<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تقارن كروي ميدان هاي اينشتين-يانگ-ميلز-هيگز توسعه يافته
2
تقارن متغيرهاي تصادفي مثبت و كاربرد آن در مسائل استنباطي
3
تقارن ها و ذرات، دسته بندي ذرات در گروه تقارني ﴿6﴾ SU با تاكيد بر وجود كوارك هاي سنگين
4
تقارن ها و قوانين پايستگي معادلات ديفرانسيل
5
تقارن ها و ناورداهاي معادله شار ريچي دوبعدي
6
تقارن هاي تقريبي
7
تقارن هاي توپولوژيك 3 -Zمدرج در مكانيك كوانتومي
8
تقارن هاي لي بكلاند و نوتر
9
تقارن هاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل : بررسي اجمالي روش هاي شرح داده شده بوسيله معادلات بني
10
تقارن همديس و فضاي پاددوسيته ي 1+2 - بعدي
11
تقارن: شيوه اي در ايجاد آرامش ابدي
12
تقارنهاي چند - پارامتري معادلات ديفرانسيل معمولي رتبه اول
13
تقاضا محوري در تحقيقات تربيت بدني و علوم ورزشي با تاكيد بر كاربست يافته رساله هاي دوره دكتري
14
تقاضاي كل و سياستهاي پولي و مالي: كاربردي از تبديل باكس- كالكس در ايران
15
تقدم اسم دلالت يا مدلول بر اساس ديدگاه لكان
16
تقدم شناخت شناسي بر هستي شناسي در فلسفه ي كانت و نقد هگل و هيدگر بر آن
17
تقدير
18
تقدير گرايي در جامعه ايراني و تهاجم مغول
19
تقدير گرايي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان سميرم
20
تقدير و سرنوشت نزد پيشاسقراطيان
21
تقرب به الگوي مطلوب واحد همسايگي مسكوني در شهر بيرجند
22
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
23
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
24
تقريب با توابع هموار و بدون هيچ نقطه بحراني در فضاهاي باناخ تفكيك پذير
25
تقريب بياسپلاين جهت حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموي
26
تقريب پاسخ سيستم‌هاي سينگولار خطي تاخيردار با استفاده از توابع متعامد
27
تقريب پايا و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي CAT(0)
28
تقريب پد چند متغيره براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
29
تقريب تابع توزيع جرم احتمال توسط تبديل معكوس فوريه گسسته
30
تقريب تابع توزيع زمان هاي اسكان در فرآيند تجديد ماركف
31
تقريب تابع چگالي قيمت تحت شرط ماكسيمم سازي آنتروپي
32
تقريب تابع سينگ و حل عددي معادلات انتگرالي ولترا
33
تقريب تنك بردار پارامترها در داده هاي با ابعاد بالا
34
تقريب جواب معادلات ديفرانسيلي با مشتقات جزئي با استفاده از روش تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه شعاعي
35
تقريب چندك با استفاده از برآورد به روش كرنل و كاربرد در كنترل كيفيت
36
تقريب حافظ مرتبه براي مشتق به كمك توابع پايه ي شعاعي متناوب
37
تقريب خطي در نظريه گرانش همديس وايل
38
تقريب در بهينه سازي چند هدفه
39
تقريب در سيره و سخن امام علي عليه‌السلام
40
تقريب در فضاهاي 2- نرم فازي
41
تقريب رفتارهاي طولي و عرضي يك هواپيماي دو موتوره به كمك توابع موجك
42
تقريب زدن معادلات ديفرانسيل اويلر باتوابع تحليلي
43
تقريب سازي توابع در فضاهاي با نرم lp با به كارگيري روش تركيبي elder وmead وRemes
44
تقريب سينك ﴿sinc) براي حل معادلات انتگرالي
45
تقريب سينگ براي حل معادلات پواسن وشبه پواسن منفرد
46
تقريب عملكرد موتور القايي با شبكه هاي عصبي و كنترل آن با كنترلگر فازي
47
تقريب گرايي در آثار شيخ صدوق
48
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
49
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
50
تقريب مسائل مانع بوسيله ي توابع پايه اي شعاعي
51
تقريب مساله رايله استوكس با مشتقات كسري مبني بر تابع سينك و توابع پايه اي شعاعي و روند تفاضلات متناهي فشرده
52
تقريب معكوس عملگر قاب و كاربرد آن در قابهاي گابور
53
تقريب مقياس محدود به روش مونت كارلو در فيزيك حالت جامد
54
تقريب موج واپيچيده ي كولن-بورن براي يونش هليوم با فرود الكترون
55
تقريب موجكي توابع متناوب
56
تقريب موجكي هرميتي مثلثاتي براي معادلات انتگرالي نوع دوم با هسته به طور ضعيف منفرد
57
تقريب موجهاي بي اسپلاين شبه متعامد براي براي معادلات انتگرو - ديفرانسيل فرد هلم
58
تقريب نقاط ثابت براي نيمگروه هاي ميانگين ژذير نگاشت هاي غيرانبساطي در فضاهاي باناخ
59
تقريب هاي تصويري محض
60
تقريب هاي طيفي با استفاده از توابع متعامد در فضاي L p
61
تقريب هاي مرتبه دوم و بالا تر براي برآورد دنباله اي دو مرحله اي براي ميانگين توزيع نرمال
62
تقريب هاي يكاني چپ در جبر عملكردهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
63
تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
64
تقريب و درون يابي
65
تقريب و شبه ميانگين پذيري رده هاي مختلف از جبرهاي باناخ
66
تقريب و هم تقريب در فضاهاي متريك خطي
67
تقريب يكنواخت بوسيله توابع تحليلي و هارمونيك
68
تقريب‌هاي بدون شبكه روي كره
69
تقريب‌هاي مبتني بر هسته‌ي ديورژانس – آزاد
70
تقريبا با مرتبه دقت بالا به كمك توابع بي اسيلان و كاربرد آن
71
تقريبي از چندضلعي بسته با حداقل كمان‌ هاي دايره‌اي و پاره‌ خط‌ ها
72
تقرير انسان‌شناسانه اعتباريات بر اساس ماجراي هبوط انسان از منظر علامه طباطبايي
73
تقريرهاي مختلف ملاصدرا از توحيد افعالي و لوازم آن
74
تقسيم بار و پوشش خطا در شبكه هاي VOIP مبتني بر SIP
75
تقسيم بازار و كاربرد آن در بازاريابي
76
تقسيم بندي ريه در تصاوير سي تي اسكن ريه با استفاده از تبديل استاكول(S-Transform)
77
تقسيم بندي مردم از نگاه خطبه 32 نهج البلاغه
78
تقسيم بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM موردكاوي در يك سازمان خاص
79
تقسيم بندي ويدئوهاي تبليغاتي بر اساس يادگيري چند برچسبي به منظور استفاده در تبليغات مبتني بر محتوا
80
تقسيم تصادفي نمونه و برآورد فاصله‌اي پارامتر نسبت در توزيع دوجمله‌اي
81
تقسيم سفارش در يك زنجيره تامين دو رده اي با چندين تامين كننده
82
تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
83
تقسيم كننده توان ويلكينسون باابعاد كوچك شده وبا قابليت تضعيف هارمونيك ها بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس بالا- پايين
84
تقسيم كننده توان يك به سه با استفاده از تكنولوژي SSPP در باندC
85
تقسيم كننده هم فاز قدرت در مايكرواستريپ
86
تقسيم وظايف بين انسان و ماشين به صورت تطبيقي بر مبناي پايش وضعيت عملكردي خلبان
87
تقش هيجاني حضرت موسي در مثنوي از ديدگاه روانشناسي
88
تقطير و تفكيك خوراك برگشتي آيزوماكس توسط پايلوت تقطير مداوم
89
تقطير واكنشي واستخراجي
90
تقطيع اتوماتيك گفتار با استفاده از صوت و دسته بندي مبتني بر شار نوري تصوير
91
تقطيع اتوماتيك گفتار پيوسته به نيمه سيلابها
92
تقطيع بدون سرپرستي گفتار به واجگونه ها
93
تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب
94
تقطيع تصاوير بافتي به كمك كانتورهاي فعال هندسي با درنظر گرفتن ويژگي هاي بافت و رنگ
95
تقطيع تصاوير بافتي طبيعي با ايده گيري از مكانيزم بينايي طبيعي
96
تقطيع جمله به اجزاء آن و اعمال نواي گفتار در فارسي
97
تقطيع عروضي اشعار حافظ و عنصري
98
تقطيع گفتار پيوسته به نيم‌هجاها در زبان فارسي
99
تقطيع گفتار فارسي به واحدهاي واكدار - بيواك ، هجا و واج
100
تقطيع معنايي تصاوير درون شهري با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي
101
تقطيع و ردگيري اسپرم ها در تصوير ويدئويي نمونه مني
102
تقطيع و طبقه بندي بي نظارت تصاوير ماهواره اي راداري
103
تقطيع، تشخيص و تعقيب حركت بدن انسان در حالات مختلف در تصاوير ويدئويي رنگي
104
تقلب در اعتبارات اسنادي در رويه داوريهاي بين المللي
105
تقليد سيگنالهاي حركتي با استفاده از فرايند گاوسي و ساختارهاي عميق
106
تقليد صداي طبيعي اشخاص
107
تقليل انديس و حل معادلات ديفرانسيل-جبري با انديس بالا
108
تقليل پيچيدگي محاسباتي بانك فيلترهاي مورد استفاده در كاربردهاي بهبود گفتار
109
تقليل حافظه در روشهاي گسسته سازي زماني براي معادلات انتگروديفرانسيل سهموي
110
تقليل داده‌ ها در سيستم اطلاعاتي به وسيله مجموعه‌ هاي ناهموار
111
تقليل منابع توجه و كنترل هوشيار در اجراي تحت فشار مهارت هاي حسي-حركتي
112
تقليل وزن پلي استر با استفاده از آهك و بررسي هائي در زمينه رنگرزي آن
113
تقليل وزن كالاي پلي استري با استفاده از قلياء (سود سوزآور) و بررسي برخي از خواص آن
114
تقنيّات الواقعيّة السحريّة ووظائفها في الرواية اللبنانيّة المعاصرة (دراسة في روايات ربيع جابر وهدي بركات وإلياس خوري)
115
تقوا از ديدگاه امام سجاد (ع) با تاكيد بر صحيفه سجاديه
116
تقوا از منظر تفاسير عرفاني
117
تقويت آسفالت بامنسوجات عمراني
118
تقويت اتصال تيرعميق به ستون باCFRP تحت بار ديناميكي
119
تقويت اتصال دال تخت بتني به ستون بااستفاده ازمواد پليمري frp
120
تقويت اتصالات چسبي تك لبه اي با استفاده از الياف فلزي
121
تقويت اتصالات در سازه هاي بتن مسلح با فابريكهاي FRP در برابر بارهاي سيكلي
122
ﺗﻘﻮيت اتصالات در قاب هاي دو بعدي با استفاده از الياف FRP
123
تقويت اثر اسپين - مدار توسط عامل‌دار كردن در مدل كين - ملِ
124
تقويت استحكام و خواص خمشي لايه‌هاي نانو ليفي جهت كاربرد درحسگرهاي زيستي
125
تقويت اعضاي بتني تحت نيروي محوري با مصالح FRP [اف. آر. پي.]
126
تقويت الاستومرها
127
تقويت بازده در تحليل بسط وابسته به منبع ليزر الكترون آزاد
128
تقويت برشي اتصالات بتن آرمه ي سه بعدي گوشه تحت اثر بار چرخه اي با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
129
تقويت برشي جان تيرهاي عميق بتن مسلح با فابريكهاي كامپوزيتي تحت بارهاي قائم
130
تقويت برشي-پيچشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
131
تقويت پالس ليزر فراكوتاه با استفاده از مدل پس پراكندگي رامان تحريكي در حالت تشديدي و غير تشديدي
132
تقويت پالس هاي فوق كوتاه در فيبرهاي نوري غير خطي
133
تقويت پايداري كالبدي با تكيه بر پايداري اجتماعي نمونه موردي "كوچه حنا" يزد
134
تقويت پياده مداري در ساماندهي كالبدي و ارتقاء كيفي مركز شهر آمل با تاكيد بر ارتقاي سرزندگي
135
تقويت تيرهاي بتن مسلح با مقطع توپر و توخالي در برابر بار پيچشي با استفاده از پوشش هاي FRP
136
تقويت حس تعلق به مكان در فضاهاي عمومي باز شهر ي ﴿ نمونه موردي ميدان نبوت تهران﴾
137
تقويت حيات اجتماعي در فضاهاي شهري. ارائه راهنماي طراحي شهري ميدان مطهري شهر قم
138
تقويت خمشي - محوري ستونهاي بتني با استفاده از الياف FRP وآرماتورهاي FRP
139
تقويت خمشي و برشي اتصالات كناري تير- ستون بتن آرمه با استفاده از كامپوزيت هاي FRP
140
تقويت دال هاي دو طرفه با استفاده از صفحات FRP‏ براي افزايش ظرفيت برش منگنه اي
141
تقويت درپوش موتور خودروي پاژن با استفاده از مواد كامپوزيت
142
تقويت ديواره هاي بنايي با نوارهاي FRP با استفاده از روش مدل بست و بند
143
تقويت ديوارهاي آجري باربرحاوي بازشو تحت بارهاي جانبي عمود بر صفحه با الياف ‎ERP
144
تقويت ساختار محله جماله اصفهان
145
تقويت سازه هاي بتن آرمه با استفاده از FRP [اف. آر. پي.]
