<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهيه هيدروژل كيتوسان حاوي نانوالياف پلي كاپرولاكتون باردار شده با پاراستامول جهت كاربرد در باند زخم
2
تهيه هيدروژل نانوكامپوزيت پلي (وينيل الكل)/خاك رس با سيستم افروني به عنوان جاذب موثر در جداسازي رنگ متيلن آبي
3
تهيه هيدروژل هاي آلژيناتي درجا تشكيل شونده حاوي كوركومين كپسوله شده در ساختارهاي چند حفره اي كليكس]4[آرن- سيكلودكسترين ها به منظور ترميم زخم هاي پوستي
4
تهيه هيدروژل هاي با خلل و فرج درشت و تعيين پارامترهاي مهم طراحي
5
تهيه هيدروژل هاي بر پايه كربوكسي متيل كيتوسان براي كاربرد در دارو رساني
6
تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اكريليك اسيد و نانوكريستالهاي سلولز و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي رنگي
7
تهيه هيدروژن از اتانول از طريق تبديل با بخار آب برروي نانو كاتاليست
8
تهيه هيدروژن پراكسيد به روش مستقيم از گاز اكسيژن و هيدروژن با استفاده از كاتاليست‌هاي پالاديم-كبالت تثبيت شده روي سيليكاي مزو حفره KIT-6
9
تهيه و آناليز آلياژ بر هم كنش شده اكسيد سيليس - دوده و مطالعه خواص ديناميك و پارگي آميزه حاوي آلياژ
10
تهيه و ارتقاي كاتاليست Ni-Co/γ-Al2O3 در فرآيند ريفرمينگ خشك متان
11
تهيه و ارزيابي انواع ميكرو ذرات حاوي لووفلوكساسين به منظور تهيه فرم آهسته رهش چشمي
12
تهيه و ارزيابي بيواكتيويته نانوكامپوزيت تزريق پذير بيوگلس/كيتوسان در مهندسي بافت استخوان
13
تهيه و ارزيابي پلي اتيلن تاخيراندازنده ي شعله با روش افزودن پركننده هاي بازدارنده‌ي شعله همراه با يك تركيب فسفري جهت كاربرد در نماي آلومينيوم كامپوزيت
14
تهيه و ارزيابي پودر خشك استنشاقي حاوي نانوذرات فكسوفنادين
15
تهيه و ارزيابي خواص داربست پليمري مهندسي بافت پوست
16
تهيه و ارزيابي خواص زخم پوش هيدروژلي برپايه كيتوسان و پلي استر غيراشباع فوماراتي
17
تهيه و ارزيابي داربست الكتروريسي و الكتروريسي اصلاح شده بر پايه هيدروكسي اتيل سلولز
18
تهيه و ارزيابي داربست كامپوزيتي PLGA/nano-BCP براي مهندسي بافت استخوان
19
تهيه و ارزيابي داربستهاي نانو الياف پلي يورتان-ژلاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
20
تهيه و ارزيابي زخم پوش حامل جزء فعال برپايه نانو كامپوزيت پلي يورتاني جهت ترميم بافت پوست
21
تهيه و ارزيابي سامانه رهايش كنترل شده داروي بكلوفن بر پايه كوپليمر PLGA جهت استفاده در بيماران ضايعه نخاعي
22
تهيه و ارزيابي سيستم دارو رساني زيست تخريب پذير قابل تزريق بر پايه پلي كاپرولاكتون و فوماريك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
23
تهيه و ارزيابي سيستم ليپوزومي جهت بهبود دارورساني موضعي ماينوكسيديل و كافئين
24
تهيه و ارزيابي غشا زئوليتي به منظور جدا سازي مخلوط آبي متيل آمين ها در مقياس آزمايشگاهي
25
تهيه و ارزيابي غشاي پليمري نانوكامپوزيتي با اصلاح كننده هاي كاتاليستي براي پيل سوختي تبادل پروتون با هدف كاهش عوامل تخريبي
26
تهيه و ارزيابي غشاي تبادل آنيون بر پايه پلي سولفون جهت كاربري در پيل سوختي قليايي جامد
27
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم سولفاستاميد سديم
28
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
29
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
30
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
31
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده هاي ميكروانكپسوله ي داروي آلندرونات
32
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي ميكروانكپسوله‌ي داروي آلندرونات
33
تهيه و ارزيابي فيلم مخاط چسب گياه مورد
34
تهيه و ارزيابي قرص پراميپكسول شناور در معده
35
تهيه و ارزيابي قرص دو لايه شناور در معده حاوي ميكروپارتيكل هاي مخاط چسب الانزاپين
36
تهيه و ارزيابي قرص شناور در معده كلاريترومايسين
37
تهيه و ارزيابي كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي تبديل متانول به پروپيلن
38
تهيه و ارزيابي كاتاليست‌هاي سولفيد نيكل – موليبدن بر پايه‌هاي تركيبي و بررسي فعاليت كاتاليستي در فرآوري با هيدروژن خوراك حاوي گازوئيل حاصل از شكست حرارتي
39
تهيه و ارزيابي كامپوزيت PCL/Nano-Graphene به منظور تمايز عصبي سلول‌هاي بنيادي پالپ دندان
40
تهيه و ارزيابي ليپوپلكس هاي با اندازه ي نانو به عنوان وكتورهاي غير ويروسي در ژن درماني : بررسي اثر سياليت دو لايه ايپوزوم كاتيوني بر ميزان ترانسفكشن , preparation and evaluation of nano scaled lipoplexes as a non-viral vectors in gene therapy: effect of bilayer fluidity of cationi liposomes on transfection efficiency.
41
تهيه و ارزيابي ميكرواسفرهاي بر پايه كوپليمر پلي لاكتيد - گلايكوليد اسيد بارگذاري شده با داروي بكلوفن در سوسپانسيون هاي ژلي جهت رهايش ميان نخاعي براي درمان اسپاستيسيته
42
تهيه و ارزيابي ميكروسفرهاي هيدروژلي زيست سازگار به عنوان كامل هموستات موضعي
43
تهيه و ارزيابي ميكروكپسول پلي‌يورتان/ايزوسيانات حاوي نانوسيليكا به عنوان عامل ترميم‌كننده
44
تهيه و ارزيابي نانو الياف PEO/Chitosan حاوي آنتي بيوتيك جهت رهايش كنترل شده دارو
45
تهيه و ارزيابي نانو الياف پلي كاپر ولاكتون حاوي مترونيدازول جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان بيماري هاي پريودنتال
46
تهيه و ارزيابي نانو الياف زيست تخريب پذير ﴿ پلي وينل الكل/ پلي وينل استات ﴾حاوي سيپرو فلو كساسين هيدرو كلرايد جهت رهايش كنترل شده دارو و بهبود زخم ها و يا سوختگي هاي شديد سوختگي
47
تهيه و ارزيابي نانو الياف هادي پليمر_گرافن
48
تهيه و ارزيابي نانو بلور سلولز از برخي ضايعات كشاورزي به روش شيميايي
49
تهيه و ارزيابي نانو فيبرهاي كوجيك اسيدبراي تهيه فيلم پوستي در درمان آكنه
50
تهيه و ارزيابي نانوالياف كامپوزيت پروتئين گاودانه – كيتوزان به روش الكتروريسي
51
تهيه و ارزيابي نانوالياف مخلوط پلي كاپرولاكتون حاوي سيمواستاتين و نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت رهايش كنترل شده دارو در بازسازي استخوان
52
تهيه و ارزيابي نانوپارتيكل هاي PLGAŸ حاوي دو كسوروبيسن و كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني دو كسوروبيسين به روش برون تني
53
تهيه و ارزيابي نانوذرات سوپرپارامغناطيس اكسيد آهن (SPION) اصلاح شده با پلي‌كربوكسي‌بتائين‌ (pCBMA) به منظور دارورساني هدفمند
54
تهيه و ارزيابي هيدروژل خودترميم شونده بر پايه آلجينات براي كاربرد در مهندسي بافت
55
تهيه و ارزيابي هيدروژل هاي تشكيل شونده در محل بر پايه آلژينات/ پلي اتيلن گلايكول براي كاربرد در مهندسي بافت
56
تهيه و ارزيابي ويفر زيست چسب حاوي داروي موكسي فلوكساسين به عنوان پوششي براي ترميم زخم
57
تهيه و ارزيابي ويفر سولفاستاميد جهت درمان آكنه و ولگاريس
58
تهيه و ارزيابي ويفر فني توِيئن سديم بعنوان پوشش و سيستم دارورساني براي ترميم زخم در موش سوري
59
تهيه و استفاده از 3- كربوكسي پيريدينيوم كلرو كرومات در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
60
تهيه و استفاده از الياف اصلاح شده پلي پروپيلن ﴿PP﴾ جهت تقويت بتن
61
تهيه و استفاده از بيسموت ( III ) تري فلوئورومتان سولفونات و بيسموت ( III ) تري فلوئوراستات در سنتزهاي آلي
62
تهيه و استفاده از تترابوتيل فسفونيوم دي كرومات در اكسايش تركيبات مختلف آلي
63
تهيه و استفاده از نانوكاتاليست ‌هاي مغناطيسي در سنتز تركيبات آلي
64
تهيه و اصلاح خواص سطحي پلي دي متيل سيلوكسان براي تثبيت كلاژن به منظور كاربرد قرنيه اي
65
تهيه و اصلاح سطح نانو ساختارهاي SBA-15 و كامپوزيت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 آن، به عنوان فاز جامد تجزيه اي براي پيش تغليظ و اندازه گيري يون فلزي لانتانيم در نمونه هاي زيست محيطي
66
تهيه و بررسي Gd-LDH به عنوان عامل كنتراستزا در MRI
67
تهيه و بررسي آلكيد - سرامرهاي حاوي مخلوط پيش سازهاي زير كونيوم وتيتانيوم به روش gel-Sol
68
تهيه و بررسي آلكيد سرامر بر پايه آلكوكسايد فلزات واسطه
69
تهيه و بررسي آلياژ PP/TEP توسط اكستروژن واكنش جهت بهبود ضربه پذيري TEP
70
تهيه و بررسي آلياژ ترموپلاستيك الاستومرهاي NBR/PU
71
تهيه و بررسي آلياژ يوتكتيك al-cu خاصيت سوپر پلاستيك
72
تهيه و بررسي آندهاي نانوكامپوزيتي گرافني NixCoyOz باتري¬هاي ليتيوم يون با استفاده از روش الكتروفورتيك
73
تهيه و بررسي اثر پلي اتيلن- اكتن الاستومر گرافت شده با ايتاكونيك اسيد و مالئيك انيدريد بر خواص مكانيكي و ممانعتي فيلم بسته بندي پلي اتيلن سبك خطي/ ترموپلاستيك نشاسته/ نانو رس
74
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم هاي حاوي آنتي بيوتيك سفتازيديم بر باكتري پسودوموناس آئروژينوازي مقاوم به آنتي بيوتيك
75
تهيه و بررسي اثر مواد افزودني براق كننده آلي بر پوشش هاي گالوانيزه از حمامهاي قليايي و اسيدي
76
تهيه و بررسي اثر نحوه خوراك دهي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM پر شده با خاك رس و شبكهاي شده با سيستم پخت
77
تهيه و بررسي اثرات تشديدكنندگي مخلوط هاي فلزي در پايداري حرارتي PVC
78
تهيه و بررسي ارتباط بين مورفولوژي و خواص الكتريكي / مكانيكي فوم پلي اتيلن سنگين با نانو گرافيت
79
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تأخيراندازي اشتعال نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
80
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تاخير اندازي اشتعال نانو كامپوزيتهاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
81
تهيه و بررسي اسفنج هاي پلي اتيلن اصلاح شده شبكه اي
82
تهيه و بررسي الكتروشيميايي آندهاي پايه گرافن براي باتري هاي سديم يون
83
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي فسفات آهن ليتيم با نانو پوشش كربني براي كاربرد در باتريهاي ليتيم يون
84
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي نانو ذرات ‌اكسيدهاي لايه‌اي نيكل منگنز غني از ليتيوم براي كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم-يون
85
تهيه و بررسي الكتروشيميايي نانو مواد فعال كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد به روش حالت جامد
86
تهيه و بررسي برخي از پارامترهاي موثر براندازه ذرات حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن
87
تهيه و بررسي برخي از نانوكامپوزتهاي فلزي پايه گرافن براي واكنش احياي اكسيژن در پيل سوختي پليمري
88
تهيه و بررسي برون تن ژل موضعي داپسون 5%
89
تهيه و بررسي برون تن فيلم مخاط چسب حاوي ميكروذرات كايتوزان جهت دارورساني موضعي تريامسينولون در حفره ي دهاني
90
تهيه و بررسي پارامترهاي مؤثر بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي زيركونيا/نيتريد تيتانيوم
91
تهيه و بررسي پاكليتاكسل نشاندارشده با 99mTc(CO)3 جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
92
تهيه و بررسي پايداركننده هاي پليمري
93
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي ترامادول و بررسي پروفايل رهاسازي دارو
94
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب يوني نانو متخلخل به منظور طراحي و ساخت حسگرهاي نوري جهت اندازه گيري لانتانيدها
95
تهيه و بررسي تأثير ذرات نانو كِلي بر ساختار سلولي و خواص نهايي فومهاي پلي يورتان
96
تهيه و بررسي تاثير شرايط فرآيندي و اختلاط مذاب بر روي خواص مكانيكي آلياژ سه تايي ) نانو تيوپ چند جداره / اكريلو نيتريل بوتا دي ان استايرن / پلي آميد 6 (
97
تهيه و بررسي توزيع بيولوژيكي تركيب نشاندارشده زولدرونيك اسيد با راديونوكليد تكنسيم-99m جهت تصويربرداري استخوان
98
تهيه و بررسي خصوصيات الكترودهاي شفاف گرافن فرآوري شده در فاز محلول براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري منعطف
99
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات كيتوزان حاوي سم عقرب كمسوبوتوس
100
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات ليپيدي جامد با روكش كايتوزان جهت دارورساني خوراكي داروي ضد HIV نلفيناوير
101
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوامولسيون حاوي پپتيد ضد چروك استيل هگزاپپتيد-8
102
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نيوزومهاي اكسي بنزون به عنوان يك فرآورده ضد آفتاب
103
تهيه و بررسي خصوصيات نانوكامپوزيتهاي پلي‎يورتان / نانولوله كربن ديرسوز بر پايه محصولات بدست آمده از تخريب پلي‎اتيلن ترفتالات
104
تهيه و بررسي خواص آتش گيري پارچه توليد شده از الياف پلي آميد
105
تهيه و بررسي خواص آلياژ پلي استال - پلي يورتان ترموپلاستيك الاستومر
106
تهيه و بررسي خواص آلياژ زيست سازگار بر پايه PHEMA / PDMS
107
تهيه و بررسي خواص آلياژهاي LLDPE & PB
108
تهيه و بررسي خواص اپتيك غيرخطي فيلم‏هاي نانوساختار حاوي قرمز ديسپرس 1 در شبكه‏هاي پخت‏شونده با اشعه ماورابنفش
109
تهيه و بررسي خواص الاستومرهاي هادي الكتريسيته بر پايه نئوپرن و سيليكون
110
تهيه و بررسي خواص الكترودهاي اصلاح شده با زئوليت- تهيه و بررسي خواص الكترودهاي يون گزين
111
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي جديدي از نيكل كبالت و مس باليگاندهاي
112
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپليكس هاي مس و واناديل باليگاندهاي باز شيف چهار دندانه
113
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه EPDM/PP در حضور نانوگرافن
114
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM در حضور نانولوله كربني
115
تهيه و بررسي خواص پلي استيرن حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي توسط حلال سبز ليمونن
116
تهيه و بررسي خواص پليمرهاي رساناي الكتريسيته از تيوفن
117
تهيه و بررسي خواص پوشش پلي يورتان/نانوكلي حاوي پيگمنت ضدخوردگي پلي پايرول
118
تهيه و بررسي خواص ترموپلاستيك الاستومر برپايه PE/NR به روش ساده و پخت ديناميكي
119
تهيه و بررسي خواص چيب هاي مذاب داغ بر پايه همبسپار اتيلن وينيل استات
120
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت اپوكسي/ گرافن اكسيد / POSS
121
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي قيرهاي اصلاح‌شده با آميزه‌هاي پليمري بر پايه پلي‌اتيلن‌ترفتالات ضايعاتي و پودر لاستيك
122
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت نايلون - 6 حاوي etinoliromtnoM به روش پليمريزاسيون درجا )noitaziremyloP utiS - nI(
123
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي هيدروژل هاي بر پايه پليمر (آكريلاميد – كو – آكريليك اسيد) /سلولز نانو ويسكر
124
تهيه و بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و جذب امواج مايكروويو نانوكامپوزيت سنتز شده بر پايه ي استرانسيم فريت به روش سل- ژل
125
تهيه و بررسي خواص سيمان استخواني بر پايه هيدروكسي آپاتيت
126
تهيه و بررسي خواص ضدميكروبي پليمر تعديل شده با يك گونه هيدانتويني
127
تهيه و بررسي خواص عاثقهاي سيليكات كلسيم
128
