<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين محدوده نهايي معدن روباز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
2
تعيين محدوده هاي پايدار ضرايب كنترل كننده ي PID براي تأمين حاشيه هاي بهره و فاز
3
تعيين محدوده و حريم بافت تاريخي همدان با تاكيد بر محورها و قطب هاي قابل احياي تاريخي
4
تعيين محدوده ي پايداري ضرايب كنترل كننده براي سيستمهاي خطي با تأخيرهاي زماني نامعين
5
تعيين محدوده ي نشست زمين و بررسي تغييرات زماني آن با استفاده از روش تداخل سنجي راداري دردشت مهيار
6
تعيين محدوديت سرعت پوياي مسير براي مقاطع تغيير خط با استفاده از شبيه سازي
7
تعيين محل آنومالي هاي مس در منطقه رابر كرمان با استفاده از GIS
8
تعيين محل احتمالي آسيب شنوايي در افراد مبتلا به بيلي روبين بالا با استفاده از ARR و TEOAE
9
تعيين محل احتمالي آسيب شنوايي در افراد مبتلا به بيلي روبين بالا با استفاده از ARR و TEOAE
10
تعيين محل استقرار بهينه و شبيه‌سازي حركت آمبولانس‌ها در يك شهر(منطقه)
11
تعيين محل بهينه استقرار يك واحد بهره برداري و نمكزدائي در ميان چاههاي يك ميدان نفتي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
12
تعيين محل بهينه دستگاه اندازه گيري هارمونيكها جهت تخمين حالت هارمونيكي در شبكه
13
تعيين محل بهينه شمارش كمان هاي شبكه در شهرهاي بزرگ با استفاده از شبكه هاي بيزين ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان﴾
14
تعيين محل بهينه و ظرفيت محدودكننده جريان خطا به منظور بهبود وضعيت فلش ولتاژ در شبكه هاي توزيع
15
تعيين محل تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفور ماتور به كمك سنسورهاي فرا پهن باند ( UWB )
16
تعيين محل خطا در شبكه هاي توزيع با حضور نيروگاه هاي توليد پراكنده
17
تعيين محل خطا در شبكه هاي توزيع كابلي
18
تعيين محل خطا در شبكه¬هاي توزيع
19
تعيين محل دقيق عيب شعاعي در سيم‌پيچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنتنهاي فراپهن باند و تحليل در حوزه زمان
20
تعيين محل ژنهاي كنترل كننده پايداري فنوتيپي در اگروپايرون و چاودار با استفاده از لاينهاي داراي دو كروموزوم اضافي
21
تعيين محل سانترومر در كروموزوم انسان به كمك پردازش تصوير
22
تعيين محل عيوب خطوط هوايي انتقال انرژي با استفاده از تئوري امواج سيار و تبديل موج
23
تعيين محل قرار گرفتن سيم‌هاي گارد در خطوط انتقال با استفاده از مدل تعميم‌يافته فيزيكي سيستم ليدر-استريمر براي حركت در فضاي سه بعدي
24
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در جو با استفاده از لاين هاي افزايشي ديزوميك جو/ گندم
25
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به خشكي در چاودار و آگروپايرون
26
تعيين محل كروموزومي ژنهاي كنترل كننده مقاومت به شوري در جو با استفاده از رگه هاي داراي دو كروموزوم اضافي گندم / جو
27
تعيين محل متن چاپي فارسي با جهت هاي دلخواه و اعوجاج چشم انداز در تصاوير خاكستري با استفاده از روش هاي مبتني بر مولفه هاي متصل
28
تعيين محل مناسب لوله هاي هواده در سرريز اوجي شكل باا ستفاده از مدل عددي
29
تعيين محل مناسب نصب دستگاههاي اندازه گيري به منظور تخمين حالت
30
تعيين محل هاي مناسب براي فرود اضطراري هواپيماهاي بدون سرنشين با استفاده از بينايي ماشين
31
تعيين محل و مقدار بهينه توليدات توزيع شده و منابع توان راكتيو بطور همزمان در سيستم توزيع
32
تعيين محل و ميزان برداشت از چاه هاي توليدي با كمك يكي از روشهاي بهينه سازي و شبيه سازي مخزن
33
تعيين محل و نوع سنسور مناسب جهت كنترل فعال سرج در كمپرسورهاي جريان محوري
34
تعيين محل و ويژگي هاي منبع آلودگي با استفاده از روش وارون سازي بيزين
35
تعيين محل وقوع خطا﴿اتصال كوتاه﴾ در شبكه هاي توزيع شعاعي داراي منابع توليد پراكنده با استفاده از تبديل موجك
36
تعيين محيط زيست فراهمي فسفر چند نمونه مختلف دي كلسيم فسفات توليدي ايران و اثرات آن ها بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار
37
تعيين محيط كشت مناسب براي پرآوري و ريشه زايي در گياهچه هاي رز رقم ماراسيا
38
تعيين محيط معادل معرف و مقاومت توده سنگ هاي خردشده (مطالعة موردي: بلوك تكتونيكي III معدن چغارت)
39
تعيين مدار روي برد ماهواره با استفاده از گيرنده GPS
40
تعيين مدار ماهواره هاي LEO بدون استفاده از داده هاي TLE
41
تعيين مدار و كنترل موقعيت نسبي ماهواره هاي يك آرايش
42
تعيين مدل آماري مكانيزم پراكندگي براي سطوح ناصاف دي‌الكتريك بروش تئوري تجزيه هدف در رادارهاي پلاريمتري
43
تعيين مدل اغتشاشي بهينه جهت تحليل افت فشار جريان حبابي در كويل مارپيچ
44
تعيين مدل اكتشافي انديس مس زنوز و كاربرد آن در شناسايي نقاط اميد بخش مشابه در ورقه 100000: 1جلفا در محيط GIS
45
تعيين مدل برنامه جامع فن آوري اطلاعات در صنعت (مطالعه موردي :شركت فولاد خوزستان)
46
تعيين مدل بهره برداري از نيروگاه هاي برق آبي كارون 1 و دز
47
تعيين مدل پيش‌بيني آلودگي صوتي ناشي از ترافيكوسايل نقليه به كمك الگوريتم ژنتيك
48
تعيين مدل تجربي سرتار
49
تعيين مدل حرارتي و هيدروديناميكي بوته براي مذاب YAG در رشد بلور به روش چكرالسكي
50
تعيين مدل حركت سيال در قالب درحالت سه بعدي
51
تعيين مدل ديناميكي حاكم بر يك سيستم چرخ دنده اي سياره اي ساده با در نظر گرفتن اثرات اصطكاك
52
تعيين مدل ديناميكي موتور تك فاز قطب نگاشته و طراحي اوليه
53
تعيين مدل رياضي جريان آب زيرزميني دشت كرون به روشهاي عددي در رژيم هاي پايدار و گذار
54
تعيين مدل سينتيكي سنتزفيشر-تروپش بر روي كاتاليست Fe-Cuدر يك رآكتور
55
تعيين مدل سينتيكي واكنش سمنتاسيون كادميم توسط روي
56
تعيين مدل غيرخطي اتفاقي يك تكيه‎گاه تماس اصطكاكي
57
تعيين مدل كاهش‌يافته دقيق از شبكه برق ايران براي بررسي حوادث از روي اطلاعات اندازه‌گيري PMU
58
تعيين مدل ماتريسي بهينه بيومكانيكي بدن انسان به منظور بررسي ارتعاشات و حركت سرنشين خودرو در سه راستاي افقي، عمودي و جانبي
59
تعيين مدل مكان گزيني تاغكاري با استفاده از روش فازي در محيط IS ، مطالعه موردي : حوزه آبخيز حسين آباد غيناب ﴿ استان خراسان جنوبي ﴾
60
تعيين مدل مناسب براي رفتار سنگريزه ها براي استفاده در تحليل سدهاي
61
تعيين مدل مناسب به منظور پيش بيني مراحل نمو ارقام گندم آبي در استان اصفهان
62
تعيين مدلسازي بيماري فيبريلاسيون دهليزي بر پايه نگرش سيستمي قلب
63
تعيين مدلهاي رياضي مناسب و بهينه براي طراحي و توسعه شبكه هاي برق رساني و شبيه سازي كامپيوتري آنها
64
تعيين مدلي براي شبيه سازي خط توليد ريسندگي پنبه اي چرخانه
65
تعيين مدلي جهت اندازه گيري سطح عملكرد بهره وري در بخش توزيع نيروي برق
66
تعيين مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ به كمك آناليز برگشتي با استفاده از مدل سازي عددي
67
تعيين مدول يانگ تومورهاي متاستاز استخواني
68
تعيين مراحل چرخه عمر شركت ها با سرمايه سازماني متفاوت در شركتهاي پذيرفته شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران
69
تعيين مراحل شكل دهي در اكستروژن ضربه اي
70
تعيين مرحله كارسينوم اوليه پستان در بيماراني كه از شهريورماه سال 1370الي شهريورماه سال 1378 با تشخيص كارسينوم اوليه پستان در مراكز آموزشي -درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بخش جراحي بيمارستانهاي پورسينا و رازي رشت جراحي شدند
71
تعيين مرز كمربند متالوژني مس رسوبي راور – طبس با استفاده از مدل سازي حوضه رسوب گذاري ژوراسيك-كرتاسه
72
تعيين مرزهاي مناطق امن سيستم قدرت در برابر پديده فرور زونانس
73
تعيين مزيت تاثير داروهاي دروپريدول، متوكلوپراميد و پرومتازين در پيشگيري تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي بيماران غير اورژانسي
74
تعيين مس ، روي و سرب در نمونه هاي آبي با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي شعله اي پس از پيش تغليظ بوسيله نانو حفره NH2 - MCM - 41
75
تعيين مسير بهينه بدهي عمومي ومقايسه آن با مسير واقعي بدهي در اقتصاد ايران در چارچوب مدل بهينه يابي پويا
76
تعيين مسير بهينه در بين موانعثابت و متحرك با ديدگاه مسائل چند هدفه متغير با زمان و روش انبوهش فازي
77
تعيين مسير دريانوردي براي تانكرهاي نفتكش با در نظر گرفتن شرايط دريايي
78
تعيين مسير دماي بهينه پخت كامپوزيتهاي ضخيم پلي استر با الياف شيشه
79
تعيين مسير دماي بهينه پليمريزاسيون محلولي راديكال آزاد متيل متاكربلات و طراحي كنترلر مناسب آن
80
تعيين مسير ذرات در ميدان مغناطيسي ، اثر پينچ -Z
81
تعيين مسير يك پرتابه در محيط دو فازي با وجود نيروي شناوري به كمك fluent
82
تعيين مسير يك خودروي هوشمند با متد وضعيت محدود
83
تعيين مسيرهاي بهينه در شبكه وسايل نقليه خودكار هدايت شونده چند گانه
84
تعيين مسيرهاي گردشگري در شهر شوشتر با تاكيد بر گردشگري فرهنگي- تفريحي
85
تعيين مشخصات بيولوژيكي و بيمارگري عامل پوسيدگي خشك غده سيب زميني در اصفهان
86
تعيين مشخصات ترك مايل در تير يك سر در گير و نيروي كمانش ستون تركدار با استفاده از روش طراحي آزمايش، شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
87
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي جريان غير دائم آرام داخل لوله
88
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي جريان موازي با مجموعه لوله ها به كمك Fluent
89
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل حرارتي فورگو
90
تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل هاي حرارتي لوله پره دار
91
تعيين مشخصات ديناميكي ياتاقان هاي غلتشي يك سيستم روتور-كوپلينگ
92
تعيين مشخصات زبري سطوح نانوساختار با استفاده از پردازش تصاوير توپوگرافي
93
تعيين مشخصات سيستم هاي صف عمومي با استفاده از زنجيره ماركوف
94
تعيين مشخصات عملكردي ونتوريهاي كاويتاسيوني كوچك
95
تعيين مشخصات عملكردي يك واحد توربين گاز آزمايشگاهي تحت شرايط بهره برداري متنوع
96
تعيين مشخصات فني، تكنولوژي ساخت، روش هاي آزمون و تعيين مود خرابي براي طراحي مفهومي غربيلك فرمان يك خودرو سواري با در نظر گرفتن ارگونومي راننده
97
تعيين مشخصات كانال پايدار
98
تعيين مشخصات كلي خط نورد گرم ورق به منظور دستيابي به اهداف مكانيكي و متالورژيكي يك طبقه از محصولات
99
تعيين مشخصات مكانيكي سلول قلبي از ديدگاه مكانيك سلولي
100
