<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
توسعه يك مدل برنامه ريزي اصلي چند محصولي چند دوره اي در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت
2
توسعه يك مدل برنامه ريزي توليد چند محصولي چند دوره اي براي تعيين اندازه انباشته در شرايط عدم قطعيت
3
توسعه يك مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي براي تعيين ذخيره هاي اطمينان در زنجيره تامين
4
توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازي
5
توسعه يك مدل بهينه سازي براي تشويق پزشكان به منظور تجويز داروهاي ژنريك در مقابل داروهاي تجاري
6
توسعه يك مدل بهينه‌سازي بازرسي مبتني بر مفهوم زمان تأخير با استفاده از فرايند نيمه ماركوف
7
توسعه يك مدل پويا براي پيش بيني رويگرداني مشتريان با استفاده از داده كاوي در صنعت بانكداري
8
توسعه يك مدل پوياييي هاي سيستم براي برنامه ريزي و كنترل پروژه
9
توسعه يك مدل پيش‌بيني سه‌بعدي جهت برآورد شاخص دوغاب پذيري توده سنگ درزه‌دار
10
توسعه يك مدل تجربي جهت تخمين مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و برجا با كمك منطق فازي ﴿مطالعه موردي: سد بهشت آباد﴾
11
توسعه يك مدل تحليلي براي رفتار چرخه‌اي سازه‌هاي چند درجه آزادي با در نظر گرفتن اثر لغزش
12
توسعه يك مدل تخصيص منابع آب زيرزميني و منابع آب غير متعارف (پساب) با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و هيدرولوژيكي
13
توسعه يك مدل تركيبي براي تخمين زمان و قيمت تمام شده نرم افزار در شرايط عدم اطمينان
14
توسعه يك مدل تصادفي با لحاظ روابط دوطرفه براي ايجاد يك شبكه امدادرساني (مكان يابي و تخصيص منابع) بعد از حوادث و بلاياي طبيعي (موردكاوي: زلزله شهر تهران)
15
توسعه يك مدل تصادفي مكانيابي – تخليه با درنظرگرفتن بحران هاي طبيعي
16
توسعه يك مدل تعاملي مصورسازي نتياج جستجو در پايگاه هاي مقالات علمي
17
توسعه يك مدل چند هدفهفازي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در ايران و حل آن با استفاده از روش هاي سازشي تاپسيس و ويكور چند هدفه
18
توسعه يك مدل دو هدفه مكان يابي - مسيريابي با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
19
توسعه يك مدل ذوب برف گسترده مكاني جهت برآورد توزيعي آب معادل ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي (مطالعه موردي- رودخانه كارون، حوضه بالادست سد كارون3)
20
توسعه يك مدل رقابتي غير قطعي در زنجيره لجستيك معكوس بين يك توليدكننده تجهيزات اصلي و يك باز توليدكننده مستقل با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
21
توسعه يك مدل رياضي براي زمان‌بندي و تخصيص كارگر در مسئله چيدمان پوياي سلولي با درنظر گرفتن محدوديت منابع مالي
22
توسعه يك مدل رياضي براي مكانيابي سلسله مراتبي چند هدفه با پوشش جزئي
23
توسعه يك مدل رياضي براي يافتن حداقل تعداد فيلتر با منحني عبوري بهينه به‌منظور دستيابي به بازسازي طيفي مطلوب
24
توسعه يك مدل رياضي تخصيص منابع آب سطحي و زير زميني در سطح حوضه آبريز
25
توسعه يك مدل رياضي جامع و ارزيابي مدل هاي پيشنهاد شده براي تصفيه ي هواي آلوده در بيوفيلترها
26
توسعه يك مدل رياضي جهت زمانبندي پروژه بامحدوديت منابع با پارامترهاي فازي و بيشينه سازي ارزش خالص فعلي
27
توسعه يك مدل رياضي حل معادله سنت و نان در سيستم هاي انتقال آب تحت شرايط كنترل از بالادست ، در يك مطالعه موردي
28
توسعه يك مدل رياضي دو بعدي براي جريان آب هاي كم عمق
29
توسعه يك مدل زنجيره تامين امداد پايا تحت شرايط بحران
30
توسعه يك مدل زنجيره تامين چند سطحي در شرايط عدم قطعيت
31
توسعه يك مدل ساختاري-مفهومي سلسله مراتبي فازي براي رتبه بندي عكس هاي مدرن معماري (مطالعه موردي: يك مجموعه عكس معماري)
32
توسعه يك مدل سينتيكي براي واكنش تبديل كاتاليستي نفتا
33
توسعه يك مدل عامل بنيان وكاربرد تئوري بازي‌ها در تخصيص تلفيقي بهينه آب درحوضه‌هاي آبريز
34
توسعه يك مدل عددي براي پيش بيني فشارهاي ديناميك در جريان كانال هاي باز
35
توسعه يك مدل عددي براي حل معادلات ناوير - استوكس روي شبكه‌هاي بي سازمان كارتزين
36
توسعه يك مدل عددي براي حل موازي معادلات آب هاي كم عمق
37
توسعه يك مدل عددي براي محاسبه مشخصات هيدروديناميكي پروانه هاي مغروق
38
توسعه يك مدل غير خطي تراوش در محيط هاي متخلخل درشت دانه
39
توسعه يك مدل غيرقطعي بهينه¬سازي به¬منظور تحليل كمي اقدامات پاسخ در مديريت ريسك پروژه
40
توسعه يك مدل قابليت اطمينان در صنايع استراتژيك
41
توسعه يك مدل محاسباتي براي تحليل جريان درتوربوماشين هاي جريان محوري
42
توسعه يك مدل مكانيابي، مسيريابي، موجودي با در نظر گرفتن پنجره زماني و ناوگان ناهمگن
43
توسعه يك مدل نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاوي مخلوط
44
توسعه يك مدل نوين استخراج رفتار مشتري به منظور بازاريابي موثر
45
توسعه يك مدل هيبريدي براي حل مسائل كنترل بهينه سيستم اسكلتي-عضلاني بدن انسان: تركيب محرك‌هاي خطي و دوراني
46
توسعه يك مدل هيدرولوژيكي – اقتصادي براي طراحي بهينه پروژه‌هاي برقابي
47
توسعه يك مدل هيورستيك جهت محاسبه قيمت تمام شده و مصالح لازم در شرايط مختلف براي ساختمان سازي
48
توسعه يك مدل يكپارچه توليد-موجودي براي سيستم توليدي با كيفيت ناقص
49
توسعه يك مدل يكپارچه طراحي كاربري زمين و حمل ونقل با رويكرد توسعه پايدار
50
توسعه يك مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسأله مسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده
51
توسعه يك مسئله مكان يابي_تخصيص براي زنجيره تامين خون در شرايط اضطراري
52
توسعه يكپارچه شهر و پيرامون با تأكيد بر ظرفيت‌هاي گردشگري مطالعه موردي: شهر گرگان و پيرامون جنوبي
53
توسعه يكروش وردشي جهت مطالعه نظريه پخش نوترون‌ها
54
توسعه يكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از فيلتر كالمن
55
ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ روس‍ت‍اه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر ب‍ه‌ واس‍طه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: روس‍ت‍اي‌ ال‍ت‍پ‍ه‌ )
56
توسعه‌ پليمرهاي قالب مولكولي روي سطوح نقاط كوانتومي براي اندازه گيري داروهاي تئوفيلين، تيوريدازين، هيستامين و قارچ كش ديفنوكونازول با استفاده از اسپكتروفلوريمتري
57
توسعه‌ روش‌هاي كاهش بعد غيرخطي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي به‌منظور تجزيه و تحليل اطلاعات چهره
58
توسعه‌ نانوكامپوزيت‬هاي زمينه آلومينيمي AA1050 با روش نوين پرس تجمعي پيوندي
59
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌
60
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ ت‍س‍ري‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌ آن‌
61
توسعه‌ ي سيستم كنترل ترافيك سرعت مجاز متغير بر اساس روش تشخيص سطح تراكم براي آزادراه ها
62
توسعه‌‌ي حسگر‌‌هاي نوري پليمر قالب مولكولي بر پايه‌ي نقاط كوانتومي پليمري و كربني جهت آناليز مقادير كم استامي‌‌پرايد و آناليز همزمان داروي لوودوپا و پيريدوكسين
63
توسعه‌‌ي روش طراحي شناور باربري عمومي كوچك براي منطقه‌‌ي خليج فارس و درياي عمان
64
توسعه‌‌ي ماتريس تريز جهت ارائه‌‌ي راه‌‌حل‌‌هاي تعارض‌‌هاي بين فردي: مورد مطالعه، شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
65
توسعه‌پذيركننده‌ي خودكار براي Docker Swarm
66
توسعه‌هاي اخير در زمينه آنتروپي باقيمانده تجمعي
67
توسعه‌ي الگوريتم آشكارسازي خطاهاي سامانه‌ي مديريت موتور و بكارگيري راهبردهاي كنترل جايگزين و مقاوم به خطا
68
توسعه‌ي الگوريتم‌هاي مبتني بر الگوريتم جستجوي فاخته براي محيط‌هاي ايستا و پويا
69
توسعه‌ي پرس‌وجوي نزديك‌ترين همسايه و بهبود روش‌هاي پاسخ‌گويي به آن
70
توسعه‌ي حسگرهاي نوري با استفاده از نقاط‌ كوانتومي روي اكسيد و كربني بر پايه پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري كلروژنيك اسيد و مترونيدازول
