<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين تاثير ويژگي هاي غيربازاري بر فروش فيلم هاي سينمايي بر اساس مدل هدانيك
2
تعيين تاثير يك دوره تمرينات توپي براجراي حركات ظريف وحركات درشت كودكان عقب مانده ذهني آموزش پذير
3
تعيين تاثير8 هفته تمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلاني، دامنه حركتي، تعادل و افسردگي زنان سالمند
4
تعيين تاثيرپياده سازي واجرا برنامه چك ليست حاصل از بازرسي هاي رسمي در شناسايي خطرات در يك صنعت خودروسازي
5
تعيين تاثيرتمرينات منتخب پيلاتس بر قدرت عضلاني، تعادل وهموگلوبين گليكوزيله ي زنان مبتلا به ديابت نوع دو
6
تعيين تاثيرهاي اقتصادي و اجتماعي دهكده گردشگري زاينده رود بر فرآيند توسعه شهرستان چادگان استان اصفهان
7
تعيين تاريخ كشت بهينه ذرت رقم سينگل كراس 706 و آفتابگردان رقم فرخ در كرمانشاه با استفاده از مدل AquaCrop به منظور افزايش بهره وري مصرف آب
8
تعيين تاريخ هاي كشت آفتابگردان روغني با استفاده از درجه حرارت در استان اصفهان
9
تعيين تايپ هاي مولكولي ايزوله هاي اشريشياكولي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بقيه ا... تهران با استفاده از تكنيك ...
10
تعيين تبخير و تعرق پتانسيل (PET) با استفاده از تصاوير ماهواره اي در منطقه مركزي يزد
11
تعيين تجربي انتگرال J براي نمونه ي ماده ي مرتبه اي داراي شيار U شكل با استفاده از روش نوري
12
تعيين تجربي تنش پسماند ناشي از جوش در مقاطع دايره اي شكل
13
تعيين تجربي خواص سطحي كامپوزيت‌هاي زمينه پليمري حاوي دو نانو‌ذره
14
تعيين تجربي رفتار يك الاستومر با رويكرد ويسكو - هايپرالاستيك و بررسي عددي اثرات آن بر رفتار بوش سيستم تعليق
15
تعيين تجربي ضريب چين‌خوردگي و پارامترهاي زبري سلول سرطان سينه و بررسي تاثير آن‌ها بر منيپوليشن سه‌بعدي ذره ويسكوالاستيك و يافتن مسير بهينه حركت ذره با استفاده از الگوريتم ژنتيك
16
تعيين تجربي ضريب ميرايي غيرخطي حركت رول به وسيله رول اجباري در آب راكد
17
تعيين تجربي غلظت بور در محلول هايي از اسيد بوريك باروش واكافت گاماي آني با فعال سازي نوتروني
18
تعيين تجربي مدول الاستيك و استحكام كامپوزيت‌هاي تقويت‌شده با دو نانوذره
19
تعيين تجربي نمودار حد شكل دهي آلياژ آلومينيمي 6061 - T6 در دماي بالا
20
تعيين تجربي نمودارهاي فازي سيستم هاي سه جزيي اتيل استات +استيك اسيد+آب و بررسي نيروهاي بين مولكولي در دماها و دانسيته هاي مختلف
21
تعيين تجربي نمودارهاي فازي سيستم هاي سه جزيي سيلكو هگزانون + استيك اسيد + آب و بررسي نيروهاي بين مولكولي در دماها و دانسيته هاي مختلف
22
تعيين تجربي و تئوري خواص مكانيكي كامپوزيت هاي ساخته شده به روش هاي تزريق در خلاء و لايه گذاري دستي
23
تعيين تجربي و عددي حد شكل‌پذيري ورق‌هاي ساندويچي
24
تعيين تجربي و عددي نمودار حد شكل¬دهي لوله آلومينيومي به كمك فرآيند هيدروفرمينگ
25
تعيين تخلخل سيستم شكاف در يكي از مخازن شكافدار جنوب غربي كشور
26
تعيين تداخلات تشعشعي از مدارات چاپي براساس اندازه‌گيري ميدان‌هاي راه نزديك و روش دايپل‌هاي معادل
27
تعيين تراكم بهينه مجتمع هاي مسكوني باغ آپارتماني با رويكرد توسعه پايدار ﴿نمونه موردي: منطقه دو شهر اصفهان﴾
28
تعيين تراكم بهينه نيل بر مبناي كنترل تغييرشكل مجازبا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
29
تعيين تراكم- تجعد و طرح بافت پارچه هاي تاري و پودي با استفاده از پردازش تصوير
30
تعيين تراكم ساختماني بهينه با رويكرد توسعه پايدار شهري نمونه موردي : منطقه يك شهر اروميه ﴿ محدوده خيابان دانشكده ﴾
31
تعيين تراكم عرضي و طول جاري پارچه هاي حلقوي تاري با استفاده از تئوريهاي تعيين طول حلقه
32
تعيين تراكم مطلوب بر مبناي ظرفيت شبكه معابر ﴿نمونه موردي: نواحي برگزيده از منطقه 6 شهرداري اصفهان﴾
33
تعيين تراوايي از امواج استونلي و كاليبراسيون آن با اطلاعات مغزه در يكي از ميادين نفت مناطق مركزي ايران
34
تعيين تراوايي با استفاده از روش NMR و مقايسه نتايج آن با داده‌هاي آناليز مغزه در مخازن
35
تعيين تراوايي نسبي سه فازي از داده هاي تراوايي نسبي دو فازي در حالت ناپايدار در يكي از مخازن كربناته ايران
36
تعيين ترجيح رنگي در انتخاب پوشاك مختلف مشخص
37
تعيين تركيب بهينه توليد با استفاده از روش برنامه ريزي آرماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان
38
تعيين تركيب بهينه توليد محصولات پتروشيمي در مجتمع‌هاي پتروشيمي، با توجه به عدم قطعيت قيمت و تقاضا
39
تعيين تركيب بهينه حمل و نقل عمومي در شهر اصفهان
40
تعيين تركيب بهينه سيستم‌هاي ميخكوبي و مهار براي پايدارسازي گودبرداري‌ها
41
تعيين تركيب بهينه كالاها با رويكرد اصلاح و استانداردسازي فرآيند تامين و توزيع فروشگاه هاي زنجيره اي پوشاك خانواده و
42
تعيين تركيب بهينه گاز ، SF از ديدگاه الكتريكي و اقتصادي و بررسي تاثير شكل ، جنس ،ناهمواري و پوشش الكترودها بر ولتاژشكست تركيب بهينه
43
تعيين تركيب بهينه مدهاي حمل¬ونقل شهري
44
تعيين تركيب بهينه ناوگان و مسيريابي دوره ايي همراه با پنجره زماني و تحويل و بارگيري همزمان در زنجيره تامين تاسيسات دريايي
45
تعيين تركيب توليد در محيط چندگلوگاهي در شرايط وجود هزينه‌هاي مشترك و با پارامترهاي بازه‌اي براساس تئوري محدوديت‌ها
46
تعيين تركيب سبد بهينه دارائيها در بانك مسكن با هدف حداكثر سازي سود
47
تعيين تركيب سنگهاي كيسه صفرا و ارتباط آن با فاكتورهاي خوني ﴿كلسترول ، تري گليسيريد، كلسيم، LDH,FBS﴾، چاقي و بيماري هاي همراه
48
تعيين تركيب شيميائي و بررسي امكان استفاده از دانه گاودانه خام و عمل آوري شده در جيره جوجه هاي گوشتي
49
تعيين تركيب شيميايي درصد كربن - سيليسيم و كربن معادل چدن خاكستري با روش آناليز حرارتي
50
تعيين تركيب شيميايي و تجزيه پذيري 12 دانه غلات به روش In situ
51
تعيين تركيب شيميايي و ميزان تجزيه پذيري 10 واريته جو به روش In-Situ
52
تعيين تركيب گليكوزيلاسيون در گليكوپروتئين هما گلوتينين ويروس آنفلونزا
53
تعيين تركيب مناسب قطعات فولادي باربر﴿ دسته شاتون ﴾به روش آهنگري پودر با هدف جايگزيني ولادهاي مس دار
54
تعيين تركيبات شيميايي ، خصوصيات تجزيه پذيري و اثر سطوح مختلف گاودانه بر عملكرد گاوهاي شيرده
55
تعيين تركيبات شيميايي ، خصوصيات تجزيه پذيزي و قابليت هضم كاه كلزا به روش حيوان زنده و آزمايشگاهي در استان كردستان
56
تعيين تركيبات شيميايي و قابليت هضم گياهان غالب مراتع استان اصفهان
57
تعيين تست هاي سازه اي گلايدر كامپوزيتي براساس آئين نامه JAR و برطبق استاندار ASTM
58
تعيين تعداد بهينه پوش بك هاي يك معدن روباز با ذخيره بزرگ
59
تعيين تعداد بهينه تجهيزات يدكي در سيستمهاي انرژي با روش توزيع پواسون
60
تعيين تعداد پلات مناسب جهت برآورد درصد تاج پوشش گياهي در مراتع استپي (مطالعه موردي: مراتع صفاشهر منطقه فريادون)
61
تعيين تعداد توقف بهينه قطار هاي مسافري در ايستگاه هاي مسير تهران-مشهد با استفاده از تحليل پوششي داده ها
62
تعيين تعداد خوشه‌ها در خوشه‌بندي
63
تعيين تعداد گويندگان به منظور كاربرد در مكان يابي چند گوينده همزمان
64
تعيين تعداد مراحل ساخت (Setup) براي قطعات تراشكاري به كمك كامپيوتر
65
تعيين تعداد و مكان ترانسفورماتورهاي يدكي در شبكه هاي توزيع
66
تعيين تعداد و موقعيت هاي بهينه ي گرمگن هاي با توان هاي گسسته براي توليد شارژ
67
تعيين تعداد وموقعيت كنترلرهادرشبكه هاي تعريف شده بانرم افزار
68
تعيين تعداد، نوع ومحل قرار گيري بهينه تجهيزات حفاظتي و كليد زني در شبكه هاي توزيع با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
69
تعيين تغيير اندازه ي ندول ريوي در تصاوير متوالي سي تي
70
تعيين تغييرات MMEF/FVC در تشخيص آسم در حين تست ورزش قلبي- ريوي (ارگو اسپيرومتري)
71
تعيين تغييرات QT dispersion , QT dispersion اصلاح شده و QT Maximum اصلاح شده قبل و بعد از همودياليز و بعد از پيوند كليه در الكترو كارديوگرافي بيماران بستري شدهدر بيمارستان رازي رشت 1387- 8
72
تعيين تغييرات ابعاد بافت غضلاني قلب در طي يك ضربان به كمك پردازش تصاوير سونوگرافيي
73
تعيين تغييرات تنش در طول ميخ‏ها در ديوارهاي مركب شامل ميخكوبي و مهار و مطالعه اثر عوامل مؤثر بر آن‏ها
74
تعيين تغييرات سطح زير كشت اراضي آبي كرمانشاه با استفاده از سنجش از دور
75
تعيين تغييرات سطح سرمي سديم به دنبال عمل جراحي TURPدر100 بيمار بستري در بيمارستان رازي رشت طي سالهاي 78-77
76
تعيين تفاوت Tscore اسپينال و فمورال در مبتلا يان به استئوپروز
77
تعيين تفاوت Tscore اسپينال و فمورال در مبتلا يان به استئوپروز
78
تعيين تفاوت TSCORE اسپينال و فمورال در مبتلايان به استئوپروز
79
تعيين تفاوت Tscoreاسپينال و فمورال در مبتلايان به استئوپروز
80
تعيين تفاوت بين سبك هاي يادگيري وسبك هاي تفكر در دانش آموزان دختر تيزهوش وعادي
81
تعيين تقاضاي ضريب اصطكاك در گردراهه ها با استفاده از شبيه سازي حركت وسايل نقليه در تقاطع هاي غيرهمسطح
82
تعيين تقاضاي لرزه اي قاب خمشي فولادي دو بعدي با اتصالات تير-ستون از نوع صفحات كناري با استفاده از مقطع فايبر
83
تعيين تنش بر جا در سنگهاي نا همسانگرد با مدل سازي روش بيش مغزه گيري
84
تعيين تنش پسماند در فرآيند جوش پرتو الكتروني آلياژهاي زيركونيم با استفاده از فرورونده نانو
85
تعيين تنش پسماند در قطعات حاصل از جوشكاري اصطكاكي
86
تعيين تنش پسماند در كامپوزيت ها به روش ترموگرافي
87
تعيين تنش هاي پسماند در مواد مركب
88
تعيين تنش هاي حرارتي ناپايدار﴿غير دائم﴾ در استوانه تو خالي
89
تعيين تنش هاي داخلي يك سگمنت ستون فقرات به صورت تقارن محوري و به روش المان محدود
90
تعيين تنش‌هاي پسماند با استفاده از كرنش‌هاي ويژه
91
تعيين تنشهاي پسماند در چند لايه هاي كامپوزيتي
92
تعيين تنشهاي پسماند در كامپوزيتهاي پليمري لايه اي به روش شيارزني با استفاده از كرنشهاي ويژه
93
تعيين تنشهاي پسماند در كامپوزيتهاي پليمري لايهاي به روش شيارزني
94
تعيين تنوع ژنتيكي انار با استفاده از ريز ماهواره هاي كلروپلاستي
95
تعيين تنوع ژنتيكي با استفاده از تكنيك سكانس ژني و ... به همراه ارزيابي حساسيت دارويي در ...
96
تعيين تنوع ژنتيكي با استفاده از تكنيك سكانس ژني و PCR-AFLP به همراه ارزيابي حساسيت دارويي در Veronaea botryosa
97
تعيين تنوع ژنتيكي برخي از ارقام انار از مناطق مختلف ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره اي PCR_RFLP
98
تعيين تنوع ژنتيكي برخي از ژنوتبپ هاي انار با استفاده از نشانگرهاي CAPS و dCAPS
99
تعيين تنوع ژنتيكي توده هاي بومي پياز ايران با استفاده از نشانگر هاي ريز ماهواره اي
100
تعيين تنوع ژنتيكي ژنو تيپ هاي به ﴿Cydonia oblonga﴾ با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره اي
101
تعيين تنوع ژنتيكي گلابي با استفاده از نشانگرهاي ISSR و SSR
102
تعيين تنوع ژنتيكي گونه ي Secale Strictum Lat در ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SSR
103
تعيين تنوع كاسپ كارابلي در بين مراجعين 15- 8 ساله به دانشكده دندانپزشكي رشت
104
تعيين توابع انتقالي تراكم و ويژگي هاي دير يافت خاك هاي استان كرمان با استفاده ازرگرسيون آماري و مدل شبكه عصبي
105
تعيين توابع بهينه بمنظور فشرده سازي و بازسازي توابع انعكاسي
106
تعيين توابع شكل مربوط به مدل المانهايي كه از روش معكوس به دست آمده اند
107
تعيين توابع همبستگي براي محاسبه ويسكوزيته و هدايت گرمايي گازهاي خالص در ناحيه بحراني
108
تعيين توافق بين ليزر دياگنودنت و راديوگرافي بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي دنداني در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
109
تعيين توافق راديوگرافي پانوراميك وسونوگرافي داپلر در تعيين كلسيفيكاسيون شريان كاروتيد
110
تعيين توالي n روي يك ماشين با زمان آماده سازي وابسته به توالي كارها
111
تعيين توالي بازيابي كلاف هاي فولادي از انبار
112
تعيين توالي بهينه انجام كارها در ماشين هاي توليد انباشته اي (با زمان هاي ورود پويا)
113
تعيين توالي دي ان اي تك رشته اي در عبور از نانوحفره گرافن
114
تعيين توالي عمليات و زمان‌بندي در سلول رباتيك با در نظر گرفتن فرآيندهاي ساخت جايگزين
115
تعيين توانايي شناسايي رنگ دندان در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت
116
تعيين توانمندسازهاي هوش تجاري در مديريت ريسك زنجيره تامين با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري- رويكرد PLS
117
تعيين توپولوژي بهينه سازه هاي دو بعدي داراي تغيير شكل هاي خارج از سطح تحت بار جانبي
118
تعيين توپولوژي بهينه سيستم هاي باربرجانبي قابها در برابر زلزله
119
تعيين توپولوژي بهينه صفحات براي بيشينه نمودن فركانسهاي طبيعي و نيروهاي بحراني كمانش
120
تعيين توجيه دقيق با استفاده از قيود در سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني
121
تعيين توزيع تنش و ضريب تمركز تنش بروش تحليلي و تجربي در اتصالات لوله اي Tشكل
122
تعيين توزيع جريان روي آنتن دو قطبي نيم موج با استفاده از روش ممان
123
تعيين توزيع حرارت در موتورهاي سوئيچ رلو كتانس جهت بهبود خنك سازي با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود
124
تعيين توزيع دما در تير Iو غلتكهاي نورد در شرايط مختلف و بررسي عوامل موثر در خنكاري غلتك
125
تعيين توزيع دما در جداره لوله، در ديگ هاي بخار از نوع Water - Tube
126
تعيين توزيع دماي تختال در فرايند نورد گرم
127
تعيين توزيع شار نوترون هاي حرارتي براي چشمه هاي نوتروني در كند كننده هاي گرافيت و آب با استفاده از كد MCNPX و تعيين ضريب درجه بندي شمارش آشكار سازهاي BF3.