تعيين مشخصات مورفولوژيك و تاكسونوميك جلبك هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گيلان
101
تعيين مشخصات هندسي كانيسازي كانسار مس شيخ عالي از طريق معكوس سازي و تلفيق داده هاي پلاريزاسيون القايي (IP)، مقاومت ويژه ظاهري و مغناطيس سنجي
102
تعيين مشخصه امپدانس هندسي براي فرايند نفوذ در مواد نانوكامپوزيت پليمري
103
تعيين مشخصه هاي اشكال بستر در يك بستر آبرفتي زنده
104
تعيين مشخصه هاي الكترومغناطيسي فرامواد سطحي با استفاده از نظريه ميدانهاي محلي
105
تعيين مشخصه هاي باليني و مشخصه هاي تصوير براي تشخيص سرطان سينه در يك سيستم سلسله مراتبي
106
تعيين مشخصه هاي جرمي موتور و گيربكس خودرو به روش مودال
107
تعيين مشخصه هاي دزيمتري چشمه براكي تراپي-142
108
تعيين مشخصه هاي عملكرد طبقه در كمپرسور محوري
109
تعيين مشخصه هاي فني مراكز تلفن ديجيتال پر ظرفيت
110
تعيين مشخصه هاي كيفي محصول در سيستم هاي توليدي با استفاده از زنجيره ماركف جاذب و حلقه هاي دوباره كاري
111
تعيين مشخصه هاي لايه مرزي در منطقه خليج فارس و اثرات آن بر انتشار امواج الكترومغناطيسي
112
تعيين مشخصه هاي مودال ماشين الات در حال كار
113
تعيين مطلوب ترين تراكم سويا (رقم هابيت ) در تاريخ هاي كاشت مختلف
114
تعيين معادلات حاكم بر رفتار سيستم هاي ارتعاشي پيوسته
115
تعيين معادلات حركت و بررسي پاسخ گذراي يك سيستم با شش درجه آزادي و جرم متغير
116
تعيين معادلات رياضي منحني هاي حجم - سطح جهت پيش بيني توزيع رسوب در مخازن سدها
117
تعيين معادلات كلاسيكي مناسب براي جذب دي اكسيد كربن و گوگرد دي اكسيد
118
تعيين معادله حالت نفت خام با استفاده از شبكه هوش مصنوعي
119
تعيين معاوضه تسهيم و چندگانگي در شبكه هاي رله نيمه‌دوطرفه
120
تعيين معكوس ماتريس به روش مونت كارلو و استفاده از آن براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي بيضوي
121
تعيين معيار براساس نظر كارشناسان براي ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه دوم ناحيه 4 شيراز به وسيله تحليل پوششي داده¬ها
122
تعيين معيارهاي ارزش گذاري اخلاقي در فرايند طراحي شهري بر اساس نظريه ي اخلاقي حقوق محور
123
تعيين معيارهاي ارزيابي تكنولوژي اطلاعات در سازمانها
124
تعيين معيارهاي اطمينان پذيري و درجه بندي سدها براي كنترل و مهار سيلاب ها
125
تعيين معيارهاي تشابهي لازم جهت طراحي مدل مقياسي يك مولد بخار افقي
126
تعيين معيارهاي توجيه پذيري دور برگردان در مناطق شهري
127
تعيين معيارهاي توجيه پذيري دوربرگردان در مناطق شهري
128
تعيين معيارهاي كاربردي براي سنجش ميزان اثر بخشي آموزش هاي ارائه شده در صنايع
129
تعيين معيارهاي كاربردي براي سنجش ميزان اثربخشي آموزش هاي ارائه شده در صنايع
130
تعيين معيارهاي كيفي آرد و خواص رئولوژيكي خمير براي توليد نان تافتون از گندم هاي ايراني
131
تعيين مقادير بسيار جزئي فلوريد به روش FIA با آشكار ساز اسپكتروفلورومتر
132
تعيين مقادير بسيار كم بعضي فلزات واسطه در نمونه هاي آبي با روش ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي به وسيله تكنيك اسپكتروفوتومتري
133
تعيين مقادير بسيار ناچيز جيوه در آبهاي سطحي و پساب خروجي تصيه خانه هاي فاضلاب شهر اصفهان با استفاده از پيش تغليظ و اسپكترومتري جذب اتمي بخار سرد
134
تعيين مقادير جزئي مس و نيكل به روش ولتامتري عاري سازي جذبي
135
تعيين مقادير ضرايب K و D براي راههاي ايران
136
تعيين مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در افراد بالغ مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد رهنمون
137
تعيين مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در افراد بالغ مراجعه كننده به درمانگاه چشم شهيد رهنمون
138
تعيين مقادير كم آب درحلال هاي آلي با استفاده از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني واندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
139
تعيين مقادير كم آلومينيم و فلورايد به روش سينتيكي- اسپكتروفلوريمتري با استفاده از معرف مورين
140
تعيين مقادير كم سرب و كادميم در نمونه هاي اب پس از پيش تغليظ بر روي نانورس كلوزيت 15 اصلح شده
141
تعيين مقادير متغيرهاي تصميم استراتژيهاي بيمه‌ي پرتفوي در وضعيتهاي مختلف بازار
142
تعيين مقادير ناچيز ( V1 ) Cr و Hg در هوا وبررسي روش جذب آنها بااستفاده از بسترهاي جامد
143
تعيين مقادير ناچيز استرانسيوم با استفاده از روش عدسي گرمايي ليزري
144
تعيين مقادير نرمال معيارهاي هدايت عصب مديان -اولنار-راديال دربيمارستان پورسينا- رشت 1379
145
تعيين مقاديرناچيزسرب درآبهاي سطحي وزيرزميني بااستفاده ازروش پيش تغليظ،،طيف سنجي جذبي وبدام اندازي اتمي
146
تعيين مقاومت جريان در بازه هاي قوس دار رودخانه زاينده رود
147
تعيين مقاومت هليكوباكتر پيلوري به مترونيدازول و ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي در ريشه كني اين باكتري
148
تعيين مقاومت، طول موثر و رابطه ي تنش پيوستگي - لغزش اتصال ورق FRP به سطح بتن با روش نصب سطحي روي شيار (EBROG)
149
تعيين مقدار آب حل شده در فاز الي حاوي يون هاي طلا
150
تعيين مقدار آسپارتام در نمونه هاي حقيقي به روش شپنتيكي - اسپكتروفتومتري
151
تعيين مقدار آسفالتين موجود در نفت خام با روش TLC (chromatography layer Thin) و بررسي عوامل موثر بر تشكيل رسوب توسط اين روش
152
تعيين مقدار آفلاتوكسين هاي B1, B2, G1, G2 در مواد اوليه كارخانه هاي خوراك دام و طيور استان كرمانشاه با استفاده از روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC
153
تعيين مقدار اسميم بروش كاتاليزوري با استفاده از تكنيك پالس پلاروگرافي تفاضلي و مطالعه تشكيل كمپلكس كاتيونهاي قليايي، قليايي خاكي و يون نقره با تعدادي از كراون اترها در مخلوط متانول- آب بروش پتانسيومتري رقابتي
154
تعيين مقدار اقتصادي توليد چند دوره اي در حالت اجزاء مشترك
155
تعيين مقدار اقتصادي سفارش اقلام فاسد شدني در شرايط غير قطعي تورم
156
تعيين مقدار اقتصادي سفارش و مقدار اقتصادي توليد در زنجيره تامين سه سطحي با ملاحظه هزينه حمل و نقل
157
تعيين مقدار بافر در تئوري محدوديتها
158
تعيين مقدار برخي داروها به روش نور تابي شيميايي
159
تعيين مقدار تبخير- تعرق واقعي و ضريب گياهي ذرت به روش بيلان آب خاك تحت مديريت آبياري قطره‌اي - نواري
160
تعيين مقدار تركيبات فنوليك موجود در دو نوع ادويه (زيره سياه و ميخك ) و بررسي اثر آنتي اكسيداني آنها در مدل سيستم هاي شيميايي و روغن
161
تعيين مقدار تركيبات فنوليك موجود در گياه Salicornia persica و بررسي خواص آنتي‌اكسيداني آن در مدل سيستم‌هاي شيميايي و روغن
162
تعيين مقدار جيوه در سرم خون افراد عادي و بيماران سرطاني به طريق تجزيه به روش اكتيو كردن با نوترونهاي حرارتي
163
تعيين مقدار رزرو در شبكه هاي قدرت با فرض ضريب نفوذ بالاي نيروگاه هاي باد
164
تعيين مقدار رنيوم در نمونه هاي معدني به روش هاي مختلف
165
تعيين مقدار روي توده زنده ميكروبي در گروهي از خاك هاي آهكي
166
تعيين مقدار سيانيد در نمونه ي خون مربوط به موش آزمايشگاهي ﴿ رت ﴾ به روش اسپكتروفتومتري
167
تعيين مقدار غلظت فلزات سنگين و بررسي روشهاي حذف آنها از فاضلابهاي صنعتي (ذوب آهن اصفهان )
168
تعيين مقدار فلزات سنگين﴿مس،روي،سرب وكادميوم﴾در بافت عضله ماهي هامور خال دار جنس ...خليج فارس ومقايسه آن با استانداردهاي بين المللي
169
تعيين مقدار گاباپنتين به روش كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا پس از استخراج به روش الكترو غشايي و مشتق‌سازي گاباپنتين با استفاده از3و5- دي نيترو بنزوئيك اسيد
170
تعيين مقدار مستقيم ديكلوفناك و استامينوفن در داروهاي مسكن با استفاده از روش شيمي لومينسانس
171
تعيين مقدار نشست ايجاد شده در ايستگاه مترو در محل تقاطع با تونل هاي غير هم سطح
172
تعيين مقدار و مسير كرنش در كشش عميق ظروف مستطيلي به روش المان محدود
173
تعيين مقدار يون هاي نيتريت، نيترات، تيوسيانات و سلنيم با استفاده از روش تزريق در جريان و آشكارسازي اسپكتروشيميايي
174
تعيين مقدارFRPمعادل خاموت براي ايجادمحصوركنندگي يكسان در پايه هاي پل
175
تعيين مقداراستخوان قابل برداشت درناحيه قدام كام براي پيوند استخوان
176
تعيين مكان اتصال كوتاه در خطوط انتقال چند پايانه اي
177
تعيين مكان بهينه براي سايت هاي TDOA با در نظر گرفتن جغرافياي منطقه
178
تعيين مكان ژن هاي مسئول سازگاري در جو با روش امي
179
تعيين مكان عيوب به كمك تست اكوستيك اميشن
180
تعيين مكان مناسب اندازه گيري رطوبت خاك در آبياري قطره اي- نواري ذرت علوفه اي با استفاده از داده هاي مزرعه اي و مدلسازي با نرم افزار HYDRUS-2D/3D
181
تعيين مكان مناسب براي ايجاد سد باطله معادن روباز مس مطالعه موردي معدن مس سونگون
182
تعيين مكان مناسب براي برندگذاري و بازاريابي گردشگري شهري به كمك تركيب روش هاي ANP و DEMATEL (مطالعه موردي: شهر تهران)
183
تعيين مكان ميكرو ترك به كمك تست اكوستيك اميشن
184
تعيين مكان هاي بهينه ي استقرار ايستگاه هاي آتش نشاني ﴿مطالعه ي موردي: منطقه ي 8 شهر تبريز﴾
185
تعيين مكان و اندازه بهينه فيلترهاي هارمونيكي فعال و غيرفعال
186
تعيين مكان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با درنظرگرفتن عدم قطعيت ها
187
تعيين مكانيزم جذب آب توسط حلال آلي D2EHPA
188
تعيين مكانيزم سينتيك انحلال استيبنيت Sb2S3 با حلال Na2S
189
تعيين مكانيزم هاي خرابي در چندلايه هاي كامپوزيتي با استفاده از روش آكوستيك اميشن و شبيه‌سازي المان محدود
190
تعيين ممان اينرسي قطعات صنعتي به كمك آزمايش
191
تعيين ممان اينرسي يك جسم صلب از روش آناليز مودال
192
تعيين منابع توليد هارمونيك در سيستم¬هاي توليد پراكنده با درنظرگيري ظرفيت خازني
193
تعيين مناسب ترين تركيب ، غلظت و ضخامت مالچ رسي براي تثبيت شن هاي روان
194
تعيين مناسب ترين رقم و ميزان ازت سرك در كشت ذرت بعد از گندم
195
تعيين مناسب ترين سن كيفري به لحاظ سياست جنائي
196
تعيين مناسب ترين فاصله بين سدهاي اصلاحي سنگ و ملاتي و گابيوني (مطالعه موردي : حوزه آبخيز آب ماهي)
197
تعيين مناسب ترين محيط كشت و شرايط ريزازديادي گياه دارويي چريش
198
تعيين مناسب ترين محيط كشت وشرايط ريزازدياري گياه دارويي چريش
199
تعيين مناسب‌ترين محيط كشت و شرايط رشد جهت جنين زايي سوماتيكي گياه استويا (Stevia rebaudiana Bertoni.)