71
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد براي اندازه‌گيري سيانيد، ارسنيك(III)، پروتامين، پريلوكائين و پروپرانولول
72
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد و نقاط كوانتومي كربني براي اندازه‌گيري هپارين، آسكوربيك اسيد، جيوه، متوتريكسات و پروتامين
73
توسعه‌ي ديزاين تعاملي به ديزاين ديداري
74
توسعه‌ي روش موجبر در برآورد غيرمخرب فراسنجه‌هاي كيفي تخم‌مرغ و مقايسه‌ي آن با اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك
75
توسعه‌ي روش‌هاي بدون شبكه‌ي مبتني بر تقريب كمترين مربعات متحرّك براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرال
76
توسعه‌ي طراحي و ساخت يك دستگاه حركت غير فعال پيوسته جهت توانبخشي انگشتان دست
77
توسعه‌ي مدل المان محدود پارامتري ساده‌سازي‌شده از ستون فقرات
78
توسعه‌ي مدل بهينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي در بستر مخابرات همراه
79
توسعه‌ي مدل‌رانده‌ي تبديل مدل‌هاي دوسويه
80
توسعه‌ي مسكوني درون‌زا در زمين‌هاي قابل بازيافت شهري (نمونه موردي: محله‌ي نعمت‌آباد تهران)
81
توسعه‌ي معابر عرضي خط‌كشي شده به ‌منظور تأثير بر روي مدل رفتاري رانندگان و واكنش آنان جهت عبور امن عابران
82
توسعه‌ي نانو ذرات سيليكا متخلخل پوشش داده شده روي نقاط كربني و استفاده آن در دارورساني اتوپوزيد، كمپلكس پالاديوم و حسگرهاي نوري استامي‌پرايد و ايندوكساكارب
83
توسعه‌ي نرم‌افزار كاربردي جهت بصري‌سازي ساختارهاي مغزي بصورت واقعيت افزوده
84
توسعه‌ي يك مدل نوين كنترل زمان، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از نمودارهاي كنترل آماري چندمتغيره
85
توسعه، مشخصه يابي و ارزيابي مقاومت به خوردگي اتمسفري پوشش هاي خودترميم شونده كامپوزيتي پايه پلي يورتان حاوي نانوكپسول هاي اتيل سلولز
86
توسعه، نصب و راه اندازي سيستم EMM براي مدارس هوشمند
87
توسعه¬ي الگوريتم همانندي طيفي براي توليد فيلم¬هاي رنگي شفاف
88
توسعه¬ي مدل فراگير برنامه¬ريزي زنجيره¬ي تامين با نگرش هزينه¬ي كيفيت
89
توسعهي سيستمهاي فازي نوع 2 و كاربرد آن در پيشبيني اپيزودهاي افت حاد فشار خون
90
توسعه‎ي گردشگري براي ناتوانان جسمي (مطالعه‎ي موردي: هتل‎هاي 3 ،4 و5 ستاره در شهر اصفهان)
91
توسعهي مكانيزمهاي حراجي جستجوي داراي حامي مالي
92
توسعه‎ي يك مدل آماري در تشخيص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از تصاوير ماموگرافي
93
توسعهيدانشفنيتوليدحاملهايداروييازنانوذراتهيدروژليكيتوساندرطراحيرهاسازيدارو
94
توسعۀ روش ديفرانسيل كوادريچر الماني (DQEM) به تحليل مايكرومكانيك مواد مركب تحت بارهاي ترمومكانيكي
95
توسعۀ روش هاي پردازش هوشمند سيگنال در بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
96
توسيع )analytic hierchy process( ahp در محيط فازي , extended of ahp method in fuzzy environment
97
توسيع Ahp(analytic hierchy process در محيط فازي
98
توسيع آزمون انتخاب مدل در مدل هاي متناهي آميخته
99
توسيع آزمون وونگ براي مدل هاي رقابتي بد - توصيف شده غير آشياني
100
توسيع اتومورفيسم هاي جزيي در گراف ها و فضاهاي متريك متناهي
101
توسيع برخي روش هاي تحليلي و عددي براي حل مسايل بهينه سازي فازي
102
توسيع روش هاي عددي انتگرال گيري
103
توسيع روش‌هاي حل مسائل بهينه سازي مبتني بر نظريه آشوب
104
توسيع ساختار جمعي مرتب توسط دو زير گروه گسسته
105
توسيع قضاياي نقطه ثابت روي فضاهاي متريك مخروطي
106
توسيع قضيه ي هان-باناخ و برخي كاربردهاي آن
107
توسيع كاربرد روش گاوس نيوتن اصلاح شده براي حل مسائل غيرخطي بدوضع
108
توسيع مفهوم انتگرال هاربراي فضاهاي فشرده و هاسدورفي كه يك نيمگروه فشرده بطور پيوسته برآن عمل ميكند
109
توسيع ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف برخي از جبرهاي باناخ
110
توسيع نظريه KKM و كاربردهاي آن در فضاهاي متريك احتمال تعميم يافته
111
توسيع نظريه فريم ها به فضاهاي باناخ
112
توسيع هاي اركه دئو-حلقه هستند
113
توسيع هاي جديدي از روش هاي تكراري براي حل برخي معادلات عملگري خطي روي حلقه كواتر نيون ها
114
توسيع هاي هم - جبري و هم-توسيع هاي جبري گالوايي
115
توسيع هايي از زيرمدول هاي اول
116
توسيع هايي از زيز مدول هاي اول
117
توسيع هايي از مدول ها
118
توسيع‌هاي مركزي از حدهاي مستقيم از ابرجبرهاي لي
119
توسيعي از حلقه هاي كامل نيمه كامل و نيمه منظم
120
توسيعي از مدول ها و حلقه هاي فيتينگ تعميم يافته، مدول هاي هاپفين و ارتباط بين آن ها
121
توسيعي در مورد زير راديكال پوچ توان ( بر ) براي مدولها
122
توصيف رياضي گشتاور حالت گذراي يك موتور استعال جرقه اي با استفاده از روابط جبري
123
توصيف الكتروشيميائي تك لايه هاي خودسامان سيستئامين تشكيل شده روي الكترودبس بلورين طلا(Au-CASAMs) بوسيله طيف سنجي مقاومت ظاهري الكتروشيميائي (EIS)
124
توصيف الكتروشيميايي آنزيم لاكاز تثبيت شده بر روي الكترود طلاي پوشيده شده با تك لايه هاي خودآراي مركاپتوپروپيونيك اسيد و مطالعه بر همكنش آن با دوپامين به روش هاي ولتامتري چرخه اي و ولتامتري پالس تفاضلي
125
توصيف برخي ويژگي هاي واجي ، ساخت واژي و نحوي گويش رودسري صحنه سرا
126
توصيف بهشت و تجليات آن در شعر فارسي ( تا قرن هشتم هجري )
127
توصيف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان
128
توصيف پديدارهاي رواني در مثنوي مولوي
129
توصيف پروفيل حركتي مهره S1 حين راه رفتن با تحليل غيرخطي
130
توصيف تحليل و تفسير هشت نگاره از منطق الطير نسخه موزه متروپوليتن
131
توصيف تصوير با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري عميق
132
توصيف تغييرات انرژتيكي حاصل از اعمال خانواده داروهاي ضد آريتمي بر روي سلولهاي ضربان ساز گره سينوسي دهليزي قلب
133
توصيف تغييرات واجي حاصل از وندافزايي در زبان فارسي بر پايه نظريه واج شناسي واژگاني
134
توصيف توان هوازي و بي هوازي بانوان تيم فوتسال دانشگاه فردوسي مشهد و مقايسه نتايج آن با تيم ملي فوتسال بانوان
135
توصيف توپولوژيك برخي از جريان هاي سيالي ايده آل
136
توصيف جامع زبان جدگالي
137
توصيف جامع زبان جدگالي
138
توصيف جملات ساده در كردي سوراني براساس نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني (ايكس - تيره )
139
توصيف جملات ساده گويش بختياري براساس نظريه حاكميت و مرجع گزيني (ايكس تيره )
140
توصيف خداوند در نهج البلاغه , describes god in nahjolbalaghe
141
توصيف خرده فرهنگ دانش آموزان دبيرستان پسرانه شهيد حسن دهقان نژادخور (ساوجبلاغ )
142
توصيف خلاقيت صرفي در مجموعه ي طنز شب‌هاي برره اثر مهران مديري
143
توصيف در آثار داستاني بيژن نجدي
144
توصيف در تاريخ بيهقي
145
توصيف در طبيعت جاندار خاقاني
146
توصيف دستوري زمان و نمود در گويش جوشقان قالي
147
توصيف دوزخ و بازتاب آن در ديوان و حديقه الحقيقه سنايي و منطق الطير عطار
148
توصيف رده شناختي زبان بلوچي
149
توصيف رده شناختي ساخت سببي در گويش گيلكي
150
توصيف رده شناختي گويش جرقويه
151
توصيف رده‌شناختي زمان دستوري در گويش گرجي فريدن
152
توصيف رياضي ساختار اسكلتي - ماهيچه اي 16 قسمتي بدن انسان
153
توصيف زبان شناختي گونه ي جاهلي زبان فارسي در فيلم ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون ( و مقايسه ي آن با فارسي معيار )
154
توصيف زبان شناختي گويش برد خون (شهرستان دير)
155
توصيف زبان شناختي گويش تركي بن
156
توصيف زبانشناختي كويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
157
توصيف زبانشناختي كويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
158
توصيف زبانشناختي گويش بختياري رايج در ايذه و حومه
159
توصيف زبانشناختي گويش خراساني ( گونه بجستاني )
160
توصيف زبانشناختي گويش دهستان كوهستان
161
توصيف زبانشناختي گويش رفسنجاني
162
توصيف زبانشناختي گويش كردي سنندجي
