<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
توزيع فشار بر روي مقطع كاتاماران (گوه دو بدنه) به روش تست مدل و روش عددي
2
توزيع فضائي كارست درزاگرس براساس ميزان تحول به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
3
توزيع فضايي بيماري كم خوني در جمعيت دانش آموزي استان فارس
4
توزيع فضايي تبخير در تبخير كننده هاي ليزري و پرتو الكتروني
5
توزيع فضايي توسعه پايدار گردشگري نمونه موردي شهرستان تيران وكرون
6
توزيع فضايي و مكانيابي باجه هاي مطبوعاتي در شهر رشت با استفاده از GIS به روش AHP
7
توزيع كاماراسوامي كامبل
8
توزيع كرانگين دو متغيره
9
توزيع كوارك شگفت در تابع ساختار نوكلئون ها و عدم تقارن طعم كواركي نوكلئون ها در رهيافت آماري
10
توزيع كوشي چوله تعميم يافته و ويزگي هاي آن
11
توزيع كوماراسوامي و ويژگيهاي آن
12
توزيع كوماراسوامي: خواص، كاربرد‌ها و تعميم‌هاي آن
13
توزيع گاما ليندلي
14
توزيع لاپلاس نامتقارن تعميم يافته و رگرسيون چندكي
15
توزيع لاگرانژيان كاتز
16
توزيع متغير همراه آماره ترتيبي بدست آمده از تركيب خطي مشاهدات
17
توزيع متغير همراه آماره‌هاي ترتيبي شرطي نرمال چند‌متغيره
18
توزيع مجدد توان راكتيو به منظور بهبود پايداري ولتاژ
19
توزيع مرسولات پستي
20
توزيع مسئوليت در مسئوليتهاي تضامني
21
توزيع مكاني برخي فلزات سنگين در خاك هاي سطحي استان اصفهان و ارتباط آن ها با ويژگي هاي خاك، اقليم و مواد مادري
22
توزيع مكاني خشكيدگي درختان بلوط در جنگلهاي زاگرس، گيلانغرب )مطالعه موردي: دهستان چله بخش – مركزي(
23
توزيع مكاني سرب، كادميم و نيكل در خاك هاي محدوده بختيار دشت اصفهان
24
توزيع مكاني فلزات سنگين در خاك هاي كشاورزي، شهري و صنعتي اصفهان
25
توزيع مكاني كادميوم، روي و واناديوم در خاك سطحي و تجمع آن ها در تعدادي از محصولات زراعي استان همدان
26
توزيع مكاني كروم، كبالت و نيكل در خاك سطحي و تجمع آنها در تعدادي از محصولات زراعي استان همدان
27
توزيع مكاني مس و روي در خاكهاي سطحي استان همدان با استفاده از مدل طبقه بندي و رگرسيون درختي
28
توزيع مكاني و روند زماني شاخص هاي حدي دما در ايران
29
توزيع مناسب هوا در اتاق ها و راهرو هاي روش اتاق و پايه – بررسي موردي معدن پروده طبس
30
توزيع مويرگي
31
توزيع ميدان مغناطيسي ناشي از سيمهاي حامل جريان با شكل دلخواه در هوا
32
توزيع ميزان فراواني ريسك فاكتورهاي بيماري سل در بيماران مسلول مراجعه كننده به درمانگاههاي نيكوپور،اردكان، ميبد، مهريز، وصدوق در سالهاي 1389 و90
33
توزيع ميزان فراواني ريسك فاكتورهاي بيماري سل در بيماران مسلول مراجعه كننده به درمانگاههاي نيكوپور،اردكان، ميبد، مهريز، وصدوق در سالهاي 1389 و90
34
توزيع نرخ شكست خطي تعميم يافته دو متغيره
35
توزيع نرمال بريده شده
36
توزيع نرمال چوله بسته، گشتاورهاي موزون احتمال، توزيع نرمال چوله ناتكين.
37
توزيع نرمال و كاربرد آن
38
توزيع نرمال وانواع آن
39
توزيع نمايي - پواسن و تعميم هايي از آن
40
توزيع نمايي -- هندسي و تعميم هايي از آن
41
توزيع نمايي تعميم يافته دومتغيره مطلقاً پيوسته
42
توزيع نمايي كام - پواسون )ECOMP(
43
توزيع نمايي،نمايي تعميم يافته وخواص آنها
44
توزيع نوسان تحقق يافته نرخ ارز
45
توزيع نيترات در پروفيل خاك تحت تاثير سطوح مختلف آب و كود نيتروژن در سيستم آبياري قطره اي- نواري
46
توزيع نيترات در خاك تحت آبياري قطره اي-نواري ذرت و مدل سازي با نرم افزار HYDRUS-2D/3D
47
توزيع نيتروژن آلي محلول در اكوسيستم هاي جنگلي
48
توزيع هاي آلفا -تك مدي گسسته
49
توزيع هاي آلفا- چوله و موضوع هاي مرتبط
50
توزيع هاي آميخته-مقياس نرمال-چوله و كاربرد آن ها در مدل هاي رگرسيوني غيرخطي
51
توزيع هاي پايدار چوله ي آميخته و كاربردهاي آن در خوشه بندي
52
توزيع هاي پلي تروپ در اخترفيزيك
53
توزيع هاي پواسن و نرمال
54
توزيع هاي چند متغيره با مدل هاي شرطي معين
55
توزيع هاي چند متغيره ي بتا- توليد شده
56
توزيع هاي چوله متقارن
57
توزيع هاي چوله و كاربرد آنها در قابليت اعتماد
58
توزيع هاي كهلري منيفلدهاي سايا
59
توزيع هاي لوژستيك تعميم يافته
60
توزيع هاي نرمال چوله و خواص آن ها
61
توزيع هاي نوع-كاتز چند متغيره و كاربرد آنها در مدل هاي رگرسيوني
62
توزيع هذلولي تعميم‌يافته چوله-نرمال چندمتغيره و خصوصيات آن
63
توزيع و برق رساني كارخانه خمير مايه تبريز
64
توزيع و ژراكنش فضايي كاربري فضاي سبز شهر بروجن و تجزيه و تحليل آن
65
توزيع و منشا فلزات سنگين در رسوبات عمقي دلتاي تالاب گاوخوني
66
توزيع و منشاءيابي فلزات سنگين در رسوبات عمقي درياچه‌هاي شهري حاشيه رودخانه زاينده‌رود
67
توزيع وايبل معكوس تعميم يافته
68
توزيع وايبل و وايبل معكوس با مدل هاي آميخته متناهي، وزن هاي مثبت و منفي
69
توزيع وزن برخي از كدهاي دوري تحويل ناپذير
70
توزيع‌بار در سطح كنترل شبكه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با رويكرد نگاشت پويا مابين سوئيچ و كنترلر
71
توزيع‌هاي آلفا-چوله و كاربرد آنها
72
توزيع‌هاي آميخته متناهي با مؤلفه‌هاي‏ تي-چوله چندمتغيره
73
توزيع‌هاي آميخته متناهي با مولفه‌هاي نرمال چوله
74
توزيع‌هاي آميخته‌ي متناهي با مولفه‌هاي پارتو و كاربردهاي آن
75
توزيع‌هاي پيوسته دومتغيره با شرطي‌هاي مشخص
76
توزيع‌هاي مجموعه متوقف‌كننده كدهاي ريد-مولر
77
توزيعهاي پارتوي تعميم يافته و مشخص ساري آنها
78
توزيعهاي زير نمائي
79
توزيعهاي گسسته و پيوسته
80
توزيعهاي مجانبي آماره ها براي فرآيندهاي پواسن آميخته
81
توزيعهاي نرمال بريده شده و خواص آنها
82
توسط يك روش جديد بر اساس مفاهيم PINCH براي بررسي و كنترل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ
83
توسع الگوريتم ايمني براي حل مساله جريان كارگاهي منعطف با ماشينهاي موازي غير مرتبط براي حداقل كردن زمان تكميل و ديركردها
84
توسعة روش استاتيكي غيرخطي براي سازه‌هاي بلند نامتقارن تحت اثر دو مولفة افقي زلزله
85
توسعة روشهاي طراحي كنترل تطبيقي براي سيستمهاي غيرخطي با فرم خاص فيدبك اكيد
86
توسعة مدلي براي ارزيابي نقش بازارچه هاي مرزي برفعاليت‌هاي اقتصادي ( مطالعه موردي : بازارچه مرزي پرويزخان(
87
توسعه IE به منظور توليد يك بانك اطلاعاتي شخصي از منابع بر روي اينترنت
88
توسعه QFD دو مرحله اي براي انتخاب مناسب ترين نوع اتحاد راهبردي براساس استراتژي هاي رفع موانع – مورد مطالعه: شركت فولاد مباركه اصفهان
89
توسعه آزمايشگاه سوخت و احتراق و مطالعه احتراق شعله نفوذي
90
توسعه آلياز آلومينيوم 2024 با ساختار دوگانه فوق ريزدانه و نانوساختار با استفاده از نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
91
توسعه آلياژ آلومينيم 6063 نانوساختار با بهينه سازي فرايند تغييرشكل پلاستيكي شديد و آنيل مياني
92
توسعه آلياژ مس فوق ريزدانه / نانو ساختار با استفاده از نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
93
توسعه آلياژهاي آمورف-نانو كريستال پايه آلومينيوم و بررسي مكانيزم تشكيل آن
94
توسعه آميخته بازاريابي محصولات مالي با تمركز بر اوراق بدهي
95
توسعه ابزار استقرار و اجراي برنامه بر روي زيرساخت هاي ابري
96
توسعه ابزار پشتيبان طراحي براي طرح بندي اوليه سازه اي در تعامل با طرح معماري ساختمان هاي بنايي
97
توسعه ابزار فازي SQFE مبتني بر تئوري دمپستر- شفر
98
توسعه اتوماتاي يادگير سلولي مبتني بر روش‌هاي فازي
99
توسعه اجتماع محور بافت حاشيه نشين با رويكرد تسهيل گري اجتماعي (نمونه موردي محله حصه منطقه 10 اصفهان)
100
توسعه اراضي منطقه هشت مشهد با استفاده از رويكرد توسعه ميان افزا
101
توسعه استاندارد جديد وب سه بعدي (X3D ) جهت پشتيباني از نيازمنديهاي تجارت الكترونيكي
102
توسعه استاندارد جديد وب سه بعدي(X3D)جهت پشتيباني از نيازمنديهاي تجارت الكترونيكي
103
توسعه استاندارد جديد وب سه بعدي(X3D)جهت شتيباني از نيازمنديهاي تجارت الكترونيكيژژژ
104
توسعه استراتژي كسب و كار دانش در فضاي مجازي الكترونيكي مطالعه موردي: يك شركت مشاوره مهندسي
105
توسعه استراتژي كنترلي جهت بهبود مديريت قدرت در خودروهاي هايبريد
106
توسعه استراتژي هاي زنجيره تامين در صنعت قارچ خوراكي با استفاده از متدولوژي توسعه و تحليل گزينه‌هاي استراتژيك
107
توسعه استراتژي هاي يكپارچه بازاريابي و زنجيره تأمين با توجه به چرخه حيات محصول
108
توسعه اشتراكي ميدان گازي پارس جنوبي توسط ايران و قطر با الگو برداري ار توافقنامه توسعه مشترك مالزي و تايلند
109
توسعه افزار UDEM (User Defined Equipment Modeling) در جهت كارايي آن در محاسبات پايداري گذراي نامتقارن شبكه هاي قدرت
110
توسعه اقتصاد روستايي بر محور باغداري در بخش باغبهادران - شهرستان لنجان
111
توسعه اقتصاد و برنامه ريزي
112
توسعه اقتصادي سريع و جهت گيري مولفه هاي كلان اقتصادي
113
توسعه اقتصادي-تجاري مناطق دريايي با توجه به توسعه پايدار و دريا محور(مطالعه موردي: خور تياب)
114
توسعه اكوتوريسم در اصفهان : چالشها و فرصتها
115
توسعه الگوريتم آغاز‌سازي خوشه‌بندي تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از اطلاعات حيطه مكان تصوير و الگوريتم بهينه‌سازي توده ذرات
116
توسعه الگوريتم بهينه جهت كنترل سازه هاي نامتقارن غير خطي هوشمند مجهز به ميراگر MR
117
توسعه الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچگان هوشمند براي حل همزمان مساله جانمائي و ابعاد در حوزه مهندسي آب (شبكه فاضلاب خانگي)
118
توسعه الگوريتم تخمين طول لغزش به كمك روش‏هاي نيمه ‏تجربي در جريان آشفته داخل كانال
119
توسعه الگوريتم تخمين و شناسايي طول لغزش سطوح فوق آب گريز
120
توسعه الگوريتم تخمين و شناسايي مشتقات هيدروديناميكي سامانه‌هاي زير سطحي خودكنترل
121
توسعه الگوريتم تركيبي PSO-LP در حل مدل‌هاي برنامه‌ريزي خطي عدد صحيح: كاربرد در بهينه‌سازي تعيين ظرفيت سدها
122
توسعه الگوريتم تركيبي براي حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه با محدوديت پنجره زماني
123
توسعه الگوريتم حذف مستطيل همزاد منفي براي حل ابتكاري مسئله تخصيص سه بعدي محوري
124
توسعه الگوريتم حركتي شبيه ساز پرواز با در نظر گرفتن اثر خودالقايي بصري حركت
125
توسعه الگوريتم سيمپلكس اوليه شبكه براي مسائل جريان مقدار مينيمم با مقادير فازي بر اساس توابع درجه‌بندي شده
126
توسعه الگوريتم شناسايي پارامترهاي هيدروديناميكي اجسام غوطه ور
127
توسعه الگوريتم طراحي هيدروديناميكي سيستم هاي رانش CRP و پمپ جت CRP براي سامانه هاي پر سرعت زيرسطحي
128
توسعه الگوريتم كارلي ير در حل مساله زمانبندي n كار بر روي m ماشين
129
توسعه الگوريتم هاي استخراج قوانين انجمني جهت برخورد با تراكنش هاي زماني
130
توسعه الگوريتم هاي يادگيري كيو به منظور افزايش سرعت همگرايي و بهبود سيگنال كنترل
131
توسعه الگوريتم يادگيري جمعي براي كشف تقلب در كارتهاي اعتباري
132
توسعه الگوريتم¬هاي پردازش سلولي با استفاده از برنامه¬نويسي ژنتيك در كاربرد بينايي ماشين
133
توسعه الگوريتمهاي كشف مجموعه اقلام مكرر به محيط هاي همتا به همتا بزرگ مقياس با نگرش جرياني بودن داده
134
توسعه الگوي ارزش ويژه برند براي سازمانهاي خدماتي بر مبناي شناسايي و تحليل متغيرهاي تأثيرگذار: مورد مطالعه شعب بانك سپه
135
توسعه الگوي ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر اساس عوامل تعيين كننده حس مكان(مورد مطالعه: مقصد گردشگري اصفهان )
136
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد سازمانهاي صنعتي بر اساس رويكرد اقتصاد مقاومتي و برنامه ريزي پابرجا
137
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي ايران با رويكرد بازاريابي صادرات
138
توسعه الگوي شبكه تصميم‌گيري (DMG) با استفاده از تجزيه و تحليل درخت خطا: مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان
139
توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا(مورد مطالعه:شعب بانك سينا شهر اصفهان)
140
توسعه الگوي مديريت دانش ،مركز رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهي ﴿ رويش ﴾
141
توسعه الگويي براي تعيين روابط هوش سازماني، قابليت‌هاي چابكي سازماني و مهارت‌هاي مديريت كوانتومي بر اساس نظرات مديران دانشگاه‌هاي دولتي منتخب شهر اصفهان
142
توسعه الگويي براي طبقه بندي رفتار كاركنان براساس رضايت شغلي و وفاداري با استفاده از تحليل شكاف و ماتريس وفاداري مورد مطالعه : شركت گاز استان اصفهان
143
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮريتم ﺑﻬينه ازي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرﭼﮕﺎن براي فضاهاي تصميم "پيوسته "و" مختلط -گسسته -پيوسته: "عملكرد آن در مسائل مهندسي آب
144
توسعه اي بر XCAP براي اثبات درستي كدهاي اسمبلي شامل ورودي و خروجي
145
توسعه اي نرم افزار مناسب جهت تنظيم زمان عملكرد بحراني رله هاي نوسان توان در شبكه بهم پيوسته قدرت
146
توسعه ايده هاي يادگيري تقويتي گسسته در يادگيري تقويتي پيوسته براي سيستم هاي چند عامله
147
توسعه ايستگاه زميني جهت ارتباط با وسيله پرنده بدون سرنشين
148
توسعه بازار محصولات غذايي سالم و راهبردهاي آن (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)
149
توسعه بازار محصولات غذايي سالم و راهبردهاي ان شهر كرمانشاه
150
توسعه بازارهاي مالي و رابطه ان با رشد اقتصادي با تاكيد بر بازار بورس
