<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تغيير مشخصات فني دستگاه جهت بهبود خواص نخ چرخانه اي
2
تغيير مشخصات مكانيكي - هيدروليكي خاك هاي مصلح شده با پودر لاستيك
3
تغيير معنايي «سلامت و بيماري» (تني و رواني) نزد فوكو
4
تغيير مقوله از صفت به اسم در زبان فارسي
5
تغيير مكان ماندگار شيبهاي خاكي در اثر زلزله به روش مزدوج
6
تغيير مكان واقعي سازه هاي بلند فولادي با در نظر گرفتن پيچش و مقايسه آن با ضوابط آيين نامه هاي مختلف
7
تغيير ناحيه تحت پوشش سلولها به روش كنترل توان
8
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
9
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
10
تغيير نقش اجتماعي زن در جامعه مدرن و تاثير آن در هنرهاي تجسمي :از بعد از جنگ جهاني اول تا پايان قرن
11
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تكيه بر فرهنگ عامه
12
تغيير و ارزيابي خودكار پاسخ هاي برانگيخته عصب شنوايي ABR
13
تغيير و اصلاح مكانيزم بازكننده نخ تار ماشين بافندگي
14
تغيير و تحول در تانكهاي جهان - بهسازي شني تانك T55
15
تغيير و تحول در تانكهاي جهان -بهسازي شني تانك T55
16
تغيير و تحولات كاني شناسي و شيميايي برخي كاني هاي پتاسيم دار ، در محيط ريشه پسته و گندم
17
تغيير ويژگي عبوردهي ذرات لايه بي بافت با پوشش دهي نانو الياف جهت لباس اتاق تميز
18
تغييرات آب وهوايي وسرماهاي شديد ايران
19
تغييرات آلكالن فسفاتاز سرم خون در بيماريهاي كبدي
20
تغييرات آنزيمي پس از تيمار تركيبات ضد استرس بر روي پسته قزوين
21
تغييرات اجزاء و قابليت زيست فراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر ذرت و آفتابگردان رشد يافته در يك خاك آلوده
22
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
23
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر جريان آب رودخانه مطالعه موردي : رودخانه كشكان
24
تغييرات انتگرال انحناي رويه‌ها تحت شار ريچي
25
تغييرات اندوخته اي غذايي لاروهاي زمستان گذران پروانه برگ خوار سفيد پسته ..
26
تغييرات بنيادين در معماري معاصر ايران براساس نياز به عملكردهاي جديد ( از سال 1285 ه.ش تا 1320 ه.ش. مطالعه ي موردي : محدوده ي ميدان توپخانه تهران )
27
تغييرات پروفيل پرش هيدروليكي در مقاطع ذوزنقه اي به ازاء تغييرات شيب ديوارهاي طرفين
28
تغييرات تراز دريا و عوامل تغييرات آن در درياي عمان
29
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
30
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
31
تغييرات تركيب شيميايي ديواره سلولي و ويژگي هاي فيزيولوژيك ريشه يونجه در پاسخ به آلودگي تولوئن و تغذيه سيليسيم
32
تغييرات تفكيك پذير انتخابي و تاثير همگرايي
33
تغييرات توپوگرافيك و رفراكتيو در بيماران مبتلا به كراتوكونوس بعد از درمان كلاژن كراسلينكينگ در مراجعين به بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
34
تغييرات جريان هاي ناشي از باد و فراچاهي در درياي عمان
35
تغييرات جغرافيائي در خفاشهاي دم موشي بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در زاگرس مياني وجنوبي
36
تغييرات جمعيت خوشه خوار انگور Lobesia botrana Denis & Schiffermüller, 1775 (Lep: Tortricidae) در منطقه پاوه
37
تغييرات جمعيت شته برگ نارون Tinocallis nevskyi (Hem.:Aphididae) وبررسي پارامترهاي زيستي اين آفت در شهركرد
38
تغييرات حس عمقي، الكتروميوگرافي، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگي عضلاني موضعي و عمومي
39
تغييرات در AHP باسلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيار وزيرمعيارها
40
تغييرات در خواص كشش نخ هاي ريسيده شده ﴿دوخت﴾ قبل از دوخت و بعد از دوخت
41
تغييرات دستگاه آزمايشگاهي حوضچه جوشش و اتوماسيون رسم نمودار بهينه
42
تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف
43
تغييرات رنگ پذيري پلي استر اصلاح شده با نانو كلي
44
تغييرات ريتم و علائم الكترو كار ديوگرافي در انفاركتوس ميوكارد
45
تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان دردوره كواترنري (ازروستاي دله مرزتاخاستگاه سدداريان )
46
تغييرات زماني اجزاء فيزيكي ماده آلي خاك پس از رخدادهاي آتش سوزي در منطقه فريدن
47
تغييرات زماني و مكاني رخدادهاي آتش سوزي در جنگلهاي زاگرس و ارتباط آن با عوامل محيطي
48
تغييرات ساختاري و آلرژي زايي پروتئين بتالاگلوبولين گاوي بر اثر شوك حرارتي، قند دار كردن و جهش و بررسي خصوصيات پيوندي آن با سروتونين و آراچيدونيل سروتونين
49
تغييرات ساختماني ديواره شريانهاي مختلف بدن انسان
50
تغييرات ساختماني مواد زايد آلي در فرايند توليد ورمي كمپوست و تاثير ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات خاك و رشد گياه
51
تغييرات سال به سال مشخصه هاي جوي و دريايي در شمال اقيانوس هند
52
تغييرات سطح آب زيرزميني در تهران مركزي و علل آن و تاثير آن بر روي محيط زيست
53
تغييرات سطح حلقه ها تحت كشش در بافت حلقوي با استفاده از پردازش تصوير
54
تغييرات سگمنتال و مافوق سگمنتال و آموزش به ترتيب وقوع , Segmental and Supra- segmental Changes and Learning in Chronological
55
تغييرات سود تقسيمي سهام ومحتواي اطلاعاتي قيمت سهام
56
تغييرات صداي عبوري در منسوجات بي بافت سوزن زني شده پلي پروپيلن بر حسب تنظيمات سوزن زني و وزن لايه
57
تغييرات عمقي برخي ازفلزات سنگين در مهمترين لندفرمهاي اطراف شهر اصفهان
58
تغييرات عملكرد توليد، الگوي اسيدهاي چرب و ساير خصوصيات كيفي گوشت در بزهاي پرواري مرخز در اثر ....
59
تغييرات غلظت آهن و پاسخ آنتي اكسيداتيو گياه به آلودگي هوا
60
تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي برگ نارنج و مقايسه آنها با ريزگردهاي فرونشسته بر روي برگ نخل در منطقه شهري جهرم
61
تغييرات غلظت هوا بر روي هواده هاي تونل هاي نعل اسبي
62
تغييرات فصلي ، تفاوت ريخت شناسي و ژنتيكي پاروپايان جنس نواحي بين جزر ومدي (Burrowing Shrimp) همزيست ميگوهاي حفار Clausidium خليج فارس و درياي عمان
63
تغييرات فصلي مقادير ترهالوز در لارو حشرات
64
تغييرات فصلي مقادير گليسرول و ترهالوز در ناجورپايان
65
تغييرات فعاليت آميدوهيدرولازها، نيتروژن آلي محلول و تجزيه پذيري برخي مواد زايد آلي در طول فرآيند توليد ورمي كمپوست
66
تغييرات فيزيولوژيك و دفاع آنتي اكسيداني آميخته تريپلوييد بين قزل آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل اوليه نمو
67
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
68
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
69
تغييرات كاربري و پوشش اراضي در شرق اصفهان و ارتباط آن با آب هاي سطحي و زيرزميني
70
تغييرات كمي و آپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين و آنتاگونيست هاي GnRH
71
تغييرات كمي وآپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين وآنتاگونيست هاي...
72
تغييرات كيفيت زندگي و برخي شاخص هاي عملكردي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در طول مدت دوره ي ورزش در آب
73
تغييرات لازم جهت انتقال سيستم عامل سرور از WINDOWS 2000 به LINUX و نصب و راه اندازي سرويس هاي مورد نياز
74
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
75
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
76
تغييرات مكاني برخي خصوصيات درختان پسته در باغ هاي منطقه ي كوثر ريز رفسنجان
77
تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي وفيزيكي خاك در باغ هاي پسته كوثرريز رفسنجان
78
تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي بخشي از استان همدان
79
تغييرات مكاني شوري و بور در خاكهاي منطقه حسي آباد،استان يزد
80
تغييرات مكاني غلظت برخي فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و جنگلي اطراف ساري، نكا و بهشهر
81
تغييرات مكاني كربن آلي خاك و اجزاي فيزيكي آن در ارتباط با كاربري اراضي در بخشي از منطقه لنگرود
82
تغييرات مكاني كيفيت آب و برخي خصوصيات خاك در دشت يزد-اردكان
83
تغييرات مكاني و زماني خصوصيات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيستي آلودگي اتمسفري
84
تغييرات منظم مدلهاي چند متغيره سري زماني اتورگرسيو تعميم يافته با واريانس شرطي ناپايدار
85
تغييرات ميزان گليكوآلكالوئيدها (آلفاسولانين ) در سيب زميني در طول انبارماني و رآوري حرارتي
86
تغييرات ميكرو ارگانيسم هاي دهاني در كودكان بستري شده مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد قبل و در مراحل مختلف شيمي درماني در بيمارستانهاي هفده شهريور رشت و حضرت علي اصغر تهران در سال 1392
87
تغييرات ناشي از 4 و 8 هفته تمرين هوازي در نشانگرهاي آپوپتوزيس و استرس ديواره قلبي در موش هاي صحرايي نر ديابتي و سالم
88
تغييرات نقش زن در خانواده )مورد مطالعه شهر كرمانشاه(
89
تغييرات نيروي پيش تنيدگي در مخازن بتن پيش تنيده استوانه اي تحت شرايط بهره برداري
90
تغييرات و اثرات فشار غلتك هاي كششي ماشين ريسندگي رينگ بر خواص نخ هاي توليدي
91
تغييرپذيري آستانه مشبكه مبنا براي طرح تسهيم راز
92
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم كنش آن با وردايست و آرام سپهر پائيني در اصفهان
93
تغييرپذيري سال به سال و درون سالي تراز دريا و عوامل آن در قسمت شمالي اقيانوس اطلس شمالي
94
تغييرپذيري محتواي سزيم - 137 در سايت مرجع شهرستان فريدن
95
تغييرشكل‌هاي تابع زماني بتن SCC با الياف مختلف
96
تغييرشكلهاي بزرگ درالاستيسيته
97
تغييرهاي فصلي عمق لايه‌ي صوتي سطحي، عمق لايه‌ي آميخته و كانال صوتي عميق در شمال درياي عربي
98
تغييري از حلقه هادر انعكاسي ماتليس دوگان ماتليس برخي پوشش هاي انژكتيو
99
تغيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارتهاي شغلي
100
تف جوشي سراميك،كامپوزيت،فلزات و مواد شفاف با استفاده از مايكرويو
101
