<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهيه آزا كرونها˛ پپتيدهاي حلقوي و پليمرهاي جديد حاوي l- سيستئين˛ l- سيستين و نفتالن: مطالعه تئوري˛ شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها با استفاده از ماكروسيكلها و نانوساختارهاي فلزي
2
تهيه آزاكرونهاي پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي نفتالن٬ مركاپتو اتانول و آمينواسيد l- سيستئين: نانوساختارهاي پليمري و عامل دار نمودن با تيولها
3
تهيه آزمايشگاهي الياف نايلون 6 به طريق ريسندگي تر و بررسي خواص آن
4
تهيه آزمايشگاهي غشا گرافن اكسيدي نانومتخلخل اتصال عرضي شده با پلي اتيلين ايمين
5
ﺗﻬيه آزﻣﺎيشگاهي ﻏﺸﺎ ﻣيكروﻓيلتراسيون ﭘﻠيمري
6
تهيه آزمايشگاهي غشاء به منظور شيرين سازي گاز طبيعي
7
تهيه آزمايشگاهي غشاء پرووسكايت جهت جداسازي اكسيژن
8
تهيه آزمايشگاهي غشاء پليمري سلولز استاتي
9
تهيه آزمون مقدماتي استعداد تحصيلي رشته علوم تجربي براي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شيراز
10
تهيه آلبوم شناسايي عيوب و نواقص كت و شلوار مردانه و ريشه يابي منشاء خطا و راه حل پيشگيري آن
11
تهيه آلفا آمينوفسفونات با استفاده از نانو كامپوزيت هاي آلژينات مغناطيسي و پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
12
تهيه آلفا-كتوتيوسيانات ها با آمونيوم تيوسيانات توسط امواج مافوق صوت
13
تهيه آلكيل لولينات‌هاي بلند زنجير با استفاده از مشتقات زيست‌توده در حضور ذرات نانو سيليكاي فيبري درخت‌گونه اصلاح شده به عنوان كاتاليست‌هاي ناهمگن
14
تهيه آلومينا به روش سل -ژل از الكوكسيدهاي آلومينيوم
15
تهيه آلياژ 605-L و بررسي خواص مكانيكي از طريق كنترل پارامترهاي عمليات حرارتي
16
تهيه آلياژ PU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
17
تهيه آلياژ پلي پروپيلن / پلي يورتان و بررسي نانو ساختار و خواص مكانيكي آن
18
تهيه آلياژ پليمر اكريليك با چند پليمر وينيلي ديگر به روش محلولي و بررسي خواص كششي الياف الكتروريسي شده آن
19
تهيه آلياژ لحيم كاري قطعات متالورژي پودر به روش آلياژسازي مكانيكي
20
تهيه آلياژPU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
21
تهيه آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر (pp/NR ,pp/SBR ,pp/EPDM ,pp/NBR) و بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص فيزيكي آنها
22
تهيه آميدها و استرهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل گربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و بررسي واكنشهاي P2 O5در برخي از تبديلات آلي
23
تهيه آميدين ها از آمين ها وبنزونيتريل ها و استفاده در واكنش هاي نوكلئوفيلي
24
تهيه آميزه پلي پروپيلن/پودر تاير آسيابي اصلاح شيميايي شده و بررسي تأثير پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي آن
25
تهيه آميژان AL-SR به واكنش و انحلال در مذاب و تاثير آن بر بهسازي آلياژ AL-SI يوتكتيك 413
26
تهيه آمين ها توسط آمين دار شدن كاهشي آلدهيدها و كتون ها با استفاده از اسيد اگزاليك به عنوان كاتاليست اسيدي جامد
27
تهيه آنتي بادي پلي كلونال كونژوگه شده با پراكسيداز ضد ... انسان در زرده تخم مرغ
28
تهيه آنتي بادي پلي كلونالبا منشا شتري عليه سم مار كبراي ايراني و بررسي خاصيت خنثي كنندگي آن در مدل حيواني
29
تهيه آنتي بادي منوكلونال Anti - CD02 نشاندار باگاليوم - 67 براي مقاصد تشخيصي
30
تهيه آندهاي DSA جهت توليد الكتروشيميايي كلرات وير كلرات سديم
31
تهيه آنزيم استرپتوكيناز نشاندار با گاليم -67 براي مقاصد تشخيصي
32
تهيه آنزيم سلولاز مناسب براي كاربردهاي نساجي
33
تهيه آيين نامه براي ساخت كشتي هاي كوچك در ايران
34
تهيه ابعاد سوئيچ dimensioning for Neax 16m )NEAX16M(
35
تهيه اپليكيشن موبايلي / كامپيوتري جهت طراحي ايرفويل
36
تهيه اپوكسي رزين بر پايه بيس فنل A با سخت كننده هاي متفاوت , preparation of epoxy resin based on bisphenol A using different hardner
37
تهيه ارزيابي مورفولوژيكي و خواص نوري نانوذره با شكاف انرژي عريض دي اكسيد تيتانيوم آناتاس به منظور كاربرد در موارد محافط فرابنفش
38
تهيه ارزيابي نانو الياف مخلوط آگار و پلي اكريلونيتريل حاوي متوتر كسات جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان سرطان
39
تهيه اسانس و سنتز نانو ذره نقره
40
تهيه استاندارد علائم نقشه هاي معدني در ايران
41
تهيه استانداردهاي آموزش نظري و عملي كارگاه ها و آزمايشگاههاي رشته فرش در مقطع كارشناسي و تطبيق وضعيت مراكز آموزش پيام نور استان تهران و جهاد دانشگاهي علم و هنر اردكان يزد با آنها
42
تهيه استرها از آلكيل هاليدها با استفاده از واكنشگرهاي پليمري بر پايه پلي ﴿4- وينيل﴾ پيريدين
43
تهيه استرهاي بنزوات با استفاده از پلي﴿N- بنزوئيل -4- وينيل پيريدينيوم﴾ كلريد
44
تهيه استرهاي سولفوناتي از سولفونيل كلريدها در غياب حلال
45
تهيه اسفنج پلي اتيلن سبك به روش قالبگيري فشاري و مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف بر ساختمان اسفنج ( تهيه اسفنج پلي اتلين سبك به روش قالبگيري فشاري)
46
تهيه اسفنج پلي اتيلن شبكه دارشده به كمك پرتو گاما
47
تهيه اسيد سيتريك به روش تخمير بستر جامد از تفاله انگور
48
تهيه اطلاعات بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح بسته
49
تهيه اطلاعات راجع به مخازن تحت فشار جوشكاري شده
50
تهيه اطلس ژئوشيميايي بخش ايراني خليج فارس
51
تهيه اكسالات بازي كرم سه ظرفيتي
52
تهيه اكسيد آلومينيوم با تخلخل منظم
53
تهيه اكسيد مغناطيسي نانوكريستالي داراي فلز مس با استفاده از قالب
54
تهيه اكسيد موليبدن از موليبدنيت مس سرچشمه كرمان
55
تهيه اكسيد و سولفيد منگنز نانو ذره اي
56
تهيه الكتردهاي اصلاح شده با رنگ هاي نيل بلو و كنگورد و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
57
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از فلزات واسطه و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
58
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيد مس و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
59
تهيه الكترود اصلاح شده بس بلورين نيكل ومطالعه آن به عنوان حسگر پتانسيومتري حالت جامد براي اندازه گيري PH وكاربرد آن جهت تعيين عدد اسيدي نفت خام
60
تهيه الكترود اصلاح شده گرافيت توسط نانولوله كربني و نانوذرات نيكل_كيتوسان و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
61
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره براي تعيين پتانسيومتري و...
62
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده توسط نانو ذرات تيتانيم اكسيد براي اندازه گيري هم زمان چندين گونه مهم زيستي
63
تهيه الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و مطالعه پاسخ آن به عنوان حسگر پتانسيو متري PH , Preparation of modified carbon paste electrode with multi-walled carbon nanotube/congo red and study of its response as a potrntiometric ph sensor
64
تهيه الكترود طلاي اصلاح شده با نانوساختار فلزي و كاربرد الكترو كاتاليزوري آن
65
تهيه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كربن نانو تيوب چند ديواره نانوذرات هولميوم فلورايد و چيتوسان براي اندازه گيري همزمان اسكوربيك اسيد اوريك اسيد و تريپتوفان
66
تهيه الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با هيدروكسيد دوگانه لايه¬اي Ni-Fe و كاربرد آن در اندازه‌گيري نيتروبنزن
67
تهيه الكترود كربن مايع يوني اصلاح شده با نانوذرات آهن پوشيده شده باكيتوسان براي تعيين مقادير جزيي جيوه
68
تهيه الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل-كروم و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
69
تهيه الكترود گزينشگر تيوسيانات با استفاده از مشتقات منگنز تترافنيل درفرين در غشاي ...
70
تهيه الكترود ها گزينشگر يوني با استفاده از حامل هاي مونيدل( IV) و واناديوم ( IV ) اكسوفتالوسيانين براي اندازه گيري ساليسيلات و تهيه الكترود گزينشگر .....
71
تهيه الكتروداصلاح شده پليمري وكاربردآن براي تعيين مقداريون جيوه
72
تهيه الكترودمداد اصلاح شده باكادميوم اكسيدو كادميوم سولفيد و كاربرد آن در اندازه گيري تركبيات زيستي و طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي رنگ دانه اي با استفاده از تيتانيوم اكسيدو الكترودهاي چاپي
73
تهيه الكترودهاي اصلاح شده با نانوذرات نيكل اكسيد و نانولوله‌هاي كربني چند لايه و برخي كاربردهاي تجزيه اي آنها
74
تهيه الكترودهاي دياكسيدسرب بر پايه گرافيت و توليد كلرات و پركلرات سديم با استفاده از آنها
75
تهيه الكترودهاي كربن نانولوله ايي و اصلاح ساختار آنها با استفاده از تركيبات الكتروكاتاليست به عنوان سنسورهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري برخي از داروها
76
تهيه الكترودهاي گزينشگر ساليسيلات با استفاده از يون گزين هاي تيتانيم سالن دي كلريد وزير كونيل فتالوسيانين در غشاي PVC
77
تهيه الكترودهاي يون گزين تيوسيانات يديد وكاربرد آنها به عنوان حسگر الكتروشيميايي در روش تزريق در جريان پيوسته
78
تهيه الكتروشيميايي الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب مولكولي براي اندازه گيري داروي فنوتيازين
79
تهيه الكتروشيميايي برخي پليمرهاي قالب ملكولي بر پايه فيلم 1و4-فنيلن دي-آمين و استفاده از آن جهت تعيين دارو در نمونه¬هاي حقيقي
80
تهيه الكتروشيميايي فوم هاي متخلخل نيمه هادي با ديواره هاي با ساختار نانو و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن ها در واكنش شكافت آب
81
تهيه الكتروشيميايي نانوذرات فلزات غيرگران بها بر روي كربن متخلخل بدست آمده از چارچوب هاي فلز-آلي (ZIF-67) و كاربرد آن در الكتروليز آب
82
تهيه الكتروشيميايي يك حسگر قالب مولكولي براي استخراج و اندازگيري داروي نفازولين
83
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانو الياف نانو كامپوزيت PAN/PMMA/sio2 و مطالعه برخي خواص الكترو شيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
84
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانوالياف نانوكامپوزيت PAN/PVdF/SiO2 قابل استفاده در باتري ليتيم و مطالعه خواص الكتروشيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
85
تهيه الكترونيكل- فسفر- كربن گرافيتي به روش هم رسوبي و مطالعه فعاليت آن براي واكنش هاي آزاد سازي هيدروژن درمحلول هاي قليايي
86
تهيه الكسالات بازي بيسموت
87
تهيه الگوهاي پوشاك به كمك كامپيوتر
88
تهيه الگوي بارگذاري و تعيين طيف بارگذاري و طيف پاسخ سازه هاي تحت تاثير بارگذاري ناشي از انفجار
89
تهيه الگوي پياده سازي استاندارد ايزو 9000 در شركت هاي برق منطقه اي
90
تهيه الگوي كاربردي مديريت انرژي در صنايع ريخته گري (بررسي واحدهاي ريخته گري چدن )
91
تهيه الگويي براي طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) بر اساس نظريه دوره عمر سازمان
92
تهيه الياف اكريليك مبادله كننده يون و بررسي رفتار جذبي و كارايي آن در جذب يونهاي فلزي سنگين
93
تهيه الياف سلولزي آنتي باكتريال آبگريز از طريق سنتز نانو نقره به روش احياي شيميايي و تركيبات فلوئوروكربن
94
تهيه الياف ضدآتش سلولزي با استفاده از نانوذرات تركيبات جديد فسفرآميدي
95
تهيه امولسيون نيترو سلولز با خواص فيلمي اصلاح شده مورد مصرف در صنايع چرم
96
تهيه امولسيون وكس در آب به عنوان عامل رهايش مورد استفاده در صنعت چرم
97
تهيه انواع مختلف پارچه هاي تكميل شده با آليسين كونژوگه شده با نانوسلولز و بررسي خواص ضد‌باكتري آن‌ها
98
تهيه اورتوفريت استرانسيم به روش مكانوشيميائي وبررسي خواص مغناطيسي آن
99
تهيه اوليه‌ي نرم‌افزار تحليل خستگي چند محوره قابل استفاده در تخمين عمر سازه، بدنه و قطعات موتور
100
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنوتيازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
101
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنول ها و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
102
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از مشتقات هيدرازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
103
تهيه باز شيف هاي جديد اكازولوني و محاسبات تئوري مربوط به رنگهاي فلوئوردار ازو حاوي حلقه اكسازولون
104
تهيه باطري هاي راديو ايزوتوپي
105
تهيه بانداژ ديبريل
106
تهيه بانك اطلاعات ترموديناميكي باقابليت محاسبه توابع مختلف
107
تهيه بانك اطلاعاتي واحد هاي نساجي استان يزد
108
تهيه بتاكاروتن از منابع طبيعي
109
تهيه بدنه كربني از قير قطران زغال سنگ
110
تهيه بدنه هاي استاتيتي به روش شكل دهي پرسي
111
تهيه بدنه هاي ريخته گري دوغابي براي ساخت سراميك هاي SI3N4/SIC
112
تهيه بر ميد پر بر ميد تثبيت شده بر روي پليمر و كاربرد آن در سنتز آلي
113
تهيه برچسب انرژي براي پمپ گرايش از مركز
114
تهيه برخي از 2- كتومتيل كنيولين آزين ها و بررسي امكان كليت دهندگي بعضي از آنها با يونهاي CO++ و Fe++
115
تهيه برخي از رنگ هاي نساجي
116
تهيه برنامه جهت تحليل مسائل مقاومت مصالح به كمك نرم افزار MATHEMATlCA
117
تهيه برنامه جهت مدلسازي بهينه امپدانس آنتن توسط عناصر پسيو
118
تهيه برنامه كامپيوتري براي انجام محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
119
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي خطوط كمپكت انتقال انرژي از ديدگاه انتخاب هادي
120
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري
121
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري براي استفاده در هواپيماي جت
122
تهيه برنامه كامپيوتري براي عمليات اجرايي و مديريت كارگاه پيمانكاران
123
تهيه برنامه كامپيوتري به منظور محاسبه دما و فشار و حجم محصولات احتراق در موتورهاي بنزيني
124
تهيه برنامه كامپيوتري جدول ترموديناميكي آب
125
تهيه برنامه كامپيوتري جهت بررسي نازل همگرا واگر تحت جريان يك بعدي، پايدار و در دو حالت ايزنتروپيك و غير ايزنتروپيك
126
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شبيه سازي عملكرد ديناميكي خودرو
127
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شوينده هاي هوا
128
تهيه برنامه كامپيوتري جهت طراحي مقدماتي نازلهاي سوخت پاش از نوع SiMPLEx
129