146
تقويت سازه هاي بتن آرمه بوسيله چسباندن ورق فولادي توسط چسب epoxy و مطالعه اثر درجه حرارت هاي بالا
147
تقويت سازه هاي فلزي به كمك مواد مركب
148
تقويت سازهاي بتن آرمه با مهاربند واگراي قائم بر اساس سطح عملكرد با استفاده از تحليل پوش آور
149
تقويت ستونهاي بتني چهارگوش با روكش بتني مدور
150
تقويت سيگنال با استفاده از نانو مواد براي ساخت آپتا حسگر بسيار حساس ماركر سرطاني
151
تقويت شناسايي هويت در امنيت شبكه هاي بي سيم
152
تقويت ضريب انتقال گرما در حضور ميدان الكتريكي در چگالنده افقي
153
تقويت فرايند مهندسي ارزش از طريق تلفيق با مديريت ريسك
154
تقويت فشاري ستون با استفاده از كامپوزيت FRP با الياف قائم و روش شيارزني
155
تقويت قطبش اسپيني در پيوندهاي همگون و ناهمگون نيمه هادي
156
تقويت كننده 30 وات كلاس (C)
157
تقويت كننده IF با AGC
158
تقويت كننده VHF با كنترل اتوماتيك بهره AGC و ساخت آشكارساز FM
159
تقويت كننده توان تعقيب پوش با شبكه تطبيق كنترل پذير
160
تقويت كننده جريان سوييچينگ
161
تقويت كننده سيگنال .EMG
162
تقويت كننده صوتي 300W به همراه منبع تغذيه سويچينگ با ورودي 12V
163
تقويت كننده طبقه IF داراي سيستم كنترل خودكار بهره ( AGC ﴾ با استفاده از ديود پين
164
تقويت كننده قدرت باند MHZ 900
165
تقويت كننده كلاس D [دي] با MOSFET
166
تقويت كننده نوري ...
167
تقويت كننده هاي پارامتريك در محيط هاي غير خطي
168
تقويت كننده هاي پارامتريك مايكروويو )PARAMETRIC AMPLIFIERS(
169
تقويت كننده هاي ژارامتريك مايكروويو )PARAMETRIC AMPLLIFIERS(
170
تقويت كننده هاي كم نويز CMOS با دقت خطي بالا و قابليت حذف هارمونيك
171
تقويت كننده هاي نوري
172
تقويت كننده هاي نوري
173
تقويت كننده هاي نوري
174
تقويت كنندهاي بند VHF بين فركانسهاي MHZ 60 الي MHZ 70
175
تقويت لوله هاي تحت فشار حاوي خوردگي داخل بوسيله چند لايه هاي كامپوزيتي
176
تقويت لوله هاي خورده شده با لايه هاي كامپوزيتي
177
تقويت مخازن CNG به كمك سيم پيچي
178
تقويت مخازن كروي گاز با مواد كامپوزيت
179
تقويت مقاومت كمانش و پس كمانش صفحات كامپوزيتي توسط آلياژهاي حافظه دار، تحت اثر بارهاي مكانيكي و حرارتي
180
تقويت مكانيكي آهار الياف شيشه
181
تقويت مكانيكي آهار الياف شيشه
182
تقويت موج عقبه در اندركنش يك ليزر پالسي چيرپ شده با پلاسما
183
تقويت ميراگرهاي سازه اي به منظور اصلاح رفتار سازه ها
184
تقويت ميراگرهاي سازه‌اي به منظور اصلاح رفتار سازه‌ها
185
تقويت نانوذرات با فلز براي رفع آلودگي آلي از محلول هاي آبي
186
تقويت نشاسته گرمانرم با سلولز طره‌دار يا نانو ذرات نشاسته: اثر فصل مشترك و نسبت منظر تقويت كننده
187
تقويت نقش محور وليعصر در گذران اوقات فراغت مردم به عنوان يكي از عملكردهاي مهم شهري ، محدوده مورد مطالعه : حدفاصل پارك ملت تا پارك وي
188
تقويت نقش محور وليعصر در گذران اوقات فراغت مردم به عنوان يكي از عملكردهاي مهم شهري محدوده مورد مطالعه: حدفاصل ميدان تجريش تا ابتداي خيابان زعفرانيه
189
تقويت و تعمير لوله هاي انتقال گاز توسط مواد كامپوزيتي
190
تقويت يك مخزن ذخيره نفت خام با استفاده از فناوري كامپوزيتهاي پليمري
191
تقويم مقيم در حافظه
192
تقويم هجري شمسي و هجري قمري
193
تقيه در اسلام
194
تك مدولي بودن چند جمله اي هاي استقلال گراف ها
195
تك نگاري جامع معماري دست كند غار كوگان ﴿پلدختر لرستان﴾
196
تك نگاري روستاي طرود
197
تك‌مدسازي ليزر co2 تپي به روش هيبريد و مشخصه يابي آنها
198
تكامل آشيان بومشناختي گونه هاي افعي كوهستاني جنس Montivipera در فلات ايران، آناتولي و قفقاز
199
تكامل استراتژي هماهنگ سازي به وسيله برنامه نويسي ژنتيك شبكه اي در دامنه تعقيب ﴿صياد - صيد﴾
200
تكامل انسان در دنيا و آخرت از ديدگاه حكمت متعاليه
201
تكامل در هنر قلمكار
202
تكامل در هنر قلمكار
203
تكامل ساز ابوا از گذشته تا امروز ﴿ ساختمان و تكنيكها ﴾
204
تكامل شبكه عصبي اسپايكي ، مدل ايژيكويچ براي كنترل موجودات مصنوعي
205
تكامل شورابه و تشكيل نهشته هاي تبخيري در پلاياي نمك (ايران مركزي)
206
تكامل معادله سيال درجه سوم
207
تكامل معادله مواد يك سيال مرتبه دوم بر پايه مدل پيوسته كلاسيك
208
تكامل نفس انسان در دنيا از منظر نهج البلاغه
209
تكامل نفس در حكمت سهروردي
210
تكامل و تنزل نفس در برزخ از منظر قرآن و روايات
211
تكاياي گرگان: هدايت كننده حيات شهري و محله اي
212
تكبر و زمينه هاي پيدايش آن در انسان از منظر قرآن و روايات
213
تكتونيك (شناخت و توصيف چين ها و شكست ها) (فصل هاي 4 و 3 و 2 و 1)
214
تكتونيك پايدار: ارائه يك مدل مفهومي در تحليل ساختار فرمي پوسته هاي سازگار با محيط
215
تكتونيك تعريف و طبقه بندي و شناسائي گسلها ترجمه از كتاب Structural And Tectonic Principles
216
تكتونيك ﴿شناخت و توصيف چين ها و شكست ها﴾
217
تكتونيك فعال و الگوي گسلش در نيمه شرقي درياچه اروميه و تعيين رابطه ساختارها با كانه زايي
218
تكثير آزمايشگاهي نيوت كوهستاني خال زرد در خطر انقراض Neurergus derjugini (Nesterov, 1916) ، رهاسازي آزمايشي Neurergus kaiseri Schmidt, 1952 و ساختار ژنتيكي نيوت كوهستاني خال زرد در خطر انقراض N. derjugini
219
تكثير بلوط ايراني (Quercus brantii L.) به روش كشت بافت
220
تكثير پايه هاي رويشي گيزلا )Gisela( به روش كشت بافت .
221
تكثير پايه هاي رويشي گيزلا به روش كشت بافت
222
تكثير پايه هاي رويشيگيزلا... به روش كشت بافت
223
تكثير درون شيشه اي و پرآوري دورقم يكساله و چند ساله توت فرنگي با استفاده از Cut achene و كشت جنين
224
تكثير درون شيشه اي و تهيه كاريوتيپ آلسترومريا
225
تكثير گونه بنه (Pistacia atlantica) با روش قلمه ساقه و بذر
226
تكثير، نفوذ و تمايز سلولهاي پيشساز عصب مشتق از سلولهاي بنيادي پرتوان القايي بر داربستهاي كلاژني پوشش داده شده با لامينين
227
تكثيرمصنوعي وتوليدلارو وبچه ماهي قزل الا
228
تكچرايزينگ توسط جت هوا
229
تكدي و ولگردي واحكام ناظر برآن در فقه وحقوق
230
تكرار
231
تكرار اشياء در سطح شبكه هاي توزيعي
232
تكرار روش تجزيه آدومين در حل مسئله نوسانگر غير خطي دافينگ
233
تكرار روش تجزيه آدومين در حل مسئله نوسانگر غيرخطي دافينگ
234
تكرار عملگر در نامساوي يانگ
235
تكرار متوالي تطبيق ويژگي و تخمين تبديل براي تشخيص جعل كپي-انتقال تصاوير
236
تكراري بود جايگزين بگذار
237
تكريم ارباب رجوع
238
تكريم كاركنان لازمه ي تكريم ارباب رجوع
239
تكسچرايزنيك توام نخهاي پلي استر POY و FOY به روش تاب مجازي و بررسي تاثير دماي هيتر بر خواص فيزيكي تكسچره شده
240
تكسچرايزينگ نخ مخلوط پشم پلي استر و بررسي خواص فيزيكي آن
241
تكسچره كردن نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 بروش بافت و شكافت و تثبيت بروش شيميايي (محلول كلريد كلسيم در متانول )
242
تكسچره كردن نخ هاي فيلامنتي نايلون 6 به روش بافت و شكافت و تثبيت به روش شيميائي
243
تكسچره كردن نخهاي چند فيلامنتي نايلون 6 بطريق شيميائي -مكانيكي
244
تكفير از ديدگاه مفيد و غزالي
245
تكلمه هايي از دنياي تئاتر
246
تكليف اخلاقي از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
247
تكليف از ديدگاه ايمانوئل كانت و هارولد آرتور پريچارد
248
تكليف از نظر رواقيان متاخر با تاكيد بر آراي اپيكتتوس و ماركوس اورليوس
249
تكليف تعليم و تربيت كودك در حقوق ايران
250
تكليف دولت در تامين رفاه اقتصادي مردم از نظر فقه اماميه
251
تكليف شرعي مردم در برابر جريانهاي فتنه
252
تكليف شرعي مسلمانان در قبال معاصي افراد
253
تكليف شرعي مسلمانان در مقابله با گروه هاي تكفيري
254
تكليف شرعي مسلمين در مقابل صهيونيسم از نظر فقه شيعه
255
تكليف محيط بانان محيط زيست و مسئوليت مدني و كيفري آن
256
تكم گرداني ومراسم نوبهارخواني در آذربايجان ومقايسه آن با مراسم كوسه كلين در تركيه
257
تكميل ، رنگرزي و خواص پارچه از نخ پنبه پلي استر مخلوط در رينگ و چندلاكني
258
تكميل آبگريزي بر روي كالاي سلولزي با استفاده از پارافين
259
تكميل آزمايشگاه تهويه
260
تكميل آنتي استاتيك و آلوده زدايي كالاهاي اكريليكي با استفاده از قليا
261
تكميل استاندارد راهنماي نقشه هاي معدني در ايران
262
تكميل الياف الكتروريسي شده PVDF/ZnO با گرافن اكسيد و احياي آن به روش حرارتي به منظور توليد مبدل انرژي مكانيكي به الكتريكي
263
تكميل پارچه پلي استر با سنتز در محل نانو ذرات سلنيوم
264
تكميل پارچه پلي استرتوسط سود
265
تكميل پارچه هاي پنبه اي
266
تكميل پارچه هاي پنبه اي با نانوذرات مس و بررسي خواص آن
267
تكميل توانائي دستگاه ... آزمايشگاه مايكروويو
268
تكميل چرخه MRPII در شركت سنو پارس
269
تكميل چند گانه كالاي پنبه اي با استفاده از لايه نشاني اكسيد روي
270
تكميل خودآرا به روي كالاي پنبه اي با كيتوسان
271
تكميل دفع روغن كالاي پلي استر سلولوزي
272
تكميل راه اندازي انجام آزمايش و تهويه دستوركار دستگاه تست موتور
273
تكميل راه اندازي و بكارگيري دستگاه امپدانس تيوب
274
تكميل رو شناسي III پارك ، آب نما، ميادين ورزشي
275
تكميل زخم پوش سلولزي به‌وسيله سنتز نانوساختار متخلخل فلزي-پپتيدي جهت رهايش دارو
276
تكميل زيست سازگار پلي استر با كيتوزان
277
تكميل ساخت دستگاه آسياي Hardgrove
278
تكميل ساخت دستگاه و بررسي آزمايشگاهي تأثير بالا آمدن سطح آب بر پايداري شيب هاي ماسه اي
279
تكميل ساخت و بررسي پارامترهاي موثربرخشك كن تركيبي
280
تكميل ساخت و بررسي و بهبود عملكرد خشك كن خورشيدي
281
تكميل سلولز ميكروبي به روش در محل نانو ذرات مس جهت حصول ضد ميكروبي
282
تكميل شيميايي كالاي پنبه اي با بتاسيكلودكسترين و كيتوسان به منظور بهبود رنگ پذيري آن
283
تكميل ضد آتش بر روي كالاي پشمي با استفاده از تركيبات اوره كندانس
284
تكميل ضد آتش كالاي سلولزي با مواد ضد چروك متيلولي و تركيبات فسفري