تفاسير شيعه و زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني (جزء چهارم، پنجم و ششم)
102
تفاسير و مفسران يزد
103
تفاضلات متناهي
104
تفاوت ادراك از كيفيت مشتريان كاشي در حوزه B2B و B2C
105
تفاوت انرژي كولني ced در هسته هاي ايينه اي
106
تفاوت انرژي كولني در هسته هاي اينه اي
107
تفاوت اهداف باروري بين زن و مرد،عوامل ونتايج آن در فارسان
108
تفاوت بارگذاري معين و احتمالاتي در سازههاي دريايي
109
تفاوت بين توزيع وايبل و لگ نرمال در نمونه گيري سانسور شده نوع دوم
110
تفاوت بين عملكرد درك مطلب سطوح پيشرفته ومتوسطه با در نظر گرفتن نقش نماهاي كلامي در متون استدلالي
111
تفاوت پردازش ابري و پردازش شبكه اي
112
تفاوت جنسيتي در كنترل تكانه
113
تفاوت حيات برزخي و آخروي از منظر قرآن و حديث
114
تفاوت حيات برزخي و اخروي از منظر قرآن و حديث
115
تفاوت ديدگاه متخصصان و معلمان تربيت بدني در خصوص ويژگي هاي استعداديابي ورزشي
116
تفاوت ديدگاههاي زن و مرد در عكاسي
117
تفاوت ديه زن و مرد
118
تفاوت ديوان دايمي بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري
119
تفاوت رضايت زناشويي در زنان شاغل وغير شاغل
120
تفاوت رنگرزي در دوره قاجار وپهلوي با دوره معاصر
121
تفاوت زن و مرد در احكام ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت
122
تفاوت سطح مهارت در پيش‌بيني بينايي و ادراك نوع پرتاب (پيچ) در بيس‌بال
123
تفاوت سلامت رواني بانوان ورزشكاروغير ورزشكار استان قم
124
تفاوت سني مادر و فرزند و تاثيرآن بر شيوه فرزندپروري
125
تفاوت سيستم هاي سرمايش تبخيري و تبريد
126
تفاوت شاخصهاي سني در مناطق شهري و روستائي استانهاي ايران و رابطه آن باسواد
127
تفاوت شبكه هاي WIMAX با شبكه هاي WI-FA
128
تفاوت شخصيت پردازي ( پيكر نگاري ) در نقاشيهاي هرات و مكتب تبريز با رويكرد نشانه شناسي چارلز سندرس پيرس
129
تفاوت شخصيتي افراد مبتلا به لكنت زبان با افرادي عادي
130
تفاوت صفات شخصيتي در افراد راست برتر و چپ برتر دانشجويات دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
131
تفاوت طلاق زن و مرد از لحاظ فقه و حقوق
132
تفاوت عقد وديعه با عقد امانت
133
تفاوت فراواني استفاده از استنت دارويي در بين زنان و مردان كانديد آنژيوپلاستي در مراكز درماني شهرستان رشت در سالهاي 90- 88
134
تفاوت فسخ و انفساخ و ابطال در غقد نكاح
135
تفاوت قوانين ايران و كشورهاي مختلف در خصوص فسخ
136
تفاوت معيارهاي ازدواج در دختران و پسران دانشجو
137
تفاوت ميزان يكدلي اجتماعي بين دختران و پسران مقطع دبيرستان شهر تهران
138
تفاوت نهاد تعهد به نفع شخص ثالث با بيمه شخص ثالث
139
تفاوت هاي آناتوميكي مغز بيماران دچار اختلال افسردگي اساسي و افراد سالم
140
تفاوت هاي استاني در ترتيبات زندگي سالمندان در ايران تحليل يافته هاي سرشماري 1390
141
تفاوت هاي پيكر سنجي، تركيب بدني و ريخت شناسي بازيكنان مرد نخبه رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال ليگ برتر ايران
142
تفاوت هاي جغرافيايي خفاش انگشت بلندMiniopterus schreibersii ازشمال غرب تاجنوب ايران براساس نشانگرهاي مولكولي وريخت سنجي
143
تفاوت هاي جنسي مرگ و مير در ايران: تحليل روند، الگوها و علل
144
تفاوت هاي جنسيتي در سبك رهبري
145
تفاوت هاي دموگرافيك بين كارگران داراي كمر درد و بدون كمردرمزمن شغلي در يك كارخانه فولاد سازي در شهرستان رشت در سال 1394-1393
146
تفاوت هاي سبكي در گفتار گويشوران زن گويش شهر كرمان بر اساس متغير سن و تحصيلات
147
تفاوت هاي شيوه ساخت ساز قانون در ايران و نوازندگان آن
148
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
149
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
150
تفاوت هاي مباني فلسفي-كلامي فخر رازي و علامه طباطبايي در تفسير آيات مربوط به علم الهي و پيامدهاي آن
151
تفاوت هاي مرتبط با جنسيت در واكنش هاي رشدي و فيزيولوژيكي دانهال پسته رقم بادامي ريز زرند Pistacia vera L.cv.Badami -Riz-e-Zarand
152
تفاوت هاي معنايي حروف اضافه پسين و پيشين مترادف در گيلكي
153
تفاوت هاي مهارت هاي مديريتي و سبك هاي رهبري بين خانم ها و آقايان
154
تفاوت هوش هيجاني افراد خلاق با افراد عادي.
155
تفاوت هوش هيجاني در نوازندگان وافراد عادي.
156
تفاوت هوش هيجاني و هويت يابي در بين دانشجويان خانم ﴿مجرد و متاهل﴾ دانشگاه پيام نور ملارد
157
تفاوت و برابري حقوق و نقش زن و مرد در عرصه ورزش از منظر اسلام
158
تفاوت وتاثير آموزش مجموعه هاي لغوي ازنظرمعنايي وابسته و غيروابسته بريادگيري لغات زبان دوم
159
تفاوت ومقايسه پرخاشگري ورزشكاران رزمي وغير ورزشكار
160
تفاوت ويژگي شخصيت پسران سيگاري و غير سيگاري﴿درون گرايي و برون گرايي﴾شهرستان بروجن
161
تفاوتهاي احكام فقهي زن و مرد در عبادات﴿طهارت، صلاة، صوم، حج، جهاد﴾
162
تفاوتهاي بين نسلي و تغييرات استفاده از رسانه هاي ارتباطي (رشت - 1386)
163
تفاوتهاي جنسيتي در حافظه آشكار و ناآشكار با توجه به نوع تكليف
164
تفاوتهاي حقوق جزايي اسلامي و غربي
165
تفاوتهاي رويشي جوامع گياهي در ارتباط با ويزگيهاي فيزيكي و شيميائي آب تالاب الگويافته هشيلان
166
تفاوتهاي زباني گويش كردي كلهري بر اساس سن و سطح سواد
167
تفاوتهاي ميان طبيعت ، عكس ، نقاشي
168
تفاوتهاي ميان طبيعت ،عكس ،نقاشي
169
تفجوشي نهايي فريت هاي مغناطيسي نرم نيكل-روي و نقش مواد افزودني موثر بر آن
170
تفحصي بر زيباشناسي محراب در مساجد اسلامي
171
تفحصي در معماري مسكوني گذشته ساري و تعمق در آن براي قابليت استفاده معماري مسكن امروز
172
تفرجگاه سينمايي جوان
173
تفرجگاه قلات
174
تفرجگاه نجوم
175
تفرجگاه نجوم
176
تفسير آثار در موزه و تاثير آن بر معناسازي توسط بازديدكننده
177
تفسير آثار هنري نقاشي در هرمنوتيك پست مدرن
178
تفسير آيات حدود بيان شده در قرآن از ديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
179
تفسير اتوماتيك نقشه هاي توپوگرافيك
180
تفسير استراسون از فلسفه نظري كانت
181
تفسير اطلاعات ژئوفيزيكي ناحيه چناران جهت شناخت ساختارهاي زير زمين منطقه ، بمنظور اكتشاف تله هاي احتمالي براي تجمع هيدروكربور
182
تفسير انتزاعي براي وارسي امنيت جريان اطلاعات در زبانهاي داراي قابليت فراخواني تابع
183
تفسير ايات حدود بيان شده درقران ازديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
184
تفسير برساخت هويت روايي زن در تعامل با ديگري
185
تفسير به راي و نقش پيش دانسته ها در تفسير
186
تفسير به نفع متهم در رويه قضايي ايران
187
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزا ( SP ) با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات غير خطي
188
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزاي حاصل از ورقه شيبدار دو بعدي با استفاده از روش گراديان مختلط
189
تفسير پتروفيزيكي چاه BL-2P ميدان نفتي بلال به كمك داده هاي نمودار تصويري
190
تفسير پتروفيزيكي سازندهاي دالان و كنگان در ميدان گازي لاوان
191
تفسير پديدارشناسانه‌ هايدگر از اخلاق نيكوماخوس؛ مطالعه‌اي انتقادي
192
تفسير تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سازندهاي سروك و ايلام )كرتاسه مياني – بالايي( در ميدانهاي بالارود و قلعه نار )شمال فروافتادگي دزفول(
193
تفسير تجربه ي زيسته ي زنان در مناسك ديني (زنان شهر اصفهان)
194
تفسير تجربه‌ زيستۀ فرزندخواندگي
195
تفسير تحليلي گزاره¬هاي اقتصادي در ترتيب نزول قرآن (مطالعه موردي:جامعه¬سازي اقتصادي)
196
تفسير چالش‌هاي بين‌گفتماني موزه‌شناختي معاصر و مقايسه آن با گفتمان‌هاي موزه‌اي هنراسلامي
197
تفسير چگونگي درك معناي اقتدار: مطالعه‌ي قوم نگارانه‌ي كنشگران دبستان
198
تفسير حكمي از ديدگاه صدرالمتالهين
199
تفسير خود و ديگري در عكاسي خود نگاره
200
تفسير داده هاي الكترومغناطيس هوابرد حوزه بسامد با روش هاي مختلف بر اساس مدل نيم فضا
201
تفسير داده هاي ژئوشيميايي منطقه جلفا و استفاده از روش فركتال در جدايش آنومالي از زمينه
202
تفسير داده هاي ژئوفيزيكي مغناطيس سنجي ،گراديومتري و VLFدر محدوده اي ازآلوت كردستان با استفاده از روش هاي مدل سازي معكوس
203
تفسير داده هاي مغناطيس هوايي با استفاده از روش اصلاح شده تلفيقي سيگنال تحليلي و دي كانولوشن اويلر در منطقه خرم آباد
204
تفسير دادههاي فشار و دبي بهدستآمده از فشارسنجهاي دائم درونچاهي بهوسيلهي روشهاي دادهكاوي
205
تفسير دولت احمدي نژاد از استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه سازه انگاري
206
تفسير دين و تاثير آن بر آراء و انديشه هاي سياسي محمد تقي مصباح يزدي و محمد مجتهد شبستري
207
تفسير رابطه فضاي مجازي و ملاك‌هاي انتخاب همسر و تدوين بسته آموزشي انتخاب همسر ويژه كاربران فضاي مجازي
208
تفسير ساختاري سوره هاي الرحمن و الواقعه
209
تفسير عرفاني واژه هاي اخلاقي قرآن (‌اسلام،‌ ايمان، يقين،‌ احسان)
210
تفسير عكس
211
تفسير فرهنگي : تئاتر آرتور ميلر
212
تفسير فقهي آيه تجارت با رويكرد مذاهب خمسه
213
تفسير قراداد در قانون مدني إيراني، عراق و مصر
214
تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق
215
تفسير قضايي قرارداد
216
تفسير كنوانسيون هاي بين المللي پيرامون بي تابعيتي و اشخاص بي تابعيت
217
تفسير گراني منطقه رامشه اصفهان
218
تفسير معنايي و تعيين ويژگي ورودي هاي يك سيستم دسته بندي به كمك شبكه عصبي به منظور بهبود دسته بندي عبارات
219
تفسير مقاطع لرزه اي و ارائه مدل زمين - ساختار منطقه دهدشت
220
تفسير نشانه شناختي از هويت معماري ايراني- اسلامي در مواجهه با مدرنيته (مورد مطالعه: بناهاي شهر اصفهان)
221
تفسير نظام الهياتي شلايرماخر در تقابل با كانت و هيوم
222
تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي يك ميدان نفتي با نرم افزار ‍ژئولاگ
223
تفسير نمودارهاي چاه پيمايي دو چاه نفت در منطقه اهواز
224
