<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهاجم فرهنگي
2
تهاجم فرهنگي
3
تهاجم فرهنگي
4
تهاجم فرهنگي برسي پيامدهاي فرهنگي و عوامل نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران و تاثير ان در جامعه و روابط اجتماعي
5
تهاجم فرهنگي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان گنبد و راههاي مقابله با آن
6
تهاجم فرهنگي و خانواده
7
تهاجم فرهنگي و داههاي مقابله با آن
8
تهاجم فرهنگي و ريشه يابي ان
9
تهاجم فرهنگي و نقش روشنفكران معائد
10
تهاجم فرهنگي وبررسي نقش بسيج درمقابله با آن.
11
تهاجم فرهنگي وگرايش به مدگرايي در سده اخيرايران
12
تهبه غشاي نانوكامپوزيتي با خواص ضدباكتري مورد استفاده در پوشش زخم بر پايه ترموپلاستيك الاستومر اتلن وينيل استات / هيبريد هيدروكسي آپاتايت و نانو نقره با استفاده از فرايند الكتروريسي
13
تهخيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac- C6H5Op(S) [NR1R2][Nr3R4] (H=R1-4، گروههاي آلكيل يا آريل)
14
تهديد هاي امنيتي وروشهاي مقابله با ان
15
تهديدات امنيتي در سيستمهاي اطلاعات رايانه اي حسابداري ( مطالعه موردي بانكهاي دولتي عامل در سوريه)
16
تهديدات و فرصتهاي پديده جهاني شدن بر آموزش عالي .
17
تهديدها و فرصت هاي برآمده از حكومت اقليم كردستان براي جمهوري اسلامي ايران از منظر ديپلماسي عمومي
18
تهران : درخت وفضاي مدرن شهري
19
تهران ، پيدايش ، مراحل ، كيفيت و مشكلات رشد و توسعه آن
20
تهران در ويترين
21
تهران درشب
22
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه
23
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه : طرح مرمتي سر در كاخ موزه گلستان در عالي قاپو
24
تهه، مشخصه يايي و ارزيابي پوشش كامپوزيت تا نتاليوم هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
25
تهويه مطبوع بيمارستان
26
تهويه مطبوع بيمارستان 224 تختخوابي اصفهان
27
تهويه مطبوع بيمارستان با نرم افزار carrier
28
تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
29
تهويه مطبوع در استخر شنا
30
تهويه مطبوع هواي بيمارستان 64 تختخوابي گرمي
31
تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي واحد صنعتي به سطح زير بناي 4000 متر مربع
32
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك ساختمان تجاري اداري 3 طبقه به روش دستي و نرم افزار Carrier [كرير]
33
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك مجوعه آموزشي واقع در شهرستان اهواز به روش نرم افزارcarrier [كرير]
34
تهويه مطبوع و طراحي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان پنج طبقه به وسيله نرم ا فزار كرير
35
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
36
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
37
تهويه مطبوع، تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
38
تهويه ي تونل هاي ترافيك شهري و روش هاي مدلسازي آن
39
تهويه يك واحد آموزشي
40
تهية نانوكامپوزيت پليمري جاذب/پوشش امواج الكترومغناطيسي در محدودة فركانس 300MHz تا5GHzر1 بر پاية هيبريد گرافيت/ فريت و ماتريس پلي يورتان با ساختار اسفنجي و بررسي پارامترهاي مؤثر
41
تهيه
42
تهيه ، اعمال و بررسي تزئيني قرمز رنگ بر روي سفالينه
43
تهيه ، بررسي خواص و مطالعه كينتيكي رزين هاي پلي يورتان مورد مصرف در صنايع روكشهاي سطح
44
تهيه ، توصيف و فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت هايZnO/Fe3O4 ، NiO/ZnOوZnO/NiO/Fe3O4 و كاربرد آن ها در تخريب
45
تهيه ، سنتز و بررسي خواص دزيمتر K2CR2O7 بعنوان يك دزيمتر استاندارد ثانويه و مطالعه و مقايسه عملكرد آن با دزيمترهاي فريك و پرسيكس شفاف در دزيمترهاي جامع سيستم پرتودهي 136-IR
46
تهيه ، شناسايي و برسي سينتيكي رزين هاي اوره فرمالدئيد مورد مصرف در روكش هاي سطح
47
تهيه ، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش كامپوزيت نيوبيوم - هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد پزشكي
48
تهيه ،تدوين وارائه نقشه استراتژي شركت رزيتان (سهامي عام )
49
تهيه ،شناسايي و بررسي ويژگي هاي نورتابي پيش ماده هاي جديد براي سنتز نانو اكسيد كادميوم با استفاده از تركيبات باز شيف جديد
50
تهيه ،نشاندار سازي و بررسي توزيع بيولوژيكي كلروتوكسين وبومبزين با راديو نوكلوئيد هاي يد 131 و گاليوم 67 براي تصوير برداري و درمان تومور هاي سرطاني مغز ،سينه و پروستات
51
تهيه 1،1- دي استات ها با استفاده از كاتاليزور سريم (IV) تريفليت
52
تهيه 1و2و3- تري آزول هاي داراي حلقه 4-پايرون از طريق واكنش حلقه زايي 1و3-دوقطبي آلكين - آزيد تحت شرايط ملايم در آب
53
تهيه 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12- هگزا انيترو - 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 - هگزا آزا ايزوورتزيتان (HNIW) نانو سايز
54
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) و كاربرد آن براي سنتز بتا آمينو الكل ها از واكنش آمين ها با اپوكسيدها در آب.
55
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري‌متيل‌پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) به‌عنوان يك سورفكتانت جديد و كاربرد كمپلكس مس آن براي سنتز 3،2،1-تري‌آزول‌ها‎
56
تهيه 4،6-دي آريل-2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريميدين‌هاي استخلاف‌نشده در موقعيت 5 و بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي، اكسايش نوري و مطالعات محاسباتي آن‌ها
57
تهيه Ag2O ،Ag نانو ذره اي جهت كاتاليست فرآيند اكسيداسيون اتيلن
58
تهيه B- آ مينوالكل ها از طريق باز كردن حلقه هاي اپوكسيد با امين در حضور نانو - كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت Fe3O4
59
تهيه Fe2o3 و ساخت آهنرباي سراميكي
60
تهيه TCO با استفاده از نانوذرات In2O3 آلاييده با فلزات واسطه و كمپلكس ها
61
تهيه α-آمينوفسفونات‌ها با استفاده از نانوكامپوزيتهاي سيليكا-آلي متناوب مزومتخلخل بر پايه ايزوسيانورات
62
تهيه آب ميوه تغليظشده
63
تهيه آريل اكسي ايميدويل آزيدها، ايميدويل -(2- ترسيوبوتوكسي متيل )-1-آزيريدين و ايميدويل --N2-آمينو-1،4-دياكسان و مطالعات 1H-NMRپوياي آنها
64
تهيه آزا كرونها˛ پپتيدهاي حلقوي و پليمرهاي جديد حاوي l- سيستئين˛ l- سيستين و نفتالن: مطالعه تئوري˛ شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها با استفاده از ماكروسيكلها و نانوساختارهاي فلزي
65
تهيه آزاكرونهاي پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي نفتالن٬ مركاپتو اتانول و آمينواسيد l- سيستئين: نانوساختارهاي پليمري و عامل دار نمودن با تيولها
66
تهيه آزمايشگاهي الياف نايلون 6 به طريق ريسندگي تر و بررسي خواص آن
67
تهيه آزمايشگاهي غشا گرافن اكسيدي نانومتخلخل اتصال عرضي شده با پلي اتيلين ايمين
68
ﺗﻬيه آزﻣﺎيشگاهي ﻏﺸﺎ ﻣيكروﻓيلتراسيون ﭘﻠيمري
69
تهيه آزمايشگاهي غشاء به منظور شيرين سازي گاز طبيعي
70
تهيه آزمايشگاهي غشاء پرووسكايت جهت جداسازي اكسيژن
71
تهيه آزمايشگاهي غشاء پليمري سلولز استاتي
72
تهيه آزمون مقدماتي استعداد تحصيلي رشته علوم تجربي براي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شيراز
73
تهيه آلبوم شناسايي عيوب و نواقص كت و شلوار مردانه و ريشه يابي منشاء خطا و راه حل پيشگيري آن
74
تهيه آلفا آمينوفسفونات با استفاده از نانو كامپوزيت هاي آلژينات مغناطيسي و پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
75
تهيه آلفا-كتوتيوسيانات ها با آمونيوم تيوسيانات توسط امواج مافوق صوت
76
تهيه آلكيل لولينات‌هاي بلند زنجير با استفاده از مشتقات زيست‌توده در حضور ذرات نانو سيليكاي فيبري درخت‌گونه اصلاح شده به عنوان كاتاليست‌هاي ناهمگن
77
تهيه آلومينا به روش سل -ژل از الكوكسيدهاي آلومينيوم
78
تهيه آلياژ 605-L و بررسي خواص مكانيكي از طريق كنترل پارامترهاي عمليات حرارتي
79
تهيه آلياژ PU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
80
تهيه آلياژ پلي پروپيلن / پلي يورتان و بررسي نانو ساختار و خواص مكانيكي آن
81
تهيه آلياژ پليمر اكريليك با چند پليمر وينيلي ديگر به روش محلولي و بررسي خواص كششي الياف الكتروريسي شده آن
82
تهيه آلياژ لحيم كاري قطعات متالورژي پودر به روش آلياژسازي مكانيكي
83
تهيه آلياژPU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
84
تهيه آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر (pp/NR ,pp/SBR ,pp/EPDM ,pp/NBR) و بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص فيزيكي آنها
85
تهيه آميدها و استرهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل گربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و بررسي واكنشهاي P2 O5در برخي از تبديلات آلي
86
تهيه آميدين ها از آمين ها وبنزونيتريل ها و استفاده در واكنش هاي نوكلئوفيلي
87
تهيه آميزه پلي پروپيلن/پودر تاير آسيابي اصلاح شيميايي شده و بررسي تأثير پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي آن
88
تهيه آميژان AL-SR به واكنش و انحلال در مذاب و تاثير آن بر بهسازي آلياژ AL-SI يوتكتيك 413
89
تهيه آمين ها توسط آمين دار شدن كاهشي آلدهيدها و كتون ها با استفاده از اسيد اگزاليك به عنوان كاتاليست اسيدي جامد
90
تهيه آنتي بادي پلي كلونال كونژوگه شده با پراكسيداز ضد ... انسان در زرده تخم مرغ
91
تهيه آنتي بادي پلي كلونالبا منشا شتري عليه سم مار كبراي ايراني و بررسي خاصيت خنثي كنندگي آن در مدل حيواني
92
تهيه آنتي بادي منوكلونال Anti - CD02 نشاندار باگاليوم - 67 براي مقاصد تشخيصي
93
تهيه آندهاي DSA جهت توليد الكتروشيميايي كلرات وير كلرات سديم
94
تهيه آنزيم استرپتوكيناز نشاندار با گاليم -67 براي مقاصد تشخيصي
95
تهيه آيين نامه براي ساخت كشتي هاي كوچك در ايران
96
تهيه ابعاد سوئيچ dimensioning for Neax 16m )NEAX16M(
97
تهيه اپليكيشن موبايلي / كامپيوتري جهت طراحي ايرفويل
98
تهيه اپوكسي رزين بر پايه بيس فنل A با سخت كننده هاي متفاوت , preparation of epoxy resin based on bisphenol A using different hardner
99
تهيه ارزيابي مورفولوژيكي و خواص نوري نانوذره با شكاف انرژي عريض دي اكسيد تيتانيوم آناتاس به منظور كاربرد در موارد محافط فرابنفش
100
تهيه ارزيابي نانو الياف مخلوط آگار و پلي اكريلونيتريل حاوي متوتر كسات جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان سرطان
101
تهيه اسانس و سنتز نانو ذره نقره
102
تهيه استاندارد علائم نقشه هاي معدني در ايران
103
تهيه استانداردهاي آموزش نظري و عملي كارگاه ها و آزمايشگاههاي رشته فرش در مقطع كارشناسي و تطبيق وضعيت مراكز آموزش پيام نور استان تهران و جهاد دانشگاهي علم و هنر اردكان يزد با آنها
104
تهيه استرها از آلكيل هاليدها با استفاده از واكنشگرهاي پليمري بر پايه پلي ﴿4- وينيل﴾ پيريدين
105
تهيه استرهاي بنزوات با استفاده از پلي﴿N- بنزوئيل -4- وينيل پيريدينيوم﴾ كلريد
106
تهيه استرهاي سولفوناتي از سولفونيل كلريدها در غياب حلال
107
تهيه اسفنج پلي اتيلن سبك به روش قالبگيري فشاري و مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف بر ساختمان اسفنج ( تهيه اسفنج پلي اتلين سبك به روش قالبگيري فشاري)
108
تهيه اسفنج پلي اتيلن شبكه دارشده به كمك پرتو گاما
109
تهيه اسيد سيتريك به روش تخمير بستر جامد از تفاله انگور
110
تهيه اطلاعات بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح بسته
111
تهيه اطلاعات راجع به مخازن تحت فشار جوشكاري شده
112
تهيه اطلس ژئوشيميايي بخش ايراني خليج فارس
113
تهيه اكسالات بازي كرم سه ظرفيتي
114
تهيه اكسيد آلومينيوم با تخلخل منظم
115
تهيه اكسيد مغناطيسي نانوكريستالي داراي فلز مس با استفاده از قالب
116
تهيه اكسيد موليبدن از موليبدنيت مس سرچشمه كرمان
117
تهيه اكسيد و سولفيد منگنز نانو ذره اي
118
تهيه الكتردهاي اصلاح شده با رنگ هاي نيل بلو و كنگورد و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
119
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از فلزات واسطه و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
120
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيد مس و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
121
تهيه الكترود اصلاح شده بس بلورين نيكل ومطالعه آن به عنوان حسگر پتانسيومتري حالت جامد براي اندازه گيري PH وكاربرد آن جهت تعيين عدد اسيدي نفت خام
122
تهيه الكترود اصلاح شده گرافيت توسط نانولوله كربني و نانوذرات نيكل_كيتوسان و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
123
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره براي تعيين پتانسيومتري و...
124
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده توسط نانو ذرات تيتانيم اكسيد براي اندازه گيري هم زمان چندين گونه مهم زيستي
125
تهيه الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و مطالعه پاسخ آن به عنوان حسگر پتانسيو متري PH , Preparation of modified carbon paste electrode with multi-walled carbon nanotube/congo red and study of its response as a potrntiometric ph sensor
126
تهيه الكترود طلاي اصلاح شده با نانوساختار فلزي و كاربرد الكترو كاتاليزوري آن
127
تهيه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كربن نانو تيوب چند ديواره نانوذرات هولميوم فلورايد و چيتوسان براي اندازه گيري همزمان اسكوربيك اسيد اوريك اسيد و تريپتوفان
128
تهيه الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با هيدروكسيد دوگانه لايه¬اي Ni-Fe و كاربرد آن در اندازه‌گيري نيتروبنزن
129
تهيه الكترود كربن مايع يوني اصلاح شده با نانوذرات آهن پوشيده شده باكيتوسان براي تعيين مقادير جزيي جيوه
130
تهيه الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل-كروم و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
131
تهيه الكترود گزينشگر تيوسيانات با استفاده از مشتقات منگنز تترافنيل درفرين در غشاي ...
132
تهيه الكترود ها گزينشگر يوني با استفاده از حامل هاي مونيدل( IV) و واناديوم ( IV ) اكسوفتالوسيانين براي اندازه گيري ساليسيلات و تهيه الكترود گزينشگر .....
