<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين ميانگين فشار خون شرياني در اطفال سالم 13-6 سال شهر يزد
2
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
3
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
4
تعيين ميانگين نمره مواجهه پوستي پرسنل بخش هاي انكولوژي با داروهاي شيمي درماني با استفاده ازروش نيمه كمي ارزيابي مواجهه پوستي DREAMدر بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1394
5
تعيين ميانگين و انحراف معيار ‏NSE‏ و ‏S100b‏ در بيماران مبتلا به آسيب منتشر ‏آكسوني
6
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
7
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
8
تعيين ميدان آكوستيكي القا شده توسط يك منبع صوتي معلق در چاه پر شده از سيال ايده آل مدفون در محيط پروالاستيك بيوت
9
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش اپتيكي Shadowgraphy , Schliereh
10
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش هاي اپتيكي shadowgraphy , schlieren
11
تعيين ميدان دماي ناپايا در كره تو خالي با حل معادله غير فوريه غير خطي
12
تعيين ميدان هاي تشعشعي منابع تغذيه سوئيچينگ با اندازه گيري ميدان هاي راه نزديك و روش بازسازي منابع
13
تعيين ميدانهاي حرارت ،جابجايي و تنش در جوشكاري ليزر به كمك روش المان محدود
14
تعيين ميزان CUT-OFF POINTنيتريك اكسايد بازدمي جهت تشخيص آسم
15
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
16
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
17
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
18
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
19
تعيين ميزان آبگذري دريچه تخليه كننده تحتاني سدها با استفاده از مدل فيزيكي و مدل رياضي
20
تعيين ميزان آسيب پذيري و معيارهاي مكان گزيني كاربري هاي شهري با تاكيد بر بحران هاي غير طبيعي( نمونه موردي شهر سبزوار )
21
تعيين ميزان آفلاتوكسين در گندم سيلوهاي استان گلستان در سال 1378
22
تعيين ميزان آگاهي 400 نفر از كارمندان مرد متاهل جهاد سازندگي استان گيلان
23
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
24
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
25
تعيين ميزان آگاهي دندان پزشكان گنبد كاووس در زمينه كنترل عفونت
26
تعيين ميزان آگاهي و عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با پيشگيري از زخم پاي ديابتي و مراقبت از آن در بيماران مراجعه¬كننده (بستري يا سرپايي) به بيمارستان رازي شهر رشت
27
تعيين ميزان آلودگي جيوه در سبزي خوردن بروش فعال سازي نوتروني
28
تعيين ميزان آلودگي غبارات خياباني شهر تهران به فلزات سنگين و هيدروكربن‌ها
29
تعيين ميزان آلودگي مقره ها با استفاده از پردازش سيگنال
30
تعيين ميزان آموزش مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر رفتارهاي پر خطر موتور سواران شهر يزد
31
تعيين ميزان آنزيم پاراكسوناز - 1 و مالون دي آلدهيد در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل
32
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
33
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
34
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
35
تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان اصفهان
36
تعيين ميزان اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات و صادرات صنايع نساجي
37
تعيين ميزان اثربخشي آموزش به روش الكترونيكي و مقايسه آن با روش حضوري در كودكان كم توان ذهني استان گيلان : مطالعه موردي : مركز آموزش راهنمايي پيش حرفه اي پسران رشت
38
تعيين ميزان اثربخشي پروژه آرورا بر هوش‌هاي چندگانه كودكان تيزهوش 5 تا 6 سال شهر اصفهان
39
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
40
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
41
تعيين ميزان استفاده دانش آموزان دوره ي متوسطه شهر پردنجان از مكانيسم هاي دفاعي
42
تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پزشكي كرمان ازخدمات مرجع الكترونيكي , Electronic reference service use by post-graduate students of kermans medical science university
43
تعيين ميزان اسيب پذيري سازه هاي بتني متعارف با شكل پذيري عادي و متوسط و مقاوم سازي سازه هاي با سطح خرابي بالا به روش تحليل ديناميكي غير خطي
44
تعيين ميزان اسيدهاي آمينه گوگرد دار مورد نياز مرحله اول توليد مرغهاي تخمگذار لگهورن سويه هاي - لاين
45
تعيين ميزان اسيدهاي چرب موجود در شير با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال پخشي به همراه كروماتوگرافي گازي
46
تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
47
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
48
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
49
تعيين ميزان باروري اسپرم بوسيله ICSI و مقايسه آن در اسپرمهاي Motileو Immotile
50
تعيين ميزان برداشت بهينه ار منابع آب زيرزميني دشت جيرفت با رويكرد نظريه بازي ها
51
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
52
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
53
تعيين ميزان بروز رشد پس از سانحه و شناسايي عوامل رواني-اجتماعي موثر در گرايش به آن در زنان آسيب ديده شهر اصفهان
54
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
55
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
56
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان دارويي و نتايج آن
57
تعيين ميزان بقاي بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/2/1382 لغايت 1/6/1382 درمقايسه بابقاي مورد انتظار در سيستم مشخص كننده شدت تروما (ASCOT)
58
تعيين ميزان به خاطرسپاري تصوير با استفاده از يادگيري عميق
59
تعيين ميزان بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي ومقايسه آن با بخش هاي صنعت وساختمان
60
تعيين ميزان بهينه شيب جاده هاي باربري و بررسي آن در معدن مس سرچشمه
61
تعيين ميزان بهينه گلوله به آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
62
تعيين ميزان بهينه هزينه مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها در شهر تهران
63
تعيين ميزان بيماريابي سل ريوي و محاسبه بهبودي كامل بيماران سل ريوي خلط مثبت در استان گيلان به تفكيك شهرستان در سالهاي 1372 و 1373
64
تعيين ميزان پاتولين موجود در آب سيب با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال بخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
65
تعيين ميزان پتاسيم راديو اكتيو در هشت نوع سبزي موجود در شهرستان اراك
66
تعيين ميزان پتاسيم راديواكتيو در هشت نوع سبزي موجود در اراك
67
تعيين ميزان پروتئين ،اسيد آمينه و ارزش عذايي قارچ خوراكي دكمه اي در ايران
68
تعيين ميزان پروتئين و اسيد آمينه و ارزش غذاي در قارچ صدفي پلوروتوس فلوريدا
69
تعيين ميزان پروتئين و اسيدهاي آمينه پروتئين ميكروبي حاصل از ضايعات ليگنوسلولزي
70
تعيين ميزان تأثير جهاني شدن بر هويت ملي دانشجويان از نگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
71
تعيين ميزان تاثير آسپرين با مقدار كم ﴿LOW-DOSE﴾ در پيشگيري از سقط عادتي با علت نامعلوم
72
تعيين ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش مادران شهر ابركوه در مورد هپاتيت B در تابستان 1383
73
تعيين ميزان تاثير انواع استرسورها در اپيسودهاي اول و آخر يكصد مورد از بيماران مبتلا به اختلال خلقي بستري در بيمارستان شفا- رشت مهر 74 لغايت شهريور 75
74
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
75
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
76
تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل كليدي رهبري پروژه بر موفقيت پروژه از طريق هوش هيجاني اعضاي تيم پروژه (مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي پروژه محور در بخش توزيع برق ايران)
77
تعيين ميزان تاثيرگذاري فرآيند آسياكاري مكانيكي بر تركيب فازي پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش طراحي آزمايش تاگوچي
78
تعيين ميزان تجمع و توزيع فلزات سنگين شاخص نفتي، در رسوبات، ريشه و برگ درختان حرا ﴿Avicennia marina﴾ در رويشگاه هاي پارك ملي نايبند و منطقه حفاظت شده حرا در خليج فارس
79
تعيين ميزان تداخل واژگاني كودكان دو زبانه كردي - فارسي سال اول ابتدايي شهرستان ايلام
80
تعيين ميزان تطابق برنامه درماني بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي (Ketoacidosis Diabetic =DNA)در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت با پروتكل درماني استاندارد( از سال 73 الي 78)
81
تعيين ميزان تنوع موجود در ژرم پلاسم برنج هاشمي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و AFLP
82
تعيين ميزان توافق Agreement دو روش هدايت عصبي حركتي مديان -اولنار و هدايت حركتي مديان در تشخيص اختلال هدايت عصبي افراد با سندرم كارپال تونل مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا مركز EMG در سال 1379
83
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
84
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
85
تعيين ميزان توليد L-17 بوسيله سلول هاي NKT17 خون محيطي در بيماران مبتلا به هپاتيتC مزمن و مقايسه آن با افراد سالم
86
تعيين ميزان جابجايي هاي رخ داده و ترسيم پروفيل نشست در پروژه ي خط 7 متروي تهران قسمت شرقي- غربي با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
87
تعيين ميزان جذابيت بخش‌هاي مختلف صنعت براساس نيروهاي رقابتي پورتر به تفكيك صنعت(مطالعه موردي:صنايع فعال در شهرمشهد)
88
تعيين ميزان چگالي رسوب نمك معادل(ESDD)روي عايقهاي ولتاژ بالا بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
89
تعيين ميزان دانش تخصصي مشاوران تازه استخدام شده شهر گميشان
90
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
91
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
92
تعيين ميزان ديلاتاسيون ايسكميك گذرا در اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش اسپكت - مرور نظام مند شواهد – متاآناليز
93
تعيين ميزان رزرو با درنظرگيري قابليت اطمينان و امنيت شبكه
94
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
95
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
96
تعيين ميزان رشد و بيماري شيرخورانيكه با شير خششك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شيرخوارانيكه با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
97
تعيين ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1377
98
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
99
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
100
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
101
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
102
تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش آموزان يك و دو زبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي
103
تعيين ميزان سيگنال هاي فيزيكي شامل سختي و توپو گرافي سطح داربست هاي نانو ساختار بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي استئوبلاست
104
تعيين ميزان شارژ باتري يك اتوبوس الكتريكي يا هيبريد پلاگين در مسيرهاي مشخص
105
تعيين ميزان شكاف بين اخلاق كار شفاهي و اخلاق كار عملي در سازمانها و بررسي عوامل مديريتي - سازماني در تقويت اخلاق كار
106
تعيين ميزان شناسايي ضايعات تشريحي جمجمه پس از ضربه سر در راديوگرافي و سي تي اسكن بيماران مراجعه كننده شش ماهه دوم سال 1373 بيمارستان پورسينا
107
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
108
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
109
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
110
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
111
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
112
تعيين ميزان شيوع HCV (هپاتيت C ) ناشي از ترانسفوزيون در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
113
تعيين ميزان شيوع آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در اسب هاي شهرستان كرمانشاه به روش آزمايش مدفوع
114
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
115
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
116
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
117
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
118
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
119
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
120
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
121
تعيين ميزان شيوع افسردگي در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در طي مدت 6 ماه
122
تعيين ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
123
تعيين ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان دختر نوجوان مقطع راهنمايي
124
تعيين ميزان شيوع چاقي وتعيين و توزيع فراواني نسبي درجات مختلف چاقي در دانش آموزان مدارس دولتي شهر رشت پاييز 1377
