<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تهيه نانو مواد مغناطيسي داراي گروه‌هاي ايميني و بررسي حذف كاتيون سنگين سرب (ІІ) از پساب‌ و بررسي فعاليت كاتاليستي بستر‌هاي پالاديم‌دار شده دركاهش پارانيتروفنل
2
تهيه نانو نانوكامپوزيت هاي جاذب امواج الكترومغناطيس با استفاده از مايعات يوني
3
تهيه نانو نيكل اكسيد با استفاده از كربوكسيليك اسيدها و شناسايي آن
4
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
5
تهيه نانو همو و كوپليمرهاي (2- آمينو فنل- آنيزيدين) به روش الكتروشيميايي و اكسيداسيون شيميايي و سپس بررسي خواص آنها
6
تهيه نانو هموپليمر و كوپليمر از شيف بازN -( 3-آمينو پروپيل) پيرول - ساليسيل آلدهيد با پيرول به روش پليمريزاسيون شيميايي و الكتروشيميايي ,شناسايي و بررسي خواص آنها
7
تهيه نانو هموكوپليمري بي تيوفن با 3-دورسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص آنها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
8
تهيه نانو همووترپليمر (آنيلين-ارتو متوكسي آنيلين-ارتومتيل آنيلين)به روشهاي شيميايي و الكتروشيميايي وبررسي رسانايي،حلاليت و مورفولوژي آنها
9
تهيه نانو همووكوپليمربي تيوفن با3- دودسيل تيوفن به روش شيميايي و الكتروشيميايي و بررسي برخي از خواص انها نظير رسانايي حلاليت و مورفولوژي
10
تهيه نانو هيدروژل حساس به نور بر پايه آلجينات، براي تهيه زخم پوش
11
تهيه نانو واكسن غير تزريقي سياه سرفه و ارزيابي پاسخ هاي ايمني آن در مدل حيواني
12
تهيه نانو‌‌كامپوزيت پلي‌اتيلن ترفتالات/ نانو‌‌‌‌‌‌رس در حضور زنجيرافزا و بررسي مدل سينتيكي
13
تهيه نانو‌ذرات دي‌اكسيد قلع در بسترهاي پليمري به روش شيمي سبز و بررسي نقش آن در حذف رنگدانه‌هاي آلي در تصفيه آب
14
تهيه نانو‌كامپوزيت اپوكسي / نانوپيگمنت و استفاده از آن در فرمولاسيون پوشش‌هاي پودري
15
تهيه نانوالياف الكتروريسي‌شده پلي‌كاپرولاكتون/پلورونيك به همراه نانوذرات اصلاح سطحي شده‌ هيدروكسي‌آپاتيت به منظور استفاده دركاربردهاي مهندسي بافت استخوان
16
تهيه نانوالياف پلي لاكتايد در محدوده قطرهاي مختلف به روش الكتروريسي
17
تهيه نانوالياف پليمري با ساختار هسنه- پوسته،خواص و كاربردهاي آن
18
تهيه نانوالياف پليمري خون سازگار بر پايه پلي يورتان جهت كاربرد در پچهاي قلبي
19
تهيه نانوالياف حاصل از بازيافت (هيدروليز) آنزيمي الياف سلولزي جهت استفاده در تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي يورتاني
20
تهيه نانوالياف حامل DNA به روش الكتروريسي براي كاربرد در مهندسي بافت
21
تهيه نانوالياف زيست¬تخريب¬پذير با ريز ساختار هسته-پوسته بر پايه يورتان ترموپلاستيك و ژلاتين با استفاده از فرآيند برق ريسي: مطالعه رفتار سلولي
22
تهيه نانوالياف كربن فعال و كربن فعال دوپ شده حاوي اكسيد روي
23
تهيه نانوامولسيون هاي روغن در آب توسط روش دماي وارونگي فاز
24
تهيه نانوبيوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه كيتوسان حاوي نانوذرات تركيب مزوحفره عاملدارشده MCM-41 و كاربرد آن در دارورساني
25
تهيه نانوپودر از پشم و بررسي خواص فيلم مخلوط آن با پلي پروپيلن
26
تهيه نانوذرات از آبكافت آنزيمي الياف پروتئيني
27
تهيه نانوذرات اكسيد آهن (III)به روش سل- ژل و بررسي كاربرد آن در سنتز تك ظرف 2-آمينو-3-سيانوپيرانوپيران در محيط آبي با استفاده از فناوري شيمي سبز
28
تهيه نانوذرات جامد ليپيدي حاوي ديكلوفناك و بررسي اثر ضد التهابي آن در شرايط برون تن
29
تهيه نانوذرات فريت كبالت -آهن (co0.75 fe2.25 O4) به روش هم رسوبي و بررسي تاثير بازپخت بر ويژگيهاي مغناطيسي هاي آن ها
30
تهيه نانوذرات كبالت اكسايد(Co3O4) بر روي بستر سه بعدي نانولوله هاي كربني و كاربرد آن در واكنش آزادسازي هيدروژن براي استفاده در پيل هاي سوختي
31
تهيه نانوذرات كربني توخالي و بررسي رئولوژي آنها در بستر نيوتني
32
تهيه نانوذرات كروم (III) اكسيد پوشيده شده با پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري بيس فنول آ توسط طيف سنجي فلورسانس
33
تهيه نانوذرات كيتوسان و اصلاح سطحي آن توسط PEG به عنوان حامل دارو
34
تهيه نانوذرات مزومتخلخل سيليكا بارگذاري شده با عوامل ضدميكروبي پلي‌ميكسين B و ونكومايسين و بررسي خواص ضدميكروبي آن‌‌ها
35
تهيه نانوذرات مس تثبيت شده روي بستر MCM-41 و بررسي عملكرد آن ها در واكنش هاي جفت شدن
36
تهيه نانوذرات مغناطيسي به كمك امواج فراصوت با بسامد پايين و مطالعات تجربي و مكانيك كوانتومي جذب سطحي آلاينده هاي زيست محيطي توسط نانوذرات
37
تهيه نانوذرات مگنتيت جانشاني شده با ايتريوم به روش هيدروترمال و بررسي تاثير جانشاني بر ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
38
تهيه نانوذره كيتوزان حاوي عصاره متانلي و آبي قارچ تراميتس ورسيكالر و بررسي اثرسميت سلولي آن بر روي رده سلول سرطاني Skbr-3
39
تهيه نانوذره هاي آلياژي مس-روي هيبريدشده با مولكول تيزانيدين به روش سايش ليزري و بررسي فعاليت ضدباكتري آن‌ها
40
تهيه نانوذره هاي اكسيدي آلومينيوم و تيتانيوم و بررسي پيش ماده هاي آلكوكسيدي بر ويژگي هاي آنها
41
تهيه نانورنگدانه اكسيدهاي فلزي مخلوط با تيتانيوم اكسيد و بررسي و مقايسه خواص بازتابندگي NIR آن‌ها
42
تهيه نانوساختارهاي TiO2 دوپ شده دوتايي تنگستن-گوگرد به روش اكسيداسيون آندي الكتروشيميايي و بررسي مورفولوژي، ساختار، ويژگي هاي نوري و فوتوالكتروشيميايي آن ها
43
تهيه نانوساختارهاي مولكولي فوليك اسيد دفري‌اكسامين در سطح الكترود طلا و مطالعه اندركنش آن‌ها با يون گاليم(III): كاربرد براي گرفتن سلول‌هاي سرطاني
44
تهيه نانوسلولز و بررسي رفتار رئولوژيكي و بلورينگي نانو كامپوزيت بر پايه ي PLA/Nano cellulose
45
تهيه نانوغشاها بر پايه پلي سولفون و بررسي عملكرد آنها در تصفيه پسابهاي رنگي صنعت نساجي
46
تهيه نانوفوتوكاتاليست ها بر پايه اكسيدهاي فلزي با مورفولوژي هاي مختلف با استفاده از مايعات يوني و كاربرد آن در تخريب مواد رنگ زا موجود در پساب
47
تهيه نانوفوتوكاتاليست هاي اكسيد مس به روش اولتراسونيك و كاربرد آن در تخريب مواد رنگزاي موجود در پساب
48
تهيه نانوكاتاليزگر Fucoidan/Fe3O4 با استفاده از جلبكFucus vesiculosus و بررسي كاربرد آن در تهيه تركيبات ايميدازولي
49
تهيه نانوكاتاليزور آهن اكسيد تثبيت شده و بررسي كاربرد آن در سنتز چندجزئي مشتقات كرومن
50
تهيه نانوكاتاليزور هيبريدي مغناطيسي اوره / سيليكا / اكسيد آهن و استفاده از آن در سنتز چندجزيي مشتقات ايميدازولي
51
تهيه نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs) و سديم آلژينات مغناطيسي جهت كاربرد در سنتز مشتقات ايميدازولي
52
تهيه نانوكاتاليزورهاي كامپوزيتي و هسته/پوسته بر پايه آهن اكسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات1،4ـدي هيدروپيريدني و پلي هيدروكينوليني
53
تهيه نانوكاتاليزورهاي هسته/پوسته مغناطيسي و كاربرد آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل ايميدازولي، كينازوليني و زانتن ها
54
تهيه نانوكاتاليست Ca-La با روش ميكروامولسيون و مطالعه سينتيكي آن براي توليد بيوديزل
55
تهيه نانوكامپوزيت CoTi-TiC به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
56
تهيه نانوكامپوزيت FeNi3/NiFe2O4 به روش سنتز احتراق محلولي
57
تهيه نانوكامپوزيت اپوكسي / اكريليك رابر / گرافن و مطالعه رفتار چقرمگي آن
58
تهيه نانوكامپوزيت پايه TPU/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي
59
تهيه نانوكامپوزيت پايه ترموپلاستيك پلي يورتان(TPU)/CNT از طريق اختلاط مذاب واكنشي : مطالعه پيزورزيستيو و بازآرايي ساختاري
60
تهيه نانوكامپوزيت پلي ﴿اتيلن ترفتالات-كو-اتيلن آديپات﴾/نانوهيدروكسي آپاتيت به روش پليمريزاسيون درجا و بررسي خواص حرارتي با در نظر گرفتن امكان سنجي زيست تخريب پذيري
61
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با استفاده از پليمريزاسيون انتقال به زنجير كاتاليزوري برگشت پذير
62
تهيه نانوكامپوزيت پلي استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا در سيستم امولسيون
63
تهيه نانوكامپوزيت پلي يورتان هاي پراكنده شده در آب بر پايه نانوصفحات گرافن اكسايد اصلاح شده با ماكروسيكل هاي كليكس ]4[آرني: تهيه، شناسايي و خواص ضد خوردگي آن ها
64
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌استايرن/ خاك رس با روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم درجا
65
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌بوتيلن سوكسينات سولفونه/نانوذره كربني و مطالعه رسانش الكتريكي و زيست‌تخريب‌پذيري آن
66
تهيه نانوكامپوزيت پلي‌يورتان فوق‌آبگريز و بررسي عوامل موثر بر آن
67
تهيه نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر TPU/CNT: بررسي تاثير نسبت فازسخت به نرم بر خواص دي الكتريك، آستانه رسانش الكتريكي و حافظه شكلي
68
تهيه نانوكامپوزيت دو جزئي هيدروكسيدهاي دوگانه لايه‌اي/ هيدروكسي آپاتيت و بررسي خواص آن براي استفاده در مهندسي بافت استخوان
69
تهيه نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي با قابليت جذب امواج الكترومغناطيس باند ايكس بر پايه ترموپلاستيك يورتان و هيبريد نانو‌گرافيت/ فيلر فرو الكتريك
70
تهيه نانوكامپوزيت كربن نيتريد گرافيتي هماتيت و كاربرد آن در حذف آلاينده هاي آلي
71
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر ‌اكريل آميد/‌2- اكريل آميدو- 2-‌متيل-پروپان‌سولفونيك‌اسيد/ نانورس اصلاح شده به روش پليمريزاسيون درجا و مطالعه پايداري و خواص رئولوژيكي آن
72
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي اتيلن ترفتالات - chdm و نانوكلي از طريق ÷ليمريزاسيون درجا و بررسي اثر آنها بر سينتيك پليمريزاسيونو خواص حرارتي
73
تهيه نانوكامپوزيت كوپليمر پلي‌بوتيلن سوكسينات- اتيلن ترفتالات/نانوهيدروكسي آپاتيت و نانوالياف آن و بررسي خواص حرارتي، مكانيكي و زيست‌سازگاري
74
تهيه نانوكامپوزيت گرافن/كيتوسان و استفاده از آن در رهايش كنترل شده دارو
75
تهيه نانوكامپوزيت مغناطيسي با بستر پليمرهاي زيستتخريبپذير سلولز وكيتوسان و بررسي عملكرد كاتاليزوري آنها در سنتز تركيبات هتروسيكل دارويي
76
تهيه نانوكامپوزيت نانو كلي به منظور حذف فلزات سنگين در محيط هاي آبي
77
تهيه نانوكامپوزيت نايلون 66 / نانورس با روش بين سطحي- درجا و بررسي خواص آن
78
تهيه نانوكامپوزيت نقره -هيدروژل قابل فرسايش حاوي داروهاي آنتي بيوتيك و كاربردآن درتهيه نانو سوسپانسيون هاي داروئي
79
تهيه نانوكامپوزيت هادي پلي‌آنيلين/ نانولوله‌هاي كربني به روش پليمريزاسيون اكسيداسيوني
80
تهيه نانوكامپوزيت هاي PC/ PVDF/ MWCNTs با مورفولوژي به هم پيوسته و بررسي خواص الكتريكي آن
81
تهيه نانوكامپوزيت هاي PU/MWCNT و بررسي اثر اصلاح شيميايي MWCNT بر خواص مكانيكي و الكتريكي آنها
82
تهيه نانوكامپوزيت هاي آلي- معدني Alq3 به روش لايه نشاني دوراني و بررسي خواص نوري آن به منظور استفاده در ديودهاي نورگسيل آلي
83
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي پورتاني بر پايه روغن كرچك با استفاده از نانو پركننده گرافن و بررسي خواص آنها
84
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي متيل متاكريلات گرافن به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم معكوس درجا
85
تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان و بررسي اثر ساختار شيميايي زنجير بر خواص حافظه شكلي
86
تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري جاذب امواج الكترومغناطيس و بررسي خصوصيات ساختاري، مغناطيسي و دي الكتريك آن در ناحيه ريزموج
87
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي پلي اورتان بر پايه روغن سويا و بررسي خواص آن ها
88
تهيه نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي گرافن- پلي اكسو متالات و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در اكسايش الكلها و حذف و تخريب رنگ هاي آلي
89
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي ZnO/MgAl2O4، ZnO/CuAl2O4، ZnO/NiAl2O4، ZnO/CoAl2O4 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي آن‌ها
90
تهيه نانوكامپوزيت‌هاي كربن مزومتخلخل و پليمر بريليانت كرزيل بلو به‌عنوان بستر نانو ذرات پلاتين به منظوراكسايش الكتروكاتاليستي متانول
91
تهيه نانوكامپوزيت¬هاي فتوكاتاليست¬-گرافن عامل¬دار شده با تركيبات آلي فلزي و استفاده از آن براي حذف فتوكاتاليستي آلاينده¬¬ي رنگي متيلن بلو(MB)
92
تهيه نانوكامپوزيتPVC/Clay به روش آلياژ‌سازي مذاب و بررسي خواص مكانيكي و حرارتي آن
93
تهيه نانوكامپوزيتهاي پلي آنيلين وبررسي برخي خواص آن ازقبيل مورفولوژي وساختمان شيميايي
94
تهيه نانوكامپوزيتهاي زيستي بر پايه نانولوله هاي طبيعي هالويزيت به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال اتم و بررسي خواص رهايش دارو
95
تهيه نانوكپسول هاي مواد رنگزاي فلورسنتي بر پايه نفتاليميد از طريق پليمريزاسيون ميني امولسيوني
96
تهيه نانوكربن دوپ شده بانيتروژن به عنوان الكتروكاتاليست عملكرد بالا براي پيل هاي سوختي الكل مستقيم
97
تهيه نانوكريستال هاي سلولز با پيوند پليمري به روش پليمريزاسيون RAFT
98
تهيه نانولوله هاي كربني مغناطيس شده به روش الكتروشيميايي و كاربرد آن در جذب رنگ از پساب نساجي
99
تهيه نانومواد اصلاح شده با تركيبات آلي و بكارگيري آن در حسگرهاي الكتروشيميايي
100
تهيه نانومواد كاتدي فسفات آهن ليتيم به روش همرسوبي و بررسي الكتروشيميايي آن در باتري‌هاي يون ليتيم
101
تهيه نانوهيدروژل ابريشم به منظور تكميل دارويي كالاي نساجي
102
تهيه نانوهيدروژل سلولزي لوفا به منظور تكميل كالاي نساجي
103
تهيه نانوهيدرو‍ل هاي حساس به محرك هاي محيطي به منظور تكميل منسوجات پنبه اي
104
تهيه نخ رسانا از نانوالياف حاوي نانو لوله هاي كربني به روش الكتروريسي
105
تهيه نخ مركب به روش نيروي الكتروستاتيك
106
تهيه نخ مغزيدار لايكرا در سيستم ريسندگي رينگ و بررسي خواص فيزيكي آن
107
تهيه نخ و پارچه حلقوي پودي در سيستم ساير و ودولاي معمولي و مقايسه خواص آنها
108
تهيه نرم افزار Plan Business در شركت صنايع الكترونيك شيراز
109
تهيه نرم افزار WPS براي يك سازه جوشي
110
تهيه نرم افزار آموزشي تحليل ترانسفورماتور تكفاز به كمك نر م افزار LAB VIEW
111
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي سوئيچ به كمك Visual C++
112
تهيه نرم افزار آموزشي سيستمهاي موبايل به كمك Visual C++
113
تهيه نرم افزار آناليز زمان سنجي و تخصيص تعداد ماشين بافندگي
114
تهيه نرم افزار ارزيابي راحتي سفر خودرو
115
تهيه نرم افزار برآورد احجام و هزينه اجراي پروژه هاي تونل و شيرواني هاي سنگي
116
تهيه نرم افزار براي تهيه الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي
117
تهيه نرم افزار براي طراحي سيستم تهويه تونل ها به روش طولي و با استفاده از بادبزن سقفي
118
تهيه نرم افزار براي طراحي شبكه هواي فشرده معدن مثال موردي معدن كهلو
119
تهيه نرم افزار براي محاسبه توزيع وزن كشتي وممان آب آرام
120
تهيه نرم افزار براي محاسبه سازه اي كشتي در قسمت مياني و تعيين وزن بر اساس فاصله فريم بندي طولي و عرضي
121
تهيه نرم افزار براي محاسيه تنشهاي عرضي منطقه اي در مدل ساده شده فاب عرضي كشتي به كمك روش اناليز ماتريسي سازه ها
122
تهيه نرم افزار براي نمايش فضايي چگونگي توزيع روشنايي در حفريات زيرزميني همراه با مثال موردي
123
تهيه نرم افزار براي واكنشهاي گاز-جامد
124
تهيه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج زيرزميني (مورد مطالعاتي: معدن سرب و روي انگوران)
125
تهيه نرم افزار به منظور تعيين حد روباز و زيرزمين معادن بر مبناي پيشنهاد دان نيلسون
126
تهيه نرم افزار به منظور تعيين عيار حد تهيه بر اساس الگوريتم لين (LANE)
127
تهيه نرم افزار به منظور طراحي الكوهاي آتشباري در تونلها
128
تهيه نرم افزار بيوگرافي الكترونيك
129
تهيه نرم افزار تبديل زنجيرهاي طرح ماشين هاي حلقوي تاري به حركات لپينگ
130
تهيه نرم افزار تحليل انتقال حرارت كره
131
تهيه نرم افزار تحليل و طراحي انواع خر پاهاي صفحه اي و فضايي به روش Finite Element
132
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
133
تهيه نرم افزار تخمين عمر خستگي قطعات
134
تهيه نرم افزار تخمين هزينه ساخت كشتي
135
تهيه نرم افزار ترموديناميكي تعادلات فازي گاز ميعاني PVT Gas Condensate
136
تهيه نرم افزار تنظيم و هماهنگي رله هاي كليد كوپلاژ و جداكننده
137
تهيه نرم افزار جامع تحليل داده هاي اندازه گيري شده و بدست آوردن سيكل رانندگي خودروها
138
تهيه نرم افزار جامع و كاربردي براي محاسبه انتقال حرارت سه بعدي با منبع انرژي در مختصات كارتزين با استفاده از روش تفاصل محدود
139
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
140
تهيه نرم افزار جهت ارزشيابي كلينيكي دانشجويان در بخش ارتودنسي
141
تهيه نرم افزار جهت ارزيابي الگوهاي آتشباري در معادن روباز سنگ آهن ايران مركزي (چغارت ، گل گهر، چادرملو)
142
تهيه نرم افزار جهت انتخاب نوع ماشين آلات بارگيري در معادن رو باز
143
تهيه نرم افزار جهت برآورد بهينه مقاومت چسبندگي و زاويه اصطكاك سنگ با استفاده از اطلاعات آزمايشات مكانيكي سنگ
144
تهيه نرم افزار جهت بررسي عملكرد موتورهاي توربو جت
145
تهيه نرم افزار جهت بهينه سازي محدوده نهايي معادن روباز
146
تهيه نرم افزار جهت تحليل و طراحي انواع خرپاهاي دو و سه بعدي
147
تهيه نرم افزار جهت طراحي برخي از پارچه هاي دولا
148
تهيه نرم افزار جهت طراحي بهينه خطوط انتقال فشار قوي
149
تهيه نرم افزار جهت طراحي جامع روشنايي الكتريكي