تهيه برنامه كامپيوتري طراحي مقدماتي هواپيما
130
تهيه برنامه كامپيوتري محاسبات چرخه سوخت و كاربرد آن در ارزيابي بازگرداني توريم در راكتورهاي آب سنگين
131
تهيه بستر پلي كاپرولاكتون/پلي لاكتيك اسيد زيست تخريب پذير و بررسي اثر ساختار بر سرعت تخريب پذيري آن
132
تهيه بستر نرم افزاري براي طراحي مسير فضاپيما
133
تهيه بسترهاي پلي يورتاني و مطالعه تمايز سلول‌هاي بنيادي بر روي آنها
134
تهيه بسته نرم افزاري آموزش مخابرات براي مديران
135
تهيه بسته نرم افزاري جامع مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات با جنس ها و شكل هاي مختلف در محيط هاي مختلف زيستي
136
تهيه بسته نرم افزاري راهنماي عيب يابي ورفع ايرادات خودرو سمند برمبناي مشاهدات آزمايشگاهي
137
تهيه بسته نرم افزاري زير فشار در سدهاي بتني
138
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه ثابتهاي الاستيك و حرارتي مواد مركب بااستفاده از خواص ماتريس و الياف
139
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه خطاهاي ناشي از رعد و برق در خطوط انتقال انرژي و طرح چادر حفاظتي پست هاي فشار قوي
140
تهيه بسته نرم‌افزاري جهت طراحي قالب‌هاي برش با استفاده از اجزاء استاندارد قالب و طراحي قالب برش يك نمونه صنعتي
141
تهيه بسته هاي آموزشي رفتار جنسي سالم در ازدواج بر مبناي آموزه هاي اسلام و نظريه هاي مشاوره خانواده و مقايسه تاثير دو بسته بر سازگاري زناشويي زوجين شهر اصفهان
142
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت پردازش اطلاعات ترافيكي مراكز EWSDو NEAX16
143
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت نگهداري مراكز
144
تهيه بهينه پوسته هاي دوار از مواد لايه اي مركب براي دستيابي به حداقل وزن
145
تهيه بوتيل لوولينات با استفاده از لوولينيك اسيد در حضور كاتاليست هاي كربن مزو حفره سولفونه شده اسيدي
146
تهيه بيس آميدها با استفاده از واكنش تراكمي آلدهيد و آميد تحت شرايط بدون حلال
147
تهيه بيوديزل از روغن نباتي با استفاده از كاتاليزورهاي مايع يوني اسيدي
148
تهيه بيوديزل بااستفاده از روغن گياهي
149
تهيه بيوسراميك هاي كلسيم فسفاتي متخلخل به روش اسفنج پليمري
150
تهيه بيوگاز از پارچه هاي مواد پسماندي
151
تهيه پارا-سايمن از سيترال در حضور نانو كاتاليزور سيليكاتي اصلاح شدهMCM-41-SO3H
152
تهيه پارافين هاي كلرينه ؛ بررسي واكنش و مدل سازي سيستم
153
تهيه پارچه ضدآب هواگذر بااستفاده از غشاي پلي يورتاني ولايه هيدروژل PAMS
154
تهيه پارچه قابل تنفس با الهام از طبيعت
155
تهيه پارچه مقاوم در برابر آب با قابليت عبور بخار
156
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي پست هاي فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين سطح نويز آنها
157
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي خطوط فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين اثرات آن بر روي امواج راديويي ، تلويزيوني ، نويز و كرونا
158
تهيه پايگاه داده آزمون عملكرد پيوسته براي افراد داراي اختلال كمبود توجه- بيش فعالي و گروه كنترل
159
تهيه پايگاه داده بر هم كنش محيط فضا بر روي ماهواره ها
160
تهيه پايگاه داده براي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي مسافربري
161
تهيه پايگاه داده ژئوتكنيكي-رفتارسنجي
162
تهيه پايگاه داده هاي لرزه اي شهر كرمانشاه بر روي جي آي اس
163
تهيه پايهء قالب نانولوله هاي خالص و آلائيدهء دي اكسيد تيتانيم به روش الكتروفورتيك و بررسي خواص آن ها
164
تهيه پراكنه هاي پلي (يورتان اكريلات)/ نانو رس پايه آبي و بررسي پايداري و خواص مكانيكي- حرارتي
165
تهيه پراكنه هاي نيتروسلولز پايه ابي حاوي نانو ذرات سيليكا
166
تهيه پرسشنامه از اصول فرزند پروري
167
تهيه پركننده استخواني از بيوسراميك ها و بيومواد زيست تخريب پذير در ابعاد نانو
168
تهيه پروب هاي DNA و بررسي بازده سنتز آنها به منظور ساخت سنسورهاي DNA براي تشخيص بيماري سرطان پستان
169
تهيه پروتئين نوتركيب آميلوپلولاناز Cob01133 از باكتري كوهنلا
170
تهيه پروتكل‌هاي بارگذاري براي ستون‌هاي فولادي در قاب‌هاي خمشي
171
تهيه پكيج كامپيوتري جهت بانك اسناد )AKUDOC(
172
تهيه پكيچ كامپيوتري براي محاسبه آنتالپي آنتروپي با دماي عناصر مركب
173
تهيه پلاستي سايزرها با استفاده از كاتاليت هاي آلي فلزي تيتانيوم , the synthesis of plastisizers using organometalic titanium catalyst
174
تهيه پلي آميد هاي آروماتيك فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد با خواص زيست تخريب پذيري و ضد حريق
175
تهيه پلي آميدو آمين (پامام دندرايمر) نسل هاي 5/0- و 0
176
تهيه پلي اتيلن آنتي باكتريال و مطالعه شرايط فرآيندي بر ميزان رهايش آن
177
تهيه پلي اتيلن ترفتالات به روش توليد پليمريزاسيون درجا با افزودنيهاي معدني نانو جهت افزايش تاخير اندازي شعله
178
تهيه پلي استرها و پلي آميد هاي تمام آروماتيك مقاوم حرارتي و فعال نوري جديد بر پايه آمينو اسيد S-والين با استفاده از روش هاي منداول و شيمي سبز
179
تهيه پلي استرهاي غيراشباع و طراحي واحد پايلوت پلنت مربوطه
180
تهيه پلي اكسومتال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزوپروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فراصوت
181
تهيه پلي ال از روغن هاي طبيعي به منظور تهيه پلي يورتان
182
تهيه پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- (4- متوكسي ) و (4- آمينو) فنيل يورازول
183
تهيه پلي بوتيلن ترفتالات-كو-(سوكسينات، آديپات و سباسات) و نانوكامپوزيت آن و بررسي ساختار و تخريب زيستي
184
تهيه پلي بوتيلن سوكسينات/فومارات با قابليت شبكه‌اي شدن با ساختار تصادفي و دسته‌اي و نانوكامپوزيت آن با روش پليمريزاسيون درجا، بررسي خواص گرمايي، مكانيكي و زيست‌تخريب پذيري
185
تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند با فرآيند اكستروژن واكنشي و بررسي خواص آن
186
تهيه پلي تري متيلن ترفتالات(PTT) از روش استريفيكاسيون مستقيم، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي و بررسي تهيه نانو كامپوزيت با نانوكلي به روش درجا
187
تهيه پلي تيوفن و پلي (3- دودسيل تيوفن) حاوي نانوتيوب كربن به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني شيميايي: بررسي ساختار و برخي خواص.
188
تهيه پلي متيلن با استفاده از واكنشگر سايمونز-اسميت به روش پلي هملوگ دار شدن و سنتز متيل متاآكريلات ستاره اي به روش ATRP
189
تهيه پلي وينيل الكل (PVOH) براي پوشش دهي سطح كاغذ
190
تهيه پلي ‏يورتان ها بر پايه پليمرهاي طبيعي
191
تهيه پلي‌آنيلين محلول در حلال‌هاي آلي از طريق گرافت با منومرهاي آكريلات
192
تهيه پلي‌استايرن با وزن مولكولي كنترل‌‌شده در حضور ذرات ‌نانو حفره‌اي MCM-41 به روش ATRP درجا
193
تهيه پلي(4 -وينيل پيريدين) مشبك حاوي نانو روي اكسيد و كاربرد آن در سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين و 3،2 -دي هيدروكينازولينون
194
تهيه پليمر حاوي يون آزيد و كاربرد آن در سنتز آريل آزيدها
195
تهيه پليمر حكاكي شده به منظور استخراج پارا - آمينو بنزوئيك اسيد ( پابا ) با استفاده از بهينه سازي چند متغيره و اندازه گيري آن توسط طيف نور سنجي فرابنفش - مرئي در نمونه هاي حقيقي
196
تهيه پليمر قالب مولكولي جهت استخراج داروي فلوكستين با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغييره اندازه گيري با دستگاه اسپكترو فتومتري مرئي - ماورائ بنفش (UV - Vis)
197
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر UV-Vis
198
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغييره براي استخراج انتخابي كلوزانتل به وسيله ي دستگاه اسپكتروفوتومتر
199
تهيه پليمر قالب مولوكلي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر uv-vis
200
تهيه پليمر مولكولي و استفاده از نانو لوله كربني براي استخراج انتخابي داروي سيمواستاتين به روش بهينه سازي چند متغيره و انازه گيري آن با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورابنفش
201
تهيه پليمرهاي اكريلات/متاكريلات به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم وگرافت برخي از اين پليمرها برروي نانو پلي آنيلين سپس بررسي خواص آنها
202
تهيه پليمرهاي جديد نامتقارن و فعال در برابر نور از طريق واكنشهاي حلقه زائي
203
تهيه پليمرهاي حاوي يون نيتريت و كاربرد آن در سنتز نيترو آلكانها
204
تهيه پليمرهاي زيست سازگار و استفاده از آنها در زمينه نانو پزشكي
205
تهيه پليمرهاي قالب مولكولي (MIP) بصورت يكنواخت و در ابعاد ميكرو و نانو براي داروهاي كاربامازپين و دي‌پيريدامول و همچنين بررسي مورفولوژي آنها
206
تهيه پودر استنشاقي حاوي نانوذرات مومتازون
207
تهيه پودر اكسيد اتيريم به روش سل - ژل و بررسي ويژگيهاي آن
208
تهيه پودر حاوي بتاكاروتن جهت مصرف در محيط هاي آبي
209
تهيه پودر در نانومتري و پوشش كامپوزيتي هيدروكسي -آپاتيت-فورستريت- شيشه زيست فعال و ارزيابي خواص آن ها
210
تهيه پودر روي به روش اتميزيشن گازي
211
تهيه پودر ساينده آلومينا جهت متالوگرافي
212
تهيه پودر فلزات به روش اتمايزينگ
213
تهيه پودر كامپوزيت مس - قلع به طريقه هيدرو متالورژي
214
تهيه پودر هاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
215
تهيه پودر هاي نانومتريLiMn2O4 و بررسي رسانندگي الكتريكي آنها
216
تهيه پودر هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي و ارزيابي خواص آن
217
تهيه پودر و ساخت قطعه از پودر آلياژي AL-7075
218
تهيه پودر يك فريت به روش شيميايي و مقايسه آن با پودر بدست آمده به روش سراميكي
219
تهيه پودرنانومتري فريت منگنزازروش هم رسوبي
220
تهيه پودرهاي نانو متري اكسيدهاي مغناطيسي استرانسيوم-آهن (m(SrO).nFe2O3-z) به روش مكانو شيميايي و بررسي تأثير جانشاني كاتيونهاي ديگر به جاي آهن و استرانسيوم بر ويژگيهاي مغناطيسي آنها
221
تهيه پودرهاي نانو متري فريت منيزيم با روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
222
تهيه پودرهاي نانومتري فريت روي به روش آسياب كاري تر و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي و الكتريكي آن
223
تهيه پودرهاي نانومتري فريت كبالت-روي﴿CO1-*Zn*FE2O4)به روش هم رسوبي و بررسي وابستگي ويژگيهاي مغناطيسي آنها به اندازه
224
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
225
تهيه پودرهاي نانومتري گارنت هاي ايتريوم آهن و تركيب هاي جانشاني شده ي آن با بيسموت به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
226
تهيه پوسته و توليد نانو سيم‌هاي فلزي به روش الكتروشيمي
227
تهيه پوشش sic بر روي كامپوزيت كربن - كربن و بررسي ويژگيهاي آن
228
تهيه پوشش آبگريز بر روي سطح آهني با استفاده از نانوساختارهاي حاوي روي
229
تهيه پوشش بروسيليكو نايزينگ به روش جامد بر روي فولاد ساده كربني
230
تهيه پوشش بورايدي در حمام مذاب بر روي فولادهاي كربن متوسط و آلياژي و مقايسه خواص آنها
231
تهيه پوشش تبديلي نانو سراميك برپايه ي هگزافلوئوروزيركونيك اسيد و مقايسه خواص آن با پوشش فسفات آهن
232
تهيه پوشش حاوي نانو بلور كلريد نقره به روش تعويض يوني در شيشه آلومينو بورو سيليكاتي
233
تهيه پوشش كامپوزيت Fe-Tic ر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
234
تهيه پوشش نانوكريستال Ni-W- Co باآبكاري وبررسي مقاومت به خوردگي سايشي آن
235
تهيه پوشش هاي خون سازگار نانوساختار آلي-معدني بر پايه پلي يورتان و سيل سسكوايوكسان و بررسي خواص سطحي
236
تهيه پوشش هاي قابل تنفس ويژه پوشش دهي گل طبيعي
237
تهيه پوشش هاي نانوساختار هيبريدي (آلي-معدني) با نفوذپذيري كم در برابر بخارآب و اكسيژن
238
تهيه پوشش‌هاي نانو‌هيبريد تابش‌پز با نفوذپذيري كم در برابر بخار آب و اكسيژن بر روي BOPP: بررسي اثر دانسيته‌ي اتصالات عرضي
239
تهيه پوشش‌هاي نانوساختار از اكسيد تيتانيوم براي بهبود زيست‌سازگاري ايمپلنت هاي ارتوپدي
240
تهيه پوششهاي تراوا بر پايه نانو ذرات سيليس به روش سل ژل به منظور جذب گازهاي سمي
241
تهيه تترا_ان_بوتيل آمونيوم كلرايد_اسمكتيت به عنوان جاذب بنزين،تولوئن و زايلن ها
242
تهيه تركيب تك فاز فريت نيكل- روي
243
تهيه تركيبات B - آمينو كربونيلي از طريق واكنش مانيخ
244
تهيه تركيبات جديد بينول .تهيه تركيبات اوره و تيواوره آزا ماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي آنها با استفاده ازميكروسكوپ الكتروني روبشي به عنوان تركيبات ميكرو و نانو ساختار
245
تهيه تركيبات روي از سرباره كوره هاي برنج سازي
246
تهيه تركيبات كرومنو – كينولين ها و كرومنو – پيرانو – كينولينها با استفاده از كاتاليزور باز شيف مس
247
تهيه تركيبات نيترو در محيط هاي آبكي (سنتزهاي مايكل و هنري)
248
تهيه تركيبات هتروسيكل جديد با استفاده از مواد اوليه آمين ،كربن دي سولفيد و تركيبات غير اشباع
249
تهيه ترمو پلاستيك الاستومرها بر پايه NYLON/NBR به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
250
تهيه ترموپلاستيك الاستومر بر پايه پلي پروپيلن و لاستيك بازيافتي ﴿RTR﴾ و بررسي تاثير حضور نانو ذرات خاك رس بر خواص مكانيكي آن
251
تهيه ترموپلاستيك الاستومر برپايه PET ضايعاتي با مورفولوژي ماتريس متفرق ازطريق فرآيند واكنش فعال با EPDM عامل دارشده
252
تهيه ترموپلاستيك الاستومر ﴿سيليكون رابر / پلي اتيلن﴾ با روش اختلاط واكنشي ، مطالعه مورفولوژي و خواص آن
253
تهيه ترموپلاستيك الاستومر هاي پر شده با دوده (Black Carbon)بر پايه آلياژ PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص و مورفولوژي آنها
254
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي با پايه آلياژ PP/BR بروش پخت ديناميكي و بررسي خواص آنها
255
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
256
تهيه تري آريل متان هاي فرميل دار و بررسي كاربرد آنها در سنتز برخي از تركيب هاي آلي
257
تهيه تصاوير ميكروسكوپي از الياف نساجي
258
تهيه تعدادي از آريل 4- كتومتيل كينولين ها و تعيين ثابت يونيزاسيون 2- و 4- كتومتيل كينولين ها به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلورومتري
259
تهيه تعيين ويژگيهاي ليپوزومهاي حاوي )anti - vegf lgG( bevasizumad جهت تزريق داخل چشمي (داخل ويتره ) , preparation and characterization of liposomd bevacizumad )anti - vegf lgG( for iontraviitreal administration
