<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهيه پايگاه داده هاي لرزه اي شهر كرمانشاه بر روي جي آي اس
2
تهيه پايهء قالب نانولوله هاي خالص و آلائيدهء دي اكسيد تيتانيم به روش الكتروفورتيك و بررسي خواص آن ها
3
تهيه پراكنه هاي پلي (يورتان اكريلات)/ نانو رس پايه آبي و بررسي پايداري و خواص مكانيكي- حرارتي
4
تهيه پراكنه هاي نيتروسلولز پايه ابي حاوي نانو ذرات سيليكا
5
تهيه پرسشنامه از اصول فرزند پروري
6
تهيه پركننده استخواني از بيوسراميك ها و بيومواد زيست تخريب پذير در ابعاد نانو
7
تهيه پروب هاي DNA و بررسي بازده سنتز آنها به منظور ساخت سنسورهاي DNA براي تشخيص بيماري سرطان پستان
8
تهيه پروتئين نوتركيب آميلوپلولاناز Cob01133 از باكتري كوهنلا
9
تهيه پروتكل‌هاي بارگذاري براي ستون‌هاي فولادي در قاب‌هاي خمشي
10
تهيه پكيج كامپيوتري جهت بانك اسناد )AKUDOC(
11
تهيه پكيچ كامپيوتري براي محاسبه آنتالپي آنتروپي با دماي عناصر مركب
12
تهيه پلاستي سايزرها با استفاده از كاتاليت هاي آلي فلزي تيتانيوم , the synthesis of plastisizers using organometalic titanium catalyst
13
تهيه پلي آميد هاي آروماتيك فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد با خواص زيست تخريب پذيري و ضد حريق
14
تهيه پلي آميدو آمين (پامام دندرايمر) نسل هاي 5/0- و 0
15
تهيه پلي اتيلن آنتي باكتريال و مطالعه شرايط فرآيندي بر ميزان رهايش آن
16
تهيه پلي اتيلن ترفتالات به روش توليد پليمريزاسيون درجا با افزودنيهاي معدني نانو جهت افزايش تاخير اندازي شعله
17
تهيه پلي استرها و پلي آميد هاي تمام آروماتيك مقاوم حرارتي و فعال نوري جديد بر پايه آمينو اسيد S-والين با استفاده از روش هاي منداول و شيمي سبز
18
تهيه پلي استرهاي غيراشباع و طراحي واحد پايلوت پلنت مربوطه
19
تهيه پلي اكسومتال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزوپروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فراصوت
20
تهيه پلي ال از روغن هاي طبيعي به منظور تهيه پلي يورتان
21
تهيه پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- (4- متوكسي ) و (4- آمينو) فنيل يورازول
22
تهيه پلي بوتيلن ترفتالات-كو-(سوكسينات، آديپات و سباسات) و نانوكامپوزيت آن و بررسي ساختار و تخريب زيستي
23
تهيه پلي بوتيلن سوكسينات/فومارات با قابليت شبكه‌اي شدن با ساختار تصادفي و دسته‌اي و نانوكامپوزيت آن با روش پليمريزاسيون درجا، بررسي خواص گرمايي، مكانيكي و زيست‌تخريب پذيري
24
تهيه پلي پروپيلن شاخه بلند با فرآيند اكستروژن واكنشي و بررسي خواص آن
25
تهيه پلي تري متيلن ترفتالات(PTT) از روش استريفيكاسيون مستقيم، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي و بررسي تهيه نانو كامپوزيت با نانوكلي به روش درجا
26
تهيه پلي تيوفن و پلي (3- دودسيل تيوفن) حاوي نانوتيوب كربن به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني شيميايي: بررسي ساختار و برخي خواص.
27
تهيه پلي متيلن با استفاده از واكنشگر سايمونز-اسميت به روش پلي هملوگ دار شدن و سنتز متيل متاآكريلات ستاره اي به روش ATRP
28
تهيه پلي وينيل الكل (PVOH) براي پوشش دهي سطح كاغذ
29
تهيه پلي ‏يورتان ها بر پايه پليمرهاي طبيعي
30
تهيه پلي‌آنيلين محلول در حلال‌هاي آلي از طريق گرافت با منومرهاي آكريلات
31
تهيه پلي‌استايرن با وزن مولكولي كنترل‌‌شده در حضور ذرات ‌نانو حفره‌اي MCM-41 به روش ATRP درجا
32
تهيه پلي(4 -وينيل پيريدين) مشبك حاوي نانو روي اكسيد و كاربرد آن در سنتز مشتقات پلي هيدروكينولين و 3،2 -دي هيدروكينازولينون
33
تهيه پليمر حاوي يون آزيد و كاربرد آن در سنتز آريل آزيدها
34
تهيه پليمر حكاكي شده به منظور استخراج پارا - آمينو بنزوئيك اسيد ( پابا ) با استفاده از بهينه سازي چند متغيره و اندازه گيري آن توسط طيف نور سنجي فرابنفش - مرئي در نمونه هاي حقيقي
35
تهيه پليمر قالب مولكولي جهت استخراج داروي فلوكستين با استفاده از روشهاي بهينه شده چند متغييره اندازه گيري با دستگاه اسپكترو فتومتري مرئي - ماورائ بنفش (UV - Vis)
36
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر UV-Vis
37
تهيه پليمر قالب مولكولي و بهينه سازي چند متغييره براي استخراج انتخابي كلوزانتل به وسيله ي دستگاه اسپكتروفوتومتر
38
تهيه پليمر قالب مولوكلي و بهينه سازي چند متغيره براي استخراج انتخابي مكوئينول به وسيله دستگاه اسپكتروفوتومتر uv-vis
39
تهيه پليمر مولكولي و استفاده از نانو لوله كربني براي استخراج انتخابي داروي سيمواستاتين به روش بهينه سازي چند متغيره و انازه گيري آن با روش اسپكتروفتومتري مرئي - ماورابنفش
40
تهيه پليمرهاي اكريلات/متاكريلات به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم وگرافت برخي از اين پليمرها برروي نانو پلي آنيلين سپس بررسي خواص آنها
41
تهيه پليمرهاي جديد نامتقارن و فعال در برابر نور از طريق واكنشهاي حلقه زائي
42
تهيه پليمرهاي حاوي يون نيتريت و كاربرد آن در سنتز نيترو آلكانها
43
تهيه پليمرهاي زيست سازگار و استفاده از آنها در زمينه نانو پزشكي
44
تهيه پليمرهاي قالب مولكولي (MIP) بصورت يكنواخت و در ابعاد ميكرو و نانو براي داروهاي كاربامازپين و دي‌پيريدامول و همچنين بررسي مورفولوژي آنها
45
تهيه پودر استنشاقي حاوي نانوذرات مومتازون
46
تهيه پودر اكسيد اتيريم به روش سل - ژل و بررسي ويژگيهاي آن
47
تهيه پودر حاوي بتاكاروتن جهت مصرف در محيط هاي آبي
48
تهيه پودر در نانومتري و پوشش كامپوزيتي هيدروكسي -آپاتيت-فورستريت- شيشه زيست فعال و ارزيابي خواص آن ها
49
تهيه پودر روي به روش اتميزيشن گازي
50
تهيه پودر ساينده آلومينا جهت متالوگرافي
51
تهيه پودر فلزات به روش اتمايزينگ
52
تهيه پودر كامپوزيت مس - قلع به طريقه هيدرو متالورژي
53
تهيه پودر هاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
54
تهيه پودر هاي نانومتريLiMn2O4 و بررسي رسانندگي الكتريكي آنها
55
تهيه پودر هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي و ارزيابي خواص آن
56
تهيه پودر و ساخت قطعه از پودر آلياژي AL-7075
57
تهيه پودر يك فريت به روش شيميايي و مقايسه آن با پودر بدست آمده به روش سراميكي
58
تهيه پودرنانومتري فريت منگنزازروش هم رسوبي
59
تهيه پودرهاي نانو متري اكسيدهاي مغناطيسي استرانسيوم-آهن (m(SrO).nFe2O3-z) به روش مكانو شيميايي و بررسي تأثير جانشاني كاتيونهاي ديگر به جاي آهن و استرانسيوم بر ويژگيهاي مغناطيسي آنها
60
تهيه پودرهاي نانو متري فريت منيزيم با روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
61
تهيه پودرهاي نانومتري فريت روي به روش آسياب كاري تر و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي و الكتريكي آن
62
تهيه پودرهاي نانومتري فريت كبالت-روي﴿CO1-*Zn*FE2O4)به روش هم رسوبي و بررسي وابستگي ويژگيهاي مغناطيسي آنها به اندازه
63
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
64
تهيه پودرهاي نانومتري گارنت هاي ايتريوم آهن و تركيب هاي جانشاني شده ي آن با بيسموت به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
65
تهيه پوسته و توليد نانو سيم‌هاي فلزي به روش الكتروشيمي
66
تهيه پوشش sic بر روي كامپوزيت كربن - كربن و بررسي ويژگيهاي آن
67
تهيه پوشش آبگريز بر روي سطح آهني با استفاده از نانوساختارهاي حاوي روي
68
تهيه پوشش بروسيليكو نايزينگ به روش جامد بر روي فولاد ساده كربني
69
تهيه پوشش بورايدي در حمام مذاب بر روي فولادهاي كربن متوسط و آلياژي و مقايسه خواص آنها
70
تهيه پوشش تبديلي نانو سراميك برپايه ي هگزافلوئوروزيركونيك اسيد و مقايسه خواص آن با پوشش فسفات آهن
71
تهيه پوشش حاوي نانو بلور كلريد نقره به روش تعويض يوني در شيشه آلومينو بورو سيليكاتي
72
تهيه پوشش كامپوزيت Fe-Tic ر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
73
تهيه پوشش نانوكريستال Ni-W- Co باآبكاري وبررسي مقاومت به خوردگي سايشي آن
74
تهيه پوشش هاي خون سازگار نانوساختار آلي-معدني بر پايه پلي يورتان و سيل سسكوايوكسان و بررسي خواص سطحي
75
تهيه پوشش هاي قابل تنفس ويژه پوشش دهي گل طبيعي
76
تهيه پوشش هاي نانوساختار هيبريدي (آلي-معدني) با نفوذپذيري كم در برابر بخارآب و اكسيژن
77
تهيه پوشش‌هاي نانو‌هيبريد تابش‌پز با نفوذپذيري كم در برابر بخار آب و اكسيژن بر روي BOPP: بررسي اثر دانسيته‌ي اتصالات عرضي
78
تهيه پوشش‌هاي نانوساختار از اكسيد تيتانيوم براي بهبود زيست‌سازگاري ايمپلنت هاي ارتوپدي
79
تهيه پوششهاي تراوا بر پايه نانو ذرات سيليس به روش سل ژل به منظور جذب گازهاي سمي
80
تهيه تترا_ان_بوتيل آمونيوم كلرايد_اسمكتيت به عنوان جاذب بنزين،تولوئن و زايلن ها
81
تهيه تركيب تك فاز فريت نيكل- روي
82
تهيه تركيبات B - آمينو كربونيلي از طريق واكنش مانيخ
83
تهيه تركيبات جديد بينول .تهيه تركيبات اوره و تيواوره آزا ماكروسيكي دي نفتوسولفيدي و بررسي آنها با استفاده ازميكروسكوپ الكتروني روبشي به عنوان تركيبات ميكرو و نانو ساختار
84
تهيه تركيبات روي از سرباره كوره هاي برنج سازي
85
تهيه تركيبات كرومنو – كينولين ها و كرومنو – پيرانو – كينولينها با استفاده از كاتاليزور باز شيف مس
86
تهيه تركيبات نيترو در محيط هاي آبكي (سنتزهاي مايكل و هنري)
87
تهيه تركيبات هتروسيكل جديد با استفاده از مواد اوليه آمين ،كربن دي سولفيد و تركيبات غير اشباع
88
تهيه ترمو پلاستيك الاستومرها بر پايه NYLON/NBR به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
89
تهيه ترموپلاستيك الاستومر بر پايه پلي پروپيلن و لاستيك بازيافتي ﴿RTR﴾ و بررسي تاثير حضور نانو ذرات خاك رس بر خواص مكانيكي آن
90
تهيه ترموپلاستيك الاستومر برپايه PET ضايعاتي با مورفولوژي ماتريس متفرق ازطريق فرآيند واكنش فعال با EPDM عامل دارشده
91
تهيه ترموپلاستيك الاستومر ﴿سيليكون رابر / پلي اتيلن﴾ با روش اختلاط واكنشي ، مطالعه مورفولوژي و خواص آن
92
تهيه ترموپلاستيك الاستومر هاي پر شده با دوده (Black Carbon)بر پايه آلياژ PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص و مورفولوژي آنها
93
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي با پايه آلياژ PP/BR بروش پخت ديناميكي و بررسي خواص آنها
94
تهيه ترموپلاستيك الاستومرهاي بر پايه PP/EPDM به روش پخت ديناميكي و بررسي خواص آن
95
تهيه تري آريل متان هاي فرميل دار و بررسي كاربرد آنها در سنتز برخي از تركيب هاي آلي
96
تهيه تصاوير ميكروسكوپي از الياف نساجي
97
تهيه تعدادي از آريل 4- كتومتيل كينولين ها و تعيين ثابت يونيزاسيون 2- و 4- كتومتيل كينولين ها به روش اسپكتروفتومتري و اسپكتروفلورومتري
98
تهيه تعيين ويژگيهاي ليپوزومهاي حاوي )anti - vegf lgG( bevasizumad جهت تزريق داخل چشمي (داخل ويتره ) , preparation and characterization of liposomd bevacizumad )anti - vegf lgG( for iontraviitreal administration
99
تهيه تقويم زماني مكاني آب و هواي گردشگري استان هرمزگان بر اساس مدل ريمن
100
تهيه تك مرحله اي و موثر مشتقات 2-(-N آريل)-بنزآلدئيدها از 2-هيدركسي بنزآلدئيدها
101
تهيه تورم هاي آمادگي جسماني دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي استان خراسان شمالي و مقايسه آن در جامعه شهري و روستايي
102
تهيه تيواستر هاي توسط پليمر حاوي سديم تيوبنزوات
103
تهيه جاذب هاي كربني از شلتوك برنج و ساقه كلزا و بررسي كاربرد آنها در شوري زدايي آب
104
تهيه جاذبهاي مختلف براي جدا سازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كاتيونهاي مس . كبالت . نيكل . پالاديم و سرب با استفاده از فاز جامد از تعيين و اندازه گيري بوسيله جذب اتمي شعله
105
تهيه جدول پيشنهادي اهميت اثرات (PIU) براي ارزيابي هاي زيست محيطي(EIA)
106
تهيه جرمهاي ريختني آلومينايي با استفاده از اسيد فسفريك
107
تهيه جرمهاي ريختي با استفاده از سيمان پرتلند
108
تهيه جعبه ابزار (box Tool) استاندارد براي ارزيابي ديناميك انواع موتورها براي نرم افزار SIMULINK
109
تهيه جعبه ابزار (BOX TOOL) استاندارد براي ازريابي ديناميك ژنراتورهاي سنكرون مجهز به سيستم هاي كنترل براي نرم افزار SIMULINK
110
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ بر روي پارچه پنبه¬¬اي و بررسي اثر چرخه‌پذيري بر خواص ترموكروميك آن
111
تهيه جوهر ترموكروميك جهت چاپ فلكسو و بررسي خواص ترموكروميك آن
112
تهيه جيره غني از مواد مغذي جهت موارد اضطراري ﴿بحراني﴾
113
تهيه چارت تخمين ابعاد پايه در روش استخراج اتاق و پايه معدن پروده طبس با استفاده از روش شبيه سازي