200
تعيين مناسب‌ترين محيط كشت و شرايط رشد جهت ريزازديادي ارقام پسته محلي اردكان (تيرماهي و حاج عبداللهي)
201
تعيين مناسبترين رژيم آماده سازي كولون براي انجام كولونوسكوپي
202
تعيين مناسبترين رقم و سطح كود ازت در سورگوم علوفه اي بر اساس ارزش سيلويي
203
تعيين مناسبترين محيط كشت جهت ريزازديادي گياه سرو چهار هزار ساله ابركوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)
204
تعيين مناست ترين محيط كشت و شرايط رشد براي ريزازديادي انار رقم واندرفول
205
تعيين مناطق آبدار و جانمايي چاه هاي آبكشي جديد بر اساس مطالعات ژئوفيزيكي ـ ژئوتكنيكي منطقه معدن مس ميدوك
206
تعيين مناطق آسيب پذير از پديده خشكسالي در استان گيلان و راههاي پيشگيري از خسارات احتمالي آن
207
تعيين مناطق با اولويت حفاظت براي گونه سمندر لرستاني ﴿ Neurergus Kaiseri ﴾ با استفاده از راهبرد طرح ريزي سيستماتيك حفاظت
208
تعيين مناطق پرفشار با استفاده از داده هاي لرزه اي در يكي از ميادين هيدروكربوري ايران
209
تعيين مناطق حساس به فرآيند بياباني شدن با استفاده از مدل سازي سه بعدي شوري خاك در شهر اردكان
210
تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از شبيه سازي بيلان آب ﴿مدل SWAT﴾ و فرايند تحليل شبكه اي ﴿ANP﴾ ﴿منطقه مورد مطالعه : حوزه آبخيز : درونگر درگز﴾
211
تعيين مناطق مستعد احداث سد زيرزميني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP) و سامانه اطلاعات جغرافيايي( GIS)
212
تعيين مناطق مستعد به منظور اجراي پروژه هاي بارورسازي ابرها (مطالعه موردي: استان يزد)
213
تعيين منبع، سهم و جهت انتشار فليكر در شبكه هاي توزيع با وجود نيروگاه هاي بادي
214
تعيين منحني FLD ورق جوش دوخت شده IF بر اساس مدل خسارت و مقايسه ي آن با حالت آزمايشگاهي
215
تعيين منحني آسيب پذيري لرزه اي سازه ها با استفاده از روش استاتيكي غير خطي مودال
216
تعيين منحني سيكل اول بارگذاري - باربرداري فولادهاي اتوفرتاژ
217
تعيين منحني سيكل اول تنش كرنش و اهميت بكارگيري آن در تحليل اتوفرتاژ و اثر لايه برداري
218
تعيين منحني فرمان سد در شرايط عدم قطعيت با استفاده از روش برنامه-ريزي ژنتيك
219
تعيين منحني قد و وزن دانش آموزان رشت و سنگر
220
تعيين منحني هاي حد شكل پذيري ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از شبيه سازي با نرم افزار آباكوس
221
تعيين منحني هاي فراواني بارندگيهاي كوتاه مدت
222
تعيين منحني هاي مشخصه و توزيع سرعت در داخل پروانه پمپ گريز از مركز با استفاده از روشهاي عددي
223
تعيين منحني هاي همدما و سينتيك جذب و دفع رطوبت يونجه
224
تعيين منشاء نفت موجود در مخازن مشكوك به سرقت نفت از خط لوله اصفهان با استفاده از روشهاي شيميايي
225
تعيين مهمترين تعريف براي درجه آزادي چرخش در المان هاي تنش صفحه اي
226
تعيين مهمترين عوامل موثربررفتارمصرف كنندگان موادغذايي ورتبه بندي آنهادراستان ايلام بااستفاده ازروش تحقيق آميخته
227
تعيين موانع توسعه صادرات محصولات صنعت گز ايران براساس مدل الماس رقابت ملي پورتر
228
تعيين موانع توسعه صادرات محصولات نساجي ايران بر اساس مدل الماس رقابت ملي پورتر
229
تعيين موانع شخصي خلاقيت بين افراد عادي جامعه در شهر بهشهر
230
تعيين موتاسيون IVSII-1(G>A) با استفاده از پروب هاي LCR متصل به كوانتوم دات و ارزيابي حساسيت و اختصاصيت تكنيك
231
تعيين موقعيت x و y از راه دور
232
تعيين موقعيت با توجه به سيگنالهاي واي -فاي در ساختمان
233
تعيين موقعيت براي اجسام با سرعت زياد با استفاده از اندازه گيري هاي فاز حاملGps ,منطق فازي
234
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي ضربدري همگرا ،با استفاده از تركيب روش هاي جستجوي تطبيقي ابعادي و ماشين هاي يااخته اي
235
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي هشتي¬شكل در قاب¬هاي مهاربندي شده همگرا، با استفاده از الگوريتم گروه جستجوي اصلاح شده
236
تعيين موقعيت بهينه بادبندهاي هفتي¬شكل در قاب¬هاي مهاربندي شده همگرا، با استفاده از الگوريتم گرده¬افشاني گل¬هاي اصلاح شده
237
تعيين موقعيت بهينه و تعداد مهار بازوها بر لنگي برش و ارتعاش آزاد ساختمان هاي بلند با سيستم تركيبي هسته مركزي،مهار بازويي و كمربند خرپايي
238
تعيين موقعيت بهينه‌ بست هاي اگزوزبااستفاده از تحليل المان محدود
239
تعيين موقعيت پرنده از زمين به كمك پردازش تصوير
240
تعيين موقعيت تاكسونوميك باكتري Pseudomonas syringae عامل بيماري لكه زاويه‌اي برگ انجيلي
241
تعيين موقعيت در شبكه هاي حسگر بي سيم بدني بر اساس حسگري فشرده
242
تعيين موقعيت در گيرند ههايGPSمبتني بر فيلتركالمن با استفاده از داد ههاي شب هفاصله و فاز حامل
243
تعيين موقعيت رباتهاي سيار با استفاده از بينايي استريو در فضاي بسته
244
تعيين موقعيت روتور موتور رلكتانسي سوئيچ شده با استفاده از روش بدون سنسور جهت كنترل موتور
245
تعيين موقعيت ژئودتيك دقيق نقاط غير قابل دسترس
246
تعيين موقعيت سه بعدي دست بيمار در ربات توانبخشي مچ دست با استفاده از فناوري LEAP
247
تعيين موقعيت عنبيه در چشم نگاري
248
تعيين موقعيت كينماتيك مقيد
249
تعيين موقعيت گره سيار مبتني بر شبكه هاي عصبي در سرويس هاي مبتني بر مكان
250
تعيين موقعيت ماهواره
251
تعيين موقعيت ماهواره LEO بر اساس روش‏هاي بهينه سازي غيرخطي
252
تعيين موقعيت ماهواره بر اساس داده هاي ايستگاه زميني
253
تعيين موقعيت متحرك بااستفاده از راداري مافوق صوت
254
تعيين موقعيت مقادير ويژه ماتريسهاي حقيقي با رده اي از P- ماتريسها
255
تعيين موقعيت نجومي با استفاده از ردياب ستاره
256
تعيين موقعيت و تعداد بهينه عملگرها به منظور كنترل ارتعاشات ساختمان در معرض زلزله با استفاده از الگوريتم ژنتيك
257
تعيين موقعيت و رديابي چندهدفه احتمالاتي افراد
258
تعيين موقعيت و سمت يك سفينه در فاز كاهش مدار
259
تعيين موقعيت و عمق همبري هاي معدن آهن كاشمر در شمال شرق ايران با استفاده از گراديان داده هاي ميدان مغناطيسي
260
تعيين موقعيت و نقشه يرداري همزمان يك وسيله خودگردان در زير آب ﴿AUV﴾ با استفاده از فيلتر كالمن توسعه يافته
261
تعيين موقعيت يك AUV با استفاده از تركيب اطلاعات تصاوير و ارتفاع بر مبناي SLAM
262
تعيين موقعيت يك وسيله نقليه به كمك حسگرهاي شتاب سنج و ژيروسكوپ
263
تعيين مولفه هاي سبك زندگي دختران دانش آموز داراي اضافه وزن وچاقي دبستان شهر انزلي درسال 1394
264
تعيين مولفه هاي موثر بر تقاضاي حمل و نقل هوايي داخلي به روش كاهش در ساختار داده ها به كمك تحليل عاملي
265
تعيين مولفه هاي هويت ملي و بررسي آنها در كتاب هاي زبان فارسي مقاطع سه گانه آموزش و پرورش
266
تعيين ميانگين Ejection(F.E) fraction در Echocardiography بيماران infarction myocardial Wave -Q Fresh در زمان ترخيص ازبيمارستان حشمت ( سال 1383 )
267
تعيين ميانگين ارتفاع طبيعي فضاهاي ديسكي كمري درراديوگرافي نيمرخ ستون فقرات در بيمارستان پورسيناي رشت
268
تعيين ميانگين بهينه فرآيند با رويكرد بيشينه سازي سود براي يك سيستم توليد پياپي دومرحله اي تحت بازرسي و تابع زيان كيفيت
269
تعيين ميانگين صدمات اوليهDNA و سطح ماركرهاي استرس اكسيداتيو ومواجهه تنفسي با بنزن در كارگران سكوهاي بارگيري يكي از مراكز توزيع فراورده هاي نفتي
270
تعيين ميانگين ضخامت مركزي قرنيه در افراد نزديك بين به كمك توپوگرافي
271
تعيين ميانگين ضخامت مركزي قرنيه در افراد نزديك بين به كمك توپوگرافي
272
تعيين ميانگين فاصله نرمال برجستگي تيبيا –شيارتروكلئار در بيماران با معاينات نرمال زانو در تصوير برداري با تشديد مغناطيسي
273
تعيين ميانگين فشار خون شرياني در اطفال سالم 13-6 سال شهر يزد
274
تعيين ميانگين فشار خون شرياني در اطفال سالم 13-6 سال شهر يزد
275
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
276
تعيين ميانگين قد و وزن نوزادان طبيعي در 24 ساعت اول زندگي در شهر كاشان
277
تعيين ميانگين نمره مواجهه پوستي پرسنل بخش هاي انكولوژي با داروهاي شيمي درماني با استفاده ازروش نيمه كمي ارزيابي مواجهه پوستي DREAMدر بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در سال 1394
278
تعيين ميانگين و انحراف معيار ‏NSE‏ و ‏S100b‏ در بيماران مبتلا به آسيب منتشر ‏آكسوني
279
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
280
تعيين ميانگين وزن ، قد و دور سر شيرخواران روستاهاي استان يزد
281
تعيين ميدان آكوستيكي القا شده توسط يك منبع صوتي معلق در چاه پر شده از سيال ايده آل مدفون در محيط پروالاستيك بيوت
282
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش اپتيكي Shadowgraphy , Schliereh
283
تعيين ميدان اسكالر دو بعدي دماي سيال با روش هاي اپتيكي shadowgraphy , schlieren
284
تعيين ميدان دماي ناپايا در كره تو خالي با حل معادله غير فوريه غير خطي
285
تعيين ميدان هاي تشعشعي منابع تغذيه سوئيچينگ با اندازه گيري ميدان هاي راه نزديك و روش بازسازي منابع
286
تعيين ميدانهاي حرارت ،جابجايي و تنش در جوشكاري ليزر به كمك روش المان محدود
287
تعيين ميزان CUT-OFF POINTنيتريك اكسايد بازدمي جهت تشخيص آسم
288
تعيين ميزان DNA متپله پروموترژن اپنتگرين آلفا 4(ITGA4) در نمونه هاي بافتي و مدفوع بيماران مبتلا به سرطان كولور كتال به عنوان بيومار كر مناسب در تشخيص غيرتهاجمي بيماري
289
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
290
تعيين ميزان FREE PSA در بيماران مبتلا به كانسر پروستات و مقايسه آن با بيماران مبتلا به بزرگي خوشخيم پروستات
291
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
292
تعيين ميزان HbA1C دربيماران ديابتي كه دچار انفاركتوس حادميوكارد شده اند
293
تعيين ميزان آبگذري دريچه تخليه كننده تحتاني سدها با استفاده از مدل فيزيكي و مدل رياضي
294
تعيين ميزان آسيب پذيري و معيارهاي مكان گزيني كاربري هاي شهري با تاكيد بر بحران هاي غير طبيعي( نمونه موردي شهر سبزوار )
295
تعيين ميزان آفلاتوكسين در گندم سيلوهاي استان گلستان در سال 1378
296
تعيين ميزان آگاهي 400 نفر از كارمندان مرد متاهل جهاد سازندگي استان گيلان
297
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
298
تعيين ميزان آگاهي افراد بالاي 15 سال شهرستان يزد از عوارض آفتاب بر روي پوست
299
تعيين ميزان آگاهي دندان پزشكان گنبد كاووس در زمينه كنترل عفونت
300
تعيين ميزان آگاهي و عملكرد بيماران ديابتي در رابطه با پيشگيري از زخم پاي ديابتي و مراقبت از آن در بيماران مراجعه¬كننده (بستري يا سرپايي) به بيمارستان رازي شهر رشت
301
تعيين ميزان آلودگي جيوه در سبزي خوردن بروش فعال سازي نوتروني
302
تعيين ميزان آلودگي غبارات خياباني شهر تهران به فلزات سنگين و هيدروكربن‌ها
303
تعيين ميزان آلودگي مقره ها با استفاده از پردازش سيگنال
304
تعيين ميزان آموزش مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر رفتارهاي پر خطر موتور سواران شهر يزد
305
تعيين ميزان آنزيم پاراكسوناز - 1 و مالون دي آلدهيد در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل
306
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
307
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
308
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
309
تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان اصفهان
310
تعيين ميزان اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات و صادرات صنايع نساجي
311
تعيين ميزان اثربخشي آموزش به روش الكترونيكي و مقايسه آن با روش حضوري در كودكان كم توان ذهني استان گيلان : مطالعه موردي : مركز آموزش راهنمايي پيش حرفه اي پسران رشت
312
تعيين ميزان اثربخشي پروژه آرورا بر هوش‌هاي چندگانه كودكان تيزهوش 5 تا 6 سال شهر اصفهان
313
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
314
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
315
تعيين ميزان استفاده دانش آموزان دوره ي متوسطه شهر پردنجان از مكانيسم هاي دفاعي
316
تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پزشكي كرمان ازخدمات مرجع الكترونيكي , Electronic reference service use by post-graduate students of kermans medical science university
317
تعيين ميزان اسيب پذيري سازه هاي بتني متعارف با شكل پذيري عادي و متوسط و مقاوم سازي سازه هاي با سطح خرابي بالا به روش تحليل ديناميكي غير خطي
318
تعيين ميزان اسيدهاي آمينه گوگرد دار مورد نياز مرحله اول توليد مرغهاي تخمگذار لگهورن سويه هاي - لاين
319
تعيين ميزان اسيدهاي چرب موجود در شير با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال پخشي به همراه كروماتوگرافي گازي
320
تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
321
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
322
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
323
تعيين ميزان باروري اسپرم بوسيله ICSI و مقايسه آن در اسپرمهاي Motileو Immotile
324
تعيين ميزان برداشت بهينه ار منابع آب زيرزميني دشت جيرفت با رويكرد نظريه بازي ها
325
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
326
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
327
تعيين ميزان بروز رشد پس از سانحه و شناسايي عوامل رواني-اجتماعي موثر در گرايش به آن در زنان آسيب ديده شهر اصفهان
328
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
329
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
330
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان دارويي و نتايج آن
331
تعيين ميزان بقاي بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/2/1382 لغايت 1/6/1382 درمقايسه بابقاي مورد انتظار در سيستم مشخص كننده شدت تروما (ASCOT)
332
تعيين ميزان به خاطرسپاري تصوير با استفاده از يادگيري عميق
333
تعيين ميزان بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي ومقايسه آن با بخش هاي صنعت وساختمان
334
تعيين ميزان بهينه شيب جاده هاي باربري و بررسي آن در معدن مس سرچشمه
335
تعيين ميزان بهينه گلوله به آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
336
تعيين ميزان بهينه هزينه مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها در شهر تهران
337
تعيين ميزان بيماريابي سل ريوي و محاسبه بهبودي كامل بيماران سل ريوي خلط مثبت در استان گيلان به تفكيك شهرستان در سالهاي 1372 و 1373
338
تعيين ميزان پاتولين موجود در آب سيب با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال بخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
339
تعيين ميزان پتاسيم راديو اكتيو در هشت نوع سبزي موجود در شهرستان اراك
340
تعيين ميزان پتاسيم راديواكتيو در هشت نوع سبزي موجود در اراك
341
تعيين ميزان پروتئين ،اسيد آمينه و ارزش عذايي قارچ خوراكي دكمه اي در ايران
342
تعيين ميزان پروتئين و اسيد آمينه و ارزش غذاي در قارچ صدفي پلوروتوس فلوريدا
343
تعيين ميزان پروتئين و اسيدهاي آمينه پروتئين ميكروبي حاصل از ضايعات ليگنوسلولزي
344