163
توصيف زبانشناختي گويش لري ( گونه دهلراني )
164
توصيف زبانشناختي گويش لري خسرو شيريني همراه با مقابله واژگاني كوتاه با زبانهاي باستان، ميانه و معيار
165
توصيف زبانشناختي گويش لكي (نور آبادي) و بررسي موقعيت دوزبانگونگي آن
166
توصيف زبانشناختي گويش منطقه جرقويه (گرگويي يا ولايتي)
167
توصيف زبانشناختي لهجه بوشهري
168
توصيف زبانشناسي گويش كاشان
169
توصيف زيرمدول¬هاي به طورضعيف دوجاذب
170
توصيف ساخت نحوي كلهري بر اساس " نظريه اصول و پارامترها "
171
توصيف ساخت نحوي گويش بختياري از ديدگاه رده شناسي
172
توصيف ساختار جمله در در تاريخ جهانگشاي جويني بر اساس نظريه ي زباني مقوله و ميزان
173
توصيف ساختارهسته جبرهاي لي افاين تعميم يافته (تاحدمركزآنها)
174
توصيف ساختاري و سه بعدي استخوانهاي جمجمه از تصاوير برش نگاري كامپيوتري
175
توصيف ساختمان دستوري زبان تركمني(براساس نطريه مقوله وميزان)
176
توصيف ساختمان دستوري زبان تركمني(براساس نطريه مقوله وميزان)
177
توصيف ساختمان دستوري قابوسنامه
178
توصيف ساختمان دستوري مرزبان نامه
179
توصيف ساختمان دستوري منشات خاقاني
180
توصيف ساختمان دستوري منشات قائم مقام فراهاني
181
توصيف ساختمان گروه تعريف (DP) در گويش كردي سنقري بر پايه نظريه حاكميت و مرجع گزيني
182
توصيف ساختمان گويش كوهپايه
183
توصيف ساختواژي گويش سوراني زبان كردي
184
توصيف شكل با استفاده از الگوهاي محلي و كاربرد آن در تشخيص امضاء و دسته بندي اشياء
185
توصيف صحنه هاي نبرد در حمله حيدري
186
توصيف صوري بازسازي مدلهاي UML با هدف حفظ سازگاري
187
توصيف صوري سيستم انتخاب واحد دانشجويي با استفاده از زبان z و پياده سازي آن
188
توصيف صوري سيستم برنامهريزي و برگزاري رويداد با استفاده از زبان Z و پياده سازي آن
189
توصيف صوري و پياده سازي سيستم پرداخت الكترونيك
190
توصيف فرآيند واژه سازي موقتي (بافتي) درزبان فارسي
191
توصيف فرايندهاي واژه سازي در زبان تركي آذري بر پايه ي دستور زايشي
192
توصيف فعل در گويش تالشي ماكلوان
193
توصيف فعل در گويش لري بختياري ده تيراني اليگودرز
194
توصيف قاعده بنياد نظام واجي گويش آباداني
195
توصيف كانال هاي انتشار بي سيم ناهمسانگرد چند ورودي- چند خروجي ﴿MIMO﴾
196
توصيف گونه ي بشرويه:رويكردي زايشي
197
توصيف گويش بهدينان يزد
198
توصيف گويش دشتي بر اساس ملاك هاي در اير
199
توصيف گويش لري ممسني
200
توصيف مجالس بزم در پنج گنج نظامي
201
توصيف مخزن ژئوترمال سبلان با استفاده از مدل معكوس سه بعدي داده هاي مگنتوتلوريك ﴿MT﴾
202
توصيف نظام آوايي گويش روييني روستاي رويين (شهرستان اسفراين ).
203
توصيف نظام صرفي زبان تركي نيشابوري.
204
توصيف نظام همخواني شاخه مكرياني ازگويش كرمانج مركزي زبان كردي
205
توصيف هاي جديد از مدول هاي سيگما-تزريقي بر اساس حاصل جمع هاي مستقيم از مدول هاي تزريقي و تصويري
206
توصيف هايي از دوگان g- فريم ها
207
توصيف همومورفيسم جردن دوتايي روي جبرهاي باناخ
208
توصيف هندسي تحول پذيري خم و مجموعه هاي تراز
209
توصيف و ارزيابي مخازن كربناته با استفاده از داده‌هاي زمين شناسي، پتروفيزيك و مهندسي مخزن بوسيله نمودار پيكت، مطالعه موردي ميدان نفتي در غرب ايران
210
توصيف و اعمال زبان مبناي خطمشي امنيتي يكپارچگي جريان كنترل با ارائه گرامرهاي ويژه ناظر درخط
211
توصيف و بررسي جرائم اجتماعي در منطقه دلوار
212
توصيف و بررسي ويژگي‏هاي نحوي و واژگاني متون نوشتاري فارسي حقوق بين‏الملل خصوصي
213
توصيف و برسي صرف و نحو گويش خوانساري
214
توصيف و تبيين جامعه شناختي عموميت تقليد از مراجع ديني در بين جوانان 29-20 ساله شهر لردگان
215
توصيف و تبيين شكاف نسلي بين مادران و دختران در شهرستان اهر
216
توصيف و تحليل امنيتي پروتكل SNMP بر پايه منطق BAN
217
توصيف و تحليل سياست هاي كنترل دسترسي در تركيب وب سرويس ها
218
توصيف و تحليل عبارات از پيش ساخته شده در زبان فارسي
219
توصيف و تصوير وطن در شعر فرخي يزدي ، ميرزاده ي عشقي ، ايرج ميرزاو دهخدا
220
توصيف و توجيه استنتاج بهترين تبيين
221
توصيف و مدل سازي سيتم كتابخانه الكترونيكي با استفاده از زبان توصيف z و پياده سازي آن
222
توصيف و مقايسه واژه سازي موقتي در زبان فارسي
223
توصيف واج شناختي گويش ويدر ساوه در چارچوب واج شناسي قاعده - بنياد
224
توصيف واولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني
225
توصيف وتبيين جرائم اجتماعي در استان بوشهر
226
توصيف ومقايسه صرف فعل در سه گويش رخشاني ،مكراني ودلگاني گويش هاي شمال جنوب وغرب بلوچستان
227
توصيف وي‍ژگي ها و كاربردهاي تابع توزيع آماره ترتيبي يك جامعه دلخواه زماني كه تعداد نمونه ها تصادفي است
228
توصيف ويژگي هاي نحوي و واژگاني متون نوشتاري حقوق مدني فارسي
229
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻲ درﻧﮓ ﻧﻬﻔﺘﻪ
230
توصيف يك سيستم عامل بي درنگ نهفته
231
توصيفات متقابل پيامبر اكرم ﴿ص﴾ و علي ﴿ع﴾ از يكديگر
232
توصيفگر مقياس مقاوم مبتني بر ماتريس كواريانس براي انطباق ابرهاي نقطه ي سه بعدي
233
توصيفي از عملگرد هاي داراي برد بسته , Acharacterization of closed range operators
234
توصيفي بر جبرهاي گرنشتاين مجازي
235
توصيه خودكار پرس‌وجو بر اساس سابقه كاربر با استفاده از پالايش اشتراكي
236
توصيه گروهي بر اساس شبكه ترجيحات شرطي وزن‌دار
237
توصيه ها و پيشنهادات بهينه سازي مسائل اجرايي در واحدها و مجموعه هاي مسكوني بندرعباس
238
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
239
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
240
توصيه هاي تربيتي از نظر اسلام
241
توصيه‌گر تطبيقي - نمايشي مكان‌هاي مورد‌علاقه كاربران با استفاده از متون و مكان‌هاي به‌اشتراك گذاشته‌شده در شبكه‌هاي اجتماعي
242
توضيح امور جنسي بموقع و بطور صحيح
243
توضيح امور جنسي به موقع و به طور صحيح
244
توضيح دهندگي سودآوري بازار و سودآوري حسابداري براي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
245
توضيح رنگ حاصله در مخلوط الياف از قبل رنگ شده با استفاده از معادله اصلي كيوبلكا-مانك
246
توضيح رنگ همانندي مخلوط الياف از قبل رنگ شده با استفاده از معادله كيوبلكا ـ مانك و مقايسه با روابط فرايل استرن
247
توضيح ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دو بتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي
248
توضـيح مبتني بر ويژگـي عمل براي برآورد فاصـله و شيب در سنگ‌نوردي
249
توضيح نويسي تصوير با استفاده از ساز و كار توجه در شبكه‌هاي عصبي
250
توضيح و انجام پروژه درباره نانوهسته/پوسته پلي استايرن وپلي متيل متاكريلات
251
توضيح‌نويسي تصوير با استفاده از ساز و كار توجه در شبكه‌هاي عصبي
252
توضيحي بر روشهاي كاربردي دستگاههاي كراس و آكسبري
253
توضيحي برروشهاي كاربردي دستگاههاي كراس وآكسبري فيلم ويدئويي بتاكم
254
توظيف التراث في القصص القصيرةلإبراهيم الكوني تركيزا علي (القفص، خريف الدرويش، الصلاةخارج نطاق الأوقات الخمسة)
255
توقف گاه شاهراههاي كمربندي
256
توقف گاه شاهراههاي كمربندي
257
توكل برخدا وسلامت روان مادران كودكان عقب مانده ذهني
258
تولد رنگ در بافت
259
تولد رنگ در بافت
260
تولد و مرگ ستارگان
261
تولدي دوباره
262
تولي و تبري از منظر قرآن و روايات
263
توليت در وقف , Custodianship in Endowment
264
توليد 5- هيدروكسي متيل فورفورال از گلوكز و فروكتوز با استفاده از كاتاليزورهاي جامد اسيدي و بررسي اثر استخلاف بر روي پارامترهاي مختلف NMR در مشتقات 1 و 4- دي اكسان
265
توليد MoSi2 به روشهاي آلياژ سازي مكانيكي و سنتز احتراقي در حضور مس
266
توليد S-boxes هاي وابسته به كليد در الگوريتم AES باستفاده از نگاشت هاي آشوب
267
توليد VEGF-111 در سلول هاي يوكاريوتي
268
توليد VSCF با استفاده از ژنراتور القائي دو خروجي
269
توليد آب از مه
270
توليد آب بندهاي مكانيكي به روش سنتز احتراقي ﴿ SHS﴾ و بررسي مشخصه متالورژيكي آنها
