<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
2
تعيين ميزان اثر آدرنالين موضعي روي متغيرهاي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت
3
تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان اصفهان
4
تعيين ميزان اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات و صادرات صنايع نساجي
5
تعيين ميزان اثربخشي آموزش به روش الكترونيكي و مقايسه آن با روش حضوري در كودكان كم توان ذهني استان گيلان : مطالعه موردي : مركز آموزش راهنمايي پيش حرفه اي پسران رشت
6
تعيين ميزان اثربخشي پروژه آرورا بر هوش‌هاي چندگانه كودكان تيزهوش 5 تا 6 سال شهر اصفهان
7
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
8
تعيين ميزان ارتباط BMI با سفتي پوست، اولسر انگشتان، فشارخون شريان ريوي و يافته هاي HRCT در بيماران سيستميك اسكلروزيس
9
تعيين ميزان استفاده دانش آموزان دوره ي متوسطه شهر پردنجان از مكانيسم هاي دفاعي
10
تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پزشكي كرمان ازخدمات مرجع الكترونيكي , Electronic reference service use by post-graduate students of kermans medical science university
11
تعيين ميزان اسيب پذيري سازه هاي بتني متعارف با شكل پذيري عادي و متوسط و مقاوم سازي سازه هاي با سطح خرابي بالا به روش تحليل ديناميكي غير خطي
12
تعيين ميزان اسيدهاي آمينه گوگرد دار مورد نياز مرحله اول توليد مرغهاي تخمگذار لگهورن سويه هاي - لاين
13
تعيين ميزان اسيدهاي چرب موجود در شير با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال پخشي به همراه كروماتوگرافي گازي
14
تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي وغير خوابگاهي وتاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
15
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
16
تعيين ميزان الگوي مقاومت دارويي باكتري سودوموناس آئروژونوزا نسبت به 6 نوع آنتي بيوتيك رايج و مشترك در آزمايشگاههاي بيمارستانهاي شهيد صدوقي ،شهيد رهنمون و افشار يزد
17
تعيين ميزان باروري اسپرم بوسيله ICSI و مقايسه آن در اسپرمهاي Motileو Immotile
18
تعيين ميزان برداشت بهينه ار منابع آب زيرزميني دشت جيرفت با رويكرد نظريه بازي ها
19
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
20
تعيين ميزان بروز آدنيت ناشي از BCG در نوزادان شهر يزد
21
تعيين ميزان بروز رشد پس از سانحه و شناسايي عوامل رواني-اجتماعي موثر در گرايش به آن در زنان آسيب ديده شهر اصفهان
22
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
23
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي - درماني - ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان داروئي و نتايج آن
24
تعيين ميزان بروز سندرم هيپراستيمولاسيون در مراجعين به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري در سال 1372 و بررسي درمان دارويي و نتايج آن
25
تعيين ميزان بقاي بيماران ترومايي بستري شده در بيمارستان پورسيناي رشت از تاريخ 1/2/1382 لغايت 1/6/1382 درمقايسه بابقاي مورد انتظار در سيستم مشخص كننده شدت تروما (ASCOT)
26
تعيين ميزان به خاطرسپاري تصوير با استفاده از يادگيري عميق
27
تعيين ميزان بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي ومقايسه آن با بخش هاي صنعت وساختمان
28
تعيين ميزان بهينه شيب جاده هاي باربري و بررسي آن در معدن مس سرچشمه
29
تعيين ميزان بهينه گلوله به آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس سرچشمه
30
تعيين ميزان بهينه هزينه مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها در شهر تهران
31
تعيين ميزان بيماريابي سل ريوي و محاسبه بهبودي كامل بيماران سل ريوي خلط مثبت در استان گيلان به تفكيك شهرستان در سالهاي 1372 و 1373
32
تعيين ميزان پاتولين موجود در آب سيب با استفاده از روش ميكرو استخراج با قطره حلال بخشي به همراه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
33
تعيين ميزان پتاسيم راديو اكتيو در هشت نوع سبزي موجود در شهرستان اراك
34
تعيين ميزان پتاسيم راديواكتيو در هشت نوع سبزي موجود در اراك
35
تعيين ميزان پروتئين ،اسيد آمينه و ارزش عذايي قارچ خوراكي دكمه اي در ايران
36
تعيين ميزان پروتئين و اسيد آمينه و ارزش غذاي در قارچ صدفي پلوروتوس فلوريدا
37
تعيين ميزان پروتئين و اسيدهاي آمينه پروتئين ميكروبي حاصل از ضايعات ليگنوسلولزي
38
تعيين ميزان پيشرفت پروژه با استفاده از پردازش تصاوير كارگاهي
39
تعيين ميزان تأثير جهاني شدن بر هويت ملي دانشجويان از نگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان
40
تعيين ميزان تاثير آسپرين با مقدار كم ﴿LOW-DOSE﴾ در پيشگيري از سقط عادتي با علت نامعلوم
41
تعيين ميزان تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش مادران شهر ابركوه در مورد هپاتيت B در تابستان 1383
42
تعيين ميزان تاثير انواع استرسورها در اپيسودهاي اول و آخر يكصد مورد از بيماران مبتلا به اختلال خلقي بستري در بيمارستان شفا- رشت مهر 74 لغايت شهريور 75
43
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
44
تعيين ميزان تاثير لاميناريادر آماده سازي سرويكس در بيماران با سقط فراموش شده
45
تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل كليدي رهبري پروژه بر موفقيت پروژه از طريق هوش هيجاني اعضاي تيم پروژه (مطالعه موردي: شركت هاي خصوصي پروژه محور در بخش توزيع برق ايران)
46
تعيين ميزان تاثيرگذاري فرآيند آسياكاري مكانيكي بر تركيب فازي پودر دي اكسيد تيتانيوم به روش طراحي آزمايش تاگوچي
47
تعيين ميزان تجمع و توزيع فلزات سنگين شاخص نفتي، در رسوبات، ريشه و برگ درختان حرا ﴿Avicennia marina﴾ در رويشگاه هاي پارك ملي نايبند و منطقه حفاظت شده حرا در خليج فارس
48
تعيين ميزان تداخل واژگاني كودكان دو زبانه كردي - فارسي سال اول ابتدايي شهرستان ايلام
49
تعيين ميزان تطابق برنامه درماني بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي (Ketoacidosis Diabetic =DNA)در بستري شدگان بيمارستان رازي رشت با پروتكل درماني استاندارد( از سال 73 الي 78)
50
تعيين ميزان تنوع موجود در ژرم پلاسم برنج هاشمي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره و AFLP
51
تعيين ميزان توافق Agreement دو روش هدايت عصبي حركتي مديان -اولنار و هدايت حركتي مديان در تشخيص اختلال هدايت عصبي افراد با سندرم كارپال تونل مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا مركز EMG در سال 1379
52
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
53
تعيين ميزان توجه محتواي كتاب هاي درسي مطالعات اجتماعي دوره اول متوسطه، نسبت به مؤلفه هاي ميراث فرهنگي و طبيعي و بررسي ديدگاه دبيران اين درس ها در شهرستان زرين دشت.
54
تعيين ميزان توليد L-17 بوسيله سلول هاي NKT17 خون محيطي در بيماران مبتلا به هپاتيتC مزمن و مقايسه آن با افراد سالم
55
تعيين ميزان جابجايي هاي رخ داده و ترسيم پروفيل نشست در پروژه ي خط 7 متروي تهران قسمت شرقي- غربي با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
56
تعيين ميزان جذابيت بخش‌هاي مختلف صنعت براساس نيروهاي رقابتي پورتر به تفكيك صنعت(مطالعه موردي:صنايع فعال در شهرمشهد)
57
تعيين ميزان چگالي رسوب نمك معادل(ESDD)روي عايقهاي ولتاژ بالا بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
58
تعيين ميزان دانش تخصصي مشاوران تازه استخدام شده شهر گميشان
59
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
60
تعيين ميزان دقت راديوگرافي ديجيتالي و معمولي در ارزيابي طول كانالهاي انحناء دار دندانهاي مولر اول فك پائين
61
تعيين ميزان ديلاتاسيون ايسكميك گذرا در اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش اسپكت - مرور نظام مند شواهد – متاآناليز
62
تعيين ميزان رزرو با درنظرگيري قابليت اطمينان و امنيت شبكه
63
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
64
تعيين ميزان رشد و بيماري شير خواراني كه با شير خشك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
65
تعيين ميزان رشد و بيماري شيرخورانيكه با شير خششك تغذيه شده اند و مقايسه آن با شيرخوارانيكه با شير مادر تغذيه شده اند در شهر يزد
66
تعيين ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1377
67
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
68
تعيين ميزان سطح آنزيم آدنوزين د آميناز جهت افتراق پلورال افيوژنهاي ناشي از سل و بدخيمي در مقايسه با نتايج بيوپسي
69
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
70
تعيين ميزان سلامت روان در بين ژرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهرستان كاشان در سال 1393
71
تعيين ميزان سواد خواندن فارسي دانش آموزان يك و دو زبانه شهر اروميه و ارائه راهكار مناسب براي بهبود اين توانايي
72
تعيين ميزان سيگنال هاي فيزيكي شامل سختي و توپو گرافي سطح داربست هاي نانو ساختار بر تمايز سلول هاي بنيادين مزانشيمال به سلول هاي استئوبلاست
73
تعيين ميزان شارژ باتري يك اتوبوس الكتريكي يا هيبريد پلاگين در مسيرهاي مشخص
74
تعيين ميزان شكاف بين اخلاق كار شفاهي و اخلاق كار عملي در سازمانها و بررسي عوامل مديريتي - سازماني در تقويت اخلاق كار
75
تعيين ميزان شناسايي ضايعات تشريحي جمجمه پس از ضربه سر در راديوگرافي و سي تي اسكن بيماران مراجعه كننده شش ماهه دوم سال 1373 بيمارستان پورسينا
76
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
77
تعيين ميزان شيوع ( PREVALENCE)اضطراب در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
78
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
79
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
80
تعيين ميزان شيوع (prevalance) افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامائي دانشگاه علوك پزشكي شهيد صدوقي يزد
81
تعيين ميزان شيوع HCV (هپاتيت C ) ناشي از ترانسفوزيون در بيماران تالاسمي ماژور تحت پوشش بيمارستان 17 شهريور شهرستان رشت
82
تعيين ميزان شيوع آلودگي هاي كرمي دستگاه گوارش در اسب هاي شهرستان كرمانشاه به روش آزمايش مدفوع
83
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
84
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
85
تعيين ميزان شيوع استرپتوكوك بتاهموليتيك در كودكان 15-5 ساله شهر يزد
86
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
87
تعيين ميزان شيوع اضطراب در دانشجويان پيراپزشكي ، پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
88
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
89
تعيين ميزان شيوع افسردگي در آزادگان استان يزد
90
تعيين ميزان شيوع افسردگي در بيماران بستري در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در طي مدت 6 ماه
91
تعيين ميزان شيوع افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي و پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
92
تعيين ميزان شيوع ترس در بين دانش آموزان دختر نوجوان مقطع راهنمايي
93
تعيين ميزان شيوع چاقي وتعيين و توزيع فراواني نسبي درجات مختلف چاقي در دانش آموزان مدارس دولتي شهر رشت پاييز 1377
94
تعيين ميزان شيوع خونريزيهاي ناشي از پلاسنتا پرويا و دكولمان در زنان حامله بستري شده در زايشگاه بهمن يزد در طي سالهاي 74-73
95
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
96
تعيين ميزان شيوع ژنوواروم و ژنووالگوم نموي در دانش آموزان دبستاني 6-12 سال شهر يزد
97
تعيين ميزان شيوع سوختگي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد در سالهاي 1374-1373
98
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي 551 بيمار در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
99
تعيين ميزان شيوع عفونت زخم ناشي از اعمال جراحي در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد
100
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
101
تعيين ميزان شيوع عوارض پارگي زودرس كيسه آب ﴿prom ﴾ و بررسي OUTCOME جنيني مربوطه در خانمهاي مراجعه كننده به زايشگاه بهمن و بيمارستان افشار يزد
102
تعيين ميزان شيوع عوارض متابوليك تيروئيدكتومي در بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك تخصصي بيماري هاي غدد داخلي در شهر رشت مركز استان گيلان (1376- 1364)
103
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
104
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
105
تعيين ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان ابتدائي شهري استان يزد
106
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
107
تعيين ميزان شيوع مشكلات J.M.T در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد
108
تعيين ميزان شيوع هيپوتيروئيدي دائمي در كودكان مبتلا به هيپوتيروئيدي مادرزادي در شهر يزد
109
تعيين ميزان شيوع و علل آمبليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
110
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
111
تعيين ميزان شيوع و علل آميليوپي در گروه سني 9-6 سال شهر يزد
112
تعيين ميزان ضريب همبستگي بين نظرات روانشناسان و نظر مربيان مدارس در رابطه با علل پرخاشگري دانش آموزان مقطع راهنمائي
113
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
114
تعيين ميزان عفونت استروپتوكوكي گروه B در زنان باردار بالاتر از 30 هفته
115
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
116
تعيين ميزان عوارض ايجاد شده در اثر كاتتريسم و آنژيوگرافي قلبي از شروع آنژيوگرافي تا 24 ساعت بعد از آن
117
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
118
تعيين ميزان عود دهرنيورافي در دو روش جراحي لاپاز و سكوپي و LICHTEN STEIN
119
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
120
تعيين ميزان عود فتق اينگوئينال ترميم شده به روش نايلون دارن و تعيين ارتباط آن با ريسك فاكتورهاي شناخته شده
121
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
122
تعيين ميزان عود فتق اينگوينال ترميم شده به روش مك وي در بالغين از سالهاي 60 تا 70 در بيمارستان افشار و مجيبيان يزد
123
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
124
تعيين ميزان فراواني اونيكومايكوزيس در بين افراد ديابتي مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابت يزد از مهر 1386 تا مهر 1388
125
تعيين ميزان فرسايش خاك در حوضه آبخيز كاكاشرف خرم آباد لرستان با استفاده از مدل BLM و AHP
126
تعيين ميزان فرسودگي شغلي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني استان يزد در سه ماهه اول سال 1392
127
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
128
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي
129
تعيين ميزان فعاليت و پايداري آنزيم سولاز تثبيت شده بر بستر نانو ذزات مغناطيسي
130
تعيين ميزان فلزات سنگين در خاكستر حاصل از سوزاندن لجن تصفيه خانه پساب پتروشيمي فجر و ارائه راهكارهاي مناسب براي دفع آن
131
تعيين ميزان قابليت سازمان تامين اجتماعي شهر تهران جهت تبديل شدن به سازمان يادگيرنده
132
تعيين ميزان كارايي فني بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها﴿ِDEA) طي سال هاي 1388-1380
133
تعيين ميزان كافئين موجود در انواع چاي و نوشيدني هاي انرژي زا با استفاده از روش ريز استخراج مايع-مايع پخشي به همراه دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
134
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز
135
تعيين ميزان كيفيت زندگي سالمندان بازنشستهآموزش و پرورش ناحيه2 اهواز
136
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
137
تعيين ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سرطان پستان
138
تعيين ميزان مرگ و مير ناشي از عفونت حاد سيستم صفراوي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي نيمه اول سال 1376
139
تعيين ميزان مرگ و مير نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر يزد در سال 1375
140
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
141
تعيين ميزان مقاومت باكتري هليكوباكتريپلوري نسبت به داروي مترونيدازول و تعيين ميزان تاثير دوزهاي مختلف رژيم سه داروئي (بيسموت ، مترونيدازول و تتراسيكلين ) در ريشه كني هليكو باكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر مراجعه كننده به بخش گوارش دانشگاه ..