128
تعيين توزيع علل مراجعه به درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در تابستان 1378
129
تعيين توزيع علل مراجعه به درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در تابستان 1378
130
تعيين توزيع عوامي ايجادكننده هموپتيزي و عوامل همراه با آن در بيماران بستري در بيمارستانهاي رازي و پورسيناي رشت از فروردين 1373 تا اسفند 1376
131
تعيين توزيع غيراشباعيت در پلي بوتادي آنها بوسيله FT-IR
132
تعيين توزيع فراواني انواع باكتريهاي هوازي مسبب كونژنكتيويت باكتريال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
133
تعيين توزيع فراواني انواع باكتريهاي هوازي مسبب كونژنكتيويت باكتريال در مراجعين به درمانگاه چشم پزشكي بيمارستان شهيد رهنمون يزد
134
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد طي سالهاي 59 تا 69 و مقايسه آن با مطالعه انجام شده در سالهاي 70 تا 80
135
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد طي سالهاي 59 تا 69 و مقايسه آن با مطالعه انجام شده در سالهاي 70 تا 80
136
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي يزد
137
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات پستان در بيوپسي هاي انجام شده در بيمارستانهاي آموزشي يزد
138
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات چشمي موتورسواران ناشي از تصادفات در مراجعين به اورژانسهاي كلانتري و شهيد صدوقي
139
تعيين توزيع فراواني انواع ضايعات چشمي موتورسواران ناشي از تصادفات در مراجعين به اورژانسهاي كلانتري و شهيد صدوقي
140
تعيين توزيع فراواني بيماري severدر كودكان 5تا 15ساله مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در سال1394و1393/
141
تعيين توزيع فراواني بيماري پريودنتال مهاجم در كلينيك تخصصي دانشكده دندانپزشكي رشت در سال 95-96
142
تعيين توزيع فراواني بيماري سلياك دربيماران مبتلا به آنمي فقرآهن
143
تعيين توزيع فراواني خشكي چشم و علائم آن در بيماري هاي سطح چشم مراجعه كنندگان به كلينيك چشم بيمارستان شهيد صدوقي و مطب در سال 1394-1393
144
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان شهيد صدوقي يزد
145
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و شهيد صدوقي يزد
146
تعيين توزيع فراواني درجات مختلف افسردگي در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي مجيبيان و شهيد صدوقي يزد
147
تعيين توزيع فراواني سنگ كليه در بيماران مراجعه كننده با درخواست سونو گرافي شكم به بيمارستان شهيد رهنمون
148
تعيين توزيع فراواني سنگ كليه در بيماران مراجعه كننده با درخواست سونو گرافي شكم به بيمارستان شهيد رهنمون
149
تعيين توزيع فراواني ضايعات مخاطي ژنيتال و دهان دربيماران مبتلا به ليكن پلان مراجعه كننده به درمانگاههاي پوست دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد
150
تعيين توزيع فراواني ضايعات مخاطي ژنيتال و دهان دربيماران مبتلا به ليكن پلان مراجعه كننده به درمانگاههاي پوست دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد
151
تعيين توزيع فراواني ضخامت اينتيمامدياي كاروتيد بيماران ديابتي نوع 2 داراي تست ورزش منفي و داراي تست ورزش مثبت با درجات مختلف درگيري عروق كرونر
152
تعيين توزيع فراواني ضخامت اينتيمامدياي كاروتيد بيماران ديابتي نوع 2 داراي تست ورزش منفي و داراي تست ورزش مثبت با درجات مختلف درگيري عروق كرونر
153
تعيين توزيع فراواني علت شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/ 1/ 87 تا 29/ 12/ 92
154
تعيين توزيع فراواني علل شكايت بيماران دندانپزشكي به سازمان نظام پزشكي رشت از تاريخ 1/1/81
155
تعيين توزيع فراواني عوارض چشمي در افراد مبتلا به سندرم مارفان مراجعه كننده به كلينيكهاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
156
تعيين توزيع فراواني عوارض چشمي در افراد مبتلا به سندرم مارفان مراجعه كننده به كلينيكهاي چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
157
تعيين توزيع فراواني محل درگيري ر بيماران مبتلا به سرطان معده جراحي شده در مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت از سال 1370 ال 1385
158
تعيين توزيع فراواني موارد پره آنميك از طريق تست درماني با آهن در كودكان 6 ماه تا 60ماهه شهرستان يزد
159
تعيين توزيع فشار بر روي اجسام گرده ماهي qerfoil با نسبت طول به ضخامت هاي متفاوت
160
تعيين توزيع فشار جانبي، دياگرام هاي فشار طراحي و آرايش بهينه ميخ ها براي ديوار هاي خاكي ميخ كوبي شده
161
تعيين توزيع فنوتيپ هاي پلي مورفيسم آنزيم پارااكسوناز سرم انساني با روش دوسوبسترايي دربيماران مبتلا به استروك ايسكميك
162
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺭﺳﺎﻧﺶ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ رهيافت مونت كرلو كوانتومي پخشي
163
تعيين توزيع فواصل قله هاي متوالي رسانش نقاط كوانتومي رهيافت مونت كارلو كوانتومي پخشي
164
تعيين توزيع هاي درآمد با استفاده از آماره هاي ترتيبي و ركوردها
165
تعيين توزيع‌هاي وزن‌دار از منظر گم‌شدگي
166
تعيين تيتر آنتي بادي IgGهليكوباكتر پيلوري در افراد بدون علامت شهر يزد
167
تعيين تيتر آنتي بادي IgGهليكوباكتر پيلوري در افراد بدون علامت شهر يزد
168
تعيين تيتر آنتي بادي عليه هپاتيت B در دانشجويان دندانپزشكي گيلان
169
تعيين ثابت اسيدي 7-آمينو-4-متيل كورمارين در مخلوط آب-اتانول در حضور سورفكتنت هاي كاتيوني،آنيوني و غير يوني به روش اسپكتروفتومتري و به كمك روش كمومتريMCR-ALS
170
تعيين ثابت اسيدي يك رنگ مشتق از تري از آزينيل در حضور سورفاكتنت هاي كاتيوني،آنيوني،غير آنيوني و مخلوط حلال به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلوريمتري،با استفاده ازروش هاي كمومتريكس و مطالعه ي اثر كاتيون ها بر اين سيستم
171
تعيين ثابت پايداري برخي از كمپلكس هاي فلزي با ليگاند اورتو-فنيلن دي آمين در سيستم دو جزيي حلال ها به روش پلاروگرافي موج مربعي )SWP( , Study of complex formation constants for some cations with ophenlenediamine in binary systems using square wave polarography technique
172
تعيين ثابت پايداري برخي از كمپلكسهاي فلزي با ليگاند دهنده گروه آزو در سيستم دو جزئي حلال به روش پلاروگرافي موج مربعي )SWP( , determination of stability constant for some metal complexes with Azo donor ligand in binary solvent system by square wave polarography )SWP( method
173
تعيين ثابت پايداري كمپلكس برخي از كاتيون هاي فلزات واسطه با دو ليگاند از مشتقات آنتراكيون در سيستم دو جزيي حلال به روش اسپكتروفوتومتري , Determination of stability constant for some metal cations with two anthraquinone derivatives in binary solvent system using spectrophotometry
174
تعيين ثابت پايداري كمپلكس ها از نظر نئوري و عملي
175
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس برخي ليگاندهاي حاوي گروههاي دهنده نيتروژن ، اكسيژن يا گوگرد (تري آزين ، تري آزول ) با برخي از يونهاي فلزات واسطه سري اول با استفاده از هدايت سنجي , determination of complex formation constant of some ligands containing nitrogen, oxygen or sulfur donor groups)triazine, triazole( with some of first row transition metal ions using condutometric method
176
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس نيكل با سايمتيدين در شرايط مختلف با استفاده از دوربين عكاسي
177
تعيين ثابت تشكيل كمپلكس يون كادميم (II) با ليگاند مشتق از H4 - پيران - 4 - اون با استفاده از روش اسپكتروسكوپي UV-Vis
178
تعيين ثابت دي الكتريك مختلط مايعات به روش رزوناتور شناور در مايع
179
تعيين ثابت هاي اسيدي برخي گونه هاي بيولوژيكي با استفاده از آناليز فاكتوري كاهش مرتبه
180
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي L- فنيل آلانيل گلايسين و L- آلانيل - L- آلانين در آب با استفاده از روش Ab initio
181
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي XYLENOL ORANGE در آب با استفاده از روش Ab initio
182
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي اينوزين 5-منوفسفات و اوريدين 5-منوفسفات در آب با استفاده از روش ab initio
183
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي كافئيك اسيد به روش آناليز فاكتوري كاهش مرتبه
184
تعيين ثابت هاي تفكيك اسيدي گوانوزين 5- منوفسفات و آدنوزين 5- منوفسفات در آب با استفاده از روش ab initio
185
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري بر روي كالاي اكريليكي با مواد رنگزاي كاتيونيك
186
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري براي رنگ پوششي امولسيوني (پلاستيك )
187
تعيين ثابت هاي كيوبلكا ـ مانك به روش كامپيوتري براي مواد رنگزاي مستقيم بر روي كالاي سلولزي
188
تعيين ثابتتشكيل كمپلكس برخي از يونهاي واسطه با ليگاند مشتق تيوفن كربو كساميد به روش اسپكتروفلوريمتري و بررسي امكان كاربرد اين تركيب در روش اسپكترو فلوريمتري اندازه گيري فلورايد در خمير دندان
189
تعيين ثبات پايداري برخي از كمپلكسهاي كاتيونها فلزي با ليگاند دهنده گروه آزو در سيستم دو جزئي حلال به روش اسپكتروفومتري )UN-VIS( , determination of stability constant for some metal cations complexes with azo donor ligand in binary solvent system by spectrophotometric )UN-VIS( method
190
تعيين ثبات شتشوي منسوجات با استفاده از اطلاعات اسپكتروفتومتري
191
تعيين ثوابت الاستيك فلزات متخلخل گازار به كمك شبيه سازي اجزا محدود
192
تعيين ثوابت كيوبلكا ـ مانك ، به روش كامپيوتري در چاپ مستقيم كالاي پلي آميد با مواد رنگزاي اسيدي
193
تعيين جاي پاي بوم شناختي منطقه 1 شهر كرج
194
تعيين جايگاه بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري كشوربااستفاده از چارجوب COBIT ( مظالعه موردي: يكي از بانك هاي بزرگ تجاري).
195
تعيين جايگاه ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در جو بااستفاده از رگه هاي داراي دو كروموزوم اضافي گندم /جوبا روش كشت جنين
196
تعيين جايگاه عدالت اجتماعي در برناهه هاي توسعه كشور با تاكيد بر توزيع در امد
197
تعيين جايگاه فعال مشتقات اچ اي پي تي به عنوان داروي ضد ايدز با استفاده از محاسبات ... پارامترهاي كوپلاژ چهار قطبي هسته ها
198
تعيين جايگزيني براي ورق هاي پيوستگي در اتصالات صلب تير I به ستون قوطي در سازه هاي فولادي
199
تعيين جثه بدن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان در سال 1377 بر اساس فاصله بين دو اپي كنديل آرنج
200
تعيين جرم با استفاده از تحليل پاسخ فركانسي عملگرهاي پيزوالكتريك
201
تعيين جرم و پهناي ﴿1405﴾A از طريق جذب تشديدي كائون منفي متوقف شده در هسته هاي سبك He، 4He و d، و بررسي سيستم هسته اي K-pp با استفاده از روش فديف
202
تعيين جنسيت اسپرم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي در قوچ سنجابي
203
تعيين جنسيت با استفاده از اندازه گيري ابعاد دندان هاي مولر ماگزيلا در كليشه راديوگرافي پانوراميك
204
تعيين جنسيت در كيوي فروت با استفاده از ماركرهاي مولكولي
205
تعيين جهات بهينه گسترش شهري با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي شهر قائم¬شهر)
206
تعيين جهات بهينه گسترش شهري با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي شهر قائمشهر)
207
تعيين جهت تنش هاي برجا با استفاده از نمودارهاي چاه نگاري
208
تعيين جهت حركت چشم با استفاده از سيگنال EOG
209
تعيين جهت‌گيري فضائي و پراكندگي شكاف‌هاي مخزن با استفاده از انرژي لرزه‌اي پراشيده
210
تعيين جهش BRAF V600E در بيماران مبتلا به سرطان پاپيلاري تيروئيد
211
تعيين جهش هاي ژنهاي ( ايي ان اي ام ، ام ام پي 20، كاال كا 4 ، اف اي ام 83اچ ) در فرم هاي غير سندرمي اتوزومي آملوژنزيس
212
تعيين جواب دقيق دسته اي از معادلات ديفرانسيل غير خطي مرتبه دوم، سوم و چهارم به يك روش بسط جديد
213
تعيين چغرمگي شكست مواد سنگي به روش آزمايشگاهي
214
تعيين چقرمگي شكست بافت منيسك زانو
215
تعيين چقرمگي شكست ديسك بين مهره اي و بررسي اثر عمق و محل ترك
216
تعيين چقرمگي شكست ديسك رديف دوم توربين گازي
217
تعيين چقرمگي شكست كامپوزيت آلومينيوم و تيتانيوم ساخته شده به روش نورد پيوندي
218
تعيين چقرمگي شكست مواد مهندسي به كمك قطعه شكافدار تك لبه اي كششي (SENT)
219
تعيين چقرمگي شكست و تحليل انتشار ترك سنگ در معدن يك آنومالي 20
220
تعيين چقرمگي شكست يك قطعه سنگي با آزمايش خمش سه نقطه
221
تعيين چقرمگي هاي مد مخلوط I-II سنگ، معدن سنگ آهن چغارت
222
تعيين چقرمگي هاي مد مخلوط I-II سنگ، معدن سنگ آهن چغارت
223
تعيين چگالي بارهاي سطحي ميان گاهTi/Si در ساختارهاي دريچه دار معكوسP- Si/SiGe/Si/Ti
224
تعيين چگالي ماكزيمم انتروپي با الگوريتم هاي بهينه سازي جديد و كاربرد آن در حل مسائل رياضي
225
تعيين چند شاخص خشكسالي جديد و تحليل فراواني منطقه اي آن ها با استفاده از گشتاورهاي خطي
226
تعيين چيدمان پره هاي توربين جهت كاهش عدم ترازمندي
227
تعيين چيدمان لايه هاي مختلف مواد FGM در مخازن استوانه ايي جدارنازك تحت بار مكانيكي با استفاده از تحليل عددي به منظور افزايش مقاومت مكانيكي
228
تعيين چيدمان و طراحي ساختار Tandem براي مسيريابي باربران خودكار
229
تعيين حاسيت و ويژگي سونوگرافي در تشخيص پارگيهاي روتاتوركاف در بيماران مراجعه كننده به مركز خصوصي كلينيك راديولوژي- سونوگرافي گلسار رشت طي سالهاي 1381-1378
230
تعيين حالات متناظر كلاسيكي و كوانتومي با استفاده از شعاع چرخش
231
تعيين حجم ادرار باقي مانده (PVR) و ارتباط آن با حجم ادرار اوليه در افراد بدون هيچگونه علائم ادراري مراجعه كننده به بيمارستان رازي شهرستان رشت
232
تعيين حجم نمونه ، به منظور كنترل توام اندازه و توان ، كاربرد در پزشكي
233
تعيين حجم نمونه بهينه در آزمايشات باليني با رويكرد بيزي
234
تعيين حجم نمونه در رويشي دانت براي مقايسه چند تيمار با يك كنترل
235
تعيين حد اقل فشار امتزاج پذيري در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از نرم افزار شبيه ساز تجاري
236
تعيين حد روباز - زيرزميني، معدن كالامين مهدي آباد به روش مدلسازي رياضي
237