271
توليد آجر سبك كامپوزيتي با استفاده از پوكه معدني
272
توليد آرايه منظم نانوتيوب دي اكسيد تيتانيوم به روش آندايزينگ در محلول آلي
273
توليد آزمايش به روش تطبيقي براي برد خطوط مشتركين تلفن
274
توليد آزمايشگاهي بتن پودري واكنش زاي سبك
275
توليد آزمايشگاهي بتن سبك سلولي بر پايه ي سرباره فسفر فعال شده با قليايي
276
توليد آزمايشگاهي بتن سبك غيراتوكلاو
277
توليد آزمايشگاهي ديزل زيستي از ريزجلبك به روش‌هاي مختلف صنعتي و مقايسه فني-اقتصادي آن‌ها
278
توليد آزمايشگاهي سوخت زيست‌ديزل به عنوان سوخت پاك نيروگاه‌هاي‌حرارتي با استفاده از كلزا‌
279
توليد آزمايشگاهي كربن فعال با سطح بالا از كك نفتي
280
توليد آزمايشگاهي نانو ذره معدني دي سولفيد تنگستن ﴿ WS2 )
281
توليد آزمايشگاهي نانو‌كامپوزيت پلي‌اتيلن‌ترفتالات نانو ذره با پليمريزاسيون درجا و بررسي توليد نانوالياف به روش برق‌ريسي
282
توليد آزمايشگاهي نانوسيليس از دوده سيليس
283
توليد آزمايشگاهي و بررسي برخي خواص الياف حاصل از مخلوط پلي پروپيلن و پلي آميد 6 به همراه سازگاركننده
284
توليد آزمايشگاهي و تست پمپ تزريق ماده كنتراست با قابليت تزريق مبتني بر مدل ديناميك گردش ماده كنتراست در بدن
285
توليد آزمايشگاهي و طراحي واحد توليد پودر تخم مرغ
286
توليد آزمايشگاهي واكس ميوه و بهينه سازي پارامترهاي موثر
287
توليد آزمون براي مدارات تركيبي به روش احتمالاتي
288
توليد آستازانتين، اتانول و بيوگاز با استفاده از ريزجلبك هماتوكوكوس پلووياليس با رويكرد پالايشگاه زيستي
289
توليد آشكارساز سوسوزن سولفيد روي (فعال شده) براي كاربردهاي گوناگون
290
توليد آلفاسلولز (خمير حل شونده ) از ساقه و ضايعات ذرت بلا استفاده در كرمانشاه
291
توليد آلياژ آلومينيوم - ليتم و بررسي سيكل عمليات حرارتي رسوب سختي آن
292
توليد آلياژ آلومينيوم - ليتيم ﴿AI- LI8090 ﴾ به روش فروبردن PLUNGING و بررسي سيكل عمليات حرارتي پير سازي آن
293
توليد آلياژ آلومينيوم 6061 فوق ريز دانه به روش پرس در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ( ECAP ) و بررسي خواص مكانيكي آن
294
توليد آلياژ كبالت-كروم به روش آلياژسازي مكانيكي از اكسيدهاي كبالت و كروم
295
توليد آلياژ مادر AL-SI از طريق الكتروليز مذاب
296
توليد آلياژ‏هاي نانوكريستالي مس- تانتالم به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص آن‌ها پس از تف‏جوشي
297
توليد آمونياك و نقش كاتاليست هاي جامد در فرآيند توليد آن
298
توليد آميژان AL-SI به روش الكتروليز مذاب در سلول هاي آزمايشگاهي
299
توليد آميژان آلومينيم - سيلسيم به روش الكتروليز نمك مذاب
300
توليد آميژان آلومينيم-تيتانيوم به روش احياء حرارتي
301
توليد آميژان آلومينيم-ليتيمبه روش الكتروليز حمام مذاب
302
توليد آنتي بادي پلي كلونال خرگوشي عليه آنتي بادي شتري و استفاده آن در الايزا
303
توليد آنتي بادي پلي كلونال عليه ديگوكسين و بررسي خصوصيات آن بوسيله تكنيك هاي دورنگ نمايي دوراني و ELISA
304
توليد آنتي بادي منوكلونال عليه پروتئين پوششي نوتركيب ويروس عامل بيماري ريشه گنايي چغندر قند﴿BNYVV﴾
305
توليد آنزيم a - آميلاز از روش ميكروبي و تعيين ويژگي هاي آنزيم
306
توليد آنزيم پروتئاز برون سلولي و تعيين شرايط بهينه بوسيله باكتري باسيلوس ليكني فرميس
307
توليد آنزيم پروتئاز برون سلولي وتعيين شرايط بهينه بوسيله باكتري باسيلوس ليكني فرميس
308
توليد آنزيم هاي پراكسيداتيو قارچي توسط فانروكايت كريسوسپوريم تثبيت يافته بر سنگ آذرين و بررسي عملكرد سيستم در تجزيه آلاينده هاي مقاوم مدل در شيك فلاسك و بيورآكتور بسترچكنده
309
توليد آنزيمي استر 1-بوتيل اولئات با استفاده از سيستم سلولي قارچ رايزوپوس اوريزا
310
توليد آنزيمي بتاسايكلودكسترين توسط باسيلوس DSM 2523 تثبيت يافته در كيتوسان در راكتور بستر سيال
311
توليد آنزيمي بيوديزل با استفاده از سيستم سلولي قارچي
312
توليد آنزيمي بيوديزل با استفاده از قارچ رايزوپوس
313
توليد آنزيمي تركيبات اپوكسي از اسيدهاي چرب گياهي ( soapstock ) در يك راكتور ميكروكانالي
314
توليد آنلاين پروفيل سرعت با هدف بهينه سازي مصرف انرژي قطار
315
توليد آهن‌رباي دائمي Fe-Cr-Co، بررسي خواص و بهبود آن
316
توليد اتانول ، گاز زيستي و آلجينات از بيومس نيزيمودنيا زانارديني برداشت شده از آبهاي خليج فارس
317
توليد اتانول از باگاس به صورت مستقيم توسط ميكروارگانيسم Clostridium cellulolyticum H10T
318
توليد اتانول از باگاس و اپتيم كردن شرايط توليد با استفاده از بيولوژي
319
توليد اتانول از تركيبات ليگنوسلولزي
320
توليد اتانول از ساقه سورگوم شيرين با استفاده از قارچ موكوراينديكوس به روش تخمير حالت جامد
321
توليد اتانول از سبوس برنج توسط قارچ موكور هماليس و جداسازي كيتوزان از بيومس توليدي
322
توليد اتانول از ضايعات نان
323
توليد اتانول از كاه برنج و علوفه ذرت به روش هيدروليز و تخمير همزمان با درصد جامد بالا
324
توليد اتانول زيستي از ماكروجلبك قهوه اي سارگاسوم آنگوستيفوليوم
325
توليد اتانول و بتاكاروتن از كاه برنج به وسيله قارچ موكور هيماليس
326
توليد اتانول و بيو‌گاز از بخش آلي زباله جامد شهري
327
توليد اتانول و كيتوزان توسط مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس از ملاس
328
توليد اتانول و كيتوزان توسط مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكورهيماليس از كاه برنج
329
توليد اتوماتيك الگو براي كرم واره هاي چندريختي
330
توليد اتوماتيك قطعات توسطCNC و حمل آن توسط ربات آزمايشگاهي اطلس 2
331
توليد اجتماعي فضا (مطالعه موردي: پارك نوبهاركرمانشاه)
332
توليد اجتماعي فضاي شهري در كرمانشاه 1395-1375
333
توليد اريتروميسين به روش خوراك دهي شده غيرمداوم دوره اي
334
توليد ازون به روش الكتروشيميايي روي سطح الكترود تيتانيم اصلاح شده شيميايي
335
توليد اسپرد شكلاتي فراسودمند حاوي روغن هسته اناربا استفاده از اولئوژل حاصل از بره موم و موم زنبورعسل
336
توليد استن و بوتانل به روش تخميري با استفاده از نشاسته ضايعاتي به عنوان سوبسترا
337
توليد استن، بوتانل و اتانل به روش تخميري با استفاده از گياه سورگوم شيرين به عنوان سوبسترا
338
توليد استن، بوتانول و اتانول از جزء آلي ضايعات جامد شهري
339
توليد استن، بوتانول و اتانول به روش تخميري با استفاده از پوسته دانه كنجد به همراه آناليزهاي فني اقتصادي
340
توليد استون، بوتانول و اتانول از ضايعات مختلف گياه سيب‌زميني با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكوم
341
توليد استون، بوتانول و اتانول از گياه سورگوم شيرين با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكم
342
توليد اسفنج هاي پليمري ميكروسلولي به روش ناپيوسته
343
توليد اسيدلينولئيك مزدوج از گونه هاي بومي باكتريهاي اسيد لاكتيك ، به منظور ارزيابي امكان توليد آن در حجم نيمه صنعتي
344
توليد اطلاعات طراحي بافت پارچه هاي سه بعدي با سطوح باز براي يك ماشين الكترونيك تخت باف
345
توليد اعداد تصادفي به روشهاي مختلف
346
توليد اكريليك با ماشين آلات (SACM) موجود در كارگاه ريسندگي الياف بلند
347
توليد اكسيد مس (II) روش هيدرومتالوژي
348
توليد اكسيد مس (II)بروش هيدرومتالورژي
349
توليد اكسيد مس به روش الكتروشيميايي
350
توليد اكسيدروي از اسفالريت معادن ايران
351
توليد اكسي‍‍ژن به روش كرايژنيك
352
توليد الكترو شيميايي دي اكسيد منگنز از منابع معدني منگنز
353
توليد الكترود منعطف مبدل پيزوالكتريك PVDF/ZnO بر پايه تركيبات نانوكربني
354
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
355
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
356
توليد الكترودهاي بر پايه‌ي نانولوله‌هاي كربني اصلاح شده با نانوذرات فلزي جهت حسگر الكتروشيميايي داروهاي ضد سرطان
357
توليد الكتروشيميايي گاز هيدروژن با استفاده از نانولوله‌هاي كربني پوشش داده شده با نانوكاتاليست‌هاي اكسيد آهن (Fe2O3)