260
تهيه تقويم زماني مكاني آب و هواي گردشگري استان هرمزگان بر اساس مدل ريمن
261
تهيه تك مرحله اي و موثر مشتقات 2-(-N آريل)-بنزآلدئيدها از 2-هيدركسي بنزآلدئيدها
262
تهيه تورم هاي آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي استان خراسان شمالي و مقايسه آن در جامعه شهري و روستايي
263
تهيه تيواستر هاي توسط پليمر حاوي سديم تيوبنزوات
264
تهيه جاذب هاي كربني از شلتوك برنج و ساقه كلزا و بررسي كاربرد آنها در شوري زدايي آب
265
تهيه جاذبهاي مختلف براي جدا سازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كاتيونهاي مس . كبالت . نيكل . پالاديم و سرب با استفاده از فاز جامد از تعيين و اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
266
تهيه جدول پيشنهادي اهميت اثرات (PIU) براي ارزيابي هاي زيست محيطي(EIA)
267
تهيه جرمهاي ريختني آلومينايي با استفاده از اسيد فسفريك
268
تهيه جرمهاي ريختي با استفاده از سيمان پرتلند
269
تهيه جعبه ابزار (box Tool) استاندارد براي ارزيابي ديناميك انواع موتورها براي نرم افزار SIMULINK
270
تهيه جعبه ابزار (BOX TOOL) استاندارد براي ازريابي ديناميك ژنراتورهاي سنكرون مجهز به سيستم هاي كنترل براي نرم افزار SIMULINK
271
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ بر روي پارچه پنبه¬¬اي و بررسي اثر چرخه‌پذيري بر خواص ترموكروميك آن
272
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ فلكسو و بررسي خواص ترموكروميك آن
273
تهيه جيره غني از مواد مغذي جهت موارد اضطراري ﴿بحراني﴾
274
تهيه چارت تخمين ابعاد پايه در روش استخراج اتاق و پايه معدن پروده طبس با استفاده از روش شبيه سازي
275
تهيه چدن نشكن با تلقيع روي
276
تهيه چسب پشت موكت
277
تهيه چسب پلي وينيل الكل (PVOH) براي استفاده در صنايع كاغذ
278
تهيه چسب دهاني زيست سازگار بر پايه پلي يورتان
279
تهيه چسب نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا بر پايه تري-اُل گياهي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آن
280
تهيه چسب هاي جراحي بر پايه ژلاتين و پلي اكريليك اسيد و بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي آن
281
تهيه چسب هاي دنداني تقويت شده با مواد نانومتخلخل سيليكاتي
282
تهيه چسب هاي رسانا از نانو پلي آنيلين و چسب هاي اپو كسي يا كلروپرن,بررسي خواص رسانايي و چسبندگي آنها
283
تهيه چسب‌هاي نانو كامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي عوامل چقرمه‌كننده ضايعاتي با هدف بهبود خواص مكانيكي
284
تهيه چسب‌هاي نانوكامپوزيتي پلي‌يورتاني برپايه روغن‌هاي گياهي/نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آنها
285
تهيه حاملهاي دارورسان براي داروهاي ديپيريدامول و كلرامفنيكل با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي و بررسي پروفايل رهاسازي دارو از آنها
286
تهيه حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاديورتيك و مشابه ان با استفاده از روش محاسباتي و بهينه سازي چند متغييره بر پايه ي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
287
تهيه حسگر خازني جديد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي و جداسازي مواد نيروزا
288
تهيه حسگر فلورسانس بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه گيري داروهاي كاروديلول و پرومتازين در سيال هاي بيولوژيك
289
تهيه حسگر نوري بر مبناي پليمر قالب مولكولي جهت اندازه‌گيري داروي سولفاسالازين
290
تهيه حسگر هاي الكتروشيميايي جديد نانو كامپوزيتي مبتني بر گرافن و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري آنها در اندازه گيري همزمان برخي از تركيبات دارويي و زيستي (از قبيل كار با مازپين و دوپامين)
291
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با مايعات يوني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره و كاربرد آن ها براي اندازه گيري دو پامين، اپي نفرين، ديكلوفناك و مورفين با استفاده از تكنيك هاي ولتامتري
292
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از نانو لوله هاي كربني و برخي از نانو ذرات اصلاح شده و استفاده از آنها در آناليز تركيبات بيولوژيكي و دارويي به روش هاي ولتامتري
293
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي به وسيله نانو ذرات MgCr2O4 و NiFe2O4 نشانده شده بر روي نانو لوله هاي كربني جهت آناليز مقادير كم داروهاي فنازوپيريدين و دوپامين به روش ولتامتري پالس تفاضلي
294
تهيه حسگرهاي شيميايي نوري بر اساس يون پذيرهاي سنتزي جديد جهت اندازه گيري مقادير جزئي يون جيوه (II)
295
تهيه حسگرهاي فلورسنتي ورنگ سنجي بر پايه سيستين وتاثير يونهاي مختلف بر پايداري پپتيدهاي حلقوي بر پايه سيستين با استفاده ار محاسبات شيمي كوانتومي
296
تهيه حسگرهاي ولتامتري بر پايه ليگاندهاي جديد سنتز شده مشتق پيريدين و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات سنگين ( Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+, Zn2+, Ag+, Cd2+ ) در نمونه هاي زيست محيطي
297
تهيه خطوط هم شتاب طراحي براي مناطق مختلف شهر بندرعباس
298
تهيه داربست پروتئيني براي رشد سلول هاي فيبروبلاست
299
تهيه داربست كشت سلولي سه‌لايه از كامپوزيت ژلاتين – پلي‌وينيل‌الكل و ژلاتين-ذرات نانو هيدروكسي‌آپاتيت براي ترميم استخواني-غضروفي مفاصل
300
تهيه داربست مهندسي بافت پوست بر پايه كلاژن و كيتوسان
301
تهيه داربست هاي پليمري نانو با اندازه تخلخل بالا با استفاده از الكتروريسي
302
تهيه داربست هاي توليد كننده اكسيژن بوسيله الكتروريسي به منظور استفاده در مهندسي بافت
303
تهيه داربست هاي نانوكامپوزيت پلي ( بوتيلن سوكسينات ) / خاك رس و بررسي خصوصيات آنها
304
تهيه داربست¬هاي الكتروريسي شده سه¬بعدي با اندازه تخلخل بالا بر پايه PCL/Gelatin/Coral به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
305
تهيه داربستهاي متخلخل از كيتوسان براي كاربردهاي مهندسي بافت
306
تهيه دانش فني ساخت فوم سلول باز مسي
307
تهيه دستگاه فيدر پودر جامد به گاز براي راكتور و شبيه سازي توزيع پودرجامد در راكتور با نرم افزار
308
تهيه دستور العمل مربوط به تاييد طرح و نحوه بازرسي بر ساخت هاور كرافت
309
تهيه دستور كار براي آزمايشگاه مدار منطقي براساس FPGA
310
تهيه دستورالعمل بازسازي كنس داخلي زنگ زده رولربرينگ سرمحور واگن به روش نمدزني و بررسي خواص سطحي و تريبولوژيكي آن
311
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب برروي پل هاي فلزي
312
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب درپلهاي بتني
313
تهيه دستورالعمل ساخت و بعمل آوردن بتن در حاشيه شمالي خليج فارس
314
تهيه دستورالعمل و بررسي روشهاي مختلف خم كاري ورق در صنايع كشتي سازي
315
تهيه دو نوع رزين ضد چروك و بررسي اثر دي ميتلول دي هيدروكسي اتيلن
316
تهيه دياسترئومرگزين مشتقات β -آمينو كربونيل توسط اسيد فرميك آبي
317
تهيه ديتا كامل سيستمي براي پرنده هاي بدون سرنشين جهت آناليز آماري
318
تهيه ديرگداز هاي سبك بر پايه هگزا آلومينات كلسيم و بررسي خواص آن
319
تهيه ذرات فيبروئين ابريشم به روش اسپري فريز در ايينگ
320
تهيه ذرات لاتكس الكيد اكريليك حاوي ذرات نانو اكسيد تيتانيوم از طريق ميني امولسيفاي كردن
321
تهيه ذرات نانوي آهن و مطالعه خواص كاتاليستي آن در فرآيند فيشر -تروپش
322
تهيه ذرات هسته-پوسته كربنات كلسيم/كوپليمر ﴿بوتيل آكريلات -متيل متاكريلات﴾ و اثر آنها بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي PVC
323
تهيه رابطه كاهندگي شتاب طيفي براي فلات ايران
324
تهيه رابطه ي IPR براي چاه هاي افقي در مخازن anisotrop شكافدار ناهمسانگرد
325
تهيه راهنماي طراحي شهري جهت تقويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد با تاكيد بر بگارگيري اصول طراحي شهري حساس به آب مورد پژوهي : بازنگري در طرح جامع شهر جديد ايوان-كي
326
تهيه رزين اپوكسي - نانو ذرات و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پوشش پودري حاصل از آن
327
تهيه رزين اپوكسي آكريلات هيبريدي بر پايه دي گليسديل و دي آكريلات هاي آلفاتيك جهت پوشش ها و مركب هاي تابش پز
328
تهيه رزين اپوكسي استر
329
تهيه رزين اپوكسي اكريلات در يك ميكرو رآكتور و مقايسه آن با محصول رآكتور ناپيوسته
330
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي به روش امولسيون سازي
331
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي حاوي نانوذرات سيليكا : ايجاد پوشش بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي
332
تهيه رزين اكريلات مس و بررسي رفتار خودصيقل آن در پوشش ضد خزه
333
تهيه رزين الكيد كوتاه بهبود يافته با روغن كرچك آبگيري شده
334
تهيه رزين پلي استر اشباع و رزين آلكيد كوتاه زنجير پايه آبي امولسيوني با استفاده از سيستم سورفاكتانت
335
تهيه رزين پلي استر مناسب براي سيستم هاي روكش هاي پودري هيبريد اپوكسي ـپلي استر
336
تهيه رزين هاي الكيدمحلول در آب
337
تهيه رزين هيبريد الكيد- اكريليك به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
338
تهيه رزينهاي اكريليك براي پرداخت نهايي چرم
339
تهيه رنگ آزوي اسيدي قرمز 17 و بررسي سينتيك سولفوناسيون نفتالين
340
تهيه رنگ پايه آبي حاوي نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن
341
تهيه رنگ هاي رزين اپوكسي/نانو ذرات سيليكاتي بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي آن
342
تهيه رنگدانه سبز زيركونيوم - واناديم
343
تهيه رنگدانه صدفي و بررسي اثر pH و دما بر خواص نوري آن در يك لعاب دما پايين
344
تهيه رنگدانه هاي لعابي سراميك
345
تهيه رنگهاي سنتي گياهي مورد مصرف در صنايع نساجي با استفاده از روشهاي نوين مهندسي شيمي و طراحي واحد پايلوت پلنت
346
تهيه رنگينه هاي قرمز و لعابهاي دماي پخت 750-650
347
تهيه روتيل مصنوعي از ايلمنيت
348
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج
349
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج جهت استفاده در پوشش الكترود جوشكاري
350
تهيه روزنه هاي ميكروني با ليزر ياقوت
351
تهيه روشهاي ارزيابي ، بازرسي و نگهداري پل هاي بتني
352
تهيه روكشهاي هيبريدي آلي - معدني حاوي اكسيدسيليسيم به روش GEL - SOL بر پايه رزين پلي استر/ملامين
353
تهيه ريزلايه هاي نانوليفي سديم آلجينات/پلي اتيلن اكسايد حاوي داروي ويتامين c و ارزيابي رهايش داروي ويتامين c از نانوالياف
354
تهيه زئوليت سنتزي با استفاده از پرليت موجود در معادن داخلي و بررسي خواص تعويض يوني زئوليت ساخته شده
355
تهيه زئوليت هاي A,Y,X,ZSM-5و غربال مولكولي .MCM-14بررسي جذب آنيون كرومات و مواد آلي غير يوني آلودكننده محيط به وسيله زئوليت هاي اصلاح شده با سورفاكتانت و غربال مولكولي MCM-14
356
تهيه زخم پوش با استفاده از كيتوسان، عسل و آلوئه ورا
357
تهيه زخم پوش با استفاده از هيدروژل كيتوسان وعصاره گياهان داروئي
358
تهيه زخم پوش پنبهاي با عسل، كتيرا و سماق
359
تهيه زرين الكيد - اكريليك رقيق شونده با آب با مقاومت هيدروليتيك بالا
360
تهيه زنوگرفت غضروف با استفاده از بي سلول كردن بافت حيواني
361
تهيه زير برنامه خستگي تك محوري با دامنه ثابت در نرم افزار تخمين عمر خستگي
362
تهيه زيست حسگرهاي جديد برپايه DNA جهت آناليز تركيبات مهم دارويي و بكار گيري نانو ساختارها به منظور بررسي تخريب DNA و مطالعه رهش دارو از نانو ذرات درماني
363
تهيه ژوگلون از پوست گردو و كاربرد آن در رنگ كردن الياف پروتئيني
364
تهيه ساختار نانوذره اي از سازه آنتي ژنيك كايمر اي آي تي و بخش چسبنده توكسين از باكتري و ارزيابي ايمني زايي آن در حيوان مدل
365
تهيه سامانه آهسته رهش ريواستيگمين بر پايه نانو ذرات مزومتخلخل سيليكا براي درمان آلزايمر
366
تهيه سامانه بيوپليمري بر پايه كيتوسان،هيالورنيك اسيد و نانولايه هاي سيليكاتي براي ترميم زخم هاي ديابتي: ارتباط ريزساختار با عملكرد زيستي
367
تهيه سامانه پيش هشدار فرسايش خاك با استفاده از شاخصه هاي سلامت خاك و مدل ناثير كاربري اراضي ﴿LUIM﴾ در منطقه شكار ممنوع حنا اصفهان
368
تهيه سامانه دارويي تشكيل شونده در محل بر پايه PLGA به منظور رهايش داروهاي كورتيكو استروئيد: مطالعه IN VITRO
369
تهيه سامانه كامپيوتري جهت سايز بندي الگو از روي سايز پايه
370
تهيه سامانه نرم افزاري كمك آموزشي مفاهيم ITS جاده اي
371
تهيه سامانه هاي دارو رسان بر پايه سيليكاي نانو ساختار جهت تكميل منسوجات سلولزي پزشكي
372
تهيه سامانه ي رهايش دارو بر پايه ي پليمر هاي زيست سازگار
373
تهيه ساينده آلومينايي به روش سينتر
374
تهيه سبز نانوذرات اسپينل فريت كبالت به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آن‌ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
375
تهيه سراميك هاي الكتريكي نوع كوردريتي با استفاده از مواد اوليه داخلي
376
تهيه سراميك هاي مگهمايت و مگنتيت با استفاده از اكسيد آهن تخليص شده فولاد مباركه اصفهان
377
تهيه سرباره دماي ذوب پايين شيشه اي براي تهيه مس
378
تهيه سرفصل هاي ويديويي آموزش مباحث ويژه در فيبر نوري
379
تهيه سرمت نيكل/زيركونيا پايدارشده به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي هدايت الكتريكي آن
380
تهيه سريك اكسيد و سريك سولفيد نانوذره اي
381
تهيه سطوح بيواكتيو و بيومتريال از طريق انتقال اتمي پليمريزاسيون راديكالي
382
تهيه سفيدكننده فلورسنتي شماره (30) (30) AGENT BRIGHTENING FLOURESCENT .I.C با استفاده از تولوئن ايراني و بررسي خواص و كاربرد آن بر روي پشم و نايلون
383
تهيه سلول هيبريدوما براي توليد آنتي بادي منوكلنال عليه تيپ دو سويه واكسينال ويروس فلج اطفال
384
تهيه سمي كربازيدهاي مختلف در شرايط حالت جامد تحت تابش ريز موج و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- بنزيل يورازول در دماي بالا
385
تهيه سنسور گازي بوسيله پليمرهاي رسانا مانند پلي آنيلين و نانو كامپوزيت آن
386
تهيه سوپر جاذب هاي خاص و بررسي ميزان جذب آب در آن ها
387
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
388
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
389
تهيه سوخت نيروگاه اتمي
390
تهيه سوسپانسيون پايدار نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده با پلي روتاكسان براي كاربرد در تصويربرداري.