114
تهيه چدن نشكن با تلقيع روي
115
تهيه چسب پشت موكت
116
تهيه چسب پلي وينيل الكل (PVOH) براي استفاده در صنايع كاغذ
117
تهيه چسب دهاني زيست سازگار بر پايه پلي يورتان
118
تهيه چسب نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا بر پايه تري-اُل گياهي و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي آن
119
تهيه چسب هاي جراحي بر پايه ژلاتين و پلي اكريليك اسيد و بررسي خواص مكانيكي و بيولوژيكي آن
120
تهيه چسب هاي دنداني تقويت شده با مواد نانومتخلخل سيليكاتي
121
تهيه چسب هاي رسانا از نانو پلي آنيلين و چسب هاي اپو كسي يا كلروپرن,بررسي خواص رسانايي و چسبندگي آنها
122
تهيه چسب‌هاي نانو كامپوزيتي بر پايه اپوكسي حاوي عوامل چقرمه‌كننده ضايعاتي با هدف بهبود خواص مكانيكي
123
تهيه چسب‌هاي نانوكامپوزيتي پلي‌يورتاني برپايه روغن‌هاي گياهي/نانوسيليكا و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آنها
124
تهيه حاملهاي دارورسان براي داروهاي ديپيريدامول و كلرامفنيكل با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي و بررسي پروفايل رهاسازي دارو از آنها
125
تهيه حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاديورتيك و مشابه ان با استفاده از روش محاسباتي و بهينه سازي چند متغييره بر پايه ي نانو لوله هاي كربني چند ديواره
126
تهيه حسگر خازني جديد بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي و جداسازي مواد نيروزا
127
تهيه حسگر فلورسانس بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه گيري داروهاي كاروديلول و پرومتازين در سيال هاي بيولوژيك
128
تهيه حسگر نوري بر مبناي پليمر قالب مولكولي جهت اندازه‌گيري داروي سولفاسالازين
129
تهيه حسگر هاي الكتروشيميايي جديد نانو كامپوزيتي مبتني بر گرافن و بررسي خواص الكترو كاتاليزوري آنها در اندازه گيري همزمان برخي از تركيبات دارويي و زيستي (از قبيل كار با مازپين و دوپامين)
130
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با مايعات يوني و نانو لوله هاي كربني چند ديواره و كاربرد آن ها براي اندازه گيري دو پامين، اپي نفرين، ديكلوفناك و مورفين با استفاده از تكنيك هاي ولتامتري
131
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي با استفاده از نانو لوله هاي كربني و برخي از نانو ذرات اصلاح شده و استفاده از آنها در آناليز تركيبات بيولوژيكي و دارويي به روش هاي ولتامتري
132
تهيه حسگرهاي الكتروشيميايي به وسيله نانو ذرات MgCr2O4 و NiFe2O4 نشانده شده بر روي نانو لوله هاي كربني جهت آناليز مقادير كم داروهاي فنازوپيريدين و دوپامين به روش ولتامتري پالس تفاضلي
133
تهيه حسگرهاي شيميايي نوري بر اساس يون پذيرهاي سنتزي جديد جهت اندازه گيري مقادير جزئي يون جيوه (II)
134
تهيه حسگرهاي فلورسنتي ورنگ سنجي بر پايه سيستين وتاثير يونهاي مختلف بر پايداري پپتيدهاي حلقوي بر پايه سيستين با استفاده ار محاسبات شيمي كوانتومي
135
تهيه حسگرهاي ولتامتري بر پايه ليگاندهاي جديد سنتز شده مشتق پيريدين و اندازه گيري مقادير ناچيز برخي از فلزات سنگين ( Hg2+, Cu2+, Co2+, Ni2+, Pb2+, Cr3+, Zn2+, Ag+, Cd2+ ) در نمونه هاي زيست محيطي
136
تهيه خطوط هم شتاب طراحي براي مناطق مختلف شهر بندرعباس
137
تهيه داربست پروتئيني براي رشد سلول هاي فيبروبلاست
138
تهيه داربست كشت سلولي سه‌لايه از كامپوزيت ژلاتين – پلي‌وينيل‌الكل و ژلاتين-ذرات نانو هيدروكسي‌آپاتيت براي ترميم استخواني-غضروفي مفاصل
139
تهيه داربست مهندسي بافت پوست بر پايه كلاژن و كيتوسان
140
تهيه داربست هاي پليمري نانو با اندازه تخلخل بالا با استفاده از الكتروريسي
141
تهيه داربست هاي توليد كننده اكسيژن بوسيله الكتروريسي به منظور استفاده در مهندسي بافت
142
تهيه داربست هاي نانوكامپوزيت پلي ( بوتيلن سوكسينات ) / خاك رس و بررسي خصوصيات آنها
143
تهيه داربست¬هاي الكتروريسي شده سه¬بعدي با اندازه تخلخل بالا بر پايه PCL/Gelatin/Coral به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
144
تهيه داربستهاي متخلخل از كيتوسان براي كاربردهاي مهندسي بافت
145
تهيه دانش فني ساخت فوم سلول باز مسي
146
تهيه دستگاه فيدر پودر جامد به گاز براي راكتور و شبيه سازي توزيع پودرجامد در راكتور با نرم افزار
147
تهيه دستور العمل مربوط به تاييد طرح و نحوه بازرسي بر ساخت هاور كرافت
148
تهيه دستور كار براي آزمايشگاه مدار منطقي براساس FPGA
149
تهيه دستورالعمل بازسازي كنس داخلي زنگ زده رولربرينگ سرمحور واگن به روش نمدزني و بررسي خواص سطحي و تريبولوژيكي آن
150
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب برروي پل هاي فلزي
151
تهيه دستورالعمل تست غيرمخرب و مخرب درپلهاي بتني
152
تهيه دستورالعمل ساخت و بعمل آوردن بتن در حاشيه شمالي خليج فارس
153
تهيه دستورالعمل و بررسي روشهاي مختلف خم كاري ورق در صنايع كشتي سازي
154
تهيه دو نوع رزين ضد چروك و بررسي اثر دي ميتلول دي هيدروكسي اتيلن
155
تهيه دياسترئومرگزين مشتقات β -آمينو كربونيل توسط اسيد فرميك آبي
156
تهيه ديتا كامل سيستمي براي پرنده هاي بدون سرنشين جهت آناليز آماري
157
تهيه ديرگداز هاي سبك بر پايه هگزا آلومينات كلسيم و بررسي خواص آن
158
تهيه ذرات فيبروئين ابريشم به روش اسپري فريز در ايينگ
159
تهيه ذرات لاتكس الكيد اكريليك حاوي ذرات نانو اكسيد تيتانيوم از طريق ميني امولسيفاي كردن
160
تهيه ذرات نانوي آهن و مطالعه خواص كاتاليستي آن در فرآيند فيشر -تروپش
161
تهيه ذرات هسته-پوسته كربنات كلسيم/كوپليمر ﴿بوتيل آكريلات -متيل متاكريلات﴾ و اثر آنها بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي PVC
162
تهيه رابطه كاهندگي شتاب طيفي براي فلات ايران
163
تهيه رابطه ي IPR براي چاه هاي افقي در مخازن anisotrop شكافدار ناهمسانگرد
164
تهيه راهنماي طراحي شهري جهت تقويت عرصه هاي عمومي در شهرهاي جديد با تاكيد بر بگارگيري اصول طراحي شهري حساس به آب مورد پژوهي : بازنگري در طرح جامع شهر جديد ايوان-كي
165
تهيه رزين اپوكسي - نانو ذرات و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي پوشش پودري حاصل از آن
166
تهيه رزين اپوكسي آكريلات هيبريدي بر پايه دي گليسديل و دي آكريلات هاي آلفاتيك جهت پوشش ها و مركب هاي تابش پز
167
تهيه رزين اپوكسي استر
168
تهيه رزين اپوكسي اكريلات در يك ميكرو رآكتور و مقايسه آن با محصول رآكتور ناپيوسته
169
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي به روش امولسيون سازي
170
تهيه رزين اپوكسي پايه آبي حاوي نانوذرات سيليكا : ايجاد پوشش بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و مقاومت به خوردگي
171
تهيه رزين اكريلات مس و بررسي رفتار خودصيقل آن در پوشش ضد خزه
172
تهيه رزين الكيد كوتاه بهبود يافته با روغن كرچك آبگيري شده
173
تهيه رزين پلي استر اشباع و رزين آلكيد كوتاه زنجير پايه آبي امولسيوني با استفاده از سيستم سورفاكتانت
174
تهيه رزين پلي استر مناسب براي سيستم هاي روكش هاي پودري هيبريد اپوكسي ـپلي استر
175
تهيه رزين هاي الكيدمحلول در آب
176
تهيه رزين هيبريد الكيد- اكريليك به روش پليمريزاسيون ميني امولسيوني
177
تهيه رزينهاي اكريليك براي پرداخت نهايي چرم
178
تهيه رنگ آزوي اسيدي قرمز 17 و بررسي سينتيك سولفوناسيون نفتالين
179
تهيه رنگ پايه آبي حاوي نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم و بررسي فعاليت فتوكاتاليستي آن
180
تهيه رنگ هاي رزين اپوكسي/نانو ذرات سيليكاتي بر سطح فولاد كربني و بررسي خواص مكانيكي و خوردگي آن
181
تهيه رنگدانه سبز زيركونيوم - واناديم
182
تهيه رنگدانه صدفي و بررسي اثر pH و دما بر خواص نوري آن در يك لعاب دما پايين
183
تهيه رنگدانه هاي لعابي سراميك
184
تهيه رنگهاي سنتي گياهي مورد مصرف در صنايع نساجي با استفاده از روشهاي نوين مهندسي شيمي و طراحي واحد پايلوت پلنت
185
تهيه رنگينه هاي قرمز و لعابهاي دماي پخت 750-650
186
تهيه روتيل مصنوعي از ايلمنيت
187
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج
188
تهيه روتيل مصنوعي از كنستانتره ايلمنيت كهنوج جهت استفاده در پوشش الكترود جوشكاري
189
تهيه روزنه هاي ميكروني با ليزر ياقوت
190
تهيه روشهاي ارزيابي ، بازرسي و نگهداري پل هاي بتني
191
تهيه روكشهاي هيبريدي آلي - معدني حاوي اكسيدسيليسيم به روش GEL - SOL بر پايه رزين پلي استر/ملامين
192
تهيه ريزلايه هاي نانوليفي سديم آلجينات/پلي اتيلن اكسايد حاوي داروي ويتامين c و ارزيابي رهايش داروي ويتامين c از نانوالياف
193
تهيه زئوليت سنتزي با استفاده از پرليت موجود در معادن داخلي و بررسي خواص تعويض يوني زئوليت ساخته شده
194
تهيه زئوليت هاي A,Y,X,ZSM-5و غربال مولكولي .MCM-14بررسي جذب آنيون كرومات و مواد آلي غير يوني آلودكننده محيط به وسيله زئوليت هاي اصلاح شده با سورفاكتانت و غربال مولكولي MCM-14
195
تهيه زخم پوش با استفاده از كيتوسان، عسل و آلوئه ورا
196
تهيه زخم پوش با استفاده از هيدروژل كيتوسان وعصاره گياهان داروئي
197
تهيه زخم پوش پنبهاي با عسل، كتيرا و سماق
198
تهيه زرين الكيد - اكريليك رقيق شونده با آب با مقاومت هيدروليتيك بالا
199
تهيه زنوگرفت غضروف با استفاده از بي سلول كردن بافت حيواني
200
تهيه زير برنامه خستگي تك محوري با دامنه ثابت در نرم افزار تخمين عمر خستگي
201
تهيه زيست حسگرهاي جديد برپايه DNA جهت آناليز تركيبات مهم دارويي و بكار گيري نانو ساختارها به منظور بررسي تخريب DNA و مطالعه رهش دارو از نانو ذرات درماني
202
تهيه ژوگلون از پوست گردو و كاربرد آن در رنگ كردن الياف پروتئيني
203
تهيه ساختار نانوذره اي از سازه آنتي ژنيك كايمر اي آي تي و بخش چسبنده توكسين از باكتري و ارزيابي ايمني زايي آن در حيوان مدل
204
تهيه سامانه آهسته رهش ريواستيگمين بر پايه نانو ذرات مزومتخلخل سيليكا براي درمان آلزايمر
205
تهيه سامانه بيوپليمري بر پايه كيتوسان،هيالورنيك اسيد و نانولايه هاي سيليكاتي براي ترميم زخم هاي ديابتي: ارتباط ريزساختار با عملكرد زيستي
206
تهيه سامانه پيش هشدار فرسايش خاك با استفاده از شاخصه هاي سلامت خاك و مدل ناثير كاربري اراضي ﴿LUIM﴾ در منطقه شكار ممنوع حنا اصفهان
207
تهيه سامانه دارويي تشكيل شونده در محل بر پايه PLGA به منظور رهايش داروهاي كورتيكو استروئيد: مطالعه IN VITRO
208
تهيه سامانه كامپيوتري جهت سايز بندي الگو از روي سايز پايه
209
تهيه سامانه نرم افزاري كمك آموزشي مفاهيم ITS جاده اي
210
تهيه سامانه هاي دارو رسان بر پايه سيليكاي نانو ساختار جهت تكميل منسوجات سلولزي پزشكي
211
تهيه سامانه ي رهايش دارو بر پايه ي پليمر هاي زيست سازگار
212
تهيه ساينده آلومينايي به روش سينتر
213
تهيه سبز نانوذرات اسپينل فريت كبالت به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آن‌ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين
214
تهيه سراميك هاي الكتريكي نوع كوردريتي با استفاده از مواد اوليه داخلي
215
تهيه سراميك هاي مگهمايت و مگنتيت با استفاده از اكسيد آهن تخليص شده فولاد مباركه اصفهان
216
تهيه سرباره دماي ذوب پايين شيشه اي براي تهيه مس
217
تهيه سرفصل هاي ويديويي آموزش مباحث ويژه در فيبر نوري
218
تهيه سرمت نيكل/زيركونيا پايدارشده به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي هدايت الكتريكي آن
219
تهيه سريك اكسيد و سريك سولفيد نانوذره اي
220
تهيه سطوح بيواكتيو و بيومتريال از طريق انتقال اتمي پليمريزاسيون راديكالي
221
تهيه سفيدكننده فلورسنتي شماره (30) (30) AGENT BRIGHTENING FLOURESCENT .I.C با استفاده از تولوئن ايراني و بررسي خواص و كاربرد آن بر روي پشم و نايلون
222
تهيه سلول هيبريدوما براي توليد آنتي بادي منوكلنال عليه تيپ دو سويه واكسينال ويروس فلج اطفال
223
تهيه سمي كربازيدهاي مختلف در شرايط حالت جامد تحت تابش ريز موج و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4- بنزيل يورازول در دماي بالا
224
تهيه سنسور گازي بوسيله پليمرهاي رسانا مانند پلي آنيلين و نانو كامپوزيت آن
225
تهيه سوپر جاذب هاي خاص و بررسي ميزان جذب آب در آن ها
226
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
227
تهيه سوخت زيستي(بيوديزل) از روغن آفتابگردان توسط نانو كاتاليست هاي مغناطيسي كلسيم اكسيد و منيزيم اكسيد
228
تهيه سوخت نيروگاه اتمي
229
تهيه سوسپانسيون پايدار نانوذرات سوپرپارامغناطيسي اكسيد آهن پوشش داده شده با پلي روتاكسان براي كاربرد در تصويربرداري.