تفسير هايدگر از تلقي افلاطون درباره حقيقت
225
تفسير هندسي گسل ها و شكستگي هاي سطحي ميادين نفتي پازنان، رگ سفيد و زاغه بر اساس تكنيك هاي سنجش از دور
226
تفسير و ادوار آن تا آخر قرن پنجم
227
تفسير و ارزيابي پترو فيزيكي نمودارهاي چاه‌پيمايي و تعيين رخساره‌نگارها با استفاده از روش خوشه‌ سازي بر اساس نمودار تفكيك‌ پذيري چندتايي و شبكه عصبي مصنوعي در يكي از ميادين جنوب ايران
228
تفسير و تحليل ساختار و محتواي هفت كشور فخري هروي بر مبناي رويكردهاي سبك شناسي نوين
229
تفسير و تمرينات تكميلي آلفرد كورتو از اتودهاي شوپن
230
تفسير واژگان غريب قرآن در 15 جزء اوّل با تكيه بر كتاب اللغات في القرآن ابن حسنون
231
تفسير، تحليل و نقد عكس "سي چهره نگاري مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي ) از سران شركت كننده در كنفرانس اسلامي تهران
232
تفسيراثري گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 121تا 135 سوره انعام
233
تفسيرخودكار داده هاي حاصل ازسونداژهاي ژئوالكتريك درآرايش شلومبرژه و ونر بااستفاده ازروش زهدي
234
تفسيرسنگ هاي مشكّل و تصاوير پنهاني در نگاره هاي شاهنامه ي شاه تهماسبي (سده10ه.ق) و مقايسه با آراء سنت گرايان
235
تفكر آرمان شهري و انسان آرماني شفيعي كدكني در مجموعه اشعار ﴿آيينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي﴾
236
تفكر انتقادي از منظر قرآن و روانشناسي
237
تفكر سياسي نيچه
238
تفكر فلسفي و كودكان
239
تفكر مذهبي در شعر كودكان گروه هاي سني الف و ب در دهه ي هشتاد
240
تفكر منطق غير صوري و خلاق و آموزه هاي آن براي تربيت فلسفي كودكان
241
تفكرگاه كوير ﴿طراحي مركز كويرشناسي ورزنه باتاكيد برهم سويي معماري وموسيقي﴾
242
تفكّر انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي در برنامه‌ درسي رشته‌ هاي آموزش زبان انگليسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: ارزيابي و بازنگري برنامه هاي درسي در راستاي تفكّر انتقادي
243
تفكيك آلتراسيونهاي كانسار مس پورفيري سونگون با استفاده از شبيه سازي زمين آماري بر اساس داده هاي بدست آمده از سيالات درگير
244
تفكيك اثر دما و رطوبت بر روي ميزان تخريب چيپس نخ نيمه آرايش يافته و نخ كاملا كشيده شده پلي استر﴿ پلي اتيلن تزفنالات﴾ در زمانهاي متفاوت
245
تفكيك اشياء موجود در يك تصوير به روش رندوم فارست و تشخيص اشكال منتظم در آن به شيوه تبديل هاف
246
تفكيك اغتشاشات كيفيت برق بين شبكه و مشترك بر اساس يك مدلسازي دقيق و كاربرد آن در كنترل تجهيزات بهبوددهنده
247
تفكيك اندازه دولت براساس روش تأمين مالي (GFS) و بررسي اثر آن بر رشد اقتصادي
248
تفكيك پذيري بالا در تصاوير سنجش از راه دور بر پايه سنجش فشرده
249
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
250
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
251
تفكيك پذيري واحدهاي خاك با استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي و برخي ويژگي هاي خاك و تاثير سطوح ژئو مرفيك بر تغييرات آن در منطقه بروجن
252
تفكيك تصاوير بر اساس الگوريتم جداسازي كور منابع
253
تفكيك جرايم خاص نظامي از جرايم عمومي در قلمرو جرايم عليه امنيت ملي كشور با تاكيد برصلاحيت محاكم
254
تفكيك جريان هجومي از جريان اتصال كوتاه داخلي در رله ديفرانسيل
255
تفكيك خاكهاي منطقه اصفهان بر اساس ميزان آهن قابل جذب گياه و تعيين حد بحراني آهن براي گياه ذرت
256
تفكيك ذرات و تعيين خصوصيات ماكرومولكولها و كلوئيدهاي آبي با روش بهfield-flow fractionation
257
تفكيك رژيم هاي رطوبتي خاك با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي و برخي خصوصيات خاك در خاك هاي لسي و شبه لسي بخشي از استان گلستان
258
تفكيك رشد سود با استفاده از مفهوم سود باقي¬مانده و اثر آن بر تبيين بازده سهام
259
تفكيك سيگنال الكترومايوگرام با ثبت داخل عضلاني به اجزاي تشكيل دهنده آن (پتانسيل عمل واحدهاي حركتي )
260
تفكيك سيگنال فنوكارديوگرام به دو فاز سيستول و دياستول
261
تفكيك سيگنال هاي آكوستيك اميشن فرايند سوراخكاري و بار شبه استاتيكي(سوراخكاري پرسي)
262
تفكيك غيرمخرب غده‌هاي سيب‌زميني مبتلا به بيماري پوسيدگي نماتدي و جرب معمولي از سالم با استفاده از روش طيف‌سنجي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
263
تفكيك فعاليت آنزيم اوره آز به بخش هاي درون و برون سلولي و بررسي حساسيت آن ها به شرايط تنش
264
تفكيك كننده ترافيكي تاشو
265
تفكيك ليتولوژي و دگرساني¬هاي هيدروترمال به روش طبقه¬بندي دانش¬پايه با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره¬اي
266
تفكيك مكاني ساختارهاي ظريف در قشر مغز انسان به وسيله تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي بر پايه حالت دائم
267
تفكيك مكانيزم هاي خرابي ناشي از ضربه روي كامپوزيت چندلايه با استفاده از روش آكوستيك اميشن
268
تفكيك منابع انتشار آلودگي هواي كلان شهرها با استفاده از ضرايب انتشار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
269
تفكيك نظام بانكداري متعارف از بانكداري اسلامي بدون ربا وبررسي وضعيت نظام بانكي ايران
270
تفكيك نوع توده‎ي سينه در تصاوير سونوگرافي با استخراج ويژگي‎هاي بافتي و مورفولوژيك
271
تفكيك و تخريب نزد هايدگر
272
تفكيك و تشخيص ارقام دست نوشته انگليسي در شرايط نويزي
273
تفكيك وسايل نقليه سنگين از وسايل نقليه سبك با استفاده از پردازش تصوير
274
تفهم اهل بيت ﴿ع ﴾ در انديشه امام شافعي
275
تفوت طلاق با فسخ نكاح و آثار آن
276
تفوق ديروز و ركورد امروز مسلمين
277
تفويض مهر در نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
278
تقابل اراده تاريخ و اراده انسان در فلسفه هگل
279
تقابل انرژي و تاخير در زمانبندي خواب و مسيريابي شبكه هاي سنسوري بي سيم
280
تقابل بين ميراث و نوستالژي در فرهنگ گذشته ايران
281
تقابل پرتغالي ها و عثماني ها در خليج فارس در عصر صفوي﴿1135-907ه.ق/1722-1501م﴾
282
تقابل تصوير و كلمه در پاراگون لئوناردو و لائو كوئون لسينگ
283
تقابل خير و شر در نگارگري قرن 8 هجري قمري
284
تقابل دو انديشه ناتوراليسم - استيليزاسيون
285
تقابل دو انديشه ناتوراليسم-استيليزاسيون
286
تقابل سنت ، مدرنيته و پست مدرن
287
تقابل سياق و آيات مستثنيات در «التفسيرالحديث دروزه»
288
تقابل هاي دوگانه در بوستان سعدي
289
تقابل هاي دوگانه در ديوان سنايي
290
تقابل هاي دوگانه در قصايد خاقاني
291
تقابل هاي عاشقانه در غزليات كمال خجندي
292
تقابل هنر فيگوراتيو مدرن و نمايه هاي سنتي
293
تقابل و تعامل پدران و پسران در شاهنامه ي فردوسي (با تكيه بر بخش اساطيري)
294
تقابل و تعامل روحانيت شيعه و روشنفكران در انقلاب مشروعيت
295
تقابل‌هاي دوگانه‌ي اهورايي- اهريمني در شاه‌نامه‌ي فردوسي و اوستا
296
تقارن (3) در نوسانگر هماهنگ , Suymmetry U)3(of harmonic oscillator
297
تقارن ،شيوه اي در ايجادآرامش ابدي(شاليزار)
298
تقارن براي معادلات ديفرانسيل و حساب تغييرات
299
تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
300
تقارن درمكانيك كوانتمي
301
تقارن درنگارگري ايراني
302
تقارن دستگاه هاي كنترل غيرخطي و كاربردها
303
تقارن دوگاني در نظريه هاي پيمانه اي
304
تقارن كروي ميدان هاي اينشتين-يانگ-ميلز-هيگز توسعه يافته
305
تقارن لي معادلات ژئودزيك و همخطي هاي تصويري
306
تقارن متغيرهاي تصادفي مثبت و كاربرد آن در مسائل استنباطي
307
تقارن ها و ذرات، دسته بندي ذرات در گروه تقارني ﴿6﴾ SU با تاكيد بر وجود كوارك هاي سنگين
308
تقارن ها و قوانين پايستگي معادلات ديفرانسيل
309
تقارن ها و ناورداهاي معادله شار ريچي دوبعدي
310
تقارن هاي تقريبي
311
تقارن هاي توپولوژيك 3 -Zمدرج در مكانيك كوانتومي
312
تقارن هاي لي بكلاند و نوتر
313
تقارن هاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل : بررسي اجمالي روش هاي شرح داده شده بوسيله معادلات بني
314
تقارن همديس و فضاي پاددوسيته ي 1+2 - بعدي
315
تقارن: شيوه اي در ايجاد آرامش ابدي
316
تقارنهاي چند - پارامتري معادلات ديفرانسيل معمولي رتبه اول
317
تقاضا محوري در تحقيقات تربيت بدني و علوم ورزشي با تاكيد بر كاربست يافته رساله هاي دوره دكتري
318
تقاضاي كل و سياستهاي پولي و مالي: كاربردي از تبديل باكس- كالكس در ايران
319
تقدم اسم دلالت يا مدلول بر اساس ديدگاه لكان
320
تقدم شناخت شناسي بر هستي شناسي در فلسفه ي كانت و نقد هگل و هيدگر بر آن
321
تقدير
322
تقدير گرايي در جامعه ايراني و تهاجم مغول
323
تقدير گرايي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان سميرم
324
تقدير و سرنوشت نزد پيشاسقراطيان
325
تقرب به الگوي مطلوب واحد همسايگي مسكوني در شهر بيرجند
326
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
327
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
328
تقريب با توابع هموار و بدون هيچ نقطه بحراني در فضاهاي باناخ تفكيك پذير
329
تقريب بياسپلاين جهت حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموي
330
تقريب پاسخ سيستم‌هاي سينگولار خطي تاخيردار با استفاده از توابع متعامد
331
تقريب پايا و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي CAT(0)
332
تقريب پد چند متغيره براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
333
تقريب تابع توزيع جرم احتمال توسط تبديل معكوس فوريه گسسته
334
تقريب تابع توزيع زمان هاي اسكان در فرآيند تجديد ماركف
335
تقريب تابع چگالي قيمت تحت شرط ماكسيمم سازي آنتروپي
336
تقريب تابع سينگ و حل عددي معادلات انتگرالي ولترا
337
تقريب تنك بردار پارامترها در داده هاي با ابعاد بالا
338
تقريب جواب معادلات ديفرانسيلي با مشتقات جزئي با استفاده از روش تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه شعاعي
339
تقريب چندك با استفاده از برآورد به روش كرنل و كاربرد در كنترل كيفيت
