<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تلفيق گزينشي دو روش sca, ssm ازروشهاي soft OR به منظور برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علم وهنر .
2
تلفيق مبادلات بين بخشي در سازمان اكو (براي ايجاد اتحاد اقتصادي)
3
تلفيق مدل اولري WRF با مدل فتوشيميايي جهت پيش بيني آلودگي هوا در كلان شهرها نظير تهران
4
تلفيق مدل ساختاري تفسيري و مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي عمراني
5
تلفيق مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي در مكانيايي واحد هاي آموزشي مطالعه موردي منطقه شش تهران
6
تلفيق مدل كوبيت و مدل بلوغ هم سويي لوفتمن به منظور ارزيابي و اندازه گيري سطح بلوغ هم سويي راهبردي كسب و كار و فناوري اطلاعات در سازمان ها
7
تلفيق مدل هاي LUIM و شبكه هاي باور بيزين براي پهنه بندي و ارزيابي ريسك فرسايش خاك در حوزه آبخيز كرچمبوي، استان اصفهان
8
تلفيق مدلLUIM و شبكه‌هاي باور بيزين براي پهنه‌بندي خطر فرسايش در حوزه قره‌آقاچ شهرستان سميرم
9
تلفيق مدلهاي رياضي و GIS به منظور پهنه بندي و برآورد خسارت سيل
10
تلفيق مديريت ريسك سازماني و استراتژي شركت‌هاي ساخت‌و‌ساز: نگاه كاربردي بر شناسايي عوامل و ارائه چارچوب‌هاي موثر در اجراي مديريت ريسك سازماني در ايران
11
تلفيق مديريت زنجيره تامين و مديريت استراتژيك با تاكيد بر سازمان هاي ايراني
12
تلفيق مفاهيم ناب و شش سيگما در مديريت توليد
13
تلفيق مفرغ لرستان با خط كوفي
14
تلفيق ملاحضات زيست محيطي و اقتصادي كاربرد زمين در برنامه ريزي راهبريد شهري نمونه موردي : منطقه 21 شهر تهران ( غرب مسيل كن)
15
تلفيق مهندسي ارزش و مهندسي همزمان جهت رسيدن به حداكثر بهره وري و ارائه مدل تلفيقي در قالب يك مثال عملي
16
تلفيق ميان فيزيك سنگ و وارون سازي تغييرات دامنه با دورافت براي توصيف مخزن در يكي از ميادين نفتي ايران
17
تلفيق نخ و چرم در بافته هاي تزييني
18
تلفيق نرم افزارها براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي
19
تلفيق نقش مايه هاي موجود در كاشي هاي دوره ي ايلخاني با فرم هاي سراسليمي در طراحي زيور آلات
20
تلفيق نقشهاي اسليمي و ختايي با مكتب نقاشي بصري
21
تلفيق نقوش گره چيني و نقش مايه هاي پريميتيو ﴿بدوي﴾ در طراحي و ساخت اشياي تزييني ﴿پارتيشن، لايتينگ، ميز، كتابخانه﴾
22
تلفيق هنر و تكنولوژي در مكتب كانادا
23
تلفيق هنر و تكنولوژي ذر مكتب كانادا
24
تلفيق و برنامه ريزي حوزه دولاب - ابراهيم آباد
25
تلفيق و برنامه ريزي حوزه هامانه كذاب
26
تلفيق و برنامه ريزي: حوزه قوام آباد - زارچ
27
تلفيق و مدلسازي چند متغيره داده هاي ژئوفيزيك با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري علي آباد و دره زرشك جهت شناسايي كليدهاي اكتشافي
28
تلفيق و مدلسازي داده هاي ژئوفيزيكي با حفاريهاي اكتشافي انجام شده در كانسارهاي مس پورفيري چاه فيروزه، سريدون و نوچون جهت تفكيك زون هاي پر عيار
29
تلقي عامه شيعيان از علم امام در سه سده نخست
30
تلقيح متقابل قارچهاي اندوفايت همزيست در دو ژنوتيپ فسيكوي بلند و رديابي آن با استفاده از نشانگرAFLP
31
تلمبه هاي گريز از مركز تلمبه هاي آبي - طرح و محاسبه
32
تلميح در قصايد خواجوي كرماني
33
تلميحات و اشارات در اشعار اديب نيشابوري
34
تلميحات و اشارات در پنجاه قصيده ناصرخسرو
35
تلميحات و اشارات درجلد 1 ديوان شهريار
36
تلميحات و تمثيلات و اعلام در آثار مهدي حميدي شيرازي
37
تلميحات و تمثيلات و اعلام در ديوان فرصت شيرازي
38
تله اندازي و كنترل نوري ذرات به روش پلاسموني
39
تله متري - طراحي و ساخت مدارهاي فركانسي راديويي
40
تله متري بر اساس فيبر نوري
41
تله متري تصوير از طريق TCP/IP با استفاده از برد Embedded ARM و سيستم عامل لينوكس
42
تله متري رطوبت دما و گاز محيط توسط SMS
43
تله متري، بخشي مالتي پلكس ، مدولاسيون مياني و شبيه سازي سيگنالها
44
تله هاي زندگي
45
تله ويزيون وسيله ارتباط جمعي
46
تلواسه
47
تلويزيون
48
تلويزيون ، تكنيك و هنر
49
تلويزيون به مبدل ديجيتالي اوسيلوسكوپ
50
تلويزيون در ايران
51
تلويزيون ماهواره اي و هويت جنسيتي دختران جوان ( مطالعه موردي : دختران جوان در شهر تهران )
52
تلويزيون و آداب ﴿ اخلاق رسانه اي﴾ رسانه
53
تلويزيون و كودك
54
تم و وارياسين ها در نيمه ي اول قرن بيستم
55
تماس زباني از طريق ترجمه: تاثير نظام وجهي زبان انگليسي بر گونه ي علمي زبان فارسي
56
تماشا گه تاريخ
57
تماشاخانه
58
تماشاخانه تهران از آغاز تا حال
59
تماشاخانه ﴿مجموعه سينمايي﴾
60
تماشاخانه: يك گام به سوي تئاتر مردمي
61
تماشاگاه فرهنگ و تمدن مهاباد سيرانگاي ژيار
62
تماشاگر تئاتر
63
تماشاگه شهر
64
تمام نگار و بررسي اثر تغيير طول موج در بازسازي تمام نگار
65
تماميت پيشرفته در فضاي متريك فازي
66
تماميت خواهي از منظر هگل
67
تماميت نظريه قياس استثنائي در منطق قديم
68
تمايز اكوتيپهاي مختلف زنبورهاي پارازيتوييد شته ي خالدار يونجه، Therioaphis trifolii (Hemiptera: Aphididae) ، با استفاده از داده هاي ريخت شناسي، مولكولي و بوم شناختي
69
تمايز بين تعهد نتيجه و تعهد وسيله در حقوق ايران و UNIDROIT و بررسي آثار اين آثار
70
تمايز بين جريان هجومي و خطاي داخلي ترانسفورماتور با استفاده از تحليل Wavelet و الگوريتم HMM
71
تمايز بين مراحل اوليه و پيشرفته بيماري آلزايمر با استفاده از تصاوير مغزي EEG
72
تمايز سلول هاي بنيادي كارسينوماي جنيني به سلول عصبي در دستگاه كشت سه بعدي
73
تمايز سلولهاي استرومايي مغز استخوان به كارديومايوسيت ها و آناليز آنها با تكنيك RT_PCR
74
تمايز سلولهاي استرومايي مغز قرمز استخوان به سلولهاي عضله قلبي در محيط كشت
75
تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش به سلولهاي عصبي با استفاده از استوروسپورين همراه با مورفين
76
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي مشتق از مغز استخوان انسان به سلولهاي قلبي به روش آزمايشگاهي
77
تمايز سلولهاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انساني به سلولهاي كبدي در محيط آزمايشگاهي
78
تمايز سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان به سلول هاي عضله قلبي در محيط كشت و بررسي آن به روش ايمونوسيتوشيمي
79
تمايز كاركردي سلولهاي بنيادين مزانشيمال به سلولهاي اندوتليال شرياني با بارگذاري همزمان كششي و برشي
80
تمايز هاي بدن،در سبك پوششي زنان ايران (مطالعه موردي:زنان تبريز)
81
تمايزات مباني اخلاقي امام خميني(ره) با مباني ارسطو
82
تمايزات منطقه اي اقتصاد دانش بنيان در استان هاي ايران
83
تمايل به هم خَلقي ارزش و تاثير آن بر يادگيري و نوآوري سازماني
84
تمايل دانش آموزان دبيرستانهاي گنبد به اقامه نماز
85
تمبر ايران
86
تمبر ايران
87
تمبر زباني براي گفتگوي تمدنها
88
تمثل، تجسد و تجلي خدا در متون يهودي، مسيحي و اسلامي
89
تمثيل در اشعار صائب
90
تمثيل در علم سياست
91
تمثيل غير حيواني (پارابل و اگزمپلوم ) در گلستان و بوستان سعدي
92
تمثيل و تصوير در مثنوي "با نگاهي به دريا"
93
تمثيل و تفهيم در طراحي و آرم
94
تمثيل و رمز:دريچه اي به دنياي انيميشن
95
تمد
96
تمدن جهاني از منظر اديان آسماني
97
تمدن جيرفت و بررسي آثار و نقوش اين تمدن
98
تمركز بر روي آناليز چندين مدل مديريت موجودي توسط فروشنده بر حسب روش بازپرسازي بهينه در حالت قطعي و توسعه مدل با در نظر گرفتن پس افت
99
تمركز زدايي مديريت زمين شهري در جهت تخصيص بهينه منابع(مطالعه موردي :شهر ايذه)
100
تمركز زدايي و توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران: يك رويكرد سيستمي ديناميكي
101
تمركز و عدم تمركز در آموزش و پرورش
102
تمركز و عدم تمركز در حكومت قاجار و پيامدهاي آن ( 1250 - 1324 ه . ق )
103
تمركز و عدم تمركز در سازمانها و نقش آن در كارآيي سازمان
104
تمركز، رقابت و جهت عليت بين عناصر بازار در صنايع فلزات اساسي ايران از سال 1374 الي 1392
105
تمركززدايي مالي و نابرابري منطقهاي در استانهاي ايران
106
تمرين هاي ابتدائي براي سازني
107
تمكان سجي استفاده از تركيب كولرهاي تبخيري مستقيم و غيرمستقيم در تهويه ساختمان ها
108
تمكين
109
تملك اراضي توسط شهرداري ها و دولت
110
تمليك و تملك اراضي توسط سازمان ملي زمين و مسكن و تامين نصابهاي مالكانه در نظام حقوقي ايران
111
تمليك يكجانبه در فقه و حقوق ايران
112
تمهيد مبنايي نظري براي حفاظت، به منزلۀ حوزه اي ميان رشته اي در پيشبرد تحقيقِ تاريخ معماري ايران
113
تمهيدات ايمني از حريق در ساختمانهاي بلند
114
تمهيدات سينمايي
115
تمهيدات شهرسازي به منظور كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله ﴿شهر چالوس﴾
116
تمهيدات معمارانه گذشتگان براي مقابله با زلزله در بناهاي تاريخي شهر تبريز
117
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
118
تمهيدهاي سينمايي و علوم شناختي
119
تميز كاري نقاشي ﴿ رنگ و روغن روي پارچه ﴾
120
تميز كردن آزمايشگاهي غشاهاي اسمزمعكوس
121
تميز كردن شيميايي غشاء اسمز معكوس گرفته شده توسط قندها
122
تميز كننده آلتراسونيك
123
تميزكاري نقاشي (رنگ روغن روي پارچه )
124
تن پوش يك بار مصرف
125
تنازبفييتادلليصدغ لثيغ
126
تناسب افسانه هاي عاميانه ايراني با فيلم كارتون و عروسكي
127
تناسب جرم و مجازات از ديدگاه اسلام
128
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
129
تناسب حجم كتاب هاي درسي علوم ، تاريخ ، جغرافيا و تعليمات ديني پايه پنجم ابتدائي نسبت به ساعت تدريس آنها
130
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه ، براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
131
تناسب سازي تجهيزات آشپزخانه براي افراد استفاده كننده از صندلي چرخدار
132
تناسبات طلايي در معرق چوب
133
تناسخ از نظر حكماي مشاء و متعاليه
134
تناص القصص القرآنية في نهج البلاغة
135
تناظر ترموديناميكي برخي سياه چاله ها با گاز وان در والس
136
تناظر متناهي طيف در توسيع هاي حلقه نوتري
137
تناظريابي گرافي تصاوير قدرت تفكيك بالاي سنجش از دور
138
تناعغلاذرلزسطي
139
تناقض قرآني در اشعار ابوالعتاهيه و سنايي
140
تناقضيات اميل- بحث كلي راجع به اميل
141
تناليته ، پنتاتونيسم و هارموني پارالل در آثار دبوسي ( پرلودها براي پيانو سولو )
142
تناوب در كوهمولوژي گروه ها و تحليل هاي كامل
143
تنبلي اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه مقايسه اي ميان شهروندان يزد و خرم آباد)
144
تنبور از ديرباز تاكنون
145
تنبيه زوجه توسط زوج از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران و كنوانسيون بين الملل
146
تنبيه و بازجويي انتظامي از نظر فقه و حقوق
147
تنجيز و تعليق در عقد وكالت از ديدگاه مذاهب اسلامي
148
تنديس هاي شبانه عكاسي از مجسمه ها در شب با رويكرد سورئاليستي
149
تنزيه و تشبيه در اشعار عبدالرحمان جامي
150
تنسي ويليامز
151
تنسي ويليامز و تحليل نمايشنامه باغ وحش شيشه اي
152
تنش T در محيط ناهمسان گرد ترك دار
153