230
تهيه سولفات سديم و اسيدهيدروكلريك بدون اعمال حرارت (روش تعويض يون )
231
تهيه سولفات فروفريك
232
تهيه سولفور سديم از طريق احياء سولفات سديم با گازهاي احياءكننده
233
تهيه سولفوناميدها با استفاد از پليمر عاملي
234
تهيه سولفوناميدها در حالت جامد و كاهش تركيبات آلي بامعرف جديد بنزيل تري فينل فسيفين تتراهيدروبورات
235
تهيه سولفينيت استرها با استفاده از ريزموج ها و سنتز در فاز جامد
236
تهيه سولفينيت استرها و سولفيناميدهاي مختلف توسط دي سيكلوهگزيل كربودي ايميد (DCC)در شرايط بدون حلال و تهيه آلكيل يديدها با استفاده از امواج ريز موج
237
تهيه سيستم خبره تشخيص عيوب براي فرايند رنگرزي پنبه
238
تهيه سيستم متمركز جمعآوري و ثبت فعاليتهاي پژوهشي ، آموزشي دانشكده با ايجاد بانك اطلاعاتي (Database)
239
تهيه سيستم نرم افزار آموزش بافندگي تاري – پودي
240
تهيه سيم پوشيده با نانواكسيد منگنزبراي ريز استخراج فاز جامد هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي از نمونه هاي آبي
241
تهيه سيمان پليمر گوگردي بر مبناي گوگرد , دي سيكلو پنتادي ان(DCPD) و ضايعات برش نفتي C7 بررسي شرايط تهيه ,ساختار و خواص
242
تهيه شاخص راستاي اقدام تحتاني (زانوي پرانتزي و ضربدري) در زنان و مردان شهرستان همدان
243
تهيه شاخص راستاي ساق پا (زانوي ضربدري يا پرانتزي )در مقاطع سني مختلف زنان ومردان استان مازندران
244
تهيه شبكه هاي پليمري زيست تخريب پذير بر پايه مشتقات پلي اتيلن گليكول با كاربرد دارو رساني موضعي
245
تهيه شبكه هاي ولكانيزه جاذب آب از طريق آلياژسازي پلي كلروپرن و پلي هما
246
تهيه شناسايي و مطالعه نانو كريستالهاي اكسيد ليتيم اهن و اكسيد ليتيم اهن استخلاف شده با منگنز
247
تهيه شناسنامه ي توكامك البرز
248
تهيه شيده اي رنگي از گياهان براي رنگرزي الياف فرش و تعيين ثبات در آن ( نمونه موردي : هسته آووكادو ، زرشك زينتي)
249
تهيه شيشه - سراميك مولايت - كورديريتي و بررسي خواص مكانيكي آن
250
تهيه شيشه سراميكهاي كورديريتي زينترپذير به روش ريخته گري دوغابي
251
تهيه شيشه فلز حجمي پايه زيركونيوم به روش ريخته گري مكشي در قالب مسي و بررسي كاربرد و پتانسيل آن در پزشكي
252
تهيه شيميايي پلي انيلين و شناسايي آن
253
تهيه صافي از پودر شيشه
254
تهيه صنعتي رزين الكيد و اصلاح آن با اسيد چرب و پليمر مختلف
255
تهيه صنعتي كرومات سديم و كرمات روي از سنگ هاي معدني ايران بروش ذوب قليايي
256
تهيه طرح استخراج ذخيره آسماري 4 براي اسكله سازي در بندر عسلوئيه
257
تهيه طرح توجيهي جهت احداث سردخانه ميوه و گوشت با ظرفيت ده هزارتن
258
تهيه طرح توجيهي واحد صنعتي توليد قطعات فولادي با تكنولوژي متالورژي پودر
259
تهيه طرح ساختاري - راهبردي منطقه سه شيراز
260
تهيه طرح مهندسي كامل جهت سيستم داخلي نيروگاههاي حرارتي با قدرت واحدهاي توليد بيش از 250 مگاوات
261
تهيه طرح نمونه سري نم خانه ﴿ جنگل خيرود كنار ﴾
262
تهيه طرح و مستندات لازم جهت استقرار يك نظام كيفيتي مناسب در كارخانه چيني بهداشتي مرواريد و اجراي مراحل اوليه آن
263
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف
264
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف جنوب تهران
265
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر تبريز
266
تهيه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهرساري
267
تهيه طيف طرح حوزه نزديك و تمهيدات لازم براي ساخت و ساز و طراحي بر مبناي عملكرد در حوزه نزديك گسل
268
تهيه غشا پليمرالكتروليت بر پايه نانوالياف برق‌ريسي پلي‌اكريلونيتريل/پلي(‌متيل‌متاكريلات) و تعيين مشخّصات الكتروشيميايي آن
269
تهيه غشا نانوكامپوزيت پلي اترسولفون-نانو گرافن جهت به كارگيري در حذف آلاينده هاي نفتي
270
تهيه غشاء پلي آنيليني و به كارگيري آن در جداسازي گاز
271
تهيه غشاءهاي سلولز استات و بررسي پارامترهاي موثر بر ساختمان و خواص آن
272
تهيه غشاهاي پليمري حاوي نانوذرات TiO2 و نانو صفحات گرافني عامل دار شده و بررسي عملكرد آن ها در جداسازي گازها و انتقال پروتون در پيل هاي سوختي
273
تهيه غشاهاي جديد نانو كامپوزيت چارچوب آلي-فلزي پلي اتر اتر كتون سولفونه شده با استفاده از مايعات يوني براي هدايت پروتوني بالا و در دماي بالا
274
تهيه غشاهاي كامپوزيتي براي پيل سوختي و بررسي خصوصيات فيزيكي آنها
275
تهيه غشاهاي مبادله پروتوني بر پايه سيليكاژل نانو متخلخل سولفونه براي استفاده در پيل هاي سوختي
276
تهيه غشاهاي مورد استفاده در نانو فيلتراسيون با استفاده از سيليكاي نانو متخلخل عامل دار شده با مركاپتان جهت حذف يون هاي فلزات سنگين از نمونه هاي زيست محيطي
277
تهيه غشاهاي نانو كامپوزيتي آلي-معدني بر پايه نانو سيليكاي عامل دار تيول براي حذف يون هاي جيوه
278
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي آلي- معدني با استفاده از نانوذرات سيليكاي سولفونه براي كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري
279
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه نانو ساختارهاي آلوموكسان به روش الكتروريسي جهت استفاده در بيوراكتور غشايي
280
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه ي پلي وينيل الكل (PVA) به روش سل-ژل با هدف كاربرد در پيل هاي سوختي غشا الكتروليت پليمري (PEMFC)
281
تهيه غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي بنزيميدازول/ نانوپودرهاي اكسيد فلزي و بررسي عملكرد آنها جهت كاربرد در پيل سوختيPEMFC
282
تهيه غشاهاي هيدروژل بر پايه صمغ كتيرا براي استفاده در سامانه هاي رهايش دارو
283
تهيه غشاي الترافيلتراسيون نانوكامپوزيتي پلي وينيل بوتيرال /ZIF-8 براي جداسازي پروتئين آلبومين سرم گاوي و بررسي تاثير ZIF-8 بر روي شارعبورآب، ميزان پس دهي و اندازه حفرات غشاي حاصل
284
تهيه غشاي پلي اتر سولفون آبدوست/ آبگريز ميكرومتخلخل براي كاربرد در تقطير غشايي
285
تهيه غشاي قالب مولكولي نانوساختار و بهينه سازي فرآيند توليد به منظور جداسازي بيومولكول ها
286
تهيه غشاي گرافني براي نمك‌زدايي از آب
287
تهيه غشاي نانوكامپوزيت نفيان براي كاربرد در پيل سوختي هيدروژني
288
تهيه غشاي نانوليفي تبادل يون كاتيون به روش الكتروريسي
289
تهيه فانتوم جهت شبيه سازي خواص الكتريكي بافت زنده
290
تهيه فرمولاسيون از پيگمنت هاي كربن بلك ـ اكسيد آهن ـ كرومات روي كرومات سرب ديسپرس در سيستم آبي
291
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
292
تهيه فرمولاسيون موضعي از گياه بنفشه معطر(Viola odorata linn) تعيين مقدار تركيبات فنلي و بررسي مطالعات پايداري
293
تهيه فرمولاسيون نيوزومي (اسپن و تويين) آنزيم لكاز و بررسي ميزان اثر بخشي و ضد سميت روي سلولهاي سرطاني ريه و سينه
294
تهيه فرمولاسيون و ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيكي كره پسته وحشي ﴿كره بنه﴾
295
تهيه فريت - نانومتري با استفاده از تركيب روش متداول سراميكي و آلياژسازي مكانيكي
296
تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
297
تهيه فريت منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
298
تهيه فريت نرم نيكل- روي با استفاده از اكسيد آهن مجتمع فولاد مباركه و مروري بر نظريه هاي مربوط
299
تهيه فلز كبالت نانوذره اي (شناسايي و بهينه سازي فرآيند)
300
تهيه فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
301
تهيه فوم ميكروسلولار كربني بر پايه رزين هاي فنوليك
302
تهيه فوم نقره با ديواره هاي با ساختار نانو بر پايه تر سيب الكتروشيميايي
303
تهيه فوم هاي پلي يورتان حساس به دما
304
تهيه فوم هاي ميكروسلولي پلي اتيلن سبك به كمك عامل هسته زايي نانو caco3 و بررسي خواص آنها
305
تهيه فومهاي پزشكي جهت به كارگيري در جراحات خارجي
306
تهيه فيبر جديد ريز استخراج فاز حامد بر پايه رزورسينول- فرمالدئيد با استفاده از فن آوري الكتروريسي و كاربرد آن جهت اندازه گيري كلروفنل ها در نمونه هاي آبي زيست محيطي
307
تهيه فيتوشيميايي نانوذرات نقره توسط عصاره ميوه
308
تهيه فيلامان بر پايه پلي اتيلن ترفتالات به منظور استفاده در گرفت قلبي عروقي
309
تهيه فيلامنت پليمري – پروژن براي ساخت داربست مهندسي بافت كبد در روش رسوب نشاني ذوبي (FDM)
310
تهيه فيلترهاي سراميكي جهت فيلتراسيون مذابهاي فلزي
311
تهيه فيلم بيو كامپوزيت كربوكسي متيل سلولز حاوي نانو ذرات رس لامينيت شده با پلي وينيل الكل به منظور خصوصيات مكانيكي آن
312
تهيه فيلم پلي پيرول دوپ شده با نيتروزواروكاربرد ان در تعيين اسكور بيك اسيد
313
تهيه فيلم ژلاتين و تعيين مشخصات آن
314
تهيه فيلم نازك حاوي نانو ذرات روي تيتانات به‌روش الكتروريسي به‌منظور آناليز آفت‌كش اتيون با استفاده از دستگاه طيف‌سنج تحرك يوني
315
تهيه فيلم نانو ساختارTiO2 بر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
316
تهيه فيلم نانو ساختارTiOبر روي فولاد زنگ نزن316L وبررسي خواص خونسازگاري آن
317
تهيه فيلم هاي پلي الفيني زيست تخريب پذير با استفاده از پلي ساكاريدها
318
تهيه فيلم هاي نازك دي الكتريك و مطالعه خواص اپتيكي آنها
319
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيت پليمري بر پايه پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل) پر شده با نانو ذرات TiO2 اصلاح شده با ويتامين B1
320
تهيه فيلم هاي نانو كامپوزيتي جديد با تثبيت نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با سيتريك اسيد ويتامين ث در پلي (وينيل كلريد) و پلي (وينيل الكل)
321
تهيه فيلم هاينانوكامپوزيتي مغناطيسي كيتوسان-نشاسته وارزيابي خواصفيزيكي،مكانيكي وضدباكتري آن ها
322
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيت PVC وPVA حاوي نانوذرات TiO2 جفت شده با BSA از طريق روش سبز امواج فراصوت
323
تهيه فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل) انعطاف‌پذير حاوي نانوذرات زيركونيا اصلاح‌شده با ويتامين B1: بررسي مورفولوژي، خواص مكانيكي، گرمايي و نوري
324
تهيه قالب متخلخل آلومينا وتوليد نانوسيم هاي آلياژي آهن كبالت با بهينه خواص مغناطيسي به روش آبكاري الكتريكي با استفاده ازرويكرد تاگوچي
325
تهيه قرص هاي UO 2
326
تهيه قطعات آلومينايي متخلخل بمنظور كاربردهاي پزشكي
327
تهيه قطعات الكترونيكي ساخته شده به روش جوهر افشاني حاوي نانو ذرات نقره و مس بر زير لايه هاي انعطاف پذير
328
تهيه قطعات هيدروكسي آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
329
تهيه كاتاليزگر خزه ايرلنديِ(Irish moss) مغناطيسي(Fe3O4@IM) و استفاده از آن در سنتز مشتقات ايميدازو]2،1-a[پيريميدين
330
تهيه كاتاليزگرهاي BF3/nano-sawdust و SnCl4/nano-sawdust و كاربرد آن‌ها در محافظت گروه‌هاي عاملي الكل، آمين و كربونيل و سنتز بعضي از حلقه‌‌هاي هتروسيكل پنج عضوي
331
تهيه كاتاليزگرهاي نانو ساختار سيليكاي اصلاح شده با بور و كاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
332
تهيه كاتاليزگرهاي نانو مغناطيس و كاربردهاي آنها در اكسايش تركيبات آلي
333
تهيه كاتاليزور آلومينا و كاربرد آن به عنوان بستر براي اكسايش برخي تركيبات آلي , the preparation of alumina catalyst and its application as aupport for oxidation of some organic compounds
334
تهيه كاتاليزور آهن - زئوليت جهت انجام واكنش هيدروژناسيون منوكسيد كربن
335
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
336
تهيه كاتاليزور رزين ساندراك – مس وكاربرد آن در سنتز تري آزول ها از طريق واكنش كليك (Huisgen)
337
تهيه كاتاليزور نانوكامپوزيتي گرافن/اكسيد آهن و بررسي كاربرد آن در سنتز تركيبات كينازوليني به روش واكنش¬‌‌هاي چند جزيي
338
تهيه كاتاليزورهاي بنتونيت سولفونه شده AS-BEN و بتا- زئوليت سولفونه شده AS-BEA براي واكنش هاي استري شدن / و استفاده از بتا-زئوليت اصلاح نشده در واكنش متيلاسيون تولوئن با متانول در شرايط زير و فوق بحراني
339
تهيه كاتاليزورهاي پلاتين دي هيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن
340
تهيه كاتاليزورهاي زيگلر-ناتا پايه نانو سيليكا به منظور پليمريزاسيون پلي الفينها
341
تهيه كاتاليست هاي بر پايه ي آهن وكبالت وكاربرد آن هابراي تبديل گاز سنتزبه هيدروكربن ها
342
تهيه كارامل و بررسي كاربردهاي آن در صنايع غذايي
343
تهيه كازيئن از شير گاو جهت استفاده بروي رويه هاي چرم
344
تهيه كالاي جاذب جهت جلوگيري از آلوده شدن البسه طي شستشوي خانگي
345
تهيه كامپوزيت Cu-Al2O3 با استفاده از انجام كار مكانيكي بر روي پودر برنز آلومينيوم
346
تهيه كامپوزيت EPDM/MWCNT با خواص مكانيكي-رئولوژيكي بهبود يافته از طريق اصلاح سيلاني پليمر در غلظت هاي مختلف نانو لوله كربن
347
تهيه كامپوزيت آلومينايد تيتانيم و كاربيد تيتانيم به روش سنتز احتراقي و با انرژي مايكروويو
348
تهيه كامپوزيت پلي‏مر با نانو ذرات سراميكي 5/95 PZT
349
تهيه كامپوزيت پليمر يوني- فلزي و بررسي كاربرد آن در حسگر رطوبتي و تراشه دارورساني
350
تهيه كامپوزيت پي وي سي - چوب/ پلي اتيلن سبك: بررسي اثر افزودن نانوذرات رس كلوزيت 30B بر روي ضريب انبساط گرمايي خطي، جذب آب و خواص مكانيكي
351
تهيه كامپوزيت تقويت‌شده با سازه‌هاي سه‌بعدي و ارزيابي خواص مكانيكي (خمش و ضربه) آن
352
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
353
تهيه كامپوزيت دنداني BIS-GMA با آغازگر نوري در شرايط UVEVIS و بررسي اثرات نوشيدني هاي مجاز نظير نوشابه، شير كاكائو و دلستر بر آن
354
تهيه كامپوزيت رزين سيليكوني با الياف شيشه
355
تهيه كامپوزيت زئوليت و ذرات جامد معلق كوره‌ي ذوب آهن براي جذب فلزات سنگين
356
تهيه كامپوزيت گرافن اكسيد/نانوفيبرهاي آراميد انعطاف‌پذير براي ريزاستخراج لايه نازك پارابن‌ها از نمونه‌هاي آبي
357
تهيه كامپوزيت لاستيك طبيعي (NR) هادي الكتريسيته حاوي نانو ذرات مس و بررسي مقاومت ازوني آن
358
تهيه كامپوزيت مس - كروم - آلومينا از طريق فعال سازي مكانيكي فرآيند آلومينوترمي
359
تهيه كامپوزيت نانو صفحه اي منيزيم و نقره فسفات و كاربرد فوتوكاتاليستي آن در تخريب رنگ هاي كاتيوني و آنيوني
360
تهيه كامپوزيت هاي اپوكسي - الياف شيشه ديرسوز ( توسط افزاينده هاي معدني و با بررسي خواص مكانيكي )
361
تهيه كامپوزيت هاي ذره اي آلومينيم -سيليسيم/گرافيت و آلومينيم -سيليسيم /آلومينا با روش ريخته گري
362
تهيه كامپوزيت هاي هادي الكتريسيته بر پايه EPDM و آلياژ آن با NBR به منظور ساخت آندهاي اعمال جريان
363
تهيه كامپوزيت و بررسي اثر سازگار كننده
364
تهيه كتاب راهنما براي برنامه كامپيوتري GASP
365
تهيه كتابچه راهنماي استفاده ازسموم در اماكن
366
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزلي
367
تهيه كد عددي براي شبيه سازي دوده در موتورهاي ديزليژژژژ
368
تهيه كد عددي به منظور مدل سازي پاشش مستقيم گاز طبيعي توسط انژكتور با استفاده از نرم افزار كيوا
369
تهيه كد كامپيوتري براي محاسبه افت فشار سيستم هيدروليك سيستم خنك كن نيروگاهي هلر
370
تهيه كد كامپيوتري جهت محاسبه خواص ترموديناميكي آب
371
تهيه كد نرم افزاري طراحي سه بعدي گريز از مركز و تخمين عملكرد پمپ با استفاده از آن هنگام ....