142
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
143
تعيين ميزان موارد آپاندكتومي هاي منفي در بيماراني كه با تشخيص اوليه آپانديسيت حاد تحت عمل جراحي قرار گرفته اند
144
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
145
تعيين ميزان موفقيت درمان سل ريوي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه نيكوپور در بين سالهاي 1384 تا 1388
146
تعيين ميزان موفقيت طرح هوشمند سازي مدارس متوسطه اول شهر شهركرد بر اساس مؤلفه هاي نه گانه برنامه درسي كلاين
147
تعيين ميزان موفقيت محصولات ناشران ايراني حوزه نوجوان در تامين نيازهاي اطلاعاتي و ايجاد رضايت در نوجوانان 12-18 ساله درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي شهر اصفهان
148
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
149
تعيين ميزان ميكروآلبومينوري در افراد چاق و با اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي بيمارستان شهيد صدوقي يزد
150
تعيين ميزان ناب بودن با استفاده از متد هاي AHP و TOPSIS در محيط فازي جهت مشخص كردن وزن كلام در شركت مونتاژ شومينه رز
151
تعيين ميزان ناخالصي هاي موجود در سنگ معدن آهن، به روش بيناب پلاسماي القايي ليزري
152
تعيين ميزان ناهمواري روسازيها با استفاده از انديس بين المللي ناهمواري
153
تعيين ميزان نشست سطحي زمين بر اثر حفر تونل در مترو قم﴿ حد فاصل ايستگاه وليعصر تا ايستگاه بقيه الله﴾
154
تعيين ميزان هم خواني راديوگرافي ساده با پاتولوژي در افتراق تومورهاي اويه بدخيم و خوش خيم استخوان
155
تعيين ميزان همبستگي رابطه تراكم ساختماني با ميزان مصرف انرژي (نمونه موردي شهرك بسيجيان)
156
تعيين ميزان همبستگي مصرف سرانۀ پوشاك با شاخص توسعۀ انساني و درآمد ناخالص ملّي سرانه
157
تعيين ميزان همبستگي نظر صاحبنظران در مورد علل عقب ماندگي ذهني كودكان و نظر اولياء اين كودكان
158
تعيين ميزان همسويي استراتژي هاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي كسب و كار در شهرداري كلانشهر اصفهان
159
تعيين ميزان هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور گنبد،گروه علوم تربيتي ورودي 1386
160
تعيين ميزان و نوع اضطراب در دانش آموزان دختر دبيرستان شهيد جهانشاهي نوكنده در سال تحصيلي 87 - 86
161
تعيين ميزان وابستگي زنان به مردان
162
تعيين نابرابري اجتماعي اقتصادي در بهره برياز خدمات سلامت
163
تعيين ناحيه آسيب پذيري به روش ماتريس امپدانس شبكه
164
تعيين ناحيه تخليه چاه ها با استفاده از روش شبيه سازي خطوط جريان و روش پيش روي سريع در مخازن گاز ميعاني
165
تعيين ناحيه ي پايداري در فضاي صفر و قطب هاي كنترل كننده
166
تعيين ناحيه‌ي متاثر از آب‌دوستي در نانولوله‌هاي كربني تحت بار الكتريكي به روش اعمال الگوهاي مختلف بار و استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
167
تعيين ناخالصي هاي جاذب نوتروني در غلاف سوخت (AL - Zirkaloy - S.S) به روش اكتيواسيون نوتروني
168
تعيين ناهمراستايي در ماشين آلات دوار به كمك آزمايشهاي ارتعاشي
169
تعيين ناهمواري رويه راه با استفاده از تصاوير رنگي - عمقي
170
تعيين ناهنجاري هاي شبكه با استفاده از روش هاي يادگيري عميق
171
تعيين نايكنواختي رنگي منسوجات با استفاده از داده هاي طيفي
172
تعيين نتايج پريتونئال لاواز ﴿ dPL ﴾ در تشخيص آسيب ارگانهاي داخل شكمي متعاقب تروماهاي بلانت و نافذ شكمي
173
تعيين نتايج درمان جراحي باي پس عروق كرونري همراه با اندآرتركتومي و باي پس عروق كرونري به تنهايي در بيماران كرونري قلب (بيمارستان دكتر حشمت رشت 1380-1377)
174
تعيين نتايج زودرس درمان با سياست صبروانتظار تروماي بلانت طحال دربيماران بستري دربخش جراحي بيمارستان رشت (79-77)
175
تعيين نرخ انتقال رسوب و فرسايش ساحلي با استفاده از مدل سازي عددي در سواحل شهرستان جاسك
176
تعيين نرخ بازده داخلي ﴿ نرخ برگشت سرمايه ﴾ اتوبوسهاي بين شهري
177
تعيين نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه بالارود
178
تعيين نرخ بهينه توليد نفت و تزريق آب در يك ميدان نفتي شكاف دار توسعه‌يافته
179
تعيين نرخ بيمه محصولات كشاورزي با ماكسيمم آنتروپي
180
تعيين نرخ تزريق انسولين براي تنظيم قند خون در بيماران ديابتي نوع يك
181
تعيين نرخ توليد در سيستمهاي توليدي مستعد شكست شبكه اي با نرخ تقاضاي ثابت
182
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني ترك خوردگي ماتريسي در چند لايه هاي كامپوزيتي به روش مايكرومكانيك خرابي
183
تعيين نرخ رهايي انرژي كرنشي بحراني چندلايه متعامد با جدايي بين لايه‌اي 0//90 با استفاده از اطلاعات جدايي بين لايه‌اي 0//0.
184
تعيين نرخ عوارض سالانه كاربري هاي شهري بر مبناي ميزان بهره برداري از فضاهاي شهري (مطالعه موردي: منطقه 13 شهر اصفهان)
185
تعيين نرخ هاي بهينه ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي منتخب
186
تعيين نزديك‌ترين كلمه به يك مفهوم فارسي به كمك فرهنگ واژگان وارونه
187
تعيين نژاد هاي ويروسy سيب زميني با استفاده از روشهاي سرولوژيكي و مولكولي
188
تعيين نسبت آنتي اكسيدانت به پرواكسيداسيون در مايع فوليكولي زنان نابارور و رابطه آن با فاكتورهاي باروري در ART
189
تعيين نسبت بروز عوارض ناشي از عمل جراحي سرطان مري در بيماران بستري شده در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از ابتداي سال 1373ا انتهاي سال 1374
190
تعيين نسبت بهينه آورده به وام و طول دوره امتياز به طور توام در سيستم BOTبا به كارگيري تئوري چانه‌زني سه جانبه
191
تعيين نسبت بهينه اختلاط پساب صنعتي تصفيه شده به روش نانو فيلتر، آب دريا و آب شهري جهت مصارف صنعتي و كشاورزي
192
تعيين نسبت بهينه عرض به ضخامت راهبار
193
تعيين نسبت تنش افقي به قائم در قطعه شرقي - غربي پروژه متروي خط 7 تهران با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
194
تعيين نسبت حجمي گاز و رژيم هاي مختلف جريان به بهره گيري از كد MCNP و شبكه هاي عصبي
195
تعيين نسبت ريسك آسپيراسيون مثبت در سه نوع تكنيك تزريق بلاك عصب دنداني تحتاني 1- كلارك و هلمز2- آنجلو سارجنتي 3- تكنيك غير مستقيم استاندارد
196
تعيين نسبت ژنوم والدين وحشي و اهلي در هيبريدهاي گلرنگ با استفاده از نشانگر ملكولي ISSR
197
تعيين نسبت شدت K/KB براي عناصر Fe,Zn,Br,Sr,y,Mo,Ag جهت استفاده در آناليز به روش .F.R.X.D.E
198
تعيين نسبت مرگ و مير انواع خونريزيهاي تروماتيك مغزي در بيمارستان پورسينا رشت از سال 1381 -1378
199
تعيين نسبت مساحت پالپ تاجي/دندان در پرمولر دوم ومولر اول مندييل در راديوگرافي پانوراميك:روشي براي تخمين سن در جمعيت ايراني
200
تعيين نسبت هوا به سوخت در سيلندر يك موتور احتراق داخلي
201
تعيين نسبي فراواني علل مرگ و مير اطفال بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت از اول اسفند 72 لغايت اول اسفند 74
202
تعيين نشانگرهاي سواد محيط زيستي براي سال هاي پيش دبستان تا چهارم دبستان ) K-4 ) با نظر متخصصان، كارشناسان و آموزشگران
203
تعيين نشست خاك در اثر حفاري تونل متروي اصفهان در مقاطع مربوط به خيابان چهارباغ عباسي با توجه به روش حفاري انتخابي و طراحي پوشش تونل
204
تعيين نظام ارزيابي عملكرد حمل‌ونقل شهري براساس اركان جهت‌ساز برنامه‌ها با كارت امتيازي متوازن
205
تعيين نظام نگهداري و تعميرات مناسب بر اساس شبكه تصميم گيري، سطح سيگما و شاخص قابليت فرايند با مطالعه موردي در ذوب آهن اصفهان
206
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد در تيرماه 1375
207
تعيين نظر بيماران راجع به حضور دانشجويان پزشكي در معاينه و درمان آنها در بيمارستانهاي شهيد رهنمون و افشار يزد﴿تيرماه 1375
208
تعيين نظري پارامترهاي ترابردي گاز حفره اي دو بعدي در دماي پايين در ساختارنامتجانس P-SiGe/Si
209
تعيين نفوذ پذيري خاك با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
210
تعيين نفوذپذيري از تلفيق اطلاعات PLT و نمودار MDT ، داده هاي پتروفيزيكي و مغزه دريكي از مخازن جنوب ايران
211
تعيين نقاط آسيب پذير و طراحي شهري ناحيه مركزي شهر رشت با هدف كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله
212
تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راكتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه كيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
213
تعيين نقاط حفاري پيشاهنگ با استفاده از تلفيق داده هاي زمين شناسي، ژئو شيميايي و ژئو فيزيكي ﴿مغناطيس و IP/RS) انديس مس ظفرقند در محيط GIS
214
تعيين نقاط خطرپذير در حوادث طبيعي جهت مديريت بحران شهري با استفاده از مدلAHP
215
تعيين نقاط شكست بهينه سيستم‌هاي حفاظتي توسط الگوريتم ژنتيك با درنظرگرفتن قوانين سيستم خبره
216
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
217
تعيين نقش انواع ساكاريدها شامل فروكتوز، لاكتوز و ساكاروز در ايجاد كبد چرب در موش صحرايي
218
تعيين نقش جدايي روزانه مادر-كودك و سبك فرزندپروري مادر در ابعاد دلبستگي مياني كودكان پيش دبستاني
219
تعيين نقش سبكهاي ابراز هيجان و فاجعه آفريني درد در كيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و مقايسه اين متغيرها در افراد مبتلا و غير مبتلا
220
تعيين نقش عملكرد خانواده، عملكرد تحصيلي و دلبستگي به همسالان در پيش بيني شادكامي دانش‌آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد
221
تعيين نقش عوامل بازدارنده مشاركت دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بندرعباس در درس تربيت بدني
222
تعيين نقش عوامل موثر جامعه پذيري در توسعه مشاركت ورزش همگاني جوانان شهر مشهد
223
تعيين نقش گيرنده هاي اوپيوئيدي ،سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضددردي موميايي بوسيله تست فرمالين در موش سوري
224
تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراه ها مطالعات موردي محور خمين-اراك
225
تعيين نقش ميانجي بهزيستي ذهني كاركنان در تاثير رهبري تحول آفرين و توانمندسازي كاركنان بر عملكرد شغلي و تمايل به نوآوري (مورد مطالعه: سازمان منطقه آزاد قشم)
226
تعيين نقش ميانجي گري ارتباط با مدرسه بين خودپنداره‌ي مدرسه و تعلل‌ورزي تحصيلي دانش آموزان پايه‌ي ششم ابتدايي يزد
227
تعيين نقش ميراث و امكانات فرهنگي در جذب سرمايه انساني استان‌هاي ايران
228
تعيين نقش نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
229
تعيين نقش هيجان پيشرفت، يادگيري خودراهبر و ارزش تكليف در حل مسائل رياضي دانش¬آموزان دوره دوم متوسطه شهر يزد
230
تعيين نقش واسطه اي افكار منفي خودكار در رابطه بين سبك هاي تفكر و راهبردهاي حل مسئله دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان
231
تعيين نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه با عدم تحمل ابهام و بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه آزاد يزد
232
تعيين نقش واسطه اي عزت نفس در رابطه¬ي سبك زندگي و رفتارهاي پرخطر دانشجويان دانشگاه هاي استان البرز
233
تعيين نقش‌نماها در گويش مرد و زن شرق گيلان
234
تعيين نقشه ارتباطي صفات وابسته به عملكرد در زردآلو به كمك نشانگرهاي مولكولي
235
تعيين نقشه فرآيند جهت پيش بيني رفتار تغيير شكل گرم فولاد AISI1045
236
تعيين نقطه انفصال مشتري در زنجيره عرضه پوشاك و تاثير آن بر چابكي زنجيره عرضه
237
تعيين نقطه كاركرد پمپ هاي سري برنامه كامپيوتري
238
تعيين نقطه نفوذ سفارش در محيط زنجيره تامين تحت شرايط تقاضا و زمان تدارك غيرقطعي
239
تعيين نقطه ي برش شاخص هاي تن سنجي پيشگويي كننده ي ديابت نوع ۲ در افراد بزرگسال شهرستان يزد
240
تعيين نقطه‌ي مجازي آشكارسازHPGe در انرژي‌هاي مختلف اشعه‌ي گاما به دو روش شبيه‌سازي و تجربي
241
تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملكرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان
242
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
243
تعيين نگرش و گرايش مردم به فعاليت بدني در مجموعه ورزشي انقلاب با تاكيد بر مولفه تبليغات
244