تنش پيش -تراكمي و رابطه آن با ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي برخي از خاكهاي اصفهان
154
تنش در يك جسم نيمه بي نهايت با تعدادي ترك
155
تنش زدايي به روش التراسونيك
156
تنش قائم در نانو حفره صفحه اي
157
تنش ها در سنگ
158
تنش ها و تغيير شكلهاي پسماند ناشي از فرآيند پخت در بدنه كامپوزيتي شناور
159
تنش هاي باقيمانده در جوش
160
تنش هاي پسماند در جوش مقاومتي آلومينيوم و تاثير پارامترهاي جوش بر آن
161
تنش هاي جانبي شفت پروانه
162
تنش هاي موضعي در اطراف اتصال ها در مخازن كروي
163
تنش هاي هرتز
164
تنش‌هاي ايجاد شده بر اثر نفوذ در ذرات الكترودي نانو مقياس با استفاده از مدل فازي
165
تنشسياتناسنت
166
تنشهاي پس ماند و عمليات حرارتي تنش گيري تنشهاي پس ماند در يك فولاد مخصوص
167
تنشهاي حرارتي
168
تنشهاي حرارتي بر روي ديواره ناشي از برخورد ذرات در يك رايزر گاز-جامد
169
تنظيم اتوماتيك رله هاي ديفرانسيلي با در نظر گرفتن اثراشباع ژنراتور سنكرون و خطاهاي داخلي تجهيزات قدرت در محاسبات اتصال كوتاه
170
تنظيم اتوماتيك رله هاي فركانسي جهت حذف بار
171
تنظيم ارتفاع و سطح خودرو در حين ورود ارتعاشات غيرمتقارن به چرخ ها با استفاده از تعليق بادي با فنرهاي بادي متصل به يكديگر
172
تنظيم برنامه كامپيوتري طراحي اوليه توربين جريان محوري
173
تنظيم بهينه ولتاژ در شبكه¬هاي هوشمند با استفاده از يك ساختار غيرمتمركز و هماهنگ
174
تنظيم بهينه‌ي پارامترهاي عناصر موجود در مسير برق رساني به واحدهاي حرارتي بزرگ در فرايند بازيابي سيستم قدرت
175
تنظيم پارامترهاي الگوريتم هاي فرا ابتكاري با استفاده از از طراحي آزمايش ها
176
تنظيم پارامترهاي پايدارسازهاي شبكه برق ايران بر اساس اطلاعات PMU با هدف كم كردن نوسانات بين ناحيه‌اي
177
تنظيم پارامترهاي روش فيدبك تكرار شونده
178
تنظيم پارامترهاي سيستم كنترل PID با الگوريتم غذا يابي باكتري
179
تنظيم پارامترهاي سيستمVOIPبا توجه بهپارامترهاي شبكه وكيفيت صوت اندازه گيري شده
180
تنظيم پوياي سرعت يادگيري در الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
181
تنظيم تپ ترانسفورمرهاي شبكه مصرف داخلي نيروگاه هاي بخار جهت بهينه سازي مصرف داخلي در شرايط توليد گوناگون
182
تنظيم تصميمات قيمت گذاري تحت شرايط مشاركت و رقابت بين دو زنجيره تامين حلقه بسته (مطالعه موردي صنعت دارو)
183
تنظيم تطبيقي زمان واقعي سيستم حفاظت شبكه توزيع هوشمند
184
تنظيم تطبيقي ناحيه هاي حفاظتي رله هاي ديستانس در حضور عنصر STATCOM در شبكه
185
تنظيم تقسيم سلولي
186
تنظيم جريان اسپيني خالص در حلقه كوانتومي با سه رابط و نقطه كوانتومي
187
تنظيم حفاظت نوسازان توان رله هاي ديستانس با استفاده از بررسي توان شبكه
188
تنظيم خانواده در استان بوشهر
189
تنظيم خانواده و فرزندآوري از نگاه فقه اماميه
190
تنظيم خودچيني نانو ساختار بلور پليپروپيلن (پلي‌مورفيزم) از طريق افزودن نانوذرات كوپليمر استايرن/اكريونيتريل و بررسي فرسايش آلياژ
191
تنظيم خودكار سرعت تردميل بدون دخالت كاربر
192
تنظيم خودكار ليزرهاي قفلِ مُدي با استفاده از هوش مصنوعي
193
تنظيم دقيق شبكه هاي كانولوشني عميق براي طبقه بندي آثار هنري
194
تنظيم رابطه منبع –مقصد در فلفل دلمه اي و بررسي تغييرات مدل حركت مواد غذايي، عملكرد و كيفيت ميوه در گلخانه كم نور
195
تنظيم راه اندازهاي رله هاي ديستانس در يك شبكه قدرت
196
تنظيم رله ها و اينترلاك كليه هاي فشار قوي نيروگاه حرارتي
197
تنظيم رله هاي جريان زياد زمين طرفين ترانسفورماتورهاي سه سيم پيچه بوسيله برنامه كامپيوتر
198
تنظيم رله هاي ديجيتالي فشار قوي توسط كامپيوتر
199
تنظيم زمان بندي چراغ راهنمايي براي كنترل ترافيك چهارراه
200
تنظيم ساختار و پارامترهاي شبكه هاي عصبي با استفاده از الگوريتم هاي فرااكتشافي براي دسته بندي
201
تنظيم ضرايب كنترل كننده PID با الگوريتم ژنتيك(GA) و PSO
202
تنظيم عوامل تاثيرگذار بر نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين متقابل نفتي جهت تثبيت منافع سرمايه گذاري
203
تنظيم فركانس در ريز شبكه ي بادي - ديزلي با استفاده از چرخ طيار و پيل سوختي
204
تنظيم قطعاتي از استاد ابوالحسن صبا براي تار و بم تار
205
تنظيم قواعد فازي بوسيله يادگيري تشديدي
206
تنظيم كامپايلر به منظور كم كردن منابع مصرفي مورد نياز برنامه براي اجرا بر روي ماشين هاي منابع محدود
207
تنظيم كنترلر فازي سيستم تعليق فعال خودرو
208
تنظيم گلوكز خون بيماران ديابتي با رويكرد طراحي كنترل كننده هاي هوشمند
209
تنظيم مجدد زمين در پهنه هاي مخروبه بافت تاريخي شهر يزد (نمونه موردي: محله گازرگاه شهر يزد)
210
تنظيم مدت پروژه و به حداقل رساندن هزينه كل
211
تنظيم مدل سيال مخزن با در نظر گرفتن پارامتر حلاليت
212
تنظيم منظومهء شيخ صنعان براي نمايش راديويي
213
تنظيم ميانگين بهينه ي فرايند با در نظر گرفتن مدل كنترل موجودي يكپارچه ي فروشنده خريدار در زنجيره تأمين
214
تنظيم نورتابي نانوبلورهاي سلنيد روي با آلايش فلزات واسطه و با استفاده از پوسته سولفيد روي
215
تنظيم و جايابي بهينه PST در شبكه هاي قدرت (با پياده سازي در برنامه پاشا)
216
تنظيم و راه اندازي ماشين فولي فشن
217
تنظيم و كاليبراسيون سيستم ديفراكتومتري نوتروني پودر و انجام آزمايشاتي جهت شناسايي مواد
218
تنظيم و كنترل امپدانس مفصل در هر زير حركت بروش MPIC
219
تنظيم و مضراب گذاري رديف منتظم الحكماء و بررسي تطبيقي آن با رديف ميرزا عبدالله به روايت نورعلي برومند ﴿ دستگاه شور ﴾
220
تنظيم و هماهنگي بهينه رله هاي جريان زياد با منظور نمودن منحني خرابي كابلها
221
تنظيم و هماهنگي بهينه رله هاي ديستانس و جريان زياد با يكديگر توسط الگوريتم ژنتيك
222
تنظيم و هماهنگي رله هاي جريان زياد در شبكه هاي بهم پيوسته با استفاده از تكنيك بهينه سازي
223
تنظيم و هماهنگي رله هاي نيروگاه بخاري
224
تنظيم و هماهنگي قابل انعطاف رله هاي اضافه جريان و هماهنگي بهينه تركيب رله هاي ديستانسي و اضافه جريان در شبكه هاي بهم پيوست
225
تنظيم و هماهنگي كامپيوتري رله هاي ديستانس نوع مهو و كواد در شبكه هاي قدرت
226
تنظيم وفقي رله بازبست جهت جلوگيري از عملكرد نابه‌هنگام فيوزها در شبكه توزيع داراي منابع توليد پراكنده
227
تنظيم وفقي رله‌هاي اضافه جريان در شبكه‌هاي توزيع با حضور نيروگاه‌هاي بادي
228
تنظيم وقفي رله ديستانس در خطاي اتصال زمين با مقاومت بالا
229
تنظيم ولتاژ توسط كنترل غير متمركز در شبكه هاي هوشمند در حضور رفتار نامطلوب
230
تنظيم ولتاژ شبكه هاي توزيع با ضريب نفوذ بالاي منابع فتوولتائيك توسط مديريت توان اكتيو و راكتيو
231
تنظيم وهماهنگي بهينه حفاظت شبكه توزيع
232
تنظيم وهماهنگي بهينه رله هاي ديستانس و جريان زياد فازي و زمين به كمك الگوريتم ژنتيك
233
تنظيم‌سازي موضعي براي برنامه‌هاي رياضي با قيود تعادلي
234
تنفس و نوازندگي ترمبون
235
تنقيح ملاك ميزان ديه
236
تنگناهاي توسعه در سينماي مستند ايران
237
تنگي تنگه ائورت Coarctation و بررسي در باب آبستني هاي مكرر روي اين بيماري
238
تنهائي اگزيستانسياليستي در آثار آنتونيوني
239
تنهايي
240
تنهايي و سرگشتگي انسان معاصر در انيميشن "مِري و مكس" از "آدام اِليوت" با تكيه بر انديشۀ متفكران اگزيستانسياليست
241
تنهايي و فضاي ذهني نقاش
242
تنوع باكتري هاي همزيست دروني زنجره خرما Ommatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) و تاثير حذف باكتري همزيست Arsenophonus بر دموگرافي آفت
243
تنوع بين و درون گونه هاي مختلف بومادران از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
244
تنوع توده هاي زيره سبز با استفاده از نشانگرهاي SRAP،ISSR و و يژگي هاي مورفولوژيك در شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي
245
تنوع جمعيتي آرتمياي پارتنوژنز درمنطقه خاورميانه به روش مورفولوژيك و مولكولي
246
تنوع جمعيتي سيچليد ايراني Iranocichla hormuzensis رودخانه مهران و سرچشمه خورگو استان هرمزگان
247
تنوع جمعيتي كپور دندان اصفهان ﴿Aphanius isfahanensis﴾
248
تنوع در فضاهاي شهري خيابان امام خميني (آبادان
249
تنوع در فضاهاي شهري خيابان امام خميني (آبادان)
250
تنوع زيستي پروكاريوت هاي درياچه ميقان
251
تنوع زيستي پروكاريوت هاي درياچه ميقان
252
تنوع زيستي دوجورپايان زيرزميني جنس Nipharghus در بخش هاي جنوبي استان همدان
253
تنوع زيستي گونه هاي زيرزميني جنس niphargus در تشكيلات كارست و غار شمال استان ايلام
254
تنوع زيستي ماكروفون خاك در خرد زيستگاه هاي مختلف در جنگل شروينة جوانرود
255
تنوع ژنتيكي آلفا- بتا و سيكل سل در مزدوجين داوطلب ازدواج شهرهاي آبادان و خرمشهر , genetic variation alfa,bata and cycle cell in marriage volunteers in abadan and khoramshahr cities
256
تنوع ژنتيكي اجزاي عملكرد و برخي صفات زراعي در جوامع F4 بزرك(.Linum usitatissimum L)
257
تنوع ژنتيكي ارقام انگور ايراني بر اساس نشانگرهاي RAPD و SSR
258
تنوع ژنتيكي ارقام پسته ايراني براساس نشانگرهاي RAPD
259
تنوع ژنتيكي ايزوله هاي مختلف قارچ هاي اندوفايت در چند ميزان گرامينه با استفاده از PCR-RAPD
260
تنوع ژنتيكي برخي ارقام انار در ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD
261
تنوع ژنتيكي برخي از پروونانس هاي پده با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگر RAPD در خزانه آزمايشي اصفهان
262
تنوع ژنتيكي برخي از جمعيت هاي بلوط ايراني(QuercusBrantii)بر اساس تجزيه و تحليل كاريوتيپ كروموزومي
263
تنوع ژنتيكي برخي صفات زراعي و اجزاي عملكرد دانه در برخي از جمعيت هاي F2 گلرنگ
264
تنوع ژنتيكي برخي صفات زراعي و صفات فيزيولوژيك ژنوتيپ‌هاي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
265
تنوع ژنتيكي برخي گونه هاي وحشي گندم غرب و شمال كشور با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره
266
تنوع ژنتيكي بين 60 ژنوتيپ پايه گيلاس با استفاده از ماكرهاي SSR و ISSR
267
تنوع ژنتيكي بين و درون گونه اي خصوصيات بذري در اسپرس ﴿.Onobrychis spp﴾
268
تنوع ژنتيكي جدايه هاي Pyricularia oryzae عامل بيماري بلاست برنج و شناسايي توكسين هاي آن
269
تنوع ژنتيكي جمعيت تلاقي برگشتي حاصل از تلاقي جو زراعي و جو وحشي با استفاده ازنشانگرهاي ريزماهواره
270
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي پرورشي قزل‌آلاي ‌رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالي يابي جايگاه D-loop ميتوكندريايي
271
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي زنبور عسل ايراني ﴿Apis mellifera meda﴾ با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ريز ماهواره
272
تنوع ژنتيكي جمعيت هاي مختلف نما تدمو لدغده ريشه ﴿ . Meloidogyne spp ) درختان پسته با استفاده از آزمون ميزبان ها ي افتراقي و روش ها ي مولكولي در استان كرمان
273
تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي ....ايران بااستفاده از ماركر مولكولي...