151
توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيكي هوش رقابتي و آينده نگاري
152
توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيكي هوش ليي رقابتي و آينده نگاري
153
توسعه بازنمايي هاي مقاوم به نويز براي مدل هاي شبكه عصبي بازشناسي گفتار
154
توسعه بانكداري الكترونيك در نظام بانكي كشور
155
توسعه برنامه حافظه فقط خواندني
156
توسعه برنامه سرشكني سه بعدي شبكه هاي GPS بااستفاده از روش كلاسيك و الگوريتم ازدحام ذرات در محيط MATLAB
157
توسعه برنامه كامپيوتري جامع سه بعدي براي حل معادله كلي هدايت حرارتي
158
توسعه بستر تست حركت زاويه اي در مجموعه سخت افزار در حلقه
159
توسعه بكارگيري مدل بلوغ سازماني مديريت پروژهOPM3در شركتهايي با ساختار پيمانكاري عمومي مطالعه موردي شركت مينا
160
توسعه بكارگيري معرف دي تيزون در استخراج نقطه ابري و اندازه گيري برخي از عناصر فلزي با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي
161
توسعه بكارگيري معرف دي تيزون در استخراج نقطه ابري واندازه گيري برخي از عناصر فلزي با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي
162
توسعه بهينه شبكه توزيع
163
توسعه بيوراكتور غشايي نانوكامپوزيتي آنزيمي با استفاده از ليپاز تثبيت‌شده بر روي نانوذره مغناطيسي براي توليد بيوديزل
164
توسعه پالايشگاه زيستي بر پايه گياه سورگوم شيرين
165
توسعه پالايشگاه زيستي بر مبناي گياه سورگوم شيرين توسط گونهي نمك دوست نسترنكونيا
166
توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي ﴿ مطالعه موردي: دهستان حومه شهرستان ابهر﴾
167
توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي (مطالعه موردي دهستان كرسف شهرستان خدابنده )
168
توسعه پايدار روستايي در مناطق كوهستاني ( مطالعه موردي : بخش قمصر كاشان)
169
توسعه پايدار روستايي دهستان بابلرود
170
توسعه پايدار شهري : مورد شهر اصفهان
171
توسعه پايدار شهري با بكارگيري مفهوم روستا شهر به همراه تدوين دستورالعمل طراحي بر مبناي ارزش هاي خودي و كاربست آن در محله ازگل
172
توسعه پايدار شهري با تاكيد بر ابعاد اجتماعي ﴿ مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران ﴾
173
توسعه پايدار فضايي - مكاني ناحيه روستايي زازران - جلال آباد
174
توسعه پايدار گردشگري روستايي (مطالعه مورديك : تالاب هاي روستاهاي شهرستان نقده)
175
توسعه پايدار منابع آب زيرزميني
176
توسعه پايدار منطقه اي بر اساس گردشگري روستايي(گردشگري كشاورزي) نمونه مطالعاتي:استان البرز
177
توسعه پايدار و بهره وري سبز
178
توسعه پايدار و سيستم هاي شهري در ايران ( مورد مطالعه استان اصفهان)
179
توسعه پايداري شهري ديگر انقلاب بزرگ شهري
180
توسعه پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسك براي پيمان‌هاي نفت و گاز مطابق با استاندارد PMBOK
181
توسعه پروتوتايپ سيستم راه‌يابي شهر اصفهان
182
توسعه پروژه نرم افزاري كارخانه پشم ريسي و پنبه زني ساحل (بندر تركمن )بررسي نقش وجايگاه منطق قازي در پيش بيني رفتار مشتريان
183
توسعه پودرهاي سرمتي ميكروساختار استلايت6- كاربيد كرم/ نيكل كرم به روش پاشش حرارتي HVOF
184
توسعه پوشش اكسيدي بر سطح گرافيت به منظور استفاده در جرم هاي ريختني mgo - c
185
توسعه پوشش پاشش حرارتي تركيبات بين فلزي MO-SI-B به كمك فرآيند آلياژسازي مكانيكي بر اساس شاخص هاي سطحي
186
توسعه پوشش تركيب بين فلزي NiAL با استفاده از فرايند جوشكاري قوسي تنگستن گاز و بررسي خواص سطحي آن
187
توسعه پوشش سراميكي مقاوم به خوردگي در برابر گوگرد مذاب
188
توسعه پوشش سرمت Ni)Cr(-TiB2پاشش حرارتي HVOFاز پودر توليد شده به روش سنتز احتراقي )SHS(
189
توسعه پوشش هاي پاشش حرارتي - پلاسمايي كامپوزيت فرو كروم-نيكل و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي
190
توسعه پوشش هاي تركيبات بين فلزي Ti- AL با استفاده از فرايند جوشكاري قوسي تنگستن - گاز
191
توسعه پوشش هاي تيتانيمي و تركيبات بين فلزي Al-Ti بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
192
توسعه پوشش هاي سرمتي WC - NiP با پايداري حرارتي بالا در مقايسه با پوشش هاي متداول مورد استفاده در صنايع
193
توسعه پوشش هاي كامپوزيتي خودروانكار استلايت 6 به روش APS و ارزيابي خواص آن
194
توسعه پوشش هاي كامپوزيتي ميكروساختار استلايت 6- اكسيد كروم به روش پاشش پلاسمايي اتمسفري
195
توسعه پوشش هاي نانو كامپوزيت FeAL - AL2O3 بر سطح فولاد به روش آلياژسازي مكانيكي
196
توسعه پيكربندي‌هاي نوين از سيستم‌هاي تقطير نزديك‌جوش بر مبناي تراكم بخار و تبخير ناگهاني محصول پايين
197
توسعه تأخير دهنده هاي شعله دوستدار محيط زيست نوين براي پلي الفين ها
198
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه كامل: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻤﺶ و كمانش نانو صفحات با تكيه گاه ساده ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﻧﻮ ﺻﻔﺤﺎت كربني ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺳﺎده
199
توسعه تئوري و بررسي عددي عملكردضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي فوم دار تحت بارگذاري مايل
200
توسعه تابع مطلوبيت رانندگان در انتخاب مرز رسمي باشماق در مقايسه با مرزهاي مجاور
201
توسعه تاكسي جديد هيبريدي با رويكرد طراحي فرهنگي بر روي پلتفرم سمند
202
توسعه تدوين روش تست غير تخريبي فراآوايي به جهت تست مخازن انباره اي
203
توسعه تركيبات بين فلزي و كامپوزيت هاي نانو ساختار در سيستم سه تايي Ni-Ti-Nb با روش آلياژ سازي مكانيكي
204
توسعه تست آويديته الايزا با استفاده از پروتئين نو تركيب جي آر آ 8 براي تمايز عفونت حاد از مزمن توكسوپلاسما
205
توسعه تصميم گيري فازي در قابليت عمليات
206
توسعه تصميم گيري گروهي فازي و كاربرد آن در مديريت و برنامه ريزي منابع آب
207
توسعه تطبيقي مدل هوشمندي كسب و كار كاربرد آن در بهبود سامانه اطلاع رساني مديريت ارشد شركت تهران بركلي
208
توسعه تكاملي استان آذربايجان غربي در ساختار فضائلي
209
توسعه تكنيك جداسازي متغيرها براي طراحي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد وتحت فشار
210
توسعه تكنيك ميكرو استخراج با فاز مايع جهت آناليز كمي باقيمانده سموم آلي كلردار در سيب و فرآورده هاي آن با استفاده از كروماتو گرافي مايع با كارائي بالا
211
توسعه تكنيك هاي حل مدل هاي زمان بندي چند معياره با در نظر گرفتن امتناع بر اساس الگوريتم هاي فوق ابتكاري
212
توسعه تله بخارهاي ترموديناميكي با مزيت هاي نسبي داخل كشور
213
توسعه توليد دابل هاپلوئيدها با استفاده از كلشي سين در محيط كشت بساك برنج
214
توسعه جاذب هاي نانوساختار براي استخراج برخي داروها و آفت‌كش‌ها از نمونه هاي بيولوژيكي و زيست‌ محيطي و اندازه گيري توسط اسپكترومتر تحرك يوني
215
توسعه جغرافيائي مغان
216
توسعه جواب هاي اپسيلون كارا در مسايل بهينه سازي چندهدفه
217
توسعه چابك نرم افزار و نحوه مدل سازي ان در سيستم دانشگاه
218
توسعه چابك نرم افزار ونحوه مدل سازي ان در سيستم دانشگاه
219
توسعه چارچوب جديدي براي ايجاد پروفايل اساتيد دانشگاه الزهرا.
220
توسعه چارچوب مناسب براي اجراي توليد سبز در يك صنعت معين با توجه به شرايط محيطي
221
توسعه چارچوبي براي روش هاي كنترل فرايند آماري در مديريت پروژه بر مبناي مديريت ارزش كسب شده
222
توسعه چارچوبي مكان مند براي ارزيابي و مدل‌سازي آثار ناشي از مديريت سرزمين بر تغييرات كاربري كشاورزي
223
توسعه چند الگوريتم فراابتكاري براي مساله درخت فراگير با كمترين هزينه مسيريابي
224
توسعه چند شاخص خشكسالي براي استان اصفهان
225
توسعه چهارچوب مفهومي مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي از منظر مولفه هاي سبك رهبري در ستاد مركزي بانك كشاورزي
226
توسعه چهارچوب مفهومي مديريت دانش شخصي مبتني بر مدل نانوكا وتاكوچي و با توجه به اقتضائات روانشناختي افراد
227
توسعه حقوق بين الملل محيط زيست در پرتو آراء و رويه هاي قضايي بين المللي
228
توسعه حل تحليلي كعادله ديفرانسيل سرريز جانبي مستطيلي در جريان فوق بحراني
229
توسعه حمل و نقل غير موتوري با تاكيد بر دوچرخه سواري
230
توسعه خدمات جديد و چابكي خدمات در دستيابي به سازمان خدمت محور در كلاس جهاني با استفاده از نگاشت مفهومي فازي (مطالعه موردي سازمان هاي توسعه اي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت)
231
توسعه خط انحناي جريان براي پيش بيني منحني مشخصه ماشين هاي شعاعي
232
توسعه دام‌پروري تمام‌وقت در حوزه فرهنگي زاگرس جنوبي در هزاره چهارم پ.م
233
توسعه دانش نوشتاري دانشجويان زبان انگليسي با رويكرد گفتمان محور روالي : اصلاح و نو آوري در برنامه ريزي دروس دستور نگارش، نگارش پيشرفته و مقاله نويسي
234
توسعه دروني نواحي شهري با استفاده از رويكرد توسعه مجدد ناحيه ﴿نمونه موردي: ناحيه 5 از منطقه 8 اصفهان﴾
235
توسعه دستگاه آزمايشگاهي EGR سرد با قابليت تغيير دماي هواي ورودي
236
توسعه دقت مدلسازي الكتريكي بافت با لحاظ كردن بستر خارج سلولي و خواص غيرخطي غشا
237
توسعه دياگرام هاي برآورد شكست براي جوش هاي نانو كامپوزيت آلياژ آلومينيوم 5083 توليد شده به روش فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
238
توسعه ديدگاه شبيه‌سازي تركيبي چندناحيه‌اي CFD/ براي شبيه‌سازي واحدهاي بزرگ‌مقياس
239
توسعه رابط كاربري پاركينگ هوشمند بر بستر اينترنت اشياء
240
توسعه راه اندازي تكنيك ARMS-PCR بمنظور ژنوتايپينگ جهش L1014 F ژن VGSC پشه آنوفل استفنسي
241
توسعه راهبردهاي سكوي مشترك در جهت بهبود مولفه هاي زماني زنجيره هاي تامين
242
توسعه راهكارهاي مديريتي براي افزايش اثربخشي عملكرد درصنايع پلاستيك بخش خصوصي تهران
243
توسعه رجيستريUDDI جهت تركيب پوياي سرويس هاي وب
244
توسعه روابط تخمين مقدار زمينه واحدهاي سنگي بر اساس داده‌هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي و بهبود روش‌هاي تعيين حوضه‌هاي آنومال
245
توسعه روابط ساختار - فعاليت تعميم پذير با استفاده از روش هاي رگرسيون خطي و غيرخطي
246
توسعه روستائي چين
247
توسعه روستايي
248
توسعه روستايي مبتني بر دانش بومي (مطالعه ي موردي: روستاهاي بخش رامجرد شهرستان مرودشت)
249
توسعه روش CSAR به تصويربرداري سه بعدي مايكروويو
250
توسعه روش DQ در شبيه سازي عددي جريان آشفته و كاربرد آن در اطراف لوله
251
توسعه روش آناليز رابطه اي خاكستريبرايمجموعه هايفازي نامطمئن مرتبه ي بالاتردرمساله ي تصميم گيري چند معياره گروهي هيبريدي پويا
252
توسعه روش اتوماتاي سلولي براي بهينه سازي بهره برداري بلندمدت از سيستم هاي مخازن برقآبي بر مبناي اعتمادپذيري
253
توسعه روش ارزيابي يكپارچه در مديريت بهم پيوسته منابع آب با استفاده از رويكرد سيستمي؛ مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه كر - سيوند
254
توسعه روش استخراج الكتروغشايي بوسيله غشاهاي با قابليت استفاده مجدد
255
توسعه روش استخراج مايع نينبتينبيب- مايع همگن براي اندازه گيري
256
توسعه روش المان محدود غير محلي سازه جدار نازك مبتني بر تئوري ارينگن
257
توسعه روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته هم مكان براي مسائل كشساني، برآورد خطا و تظريف تطبيقي
258
توسعه روش برخط تركيبي براي بهينه‌سازي مسير
259
توسعه روش تجزيه Adomian براي معادلات انتگرالي غير خطي
260
توسعه روش تحليل پوششي داده ¬ها با ورودي/خروجي ¬هاي چند دسته¬ اي
261
توسعه روش تركيبي پل – اكسرژي براي بهينه سازي مصرف انرژي سامانه هاي فرآيندي
262
توسعه روش تصوير براي جريان ماخ پايين در شبكه منحني الخط سه بعدي
263
توسعه روش تصويربراي جريان با عدد ماخ بسيار پايين درشبكه منحني الخط
264
توسعه روش تلفيقي برنامه ريزي توليد MRP-TOC
265
توسعه روش توابع پايه نمايي در حل برخي از مسائل مكانيك جامدات بر روي دامنه‌هاي غير محدب
266
توسعه روش توابع پايه‌نمايي تعميم‌يافته براي حل مسائل ورق‌هاي ويسكوالاستيك
267
توسعه روش جديد ارزيابي ريسك پروژه‌ها با استفاده از تلفيق روش‌هاي FMEA و الگوريتم فازي: مطالعه موردي در پروژه‌هاي سدسازي
268
توسعه روش ديناميك مولكولي به منظور شبيه سازي هاي تمام اتم و دانه درشت غشاء سلول و كاربرد آن در شكل دهي مكانيكي غشاء توسط پروتئين I-BAR
269
توسعه روش سريع تخليص زنجيره A ريسين از عصاره دانه كرچك
270
توسعه روش شاخه و كران چند هدفه براي برنامه ريزي خطي مختلط صفر و يك
271
توسعه روش شاخه و كران چند هدفه براي برنامه ريزي خطي مختلط صفر و يك
272
توسعه روش شبكه بولتزمن و شبيه سازي جريان نانو سيال در محيط متخلخل تحت ميدان مغناطيسي
273
توسعه روش شبكه حفره در مدل سازي واكنش هاي گاز جامد غير كاتاليستي مطالعه موردي جذب دي اكسيد گوگرد توسط جاذب هاي اكسيد مس
274
توسعه روش طيف سنجي جذب اتمي براي اندازه گيري مقادير ناچيز كادميوم در نمونه هاي محيطي
275
توسعه روش عددي رديابي جبهه در جريان آرام حباب¬دار در يك كانال انحناءدار
276
توسعه روش كنترل كيفيت بهينه براي سيستمهاي توليدي انعطاف پذير
277
توسعه روش كنترل مستقيم توان مبدل هاي PWM سه فاز و پياده سازي عملي آن براي مبدل هاي چهار سوئيچ جهت كاربرد در نيرو گاه بادي كوچك
278
توسعه روش گروه ‌هاي كليدي بر اساس روش عددي DDA در تحليل پايداري شيب سنگ‌ هاي درزه دار
279