372
تهيه كربن اكتيو عاملدار از پوست پرتقال و كاربرد آن در حذف رنگ ها
373
تهيه كربن پيروليتي و گرافيت آمير ماسه بل مورد استفاده در رآكتورهاي HTR
374
تهيه كربن فعال
375
تهيه كربن فعال ارزان قيمت از پوست ليمو و كاربرد آن براي خارج كردن يون سرب و رنگ مالاشيت سبز از محلول هاي آبي
376
تهيه كربن فعال از تاير ضايعاتي و ارزيابي نانو ساختار آن
377
تهيه كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير
378
تهيه كربن نانو متخلخل از ضايعات طبيعي
379
تهيه كربنات استرانسيوم از كنسانتره سلسيتن با استفادنه ازخالستر سودا
380
تهيه كردن نرم افزار طراحي توريهاي راشل
381
تهيه كروموفورهاي جديد گوگرددار و بررسي توانايي شلاته كنندگي يونهاي فلزات سنگين
382
تهيه كرون اترها ٬آزا كرونها ٬پداندها و پليمرهاي جديد حاوي رزورسينول و 2و-3 نفتالن ديول سولفيد: تهيه نانوساختارها ٬شناسايي يونهاي فلزي و مولكولها و مطالعه تئوري
383
تهيه كمپلكس Fe3O4@β-CD-ZrO و كاربرد آن به عنوان كاتاليست در سنتز مشتقات پريميدين
384
تهيه كمپلكس هاي باز شيف مشتق شده از سالن ها در ابعاد نانو به همراه بررسي اتصال آن ها به DNA و HSA
385
تهيه كمپلكس هاي بيس اكسازولين و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات مختلف آلي و بررسي فعاليت كاتاليستي و مكانيسم تركيبات غير هِم آهن در اكسايش آلكن ها
386
تهيه كمپلكس هاي نيكل (II)، مس (II) و واناديم (IV) از ليگاندهاي دو دندانهNN و سه دندانهONN، برهمكنش كمپلكس ها با TiO2 و مطالعه ويژگي هاي فوتوكاتاليتيكي آن ها، برهمكنش كمپلكس ها با DNA و BSA، كاهش DDQ با كمپلكس هاي نيكل (II)
387
تهيه كمپلكس هايي از مس و نيكل با ليگاندهاي چهاردندانه شيف لاز و بررسي خواص پايداري حرارتي آنها به روش DSC و تعيين پارامترهاي شيمي فيزيكي آنها
388
تهيه كمپلكس‌هاي نيكل (II) از ليگاندهاي سه دندانه‌ي SNO و ONO، برهمكنش كمپلكس‌ها با تيتانيوم‌دي‌اكسيد و كاربرد آن‌ها در واكنش كاهش 4- نيتروفنول
389
تهيه كمپوست از باگاس نيشكر
390
تهيه كمپوست خاك اره به كمك افزودن منابع مختلف نيتروژن و تاثير آن بر رشد و نمو خيار
391
تهيه كنسانترة آب ليمو ترش با استفاده از فن آوري تبخيري
392
تهيه كنسانتره آب هويج با روش تبخيري
393
تهيه كنندگي در انيميشن
394
تهيه كنندگي در انيميشن
395
تهيه كوپلي استر (اتيلن ترفتالات–سوكسينات ) و مطالعه ساختار و خواص گرمايي و امكان سنجي زيست تخريب پذيري
396
تهيه كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات – سيكلوهگزان دي متانول و امكان سنجي استفاده در ترموفرمينگ با ذرات نانو
397
تهيه كوپليمر حساس به pHو دما بر پايه انيدريد مالئيك براي سامانه هاي نوين دارو رساني
398
تهيه كوپليمر هاي هوشمند زيست تخريب پذير براي استفاده در سيستم هاي دارو رساني كنترل شده
399
تهيه كود زيستي جهت حذف كادميوم وسرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي محرك رشد گياه
400
تهيه كود شيميائي جزئي (شلات EDDHA-FE )
401
تهيه كيتوسان از پوست ميگو و كاربرد آن به عنوان جاذب در حذف نيترات از نمونه هاي آبي
402
تهيه كيتوسان پيوند زده شده به نانولوله هاي كربني و استفاده از آن در نانودارورساني
403
تهيه گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به كمك فرآيند مكانوشيميايي
404
تهيه گرافت پلي ونيل با پليمرهاي طبيعي و بررسي كاربردهاي دارويي آنها
405
تهيه گرافن چندلايه با روش¬هاي ليزر و لايه¬برداري فاز مايع
406
تهيه گلوكزآمين با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ميگو و بهينه سازي شرايط توليد آن
407
تهيه گلي اكسال جهت ضد چروك كالاي سلولزي از سلولز
408
تهيه لاتكس SBR كربوكسيله ناهمگون براي پوشش هاي كاغذ
409
تهيه لاتكس پلي آنيلين در حضور امولسي فاير span20وspan80 و اندازه گيري هدايت الكتريكي و بررسي خواص مورفولوژي و رسانايي پليمرها
410
تهيه لايه ZNS براي آشكار سازي پرتوي آلفا
411
تهيه لايه فعال نوري برپايه سامانه هيبريدي پليمر P3HT/ Fullerene/ CNT حاوي نقاط كوانتومي: مطالعه ميكرومورفولوژي، طيف جذب نوري و بازدهي سلول خورشيدي
412
تهيه لايه كاتاليست پيل سوختي PEM حاوي نانو ذرات پايه نيكل به روش الكتروشيميايي
413
تهيه لايه نازك تيتانيم -آلومينيم -واناديم اكسيد به روش كندوپاش و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن
414
تهيه لايه نازك نيمه رساناي شفاف اكسيدروي (ZnO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
415
تهيه لايه هاي TixNy با استفاده از روش كندوپاش مغناطيسي استوانه اي فعال
416
تهيه لايه هاي تيتانيوم كاربيد (TIC) واكسيد تيتانيوم (TIO) به روش پراكنش مگنترون نامتوازن
417
تهيه لايه هاي نازك اكسيد روي به روش كندوپاش و بررسي نقش ولتاژ باياس بر روي ويژگي هاي آن ها به منظور كاربرد در سلول هاي خورشيدي
418
تهيه لعاب سختي بالا
419
تهيه لعاب كريستالين در سيستم ZnO-SiO2
420
تهيه لعاب نيمه هادي بر پايه اكسيدهاي قلع آنتيموان نيكل براي كاربرد روي مقره الكتريكي و بررسي خواص الكتريكي آن
421
تهيه ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش ترسيب الكتروشيميايي پالسي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي ليتيوم يون
422
تهيه ماتريس بي‌سلول شده لايه زيرمخاطي روده كوچك حيواني به كمك يك سيستم نوين پرفيوژن-گراديان فشار
423
تهيه ماده پيشرفته Alstone به روش Alporas بر پايه فوم A356
424
تهيه ماده موثر كاغذهاي كپي بدون كربن
425
تهيه ماشين مته روميزي
426
تهيه ماكت گرافيت چدن لاملي
427
تهيه ماكروسيكل ها ريسبتورها و پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد: مطالعه ي تئوري و پايدار سازي نانو ساختارها
428
تهيه ماكروسيكلها ٬ پلي آميدها و پداندهاي جديد حاوي پيريدين و آمينواسيدها: نانوساختارهاي فلزي و كاربردهاي آنها
429
تهيه ماكروسيكلها، پليمرها و نانوكامپوزيتهاي جديد حاوي هيدرازين، فومارآميد ها و آمينواسيدها: مطالعه تئوري، مواد عامل دار جديد و نانوساختارهاي فلزي آنها
430
تهيه ماكروسيكلها، ريسپتورهاو پليمرهاي جديد حاوي زايلين و نفتوسولفيد : مطالعه تئوري و پايدارسازي نانوساختارها
431
تهيه مثلث رنگ همانندي و اندازه گيري و بررسي طيفي رنگ بوسيله دستگاه COLOR DATA
432
تهيه مجموعه الكترود غشا برپايه نانوكامپوزيت نفيون/گرافن اكسيد سولفونه براي پيل هاي سوختي غشاي مبادله كننده پروتون به روش لايه نشاني فاقد الكترود
433
تهيه محتواي آموزشي قابل استفاده در elearning با يك نمونه آموزشي آزمايشگاه فيبر نوري
434
تهيه محتواي درس مدار منطقي تحت وب
435
تهيه محتواي درسي برنامه سازي پيشرفته تحت وب
436
تهيه محصولات شبكه اي از يك پلي ساكاريد شاخه اي موجود در ايران و ارزيابي ويژگيهاي ژلهاي آبي آن
437
تهيه محيط كشت ارزان براي رشد ريز جلبك سندسموس كوادريكوادا
438
تهيه مخلوط اكسيدهاي فلزي Zro2-Tio2به روش سل- ژل و انجام واكنش نوآرايي بكمن در فاز بخار. تهيه و اصلاح زئوليت هاي ZSM-5 و غربال مولكولي MCM-41و انجام واكنش هاي فرايز و آلكيلاسيون تولوئن در فاز بخار. تهيه نانو ذرات Ag، Au، ZrO2-TiO2وبررسي تاثير اندازه ذرات در فعاليت كاتاليزوري zro2 -Tio2 در نو آرايي بكمن در فاز بخار
439
تهيه مخلوط پليمري از پلي اكرليك اسيد و نانو ذره اكسيد آهن گرافن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
440
تهيه مخلوط هاي LDPE- نشاسته گرما نرم ﴿TPCS ﴾ و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي آنها
441
تهيه مخلوطهاي رسانا از پلي آنيلين سلولز و بررسي آستانه فعاليت هاي الكتروشيميايي آنها
442
تهيه مدل انتخاب روش اجراي پروژه هاي زيرساخت ريلي
443
تهيه مدل اولويت بندي برقراري روابط اقتصادي ج .ا.ا با ساير كشورها با استفاده از روش AHP
444
تهيه مدل برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليد تركيبي (MSP)
445
تهيه مدل بهره برداري بهينه از مخزن سد ونيار با استفاده از روش هاي استو كاستيك پيش بيني جريان
446
تهيه مدل توزيع سه‌بعدي لايه‌هاي گردوخاك و دود با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌ي‌ CALIPSO در غرب كشور ايران
447
تهيه مدل جهت تخصيص
448
تهيه مدل جهت تخصيص بودجه براي اقلام تعميراتي سپاه
449
تهيه مدل رياضي براي شكل هندسي مئاندرهاي رودخانه سيستان
450
تهيه مدل رياضي توزيع تراكم آلاينده ها در يك شبكه تغذيه و تخليه آبخانه اي
451
تهيه مدل رياضي رونديابي سيلاب در يك سيستم رودخانه اي به روش موج ديناميك
452
تهيه مدل رياضي شبيه سازي جريان غيرماندگارمتغير تدريجي در شبكه هاي آبياري با معلوم بودن شرايط مرزي داخلي
453
تهيه مدل رياضي يك سيستم تزريق سوخت انژكتوري
454
تهيه مدل شبيه سازي و بهينه سازي آب زيرزميني با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي
455
تهيه مدل عددي به منظور پيش بيني كوبشدر موتورهاي بنزيني
456
تهيه مدل مفهومي و رياضي براي پيش بيني تغذيه مصنوعي مستقيم يا تزريق با چاه
457
تهيه مدل هاي كاهندگي طيفي شتاب افقي براي البرز و ايران مركزي
458
تهيه مدلي براي بازرسي، تعمير ونگهداري لوله هاي انتقال گاز ونفت به سكوهاي دريايي
459
تهيه مستربچ دوده براي كاربرد در لوله هاي پلي اتيلن
460
تهيه مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در يك راكتور بستر ثابت به كمك يك كاتاليست دو منظوره
461
تهيه مسكن انعطاف پذير بر مبناي هماهنگي مدولار
462
تهيه مشتقات 6-اكسو-1,6-دي‌هيدروپيريميدين از آمين‌ها، فنيل‌سيانيدها و استيلن‌دي‌كربوكسيلات‌ها
463
تهيه مشتقات ايميدازول با استفاده از پليمر حاوي نانو ذرات پالاديوم
464
تهيه مشتقات پيراني با استفاده از كاتاليزور MCM-41 عاملدار شده با گوانيدين و 3-كلرو پروپيل تري متوكسي سيلان
465
تهيه مشتقات جديد 2- متيل تيو -5- ايميدازوليل چالكون داراي استخلافهاي آلكيل و آلكيل آريل مختلف بعنوان تركيبات ضدميكروب .