تهيه و بررسي خواص فرمولاسيون رنگ اپوكسي ضد حريق پف كننده حاوي نانو سيليكا و نانو هيدروكسيدهاي دوتايي لايه اي (nanometer layer double hydroxides)
129
تهيه و بررسي خواص فو شيشه سراميكي از سرباره مس سرچشمه
130
تهيه و بررسي خواص فيزيكوشيميايي ميكروسفرهاي شناور حاوي بوسپيرون
131
تهيه و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي ، الكتريكي و ويژگي هاي سطحي آلياژ EPR / PDMS
132
تهيه و بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي آلياژ NR/BR/ENR/EPDM-g-GMA به عنوان آميزه ي ديواره جانبي تاير وسايل نقليه سنگين
133
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتركتون هاي آروماتيك براي استفاده در پيل سوختي متانولي
134
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي توليد شده بر پايه ي آلياژ TPS/PE
135
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي نشاسته- خاك رس جهت كاربرد در صنايع بسته بندي
136
تهيه و بررسي خواص فيلم پلي اتيلن ترفتالات پيوند خورده با كيتوزان
137
تهيه و بررسي خواص فيلمهاي بسته بندي خوراكي زيست تخريب پذير از پروتئين آب پنير و زئين ذرت
138
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت ضد باكتريائي بر پايه پلي پروپيلن با استفاده از نانو ذرات نقره و كيتوزان
139
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت هاي پلي پروپيلن تقويت كننده با الياف كوتاه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ در حضور سازگار كننده هاي گليسيديل متاكريلات و مالئيك انيدريد
140
تهيه و بررسي خواص كامپوزيتهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و الياف كوتاه آراميد
141
تهيه و بررسي خواص لايه‌هاي كامپوزيتي نانوالياف پلي‌آنيلين به منظور محافظت در برابر امواج الكترومغناطيس
142
تهيه و بررسي خواص لوله هاي تهيه شده از كامپوزيتهاي پل اتيلن / ORGANO - CLAY
143
تهيه و بررسي خواص مكانيكي آلياژ PC/ABS با استفاده از مواد پايه بازيافتي اثر سازگار كننده هاي مختلف
144
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت بر پايه پي وي سي / پلي متيل متا كريلات / نانو رس ) yalc-onaN/AMMP/CVP (
145
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي پلي پروپيلن / نانو كلي / كربنات كلسيم
146
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي هيدروكسي آپاتيت / پليمر به روش درجا in- sitv
147
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و ضد باكتري آميزه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ /كيتوزان
148
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت لاستيك سيليكون/ گرافن: تأثير دانسيته‌ي اتصالات عرضي
149
تهيه و بررسي خواص مورفولوژي، فرآيندپذيري و ولكانيزه كردن ديناميكي ترموپلاستيك الاستومرهاي سه جزيي
150
تهيه و بررسي خواص نانو الياف پلي آميد 66 حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم جهت خنثي سازي ماده ي سمي 2- كلرواتيل اتيل سولفايد
151
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي (لاكتيك اسيد) و نانو كربنات كلسيم
152
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي اورتان الاستومتر و اكسيد تيتانيوم
153
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي كربنات و نانو لوله كربني
154
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد / پروتئين(Whey) / نانو ذرات رس
155
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
156
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الفين بر پايه ي و نانورس EPDM/P.P
157
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه شبكه هاي در هم نفوذ كرده اپوكسي- يورتان
158
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ اكسيد روي فعال نوري جديد و پلي وينيل الكل/ خاك رس اصلاح شده / اكسيد روي مشتق شده از آمينو اسيدهاي L- فنيل آلانين و L- تيروسين
159
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي اتيلن گلايكول/نانو نقره
160
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي﴿آميد-ايميد﴾/روي اكسيداصلاح شده وپلي﴿آميد-ايميد﴾/ نانولوله كربني عامل دار شده بر پايه تري مليتيل ايميدوبنزن وS-والين آمينو اسيد
161
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي نوين با كارايي بالا حاوي آمينو اسيدهاي مختلف بر پايه استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و تيتانيوم دي اكسيد
162
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي اتيلن / خاك رس با روش پليمريزاسيون همزمان
163
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي يورتاني زيست سازگار
164
تهيه و بررسي خواص نانوالياف اكريليك حاوي نانو ذرات نقره
165
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت HDPE/Organoclay و مطالعه سينتيك بلورينگي آن
166
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانورس
167
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي بر پايه HDPE/EOC/Nanosilica
168
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي كربنات/نانولوله هاي كربني
169
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي كاپرولاكتون/نانو كربنات كلسيم
170
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان / اكسيد گرافن بر پايه روغن گياهي با قابليت حافظه شكلي
171
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري زيستي به روش SI-ATRP
172
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي TPV برپايه EPDM/PP
173
تهيه و بررسي خواص ومورفولوژي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر زيست تخريب پذير بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) و اتيلن پروپيلن دي ان مونومر (EPDM)
174
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانو كامپوزيت بر پايه ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي epdm/pp با استفاده از سيستم پخت پراكسيدي
175
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت‌هاي جاذب امواج الكترومغناطيس بر پايه ترموپلاستيك يورتان/نانوگرافيت
176
تهيه و بررسي داربست قابل تزريق بر پايه ژلاتين-متاكريلات براي مهندسي بافت غضروف
177
تهيه و بررسي داربست هيدروژلي رساناي تقويت شده با الياف كوپل شده با كلاژن جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
178
تهيه و بررسي داربست‌هاي نانوليفي الكتروريسي‌شده بر پايه ژلاتين و پلي‌پيرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
179
تهيه و بررسي راندمان سلول خورشيدي نانو ساختار حساس شده به مواد رنگزا
180
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته در محيط ابي و مطالعه كاربرد ان در الكترو كاتاليز و اندازه گيري ولتامتري اپي نفرين اوريك اسيد و فوليك اسيد
181
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با مشتق ايميدازول و نانو‌ذرات نقره به روش خودآرايش يافته و كاربرد آن در اندازه‌گيري تيواوره‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
182
تهيه و بررسي رفتار خوردگي پوششهاي نانوكامپوزيتي حاوي اكسيدهاي
183
تهيه و بررسي ريز ساختار آلياژ بر پايه پلي اتيلن ترتالات- پلي كربنات﴿pet/pc﴾ با استفاده از كاتاليزور لانتانيوم استيل استونات﴿3 la﴾acac ﴾
184
تهيه و بررسي ريز ساختاري كامپوزيت ساخته شده بر پايه mdf
185
تهيه و بررسي ريزساختار و خواص فيزيكي/مكانيكي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/نشاسته گرمانرم/نانورس
186
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي SiC/Al به روش Melt Infiltration ﴿نفوذ از مذاب ﴾
187
تهيه و بررسي ريزساختاري كامپوزيت ساخته شده بر پايه MDF
188
تهيه و بررسي ساختاري و توان ترموالكتريك بوسيله لايه هاي نازك تهيه شده از نانوذرات Bi2 Te3 روش تبخير حرارتي
189
تهيه و بررسي ساختمان a, N- دي متيل- 2- كتومتيل كينولين ها
190
تهيه و بررسي ساختمان پاپرولوكينو لينون ها
191
تهيه و بررسي سامانه دارورساني تركيبي بر پايه ي نانو ذرات كيتوسان براي درمان سرطان سينه
192
تهيه و بررسي سامانه قابل تزريق رهايش داروي گلوكانتيم بر پايه هيدروژل كيتوسان
193
تهيه و بررسي سنتيك پلي وينيل بوتيرال جهت توليد فيلم
194
تهيه و بررسي شبكه اي كردن پراكسيدي پلي اتيلن با دانستنيه پائين بمنظور روكش دهي سيم
195
تهيه و بررسي شيشه هاي بيواكتيو حاوي روي به روش سل-‍ژل
196
تهيه و بررسي شيف بازهاي 2-پروپارژيله شده سالسيل آلائيد با دي آمين هاي مختلف و بررسي اتصال آن ها به پروتئين ها (docking)
197
تهيه و بررسي عايق هاي صوتي بر پايه EPDM پرشده
198
تهيه و بررسي عملكرد مواد رسانا و شفاف پايه گرافني به منظور استفاده در سنسورهاي گازي
199
تهيه و بررسي عوامل مؤثر در تشكيل ريز ساختار ونقش آن روي كامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه پلي آميدي /پلي اتيلن سبك /خاك رس اصلاح شده
200
تهيه و بررسي عوامل موثر بر تشكيل ريز ساختار و نقش آن روي خواص مكانيكي كامپوزيت بر پايه پلي آميد 6 / پروپيلن / خاك رس اصلاح شده
201
تهيه و بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد 6 پلي پروپيلن /كربن نانو نيوپ چند ديواره
202
تهيه و بررسي غشا الكتروليت پليمري دما بالا بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني جهت كاربرد در پيل¬هاي سوختي
203
تهيه و بررسي غشا بر مبناي پلي سولفون و مطالعه اثر نانوذرات گرافن اكسيد بر عملكرد غشا در شيرين سازي آب
204
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي اصلاح شده با نانوله هاي كربني تك جداره عامل دار شده با ال-سيستئين براي حذف يون هاي جيوه
205
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي معدني- پليمري اصلاح شده به منظور استفاده در سلول هاي خورشيدي
206
تهيه و بررسي غشاي لايه نازك پلي آميد - نانو نقره با كارايي مطلوب جهت كاربرد در فرآيند اسمز معكوس
207
تهيه و بررسي غشاي نانوكامپوزيت زئوليت - پليمر
208
تهيه و بررسي فريت نيكل - روي و بررسي اثر افزودني اكسيد كبالت بر خواص آن
209
تهيه و بررسي فوم شيشه سراميك از سرباره مس سرچشمه
210
تهيه و بررسي فيلم زيست تخريب پذير از نشاسته تعديل شده ساگو
211
تهيه و بررسي كاتدهاي غني از ليتيم برپايه اكسيد ليتيم منگنز نيكل كبالت و پوشش‌هاي اكسيد فلزي جهت استفاده در باتري¬هاي ليتيم-يون
212
تهيه و بررسي كارآيي غشاي نانوكامپوزيتي مبتني بر كيتوسان اصلاح شده با گروه¬هاي تبادلگر پروتن براي كاربرد در پيل سوختي
213
تهيه و بررسي كاربرد نانو رنگدانه هاي باز تابنده پرتو زير قرمز حاصل از سرباره ها
214
تهيه و بررسي كلشيسين نشان دار شده با 99mTc جهت تصوير برداري از تومورهاي سرطاني
215
تهيه و بررسي كينتيك رزين هاي اكريليك براي پوشش هاي ضدخوردگي در صنايع نفت
216
تهيه و بررسي لايه هاي نازك قلع اكسايد آلاييده به فلوئور بعنوان اكسيد رساناي شفاف در سلولهاي خورشيدي
217
تهيه و بررسي لعاب هاي شيشه - سراميك ميكا، ژلنيت
218
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس در حضور يون كلر جهت كاربرد در باتري هاي ليتيومي
219
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس و پالس معكوس جهت كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم- يون
220
تهيه و بررسي مقاومت به خوردگي مبدل زنگ بر پايه اسيد فسفريك و تانيك اسيد بر روي زمينه فولادي
221
تهيه و بررسي مقاومت در برابر امواج الكترومغناطيسي نانو كامپوزيت TPU/CNT
222
تهيه و بررسي مقاومت در برابر شكست صفحات ارتوپدي بر پايه نانوكامپوزيت pla/nano clay/nanohydroxyapatite در محيط شبيه سازي شده بدن
223
تهيه و بررسي مكانيزم تشكيل نانوكامپوزيت هاي TiAl-Al2o3 با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
224
تهيه و بررسي مورفولوژي داربست كيتوسان/بيوگلس/ژالتين براي مهندسي بافت استئوكندرال
225
تهيه و بررسي مورفولوژي نانوكامپوزيت پخت ديناميكي شده پلي‌لاكتيك‌اسيد/لاستيك‌طبيعي/نانوذره؛ مطالعه برهمكنش نانوذره-پليمر با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
226
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/ پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني همراه با پخت ديناميكي
227
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر خواص مكانيكي و حافظه شكلي نانو كامپوزيت PLA/PU/CNT همراه با پخت ديناميكي
228
تهيه و بررسي ميكرو/نانو كپسول‌ و عملكرد آن در پوشش‌هاي هوشمند خودترميم‌شونده مقاوم به خوردگي
229
تهيه و بررسي ميكروسفر و نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي (MIP) متصل به فوليك اسيد به منظور دارورساني هدفمند
230
تهيه و بررسي نانو ذرات كوجيك اسيد با استفاده از كايتوزان و تري‌پلي فسفات و پوشاندن آن با كلاژن و سديم آلژينات براي درمان آكنه
231
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل بوتيرال/ نانو لوله هاي كربني
232
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پي وي سي امولسيوني/نانو لوله هاي كربني
233
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي سه تايي بر پايه پلي وينيل كلرايد / اكريلو نيتريل بوتا دي ان رابر / ارگانو كلي و مطالعه بر روابط بين خواص مكانيكي و مورفولوژي
234
تهيه و بررسي نانو ليپوزم هاي حاوي كوركومين
235
تهيه و بررسي نانوفيبرهاي كيتوسان اصلاح شده و كاربرد آن جهت تصفيه آب
236
تهيه و بررسي نانوكامپوزيت NBR/PVC تقويت شده با ارگانو كلي و اثر اشعه الكتروني بر خواص نانو كامپوزيت
237
تهيه و بررسي نايلون هاي سوپر تاف
238
تهيه و بررسي هيدروژل بر پايه ي پلي (آكريل آميد) و نانولوله هاي كربني
239
تهيه و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و ريزساختاري كامپوزيت سراميكي Si3N4/TiN
240
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز- روي به وسيله يفرايند مكانو شيميايي و استفاده از مخلوط فريت هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
241
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو كامپوزيت هاي آهن - اكسيد آهن
242
تهيه و بكارگيري نانو كامپوزيت نانو لوله كربن/نقره روي كالاي پنبه اي و بررسي خصوصيات حاصل از آن
243
تهيه و به كارگيري نانوذرات مغناطيسي پوشش دار شده با پليمر قالب مولكولي جهت تغليظ و اندازه گيري داروي لاموتريژين در سرم خون
244
تهيه و بهبود خاصيت پيزوالكتريك نانو ساختارهاي تك بعدي روي اكسيد به روش شيمي تر
245
تهيه و بهبود غشاهاي كربوهيدراتي نانوليفي- نانوكامپوزيتي بر پايه نانوگرافن براي كاربرد حسگرهاي زيستي
246
تهيه و بهبود مقره هاي فشار قوي تحت بارهاي استاتيكي
247
تهيه و بهينه سازي ساختار نانو كامپوزيت هيدرو ژلهاي بر پايه اكريل آميد با استفاده از فيلتر Nanoclay به منظور كاهش پديده مخروطي شدن آب سازند
248
تهيه و بهينه سازي كيفيت فيزيكي ترتيلا تهيه شده از آرد دانه جودوسر
249
تهيه و بهينه سازي نانو كاتاليست ارتقا يافته Li/Sio2 با هسته مغناطيسي براي ت وليد بيو ديزل
250