274
تنوع ژنتيكي در گونه هاي گياه دارويي بومادران از طريق ماركرهاي پروتئيني و آنزيمي
275
تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف چاي كوهي ازنظر صفات مورفولوژيك،كل تركيبات فنوليك، فلاونوئيد و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط تنش شوري
276
تنوع ژنتيكي سياه گوش (Lynx lynx) در ايران با استفاده از ژنوم ميتوكندري
277
تنوع ژنتيكي شاه كولي جنوبي Alburnus mossulensis Heckel ،1843 در حوضه دجله با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره
278
تنوع ژنتيكي صفات زراعي- مورفولوژيك و اجزاي عملكرد دانه بين برخي از جمعيت‌هاي F2 گلرنگ (.Carthamus spp L) در دو رژيم رطوبتي
279
تنوع ژنتيكي قارچ Venturia inaequalis با استفاده از نشانگر ريز ماهواره و رديابي ژن هاي مقاومت به آن در ژنوتيپ هاي سيب ايران
280
تنوع ژنتيكي گله هاي پرورشي قزل آلاي رنگين كمان ﴿oncorhynchus mykiss﴾ با استفاده از نشانگر ريز ماهواره
281
تنوع ژنتيكي گونه كما ( Ferula ovina Boiss ) در مراتع غرب استان اصفهان
282
تنوع ژنتيكي گونه مركب Fusarium oxysporum عامل زردي و پژمردگي فوزاريومي نخود در استان كرمانشاه
283
تنوع ژنتيكي گونه هاي Trichodermaمرتبط با قارچ خوراكي Agaricus bisporus با استفاده از روشهاي مولكولي و مورفولوژيك
284
تنوع ژنتيكي گونه هاي بومادران (Achillea sp) با استفاده از نشانگر‌هاي مورفولوژيك و SRAP
285
تنوع ژنتيكي گونه هاي زراعي و وحشي جو از نظر خصوصيات زراعي و مورفولوژيك در شرايط عادي و تنش خشكي
286
تنوع ژنتيكي گياه چمني مرغ با كمك صفات مورفولوژيكي و نشانگر مولكولي ISSR
287
تنوع ژنتيكي ماهيان پرورشي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نشانگر ريز ماهواره
288
تنوع ژنتيكي و پسروي حاصل از خويش آميزي در نسل هاي S1 و S2 جوامع نعناء (Mentha spp)
289
تنوع ژنتيكي و تأثير عوامل فيزيولوژيكي بر مورفولوژي گل و تشكيل ميوه در بادمجان
290
تنوع ژنتيكي و تحمل تنش كمبود آب در گاودانه
291
تنوع ژنتيكي و شاخص هاي انتخاب در لاين هاي اصلاحي منتخب از توده هاي بومي بزرگ
292
تنوع ژنتيكي و مورفولوژيكي مشگك (.Ducrosia anethifolia Boiss)با استفاده از نشانگر‌هاي SRAP و صفات ظاهري
293
تنوع ژنتيكي وتغييرات جمعيتي باكتري sinorhi zobim meliloti در همزيستي با ژنوتيپ هاي مختلف يونجه
294
تنوع سوماكلونال گياهان باز زاشده از كشت بافت فلفل﴿Capsicum annuum﴾ با استفاده از نشانگر مولكولي SRAP
295
تنوع صادرات و تاثير آن بر رشد اقتصاد
296
تنوع صادرات و تاثير آن بر رشد اقتصادي
297
تنوع صفات مورفولوژيك، عملكرد اسانس و ميزان تركيبات فنوليك در توده‌هاي مختلف زنيان تحت تنش شوري
298
تنوع عملكرد كاتاليتيك در ريز و سفر گياه فستوكا
299
تنوع فنوتيپيك در تيتر آنتي بادي ناشي از واكسن بيماري برنشيت عفوني ، و ارتباط آن با عملكرد در مرغهاي بومي و تجارتي
300
تنوع فيزيولوژيك لاين هاي كلكسيون گندم بهاره WAMI سيميت تحت شرايط تنش و عدم تنش خشكي
301
تنوع قومي و تاثير آن بر تحولات سياسي عراق 2006 - 1991 م ( 1385-1370 ش )
302
تنوع كاتاليتيك ريزوسفر ارقام مختلف گندم در شرايط مزرعه
303
تنوع گونه اي زنبورهاي گال زاي بلوط دراستان كرمانشاه
304
تنوع گونه اي و الگوي پراكندگي سوسك هاي پوست خوار زيرخانواده( Scolytinae (Coleoptera: Curculionidaeدر استان كرمانشاه
305
تنوع گونه اي والگوي پراكندگي زنبورهاي پارازيتوييد زيرخانواده ي (Hymenopteara:Braconidae)Aphidiinae دراستان كرمانشاه
306
تنوع گونه اي والگوي پراكندگي زنبورهاي پارازيتوييدزيرخانواده (Hymenoptera:Braconidae)Aphidiinae دراستان كرمانشاه
307
تنوع مورفولوژيكي جمعيت هاي ماهي شاه كولي ﴿Alburnus mossulensis﴾ در ايران
308
تنوع مورفولوژيكي گونه خرمندي ﴿Diospyros lotus) با ارزيابي برخي از صفات برگ و ميوه آن در رويشگاه هاي شمال كشور
309
تنوع مورفولوژيكي و اكوفيزيولوژيكي در جمعيت هاي مختلف نيمه خواهري پسته و غربالگري ژنوتيب هاي سازگار با شرايط محيطي رفسنجان
310
تنوع مولكولي ويروس موزاييك يونجه و جمع آوري شده از ميزبان هاي مختلف در استان هاي اصفهان و چهارمحال وبختياري
311
تنوع ميزان توليد بذر، فيتوشيمي و آناتومي ريشه و ساقه گياه سنبله نيش دار (Stachys setifera)
312
تنوع و پارامترهاي ژنتيكي برخي صفات زراعي گلرنگ تحت دو رژيم رطوبتي
313
تنوع وراثتي و روابط ميان گونه اي گونه هاي ديپلوئيد جنس Triticum در ايران با استفاده از ماركرمولكولي IRAP
314
تنوع‌بخشي شخصي‌سازي‌ شده در توصيه‌ها با استفاده از اقلام دنباله طولاني
315
تنيدگي اخلاقي، خستگي ناشي از شفقت، تعارض كار و خانواده در پرستاران استان كرمان:ميانجي گري خود متمايز سازي
316
تنيدگي تحصيلي، پيشرفت تحصيلي، درگيري تحصيلي، فرسودگي تحصيلي، خودكارآمدي تحصيلي.
317
تنيده هايي از الياف فلزي
318
ته نقش زدايي هدف دار روش هاي ته نقش نگاري مبتني بر SVD در تصاوير
319
ته نقش نگاري تصاوير سطح خاكستري با استفاده از تبديل هادامارد
320
ته نقش نگاري تطبيقي با استفاده از اطلاعات عمق تصاوير
321
ته نقش نگاري در ضرائب كانتورلت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
322
ته ي ه، شناسا يي و مطالعه س ي نت ي ك نانو كاتاليزور Co - Fe تثب ي ت شده بر SiO 2 در فرآ ي ند ف ي شر – تروپش
323
ته‌نقش‌نگاري تصوير در حوزه تبديل
324
تهاتر در حقوق ايران
325
تهاتر قراردادي
326
تهاجم اسرائيل به كاروان آزادي و حقوق بين الملل
327
تهاجم فرهنگي
328
تهاجم فرهنگي
329
تهاجم فرهنگي
330
تهاجم فرهنگي برسي پيامدهاي فرهنگي و عوامل نفوذ فرهنگ بيگانه به ايران و تاثير ان در جامعه و روابط اجتماعي
331
تهاجم فرهنگي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان گنبد و راههاي مقابله با آن
332
تهاجم فرهنگي و خانواده
333
تهاجم فرهنگي و داههاي مقابله با آن
334
تهاجم فرهنگي و ريشه يابي ان
335
تهاجم فرهنگي و نقش روشنفكران معائد
336
تهاجم فرهنگي وبررسي نقش بسيج درمقابله با آن.
337
تهاجم فرهنگي وگرايش به مدگرايي در سده اخيرايران
338
تهبه غشاي نانوكامپوزيتي با خواص ضدباكتري مورد استفاده در پوشش زخم بر پايه ترموپلاستيك الاستومر اتلن وينيل استات / هيبريد هيدروكسي آپاتايت و نانو نقره با استفاده از فرايند الكتروريسي
339
تهخيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac- C6H5Op(S) [NR1R2][Nr3R4] (H=R1-4، گروههاي آلكيل يا آريل)
340
تهديد هاي امنيتي وروشهاي مقابله با ان
341
تهديدات امنيتي در سيستمهاي اطلاعات رايانه اي حسابداري ( مطالعه موردي بانكهاي دولتي عامل در سوريه)
342
تهديدات و فرصتهاي پديده جهاني شدن بر آموزش عالي .
343
تهديدها و فرصت هاي برآمده از حكومت اقليم كردستان براي جمهوري اسلامي ايران از منظر ديپلماسي عمومي
344
تهران : درخت وفضاي مدرن شهري
345
تهران ، پيدايش ، مراحل ، كيفيت و مشكلات رشد و توسعه آن
346
تهران در ويترين
347
تهران درشب
348
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه
349
تهران و دروازه هاي دوره قاجاريه : طرح مرمتي سر در كاخ موزه گلستان در عالي قاپو
350
تهه، مشخصه يايي و ارزيابي پوشش كامپوزيت تا نتاليوم هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
351
تهويه مطبوع بيمارستان
352
تهويه مطبوع بيمارستان 224 تختخوابي اصفهان
353
تهويه مطبوع بيمارستان با نرم افزار carrier
354
تهويه مطبوع تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
355
تهويه مطبوع در استخر شنا
356
تهويه مطبوع هواي بيمارستان 64 تختخوابي گرمي
357
تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي واحد صنعتي به سطح زير بناي 4000 متر مربع
358
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك ساختمان تجاري اداري 3 طبقه به روش دستي و نرم افزار Carrier [كرير]
359
تهويه مطبوع و حرارت مركزي يك مجوعه آموزشي واقع در شهرستان اهواز به روش نرم افزارcarrier [كرير]
360
تهويه مطبوع و طراحي سيستم تهويه مطبوع يك ساختمان پنج طبقه به وسيله نرم ا فزار كرير
361
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
362
تهويه مطبوع وحرارت مركزي
363
تهويه مطبوع، تاسيسات بهداشتي و برق يك مدرسه
364
تهويه ي تونل هاي ترافيك شهري و روش هاي مدلسازي آن
365
تهويه يك واحد آموزشي
366
تهية نانوكامپوزيت پليمري جاذب/پوشش امواج الكترومغناطيسي در محدودة فركانس 300MHz تا5GHzر1 بر پاية هيبريد گرافيت/ فريت و ماتريس پلي يورتان با ساختار اسفنجي و بررسي پارامترهاي مؤثر
367
تهيه
368
تهيه ، اعمال و بررسي تزئيني قرمز رنگ بر روي سفالينه
369
تهيه ، بررسي خواص و مطالعه كينتيكي رزين هاي پلي يورتان مورد مصرف در صنايع روكشهاي سطح
370
تهيه ، توصيف و فعاليت فوتوكاتاليتيكي نانوكامپوزيت هايZnO/Fe3O4 ، NiO/ZnOوZnO/NiO/Fe3O4 و كاربرد آن ها در تخريب
371
تهيه ، سنتز و بررسي خواص دزيمتر K2CR2O7 بعنوان يك دزيمتر استاندارد ثانويه و مطالعه و مقايسه عملكرد آن با دزيمترهاي فريك و پرسيكس شفاف در دزيمترهاي جامع سيستم پرتودهي 136-IR
372
تهيه ، شناسايي و برسي سينتيكي رزين هاي اوره فرمالدئيد مورد مصرف در روكش هاي سطح
373
تهيه ، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش كامپوزيت نيوبيوم - هيدروكسي آپاتيت براي كاربرد پزشكي
374
تهيه ،تدوين وارائه نقشه استراتژي شركت رزيتان (سهامي عام )
375
تهيه ،شناسايي و بررسي ويژگي هاي نورتابي پيش ماده هاي جديد براي سنتز نانو اكسيد كادميوم با استفاده از تركيبات باز شيف جديد
376
تهيه ،نشاندار سازي و بررسي توزيع بيولوژيكي كلروتوكسين وبومبزين با راديو نوكلوئيد هاي يد 131 و گاليوم 67 براي تصوير برداري و درمان تومور هاي سرطاني مغز ،سينه و پروستات
377
تهيه 1،1- دي استات ها با استفاده از كاتاليزور سريم (IV) تريفليت
378
تهيه 1و2و3- تري آزول هاي داراي حلقه 4-پايرون از طريق واكنش حلقه زايي 1و3-دوقطبي آلكين - آزيد تحت شرايط ملايم در آب
379
تهيه 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12- هگزا انيترو - 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 - هگزا آزا ايزوورتزيتان (HNIW) نانو سايز
380
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) و كاربرد آن براي سنتز بتا آمينو الكل ها از واكنش آمين ها با اپوكسيدها در آب.
381
تهيه 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي-N,N,N-تري‌متيل‌پروپان-1-آمونيوم كلريد (DAHPAC) به‌عنوان يك سورفكتانت جديد و كاربرد كمپلكس مس آن براي سنتز 3،2،1-تري‌آزول‌ها‎
382
تهيه 4،6-دي آريل-2-اكسو-1،2،3،4-تتراهيدروپيريميدين‌هاي استخلاف‌نشده در موقعيت 5 و بررسي اثر استخلاف در اكسايش حرارتي، اكسايش نوري و مطالعات محاسباتي آن‌ها
383
تهيه Ag2O ،Ag نانو ذره اي جهت كاتاليست فرآيند اكسيداسيون اتيلن
384
تهيه B- آ مينوالكل ها از طريق باز كردن حلقه هاي اپوكسيد با امين در حضور نانو - كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت Fe3O4
385
تهيه Fe2o3 و ساخت آهنرباي سراميكي
386
تهيه TCO با استفاده از نانوذرات In2O3 آلاييده با فلزات واسطه و كمپلكس ها
387
تهيه α-آمينوفسفونات‌ها با استفاده از نانوكامپوزيتهاي سيليكا-آلي متناوب مزومتخلخل بر پايه ايزوسيانورات
388
تهيه آب ميوه تغليظشده
389
تهيه آريل اكسي ايميدويل آزيدها، ايميدويل -(2- ترسيوبوتوكسي متيل )-1-آزيريدين و ايميدويل --N2-آمينو-1،4-دياكسان و مطالعات 1H-NMRپوياي آنها
390
تهيه آزا كرونها˛ پپتيدهاي حلقوي و پليمرهاي جديد حاوي l- سيستئين˛ l- سيستين و نفتالن: مطالعه تئوري˛ شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها با استفاده از ماكروسيكلها و نانوساختارهاي فلزي
391
تهيه آزاكرونهاي پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي نفتالن٬ مركاپتو اتانول و آمينواسيد l- سيستئين: نانوساختارهاي پليمري و عامل دار نمودن با تيولها
392
تهيه آزمايشگاهي الياف نايلون 6 به طريق ريسندگي تر و بررسي خواص آن
393
تهيه آزمايشگاهي غشا گرافن اكسيدي نانومتخلخل اتصال عرضي شده با پلي اتيلين ايمين
394
ﺗﻬيه آزﻣﺎيشگاهي ﻏﺸﺎ ﻣيكروﻓيلتراسيون ﭘﻠيمري
395
تهيه آزمايشگاهي غشاء به منظور شيرين سازي گاز طبيعي
396
تهيه آزمايشگاهي غشاء پرووسكايت جهت جداسازي اكسيژن
397
تهيه آزمايشگاهي غشاء پليمري سلولز استاتي
398
تهيه آزمون مقدماتي استعداد تحصيلي رشته علوم تجربي براي دانش آموزان سال اول نظام جديد متوسطه ناحيه يك آموزش و پرورش شيراز
399
تهيه آلبوم شناسايي عيوب و نواقص كت و شلوار مردانه و ريشه يابي منشاء خطا و راه حل پيشگيري آن
400
تهيه آلفا آمينوفسفونات با استفاده از نانو كامپوزيت هاي آلژينات مغناطيسي و پوسته صدف فرآوري شده با آسياب گلوله اي
401
تهيه آلفا-كتوتيوسيانات ها با آمونيوم تيوسيانات توسط امواج مافوق صوت
402
تهيه آلكيل لولينات‌هاي بلند زنجير با استفاده از مشتقات زيست‌توده در حضور ذرات نانو سيليكاي فيبري درخت‌گونه اصلاح شده به عنوان كاتاليست‌هاي ناهمگن
403
تهيه آلومينا به روش سل -ژل از الكوكسيدهاي آلومينيوم
404
تهيه آلياژ 605-L و بررسي خواص مكانيكي از طريق كنترل پارامترهاي عمليات حرارتي
405
تهيه آلياژ PU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
406
تهيه آلياژ پلي پروپيلن / پلي يورتان و بررسي نانو ساختار و خواص مكانيكي آن
407
تهيه آلياژ پليمر اكريليك با چند پليمر وينيلي ديگر به روش محلولي و بررسي خواص كششي الياف الكتروريسي شده آن
408
تهيه آلياژ لحيم كاري قطعات متالورژي پودر به روش آلياژسازي مكانيكي
409
تهيه آلياژPU/ SBR و بررسي پارامترهاي مؤثر برخواص نهايي آن
410