توسعه روش لغزشي فازي تطبيقي براي سيستم هاي غيرخطي تاخيري و بررسي مقايسه اي الگوريتم كنترلي به روش نرم افزاري و آزمايشگاهي
280
توسعه روش لغزشي فازي تطبيقي براي كنترل سيستم هاي غيرخطي كانونيكال آفين و غيرقطعي با تأخير در ورودي
281
توسعه روش ماركوف براي در نظر گرفتن اثر سايه در ارزيابي قابليت اطمينان مزارع بادي با آرايش منظم
282
توسعه روش محاسباتي خط مياني براي محاسبه عملكرد توربين گاز و بخار جريان محوري
283
توسعه روش مخروطي در محاسبه سختي ديناميكي و تابع گرين پي هاي سطحي در حوزه زمان براي تغيير مكان هاي گهواره اي
284
توسعه روش مدل سازي لايه تماسي در تحليل كاهش درگ اصطكاكي به كمك ميكروحباب
285
توسعه روش مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت زمان و هزينه پروژه هاي صنعتي با رويكرد پدافند غيرعامل
286
توسعه روش مدلسازي چند مقياسي نانوكامپوزيت پليمري تقويت شده با نانولوله‌هاي كربني جهت محاسبه ضريب هدايت حرارتي
287
توسعه روش مديريت ارزش كسب شده در شرايط عدم قطعيت با درنظر گرفتن ريسك در پروژه هاي پيچيده (مطالعه موردي فازهاي 17&18 پارس جنوبي)
288
توسعه روش مرز شناوري بر اساس تفاضل محدود در اندركنش جريان تراكم ناپذير با سازه الاستيك
289
توسعه روش ميكرو استخراج جريان پيوسته ي قطرات نمونه براي اندازه گيري متادون و كودئين در نمونهي حقيقي
290
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل براي تعيين مقادير ناچيز منگنز(II) در نمونه هاي آبي و غذايي به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
291
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل براي تعيين مقادير ناچيز منگنز(II) در نمونه¬هاي آبي و غذايي به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
292
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل بر پايه مايعات يوني و تعيين مقادير ناچيز كبالت (II) به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله و ميكرواستخراج تشكيل فاز جامد در محل براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كبالت در نمونه هاي آبي
293
توسعه روش نگاشت مفهومي فازي براي پيش بيني پديده هاي زمانمند و به كارگيري آن در پيش بيني فرايند توسعه فناوري
294
توسعه روش نگاشت مفهومي فازي براي پيش بيني پديدههاي زمانمندو بهكارگيري آن در پيش بيني فرآيند توسعه فناوري
295
توسعه روش نوار محدود و اجزائ محدود طبقاتي در تئوري الاستيك كوزرات
296
توسعه روش ها ريز استخراج فاز مايع و جامد بر پايه ي فيبر توخالي، آپتامر و جاذب هاي نانو ساختار براي اندازه گيري تركيبات دارويي و اندازه گيري پروتئين بر پايه ي هضم پروتئين توسط تريپسين تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي با اسپكترومتر تحرك يوني
297
توسعه روش هاي ابتكاري براي حل مسئله زمان بندي ماشين هاي موازي غير يكسان با هدف حداقل كردن معيارهاي ميانگين ديركرد
298
توسعه روش هاي اپتيكي ساخت توري براگ تار نوري در ليزر تار نوري تك بسامد
299
توسعه روش هاي استخراج با فاز جامد مغناطيسي و ريز استخراج فاز جامد بر پايه ي جاذب هاي نوين و نانو ساختار براي آناليز نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش هاي اسپكتروفوتومتري و كروماتوگرافي
300
توسعه روش هاي استخراج بمنظور اندازه گيري انتخابي داروهاي آتورواستاتين، بپرونورفين و انسولين و بكارگيري پليمر هوشمند بمنظور رهايش كنترل شده داروهاي ضد سرطان فلوتاميد و دكسوروبيسين
301
توسعه روش هاي استخراج و ميكرو استخراج با استفاده از جاذب هاي جديد
302
توسعه روش هاي اولويت بندي پروژه هاي راهسازي بر اساس رويكرد هزينه دوره عمر و مديريت ريسك
303
توسعه روش هاي باز شناسي آماري الگو در تشخيص مولفه P300 سيگنال مغزي
304
توسعه روش هاي بيزين در يادگيري ماشين و مدلسازي تنك
305
توسعه روش هاي پايش ماتريس واريانس-كوواريانس چندمتغيره در فاز 2
306
توسعه روش هاي تحليل لرزه اي عملكردي با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
307
توسعه روش هاي جداسازي و استخراج بر اساس مايسل معكوس، هم رسوبي و ميكروجلبك ها به عنوان جاذب زيستي براي برخي يون هاي فلزي
308
توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري و گونه شناسي برخي يون هاي فلزي در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
309
توسعه روش هاي جديد تجزيه اي براي تعيين مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين با استفاده از شيف بازها
310
توسعه روش هاي جديد جداسازي و استخراج برخي داروها در نمونه هاي حقيقي قبل از اندازه گيري آن ها
311
توسعه روش هاي جديد ريز استخراج پخشي فاز مايع و جامد به منظور آناليز نمونه هاي زيست محيطي به وسيله روش هاي كروماتوگرافي
312
توسعه روش هاي جديد ريز استخراج فاز مايع و بررسي جاذب هاي نوين و نانو ساختار براي ريز استخراج فاز جامد به منظور آناليز نمونه هاي زيست شناختي و زيست محيطي به وسيله روش هاي كروماتوگرافي
313
توسعه روش هاي دسته بندي براي داده هاي چندكلاسه: مطالعه موردي تشخيص نوع سرطان خون
314
توسعه روش هاي ريز استخراج فاز جامد براي استخراج آفت كش هاي اورگانوفسفره در نمونه هاي زيست محيطي و اندازه گيري آنها توسط كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتر تحرك يوني
315
توسعه روش هاي ريز استخراج فاز مايع و استفاده از جاذبي جديد براي ريز استخراج فاز جامد به منظور اندازه گيري آفت كش ها و داروها در نمونه هاي زيست محيطي و زيست شناختي
316
توسعه روش هاي ريزاستخراج براي اندازه گيري اتيون، كلروپريفوس و 2و4- دي كلروفنوكسي استيك اسيد در نمونه هاي آبي و محصولات كشاورزي توسط اسپكترومتر تحرك يوني
317
توسعه روش هاي شناسايي آسيب مبتني بر اطلاعات مودال بر اساس مطالعه آزمايشگاهي
318
توسعه روش هاي طراحي و تحليل پره هاي مافوق صوت توربين
319
توسعه روش هاي عددي و تجربي عيب يابي سازه ها بر اساس مشخصات ارتعاشي آن ها
320
توسعه روش هاي كنترل بهينه براي دسته خاصي از سيستم هاي هايبرد
321
توسعه روش هاي كنترل كيفيت در پايش پروفايل خطي چندمتغيره ساده
322
توسعه روش هاي مبتني بر ويژگي براي جداسازي گفتار دو گوينده همزمان
323
توسعه روش هاي مدلسازي تنك بر پايه الگوريتم هاي يادگيري ماشين
324
توسعه روش هاي ميكرو استخراج و اسفاده از كمومتريكس براي تعيين مقادير بسيار كم گونه هاي شيميايي و كاربرد QSAR براي پيش بيني خواص داروئي
325
توسعه روش هاي نوين ريز استخراج با فاز مايع و جامد براي آناليز برخي نمونه هاي زيست محيطي، غذايي و بيولوژيكي
326
توسعه روش هايي براي پايش پروفايل هاي خطي فازي
327
توسعه روش هايي براي مراحل اول و دوم پايش پروفايل خطي ساده فازي
328
توسعه روش هزينه يابي فعاليت محور "جهت مديريت هزينه در صنعت ساخت و ساز"
329
توسعه روش همگن‌يابي در حوضه‌هاي پايه معرف (REWs) براي شناسائي نواحي سيل‌خيز
330
توسعه روش‌‌تركيبي المان مرزي مرتبه بالا/ويسكوز به‌منظور تحليل هيدروديناميكي سيستم‌هاي رانش پاددار در زواياي ياو
331
توسعه روش‌هاي بدون شبكه بر پايه فرم ضعيف موضعي براي حل دستگاه‌هاي معادلات ديفرانسيل جزئي غيرخطي
332
توسعه روش‌هاي پردازش داده‌هاي ماهواره‌هاي GRACE با هدف تشخيص منابع هيدروكربوري
333
توسعه روش‌هاي تقريبي در تحليل قابليت اطمينان مؤلفه‌اي سازه‌ها
334
توسعه روش‌هاي جديد استخراج براي جداسازي، پيش تغليظ و اندازه‌گيري برخي از آفت‌كش‌ها و گونه هاي فلزي
335
توسعه روش‌هاي غيرموازي تبديل گفتار بر اساس تبديل واكه‌ها
336
توسعه روش‌هايي براي پايش پروفايل‌هاي لجستيك
337
توسعه روش‌هايي به منظور پايش فرآيندهاي مالي
338
توسعه روشهاي آشكار سازي گاز رادن در محيطهاي مايع
339
توسعه روشهاي آشكارسازي گاز رادن در محيط هاي مايع
340
توسعه روشهاي ابتكاري براي زمان بندي ماشينهاي موازي غير يكسان با هدف كمينه كردن تعداد كارهاي داراي دير كرد
341
توسعه روشهاي ابتكاري در كنترل فرآيند آماري براي مشخصه هاي متغيير
342
توسعه روشهاي بدون المان با استفاده از نگاشت توابع و كاربرد آن در مسائل الاستيسيته دو بعدي
343
توسعه روشهاي بهينه و ابتكاري براي حل مساله زمانبندي توليد انباشته اي در سيستمهاي توليد چند مرحله اي - چند محصولي از نوع جريان كارگاهي درختي
344
توسعه روشهاي تركيبي تلفيق داده¬ها براي پيش¬بيني كيفيت گازوئيل پالايش شده
345
توسعه روشهاي جديد ريزاستخراج فاز جامد و ريزاستخراج فاز مايع براي اندازه گيري آفت‌كش‌ها در نمونه‌هاي زيست‌ محيطي و غذايي و حذف اثر مزاحمت حلال در اسپكترومتر تحرك يوني با استفاده از ستون كوتاه جاذب
346
توسعه روشهاي رانگه - كوتا در حل معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم
347
توسعه روشهاي رانگه -كوتا در حل معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم
348
توسعه روشهاي ژئوميون گرافي توسط ميونهاي كيهاني
349
توسعه روشهاي شناسايي و دسته بندي سيگنال هاي زماني
350
توسعه روشهاي مبتني بر فرض توزيع غير گوسي براي بهسازي گفتار
351
توسعه روشهاي ميكرواستخراج مايع -مايع پخشواستخراج با فاز جامد براي آناليز كمي كريستال بنفش در نمونه هاي آبي با استفاده از اس
352
توسعه روشهاي ناپارماتيك براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني
353
توسعه روشهاي هوشمند آشكارسازي رخداد آتش به كمك تصاوير ويدئويي در انبار شركت گاز استان يزد
354
توسعه روشهايي براي بهينه سازي و طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل
355
توسعه روشهايي براي پايش پروفايلها در فرآيندهاي چند مرحله اي
356
توسعه روشي براي بهبود سازگاري در تصميم‏ گيري گروهي سلسله مراتبي احتمالي (GDM- SAHP) در مسئله انتخاب تأمين‎كنندگان
357
توسعه روشي براي پايش پروفايل هاي خطي چندگانه در فاز دو با بكارگيري فواصل نمونه گيري متغير
358
توسعه روشي براي تسخير و به اشتراك گذاري دانش پنهان
359
توسعه روشي براي سنجش عدالت در توزيع خدمات حمل و نقل همگاني مطالعه موردي شهر اصفهان
360
توسعه روشي كارا براي انتخاب پورتفوليوي فناوري با استفاده از بهينه سازي استوار با اندازه مخاطره منسجم
361
توسعه روشي مناسب جهت توزيع فرآورده هاي نفتي
362
توسعه روشي هوشمند جهت طراحي درمان در پرتو درماني
363
توسعه رويكرد گرو ه بندي مناسب لوله ها در مدلسازي شبكه هاي توزيع آب
364
توسعه رويكرد مشتري مداري در سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
365
توسعه رويكردي براي بررسي ارتباط "چالش هاي فرآيندي" با "راهكارهاي بهبود فرآيند" در پروژه هاي BPR
366
توسعه رويكردي براي مكان يابي تسهيلات پيرو و پيشرو در يك محيط رقابتي
367
توسعه رويكردي تحت عدم قطعيت براي فازهاي پاسخگويي و احيا در مديريت بحران
368
توسعه رويكردي سيستماتيك براي تعيين ابهامات پروژه ها- مورد كاوي: پروژه هاي شركت خدمات فني و مهندسي كاني مس"
369
توسعه زيست حسگرهاي مبتني بر كاغذ به منظور اندازه گيري يون هاي سيانيد، سلنيم(IV)، مس(II) و آنزيم بوتيريل كولين استراز در نمونه هاي آبي و زيستي
370
توسعه ساخت نانوكامپوزيت زيركونيايي عمليات سطحي شده جهت جايگزيني ايمپلنت هاي فلزي دنداني داخل استخواني
371
توسعه ساخت والوهاي صنعتي با مزيت هاي داخل كشور
372
توسعه ساختار دوگانه نانو و ميكرو در سطح فولاد AISI316 توسط فرايند آلتراسونيك نانو كريستاليزاسيون سطح و بررسي خواص آن
373
توسعه ساختار فوق ريزدانه/ نانو در آلياژ AI5083 با استفاده از فرايند نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
374
توسعه ساختار فوق ريزدانه/نانو در آلياژ آلومينيوم 7075 با استفاده از فرايند نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
375
توسعه ساختار نانو كريستال در آلياژ 6063 Al با استفاده از فرايند نورد تبريدي
376
توسعه ساختارهاي نانو كريستال دوگانه در آلياژ AL - Zn و ارزيابي خواص آن ها
377
توسعه سامانه كنترل خودكار براي توليد بيوگاز در يك هاضم
378
توسعه سخت افزاري و شبيه سازي كاهش نويز گفتار
379
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه سنجش عايق حرارتي
380
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه كشش سنج نخ
381
توسعه سلول محدود براي حل مسايل الاستوپلاستيك با انتگرال گيري اصلاح شده
382
توسعه سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ بر پايه فتو الكترود كامپوزيتي TiO2-MWCNT و مشخصه يابي آنها
383
توسعه سناريو هاي هوشمند سازي ساختمان مبتني بر تحليل هزينه فايده
384
توسعه سياست‌هاي تشويقي به‌منظور استفاده از سيستم‌هاي توليد همزمان از ديدگاه توليدكنندگان انر‍ژي
385
توسعه سيستم ارزيابي صوري فرآيند برنامه‌ريزي در سازمان‌هاي بزرگ
386
توسعه سيستم ارزيابي عملكرد زنجيره تامين: رويكرد BSC و تكنيك تصميم گيري چند معياره در محيطي فازي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
387
توسعه سيستم اطلاعاتي براي مدارس و مؤسسات آموزشي با روش‌شناسي توسعه چابك
388
توسعه سيستم اندازه گيري توزيع فلويي نوترونهاي حرارتي قلب راكتور بروش اكتيواسيون سيم مسي
389
توسعه سيستم اندازه گيري عملكرد بر اساس روش كارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن
390
توسعه سيستم اندازه گيري عملكرد بر اساس روش كارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن اللتاعت
391