391
تهيه سولفات سديم و اسيدهيدروكلريك بدون اعمال حرارت (روش تعويض يون )
392
تهيه سولفات فروفريك
393
تهيه سولفور سديم از طريق احياء سولفات سديم با گازهاي احياءكننده
394
تهيه سولفوناميدها با استفاد از پليمر عاملي
395
تهيه سولفوناميدها در حالت جامد و كاهش تركيبات آلي بامعرف جديد بنزيل تري فينل فسيفين تتراهيدروبورات
396
تهيه سولفينيت استرها با استفاده از ريزموج ها و سنتز در فاز جامد
397
تهيه سولفينيت استرها و سولفيناميدهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و تهيه آلكيل يديدها با استفاده از امواج ريز موج
398
تهيه سيستم خبره تشخيص عيوب براي فرايند رنگرزي پنبه
399
تهيه سيستم متمركز جمعآوري و ثبت فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي دانشكده با ايجاد بانك اطلاعاتي (Database)
400
تهيه سيستم نرم افزار آموزش بافندگي تاري – پودي
401
تهيه سيم پوشيده با نانواكسيد منگنزبراي ريز استخراج فاز جامد هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از نمونه هاي آبي
402
تهيه سيمان پليمر گوگردي بر مبناي گوگرد , دي سيكلو پنتادي ان(DCPD) و ضايعات برش نفتي C7 بررسي شرايط تهيه ,ساختار و خواص
403
تهيه شاخص راستاي اقدام تحتاني (زانوي پرانتزي و ضربدري) در زنان و مردان شهرستان همدان
404
تهيه شاخص راستاي ساق پا (زانوي ضربدري يا پرانتزي )در مقاطع سني مختلف زنان ومردان استان مازندران
405
تهيه شبكه هاي پليمري زيست تخريب پذير بر پايه مشتقات پلي اتيلن گليكول با كاربرد دارو رساني موضعي
406
تهيه شبكه هاي ولكانيزه جاذب آب از طريق آلياژسازي پلي كلروپرن و پلي هما
407
تهيه شناسايي و مطالعه نانو كريستالهاي اكسيد ليتيم اهن و اكسيد ليتيم اهن استخلاف شده با منگنز
408
تهيه شناسنامه ي توكامك البرز
409
تهيه شيده اي رنگي از گياهان براي رنگرزي الياف فرش و تعيين ثبات در آن ( نمونه موردي : هسته آووكادو ، زرشك زينتي)
410
تهيه شيشه - سراميك مولايت - كورديريتي و بررسي خواص مكانيكي آن
411
تهيه شيشه سراميكهاي كورديريتي زينترپذير به روش ريخته گري دوغابي
412
تهيه شيشه فلز حجمي پايه زيركونيوم به روش ريخته گري مكشي در قالب مسي و بررسي كاربرد و پتانسيل آن در پزشكي
413
تهيه شيميايي پلي انيلين و شناسايي آن
414
تهيه صافي از پودر شيشه
415
تهيه صنعتي رزين الكيد و اصلاح آن با اسيد چرب و پليمر مختلف
416
تهيه صنعتي كرومات سديم و كرمات روي از سنگ هاي معدني ايران بروش ذوب قليايي
417
تهيه طرح استخراج ذخيره آسماري 4 براي اسكله سازي در بندر عسلوئيه
418
تهيه طرح توجيهي واحد صنعتي توليد قطعات فولادي با تكنولوژي متالورژي پودر
419
تهيه طرح ساختاري - راهبردي منطقه سه شيراز
420
تهيه طرح مهندسي كامل جهت سيستم داخلي نيروگاههاي حرارتي با قدرت واحدهاي توليد بيش از 250 مگاوات
421
تهيه طرح نمونه سري نم خانه ﴿ جنگل خيرود كنار ﴾
422
تهيه طرح و مستندات لازم جهت استقرار يك نظام كيفيتي مناسب در كارخانه چيني بهداشتي مرواريد و اجراي مراحل اوليه آن
423
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف
424
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف جنوب تهران
425
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر تبريز
426
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهرساري
427
تهيه طيف طرح حوزه نزديك و تمهيدات لازم براي ساخت و ساز و طراحي بر مبناي عملكرد در حوزه نزديك گسل
428
تهيه غشا پليمرالكتروليت بر پايه نانوالياف برق‌ريسي پلي‌اكريلونيتريل/پلي(‌متيل‌متاكريلات) و تعيين مشخّصات الكتروشيميايي آن
429
تهيه غشا نانوكامپوزيت پلي اترسولفون-نانو گرافن جهت به كارگيري در حذف آلاينده هاي نفتي
430
تهيه غشاء پلي آنيليني و به كارگيري آن در جداسازي گاز
431
تهيه غشاءهاي سلولز استات و بررسي پارامترهاي موثر بر ساختمان و خواص آن
432
تهيه غشاهاي پليمري حاوي نانوذرات TiO2 و نانو صفحات گرافني عامل دار شده و بررسي عملكرد آن ها در جداسازي گازها و انتقال پروتون در پيل هاي سوختي
433
تهيه غشاهاي جديد نانو كامپوزيت چارچوب آلي-فلزي پلي اتر اتر كتون سولفونه شده با استفاده از مايعات يوني براي هدايت پروتوني بالا و در دماي بالا
434
تهيه غشاهاي كامپوزيتي براي پيل سوختي و بررسي خصوصيات فيزيكي آنها
435
تهيه غشاهاي مبادله پروتوني بر پايه سيليكاژل نانو متخلخل سولفونه براي استفاده در پيل هاي سوختي
436
تهيه غشاهاي مورد استفاده در نانو فيلتراسيون با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل عامل دار شده با مركاپتان جهت حذف يون هاي فلزات سنگين از نمونه هاي زيست محيطي
437
تهيه غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي-معدني بر پايه نانو سيليكاي عامل دار تيول براي حذف يون هاي جيوه
438
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي آلي- معدني با استفاده از نانوذرات سيليكاي سولفونه براي كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري
439
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه نانو ساختارهاي آلوموكسان به روش الكتروريسي جهت استفاده در بيوراكتور غشايي
440
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي پلي وينيل الكل (PVA) به روش سل-ژل با هدف كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري (PEMFC)
441
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي بنزيميدازول/ نانوپودرهاي اكسيد فلزي و بررسي عملكرد آنها جهت كاربرد در پيل سوختيPEMFC
442
تهيه غشاهاي هيدروژل بر پايه صمغ كتيرا براي استفاده در سامانه هاي رهايش دارو
443
تهيه غشاي الترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي پلي وينيل بوتيرال /ZIF-8 براي جداسازي پروتئين آلبومين سرم گاوي و بررسي تاثير ZIF-8 بر روي شارعبورآب، ميزان پس دهي و اندازه حفرات غشاي حاصل
444
تهيه غشاي پلي اتر سولفون آبدوست/ آبگريز ميكرومتخلخل براي كاربرد در تقطير غشايي
445
تهيه غشاي قالب مولكولي نانوساختار و بهينه سازي فرآيند توليد به منظور جداسازي بيومولكول ها
446
تهيه غشاي گرافني براي نمك‌زدايي از آب
447
تهيه غشاي نانوكامپوزيت نفيان براي كاربرد در پيل سوختي هيدروژني
448
تهيه غشاي نانوليفي تبادل يون كاتيون به روش الكتروريسي
449
تهيه فانتوم جهت شبيه سازي خواص الكتريكي بافت زنده
450
تهيه فرمولاسيون از پيگمنت هاي كربن بلك ـ اكسيد آهن ـ كرومات روي كرومات سرب ديسپرس در سيستم آبي
451
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
452
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
453
تهيه فرمولاسيون نيوزومي (اسپن و تويين) آنزيم لكاز و بررسي ميزان اثر بخشي و ضد سميت روي سلولهاي سرطاني ريه و سينه
454
تهيه فرمولاسيون و ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيكي كره پسته وحشي ﴿كره بنه﴾
455
تهيه فريت - نانومتري با استفاده از تركيب روش متداول سراميكي و آلياژسازي مكانيكي
456
تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
457
تهيه فريت منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
458
تهيه فريت نرم نيكل- روي با استفاده از اكسيد آهن مجتمع فولاد مباركه و مروري بر نظريه هاي مربوط
459
تهيه فلز كبالت نانوذره اي (شناسايي و بهينه سازي فرآيند)
460
تهيه فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
461
تهيه فوم ميكروسلولار كربني بر پايه رزين هاي فنوليك
462
تهيه فوم نقره با ديواره هاي با ساختار نانو بر پايه تر سيب الكتروشيميايي
463
تهيه فوم هاي پلي يورتان حساس به دما
464
تهيه فوم هاي ميكروسلولي پلي اتيلن سبك به كمك عامل هسته زايي نانو caco3 و بررسي خواص آنها
465
تهيه فومهاي پزشكي جهت به كارگيري در جراحات خارجي
466
تهيه فيبر جديد ريز استخراج فاز حامد بر پايه رزورسينول- فرمالدئيد با استفاده از فن آوري الكتروريسي و كاربرد آن جهت اندازه گيري كلروفنل ها در نمونه هاي آبي زيست محيطي
467
تهيه فيتوشيميايي نانوذرات نقره توسط عصاره ميوه
468
تهيه فيلامان بر پايه پلي اتيلن ترفتالات به منظور استفاده در گرفت قلبي عروقي
469
تهيه فيلامنت پليمري – پروژن براي ساخت داربست مهندسي بافت كبد در روش رسوب نشاني ذوبي (FDM)
470
تهيه فيلترهاي سراميكي جهت فيلتراسيون مذابهاي فلزي
471
تهيه فيلم بيو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز حاوي نانو ذرات رس لامينيت شده با پلي وينيل الكل به منظور خصوصيات مكانيكي آن
472
تهيه فيلم پلي پيرول دوپ شده با نيتروزواروكاربرد ان در تعيين اسكور بيك اسيد
473
تهيه فيلم ژلاتين و تعيين مشخصات آن
474
تهيه فيلم نازك حاوي نانو ذرات روي تيتانات به‌روش الكتروريسي به‌منظور آناليز آفت‌كش اتيون با استفاده از دستگاه طيف‌سنج تحرك يوني
475
تهيه فيلم نانو ساختارTiO2 بر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
476
تهيه فيلم نانو ساختارTiOبر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
477
تهيه فيلم هاي پلي الفيني زيست تخريب پذير با استفاده از پلي ساكاريدها
478
تهيه فيلم هاي نازك دي الكتريك و مطالعه خواص اپتيكي آنها
479
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل) پر شده با نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با ويتامين B1
480
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيتي جديد با تثبيت نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با سيتريك اسيد ويتامين ث در پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل)
481
تهيه فيلم هاينانوكامپوزيتي مغناطيسي كيتوسان-نشاسته وارزيابي خواصفيزيكي،مكانيكي وضدباكتري آن ها
482
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيت PVC وPVA حاوي نانوذرات TiO2 جفت شده با BSA از طريق روش سبز امواج فراصوت
483
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل) انعطاف‌پذير حاوي نانوذرات زيركونيا اصلاح‌شده با ويتامين B1: بررسي مورفولوژي، خواص مكانيكي، گرمايي و نوري
484
تهيه قالب متخلخل آلومينا وتوليد نانوسيم هاي آلياژي آهن كبالت با بهينه خواص مغناطيسي به روش آبكاري الكتريكي با استفاده ازرويكرد تاگوچي
485
تهيه قرص هاي UO 2
486
تهيه قطعات آلومينايي متخلخل بمنظور كاربردهاي پزشكي
487
تهيه قطعات الكترونيكي ساخته شده به روش جوهر افشاني حاوي نانو ذرات نقره و مس بر زير لايه هاي انعطاف پذير
488
تهيه قطعات هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
489
تهيه كاتاليزگر خزه ايرلنديِ(Irish moss) مغناطيسي(Fe3O4@IM) و استفاده از آن در سنتز مشتقات ايميدازو]2،1-a[پيريميدين
490
تهيه كاتاليزگرهاي BF3/nano-sawdust و SnCl4/nano-sawdust و كاربرد آن‌ها در محافظت گروه‌هاي عاملي الكل، آمين و كربونيل و سنتز بعضي از حلقه‌‌هاي هتروسيكل پنج عضوي
491
تهيه كاتاليزگرهاي نانو ساختار سيليكاي اصلاح شده با بور و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
492
تهيه كاتاليزگرهاي نانو مغناطيس و كاربردهاي آنها در اكسايش تركيبات آلي
493
تهيه كاتاليزور آلومينا و كاربرد آن به عنوان بستر براي اكسايش برخي تركيبات آلي , the preparation of alumina catalyst and its application as aupport for oxidation of some organic compounds
494
تهيه كاتاليزور آهن - زئوليت جهت انجام واكنش هيدروژناسيون منوكسيد كربن
495
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
496
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
497
تهيه كاتاليزور نانوكامپوزيتي گرافن/اكسيد آهن و بررسي كاربرد آن در سنتز تركيبات كينازوليني به روش واكنش¬‌‌هاي چند جزيي
498
تهيه كاتاليزورهاي بنتونيت سولفونه شده AS-BEN و بتا- زئوليت سولفونه شده AS-BEA براي واكنش هاي استري شدن / و استفاده از بتا-زئوليت اصلاح نشده در واكنش متيلاسيون تولوئن با متانول در شرايط زير و فوق بحراني
499
تهيه كاتاليزورهاي پلاتين دي هيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن
500
تهيه كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا پايه نانو سيليكا به منظور پليمريزاسيون پلي الفينها
501
تهيه كاتاليست هاي بر پايه ي آهن وكبالت وكاربرد آن هابراي تبديل گاز سنتزبه هيدروكربن ها
502
تهيه كارامل و بررسي كاربردهاي آن در صنايع غذايي
503
تهيه كازيئن از شير گاو جهت استفاده بروي رويه هاي چرم
504
تهيه كالاي جاذب جهت جلوگيري از آلوده شدن البسه طي شستشوي خانگي
505
تهيه كامپوزيت Cu-Al2O3 با استفاده از انجام كار مكانيكي بر روي پودر برنز آلومينيوم
506
تهيه كامپوزيت EPDM/MWCNT با خواص مكانيكي-رئولوژيكي بهبود يافته از طريق اصلاح سيلاني پليمر در غلظت هاي مختلف نانو لوله كربن
507
تهيه كامپوزيت آلومينايد تيتانيم و كاربيد تيتانيم به روش سنتز احتراقي و با انرژي مايكروويو
508
تهيه كامپوزيت پلي‏مر با نانو ذرات سراميكي 5/95 PZT
509
تهيه كامپوزيت پليمر يوني- فلزي و بررسي كاربرد آن در حسگر رطوبتي و تراشه دارورساني
510
تهيه كامپوزيت پي وي سي - چوب/ پلي اتيلن سبك: بررسي اثر افزودن نانوذرات رس كلوزيت 30B بر روي ضريب انبساط گرمايي خطي، جذب آب و خواص مكانيكي
511
تهيه كامپوزيت تقويت‌شده با سازه‌هاي سه‌بعدي و ارزيابي خواص مكانيكي (خمش و ضربه) آن
512
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
513
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
514
تهيه كامپوزيت رزين سيليكوني با الياف شيشه
515
تهيه كامپوزيت زئوليت و ذرات جامد معلق كوره‌ي ذوب آهن براي جذب فلزات سنگين
516
تهيه كامپوزيت گرافن اكسيد/نانوفيبرهاي آراميد انعطاف‌پذير براي ريزاستخراج لايه نازك پارابن‌ها از نمونه‌هاي آبي
517
تهيه كامپوزيت لاستيك طبيعي (NR) هادي الكتريسيته حاوي نانو ذرات مس و بررسي مقاومت ازوني آن
518
تهيه كامپوزيت مس - كروم - آلومينا از طريق فعال سازي مكانيكي فرآيند آلومينوترمي
519
تهيه كامپوزيت نانو صفحه اي منيزيم و نقره فسفات و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ هاي كاتيوني و آنيوني
520
تهيه كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه ديرسوز ( توسط افزاينده هاي معدني و با بررسي خواص مكانيكي )
521
تهيه كامپوزيت هاي ذره اي آلومينيم -سيليسيم/گرافيت و آلومينيم -سيليسيم /آلومينا با روش ريخته گري
522
تهيه كامپوزيت هاي هادي الكتريسيته بر پايه EPDM و آلياژ آن با NBR به منظور ساخت آندهاي اعمال جريان
523
تهيه كامپوزيت و بررسي اثر سازگار كننده
524
تهيه كتاب راهنما براي برنامه كامپيوتري GASP
525
تهيه كتابچه راهنماي استفاده ازسموم در اماكن
526
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزلي
527
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزليژژژژ
528
تهيه كد عددي به منظور مدل سازي پاشش مستقيم گاز طبيعي توسط انژكتور با استفاده از نرم افزار كيوا
529
تهيه كد كامپيوتري براي محاسبه افت فشار سيستم هيدروليك سيستم خنك كن نيروگاهي هلر
530
تهيه كد كامپيوتري جهت محاسبه خواص ترموديناميكي آب
531
تهيه كد نرم افزاري طراحي سه بعدي گريز از مركز و تخمين عملكرد پمپ با استفاده از آن هنگام ....