285
تكميل ضد آتش كالاي سلولزي به روش نانو سل- ژل
286
تكميل ضد چروك پارچه هاي سلولزي با رويكرد حذف فرم آلدئيد آزاد
287
تكميل ضد سلوليت كالاي پنبه اي
288
تكميل ضد ميكروب پارچه پنبه اي
289
تكميل ضد ميكروب كالاي پلي آميدي با استفاده از تري كلوزان
290
تكميل ضد ميكروب و ضد انعقاد خون روي كالاي پنبه اي
291
تكميل ضدچروك و ضدباكتري پارچه جين با استفاده از سيتريك اسيد و نيترات نقره
292
تكميل ضدچروك و ضدميكروب كالاي پنبه اي با استفاده از كيتوسان و اسيد سيتريك
293
تكميل ضدميكروب پارچه پنبه¬اي با هيدروژل طبيعي حاوي عصاره سماق
294
تكميل ضدميكروب و محافظت در برابر ماوراء بنفش كالاي پنبه اي به كمك هيدروژل آلجينات و اكسيدروي
295
تكميل كالاي پلي استر با نانو ذرات كربن سياه و بررسي ويژگيهاي آن
296
تكميل كالاي پلي استر براق با نانو ذرات كربن سياه و بهبود پايداري آن روي كالا
297
تكميل كالاي پنبه اي با روش سنتز نانو ذره TIO2/SIO2 وبررسي خواص ان
298
تكميل كالاي جين به روش سنتز در محل نانوذرات اكسيد روي
299
تكميل كالاي سلولزي بر پايه هيدروژل كتيرا حاوي گياهان دارويي و نانوذرات اكسيد روي جهت كاربرد در زخم پوش ها
300
تكميل ماشين آهار آزمايشگاهي
301
تكميل ماشين آهار آزمايشگاهي
302
تكميل مدلسازي موتور پيكان بر اساس روشهاي وقوعي (Event -Based ) و بررسي امكان پذيري نصب سيستمهاي اداره ي موتور بر روي آن
303
تكميل منسوجات خواب با عصاره هاي طبيعي آرامش بخش
304
تكميل نانو وب ZnO/PVA جهت به كارگيري در رنگبري پساب نساجي
305
تكميل نرم افزار روشنايي خارجي
306
تكميل نرم افزار روشنايي خارجي II
307
تكميل نقشه زمين شناسي به مقياس 1000/1 و محاسبه عيار حد بهينه معدن سرب و روي دونا
308
تكميل همزمان ضد آتش و ضد چروك كالاي سلولزي با استفاده از كربوكسيليك اسيد ها
309
تكميل همزمان محافظت در برابر نور فرابنفش و رنگرزي با خلال نارنج
310
تكميل و توسعه يك مدل رياضي گرداب سطحي و مقايسه آن با نتايج تجربي
311
تكميل و راه اندازي دستگاه برش ساده و ارزيابي پتانسيل روانگرايي ماسه چمخاله
312
تكميل و رنگرزي كالاي پلي استري و بررسي پديده رگه دار شدن (Barriness)
313
تكميل و رنگرزي همزمان پارچه ي سلولزي برپايه ي كراسلينك كننده ي غير اشباع مالئيك اسيد در حضور كاتاليست سديم هيپوفسفيت و نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد به عنوان كاتاليست كمكي
314
تكميل و كاليبراسيون سيمولاتورراكتور تهران
315
تكميل ويژه دارويي بهداشتي پوشاك پنبه‌اي و بررسي راحتي آن
316
تكنو لوژي سيمان سبز
317
تكنو لوژي شبكه هاي پيشرفته
318
تكنوازي تار در دستگاه شور و همايون به همراه تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
319
تكنوازي تار در دستگاه همايون و آواز دشتي به همراه تجزيه و تحليل موسيقي بختياري
320
تكنوازي در دستگاه نوا به همراه تجزيه و تحليل پيش درآمد
321
تكنوازي سنتور در دستگاه همايون به همراه تجزيه و تحليل قطعات اجرايي
322
تكنولورژي ساخت در صنايع كاني غير فلزي ساخت و بررسي خواص چيني دندان
323
تكنولوزي سازه هاي تطبيقي خودرو در تصادف
324
تكنولوژي EDM و مقايسه آن با ماشينهاي ديگر
325
تكنولوژي RFID
326
تكنولوژي RFID
327
تكنولوژي RFID در كاربرد پزشكي
328
تكنولوژي Top Drive [تاپ درايو] در صنعت حفاري
329
تكنولوژي wiMaX
330
تكنولوژي WPF [وي، پي، اف]
331
تكنولوژي آسترگيري تابلوهاي نقاشي رنگ روغن روي پارچه
332
تكنولوژي آسترگيري تابلوهاي نقاشي رنگ و روغن روي پارچه
333
تكنولوژي آموزشي
334
تكنولوژي آموزشي تحولات ،گرايشها،كاربرد
335
تكنولوژي آموزشي در پيشبرد آموزش
336
تكنولوژي آموزشي در تدريس درس رياضيات مقطع مختلف تحصيلي
337
تكنولوژي آموزشي در سراميك- آزمايشگاه پرسلان
338
تكنولوژي آموزشي در سراميك، آزمايشگاه مواد اوليه ﴿فرايند ساخت I﴾
339
تكنولوژي آموزشي و ضرورت تحول آن در نظام آموزشي
340
تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات گرايش سيار
341
تكنولوژي استفاده از انرژي خورشيدي
342
تكنولوژي اطلاعات در پست
343
تكنولوژي اطلاعات و كاربرد آن در صنعت
344
تكنولوژي اطلاعات وتاثيرآن براشتغال(مطالعه موردي:استان تهران)
345
تكنولوژي ايستگاه هاي ماهواره اي آنتن هاي مايكروويو
346
تكنولوژي ايستگاههاي زميني در مخابرات ماهواره اي
347
تكنولوژِي بازبيني جريان فازهاي خط انتقال ولتاژ بالا از راه دور براساس دريافت اطلاعات ميدان مغناطيسي
348
تكنولوژي برش با آب
349
تكنولوژي بهبود در شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو "ساپكو"
350
تكنولوژي تاثير سختي قالب در ريخته گري چدن خاكستري
351
تكنولوژي تبديل متانول به اوليفن ها OTM
352
تكنولوژي تراكم ايزواستاتيك سرد
353
تكنولوژي تست و كنترل ماشين افزار
354
تكنولوژي توربين بادي
355
تكنولوژي توليد جعبه هاي مقوايي
356
تكنولوژي توليد شاتون خودرو بروش آهنگري پودر
357
تكنولوژي توليد قطعات ظريف به روش CM و PCM
358
تكنولوژي توليد و بهره برداري سوخت هسته اي
359
تكنولوژي توليد و ويژگيهاي فلزات و آلياژهاي متحلخل
360
تكنولوژي جديد براي سنگشور كردن كالاي جين بدون استفاده از سنگ
361
تكنولوژي جوشكاري فلزات
362
تكنولوژي جوشكاري فلزات ﴿فرآيندها عيوب بازرسي تئوري طراحي﴾ وتحليل نرم افزاري جوش به كمك ANSYS
363
تكنولوژي چاپ
364
تكنولوژي چاههاي آب
365
تكنولوژي چرخه ارگانيك رانكين و تحليل اگزرژي يك چرخه
366
تكنولوژي حافظه اي usb flash [يو. اس. بي. فلش]
367
تكنولوژي دوخت و بررسي تعدادي از خواص آن
368
تكنولوژي ربات
369
تكنولوژي رهايش آهسته ﴿كنترل شده﴾ در كودهاي كشاورزي
370
تكنولوژي ريخته گري
371
تكنولو‍‍ژي ساخت سلول هاي خورشيدي و كاربرد آنها
372
تكنولوژي ساخت سلولهاي خورشيدي وكاربرد آنها
373
تكنولوژي ساخت فريت ها
374
تكنولوژي ساخت قالبهاي فلزي با دقت ابعادي بالا
375
تكنولوژي ساخت گرافيت روشهاي ساخت و بررسي خواص گرافيت
376
تكنولوژي ساخت لايه ها
377
تكنولوژي ساخت لوله هاي انتقال سيال تقويت شده با پارچه
378
تكنولوژي سوپاپ تناسبي
379
تكنولوژي شبكه هاي تلويزيون كابلي
380
تكنولوژي غشا و كاربرد آن در صنايع غذايي
381
تكنولوژي فشارهاي بالا
382
تكنولوژي گروهي قطعات فوج دوار به كمك كامپيوتر
383
تكنولوژي لاي فاي
384
تكنولوژي لوله هاي توپ و بررسي بالستيك داخلي
385
تكنولوژي ماتريسهاي اسپارس و كاربرد آن در روش تفاضلات و عناصر متناهي
386
تكنولوژي نانو و تاثير آن بر حافظههاي كامپيوتري
387
تكنولوژي نانو و كاربردهاي آن در صنايع هوافضا
388
تكنولوژي نسوزاندن گازها
389
تكنولوژي نصب سطحي SURFACE MOUNTED TECHNOLOGY
390
تكنولوژي نوين در ازدياد برداشت نفت
391
تكنولوژي هاي اجتماعي جديد و منازعات بينا هويتي در خاورميانه پس از جنگ سرد
392
تكنولوژي هاي مانيتور و رسانه هاي انتقال داده
393
تكنولوژي و تأثير آن بر اندازه بهينه بنگاه‌هاي صنايع توليدي ايران
394
تكنولوژي و توسعه مواد نانو ساختاري
395
تكنولوژي و روش هاي آزمايشگاهي جذب سطحي
396
تكنولوژي واترجت ، مزايا و كاربردهاي آن
397
تكنولوژي(Windows-presentation-Foundation) (WPF)
398
تكنيك ECGجنين از مادر
399
تكنيك ايربراش
400
تكنيك بافت و پرداخت قالي نقش برجسته در ايران
401
تكنيك بافت و پرداخت قالي نقش برجسته درايران
402
تكنيك برش صدا (16 ميليمتري)
403
تكنيك تئاتر
404
تكنيك خلاء و لايه گذاري
405
تكنيك رشته پيچي و بررسي خواص مخازن كامپوزيت (با استفاده از استاندارد (4994.BS)
406
تكنيك ساخت ظروف نقره ساساني ( مطالعه بر روي چند شيئي نقره ساساني موزه ايران باستان و رضا عباسي )
407
تكنيك ساخت ظروف نقره ساساني : مطالعه بر روي چند شيئ نقره ساساني موزه ايران باستان و رضا عباسي
408
تكنيك ساخت و فرم در ظروف فلزي دوره ساساني
409
تكنيك ساخت و فرم درظروف فلزي دوره ساساني
410
تكنيك علمي و عملي جوشكاري با استفاده از اشعه ليزر
411
تكنيك فيلمهاي عروسكي و رابطه آن با سينما و تلويزيون
412
تكنيك كلاژ در بيان انتزاع
413
تكنيك مجسمه سازي با روش CNC
414
تكنيك ها و تاكتيك هاي امنيت در رايانش ابري
415
تكنيك هاي ابزار دقيق رايج در صنايع نفت و آناليز و تحليل آن ها
416
تكنيك هاي افزايش پهناي باند در آنتن هاي ميكرواستريپ
417
تكنيك هاي افزايش دقت در مدارهاي سوئيچ شونده ي خازني
418
تكنيك هاي بافندگي ايران
419
تكنيك هاي به خاطر سپردن قطعات موسيقي و بررسي تاثير آن ها بر عملكرد نوازندگان پيانو
420
تكنيك هاي بهينه سازي براي مسائل برنامه ريزي تكه اي خطي كسري
421
تكنيك هاي بهينه سازي جايابي بافر در مدارات VLSI با مقياس نانو به منظور كاهش تاخير اتصالات داخلي
422
تكنيك هاي پردازش وباز توليد صدا
423
تكنيك هاي تشخيص نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
424
تكنيك هاي تغذيه در انتنهاي ميكرواستريپ و طراحي تغذيه در يك ارايه چهار تائي
425
تكنيك هاي چاپ عكس بعضي از عكاسان
426
تكنيك هاي چاپ عكس متري
427
تكنيك هاي چاپ عكس متري
428
تكنيك هاي حرفه اي عكاسي پرتره
429
تكنيك هاي خارق العاده ي مهندسي در كاهش مقاومت شناورها
430
تكنيك هاي داستان نويسي هوشنگ گلشيري
431
تكنيك هاي طراحي و پياده سازي مدارات PCB فركانس بالا
432
تكنيك هاي عكاسي رنگي
433
تكنيك هاي عكاسي مد لينگ
434
تكنيك هاي عيب يابي در چرخ دنده ها وياتاقان ها
435
تكنيك هاي فلوك
436
تكنيك هاي كمكي كامپيوتري براي بررسي ويژگي چبيشف از انتگرال هاي آبلي
437
تكنيك و تحولات ميزانسن در سينما
438
تكنيك و ساخت چراغ هاي سفالي
439
تكنيك‌هاي امنيتي در رايانش ابري
440
تكنيك‌هاي تعبير شعر در ديوان عبدالوهاب البياتي
441
تكنيك‌هاي تعبير شعر در ديوان عبدالوهاب البياتي
442
تكنيك‌هاي فشرده‌سازي رد اجراي مدل در رويكرد مدل‌رانده
443
تكنيكها و ابزارهاي جديد مونتاژ
444
تكنيكها و ابزارهاي جديد مونتاژ
445