تعيين نمره معيارهاي ROKALLSو BLATCHFORDS در پيش بيني وضعيت بيماران مبتلا به خونريزي دستگاه گوارش فوقاني
245
تعيين نمودار حد شكل دهي در دماي بالا
246
تعيين نمودار حد شكل دهي ورق فلزي به كمك فرآيند شكل دهي تدريجي
247
تعيين نواحي آسايش حرارتي در آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي اميركبير
248
تعيين نواحي الاستيك، الاستو پلاستيك و پلاستيك در اطراف تونل هاي دايره اي شكل
249
تعيين نواحي بهينه وارانتي دوبعدي از دو ديدگاه توليدكننده و مصرف كننده
250
تعيين نوارهاي ظرفيت سيليكان و ژرمانيوم با لحاظ نا سهمي گوني به روش تحليلي
251
تعيين نورم لوردوز و كيفوز دانش آموزان پسر شهر اصفهان بوسيله خط كش منعطف
252
تعيين نوسانات فصلي جمعت در شب پره پوستخوار ميوه پسته
253
تعيين نوع استخراج و طراحي مقدماتي معدن مس چهارگنبد
254
تعيين نوع سنگدانه هاي بهينه براي بهبود مقاومت لغزندگي و حساسيت رطوبتي رويه هاي آسفالتي
255
تعيين نوع كاني رسي بر اساس نمودارهاي پتروفيزيكي در ميدان نفتي واقع در منطقه فروافتادگي دزفول
256
تعيين نوع كاني سازي و نقاط اميدبخش اكتشافي با استفاده از كاني هاي شاخص با روش تصميم‌گيري چند معياره
257
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
258
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت اداري و الگوي مقاومت داروئي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
259
تعيين نوع ميكروارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1372
260
تعيين نياز آبي خيار در بسترهاي مختلف بدون خاك
261
تعيين نياز آبي و ارائه برنامه مديريت آبياري عرصه هاي پارك ناژوان
262
تعيين نياز سنجي آموزش همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
263
تعيين نياز سنجي آموزشي همگاني در ارتباط با ماموريتهاي نيروي انتظامي
264
تعيين نيازآبي و ضريب گياهي برخي از كشت هاي گلخانه اي
265
تعيين نيازآبي وضرايب گياهي سياه دانه (Nigella sativaL.)درمراحل مختلف رشددراقليم نيمه خشك كرمانشاه درشرايط مزرعه بااستفاده ازلايسيمترزهكش دار
266
تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارتهاي مديريتي
267
تعيين نيازهاي تحقيقاتي و كاربردي جامعه پزشكي در ارتباط با رشته روانشناسي و بررسي رابطه پزشك و بيمار
268
تعيين نيازهاي توجه سرويس پرشي واليبال با استفاده از روش تكليف دوگانه
269
تعيين نيازهاي توسعه ي حرفه اي كارشناسان جديدالاستخدام سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه
270
تعيين نيرو هاي وارده بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
271
تعيين نيروها و شتابهاي ديناميكي پايدار وارده به يك ماهواره مدل از طرف پرتابكه
272
تعيين نيروهاي بين چرخ و ريل در شرايط مختلف حركت واگن قطار
273
تعيين نيروهاي مقاوم نوار نقاله با استفاده از روابط مكانيكي و مقايسه با مقادير پيشنهادي كدهاي طراحي نوار
274
تعيين نيروهاي وارد بر يك موج شكن مستغرق ناشي از جريان در يك بستر شيبدار
275
تعيين نيروي بازگشتي در اتصال اصطكاكي با استفاده از به روز رساني تصادفي مدل
276
تعيين نيروي گسستگي در استئوتومي استخوان تيبيا (گوسفند و گاو)وبررسي جهت گسترش ترك
277
تعيين نيروي وارده بر سيلندر هاي افقي نامحدود تحت اثر بستر هاي ساحلي به كمك نرم افزار CFX
278
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي‌، فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني بازيكنان واليبال تيم ملي زنان ايران‌
279
تعيين نيمرخ آنتروپومتريكي، فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان بدمينتون نخبه ي زن ايران
280
تعيين نيمرخ جريان در محيط هاي متخلخل درشت دانه با استفاده از اصلاح و حل عددي معادله جريان متغير تدريجي
281
تعيين نيمه عمر هسته هاي سنگين با استفاده از مدل گاز فرمي
282
تعيين نيمه‌ خودكار ساختار كانال و ريشه‌ ي دندان در تصاوير CBCT
283
تعيين هاپلوتيپ گويا در ژن PAH در جمعيت اصفهان
284
تعيين هپتانوييك اسيد و كاپريليك اسيد به روش ميكرواستخراج مايع ـ مايع پخشي با كروماتوگرافي گازي
285
تعيين هدايت الكتريكي محلول سولفات روي
286
تعيين هدفمند مبادلات به منظور غني سازي مدل هاي تحليل پوششي داده ها
287
تعيين هزينه‌‌هاي اجتماعي و عوارض حمل و نقل بار شهري (مورد مطالعه: خيابان‌هاي منتخب شهر اصفهان)
288
تعيين همبري هاي زمين شناسي با استفاده از تبديلات اندازه مغناطيسي
289
تعيين همبستگي بين نتايج آزمايش كاوشگر مخروط ديناميكي و تراكم نسبي لايه هاي خاك
290
تعيين همبستگي بين هوش هيجاني و انگيزش شغلي در پرسنل پرستاري بيمارستان سرايان
291
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
292
تعيين همبستگي زاويه گونيال در راديوگرافي پانوراميك و سفالومتري لترال
293
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
294
تعيين همبستگي ميزان قند خون شيار لثه اي با ميزان قند خون مويرگي نوك انگشت
295
تعيين همبستگي نمره Bishop با پيامد القاء در زنان باردار نيازمند به القاء در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي - درماني الزهرا(س )
296
تعيين همبستگي نمره ي كواگولوپاتي و نمره ي پيامد در بيماران مبتلا به تروماي ‏متوسط سر
297
تعيين همبسته ها و پيامدهاي تنيدگي در زنان شاغل و خانه دار اصفهان
298
تعيين همخواني فرمولهاي مبتني بر سيستاتين C سرم، فرمول شوارتز و كليرنس ادراري كراتينين در تعيين ميزان فيلتراسيون گلومرولي كودكان 14-2 ساله مبتلا به بيماريهاي كليوي
299
تعيين همزمان آرسنيك - )III( سلنيم )IV( به روش ولتامتري عريان سازي كاتدي تپي تفاضلي درآب هاي خليج فارس
300
تعيين همزمان استراتژي تعويض پيشگيرانه و تامين قطعات يدكي با رويكرد چند معياره
301
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي توليد در مسئله مسيريابي توليد
302
تعيين همزمان اندازه دسته و توالي عمليات استوار با فرض رد و قبول سفارش در محيط كارگاه جرياني
303
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار با زمان پردازش قابل كنترل و محدوديت دسترسي در محيط كارگاه جرياني
304
تعيين همزمان اندازه دسته و زمان بندي استوار در كارگاه جرياني
305
تعيين همزمان اندازه دسته و زمانبندي استوار با زمان پردارش قابل كنترل و فرض نگهداري و تعميرات در محيط كارگاه جرياني
306
تعيين همزمان اندازه دسته، زمانبندي و تحويل بسته‌اي با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت و آماده‌سازي وابسته به توالي
307
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي توليد در ريخته گري هاي كوچك
308
تعيين همزمان اندازه ي دسته و زمان بندي در كارگاه جرياني با در نظرگرفتن برون سپاري
309
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين، سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
310
تعيين همزمان پاراستامول، ديفن هيدرامين،سودوافدرين به روش حداقل مربعات جزئي
311
تعيين همزمان توالي و بالانس خطوط مونتاژ مدل تركيبي با در نظر گرفتن اثر يادگيري و خستگي
312
تعيين همزمان گلوتاتيون و گلوتامين با روشهاي رنگ سنجي و كمومتري در نمونه هاي حقيقي
313
تعيين همساني دروني فرم كوتاه پرسشنامه تاثير پذيري در شهرستان نكا در سال 1390
314
تعيين هوشمند سهم تلفات تجهيزات سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي
315
تعيين هويت اتوماتيك با استفاده از تصاوير از انگشتان
316
تعيين هويت افراد در تصاوير ويدئويي
317
تعيين هويت با استفاده از مشخصات اثر كف دست
318
تعيين هويت گونه هاي تريكوبيلارزياي بيني در مرغابي هاي اهلي استان گيلان در سال96-1395
319
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش PCR و ايزوآنزيم الكتروفورز در شهرستان فسا
320
تعيين هويت گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش مولكولي Nested-PCR و RFLP در شهرستان جهرم .
321
تعيين هويت گوينده در شرايط غيرمتعارف : ارزيابي روش ها و ارائه دستورالعمل هاي مناسب
322
تعيين هويت گوينده روي شبكه اينترنت
323
تعيين هويت گوينده مجموعه باز: بررسي روشهاي افزايش سرعت و دقت
324
تعيين هويت مبتني بر تصوير صورت و استفاده از محاسبات ابري و اينترنت اشياء
325
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانو ذرات پلي ايميد مغناطيسي
326
تعيين هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي در نمونه هاي آب دريا به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با نانوذرات پلي ايميد مغناطيسي
327
تعيين هيستوپاتولوژي نمونه هاي حاصل از بيوپسي كبد در نوزادان مبتلا به كلستاز نوزادي بستري در بيمارستان شهيد صدوقي يزد در فاصله زماني سال هاي 1390-1385
328
تعيين و آناليز خلاء عملكرد گندم آبي ( Triticum aestivum L ) توسط مدل DSSAT تحت شرايط آب و هوايي استان كرمانشاه
329
تعيين و ارائه راهكارهاي مناسب تأمين مالي و مشاركت در احياء بناهاي تاريخي (نمونه موردي: كاروانسراي تخت فولاد اصفهان)
330
تعيين و ارائه متدولوژي بررسي اثرات خصوصي سازي در واحدهاي صنعتي نفتي با تأكيد برشركت ملي حفاري ايران
331
تعيين و ارزيابي CBR و ضريب برجهندگي لايه هاي تثبيت شده روسازي راه ﴿مطالعات موردي: استان خوزستان )
332
تعيين و ارزيابي ارزش پيشگويي كننده برخي عوامل خطر ساز پوكي استخوان جهت شناسايي زنان در معرض خطر در يك نمونه از زنان گيلاني در شهرستان رشت در طي سالهاي 87- 86
333
تعيين و ارزيابي عوامل موثر در تجديد حيات ساختار محلات در حال تغيير با تاكيد بر ابعاد اجتماعي؛ نمونه موردي: محله قلهك تهران
334
تعيين و ارزيابي مدلي براي حداقل كردن هزينه سيستم جابجائي در يك شبكه حمل و نقل براي موقعيت هايي با يك مبدا و چند مقصد و بر عكس و با چند نوع وسيله حمل و نقل
335
تعيين و ارزيابي معيار هاي پايداري در مديريت منابع آب حوضه آبريز زاينده رود
336
تعيين و اصلاح مسير ماشين كاري با توجه به هندسه ابزار جهت ايجاد پروفيل معين بر روي سطوح غير صاف
337
تعيين و افزايش زمان ماندگاري شربت گلوكز
338
تعيين و انازه گيري عناصر مس . سرب . كاديم . نيكل و منگنز در خاكهاي گلخانه اي منطقه عنبر اباد
339
تعيين و انتخاب پارامترهاي زمينلرزه طراحي به كمك ومطالعه آماري شتابنگاشتهاي كشور
340
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت چيني بهداشتي مرواريد
341
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در شركت كاشي كوير
342
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري در كارخانه اكريليك شركت پلي اكريل
343
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري كارخانه پلي استر شركت پلي اكريل
344
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري و برنامه ريزي بهبود آن در صنعت پتروشيمي با تاكيد بر صنايع كود شيميايي
345
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري واحدهاي صنعتي و توليدي تعاوني ها و مقايسه تطبيقي آنها
346
تعيين و اندازه گيري شاخص هاي بهره وري، تحليل و بهبود آن در شركت يزد گل
347
تعيين و اندازه گيري يون سرب با استفاده از كرون اترسنتزي به عنوان ليگاند با كمك روش ميكرواستخراج مايع بخشي همراه با دستگاه اسپكتروسكوپي جذب اتمي مجهز به كوره گرافيت , Determination of lead lons by dispersive liquid microextraction combined with grphite furnanace atomic absorption spectrometry
348
تعيين و اولويت بندي پورتفوليوي پروژه هاي شركتهاي پروژه محور با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري كمي (مطالعه موردي: شركت مهندسي مشاور دريا پالا)
349
تعيين و اولويت بندي رويكردهاي صندوق هاي غيردولتي شهرستاني حمايت از توسعه دربخش كشاورزي استان تهرا
350
تعيين و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملكرد فرايند توسعه محصول جديد )NPD( مبتني بر روش كارت امتيازي متوازن )BSC(، مطالعه موردي شركت سينجر
351
تعيين و اولويت بندي شاخصهاي موفقيت و نظام ارزشي كارآفرينان روستايي شهرستان كرمانشاه
352
تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا بر اساس روش FAHP
353
تعيين و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي پروژه هاي SIX SIGMA در صنعت خودروسازي (مورد كاوي :شركت ايران خودرو)