532
تهيه كربن اكتيو عاملدار از پوست پرتقال و كاربرد آن در حذف رنگ ها
533
تهيه كربن پيروليتي و گرافيت آمير ماسه بل مورد استفاده در رآكتورهاي HTR
534
تهيه كربن فعال
535
تهيه كربن فعال ارزان قيمت از پوست ليمو و كاربرد آن براي خارج كردن يون سرب و رنگ مالاشيت سبز از محلول هاي آبي
536
تهيه كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير
537
تهيه كربن نانو متخلخل از ضايعات طبيعي
538
تهيه كربنات استرانسيوم از كنسانتره سلسيتن با استفادنه ازخالستر سودا
539
تهيه كردن نرم افزار طراحي توريهاي راشل
540
تهيه كروموفورهاي جديد گوگرددار و بررسي توانايي شلاته كنندگي يونهاي فلزات سنگين
541
تهيه كرون اترها ٬آزا كرونها ٬پداندها و پليمرهاي جديد حاوي رزورسينول و 2و-3 نفتالن ديول سولفيد: تهيه نانوساختارها ٬شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها و مطالعه تئوري
542
تهيه كمپلكس Fe3O4@β-CD-ZrO و كاربرد آن به عنوان كاتاليست در سنتز مشتقات پريميدين
543
تهيه كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از سالن ها در ابعاد نانو به همراه بررسي اتصال آن ها به DNA و HSA
544
تهيه كمپلكس هاي بيس اكسازولين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات مختلف آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي و مكانيسم تركيبات غير هِم آهن در اكسايش آلكن ها
545
تهيه كمپلكس هاي نيكل (II)، مس (II) و واناديم (IV) از ليگاندهاي دو دندانهNN و سه دندانهONN، برهمكنش كمپلكس ها با TiO2 و مطالعه ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي آن ها، برهمكنش كمپلكس ها با DNA و BSA، كاهش DDQ با كمپلكس هاي نيكل (II)
546
تهيه كمپلكس هايي از مس و نيكل با ليگاندهاي چهاردندانه شيف لاز و بررسي خواص پايداري حرارتي آنها به روش DSC و تعيين پارامترهاي شيمي فيزيكي آنها
547
تهيه كمپلكس‌هاي نيكل (II) از ليگاندهاي سه دندانه‌ي SNO و ONO، برهمكنش كمپلكس‌ها با تيتانيوم‌دي‌اكسيد و كاربرد آن‌ها در واكنش كاهش 4- نيتروفنول
548
تهيه كمپوست از باگاس نيشكر
549
تهيه كمپوست خاك اره به كمك افزودن منابع مختلف نيتروژن و تاثير آن بر رشد و نمو خيار
550
تهيه كنسانترة آب ليمو ترش با استفاده از فن آوري تبخيري
551
تهيه كنسانتره آب هويج با روش تبخيري
552
تهيه كنندگي در انيميشن
553
تهيه كنندگي در انيميشن
554
تهيه كوپلي استر (اتيلن ترفتالات–سوكسينات ) و مطالعه ساختار و خواص گرمايي و امكان سنجي زيست تخريب پذيري
555
تهيه كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات – سيكلوهگزان دي متانول و امكان سنجي استفاده در ترموفرمينگ با ذرات نانو
556
تهيه كوپليمر حساس به pHو دما بر پايه انيدريد مالئيك براي سامانه هاي نوين دارو رساني
557
تهيه كوپليمر هاي هوشمند زيست تخريب پذير براي استفاده در سيستم هاي دارو رساني كنترل شده
558
تهيه كود زيستي جهت حذف كادميوم وسرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي محرك رشد گياه
559
تهيه كود شيميائي جزئي (شلات EDDHA-FE )
560
تهيه كيتوسان از پوست ميگو و كاربرد آن به عنوان جاذب در حذف نيترات از نمونه هاي آبي
561
تهيه كيتوسان پيوند زده شده به نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در نانودارورساني
562
تهيه گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به كمك فرآيند مكانوشيميايي
563
تهيه گرافت پلي ونيل با پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربردهاي دارويي آنها
564
تهيه گرافن چندلايه با روش¬هاي ليزر و لايه¬برداري فاز مايع
565
تهيه گلوكزآمين با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ميگو و بهينه سازي شرايط توليد آن
566
تهيه گلي اكسال جهت ضد چروك كالاي سلولزي از سلولز
567
تهيه لاتكس SBR كربوكسيله ناهمگون براي پوشش هاي كاغذ
568
تهيه لاتكس پلي آنيلين در حضور امولسي فاير span20وspan80 و اندازه گيري هدايت الكتريكي و بررسي خواص مورفولوژي و رسانايي پليمرها
569
تهيه لايه ZNS براي آشكار سازي پرتوي آلفا
570
تهيه لايه فعال نوري برپايه سامانه هيبريدي پليمر P3HT/ Fullerene/ CNT حاوي نقاط كوانتومي: مطالعه ميكرومورفولوژي، طيف جذب نوري و بازدهي سلول خورشيدي
571
تهيه لايه كاتاليست پيل سوختي PEM حاوي نانو ذرات پايه نيكل به روش الكتروشيميايي
572
تهيه لايه نازك تيتانيم -آلومينيم -واناديم اكسيد به روش كندوپاش و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن
573
تهيه لايه نازك نيمه رساناي شفاف اكسيدروي (ZnO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
574
تهيه لايه هاي TixNy با استفاده از روش كندوپاش مغناطيسي استوانه اي فعال
575
تهيه لايه هاي تيتانيوم كاربيد (TIC) واكسيد تيتانيوم (TIO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
576
تهيه لايه هاي نازك اكسيد روي به روش كندوپاش و بررسي نقش ولتاژ باياس بر روي ويژگي هاي آن ها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي
577
تهيه لعاب سختي بالا
578
تهيه لعاب كريستالين در سيستم ZnO-SiO2
579
تهيه لعاب نيمه هادي بر پايه اكسيدهاي قلع آنتيموان نيكل براي كاربرد روي مقره الكتريكي و بررسي خواص الكتريكي آن
580
تهيه ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش ترسيب الكتروشيميايي پالسي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي ليتيوم يون
581
تهيه ماتريس بي‌سلول شده لايه زيرمخاطي روده كوچك حيواني به كمك يك سيستم نوين پرفيوژن-گراديان فشار
582
تهيه ماده پيشرفته Alstone به روش Alporas بر پايه فوم A356
583
تهيه ماده موثر كاغذهاي كپي بدون كربن
584
تهيه ماشين مته روميزي
585
تهيه ماكت گرافيت چدن لاملي
586
تهيه ماكروسيكل ها ريسبتورها و پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد: مطالعه ي تئوري و پايدار سازي نانو ساختارها
587
تهيه ماكروسيكلها ٬ پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين و آمينواسيدها: نانوساختارهاي فلزي و كاربردهاي آنها
588
تهيه ماكروسيكلها، پليمرها و نانوكامپوزيتهاي جديد حاوي هيدرازين، فومارآميد ها و آمينواسيدها: مطالعه تئوري، مواد عامل دار جديد و نانوساختارهاي فلزي آنها
589
تهيه ماكروسيكلها، ريسپتورهاو پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد : مطالعه تئوري و پايدارسازي نانوساختارها
590
تهيه مثلث رنگ همانندي و اندازه گيري و بررسي طيفي رنگ بوسيله دستگاه COLOR DATA
591
تهيه مجموعه الكترود غشا برپايه نانوكامپوزيت نفيون/گرافن اكسيد سولفونه براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون به روش لايه نشاني فاقد الكترود
592
تهيه محتواي آموزشي قابل استفاده در elearning با يك نمونه آموزشي آزمايشگاه فيبر نوري
593
تهيه محتواي درس مدار منطقي تحت وب
594
تهيه محتواي درسي برنامه سازي پيشرفته تحت وب
595
تهيه محصولات شبكه اي از يك پلي ساكاريد شاخه اي موجود در ايران و ارزيابي ويژگيهاي ژلهاي آبي آن
596
تهيه محيط كشت ارزان براي رشد ريز جلبك سندسموس كوادريكوادا
597
تهيه مخلوط اكسيدهاي فلزي Zro2-Tio2به روش سل- ژل و انجام واكنش نوآرايي بكمن در فاز بخار. تهيه و اصلاح زئوليت هاي ZSM-5 و غربال مولكولي MCM-41و انجام واكنش هاي فرايز و آلكيلاسيون تولوئن در فاز بخار. تهيه نانو ذرات Ag، Au، ZrO2-TiO2وبررسي تاثير اندازه ذرات در فعاليت كاتاليزوري zro2 -Tio2 در نو آرايي بكمن در فاز بخار
598
تهيه مخلوط پليمري از پلي اكرليك اسيد و نانو ذره اكسيد آهن گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
599
تهيه مخلوط هاي LDPE- نشاسته گرما نرم ﴿TPCS ﴾ و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي آنها
600
تهيه مخلوطهاي رسانا از پلي آنيلين سلولز و بررسي آستانه فعاليت هاي الكتروشيميايي آنها
601
تهيه مدل انتخاب روش اجراي پروژه هاي زيرساخت ريلي
602
تهيه مدل اولويت بندي برقراري روابط اقتصادي ج .ا.ا با ساير كشورها با استفاده از روش AHP
603
تهيه مدل برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد تركيبي (MSP)
604
تهيه مدل بهره برداري بهينه از مخزن سد ونيار با استفاده از روش هاي استو كاستيك پيش بيني جريان
605
تهيه مدل توزيع سه‌بعدي لايه‌هاي گردوخاك و دود با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌ي‌ CALIPSO در غرب كشور ايران
606
تهيه مدل جهت تخصيص
607
تهيه مدل جهت تخصيص بودجه براي اقلام تعميراتي سپاه
608
تهيه مدل رياضي براي شكل هندسي مئاندرهاي رودخانه سيستان
609
تهيه مدل رياضي توزيع تراكم آلاينده ها در يك شبكه تغذيه و تخليه آبخانه اي
610
تهيه مدل رياضي رونديابي سيلاب در يك سيستم رودخانه اي به روش موج ديناميك
611
تهيه مدل رياضي شبيه سازي جريان غيرماندگارمتغير تدريجي در شبكه هاي آبياري با معلوم بودن شرايط مرزي داخلي
612
تهيه مدل رياضي يك سيستم تزريق سوخت انژكتوري
613
تهيه مدل شبيه سازي و بهينه سازي آب زيرزميني با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
614
تهيه مدل عددي به منظور پيش بيني كوبشدر موتورهاي بنزيني
615
تهيه مدل مفهومي و رياضي براي پيش بيني تغذيه مصنوعي مستقيم يا تزريق با چاه
616
تهيه مدل هاي كاهندگي طيفي شتاب افقي براي البرز و ايران مركزي
617
تهيه مدلي براي بازرسي، تعمير ونگهداري لوله هاي انتقال گاز ونفت به سكوهاي دريايي
618
تهيه مستربچ دوده براي كاربرد در لوله هاي پلي اتيلن
619
تهيه مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در يك راكتور بستر ثابت به كمك يك كاتاليست دو منظوره
620
تهيه مسكن انعطاف پذير بر مبناي هماهنگي مدولار
621
تهيه مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين از آمين‌ها، فنيل‌سيانيدها و استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ها
622
تهيه مشتقات ايميدازول با استفاده از پليمر حاوي نانو ذرات پالاديوم
623
تهيه مشتقات پيراني با استفاده از كاتاليزور MCM-41 عاملدار شده با گوانيدين و 3-كلرو پروپيل تري متوكسي سيلان
624
تهيه مشتقات جديد 2- متيل تيو -5- ايميدازوليل چالكون داراي استخلافهاي آلكيل و آلكيل آريل مختلف بعنوان تركيبات ضدميكروب .