133
تهيه الكتروداصلاح شده پليمري وكاربردآن براي تعيين مقداريون جيوه
134
تهيه الكترودمداد اصلاح شده باكادميوم اكسيدو كادميوم سولفيد و كاربرد آن در اندازه گيري تركبيات زيستي و طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي رنگ دانه اي با استفاده از تيتانيوم اكسيدو الكترودهاي چاپي
135
تهيه الكترودهاي اصلاح شده با نانوذرات نيكل اكسيد و نانولوله‌هاي كربني چند لايه و برخي كاربردهاي تجزيه اي آنها
136
تهيه الكترودهاي دياكسيدسرب بر پايه گرافيت و توليد كلرات و پركلرات سديم با استفاده از آنها
137
تهيه الكترودهاي كربن نانولوله ايي و اصلاح ساختار آنها با استفاده از تركيبات الكتروكاتاليست به عنوان سنسورهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري برخي از داروها
138
تهيه الكترودهاي گزينشگر ساليسيلات با استفاده از يون گزين هاي تيتانيم سالن دي كلريد وزير كونيل فتالوسيانين در غشاي PVC
139
تهيه الكترودهاي يون گزين تيوسيانات يديد وكاربرد آنها به عنوان حسگر الكتروشيميايي در روش تزريق در جريان پيوسته
140
تهيه الكتروشيميايي الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب مولكولي براي اندازه گيري داروي فنوتيازين
141
تهيه الكتروشيميايي برخي پليمرهاي قالب ملكولي بر پايه فيلم 1و4-فنيلن دي-آمين و استفاده از آن جهت تعيين دارو در نمونه¬هاي حقيقي
142
تهيه الكتروشيميايي فوم هاي متخلخل نيمه هادي با ديواره هاي با ساختار نانو و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن ها در واكنش شكافت آب
143
تهيه الكتروشيميايي نانوذرات فلزات غيرگران بها بر روي كربن متخلخل بدست آمده از چارچوب هاي فلز-آلي (ZIF-67) و كاربرد آن در الكتروليز آب
144
تهيه الكتروشيميايي يك حسگر قالب مولكولي براي استخراج و اندازگيري داروي نفازولين
145
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانو الياف نانو كامپوزيت PAN/PMMA/sio2 و مطالعه برخي خواص الكترو شيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
146
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانوالياف نانوكامپوزيت PAN/PVdF/SiO2 قابل استفاده در باتري ليتيم و مطالعه خواص الكتروشيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
147
تهيه الكترونيكل- فسفر- كربن گرافيتي به روش هم رسوبي و مطالعه فعاليت آن براي واكنش هاي آزاد سازي هيدروژن درمحلول هاي قليايي
148
تهيه الكسالات بازي بيسموت
149
تهيه الگوهاي پوشاك به كمك كامپيوتر
150
تهيه الگوي بارگذاري و تعيين طيف بارگذاري و طيف پاسخ سازه هاي تحت تاثير بارگذاري ناشي از انفجار
151
تهيه الگوي پياده سازي استاندارد ايزو 9000 در شركت هاي برق منطقه اي
152
تهيه الگوي كاربردي مديريت انرژي در صنايع ريخته گري (بررسي واحدهاي ريخته گري چدن )
153
تهيه الگويي براي طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) بر اساس نظريه دوره عمر سازمان
154
تهيه الياف اكريليك مبادله كننده يون و بررسي رفتار جذبي و كارايي آن در جذب يونهاي فلزي سنگين
155
تهيه الياف سلولزي آنتي باكتريال آبگريز از طريق سنتز نانو نقره به روش احياي شيميايي و تركيبات فلوئوروكربن
156
تهيه الياف ضدآتش سلولزي با استفاده از نانوذرات تركيبات جديد فسفرآميدي
157
تهيه امولسيون نيترو سلولز با خواص فيلمي اصلاح شده مورد مصرف در صنايع چرم
158
تهيه امولسيون وكس در آب به عنوان عامل رهايش مورد استفاده در صنعت چرم
159
تهيه انواع مختلف پارچه هاي تكميل شده با آليسين كونژوگه شده با نانوسلولز و بررسي خواص ضد‌باكتري آن‌ها
160
تهيه اورتوفريت استرانسيم به روش مكانوشيميائي وبررسي خواص مغناطيسي آن
161
تهيه اوليه‌ي نرم‌افزار تحليل خستگي چند محوره قابل استفاده در تخمين عمر سازه، بدنه و قطعات موتور
162
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنوتيازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
163
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنول ها و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
164
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از مشتقات هيدرازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
165
تهيه باز شيف هاي جديد اكازولوني و محاسبات تئوري مربوط به رنگهاي فلوئوردار ازو حاوي حلقه اكسازولون
166
تهيه باطري هاي راديو ايزوتوپي
167
تهيه بانداژ ديبريل
168
تهيه بانك اطلاعات ترموديناميكي باقابليت محاسبه توابع مختلف
169
تهيه بانك اطلاعاتي واحد هاي نساجي استان يزد
170
تهيه بتاكاروتن از منابع طبيعي
171
تهيه بدنه كربني از قير قطران زغال سنگ
172
تهيه بدنه هاي استاتيتي به روش شكل دهي پرسي
173
تهيه بدنه هاي ريخته گري دوغابي براي ساخت سراميك هاي SI3N4/SIC
174
تهيه بر ميد پر بر ميد تثبيت شده بر روي پليمر و كاربرد آن در سنتز آلي
175
تهيه برچسب انرژي براي پمپ گرايش از مركز
176
تهيه برخي از 2- كتومتيل كنيولين آزين ها و بررسي امكان كليت دهندگي بعضي از آنها با يونهاي CO++ و Fe++
177
تهيه برخي از رنگ هاي نساجي
178
تهيه برنامه جهت تحليل مسائل مقاومت مصالح به كمك نرم افزار MATHEMATlCA
179
تهيه برنامه جهت مدلسازي بهينه امپدانس آنتن توسط عناصر پسيو
180
تهيه برنامه كامپيوتري براي انجام محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
181
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي خطوط كمپكت انتقال انرژي از ديدگاه انتخاب هادي
182
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري
183
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري براي استفاده در هواپيماي جت
184
تهيه برنامه كامپيوتري براي عمليات اجرايي و مديريت كارگاه پيمانكاران
185
تهيه برنامه كامپيوتري به منظور محاسبه دما و فشار و حجم محصولات احتراق در موتورهاي بنزيني
186
تهيه برنامه كامپيوتري جدول ترموديناميكي آب
187
تهيه برنامه كامپيوتري جهت بررسي نازل همگرا واگر تحت جريان يك بعدي، پايدار و در دو حالت ايزنتروپيك و غير ايزنتروپيك
188
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شبيه سازي عملكرد ديناميكي خودرو
189
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شوينده هاي هوا
190
تهيه برنامه كامپيوتري جهت طراحي مقدماتي نازلهاي سوخت پاش از نوع SiMPLEx
191
تهيه برنامه كامپيوتري طراحي مقدماتي هواپيما
192
تهيه برنامه كامپيوتري محاسبات چرخه سوخت و كاربرد آن در ارزيابي بازگرداني توريم در راكتورهاي آب سنگين
193
تهيه بستر پلي كاپرولاكتون/پلي لاكتيك اسيد زيست تخريب پذير و بررسي اثر ساختار بر سرعت تخريب پذيري آن
194
تهيه بستر نرم افزاري براي طراحي مسير فضاپيما
195
تهيه بسترهاي پلي يورتاني و مطالعه تمايز سلول‌هاي بنيادي بر روي آنها
196
تهيه بسته نرم افزاري آموزش مخابرات براي مديران
197
تهيه بسته نرم افزاري جامع مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات با جنس ها و شكل هاي مختلف در محيط هاي مختلف زيستي
198
تهيه بسته نرم افزاري راهنماي عيب يابي ورفع ايرادات خودرو سمند برمبناي مشاهدات آزمايشگاهي
199
تهيه بسته نرم افزاري زير فشار در سدهاي بتني
200
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه ثابتهاي الاستيك و حرارتي مواد مركب بااستفاده از خواص ماتريس و الياف
201
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه خطاهاي ناشي از رعد و برق در خطوط انتقال انرژي و طرح چادر حفاظتي پست هاي فشار قوي
202
تهيه بسته نرم‌افزاري جهت طراحي قالب‌هاي برش با استفاده از اجزاء استاندارد قالب و طراحي قالب برش يك نمونه صنعتي
203
تهيه بسته هاي آموزشي رفتار جنسي سالم در ازدواج بر مبناي آموزه هاي اسلام و نظريه هاي مشاوره خانواده و مقايسه تاثير دو بسته بر سازگاري زناشويي زوجين شهر اصفهان
204
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت پردازش اطلاعات ترافيكي مراكز EWSDو NEAX16
205
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت نگهداري مراكز
206
تهيه بهينه پوسته هاي دوار از مواد لايه اي مركب براي دستيابي به حداقل وزن
207
تهيه بوتيل لوولينات با استفاده از لوولينيك اسيد در حضور كاتاليست هاي كربن مزو حفره سولفونه شده اسيدي
208
تهيه بيس آميدها با استفاده از واكنش تراكمي آلدهيد و آميد تحت شرايط بدون حلال
209
تهيه بيوديزل از روغن نباتي با استفاده از كاتاليزورهاي مايع يوني اسيدي
210
تهيه بيوديزل بااستفاده از روغن گياهي
211
تهيه بيوسراميك هاي كلسيم فسفاتي متخلخل به روش اسفنج پليمري
212
تهيه بيوگاز از پارچه هاي مواد پسماندي
213
تهيه پارا-سايمن از سيترال در حضور نانو كاتاليزور سيليكاتي اصلاح شدهMCM-41-SO3H
214
تهيه پارافين هاي كلرينه ؛ بررسي واكنش و مدل سازي سيستم
215
تهيه پارچه ضدآب هواگذر بااستفاده از غشاي پلي يورتاني ولايه هيدروژل PAMS
216
تهيه پارچه قابل تنفس با الهام از طبيعت
217
تهيه پارچه مقاوم در برابر آب با قابليت عبور بخار
218
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي پست هاي فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين سطح نويز آنها
219
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي خطوط فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين اثرات آن بر روي امواج راديويي ، تلويزيوني ، نويز و كرونا
220
تهيه پايگاه داده آزمون عملكرد پيوسته براي افراد داراي اختلال كمبود توجه- بيش فعالي و گروه كنترل
221
تهيه پايگاه داده بر هم كنش محيط فضا بر روي ماهواره ها
222
تهيه پايگاه داده براي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي مسافربري
223
تهيه پايگاه داده ژئوتكنيكي-رفتارسنجي
224
تهيه پايگاه داده هاي لرزه اي شهر كرمانشاه بر روي جي آي اس
225
تهيه پايهء قالب نانولوله هاي خالص و آلائيدهء دي اكسيد تيتانيم به روش الكتروفورتيك و بررسي خواص آن ها
226
تهيه پراكنه هاي پلي (يورتان اكريلات)/ نانو رس پايه آبي و بررسي پايداري و خواص مكانيكي- حرارتي
227
تهيه پراكنه هاي نيتروسلولز پايه ابي حاوي نانو ذرات سيليكا
228
تهيه پرسشنامه از اصول فرزند پروري
229
تهيه پركننده استخواني از بيوسراميك ها و بيومواد زيست تخريب پذير در ابعاد نانو
230
تهيه پروب هاي DNA و بررسي بازده سنتز آنها به منظور ساخت سنسورهاي DNA براي تشخيص بيماري سرطان پستان
231
تهيه پروتئين نوتركيب آميلوپلولاناز Cob01133 از باكتري كوهنلا
232
تهيه پروتكل‌هاي بارگذاري براي ستون‌هاي فولادي در قاب‌هاي خمشي
233
تهيه پكيج كامپيوتري جهت بانك اسناد )AKUDOC(
234
تهيه پكيچ كامپيوتري براي محاسبه آنتالپي آنتروپي با دماي عناصر مركب
235
تهيه پلاستي سايزرها با استفاده از كاتاليت هاي آلي فلزي تيتانيوم , the synthesis of plastisizers using organometalic titanium catalyst
236
تهيه پلي آميد هاي آروماتيك فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد با خواص زيست تخريب پذيري و ضد حريق
237
تهيه پلي آميدو آمين (پامام دندرايمر) نسل هاي 5/0- و 0
238
تهيه پلي اتيلن آنتي باكتريال و مطالعه شرايط فرآيندي بر ميزان رهايش آن
239
تهيه پلي اتيلن ترفتالات به روش توليد پليمريزاسيون درجا با افزودنيهاي معدني نانو جهت افزايش تاخير اندازي شعله
240
تهيه پلي استرها و پلي آميد هاي تمام آروماتيك مقاوم حرارتي و فعال نوري جديد بر پايه آمينو اسيد S-والين با استفاده از روش هاي منداول و شيمي سبز
241
تهيه پلي استرهاي غيراشباع و طراحي واحد پايلوت پلنت مربوطه
242
تهيه پلي اكسومتال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزوپروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فراصوت
243
تهيه پلي ال از روغن هاي طبيعي به منظور تهيه پلي يورتان
244
تهيه پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- (4- متوكسي ) و (4- آمينو) فنيل يورازول
245
تهيه پلي بوتيلن ترفتالات-كو-(سوكسينات، آديپات و سباسات) و نانوكامپوزيت آن و بررسي ساختار و تخريب زيستي
246
تهيه پلي بوتيلن سوكسينات/فومارات با قابليت شبكه‌اي شدن با ساختار تصادفي و دسته‌اي و نانوكامپوزيت آن با روش پليمريزاسيون درجا، بررسي خواص گرمايي، مكانيكي و زيست‌تخريب پذيري
247
تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند با فرآيند اكستروژن واكنشي و بررسي خواص آن
248
تهيه پلي تري متيلن ترفتالات(PTT) از روش استريفيكاسيون مستقيم، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي و بررسي تهيه نانو كامپوزيت با نانوكلي به روش درجا
249
تهيه پلي تيوفن و پلي (3- دودسيل تيوفن) حاوي نانوتيوب كربن به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني شيميايي: بررسي ساختار و برخي خواص.