466
تهيه مشتقات جديد پلي آميد ٬گرافن و نانوسيليكا و كاربرد آنها در تهيه نانوكامپوزيت ها ٬سنتز شيميايي و زدودن مواد آلي از آب
467
تهيه مشتقات دي‌هيدرو‌پيريميدين‌-2،4،5-تري‌اون از مواد اوليه فنيل‌ايزوسيانات، آمين‌ها و آلفا-هالوكتو‏استر
468
تهيه مشخصات فني فيلم هاي پليمري در صنعت
469
تهيه مشخصه يابي و مطالعه خواص سيستم لايه نازك شفاف سه گانه zno/tio2/zno به روش اسپري پايروليزيز , Synthesis of Zno/Tio2/Zno thin films system by spray pyrolysis method and study of structural,optical and electrical oroperties
470
تهيه مطالب درسي با رويكرد نيازسنجي براي دانشجويان كارشناسي زبان انگليسي در ايران: درس بيان شفاهي داستان كوتاه
471
تهيه مطالعه طيفي و تعيين ساختار تركيبهاي C12H24N3OP و C9H13N2OP
472
تهيه مكانوشيميايي گارنت ايتريوم-آهن جانشاني شده با اينديوم نانومتري و مطالعه ويژگي هاي مغناطيسي آن
473
تهيه منحني هاي جامع رفتاري مدول ديناميكي با استفاده از نتايج آزمايش هاي مدول برجهندگي و خزش پذيري
474
تهيه منحني‌هاي شكست لرزه‌اي براي سكوهاي ثابت دريايي بر مبناي روش‌هاي احتمالاتي
475
تهيه منسوج آنتي باكتريال با پايه گياهي به روش نانو(الكتروريسي)
476
تهيه منيزيم و پتاسيم از آب درياچه اروميه
477
تهيه مواد اوليه ساينده آلومينايي به روش ترميت
478
تهيه مواد اوليه ساينده هاي طبيعي
479
تهيه مواد با ساختار ميكرو و نانو به عنوان جاذب هاي ريز استخراج فاز جامد و ريز استخراج فيلم نازك براي آناليز نمونه هاي زيست محيطي توسط روش هاي كروماتوگرافي
480
تهيه مواد جديد براي كاهش مقاومت الكتريكي خاك بر پايهC3N4 فلز دار شده با مس، نيكل و روي و همچنين كك معدني اصلاح شده بررسي كاربرد آن ها در سيستم هايد حفاظتي
481
تهيه مونومرها و پلي اوره هاي جديد بر پايه 4-(4- N-1،8-نفتاليميدوفنيل ) و 4-(4-استاميدوفنيل )يورازول
482
تهيه ميكروپلت هاي سولفات آهن يك آبه بوسيله دستگاه پلت ساز
483
تهيه ميكروذرات فيبروئين ابريشم حامل ونكومايسين به روش رسوبدهي
484
تهيه ميكروذره پليمرحاوي داروي دگزامتازون به كمك تراشه‌هاي ميكروفلوئيديك
485
تهيه ميكروستون سالن تثبيت شده و بررسي كارآيي آن در جداسازي و تغليظ فلزات به روش FI-AAS و ابداع يك روش جديد براي اندازه گيري سيانيد در آبها
486
تهيه ميكروكپسولهاي حاصل از تكنيك امولسيون دوتايي به روش خشك كن پاششي-استفاده از نشاسته اصلاح شده به عنوان ماده ديواره اي
487
تهيه ميكروكرات سلول-هيدروژل به عنوان جوهر زيستي به روش ميكروفلوئيديك
488
تهيه نانو TiO2 و لايه نشاني به روش سل- ژل براي حذف آلاينده‌هاي آب بر مبناي خاصيت فتوكاتاليستي
489
تهيه نانو الياف الكتروريسي شده از نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد - گرفن عاملدار شده و برر سي خواص نهايي به منظور بستر تثبيت عامل رشد
490
تهيه نانو الياف پلي اكريلونيتريل از طريق فرايند الكترواسپينيك
491
تهيه نانو الياف تقويت شده با گرافن مغناطيسي به روش الكتروريسي و كاربرد آن در ماسكهاي تنفسي به منظور جذب آلاينده هاي شيميايي موجود در جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و بررسي سنتيك جذب و تخريب آنها
492
تهيه نانو الياف رساناي پروتون، حاوي نانو ذرات اصلاح شده ي سيليكاتي از طريق برق ريسي، جهت كاربرد در غشاي پيل سوختي
493
تهيه نانو الياف سوپرا مولكول بر پايه گروه اتصالي UPy با روش برق ريسي
494
تهيه نانو الياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم و بررسي جذب گازهاي سمي توسط آن ها
495
تهيه نانو امولسيون از آلياژ قير/ پليمر به روش وارونگي فازي
496
تهيه نانو اينديوم قلع اكسيدهاي غني شده با اكسيد روي و نانولوله هاي كربني جهت الكترود هاي هادي و شفاف بر روي بستر پليمري
497
تهيه نانو پارتيكل هاي PLAGAŸ حاوي كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني به روش برون تني
498
تهيه نانو پودر از ضايعات ابريشم و بررسي خواص فيزيكي و شيميائي مخلوط فيلم آن با پلي پروپيلن
499
تهيه نانو پودر در اكسيد تيتانيوم به روش سل - ژل و بررسي اثر دماي كلسينه روي اندازه نانو ذرات آن , preparation ti20 nano powders by sol-gel processing and study the effect of the calcination temperatnre on the size of nanopartilesc
500
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb )Zro.25 Tio.84(o3(بوسيله فرآيند سل -ژل با استفاده از بوتانوئيك اسيد , Preparation lead zirconate titanate )PZT( nanopowders by sol-gel processing using butanoic acid
501
تهيه نانو پودرهاي زير كونات - تيتانات سرب )Pb)Zro.25,Tio.84(O3( بوسله فرآيند سل -ژل با استفاده از پروپيونيك اسيد , Preparation lead Zirconate Titante )PZT( Nano Powders by Sol-gel Processing , using Propionic Acide
502
تهيه نانو پودرهاي فريت نيكل جانشان سازي شده با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
503
تهيه نانو پوشش ض ضد حريق و بررسي خواص و رفتار آن
504
تهيه نانو حامل‌هاي كامپوزيتي زيست‌تخريب‌پذير بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي
505
تهيه نانو حاملين باردار با بارمثبت براي كاربرددر اهداف دارورساني
506
تهيه نانو داروهاي مزو حفره
507
تهيه نانو دندريمر بر پايه ملامين جهت استفاده به عنوان يك كاتاليزور در واكنش هاي ديلز آلدر و بررسي خواص سوپرا مولكولي آن
508
تهيه نانو ذرات Mg2SiO4 به روش سل ژل و تعيين ريز ساختار آن
509
تهيه نانو ذرات اصلاح شده سيليكا و مطالعه نقش كاتاليستي آن در مشتقات a- هيدروكسي آميد
510
تهيه نانو ذرات اكسيد روي و آلومينيوم و مطالعه خواص ترموالكتريكي لايه هاي نازك تهيه شده با استفاده از روش كندوپاش در خلا
511
تهيه نانو ذرات اكسيد كروم از تجزيه كمپلكس هگزا اوره كروم (III)نيترات به كمك تابش ميكروويو
512
تهيه نانو ذرات اكسيدمنيزيم و تعيين ريزساختار آن به روش هاي مبتني بر تحليل خطوط پراش
513
تهيه نانو ذرات پلاتين و يون روتنيوم (III)روي دندريمر حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آنها در واكنش هاي آلي
514
تهيه نانو ذرات پلي دوپامين و مطالعه بر هم كنش آنها با مولكولهاي زيستي
515
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
516
تهيه نانو ذرات دندريمري هدفمند شده با آنتي بادي هرسپتين جهت انتقال ژن
517
تهيه نانو ذرات دو فلزي اصلاح شده و معرفي آن ها به عنوان حسگرهاي رنگ سنجي
518
تهيه نانو ذرات دي اكسيد قلع در بستر هاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه هاي آلي در تصفيه آب
519
تهيه نانو ذرات طلا و روتنيم قرار گرفته روي نانو ذرات سيليكاي اصلاح شده با درخت سان حاوي گروه هاي تيول و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در اكسايش تركيبات آلي
520
تهيه نانو ذرات فريت منيزيوم به روش همرسوبي و بررسي ويژگيهاي الكتريكي و مغناطيسي آنها
521
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري داروي پردنيزولون
522
تهيه نانو ذرات قالب مولكولي مغناطيسي براي جداسازي گزينشي و اندازه گيري هيدرازين و مشتقات آن
523
تهيه نانو ذرات كراتين با استفاده از روش الكترواسپري و بررسي تجربي و تئوري رهايش داروي دوكسوروبيسين از نانو ذرات حاصل
524
تهيه نانو ذرات كيتوسان بارگذاري شدهبا مزالازين و بررسي رهايش دارو
525
تهيه نانو ذرات كيتوسان پيوند زده شده به گرافن اكسايد به عنوان سامانه دارو رساني
526
تهيه نانو ذرات لايه اي هيدروكسيدي دو گانه Zn-Alحاوي+Fe3+, Mn2 با نسبتهاي فلزي متفاوت وبررسي ميزان تبلور و اندازه ذرات آنها
527
تهيه نانو ذرات لايه دوگانه هيدروكسيديCU-ALوCu-Fe با نسبت هاي فلزي متفاوت و بررسي جذب علف كش هاي توفوردي,ام سي پي آ و گالانات توسط آنها
528
تهيه نانو ذرات معدني AL-MGبا ساختار لايه دوگانه هيدروكسيدي
529
تهيه نانو ذرات نقره اصلاح شده با تركيبات آلي و كاربرد ان در توسعه حسگرهاي رنگ سنجي
530
تهيه نانو ذرات نقره با استفاده از پيش ماده پليمر كوئورديناسيوني جديد از نقره (I) تيوسيانات
531
تهيه نانو ذرات نيكل فريت (NiFe2o4)در حضور سورفكتانت به روش
532
تهيه نانو ذرات و نانو ساختار هاي هيدروكسي آپاتيت به روش شيميايي
533
تهيه نانو روكش هاي هيبريدي مقاوم به خراش بر روي پلي كربنات
534
تهيه نانو ساختارهاي Ag/Fe-Tio2 و Ag-Cu/Tio2 بر روي ورق تيتانيوم و استفاده از آن ها به عنوان فوتو آند در حفاظت كاتدي نوري فولاد ضد زنگ
535
تهيه نانو ساختارهاي پليمرهاي قالب مولكولي معدني به روش سل- ژل براي تشخيص گزينشي داروي ناليديكسيك اسيد از سيال بيولوژيك
536
تهيه نانو ساختارهاي مس (II) سولفيد به روش هاي رفلاكس و سولووترمال: كاربردآن ها در رهايش داروي دوكسوروبيسين و تخريب فوتوكاتاليتيكي تعدادي از رنگدانه هاي آلي
537
تهيه نانو ساختارهاي هيبريدي بر پايه اكسيدروي جهت ساخت و بهينه‌سازي فوتوديود
538
تهيه نانو سيمان ژئو پليمري بر پايه كائولن
539
تهيه نانو فيبرهاي كامپوزيتي الكتروريسي شده حاوي چارچوب فلز-آلي NH2-MIL-125(Ti) جهت حذف كربن دي اكسيد
540
تهيه نانو قالب هاي مولكولي بر پايه ي متاآكريليك اسيد
541
تهيه نانو قالبهاي مولكولي بر پايه پلي وينيل پيريدين
542
تهيه نانو كاتاليزور مس -روتنيوم ، بر پايه نانولوله كربني از طريق احياء شيميايي توسط فرمالدئيد جهت استيم رفرمينگ متانل , preparation of nano catalyst cu-ru/cnts by chemical reduction with formaldehyde for steam reforming of methanol
543
تهيه نانو كاتاليست هاي اسپينل از پيسازهاي جديد براي واكنش هاي هيدروژناسيون كربن مونوكسايد و جابه جايي اب - گاز
544
تهيه نانو كامپوزيت EPDM/MMT/EPDM.MAH هيبريد شده با دوده حاوي مورفولوژي اكسفوليت و اينتر كاليت؛ مقاومت عبوري نسبت به گاز
545
تهيه نانو كامپوزيت بر پايه پلي پيرول و نانو لوله كربني جهت كاربرد در ابر خازن ها
546
تهيه نانو كامپوزيت پايه پلي لاكتيك اسيد و نانو اكسيد تيتانيوم اصلاح شده سطحي توسط فرآيند اختلاط مذاب واكنشي: مطالعه ريز ساختار، نور تخريب پذيري و خواص آنتي باكتريال
547
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن ترفتالات با نانو كلي، مطالعه ساختار مولكولي و خواص گرمايي توليد شده از پليمريزاسيون درجا
548
تهيه نانو كامپوزيت پلي بوتيلن سو كسينك بو هميت و تاثير نانو ذره در تاخير اندازي شعله
549
تهيه نانو كامپوزيت پلي متيل متاكريلات / نانولوله به روش انتقال اتم درجا برگشتي
550
تهيه نانو كامپوزيت پلي وينيل الكل و بررسي قابليت كنترل رهايش دارو در آن
551
تهيه نانو كامپوزيت پلي يوزتاني تابش پز با خاصيت هدايت الكتريكي و بررسي خواص آن
552
تهيه نانو كامپوزيت پليمر زيست تخريب پذير بر مبناي PLA و آلياژ pcl/pla با نانو رس و بررسي ارتباط بين ريز ساختار و خواص آن
553
تهيه نانو كامپوزيت پليمر و مواد رسانا همراه با نقره در سلول خورشيدي پليمري
554
تهيه نانو كامپوزيت پليمري بر پايه نانو لوله هاي طبيعي هالويزيت به روش RAFT
555
تهيه نانو كامپوزيت پيشرفته از الياف الكتروريسي شده پلي لاكتيك اسيد و نانو لوله هالوايزيت در كاربردهاي زيستي
556
تهيه نانو كامپوزيت سه جزئي CuO/YSZ به عنوان ماده اوليه آندي پيل سوختي اكسيد جامد
557
تهيه نانو كامپوزيت كايرال جديدي بوسيله دوپينگ پلي{ # - 2-سك-بوتيل آنيلين} با نانو سيليكاسولفوريك اسيد بعنوان اسيد جامد دوپه كننده در حالت جامد (حلال آزاد)
558
تهيه نانو كامپوزيت كيتوسان- نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
559
تهيه نانو كامپوزيت ليگنين سولفونات مغناطيسي و كاربرد آن در سنتز هتروسيكل هاي شش عضوي
560
تهيه نانو كامپوزيت مونتموريلونيت TEP EDARG - FFO و مطالعه خواص مكانيكي و حرارتي كامپوزيت حاصل
561
تهيه نانو كامپوزيت ها ي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
562
تهيه نانو كامپوزيت هاي CN/EPDLL/EPDL با استفاده از روش جديد تزريق آب
563
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين و پلي آنيزيدين با نانو تيوب كربن جهت استفاده در ابر خازن ها
564
تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي پيرول ، اكسيد روي / دي اكسيد تيتانيوم , preparation of nano composites of poly pyrrole and ZnO/TiO2
565
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري با سيليكات هاي اصلاح شده با اصلاحگرهاي پليمري سنتزشده با روش پليمريزاسيون زنده راديكالي
566
تهيه نانو كامپوزيت هاي پليمري بر پايه كربن نانو تيوپ / ABS و بررسي خولص فيزيكي - مكانيكي آنها
567
تهيه نانو كامپوزيت هاي رسانا بر پايه كو پليمرهاي پلي(آنيلين اتيل 3- آمنيو بنزوات)و پلي (آنيلين بوتيل 3- آمنيو بنزوات)
568
تهيه نانو كامپوزيت هاي سيليكوني- سيليكا به عنوان سيستم هاي خزه جدا
569
تهيه نانو كامپوزيت هاي هيدروكسيدي دو گانه لايه اي حاوي يون هاي نيكل، كبالت، روي و آهن با گرافن و كاربرد اين نانو مواد به عنوان الكتروكاتاليست در اكسيداسيون آب
570
تهيه نانو كامپوزيت هيبريدي yalC onaN/3OCaC-onaN/CVP و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي
571
تهيه نانو كامپوزيت¬هاي هيدروژليجديد با پليمر و كوپليمر پلي (N,N- دي متيل آمينو اتيل متاكريلات)و هيدروكسيد لايه¬اي دوگانه Zn-Al-NO3با آموكسي سيلين(LDH-AMOX) براي دارو رساني
572
تهيه نانو كاميوزيت گرافن اكسيد - زير كونيوم و مشخصه يابي اندر كنش به روش اسپكتروفتومتري
573
تهيه نانو كپسول از عصاره برگ بو (.LAURUS NOBILIS L) و ارزيابي اثر ضد سرطاني ان
574
تهيه نانو كريستال هيدروكسي آپاتيت از استخوان ، شكل دهي و كاربرد آن در جدا سازي سرب از آب
575
تهيه نانو كي ليت هاي آلومينيم، نيكل و مس با كوپفرون و بررسي ساخت آلومينات هاي مس و نيكل نانو ذره ايي از مخلوط اين كي ليت ها
576
تهيه نانو مواد مغناطيسي داراي گروه‌هاي ايميني و بررسي حذف كاتيون سنگين سرب (ІІ) از پساب‌ و بررسي فعاليت كاتاليستي بستر‌هاي پالاديم‌دار شده دركاهش پارانيتروفنل
577
تهيه نانو نانوكامپوزيت هاي جاذب امواج الكترومغناطيس با استفاده از مايعات يوني
578
تهيه نانو نيكل اكسيد با استفاده از كربوكسيليك اسيدها و شناسايي آن
579
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
580
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
581
تهيه نانو هموپليمر و كوپليمر از شيف بازN -( 3-آمينو پروپيل) پيرول - ساليسيل آلدهيد با پيرول به روش پليمريزاسيون شيميايي و الكتروشيميايي ,شناسايي و بررسي خواص آنها
582
تهيه نانو هموكوپليمري بي تيوفن با 3-دورسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص آنها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
583
تهيه نانو همووترپليمر (آنيلين-ارتو متوكسي آنيلين-ارتومتيل آنيلين)به روشهاي شيميايي و الكتروشيميايي وبررسي رسانايي،حلاليت و مورفولوژي آنها
584
تهيه نانو همووكوپليمربي تيوفن با3- دودسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص انها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
585
تهيه نانو هيدروژل حساس به نور بر پايه آلجينات، براي تهيه زخم پوش
586
تهيه نانو واكسن غير تزريقي سياه سرفه و ارزيابي پاسخ هاي ايمني آن در مدل حيواني
587
تهيه نانو‌‌كامپوزيت پلي‌اتيلن ترفتالات/ نانو‌‌‌‌‌‌رس در حضور زنجيرافزا و بررسي مدل سينتيكي
588
تهيه نانو‌ذرات دي‌اكسيد قلع در بسترهاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه‌هاي آلي در تصفيه آب
589
تهيه نانو‌كامپوزيت اپوكسي / نانوپيگمنت و استفاده از آن در فرمولاسيون پوشش‌هاي پودري
590
تهيه نانوالياف الكتروريسي‌شده پلي‌كاپرولاكتون/پلورونيك به همراه نانوذرات اصلاح سطحي شده‌ هيدروكسي‌آپاتيت به منظور استفاده دركاربردهاي مهندسي بافت استخوان
591
تهيه نانوالياف پلي لاكتايد در محدوده قطرهاي مختلف به روش الكتروريسي
592
تهيه نانوالياف پليمري با ساختار هسنه- پوسته،خواص و كاربردهاي آن
593
تهيه نانوالياف پليمري خون سازگار بر پايه پلي يورتان جهت كاربرد در پچهاي قلبي
594
تهيه نانوالياف حاصل از بازيافت (هيدروليز) آنزيمي الياف سلولزي جهت استفاده در تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي يورتاني
595
تهيه نانوالياف حامل DNA به روش الكتروريسي براي كاربرد در مهندسي بافت
596