625
تهيه مشتقات جديد پلي آميد ٬گرافن و نانوسيليكا و كاربرد آنها در تهيه نانوكامپوزيت ها ٬سنتز شيميايي و زدودن مواد آلي از آب
626
تهيه مشتقات دي‌هيدرو‌پيريميدين‌-2،4،5-تري‌اون از مواد اوليه فنيل‌ايزوسيانات، آمين‌ها و آلفا-هالوكتو‏استر
627
تهيه مشخصات فني فيلم هاي پليمري در صنعت
628
تهيه مشخصه يابي و مطالعه خواص سيستم لايه نازك شفاف سه گانه zno/tio2/zno به روش اسپري پايروليزيز , Synthesis of Zno/Tio2/Zno thin films system by spray pyrolysis method and study of structural,optical and electrical oroperties
629
تهيه مطالب درسي با رويكرد نيازسنجي براي دانشجويان كارشناسي زبان انگليسي در ايران: درس بيان شفاهي داستان كوتاه
630
تهيه مطالعه طيفي و تعيين ساختار تركيبهاي C12H24N3OP و C9H13N2OP
631
تهيه مكانوشيميايي گارنت ايتريوم-آهن جانشاني شده با اينديوم نانومتري و مطالعه ويژگي هاي مغناطيسي آن
632
تهيه منحني هاي جامع رفتاري مدول ديناميكي با استفاده از نتايج آزمايش هاي مدول برجهندگي و خزش پذيري
633
تهيه منحني‌هاي شكست لرزه‌اي براي سكوهاي ثابت دريايي بر مبناي روش‌هاي احتمالاتي
634
تهيه منسوج آنتي باكتريال با پايه گياهي به روش نانو(الكتروريسي)
635
تهيه منيزيم و پتاسيم از آب درياچه اروميه
636
تهيه مواد اوليه ساينده آلومينايي به روش ترميت
637
تهيه مواد اوليه ساينده هاي طبيعي
638
تهيه مواد با ساختار ميكرو و نانو به عنوان جاذب هاي ريز استخراج فاز جامد و ريز استخراج فيلم نازك براي آناليز نمونه هاي زيست محيطي توسط روش هاي كروماتوگرافي
639
تهيه مواد جديد براي كاهش مقاومت الكتريكي خاك بر پايهC3N4 فلز دار شده با مس، نيكل و روي و همچنين كك معدني اصلاح شده بررسي كاربرد آن ها در سيستم هايد حفاظتي
640
تهيه مونومرها و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4-(4- N-1،8-نفتاليميدوفنيل ) و 4-(4-استاميدوفنيل )يورازول
641
تهيه ميكروپلت هاي سولفات آهن يك آبه بوسيله دستگاه پلت ساز
642
تهيه ميكروذرات فيبروئين ابريشم حامل ونكومايسين به روش رسوبدهي
643
تهيه ميكروذره پليمرحاوي داروي دگزامتازون به كمك تراشه‌هاي ميكروفلوئيديك
644
تهيه ميكروستون سالن تثبيت شده و بررسي كارآيي آن در جداسازي و تغليظ فلزات به روش FI-AAS و ابداع يك روش جديد براي اندازه گيري سيانيد در آبها
645
تهيه ميكروكپسولهاي حاصل از تكنيك امولسيون دوتايي به روش خشك كن پاششي-استفاده از نشاسته اصلاح شده به عنوان ماده ديواره اي
646
تهيه ميكروكرات سلول-هيدروژل به عنوان جوهر زيستي به روش ميكروفلوئيديك
647
تهيه نانو TiO2 و لايه نشاني به روش سل- ژل براي حذف آلاينده‌هاي آب بر مبناي خاصيت فتوكاتاليستي
648
تهيه نانو الياف الكتروريسي شده از نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد - گرفن عاملدار شده و برر سي خواص نهايي به منظور بستر تثبيت عامل رشد
649
تهيه نانو الياف پلي اكريلونيتريل از طريق فرايند الكترواسپينيك
650
تهيه نانو الياف تقويت شده با گرافن مغناطيسي به روش الكتروريسي و كاربرد آن در ماسكهاي تنفسي به منظور جذب آلاينده هاي شيميايي موجود در جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و بررسي سنتيك جذب و تخريب آنها
651
تهيه نانو الياف رساناي پروتون، حاوي نانو ذرات اصلاح شده ي سيليكاتي از طريق برق ريسي، جهت كاربرد در غشاي پيل سوختي
652
تهيه نانو الياف سوپرا مولكول بر پايه گروه اتصالي UPy با روش برق ريسي
653
تهيه نانو الياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم و بررسي جذب گازهاي سمي توسط آن ها
654
تهيه نانو امولسيون از آلياژ قير/ پليمر به روش وارونگي فازي
655
تهيه نانو اينديوم قلع اكسيدهاي غني شده با اكسيد روي و نانولوله هاي كربني جهت الكترود هاي هادي و شفاف بر روي بستر پليمري
656
تهيه نانو پارتيكل هاي PLAGAŸ حاوي كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني به روش برون تني
657
تهيه نانو پودر از ضايعات ابريشم و بررسي خواص فيزيكي و شيميائي مخلوط فيلم آن با پلي پروپيلن
658
تهيه نانو پودر در اكسيد تيتانيوم به روش سل - ژل و بررسي اثر دماي كلسينه روي اندازه نانو ذرات آن , preparation ti20 nano powders by sol-gel processing and study the effect of the calcination temperatnre on the size of nanopartilesc
659
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb )Zro.25 Tio.84(o3(بوسيله فرآيند سل -ژل با استفاده از بوتانوئيك اسيد , Preparation lead zirconate titanate )PZT( nanopowders by sol-gel processing using butanoic acid
660
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb)Zro.25,Tio.84(O3( بوسله فرآيند سل -ژل با استفاده از پروپيونيك اسيد , Preparation lead Zirconate Titante )PZT( Nano Powders by Sol-gel Processing , using Propionic Acide
661
تهيه نانو پودرهاي فريت نيكل جانشان سازي شده با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
662
تهيه نانو پوشش ض ضد حريق و بررسي خواص و رفتار آن
663
تهيه نانو حامل‌هاي كامپوزيتي زيست‌تخريب‌پذير بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
664
تهيه نانو حاملين باردار با بارمثبت براي كاربرددر اهداف دارورساني
665
تهيه نانو داروهاي مزو حفره
666
تهيه نانو دندريمر بر پايه ملامين جهت استفاده به عنوان يك كاتاليزور در واكنش هاي ديلز آلدر و بررسي خواص سوپرا مولكولي آن
667
تهيه نانو ذرات Mg2SiO4 به روش سل ژل و تعيين ريز ساختار آن
668
تهيه نانو ذرات اصلاح شده سيليكا و مطالعه نقش كاتاليستي آن در مشتقات a- هيدروكسي آميد
669
تهيه نانو ذرات اكسيد روي و آلومينيوم و مطالعه خواص ترموالكتريكي لايه هاي نازك تهيه شده با استفاده از روش كندوپاش در خلا
670
تهيه نانو ذرات اكسيد كروم از تجزيه كمپلكس هگزا اوره كروم (III)نيترات به كمك تابش ميكروويو
671
تهيه نانو ذرات اكسيدمنيزيم و تعيين ريزساختار آن به روش هاي مبتني بر تحليل خطوط پراش
672
تهيه نانو ذرات پلاتين و يون روتنيوم (III)روي دندريمر حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي آلي
673
تهيه نانو ذرات پلي دوپامين و مطالعه بر هم كنش آنها با مولكولهاي زيستي
674
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
675
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
676
تهيه نانو ذرات دو فلزي اصلاح شده و معرفي آن ها به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي
677
تهيه نانو ذرات دي اكسيد قلع در بستر هاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه هاي آلي در تصفيه آب
678
تهيه نانو ذرات طلا و روتنيم قرار گرفته روي نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده با درخت سان حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات آلي
679
تهيه نانو ذرات فريت منيزيوم به روش همرسوبي و بررسي ويژگيهاي الكتريكي و مغناطيسي آنها
680
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري داروي پردنيزولون
681
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري هيدرازين و مشتقات آن
682
تهيه نانو ذرات كراتين با استفاده از روش الكترواسپري و بررسي تجربي و تئوري رهايش داروي دوكسوروبيسين از نانو ذرات حاصل
683
تهيه نانو ذرات كيتوسان بارگذاري شدهبا مزالازين و بررسي رهايش دارو
684
تهيه نانو ذرات كيتوسان پيوند زده شده به گرافن اكسايد به عنوان سامانه دارو رساني
685
تهيه نانو ذرات لايه اي هيدروكسيدي دو گانه Zn-Alحاوي+Fe3+, Mn2 با نسبتهاي فلزي متفاوت وبررسي ميزان تبلور و اندازه ذرات آنها
686
تهيه نانو ذرات لايه دوگانه هيدروكسيديCU-ALوCu-Fe با نسبت هاي فلزي متفاوت و بررسي جذب علف كش هاي توفوردي,ام سي پي آ و گالانات توسط آنها
687
تهيه نانو ذرات معدني AL-MGبا ساختار لايه دوگانه هيدروكسيدي
688
تهيه نانو ذرات نقره اصلاح شده با تركيبات آلي و كاربرد ان در توسعه حسگرهاي رنگ سنجي
689
تهيه نانو ذرات نقره با استفاده از پيش ماده پليمر كوئورديناسيوني جديد از نقره (I) تيوسيانات
690
تهيه نانو ذرات نيكل فريت (NiFe2o4)در حضور سورفكتانت به روش
691
تهيه نانو ذرات و نانو ساختار هاي هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي
692
تهيه نانو روكش هاي هيبريدي مقاوم به خراش بر روي پلي كربنات
693
تهيه نانو ساختارهاي Ag/Fe-Tio2 و Ag-Cu/Tio2 بر روي ورق تيتانيوم و استفاده از آن ها به عنوان فوتو آند در حفاظت كاتدي نوري فولاد ضد زنگ
694
تهيه نانو ساختارهاي پليمرهاي قالب مولكولي معدني به روش سل- ژل براي تشخيص گزينشي داروي ناليديكسيك اسيد از سيال بيولوژيك
695
تهيه نانو ساختارهاي مس (II) سولفيد به روش هاي رفلاكس و سولووترمال: كاربردآن ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين و تخريب فوتوكاتاليتيكي تعدادي از رنگدانه هاي آلي
696
تهيه نانو ساختارهاي هيبريدي بر پايه اكسيدروي جهت ساخت و بهينه‌سازي فوتوديود
697
تهيه نانو سيمان ژئو پليمري بر پايه كائولن
698
تهيه نانو فيبرهاي كامپوزيتي الكتروريسي شده حاوي چارچوب فلز-آلي NH2-MIL-125(Ti) جهت حذف كربن دي اكسيد
699
تهيه نانو قالب هاي مولكولي بر پايه ي متاآكريليك اسيد
700
تهيه نانو قالبهاي مولكولي بر پايه پلي وينيل پيريدين
701
تهيه نانو كاتاليزور مس -روتنيوم ، بر پايه نانولوله كربني از طريق احياء شيميايي توسط فرمالدئيد جهت استيم رفرمينگ متانل , preparation of nano catalyst cu-ru/cnts by chemical reduction with formaldehyde for steam reforming of methanol
702
تهيه نانو كاتاليست هاي اسپينل از پيسازهاي جديد براي واكنش هاي هيدروژناسيون كربن مونوكسايد و جابه جايي اب - گاز
703
تهيه نانو كامپوزيت EPDM/MMT/EPDM.MAH هيبريد شده با دوده حاوي مورفولوژي اكسفوليت و اينتر كاليت؛ مقاومت عبوري نسبت به گاز
704
تهيه نانو كامپوزيت بر پايه پلي پيرول و نانو لوله كربني جهت كاربرد در ابر خازن ها
705
تهيه نانو كامپوزيت پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو اكسيد تيتانيوم اصلاح شده سطحي توسط فرآيند اختلاط مذاب واكنشي: مطالعه ريز ساختار، نور تخريب پذيري و خواص آنتي باكتريال
706
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن ترفتالات با نانو كلي، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي توليد شده از پليمريزاسيون درجا
707
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن سو كسينك بو هميت و تاثير نانو ذره در تاخير اندازي شعله
708
تهيه نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات / نانولوله به روش انتقال اتم درجا برگشتي
709
تهيه نانو كامپوزيت پلي وينيل الكل و بررسي قابليت كنترل رهايش دارو در آن
710
تهيه نانو كامپوزيت پلي يوزتاني تابش پز با خاصيت هدايت الكتريكي و بررسي خواص آن
711
تهيه نانو كامپوزيت پليمر زيست تخريب پذير بر مبناي PLA و آلياژ pcl/pla با نانو رس و بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص آن
712
تهيه نانو كامپوزيت پليمر و مواد رسانا همراه با نقره در سلول خورشيدي پليمري
713
تهيه نانو كامپوزيت پليمري بر پايه نانو لوله هاي طبيعي هالويزيت به روش RAFT
714
تهيه نانو كامپوزيت پيشرفته از الياف الكتروريسي شده پلي لاكتيك اسيد و نانو لوله هالوايزيت در كاربردهاي زيستي
715
تهيه نانو كامپوزيت سه جزئي CuO/YSZ به عنوان ماده اوليه آندي پيل سوختي اكسيد جامد
716
تهيه نانو كامپوزيت كايرال جديدي بوسيله دوپينگ پلي{ # - 2-سك-بوتيل آنيلين} با نانو سيليكاسولفوريك اسيد بعنوان اسيد جامد دوپه كننده در حالت جامد (حلال آزاد)
717
تهيه نانو كامپوزيت كيتوسان- نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
718
تهيه نانو كامپوزيت ليگنين سولفونات مغناطيسي و كاربرد آن در سنتز هتروسيكل هاي شش عضوي
719
تهيه نانو كامپوزيت مونتموريلونيت TEP EDARG - FFO و مطالعه خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت حاصل
720
تهيه نانو كامپوزيت ها ي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
721
تهيه نانو كامپوزيت هاي CN/EPDLL/EPDL با استفاده از روش جديد تزريق آب
722
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
723
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي پيرول ، اكسيد روي / دي اكسيد تيتانيوم , preparation of nano composites of poly pyrrole and ZnO/TiO2
724
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري با سيليكات هاي اصلاح شده با اصلاحگرهاي پليمري سنتزشده با روش پليمريزاسيون زنده راديكالي
725
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه كربن نانو تيوپ / ABS و بررسي خولص فيزيكي - مكانيكي آنها
726
تهيه نانو كامپوزيت هاي رسانا بر پايه كو پليمرهاي پلي(آنيلين اتيل 3- آمنيو بنزوات)و پلي (آنيلين بوتيل 3- آمنيو بنزوات)
727
تهيه نانو كامپوزيت هاي سيليكوني- سيليكا به عنوان سيستم هاي خزه جدا
728
تهيه نانو كامپوزيت هاي هيدروكسيدي دو گانه لايه اي حاوي يون هاي نيكل، كبالت، روي و آهن با گرافن و كاربرد اين نانو مواد به عنوان الكتروكاتاليست در اكسيداسيون آب
729
تهيه نانو كامپوزيت هيبريدي yalC onaN/3OCaC-onaN/CVP و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي
730
تهيه نانو كامپوزيت¬هاي هيدروژليجديد با پليمر و كوپليمر پلي (N,N- دي متيل آمينو اتيل متاكريلات)و هيدروكسيد لايه¬اي دوگانه Zn-Al-NO3با آموكسي سيلين(LDH-AMOX) براي دارو رساني
731
تهيه نانو كاميوزيت گرافن اكسيد - زير كونيوم و مشخصه يابي اندر كنش به روش اسپكتروفتومتري
732
تهيه نانو كپسول از عصاره برگ بو (.LAURUS NOBILIS L) و ارزيابي اثر ضد سرطاني ان
733
تهيه نانو كريستال هيدروكسي آپاتيت از استخوان ، شكل دهي و كاربرد آن در جدا سازي سرب از آب
734
تهيه نانو كي ليت هاي آلومينيم، نيكل و مس با كوپفرون و بررسي ساخت آلومينات هاي مس و نيكل نانو ذره ايي از مخلوط اين كي ليت ها
735
تهيه نانو مواد مغناطيسي داراي گروه‌هاي ايميني و بررسي حذف كاتيون سنگين سرب (ІІ) از پساب‌ و بررسي فعاليت كاتاليستي بستر‌هاي پالاديم‌دار شده دركاهش پارانيتروفنل
736
تهيه نانو نانوكامپوزيت هاي جاذب امواج الكترومغناطيس با استفاده از مايعات يوني
737
تهيه نانو نيكل اكسيد با استفاده از كربوكسيليك اسيدها و شناسايي آن
738
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
739
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
740
تهيه نانو هموپليمر و كوپليمر از شيف بازN -( 3-آمينو پروپيل) پيرول - ساليسيل آلدهيد با پيرول به روش پليمريزاسيون شيميايي و الكتروشيميايي ,شناسايي و بررسي خواص آنها