125
تعيين ميزان شيوع خونريزيهاي ناشي از پلاسنتا پرويا و دكولمان در زنان حامله بستري شده در زايشگاه بهمن يزد در طي سالهاي 74-73
126
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
127
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
128
تعيين ميزان شيوع سوختگي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1374-1373
129
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي 551 بيمار در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
130
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
131
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
132
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
133
تعيين ميزان شيوع عوارض متابوليك تيروئيدكتومي در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك تخصصي بيماري هاي غدد داخلي در شهر رشت مركز استان گيلان (1376- 1364)
134
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
135
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
136
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
137
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
138
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
139
تعيين ميزان شيوع هيپوتيروئيدي دائمي در كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي در شهر يزد
140
تعيين ميزان شيوع و علل آمبليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
141
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
142
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
143
تعيين ميزان ضريب همبستگي بين نظرات روانشناسان و نظر مربيان مدارس در رابطه با علل پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمائي
144
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
145
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
146
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
147
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
148
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
149
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
150
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
151
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
152
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
153
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
154
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
155
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
156
تعيين ميزان فرسايش خاك در حوضه آبخيز كاكاشرف خرم آباد لرستان با استفاده از مدل BLM و AHP
157
تعيين ميزان فرسودگي شغلي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان يزد در سه ماهه اول سال 1392
158
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
159
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
160
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذزات مغناطيسي
161
تعيين ميزان فلزات سنگين در خاكستر حاصل از سوزاندن لجن تصفيه خانه پساب پتروشيمي فجر و ارائه راهكارهاي مناسب براي دفع آن
162
تعيين ميزان قابليت سازمان تامين اجتماعي شهر تهران جهت تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
163
تعيين ميزان كارايي فني بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها﴿ِDEA) طي سال هاي 1388-1380
164
تعيين ميزان كافئين موجود در انواع چاي و نوشيدني هاي انرژي زا با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي به همراه دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
165
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز
166
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشستهآموزش و پرورش ناحيه2 اهواز
167
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
168
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
169
تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از عفونت حاد سيستم صفراوي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي نيمه اول سال 1376
170
تعيين ميزان مرگ و مير نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر يزد در سال 1375
171
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
172
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
173
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
174
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
175
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
176
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
177
تعيين ميزان موفقيت محصولات ناشران ايراني حوزه نوجوان در تامين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد رضايت در نوجوانان 12-18 ساله درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي شهر اصفهان
178
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
179
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
180
تعيين ميزان ناب بودن با استفاده از متد هاي AHP و TOPSIS در محيط فازي جهت مشخص كردن وزن كلام در شركت مونتاژ شومينه رز
181
تعيين ميزان ناخالصي هاي موجود در سنگ معدن آهن، به روش بيناب پلاسماي القايي ليزري
182
تعيين ميزان ناهمواري روسازيها با استفاده از انديس بين المللي ناهمواري
183
تعيين ميزان نشست سطحي زمين بر اثر حفر تونل در مترو قم﴿ حد فاصل ايستگاه وليعصر تا ايستگاه بقيه الله﴾
184
تعيين ميزان هم خواني راديوگرافي ساده با پاتولوژي در افتراق تومورهاي اويه بدخيم و خوش خيم استخوان
185
تعيين ميزان همبستگي رابطه تراكم ساختماني با ميزان مصرف انرژي (نمونه موردي شهرك بسيجيان)
186
تعيين ميزان همبستگي مصرف سرانۀ پوشاك با شاخص توسعۀ انساني و درآمد ناخالص ملّي سرانه
187
تعيين ميزان همبستگي نظر صاحبنظران در مورد علل عقب ماندگي ذهني كودكان و نظر اولياء اين كودكان
188
تعيين ميزان همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي كسب و كار در شهرداري كلانشهر اصفهان
189
تعيين ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد،گروه علوم تربيتي ورودي 1386
190
تعيين ميزان و نوع اضطراب در دانش آموزان دختر دبيرستان شهيد جهانشاهي نوكنده در سال تحصيلي 87 - 86
191
تعيين نابرابري اجتماعي اقتصادي در بهره برياز خدمات سلامت
192
تعيين ناحيه آسيب پذيري به روش ماتريس امپدانس شبكه
193
تعيين ناحيه تخليه چاه ها با استفاده از روش شبيه سازي خطوط جريان و روش پيش روي سريع در مخازن گاز ميعاني
194
تعيين ناحيه ي پايداري در فضاي صفر و قطب هاي كنترل كننده
195
تعيين ناحيه‌ي متاثر از آب‌دوستي در نانولوله‌هاي كربني تحت بار الكتريكي به روش اعمال الگوهاي مختلف بار و استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
196
تعيين ناخالصي هاي جاذب نوتروني در غلاف سوخت (AL - Zirkaloy - S.S) به روش اكتيواسيون نوتروني
197
تعيين ناهمراستايي در ماشين آلات دوار به كمك آزمايشهاي ارتعاشي
198
تعيين ناهمواري رويه راه با استفاده از تصاوير رنگي - عمقي
199
تعيين ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از روش هاي يادگيري عميق
200
تعيين نايكنواختي رنگي منسوجات با استفاده از داده هاي طيفي
201
تعيين نتايج پريتونئال لاواز ﴿ dPL ﴾ در تشخيص آسيب ارگانهاي داخل شكمي متعاقب تروماهاي بلانت و نافذ شكمي
202
تعيين نتايج درمان جراحي باي پس عروق كرونري همراه با اندآرتركتومي و باي پس عروق كرونري به تنهايي در بيماران كرونري قلب (بيمارستان دكتر حشمت رشت 1380-1377)
203
تعيين نتايج زودرس درمان با سياست صبروانتظار تروماي بلانت طحال دربيماران بستري دربخش جراحي بيمارستان رشت (79-77)
204
تعيين نرخ انتقال رسوب و فرسايش ساحلي با استفاده از مدل سازي عددي در سواحل شهرستان جاسك
205
تعيين نرخ بازده داخلي ﴿ نرخ برگشت سرمايه ﴾ اتوبوسهاي بين شهري
206
تعيين نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه بالارود
207
تعيين نرخ بهينه توليد نفت و تزريق آب در يك ميدان نفتي شكاف دار توسعه‌يافته
208
تعيين نرخ بيمه محصولات كشاورزي با ماكسيمم آنتروپي
209
تعيين نرخ تزريق انسولين براي تنظيم قند خون در بيماران ديابتي نوع يك
210
تعيين نرخ توليد در سيستمهاي توليدي مستعد شكست شبكه اي با نرخ تقاضاي ثابت
211
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني ترك خوردگي ماتريسي در چند لايه هاي كامپوزيتي به روش مايكرومكانيك خرابي
212
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني چندلايه متعامد با جدايي بين لايه‌اي 0//90 با استفاده از اطلاعات جدايي بين لايه‌اي 0//0.
213
تعيين نرخ عوارض سالانه كاربري هاي شهري بر مبناي ميزان بهره برداري از فضاهاي شهري (مطالعه موردي: منطقه 13 شهر اصفهان)
214
تعيين نرخ هاي بهينه ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي منتخب
215
تعيين نژاد هاي ويروسy سيب زميني با استفاده از روشهاي سرولوژيكي و مولكولي
216
تعيين نسبت آنتي اكسيدانت به پرواكسيداسيون در مايع فوليكولي زنان نابارور و رابطه آن با فاكتورهاي باروري در ART
217
تعيين نسبت بروز عوارض ناشي از عمل جراحي سرطان مري در بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373ا انتهاي سال 1374
218
تعيين نسبت بهينه اختلاط پساب صنعتي تصفيه شده به روش نانو فيلتر، آب دريا و آب شهري جهت مصارف صنعتي و كشاورزي
219
تعيين نسبت بهينه عرض به ضخامت راهبار
220
تعيين نسبت تنش افقي به قائم در قطعه شرقي - غربي پروژه متروي خط 7 تهران با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
221
تعيين نسبت حجمي گاز و رژيم هاي مختلف جريان به بهره گيري از كد MCNP و شبكه هاي عصبي
222
تعيين نسبت ريسك آسپيراسيون مثبت در سه نوع تكنيك تزريق بلاك عصب دنداني تحتاني 1- كلارك و هلمز2- آنجلو سارجنتي 3- تكنيك غير مستقيم استاندارد
223
تعيين نسبت ژنوم والدين وحشي و اهلي در هيبريدهاي گلرنگ با استفاده از نشانگر ملكولي ISSR
224
تعيين نسبت شدت K/KB براي عناصر Fe,Zn,Br,Sr,y,Mo,Ag جهت استفاده در آناليز به روش .F.R.X.D.E
225
تعيين نسبت مرگ و مير انواع خونريزيهاي تروماتيك مغزي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1381 -1378
226
تعيين نسبت مساحت پالپ تاجي/دندان در پرمولر دوم ومولر اول مندييل در راديوگرافي پانوراميك:روشي براي تخمين سن در جمعيت ايراني
227
تعيين نسبت هوا به سوخت در سيلندر يك موتور احتراق داخلي
228
تعيين نسبي فراواني علل مرگ و مير اطفال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از اول اسفند 72 لغايت اول اسفند 74
229
تعيين نشانگرهاي سواد محيط زيستي براي سال هاي پيش دبستان تا چهارم دبستان ) K-4 ) با نظر متخصصان، كارشناسان و آموزشگران
230
تعيين نشست خاك در اثر حفاري تونل متروي اصفهان در مقاطع مربوط به خيابان چهارباغ عباسي با توجه به روش حفاري انتخابي و طراحي پوشش تونل
231
تعيين نظام ارزيابي عملكرد حمل‌ونقل شهري براساس اركان جهت‌ساز برنامه‌ها با كارت امتيازي متوازن
232
تعيين نظام نگهداري و تعميرات مناسب بر اساس شبكه تصميم گيري، سطح سيگما و شاخص قابليت فرايند با مطالعه موردي در ذوب آهن اصفهان
233
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در تيرماه 1375
234
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد﴿تيرماه 1375
235
تعيين نظري پارامترهاي ترابردي گاز حفره اي دو بعدي در دماي پايين در ساختارنامتجانس P-SiGe/Si
236
تعيين نفوذ پذيري خاك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
237
تعيين نفوذپذيري از تلفيق اطلاعات PLT و نمودار MDT ، داده هاي پتروفيزيكي و مغزه دريكي از مخازن جنوب ايران
238
تعيين نقاط آسيب پذير و طراحي شهري ناحيه مركزي شهر رشت با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
239
تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راكتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه كيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
240
تعيين نقاط حفاري پيشاهنگ با استفاده از تلفيق داده هاي زمين شناسي، ژئو شيميايي و ژئو فيزيكي ﴿مغناطيس و IP/RS) انديس مس ظفرقند در محيط GIS
241
تعيين نقاط خطرپذير در حوادث طبيعي جهت مديريت بحران شهري با استفاده از مدلAHP
242
تعيين نقاط شكست بهينه سيستم‌هاي حفاظتي توسط الگوريتم ژنتيك با درنظرگرفتن قوانين سيستم خبره
243
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
244
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
245
تعيين نقش سبكهاي ابراز هيجان و فاجعه آفريني درد در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه اين متغيرها در افراد مبتلا و غير مبتلا
246
تعيين نقش عملكرد خانواده، عملكرد تحصيلي و دلبستگي به همسالان در پيش بيني شادكامي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
247
تعيين نقش عوامل بازدارنده مشاركت دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بندرعباس در درس تربيت بدني
248