340
تقريب حافظ مرتبه براي مشتق به كمك توابع پايه ي شعاعي متناوب
341
تقريب خطي در نظريه گرانش همديس وايل
342
تقريب در بهينه سازي چند هدفه
343
تقريب در سيره و سخن امام علي عليه‌السلام
344
تقريب در فضاهاي 2- نرم فازي
345
تقريب رفتارهاي طولي و عرضي يك هواپيماي دو موتوره به كمك توابع موجك
346
تقريب زدن معادلات ديفرانسيل اويلر باتوابع تحليلي
347
تقريب سازي توابع در فضاهاي با نرم lp با به كارگيري روش تركيبي elder وmead وRemes
348
تقريب سينك ﴿sinc) براي حل معادلات انتگرالي
349
تقريب سينگ براي حل معادلات پواسن وشبه پواسن منفرد
350
تقريب عملكرد موتور القايي با شبكه هاي عصبي و كنترل آن با كنترلگر فازي
351
تقريب گرايي در آثار شيخ صدوق
352
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
353
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
354
تقريب مسائل مانع بوسيله ي توابع پايه اي شعاعي
355
تقريب مساله رايله استوكس با مشتقات كسري مبني بر تابع سينك و توابع پايه اي شعاعي و روند تفاضلات متناهي فشرده
356
تقريب معكوس عملگر قاب و كاربرد آن در قابهاي گابور
357
تقريب مقياس محدود به روش مونت كارلو در فيزيك حالت جامد
358
تقريب موج واپيچيده ي كولن-بورن براي يونش هليوم با فرود الكترون
359
تقريب موجكي توابع متناوب
360
تقريب موجكي هرميتي مثلثاتي براي معادلات انتگرالي نوع دوم با هسته به طور ضعيف منفرد
361
تقريب موجهاي بي اسپلاين شبه متعامد براي براي معادلات انتگرو - ديفرانسيل فرد هلم
362
تقريب نقاط ثابت براي نيمگروه هاي ميانگين ژذير نگاشت هاي غيرانبساطي در فضاهاي باناخ
363
تقريب هاي تصويري محض
364
تقريب هاي طيفي با استفاده از توابع متعامد در فضاي L p
365
تقريب هاي مرتبه دوم و بالا تر براي برآورد دنباله اي دو مرحله اي براي ميانگين توزيع نرمال
366
تقريب هاي يكاني چپ در جبر عملكردهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
367
تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
368
تقريب و درون يابي
369
تقريب و شبه ميانگين پذيري رده هاي مختلف از جبرهاي باناخ
370
تقريب و هم تقريب در فضاهاي متريك خطي
371
تقريب يكنواخت بوسيله توابع تحليلي و هارمونيك
372
تقريب‌هاي بدون شبكه روي كره
373
تقريب‌هاي مبتني بر هسته‌ي ديورژانس – آزاد
374
تقريبا با مرتبه دقت بالا به كمك توابع بي اسيلان و كاربرد آن
375
تقريبي از چندضلعي بسته با حداقل كمان‌ هاي دايره‌اي و پاره‌ خط‌ ها
376
تقرير انسان‌شناسانه اعتباريات بر اساس ماجراي هبوط انسان از منظر علامه طباطبايي
377
تقريرهاي مختلف ملاصدرا از توحيد افعالي و لوازم آن
378
تقسيم بار و پوشش خطا در شبكه هاي VOIP مبتني بر SIP
379
تقسيم بازار و كاربرد آن در بازاريابي
380
تقسيم بندي ريه در تصاوير سي تي اسكن ريه با استفاده از تبديل استاكول(S-Transform)
381
تقسيم بندي مردم از نگاه خطبه 32 نهج البلاغه
382
تقسيم بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM موردكاوي در يك سازمان خاص
383
تقسيم بندي ويدئوهاي تبليغاتي بر اساس يادگيري چند برچسبي به منظور استفاده در تبليغات مبتني بر محتوا
384
تقسيم تصادفي نمونه و برآورد فاصله‌اي پارامتر نسبت در توزيع دوجمله‌اي
385
تقسيم سفارش در يك زنجيره تامين دو رده اي با چندين تامين كننده
386
تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
387
تقسيم كننده توان ويلكينسون باابعاد كوچك شده وبا قابليت تضعيف هارمونيك ها بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس بالا- پايين
388
تقسيم كننده توان يك به سه با استفاده از تكنولوژي SSPP در باندC
389
تقسيم كننده هم فاز قدرت در مايكرواستريپ
390
تقسيم وظايف بين انسان و ماشين به صورت تطبيقي بر مبناي پايش وضعيت عملكردي خلبان
391
تقش هيجاني حضرت موسي در مثنوي از ديدگاه روانشناسي
392
تقطير و تفكيك خوراك برگشتي آيزوماكس توسط پايلوت تقطير مداوم
393
تقطير واكنشي واستخراجي
394
تقطيع اتوماتيك گفتار با استفاده از صوت و دسته بندي مبتني بر شار نوري تصوير
395
تقطيع اتوماتيك گفتار پيوسته به نيمه سيلابها
396
تقطيع بدون سرپرستي گفتار به واجگونه ها
397
تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب
398
تقطيع تصاوير بافتي به كمك كانتورهاي فعال هندسي با درنظر گرفتن ويژگي هاي بافت و رنگ
399
تقطيع تصاوير بافتي طبيعي با ايده گيري از مكانيزم بينايي طبيعي
400
تقطيع جمله به اجزاء آن و اعمال نواي گفتار در فارسي
401
تقطيع عروضي اشعار حافظ و عنصري
402
تقطيع گفتار پيوسته به نيم‌هجاها در زبان فارسي
403
تقطيع گفتار فارسي به واحدهاي واكدار - بيواك ، هجا و واج
404
تقطيع معنايي تصاوير درون شهري با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي
405
تقطيع و ردگيري اسپرم ها در تصوير ويدئويي نمونه مني
406
تقطيع و طبقه بندي بي نظارت تصاوير ماهواره اي راداري
407
تقطيع، تشخيص و تعقيب حركت بدن انسان در حالات مختلف در تصاوير ويدئويي رنگي
408
تقلب در اعتبارات اسنادي در رويه داوريهاي بين المللي
409
تقليد سيگنالهاي حركتي با استفاده از فرايند گاوسي و ساختارهاي عميق
410
تقليد صداي طبيعي اشخاص
411
تقليل انديس و حل معادلات ديفرانسيل-جبري با انديس بالا
412
تقليل پيچيدگي محاسباتي بانك فيلترهاي مورد استفاده در كاربردهاي بهبود گفتار
413
تقليل حافظه در روشهاي گسسته سازي زماني براي معادلات انتگروديفرانسيل سهموي
414
تقليل داده‌ ها در سيستم اطلاعاتي به وسيله مجموعه‌ هاي ناهموار
415
تقليل منابع توجه و كنترل هوشيار در اجراي تحت فشار مهارت هاي حسي-حركتي
416
تقليل وزن پلي استر با استفاده از آهك و بررسي هائي در زمينه رنگرزي آن
417
تقليل وزن كالاي پلي استري با استفاده از قلياء (سود سوزآور) و بررسي برخي از خواص آن
418
تقنيّات الواقعيّة السحريّة ووظائفها في الرواية اللبنانيّة المعاصرة (دراسة في روايات ربيع جابر وهدي بركات وإلياس خوري)
419
تقوا از ديدگاه امام سجاد (ع) با تاكيد بر صحيفه سجاديه
420
تقوا از منظر تفاسير عرفاني
421
تقويت آسفالت بامنسوجات عمراني
422
تقويت اتصال تيرعميق به ستون باCFRP تحت بار ديناميكي
423
تقويت اتصال دال تخت بتني به ستون بااستفاده ازمواد پليمري frp
424
تقويت اتصالات چسبي تك لبه اي با استفاده از الياف فلزي
425
تقويت اتصالات در سازه هاي بتن مسلح با فابريكهاي FRP در برابر بارهاي سيكلي
426
ﺗﻘﻮيت اتصالات در قاب هاي دو بعدي با استفاده از الياف FRP
427
تقويت اثر اسپين - مدار توسط عامل‌دار كردن در مدل كين - ملِ
428
تقويت استحكام و خواص خمشي لايه‌هاي نانو ليفي جهت كاربرد درحسگرهاي زيستي
429
تقويت اعضاي بتني تحت نيروي محوري با مصالح FRP [اف. آر. پي.]
430
تقويت الاستومرها
431
تقويت بازده در تحليل بسط وابسته به منبع ليزر الكترون آزاد
432
تقويت برشي اتصالات بتن آرمه ي سه بعدي گوشه تحت اثر بار چرخه اي با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
433
تقويت برشي جان تيرهاي عميق بتن مسلح با فابريكهاي كامپوزيتي تحت بارهاي قائم
434
تقويت برشي-پيچشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
435
تقويت پالس ليزر فراكوتاه با استفاده از مدل پس پراكندگي رامان تحريكي در حالت تشديدي و غير تشديدي
436
تقويت پالس هاي فوق كوتاه در فيبرهاي نوري غير خطي
437
تقويت پايداري كالبدي با تكيه بر پايداري اجتماعي نمونه موردي "كوچه حنا" يزد
438
تقويت پياده مداري در ساماندهي كالبدي و ارتقاء كيفي مركز شهر آمل با تاكيد بر ارتقاي سرزندگي
439
تقويت تيرهاي بتن مسلح با مقطع توپر و توخالي در برابر بار پيچشي با استفاده از پوشش هاي FRP
440
تقويت حس تعلق به مكان در فضاهاي عمومي باز شهر ي ﴿ نمونه موردي ميدان نبوت تهران﴾
441
تقويت حيات اجتماعي در فضاهاي شهري. ارائه راهنماي طراحي شهري ميدان مطهري شهر قم
442
تقويت خمشي - محوري ستونهاي بتني با استفاده از الياف FRP وآرماتورهاي FRP
443
تقويت خمشي و برشي اتصالات كناري تير- ستون بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
444
تقويت دال هاي دو طرفه با استفاده از صفحات FRP‏ براي افزايش ظرفيت برش منگنه اي
445
تقويت درپوش موتور خودروي پاژن با استفاده از مواد كامپوزيت
446
تقويت ديواره هاي بنايي با نوارهاي FRP با استفاده از روش مدل بست و بند
447
تقويت ديوارهاي آجري باربرحاوي بازشو تحت بارهاي جانبي عمود بر صفحه با الياف ‎ERP
448
تقويت ساختار محله جماله اصفهان
449
تقويت سازه هاي بتن آرمه با استفاده از FRP [اف. آر. پي.]
450
تقويت سازه هاي بتن آرمه بوسيله چسباندن ورق فولادي توسط چسب epoxy و مطالعه اثر درجه حرارت هاي بالا
451
تقويت سازه هاي فلزي به كمك مواد مركب
452
تقويت سازهاي بتن آرمه با مهاربند واگراي قائم بر اساس سطح عملكرد با استفاده از تحليل پوش آور
453
تقويت ستونهاي بتني چهارگوش با روكش بتني مدور
454
تقويت سيگنال با استفاده از نانو مواد براي ساخت آپتا حسگر بسيار حساس ماركر سرطاني
455
تقويت شناسايي هويت در امنيت شبكه هاي بي سيم
456
تقويت ضريب انتقال گرما در حضور ميدان الكتريكي در چگالنده افقي
457
تقويت فرايند مهندسي ارزش از طريق تلفيق با مديريت ريسك
458
تقويت فشاري ستون با استفاده از كامپوزيت FRP با الياف قائم و روش شيارزني
459
تقويت قطبش اسپيني در پيوندهاي همگون و ناهمگون نيمه هادي
460
تقويت كننده 30 وات كلاس (C)
461
تقويت كننده IF با AGC
462
تقويت كننده VHF با كنترل اتوماتيك بهره AGC و ساخت آشكارساز FM
463
تقويت كننده توان تعقيب پوش با شبكه تطبيق كنترل پذير
464
تقويت كننده جريان سوييچينگ
465
تقويت كننده سيگنال .EMG
466
تقويت كننده صوتي 300W به همراه منبع تغذيه سويچينگ با ورودي 12V
467
تقويت كننده طبقه IF داراي سيستم كنترل خودكار بهره ( AGC ﴾ با استفاده از ديود پين
468
تقويت كننده قدرت باند MHZ 900
469
تقويت كننده كلاس D [دي] با MOSFET
470
تقويت كننده نوري ...