تهيه آلياژهاي ترموپلاستيك الاستومر (pp/NR ,pp/SBR ,pp/EPDM ,pp/NBR) و بررسي مورفولوژي، رئولوژي و خواص فيزيكي آنها
411
تهيه آميدها و استرهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل گربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و بررسي واكنشهاي P2 O5در برخي از تبديلات آلي
412
تهيه آميدين ها از آمين ها وبنزونيتريل ها و استفاده در واكنش هاي نوكلئوفيلي
413
تهيه آميزه پلي پروپيلن/پودر تاير آسيابي اصلاح شيميايي شده و بررسي تأثير پارامتر هاي موثر بر خواص مكانيكي آن
414
تهيه آميزه هاي بر پايه نشاسته/كيتوسان/كلاژن حاوي نانو ذره شيشه زيست فعال و خاك رس: ارزيابي خواص مكانيكي، زيست سازگاري و تخريب پذيري
415
تهيه آميژان AL-SR به واكنش و انحلال در مذاب و تاثير آن بر بهسازي آلياژ AL-SI يوتكتيك 413
416
تهيه آمين ها توسط آمين دار شدن كاهشي آلدهيدها و كتون ها با استفاده از اسيد اگزاليك به عنوان كاتاليست اسيدي جامد
417
تهيه آنتي بادي پلي كلونال كونژوگه شده با پراكسيداز ضد ... انسان در زرده تخم مرغ
418
تهيه آنتي بادي پلي كلونالبا منشا شتري عليه سم مار كبراي ايراني و بررسي خاصيت خنثي كنندگي آن در مدل حيواني
419
تهيه آنتي بادي منوكلونال Anti - CD02 نشاندار باگاليوم - 67 براي مقاصد تشخيصي
420
تهيه آندهاي DSA جهت توليد الكتروشيميايي كلرات وير كلرات سديم
421
تهيه آنزيم استرپتوكيناز نشاندار با گاليم -67 براي مقاصد تشخيصي
422
تهيه آيين نامه براي ساخت كشتي هاي كوچك در ايران
423
تهيه ابعاد سوئيچ dimensioning for Neax 16m )NEAX16M(
424
تهيه اپليكيشن موبايلي / كامپيوتري جهت طراحي ايرفويل
425
تهيه اپوكسي رزين بر پايه بيس فنل A با سخت كننده هاي متفاوت , preparation of epoxy resin based on bisphenol A using different hardner
426
تهيه ارزيابي مورفولوژيكي و خواص نوري نانوذره با شكاف انرژي عريض دي اكسيد تيتانيوم آناتاس به منظور كاربرد در موارد محافط فرابنفش
427
تهيه ارزيابي نانو الياف مخلوط آگار و پلي اكريلونيتريل حاوي متوتر كسات جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان سرطان
428
تهيه اسانس و سنتز نانو ذره نقره
429
تهيه استاندارد علائم نقشه هاي معدني در ايران
430
تهيه استانداردهاي آموزش نظري و عملي كارگاه ها و آزمايشگاههاي رشته فرش در مقطع كارشناسي و تطبيق وضعيت مراكز آموزش پيام نور استان تهران و جهاد دانشگاهي علم و هنر اردكان يزد با آنها
431
تهيه استرها از آلكيل هاليدها با استفاده از واكنشگرهاي پليمري بر پايه پلي ﴿4- وينيل﴾ پيريدين
432
تهيه استرهاي بنزوات با استفاده از پلي﴿N- بنزوئيل -4- وينيل پيريدينيوم﴾ كلريد
433
تهيه استرهاي سولفوناتي از سولفونيل كلريدها در غياب حلال
434
تهيه اسفنج پلي اتيلن سبك به روش قالبگيري فشاري و مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف بر ساختمان اسفنج ( تهيه اسفنج پلي اتلين سبك به روش قالبگيري فشاري)
435
تهيه اسفنج پلي اتيلن شبكه دارشده به كمك پرتو گاما
436
تهيه اسيد جامد نانومغناطيسي Fe2O3-SO3H-ɤ و كاربرد آن در سنتز بيس آميدها به عنوان عامل پيوند عرضي در شبكه هاي سه بعدي كربوهيدراتي
437
تهيه اسيد سيتريك به روش تخمير بستر جامد از تفاله انگور
438
تهيه اطلاعات بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح بسته
439
تهيه اطلاعات راجع به مخازن تحت فشار جوشكاري شده
440
تهيه اطلس ژئوشيميايي بخش ايراني خليج فارس
441
تهيه اكسالات بازي كرم سه ظرفيتي
442
تهيه اكسيد آلومينيوم با تخلخل منظم
443
تهيه اكسيد مغناطيسي نانوكريستالي داراي فلز مس با استفاده از قالب
444
تهيه اكسيد موليبدن از موليبدنيت مس سرچشمه كرمان
445
تهيه اكسيد و سولفيد منگنز نانو ذره اي
446
تهيه الكتردهاي اصلاح شده با رنگ هاي نيل بلو و كنگورد و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
447
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از فلزات واسطه و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
448
تهيه الكترود اصلاح شده با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيد مس و كاربرد آن در اندازه گيري تركيبات مهم زيستي
449
تهيه الكترود اصلاح شده بس بلورين نيكل ومطالعه آن به عنوان حسگر پتانسيومتري حالت جامد براي اندازه گيري PH وكاربرد آن جهت تعيين عدد اسيدي نفت خام
450
تهيه الكترود اصلاح شده گرافيت توسط نانولوله كربني و نانوذرات نيكل_كيتوسان و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
451
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره براي تعيين پتانسيومتري و...
452
تهيه الكترود خمير كربن اصلاح شده توسط نانو ذرات تيتانيم اكسيد براي اندازه گيري هم زمان چندين گونه مهم زيستي
453
تهيه الكترود خميري كربن اصلاح شده با نانو لوله هاي كربني چند ديواره و مطالعه پاسخ آن به عنوان حسگر پتانسيو متري PH , Preparation of modified carbon paste electrode with multi-walled carbon nanotube/congo red and study of its response as a potrntiometric ph sensor
454
تهيه الكترود طلاي اصلاح شده با نانوساختار فلزي و كاربرد الكترو كاتاليزوري آن
455
تهيه الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با كربن نانو تيوب چند ديواره نانوذرات هولميوم فلورايد و چيتوسان براي اندازه گيري همزمان اسكوربيك اسيد اوريك اسيد و تريپتوفان
456
تهيه الكترود كربن شيشه¬اي اصلاح شده با هيدروكسيد دوگانه لايه¬اي Ni-Fe و كاربرد آن در اندازه‌گيري نيتروبنزن
457
تهيه الكترود كربن مايع يوني اصلاح شده با نانوذرات آهن پوشيده شده باكيتوسان براي تعيين مقادير جزيي جيوه
458
تهيه الكترود گرافيت دوپه شده با نانو ذرات نيكل-كروم و اكسيداسيون گلوكز بر روي آن
459
تهيه الكترود گزينشگر تيوسيانات با استفاده از مشتقات منگنز تترافنيل درفرين در غشاي ...
460
تهيه الكترود ها گزينشگر يوني با استفاده از حامل هاي مونيدل( IV) و واناديوم ( IV ) اكسوفتالوسيانين براي اندازه گيري ساليسيلات و تهيه الكترود گزينشگر .....
461
تهيه الكتروداصلاح شده پليمري وكاربردآن براي تعيين مقداريون جيوه
462
تهيه الكترودمداد اصلاح شده باكادميوم اكسيدو كادميوم سولفيد و كاربرد آن در اندازه گيري تركبيات زيستي و طراحي و ساخت سلول هاي خورشيدي رنگ دانه اي با استفاده از تيتانيوم اكسيدو الكترودهاي چاپي
463
تهيه الكترودهاي اصلاح شده با نانوذرات نيكل اكسيد و نانولوله‌هاي كربني چند لايه و برخي كاربردهاي تجزيه اي آنها
464
تهيه الكترودهاي دياكسيدسرب بر پايه گرافيت و توليد كلرات و پركلرات سديم با استفاده از آنها
465
تهيه الكترودهاي كربن نانولوله ايي و اصلاح ساختار آنها با استفاده از تركيبات الكتروكاتاليست به عنوان سنسورهاي الكتروشيميايي براي اندازه گيري برخي از داروها
466
تهيه الكترودهاي گزينشگر ساليسيلات با استفاده از يون گزين هاي تيتانيم سالن دي كلريد وزير كونيل فتالوسيانين در غشاي PVC
467
تهيه الكترودهاي يون گزين تيوسيانات يديد وكاربرد آنها به عنوان حسگر الكتروشيميايي در روش تزريق در جريان پيوسته
468
تهيه الكتروشيميايي الكترود گرافيتي اصلاح شده پلي پيرول قالب مولكولي براي اندازه گيري داروي فنوتيازين
469
تهيه الكتروشيميايي برخي پليمرهاي قالب ملكولي بر پايه فيلم 1و4-فنيلن دي-آمين و استفاده از آن جهت تعيين دارو در نمونه¬هاي حقيقي
470
تهيه الكتروشيميايي فوم هاي متخلخل نيمه هادي با ديواره هاي با ساختار نانو و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن ها در واكنش شكافت آب
471
تهيه الكتروشيميايي نانوذرات فلزات غيرگران بها بر روي كربن متخلخل بدست آمده از چارچوب هاي فلز-آلي (ZIF-67) و كاربرد آن در الكتروليز آب
472
تهيه الكتروشيميايي يك حسگر قالب مولكولي براي استخراج و اندازگيري داروي نفازولين
473
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانو الياف نانو كامپوزيت PAN/PMMA/sio2 و مطالعه برخي خواص الكترو شيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
474
تهيه الكتروليت پليمري بر پايه نانوالياف نانوكامپوزيت PAN/PVdF/SiO2 قابل استفاده در باتري ليتيم و مطالعه خواص الكتروشيميايي بر پايه روش سطح پاسخ
475
تهيه الكترونيكل- فسفر- كربن گرافيتي به روش هم رسوبي و مطالعه فعاليت آن براي واكنش هاي آزاد سازي هيدروژن درمحلول هاي قليايي
476
تهيه الكسالات بازي بيسموت
477
تهيه الگوهاي پوشاك به كمك كامپيوتر
478
تهيه الگوي بارگذاري و تعيين طيف بارگذاري و طيف پاسخ سازه هاي تحت تاثير بارگذاري ناشي از انفجار
479
تهيه الگوي پياده سازي استاندارد ايزو 9000 در شركت هاي برق منطقه اي
480
تهيه الگوي كاربردي مديريت انرژي در صنايع ريخته گري (بررسي واحدهاي ريخته گري چدن )
481
تهيه الگويي براي طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) بر اساس نظريه دوره عمر سازمان
482
تهيه الياف اكريليك مبادله كننده يون و بررسي رفتار جذبي و كارايي آن در جذب يونهاي فلزي سنگين
483
تهيه الياف سلولزي آنتي باكتريال آبگريز از طريق سنتز نانو نقره به روش احياي شيميايي و تركيبات فلوئوروكربن
484
تهيه الياف ضدآتش سلولزي با استفاده از نانوذرات تركيبات جديد فسفرآميدي
485
تهيه امولسيون نيترو سلولز با خواص فيلمي اصلاح شده مورد مصرف در صنايع چرم
486
تهيه امولسيون وكس در آب به عنوان عامل رهايش مورد استفاده در صنعت چرم
487
تهيه انواع مختلف پارچه هاي تكميل شده با آليسين كونژوگه شده با نانوسلولز و بررسي خواص ضد‌باكتري آن‌ها
488
تهيه اورتوفريت استرانسيم به روش مكانوشيميائي وبررسي خواص مغناطيسي آن
489
تهيه اوليه‌ي نرم‌افزار تحليل خستگي چند محوره قابل استفاده در تخمين عمر سازه، بدنه و قطعات موتور
490
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنوتيازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
491
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از فنول ها و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
492
تهيه ايليدهاي فسفر پايدار از مشتقات هيدرازين و مطالعه واكنشهاي سنتزي آنها
493
تهيه باز شيف هاي جديد اكازولوني و محاسبات تئوري مربوط به رنگهاي فلوئوردار ازو حاوي حلقه اكسازولون
494
تهيه باطري هاي راديو ايزوتوپي
495
تهيه بانداژ ديبريل
496
تهيه بانك اطلاعات ترموديناميكي باقابليت محاسبه توابع مختلف
497
تهيه بانك اطلاعاتي واحد هاي نساجي استان يزد
498
تهيه بتاكاروتن از منابع طبيعي
499
تهيه بدنه كربني از قير قطران زغال سنگ
500
تهيه بدنه هاي استاتيتي به روش شكل دهي پرسي
501
تهيه بدنه هاي ريخته گري دوغابي براي ساخت سراميك هاي SI3N4/SIC
502
تهيه بر ميد پر بر ميد تثبيت شده بر روي پليمر و كاربرد آن در سنتز آلي
503
تهيه برچسب انرژي براي پمپ گرايش از مركز
504
تهيه برخي از 2- كتومتيل كنيولين آزين ها و بررسي امكان كليت دهندگي بعضي از آنها با يونهاي CO++ و Fe++
505
تهيه برخي از رنگ هاي نساجي
506
تهيه برنامه جهت تحليل مسائل مقاومت مصالح به كمك نرم افزار MATHEMATlCA
507
تهيه برنامه جهت مدلسازي بهينه امپدانس آنتن توسط عناصر پسيو
508
تهيه برنامه كامپيوتري براي انجام محاسبات هيدرواستاتيك كشتي
509
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي خطوط كمپكت انتقال انرژي از ديدگاه انتخاب هادي
510
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري
511
تهيه برنامه كامپيوتري براي طراحي و محاسبه كمپرسور جريان محوري براي استفاده در هواپيماي جت
512
تهيه برنامه كامپيوتري براي عمليات اجرايي و مديريت كارگاه پيمانكاران
513
تهيه برنامه كامپيوتري به منظور محاسبه دما و فشار و حجم محصولات احتراق در موتورهاي بنزيني
514
تهيه برنامه كامپيوتري جدول ترموديناميكي آب
515
تهيه برنامه كامپيوتري جهت بررسي نازل همگرا واگر تحت جريان يك بعدي، پايدار و در دو حالت ايزنتروپيك و غير ايزنتروپيك
516
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شبيه سازي عملكرد ديناميكي خودرو
517
تهيه برنامه كامپيوتري جهت شوينده هاي هوا
518
تهيه برنامه كامپيوتري جهت طراحي مقدماتي نازلهاي سوخت پاش از نوع SiMPLEx
519
تهيه برنامه كامپيوتري طراحي مقدماتي هواپيما
520
تهيه برنامه كامپيوتري محاسبات چرخه سوخت و كاربرد آن در ارزيابي بازگرداني توريم در راكتورهاي آب سنگين
521
تهيه بستر پلي كاپرولاكتون/پلي لاكتيك اسيد زيست تخريب پذير و بررسي اثر ساختار بر سرعت تخريب پذيري آن
522
تهيه بستر نرم افزاري براي طراحي مسير فضاپيما
523
تهيه بسترهاي پلي يورتاني و مطالعه تمايز سلول‌هاي بنيادي بر روي آنها
524
تهيه بسته نرم افزاري آموزش مخابرات براي مديران
525
تهيه بسته نرم افزاري جامع مدل سازي و شبيه سازي منيپوليشن ميكرو/نانو ذرات با جنس ها و شكل هاي مختلف در محيط هاي مختلف زيستي
526
تهيه بسته نرم افزاري راهنماي عيب يابي ورفع ايرادات خودرو سمند برمبناي مشاهدات آزمايشگاهي
527
تهيه بسته نرم افزاري زير فشار در سدهاي بتني
528
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه ثابتهاي الاستيك و حرارتي مواد مركب بااستفاده از خواص ماتريس و الياف
529
تهيه بسته نرم افزاري محاسبه خطاهاي ناشي از رعد و برق در خطوط انتقال انرژي و طرح چادر حفاظتي پست هاي فشار قوي
530
تهيه بسته نرم‌افزاري جهت طراحي قالب‌هاي برش با استفاده از اجزاء استاندارد قالب و طراحي قالب برش يك نمونه صنعتي
531
تهيه بسته هاي آموزشي رفتار جنسي سالم در ازدواج بر مبناي آموزه هاي اسلام و نظريه هاي مشاوره خانواده و مقايسه تاثير دو بسته بر سازگاري زناشويي زوجين شهر اصفهان
532
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت پردازش اطلاعات ترافيكي مراكز EWSDو NEAX16
533