تعيين ميزان تأثير جهاني شدن بر هويت ملي دانشجويان از نگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
345
تعيين ميزان تاثير آسپرين با مقدار كم ﴿LOW-DOSE﴾ در پيشگيري از سقط عادتي با علت نامعلوم
346
تعيين ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش مادران شهر ابركوه در مورد هپاتيت B در تابستان 1383
347
تعيين ميزان تاثير انواع استرسورها در اپيسودهاي اول و آخر يكصد مورد از بيماران مبتلا به اختلال خلقي بستري در بيمارستان شفا- رشت مهر 74 لغايت شهريور 75
348
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
349
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
350
تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل كليدي رهبري پروژه بر موفقيت پروژه از طريق هوش هيجاني اعضاي تيم پروژه (مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي پروژه محور در بخش توزيع برق ايران)
351
تعيين ميزان تاثيرگذاري فرآيند آسياكاري مكانيكي بر تركيب فازي پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش طراحي آزمايش تاگوچي
352
تعيين ميزان تجمع و توزيع فلزات سنگين شاخص نفتي، در رسوبات، ريشه و برگ درختان حرا ﴿Avicennia marina﴾ در رويشگاه هاي پارك ملي نايبند و منطقه حفاظت شده حرا در خليج فارس
353
تعيين ميزان تداخل واژگاني كودكان دو زبانه كردي - فارسي سال اول ابتدايي شهرستان ايلام
354
تعيين ميزان تطابق برنامه درماني بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي (Ketoacidosis Diabetic =DNA)در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت با پروتكل درماني استاندارد( از سال 73 الي 78)
355
تعيين ميزان تنوع موجود در ژرم پلاسم برنج هاشمي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و AFLP
356
تعيين ميزان توافق Agreement دو روش هدايت عصبي حركتي مديان -اولنار و هدايت حركتي مديان در تشخيص اختلال هدايت عصبي افراد با سندرم كارپال تونل مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا مركز EMG در سال 1379
357
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
358
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
359
تعيين ميزان توليد L-17 بوسيله سلول هاي NKT17 خون محيطي در بيماران مبتلا به هپاتيتC مزمن و مقايسه آن با افراد سالم
360
تعيين ميزان جابجايي هاي رخ داده و ترسيم پروفيل نشست در پروژه ي خط 7 متروي تهران قسمت شرقي- غربي با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
361
تعيين ميزان جذابيت بخش‌هاي مختلف صنعت براساس نيروهاي رقابتي پورتر به تفكيك صنعت(مطالعه موردي:صنايع فعال در شهرمشهد)
362
تعيين ميزان چگالي رسوب نمك معادل(ESDD)روي عايقهاي ولتاژ بالا بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
363
تعيين ميزان دانش تخصصي مشاوران تازه استخدام شده شهر گميشان
364
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
365
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
366
تعيين ميزان ديلاتاسيون ايسكميك گذرا در اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش اسپكت - مرور نظام مند شواهد – متاآناليز
367
تعيين ميزان رزرو با درنظرگيري قابليت اطمينان و امنيت شبكه
368
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
369
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
370
تعيين ميزان رشد و بيماري شيرخورانيكه با شير خششك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شيرخوارانيكه با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
371
تعيين ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1377
372
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
373
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
374
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
375
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
376
تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش آموزان يك و دو زبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي
377
تعيين ميزان سيگنال هاي فيزيكي شامل سختي و توپو گرافي سطح داربست هاي نانو ساختار بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي استئوبلاست
378
تعيين ميزان شارژ باتري يك اتوبوس الكتريكي يا هيبريد پلاگين در مسيرهاي مشخص
379
تعيين ميزان شكاف بين اخلاق كار شفاهي و اخلاق كار عملي در سازمانها و بررسي عوامل مديريتي - سازماني در تقويت اخلاق كار
380
تعيين ميزان شناسايي ضايعات تشريحي جمجمه پس از ضربه سر در راديوگرافي و سي تي اسكن بيماران مراجعه كننده شش ماهه دوم سال 1373 بيمارستان پورسينا
381
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
382
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
383
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
384
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
385
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
386
تعيين ميزان شيوع HCV (هپاتيت C ) ناشي از ترانسفوزيون در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
387
تعيين ميزان شيوع آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در اسب هاي شهرستان كرمانشاه به روش آزمايش مدفوع
388
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
389
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
390
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
391
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
392
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
393
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
394
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
395
تعيين ميزان شيوع افسردگي در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در طي مدت 6 ماه
396
تعيين ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
397
تعيين ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان دختر نوجوان مقطع راهنمايي
398
تعيين ميزان شيوع چاقي وتعيين و توزيع فراواني نسبي درجات مختلف چاقي در دانش آموزان مدارس دولتي شهر رشت پاييز 1377
399
تعيين ميزان شيوع خونريزيهاي ناشي از پلاسنتا پرويا و دكولمان در زنان حامله بستري شده در زايشگاه بهمن يزد در طي سالهاي 74-73
400
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
401
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
402
تعيين ميزان شيوع سوختگي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1374-1373
403
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي 551 بيمار در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
404
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
405
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
406
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
407
تعيين ميزان شيوع عوارض متابوليك تيروئيدكتومي در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك تخصصي بيماري هاي غدد داخلي در شهر رشت مركز استان گيلان (1376- 1364)
408
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
409
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
410
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
411
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
412
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
413
تعيين ميزان شيوع هيپوتيروئيدي دائمي در كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي در شهر يزد
414
تعيين ميزان شيوع و علل آمبليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
415
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
416
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
417
تعيين ميزان ضريب همبستگي بين نظرات روانشناسان و نظر مربيان مدارس در رابطه با علل پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمائي
418
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
419
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
420
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
421
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
422
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
423
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
424
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
425
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
426
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
427
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
428
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
429
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
430
تعيين ميزان فرسايش خاك در حوضه آبخيز كاكاشرف خرم آباد لرستان با استفاده از مدل BLM و AHP
431
تعيين ميزان فرسودگي شغلي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان يزد در سه ماهه اول سال 1392
432
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
433
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
434
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذزات مغناطيسي
435
تعيين ميزان فلزات سنگين در خاكستر حاصل از سوزاندن لجن تصفيه خانه پساب پتروشيمي فجر و ارائه راهكارهاي مناسب براي دفع آن
436
تعيين ميزان قابليت سازمان تامين اجتماعي شهر تهران جهت تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
437
تعيين ميزان كارايي فني بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها﴿ِDEA) طي سال هاي 1388-1380
438
تعيين ميزان كافئين موجود در انواع چاي و نوشيدني هاي انرژي زا با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي به همراه دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
439
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز
440
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشستهآموزش و پرورش ناحيه2 اهواز
441
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
442
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
443
تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از عفونت حاد سيستم صفراوي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي نيمه اول سال 1376
444
تعيين ميزان مرگ و مير نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر يزد در سال 1375
445
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
446
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
447
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
448
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
449
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
450
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
451
تعيين ميزان موفقيت محصولات ناشران ايراني حوزه نوجوان در تامين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد رضايت در نوجوانان 12-18 ساله درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي شهر اصفهان
452
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
453
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
454
تعيين ميزان ناب بودن با استفاده از متد هاي AHP و TOPSIS در محيط فازي جهت مشخص كردن وزن كلام در شركت مونتاژ شومينه رز
455
تعيين ميزان ناخالصي هاي موجود در سنگ معدن آهن، به روش بيناب پلاسماي القايي ليزري
456
تعيين ميزان ناهمواري روسازيها با استفاده از انديس بين المللي ناهمواري
457
تعيين ميزان نشست سطحي زمين بر اثر حفر تونل در مترو قم﴿ حد فاصل ايستگاه وليعصر تا ايستگاه بقيه الله﴾
458
تعيين ميزان هم خواني راديوگرافي ساده با پاتولوژي در افتراق تومورهاي اويه بدخيم و خوش خيم استخوان
459
تعيين ميزان همبستگي رابطه تراكم ساختماني با ميزان مصرف انرژي (نمونه موردي شهرك بسيجيان)
460
تعيين ميزان همبستگي مصرف سرانۀ پوشاك با شاخص توسعۀ انساني و درآمد ناخالص ملّي سرانه
461
تعيين ميزان همبستگي نظر صاحبنظران در مورد علل عقب ماندگي ذهني كودكان و نظر اولياء اين كودكان
462
تعيين ميزان همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي كسب و كار در شهرداري كلانشهر اصفهان
463
تعيين ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد،گروه علوم تربيتي ورودي 1386
464
تعيين ميزان و نوع اضطراب در دانش آموزان دختر دبيرستان شهيد جهانشاهي نوكنده در سال تحصيلي 87 - 86
465
تعيين نابرابري اجتماعي اقتصادي در بهره برياز خدمات سلامت
466
تعيين ناحيه آسيب پذيري به روش ماتريس امپدانس شبكه
467
تعيين ناحيه تخليه چاه ها با استفاده از روش شبيه سازي خطوط جريان و روش پيش روي سريع در مخازن گاز ميعاني
468
تعيين ناحيه ي پايداري در فضاي صفر و قطب هاي كنترل كننده
469
تعيين ناحيه‌ي متاثر از آب‌دوستي در نانولوله‌هاي كربني تحت بار الكتريكي به روش اعمال الگوهاي مختلف بار و استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
470
تعيين ناخالصي هاي جاذب نوتروني در غلاف سوخت (AL - Zirkaloy - S.S) به روش اكتيواسيون نوتروني
471
تعيين ناهمراستايي در ماشين آلات دوار به كمك آزمايشهاي ارتعاشي
472
تعيين ناهمواري رويه راه با استفاده از تصاوير رنگي - عمقي
473
تعيين ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از روش هاي يادگيري عميق
474
تعيين نايكنواختي رنگي منسوجات با استفاده از داده هاي طيفي
475
تعيين نتايج پريتونئال لاواز ﴿ dPL ﴾ در تشخيص آسيب ارگانهاي داخل شكمي متعاقب تروماهاي بلانت و نافذ شكمي
476
تعيين نتايج درمان جراحي باي پس عروق كرونري همراه با اندآرتركتومي و باي پس عروق كرونري به تنهايي در بيماران كرونري قلب (بيمارستان دكتر حشمت رشت 1380-1377)
477
تعيين نتايج زودرس درمان با سياست صبروانتظار تروماي بلانت طحال دربيماران بستري دربخش جراحي بيمارستان رشت (79-77)
478
تعيين نرخ انتقال رسوب و فرسايش ساحلي با استفاده از مدل سازي عددي در سواحل شهرستان جاسك
479
تعيين نرخ بازده داخلي ﴿ نرخ برگشت سرمايه ﴾ اتوبوسهاي بين شهري
480
تعيين نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه بالارود
481
تعيين نرخ بهينه توليد نفت و تزريق آب در يك ميدان نفتي شكاف دار توسعه‌يافته
482
تعيين نرخ بيمه محصولات كشاورزي با ماكسيمم آنتروپي
483
تعيين نرخ تزريق انسولين براي تنظيم قند خون در بيماران ديابتي نوع يك
484
تعيين نرخ توليد در سيستمهاي توليدي مستعد شكست شبكه اي با نرخ تقاضاي ثابت
485
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني ترك خوردگي ماتريسي در چند لايه هاي كامپوزيتي به روش مايكرومكانيك خرابي
486
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني چندلايه متعامد با جدايي بين لايه‌اي 0//90 با استفاده از اطلاعات جدايي بين لايه‌اي 0//0.