150
تهيه نرم افزار جهت طراحي جوش و اتصالات جوشي
151
تهيه نرم افزار جهت طراحي لينگ HF
152
تهيه نرم افزار چاه آزمايي و بررسي شعاع توده تشكيل ميعانات گازي روي تعييرات فشار گذرا
153
تهيه نرم افزار چيدن اتوماتيك قطعات با اشكال هندسي دو بعدي بر روي ورق استاندارد
154
تهيه نرم افزار حل مسائل گسل هاي قائم و مايل
155
تهيه نرم افزار درماني ADHD و بررسي اثربخشي آن بر نشانه‌هاي اختلال ADHD بر كودكان دبستاني شهر اصفهان
156
تهيه نرم افزار راهنما جهت استاندارد كردن مبدلهاي پوسته و لوله براساس TEMA
157
تهيه نرم افزار رايانه اي كاربرد روش مهندسي ارزش در پروژه هاي آبي
158
تهيه نرم افزار شبيه ساز فرآيند تراشكاري
159
تهيه نرم افزار شبيه سازي استاندارد WIMAX در فركانس GHZ 5/8
160
تهيه نرم افزار شبيه سازي ديناميكي واحد دفع آب ترش
161
تهيه نرم افزار شبيه سازي عملكرد راكنورهاي بستر متحرك
162
تهيه نرم افزار شبيه سازي و ايجاد جريان هاي ديناميك ترانس هاي قدرت و خروجي ترانس هاي جريان جهت تست رله ديفرانسيل با درنظر گرفتن مدل دقيق ترانس هاي اندازه گيري
163
تهيه نرم افزار شستشوي شيميايي مبدل هاي حرارتي
164
تهيه نرم افزار طراحي الگوهاي آتشباري در معدن روباز
165
تهيه نرم افزار طراحي الگوي آتشباري در سينه كارهاي تونلي بر مبناي روابط گونيا
166
تهيه نرم افزار طراحي سازه اي بارجهاي فولادي طبق آئين نامه S.B.A
167
تهيه نرم افزار طراحي سيكلهاي تبريد مجهز به سيالات چند جزئي و كاربرد آن در طراحي كارخانه مايع سازي گاز طبيعي
168
تهيه نرم افزار طراحي سيلندر
169
تهيه نرم افزار طراحي كشتي نفت كش در محدوده 25000 - 50000 تن
170
تهيه نرم افزار طراحي مبادلهاي حرارتي هواخنك
171
تهيه نرم افزار طراحي مبدل حرارتي صفحه اي
172
تهيه نرم افزار طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده
173
تهيه نرم افزار طراحي نقشه تابلو فرش با استفاده از گره هاي هنري
174
تهيه نرم افزار طراحي و ارائه اطلاعات توليد براي ماشينهاي گردباف ژاكارد
175
تهيه نرم افزار طراحي و انتقال اطلاعات توليد جهت ماشين تخت باف نيمه الكترونيك
176
تهيه نرم افزار علمي -آموزشي حل جريان مافوق صوت به روش مشخصه ها
177
تهيه نرم افزار كاربردي براي تعيين پود مصرفي در سالن بافندگي
178
تهيه نرم افزار كاربردي جهت طراحي بلنك در قالبهاي كشش و طراحي و ساخت قالب نشيمن فنر خودرو
179
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي ارزيابي پتانسيل استخراج كانسار به روش روباز در مرحله اكتشاف
180
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي انتخاب بهترين مدل رياضي محض جهت پيش بيني سرعت حفاري
181
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي بدست آوردن كشتي هاي محتمل و كشتي بهينه
182
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي تحليل استاتيكي ساختمان كشتي در مقطع مياني
183
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
184
تهيه نرم افزار كامپيوتري براي محاسبه سطح بيروني كشتي همراه با كاربردهاي آن به انضمام راهنماي استفاده از نرم افزار
185
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تحليل و بررسي اثرات تزريق آب به كمپرسور توربين هاي گازي و نيروگاه
186
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور تعيين قيمت تمام شده باريت طي مراحل مختلف در كارخانه درين كاشان
187
تهيه نرم افزار كامپيوتري به منظور مدل سازي آيروترموديناميكي يك ميكرو توربين گاز
188
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت انجام محاسبات استحكام طولي شناورها
189
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت تبديل نقشه هاي اتوكد برجي كدهاي CNC
190
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت ترسيم پروانه هاي سري Wageninen-B
191
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رده بندي مهندسي سنگ هاي [سيستم هاي RSR,RMR,Q]
192
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت رسم نمودار فازهاي دوتايي
193
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت طراحي روشنائي خيابانها و جاده ها
194
تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي ديناميك موتورهاي سنكرون و آسنكرون سه فاز در لحظات راه اندازي و بارگيري و اتصال كوتاه
195
تهيه نرم افزار كامپيوتري حل معادلات جزئي كوپل واكنشهاي گاز - جامد از روش تربيت متعامد
196
تهيه نرم افزار كامپيوتري رسم دياگرام پايداري در محيط اكسيژن و دياكسيد گوگرد
197
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي كشتي
198
تهيه نرم افزار كامپيوتري طراحي مسير 3 بعدي چاههاي جهت دار و افقي
199
تهيه نرم افزار كامپيوتري مدلهاي محاسبه تغيير انرژي آزاد انحلال
200
تهيه نرم افزار كامپيوتري، آناليز حالت پايدار و ديناميكي موتور سنكرون قطب برجسته از نوع تحريك دار با روش كنترل برداري
201
تهيه نرم افزار كاهش درجه سيستم و كاربردهاي آن
202
تهيه نرم افزار كمك طراحي در پيش بيني نحوه تأثيرات ابعاد طراحي استتاري در لباس سرباز
203
تهيه نرم افزار گرافيكي انتخاب شينه در پست هاي فشار قوي
204
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت انتخاب دژنكتور در پستهاي فشار قوي
205
تهيه نرم افزار گرافيكي جهت تابلوهاي توزيع برق
206
تهيه نرم افزار گرافيكي محاسبات مكانيكي خط بصورت ONLINE با ورودي اطلاعات دما و سرعت باد
207
تهيه نرم افزار گرفيكي محاسبات الكتريكي خطي انتقال براي شرايط ماندگار و سويئچينگ به كمك نرم افزار LAB VIEW
208
تهيه نرم افزار لازم جهت نمونه برداري از سيگنال صوتي اعمال فعليتر انتخابي روي آن و شنيدن آن
209
تهيه نرم افزار محاسبات بارگرمايي ساختمان
210
تهيه نرم افزار محاسبات شارژ بصورت بهينه براي توليد چدن خاكستري
211
تهيه نرم افزار محاسبات ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش امتداد مشخصه
212
تهيه نرم افزار محاسبات كابلستون در شناور هاي اثر سطحي
213
تهيه نرم افزار محاسبات مانورپذيري شناورهاي جابجايي
214
تهيه نرم افزار محاسباتي تجزيه فني پارچه هاي داراي رنگبندري تاري و پودي
215
تهيه نرم افزار مديريت آموزش الكترونيك سازگار با خصوصيات آموزش هاي تخصصي مخابرات ( مديريت آموزش LMS + مديريت محتواLCMS + مديريت مالي LAMS
216
تهيه نرم افزار معادلات غير خطي حركات شناور در موج جهت آناليز پارامتريك رولينگ
217
تهيه نرم افزار مناسب جهت طراحي پارچه هاي تاري-پودي يك رو و دورو
218
تهيه نرم افزار موازنه جرم و انرژي در توليد فولاد به روش احياء مستقيم با تكيه بر روش ميدركس
219
تهيه نرم افزار و آناليز تنش و جابجايي اطراف حفاريهاي زيرزميني همراه با يك ناپيوستگي عمده غيرالاستيك به روش اجزاء محدود
220
تهيه نرم افزار ويژه تحليل خطر به همراه مطالعه موردي پتانسيل خطر لرزه اي تهران
221
تهيه نرم افزارطراحي قالبهاي فورج براي قطعات دوونيم بعدي
222
تهيه نرم افزاري براي پارچه هاي بيش از يك سيستم تاري پودي
223
تهيه نرم افزاري براي شناسايي مدل ديناميكي سيستم هاي فرآيندي در حوزه فركانسي
224
تهيه نرم افزاري براي محاسبه پارامترهاي خطوط انتقال انرژي
225
تهيه نرم افزاري براي مطالعات تئمگرافي لرزه اي درون چاهي
226
تهيه نرم افزاري جهت بررسي استاتيك امنيت ولتاژ به روش SVM
227
تهيه نرم افزاري جهت تعيين پارامترهاي نوك ترك
228
تهيه نرم افزاري جهت طراحي حرارتي و هيدروليكي برج خنك كن خشك غيرمستقيم (هلو)
229
تهيه نرم افزاري جهت محاسبه جداول افست خطوط بدنه شناورهاي پروازي تك بدنه
230
تهيه نرم كننده آمفوتريك با استفاده از دي اتيلن تري آمين
231
تهيه نرم‌افزار طراحي پارچه‌هاي تاري پودي تك لايه
232
تهيه نرم‏افزار بصري براي محاسبات سيستم رانش شناور تندرو بر اساس پيش‏فرض‏هاي اوليه
233
تهيه نرمافزار جهت طراحي بهينه شبكههاي انتقال آب با استفاده از الگوريتم ژنتيك
234
تهيه نسل جديد هيبريد نانو مقياس متناوب سيليكا – ايزوسيانورات و بررسي پديده هاي سطحي آن به منظور در تهيه مشتقات H 4 پيران منظور كاربرد
235
تهيه نشاسته ليپوفيليك با استفاده از نشاسته برنج و كاربرد آن در ميكروكپسوله سازي اسانس وانيل
236
تهيه نقشه ، ساخت وتحليل تنش سازه اي مجموعه بالا بر اسباب از پله هاي ساختمان
237
تهيه نقشه آسيب پذيري ناشي از زلزله و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آن: تهيه نقشه آسيب پذيري و ارائه راهكارهاي كالبدي جهت كاهش آسيب فيزيكي و جاني زلزله در مرحله وقوع زلزله و گريز و پناه در بافت تاريخي ﴿نمونه موردي: محور اصلي در دشت اصفهان﴾
238
تهيه نقشه از محيط داخلي با استفاده از داده‌هاي تصوير و عمق
239
تهيه نقشه پتانسيل معدني با استفاده از تكنيك‌هاي GIS در منطقه شامكان، سبزوار
240
تهيه نقشه پتانسيل معدني مس پور فيري در برگه ي يكصد هزار پاريز به روش مدل سازي فازي
241
تهيه نقشه پروتئوم فرم پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور ترانژن
242
تهيه نقشه پهنه بندي خطر سقوط سنگ در دامنه هاي مشرف به مسير خط راه آهن دورود – انديمشك با استفاده از GIS
243
تهيه نقشه پوشش گياهي بروش فلوريستيك - فيزيونوميك (منطقه نياسر كاشان )
244
تهيه نقشه پيشبينانه خاك بخشي از دشت سنجابي كرمانشاه با استفاده از رگرسيون لاجستيك
245
تهيه نقشه پيوستگي ژنتيكي بين گونه اي گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي EST-SSR
246
تهيه نقشه تضعيف در انرژي 511 keV از تصاوير CT به روش دوانرژي جهت كاربرد در سيستم هاي PET/CT؛ امكان سنجي استفاده از تصاوير CT در يك انرژي جهت پياده سازي تكنيك دوانرژي با هدف كاهش دوز بيمار
247
تهيه نقشه تغييرات پوشش برف و شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجش از دور ( حوزه همدان - بهار)
248
تهيه نقشه جامع وكارت امتيازي متوازن براي معاونت آموزشي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
249
تهيه نقشه حاصلخيزي بخشي از اراضي زراعي منطقه محمد آباد يزد و توصيه كودي مناسب جهت مديريت بهينه كاربرد كودهاي شيميايي
250
تهيه نقشه حساسيت به فرسايش بادي اراضي حوزه دشت يزد - اردكان با كاربرد دستگاه سنجش فرسايش بادي ﴿ Wind Erosion Meter ﴾
251
تهيه نقشه راه به منظور تدوين استراتژي مالي براي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس
252
تهيه نقشه راه صنعت سيمان﴿مطالعه موردي:سيمان جوين﴾
253
تهيه نقشه راهبرد و كارت امتيازي متوازن براي معاونت دانشجويي دانشگاه ولي عصر رفسنجان
254
تهيه نقشه ريسك سيلاب كشور با استفاده از روش PARو تحليل مولفه هاي ريسك
255
تهيه نقشه زمين شناسي 10000: 1 منطقه زركوئيه شمال بافت كرمان
256
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه آهن دار سنقر (كرمانشاه )
257
تهيه نقشه زمين شناسي منطقه سرقوچان (شمال غرب بافت كرمان ) مقايس 10000 : 1
258
تهيه نقشه ژنتيكي پيوستگي لوبيابااستفده ازنشانگرهاي DNA
259
تهيه نقشه سرعت با استفاده از اينترفرومتري لرزه اي
260
تهيه نقشه هاي پتانسيل معدني زون متالوژني كاشان- نائين در محيط GIS با استفاده از شبكه عصبي فازي
261
تهيه نقشه و ارزيابي بيابان زايي با استفاده از مدل مدالوس و شبكه هاي باور بيزين
262
تهيه نقشه و پايش تغييرات كاربري اراضي حوزه كال شور خراسان شمالي با استفاده از تصاويرماهواره اي
263
تهيه نقشه‌هاي درجه روز رشد گونه‌هاي مرتعي Bromus tomentellus و Astragalus effususe در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي
264
تهيه نمونه اوليه براي استفاده از ERP در كارخانه هاي فرآوري با استفاده از بستر متن باز ERP5
265
تهيه نورم آزمون 50 متر ، 200 متر و 12 دقيقه دويدن كوپر داوران زن فوتبال استان و ضريب همبستگي بين متغييرهاي آن
266
تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسردوره متوسطه شهرستان شيراز
267
تهيه نوعي پلي استر اشباع اصلي شده با رزين اپوكسي جهت پوشش دهي سطوح درپوش هاي فلزي
268
تهيه نيترو آلدول ها از طريق واكنش هنري در محيط هتروژن در حلال آب
269
تهيه نيتروزوهم در شرايط بهينه و ريز پوشينه نمودن آن به روش ضد حلال فوق بحراني ﴿SAS﴾
270
تهيه نيمه صنعتي رزينهاي الكيد كوتاه و متوسط محلول درآب با استفاده از TMA
271
تهيه هگزافريت باريم براي مغناطيس هاي دائم و بررسي خواص آن
272
تهيه هيدروژل پليمري بر پايه پليمر PVA توسط پرتو گاما به منظور استفاده در پانسمان زخم
273
تهيه هيدروژل روان شونده برشي با استفاده از پيوند هاي كوالانسي ديناميكي به عنوان جوهر زيستي براي چاپ زيستي سه بعدي
274
تهيه هيدروژل كيتوسان حاوي نانوالياف پلي كاپرولاكتون باردار شده با پاراستامول جهت كاربرد در باند زخم
275
تهيه هيدروژل نانوكامپوزيت پلي (وينيل الكل)/خاك رس با سيستم افروني به عنوان جاذب موثر در جداسازي رنگ متيلن آبي
276
تهيه هيدروژل هاي آلژيناتي درجا تشكيل شونده حاوي كوركومين كپسوله شده در ساختارهاي چند حفره اي كليكس]4[آرن- سيكلودكسترين ها به منظور ترميم زخم هاي پوستي
277
تهيه هيدروژل هاي با خلل و فرج درشت و تعيين پارامترهاي مهم طراحي
278
تهيه هيدروژل هاي بر پايه كربوكسي متيل كيتوسان براي كاربرد در دارو رساني
279
تهيه هيدروژلهاي نانو كامپوزيتي بر پايه پلي اكريليك اسيد و نانوكريستالهاي سلولز و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي رنگي
280
تهيه هيدروژن از اتانول از طريق تبديل با بخار آب برروي نانو كاتاليست
281
تهيه هيدروژن پراكسيد به روش مستقيم از گاز اكسيژن و هيدروژن با استفاده از كاتاليست‌هاي پالاديم-كبالت تثبيت شده روي سيليكاي مزو حفره KIT-6
282
تهيه و آماده سازي نانوهيبريد گرافن/دي اكسيد تيتانيوم و بررسي ميزان پايداري كلوييدي آن در محيط آبي
283
تهيه و آناليز آلياژ بر هم كنش شده اكسيد سيليس - دوده و مطالعه خواص ديناميك و پارگي آميزه حاوي آلياژ
284
تهيه و ارتقاي كاتاليست Ni-Co/γ-Al2O3 در فرآيند ريفرمينگ خشك متان
285
تهيه و ارزيابي انواع ميكرو ذرات حاوي لووفلوكساسين به منظور تهيه فرم آهسته رهش چشمي
286
تهيه و ارزيابي بيواكتيويته نانوكامپوزيت تزريق پذير بيوگلس/كيتوسان در مهندسي بافت استخوان
287
تهيه و ارزيابي پلي اتيلن تاخيراندازنده ي شعله با روش افزودن پركننده هاي بازدارنده‌ي شعله همراه با يك تركيب فسفري جهت كاربرد در نماي آلومينيوم كامپوزيت
288
تهيه و ارزيابي پودر خشك استنشاقي حاوي نانوذرات فكسوفنادين
289
تهيه و ارزيابي خواص داربست پليمري مهندسي بافت پوست
290
تهيه و ارزيابي خواص زخم پوش هيدروژلي برپايه كيتوسان و پلي استر غيراشباع فوماراتي
291
تهيه و ارزيابي خواص نانوكامپوزيت حاوي سلولز استات/نانو كريستال سلولز اصلاح شده با تركيبات دندريمري با گروه‌هاي انتهايي آمين
292
تهيه و ارزيابي داربست الكتروريسي و الكتروريسي اصلاح شده بر پايه هيدروكسي اتيل سلولز
293
تهيه و ارزيابي داربست كامپوزيتي PLGA/nano-BCP براي مهندسي بافت استخوان
294
تهيه و ارزيابي داربستهاي نانو الياف پلي يورتان-ژلاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
295
تهيه و ارزيابي زخم پوش حامل جزء فعال برپايه نانو كامپوزيت پلي يورتاني جهت ترميم بافت پوست
296
تهيه و ارزيابي سامانه رهايش كنترل شده داروي بكلوفن بر پايه كوپليمر PLGA جهت استفاده در بيماران ضايعه نخاعي
297
تهيه و ارزيابي سيستم دارو رساني زيست تخريب پذير قابل تزريق بر پايه پلي كاپرولاكتون و فوماريك اسيد حاوي داروي ضد سرطان
298
تهيه و ارزيابي سيستم ليپوزومي جهت بهبود دارورساني موضعي ماينوكسيديل و كافئين
299
تهيه و ارزيابي غشا زئوليتي به منظور جدا سازي مخلوط آبي متيل آمين ها در مقياس آزمايشگاهي
300
تهيه و ارزيابي غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي اتراتركتون سولفونه با اكسيدهاي فلزي آب دوست براي پيل هاي سوختي پليمري دما بالا
301
تهيه و ارزيابي غشاي پليمري نانوكامپوزيتي با اصلاح كننده هاي كاتاليستي براي پيل سوختي تبادل پروتون با هدف كاهش عوامل تخريبي
302
تهيه و ارزيابي غشاي تبادل آنيون بر پايه پلي سولفون جهت كاربري در پيل سوختي قليايي جامد
303
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم سولفاستاميد سديم
304
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
305
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
306
تهيه و ارزيابي فرمولاسيون ليپوزوم كرومولين سديم
307
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده هاي ميكروانكپسوله ي داروي آلندرونات
308
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي ميكروانكپسوله‌ي داروي آلندرونات
309
تهيه و ارزيابي فيزيكوشيميايي نانوذرات انتريك كوت فيبرويين ابريشم حاوي داروي بودزونايد
310
تهيه و ارزيابي فيلم مخاط چسب گياه مورد
311
تهيه و ارزيابي قرص پراميپكسول شناور در معده
312
تهيه و ارزيابي قرص دو لايه شناور در معده حاوي ميكروپارتيكل هاي مخاط چسب الانزاپين
313
تهيه و ارزيابي قرص شناور در معده كلاريترومايسين
314
تهيه و ارزيابي كاتاليست زئوليتي HZSM-5 براي تبديل متانول به پروپيلن
315
تهيه و ارزيابي كاتاليست‌هاي سولفيد نيكل – موليبدن بر پايه‌هاي تركيبي و بررسي فعاليت كاتاليستي در فرآوري با هيدروژن خوراك حاوي گازوئيل حاصل از شكست حرارتي
316
تهيه و ارزيابي كامپوزيت PCL/Nano-Graphene به منظور تمايز عصبي سلول‌هاي بنيادي پالپ دندان
317
تهيه و ارزيابي ليپوپلكس هاي با اندازه ي نانو به عنوان وكتورهاي غير ويروسي در ژن درماني : بررسي اثر سياليت دو لايه ايپوزوم كاتيوني بر ميزان ترانسفكشن , preparation and evaluation of nano scaled lipoplexes as a non-viral vectors in gene therapy: effect of bilayer fluidity of cationi liposomes on transfection efficiency.
