ازدواج در دختران و پسران دانشجو
927
تفاوت ميزان يكدلي اجتماعي بين دختران و پسران مقطع دبيرستان شهر تهران
928
تفاوت هاي آناتوميكي مغز بيماران دچار اختلال افسردگي اساسي و افراد سالم
929
تفاوت هاي استاني در ترتيبات زندگي سالمندان در ايران تحليل يافته هاي سرشماري 1390
930
تفاوت هاي پيكر سنجي، تركيب بدني و ريخت شناسي بازيكنان مرد نخبه رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال ليگ برتر ايران
931
تفاوت هاي جغرافيايي خفاش انگشت بلندMiniopterus schreibersii ازشمال غرب تاجنوب ايران براساس نشانگرهاي مولكولي وريخت سنجي
932
تفاوت هاي جنسي مرگ و مير در ايران: تحليل روند، الگوها و علل
933
تفاوت هاي جنسيتي در سبك رهبري
934
تفاوت هاي دموگرافيك بين كارگران داراي كمر درد و بدون كمردرمزمن شغلي در يك كارخانه فولاد سازي در شهرستان رشت در سال 1394-1393
935
تفاوت هاي سبكي در گفتار گويشوران زن گويش شهر كرمان بر اساس متغير سن و تحصيلات
936
تفاوت هاي شيوه ساخت ساز قانون در ايران و نوازندگان آن
937
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
938
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
939
تفاوت هاي مباني فلسفي-كلامي فخر رازي و علامه طباطبايي در تفسير آيات مربوط به علم الهي و پيامدهاي آن
940
تفاوت هاي مرتبط با جنسيت در واكنش هاي رشدي و فيزيولوژيكي دانهال پسته رقم بادامي ريز زرند Pistacia vera L.cv.Badami -Riz-e-Zarand
941
تفاوت هاي معنايي حروف اضافه پسين و پيشين مترادف در گيلكي
942
تفاوت هاي مهارت هاي مديريتي و سبك هاي رهبري بين خانم ها و آقايان
943
تفاوت هوش هيجاني افراد خلاق با افراد عادي.
944
تفاوت هوش هيجاني در نوازندگان وافراد عادي.
945
تفاوت هوش هيجاني و هويت يابي در بين دانشجويان خانم ﴿مجرد و متاهل﴾ دانشگاه پيام نور ملارد
946
تفاوت و برابري حقوق و نقش زن و مرد در عرصه ورزش از منظر اسلام
947
تفاوت وتاثير آموزش مجموعه هاي لغوي ازنظرمعنايي وابسته و غيروابسته بريادگيري لغات زبان دوم
948
تفاوت ومقايسه پرخاشگري ورزشكاران رزمي وغير ورزشكار
949
تفاوت ويژگي شخصيت پسران سيگاري و غير سيگاري﴿درون گرايي و برون گرايي﴾شهرستان بروجن
950
تفاوتهاي احكام فقهي زن و مرد در عبادات﴿طهارت، صلاة، صوم، حج، جهاد﴾
951
تفاوتهاي بين نسلي و تغييرات استفاده از رسانه هاي ارتباطي (رشت - 1386)
952
تفاوتهاي جنسيتي در حافظه آشكار و ناآشكار با توجه به نوع تكليف
953
تفاوتهاي رويشي جوامع گياهي در ارتباط با ويزگيهاي فيزيكي و شيميائي آب تالاب الگويافته هشيلان
954
تفاوتهاي زباني گويش كردي كلهري بر اساس سن و سطح سواد
955
تفاوتهاي ميان طبيعت ، عكس ، نقاشي
956
تفاوتهاي ميان طبيعت ،عكس ،نقاشي
957
تفجوشي نهايي فريت هاي مغناطيسي نرم نيكل-روي و نقش مواد افزودني موثر بر آن
958
تفحصي بر زيباشناسي محراب در مساجد اسلامي
959
تفحصي در معماري مسكوني گذشته ساري و تعمق در آن براي قابليت استفاده معماري مسكن امروز
960
تفرجگاه سينمايي جوان
961
تفرجگاه نجوم
962
تفرجگاه نجوم
963
تفسير آثار در موزه و تاثير آن بر معناسازي توسط بازديدكننده
964
تفسير آثار هنري نقاشي در هرمنوتيك پست مدرن
965
تفسير اتوماتيك نقشه هاي توپوگرافيك
966