250
تهيه پلي متيلن با استفاده از واكنشگر سايمونز-اسميت به روش پلي هملوگ دار شدن و سنتز متيل متاآكريلات ستاره اي به روش ATRP
251
تهيه پلي وينيل الكل (PVOH) براي پوشش دهي سطح كاغذ
252
تهيه پلي ‏يورتان ها بر پايه پليمرهاي طبيعي
253
تهيه پلي‌آنيلين محلول در حلال‌هاي آلي از طريق گرافت با منومرهاي آكريلات
254
تهيه پلي‌استايرن با وزن مولكولي كنترل‌‌شده در حضور ذرات ‌نانو حفره‌اي MCM-41 به روش ATRP درجا
255
تهيه پلي(4 -وينيل پيريدين) مشبك حاوي نانو روي اكسيد و كاربرد آن در سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين و 3،2 -دي هيدروكينازولينون
256
تهيه پليمر حاوي يون آزيد و كاربرد آن در سنتز آريل آزيدها
257
تهيه پليمر حكاكي شده به منظور استخراج پارا - آمينو بنزوئيك اسيد ( پابا ) با استفاده از بهينه سازي چند متغيره و اندازه گيري آن توسط طيف نور سنجي فرابنفش - مرئي در نمونه هاي حقيقي
258
تهيه پليمر قالب مولكولي جهت استخراج داروي فلوكستين با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغييره اندازه گيري با دستگاه اسپكترو فتومتري مرئي - ماورائ بنفش (UV - Vis)
259
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر UV-Vis
260
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغييره براي استخراج انتخابي كلوزانتل به وسيله ي دستگاه اسپكتروفوتومتر
261
تهيه پليمر قالب مولوكلي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر uv-vis
262
تهيه پليمر مولكولي و استفاده از نانو لوله كربني براي استخراج انتخابي داروي سيمواستاتين به روش بهينه سازي چند متغيره و انازه گيري آن با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورابنفش
263
تهيه پليمرهاي اكريلات/متاكريلات به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم وگرافت برخي از اين پليمرها برروي نانو پلي آنيلين سپس بررسي خواص آنها
264
تهيه پليمرهاي جديد نامتقارن و فعال در برابر نور از طريق واكنشهاي حلقه زائي
265
تهيه پليمرهاي حاوي يون نيتريت و كاربرد آن در سنتز نيترو آلكانها
266
تهيه پليمرهاي زيست سازگار و استفاده از آنها در زمينه نانو پزشكي
267
تهيه پليمرهاي قالب مولكولي (MIP) بصورت يكنواخت و در ابعاد ميكرو و نانو براي داروهاي كاربامازپين و دي‌پيريدامول و همچنين بررسي مورفولوژي آنها
268
تهيه پودر استنشاقي حاوي نانوذرات مومتازون
269
تهيه پودر اكسيد اتيريم به روش سل - ژل و بررسي ويژگيهاي آن
270
تهيه پودر حاوي بتاكاروتن جهت مصرف در محيط هاي آبي
271
تهيه پودر در نانومتري و پوشش كامپوزيتي هيدروكسي -آپاتيت-فورستريت- شيشه زيست فعال و ارزيابي خواص آن ها
272
تهيه پودر روي به روش اتميزيشن گازي
273
تهيه پودر ساينده آلومينا جهت متالوگرافي
274
تهيه پودر فلزات به روش اتمايزينگ
275
تهيه پودر كامپوزيت مس - قلع به طريقه هيدرو متالورژي
276
تهيه پودر هاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
277
تهيه پودر هاي نانومتريLiMn2O4 و بررسي رسانندگي الكتريكي آنها
278
تهيه پودر هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي و ارزيابي خواص آن
279
تهيه پودر و ساخت قطعه از پودر آلياژي AL-7075
280
تهيه پودر يك فريت به روش شيميايي و مقايسه آن با پودر بدست آمده به روش سراميكي
281
تهيه پودرنانومتري فريت منگنزازروش هم رسوبي
282
تهيه پودرهاي نانو متري اكسيدهاي مغناطيسي استرانسيوم-آهن (m(SrO).nFe2O3-z) به روش مكانو شيميايي و بررسي تأثير جانشاني كاتيونهاي ديگر به جاي آهن و استرانسيوم بر ويژگيهاي مغناطيسي آنها
283
تهيه پودرهاي نانو متري فريت منيزيم با روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
284
تهيه پودرهاي نانومتري فريت روي به روش آسياب كاري تر و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي و الكتريكي آن
285
تهيه پودرهاي نانومتري فريت كبالت-روي﴿CO1-*Zn*FE2O4)به روش هم رسوبي و بررسي وابستگي ويژگيهاي مغناطيسي آنها به اندازه
286
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
287
تهيه پودرهاي نانومتري گارنت هاي ايتريوم آهن و تركيب هاي جانشاني شده ي آن با بيسموت به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
288
تهيه پوسته و توليد نانو سيم‌هاي فلزي به روش الكتروشيمي
289
تهيه پوشش sic بر روي كامپوزيت كربن - كربن و بررسي ويژگيهاي آن
290
تهيه پوشش آبگريز بر روي سطح آهني با استفاده از نانوساختارهاي حاوي روي
291
تهيه پوشش بروسيليكو نايزينگ به روش جامد بر روي فولاد ساده كربني
292
تهيه پوشش بورايدي در حمام مذاب بر روي فولادهاي كربن متوسط و آلياژي و مقايسه خواص آنها
293
تهيه پوشش تبديلي نانو سراميك برپايه ي هگزافلوئوروزيركونيك اسيد و مقايسه خواص آن با پوشش فسفات آهن
294
تهيه پوشش حاوي نانو بلور كلريد نقره به روش تعويض يوني در شيشه آلومينو بورو سيليكاتي
295
تهيه پوشش كامپوزيت Fe-Tic ر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
296
تهيه پوشش نانوكريستال Ni-W- Co باآبكاري وبررسي مقاومت به خوردگي سايشي آن
297
تهيه پوشش هاي خون سازگار نانوساختار آلي-معدني بر پايه پلي يورتان و سيل سسكوايوكسان و بررسي خواص سطحي
298
تهيه پوشش هاي قابل تنفس ويژه پوشش دهي گل طبيعي
299
تهيه پوشش هاي نانوساختار هيبريدي (آلي-معدني) با نفوذپذيري كم در برابر بخارآب و اكسيژن
300
تهيه پوشش‌هاي نانو‌هيبريد تابش‌پز با نفوذپذيري كم در برابر بخار آب و اكسيژن بر روي BOPP: بررسي اثر دانسيته‌ي اتصالات عرضي
301
تهيه پوشش‌هاي نانوساختار از اكسيد تيتانيوم براي بهبود زيست‌سازگاري ايمپلنت هاي ارتوپدي
302
تهيه پوششهاي تراوا بر پايه نانو ذرات سيليس به روش سل ژل به منظور جذب گازهاي سمي
303
تهيه تترا_ان_بوتيل آمونيوم كلرايد_اسمكتيت به عنوان جاذب بنزين،تولوئن و زايلن ها
304
تهيه تركيب تك فاز فريت نيكل- روي
305
تهيه تركيبات B - آمينو كربونيلي از طريق واكنش مانيخ
306
تهيه تركيبات جديد بينول .تهيه تركيبات اوره و تيواوره آزا ماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي آنها با استفاده ازميكروسكوپ الكتروني روبشي به عنوان تركيبات ميكرو و نانو ساختار
307
تهيه تركيبات روي از سرباره كوره هاي برنج سازي
308
تهيه تركيبات كرومنو – كينولين ها و كرومنو – پيرانو – كينولينها با استفاده از كاتاليزور باز شيف مس
309
تهيه تركيبات نيترو در محيط هاي آبكي (سنتزهاي مايكل و هنري)
310
تهيه تركيبات هتروسيكل جديد با استفاده از مواد اوليه آمين ،كربن دي سولفيد و تركيبات غير اشباع
311
تهيه ترمو پلاستيك الاستومرها بر پايه NYLON/NBR به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
312
تهيه ترموپلاستيك الاستومر بر پايه پلي پروپيلن و لاستيك بازيافتي ﴿RTR﴾ و بررسي تاثير حضور نانو ذرات خاك رس بر خواص مكانيكي آن
313
تهيه ترموپلاستيك الاستومر برپايه PET ضايعاتي با مورفولوژي ماتريس متفرق ازطريق فرآيند واكنش فعال با EPDM عامل دارشده
314
تهيه ترموپلاستيك الاستومر ﴿سيليكون رابر / پلي اتيلن﴾ با روش اختلاط واكنشي ، مطالعه مورفولوژي و خواص آن
315
تهيه ترموپلاستيك الاستومر هاي پر شده با دوده (Black Carbon)بر پايه آلياژ PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص و مورفولوژي آنها
316
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي با پايه آلياژ PP/BR بروش پخت ديناميكي و بررسي خواص آنها
317
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
318
تهيه تري آريل متان هاي فرميل دار و بررسي كاربرد آنها در سنتز برخي از تركيب هاي آلي
319
تهيه تصاوير ميكروسكوپي از الياف نساجي
320
تهيه تعدادي از آريل 4- كتومتيل كينولين ها و تعيين ثابت يونيزاسيون 2- و 4- كتومتيل كينولين ها به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلورومتري
321
تهيه تعيين ويژگيهاي ليپوزومهاي حاوي )anti - vegf lgG( bevasizumad جهت تزريق داخل چشمي (داخل ويتره ) , preparation and characterization of liposomd bevacizumad )anti - vegf lgG( for iontraviitreal administration
322
تهيه تقويم زماني مكاني آب و هواي گردشگري استان هرمزگان بر اساس مدل ريمن
323
تهيه تك مرحله اي و موثر مشتقات 2-(-N آريل)-بنزآلدئيدها از 2-هيدركسي بنزآلدئيدها
324
تهيه تورم هاي آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي استان خراسان شمالي و مقايسه آن در جامعه شهري و روستايي
325
تهيه تيواستر هاي توسط پليمر حاوي سديم تيوبنزوات
326
تهيه جاذب هاي كربني از شلتوك برنج و ساقه كلزا و بررسي كاربرد آنها در شوري زدايي آب
327
تهيه جاذبهاي مختلف براي جدا سازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كاتيونهاي مس . كبالت . نيكل . پالاديم و سرب با استفاده از فاز جامد از تعيين و اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
328
تهيه جدول پيشنهادي اهميت اثرات (PIU) براي ارزيابي هاي زيست محيطي(EIA)
329
تهيه جرمهاي ريختني آلومينايي با استفاده از اسيد فسفريك
330
تهيه جرمهاي ريختي با استفاده از سيمان پرتلند
331
تهيه جعبه ابزار (box Tool) استاندارد براي ارزيابي ديناميك انواع موتورها براي نرم افزار SIMULINK
332
تهيه جعبه ابزار (BOX TOOL) استاندارد براي ازريابي ديناميك ژنراتورهاي سنكرون مجهز به سيستم هاي كنترل براي نرم افزار SIMULINK
333
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ بر روي پارچه پنبه¬¬اي و بررسي اثر چرخه‌پذيري بر خواص ترموكروميك آن
334
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ فلكسو و بررسي خواص ترموكروميك آن
335
تهيه جيره غني از مواد مغذي جهت موارد اضطراري ﴿بحراني﴾
336
تهيه چارت تخمين ابعاد پايه در روش استخراج اتاق و پايه معدن پروده طبس با استفاده از روش شبيه سازي
337
تهيه چدن نشكن با تلقيع روي
338
تهيه چسب پشت موكت
339
تهيه چسب پلي وينيل الكل (PVOH) براي استفاده در صنايع كاغذ
340
تهيه چسب دهاني زيست سازگار بر پايه پلي يورتان
341
تهيه چسب نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا بر پايه تري-اُل گياهي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آن
342
تهيه چسب هاي جراحي بر پايه ژلاتين و پلي اكريليك اسيد و بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي آن
343
تهيه چسب هاي دنداني تقويت شده با مواد نانومتخلخل سيليكاتي
344
تهيه چسب هاي رسانا از نانو پلي آنيلين و چسب هاي اپو كسي يا كلروپرن,بررسي خواص رسانايي و چسبندگي آنها
345
تهيه چسب‌هاي نانو كامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي عوامل چقرمه‌كننده ضايعاتي با هدف بهبود خواص مكانيكي
346
تهيه چسب‌هاي نانوكامپوزيتي پلي‌يورتاني برپايه روغن‌هاي گياهي/نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آنها
347
تهيه حاملهاي دارورسان براي داروهاي ديپيريدامول و كلرامفنيكل با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي و بررسي پروفايل رهاسازي دارو از آنها
348
تهيه حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاديورتيك و مشابه ان با استفاده از روش محاسباتي و بهينه سازي چند متغييره بر پايه ي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
349
تهيه حسگر خازني جديد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي و جداسازي مواد نيروزا
350
تهيه حسگر فلورسانس بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه گيري داروهاي كاروديلول و پرومتازين در سيال هاي بيولوژيك
351
تهيه حسگر نوري بر مبناي پليمر قالب مولكولي جهت اندازه‌گيري داروي سولفاسالازين
352
تهيه حسگر هاي الكتروشيميايي جديد نانو كامپوزيتي مبتني بر گرافن و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري آنها در اندازه گيري همزمان برخي از تركيبات دارويي و زيستي (از قبيل كار با مازپين و دوپامين)
353
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با مايعات يوني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره و كاربرد آن ها براي اندازه گيري دو پامين، اپي نفرين، ديكلوفناك و مورفين با استفاده از تكنيك هاي ولتامتري
354
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از نانو لوله هاي كربني و برخي از نانو ذرات اصلاح شده و استفاده از آنها در آناليز تركيبات بيولوژيكي و دارويي به روش هاي ولتامتري
355
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي به وسيله نانو ذرات MgCr2O4 و NiFe2O4 نشانده شده بر روي نانو لوله هاي كربني جهت آناليز مقادير كم داروهاي فنازوپيريدين و دوپامين به روش ولتامتري پالس تفاضلي
356
تهيه حسگرهاي شيميايي نوري بر اساس يون پذيرهاي سنتزي جديد جهت اندازه گيري مقادير جزئي يون جيوه (II)
357
تهيه حسگرهاي فلورسنتي ورنگ سنجي بر پايه سيستين وتاثير يونهاي مختلف بر پايداري پپتيدهاي حلقوي بر پايه سيستين با استفاده ار محاسبات شيمي كوانتومي
358
تهيه حسگرهاي ولتامتري بر پايه ليگاندهاي جديد سنتز شده مشتق پيريدين و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات سنگين ( Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+, Zn2+, Ag+, Cd2+ ) در نمونه هاي زيست محيطي
359
تهيه خطوط هم شتاب طراحي براي مناطق مختلف شهر بندرعباس
360
تهيه داربست پروتئيني براي رشد سلول هاي فيبروبلاست
361
تهيه داربست كشت سلولي سه‌لايه از كامپوزيت ژلاتين – پلي‌وينيل‌الكل و ژلاتين-ذرات نانو هيدروكسي‌آپاتيت براي ترميم استخواني-غضروفي مفاصل
362
تهيه داربست مهندسي بافت پوست بر پايه كلاژن و كيتوسان
363
تهيه داربست هاي پليمري نانو با اندازه تخلخل بالا با استفاده از الكتروريسي
364
تهيه داربست هاي توليد كننده اكسيژن بوسيله الكتروريسي به منظور استفاده در مهندسي بافت
365
تهيه داربست هاي نانوكامپوزيت پلي ( بوتيلن سوكسينات ) / خاك رس و بررسي خصوصيات آنها
366
تهيه داربست¬هاي الكتروريسي شده سه¬بعدي با اندازه تخلخل بالا بر پايه PCL/Gelatin/Coral به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
367
تهيه داربستهاي متخلخل از كيتوسان براي كاربردهاي مهندسي بافت
368
تهيه دانش فني ساخت فوم سلول باز مسي
369