توسعه سيستم اندازه گيري عملكردبر اساسروشكارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن
392
توسعه سيستم اندازه‌گيري عملكرد زنجيره تأمين با رويكرد چندعاملي
393
توسعه سيستم پرداخت گلوبال(پرداخت آينده نگر) با تحليل هزينه پرونده هاي عمل جراحي قلب با هدف مديريت منابع درمان يك مطالعه موردي در ايران
394
توسعه سيستم پردازش فازي نوع 2 تصاوير جهت تشخيص تومورهاي سيستم اعصاب مركزي
395
توسعه سيستم پشتيباني تصميم /خبره فازي به منظور انتخاب و بهبود سبد سهام
396
توسعه سيستم تركيبي هوش مصنوعي براي پيش بيني و مدل سازي انتخاب مشتريان در بازار
397
توسعه سيستم تشخيص هم ارجاع براي بهبود نتايج استخراج آزاد اطلاعات
398
توسعه سيستم تصميم يار براي تجزيه و تحليل اطلاعات مشتريان با تمركز بر استنتاج موردگرا در محيط B2B
399
توسعه سيستم خبره جهت ارتقا مديريت ايمني در ساخت و ساز در تعامل با BIM
400
توسعه سيستم خبره فازي نوع 2 براي تشخيص آسيب‌هاي كانال نخاعي
401
توسعه سيستم دانش محور زمان بندي چند پروژه اي با استفاده از يادگيري جمعي
402
توسعه سيستم دربازكن با گوشي هوشمند از طريق اينترنت
403
توسعه سيستم سنجش بلوغ سازماني براي شركت هاي بازي سازي ديجيتال در ايران
404
توسعه سيستم سنجش عملكرد زنجيره تأمين انرژي برق با رويكرد كارت امتيازي متوازن "مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري"
405
توسعه سيستم شناسايي و رديابي اشيا در تصوير با استفاده از الگوريتم تشخيص
406
توسعه سيستم عامل محور فازي نوع دوم براي مديريت اثر شلاقي در زنجيره تامين: با رويكرد تئوري بازي ها
407
توسعه سيستم كدينگ و ديكدينگ ويدئو بر پايه تئوري نمونه¬برداري فشرده
408
توسعه سيستم معاملاتي در بازار تبادل ارز با استفاده از تكنيكهاي يادگيري عميق و تقويتي
409
توسعه سيستم هاي ارزيابي در بخش هاي پايين دستي صنايع به كمك مدل هاي تحليل پوششي داده ها
410
توسعه سيستم هاي اطلاعاتي كنترل كيفيت در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
411
توسعه سيستم هاي طرح ريزي كننده فرآيند بر اساس استاندارد VDA601
412
توسعه سيستم هاي عرضه انرژي الكتريكي ﴿مدلسازي - بهينه سازي و رشد قابليت اطمينان
413
توسعه سيستم هاي ميكروسيالي به منظور بررسي تاثير گراديان شيميايي بر روي سلول هاي سرطاني
414
توسعه سيستم واسط مغز-رايانه مبتني بر سيگنال الكتريكي مغز با استفاده از SSVEP
415
توسعه سيكل كاري خودرو‌هاي عمراني با استفاده از زنجيره ماركوف و آناليز گذار
416
توسعه شاخص بلبلبلبلقل مقاومت در برابر هشدار جهت اندازه گيري خاصيت اينرسي نمودارهاي كنترل مربوط به مشخصه هاي وصفي
417
توسعه شاخص دسترسي، با توجه به مفهوم حمل‌ونقل پايدار (مطالعه موردي: بازارهاي كوثر شهر اصفهان)
418
توسعه شاخص سازه‌اي ريل با استفاده از داده‌هاي مستخرج از آزمايش التراسونيك
419
توسعه شاخص شدت آلودگي فلزات سنگين در رسوبات محيطهاي آبي
420
توسعه شاخص مقاومت در برابر هشدار جهت اندازه گيري خاصيت اينرسي نمودارهاي كنترل مربوط به مشخصه هاي وصفي
421
توسعه شاخص هاي قابليت فرآيند در بحث كنترل آماري فرآيند (SPC)
422
توسعه شاخص هاي كيفي درب بازكن تصويري با استفاده از الگوبرداري از بهترين ها در شركت تامر
423
توسعه شاخص هندسي خط به كمك روش PSD و تعيين روابط آن با شاخص هاي ديگر
424
توسعه شاخص‌هاي قابليت فرآيند براي فرآيندهاي چند مرحله‌اي و چندمتغيره
425
توسعه شاخصهاي بهره وري در تعمير و نگهداري صنايع سيم و كابل كشور
426
توسعه شاخصهاي سرمايه گذاري سبز در طرحهاي صنعتي ايران ﴿ مطالعه صنعت خودرو ﴾
427
توسعه شادكامي بر پايه مولفه هاي بهداشت روان،دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه
428
توسعه شايستگي بر پايه ي كارآفريني مديران
429
توسعه شبكه زنجيره تأمين چند هدفه پايدار براي محصولات فسادپذير با تقاضاي احتمالي و وابسته به قيمت (مطالعه موردي صنعت قارچ)
430
توسعه شبكه عصبي پويا به منظور بهينه سازي سبد سرمايه گذاري
431
توسعه شبكه هاي عصبي با ساختار عميق و بازگشتي به منظور بازشناسي مقاوم كلمات در گفتار پيوسته
432
توسعه شبكه هاي عصبي براي تلفيق بهينه دانش زباني - واژگاني با اطلاعات صوتي - آوايي در سيستم هاي بازشناسي گفتار
433
توسعه شبكه هاي عصبي براي دسته بندي در كاربردهاي مالي
434
توسعه شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر انرژي با استفاده از روش هاي فازي
435
توسعه شبكه‌ي گاز طبيعي تحت عدم قطعيت
436
توسعه شبيه ساز ++^ OMNet جهت تسهيل شبيه سازي سوئيچ شبكه
437
توسعه شبيه ساز تركيبي مخازن شكاف دار با توانايي مدلسازي انتقال جرم درون فازي و ميان فازي با استفاده از روش حل همزمان
438
توسعه شرايط مرزي مرتبة بالا در انتشار امواج الاستيك و كاربرد آن در تحليل ديناميكي سدهاي بتني
439
توسعه شهري و بهبود مديريت زمين در منطقه 7 شهر كرج
440
توسعه شيوه نوين توليد آنتروپي در ارزيابي رفتار خرابي تك لايه و چندلايه هاي متعامد كامپوزيتي زمينه پليمري تحت بارهاي خستگي تك محور
441
توسعه صادرات مبتني بر هدفمند كردن يارانه ها و ارائه مدل مناسب: محصولات غذايي
442
توسعه صنعت كشتي سازي در ايران
443
توسعه صنعت گردشگري با بهره گيري از استمرار حضور زائرين (نمونه موردي شهر مشهد)
444
توسعه ضرائب مدل ماسكينگام غير خطي با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و الگوريتم ژنتيك
445
توسعه ضوابط و شاخص هاي برنامه ريزي ،طراحي ومديريت معماري گردشگري شهري پايدار (نمونه مطالعاتي : پارك شيرين ، كرمانشاه ، ايران (
446
توسعه طرح پلاستيك مبتني بر عملكرد در سازه هاي فولادي خمشي با احتساب اثر اندركنش خاك و سازه
447
توسعه ظرفيت مديريت ورهبري درسازمان هاي دولتي با بهره گيري از ويژگي هاي برجسته سرداران شهيد
448
توسعه عامل هاي وفق پذير با با قابليت يادگيري كوتاه مدت و بلند مدت در محيط هاي چند عاملي
449
توسعه عملكرد روش هاي تعمير خطوط لوله فاضلاب به كمك روش هاي نوين حفاري هاي بدون ترانشه
450
توسعه غشاهاي تبادل آنيون براي سيستم الكترودياليز با هدف بهبود گزينش پذيري نيترات
451
توسعه فازي الگوريتم Apriori براي كاوش قوانين وابستگي
452
توسعه فرآيند ساخت و به كارگيري سطوح فوق آب گريز جهت كاهش پساي اصطكاكي
453
توسعه فرآيند محل يابي و بهينه سازي ساخت آجر پروترم با در نظر گرفتن صرفه جويي انرژي
454
توسعه فرآيند و بهينه‌سازي ليچينگ تراوشي كانسنگ اكسيده روي مهدي آباد يزد
455
توسعه فرايند عارضه يابي لجستيك ﴿مطالعه موردي شركت خودرو ساز﴾
456
توسعه فرايند مارتنزيت جهت توليد فولاد فوق ريز دانه/نانو ساختار AISI 201 حاوي نيوبيوم
457
توسعه فرايند و عمليات حرارتي پوشش الكترولس نيكل- فسفر بر روي لايه آلومينيومي آلياژ 7075 كارشده
458
توسعه فرايندهاي ترموشيميايي گازي و پلاسمائي فولاد سمانتاسيون
459
توسعه فرمول بندي روش المان هاي مرزي تركيبي در حل مسائل ورق و انتشار موج
460
توسعه فضاي سبز خصوصي با رويكرد برنامه‌ريزي مشاركتي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
461
توسعه فلوشيت فرآيند فلوتاسيون بر مبناي بزرگ مقياس كردن نتايج آزمايشگاهي (مطالعه موردي: كانسنگ سرب و روي باما)
462
توسعه فناوري هاي تعمير و نگهداري هواپيماي مسافربري با تكيه بر توان داخلي و تجربيات بين المللي
463
توسعه فناوري‎هاي طراحي وساخت زير سيستم‎هاي هواپيماي مسافري با توجه به ظرفيت‎هاي داخلي و تجربيات بين المللي
464
توسعه فولادهاي آستنيتي شبه پايدار Fe-Cr-Mn-N-C نانو/فوق ريزدانه شده توسط عمليات مكانيكي-حرارتي مارتنزيت
465
توسعه فولادهاي آهنگري ميكرو آلياژ شده با تيتانيوم
466
توسعه فيزيكي شهر پردنجان
467
توسعه كاتاليزور همگن و بررسي اثر آن در فرآيند كربونيلاسيون متانولبه اسيد استيك
468
توسعه كاربردي به منظور پردازش و تحليل داده ها در سكوي اينترنت اشيا
469
توسعه كاربردي پرتو گاما در اندازه گيري توان راكتور صفر قدرت آب سنگين
470
توسعه كاربردي نرم افزار OpenSees به منظور تسهيل در مدل سازي و تحليل غيرخطي سازه هاي ساختماني
471
توسعه كارت امتيازي متوازن بر اساس پويايي سيستم و نظريه بازيها مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 تهران
472
توسعه كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)
473
توسعه كامپوزيت ريختگي آلومينيم -آلوميناي درجا توسط واكنش آلومينيوترمي پودر فعال آلومينيوم - اكسيد روي
474
توسعه كامپوزيت سطحي Al-Fe برسطح آلياژ Al6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
475
توسعه كامپوزيت هاي Al- TiB2 نانو ساختار با روش آلياژسازي مكانيكي، سينتر پلاسمايي جرقه اي و اكستروژن گرم
476
توسعه كامپوزيت هاي نانوساختارAl-Al3V و﴿َAl-(Al3-Al2o3 براي كاربرد در دماي بالا
477
توسعه كد DSMCبراي شبيه سازي جريان رقيق شده در ميكرو/نانومحفظه هاي با ديوارهي متحرك به روشIP
478
توسعه كد المان محدود غيرمحلي جهت بررسي ميدان‌هاي حاوي گراديان‌هاي تنش-كرنش بالا
479
توسعه كشاورزي با تاكيد بر گذار از كشاورزي سنتي به كشاورزي پايدار در شهرستان زرين دشت
480
توسعه كمي مدل كانو با استفاده از تبديل لگاريتم خطي منحني هاي ويژگي هاي كيفيت مطالعه موردي در آژانس هواپيمايي امين پرواز اصفهان
481
توسعه كنترل پيش‌بين با استفاده از توابع لاگر براي سيستم‌هاي تغييرپذير با زمان
482
توسعه كنترل كننده هاي فازي براي الگو ريتم آنيلينگ شبيه سازي شده و كاربرد آن درمسئله زمانبندي كارگاه گردش كاري
483
توسعه كنترل كننده و مشاهده گر تطبيقي-فازي-لغزشي و كاربرد آن در كنترل موقعيت و نيروي ربات شش پايه
484
توسعه گرت فازي براي زمان بندي پروژه ها
485
توسعه گردشگري زيارتي بر اساس آموزه هاي ديني
486
توسعه ماتريس تصميم‌گيري براي انتخاب استراتژي نوآوري و رتبه‌بندي گزينه‌ها بر اساس شاخص‌هاي پذيرش نوآوري و قابليت دسترسي به نوآوري با استفاده از روش تاپسيس- با مطالعه موردي در شركت‌هاي دانش‌بنيان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
487
توسعه مالي محلي و رشد اقتصادي در ايران
488
توسعه متدلوژي بومي متناسب با شرايط ايران براي انتخاب ERP
489
توسعه متدلوژي طراحي كاراي استقرار تسهيلات توزيع خون
490
توسعه متدلوژي كاهش آب بدون درآمد با تكيه بر تفكر ناب_ مطالعه موردي شركت آبفاي منطقه يك تهران
491
توسعه متدلوژي يكپارچه پايدار ارزيابي اقتصادي- فني كاربرد تلفيقي از انرژي هاي تجديدپذير و انرژي نيروگاه هاي سيكل تركيبي در ساختمانهاي صنعتي ايران
492
توسعه متدولوژي ارزيابي سرمايه گذاري مشترك در شركت هاي خدماتي با استفاده از مفهوم ناب (مطالعه موردي: شركت خدماتي-تفريحي عصرجديد)
493
توسعه متدولوژي ارزيابي فني و اقتصادي جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير در صنايع نيروگاهي
494
توسعه متدولوژي ارزيابي قابليت اطمينان نگهداري و تعميرات (مطالعه مورديلكوموتيوهاي GM راه آهن ايران)
495
توسعه متدولوژي ارزيابي هزينه تكميل پروژه با در نظر گرفتن ارزش زماني تاخيرات مجاز با استفاده از تكنيك ارزش كسب شده (مطالعه موردي: حوضچه آبگير بخش خشكي فاز 19 پارس جنوبي)
496
توسعه متدولوژي افزايش كيفيت عملكرد با توجه به اولويت بندي عمليات برون سپاري و تغييرات ساختار سازماني (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي مخازن سبز عسلويه)
497
توسعه متدولوژي براي مكان يابي مناسب ايستگاه هاي سوخت گيري CNG در يك شهر
498
توسعه متدولوژي رويكرد ناب در بخش خدمات بيمارستاني ايران
499
توسعه متدولوژي فني و اقتصادي انتخاب پوششهاي سقفي در مناطق مختلف خغرافيايي ايران با استفاده از مفهوم مهندسي ارزش
500
توسعه متدولوژي كاهش ضايعات با استفاده از مفهوم توليد ناب در صنايع جانبي خودرو فرآيند ماشيننكاري توپي چرخ جلو پژو 405 مطالعه مورد شركت فرا صنعت شمال
501
توسعه محاسباتي فرضيه هسته ي ديناميك در هشياري
502
توسعه محصول جديد با استفاده از تركيب روش QFD و DOE (مورد مطالعه : محصولات كنجدي يزد)
503
توسعه محصول جديد با ايجاد نوآوري در محصول موجود (مطالعه¬ موردي: طراحي و ساخت بطري پلاستيكي روغن نباتي مايع)
504
توسعه محصول جديد با رويكرد تركيبي تاناكا و MADM فازي (مورد مطالعه : شركت صنايع غذايي نكودشت فارس)
505
توسعه محصول جديد پوشاك ﴿NPD)
506
توسعه محصول جديد در محيط مهندسي همزمان براي يك محصول نساجي ( مطالعه موردي)
507
توسعه محصولات جديد كنجدي، تحليلي بر مشخصات كيفي محصول و فرايند با كاربرد روش هاي QFD و DOE
508
توسعه محيط پروتكل براي تحليل پروتكل هاي 25.x و IP/TCP
509
توسعه محيط يكپارچه جهت طراحي يك متحرك دريايي در مرحله مفهومي
510
توسعه مدل bsc براي سيستم هاي خدماتي با تاكيد بر فرآيندهامطالعه موردي(شركت برق منطقه اي زنجان )
511
توسعه مدل CLSP با در نظر گرفتن معيارهاي مقاومت
512
توسعه مدل CLSP براي برنامه ريزي نورد گرم
513
توسعه مدل Davis & Venkatesh جهت بزرسي عوامل موثز بز پذيزش فناوري اطلاعات در شزكت مادر تخصصي فزودگاه هاي كشور
514
توسعه مدل EAPدر آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
515
توسعه مدل FAP در آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
516
توسعه مدل MRPباتقاضا وتامين فازي
517
توسعه مدل QFD (توسعه همترازي كيفي ) در طراحي نرم افزار با توجه به نيازهاي مشتري
518
توسعه مدل Venkatesh & Davis جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور.