تهيه نانوالياف زيست¬تخريب¬پذير با ريز ساختار هسته-پوسته بر پايه يورتان ترموپلاستيك و ژلاتين با استفاده از فرآيند برق ريسي: مطالعه رفتار سلولي
597
تهيه نانوالياف كربن فعال و كربن فعال دوپ شده حاوي اكسيد روي
598
تهيه نانوامولسيون هاي روغن در آب توسط روش دماي وارونگي فاز
599
تهيه نانوبيوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات تركيب مزوحفره عاملدارشده MCM-41 و كاربرد آن در دارورساني
600
تهيه نانوپودر از پشم و بررسي خواص فيلم مخلوط آن با پلي پروپيلن
601
تهيه نانوذرات از آبكافت آنزيمي الياف پروتئيني
602
تهيه نانوذرات اكسيد آهن (III)به روش سل- ژل و بررسي كاربرد آن در سنتز تك ظرف 2-آمينو-3-سيانوپيرانوپيران در محيط آبي با استفاده از فناوري شيمي سبز
603
تهيه نانوذرات جامد ليپيدي حاوي ديكلوفناك و بررسي اثر ضد التهابي آن در شرايط برون تن
604
تهيه نانوذرات فريت كبالت -آهن (co0.75 fe2.25 O4) به روش هم رسوبي و بررسي تاثير بازپخت بر ويژگيهاي مغناطيسي هاي آن ها
605
تهيه نانوذرات كبالت اكسايد(Co3O4) بر روي بستر سه بعدي نانولوله هاي كربني و كاربرد آن در واكنش آزادسازي هيدروژن براي استفاده در پيل هاي سوختي
606
تهيه نانوذرات كربني توخالي و بررسي رئولوژي آنها در بستر نيوتني
607
تهيه نانوذرات كروم (III) اكسيد پوشيده شده با پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري بيس فنول آ توسط طيف سنجي فلورسانس
608
تهيه نانوذرات كيتوسان و اصلاح سطحي آن توسط PEG به عنوان حامل دارو
609
تهيه نانوذرات مزومتخلخل سيليكا بارگذاري شده با عوامل ضدميكروبي پلي‌ميكسين B و ونكومايسين و بررسي خواص ضدميكروبي آن‌‌ها
610
تهيه نانوذرات مس تثبيت شده روي بستر MCM-41 و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
611
تهيه نانوذرات مغناطيسي به كمك امواج فراصوت با بسامد پايين و مطالعات تجربي و مكانيك كوانتومي جذب سطحي آلاينده هاي زيست محيطي توسط نانوذرات
612
تهيه نانوذرات مگنتيت جانشاني شده با ايتريوم به روش هيدروترمال و بررسي تاثير جانشاني بر ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
613
تهيه نانوذره كيتوزان حاوي عصاره متانلي و آبي قارچ تراميتس ورسيكالر و بررسي اثرسميت سلولي آن بر روي رده سلول سرطاني Skbr-3
614
تهيه نانوذره هاي آلياژي مس-روي هيبريدشده با مولكول تيزانيدين به روش سايش ليزري و بررسي فعاليت ضدباكتري آن‌ها
615
تهيه نانوذره هاي اكسيدي آلومينيوم و تيتانيوم و بررسي پيش ماده هاي آلكوكسيدي بر ويژگي هاي آنها
616
تهيه نانورنگدانه اكسيدهاي فلزي مخلوط با تيتانيوم اكسيد و بررسي و مقايسه خواص بازتابندگي NIR آن‌ها
617
تهيه نانوساختارهاي مولكولي فوليك اسيد دفري‌اكسامين در سطح الكترود طلا و مطالعه اندركنش آن‌ها با يون گاليم(III): كاربرد براي گرفتن سلول‌هاي سرطاني
618
تهيه نانوسلولز و بررسي رفتار رئولوژيكي و بلورينگي نانو كامپوزيت بر پايه ي PLA/Nano cellulose
619
تهيه نانوغشاها بر پايه پلي سولفون و بررسي عملكرد آنها در تصفيه پسابهاي رنگي صنعت نساجي
620
تهيه نانوفوتوكاتاليست ها بر پايه اكسيدهاي فلزي با مورفولوژي هاي مختلف با استفاده از مايعات يوني و كاربرد آن در تخريب مواد رنگ زا موجود در پساب
621
تهيه نانوفوتوكاتاليست هاي اكسيد مس به روش اولتراسونيك و كاربرد آن در تخريب مواد رنگزاي موجود در پساب
622
تهيه نانوكاتاليزگر Fucoidan/Fe3O4 با استفاده از جلبكFucus vesiculosus و بررسي كاربرد آن در تهيه تركيبات ايميدازولي
623
تهيه نانوكاتاليزور آهن اكسيد تثبيت شده و بررسي كاربرد آن در سنتز چندجزئي مشتقات كرومن
624
تهيه نانوكاتاليزور هيبريدي مغناطيسي اوره / سيليكا / اكسيد آهن و استفاده از آن در سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي
625
تهيه نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs) و سديم آلژينات مغناطيسي جهت كاربرد در سنتز مشتقات ايميدازولي
626
تهيه نانوكاتاليزورهاي كامپوزيتي و هسته/پوسته بر پايه آهن اكسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات1،4ـدي هيدروپيريدني و پلي هيدروكينوليني
627
تهيه نانوكاتاليزورهاي هسته/پوسته مغناطيسي و كاربرد آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل ايميدازولي، كينازوليني و زانتن ها
628
تهيه نانوكاتاليست Ca-La با روش ميكروامولسيون و مطالعه سينتيكي آن براي توليد بيوديزل
629
تهيه نانوكامپوزيت CoTi-TiC به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
630
تهيه نانوكامپوزيت FeNi3/NiFe2O4 به روش سنتز احتراق محلولي
631
تهيه نانوكامپوزيت اپوكسي / اكريليك رابر / گرافن و مطالعه رفتار چقرمگي آن
632
تهيه نانوكامپوزيت پايه TPU/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي
633
تهيه نانوكامپوزيت پايه ترموپلاستيك پلي يورتان(TPU)/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي : مطالعه پيزورزيستيو و بازآرايي ساختاري
634
تهيه نانوكامپوزيت پلي ﴿اتيلن ترفتالات-كو-اتيلن آديپات﴾/نانوهيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي خواص حرارتي با در نظر گرفتن امكان سنجي زيست تخريب پذيري
635
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با استفاده از پليمريزاسيون انتقال به زنجير كاتاليزوري برگشت پذير
636
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم امولسيون
637
تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان هاي پراكنده شده در آب بر پايه نانوصفحات گرافن اكسايد اصلاح شده با ماكروسيكل هاي كليكس ]4[آرني: تهيه، شناسايي و خواص ضد خوردگي آن ها
638
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
639
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌بوتيلن سوكسينات سولفونه/نانوذره كربني و مطالعه رسانش الكتريكي و زيست‌تخريب‌پذيري آن
640
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌يورتان فوق‌آبگريز و بررسي عوامل موثر بر آن
641
تهيه نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر TPU/CNT: بررسي تاثير نسبت فازسخت به نرم بر خواص دي الكتريك، آستانه رسانش الكتريكي و حافظه شكلي
642
تهيه نانوكامپوزيت دو جزئي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي/ هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص آن براي استفاده در مهندسي بافت استخوان
643
تهيه نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج الكترومغناطيس باند ايكس بر پايه ترموپلاستيك يورتان و هيبريد نانو‌گرافيت/ فيلر فرو الكتريك
644
تهيه نانوكامپوزيت كربن نيتريد گرافيتي هماتيت و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي آلي
645
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر ‌اكريل آميد/‌2- اكريل آميدو- 2-‌متيل-پروپان‌سولفونيك‌اسيد/ نانورس اصلاح شده به روش پليمريزاسيون درجا و مطالعه پايداري و خواص رئولوژيكي آن
646
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات - chdm و نانوكلي از طريق ÷ليمريزاسيون درجا و بررسي اثر آنها بر سينتيك پليمريزاسيونو خواص حرارتي
647
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي‌بوتيلن سوكسينات- اتيلن ترفتالات/نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوالياف آن و بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و زيست‌سازگاري
648
تهيه نانوكامپوزيت گرافن/كيتوسان و استفاده از آن در رهايش كنترل شده دارو
649
تهيه نانوكامپوزيت مغناطيسي با بستر پليمرهاي زيستتخريبپذير سلولز وكيتوسان و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل دارويي
650
تهيه نانوكامپوزيت نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
651
تهيه نانوكامپوزيت نايلون 66 / نانورس با روش بين سطحي- درجا و بررسي خواص آن
652
تهيه نانوكامپوزيت نقره -هيدروژل قابل فرسايش حاوي داروهاي آنتي بيوتيك و كاربردآن درتهيه نانو سوسپانسيون هاي داروئي
653
تهيه نانوكامپوزيت هادي پلي‌آنيلين/ نانولوله‌هاي كربني به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني
654
تهيه نانوكامپوزيت هاي PC/ PVDF/ MWCNTs با مورفولوژي به هم پيوسته و بررسي خواص الكتريكي آن
655
تهيه نانوكامپوزيت هاي PU/MWCNT و بررسي اثر اصلاح شيميايي MWCNT بر خواص مكانيكي و الكتريكي آنها
656
تهيه نانوكامپوزيت هاي آلي- معدني Alq3 به روش لايه نشاني دوراني و بررسي خواص نوري آن به منظور استفاده در ديودهاي نورگسيل آلي
657
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي پورتاني بر پايه روغن كرچك با استفاده از نانو پركننده گرافن و بررسي خواص آنها
658
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات گرافن به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم معكوس درجا
659
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان و بررسي اثر ساختار شيميايي زنجير بر خواص حافظه شكلي
660
تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج الكترومغناطيس و بررسي خصوصيات ساختاري، مغناطيسي و دي الكتريك آن در ناحيه ريزموج
661
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي پلي اورتان بر پايه روغن سويا و بررسي خواص آن ها
662
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي گرافن- پلي اكسو متالات و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در اكسايش الكلها و حذف و تخريب رنگ هاي آلي
663
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي ZnO/MgAl2O4، ZnO/CuAl2O4، ZnO/NiAl2O4، ZnO/CoAl2O4 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن‌ها
664
تهيه نانوكامپوزيتPVC/Clay به روش آلياژ‌سازي مذاب و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
665
تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي آنيلين وبررسي برخي خواص آن ازقبيل مورفولوژي وساختمان شيميايي
666
تهيه نانوكامپوزيتهاي زيستي بر پايه نانولوله هاي طبيعي هالويزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم و بررسي خواص رهايش دارو
667
تهيه نانوكپسول هاي مواد رنگزاي فلورسنتي بر پايه نفتاليميد از طريق پليمريزاسيون ميني امولسيوني
668
تهيه نانوكربن دوپ شده بانيتروژن به عنوان الكتروكاتاليست عملكرد بالا براي پيل هاي سوختي الكل مستقيم
669
تهيه نانوكريستال هاي سلولز با پيوند پليمري به روش پليمريزاسيون RAFT
670
تهيه نانولوله هاي كربني مغناطيس شده به روش الكتروشيميايي و كاربرد آن در جذب رنگ از پساب نساجي
671
تهيه نانومواد اصلاح شده با تركيبات آلي و بكارگيري آن در حسگرهاي الكتروشيميايي
672
تهيه نانومواد كاتدي فسفات آهن ليتيم به روش همرسوبي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي يون ليتيم
673
تهيه نانوهيدروژل ابريشم به منظور تكميل دارويي كالاي نساجي
674
تهيه نانوهيدروژل سلولزي لوفا به منظور تكميل كالاي نساجي
675
تهيه نانوهيدرو‍ل هاي حساس به محرك هاي محيطي به منظور تكميل منسوجات پنبه اي
676
تهيه نخ رسانا از نانوالياف حاوي نانو لوله هاي كربني به روش الكتروريسي
677
تهيه نخ مركب به روش نيروي الكتروستاتيك
678
تهيه نخ مغزيدار لايكرا در سيستم ريسندگي رينگ و بررسي خواص فيزيكي آن
679
تهيه نخ و پارچه حلقوي پودي در سيستم ساير و ودولاي معمولي و مقايسه خواص آنها
680
تهيه نرم افزار Plan Business در شركت صنايع الكترونيك شيراز
681
تهيه نرم افزار WPS براي يك سازه جوشي
682
تهيه نرم افزار آموزشي تحليل ترانسفورماتور تكفاز به كمك نر م افزار LAB VIEW
683
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي سوئيچ به كمك Visual C++
684
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي موبايل به كمك Visual C++
685
تهيه نرم افزار آناليز زمان سنجي و تخصيص تعداد ماشين بافندگي
686
تهيه نرم افزار ارزيابي راحتي سفر خودرو
687
تهيه نرم افزار برآورد احجام و هزينه اجراي پروژه هاي تونل و شيرواني هاي سنگي
688
تهيه نرم افزار براي تهيه الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي
689
تهيه نرم افزار براي طراحي سيستم تهويه تونل ها به روش طولي و با استفاده از بادبزن سقفي
690
تهيه نرم افزار براي طراحي شبكه هواي فشرده معدن مثال موردي معدن كهلو
691
تهيه نرم افزار براي محاسبه توزيع وزن كشتي وممان آب آرام
692
تهيه نرم افزار براي محاسبه سازه اي كشتي در قسمت مياني و تعيين وزن بر اساس فاصله فريم بندي طولي و عرضي
693
تهيه نرم افزار براي محاسيه تنشهاي عرضي منطقه اي در مدل ساده شده فاب عرضي كشتي به كمك روش اناليز ماتريسي سازه ها
694
تهيه نرم افزار براي نمايش فضايي چگونگي توزيع روشنايي در حفريات زيرزميني همراه با مثال موردي
695
تهيه نرم افزار براي واكنشهاي گاز-جامد
696
تهيه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج زيرزميني (مورد مطالعاتي: معدن سرب و روي انگوران)
697
تهيه نرم افزار به منظور تعيين حد روباز و زيرزمين معادن بر مبناي پيشنهاد دان نيلسون
698
تهيه نرم افزار به منظور تعيين عيار حد تهيه بر اساس الگوريتم لين (LANE)
699
تهيه نرم افزار به منظور طراحي الكوهاي آتشباري در تونلها
700
تهيه نرم افزار بيوگرافي الكترونيك
701
تهيه نرم افزار تبديل زنجيرهاي طرح ماشين هاي حلقوي تاري به حركات لپينگ
702
تهيه نرم افزار تحليل انتقال حرارت كره
703
تهيه نرم افزار تحليل و طراحي انواع خر پاهاي صفحه اي و فضايي به روش Finite Element
704
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
705
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
706
تهيه نرم افزار تخمين هزينه ساخت كشتي
707
تهيه نرم افزار ترموديناميكي تعادلات فازي گاز ميعاني PVT Gas Condensate
708
تهيه نرم افزار تنظيم و هماهنگي رله هاي كليد كوپلاژ و جداكننده
709
تهيه نرم افزار جامع تحليل داده هاي اندازه گيري شده و بدست آوردن سيكل رانندگي خودروها
710
تهيه نرم افزار جامع و كاربردي براي محاسبه انتقال حرارت سه بعدي با منبع انرژي در مختصات كارتزين با استفاده از روش تفاصل محدود
711
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
712
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
713
تهيه نرم افزار جهت ارزيابي الگوهاي آتشباري در معادن روباز سنگ آهن ايران مركزي (چغارت ، گل گهر، چادرملو)
714
تهيه نرم افزار جهت انتخاب نوع ماشين آلات بارگيري در معادن رو باز
715
تهيه نرم افزار جهت برآورد بهينه مقاومت چسبندگي و زاويه اصطكاك سنگ با استفاده از اطلاعات آزمايشات مكانيكي سنگ
716
تهيه نرم افزار جهت بررسي عملكرد موتورهاي توربو جت
717
تهيه نرم افزار جهت بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز
718
تهيه نرم افزار جهت تحليل و طراحي انواع خرپاهاي دو و سه بعدي
719
تهيه نرم افزار جهت طراحي برخي از پارچه هاي دولا
720
تهيه نرم افزار جهت طراحي بهينه خطوط انتقال فشار قوي
721
تهيه نرم افزار جهت طراحي جامع روشنايي الكتريكي
722
تهيه نرم افزار جهت طراحي جوش و اتصالات جوشي
723
تهيه نرم افزار جهت طراحي لينگ HF
724
تهيه نرم افزار چاه آزمايي و بررسي شعاع توده تشكيل ميعانات گازي روي تعييرات فشار گذرا
725
تهيه نرم افزار چيدن اتوماتيك قطعات با اشكال هندسي دو بعدي بر روي ورق استاندارد
726
تهيه نرم افزار حل مسائل گسل هاي قائم و مايل
727
تهيه نرم افزار درماني ADHD و بررسي اثربخشي آن بر نشانه‌هاي اختلال ADHD بر كودكان دبستاني شهر اصفهان
728
تهيه نرم افزار راهنما جهت استاندارد كردن مبدلهاي پوسته و لوله براساس TEMA
729
تهيه نرم افزار رايانه اي كاربرد روش مهندسي ارزش در پروژه هاي آبي
730
تهيه نرم افزار شبيه ساز فرآيند تراشكاري
731
تهيه نرم افزار شبيه سازي استاندارد WIMAX در فركانس GHZ 5/8
732
تهيه نرم افزار شبيه سازي ديناميكي واحد دفع آب ترش
733
تهيه نرم افزار شبيه سازي عملكرد راكنورهاي بستر متحرك
734
تهيه نرم افزار شبيه سازي و ايجاد جريان هاي ديناميك ترانس هاي قدرت و خروجي ترانس هاي جريان جهت تست رله ديفرانسيل با درنظر گرفتن مدل دقيق ترانس هاي اندازه گيري
735
تهيه نرم افزار شستشوي شيميايي مبدل هاي حرارتي
736
تهيه نرم افزار طراحي الگوهاي آتشباري در معدن روباز
737
تهيه نرم افزار طراحي الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي بر مبناي روابط گونيا
738
تهيه نرم افزار طراحي سازه اي بارجهاي فولادي طبق آئين نامه S.B.A