تعيين حد روباز- زير زميني به سه روش ALSR و NPV و نيلسون مطالعه موردي معدن مس چهار گنبد
238
تعيين حد روباز- زيرزميني و ارائه طرح استخراج مقدماتي معدن چهل كوره
239
تعيين حد شكل‌پذيري ورق جوش‌دوخت شده با استفاده از روش M-K و مقايسه با نتايج تجربي
240
تعيين حد مجاز فاصله ي بين مركز سوراخ و لبه ي ورق در روش سوراخكاري مركزي
241
تعيين حد نهايي ظرفيت خمشي لوله هاي قطور درزجوش اسپيرال
242
تعيين حد نهايي معدن مس سونگون اهر به روش دوبعدي لرچ و گروسمن
243
تعيين حد و مرز قاعده ي تساهل و تسامح در فقه اسلامي
244
تعيين حداقل ضخامت در جوشكاري سرباره الكتريكي بر روي فولاد(st37-2(A36
245
تعيين حداقل ضخامت ورق هاي كامپوزيت تحت بارهاي درون صفحه دو محوره
246
تعيين حداقل غلظت مهاركنندگي﴿MIC﴾ عصاره گياه اسفند ﴿ Peganum harmala ﴾ و مقايسه سميت سلولي آن با هي÷وكلريت سديم 25/5 درصد بر روي سلولهاي فيبروبلاست K929 موش
247
تعيين حداقل فشار امتزاج‌پذيري، با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و الگوريتم‌هاي برنامه‌نويسي به‌منظور طراحي بهينه دستگاه لوله قلمي
248
تعيين حداقل فشار امتزاجي در تزريق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت
249
تعيين حداكثر توان جسمي و ظرفيت كار فيزيكي و تحقيق روابط شاخصهاي فيزيولوژيكي توان جسمي با سختي كار( در دانشجويان مرد دانشكده حفاظت و بهداشت كار، محدوده سني 20-25 سال )
250
تعيين حداكثر جريان عبوري از شبكه هاي مترو بروش مونت كارلو
251
تعيين حداكثر سيل محتمل و ارزيابي دوره بازگشت‌هاي متناظر با آن (مطالعه موردي: زيرحوزه‌هاي آبخيز زاينده‌رود)
252
تعيين حداكثر ظرفيت حمل بار در رباتهاي با مفاصل انعطاف پذير به كمك كنترل مدرن
253
تعيين حدس اوليه براي شبيه سازي برج تقطير سيني داربا استفاده از الگوريتم ژنتيك
254
تعيين حدود كنترل براي اجراي مديريت ارزش كسب شده در يك پروژه واقعي
255
تعيين حريم بستر رودخانه زاينده رود با استفاده از نرم افزار HEC- RAS،ArcGIS و برنامه جانبيHec-GeoRAS
256
تعيين حريم بهداشتي چاه هاي شرب با كاربرد روش هاي عدديمورد كاوي
257
تعيين حريم خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از حدود مجاز شارها
258
تعيين حريم كيفي آب هاي زيرزميني دشت هشتگرد استان البرز
259
تعيين حساسيت آرايه هاي مختلف الكترودي به مدل هاي مختلف ژئوالكتريكي
260
تعيين حق بيمه اتومبيل به كمك داده‌كاوي(مورد مطالعه صنعت بيمه ايران)
261
تعيين حقابه و ارزيابي اثرات زيست محيطي سد در دست احداث عالي محمود
262
تعيين حوزه دمايي مذاب و تاثير آن بر سرعت جبهه انجماد
263
تعيين حوزه هاي اولويت دار توسعه ICT كشود از طريق تحليل شكاف با رويكرد ارزيابي آمادگي الكترونيكي
264
تعيين خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي گياه چويل و اثر نانو پودر آن بر استارترهاي دوغ
265
تعيين خاكستر زغال سنگ با استفاده از راديو ايزوتوپ
266
تعيين خردايش سنگ معدن مس سونگون پس از انفجار با استفاده از روش آناليز تصويري
267
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذار يهاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
268
تعيين خسارت ايجاد شده در سازه هاي بتني تحت بارگذاري هاي چرخه اي با استفاده از يك مدل آسيب خميري همسانگرد براي بتن
269
تعيين خسارت معنوي ناشي از جرم
270
تعيين خصوصيات ايستگاههاي انتقال موقت زباله
271
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
272
تعيين خصوصيات توپوگرافيك قرنيه در افراد فاميل ﴿خواهر و برادر﴾ مبتلايان به كراتوكونوس در مراكز چشم پزشكي يزد
273
تعيين خصوصيات روكش جوشي غني از كروم اعمال شده بر فولاد ساده كربني
274
تعيين خصوصيات زيستي نانو پودر فلوئورو هيدروكسي آپاتيت تهيه شده به روش هيدروترمال
275
تعيين خصوصيات شخصي كاربران نور پلانت از پرونده هاي موجود در مركز تحقيقات و تنظيم خانواده وابسته به مركز بهداشت استان گيلان در ابتداي سال 1373 تا ابتداي سال 1377
276
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي چربي كوهان شتر و بهينه سازي اينتراستريفيكاسيون آنزيمي آن تحت شرايط ذي اكسيد كربن فوق بحراني به منظور تهيه شبه كره كاكائو
277
تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ جاوشير
278
تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي مطلوب براي پارچه لاينر و ارزيابي نمونه هاي تجاري
279
تعيين خصوصيات كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات توليد كننده مواد شوينده و ارائه راه حل مناسب تصفيه
280
تعيين خصوصيات گرمايي لحاف هاي روانداز بالايي بي بافت
281
تعيين خط سير هواپيمايي بدون سرنشين با استفاده از تكنيك پردازش نصوير
282
تعيين خطاهاي سيستم هاي بر پايه قوانين با استفاده از محاسبات بر پايه DNA
283
تعيين خطاهاي ماشين فرز CNC سه محوره و جبران خطاي ماشين ابزار توسط تغيير برنامه CNC
284
تعيين خطاي بافت پارچه با تكنيك هاي پردازش تصوير
285
تعيين خطوط اضطرار، احتياط و اطمينان سطح آب درياي خزر و كاربري اراضي خطوط ساحلي (مطالعه موردي: سواحل جنوب شرقي درياي خزر)
286
تعيين خواص آنتي‌اكسيداني و ميزان فنل تام عصاره‌هاي آبي ميوه و پوسته روي ميوه بلوط به روش برون تني
287
تعيين خواص آيروديناميكي و اصطكاكي ذرت علوفه اي سيلو شده
288
تعيين خواص ارتباطيبتن پليمري با استفاده از روابط ميكرو مكانيك
289
تعيين خواص الاستيك و پلاستيك كامپوزيت لايه اي فلزي به كمك روش همبستگي تصاوير ديجيتال (DIC)
290
تعيين خواص انتقالي سيالات با استفاده از مدل‌سازي بر اساس ترموديناميك آماري و شبيهسازي ديناميك مولكولي
291
تعيين خواص برشي پليمري تقويت شده با نانو ذرات به صورت آزمايشگاهي و مايكرومكانيكي
292
تعيين خواص برشي داخل صفحه‏اي كامپوزيت هاي پليمري به روش عددي و تجربي
293
تعيين خواص ترموديناميكي مايعات يوني، پليمر ها و فلزات با استفاده از معادله هاي حالت جديد بر اساس ترموديناميك آماري و شبيه سازي
294
تعيين خواص تك‌لايه كامپوزيتيو لايه‌چينيكامپوزيت‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش معكوس
295
تعيين خواص حجمي و ترموفيزيكي پليمرها و سيستم هاي كوانتومي با استفاده از معادله حالت تائو -ميسون تصحيح شده .2-ارائه معادله حالت جديدجهت سيتم هاي جمع پذير و پليمرها
296
تعيين خواص ديناميكي بافت كيسه آب به كمك تست (DMA (Dynamic Mechanical Analysis
297
تعيين خواص ساختاري و ديناميكي مايعات يوني آمينو اسيدي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مو لكولي
298
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
299
تعيين خواص شكست بيونانوكامپوزيت سيمان استخواني - نانوهيدروكسي آپاتيت
300
تعيين خواص فيزيكي پودر uo 2 و بر رسي اثرات سينتر ينگ روي خواص نهايي قرص هاي سوخت و ارزيابي روش هاي موجود اندازه گيري نسبت o/ u
301
تعيين خواص فيزيكي و شيميايي دامپ هاي باطله هاي معادن مس پورفيري و تاثير آن در بازسازي زمين هاي استخراج شده ﴿مطالعه موردي معادن مس سرچشمه و سونگون﴾
302
تعيين خواص فيزيكي و قابليت ذوب ريسي نخ فيلامنتي PP بازيافت شده از ضايعات ليفي پلي پروپيلن
303
تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي پياز زعفران و طراحي و ساخت موزع كارنده
304
تعيين خواص كيفي گوجه فرنگي با استفاده از روش غير مخرب عكس برداري از نور پراكنش يافته ليزر
305
تعيين خواص مخلوط هاي بيوديزل وديزل
306
تعيين خواص مكانيكي بافت مغز بر مبناي ريز ساختار بافت
307
تعيين خواص مكانيكي بافت نرم بر اساس داده هاي الاستوگرافي با استفاده از حل مسائل معكوس
308
تعيين خواص مكانيكي خيار گلخانه اي تحت شرايط تغذيه اي متفاوت و مدل سازي رفتار آن تحت بار گذاري شبه استاتيكي
309
تعيين خواص مكانيكي سلول هاي كندروسيت تحت تاثير تغيير شكل هاي بزرگ با استفاده از روش المان محدود
310
تعيين خواص مكانيكي سلول‌هاي بنيادين مزانشيمال مغز استخوان موش با دستگاه ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM )
311
تعيين خواص مكانيكي ليگامان پريودنتال گاوي
312
تعيين خواص مكانيكي ليگامان زانو توسط تست DMA
313
تعيين خواص مكانيكي مس نانو كريستال تهيه شده از ايكپ
314
تعيين خواص مكانيكي موادفلزي درنرخ كرنش بالابراساس مدل تحليلي تيلوروشبيه سازي عددي آزمايش هاپكينسون
315
تعيين خواص مكانيكي ناحيه بين‌وجهي سيم‌هاي حافظه‌دار و زمينه پليمري در بارگذاري ديناميكي
316
تعيين خواص مكانيكي و دياگرام حد شكل دهي آلياژهاي تيتانيوم و آلومينيوم توسط تست بالج هيدروفرمينگ
317
تعيين خواص مكانيكي و سطحي نانوكامپوزيت پايه اپوكسي به كمك آزمايش هاي نانوسختي سنجي
318
تعيين خوردگي در سازه هاي چندلايه توسط روش تست غير مخرب
319
تعيين خوردگي در لوله ها با استفاده از امواج هدايت شونده التراسونيك
320
تعيين خوردگي در لوله هاي گاز با استفاده از روشهاي آزمون غيرمخرب نوري
321
تعيين خيابان هاي داراي اولويت براي ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
322
تعيين خيز يك بازوي الاستيك با اندازه گيري كرنش به همراه ساخت دستگاه و آزمايش
323
تعيين دامنه و زاويه فاز ولتاژ تزريقي تغييردهنده فاز PST جهت كاهش تلفات در مسير موازي
324
تعيين دامنه ي كاربرد معادله حالت زنجير محدب سخت
325
تعيين دانسيته محلول سولفات روي
326
تعيين دانسيته محلول سولفات منگنز
327
تعيين دانه بندي گندله هاي توليدي در مجتمع فولاد مباركه با استفاده از تكنيك هاي پردازش ديجيتال تصاوير و الگوريتم هاي هوشمند
328
تعيين دبي جريان و نيرو در سوپاپ پايتي نشيمن گاه مخروطي در شرايط جريان آرام
329
تعيين دبي ماكزيمم لحظه اي در حوزه هاي آبريز فاقد آمار سد زاينده رود
330
تعيين دبي مورد نياز خنك كننده بر اساس دور و بار موتور احتراق داخلي
331
تعيين درجه آسايش و ويژگي هاي معماري اقليمي در شهرستان سنندج
332
تعيين درجه آسايش و ويژگيهاي معماري اقليمي در استان كرمانشاه
333
تعيين درجه اهميت سيستم ها و اجزاء راكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران از نظر ايمني هسته اي با استفاده از روش ارزيابي احتمالاتي ايمني (PSA)
334
تعيين درجه تخريب اراضي با استفاده از برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي خاك ها در منطقه كوهرنگ (چلگرد) استان چهارمحال و بختياري
335
تعيين درجه سازگاري چند رنگزاي بازيك كلاسيك توسط روش تحليل اجزاء اصلي
336
تعيين درجه ي توسعه نيافتگي مناطق استان كرمانشاه
337
تعيين درخت شاخه هاي مختلف ICT و ايجاد ويرايش نرم افزار جهت دسترسي و ويرايش ساختار درخت
338
تعيين درصد خاكهاي ريزدانه موجود در خاكهاي دانه اي با استفاده از نتايج آزمايش CPT و بررسي بهسازي اين خاكها در برابر روانگرائي
339
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
340
تعيين درصد لپتين آزاد به تو تال در مبتلايان به pcos و ارتباط آن با چاقي و مقاومت به انسولين
341
تعيين دُز جذبي چشم در پرتودرماني سر و گردن با استفاده از MCNPX
342
تعيين دٌز جذبي قفسه‌ي سينه بعد از ماستكتومي به وسيله‌ي TLD
343
تعيين دز دريافتي كبد در كودكان تحت تصويربرداري كبدي صفراوي با ايمنودي اتيك اسيد به روش مونت كارلو
344
تعيين دز مناسب پرتو تابي جهت ايجاد موتاسيون در جوانه رز رقم ماراسيا
345
تعيين دز موثر مردم رامسر از استنشاق گاز رادن ـ222
346
تعيين دزاپتيموم اشعه گاما در القاء موتاسيون بر روي كشت جنين بالغ و نابالغ برنج
347
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
348
تعيين دقت تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با MRI در پارگي روتاتوركاف
349
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
350
تعيين دقت روش اندازه گيري ارتفاع رحم و سونوگرافي براي تخمين سن حاملگي و مقايسه با نتايج اولين روز آخرين قاعدگي
351
تعيين دقيق موقعيت ها و پارامترهاي بلور ZRO2 با استفاده از داده هاي پراش پودر و روش ريتولد
352
تعيين دوره انتظار اختياري بهينه براي گاوهاي هلشتاين ايران
353
تعيين دوره بهره برداري در قراردادهاي BOT با استفاده از يكپارچه سازي روشهاي پويايي سيستم و منطق فازي
354
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسي تجهيزات توليدي و محصولات به طور همزمان
355
تعيين دوره بهينه توليد و وارانتي محصول در سيستم توليدي رو به زوال با درنظر گرفتن بازرسيتجهيزاتتوليدي و محصولات به طور همزمان
356
تعيين دوره زماني آستانه تاثير حجم نقدينگي بر سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد ايران (86-1350)
357
تعيين دوز بهينه علف كش ها جهت كنترل علف هاي هرز...
358
تعيين دوز فوتو نوتروني در اعضاي بدن ناشي از پرتودهي توسط يك شتاب دهنده خطي (linac) واقع در اتاق درمان
359
تعيين ديدگاه پزشكان عمومي شهر يزد در خصوص پيامدها﴿مزايا﴾وموانع اجراي طرح پزشك خانواده شهري در سال 1392
360
تعيين ديدگاه دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي گيلان- رشت از مهارت هاي كسب شده باليني بر اساس برنامه آموزشي
361
تعيين ذخيره اطمينان و نقطه سفارش در سيستم هاي موجودي دو مرحله‌اي با تقاضا و زمان تحويل احتمالي با استفاده از شبيه‌سازي مونت كارلو
362
تعيين رابط برخي ويژگيهاي شناختي-انگيزشي فردي و ويژگيهاي جمعيت شناختي با پيامدهاي آموزشي در ميان كارآموزان مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان و ارائۀ الگوي پيشنهادي اثربخشي آموزشي
363
تعيين رابط بين كيفيت خدمات ورضايت مشتريان در باشگاه هاي بدن سازي شهرشيراز
364
تعيين رابطه آماري استحكام-سختي در فولاد هاي چند فازي
365
تعيين رابطه استرس شغلي و مديريت زمان در كاركنان اداره پست شرق استان مازندران
366
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي مادران و سلامت رواني فرزندان دختر آنان در مقطع سال سوم متوسطه شهر قائم شهر در سال تحصيلي 86-85
367
تعيين رابطه باورهاي غير منطقي و وسواس مذهبي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر نيمسال 88-78
368
تعيين رابطه بين "رضايت شغلي "و"رعايت اخلاق حرفه اي"در معلمين تربيت بدني استان هرمزگان
369
تعيين رابطه بين آمادگي تنفسي و عوامل خطرزاي منتخب بيماريهاي قلبي عروقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
370
تعيين رابطه بين آموزش پيش دبستاني و انگيزه تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان رامسر.