741
تهيه نانو هموكوپليمري بي تيوفن با 3-دورسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص آنها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
742
تهيه نانو همووترپليمر (آنيلين-ارتو متوكسي آنيلين-ارتومتيل آنيلين)به روشهاي شيميايي و الكتروشيميايي وبررسي رسانايي،حلاليت و مورفولوژي آنها
743
تهيه نانو همووكوپليمربي تيوفن با3- دودسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص انها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
744
تهيه نانو هيدروژل حساس به نور بر پايه آلجينات، براي تهيه زخم پوش
745
تهيه نانو واكسن غير تزريقي سياه سرفه و ارزيابي پاسخ هاي ايمني آن در مدل حيواني
746
تهيه نانو‌‌كامپوزيت پلي‌اتيلن ترفتالات/ نانو‌‌‌‌‌‌رس در حضور زنجيرافزا و بررسي مدل سينتيكي
747
تهيه نانو‌ذرات دي‌اكسيد قلع در بسترهاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه‌هاي آلي در تصفيه آب
748
تهيه نانو‌كامپوزيت اپوكسي / نانوپيگمنت و استفاده از آن در فرمولاسيون پوشش‌هاي پودري
749
تهيه نانوالياف الكتروريسي‌شده پلي‌كاپرولاكتون/پلورونيك به همراه نانوذرات اصلاح سطحي شده‌ هيدروكسي‌آپاتيت به منظور استفاده دركاربردهاي مهندسي بافت استخوان
750
تهيه نانوالياف پلي لاكتايد در محدوده قطرهاي مختلف به روش الكتروريسي
751
تهيه نانوالياف پليمري با ساختار هسنه- پوسته،خواص و كاربردهاي آن
752
تهيه نانوالياف پليمري خون سازگار بر پايه پلي يورتان جهت كاربرد در پچهاي قلبي
753
تهيه نانوالياف حاصل از بازيافت (هيدروليز) آنزيمي الياف سلولزي جهت استفاده در تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي يورتاني
754
تهيه نانوالياف حامل DNA به روش الكتروريسي براي كاربرد در مهندسي بافت
755
تهيه نانوالياف زيست¬تخريب¬پذير با ريز ساختار هسته-پوسته بر پايه يورتان ترموپلاستيك و ژلاتين با استفاده از فرآيند برق ريسي: مطالعه رفتار سلولي
756
تهيه نانوالياف كربن فعال و كربن فعال دوپ شده حاوي اكسيد روي
757
تهيه نانوامولسيون هاي روغن در آب توسط روش دماي وارونگي فاز
758
تهيه نانوبيوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات تركيب مزوحفره عاملدارشده MCM-41 و كاربرد آن در دارورساني
759
تهيه نانوپودر از پشم و بررسي خواص فيلم مخلوط آن با پلي پروپيلن
760
تهيه نانوذرات از آبكافت آنزيمي الياف پروتئيني
761
تهيه نانوذرات اكسيد آهن (III)به روش سل- ژل و بررسي كاربرد آن در سنتز تك ظرف 2-آمينو-3-سيانوپيرانوپيران در محيط آبي با استفاده از فناوري شيمي سبز
762
تهيه نانوذرات جامد ليپيدي حاوي ديكلوفناك و بررسي اثر ضد التهابي آن در شرايط برون تن
763
تهيه نانوذرات فريت كبالت -آهن (co0.75 fe2.25 O4) به روش هم رسوبي و بررسي تاثير بازپخت بر ويژگيهاي مغناطيسي هاي آن ها
764
تهيه نانوذرات كبالت اكسايد(Co3O4) بر روي بستر سه بعدي نانولوله هاي كربني و كاربرد آن در واكنش آزادسازي هيدروژن براي استفاده در پيل هاي سوختي
765
تهيه نانوذرات كربني توخالي و بررسي رئولوژي آنها در بستر نيوتني
766
تهيه نانوذرات كروم (III) اكسيد پوشيده شده با پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري بيس فنول آ توسط طيف سنجي فلورسانس
767
تهيه نانوذرات كيتوسان و اصلاح سطحي آن توسط PEG به عنوان حامل دارو
768
تهيه نانوذرات مزومتخلخل سيليكا بارگذاري شده با عوامل ضدميكروبي پلي‌ميكسين B و ونكومايسين و بررسي خواص ضدميكروبي آن‌‌ها
769
تهيه نانوذرات مس تثبيت شده روي بستر MCM-41 و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
770
تهيه نانوذرات مغناطيسي به كمك امواج فراصوت با بسامد پايين و مطالعات تجربي و مكانيك كوانتومي جذب سطحي آلاينده هاي زيست محيطي توسط نانوذرات
771
تهيه نانوذرات مگنتيت جانشاني شده با ايتريوم به روش هيدروترمال و بررسي تاثير جانشاني بر ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
772
تهيه نانوذره كيتوزان حاوي عصاره متانلي و آبي قارچ تراميتس ورسيكالر و بررسي اثرسميت سلولي آن بر روي رده سلول سرطاني Skbr-3
773
تهيه نانوذره هاي اكسيدي آلومينيوم و تيتانيوم و بررسي پيش ماده هاي آلكوكسيدي بر ويژگي هاي آنها
774
تهيه نانورنگدانه اكسيدهاي فلزي مخلوط با تيتانيوم اكسيد و بررسي و مقايسه خواص بازتابندگي NIR آن‌ها
775
تهيه نانوساختارهاي مولكولي فوليك اسيد دفري‌اكسامين در سطح الكترود طلا و مطالعه اندركنش آن‌ها با يون گاليم(III): كاربرد براي گرفتن سلول‌هاي سرطاني
776
تهيه نانوسلولز و بررسي رفتار رئولوژيكي و بلورينگي نانو كامپوزيت بر پايه ي PLA/Nano cellulose
777
تهيه نانوغشاها بر پايه پلي سولفون و بررسي عملكرد آنها در تصفيه پسابهاي رنگي صنعت نساجي
778
تهيه نانوفوتوكاتاليست ها بر پايه اكسيدهاي فلزي با مورفولوژي هاي مختلف با استفاده از مايعات يوني و كاربرد آن در تخريب مواد رنگ زا موجود در پساب
779
تهيه نانوفوتوكاتاليست هاي اكسيد مس به روش اولتراسونيك و كاربرد آن در تخريب مواد رنگزاي موجود در پساب
780
تهيه نانوكاتاليزگر Fucoidan/Fe3O4 با استفاده از جلبكFucus vesiculosus و بررسي كاربرد آن در تهيه تركيبات ايميدازولي
781
تهيه نانوكاتاليزور آهن اكسيد تثبيت شده و بررسي كاربرد آن در سنتز چندجزئي مشتقات كرومن
782
تهيه نانوكاتاليزور هيبريدي مغناطيسي اوره / سيليكا / اكسيد آهن و استفاده از آن در سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي
783
تهيه نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs) و سديم آلژينات مغناطيسي جهت كاربرد در سنتز مشتقات ايميدازولي
784
تهيه نانوكاتاليزورهاي كامپوزيتي و هسته/پوسته بر پايه آهن اكسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات1،4ـدي هيدروپيريدني و پلي هيدروكينوليني
785
تهيه نانوكاتاليزورهاي هسته/پوسته مغناطيسي و كاربرد آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل ايميدازولي، كينازوليني و زانتن ها
786
تهيه نانوكاتاليست Ca-La با روش ميكروامولسيون و مطالعه سينتيكي آن براي توليد بيوديزل
787
تهيه نانوكامپوزيت CoTi-TiC به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
788
تهيه نانوكامپوزيت FeNi3/NiFe2O4 به روش سنتز احتراق محلولي
789
تهيه نانوكامپوزيت اپوكسي / اكريليك رابر / گرافن و مطالعه رفتار چقرمگي آن
790
تهيه نانوكامپوزيت پايه TPU/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي
791
تهيه نانوكامپوزيت پايه ترموپلاستيك پلي يورتان(TPU)/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي : مطالعه پيزورزيستيو و بازآرايي ساختاري
792
تهيه نانوكامپوزيت پلي ﴿اتيلن ترفتالات-كو-اتيلن آديپات﴾/نانوهيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي خواص حرارتي با در نظر گرفتن امكان سنجي زيست تخريب پذيري
793
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با استفاده از پليمريزاسيون انتقال به زنجير كاتاليزوري برگشت پذير
794
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم امولسيون
795
تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان هاي پراكنده شده در آب بر پايه نانوصفحات گرافن اكسايد اصلاح شده با ماكروسيكل هاي كليكس ]4[آرني: تهيه، شناسايي و خواص ضد خوردگي آن ها
796
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
797
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌بوتيلن سوكسينات سولفونه/نانوذره كربني و مطالعه رسانش الكتريكي و زيست‌تخريب‌پذيري آن
798
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌يورتان فوق‌آبگريز و بررسي عوامل موثر بر آن
799
تهيه نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر TPU/CNT: بررسي تاثير نسبت فازسخت به نرم بر خواص دي الكتريك، آستانه رسانش الكتريكي و حافظه شكلي
800
تهيه نانوكامپوزيت دو جزئي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي/ هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص آن براي استفاده در مهندسي بافت استخوان
801
تهيه نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج الكترومغناطيس باند ايكس بر پايه ترموپلاستيك يورتان و هيبريد نانو‌گرافيت/ فيلر فرو الكتريك
802
تهيه نانوكامپوزيت كربن نيتريد گرافيتي هماتيت و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي آلي
803
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر ‌اكريل آميد/‌2- اكريل آميدو- 2-‌متيل-پروپان‌سولفونيك‌اسيد/ نانورس اصلاح شده به روش پليمريزاسيون درجا و مطالعه پايداري و خواص رئولوژيكي آن
804
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات - chdm و نانوكلي از طريق ÷ليمريزاسيون درجا و بررسي اثر آنها بر سينتيك پليمريزاسيونو خواص حرارتي
805
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي‌بوتيلن سوكسينات- اتيلن ترفتالات/نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوالياف آن و بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و زيست‌سازگاري
806
تهيه نانوكامپوزيت گرافن/كيتوسان و استفاده از آن در رهايش كنترل شده دارو
807
تهيه نانوكامپوزيت مغناطيسي با بستر پليمرهاي زيستتخريبپذير سلولز وكيتوسان و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل دارويي
808
تهيه نانوكامپوزيت نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
809
تهيه نانوكامپوزيت نايلون 66 / نانورس با روش بين سطحي- درجا و بررسي خواص آن
810
تهيه نانوكامپوزيت نقره -هيدروژل قابل فرسايش حاوي داروهاي آنتي بيوتيك و كاربردآن درتهيه نانو سوسپانسيون هاي داروئي
811
تهيه نانوكامپوزيت هادي پلي‌آنيلين/ نانولوله‌هاي كربني به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني
812
تهيه نانوكامپوزيت هاي PC/ PVDF/ MWCNTs با مورفولوژي به هم پيوسته و بررسي خواص الكتريكي آن
813
تهيه نانوكامپوزيت هاي PU/MWCNT و بررسي اثر اصلاح شيميايي MWCNT بر خواص مكانيكي و الكتريكي آنها
814
تهيه نانوكامپوزيت هاي آلي- معدني Alq3 به روش لايه نشاني دوراني و بررسي خواص نوري آن به منظور استفاده در ديودهاي نورگسيل آلي
815
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي پورتاني بر پايه روغن كرچك با استفاده از نانو پركننده گرافن و بررسي خواص آنها
816
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات گرافن به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم معكوس درجا
817
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان و بررسي اثر ساختار شيميايي زنجير بر خواص حافظه شكلي
818
تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج الكترومغناطيس و بررسي خصوصيات ساختاري، مغناطيسي و دي الكتريك آن در ناحيه ريزموج
819
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي پلي اورتان بر پايه روغن سويا و بررسي خواص آن ها
820
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي گرافن- پلي اكسو متالات و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در اكسايش الكلها و حذف و تخريب رنگ هاي آلي
821
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي ZnO/MgAl2O4، ZnO/CuAl2O4، ZnO/NiAl2O4، ZnO/CoAl2O4 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن‌ها
822
تهيه نانوكامپوزيتPVC/Clay به روش آلياژ‌سازي مذاب و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
823
تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي آنيلين وبررسي برخي خواص آن ازقبيل مورفولوژي وساختمان شيميايي
824
تهيه نانوكامپوزيتهاي زيستي بر پايه نانولوله هاي طبيعي هالويزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم و بررسي خواص رهايش دارو
825
تهيه نانوكپسول هاي مواد رنگزاي فلورسنتي بر پايه نفتاليميد از طريق پليمريزاسيون ميني امولسيوني
826
تهيه نانوكربن دوپ شده بانيتروژن به عنوان الكتروكاتاليست عملكرد بالا براي پيل هاي سوختي الكل مستقيم
827
تهيه نانوكريستال هاي سلولز با پيوند پليمري به روش پليمريزاسيون RAFT
828
تهيه نانولوله هاي كربني مغناطيس شده به روش الكتروشيميايي و كاربرد آن در جذب رنگ از پساب نساجي
829
تهيه نانومواد اصلاح شده با تركيبات آلي و بكارگيري آن در حسگرهاي الكتروشيميايي
830
تهيه نانومواد كاتدي فسفات آهن ليتيم به روش همرسوبي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي يون ليتيم
831
تهيه نانوهيدروژل ابريشم به منظور تكميل دارويي كالاي نساجي
832
تهيه نانوهيدروژل سلولزي لوفا به منظور تكميل كالاي نساجي
833
تهيه نانوهيدرو‍ل هاي حساس به محرك هاي محيطي به منظور تكميل منسوجات پنبه اي
834
تهيه نخ رسانا از نانوالياف حاوي نانو لوله هاي كربني به روش الكتروريسي
835
تهيه نخ مركب به روش نيروي الكتروستاتيك
836
تهيه نخ مغزيدار لايكرا در سيستم ريسندگي رينگ و بررسي خواص فيزيكي آن
837
تهيه نخ و پارچه حلقوي پودي در سيستم ساير و ودولاي معمولي و مقايسه خواص آنها
838
تهيه نرم افزار Plan Business در شركت صنايع الكترونيك شيراز
839
تهيه نرم افزار WPS براي يك سازه جوشي
840
تهيه نرم افزار آموزشي تحليل ترانسفورماتور تكفاز به كمك نر م افزار LAB VIEW
841
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي سوئيچ به كمك Visual C++
842
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي موبايل به كمك Visual C++
843
تهيه نرم افزار آناليز زمان سنجي و تخصيص تعداد ماشين بافندگي
844
تهيه نرم افزار ارزيابي راحتي سفر خودرو
845
تهيه نرم افزار برآورد احجام و هزينه اجراي پروژه هاي تونل و شيرواني هاي سنگي
846
تهيه نرم افزار براي تهيه الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي
847
تهيه نرم افزار براي طراحي سيستم تهويه تونل ها به روش طولي و با استفاده از بادبزن سقفي
848
تهيه نرم افزار براي طراحي شبكه هواي فشرده معدن مثال موردي معدن كهلو
849
تهيه نرم افزار براي محاسبه توزيع وزن كشتي وممان آب آرام
850
تهيه نرم افزار براي محاسبه سازه اي كشتي در قسمت مياني و تعيين وزن بر اساس فاصله فريم بندي طولي و عرضي
851
تهيه نرم افزار براي محاسيه تنشهاي عرضي منطقه اي در مدل ساده شده فاب عرضي كشتي به كمك روش اناليز ماتريسي سازه ها
852
تهيه نرم افزار براي نمايش فضايي چگونگي توزيع روشنايي در حفريات زيرزميني همراه با مثال موردي
853
تهيه نرم افزار براي واكنشهاي گاز-جامد
854
تهيه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج زيرزميني (مورد مطالعاتي: معدن سرب و روي انگوران)