471
تقويت كننده هاي پارامتريك در محيط هاي غير خطي
472
تقويت كننده هاي پارامتريك مايكروويو )PARAMETRIC AMPLIFIERS(
473
تقويت كننده هاي ژارامتريك مايكروويو )PARAMETRIC AMPLLIFIERS(
474
تقويت كننده هاي كم نويز CMOS با دقت خطي بالا و قابليت حذف هارمونيك
475
تقويت كننده هاي نوري
476
تقويت كننده هاي نوري
477
تقويت كننده هاي نوري
478
تقويت كنندهاي بند VHF بين فركانسهاي MHZ 60 الي MHZ 70
479
تقويت لوله هاي تحت فشار حاوي خوردگي داخل بوسيله چند لايه هاي كامپوزيتي
480
تقويت لوله هاي خورده شده با لايه هاي كامپوزيتي
481
تقويت مخازن CNG به كمك سيم پيچي
482
تقويت مخازن كروي گاز با مواد كامپوزيت
483
تقويت مقاومت كمانش و پس كمانش صفحات كامپوزيتي توسط آلياژهاي حافظه دار، تحت اثر بارهاي مكانيكي و حرارتي
484
تقويت مكانيكي آهار الياف شيشه
485
تقويت مكانيكي آهار الياف شيشه
486
تقويت موج عقبه در اندركنش يك ليزر پالسي چيرپ شده با پلاسما
487
تقويت ميراگرهاي سازه اي به منظور اصلاح رفتار سازه ها
488
تقويت ميراگرهاي سازه‌اي به منظور اصلاح رفتار سازه‌ها
489
تقويت نانوذرات با فلز براي رفع آلودگي آلي از محلول هاي آبي
490
تقويت نشاسته گرمانرم با سلولز طره‌دار يا نانو ذرات نشاسته: اثر فصل مشترك و نسبت منظر تقويت كننده
491
تقويت نقش محور وليعصر در گذران اوقات فراغت مردم به عنوان يكي از عملكردهاي مهم شهري ، محدوده مورد مطالعه : حدفاصل پارك ملت تا پارك وي
492
تقويت نقش محور وليعصر در گذران اوقات فراغت مردم به عنوان يكي از عملكردهاي مهم شهري محدوده مورد مطالعه: حدفاصل ميدان تجريش تا ابتداي خيابان زعفرانيه
493
تقويت و تعمير لوله هاي انتقال گاز توسط مواد كامپوزيتي
494
تقويت يك مخزن ذخيره نفت خام با استفاده از فناوري كامپوزيتهاي پليمري
495
تقويم مقيم در حافظه
496
تقويم هجري شمسي و هجري قمري
497
تقيه در اسلام
498
تك مدولي بودن چند جمله اي هاي استقلال گراف ها
499
تك نگاري جامع معماري دست كند غار كوگان ﴿پلدختر لرستان﴾
500
تك نگاري روستاي طرود
501
تك‌مدسازي ليزر co2 تپي به روش هيبريد و مشخصه يابي آنها
502
تكامل آشيان بومشناختي گونه هاي افعي كوهستاني جنس Montivipera در فلات ايران، آناتولي و قفقاز
503
تكامل استراتژي هماهنگ سازي به وسيله برنامه نويسي ژنتيك شبكه اي در دامنه تعقيب ﴿صياد - صيد﴾
504
تكامل انسان در دنيا و آخرت از ديدگاه حكمت متعاليه
505
تكامل در هنر قلمكار
506
تكامل در هنر قلمكار
507
تكامل ساز ابوا از گذشته تا امروز ﴿ ساختمان و تكنيكها ﴾
508
تكامل شبكه عصبي اسپايكي ، مدل ايژيكويچ براي كنترل موجودات مصنوعي
509
تكامل شورابه و تشكيل نهشته هاي تبخيري در پلاياي نمك (ايران مركزي)
510
تكامل معادله سيال درجه سوم
511
تكامل معادله مواد يك سيال مرتبه دوم بر پايه مدل پيوسته كلاسيك
512
تكامل نفس انسان در دنيا از منظر نهج البلاغه
513
تكامل نفس در حكمت سهروردي
514
تكامل و تنزل نفس در برزخ از منظر قرآن و روايات
515
تكاياي گرگان: هدايت كننده حيات شهري و محله اي
516
تكبر و زمينه هاي پيدايش آن در انسان از منظر قرآن و روايات
517
تكتونيك (شناخت و توصيف چين ها و شكست ها) (فصل هاي 4 و 3 و 2 و 1)
518
تكتونيك پايدار: ارائه يك مدل مفهومي در تحليل ساختار فرمي پوسته هاي سازگار با محيط
519
تكتونيك تعريف و طبقه بندي و شناسائي گسلها ترجمه از كتاب Structural And Tectonic Principles
520
تكتونيك ﴿شناخت و توصيف چين ها و شكست ها﴾
521
تكتونيك فعال و الگوي گسلش در نيمه شرقي درياچه اروميه و تعيين رابطه ساختارها با كانه زايي
522
تكثير آزمايشگاهي نيوت كوهستاني خال زرد در خطر انقراض Neurergus derjugini (Nesterov, 1916) ، رهاسازي آزمايشي Neurergus kaiseri Schmidt, 1952 و ساختار ژنتيكي نيوت كوهستاني خال زرد در خطر انقراض N. derjugini
523
تكثير بلوط ايراني (Quercus brantii L.) به روش كشت بافت
524
تكثير پايه هاي رويشي گيزلا )Gisela( به روش كشت بافت .
525
تكثير پايه هاي رويشي گيزلا به روش كشت بافت
526
تكثير پايه هاي رويشيگيزلا... به روش كشت بافت
527
تكثير درون شيشه اي و پرآوري دورقم يكساله و چند ساله توت فرنگي با استفاده از Cut achene و كشت جنين
528
تكثير درون شيشه اي و تهيه كاريوتيپ آلسترومريا
529
تكثير درون و برون شيشه‌اي سه رقم بنفشه آفريقايي (Saintpaulia ionantha H. Wendl)
530
تكثير گونه بنه (Pistacia atlantica) با روش قلمه ساقه و بذر
531
تكثير، نفوذ و تمايز سلولهاي پيشساز عصب مشتق از سلولهاي بنيادي پرتوان القايي بر داربستهاي كلاژني پوشش داده شده با لامينين
532
تكثيرمصنوعي وتوليدلارو وبچه ماهي قزل الا
533
تكچرايزينگ توسط جت هوا
534
تكدي و ولگردي واحكام ناظر برآن در فقه وحقوق
535
تكرار
536
تكرار اشياء در سطح شبكه هاي توزيعي
537
تكرار روش تجزيه آدومين در حل مسئله نوسانگر غير خطي دافينگ
538
تكرار روش تجزيه آدومين در حل مسئله نوسانگر غيرخطي دافينگ
539
تكرار عملگر در نامساوي يانگ
540
تكرار متوالي تطبيق ويژگي و تخمين تبديل براي تشخيص جعل كپي-انتقال تصاوير
541
تكراري بود جايگزين بگذار
542
تكريم ارباب رجوع
543
تكريم كاركنان لازمه ي تكريم ارباب رجوع
544
تكسچرايزنيك توام نخهاي پلي استر POY و FOY به روش تاب مجازي و بررسي تاثير دماي هيتر بر خواص فيزيكي تكسچره شده
545
تكسچرايزينگ نخ مخلوط پشم پلي استر و بررسي خواص فيزيكي آن
546
تكسچره كردن نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 بروش بافت و شكافت و تثبيت بروش شيميايي (محلول كلريد كلسيم در متانول )
547
تكسچره كردن نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 به روش بافت و شكافت و تثبيت به روش شيميائي
548
تكسچره كردن نخهاي چند فيلامنتي نايلون 6 بطريق شيميائي -مكانيكي
549
تكفير از ديدگاه مفيد و غزالي
550
تكلمه هايي از دنياي تئاتر
551
تكليف اخلاقي از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
552
تكليف از ديدگاه ايمانوئل كانت و هارولد آرتور پريچارد
553
تكليف از نظر رواقيان متاخر با تاكيد بر آراي اپيكتتوس و ماركوس اورليوس
554
تكليف تعليم و تربيت كودك در حقوق ايران
555
تكليف دولت در تامين رفاه اقتصادي مردم از نظر فقه اماميه
556
تكليف شرعي مردم در برابر جريانهاي فتنه
557
تكليف شرعي مسلمانان در قبال معاصي افراد
558
تكليف شرعي مسلمانان در مقابله با گروه هاي تكفيري
559
تكليف شرعي مسلمين در مقابل صهيونيسم از نظر فقه شيعه
560
تكليف محيط بانان محيط زيست و مسئوليت مدني و كيفري آن
561
تكم گرداني ومراسم نوبهارخواني در آذربايجان ومقايسه آن با مراسم كوسه كلين در تركيه
562
تكميل ، رنگرزي و خواص پارچه از نخ پنبه پلي استر مخلوط در رينگ و چندلاكني
563
تكميل آبگريزي بر روي كالاي سلولزي با استفاده از پارافين
564
تكميل آزمايشگاه تهويه
565
تكميل آنتي استاتيك و آلوده زدايي كالاهاي اكريليكي با استفاده از قليا
566
تكميل استاندارد راهنماي نقشه هاي معدني در ايران
567
تكميل الياف الكتروريسي شده PVDF/ZnO با گرافن اكسيد و احياي آن به روش حرارتي به منظور توليد مبدل انرژي مكانيكي به الكتريكي
568
تكميل پارچه پلي استر با سنتز در محل نانو ذرات سلنيوم
569
تكميل پارچه پلي استرتوسط سود
570
تكميل پارچه هاي پنبه اي
571
تكميل پارچه هاي پنبه اي با نانوذرات مس و بررسي خواص آن
572
تكميل توانائي دستگاه ... آزمايشگاه مايكروويو
573
تكميل چرخه MRPII در شركت سنو پارس
574
تكميل چند گانه كالاي پنبه اي با استفاده از لايه نشاني اكسيد روي
575
تكميل خودآرا به روي كالاي پنبه اي با كيتوسان
576
تكميل دفع روغن كالاي پلي استر سلولوزي
577
تكميل راه اندازي انجام آزمايش و تهويه دستوركار دستگاه تست موتور
578
تكميل راه اندازي و بكارگيري دستگاه امپدانس تيوب
579
تكميل رو شناسي III پارك ، آب نما، ميادين ورزشي
580
تكميل زخم پوش سلولزي به‌وسيله سنتز نانوساختار متخلخل فلزي-پپتيدي جهت رهايش دارو
581
تكميل زيست سازگار پلي استر با كيتوزان
582
تكميل ساخت دستگاه آسياي Hardgrove
583
تكميل ساخت دستگاه و بررسي آزمايشگاهي تأثير بالا آمدن سطح آب بر پايداري شيب هاي ماسه اي
584
تكميل ساخت و بررسي پارامترهاي موثربرخشك كن تركيبي
585
تكميل ساخت و بررسي و بهبود عملكرد خشك كن خورشيدي
586
تكميل سلولز ميكروبي به روش در محل نانو ذرات مس جهت حصول ضد ميكروبي
587
تكميل شيميايي كالاي پنبه اي با بتاسيكلودكسترين و كيتوسان به منظور بهبود رنگ پذيري آن
588
تكميل ضد آتش بر روي كالاي پشمي با استفاده از تركيبات اوره كندانس
589
تكميل ضد آتش كالاي سلولزي با مواد ضد چروك متيلولي و تركيبات فسفري
590
تكميل ضد آتش كالاي سلولزي به روش نانو سل- ژل
591
تكميل ضد چروك پارچه هاي سلولزي با رويكرد حذف فرم آلدئيد آزاد
592
تكميل ضد سلوليت كالاي پنبه اي
593
تكميل ضد ميكروب پارچه پنبه اي
594
تكميل ضد ميكروب كالاي پلي آميدي با استفاده از تري كلوزان
595
تكميل ضد ميكروب و ضد انعقاد خون روي كالاي پنبه اي
596
تكميل ضدچروك و ضدباكتري پارچه جين با استفاده از سيتريك اسيد و نيترات نقره
597
تكميل ضدچروك و ضدميكروب كالاي پنبه اي با استفاده از كيتوسان و اسيد سيتريك
598
تكميل ضدميكروب پارچه پنبه¬اي با هيدروژل طبيعي حاوي عصاره سماق
599
تكميل ضدميكروب و محافظت در برابر ماوراء بنفش كالاي پنبه اي به كمك هيدروژل آلجينات و اكسيدروي
600
تكميل كالاي پلي استر با نانو ذرات كربن سياه و بررسي ويژگيهاي آن
601
تكميل كالاي پلي استر براق با نانو ذرات كربن سياه و بهبود پايداري آن روي كالا
602
تكميل كالاي پلي استر جهت ايجاد خواص الكتريكي و مغناطيسي بوسيله سنتز در محل نانوكامپوزيت هيبريدي گرافن/نيكل/PEDOT
603
تكميل كالاي پنبه اي با روش سنتز نانو ذره TIO2/SIO2 وبررسي خواص ان
604
تكميل كالاي جين به روش سنتز در محل نانوذرات اكسيد روي
605
تكميل كالاي سلولزي بر پايه هيدروژل كتيرا حاوي گياهان دارويي و نانوذرات اكسيد روي جهت كاربرد در زخم پوش ها
606
تكميل ماشين آهار آزمايشگاهي
607
تكميل ماشين آهار آزمايشگاهي
608