تهيه و بهينه سازي نانوكاتاليست هاي ناهمگن Mg -La و Mg-la/cao براي توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان
251
تهيه و بهينهسازي نانوكاتاليست Ce-Sr به روش همرسوبي براي توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان
252
تهيه و پايدارسازي پودر خشك از Lacobacillus casei بوسيله اسپري فريز درايينگ
253
تهيه و تبيين رفتار رئولوژيكي و ريزساختار فيلمهاي قابل تنفس بر پايه پلياُلفين/ كربنات كلسيم با ابعاد نانو و ميكرو
254
تهيه و تخليص اكسيد مس
255
تهيه و تدوين بسته نرم افزاري توليد سطح بدنه كشتي
256
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارنده
257
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارننده
258
تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اقدامات ايمني خط پس از زلزله
259
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار ايلوستريتور
260
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار اين ديزاين
261
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار فتوشاپ
262
تهيه و تدوين سرفصل هاي آموزشي ومسا-ل حل شده در حوزه آموزش فيبر نوري
263
تهيه و تدوين متون فارسي جهت تقويت مهارت گوش دادن به فراگيران غيرفارسي زبان
264
تهيه و تدوين محتواي الكترونيكي سواد اطلاعاتي و بررسي تاثير آن برمهارت هاي حل مساله، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش از دور
265
تهيه و تدوين محتواي شنيداري براي زبان آموزان سطح متوسط بالا و پيشرفته زبان انگليسي در محيط يادگيري مجازي
266
تهيه و تدوين مطالب درس انگليسي تخصصي براي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
267
تهيه و تدوين نرم افزار Corel DRAW X4
268
تهيه و تدوين نرم افزار آموزشي روباتيك
269
تهيه و تدوين نرم افزار ارزيابي امنيت ولتاژ بر مبناي شبكه هاي عصبي
270
تهيه و تدوين نقشه اجراي استراتژي شركت پالايش نفت لاوان بر اساس مدل BSC
271
تهيه و تدوين نورم استاندارد منطقه اي جهت ارزشيابي وضعيت آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه رازي
272
تهيه و تدوين نورم يابي آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد
273
تهيه و تدوين يك الگوي مناسب به منظور تقويت توان رقابتي يك واحد صنعتي براي ورود به سازمان تجارت جهاني با استفاده از روش الگو برداري ﴿بنچ ماركينگ﴾ مطالعه موردي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
274
تهيه و تعريف استانداردهاي (شاخصهاي) طراحي و نصب و راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري حوزه معاونت برق وزارت نيرو
275
تهيه و تعيين مشخصات نانو كامپوزيت پليپروپيلن فومارات/نانوهيدروكسي آپاتيت با قابليت شبكه اي شدن بروش پليمريزاسيون درجا
276
تهيه و تغليظ سنگ آهن در ايران
277
تهيه و تغليظ و تصفيه مس
278
تهيه و تغليظ و تصفيه مس
279
تهيه و تكميل يك بانك اطلاعاتي براي واژگان فارسي معادل اصطلاحات كامپيوتري
280
تهيه و تنظيم بودجه در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
281
تهيه و تنظيم و كنترل بودجه
282
تهيه و توصيف الكتروشيميايي فيلم هاي نازك موليبدوفسفريك اسيد / زير كونيوم لايه به لايه تجمع يافته در سطح الكترود
283
تهيه و توصيف خواص گرمايي، ريخت شناسي و رئولوژي نانو كامپوزيت زيست تخريب پذير بر پايه آميخته پلي لاكتيك اسيد/اتيلن-وينيل استات كوپليمر/نانو رس
284
تهيه و توصيف نانوكامپوزيت گرافن نايل بلو به روش الكتروشيميايي :كاربرد تعيين مقدار هيدروژن پراكسيد و يون نيتريت
285
تهيه و توليد سولفات منگنز خالص منگز (MNO2)
286
تهيه و توليد نانو الياف كيتوسان - پلي اتيلن اكسيد حاوي عصاره گياهان و بررسي خواص ضد ميكروبي
287
تهيه و چاپ كتاب و بررسي نحوه اجراي فني آن
288
تهيه و خالص سازي BLG استري شده و بررسي خواص ضدباكتريايي آن
289
تهيه و خالص سازي آلفالاكتالبومين استري شده و بررسي خاصيت ضد باكتريايي آن
290
تهيه و ريخته گري آلياژهاي پيستون
291
تهيه و ساخت بانك اطلاعاتي نمونه به زبان فاكس پرو ( نحوه استفاده از آن شبكه )
292
تهيه و ساخت بدنه هاي استئاتيت با استفاده از مواد اوليه داخلي
293
تهيه و ساخت پودر چيني دندان با استفاده از مواد اوليه داخلي
294
تهيه و ساخت جايگزين پوستي با استفاده از اصلاح الاستومر سيليكون با كمك اكريليك اسيد – كلاژن و كيتوسان
295
تهيه و ساخت لايه ي نازك ZnSe و بررسي تاثير ضخامت لايه ها بر مشخصه هاي نوري آن
296
تهيه و ساخت نانو سامانه رهايش كنترل شده دارو در درمان پوكي استخوان
297
تهيه و ساخت نانوالياف مركب از كيتوسان/آلجينات براي مهندسي بافت پوست
298
تهيه و سامان‌دهي نانوسيم‌هاي خاردار نيكل در سطح فلز مس و مطالعه ي آن به كمك روش‌هاي الكتروشيمي و تجزيه سطح
299
تهيه و سنتز كمپلكس بازشيف پالاديوم﴿II﴾ و قرار دادن آن بر روي بستر رزين هاي تعويض يون و بررسي عملكرد آن روي واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
300
تهيه و شناسايي 1.1-﴿1-4بوتان دي ايل ﴾بيس ﴿ايميدازول﴾ و كمپلكسهاي آن با برخي فلزات واسطه سري اول
301
تهيه و شناسايي ﴿3،4- اتيلن دي اكسي تيوفن متين﴾ ها، پلي كاپرولاكتون و نشاسته-پيوند شده-پلي كاپرولاكتون با استفاده از مايعات يوني
302
تهيه و شناسايي Bi2MoO6 در مقياس نانو و بررسي خواص آن
303
تهيه و شناسايي N,Nً- بيس -4- پيكوليل تيواوره و كمپلكسهاي آن با نيكل (II) و مس (II)
304
تهيه و شناسايي N-2(6-آمينوپيريدين﴾- N-4-متوكسي فنيل تيو اوره و كمپلكسهاي آن با نيكل ﴿II) و مس ﴿II﴾
305
تهيه و شناسايي NixZn1-xMoO4 در مقياس نانو و بررسي خواص آن
306
تهيه و شناسايي آميدها و پلي آميدها به روش ايزوسيانات در مايعات يوني، همچنين پلي آميدهاي پايدار حرارتي جديد با اتصال جانبي حجيم كايرال شامل قطعات زيست سازگار آمينو اسيد
307
تهيه و شناسايي اكسيدهاي فلزي مختلط در مقياس نانو
308
تهيه و شناسايي الكترو كاتاليست هاي جديد بر پايه پليمر هاي ستاره اي بنزايميدازول / موليبيدن دي سولفيد و هيبريدهاي گرافن اكسايد نيتروژن دار شده / هيدروكسيدهاي لايه ي مضاعف براي توليد هيدروژن
309
تهيه و شناسايي برخي از پلي اكسومتالات هاي كگيني و مشتقات محبوس شده اين تركيبات در حامل هاي زيست ساز گار نانو حفره و بررسي فعاليت ضدسرطاني و برهمكنش آن ها با DDNA تيموس گوساله
310
تهيه و شناسايي برخي نانو ذرات اكسيدهاي فلزي و بررسي خواص كاتاليزگري آنها در واكنشهاي چند جزئي
311
تهيه و شناسايي بستر نانو ذراتTiO2آلاييده شده با فلزنيوبيوم (Nb)و بررسي خواص آنها به عنوان اكسيد رساناي شفاف (TCO)
312
تهيه و شناسايي بيو نانوكامپوزيت هاي جديد فعال نوري پلي ﴿استر-آميد﴾/اكسيد روي مشتق شده از N،N-بيس [ 2-متيل 3-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾پروپانوآت﴾] ايزوفتال آميد و دي اسيد كلرايدهاي آروماتيك
313
تهيه و شناسايي پلي آميد هاي مقاوم گرمايي جديد تحت امواج ميكروويو حاوي پيتريدين تيواتر در زنجيراصلي و ساختار نانو ذره ايي آنها با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
314
تهيه و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار فعال نوري جديد بر پايه آمينواسيدهاي مختلف و3، 5 -دي آمينو-N- ﴿تيازول-2-يل﴾ بنزآميد و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد ﴾ حاوي نانو ذرات اكسيد روي
315
تهيه و شناسايي پلي آميدها، پي استرها و كوپلي استر - ايميدهاي پايدار حرارتي جديد با معماري كايرال حاوي قطعات دي اسيدهاي آليفاتيك، آروماتيك و آمينو اسيدهاي متيونين و لوسين
316
تهيه و شناسايي پلي آميدهاي جديد فعال نوري و مقاوم به حرارت حاوي آمينواسيدL- لوسين در زنجيره جانبي به عنوان يك گروه زيست تخريب پذير
317
تهيه و شناسايي پلي اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان يك كاتاليزور انتقال فاز مغناطيسي و بازيافت پذير در سنتز مشتقات H4-پيران در محيط آبي
318
تهيه و شناسايي پلي يورتان پايه آب بر مبناي پلي ال روغن كرچك و بررسي اثر نانو ذرّات سپيوليت اصلاح شده و منومر اكريليك فلورينه
319
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد بر پايه تائورين
320
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد حاوي گروه سولفونيك اسيد و نانو كامپوزيت جديد پلي ﴿ايميد و سولفيد﴾ بر پايه نانو ذرات نقره، از بيس مالئيميد حاوي گروه آويزان اسيدي
321
تهيه و شناسايي تبادل گرهاي يوني كامپوزيتي و كاربرد آنها براي حذف راديونوكلئيدها
322
تهيه و شناسايي چارچوب فلز- آلي (MIL-68(Al با رويكردي متفاوت جهت حذف آلاينده هاي آلي رنگي از منابع آبي و كاربرد روش هاي كمومتري براي طراحي آزمايش و اندازه گيري در بافت هاي پيچيده
323
تهيه و شناسايي چارچوب فلز-آلي لومينسانس بر پايه فلز نيكل(II) و اتصال دهنده پورفيريني براي حسگري مؤثر كاتيون آهن(III)
324
تهيه و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي از كلسيم و باريم با ليگاند بنزن-5،4،2،1-تتراكربوكسيليك اسيد و سنتز كامپوزيت هاي آن و بررسي كاربرد جذب
325
تهيه و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي مس و روي با اتصال دهنده تري كربوكسيليك اسيد و درون سازي آنها با پورفيرين براي كاربردهاي جذب و حسگري كاتيون هاي فلزي
326
تهيه و شناسايي چارچوب‌هاي فلز-آلي نانوحفره با دو تا سه فلز واسطه و با استفاده از ليگاندهاي داراي اتم‌هاي دهنده‌ي اكسيژن و نيتروژن
327
تهيه و شناسايي چارچوبهاي فلز - آلي كبالت و كاربرد آنها جهت تهيه نانو ساختارهاي كبالت اكسيد
328
تهيه و شناسايي خواص سازه نانوكامپوزيتي ليفي اروژلي مورد استفاده به عنوان عايق حرارتي
329
تهيه و شناسايي خواص نانوكامپوزيت پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
330
تهيه و شناسايي سامانه‎ تزريق‏ پذير بر پايه‏ ژلاتين تقويت شده توسط نانوذرات با پتانسيل كاربرد در ترميم بافت غضروف
331
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac-C6H5OP(S)[NR1R2][NR3R4] (R1-4 = H، گروههاي آلكيل يا آريل
332
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي [CH3O]2P(S)[NR1R2] و مطالعه برهم كنش آنها با برخي كاتيون هاي نرم
333
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي 2[NR3 R4 OAr=x) XP (O) {NR1 R2) و مطالعه برهمكنش آن ها با Sn(CH3) Cl
334
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد راسميك فسفر تيويك تري آميد
335
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانو كامپوزيتي كيتوسان پلي وينيل الكل پلي لاكتيك اسيد
336
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد اصلاح شده با كمپلكس روتنيم پيريديل: ساخت و بررسي اثر آن ها بر بازده سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
337
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه كيتوسان-كتيرا حاوي نانو ذره-هاي روي اكسيد و هيبريد روي اكسيد و نقره: مطالعه ويژگي زيست واكنش پذيري و كارآيي ضد باكتريايي
338
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي نيكل و منگنز زيركونيوم فسفات و استفاده آن ها در برخي واكنش هاي شيمي آلي
339
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي هيبريدي دندريمر-پلي اكسومتالات و بررسي كاربرد آن ها در برخي از واكنش هاي آلي
340
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي واناديم بر پايه ي آلومينا جهت دهيدروژناسيون اكسايشي اتان به اتيلن
341
تهيه و شناسايي كمپلكس ارتو پالاديت دو هسته اي4- نيتروبنزوئيل تري فنيل فسفوران با پل يد و كاربرد آن جهت تهيه ي نانو كاتاليست پالاديوم روي بستر پلي وينيل پيروليدين ﴿PVP﴾ براي واكنش هاي هك و سوزكي
342
تهيه و شناسايي كمپلكس باز شيف منگنز قرار گرفته بر روي دندريمر تري‌آزين نانوسيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن‌ها و اكسايش الكل‌ها
343
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿3- تري متيل فنيل آمونيوم﴾ پورفيرين يديد قرار گرفته بر روي نگه دارنده هاي يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع كربن -كربن
344
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿4-N- متيل پيريدينيوم﴾ پورفيرين يد يد قرارگرفته بر روي رزين هاي تعويض يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
345
تهيه و شناسايي كمپلكس جديد مس(I)-تيوآميد و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات3،2،1-تري آزول ها با استفاده از واكنش چند جزئي آزيد، آلكينها و آلكيلهاليدها
346
تهيه و شناسايي كمپلكس موليبدن در ابعاد نانو ،استفاده از آن در تهييه نانو ذرات اكسيد موليبدن و بررسي خواص كاتاليستي آن در اكسايش الكل ها
347
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي Cr II Mn II با تركيب هاي انتقال پروتون
348
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف منگنز، كروم و روتنيوم قرار گرفته برروي بستر نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي آلي
349
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم با ليگاند آنتراسن 9- كربالدهيد -O- متيل اكسيم، برهم كنش آن ها با CT-DNA و BSA
350
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي جديد باز شيف حاصل از دي امينو مالئو نيتريل
351
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي﴿pd(II با ليگاند 2-برمو 4-فنيل استوفنون اكسيم و تهيه نانو كاتاليست ناهمگن و قابل بازيافتpd(II)Tio2 و كاربرد آن در واكنش جفت شدن متقاطع سوزوكي
352
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كايرال واناديم با استفاده از ليگاندهاي قندي و ليگاندهاي دودندانه AHA و BHA و كاربرد آن ها در تهيه نانواكسيدهاي واناديم
353
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿III﴾ با فسفين و ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه N2O2، بر همكنش و تثبيت كمپلكس در نانو ذرات مونتموريلونيت -MMT-K10)K10 )
354
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (I) ، نقره (I) ، جيوه (II) و روي (II) با استفاده از برخي ليگاندهاي باز شيف دودندانه بر پايه ي مشتقات بنزآلدهيد
355
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاندهاي پينسر NNN تثبيت شده بر روي نانو ذره هاي سيليكا با پيوندسازهاي آلي و نانو دندريمرهاي پلي آميدوآمين
356
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي نيكل با مشتقات ليگاندهاي بي پيريدين و 1و 10 فنانترولين و يك ليگاند جديد
357
تهيه و شناسايي كمپلكس هايي از مشتقات نيوسمي كاربازون با دو يا سه يون فلزي
358
تهيه و شناسايي كمپلكس و نانو كمپلكس هاي جديد از يوروپيوم . مس باليگاند شيف باز و انجام مطالعات بيو شيميايي
359
تهيه و شناسايي كمپلكسهاي مس با مشتقات پيريدين 1-10 فنانترولين و يك ليگاند جديد حاصل از تركم بين 21 هيدروكسي استوفنون و 4- هيدروكسي بنزوئيك اسيد هيدرازيد
360
تهيه و شناسايي ليگاندهاي باز شيف چهار دانه اي n2o2 و كمپلكس هاي واناديم( v)،مس( ii)،منگنز(ii )،آهن( ii)،كبالت( ii) و نيكل( ii) آن ها
361