371
تعيين رابطه بين ابعاد بيضوي تخليه و وزن مخصوص سنگ
372
تعيين رابطه بين استراتژي هاي منابع انساني و حفظ و نگهداري كاركنان دانشگر، مورد مطالعه: شركت سايپا (مركز تحقيقات و نوآوري)
373
تعيين رابطه بين استراتژيهاي خود رهبري و خلاقيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
374
تعيين رابطه بين اضطراب و بيماريهاي روان تني ( سايكوسوماتيك )
375
تعيين رابطه بين بازي هاي رايانه اي بر دانش،نگرش ورفتارمديريت پسماند دركودكان پيش دبستاني شهرستان رامسر.
376
تعيين رابطه بين برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
377
تعيين رابطه بين بهزيستي رواني و تعادل عاطفه در شهرستان گرگان 1389
378
تعيين رابطه بين تنش پيش - تراكمي و مقاومت برشي خاك و طراحي دستگاه اندازه گير مقاومت برشي در مزرعه
379
تعيين رابطه بين جرات ورزي بر پرخاشگري دانش آموزان
380
تعيين رابطه بين خلق و خو و درك پذيرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش آموز شنوا و ناشنوا شهر اصفهان
381
تعيين رابطه بين سازگاري عاطفي و اجتماعي و چگونگي ترسيم شكل شماره 7 بندر گشتالت در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان نكا در سال تحصيلي 87-86
382
تعيين رابطه بين سرعت خودرو و دبي ورودي در جلوي پنجره براي پلتفرم ملي
383
تعيين رابطه بين سرمايه فكري و تعهد سازماني با مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : آموزش و پرورش شهر قاين
384
تعيين رابطه بين شكيبايي و سازگاري زناشويي در معلمان زن شهرستان سواد كوه سال 87
385
تعيين رابطه بين صفات شخصيت و سلامت عمومي با هليكوباكتر پيلوري و سوءهاظمه
386
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و اميد به زندگي
387
تعيين رابطه بين صفات شخصيتي و گرايش به رفتار مطلوب اجتماعي
388
تعيين رابطه بين صميميت و مدت ازدواج در زوجين شهرستان ساري
389
تعيين رابطه بين عدالت سازماني وارزشهاي فرهنگي در كاركنان بيمارستانهاي آموزشي شهيد صدوقي
390
تعيين رابطه بين قابليت‌هاي مديريت استعداد با امكان استقرار چابكي سازماني مورد مطالعه مديران و سرپرستان شركت گيتي پسند اصفهان
391
تعيين رابطه بين كاربرد تكنولوژي جديد و عوامل ريسك در بيمارستان‌هاي شهر تهران
392
تعيين رابطه بين كمالگرايي منفي و سازگاري عاطفي با استرس ادارك شده دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رامسر.
393
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي دبيران تربيت بدني شمال فارس
394
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
395
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي وسرمايه روان شناختي بين بيماران MSومردم عادي
396
تعيين رابطه بين گرايش به خيانت و مهارتهاي ارتباطي در خانواده هاي علي آبادي در سال تحصيلي 92-91
397
تعيين رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان و شخصيت برند (مورد مطالعه : مشتريان گروه صنعتي انتخاب)
398
تعيين رابطه بين مصرف رسانه‌هاي جمعي، رفتار تمريني و مديريت بدن زنان شهر قم
399
تعيين رابطه بين مكانيزم هاي دفاعي و همدلي شناختي با كيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامسر.
400
تعيين رابطه بين مهارت هاي شهر وندي و سازگاري اجتماعي با عزت نفس در دانش اموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ايرانشهر
401
تعيين رابطه بين مهارتهاي مديريتي سرپرستاران با قصد ترك خدمت كاركنان پرستاري در بيمارستان‌هاي دولتي تهران
402
تعيين رابطه بين ميزان خردشدن سنگ و پارامترهاي انفجار در معدن زيرزميني سرب و روي كوشك
403
تعيين رابطه بين ميزان خود شناسي و بهداشت رواني
404
تعيين رابطه بين ميزان وابستگي به اينترنت وسنجش اضطراب از نوجوانان دوره دبيرستان شهرستان شهركرد در سال تحصيلي90-91
405
تعيين رابطه بين نحوه مطالعه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رستمكلا و روستاي گرجي محله
406
تعيين رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران با استفاده از مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي و نسبت P/E سهام در بازار بورس تهران در دوره 1380 - 1383
407
تعيين رابطه بين نوع ويژگيهاي شخصيت و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه پيام نور مياندوآب
408
تعيين رابطه بين هوش فرهنگي با هويت قومي در دانشجويان تركمن و غير تركمن
409
تعيين رابطه بين هوش معنوي با شادكامي و اميدواري در دانشجويان
410
تعيين رابطه بين هوش هيجاني ورضايت شغلي كاركنان اداره آموزش وپرورش شهرستان مانه وسملقان
411
تعيين رابطه بين هوش هيجاني وسلامت عمومي دردانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور فارسان
412
تعيين رابطه بين هويت يابي سازماني با كمال گرايي كاركنان با نقش ميانجي اشتياق شغلي كاركنان شهرداري منطقه چهار شهر همدان
413
تعيين رابطه بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي و عملكرد حركتي كودكان پسر 9-6 ساله شهر ملاير
414
تعيين رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و گرايش به اصلاح طلبي و اصول گرايي در دانشجويان پيام نور مركز بهشهر
415
تعيين رابطه تفكر انتقادي و راهبردهاي كنترل فكر بر بهزيستي روانشناختي (مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بهشهر)
416
تعيين رابطه جهت گيري مذهبي و گرايش به تفكر انتقادي با راهبردهاي مقابله با استرس در دانشجويان دختر دوره كارشناسي دانشكده علوم انساني دانشگاه يزد
417
تعيين رابطه جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران
418
تعيين رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي بين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شاهد و عادي دخترانه مدارس دولتي شهر بهشهر
419
تعيين رابطه درگيري عاطفي و ذهني كاركنان با برند كارفرما با در نظر گرفتن نقش ميانجي كارآفريني سازماني- مورد مطالعه: شركت پالايش گاز پارسيان
420
تعيين رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني بين كارشناسان و سرپرستان شركت سيمان اصفهان
421
تعيين رابطه سبك هاي تربيتي والدين با شكل گيري در كودكان خانواده هاي گرگاني در سال تحصيلي 91-90
422
تعيين رابطه سلامت رواني و كمرويي در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان شهرستان نكاء
423
تعيين رابطه سلامت سازماني با تسهيم دانش و نقش ميانجي خلاقيت در بين كاركنان اداري اداره كل آموزش و پرورش شهر شيراز
424
تعيين رابطه سلامت سازماني و جذابيت برند كارفرما مورد مطالعه: شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (فناپ)
425
تعيين رابطه سيرت نيكوي مديران و تفكر انتقادي كاركنان (مورد مطالعه:كاركنان و مديران دانشگاه اصفهان)
426
تعيين رابطه صفات شخصيت با دلبستگي به مكان در دانشجويان دانشگاه پيام نور گرگان
427
تعيين رابطه صفات شخصيت، سبك ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهريز
428
تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه به رضايت مندي زناشويي وكيفيت زندگي
429
تعيين رابطه فرآيند ارتباط بين فردي و سبك هاي رهبري سازماني با توجه به نقش ميانجي عدالت سازماني (مورد مطالعه:اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي كرمانشاه)
430
تعيين رابطه فراشناخت و حل مسئله دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
431
تعيين رابطه فراشناخت و خلاقيت دانشجويان دانشگاه پيام نور
432
تعيين رابطه فرهنگ سازماني باميزان گرايش به فعاليت هاي بازاريابي در سازمان كتابخانه ها و موزه ها و مراكز اسناد آستان قدس رضوي , the study of relationship between organizational culture and attitudes to marketing activities in the organization of libraries,museums and documents center of
433
تعيين رابطه قراردادروانشناختي با رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در ميان كاركنان دانشگاه اصفهان
434
تعيين رابطه كاهندگي براي بيشينه جابجايي نسبي طبقه
435
تعيين رابطه كنار آمدن با استرس با بي ثباتي در ازدواج بين زوجين شهرستان گرگان در سال 92 - 1391
436
تعيين رابطه مديريت استعداد بر توان دانش آفريني كاركنان اداره آموزش و پرورش نواحي 4و5 استان اصفهان
437
تعيين رابطه مناسب جهت محاسبه افت فشار شكاف در دستگاه اندازه گيري هدايت پذيري
438
تعيين رابطه ميان ابعاد مديريت دانش وعملكرد مديريت مالي در مجموعه شهرداريهاي كلان شهرشيراز
439
تعيين رابطه ميان برخي شاخص‌هاي استعداد‌يابي با ركورد دوندگان نخبه سرعتي و استقامتي كشور
440
تعيين رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان
441
تعيين رابطه ميان عزت نفس و رضايت زناشويي در مردان و زنان متاهل ناحيه يك شهرستان بندرعباس
442
تعيين رابطه ميان مهارتهاي رواني قهرمانان پسر جودوكار با عملكرد
443
تعيين رابطه ميان هوش با خلاقيت و خودكارامدي در كودكان پيش دبستاني
444
تعيين رابطه ميان ويژگيهاي شخصيتي، خلاقيت و خودشكوفايي در دانشجويان رشته هاي نقاشي، گرافيك، عكاسي، طراحي صنعتي و معماري
445
تعيين رابطه نيمه تجربي براي نيرو- تغيير مكان در فنرهاي ديافراگمي كلاچ
446
تعيين رابطه هوش معنوي با اختلالات شخصيت در والدين شهرستان علي آباد كتول در سال (88-1387)
447
تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر رضايت جنسي افراد متاهل 20 تا 32 سال شهر بندرگز
448
تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي بر رضايت جنسي افراد متاهل 20تا 32 ساله شهرستان بندرگز
449
تعيين رابطه ي بين شخصيت وسلامت روان با تصوير تن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان اهواز
450
تعيين رابطه ي بين ويژگيهاي شخصيت وسلامت روان با تصوير تن دانشجويان دختر دانشگاه آزاد شهرستان اهواز
451
تعيين رابطه‌ي اختلال شخصيت مرزي با رفتار وسواس خريد از طريق تكانشگري، عزت نفس، اضطراب و افسردگي
452
تعيين رابطه‌ي بلوغ سازماني با حرفه‌گرايي سازماني كاركنان ناحيه مركزي شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
453
تعيين رابطه‌ي بين سرمايه اجتماعي و انگيزه فردي با اشتراك دانش در سازمان آموزش و پرورش استان فارس
454
تعيين رابطه‌ي بين قيمت طلا، نرخ ارز، شاخص سهام و قيمت نفت با استفاده از تبديل موجك پيوسته
455
تعيين راكتيويته افزوده لازم جهت يك دوره كاري نيروگاه 1000-WWER
456
تعيين راندمان نيروگاه سيكل تركيبي گيلان دربار نامي و بارغيرنامي
457
تعيين راندمان و ضرايب كينتيكي لجن فعال تلفيقي با بستر ثابت پوسته ي برنج در تصفيه ي فاضلاب بيمارستاني
458
تعيين راهبرد مطلوب در استخراج و فرآوري سنگ هاي ساختماني با مطالعه تطبيقي كشور هاي پيشرو در زمينه اين صنعت
459
تعيين راهبردهاي بهينه توسعه شهر پايدار (مورد مطالعه: شهر خورموج
460
تعيين راهكار كنترل بهينه براي درمان رشد تومور هاي سرطان ريه با استفاده از روش هاي تركيبي
461
تعيين راهكارهاي اجرايي پذيرش شركت‌ها در بورس‌هاي خارجي و پذيرش شركت‌هاي خارجي در بورس تهران
462
تعيين رسوب آسفالتين در برش هاي نفتي پالايشگاه اصفهان و مدل سازي رسوب با استفاده از معادله حالت PC-SAFT
463
تعيين رضايت كاربران از سيستم اشتراك دوچرخه شهر اصفهان
464
تعيين رفتار بازيابي سنگ آهن كنسانتره پرسولفور گل گهر
465
تعيين رفتار توده سنگ معدن گوشفيل جهت طراحي فضاهاي زيرزميني
466
تعيين رفتار واقعي بارگذاري - باربرداري (اولين سيكل بسته از نمودار سيكليك) فولاد آتوفر تاژ و بررسي عمليات Re-autofrettage براساس نتايج بدست آمده
467
تعيين رنج نرمال بالانس اكسيدان- آنتي اكسيدان در جمعيت بالغين شهر مشهد
468
تعيين رنگ سنجي آهن (II) با استفاده از 4-(2- پيريديل آزو) رزورسينول
469
تعيين رنگ‌سنجي آنتيموان(III ) با استفاده از برمومتيل قرمز
470
تعيين رنگ‌سنجي مس(‌‌II) با استفاده از 1-(2-پيريديل آزو)-2-نفتول در محلول‌هاي اسيدي
471
تعيين روابط بين دبي حداكثر متوسط روزانه و دبي ميانگين ماهانه با خصوصيات فيزيوگرافيك ، در حوضه هاي آبخيز غرب ايران
472
تعيين روابط تجربي مناسب براي برآورد زمان تمركز حوضه هاي آبخيز
473
تعيين روابط چندگانه ميان مراحل فرايند مديريت استراتژيك و فرايند تبديل دانش با مولفه هاي سرمايه فكري در دانشگاه هاي دولتي اصفهان
474
تعيين روابط خود پنداري با سلامت عمومي دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهر سيمين شهر
475
تعيين روابط علت و معلولي تاثير پياده سازي برنامه‌ريزي ERP منابع انساني بر دگرگوني سازمانهاي لجستيكي مستقيم و معكوس با رويكرد معادلات ساختاري
476
تعيين روابط منطقه اي شدت، مدت و فراواني بارش با استفاده از تئوري مقياس
477
تعيين روابط منطقه اي شدت،مدت و فراواني بارش با استفاده از تئوري مقياس در استان چهارمحال و بختياري
478
تعيين روابط نيروئي در عمليات فورد ورق و طراحي يك دستكاه نورد آزمايشگاهها
479
تعيين روابط هيدروليكي خاكهاي منطقه اصفهان
480
تعيين روايي و پاياني آزمون بدون فعاليت ورزشي در برآورد VO2max در مقايسه با آزمون بروس در مردان و زنان واليباليست نخبه
481
تعيين روايي وپايايي روش ابداعي ﴿موج اولتراسوند﴾ در اندازه گيري زاويه قوس كمري
482
تعيين روش انتخاب بار در هنگام بازيابي سيستم قدرت مبتني بر پاسخ فركانسي سيستم
483
تعيين روش بهينه ارزيابي فني – اقتصادي، شناسايي و رفع نقاط پر تصادف و تاثير آن بر ارتقاي ايمني ترافيك (مطالعه ميداني محور سنندج-ديواندره ، ديواندره-سقز و سقز-بانه)
484
تعيين روش ساخت جك پيچي خودرو از نوع معمولي
485
تعيين روش طراحي شبكه خطوطاتوبوسراني
486
تعيين روش مناسب براي بررسي زادآوري گونه گيلاس وحشي (Prunus avium L)
487
تعيين روش مناسب براي تبديل يك سازمان وظيفه محور به يك سازمان فرآيندگرا
488
تعيين روش مناسب بيهوشي با استفاده از تكنيك داده كاوي
489
تعيين روش نمونه برداري بهينه جهت برآورد كمي گونه تنگرس ﴿Amygdalus lycloides Speach ﴾ در جنگلهاي زاگرس مطالعه موردي : سر پل ذهاب
490
تعيين روشهاي مناسب جهت رنگرزي الياف پلي پروپيلن با استفاده از ديسپرسهاي انتخابي و حلالهاي مناسب
491
تعيين روشي بهينه در دسته‌بندي اغتشاشات كيفيت توان
492
تعيين روند و درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي 23 گانه استان خوزستان در مقطع 89-1369
493
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه جنگلي صنعتي و نيمه صنعتي مديترانه اي در حوزه آبخيز بازفت با استفاده از تكنيك RSو GIS
494
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه درختي صنعتي يا نيمه صنعتي مديترانه اي در جنگلهاي تخريب يافته لردگان با استفاده از تكنيك RS و GIS
495
تعيين رويشگاه بالقوه سه گونه مرتعي با استفاده از GIS و RS در حوزه رودخانه و هرگان
496
تعيين رويشگاه بالقوه گونه ريواس ﴿Rheum ribes L﴾ با استفاده از روش هاي مكسنت و گارپ در استان اصفهان
497
تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون سفيد ﴿Astragalus gossypinus Fischer﴾ در استان اصفهان
498