318
تهيه و ارزيابي ميكرو امولسيون پرگابالين براي دارورساني از بيني به مغز
319
تهيه و ارزيابي ميكرواسفرهاي بر پايه كوپليمر پلي لاكتيد - گلايكوليد اسيد بارگذاري شده با داروي بكلوفن در سوسپانسيون هاي ژلي جهت رهايش ميان نخاعي براي درمان اسپاستيسيته
320
تهيه و ارزيابي ميكروسفرهاي هيدروژلي زيست سازگار به عنوان كامل هموستات موضعي
321
تهيه و ارزيابي ميكروكپسول پلي‌يورتان/ايزوسيانات حاوي نانوسيليكا به عنوان عامل ترميم‌كننده
322
تهيه و ارزيابي نانو الياف PEO/Chitosan حاوي آنتي بيوتيك جهت رهايش كنترل شده دارو
323
تهيه و ارزيابي نانو الياف پلي كاپر ولاكتون حاوي مترونيدازول جهت رهايش كنترل شده دارو در درمان بيماري هاي پريودنتال
324
تهيه و ارزيابي نانو الياف زيست تخريب پذير ﴿ پلي وينل الكل/ پلي وينل استات ﴾حاوي سيپرو فلو كساسين هيدرو كلرايد جهت رهايش كنترل شده دارو و بهبود زخم ها و يا سوختگي هاي شديد سوختگي
325
تهيه و ارزيابي نانو الياف هادي پليمر_گرافن
326
تهيه و ارزيابي نانو بلور سلولز از برخي ضايعات كشاورزي به روش شيميايي
327
تهيه و ارزيابي نانو فيبرهاي كوجيك اسيدبراي تهيه فيلم پوستي در درمان آكنه
328
تهيه و ارزيابي نانوالياف كامپوزيت پروتئين گاودانه – كيتوزان به روش الكتروريسي
329
تهيه و ارزيابي نانوالياف مخلوط پلي كاپرولاكتون حاوي سيمواستاتين و نانو ذرات شيشه زيست فعال جهت رهايش كنترل شده دارو در بازسازي استخوان
330
تهيه و ارزيابي نانوپارتيكل هاي PLGAŸ حاوي دو كسوروبيسن و كروستين استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطاني دو كسوروبيسين به روش برون تني
331
تهيه و ارزيابي نانوذرات سوپرپارامغناطيس اكسيد آهن (SPION) اصلاح شده با پلي‌كربوكسي‌بتائين‌ (pCBMA) به منظور دارورساني هدفمند
332
تهيه و ارزيابي هيدروژل خودترميم شونده بر پايه آلجينات براي كاربرد در مهندسي بافت
333
تهيه و ارزيابي هيدروژل هاي تشكيل شونده در محل بر پايه آلژينات/ پلي اتيلن گلايكول براي كاربرد در مهندسي بافت
334
تهيه و ارزيابي و مقايسه فراورده هاي مختلف واژينال از زغال اخته
335
تهيه و ارزيابي ويفر زيست چسب حاوي داروي موكسي فلوكساسين به عنوان پوششي براي ترميم زخم
336
تهيه و ارزيابي ويفر سولفاستاميد جهت درمان آكنه و ولگاريس
337
تهيه و ارزيابي ويفر فني توِيئن سديم بعنوان پوشش و سيستم دارورساني براي ترميم زخم در موش سوري
338
تهيه و استفاده از 3- كربوكسي پيريدينيوم كلرو كرومات در اكسيداسيون تركيبات مختلف آلي
339
تهيه و استفاده از الياف اصلاح شده پلي پروپيلن ﴿PP﴾ جهت تقويت بتن
340
تهيه و استفاده از بيسموت ( III ) تري فلوئورومتان سولفونات و بيسموت ( III ) تري فلوئوراستات در سنتزهاي آلي
341
تهيه و استفاده از تترابوتيل فسفونيوم دي كرومات در اكسايش تركيبات مختلف آلي
342
تهيه و استفاده از نانوكاتاليست ‌هاي مغناطيسي در سنتز تركيبات آلي
343
تهيه و اصلاح خواص سطحي پلي دي متيل سيلوكسان براي تثبيت كلاژن به منظور كاربرد قرنيه اي
344
تهيه و اصلاح سطح نانو ساختارهاي SBA-15 و كامپوزيت نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 آن، به عنوان فاز جامد تجزيه اي براي پيش تغليظ و اندازه گيري يون فلزي لانتانيم در نمونه هاي زيست محيطي
345
تهيه و بررسي Gd-LDH به عنوان عامل كنتراستزا در MRI
346
تهيه و بررسي آلكيد - سرامرهاي حاوي مخلوط پيش سازهاي زير كونيوم وتيتانيوم به روش gel-Sol
347
تهيه و بررسي آلكيد سرامر بر پايه آلكوكسايد فلزات واسطه
348
تهيه و بررسي آلياژ PP/TEP توسط اكستروژن واكنش جهت بهبود ضربه پذيري TEP
349
تهيه و بررسي آلياژ ترموپلاستيك الاستومرهاي NBR/PU
350
تهيه و بررسي آلياژ يوتكتيك al-cu خاصيت سوپر پلاستيك
351
تهيه و بررسي آلياژهاي FLA/PCL حاوي نانوذرات Zno
352
تهيه و بررسي آندهاي نانوكامپوزيتي گرافني NixCoyOz باتري¬هاي ليتيوم يون با استفاده از روش الكتروفورتيك
353
تهيه و بررسي اثر پلي اتيلن- اكتن الاستومر گرافت شده با ايتاكونيك اسيد و مالئيك انيدريد بر خواص مكانيكي و ممانعتي فيلم بسته بندي پلي اتيلن سبك خطي/ ترموپلاستيك نشاسته/ نانو رس
354
تهيه و بررسي اثر ليپوزوم هاي حاوي آنتي بيوتيك سفتازيديم بر باكتري پسودوموناس آئروژينوازي مقاوم به آنتي بيوتيك
355
تهيه و بررسي اثر مواد افزودني براق كننده آلي بر پوشش هاي گالوانيزه از حمامهاي قليايي و اسيدي
356
تهيه و بررسي اثر نحوه خوراك دهي بر مورفولوژي و خواص مكانيكي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومرهاي PP/EPDM پر شده با خاك رس و شبكهاي شده با سيستم پخت
357
تهيه و بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال بر خواص حافظه شكلي الياژ پلي يورتان و رزين بنزوكسازين
358
تهيه و بررسي اثرات تشديدكنندگي مخلوط هاي فلزي در پايداري حرارتي PVC
359
تهيه و بررسي ارتباط بين مورفولوژي و خواص الكتريكي / مكانيكي فوم پلي اتيلن سنگين با نانو گرافيت
360
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تأخيراندازي اشتعال نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
361
تهيه و بررسي ارتباط مورفولوژي و تاخير اندازي اشتعال نانو كامپوزيتهاي بر پايه پلي اتيلن وينيل استات
362
تهيه و بررسي اسفنج هاي پلي اتيلن اصلاح شده شبكه اي
363
تهيه و بررسي الكتروشيميايي آندهاي پايه گرافن براي باتري هاي سديم يون
364
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي فسفات آهن ليتيم با نانو پوشش كربني براي كاربرد در باتريهاي ليتيم يون
365
تهيه و بررسي الكتروشيميايي مواد كاتدي نانو ذرات ‌اكسيدهاي لايه‌اي نيكل منگنز غني از ليتيوم براي كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم-يون
366
تهيه و بررسي الكتروشيميايي نانو مواد فعال كاتدي ليتيم نيكل منگنز كبالت اكسيد به روش حالت جامد
367
تهيه و بررسي برخي از پارامترهاي موثر براندازه ذرات حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن
368
تهيه و بررسي برخي از نانوكامپوزتهاي فلزي پايه گرافن براي واكنش احياي اكسيژن در پيل سوختي پليمري
369
تهيه و بررسي برون تن ژل موضعي داپسون 5%
370
تهيه و بررسي برون تن فيلم مخاط چسب حاوي ميكروذرات كايتوزان جهت دارورساني موضعي تريامسينولون در حفره ي دهاني
371
تهيه و بررسي پارامترهاي مؤثر بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي زيركونيا/نيتريد تيتانيوم
372
تهيه و بررسي پاكليتاكسل نشاندارشده با 99mTc(CO)3 جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
373
تهيه و بررسي پايداركننده هاي پليمري
374
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب مولكولي براي داروي ترامادول و بررسي پروفايل رهاسازي دارو
375
تهيه و بررسي پليمرهاي قالب يوني نانو متخلخل به منظور طراحي و ساخت حسگرهاي نوري جهت اندازه گيري لانتانيدها
376
تهيه و بررسي تأثير ذرات نانو كِلي بر ساختار سلولي و خواص نهايي فومهاي پلي يورتان
377
تهيه و بررسي تاثير شرايط فرآيندي و اختلاط مذاب بر روي خواص مكانيكي آلياژ سه تايي ) نانو تيوپ چند جداره / اكريلو نيتريل بوتا دي ان استايرن / پلي آميد 6 (
378
تهيه و بررسي توزيع بيولوژيكي تركيب نشاندارشده زولدرونيك اسيد با راديونوكليد تكنسيم-99m جهت تصويربرداري استخوان
379
تهيه و بررسي خصوصيات الكترودهاي شفاف گرافن فرآوري شده در فاز محلول براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي پليمري منعطف
380
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات كيتوزان حاوي سم عقرب كمسوبوتوس
381
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانو ذرات ليپيدي جامد با روكش كايتوزان جهت دارورساني خوراكي داروي ضد HIV نلفيناوير
382
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوامولسيون حاوي پپتيد ضد چروك استيل هگزاپپتيد-8
383
تهيه و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نيوزومهاي اكسي بنزون به عنوان يك فرآورده ضد آفتاب
384
تهيه و بررسي خصوصيات نانوكامپوزيتهاي پلي‎يورتان / نانولوله كربن ديرسوز بر پايه محصولات بدست آمده از تخريب پلي‎اتيلن ترفتالات
385
تهيه و بررسي خواص آتش گيري پارچه توليد شده از الياف پلي آميد
386
تهيه و بررسي خواص آلياژ پلي استال - پلي يورتان ترموپلاستيك الاستومر
387
تهيه و بررسي خواص آلياژ زيست سازگار بر پايه PHEMA / PDMS
388
تهيه و بررسي خواص آلياژهاي LLDPE & PB
389
تهيه و بررسي خواص اپتيك غيرخطي فيلم‏هاي نانوساختار حاوي قرمز ديسپرس 1 در شبكه‏هاي پخت‏شونده با اشعه ماورابنفش
390
تهيه و بررسي خواص الاستومرهاي هادي الكتريسيته بر پايه نئوپرن و سيليكون
391
تهيه و بررسي خواص الكترودهاي اصلاح شده با زئوليت- تهيه و بررسي خواص الكترودهاي يون گزين
392
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپلكس هاي جديدي از نيكل كبالت و مس باليگاندهاي
393
تهيه و بررسي خواص الكتروشيميايي كمپليكس هاي مس و واناديل باليگاندهاي باز شيف چهار دندانه
394
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه EPDM/PP در حضور نانوگرافن
395
تهيه و بررسي خواص الكتريكي و رئولوژيكي ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي بر پايه PP/EPDM در حضور نانولوله كربني
396
تهيه و بررسي خواص پلي استيرن حاوي نانو ذرات اكسيد فلزي توسط حلال سبز ليمونن
397
تهيه و بررسي خواص پليمرهاي رساناي الكتريسيته از تيوفن
398
تهيه و بررسي خواص پوشش پلي يورتان/نانوكلي حاوي پيگمنت ضدخوردگي پلي پايرول
399
تهيه و بررسي خواص ترموپلاستيك الاستومر برپايه PE/NR به روش ساده و پخت ديناميكي
400
تهيه و بررسي خواص چيب هاي مذاب داغ بر پايه همبسپار اتيلن وينيل استات
401
تهيه و بررسي خواص حافظه شكلي سيستم هيبريدي بر پايه پلي‌يورتان ترموپلاستيك(TPU)/نانورس صفحه‌اي/نانولوله هالوزيت (HNT)
402
تهيه و بررسي خواص حرارتي و مقاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت اپوكسي/ گرافن اكسيد / POSS
403
تهيه و بررسي خواص داربست¬هاي پلي هيدروكسي بوتيرات/ ژلاتين/ شيشه زيست فعال براي كاربرد مهندسي بافت
404
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي قيرهاي اصلاح‌شده با آميزه‌هاي پليمري بر پايه پلي‌اتيلن‌ترفتالات ضايعاتي و پودر لاستيك
405
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي نانو كامپوزيت نايلون - 6 حاوي etinoliromtnoM به روش پليمريزاسيون درجا )noitaziremyloP utiS - nI(
406
تهيه و بررسي خواص رئولوژيكي و مكانيكي هيدروژل هاي بر پايه پليمر (آكريلاميد – كو – آكريليك اسيد) /سلولز نانو ويسكر
407
تهيه و بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و جذب امواج مايكروويو نانوكامپوزيت سنتز شده بر پايه ي استرانسيم فريت به روش سل- ژل
408
تهيه و بررسي خواص سيمان استخواني بر پايه هيدروكسي آپاتيت
409
تهيه و بررسي خواص ضدميكروبي پليمر تعديل شده با يك گونه هيدانتويني
410
تهيه و بررسي خواص عاثقهاي سيليكات كلسيم
411
تهيه و بررسي خواص فرمولاسيون رنگ اپوكسي ضد حريق پف كننده حاوي نانو سيليكا و نانو هيدروكسيدهاي دوتايي لايه اي (nanometer layer double hydroxides)
412
تهيه و بررسي خواص فو شيشه سراميكي از سرباره مس سرچشمه
413
تهيه و بررسي خواص فيزيكوشيميايي ميكروسفرهاي شناور حاوي بوسپيرون
414
تهيه و بررسي خواص فيزيكي - مكانيكي ، الكتريكي و ويژگي هاي سطحي آلياژ EPR / PDMS
415
تهيه و بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي آلياژ NR/BR/ENR/EPDM-g-GMA به عنوان آميزه ي ديواره جانبي تاير وسايل نقليه سنگين
416
تهيه و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه شده ديناميكي بر پايه آميزه PLA/EVA در حضور نانو ذرات
417
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و شيميايي غشاهاي نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتركتون هاي آروماتيك براي استفاده در پيل سوختي متانولي
418
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي توليد شده بر پايه ي آلياژ TPS/PE
419
تهيه و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كامپوزيت هاي نشاسته- خاك رس جهت كاربرد در صنايع بسته بندي
420
تهيه و بررسي خواص فيلم پلي اتيلن ترفتالات پيوند خورده با كيتوزان
421
تهيه و بررسي خواص فيلمهاي بسته بندي خوراكي زيست تخريب پذير از پروتئين آب پنير و زئين ذرت
422
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت ضد باكتريائي بر پايه پلي پروپيلن با استفاده از نانو ذرات نقره و كيتوزان
423
تهيه و بررسي خواص كامپوزيت هاي پلي پروپيلن تقويت كننده با الياف كوتاه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ در حضور سازگار كننده هاي گليسيديل متاكريلات و مالئيك انيدريد
424
تهيه و بررسي خواص كامپوزيتهاي ترموپلاستيك الاستومر پلي يورتان و الياف كوتاه آراميد
425
تهيه و بررسي خواص لايه‌هاي كامپوزيتي نانوالياف پلي‌آنيلين به منظور محافظت در برابر امواج الكترومغناطيس
426
تهيه و بررسي خواص لوله هاي تهيه شده از كامپوزيتهاي پل اتيلن / ORGANO - CLAY
427
تهيه و بررسي خواص مكانيكي آلياژ PC/ABS با استفاده از مواد پايه بازيافتي اثر سازگار كننده هاي مختلف
428
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت بر پايه پي وي سي / پلي متيل متا كريلات / نانو رس ) yalc-onaN/AMMP/CVP (
429
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت هيبريدي پلي پروپيلن / نانو كلي / كربنات كلسيم
430
تهيه و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي هيدروكسي آپاتيت / پليمر به روش درجا in- sitv
431
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و ضد باكتري آميزه پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾ /كيتوزان
432
تهيه و بررسي خواص مكانيكي و هدايت الكتريكي نانوكامپوزيت لاستيك سيليكون/ گرافن: تأثير دانسيته‌ي اتصالات عرضي
433
تهيه و بررسي خواص مورفولوژي، فرآيندپذيري و ولكانيزه كردن ديناميكي ترموپلاستيك الاستومرهاي سه جزيي
434
تهيه و بررسي خواص نانو الياف پلي آميد 66 حاوي نانو ذرات اكسيد منيزيم و اكسيد آلومينيوم جهت خنثي سازي ماده ي سمي 2- كلرواتيل اتيل سولفايد
435
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي (لاكتيك اسيد) و نانو كربنات كلسيم
436
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي اورتان الاستومتر و اكسيد تيتانيوم
437
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي كربنات و نانو لوله كربني
438
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد / پروتئين(Whey) / نانو ذرات رس
439
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانولوله كربني چند ديواره
440
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الفين بر پايه ي و نانورس EPDM/P.P
441
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه شبكه هاي در هم نفوذ كرده اپوكسي- يورتان
442
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد﴾/ اكسيد روي فعال نوري جديد و پلي وينيل الكل/ خاك رس اصلاح شده / اكسيد روي مشتق شده از آمينو اسيدهاي L- فنيل آلانين و L- تيروسين
443
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي اتيلن گلايكول/نانو نقره
444
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي پلي﴿آميد-ايميد﴾/روي اكسيداصلاح شده وپلي﴿آميد-ايميد﴾/ نانولوله كربني عامل دار شده بر پايه تري مليتيل ايميدوبنزن وS-والين آمينو اسيد
445