519
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺯﻭﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻳﺶ ﺭﻳﻞ
520
توسعه مدل ارزش ويژه‌ي برند بر مبناي ابعاد فرهنگي هافستد
521
توسعه مدل ارزيابي توان بالقوه بازار در مناطق مختلف فروش با استفاده از تكنيكهاي تحليل پوششي داده هاي بازار و فرآيند تحليل سلسله مراتبي و بكارگيري آن در سازمان پنبه ريز
522
توسعه مدل ارزيابي خستگي - خزشي توربين گاز تحت بارهاي ترمومكانيكي در چارچوب مكانيك خرابي محيط پيوسته
523
توسعه مدل ارزيابي رضايت مشتري در صنعت ريلي مطالعه موردي در شركت رجاء
524
توسعه مدل ارزيابي رضايت مشتريان با رويكرد تجارت الكترونيك در ايران
525
توسعه مدل استوار طراحي شبكه زنجيره تأمين خون با اولويت تحويل و تخصيص تحت شرايط عدم قطعيت استاد راهنما
526
توسعه مدل اطلاعاتي - آماري براي ترافيك سنجي پست
527
توسعه مدل افزايش انتشار در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر ارزش گذاري محصول نوآورانه در شرايط غير رقابتي
528
توسعه مدل اقتصادي تعيين قيمت و سطح سرويس كالاي ساخت‌مجدد در شرايط عدم اطمينان
529
توسعه مدل اقتصادي و فني جايگزيني انرژي هاي نو (باد) در شهرهاي كوچك ايران
530
توسعه مدل اكسيژن محلول در رودخانه زاينده رود با استفاده از حل عددي معادله انتقال - انتشار املاح
531
توسعه مدل الگوريتم گويال با در نظر گرفتن محدوديت فضاي انبار براي سفارش تجمعي
532
توسعه مدل الگوريتم گويال با در نظر گرفتن محدوديت فضاي انبار براي سفارشات تجمعي(Joint replenishment )
533
توسعه مدل انتخاب تامين كنندگان و توزيع با نگرش مديريت زنجيره عرضه
534
توسعه مدل اندازه گيري نوآوري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا
535
توسعه مدل اندازه گيري نوآوري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مينا طط
536
توسعه مدل بازنمايي دانش بر اساس موتور استنباج انعطاف پذير
537
توسعه مدل بحران جهت تامين و حمل‌و‌نقل با درنظر گرفتن تامين كنندگان خارجي به صورت مدل‌هاي بازي غيرقطعي
538
توسعه مدل برا ي فرآيند ocm در فشار بالا و بهينه سازي شرايط عملياتي راكتور بستر ثابت
539
توسعه مدل براي ارزيابي ايده هاي نوآورانه
540
توسعه مدل براي پديده نرم شوندگي در غشاهاي پليمري و بررسي تجربي اين پديده در غشاهاي زمينه مركب PEI/TiO2 و تاثير عمليات گرمايي بر عملكرد غشاي PEI
541
توسعه مدل برنامه ريزي استراتژيك با نگرش بهره وري تحقيق موردي در صنايع روغن خوراكي
542
توسعه مدل برنامه ريزي استراتژيك مبنا بر اساس رويكرد كارت امتيازي متوازن
543
توسعه مدل برنامه ريزي انرژي با در نظر گرفتن منابع انرژي تجديد ناپذير و تجديد پذير با استفاده از برنامه ريزي خطي
544
توسعه مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين معكوس با تقاضاي غير-قطعي
545
توسعه مدل برنامه ريزي توليد با استفاده از تكنيك برنامه ريزي آرماني فازي در صنايع غذايي
546
توسعه مدل برنامه ريزي چند هدفه، چند محصولي، چند دوره اي در زنجيره تامين با رويكرد بهبود هزينه مصرف انرژي تحت شرايط عدم قطعيت
547
توسعه مدل برنامه ريزي رياضي چندسطحي خطي - غيرخطي با تاكيد بر مدل خطي - كوادراتيك
548
توسعه مدل برنامه ريزي مقاوم مسير يابي براي مركز تخليه و بارگيري همزمان
549
توسعه مدل برنامه ريزي منابع ساخت ﴿MRPII﴾در محيط تعميرگاهي ازنوع بازسازي
550
توسعه مدل برنامه نويسي الگوريتم مورچگان جهت توليد قوانين معاملات سهام در بورس
551
توسعه مدل برنامه نويسي ژنتيك براي توليد قوانين معاملات سهام در بورس تهران
552
توسعه مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور با ماموريت هاي پيچيده (مطالعه موردي: سازمان فضايي ايران)
553
توسعه مدل بهينه تعيين سبدپروژه در شرايط عدم اطمينان با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره(انتگرال فازي)
554
توسعه مدل بهينه سازي آبياري سطحي بر اساس بيلان حجم و الگوريتم هاي فراابتكاري
555
توسعه مدل بهينه سازي فراگير انتخاب پرتفليوي پروژه هاي تحقيق و توسعه ( R&D )
556
توسعه مدل بهينه سيستم هاي چندگانه تامين و توزيع آب شهري
557
توسعه مدل پارامتريك المان محدود پروگزيمال فمور براي پيش بيني احتمال شكست هيپ
558
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل و نقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
559
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل و نقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
560
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل‌ونقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
561
توسعه مدل پخش آلودگي هوا ﴿AERMXD﴾ در نرم افزار MATLAB
562
توسعه مدل پديده شناختي ديناميكي و شبيه سازي ديناميكي تيكنرهاي صنعتي
563
توسعه مدل پيش بيني زمان سفر اتوبوس BRT با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان به همراه تحيل اجزاي اصلي
564
توسعه مدل پيمانه‌اي براي شبكه حسّگر بي‌سيم خطي مبتني بر 6LoWPAN جهت استفاده در اينترنت اشياء
565
توسعه مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي و ارائه روشي براي محاسبه كارايي سازمان هاي پيچيده
566
توسعه مدل تحليل پوششي داده‌ها با هدف اعتبارسنجي متقاضيان گروه‌ بندي شده تسهيلات بانكي
567
توسعه مدل تحليلي ارزيابي تورم در تونل ها
568
توسعه مدل تحليلي براي تحليل الاستوپلاستيك تونل ها با در نظر گرفتن معيار غيرخطي براي زمين اطراف
569
توسعه مدل تخريب شيميايي لايه كاتاليست كاتدي PEM تحت شرايط عملياتي مختلف بر اساس پارامترهاي ساختاري موثر
570
توسعه مدل تركيبي GRA و BSC به منظور ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان استراتژيك در زنجيره تامين كنندگان مطالعه موردي يكي از شركتهاي خودرو قطعه ساز خودرو
571
توسعه مدل ترموديناميكي براي سيالات تجمعي برمبناي تئوري شيميايي تجمع پيوستهمبناي تئوري شيميايي تجمع پيوسته
572
توسعه مدل ترموديناميكي مناسب در جذب هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي
573
توسعه مدل تشخيص الگوي فازي به منظور ارزيابي پتانسيل فرسايش پذيري حوضه ها بر مبناي روشPSIAC
574
توسعه مدل تصادفي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران ﴿با مطالعه موردي زلزله شهر تهران ﴾
575
توسعه مدل تصميم سازي سرند بالاست در خطوط ريلي مبتني بر شاخص كيفي بالاست
576
توسعه مدل تصميم گيري تركيبي براي قيمت گذاري عادلانه فناوري در فرايند تجاري سازي
577
توسعه مدل تصميم گيري گروهي براي تخصيص بهينه ايستگاه هاي كاري بارويكرد قابليت اطمينان و برنامه ريزي آرماني
578
توسعه مدل تلفيقي براي تعيين آميخته بهينه جراحي‌ها و تخصيص ظرفيت سرويس‌هاي جراحي
579
توسعه مدل توليد اقتصادي با درنظر گرفتن خرابي تصادفي ماشين، تحويل هاي چندگانه و توليد ضايعات
580
توسعه مدل توليد- موجودي با در نظر گرفتن خرابي محصولات و خرابي تصادفي ماشين و برنامه بازرسي
581
توسعه مدل توليد و موجودي كالايزوال‌پذير با نرخ زوال احتمالي در يك زنجيرهتأمين دو‌سطحي
582
توسعه مدل جامع ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي دولتي كشور
583
توسعه مدل جديد GARCH و شبكه عصبي جهت پيش¬بيني نوسان¬پذيري بازده پورتفوي
584
توسعه مدل جديدي براي پيش بيني قابليت اعتماد محصولات بر اساس رويكرد بيز
585
توسعه مدل چند مقياسه استحكام چسبندگي سلولي سرطاني
586
توسعه مدل چندسطحي به منظور مكان يابي - تخصيص مراكز امداد در شرايط بحران و عدم قطعيت
587
توسعه مدل چندعاملي چندسطحي اثرات راديوتراپي بر رشد تومورهاي سرطاني
588
توسعه مدل چندهدفه مسأله موازنه زمان-هزينه-كيفيت پروژه با افراز فعاليت ها
589
توسعه مدل چندهدفه مكان‌ يابي تخصيص سلسله مراتبي طرح پزشك خانوار با درنظر گرفتن زمان سفر و نرخ خدمت دهي
590
توسعه مدل حسابداري آب مبتني بر رويكرد WA‎+‎
591
توسعه مدل خستگي به روش انرژي جهت تخمين عمر‌خستگي نانوكامپوزيت مت‌شيشه/نانو‌الياف‌كربن/اپوكسي
592
توسعه مدل داده كاوي در طراحي محصول مشتري مدار
593
توسعه مدل دومرحله اي زنجيره امداد در فازهاي آمادگي و پاسخ، در شرايط عدم قطعيت (برنامه ريزي استوار و احتمالي) برمبناي تئوري بازي ها
594
توسعه مدل راهبردي زنجيره‌ تأمين سبز با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و LFPP ( مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه اصفهان)
595
توسعه مدل رتبه بندي ترجيحي و تحليل روش هاي حل آن
596
توسعه مدل رفتاري هايپوپلاستيك در پيش‏بيني رفتار خاك¬هاي اشباع و غير اشباع تحت بارگذاري يكنواخت
597
توسعه مدل رياضي (صف )جهت بهينه سازي سيستم تخصيص منابع و زمان انتظار بيماران، مطالعه موردي (بيمارستان كوثر) با استفاده از ابزار شبيه سازي
598
توسعه مدل رياضي اولويت بندي پروژه هاي تعمير و نگهداري پلها
599
توسعه مدل رياضي براي خريد اقتصادي چند كالا در موقعيت تقاضا و تورم احتمالي با محدوديت سرمايه
600
توسعه مدل رياضي براي سيستم هاي موجودي چنداچلون در پشتيباني نظامي
601
توسعه مدل رياضي براي طراحي شبكه زنجير تامين با در نظر گرفتن وسايل حمل و نقل و مكان يابي مراكز توزيع
602
توسعه مدل رياضي چندهدفه براي شبكه يكپارچه و تاب آور انرژي برق در شرايط عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه برق استان گيلان
603
توسعه مدل رياضي چندهدفه براي شبكه يكپارچه و تاب آور انرژي برق در شرايط عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه برق استان گيلان
604
توسعه مدل رياضي چندهدفه جهت مكانيابي تسهيلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي، مطالعه موردي تسهيلات زباله سوزي شهر تهران
605
توسعه مدل رياضي درشرايط عدم قطعيت ، جهت انتخاب تامين كنندگان (مطالعه موردي : بخش دارويي بيمارستان شريعتي)
606
توسعه مدل رياضي زمانبندي سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن محدوديت نيروي انساني بر مبناي كمينه سازي حركات بين و درون سلولي
607
توسعه مدل رياضي لجستيك معكوس با رويكرد طراحي شبكه در زنجيره‌ي تأمين پسماندهاي شهري
608
توسعه مدل رياضي مكان يابي تسهيلات در شبكه توزيع با در نظر گرفتن پارامترهاي احتمالي
609
توسعه مدل رياضي مكانيابي هاب تحت اختلال با رويكرد مقاوم‌سازي
610
توسعه مدل رياضي نامعين چندهدفه جهت مكانيابي مراكز امدادي در زنجيره‌ي تامين بشردوستانه
611
توسعه مدل ريسك ادراك شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري ( يك رويكرد تركيبي)
612
توسعه مدل ريسك ادراك شده مشتريان حقيقي خدمات سرمايه گذاري در بازار مالي (شهرهاي يزد و تهران به عنوان مورد مطالعه)
613
توسعه مدل ريسك تصادفات آزادراه ها با استفاده از تكنيك تداخل ترافيك
614
توسعه مدل زمان¬بندي در سلول¬هاي توليدي رباتيك سه ماشينه با مخزن ابزار محدود و اهداف چندگانه
615
توسعه مدل زمانبندي با درنظر گرفتن برونسپاري تحت شرايط عدم قطعيت
616
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ
617
توسعه مدل زنجيره تامين سبز در شرايط عدم قطعيت تقاضا براي كالاهاي فاسدشدني دارويي و به كمك روش فراابتكاري رقابت استعماري
618
توسعه مدل سازي سيستم هاي عصبي – فازي با كاربرد در بازار سهام
619
توسعه مدل سازي و شبيه سازي رفتار ديناميكي موتور احتراق داخلي ملي بنزيني
620
توسعه مدل سرمايه گذاري با پريودهاي متفاوت با استفاده از مدلهاي در حالتهاي فازي و احتمالي or
621
توسعه مدل سرمايه گذاري با پريودهاي متفاوت با استفاده از مدلهاي در حالتهاي فازي و احتمالي OR
622
توسعه مدل سروكوال براي ارزيابي برنامه درسي
623
توسعه مدل سيستم اطلاعات پروژه بر مبناي رويكرد زنجيره بحراني
624
توسعه مدل سيستم اطلاعات پروژه بر مبناي رويكرد زنجيره بحراني CCPM
625
توسعه مدل سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط‏زيست ويژه طرح‏هاي عمراني شهري
626
توسعه مدل سيستمهاي ديناميك فازي به وسيله نقشه مفهومي فازي FCMبا استفاده از روشهاي داده كاوي
627
توسعه مدل شبيه سازي-بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چندمخزنه برقابي
628
توسعه مدل طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان
629
توسعه مدل عامل بنيان براي ارزيابي ايده بانكداري آب با استفاده از چهارچوب رفتاري مبتني بر اعتقادات، تمايلات و اقدامات هر عامل
630
توسعه مدل عددي بدون شبكه حداقل مربعات گسسته و استفاده از آن در جريان¬هاي دوفازي
631
توسعه مدل عددي به منظور تحليل لرزه اي خطوط ريلي
632
توسعه مدل عددي دوبعدي)ميانگينگيري شده در عمق( شبيه ساز جريان غير ماندگار و كاربرد آن در شبيهسازي شكست سد
633
توسعه مدل عددي غير خطي مانور شناور در موج منظم
634
توسعه مدل عددي يك بعدي هيدروديناميك جريان و انتقال رسوب همراه با تلفات نشت در يك سيستم رودخانه اي استاد
635
توسعه مدل عوامل موثر بر رفتار تسهيم دانش بر اساس ديدگاه مدل RMT در شركت هاي انفورماتيكي
636
توسعه مدل فشرده ترانزيستور تحت كرنش به منظور بهبود مشخصات فني ادوات ديجيتال
637
توسعه مدل قطعه بندي نرم در بازشناسي كلمات كسسته و متصل
638