739
تهيه نرم افزار طراحي سيكلهاي تبريد مجهز به سيالات چند جزئي و كاربرد آن در طراحي كارخانه مايع سازي گاز طبيعي
740
تهيه نرم افزار طراحي سيلندر
741
تهيه نرم افزار طراحي كشتي نفت كش در محدوده 25000 - 50000 تن
742
تهيه نرم افزار طراحي مبادلهاي حرارتي هواخنك
743
تهيه نرم افزار طراحي مبدل حرارتي صفحه اي
744
تهيه نرم افزار طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده
745
تهيه نرم افزار طراحي نقشه تابلو فرش با استفاده از گره هاي هنري
746
تهيه نرم افزار طراحي و ارائه اطلاعات توليد براي ماشينهاي گردباف ژاكارد
747
تهيه نرم افزار طراحي و انتقال اطلاعات توليد جهت ماشين تخت باف نيمه الكترونيك
748
تهيه نرم افزار علمي -آموزشي حل جريان مافوق صوت به روش مشخصه ها
749
تهيه نرم افزار كاربردي براي تعيين پود مصرفي در سالن بافندگي
750
تهيه نرم افزار كاربردي جهت طراحي بلنك در قالبهاي كشش و طراحي و ساخت قالب نشيمن فنر خودرو
751
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي ارزيابي پتانسيل استخراج كانسار به روش روباز در مرحله اكتشاف
752
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي انتخاب بهترين مدل رياضي محض جهت پيش بيني سرعت حفاري
753
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي بدست آوردن كشتي هاي محتمل و كشتي بهينه
754
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي تحليل استاتيكي ساختمان كشتي در مقطع مياني
755
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
756
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه سطح بيروني كشتي همراه با كاربردهاي آن به انضمام راهنماي استفاده از نرم افزار
757
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تحليل و بررسي اثرات تزريق آب به كمپرسور توربين هاي گازي و نيروگاه
758
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تعيين قيمت تمام شده باريت طي مراحل مختلف در كارخانه درين كاشان
759
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور مدل سازي آيروترموديناميكي يك ميكرو توربين گاز
760
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام محاسبات استحكام طولي شناورها
761
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت تبديل نقشه هاي اتوكد برجي كدهاي CNC
762
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت ترسيم پروانه هاي سري Wageninen-B
763
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رده بندي مهندسي سنگ هاي [سيستم هاي RSR,RMR,Q]
764
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رسم نمودار فازهاي دوتايي
765
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت طراحي روشنائي خيابانها و جاده ها
766
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي ديناميك موتورهاي سنكرون و آسنكرون سه فاز در لحظات راه اندازي و بارگيري و اتصال كوتاه
767
تهيه نرم افزار كامپيوتري حل معادلات جزئي كوپل واكنشهاي گاز - جامد از روش تربيت متعامد
768
تهيه نرم افزار كامپيوتري رسم دياگرام پايداري در محيط اكسيژن و دياكسيد گوگرد
769
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي كشتي
770
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي مسير 3 بعدي چاههاي جهت دار و افقي
771
تهيه نرم افزار كامپيوتري مدلهاي محاسبه تغيير انرژي آزاد انحلال
772
تهيه نرم افزار كامپيوتري، آناليز حالت پايدار و ديناميكي موتور سنكرون قطب برجسته از نوع تحريك دار با روش كنترل برداري
773
تهيه نرم افزار كاهش درجه سيستم و كاربردهاي آن
774
تهيه نرم افزار كمك طراحي در پيش بيني نحوه تأثيرات ابعاد طراحي استتاري در لباس سرباز
775
تهيه نرم افزار گرافيكي انتخاب شينه در پست هاي فشار قوي
776
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت انتخاب دژنكتور در پستهاي فشار قوي
777
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت تابلوهاي توزيع برق
778
تهيه نرم افزار گرافيكي محاسبات مكانيكي خط بصورت ONLINE با ورودي اطلاعات دما و سرعت باد
779
تهيه نرم افزار گرفيكي محاسبات الكتريكي خطي انتقال براي شرايط ماندگار و سويئچينگ به كمك نرم افزار LAB VIEW
780
تهيه نرم افزار لازم جهت نمونه برداري از سيگنال صوتي اعمال فعليتر انتخابي روي آن و شنيدن آن
781
تهيه نرم افزار محاسبات بارگرمايي ساختمان
782
تهيه نرم افزار محاسبات شارژ بصورت بهينه براي توليد چدن خاكستري
783
تهيه نرم افزار محاسبات ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش امتداد مشخصه
784
تهيه نرم افزار محاسبات كابلستون در شناور هاي اثر سطحي
785
تهيه نرم افزار محاسبات مانورپذيري شناورهاي جابجايي
786
تهيه نرم افزار محاسباتي تجزيه فني پارچه هاي داراي رنگبندري تاري و پودي
787
تهيه نرم افزار مديريت آموزش الكترونيك سازگار با خصوصيات آموزش هاي تخصصي مخابرات ( مديريت آموزش LMS + مديريت محتواLCMS + مديريت مالي LAMS
788
تهيه نرم افزار معادلات غير خطي حركات شناور در موج جهت آناليز پارامتريك رولينگ
789
تهيه نرم افزار مناسب جهت طراحي پارچه هاي تاري-پودي يك رو و دورو
790
تهيه نرم افزار موازنه جرم و انرژي در توليد فولاد به روش احياء مستقيم با تكيه بر روش ميدركس
791
تهيه نرم افزار و آناليز تنش و جابجايي اطراف حفاريهاي زيرزميني همراه با يك ناپيوستگي عمده غيرالاستيك به روش اجزاء محدود
792
تهيه نرم افزار ويژه تحليل خطر به همراه مطالعه موردي پتانسيل خطر لرزه اي تهران
793
تهيه نرم افزارطراحي قالبهاي فورج براي قطعات دوونيم بعدي
794
تهيه نرم افزاري براي پارچه هاي بيش از يك سيستم تاري پودي
795
تهيه نرم افزاري براي شناسايي مدل ديناميكي سيستم هاي فرآيندي در حوزه فركانسي
796
تهيه نرم افزاري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
797
تهيه نرم افزاري براي مطالعات تئمگرافي لرزه اي درون چاهي
798
تهيه نرم افزاري جهت بررسي استاتيك امنيت ولتاژ به روش SVM
799
تهيه نرم افزاري جهت تعيين پارامترهاي نوك ترك
800
تهيه نرم افزاري جهت طراحي حرارتي و هيدروليكي برج خنك كن خشك غيرمستقيم (هلو)
801
تهيه نرم افزاري جهت محاسبه جداول افست خطوط بدنه شناورهاي پروازي تك بدنه
802
تهيه نرم كننده آمفوتريك با استفاده از دي اتيلن تري آمين
803
تهيه نرم‏افزار بصري براي محاسبات سيستم رانش شناور تندرو بر اساس پيش‏فرض‏هاي اوليه
804
تهيه نرمافزار جهت طراحي بهينه شبكههاي انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
805
تهيه نسل جديد هيبريد نانو مقياس متناوب سيليكا – ايزوسيانورات و بررسي پديده هاي سطحي آن به منظور در تهيه مشتقات H 4 پيران منظور كاربرد
806
تهيه نشاسته ليپوفيليك با استفاده از نشاسته برنج و كاربرد آن در ميكروكپسوله سازي اسانس وانيل
807
تهيه نقشه ، ساخت وتحليل تنش سازه اي مجموعه بالا بر اسباب از پله هاي ساختمان
808
تهيه نقشه آسيب پذيري ناشي از زلزله و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آن: تهيه نقشه آسيب پذيري و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آسيب فيزيكي و جاني زلزله در مرحله وقوع زلزله و گريز و پناه در بافت تاريخي ﴿نمونه موردي: محور اصلي در دشت اصفهان﴾
809
تهيه نقشه از محيط داخلي با استفاده از داده‌هاي تصوير و عمق
810
تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از تكنيك‌هاي GIS در منطقه شامكان، سبزوار
811
تهيه نقشه پتانسيل معدني مس پور فيري در برگه ي يكصد هزار پاريز به روش مدل سازي فازي
812
تهيه نقشه پروتئوم فرم پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور ترانژن
813
تهيه نقشه پهنه بندي خطر سقوط سنگ در دامنه هاي مشرف به مسير خط راه آهن دورود – انديمشك با استفاده از GIS
814
تهيه نقشه پوشش گياهي بروش فلوريستيك - فيزيونوميك (منطقه نياسر كاشان )
815
تهيه نقشه پيشبينانه خاك بخشي از دشت سنجابي كرمانشاه با استفاده از رگرسيون لاجستيك
816
تهيه نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي EST-SSR
817
تهيه نقشه تضعيف در انرژي 511 keV از تصاوير CT به روش دوانرژي جهت كاربرد در سيستم هاي PET/CT؛ امكان سنجي استفاده از تصاوير CT در يك انرژي جهت پياده سازي تكنيك دوانرژي با هدف كاهش دوز بيمار
818
تهيه نقشه تغييرات پوشش برف و شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجش از دور ( حوزه همدان - بهار)
819
تهيه نقشه جامع وكارت امتيازي متوازن براي معاونت آموزشي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
820
تهيه نقشه حاصلخيزي بخشي از اراضي زراعي منطقه محمد آباد يزد و توصيه كودي مناسب جهت مديريت بهينه كاربرد كودهاي شيميايي
821
تهيه نقشه حساسيت به فرسايش بادي اراضي حوزه دشت يزد - اردكان با كاربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي ﴿ Wind Erosion Meter ﴾
822
تهيه نقشه راه به منظور تدوين استراتژي مالي براي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس
823
تهيه نقشه راه صنعت سيمان﴿مطالعه موردي:سيمان جوين﴾
824
تهيه نقشه راهبرد و كارت امتيازي متوازن براي معاونت دانشجويي دانشگاه ولي عصر رفسنجان
825
تهيه نقشه ريسك سيلاب كشور با استفاده از روش PARو تحليل مولفه هاي ريسك
826
تهيه نقشه زمين شناسي 10000: 1 منطقه زركوئيه شمال بافت كرمان
827
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه آهن دار سنقر (كرمانشاه )
828
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه سرقوچان (شمال غرب بافت كرمان ) مقايس 10000 : 1
829
تهيه نقشه ژنتيكي پيوستگي لوبيابااستفده ازنشانگرهاي DNA
830
تهيه نقشه سرعت با استفاده از اينترفرومتري لرزه اي
831
تهيه نقشه هاي پتانسيل معدني زون متالوژني كاشان- نائين در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي فازي
832
تهيه نقشه و ارزيابي بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس و شبكه هاي باور بيزين
833
تهيه نقشه و پايش تغييرات كاربري اراضي حوزه كال شور خراسان شمالي با استفاده از تصاويرماهواره اي
834
تهيه نقشه‌هاي درجه روز رشد گونه‌هاي مرتعي Bromus tomentellus و Astragalus effususe در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
835
تهيه نمونه اوليه براي استفاده از ERP در كارخانه هاي فرآوري با استفاده از بستر متن باز ERP5
836
تهيه نورم آزمون 50 متر ، 200 متر و 12 دقيقه دويدن كوپر داوران زن فوتبال استان و ضريب همبستگي بين متغييرهاي آن
837
تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسردوره متوسطه شهرستان شيراز
838
تهيه نوعي پلي استر اشباع اصلي شده با رزين اپوكسي جهت پوشش دهي سطوح درپوش هاي فلزي
839
تهيه نيترو آلدول ها از طريق واكنش هنري در محيط هتروژن در حلال آب
840
تهيه نيتروزوهم در شرايط بهينه و ريز پوشينه نمودن آن به روش ضد حلال فوق بحراني ﴿SAS﴾
841
تهيه نيمه صنعتي رزينهاي الكيد كوتاه و متوسط محلول درآب با استفاده از TMA
842
تهيه هگزافريت باريم براي مغناطيس هاي دائم و بررسي خواص آن
843
تهيه هيدروژل پليمري بر پايه پليمر PVA توسط پرتو گاما به منظور استفاده در پانسمان زخم
844
تهيه هيدروژل روان شونده برشي با استفاده از پيوند هاي كوالانسي ديناميكي به عنوان جوهر زيستي براي چاپ زيستي سه بعدي
845
تهيه هيدروژل كيتوسان حاوي نانوالياف پلي كاپرولاكتون باردار شده با پاراستامول جهت كاربرد در باند زخم
846
تهيه هيدروژل نانوكامپوزيت پلي (وينيل الكل)/خاك رس با سيستم افروني به عنوان جاذب موثر در جداسازي رنگ متيلن آبي
847
تهيه هيدروژل هاي آلژيناتي درجا تشكيل شونده حاوي كوركومين كپسوله شده در ساختارهاي چند حفره اي كليكس]4[آرن- سيكلودكسترين ها به منظور ترميم زخم هاي پوستي
848
تهيه هيدروژل هاي با خلل و فرج درشت و تعيين پارامترهاي مهم طراحي
849
تهيه هيدروژل هاي بر پايه كربوكسي متيل كيتوسان براي كاربرد در دارو رساني
850
تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اكريليك اسيد و نانوكريستالهاي سلولز و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي رنگي
851
تهيه هيدروژن از اتانول از طريق تبديل با بخار آب برروي نانو كاتاليست
852
تهيه هيدروژن پراكسيد به روش مستقيم از گاز اكسيژن و هيدروژن با استفاده از كاتاليست‌هاي پالاديم-كبالت تثبيت شده روي سيليكاي مزو حفره KIT-6
853
تهيه و آناليز آلياژ بر هم كنش شده اكسيد سيليس - دوده و مطالعه خواص ديناميك و پارگي آميزه حاوي آلياژ
854
تهيه و ارتقاي كاتاليست Ni-Co/γ-Al2O3 در فرآيند ريفرمينگ خشك متان
855
تهيه و ارزيابي انواع ميكرو ذرات حاوي لووفلوكساسين به منظور تهيه فرم آهسته رهش چشمي
856
تهيه و ارزيابي بيواكتيويته نانوكامپوزيت تزريق پذير بيوگلس/كيتوسان در مهندسي بافت استخوان
857
تهيه و ارزيابي پلي اتيلن تاخيراندازنده ي شعله با روش افزودن پركننده هاي بازدارنده‌ي شعله همراه با يك تركيب فسفري جهت كاربرد در نماي آلومينيوم كامپوزيت
858
تهيه و ارزيابي پودر خشك استنشاقي حاوي نانوذرات فكسوفنادين
859
تهيه و ارزيابي خواص داربست پليمري مهندسي بافت پوست
860
تهيه و ارزيابي خواص زخم پوش هيدروژلي برپايه كيتوسان و پلي استر غيراشباع فوماراتي
861
تهيه و ارزيابي داربست الكتروريسي و الكتروريسي اصلاح شده بر پايه هيدروكسي اتيل سلولز
862
تهيه و ارزيابي داربست كامپوزيتي PLGA/nano-BCP براي مهندسي بافت استخوان
863
تهيه و ارزيابي داربستهاي نانو الياف پلي يورتان-ژلاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
864
تهيه و ارزيابي زخم پوش حامل جزء فعال برپايه نانو كامپوزيت پلي يورتاني جهت ترميم بافت پوست
865
تهيه و ارزيابي سامانه رهايش كنترل شده داروي بكلوفن بر پايه كوپليمر PLGA جهت استفاده در بيماران ضايعه نخاعي
866
تهيه و ارزيابي سيستم دارو رساني زيست تخريب پذير قابل تزريق بر پايه پلي كاپرولاكتون و فوماريك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
867
تهيه و ارزيابي سيستم ليپوزومي جهت بهبود دارورساني موضعي ماينوكسيديل و كافئين
868
تهيه و ارزيابي غشا زئوليتي به منظور جدا سازي مخلوط آبي متيل آمين ها در مقياس آزمايشگاهي
869
تهيه و ارزيابي غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي اتراتركتون سولفونه با اكسيدهاي فلزي آب دوست براي پيل هاي سوختي پليمري دما بالا
870
تهيه و ارزيابي غشاي پليمري نانوكامپوزيتي با اصلاح كننده هاي كاتاليستي براي پيل سوختي تبادل پروتون با هدف كاهش عوامل تخريبي
871
تهيه و ارزيابي غشاي تبادل آنيون بر پايه پلي سولفون جهت كاربري در پيل سوختي قليايي جامد
872
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم سولفاستاميد سديم
873
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
874
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
875
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
876
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده هاي ميكروانكپسوله ي داروي آلندرونات
877
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي ميكروانكپسوله‌ي داروي آلندرونات
878
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي نانوذرات انتريك كوت فيبرويين ابريشم حاوي داروي بودزونايد
879
تهيه و ارزيابي فيلم مخاط چسب گياه مورد
880
تهيه و ارزيابي قرص پراميپكسول شناور در معده
881
تهيه و ارزيابي قرص دو لايه شناور در معده حاوي ميكروپارتيكل هاي مخاط چسب الانزاپين
882
تهيه و ارزيابي قرص شناور در معده كلاريترومايسين
883
تهيه و ارزيابي كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي تبديل متانول به پروپيلن
884
تهيه و ارزيابي كاتاليست‌هاي سولفيد نيكل – موليبدن بر پايه‌هاي تركيبي و بررسي فعاليت كاتاليستي در فرآوري با هيدروژن خوراك حاوي گازوئيل حاصل از شكست حرارتي
885
تهيه و ارزيابي كامپوزيت PCL/Nano-Graphene به منظور تمايز عصبي سلول‌هاي بنيادي پالپ دندان
886
تهيه و ارزيابي ليپوپلكس هاي با اندازه ي نانو به عنوان وكتورهاي غير ويروسي در ژن درماني : بررسي اثر سياليت دو لايه ايپوزوم كاتيوني بر ميزان ترانسفكشن , preparation and evaluation of nano scaled lipoplexes as a non-viral vectors in gene therapy: effect of bilayer fluidity of cationi liposomes on transfection efficiency.