تعيين نقش عوامل موثر جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزش همگاني جوانان شهر مشهد
249
تعيين نقش گيرنده هاي اوپيوئيدي ،سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضددردي موميايي بوسيله تست فرمالين در موش سوري
250
تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراه ها مطالعات موردي محور خمين-اراك
251
تعيين نقش ميانجي بهزيستي ذهني كاركنان در تاثير رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان بر عملكرد شغلي و تمايل به نوآوري (مورد مطالعه: سازمان منطقه آزاد قشم)
252
تعيين نقش ميانجي گري ارتباط با مدرسه بين خودپنداره‌ي مدرسه و تعلل‌ورزي تحصيلي دانش آموزان پايه‌ي ششم ابتدايي يزد
253
تعيين نقش ميراث و امكانات فرهنگي در جذب سرمايه انساني استان‌هاي ايران
254
تعيين نقش نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
255
تعيين نقش هيجان پيشرفت، يادگيري خودراهبر و ارزش تكليف در حل مسائل رياضي دانش¬آموزان دوره دوم متوسطه شهر يزد
256
تعيين نقش‌نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
257
تعيين نقشه ارتباطي صفات وابسته به عملكرد در زردآلو به كمك نشانگرهاي مولكولي
258
تعيين نقشه فرآيند جهت پيش بيني رفتار تغيير شكل گرم فولاد AISI1045
259
تعيين نقطه انفصال مشتري در زنجيره عرضه پوشاك و تاثير آن بر چابكي زنجيره عرضه
260
تعيين نقطه كاركرد پمپ هاي سري برنامه كامپيوتري
261
تعيين نقطه نفوذ سفارش در محيط زنجيره تامين تحت شرايط تقاضا و زمان تدارك غيرقطعي
262
تعيين نقطه ي برش شاخص هاي تن سنجي پيشگويي كننده ي ديابت نوع ۲ در افراد بزرگسال شهرستان يزد
263
تعيين نقطه‌ي مجازي آشكارسازHPGe در انرژي‌هاي مختلف اشعه‌ي گاما به دو روش شبيه‌سازي و تجربي
264
تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملكرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان
265
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
266
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
267
تعيين نمره معيارهاي ROKALLSو BLATCHFORDS در پيش بيني وضعيت بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني
268
تعيين نمودار حد شكل دهي در دماي بالا
269
تعيين نمودار حد شكل دهي ورق فلزي به كمك فرآيند شكل دهي تدريجي
270
تعيين نواحي آسايش حرارتي در آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي اميركبير
271
تعيين نواحي الاستيك، الاستو پلاستيك و پلاستيك در اطراف تونل هاي دايره اي شكل
272
تعيين نواحي بهينه وارانتي دوبعدي از دو ديدگاه توليدكننده و مصرف كننده
273
تعيين نوارهاي ظرفيت سيليكان و ژرمانيوم با لحاظ نا سهمي گوني به روش تحليلي
274
تعيين نورم لوردوز و كيفوز دانش آموزان پسر شهر اصفهان بوسيله خط كش منعطف
275
تعيين نوسانات فصلي جمعت در شب پره پوستخوار ميوه پسته
276
تعيين نوع استخراج و طراحي مقدماتي معدن مس چهارگنبد
277
تعيين نوع سنگدانه هاي بهينه براي بهبود مقاومت لغزندگي و حساسيت رطوبتي رويه هاي آسفالتي
278
تعيين نوع كاني رسي بر اساس نمودارهاي پتروفيزيكي در ميدان نفتي واقع در منطقه فروافتادگي دزفول
279
تعيين نوع كاني سازي و نقاط اميدبخش اكتشافي با استفاده از كاني هاي شاخص با روش تصميم‌گيري چند معياره
280
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
281
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
282
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
283
تعيين نياز آبي خيار در بسترهاي مختلف بدون خاك
284
تعيين نياز سنجي آموزش همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
285
تعيين نياز سنجي آموزشي همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
286
تعيين نيازآبي و ضريب گياهي برخي از كشت هاي گلخانه اي
287
تعيين نيازآبي وضرايب گياهي سياه دانه (Nigella sativaL.)درمراحل مختلف رشددراقليم نيمه خشك كرمانشاه درشرايط مزرعه بااستفاده ازلايسيمترزهكش دار
288
تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارتهاي مديريتي
289
تعيين نيازهاي تحقيقاتي و كاربردي جامعه پزشكي در ارتباط با رشته روانشناسي و بررسي رابطه پزشك و بيمار
290
تعيين نيازهاي توجه سرويس پرشي واليبال با استفاده از روش تكليف دوگانه
291
تعيين نيازهاي توسعه ي حرفه اي كارشناسان جديدالاستخدام سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
292
تعيين نيرو هاي وارده بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
293
تعيين نيروها و شتابهاي ديناميكي پايدار وارده به يك ماهواره مدل از طرف پرتابكه
294
تعيين نيروهاي بين چرخ و ريل در شرايط مختلف حركت واگن قطار
295
تعيين نيروهاي مقاوم نوار نقاله با استفاده از روابط مكانيكي و مقايسه با مقادير پيشنهادي كدهاي طراحي نوار
296
تعيين نيروهاي وارد بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
297
تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي با استفاده از به روز رساني تصادفي مدل
298
تعيين نيروي گسستگي در استئوتومي استخوان تيبيا (گوسفند و گاو)وبررسي جهت گسترش ترك
299
تعيين نيروي وارده بر سيلندر هاي افقي نامحدود تحت اثر بستر هاي ساحلي به كمك نرم افزار CFX
300
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي‌، فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني بازيكنان واليبال تيم ملي زنان ايران‌
301
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان بدمينتون نخبه ي زن ايران
302
تعيين نيمرخ جريان در محيط هاي متخلخل درشت دانه با استفاده از اصلاح و حل عددي معادله جريان متغير تدريجي
303
تعيين نيمه عمر هسته هاي سنگين با استفاده از مدل گاز فرمي
304
تعيين نيمه‌ خودكار ساختار كانال و ريشه‌ ي دندان در تصاوير CBCT
305
تعيين هاپلوتيپ گويا در ژن PAH در جمعيت اصفهان
306
تعيين هپتانوييك اسيد و كاپريليك اسيد به روش ميكرواستخراج مايع ـ مايع پخشي با كروماتوگرافي گازي
307
تعيين هدايت الكتريكي محلول سولفات روي
308
تعيين هدفمند مبادلات به منظور غني سازي مدل هاي تحليل پوششي داده ها
309
تعيين هزينه‌‌هاي اجتماعي و عوارض حمل و نقل بار شهري (مورد مطالعه: خيابان‌هاي منتخب شهر اصفهان)
310
تعيين همبري هاي زمين شناسي با استفاده از تبديلات اندازه مغناطيسي
311
تعيين همبستگي بين نتايج آزمايش كاوشگر مخروط ديناميكي و تراكم نسبي لايه هاي خاك
312
تعيين همبستگي بين هوش هيجاني و انگيزش شغلي در پرسنل پرستاري بيمارستان سرايان
313
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
314
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
315
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
316
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
317
تعيين همبستگي نمره Bishop با پيامد القاء در زنان باردار نيازمند به القاء در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )
318
تعيين همبستگي نمره ي كواگولوپاتي و نمره ي پيامد در بيماران مبتلا به تروماي ‏متوسط سر
319
تعيين همبسته ها و پيامدهاي تنيدگي در زنان شاغل و خانه دار اصفهان
320
تعيين همخواني فرمولهاي مبتني بر سيستاتين C سرم، فرمول شوارتز و كليرنس ادراري كراتينين در تعيين ميزان فيلتراسيون گلومرولي كودكان 14-2 ساله مبتلا به بيماريهاي كليوي
321
تعيين همزمان آرسنيك - )III( سلنيم )IV( به روش ولتامتري عريان سازي كاتدي تپي تفاضلي درآب هاي خليج فارس
322
تعيين همزمان استراتژي تعويض پيشگيرانه و تامين قطعات يدكي با رويكرد چند معياره
323
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي توليد در مسئله مسيريابي توليد
324
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي عمليات استوار با فرض رد و قبول سفارش در محيط كارگاه جرياني
325
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار با زمان پردازش قابل كنترل و محدوديت دسترسي در محيط كارگاه جرياني
326
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار در كارگاه جرياني
327
تعيين همزمان اندازه دسته و زمانبندي استوار با زمان پردارش قابل كنترل و فرض نگهداري و تعميرات در محيط كارگاه جرياني
328
تعيين همزمان اندازه دسته، زمانبندي و تحويل بسته‌اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت و آماده‌سازي وابسته به توالي
329
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي توليد در ريخته گري هاي كوچك
330
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با در نظرگرفتن برون سپاري
331
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين، سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
332
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين،سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
333
تعيين همزمان توالي و بالانس خطوط مونتاژ مدل تركيبي با در نظر گرفتن اثر يادگيري و خستگي
334
تعيين همزمان گلوتاتيون و گلوتامين با روشهاي رنگ سنجي و كمومتري در نمونه هاي حقيقي
335
تعيين همساني دروني فرم كوتاه پرسشنامه تاثير پذيري در شهرستان نكا در سال 1390
336
تعيين هوشمند سهم تلفات تجهيزات سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
337
تعيين هويت اتوماتيك با استفاده از تصاوير از انگشتان
338
تعيين هويت افراد در تصاوير ويدئويي
339
تعيين هويت با استفاده از مشخصات اثر كف دست
340
تعيين هويت گونه هاي تريكوبيلارزياي بيني در مرغابي هاي اهلي استان گيلان در سال96-1395
341
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش PCR و ايزوآنزيم الكتروفورز در شهرستان فسا
342
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش مولكولي Nested-PCR و RFLP در شهرستان جهرم .
343
تعيين هويت گوينده در شرايط غيرمتعارف : ارزيابي روش ها و ارائه دستورالعمل هاي مناسب
344
تعيين هويت گوينده روي شبكه اينترنت
345
تعيين هويت گوينده مجموعه باز: بررسي روشهاي افزايش سرعت و دقت
346
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانو ذرات پلي ايميد مغناطيسي
347
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانوذرات پلي ايميد مغناطيسي
348
تعيين هيستوپاتولوژي نمونه هاي حاصل از بيوپسي كبد در نوزادان مبتلا به كلستاز نوزادي بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني سال هاي 1390-1385
349
تعيين و آناليز خلاء عملكرد گندم آبي ( Triticum aestivum L ) توسط مدل DSSAT تحت شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه
350
تعيين و ارائه راهكارهاي مناسب تأمين مالي و مشاركت در احياء بناهاي تاريخي (نمونه موردي: كاروانسراي تخت فولاد اصفهان)
351
تعيين و ارائه متدولوژي بررسي اثرات خصوصي سازي در واحدهاي صنعتي نفتي با تأكيد برشركت ملي حفاري ايران
352
تعيين و ارزيابي CBR و ضريب برجهندگي لايه هاي تثبيت شده روسازي راه ﴿مطالعات موردي: استان خوزستان )
353
تعيين و ارزيابي ارزش پيشگويي كننده برخي عوامل خطر ساز پوكي استخوان جهت شناسايي زنان در معرض خطر در يك نمونه از زنان گيلاني در شهرستان رشت در طي سالهاي 87- 86
354
تعيين و ارزيابي عوامل موثر در تجديد حيات ساختار محلات در حال تغيير با تاكيد بر ابعاد اجتماعي؛ نمونه موردي: محله قلهك تهران
355
تعيين و ارزيابي مدلي براي حداقل كردن هزينه سيستم جابجائي در يك شبكه حمل و نقل براي موقعيت هايي با يك مبدا و چند مقصد و بر عكس و با چند نوع وسيله حمل و نقل
356
تعيين و ارزيابي معيار هاي پايداري در مديريت منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
357
تعيين و اصلاح مسير ماشين كاري با توجه به هندسه ابزار جهت ايجاد پروفيل معين بر روي سطوح غير صاف
358
تعيين و افزايش زمان ماندگاري شربت گلوكز
359
تعيين و انازه گيري عناصر مس . سرب . كاديم . نيكل و منگنز در خاكهاي گلخانه اي منطقه عنبر اباد
360
تعيين و انتخاب پارامترهاي زمينلرزه طراحي به كمك ومطالعه آماري شتابنگاشتهاي كشور
361
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت چيني بهداشتي مرواريد
362
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي كوير
363
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در كارخانه اكريليك شركت پلي اكريل
364
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري كارخانه پلي استر شركت پلي اكريل
365
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري و برنامه ريزي بهبود آن در صنعت پتروشيمي با تاكيد بر صنايع كود شيميايي
366
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري واحدهاي صنعتي و توليدي تعاوني ها و مقايسه تطبيقي آنها
367
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري، تحليل و بهبود آن در شركت يزد گل
368
تعيين و اندازه گيري يون سرب با استفاده از كرون اترسنتزي به عنوان ليگاند با كمك روش ميكرواستخراج مايع بخشي همراه با دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي مجهز به كوره گرافيت , Determination of lead lons by dispersive liquid microextraction combined with grphite furnanace atomic absorption spectrometry
369
تعيين و اولويت بندي پورتفوليوي پروژه هاي شركتهاي پروژه محور با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري كمي (مطالعه موردي: شركت مهندسي مشاور دريا پالا)