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي نوين با كارايي بالا حاوي آمينو اسيدهاي مختلف بر پايه استفاده از نانو ذرات اكسيد روي و تيتانيوم دي اكسيد
446
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي اتيلن / خاك رس با روش پليمريزاسيون همزمان
447
تهيه و بررسي خواص نانو كامپوزيتهاي پلي يورتاني زيست سازگار
448
تهيه و بررسي خواص نانوالياف اكريليك حاوي نانو ذرات نقره
449
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت HDPE/Organoclay و مطالعه سينتيك بلورينگي آن
450
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد و نانورس
451
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي بر پايه HDPE/EOC/Nanosilica
452
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي كربنات/نانولوله هاي كربني
453
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد/پلي كاپرولاكتون/نانو كربنات كلسيم
454
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان / اكسيد گرافن بر پايه روغن گياهي با قابليت حافظه شكلي
455
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري زيستي به روش SI-ATRP
456
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي TPV برپايه EPDM/PP
457
تهيه و بررسي خواص ومورفولوژي نانو كامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر زيست تخريب پذير بر پايه پلي لاكتيك اسيد (PLA) و اتيلن پروپيلن دي ان مونومر (EPDM)
458
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانو كامپوزيت بر پايه ترموپلاستيك الاستومرهاي پخت شده ديناميكي epdm/pp با استفاده از سيستم پخت پراكسيدي
459
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك نانوكامپوزيت‌هاي جاذب امواج الكترومغناطيس بر پايه ترموپلاستيك يورتان/نانوگرافيت
460
تهيه و بررسي خواص ويسكوالاستيك و قابليت جذب انرژي مكانيكي آميزه هاي الاستومري حاوي نانوفيلر
461
تهيه و بررسي داربست قابل تزريق بر پايه ژلاتين-متاكريلات براي مهندسي بافت غضروف
462
تهيه و بررسي داربست هيدروژلي رساناي تقويت شده با الياف كوپل شده با كلاژن جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
463
تهيه و بررسي داربست‌هاي نانوليفي الكتروريسي‌شده بر پايه ژلاتين و پلي‌پيرول جهت كاربردهاي مهندسي بافت عصب
464
تهيه و بررسي راندمان سلول خورشيدي نانو ساختار حساس شده به مواد رنگزا
465
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود خمير كربن اصلاح شده با اصلاحگر و نانو ذرات مغناطيسي هسته - پوسته در محيط ابي و مطالعه كاربرد ان در الكترو كاتاليز و اندازه گيري ولتامتري اپي نفرين اوريك اسيد و فوليك اسيد
466
تهيه و بررسي رفتار الكتروشيميايي الكترود كربن شيشه‌اي اصلاح شده با مشتق ايميدازول و نانو‌ذرات نقره به روش خودآرايش يافته و كاربرد آن در اندازه‌گيري تيواوره‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
467
تهيه و بررسي رفتار خوردگي پوششهاي نانوكامپوزيتي حاوي اكسيدهاي
468
تهيه و بررسي ريز ساختار آلياژ بر پايه پلي اتيلن ترتالات- پلي كربنات﴿pet/pc﴾ با استفاده از كاتاليزور لانتانيوم استيل استونات﴿3 la﴾acac ﴾
469
تهيه و بررسي ريز ساختاري كامپوزيت ساخته شده بر پايه mdf
470
تهيه و بررسي ريزساختار و خواص فيزيكي/مكانيكي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/نشاسته گرمانرم/نانورس
471
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي SiC/Al به روش Melt Infiltration ﴿نفوذ از مذاب ﴾
472
تهيه و بررسي ريزساختاري كامپوزيت ساخته شده بر پايه MDF
473
تهيه و بررسي ساختاري و توان ترموالكتريك بوسيله لايه هاي نازك تهيه شده از نانوذرات Bi2 Te3 روش تبخير حرارتي
474
تهيه و بررسي ساختمان a, N- دي متيل- 2- كتومتيل كينولين ها
475
تهيه و بررسي ساختمان پاپرولوكينو لينون ها
476
تهيه و بررسي سامانه دارورساني تركيبي بر پايه ي نانو ذرات كيتوسان براي درمان سرطان سينه
477
تهيه و بررسي سامانه قابل تزريق رهايش داروي گلوكانتيم بر پايه هيدروژل كيتوسان
478
تهيه و بررسي سنتيك پلي وينيل بوتيرال جهت توليد فيلم
479
تهيه و بررسي شبكه اي كردن پراكسيدي پلي اتيلن با دانستنيه پائين بمنظور روكش دهي سيم
480
تهيه و بررسي شيشه هاي بيواكتيو حاوي روي به روش سل-‍ژل
481
تهيه و بررسي شيف بازهاي 2-پروپارژيله شده سالسيل آلائيد با دي آمين هاي مختلف و بررسي اتصال آن ها به پروتئين ها (docking)
482
تهيه و بررسي عايق هاي صوتي بر پايه EPDM پرشده
483
تهيه و بررسي عملكرد مواد رسانا و شفاف پايه گرافني به منظور استفاده در سنسورهاي گازي
484
تهيه و بررسي عوامل مؤثر در تشكيل ريز ساختار ونقش آن روي كامپوزيت هاي هيبريدي بر پايه پلي آميدي /پلي اتيلن سبك /خاك رس اصلاح شده
485
تهيه و بررسي عوامل موثر بر تشكيل ريز ساختار و نقش آن روي خواص مكانيكي كامپوزيت بر پايه پلي آميد 6 / پروپيلن / خاك رس اصلاح شده
486
تهيه و بررسي عوامل موثر بر ريز ساختار و خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي آميد 6 پلي پروپيلن /كربن نانو نيوپ چند ديواره
487
تهيه و بررسي غشا الكتروليت پليمري دما بالا بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني جهت كاربرد در پيل¬هاي سوختي
488
تهيه و بررسي غشا بر مبناي پلي سولفون و مطالعه اثر نانوذرات گرافن اكسيد بر عملكرد غشا در شيرين سازي آب
489
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي اصلاح شده با نانوله هاي كربني تك جداره عامل دار شده با ال-سيستئين براي حذف يون هاي جيوه
490
تهيه و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي معدني- پليمري اصلاح شده به منظور استفاده در سلول هاي خورشيدي
491
تهيه و بررسي غشاي لايه نازك پلي آميد - نانو نقره با كارايي مطلوب جهت كاربرد در فرآيند اسمز معكوس
492
تهيه و بررسي غشاي نانوكامپوزيت زئوليت - پليمر
493
تهيه و بررسي فريت نيكل - روي و بررسي اثر افزودني اكسيد كبالت بر خواص آن
494
تهيه و بررسي فوم پلي‌لاكتيك اسيد كامپوزيت شده هيبريدي با گرافن اكسايد و نانولوله‌هاي كربني چندلايه
495
تهيه و بررسي فوم شيشه سراميك از سرباره مس سرچشمه
496
تهيه و بررسي فيلم زيست تخريب پذير از نشاسته تعديل شده ساگو
497
تهيه و بررسي كاتدهاي غني از ليتيم برپايه اكسيد ليتيم منگنز نيكل كبالت و پوشش‌هاي اكسيد فلزي جهت استفاده در باتري¬هاي ليتيم-يون
498
تهيه و بررسي كارآيي غشاي نانوكامپوزيتي مبتني بر كيتوسان اصلاح شده با گروه¬هاي تبادلگر پروتن براي كاربرد در پيل سوختي
499
تهيه و بررسي كاربرد نانو رنگدانه هاي باز تابنده پرتو زير قرمز حاصل از سرباره ها
500
تهيه و بررسي كلشيسين نشان دار شده با 99mTc جهت تصوير برداري از تومورهاي سرطاني
501
تهيه و بررسي كينتيك رزين هاي اكريليك براي پوشش هاي ضدخوردگي در صنايع نفت
502
تهيه و بررسي لايه هاي نازك قلع اكسايد آلاييده به فلوئور بعنوان اكسيد رساناي شفاف در سلولهاي خورشيدي
503
تهيه و بررسي لعاب هاي شيشه - سراميك ميكا، ژلنيت
504
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس در حضور يون كلر جهت كاربرد در باتري هاي ليتيومي
505
تهيه و بررسي ليتيوم منگنز دي اكسيد به روش پالس و پالس معكوس جهت كاربرد در باتري‌هاي ليتيوم- يون
506
تهيه و بررسي مقاومت به خوردگي مبدل زنگ بر پايه اسيد فسفريك و تانيك اسيد بر روي زمينه فولادي
507
تهيه و بررسي مقاومت در برابر امواج الكترومغناطيسي نانو كامپوزيت TPU/CNT
508
تهيه و بررسي مقاومت در برابر شكست صفحات ارتوپدي بر پايه نانوكامپوزيت pla/nano clay/nanohydroxyapatite در محيط شبيه سازي شده بدن
509
تهيه و بررسي مكانيزم تشكيل نانوكامپوزيت هاي TiAl-Al2o3 با استفاده از آلياژسازي مكانيكي
510
تهيه و بررسي مورفولوژي داربست كيتوسان/بيوگلس/ژالتين براي مهندسي بافت استئوكندرال
511
تهيه و بررسي مورفولوژي نانوكامپوزيت پخت ديناميكي شده پلي‌لاكتيك‌اسيد/لاستيك‌طبيعي/نانوذره؛ مطالعه برهمكنش نانوذره-پليمر با استفاده از شبيه‌سازي ديناميك مولكولي
512
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر حافظه شكلي نانوكامپوزيت پلي لاكتيك اسيد/ پلي يورتان/ نانولوله هاي كربني همراه با پخت ديناميكي
513
تهيه و بررسي مورفولوژي و تاثير آن بر خواص مكانيكي و حافظه شكلي نانو كامپوزيت PLA/PU/CNT همراه با پخت ديناميكي
514
تهيه و بررسي ميكرو/نانو كپسول‌ و عملكرد آن در پوشش‌هاي هوشمند خودترميم‌شونده مقاوم به خوردگي
515
تهيه و بررسي ميكروسفر و نانوسفرهاي پليمر قالب مولكولي (MIP) متصل به فوليك اسيد به منظور دارورساني هدفمند
516
تهيه و بررسي نانو ذرات كوجيك اسيد با استفاده از كايتوزان و تري‌پلي فسفات و پوشاندن آن با كلاژن و سديم آلژينات براي درمان آكنه
517
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل بوتيرال/ نانو لوله هاي كربني
518
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي پي وي سي امولسيوني/نانو لوله هاي كربني
519
تهيه و بررسي نانو كامپوزيت هاي سه تايي بر پايه پلي وينيل كلرايد / اكريلو نيتريل بوتا دي ان رابر / ارگانو كلي و مطالعه بر روابط بين خواص مكانيكي و مورفولوژي
520
تهيه و بررسي نانو ليپوزم هاي حاوي كوركومين
521
تهيه و بررسي نانوفيبرهاي كيتوسان اصلاح شده و كاربرد آن جهت تصفيه آب
522
تهيه و بررسي نانوكامپوزيت NBR/PVC تقويت شده با ارگانو كلي و اثر اشعه الكتروني بر خواص نانو كامپوزيت
523
تهيه و بررسي نايلون هاي سوپر تاف
524
تهيه و بررسي هيدروژل بر پايه ي پلي (آكريل آميد) و نانولوله هاي كربني
525
تهيه و بررسي ويژگي هاي فيزيكي و ريزساختاري كامپوزيت سراميكي Si3N4/TiN
526
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز- روي به وسيله يفرايند مكانو شيميايي و استفاده از مخلوط فريت هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
527
تهيه و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانو كامپوزيت هاي آهن - اكسيد آهن
528
تهيه و بكارگيري نانو كامپوزيت نانو لوله كربن/نقره روي كالاي پنبه اي و بررسي خصوصيات حاصل از آن
529
تهيه و به كارگيري نانوذرات مغناطيسي پوشش دار شده با پليمر قالب مولكولي جهت تغليظ و اندازه گيري داروي لاموتريژين در سرم خون
530
تهيه و بهبود خاصيت پيزوالكتريك نانو ساختارهاي تك بعدي روي اكسيد به روش شيمي تر
531
تهيه و بهبود غشاهاي كربوهيدراتي نانوليفي- نانوكامپوزيتي بر پايه نانوگرافن براي كاربرد حسگرهاي زيستي
532
تهيه و بهبود مقره هاي فشار قوي تحت بارهاي استاتيكي
533
تهيه و بهينه سازي ساختار نانو كامپوزيت هيدرو ژلهاي بر پايه اكريل آميد با استفاده از فيلتر Nanoclay به منظور كاهش پديده مخروطي شدن آب سازند
534
تهيه و بهينه سازي غشاهاي قالب مولكولي براي حذف 2-دي‌اتيل‌هگزيل فتالات از آب
535
تهيه و بهينه سازي كيفيت فيزيكي ترتيلا تهيه شده از آرد دانه جودوسر
536
تهيه و بهينه سازي نانو كاتاليست ارتقا يافته Li/Sio2 با هسته مغناطيسي براي ت وليد بيو ديزل
537
تهيه و بهينه سازي نانوكاتاليست هاي ناهمگن Mg -La و Mg-la/cao براي توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان
538
تهيه و بهينهسازي نانوكاتاليست Ce-Sr به روش همرسوبي براي توليد بيوديزل از روغن آفتابگردان
539
تهيه و پايدارسازي پودر خشك از Lacobacillus casei بوسيله اسپري فريز درايينگ
540
تهيه و تبيين رفتار رئولوژيكي و ريزساختار فيلمهاي قابل تنفس بر پايه پلياُلفين/ كربنات كلسيم با ابعاد نانو و ميكرو
541
تهيه و تخليص اكسيد مس
542
تهيه و تدوين بسته نرم افزاري توليد سطح بدنه كشتي
543
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارنده
544
تهيه و تدوين دانش و فناوري ساخت مغزه نگهدارننده
545
تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اقدامات ايمني خط پس از زلزله
546
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار ايلوستريتور
547
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار اين ديزاين
548
تهيه و تدوين راهنماي آموزشي نرم افزار فتوشاپ
549
تهيه و تدوين سرفصل هاي آموزشي ومسا-ل حل شده در حوزه آموزش فيبر نوري
550
تهيه و تدوين متون فارسي جهت تقويت مهارت گوش دادن به فراگيران غيرفارسي زبان
551
تهيه و تدوين محتواي الكترونيكي سواد اطلاعاتي و بررسي تاثير آن برمهارت هاي حل مساله، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان آموزش از دور
552
تهيه و تدوين محتواي شنيداري براي زبان آموزان سطح متوسط بالا و پيشرفته زبان انگليسي در محيط يادگيري مجازي
553
تهيه و تدوين مطالب درس انگليسي تخصصي براي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
554
تهيه و تدوين نرم افزار Corel DRAW X4
555
تهيه و تدوين نرم افزار آموزشي روباتيك
556
تهيه و تدوين نرم افزار ارزيابي امنيت ولتاژ بر مبناي شبكه هاي عصبي
557
تهيه و تدوين نقشه اجراي استراتژي شركت پالايش نفت لاوان بر اساس مدل BSC
558
تهيه و تدوين نورم استاندارد منطقه اي جهت ارزشيابي وضعيت آمادگي جسماني دانشجويان دختر دانشگاه رازي
559
تهيه و تدوين نورم يابي آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد
560
تهيه و تدوين يك الگوي مناسب به منظور تقويت توان رقابتي يك واحد صنعتي براي ورود به سازمان تجارت جهاني با استفاده از روش الگو برداري ﴿بنچ ماركينگ﴾ مطالعه موردي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
561
تهيه و تعريف استانداردهاي (شاخصهاي) طراحي و نصب و راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري حوزه معاونت برق وزارت نيرو
562
تهيه و تعيين مشخصات نانو كامپوزيت پليپروپيلن فومارات/نانوهيدروكسي آپاتيت با قابليت شبكه اي شدن بروش پليمريزاسيون درجا
563
تهيه و تغليظ سنگ آهن در ايران
564
تهيه و تغليظ و تصفيه مس
565
تهيه و تغليظ و تصفيه مس
566
تهيه و تكميل يك بانك اطلاعاتي براي واژگان فارسي معادل اصطلاحات كامپيوتري
567
تهيه و تنظيم بودجه در شركت سهامي ذوب اهن اصفهان
568
تهيه و تنظيم و كنترل بودجه
569
تهيه و توصيف الكتروشيميايي فيلم هاي نازك موليبدوفسفريك اسيد / زير كونيوم لايه به لايه تجمع يافته در سطح الكترود
570
تهيه و توصيف خواص گرمايي، ريخت شناسي و رئولوژي نانو كامپوزيت زيست تخريب پذير بر پايه آميخته پلي لاكتيك اسيد/اتيلن-وينيل استات كوپليمر/نانو رس
571
تهيه و توصيف نانوكامپوزيت گرافن نايل بلو به روش الكتروشيميايي :كاربرد تعيين مقدار هيدروژن پراكسيد و يون نيتريت
572
تهيه و توليد سولفات منگنز خالص منگز (MNO2)
573
تهيه و توليد نانو الياف كيتوسان - پلي اتيلن اكسيد حاوي عصاره گياهان و بررسي خواص ضد ميكروبي
574
تهيه و چاپ كتاب و بررسي نحوه اجراي فني آن
575
تهيه و خالص سازي BLG استري شده و بررسي خواص ضدباكتريايي آن
576
تهيه و خالص سازي آلفالاكتالبومين استري شده و بررسي خاصيت ضد باكتريايي آن
577
تهيه و ريخته گري آلياژهاي پيستون
578
تهيه و ساخت بانك اطلاعاتي نمونه به زبان فاكس پرو ( نحوه استفاده از آن شبكه )
579
تهيه و ساخت بدنه هاي استئاتيت با استفاده از مواد اوليه داخلي
580
تهيه و ساخت پودر چيني دندان با استفاده از مواد اوليه داخلي
581
تهيه و ساخت جايگزين پوستي با استفاده از اصلاح الاستومر سيليكون با كمك اكريليك اسيد – كلاژن و كيتوسان
582
تهيه و ساخت لايه ي نازك ZnSe و بررسي تاثير ضخامت لايه ها بر مشخصه هاي نوري آن
583
تهيه و ساخت نانو سامانه رهايش كنترل شده دارو در درمان پوكي استخوان
584
تهيه و ساخت نانوالياف مركب از كيتوسان/آلجينات براي مهندسي بافت پوست
585