487
تعيين نرخ عوارض سالانه كاربري هاي شهري بر مبناي ميزان بهره برداري از فضاهاي شهري (مطالعه موردي: منطقه 13 شهر اصفهان)
488
تعيين نرخ هاي بهينه ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي منتخب
489
تعيين نزديك‌ترين كلمه به يك مفهوم فارسي به كمك فرهنگ واژگان وارونه
490
تعيين نژاد هاي ويروسy سيب زميني با استفاده از روشهاي سرولوژيكي و مولكولي
491
تعيين نسبت آنتي اكسيدانت به پرواكسيداسيون در مايع فوليكولي زنان نابارور و رابطه آن با فاكتورهاي باروري در ART
492
تعيين نسبت بروز عوارض ناشي از عمل جراحي سرطان مري در بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373ا انتهاي سال 1374
493
تعيين نسبت بهينه آورده به وام و طول دوره امتياز به طور توام در سيستم BOTبا به كارگيري تئوري چانه‌زني سه جانبه
494
تعيين نسبت بهينه اختلاط پساب صنعتي تصفيه شده به روش نانو فيلتر، آب دريا و آب شهري جهت مصارف صنعتي و كشاورزي
495
تعيين نسبت بهينه عرض به ضخامت راهبار
496
تعيين نسبت تنش افقي به قائم در قطعه شرقي - غربي پروژه متروي خط 7 تهران با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
497
تعيين نسبت حجمي گاز و رژيم هاي مختلف جريان به بهره گيري از كد MCNP و شبكه هاي عصبي
498
تعيين نسبت ريسك آسپيراسيون مثبت در سه نوع تكنيك تزريق بلاك عصب دنداني تحتاني 1- كلارك و هلمز2- آنجلو سارجنتي 3- تكنيك غير مستقيم استاندارد
499
تعيين نسبت ژنوم والدين وحشي و اهلي در هيبريدهاي گلرنگ با استفاده از نشانگر ملكولي ISSR
500
تعيين نسبت شدت K/KB براي عناصر Fe,Zn,Br,Sr,y,Mo,Ag جهت استفاده در آناليز به روش .F.R.X.D.E
501
تعيين نسبت مرگ و مير انواع خونريزيهاي تروماتيك مغزي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1381 -1378
502
تعيين نسبت مساحت پالپ تاجي/دندان در پرمولر دوم ومولر اول مندييل در راديوگرافي پانوراميك:روشي براي تخمين سن در جمعيت ايراني
503
تعيين نسبت هوا به سوخت در سيلندر يك موتور احتراق داخلي
504
تعيين نسبي فراواني علل مرگ و مير اطفال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از اول اسفند 72 لغايت اول اسفند 74
505
تعيين نشانگرهاي سواد محيط زيستي براي سال هاي پيش دبستان تا چهارم دبستان ) K-4 ) با نظر متخصصان، كارشناسان و آموزشگران
506
تعيين نشست خاك در اثر حفاري تونل متروي اصفهان در مقاطع مربوط به خيابان چهارباغ عباسي با توجه به روش حفاري انتخابي و طراحي پوشش تونل
507
تعيين نظام ارزيابي عملكرد حمل‌ونقل شهري براساس اركان جهت‌ساز برنامه‌ها با كارت امتيازي متوازن
508
تعيين نظام نگهداري و تعميرات مناسب بر اساس شبكه تصميم گيري، سطح سيگما و شاخص قابليت فرايند با مطالعه موردي در ذوب آهن اصفهان
509
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در تيرماه 1375
510
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد﴿تيرماه 1375
511
تعيين نظري پارامترهاي ترابردي گاز حفره اي دو بعدي در دماي پايين در ساختارنامتجانس P-SiGe/Si
512
تعيين نفوذ پذيري خاك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
513
تعيين نفوذپذيري از تلفيق اطلاعات PLT و نمودار MDT ، داده هاي پتروفيزيكي و مغزه دريكي از مخازن جنوب ايران
514
تعيين نقاط آسيب پذير و طراحي شهري ناحيه مركزي شهر رشت با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
515
تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راكتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه كيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
516
تعيين نقاط حفاري پيشاهنگ با استفاده از تلفيق داده هاي زمين شناسي، ژئو شيميايي و ژئو فيزيكي ﴿مغناطيس و IP/RS) انديس مس ظفرقند در محيط GIS
517
تعيين نقاط خطرپذير در حوادث طبيعي جهت مديريت بحران شهري با استفاده از مدلAHP
518
تعيين نقاط شكست بهينه سيستم‌هاي حفاظتي توسط الگوريتم ژنتيك با درنظرگرفتن قوانين سيستم خبره
519
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
520
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
521
تعيين نقش سبكهاي ابراز هيجان و فاجعه آفريني درد در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه اين متغيرها در افراد مبتلا و غير مبتلا
522
تعيين نقش عملكرد خانواده، عملكرد تحصيلي و دلبستگي به همسالان در پيش بيني شادكامي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
523
تعيين نقش عوامل بازدارنده مشاركت دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بندرعباس در درس تربيت بدني
524
تعيين نقش عوامل موثر جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزش همگاني جوانان شهر مشهد
525
تعيين نقش گيرنده هاي اوپيوئيدي ،سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضددردي موميايي بوسيله تست فرمالين در موش سوري
526
تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراه ها مطالعات موردي محور خمين-اراك
527
تعيين نقش ميانجي بهزيستي ذهني كاركنان در تاثير رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان بر عملكرد شغلي و تمايل به نوآوري (مورد مطالعه: سازمان منطقه آزاد قشم)
528
تعيين نقش ميانجي گري ارتباط با مدرسه بين خودپنداره‌ي مدرسه و تعلل‌ورزي تحصيلي دانش آموزان پايه‌ي ششم ابتدايي يزد
529
تعيين نقش ميراث و امكانات فرهنگي در جذب سرمايه انساني استان‌هاي ايران
530
تعيين نقش نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
531
تعيين نقش هيجان پيشرفت، يادگيري خودراهبر و ارزش تكليف در حل مسائل رياضي دانش¬آموزان دوره دوم متوسطه شهر يزد
532
تعيين نقش‌نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
533
تعيين نقشه ارتباطي صفات وابسته به عملكرد در زردآلو به كمك نشانگرهاي مولكولي
534
تعيين نقشه فرآيند جهت پيش بيني رفتار تغيير شكل گرم فولاد AISI1045
535
تعيين نقطه انفصال مشتري در زنجيره عرضه پوشاك و تاثير آن بر چابكي زنجيره عرضه
536
تعيين نقطه كاركرد پمپ هاي سري برنامه كامپيوتري
537
تعيين نقطه نفوذ سفارش در محيط زنجيره تامين تحت شرايط تقاضا و زمان تدارك غيرقطعي
538
تعيين نقطه ي برش شاخص هاي تن سنجي پيشگويي كننده ي ديابت نوع ۲ در افراد بزرگسال شهرستان يزد
539
تعيين نقطه‌ي مجازي آشكارسازHPGe در انرژي‌هاي مختلف اشعه‌ي گاما به دو روش شبيه‌سازي و تجربي
540
تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملكرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان
541
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
542
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
543
تعيين نمره معيارهاي ROKALLSو BLATCHFORDS در پيش بيني وضعيت بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني
544
تعيين نمودار حد شكل دهي در دماي بالا
545
تعيين نمودار حد شكل دهي ورق فلزي به كمك فرآيند شكل دهي تدريجي
546
تعيين نواحي آسايش حرارتي در آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي اميركبير
547
تعيين نواحي الاستيك، الاستو پلاستيك و پلاستيك در اطراف تونل هاي دايره اي شكل
548
تعيين نواحي بهينه وارانتي دوبعدي از دو ديدگاه توليدكننده و مصرف كننده
549
تعيين نوارهاي ظرفيت سيليكان و ژرمانيوم با لحاظ نا سهمي گوني به روش تحليلي
550
تعيين نورم لوردوز و كيفوز دانش آموزان پسر شهر اصفهان بوسيله خط كش منعطف
551
تعيين نوسانات فصلي جمعت در شب پره پوستخوار ميوه پسته
552
تعيين نوع استخراج و طراحي مقدماتي معدن مس چهارگنبد
553
تعيين نوع سنگدانه هاي بهينه براي بهبود مقاومت لغزندگي و حساسيت رطوبتي رويه هاي آسفالتي
554
تعيين نوع كاني رسي بر اساس نمودارهاي پتروفيزيكي در ميدان نفتي واقع در منطقه فروافتادگي دزفول
555
تعيين نوع كاني سازي و نقاط اميدبخش اكتشافي با استفاده از كاني هاي شاخص با روش تصميم‌گيري چند معياره
556
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
557
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
558
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
559
تعيين نياز آبي خيار در بسترهاي مختلف بدون خاك
560
تعيين نياز سنجي آموزش همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
561
تعيين نياز سنجي آموزشي همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
562
تعيين نيازآبي و ضريب گياهي برخي از كشت هاي گلخانه اي
563
تعيين نيازآبي وضرايب گياهي سياه دانه (Nigella sativaL.)درمراحل مختلف رشددراقليم نيمه خشك كرمانشاه درشرايط مزرعه بااستفاده ازلايسيمترزهكش دار
564
تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارتهاي مديريتي
565
تعيين نيازهاي تحقيقاتي و كاربردي جامعه پزشكي در ارتباط با رشته روانشناسي و بررسي رابطه پزشك و بيمار
566
تعيين نيازهاي توجه سرويس پرشي واليبال با استفاده از روش تكليف دوگانه
567
تعيين نيازهاي توسعه ي حرفه اي كارشناسان جديدالاستخدام سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
568
تعيين نيرو هاي وارده بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
569
تعيين نيروها و شتابهاي ديناميكي پايدار وارده به يك ماهواره مدل از طرف پرتابكه
570
تعيين نيروهاي بين چرخ و ريل در شرايط مختلف حركت واگن قطار
571
تعيين نيروهاي مقاوم نوار نقاله با استفاده از روابط مكانيكي و مقايسه با مقادير پيشنهادي كدهاي طراحي نوار
572
تعيين نيروهاي وارد بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
573
تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي با استفاده از به روز رساني تصادفي مدل
574
تعيين نيروي گسستگي در استئوتومي استخوان تيبيا (گوسفند و گاو)وبررسي جهت گسترش ترك
575
تعيين نيروي وارده بر سيلندر هاي افقي نامحدود تحت اثر بستر هاي ساحلي به كمك نرم افزار CFX
576
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي‌، فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني بازيكنان واليبال تيم ملي زنان ايران‌
577
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان بدمينتون نخبه ي زن ايران
578
تعيين نيمرخ جريان در محيط هاي متخلخل درشت دانه با استفاده از اصلاح و حل عددي معادله جريان متغير تدريجي
579
تعيين نيمه عمر هسته هاي سنگين با استفاده از مدل گاز فرمي
580
تعيين نيمه‌ خودكار ساختار كانال و ريشه‌ ي دندان در تصاوير CBCT
581
تعيين هاپلوتيپ گويا در ژن PAH در جمعيت اصفهان
582
تعيين هپتانوييك اسيد و كاپريليك اسيد به روش ميكرواستخراج مايع ـ مايع پخشي با كروماتوگرافي گازي
583
تعيين هدايت الكتريكي محلول سولفات روي
584
تعيين هدفمند مبادلات به منظور غني سازي مدل هاي تحليل پوششي داده ها
585
تعيين هزينه‌‌هاي اجتماعي و عوارض حمل و نقل بار شهري (مورد مطالعه: خيابان‌هاي منتخب شهر اصفهان)
586
تعيين همبري هاي زمين شناسي با استفاده از تبديلات اندازه مغناطيسي
587
تعيين همبستگي بين نتايج آزمايش كاوشگر مخروط ديناميكي و تراكم نسبي لايه هاي خاك
588
تعيين همبستگي بين هوش هيجاني و انگيزش شغلي در پرسنل پرستاري بيمارستان سرايان
589
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
590
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
591
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
592
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
593
تعيين همبستگي نمره Bishop با پيامد القاء در زنان باردار نيازمند به القاء در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )
594
تعيين همبستگي نمره ي كواگولوپاتي و نمره ي پيامد در بيماران مبتلا به تروماي ‏متوسط سر
595
تعيين همبسته ها و پيامدهاي تنيدگي در زنان شاغل و خانه دار اصفهان
596
تعيين همخواني فرمولهاي مبتني بر سيستاتين C سرم، فرمول شوارتز و كليرنس ادراري كراتينين در تعيين ميزان فيلتراسيون گلومرولي كودكان 14-2 ساله مبتلا به بيماريهاي كليوي
597
تعيين همزمان آرسنيك - )III( سلنيم )IV( به روش ولتامتري عريان سازي كاتدي تپي تفاضلي درآب هاي خليج فارس
598
تعيين همزمان استراتژي تعويض پيشگيرانه و تامين قطعات يدكي با رويكرد چند معياره
599
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي توليد در مسئله مسيريابي توليد
600
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي عمليات استوار با فرض رد و قبول سفارش در محيط كارگاه جرياني
601
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار با زمان پردازش قابل كنترل و محدوديت دسترسي در محيط كارگاه جرياني
602
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار در كارگاه جرياني
603
تعيين همزمان اندازه دسته و زمانبندي استوار با زمان پردارش قابل كنترل و فرض نگهداري و تعميرات در محيط كارگاه جرياني
604
تعيين همزمان اندازه دسته، زمانبندي و تحويل بسته‌اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت و آماده‌سازي وابسته به توالي
605
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي توليد در ريخته گري هاي كوچك
606
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با در نظرگرفتن برون سپاري
607
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين، سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
608
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين،سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
609
تعيين همزمان توالي و بالانس خطوط مونتاژ مدل تركيبي با در نظر گرفتن اثر يادگيري و خستگي
610
تعيين همزمان گلوتاتيون و گلوتامين با روشهاي رنگ سنجي و كمومتري در نمونه هاي حقيقي
611
تعيين همساني دروني فرم كوتاه پرسشنامه تاثير پذيري در شهرستان نكا در سال 1390
612
تعيين هوشمند سهم تلفات تجهيزات سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
613
تعيين هويت اتوماتيك با استفاده از تصاوير از انگشتان
614
تعيين هويت افراد در تصاوير ويدئويي
615
تعيين هويت با استفاده از مشخصات اثر كف دست
616
تعيين هويت گونه هاي تريكوبيلارزياي بيني در مرغابي هاي اهلي استان گيلان در سال96-1395
617
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش PCR و ايزوآنزيم الكتروفورز در شهرستان فسا
618
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش مولكولي Nested-PCR و RFLP در شهرستان جهرم .