370
تعيين و اولويت بندي رويكردهاي صندوق هاي غيردولتي شهرستاني حمايت از توسعه دربخش كشاورزي استان تهرا
371
تعيين و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد فرايند توسعه محصول جديد )NPD( مبتني بر روش كارت امتيازي متوازن )BSC(، مطالعه موردي شركت سينجر
372
تعيين و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه
373
تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا بر اساس روش FAHP
374
تعيين و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو)
375
تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر شادكامي‌كاركنان جرثقيل‌هاي سقفي فولاد مباركه اصفهان
376
تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه زنجيره عرضه خرما در استان بوشهر
377
تعيين و اولويت بندي فرآيندهاي خلق ارزش بر اساس چارچوب PCF و تكنيك IPA ﴿مطالعه موردي : شركت دارو سازي فارابي﴾
378
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي با استفاده از روش AHP
379
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با روش AHP
380
تعيين و اولويت بندي موانع موجود براي توليد محصولات ارگانيك با استفاده از روش AHP
381
تعيين و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصاد كشاورزي در ايران با استفاده از روشAHP
382
تعيين و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز و پولولاناز باكتري Bacillus - SP - GSH
383
تعيين و بررسي شاخص آسايش آب وهوائي در يازده ايستگاه منتخب كشور
384
تعيين و بررسي عوامل موثر بر گردشگري سلامت ايران با استفاده از ماتريس اهميت عملكرد (مورد مطالعه شركت جالينوس درمان آريا)
385
تعيين و بررسي نقش گيرنده هاي اوپيوييدي ، 5gt-3 سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضد دردي اسانس باديان رومي بوسيله ي تست فرمالين در موش سوري
386
تعيين و بهينه سازي عمر خستگي در شاسي كمكي كامپوزيتي يك خودروي كلاس متوسط
387
تعيين و پيش تغليظ سرب بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله بعد از استخراج نقطه ابري در نمونه هاي خاك آب وپساب اطراف پتروشيمي شيراز
388
تعيين و تائيد هويت افراد مبتني بر متون دستنويس فارسي
389
تعيين و تاييد هويت افراد از طريق مشخصات دست
390
تعيين و تاييد هويت با استفاده از ويژگيهاي گابور و تحليل مولفه اصلي خطوط كف دست
391
تعيين و تبين فاكتورهاي انساني در طراحي بيمارستان
392
تعيين و تبين نقش و جايگاه ارزيابي در فرايند برنامه ريزي شهري مطالعه موردي سازماندهي محله يعقوبي
393
تعيين و تبيين معيارهاي تصميم گيري براي ايجاد چندرسانه اي
394
تعيين و تحليل عوامل موثر بر خريد خودرو از ديدگاه مشتري
395
تعيين و تحليل وزن متغيرهاي موثر بركارائي اقتصادي نيروگاه هاي برق آبي كشور
396
تعيين و تدوين سرانه اي استاندارد سطح كاربري آموزشي، ﴿مقطع دبستان﴾ در شهر يزد
397
تعيين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر در شبكه هاي حمل و نقلي خلوت به كمك اطلاعات جمع آوري شده در زمان سفر (مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل برون شهري استان اصفهان)
398
تعيين و تطبيق شاخص¬هاي كيفي (Quality indicators) داروخانه¬هاي شهري ايران با بهره¬گيري از شاخص¬هاي كيفي كشور¬هاي پيشرفته
399
تعيين و توصيف صدمات و آسيب هاي ورزشي در رشته فوتبال
400
تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
401
تعيين و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در رقابت پذيري پيمانكاران فعال در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور با استفاده از روش تاپسيس فازي
402
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ملت با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري CRM
403
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت ارتباط با مشتريان در بازاريابي رابطه مند ﴿مطالعه موردي : رستوران هاي لوكس تهران﴾
404
تعيين و طبقه بندي نيازهاي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي در سه بخش ساختاري، فرايندي و پشتيباني
405
تعيين و طبقه بندي نيازهاي انگيزشي بيماران با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي - مطالعه‌ي موردي؛ بيماران بستري در بيمارستا‌ن‌هاي دولتي شهر يزد
406
تعيين و طراحي الگويي براي بسته بندي عرقيات سنتي با رويكرد طراحي پايدار و با توجه به خصوصيات بسته بندي هاي برتر دنيا
407
تعيين و مدل سازي ضرايب فعاليته محلولهاي الكتروليت
408
تعيين و مدلسازي بهترين هم دماهاي جذب سطحي كربن دي اكسيد خالص
409
تعيين و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرماني دووميداني كشور از ديدگاه صاحبنظران ، مربيان و ورزشگاران
410
تعيين و معرفي سنگواره هاي ذره بيني واحدهاي سنگي 2 و 3 سازند تاربور در برش نمونه ( كوه گدايون ، شرق - شمال شرق شيراز )
411
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي در دو گروه ورزشكار قدرتي و يك گروه غير ورزشكار
412
تعيين و مقايسه پارامترهاي دزيمتريك 3D-CRT، IMRT و Field in Field در پرتودرماني بافت پستان با استفاده از نرم افزار طراحي درمان ®PROWESS
413
تعيين و مقايسه پيامدهاي درمان بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بدنبال رگسازي ناكامل و مقايسه آن با رگسازي كامل
414
تعيين و مقايسه تتاثير ترامادول و پتيدين بركنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سال 1381
415
تعيين و مقايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسين بتا در كلستريديوم پرفرنژنس تيپ بي در سويه هاي فيلدي و واكسينال
416
تعيين و مقايسه سطح بيان ژن miR-126-5p ، miR-181b در افراد مبتلا به ديابت نوع دو (T2DM) و پيش – ديابتي در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آن با سطح بيان ژن NF-κB و HbA1c
417
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
418
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
419
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
420
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
421
تعيين و مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه اكلوژني كلاس III با افراد كلاس II و I
422
تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندانهاي جوان و مسن
423
تعيين و مقايسه ميانگين كلسيم ( (Ca2+ ادراري تصادفي در كودكان 1 تا 10 ساله مبتلا به ريفلاكس ادراري و بهبود يافته از ريفلاكس ادراري در شهر رشت كه از تاريــخ 30/1/86 لغايت 15/8/86 به مطب مراجعه كرده اند
424
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
425
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
426
تعيين و مقايسه ي سطح سرميYKL- 40 و hs-CRPدر بيماران مبتلا به ديابت نوع دو و تنگي عروق كرونر
427
تعيين و مقايسه‌ي فراواني تست رايت مثبت درافراد مبتلا به سل فعال و گروه كنترل
428
تعيين و‌ مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه كلاسII Division I و Division II
429
تعيين واحدهاي توليد پراكنده ﴿DG ﴾ در شبكه هاي توزيع جهت كاهش تلفات توان اكتيو و راكتيو
430
تعيين وارون، دترمينان، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس هاي توئپليتز متقارن حقيقي
431
تعيين واژگان پايه فارسي معيار گفتاري در بزرگسالان و تجزيه و تحليل تواتر آنها بر اساس قانون زيف
432
تعيين واژگان پربسامد در رسانه هاي خبري فارسي زبان براي آموزش به غيرفارسي زبانان
433
تعيين واولويت بندي چالش ها وموتنع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در زير بخش شيلات در ايران
434
تعيين وبررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي وپيراموني عشق وتعهد در بزرگسالان جوان متاهل در دانشگاه اصفهان
435
تعيين وبررسي معيار لاوسون در انجام واكنش هاي همجوشي در رآكتور
436
تعيين وبيش رابطه ارزيابي از تصويربدني وهراس اجتماعي دختران نوجوان مدارس راهنمايي در سال تحصيلي 93-92
437
تعيين وزن پارامترهاي شاخص كيفيت آب (NSF-WQI) با تلفيق روش‌هاي AHP و تاگوچي
438
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
439
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
440
تعيين وزن هاي عملگر ميانگين وزني مرتب شده براساس ماكزيمم انتروپي
441
تعيين وضعيت ابعاد بازاريابي خدمات و محصولات كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان
442
تعيين وضعيت اپيدميولوژي بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان يزد در سال 1393
443
تعيين وضعيت اپيدميولوژيك علائم، علل و عوارض روش هاي درماني بيماران با تنگي تراشه درمان شده در بيمارستان رازي و آرياي شهر رشت طي سال هاي 92 تا94
444
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
445
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
446
تعيين وضعيت به كارگيري عوامل توليد و كارايي در توليد پنبه در شهرستان داراب
447
تعيين وضعيت بهداشت دهان و نحوه رعايت بهداشت دهان در بين دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-95
448
تعيين وضعيت بيمه ورزشي در جبران خسارت آسيب‌هاي ورزشي ورزشكاران آسيب ديده از ديدگاه مسئولان ورزشي و ورزشكاران آسيب ديده استان چهارمحال و بختياري
449
تعيين وضعيت رشد﴿قد و وزن﴾ در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر يزد
450
تعيين وضعيت رشد﴿وزن و قد﴾در مدارس ابتدائي شهرستان يزد
451
تعيين وضعيت رقابتي صنعت لاستيك سازي خراسان جنوبي براساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پوتر
452
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره با استفاده از اطلاعات سيستم ناوبري جهاني (GPS)
453
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره به كمك تصوير
454
تعيين وضعيت سه محوره ماهواره توسط طراحي الگوريتم تخمين چهارتايي مرتب توسعه يافته
455
تعيين وضعيت شنوائي بيماران قبل و بعد از تامپون قدامي بيني بدنبال اعمال جراحي بيني
456
تعيين وضعيت فيستول شرياني وريدي بين وريد پرفوران و شريان براكيال در چين آرنج دربيمارانESRD مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
457
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
458
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
459
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي ORB SCAN
460
تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از داده هاي دمايي
461
تعيين وضعيت ماهواره با سنسور ستاره
462
تعيين وضعيت ماهواره به همراه الگوريتم تشخيص و جداسازي عيب حسگرها بر اساس روش¬هاي تخمين غيرخطي
463
تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شركت ايكات ( تهران، اصفهان، گيلان )
464
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
465
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
466
تعيين وضعيت نوآوري‌هاي موجود در پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه انتقال اطلاعات ديجيتال
467
تعيين وضعييت موجود بخشهاي مراقبت ويژه از نظر بكارگيري نيروي انساني ،فضا وتسهيلات،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد ومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي در سال 1386
468
تعيين وضعييت موجود بخشهايمراقبت ويژه ازنظر بكارگيري نيروي انساني ،فضاوتسهيلات ،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزدومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
469
تعيين وفقي تعداد منابع سيگنال
470
تعيين وقت ماشين هاي فرز CNC و نحوه كاليبراسيون آنها
471
تعيين ولتا متري روتين بر اساس اكسيد اسيون الكتروكاتاليزي در الكترود اصلاح شده با زئوليت دوپ شده با + 2 cu
472
تعيين ولتامتري متي مازول بااستفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده باكمپلكس شيف باز اكسوواناديم (IV)بررسي رفتارالكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده بازئوليت - نيكل (II) وكاربرد................
473
تعيين وم قايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسي ن بتا در كلستريديوم پرفرنژس تيپ ب در سويه هاي فيلدي و واكسينال
474
تعيين ومقايسه تاثيرآموزش به دو روش سخنراني وپيام كوتاه بر آگاهي ،نگرش وعملكرد رانندگان نفتكش در مورد رعايت اصول ارگونومي در سال 1392
475
تعيين ومقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
476
تعيين ووزن دهي معيارهاي پيش ارزيابي پيمانكاران شركت پالايش نفت اصفهان
477
تعيين ويژگي بافت استخوان در تصاوير راديوگرافي براي تشخيص پوكي استخوان
478
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
479
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
480
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم تركيبي كلوني مورچگان پيشرفته شبكه ي عصبي مصنوعي
481
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم ژنتيك -شبكه عصبي در كاربري مختلف
482
تعيين ويژگي هاي مولكولي فايتوپلاسماهاي همراه سيب و گلابي در استان اصفهان
483
تعيين ويژگي هاي يك تنور صنعتي به منظور توليد نان ايراني
484
تعيين ويژگي هاي يك معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان آشخانه
485