تكنيكها و روش ها در فيلمبرداري انيميشن
446
تكنيكهاي بهينه سازي توان در سيستم هاي نهفته بر مبناي گذرگاه هاي آدرس و داده كم توان
447
تكنيكهاي تطبيقي حذف يا كاهشي نويز در الكتروكارديوگرافي تست ورزشي
448
تكنيكهاي تقريبي تحليلي در فرايند يادگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي
449
تكنيكهاي چاپ دستي
450
تكنيكهاي چاپ دستي
451
تكنيكهاي چند متغييره
452
تكنيكهاي زبان درآثار هالوارد پتينز
453
تكنيكهاي زبان درآثار هالواردپينتر
454
تكنيكهاي طراحي كامپيوتري و چاپ سازگار با صنعت چاپ پارچه كشور
455
تكنيكهاي طراحي و چاپ كامپيوتري متناسب با صنايع چاپ پارچه كشور
456
تكنيكهاي عكاسي طبيعت
457
تكنيكهاي ويو كمرا(دوربين قطع بزرگ )
458
تكنيگي هاي پوچ توان و ديناميك هاي يك مدل با SIR منابع بيمارستاني
459
تكواژها تكواژ گونه هاي فعل ساز در كردي كلهري (مطاله موردي گيلانغرب )
460
تكوين جنين در كاج ايراني Pinus eldarica
461
تكوين ريشه پسته از مرحله جنيني به بعد و ساختار سه بعدي مناطق آن
462
تكوين مفهوم بي نهايت تز كانتوز و نسبت آن با پارادايم هاي رياضي
463
تكوين نظريه در حرفه شهرسازي معاصر ايران (از 1340 تا كنون)
464
تكوين و تحول اقطاع در اسلام از آغاز تا پايان دوره امويان
465
تكوين و توسعه شهر سروآباد و پيامدهاي آن در منطقه .
466
تكوين و روند شهرسازي يزد از دوره آل كاكويه تا ابتداي صفويه
467
تكينگي هاي طيفي و كاربرد آنها در ليزرها
468
تكينيك وساختمان عروسكهاي نخي در تئاتر عروسكي
469
تكيه گاه كوهمولوژي موضعي
470
تگ نگاري روستاي زانوس
471
تگاهي سبك شناسانه به اشعار مرتضي نوربخش﴿زباني،ادبي و فكري﴾
472
تلازم فرهنگي مليت و مذهب و تقابل آن در ميان ملل جهان سوم
473
تلاش براي پيوند با گذشته (برسي تلاش نقاشان معاصر ايران براي پيوند با گذشته تصويري خويش )
474
تلاش بين طبيعت و تجريد در رسيدن به بيان دروني
475
تلاشي براي پيوند زبان آشنا وفضاي معاصر
476
تلاشي براي تعريف سينماي تجربه گرا با نظري به آثار ( آندره آ آرنولد ، ويرجيل ويدريش و توماس وينتربرگ )
477
تلاطم در ابرشاره ها
478
تلاطم سيال در يك مخزن استوانه‏اي بيضوي با يك ناپيوستگي بيضوي شكل خارج از مركز
479
تلاطم همسانگرد
480
تلاطم هوا در عبور اشياء
481
تلاقي و درهم تنيدگي تشكيل حالت هاي آميخته ي دوپاره اي كوانتومي
482
تلخي زدايي از آب ليموشيرين با استفاده از آنزيم هاي طبيعي موجود در مركبات
483
تلخيص زاد المسافرين ناصر خسرو علوي قبادياني
484
تلخيص كتاب (( روانشناسي اجتماعي )) تاليف : اليوت ارونسون ترجمه حسين شكر كن
485
تلخيص كتاب پنجاه انديشمند نوين علوم تربيتي
486
تلخيص كتاب مردم نگاري آموزش (‌ نويسنده : نعمت الله فاضلي
487
تلخيص گوهر مراد ملاعبدالرزاق لاهيجي و تحقيق و تتبع در فلسفه عقايد او
488
تلخيص مرصاد العباد بفارسي ساده و شرح حال نجم الدين رازي
489
تلخيص وجه دين ناصر خسرو بسبك فارسي فعلي و تحقيق در مذهب اسمعيليه
490
تلرانس خرابي سازه هواپيما بعد از ترميم
491
تلف مال موقوف و بررسي آثار آن در فقه اسلامي
492
تلف مبيع قبل از قبض
493
تلفات انرژي الكتريكي در شبكه توزيع برق
494
تلفات بادبردگي و تبخير سامانه آبياري باراني ثابت با آبپاش متحرك در استان اصفهان
495
تلفن داخلي ﴿6خط داخلي-2خط خارجي﴾ به صورت سخنگو براي خطوط خارجي و با امكان پيغام گير و كنفرانسينگ
496
تلفن سانترال
497
تلفن سانترال telephone Central
498
تلفن سنجي )TELEPHONOMETRY(
499
تلفن همگاني سيار )TELEPOINT(
500
تلفهاي همگاني (كارتي ) آينده
501
تلفيق INS و GPS با استفاده از فازي نوع دوم
502
تلفيق اطلاعات اكتشافي و شبيه سازي ژئوفيزيكي كانسار مس ريگان - بم
503
تلفيق اطلاعات اكوكارديوگرافي و الكتروكارديوگرام به منظور تشخيص هايپرتروفي قلب ناشي از بيماري كارديوميوپاتي هايپرتروفيك و فشار خون سيستميك
504
تلفيق امتياز و پاداش براي ايجاد قابليت اطمينان در Mix-net
505
تلفيق اندازه گيريهاي فيزيولو‍‍ژيك به منظور آشكارسازي دانش فرد خطاكار
506
تلفيق ايمني راه با مديريت روسازي ﴿ ارائه مدل تصادفات ﴾
507
تلفيق بافت و فرم در احجام سفالي
508
تلفيق بافت و فرم در احجام سفالي
509
تلفيق برنامه ريزي توسعه راهبردي با برنامه ريزي ﴿مورد كاوي: مديريت يكپارچه مناطق ساحلي﴾
510
تلفيق برنامه‌ريزي فرايند و زمانبندي با در نظر گرفتن اهداف چندگانه با استفاده از برنامه‌ريزي محدوديت
511
تلفيق بهينه آب سطحي و زير زميني براي كاهش تاثير شوري در شبكه آبياري گرمسار
512
تلفيق تركيب بندي مينياتور با هنر معاصر
513
تلفيق تقويت كننده قدرت مايكروويو با پيش‌اعوجاج ساخته شده با فناوري FPGA و ارزيابي عملكرد فرستنده خطي
514
تلفيق تكنيك RS&GIS و مدل هاي تحليل فراواني در مطالعه خطر سيل گرفتگي منطقه جيرفت
515
تلفيق تكنيك چاپ باتيك با هنر مشبك به منظور ساخت وسايل كاربردي با الهام از نقوش گچبري بقعه پير بكران
516
تلفيق تكنيك مديريت ريسك در مهندسي ارزش براي بهبود مديريت پروژه : مطالعه موردي -شركت عمليات اكتشاف نفت
517
تلفيق تكنيك مينا سازي و هنرهاي چوبي در وسايل چوبي معاصر
518
تلفيق چوب و چرم در وسايل كاربردي(پاراوان )
519
تلفيق خط وتذهيب در اسلام
520
تلفيق داده ‌هاي دورسنجي، زمين‌ شناسي و مغناطيس در پتانسيل ‌يابي و اكتشاف كانسارهاي آهن در زون سنندج - سيرجان، حدفاصل سيرجان و حاجي ‌آباد
521
تلفيق داده شبه فاصله و داده فاز حامل براي تعيين موقعيتگيرندهGPSبا استفاده از الگوريتم حداقل مربعات خطا
522
تلفيق داده هاي دورسنجي، ژئوشيمي و زمين شناسي در اكتشافات مواد اوليه سيمان، در محدوده معادن كارخانه سيمان سامان كرمانشاه در محيط GIS
523
تلفيق داده هاي زمين شناسي- اكتشافي مناطق مستعد ژئوترمال استان آذربايجان شرقي در مقياس 100000: 1 در محيط GIS
524
تلفيق داده هاي زمين شناسي ساختاري و ژئوفيزيك در تفكيك انديس هاي سنگ آهن و شناسايي مناطق اميدبخش استان يزد در محيط GIS
525
تلفيق داده هاي زمين شناسي، دور سنجي و ژئوفيزيكي در بررسي كانسارهاي مس محدوده كلوت اشرف ها - رباط پشت بادام يزد
526
تلفيق داده هاي ژئوالكتريك و PMR به منظور پتانسيل يابي منابع آب زير زميني در محدوده سايت هسا-شمال شاهين شهر
527
تلفيق داده هاي ژئوفيزيك دورسنجي ژئوشيميايي با هدف شناسايي استعداد كانه زايي طلا و توليد نقشه پيش داوري در منطقه نيكويه
528
تلفيق داده هاي سنجش از دور و الكترومغناطيس به منظور بررسي تغييرات مكاني شوري خاك در بخشي از اراضي استان يزد
529
تلفيق داده هاي سنجش از دور و مدل رقومي ارتفاع در تخمين كربن آلي خاك در منطقه ضرغام آباد سميرم اصفهان
530
تلفيق داده‌هاي ماهواره‌اي و ژئوشيميايي اكتشاف طلا در شمال شرق اردستان
531
تلفيق درسي تربيت بدني با دروس رياضي وجغرافيا
532
تلفيق دوچهارچوب وال آي تي و اف اي ا اف و بررسي تاثيران برافزايش كنترلهاي مال روي سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات دربنگاههاي كسب وكاربزرگ
533
تلفيق ديدگاه‌هاي مثبت‌نگري اقتصادي و تخمين هيدرولوژيكي در واسنجي يك مدل مديريت منابع آب براي يك حوضه آبريز با كاربري غالب آبياري-مطالعه موردي: زيرحوضه مهاباد
534
تلفيق روش گروه هاي كليدي و آناليز تغيير شكل ناپيوسته دو بعدي در تحليل شيب سنگ هاي درزه دار ﴿مورد مطالعاتي : بلوك تكنونيكي 2 معدن سنگ آهن چغارت﴾
535
تلفيق روش‌هاي عددي آناليز تغييرشكل ناپيوسته (DDA) و جابجايي ناپيوستگي (DDM) جهت تحليل پايداري شيب سنگ‌ هاي درزه‌ دار
536
تلفيق روشهاي DEA و AHP و كاربردهاي آن
537
تلفيق روشهاي و AHP وDEA و كاربردهاي آن
538
تلفيق ريز استخراج فاز جامد و مايع و استفاده از سيم پوشيده با نانواكسيد مس براي استخراج و اندازه گيري تركيبات آروماتيك فرار آلي در نمونه هاي آبي
539
تلفيق ريز استخراج قطره آويزان و روش تبخيركامل براي اندازه گيري الكل هاي سبك درمايعات زيستي
540
تلفيق ريزاستخراج با قطره مايع و لايه هيدروكسيد دوگانه براي اندازه گيري همزمان فرميك اسيد، لاكتيك اسيد و استيك اسيد در نمونه هاي بيولوژيكي
541
تلفيق سامانه هاي ناوبري GPS و INS جهت افزايش دقت ناوبري مبتني بر فيلتر كالمن و شبكه هاي عصبي
542
تلفيق سامانه‌هاي موقعيّت‌يابي ماهواره‌اي GPS و GLONASS به منظور افزايش قابليّت اطمينان در شرايط انسداد سيگنال
543
تلفيق سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي ارزيابي تناسب و تخريب‌پذيري بخشي از اراضي جوپار در استان كرمان
544
تلفيق سنسورهاي تاخيري و بدون تاخير در محيط وافعيت مجازي
545
تلفيق سيستم فوتوولتائيك و آبگرمكن خورشيدي
546
تلفيق سيستم موقعيت‌يابGPS و حسگرهاي INS با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند
547
تلفيق سيستم‌هاي GPSوGLONASS با استفاده از فيلتر كالمن بهبود‌يافته
548
تلفيق سيستم‌هاي ناوبري ماهواره‌اي و سنسورهاي اينرشيال ميكروالكترومكانيكي براي كاربردهاي دقيق
549
تلفيق شبكه عصبي و AHPجهت تخمين تقاضاي انرژي بخش حمل نقل ريلي در ايران در شرايط عدم قطعيت
550
تلفيق شيشه گري و فلز و كاربرد آن در فضاهاي داخلي
551
تلفيق شيوه منبت و مشبك در قاب و جعبه هاي چوبي
552
تلفيق شيوه هاي اجرايي هنرهاي چوبي در ساخت قاب آينه
553
تلفيق شيوه هاي فلزكوبي و فيروزه كوبي در آثار چوبي كاربردي
554
تلفيق عناصر غيرليقه اي در بافت
555
تلفيق كاربرد قبل از برداشت پلي‌آمين‌ها و تيمار پس از برداشت كايتوزان بر ويژگي‌هاي كيفي پسته‌تر رقم ʼاكبريʻ
556
تلفيق كروماتوگرافي گازي - اسپكترومتر تحرك يوني با منبع تخليه كرونا و توسعه فيبر هاي جديد ريز استخراج فاز جامد به منظور آناليز سموم ارگانوفسفره و فلزات در نمونه هاي زيست محيطي
557
تلفيق گره چيني چوب با الهام از نقش مايه هاي گليم شاهسون
558
تلفيق گزينشي دو روش sca, ssm ازروشهاي soft OR به منظور برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علم وهنر .