تكميل مدلسازي موتور پيكان بر اساس روشهاي وقوعي (Event -Based ) و بررسي امكان پذيري نصب سيستمهاي اداره ي موتور بر روي آن
609
تكميل منسوجات خواب با عصاره هاي طبيعي آرامش بخش
610
تكميل نانو وب ZnO/PVA جهت به كارگيري در رنگبري پساب نساجي
611
تكميل نرم افزار روشنايي خارجي
612
تكميل نرم افزار روشنايي خارجي II
613
تكميل نقشه زمين شناسي به مقياس 1000/1 و محاسبه عيار حد بهينه معدن سرب و روي دونا
614
تكميل همزمان ضد آتش و ضد چروك كالاي سلولزي با استفاده از كربوكسيليك اسيد ها
615
تكميل همزمان محافظت در برابر نور فرابنفش و رنگرزي با خلال نارنج
616
تكميل و توسعه يك مدل رياضي گرداب سطحي و مقايسه آن با نتايج تجربي
617
تكميل و راه اندازي دستگاه برش ساده و ارزيابي پتانسيل روانگرايي ماسه چمخاله
618
تكميل و رنگرزي كالاي پلي استري و بررسي پديده رگه دار شدن (Barriness)
619
تكميل و رنگرزي همزمان پارچه ي سلولزي برپايه ي كراسلينك كننده ي غير اشباع مالئيك اسيد در حضور كاتاليست سديم هيپوفسفيت و نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد به عنوان كاتاليست كمكي
620
تكميل و كاليبراسيون سيمولاتورراكتور تهران
621
تكميل ويژه دارويي بهداشتي پوشاك پنبه‌اي و بررسي راحتي آن
622
تكنو لوژي سيمان سبز
623
تكنو لوژي شبكه هاي پيشرفته
624
تكنوازي تار در دستگاه شور و همايون به همراه تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
625
تكنوازي تار در دستگاه همايون و آواز دشتي به همراه تجزيه و تحليل موسيقي بختياري
626
تكنوازي در دستگاه نوا به همراه تجزيه و تحليل پيش درآمد
627
تكنوازي سنتور در دستگاه همايون به همراه تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
628
تكنولورژي ساخت در صنايع كاني غير فلزي ساخت و بررسي خواص چيني دندان
629
تكنولوزي سازه هاي تطبيقي خودرو در تصادف
630
تكنولوژي EDM و مقايسه آن با ماشينهاي ديگر
631
تكنولوژي RFID
632
تكنولوژي RFID
633
تكنولوژي RFID در كاربرد پزشكي
634
تكنولوژي Top Drive [تاپ درايو] در صنعت حفاري
635
تكنولوژي wiMaX
636
تكنولوژي WPF [وي، پي، اف]
637
تكنولوژي آسترگيري تابلوهاي نقاشي رنگ روغن روي پارچه
638
تكنولوژي آسترگيري تابلوهاي نقاشي رنگ و روغن روي پارچه
639
تكنولوژي آموزشي
640
تكنولوژي آموزشي تحولات ،گرايشها،كاربرد
641
تكنولوژي آموزشي در پيشبرد آموزش
642
تكنولوژي آموزشي در تدريس درس رياضيات مقطع مختلف تحصيلي
643
تكنولوژي آموزشي در سراميك- آزمايشگاه پرسلان
644
تكنولوژي آموزشي در سراميك، آزمايشگاه مواد اوليه ﴿فرايند ساخت I﴾
645
تكنولوژي آموزشي و ضرورت تحول آن در نظام آموزشي
646
تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات گرايش سيار
647
تكنولوژي استفاده از انرژي خورشيدي
648
تكنولوژي اطلاعات در پست
649
تكنولوژي اطلاعات و كاربرد آن در صنعت
650
تكنولوژي اطلاعات وتاثيرآن براشتغال(مطالعه موردي:استان تهران)
651
تكنولوژي ايستگاه هاي ماهواره اي آنتن هاي مايكروويو
652
تكنولوژي ايستگاههاي زميني در مخابرات ماهواره اي
653
تكنولوژِي بازبيني جريان فازهاي خط انتقال ولتاژ بالا از راه دور براساس دريافت اطلاعات ميدان مغناطيسي
654
تكنولوژي برش با آب
655
تكنولوژي بهبود در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو "ساپكو"
656
تكنولوژي تاثير سختي قالب در ريخته گري چدن خاكستري
657
تكنولوژي تبديل متانول به اوليفن ها OTM
658
تكنولوژي تراكم ايزواستاتيك سرد
659
تكنولوژي تست و كنترل ماشين افزار
660
تكنولوژي توربين بادي
661
تكنولوژي توليد جعبه هاي مقوايي
662
تكنولوژي توليد شاتون خودرو بروش آهنگري پودر
663
تكنولوژي توليد قطعات ظريف به روش CM و PCM
664
تكنولوژي توليد و بهره برداري سوخت هسته اي
665
تكنولوژي توليد و ويژگيهاي فلزات و آلياژهاي متحلخل
666
تكنولوژي جديد براي سنگشور كردن كالاي جين بدون استفاده از سنگ
667
تكنولوژي جوشكاري فلزات
668
تكنولوژي جوشكاري فلزات ﴿فرآيندها عيوب بازرسي تئوري طراحي﴾ وتحليل نرم افزاري جوش به كمك ANSYS
669
تكنولوژي چاپ
670
تكنولوژي چاههاي آب
671
تكنولوژي چرخه ارگانيك رانكين و تحليل اگزرژي يك چرخه
672
تكنولوژي حافظه اي usb flash [يو. اس. بي. فلش]
673
تكنولوژي دوخت و بررسي تعدادي از خواص آن
674
تكنولوژي ربات
675
تكنولوژي رهايش آهسته ﴿كنترل شده﴾ در كودهاي كشاورزي
676
تكنولوژي ريخته گري
677
تكنولو‍‍ژي ساخت سلول هاي خورشيدي و كاربرد آنها
678
تكنولوژي ساخت سلولهاي خورشيدي وكاربرد آنها
679
تكنولوژي ساخت فريت ها
680
تكنولوژي ساخت قالبهاي فلزي با دقت ابعادي بالا
681
تكنولوژي ساخت گرافيت روشهاي ساخت و بررسي خواص گرافيت
682
تكنولوژي ساخت لايه ها
683
تكنولوژي ساخت لوله هاي انتقال سيال تقويت شده با پارچه
684
تكنولوژي سوپاپ تناسبي
685
تكنولوژي شبكه هاي تلويزيون كابلي
686
تكنولوژي غشا و كاربرد آن در صنايع غذايي
687
تكنولوژي فشارهاي بالا
688
تكنولوژي گروهي قطعات فوج دوار به كمك كامپيوتر
689
تكنولوژي لاي فاي
690
تكنولوژي لوله هاي توپ و بررسي بالستيك داخلي
691
تكنولوژي ماتريسهاي اسپارس و كاربرد آن در روش تفاضلات و عناصر متناهي
692
تكنولوژي نانو و تاثير آن بر حافظههاي كامپيوتري
693
تكنولوژي نانو و كاربردهاي آن در صنايع هوافضا
694
تكنولوژي نسوزاندن گازها
695
تكنولوژي نصب سطحي SURFACE MOUNTED TECHNOLOGY
696
تكنولوژي نوين در ازدياد برداشت نفت
697
تكنولوژي هاي اجتماعي جديد و منازعات بينا هويتي در خاورميانه پس از جنگ سرد
698
تكنولوژي هاي مانيتور و رسانه هاي انتقال داده
699
تكنولوژي و تأثير آن بر اندازه بهينه بنگاه‌هاي صنايع توليدي ايران
700
تكنولوژي و توسعه مواد نانو ساختاري
701
تكنولوژي و روش هاي آزمايشگاهي جذب سطحي
702
تكنولوژي واترجت ، مزايا و كاربردهاي آن
703
تكنولوژي(Windows-presentation-Foundation) (WPF)
704
تكنيك ECGجنين از مادر
705
تكنيك ايربراش
706
تكنيك بافت و پرداخت قالي نقش برجسته در ايران
707
تكنيك بافت و پرداخت قالي نقش برجسته درايران
708
تكنيك برش صدا (16 ميليمتري)
709
تكنيك تئاتر
710
تكنيك چند مرحله اي مبتني بر مدلهاي توسعه يافته براي مدول كششي نانو كامپوزيت هاي نانو لوله هاي پليمركربن
711
تكنيك خلاء و لايه گذاري
712
تكنيك رشته پيچي و بررسي خواص مخازن كامپوزيت (با استفاده از استاندارد (4994.BS)
713
تكنيك ساخت ظروف نقره ساساني ( مطالعه بر روي چند شيئي نقره ساساني موزه ايران باستان و رضا عباسي )
714
تكنيك ساخت ظروف نقره ساساني : مطالعه بر روي چند شيئ نقره ساساني موزه ايران باستان و رضا عباسي
715
تكنيك ساخت و فرم در ظروف فلزي دوره ساساني
716
تكنيك ساخت و فرم درظروف فلزي دوره ساساني
717
تكنيك علمي و عملي جوشكاري با استفاده از اشعه ليزر
718
تكنيك فيلمهاي عروسكي و رابطه آن با سينما و تلويزيون
719
تكنيك كلاژ در بيان انتزاع
720
تكنيك مجسمه سازي با روش CNC
721
تكنيك ها و تاكتيك هاي امنيت در رايانش ابري
722
تكنيك هاي ابزار دقيق رايج در صنايع نفت و آناليز و تحليل آن ها
723
تكنيك هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ
724
تكنيك هاي افزايش دقت در مدارهاي سوئيچ شونده ي خازني
725
تكنيك هاي بافندگي ايران
726
تكنيك هاي به خاطر سپردن قطعات موسيقي و بررسي تاثير آن ها بر عملكرد نوازندگان پيانو
727
تكنيك هاي بهينه سازي براي مسائل برنامه ريزي تكه اي خطي كسري
728
تكنيك هاي بهينه سازي جايابي بافر در مدارات VLSI با مقياس نانو به منظور كاهش تاخير اتصالات داخلي
729
تكنيك هاي پردازش وباز توليد صدا
730
تكنيك هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
731
تكنيك هاي تغذيه در انتنهاي ميكرواستريپ و طراحي تغذيه در يك ارايه چهار تائي
732
تكنيك هاي چاپ عكس بعضي از عكاسان
733
تكنيك هاي چاپ عكس متري
734
تكنيك هاي چاپ عكس متري
735
تكنيك هاي حرفه اي عكاسي پرتره
736
تكنيك هاي خارق العاده ي مهندسي در كاهش مقاومت شناورها
737
تكنيك هاي داستان نويسي هوشنگ گلشيري
738
تكنيك هاي طراحي و پياده سازي مدارات PCB فركانس بالا
739
تكنيك هاي عكاسي رنگي
740
تكنيك هاي عكاسي مد لينگ
741
تكنيك هاي عيب يابي در چرخ دنده ها وياتاقان ها
742
تكنيك هاي فلوك
743
تكنيك هاي كمكي كامپيوتري براي بررسي ويژگي چبيشف از انتگرال هاي آبلي
744
تكنيك و تحولات ميزانسن در سينما
745
تكنيك و ساخت چراغ هاي سفالي
746
تكنيك‌هاي امنيتي در رايانش ابري
747
تكنيك‌هاي تعبير شعر در ديوان عبدالوهاب البياتي
748
تكنيك‌هاي تعبير شعر در ديوان عبدالوهاب البياتي
749
تكنيك‌هاي فشرده‌سازي رد اجراي مدل در رويكرد مدل‌رانده
750
تكنيكها و ابزارهاي جديد مونتاژ
751
تكنيكها و ابزارهاي جديد مونتاژ
752
تكنيكها و روش ها در فيلمبرداري انيميشن
753
تكنيكهاي بهينه سازي توان در سيستم هاي نهفته بر مبناي گذرگاه هاي آدرس و داده كم توان
754
تكنيكهاي تطبيقي حذف يا كاهشي نويز در الكتروكارديوگرافي تست ورزشي
755
تكنيكهاي تقريبي تحليلي در فرايند يادگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
756
تكنيكهاي چاپ دستي
757
تكنيكهاي چاپ دستي
758
تكنيكهاي چند متغييره
759
تكنيكهاي زبان درآثار هالوارد پتينز
760
تكنيكهاي زبان درآثار هالواردپينتر
761
تكنيكهاي طراحي كامپيوتري و چاپ سازگار با صنعت چاپ پارچه كشور
762
تكنيكهاي طراحي و چاپ كامپيوتري متناسب با صنايع چاپ پارچه كشور
763
تكنيكهاي عكاسي طبيعت
764
تكنيكهاي ويو كمرا(دوربين قطع بزرگ )
765
تكنيگي هاي پوچ توان و ديناميك هاي يك مدل با SIR منابع بيمارستاني
766
تكواژها تكواژ گونه هاي فعل ساز در كردي كلهري (مطاله موردي گيلانغرب )
767
تكوين جنين در كاج ايراني Pinus eldarica
768
تكوين ريشه پسته از مرحله جنيني به بعد و ساختار سه بعدي مناطق آن
769
تكوين مفهوم بي نهايت تز كانتوز و نسبت آن با پارادايم هاي رياضي
770
تكوين نظريه در حرفه شهرسازي معاصر ايران (از 1340 تا كنون)
771
تكوين و تحول اقطاع در اسلام از آغاز تا پايان دوره امويان
772
تكوين و توسعه شهر سروآباد و پيامدهاي آن در منطقه .