619
تعيين هويت گوينده در شرايط غيرمتعارف : ارزيابي روش ها و ارائه دستورالعمل هاي مناسب
620
تعيين هويت گوينده روي شبكه اينترنت
621
تعيين هويت گوينده مجموعه باز: بررسي روشهاي افزايش سرعت و دقت
622
تعيين هويت مبتني بر تصوير صورت و استفاده از محاسبات ابري و اينترنت اشياء
623
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانو ذرات پلي ايميد مغناطيسي
624
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانوذرات پلي ايميد مغناطيسي
625
تعيين هيستوپاتولوژي نمونه هاي حاصل از بيوپسي كبد در نوزادان مبتلا به كلستاز نوزادي بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني سال هاي 1390-1385
626
تعيين و آناليز خلاء عملكرد گندم آبي ( Triticum aestivum L ) توسط مدل DSSAT تحت شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه
627
تعيين و ارائه راهكارهاي مناسب تأمين مالي و مشاركت در احياء بناهاي تاريخي (نمونه موردي: كاروانسراي تخت فولاد اصفهان)
628
تعيين و ارائه متدولوژي بررسي اثرات خصوصي سازي در واحدهاي صنعتي نفتي با تأكيد برشركت ملي حفاري ايران
629
تعيين و ارزيابي CBR و ضريب برجهندگي لايه هاي تثبيت شده روسازي راه ﴿مطالعات موردي: استان خوزستان )
630
تعيين و ارزيابي ارزش پيشگويي كننده برخي عوامل خطر ساز پوكي استخوان جهت شناسايي زنان در معرض خطر در يك نمونه از زنان گيلاني در شهرستان رشت در طي سالهاي 87- 86
631
تعيين و ارزيابي عوامل موثر در تجديد حيات ساختار محلات در حال تغيير با تاكيد بر ابعاد اجتماعي؛ نمونه موردي: محله قلهك تهران
632
تعيين و ارزيابي مدلي براي حداقل كردن هزينه سيستم جابجائي در يك شبكه حمل و نقل براي موقعيت هايي با يك مبدا و چند مقصد و بر عكس و با چند نوع وسيله حمل و نقل
633
تعيين و ارزيابي معيار هاي پايداري در مديريت منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
634
تعيين و اصلاح مسير ماشين كاري با توجه به هندسه ابزار جهت ايجاد پروفيل معين بر روي سطوح غير صاف
635
تعيين و افزايش زمان ماندگاري شربت گلوكز
636
تعيين و انازه گيري عناصر مس . سرب . كاديم . نيكل و منگنز در خاكهاي گلخانه اي منطقه عنبر اباد
637
تعيين و انتخاب پارامترهاي زمينلرزه طراحي به كمك ومطالعه آماري شتابنگاشتهاي كشور
638
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت چيني بهداشتي مرواريد
639
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي كوير
640
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در كارخانه اكريليك شركت پلي اكريل
641
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري كارخانه پلي استر شركت پلي اكريل
642
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري و برنامه ريزي بهبود آن در صنعت پتروشيمي با تاكيد بر صنايع كود شيميايي
643
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري واحدهاي صنعتي و توليدي تعاوني ها و مقايسه تطبيقي آنها
644
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري، تحليل و بهبود آن در شركت يزد گل
645
تعيين و اندازه گيري يون سرب با استفاده از كرون اترسنتزي به عنوان ليگاند با كمك روش ميكرواستخراج مايع بخشي همراه با دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي مجهز به كوره گرافيت , Determination of lead lons by dispersive liquid microextraction combined with grphite furnanace atomic absorption spectrometry
646
تعيين و اولويت بندي پورتفوليوي پروژه هاي شركتهاي پروژه محور با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري كمي (مطالعه موردي: شركت مهندسي مشاور دريا پالا)
647
تعيين و اولويت بندي رويكردهاي صندوق هاي غيردولتي شهرستاني حمايت از توسعه دربخش كشاورزي استان تهرا
648
تعيين و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد فرايند توسعه محصول جديد )NPD( مبتني بر روش كارت امتيازي متوازن )BSC(، مطالعه موردي شركت سينجر
649
تعيين و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه
650
تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا بر اساس روش FAHP
651
تعيين و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو)
652
تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر شادكامي‌كاركنان جرثقيل‌هاي سقفي فولاد مباركه اصفهان
653
تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه زنجيره عرضه خرما در استان بوشهر
654
تعيين و اولويت بندي فرآيندهاي خلق ارزش بر اساس چارچوب PCF و تكنيك IPA ﴿مطالعه موردي : شركت دارو سازي فارابي﴾
655
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي با استفاده از روش AHP
656
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با روش AHP
657
تعيين و اولويت بندي موانع موجود براي توليد محصولات ارگانيك با استفاده از روش AHP
658
تعيين و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصاد كشاورزي در ايران با استفاده از روشAHP
659
تعيين و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز و پولولاناز باكتري Bacillus - SP - GSH
660
تعيين و بررسي شاخص آسايش آب وهوائي در يازده ايستگاه منتخب كشور
661
تعيين و بررسي عوامل موثر بر گردشگري سلامت ايران با استفاده از ماتريس اهميت عملكرد (مورد مطالعه شركت جالينوس درمان آريا)
662
تعيين و بررسي نقش گيرنده هاي اوپيوييدي ، 5gt-3 سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضد دردي اسانس باديان رومي بوسيله ي تست فرمالين در موش سوري
663
تعيين و بهينه سازي عمر خستگي در شاسي كمكي كامپوزيتي يك خودروي كلاس متوسط
664
تعيين و پيش تغليظ سرب بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله بعد از استخراج نقطه ابري در نمونه هاي خاك آب وپساب اطراف پتروشيمي شيراز
665
تعيين و تائيد هويت افراد مبتني بر متون دستنويس فارسي
666
تعيين و تاييد هويت افراد از طريق مشخصات دست
667
تعيين و تاييد هويت با استفاده از ويژگيهاي گابور و تحليل مولفه اصلي خطوط كف دست
668
تعيين و تبين فاكتورهاي انساني در طراحي بيمارستان
669
تعيين و تبين نقش و جايگاه ارزيابي در فرايند برنامه ريزي شهري مطالعه موردي سازماندهي محله يعقوبي
670
تعيين و تبيين معيارهاي تصميم گيري براي ايجاد چندرسانه اي
671
تعيين و تحليل عوامل موثر بر خريد خودرو از ديدگاه مشتري
672
تعيين و تحليل وزن متغيرهاي موثر بركارائي اقتصادي نيروگاه هاي برق آبي كشور
673
تعيين و تدوين سرانه اي استاندارد سطح كاربري آموزشي، ﴿مقطع دبستان﴾ در شهر يزد
674
تعيين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر در شبكه هاي حمل و نقلي خلوت به كمك اطلاعات جمع آوري شده در زمان سفر (مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل برون شهري استان اصفهان)
675
تعيين و تطبيق شاخص¬هاي كيفي (Quality indicators) داروخانه¬هاي شهري ايران با بهره¬گيري از شاخص¬هاي كيفي كشور¬هاي پيشرفته
676
تعيين و توصيف صدمات و آسيب هاي ورزشي در رشته فوتبال
677
تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
678
تعيين و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در رقابت پذيري پيمانكاران فعال در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور با استفاده از روش تاپسيس فازي
679
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ملت با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري CRM
680
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت ارتباط با مشتريان در بازاريابي رابطه مند ﴿مطالعه موردي : رستوران هاي لوكس تهران﴾
681
تعيين و طبقه بندي نيازهاي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي در سه بخش ساختاري، فرايندي و پشتيباني
682
تعيين و طبقه بندي نيازهاي انگيزشي بيماران با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي - مطالعه‌ي موردي؛ بيماران بستري در بيمارستا‌ن‌هاي دولتي شهر يزد
683
تعيين و طراحي الگويي براي بسته بندي عرقيات سنتي با رويكرد طراحي پايدار و با توجه به خصوصيات بسته بندي هاي برتر دنيا
684
تعيين و مدل سازي ضرايب فعاليته محلولهاي الكتروليت
685
تعيين و مدلسازي بهترين هم دماهاي جذب سطحي كربن دي اكسيد خالص
686
تعيين و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرماني دووميداني كشور از ديدگاه صاحبنظران ، مربيان و ورزشگاران
687
تعيين و معرفي سنگواره هاي ذره بيني واحدهاي سنگي 2 و 3 سازند تاربور در برش نمونه ( كوه گدايون ، شرق - شمال شرق شيراز )
688
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي در دو گروه ورزشكار قدرتي و يك گروه غير ورزشكار
689
تعيين و مقايسه پارامترهاي دزيمتريك 3D-CRT، IMRT و Field in Field در پرتودرماني بافت پستان با استفاده از نرم افزار طراحي درمان ®PROWESS
690
تعيين و مقايسه پيامدهاي درمان بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بدنبال رگسازي ناكامل و مقايسه آن با رگسازي كامل
691
تعيين و مقايسه تتاثير ترامادول و پتيدين بركنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سال 1381
692
تعيين و مقايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسين بتا در كلستريديوم پرفرنژنس تيپ بي در سويه هاي فيلدي و واكسينال
693
تعيين و مقايسه سطح بيان ژن miR-126-5p ، miR-181b در افراد مبتلا به ديابت نوع دو (T2DM) و پيش – ديابتي در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آن با سطح بيان ژن NF-κB و HbA1c
694
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
695
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
696
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
697
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
698
تعيين و مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه اكلوژني كلاس III با افراد كلاس II و I
699
تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندانهاي جوان و مسن
700
تعيين و مقايسه عملكرد سيستوليك و دياستوليك بطن چپ و راست در مبتلايان به بلوك شاخه اي راست ايدئوپايتك و افراد سالم مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت طي سال 97-1396
701
تعيين و مقايسه ميانگين كلسيم ( (Ca2+ ادراري تصادفي در كودكان 1 تا 10 ساله مبتلا به ريفلاكس ادراري و بهبود يافته از ريفلاكس ادراري در شهر رشت كه از تاريــخ 30/1/86 لغايت 15/8/86 به مطب مراجعه كرده اند
702
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
703
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
704
تعيين و مقايسه ي سطح سرميYKL- 40 و hs-CRPدر بيماران مبتلا به ديابت نوع دو و تنگي عروق كرونر
705
تعيين و مقايسه‌ي فراواني تست رايت مثبت درافراد مبتلا به سل فعال و گروه كنترل
706
تعيين و‌ مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه كلاسII Division I و Division II
707
تعيين واحدهاي توليد پراكنده ﴿DG ﴾ در شبكه هاي توزيع جهت كاهش تلفات توان اكتيو و راكتيو
708
تعيين وارون، دترمينان، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس هاي توئپليتز متقارن حقيقي
709
تعيين واژگان پايه فارسي معيار گفتاري در بزرگسالان و تجزيه و تحليل تواتر آنها بر اساس قانون زيف
710
تعيين واژگان پربسامد در رسانه هاي خبري فارسي زبان براي آموزش به غيرفارسي زبانان
711
تعيين واولويت بندي چالش ها وموتنع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در زير بخش شيلات در ايران
712
تعيين وبررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي وپيراموني عشق وتعهد در بزرگسالان جوان متاهل در دانشگاه اصفهان
713
تعيين وبررسي معيار لاوسون در انجام واكنش هاي همجوشي در رآكتور
714
تعيين وبيش رابطه ارزيابي از تصويربدني وهراس اجتماعي دختران نوجوان مدارس راهنمايي در سال تحصيلي 93-92
715
تعيين وزن پارامترهاي شاخص كيفيت آب (NSF-WQI) با تلفيق روش‌هاي AHP و تاگوچي
716
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
717
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
718
تعيين وزن هاي عملگر ميانگين وزني مرتب شده براساس ماكزيمم انتروپي
719
تعيين وضعيت ابعاد بازاريابي خدمات و محصولات كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان
720
تعيين وضعيت اپيدميولوژي بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان يزد در سال 1393
721
تعيين وضعيت اپيدميولوژيك علائم، علل و عوارض روش هاي درماني بيماران با تنگي تراشه درمان شده در بيمارستان رازي و آرياي شهر رشت طي سال هاي 92 تا94
722
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
723
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
724
تعيين وضعيت به كارگيري عوامل توليد و كارايي در توليد پنبه در شهرستان داراب
725
تعيين وضعيت بهداشت دهان و نحوه رعايت بهداشت دهان در بين دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-95
726
تعيين وضعيت بيمه ورزشي در جبران خسارت آسيب‌هاي ورزشي ورزشكاران آسيب ديده از ديدگاه مسئولان ورزشي و ورزشكاران آسيب ديده استان چهارمحال و بختياري
727
تعيين وضعيت رشد﴿قد و وزن﴾ در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر يزد
728
تعيين وضعيت رشد﴿وزن و قد﴾در مدارس ابتدائي شهرستان يزد
729
تعيين وضعيت رقابتي صنعت لاستيك سازي خراسان جنوبي براساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پوتر
730
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره با استفاده از اطلاعات سيستم ناوبري جهاني (GPS)
731
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره به كمك تصوير
732
تعيين وضعيت سه محوره ماهواره توسط طراحي الگوريتم تخمين چهارتايي مرتب توسعه يافته
733
تعيين وضعيت شنوائي بيماران قبل و بعد از تامپون قدامي بيني بدنبال اعمال جراحي بيني
734
تعيين وضعيت فيستول شرياني وريدي بين وريد پرفوران و شريان براكيال در چين آرنج دربيمارانESRD مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
735
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
736
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
737
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي ORB SCAN
738
تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از داده هاي دمايي
739
تعيين وضعيت ماهواره با سنسور ستاره
740
تعيين وضعيت ماهواره به همراه الگوريتم تشخيص و جداسازي عيب حسگرها بر اساس روش¬هاي تخمين غيرخطي
741
تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شركت ايكات ( تهران، اصفهان، گيلان )
742
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
743
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
744
تعيين وضعيت نوآوري‌هاي موجود در پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه انتقال اطلاعات ديجيتال
745
تعيين وضعييت موجود بخشهاي مراقبت ويژه از نظر بكارگيري نيروي انساني ،فضا وتسهيلات،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد ومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي در سال 1386
746
تعيين وضعييت موجود بخشهايمراقبت ويژه ازنظر بكارگيري نيروي انساني ،فضاوتسهيلات ،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزدومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
747
تعيين وفقي تعداد منابع سيگنال
748
تعيين وقت ماشين هاي فرز CNC و نحوه كاليبراسيون آنها
749
تعيين ولتا متري روتين بر اساس اكسيد اسيون الكتروكاتاليزي در الكترود اصلاح شده با زئوليت دوپ شده با + 2 cu
750
تعيين ولتامتري متي مازول بااستفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده باكمپلكس شيف باز اكسوواناديم (IV)بررسي رفتارالكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده بازئوليت - نيكل (II) وكاربرد................