تعيين ويژگي و ساخت كاتاليزور مورد استفاده در صنايع پتروشيمي ايران جهت هيدروژن زدايي ايزوبوتان و بررسي امكان جايگزيني پايه ي زئوليتي مناسب
486
تعيين ويژگي‌هاي ژئو مكانيكي و تحليل پايداري دپوي باطله معدن سنگ آهن 1 گل گهر سيرجان
487
تعيين ويژگي‌هاي متمايز كننده براي شناسايي اهداف دارويي در شبكه‌ي برهمكنش پروتئيني
488
تعيين ويژگي¬هاي زيستي و اثر دما بر واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae) روي تخم سن سبز Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايش
489
تعيين ويژگيها و انتقال گرما در مواد تغيير فازدهنده حاوي مواد نانو ساختار به روش تجربي
490
تعيين وي‍ژگيهاي زمين شناسي مخازن با استفاده از نشانگر لرزه اي تجزيه طيفي
491
تعيين ويژگيهاي كودكان ديابتي نوع (I) بستري در بيمارستان 17شهريور رشت در طي 4سال (77-1374)
492
تعيين ويژگيهاي معماري اقليمي دراستان ايلام
493
تعيين ويژگيهاي مورفوليژيكي و اسانس جمعيت هاي مختلف گل محمدي در شهرستان كاشان و بهينه سازي شرايط كشت بافت جمعيت هاي برتر
494
تعيين ويسكوزيته محلول پروتيئن هوا شش بمنظور تهيه نخ بازيافتي
495
تعيين ويسكوزيته و بررسي نيروهاي بين يوني محلول هاي سديم سولفات و پتاسيم سولفات
496
تعيين يك سياست بهينه نگهداري و تعميرات از طريق رويكرد برنامه ريزي پويا بر اساس طرح نمونه گيري دنباله اي
497
تعيين يك سياست يكپارچه توليد-موجودي درزنجيره تأمين دوسطحي براي محصولات فاسدشدني با در نظر گرفتن تخفيفات كلي
498
تعيين يون سرب )11(در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو اكسيد آهن (نانو مگنتيت ) , Determination of pb)11(in water samples by voltammetry using nanomagnetite
499
تعيين يونهاي كادميم ، سرب و آهن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله هاي كربني جند ديواره اصلاح شده با ليگاند
500
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍اي‍داري‌ س‍اخ‍ت‍اره‍اي‌ ج‍دي‍د م‍ول‍ك‍ول‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ و ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ ب‍ا ازون‌ ب‍ه‌ روش‌ DFT
501
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‌ در ش‍رك‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رق‌ ن‍ك‍ا
502
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ وب‍ازاري‍اب‍ي‌ درون‍ي‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ (دول‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
503
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
504
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍ق‌ ورزي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ 20 - 44 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
505
تعيينBMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
506
تعييي فراواني نسبي عوامل ميكروبي ( انگلي وباكتر ايي ) گزارش شده در آزمايش مدفوع كودكان اسهالي بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1383
507
تعييي مقادير كم آب در حلال هاّي آلي با استفاد از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني و اندازه گُيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
508
تعييين ارزش علامت بي اشتهايي در تشخيص اوليه آپانديست حاد
509
تعیین و مقایسه پارامترهای semen در مردان سیگاری و غیرسیگاری در زوج های نابارور با عامل غیر از male factor
510
تغبليظ يون كادميمبه روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در نمونه هاي آبي و بااستفاده از طيف سنجي جذب اتمي
511
تغذيه به مصنوعي سفره هاي، آب زيرزميني در مناطق كويري ايران
512
تغذيه چه تاثيري بر رشد ذهني كودكان دارد
513
تغذيه درختان پسته با كود آمونيومي به روش كولتان و مقايسه آنها با درختان تغذيه شده با نيترات
514
تغذيه سطوح مختلف جرم ذرت و تاثير آن بر عملكرد گاو هاي شيري هلشتاين تغذيه شده با نشاسته زياد
515
تغذيه كودكان
516
تغذيه گذاري نمونه هاي كششي استاندارد Al-Si
517
تغذيه گرايي مخازن -مدلسازي دو بعدي ( مطالعه موردي سد كرخه )
518
تغذيه مناسب موتورهاي القائي سه فاز براي جلوگيري از گسترش خطاي استاتور
519
تغذيه و عادات غذايي كپور نقره اي
520
تغذيه وسايل الكتريكي خانگي از طريق توربين بادي كوچك و برق شهري
521
تغذيه ي يك بار الكتريكي روشنايي با بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و سيستم هاي ذخيره انرزي
522
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش در ﯾﮏ رادار ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت استخراج‌شده
523
تغلظسنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
524
تغليظ آبميوه با فرايند غشايي تقطير اسمزي و مقايسه آن با تبخير كننده فيلم ريزان
525
تغليظ اسيد سيتريك به روش الكترودياليز
526
تغليظ بوكسيت بيگلر به روش اسيد شويي
527
تغليظ ديه در ماه هاي حرام
528
تغليظ سنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
529
تغليظ عامل كف ساز موجود در عصاره كنجاله سويا با استفاده از افرون هاي كلوئيدي گازي
530
تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات و جداسازي ماتريس در طيف سنجي جذب اتمي شعله اي با استفاده از ميكروستون سبوس برنج و آلوميناي اصلاح شده در سيستم تزريق در جريان پيوسته
531
تغليظ يون سرب به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي در نمونه هاي آبي، با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي
532
تغيرپذيري زماني -مكاني خشكي در ايران
533
تغيير ارزش هاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
534
تغيير ارزشهاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
535
تغيير الگوهاي ارزشي ورفتاري جامعه ايران در تعامل با حيوانات اهلي
536
تغيير الگوي اسيدهاي چرب در بافت چربي اپيكارد و زير پوست خرگوشهاي تيمار شده با رژيم غذايي با كلسترول بالا
537
تغيير الگوي جريان آب در دشت موسيان (استان ايلام)، و تأثيرات آن در تغيير ديناميك محيط و مسائل پيش رو
538
تغيير اندازه تصوير با استفاده از نقشه‌ي برجستگي مبتني بر بخش‌بندي معنايي
539
تغيير بافت فرسوده شهري و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه شهر بروجن﴾
540
تغيير بافت هاي فرسوده و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه كلان شهر ها ﴾
541
تغيير بيان ژن گيرنده نوروتروفيني P75 در رت هاي نخاعي شده
542
تغيير پذيري بارش فصلي وكاربردآن دركشت كلزا(مطالعه موردي ك جلگه خزر)
543
تغيير پذيري برخي كاني هاي آهن دار و غلظت عناصر سنگين و ارتباط آن با تغييرات پذيررفتاري مغناطيسي در برخي خاك هاي استان آذربايجان غربي
544
تغيير پذيري رژيم بارش در ايران
545
تغيير پذيري گراف ها
546
تغيير پذيري و استنباط عمومي در گروه مكان ومقياس
547
تغيير پيوسته ي شعاع پيكوسل ها در شبكه ي سلولي نامتجانس با درنظرگرفتن بهره وري انرژي در ايستگاه هاي پايه و دستگاه هاي كاربران
548
تغيير تراكم منطقه اي پود در ماشين بافندگي تاري پودي
549
تغيير تركيب سوخت ديزل با استفاده از افزودني هاي مختلف جهت كاهش آلايندگي و افزايش توان حرارتي موتور
550
تغيير تفصيلي لغوي به عنوان شيوه اي براي ترجمه درون زباني
551
تغيير جريان هجومي از جريان خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبتني بر تبديل موجك گسسته
552
تغيير جنسيت در فقه و حقوق
553
تغيير حجاب پس از پيروزي انقلاب(بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در روند تغيير حجاب)
554
تغيير حكم در دادگاه صادر كننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه
555
تغيير حوزه ادراكي تصاوير چهره با بهره گيري از شبكه هاي مولد تقابلي رفت و بارگشتي
556
تغيير خواص الكترونيكي مواد دوبعدي با استفاده از كرنش
557
تغيير خواص لايه ي فرومغناطيسي قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رسانا
558
تغيير خواص مصالح در اثر كوبيدن
559
تغيير دامنه در برابر دورافت با استفاده از الگوهاي فيزيك سنگ در يكي از مخازن كربناته ايران
560
تغيير در خصوصيات امواج در ورود از آبهاي عميق به آبهاي كم عمق
561
تغيير در عنوان متون خواندن توسط استاد و دانش آموز , ALTERNATION IN THE CHOICE OF TOPIC FOR READING PASSAGES BY THE TEACHER AND THE STUDENTS
562
تغيير در ميل تركيبي هورمون رشد نوتركيب انساني از طريق ايجاد جهش نقطه اي هدفمند، بررسي خواص و بهينه سازي بيان آن در اشرشياكلي
563
تغيير رژيم پتانسيل در اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي جهت ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم حاوي CNT و بررسي خواص خوردگي
564
تغيير رنگ دندانها= discoloration Tooth
565
تغيير رنگ واسط كاربري وفق پذير با هيجانات و حالت كاربر
566
تغيير رنگهاي دنداني و Bleaching
567
تغيير زندگينامه ي مسير شغلي آينده نگر در بستر مداخله ي مبتني بر داستان مسير شغلي من و روايت‌هاي ترسيمي
568
تغيير ژئومتري مقطع عرضي و فرسايش جانبي شاخه اصلي رودخانه گاماسياب در دشت چمچمال صحنه
569
تغيير ساختار در شبكه هاي توزيع به كمك الگوريتم مورچگان به منظور كاهش تلفات
570
تغيير سرعت بوبين پيچي در خواص فيزيكي نخ پنبه اي رينگ
571
تغيير سطح الاستومر پلي يورتان از طريق پيوندزني سيليكون روي سطح آن با روش پلاسما به منظور ساخت دريچه قلب مصنوعي
572
تغيير سنبه‌هاي تك شاخه دستگاه پرس قرص به سنبه‌هاي چند شاخه به‌منظور افزايش توليد دستگاه پرس قرص در شركت‌هاي داروسازي در يك شيفت كاري
573
تغيير سيستم شار‍ژ‍ سمپاش
574
تغيير شكل باريكه ليزر
575
تغيير شكل پلاستيك شديد با روش رول كردن
576
تغيير شكل دندانه بررسي پديده پيتينگ و شكست پاي دندانه يك چرخ دنده مخروطي با استفاده از روش المان محدود
577
تغيير شكل ژئوتكستايل‌هاي منسوج نبافته سوزن‌زني شده در برابر سوراخ‌شدگي
578
تغيير شكل هاي شيميايي سرب و قابليت جذب آن به وسيله ذرت و آفتابگردان در خاك تيمار شده با نمك معدني و زيست جامدهاي غني شده با سرب
579
تغيير شيمي سطح با ايجاد لايه نانوساختار كمپلكس (S/B/C/N) به روش الكتروليز پلاسمايي
580
تغيير عوامل تاثير گذار بر رضايت كاربران از خدمات IT برون سپاري شده در دانشگاه اصفهان
581
تغيير فاز دهنده هاي موجبري بررسي تئوري تغيير فاز دهنده ها و ساخت يك نمونه جهت استفاده در سيستم هاي دو پلاريزه
582
تغيير فرايند مراجعه به دكتر در كلينيك تخصصي قدس
583
تغيير فرهنگ سياسي مردم ايران از تبعي به مشاركتي و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي براساس الگوي آلموند و وربا
584
تغيير كاربري اراضي و تاثير آن بر رواناب سطحي و نوسانات آب زيرزميني مطالعه موردي ﴿حوضه رودخانه خشك شيراز﴾
585
تغيير كاربري بناهاي تاريخي
586
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
587
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
588
تغيير كاربري كاروانسراها با هدف جذب توريست(كاروانسراهاي صفوي به ويژه اصفهان)
589
تغيير كاربري مال موقوفه از منظرفقه
590
تغيير مذهبي اسماعيليان نزاري از حسن دوم تا سقوط الموت﴿557 هـ654هـ﴾‍
591
تغيير مش الگوي ابرنقطه اي به چهارگوشي
592
تغيير مشخصات فني دستگاه جهت بهبود خواص نخ چرخانه اي
593
تغيير مشخصات مكانيكي - هيدروليكي خاك هاي مصلح شده با پودر لاستيك
594
تغيير معنايي «سلامت و بيماري» (تني و رواني) نزد فوكو
595
تغيير مقوله از صفت به اسم در زبان فارسي
596
تغيير مكان ماندگار شيبهاي خاكي در اثر زلزله به روش مزدوج
597
تغيير مكان واقعي سازه هاي بلند فولادي با در نظر گرفتن پيچش و مقايسه آن با ضوابط آيين نامه هاي مختلف
598
تغيير ناحيه تحت پوشش سلولها به روش كنترل توان
599
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
600
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
601
تغيير نقش اجتماعي زن در جامعه مدرن و تاثير آن در هنرهاي تجسمي :از بعد از جنگ جهاني اول تا پايان قرن
602
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تكيه بر فرهنگ عامه
603
تغيير و ارزيابي خودكار پاسخ هاي برانگيخته عصب شنوايي ABR
604
تغيير و اصلاح مكانيزم بازكننده نخ تار ماشين بافندگي
605
تغيير و تحول در تانكهاي جهان - بهسازي شني تانك T55
606
تغيير و تحول در تانكهاي جهان -بهسازي شني تانك T55
607
تغيير و تحولات كاني شناسي و شيميايي برخي كاني هاي پتاسيم دار ، در محيط ريشه پسته و گندم
608
تغيير ويژگي عبوردهي ذرات لايه بي بافت با پوشش دهي نانو الياف جهت لباس اتاق تميز
609
تغييرات آب وهوايي وسرماهاي شديد ايران
610
تغييرات آلكالن فسفاتاز سرم خون در بيماريهاي كبدي
611
تغييرات آنزيمي پس از تيمار تركيبات ضد استرس بر روي پسته قزوين
612
تغييرات اجزاء و قابليت زيست فراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر ذرت و آفتابگردان رشد يافته در يك خاك آلوده
613
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
614
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر جريان آب رودخانه مطالعه موردي : رودخانه كشكان
615
تغييرات انتگرال انحناي رويه‌ها تحت شار ريچي
616
تغييرات اندوخته اي غذايي لاروهاي زمستان گذران پروانه برگ خوار سفيد پسته ..