773
تكوين و روند شهرسازي يزد از دوره آل كاكويه تا ابتداي صفويه
774
تكينگي هاي طيفي و كاربرد آنها در ليزرها
775
تكينيك وساختمان عروسكهاي نخي در تئاتر عروسكي
776
تكيه گاه كوهمولوژي موضعي
777
تگ نگاري روستاي زانوس
778
تگاهي سبك شناسانه به اشعار مرتضي نوربخش﴿زباني،ادبي و فكري﴾
779
تلازم فرهنگي مليت و مذهب و تقابل آن در ميان ملل جهان سوم
780
تلاش براي پيوند با گذشته (برسي تلاش نقاشان معاصر ايران براي پيوند با گذشته تصويري خويش )
781
تلاش بين طبيعت و تجريد در رسيدن به بيان دروني
782
تلاش مهرجويي در پيشبرد موضوع فمينيسم از طريق اقتباس در سينماي پسا انقلاب ايران
783
تلاشي براي پيوند زبان آشنا وفضاي معاصر
784
تلاشي براي تعريف سينماي تجربه گرا با نظري به آثار ( آندره آ آرنولد ، ويرجيل ويدريش و توماس وينتربرگ )
785
تلاطم در ابرشاره ها
786
تلاطم سيال در يك مخزن استوانه‏اي بيضوي با يك ناپيوستگي بيضوي شكل خارج از مركز
787
تلاطم همسانگرد
788
تلاطم هوا در عبور اشياء
789
تلاقي و درهم تنيدگي تشكيل حالت هاي آميخته ي دوپاره اي كوانتومي
790
تلخي زدايي از آب ليموشيرين با استفاده از آنزيم هاي طبيعي موجود در مركبات
791
تلخيص زاد المسافرين ناصر خسرو علوي قبادياني
792
تلخيص كتاب (( روانشناسي اجتماعي )) تاليف : اليوت ارونسون ترجمه حسين شكر كن
793
تلخيص كتاب پنجاه انديشمند نوين علوم تربيتي
794
تلخيص كتاب مردم نگاري آموزش (‌ نويسنده : نعمت الله فاضلي
795
تلخيص گوهر مراد ملاعبدالرزاق لاهيجي و تحقيق و تتبع در فلسفه عقايد او
796
تلخيص مرصاد العباد بفارسي ساده و شرح حال نجم الدين رازي
797
تلخيص وجه دين ناصر خسرو بسبك فارسي فعلي و تحقيق در مذهب اسمعيليه
798
تلرانس خرابي سازه هواپيما بعد از ترميم
799
تلف مال موقوف و بررسي آثار آن در فقه اسلامي
800
تلف مبيع قبل از قبض
801
تلفات انرژي الكتريكي در شبكه توزيع برق
802
تلفات بادبردگي و تبخير سامانه آبياري باراني ثابت با آبپاش متحرك در استان اصفهان
803
تلفن داخلي ﴿6خط داخلي-2خط خارجي﴾ به صورت سخنگو براي خطوط خارجي و با امكان پيغام گير و كنفرانسينگ
804
تلفن سانترال
805
تلفن سانترال telephone Central
806
تلفن سنجي )TELEPHONOMETRY(
807
تلفن همگاني سيار )TELEPOINT(
808
تلفهاي همگاني (كارتي ) آينده
809
تلفيق Image/INS با استفاده از شبكه عصبي
810
تلفيق INS و GPS با استفاده از فازي نوع دوم
811
تلفيق اطلاعات اكتشافي و شبيه سازي ژئوفيزيكي كانسار مس ريگان - بم
812
تلفيق اطلاعات اكوكارديوگرافي و الكتروكارديوگرام به منظور تشخيص هايپرتروفي قلب ناشي از بيماري كارديوميوپاتي هايپرتروفيك و فشار خون سيستميك
813
تلفيق امتياز و پاداش براي ايجاد قابليت اطمينان در Mix-net
814
تلفيق اندازه گيريهاي فيزيولو‍‍ژيك به منظور آشكارسازي دانش فرد خطاكار
815
تلفيق ايمني راه با مديريت روسازي ﴿ ارائه مدل تصادفات ﴾
816
تلفيق بافت و فرم در احجام سفالي
817
تلفيق بافت و فرم در احجام سفالي
818
تلفيق برنامه ريزي توسعه راهبردي با برنامه ريزي ﴿مورد كاوي: مديريت يكپارچه مناطق ساحلي﴾
819
تلفيق برنامه‌ريزي فرايند و زمانبندي با در نظر گرفتن اهداف چندگانه با استفاده از برنامه‌ريزي محدوديت
820
تلفيق بهينه آب سطحي و زير زميني براي كاهش تاثير شوري در شبكه آبياري گرمسار
821
تلفيق پارامترهاي ژئومرفومتري و تكنيك‌هاي هوش مصنوعي در برآورد بار معلق
822
تلفيق تركيب بندي مينياتور با هنر معاصر
823
تلفيق تقويت كننده قدرت مايكروويو با پيش‌اعوجاج ساخته شده با فناوري FPGA و ارزيابي عملكرد فرستنده خطي
824
تلفيق تكنيك RS&GIS و مدل هاي تحليل فراواني در مطالعه خطر سيل گرفتگي منطقه جيرفت
825
تلفيق تكنيك چاپ باتيك با هنر مشبك به منظور ساخت وسايل كاربردي با الهام از نقوش گچبري بقعه پير بكران
826
تلفيق تكنيك مديريت ريسك در مهندسي ارزش براي بهبود مديريت پروژه : مطالعه موردي -شركت عمليات اكتشاف نفت
827
تلفيق تكنيك مينا سازي و هنرهاي چوبي در وسايل چوبي معاصر
828
تلفيق چوب و چرم در وسايل كاربردي(پاراوان )
829
تلفيق خط وتذهيب در اسلام
830
تلفيق داده ‌هاي دورسنجي، زمين‌ شناسي و مغناطيس در پتانسيل ‌يابي و اكتشاف كانسارهاي آهن در زون سنندج - سيرجان، حدفاصل سيرجان و حاجي ‌آباد
831
تلفيق داده شبه فاصله و داده فاز حامل براي تعيين موقعيتگيرندهGPSبا استفاده از الگوريتم حداقل مربعات خطا
832
تلفيق داده مبتني بر يادگيري عميق براي سنجش طيف همكارانه چند بانده
833
تلفيق داده هاي دورسنجي، ژئوشيمي و زمين شناسي در اكتشافات مواد اوليه سيمان، در محدوده معادن كارخانه سيمان سامان كرمانشاه در محيط GIS
834
تلفيق داده هاي زمين شناسي- اكتشافي مناطق مستعد ژئوترمال استان آذربايجان شرقي در مقياس 100000: 1 در محيط GIS
835
تلفيق داده هاي زمين شناسي ساختاري و ژئوفيزيك در تفكيك انديس هاي سنگ آهن و شناسايي مناطق اميدبخش استان يزد در محيط GIS
836
تلفيق داده هاي زمين شناسي، دور سنجي و ژئوفيزيكي در بررسي كانسارهاي مس محدوده كلوت اشرف ها - رباط پشت بادام يزد
837
تلفيق داده هاي ژئوالكتريك و PMR به منظور پتانسيل يابي منابع آب زير زميني در محدوده سايت هسا-شمال شاهين شهر
838
تلفيق داده هاي ژئوفيزيك دورسنجي ژئوشيميايي با هدف شناسايي استعداد كانه زايي طلا و توليد نقشه پيش داوري در منطقه نيكويه
839
تلفيق داده هاي سنجش از دور و الكترومغناطيس به منظور بررسي تغييرات مكاني شوري خاك در بخشي از اراضي استان يزد
840
تلفيق داده هاي سنجش از دور و مدل رقومي ارتفاع در تخمين كربن آلي خاك در منطقه ضرغام آباد سميرم اصفهان
841
تلفيق داده‌هاي ماهواره‌اي و ژئوشيميايي اكتشاف طلا در شمال شرق اردستان
842
تلفيق درسي تربيت بدني با دروس رياضي وجغرافيا
843
تلفيق دوچهارچوب وال آي تي و اف اي ا اف و بررسي تاثيران برافزايش كنترلهاي مال روي سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات دربنگاههاي كسب وكاربزرگ
844
تلفيق ديدگاه‌هاي مثبت‌نگري اقتصادي و تخمين هيدرولوژيكي در واسنجي يك مدل مديريت منابع آب براي يك حوضه آبريز با كاربري غالب آبياري-مطالعه موردي: زيرحوضه مهاباد
845
تلفيق روش گروه هاي كليدي و آناليز تغيير شكل ناپيوسته دو بعدي در تحليل شيب سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : بلوك تكنونيكي 2 معدن سنگ آهن چغارت﴾
846
تلفيق روش‌هاي عددي آناليز تغييرشكل ناپيوسته (DDA) و جابجايي ناپيوستگي (DDM) جهت تحليل پايداري شيب سنگ‌ هاي درزه‌ دار
847
تلفيق روشهاي DEA و AHP و كاربردهاي آن
848
تلفيق روشهاي و AHP وDEA و كاربردهاي آن
849
تلفيق ريز استخراج فاز جامد و مايع و استفاده از سيم پوشيده با نانواكسيد مس براي استخراج و اندازه گيري تركيبات آروماتيك فرار آلي در نمونه هاي آبي
850
تلفيق ريز استخراج قطره آويزان و روش تبخيركامل براي اندازه گيري الكل هاي سبك درمايعات زيستي
851
تلفيق ريزاستخراج با قطره مايع و لايه هيدروكسيد دوگانه براي اندازه گيري همزمان فرميك اسيد، لاكتيك اسيد و استيك اسيد در نمونه هاي بيولوژيكي
852
تلفيق سامانه هاي ناوبري GPS و INS جهت افزايش دقت ناوبري مبتني بر فيلتر كالمن و شبكه هاي عصبي
853
تلفيق سامانه‌هاي موقعيّت‌يابي ماهواره‌اي GPS و GLONASS به منظور افزايش قابليّت اطمينان در شرايط انسداد سيگنال
854
تلفيق سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي ارزيابي تناسب و تخريب‌پذيري بخشي از اراضي جوپار در استان كرمان
855
تلفيق سنسورهاي تاخيري و بدون تاخير در محيط وافعيت مجازي
856
تلفيق سيستم فوتوولتائيك و آبگرمكن خورشيدي
857
تلفيق سيستم موقعيت‌يابGPS و حسگرهاي INS با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند
858
تلفيق سيستم‌هاي GPSوGLONASS با استفاده از فيلتر كالمن بهبود‌يافته
859
تلفيق سيستم‌هاي ناوبري ماهواره‌اي و سنسورهاي اينرشيال ميكروالكترومكانيكي براي كاربردهاي دقيق
860
تلفيق شبكه عصبي و AHPجهت تخمين تقاضاي انرژي بخش حمل نقل ريلي در ايران در شرايط عدم قطعيت
861
تلفيق شيشه گري و فلز و كاربرد آن در فضاهاي داخلي
862
تلفيق شيوه منبت و مشبك در قاب و جعبه هاي چوبي
863
تلفيق شيوه هاي اجرايي هنرهاي چوبي در ساخت قاب آينه
864
تلفيق شيوه هاي فلزكوبي و فيروزه كوبي در آثار چوبي كاربردي
865
تلفيق عناصر غيرليقه اي در بافت
866
تلفيق كاربرد قبل از برداشت پلي‌آمين‌ها و تيمار پس از برداشت كايتوزان بر ويژگي‌هاي كيفي پسته‌تر رقم ʼاكبريʻ
867
تلفيق كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتر تحرك يوني با منبع تخليه كرونا و توسعه فيبر هاي جديد ريز استخراج فاز جامد به منظور آناليز سموم ارگانوفسفره و فلزات در نمونه هاي زيست محيطي
868
تلفيق گره چيني چوب با الهام از نقش مايه هاي گليم شاهسون
869
تلفيق گزينشي دو روش sca, ssm ازروشهاي soft OR به منظور برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علم وهنر .