تعيين رويشگاه بالقوه و بالفعل گونه هاي مرتعي با استفاده از مدل هاي اكولوژيكي در استان چهارمحال و بختياري
499
تعيين رويشگاه هاي بالقوه دوگونه مرتعي Astragalus verus و Agropyron trichophorum با استفاده از تلفيق سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در منطقه كرچمبوي جنوبي فريدن استان اصفهان
500
تعيين رويشگاه هاي بالقوه مرتعي در جنوب استان يزد با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور، زمين آمار و مدل سازي اكولوژيكي
501
تعيين رويه آسفالتي مناسب در مناطق داراي ريزگرد از ديدگاه اصطكاك سطحي
502
تعيين رويه حالت حدي خاك رس جنوب تهران
503
تعيين ريپيت بافت پارچه هاي تاري - پودري به كمك تكنيك هاي پردازش تصويري
504
تعيين ريز ساختار مواد نانو كريستال به روش ريتولد و تابع توزيع لوگ نرمال با استفاده از تابش سينكروترون
505
تعيين ريز ساختار مواد نانو كريستال به روش وارن - اورباخ
506
تعيين ريز ساختار مواد نانوساختار با استفاده از پراشپرتوهاي
507
تعيين ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانك ملي: ( مطالعه موردي : بانكهاي سرپرستي شمال شهر تهران)
508
تعيين ريسك اعتباري تسهيلات پرداختي به مشتريان بانك ملي: ( مطالعه موردي : بانكهاي سرپرستي شمال شهر تهران)
509
تعيين ريسك زيست محيطي سواحل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ) ZEESP ( و مديريت آن بر اساس استاندارد 00013 OSI
510
تعيين زاويه تعادل شناوري AUV
511
تعيين زاويه شيب سرتاسري معدن تاگويي 2 بوكسيت جاجرم با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
512
تعيين زمان آبياري لوبياچيتي بر اساس آتمومتر نوع پيچ و تطبيق آن با پتانسيل آب در برگ
513
تعيين زمان بروز رساني صفحات وب براي موتورهاي جستجو با استفاده از طول عمر اطلاعات
514
تعيين زمان بلو-آب براي معادلات نفوذ -واكنشي
515
تعيين زمان بندي بهينه عمليات در سيستم بارانداز متقاطع
516
تعيين زمان بهينه پروژه ها
517
تعيين زمان بهينه تبديل تقاطعات همسطح به غيرهمسطح و تبيين پارامترهاي تأثيرگذار
518
تعيين زمان بهينه تعميرات بهينه پيشگيرانه مبتني بر نت پيشگويانه
519
تعيين زمان بهينه تعميرات پيشگيرانه پايانه فروش در صنعت پرداخت الكترونيكي
520
تعيين زمان پايداري قطع يك شبكه با استفاده از شبكه هاي عصبي
521
تعيين زمان تحريك در سيگنال EEG به كمك شبكه عصبي
522
تعيين زمان تخم ريزي و تغييرات چرخه توليد مثلي ماهي انجك سيستان بر اساس شاخص هاي گنادي كبدي و ضريب چاقي
523
تعيين زمان تخم گذاري و تغييرات چرخه توليد مثلي ماهي انجك سيستان بر اساس شاخص هاي گنادي كبدي و ضريب چاقي
524
تعيين زمان رويش دندانهاي كانين ، پرمولرها و مولر دوم دائمي در دانش آموزان 14-8 ساله مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر رشت در سال 1384
525
تعيين زمان سيكل توليد براي يكپارچه سازي سيستم توليد-موجودي در زنجيره تامين سه سطحي
526
تعيين زمان شروع و پايان تحول تشكيل آسفريت در فرآيند آستمپرينگ چدن داكتيل
527
تعيين زمان مناسب شستشوي مقره ها در خطوط توزيع فشار متوسط ﴿20kV﴾
528
تعيين زمان و ظرفيت استاندارد خطوط ميكس در داروسازي با در نظر گرفتن محدوديت ها و استانداردهاي خاص اين صنعت
529
تعيين زنجيره بحراني با توجه به تعامل موجود ما بين ريسك پروژه و اندازه بافرها
530
تعيين زنجيره بحراني با توجه تعامل موجود ميان ريسك پروژه و اندازه بافرها
531
تعيين زيرساخت‎ هاي نورومكانيك در بيومكانيك حركت انسان
532
تعيين ژئو تيپ گونه هاي هليكوباكترپيلوري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر تهران با استفاده از ...
533
تعيين ژئوئيد محلي دقيق با استفاده از تركيب مشاهدات ژئودتيك
534
تعيين ژاسخ فركانسي ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از موجهاي ضربه ولتاژ پايين
535
تعيين ژنز و مدلسازي ترموديناميكي كانسار طلاي ارغش با مطالعه سيالات درگير
536
تعيين ژنوتايپ هاي TTV در اهدا كنندگان خون سالم، HBV و HCV مثبت در اصفهان
537
تعيين ژنوتيپ MMP9 در ناحيه پروموتوري 1562- و ارتباط آن با سرطان سينه در جمعيت اصفهان
538
تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ژن CD24 در بيماران مالتيپل اسكلروز
539
تعيين ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B در زندانيان معتاد به مواد مخدر تزريقي حامل HBsAg استان تهران با استفاده از روشهاي مولكولي RFLP-PCR در مطالعات سطح انبوه
540
تعيين ساختار APATITE
541
تعيين ساختار -P گروه هاي متناهي با زير گرو ه هاي سره غير آبلي دو مولدي
542
تعيين ساختار Pbo2 و تعيين اثر زمان شمارش بر پارامترهاي ساختاري
543
تعيين ساختار بلوري از روي طرح پراش
544
تعيين ساختار بهينه ريزشبكه ها با توجه به شبكه هاي موجود در سيستم هاي توزيع هوشمند
545
تعيين ساختار ژنتيكي جمعيت‌هاي قارچ Parastagonospora nodorum عامل سوختگي خوشه گندم در ايران
546
تعيين ساختار سازماني مناسب با توجه به اندازه پروژه
547
تعيين ساختار سيستمهاي غيرخطي با استفاده از روش Separation و Lasso و كاربرد آن در ژنراتور سنكرون
548
تعيين ساختار شبكه الماس در T=300, T=0 به كمك شبيه سازي ديناميك ملكولي
549
تعيين ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي با استفاده از ساختارهاي هندسي
550
تعيين ساختار شيميايي برخي از تركيبات موجود در برگ درخت كاج نوئل
551
تعيين ساختار كنترلر فازي بهينه براي موتور توربوجت
552
تعيين ساختار مناسب اتصال ماژول هاي فتوولتائيك در يك نيروگاه خورشيدي تمركزي براي استحصال بيشترين توان با در نظر گرفتن ناهمگني تابش روي ماژول ها
553
تعيين ساختار هاي كريستالي و ثابت پروتوناسيون ليگاند هاي سيس - و ترانس -N : N- بيس (2- سيكلوهگزيل ) اتان - 1 ، 2- دي آمين (2)LH و سنتز كمپلكس هاي )CU)PPH3(LH(K2 )CR)LH(2( , deermination of crystal strructure and protonation constant of n,n - bis )2-hydroxyclohexyl( ethane - 1.2 - diamine )LH2( and synthesis of )CU)PPH3(LH(K2 )CR)LH(2(
554
تعيين ساختار يك سيستم غير خطي NARMAX توسط الگوريتم BSD و كاربرد آن در ژنراتور سنكرون
555
تعيين ساختاربهينه سيستم ذخيره انرژي خودروهاي هيبريد الكتريكي
556
تعيين ساختارهاي پروژه به كمك سيستم خبره
557
تعيين سازگاري رنگزا با استفاده از دستگاه هاي ديجيتالي
558
تعيين سازگاري رنگزاهاي ديسپرس با استفاده از روش تحليل اجزاء اصلي
559
تعيين سازوكار سنجش و محاسبه بهره‌وري نهاده‌هاي حمل‌و‌نقل شهري اصفهان
560
تعيين سايتوكاينهاي سلولهاي T كمكي 17 (TH 17)و T تنظيمي (Treg) در زنان مبتلا به سقط هاي مكرر
561
تعيين سايتوكاينهاي سلولهاي T كمكي 17 (TH 17)و T تنظيمي (Treg) در زنان مبتلا به سقط هاي مكرر
562
تعيين سايز مبدل الكترونيك قدرت در ژنراتورهاي القائي دوسو تغذيه متصل به توربين بادي بر اساس رنج مطلوب تغييرات سرعت
563
تعيين سبد حوزه هاي كسب و كاري براي صندوق سرمايه گذاري خطرپذير هاتف با استفاده از تكنيك Dematel و ANP
564
تعيين سبد سرمايه گذاري در سهام با اهداف چندگانه : كاربرد روش محدوديت ε تعميم يافته
565
تعيين سبد سرويس مخابراتي شبكه نسل آتي به كمك تكنيك داده كاوي در كشور ﴿ در محدوده استان خراسان رضوي ﴾
566
تعيين سبك رهبري مديران در مدارس ابتدايي شهرستان بهشهر
567
تعيين سبك مديريت مناسب دريك شركت توليدي منتخب ﴿نوبنياد ﴾
568
تعيين ستون فقرات مجازي توزيع شده بصورت هوشمند در شبكه هاي حس گر بي سيم
569
تعيين سرانجام حاملگي بر اساس يافته هاي سونوگرافي سرويكس در سه ماهه دوم حاملگي
570
تعيين سرانجام حاملگي بر اساس يافته هاي سونوگرافي سرويكس در سه ماهه دوم حاملگي
571
تعيين سرب با استفاده ار الكترود خمير كربن اصلاح شده 1- ﴿2- پيريد يلازو ﴾ - 2- نفتول با تكنيك ولتا متري عريان سازي اندي پالس تفاضلي
572
تعيين سرعت بحراني در ديسك دوار تركدار
573
تعيين سرعت بحراني هوا در يك تونل آزمايشي و مقايسه¬ي آن با سرعت¬هاي بحراني اندازه¬گيري شده از طريق روابط رياضي
574
تعيين سرعت مطمئنه¬ي خودروي سنگين با توجه به شرايط محيطي و پارامترهاي مؤثر خودرو
575
تعيين سرعت هاي بحراني سيستم روتور به همراه ديسك پره دار هم ميزان و ناهم ميزان
576
تعيين سرعت و جهت جريانات بزرگ مقياس در درياي خزر با استفاده از مدل سازي و سنجش از دور
577
تعيين سرنوشت مواد آلي قابل تجزيه در آبهاي زيرزميني با استفاده از مدلسازي عددي انتقال آلودگي
578
تعيين سروتيپهاي شيگلا و تحقيق در مورد مقاومت دارويي آنها
579
تعيين سرووار باكتري آوي باكتريوم پاراگاليناروم با روش هاي تعيين توالي نوكلئودي ‍ژنHMTP 210 و MULTIPLEX PCR در مشهد
580
تعيين سرووار وهويت مولكولي باكتري آوي باكتريوم پاراكاليناروم جداشده از يك كله مرغ تخمگذار شهرستان مشهد
581
تعيين سطح انرژي پتانسيل بين مولكولي سامانه NF3-NF3 با روش از اساس و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز NF3
582
تعيين سطح انرژي پتانسيل سامانه CS2 -CS2 به روش از اساس و محاسبه ضريب دوم ويريال
583
تعيين سطح بحراني ريزش در شيب سنگ هاي درزه دار با استفاده از تئوري مكانيك شكست سنگ
584
تعيين سطح بلوغ مديريت پروژه در سازمانهاي مهندسي، خريد بر اساس مدل OPM3
585
تعيين سطح بلوغ مديريت پروژه سازماني در شركتهاي پيمانكاري ساخت و نصب بر اساس مدل OPM3
586
تعيين سطح بهينه ارتقاء، هزينه، قيمت و طول وارانتي محصول دست دوم از ديد مشتري و ارائه كننده آن با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
587
تعيين سطح تكنولوژي توليد كاميون در شركت ايران كاوه
588
تعيين سطح توجه ماندگار ديداري با استفاده از سيگنال الكتروانسفالوگرام
589
تعيين سطح دانش به روش شبكه هاي بيزين به منظور استخراج مفاهيم و توصيه ي منابع
590
تعيين سطح سرمي هورمون آديپونكتين باوزن مولكولي بالا و CRP و ارتباط آنها با تراكم استخوان در بيماران استئوپروز ديابتي وغير ديابتي
591
تعيين سطح سرمي ويتامين D در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر يزد
592
تعيين سطح سرمي ويتامين D در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر يزد
593
تعيين سطح سرميTGF_B وارتباط آن با ژنوتيپFOXp3در افراد با سابقه سقط هاي مكرر و خودبه خودي
594
تعيين سطح موجودي سيستم‌هاي كنترل توليد - موجودي تحت شرايط اوليه‎ غير صفر با رويكرد پويايي‌ شناسي سيستم ‎ها (مطالعه‎ موردي: انتقال سوخت در فرودگاه امام خميني)
595
تعيين سطح واكنش P 23 (alfa,n) cl 35 توسط نوترون هاي حرارتي حاصل از چشمه نوتروني Be-AM 241
596
تعيين سطوح تماس سيالات بر اساس نمودارهاي مقاومتي و مقايسه آن با اندازه گيري هاي مستقيم و روش هاي آزمايشگاهي
597
تعيين سطوح توسعه يافتگي سكونتگاههاي روستايي شهرستان بوكان
598
تعيين سطوح فرمي و بسامدهاي دوهاس-‌ ون آلفن براي تركيب‌هاي UX2 (X=P, As, Sb)
599
تعيين سفتي درگيري سيستم‌هاي چرخدنده¬اي سياره¬اي مارپيچ با زاويه مارپيچ بزرگ به روش تحليلي
600
تعيين سفيد مطلوب با استفاده از فرمولهاي موجود و ارزيابيهاي بصري
601
تعيين سلسله مراتب فرسودگي در فضاي شهري بر پايه مدل تاپسيسTOPSIS
602
تعيين سن بهينه مصرف يونجه و بررسي شكل فيزيكي استارتر بر عملكرد گوساله هاي شيرخوار
603
تعيين سن شروع بلوغ در دانش آموزان دختر شهر يزد در سال 1375
604
تعيين سن شروع پير چشمي در مراجعه كنندگان به كلينيك شهيد رهنمون استان يزد
605
تعيين سن شروع پير چشمي در مراجعه كنندگان به كلينيك شهيد رهنمون استان يزد
606
تعيين سن متوسط يائسگي و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه كننده به بيمارستانهاي آموزشي درماني و مطب هاي خصوصي شهرستان رشت
607
تعيين سن منارك و ارتباط آن با BMI در دختران 14-12 ساله شهر يزد
608
تعيين سن منارك و ارتباط آن با BMI در دختران 14-12 ساله شهر يزد
609
تعيين سنجه هاي ارزيابي عملكرد شركت صنعتي سردساز خودرو با رويكرد ارزشيابي متوازن
610
تعيين سنجه هاي ارزيابي عملكرد موسسه اموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي با رويكرد ارزشيابي متوازن
611
تعيين سهم ارزش اقتصادي آب در قيمت تمام شده انار و پسته استان يزد
612
تعيين سهم توليد نيروگاه هاي برقابي مستقل و پشت سرهم با استفاده از روش گيم تئوري
613
تعيين سهم توليد و رزرو نيروگاه ها به طور همزمان با درنظرگيري ظرفيت خطوط
614
تعيين سهم فعاليت هاي مختلف در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان
615
تعيين سهم مخارج تحقيق و توسعه در بهره وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي سال هاي.0831- 68
616
تعيين سهم منابع توليد رسوب به روش انگشت نگاري در حوضه چهل گزي، سنندج
617
تعيين سهم نسبي عوامل اجتماعي، اقتصادي بر روي ادراك عدالت سازماني مريان باشگاه سپاهان اصفهان
618
تعيين سهم هارمونيكي خطوط متصل به يك باسبار در شبكه هاي حلقوي به هم پيوسته
619
تعيين سهم هارمونيكي شبكه و بار در نقطه اتصال مشترك با استفاده از اندازه گيري تك نقطه اي و روش جمع آثار وتصوير
620
تعيين سهم هواپيما در حمل مسافر در ايران در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل (دريايي ـزميني ) و مقايسه آن با ساير كشورها
621
تعيين سواد سلامت زنان شهر اصفهان
622
تعيين سونوگرافيك انواع اسكار سزارين قبلي بارداري در هفته هاي 13-11 بارداري و ارزيابي عوارض آن در بارداري
623
تعيين سياست بهينه تعمير - تعويض در دوره ضمانت از طريق به حداقل رسانيدن هزينه ضمانت
624
تعيين سياست بهينه تقسيم سود با رويكرد مديريت دارايي ها و بدهي ها
625
تعيين سياست بهينه زمان بندي و انتخاب واكسن جهت ايمن‌سازي اطفال با حداكثر سازي قابليت ايمني
626
تعيين سياست بهينه‌ي‏ همزمانِ سفارش‌دهي، قيمت‌گذاري و تبليغات براي كالاهاي فسادپذير
627
تعيين سياست هاي بهينه بهر هبرداري از مخزن با در نظر گرفتن اهداف كمي و كيفي
628
تعيين سياست هاي بهينه بهره برداري از مخازن چندمنظوره با تاكيد بر توليد برق آبي
629
تعيين سير باليني در بيماران مبتلا به asd مراجعه كننده به بيمارستان افشار در طي سالهاي 1380 تا 1388
630
تعيين سير باليني در بيماران مبتلا به asd مراجعه كننده به بيمارستان افشار در طي سالهاي 1380 تا 1388
631
تعيين سير تكاملي يك صفحه گسل در يك ميدان نفتي ايران با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي
632
تعيين سيستم بهينه باربر جانبي قاب هاي ساختماني فولادي جهت مقابله با بارهاي ضربه اي ناشي از زلزله
633
تعيين سيستم مناسب روسازي بدون بالاست براي راه آهن ايران
634
تعيين سيكل بهينه رسوب سختي براي آلياژ آلومينيوم 319 با استفاده از منبع حرارتي مادون قرمز
635
تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي در فولاد تند بر كامپوزيت ريختگي
636
تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي كربوره كردن مايع با مواد غير سيانوري
637
تعيين سيكل عمليات حرارتي مناسب براي بهينه سازي اتصال در كامپوزيت سه لايه نورد شده
638
تعيين سيكل لحيم كاري ورق آلومينيم به تختال فوم آلومينيم سلول بسته براي توليد ساندويچ پنل.