559
تلفيق مبادلات بين بخشي در سازمان اكو (براي ايجاد اتحاد اقتصادي)
560
تلفيق مدل اولري WRF با مدل فتوشيميايي جهت پيش بيني آلودگي هوا در كلان شهرها نظير تهران
561
تلفيق مدل ساختاري تفسيري و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي عمراني
562
تلفيق مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مكانيايي واحد هاي آموزشي مطالعه موردي منطقه شش تهران
563
تلفيق مدل كوبيت و مدل بلوغ هم سويي لوفتمن به منظور ارزيابي و اندازه گيري سطح بلوغ هم سويي راهبردي كسب و كار و فناوري اطلاعات در سازمان ها
564
تلفيق مدل هاي LUIM و شبكه هاي باور بيزين براي پهنه بندي و ارزيابي ريسك فرسايش خاك در حوزه آبخيز كرچمبوي، استان اصفهان
565
تلفيق مدلLUIM و شبكه‌هاي باور بيزين براي پهنه‌بندي خطر فرسايش در حوزه قره‌آقاچ شهرستان سميرم
566
تلفيق مدلهاي رياضي و GIS به منظور پهنه بندي و برآورد خسارت سيل
567
تلفيق مديريت ريسك سازماني و استراتژي شركت‌هاي ساخت‌و‌ساز: نگاه كاربردي بر شناسايي عوامل و ارائه چارچوب‌هاي موثر در اجراي مديريت ريسك سازماني در ايران
568
تلفيق مديريت زنجيره تامين و مديريت استراتژيك با تاكيد بر سازمان هاي ايراني
569
تلفيق مفاهيم ناب و شش سيگما در مديريت توليد
570
تلفيق مفرغ لرستان با خط كوفي
571
تلفيق ملاحضات زيست محيطي و اقتصادي كاربرد زمين در برنامه ريزي راهبريد شهري نمونه موردي : منطقه 21 شهر تهران ( غرب مسيل كن)
572
تلفيق مهندسي ارزش و مهندسي همزمان جهت رسيدن به حداكثر بهره وري و ارائه مدل تلفيقي در قالب يك مثال عملي
573
تلفيق ميان فيزيك سنگ و وارون سازي تغييرات دامنه با دورافت براي توصيف مخزن در يكي از ميادين نفتي ايران
574
تلفيق نخ و چرم در بافته هاي تزييني
575
تلفيق نرم افزارها براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي
576
تلفيق نقش مايه هاي موجود در كاشي هاي دوره ي ايلخاني با فرم هاي سراسليمي در طراحي زيور آلات
577
تلفيق نقشهاي اسليمي و ختايي با مكتب نقاشي بصري
578
تلفيق نقوش گره چيني و نقش مايه هاي پريميتيو ﴿بدوي﴾ در طراحي و ساخت اشياي تزييني ﴿پارتيشن، لايتينگ، ميز، كتابخانه﴾
579
تلفيق هنر و تكنولوژي در مكتب كانادا
580
تلفيق هنر و تكنولوژي ذر مكتب كانادا
581
تلفيق و برنامه ريزي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
582
تلفيق و برنامه ريزي حوزه هامانه كذاب
583
تلفيق و برنامه ريزي: حوزه قوام آباد - زارچ
584
تلفيق و مدلسازي چند متغيره داده هاي ژئوفيزيك با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري علي آباد و دره زرشك جهت شناسايي كليدهاي اكتشافي
585
تلفيق و مدلسازي داده هاي ژئوفيزيكي با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري چاه فيروزه، سريدون و نوچون جهت تفكيك زون هاي پر عيار
586
تلقي عامه شيعيان از علم امام در سه سده نخست
587
تلقيح متقابل قارچهاي اندوفايت همزيست در دو ژنوتيپ فسيكوي بلند و رديابي آن با استفاده از نشانگرAFLP
588
تلمبه هاي گريز از مركز تلمبه هاي آبي - طرح و محاسبه
589
تلميح در قصايد خواجوي كرماني
590
تلميحات و اشارات در اشعار اديب نيشابوري
591
تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده ناصرخسرو
592
تلميحات و اشارات درجلد 1 ديوان شهريار
593
تلميحات و تمثيلات و اعلام در آثار مهدي حميدي شيرازي
594
تلميحات و تمثيلات و اعلام در ديوان فرصت شيرازي
595
تله متري - طراحي و ساخت مدارهاي فركانسي راديويي
596
تله متري بر اساس فيبر نوري
597
تله متري تصوير از طريق TCP/IP با استفاده از برد Embedded ARM و سيستم عامل لينوكس
598
تله متري رطوبت دما و گاز محيط توسط SMS
599
تله متري، بخشي مالتي پلكس ، مدولاسيون مياني و شبيه سازي سيگنالها
600
تله هاي زندگي
601
تله ويزيون وسيله ارتباط جمعي
602
تلواسه
603
تلويزيون
604
تلويزيون ، تكنيك و هنر
605
تلويزيون به مبدل ديجيتالي اوسيلوسكوپ
606
تلويزيون در ايران
607
تلويزيون ماهواره اي و هويت جنسيتي دختران جوان ( مطالعه موردي : دختران جوان در شهر تهران )
608
تلويزيون و آداب ﴿ اخلاق رسانه اي﴾ رسانه
609
تلويزيون و كودك
610
تم و وارياسين ها در نيمه ي اول قرن بيستم
611
تماس زباني از طريق ترجمه: تاثير نظام وجهي زبان انگليسي بر گونه ي علمي زبان فارسي
612
تماشا گه تاريخ
613
تماشاخانه
614
تماشاخانه تهران از آغاز تا حال
615
تماشاخانه ﴿مجموعه سينمايي﴾
616
تماشاخانه: يك گام به سوي تئاتر مردمي
617
تماشاگاه فرهنگ و تمدن مهاباد سيرانگاي ژيار
618
تماشاگر تئاتر
619
تماشاگه شهر
620
تمام نگار و بررسي اثر تغيير طول موج در بازسازي تمام نگار
621
تماميت پيشرفته در فضاي متريك فازي
622
تماميت خواهي از منظر هگل
623
تماميت نظريه قياس استثنائي در منطق قديم
624
تمايز اكوتيپهاي مختلف زنبورهاي پارازيتوييد شته ي خالدار يونجه، Therioaphis trifolii (Hemiptera: Aphididae) ، با استفاده از داده هاي ريخت شناسي، مولكولي و بوم شناختي
625
تمايز بين تعهد نتيجه و تعهد وسيله در حقوق ايران و UNIDROIT و بررسي آثار اين آثار
626
تمايز بين جريان هجومي و خطاي داخلي ترانسفورماتور با استفاده از تحليل Wavelet و الگوريتم HMM
627
تمايز بين مراحل اوليه و پيشرفته بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير مغزي EEG
628
تمايز سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني به سلول عصبي در دستگاه كشت سه بعدي
629
تمايز سلولهاي استرومايي مغز استخوان به كارديومايوسيت ها و آناليز آنها با تكنيك RT_PCR
630
تمايز سلولهاي استرومايي مغز قرمز استخوان به سلولهاي عضله قلبي در محيط كشت
631
تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش به سلولهاي عصبي با استفاده از استوروسپورين همراه با مورفين
632
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهاي قلبي به روش آزمايشگاهي
633
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انساني به سلولهاي كبدي در محيط آزمايشگاهي
634
تمايز سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان به سلول هاي عضله قلبي در محيط كشت و بررسي آن به روش ايمونوسيتوشيمي
635
تمايز كاركردي سلولهاي بنيادين مزانشيمال به سلولهاي اندوتليال شرياني با بارگذاري همزمان كششي و برشي
636
تمايز هاي بدن،در سبك پوششي زنان ايران (مطالعه موردي:زنان تبريز)
637
تمايزات مباني اخلاقي امام خميني(ره) با مباني ارسطو
638
تمايزات منطقه اي اقتصاد دانش بنيان در استان هاي ايران
639
تمايل به هم خَلقي ارزش و تاثير آن بر يادگيري و نوآوري سازماني
640
تمايل دانش آموزان دبيرستانهاي گنبد به اقامه نماز
641
تمبر ايران
642
تمبر ايران
643
تمبر زباني براي گفتگوي تمدنها
644
تمثل، تجسد و تجلي خدا در متون يهودي، مسيحي و اسلامي
645
تمثيل در اشعار صائب
646
تمثيل در علم سياست
647
تمثيل غير حيواني (پارابل و اگزمپلوم ) در گلستان و بوستان سعدي
648
تمثيل و تصوير در مثنوي "با نگاهي به دريا"
649
تمثيل و تفهيم در طراحي و آرم
650
تمثيل و رمز:دريچه اي به دنياي انيميشن
651
تمد
652
تمدن جهاني از منظر اديان آسماني
653
تمدن جيرفت و بررسي آثار و نقوش اين تمدن
654
تمركز بر روي آناليز چندين مدل مديريت موجودي توسط فروشنده بر حسب روش بازپرسازي بهينه در حالت قطعي و توسعه مدل با در نظر گرفتن پس افت
655
تمركز زدايي مديريت زمين شهري در جهت تخصيص بهينه منابع(مطالعه موردي :شهر ايذه)
656
تمركز زدايي و توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران: يك رويكرد سيستمي ديناميكي
657
تمركز و عدم تمركز در آموزش و پرورش
658
تمركز و عدم تمركز در حكومت قاجار و پيامدهاي آن ( 1250 - 1324 ه . ق )
659
تمركز و عدم تمركز در سازمانها و نقش آن در كارآيي سازمان
660
تمركز، رقابت و جهت عليت بين عناصر بازار در صنايع فلزات اساسي ايران از سال 1374 الي 1392
661
تمركززدايي مالي و نابرابري منطقهاي در استانهاي ايران
662
تمرين هاي ابتدائي براي سازني
663
تمكان سجي استفاده از تركيب كولرهاي تبخيري مستقيم و غيرمستقيم در تهويه ساختمان ها
664
تمكين
665
تملك اراضي توسط شهرداري ها و دولت
666
تمليك و تملك اراضي توسط سازمان ملي زمين و مسكن و تامين نصابهاي مالكانه در نظام حقوقي ايران
667
تمليك يكجانبه در فقه و حقوق ايران
668
تمهيد مبنايي نظري براي حفاظت، به منزلۀ حوزه اي ميان رشته اي در پيشبرد تحقيقِ تاريخ معماري ايران
669
تمهيدات ايمني از حريق در ساختمانهاي بلند
670
تمهيدات سينمايي
671
تمهيدات شهرسازي به منظور كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله ﴿شهر چالوس﴾
672
تمهيدات معمارانه گذشتگان براي مقابله با زلزله در بناهاي تاريخي شهر تبريز
673
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
674
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
675
تميز كاري نقاشي ﴿ رنگ و روغن روي پارچه ﴾
676
تميز كردن آزمايشگاهي غشاهاي اسمزمعكوس
677
تميز كردن شيميايي غشاء اسمز معكوس گرفته شده توسط قندها
678
تميز كننده آلتراسونيك
679
تميزكاري نقاشي (رنگ روغن روي پارچه )
680
تن پوش يك بار مصرف
681
تنازبفييتادلليصدغ لثيغ
682
تناسب افسانه هاي عاميانه ايراني با فيلم كارتون و عروسكي
683
تناسب جرم و مجازات از ديدگاه اسلام
684
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
685
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
686
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه ، براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