تهيه و شناسايي ليگاندهاي جديد كايرال و غيركايرال بازشيف مشتق شده از 2-هيدروكسي‌نفتالدهيد به همراه كمپلكس‌هاي پالاديوم، مس، نيكل، واناديوم، روي و موليبدن آن‌ها و بررسي فعاليت بيولوژيكي آن‌ها: برهمكنش با DNA و HSA و خاصيت ضدسرطاني
362
تهيه و شناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1﴿3H) ان ها در حضور نمك هاي بيسموت ﴿III) وزير كونيم﴿IV) تحت شرايط سبز
363
تهيه و شناسايي منوليت زئوليت ZSM5 بدون چسب با استفاده از الياف گياهي
364
تهيه و شناسايي موليببدن هگزاكربونيل كپسوله شده در داخل پلي استايرن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن
365
تهيه و شناسايي نانو ذرات Fe3O4@ZrO2 فسفاته شده
366
تهيه و شناسايي نانو ذرات SiO2 و بهبود خواص سطحي آن و بررسي هدايت حرارتي در سيال پايه
367
تهيه و شناسايي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿III﴾ و كاربرد آن ها به عنوان نانو پيگمنت در ساخت رنگ هاي ضد خوردگي بر پايه رزين هاي آلكيدي
368
تهيه و شناسايي نانو ذرات رنگي فسفرآميدي و كمپلكس هاي آنها با فلزات واسطه براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
369
تهيه و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده Ni-Mo روي بستر Al2O3 -TiO2 و Al2O3-ZrO2 و كاربرد آنها در واكنش اكسايش تولوئن; كاربرد نانو ذرات پالاديم روي بستر بنتونيت و سيليكا در واكنش جفت شدن هك
370
تهيه و شناسايي نانو ساختار دو هيدروكسيد لايه اي نيكل -كبالت دوپه شده با سريم و رشد آن بر روي نانولوله هاي كربني به عنوان الكتروكاتاليست كارآمد براي واكنش توليد اكسيژ ن
371
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب (II) با استفاده از پيش ماده پليمر كوئور ديناسيوني جديد سرب با ليگاند پرولين
372
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب سولفيد به روش سونوشيمي و اندازه گيري توان ، زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
373
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي طلا به روش شيميايي ماكروويو و بررسي تاثير توان و عامل سور فكتانت در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
374
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نقره به روش سونوشيمي و اندازه گيري تاثير عامل توان . زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات و بررسي كاربرد اين نانو ذرات در شيمي تجزيه
375
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نيكل فريت به روش ماكروويو و اندازه گيري تاثير عامل توان و دما در يكنواخت شدن اندازه و شكل نانو ذرات
376
تهيه و شناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده )اصلاح شده ( جديد و استفاده از آن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
377
تهيه و شناسايي نانو فوتوكاتاليست هاي كامپوزيتي TiO2 به روش آندايزينگ الكتروشيميايي و ارزيابي عملكرد نوري آن ها
378
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزگر جديد هسته پوسته سيليكاي مغناطيسي عامل دار شده با 4-آمينو بنزوئيك اسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات دي هيدروكينازولين
379
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزور پالاديم بر پايه سيليكا و كاربرد آن در واكنش هاي هك و سونوگاشيرا
380
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزور مغناطيسي مس فريت و بررسي عملكرد آن در سنتز چند جزيي تركيبات هتروسيكل پيراني
381
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزورها بر پايه ايزوسيانورات و ملامين و كاربرد آن ها در واكنش هاي تراكمي و واكنش هاي اكسايشي
382
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزورهاي اوراسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن در اكسايش كيومين
383
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست Sr-La با استفاده از روش ميكرو امولسيون معكوس و كاربرد آن در سنتز بيوديزل
384
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست اصلاح شده H3PW12O40/La2O3 براي توليد بيوديزل
385
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست اورموسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن د ر اكسايش اتيل بنزن
386
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست پالاديوم و نانو كامپوزيت مغناطيسي نقره بر پايه سلولز و كاربرد آن ها در كاهش نيترو آروماتيك و حذف كنگورد
387
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي La/ZSM-5 براي تبديل روغن كلزا به بيوديزل
388
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي ﴿Pd﴾ II تثبيت شده بر بستر Fe3O4@SiO2 ; اصلاح شده با 3- آمينوپروپيل تري متوكسي سيلان و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع هياما
389
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي اصلاح شده استرانسيم ساپورت شده بر روي زئوليت ZSM-5 براي تبديل روغنهاي خوراكي به بيوديزل
390
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي مس و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن - هترواتم در محيط هاي سبزتر
391
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت پلي پيرول . نانو ذره غشاهاي سفيد اطراف دانه انار و بررسي رهايش دارويي ان
392
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت جديد پلي پيرول ونشاسته و نانو ذرات 3 α-Al2O و بررسي رهايش دارويي آن
393
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿آميد-ايميد﴾ شامل قطعات 4، " 4- متيلن بيس ﴿3- كلرو-2، 6-دي اتيل تري مليتيل ايميدوبنزن﴾ و N-تري مليتيل ايميدو-L- والين با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده ي تيتانيم دي اكسيد
394
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿بنزايميدازول-آميد﴾ بر پايه نقره، مس و اكسيد روي از دي آمين هاي مشتق شده از بيس بنزايميدازول
395
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده (باCd،Zn،Fe،‍Cu،Cr) و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن هاl,dn
396
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي كربني كامپوزيتي TiO2-WO3 ذوب شده با فلزات سنگين پلاتين، طلا، پالاديم و كبالت و بررسي خواص نوري و فتوكاتاليستي آن
397
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت دارويي از انسولين و بررسي رهايش كنترل شده آن، سنتز و شناسايي نانو كاتاليست نقره تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و قابليت استفاده ي آن در واكنش اكسايش الكل هاي آروماتيك و آليفاتيك
398
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كمپلكس پالاديوم (II) حاوي ليگاند موكسي فلوكساسين تثبيت شده بر بستر كوكوربيت[6] اوريل و بررسي كاربرد زيستي و كاتاليستي
399
تهيه و شناسايي نانو و ميكرو اكسيدهاي قلع، سرب و تاليوم با استفاده از كمپلكس هاي آن ها به عنوان پيش ماده
400
تهيه و شناسايي نانو‌‌كامپوزيت فيبروين MCM- 41ابريشم/كيتوسان/ به‌روش خشك كردن انجمادي و كاربرد آن در مهندسي‌بافت
401
تهيه و شناسايي نانوذرات آهن اكسيد به روش هيدروترمال و سل -ژل و بررسي خواص نوري و فتوكاليستي نانوذرات تثبيت شده بر روي بستر رسانا در تجزيه نوري آب
402
تهيه و شناسايي نانوذرات اسپينل منيزيم آلومينات به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آنها در حذف يون هاي سرب و كادميوم
403
تهيه و شناسايي نانوذرات طلا با استفاده از اسيدهاي آمينه مختلف و بررسي پايداري آنها و اتصال آنتي بادي آنتي مورفين به نانوذرات طلا
404
تهيه و شناسايي نانوژل ﴿وينيل پيروليدون + آكريليك ﴾ با استفاده از تشعشع گاما
405
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي MgO/ZnO در حضور مايعات يوني و كاربرد آنها در تخريب نوري آلاينده هاي هوا
406
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي اكسيدي آهن از تخريب سريع تركيب فلز ـ آلي Fe-MIL101 MOF تحت گرمايش ميكروويو
407
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي بيسموتاتي برخي عناصر واسطه با استفاده از روش‏‏‏هاي سل-ژل پچيني و خوداحتراقي براي تخريب فوتوكاتاليزي رنگ‏‏هاي آزو
408
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي روي سولفيد به روش رفلاكس و بررسي خواص نوري سراميك تف جوشي شده آن ها به روش فشار داغ
409
تهيه و شناسايي نانوقفس هاي پلي‌اكسوموليبداتي حاوي پلي‌اكسومتالات نوع كگين و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در واكنش اكسايش الكل‌ها و سولفيدها
410
تهيه و شناسايي نانوكاتاليزور جديد 5،3،1-تريس (2-هيدروكسي اتيل) ايزوسيانورات تثبيت شده بر روي پوسته سيليكاي مغناطيسي عامل دار شده با بوريك اسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيريدين
411
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست TiO2-Nb2O5 و كاربرد آن در تهيه 5-هيدروكسيمتيل فورفورال از فروكتوز و گلوكز، تهيه و شناسايي كاتاليست نوري ناهمگن Fe-g-C3N4/CF و بررسي اثر تخريب آن بر MB، RhB و MO
412
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست دوفلزي Cr-Mo/ZSM-5 و كاربرد آن در سنتز بيوديزل با استفاده از متانول و روغن آفتابگردان
413
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست هاي Ca/Sio2-Fe براي تبديل روغن هاي بازيافتي به بيوديزل
414
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت Fe3O4@TiO2/Silica aerogel از دياتوميت و بررسي خواص فوتوكاتاليزوري آن
415
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت پلي آميك اسيد/ زنوليت و بررسي كارآيي آن در زمينه ي جذب فلزات سنگين
416
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت روي اكسيد / چارچوب فلز - آلي پورفيرين و بررسي عملكرد آن در توليد جريان نوري
417
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت نفيون با فلزات، اكسيد ها و كمپلكس هاي مس، نقره و نيكل
418
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي PVA/SiO2 و PVC/SiO2 حاوي BSA به عنوان جفت كننده زيست ايمن با استفاده از امواج فراصوت
419
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي بافت هاي پلي (وينيل كلريد) يا پلي (وينيل الكل) تقويت شده با نانولوله هاي كربني عامل دار شده با ويتامين B1 و ويتامين B2 به كمك امواج فراصوت
420
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي زيركونيا - منيزيا به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي مقاومت آن به خوردگي
421
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي هيدروژلي بر پايه صمغ كتيرا، نانو ذره هاي كلسيم كربنات خالص و اصلاح شده با EDTA : كاربرد در حذف رنگ متيلن بلو و يون سرب(II)
422
تهيه و شناسايي نانولوله هاي WO3-TiO2 اصلاح شده با CuO-Fe2O3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آنها در شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
423
تهيه و شناسايي نانولوله هاي تنگستن تري اكسيد-تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با نانوذره هاي قلع دي اكسيد و بررسي ويژگي هاي نوري و فوتوكاتاليتيكي آنها
424
تهيه و شناسايي نانولوله‌هاي CrTiO2 اصلاح شده با Fe2O3-WO3 و CuO-WO3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن‌ها
425
تهيه و شناسايي نقاط كربني به روش گرماآبي به منظور اندازه گيري يون آهن (II) و آهن (III) توسط روش هاي فلوريمتري و اسپكتروفتومتري و بررسي برهمكنش ميان نقاط كربني و سورفاكتانت ها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
426
تهيه و شناسايي هيبريدهاي گرافني با تركيب‌هاي روي و مس براي توليد جريان نوري و هيبريدهاي گرافن اكسيد براي جذب يونهاي +2 Ni2+، Hg2+، Pb2+، Cd2+، Cu
427
تهيه و شناسايي هيدروكسيد مضاعف لايه اي و بررسي خواص انفجاري تري نيترو تولوئن در نانو كامپوزيت LDH-TNT
428
تهيه و شناسايي و بررسي خواص نورتايي يك پيش ماده ي جديد براي سنتز نانو اكسيد فلز كادميوم با استفاده از تركيب 2 0 هيدروكسي پروپيل ايمينومتيل - متو كسي فنول
429
تهيه و شناسايي6MoO2Bدر مقياس نانو و بررسي خواص آن
430
تهيه و شناسيي هيدروكسيدهاي لايه مضاعف اصلاح شده با N- تترابرومو فتالوئيل گلوتاميك و كاربرد آن در سنتز نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي N- تري مليتييل ايميد و -L- لوسين و پلي ﴿وينيل الكل﴾
431
تهيه و طراحي حسگر فلورسانس برپايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي داروي فني توئين
432
تهيه و طراحي سايت اژانس عكس
433
تهيه و طراحي مايعات يوني پروتيك نيكوتيني نشانده شده بر بستر نانو‌مغناطيس و كاربرد آن‌ها در سنتز آميدو‌آلكيل‌نفتول‌ها از طريق واكنش سه‌جزئي‎
434
تهيه و كاربرد 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي- N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد و ليگنيل هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليست براي سنتز مشتقات آريليدين و آميدوالكيل نفتول
435
تهيه و كاربرد β-سيكلودكسترين-سولفونه‌شده در سنتز α-آمينوفسفونات‌ها
436
تهيه و كاربرد بعضي از مونوكربوكسيلات ها و دي كربوكسيلات هاي فلزات سنگين به عنوان پايدار كننده هاي حرارتي در پلي وينيل كلرايد نرم و بررسي تاثير هم افزايي آن ها
437
تهيه و كاربرد بيوكاتاليست هاي طبيعي و نانوبيوكاتاليست هاي هيبريد فلزي هتروژن در واكنش هاي جفت شدن و دومينو
438
تهيه و كاربرد پالاديوم نشانده شده بر بستر نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@SiO2 فسفينيت دار شده در سنتز سينامات ها
439
تهيه و كاربرد پوشش هاي پلي بورتان دوجزئي پايه آبي / پلي اكريلات
440
تهيه و كاربرد جديد از نانو Fe3O4-SO3H در سنتز كينولين ها
441
تهيه و كاربرد چارچوب هاي فلزي- آلي MIL-47 و MOF-5/Cu در حذف دي بنزوتيوفن، كروم(VI) و رنگ سرخ كنگو
442
تهيه و كاربرد ستيل تري متيل آمونيوم هيدروژن سولفات در سنتز كينوكسالين و تهيه و كاربرد كمپلكس سولفاديازين مس استات در سنتز1 ،2،3 -تري آزول
443
تهيه و كاربرد غشاء نانوكامپوزيتي بر پايه‌ي PVC، نانو‌لوله‌هاي كربني و بعضي مواد فوم‌كننده براي تصفيه‌ي آب
444
تهيه و كاربرد فريت هاي مغناطيسي
445
تهيه و كاربرد كاتاليست TiCl4/nanocellulose و فرم‌هاي مغناطيسي آن در سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي
446
تهيه و كاربرد كاتاليست هاي مزوپور و نانو ساختار بهينه شده با فلز در سنتز آلي
447
تهيه و كاربرد كامپوزيت الياف درهم تنيده فولاد در سيمان
448
تهيه و كاربرد كمپلكس هاي پالاديوم (II) و مس(I) در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن- هترواتم در محيط هاي سبزتر
449
تهيه و كاربرد نانو Fe3O4 سولفونه شده به عنوان كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت در سنتز استرها و آميدها
450
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست Fe3O4 - SO3H در سنتز بيس ﴿ايندوليل﴾ آلكان ها
451
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست‌هاي كربوهيدراتي مغناطيسي اصلاح شده براي سنتز مشتقات پيرانوپيرازول و پيرازول