639
تعيين سينتيك رشد كريستال هاي اوره در آب در كريستاليزور تبريدي
640
تعيين سينتيك واكنش هيدروژن زدايي همزمان پروپان و ايزوبوتان با استفاده از كاتاليست Dp803
641
تعيين سينتيكي آهن )III( با استفاده از دوربين ديجيتالي توسط آناليز تصوير
642
تعيين شاخص DMFT در نوجوانان 15 ساله پسر مدارس شهر يزد در سال تحصيلي 1379 - 80.
643
تعيين شاخص DMFT در نوجوانان 15 ساله پسر مدارس شهر يزد در سال تحصيلي 1379 - 80.
644
تعيين شاخص DMFT و شاخص SIC دانش آموزان دختر پانزده ساله شهرستان رشت در سال 1393
645
تعيين شاخص آشكارپذير خطا در سيستمهاي تحت شبكه
646
تعيين شاخص ارزيابي بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت ساخت از طريق تحليل آماري عوامل مؤثر بر آن - پيمايش در پيمانكاران گريدهاي 1-3 شهر تهران
647
تعيين شاخص ارزيابي ذهني باركاري در شغل خلباني مبتني بر پرسشنامه NASA-TLX در شركتهاي هواپيمايي مسافربري تحتت پوشش سازمان هواپيمايي كشور
648
تعيين شاخص الكتروانسفالوگرام به منظور بررسي سطح توجه بينايي
649
تعيين شاخص تاب‌آوري لرزه‌اي سازه بتني قاب خمشي تحت اثر خوردگي كربناته
650
تعيين شاخص توانايي فرآيند براي پروفايل هاي لجستيك
651
تعيين شاخص توده بدني در مبتلايان به اختلالات فانكشنال داراي علائم گوارشي فوقاني و تحتاني مراجعه كننده به كلينيك هاي فوق تخصصي گوارش بيمارستانهاي پورسينا و رازي
652
تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل عمومي براي سفرهاي كاري
653
تعيين شاخص دسترسي در سيستم حمل و نقل عمومي براي سفرهاي كاري زيبيسقيب
654
تعيين شاخص دسترسي در شبكه حمل و نقل شهري در شرايط زلزله
655
تعيين شاخص عمر براي ابزار برش الماسه سنگ ساختماني بر اساس خصوصيات فيزيكي-مكانيكي سنگ
656
تعيين شاخص عملكرد سيستم MIMO با روش مدل سازي سري زماني چند متغيره
657
تعيين شاخص فرو موج در نخهاي تكسچر شده با استفاده از بينايي رايانه
658
تعيين شاخص قوس كف پا در مفاطع سني مختلف زنان و مردان شهر اصفهان .
659
تعيين شاخص كاربيدي جرمهاي كوبيدني
660
تعيين شاخص ها و برنامه ريزي بهبود بهره وري در صنعت قند كشور و بررسي آن در كارخانه قند كرج
661
تعيين شاخص ها و مدل اندازه گيري بهره وري ارزش افزوده در شركت ايران تاير (يكي از واحدهاي مهم صنعت تاير كشور)
662
تعيين شاخص هاي اندازه گيري با يك اسكنر استريويي
663
تعيين شاخص هاي بهره وري در چاپ افست ورقي
664
تعيين شاخص هاي بهره وري در صنايع دامپروري (گاوداري) كشور و بررسي آن در شركت شير و دام
665
تعيين شاخص هاي بهره وري در صنايع نوشابه سازي و بررسي آن در شركت زمزم ايران
666
تعيين شاخص هاي بهره وري و استاندارد در صنعت هتلداري كشور و بررسي كاربرد آن در هتل استقلال تهران
667
تعيين شاخص هاي تجويز دارو در جمعيت روستايي تحت پوشش پزشكان خانواده استان گيلان در سال 1394
668
تعيين شاخص هاي تكي و كلي كيفيت توان بار با استفاده از روش آماري داده كاوي
669
تعيين شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و هيدرولوژيك در حوضه آبريز كرخه
670
تعيين شاخص هاي رضايتمندي و ارزيابي ميزان رضايت مشتريان داخلي واحد ارتقا ابزارها و سيستم هاي كيفي شركت ايران خودرو
671
تعيين شاخص هاي كليدي اقتصاد مقاومتي در راستاي كارآفريني و كاهش تاثير تحريم ها
672
تعيين شاخص هاي كيفيت و رقابت و انعطاف پذيري در مديريت زنجيره اي تامين در شركت گلرنگ
673
تعيين شاخص هاي مديريت كيفيت و تدوين طرح ارتقا كيفيت در فدراسيون و هيات هاي كشتي ايران
674
تعيين شاخص هاي مكان يابي جهت ايجاد سد زيرزميني و شبيه سازي مدل رياضي جريان در سد زيرزميني
675
تعيين شاخص هاي مورفولوژي و كموسيستماتيك در شناسايي نتايج زايگوتيك جنسي و نوسلار غير جنسي حاصل از برنامه هاي اصلاحي مركبات
676
تعيين شاخص هاي نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي هنر و ميزان كاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان
677
تعيين شاخص هاي نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي هنر و ميزان كاربست آنها در دانشگاه هنر اصفهان
678
تعيين شاخص هاي هدف در برنامه ريزي راهبردي رسانه و همراستايي آن با شاخص هاي مدل كارت امتيازي متوازن (تحقيق موردي خبرگزاري نامه نيوز)
679
تعيين شاخص هاي هدف در برنامه ريزي راهبردي وهمراستايي آن با شاخص هاي ارزيابي عملكرد اعضاي هيئت علمي موسسات آموزش عالي به منظور بهبود مدل BSC
680
تعيين شاخص‌هاي طراحي بخش بستري بيمارستان سيار (بيمارستان سيار تريلري 40 تختخوابي با سازه تمام كانتينري كشويي﴾
681
تعيين شاخصه هاي انتقال حرارت و خنك كاري در يك موتور بنزيني 16 سوپاپ پرخوران
682
تعيين شاخصهاي ارزيابي بلادرنگ پايداري در سيستم‌هاي قدرت به هم پيوسته و كاربرد آن در عملكرد مطمئن سيستم‌
683
تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد نيروي انساني در صنايع نساجي ايران ﴿واحدهاي رنگرزي، چاپ و تكميل﴾
684
تعيين شاخصهاي ارزيابي و تكنيكهاي تصميم گيري گروهي ﴿مطالعه موردي در شركت پارس شهاب ﴾
685
تعيين شاخصهاي انتخاب در ارقام ذرت ( Zea mays L.)‌ به منظور افزايش عملكرد دانه در شرايط گلخانه و مزرعه
686
تعيين شاخصهاي بافت نرم صورت بوسيله فتوگرافي و آنتروپومتري در دانشجويان پسر 25-18 ساله دانشكده هاي شهر يزد
687
تعيين شاخصهاي بافتهاي نرم صورت بوسيله فاوگرافي و آنتروپومتري در دانشجويان پسر 25-18 سال دانشكده هاي شهر يزد
688
تعيين شاخصهاي برچسب گذاري محيط زيستي براي محصولات نساجي
689
تعيين شاخصهاي بهره وري در دانشگاه يزد
690
تعيين شاخصهاي عملكرد براي
691
تعيين شاخصهاي عملكرد براي فروشگاههاي زنجيرهاي در ايران
692
تعيين شاخصهاي عملكرد برايفروشگاههاي زنجيرهاي در ايران
693
تعيين شاخصهاي كمي درمانهاي اندودنتيك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد از سال 82-1376
694
تعيين شاخصهاي كمي درمانهاي اندودنتيك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد از سال 82-1376
695
تعيين شادكامي و عوامل پيش بيني كننده ان در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي،پژوهشي و درماني الزهرا (س) شهر رشت در سال 1397
696
تعيين شار نوترون‌هاي گرمايي در راكتور مينياتوري اصفهان به روش k0
697
تعيين شارنوتروني در سناريوهاي مختلف باز
698
تعيين شاعر به كمك روشهاي يادگيري ماشين
699
تعيين شايستگي مراتع منطقه فريدونشهر براي چراي گوسفند
700
تعيين شايستگي مرتع از جنبه برخي محصولات فرعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و روش هاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: منطقه شيطور - سبزدشت بافق)
701
تعيين شتاب طيفي مناطق مختلف و اثرات حوزه نزديك با استفاده از طيف خطر يكنواخت
702
تعيين شدت استرس شغلي در ميان دستياران ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
703
تعيين شدت بيابان زايي حاشيه سنگ معدن چغارت بافق با استفاده از معيار پوشش گياهي در مدلIMDPA
704
تعيين شدت بيابان زايي منطقه ريگان در استان كرمان با استفاده از مدل IMDPA ﴿بر اساس معيارهاي خاك، پوشش، آب و فرسايش﴾
705
تعيين شدت بيماريهاي بافت بينابيني ريه با استفاده از تصاوير HRCT
706
تعيين شرايط اوليه ماشين هاي القايي
707
تعيين شرايط بهره برداري بحراني در ارزيابي آسيب پذيري سيستم قدرت ناشي از حملات عامدانه
708
تعيين شرايط بهينه از نظر درجه حرارت زمان و نسبت استوكيومتري در تبديل سولفات استرانسيم به كربنات استرانسيم
709
تعيين شرايط بهينه استخراج حلالي كادميم توسط حلالهاي مختلف
710
تعيين شرايط بهينه براي حذف رنگ از پساب ها با استفاده از لجن تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب
711
تعيين شرايط بهينه تشويه و حل كردن واناريم در خاكستر سوخت هاي سنگين
712
تعيين شرايط بهينه توليد راديو داروهاي 201Tl، 67Ga، 64Cu و 18F با استفاده از باريكه پروتون
713
تعيين شرايط بهينه توليد ريز لايه هاي كيتوسان /پلي وينيل الكل و كيتوسان خالص به روش الكتروريسي و بررسي خواص فيزيكي
714
تعيين شرايط بهينه توليد كادميوم از سولفات كادميوم با روش الكترووينينگ
715
تعيين شرايط بهينه توليد نخ نانو ليفي كازئين و بررسي خواص مكانيكي آن
716
تعيين شرايط بهينه حذف رقابتي (Fe(III) ,Cu(II), Ni(II از پساب هاي صنعتي بوسيله دياتوميت منطقه آذربايجان
717
تعيين شرايط بهينه حذف رنگ با روش تلفيقي بيولوژيكي (SBR) و روش انعقاد ولخته سازي
718
تعيين شرايط بهينه سخت كاري ليزري فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 12%Cr
719
تعيين شرايط بهينه عملياتي جهت حذف زيستي استايرن از پساب سنتزي با استفاده از ميكروارگانيسم رودوكوكوس اريتروپوليس
720
تعيين شرايط بهينه عملياتي فلوتاسيون كانسنگ مخلوط سولفيدي-اكسيدي سرب و روي معدن كوه سرمه
721
تعيين شرايط بهينه كك زدايي از كاتاليزورهاي غير فعال شده مورد استفاده در فرآيند هيدروتريتينگ
722
تعيين شرايط بهينه هم زدن فولاد مذاب در كوره پاتيلي توسط دمش گاز آرگون براي رسيدن به تركيب شيميايي و توزيع دمايي همگن
723
تعيين شرايط بهينه و مدل سازي حذف بيولوژيكي سرب و كادميم از محلول هاي آبي توسط جلبك غيرزنده تصفيه شده
724
تعيين شرايط تريپ نيروگاه بخار با توجه به عملكرد سيستم تحريك گاورنر پايدار ساز سيستم قدرت و شبكه محيط با استفاده از مدل سازي اجزاء
725
تعيين شرايط تشكيل هيدرات هاي گازي در ايستگاه هاي گاز شهري و جداسازي و تخريب آن در مسير توزيع به وسيله آناليز CFD
726
تعيين شرايط تك مدي فيبر نوري و محاسبه پارامترهاي پاشندگي و تلفات در يك پيونده مخابرات نوري
727
تعيين شرايط تهيه مخلوط هاي اكسيدي مورد استفاده در جوشكاري A-TIG
728
تعيين شرايط توقف يك پروژه با نتايج ناموفق عملكردي
729
تعيين شرايط حاكم بر ماشينكاري سوپر آلياژاينكونل 718 با اايجاد تغييرات در پارامترهاي براده برداري به كمك طراحي آزمايش و بهينه سازي پروسه ماشينكاري
730
تعيين شرايط فرآيند توليد نخ فيلامنتي با سطح‌مقطع غيردايروي
731
تعيين شرايط مرزي و اوليه در طرح تونل ها با روش عددي
732
تعيين شرايط مناسب براي رسوب دهي تركيب واناديوم دار از محلول حاوي آن
733
تعيين شرايط مناسب پوشش دهي الكترو شيميايي نيكل با ضخامت بالا روي زيره سازه فولادي
734
تعيين شرايط مناسب پوشش دهي الكتروشيميائي نيكل با ضخامت بالا روي زير سازه فولادي
735
تعيين شرايط مناسب پير سختي آلياژ آلومينيم 6061
736
تعيين شرايط نفوذپذيري مذاب زاماك۵ در شبكه 3D فوم سلول باز فلزي
737
تعيين شرح وظايف طراح و ليتوگراف در پيش از چاپ ديجيتال
738
تعيين شركت هاي منطقه اي پست در سطح كشور
739
تعيين شكستگي لوله توسط سرعت سيال
740
تعيين شكل بهينه كاويتاتور در جريان سوپر كاويتاسيون دو بعدي
741
تعيين شكل بهينه ي كاويتاتور در جريان سوپر كاويتاسيون دو بعدي
742
تعيين شيب پايدار ديواره جنوب غربي معدن سرب و روي انگوران
743
تعيين شيب پايدار ديواره نهايي معادن روباز (مورد مطالعاتي ديواره شرقي معدن سرب، روي و باريت مهدي‌آباد)
744
تعيين شيب پله حين كار طبق مطالعات ژئومكانيكي براساس شرايط موجود در معدن كمرد (جاجرود)
745
تعيين شيب جاده براي سيكل رانندگي تاكسي ها در شهر تهران با استفاده از داده هاي GPS
746
تعيين شيب معدن چغارت بروش SMR
747
تعيين شيب مناسب براي معدن سنگ لاشه باغدره لواسان براساس مطالعات ژئومكانيكي
748
تعيين شيوع Scc حفره دهان و درمانهاي همراه در مراجعه كنندگان به بخش راديوتراپي بيمارستان رازي در شهر رشت بين سالهاي 1390- 1384
749
تعيين شيوع اختلال اسكلتي- عضلانيي در كاربران رايانه و مقايسه آن با ساير كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
750
تعيين شيوع اختلال اسكلتي- عضلانيي در كاربران رايانه و مقايسه آن با ساير كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
751
تعيين شيوع افزايش حجم لثه ناشي از CsA و عوامل مرتبط با آن در بيماران كليوي شهر رشت
752
تعيين شيوع انواع سايش دنداني در بين دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393
753
تعيين شيوع انواع عادات دهاني و ارتباط آن با وضعييت خانودگي كودكان 6تا 12 ساله شهر رشت
754
تعيين شيوع ايسكمي هاي قلبي نهفته در بيماران ديابتي بدون علامت با تست ورزش و مقايسه با گروه شاهد
755
تعيين شيوع ايسكمي هاي قلبي نهفته در بيماران ديابتي بدون علامت با تست ورزش و مقايسه با گروه شاهد
756
تعيين شيوع بيماري هاي روماتيسمي درجمعيت زرتشتيان شهر يزد
757
تعيين شيوع بيماريهاي التهابي مزمن گوش مياني در شهر ميبد و مقايسه آن با شهر يزد
758
تعيين شيوع بيمايهاي التهابي مزمن گوش مياني در شهر ميبد و مقايسه آن باشهر يزد
759
تعيين شيوع پاچماقي(CLUBFOOT) در بخش نوزادان بيمارستان دكتر علي شريعتي تهران﴿74-1370﴾
760
تعيين شيوع پديكلوز سر و همبستگي آن با اندازه مو در دختران دبستان دولتي و غير انتفاعي شهر رشت در سال 1379