تهيه بسته هاي نرم افزاري جهت نگهداري مراكز
534
تهيه بهينه پوسته هاي دوار از مواد لايه اي مركب براي دستيابي به حداقل وزن
535
تهيه بوتيل لوولينات با استفاده از لوولينيك اسيد در حضور كاتاليست هاي كربن مزو حفره سولفونه شده اسيدي
536
تهيه بيس آميدها با استفاده از واكنش تراكمي آلدهيد و آميد تحت شرايط بدون حلال
537
تهيه بيوديزل از روغن نباتي با استفاده از كاتاليزورهاي مايع يوني اسيدي
538
تهيه بيوديزل بااستفاده از روغن گياهي
539
تهيه بيوسراميك هاي كلسيم فسفاتي متخلخل به روش اسفنج پليمري
540
تهيه بيوگاز از پارچه هاي مواد پسماندي
541
تهيه پارا-سايمن از سيترال در حضور نانو كاتاليزور سيليكاتي اصلاح شدهMCM-41-SO3H
542
تهيه پارافين هاي كلرينه ؛ بررسي واكنش و مدل سازي سيستم
543
تهيه پارچه ضدآب هواگذر بااستفاده از غشاي پلي يورتاني ولايه هيدروژل PAMS
544
تهيه پارچه قابل تنفس با الهام از طبيعت
545
تهيه پارچه مقاوم در برابر آب با قابليت عبور بخار
546
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي پست هاي فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين سطح نويز آنها
547
تهيه پايگاه اطلاعاتي ـ گرافيكي خطوط فشار قوي شبكه سراسري ايران و تعيين اثرات آن بر روي امواج راديويي ، تلويزيوني ، نويز و كرونا
548
تهيه پايگاه داده آزمون عملكرد پيوسته براي افراد داراي اختلال كمبود توجه- بيش فعالي و گروه كنترل
549
تهيه پايگاه داده بر هم كنش محيط فضا بر روي ماهواره ها
550
تهيه پايگاه داده براي موتورهاي توربوفن هواپيماهاي مسافربري
551
تهيه پايگاه داده ژئوتكنيكي-رفتارسنجي
552
تهيه پايگاه داده هاي لرزه اي شهر كرمانشاه بر روي جي آي اس
553
تهيه پايهء قالب نانولوله هاي خالص و آلائيدهء دي اكسيد تيتانيم به روش الكتروفورتيك و بررسي خواص آن ها
554
تهيه پراكنه هاي پلي (يورتان اكريلات)/ نانو رس پايه آبي و بررسي پايداري و خواص مكانيكي- حرارتي
555
تهيه پراكنه هاي نيتروسلولز پايه ابي حاوي نانو ذرات سيليكا
556
تهيه پرسشنامه از اصول فرزند پروري
557
تهيه پركننده استخواني از بيوسراميك ها و بيومواد زيست تخريب پذير در ابعاد نانو
558
تهيه پروب هاي DNA و بررسي بازده سنتز آنها به منظور ساخت سنسورهاي DNA براي تشخيص بيماري سرطان پستان
559
تهيه پروتئين نوتركيب آميلوپلولاناز Cob01133 از باكتري كوهنلا
560
تهيه پروتكل‌هاي بارگذاري براي ستون‌هاي فولادي در قاب‌هاي خمشي
561
تهيه پكيج كامپيوتري جهت بانك اسناد )AKUDOC(
562
تهيه پكيچ كامپيوتري براي محاسبه آنتالپي آنتروپي با دماي عناصر مركب
563
تهيه پلاستي سايزرها با استفاده از كاتاليت هاي آلي فلزي تيتانيوم , the synthesis of plastisizers using organometalic titanium catalyst
564
تهيه پلي آميد هاي آروماتيك فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد با خواص زيست تخريب پذيري و ضد حريق
565
تهيه پلي آميدو آمين (پامام دندرايمر) نسل هاي 5/0- و 0
566
تهيه پلي اتيلن آنتي باكتريال و مطالعه شرايط فرآيندي بر ميزان رهايش آن
567
تهيه پلي اتيلن ترفتالات به روش توليد پليمريزاسيون درجا با افزودنيهاي معدني نانو جهت افزايش تاخير اندازي شعله
568
تهيه پلي استرها و پلي آميد هاي تمام آروماتيك مقاوم حرارتي و فعال نوري جديد بر پايه آمينو اسيد S-والين با استفاده از روش هاي منداول و شيمي سبز
569
تهيه پلي استرهاي غيراشباع و طراحي واحد پايلوت پلنت مربوطه
570
تهيه پلي اكسومتال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزوپروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فراصوت
571
تهيه پلي ال از روغن هاي طبيعي به منظور تهيه پلي يورتان
572
تهيه پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- (4- متوكسي ) و (4- آمينو) فنيل يورازول
573
تهيه پلي بوتيلن ترفتالات-كو-(سوكسينات، آديپات و سباسات) و نانوكامپوزيت آن و بررسي ساختار و تخريب زيستي
574
تهيه پلي بوتيلن سوكسينات/فومارات با قابليت شبكه‌اي شدن با ساختار تصادفي و دسته‌اي و نانوكامپوزيت آن با روش پليمريزاسيون درجا، بررسي خواص گرمايي، مكانيكي و زيست‌تخريب پذيري
575
تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند با فرآيند اكستروژن واكنشي و بررسي خواص آن
576
تهيه پلي تري متيلن ترفتالات(PTT) از روش استريفيكاسيون مستقيم، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي و بررسي تهيه نانو كامپوزيت با نانوكلي به روش درجا
577
تهيه پلي تيوفن و پلي (3- دودسيل تيوفن) حاوي نانوتيوب كربن به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني شيميايي: بررسي ساختار و برخي خواص.
578
تهيه پلي متيلن با استفاده از واكنشگر سايمونز-اسميت به روش پلي هملوگ دار شدن و سنتز متيل متاآكريلات ستاره اي به روش ATRP
579
تهيه پلي وينيل الكل (PVOH) براي پوشش دهي سطح كاغذ
580
تهيه پلي ‏يورتان ها بر پايه پليمرهاي طبيعي
581
تهيه پلي‌(بوتيلن ايتاكونات) سولفونه شده و بررسي كاربرد‌ها
582
تهيه پلي‌آنيلين محلول در حلال‌هاي آلي از طريق گرافت با منومرهاي آكريلات
583
تهيه پلي‌استايرن با وزن مولكولي كنترل‌‌شده در حضور ذرات ‌نانو حفره‌اي MCM-41 به روش ATRP درجا
584
تهيه پلي(4 -وينيل پيريدين) مشبك حاوي نانو روي اكسيد و كاربرد آن در سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين و 3،2 -دي هيدروكينازولينون
585
تهيه پليمر حاوي يون آزيد و كاربرد آن در سنتز آريل آزيدها
586
تهيه پليمر حكاكي شده به منظور استخراج پارا - آمينو بنزوئيك اسيد ( پابا ) با استفاده از بهينه سازي چند متغيره و اندازه گيري آن توسط طيف نور سنجي فرابنفش - مرئي در نمونه هاي حقيقي
587
تهيه پليمر قالب مولكولي جهت استخراج داروي فلوكستين با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغييره اندازه گيري با دستگاه اسپكترو فتومتري مرئي - ماورائ بنفش (UV - Vis)
588
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر UV-Vis
589
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغييره براي استخراج انتخابي كلوزانتل به وسيله ي دستگاه اسپكتروفوتومتر
590
تهيه پليمر قالب مولوكلي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر uv-vis
591
تهيه پليمر متصل شده به سطح نانو كريستال سلولز با استفاده از پليمريزاسيون راديكال آزاد كنترل شده و بررسي رهايش مولكول مدل
592
تهيه پليمر مولكولي و استفاده از نانو لوله كربني براي استخراج انتخابي داروي سيمواستاتين به روش بهينه سازي چند متغيره و انازه گيري آن با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورابنفش
593
تهيه پليمرهاي اكريلات/متاكريلات به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم وگرافت برخي از اين پليمرها برروي نانو پلي آنيلين سپس بررسي خواص آنها
594
تهيه پليمرهاي جديد نامتقارن و فعال در برابر نور از طريق واكنشهاي حلقه زائي
595
تهيه پليمرهاي حاوي يون نيتريت و كاربرد آن در سنتز نيترو آلكانها
596
تهيه پليمرهاي زيست سازگار و استفاده از آنها در زمينه نانو پزشكي
597
تهيه پليمرهاي قالب مولكولي (MIP) بصورت يكنواخت و در ابعاد ميكرو و نانو براي داروهاي كاربامازپين و دي‌پيريدامول و همچنين بررسي مورفولوژي آنها
598
تهيه پودر استنشاقي حاوي نانوذرات مومتازون
599
تهيه پودر اكسيد اتيريم به روش سل - ژل و بررسي ويژگيهاي آن
600
تهيه پودر حاوي بتاكاروتن جهت مصرف در محيط هاي آبي
601
تهيه پودر در نانومتري و پوشش كامپوزيتي هيدروكسي -آپاتيت-فورستريت- شيشه زيست فعال و ارزيابي خواص آن ها
602
تهيه پودر روي به روش اتميزيشن گازي
603
تهيه پودر ساينده آلومينا جهت متالوگرافي
604
تهيه پودر فلزات به روش اتمايزينگ
605
تهيه پودر كامپوزيت مس - قلع به طريقه هيدرو متالورژي
606
تهيه پودر هاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
607
تهيه پودر هاي نانومتريLiMn2O4 و بررسي رسانندگي الكتريكي آنها
608
تهيه پودر هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي و ارزيابي خواص آن
609
تهيه پودر و ساخت قطعه از پودر آلياژي AL-7075
610
تهيه پودر يك فريت به روش شيميايي و مقايسه آن با پودر بدست آمده به روش سراميكي
611
تهيه پودرنانومتري فريت منگنزازروش هم رسوبي
612
تهيه پودرهاي نانو متري اكسيدهاي مغناطيسي استرانسيوم-آهن (m(SrO).nFe2O3-z) به روش مكانو شيميايي و بررسي تأثير جانشاني كاتيونهاي ديگر به جاي آهن و استرانسيوم بر ويژگيهاي مغناطيسي آنها
613
تهيه پودرهاي نانو متري فريت منيزيم با روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
614
تهيه پودرهاي نانومتري فريت روي به روش آسياب كاري تر و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي و الكتريكي آن
615
تهيه پودرهاي نانومتري فريت كبالت-روي﴿CO1-*Zn*FE2O4)به روش هم رسوبي و بررسي وابستگي ويژگيهاي مغناطيسي آنها به اندازه
616
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
617
تهيه پودرهاي نانومتري گارنت هاي ايتريوم آهن و تركيب هاي جانشاني شده ي آن با بيسموت به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
618
تهيه پوسته و توليد نانو سيم‌هاي فلزي به روش الكتروشيمي
619
تهيه پوشش sic بر روي كامپوزيت كربن - كربن و بررسي ويژگيهاي آن
620
تهيه پوشش آبگريز بر روي سطح آهني با استفاده از نانوساختارهاي حاوي روي
621
تهيه پوشش بروسيليكو نايزينگ به روش جامد بر روي فولاد ساده كربني
622
تهيه پوشش بورايدي در حمام مذاب بر روي فولادهاي كربن متوسط و آلياژي و مقايسه خواص آنها
623
تهيه پوشش تبديلي نانو سراميك برپايه ي هگزافلوئوروزيركونيك اسيد و مقايسه خواص آن با پوشش فسفات آهن
624
تهيه پوشش حاوي نانو بلور كلريد نقره به روش تعويض يوني در شيشه آلومينو بورو سيليكاتي
625
تهيه پوشش كامپوزيت Fe-Tic ر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
626
تهيه پوشش نانوكريستال Ni-W- Co باآبكاري وبررسي مقاومت به خوردگي سايشي آن
627
تهيه پوشش هاي خون سازگار نانوساختار آلي-معدني بر پايه پلي يورتان و سيل سسكوايوكسان و بررسي خواص سطحي
628
تهيه پوشش هاي قابل تنفس ويژه پوشش دهي گل طبيعي
629
تهيه پوشش هاي نانوساختار هيبريدي (آلي-معدني) با نفوذپذيري كم در برابر بخارآب و اكسيژن
630
تهيه پوشش‌هاي نانو‌هيبريد تابش‌پز با نفوذپذيري كم در برابر بخار آب و اكسيژن بر روي BOPP: بررسي اثر دانسيته‌ي اتصالات عرضي
631
تهيه پوشش‌هاي نانوساختار از اكسيد تيتانيوم براي بهبود زيست‌سازگاري ايمپلنت هاي ارتوپدي
632
تهيه پوششهاي تراوا بر پايه نانو ذرات سيليس به روش سل ژل به منظور جذب گازهاي سمي
633
تهيه تترا_ان_بوتيل آمونيوم كلرايد_اسمكتيت به عنوان جاذب بنزين،تولوئن و زايلن ها
634
تهيه تركيب تك فاز فريت نيكل- روي
635
تهيه تركيبات B - آمينو كربونيلي از طريق واكنش مانيخ
636
تهيه تركيبات جديد بينول .تهيه تركيبات اوره و تيواوره آزا ماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي آنها با استفاده ازميكروسكوپ الكتروني روبشي به عنوان تركيبات ميكرو و نانو ساختار
637
تهيه تركيبات روي از سرباره كوره هاي برنج سازي
638
تهيه تركيبات كرومنو – كينولين ها و كرومنو – پيرانو – كينولينها با استفاده از كاتاليزور باز شيف مس
639
تهيه تركيبات نيترو در محيط هاي آبكي (سنتزهاي مايكل و هنري)
640
تهيه تركيبات هتروسيكل جديد با استفاده از مواد اوليه آمين ،كربن دي سولفيد و تركيبات غير اشباع
641
تهيه ترمو پلاستيك الاستومرها بر پايه NYLON/NBR به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
642
تهيه ترموپلاستيك الاستومر بر پايه پلي پروپيلن و لاستيك بازيافتي ﴿RTR﴾ و بررسي تاثير حضور نانو ذرات خاك رس بر خواص مكانيكي آن
643
تهيه ترموپلاستيك الاستومر برپايه PET ضايعاتي با مورفولوژي ماتريس متفرق ازطريق فرآيند واكنش فعال با EPDM عامل دارشده
644
تهيه ترموپلاستيك الاستومر ﴿سيليكون رابر / پلي اتيلن﴾ با روش اختلاط واكنشي ، مطالعه مورفولوژي و خواص آن
645
تهيه ترموپلاستيك الاستومر هاي پر شده با دوده (Black Carbon)بر پايه آلياژ PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص و مورفولوژي آنها
646
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي با پايه آلياژ PP/BR بروش پخت ديناميكي و بررسي خواص آنها
647
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
648
تهيه تري آريل متان هاي فرميل دار و بررسي كاربرد آنها در سنتز برخي از تركيب هاي آلي
649
تهيه تصاوير ميكروسكوپي از الياف نساجي
650
تهيه تعدادي از آريل 4- كتومتيل كينولين ها و تعيين ثابت يونيزاسيون 2- و 4- كتومتيل كينولين ها به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلورومتري
651
تهيه تعيين ويژگيهاي ليپوزومهاي حاوي )anti - vegf lgG( bevasizumad جهت تزريق داخل چشمي (داخل ويتره ) , preparation and characterization of liposomd bevacizumad )anti - vegf lgG( for iontraviitreal administration
652
تهيه تقويم زماني مكاني آب و هواي گردشگري استان هرمزگان بر اساس مدل ريمن
653
تهيه تك مرحله اي و موثر مشتقات 2-(-N آريل)-بنزآلدئيدها از 2-هيدركسي بنزآلدئيدها
654
تهيه تورم هاي آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي استان خراسان شمالي و مقايسه آن در جامعه شهري و روستايي
655
تهيه تيواستر هاي توسط پليمر حاوي سديم تيوبنزوات
656
تهيه جاذب هاي كربني از شلتوك برنج و ساقه كلزا و بررسي كاربرد آنها در شوري زدايي آب
657
تهيه جاذبهاي مختلف براي جدا سازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كاتيونهاي مس . كبالت . نيكل . پالاديم و سرب با استفاده از فاز جامد از تعيين و اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