617
تغييرات بنيادين در معماري معاصر ايران براساس نياز به عملكردهاي جديد ( از سال 1285 ه.ش تا 1320 ه.ش. مطالعه ي موردي : محدوده ي ميدان توپخانه تهران )
618
تغييرات پروفيل پرش هيدروليكي در مقاطع ذوزنقه اي به ازاء تغييرات شيب ديوارهاي طرفين
619
تغييرات تراز دريا و عوامل تغييرات آن در درياي عمان
620
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
621
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
622
تغييرات تركيب شيميايي ديواره سلولي و ويژگي هاي فيزيولوژيك ريشه يونجه در پاسخ به آلودگي تولوئن و تغذيه سيليسيم
623
تغييرات تفكيك پذير انتخابي و تاثير همگرايي
624
تغييرات توپوگرافيك و رفراكتيو در بيماران مبتلا به كراتوكونوس بعد از درمان كلاژن كراسلينكينگ در مراجعين به بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
625
تغييرات جريان هاي ناشي از باد و فراچاهي در درياي عمان
626
تغييرات جغرافيائي در خفاشهاي دم موشي بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در زاگرس مياني وجنوبي
627
تغييرات جمعيت خوشه خوار انگور Lobesia botrana Denis & Schiffermüller, 1775 (Lep: Tortricidae) در منطقه پاوه
628
تغييرات جمعيت شته برگ نارون Tinocallis nevskyi (Hem.:Aphididae) وبررسي پارامترهاي زيستي اين آفت در شهركرد
629
تغييرات حس عمقي، الكتروميوگرافي، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگي عضلاني موضعي و عمومي
630
تغييرات در AHP باسلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيار وزيرمعيارها
631
تغييرات در خواص كشش نخ هاي ريسيده شده ﴿دوخت﴾ قبل از دوخت و بعد از دوخت
632
تغييرات دستگاه آزمايشگاهي حوضچه جوشش و اتوماسيون رسم نمودار بهينه
633
تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف
634
تغييرات رنگ پذيري پلي استر اصلاح شده با نانو كلي
635
تغييرات ريتم و علائم الكترو كار ديوگرافي در انفاركتوس ميوكارد
636
تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان دردوره كواترنري (ازروستاي دله مرزتاخاستگاه سدداريان )
637
تغييرات زماني اجزاء فيزيكي ماده آلي خاك پس از رخدادهاي آتش سوزي در منطقه فريدن
638
تغييرات ساختاري و آلرژي زايي پروتئين بتالاگلوبولين گاوي بر اثر شوك حرارتي، قند دار كردن و جهش و بررسي خصوصيات پيوندي آن با سروتونين و آراچيدونيل سروتونين
639
تغييرات ساختماني ديواره شريانهاي مختلف بدن انسان
640
تغييرات ساختماني مواد زايد آلي در فرايند توليد ورمي كمپوست و تاثير ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات خاك و رشد گياه
641
تغييرات سال به سال مشخصه هاي جوي و دريايي در شمال اقيانوس هند
642
تغييرات سطح آب زيرزميني در تهران مركزي و علل آن و تاثير آن بر روي محيط زيست
643
تغييرات سطح حلقه ها تحت كشش در بافت حلقوي با استفاده از پردازش تصوير
644
تغييرات سگمنتال و مافوق سگمنتال و آموزش به ترتيب وقوع , Segmental and Supra- segmental Changes and Learning in Chronological
645
تغييرات سود تقسيمي سهام ومحتواي اطلاعاتي قيمت سهام
646
تغييرات صداي عبوري در منسوجات بي بافت سوزن زني شده پلي پروپيلن بر حسب تنظيمات سوزن زني و وزن لايه
647
تغييرات عمقي برخي ازفلزات سنگين در مهمترين لندفرمهاي اطراف شهر اصفهان
648
تغييرات عملكرد توليد، الگوي اسيدهاي چرب و ساير خصوصيات كيفي گوشت در بزهاي پرواري مرخز در اثر ....
649
تغييرات غلظت آهن و پاسخ آنتي اكسيداتيو گياه به آلودگي هوا
650
تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي برگ نارنج و مقايسه آنها با ريزگردهاي فرونشسته بر روي برگ نخل در منطقه شهري جهرم
651
تغييرات غلظت هوا بر روي هواده هاي تونل هاي نعل اسبي
652
تغييرات فصلي ، تفاوت ريخت شناسي و ژنتيكي پاروپايان جنس نواحي بين جزر ومدي (Burrowing Shrimp) همزيست ميگوهاي حفار Clausidium خليج فارس و درياي عمان
653
تغييرات فصلي مقادير ترهالوز در لارو حشرات
654
تغييرات فصلي مقادير گليسرول و ترهالوز در ناجورپايان
655
تغييرات فعاليت آميدوهيدرولازها، نيتروژن آلي محلول و تجزيه پذيري برخي مواد زايد آلي در طول فرآيند توليد ورمي كمپوست
656
تغييرات فيزيولوژيك و دفاع آنتي اكسيداني آميخته تريپلوييد بين قزل آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل اوليه نمو
657
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
658
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
659
تغييرات كاربري و پوشش اراضي در شرق اصفهان و ارتباط آن با آب هاي سطحي و زيرزميني
660
تغييرات كمي و آپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين و آنتاگونيست هاي GnRH
661
تغييرات كمي وآپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين وآنتاگونيست هاي...
662
تغييرات كيفيت زندگي و برخي شاخص هاي عملكردي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در طول مدت دوره ي ورزش در آب
663
تغييرات لازم جهت انتقال سيستم عامل سرور از WINDOWS 2000 به LINUX و نصب و راه اندازي سرويس هاي مورد نياز
664
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
665
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
666
تغييرات مكاني برخي خصوصيات درختان پسته در باغ هاي منطقه ي كوثر ريز رفسنجان
667
تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي وفيزيكي خاك در باغ هاي پسته كوثرريز رفسنجان
668
تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي بخشي از استان همدان
669
تغييرات مكاني شوري و بور در خاكهاي منطقه حسي آباد،استان يزد
670
تغييرات مكاني غلظت برخي فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و جنگلي اطراف ساري، نكا و بهشهر
671
تغييرات مكاني كربن آلي خاك و اجزاي فيزيكي آن در ارتباط با كاربري اراضي در بخشي از منطقه لنگرود
672
تغييرات مكاني كيفيت آب و برخي خصوصيات خاك در دشت يزد-اردكان
673
تغييرات مكاني و زماني خصوصيات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيستي آلودگي اتمسفري
674
تغييرات منظم مدلهاي چند متغيره سري زماني اتورگرسيو تعميم يافته با واريانس شرطي ناپايدار
675
تغييرات ميزان گليكوآلكالوئيدها (آلفاسولانين ) در سيب زميني در طول انبارماني و رآوري حرارتي
676
تغييرات ميكرو ارگانيسم هاي دهاني در كودكان بستري شده مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد قبل و در مراحل مختلف شيمي درماني در بيمارستانهاي هفده شهريور رشت و حضرت علي اصغر تهران در سال 1392
677
تغييرات ناشي از 4 و 8 هفته تمرين هوازي در نشانگرهاي آپوپتوزيس و استرس ديواره قلبي در موش هاي صحرايي نر ديابتي و سالم
678
تغييرات نقش زن در خانواده )مورد مطالعه شهر كرمانشاه(
679
تغييرات نيروي پيش تنيدگي در مخازن بتن پيش تنيده استوانه اي تحت شرايط بهره برداري
680
تغييرات و اثرات فشار غلتك هاي كششي ماشين ريسندگي رينگ بر خواص نخ هاي توليدي
681
تغييرپذيري آستانه مشبكه مبنا براي طرح تسهيم راز
682
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم كنش آن با وردايست و آرام سپهر پائيني در اصفهان
683
تغييرپذيري سال به سال و درون سالي تراز دريا و عوامل آن در قسمت شمالي اقيانوس اطلس شمالي
684
تغييرپذيري محتواي سزيم - 137 در سايت مرجع شهرستان فريدن
685
تغييرشكل‌هاي تابع زماني بتن SCC با الياف مختلف
686
تغييرشكلهاي بزرگ درالاستيسيته
687
تغييرهاي فصلي عمق لايه‌ي صوتي سطحي، عمق لايه‌ي آميخته و كانال صوتي عميق در شمال درياي عربي
688
تغييري از حلقه هادر انعكاسي ماتليس دوگان ماتليس برخي پوشش هاي انژكتيو
689
تغيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارتهاي شغلي
690
تف جوشي سراميك،كامپوزيت،فلزات و مواد شفاف با استفاده از مايكرويو
691
تفاسير شيعه و زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني (جزء چهارم، پنجم و ششم)
692
تفاسير و مفسران يزد
693
تفاضلات متناهي
694
تفاوت ادراك از كيفيت مشتريان كاشي در حوزه B2B و B2C
695
تفاوت انرژي كولني ced در هسته هاي ايينه اي
696
تفاوت انرژي كولني در هسته هاي اينه اي
697
تفاوت اهداف باروري بين زن و مرد،عوامل ونتايج آن در فارسان
698
تفاوت بارگذاري معين و احتمالاتي در سازههاي دريايي
699
تفاوت بين توزيع وايبل و لگ نرمال در نمونه گيري سانسور شده نوع دوم
700
تفاوت بين عملكرد درك مطلب سطوح پيشرفته ومتوسطه با در نظر گرفتن نقش نماهاي كلامي در متون استدلالي
701
تفاوت پردازش ابري و پردازش شبكه اي
702
تفاوت جنسيتي در كنترل تكانه
703
تفاوت حيات برزخي و آخروي از منظر قرآن و حديث
704
تفاوت حيات برزخي و اخروي از منظر قرآن و حديث
705
تفاوت ديدگاه متخصصان و معلمان تربيت بدني در خصوص ويژگي هاي استعداديابي ورزشي
706
تفاوت ديدگاههاي زن و مرد در عكاسي
707
تفاوت ديه زن و مرد
708
تفاوت ديوان دايمي بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري
709
تفاوت رضايت زناشويي در زنان شاغل وغير شاغل
710
تفاوت رنگرزي در دوره قاجار وپهلوي با دوره معاصر
711
تفاوت زن و مرد در احكام ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت
712
تفاوت سطح مهارت در پيش‌بيني بينايي و ادراك نوع پرتاب (پيچ) در بيس‌بال
713
تفاوت سلامت رواني بانوان ورزشكاروغير ورزشكار استان قم
714
تفاوت سني مادر و فرزند و تاثيرآن بر شيوه فرزندپروري
715
تفاوت سيستم هاي سرمايش تبخيري و تبريد
716
تفاوت شاخصهاي سني در مناطق شهري و روستائي استانهاي ايران و رابطه آن باسواد
717
تفاوت شبكه هاي WIMAX با شبكه هاي WI-FA
718
تفاوت شخصيت پردازي ( پيكر نگاري ) در نقاشيهاي هرات و مكتب تبريز با رويكرد نشانه شناسي چارلز سندرس پيرس
719
تفاوت شخصيتي افراد مبتلا به لكنت زبان با افرادي عادي
720
تفاوت صفات شخصيتي در افراد راست برتر و چپ برتر دانشجويات دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
721
تفاوت طلاق زن و مرد از لحاظ فقه و حقوق
722
تفاوت عقد وديعه با عقد امانت
723
تفاوت فراواني استفاده از استنت دارويي در بين زنان و مردان كانديد آنژيوپلاستي در مراكز درماني شهرستان رشت در سالهاي 90- 88
724
تفاوت فسخ و انفساخ و ابطال در غقد نكاح
725
تفاوت قوانين ايران و كشورهاي مختلف در خصوص فسخ
726
تفاوت معيارهاي ازدواج در دختران و پسران دانشجو
727
تفاوت ميزان يكدلي اجتماعي بين دختران و پسران مقطع دبيرستان شهر تهران
728
تفاوت نهاد تعهد به نفع شخص ثالث با بيمه شخص ثالث
729
تفاوت هاي آناتوميكي مغز بيماران دچار اختلال افسردگي اساسي و افراد سالم
730
تفاوت هاي استاني در ترتيبات زندگي سالمندان در ايران تحليل يافته هاي سرشماري 1390
731
تفاوت هاي پيكر سنجي، تركيب بدني و ريخت شناسي بازيكنان مرد نخبه رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال ليگ برتر ايران
732
تفاوت هاي جغرافيايي خفاش انگشت بلندMiniopterus schreibersii ازشمال غرب تاجنوب ايران براساس نشانگرهاي مولكولي وريخت سنجي
733
تفاوت هاي جنسي مرگ و مير در ايران: تحليل روند، الگوها و علل
734
تفاوت هاي جنسيتي در سبك رهبري
735
تفاوت هاي دموگرافيك بين كارگران داراي كمر درد و بدون كمردرمزمن شغلي در يك كارخانه فولاد سازي در شهرستان رشت در سال 1394-1393
736
تفاوت هاي سبكي در گفتار گويشوران زن گويش شهر كرمان بر اساس متغير سن و تحصيلات
737
تفاوت هاي شيوه ساخت ساز قانون در ايران و نوازندگان آن
738
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
739
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
740
تفاوت هاي مباني فلسفي-كلامي فخر رازي و علامه طباطبايي در تفسير آيات مربوط به علم الهي و پيامدهاي آن
741
تفاوت هاي مرتبط با جنسيت در واكنش هاي رشدي و فيزيولوژيكي دانهال پسته رقم بادامي ريز زرند Pistacia vera L.cv.Badami -Riz-e-Zarand
742
تفاوت هاي معنايي حروف اضافه پسين و پيشين مترادف در گيلكي
743
تفاوت هاي مهارت هاي مديريتي و سبك هاي رهبري بين خانم ها و آقايان
744
تفاوت هوش هيجاني افراد خلاق با افراد عادي.