761
تعيين شيوع پلي فارمسي و همبستگي آن با جنس ،سن و دسته هاي دارويي در نسخه هاي بيمه اي پزشكان شهررشت درسال 1379
762
تعيين شيوع پوسيدگي هاي دنداني در بيماران تحت درمان ارتودنسي متحرك مراجعه كننده به كلينيك هاي آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال هاي 1395-1394
763
تعيين شيوع ديس ليپيدمي دربيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمارستان رازي رشت در سال 1379
764
تعيين شيوع سيگار كشيدن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
765
تعيين شيوع عفونت HIV در مردان مبتلا به بيماريهاي مقاربتي مراجعه كننده به كلينيك هاي ارولوژي گيلان
766
تعيين شيوع علايم راديوگرافيك بيماري فمورواستابولار ايمپينجمنت و ارتباط آن با عملكرد مفاصل هيپ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا رشت درسال 1397
767
تعيين شيوع عيوب انكساري و انواع آن در بين كودكان دبستاني شهرهاي استان يزد در سال تحصيلي 72-1371
768
تعيين شيوع فاكتور روماتوئيد دربيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيك هاي روماتولوژي شهرستان رشت آبان 74 تا ارديبهشت 77
769
تعيين شيوع مال اكلوژن در دانش آموزان پسر 15-13 سال شهر رشت در سال 1384
770
تعيين شيوع محل درگيري آناتوميك شريان كرونر قلب و ريسك فاكتورهاي شايع بيماري كرونري قلب (CAD) در 400 مورد بيماران آنژيوگرافي شده در بيمارستان دكتر حشمت رشت
771
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتا هموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
772
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتا هموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
773
تعيين شيوع ناقلين استافيلو كوك اورئوس و استريتوكوك بتاهموليتيك گروه A در بين دانشجويان پزشكي دوره باليني
774
تعيين شيوع نسبي باكتريوري بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان الزهراي رشت سال 90-1389
775
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
776
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
777
تعيين شيوع هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به اسهال كمتراز 5 سال بر حسب وجود يا عدم وجود سوء تغذيه
778
تعيين صحت ايجاد خلط در تشخيص سل ريوي در بيماران اسمير منفي و بدون خلط
779
تعيين صحت تشخيصي كمپلكس فراگمانته يQRS الكتروكارديوگرام سطحي در پيشگويي جريان خون قسمت انتهايي رگ كرونر، در بيماران با انسداد كامل يك رگ كرونري قلب
780
تعيين صحت روشهاي معمول پيش بيني سايز دندان هاي رويش نيافته (كانين ،پرمولرها) در جمعيت گيلاني
781
تعيين صفرهاي چندجمله اي به وسيله روش هاي هم زمان با مرتبه ي همگرايي بالا
782
تعيين ضابطه براي نماسازي جديد در بافت قديم كرمان
783
تعيين ضخامت بالاست براي راه آهن ايران
784
تعيين ضخامت براي ناني باكيفيت مناسب
785
تعيين ضخامت بهينه پوشش WC-Co پاشش شده به روش HVOF بر روي زير لايه فولادي به كمك شبيه سازي كامپيوتري
786
تعيين ضخامت بهينه زغال در روش استخراج جبهه كار طولاني در حوزه زغالي طبس
787
تعيين ضخامت بهينه لاستيك ضربه گير
788
تعيين ضخامت حداقل ورق كف شناور هاي تندرو
789
تعيين ضخامت سگمان تحتاني رحم در بيماران سزارين قبلي در هفته ي 34 تا 36حاملگي با استفاده از سونوگرافي و ارتباط آن با از هم گسيختگي سگمان تحتاني در زمان زايمان سزارين
790
تعيين ضخامت قلع در ورق هاي قلع اندود بااستفاده ازروش كرونوپتانسيومتري واكسيداسيون الكتروكاتاليستي هيدرازين باحد واسط پيروگالل رد برالكترودكربن شيشه
791
تعيين ضرائب آيروديناميكي چند نمونه ايرفويل فوق بحراني(Super Critical) با استفاده از نرم افزارهاي (CFD)
792
تعيين ضرائب خاموشي و پس پراكندگي جو و بررسي پارامترهاي پخش توده هاي آلاينده توسط ليدار جذبي تفاضلي و با استفاده از روش كمترين فاصله مربعات
793
تعيين ضرائب هيدروديناميكي يك AUV به روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي و ديناميك سيالات تجربي
794
تعيين ضرايب Kp درايستگاههاي سينوپتيك كشور
795
تعيين ضرايب آكوستوالاستيك در فلز جوش و HAZ در جوشكاري فولاد زنگ نزن آستنيتي
796
تعيين ضرايب آيروديناميكي موشك با موتور جت
797
تعيين ضرايب آيروديناميكي و جرم مجازي ايرفويل با استفاده از CFD
798
تعيين ضرايب انباشت دز معادل نوترون ها با استفاده از كد محاسباتي MCNP در سه ماده آب آهن و سرب
799
تعيين ضرايب اندركنش افقي شمع - خاك - شمع با استفاده از آزمايشات ميزلرزان تحت بار زلزله و مقايسه آن با نتايج حاصل از تحليل هاي عددي
800
تعيين ضرايب ايروديناميكي يك كاوشگر در مسير بازگشت به جو
801
تعيين ضرايب پايداري هواپيماهاي زير صوت
802
تعيين ضرايب پخش هسته هاي راديواكتيو براي سواحل شمالي خليج فارس در شرايط بحران
803
تعيين ضرايب پخش هسته هاي راديواكتيو براي سواحل شمالي خليج فارس در شرايط بحران
804
تعيين ضرايب پسخور دمايي راكتيويته¬ي قلب يك راكتور هسته¬اي آب تحت فشار با نانوسيال خنك كننده و بررسي تأثير غلظت و اندازه ي نانوذرات در سيال خنك كننده بر اين پارامترهاي ديناميكي
805
تعيين ضرايب تقويت ديناميكي ورق هاي ايزوتروپيك الاستيك مورب تحت بارهاي متحرك
806
تعيين ضرايب جرم افزوده يك شناور زير سطحي خودكار به روش المان مرزي
807
تعيين ضرايب فعاليت اسيدهاي آمينه در محلولهاي مايي الكتروليت
808
تعيين ضرايب فعاليت تركيبات آلي و الكتروليت در مخلوطهاي سه جزئي
809
تعيين ضرايب قدرت بهينه عملكرد توربين¬هاي بادي در شبكه¬هاي توزيع با در نظر گرفتن مدل¬هاي تصادفي توان بادي و بار مصرفي شبكه
810
تعيين ضرايب مجهول در معادله نفوذبا استفاده از نگاشتهاي ضريب به داده
811
تعيين ضرايب ههيدروديناميكي آبخوان اصفهك طبس به روش پمپاژ تك چاهي
812
تعيين ضرايب هيدرو ديناميك ليفت و درگ يك AUV و تدوين يك روش جديد براي محاسبه ضرايب جرم مجازي با استفاده از CFD
813
تعيين ضرايب هيدروديناميكي در حركت عمودي سيلندرهاي مستطيلي طويل در كانال هاي با مقاطع مختلف
814
تعيين ضرايب هيدروديناميكي سازه هاي شناور به روش تجربي
815
تعيين ضربگرهاي ايزومتري از فضاي LP(G,X
816
تعيين ضريب انتشار فيلتر و ابعاد بهينه ي چنبره جهت طراحي و ساخت دستگاه پايش غلظت گاز رادن درون خاك
817
تعيين ضريب انتقال حرارت جابجائي آزاد بر روي مارپيچهاي قائم
818
تعيين ضريب انتقال حرارت جابجائي در يك جريان تراكم پذير در شيپوره هاي همگرا-واگرا
819
تعيين ضريب انتقال حرارت كنوكسيوني در ظروف مجهز به همزن ژاكت دار
820
تعيين ضريب پوشانندگي پارچه با استفاده از روش محاسباتي و ميكروسكوپي
821
تعيين ضريب تبديل F جهت محاسبه سال -زوج تحت پوشش (CYP) در دو روش توبكتومي و وازكتومي در مناطق شهري و روستايي ايران (مطالعه طرح پيمايش و ارزشيابي برنامه تنظيم خانواده )
822
تعيين ضريب تمركز تنش صفحات كامپوزيتي به روش المان محدود
823
تعيين ضريب توزيع اورانيوم در سيستم هاي دوفازي (باحلال هاي مختلف )
824
تعيين ضريب توزيع بار بر روي تراورس در روسازي آسفالتي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
825
تعيين ضريب توزيع عرضي بار كاميون بوژي آيين نامه بارگذاري پل (نشريه 139) بين تيرهاي طولي با استفاده از پارامترهاي مشخصه α , θ در عرشه‌هاي دو عنصري
826
تعيين ضريب جذب صوتي فوم ها با بكارگيري روش تئوري-تجربي
827
تعيين ضريب رفتار سازه هاي پيش ساخته بتني با اتصالات پس كشيده هيبريدي و ديوارهاي برشي پيش ساخته پس كشيده
828
تعيين ضريب رفتار قاب هاي بتني پيش ساخته با اتصالات نيمه صلب
829
تعيين ضريب رفتار قاب هاي بتني همراه با ديوارهاي برش پيش ساخته و درجا با استفاده از مدل سازي 3 بعدي
830
تعيين ضريب رفتار قاب هاي پيش ساخته مهاربندي شده با بادبندي فلزي
831
تعيين ضريب رفتارلرزه اي قابهاي فولادي داراي ميراگر الاكلنگي
832
تعيين ضريب رفتاري قاب فلزي ساده با ديوارهاي برشي فولادي
833
تعيين ضريب زبري مانينگ كانال آبياري به روش مهندسي معكوس با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك و مقايسه با ساير روش هاي موجود
834
تعيين ضريب ژول تامسون براي سيال چگال بنزن توسط معادله ي حالت LIR با ضرايب توسعه يافته
835
تعيين ضريب سيمان شدگي در سازندهاي كربناته با استفاده از يك روش جديد
836
تعيين ضريب شدت تنش براي ترك هاي موجود در پوسته ي كروي
837
تعيين ضريب شدت تنش در چرخ‌دنده ترك‌دار سيستم انتقال قدرت خودرو به روش تابع وزن دوبعدي
838
تعيين ضريب شكل تجهيزات فشار قوي در يك پست انتقال
839
تعيين ضريب فشار در سيلندر عمودي در حالت هاي مختلف با استفاده از نرم افزار cfx
840
تعيين ضريب فشار قاعده به روش محاسباتي و تجربي در حالت دو بعدي و تقارن محوري
841
تعيين ضريب قدرت بهينه شبكه و تصحيح ولتاژ سيستم ازديدگاه اقتصادي
842
تعيين ضريب كمانش ورقهاي منحني شكل تحت تاثير بارهاي طولي و جانبي با روش نوار محدود
843
تعيين ضريب نفوذ در رنگرزي الياف پشم با رنگزاهاي اسيدي با استفاده از داده‌هاي طيفي
844
تعيين ضريب نفوذ و بررسي tg فيلم تر به روش الكتروشيميايي
845
تعيين ضريب نفوذپذيري مصالح اساسي و بدست آوردن معادلات و رگراسيون
846
تعيين ضريب همزماني انواع مصرف كنندگان برق
847
تعيين ضعف هاي سازه اي در سيستم لوله با استفاده از حل معكوس ضربه قوچ با در نظر گرفتن اثرات تداخلي سيال - سازه
848
تعيين ضوابط ارتقاء كيفيت محيط شهري، جهت افزايش رابطه متقابل كودكان و محيط﴿مورد پژوهي:محله منيره تهران﴾
849
تعيين ضوابط طراحي پياده راه هاي فعال و پويا ﴿ نمونه موردي : حد فاصل ميدان قدس تا ميدان تجريش تهران ﴾
850
تعيين ضوابط طراحي لرزه اي ساختمان هاي نزديك گسل
851
تعيين ضوابط كنترل كيفيت محصول چاپ فلكسو
852
تعيين طرح انعطاف پذير از ميان چندين طرح توسعه شبكه انتقال
853
تعيين طرح بهينه سانسور فزاينده نوع II در توزيع نمايي تعميم يافته , determine the optimal type-II progressively censoring scheme for generalized exponential distribution
854
تعيين طرفيت باربري و شكل پذيري اعضاي بتني تقويت شده با كامپوزيت هاي FRP تحت فشار
855
تعيين طول بهينه كارگاه زغال سنگ در روش جبهه كار بلند مكانيزه با توجه به جنبه هاي مكانيك سنگ ، فني و اقتصادي
856
تعيين طول كليه طبيعي در سونوگرافي شكم مراجعان بالاي 15سال بخش سونوگرافي بيمارستان رازي رشت
857
تعيين طول گام مناسب در راهبرد جستجوي خطي براي حل عددي مسائل بهينه سازي نامقيّد
858
تعيين طول موثر شيار در روش شيار زني جهت كنترل پديده ي جداشدگي ورق FRP ازسطح بتن با منظور كردن تعداد لايه ها
859
تعيين طيف انرژي نوترونها در رآكتور ( MNSR (Miniature Neutron Source Reacto (واقع در مركز تكنولوژي هسته اي اصفهان )
860
تعيين طيف پاسخ ضربه ساختمانهاي مجاور يكديگر
861
تعيين طيف خطر يكنواخت و طيف طراحي ساختگاه
862
تعيين طيف طرح خطر يكنواخت با توجه به اثرات حوزه نزديك و مقايسه با طيف آيين نامه ها
863
تعيين ظرايب مجهول در چند مسئله هدايت گرمايي معكوس با استفاده از روش جواب هاي بنيادي
864
تعيين ظرفيت آزاد راهها در مقاطع با حركت موجي
865
تعيين ظرفيت باربري بسترهاي سنگي تحت اثر بار دو شالوده نواري مجاور هم به روش مرز بالاي تحليل حدي
866
تعيين ظرفيت باربري پلهاي موجود با استفاده از روش استاتيكي غير خطي و ديناميكي غير خطي فزاينده (IDA )
867
تعيين ظرفيت باربري پي¬هاي سنگي به روش تحليل حدي مرز بالا با در نظر گرفتن معيار غير خطي هوك و براون
868
تعيين ظرفيت باربري پيهاي چندبر
869
تعيين ظرفيت باربري خاك هاي رويين و زيرين با آزمايش نشست صفحه اي در بازروئي هاي متفاوت يك مزرعه نيشكر
870
تعيين ظرفيت باربري شمعها با استفاده از نتايج CPT با ملاحظه اثر مقياس
871
تعيين ظرفيت باربري شمعهاي كوبيده شده با استفاده از مقدار انرژي ديناميكي مصرف شده
872
تعيين ظرفيت باربري قائم در شمعها با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ استاندارد
873
تعيين ظرفيت باربري لرزه اي پي هاي نواري در مجاورت شيب ها به روش شبه ديناميكي
874
تعيين ظرفيت باربري محوري شمع با استفاده از نتايج CPT بر اساس معيار جابجايي
875
تعيين ظرفيت باربري و رفتار بار- نشست شمع از طريق مدل رياضي
876
تعيين ظرفيت برخي از تركيبات لانتانيدي با استفاده از مطالعه خواص ساختاري و الكتروني آنها
877
تعيين ظرفيت بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با ولتاژ هارمونيكي
878
تعيين ظرفيت بهينه پست كشش هيبريدي خورشيدي و بادي با ديدگاه اقتصادي و فني
879
تعيين ظرفيت بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع جهت مصارف خانگي با استفاده از مدل حرارتي و اقتصادي
880
تعيين ظرفيت بهينه توليدكننده‌هاي پراكنده و سيستم‌هاي ذخيره انرژي در ريزشبكه بادرنظرگرفتن مسائل زيست‌محيطي
881