تهيه دستگاه فيدر پودر جامد به گاز براي راكتور و شبيه سازي توزيع پودرجامد در راكتور با نرم افزار
370
تهيه دستور العمل مربوط به تاييد طرح و نحوه بازرسي بر ساخت هاور كرافت
371
تهيه دستور كار براي آزمايشگاه مدار منطقي براساس FPGA
372
تهيه دستورالعمل بازسازي كنس داخلي زنگ زده رولربرينگ سرمحور واگن به روش نمدزني و بررسي خواص سطحي و تريبولوژيكي آن
373
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب برروي پل هاي فلزي
374
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب درپلهاي بتني
375
تهيه دستورالعمل ساخت و بعمل آوردن بتن در حاشيه شمالي خليج فارس
376
تهيه دستورالعمل و بررسي روشهاي مختلف خم كاري ورق در صنايع كشتي سازي
377
تهيه دو نوع رزين ضد چروك و بررسي اثر دي ميتلول دي هيدروكسي اتيلن
378
تهيه دياسترئومرگزين مشتقات β -آمينو كربونيل توسط اسيد فرميك آبي
379
تهيه ديتا كامل سيستمي براي پرنده هاي بدون سرنشين جهت آناليز آماري
380
تهيه ديرگداز هاي سبك بر پايه هگزا آلومينات كلسيم و بررسي خواص آن
381
تهيه ذرات فيبروئين ابريشم به روش اسپري فريز در ايينگ
382
تهيه ذرات لاتكس الكيد اكريليك حاوي ذرات نانو اكسيد تيتانيوم از طريق ميني امولسيفاي كردن
383
تهيه ذرات نانوي آهن و مطالعه خواص كاتاليستي آن در فرآيند فيشر -تروپش
384
تهيه ذرات هسته-پوسته كربنات كلسيم/كوپليمر ﴿بوتيل آكريلات -متيل متاكريلات﴾ و اثر آنها بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي PVC
385
تهيه رابطه كاهندگي شتاب طيفي براي فلات ايران
386
تهيه رابطه ي IPR براي چاه هاي افقي در مخازن anisotrop شكافدار ناهمسانگرد
387
تهيه راهنماي طراحي شهري جهت تقويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد با تاكيد بر بگارگيري اصول طراحي شهري حساس به آب مورد پژوهي : بازنگري در طرح جامع شهر جديد ايوان-كي
388
تهيه رزين اپوكسي - نانو ذرات و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پوشش پودري حاصل از آن
389
تهيه رزين اپوكسي آكريلات هيبريدي بر پايه دي گليسديل و دي آكريلات هاي آلفاتيك جهت پوشش ها و مركب هاي تابش پز
390
تهيه رزين اپوكسي استر
391
تهيه رزين اپوكسي اكريلات در يك ميكرو رآكتور و مقايسه آن با محصول رآكتور ناپيوسته
392
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي به روش امولسيون سازي
393
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي حاوي نانوذرات سيليكا : ايجاد پوشش بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي
394
تهيه رزين اكريلات مس و بررسي رفتار خودصيقل آن در پوشش ضد خزه
395
تهيه رزين الكيد كوتاه بهبود يافته با روغن كرچك آبگيري شده
396
تهيه رزين پلي استر اشباع و رزين آلكيد كوتاه زنجير پايه آبي امولسيوني با استفاده از سيستم سورفاكتانت
397
تهيه رزين پلي استر مناسب براي سيستم هاي روكش هاي پودري هيبريد اپوكسي ـپلي استر
398
تهيه رزين هاي الكيدمحلول در آب
399
تهيه رزين هيبريد الكيد- اكريليك به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
400
تهيه رزينهاي اكريليك براي پرداخت نهايي چرم
401
تهيه رنگ آزوي اسيدي قرمز 17 و بررسي سينتيك سولفوناسيون نفتالين
402
تهيه رنگ پايه آبي حاوي نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن
403
تهيه رنگ هاي رزين اپوكسي/نانو ذرات سيليكاتي بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي آن
404
تهيه رنگدانه سبز زيركونيوم - واناديم
405
تهيه رنگدانه صدفي و بررسي اثر pH و دما بر خواص نوري آن در يك لعاب دما پايين
406
تهيه رنگدانه هاي لعابي سراميك
407
تهيه رنگهاي سنتي گياهي مورد مصرف در صنايع نساجي با استفاده از روشهاي نوين مهندسي شيمي و طراحي واحد پايلوت پلنت
408
تهيه رنگينه هاي قرمز و لعابهاي دماي پخت 750-650
409
تهيه روتيل مصنوعي از ايلمنيت
410
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج
411
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج جهت استفاده در پوشش الكترود جوشكاري
412
تهيه روزنه هاي ميكروني با ليزر ياقوت
413
تهيه روشهاي ارزيابي ، بازرسي و نگهداري پل هاي بتني
414
تهيه روكشهاي هيبريدي آلي - معدني حاوي اكسيدسيليسيم به روش GEL - SOL بر پايه رزين پلي استر/ملامين
415
تهيه ريزلايه هاي نانوليفي سديم آلجينات/پلي اتيلن اكسايد حاوي داروي ويتامين c و ارزيابي رهايش داروي ويتامين c از نانوالياف
416
تهيه زئوليت سنتزي با استفاده از پرليت موجود در معادن داخلي و بررسي خواص تعويض يوني زئوليت ساخته شده
417
تهيه زئوليت هاي A,Y,X,ZSM-5و غربال مولكولي .MCM-14بررسي جذب آنيون كرومات و مواد آلي غير يوني آلودكننده محيط به وسيله زئوليت هاي اصلاح شده با سورفاكتانت و غربال مولكولي MCM-14
418
تهيه زخم پوش با استفاده از كيتوسان، عسل و آلوئه ورا
419
تهيه زخم پوش با استفاده از هيدروژل كيتوسان وعصاره گياهان داروئي
420
تهيه زخم پوش پنبهاي با عسل، كتيرا و سماق
421
تهيه زرين الكيد - اكريليك رقيق شونده با آب با مقاومت هيدروليتيك بالا
422
تهيه زنوگرفت غضروف با استفاده از بي سلول كردن بافت حيواني
423
تهيه زير برنامه خستگي تك محوري با دامنه ثابت در نرم افزار تخمين عمر خستگي
424
تهيه زيست حسگرهاي جديد برپايه DNA جهت آناليز تركيبات مهم دارويي و بكار گيري نانو ساختارها به منظور بررسي تخريب DNA و مطالعه رهش دارو از نانو ذرات درماني
425
تهيه ژوگلون از پوست گردو و كاربرد آن در رنگ كردن الياف پروتئيني
426
تهيه ساختار نانوذره اي از سازه آنتي ژنيك كايمر اي آي تي و بخش چسبنده توكسين از باكتري و ارزيابي ايمني زايي آن در حيوان مدل
427
تهيه سامانه آهسته رهش ريواستيگمين بر پايه نانو ذرات مزومتخلخل سيليكا براي درمان آلزايمر
428
تهيه سامانه بيوپليمري بر پايه كيتوسان،هيالورنيك اسيد و نانولايه هاي سيليكاتي براي ترميم زخم هاي ديابتي: ارتباط ريزساختار با عملكرد زيستي
429
تهيه سامانه پيش هشدار فرسايش خاك با استفاده از شاخصه هاي سلامت خاك و مدل ناثير كاربري اراضي ﴿LUIM﴾ در منطقه شكار ممنوع حنا اصفهان
430
تهيه سامانه دارويي تشكيل شونده در محل بر پايه PLGA به منظور رهايش داروهاي كورتيكو استروئيد: مطالعه IN VITRO
431
تهيه سامانه كامپيوتري جهت سايز بندي الگو از روي سايز پايه
432
تهيه سامانه نرم افزاري كمك آموزشي مفاهيم ITS جاده اي
433
تهيه سامانه هاي دارو رسان بر پايه سيليكاي نانو ساختار جهت تكميل منسوجات سلولزي پزشكي
434
تهيه سامانه ي رهايش دارو بر پايه ي پليمر هاي زيست سازگار
435
تهيه ساينده آلومينايي به روش سينتر
436
تهيه سبز نانوذرات اسپينل فريت كبالت به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آن‌ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
437
تهيه سراميك هاي الكتريكي نوع كوردريتي با استفاده از مواد اوليه داخلي
438
تهيه سراميك هاي مگهمايت و مگنتيت با استفاده از اكسيد آهن تخليص شده فولاد مباركه اصفهان
439
تهيه سرباره دماي ذوب پايين شيشه اي براي تهيه مس
440
تهيه سرفصل هاي ويديويي آموزش مباحث ويژه در فيبر نوري
441
تهيه سرمت نيكل/زيركونيا پايدارشده به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي هدايت الكتريكي آن
442
تهيه سريك اكسيد و سريك سولفيد نانوذره اي
443
تهيه سطوح بيواكتيو و بيومتريال از طريق انتقال اتمي پليمريزاسيون راديكالي
444
تهيه سفيدكننده فلورسنتي شماره (30) (30) AGENT BRIGHTENING FLOURESCENT .I.C با استفاده از تولوئن ايراني و بررسي خواص و كاربرد آن بر روي پشم و نايلون
445
تهيه سلول هيبريدوما براي توليد آنتي بادي منوكلنال عليه تيپ دو سويه واكسينال ويروس فلج اطفال
446
تهيه سمي كربازيدهاي مختلف در شرايط حالت جامد تحت تابش ريز موج و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- بنزيل يورازول در دماي بالا
447
تهيه سنسور گازي بوسيله پليمرهاي رسانا مانند پلي آنيلين و نانو كامپوزيت آن
448
تهيه سوپر جاذب هاي خاص و بررسي ميزان جذب آب در آن ها
449
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
450
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
451
تهيه سوخت نيروگاه اتمي
452
تهيه سوسپانسيون پايدار نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده با پلي روتاكسان براي كاربرد در تصويربرداري.
453
تهيه سولفات سديم و اسيدهيدروكلريك بدون اعمال حرارت (روش تعويض يون )
454
تهيه سولفات فروفريك
455
تهيه سولفور سديم از طريق احياء سولفات سديم با گازهاي احياءكننده
456
تهيه سولفوناميدها با استفاد از پليمر عاملي
457
تهيه سولفوناميدها در حالت جامد و كاهش تركيبات آلي بامعرف جديد بنزيل تري فينل فسيفين تتراهيدروبورات
458
تهيه سولفينيت استرها با استفاده از ريزموج ها و سنتز در فاز جامد
459
تهيه سولفينيت استرها و سولفيناميدهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و تهيه آلكيل يديدها با استفاده از امواج ريز موج
460
تهيه سيستم خبره تشخيص عيوب براي فرايند رنگرزي پنبه
461
تهيه سيستم متمركز جمعآوري و ثبت فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي دانشكده با ايجاد بانك اطلاعاتي (Database)
462
تهيه سيستم نرم افزار آموزش بافندگي تاري – پودي
463
تهيه سيم پوشيده با نانواكسيد منگنزبراي ريز استخراج فاز جامد هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از نمونه هاي آبي
464
تهيه سيمان پليمر گوگردي بر مبناي گوگرد , دي سيكلو پنتادي ان(DCPD) و ضايعات برش نفتي C7 بررسي شرايط تهيه ,ساختار و خواص
465
تهيه شاخص راستاي اقدام تحتاني (زانوي پرانتزي و ضربدري) در زنان و مردان شهرستان همدان
466
تهيه شاخص راستاي ساق پا (زانوي ضربدري يا پرانتزي )در مقاطع سني مختلف زنان ومردان استان مازندران
467
تهيه شبكه هاي پليمري زيست تخريب پذير بر پايه مشتقات پلي اتيلن گليكول با كاربرد دارو رساني موضعي
468
تهيه شبكه هاي ولكانيزه جاذب آب از طريق آلياژسازي پلي كلروپرن و پلي هما
469
تهيه شناسايي و مطالعه نانو كريستالهاي اكسيد ليتيم اهن و اكسيد ليتيم اهن استخلاف شده با منگنز
470
تهيه شناسنامه ي توكامك البرز
471
تهيه شيده اي رنگي از گياهان براي رنگرزي الياف فرش و تعيين ثبات در آن ( نمونه موردي : هسته آووكادو ، زرشك زينتي)
472
تهيه شيشه - سراميك مولايت - كورديريتي و بررسي خواص مكانيكي آن
473
تهيه شيشه سراميكهاي كورديريتي زينترپذير به روش ريخته گري دوغابي
474
تهيه شيشه فلز حجمي پايه زيركونيوم به روش ريخته گري مكشي در قالب مسي و بررسي كاربرد و پتانسيل آن در پزشكي
475
تهيه شيميايي پلي انيلين و شناسايي آن
476
تهيه صافي از پودر شيشه
477
تهيه صنعتي رزين الكيد و اصلاح آن با اسيد چرب و پليمر مختلف
478
تهيه صنعتي كرومات سديم و كرمات روي از سنگ هاي معدني ايران بروش ذوب قليايي
479
تهيه طرح استخراج ذخيره آسماري 4 براي اسكله سازي در بندر عسلوئيه
480
تهيه طرح توجيهي جهت احداث سردخانه ميوه و گوشت با ظرفيت ده هزارتن
481
تهيه طرح توجيهي واحد صنعتي توليد قطعات فولادي با تكنولوژي متالورژي پودر
482
تهيه طرح ساختاري - راهبردي منطقه سه شيراز
483
تهيه طرح مهندسي كامل جهت سيستم داخلي نيروگاههاي حرارتي با قدرت واحدهاي توليد بيش از 250 مگاوات
484
تهيه طرح نمونه سري نم خانه ﴿ جنگل خيرود كنار ﴾
485
تهيه طرح و مستندات لازم جهت استقرار يك نظام كيفيتي مناسب در كارخانه چيني بهداشتي مرواريد و اجراي مراحل اوليه آن
486
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف
487
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف جنوب تهران
488
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر تبريز
489
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهرساري
490
تهيه طيف طرح حوزه نزديك و تمهيدات لازم براي ساخت و ساز و طراحي بر مبناي عملكرد در حوزه نزديك گسل
491
تهيه غشا پليمرالكتروليت بر پايه نانوالياف برق‌ريسي پلي‌اكريلونيتريل/پلي(‌متيل‌متاكريلات) و تعيين مشخّصات الكتروشيميايي آن
492
تهيه غشا نانوكامپوزيت پلي اترسولفون-نانو گرافن جهت به كارگيري در حذف آلاينده هاي نفتي
493
تهيه غشاء پلي آنيليني و به كارگيري آن در جداسازي گاز
494
تهيه غشاءهاي سلولز استات و بررسي پارامترهاي موثر بر ساختمان و خواص آن
495
تهيه غشاهاي پليمري حاوي نانوذرات TiO2 و نانو صفحات گرافني عامل دار شده و بررسي عملكرد آن ها در جداسازي گازها و انتقال پروتون در پيل هاي سوختي
496
تهيه غشاهاي جديد نانو كامپوزيت چارچوب آلي-فلزي پلي اتر اتر كتون سولفونه شده با استفاده از مايعات يوني براي هدايت پروتوني بالا و در دماي بالا
497
تهيه غشاهاي كامپوزيتي براي پيل سوختي و بررسي خصوصيات فيزيكي آنها
498
تهيه غشاهاي مبادله پروتوني بر پايه سيليكاژل نانو متخلخل سولفونه براي استفاده در پيل هاي سوختي
499
تهيه غشاهاي مورد استفاده در نانو فيلتراسيون با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل عامل دار شده با مركاپتان جهت حذف يون هاي فلزات سنگين از نمونه هاي زيست محيطي
500
تهيه غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي-معدني بر پايه نانو سيليكاي عامل دار تيول براي حذف يون هاي جيوه
501
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي آلي- معدني با استفاده از نانوذرات سيليكاي سولفونه براي كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري
502
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه نانو ساختارهاي آلوموكسان به روش الكتروريسي جهت استفاده در بيوراكتور غشايي
503
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي پلي وينيل الكل (PVA) به روش سل-ژل با هدف كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري (PEMFC)
504
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي بنزيميدازول/ نانوپودرهاي اكسيد فلزي و بررسي عملكرد آنها جهت كاربرد در پيل سوختيPEMFC
505
تهيه غشاهاي هيدروژل بر پايه صمغ كتيرا براي استفاده در سامانه هاي رهايش دارو
506
تهيه غشاي الترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي پلي وينيل بوتيرال /ZIF-8 براي جداسازي پروتئين آلبومين سرم گاوي و بررسي تاثير ZIF-8 بر روي شارعبورآب، ميزان پس دهي و اندازه حفرات غشاي حاصل