855
تهيه نرم افزار به منظور تعيين حد روباز و زيرزمين معادن بر مبناي پيشنهاد دان نيلسون
856
تهيه نرم افزار به منظور تعيين عيار حد تهيه بر اساس الگوريتم لين (LANE)
857
تهيه نرم افزار به منظور طراحي الكوهاي آتشباري در تونلها
858
تهيه نرم افزار بيوگرافي الكترونيك
859
تهيه نرم افزار تبديل زنجيرهاي طرح ماشين هاي حلقوي تاري به حركات لپينگ
860
تهيه نرم افزار تحليل انتقال حرارت كره
861
تهيه نرم افزار تحليل و طراحي انواع خر پاهاي صفحه اي و فضايي به روش Finite Element
862
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
863
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
864
تهيه نرم افزار تخمين هزينه ساخت كشتي
865
تهيه نرم افزار ترموديناميكي تعادلات فازي گاز ميعاني PVT Gas Condensate
866
تهيه نرم افزار تنظيم و هماهنگي رله هاي كليد كوپلاژ و جداكننده
867
تهيه نرم افزار جامع تحليل داده هاي اندازه گيري شده و بدست آوردن سيكل رانندگي خودروها
868
تهيه نرم افزار جامع و كاربردي براي محاسبه انتقال حرارت سه بعدي با منبع انرژي در مختصات كارتزين با استفاده از روش تفاصل محدود
869
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
870
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
871
تهيه نرم افزار جهت ارزيابي الگوهاي آتشباري در معادن روباز سنگ آهن ايران مركزي (چغارت ، گل گهر، چادرملو)
872
تهيه نرم افزار جهت انتخاب نوع ماشين آلات بارگيري در معادن رو باز
873
تهيه نرم افزار جهت برآورد بهينه مقاومت چسبندگي و زاويه اصطكاك سنگ با استفاده از اطلاعات آزمايشات مكانيكي سنگ
874
تهيه نرم افزار جهت بررسي عملكرد موتورهاي توربو جت
875
تهيه نرم افزار جهت بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز
876
تهيه نرم افزار جهت تحليل و طراحي انواع خرپاهاي دو و سه بعدي
877
تهيه نرم افزار جهت طراحي برخي از پارچه هاي دولا
878
تهيه نرم افزار جهت طراحي بهينه خطوط انتقال فشار قوي
879
تهيه نرم افزار جهت طراحي جامع روشنايي الكتريكي
880
تهيه نرم افزار جهت طراحي جوش و اتصالات جوشي
881
تهيه نرم افزار جهت طراحي لينگ HF
882
تهيه نرم افزار چاه آزمايي و بررسي شعاع توده تشكيل ميعانات گازي روي تعييرات فشار گذرا
883
تهيه نرم افزار چيدن اتوماتيك قطعات با اشكال هندسي دو بعدي بر روي ورق استاندارد
884
تهيه نرم افزار حل مسائل گسل هاي قائم و مايل
885
تهيه نرم افزار درماني ADHD و بررسي اثربخشي آن بر نشانه‌هاي اختلال ADHD بر كودكان دبستاني شهر اصفهان
886
تهيه نرم افزار راهنما جهت استاندارد كردن مبدلهاي پوسته و لوله براساس TEMA
887
تهيه نرم افزار رايانه اي كاربرد روش مهندسي ارزش در پروژه هاي آبي
888
تهيه نرم افزار شبيه ساز فرآيند تراشكاري
889
تهيه نرم افزار شبيه سازي استاندارد WIMAX در فركانس GHZ 5/8
890
تهيه نرم افزار شبيه سازي ديناميكي واحد دفع آب ترش
891
تهيه نرم افزار شبيه سازي عملكرد راكنورهاي بستر متحرك
892
تهيه نرم افزار شبيه سازي و ايجاد جريان هاي ديناميك ترانس هاي قدرت و خروجي ترانس هاي جريان جهت تست رله ديفرانسيل با درنظر گرفتن مدل دقيق ترانس هاي اندازه گيري
893
تهيه نرم افزار شستشوي شيميايي مبدل هاي حرارتي
894
تهيه نرم افزار طراحي الگوهاي آتشباري در معدن روباز
895
تهيه نرم افزار طراحي الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي بر مبناي روابط گونيا
896
تهيه نرم افزار طراحي سازه اي بارجهاي فولادي طبق آئين نامه S.B.A
897
تهيه نرم افزار طراحي سيكلهاي تبريد مجهز به سيالات چند جزئي و كاربرد آن در طراحي كارخانه مايع سازي گاز طبيعي
898
تهيه نرم افزار طراحي سيلندر
899
تهيه نرم افزار طراحي كشتي نفت كش در محدوده 25000 - 50000 تن
900
تهيه نرم افزار طراحي مبادلهاي حرارتي هواخنك
901
تهيه نرم افزار طراحي مبدل حرارتي صفحه اي
902
تهيه نرم افزار طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده
903
تهيه نرم افزار طراحي نقشه تابلو فرش با استفاده از گره هاي هنري
904
تهيه نرم افزار طراحي و ارائه اطلاعات توليد براي ماشينهاي گردباف ژاكارد
905
تهيه نرم افزار طراحي و انتقال اطلاعات توليد جهت ماشين تخت باف نيمه الكترونيك
906
تهيه نرم افزار علمي -آموزشي حل جريان مافوق صوت به روش مشخصه ها
907
تهيه نرم افزار كاربردي براي تعيين پود مصرفي در سالن بافندگي
908
تهيه نرم افزار كاربردي جهت طراحي بلنك در قالبهاي كشش و طراحي و ساخت قالب نشيمن فنر خودرو
909
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي ارزيابي پتانسيل استخراج كانسار به روش روباز در مرحله اكتشاف
910
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي انتخاب بهترين مدل رياضي محض جهت پيش بيني سرعت حفاري
911
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي بدست آوردن كشتي هاي محتمل و كشتي بهينه
912
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي تحليل استاتيكي ساختمان كشتي در مقطع مياني
913
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
914
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه سطح بيروني كشتي همراه با كاربردهاي آن به انضمام راهنماي استفاده از نرم افزار
915
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تحليل و بررسي اثرات تزريق آب به كمپرسور توربين هاي گازي و نيروگاه
916
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تعيين قيمت تمام شده باريت طي مراحل مختلف در كارخانه درين كاشان
917
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور مدل سازي آيروترموديناميكي يك ميكرو توربين گاز
918
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام محاسبات استحكام طولي شناورها
919
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت تبديل نقشه هاي اتوكد برجي كدهاي CNC
920
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت ترسيم پروانه هاي سري Wageninen-B
921
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رده بندي مهندسي سنگ هاي [سيستم هاي RSR,RMR,Q]
922
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رسم نمودار فازهاي دوتايي
923
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت طراحي روشنائي خيابانها و جاده ها
924
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي ديناميك موتورهاي سنكرون و آسنكرون سه فاز در لحظات راه اندازي و بارگيري و اتصال كوتاه
925
تهيه نرم افزار كامپيوتري حل معادلات جزئي كوپل واكنشهاي گاز - جامد از روش تربيت متعامد
926
تهيه نرم افزار كامپيوتري رسم دياگرام پايداري در محيط اكسيژن و دياكسيد گوگرد
927
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي كشتي
928
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي مسير 3 بعدي چاههاي جهت دار و افقي
929
تهيه نرم افزار كامپيوتري مدلهاي محاسبه تغيير انرژي آزاد انحلال
930
تهيه نرم افزار كامپيوتري، آناليز حالت پايدار و ديناميكي موتور سنكرون قطب برجسته از نوع تحريك دار با روش كنترل برداري
931
تهيه نرم افزار كاهش درجه سيستم و كاربردهاي آن
932
تهيه نرم افزار كمك طراحي در پيش بيني نحوه تأثيرات ابعاد طراحي استتاري در لباس سرباز
933
تهيه نرم افزار گرافيكي انتخاب شينه در پست هاي فشار قوي
934
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت انتخاب دژنكتور در پستهاي فشار قوي
935
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت تابلوهاي توزيع برق
936
تهيه نرم افزار گرافيكي محاسبات مكانيكي خط بصورت ONLINE با ورودي اطلاعات دما و سرعت باد
937
تهيه نرم افزار گرفيكي محاسبات الكتريكي خطي انتقال براي شرايط ماندگار و سويئچينگ به كمك نرم افزار LAB VIEW
938
تهيه نرم افزار لازم جهت نمونه برداري از سيگنال صوتي اعمال فعليتر انتخابي روي آن و شنيدن آن
939
تهيه نرم افزار محاسبات بارگرمايي ساختمان
940
تهيه نرم افزار محاسبات شارژ بصورت بهينه براي توليد چدن خاكستري
941
تهيه نرم افزار محاسبات ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش امتداد مشخصه
942
تهيه نرم افزار محاسبات كابلستون در شناور هاي اثر سطحي
943
تهيه نرم افزار محاسبات مانورپذيري شناورهاي جابجايي
944
تهيه نرم افزار محاسباتي تجزيه فني پارچه هاي داراي رنگبندري تاري و پودي
945
تهيه نرم افزار مديريت آموزش الكترونيك سازگار با خصوصيات آموزش هاي تخصصي مخابرات ( مديريت آموزش LMS + مديريت محتواLCMS + مديريت مالي LAMS
946
تهيه نرم افزار معادلات غير خطي حركات شناور در موج جهت آناليز پارامتريك رولينگ
947
تهيه نرم افزار مناسب جهت طراحي پارچه هاي تاري-پودي يك رو و دورو
948
تهيه نرم افزار موازنه جرم و انرژي در توليد فولاد به روش احياء مستقيم با تكيه بر روش ميدركس
949
تهيه نرم افزار و آناليز تنش و جابجايي اطراف حفاريهاي زيرزميني همراه با يك ناپيوستگي عمده غيرالاستيك به روش اجزاء محدود
950
تهيه نرم افزار ويژه تحليل خطر به همراه مطالعه موردي پتانسيل خطر لرزه اي تهران
951
تهيه نرم افزارطراحي قالبهاي فورج براي قطعات دوونيم بعدي
952
تهيه نرم افزاري براي پارچه هاي بيش از يك سيستم تاري پودي
953
تهيه نرم افزاري براي شناسايي مدل ديناميكي سيستم هاي فرآيندي در حوزه فركانسي
954
تهيه نرم افزاري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
955
تهيه نرم افزاري براي مطالعات تئمگرافي لرزه اي درون چاهي
956
تهيه نرم افزاري جهت بررسي استاتيك امنيت ولتاژ به روش SVM
957
تهيه نرم افزاري جهت تعيين پارامترهاي نوك ترك
958
تهيه نرم افزاري جهت طراحي حرارتي و هيدروليكي برج خنك كن خشك غيرمستقيم (هلو)
959
تهيه نرم افزاري جهت محاسبه جداول افست خطوط بدنه شناورهاي پروازي تك بدنه
960
تهيه نرم كننده آمفوتريك با استفاده از دي اتيلن تري آمين
961
تهيه نرم‏افزار بصري براي محاسبات سيستم رانش شناور تندرو بر اساس پيش‏فرض‏هاي اوليه
962
تهيه نرمافزار جهت طراحي بهينه شبكههاي انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
963
تهيه نسل جديد هيبريد نانو مقياس متناوب سيليكا – ايزوسيانورات و بررسي پديده هاي سطحي آن به منظور در تهيه مشتقات H 4 پيران منظور كاربرد
964
تهيه نشاسته ليپوفيليك با استفاده از نشاسته برنج و كاربرد آن در ميكروكپسوله سازي اسانس وانيل
965
تهيه نقشه ، ساخت وتحليل تنش سازه اي مجموعه بالا بر اسباب از پله هاي ساختمان
966
تهيه نقشه آسيب پذيري ناشي از زلزله و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آن: تهيه نقشه آسيب پذيري و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آسيب فيزيكي و جاني زلزله در مرحله وقوع زلزله و گريز و پناه در بافت تاريخي ﴿نمونه موردي: محور اصلي در دشت اصفهان﴾
967
تهيه نقشه از محيط داخلي با استفاده از داده‌هاي تصوير و عمق
968
تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از تكنيك‌هاي GIS در منطقه شامكان، سبزوار
969
تهيه نقشه پتانسيل معدني مس پور فيري در برگه ي يكصد هزار پاريز به روش مدل سازي فازي
970
تهيه نقشه پروتئوم فرم پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور ترانژن
971
تهيه نقشه پهنه بندي خطر سقوط سنگ در دامنه هاي مشرف به مسير خط راه آهن دورود – انديمشك با استفاده از GIS
972
تهيه نقشه پوشش گياهي بروش فلوريستيك - فيزيونوميك (منطقه نياسر كاشان )
973
تهيه نقشه پيشبينانه خاك بخشي از دشت سنجابي كرمانشاه با استفاده از رگرسيون لاجستيك
974
تهيه نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي EST-SSR
975
تهيه نقشه تضعيف در انرژي 511 keV از تصاوير CT به روش دوانرژي جهت كاربرد در سيستم هاي PET/CT؛ امكان سنجي استفاده از تصاوير CT در يك انرژي جهت پياده سازي تكنيك دوانرژي با هدف كاهش دوز بيمار
976
تهيه نقشه تغييرات پوشش برف و شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجش از دور ( حوزه همدان - بهار)
977
تهيه نقشه جامع وكارت امتيازي متوازن براي معاونت آموزشي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
978
تهيه نقشه حاصلخيزي بخشي از اراضي زراعي منطقه محمد آباد يزد و توصيه كودي مناسب جهت مديريت بهينه كاربرد كودهاي شيميايي
979
تهيه نقشه حساسيت به فرسايش بادي اراضي حوزه دشت يزد - اردكان با كاربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي ﴿ Wind Erosion Meter ﴾
980
تهيه نقشه راه به منظور تدوين استراتژي مالي براي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس
981
تهيه نقشه راه صنعت سيمان﴿مطالعه موردي:سيمان جوين﴾
982
تهيه نقشه راهبرد و كارت امتيازي متوازن براي معاونت دانشجويي دانشگاه ولي عصر رفسنجان
983
تهيه نقشه ريسك سيلاب كشور با استفاده از روش PARو تحليل مولفه هاي ريسك
984
تهيه نقشه زمين شناسي 10000: 1 منطقه زركوئيه شمال بافت كرمان
985
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه آهن دار سنقر (كرمانشاه )
986
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه سرقوچان (شمال غرب بافت كرمان ) مقايس 10000 : 1
987
تهيه نقشه ژنتيكي پيوستگي لوبيابااستفده ازنشانگرهاي DNA
988
تهيه نقشه سرعت با استفاده از اينترفرومتري لرزه اي
989
تهيه نقشه هاي پتانسيل معدني زون متالوژني كاشان- نائين در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي فازي
990
تهيه نقشه و ارزيابي بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس و شبكه هاي باور بيزين
991
تهيه نقشه و پايش تغييرات كاربري اراضي حوزه كال شور خراسان شمالي با استفاده از تصاويرماهواره اي
992
تهيه نقشه‌هاي درجه روز رشد گونه‌هاي مرتعي Bromus tomentellus و Astragalus effususe در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
993
تهيه نمونه اوليه براي استفاده از ERP در كارخانه هاي فرآوري با استفاده از بستر متن باز ERP5
994
تهيه نورم آزمون 50 متر ، 200 متر و 12 دقيقه دويدن كوپر داوران زن فوتبال استان و ضريب همبستگي بين متغييرهاي آن
995
تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسردوره متوسطه شهرستان شيراز
996
تهيه نوعي پلي استر اشباع اصلي شده با رزين اپوكسي جهت پوشش دهي سطوح درپوش هاي فلزي
997
تهيه نيترو آلدول ها از طريق واكنش هنري در محيط هتروژن در حلال آب
998
تهيه نيتروزوهم در شرايط بهينه و ريز پوشينه نمودن آن به روش ضد حلال فوق بحراني ﴿SAS﴾
999
تهيه نيمه صنعتي رزينهاي الكيد كوتاه و متوسط محلول درآب با استفاده از TMA
1000
تهيه هگزافريت باريم براي مغناطيس هاي دائم و بررسي خواص آن
بازگشت