745
تفاوت هوش هيجاني در نوازندگان وافراد عادي.
746
تفاوت هوش هيجاني و هويت يابي در بين دانشجويان خانم ﴿مجرد و متاهل﴾ دانشگاه پيام نور ملارد
747
تفاوت و برابري حقوق و نقش زن و مرد در عرصه ورزش از منظر اسلام
748
تفاوت وتاثير آموزش مجموعه هاي لغوي ازنظرمعنايي وابسته و غيروابسته بريادگيري لغات زبان دوم
749
تفاوت ومقايسه پرخاشگري ورزشكاران رزمي وغير ورزشكار
750
تفاوت ويژگي شخصيت پسران سيگاري و غير سيگاري﴿درون گرايي و برون گرايي﴾شهرستان بروجن
751
تفاوتهاي احكام فقهي زن و مرد در عبادات﴿طهارت، صلاة، صوم، حج، جهاد﴾
752
تفاوتهاي بين نسلي و تغييرات استفاده از رسانه هاي ارتباطي (رشت - 1386)
753
تفاوتهاي جنسيتي در حافظه آشكار و ناآشكار با توجه به نوع تكليف
754
تفاوتهاي حقوق جزايي اسلامي و غربي
755
تفاوتهاي رويشي جوامع گياهي در ارتباط با ويزگيهاي فيزيكي و شيميائي آب تالاب الگويافته هشيلان
756
تفاوتهاي زباني گويش كردي كلهري بر اساس سن و سطح سواد
757
تفاوتهاي ميان طبيعت ، عكس ، نقاشي
758
تفاوتهاي ميان طبيعت ،عكس ،نقاشي
759
تفجوشي نهايي فريت هاي مغناطيسي نرم نيكل-روي و نقش مواد افزودني موثر بر آن
760
تفحصي بر زيباشناسي محراب در مساجد اسلامي
761
تفحصي در معماري مسكوني گذشته ساري و تعمق در آن براي قابليت استفاده معماري مسكن امروز
762
تفرجگاه سينمايي جوان
763
تفرجگاه قلات
764
تفرجگاه نجوم
765
تفرجگاه نجوم
766
تفسير آثار در موزه و تاثير آن بر معناسازي توسط بازديدكننده
767
تفسير آثار هنري نقاشي در هرمنوتيك پست مدرن
768
تفسير آيات حدود بيان شده در قرآن از ديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
769
تفسير اتوماتيك نقشه هاي توپوگرافيك
770
تفسير اطلاعات ژئوفيزيكي ناحيه چناران جهت شناخت ساختارهاي زير زمين منطقه ، بمنظور اكتشاف تله هاي احتمالي براي تجمع هيدروكربور
771
تفسير انتزاعي براي وارسي امنيت جريان اطلاعات در زبانهاي داراي قابليت فراخواني تابع
772
تفسير ايات حدود بيان شده درقران ازديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
773
تفسير برساخت هويت روايي زن در تعامل با ديگري
774
تفسير به راي و نقش پيش دانسته ها در تفسير
775
تفسير به نفع متهم در رويه قضايي ايران
776
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزا ( SP ) با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات غير خطي
777
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزاي حاصل از ورقه شيبدار دو بعدي با استفاده از روش گراديان مختلط
778
تفسير پتروفيزيكي چاه BL-2P ميدان نفتي بلال به كمك داده هاي نمودار تصويري
779
تفسير پتروفيزيكي سازندهاي دالان و كنگان در ميدان گازي لاوان
780
تفسير پديدارشناسانه‌ هايدگر از اخلاق نيكوماخوس؛ مطالعه‌اي انتقادي
781
تفسير تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سازندهاي سروك و ايلام )كرتاسه مياني – بالايي( در ميدانهاي بالارود و قلعه نار )شمال فروافتادگي دزفول(
782
تفسير تجربه ي زيسته ي زنان در مناسك ديني (زنان شهر اصفهان)
783
تفسير تجربه‌ زيستۀ فرزندخواندگي
784
تفسير تحليلي گزاره¬هاي اقتصادي در ترتيب نزول قرآن (مطالعه موردي:جامعه¬سازي اقتصادي)
785
تفسير چالش‌هاي بين‌گفتماني موزه‌شناختي معاصر و مقايسه آن با گفتمان‌هاي موزه‌اي هنراسلامي
786
تفسير چگونگي درك معناي اقتدار: مطالعه‌ي قوم نگارانه‌ي كنشگران دبستان
787
تفسير حكمي از ديدگاه صدرالمتالهين
788
تفسير خود و ديگري در عكاسي خود نگاره
789
تفسير داده هاي الكترومغناطيس هوابرد حوزه بسامد با روش هاي مختلف بر اساس مدل نيم فضا
790
تفسير داده هاي ژئوشيميايي منطقه جلفا و استفاده از روش فركتال در جدايش آنومالي از زمينه
791
تفسير داده هاي ژئوفيزيكي مغناطيس سنجي ،گراديومتري و VLFدر محدوده اي ازآلوت كردستان با استفاده از روش هاي مدل سازي معكوس
792
تفسير داده هاي مغناطيس هوايي با استفاده از روش اصلاح شده تلفيقي سيگنال تحليلي و دي كانولوشن اويلر در منطقه خرم آباد
793
تفسير دادههاي فشار و دبي بهدستآمده از فشارسنجهاي دائم درونچاهي بهوسيلهي روشهاي دادهكاوي
794
تفسير دولت احمدي نژاد از استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه سازه انگاري
795
تفسير دين و تاثير آن بر آراء و انديشه هاي سياسي محمد تقي مصباح يزدي و محمد مجتهد شبستري
796
تفسير رابطه فضاي مجازي و ملاك‌هاي انتخاب همسر و تدوين بسته آموزشي انتخاب همسر ويژه كاربران فضاي مجازي
797
تفسير ساختاري سوره هاي الرحمن و الواقعه
798
تفسير عرفاني واژه هاي اخلاقي قرآن (‌اسلام،‌ ايمان، يقين،‌ احسان)
799
تفسير عكس
800
تفسير فرهنگي : تئاتر آرتور ميلر
801
تفسير فقهي آيه تجارت با رويكرد مذاهب خمسه
802
تفسير قراداد در قانون مدني إيراني، عراق و مصر
803
تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق
804
تفسير قضايي قرارداد
805
تفسير كنوانسيون هاي بين المللي پيرامون بي تابعيتي و اشخاص بي تابعيت
806
تفسير گراني منطقه رامشه اصفهان
807
تفسير معنايي و تعيين ويژگي ورودي هاي يك سيستم دسته بندي به كمك شبكه عصبي به منظور بهبود دسته بندي عبارات
808
تفسير مقاطع لرزه اي و ارائه مدل زمين - ساختار منطقه دهدشت
809
تفسير نشانه شناختي از هويت معماري ايراني- اسلامي در مواجهه با مدرنيته (مورد مطالعه: بناهاي شهر اصفهان)
810
تفسير نظام الهياتي شلايرماخر در تقابل با كانت و هيوم
811
تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي يك ميدان نفتي با نرم افزار ‍ژئولاگ
812
تفسير نمودارهاي چاه پيمايي دو چاه نفت در منطقه اهواز
813
تفسير هايدگر از تلقي افلاطون درباره حقيقت
814
تفسير هندسي گسل ها و شكستگي هاي سطحي ميادين نفتي پازنان، رگ سفيد و زاغه بر اساس تكنيك هاي سنجش از دور
815
تفسير و ادوار آن تا آخر قرن پنجم
816
تفسير و ارزيابي پترو فيزيكي نمودارهاي چاه‌پيمايي و تعيين رخساره‌نگارها با استفاده از روش خوشه‌ سازي بر اساس نمودار تفكيك‌ پذيري چندتايي و شبكه عصبي مصنوعي در يكي از ميادين جنوب ايران
817
تفسير و تحليل ساختار و محتواي هفت كشور فخري هروي بر مبناي رويكردهاي سبك شناسي نوين
818
تفسير و تمرينات تكميلي آلفرد كورتو از اتودهاي شوپن
819
تفسير واژگان غريب قرآن در 15 جزء اوّل با تكيه بر كتاب اللغات في القرآن ابن حسنون
820
تفسير، تحليل و نقد عكس "سي چهره نگاري مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي ) از سران شركت كننده در كنفرانس اسلامي تهران
821
تفسيراثري گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 121تا 135 سوره انعام
822
تفسيرخودكار داده هاي حاصل ازسونداژهاي ژئوالكتريك درآرايش شلومبرژه و ونر بااستفاده ازروش زهدي
823
تفسيرسنگ هاي مشكّل و تصاوير پنهاني در نگاره هاي شاهنامه ي شاه تهماسبي (سده10ه.ق) و مقايسه با آراء سنت گرايان
824
تفكر آرمان شهري و انسان آرماني شفيعي كدكني در مجموعه اشعار ﴿آيينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي﴾
825
تفكر انتقادي از منظر قرآن و روانشناسي
826
تفكر سياسي نيچه
827
تفكر فلسفي و كودكان
828
تفكر مذهبي در شعر كودكان گروه هاي سني الف و ب در دهه ي هشتاد
829
تفكر منطق غير صوري و خلاق و آموزه هاي آن براي تربيت فلسفي كودكان
830
تفكرگاه كوير ﴿طراحي مركز كويرشناسي ورزنه باتاكيد برهم سويي معماري وموسيقي﴾
831
تفكّر انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي در برنامه‌ درسي رشته‌ هاي آموزش زبان انگليسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: ارزيابي و بازنگري برنامه هاي درسي در راستاي تفكّر انتقادي
832
تفكيك آلتراسيونهاي كانسار مس پورفيري سونگون با استفاده از شبيه سازي زمين آماري بر اساس داده هاي بدست آمده از سيالات درگير
833
تفكيك اثر دما و رطوبت بر روي ميزان تخريب چيپس نخ نيمه آرايش يافته و نخ كاملا كشيده شده پلي استر﴿ پلي اتيلن تزفنالات﴾ در زمانهاي متفاوت
834
تفكيك اشياء موجود در يك تصوير به روش رندوم فارست و تشخيص اشكال منتظم در آن به شيوه تبديل هاف
835
تفكيك اغتشاشات كيفيت برق بين شبكه و مشترك بر اساس يك مدلسازي دقيق و كاربرد آن در كنترل تجهيزات بهبوددهنده
836
تفكيك اندازه دولت براساس روش تأمين مالي (GFS) و بررسي اثر آن بر رشد اقتصادي
837
تفكيك پذيري بالا در تصاوير سنجش از راه دور بر پايه سنجش فشرده
838
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
839
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
840
تفكيك پذيري واحدهاي خاك با استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي و برخي ويژگي هاي خاك و تاثير سطوح ژئو مرفيك بر تغييرات آن در منطقه بروجن
841
تفكيك تصاوير بر اساس الگوريتم جداسازي كور منابع
842
تفكيك جرايم خاص نظامي از جرايم عمومي در قلمرو جرايم عليه امنيت ملي كشور با تاكيد برصلاحيت محاكم
843
تفكيك جريان هجومي از جريان اتصال كوتاه داخلي در رله ديفرانسيل
844
تفكيك خاكهاي منطقه اصفهان بر اساس ميزان آهن قابل جذب گياه و تعيين حد بحراني آهن براي گياه ذرت
845
تفكيك ذرات و تعيين خصوصيات ماكرومولكولها و كلوئيدهاي آبي با روش بهfield-flow fractionation
846
تفكيك رژيم هاي رطوبتي خاك با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي و برخي خصوصيات خاك در خاك هاي لسي و شبه لسي بخشي از استان گلستان
847
تفكيك رشد سود با استفاده از مفهوم سود باقي¬مانده و اثر آن بر تبيين بازده سهام
848
تفكيك سيگنال الكترومايوگرام با ثبت داخل عضلاني به اجزاي تشكيل دهنده آن (پتانسيل عمل واحدهاي حركتي )
849
تفكيك سيگنال فنوكارديوگرام به دو فاز سيستول و دياستول
850
تفكيك سيگنال هاي آكوستيك اميشن فرايند سوراخكاري و بار شبه استاتيكي(سوراخكاري پرسي)
851
تفكيك غيرمخرب غده‌هاي سيب‌زميني مبتلا به بيماري پوسيدگي نماتدي و جرب معمولي از سالم با استفاده از روش طيف‌سنجي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
852
تفكيك فعاليت آنزيم اوره آز به بخش هاي درون و برون سلولي و بررسي حساسيت آن ها به شرايط تنش
853
تفكيك كننده ترافيكي تاشو
854
تفكيك ليتولوژي و دگرساني¬هاي هيدروترمال به روش طبقه¬بندي دانش¬پايه با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره¬اي
855
تفكيك مكاني ساختارهاي ظريف در قشر مغز انسان به وسيله تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي بر پايه حالت دائم