تهيه و سامان‌دهي نانوسيم‌هاي خاردار نيكل در سطح فلز مس و مطالعه ي آن به كمك روش‌هاي الكتروشيمي و تجزيه سطح
586
تهيه و سنتز كمپلكس بازشيف پالاديوم﴿II﴾ و قرار دادن آن بر روي بستر رزين هاي تعويض يون و بررسي عملكرد آن روي واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
587
تهيه و شناسايي 1.1-﴿1-4بوتان دي ايل ﴾بيس ﴿ايميدازول﴾ و كمپلكسهاي آن با برخي فلزات واسطه سري اول
588
تهيه و شناسايي ﴿3،4- اتيلن دي اكسي تيوفن متين﴾ ها، پلي كاپرولاكتون و نشاسته-پيوند شده-پلي كاپرولاكتون با استفاده از مايعات يوني
589
تهيه و شناسايي Bi2MoO6 در مقياس نانو و بررسي خواص آن
590
تهيه و شناسايي N,Nً- بيس -4- پيكوليل تيواوره و كمپلكسهاي آن با نيكل (II) و مس (II)
591
تهيه و شناسايي N-2(6-آمينوپيريدين﴾- N-4-متوكسي فنيل تيو اوره و كمپلكسهاي آن با نيكل ﴿II) و مس ﴿II﴾
592
تهيه و شناسايي NixZn1-xMoO4 در مقياس نانو و بررسي خواص آن
593
تهيه و شناسايي آميدها و پلي آميدها به روش ايزوسيانات در مايعات يوني، همچنين پلي آميدهاي پايدار حرارتي جديد با اتصال جانبي حجيم كايرال شامل قطعات زيست سازگار آمينو اسيد
594
تهيه و شناسايي اكسيدهاي فلزي مختلط در مقياس نانو
595
تهيه و شناسايي الكترو كاتاليست هاي جديد بر پايه پليمر هاي ستاره اي بنزايميدازول / موليبيدن دي سولفيد و هيبريدهاي گرافن اكسايد نيتروژن دار شده / هيدروكسيدهاي لايه ي مضاعف براي توليد هيدروژن
596
تهيه و شناسايي برخي از پلي اكسومتالات هاي كگيني و مشتقات محبوس شده اين تركيبات در حامل هاي زيست ساز گار نانو حفره و بررسي فعاليت ضدسرطاني و برهمكنش آن ها با DDNA تيموس گوساله
597
تهيه و شناسايي برخي نانو ذرات اكسيدهاي فلزي و بررسي خواص كاتاليزگري آنها در واكنشهاي چند جزئي
598
تهيه و شناسايي بستر نانو ذراتTiO2آلاييده شده با فلزنيوبيوم (Nb)و بررسي خواص آنها به عنوان اكسيد رساناي شفاف (TCO)
599
تهيه و شناسايي بيو نانوكامپوزيت هاي جديد فعال نوري پلي ﴿استر-آميد﴾/اكسيد روي مشتق شده از N،N-بيس [ 2-متيل 3-﴿4-هيدروكسي فنيل﴾پروپانوآت﴾] ايزوفتال آميد و دي اسيد كلرايدهاي آروماتيك
600
تهيه و شناسايي پلي آميد هاي مقاوم گرمايي جديد تحت امواج ميكروويو حاوي پيتريدين تيواتر در زنجيراصلي و ساختار نانو ذره ايي آنها با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي
601
تهيه و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي نانو ساختار فعال نوري جديد بر پايه آمينواسيدهاي مختلف و3، 5 -دي آمينو-N- ﴿تيازول-2-يل﴾ بنزآميد و تهيه نانو كامپوزيت هاي پلي ﴿آميد-ايميد ﴾ حاوي نانو ذرات اكسيد روي
602
تهيه و شناسايي پلي آميدها، پي استرها و كوپلي استر - ايميدهاي پايدار حرارتي جديد با معماري كايرال حاوي قطعات دي اسيدهاي آليفاتيك، آروماتيك و آمينو اسيدهاي متيونين و لوسين
603
تهيه و شناسايي پلي آميدهاي جديد فعال نوري و مقاوم به حرارت حاوي آمينواسيدL- لوسين در زنجيره جانبي به عنوان يك گروه زيست تخريب پذير
604
تهيه و شناسايي پلي اتيلن گليكول ايميدازوليوم برميد متصل به نانوذرات Fe3O4 و كاربرد آن به عنوان يك كاتاليزور انتقال فاز مغناطيسي و بازيافت پذير در سنتز مشتقات H4-پيران در محيط آبي
605
تهيه و شناسايي پلي يورتان پايه آب بر مبناي پلي ال روغن كرچك و بررسي اثر نانو ذرّات سپيوليت اصلاح شده و منومر اكريليك فلورينه
606
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد بر پايه تائورين
607
تهيه و شناسايي پليمرهاي جديد حاوي گروه سولفونيك اسيد و نانو كامپوزيت جديد پلي ﴿ايميد و سولفيد﴾ بر پايه نانو ذرات نقره، از بيس مالئيميد حاوي گروه آويزان اسيدي
608
تهيه و شناسايي تبادل گرهاي يوني كامپوزيتي و كاربرد آنها براي حذف راديونوكلئيدها
609
تهيه و شناسايي چارچوب فلز- آلي (MIL-68(Al با رويكردي متفاوت جهت حذف آلاينده هاي آلي رنگي از منابع آبي و كاربرد روش هاي كمومتري براي طراحي آزمايش و اندازه گيري در بافت هاي پيچيده
610
تهيه و شناسايي چارچوب فلز-آلي لومينسانس بر پايه فلز نيكل(II) و اتصال دهنده پورفيريني براي حسگري مؤثر كاتيون آهن(III)
611
تهيه و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي از كلسيم و باريم با ليگاند بنزن-5،4،2،1-تتراكربوكسيليك اسيد و سنتز كامپوزيت هاي آن و بررسي كاربرد جذب
612
تهيه و شناسايي چارچوب هاي فلز-آلي مس و روي با اتصال دهنده تري كربوكسيليك اسيد و درون سازي آنها با پورفيرين براي كاربردهاي جذب و حسگري كاتيون هاي فلزي
613
تهيه و شناسايي چارچوب‌هاي فلز-آلي نانوحفره با دو تا سه فلز واسطه و با استفاده از ليگاندهاي داراي اتم‌هاي دهنده‌ي اكسيژن و نيتروژن
614
تهيه و شناسايي چارچوبهاي فلز - آلي كبالت و كاربرد آنها جهت تهيه نانو ساختارهاي كبالت اكسيد
615
تهيه و شناسايي خواص سازه نانوكامپوزيتي ليفي اروژلي مورد استفاده به عنوان عايق حرارتي
616
تهيه و شناسايي خواص نانوكامپوزيت پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
617
تهيه و شناسايي سامانه‎ تزريق‏ پذير بر پايه‏ ژلاتين تقويت شده توسط نانوذرات با پتانسيل كاربرد در ترميم بافت غضروف
618
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد rac-C6H5OP(S)[NR1R2][NR3R4] (R1-4 = H، گروههاي آلكيل يا آريل
619
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي [CH3O]2P(S)[NR1R2] و مطالعه برهم كنش آنها با برخي كاتيون هاي نرم
620
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد با فرمول عمومي 2[NR3 R4 OAr=x) XP (O) {NR1 R2) و مطالعه برهمكنش آن ها با Sn(CH3) Cl
621
تهيه و شناسايي طيفي تركيبات جديد راسميك فسفر تيويك تري آميد
622
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانو كامپوزيتي كيتوسان پلي وينيل الكل پلي لاكتيك اسيد
623
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد اصلاح شده با كمپلكس روتنيم پيريديل: ساخت و بررسي اثر آن ها بر بازده سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
624
تهيه و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي بر پايه كيتوسان-كتيرا حاوي نانو ذره-هاي روي اكسيد و هيبريد روي اكسيد و نقره: مطالعه ويژگي زيست واكنش پذيري و كارآيي ضد باكتريايي
625
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي نيكل و منگنز زيركونيوم فسفات و استفاده آن ها در برخي واكنش هاي شيمي آلي
626
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي هيبريدي دندريمر-پلي اكسومتالات و بررسي كاربرد آن ها در برخي از واكنش هاي آلي
627
تهيه و شناسايي كاتاليست هاي واناديم بر پايه ي آلومينا جهت دهيدروژناسيون اكسايشي اتان به اتيلن
628
تهيه و شناسايي كامپوزيت برپايه باطله پيريت كارخانه زغال شويي زرند كرمان به منظور حذف برخي آلودگي هاي زيست محيطي
629
تهيه و شناسايي كمپلكس ارتو پالاديت دو هسته اي4- نيتروبنزوئيل تري فنيل فسفوران با پل يد و كاربرد آن جهت تهيه ي نانو كاتاليست پالاديوم روي بستر پلي وينيل پيروليدين ﴿PVP﴾ براي واكنش هاي هك و سوزكي
630
تهيه و شناسايي كمپلكس باز شيف منگنز قرار گرفته بر روي دندريمر تري‌آزين نانوسيليكا و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي اپوكسايش آلكن‌ها و اكسايش الكل‌ها
631
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿3- تري متيل فنيل آمونيوم﴾ پورفيرين يديد قرار گرفته بر روي نگه دارنده هاي يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع كربن -كربن
632
تهيه و شناسايي كمپلكس پالاديم تتراكيس ﴿4-N- متيل پيريدينيوم﴾ پورفيرين يد يد قرارگرفته بر روي رزين هاي تعويض يوني و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن
633
تهيه و شناسايي كمپلكس جديد مس(I)-تيوآميد و بررسي كاربرد كاتاليزوري آن در سنتز تركيبات3،2،1-تري آزول ها با استفاده از واكنش چند جزئي آزيد، آلكينها و آلكيلهاليدها
634
تهيه و شناسايي كمپلكس موليبدن در ابعاد نانو ،استفاده از آن در تهييه نانو ذرات اكسيد موليبدن و بررسي خواص كاتاليستي آن در اكسايش الكل ها
635
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي Cr II Mn II با تركيب هاي انتقال پروتون
636
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف منگنز، كروم و روتنيوم قرار گرفته برروي بستر نانوذرات مغناطيسي آهن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن ها در واكنش هاي آلي
637
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي پالاديوم با ليگاند آنتراسن 9- كربالدهيد -O- متيل اكسيم، برهم كنش آن ها با CT-DNA و BSA
638
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي جديد باز شيف حاصل از دي امينو مالئو نيتريل
639
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي سه هسته اي﴿pd(II با ليگاند 2-برمو 4-فنيل استوفنون اكسيم و تهيه نانو كاتاليست ناهمگن و قابل بازيافتpd(II)Tio2 و كاربرد آن در واكنش جفت شدن متقاطع سوزوكي
640
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كايرال واناديم با استفاده از ليگاندهاي قندي و ليگاندهاي دودندانه AHA و BHA و كاربرد آن ها در تهيه نانواكسيدهاي واناديم
641
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي كبالت ﴿III﴾ با فسفين و ليگاندهاي باز شيف چهار دندانه N2O2، بر همكنش و تثبيت كمپلكس در نانو ذرات مونتموريلونيت -MMT-K10)K10 )
642
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (I) ، نقره (I) ، جيوه (II) و روي (II) با استفاده از برخي ليگاندهاي باز شيف دودندانه بر پايه ي مشتقات بنزآلدهيد
643
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي مس (II) با ليگاندهاي پينسر NNN تثبيت شده بر روي نانو ذره هاي سيليكا با پيوندسازهاي آلي و نانو دندريمرهاي پلي آميدوآمين
644
تهيه و شناسايي كمپلكس هاي نيكل با مشتقات ليگاندهاي بي پيريدين و 1و 10 فنانترولين و يك ليگاند جديد
645
تهيه و شناسايي كمپلكس هايي از مشتقات نيوسمي كاربازون با دو يا سه يون فلزي
646
تهيه و شناسايي كمپلكس و نانو كمپلكس هاي جديد از يوروپيوم . مس باليگاند شيف باز و انجام مطالعات بيو شيميايي
647
تهيه و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاديوم اكسيم، مطالعه برهمكنش با BSA، DNA و نانو ذرات پروتئيني
648
تهيه و شناسايي كمپلكس‌هاي پالاديوم با ليگاندهاي آميني ، هيدرازيدي و اكسيمي: مطالعه برهمكنش با BSA و DNA ، فعاليت ضد سرطاني و مكانيسم رهايش از سطح نانوذرات پروتئيني در محيط كشت برون‌تني
649
تهيه و شناسايي كمپلكسهاي مس با مشتقات پيريدين 1-10 فنانترولين و يك ليگاند جديد حاصل از تركم بين 21 هيدروكسي استوفنون و 4- هيدروكسي بنزوئيك اسيد هيدرازيد
650
تهيه و شناسايي ليگاندهاي باز شيف چهار دانه اي n2o2 و كمپلكس هاي واناديم( v)،مس( ii)،منگنز(ii )،آهن( ii)،كبالت( ii) و نيكل( ii) آن ها
651
تهيه و شناسايي ليگاندهاي جديد كايرال و غيركايرال بازشيف مشتق شده از 2-هيدروكسي‌نفتالدهيد به همراه كمپلكس‌هاي پالاديوم، مس، نيكل، واناديوم، روي و موليبدن آن‌ها و بررسي فعاليت بيولوژيكي آن‌ها: برهمكنش با DNA و HSA و خاصيت ضدسرطاني
652
تهيه و شناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1﴿3H) ان ها در حضور نمك هاي بيسموت ﴿III) وزير كونيم﴿IV) تحت شرايط سبز
653
تهيه و شناسايي منوليت زئوليت ZSM5 بدون چسب با استفاده از الياف گياهي
654
تهيه و شناسايي موليببدن هگزاكربونيل كپسوله شده در داخل پلي استايرن و بررسي فعاليت كاتاليستي آن
655
تهيه و شناسايي نانو ذرات Fe3O4@ZrO2 فسفاته شده
656
تهيه و شناسايي نانو ذرات SiO2 و بهبود خواص سطحي آن و بررسي هدايت حرارتي در سيال پايه
657
تهيه و شناسايي نانو ذرات اكسيد آهن ﴿III﴾ و كاربرد آن ها به عنوان نانو پيگمنت در ساخت رنگ هاي ضد خوردگي بر پايه رزين هاي آلكيدي
658
تهيه و شناسايي نانو ذرات رنگي فسفرآميدي و كمپلكس هاي آنها با فلزات واسطه براي كاربرد در سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ
659
تهيه و شناسايي نانو ذرات هيبريد شده Ni-Mo روي بستر Al2O3 -TiO2 و Al2O3-ZrO2 و كاربرد آنها در واكنش اكسايش تولوئن; كاربرد نانو ذرات پالاديم روي بستر بنتونيت و سيليكا در واكنش جفت شدن هك
660
تهيه و شناسايي نانو ساختار دو هيدروكسيد لايه اي نيكل -كبالت دوپه شده با سريم و رشد آن بر روي نانولوله هاي كربني به عنوان الكتروكاتاليست كارآمد براي واكنش توليد اكسيژ ن
661
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب (II) با استفاده از پيش ماده پليمر كوئور ديناسيوني جديد سرب با ليگاند پرولين
662
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي سرب سولفيد به روش سونوشيمي و اندازه گيري توان ، زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
663
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي طلا به روش شيميايي ماكروويو و بررسي تاثير توان و عامل سور فكتانت در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات
664
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نقره به روش سونوشيمي و اندازه گيري تاثير عامل توان . زمان و دما در يكنواخت شدن اندازه نانو ذرات و بررسي كاربرد اين نانو ذرات در شيمي تجزيه
665
تهيه و شناسايي نانو ساختارهاي نيكل فريت به روش ماكروويو و اندازه گيري تاثير عامل توان و دما در يكنواخت شدن اندازه و شكل نانو ذرات
666
تهيه و شناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده )اصلاح شده ( جديد و استفاده از آن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
667
تهيه و شناسايي نانو فوتوكاتاليست هاي كامپوزيتي TiO2 به روش آندايزينگ الكتروشيميايي و ارزيابي عملكرد نوري آن ها
668
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزگر جديد هسته پوسته سيليكاي مغناطيسي عامل دار شده با 4-آمينو بنزوئيك اسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات دي هيدروكينازولين
669
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزور پالاديم بر پايه سيليكا و كاربرد آن در واكنش هاي هك و سونوگاشيرا
670
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزور مغناطيسي مس فريت و بررسي عملكرد آن در سنتز چند جزيي تركيبات هتروسيكل پيراني
671
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزورها بر پايه ايزوسيانورات و ملامين و كاربرد آن ها در واكنش هاي تراكمي و واكنش هاي اكسايشي
672
تهيه و شناسايي نانو كاتاليزورهاي اوراسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن در اكسايش كيومين
673
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست Sr-La با استفاده از روش ميكرو امولسيون معكوس و كاربرد آن در سنتز بيوديزل
674
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست اصلاح شده H3PW12O40/La2O3 براي توليد بيوديزل
675
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست اورموسيل اصلاح شده با پورفيرين و كاربرد آن د ر اكسايش اتيل بنزن
676
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست پالاديوم و نانو كامپوزيت مغناطيسي نقره بر پايه سلولز و كاربرد آن ها در كاهش نيترو آروماتيك و حذف كنگورد
677
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي La/ZSM-5 براي تبديل روغن كلزا به بيوديزل
678
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي ﴿Pd﴾ II تثبيت شده بر بستر Fe3O4@SiO2 ; اصلاح شده با 3- آمينوپروپيل تري متوكسي سيلان و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن متقاطع هياما
679