658
تهيه جدول پيشنهادي اهميت اثرات (PIU) براي ارزيابي هاي زيست محيطي(EIA)
659
تهيه جرمهاي ريختني آلومينايي با استفاده از اسيد فسفريك
660
تهيه جرمهاي ريختي با استفاده از سيمان پرتلند
661
تهيه جعبه ابزار (box Tool) استاندارد براي ارزيابي ديناميك انواع موتورها براي نرم افزار SIMULINK
662
تهيه جعبه ابزار (BOX TOOL) استاندارد براي ازريابي ديناميك ژنراتورهاي سنكرون مجهز به سيستم هاي كنترل براي نرم افزار SIMULINK
663
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ بر روي پارچه پنبه¬¬اي و بررسي اثر چرخه‌پذيري بر خواص ترموكروميك آن
664
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ فلكسو و بررسي خواص ترموكروميك آن
665
تهيه جيره غني از مواد مغذي جهت موارد اضطراري ﴿بحراني﴾
666
تهيه چارت تخمين ابعاد پايه در روش استخراج اتاق و پايه معدن پروده طبس با استفاده از روش شبيه سازي
667
تهيه چدن نشكن با تلقيع روي
668
تهيه چسب پشت موكت
669
تهيه چسب پلي وينيل الكل (PVOH) براي استفاده در صنايع كاغذ
670
تهيه چسب دهاني زيست سازگار بر پايه پلي يورتان
671
تهيه چسب نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا بر پايه تري-اُل گياهي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آن
672
تهيه چسب هاي جراحي بر پايه ژلاتين و پلي اكريليك اسيد و بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي آن
673
تهيه چسب هاي دنداني تقويت شده با مواد نانومتخلخل سيليكاتي
674
تهيه چسب هاي رسانا از نانو پلي آنيلين و چسب هاي اپو كسي يا كلروپرن,بررسي خواص رسانايي و چسبندگي آنها
675
تهيه چسب‌هاي نانو كامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي عوامل چقرمه‌كننده ضايعاتي با هدف بهبود خواص مكانيكي
676
تهيه چسب‌هاي نانوكامپوزيتي پلي‌يورتاني برپايه روغن‌هاي گياهي/نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آنها
677
تهيه حاملهاي دارورسان براي داروهاي ديپيريدامول و كلرامفنيكل با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي و بررسي پروفايل رهاسازي دارو از آنها
678
تهيه حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاديورتيك و مشابه ان با استفاده از روش محاسباتي و بهينه سازي چند متغييره بر پايه ي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
679
تهيه حسگر خازني جديد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي و جداسازي مواد نيروزا
680
تهيه حسگر فلورسانس بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه گيري داروهاي كاروديلول و پرومتازين در سيال هاي بيولوژيك
681
تهيه حسگر نوري بر مبناي پليمر قالب مولكولي جهت اندازه‌گيري داروي سولفاسالازين
682
تهيه حسگر هاي الكتروشيميايي جديد نانو كامپوزيتي مبتني بر گرافن و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري آنها در اندازه گيري همزمان برخي از تركيبات دارويي و زيستي (از قبيل كار با مازپين و دوپامين)
683
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با مايعات يوني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره و كاربرد آن ها براي اندازه گيري دو پامين، اپي نفرين، ديكلوفناك و مورفين با استفاده از تكنيك هاي ولتامتري
684
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از نانو لوله هاي كربني و برخي از نانو ذرات اصلاح شده و استفاده از آنها در آناليز تركيبات بيولوژيكي و دارويي به روش هاي ولتامتري
685
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي به وسيله نانو ذرات MgCr2O4 و NiFe2O4 نشانده شده بر روي نانو لوله هاي كربني جهت آناليز مقادير كم داروهاي فنازوپيريدين و دوپامين به روش ولتامتري پالس تفاضلي
686
تهيه حسگرهاي شيميايي نوري بر اساس يون پذيرهاي سنتزي جديد جهت اندازه گيري مقادير جزئي يون جيوه (II)
687
تهيه حسگرهاي فلورسنتي ورنگ سنجي بر پايه سيستين وتاثير يونهاي مختلف بر پايداري پپتيدهاي حلقوي بر پايه سيستين با استفاده ار محاسبات شيمي كوانتومي
688
تهيه حسگرهاي ولتامتري بر پايه ليگاندهاي جديد سنتز شده مشتق پيريدين و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات سنگين ( Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+, Zn2+, Ag+, Cd2+ ) در نمونه هاي زيست محيطي
689
تهيه خطوط هم شتاب طراحي براي مناطق مختلف شهر بندرعباس
690
تهيه داربست پروتئيني براي رشد سلول هاي فيبروبلاست
691
تهيه داربست كشت سلولي سه‌لايه از كامپوزيت ژلاتين – پلي‌وينيل‌الكل و ژلاتين-ذرات نانو هيدروكسي‌آپاتيت براي ترميم استخواني-غضروفي مفاصل
692
تهيه داربست مهندسي بافت پوست بر پايه كلاژن و كيتوسان
693
تهيه داربست هاي پليمري نانو با اندازه تخلخل بالا با استفاده از الكتروريسي
694
تهيه داربست هاي توليد كننده اكسيژن بوسيله الكتروريسي به منظور استفاده در مهندسي بافت
695
تهيه داربست هاي نانوكامپوزيت پلي ( بوتيلن سوكسينات ) / خاك رس و بررسي خصوصيات آنها
696
تهيه داربست¬هاي الكتروريسي شده سه¬بعدي با اندازه تخلخل بالا بر پايه PCL/Gelatin/Coral به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
697
تهيه داربستهاي متخلخل از كيتوسان براي كاربردهاي مهندسي بافت
698
تهيه دانش فني ساخت فوم سلول باز مسي
699
تهيه دستگاه فيدر پودر جامد به گاز براي راكتور و شبيه سازي توزيع پودرجامد در راكتور با نرم افزار
700
تهيه دستور العمل مربوط به تاييد طرح و نحوه بازرسي بر ساخت هاور كرافت
701
تهيه دستور كار براي آزمايشگاه مدار منطقي براساس FPGA
702
تهيه دستورالعمل بازسازي كنس داخلي زنگ زده رولربرينگ سرمحور واگن به روش نمدزني و بررسي خواص سطحي و تريبولوژيكي آن
703
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب برروي پل هاي فلزي
704
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب درپلهاي بتني
705
تهيه دستورالعمل ساخت و بعمل آوردن بتن در حاشيه شمالي خليج فارس
706
تهيه دستورالعمل و بررسي روشهاي مختلف خم كاري ورق در صنايع كشتي سازي
707
تهيه دو نوع رزين ضد چروك و بررسي اثر دي ميتلول دي هيدروكسي اتيلن
708
تهيه دياسترئومرگزين مشتقات β -آمينو كربونيل توسط اسيد فرميك آبي
709
تهيه ديتا كامل سيستمي براي پرنده هاي بدون سرنشين جهت آناليز آماري
710
تهيه ديرگداز هاي سبك بر پايه هگزا آلومينات كلسيم و بررسي خواص آن
711
تهيه ذرات فيبروئين ابريشم به روش اسپري فريز در ايينگ
712
تهيه ذرات لاتكس الكيد اكريليك حاوي ذرات نانو اكسيد تيتانيوم از طريق ميني امولسيفاي كردن
713
تهيه ذرات نانوي آهن و مطالعه خواص كاتاليستي آن در فرآيند فيشر -تروپش
714
تهيه ذرات هسته-پوسته كربنات كلسيم/كوپليمر ﴿بوتيل آكريلات -متيل متاكريلات﴾ و اثر آنها بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي PVC
715
تهيه رابطه كاهندگي شتاب طيفي براي فلات ايران
716
تهيه رابطه ي IPR براي چاه هاي افقي در مخازن anisotrop شكافدار ناهمسانگرد
717
تهيه راهنماي طراحي شهري جهت تقويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد با تاكيد بر بگارگيري اصول طراحي شهري حساس به آب مورد پژوهي : بازنگري در طرح جامع شهر جديد ايوان-كي
718
تهيه رزين اپوكسي - نانو ذرات و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پوشش پودري حاصل از آن
719
تهيه رزين اپوكسي آكريلات هيبريدي بر پايه دي گليسديل و دي آكريلات هاي آلفاتيك جهت پوشش ها و مركب هاي تابش پز
720
تهيه رزين اپوكسي استر
721
تهيه رزين اپوكسي اكريلات در يك ميكرو رآكتور و مقايسه آن با محصول رآكتور ناپيوسته
722
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي به روش امولسيون سازي
723
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي حاوي نانوذرات سيليكا : ايجاد پوشش بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي
724
تهيه رزين اكريلات مس و بررسي رفتار خودصيقل آن در پوشش ضد خزه
725
تهيه رزين الكيد كوتاه بهبود يافته با روغن كرچك آبگيري شده
726
تهيه رزين پلي استر اشباع و رزين آلكيد كوتاه زنجير پايه آبي امولسيوني با استفاده از سيستم سورفاكتانت
727
تهيه رزين پلي استر مناسب براي سيستم هاي روكش هاي پودري هيبريد اپوكسي ـپلي استر
728
تهيه رزين هاي الكيدمحلول در آب
729
تهيه رزين هيبريد الكيد- اكريليك به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
730
تهيه رزينهاي اكريليك براي پرداخت نهايي چرم
731
تهيه رنگ آزوي اسيدي قرمز 17 و بررسي سينتيك سولفوناسيون نفتالين
732
تهيه رنگ پايه آبي حاوي نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن
733
تهيه رنگ هاي رزين اپوكسي/نانو ذرات سيليكاتي بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي آن
734
تهيه رنگدانه سبز زيركونيوم - واناديم
735
تهيه رنگدانه صدفي و بررسي اثر pH و دما بر خواص نوري آن در يك لعاب دما پايين
736
تهيه رنگدانه هاي لعابي سراميك
737
تهيه رنگهاي سنتي گياهي مورد مصرف در صنايع نساجي با استفاده از روشهاي نوين مهندسي شيمي و طراحي واحد پايلوت پلنت
738
تهيه رنگينه هاي قرمز و لعابهاي دماي پخت 750-650
739
تهيه روتيل مصنوعي از ايلمنيت
740
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج
741
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج جهت استفاده در پوشش الكترود جوشكاري
742
تهيه روزنه هاي ميكروني با ليزر ياقوت
743
تهيه روشهاي ارزيابي ، بازرسي و نگهداري پل هاي بتني
744
تهيه روكشهاي هيبريدي آلي - معدني حاوي اكسيدسيليسيم به روش GEL - SOL بر پايه رزين پلي استر/ملامين
745
تهيه ريزلايه هاي نانوليفي سديم آلجينات/پلي اتيلن اكسايد حاوي داروي ويتامين c و ارزيابي رهايش داروي ويتامين c از نانوالياف
746
تهيه زئوليت سنتزي با استفاده از پرليت موجود در معادن داخلي و بررسي خواص تعويض يوني زئوليت ساخته شده
747
تهيه زئوليت هاي A,Y,X,ZSM-5و غربال مولكولي .MCM-14بررسي جذب آنيون كرومات و مواد آلي غير يوني آلودكننده محيط به وسيله زئوليت هاي اصلاح شده با سورفاكتانت و غربال مولكولي MCM-14
748
تهيه زخم پوش با استفاده از كيتوسان، عسل و آلوئه ورا
749
تهيه زخم پوش با استفاده از هيدروژل كيتوسان وعصاره گياهان داروئي
750
تهيه زخم پوش پنبهاي با عسل، كتيرا و سماق
751
تهيه زرين الكيد - اكريليك رقيق شونده با آب با مقاومت هيدروليتيك بالا
752
تهيه زنوگرفت غضروف با استفاده از بي سلول كردن بافت حيواني
753
تهيه زير برنامه خستگي تك محوري با دامنه ثابت در نرم افزار تخمين عمر خستگي
754
تهيه زيست حسگرهاي جديد برپايه DNA جهت آناليز تركيبات مهم دارويي و بكار گيري نانو ساختارها به منظور بررسي تخريب DNA و مطالعه رهش دارو از نانو ذرات درماني
755
تهيه ژوگلون از پوست گردو و كاربرد آن در رنگ كردن الياف پروتئيني
756
تهيه ساختار نانوذره اي از سازه آنتي ژنيك كايمر اي آي تي و بخش چسبنده توكسين از باكتري و ارزيابي ايمني زايي آن در حيوان مدل
757
تهيه سامانه آهسته رهش ريواستيگمين بر پايه نانو ذرات مزومتخلخل سيليكا براي درمان آلزايمر
758
تهيه سامانه بيوپليمري بر پايه كيتوسان،هيالورنيك اسيد و نانولايه هاي سيليكاتي براي ترميم زخم هاي ديابتي: ارتباط ريزساختار با عملكرد زيستي
759
تهيه سامانه پيش هشدار فرسايش خاك با استفاده از شاخصه هاي سلامت خاك و مدل ناثير كاربري اراضي ﴿LUIM﴾ در منطقه شكار ممنوع حنا اصفهان
760
تهيه سامانه دارويي تشكيل شونده در محل بر پايه PLGA به منظور رهايش داروهاي كورتيكو استروئيد: مطالعه IN VITRO
761
تهيه سامانه كامپيوتري جهت سايز بندي الگو از روي سايز پايه
762
تهيه سامانه نرم افزاري كمك آموزشي مفاهيم ITS جاده اي
763
تهيه سامانه هاي دارو رسان بر پايه سيليكاي نانو ساختار جهت تكميل منسوجات سلولزي پزشكي
764
تهيه سامانه ي رهايش دارو بر پايه ي پليمر هاي زيست سازگار
765
تهيه ساينده آلومينايي به روش سينتر
766
تهيه سبز نانوذرات اسپينل فريت كبالت به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آن‌ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
767
تهيه سراميك هاي الكتريكي نوع كوردريتي با استفاده از مواد اوليه داخلي
768
تهيه سراميك هاي مگهمايت و مگنتيت با استفاده از اكسيد آهن تخليص شده فولاد مباركه اصفهان
769
تهيه سرباره دماي ذوب پايين شيشه اي براي تهيه مس
770
تهيه سرفصل هاي ويديويي آموزش مباحث ويژه در فيبر نوري
771
تهيه سرمت نيكل/زيركونيا پايدارشده به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي هدايت الكتريكي آن
772
تهيه سريك اكسيد و سريك سولفيد نانوذره اي
773
تهيه سطوح بيواكتيو و بيومتريال از طريق انتقال اتمي پليمريزاسيون راديكالي
774
تهيه سفيدكننده فلورسنتي شماره (30) (30) AGENT BRIGHTENING FLOURESCENT .I.C با استفاده از تولوئن ايراني و بررسي خواص و كاربرد آن بر روي پشم و نايلون
775
تهيه سلول هيبريدوما براي توليد آنتي بادي منوكلنال عليه تيپ دو سويه واكسينال ويروس فلج اطفال
776
تهيه سمي كربازيدهاي مختلف در شرايط حالت جامد تحت تابش ريز موج و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- بنزيل يورازول در دماي بالا
777
تهيه سنسور گازي بوسيله پليمرهاي رسانا مانند پلي آنيلين و نانو كامپوزيت آن
778
تهيه سوپر جاذب هاي خاص و بررسي ميزان جذب آب در آن ها
779
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
780
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
781
تهيه سوخت نيروگاه اتمي
782
تهيه سوسپانسيون پايدار نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده با پلي روتاكسان براي كاربرد در تصويربرداري.