452
تهيه و كاربرد نانوكاتاليست Fe‎3O4@SiO2-OPPh2.Pd(OAc)2 در سنتز بي‎آريل‎ها
453
تهيه و كاليبره كردن مدل تفكيك سفر در مسيرهاي دسترسي به فروگاه بين المللي امام خميني ﴿ره﴾ با استفاده از نرم افزارهاي حرفه اي
454
تهيه و لايه نشاني اكسيدهاي فلزي ناهمسان بر پايه واناديوم جهت استفاده در سلول‌هاي فتوالكتروشيميايي تجزيه آب و بررسي تاثير بسترهاي نانوساختاري بر روي مشخصه هاي فتوكاتاليستي
455
تهيه و مدل ارتفاع ديجيتال با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري
456
تهيه و مشخصه يابي الكترودهاي نانوكامپوزيتي گرافن/پلاتين براي كاربرد در پيل سوختي متانولي
457
تهيه و مشخصه يابي الكتروليت‌هاي پليمري نانو كامپوزيتي بر پايه پلي متيل متاكريلات براي باتري‌هاي يون ليتيم
458
تهيه و مشخصه يابي بيوفوم هاي كامپوزيتي بر پايه نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي استخراج شده از ساقه گندم
459
تهيه و مشخصه يابي پلي يورتان پايه آبي و بررسي اثر افزودن نانوالياف سلولزي استخراج شده از تفاله هاي هويج بر روي خواص كامپوزيت حاصل
460
تهيه و مشخصه يابي پليمر قالب مولكولي فلورسانس جديد براي تشخيص نوري گزينشي دارودر سيال هاي بيولوژيكي
461
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فلوئور هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل و سنتز مكانو شيميايي
462
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فورستريت به روش آلياژ سازي مكانيكي و سل - ژل
463
تهيه و مشخصه يابي پودر نانومتري و پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل
464
تهيه و مشخصه يابي پوشش هاي فريتي جاذب مايكروويو مورد استفاده در محيط هاي دريايي
465
تهيه و مشخصه يابي تركيب جديدي از شيشه هاي زيست فعال حاوي روي وبور به روش سل-ژل
466
تهيه و مشخصه يابي خواص زيستي و مكانيكي داربست كامپوزيتي ميكرواسفيرهاي پلي كاپرولاكتون/شيشه زيست فعال 45S5 به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
467
تهيه و مشخصه يابي خواص فيلتراسيون وآنتي باكتريال فيلتر فومي هيدروكسي آپاتيت پوشش داده شده توسط عصاره گياهان دارويي
468
تهيه و مشخصه يابي خواص مكانيكي نانوالياف پلي (اكريلونيتريل)(PAN) حاوي نانو سيليسيم كاربيد (SiC) ذره اي و ميله‌اي اصلاح‌شده
469
تهيه و مشخصه يابي سيليكا آئروژل با منافذ در ابعاد نانومتر از نخاله هاي ساختماني در فشار محيط و كاربرد حاصل از آن
470
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بايواكتيو حاوي روي و منيزيم سنتز شده به روش سل- ژل
471
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيو اكتيو حاوي منيزيوم با روش سل- ژل
472
تهيه و مشخصه يابي غشاهاي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي بر پايه گرافن اكسيد سولفونه براي كاربرد در شيرين سازي آب
473
تهيه و مشخصه يابي فيزيكي-شيميايي نانو ذرات بيو گلاس و ذرات هيدروكسي آپاتيت طبيعي و مقايسه رفتار زيستي اين مواد به روش نوين ميكرو/نانو گرما سنجي همدما
474
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانو كامپوزيتي بر پايه ي پروتئين آب پنير و روغن گردو تقويت شده با نانو الياف سلولزي اصلاح شده
475
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته ذرت و پروتئين سويا تقويت‌شده با نانو صفحات گرافن و گرافن اكسيد
476
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيونانو كامپوزيتي بر پايه نشاسته ترموپلاستيك، تقويت شده با نانو الياف سلولز و نانو صفحات اكسيدگرافن
477
تهيه و مشخصه يابي فيلم كامپوزيت هاي زيست تخريب پذير بر پايه پلي وينيل الكل/ نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي خاك اره
478
تهيه و مشخصه يابي فيلم هاي شبكه اي شده بر پايه يورتان پايه آبي- اكريلات حاوي مقادير مختلف نشاسته
479
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت اپوكس تقويت شده با نانوالياف سلولزي الكتروريسي شده
480
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت بر پايه نايلون 6 و پلي اتيلن گرافت شده با مالئيك انيدريد حاوي نانورس
481
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت زيست فعال آلياژ پايه كبالت با تقويت كننده شيشه زيست فعال نانو متري
482
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروژل رشته اي به عنوان داربست مهندسي بافت غضروف
483
تهيه و مشخصه يابي كلوئيد طلا براي استفاده در تست هاي تشخيص سريع بر پايه جريان پيشرو
484
تهيه و مشخصه يابي لايه هاي نازك تيتانياي حساس شده با رنگ دانه هاي طبيعي به روش سل ژل
485
تهيه و مشخصه يابي موليبدات هاي كبالت، نيكل و مس نانوذره اي
486
تهيه و مشخصه يابي ميكروكپسوله هاي لاريك اسيد در حضور و عدم حضور نانو ذرات سيليكا جهت ذخيره‌سازي انرژي گرمايي
487
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي( ε-كاپرولاكتون) و بررسي اثر افزودن ميكروفيبريل هاي سلولزي بر آبگريزي و نرخ تخريب نانو الياف
488
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي(ε-كاپرولاكتون) / ژلاتين حاوي نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت
489
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف كامپوزيتي برپايه ي اكريليك/نانو لوله هالوايزيت
490
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر شيشه زيست فعال و بهينه سازي پوشش آن براي بهبود رفتار خوردگي كاشتني فلزي بدن
491
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت بيو سراميكي زيست فعال و آنتي باكتريال
492
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - فورستريت براي درمان نواقص استخوان فك و دهان
493
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيتي تيتانات كلسيم- فلوئور آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
494
تهيه و مشخصه يابي نانو ذرات نيكل (II) اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي اثرات سميت سلولي و اثر بخشي آن در حذف برخي رنگدانه هاي آلي در آب
495
تهيه و مشخصه يابي نانوذرات منگنز فسفات و كروميك فسفات
496
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت NiTiO3/Chitosan و بررسي خواص آن
497
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت مغناطيسي كربن تهيه شده از پوست بادام و بيسموت فريت
498
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيل الكل - پتاسيم هيدروكسيد در پيل هاي سوختي قليايي
499
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيليدين فلورايد/پلي متيل متاكريلات تقويت شده با گرافن اكسايد – نيترات نقره
500
تهيه و مشخصه‌يا‌بي فتوآند مبتني بر نانوساختار هماتيت اصلاح‌شده با الكتروكاتاليست اكسيد نيكل و هماتيت آلايش شده با گوگرد با پتانسيل استفاده در رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن
501
تهيه و مشخصه‌يابي فوم سلول بسته بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته/ پلي(‌وينيل‌الكل) تقويت شده با نانو الياف سلولز استخراج شده از تفاله هويج
502
تهيه و مشخصه‌يابي نانوپودر TiO2 دوپ شده با عناصر فلزي و شبه‌فلزي زيركونيم و بور به روش CVS
503
تهيه و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيتPMMA/PVC /نانورس در حضور مالئيك انيدريد و دي كيوميل پراكسايد و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و گرمايي آن
504
تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
505
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي الكتروليت ژل پليمري نانو كامپوزيـتي بر پايه PVDF/GO براي باتري¬هاي ليتيم-يون
506
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود سامان سيستئامين عامل دار شده در سطح الكترود طلا
507
تهيه و مطالعه پارامترهاي ترموديناميكي حاكم بر تشكيل ريز ساختار مواد نانو كامپوزيت هادي با ضريب پيزورزيست منفي بر پايه الاستومرPDMS و نانو گرافيت
508
تهيه و مطالعه خواص حرارتي و تريبولوژيك نانوكامپوزيت ترموپلاستيك اولفين ها (TPO) بر پايه PP/EPDM و نانوالماس گونه كربني
509
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت پلي اتيلن قرفتالات از طريق اينتر كلاسيون PET ضايعاتي با مونت موريلونيت اصلاح شده، تحت فرآيند مذاب
510
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت هاي (لاكتيك اسيد) با استفاده از نانو خاك رس اصلاح شده و نانو كربنات كلسيم و سامانه هيبريدي آن ها
511
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت PP/PET/Nanoclay به عنوان رشته چاپگر سه بعدي مدل سازي ذوب نهش
512
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي پلي﴿لاكتيك اسيد﴾/ نشاسته گرمانرم/ نانوكربنات كلسيم و بررسي امكان تهيه فوم از آن
513
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هيبريدي پلي لاكتيك اسيد/ نشاسته گرمانرم/ نانولوله هاي كربن : كاربرد به عنوان سنسور تخريب
514
تهيه و مطالعه رفتار الكتريكي نانو كامپوزيت هاي ترمو پلاستيك ولكانيزه- شده ﴿tpv ﴾ دوده نانو ساختار و نانو الياف كربني
515
تهيه و مطالعه رهايش كنترل شده آنتي بيوتيك از ريزكره ها بعد از ايمپلنت دندان
516
تهيه و مطالعه سينتيك پخت نانوكامپوزيت علي اپوكسي اكسيد گرافن اصلاح شده با نشاسته
517
تهيه و مطالعه مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيتي SBR با استفاده از فيلتر Organaclay به روش محلولي
518
تهيه و مطالعه نانو ذرات نيكل فريت اسپينل دوپه شده با كبالت در حضور اسيدهاي چرب غير اشباع به روش هيدروترمال
519
تهيه و مطالعه ويژگي هاي ترمو پلاستيك الاستومر بر پايه اتيلن سبك و پودر تاير آسيابي
520
تهيه و مطالعه ي ارتباط بين ريز ساختار و هدايت حرارتي نانو كامپوزيت هيبريدي بر پايه ي پلي آميد/ سيكلو اولفين كوپليمر/ بورون نيتريد
521
تهيه و مطالعه ي كيتوسان اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول (PEG) با قابليت حساسيت به PH
522
تهيه و مقايسه خواص فيزيكي لعابهاي چيني نرم با بكارگيري اكسيدهاي BaO, ZnO, MgO در فرمول زگر آنها
523
تهيه و مقايسه خواص فيزيكي يك چيني نرم ژاپني و يك چيني نرم زگر
524
تهيه و نشاندارسازي عصاره گياه كارتاموس تينك توريوس (گل رنگ) با تكنسيوم -99M جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
525
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 18 آموزش و پرورش تهران
526
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه چهارده آموزش و پرورش تهران
527
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه شش آموزش و پرورش تهران
528
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه نوزده آموزش و پرورش تهران
529
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي و شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 4 تهران
530
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي شهر تهران (منطقه 7 آموزش و پرورش )
531
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 3 تهران
532
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 8 تهران
533
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهيي شهر تهران (منطقه 2 آموزش و پرورش )
534
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي تحصيلي خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 9 تهران
535
تهيه و هويت‌شناسي پلي‌استر پلي هيدروكسي بوتيرات و نانوكامپوزيت آن توسط ميكروارگانيسم Alcaligenes eutrophus
536
تهيه واكنشگر ارتوزايلن بيس (تري فنيل فسفونيم )پر اكسو دي سولفات و بكارگيري معرف تهيه شده براي اكسايش الكل ها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدرو پيرانيل اترها به كربونيل مربوطه
537
تهيه واكنشگر دي (فنيل )متيل تري فنيل فسفونيم پراكسو دي سولفات و تبديل اكسيم ها ،فنيل هيدرازونها و سمي كاربازونها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
538
تهيه واكنشگر4،1 -بيس (تري فنيل فسفونيوم) بوتان پراكسودي سولفات و اكسايش الكلها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدروپيرانيل اترها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
539
تهيه وبررسي باز شيف هاي 3- فرميل كينولين و مشتقات آن با دي آمين هاي مختلف وبررسي خواص ضد باكتري برخي از تركيبات سنتز شده
540
تهيه وبررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و اثر ضدباكتريايي نانوذرات ليپيدي جامد حاوي داروي موپيروسين
541
تهيه وبررسي خواص ضد ميكروبي پليمر تعديل شده بايك گونه هيدانتويني
542
تهيه وبررسي خواص مكانيكي اصلاح كننده هاي ضربه پذيردرضايعات پلاستيكي بازيافتي
543
تهيه وتدوين جزوه كاربردي در طراحي وساخت مدار چاپي
544
تهيه وتوليد تراورس
545
ﺗﻬيه ﮐﻮد اوره ﮐﻨﺪ رﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮﮔﺮدي
546
تهيه ورق برنج از ذوب مجدد ضايعات و بررسي تغيير پارامترهاي ذوب و ريخته گري و نورد بر سختي پذيري و خصوصيات ميكرو ساختاري
547
تهيه وساخت ring-o فيلتر دياليز، انجام كشت سلولي و بررسي خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي آن
548
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ Fe-TiC بر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
549
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖFe-TiC بر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
550
تهيه وشناسايي SAPO-11,نانوZnSوبررسي اثر فتو كاتاليتيكي آنها دردگراداسيون4-نيتروفنل
551
تهيه وشناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1(H3)اُن ها در حضور كاتاليست تترافنيل پورفيريناتوقلع (IV) تري فلورومتان سولفونات در شرايط بدون حلال
552
تهيه وشناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده ( اصلاح شده ) جديد واستفاده ازآن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
553
تهيه وشناسايي نانو كاتاليست هاي Ca/ZSM-5 براي تبديل روغنهاي بازيافتي به بيوديزل
554
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست AL-MO/ZSM-5 وكاربرد آن درسنتزبيوديزل با استفاده ازروغن آفتابگردان ومتانول
555
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست ce-Ba/cao وكاربرد آن درسنتز بيوديزل با استفاده ازروغن آفتابگردان
556
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست هاي CaO/SiO2-TiO2 براي تبديل روغن هاي بازيافتي به بيوديزل
557
تهيه وشناسايي نانوكاتاليستهاي V/TiO2 باهسته مغناطيسي آهن
558
تهيه وشناسايي نانوكتاليست هاي ساپورت شده AL-Sr براي توليد بيوديزل
559
تهيه وطراحي سايت آژانس مسكن
560
تهيه وكاربرد فيبرهاي اصلاح شده با نانو كمپوزيت پلي ايميدكبالت تيتاناتدرميكرو واستخراج بافاز جامد تلفيق شده با كروماتوگرافي گازي
561
تهيه وكاربردالكترود گرافيك - ايوكسي اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين به عنوان آشكارسازي الكتروشيميائي درروش تزريق در جريان پيوسته براي ...