856
تفكيك مكانيزم هاي خرابي ناشي از ضربه روي كامپوزيت چندلايه با استفاده از روش آكوستيك اميشن
857
تفكيك نظام بانكداري متعارف از بانكداري اسلامي بدون ربا وبررسي وضعيت نظام بانكي ايران
858
تفكيك نوع توده‎ي سينه در تصاوير سونوگرافي با استخراج ويژگي‎هاي بافتي و مورفولوژيك
859
تفكيك و تخريب نزد هايدگر
860
تفكيك و تشخيص ارقام دست نوشته انگليسي در شرايط نويزي
861
تفكيك وسايل نقليه سنگين از وسايل نقليه سبك با استفاده از پردازش تصوير
862
تفهم اهل بيت ﴿ع ﴾ در انديشه امام شافعي
863
تفوت طلاق با فسخ نكاح و آثار آن
864
تفوق ديروز و ركورد امروز مسلمين
865
تفويض مهر در نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
866
تقابل اراده تاريخ و اراده انسان در فلسفه هگل
867
تقابل انرژي و تاخير در زمانبندي خواب و مسيريابي شبكه هاي سنسوري بي سيم
868
تقابل بين ميراث و نوستالژي در فرهنگ گذشته ايران
869
تقابل پرتغالي ها و عثماني ها در خليج فارس در عصر صفوي﴿1135-907ه.ق/1722-1501م﴾
870
تقابل تصوير و كلمه در پاراگون لئوناردو و لائو كوئون لسينگ
871
تقابل خير و شر در نگارگري قرن 8 هجري قمري
872
تقابل دو انديشه ناتوراليسم - استيليزاسيون
873
تقابل دو انديشه ناتوراليسم-استيليزاسيون
874
تقابل سنت ، مدرنيته و پست مدرن
875
تقابل هاي دوگانه در بوستان سعدي
876
تقابل هاي دوگانه در ديوان سنايي
877
تقابل هاي دوگانه در قصايد خاقاني
878
تقابل هاي عاشقانه در غزليات كمال خجندي
879
تقابل هنر فيگوراتيو مدرن و نمايه هاي سنتي
880
تقابل و تعامل پدران و پسران در شاهنامه ي فردوسي (با تكيه بر بخش اساطيري)
881
تقابل و تعامل روحانيت شيعه و روشنفكران در انقلاب مشروعيت
882
تقابل‌هاي دوگانه‌ي اهورايي- اهريمني در شاه‌نامه‌ي فردوسي و اوستا
883
تقارن (3) در نوسانگر هماهنگ , Suymmetry U)3(of harmonic oscillator
884
تقارن ،شيوه اي در ايجادآرامش ابدي(شاليزار)
885
تقارن براي معادلات ديفرانسيل و حساب تغييرات
886
تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
887
تقارن درمكانيك كوانتمي
888
تقارن درنگارگري ايراني
889
تقارن دستگاه هاي كنترل غيرخطي و كاربردها
890
تقارن دوگاني در نظريه هاي پيمانه اي
891
تقارن كروي ميدان هاي اينشتين-يانگ-ميلز-هيگز توسعه يافته
892
تقارن متغيرهاي تصادفي مثبت و كاربرد آن در مسائل استنباطي
893
تقارن ها و ذرات، دسته بندي ذرات در گروه تقارني ﴿6﴾ SU با تاكيد بر وجود كوارك هاي سنگين
894
تقارن ها و قوانين پايستگي معادلات ديفرانسيل
895
تقارن ها و ناورداهاي معادله شار ريچي دوبعدي
896
تقارن هاي تقريبي
897
تقارن هاي توپولوژيك 3 -Zمدرج در مكانيك كوانتومي
898
تقارن هاي لي بكلاند و نوتر
899
تقارن هاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل : بررسي اجمالي روش هاي شرح داده شده بوسيله معادلات بني
900
تقارن همديس و فضاي پاددوسيته ي 1+2 - بعدي
901
تقارن: شيوه اي در ايجاد آرامش ابدي
902
تقارنهاي چند - پارامتري معادلات ديفرانسيل معمولي رتبه اول
903
تقاضا محوري در تحقيقات تربيت بدني و علوم ورزشي با تاكيد بر كاربست يافته رساله هاي دوره دكتري
904
تقاضاي كل و سياستهاي پولي و مالي: كاربردي از تبديل باكس- كالكس در ايران
905
تقدم اسم دلالت يا مدلول بر اساس ديدگاه لكان
906
تقدم شناخت شناسي بر هستي شناسي در فلسفه ي كانت و نقد هگل و هيدگر بر آن
907
تقدير
908
تقدير گرايي در جامعه ايراني و تهاجم مغول
909
تقدير گرايي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان سميرم
910
تقدير و سرنوشت نزد پيشاسقراطيان
911
تقرب به الگوي مطلوب واحد همسايگي مسكوني در شهر بيرجند
912
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
913
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
914
تقريب با توابع هموار و بدون هيچ نقطه بحراني در فضاهاي باناخ تفكيك پذير
915
تقريب بياسپلاين جهت حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموي
916
تقريب پاسخ سيستم‌هاي سينگولار خطي تاخيردار با استفاده از توابع متعامد
917
تقريب پايا و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي CAT(0)
918
تقريب پد چند متغيره براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
919
تقريب تابع توزيع جرم احتمال توسط تبديل معكوس فوريه گسسته
920
تقريب تابع توزيع زمان هاي اسكان در فرآيند تجديد ماركف
921
تقريب تابع چگالي قيمت تحت شرط ماكسيمم سازي آنتروپي
922
تقريب تابع سينگ و حل عددي معادلات انتگرالي ولترا
923
تقريب تنك بردار پارامترها در داده هاي با ابعاد بالا
924
تقريب جواب معادلات ديفرانسيلي با مشتقات جزئي با استفاده از روش تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه شعاعي
925
تقريب چندك با استفاده از برآورد به روش كرنل و كاربرد در كنترل كيفيت
926
تقريب حافظ مرتبه براي مشتق به كمك توابع پايه ي شعاعي متناوب
927
تقريب خطي در نظريه گرانش همديس وايل
928
تقريب در بهينه سازي چند هدفه
929
تقريب در سيره و سخن امام علي عليه‌السلام
930
تقريب در فضاهاي 2- نرم فازي
931
تقريب رفتارهاي طولي و عرضي يك هواپيماي دو موتوره به كمك توابع موجك
932
تقريب زدن معادلات ديفرانسيل اويلر باتوابع تحليلي
933
تقريب سازي توابع در فضاهاي با نرم lp با به كارگيري روش تركيبي elder وmead وRemes
934
تقريب سينك ﴿sinc) براي حل معادلات انتگرالي
935
تقريب سينگ براي حل معادلات پواسن وشبه پواسن منفرد
936
تقريب عملكرد موتور القايي با شبكه هاي عصبي و كنترل آن با كنترلگر فازي
937
تقريب گرايي در آثار شيخ صدوق
938
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
939
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
940
تقريب مسائل مانع بوسيله ي توابع پايه اي شعاعي
941
تقريب مساله رايله استوكس با مشتقات كسري مبني بر تابع سينك و توابع پايه اي شعاعي و روند تفاضلات متناهي فشرده
942
تقريب معكوس عملگر قاب و كاربرد آن در قابهاي گابور
943
تقريب مقياس محدود به روش مونت كارلو در فيزيك حالت جامد
944
تقريب موج واپيچيده ي كولن-بورن براي يونش هليوم با فرود الكترون
945
تقريب موجكي توابع متناوب
946
تقريب موجكي هرميتي مثلثاتي براي معادلات انتگرالي نوع دوم با هسته به طور ضعيف منفرد
947
تقريب موجهاي بي اسپلاين شبه متعامد براي براي معادلات انتگرو - ديفرانسيل فرد هلم
948
تقريب نقاط ثابت براي نيمگروه هاي ميانگين ژذير نگاشت هاي غيرانبساطي در فضاهاي باناخ
949
تقريب هاي تصويري محض
950
تقريب هاي طيفي با استفاده از توابع متعامد در فضاي L p
951
تقريب هاي مرتبه دوم و بالا تر براي برآورد دنباله اي دو مرحله اي براي ميانگين توزيع نرمال
952
تقريب هاي يكاني چپ در جبر عملكردهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
953
تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
954
تقريب و درون يابي
955
تقريب و شبه ميانگين پذيري رده هاي مختلف از جبرهاي باناخ
956
تقريب و هم تقريب در فضاهاي متريك خطي
957
تقريب يكنواخت بوسيله توابع تحليلي و هارمونيك
958
تقريب‌هاي بدون شبكه روي كره
959
تقريب‌هاي مبتني بر هسته‌ي ديورژانس – آزاد
960
تقريبا با مرتبه دقت بالا به كمك توابع بي اسيلان و كاربرد آن
961
تقريبي از چندضلعي بسته با حداقل كمان‌ هاي دايره‌اي و پاره‌ خط‌ ها
962
تقرير انسان‌شناسانه اعتباريات بر اساس ماجراي هبوط انسان از منظر علامه طباطبايي
963
تقريرهاي مختلف ملاصدرا از توحيد افعالي و لوازم آن
964
تقسيم بار و پوشش خطا در شبكه هاي VOIP مبتني بر SIP
965
تقسيم بازار و كاربرد آن در بازاريابي
966
تقسيم بندي ريه در تصاوير سي تي اسكن ريه با استفاده از تبديل استاكول(S-Transform)
967
تقسيم بندي مردم از نگاه خطبه 32 نهج البلاغه
968
تقسيم بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM موردكاوي در يك سازمان خاص
969
تقسيم بندي ويدئوهاي تبليغاتي بر اساس يادگيري چند برچسبي به منظور استفاده در تبليغات مبتني بر محتوا
970
تقسيم تصادفي نمونه و برآورد فاصله‌اي پارامتر نسبت در توزيع دوجمله‌اي
971
تقسيم سفارش در يك زنجيره تامين دو رده اي با چندين تامين كننده
972
تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
973
تقسيم كننده توان ويلكينسون باابعاد كوچك شده وبا قابليت تضعيف هارمونيك ها بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس بالا- پايين
974
تقسيم كننده توان يك به سه با استفاده از تكنولوژي SSPP در باندC
975
تقسيم كننده هم فاز قدرت در مايكرواستريپ
976
تقسيم وظايف بين انسان و ماشين به صورت تطبيقي بر مبناي پايش وضعيت عملكردي خلبان
977
تقش هيجاني حضرت موسي در مثنوي از ديدگاه روانشناسي
978
تقطير و تفكيك خوراك برگشتي آيزوماكس توسط پايلوت تقطير مداوم
979
تقطير واكنشي واستخراجي
980
تقطيع اتوماتيك گفتار با استفاده از صوت و دسته بندي مبتني بر شار نوري تصوير
981
تقطيع اتوماتيك گفتار پيوسته به نيمه سيلابها
982
تقطيع بدون سرپرستي گفتار به واجگونه ها
983
تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب
984
تقطيع تصاوير بافتي به كمك كانتورهاي فعال هندسي با درنظر گرفتن ويژگي هاي بافت و رنگ
985
تقطيع تصاوير بافتي طبيعي با ايده گيري از مكانيزم بينايي طبيعي
986
تقطيع جمله به اجزاء آن و اعمال نواي گفتار در فارسي
987
تقطيع عروضي اشعار حافظ و عنصري
988
تقطيع گفتار پيوسته به نيم‌هجاها در زبان فارسي
989
تقطيع گفتار فارسي به واحدهاي واكدار - بيواك ، هجا و واج
990
تقطيع معنايي تصاوير درون شهري با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي
991
تقطيع و ردگيري اسپرم ها در تصوير ويدئويي نمونه مني
992
تقطيع و طبقه بندي بي نظارت تصاوير ماهواره اي راداري
993
تقطيع، تشخيص و تعقيب حركت بدن انسان در حالات مختلف در تصاوير ويدئويي رنگي
994
تقلب در اعتبارات اسنادي در رويه داوريهاي بين المللي
995
تقليد سيگنالهاي حركتي با استفاده از فرايند گاوسي و ساختارهاي عميق
996
تقليد صداي طبيعي اشخاص
997
تقليل انديس و حل معادلات ديفرانسيل-جبري با انديس بالا
998
تقليل پيچيدگي محاسباتي بانك فيلترهاي مورد استفاده در كاربردهاي بهبود گفتار
999
تقليل حافظه در روشهاي گسسته سازي زماني براي معادلات انتگروديفرانسيل سهموي
1000
تقليل داده‌ ها در سيستم اطلاعاتي به وسيله مجموعه‌ هاي ناهموار
بازگشت