354
تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر شادكامي‌كاركنان جرثقيل‌هاي سقفي فولاد مباركه اصفهان
355
تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه زنجيره عرضه خرما در استان بوشهر
356
تعيين و اولويت بندي فرآيندهاي خلق ارزش بر اساس چارچوب PCF و تكنيك IPA ﴿مطالعه موردي : شركت دارو سازي فارابي﴾
357
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در استان آذربايجان شرقي با استفاده از روش AHP
358
تعيين و اولويت بندي موانع توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با روش AHP
359
تعيين و اولويت بندي موانع موجود براي توليد محصولات ارگانيك با استفاده از روش AHP
360
تعيين و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار بر رشد اقتصاد كشاورزي در ايران با استفاده از روشAHP
361
تعيين و بررسي خصوصيات بيوشيميايي آلفا آميلاز و پولولاناز باكتري Bacillus - SP - GSH
362
تعيين و بررسي شاخص آسايش آب وهوائي در يازده ايستگاه منتخب كشور
363
تعيين و بررسي عوامل موثر بر گردشگري سلامت ايران با استفاده از ماتريس اهميت عملكرد (مورد مطالعه شركت جالينوس درمان آريا)
364
تعيين و بررسي نقش گيرنده هاي اوپيوييدي ، 5gt-3 سروتونرژيك و كولينرژيك در ايجاد اثرات ضد دردي اسانس باديان رومي بوسيله ي تست فرمالين در موش سوري
365
تعيين و بهينه سازي عمر خستگي در شاسي كمكي كامپوزيتي يك خودروي كلاس متوسط
366
تعيين و پيش تغليظ سرب بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله بعد از استخراج نقطه ابري در نمونه هاي خاك آب وپساب اطراف پتروشيمي شيراز
367
تعيين و تائيد هويت افراد مبتني بر متون دستنويس فارسي
368
تعيين و تاييد هويت افراد از طريق مشخصات دست
369
تعيين و تاييد هويت با استفاده از ويژگيهاي گابور و تحليل مولفه اصلي خطوط كف دست
370
تعيين و تبين فاكتورهاي انساني در طراحي بيمارستان
371
تعيين و تبين نقش و جايگاه ارزيابي در فرايند برنامه ريزي شهري مطالعه موردي سازماندهي محله يعقوبي
372
تعيين و تبيين معيارهاي تصميم گيري براي ايجاد چندرسانه اي
373
تعيين و تحليل عوامل موثر بر خريد خودرو از ديدگاه مشتري
374
تعيين و تحليل وزن متغيرهاي موثر بركارائي اقتصادي نيروگاه هاي برق آبي كشور
375
تعيين و تدوين سرانه اي استاندارد سطح كاربري آموزشي، ﴿مقطع دبستان﴾ در شهر يزد
376
تعيين و تصحيح ماتريس تقاضاي سفر در شبكه هاي حمل و نقلي خلوت به كمك اطلاعات جمع آوري شده در زمان سفر (مطالعه موردي: شبكه حمل و نقل برون شهري استان اصفهان)
377
تعيين و تطبيق شاخص¬هاي كيفي (Quality indicators) داروخانه¬هاي شهري ايران با بهره¬گيري از شاخص¬هاي كيفي كشور¬هاي پيشرفته
378
تعيين و توصيف صدمات و آسيب هاي ورزشي در رشته فوتبال
379
تعيين و توصيف صدمات و آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال
380
تعيين و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در رقابت پذيري پيمانكاران فعال در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور با استفاده از روش تاپسيس فازي
381
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ملت با رويكرد مديريت ارتباط با مشتري CRM
382
تعيين و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت ارتباط با مشتريان در بازاريابي رابطه مند ﴿مطالعه موردي : رستوران هاي لوكس تهران﴾
383
تعيين و طبقه بندي نيازهاي آموزشي هنرستان هاي فني و حرفه اي در سه بخش ساختاري، فرايندي و پشتيباني
384
تعيين و طبقه بندي نيازهاي انگيزشي بيماران با استفاده از آموزه‌هاي اسلامي - مطالعه‌ي موردي؛ بيماران بستري در بيمارستا‌ن‌هاي دولتي شهر يزد
385
تعيين و طراحي الگويي براي بسته بندي عرقيات سنتي با رويكرد طراحي پايدار و با توجه به خصوصيات بسته بندي هاي برتر دنيا
386
تعيين و مدل سازي ضرايب فعاليته محلولهاي الكتروليت
387
تعيين و مدلسازي بهترين هم دماهاي جذب سطحي كربن دي اكسيد خالص
388
تعيين و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرماني دووميداني كشور از ديدگاه صاحبنظران ، مربيان و ورزشگاران
389
تعيين و معرفي سنگواره هاي ذره بيني واحدهاي سنگي 2 و 3 سازند تاربور در برش نمونه ( كوه گدايون ، شرق - شمال شرق شيراز )
390
تعيين و مقايسه پارامترهاي الكتروميوگرافي و الكترونوروگرافي در دو گروه ورزشكار قدرتي و يك گروه غير ورزشكار
391
تعيين و مقايسه پارامترهاي دزيمتريك 3D-CRT، IMRT و Field in Field در پرتودرماني بافت پستان با استفاده از نرم افزار طراحي درمان ®PROWESS
392
تعيين و مقايسه پيامدهاي درمان بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر بدنبال رگسازي ناكامل و مقايسه آن با رگسازي كامل
393
تعيين و مقايسه تتاثير ترامادول و پتيدين بركنترل درد بعد از جراحي در بيماران تحت سزارين اورژانس در بيمارستان الزهرا(س ) رشت در سال 1381
394
تعيين و مقايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسين بتا در كلستريديوم پرفرنژنس تيپ بي در سويه هاي فيلدي و واكسينال
395
تعيين و مقايسه سطح بيان ژن miR-126-5p ، miR-181b در افراد مبتلا به ديابت نوع دو (T2DM) و پيش – ديابتي در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آن با سطح بيان ژن NF-κB و HbA1c
396
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
397
تعيين و مقايسه سطح سرمي 25-هيدروكسي ويتامين دي در بيماران ديابت بارداري و افراد باردار غير ديابتي و افراد با اختلال تحمل گلوكز
398
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
399
تعيين و مقايسه سطح سرمي HDL در 250 فرد فاقد IHD و 250 فرد مبتلا به IHD متقاضي آزمايش خون مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي
400
تعيين و مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه اكلوژني كلاس III با افراد كلاس II و I
401
تعيين و مقايسه ظرفيت خازني عاج در دندانهاي جوان و مسن
402
تعيين و مقايسه عملكرد سيستوليك و دياستوليك بطن چپ و راست در مبتلايان به بلوك شاخه اي راست ايدئوپايتك و افراد سالم مراجعه كننده به بيمارستان دكتر حشمت رشت طي سال 97-1396
403
تعيين و مقايسه ميانگين كلسيم ( (Ca2+ ادراري تصادفي در كودكان 1 تا 10 ساله مبتلا به ريفلاكس ادراري و بهبود يافته از ريفلاكس ادراري در شهر رشت كه از تاريــخ 30/1/86 لغايت 15/8/86 به مطب مراجعه كرده اند
404
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
405
تعيين و مقايسه ي ايندكس فاسيال و modified smile index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي يزد
406
تعيين و مقايسه ي سطح سرميYKL- 40 و hs-CRPدر بيماران مبتلا به ديابت نوع دو و تنگي عروق كرونر
407
تعيين و مقايسه‌ي فراواني تست رايت مثبت درافراد مبتلا به سل فعال و گروه كنترل
408
تعيين و‌ مقايسه شاخص هاي سفالومتريك در افراد داراي رابطه كلاسII Division I و Division II
409
تعيين واحدهاي توليد پراكنده ﴿DG ﴾ در شبكه هاي توزيع جهت كاهش تلفات توان اكتيو و راكتيو
410
تعيين وارون، دترمينان، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس هاي توئپليتز متقارن حقيقي
411
تعيين واژگان پايه فارسي معيار گفتاري در بزرگسالان و تجزيه و تحليل تواتر آنها بر اساس قانون زيف
412
تعيين واژگان پربسامد در رسانه هاي خبري فارسي زبان براي آموزش به غيرفارسي زبانان
413
تعيين واولويت بندي چالش ها وموتنع عملياتي شدن برنامه چهارم توسعه در زير بخش شيلات در ايران
414
تعيين وبررسي رابطه بين ويژگيهاي مركزي وپيراموني عشق وتعهد در بزرگسالان جوان متاهل در دانشگاه اصفهان
415
تعيين وبررسي معيار لاوسون در انجام واكنش هاي همجوشي در رآكتور
416
تعيين وبيش رابطه ارزيابي از تصويربدني وهراس اجتماعي دختران نوجوان مدارس راهنمايي در سال تحصيلي 93-92
417
تعيين وزن پارامترهاي شاخص كيفيت آب (NSF-WQI) با تلفيق روش‌هاي AHP و تاگوچي
418
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
419
تعيين وزن مخصوص ادرار شيرخوران در سن 4 ماهگي شهر يزد
420
تعيين وزن هاي عملگر ميانگين وزني مرتب شده براساس ماكزيمم انتروپي
421
تعيين وضعيت ابعاد بازاريابي خدمات و محصولات كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان
422
تعيين وضعيت اپيدميولوژي بيماري مولتيپل اسكلروزيس در استان يزد در سال 1393
423
تعيين وضعيت اپيدميولوژيك علائم، علل و عوارض روش هاي درماني بيماران با تنگي تراشه درمان شده در بيمارستان رازي و آرياي شهر رشت طي سال هاي 92 تا94
424
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
425
تعيين وضعيت ارزش برند باشگاه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان
426
تعيين وضعيت به كارگيري عوامل توليد و كارايي در توليد پنبه در شهرستان داراب
427
تعيين وضعيت بهداشت دهان و نحوه رعايت بهداشت دهان در بين دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 96-95
428
تعيين وضعيت بيمه ورزشي در جبران خسارت آسيب‌هاي ورزشي ورزشكاران آسيب ديده از ديدگاه مسئولان ورزشي و ورزشكاران آسيب ديده استان چهارمحال و بختياري
429
تعيين وضعيت رشد﴿قد و وزن﴾ در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر يزد
430
تعيين وضعيت رشد﴿وزن و قد﴾در مدارس ابتدائي شهرستان يزد
431
تعيين وضعيت رقابتي صنعت لاستيك سازي خراسان جنوبي براساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پوتر
432
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره با استفاده از اطلاعات سيستم ناوبري جهاني (GPS)
433
تعيين وضعيت زاويه اي ماهواره به كمك تصوير
434
تعيين وضعيت سه محوره ماهواره توسط طراحي الگوريتم تخمين چهارتايي مرتب توسعه يافته
435
تعيين وضعيت شنوائي بيماران قبل و بعد از تامپون قدامي بيني بدنبال اعمال جراحي بيني
436
تعيين وضعيت فيستول شرياني وريدي بين وريد پرفوران و شريان براكيال در چين آرنج دربيمارانESRD مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي رشت
437
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
438
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي
439
تعيين وضعيت كراتوكونوس توسط سيستم توپوگرافي ORB SCAN
440
تعيين وضعيت ماهواره با استفاده از داده هاي دمايي
441
تعيين وضعيت ماهواره با سنسور ستاره
442
تعيين وضعيت ماهواره به همراه الگوريتم تشخيص و جداسازي عيب حسگرها بر اساس روش¬هاي تخمين غيرخطي
443
تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شركت ايكات ( تهران، اصفهان، گيلان )
444
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
445
تعيين وضعيت منيزيم هنگام پذيرش و ارتباط آن با مورتاليتي بيماران بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
446
تعيين وضعيت نوآوري‌هاي موجود در پروانه‌هاي ثبت اختراع حوزه انتقال اطلاعات ديجيتال
447
تعيين وضعيت و كنترل اجماع (وضعيت) در سيستم هاي ماهواره هاي مشاركتي
448
تعيين وضعييت موجود بخشهاي مراقبت ويژه از نظر بكارگيري نيروي انساني ،فضا وتسهيلات،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزد ومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي در سال 1386
449
تعيين وضعييت موجود بخشهايمراقبت ويژه ازنظر بكارگيري نيروي انساني ،فضاوتسهيلات ،بكارگيري تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي شهر يزدومقايسه آن با استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
450
تعيين وفقي تعداد منابع سيگنال
451
تعيين وقت ماشين هاي فرز CNC و نحوه كاليبراسيون آنها
452
تعيين ولتا متري روتين بر اساس اكسيد اسيون الكتروكاتاليزي در الكترود اصلاح شده با زئوليت دوپ شده با + 2 cu
453
تعيين ولتامتري ايزونيازيد با استفاده از الكترود صفحه چاپي گرافيتي اصلاح شده با نانو كامپوزيت گبالت
454
تعيين ولتامتري متي مازول بااستفاده از الكترود خميركربن اصلاح شده باكمپلكس شيف باز اكسوواناديم (IV)بررسي رفتارالكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده بازئوليت - نيكل (II) وكاربرد................