562
تهيه ومطالعه الكتروشيميايي الكتروليت هاي كامپوزيتي متخلخل براي باتري هاي يون ليتيم پليمري
563
تهيه ي آلومينات هاي نانو ذره اي نيكل و روي
564
تهيه ي آلياژ TPU/PP و بررسي اثر نانوساختار بر خواص فيزيكي-مكانيكي حاصل
565
تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي الكتريكي آن
566
تهيه ي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
567
تهيه ي الكترود نقره بر پايه ي كاغذ براي بررسي اكسايش الكتروشيميايي هيدرازين
568
تهيه ي الكتروشيميايي نانوكامپوزيت گرافن -مس برروي الكترودگرافيت مدادوكاربرآن در اندازه گيري مقادير بسيار كم گلوكز
569
تهيه ي پليمر هاي كئورديناسي بيسموت (III) با عامل پلساز آزيد
570
تهيه ي پودر نانومتري اكسيدروي و بررسي تاثير افزودن برخي از اكسيدهاي فلزي بر ضريب غيرخطي آن
571
تهيه ي پودرهاي بس ريز گارنت ايتريوم آهن جانشاني شده با بيسموت به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير نسبت مولي بيسموت جانشاني شده و اندازه ي ذره برويژگي هاي مغناطيسي آن
572
تهيه ي پودرهاي نانومتري اورتوفريت ايتريوم جانشاني شده با بيسموت از روش سل- ژل و بررسي خواص فيزيكي آن
573
تهيه ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M به روش سل - ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
574
تهيه ي پودرهاي نانومتري گارنت ايتريوم- آهن با جانشاني هم زمان آلومينيوم و گروم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
575
تهيه ي حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن به روش تزريق حلالي
576
تهيه ي حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاي ديورتيك و مشابه آن با استفاده از روش هاي محاسباتي و بهينه سازي چند متغيره بر پايه ي نانولوله هاي كربني چند ديواره
577
تهيه ي داربست هاي آلجينات/ كيتوسان مورد استفاده در ترميم زخم هاي پوستي
578
تهيه ي دي وراتريل متان ها به روش فريدل -كرافتس اسيد كاتاليز شده و بررسي كاربرد آن ها در سنتز 2،3، 6،7-تترا متوكسي آنتراسن هاي 9، 10-دي آريلي
579
تهيه ي رنگ هاي ترافيكي از پسماند هاي شركت ايرانخودرو و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي
580
تهيه ي زينك بورات از پيش ماده هاي2(BPh4) [Zn(en)3]و H3BO3/ZnO و كاربرد آن به عنوان عامل بازدارنده‌ آتش در پلي‌آكريلونيتريل
581
تهيه ي ژل قابل ديسپرس در آب نانو ذرات اكسيد روي
582
تهيه ي ساختار متخلخل از موسيلاژ دانه ي ريحان و ترسيب نانو ذرات داروي ضد سرطان پكليتاكسل در آن با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
583
تهيه ي سازه ي اسفنجي نانو ساختار رساناي الكتريكي بر پايه ي EVA/CNT: مطالعه ي تأثير پارامترهاي ساختاري اسفنج بر روي خواص دي الكتريك و جذب امواج سازه
584
تهيه ي سبز نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل الكل)، كيتوسان و آلژينات حاوي نانوساختارهاي هيدروكسيد دوگانه لايه اي و نانوذره ي نقره: مطالعه جذب رنگ متيل اورانژ، و رفتار ضد باكتريايي و زيست فعالي
585
تهيه ي سلول خورشيدي منعطف با استفاده از كامپوزيت گرافن و مواد هادي مانند نانولوله هاي كربني و... به‌عنوان الكترود.
586
تهيه ي سوخت پاك از متانول
587
تهيه ي شبيه ساز هماهنگي عايقي در پست هاي فشار قوي جهت آموزش دانشجويان
588
تهيه ي فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
589
تهيه ي فوم هاي پلي يورتان مقاوم به آتش
590
تهيه ي كاتاليزورهاي مبتني بر پلاتين - روتنيم با روش هاي مختلف و مقايسه ي فعاليت الكتروكاتاليزوري آن ها در اكسايش متانول
591
تهيه ي كاتاليست هاي CoSeوRU*Sey به روش ماكروويو بر روي بستر نانوذرات كربني و كاربرد آنها براي احياي اكسيژن در پيل سوختي متانولي مستقيم
592
تهيه ي كالاي بهداشتي-دارويي با استفاده از هيدروژل طبيعي و آلوورا و عسل و اكاليپتوس
593
تهيه ي كامپوزيت پايه زئوليتي به منظور حذف روي از پساب هاي صنعتي
594
تهيه ي گرافن به روش ورقه كردن با استفاده از مواد فعال سطحي
595
تهيه ي لايه تركيبي متشكل از مس يديد سرب يديد به عنوان لايه مخلوط از انتقال-دهنده ي حفره و پيش ماده ي جاذب نور بر روي بستر اكسيد هادي شفاف در سلول-هاي خورشيدي پروسكايت
596
تهيه ي لايه هاي نازك SnO2 به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي آن
597
تهيه ي لايه هاي نازك ZnS با روش رسوب حمام شيميايي به كمك مايكروويو و مطالعه مورفولوژي سطح،ساختار و خواص نوري نانو بلورها
598
تهيه ي لايه هاي نازك به روش لايه نشاني رشد محلول در شرايط جديد و مطالعه ي ويژگي هاي نانو بلورها
599
تهيه ي ماده ي هيبريدي بر پايه ي ساختارهاي ليگاندي دي كربوكسيليك اسيدي / فلزي جهت تكميل كالاي نساجي
600
تهيه ي مدل رفتاري واحدهاي آجركاري معمول در ساختمان هاي بنايي جهت استفاده در تحليل هاي ديناميكي
601
تهيه ي مكانو شيميايي پودرهاي نانومتري فريت نيكل- روي جانشاني شده با مس و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
602
تهيه ي مواد نانوكامپوزيت فعال الكتريكي ترموپلاستيك ولكانيزيت بر پايه ي PP/EPDM/ نانوگرافيت: مطالعه ي ارتباط رفتار پيزورزيستيو با ريزساختار و خواص ترمومكانيك ماده
603
تهيه ي ميكروكپسول ميكروبي با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ي ميگو
604
تهيه ي نانو پودر فريت روي به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
605
تهيه ي نانو پودرهاي فريت نيكل-روي به روش سل-ژل و بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيكي آن ها
606
تهيه ي نانو ذره هاي كادميم اكسيد از Cd No3 2 . 4 H2O به روش سل - ژل و مايكروويو و بررسي عوامل موثر بر اندازه ي ذره ها .
607
تهيه ي نانو كاتاليزور كروم ساپورت شده بانيوبيا((Nb2O5) و اثر افزودني فلز نيكل بر ساختار آن
608
تهيه ي نانو كاتاليزور كروم ساپورت شده بانيوبيا(Nb2O(و اثر افزودني فلز نيكل بر ساختار آن
609
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-آلومينا(Fe/Al2O3) با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
610
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-سيليس﴿Fe/SiO2) به روش آسياب كاري مكانيكي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
611
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-هماتيت ﴿Fe/Fe2O3) و بررسي پديده ي باياس تبادلي در آن
612
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي رزين هاي اپوكسي و بررسي خواص آن ها
613
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن - نقره به روش آسيا كاري مكانيكي و بررسي برخي خواص شيمي فيزيكي آن
614
تهيه ي نانو مايسل ها جهت تداخل در تشكيل فيبريل هاي آميلويدي
615
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-آلومينيوم به روش سل-ژل و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آن
616
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-كبالت به روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
617
تهيه ي نانوپودرهاي گارنت هاي ايتريوم-آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
618
تهيه ي نانوذرات اكسيدي و اكسي سولفاتي از كمپلكس هاي جديد لانتانيم ﴿III﴾ ، ايتريم ﴿III﴾ و اسكانديم ﴿III﴾ با ليگاند متيل اورانژ و بررسي اثر الكترو كاتاليستي آن ها در جذب ،واجذب و توليد هيدروژن
619
تهيه ي نانوذرات مس از طريق رسوب دهي الكتروشيميايي
620
تهيه ي نانوذرات مگهميت جانشاني شده باروي وبررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
621
تهيه ي نانوزيست كاتاليزگر ايزين گلس مغناطيسيIsinglass)@(Fe3O4 و استفاده از آن در سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيريدين ها و مشتقات4H-پيران ها
622
تهيه ي نانوكاتاليزور Fe3O4/Sh/Cu تحت امواج اولتراسونيك با استفاده از صمغ طبيعي و بررسي كاربرد آن در واكنش كليك
623
تهيه ي نانوكاتاليزور Fe3O4/Sh/Cu تحت امواج اولتراسونيك با استفاده از صمغ طبيعي و بررسي كاربرد آن در واكنش كليك
624
تهيه ي نانوكاتاليزورهاي برپايه ي اكسيد گرافن و استفاده از آن ها در واكنش هاي تراكمي و اكسايشي
625
تهيه ي نانوكامپوزيت YALCONAN/EPDL ,مطالعه ي خواص فيزيكي -مكانيكي ,رئولوژيكي وبررسي فيلم پذيري ان
626
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي كاپرولاكتام/ نانولوله هاي كربني چند ديواره با استفاده از پليمريزاسيون درجا در اكسترودر واكنشي
627
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي يورتان-كِلي و بررسي خواص ضد خوردگي آن
628
تهيه ي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه و رساناي الكتريكي شده بر پايه ي PP/EPDM/CNT از طريق فرآيند پخت ديناميكي پراكسيدي هم زمان به عنوان جاذب امواج الكترومغناطيس
629
تهيه ي نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي حساس به فشار (پيزورزيستيو) بر پايه ترموپلاستيك الاستومر PP / EPDMاز نوع﴿TPV ﴾/ هيبريد نانوگرافيت و نانو خاك رس و طراحي حسگر حاوي غشاء نانوكامپوزيت
630
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي آلكيدي بر پايه ي اسيدچرب سويا و اصلاح خواص آن توسط نانوذرات سيليكا و نانولوله هاي كربني اصلاح شده و بررسي ويژگي هاي پوششي آن ها
631
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي پلي تيواتر/نانولوله ي كربني و بررسي خواص مكانيكي سامانه هاي حاصل
632
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي چندتايي پايه نيكلي تقويت شده با نانومواد: مطالعه ي خواص فيزيكي-شيميايي و كاربرد آن ها به عنوان پوشش هاي ضدخوردگي
633
تهيه ي نانوكامپوزيت¬هاي باردار سيليسي عامل¬دار براي اهداف دارورساني خوراكي
634
تهيه ي نرم افزار مدل پيش بيني پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن نفتي با استفاده از روش هاي چند متغيره ي آماري و زمين آماري
635
تهيه ي نمونه هاي مشكي با ته رنگ هاي مختاف و بررسي رفتار رنگي و انعكاسي آنان
636
تهيه ي هيدروژل سه جزئي كيتوسان/ عسل/ PVA به عنوان زخم پوش براي بهبود سوختگي
637
تهيه ي يك رويه در نرم افزار اكسل جهت تعيين بارگذاري خستگي مبتني بر روش هاي Helix و Felix در بالگرد ها
638
تهيه يك الكترود اصلاح شده با پلي پيرول و كاربردآن براي تعيين مقدار يون نقره
639
تهيه يك برنامه كامپيوتري جهت طراحي ستون ضربه اي براي تخليص اورانيوم
640
تهيه يك برنامه كامپيوتري گرافيكي براي محاسبه خواص هندسي و پيچشي (آزاد ومقيد) مقاطع جداره نازك
641
تهيه يك بسته نرم افزاري به زبان Basic Visual جهت سيستم مدل هاي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
642
تهيه يك بسته نرم افزاري در تحليل تيرها و شفت ها و انتخاب ياتاقان غلطنده براي تكيه گاه هاي آن
643
تهيه يك جامع براي بررسي اثر پارامترهاي مختلف سينماتيكي كرويت و دوران بر رفتار ديناميكي يك پرتابه
644
تهيه يك حسگر الكترو شيميايي قالب مولكولي براي شناسايي هيدروكلرو تيازيدو اندازه گيري آن بر پايه يك فيلم نانو لوله ي كربي /پلي پيرول , Preparation of a molecularly imprinted electrochemical sensor for hydrochlorothiazide recognition and its determination based on a carbon nanotube/polypyrrole film
645
تهيه يك حسگر نوري بر اساس غشاي پليمري براي تعيين مقادير جزئي يون نقره
646
تهيه يك رابط برنامه كاربردي C++ براي توابع پركاربرد نربز و كاربرد آن در مدل سازي پروانه متحرك هاي دريايي
647
تهيه يك ساخت كلي جهت طراحي زائر سرا
648
تهيه يك ساخت كلي جهت طراحي زائرسرا
649
تهيه يك سيستم خبره جهت شناسائي خرابي روسازي ناشي از ترك خوردگي
650
تهيه يك كد پردازش موازي براي حل جريان سيال دو بعدي
651
تهيه يك مدل محلي هواويز در مناطق شهري ايران براي تعيين هواويزها
652
تهيه يك نانو داردي جديد با استفاده از عصاره گياه قوسكو بررسي اثر ترميم دهندگي ان در زخمها
653
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از پليمر پلي يورتان قسمت ميان بر گوشتي انار و ذرات نانو نقره و بررسي ميزان جذب اب و رهايش دارويي ان
654
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از گياه prosopic cineraria پلي اتيلن فتالات . نشاسته و ذرات نانو نقره و بررسي ابگيري و رهايش دارويي ان
655
تهيه يك نرافزار كامپيوتري جهت مدلسازي وتحليل استحكام منطقه اي شناورهاي فله بر
656
تهيه يك نرم افزار براي تخمين هزينه ساخت كشتي
657
تهيه يك نرم افزار جامع كامپيوتري به منظور انجام محاسبات به آب اندازي كشتي ها
658
تهيه يك نرم افزار جهت بررسي هارمونيكي سيستمهاي قدرت در حالتهاي متقارن و نامتقارن
659
تهيه يك نرم افزار جهت تحليل و شبيه سازي مدارات خطي مايكروويو در حوزه فركانس و در حالت دائم
660
تهيه يك نرم افزار كاربر دوستانه جهت محاسبه بار برودتي سردخانه
661
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري براي محاسبات خواص گل حفاري
662
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي و تحليل استحكام منطقه اي شناور هاي فله بر
663
تهيه يك نرم‌افزار كامپيوتري براي ثبات، بارگيري و تخليه مخازن سكوي حفاري نيمه شناور
664
تهيه يك نمونه پارچه از نخ حاصل از الياف الكتروريسي شده
665
تهيه‌ و شناسايي نانو هيدروكسيد لايه دوگانه (CaFe-LDH) و (CaMgFe-LDH) و بررسي فعاليت‌هاي كاتاليستي، فوتوكاتاليستي و رهايش دارويي
666
تهيه‌ ي پيش‌شكل‌هاي حلقوي پودي جهت تهيه‌ي اتصالات زانويي كامپوزيتي
667
تهيه‌ي تعدادي كامپوزيت بر پايه‌ي Mg-Zn-Al-LDH ‌براي حذف همزمان دو رنگ كاتيوني و آنيوني از محلول آبي
668
تهيه‌ي كاتاليزگر‌هاي نانو ساختار بر پايه‌ي FSM-16 وكاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
669
تهيه‌ي كربوكساميدهاي شبه پپتيدي جديد با استفاده از واكنش‌هاي چند جزئي و استفاده از آن‌ها در تهيه‌ي ژل‌ها و بررسي خواص آن‌ها
670
تهيه‌ي هاليد پروسكايت هيبريدي آلي-معدني متخلخل با مورفولوژي اوپال معكوس و به كار بردن آن در سلول خورشيدي نانوساختار
671
تهيه، اصلاح سطح و توسعه كاربردهاي مزوپروس SBA-15 و طراحي حسگرهاي نوري براي اندازه گيري و حذف فلزات سنگينCe، La، Pb و Prاز محيط‌هاي آبي
672
تهيه، بررسي الكتروشيميايي و تاثير يون +Pr3 بر نانوذرات فعال كاتدي غني از ليتيم منگنز نيكل كبالت اكسيد
673
تهيه، بررسي موفولوژي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پلي اتيلني با استفاده از نانو فيلر اصلاح نشده به روش اختلاط مذاب با كمك تزريق آب
674
تهيه، بررسي و مقايسه عملكرد پوششهاي پلي يورتان متداول و هيبريدي نانو ساختار با انرژي سطحي كم
675
تهيه، توصيف و كاربرد نانوساختارهاي تشكيل‌شده بر اساس گرافن اصلاح شده با گوگرد
676
تهيه، شناسائي و كاربرد كلينوپتيلوليت مغناطيسي در استخراج فاز مغناطيسي (MSPE) فتالات‌ها در نمونه هاي آبي
677
تهيه، شناسايي و استفاده از كاتاليست هاي نانو ذرات زير كونيوم فسفات و برخي كاتيون هاي﴿+Cu2+،Zn2)تعويض يون شده ي آن در برخي واكنش هاي شيمي آليŸ
678
تهيه، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيتهاي پلي يورتان ايميد/تيتانيوم دي اكسيد و پليمرهاي جديد فعال نوري و زيست تخريب پذير حاوي آمينواسيد تيروسين و آلانين
679
تهيه، شناسايي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي نانولوله هاي Co-TiO2 و B-TiO2 به روش آندايزينگ همزمان يك مرحله اي
680
تهيه، شناسايي و بررسي خواص كاتاليستي مزوپورهاي بهينه شده با تنگستن در فرآيند گوگردزدايي اكسايشي دي بنزوتيوفن
681
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي جديد حاوي پلي آنيلين/ گرافن كوانتوم دات دوپ شده با نيتروژن و گوگرد و بررسي خواص الكتروشيمياي آن
682
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري پلي(وينيل الكل) و پلي(اترسولفون)، با استفاده از گرافن اصلاح شده با تريس(هيدروكسي متيل)آمينومتان و هيستيدين
683
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليزوري لايه نازك روي اكسيد نانو ساختار بر روي بستر شيشه اي به روش سل- ژل
684
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري وفتوكاتاليستي فيلم هاي لايه نازك نانوساختار روي اكسيد، دوپ شده وفرونشاني شده فتوشيميايي با نانوذرات نقره، بر روي بستر شيشه اي به روش سل-ژل
685
تهيه، شناسايي و كاربرد فتالوسيانين آهن(II) و هيبريد ناهمگن اكسيد‌هاي روي/نيوبيوم/تيتانيوم در واكنش‌هاي هيدروكسيل‌دار كردن بنزن و متانوليز اوره
686
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي جديد و نانومواد بر پايه گرافن به عنوان كاتاليزور براي سنتز مشتقات پليهيدروكينولين، -N'،Nآلكيليدن بيسآميد و (-4'،4آريل متيلن)-بيس(-3متيل–-1 فنيل--1Hپيرازول--5ال)، و سنتز نانوكامپوزيتهاي پليمري و نانوسنسورهاي جاذب يونهاي فلزي و مواد شيميايي بر پايه گرافن اكسيد
687
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني بر پايه كاتيون -3متيل--1سولفونيك اسيد ايميدازوليوم به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي ساخت -3،3ديهيدروپيريميدين- -)1H(-2اونها و -1،1دياكسو-دكاهيدروآكريدينها
688
تهيه، شناسايي، بررسي ساختار و ويژگي هاي كمپلكس هاي جديد سرب و روي با ليگاندهاي پيريديني و كاپفرون و كاربرد آن ها در تهيه نانو اكسيدهاي سرب و دوپه شده در TiO2
689
تهيه، شناسايي،مطالعه حرارتي و بررسي خواص بيولوژيكي كمپلكس هاي مس1 و نقره 1 با ليگاندهاي تيوسمي گر بازوني و تهيه نانو ذرات مس اكسيد و نقره هاليد
690
تهيه، كنترل كيفي و بررسي پراكنش زيستي تركيبات نشاندار BPAMD با گاليوم-68 و ايتريوم-90
691
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش نانو كامپوزيت تخريب پذير و ضد باكتريايي پلي لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد- هيدروكسي آپاتيت-شيشه زيست فعال براي كاشتني هاي دنداني و ارتوپدي
692
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي غشا نانو كامپوزيتي پلي وينيل الكل، كيتوسان و نانو ذره كيتوسان حاوي پنتوكسيفيلين براي مهندسي بافت پوست
693
تهيه، مشخصه يابي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي و پايداري نوري نانوكامپوزيت هايrGO/Cu2O CNT/Cu2Oو،CuWO4/Cu2O در واكنش شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
694
تهيه، مشخصه يابي و بررسي فعاليت ضدباكتري نانوكامپوزيت Fe3O4/TEOS-APTES/Ag@TiO2.