تفسير اطلاعات ژئوفيزيكي ناحيه چناران جهت شناخت ساختارهاي زير زمين منطقه ، بمنظور اكتشاف تله هاي احتمالي براي تجمع هيدروكربور
967
تفسير انتزاعي براي وارسي امنيت جريان اطلاعات در زبانهاي داراي قابليت فراخواني تابع
968
تفسير برساخت هويت روايي زن در تعامل با ديگري
969
تفسير به راي و نقش پيش دانسته ها در تفسير
970
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزا ( SP ) با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات غير خطي
971
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزاي حاصل از ورقه شيبدار دو بعدي با استفاده از روش گراديان مختلط
972
تفسير پتروفيزيكي چاه BL-2P ميدان نفتي بلال به كمك داده هاي نمودار تصويري
973
تفسير پتروفيزيكي سازندهاي دالان و كنگان در ميدان گازي لاوان
974
تفسير پديدارشناسانه‌ هايدگر از اخلاق نيكوماخوس؛ مطالعه‌اي انتقادي
975
تفسير تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سازندهاي سروك و ايلام )كرتاسه مياني – بالايي( در ميدانهاي بالارود و قلعه نار )شمال فروافتادگي دزفول(
976
تفسير تجربه ي زيسته ي زنان در مناسك ديني (زنان شهر اصفهان)
977
تفسير تجربه‌ زيستۀ فرزندخواندگي
978
تفسير تحليلي گزاره¬هاي اقتصادي در ترتيب نزول قرآن (مطالعه موردي:جامعه¬سازي اقتصادي)
979
تفسير چالش‌هاي بين‌گفتماني موزه‌شناختي معاصر و مقايسه آن با گفتمان‌هاي موزه‌اي هنراسلامي
980
تفسير چگونگي درك معناي اقتدار: مطالعه‌ي قوم نگارانه‌ي كنشگران دبستان
981
تفسير حكمي از ديدگاه صدرالمتالهين
982
تفسير خود و ديگري در عكاسي خود نگاره
983
تفسير داده هاي الكترومغناطيس هوابرد حوزه بسامد با روش هاي مختلف بر اساس مدل نيم فضا
984
تفسير داده هاي ژئوشيميايي منطقه جلفا و استفاده از روش فركتال در جدايش آنومالي از زمينه
985
تفسير داده هاي ژئوفيزيكي مغناطيس سنجي ،گراديومتري و VLFدر محدوده اي ازآلوت كردستان با استفاده از روش هاي مدل سازي معكوس
986
تفسير داده هاي مغناطيس هوايي با استفاده از روش اصلاح شده تلفيقي سيگنال تحليلي و دي كانولوشن اويلر در منطقه خرم آباد
987
تفسير دادههاي فشار و دبي بهدستآمده از فشارسنجهاي دائم درونچاهي بهوسيلهي روشهاي دادهكاوي
988
تفسير دولت احمدي نژاد از استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه سازه انگاري
989
تفسير دين و تأثير آن بر انديشه سياسي مرتضي مطهري و محمدتقي مصباح يزدي
990
تفسير دين و تاثير آن بر آراء و انديشه هاي سياسي محمد تقي مصباح يزدي و محمد مجتهد شبستري
991
تفسير رابطه فضاي مجازي و ملاك‌هاي انتخاب همسر و تدوين بسته آموزشي انتخاب همسر ويژه كاربران فضاي مجازي
992
تفسير ساختاري سوره هاي الرحمن و الواقعه
993
تفسير عرفاني واژه هاي اخلاقي قرآن (‌اسلام،‌ ايمان، يقين،‌ احسان)
994
تفسير عكس
995
تفسير فرهنگي : تئاتر آرتور ميلر
996
تفسير فقهي آيه تجارت با رويكرد مذاهب خمسه
997
تفسير قراداد در قانون مدني إيراني، عراق و مصر
998
تفسير گراني منطقه رامشه اصفهان
999
تفسير معنايي و تعيين ويژگي ورودي هاي يك سيستم دسته بندي به كمك شبكه عصبي به منظور بهبود دسته بندي عبارات
1000
تفسير مقاطع لرزه اي و ارائه مدل زمين - ساختار منطقه دهدشت
بازگشت