687
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
688
تناسبات طلايي در معرق چوب
689
تناسخ از نظر حكماي مشاء و متعاليه
690
تناص القصص القرآنية في نهج البلاغة
691
تناظر ترموديناميكي برخي سياه چاله ها با گاز وان در والس
692
تناظر متناهي طيف در توسيع هاي حلقه نوتري
693
تناظريابي گرافي تصاوير قدرت تفكيك بالاي سنجش از دور
694
تناعغلاذرلزسطي
695
تناقض قرآني در اشعار ابوالعتاهيه و سنايي
696
تناقضيات اميل- بحث كلي راجع به اميل
697
تناليته ، پنتاتونيسم و هارموني پارالل در آثار دبوسي ( پرلودها براي پيانو سولو )
698
تناوب در كوهمولوژي گروه ها و تحليل هاي كامل
699
تنبلي اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه مقايسه اي ميان شهروندان يزد و خرم آباد)
700
تنبور از ديرباز تاكنون
701
تنبيه زوجه توسط زوج از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران و كنوانسيون بين الملل
702
تنبيه و بازجويي انتظامي از نظر فقه و حقوق
703
تنجيز و تعليق در عقد وكالت از ديدگاه مذاهب اسلامي
704
تنديس هاي شبانه عكاسي از مجسمه ها در شب با رويكرد سورئاليستي
705
تنزيه و تشبيه در اشعار عبدالرحمان جامي
706
تنسي ويليامز
707
تنسي ويليامز و تحليل نمايشنامه باغ وحش شيشه اي
708
تنش T در محيط ناهمسان گرد ترك دار
709
تنش پيش -تراكمي و رابطه آن با ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي برخي از خاكهاي اصفهان
710
تنش در يك جسم نيمه بي نهايت با تعدادي ترك
711
تنش زدايي به روش التراسونيك
712
تنش قائم در نانو حفره صفحه اي
713
تنش ها در سنگ
714
تنش ها و تغيير شكلهاي پسماند ناشي از فرآيند پخت در بدنه كامپوزيتي شناور
715
تنش هاي باقيمانده در جوش
716
تنش هاي پسماند در جوش مقاومتي آلومينيوم و تاثير پارامترهاي جوش بر آن
717
تنش هاي جانبي شفت پروانه
718
تنش هاي موضعي در اطراف اتصال ها در مخازن كروي
719
تنش هاي هرتز
720
تنش‌هاي ايجاد شده بر اثر نفوذ در ذرات الكترودي نانو مقياس با استفاده از مدل فازي
721
تنشسياتناسنت
722
تنشهاي پس ماند و عمليات حرارتي تنش گيري تنشهاي پس ماند در يك فولاد مخصوص
723
تنشهاي حرارتي
724
تنشهاي حرارتي بر روي ديواره ناشي از برخورد ذرات در يك رايزر گاز-جامد
725
تنظيم اتوماتيك رله هاي ديفرانسيلي با در نظر گرفتن اثراشباع ژنراتور سنكرون و خطاهاي داخلي تجهيزات قدرت در محاسبات اتصال كوتاه
726
تنظيم اتوماتيك رله هاي فركانسي جهت حذف بار
727
تنظيم ارتفاع و سطح خودرو در حين ورود ارتعاشات غيرمتقارن به چرخ ها با استفاده از تعليق بادي با فنرهاي بادي متصل به يكديگر
728
تنظيم برنامه كامپيوتري طراحي اوليه توربين جريان محوري
729
تنظيم بهينه ولتاژ در شبكه¬هاي هوشمند با استفاده از يك ساختار غيرمتمركز و هماهنگ
730
تنظيم بهينه‌ي پارامترهاي عناصر موجود در مسير برق رساني به واحدهاي حرارتي بزرگ در فرايند بازيابي سيستم قدرت
731
تنظيم پارامترهاي الگوريتم هاي فرا ابتكاري با استفاده از از طراحي آزمايش ها
732
تنظيم پارامترهاي پايدارسازهاي شبكه برق ايران بر اساس اطلاعات PMU با هدف كم كردن نوسانات بين ناحيه‌اي
733
تنظيم پارامترهاي روش فيدبك تكرار شونده
734
تنظيم پارامترهاي سيستم كنترل PID با الگوريتم غذا يابي باكتري
735
تنظيم پارامترهاي سيستمVOIPبا توجه بهپارامترهاي شبكه وكيفيت صوت اندازه گيري شده
736
تنظيم پوياي سرعت يادگيري در الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
737
تنظيم تپ ترانسفورمرهاي شبكه مصرف داخلي نيروگاه هاي بخار جهت بهينه سازي مصرف داخلي در شرايط توليد گوناگون
738
تنظيم تصميمات قيمت گذاري تحت شرايط مشاركت و رقابت بين دو زنجيره تامين حلقه بسته (مطالعه موردي صنعت دارو)
739
تنظيم تطبيقي زمان واقعي سيستم حفاظت شبكه توزيع هوشمند
740
تنظيم تطبيقي ناحيه هاي حفاظتي رله هاي ديستانس در حضور عنصر STATCOM در شبكه
741
تنظيم تقسيم سلولي
742
تنظيم جريان اسپيني خالص در حلقه كوانتومي با سه رابط و نقطه كوانتومي
743
تنظيم حفاظت نوسازان توان رله هاي ديستانس با استفاده از بررسي توان شبكه
744
تنظيم خانواده در استان بوشهر
745
تنظيم خانواده و فرزندآوري از نگاه فقه اماميه
746
تنظيم خودچيني نانو ساختار بلور پليپروپيلن (پلي‌مورفيزم) از طريق افزودن نانوذرات كوپليمر استايرن/اكريونيتريل و بررسي فرسايش آلياژ
747
تنظيم خودكار سرعت تردميل بدون دخالت كاربر
748
تنظيم دقيق شبكه هاي كانولوشني عميق براي طبقه بندي آثار هنري
749
تنظيم راه اندازهاي رله هاي ديستانس در يك شبكه قدرت
750
تنظيم رله ها و اينترلاك كليه هاي فشار قوي نيروگاه حرارتي
751
تنظيم رله هاي جريان زياد زمين طرفين ترانسفورماتورهاي سه سيم پيچه بوسيله برنامه كامپيوتر
752
تنظيم رله هاي ديجيتالي فشار قوي توسط كامپيوتر
753
تنظيم زمان بندي چراغ راهنمايي براي كنترل ترافيك چهارراه
754
تنظيم ساختار و پارامترهاي شبكه هاي عصبي با استفاده از الگوريتم هاي فرااكتشافي براي دسته بندي
755
تنظيم ضرايب كنترل كننده PID با الگوريتم ژنتيك(GA) و PSO
756
تنظيم عوامل تاثيرگذار بر نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين متقابل نفتي جهت تثبيت منافع سرمايه گذاري
757
تنظيم فركانس در ريز شبكه ي بادي - ديزلي با استفاده از چرخ طيار و پيل سوختي
758
تنظيم قطعاتي از استاد ابوالحسن صبا براي تار و بم تار
759
تنظيم قواعد فازي بوسيله يادگيري تشديدي
760
تنظيم كامپايلر به منظور كم كردن منابع مصرفي مورد نياز برنامه براي اجرا بر روي ماشين هاي منابع محدود
761
تنظيم كنترلر فازي سيستم تعليق فعال خودرو
762
تنظيم مجدد زمين در پهنه هاي مخروبه بافت تاريخي شهر يزد (نمونه موردي: محله گازرگاه شهر يزد)
763
تنظيم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزينه كل
764
تنظيم مدل سيال مخزن با در نظر گرفتن پارامتر حلاليت
765
تنظيم منظومهء شيخ صنعان براي نمايش راديويي
766
تنظيم ميانگين بهينه ي فرايند با در نظر گرفتن مدل كنترل موجودي يكپارچه ي فروشنده خريدار در زنجيره تأمين
767
تنظيم نورتابي نانوبلورهاي سلنيد روي با آلايش فلزات واسطه و با استفاده از پوسته سولفيد روي
768
تنظيم و جايابي بهينه PST در شبكه هاي قدرت (با پياده سازي در برنامه پاشا)
769
تنظيم و راه اندازي ماشين فولي فشن
770
تنظيم و كاليبراسيون سيستم ديفراكتومتري نوتروني پودر و انجام آزمايشاتي جهت شناسايي مواد
771
تنظيم و كنترل امپدانس مفصل در هر زير حركت بروش MPIC
772
تنظيم و مضراب گذاري رديف منتظم الحكماء و بررسي تطبيقي آن با رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ﴿ دستگاه شور ﴾
773
تنظيم و هماهنگي بهينه رله هاي جريان زياد با منظور نمودن منحني خرابي كابلها
774
تنظيم و هماهنگي بهينه رله هاي ديستانس و جريان زياد با يكديگر توسط الگوريتم ژنتيك
775
تنظيم و هماهنگي رله هاي جريان زياد در شبكه هاي بهم پيوسته با استفاده از تكنيك بهينه سازي
776
تنظيم و هماهنگي رله هاي نيروگاه بخاري
777
تنظيم و هماهنگي قابل انعطاف رله هاي اضافه جريان و هماهنگي بهينه تركيب رله هاي ديستانسي و اضافه جريان در شبكه هاي بهم پيوست
778
تنظيم و هماهنگي كامپيوتري رله هاي ديستانس نوع مهو و كواد در شبكه هاي قدرت
779
تنظيم وفقي رله بازبست جهت جلوگيري از عملكرد نابه‌هنگام فيوزها در شبكه توزيع داراي منابع توليد پراكنده
780
تنظيم وفقي رله‌هاي اضافه جريان در شبكه‌هاي توزيع با حضور نيروگاه‌هاي بادي
781
تنظيم وقفي رله ديستانس در خطاي اتصال زمين با مقاومت بالا
782
تنظيم ولتاژ شبكه هاي توزيع با ضريب نفوذ بالاي منابع فتوولتائيك توسط مديريت توان اكتيو و راكتيو
783
تنظيم وهماهنگي بهينه حفاظت شبكه توزيع
784
تنظيم وهماهنگي بهينه رله هاي ديستانس و جريان زياد فازي و زمين به كمك الگوريتم ژنتيك
785
تنظيم‌سازي موضعي براي برنامه‌هاي رياضي با قيود تعادلي
786
تنفس و نوازندگي ترمبون
787
تنقيح ملاك ميزان ديه
788
تنگناهاي توسعه در سينماي مستند ايران
789
تنگي تنگه ائورت Coarctation و بررسي در باب آبستني هاي مكرر روي اين بيماري
790
تنهائي اگزيستانسياليستي در آثار آنتونيوني
791
تنهايي
792
تنهايي و سرگشتگي انسان معاصر در انيميشن "مِري و مكس" از "آدام اِليوت" با تكيه بر انديشۀ متفكران اگزيستانسياليست
793
تنهايي و فضاي ذهني نقاش
794
تنوع باكتري هاي همزيست دروني زنجره خرما Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) و تاثير حذف باكتري همزيست Arsenophonus بر دموگرافي آفت
795
تنوع بين و درون گونه هاي مختلف بومادران از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
796
تنوع توده هاي زيره سبز با استفاده از نشانگرهاي SRAP،ISSR و و يژگي هاي مورفولوژيك در شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي
797
تنوع جمعيتي آرتمياي پارتنوژنز درمنطقه خاورميانه به روش مورفولوژيك و مولكولي
798
تنوع جمعيتي سيچليد ايراني Iranocichla hormuzensis رودخانه مهران و سرچشمه خورگو استان هرمزگان
799
تنوع جمعيتي كپور دندان اصفهان ﴿Aphanius isfahanensis﴾
800
تنوع در فضاهاي شهري خيابان امام خميني (آبادان
801
تنوع در فضاهاي شهري خيابان امام خميني (آبادان)
802
تنوع زيستي پروكاريوت هاي درياچه ميقان
803
تنوع زيستي پروكاريوت هاي درياچه ميقان
804
تنوع زيستي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در بخش هاي جنوبي استان همدان
805