507
تهيه غشاي پلي اتر سولفون آبدوست/ آبگريز ميكرومتخلخل براي كاربرد در تقطير غشايي
508
تهيه غشاي قالب مولكولي نانوساختار و بهينه سازي فرآيند توليد به منظور جداسازي بيومولكول ها
509
تهيه غشاي گرافني براي نمك‌زدايي از آب
510
تهيه غشاي نانوكامپوزيت نفيان براي كاربرد در پيل سوختي هيدروژني
511
تهيه غشاي نانوليفي تبادل يون كاتيون به روش الكتروريسي
512
تهيه فانتوم جهت شبيه سازي خواص الكتريكي بافت زنده
513
تهيه فرمولاسيون از پيگمنت هاي كربن بلك ـ اكسيد آهن ـ كرومات روي كرومات سرب ديسپرس در سيستم آبي
514
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
515
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
516
تهيه فرمولاسيون نيوزومي (اسپن و تويين) آنزيم لكاز و بررسي ميزان اثر بخشي و ضد سميت روي سلولهاي سرطاني ريه و سينه
517
تهيه فرمولاسيون و ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيكي كره پسته وحشي ﴿كره بنه﴾
518
تهيه فريت - نانومتري با استفاده از تركيب روش متداول سراميكي و آلياژسازي مكانيكي
519
تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
520
تهيه فريت منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
521
تهيه فريت نرم نيكل- روي با استفاده از اكسيد آهن مجتمع فولاد مباركه و مروري بر نظريه هاي مربوط
522
تهيه فلز كبالت نانوذره اي (شناسايي و بهينه سازي فرآيند)
523
تهيه فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
524
تهيه فوم ميكروسلولار كربني بر پايه رزين هاي فنوليك
525
تهيه فوم نانوكامپوزيت -PPنانورس: مطالعه ساختار فوم و خواص پيزوالكتريك
526
تهيه فوم نقره با ديواره هاي با ساختار نانو بر پايه تر سيب الكتروشيميايي
527
تهيه فوم هاي پلي يورتان حساس به دما
528
تهيه فوم هاي ميكروسلولي پلي اتيلن سبك به كمك عامل هسته زايي نانو caco3 و بررسي خواص آنها
529
تهيه فومهاي پزشكي جهت به كارگيري در جراحات خارجي
530
تهيه فيبر جديد ريز استخراج فاز حامد بر پايه رزورسينول- فرمالدئيد با استفاده از فن آوري الكتروريسي و كاربرد آن جهت اندازه گيري كلروفنل ها در نمونه هاي آبي زيست محيطي
531
تهيه فيتوشيميايي نانوذرات نقره توسط عصاره ميوه
532
تهيه فيلامان بر پايه پلي اتيلن ترفتالات به منظور استفاده در گرفت قلبي عروقي
533
تهيه فيلامنت پليمري – پروژن براي ساخت داربست مهندسي بافت كبد در روش رسوب نشاني ذوبي (FDM)
534
تهيه فيلترهاي سراميكي جهت فيلتراسيون مذابهاي فلزي
535
تهيه فيلم بيو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز حاوي نانو ذرات رس لامينيت شده با پلي وينيل الكل به منظور خصوصيات مكانيكي آن
536
تهيه فيلم پلي پيرول دوپ شده با نيتروزواروكاربرد ان در تعيين اسكور بيك اسيد
537
تهيه فيلم ژلاتين و تعيين مشخصات آن
538
تهيه فيلم نازك حاوي نانو ذرات روي تيتانات به‌روش الكتروريسي به‌منظور آناليز آفت‌كش اتيون با استفاده از دستگاه طيف‌سنج تحرك يوني
539
تهيه فيلم نانو ساختارTiO2 بر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
540
تهيه فيلم نانو ساختارTiOبر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
541
تهيه فيلم هاي پلي الفيني زيست تخريب پذير با استفاده از پلي ساكاريدها
542
تهيه فيلم هاي نازك دي الكتريك و مطالعه خواص اپتيكي آنها
543
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل) پر شده با نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با ويتامين B1
544
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيتي جديد با تثبيت نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با سيتريك اسيد ويتامين ث در پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل)
545
تهيه فيلم هاينانوكامپوزيتي مغناطيسي كيتوسان-نشاسته وارزيابي خواصفيزيكي،مكانيكي وضدباكتري آن ها
546
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيت PVC وPVA حاوي نانوذرات TiO2 جفت شده با BSA از طريق روش سبز امواج فراصوت
547
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل) انعطاف‌پذير حاوي نانوذرات زيركونيا اصلاح‌شده با ويتامين B1: بررسي مورفولوژي، خواص مكانيكي، گرمايي و نوري
548
تهيه قالب متخلخل آلومينا وتوليد نانوسيم هاي آلياژي آهن كبالت با بهينه خواص مغناطيسي به روش آبكاري الكتريكي با استفاده ازرويكرد تاگوچي
549
تهيه قرص هاي UO 2
550
تهيه قطعات آلومينايي متخلخل بمنظور كاربردهاي پزشكي
551
تهيه قطعات الكترونيكي ساخته شده به روش جوهر افشاني حاوي نانو ذرات نقره و مس بر زير لايه هاي انعطاف پذير
552
تهيه قطعات هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
553
تهيه كاتاليزگر خزه ايرلنديِ(Irish moss) مغناطيسي(Fe3O4@IM) و استفاده از آن در سنتز مشتقات ايميدازو]2،1-a[پيريميدين
554
تهيه كاتاليزگرهاي BF3/nano-sawdust و SnCl4/nano-sawdust و كاربرد آن‌ها در محافظت گروه‌هاي عاملي الكل، آمين و كربونيل و سنتز بعضي از حلقه‌‌هاي هتروسيكل پنج عضوي
555
تهيه كاتاليزگرهاي نانو ساختار سيليكاي اصلاح شده با بور و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
556
تهيه كاتاليزگرهاي نانو مغناطيس و كاربردهاي آنها در اكسايش تركيبات آلي
557
تهيه كاتاليزور آلومينا و كاربرد آن به عنوان بستر براي اكسايش برخي تركيبات آلي , the preparation of alumina catalyst and its application as aupport for oxidation of some organic compounds
558
تهيه كاتاليزور آهن - زئوليت جهت انجام واكنش هيدروژناسيون منوكسيد كربن
559
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
560
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
561
تهيه كاتاليزور نانوكامپوزيتي گرافن/اكسيد آهن و بررسي كاربرد آن در سنتز تركيبات كينازوليني به روش واكنش¬‌‌هاي چند جزيي
562
تهيه كاتاليزورهاي بنتونيت سولفونه شده AS-BEN و بتا- زئوليت سولفونه شده AS-BEA براي واكنش هاي استري شدن / و استفاده از بتا-زئوليت اصلاح نشده در واكنش متيلاسيون تولوئن با متانول در شرايط زير و فوق بحراني
563
تهيه كاتاليزورهاي پلاتين دي هيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن
564
تهيه كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا پايه نانو سيليكا به منظور پليمريزاسيون پلي الفينها
565
تهيه كاتاليست هاي بر پايه ي آهن وكبالت وكاربرد آن هابراي تبديل گاز سنتزبه هيدروكربن ها
566
تهيه كاتاليست‌هاي جديد برمبناي اكسيدهاي آهن و گرافن و كاربرد آن‌ها در سنتز ناجورحلقه‌هاي نيتروژن‌دار
567
تهيه كارامل و بررسي كاربردهاي آن در صنايع غذايي
568
تهيه كازيئن از شير گاو جهت استفاده بروي رويه هاي چرم
569
تهيه كالاي جاذب جهت جلوگيري از آلوده شدن البسه طي شستشوي خانگي
570
تهيه كامپوزيت Cu-Al2O3 با استفاده از انجام كار مكانيكي بر روي پودر برنز آلومينيوم
571
تهيه كامپوزيت EPDM/MWCNT با خواص مكانيكي-رئولوژيكي بهبود يافته از طريق اصلاح سيلاني پليمر در غلظت هاي مختلف نانو لوله كربن
572
تهيه كامپوزيت آلومينايد تيتانيم و كاربيد تيتانيم به روش سنتز احتراقي و با انرژي مايكروويو
573
تهيه كامپوزيت پلي‏مر با نانو ذرات سراميكي 5/95 PZT
574
تهيه كامپوزيت پليمر يوني- فلزي و بررسي كاربرد آن در حسگر رطوبتي و تراشه دارورساني
575
تهيه كامپوزيت پي وي سي - چوب/ پلي اتيلن سبك: بررسي اثر افزودن نانوذرات رس كلوزيت 30B بر روي ضريب انبساط گرمايي خطي، جذب آب و خواص مكانيكي
576
تهيه كامپوزيت تقويت‌شده با سازه‌هاي سه‌بعدي و ارزيابي خواص مكانيكي (خمش و ضربه) آن
577
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
578
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
579
تهيه كامپوزيت رزين سيليكوني با الياف شيشه
580
تهيه كامپوزيت زئوليت و ذرات جامد معلق كوره‌ي ذوب آهن براي جذب فلزات سنگين
581
تهيه كامپوزيت گرافن اكسيد/نانوفيبرهاي آراميد انعطاف‌پذير براي ريزاستخراج لايه نازك پارابن‌ها از نمونه‌هاي آبي
582
تهيه كامپوزيت لاستيك طبيعي (NR) هادي الكتريسيته حاوي نانو ذرات مس و بررسي مقاومت ازوني آن
583
تهيه كامپوزيت مس - كروم - آلومينا از طريق فعال سازي مكانيكي فرآيند آلومينوترمي
584
تهيه كامپوزيت نانو صفحه اي منيزيم و نقره فسفات و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ هاي كاتيوني و آنيوني
585
تهيه كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه ديرسوز ( توسط افزاينده هاي معدني و با بررسي خواص مكانيكي )
586
تهيه كامپوزيت هاي ذره اي آلومينيم -سيليسيم/گرافيت و آلومينيم -سيليسيم /آلومينا با روش ريخته گري
587
تهيه كامپوزيت هاي هادي الكتريسيته بر پايه EPDM و آلياژ آن با NBR به منظور ساخت آندهاي اعمال جريان
588
تهيه كامپوزيت و بررسي اثر سازگار كننده
589
تهيه كتاب راهنما براي برنامه كامپيوتري GASP
590
تهيه كتابچه راهنماي استفاده ازسموم در اماكن
591
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزلي
592
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزليژژژژ
593
تهيه كد عددي به منظور مدل سازي پاشش مستقيم گاز طبيعي توسط انژكتور با استفاده از نرم افزار كيوا
594
تهيه كد كامپيوتري براي محاسبه افت فشار سيستم هيدروليك سيستم خنك كن نيروگاهي هلر
595
تهيه كد كامپيوتري جهت محاسبه خواص ترموديناميكي آب
596
تهيه كد نرم افزاري طراحي سه بعدي گريز از مركز و تخمين عملكرد پمپ با استفاده از آن هنگام ....
597
تهيه كربن اكتيو عاملدار از پوست پرتقال و كاربرد آن در حذف رنگ ها
598
تهيه كربن پيروليتي و گرافيت آمير ماسه بل مورد استفاده در رآكتورهاي HTR
599
تهيه كربن فعال
600
تهيه كربن فعال ارزان قيمت از پوست ليمو و كاربرد آن براي خارج كردن يون سرب و رنگ مالاشيت سبز از محلول هاي آبي
601
تهيه كربن فعال از تاير ضايعاتي و ارزيابي نانو ساختار آن
602
تهيه كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير
603
تهيه كربن نانو متخلخل از ضايعات طبيعي
604
تهيه كربنات استرانسيوم از كنسانتره سلسيتن با استفادنه ازخالستر سودا
605
تهيه كردن نرم افزار طراحي توريهاي راشل
606
تهيه كروموفورهاي جديد گوگرددار و بررسي توانايي شلاته كنندگي يونهاي فلزات سنگين
607
تهيه كرون اترها ٬آزا كرونها ٬پداندها و پليمرهاي جديد حاوي رزورسينول و 2و-3 نفتالن ديول سولفيد: تهيه نانوساختارها ٬شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها و مطالعه تئوري
608
تهيه كمپلكس Fe3O4@β-CD-ZrO و كاربرد آن به عنوان كاتاليست در سنتز مشتقات پريميدين
609
تهيه كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از سالن ها در ابعاد نانو به همراه بررسي اتصال آن ها به DNA و HSA
610
تهيه كمپلكس هاي بيس اكسازولين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات مختلف آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي و مكانيسم تركيبات غير هِم آهن در اكسايش آلكن ها
611
تهيه كمپلكس هاي نيكل (II)، مس (II) و واناديم (IV) از ليگاندهاي دو دندانهNN و سه دندانهONN، برهمكنش كمپلكس ها با TiO2 و مطالعه ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي آن ها، برهمكنش كمپلكس ها با DNA و BSA، كاهش DDQ با كمپلكس هاي نيكل (II)
612
تهيه كمپلكس هايي از مس و نيكل با ليگاندهاي چهاردندانه شيف لاز و بررسي خواص پايداري حرارتي آنها به روش DSC و تعيين پارامترهاي شيمي فيزيكي آنها
613
تهيه كمپلكس‌هاي نيكل (II) از ليگاندهاي سه دندانه‌ي SNO و ONO، برهمكنش كمپلكس‌ها با تيتانيوم‌دي‌اكسيد و كاربرد آن‌ها در واكنش كاهش 4- نيتروفنول
614
تهيه كمپوست از باگاس نيشكر
615
تهيه كمپوست خاك اره به كمك افزودن منابع مختلف نيتروژن و تاثير آن بر رشد و نمو خيار
616
تهيه كنسانترة آب ليمو ترش با استفاده از فن آوري تبخيري
617
تهيه كنسانتره آب هويج با روش تبخيري
618
تهيه كنندگي در انيميشن
619
تهيه كنندگي در انيميشن
620
تهيه كوپلي استر (اتيلن ترفتالات–سوكسينات ) و مطالعه ساختار و خواص گرمايي و امكان سنجي زيست تخريب پذيري
621
تهيه كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات – سيكلوهگزان دي متانول و امكان سنجي استفاده در ترموفرمينگ با ذرات نانو
622
تهيه كوپليمر حساس به pHو دما بر پايه انيدريد مالئيك براي سامانه هاي نوين دارو رساني
623
تهيه كوپليمر هاي هوشمند زيست تخريب پذير براي استفاده در سيستم هاي دارو رساني كنترل شده
624
تهيه كود زيستي جهت حذف كادميوم وسرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي محرك رشد گياه
625
تهيه كود شيميائي جزئي (شلات EDDHA-FE )
626
تهيه كيتوسان از پوست ميگو و كاربرد آن به عنوان جاذب در حذف نيترات از نمونه هاي آبي
627
تهيه كيتوسان پيوند زده شده به نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در نانودارورساني
628
تهيه گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به كمك فرآيند مكانوشيميايي
629
تهيه گرافت پلي ونيل با پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربردهاي دارويي آنها
630
تهيه گرافن چندلايه با روش¬هاي ليزر و لايه¬برداري فاز مايع
631
تهيه گلوكزآمين با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ميگو و بهينه سازي شرايط توليد آن
632
تهيه گلي اكسال جهت ضد چروك كالاي سلولزي از سلولز
633
تهيه لاتكس SBR كربوكسيله ناهمگون براي پوشش هاي كاغذ
634
تهيه لاتكس پلي آنيلين در حضور امولسي فاير span20وspan80 و اندازه گيري هدايت الكتريكي و بررسي خواص مورفولوژي و رسانايي پليمرها
635
تهيه لايه ZNS براي آشكار سازي پرتوي آلفا
636
تهيه لايه فعال نوري برپايه سامانه هيبريدي پليمر P3HT/ Fullerene/ CNT حاوي نقاط كوانتومي: مطالعه ميكرومورفولوژي، طيف جذب نوري و بازدهي سلول خورشيدي
637
تهيه لايه كاتاليست پيل سوختي PEM حاوي نانو ذرات پايه نيكل به روش الكتروشيميايي
638
تهيه لايه نازك تيتانيم -آلومينيم -واناديم اكسيد به روش كندوپاش و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن
639
تهيه لايه نازك نيمه رساناي شفاف اكسيدروي (ZnO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
640