695
تهيه، مشخصه يابي وكاربرد دو چارچوب فلز آلي برپايه ليگاندهاي 5-آمينو ايزوفتاليك اسيد و 4،’4- بي پيريدين
696
تهيه، مشخصه‌يابي و بررسي رفتار فتوكاتد Cu2O در پيل سوختي ميكروبي
697
تهيه، مشخصه¬يابي و مطالعه رفتار شبه خازني فتوآند هماتيت/آبي پروس با پتانسيل كاربرد در شبه خازن¬هاي شارژشونده با نور
698
تهيه، مطالعات پيش فرمولاسيون و ارزيابي بيولوژيك ال‌‌آسپاراژيناز كنژوگه شده بر نانو ذرات صمغ گزانتان
699
تهيه¬ي مشتقات ايندول از واكنش بين آمين¬هاي آروماتيك، آريل گلي‌اكسال¬ها و 4-هيدروكسي كومارين
700
تهيه¬ي نانوكامپوزيت هيبريدي پلي وينيليدن فلورايد/گرافن/كربن نانوتيوب از طريق اختلاط مذاب و بررسي ريزساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي آن
701
تهيهوبررسيرفتارالكتروشيمياييالكتروداصلاحشدهكربنشيشهايبانانوساختارهيدروكسيددوگانهلايهاينيكل–آلومينيوم , واردشدهباآنيونهايهگزاسيانوفرات ( II ) و ( III )
702
تهيه‏ي الكترود گرافيت اصلاح شده با نانو ذرات نيكل براي اكسيداسيون گلوكز
703
تهييه پليمر لانكس(آنيزيدين-وينيل استات-بوتيل متاكريلات) و بررسي خواص رسانايي ,ساختماني و الكتروشيميايي آن
704
تهييه طرح احياي مسجد جامع مدرسه نجوميه اب انار گناباد
705
تهييه و ارزيابي خواص داربست بيولوژيكي آنتي باكتريال بر پايه پرده آمنيون جهت كاربرد در ترميم بافت پوست
706
تهييه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي كبالت و واناديم باليگاندهاي بازشيف
707
تهييه و بررسي خواص حرارتي ليگاندها و كمپلكس هاي شيف بازواناديل فاقد و حاوي گروه دي آزو
708
تهييه و شناسايي كمپلكس مس در ابعاد نانو ، استفاده از آن براي تهيه نانو ذرات اكسيد مس و بررسي خواص كاتاليستي آن در اكسايش الكل ها
709
تهيۀ سازه اسفنجي نانوساختار رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج صوتي بر پايۀ آلياژ EPDM/EVA و نانوگرافيت
710
تهيه ومطالعة پليمرهاي الكترواكتيو رسانا براي جلوگيري ازخوردگي آلياژهاي آلومينيوم
711
توأمان ازلي در اساطير ايراني با محوريت شاهنامه
712
توابع Bezier و B-Spline دوبعدي و كاربرد آنها
713
توابع σ- هارمونيك روي گروه هاي فشرده ي موضعي
714
توابع ابر مهندسي وچند كاربرد آنها
715
توابع ابرهندسي و چند كاربرد آنها
716
توابع اسپلاين براي حل عددي دستگاه مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم obstacle
717
توابع اسپلاين و دنباله خطاها در بهترين تقريب چندجمله اي ها
718
توابع انتگرال
719
توابع اينوكس اسكالري و مقدار برداري
720
توابع پايه اي شعاعي موضعي وكاربردهاي آن
721
توابع پايه رنگهاي طبيعي خامه قالي ايران
722
توابع پيوسته نوعي و كاربرد آن
723
توابع تحليلي كراندار بر فضاهاي ديريكله
724
توابع تركش قطبيده براي توليد مزونهاي سنگين
725
توابع تركيبي چبيشف- بلاك پالس و روش شبه خطي سازي براي يك دسته از مسائل كنترل بهينه غير خطي
726
توابع ترموديناميكي نانو سيستم‌هاي كوچك
727
توابع تصفيه پذير و كاربردهاي آن‌ها
728
توابع تقريبا" n- ضربي روي جبرهاي نرم دار و جبرهاي توپولوژيكي
729
توابع تقريبا" محدب و عملگرهاي تقريبا" يكنوا
730
توابع توزيع پارتوني نوكلئون ها در رهيافت آماري
731
توابع توزيع تعميم يافته پارتوني و تاثير آن در اصلاح تابع ساختار نوكلئوني
732
توابع توزيع و بقا و عملكرد آنها در فضاهاي نرم‌دار تصادفي
733
توابع جمعي-خوشه اي روي كويورهاي انتقال پايدار
734
توابع درونياب فراكتالي اسپلاين مكعبي تعميم يافته
735
توابع دوبار همساز و كاربرد آن ها
736
توابع رفاه اجتماعي در قطبنماي سياسي
737
توابع رفاه اجتماعي درقطب نماي سياسي
738
توابع شبه كراندار و ميانگين پذيري
739
توابع شكاف و كاربردهاي آن در مسائل نابرابري تغيراتي برداري
740
توابع غيرخطي كامل و رمزنگاري
741
توابع فيتزپاتريك و عملگرهاي يكنواي ماكسيمال
742
توابع گرين كسري و كاربردهاي آنها
743
توابع مثبت معين و نامساويهاي عملگري
744
توابع محدب و نامساوي ينسن
745
توابع مختلط
746
توابع معين مثبت و منفي روي ابر گروهها
747
توابع مقياس و موجكهاي چند گانه خاص در روش هاي طيفي
748
توابع موج حالت برانگيخته فرميونهاي ديراگ در پتانسيل پيمانه اي كاتوره اي
749
توابع موضعا ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
750
توابع نشان در سيستم هاي منسجم
751
توابع نوعي و كاربردشان در فضاهاي باناخ مرتب
752
توابع و رگرسيون مفصل - مبنا و كاربرد آن ها در مدل سازي وابستگي
753
توابع ويولت ﴿موجك ﴾ و كاربرد آن در حل عددي معادلات انتگرال
754
توابع ويولت و كاربرد آن در حل معادلات ديفرانسيل با مشتق جزئي
755
توابعي محدب از متغيرهاي تصادفي و كاربردهاي آن‌ها
756
تواتر بهينه بازرسي براي حداقل زمان توقف تجهيزات ناحيه خط نورد شركت فولاد كاويان
757
توارث پذيري و ارتباط صفات در جوامع F2 حاصل از تلاقي بين سه گونه گلرنگ تحت شرايط عادي و تنش خشكي
758
توازن بار بر روي سرور در شبكه هاي نرم افزار محور
759
توازن بار در ابر با استفاده از روش مهاجرت ماشين ¬هاي مجازي
760
توازن بار در سرويس دهنده ي ابر متحد
761
توازن بار در شبكه از طريق مسيريابي آگاه از ترافيك با استفاده از كلوني مورچه
762
توازن بار در شبكه هاي توري بي سيم
763
توازن بار در شبكه‌هاي مبتنى بر نرم‌افزار به وسيله مديريت كارآمد جريان‌هاي بزرگ
764
توازن بار در معماري ElastiCon در شبكه‌هاي نرم‌افزار محور
765
توازن بار و خودسازماندهي درگريدهاي رايانشي با استفاده از آتاماتاي يادگيري
766
توازن پوياي بار ميان نمونه توابع مجازي شبكه ايجاد شده در محيط NFV
767
توازن‌بار در شبكه نرم‌افزارمحور نسل آينده (5G)
768
توافق بيشينه در سيستم هاي چند عامله مرتبه دوم با توپولوژي متغير
769
توافق تصاوير پانوراميك ديجيتال و CBCT در تشخيص ضايعات لوسنت آپيكالي
770
توافق خوشه اي در سيستمهاي چندعاملي مرتبه كسري غيرخطي
771
توافق سنجي مولفه هاي تبيين كننده كيفيت آموزش محيط زيست دردانشگاههاي استان
772
توافق هسته اي ايران و غرب و تاثير آن بر الگوي كنوني روابط ايران و روسيه
773
توافق هسته اي ايران و غرب و تحليل روابط عربستان سعودي و اسرائيل
774
توافقات صحيح البخاري و الكافي در بخش عبادات
775
توالي و تكامل، جستجوي بي پايان
776
توالي يا تحول و بلوغ اكوسيستم و بيوم ها
777
توالي يابي برخي از ژن هاي دخيل در سنتز آنتي اكسيدان ها و استفاده از آن ها در فيلوژني جنس هاي مهم زير خانوداه Anthemideae
778
توامندسازي روستا- شهرها در محيط هاي پيراشهري و ارائه راهبردهايي در راستاي توسعه موزون روستا- شهري ﴿نمونه موردي روستا- شهر كلم خواران واقع در استان اصفهان﴾
779
توان آزمايي جنگل تصادفي در پيش بيني پراكنش مكاني خاك در بخش نيمه خشك استان كرمانشاه
780
توان بين زيبايي صفحات و كارايي آن
781
توان تحمل فضايي بر اساس مولفه هاي كالبدي معماري
782
توان توضيح دهندگي سود حسابداري محافظه كارانه و غير محافظه كارانه در تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
783
توان سنجي آلودگي آبهاي زيرزميني دردشت ميان راهان بااستفاده ازمدل DRASTIC
784
توان سنجي اقليمي سواحل جنوبي درياي خزر براي توسعه گردشگري
785
توان سنجي اقليمي كشت آفتابگردان ديم درايران
786
توان سنجي اقليمي كشت سويادرشمال وغرب ايران
787
توان سنجي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه روستايي،مطالعه موردي بخش سرولايت نيشابور
788
توان سنجي پتانسيل هاي گردشگري در توسعه روستايي،مطالعه موردي بخش سرولايت نيشابور
789
توان سنجي طبيعت گردي ﴿اكوتوريسم﴾ منطقه حسن آباد به روش تحليل سلسله مراتبي ﴿AHP﴾ و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾ و ارزش گذاري اقتصادي آن
790
توان سنجي محيطي و نقش آن در توسعه توريسم روستايي با استفاده از مدل SWOT نمونه مورد مطالعه (بخش كوهسرخ كاشمر) , the environmental assessment of its role in the development of rural tourism using swot model model case study:kohsorkh-kashmar
791
توان سنجي محيطي ونقش آن در توسعه توريسم روستايي با استفاده از مدل كوهسرخ كاشمر
792
توان هاي آب و هوايي شهرهاي توريستي ايران نمونه موردي اصفهان، شيراز و يزد
793
توان هاي هادامارد و ماتريس هاي تمام مثبت
794
توانايي تاثير كنترل بيولوژيك استروپتومايسس هاي بومي جدا شده بر روي فوزاريوم اكسيسپوروم عامل پژمردگي آوندي فوزاريومي (خيار،گوجه فرنگي و پياز)
795
توانايي تقسيم سود نقدي در پيش بيني جريان وجوه نقد عملياتي و جريان وجوه نقد آزاد
796
توانايي تكاملي تخمكهاي نابالغ بازيابي شده از فوليكول هاي آنترال در بيماري هاي زنان
797
توانايي توضيح دهندگي بازده هر سهم بواسطه معيارهاي منتخب در شرايط روند صعودي يا نزولي بورس اوراق بهادار تهران
798
توانايي جلبك تك سلولي Dunaliella در زدايش آلومينيوم از محيط
799
توانايي حاصلضرب پوچتوان گروههاي دوري , capability of nilpotent products of cyclic groups
800
توانايي حاصلضرب پوچتوانگروههاي دوري
801
توانايي ژن سيتو كروم اكسيدااز(cytochrome oxidaseI) I برايبررسي قرابت ژنتيكي بين چهار راسته از حشرات در استان كردستان
802
توانايي سه رقم يونجه در جذب پتاسيم از فلوگوپيت با اندازه ذرات متفاوت و تغييرات كاني شناسي رسي
803
توانايي سود و جريان هاي نقدي عملياتي در توضيح ارزش ذاتي تحقق يافته سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
804
توانايي عقل در دستيابي به معرفت يعني ازديدگاه غزالي
805
توانايي علف چشمه (Nustutium officinale)وپونه (Mentha pulegium) درجذب زيستي برخي آلاينده هاي آب درشرايط هيدروپونيك
806
توانايي متغيرهاي بنيادي حسابداري در پيش بيني عملكرد مالي شركت
807
توانايي هاي هندسه در غني سازي فيزيك
808
توانبخشي تعادلي بيماران مبتلا به MS به‌كمك روش‌هاي بازي‌درماني و بينايي ماشين
809
توانسنجي آگروكليمايي نخود ديم در استان كرمانشاه
810
توانمند سازي EPON براي قرارگرفتن در كنار WiMAX در لايه دسترسي شبكه
811
توانمند سازي جاذبه هاي گردشگري در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
812
توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي حاشيه شهر تربت حيدريه با تاكيد بر مسائل اقتصادي و اجتماعي ( نمونه موردي : مخله قاسم آباد شهر تربت حيدريه)
813
توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي حاشيه شهر مشهد با تاكيد بر مسائل اقتصادي و اجتماعي
814
توانمند سازي فضاي مسكن به وسيله‏ ي بسط چشم انداز
815
توانمند سازي فضايي - عملكردي توسعه گردشگري در استان آذربايجان غربي
816
توانمند سازي كاركنان گمركات
817
توانمند سازي نيروي انساني وعوامل موثر برآن
818
توانمندسازي اسكان غيررسمي از منظر شهرسازي ايراني- اسلامي نمونه موردي شهرك امام حسين (عليه السلام) (ميان آباد شهر اسلامشهر)
819
توانمندسازي اقتصادي سكونتگاه‌هاي غيررسمي با رويكرد برندسازي مكان(نمونه موردي: محله فلك‌الدين خرم‌آباد)
820
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ناحيه 3 شهر اصفهان با تأكيد بر مؤلفه اشتغال
821
توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي با رويكرد حكمروايي خوب شهري (نمونه موردي: شهر ايلام)
822
توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي با رويكرد حكمروايي خوب شهري (نمونه موردي: شهر ايلام)
823
توانمندسازي سكونتگاه‏هاي غيررسمي حاشيه رودخانه؛ موردكاوي حاشيه رودخانه لات‏آجي شهر قرچك
824
توانمندسازي كاركنان
825
توانمندسازي كاركنان
826
توانمندسازي كاركنان عامل كليدي در رونق سازمانها
827