751
تعيين وم قايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسي ن بتا در كلستريديوم پرفرنژس تيپ ب در سويه هاي فيلدي و واكسينال
752
تعيين ومقايسه تاثيرآموزش به دو روش سخنراني وپيام كوتاه بر آگاهي ،نگرش وعملكرد رانندگان نفتكش در مورد رعايت اصول ارگونومي در سال 1392
753
تعيين ومقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
754
تعيين ووزن دهي معيارهاي پيش ارزيابي پيمانكاران شركت پالايش نفت اصفهان
755
تعيين ويژگي بافت استخوان در تصاوير راديوگرافي براي تشخيص پوكي استخوان
756
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
757
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
758
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم تركيبي كلوني مورچگان پيشرفته شبكه ي عصبي مصنوعي
759
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم ژنتيك -شبكه عصبي در كاربري مختلف
760
تعيين ويژگي هاي مولكولي فايتوپلاسماهاي همراه سيب و گلابي در استان اصفهان
761
تعيين ويژگي هاي يك تنور صنعتي به منظور توليد نان ايراني
762
تعيين ويژگي هاي يك معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان آشخانه
763
تعيين ويژگي و ساخت كاتاليزور مورد استفاده در صنايع پتروشيمي ايران جهت هيدروژن زدايي ايزوبوتان و بررسي امكان جايگزيني پايه ي زئوليتي مناسب
764
تعيين ويژگي‌هاي ژئو مكانيكي و تحليل پايداري دپوي باطله معدن سنگ آهن 1 گل گهر سيرجان
765
تعيين ويژگي‌هاي متمايز كننده براي شناسايي اهداف دارويي در شبكه‌ي برهمكنش پروتئيني
766
تعيين ويژگي¬هاي زيستي و اثر دما بر واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae) روي تخم سن سبز Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايش
767
تعيين ويژگيها و انتقال گرما در مواد تغيير فازدهنده حاوي مواد نانو ساختار به روش تجربي
768
تعيين وي‍ژگيهاي زمين شناسي مخازن با استفاده از نشانگر لرزه اي تجزيه طيفي
769
تعيين ويژگيهاي كودكان ديابتي نوع (I) بستري در بيمارستان 17شهريور رشت در طي 4سال (77-1374)
770
تعيين ويژگيهاي معماري اقليمي دراستان ايلام
771
تعيين ويژگيهاي مورفوليژيكي و اسانس جمعيت هاي مختلف گل محمدي در شهرستان كاشان و بهينه سازي شرايط كشت بافت جمعيت هاي برتر
772
تعيين ويسكوزيته محلول پروتيئن هوا شش بمنظور تهيه نخ بازيافتي
773
تعيين ويسكوزيته و بررسي نيروهاي بين يوني محلول هاي سديم سولفات و پتاسيم سولفات
774
تعيين يك سياست بهينه نگهداري و تعميرات از طريق رويكرد برنامه ريزي پويا بر اساس طرح نمونه گيري دنباله اي
775
تعيين يك سياست يكپارچه توليد-موجودي درزنجيره تأمين دوسطحي براي محصولات فاسدشدني با در نظر گرفتن تخفيفات كلي
776
تعيين يون سرب )11(در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو اكسيد آهن (نانو مگنتيت ) , Determination of pb)11(in water samples by voltammetry using nanomagnetite
777
تعيين يونهاي كادميم ، سرب و آهن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله هاي كربني جند ديواره اصلاح شده با ليگاند
778
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍اي‍داري‌ س‍اخ‍ت‍اره‍اي‌ ج‍دي‍د م‍ول‍ك‍ول‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ و ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ ب‍ا ازون‌ ب‍ه‌ روش‌ DFT
779
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‌ در ش‍رك‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رق‌ ن‍ك‍ا
780
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ وب‍ازاري‍اب‍ي‌ درون‍ي‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ (دول‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
781
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
782
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍ق‌ ورزي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ 20 - 44 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
783
تعيينBMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
784
تعييي فراواني نسبي عوامل ميكروبي ( انگلي وباكتر ايي ) گزارش شده در آزمايش مدفوع كودكان اسهالي بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1383
785
تعييي مقادير كم آب در حلال هاّي آلي با استفاد از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني و اندازه گُيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
786
تعييين ارزش علامت بي اشتهايي در تشخيص اوليه آپانديست حاد
787
تعیین و مقایسه پارامترهای semen در مردان سیگاری و غیرسیگاری در زوج های نابارور با عامل غیر از male factor
788
تغبليظ يون كادميمبه روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در نمونه هاي آبي و بااستفاده از طيف سنجي جذب اتمي
789
تغذيه به مصنوعي سفره هاي، آب زيرزميني در مناطق كويري ايران
790
تغذيه چه تاثيري بر رشد ذهني كودكان دارد
791
تغذيه درختان پسته با كود آمونيومي به روش كولتان و مقايسه آنها با درختان تغذيه شده با نيترات
792
تغذيه سطوح مختلف جرم ذرت و تاثير آن بر عملكرد گاو هاي شيري هلشتاين تغذيه شده با نشاسته زياد
793
تغذيه كودكان
794
تغذيه گذاري نمونه هاي كششي استاندارد Al-Si
795
تغذيه گرايي مخازن -مدلسازي دو بعدي ( مطالعه موردي سد كرخه )
796
تغذيه مناسب موتورهاي القائي سه فاز براي جلوگيري از گسترش خطاي استاتور
797
تغذيه و عادات غذايي كپور نقره اي
798
تغذيه وسايل الكتريكي خانگي از طريق توربين بادي كوچك و برق شهري
799
تغذيه ي يك بار الكتريكي روشنايي با بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و سيستم هاي ذخيره انرزي
800
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش در ﯾﮏ رادار ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت استخراج‌شده
801
تغلظسنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
802
تغليظ آبميوه با فرايند غشايي تقطير اسمزي و مقايسه آن با تبخير كننده فيلم ريزان
803
تغليظ اسيد سيتريك به روش الكترودياليز
804
تغليظ بوكسيت بيگلر به روش اسيد شويي
805
تغليظ ديه در ماه هاي حرام
806
تغليظ سنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
807
تغليظ عامل كف ساز موجود در عصاره كنجاله سويا با استفاده از افرون هاي كلوئيدي گازي
808
تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات و جداسازي ماتريس در طيف سنجي جذب اتمي شعله اي با استفاده از ميكروستون سبوس برنج و آلوميناي اصلاح شده در سيستم تزريق در جريان پيوسته
809
تغليظ يون سرب به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي در نمونه هاي آبي، با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي
810
تغيرپذيري زماني -مكاني خشكي در ايران
811
تغيير ابعاد نقشه فرش با استفاده از سيستم عصبي فازي و پردازش تصوير
812
تغيير ارزش هاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
813
تغيير ارزشهاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
814
تغيير الگوهاي ارزشي ورفتاري جامعه ايران در تعامل با حيوانات اهلي
815
تغيير الگوي اسيدهاي چرب در بافت چربي اپيكارد و زير پوست خرگوشهاي تيمار شده با رژيم غذايي با كلسترول بالا
816
تغيير الگوي جريان آب در دشت موسيان (استان ايلام)، و تأثيرات آن در تغيير ديناميك محيط و مسائل پيش رو
817
تغيير اندازه تصوير با استفاده از نقشه‌ي برجستگي مبتني بر بخش‌بندي معنايي
818
تغيير بافت فرسوده شهري و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه شهر بروجن﴾
819
تغيير بافت هاي فرسوده و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه كلان شهر ها ﴾
820
تغيير بيان ژن گيرنده نوروتروفيني P75 در رت هاي نخاعي شده
821
تغيير پذيري بارش فصلي وكاربردآن دركشت كلزا(مطالعه موردي ك جلگه خزر)
822
تغيير پذيري برخي كاني هاي آهن دار و غلظت عناصر سنگين و ارتباط آن با تغييرات پذيررفتاري مغناطيسي در برخي خاك هاي استان آذربايجان غربي
823
تغيير پذيري رژيم بارش در ايران
824
تغيير پذيري گراف ها
825
تغيير پذيري و استنباط عمومي در گروه مكان ومقياس
826
تغيير پيوسته ي شعاع پيكوسل ها در شبكه ي سلولي نامتجانس با درنظرگرفتن بهره وري انرژي در ايستگاه هاي پايه و دستگاه هاي كاربران
827
تغيير تراكم منطقه اي پود در ماشين بافندگي تاري پودي
828
تغيير تركيب سوخت ديزل با استفاده از افزودني هاي مختلف جهت كاهش آلايندگي و افزايش توان حرارتي موتور
829
تغيير تفصيلي لغوي به عنوان شيوه اي براي ترجمه درون زباني
830
تغيير جريان هجومي از جريان خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبتني بر تبديل موجك گسسته
831
تغيير جنسيت در فقه و حقوق
832
تغيير حجاب پس از پيروزي انقلاب(بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در روند تغيير حجاب)
833
تغيير حكم در دادگاه صادر كننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه
834
تغيير حوزه ادراكي تصاوير چهره با بهره گيري از شبكه هاي مولد تقابلي رفت و بارگشتي
835
تغيير خواص الكترونيكي مواد دوبعدي با استفاده از كرنش
836
تغيير خواص لايه ي فرومغناطيسي قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رسانا
837
تغيير خواص مصالح در اثر كوبيدن
838
تغيير دامنه در برابر دورافت با استفاده از الگوهاي فيزيك سنگ در يكي از مخازن كربناته ايران
839
تغيير در خصوصيات امواج در ورود از آبهاي عميق به آبهاي كم عمق
840
تغيير در عنوان متون خواندن توسط استاد و دانش آموز , ALTERNATION IN THE CHOICE OF TOPIC FOR READING PASSAGES BY THE TEACHER AND THE STUDENTS
841
تغيير در ميل تركيبي هورمون رشد نوتركيب انساني از طريق ايجاد جهش نقطه اي هدفمند، بررسي خواص و بهينه سازي بيان آن در اشرشياكلي
842
تغيير رژيم پتانسيل در اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي جهت ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم حاوي CNT و بررسي خواص خوردگي
843
تغيير رنگ دندانها= discoloration Tooth
844
تغيير رنگ واسط كاربري وفق پذير با هيجانات و حالت كاربر
845
تغيير رنگهاي دنداني و Bleaching
846
تغيير زندگينامه ي مسير شغلي آينده نگر در بستر مداخله ي مبتني بر داستان مسير شغلي من و روايت‌هاي ترسيمي
847
تغيير ژئومتري مقطع عرضي و فرسايش جانبي شاخه اصلي رودخانه گاماسياب در دشت چمچمال صحنه
848
تغيير ساختار در شبكه هاي توزيع به كمك الگوريتم مورچگان به منظور كاهش تلفات
849
تغيير سرعت بوبين پيچي در خواص فيزيكي نخ پنبه اي رينگ
850
تغيير سطح الاستومر پلي يورتان از طريق پيوندزني سيليكون روي سطح آن با روش پلاسما به منظور ساخت دريچه قلب مصنوعي
851
تغيير سنبه‌هاي تك شاخه دستگاه پرس قرص به سنبه‌هاي چند شاخه به‌منظور افزايش توليد دستگاه پرس قرص در شركت‌هاي داروسازي در يك شيفت كاري
852
تغيير سيستم شار‍ژ‍ سمپاش
853
تغيير شكل باريكه ليزر
854
تغيير شكل پلاستيك شديد با روش رول كردن
855
تغيير شكل دندانه بررسي پديده پيتينگ و شكست پاي دندانه يك چرخ دنده مخروطي با استفاده از روش المان محدود
856
تغيير شكل ژئوتكستايل‌هاي منسوج نبافته سوزن‌زني شده در برابر سوراخ‌شدگي
857
تغيير شكل هاي شيميايي سرب و قابليت جذب آن به وسيله ذرت و آفتابگردان در خاك تيمار شده با نمك معدني و زيست جامدهاي غني شده با سرب
858
تغيير شيمي سطح با ايجاد لايه نانوساختار كمپلكس (S/B/C/N) به روش الكتروليز پلاسمايي
859
تغيير عوامل تاثير گذار بر رضايت كاربران از خدمات IT برون سپاري شده در دانشگاه اصفهان
860
تغيير فاز دهنده هاي موجبري بررسي تئوري تغيير فاز دهنده ها و ساخت يك نمونه جهت استفاده در سيستم هاي دو پلاريزه
861
تغيير فرايند مراجعه به دكتر در كلينيك تخصصي قدس
862
تغيير فرهنگ سياسي مردم ايران از تبعي به مشاركتي و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي براساس الگوي آلموند و وربا
863
تغيير كاربري اراضي و تاثير آن بر رواناب سطحي و نوسانات آب زيرزميني مطالعه موردي ﴿حوضه رودخانه خشك شيراز﴾
864
تغيير كاربري بناهاي تاريخي
865
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
866
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
867
تغيير كاربري كاروانسراها با هدف جذب توريست(كاروانسراهاي صفوي به ويژه اصفهان)
868
تغيير كاربري مال موقوفه از منظرفقه
869
تغيير مذهبي اسماعيليان نزاري از حسن دوم تا سقوط الموت﴿557 هـ654هـ﴾‍
870
تغيير مش الگوي ابرنقطه اي به چهارگوشي
871
تغيير مشخصات فني دستگاه جهت بهبود خواص نخ چرخانه اي
872
تغيير مشخصات مكانيكي - هيدروليكي خاك هاي مصلح شده با پودر لاستيك
873
تغيير معنايي «سلامت و بيماري» (تني و رواني) نزد فوكو
874
تغيير مقوله از صفت به اسم در زبان فارسي
875
تغيير مكان ماندگار شيبهاي خاكي در اثر زلزله به روش مزدوج
876
تغيير مكان واقعي سازه هاي بلند فولادي با در نظر گرفتن پيچش و مقايسه آن با ضوابط آيين نامه هاي مختلف
877
تغيير ناحيه تحت پوشش سلولها به روش كنترل توان
878
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
879
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
880
تغيير نقش اجتماعي زن در جامعه مدرن و تاثير آن در هنرهاي تجسمي :از بعد از جنگ جهاني اول تا پايان قرن
881
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تكيه بر فرهنگ عامه
882
تغيير و ارزيابي خودكار پاسخ هاي برانگيخته عصب شنوايي ABR
883
تغيير و اصلاح مكانيزم بازكننده نخ تار ماشين بافندگي
884
تغيير و تحول در تانكهاي جهان - بهسازي شني تانك T55
885
تغيير و تحول در تانكهاي جهان -بهسازي شني تانك T55
886
تغيير و تحولات كاني شناسي و شيميايي برخي كاني هاي پتاسيم دار ، در محيط ريشه پسته و گندم
887
تغيير ويژگي عبوردهي ذرات لايه بي بافت با پوشش دهي نانو الياف جهت لباس اتاق تميز
888
تغييرات آب وهوايي وسرماهاي شديد ايران
889
تغييرات آلكالن فسفاتاز سرم خون در بيماريهاي كبدي
890
تغييرات آنزيمي پس از تيمار تركيبات ضد استرس بر روي پسته قزوين
891
تغييرات اجزاء و قابليت زيست فراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر ذرت و آفتابگردان رشد يافته در يك خاك آلوده
892
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
893
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر جريان آب رودخانه مطالعه موردي : رودخانه كشكان
894
تغييرات انتگرال انحناي رويه‌ها تحت شار ريچي
895
تغييرات اندوخته اي غذايي لاروهاي زمستان گذران پروانه برگ خوار سفيد پسته ..