887
تهيه و ارزيابي ميكرو امولسيون پرگابالين براي دارورساني از بيني به مغز
888
تهيه و ارزيابي ميكرواسفرهاي بر پايه كوپليمر پلي لاكتيد - گلايكوليد اسيد بارگذاري شده با داروي بكلوفن در سوسپانسيون هاي ژلي جهت رهايش ميان نخاعي براي درمان اسپاستيسيته
889
تهيه و ارزيابي ميكروسفرهاي هيدروژلي زيست سازگار به عنوان كامل هموستات موضعي
890
تهيه و ارزيابي ميكروكپسول پلي‌يورتان/ايزوسيانات حاوي نانوسيليكا به عنوان عامل ترميم‌كننده
891
تهيه و ارزيابي نانو الياف PEO/Chitosan حاوي آنتي بيوتيك جهت رهايش كنترل شده دارو
892
تهيه و ارزيابي نانو الياف پلي كاپر ولاكتون حاوي مترونيدازول جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان بيماري هاي پريودنتال
893
تهيه و ارزيابي نانو الياف زيست تخريب پذير ﴿ پلي وينل الكل/ پلي وينل استات ﴾حاوي سيپرو فلو كساسين هيدرو كلرايد جهت رهايش كنترل شده دارو و بهبود زخم ها و يا سوختگي هاي شديد سوختگي
894
تهيه و ارزيابي نانو الياف هادي پليمر_گرافن
895
تهيه و ارزيابي نانو بلور سلولز از برخي ضايعات كشاورزي به روش شيميايي
896
تهيه و ارزيابي نانو فيبرهاي كوجيك اسيدبراي تهيه فيلم پوستي در درمان آكنه
897
تهيه و ارزيابي نانوالياف كامپوزيت پروتئين گاودانه – كيتوزان به روش الكتروريسي
898
تهيه و ارزيابي نانوالياف مخلوط پلي كاپرولاكتون حاوي سيمواستاتين و نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت رهايش كنترل شده دارو در بازسازي استخوان
899
تهيه و ارزيابي نانوپارتيكل هاي PLGAŸ حاوي دو كسوروبيسن و كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني دو كسوروبيسين به روش برون تني
900
تهيه و ارزيابي نانوذرات سوپرپارامغناطيس اكسيد آهن (SPION) اصلاح شده با پلي‌كربوكسي‌بتائين‌ (pCBMA) به منظور دارورساني هدفمند
901
تهيه و ارزيابي هيدروژل خودترميم شونده بر پايه آلجينات براي كاربرد در مهندسي بافت
902
تهيه و ارزيابي هيدروژل هاي تشكيل شونده در محل بر پايه آلژينات/ پلي اتيلن گلايكول براي كاربرد در مهندسي بافت
903
تهيه و ارزيابي ويفر زيست چسب حاوي داروي موكسي فلوكساسين به عنوان پوششي براي ترميم زخم
904
تهيه و ارزيابي ويفر سولفاستاميد جهت درمان آكنه و ولگاريس
905
تهيه و ارزيابي ويفر فني توِيئن سديم بعنوان پوشش و سيستم دارورساني براي ترميم زخم در موش سوري
906
تهيه و استفاده از 3- كربوكسي پيريدينيوم كلرو كرومات در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
907
تهيه و استفاده از الياف اصلاح شده پلي پروپيلن ﴿PP﴾ جهت تقويت بتن
908
تهيه و استفاده از بيسموت ( III ) تري فلوئورومتان سولفونات و بيسموت ( III ) تري فلوئوراستات در سنتزهاي آلي
909
تهيه و استفاده از تترابوتيل فسفونيوم دي كرومات در اكسايش تركيبات مختلف آلي
910
تهيه و استفاده از نانوكاتاليست ‌هاي مغناطيسي در سنتز تركيبات آلي
911
تهيه و اصلاح خواص سطحي پلي دي متيل سيلوكسان براي تثبيت كلاژن به منظور كاربرد قرنيه اي
912
تهيه و اصلاح سطح نانو ساختارهاي SBA-15 و كامپوزيت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 آن، به عنوان فاز جامد تجزيه اي براي پيش تغليظ و اندازه گيري يون فلزي لانتانيم در نمونه هاي زيست محيطي
913
تهيه و بررسي Gd-LDH به عنوان عامل كنتراستزا در MRI
914
تهيه و بررسي آلكيد - سرامرهاي حاوي مخلوط پيش سازهاي زير كونيوم وتيتانيوم به روش gel-Sol
915
تهيه و بررسي آلكيد سرامر بر پايه آلكوكسايد فلزات واسطه
916
تهيه و بررسي آلياژ PP/TEP توسط اكستروژن واكنش جهت بهبود ضربه پذيري TEP
917
تهيه و بررسي آلياژ ترموپلاستيك الاستومرهاي NBR/PU
918
تهيه و بررسي آلياژ يوتكتيك al-cu خاصيت سوپر پلاستيك
919
تهيه و بررسي آلياژهاي FLA/PCL حاوي نانوذرات Zno
920
تهيه و بررسي آندهاي نانوكامپوزيتي گرافني NixCoyOz باتري¬هاي ليتيوم يون با استفاده از روش الكتروفورتيك
921
تهيه و بررسي اثر پلي اتيلن- اكتن الاستومر گرافت شده با ايتاكونيك اسيد و مالئيك انيدريد بر خواص مكانيكي و ممانعتي فيلم بسته بندي پلي اتيلن سبك خطي/ ترموپلاستيك نشاسته/ نانو رس
922
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم هاي حاوي آنتي بيوتيك سفتازيديم بر باكتري پسودوموناس آئروژينوازي مقاوم به آنتي بيوتيك
923
تهيه و بررسي اثر مواد افزودني براق كننده آلي بر پوشش هاي گالوانيزه از حمامهاي قليايي و اسيدي
924
تهيه و بررسي اثر نحوه خوراك دهي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM پر شده با خاك رس و شبكهاي شده با سيستم پخت
925
تهيه و بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال بر خواص حافظه شكلي الياژ پلي يورتان و رزين بنزوكسازين
926
تهيه و بررسي اثرات تشديدكنندگي مخلوط هاي فلزي در پايداري حرارتي PVC
927
تهيه و بررسي ارتباط بين مورفولوژي و خواص الكتريكي / مكانيكي فوم پلي اتيلن سنگين با نانو گرافيت
928
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تأخيراندازي اشتعال نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
929
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تاخير اندازي اشتعال نانو كامپوزيتهاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
930
تهيه و بررسي اسفنج هاي پلي اتيلن اصلاح شده شبكه اي
931
تهيه و بررسي الكتروشيميايي آندهاي پايه گرافن براي باتري هاي سديم يون
932
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي فسفات آهن ليتيم با نانو پوشش كربني براي كاربرد در باتريهاي ليتيم يون
933
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي نانو ذرات ‌اكسيدهاي لايه‌اي نيكل منگنز غني از ليتيوم براي كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم-يون
934
تهيه و بررسي الكتروشيميايي نانو مواد فعال كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد به روش حالت جامد
935
تهيه و بررسي برخي از پارامترهاي موثر براندازه ذرات حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن
936
تهيه و بررسي برخي از نانوكامپوزتهاي فلزي پايه گرافن براي واكنش احياي اكسيژن در پيل سوختي پليمري
937
تهيه و بررسي برون تن ژل موضعي داپسون 5%
938
تهيه و بررسي برون تن فيلم مخاط چسب حاوي ميكروذرات كايتوزان جهت دارورساني موضعي تريامسينولون در حفره ي دهاني
939
تهيه و بررسي پارامترهاي مؤثر بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي زيركونيا/نيتريد تيتانيوم
940
تهيه و بررسي پاكليتاكسل نشاندارشده با 99mTc(CO)3 جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
941
تهيه و بررسي پايداركننده هاي پليمري
942
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي ترامادول و بررسي پروفايل رهاسازي دارو
943
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب يوني نانو متخلخل به منظور طراحي و ساخت حسگرهاي نوري جهت اندازه گيري لانتانيدها
944
تهيه و بررسي تأثير ذرات نانو كِلي بر ساختار سلولي و خواص نهايي فومهاي پلي يورتان
945
تهيه و بررسي تاثير شرايط فرآيندي و اختلاط مذاب بر روي خواص مكانيكي آلياژ سه تايي ) نانو تيوپ چند جداره / اكريلو نيتريل بوتا دي ان استايرن / پلي آميد 6 (
946
تهيه و بررسي توزيع بيولوژيكي تركيب نشاندارشده زولدرونيك اسيد با راديونوكليد تكنسيم-99m جهت تصويربرداري استخوان
947
تهيه و بررسي خصوصيات الكترودهاي شفاف گرافن فرآوري شده در فاز محلول براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري منعطف
948
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات كيتوزان حاوي سم عقرب كمسوبوتوس
949
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات ليپيدي جامد با روكش كايتوزان جهت دارورساني خوراكي داروي ضد HIV نلفيناوير
950
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوامولسيون حاوي پپتيد ضد چروك استيل هگزاپپتيد-8
951
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نيوزومهاي اكسي بنزون به عنوان يك فرآورده ضد آفتاب
952
تهيه و بررسي خصوصيات نانوكامپوزيتهاي پلي‎يورتان / نانولوله كربن ديرسوز بر پايه محصولات بدست آمده از تخريب پلي‎اتيلن ترفتالات
953
تهيه و بررسي خواص آتش گيري پارچه توليد شده از الياف پلي آميد
954
تهيه و بررسي خواص آلياژ پلي استال - پلي يورتان ترموپلاستيك الاستومر
955
تهيه و بررسي خواص آلياژ زيست سازگار بر پايه PHEMA / PDMS
956
تهيه و بررسي خواص آلياژهاي LLDPE & PB
957
تهيه و بررسي خواص اپتيك غيرخطي فيلم‏هاي نانوساختار حاوي قرمز ديسپرس 1 در شبكه‏هاي پخت‏شونده با اشعه ماورابنفش
958
تهيه و بررسي خواص الاستومرهاي هادي الكتريسيته بر پايه نئوپرن و سيليكون
959
تهيه و بررسي خواص الكترودهاي اصلاح شده با زئوليت- تهيه و بررسي خواص الكترودهاي يون گزين
960
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي جديدي از نيكل كبالت و مس باليگاندهاي
961
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپليكس هاي مس و واناديل باليگاندهاي باز شيف چهار دندانه
962
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه EPDM/PP در حضور نانوگرافن
963
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM در حضور نانولوله كربني
964
تهيه و بررسي خواص پلي استيرن حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي توسط حلال سبز ليمونن
965
تهيه و بررسي خواص پليمرهاي رساناي الكتريسيته از تيوفن
966
تهيه و بررسي خواص پوشش پلي يورتان/نانوكلي حاوي پيگمنت ضدخوردگي پلي پايرول
967
تهيه و بررسي خواص ترموپلاستيك الاستومر برپايه PE/NR به روش ساده و پخت ديناميكي
968
تهيه و بررسي خواص چيب هاي مذاب داغ بر پايه همبسپار اتيلن وينيل استات
969
تهيه و بررسي خواص حافظه شكلي سيستم هيبريدي بر پايه پلي‌يورتان ترموپلاستيك(TPU)/نانورس صفحه‌اي/نانولوله هالوزيت (HNT)
970
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت اپوكسي/ گرافن اكسيد / POSS
971
تهيه و بررسي خواص داربست¬هاي پلي هيدروكسي بوتيرات/ ژلاتين/ شيشه زيست فعال براي كاربرد مهندسي بافت
972
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي قيرهاي اصلاح‌شده با آميزه‌هاي پليمري بر پايه پلي‌اتيلن‌ترفتالات ضايعاتي و پودر لاستيك
973
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت نايلون - 6 حاوي etinoliromtnoM به روش پليمريزاسيون درجا )noitaziremyloP utiS - nI(
974
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي هيدروژل هاي بر پايه پليمر (آكريلاميد – كو – آكريليك اسيد) /سلولز نانو ويسكر
975
تهيه و بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و جذب امواج مايكروويو نانوكامپوزيت سنتز شده بر پايه ي استرانسيم فريت به روش سل- ژل
976
تهيه و بررسي خواص سيمان استخواني بر پايه هيدروكسي آپاتيت
977
تهيه و بررسي خواص ضدميكروبي پليمر تعديل شده با يك گونه هيدانتويني
978
تهيه و بررسي خواص عاثقهاي سيليكات كلسيم
979
تهيه و بررسي خواص فرمولاسيون رنگ اپوكسي ضد حريق پف كننده حاوي نانو سيليكا و نانو هيدروكسيدهاي دوتايي لايه اي (nanometer layer double hydroxides)
980
تهيه و بررسي خواص فو شيشه سراميكي از سرباره مس سرچشمه
981
تهيه و بررسي خواص فيزيكوشيميايي ميكروسفرهاي شناور حاوي بوسپيرون
982
تهيه و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي ، الكتريكي و ويژگي هاي سطحي آلياژ EPR / PDMS
983
تهيه و بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي آلياژ NR/BR/ENR/EPDM-g-GMA به عنوان آميزه ي ديواره جانبي تاير وسايل نقليه سنگين
984
تهيه و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه شده ديناميكي بر پايه آميزه PLA/EVA در حضور نانو ذرات
985
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتركتون هاي آروماتيك براي استفاده در پيل سوختي متانولي
986
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي توليد شده بر پايه ي آلياژ TPS/PE
987
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي نشاسته- خاك رس جهت كاربرد در صنايع بسته بندي
988
تهيه و بررسي خواص فيلم پلي اتيلن ترفتالات پيوند خورده با كيتوزان
989
تهيه و بررسي خواص فيلمهاي بسته بندي خوراكي زيست تخريب پذير از پروتئين آب پنير و زئين ذرت
990
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت ضد باكتريائي بر پايه پلي پروپيلن با استفاده از نانو ذرات نقره و كيتوزان
991
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت هاي پلي پروپيلن تقويت كننده با الياف كوتاه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ در حضور سازگار كننده هاي گليسيديل متاكريلات و مالئيك انيدريد
992
تهيه و بررسي خواص كامپوزيتهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و الياف كوتاه آراميد
993
تهيه و بررسي خواص لايه‌هاي كامپوزيتي نانوالياف پلي‌آنيلين به منظور محافظت در برابر امواج الكترومغناطيس
994
تهيه و بررسي خواص لوله هاي تهيه شده از كامپوزيتهاي پل اتيلن / ORGANO - CLAY
995
تهيه و بررسي خواص مكانيكي آلياژ PC/ABS با استفاده از مواد پايه بازيافتي اثر سازگار كننده هاي مختلف
996
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت بر پايه پي وي سي / پلي متيل متا كريلات / نانو رس ) yalc-onaN/AMMP/CVP (
997
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي پلي پروپيلن / نانو كلي / كربنات كلسيم
998
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي هيدروكسي آپاتيت / پليمر به روش درجا in- sitv
999
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و ضد باكتري آميزه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ /كيتوزان
1000
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت لاستيك سيليكون/ گرافن: تأثير دانسيته‌ي اتصالات عرضي
بازگشت