783
تهيه سولفات سديم و اسيدهيدروكلريك بدون اعمال حرارت (روش تعويض يون )
784
تهيه سولفات فروفريك
785
تهيه سولفور سديم از طريق احياء سولفات سديم با گازهاي احياءكننده
786
تهيه سولفوناميدها با استفاد از پليمر عاملي
787
تهيه سولفوناميدها در حالت جامد و كاهش تركيبات آلي بامعرف جديد بنزيل تري فينل فسيفين تتراهيدروبورات
788
تهيه سولفينيت استرها با استفاده از ريزموج ها و سنتز در فاز جامد
789
تهيه سولفينيت استرها و سولفيناميدهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و تهيه آلكيل يديدها با استفاده از امواج ريز موج
790
تهيه سيستم خبره تشخيص عيوب براي فرايند رنگرزي پنبه
791
تهيه سيستم متمركز جمعآوري و ثبت فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي دانشكده با ايجاد بانك اطلاعاتي (Database)
792
تهيه سيستم نرم افزار آموزش بافندگي تاري – پودي
793
تهيه سيم پوشيده با نانواكسيد منگنزبراي ريز استخراج فاز جامد هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از نمونه هاي آبي
794
تهيه سيمان پليمر گوگردي بر مبناي گوگرد , دي سيكلو پنتادي ان(DCPD) و ضايعات برش نفتي C7 بررسي شرايط تهيه ,ساختار و خواص
795
تهيه شاخص راستاي اقدام تحتاني (زانوي پرانتزي و ضربدري) در زنان و مردان شهرستان همدان
796
تهيه شاخص راستاي ساق پا (زانوي ضربدري يا پرانتزي )در مقاطع سني مختلف زنان ومردان استان مازندران
797
تهيه شبكه سه‌بعدي كامپوزيت فوم سلول‌باز Pb-(3D)Ni ريختگي و بررسي ريزساختار آن
798
تهيه شبكه هاي پليمري زيست تخريب پذير بر پايه مشتقات پلي اتيلن گليكول با كاربرد دارو رساني موضعي
799
تهيه شبكه هاي ولكانيزه جاذب آب از طريق آلياژسازي پلي كلروپرن و پلي هما
800
تهيه شناسايي و مطالعه نانو كريستالهاي اكسيد ليتيم اهن و اكسيد ليتيم اهن استخلاف شده با منگنز
801
تهيه شناسنامه ي توكامك البرز
802
تهيه شيده اي رنگي از گياهان براي رنگرزي الياف فرش و تعيين ثبات در آن ( نمونه موردي : هسته آووكادو ، زرشك زينتي)
803
تهيه شيشه - سراميك مولايت - كورديريتي و بررسي خواص مكانيكي آن
804
تهيه شيشه سراميكهاي كورديريتي زينترپذير به روش ريخته گري دوغابي
805
تهيه شيشه فلز حجمي پايه زيركونيوم به روش ريخته گري مكشي در قالب مسي و بررسي كاربرد و پتانسيل آن در پزشكي
806
تهيه شيميايي پلي انيلين و شناسايي آن
807
تهيه صافي از پودر شيشه
808
تهيه صنعتي رزين الكيد و اصلاح آن با اسيد چرب و پليمر مختلف
809
تهيه صنعتي كرومات سديم و كرمات روي از سنگ هاي معدني ايران بروش ذوب قليايي
810
تهيه طرح استخراج ذخيره آسماري 4 براي اسكله سازي در بندر عسلوئيه
811
تهيه طرح توجيهي جهت احداث سردخانه ميوه و گوشت با ظرفيت ده هزارتن
812
تهيه طرح توجيهي واحد صنعتي توليد قطعات فولادي با تكنولوژي متالورژي پودر
813
تهيه طرح ساختاري - راهبردي منطقه سه شيراز
814
تهيه طرح كسب و كار و بوم استراتژي مشاوره و نظارت در امر طراحي و توليد و فروش پوشاك زنانه در بستر اينترنت
815
تهيه طرح مهندسي كامل جهت سيستم داخلي نيروگاههاي حرارتي با قدرت واحدهاي توليد بيش از 250 مگاوات
816
تهيه طرح نمونه سري نم خانه ﴿ جنگل خيرود كنار ﴾
817
تهيه طرح و مستندات لازم جهت استقرار يك نظام كيفيتي مناسب در كارخانه چيني بهداشتي مرواريد و اجراي مراحل اوليه آن
818
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف
819
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف جنوب تهران
820
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر تبريز
821
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهرساري
822
تهيه طيف طرح حوزه نزديك و تمهيدات لازم براي ساخت و ساز و طراحي بر مبناي عملكرد در حوزه نزديك گسل
823
تهيه غشا پليمرالكتروليت بر پايه نانوالياف برق‌ريسي پلي‌اكريلونيتريل/پلي(‌متيل‌متاكريلات) و تعيين مشخّصات الكتروشيميايي آن
824
تهيه غشا نانوكامپوزيت پلي اترسولفون-نانو گرافن جهت به كارگيري در حذف آلاينده هاي نفتي
825
تهيه غشاء پلي آنيليني و به كارگيري آن در جداسازي گاز
826
تهيه غشاءهاي سلولز استات و بررسي پارامترهاي موثر بر ساختمان و خواص آن
827
تهيه غشاهاي پليمري حاوي نانوذرات TiO2 و نانو صفحات گرافني عامل دار شده و بررسي عملكرد آن ها در جداسازي گازها و انتقال پروتون در پيل هاي سوختي
828
تهيه غشاهاي جديد نانو كامپوزيت چارچوب آلي-فلزي پلي اتر اتر كتون سولفونه شده با استفاده از مايعات يوني براي هدايت پروتوني بالا و در دماي بالا
829
تهيه غشاهاي كامپوزيتي براي پيل سوختي و بررسي خصوصيات فيزيكي آنها
830
تهيه غشاهاي مبادله پروتوني بر پايه سيليكاژل نانو متخلخل سولفونه براي استفاده در پيل هاي سوختي
831
تهيه غشاهاي مورد استفاده در نانو فيلتراسيون با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل عامل دار شده با مركاپتان جهت حذف يون هاي فلزات سنگين از نمونه هاي زيست محيطي
832
تهيه غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي-معدني بر پايه نانو سيليكاي عامل دار تيول براي حذف يون هاي جيوه
833
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي آلي- معدني با استفاده از نانوذرات سيليكاي سولفونه براي كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري
834
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه نانو ساختارهاي آلوموكسان به روش الكتروريسي جهت استفاده در بيوراكتور غشايي
835
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي پلي وينيل الكل (PVA) به روش سل-ژل با هدف كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري (PEMFC)
836
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي بنزيميدازول/ نانوپودرهاي اكسيد فلزي و بررسي عملكرد آنها جهت كاربرد در پيل سوختيPEMFC
837
تهيه غشاهاي هيدروژل بر پايه صمغ كتيرا براي استفاده در سامانه هاي رهايش دارو
838
تهيه غشاي الترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي پلي وينيل بوتيرال /ZIF-8 براي جداسازي پروتئين آلبومين سرم گاوي و بررسي تاثير ZIF-8 بر روي شارعبورآب، ميزان پس دهي و اندازه حفرات غشاي حاصل
839
تهيه غشاي پلي اتر سولفون آبدوست/ آبگريز ميكرومتخلخل براي كاربرد در تقطير غشايي
840
تهيه غشاي قالب مولكولي نانوساختار و بهينه سازي فرآيند توليد به منظور جداسازي بيومولكول ها
841
تهيه غشاي گرافني براي نمك‌زدايي از آب
842
تهيه غشاي نانوكامپوزيت نفيان براي كاربرد در پيل سوختي هيدروژني
843
تهيه غشاي نانوليفي تبادل يون كاتيون به روش الكتروريسي
844
تهيه فانتوم جهت شبيه سازي خواص الكتريكي بافت زنده
845
تهيه فرمولاسيون از پيگمنت هاي كربن بلك ـ اكسيد آهن ـ كرومات روي كرومات سرب ديسپرس در سيستم آبي
846
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
847
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
848
تهيه فرمولاسيون نيوزومي (اسپن و تويين) آنزيم لكاز و بررسي ميزان اثر بخشي و ضد سميت روي سلولهاي سرطاني ريه و سينه
849
تهيه فرمولاسيون و ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيكي كره پسته وحشي ﴿كره بنه﴾
850
تهيه فريت - نانومتري با استفاده از تركيب روش متداول سراميكي و آلياژسازي مكانيكي
851
تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
852
تهيه فريت منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
853
تهيه فريت نرم نيكل- روي با استفاده از اكسيد آهن مجتمع فولاد مباركه و مروري بر نظريه هاي مربوط
854
تهيه فلز كبالت نانوذره اي (شناسايي و بهينه سازي فرآيند)
855
تهيه فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
856
تهيه فوم ميكروسلولار كربني بر پايه رزين هاي فنوليك
857
تهيه فوم نانوكامپوزيت -PPنانورس: مطالعه ساختار فوم و خواص پيزوالكتريك
858
تهيه فوم نقره با ديواره هاي با ساختار نانو بر پايه تر سيب الكتروشيميايي
859
تهيه فوم هاي پلي يورتان حساس به دما
860
تهيه فوم هاي ميكروسلولي پلي اتيلن سبك به كمك عامل هسته زايي نانو caco3 و بررسي خواص آنها
861
تهيه فومهاي پزشكي جهت به كارگيري در جراحات خارجي
862
تهيه فيبر جديد ريز استخراج فاز حامد بر پايه رزورسينول- فرمالدئيد با استفاده از فن آوري الكتروريسي و كاربرد آن جهت اندازه گيري كلروفنل ها در نمونه هاي آبي زيست محيطي
863
تهيه فيتوشيميايي نانوذرات نقره توسط عصاره ميوه
864
تهيه فيلامان بر پايه پلي اتيلن ترفتالات به منظور استفاده در گرفت قلبي عروقي
865
تهيه فيلامنت پليمري – پروژن براي ساخت داربست مهندسي بافت كبد در روش رسوب نشاني ذوبي (FDM)
866
تهيه فيلترهاي سراميكي جهت فيلتراسيون مذابهاي فلزي
867
تهيه فيلم بيو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز حاوي نانو ذرات رس لامينيت شده با پلي وينيل الكل به منظور خصوصيات مكانيكي آن
868
تهيه فيلم پلي پيرول دوپ شده با نيتروزواروكاربرد ان در تعيين اسكور بيك اسيد
869
تهيه فيلم ژلاتين و تعيين مشخصات آن
870
تهيه فيلم نازك حاوي نانو ذرات روي تيتانات به‌روش الكتروريسي به‌منظور آناليز آفت‌كش اتيون با استفاده از دستگاه طيف‌سنج تحرك يوني
871
تهيه فيلم نانو ساختارTiO2 بر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
872
تهيه فيلم نانو ساختارTiOبر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
873
تهيه فيلم هاي پلي الفيني زيست تخريب پذير با استفاده از پلي ساكاريدها
874
تهيه فيلم هاي نازك دي الكتريك و مطالعه خواص اپتيكي آنها
875
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل) پر شده با نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با ويتامين B1
876
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيتي جديد با تثبيت نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با سيتريك اسيد ويتامين ث در پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل)
877
تهيه فيلم هاينانوكامپوزيتي مغناطيسي كيتوسان-نشاسته وارزيابي خواصفيزيكي،مكانيكي وضدباكتري آن ها
878
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيت PVC وPVA حاوي نانوذرات TiO2 جفت شده با BSA از طريق روش سبز امواج فراصوت
879
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل) انعطاف‌پذير حاوي نانوذرات زيركونيا اصلاح‌شده با ويتامين B1: بررسي مورفولوژي، خواص مكانيكي، گرمايي و نوري
880
تهيه قالب متخلخل آلومينا وتوليد نانوسيم هاي آلياژي آهن كبالت با بهينه خواص مغناطيسي به روش آبكاري الكتريكي با استفاده ازرويكرد تاگوچي
881
تهيه قرص هاي UO 2
882
تهيه قطعات آلومينايي متخلخل بمنظور كاربردهاي پزشكي
883
تهيه قطعات الكترونيكي ساخته شده به روش جوهر افشاني حاوي نانو ذرات نقره و مس بر زير لايه هاي انعطاف پذير
884
تهيه قطعات هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
885
تهيه كاتاليزگر خزه ايرلنديِ(Irish moss) مغناطيسي(Fe3O4@IM) و استفاده از آن در سنتز مشتقات ايميدازو]2،1-a[پيريميدين
886
تهيه كاتاليزگرهاي BF3/nano-sawdust و SnCl4/nano-sawdust و كاربرد آن‌ها در محافظت گروه‌هاي عاملي الكل، آمين و كربونيل و سنتز بعضي از حلقه‌‌هاي هتروسيكل پنج عضوي
887
تهيه كاتاليزگرهاي نانو ساختار سيليكاي اصلاح شده با بور و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
888
تهيه كاتاليزگرهاي نانو مغناطيس و كاربردهاي آنها در اكسايش تركيبات آلي
889
تهيه كاتاليزور آلومينا و كاربرد آن به عنوان بستر براي اكسايش برخي تركيبات آلي , the preparation of alumina catalyst and its application as aupport for oxidation of some organic compounds
890
تهيه كاتاليزور آهن - زئوليت جهت انجام واكنش هيدروژناسيون منوكسيد كربن
891
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
892
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
893