تنوع زيستي گونه هاي زيرزميني جنس niphargus در تشكيلات كارست و غار شمال استان ايلام
806
تنوع زيستي ماكروفون خاك در خرد زيستگاه هاي مختلف در جنگل شروينة جوانرود
807
تنوع ژنتيكي آلفا- بتا و سيكل سل در مزدوجين داوطلب ازدواج شهرهاي آبادان و خرمشهر , genetic variation alfa,bata and cycle cell in marriage volunteers in abadan and khoramshahr cities
808
تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و برخي صفات زراعي در جوامع F4 بزرك(.Linum usitatissimum L)
809
تنوع ژنتيكي ارقام انگور ايراني بر اساس نشانگرهاي RAPD و SSR
810
تنوع ژنتيكي ارقام پسته ايراني براساس نشانگرهاي RAPD
811
تنوع ژنتيكي ايزوله هاي مختلف قارچ هاي اندوفايت در چند ميزان گرامينه با استفاده از PCR-RAPD
812
تنوع ژنتيكي برخي ارقام انار در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD
813
تنوع ژنتيكي برخي از پروونانس هاي پده با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگر RAPD در خزانه آزمايشي اصفهان
814
تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي بلوط ايراني(QuercusBrantii)بر اساس تجزيه و تحليل كاريوتيپ كروموزومي
815
تنوع ژنتيكي برخي صفات زراعي و اجزاي عملكرد دانه در برخي از جمعيت هاي F2 گلرنگ
816
تنوع ژنتيكي برخي صفات زراعي و صفات فيزيولوژيك ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
817
تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي وحشي گندم غرب و شمال كشور با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره
818
تنوع ژنتيكي بين 60 ژنوتيپ پايه گيلاس با استفاده از ماكرهاي SSR و ISSR
819
تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي خصوصيات بذري در اسپرس ﴿.Onobrychis spp﴾
820
تنوع ژنتيكي جدايه هاي Pyricularia oryzae عامل بيماري بلاست برنج و شناسايي توكسين هاي آن
821
تنوع ژنتيكي جمعيت تلاقي برگشتي حاصل از تلاقي جو زراعي و جو وحشي با استفاده ازنشانگرهاي ريزماهواره
822
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي پرورشي قزل‌آلاي ‌رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالي يابي جايگاه D-loop ميتوكندريايي
823
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل ايراني ﴿Apis mellifera meda﴾ با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره
824
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف نما تدمو لدغده ريشه ﴿ . Meloidogyne spp ) درختان پسته با استفاده از آزمون ميزبان ها ي افتراقي و روش ها ي مولكولي در استان كرمان
825
تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي ....ايران بااستفاده از ماركر مولكولي...
826
تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياه دارويي بومادران از طريق ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
827
تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف چاي كوهي ازنظر صفات مورفولوژيك،كل تركيبات فنوليك، فلاونوئيد و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط تنش شوري
828
تنوع ژنتيكي سياه گوش (Lynx lynx) در ايران با استفاده از ژنوم ميتوكندري
829
تنوع ژنتيكي شاه كولي جنوبي Alburnus mossulensis Heckel ،1843 در حوضه دجله با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
830
تنوع ژنتيكي صفات زراعي- مورفولوژيك و اجزاي عملكرد دانه بين برخي از جمعيت‌هاي F2 گلرنگ (.Carthamus spp L) در دو رژيم رطوبتي
831
تنوع ژنتيكي قارچ Venturia inaequalis با استفاده از نشانگر ريز ماهواره و رديابي ژن هاي مقاومت به آن در ژنوتيپ هاي سيب ايران
832
تنوع ژنتيكي گله هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان ﴿oncorhynchus mykiss﴾ با استفاده از نشانگر ريز ماهواره
833
تنوع ژنتيكي گونه كما ( Ferula ovina Boiss ) در مراتع غرب استان اصفهان
834
تنوع ژنتيكي گونه مركب Fusarium oxysporum عامل زردي و پژمردگي فوزاريومي نخود در استان كرمانشاه
835
تنوع ژنتيكي گونه هاي Trichodermaمرتبط با قارچ خوراكي Agaricus bisporus با استفاده از روشهاي مولكولي و مورفولوژيك
836
تنوع ژنتيكي گونه هاي بومادران (Achillea sp) با استفاده از نشانگر‌هاي مورفولوژيك و SRAP
837
تنوع ژنتيكي گونه هاي زراعي و وحشي جو از نظر خصوصيات زراعي و مورفولوژيك در شرايط عادي و تنش خشكي
838
تنوع ژنتيكي گياه چمني مرغ با كمك صفات مورفولوژيكي و نشانگر مولكولي ISSR
839
تنوع ژنتيكي ماهيان پرورشي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگر ريز ماهواره
840
تنوع ژنتيكي و پسروي حاصل از خويش آميزي در نسل هاي S1 و S2 جوامع نعناء (Mentha spp)
841
تنوع ژنتيكي و تأثير عوامل فيزيولوژيكي بر مورفولوژي گل و تشكيل ميوه در بادمجان
842
تنوع ژنتيكي و تحمل تنش كمبود آب در گاودانه
843
تنوع ژنتيكي و شاخص هاي انتخاب در لاين هاي اصلاحي منتخب از توده هاي بومي بزرگ
844
تنوع ژنتيكي و مورفولوژيكي مشگك (.Ducrosia anethifolia Boiss)با استفاده از نشانگر‌هاي SRAP و صفات ظاهري
845
تنوع ژنتيكي وتغييرات جمعيتي باكتري sinorhi zobim meliloti در همزيستي با ژنوتيپ هاي مختلف يونجه
846
تنوع سوماكلونال گياهان باز زاشده از كشت بافت فلفل﴿Capsicum annuum﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP
847
تنوع صادرات و تاثير آن بر رشد اقتصاد
848
تنوع صادرات و تاثير آن بر رشد اقتصادي
849
تنوع صفات مورفولوژيك، عملكرد اسانس و ميزان تركيبات فنوليك در توده‌هاي مختلف زنيان تحت تنش شوري
850
تنوع عملكرد كاتاليتيك در ريز و سفر گياه فستوكا
851
تنوع فنوتيپيك در تيتر آنتي بادي ناشي از واكسن بيماري برنشيت عفوني ، و ارتباط آن با عملكرد در مرغهاي بومي و تجارتي
852
تنوع فيزيولوژيك لاين هاي كلكسيون گندم بهاره WAMI سيميت تحت شرايط تنش و عدم تنش خشكي
853
تنوع قومي و تاثير آن بر تحولات سياسي عراق 2006 - 1991 م ( 1385-1370 ش )
854
تنوع كاتاليتيك ريزوسفر ارقام مختلف گندم در شرايط مزرعه
855
تنوع گونه اي زنبورهاي گال زاي بلوط دراستان كرمانشاه
856
تنوع گونه اي و الگوي پراكندگي سوسك هاي پوست خوار زيرخانواده( Scolytinae (Coleoptera: Curculionidaeدر استان كرمانشاه
857
تنوع گونه اي والگوي پراكندگي زنبورهاي پارازيتوييد زيرخانواده ي (Hymenopteara:Braconidae)Aphidiinae دراستان كرمانشاه
858
تنوع گونه اي والگوي پراكندگي زنبورهاي پارازيتوييدزيرخانواده (Hymenoptera:Braconidae)Aphidiinae دراستان كرمانشاه
859
تنوع مورفولوژيكي جمعيت هاي ماهي شاه كولي ﴿Alburnus mossulensis﴾ در ايران
860
تنوع مورفولوژيكي گونه خرمندي ﴿Diospyros lotus) با ارزيابي برخي از صفات برگ و ميوه آن در رويشگاه هاي شمال كشور
861
تنوع مورفولوژيكي و اكوفيزيولوژيكي در جمعيت هاي مختلف نيمه خواهري پسته و غربالگري ژنوتيب هاي سازگار با شرايط محيطي رفسنجان
862
تنوع مولكولي ويروس موزاييك يونجه و جمع آوري شده از ميزبان هاي مختلف در استان هاي اصفهان و چهارمحال وبختياري
863
تنوع ميزان توليد بذر، فيتوشيمي و آناتومي ريشه و ساقه گياه سنبله نيش دار (Stachys setifera)
864
تنوع و پارامترهاي ژنتيكي برخي صفات زراعي گلرنگ تحت دو رژيم رطوبتي
865
تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس Triticum در ايران با استفاده از ماركرمولكولي IRAP
866
تنوع‌بخشي شخصي‌سازي‌ شده در توصيه‌ها با استفاده از اقلام دنباله طولاني
867
تنيدگي تحصيلي، پيشرفت تحصيلي، درگيري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي، خودكارآمدي تحصيلي.
868
تنيده هايي از الياف فلزي
869
ته نقش زدايي هدف دار روش هاي ته نقش نگاري مبتني بر SVD در تصاوير
870
ته نقش نگاري تصاوير سطح خاكستري با استفاده از تبديل هادامارد
871
ته نقش نگاري تطبيقي با استفاده از اطلاعات عمق تصاوير
872
ته نقش نگاري در ضرائب كانتورلت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
873
ته ي ه، شناسا يي و مطالعه س ي نت ي ك نانو كاتاليزور Co - Fe تثب ي ت شده بر SiO 2 در فرآ ي ند ف ي شر – تروپش
874
ته‌نقش‌نگاري تصوير در حوزه تبديل
875
تهاتر در حقوق ايران
876
تهاتر قراردادي
877
تهاجم اسرائيل به كاروان آزادي و حقوق بين الملل
878
تهاجم فرهنگي
879
تهاجم فرهنگي
880
تهاجم فرهنگي
881
تهاجم فرهنگي برسي پيامدهاي فرهنگي و عوامل نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران و تاثير ان در جامعه و روابط اجتماعي
882
تهاجم فرهنگي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان گنبد و راههاي مقابله با آن
883
تهاجم فرهنگي و خانواده
884
تهاجم فرهنگي و داههاي مقابله با آن
885
تهاجم فرهنگي و ريشه يابي ان
886
تهاجم فرهنگي و نقش روشنفكران معائد
887
تهاجم فرهنگي وبررسي نقش بسيج درمقابله با آن.
888
تهاجم فرهنگي وگرايش به مدگرايي در سده اخيرايران
889
تهبه غشاي نانوكامپوزيتي با خواص ضدباكتري مورد استفاده در پوشش زخم بر پايه ترموپلاستيك الاستومر اتلن وينيل استات / هيبريد هيدروكسي آپاتايت و نانو نقره با استفاده از فرايند الكتروريسي
890
تهخيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac- C6H5Op(S) [NR1R2][Nr3R4] (H=R1-4، گروههاي آلكيل يا آريل)
891
تهديد هاي امنيتي وروشهاي مقابله با ان
892
تهديدات امنيتي در سيستمهاي اطلاعات رايانه اي حسابداري ( مطالعه موردي بانكهاي دولتي عامل در سوريه)
893
تهديدات و فرصتهاي پديده جهاني شدن بر آموزش عالي .