455
تعيين وم قايسه توالي نوكلئوتيدي ژن توكسي ن بتا در كلستريديوم پرفرنژس تيپ ب در سويه هاي فيلدي و واكسينال
456
تعيين ومقايسه تاثيرآموزش به دو روش سخنراني وپيام كوتاه بر آگاهي ،نگرش وعملكرد رانندگان نفتكش در مورد رعايت اصول ارگونومي در سال 1392
457
تعيين ومقايسه علائم كلينيكي و راديوگرافيكي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرماكرزول و سولفات فريك 5/15
458
تعيين ووزن دهي معيارهاي پيش ارزيابي پيمانكاران شركت پالايش نفت اصفهان
459
تعيين ويژگي بافت استخوان در تصاوير راديوگرافي براي تشخيص پوكي استخوان
460
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
461
تعيين ويژگي هاي روانشناسانه عناصر فيلم نامه انيميشن براي مخاطب نوجوان
462
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم تركيبي كلوني مورچگان پيشرفته شبكه ي عصبي مصنوعي
463
تعيين ويژگي هاي موثر بر شاخص هاي كيفيت خاك با استفاده از الگوريتم ژنتيك -شبكه عصبي در كاربري مختلف
464
تعيين ويژگي هاي مولكولي فايتوپلاسماهاي همراه سيب و گلابي در استان اصفهان
465
تعيين ويژگي هاي يك تنور صنعتي به منظور توليد نان ايراني
466
تعيين ويژگي هاي يك معلم خوب از ديدگاه دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستان آشخانه
467
تعيين ويژگي و ساخت كاتاليزور مورد استفاده در صنايع پتروشيمي ايران جهت هيدروژن زدايي ايزوبوتان و بررسي امكان جايگزيني پايه ي زئوليتي مناسب
468
تعيين ويژگي‌هاي ژئو مكانيكي و تحليل پايداري دپوي باطله معدن سنگ آهن 1 گل گهر سيرجان
469
تعيين ويژگي‌هاي متمايز كننده براي شناسايي اهداف دارويي در شبكه‌ي برهمكنش پروتئيني
470
تعيين ويژگي¬هاي زيستي و اثر دما بر واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد Ooencyrtus egeria (Hymenoptera: Encyrtidae) روي تخم سن سبز Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايش
471
تعيين ويژگيها و انتقال گرما در مواد تغيير فازدهنده حاوي مواد نانو ساختار به روش تجربي
472
تعيين وي‍ژگيهاي زمين شناسي مخازن با استفاده از نشانگر لرزه اي تجزيه طيفي
473
تعيين ويژگيهاي كودكان ديابتي نوع (I) بستري در بيمارستان 17شهريور رشت در طي 4سال (77-1374)
474
تعيين ويژگيهاي معماري اقليمي دراستان ايلام
475
تعيين ويژگيهاي مورفوليژيكي و اسانس جمعيت هاي مختلف گل محمدي در شهرستان كاشان و بهينه سازي شرايط كشت بافت جمعيت هاي برتر
476
تعيين ويسكوزيته محلول پروتيئن هوا شش بمنظور تهيه نخ بازيافتي
477
تعيين ويسكوزيته و بررسي نيروهاي بين يوني محلول هاي سديم سولفات و پتاسيم سولفات
478
تعيين يك سياست بهينه نگهداري و تعميرات از طريق رويكرد برنامه ريزي پويا بر اساس طرح نمونه گيري دنباله اي
479
تعيين يك سياست يكپارچه توليد-موجودي درزنجيره تأمين دوسطحي براي محصولات فاسدشدني با در نظر گرفتن تخفيفات كلي
480
تعيين يون سرب )11(در نمونه هاي آبي توسط روش ولتامتري با استفاده از نانو اكسيد آهن (نانو مگنتيت ) , Determination of pb)11(in water samples by voltammetry using nanomagnetite
481
تعيين يونهاي كادميم ، سرب و آهن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله هاي كربني جند ديواره اصلاح شده با ليگاند
482
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍اي‍داري‌ س‍اخ‍ت‍اره‍اي‌ ج‍دي‍د م‍ول‍ك‍ول‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ و ك‍م‍پ‍ل‍ك‍س‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روزي‍ن‌ ب‍ا ازون‌ ب‍ه‌ روش‌ DFT
483
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‌ در ش‍رك‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رق‌ ن‍ك‍ا
484
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ وب‍ازاري‍اب‍ي‌ درون‍ي‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ (دول‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر دول‍ت‍ي‌) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
485
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر
486
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍ق‌ ورزي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ 20 - 44 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر)
487
تعيينBMI و ارتباط آن با مدت زمان تغذيه با شير مادر در كودكان سال اول راهنمايي
488
تعييي فراواني نسبي عوامل ميكروبي ( انگلي وباكتر ايي ) گزارش شده در آزمايش مدفوع كودكان اسهالي بستري شده در بيمارستان هفده شهريور رشت در سال 1383
489
تعييي مقادير كم آب در حلال هاّي آلي با استفاد از تكنيك استخراج از فضاي فوقاني و اندازه گُيري با دستگاه كروماتوگرافي گازي
490
تعييين ارزش علامت بي اشتهايي در تشخيص اوليه آپانديست حاد
491
تعیین و مقایسه پارامترهای semen در مردان سیگاری و غیرسیگاری در زوج های نابارور با عامل غیر از male factor
492
تغبليظ يون كادميمبه روش ميكرواستخراج مايع-مايع پخشي در نمونه هاي آبي و بااستفاده از طيف سنجي جذب اتمي
493
تغذيه به مصنوعي سفره هاي، آب زيرزميني در مناطق كويري ايران
494
تغذيه چه تاثيري بر رشد ذهني كودكان دارد
495
تغذيه درختان پسته با كود آمونيومي به روش كولتان و مقايسه آنها با درختان تغذيه شده با نيترات
496
تغذيه سطوح مختلف جرم ذرت و تاثير آن بر عملكرد گاو هاي شيري هلشتاين تغذيه شده با نشاسته زياد
497
تغذيه كودكان
498
تغذيه گذاري نمونه هاي كششي استاندارد Al-Si
499
تغذيه گرايي مخازن -مدلسازي دو بعدي ( مطالعه موردي سد كرخه )
500
تغذيه مناسب موتورهاي القائي سه فاز براي جلوگيري از گسترش خطاي استاتور
501
تغذيه و عادات غذايي كپور نقره اي
502
تغذيه وسايل الكتريكي خانگي از طريق توربين بادي كوچك و برق شهري
503
تغذيه ي يك بار الكتريكي روشنايي با بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و سيستم هاي ذخيره انرزي
504
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش در ﯾﮏ رادار ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت استخراج‌شده
505
تغلظسنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
506
تغليظ آبميوه با فرايند غشايي تقطير اسمزي و مقايسه آن با تبخير كننده فيلم ريزان
507
تغليظ اسيد سيتريك به روش الكترودياليز
508
تغليظ بوكسيت بيگلر به روش اسيد شويي
509
تغليظ ديه در ماه هاي حرام
510
تغليظ سنگ معدن حاوي طلاي آزاد به كمك نيروي گرانشي
511
تغليظ عامل كف ساز موجود در عصاره كنجاله سويا با استفاده از افرون هاي كلوئيدي گازي
512
تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات و جداسازي ماتريس در طيف سنجي جذب اتمي شعله اي با استفاده از ميكروستون سبوس برنج و آلوميناي اصلاح شده در سيستم تزريق در جريان پيوسته
513
تغليظ يون سرب به روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي در نمونه هاي آبي، با استفاده از طيف سنجي جذب اتمي
514
تغيرپذيري زماني -مكاني خشكي در ايران
515
تغيير ابعاد نقشه فرش با استفاده از سيستم عصبي فازي و پردازش تصوير
516
تغيير ارزش هاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
517
تغيير ارزشهاي هنري جامعه در محتواي مقالات فرهنگي قبل و بعد از انقلاب
518
تغيير الگوهاي ارزشي ورفتاري جامعه ايران در تعامل با حيوانات اهلي
519
تغيير الگوي اسيدهاي چرب در بافت چربي اپيكارد و زير پوست خرگوشهاي تيمار شده با رژيم غذايي با كلسترول بالا
520
تغيير الگوي جريان آب در دشت موسيان (استان ايلام)، و تأثيرات آن در تغيير ديناميك محيط و مسائل پيش رو
521
تغيير اندازه تصوير با استفاده از نقشه‌ي برجستگي مبتني بر بخش‌بندي معنايي
522
تغيير اندازه در توربين شعاعي يك توربو شارژر براي استفاده در موتوري با احتراق رقيق
523
تغيير بافت فرسوده شهري و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه شهر بروجن﴾
524
تغيير بافت هاي فرسوده و تاثير آن بر مقاوم سازي ﴿مورد مطالعه كلان شهر ها ﴾
525
تغيير بيان ژن گيرنده نوروتروفيني P75 در رت هاي نخاعي شده
526
تغيير پذيري بارش فصلي وكاربردآن دركشت كلزا(مطالعه موردي ك جلگه خزر)
527
تغيير پذيري برخي كاني هاي آهن دار و غلظت عناصر سنگين و ارتباط آن با تغييرات پذيررفتاري مغناطيسي در برخي خاك هاي استان آذربايجان غربي
528
تغيير پذيري رژيم بارش در ايران
529
تغيير پذيري گراف ها
530
تغيير پذيري و استنباط عمومي در گروه مكان ومقياس
531
تغيير پيوسته ي شعاع پيكوسل ها در شبكه ي سلولي نامتجانس با درنظرگرفتن بهره وري انرژي در ايستگاه هاي پايه و دستگاه هاي كاربران
532
تغيير تراكم منطقه اي پود در ماشين بافندگي تاري پودي
533
تغيير تركيب سوخت ديزل با استفاده از افزودني هاي مختلف جهت كاهش آلايندگي و افزايش توان حرارتي موتور
534
تغيير تفصيلي لغوي به عنوان شيوه اي براي ترجمه درون زباني
535
تغيير جريان هجومي از جريان خطاي داخلي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت با روش مبتني بر تبديل موجك گسسته
536
تغيير جنسيت در فقه و حقوق
537
تغيير حجاب پس از پيروزي انقلاب(بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور قم در روند تغيير حجاب)
538
تغيير حكم در دادگاه صادر كننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه
539
تغيير حوزه ادراكي تصاوير چهره با بهره گيري از شبكه هاي مولد تقابلي رفت و بارگشتي
540
تغيير خواص الكترونيكي مواد دوبعدي با استفاده از كرنش
541
تغيير خواص لايه ي فرومغناطيسي قرار گرفته بين دو انباره ي ابر رسانا
542
تغيير خواص مصالح در اثر كوبيدن
543
تغيير دامنه در برابر دورافت با استفاده از الگوهاي فيزيك سنگ در يكي از مخازن كربناته ايران
544
تغيير در خصوصيات امواج در ورود از آبهاي عميق به آبهاي كم عمق
545
تغيير در عنوان متون خواندن توسط استاد و دانش آموز , ALTERNATION IN THE CHOICE OF TOPIC FOR READING PASSAGES BY THE TEACHER AND THE STUDENTS
546
تغيير در ميل تركيبي هورمون رشد نوتركيب انساني از طريق ايجاد جهش نقطه اي هدفمند، بررسي خواص و بهينه سازي بيان آن در اشرشياكلي
547
تغيير رژيم پتانسيل در اكسيداسيون پلاسماي الكتروليتي جهت ايجاد لايه اكسيد آلومينيوم حاوي CNT و بررسي خواص خوردگي
548
تغيير رنگ دندانها= discoloration Tooth
549
تغيير رنگ واسط كاربري وفق پذير با هيجانات و حالت كاربر
550
تغيير رنگهاي دنداني و Bleaching
551
تغيير زندگينامه ي مسير شغلي آينده نگر در بستر مداخله ي مبتني بر داستان مسير شغلي من و روايت‌هاي ترسيمي
552
تغيير ژئومتري مقطع عرضي و فرسايش جانبي شاخه اصلي رودخانه گاماسياب در دشت چمچمال صحنه
553
تغيير ساختار حلقه هاي هدايت و كنترل خلبان خودكار پيكس هاوك براي چند پره
554
تغيير ساختار حلقه هاي هدايت و كنترل خلبان خودكار پيكسهاوك براي پهپاد بال ثابت
555
تغيير ساختار در شبكه هاي توزيع به كمك الگوريتم مورچگان به منظور كاهش تلفات
556
تغيير سرعت بوبين پيچي در خواص فيزيكي نخ پنبه اي رينگ
557
تغيير سطح الاستومر پلي يورتان از طريق پيوندزني سيليكون روي سطح آن با روش پلاسما به منظور ساخت دريچه قلب مصنوعي
558
تغيير سنبه‌هاي تك شاخه دستگاه پرس قرص به سنبه‌هاي چند شاخه به‌منظور افزايش توليد دستگاه پرس قرص در شركت‌هاي داروسازي در يك شيفت كاري
559
تغيير سيستم شار‍ژ‍ سمپاش
560
تغيير شكل باريكه ليزر
561
تغيير شكل پلاستيك شديد با روش رول كردن
562
تغيير شكل دندانه بررسي پديده پيتينگ و شكست پاي دندانه يك چرخ دنده مخروطي با استفاده از روش المان محدود
563
تغيير شكل ژئوتكستايل‌هاي منسوج نبافته سوزن‌زني شده در برابر سوراخ‌شدگي
564
تغيير شكل هاي شيميايي سرب و قابليت جذب آن به وسيله ذرت و آفتابگردان در خاك تيمار شده با نمك معدني و زيست جامدهاي غني شده با سرب
565
تغيير شيمي سطح با ايجاد لايه نانوساختار كمپلكس (S/B/C/N) به روش الكتروليز پلاسمايي
566
تغيير عوامل تاثير گذار بر رضايت كاربران از خدمات IT برون سپاري شده در دانشگاه اصفهان
567
تغيير فاز دهنده هاي موجبري بررسي تئوري تغيير فاز دهنده ها و ساخت يك نمونه جهت استفاده در سيستم هاي دو پلاريزه
568
تغيير فرايند مراجعه به دكتر در كلينيك تخصصي قدس
569
تغيير فرهنگ سياسي مردم ايران از تبعي به مشاركتي و نقش آن در شكل گيري انقلاب اسلامي براساس الگوي آلموند و وربا
570
تغيير كاربري اراضي و تاثير آن بر رواناب سطحي و نوسانات آب زيرزميني مطالعه موردي ﴿حوضه رودخانه خشك شيراز﴾
571
تغيير كاربري بناهاي تاريخي
572
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
573
تغيير كاربري كارخانه دخانيات اصفهان به دانشكده هنرهاي كاربردي
574
تغيير كاربري كاروانسراها با هدف جذب توريست(كاروانسراهاي صفوي به ويژه اصفهان)
575
تغيير كاربري مال موقوفه از منظرفقه
576
تغيير مذهبي اسماعيليان نزاري از حسن دوم تا سقوط الموت﴿557 هـ654هـ﴾‍
577
تغيير مش الگوي ابرنقطه اي به چهارگوشي
578
تغيير مشخصات فني دستگاه جهت بهبود خواص نخ چرخانه اي
579
تغيير مشخصات مكانيكي - هيدروليكي خاك هاي مصلح شده با پودر لاستيك
580
تغيير معنايي «سلامت و بيماري» (تني و رواني) نزد فوكو
581
تغيير مقوله از صفت به اسم در زبان فارسي
582
تغيير مكان ماندگار شيبهاي خاكي در اثر زلزله به روش مزدوج
583
تغيير مكان واقعي سازه هاي بلند فولادي با در نظر گرفتن پيچش و مقايسه آن با ضوابط آيين نامه هاي مختلف
584
تغيير ناحيه تحت پوشش سلولها به روش كنترل توان
585
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
586
تغيير نظام هاي سياسي در پرتو گفتمان جهاني شدن حقوق بشر با تآكيد بر تحولات تونس ، مصر ، ليبي
587
تغيير نقش اجتماعي زن در جامعه مدرن و تاثير آن در هنرهاي تجسمي :از بعد از جنگ جهاني اول تا پايان قرن
588
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تكيه بر فرهنگ عامه
589
تغيير و ارزيابي خودكار پاسخ هاي برانگيخته عصب شنوايي ABR
590
تغيير و اصلاح مكانيزم بازكننده نخ تار ماشين بافندگي
591
تغيير و تحول در تانكهاي جهان - بهسازي شني تانك T55
592
تغيير و تحول در تانكهاي جهان -بهسازي شني تانك T55
593
تغيير و تحولات كاني شناسي و شيميايي برخي كاني هاي پتاسيم دار ، در محيط ريشه پسته و گندم
594
تغيير ويژگي عبوردهي ذرات لايه بي بافت با پوشش دهي نانو الياف جهت لباس اتاق تميز
595
تغييرات آب وهوايي وسرماهاي شديد ايران
596
تغييرات آلكالن فسفاتاز سرم خون در بيماريهاي كبدي
597
تغييرات آنزيمي پس از تيمار تركيبات ضد استرس بر روي پسته قزوين
598
تغييرات اجزاء و قابليت زيست فراهمي فلزات سنگين در ريزوسفر ذرت و آفتابگردان رشد يافته در يك خاك آلوده
599
تغييرات ارتفاعي نرخ فرونشست و غلظت برخي فلزات سنگين در گرد و غبار شهر اصفهان
600
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر جريان آب رودخانه مطالعه موردي : رودخانه كشكان
601
تغييرات انتگرال انحناي رويه‌ها تحت شار ريچي
602
تغييرات اندوخته اي غذايي لاروهاي زمستان گذران پروانه برگ خوار سفيد پسته ..