توانمندسازي كاركنان و نقش آن در پيشبرد اهداف سازماني
828
توانمندسازي مديران معدني از طريق افزايش مهارت تصميم گيري
829
توانمندسازي ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري شهري در ايران مركزي (مورد مطالعه: شهر يزد)
830
توبه در مثنوي معنوي و مقايسه آن با المحجة البيضا في تهذيب الاحيا فيض كاشاني
831
توپوكليما و پديده وارونگي ﴿مطالعه موردي: شهر اصفهان- 1389﴾
832
توپوگرافي محيط هاي متخلخل مناطق نفتي به روش BEM
833
توپوگرافي و تاثير آن در سيماي فضائي منطقه اصفهان
834
توپولوژي ، لايه بندي ، همزماني و مديديت شبكه هاي جديدSDH
835
توپولوژي بهينه براي خرپاهاي مستوي
836
توپولوژي توليد شده بوسيله نرم فازي
837
توپولوژي جبري مقدماتي و كاربرد آن در فيزيك
838
توپولوژي روي قاب ها درفضاهاي هيلبرت و باناخ
839
توپولوژي رويه ها با سايه هاي همبند
840
توپولوژي زاريسكي بر طيف دوم مدول
841
توپولوژي عمومي و فضاي هاسدورف
842
توپولوژي فازي
843
توپولوژي مجتمعهاي سادكي
844
توپولوژي هاي القايي توسط متريك هاي معتبر درℓ__ گروه هاي آبلي
845
توپولوژي هاي نوين كوپلرهاي جريان گردابي: مدلسازي، طراحي، بهينه سازي، ساخت، شناسايي و كنترل سرعت با DSP
846
توپولوژي و آناليز با رويكرد نظريه مجموعه ها
847
توپولو‍‍ژي و داده ها
848
توپولوژي و كاربردهاي آن در فيزيك
849
توپولوژي و مجموعه هاي LG- Fuzzy
850
توپولوژي وساختارC*-جبر دنباله هاي بسل در فضاهاي هيلبرت
851
توتميسم در شاهنامه
852
توجه فني،اقتصادي وبازار طرح توليد وبهبود شبكه هاي فولادي با نرم افزار
853
توجه و ادراك افراد اسكيزوفرن و مقايسه آن با افراد طبيعي
854
توجيه اخلاقي كاربست ايده‌ي كثرت‌گرايي در تئوري معاصر حفاظت بر اساس دو اصل موضوعه‌ي حقيقت و عدالت
855
توجيه پذيري سرمايه گذاري در حله هاي اولويت دار ماژول فتوولتائيك سيليكوني در ايران
856
توجيه فني اقتصادي روش هاي مختلف ريسندگي
857
توجيه فني واقتصادي طرح كارخانه ريخته گري قطعات چدني
858
توجيه¬پذيري انتقال آب بين حوضه¬اي از تونل البرز به دامنه جنوبي رشته¬كوه البرز
859
توجيهات براي دانش عمومي
860
توحيد از ديدگاه سيدحيدر آملي و علامه طباطبايي
861
توحيد در طبيعت يا نگرشي بر آب و هواشناسي در قرآن مجيد
862
توحيد ذاتي و صفاتي و تحليل عقلاني آن در نهج البلاغه
863
توحيد و كمال آن در نهج البلاغه
864
توده هاي پستاني بررسي 1250 مورد توده ي پستاني در شهر رشت
865
توربو سوپر شارژ
866
توربو سوپر شارژ
867
توربو كد
868
توربو ماشين ها
869
توربين آبي و طرح يك توربين پرانداي
870
توربين انبساطي در ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه سيكل تركيبي شيروان
871
توربين بادي
872
توربين پلتون
873
توربين گاز و موتور ديزل دريائي و مقايسه آنها
874
توربين هاي بادي
875
توربين هاي بادي
876
توربين هاي بادي با پره هاي كامپوزيت
877
توربين هاي بادي چند پره براي پمپاژ آب
878
توربين هاي بادي دو سو تغذيه و روش هاي كنترل آن
879
توربين هاي بازيافت انرژي
880
توربين هاي بازيافت انرژي
881
توربين هاي گازي
882
توربين هاي گازي و روشهاي اصلاح و افزايش راندمان
883
توربينهاي آبي و طرح يك توربين كاپلان
884
توربينهاي احتراقي گازي
885
تورق بين لايه هاي I شبيه سازي عددي موداستفاده از چيدمان معادل در چن دلايه اي هاي كامپوزيتي
886
تورق در كامپوزيت‌هاي لايه‌اي تحت بارگذاري مود تركيبي I/II با در نظر گرفتن اثرات ناحيه فرآيند شكست
887
تورم
888
تورم
889
تورم ، علل شيوع و راههاي مهار آن
890
تورم تعميم يافته گاليله اي و داده هاي رصدي جديد
891
تورم تعميم يافته گاليله اي و داده هاي رصدي جديد
892
تورم علل و راهكارها در اقتصاد ايران
893
تورم و اختلالات كيهان شناسي
894
تورم و پراكندگي قيمت هاي نسبي در ايران
895
تورم و رابطه آن با ساير متغير هاي اقتصادي و راه هاي مقابله با آن
896
تورم و راههاي مقابله با آن
897
تورم و عوامل موثر بر ان
898
تورنتون وايلدر
899
تورهاي ماهيگيري
900
توري فازي تمام نگاشتي
901
توريست و تاثير ان بر امنيت ملي
902
توريست و تاثيرات آن بر امنيت ملي
903
توريستي تفريحي اقامتي
904
توريسم در كشورهاي در حال توسعه و نقش دولتها در آن
905
توريسم درشهرستان لاهيجان(بررسي جامعه شناختي توريسم وموانع توسعه آن درشهرستان لاهيجان).
906
توريسم روستايي ، جاذبه ها و موانع گسترش مطالعه در روستاهاي دستجرده عليا، دستجرده سفلي و عين القاص از شهرستان صحنه
907
توريسم روستايي ، جاذبه ها و موانع گسترش مطالعه در روستاي قوري قلعه از شهرستان پاوه
908
توريسم روستايي ونقش آن در توسعه روستاها
909
توريسم و تاثير آن بر امنيت ملي
910
توريسم و تاثير آن بر امنيت ملي
911
توريسم و تاثير ان بر امنيت ملي
912
توريسم و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان چهار محال و بختياري
913
توزيع 238U ، 232Th ،40K و 137Cs در برخي مناطق سواحل درياي خزر
914
توزيع S-TABLE
915
توزيع آماره هاي ترتيبي با روش بوت استرپ
916
توزيع اسلش- چوله و تعميم هاي آن
917
توزيع اقتصادي بار
918
توزيع اقتصادي بار بين خودروهاي برقي با در نظرگرفتن مراحل شارژ و
919
توزيع اقتصادي بار بين نيروگاه ها
920
توزيع اقتصادي بار درشبكه هاي قدرت بوسيله ي الگوريتم هاي تكاملي جهت كمينه كردن همزمان هزينه هاي سوخت وانتشار گازهاي گلخانه اي واحدهاي حرارتي
921
توزيع اقتصادي ديناميكي با درنظر گرفتن برنامه پاسخگويي تقاضا
922
توزيع اندازه بنگاه هاي جديد الورود صنايع توليدي ايران و عوامل مؤثر بر آن
923
توزيع انرژي الكترون هاي اتم هاي هليوم يونيزه شده در ميدان هاي ليزر قوي
924
توزيع انرژي در استان زنجان
925
توزيع انرژي در استان سمنان
926
توزيع انرژي در استان كردستان
927
توزيع اولين زمان عبور حركت براوني از مر زهاي تكه اي-خطي و كاربرد آن در قيمت گذاري اختيار معامله ي با مانع
928
توزيع بار ترافيكي در شبكه هاي اترنتي
929
توزيع بار در سيستم هاي پردازش موازي مبتني بر Cluster-PC
930
توزيع بار مبتني بر سياست با هدف بكارگيري سيستم هاي تشخيص نفوذ در محيط هاي ابري
931
توزيع بتا - نمايي گسسته
932
توزيع بتا وايبل-پواسن وكاربرد آن
933
توزيع بتا-دو جمله اي : خواص و كاربردهاي آن
934
توزيع بتاي دو ماتريسي
935
توزيع بتاي مكمل
936
توزيع برش پايه در سازه هاي جداسازي شده تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
937
توزيع برق در شبكه هاي قدرت
938
توزيع بهينه تغيير شكل در طراحي ظرفيت قابهاي خمشي و مهاربندي فولادي
939
توزيع بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم تصادفي SOA
940
توزيع بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظو كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ
941
توزيع بهينه توان راكتيو با در نظر همبستگي بين عدم قطعيت هاي شبكه
942
توزيع بهينه توان راكتيو باهدف كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم هوشمند ازدحام ذرات
943
توزيع بهينه و تحليل هزينه - فايده ميراگرهاي تسليمي و اصطكاكي در مقايسه با توزيع يكنواخت در ساختمانهاي فولادي
944
توزيع بيرنبام- ساندرز و تعميم هاي آن
945
توزيع پذيري داروي اريترومايسين در سيستم دو فازي آبي بر پايه پليمر و نمك
946
توزيع پروفيلي برخي عناصر سنگين و تغذيه اي در خاكهاي مرتعي كوهستاني كوهرنگ تحت تاثير مواد مادري و گونه هاي گياهي
947
توزيع پواسن آميخته متناهي و كاربرد آن
948
توزيع پواسن نمايي تواني )EEP(
949
توزيع پواسن و تركيباتي از آن، همراه با كاربرد ها
950
توزيع پواسون كانوي- ماكسول نمايي و كاربردهاي آن
951
توزيع پوياي برنامه هاي موازي بر روي محيط توزيعي
952
توزيع تركيبي پارتو - نمايي و پارتو - لگ نرمال
953
توزيع تركيبي پارتو نمايي و پارتو لگ نرمال
954
توزيع تقاضاي شكل پذيري ساختمان هاي نامتقارن بتن آرمه با سيستم دوگانه قاب خمشي و ديوار برشي
955
توزيع تنش در توده سنگ درزه دار تقويت شده با مهار پس تنيده
956
توزيع تنش در خاك با توجه به شرايط مرزي مختلف
957
توزيع تنش هاي پسماند در زمين بعد از خاكبرداري
958
توزيع تواني نامتقارن و كاربردهاي آن
959
توزيع تي چند متغيره و كاربردهاي آن
960
توزيع جانبي تنش بستر در كانالهاي مركب
961
توزيع جرم پاره هاي شكاف در واكنش هاي همجوشي شكافت يون هاي سنگين
962
توزيع جغرافيايي اديان در شهر تهران با تاكيد بر امنيت اجتماعي
963
توزيع جمعيت،آمايش و توسعه مناطق ساحلي جنوب كشور (محدوده مورد مطالعه : استانهاي بوشهر و هرمزگان)
964
توزيع چگالي جريان الكتريكي و ميدان مغناطيسي در دستگاه هاي ابر رساناي چند نواره با استفاده از مفاهيم ميدان هاي مغناطيسي مختلط
965
توزيع حد نصاب فشار و ضريب نيروي پساي استوانه هاي سيم پيچ در حوزه عددي رينولدز زير بحراني
966
توزيع حدي نرم بردارهايي از متغيرهاي تصادفي مثبت
967
توزيع خاكدانه اي آميدوهيدرولازها در اكوسيستم هاي مختلف
968
توزيع خاكدانه اي آنزيم هاي آلكالين فسفاتاز، اسيد فسفاتاز و آريل سولفاتاز در اكوسيستم هاي مختلف
969
توزيع خودكار برنامه هاي ترتيبي شيئ گرا بر روي چندكامپيوترهاي همگون
970
توزيع خي دو وموارد استفاده آن
971
توزيع در آمد امنيت غذايي در استان همدان ( 78 - 1368 )
972
توزيع درآمد در ايران و بررسي اقتصادسنجي و علل نابرابري آن (1347-1363)
973
توزيع درآمد و عدالت اجتماعي
974
توزيع دما در اطراف يك چشمه حرارتي متحرك (خطي و استوانه اي) با استفاده از مدل هيپربوليك
975
توزيع دما و تغييرات عدد نوسلت در داخل لوله در جريان توسعه يافته هيدروديناميكي
976
توزيع دنباله اي و توزيع زمان هاي توقف دو مرحله اي در آزمايش هاي برنولي
977
توزيع دو متغيره پارتو و كاربرد آن در قابليت اعتماد
978
توزيع دوجمله اي منفي نمايي
979
توزيع رطوبت در پروفيل خاك از منبع نقطه اي در سطوح شيب دار
980
توزيع روي در ارقام گندم با روي- كارايي مختلف تحت تاثير مصرف خاكي و تغذيه برگي روي
981
توزيع سرعت در جريان هاي يكنواخت درمقطع مستطيلي با زبري هاي متفاوت
982
توزيع سرعت در كانالهاي روباز مستطيلي شكل داراي خم
983
توزيع سرعت متوسط عمقي و تنش برشي در كانال هاي با بهترين مقطع هيدروليكي ذوزنقه اي و مستطيلي به روش نگاشت همديسي
984
توزيع سري لگاريتمي آميخته و كاربردآن درمدل بندي اثرتغذيه بر بروز عارضه دربيماران ديابتي
985
توزيع صفر آزمون نسبت درستنمايي تعميم يافته در طرح هاي فاكتوريل بدون تكرار
986
توزيع ضريب انتقال حرارت داخل محفظۀ احتراق موتور ديزل ملي
987
توزيع طول عمر جديد (آماره هاي ترتيبي توزيع نمايي-پواسن)
988
توزيع طول عمر داده هاي قابليت اعتماد
989
توزيع طول عمر داده هاي قابليت اعتماد
990
توزيع طول عمردوپارامتري جديد
991
توزيع عادلانه درآمد و ثروت از ديدگاه امام علي ﴿ع﴾ با محوريت نهج البلاغه
992
توزيع عادلانه منابع طيفي در سيستم‌هاي مخابراتي دسترسي چندگانه
993
توزيع فاز- نوع در مدل بندي تصادفي و برآورد پارامترهاي آن
994
توزيع فاصله ها در درخت هاي جستجوي دودويي
995
توزيع فراواني علل سقط در افراد معرفي شده جهت سقط درماني به پزشكي قانوني ‏شهر رشت از ابتداي سال‎1380‎‏ تا پايان سال ‏‎1385‎
996
توزيع فراواني كيستهاي ادنتوژنيك درمراجعين آزمايشگاه رازي رشت طي سالهاي80-1379
997
توزيع فراواني نسبي HBSAG+ در اعضاي خانواده HBSAG+ در سال 80 در شهر يزد
998
توزيع فرم هاي درجه دوم تحت شرايط چوله - نرمال
999
توزيع فشار بر روي مقطع كاتاماران (گوه دو بدنه) به روش تست مدل و روش عددي
1000
توزيع فضائي كارست درزاگرس براساس ميزان تحول به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
بازگشت