تهيه لايه هاي TixNy با استفاده از روش كندوپاش مغناطيسي استوانه اي فعال
641
تهيه لايه هاي تيتانيوم كاربيد (TIC) واكسيد تيتانيوم (TIO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
642
تهيه لايه هاي نازك اكسيد روي به روش كندوپاش و بررسي نقش ولتاژ باياس بر روي ويژگي هاي آن ها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي
643
تهيه لعاب سختي بالا
644
تهيه لعاب كريستالين در سيستم ZnO-SiO2
645
تهيه لعاب نيمه هادي بر پايه اكسيدهاي قلع آنتيموان نيكل براي كاربرد روي مقره الكتريكي و بررسي خواص الكتريكي آن
646
تهيه ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش ترسيب الكتروشيميايي پالسي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي ليتيوم يون
647
تهيه ماتريس بي‌سلول شده لايه زيرمخاطي روده كوچك حيواني به كمك يك سيستم نوين پرفيوژن-گراديان فشار
648
تهيه ماده پيشرفته Alstone به روش Alporas بر پايه فوم A356
649
تهيه ماده موثر كاغذهاي كپي بدون كربن
650
تهيه ماشين مته روميزي
651
تهيه ماكت گرافيت چدن لاملي
652
تهيه ماكروسيكل ها ريسبتورها و پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد: مطالعه ي تئوري و پايدار سازي نانو ساختارها
653
تهيه ماكروسيكلها ٬ پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين و آمينواسيدها: نانوساختارهاي فلزي و كاربردهاي آنها
654
تهيه ماكروسيكلها، پليمرها و نانوكامپوزيتهاي جديد حاوي هيدرازين، فومارآميد ها و آمينواسيدها: مطالعه تئوري، مواد عامل دار جديد و نانوساختارهاي فلزي آنها
655
تهيه ماكروسيكلها، ريسپتورهاو پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد : مطالعه تئوري و پايدارسازي نانوساختارها
656
تهيه مثلث رنگ همانندي و اندازه گيري و بررسي طيفي رنگ بوسيله دستگاه COLOR DATA
657
تهيه مجموعه الكترود غشا برپايه نانوكامپوزيت نفيون/گرافن اكسيد سولفونه براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون به روش لايه نشاني فاقد الكترود
658
تهيه محتواي آموزشي قابل استفاده در elearning با يك نمونه آموزشي آزمايشگاه فيبر نوري
659
تهيه محتواي درس مدار منطقي تحت وب
660
تهيه محتواي درسي برنامه سازي پيشرفته تحت وب
661
تهيه محصولات شبكه اي از يك پلي ساكاريد شاخه اي موجود در ايران و ارزيابي ويژگيهاي ژلهاي آبي آن
662
تهيه محيط كشت ارزان براي رشد ريز جلبك سندسموس كوادريكوادا
663
تهيه مخلوط اكسيدهاي فلزي Zro2-Tio2به روش سل- ژل و انجام واكنش نوآرايي بكمن در فاز بخار. تهيه و اصلاح زئوليت هاي ZSM-5 و غربال مولكولي MCM-41و انجام واكنش هاي فرايز و آلكيلاسيون تولوئن در فاز بخار. تهيه نانو ذرات Ag، Au، ZrO2-TiO2وبررسي تاثير اندازه ذرات در فعاليت كاتاليزوري zro2 -Tio2 در نو آرايي بكمن در فاز بخار
664
تهيه مخلوط پليمري از پلي اكرليك اسيد و نانو ذره اكسيد آهن گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
665
تهيه مخلوط هاي LDPE- نشاسته گرما نرم ﴿TPCS ﴾ و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي آنها
666
تهيه مخلوطهاي رسانا از پلي آنيلين سلولز و بررسي آستانه فعاليت هاي الكتروشيميايي آنها
667
تهيه مدل انتخاب روش اجراي پروژه هاي زيرساخت ريلي
668
تهيه مدل اولويت بندي برقراري روابط اقتصادي ج .ا.ا با ساير كشورها با استفاده از روش AHP
669
تهيه مدل برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد تركيبي (MSP)
670
تهيه مدل بهره برداري بهينه از مخزن سد ونيار با استفاده از روش هاي استو كاستيك پيش بيني جريان
671
تهيه مدل توزيع سه‌بعدي لايه‌هاي گردوخاك و دود با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌ي‌ CALIPSO در غرب كشور ايران
672
تهيه مدل جهت تخصيص
673
تهيه مدل جهت تخصيص بودجه براي اقلام تعميراتي سپاه
674
تهيه مدل رياضي براي شكل هندسي مئاندرهاي رودخانه سيستان
675
تهيه مدل رياضي توزيع تراكم آلاينده ها در يك شبكه تغذيه و تخليه آبخانه اي
676
تهيه مدل رياضي رونديابي سيلاب در يك سيستم رودخانه اي به روش موج ديناميك
677
تهيه مدل رياضي شبيه سازي جريان غيرماندگارمتغير تدريجي در شبكه هاي آبياري با معلوم بودن شرايط مرزي داخلي
678
تهيه مدل رياضي يك سيستم تزريق سوخت انژكتوري
679
تهيه مدل شبيه سازي و بهينه سازي آب زيرزميني با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
680
تهيه مدل عددي به منظور پيش بيني كوبشدر موتورهاي بنزيني
681
تهيه مدل مفهومي و رياضي براي پيش بيني تغذيه مصنوعي مستقيم يا تزريق با چاه
682
تهيه مدل هاي كاهندگي طيفي شتاب افقي براي البرز و ايران مركزي
683
تهيه مدلي براي بازرسي، تعمير ونگهداري لوله هاي انتقال گاز ونفت به سكوهاي دريايي
684
تهيه مستربچ دوده براي كاربرد در لوله هاي پلي اتيلن
685
تهيه مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در يك راكتور بستر ثابت به كمك يك كاتاليست دو منظوره
686
تهيه مسكن انعطاف پذير بر مبناي هماهنگي مدولار
687
تهيه مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين از آمين‌ها، فنيل‌سيانيدها و استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ها
688
تهيه مشتقات ايميدازول با استفاده از پليمر حاوي نانو ذرات پالاديوم
689
تهيه مشتقات پيراني با استفاده از كاتاليزور MCM-41 عاملدار شده با گوانيدين و 3-كلرو پروپيل تري متوكسي سيلان
690
تهيه مشتقات جديد 2- متيل تيو -5- ايميدازوليل چالكون داراي استخلافهاي آلكيل و آلكيل آريل مختلف بعنوان تركيبات ضدميكروب .
691
تهيه مشتقات جديد پلي آميد ٬گرافن و نانوسيليكا و كاربرد آنها در تهيه نانوكامپوزيت ها ٬سنتز شيميايي و زدودن مواد آلي از آب
692
تهيه مشتقات دي‌هيدرو‌پيريميدين‌-2،4،5-تري‌اون از مواد اوليه فنيل‌ايزوسيانات، آمين‌ها و آلفا-هالوكتو‏استر
693
تهيه مشخصات فني فيلم هاي پليمري در صنعت
694
تهيه مشخصه يابي و مطالعه خواص سيستم لايه نازك شفاف سه گانه zno/tio2/zno به روش اسپري پايروليزيز , Synthesis of Zno/Tio2/Zno thin films system by spray pyrolysis method and study of structural,optical and electrical oroperties
695
تهيه مطالب درسي با رويكرد نيازسنجي براي دانشجويان كارشناسي زبان انگليسي در ايران: درس بيان شفاهي داستان كوتاه
696
تهيه مطالعه طيفي و تعيين ساختار تركيبهاي C12H24N3OP و C9H13N2OP
697
تهيه مكانوشيميايي گارنت ايتريوم-آهن جانشاني شده با اينديوم نانومتري و مطالعه ويژگي هاي مغناطيسي آن
698
تهيه منحني هاي جامع رفتاري مدول ديناميكي با استفاده از نتايج آزمايش هاي مدول برجهندگي و خزش پذيري
699
تهيه منحني‌هاي شكست لرزه‌اي براي سكوهاي ثابت دريايي بر مبناي روش‌هاي احتمالاتي
700
تهيه منسوج آنتي باكتريال با پايه گياهي به روش نانو(الكتروريسي)
701
تهيه منيزيم و پتاسيم از آب درياچه اروميه
702
تهيه مواد اوليه ساينده آلومينايي به روش ترميت
703
تهيه مواد اوليه ساينده هاي طبيعي
704
تهيه مواد با ساختار ميكرو و نانو به عنوان جاذب هاي ريز استخراج فاز جامد و ريز استخراج فيلم نازك براي آناليز نمونه هاي زيست محيطي توسط روش هاي كروماتوگرافي
705
تهيه مواد جديد براي كاهش مقاومت الكتريكي خاك بر پايهC3N4 فلز دار شده با مس، نيكل و روي و همچنين كك معدني اصلاح شده بررسي كاربرد آن ها در سيستم هايد حفاظتي
706
تهيه مونومرها و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4-(4- N-1،8-نفتاليميدوفنيل ) و 4-(4-استاميدوفنيل )يورازول
707
تهيه ميكروپلت هاي سولفات آهن يك آبه بوسيله دستگاه پلت ساز
708
تهيه ميكروذرات فيبروئين ابريشم حامل ونكومايسين به روش رسوبدهي
709
تهيه ميكروذره پليمرحاوي داروي دگزامتازون به كمك تراشه‌هاي ميكروفلوئيديك
710
تهيه ميكروستون سالن تثبيت شده و بررسي كارآيي آن در جداسازي و تغليظ فلزات به روش FI-AAS و ابداع يك روش جديد براي اندازه گيري سيانيد در آبها
711
تهيه ميكروكپسولهاي حاصل از تكنيك امولسيون دوتايي به روش خشك كن پاششي-استفاده از نشاسته اصلاح شده به عنوان ماده ديواره اي
712
تهيه ميكروكرات سلول-هيدروژل به عنوان جوهر زيستي به روش ميكروفلوئيديك
713
تهيه نانو TiO2 و لايه نشاني به روش سل- ژل براي حذف آلاينده‌هاي آب بر مبناي خاصيت فتوكاتاليستي
714
تهيه نانو الياف الكتروريسي شده از نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد - گرفن عاملدار شده و برر سي خواص نهايي به منظور بستر تثبيت عامل رشد
715
تهيه نانو الياف پلي اكريلونيتريل از طريق فرايند الكترواسپينيك
716
تهيه نانو الياف تقويت شده با گرافن مغناطيسي به روش الكتروريسي و كاربرد آن در ماسكهاي تنفسي به منظور جذب آلاينده هاي شيميايي موجود در جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و بررسي سنتيك جذب و تخريب آنها
717
تهيه نانو الياف رساناي پروتون، حاوي نانو ذرات اصلاح شده ي سيليكاتي از طريق برق ريسي، جهت كاربرد در غشاي پيل سوختي
718
تهيه نانو الياف سوپرا مولكول بر پايه گروه اتصالي UPy با روش برق ريسي
719
تهيه نانو الياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم و بررسي جذب گازهاي سمي توسط آن ها
720
تهيه نانو امولسيون از آلياژ قير/ پليمر به روش وارونگي فازي
721
تهيه نانو اينديوم قلع اكسيدهاي غني شده با اكسيد روي و نانولوله هاي كربني جهت الكترود هاي هادي و شفاف بر روي بستر پليمري
722
تهيه نانو پارتيكل هاي PLAGAŸ حاوي كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني به روش برون تني
723
تهيه نانو پودر از ضايعات ابريشم و بررسي خواص فيزيكي و شيميائي مخلوط فيلم آن با پلي پروپيلن
724
تهيه نانو پودر در اكسيد تيتانيوم به روش سل - ژل و بررسي اثر دماي كلسينه روي اندازه نانو ذرات آن , preparation ti20 nano powders by sol-gel processing and study the effect of the calcination temperatnre on the size of nanopartilesc
725
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb )Zro.25 Tio.84(o3(بوسيله فرآيند سل -ژل با استفاده از بوتانوئيك اسيد , Preparation lead zirconate titanate )PZT( nanopowders by sol-gel processing using butanoic acid
726
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb)Zro.25,Tio.84(O3( بوسله فرآيند سل -ژل با استفاده از پروپيونيك اسيد , Preparation lead Zirconate Titante )PZT( Nano Powders by Sol-gel Processing , using Propionic Acide
727
تهيه نانو پودرهاي فريت نيكل جانشان سازي شده با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
728
تهيه نانو پوشش ض ضد حريق و بررسي خواص و رفتار آن
729
تهيه نانو حامل‌هاي كامپوزيتي زيست‌تخريب‌پذير بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
730
تهيه نانو حاملين باردار با بارمثبت براي كاربرددر اهداف دارورساني
731
تهيه نانو داروهاي مزو حفره
732
تهيه نانو دندريمر بر پايه ملامين جهت استفاده به عنوان يك كاتاليزور در واكنش هاي ديلز آلدر و بررسي خواص سوپرا مولكولي آن
733
تهيه نانو ذرات Mg2SiO4 به روش سل ژل و تعيين ريز ساختار آن
734
تهيه نانو ذرات اصلاح شده سيليكا و مطالعه نقش كاتاليستي آن در مشتقات a- هيدروكسي آميد
735
تهيه نانو ذرات اكسيد روي و آلومينيوم و مطالعه خواص ترموالكتريكي لايه هاي نازك تهيه شده با استفاده از روش كندوپاش در خلا
736
تهيه نانو ذرات اكسيد كروم از تجزيه كمپلكس هگزا اوره كروم (III)نيترات به كمك تابش ميكروويو
737
تهيه نانو ذرات اكسيدمنيزيم و تعيين ريزساختار آن به روش هاي مبتني بر تحليل خطوط پراش
738
تهيه نانو ذرات پلاتين و يون روتنيوم (III)روي دندريمر حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي آلي
739
تهيه نانو ذرات پلي دوپامين و مطالعه بر هم كنش آنها با مولكولهاي زيستي
740
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
741
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
742
تهيه نانو ذرات دو فلزي اصلاح شده و معرفي آن ها به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي
743
تهيه نانو ذرات دي اكسيد قلع در بستر هاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه هاي آلي در تصفيه آب
744
تهيه نانو ذرات طلا و روتنيم قرار گرفته روي نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده با درخت سان حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات آلي
745
تهيه نانو ذرات فريت منيزيوم به روش همرسوبي و بررسي ويژگيهاي الكتريكي و مغناطيسي آنها
746
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري داروي پردنيزولون
747
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري هيدرازين و مشتقات آن
748
تهيه نانو ذرات كراتين با استفاده از روش الكترواسپري و بررسي تجربي و تئوري رهايش داروي دوكسوروبيسين از نانو ذرات حاصل
749
تهيه نانو ذرات كيتوسان بارگذاري شدهبا مزالازين و بررسي رهايش دارو
750
تهيه نانو ذرات كيتوسان پيوند زده شده به گرافن اكسايد به عنوان سامانه دارو رساني
751
تهيه نانو ذرات لايه اي هيدروكسيدي دو گانه Zn-Alحاوي+Fe3+, Mn2 با نسبتهاي فلزي متفاوت وبررسي ميزان تبلور و اندازه ذرات آنها
752
تهيه نانو ذرات لايه دوگانه هيدروكسيديCU-ALوCu-Fe با نسبت هاي فلزي متفاوت و بررسي جذب علف كش هاي توفوردي,ام سي پي آ و گالانات توسط آنها
753
تهيه نانو ذرات معدني AL-MGبا ساختار لايه دوگانه هيدروكسيدي
754
تهيه نانو ذرات نقره اصلاح شده با تركيبات آلي و كاربرد ان در توسعه حسگرهاي رنگ سنجي
755
تهيه نانو ذرات نقره با استفاده از پيش ماده پليمر كوئورديناسيوني جديد از نقره (I) تيوسيانات
756
تهيه نانو ذرات نيكل فريت (NiFe2o4)در حضور سورفكتانت به روش
757
تهيه نانو ذرات و نانو ساختار هاي هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي
758
تهيه نانو روكش هاي هيبريدي مقاوم به خراش بر روي پلي كربنات
759
تهيه نانو ساختارهاي Ag/Fe-Tio2 و Ag-Cu/Tio2 بر روي ورق تيتانيوم و استفاده از آن ها به عنوان فوتو آند در حفاظت كاتدي نوري فولاد ضد زنگ
760
تهيه نانو ساختارهاي پليمرهاي قالب مولكولي معدني به روش سل- ژل براي تشخيص گزينشي داروي ناليديكسيك اسيد از سيال بيولوژيك
761