870
تلفيق مبادلات بين بخشي در سازمان اكو (براي ايجاد اتحاد اقتصادي)
871
تلفيق مدل اولري WRF با مدل فتوشيميايي جهت پيش بيني آلودگي هوا در كلان شهرها نظير تهران
872
تلفيق مدل ساختاري تفسيري و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي عمراني
873
تلفيق مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مكانيايي واحد هاي آموزشي مطالعه موردي منطقه شش تهران
874
تلفيق مدل كوبيت و مدل بلوغ هم سويي لوفتمن به منظور ارزيابي و اندازه گيري سطح بلوغ هم سويي راهبردي كسب و كار و فناوري اطلاعات در سازمان ها
875
تلفيق مدل هاي LUIM و شبكه هاي باور بيزين براي پهنه بندي و ارزيابي ريسك فرسايش خاك در حوزه آبخيز كرچمبوي، استان اصفهان
876
تلفيق مدلLUIM و شبكه‌هاي باور بيزين براي پهنه‌بندي خطر فرسايش در حوزه قره‌آقاچ شهرستان سميرم
877
تلفيق مدلهاي رياضي و GIS به منظور پهنه بندي و برآورد خسارت سيل
878
تلفيق مديريت ريسك سازماني و استراتژي شركت‌هاي ساخت‌و‌ساز: نگاه كاربردي بر شناسايي عوامل و ارائه چارچوب‌هاي موثر در اجراي مديريت ريسك سازماني در ايران
879
تلفيق مديريت زنجيره تامين و مديريت استراتژيك با تاكيد بر سازمان هاي ايراني
880
تلفيق مفاهيم ناب و شش سيگما در مديريت توليد
881
تلفيق مفرغ لرستان با خط كوفي
882
تلفيق ملاحضات زيست محيطي و اقتصادي كاربرد زمين در برنامه ريزي راهبريد شهري نمونه موردي : منطقه 21 شهر تهران ( غرب مسيل كن)
883
تلفيق مهندسي ارزش و مهندسي همزمان جهت رسيدن به حداكثر بهره وري و ارائه مدل تلفيقي در قالب يك مثال عملي
884
تلفيق ميان فيزيك سنگ و وارون سازي تغييرات دامنه با دورافت براي توصيف مخزن در يكي از ميادين نفتي ايران
885
تلفيق نخ و چرم در بافته هاي تزييني
886
تلفيق نرم افزارها براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي
887
تلفيق نقش مايه هاي موجود در كاشي هاي دوره ي ايلخاني با فرم هاي سراسليمي در طراحي زيور آلات
888
تلفيق نقشهاي اسليمي و ختايي با مكتب نقاشي بصري
889
تلفيق نقوش گره چيني و نقش مايه هاي پريميتيو ﴿بدوي﴾ در طراحي و ساخت اشياي تزييني ﴿پارتيشن، لايتينگ، ميز، كتابخانه﴾
890
تلفيق هنر و تكنولوژي در مكتب كانادا
891
تلفيق هنر و تكنولوژي ذر مكتب كانادا
892
تلفيق و برنامه ريزي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
893
تلفيق و برنامه ريزي حوزه هامانه كذاب
894
تلفيق و برنامه ريزي: حوزه قوام آباد - زارچ
895
تلفيق و مدلسازي چند متغيره داده هاي ژئوفيزيك با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري علي آباد و دره زرشك جهت شناسايي كليدهاي اكتشافي
896
تلفيق و مدلسازي داده هاي ژئوفيزيكي با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري چاه فيروزه، سريدون و نوچون جهت تفكيك زون هاي پر عيار
897
تلقي عامه شيعيان از علم امام در سه سده نخست
898
تلقيح متقابل قارچهاي اندوفايت همزيست در دو ژنوتيپ فسيكوي بلند و رديابي آن با استفاده از نشانگرAFLP
899
تلمبه هاي گريز از مركز تلمبه هاي آبي - طرح و محاسبه
900
تلميح در قصايد خواجوي كرماني
901
تلميحات و اشارات در اشعار اديب نيشابوري
902
تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده ناصرخسرو
903
تلميحات و اشارات درجلد 1 ديوان شهريار
904
تلميحات و تمثيلات و اعلام در آثار مهدي حميدي شيرازي
905
تلميحات و تمثيلات و اعلام در ديوان فرصت شيرازي
906
تله اندازي و كنترل نوري ذرات به روش پلاسموني
907
تله متري - طراحي و ساخت مدارهاي فركانسي راديويي
908
تله متري بر اساس فيبر نوري
909
تله متري تصوير از طريق TCP/IP با استفاده از برد Embedded ARM و سيستم عامل لينوكس
910
تله متري رطوبت دما و گاز محيط توسط SMS
911
تله متري، بخشي مالتي پلكس ، مدولاسيون مياني و شبيه سازي سيگنالها
912
تله هاي زندگي
913
تله ويزيون وسيله ارتباط جمعي
914
تلواسه
915
تلويزيون
916
تلويزيون ، تكنيك و هنر
917
تلويزيون به مبدل ديجيتالي اوسيلوسكوپ
918
تلويزيون در ايران
919
تلويزيون ماهواره اي و هويت جنسيتي دختران جوان ( مطالعه موردي : دختران جوان در شهر تهران )
920
تلويزيون و آداب ﴿ اخلاق رسانه اي﴾ رسانه
921
تلويزيون و كودك
922
تم و وارياسين ها در نيمه ي اول قرن بيستم
923
تماس زباني از طريق ترجمه: تاثير نظام وجهي زبان انگليسي بر گونه ي علمي زبان فارسي
924
تماشا گه تاريخ
925
تماشاخانه
926
تماشاخانه تهران از آغاز تا حال
927
تماشاخانه ﴿مجموعه سينمايي﴾
928
تماشاخانه: يك گام به سوي تئاتر مردمي
929
تماشاگاه فرهنگ و تمدن مهاباد سيرانگاي ژيار
930
تماشاگر تئاتر
931
تماشاگه شهر
932
تمام نگار و بررسي اثر تغيير طول موج در بازسازي تمام نگار
933
تماميت پيشرفته در فضاي متريك فازي
934
تماميت خواهي از منظر هگل
935
تماميت نظريه قياس استثنائي در منطق قديم
936
تمايز اكوتيپهاي مختلف زنبورهاي پارازيتوييد شته ي خالدار يونجه، Therioaphis trifolii (Hemiptera: Aphididae) ، با استفاده از داده هاي ريخت شناسي، مولكولي و بوم شناختي
937
تمايز بين تعهد نتيجه و تعهد وسيله در حقوق ايران و UNIDROIT و بررسي آثار اين آثار
938
تمايز بين جريان هجومي و خطاي داخلي ترانسفورماتور با استفاده از تحليل Wavelet و الگوريتم HMM
939
تمايز بين مراحل اوليه و پيشرفته بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير مغزي EEG
940
تمايز سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني به سلول عصبي در دستگاه كشت سه بعدي
941
تمايز سلولهاي استرومايي مغز استخوان به كارديومايوسيت ها و آناليز آنها با تكنيك RT_PCR
942
تمايز سلولهاي استرومايي مغز قرمز استخوان به سلولهاي عضله قلبي در محيط كشت
943
تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش به سلولهاي عصبي با استفاده از استوروسپورين همراه با مورفين
944
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهاي قلبي به روش آزمايشگاهي
945
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انساني به سلولهاي كبدي در محيط آزمايشگاهي
946
تمايز سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان به سلول هاي عضله قلبي در محيط كشت و بررسي آن به روش ايمونوسيتوشيمي
947
تمايز كاركردي سلولهاي بنيادين مزانشيمال به سلولهاي اندوتليال شرياني با بارگذاري همزمان كششي و برشي
948
تمايز هاي بدن،در سبك پوششي زنان ايران (مطالعه موردي:زنان تبريز)
949
تمايزات مباني اخلاقي امام خميني(ره) با مباني ارسطو
950
تمايزات منطقه اي اقتصاد دانش بنيان در استان هاي ايران
951
تمايل به هم خَلقي ارزش و تاثير آن بر يادگيري و نوآوري سازماني
952
تمايل دانش آموزان دبيرستانهاي گنبد به اقامه نماز
953
تمبر ايران
954
تمبر ايران
955
تمبر زباني براي گفتگوي تمدنها
956
تمثل، تجسد و تجلي خدا در متون يهودي، مسيحي و اسلامي
957
تمثيل در اشعار صائب
958
تمثيل در علم سياست
959
تمثيل غير حيواني (پارابل و اگزمپلوم ) در گلستان و بوستان سعدي
960
تمثيل و تصوير در مثنوي "با نگاهي به دريا"
961
تمثيل و تفهيم در طراحي و آرم
962
تمثيل و رمز:دريچه اي به دنياي انيميشن
963
تمد
964
تمدن جهاني از منظر اديان آسماني
965
تمدن جيرفت و بررسي آثار و نقوش اين تمدن
966
تمركز بر روي آناليز چندين مدل مديريت موجودي توسط فروشنده بر حسب روش بازپرسازي بهينه در حالت قطعي و توسعه مدل با در نظر گرفتن پس افت
967
تمركز زدايي مديريت زمين شهري در جهت تخصيص بهينه منابع(مطالعه موردي :شهر ايذه)
968
تمركز زدايي و توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران: يك رويكرد سيستمي ديناميكي
969
تمركز و عدم تمركز در آموزش و پرورش
970
تمركز و عدم تمركز در حكومت قاجار و پيامدهاي آن ( 1250 - 1324 ه . ق )
971
تمركز و عدم تمركز در سازمانها و نقش آن در كارآيي سازمان
972
تمركز، رقابت و جهت عليت بين عناصر بازار در صنايع فلزات اساسي ايران از سال 1374 الي 1392
973
تمركززدايي مالي و نابرابري منطقهاي در استانهاي ايران
974
تمرين هاي ابتدائي براي سازني
975
تمكان سجي استفاده از تركيب كولرهاي تبخيري مستقيم و غيرمستقيم در تهويه ساختمان ها
976
تمكين
977
تملك اراضي توسط شهرداري ها و دولت
978
تمليك و تملك اراضي توسط سازمان ملي زمين و مسكن و تامين نصابهاي مالكانه در نظام حقوقي ايران
979
تمليك يكجانبه در فقه و حقوق ايران
980
تمهيد مبنايي نظري براي حفاظت، به منزلۀ حوزه اي ميان رشته اي در پيشبرد تحقيقِ تاريخ معماري ايران
981
تمهيدات ايمني از حريق در ساختمانهاي بلند
982
تمهيدات سينمايي
983
تمهيدات شهرسازي به منظور كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله ﴿شهر چالوس﴾
984
تمهيدات معمارانه گذشتگان براي مقابله با زلزله در بناهاي تاريخي شهر تبريز
985
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
986
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
987
تميز كاري نقاشي ﴿ رنگ و روغن روي پارچه ﴾
988
تميز كردن آزمايشگاهي غشاهاي اسمزمعكوس
989
تميز كردن شيميايي غشاء اسمز معكوس گرفته شده توسط قندها
990
تميز كننده آلتراسونيك
991
تميزكاري نقاشي (رنگ روغن روي پارچه )
992
تن پوش يك بار مصرف
993
تنازبفييتادلليصدغ لثيغ
994
تناسب افسانه هاي عاميانه ايراني با فيلم كارتون و عروسكي
995
تناسب جرم و مجازات از ديدگاه اسلام
996
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
997
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
998
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه ، براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
999
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
1000
تناسبات طلايي در معرق چوب
بازگشت