358
توليد الگوهاي آزمايش جهت ارزيابي قطعه مدار مجتمع 8259 ( كنترل كننده وقفه با قابليت برنامه ريزي
359
توليد الياف آميزه اي پلي پروپيلن - پلي اتيلن ترفتالات به منظور افزايش قابليت رنگ پذيري پلي پروپيلن
360
توليد الياف آميزه ايي PP/PTT/Nanoclayباخواص طراحي شده
361
توليد الياف استات سلولز
362
توليد الياف پلي پروپيلن مصرفي در تهيه پارچه هاي مش پرولين
363
توليد الياف تو خالي سلولزي
364
توليد الياف فوق آب‌دوست آلياژي و كامپوزيتي پلي‌لاكتيك اسيد با توانايي حفظ بلند مدت خواص در محيط‌هاي آبي و نانو‌كامپوزيتي
365
توليد الياف كربن
366
توليد الياف كربن فعال با خواص مكانيكي مطلوب از الياف اكريليك براي جذب رنگزا از پساب نساجي
367
توليد الياف مركب نانورس-پلي پروپيلن و مطالعه تاثير تركيب نانورس بر برخي خواص فيزيكي و حرارتي الياف
368
توليد الياف مغناطيسي با استفاده از نانو ذرات فلزي به روش ذوب ريسي و مطالعه خواص الكترومغناطيسي الياف حاصله
369
توليد الياف نايلون 6 از محلول پلي آميد حاوي نانوذره/ اسيد فرميك به روش ريسندگي تر
370
توليد الياف ويسكوز از چوب ني
371
توليد امونياك از اوره با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
372
توليد انتخابي استر قندي به عنوان سورفاكتانت با استفاده از اسيد لينولئيك مزدوج توليد شده از روغن كرچك به طريق شيميايي و ارزيابي ويژگيهاي آن
373
توليد انرژي الكتريكي با استفاده از سرعت گيرهاي خياباني
374
توليد انرژي توسط امواج دريا
375
توليد انرژي و نمك زدايي ميكروبي از پساب نفتي همراه با تشخيص مولكولي ژئوباكتر و ادونلا
376
توليد اولئوژل از روغن كنجد با ويژگي‏ هاي مشابه چربي حيواني و جايگزيني آن در فرمولاسيون همبرگر
377
توليد اولئوژل با استفاده از زيست پليمر‌هاي زانتان و ژلاتين به روش توليد كف
378
توليد اولئوژل به روش امولسيون با استفاده از بيوپليمرهاي سديم كازئينات و صمغ زانتان
379
توليد ايتريتول توسط مخمرها و بهينه سازي توليد با استفاده از روش هاي مهندسي متابوليك
380
توليد ايستاي دستورالعمل سفارشي براي پردازنده هاي قابل پيكربندي
381
توليد با ريسك محدود در بازار برق
382
توليد باريكه فرابنفش 266nm پيوسته ناشي از تطابق فاز در بلور KDP با تابش ليزر CW نئوديميم ياگ
383
توليد باريكه يون آرگون مثبت بوسيله تخليه الكتريكي كورونا
384
توليد باريون هاي با سه طعم سنگين در CERN LHC
385
توليد باريون هاي سنگين در تركش دوكوارك اسكالر bc
386
توليد باريونهاي سنگين در مدل كوارك - دوكوارك
387
توليد بافت لنو با عرض هاي مختلف و بررسي خواص فيزيكي آن
388
توليد بانك اطلاعاتي فعال براي استفاده در شبيه ساز مراقبت پرواز
389
توليد بايو مالچ با استفاده از قير طبيعي
390
توليد بتن پودري واكنش‌پذير و بررسي آزمايشگاهي خواص آن
391
توليد بذر يونجه يكساله
392
توليد بردارهاي الگو با استفاده از شبيه سازي ترافيك بزرگراه به روش پنجره بندي
393
توليد برق با توربين بادي كوچك جهت مصارف خانگي
394
توليد برنامه اتصال بسته هاي محاسباتي FPLO و WANNIER90 براي محاسبه توابع وانير بيشينه جايگزيده در زنجيره ي كربن و سيليسين
395
توليد برنامه از روي نمودار ER
396
توليد برنامه ماشينكاري CNC سطوح سه بعدي با ابزار سر كروي و شبيه سازي برنامه به كمك كامپيوتر
397
توليد برنامه ماشينكاري CNC سطوح سه بعدي با ابزار سرتخت
398
توليد بستني هاي كم يا بدون چربي با استفاده از جانشين هاي چربي ﴿سيمپلس و مالتودكسترين﴾ و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي آنها
399
توليد بنزين و گازوئيل از بيومس از طريق پيروليز
400
توليد بنزين و گازوييل از بيومس توسط فرايند پيروليز
401
توليد به روش دايكاست
402
توليد بهنگام و ناب
403
توليد بهينه مسير ابزار جهت ماشينكاري سطوح سه بعدي
404
توليد بيو پليمر لوان توستوليد بيو پليمر لوان توسط باسيلوس پلي ميكسا در شرايط مختلف محيطي و استفاده ازآن جهت سنتز نانو كامپوزيت محتوي ذرات مغنا طيسي آهن
405
توليد بيو ديزل از دانه روغني ﴿سويا﴾ در مقياس آزمايشگاهي
406
توليد بيو ديزل با استفاده از روش هاي بيولوژيكي -شيميايي
407
توليد بيواتانول از پودر هسته خرما به روش تخمير حالت جامد
408
توليد بيواتانول با استفاده از كشت تركيبي ميكروارگانيسم‌ها
409
توليد بيواتانول و كيتوزان از كاه برنج با مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكور اينديكوس
410
توليد بيوانرژي از گياه كرچك و منداب
411
توليد بيوديزل ا ز چربي حيواني با استفاده از كاتاليست جامد
412
توليد بيوديزل از روغن پسماند خوراكي به روش متانول فوق بحراني
413
توليد بيوديزل از روغن پسماند و تخمين عملكرد آن به كمك پردازش تصوير و هوش مصنوعي
414
توليد بيوديزل از روغن ضايعات ماهي به كمك تركيب همزن مكانيكي و ريزموج و تحليل انرژي و اقتصادي آن
415
توليد بيوديزل از ريزجلبك
416
توليد بيوديزل با استفاده از آنزيم تثبيت يافته
417
توليد بيوديزل با استفاده از كشت ميكروجلبكها: كاربرد راكتور ستون حبابي و هواراند
418
توليد بيوديزل با استفاده از كمك حلال در ميكروراكتورها
419
توليد بيوديزل با استفاده از نانوكاتاليست بر پايه سيليس تهيه شده از ضايعات كشاورزي
420
توليد بيوديزل در حضورمايع يوني هيدروژن سولفات دار
421
توليد بيوديزل در شرايط فوق بحراني با استفاده از متانول و جداسازي اسيدهاي چرب از روغن ضايعات ماهي
422
توليد بيوسورفكتانت با استفاده از باكتري B. mojavenesis PTCC 1696 و بررسي مشخصه ضد ميكروبي آن
423
توليد بيوسورفكتانت با استفاده از باكتري جداسازي شده از منطقه نفتي جنوب ايران ﴿مسجد سليمان﴾ و سد بسترات ملاس صنعت قند
424
توليد بيوسورفكتانت به روش تخمير حالت جامد
425
توليد بيوگاز از پسماند ميوه و سبزيجات
426
توليد بيوگاز از نيشكر با استفاده از پيش فرآوري آمونياكي
427
توليد بيوگاز به روش هوازي-بي هوازي از چوب كاج
428
توليد بيولوژيكي استن، بوتانول و اتانول از كاه برنج با استفاده از باكتري كلستريديوم استوبوتيليكم
429
توليد بيولوژيكي اسيد لاكتيك از چوب درخت كاج با استفاده از قارچ و بهينه سازي شرايط فرآيند
430
توليد بيولوژيكي هيدروژن از پساب صنايع كاغذسازي در رآكتور بيوفيلمي
431
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از با گاس به كمك فتو كاتاليست نانودي اكسيد تيتانيوم
432
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از باگاس پيش فرآوري شده با حلال آلي با استفاده از انترو باكترائروژنز
433
توليد بيوهيدروژن و بيوگاز از كاه برنج با استفاده از پيش‌فرآوري قليايي و فتوكاتاليست نانودي‌اكسيد تيتانيوم
434
توليد پارچه پلي استر عمل آوري شده با ذرات نانو دي اكسيد تيتانيوم در شرايط حرارت بالا جهت حصول خاصيت خود تميز شوندگي
435
توليد پارچه ضد ضربه در سيستم حلقوي پودي با استفاده از فوم
436
توليد پارچه مخلوط پنبه و پلي استر (35% ـ 65%) و مقايسه آن با پارچه مخلوط پنبه ـ پلي پروپيان
437
توليد پارچه مخلوط پنبه و پلي پروپيلن (35% ـ 65%) و مقايسه آن با پارچه مخلوط پنبه ـ پلي استر
438
توليد پارچه مش مصرفير جراحي فتق
439
توليد پارچه هاي 1x1 و 2x1 و 3x1 يك شانه حلقه بسته و اثر تغييرات اندرلپ و تغييرات كشش روي خواص هندسي ، ابعادي و مكانيكي آنها
440
توليد پارچه هاي دورو در طرحهاي مختلف با دستگاه بافندگي روتي
441
توليد پارچه هاي سه بعدي با قابليت خنك كنندگي و جذب رطوبت مطلوب
442
توليد پارچه‌هاي دوجداره (اسپيسر) تاري پودي و بررسي خواص فشارپذيري آنها
443
توليد پازچه هاي ژئوگريد با نخ هاي قطري و بررسي خواص كششي آن ها
444
توليد پالس اپتيكي كوتاه با شدت ثابت با استفاده از تركيب مدولاتور الكترواپتيكي و مواد غير خطي
445
توليد پانسمان ضد باكتري پلي وينيل الكل حاوي مازو
446
توليد پانسمان هاي زخم مدرن با خواص متنوع بهداشتي و درماني
447
توليد پانل كامپوزيتي از الياف ضايعاتي
448