تهيه نانو ساختارهاي مس (II) سولفيد به روش هاي رفلاكس و سولووترمال: كاربردآن ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين و تخريب فوتوكاتاليتيكي تعدادي از رنگدانه هاي آلي
762
تهيه نانو ساختارهاي هيبريدي بر پايه اكسيدروي جهت ساخت و بهينه‌سازي فوتوديود
763
تهيه نانو سيمان ژئو پليمري بر پايه كائولن
764
تهيه نانو فيبرهاي كامپوزيتي الكتروريسي شده حاوي چارچوب فلز-آلي NH2-MIL-125(Ti) جهت حذف كربن دي اكسيد
765
تهيه نانو قالب هاي مولكولي بر پايه ي متاآكريليك اسيد
766
تهيه نانو قالبهاي مولكولي بر پايه پلي وينيل پيريدين
767
تهيه نانو كاتاليزور مس -روتنيوم ، بر پايه نانولوله كربني از طريق احياء شيميايي توسط فرمالدئيد جهت استيم رفرمينگ متانل , preparation of nano catalyst cu-ru/cnts by chemical reduction with formaldehyde for steam reforming of methanol
768
تهيه نانو كاتاليست هاي اسپينل از پيسازهاي جديد براي واكنش هاي هيدروژناسيون كربن مونوكسايد و جابه جايي اب - گاز
769
تهيه نانو كامپوزيت EPDM/MMT/EPDM.MAH هيبريد شده با دوده حاوي مورفولوژي اكسفوليت و اينتر كاليت؛ مقاومت عبوري نسبت به گاز
770
تهيه نانو كامپوزيت بر پايه پلي پيرول و نانو لوله كربني جهت كاربرد در ابر خازن ها
771
تهيه نانو كامپوزيت پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو اكسيد تيتانيوم اصلاح شده سطحي توسط فرآيند اختلاط مذاب واكنشي: مطالعه ريز ساختار، نور تخريب پذيري و خواص آنتي باكتريال
772
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن ترفتالات با نانو كلي، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي توليد شده از پليمريزاسيون درجا
773
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن سو كسينك بو هميت و تاثير نانو ذره در تاخير اندازي شعله
774
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن سوكسينات/ نانو سپيوليت به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي زيست تخريب پذيري
775
تهيه نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات / نانولوله به روش انتقال اتم درجا برگشتي
776
تهيه نانو كامپوزيت پلي وينيل الكل و بررسي قابليت كنترل رهايش دارو در آن
777
تهيه نانو كامپوزيت پلي يوزتاني تابش پز با خاصيت هدايت الكتريكي و بررسي خواص آن
778
تهيه نانو كامپوزيت پليمر زيست تخريب پذير بر مبناي PLA و آلياژ pcl/pla با نانو رس و بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص آن
779
تهيه نانو كامپوزيت پليمر و مواد رسانا همراه با نقره در سلول خورشيدي پليمري
780
تهيه نانو كامپوزيت پليمري بر پايه نانو لوله هاي طبيعي هالويزيت به روش RAFT
781
تهيه نانو كامپوزيت پيشرفته از الياف الكتروريسي شده پلي لاكتيك اسيد و نانو لوله هالوايزيت در كاربردهاي زيستي
782
تهيه نانو كامپوزيت سه جزئي CuO/YSZ به عنوان ماده اوليه آندي پيل سوختي اكسيد جامد
783
تهيه نانو كامپوزيت كايرال جديدي بوسيله دوپينگ پلي{ # - 2-سك-بوتيل آنيلين} با نانو سيليكاسولفوريك اسيد بعنوان اسيد جامد دوپه كننده در حالت جامد (حلال آزاد)
784
تهيه نانو كامپوزيت كيتوسان- نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
785
تهيه نانو كامپوزيت ليگنين سولفونات مغناطيسي و كاربرد آن در سنتز هتروسيكل هاي شش عضوي
786
تهيه نانو كامپوزيت مونتموريلونيت TEP EDARG - FFO و مطالعه خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت حاصل
787
تهيه نانو كامپوزيت ها ي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
788
تهيه نانو كامپوزيت هاي CN/EPDLL/EPDL با استفاده از روش جديد تزريق آب
789
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
790
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي پيرول ، اكسيد روي / دي اكسيد تيتانيوم , preparation of nano composites of poly pyrrole and ZnO/TiO2
791
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري با سيليكات هاي اصلاح شده با اصلاحگرهاي پليمري سنتزشده با روش پليمريزاسيون زنده راديكالي
792
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه كربن نانو تيوپ / ABS و بررسي خولص فيزيكي - مكانيكي آنها
793
تهيه نانو كامپوزيت هاي رسانا بر پايه كو پليمرهاي پلي(آنيلين اتيل 3- آمنيو بنزوات)و پلي (آنيلين بوتيل 3- آمنيو بنزوات)
794
تهيه نانو كامپوزيت هاي سيليكوني- سيليكا به عنوان سيستم هاي خزه جدا
795
تهيه نانو كامپوزيت هاي هيدروكسيدي دو گانه لايه اي حاوي يون هاي نيكل، كبالت، روي و آهن با گرافن و كاربرد اين نانو مواد به عنوان الكتروكاتاليست در اكسيداسيون آب
796
تهيه نانو كامپوزيت هيبريدي yalC onaN/3OCaC-onaN/CVP و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي
797
تهيه نانو كامپوزيت¬هاي هيدروژليجديد با پليمر و كوپليمر پلي (N,N- دي متيل آمينو اتيل متاكريلات)و هيدروكسيد لايه¬اي دوگانه Zn-Al-NO3با آموكسي سيلين(LDH-AMOX) براي دارو رساني
798
تهيه نانو كاميوزيت گرافن اكسيد - زير كونيوم و مشخصه يابي اندر كنش به روش اسپكتروفتومتري
799
تهيه نانو كپسول از عصاره برگ بو (.LAURUS NOBILIS L) و ارزيابي اثر ضد سرطاني ان
800
تهيه نانو كريستال هيدروكسي آپاتيت از استخوان ، شكل دهي و كاربرد آن در جدا سازي سرب از آب
801
تهيه نانو كي ليت هاي آلومينيم، نيكل و مس با كوپفرون و بررسي ساخت آلومينات هاي مس و نيكل نانو ذره ايي از مخلوط اين كي ليت ها
802
تهيه نانو مواد مغناطيسي داراي گروه‌هاي ايميني و بررسي حذف كاتيون سنگين سرب (ІІ) از پساب‌ و بررسي فعاليت كاتاليستي بستر‌هاي پالاديم‌دار شده دركاهش پارانيتروفنل
803
تهيه نانو نانوكامپوزيت هاي جاذب امواج الكترومغناطيس با استفاده از مايعات يوني
804
تهيه نانو نيكل اكسيد با استفاده از كربوكسيليك اسيدها و شناسايي آن
805
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
806
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
807
تهيه نانو هموپليمر و كوپليمر از شيف بازN -( 3-آمينو پروپيل) پيرول - ساليسيل آلدهيد با پيرول به روش پليمريزاسيون شيميايي و الكتروشيميايي ,شناسايي و بررسي خواص آنها
808
تهيه نانو هموكوپليمري بي تيوفن با 3-دورسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص آنها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
809
تهيه نانو همووترپليمر (آنيلين-ارتو متوكسي آنيلين-ارتومتيل آنيلين)به روشهاي شيميايي و الكتروشيميايي وبررسي رسانايي،حلاليت و مورفولوژي آنها
810
تهيه نانو همووكوپليمربي تيوفن با3- دودسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص انها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
811
تهيه نانو هيدروژل حساس به نور بر پايه آلجينات، براي تهيه زخم پوش
812
تهيه نانو واكسن غير تزريقي سياه سرفه و ارزيابي پاسخ هاي ايمني آن در مدل حيواني
813
تهيه نانو‌‌كامپوزيت پلي‌اتيلن ترفتالات/ نانو‌‌‌‌‌‌رس در حضور زنجيرافزا و بررسي مدل سينتيكي
814
تهيه نانو‌ذرات دي‌اكسيد قلع در بسترهاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه‌هاي آلي در تصفيه آب
815
تهيه نانو‌كامپوزيت اپوكسي / نانوپيگمنت و استفاده از آن در فرمولاسيون پوشش‌هاي پودري
816
تهيه نانوالياف الكتروريسي‌شده پلي‌كاپرولاكتون/پلورونيك به همراه نانوذرات اصلاح سطحي شده‌ هيدروكسي‌آپاتيت به منظور استفاده دركاربردهاي مهندسي بافت استخوان
817
تهيه نانوالياف پلي لاكتايد در محدوده قطرهاي مختلف به روش الكتروريسي
818
تهيه نانوالياف پليمري با ساختار هسنه- پوسته،خواص و كاربردهاي آن
819
تهيه نانوالياف پليمري خون سازگار بر پايه پلي يورتان جهت كاربرد در پچهاي قلبي
820
تهيه نانوالياف حاصل از بازيافت (هيدروليز) آنزيمي الياف سلولزي جهت استفاده در تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي يورتاني
821
تهيه نانوالياف حامل DNA به روش الكتروريسي براي كاربرد در مهندسي بافت
822
تهيه نانوالياف زيست¬تخريب¬پذير با ريز ساختار هسته-پوسته بر پايه يورتان ترموپلاستيك و ژلاتين با استفاده از فرآيند برق ريسي: مطالعه رفتار سلولي
823
تهيه نانوالياف كربن فعال و كربن فعال دوپ شده حاوي اكسيد روي
824
تهيه نانوامولسيون هاي روغن در آب توسط روش دماي وارونگي فاز
825
تهيه نانوبيوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات تركيب مزوحفره عاملدارشده MCM-41 و كاربرد آن در دارورساني
826
تهيه نانوپودر از پشم و بررسي خواص فيلم مخلوط آن با پلي پروپيلن
827
تهيه نانوذرات از آبكافت آنزيمي الياف پروتئيني
828
تهيه نانوذرات اكسيد آهن (III)به روش سل- ژل و بررسي كاربرد آن در سنتز تك ظرف 2-آمينو-3-سيانوپيرانوپيران در محيط آبي با استفاده از فناوري شيمي سبز
829
تهيه نانوذرات جامد ليپيدي حاوي ديكلوفناك و بررسي اثر ضد التهابي آن در شرايط برون تن
830
تهيه نانوذرات فريت كبالت -آهن (co0.75 fe2.25 O4) به روش هم رسوبي و بررسي تاثير بازپخت بر ويژگيهاي مغناطيسي هاي آن ها
831
تهيه نانوذرات كبالت اكسايد(Co3O4) بر روي بستر سه بعدي نانولوله هاي كربني و كاربرد آن در واكنش آزادسازي هيدروژن براي استفاده در پيل هاي سوختي
832
تهيه نانوذرات كربني توخالي و بررسي رئولوژي آنها در بستر نيوتني
833
تهيه نانوذرات كروم (III) اكسيد پوشيده شده با پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري بيس فنول آ توسط طيف سنجي فلورسانس
834
تهيه نانوذرات كيتوسان و اصلاح سطحي آن توسط PEG به عنوان حامل دارو
835
تهيه نانوذرات مزومتخلخل سيليكا بارگذاري شده با عوامل ضدميكروبي پلي‌ميكسين B و ونكومايسين و بررسي خواص ضدميكروبي آن‌‌ها
836
تهيه نانوذرات مس تثبيت شده روي بستر MCM-41 و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
837
تهيه نانوذرات مغناطيسي به كمك امواج فراصوت با بسامد پايين و مطالعات تجربي و مكانيك كوانتومي جذب سطحي آلاينده هاي زيست محيطي توسط نانوذرات
838
تهيه نانوذرات مگنتيت جانشاني شده با ايتريوم به روش هيدروترمال و بررسي تاثير جانشاني بر ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
839
تهيه نانوذره كيتوزان حاوي عصاره متانلي و آبي قارچ تراميتس ورسيكالر و بررسي اثرسميت سلولي آن بر روي رده سلول سرطاني Skbr-3
840
تهيه نانوذره هاي آلياژي مس-روي هيبريدشده با مولكول تيزانيدين به روش سايش ليزري و بررسي فعاليت ضدباكتري آن‌ها
841
تهيه نانوذره هاي اكسيدي آلومينيوم و تيتانيوم و بررسي پيش ماده هاي آلكوكسيدي بر ويژگي هاي آنها
842
تهيه نانورنگدانه اكسيدهاي فلزي مخلوط با تيتانيوم اكسيد و بررسي و مقايسه خواص بازتابندگي NIR آن‌ها
843
تهيه نانوساختارهاي TiO2 دوپ شده دوتايي تنگستن-گوگرد به روش اكسيداسيون آندي الكتروشيميايي و بررسي مورفولوژي، ساختار، ويژگي هاي نوري و فوتوالكتروشيميايي آن ها
844
تهيه نانوساختارهاي مولكولي فوليك اسيد دفري‌اكسامين در سطح الكترود طلا و مطالعه اندركنش آن‌ها با يون گاليم(III): كاربرد براي گرفتن سلول‌هاي سرطاني
845
تهيه نانوسلولز و بررسي رفتار رئولوژيكي و بلورينگي نانو كامپوزيت بر پايه ي PLA/Nano cellulose
846
تهيه نانوغشاها بر پايه پلي سولفون و بررسي عملكرد آنها در تصفيه پسابهاي رنگي صنعت نساجي
847
تهيه نانوفوتوكاتاليست ها بر پايه اكسيدهاي فلزي با مورفولوژي هاي مختلف با استفاده از مايعات يوني و كاربرد آن در تخريب مواد رنگ زا موجود در پساب
848
تهيه نانوفوتوكاتاليست هاي اكسيد مس به روش اولتراسونيك و كاربرد آن در تخريب مواد رنگزاي موجود در پساب
849
تهيه نانوكاتاليزگر Fucoidan/Fe3O4 با استفاده از جلبكFucus vesiculosus و بررسي كاربرد آن در تهيه تركيبات ايميدازولي
850
تهيه نانوكاتاليزور آهن اكسيد تثبيت شده و بررسي كاربرد آن در سنتز چندجزئي مشتقات كرومن
851
تهيه نانوكاتاليزور هيبريدي مغناطيسي اوره / سيليكا / اكسيد آهن و استفاده از آن در سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي
852
تهيه نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs) و سديم آلژينات مغناطيسي جهت كاربرد در سنتز مشتقات ايميدازولي
853
تهيه نانوكاتاليزورهاي كامپوزيتي و هسته/پوسته بر پايه آهن اكسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات1،4ـدي هيدروپيريدني و پلي هيدروكينوليني
854
تهيه نانوكاتاليزورهاي هسته/پوسته مغناطيسي و كاربرد آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل ايميدازولي، كينازوليني و زانتن ها
855
تهيه نانوكاتاليست Ca-La با روش ميكروامولسيون و مطالعه سينتيكي آن براي توليد بيوديزل
856
تهيه نانوكامپوزيت CoTi-TiC به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
857
تهيه نانوكامپوزيت FeNi3/NiFe2O4 به روش سنتز احتراق محلولي
858
تهيه نانوكامپوزيت اپوكسي / اكريليك رابر / گرافن و مطالعه رفتار چقرمگي آن
859
تهيه نانوكامپوزيت پايه TPU/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي
860
تهيه نانوكامپوزيت پايه ترموپلاستيك پلي يورتان(TPU)/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي : مطالعه پيزورزيستيو و بازآرايي ساختاري
861
تهيه نانوكامپوزيت پلي ﴿اتيلن ترفتالات-كو-اتيلن آديپات﴾/نانوهيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي خواص حرارتي با در نظر گرفتن امكان سنجي زيست تخريب پذيري
862
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با استفاده از پليمريزاسيون انتقال به زنجير كاتاليزوري برگشت پذير
863
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم امولسيون
864
تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان هاي پراكنده شده در آب بر پايه نانوصفحات گرافن اكسايد اصلاح شده با ماكروسيكل هاي كليكس ]4[آرني: تهيه، شناسايي و خواص ضد خوردگي آن ها
865
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
866
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌بوتيلن سوكسينات سولفونه/نانوذره كربني و مطالعه رسانش الكتريكي و زيست‌تخريب‌پذيري آن
867
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌يورتان فوق‌آبگريز و بررسي عوامل موثر بر آن
868