896
تغييرات بنيادين در معماري معاصر ايران براساس نياز به عملكردهاي جديد ( از سال 1285 ه.ش تا 1320 ه.ش. مطالعه ي موردي : محدوده ي ميدان توپخانه تهران )
897
تغييرات پروفيل پرش هيدروليكي در مقاطع ذوزنقه اي به ازاء تغييرات شيب ديوارهاي طرفين
898
تغييرات تراز دريا و عوامل تغييرات آن در درياي عمان
899
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
900
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
901
تغييرات تركيب شيميايي ديواره سلولي و ويژگي هاي فيزيولوژيك ريشه يونجه در پاسخ به آلودگي تولوئن و تغذيه سيليسيم
902
تغييرات تفكيك پذير انتخابي و تاثير همگرايي
903
تغييرات توپوگرافيك و رفراكتيو در بيماران مبتلا به كراتوكونوس بعد از درمان كلاژن كراسلينكينگ در مراجعين به بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
904
تغييرات جريان هاي ناشي از باد و فراچاهي در درياي عمان
905
تغييرات جغرافيائي در خفاشهاي دم موشي بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در زاگرس مياني وجنوبي
906
تغييرات جمعيت خوشه خوار انگور Lobesia botrana Denis & Schiffermüller, 1775 (Lep: Tortricidae) در منطقه پاوه
907
تغييرات جمعيت شته برگ نارون Tinocallis nevskyi (Hem.:Aphididae) وبررسي پارامترهاي زيستي اين آفت در شهركرد
908
تغييرات حس عمقي، الكتروميوگرافي، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگي عضلاني موضعي و عمومي
909
تغييرات در AHP باسلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيار وزيرمعيارها
910
تغييرات در خواص كشش نخ هاي ريسيده شده ﴿دوخت﴾ قبل از دوخت و بعد از دوخت
911
تغييرات دستگاه آزمايشگاهي حوضچه جوشش و اتوماسيون رسم نمودار بهينه
912
تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف
913
تغييرات رنگ پذيري پلي استر اصلاح شده با نانو كلي
914
تغييرات ريتم و علائم الكترو كار ديوگرافي در انفاركتوس ميوكارد
915
تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان دردوره كواترنري (ازروستاي دله مرزتاخاستگاه سدداريان )
916
تغييرات زماني اجزاء فيزيكي ماده آلي خاك پس از رخدادهاي آتش سوزي در منطقه فريدن
917
تغييرات زماني و مكاني رخدادهاي آتش سوزي در جنگلهاي زاگرس و ارتباط آن با عوامل محيطي
918
تغييرات ساختاري و آلرژي زايي پروتئين بتالاگلوبولين گاوي بر اثر شوك حرارتي، قند دار كردن و جهش و بررسي خصوصيات پيوندي آن با سروتونين و آراچيدونيل سروتونين
919
تغييرات ساختماني ديواره شريانهاي مختلف بدن انسان
920
تغييرات ساختماني مواد زايد آلي در فرايند توليد ورمي كمپوست و تاثير ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات خاك و رشد گياه
921
تغييرات سال به سال مشخصه هاي جوي و دريايي در شمال اقيانوس هند
922
تغييرات سطح آب زيرزميني در تهران مركزي و علل آن و تاثير آن بر روي محيط زيست
923
تغييرات سطح حلقه ها تحت كشش در بافت حلقوي با استفاده از پردازش تصوير
924
تغييرات سگمنتال و مافوق سگمنتال و آموزش به ترتيب وقوع , Segmental and Supra- segmental Changes and Learning in Chronological
925
تغييرات سود تقسيمي سهام ومحتواي اطلاعاتي قيمت سهام
926
تغييرات صداي عبوري در منسوجات بي بافت سوزن زني شده پلي پروپيلن بر حسب تنظيمات سوزن زني و وزن لايه
927
تغييرات عمقي برخي ازفلزات سنگين در مهمترين لندفرمهاي اطراف شهر اصفهان
928
تغييرات عملكرد توليد، الگوي اسيدهاي چرب و ساير خصوصيات كيفي گوشت در بزهاي پرواري مرخز در اثر ....
929
تغييرات غلظت آهن و پاسخ آنتي اكسيداتيو گياه به آلودگي هوا
930
تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي برگ نارنج و مقايسه آنها با ريزگردهاي فرونشسته بر روي برگ نخل در منطقه شهري جهرم
931
تغييرات غلظت هوا بر روي هواده هاي تونل هاي نعل اسبي
932
تغييرات فصلي ، تفاوت ريخت شناسي و ژنتيكي پاروپايان جنس نواحي بين جزر ومدي (Burrowing Shrimp) همزيست ميگوهاي حفار Clausidium خليج فارس و درياي عمان
933
تغييرات فصلي مقادير ترهالوز در لارو حشرات
934
تغييرات فصلي مقادير گليسرول و ترهالوز در ناجورپايان
935
تغييرات فعاليت آميدوهيدرولازها، نيتروژن آلي محلول و تجزيه پذيري برخي مواد زايد آلي در طول فرآيند توليد ورمي كمپوست
936
تغييرات فيزيولوژيك و دفاع آنتي اكسيداني آميخته تريپلوييد بين قزل آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل اوليه نمو
937
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
938
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
939
تغييرات كاربري و پوشش اراضي در شرق اصفهان و ارتباط آن با آب هاي سطحي و زيرزميني
940
تغييرات كمي و آپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين و آنتاگونيست هاي GnRH
941
تغييرات كمي وآپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين وآنتاگونيست هاي...
942
تغييرات كيفيت زندگي و برخي شاخص هاي عملكردي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در طول مدت دوره ي ورزش در آب
943
تغييرات لازم جهت انتقال سيستم عامل سرور از WINDOWS 2000 به LINUX و نصب و راه اندازي سرويس هاي مورد نياز
944
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
945
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
946
تغييرات مكاني برخي خصوصيات درختان پسته در باغ هاي منطقه ي كوثر ريز رفسنجان
947
تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي وفيزيكي خاك در باغ هاي پسته كوثرريز رفسنجان
948
تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي بخشي از استان همدان
949
تغييرات مكاني شوري و بور در خاكهاي منطقه حسي آباد،استان يزد
950
تغييرات مكاني غلظت برخي فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و جنگلي اطراف ساري، نكا و بهشهر
951
تغييرات مكاني كربن آلي خاك و اجزاي فيزيكي آن در ارتباط با كاربري اراضي در بخشي از منطقه لنگرود
952
تغييرات مكاني كيفيت آب و برخي خصوصيات خاك در دشت يزد-اردكان
953
تغييرات مكاني و زماني خصوصيات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيستي آلودگي اتمسفري
954
تغييرات منظم مدلهاي چند متغيره سري زماني اتورگرسيو تعميم يافته با واريانس شرطي ناپايدار
955
تغييرات ميزان گليكوآلكالوئيدها (آلفاسولانين ) در سيب زميني در طول انبارماني و رآوري حرارتي
956
تغييرات ميكرو ارگانيسم هاي دهاني در كودكان بستري شده مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد قبل و در مراحل مختلف شيمي درماني در بيمارستانهاي هفده شهريور رشت و حضرت علي اصغر تهران در سال 1392
957
تغييرات ناشي از 4 و 8 هفته تمرين هوازي در نشانگرهاي آپوپتوزيس و استرس ديواره قلبي در موش هاي صحرايي نر ديابتي و سالم
958
تغييرات نقش زن در خانواده )مورد مطالعه شهر كرمانشاه(
959
تغييرات نيروي پيش تنيدگي در مخازن بتن پيش تنيده استوانه اي تحت شرايط بهره برداري
960
تغييرات و اثرات فشار غلتك هاي كششي ماشين ريسندگي رينگ بر خواص نخ هاي توليدي
961
تغييرپذيري آستانه مشبكه مبنا براي طرح تسهيم راز
962
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم كنش آن با وردايست و آرام سپهر پائيني در اصفهان
963
تغييرپذيري سال به سال و درون سالي تراز دريا و عوامل آن در قسمت شمالي اقيانوس اطلس شمالي
964
تغييرپذيري محتواي سزيم - 137 در سايت مرجع شهرستان فريدن
965
تغييرشكل‌هاي تابع زماني بتن SCC با الياف مختلف
966
تغييرشكلهاي بزرگ درالاستيسيته
967
تغييرهاي فصلي عمق لايه‌ي صوتي سطحي، عمق لايه‌ي آميخته و كانال صوتي عميق در شمال درياي عربي
968
تغييري از حلقه هادر انعكاسي ماتليس دوگان ماتليس برخي پوشش هاي انژكتيو
969
تغيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارتهاي شغلي
970
تف جوشي سراميك،كامپوزيت،فلزات و مواد شفاف با استفاده از مايكرويو
971
تفاسير شيعه و زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني (جزء چهارم، پنجم و ششم)
972
تفاسير و مفسران يزد
973
تفاضلات متناهي
974
تفاوت ادراك از كيفيت مشتريان كاشي در حوزه B2B و B2C
975
تفاوت انرژي كولني ced در هسته هاي ايينه اي
976
تفاوت انرژي كولني در هسته هاي اينه اي
977
تفاوت اهداف باروري بين زن و مرد،عوامل ونتايج آن در فارسان
978
تفاوت بارگذاري معين و احتمالاتي در سازههاي دريايي
979
تفاوت بين توزيع وايبل و لگ نرمال در نمونه گيري سانسور شده نوع دوم
980
تفاوت بين عملكرد درك مطلب سطوح پيشرفته ومتوسطه با در نظر گرفتن نقش نماهاي كلامي در متون استدلالي
981
تفاوت پردازش ابري و پردازش شبكه اي
982
تفاوت جنسيتي در كنترل تكانه
983
تفاوت حيات برزخي و آخروي از منظر قرآن و حديث
984
تفاوت حيات برزخي و اخروي از منظر قرآن و حديث
985
تفاوت ديدگاه متخصصان و معلمان تربيت بدني در خصوص ويژگي هاي استعداديابي ورزشي
986
تفاوت ديدگاههاي زن و مرد در عكاسي
987
تفاوت ديه زن و مرد
988
تفاوت ديوان دايمي بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري
989
تفاوت رضايت زناشويي در زنان شاغل وغير شاغل
990
تفاوت رنگرزي در دوره قاجار وپهلوي با دوره معاصر
991
تفاوت زن و مرد در احكام ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت
992
تفاوت سطح مهارت در پيش‌بيني بينايي و ادراك نوع پرتاب (پيچ) در بيس‌بال
993
تفاوت سلامت رواني بانوان ورزشكاروغير ورزشكار استان قم
994
تفاوت سني مادر و فرزند و تاثيرآن بر شيوه فرزندپروري
995
تفاوت سيستم هاي سرمايش تبخيري و تبريد
996
تفاوت شاخصهاي سني در مناطق شهري و روستائي استانهاي ايران و رابطه آن باسواد
997
تفاوت شبكه هاي WIMAX با شبكه هاي WI-FA
998
تفاوت شخصيت پردازي ( پيكر نگاري ) در نقاشيهاي هرات و مكتب تبريز با رويكرد نشانه شناسي چارلز سندرس پيرس
999
تفاوت شخصيتي افراد مبتلا به لكنت زبان با افرادي عادي
1000
تفاوت صفات شخصيتي در افراد راست برتر و چپ برتر دانشجويات دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
بازگشت