603
تغييرات بنيادين در معماري معاصر ايران براساس نياز به عملكردهاي جديد ( از سال 1285 ه.ش تا 1320 ه.ش. مطالعه ي موردي : محدوده ي ميدان توپخانه تهران )
604
تغييرات پروفيل پرش هيدروليكي در مقاطع ذوزنقه اي به ازاء تغييرات شيب ديوارهاي طرفين
605
تغييرات تراز دريا و عوامل تغييرات آن در درياي عمان
606
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
607
تغييرات ترانس آمينازهاي سرم خون در هپاتيت هاي ويروسي
608
تغييرات تركيب شيميايي ديواره سلولي و ويژگي هاي فيزيولوژيك ريشه يونجه در پاسخ به آلودگي تولوئن و تغذيه سيليسيم
609
تغييرات تفكيك پذير انتخابي و تاثير همگرايي
610
تغييرات توپوگرافيك و رفراكتيو در بيماران مبتلا به كراتوكونوس بعد از درمان كلاژن كراسلينكينگ در مراجعين به بيمارستان شهيد صدوقي يزد بين سال هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
611
تغييرات جريان هاي ناشي از باد و فراچاهي در درياي عمان
612
تغييرات جغرافيائي در خفاشهاي دم موشي بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در زاگرس مياني وجنوبي
613
تغييرات جمعيت خوشه خوار انگور Lobesia botrana Denis & Schiffermüller, 1775 (Lep: Tortricidae) در منطقه پاوه
614
تغييرات جمعيت شته برگ نارون Tinocallis nevskyi (Hem.:Aphididae) وبررسي پارامترهاي زيستي اين آفت در شهركرد
615
تغييرات حس عمقي، الكتروميوگرافي، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگي عضلاني موضعي و عمومي
616
تغييرات در AHP باسلسله مراتب غيرخطي و وجود روابط رياضي مابين معيار وزيرمعيارها
617
تغييرات در خواص كشش نخ هاي ريسيده شده ﴿دوخت﴾ قبل از دوخت و بعد از دوخت
618
تغييرات درآنزيم هاي كبدي و پروفايل متابوليكي نوجوانان مبتلا به كبد چرب پس از يك دوره مداخلات ورزشي منتخب
619
تغييرات دستگاه آزمايشگاهي حوضچه جوشش و اتوماسيون رسم نمودار بهينه
620
تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف
621
تغييرات رنگ پذيري پلي استر اصلاح شده با نانو كلي
622
تغييرات ريتم و علائم الكترو كار ديوگرافي در انفاركتوس ميوكارد
623
تغييرات ريخت شناسي حوضه سيروان دردوره كواترنري (ازروستاي دله مرزتاخاستگاه سدداريان )
624
تغييرات زماني اجزاء فيزيكي ماده آلي خاك پس از رخدادهاي آتش سوزي در منطقه فريدن
625
تغييرات زماني و مكاني رخدادهاي آتش سوزي در جنگلهاي زاگرس و ارتباط آن با عوامل محيطي
626
تغييرات ساختاري و آلرژي زايي پروتئين بتالاگلوبولين گاوي بر اثر شوك حرارتي، قند دار كردن و جهش و بررسي خصوصيات پيوندي آن با سروتونين و آراچيدونيل سروتونين
627
تغييرات ساختماني ديواره شريانهاي مختلف بدن انسان
628
تغييرات ساختماني مواد زايد آلي در فرايند توليد ورمي كمپوست و تاثير ورمي كمپوست بر برخي خصوصيات خاك و رشد گياه
629
تغييرات سال به سال مشخصه هاي جوي و دريايي در شمال اقيانوس هند
630
تغييرات سطح آب زيرزميني در تهران مركزي و علل آن و تاثير آن بر روي محيط زيست
631
تغييرات سطح حلقه ها تحت كشش در بافت حلقوي با استفاده از پردازش تصوير
632
تغييرات سگمنتال و مافوق سگمنتال و آموزش به ترتيب وقوع , Segmental and Supra- segmental Changes and Learning in Chronological
633
تغييرات سود تقسيمي سهام ومحتواي اطلاعاتي قيمت سهام
634
تغييرات صداي عبوري در منسوجات بي بافت سوزن زني شده پلي پروپيلن بر حسب تنظيمات سوزن زني و وزن لايه
635
تغييرات عمقي برخي ازفلزات سنگين در مهمترين لندفرمهاي اطراف شهر اصفهان
636
تغييرات عملكرد توليد، الگوي اسيدهاي چرب و ساير خصوصيات كيفي گوشت در بزهاي پرواري مرخز در اثر ....
637
تغييرات غلظت آهن و پاسخ آنتي اكسيداتيو گياه به آلودگي هوا
638
تغييرات غلظت برخي فلزات سنگين و پذيرفتاري مغناطيسي برگ نارنج و مقايسه آنها با ريزگردهاي فرونشسته بر روي برگ نخل در منطقه شهري جهرم
639
تغييرات غلظت هوا بر روي هواده هاي تونل هاي نعل اسبي
640
تغييرات فصلي ، تفاوت ريخت شناسي و ژنتيكي پاروپايان جنس نواحي بين جزر ومدي (Burrowing Shrimp) همزيست ميگوهاي حفار Clausidium خليج فارس و درياي عمان
641
تغييرات فصلي مقادير ترهالوز در لارو حشرات
642
تغييرات فصلي مقادير گليسرول و ترهالوز در ناجورپايان
643
تغييرات فعاليت آميدوهيدرولازها، نيتروژن آلي محلول و تجزيه پذيري برخي مواد زايد آلي در طول فرآيند توليد ورمي كمپوست
644
تغييرات فيزيولوژيك و دفاع آنتي اكسيداني آميخته تريپلوييد بين قزل آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهي آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) در مراحل اوليه نمو
645
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
646
تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي تبديل شده به شهر مورد شهر دابودشت در شهرستان آمل
647
تغييرات كاربري و پوشش اراضي در شرق اصفهان و ارتباط آن با آب هاي سطحي و زيرزميني
648
تغييرات كمي و آپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين و آنتاگونيست هاي GnRH
649
تغييرات كمي وآپوپتوز در بيضه موش هاي بالغ بدنبال مصرف وين بلاستين وآنتاگونيست هاي...
650
تغييرات كيفيت زندگي و برخي شاخص هاي عملكردي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در طول مدت دوره ي ورزش در آب
651
تغييرات لازم جهت انتقال سيستم عامل سرور از WINDOWS 2000 به LINUX و نصب و راه اندازي سرويس هاي مورد نياز
652
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
653
تغييرات مجاز پايه ناقص و كاربرد آن در روش سيمپلكس براي برنامه‌ريزي‌خطي
654
تغييرات مكاني برخي خصوصيات درختان پسته در باغ هاي منطقه ي كوثر ريز رفسنجان
655
تغييرات مكاني برخي خصوصيات شيميايي وفيزيكي خاك در باغ هاي پسته كوثرريز رفسنجان
656
تغييرات مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي بخشي از استان همدان
657
تغييرات مكاني شوري و بور در خاكهاي منطقه حسي آباد،استان يزد
658
تغييرات مكاني غلظت برخي فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و جنگلي اطراف ساري، نكا و بهشهر
659
تغييرات مكاني كربن آلي خاك و اجزاي فيزيكي آن در ارتباط با كاربري اراضي در بخشي از منطقه لنگرود
660
تغييرات مكاني كيفيت آب و برخي خصوصيات خاك در دشت يزد-اردكان
661
تغييرات مكاني و زماني خصوصيات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيستي آلودگي اتمسفري
662
تغييرات منظم مدلهاي چند متغيره سري زماني اتورگرسيو تعميم يافته با واريانس شرطي ناپايدار
663
تغييرات ميزان گليكوآلكالوئيدها (آلفاسولانين ) در سيب زميني در طول انبارماني و رآوري حرارتي
664
تغييرات ميكرو ارگانيسم هاي دهاني در كودكان بستري شده مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد قبل و در مراحل مختلف شيمي درماني در بيمارستانهاي هفده شهريور رشت و حضرت علي اصغر تهران در سال 1392
665
تغييرات ناشي از 4 و 8 هفته تمرين هوازي در نشانگرهاي آپوپتوزيس و استرس ديواره قلبي در موش هاي صحرايي نر ديابتي و سالم
666
تغييرات نقش زن در خانواده )مورد مطالعه شهر كرمانشاه(
667
تغييرات نيروي پيش تنيدگي در مخازن بتن پيش تنيده استوانه اي تحت شرايط بهره برداري
668
تغييرات و اثرات فشار غلتك هاي كششي ماشين ريسندگي رينگ بر خواص نخ هاي توليدي
669
تغييرپذيري آستانه مشبكه مبنا براي طرح تسهيم راز
670
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم كنش آن با وردايست و آرام سپهر پائيني در اصفهان
671
تغييرپذيري سال به سال و درون سالي تراز دريا و عوامل آن در قسمت شمالي اقيانوس اطلس شمالي
672
تغييرپذيري محتواي سزيم - 137 در سايت مرجع شهرستان فريدن
673
تغييرشكل‌هاي تابع زماني بتن SCC با الياف مختلف
674
تغييرشكلهاي بزرگ درالاستيسيته
675
تغييرهاي فصلي عمق لايه‌ي صوتي سطحي، عمق لايه‌ي آميخته و كانال صوتي عميق در شمال درياي عربي
676
تغييري از حلقه هادر انعكاسي ماتليس دوگان ماتليس برخي پوشش هاي انژكتيو
677
تغيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارتهاي شغلي
678
تف جوشي سراميك،كامپوزيت،فلزات و مواد شفاف با استفاده از مايكرويو
679
تفاسير شيعه و زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني (جزء چهارم، پنجم و ششم)
680
تفاسير و مفسران يزد
681
تفاضلات متناهي
682
تفاوت ادراك از كيفيت مشتريان كاشي در حوزه B2B و B2C
683
تفاوت انرژي كولني ced در هسته هاي ايينه اي
684
تفاوت انرژي كولني در هسته هاي اينه اي
685
تفاوت اهداف باروري بين زن و مرد،عوامل ونتايج آن در فارسان
686
تفاوت بارگذاري معين و احتمالاتي در سازههاي دريايي
687
تفاوت بين توزيع وايبل و لگ نرمال در نمونه گيري سانسور شده نوع دوم
688
تفاوت بين عملكرد درك مطلب سطوح پيشرفته ومتوسطه با در نظر گرفتن نقش نماهاي كلامي در متون استدلالي
689
تفاوت پردازش ابري و پردازش شبكه اي
690
تفاوت جنسيتي در كنترل تكانه
691
تفاوت حيات برزخي و آخروي از منظر قرآن و حديث
692
تفاوت حيات برزخي و اخروي از منظر قرآن و حديث
693
تفاوت ديدگاه متخصصان و معلمان تربيت بدني در خصوص ويژگي هاي استعداديابي ورزشي
694
تفاوت ديدگاههاي زن و مرد در عكاسي
695
تفاوت ديه زن و مرد
696
تفاوت ديوان دايمي بين المللي و ديوان بين المللي دادگستري
697
تفاوت رضايت زناشويي در زنان شاغل وغير شاغل
698
تفاوت رنگرزي در دوره قاجار وپهلوي با دوره معاصر
699
تفاوت زن و مرد در احكام ارث از منظر فقه اماميه و اهل سنت
700
تفاوت سطح مهارت در پيش‌بيني بينايي و ادراك نوع پرتاب (پيچ) در بيس‌بال
701
تفاوت سلامت رواني بانوان ورزشكاروغير ورزشكار استان قم
702
تفاوت سني مادر و فرزند و تاثيرآن بر شيوه فرزندپروري
703
تفاوت سيستم هاي سرمايش تبخيري و تبريد
704
تفاوت شاخصهاي سني در مناطق شهري و روستائي استانهاي ايران و رابطه آن باسواد
705
تفاوت شبكه هاي WIMAX با شبكه هاي WI-FA
706
تفاوت شخصيت پردازي ( پيكر نگاري ) در نقاشيهاي هرات و مكتب تبريز با رويكرد نشانه شناسي چارلز سندرس پيرس
707
تفاوت شخصيتي افراد مبتلا به لكنت زبان با افرادي عادي
708
تفاوت صفات شخصيتي در افراد راست برتر و چپ برتر دانشجويات دانشگاه پيام نور بهشهر در سال تحصيلي 87 - 86
709
تفاوت طلاق زن و مرد از لحاظ فقه و حقوق
710
تفاوت عقد وديعه با عقد امانت
711
تفاوت فراواني استفاده از استنت دارويي در بين زنان و مردان كانديد آنژيوپلاستي در مراكز درماني شهرستان رشت در سالهاي 90- 88
712
تفاوت فسخ و انفساخ و ابطال در غقد نكاح
713
تفاوت قوانين ايران و كشورهاي مختلف در خصوص فسخ
714
تفاوت معيارهاي ازدواج در دختران و پسران دانشجو
715
تفاوت ميزان يكدلي اجتماعي بين دختران و پسران مقطع دبيرستان شهر تهران
716
تفاوت نهاد تعهد به نفع شخص ثالث با بيمه شخص ثالث
717
تفاوت هاي آناتوميكي مغز بيماران دچار اختلال افسردگي اساسي و افراد سالم
718
تفاوت هاي استاني در ترتيبات زندگي سالمندان در ايران تحليل يافته هاي سرشماري 1390
719
تفاوت هاي پيكر سنجي، تركيب بدني و ريخت شناسي بازيكنان مرد نخبه رشته هاي واليبال، بسكتبال، هندبال ليگ برتر ايران
720
تفاوت هاي جغرافيايي خفاش انگشت بلندMiniopterus schreibersii ازشمال غرب تاجنوب ايران براساس نشانگرهاي مولكولي وريخت سنجي
721
تفاوت هاي جنسي مرگ و مير در ايران: تحليل روند، الگوها و علل
722
تفاوت هاي جنسيتي در سبك رهبري
723
تفاوت هاي دموگرافيك بين كارگران داراي كمر درد و بدون كمردرمزمن شغلي در يك كارخانه فولاد سازي در شهرستان رشت در سال 1394-1393
724
تفاوت هاي سبكي در گفتار گويشوران زن گويش شهر كرمان بر اساس متغير سن و تحصيلات
725
تفاوت هاي شيوه ساخت ساز قانون در ايران و نوازندگان آن
726
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
727
تفاوت هاي گونه عاميانه ميان جنس مذكر و مونث در فارسي تهراني
728
تفاوت هاي مباني فلسفي-كلامي فخر رازي و علامه طباطبايي در تفسير آيات مربوط به علم الهي و پيامدهاي آن
729
تفاوت هاي مرتبط با جنسيت در واكنش هاي رشدي و فيزيولوژيكي دانهال پسته رقم بادامي ريز زرند Pistacia vera L.cv.Badami -Riz-e-Zarand
730
تفاوت هاي معنايي حروف اضافه پسين و پيشين مترادف در گيلكي
731
تفاوت هاي مهارت هاي مديريتي و سبك هاي رهبري بين خانم ها و آقايان
732
تفاوت هوش هيجاني افراد خلاق با افراد عادي.