توسعه مدل كاربرد تفكر ناب در ساختار مديريت پروژهها)فاز ساخت و راهاندازي( در صنعت نفت
639
توسعه مدل كارت امتيازي متوازن براي واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع دفاعي؛ مطالعه موردي سازمان هوافضا
640
توسعه مدل كسب و كار با استفاده از دانش مشتري و توسعه عملكرد كيفيت ( مطالعه موردي: دانشگاه ايوان‌كي)
641
توسعه مدل كسب و كار با استفاده از كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي شركت سايپا يدك ﴾
642
توسعه مدل كسب‌وكار با استفاده از مدلBMC و روش AHPمبتني بر مديريت دانش2 در شبكه فروش صنعت بيمه
643
توسعه مدل كنترل دسترسي نقش محور جهت تامين امنيت سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات
644
توسعه مدل كنترل موجودي دوسطحي با تقاضاي احتمالي
645
توسعه مدل كنترل موجودي قطعي براي كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن كمبود پس افت و تخفيف مقداري
646
توسعه مدل كيفيت در بخش خدمات ﴿كاربرد موردي صنعت برق -بخش توزيع ﴾
647
توسعه مدل گودسان به منظور ارزيابي آمادگي سازماني از منظر سلامت، ايمني و محيط زيست به همراه مطالعه موردي
648
توسعه مدل لجستيك معكوس چند دوره ‌اي در شرايط عدم قطعيت
649
توسعه مدل ماركوفي به منظور ارزيابي ريسك پروژه
650
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش بيني خواص انتقالي مخلوط دو جزيي مايعات يوني
651
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش بيني خواص ويسكوزيته، كشش سطحي، ظرفيت گرمايي و انتالپي اضافي مخلوط هاي دو جزيي مايع هاي يوني با آب يا الكل
652
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش‌بيني خواص فيزيكوشيميايي مخلوط دو‌جزئي مايع‌هاي يوني با آب يا الكل
653
توسعه مدل محاسباتي شارژ كوره القايي و مطالعه پارامتري ذوب‌گيري فولاد AISI 1330
654
توسعه مدل مديريت درآمد براي سيستم هاي توليدي ساخت بر اساس سفارش
655
توسعه مدل مديريت روابط مشتري و پيش بيني رفتار مشتريان با استفاده ‏از تكنيك هاي انتخاب خصيصه
656
توسعه مدل مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
657
توسعه مدل مديريت موجودي چند هدفه در شبكه تامين خون با در نظر گرفتن عدم قطعيت در عرضه و تقاضا و لحاظ نمودن معيار تازگي خون
658
توسعه مدل مرجع فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانشگاه هاي ايران ﴿ مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان﴾
659
توسعه مدل مرجع فني فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانشگاه هاي ايران(مطالعه موردي:دانشگاه اصفهان)
660
توسعه مدل مسيريابي موجودي تصادفي در زنجيره تامين كالا
661
توسعه مدل مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني بر اساس مدل تصميم گيري چند معياره
662
توسعه مدل مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني بر اساس مدل تصميم گيري چند معياري
663
توسعه مدل مكان يابي پوشش با شعاع تدريجي و تصادفي درحالت پوشش همكارانه
664
توسعه مدل مكان يابي چند هدفه براي برنامه ريزي لجستيك امداد در مديريت بحران (مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
665
توسعه مدل مكان يابي فرامليتي با استفاده از تركيب روش هاي MCDM و مدل هاي پوششي مكان يابي تحت شرايط عدم اطمينان
666
توسعه مدل مكان¬يابي تسهيلات با استفاد از مفهوم لجستيك معكوس در حالت ريسك
667
توسعه مدل موجودي چند هدفه چند محصولي چند سطحي با عدم قطعيت در تقاضا
668
توسعه مدل موجودي در زنجيره تأمين حلقه بسته براي كالاي فاسد شدني با تقاضاي احتمالي و وابسته به قيمت
669
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
670
توسعه مدل نظارتي / مديريتي پشته پروتكلي IP/TCP
671
توسعه مدل هاي بهينه سازي مختلف در زمينه نمونه گيري براي پذيرش بر اساس مفهوم طول دنباله تعداد قطعات سالم متوالي
672
توسعه مدل هاي تعالي سازماني به مظور سنجش دقيق سازمانها با توجه به رويكرد مدل تعالي سازماني (M&H( BUSINESS EXCELLENCE DIAMOND MODEL
673
توسعه مدل هاي جديد براي كنترل فرآيند (در رد يا قبول ) محصول و كاربرد آن در شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
674
توسعه مدل هاي چند پاسخه درجهت بهبود مشخصه هاي كيفيت در سيستم هاي چندمرحله اي
675
توسعه مدل هاي چندمتغيره در تعيين تعداد و سهم منابع عمده آلاينده هاي ذره اي در شهر تهران
676
توسعه مدل هاي دسته بندي و استخراج قواعد بر مبناي نوع داده
677
توسعه مدل هاي رفتاري الاستو پلاستيك جامع و مدل سطح در پيش بيني رفتار دوره اي خاك ها
678
توسعه مدل هاي شكل پذير مبتني بر لبه براي بخش بندي توده هاي موجود در تصاوير سه بُعدي اولتراسوند پستان
679
توﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺿﻄﺮاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
680
توسعه مدل هاي مديريت زنجيره تأمين در حوزه مديريت تداركات پروژه
681
توسعه مدل هاي موجودي وقتي مدت تحويل متغير و قابل كنترل است
682
توسعه مدل هاي نظري و كاربرد روش هاي تجربي در اندازه گيري خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت
683
توسعه مدل هاي نگهداري دري و تعميرات دروارانتي تمديد شده در بعدي كارشناسي ارشد
684
توسعه مدل هاي نگهداري و تعميرات در وارانتي تمديد شده دوبعدي
685
توسعه مدل هايي براي برنامه ريزي پردازنده هاي موازي و غيريكسان با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي انجام كار
686
توسعه مدل هايي براي صف هاي گروهي با چند عامل خدمت
687
توسعه مدل هماهنگ توليد و حمل تك فروشنده- تك خريدار با در نظر گرفتن مدل تخفيف در ساختار هزينه حمل و نقل
688
توسعه مدل هيدرولوژيكي جهت شبيه سازي رواناب در دامنه و آبراهه هاي فرعي ﴿مطالعه موردي : پايگاه سنگانه خراسان رضوي﴾
689
توسعه مدل هيدرولوژيكي-اقتصادي براي مديريت كمي و شوري منابع آب در سطح حوضه با استفاده از روش بهينه سازي-شبيه سازي؛مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله
690
توسعه مدل و روش حل براي مسأله عمومي تخصيص
691
توسعه مدل و روش حل براي مسائل تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها با محدوديت ظرفيت انبار
692
توسعه مدل يادگيري جمعي مبتني بر عامل : كاربرد در مسأله توسعه استراتژي عمليات
693
توسعه مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل و زمان بندي توليد و توزيع در زنجيره تأمين
694
توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها
695
توسعه مدل يكپارچه سازي تصميمات ره نگاشت فناوري با استفاده از پرومته فازي
696
توسعه مدل يكپارچه سازي تصميمات ره‌نگاشت فناوري با استفاده از پرومته فازي
697
توسعه مدل يكپارچه لجستيكي زنجيره تأمين به صورت چند محصولي در شرايط عدم قطعيت تقاضاي محصولات بازگشتي
698
توسعه مدل يكپارچه مكان يابي- مسيريابي-موجودي در طراحي شبكه زنجيره تامين تحت عدم قطعيت
699
توسعه مدل‌هاي تصميم‌گيــري بـراي مديريـت زنجيـره تأمين سبـز
700
توسعه مدل‌هاي شبيه سازي براي تخمين زمان تخليه خودرو در شرايط بحران با ارزيابي نقش مسيرهاي جايگزين ( مطالعه موردي شبكه شهري مشهد)
701
توسعه مدل‌هايي به منظور ارزيابي پتانسيل مچاله‌شوندگي در پروژه‌هاي تونل‌سازي
702
توسعه مدل‌هايي به‌منظور تحليل ريسك سيستمي در يكي از بازارهاي مالي ايران
703
توسعه مدل¬هاي جانمايي بهينه كشتي هاي كانتيـنري در بنادر با رويكرد كاهش آلاينده هاي زيست محيطي انتشار يافته از اگزوز شناورها
704
توسعه مدلCENTDIANبا وزن تقاضاهاي احتمالي گسسته با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت تسهيلات و محدوديت شعاع پوشش
705
توسعه مدلEAP در آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
706
توسعه مدلسازي و پياده سازي رله هاي ديستانس و ديفرانسيل جهت عملكرد آنان در محاسبات اتصال كوتاه و پايداري گذرا
707
توسعه مدلهاي برنامه ريزي تصادفي براي انتخاب سبد دارايي چنددوره‌اي
708
توسعه مدلهاي توليد سلولي در شرايط عدم قطعيت
709
توسعه مدلهاي حوزه تصادفي شرطي براي شناسايي عملهاي انسان
710
توسعه مدلهاي كنترل موجودي دو سطحي اقلام فاسدشدني با در نظر گرفتن اثرات تورم
711
توسعه مدل‏هاي مكان‏يابي تسهيلات در شبكه‏هاي چندسطحي لجستيك معكوس
712
توسعه مدلهاي هندسي براي مسائل تبادل زمان - منابع با پنجره هاي زماني و محدوديت منابع
713
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي
714
توسعه مدلهايي براي تلفيق طراحي پارمتر و طراحي تلرانس
715
توسعه مدلهايي براي سيستم موجودي دو سطحي اقلام تعميرپذير
716
توسعه مدلهايي جديد براي حل مسايل تعيين اندازه انباشته تك مرحله اي چند محصولي با محدوديت ظرفيت
717
توسعه مدلي از فرايند پرش‌هاي ماركفي در برنامه‌ريزي توليد چندسايتي
718
توسعه مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان با تاكيد بر معيار كيفيت ﴿مطالعه موردي صنعت خودروسازي ﴾
719
توسعه مدلي براي ارزيابي سطح رضايتمندي مشتريان توسعه مدلي براي ارزيابي سطح رضايتمندي مشتريان
720
توسعه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات در صنعت حمل و نقل مسافري ريلي در ايران
721
توسعه مدلي براي ارزيابي وفاداري مشتريان الكترونيكي در چارچوب
722
توسعه مدلي براي ارزيابي وفاداري مشتريان الكترونيكي در چارچوب B2C
723
توسعه مدلي براي انتخاب مناسب ترين روش انتقال تكنولوژي:تجهيزات فناوري نانو به عنوان مطالعه موردي
724
توسعه مدلي براي انتقال اثربخش فناوري در صنايع با رويكرد مديريت دانش
725
توسعه مدلي براي بازاريابي ويروسي با استفاده از خصوصيات گراف در شبكه مشتريان
726
توسعه مدلي براي پيش بيني ريزش مشتريان در صنعت بيمه با استفاده از داده كاوي
727
توسعه مدلي براي پيش بيني لرزش زمين در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش SVR و مقايسه آن با روش هاي تجربي
728
توسعه مدلي براي پيش‌بيني نيرو در نورد ملايم ورق نازك فولادي
729
توسعه مدلي براي تبيين جايگاه مديريت دانش در نقشه استراتژي
730
توسعه مدلي براي تحليل نقص در قطعات خودرو با استفاده از روش تحليل داده اي (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
731
توسعه مدلي براي خلق دانش در زنجيره تأمين دانش توسعه محصولات جديد
732
توسعه مدلي براي قيمتگذاري خدمات با توجه به خرابي محصول در يك سيستم انبار عبوري
733
توسعه مدلي براي كنترل هزينه‌هاي پروژه‌هاي ساخت مبتني بر تركيب رويكرد مديريت ارزش كسب‌شده و مدل منحني يادگيري
734
توسعه مدلي براي گروه هاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران-شمال
735
توسعه مدلي براي گروههاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران شمال
736
توسعه مدلي براي گروههاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران- شمال
737
توسعه مدلي براي گسترش شبكه حمل ‌و نقل عمومي با استفاده از داده ‌كاوي
738
توسعه مدلي براي محاسبه و بهبود پايايي سيستم هاي پيچيده با چندين بعد زماني
739
توسعه مدلي براي مديريت درآمد در صنعت هتلداري با در نظر گرفتن درخواست هاي مختلف رزرواسيون
740
توسعه مدلي براي مسئله ادغامي تخصيص پهلوگاه ها و تخصيص جرثقيل‌هاي اسكله به كشتي‌ها در پايانه‌هاي كانتينري با در نظر گرفتن جرثقيل‌هاي غيرمشابه (مطالعه موردي : بندر شهيد رجايي )
741
توسعه مدلي براي مسأله مكان يابي كمان-هاب تحت شرايط عدم قطعيت
742
توسعه مدلي براي نظركاوي مشتريان الكترونيكي در زبان فارسي با ارائه الگوهاي زباني جديد
743
توسعه مدلي براي همكاري و رقابت همزمان در زنجيره تامين
744
توسعه مدلي به منظور بهينه سازي ارزش پايدار
745
توسعه مدلي به منظور تخمين مقاومت فشاري سنگ هاي ساختماني كربناته بعد از چرخه هاي ذوب و انجماد با استفاده از آزمايش¬هاي غيرمخرب
746
توسعه مدلي پايدار جهت تصميم گيري چند معياره در شرايط عدم قطعيت براي انتخاب تأمين كننده با ملاحظه اختلال (مطالعه موردي: شركت توليد ترانسفورماتور)
747
توسعه مدلي جهت انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار با تأكيد بر ابعاد زيست محيطي- اقتصادي
748
توسعه مدلي جهت اندازه گيري ريسك در ماتريس هاي پورتفوليو
749
توسعه مدلي جهت برآورد زمان پروژه هاي توسعه محصول جديد
750
توسعه مدلي جهت بررسي تاثيرات فرايند مديريت فناوري بر توسعه پايدار ﴿با تاكيد بر مسائل اجتماعي﴾
751
توسعه مدلي جهت پيش بيني قيمت سهام با استفاده از توابع فازي
752
توسعه مدلي جهت رتبه بندي و طبقه بندي شركتهاي موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران
753
توسعه مدلي جهت شبيه سازي رفتار چرخه اي ديوارهاي برشي
754
توسعه مدلي جهت طراحي استوار در فرايند توسعه محصول
755
توسعه مدلي جهت طراحي بسته بندي پايدار مواد غذايي: مطالعه موردي در شركت بسته بندي مواد غذايي
756
توسعه مدلي جهت كمينه‌سازي هزينه‌هاي لجستيك معكوس خودروهاي فرسوده با لحاظ نمودن بخش انتفاعي
757
توسعه مدلي جهت مساله مكان يابي - مسيريابي وسايل وسايل نقليه در زنجيره تامين در حالت پويا با رويكرد عدم قطعيت
758
توسعه مدلي مبتني بر برنامه ريزي پوياي تقريبي به منظور تعيين سياست بهينه اعمال و قيمت گذاري اختيار معامله