توليد پايگاه داده براي حملات BYE و CANCEL و ارائه يك راهكار براي شناسايي اين نوع حملات در سرورهاي SIP
449
توليد پايه سيليكا با حفرات نانو به عنوان پايه كاتاليست براي پليمريزاسيون پروپيلن
450
توليد پايه هاي نانو حفره آلومينايي به روش ريخته گري ژلي
451
توليد پتاسيم كلرايد با خلوص بالا از كارناليت در مقياس آزمايشگاهي
452
توليد پتوي پروپيلن و بررسي مقايسه خواص آن با پتوي اكريليك
453
توليد پراكنده باد و فتوولتائيك جهت تامين بار و فروش با تاكيد بر قيود ظرفيت شبكه و استفاده از كنتورهاي هوشمند
454
توليد پرتو x و گاما و كاربرد آنها در آناليز مواد
455
توليد پرتو هيوغ فاز با استفاده از پراكندگي القايي بريلوين
456
توليد پرتوهاي مرتبه بالاي بسل از ليزر Nd:YAG
457
توليد پروتئين عبوري با جذب بسيار بالا از ضايعات كشتارگاهها و ضايعات كارخانه هاي آرد و نشاسته در صنعت خوراك دام و طيور
458
توليد پروتئين ميكروبي از ضايعات ليگنوسلولزي
459
توليد پروتئين نوتركيب .lin82
460
توليد پروتئين نوتركيب GM-CSF در باكتري Ecoli
461
توليد پروتئين نوتركيب TGIFLY به صورت GST-Fusion در سيستم پروكاريوتي
462
توليد پلي اتيلن عاملدار شده با گليسيديل متاكريلات و كاربرد آن به عنوان سازگار كننده در آلياژ هاي پلي اتيلن/ پلي آميد6 وپلي اتيلن /پلي ﴿اتيلن ترفتالات﴾
463
توليد پلي پروپيلن گريد الياف قابل رنگرزي به وسيله اختلاط با پلي اتيلن ترفتالات
464
توليد پلي ساكاريدهاي ميكروبي و تاثيرآن برخصوصيات رئولوژيكي خميرنان
465
توليد پلي هيدروكسي بوتيرات باكتريايي و بررسي سميت و ساختار ميكرويانانوي آن
466
توليد پلي هيدروكسي بوتيريك اسيد توسط رالستينا اوتروفا با استفاده از منابع مختلف كربني
467
توليد پلي‌اتيلن‌ترفتالات مقاوم در برابر اشعه‌ي فرابنفش همراه با كومونومر نفتالن‌دي‌كربوكسيليك‌اسيد
468
توليد پليمر زيست تخريب پذير پلي هيدروكسي - بوتيرات به روش تخمير حالت جامد
469
توليد پليمر زيستي پلي هيدروكسي بوتيرات با استفاده از ميكروارگانيسم ها
470
توليد پودر دوغ و بهينه سازي فرايند خشك كردن آن
471
توليد پودر سرمت نانو ساختار﴿ C-Ni-Co (W,Ti به روش مكانوشيميايي و سنتز احتراقي
472
توليد پودر شوينده و بررسي خواص پاك كنندگي آن بر لكه هاي حاصل از آلماينده هاي مختلف در منسوجات
473
توليد پودر كامپوزيت CU- NI از طريق هيدرومتالورژي
474
توليد پودر كامپوزيت مس و نيكل به روش هيدرومتالورژي با استفاده از ديسك چرخان روي
475
توليد پودر كامپوزيتي WC –Coبه روش درجا از طريق احياي كربوترميك
476
توليد پودر كروي آمالگام با بهره گيري از اتمايزينگ گازي و بررسي خواص مكانيكي آمالگام توليد شده
477
توليد پودر نانو سراميك به روش مكانيكي جت متقابل
478
توليد پودر نانوساختار نيتريد بور با استفاده از روش سنتز احتراقي
479
توليد پودر نقره - اكسيد كادميم به روش همرسوبي به منظور ساخت كانتكت هاي الكتريكي
480
توليد پوشش ارتوپدي سه بعدي با كمك الياف نانوي پلي اورتان
481
توليد پوشش روي - مس بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما و ارزيابي رفتار خوردگي آن
482
توليد پوشش كامپوزيت درجاي Al-Cu/Al2O3 بر روي آلياژ پايه آلومينيومي به روش ريخته گري در ماسه
483
توليد پوشش نانو كامپوزيت Cu-Ni-W/SiC به روش آبكاري بر روي فولاد كم كربن و بررسي خصوصيات سايشي آن
484
توليد پيش شكل هاي حلقوي پودي جهت استفاده در اتصالات لوله اي پيوسته
485
توليد پيگمان توسط اكسترموفيل هاي مقاوم به اشعه و مطالعه ويژگي هاي آن
486
توليد تابش تراهرتز توسط آرايه اي از باريكه هاي ليزري به روش خودكانوني
487
توليد تابش تراهرتز توسط باريكه هاي ليزري و پروفايلهاي مختلف پلاسما
488
توليد تانول از همي سلولز با گاس نيشكر با استفاده از كشت غوطه ور
489
توليد تخميري اسيد آمينه ال -ليزين و بررسي اثر آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
490
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
491
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
492
توليد تركيب مياني AINI از مخلوط پودري NI و AL به روش سنتز احتراقي
493
توليد تركيبات بين فلزي FeAl به روش واكنش هاي جامد-مذاب
494
توليد تركيبات بين فلزي نيكل-تنگستن از طريق احياء آلومينوترمي هم زمان اكسيدهاي نيكل و تنگستن
495
توليد تصاوير جديد با توجه به مفاهيم بصري با استفاده از يادگيري عميق
496
توليد تك مرحله اي نانورشته هاي نقره به روش كندگي ليزري با استفاده از هارمونيك اصلي ليزر Nd:YAG
497
توليد تنگستات آمونيوم به روش استخراج حلالي از محلول تنگستات سديم
498
توليد تيتانيوم دي بورايد به روش سنتز خود انتشار ﴿SHS﴾
499
توليد جاذب صوتي از ضايعات پوشاك بي بافت پلي استر و پلي پروپلين با استفاده از رزين
500
توليد جاذب صوتي با استفاده از ضايعات پوشاك بي بافت
501
توليد جواب هاي موثر در مسائل بهينه سازي چندهدفه دوسطحي
502
توليد چابك
503
توليد چابك
504
توليد چابك چيست؟ و يك سيستم چگونه بدان دست مي يابد؟
505
توليد چدن چشم نرم به روش عمليات حرارتي ساختار ريختگي
506
توليد چدنهاي پركم فرسايش
507
توليد چرخش و افزايش عملكرد هواپيما با كنترل گردابه نوك بال
508
توليد چند نمونه پارچه هاي مركب بر روي ماشين نواربافي
509
توليد چيپس و طراحي فرايند آن
510
توليد چيني مظروف با استفاده از خاكهاي صددرصد ايراني
511
توليد حالت هاي غير كلاسيكي در برهم كنش هاي اتم - ميدان تعميم يافته
512
توليد حالت هاي همدوس تعميم يافته در پايه هاي متعامد و نامتعامد
513
توليد حالت هاي همدوس غير خطي بار
514
توليد حالت هاي همدوس فوتون - افزوده درهم تنيده ناشي از برهم كنشاتم - ميدان و بررسي جلوه هاي فيزيكي آن ها
515
توليد حالت همدوس بار تغيير شكل يافته -f
516
توليد حالتهاي Entangled در محيط هاي پريوديك غير خطي با استفاده ازپديده FWM براي استفاده در مخابرات كوانتمي
517
توليد حداكثر توان ثابت اقتصادي توسط سلول خورشيدي و باتري
518
توليد حركات منحني خطي در ربات انسان نما به كمك مولد مركزي الگو
519
توليد حركات موزون دست در شبيه‌ساز ربات انسان نما به روش يادگيري تقليدي
520
توليد حسگر پيزو الكتريك نانو ليفي به منظور تشخيص بارهاي ضربه اي دوره اي
521
توليد خم ها و سطوح در هندسه كامپيوتري
522
توليد خمير خوراك (پاستا) بدون گلوتن فرا‎‎سودمند جهت استفاده بيماران سلياكي
523
توليد خميرهاي پلاستيزول قابل استفاده در چاپ منسوجات
524
توليد خودرو براساس پلتفرم مشترك و تبيين راهكارهاي آن
525
توليد خودرو برقي در ايران
526
توليد خودكار الگو براي كرم واره هاي چندريختي با استفاده از الگوريتم هاي هم ترازي تكرار شونده
527
توليد خودكار الگوي آزمايش جهت آزمون خطاهاي اتصال كوتاه در مدارهاي تركيبي به روش صدق پذيري بولي
528
توليد خودكار داده آزمون در فازرهاي قالب فايل
529
توليد خودكار داده هاي تست بر پايه روش هاي جستجو
530
توليد خودكار شرح تصاوير با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني عميق و بازگشتي
531
توليد خودكار كد بهره بردار براي آسيب پذيري هاي سرريز Heap با استفاده از تكنيك Unlink
532
توليد دابل هاپلوئيد از طريق كشت بساك در برنج
533
توليد داربست حلقوي بافت چند لايه و بهينه سازي خصوصيات مكانيكي آن به منظور بازسازي مري
534
توليد داربست سه جزئي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ژلاتين/نانولوله‌ي كربني به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي خواص آن
535
توليد داربست كامپوزيتي پايه Ti-6Al-4V با ذرات منيزيم و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن
536
توليد داربست نانو ليفي پلي وينيل الكل/ سريسين به روش الكتروريسي
537
توليد داربست نانو ليفي عروقي و بهينه سازي برخي از خصوصيات مكانيكي و بيولوژيكي آن
538
توليد داربست نانوليفي PCL با اندازه تخلخل تنظيم شده جهت كشت سلول عصبي
539
توليد داربست نانوليفي زيست سازگار آميزه PCL و پلي آنيلين با قابليت تحريك پذيري الكتريكي
540