733
تفاوت هوش هيجاني در نوازندگان وافراد عادي.
734
تفاوت هوش هيجاني و هويت يابي در بين دانشجويان خانم ﴿مجرد و متاهل﴾ دانشگاه پيام نور ملارد
735
تفاوت و برابري حقوق و نقش زن و مرد در عرصه ورزش از منظر اسلام
736
تفاوت وتاثير آموزش مجموعه هاي لغوي ازنظرمعنايي وابسته و غيروابسته بريادگيري لغات زبان دوم
737
تفاوت ومقايسه پرخاشگري ورزشكاران رزمي وغير ورزشكار
738
تفاوت ويژگي شخصيت پسران سيگاري و غير سيگاري﴿درون گرايي و برون گرايي﴾شهرستان بروجن
739
تفاوتهاي احكام فقهي زن و مرد در عبادات﴿طهارت، صلاة، صوم، حج، جهاد﴾
740
تفاوتهاي بين نسلي و تغييرات استفاده از رسانه هاي ارتباطي (رشت - 1386)
741
تفاوتهاي جنسيتي در حافظه آشكار و ناآشكار با توجه به نوع تكليف
742
تفاوتهاي حقوق جزايي اسلامي و غربي
743
تفاوتهاي رويشي جوامع گياهي در ارتباط با ويزگيهاي فيزيكي و شيميائي آب تالاب الگويافته هشيلان
744
تفاوتهاي زباني گويش كردي كلهري بر اساس سن و سطح سواد
745
تفاوتهاي ميان طبيعت ، عكس ، نقاشي
746
تفاوتهاي ميان طبيعت ،عكس ،نقاشي
747
تفجوشي نهايي فريت هاي مغناطيسي نرم نيكل-روي و نقش مواد افزودني موثر بر آن
748
تفحصي بر زيباشناسي محراب در مساجد اسلامي
749
تفحصي در معماري مسكوني گذشته ساري و تعمق در آن براي قابليت استفاده معماري مسكن امروز
750
تفرجگاه سينمايي جوان
751
تفرجگاه قلات
752
تفرجگاه نجوم
753
تفرجگاه نجوم
754
تفسير آثار در موزه و تاثير آن بر معناسازي توسط بازديدكننده
755
تفسير آثار هنري نقاشي در هرمنوتيك پست مدرن
756
تفسير آيات حدود بيان شده در قرآن از ديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
757
تفسير اتوماتيك نقشه هاي توپوگرافيك
758
تفسير استراسون از فلسفه نظري كانت
759
تفسير اطلاعات ژئوفيزيكي ناحيه چناران جهت شناخت ساختارهاي زير زمين منطقه ، بمنظور اكتشاف تله هاي احتمالي براي تجمع هيدروكربور
760
تفسير انتزاعي براي وارسي امنيت جريان اطلاعات در زبانهاي داراي قابليت فراخواني تابع
761
تفسير ايات حدود بيان شده درقران ازديدگاه مفسرين اماميه و اهل تسنن و روايات مرتبط با آيات
762
تفسير برساخت هويت روايي زن در تعامل با ديگري
763
تفسير به راي و نقش پيش دانسته ها در تفسير
764
تفسير به نفع متهم در رويه قضايي ايران
765
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزا ( SP ) با استفاده از روش بهينه سازي حداقل مربعات غير خطي
766
تفسير بي هنجاري پتانسيل خودزاي حاصل از ورقه شيبدار دو بعدي با استفاده از روش گراديان مختلط
767
تفسير پتروفيزيكي چاه BL-2P ميدان نفتي بلال به كمك داده هاي نمودار تصويري
768
تفسير پتروفيزيكي سازندهاي دالان و كنگان در ميدان گازي لاوان
769
تفسير پديدارشناسانه‌ هايدگر از اخلاق نيكوماخوس؛ مطالعه‌اي انتقادي
770
تفسير تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سكانسي سازندهاي سروك و ايلام )كرتاسه مياني – بالايي( در ميدانهاي بالارود و قلعه نار )شمال فروافتادگي دزفول(
771
تفسير تجربه ي زيسته ي زنان در مناسك ديني (زنان شهر اصفهان)
772
تفسير تجربه‌ زيستۀ فرزندخواندگي
773
تفسير تحليلي گزاره¬هاي اقتصادي در ترتيب نزول قرآن (مطالعه موردي:جامعه¬سازي اقتصادي)
774
تفسير تطبيقي آزمون نقاشي خانواده كودكان عادي و طلاق (9 تا 14 ساله) با تأكيد بر بررسي اضطراب، افسردگي و پرخاشگري
775
تفسير چالش‌هاي بين‌گفتماني موزه‌شناختي معاصر و مقايسه آن با گفتمان‌هاي موزه‌اي هنراسلامي
776
تفسير چگونگي درك معناي اقتدار: مطالعه‌ي قوم نگارانه‌ي كنشگران دبستان
777
تفسير حكمي از ديدگاه صدرالمتالهين
778
تفسير خود و ديگري در عكاسي خود نگاره
779
تفسير داده هاي الكترومغناطيس هوابرد حوزه بسامد با روش هاي مختلف بر اساس مدل نيم فضا
780
تفسير داده هاي ژئوشيميايي منطقه جلفا و استفاده از روش فركتال در جدايش آنومالي از زمينه
781
تفسير داده هاي ژئوفيزيكي مغناطيس سنجي ،گراديومتري و VLFدر محدوده اي ازآلوت كردستان با استفاده از روش هاي مدل سازي معكوس
782
تفسير داده هاي مغناطيس هوايي با استفاده از روش اصلاح شده تلفيقي سيگنال تحليلي و دي كانولوشن اويلر در منطقه خرم آباد
783
تفسير دادههاي فشار و دبي بهدستآمده از فشارسنجهاي دائم درونچاهي بهوسيلهي روشهاي دادهكاوي
784
تفسير دولت احمدي نژاد از استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه سازه انگاري
785
تفسير دين و تاثير آن بر آراء و انديشه هاي سياسي محمد تقي مصباح يزدي و محمد مجتهد شبستري
786
تفسير رابطه فضاي مجازي و ملاك‌هاي انتخاب همسر و تدوين بسته آموزشي انتخاب همسر ويژه كاربران فضاي مجازي
787
تفسير ساختاري سوره هاي الرحمن و الواقعه
788
تفسير عرفاني واژه هاي اخلاقي قرآن (‌اسلام،‌ ايمان، يقين،‌ احسان)
789
تفسير عكس
790
تفسير فرهنگي : تئاتر آرتور ميلر
791
تفسير فقهي آيه تجارت با رويكرد مذاهب خمسه
792
تفسير قراداد در قانون مدني إيراني، عراق و مصر
793
تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق
794
تفسير قضايي قرارداد
795
تفسير كنوانسيون هاي بين المللي پيرامون بي تابعيتي و اشخاص بي تابعيت
796
تفسير گراني منطقه رامشه اصفهان
797
تفسير معنايي و تعيين ويژگي ورودي هاي يك سيستم دسته بندي به كمك شبكه عصبي به منظور بهبود دسته بندي عبارات
798
تفسير مقاطع لرزه اي و ارائه مدل زمين - ساختار منطقه دهدشت
799
تفسير نشانه شناختي از هويت معماري ايراني- اسلامي در مواجهه با مدرنيته (مورد مطالعه: بناهاي شهر اصفهان)
800
تفسير نظام الهياتي شلايرماخر در تقابل با كانت و هيوم
801
تفسير نمودارهاي پتروفيزيكي يك ميدان نفتي با نرم افزار ‍ژئولاگ
802
تفسير نمودارهاي چاه پيمايي دو چاه نفت در منطقه اهواز
803
تفسير هايدگر از تلقي افلاطون درباره حقيقت
804
تفسير هندسي گسل ها و شكستگي هاي سطحي ميادين نفتي پازنان، رگ سفيد و زاغه بر اساس تكنيك هاي سنجش از دور
805
تفسير و ادوار آن تا آخر قرن پنجم
806
تفسير و ارزيابي پترو فيزيكي نمودارهاي چاه‌پيمايي و تعيين رخساره‌نگارها با استفاده از روش خوشه‌ سازي بر اساس نمودار تفكيك‌ پذيري چندتايي و شبكه عصبي مصنوعي در يكي از ميادين جنوب ايران
807
تفسير و تحليل ساختار و محتواي هفت كشور فخري هروي بر مبناي رويكردهاي سبك شناسي نوين
808
تفسير و تمرينات تكميلي آلفرد كورتو از اتودهاي شوپن
809
تفسير واژگان غريب قرآن در 15 جزء اوّل با تكيه بر كتاب اللغات في القرآن ابن حسنون
810
تفسير، تحليل و نقد عكس "سي چهره نگاري مطبوعاتي (پرتره فتوژورناليستي ) از سران شركت كننده در كنفرانس اسلامي تهران
811
تفسيراثري گزينش،گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري آيات 121تا 135 سوره انعام
812
تفسيرخودكار داده هاي حاصل ازسونداژهاي ژئوالكتريك درآرايش شلومبرژه و ونر بااستفاده ازروش زهدي
813
تفسيرسنگ هاي مشكّل و تصاوير پنهاني در نگاره هاي شاهنامه ي شاه تهماسبي (سده10ه.ق) و مقايسه با آراء سنت گرايان
814
تفكر آرمان شهري و انسان آرماني شفيعي كدكني در مجموعه اشعار ﴿آيينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي﴾
815
تفكر انتقادي از منظر قرآن و روانشناسي
816
تفكر انتقادي و توسعه تفكر انتقادي ؛ تحقيق در مورد مفهوم در دبيرستانهاي شهر سليماني و عملكرد معلمان
817
تفكر سياسي نيچه
818
تفكر فلسفي و كودكان
819
تفكر مذهبي در شعر كودكان گروه هاي سني الف و ب در دهه ي هشتاد
820
تفكر منطق غير صوري و خلاق و آموزه هاي آن براي تربيت فلسفي كودكان
821
تفكر؛ راه رهايي از حوالت تكنيك
822
تفكرگاه كوير ﴿طراحي مركز كويرشناسي ورزنه باتاكيد برهم سويي معماري وموسيقي﴾
823
تفكّر انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي در برنامه‌ درسي رشته‌ هاي آموزش زبان انگليسي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: ارزيابي و بازنگري برنامه هاي درسي در راستاي تفكّر انتقادي
824
تفكيك آلتراسيونهاي كانسار مس پورفيري سونگون با استفاده از شبيه سازي زمين آماري بر اساس داده هاي بدست آمده از سيالات درگير
825
تفكيك اثر خميدگي از نابالانسي شافت در رفتار روتور
826
تفكيك اثر دما و رطوبت بر روي ميزان تخريب چيپس نخ نيمه آرايش يافته و نخ كاملا كشيده شده پلي استر﴿ پلي اتيلن تزفنالات﴾ در زمانهاي متفاوت
827
تفكيك اشياء موجود در يك تصوير به روش رندوم فارست و تشخيص اشكال منتظم در آن به شيوه تبديل هاف
828
تفكيك اغتشاشات كيفيت برق بين شبكه و مشترك بر اساس يك مدلسازي دقيق و كاربرد آن در كنترل تجهيزات بهبوددهنده
829
تفكيك اندازه دولت براساس روش تأمين مالي (GFS) و بررسي اثر آن بر رشد اقتصادي
830
تفكيك پذيري بالا در تصاوير سنجش از راه دور بر پايه سنجش فشرده
831
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
832
تفكيك پذيري نقاط با اشياي هندسي در فضاي دوبعدي
833
تفكيك پذيري واحدهاي خاك با استفاده از پذيرفتاري مغناطيسي و برخي ويژگي هاي خاك و تاثير سطوح ژئو مرفيك بر تغييرات آن در منطقه بروجن
834
تفكيك تصاوير بر اساس الگوريتم جداسازي كور منابع
835
تفكيك جرايم خاص نظامي از جرايم عمومي در قلمرو جرايم عليه امنيت ملي كشور با تاكيد برصلاحيت محاكم
836
تفكيك جريان هجومي از جريان اتصال كوتاه داخلي در رله ديفرانسيل
837
تفكيك خاكهاي منطقه اصفهان بر اساس ميزان آهن قابل جذب گياه و تعيين حد بحراني آهن براي گياه ذرت
838
تفكيك ذرات و تعيين خصوصيات ماكرومولكولها و كلوئيدهاي آبي با روش بهfield-flow fractionation
839
تفكيك رژيم هاي رطوبتي خاك با استفاده از تكنيك پذيرفتاري مغناطيسي و برخي خصوصيات خاك در خاك هاي لسي و شبه لسي بخشي از استان گلستان
840
تفكيك رشد سود با استفاده از مفهوم سود باقي¬مانده و اثر آن بر تبيين بازده سهام
841
تفكيك سيگنال الكترومايوگرام با ثبت داخل عضلاني به اجزاي تشكيل دهنده آن (پتانسيل عمل واحدهاي حركتي )
842
تفكيك سيگنال فنوكارديوگرام به دو فاز سيستول و دياستول
843
تفكيك سيگنال هاي آكوستيك اميشن فرايند سوراخكاري و بار شبه استاتيكي(سوراخكاري پرسي)
844
تفكيك غيرمخرب غده‌هاي سيب‌زميني مبتلا به بيماري پوسيدگي نماتدي و جرب معمولي از سالم با استفاده از روش طيف‌سنجي مرئي- فروسرخ نزديك (Vis/NIR)
845
تفكيك فعاليت آنزيم اوره آز به بخش هاي درون و برون سلولي و بررسي حساسيت آن ها به شرايط تنش
846
تفكيك كننده ترافيكي تاشو
847
تفكيك ليتولوژي و دگرساني¬هاي هيدروترمال به روش طبقه¬بندي دانش¬پايه با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره¬اي
848
تفكيك مكاني ساختارهاي ظريف در قشر مغز انسان به وسيله تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي بر پايه حالت دائم
849
تفكيك مكانيزم هاي خرابي ناشي از ضربه روي كامپوزيت چندلايه با استفاده از روش آكوستيك اميشن