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي اصلاح شده استرانسيم ساپورت شده بر روي زئوليت ZSM-5 براي تبديل روغنهاي خوراكي به بيوديزل
680
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي جديد بر پايه a- زيركونيوم هيدروژن فسفات و استفاده از آن ها در برخي واكنش هاي سنتزي
681
تهيه و شناسايي نانو كاتاليست هاي مس و كاربرد آن در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن - هترواتم در محيط هاي سبزتر
682
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت پلي پيرول . نانو ذره غشاهاي سفيد اطراف دانه انار و بررسي رهايش دارويي ان
683
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت جديد پلي پيرول ونشاسته و نانو ذرات 3 α-Al2O و بررسي رهايش دارويي آن
684
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿آميد-ايميد﴾ شامل قطعات 4، " 4- متيلن بيس ﴿3- كلرو-2، 6-دي اتيل تري مليتيل ايميدوبنزن﴾ و N-تري مليتيل ايميدو-L- والين با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده ي تيتانيم دي اكسيد
685
تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت هاي جديد پلي ﴿بنزايميدازول-آميد﴾ بر پايه نقره، مس و اكسيد روي از دي آمين هاي مشتق شده از بيس بنزايميدازول
686
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده (باCd،Zn،Fe،‍Cu،Cr) و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن هاl,dn
687
تهيه و شناسايي نانو لوله هاي كربني كامپوزيتي TiO2-WO3 ذوب شده با فلزات سنگين پلاتين، طلا، پالاديم و كبالت و بررسي خواص نوري و فتوكاتاليستي آن
688
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كامپوزيت دارويي از انسولين و بررسي رهايش كنترل شده آن، سنتز و شناسايي نانو كاتاليست نقره تثبيت شده بر روي بستر اكسيد روي و قابليت استفاده ي آن در واكنش اكسايش الكل هاي آروماتيك و آليفاتيك
689
تهيه و شناسايي نانو هيبريد كمپلكس پالاديوم (II) حاوي ليگاند موكسي فلوكساسين تثبيت شده بر بستر كوكوربيت[6] اوريل و بررسي كاربرد زيستي و كاتاليستي
690
تهيه و شناسايي نانو و ميكرو اكسيدهاي قلع، سرب و تاليوم با استفاده از كمپلكس هاي آن ها به عنوان پيش ماده
691
تهيه و شناسايي نانو‌‌كامپوزيت فيبروين MCM- 41ابريشم/كيتوسان/ به‌روش خشك كردن انجمادي و كاربرد آن در مهندسي‌بافت
692
تهيه و شناسايي نانوذرات آهن اكسيد به روش هيدروترمال و سل -ژل و بررسي خواص نوري و فتوكاليستي نانوذرات تثبيت شده بر روي بستر رسانا در تجزيه نوري آب
693
تهيه و شناسايي نانوذرات اسپينل منيزيم آلومينات به روش سل-ژل اصلاح شده و بررسي كاربرد آنها در حذف يون هاي سرب و كادميوم
694
تهيه و شناسايي نانوذرات طلا با استفاده از اسيدهاي آمينه مختلف و بررسي پايداري آنها و اتصال آنتي بادي آنتي مورفين به نانوذرات طلا
695
تهيه و شناسايي نانوژل ﴿وينيل پيروليدون + آكريليك ﴾ با استفاده از تشعشع گاما
696
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي MgO/ZnO در حضور مايعات يوني و كاربرد آنها در تخريب نوري آلاينده هاي هوا
697
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي اكسيدي آهن از تخريب سريع تركيب فلز ـ آلي Fe-MIL101 MOF تحت گرمايش ميكروويو
698
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي بيسموتاتي برخي عناصر واسطه با استفاده از روش‏‏‏هاي سل-ژل پچيني و خوداحتراقي براي تخريب فوتوكاتاليزي رنگ‏‏هاي آزو
699
تهيه و شناسايي نانوساختارهاي روي سولفيد به روش رفلاكس و بررسي خواص نوري سراميك تف جوشي شده آن ها به روش فشار داغ
700
تهيه و شناسايي نانوقفس هاي پلي‌اكسوموليبداتي حاوي پلي‌اكسومتالات نوع كگين و بررسي كاربرد كاتاليستي آن در واكنش اكسايش الكل‌ها و سولفيدها
701
تهيه و شناسايي نانوكاتاليزور جديد 5،3،1-تريس (2-هيدروكسي اتيل) ايزوسيانورات تثبيت شده بر روي پوسته سيليكاي مغناطيسي عامل دار شده با بوريك اسيد و بررسي كاربرد آن در سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيريدين
702
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست TiO2-Nb2O5 و كاربرد آن در تهيه 5-هيدروكسيمتيل فورفورال از فروكتوز و گلوكز، تهيه و شناسايي كاتاليست نوري ناهمگن Fe-g-C3N4/CF و بررسي اثر تخريب آن بر MB، RhB و MO
703
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست دوفلزي Cr-Mo/ZSM-5 و كاربرد آن در سنتز بيوديزل با استفاده از متانول و روغن آفتابگردان
704
تهيه و شناسايي نانوكاتاليست هاي Ca/Sio2-Fe براي تبديل روغن هاي بازيافتي به بيوديزل
705
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت Fe3O4@TiO2/Silica aerogel از دياتوميت و بررسي خواص فوتوكاتاليزوري آن
706
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت اصلاح شده گرافن به وسيله نانوذرات مغناطيسي روي–كبالت-فريت-پرهيدروكسي كوكوربيت [6] اوريل و بررسي كاربرد دارورساني آن
707
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت پلي آميك اسيد/ زنوليت و بررسي كارآيي آن در زمينه ي جذب فلزات سنگين
708
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت روي اكسيد / چارچوب فلز - آلي پورفيرين و بررسي عملكرد آن در توليد جريان نوري
709
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت نفيون با فلزات، اكسيد ها و كمپلكس هاي مس، نقره و نيكل
710
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي PVA/SiO2 و PVC/SiO2 حاوي BSA به عنوان جفت كننده زيست ايمن با استفاده از امواج فراصوت
711
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي بافت هاي پلي (وينيل كلريد) يا پلي (وينيل الكل) تقويت شده با نانولوله هاي كربني عامل دار شده با ويتامين B1 و ويتامين B2 به كمك امواج فراصوت
712
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيت هاي زيركونيا - منيزيا به روش سل - ژل اصلاح شده و بررسي مقاومت آن به خوردگي
713
تهيه و شناسايي نانوكامپوزيتهاي هيدروژلي بر پايه صمغ كتيرا، نانو ذره هاي كلسيم كربنات خالص و اصلاح شده با EDTA : كاربرد در حذف رنگ متيلن بلو و يون سرب(II)
714
تهيه و شناسايي نانولوله هاي WO3-TiO2 اصلاح شده با CuO-Fe2O3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آنها در شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
715
تهيه و شناسايي نانولوله هاي تنگستن تري اكسيد-تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده با نانوذره هاي قلع دي اكسيد و بررسي ويژگي هاي نوري و فوتوكاتاليتيكي آنها
716
تهيه و شناسايي نانولوله‌هاي CrTiO2 اصلاح شده با Fe2O3-WO3 و CuO-WO3 و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليستي آن‌ها
717
تهيه و شناسايي نانوهيبريد‌هاي نقره و پالاديوم بر پايه ترفتالات و بررسي فعاليت آن ‌ها در زمينه فوتوكاتاليزوري و جذب و تخريب آلاينده ‌هاي متيلن‌بلو و رودآمين‌ بي
718
تهيه و شناسايي نقاط كربني به روش گرماآبي به منظور اندازه گيري يون آهن (II) و آهن (III) توسط روش هاي فلوريمتري و اسپكتروفتومتري و بررسي برهمكنش ميان نقاط كربني و سورفاكتانت ها با استفاده از روش هاي كمومتريكس
719
تهيه و شناسايي هيبريدهاي گرافني با تركيب‌هاي روي و مس براي توليد جريان نوري و هيبريدهاي گرافن اكسيد براي جذب يونهاي +2 Ni2+، Hg2+، Pb2+، Cd2+، Cu
720
تهيه و شناسايي هيدروكسيد مضاعف لايه اي و بررسي خواص انفجاري تري نيترو تولوئن در نانو كامپوزيت LDH-TNT
721
تهيه و شناسايي و بررسي خواص نورتايي يك پيش ماده ي جديد براي سنتز نانو اكسيد فلز كادميوم با استفاده از تركيب 2 0 هيدروكسي پروپيل ايمينومتيل - متو كسي فنول
722
تهيه و شناسايي6MoO2Bدر مقياس نانو و بررسي خواص آن
723
تهيه و شناسيي هيدروكسيدهاي لايه مضاعف اصلاح شده با N- تترابرومو فتالوئيل گلوتاميك و كاربرد آن در سنتز نانو كامپوزيت هاي بر پايه پلي ﴿آميد-ايميد﴾ حاوي N- تري مليتييل ايميد و -L- لوسين و پلي ﴿وينيل الكل﴾
724
تهيه و طراحي حسگر فلورسانس برپايه پليمرهاي قالب مولكولي براي شناسايي داروي فني توئين
725
تهيه و طراحي سايت اژانس عكس
726
تهيه و طراحي مايعات يوني پروتيك نيكوتيني نشانده شده بر بستر نانو‌مغناطيس و كاربرد آن‌ها در سنتز آميدو‌آلكيل‌نفتول‌ها از طريق واكنش سه‌جزئي‎
727
تهيه و كاربرد 3-(دودسيل آمينو)-2-هيدروكسي- N,N,N-تري متيل پروپان-1-آمونيوم كلريد و ليگنيل هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليست براي سنتز مشتقات آريليدين و آميدوالكيل نفتول
728
تهيه و كاربرد β-سيكلودكسترين-سولفونه‌شده در سنتز α-آمينوفسفونات‌ها
729
تهيه و كاربرد بعضي از مونوكربوكسيلات ها و دي كربوكسيلات هاي فلزات سنگين به عنوان پايدار كننده هاي حرارتي در پلي وينيل كلرايد نرم و بررسي تاثير هم افزايي آن ها
730
تهيه و كاربرد بيوكاتاليست هاي طبيعي و نانوبيوكاتاليست هاي هيبريد فلزي هتروژن در واكنش هاي جفت شدن و دومينو
731
تهيه و كاربرد پالاديوم نشانده شده بر بستر نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@SiO2 فسفينيت دار شده در سنتز سينامات ها
732
تهيه و كاربرد پوشش هاي پلي بورتان دوجزئي پايه آبي / پلي اكريلات
733
تهيه و كاربرد جديد از نانو Fe3O4-SO3H در سنتز كينولين ها
734
تهيه و كاربرد چارچوب هاي فلزي- آلي MIL-47 و MOF-5/Cu در حذف دي بنزوتيوفن، كروم(VI) و رنگ سرخ كنگو
735
تهيه و كاربرد ستيل تري متيل آمونيوم هيدروژن سولفات در سنتز كينوكسالين و تهيه و كاربرد كمپلكس سولفاديازين مس استات در سنتز1 ،2،3 -تري آزول
736
تهيه و كاربرد غشاء نانوكامپوزيتي بر پايه‌ي PVC، نانو‌لوله‌هاي كربني و بعضي مواد فوم‌كننده براي تصفيه‌ي آب
737
تهيه و كاربرد فريت هاي مغناطيسي
738
تهيه و كاربرد كاتاليست TiCl4/nanocellulose و فرم‌هاي مغناطيسي آن در سنتز تركيبات هتروسيكل شش عضوي
739
تهيه و كاربرد كاتاليست هاي مزوپور و نانو ساختار بهينه شده با فلز در سنتز آلي
740
تهيه و كاربرد كامپوزيت الياف درهم تنيده فولاد در سيمان
741
تهيه و كاربرد كمپلكس هاي پالاديوم (II) و مس(I) در واكنش هاي جفت شدن كربن- كربن و كربن- هترواتم در محيط هاي سبزتر
742
تهيه و كاربرد نانو Fe3O4 سولفونه شده به عنوان كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت در سنتز استرها و آميدها
743
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست Fe3O4 - SO3H در سنتز بيس ﴿ايندوليل﴾ آلكان ها
744
تهيه و كاربرد نانو كاتاليست‌هاي كربوهيدراتي مغناطيسي اصلاح شده براي سنتز مشتقات پيرانوپيرازول و پيرازول
745
تهيه و كاربرد نانوكاتاليست Fe‎3O4@SiO2-OPPh2.Pd(OAc)2 در سنتز بي‎آريل‎ها
746
تهيه و كاليبره كردن مدل تفكيك سفر در مسيرهاي دسترسي به فروگاه بين المللي امام خميني ﴿ره﴾ با استفاده از نرم افزارهاي حرفه اي
747
تهيه و لايه نشاني اكسيدهاي فلزي ناهمسان بر پايه واناديوم جهت استفاده در سلول‌هاي فتوالكتروشيميايي تجزيه آب و بررسي تاثير بسترهاي نانوساختاري بر روي مشخصه هاي فتوكاتاليستي
748
تهيه و مدل ارتفاع ديجيتال با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري
749
تهيه و مشخصه يابي الكترودهاي نانوكامپوزيتي گرافن/پلاتين براي كاربرد در پيل سوختي متانولي
750
تهيه و مشخصه يابي الكتروليت‌هاي پليمري نانو كامپوزيتي بر پايه پلي متيل متاكريلات براي باتري‌هاي يون ليتيم
751
تهيه و مشخصه يابي برون تن هيدروژل قابل تزريق پلورونيك-كيتوسان حاوي ملاتونين و نانوذرات طلا براي مهندسي بافت ميوكارد
752
تهيه و مشخصه يابي بيوفوم هاي كامپوزيتي بر پايه نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي استخراج شده از ساقه گندم
753
تهيه و مشخصه يابي پلي يورتان پايه آبي و بررسي اثر افزودن نانوالياف سلولزي استخراج شده از تفاله هاي هويج بر روي خواص كامپوزيت حاصل
754
تهيه و مشخصه يابي پليمر قالب مولكولي فلورسانس جديد براي تشخيص نوري گزينشي دارودر سيال هاي بيولوژيكي
755
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فلوئور هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل و سنتز مكانو شيميايي
756
تهيه و مشخصه يابي پودر نانو متري فورستريت به روش آلياژ سازي مكانيكي و سل - ژل
757
تهيه و مشخصه يابي پودر نانومتري و پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت به روش سل - ژل
758
تهيه و مشخصه يابي پوشش هاي فريتي جاذب مايكروويو مورد استفاده در محيط هاي دريايي
759
تهيه و مشخصه يابي تركيب جديدي از شيشه هاي زيست فعال حاوي روي وبور به روش سل-ژل
760
تهيه و مشخصه يابي خواص زيستي و مكانيكي داربست كامپوزيتي ميكرواسفيرهاي پلي كاپرولاكتون/شيشه زيست فعال 45S5 به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
761
تهيه و مشخصه يابي خواص فيلتراسيون وآنتي باكتريال فيلتر فومي هيدروكسي آپاتيت پوشش داده شده توسط عصاره گياهان دارويي
762
تهيه و مشخصه يابي خواص مكانيكي نانوالياف پلي (اكريلونيتريل)(PAN) حاوي نانو سيليسيم كاربيد (SiC) ذره اي و ميله‌اي اصلاح‌شده
763
تهيه و مشخصه يابي سيليكا آئروژل با منافذ در ابعاد نانومتر از نخاله هاي ساختماني در فشار محيط و كاربرد حاصل از آن
764
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بايواكتيو حاوي روي و منيزيم سنتز شده به روش سل- ژل
765
تهيه و مشخصه يابي شيشه هاي بيو اكتيو حاوي منيزيوم با روش سل- ژل
766
تهيه و مشخصه يابي غشاهاي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي بر پايه گرافن اكسيد سولفونه براي كاربرد در شيرين سازي آب
767
تهيه و مشخصه يابي فيزيكي-شيميايي نانو ذرات بيو گلاس و ذرات هيدروكسي آپاتيت طبيعي و مقايسه رفتار زيستي اين مواد به روش نوين ميكرو/نانو گرما سنجي همدما
768
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانو كامپوزيتي بر پايه ي پروتئين آب پنير و روغن گردو تقويت شده با نانو الياف سلولزي اصلاح شده
769
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته ذرت و پروتئين سويا تقويت‌شده با نانو صفحات گرافن و گرافن اكسيد
770
تهيه و مشخصه يابي فيلم بيونانو كامپوزيتي بر پايه نشاسته ترموپلاستيك، تقويت شده با نانو الياف سلولز و نانو صفحات اكسيدگرافن
771
تهيه و مشخصه يابي فيلم كامپوزيت هاي زيست تخريب پذير بر پايه پلي وينيل الكل/ نشاسته تقويت شده با نانو الياف سلولزي خاك اره
772
تهيه و مشخصه يابي فيلم هاي شبكه اي شده بر پايه يورتان پايه آبي- اكريلات حاوي مقادير مختلف نشاسته
773
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت اپوكس تقويت شده با نانوالياف سلولزي الكتروريسي شده
774
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت بر پايه نايلون 6 و پلي اتيلن گرافت شده با مالئيك انيدريد حاوي نانورس
775
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت زيست فعال آلياژ پايه كبالت با تقويت كننده شيشه زيست فعال نانو متري
776
تهيه و مشخصه يابي كامپوزيت هيدروژل رشته اي به عنوان داربست مهندسي بافت غضروف
777
تهيه و مشخصه يابي كلوئيد طلا براي استفاده در تست هاي تشخيص سريع بر پايه جريان پيشرو
778
تهيه و مشخصه يابي لايه هاي نازك تيتانياي حساس شده با رنگ دانه هاي طبيعي به روش سل ژل
779
تهيه و مشخصه يابي موليبدات هاي كبالت، نيكل و مس نانوذره اي
780
تهيه و مشخصه يابي ميكروكپسوله هاي لاريك اسيد در حضور و عدم حضور نانو ذرات سيليكا جهت ذخيره‌سازي انرژي گرمايي
781
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي( ε-كاپرولاكتون) و بررسي اثر افزودن ميكروفيبريل هاي سلولزي بر آبگريزي و نرخ تخريب نانو الياف