تعيين ظرفيت بهينه سيستمهاي توليد همزمان گرما والكتريسيته
882
تعيين ظرفيت بهينه فناوري هاي عرضه آب در استان تهران در افق 1420 هجري شمسي با لحاظ عوامل عدم قطعيت
883
تعيين ظرفيت بهينه مخزن سد با استفاده از مدل تركيبي بهينه سازي تكاملي- برنامه ريزي خطي
884
تعيين ظرفيت بهينه مولدها در سيستمهاي توليد پراكنده تركيبي
885
تعيين ظرفيت بهينه، ارزيابي اقتصادي و فني سيستم فتوولتائيك خانگي (ROOFTOP PHOTOVOLTAIC SYSTEM) متصل به شبكه با داده¬هاي واقعي بر روي شبكه محلي موردمطالعه
886
تعيين ظرفيت جذب فلزات سنگين توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه اي - مطالعه موردي: رودخانه جاجرود
887
تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي ربات بالينك هاي الاستيك به روش خطي سازي فيزيك
888
تعيين ظرفيت حمل بار ديناميكي منيپولاتورهاي انعطاف پذير به روش كنترل بهينه
889
تعيين ظرفيت حمل بار ربات دو پا
890
تعيين ظرفيت سيستم WCDMA
891
تعيين ظرفيت فيلترهاي فعال در شبكه قدرت با استفاده از الگوريتم گرگ خاكستري
892
تعيين ظرفيت گردش‌به‌چپ در تقاطع هاي چراغ‌دار با استفاده از شبيه‌سازي جريان ترافيك
893
تعيين ظرفيت مالياتي استان هاي ايران با رويكرد منطق فازي
894
تعيين ظرفيت نصب منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوزها و بازبستها به منظور جلوگيري از كاهش قابليت اطمينان
895
تعيين ظرفيت هاي بالقوه انرژي باد در منطقه فارس و بوشهر از طريق شبيه سازي
896
تعيين ظرفيت و مكان واحدهاي فتوولتائيك در شبكه توزيع با در نظر گرفتن مدل هاي بار متغير با زمان
897
تعيين ظرفيت و مكانيابي بهينه منابع توليد پراكنده
898
تعيين ظرفيت ومكان يابي بهينه ي توليدات پراكنده تجديد پذير با لحاظ مدل بار به وسيله الگوريتم هاي هوشمند تركيبي مبتني برPSO
899
تعيين ظرفيت يك شركت جديدالتاسيس هواپيمايي براساس اصول نظريه صف با توجه به تقاضاي مشتريان آن
900
تعيين عامل اقتصادي موثر بر تقاضاي بيمه هاي مسئوليت
901
تعيين عددي طيف اتمي در قفس مولكولي
902
تعيين عددي و آزمايشگاهي ميدان دما و تغييرشكل در اتصال جوش گلويي
903
تعيين عدم قطعيت در آزمايشهاي تجربي آيروديناميكي
904
تعيين علل اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي بهشهر 87 - 86
905
تعيين علل تركيدن برقگيرها
906
تعيين علل تغييرات زماني و مكاني منحني سنجه رسوب
907
تعيين علل توافق يا اختلاف با نتايج تجربي در معادلات حالت گازها با محاسبه ضريب ژول تامسون براي گازهاي مختلف
908
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در بخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68و69
909
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در يخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68 و 69
910
تعيين علل عفونت دستگاه ادراري در يخش اطفال مركز پزشكي افشار يزد در سالهاي 68 و 69
911
تعيين علل غيرفعال شدن نمونه كاتاليزورهاي مستعمل واحد هيدروتريتينگ پالايشگاه اصفهان
912
تعيين علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي درشهرستان آزادشهر
913
تعيين علل مسموميت و سرانجام مسمومين بستري شده در مراكز درماني شهر يزد از آبان 1385 تا اسفند 1387
914
تعيين علل مسموميت و سرانجام مسمومين بستري شده در مراكز درماني شهر يزد از آبان 1385 تا اسفند 1387
915
تعيين علل نازايي درزوجهاي نابارور مراجعه كننده به درمانگاه نازايي بيمارستان الزهرا(س ) رشت درسال 1379
916
تعيين علل همسر آزاري درشهرستان گرگان
917
تعيين علل و انگيزه هاي خيانت در روابط زناشويي ( ازدواج هاي مجازي ) در شهر بهشهر
918
تعيين علل و فراواني سندرم پاهاي بي قرار در مراجعه كنندگان غيرترومايي به درمانگاه ارتوپدي در بيمارستان پورسينا در سال 1396
919
تعيين عمر باقيمانده و طرح روكش روسازي راه با استفاده از دستگاه FWD و نرم افزار ELMOD
920
تعيين عمر پره توربين كامپوزيتي شيشه-اپوكسي به روش مندل
921
تعيين عمر چندلايه هاي كامپوزيتي با لايه چيني متقارن عمومي تحت بارهاي متناوب كششي به روش مايكرومكانيك
922
تعيين عمر خستگي جعبه دنده اصلي دستگاه همتراز ساز ورق
923
تعيين عمر خستگي چندلايه هاي كامپوزيتي شبه ايزوتروپيك با توسعه مدلي چند مقياسه در چارچوب مكانيك خرابي
924
تعيين عمر خستگي قطعات با استفاده از تئوري shakdown
925
تعيين عمر خستگي قطعات با استفاده از تئوري shakedown
926
تعيين عمر خستگي كامپوزيت هاي پايه پليمري تحت بارگذاري فشاري
927
تعيين عمر قطعات فلزي حاوي تمركز تنش (شيار) با استفاده از روش هاي كرنش-عمر غيرمحلي تحت بارهاي متناوب
928
تعيين عمرخستگي در يك اتصال تي شكل سكوي ثابت دريايي با احتساب خوردگي حفره اي
929
تعيين عمق بيهوشي با استفاده از سيگنال هاي حياتي
930
تعيين عمق سنگ بستر حوضه رسوبي ميادين نفتي اهواز تا گچساران با استفاده از معكوس سازي داده هاي گراني‌سنجي و مغناطيسي هوابرد
931
تعيين عمق مناسب براي شكاف هيدروليكي
932
تعيين عملكرد و توسعه يك ساختار براي تشخيص عيب ميكروتوربين گاز
933
تعيين عملكرد،تركيب شيميايي و قابليت هضم in vitro) و (in vivo كلش ارقام مختلف نخود
934
تعيين عناصر تانسوراشلبي به روش المان محدود و مقايسه با نتايج تحليلي
935
تعيين عناصر سنگين موجود در خاكهاي سطحي مناطق جنگي استان خوزستان
936
تعيين عناصر كم مقدار در موي انسان در شهر اصفهان به روش فعال سازي نوتروني
937
تعيين عناصر كم مقدار موجود در هواي تهران با استفاده از تكنيك آناليز بطريق فعالسازي با نوترون
938
تعيين عناصر معدني و سنگين موجود در انجير باغستان هاي استهبان
939
تعيين عناصر و تبيين روابط بين عوامل موثر در شكل گيري اكوسيستم كارآفريني اجتماعي با تمركز بر دانشگاه نسل سوم (مورد مطالعه دانشگاه علم وصنعت ايران)
940
تعيين عنصر خطادار در يك ريزشبكه ي نامتقارن در حالت عملكرد متصل و منفصل از شبكه
941
تعيين عنصر ساختاري مورفولوژي جهت آشكارسازي لبه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
942
تعيين عوامل باكتريال مولد سينوزيت ماگزيلاري مزمن
943
تعيين عوامل باكتريال مولد سينوزيت ماگزيلاري مزمن
944
تعيين عوامل برگزاري جلسات موثر در شركت گاز استان اصفهان
945
تعيين عوامل پيش آگهي بقا در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر يزد با استفاده از مدلهاي پارامتري و مدل كاكس بيزي طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
946
تعيين عوامل پيش بيني كننده طلاق عاطفي در زنان شهر اصفهان
947
تعيين عوامل تاثير گذار بر مديريت استعداد با تاكيد بر تاثير پاداش دروني
948
تعيين عوامل تاثير گذار بر نرخ سايش پره فن جدا كننده هوايي با هدف محاسبه نرخ سايش و بهبود عمر
949
تعيين عوامل تاثيرگذار روي ارزش ويژه نام و نشان تجاري در شركت فرآورده هاي لبني گلا آمل
950
ﺗﻌيين ﻋﻮاﻣﻞ ﺣياﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘيت ﺟﻬﺖ ﭘياده ﺳﺎزي ﺳيستمهاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن(ERP) در اﯾﺮان ﴿ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي شركت سايپا)
951
تعيين عوامل حياتي موفقيت جهت پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي جامع منابع سازمان ﴿ERP) در ايران ﴿مطالعه موردي شركت سايپا﴾
952
تعيين عوامل حياتي موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان تحت وب در شركت آّب و فاضلاب شيراز
953
تعيين عوامل كلامي و غيركلامي مؤثر در ارائه دروس رشته هاي علوم پزشكي
954
تعيين عوامل كليدي موفقيت در اجراي پروژ هاي مهندسي ارزش در سدسازي
955
تعيين عوامل گسترش خدمات بانكداري الكترونيك در بانك
956
تعيين ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون شهري و طراحي مدل آنها
957
تعيين عوامل مؤثر بر تغيير چشم اندازهاي روستايي در ناحيه باغ بهادران
958
تعيين عوامل مؤثر بر طول لوله راني در زمين هاي آبرفتي با بافت لايه اي با راه كار عددي
959
تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد پسته با استفاده از روش كرامر و الگوريتم هيبريد ژنتيك- شبكه¬¬ي¬ عصبي مصنوعي
960
تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد نيروي فروش با رويكرد مدل سه شاخگي (مطالعه موردي: صنعت آرايشي و بهداشتي در استان كرمان)
961
تعيين عوامل مؤثر بر فرار مالياتي با استفاده از روش فرا تحليل و تخمين ميزان آن در ايران به روش MIMIC
962
تعيين عوامل مؤثر در ايجاد سيلاب با استفاده از روش پويايي سيستم ‏(مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسكندري-اصفهان)‏
963
تعيين عوامل مؤثر مهارت مكالمه اي مديران در ارتباطات تجاري : تحليل عاملي
964
تعيين عوامل مؤثر مهارت مكالمه اي مديران در ارتباطات تجاري: تحليل عاملي
965
تعيين عوامل مؤثردر تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي: شهرستان زابل
966
تعيين عوامل مرتبط با عود اختلال مصرف مواد در بيماران مراجعه كننده به مركز درمان سوء مصرف مواد بيمارستان شفا رشت در سال 96-1395
967
تعيين عوامل مهم در انگيزش نيروي انساني و ارائه پيشنهاداتي جهت پياده سازي نظام انگيزشي
968
تعيين عوامل موثر ارزش ويژه برند رويدادهاي ورزشي در جذب اسپانسرهاي ورزشي
969
تعيين عوامل موثر ارزش ويژه برند رويدادهاي ورزشي در جذب اسپانسرهاي ورزشي
970
تعيين عوامل موثر بر اثر بخشي آموزشهاي كشاورزي ارائه شده به شركت هاي تعاوني كشاورزي استان اصفهان
971
تعيين عوامل موثر بر ارتقاي ارزش ويژه برند از طريق پيوند عاطفي برند با مشتري بادر نظر گرفتن نقش تعديلگر دانش مصرف كننده(مورد مطالعه: شركت ايران رادياتور
972
تعيين عوامل موثر بر استفاده از واسطه هاي الكترونيكي توسط شركت هاي صادركننده﴿مطالعه موردي شركت هاي صادراتي استان اصفهان﴾
973
تعيين عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان كارشناس ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غير دولتي
974
تعيين عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غيردولتي
975
تعيين عوامل موثر بر اعتماد در تبليغات پيام كوتاه در بين شهروندان شهر اصفهان
976
تعيين عوامل موثر بر افسردگي در دانشجويان دختد ساكن در خوابگاههاي پيراپزشكي وحضرت معصومه﴿س﴾﴿مطالعه كيفي﴾
977
تعيين عوامل موثر بر انگيزش كاركنان در سازمان تامين اجتماعي بر اساس مدل يكپارچه انگيزش
978
تعيين عوامل موثر بر برندسازي صنايع دستي (مورد مطالعه: پارچه قلمكار اصفهان)
979
تعيين عوامل موثر بر بهره وري كل و عوامل توليد و عامل تكنولوژي در اقتصاد ايران (1338-1386)
980
تعيين عوامل موثر بر تسهيم دانش و تاثير آن بر عملكرد كاركنان شركت گاز استان كردستان
981
تعيين عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان همدان
982
تعيين عوامل موثر بر حجم كار ادراك‌شده
983
تعيين عوامل موثر بر رسوب و بررسي خواص كامپوزيتهاي الكترولس Ni-P-MoS2
984
تعيين عوامل موثر بر عدم اجراي روش هاي تدريس فعال از ديدگاه دبيران پايه چهارم ابتدايي شهر قاين در سال تحصيلي 1395-1396
985
تعيين عوامل موثر بر عدم اجراي روش هاي تدريس فعال از ديدگاه دبيران پايه سوم ابتدايي شهر بيرجند در سال تحصيلي 1395-1396
986
تعيين عوامل موثر بر عملكرد زردآلو با استفاده از روش انتخاب ويژگي با الگوريتم هاي تكاملي
987
تعيين عوامل موثر بر مديريت پروژههاي آب كشور و ارائه مدلي براي مقايسه تطبيقي سختي پروژهها با يكديگر براساس روشهاي فازي
988
تعيين عوامل موثر بر مسير و سرعت حركت قطب‌هاي ريزشبكه‌هاي Off-Grid با DG-هاي مبتني بر VSI
989
تعيين عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي دختران دانش آموز مقطع متوسطه (مطالعه موردي شهر كردكوي)
990
تعيين عوامل موثر بر موفقيت هاي تيم ملي واليبال در رويداد هاي بين المللي
991
تعيين عوامل موثر بر وفاداري به نام تجاري در هواداران ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از مدل فانك و گلادن
992
تعيين عوامل موثر بررضايت شغلي در صنعت فرش
993
تعيين عوامل موثر در تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي :شهرستان زابل
994
تعيين عوامل موثر در تحقق خودكفايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار مطالعه موردي:شهرستان زابل
995
تعيين عوامل موثر در ترك تحصيل دانش آموزان دختر و پسر و تبيين آن در فرآيند توسعه شهر درچه شهرستان خميني شهر، استان اصفهان
996
تعيين عوامل موثر در توسعه تفكر استراتژيك در صنعت نفت
997
تعيين عوامل موثر در رتبه بندي شركت ها و موسسات حمل و نقل﴿باري﴾ و ارائه مدل رتبه بندي شركت هاي مذكور
998
تعيين عوامل موثر در محيط كشت توليد بيوسورفكتانت
999
تعيين عوامل موثر در مهارت هاي كلامي مربيان براي جذب نابينايان
1000
تعيين عوامل موثر و آثار رواني درك سرمايه گذاران انفرادي از ريسك در بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان
بازگشت