تهيه نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر TPU/CNT: بررسي تاثير نسبت فازسخت به نرم بر خواص دي الكتريك، آستانه رسانش الكتريكي و حافظه شكلي
869
تهيه نانوكامپوزيت دو جزئي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي/ هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص آن براي استفاده در مهندسي بافت استخوان
870
تهيه نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج الكترومغناطيس باند ايكس بر پايه ترموپلاستيك يورتان و هيبريد نانو‌گرافيت/ فيلر فرو الكتريك
871
تهيه نانوكامپوزيت كربن نيتريد گرافيتي هماتيت و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي آلي
872
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر ‌اكريل آميد/‌2- اكريل آميدو- 2-‌متيل-پروپان‌سولفونيك‌اسيد/ نانورس اصلاح شده به روش پليمريزاسيون درجا و مطالعه پايداري و خواص رئولوژيكي آن
873
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات - chdm و نانوكلي از طريق ÷ليمريزاسيون درجا و بررسي اثر آنها بر سينتيك پليمريزاسيونو خواص حرارتي
874
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي‌بوتيلن سوكسينات- اتيلن ترفتالات/نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوالياف آن و بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و زيست‌سازگاري
875
تهيه نانوكامپوزيت گرافن/كيتوسان و استفاده از آن در رهايش كنترل شده دارو
876
تهيه نانوكامپوزيت مغناطيسي با بستر پليمرهاي زيستتخريبپذير سلولز وكيتوسان و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل دارويي
877
تهيه نانوكامپوزيت نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
878
تهيه نانوكامپوزيت نايلون 66 / نانورس با روش بين سطحي- درجا و بررسي خواص آن
879
تهيه نانوكامپوزيت نقره -هيدروژل قابل فرسايش حاوي داروهاي آنتي بيوتيك و كاربردآن درتهيه نانو سوسپانسيون هاي داروئي
880
تهيه نانوكامپوزيت هادي پلي‌آنيلين/ نانولوله‌هاي كربني به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني
881
تهيه نانوكامپوزيت هاي PC/ PVDF/ MWCNTs با مورفولوژي به هم پيوسته و بررسي خواص الكتريكي آن
882
تهيه نانوكامپوزيت هاي PU/MWCNT و بررسي اثر اصلاح شيميايي MWCNT بر خواص مكانيكي و الكتريكي آنها
883
تهيه نانوكامپوزيت هاي آلي- معدني Alq3 به روش لايه نشاني دوراني و بررسي خواص نوري آن به منظور استفاده در ديودهاي نورگسيل آلي
884
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي پورتاني بر پايه روغن كرچك با استفاده از نانو پركننده گرافن و بررسي خواص آنها
885
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات گرافن به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم معكوس درجا
886
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان و بررسي اثر ساختار شيميايي زنجير بر خواص حافظه شكلي
887
تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج الكترومغناطيس و بررسي خصوصيات ساختاري، مغناطيسي و دي الكتريك آن در ناحيه ريزموج
888
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي پلي اورتان بر پايه روغن سويا و بررسي خواص آن ها
889
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي گرافن- پلي اكسو متالات و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در اكسايش الكلها و حذف و تخريب رنگ هاي آلي
890
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي ZnO/MgAl2O4، ZnO/CuAl2O4، ZnO/NiAl2O4، ZnO/CoAl2O4 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن‌ها
891
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي كربن مزومتخلخل و پليمر بريليانت كرزيل بلو به‌عنوان بستر نانو ذرات پلاتين به منظوراكسايش الكتروكاتاليستي متانول
892
تهيه نانوكامپوزيت¬هاي فتوكاتاليست¬-گرافن عامل¬دار شده با تركيبات آلي فلزي و استفاده از آن براي حذف فتوكاتاليستي آلاينده¬¬ي رنگي متيلن بلو(MB)
893
تهيه نانوكامپوزيتPVC/Clay به روش آلياژ‌سازي مذاب و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
894
تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي آنيلين وبررسي برخي خواص آن ازقبيل مورفولوژي وساختمان شيميايي
895
تهيه نانوكامپوزيتهاي زيستي بر پايه نانولوله هاي طبيعي هالويزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم و بررسي خواص رهايش دارو
896
تهيه نانوكپسول هاي مواد رنگزاي فلورسنتي بر پايه نفتاليميد از طريق پليمريزاسيون ميني امولسيوني
897
تهيه نانوكربن دوپ شده بانيتروژن به عنوان الكتروكاتاليست عملكرد بالا براي پيل هاي سوختي الكل مستقيم
898
تهيه نانوكريستال هاي سلولز با پيوند پليمري به روش پليمريزاسيون RAFT
899
تهيه نانولوله هاي كربني مغناطيس شده به روش الكتروشيميايي و كاربرد آن در جذب رنگ از پساب نساجي
900
تهيه نانومواد اصلاح شده با تركيبات آلي و بكارگيري آن در حسگرهاي الكتروشيميايي
901
تهيه نانومواد كاتدي فسفات آهن ليتيم به روش همرسوبي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي يون ليتيم
902
تهيه نانوهيدروژل ابريشم به منظور تكميل دارويي كالاي نساجي
903
تهيه نانوهيدروژل سلولزي لوفا به منظور تكميل كالاي نساجي
904
تهيه نانوهيدرو‍ل هاي حساس به محرك هاي محيطي به منظور تكميل منسوجات پنبه اي
905
تهيه نخ رسانا از نانوالياف حاوي نانو لوله هاي كربني به روش الكتروريسي
906
تهيه نخ مركب به روش نيروي الكتروستاتيك
907
تهيه نخ مغزيدار لايكرا در سيستم ريسندگي رينگ و بررسي خواص فيزيكي آن
908
تهيه نخ و پارچه حلقوي پودي در سيستم ساير و ودولاي معمولي و مقايسه خواص آنها
909
تهيه نرم افزار Plan Business در شركت صنايع الكترونيك شيراز
910
تهيه نرم افزار WPS براي يك سازه جوشي
911
تهيه نرم افزار آموزشي تحليل ترانسفورماتور تكفاز به كمك نر م افزار LAB VIEW
912
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي سوئيچ به كمك Visual C++
913
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي موبايل به كمك Visual C++
914
تهيه نرم افزار آناليز زمان سنجي و تخصيص تعداد ماشين بافندگي
915
تهيه نرم افزار ارزيابي راحتي سفر خودرو
916
تهيه نرم افزار برآورد احجام و هزينه اجراي پروژه هاي تونل و شيرواني هاي سنگي
917
تهيه نرم افزار براي تهيه الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي
918
تهيه نرم افزار براي طراحي سيستم تهويه تونل ها به روش طولي و با استفاده از بادبزن سقفي
919
تهيه نرم افزار براي طراحي شبكه هواي فشرده معدن مثال موردي معدن كهلو
920
تهيه نرم افزار براي محاسبه توزيع وزن كشتي وممان آب آرام
921
تهيه نرم افزار براي محاسبه سازه اي كشتي در قسمت مياني و تعيين وزن بر اساس فاصله فريم بندي طولي و عرضي
922
تهيه نرم افزار براي محاسيه تنشهاي عرضي منطقه اي در مدل ساده شده فاب عرضي كشتي به كمك روش اناليز ماتريسي سازه ها
923
تهيه نرم افزار براي نمايش فضايي چگونگي توزيع روشنايي در حفريات زيرزميني همراه با مثال موردي
924
تهيه نرم افزار براي واكنشهاي گاز-جامد
925
تهيه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج زيرزميني (مورد مطالعاتي: معدن سرب و روي انگوران)
926
تهيه نرم افزار به منظور تعيين حد روباز و زيرزمين معادن بر مبناي پيشنهاد دان نيلسون
927
تهيه نرم افزار به منظور تعيين عيار حد تهيه بر اساس الگوريتم لين (LANE)
928
تهيه نرم افزار به منظور طراحي الكوهاي آتشباري در تونلها
929
تهيه نرم افزار بيوگرافي الكترونيك
930
تهيه نرم افزار تبديل زنجيرهاي طرح ماشين هاي حلقوي تاري به حركات لپينگ
931
تهيه نرم افزار تحليل انتقال حرارت كره
932
تهيه نرم افزار تحليل و طراحي انواع خر پاهاي صفحه اي و فضايي به روش Finite Element
933
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
934
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
935
تهيه نرم افزار تخمين هزينه ساخت كشتي
936
تهيه نرم افزار ترموديناميكي تعادلات فازي گاز ميعاني PVT Gas Condensate
937
تهيه نرم افزار تنظيم و هماهنگي رله هاي كليد كوپلاژ و جداكننده
938
تهيه نرم افزار جامع تحليل داده هاي اندازه گيري شده و بدست آوردن سيكل رانندگي خودروها
939
تهيه نرم افزار جامع و كاربردي براي محاسبه انتقال حرارت سه بعدي با منبع انرژي در مختصات كارتزين با استفاده از روش تفاصل محدود
940
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
941
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
942
تهيه نرم افزار جهت ارزيابي الگوهاي آتشباري در معادن روباز سنگ آهن ايران مركزي (چغارت ، گل گهر، چادرملو)
943
تهيه نرم افزار جهت انتخاب نوع ماشين آلات بارگيري در معادن رو باز
944
تهيه نرم افزار جهت برآورد بهينه مقاومت چسبندگي و زاويه اصطكاك سنگ با استفاده از اطلاعات آزمايشات مكانيكي سنگ
945
تهيه نرم افزار جهت بررسي عملكرد موتورهاي توربو جت
946
تهيه نرم افزار جهت بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز
947
تهيه نرم افزار جهت تحليل و طراحي انواع خرپاهاي دو و سه بعدي
948
تهيه نرم افزار جهت طراحي برخي از پارچه هاي دولا
949
تهيه نرم افزار جهت طراحي بهينه خطوط انتقال فشار قوي
950
تهيه نرم افزار جهت طراحي جامع روشنايي الكتريكي
951
تهيه نرم افزار جهت طراحي جوش و اتصالات جوشي
952
تهيه نرم افزار جهت طراحي لينگ HF
953
تهيه نرم افزار چاه آزمايي و بررسي شعاع توده تشكيل ميعانات گازي روي تعييرات فشار گذرا
954
تهيه نرم افزار چيدن اتوماتيك قطعات با اشكال هندسي دو بعدي بر روي ورق استاندارد
955
تهيه نرم افزار حل مسائل گسل هاي قائم و مايل
956
تهيه نرم افزار درماني ADHD و بررسي اثربخشي آن بر نشانه‌هاي اختلال ADHD بر كودكان دبستاني شهر اصفهان
957
تهيه نرم افزار راهنما جهت استاندارد كردن مبدلهاي پوسته و لوله براساس TEMA
958
تهيه نرم افزار رايانه اي كاربرد روش مهندسي ارزش در پروژه هاي آبي
959
تهيه نرم افزار شبيه ساز فرآيند تراشكاري
960
تهيه نرم افزار شبيه سازي استاندارد WIMAX در فركانس GHZ 5/8
961
تهيه نرم افزار شبيه سازي ديناميكي واحد دفع آب ترش
962
تهيه نرم افزار شبيه سازي عملكرد راكنورهاي بستر متحرك
963
تهيه نرم افزار شبيه سازي و ايجاد جريان هاي ديناميك ترانس هاي قدرت و خروجي ترانس هاي جريان جهت تست رله ديفرانسيل با درنظر گرفتن مدل دقيق ترانس هاي اندازه گيري
964
تهيه نرم افزار شستشوي شيميايي مبدل هاي حرارتي
965
تهيه نرم افزار طراحي الگوهاي آتشباري در معدن روباز
966
تهيه نرم افزار طراحي الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي بر مبناي روابط گونيا
967
تهيه نرم افزار طراحي سازه اي بارجهاي فولادي طبق آئين نامه S.B.A
968
تهيه نرم افزار طراحي سيكلهاي تبريد مجهز به سيالات چند جزئي و كاربرد آن در طراحي كارخانه مايع سازي گاز طبيعي
969
تهيه نرم افزار طراحي سيلندر
970
تهيه نرم افزار طراحي كشتي نفت كش در محدوده 25000 - 50000 تن
971
تهيه نرم افزار طراحي مبادلهاي حرارتي هواخنك
972
تهيه نرم افزار طراحي مبدل حرارتي صفحه اي
973
تهيه نرم افزار طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده
974
تهيه نرم افزار طراحي نقشه تابلو فرش با استفاده از گره هاي هنري
975
تهيه نرم افزار طراحي و ارائه اطلاعات توليد براي ماشينهاي گردباف ژاكارد
976
تهيه نرم افزار طراحي و انتقال اطلاعات توليد جهت ماشين تخت باف نيمه الكترونيك
977
تهيه نرم افزار علمي -آموزشي حل جريان مافوق صوت به روش مشخصه ها
978
تهيه نرم افزار كاربردي براي تعيين پود مصرفي در سالن بافندگي
979
تهيه نرم افزار كاربردي جهت طراحي بلنك در قالبهاي كشش و طراحي و ساخت قالب نشيمن فنر خودرو
980
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي ارزيابي پتانسيل استخراج كانسار به روش روباز در مرحله اكتشاف
981
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي انتخاب بهترين مدل رياضي محض جهت پيش بيني سرعت حفاري
982
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي بدست آوردن كشتي هاي محتمل و كشتي بهينه
983
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي تحليل استاتيكي ساختمان كشتي در مقطع مياني
984
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
985
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه سطح بيروني كشتي همراه با كاربردهاي آن به انضمام راهنماي استفاده از نرم افزار
986
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تحليل و بررسي اثرات تزريق آب به كمپرسور توربين هاي گازي و نيروگاه
987
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تعيين قيمت تمام شده باريت طي مراحل مختلف در كارخانه درين كاشان
988
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور مدل سازي آيروترموديناميكي يك ميكرو توربين گاز
989
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام محاسبات استحكام طولي شناورها
990
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت تبديل نقشه هاي اتوكد برجي كدهاي CNC
991
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت ترسيم پروانه هاي سري Wageninen-B
992
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رده بندي مهندسي سنگ هاي [سيستم هاي RSR,RMR,Q]
993
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رسم نمودار فازهاي دوتايي
994
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت طراحي روشنائي خيابانها و جاده ها
995
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي ديناميك موتورهاي سنكرون و آسنكرون سه فاز در لحظات راه اندازي و بارگيري و اتصال كوتاه
996
تهيه نرم افزار كامپيوتري حل معادلات جزئي كوپل واكنشهاي گاز - جامد از روش تربيت متعامد
997
تهيه نرم افزار كامپيوتري رسم دياگرام پايداري در محيط اكسيژن و دياكسيد گوگرد
998
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي كشتي
999
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي مسير 3 بعدي چاههاي جهت دار و افقي
1000
تهيه نرم افزار كامپيوتري مدلهاي محاسبه تغيير انرژي آزاد انحلال
بازگشت