782
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف الكتروريسي شده پلي(ε-كاپرولاكتون) / ژلاتين حاوي نانوالياف سلولزي جهت كاربرد در مهندسي بافت
783
تهيه و مشخصه يابي نانو الياف كامپوزيتي برپايه ي اكريليك/نانو لوله هالوايزيت
784
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر شيشه زيست فعال و بهينه سازي پوشش آن براي بهبود رفتار خوردگي كاشتني فلزي بدن
785
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت بيو سراميكي زيست فعال و آنتي باكتريال
786
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت - فورستريت براي درمان نواقص استخوان فك و دهان
787
تهيه و مشخصه يابي نانو پودر و بالك نانو ساختار كامپوزيتي تيتانات كلسيم- فلوئور آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
788
تهيه و مشخصه يابي نانو ذرات نيكل (II) اكسيد به روش شيمي سبز و بررسي اثرات سميت سلولي و اثر بخشي آن در حذف برخي رنگدانه هاي آلي در آب
789
تهيه و مشخصه يابي نانوذرات منگنز فسفات و كروميك فسفات
790
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت NiTiO3/Chitosan و بررسي خواص آن
791
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت مغناطيسي كربن تهيه شده از پوست بادام و بيسموت فريت
792
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيل الكل - پتاسيم هيدروكسيد در پيل هاي سوختي قليايي
793
تهيه و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي پلي وينيليدين فلورايد/پلي متيل متاكريلات تقويت شده با گرافن اكسايد – نيترات نقره
794
تهيه و مشخصه يابي نانوكپسول‌هاي حاوي آلكيد رزين بر پايه روغن نارگيل با قابليت خودترميم‌شوندگي در پوشش‌هاي رزين اپوكسي
795
تهيه و مشخصه‌يا‌بي فتوآند مبتني بر نانوساختار هماتيت اصلاح‌شده با الكتروكاتاليست اكسيد نيكل و هماتيت آلايش شده با گوگرد با پتانسيل استفاده در رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن
796
تهيه و مشخصه‌يابي فوم سلول بسته بيو نانوكامپوزيتي بر پايه نشاسته/ پلي(‌وينيل‌الكل) تقويت شده با نانو الياف سلولز استخراج شده از تفاله هويج
797
تهيه و مشخصه‌يابي نانوپودر TiO2 دوپ شده با عناصر فلزي و شبه‌فلزي زيركونيم و بور به روش CVS
798
تهيه و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيتPMMA/PVC /نانورس در حضور مالئيك انيدريد و دي كيوميل پراكسايد و بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و گرمايي آن
799
تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
800
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي الكتروليت ژل پليمري نانو كامپوزيـتي بر پايه PVDF/GO براي باتري¬هاي ليتيم-يون
801
تهيه و مطالعه الكتروشيميايي تك لايه هاي خود سامان سيستئامين عامل دار شده در سطح الكترود طلا
802
تهيه و مطالعه پارامترهاي ترموديناميكي حاكم بر تشكيل ريز ساختار مواد نانو كامپوزيت هادي با ضريب پيزورزيست منفي بر پايه الاستومرPDMS و نانو گرافيت
803
تهيه و مطالعه خواص حرارتي و تريبولوژيك نانوكامپوزيت ترموپلاستيك اولفين ها (TPO) بر پايه PP/EPDM و نانوالماس گونه كربني
804
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت پلي اتيلن قرفتالات از طريق اينتر كلاسيون PET ضايعاتي با مونت موريلونيت اصلاح شده، تحت فرآيند مذاب
805
تهيه و مطالعه خواص نانو كامپوزيت هاي (لاكتيك اسيد) با استفاده از نانو خاك رس اصلاح شده و نانو كربنات كلسيم و سامانه هيبريدي آن ها
806
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت PP/PET/Nanoclay به عنوان رشته چاپگر سه بعدي مدل سازي ذوب نهش
807
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هاي هيبريدي پلي﴿لاكتيك اسيد﴾/ نشاسته گرمانرم/ نانوكربنات كلسيم و بررسي امكان تهيه فوم از آن
808
تهيه و مطالعه خواص نانوكامپوزيت هيبريدي پلي لاكتيك اسيد/ نشاسته گرمانرم/ نانولوله هاي كربن : كاربرد به عنوان سنسور تخريب
809
تهيه و مطالعه رفتار الكتريكي نانو كامپوزيت هاي ترمو پلاستيك ولكانيزه- شده ﴿tpv ﴾ دوده نانو ساختار و نانو الياف كربني
810
تهيه و مطالعه رهايش كنترل شده آنتي بيوتيك از ريزكره ها بعد از ايمپلنت دندان
811
تهيه و مطالعه سينتيك پخت نانوكامپوزيت علي اپوكسي اكسيد گرافن اصلاح شده با نشاسته
812
تهيه و مطالعه مورفولوژي و خواص مكانيكي كامپوزيتي SBR با استفاده از فيلتر Organaclay به روش محلولي
813
تهيه و مطالعه نانو ذرات نيكل فريت اسپينل دوپه شده با كبالت در حضور اسيدهاي چرب غير اشباع به روش هيدروترمال
814
تهيه و مطالعه ويژگي هاي ترمو پلاستيك الاستومر بر پايه اتيلن سبك و پودر تاير آسيابي
815
تهيه و مطالعه ي ارتباط بين ريز ساختار و هدايت حرارتي نانو كامپوزيت هيبريدي بر پايه ي پلي آميد/ سيكلو اولفين كوپليمر/ بورون نيتريد
816
تهيه و مطالعه ي كيتوسان اصلاح شده با پلي اتيلن گلايكول (PEG) با قابليت حساسيت به PH
817
تهيه و مقايسه خواص فيزيكي لعابهاي چيني نرم با بكارگيري اكسيدهاي BaO, ZnO, MgO در فرمول زگر آنها
818
تهيه و مقايسه خواص فيزيكي يك چيني نرم ژاپني و يك چيني نرم زگر
819
تهيه و نشاندارسازي عصاره گياه كارتاموس تينك توريوس (گل رنگ) با تكنسيوم -99M جهت تصويربرداري از تومورهاي سرطاني
820
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 18 آموزش و پرورش تهران
821
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه چهارده آموزش و پرورش تهران
822
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه شش آموزش و پرورش تهران
823
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي ، شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه نوزده آموزش و پرورش تهران
824
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي تحصيلي و شغلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 4 تهران
825
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي شهر تهران (منطقه 7 آموزش و پرورش )
826
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 3 تهران
827
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 8 تهران
828
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي ، تحصيلي و خانوادگي دختران پيش دانشگاهيي شهر تهران (منطقه 2 آموزش و پرورش )
829
تهيه و هنجاريابي مقياس ارزشهاي شغلي تحصيلي خانوادگي دختران پيش دانشگاهي منطقه 9 تهران
830
تهيه و هويت‌شناسي پلي‌استر پلي هيدروكسي بوتيرات و نانوكامپوزيت آن توسط ميكروارگانيسم Alcaligenes eutrophus
831
تهيه واكنشگر ارتوزايلن بيس (تري فنيل فسفونيم )پر اكسو دي سولفات و بكارگيري معرف تهيه شده براي اكسايش الكل ها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدرو پيرانيل اترها به كربونيل مربوطه
832
تهيه واكنشگر دي (فنيل )متيل تري فنيل فسفونيم پراكسو دي سولفات و تبديل اكسيم ها ،فنيل هيدرازونها و سمي كاربازونها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
833
تهيه واكنشگر4،1 -بيس (تري فنيل فسفونيوم) بوتان پراكسودي سولفات و اكسايش الكلها ،تري متيل سيليل اترها و تترا هيدروپيرانيل اترها به تركيبات كربونيل مربوطه با اين واكنشگر
834
تهيه وبررسي باز شيف هاي 3- فرميل كينولين و مشتقات آن با دي آمين هاي مختلف وبررسي خواص ضد باكتري برخي از تركيبات سنتز شده
835
تهيه وبررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و اثر ضدباكتريايي نانوذرات ليپيدي جامد حاوي داروي موپيروسين
836
تهيه وبررسي خواص ضد ميكروبي پليمر تعديل شده بايك گونه هيدانتويني
837
تهيه وبررسي خواص مكانيكي اصلاح كننده هاي ضربه پذيردرضايعات پلاستيكي بازيافتي
838
تهيه وتدوين جزوه كاربردي در طراحي وساخت مدار چاپي
839
تهيه وتوليد تراورس
840
ﺗﻬيه ﮐﻮد اوره ﮐﻨﺪ رﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮﮔﺮدي
841
تهيه ورق برنج از ذوب مجدد ضايعات و بررسي تغيير پارامترهاي ذوب و ريخته گري و نورد بر سختي پذيري و خصوصيات ميكرو ساختاري
842
تهيه وساخت ring-o فيلتر دياليز، انجام كشت سلولي و بررسي خواص مكانيكي فيزيكي و شيميايي آن
843
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ Fe-TiC بر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
844
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖFe-TiC بر روي ورق فولادي كم كربن با استفاده از تكنيك SMAW
845
تهيه وشناسايي SAPO-11,نانوZnSوبررسي اثر فتو كاتاليتيكي آنها دردگراداسيون4-نيتروفنل
846
تهيه وشناسايي مشتقات ايزوبنزوفوران-1(H3)اُن ها در حضور كاتاليست تترافنيل پورفيريناتوقلع (IV) تري فلورومتان سولفونات در شرايط بدون حلال
847
تهيه وشناسايي نانو سيليكاهاي عامل دار شده ( اصلاح شده ) جديد واستفاده ازآن به عنوان كاتاليست هتروژن در واكنش هاي چند جزئي
848
تهيه وشناسايي نانو كاتاليست هاي Ca/ZSM-5 براي تبديل روغنهاي بازيافتي به بيوديزل
849
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست AL-MO/ZSM-5 وكاربرد آن درسنتزبيوديزل با استفاده ازروغن آفتابگردان ومتانول
850
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست ce-Ba/cao وكاربرد آن درسنتز بيوديزل با استفاده ازروغن آفتابگردان
851
تهيه وشناسايي نانوكاتاليست هاي CaO/SiO2-TiO2 براي تبديل روغن هاي بازيافتي به بيوديزل
852
تهيه وشناسايي نانوكاتاليستهاي V/TiO2 باهسته مغناطيسي آهن
853
تهيه وشناسايي نانوكتاليست هاي ساپورت شده AL-Sr براي توليد بيوديزل
854
تهيه وطراحي سايت آژانس مسكن
855
تهيه وكاربرد فيبرهاي اصلاح شده با نانو كمپوزيت پلي ايميدكبالت تيتاناتدرميكرو واستخراج بافاز جامد تلفيق شده با كروماتوگرافي گازي
856
تهيه وكاربردالكترود گرافيك - ايوكسي اصلاح شده با كبالت فتالوسيانين به عنوان آشكارسازي الكتروشيميائي درروش تزريق در جريان پيوسته براي ...
857
تهيه ومطالعه الكتروشيميايي الكتروليت هاي كامپوزيتي متخلخل براي باتري هاي يون ليتيم پليمري
858
تهيه ي آلومينات هاي نانو ذره اي نيكل و روي
859
تهيه ي آلياژ TPU/PP و بررسي اثر نانوساختار بر خواص فيزيكي-مكانيكي حاصل
860
تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي هاي الكتريكي آن
861
تهيه ي الكترود طلا با ساختار نانوحفره و پوشيده شده با پالاديم
862
تهيه ي الكترود نقره بر پايه ي كاغذ براي بررسي اكسايش الكتروشيميايي هيدرازين
863
تهيه ي الكتروشيميايي نانوكامپوزيت گرافن -مس برروي الكترودگرافيت مدادوكاربرآن در اندازه گيري مقادير بسيار كم گلوكز
864
تهيه ي پليمر هاي كئورديناسي بيسموت (III) با عامل پلساز آزيد
865
تهيه ي پودر نانومتري اكسيدروي و بررسي تاثير افزودن برخي از اكسيدهاي فلزي بر ضريب غيرخطي آن
866
تهيه ي پودرهاي بس ريز گارنت ايتريوم آهن جانشاني شده با بيسموت به روش مكانو شيميايي و بررسي تاثير نسبت مولي بيسموت جانشاني شده و اندازه ي ذره برويژگي هاي مغناطيسي آن
867
تهيه ي پودرهاي نانومتري اورتوفريت ايتريوم جانشاني شده با بيسموت از روش سل- ژل و بررسي خواص فيزيكي آن
868
تهيه ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M به روش سل - ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
869
تهيه ي پودرهاي نانومتري گارنت ايتريوم- آهن با جانشاني هم زمان آلومينيوم و گروم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
870
تهيه ي حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي بتاكاروتن به روش تزريق حلالي
871
تهيه ي حسگر الكتروشيميايي قالب مولكولي براي اندازه گيري برخي داروهاي ديورتيك و مشابه آن با استفاده از روش هاي محاسباتي و بهينه سازي چند متغيره بر پايه ي نانولوله هاي كربني چند ديواره
872
تهيه ي داربست هاي آلجينات/ كيتوسان مورد استفاده در ترميم زخم هاي پوستي
873
تهيه ي دي وراتريل متان ها به روش فريدل -كرافتس اسيد كاتاليز شده و بررسي كاربرد آن ها در سنتز 2،3، 6،7-تترا متوكسي آنتراسن هاي 9، 10-دي آريلي
874
تهيه ي رنگ هاي ترافيكي از پسماند هاي شركت ايرانخودرو و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي
875
تهيه ي زينك بورات از پيش ماده هاي2(BPh4) [Zn(en)3]و H3BO3/ZnO و كاربرد آن به عنوان عامل بازدارنده‌ آتش در پلي‌آكريلونيتريل
876
تهيه ي ژل قابل ديسپرس در آب نانو ذرات اكسيد روي
877
تهيه ي ساختار متخلخل از موسيلاژ دانه ي ريحان و ترسيب نانو ذرات داروي ضد سرطان پكليتاكسل در آن با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني
878
تهيه ي سازه ي اسفنجي نانو ساختار رساناي الكتريكي بر پايه ي EVA/CNT: مطالعه ي تأثير پارامترهاي ساختاري اسفنج بر روي خواص دي الكتريك و جذب امواج سازه
879
تهيه ي سبز نانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل الكل)، كيتوسان و آلژينات حاوي نانوساختارهاي هيدروكسيد دوگانه لايه اي و نانوذره ي نقره: مطالعه جذب رنگ متيل اورانژ، و رفتار ضد باكتريايي و زيست فعالي
880
تهيه ي سلول خورشيدي منعطف با استفاده از كامپوزيت گرافن و مواد هادي مانند نانولوله هاي كربني و... به‌عنوان الكترود.
881
تهيه ي سوخت پاك از متانول
882
تهيه ي شبيه ساز هماهنگي عايقي در پست هاي فشار قوي جهت آموزش دانشجويان
883
تهيه ي فورستريت از سرپانتين باطله ي معدن ايراني
884
تهيه ي فوم هاي پلي يورتان مقاوم به آتش
885
تهيه ي كاتاليزورهاي مبتني بر پلاتين - روتنيم با روش هاي مختلف و مقايسه ي فعاليت الكتروكاتاليزوري آن ها در اكسايش متانول
886
تهيه ي كاتاليست هاي CoSeوRU*Sey به روش ماكروويو بر روي بستر نانوذرات كربني و كاربرد آنها براي احياي اكسيژن در پيل سوختي متانولي مستقيم
887
تهيه ي كالاي بهداشتي-دارويي با استفاده از هيدروژل طبيعي و آلوورا و عسل و اكاليپتوس
888
تهيه ي كامپوزيت پايه زئوليتي به منظور حذف روي از پساب هاي صنعتي
889
تهيه ي گرافن به روش ورقه كردن با استفاده از مواد فعال سطحي
890
تهيه ي لايه تركيبي متشكل از مس يديد سرب يديد به عنوان لايه مخلوط از انتقال-دهنده ي حفره و پيش ماده ي جاذب نور بر روي بستر اكسيد هادي شفاف در سلول-هاي خورشيدي پروسكايت
891
تهيه ي لايه هاي نازك SnO2 به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي آن
892
تهيه ي لايه هاي نازك ZnS با روش رسوب حمام شيميايي به كمك مايكروويو و مطالعه مورفولوژي سطح،ساختار و خواص نوري نانو بلورها
893
تهيه ي لايه هاي نازك به روش لايه نشاني رشد محلول در شرايط جديد و مطالعه ي ويژگي هاي نانو بلورها
894
تهيه ي ماده ي هيبريدي بر پايه ي ساختارهاي ليگاندي دي كربوكسيليك اسيدي / فلزي جهت تكميل كالاي نساجي
895
تهيه ي مدل رفتاري واحدهاي آجركاري معمول در ساختمان هاي بنايي جهت استفاده در تحليل هاي ديناميكي
896
تهيه ي مكانو شيميايي پودرهاي نانومتري فريت نيكل- روي جانشاني شده با مس و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
897
تهيه ي مواد نانوكامپوزيت فعال الكتريكي ترموپلاستيك ولكانيزيت بر پايه ي PP/EPDM/ نانوگرافيت: مطالعه ي ارتباط رفتار پيزورزيستيو با ريزساختار و خواص ترمومكانيك ماده
898
تهيه ي ميكروكپسول ميكروبي با استفاده از كيتوسان استخراج شده از پوسته ي ميگو
899
تهيه ي نانو پودر فريت روي به روش سل ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
900
تهيه ي نانو پودرهاي فريت نيكل-روي به روش سل-ژل و بررسي برخي از ويژگيهاي فيزيكي آن ها
901
تهيه ي نانو ذره هاي كادميم اكسيد از Cd No3 2 . 4 H2O به روش سل - ژل و مايكروويو و بررسي عوامل موثر بر اندازه ي ذره ها .