توليد داربست هاي مهندسي بافت چند لايه فيبروئين ابريشم با قالبيت رها سازي تدريجي دارو
541
توليد داربستهاي پزشكي پلي كاپرولاكتن توسط الكتروريسي و بررسي خواص آن
542
توليد درجاي كامپوزيت Al-TiAl3 به كمك دو فرآيند نورد تجمعي و آنيل
543
توليد درهم‌تنيدگي با استفاده از پراكندگي از يك نانو ريبون در فسفرين
544
توليد دزيمترهاي حساس ترمولومينسانس P ,Cu ,Mg :LiF جهت خدمات دزيمتري
545
توليد دودمان سلولي بيان كننده ژن CCRL1 انساني
546
توليد دي متيل اتر با آب گيري از متانول به كمك يك كاتاليست بهبود يافته گاما آلومينا در راكتور بستر ثابت
547
توليد ديسك به روش متالوژي پودر و آناليز آن
548
توليد ذرات در بر همكنشهاي هسته اي ومقايسه انها در انرژيهاي گوناگون
549
توليد ذرات در برهم كنشهاي هسته اي ومقايسه اي انها در انرژي هاي گوناگون
550
توليد ذرات فوق ريز زيركونيم دي برايد به روش سنتز احتراقي حجمي
551
توليد ذرات نانو در فاز گازي براي كاربردهاي الكترونيك، نوري و مغناطيسي
552
توليد ذرات نانو ساختار نيمرساناي ZnS آلائيده با آهن، مطالعه اثر اندازه كوانتومي در خواص نوري آنها و بررسي كاربرد آنها در صنايع
553
توليد راديو ايزوتوپ اينديوم -111 با استفاده از شتاب دهنده در انرژيهاي مختلف براي بدست آوردن انرژي بهينه و حداكثر راندمان
554
توليد راديو ايزوتوپ گاليم - 67 با استفاده از روي طبيعي توسط بمباران دوتريمي با انرژيهاي مختلف و تعيين انرژي بهينه براي حصول به راندمان حداكثر
555
توليد راديو ايزوتوپهاي رنيوم 186 و188 بهمراه بررسي پايداري كمپلكس هاي نشاندار شده توسط اين راديونوكلئيدها وبهينه سازي طرح درمان دستگاه چاقوي گاما
556
توليد راديوايزوتوپ استرانسيوم89 به منظور تهيه متاسترون( استرانسيوم كلرايد89) با استفاده از روشهاي نوين جداسازي ونيز بهينه سازي پارامترهاي مدل جداسازي با استفاده از شبكه هاي هوشمند مصنوعي
557
توليد راديوايزوتوپ ديسپرسيوم-165 و نشاندارسازي ماكرواگرگيت‌ها با آن جهت راديوسينووكتومي
558
توليد راديوايزوتوپ كلرور استرانسيم 89 به وسيله پرتودهي نوتروني
559
توليد رده سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخت ... با روش ... به عنوان ابزاري براي رديابي دودمان سلولي
560
توليد روتيل متخلخل از كنستانتره ايليمينيت توسط ليچينگ اسيدي
561
توليد روغن بيوديزل از ضايعات پارچه
562
توليد روغن تك‌ياخته با استفاده از كشت مخمرهاي روغني در فرمانتور
563
توليد روغن ميكروبي ﴿SCO﴾ به وسيله كپك آسپرژيلوس نايجر در محيط مخلوط سبوس ساقه گندم و آب پنير دپروتئينه
564
توليد زايليتول از باگاس نيشكر با استفاده از مخمر پيچيا گيلرموندي
565
توليد زوج خود به خودي در سياهچاله هاي BTZ
566
توليد زيستي بيوهيدروژن، استن، بوتانول و اتانول از خوراك هاي سلولزي با استفاده از كشت همزمان كلستريديوم استوبوتيليكوم و انتروباكترائرو جنس
567
توليد زيستي نانو ذرات سولفيدي نيمه رساناي تثبيت شده بر پودر دياتوميت
568
توليد زيستي و بررسي توليد نانوذرات نقره به وسيله عصاره آبي ميوه گياه فلوس و بررسي اثرات ضد ميكروبي و جهش زايي نانو ذرات توليد شده
569
توليد ساختار لايه اي نانو توسط برسكاري در فولادهاي IF
570
توليد ساختار نانو در آلياژ AA5052 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي(FSP) و بررسي خواص مكانيكي آن
571
توليد ساختار نانو در آلياژ AZ91 منيزيم به روش FSP و بررسي خواص مكانيكي آن
572
توليد ساختار نانو در آلياژ آلومينيوم A413.1
573
توليد ساختار نانو در فولاد IF از طريق برس زني و مطالعه خواص خوردگي آن
574
توليد ساختارهاي نانو از طريق فرايند اغتشاشي اصطكاكي (FSP) در مس و بررسي رفتار خستگي آن
575
توليد ساختارهاي نانو در آلياژهاي AI
576
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق برس‌زني و بررسي خواص مكانيكي آن
577
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق عمليات ترمومكانيكي برسرزني گرم
578
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق فرايند اصطكاك اغتشاشي و بررسي خواص خستگي آن
579
توليد سازه ي نوتركيب pBud.CE4.1IFNβ حاوي ژن نوتركيب اينترفرون بتاي انساني و انتقال آن به رده ي سلولي HEK 293
580
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيد گرافن و آمينواسيد ليزين و آرژنين براي بارگذاري تركيب ضد سرطان جينسنوسايد Rh2 و مقايسه اثر ضدسرطاني آن ها
581
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيدگرافن تزئين شده با نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي‌اتيلن گليكول ليزيني براي بارگذاري داروي ضدسرطان متوتروكسات
582
توليد سايكلودكسترين گلايكوزيل ترانسفراز در يك بيوراكتور ايرليفت با استفاده از سيستم باكتريايي باسيلوس تثبيت يافته بر لوفا
583
توليد سراميك هاي هادي به روش پچيني اصلاح شده
584
توليد سرمايه از انر‍‍‍‍‍‍ژي خورشيدي بوسيله فرآيند جذب سطحي
585
توليد سريشم و بهينه سازي آن
586
توليد سطوح آبگريز با استفاده از نانو ذرات اكسيد مغناطيسي آهن
587
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته با ژن گزارشگر GFP تحت پروموتر ژن Sox17 و تمايز آن به سلول هاي اندودرم قطعي
588
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته باژن گزارشگر تحت پروموترژن...وتمايز آن به سلولهاي اندودرم قطعي
589
توليد سلولز ميكروبي
590
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت مورد استفاده در مفصل زانو
591
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت ويتاليوم ﴿Co -C5-Mo﴾
592
توليد سوخت از زباله هاي شهري
593
توليد سوخت بيوديزل از ميكروجلبك در يك فتوبيوراكتور وتعيين برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آن
594
توليد سوخت هاي امولسيوني حاوي آب/ديزل/بيوديزل روغن پسماند ماهي به كمك امواج مافوق صوت: بررسي تجربي و مدل سازي آماري
595
توليد سوراخ مربعي با استفاده از مته و حركت دوراني
596
توليد سولفات آهن از محلول هاي ليچينگ لجن كارخانه ي ذوب آهن اصفهان
597
توليد سيتريك اسيد از تخمير ملاس نيشكر تيمارشده با استفاده از سلول هاي تثبيت يافته آسپرژيلوس نايجر
598
توليد سيم فولادي patent شده با استحكام كششي بالا
599
توليد شبكه بي سازمان
600
توليد شبكه بي‌سازمان ناهمسانگرد در دو بعد و بررسي كاربرد آن در حل خطوط جريان براي شبيه‌سازي ميدان‌هاي نفتي
601
توليد شبكه درشت با استفاده از روش هاي UP-SCALING موجود
602
توليد شبكه سه بعدي براي هندسه دلخواه
603
توليد شبكه سه بعدي كارتزين بي سازمان
604
توليد شبكه كارتزين تطبيقي براي يك ميدان با مرز متحرك
605
توليد شبكه كارتزين سازگارشونده با سلول هاي منظم در لايه مرزي براي حل جريان هاي لزج دوبعدي
606
توليد شبه پتانسيل بهينه و بكارگيري آن در بلور NAH
607
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت پكت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم زنبورها ببلببلل
608
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم كلوني مورچه هاي
609
توليد شتابنگاشت مصنوعي سازگار با طيف طرح ساختگاه با استفاده از شبكه هاي نروفازي و تبديل ويولت پكت
610
توليد شتابنگاشت مصنوعي نزديك گسل با استفاده از تجزيه پيوسته موجك
611
توليد شتابنگاشت هاي مصنوعي سازگار (منطبق) با طيف خطر يكسان بر اساس الگوريتم پرندگان و شبكه عصبي مصنوعي
612
توليد شمش سرب از كنسانتره سرب كارخانه سرب-روي باما
613
توليد شيميايي اسيد لينولينك مزدوج (CLA) و استفاده آن در فرمولاسيون مارگارين
614
توليد صمغ زانتان از چوب سرو و نارون توسط پيش قراوري با اسيد فسفريك
615
توليد صمغ زانتان از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي
616
توليد صمغ زانتان از ميكروارگانيسم زانتوموناس كمپستريس با استفاده از شيره خرماي ضايعاتي در يك بيوراكتور آزمايشگاهي
617
توليد صمغ زانتان با استفاده از نشاسته‌ي ميوه‌ي درخت بلوط
618
توليد صنعتي ليتوپن
619