تهيه كاتاليزور نانوكامپوزيتي گرافن/اكسيد آهن و بررسي كاربرد آن در سنتز تركيبات كينازوليني به روش واكنش¬‌‌هاي چند جزيي
894
تهيه كاتاليزورهاي بنتونيت سولفونه شده AS-BEN و بتا- زئوليت سولفونه شده AS-BEA براي واكنش هاي استري شدن / و استفاده از بتا-زئوليت اصلاح نشده در واكنش متيلاسيون تولوئن با متانول در شرايط زير و فوق بحراني
895
تهيه كاتاليزورهاي پلاتين دي هيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن
896
تهيه كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا پايه نانو سيليكا به منظور پليمريزاسيون پلي الفينها
897
تهيه كاتاليست مغناطيسي با پوسته ي سيليكاي اصلاح شده با تركيبات نيتروژن دار و كاربرد آن در واكنش هاي چندجزئي
898
تهيه كاتاليست هاي بر پايه ي آهن وكبالت وكاربرد آن هابراي تبديل گاز سنتزبه هيدروكربن ها
899
تهيه كاتاليست‌هاي جديد برمبناي اكسيدهاي آهن و گرافن و كاربرد آن‌ها در سنتز ناجورحلقه‌هاي نيتروژن‌دار
900
تهيه كارامل و بررسي كاربردهاي آن در صنايع غذايي
901
تهيه كازيئن از شير گاو جهت استفاده بروي رويه هاي چرم
902
تهيه كالاي جاذب جهت جلوگيري از آلوده شدن البسه طي شستشوي خانگي
903
تهيه كامپوزيت Cu-Al2O3 با استفاده از انجام كار مكانيكي بر روي پودر برنز آلومينيوم
904
تهيه كامپوزيت EPDM/MWCNT با خواص مكانيكي-رئولوژيكي بهبود يافته از طريق اصلاح سيلاني پليمر در غلظت هاي مختلف نانو لوله كربن
905
تهيه كامپوزيت آلومينايد تيتانيم و كاربيد تيتانيم به روش سنتز احتراقي و با انرژي مايكروويو
906
تهيه كامپوزيت پلي‏مر با نانو ذرات سراميكي 5/95 PZT
907
تهيه كامپوزيت پليمر يوني- فلزي و بررسي كاربرد آن در حسگر رطوبتي و تراشه دارورساني
908
تهيه كامپوزيت پي وي سي - چوب/ پلي اتيلن سبك: بررسي اثر افزودن نانوذرات رس كلوزيت 30B بر روي ضريب انبساط گرمايي خطي، جذب آب و خواص مكانيكي
909
تهيه كامپوزيت تقويت‌شده با سازه‌هاي سه‌بعدي و ارزيابي خواص مكانيكي (خمش و ضربه) آن
910
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
911
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
912
تهيه كامپوزيت رزين سيليكوني با الياف شيشه
913
تهيه كامپوزيت زئوليت و ذرات جامد معلق كوره‌ي ذوب آهن براي جذب فلزات سنگين
914
تهيه كامپوزيت گرافن اكسيد/نانوفيبرهاي آراميد انعطاف‌پذير براي ريزاستخراج لايه نازك پارابن‌ها از نمونه‌هاي آبي
915
تهيه كامپوزيت لاستيك طبيعي (NR) هادي الكتريسيته حاوي نانو ذرات مس و بررسي مقاومت ازوني آن
916
تهيه كامپوزيت مس - كروم - آلومينا از طريق فعال سازي مكانيكي فرآيند آلومينوترمي
917
تهيه كامپوزيت نانو صفحه اي منيزيم و نقره فسفات و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ هاي كاتيوني و آنيوني
918
تهيه كامپوزيت نانو لوله‌هاي هالويزيت حاوي‌ دارو به منظور دارورساني كنترل شده و هدفمند درترميم زخم‌هاي سوختگي
919
تهيه كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه ديرسوز ( توسط افزاينده هاي معدني و با بررسي خواص مكانيكي )
920
تهيه كامپوزيت هاي ذره اي آلومينيم -سيليسيم/گرافيت و آلومينيم -سيليسيم /آلومينا با روش ريخته گري
921
تهيه كامپوزيت هاي هادي الكتريسيته بر پايه EPDM و آلياژ آن با NBR به منظور ساخت آندهاي اعمال جريان
922
تهيه كامپوزيت و بررسي اثر سازگار كننده
923
تهيه كتاب راهنما براي برنامه كامپيوتري GASP
924
تهيه كتابچه راهنماي استفاده ازسموم در اماكن
925
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزلي
926
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزليژژژژ
927
تهيه كد عددي به منظور مدل سازي پاشش مستقيم گاز طبيعي توسط انژكتور با استفاده از نرم افزار كيوا
928
تهيه كد كامپيوتري براي محاسبه افت فشار سيستم هيدروليك سيستم خنك كن نيروگاهي هلر
929
تهيه كد كامپيوتري جهت محاسبه خواص ترموديناميكي آب
930
تهيه كد نرم افزاري طراحي سه بعدي گريز از مركز و تخمين عملكرد پمپ با استفاده از آن هنگام ....
931
تهيه كربن اكتيو عاملدار از پوست پرتقال و كاربرد آن در حذف رنگ ها
932
تهيه كربن پيروليتي و گرافيت آمير ماسه بل مورد استفاده در رآكتورهاي HTR
933
تهيه كربن فعال
934
تهيه كربن فعال ارزان قيمت از پوست ليمو و كاربرد آن براي خارج كردن يون سرب و رنگ مالاشيت سبز از محلول هاي آبي
935
تهيه كربن فعال از تاير ضايعاتي و ارزيابي نانو ساختار آن
936
تهيه كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير
937
تهيه كربن نانو متخلخل از ضايعات طبيعي
938
تهيه كربنات استرانسيوم از كنسانتره سلسيتن با استفادنه ازخالستر سودا
939
تهيه كردن نرم افزار طراحي توريهاي راشل
940
تهيه كروموفورهاي جديد گوگرددار و بررسي توانايي شلاته كنندگي يونهاي فلزات سنگين
941
تهيه كرون اترها ٬آزا كرونها ٬پداندها و پليمرهاي جديد حاوي رزورسينول و 2و-3 نفتالن ديول سولفيد: تهيه نانوساختارها ٬شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها و مطالعه تئوري
942
تهيه كمپلكس Fe3O4@β-CD-ZrO و كاربرد آن به عنوان كاتاليست در سنتز مشتقات پريميدين
943
تهيه كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از سالن ها در ابعاد نانو به همراه بررسي اتصال آن ها به DNA و HSA
944
تهيه كمپلكس هاي بيس اكسازولين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات مختلف آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي و مكانيسم تركيبات غير هِم آهن در اكسايش آلكن ها
945
تهيه كمپلكس هاي نيكل (II)، مس (II) و واناديم (IV) از ليگاندهاي دو دندانهNN و سه دندانهONN، برهمكنش كمپلكس ها با TiO2 و مطالعه ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي آن ها، برهمكنش كمپلكس ها با DNA و BSA، كاهش DDQ با كمپلكس هاي نيكل (II)
946
تهيه كمپلكس هايي از مس و نيكل با ليگاندهاي چهاردندانه شيف لاز و بررسي خواص پايداري حرارتي آنها به روش DSC و تعيين پارامترهاي شيمي فيزيكي آنها
947
تهيه كمپلكس‌هاي نيكل (II) از ليگاندهاي سه دندانه‌ي SNO و ONO، برهمكنش كمپلكس‌ها با تيتانيوم‌دي‌اكسيد و كاربرد آن‌ها در واكنش كاهش 4- نيتروفنول
948
تهيه كمپوست از باگاس نيشكر
949
تهيه كمپوست خاك اره به كمك افزودن منابع مختلف نيتروژن و تاثير آن بر رشد و نمو خيار
950
تهيه كنسانترة آب ليمو ترش با استفاده از فن آوري تبخيري
951
تهيه كنسانتره آب هويج با روش تبخيري
952
تهيه كنندگي در انيميشن
953
تهيه كنندگي در انيميشن
954
تهيه كوپلي استر (اتيلن ترفتالات–سوكسينات ) و مطالعه ساختار و خواص گرمايي و امكان سنجي زيست تخريب پذيري
955
تهيه كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات – سيكلوهگزان دي متانول و امكان سنجي استفاده در ترموفرمينگ با ذرات نانو
956
تهيه كوپليمر حساس به pHو دما بر پايه انيدريد مالئيك براي سامانه هاي نوين دارو رساني
957
تهيه كوپليمر هاي هوشمند زيست تخريب پذير براي استفاده در سيستم هاي دارو رساني كنترل شده
958
تهيه كود زيستي جهت حذف كادميوم وسرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي محرك رشد گياه
959
تهيه كود شيميائي جزئي (شلات EDDHA-FE )
960
تهيه كيتوسان از پوست ميگو و كاربرد آن به عنوان جاذب در حذف نيترات از نمونه هاي آبي
961
تهيه كيتوسان پيوند زده شده به نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در نانودارورساني
962
تهيه گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به كمك فرآيند مكانوشيميايي
963
تهيه گرافت پلي ونيل با پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربردهاي دارويي آنها
964
تهيه گرافن چندلايه با روش¬هاي ليزر و لايه¬برداري فاز مايع
965
تهيه گلوكزآمين با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ميگو و بهينه سازي شرايط توليد آن
966
تهيه گلي اكسال جهت ضد چروك كالاي سلولزي از سلولز
967
تهيه لاتكس SBR كربوكسيله ناهمگون براي پوشش هاي كاغذ
968
تهيه لاتكس پلي آنيلين در حضور امولسي فاير span20وspan80 و اندازه گيري هدايت الكتريكي و بررسي خواص مورفولوژي و رسانايي پليمرها
969
تهيه لايه ZNS براي آشكار سازي پرتوي آلفا
970
تهيه لايه فعال نوري برپايه سامانه هيبريدي پليمر P3HT/ Fullerene/ CNT حاوي نقاط كوانتومي: مطالعه ميكرومورفولوژي، طيف جذب نوري و بازدهي سلول خورشيدي
971
تهيه لايه كاتاليست پيل سوختي PEM حاوي نانو ذرات پايه نيكل به روش الكتروشيميايي
972
تهيه لايه نازك تيتانيم -آلومينيم -واناديم اكسيد به روش كندوپاش و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن
973
تهيه لايه نازك نيمه رساناي شفاف اكسيدروي (ZnO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
974
تهيه لايه هاي TixNy با استفاده از روش كندوپاش مغناطيسي استوانه اي فعال
975
تهيه لايه هاي تيتانيوم كاربيد (TIC) واكسيد تيتانيوم (TIO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
976
تهيه لايه هاي نازك اكسيد روي به روش كندوپاش و بررسي نقش ولتاژ باياس بر روي ويژگي هاي آن ها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي
977
تهيه لعاب سختي بالا
978
تهيه لعاب كريستالين در سيستم ZnO-SiO2
979
تهيه لعاب نيمه هادي بر پايه اكسيدهاي قلع آنتيموان نيكل براي كاربرد روي مقره الكتريكي و بررسي خواص الكتريكي آن
980
تهيه ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش ترسيب الكتروشيميايي پالسي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي ليتيوم يون
981
تهيه ماتريس بي‌سلول شده لايه زيرمخاطي روده كوچك حيواني به كمك يك سيستم نوين پرفيوژن-گراديان فشار
982
تهيه ماده پيشرفته Alstone به روش Alporas بر پايه فوم A356
983
تهيه ماده موثر كاغذهاي كپي بدون كربن
984
تهيه ماشين مته روميزي
985
تهيه ماكت گرافيت چدن لاملي
986
تهيه ماكروسيكل ها ريسبتورها و پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد: مطالعه ي تئوري و پايدار سازي نانو ساختارها
987
تهيه ماكروسيكلها ٬ پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين و آمينواسيدها: نانوساختارهاي فلزي و كاربردهاي آنها
988
تهيه ماكروسيكلها، پليمرها و نانوكامپوزيتهاي جديد حاوي هيدرازين، فومارآميد ها و آمينواسيدها: مطالعه تئوري، مواد عامل دار جديد و نانوساختارهاي فلزي آنها
989
تهيه ماكروسيكلها، ريسپتورهاو پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد : مطالعه تئوري و پايدارسازي نانوساختارها
990
تهيه مثلث رنگ همانندي و اندازه گيري و بررسي طيفي رنگ بوسيله دستگاه COLOR DATA
991
تهيه مجموعه الكترود غشا برپايه نانوكامپوزيت نفيون/گرافن اكسيد سولفونه براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون به روش لايه نشاني فاقد الكترود
992
تهيه محتواي آموزشي قابل استفاده در elearning با يك نمونه آموزشي آزمايشگاه فيبر نوري
993
تهيه محتواي درس مدار منطقي تحت وب
994
تهيه محتواي درسي برنامه سازي پيشرفته تحت وب
995
تهيه محصولات شبكه اي از يك پلي ساكاريد شاخه اي موجود در ايران و ارزيابي ويژگيهاي ژلهاي آبي آن
996
تهيه محيط كشت ارزان براي رشد ريز جلبك سندسموس كوادريكوادا
997
تهيه مخلوط اكسيدهاي فلزي Zro2-Tio2به روش سل- ژل و انجام واكنش نوآرايي بكمن در فاز بخار. تهيه و اصلاح زئوليت هاي ZSM-5 و غربال مولكولي MCM-41و انجام واكنش هاي فرايز و آلكيلاسيون تولوئن در فاز بخار. تهيه نانو ذرات Ag، Au، ZrO2-TiO2وبررسي تاثير اندازه ذرات در فعاليت كاتاليزوري zro2 -Tio2 در نو آرايي بكمن در فاز بخار
998
تهيه مخلوط پليمري از پلي اكرليك اسيد و نانو ذره اكسيد آهن گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
999
تهيه مخلوط هاي LDPE- نشاسته گرما نرم ﴿TPCS ﴾ و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي آنها
1000
تهيه مخلوطهاي رسانا از پلي آنيلين سلولز و بررسي آستانه فعاليت هاي الكتروشيميايي آنها
بازگشت