894
تهديدها و فرصت هاي برآمده از حكومت اقليم كردستان براي جمهوري اسلامي ايران از منظر ديپلماسي عمومي
895
تهران : درخت وفضاي مدرن شهري
896
تهران ، پيدايش ، مراحل ، كيفيت و مشكلات رشد و توسعه آن
897
تهران در ويترين
898
تهران درشب
899
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه
900
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه : طرح مرمتي سر در كاخ موزه گلستان در عالي قاپو
901
تهه، مشخصه يايي و ارزيابي پوشش كامپوزيت تا نتاليوم هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
902
تهويه مطبوع بيمارستان
903
تهويه مطبوع بيمارستان 224 تختخوابي اصفهان
904
تهويه مطبوع بيمارستان با نرم افزار carrier
905
تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
906
تهويه مطبوع در استخر شنا
907
تهويه مطبوع هواي بيمارستان 64 تختخوابي گرمي
908
تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي واحد صنعتي به سطح زير بناي 4000 متر مربع
909
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك ساختمان تجاري اداري 3 طبقه به روش دستي و نرم افزار Carrier [كرير]
910
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك مجوعه آموزشي واقع در شهرستان اهواز به روش نرم افزارcarrier [كرير]
911
تهويه مطبوع و طراحي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان پنج طبقه به وسيله نرم ا فزار كرير
912
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
913
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
914
تهويه مطبوع، تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
915
تهويه ي تونل هاي ترافيك شهري و روش هاي مدلسازي آن
916
تهويه يك واحد آموزشي
917
تهية نانوكامپوزيت پليمري جاذب/پوشش امواج الكترومغناطيسي در محدودة فركانس 300MHz تا5GHzر1 بر پاية هيبريد گرافيت/ فريت و ماتريس پلي يورتان با ساختار اسفنجي و بررسي پارامترهاي مؤثر
918
تهيه
919
تهيه ، اعمال و بررسي تزئيني قرمز رنگ بر روي سفالينه
920
تهيه ، بررسي خواص و مطالعه كينتيكي رزين هاي پلي يورتان مورد مصرف در صنايع روكشهاي سطح
921
تهيه ، توصيف و فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت هايZnO/Fe3O4 ، NiO/ZnOوZnO/NiO/Fe3O4 و كاربرد آن ها در تخريب
922
تهيه ، سنتز و بررسي خواص دزيمتر K2CR2O7 بعنوان يك دزيمتر استاندارد ثانويه و مطالعه و مقايسه عملكرد آن با دزيمترهاي فريك و پرسيكس شفاف در دزيمترهاي جامع سيستم پرتودهي 136-IR
923
تهيه ، شناسايي و برسي سينتيكي رزين هاي اوره فرمالدئيد مورد مصرف در روكش هاي سطح
924
تهيه ، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش كامپوزيت نيوبيوم - هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد پزشكي
925
تهيه ،تدوين وارائه نقشه استراتژي شركت رزيتان (سهامي عام )
926
تهيه ،شناسايي و بررسي ويژگي هاي نورتابي پيش ماده هاي جديد براي سنتز نانو اكسيد كادميوم با استفاده از تركيبات باز شيف جديد
927
تهيه ،نشاندار سازي و بررسي توزيع بيولوژيكي كلروتوكسين وبومبزين با راديو نوكلوئيد هاي يد 131 و گاليوم 67 براي تصوير برداري و درمان تومور هاي سرطاني مغز ،سينه و پروستات
928
تهيه 1،1- دي استات ها با استفاده از كاتاليزور سريم (IV) تريفليت
929
تهيه 1و2و3- تري آزول هاي داراي حلقه 4-پايرون از طريق واكنش حلقه زايي 1و3-دوقطبي آلكين - آزيد تحت شرايط ملايم در آب
930
تهيه 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12- هگزا انيترو - 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 - هگزا آزا ايزوورتزيتان (HNIW) نانو سايز
931
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) و كاربرد آن براي سنتز بتا آمينو الكل ها از واكنش آمين ها با اپوكسيدها در آب.
932
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري‌متيل‌پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) به‌عنوان يك سورفكتانت جديد و كاربرد كمپلكس مس آن براي سنتز 3،2،1-تري‌آزول‌ها‎
933
تهيه 4،6-دي آريل-2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريميدين‌هاي استخلاف‌نشده در موقعيت 5 و بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي، اكسايش نوري و مطالعات محاسباتي آن‌ها
934
تهيه Ag2O ،Ag نانو ذره اي جهت كاتاليست فرآيند اكسيداسيون اتيلن
935
تهيه B- آ مينوالكل ها از طريق باز كردن حلقه هاي اپوكسيد با امين در حضور نانو - كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت Fe3O4
936
تهيه Fe2o3 و ساخت آهنرباي سراميكي
937
تهيه TCO با استفاده از نانوذرات In2O3 آلاييده با فلزات واسطه و كمپلكس ها
938
تهيه α-آمينوفسفونات‌ها با استفاده از نانوكامپوزيتهاي سيليكا-آلي متناوب مزومتخلخل بر پايه ايزوسيانورات
939
تهيه آب ميوه تغليظشده
940
تهيه آريل اكسي ايميدويل آزيدها، ايميدويل -(2- ترسيوبوتوكسي متيل )-1-آزيريدين و ايميدويل --N2-آمينو-1،4-دياكسان و مطالعات 1H-NMRپوياي آنها
941
تهيه آزا كرونها˛ پپتيدهاي حلقوي و پليمرهاي جديد حاوي l- سيستئين˛ l- سيستين و نفتالن: مطالعه تئوري˛ شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها با استفاده از ماكروسيكلها و نانوساختارهاي فلزي
942
تهيه آزاكرونهاي پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي نفتالن٬ مركاپتو اتانول و آمينواسيد l- سيستئين: نانوساختارهاي پليمري و عامل دار نمودن با تيولها
943
تهيه آزمايشگاهي الياف نايلون 6 به طريق ريسندگي تر و بررسي خواص آن
944
تهيه آزمايشگاهي غشا گرافن اكسيدي نانومتخلخل اتصال عرضي شده با پلي اتيلين ايمين
945
ﺗﻬيه آزﻣﺎيشگاهي ﻏﺸﺎ ﻣيكروﻓيلتراسيون ﭘﻠيمري
946
تهيه آزمايشگاهي غشاء به منظور شيرين سازي گاز طبيعي
947
تهيه آزمايشگاهي غشاء پرووسكايت جهت جداسازي اكسيژن
948
تهيه آزمايشگاهي غشاء پليمري سلولز استاتي
949
تهيه آزمون مقدماتي استعداد تحصيلي رشته علوم تجربي براي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شيراز
950
تهيه آلبوم شناسايي عيوب و نواقص كت و شلوار مردانه و ريشه يابي منشاء خطا و راه حل پيشگيري آن
951
تهيه آلفا آمينوفسفونات با استفاده از نانو كامپوزيت هاي آلژينات مغناطيسي و پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
952
تهيه آلفا-كتوتيوسيانات ها با آمونيوم تيوسيانات توسط امواج مافوق صوت
953
تهيه آلكيل لولينات‌هاي بلند زنجير با استفاده از مشتقات زيست‌توده در حضور ذرات نانو سيليكاي فيبري درخت‌گونه اصلاح شده به عنوان كاتاليست‌هاي ناهمگن
954
تهيه آلومينا به روش سل -ژل از الكوكسيدهاي آلومينيوم
955
تهيه آلياژ 605-L و بررسي خواص مكانيكي از طريق كنترل پارامترهاي عمليات حرارتي
956
تهيه آلياژ PU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
957
تهيه آلياژ پلي پروپيلن / پلي يورتان و بررسي نانو ساختار و خواص مكانيكي آن
958
تهيه آلياژ پليمر اكريليك با چند پليمر وينيلي ديگر به روش محلولي و بررسي خواص كششي الياف الكتروريسي شده آن
959
تهيه آلياژ لحيم كاري قطعات متالورژي پودر به روش آلياژسازي مكانيكي
960
تهيه آلياژPU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
961
تهيه آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر (pp/NR ,pp/SBR ,pp/EPDM ,pp/NBR) و بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص فيزيكي آنها
962
تهيه آميدها و استرهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل گربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و بررسي واكنشهاي P2 O5در برخي از تبديلات آلي
963
تهيه آميدين ها از آمين ها وبنزونيتريل ها و استفاده در واكنش هاي نوكلئوفيلي
964
تهيه آميزه پلي پروپيلن/پودر تاير آسيابي اصلاح شيميايي شده و بررسي تأثير پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي آن
965
تهيه آميژان AL-SR به واكنش و انحلال در مذاب و تاثير آن بر بهسازي آلياژ AL-SI يوتكتيك 413
966
تهيه آمين ها توسط آمين دار شدن كاهشي آلدهيدها و كتون ها با استفاده از اسيد اگزاليك به عنوان كاتاليست اسيدي جامد
967
تهيه آنتي بادي پلي كلونال كونژوگه شده با پراكسيداز ضد ... انسان در زرده تخم مرغ
968
تهيه آنتي بادي پلي كلونالبا منشا شتري عليه سم مار كبراي ايراني و بررسي خاصيت خنثي كنندگي آن در مدل حيواني
969
تهيه آنتي بادي منوكلونال Anti - CD02 نشاندار باگاليوم - 67 براي مقاصد تشخيصي
970
تهيه آندهاي DSA جهت توليد الكتروشيميايي كلرات وير كلرات سديم
971
تهيه آنزيم استرپتوكيناز نشاندار با گاليم -67 براي مقاصد تشخيصي
972
تهيه آيين نامه براي ساخت كشتي هاي كوچك در ايران
973
تهيه ابعاد سوئيچ dimensioning for Neax 16m )NEAX16M(
974
تهيه اپليكيشن موبايلي / كامپيوتري جهت طراحي ايرفويل
975
تهيه اپوكسي رزين بر پايه بيس فنل A با سخت كننده هاي متفاوت , preparation of epoxy resin based on bisphenol A using different hardner
976
تهيه ارزيابي مورفولوژيكي و خواص نوري نانوذره با شكاف انرژي عريض دي اكسيد تيتانيوم آناتاس به منظور كاربرد در موارد محافط فرابنفش
977
تهيه ارزيابي نانو الياف مخلوط آگار و پلي اكريلونيتريل حاوي متوتر كسات جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان سرطان
978
تهيه اسانس و سنتز نانو ذره نقره
979
تهيه استاندارد علائم نقشه هاي معدني در ايران
980
تهيه استانداردهاي آموزش نظري و عملي كارگاه ها و آزمايشگاههاي رشته فرش در مقطع كارشناسي و تطبيق وضعيت مراكز آموزش پيام نور استان تهران و جهاد دانشگاهي علم و هنر اردكان يزد با آنها
981
تهيه استرها از آلكيل هاليدها با استفاده از واكنشگرهاي پليمري بر پايه پلي ﴿4- وينيل﴾ پيريدين
982
تهيه استرهاي بنزوات با استفاده از پلي﴿N- بنزوئيل -4- وينيل پيريدينيوم﴾ كلريد
983
تهيه استرهاي سولفوناتي از سولفونيل كلريدها در غياب حلال
984
تهيه اسفنج پلي اتيلن سبك به روش قالبگيري فشاري و مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف بر ساختمان اسفنج ( تهيه اسفنج پلي اتلين سبك به روش قالبگيري فشاري)
985
تهيه اسفنج پلي اتيلن شبكه دارشده به كمك پرتو گاما
986
تهيه اسيد سيتريك به روش تخمير بستر جامد از تفاله انگور
987
تهيه اطلاعات بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح بسته
988
تهيه اطلاعات راجع به مخازن تحت فشار جوشكاري شده
989
تهيه اطلس ژئوشيميايي بخش ايراني خليج فارس
990
تهيه اكسالات بازي كرم سه ظرفيتي
991
تهيه اكسيد آلومينيوم با تخلخل منظم
992
تهيه اكسيد مغناطيسي نانوكريستالي داراي فلز مس با استفاده از قالب
993
تهيه اكسيد موليبدن از موليبدنيت مس سرچشمه كرمان
994
تهيه اكسيد و سولفيد منگنز نانو ذره اي
995
تهيه الكتردهاي اصلاح شده با رنگ هاي نيل بلو و كنگورد و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
996
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از فلزات واسطه و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
997
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيد مس و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
998
تهيه الكترود اصلاح شده بس بلورين نيكل ومطالعه آن به عنوان حسگر پتانسيومتري حالت جامد براي اندازه گيري PH وكاربرد آن جهت تعيين عدد اسيدي نفت خام
999
تهيه الكترود اصلاح شده گرافيت توسط نانولوله كربني و نانوذرات نيكل_كيتوسان و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
1000
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره براي تعيين پتانسيومتري و...
بازگشت