850
تفكيك منابع انتشار آلودگي هواي كلان شهرها با استفاده از ضرايب انتشار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
851
تفكيك نظام بانكداري متعارف از بانكداري اسلامي بدون ربا وبررسي وضعيت نظام بانكي ايران
852
تفكيك نوع توده‎ي سينه در تصاوير سونوگرافي با استخراج ويژگي‎هاي بافتي و مورفولوژيك
853
تفكيك و تخريب نزد هايدگر
854
تفكيك و تشخيص ارقام دست نوشته انگليسي در شرايط نويزي
855
تفكيك وسايل نقليه سنگين از وسايل نقليه سبك با استفاده از پردازش تصوير
856
تفهم اهل بيت ﴿ع ﴾ در انديشه امام شافعي
857
تفوت طلاق با فسخ نكاح و آثار آن
858
تفوق ديروز و ركورد امروز مسلمين
859
تفويض مهر در نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
860
تقابل اراده تاريخ و اراده انسان در فلسفه هگل
861
تقابل انرژي و تاخير در زمانبندي خواب و مسيريابي شبكه هاي سنسوري بي سيم
862
تقابل بين ميراث و نوستالژي در فرهنگ گذشته ايران
863
تقابل پرتغالي ها و عثماني ها در خليج فارس در عصر صفوي﴿1135-907ه.ق/1722-1501م﴾
864
تقابل تصوير و كلمه در پاراگون لئوناردو و لائو كوئون لسينگ
865
تقابل خير و شر در نگارگري قرن 8 هجري قمري
866
تقابل دو انديشه ناتوراليسم - استيليزاسيون
867
تقابل دو انديشه ناتوراليسم-استيليزاسيون
868
تقابل سنت ، مدرنيته و پست مدرن
869
تقابل سياق و آيات مستثنيات در «التفسيرالحديث دروزه»
870
تقابل سياق و آيات مستثنيات در تفسير الميزان
871
تقابل هاي دوگانه در بوستان سعدي
872
تقابل هاي دوگانه در ديوان سنايي
873
تقابل هاي دوگانه در قصايد خاقاني
874
تقابل هاي عاشقانه در غزليات كمال خجندي
875
تقابل هنر فيگوراتيو مدرن و نمايه هاي سنتي
876
تقابل و تعامل پدران و پسران در شاهنامه ي فردوسي (با تكيه بر بخش اساطيري)
877
تقابل و تعامل روحانيت شيعه و روشنفكران در انقلاب مشروعيت
878
تقابل‌هاي دوگانه‌ي اهورايي- اهريمني در شاه‌نامه‌ي فردوسي و اوستا
879
تقارن (3) در نوسانگر هماهنگ , Suymmetry U)3(of harmonic oscillator
880
تقارن ،شيوه اي در ايجادآرامش ابدي(شاليزار)
881
تقارن براي معادلات ديفرانسيل و حساب تغييرات
882
تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
883
تقارن درمكانيك كوانتمي
884
تقارن درنگارگري ايراني
885
تقارن دستگاه هاي كنترل غيرخطي و كاربردها
886
تقارن دوگاني در نظريه هاي پيمانه اي
887
تقارن كروي ميدان هاي اينشتين-يانگ-ميلز-هيگز توسعه يافته
888
تقارن لي معادلات ژئودزيك و همخطي هاي تصويري
889
تقارن متغيرهاي تصادفي مثبت و كاربرد آن در مسائل استنباطي
890
تقارن ها و ذرات، دسته بندي ذرات در گروه تقارني ﴿6﴾ SU با تاكيد بر وجود كوارك هاي سنگين
891
تقارن ها و قوانين پايستگي معادلات ديفرانسيل
892
تقارن ها و ناورداهاي معادله شار ريچي دوبعدي
893
تقارن هاي تقريبي
894
تقارن هاي توپولوژيك 3 -Zمدرج در مكانيك كوانتومي
895
تقارن هاي لي بكلاند و نوتر
896
تقارن هاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل : بررسي اجمالي روش هاي شرح داده شده بوسيله معادلات بني
897
تقارن همديس و فضاي پاددوسيته ي 1+2 - بعدي
898
تقارن: شيوه اي در ايجاد آرامش ابدي
899
تقارنهاي چند - پارامتري معادلات ديفرانسيل معمولي رتبه اول
900
تقاضا محوري در تحقيقات تربيت بدني و علوم ورزشي با تاكيد بر كاربست يافته رساله هاي دوره دكتري
901
تقاضاي كل و سياستهاي پولي و مالي: كاربردي از تبديل باكس- كالكس در ايران
902
تقدم اسم دلالت يا مدلول بر اساس ديدگاه لكان
903
تقدم شناخت شناسي بر هستي شناسي در فلسفه ي كانت و نقد هگل و هيدگر بر آن
904
تقدير
905
تقدير گرايي در جامعه ايراني و تهاجم مغول
906
تقدير گرايي و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان سميرم
907
تقدير و سرنوشت نزد پيشاسقراطيان
908
تقرب به الگوي مطلوب واحد همسايگي مسكوني در شهر بيرجند
909
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
910
تقريب انتگرال ريمان اشتيليس و كاربردهاي آن
911
تقريب با توابع هموار و بدون هيچ نقطه بحراني در فضاهاي باناخ تفكيك پذير
912
تقريب بياسپلاين جهت حل معادلات ديفرانسيل جزئي سهموي
913
تقريب پاسخ سيستم‌هاي سينگولار خطي تاخيردار با استفاده از توابع متعامد
914
تقريب پايا و قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي CAT(0)
915
تقريب پد چند متغيره براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
916
تقريب تابع توزيع جرم احتمال توسط تبديل معكوس فوريه گسسته
917
تقريب تابع توزيع زمان هاي اسكان در فرآيند تجديد ماركف
918
تقريب تابع چگالي قيمت تحت شرط ماكسيمم سازي آنتروپي
919
تقريب تابع سينگ و حل عددي معادلات انتگرالي ولترا
920
تقريب تنك بردار پارامترها در داده هاي با ابعاد بالا
921
تقريب جواب معادلات ديفرانسيلي با مشتقات جزئي با استفاده از روش تفاضلات متناهي مبتني بر توابع پايه شعاعي
922
تقريب چندك با استفاده از برآورد به روش كرنل و كاربرد در كنترل كيفيت
923
تقريب حافظ مرتبه براي مشتق به كمك توابع پايه ي شعاعي متناوب
924
تقريب خطي در نظريه گرانش همديس وايل
925
تقريب در بهينه سازي چند هدفه
926
تقريب در سيره و سخن امام علي عليه‌السلام
927
تقريب در فضاهاي 2- نرم فازي
928
تقريب رفتارهاي طولي و عرضي يك هواپيماي دو موتوره به كمك توابع موجك
929
تقريب زدن معادلات ديفرانسيل اويلر باتوابع تحليلي
930
تقريب سازي توابع در فضاهاي با نرم lp با به كارگيري روش تركيبي elder وmead وRemes
931
تقريب سينك ﴿sinc) براي حل معادلات انتگرالي
932
تقريب سينگ براي حل معادلات پواسن وشبه پواسن منفرد
933
تقريب عملكرد موتور القايي با شبكه هاي عصبي و كنترل آن با كنترلگر فازي
934
تقريب گرايي در آثار شيخ صدوق
935
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
936
تقريب گشتاورهاي معكوس توزيع‌هاي گسسته بريده شده در صفر
937
تقريب مسائل مانع بوسيله ي توابع پايه اي شعاعي
938
تقريب مساله رايله استوكس با مشتقات كسري مبني بر تابع سينك و توابع پايه اي شعاعي و روند تفاضلات متناهي فشرده
939
تقريب معكوس عملگر قاب و كاربرد آن در قابهاي گابور
940
تقريب مقياس محدود به روش مونت كارلو در فيزيك حالت جامد
941
تقريب موج واپيچيده ي كولن-بورن براي يونش هليوم با فرود الكترون
942
تقريب موجكي توابع متناوب
943
تقريب موجكي هرميتي مثلثاتي براي معادلات انتگرالي نوع دوم با هسته به طور ضعيف منفرد
944
تقريب موجهاي بي اسپلاين شبه متعامد براي براي معادلات انتگرو - ديفرانسيل فرد هلم
945
تقريب نقاط ثابت براي نيمگروه هاي ميانگين ژذير نگاشت هاي غيرانبساطي در فضاهاي باناخ
946
تقريب هاي تصويري محض
947
تقريب هاي طيفي با استفاده از توابع متعامد در فضاي L p
948
تقريب هاي مرتبه دوم و بالا تر براي برآورد دنباله اي دو مرحله اي براي ميانگين توزيع نرمال
949
تقريب هاي يكاني چپ در جبر عملكردهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
950
تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
951
تقريب و درون يابي
952
تقريب و شبه ميانگين پذيري رده هاي مختلف از جبرهاي باناخ
953
تقريب و هم تقريب در فضاهاي متريك خطي
954
تقريب يكنواخت بوسيله توابع تحليلي و هارمونيك
955
تقريب‌هاي بدون شبكه روي كره
956
تقريب‌هاي مبتني بر هسته‌ي ديورژانس – آزاد
957
تقريبا با مرتبه دقت بالا به كمك توابع بي اسيلان و كاربرد آن
958
تقريبي از چندضلعي بسته با حداقل كمان‌ هاي دايره‌اي و پاره‌ خط‌ ها
959
تقرير انسان‌شناسانه اعتباريات بر اساس ماجراي هبوط انسان از منظر علامه طباطبايي
960
تقريرهاي مختلف ملاصدرا از توحيد افعالي و لوازم آن
961
تقسيم بار و پوشش خطا در شبكه هاي VOIP مبتني بر SIP
962
تقسيم بازار و كاربرد آن در بازاريابي
963
تقسيم بندي ريه در تصاوير سي تي اسكن ريه با استفاده از تبديل استاكول(S-Transform)
964
تقسيم بندي مردم از نگاه خطبه 32 نهج البلاغه
965
تقسيم بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM موردكاوي در يك سازمان خاص
966
تقسيم بندي معنايي ابر ابر در مقياس بزرگ با نمودارهاي Superpoint
967
تقسيم بندي ويدئوهاي تبليغاتي بر اساس يادگيري چند برچسبي به منظور استفاده در تبليغات مبتني بر محتوا
968
تقسيم تصادفي نمونه و برآورد فاصله‌اي پارامتر نسبت در توزيع دوجمله‌اي
969
تقسيم سفارش در يك زنجيره تامين دو رده اي با چندين تامين كننده
970
تقسيم كننده توان ويلكينسون با استفاده از فيلتر پايين گذر با ابعاد فشرده و تضعيف هارمونيك ها
971
تقسيم كننده توان ويلكينسون باابعاد كوچك شده وبا قابليت تضعيف هارمونيك ها بااستفاده ازرزوناتورهاي امپدانس بالا- پايين
972
تقسيم كننده توان يك به سه با استفاده از تكنولوژي SSPP در باندC
973
تقسيم كننده هم فاز قدرت در مايكرواستريپ
974
تقسيم وظايف بين انسان و ماشين به صورت تطبيقي بر مبناي پايش وضعيت عملكردي خلبان
975
تقسيم‌بندي پوياي گراف در مدل كلان داده مركزيت رأس
976
تقش هيجاني حضرت موسي در مثنوي از ديدگاه روانشناسي
977
تقطير و تفكيك خوراك برگشتي آيزوماكس توسط پايلوت تقطير مداوم
978
تقطير واكنشي واستخراجي
979
تقطيع اتوماتيك گفتار با استفاده از صوت و دسته بندي مبتني بر شار نوري تصوير
980
تقطيع اتوماتيك گفتار پيوسته به نيمه سيلابها
981
تقطيع بدون سرپرستي گفتار به واجگونه ها
982
تقطيع تصاوير بافتي با هدف تشخيص عيوب
983
تقطيع تصاوير بافتي به كمك كانتورهاي فعال هندسي با درنظر گرفتن ويژگي هاي بافت و رنگ
984
تقطيع تصاوير بافتي طبيعي با ايده گيري از مكانيزم بينايي طبيعي
985
تقطيع جمله به اجزاء آن و اعمال نواي گفتار در فارسي
986
تقطيع عروضي اشعار حافظ و عنصري
987
تقطيع گفتار پيوسته به نيم‌هجاها در زبان فارسي
988
تقطيع گفتار فارسي به واحدهاي واكدار - بيواك ، هجا و واج
989
تقطيع معنايي تصاوير درون شهري با استفاده از مدل‌هاي احتمالاتي
990
تقطيع و ردگيري اسپرم ها در تصوير ويدئويي نمونه مني
991
تقطيع و طبقه بندي بي نظارت تصاوير ماهواره اي راداري
992
تقطيع، تشخيص و تعقيب حركت بدن انسان در حالات مختلف در تصاوير ويدئويي رنگي
993
تقلب در اعتبارات اسنادي در رويه داوريهاي بين المللي
994
تقليد سيگنالهاي حركتي با استفاده از فرايند گاوسي و ساختارهاي عميق
995
تقليد صداي طبيعي اشخاص
996
تقليل انديس و حل معادلات ديفرانسيل-جبري با انديس بالا
997
تقليل پيچيدگي محاسباتي بانك فيلترهاي مورد استفاده در كاربردهاي بهبود گفتار
998
تقليل حافظه در روشهاي گسسته سازي زماني براي معادلات انتگروديفرانسيل سهموي
999
تقليل داده‌ ها در سيستم اطلاعاتي به وسيله مجموعه‌ هاي ناهموار
1000
تقليل منابع توجه و كنترل هوشيار در اجراي تحت فشار مهارت هاي حسي-حركتي
بازگشت