902
تهيه ي نانو كاتاليزور كروم ساپورت شده بانيوبيا((Nb2O5) و اثر افزودني فلز نيكل بر ساختار آن
903
تهيه ي نانو كاتاليزور كروم ساپورت شده بانيوبيا(Nb2O(و اثر افزودني فلز نيكل بر ساختار آن
904
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-آلومينا(Fe/Al2O3) با روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
905
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-سيليس﴿Fe/SiO2) به روش آسياب كاري مكانيكي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
906
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي آهن-هماتيت ﴿Fe/Fe2O3) و بررسي پديده ي باياس تبادلي در آن
907
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي بر پايه ي رزين هاي اپوكسي و بررسي خواص آن ها
908
تهيه ي نانو كامپوزيت هاي پلي اتيلن - نقره به روش آسيا كاري مكانيكي و بررسي برخي خواص شيمي فيزيكي آن
909
تهيه ي نانو مايسل ها جهت تداخل در تشكيل فيبريل هاي آميلويدي
910
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-آلومينيوم به روش سل-ژل و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آن
911
تهيه ي نانوپودرهاي فريت نيكل-كبالت به روش سل-ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
912
تهيه ي نانوپودرهاي گارنت هاي ايتريوم-آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
913
تهيه ي نانوذرات اكسيدي و اكسي سولفاتي از كمپلكس هاي جديد لانتانيم ﴿III﴾ ، ايتريم ﴿III﴾ و اسكانديم ﴿III﴾ با ليگاند متيل اورانژ و بررسي اثر الكترو كاتاليستي آن ها در جذب ،واجذب و توليد هيدروژن
914
تهيه ي نانوذرات مس از طريق رسوب دهي الكتروشيميايي
915
تهيه ي نانوذرات مگهميت جانشاني شده باروي وبررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
916
تهيه ي نانوزيست كاتاليزگر ايزين گلس مغناطيسيIsinglass)@(Fe3O4 و استفاده از آن در سنتز مشتقات 4،1-دي هيدروپيريدين ها و مشتقات4H-پيران ها
917
تهيه ي نانوكاتاليزور Fe3O4/Sh/Cu تحت امواج اولتراسونيك با استفاده از صمغ طبيعي و بررسي كاربرد آن در واكنش كليك
918
تهيه ي نانوكاتاليزور Fe3O4/Sh/Cu تحت امواج اولتراسونيك با استفاده از صمغ طبيعي و بررسي كاربرد آن در واكنش كليك
919
تهيه ي نانوكاتاليزور گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با اكسيد روي و بررسي كاربرد آن در سنتز چند جزئي مشتقات داراي هسته كوماريني
920
تهيه ي نانوكاتاليزورهاي برپايه ي اكسيد گرافن و استفاده از آن ها در واكنش هاي تراكمي و اكسايشي
921
تهيه ي نانوكامپوزيت YALCONAN/EPDL ,مطالعه ي خواص فيزيكي -مكانيكي ,رئولوژيكي وبررسي فيلم پذيري ان
922
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي كاپرولاكتام/ نانولوله هاي كربني چند ديواره با استفاده از پليمريزاسيون درجا در اكسترودر واكنشي
923
تهيه ي نانوكامپوزيت پلي يورتان-كِلي و بررسي خواص ضد خوردگي آن
924
تهيه ي نانوكامپوزيت ترموپلاستيك الاستومر ولكانيزه و رساناي الكتريكي شده بر پايه ي PP/EPDM/CNT از طريق فرآيند پخت ديناميكي پراكسيدي هم زمان به عنوان جاذب امواج الكترومغناطيس
925
تهيه ي نانوكامپوزيت رساناي الكتريكي حساس به فشار (پيزورزيستيو) بر پايه ترموپلاستيك الاستومر PP / EPDMاز نوع﴿TPV ﴾/ هيبريد نانوگرافيت و نانو خاك رس و طراحي حسگر حاوي غشاء نانوكامپوزيت
926
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي آلكيدي بر پايه ي اسيدچرب سويا و اصلاح خواص آن توسط نانوذرات سيليكا و نانولوله هاي كربني اصلاح شده و بررسي ويژگي هاي پوششي آن ها
927
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي بر پايه ي پلي تيواتر/نانولوله ي كربني و بررسي خواص مكانيكي سامانه هاي حاصل
928
تهيه ي نانوكامپوزيت هاي چندتايي پايه نيكلي تقويت شده با نانومواد: مطالعه ي خواص فيزيكي-شيميايي و كاربرد آن ها به عنوان پوشش هاي ضدخوردگي
929
تهيه ي نانوكامپوزيت¬هاي باردار سيليسي عامل¬دار براي اهداف دارورساني خوراكي
930
تهيه ي نرم افزار مدل پيش بيني پارامترهاي پتروفيزيكي سنگ مخزن نفتي با استفاده از روش هاي چند متغيره ي آماري و زمين آماري
931
تهيه ي نمونه هاي مشكي با ته رنگ هاي مختاف و بررسي رفتار رنگي و انعكاسي آنان
932
تهيه ي يك رويه در نرم افزار اكسل جهت تعيين بارگذاري خستگي مبتني بر روش هاي Helix و Felix در بالگرد ها
933
تهيه ي3-بنزيل كوئينوكسالين-2-(1H)-اون ها از واكنش آزلاكتون هاي آروماتيك با فنيلن-1،2- دي آمين
934
تهيه يك الكترود اصلاح شده با پلي پيرول و كاربردآن براي تعيين مقدار يون نقره
935
تهيه يك برنامه كامپيوتري جهت طراحي ستون ضربه اي براي تخليص اورانيوم
936
تهيه يك برنامه كامپيوتري گرافيكي براي محاسبه خواص هندسي و پيچشي (آزاد ومقيد) مقاطع جداره نازك
937
تهيه يك بسته نرم افزاري به زبان Basic Visual جهت سيستم مدل هاي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش برنامه ريزي پويا
938
تهيه يك بسته نرم افزاري در تحليل تيرها و شفت ها و انتخاب ياتاقان غلطنده براي تكيه گاه هاي آن
939
تهيه يك جامع براي بررسي اثر پارامترهاي مختلف سينماتيكي كرويت و دوران بر رفتار ديناميكي يك پرتابه
940
تهيه يك حسگر الكترو شيميايي قالب مولكولي براي شناسايي هيدروكلرو تيازيدو اندازه گيري آن بر پايه يك فيلم نانو لوله ي كربي /پلي پيرول , Preparation of a molecularly imprinted electrochemical sensor for hydrochlorothiazide recognition and its determination based on a carbon nanotube/polypyrrole film
941
تهيه يك حسگر نوري بر اساس غشاي پليمري براي تعيين مقادير جزئي يون نقره
942
تهيه يك رابط برنامه كاربردي C++ براي توابع پركاربرد نربز و كاربرد آن در مدل سازي پروانه متحرك هاي دريايي
943
تهيه يك ساخت كلي جهت طراحي زائر سرا
944
تهيه يك ساخت كلي جهت طراحي زائرسرا
945
تهيه يك سيستم خبره جهت شناسائي خرابي روسازي ناشي از ترك خوردگي
946
تهيه يك كد پردازش موازي براي حل جريان سيال دو بعدي
947
تهيه يك مدل محلي هواويز در مناطق شهري ايران براي تعيين هواويزها
948
تهيه يك نانو داردي جديد با استفاده از عصاره گياه قوسكو بررسي اثر ترميم دهندگي ان در زخمها
949
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از پليمر پلي يورتان قسمت ميان بر گوشتي انار و ذرات نانو نقره و بررسي ميزان جذب اب و رهايش دارويي ان
950
تهيه يك نانو كامپوزيت جديد با استفاده از گياه prosopic cineraria پلي اتيلن فتالات . نشاسته و ذرات نانو نقره و بررسي ابگيري و رهايش دارويي ان
951
تهيه يك نرافزار كامپيوتري جهت مدلسازي وتحليل استحكام منطقه اي شناورهاي فله بر
952
تهيه يك نرم افزار براي تخمين هزينه ساخت كشتي
953
تهيه يك نرم افزار جامع كامپيوتري به منظور انجام محاسبات به آب اندازي كشتي ها
954
تهيه يك نرم افزار جهت بررسي هارمونيكي سيستمهاي قدرت در حالتهاي متقارن و نامتقارن
955
تهيه يك نرم افزار جهت تحليل و شبيه سازي مدارات خطي مايكروويو در حوزه فركانس و در حالت دائم
956
تهيه يك نرم افزار كاربر دوستانه جهت محاسبه بار برودتي سردخانه
957
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري براي محاسبات خواص گل حفاري
958
تهيه يك نرم افزار كامپيوتري جهت مدل سازي و تحليل استحكام منطقه اي شناور هاي فله بر
959
تهيه يك نرم‌افزار كامپيوتري براي ثبات، بارگيري و تخليه مخازن سكوي حفاري نيمه شناور
960
تهيه يك نمونه پارچه از نخ حاصل از الياف الكتروريسي شده
961
تهيه‌ نانوكامپوزيت‌هاي پلي‌آميد/ تيتانيوم دي‌اكسيد و كاربرد آن‌ها در واكنش كاتاليتيكي كاهش 4- نيترو فنول
962
تهيه‌ و شناسايي نانو هيدروكسيد لايه دوگانه (CaFe-LDH) و (CaMgFe-LDH) و بررسي فعاليت‌هاي كاتاليستي، فوتوكاتاليستي و رهايش دارويي
963
تهيه‌ ي پيش‌شكل‌هاي حلقوي پودي جهت تهيه‌ي اتصالات زانويي كامپوزيتي
964
تهيه‌ي تعدادي كامپوزيت بر پايه‌ي Mg-Zn-Al-LDH ‌براي حذف همزمان دو رنگ كاتيوني و آنيوني از محلول آبي
965
تهيه‌ي كاتاليزگر‌هاي نانو ساختار بر پايه‌ي FSM-16 وكاربرد آن‌ها در واكنش‌هاي آلي
966
تهيه‌ي كربوكساميدهاي شبه پپتيدي جديد با استفاده از واكنش‌هاي چند جزئي و استفاده از آن‌ها در تهيه‌ي ژل‌ها و بررسي خواص آن‌ها
967
تهيه‌ي هاليد پروسكايت هيبريدي آلي-معدني متخلخل با مورفولوژي اوپال معكوس و به كار بردن آن در سلول خورشيدي نانوساختار
968
تهيه، اصلاح سطح و توسعه كاربردهاي مزوپروس SBA-15 و طراحي حسگرهاي نوري براي اندازه گيري و حذف فلزات سنگينCe، La، Pb و Prاز محيط‌هاي آبي
969
تهيه، بررسي الكتروشيميايي و تاثير يون +Pr3 بر نانوذرات فعال كاتدي غني از ليتيم منگنز نيكل كبالت اكسيد
970
تهيه، بررسي موفولوژي و خواص مكانيكي نانوكامپوزيتهاي پلي اتيلني با استفاده از نانو فيلر اصلاح نشده به روش اختلاط مذاب با كمك تزريق آب
971
تهيه، بررسي و مقايسه عملكرد پوششهاي پلي يورتان متداول و هيبريدي نانو ساختار با انرژي سطحي كم
972
تهيه، توصيف و كاربرد نانوساختارهاي تشكيل‌شده بر اساس گرافن اصلاح شده با گوگرد
973
تهيه، شناسائي و كاربرد كلينوپتيلوليت مغناطيسي در استخراج فاز مغناطيسي (MSPE) فتالات‌ها در نمونه هاي آبي
974
تهيه، شناسايي و استفاده از كاتاليست هاي نانو ذرات زير كونيوم فسفات و برخي كاتيون هاي﴿+Cu2+،Zn2)تعويض يون شده ي آن در برخي واكنش هاي شيمي آليŸ
975
تهيه، شناسايي و بررسي خواص بيونانو كامپوزيتهاي پلي يورتان ايميد/تيتانيوم دي اكسيد و پليمرهاي جديد فعال نوري و زيست تخريب پذير حاوي آمينواسيد تيروسين و آلانين
976
تهيه، شناسايي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي نانولوله هاي Co-TiO2 و B-TiO2 به روش آندايزينگ همزمان يك مرحله اي
977
تهيه، شناسايي و بررسي خواص كاتاليستي مزوپورهاي بهينه شده با تنگستن در فرآيند گوگردزدايي اكسايشي دي بنزوتيوفن
978
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي جديد حاوي پلي آنيلين/ گرافن كوانتوم دات دوپ شده با نيتروژن و گوگرد و بررسي خواص الكتروشيمياي آن
979
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پليمري پلي(وينيل الكل) و پلي(اترسولفون)، با استفاده از گرافن اصلاح شده با تريس(هيدروكسي متيل)آمينومتان و هيستيدين
980
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري و فوتوكاتاليزوري لايه نازك روي اكسيد نانو ساختار بر روي بستر شيشه اي به روش سل- ژل
981
تهيه، شناسايي و بررسي خواص نوري وفتوكاتاليستي فيلم هاي لايه نازك نانوساختار روي اكسيد، دوپ شده وفرونشاني شده فتوشيميايي با نانوذرات نقره، بر روي بستر شيشه اي به روش سل-ژل
982
تهيه، شناسايي و كاربرد فتالوسيانين آهن(II) و هيبريد ناهمگن اكسيد‌هاي روي/نيوبيوم/تيتانيوم در واكنش‌هاي هيدروكسيل‌دار كردن بنزن و متانوليز اوره
983
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني اسيدي جديد و نانومواد بر پايه گرافن به عنوان كاتاليزور براي سنتز مشتقات پليهيدروكينولين، -N'،Nآلكيليدن بيسآميد و (-4'،4آريل متيلن)-بيس(-3متيل–-1 فنيل--1Hپيرازول--5ال)، و سنتز نانوكامپوزيتهاي پليمري و نانوسنسورهاي جاذب يونهاي فلزي و مواد شيميايي بر پايه گرافن اكسيد
984
تهيه، شناسايي و كاربرد مايعات يوني بر پايه كاتيون -3متيل--1سولفونيك اسيد ايميدازوليوم به عنوان كاتاليزورهايي كارآمد براي ساخت -3،3ديهيدروپيريميدين- -)1H(-2اونها و -1،1دياكسو-دكاهيدروآكريدينها
985
تهيه، شناسايي، بررسي ساختار و ويژگي هاي كمپلكس هاي جديد سرب و روي با ليگاندهاي پيريديني و كاپفرون و كاربرد آن ها در تهيه نانو اكسيدهاي سرب و دوپه شده در TiO2
986
تهيه، شناسايي،مطالعه حرارتي و بررسي خواص بيولوژيكي كمپلكس هاي مس1 و نقره 1 با ليگاندهاي تيوسمي گر بازوني و تهيه نانو ذرات مس اكسيد و نقره هاليد
987
تهيه، كنترل كيفي و بررسي پراكنش زيستي تركيبات نشاندار BPAMD با گاليوم-68 و ايتريوم-90
988
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش نانو كامپوزيت تخريب پذير و ضد باكتريايي پلي لاكتيك-كو-گلايكوليك اسيد- هيدروكسي آپاتيت-شيشه زيست فعال براي كاشتني هاي دنداني و ارتوپدي
989
تهيه، مشخصه يابي و ارزيابي غشا نانو كامپوزيتي پلي وينيل الكل، كيتوسان و نانو ذره كيتوسان حاوي پنتوكسيفيلين براي مهندسي بافت پوست
990
تهيه، مشخصه يابي و بررسي خواص فوتوالكتروكاتاليستي و پايداري نوري نانوكامپوزيت هايrGO/Cu2O CNT/Cu2Oو،CuWO4/Cu2O در واكنش شكافت فوتوالكتروشيميايي آب
991
تهيه، مشخصه يابي و بررسي فعاليت ضدباكتري نانوكامپوزيت Fe3O4/TEOS-APTES/Ag@TiO2.
992
تهيه، مشخصه يابي و بررسي فعاليت ضدباكتري نانوكامپوزيت مگنتيت/ موسيلاژ دانه به/ نانوذرات نقره
993
تهيه، مشخصه يابي وكاربرد دو چارچوب فلز آلي برپايه ليگاندهاي 5-آمينو ايزوفتاليك اسيد و 4،’4- بي پيريدين
994
تهيه، مشخصه‌يابي و بررسي رفتار فتوكاتد Cu2O در پيل سوختي ميكروبي
995
تهيه، مشخصه¬يابي و مطالعه رفتار شبه خازني فتوآند هماتيت/آبي پروس با پتانسيل كاربرد در شبه خازن¬هاي شارژشونده با نور
996
تهيه، مطالعات پيش فرمولاسيون و ارزيابي بيولوژيك ال‌‌آسپاراژيناز كنژوگه شده بر نانو ذرات صمغ گزانتان
997
تهيه¬ي مشتقات ايندول از واكنش بين آمين¬هاي آروماتيك، آريل گلي‌اكسال¬ها و 4-هيدروكسي كومارين
998
تهيه¬ي نانوكامپوزيت هيبريدي پلي وينيليدن فلورايد/گرافن/كربن نانوتيوب از طريق اختلاط مذاب و بررسي ريزساختار و خواص الكتريكي و مكانيكي آن
999
تهيهوبررسيرفتارالكتروشيمياييالكتروداصلاحشدهكربنشيشهايبانانوساختارهيدروكسيددوگانهلايهاينيكل–آلومينيوم , واردشدهباآنيونهايهگزاسيانوفرات ( II ) و ( III )
1000
تهيه‏ي الكترود گرافيت اصلاح شده با نانو ذرات نيكل براي اكسيداسيون گلوكز
بازگشت