759
توسعه مدلي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت در ناحيه زير اشباع
760
توسعه مديريت ارزش كسب شده (EVM) در تخمين هزينه اتمام پروژه با تعيين ضريب عملكرد بهبود يافته با استفاده از مديريت ريسك (مطالعه موردي : پروژهاي حفاظت كاتديك در صنعت نفت و گاز)
761
توسعه مديريت مشاركتي در آموزش وپرورش
762
توسعه مركز شهر تبريز بر مبناي رويكرد توسعه حمل و نقل محور ﴿TOD﴾
763
توسعه مسئله مكان يابي موجودي چند هدفه با هدف كاهش هزينه و افزايش سطح سرويس دهي
764
توسعه مسأله مكانيابي- مسيريابي ظرفيت دار، با افق برنامه ريزي پويا با در نظر گرفتن تقاضاي تحويل و برداشت
765
توسعه مساله چندهدفه مكان‌يابي نقاط انتقال با فرض ظرفيت وسايل حمل و نقل و تسهيلات و اولويت‌هاي متفاوت مشتريان
766
توسعه مساله مسير يابي موجودي با رويكرد زيست محيطي و تقاضاي متغير
767
توسعه معادله حالت بر پايه SAFT براي محلول هاي الكتروليت با تمركز بر خواص ترموديناميكي مشتقي مرتبه دوم
768
توسعه معادله ديفيوژن نوترون در محاسبات قلب راكتورهاي هسته اي با توجه به تئوري شار- مقيد و با استفاده از گراديان¬هاي غير محلي
769
توسعه معادله هاي حالت خانواده ي وان دروالس اصلاح شده به مخلوط مايعات يوني
770
توسعه معماري شناختيPIACTبا توجه به عوامل اضطراب و مطلوبيت اجتماعي از مدل پنج عامل شخصيت
771
توسعه معيار ديناميك احتمال گرايانه براي بهينه سازي جانمايي چاه ها تحت عدم قطعيت به كمك روش هاي تجزيه تانسوري
772
توسعه مفاهيم هندسي در منيفلدهاي با مترهاي آفيني و كاربردهاي آن در نسبيت عام
773
توسعه مفاهيم و ابزارهاي شش سيگما با استفاده از متدولوژي تفكر ناب و مديريت زنجيره تامين
774
توسعه مفهوم ،ارزيابي وضعيت روسازي ، با توجه به اثر كيفيت روسازي ها بر ظرفيت راههاي تحت جريان پيوسته
775
توسعه مفهوم پوش محدب با درنظر گرفتن زواياي دلخواه
776
توسعه مكانو شيميايي نانو كامپوزيت Al6061-TiB2 و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
777
توسعه مكانيزم ايجادكننده تاب مجازي براي انتقال فتيله هاي پنبه اي با مقاومت كم در سرعت ها يا كشش هاي بالا
778
توسعه مكانيزم تأمين زمينه در معماري مديريت زمينه
779
توسعه منحني شكنندگي در سازه هاي بلند بتن آرمه با هسته مركزي با توجه به ارائه مفهوم توزيع مكاني پارامترهاي تحت اثر تحركات لرزه اي دوجهته
780
توسعه منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي پل هاي قوسي شكل عرشه باكس بتن آرمه
781
توسعه منحني‌هاي شكنندگي براي قاب‌هاي خمشي متوسط فولادي با لحاظ اثر ارتفاع و اندركنش خاك و سازه
782
توسعه مواد جاذب مايكروويو نوين در باند ku
783
توسعه مواد متخلخل فلزي جهت كاربرد در پيل سوختي
784
توسعه موتور توصيه گر بافت محور
785
توسعه مودال پوش آور دو درجه آزادي (2DMPA) براي سازه نامتقارن غير الاستيك با تكيه گاه انعطاف پذير و استخراج منحني تقريبي IDA و شكنندگي
786
توسعه موزه سينمايي مجموعه ي باغ فردوس با رويكرد زمينه گرايي با استفاده از فناوري نوين
787
توسعه ميان افزا، رويكردي در جهت ارتقاء كيفيت محيط سكونت (مركز نوآوري علم و صنعت)
788
توسعه ميان افزاي محلات شهري نمونه موردي مركز محله سيروس تهران
789
توسعه ميان‌افزاري براي سرويس‌هاي آگاه به زمينه در محاسبات فراگير با هدف بهبود كارايي منابع
790
توسعه نانو كامپوزيت بر پايه تركيبات بين فلزي AL - Cu بر سطح آلياژ آلومينيوم 7075 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
791
توسعه نانو كامپوزيت سطحي A16061 - A12O3 با استفاده از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي و مشخصه يابي آن
792
توسعه نانو كامپوزيت سطحي Al-Al2O3 بر روي Al2024 با استفاده ار فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
793
توسعه نانو كامپوزيت هاي ريختگي A356-CNT با تزريق پودرهاي كامپوزيتي Al-Ni-P-CNT به درون مذاب
794
توسعه نانو كامپوزيت هاي مس-زير كونيوم-آلوينيوم آمورف با استفاده از فرايند آلياژ سازي مكانيكي
795
توسعه نانو كامپوزيت هيبريدي بر پايه سيستم سه تايي Al-Ni-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ31 طي فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
796
توسعه نانو كامپوزيت هيبريدي در سيستم AL-Ni-O بر سطح قطعات متالورژي پودر با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص مكانيكي و رفتار تريبولوژيكي آن
797
توسعه نانوكامپوزيت Mg-AL2O3 بر سطح آلياژ AZ31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
798
توسعه نانوكامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با ذرات اكسيدي به صورت درجا با استفاده از نانو پودر اكسيدسيليسيم
799
توسعه نانوكامپوزيت سطحي AI356/AI2O3 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تربيولوژيكي آن
800
توسعه نرم افزار آناليز مودال
801
توسعه نرم افزار براي واكنش هاي گاز - جامد غير كاتاليستي
802
توسعه نرم افزار به منظور تعيين تعداد كاميون در سيستم شاول - كاميون با نگرش ويژه به طرح توسعه معدن سنگ آهن
803
توسعه نرم افزار ترسيم دوبعدي خطوط جريان
804
توسعه نرم افزار جهت انتخاب و الويت بندي آبروهاي همسان
805
توسعه نرم افزار مبتني بر وب محاسبه شاخص تاب آوري لرزه اي ساختمان هاي متداول در ايران
806
توسعه نرم افزار مديريت روسازي معابر شهري بر مبناي GIS مطالعه موردي خيابان هاي منتخب شهر اصفهان
807
توسعه نرم افزاري جهت تعيين توابع شكست مواد معدني
808
توسعه نشانگرهاي SCAR درژنوم لوبيا
809
توسعه نظري نمايش مجموعه هاي فازي نوع دوم عام و كاربرد آنها در شناسايي الگوهاي موجود در ريزآرايه هاي بيان ژن
810
توسعه نظريه اختيارات طبيعي با تكيه بر اختيارات استراتژيك در ارزيابي پروژه‌هاي پيچيده سرمايه‌گذاري در شرايط عدم‌قطعيت
811
توسعه نظريه بيوت براي خاك هاي غير اشباع به منظور آناليز تحكيم سدهاي خاكي در زمان ساخت ﴿با اعمال مدل غير خطي و وابسته به تنش حالت بحراني
812
توسعه نظريه مشاركت مردم در محيط برنامه‌ريزي شهري ايران
813
توسعه نمودارهاي كنترل ماركوف - مبنا براي پايش داده‌هاي دودويي همبسته
814
توسعه نمونه اوليه سريع كنترل كننده روي پردازنده هدف و بهينه سازي آن جهت كاربرد كنترل موتور خودرو
815
توسعه نوار ساحلي مطابق با رويكردهاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي
816
توسعه نوار محدود نصف النهاري در حل ارتعاش آزاد پوسته هاي متقارن مركزي
817
توسعه هسته ديناميكي يك مدل گردش كلّي در مختصه قائم سيگما - پي
818
توسعه و اجراي يك چهارچوب استاندارد براي wbs و cbs براي پروژه هاي نفت در فراساحل و خشكي با رويكرد PMBOK
819
توسعه و ارتقاء روش طراحي معكوس پوسته الاستيك براي كسكيد پره هاي نوك تيز به منظور بهبود عملكرد كسكيد طبقه اول يك كمپرسور محوري
820
توسعه و ارزيابي پوشش نانو ساختار حاوي تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح آلياژ Al6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي-اغتشاشي
821
توسعه و ارزيابي پوشش هاي نانوساختار هيدروكسي آپاتيت به روش پاشش حرارتي بر سطح آلياژ منيزيم و عملكرد آنها بر روي سازوكار زيست تخريب پذيري
822
توسعه و ارزيابي خواص تريبولوژيكي پوشش هاي DLC رينگ پيستون و ارزيابي خواص اپتيكي پوشش هاي DLC
823
توسعه و ارزيابي خواص روكش هاي كامپوزيتي اينكونل 718 بر روي فولاد زنگ نزن 304L
824
توسعه و ارزيابي راكتور بيوفيلمي در توليد بيوهيدروژن با روش تخمير تاريك از پساب صنعتي
825
توسعه و ارزيابي مدل حاصل از اتصال مدل هاي SWAP و CSM-CERES-Maize
826
توسعه و ارزيابي مدل عمومي تبادل اطلاعات علمي كتابخانه ديجيتال در بستر اينترنت اشيا
827
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي داشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
828
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي دانشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
829
توسعه و ارزيابي يك بسته نرم افزاري پردازش تصاوير
830
توسعه و ايجاد يك سيستم ترجمه ماشيني فارسي-انگليسي با استفاده از روش هاي آماري و ساختاري
831
توسعه و بررسي رفتار سايشي پوشش هاي ( WC-(FeAl-Bاعمال شده به روش پاشش حرارتيHVOF
832
توسعه و بررسي فرآيند پرعيارسازي روي از محلول باردار ليچينگ كانسنگ اكسيده روي معدن مهدي‌آباد حاوي آهن و منگنز به روش استخراج حلالي
833
توسعه و بهبود الگوريتم بازشناسي عمل شخص روي تصاوير ويدئويي
834
توسعه و بهبود برنامه ريزي توليد و مواد شركت جابون
835
توسعه و بهبود پايگاه دانش بصورت همزمان با استفاده از روش هاي يادگيري تحليلي
836
توسعه و بهبود پلتفرم اينترنت اشياء دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
837
توسعه و بهبود روش هاي مكان يابي غيرفعال منابع سيگنال با استفاده از آمارگان مرتبه چهارم
838
توسعه و بهبود روش‌هاي دوميكروفونه بهسازي گفتار
839
توسعه و بهبود روش‌هاي مكان‌يابي
840
توسعه و بهبود روشهاي جابجايي كلمات در ترجمه ماشيني آماري
841
توسعه و بهبود سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي نانوساختار مسطح با لايه‌هاي انتقال‌دهنده الكترون دي‌اكسيدقلع
842
توسعه و بهبود شبكه هاي ايمني مصنوعي هميار براي حل مسائل بهينه سازي چند وجهي
843
توسعه و بهبود كيفيت روش هاي رايج استخراج پارامترهاي بازنهايي در سيستم هاي بازشناسي گفتار
844
توسعه و بهره وري شبيه سازها در امور آموزش
845
توسعه و بهينه سازي الگوريتم شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني (NRTK)
846
توسعه و بهينه سازي تعاوني ها در زنجيره تامين كشاورزي، مطالعه موردي: شركت تعاوني مرغداران سبزوار
847
توسعه و بهينه سازي كوليماتورهاي با بازدهي بالا جهت تصويربرداري فوتونهاي پرانرژي در پزشكي هسته اي با بهره گيري از روشهاي شبيه سازي مونت كارلو MCNP
848
توسعه و بهينه سازي ليچينگ همزن‌دار كانسنگ و محصولات پيش‌تغليظ روي اكسيده مهديآباد يزد
849
توسعه و پاشش حرارتي پودر نانو ساختار كامپوزيتي CoNiCrAlY/YSZ به روش HVOF و ارزيابي خواص
850
توسعه و پياده سازي الگوريتم شناسايي سه بعدي هندسه بلوك هاي توده سنگ و كاربرد آن در بهينه سازي استخراج معادن سنگ تزئيني
851
توسعه و پياده سازي به هنگام روش iSAM بر مبناي داده هاي حسگر دوربين در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
852
توسعه و پياده سازي روش EKF SLAM با تلفيق اطلاعات IMU براي يك ربات سيار
853
توسعه و پياده سازي روش Fast-SLAM در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
854
توسعه و پياده سازي روش هاي تشخيص الگو براي كمك به تشخيص سرطان سينه
855
توسعه و پياده سازي سامانه بيني الكترونيك به منظور تشخيص روغن حيواني گاوي از نوع تقلبي
856
توسعه و پياده سازي سيستم مديريت يادگيري با قابليت مديريت گزارشات و تشخيص عدم تكراري بودن آنها
857
توسعه و پياده سازي يك زبان برنامه سازي جهت اعمال خودكار عدم تداخل با رويكرد نوع هاي امنيتي
858
توسعه و پياده‌سازي يك روش تركيبي فرآيند ساخت لايه‌اي با استفاده از ريزآينه‌هاي ديجيتالي
859
توسعه و پياده‎سازي الگوريتم رديابي اشياي متحرك، مبتني بر شاخص‎هاي كليدي با پس‎زمينه شلوغ
860
توسعه و تدوين روش تست غير تخريبي فراآوايي به منظور تشخيص خوردگي در لوله هاي فولادي
861
توسعه و تركيب روش‌هاي خوشه‌بندي داده‌ها بر مبناي نظريه گراف و كم‌ترين درخت‌هاي پوشاي فراگير
862
توسعه و تكميل روش تبديل صداي يك شخص به شخص ديگر
863
توسعه و حل مدل چند هدفه جهت تكميل توأم موجودي چند كالا
864
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
865
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع، با در نظر گرفتن سطوح چندگانه ظرفيت براي تسهيلات، حمل و نقل و موجودي
866
توسعه و حل يك مدل جديد براي مسئله پوشش مجموعه در فضاي پيوسته
867
توسعه و ساخت فوم فولادي به روش متالورژي پودر و بررسي مشخصات آن
868
توسعه و ساخت يك حسگر نوري براي اسكوربيك اسيد بر اساس شبكه سل - زل اصلاح شده با 2و 6 -دي كلر و فنول ايندوفنول
869
توسعه و طراحي فرآيند استخراج حلالي روي از محلول‌هاي باردار در حضور ناخالصي‌هاي مختلف
870
توسعه و طراحي يك استاندارد ملي براي مديريت پروژه در ايران
871
توسعه و كاربرد داده هاي ترافيكي و سيكل رانندگي در استراتژي كنترل فازي خودرو هيبريد الكتريكي پلاگين
872
توسعه و كاربرد روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل در درون سرنگ براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون كبالت از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با اسپكرترومتر جذب اتمي شعله اي
873
توسعه و كاربرد روش‌هاي انتخاب ويژگي نيمه‌ نظارتي در روابط كمي ساختار- فعاليت تركيبات دارويي
874
توسعه و كاربرد سيستم تضمين كيفيت تامين كننده در شركت قطاارهاي مسافري رجاء
875
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺭﺟﺎ
876
توسعه و مشخصه يابي پوشش هاي نوين سرمتي B4C-TiB2-TiC-Ni توليد شده توسط فرايند پاشش شعله اي پر سرعت
877
توسعه و مشخصه يابي پوشش‌هاي سد حرارتي ترك‌دار پره‌هاي توربين گازي
878
توسعه و مشخصه‌يابي نانوپوشش‌هاي TiO2 حاوي تركيبات زيست‌فعال با استفاده از فرايند اكسيداسيون ميكروقوس
879
توسعه و معتبرسازي روش هاي ميكرواستخراج جهت تعيين آلاينده ها و مواد زيست فعال در آناليز نمونه هاي غذايي
880
توسعه و معتبرسازي يك روش عددي براي محاسبه ضرايب ويك و كاهش تراست براي يك كشتي
881
توسعه و مقايسه روشهاي كارآمد براي تحليل ديناميكي خطي سدهاي بتني
882
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترل انطباق پذير
883
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترلا نطباق پذير
884
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
885
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
886
توسعه و نوسازي دهاقان
887
توسعه و واسنجي مدل مديريت منابع آب رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سيمينه‌رود با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي توابع متعدد
888
توسعه و ويژگي هاي مواد مركب لايه اي توليد شده از الياف خيزرانو اسيد پلي لاكتيك
889
توسعه واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كربن-گوگرد بوسيله تركيبات آهن، مس و نانو كاتاليست هاي پالاديم در محيط هاي سبزتر
890
توسعه وبرنامه ريزي روستايي
891
توسعه وكاربرد روش آلتراسونيك جهت اندازه گيري تنشهاي پسماند جوشي در يك اتصال لب به لب
892
توسعه ي اجتماعي - اقتصادي و تأثيرات بر تلقي افراد از امر خرافي مطالعه موردي: شهرستان هاي استان اصفهان
893
توسعه ي استراتژي كنترل مود لغزشي - فازي - تطبيقي براي هماهنگ سازي شبكه اي از سيستم هاي فروعملگر - داراي تاخير و توپولوژي سوئيچينگ ارتباطاتي
894
توسعه ي الگوريتم هدايت پرنده هاي بي سرنشين در پرواز گروهي در حضور عوارض طبيعي
895
توسعه ي الگوي نظري بحران‌هاي مالي ناشي از اهرم مالي
896
توسعه ي الگويي يكپارچه جهت تجزيه و تحليل زنجيره تامين ناب – چابك و ارزيابي عملكرد تامين كننده بر مبناي تلفيقي از روش ها ( مورد مطالعه: شركت اسنوا )
897
توسعه ي پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات درخت خرما
898
توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn-Cu-O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اكسيد جامد
899
توسعه ي تئوري و تجربي الگوريتم SLAM براي محيط هاي ديناميكي
900
توسعه ي حسگرهاي زيستي DNA با استفاده از شناساگرهاي جديد هيبريداسيون و بسترهاي اصلاح شده با نانومواد براي شناسايي عوامل بيماري زا و تشخيص زودهنگام بيماري ها
901
توسعه ي دادرسي عادلانه در پرتو رويه قضايي دادگاه كيفري بين المللي با مطالعه ي موردي پرونده توماس لوبانگو ديالو
902
توسعه ي راهكار هاي تقويت پاسخ در زيست حسگر هايي بر مبناي نوكلئيك اسيد هاي عملكردي براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات و يون سرب
903
توسعه ي ربات هاي اجتماعي با رفتارهاي شخصي سازي شده براي مراقبت سالمندان
904
توسعه ي روش سلول محدود در حل مسايل مكانيك آسيب
905
توسعه ي روش شبكه بولتزمن براي جريان هاي سه مؤلفه اي با نسبت چگالي بالا
906
توسعه ي روش فازي تطبيقي لغزشي براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي با بهره ي ورودي نامتغران
907
توسعه ي روش هاي اندازه گيري با آشكارساز تلفن هوشمند و روش هاي ريزاستخراج بر پايه ي جاذب هاي نوين همراه با كروماتوگرافي
908
توسعه ي رويكرد بازي هاي ميدان مياني جهت برنامه ريزي شارژ در خودروهاي الكتريكي
909
توسعه ي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس از طريق كاربرد پذيري وب سايت كتابخانه دانشگاه , Development of gtaduate students information literacy viausability of university library weasite intarbiat modarres university
910
توسعه ي سيستمي جهت ارزيابي ترجمه ماشيني
911
توسعه ي شبكه بر تراشه هاي دو بعدي به سه بعدي با در نظر گرفتن محدوديت توان مصرفي
912
توسعه ي شبكه هاي زير ساخت براي وسايل نقليه با سوخت جايگزين(AFV)
913
توسعه ي قسمت حذف بار در نرم افزار پاشا و مدل سازي فركانسي موتورهاي آسنكرون
914
توسعه ي گام به گام سكونت گاه خودكفا براي حاشيه نشينان با رويكرد پايداري اجتماعي و محيطي : نمونه ي موردي پل كوره ي فيروزآباد شهرستان ري استان تهران
915
توسعه ي ماشين افزار فورج سرد مافوق صوت به منظور ايجاد سطوح نانو داخل سيلندرها
916
توسعه ي ماشين بلتزمن محدود براي مدل سازي مشترك موضوع و احساس در داده هاي متني
917
توسعه ي مدل دسترسي به فرصت هاي شهري: رويكرد منشور فضا-زمان شبكه مبنا
918
توسعه ي مدل رياضي جهت تعيين مكان و ظرفيت بهينه ي هتل در شرايط عدم قطعيت با استفاده از تئوري صف
919
توسعه ي مدل زنجيره تامين معكوس سبز دورهاي، مطالعه موردي اقلام دارويي
920
توسعه ي مدل منظر برازنده ي مهندس صنايع با استفاده از نظريه ي انتخاب
921
توسعه ي ميان افزارهاي بازتابي با استفاده از تكنيك جنبه گرا در شبكه هاي حس گر بي سيم
922
توسعه ي ميدان عصبي شرطي بر اساس تركيب خبرگان براي برچسب زدن داده هاي داراي توالي
923
توسعه ي نانو كامپوزيت سطحي در سيستم سه تايي Al-Ni-O بر سطح آلياژAl6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي -اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
924
توسعه ي نظام ملي نوآوري با رويكرد مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگي ﴾
925
توسعه ي نوگرايي در فقه
926
توسعه ي يك الگوريتم استخراج رابطه براي زبان فارسي
927
توسعه ي يك الگوريتم جديد مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات براي ارتقاء يادگيري درخت تصميم از داده هاي نويزي
928
توسعه ي يك الگوريتم رايانه اي جهت محاسبه ي سفتي ياتاقان هاي غلتشي به روش تحليلي
929
توسعه ي يك برنامه به هنگام كنترل عيوب شكلي در نورد ورق
930
توسعه ي يك روش بهينه براي شبيه سازي رفتار ترموديناميكي محفظه ي راكتور در حين حادثه از دست رفتن خنك كننده
931
توسعه ي يك روش تعيين موقعيت تلفيقي غير راديويي
932
توسعه ي يك روش جديد براي تثبيت پلي اكسومتالات هابرروي الكترود طلا
933
توسعه ي يك سيستم خبره‌ي تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه‌هاي صنعت نفت
934
توسعه ي يك مدل اسكلتي عضلاني از ستون فقرات و استفاده از تكنيك هاي مختلف براي پيش بيني نيروي عضلات آنتاگونيستيك حين فعاليت هاي فيزيكي
935
توسعه ي يك مدل زنجيره تأمين حلقه بسته ي چند هدفه، تحت شرايط عدم قطعيت براساس مديريت ضايعات
936
توسعه ي يك مدل موجودي براي كالاهاي زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت و تازگي و ميزان موجودي قابل نمايش
937
توسعه ي يك ويرايشگر گرافيكي براي لاتك
938
توسعه ي يكمدل الكتروشيميايي براي بررسي رفتار جريان– ولتاژ پيل هاي سوختي پليمر جامد در حالت پايا و ديناميك
939
توسعه يادگيري ‌سازماني بر پايه فناوري‌ اطلاعات (مطالعه موردي: مديران شهرداري)
940
توسعه يادگيري ماشين درحوزه داده¬هاي جرياني براساس مكانيزم¬هاي يادگيري انسان
941
توسعه يك الگوريتم براي طراحي مشخصات هندسي يك پروانه دريايي
942
توسعه يك الگوريتم براي كارهاي انقطاع پذير بر روي يك ماشين
943
توسعه يك الگوريتم بهبود يافته براي رديابي اهداف متحرك در شبكه هاي حسگر بي سيم دودويي
944
توسعه يك الگوريتم بهينه سازي سراسري براي مسائل بهينه سازي جعبه سياه
945
توسعه يك الگوريتم ژنتيك براي طراحي در توليد سلولي
946
توسعه يك الگوريتم فراكاوشي براي بهينه سازي دو هدفه؛ كاربرد آن در صفحات خمشي هوشمند
947
توسعه يك الگوي تلفيقي از DSM-FHOQ-IPA براي اولويت بندي عوامل ناب و چابك بر اساس عوامل ريسك در زنجيره هاي تامين ناب-چابك مورد مطالعه شركت سينا كنترل
948
توسعه يك الگوي مديريت تغيير براي گذار از پارادايم نوآوري بسته به نوآوري باز (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
949
توسعه يك برنامه دو گروهي ، دو بعدي، دو ناحيه اي معادله پخش جهت محاسبات بحراني شدن و توزيع شار نوتروني با استفاده از كد Wims و مقايسه نتايج با كد exterminator
950
توسعه يك برنامه عمل حفاظتي براي غاروكارست در استان كرمانشاه
951
توسعه يك برنامه فرترن جهت بررسي محاسباتي شعله نفوذي آرام محبوس شده به استوانه
952
توسعه يك حل نيمه تحليلي براي انبساط حدود صوت مخلوط چگال شونده هواي مرطوب
953
توسعه يك روش ‌بهينه‌سازي استوار براي مسئله شير فروش در شرايط عدم قطعيت تقاضا و زمان جابجايي
954
توسعه يك روش آماري براي توليد شرط اوليه ﴿ورودي﴾ براي جريانهاي مغشوش همراه با واكنش شيميايي
955
توسعه يك روش تلفيقي و مدل سازي پويا براي اندازه گيري و بهبود انواع دانش در سازمان
956
توسعه يك روش چند معياره جهت تعيين رابطه عدالت سازماني و بهره وري كاركنان مطالعه موردي: كميته امداد امام خميني(ره) كل استان خراسان رضوي
957
توسعه يك روش حل مسائل برنامه ريزي دو سطحي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
958
توسعه يك روش طراحي پروفيل پره توربين جريان محوري در رژيم مادون صوت و گذر صوت با تركيب الگوريتم ژنتيك و حل گر جريان لزج
959
توسعه يك روش عددي-تحليلي به ‌منظور تفكيك مولفه هاي افت در يك پروفيل توربين بخار فشار پايين
960
توسعه يك روش قطعه ريزي تك مرحله اي جهت توليد مستقيم ريز ساختار غير دندريتي از مذاب
961
توسعه يك روش مؤثر كشف اشتباهات در مدل‌هاي خطا در متغير
962
توسعه يك رويكرد مبتني برسناريو درمسئله زمانبندي كاميونها در بارانداز متقاطع در شرايط عدم قطعيت
963
توسعه يك سامانه پشتيبان تصميم گيري مكاني براي ارزيابي كمّي آثار محيط زيستي شبكه حمل و نقل جاده اي
964
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها
965
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها دد
966
توسعه يك سيستم انتقال قدرت القايي يك مگاواتي براي يك قطار سريع السير
967
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري با الگوريتم ژنتيك براي حل يك مسئله تسطيح منابع
968
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل توليد به همراه مطالعه موردي : شركت شهاب خودرو
969
توسعه يك سيستم تعاملي مبتني بر كارت امتيازي متوازن با رويكرد تئوري بازيها
970
توسعه يك سيستم توزيع استوار با فرض تقاضا و زمان انتظار غيرقطعي
971
توسعه يك سيستم حسابداري آب با استفاده از مدل هاي پشتيبان و سنجش از دور
972
توسعه يك سيستم خبره براي بهبود كيفيت با رويكرد شش سيگما
973
توسعه يك سيستم خبره براي تشخيص عيوب نخ استريل
974
توسعه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت با در نظر گرفتن قراردادهاي IPC
975
توسعه يك سيستم دانش محور براي بكارگيري در فرآيندهاي نمونه سازي سريع
976
توسعه يك سيستم دانش محور يكپارچه پشتيبان طراحي محصول در فرآيند تزريق پلاستيك
977
توسعه يك سيستم كامپيوتري جهت تقويت حافظه كاري و سطح توجه كودكان كم توان ذهني
978
توسعه يك سيستم هوشمند مديريت استراتژيك منابع انساني، طراحي الگوي جامع و ارزيابي آن (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
979
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
980
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
981
توسعه يك شبكه يعصبي مصنوعي بر پايه ي الگوريتم فرا ابتكاري
982
توسعه يك شبيه ساز اشكال براي FPGA‌هاي مبتني بر نانو لوله‌هاي كربني
983
توسعه يك شبيه ساز دوبعدي، موازي و تركيبي براي مخازن گاز ميعاني با درنظرگرفتن تاثيرات جريان غيردارسي در نزديكي چاه
984
توسعه يك كد المان محدود بر اساس تكنيك لاگرانژي-اويلري اختياري
985
توسعه يك كد يك بعدي براي بررسي افت هاي آيروديناميكي توربين گاز
986
توسعه يك لگوريتم جديد براي مدل برنامه ريزي خطي چند هدفه
987
توسعه يك متدولوژي براي رقابت بين دو زنجيره ‌تامين با رويكرد تئوري بازي‌ها
988
توسعه يك مدل ANP فازي جهت تركيب و اولويت بندي عوامل انگيزشي كاركنان با هدف افزايش بهره وري
989
توسعه يك مدل SPH به كمك نگاشت براي مدلسازي هندسه هاي پيچيده
990
توسعه يك مدل آسيب ناهمسانگرد پيش رونده و بكارگيري آن در مسئله ضربه بر روي تيرهاي كامپوزيتي
991
توسعه يك مدل آناليز مسير بر روي نقشه استراتژي سازمان مبتني بر كارت امتيازي متوازن با استفاده از شبكه‌هاي بيزين
992
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
993
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
994
توسعه يك مدل احتراقي دو ناحيه‌اي براي شبيه‌سازي موتور دوگانه‌سوز پاشش مستقيم گاز-ديزل
995
توسعه يك مدل ارزيابي ريسك براي سازه‌هاي زيرزميني
996
توسعه يك مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين در صنعت پوشاك و نساجي
997
توسعه يك مدل اقتصادسنجي براي پيش بيني تقاضاي سنگ آهن
998
توسعه يك مدل اقتصادي جهت تخصيص منابع در شركت هاي چندپروژه اي
999
توسعه يك مدل براي امتياز دهي اعتباري شركت هاي ايراني مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس
1000
توسعه يك مدل براي شبيه سازي پويايي نيتروژن در زمين هاي كشاورزي تحت پوشش سيستم هاي زهكشي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
بازگشت