توليد طرح هايي به منظور افزايش ميزان پنهان شدگي اشياء در صحنه هاي بازي هاي كامپيوتري
620
توليد طرحهاي چاپي پارچه با كاهش رنگ و در نظر گرفتن تأثير بافتار
621
توليد غده بذري سيب زميني در شرايط آئرو پونيك با استفاده از تغذيه آلي
622
توليد غربال هاي مولكولي
623
توليد غشاءهاي نانوكامپوزيتي پلي سديم اكريلات جهت تصفيه پساب
624
توليد غشاءهاي نانوليفي از كوپليمر اكريليكي و پلي آميدي و بررسي عملكرد آن ها در حذف رنگزا از پساب نساجي
625
توليد غشاهاي نانوليفي الكتروريسي شده با قابليت كاربرد در تصفيه آب
626
توليد غشاي مركب لايه نازك پلي آميد و بررسي شرايط تهيه غشاء بر ميزان شار و نمكزدايي
627
توليد فرآورده پروبيوتيك براي كنترل و پيشگيري پوسيدگي‌دندان
628
توليد فراورده‌هاي زيستي با ارزش افزوده به روش تخميري با استفاده از لجن مازاد حاصل از تصفيه فاضلاب به عنوان سوبسترا
629
توليد فركانسهاي راديويي از روي هارمونيكهاي يك اسيلاتور كريستالي
630
توليد فرم فلزي پايه منيزيمي به روش ريخته گري و بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي كيفي آن
631
توليد فرم نوتركيب برازئين به عنوان يك شيرين كننده پروتئيني در باكتري اشرشياكولاي
632
توليد فرمان ها بلا درنگ در ماشين هاي CNC بر اساس منحني هاي پارامتريك NURBS
633
توليد فروتيتانيوم از طريق احياء ايلمنايت به روش فعالسازي مكانيكي
634
توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
635
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
636
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
637
توليد فلزات متخلخل (فومهاي فلزي)
638
توليد فليملت پايا و تشكيل كتابخانه فليملت بر مبناي متغيرهاي ورودي متعدد
639
توليد فنل و استون
640
توليد فورفورال با استفاده از ژوست سبز پسته و استخراج شناسايي و اندازه گيري ان
641
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه بوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي
642
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي
643
توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن با روش آلياژ سازي مكانيكي
644
توليد فولادهاي زنگ نزن Crofer به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي خواص آنها به منظور استفاده در اينتر كانكت هاي پيل سوختي اكسيد جامد
645
توليد فوم سلول باز نيكلي و اندازه‌گيري سطح ويژه آن به منظور تعيين كارايي گرمايي
646
توليد فوم فلزي آلومينيومي به روش نورد انباشتي ﴿ARB﴾
647
توليد فوم فلزي سلول باز به روش پوشش دهي مس روي پلي اورتان
648
توليد فوم كربني و اندازه گيري مشخصات فوم حاصله و بررسي تأثير پارامترهاي فرآيندي روي ريزساختار و خواص مكانيكي فوم كربني
649
توليد فوم هاي پلي يورتان سخت با استفاده از پلي ال بدست آمده از بازيافت ضايعات pet
650
توليد فيلتر برنزي ‎Cu_Sn10 ‏به روش متالورژي پودر
651
توليد فيلم كامپوزيتي پلي پروپيلن-نانوكلي و بررسي خواص آن
652
توليد فيلم هاي پروتئيني حاوي نانو ذرات كيتوزان به منظور پوشش دهي و بررسي خواص فيزيكي آن
653
توليد فيلم‌هاي نانو متخلخل پلي‌پروپيلن مورداستفاده در باتري‌هاي ليتيم يون به‌عنوان غشاء جداكننده الكترودها
654
توليد فيلمهاي نانوكامپوزيت پليمري از طريق چيدمان نزديك به هم ذرات و آغشته سازي آنها
655
توليد قالب هاي فولادي لوله ريزي به روش ريخته گري گريز از مركز
656
توليد قرصهاي توريم اورانيوم به روش اشباع سازي
657
توليد قطعات اسفنج فلزي
658
توليد قطعات بروش متالوژري پودر( برش -فيلتر)
659
توليد قطعات دقيق ريخته گري در قالبهاي فلزي
660
توليد كاتاليزوري افزودني هاي اكسيژن دار سوختي با استفاده از اتانول فوق بحراني و اتصال مستقيم دستگاه كروماتوگرافي فوق بحراني با ستون پر شده به آشكار ساز طيف سنج تحرك يوني كروناي پيوسته
661
توليد كاتاليست نيكل/ليگاندهاي دي ايمين به همراه نانو لوله هاي كربن جهت پليمريزاسيون اتيلن در فرايندهاي اسلاري
662
توليد كاربيد تنگستن با استفاده از اكسيد آن به روش مكانوشيميايي
663
توليد كاربيد سيليسيم از سبوس برنج با استفاده از ماكروويو
664
توليد كاربيد سيليسيم و كامپوزيت آلومينيم - كاربيد سيليسيم به روش سنتز احتراقي
665
توليد كالوس از گونه بومي Onosma ايران و بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مËثر بر رشد كالوس
666
توليد كامپوزيت (MMC) زمينه AZ91 تقويت شده با ذرات AL203 به روش Vortex و بررسي تاثير سيكل عملياتي حرارتي T4 و T6 بر سختي و ريز ساختار
667
توليد كامپوزيت A1356-Fe توسط كاشت ذرات آهن در مدل فومي
668
توليد كامپوزيت AI-TIC
669
توليد كامپوزيت AL- AL2O3 به روش اكسيداسيون سطحي پودر آلومينيوم
670
توليد كامپوزيت Al/SiC به روش Pressureless Infiltration و بررسي اثر منيزيم بر خواص و تركيبات تشكيل شده در فصل مشترك
671
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
672
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
673
توليد كامپوزيت CuNb3Sn با استفاده ازفرايند نورد تجمعي
674
توليد كامپوزيت Fe3Al/TiC به روش سنتز احتراقي
675
توليد كامپوزيت Ni-(Ti,W)C به روش سنتز احتراقي
676
توليد كامپوزيت Ti3SiC2-TiC به روش زينتر بدون فشار و بررسي خواص بدست‌آمده از آن
677
توليد كامپوزيت TiAl/Al2O3توسط سنتز احتراقي مخلوط پودري Al-TiO2با گرمادهي مايكروويو
678
توليد كامپوزيت za27 تقويت شده با ذرات سراميكي SIC و A1203 به روش ريخته گري گردابي
679
توليد كامپوزيت آلومينيوم - آلوميناي ذره اي به روش درجا و ارزيابي خواص آن
680
توليد كامپوزيت آلومينيوم - گرافيت به روش ريخته گري ماسه ‍Co2
681
توليد كامپوزيت آلياژ AZ91 با ذرات SIC
682
توليد كامپوزيت الياف شيشه - پولي اتيلن تترافتالات به كمك سامانه تزريق آّب
683
توليد كامپوزيت پايه آلومينايد آهن با استفاده از پودر هماتيت و براده آلياژ آلومينيوم 6061 به روش آلياژسازي مكانيك كارشناسي
684
توليد كامپوزيت پلي استر – چوب و بررسي خواص و مقدار بهينه پركننده به كار رفته در آن
685
توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي
686
توليد كامپوزيت زمينه آلومينيومي با استفده از تزريق مذاب درون فوم هاي سراميكي پيش ساخته
687
توليد كامپوزيت زمينه منيزيمي با استفاده از روش ريخته گري نفوذي فشاري به فوم سراميكي
688
توليد كامپوزيت كاربيد مضاعف Ti ،Cr﴿ C-Ni﴾به روش سنتز احتراقي
689
توليد كامپوزيت گرافين/نانو لوله هاي كربني/اكسيد منگنز و استفاده از آن در ساخت الكترود ابر خازن ها
690
توليد كامپوزيت منسوج/ نانوالياف كربن و بررسي خواص آن
691
توليد كامپوزيت نانو لوله‌هاي‌كربني باز (آنزيپ) شده/پلي‌آنيلين و استفاده از آن به عنوان ماده مورد استفاده در ساخت ابرخازن‌ها
692
توليد كامپوزيت هاي بيو-نانومغناطيس به منظور جذب كروم شش ظرفيتي از پساب هاي معدني
693
توليد كامپوزيت هاي نانو ساختار آلومينيوم- نانو لوله هاي كربني به روش نورد تجمعي پيوندي ( ARB)
694
توليد كامپوزيت هاي ورتي مس آلومينيوم از طريق ريخته گري دو فلزي
695
توليد كامپوزيت هيبريدي Al/Cu به روش نورد تجمعي
696
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
697
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC-TiB2 به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
698
توليد كامپوزيتهاي Al5052/TiB2p و بررسي خواص سايشي و ريز ساختار آن
699
توليد كد كحافظ براي محافظت نرم افزار از خود در برابر حملات
700
توليد كدCRC با زبان VHDL
701
توليد كربن فعال از باگاس
702
توليد كربن فعال از پوست تخمه آفتابگردن
703
توليد كربن فعال از ضايعات پليمري﴿ نظير PET﴾ به روش حرارتي
704
توليد كربن فعال از ضايعات گياهي
705
توليد كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير به روش شيميايي
706
توليد كربن فعال از هسته زيتون به روش شيميايي
707
توليد كربن فعال با استفاده از ضايعات زيست توده
708
توليد كربن فعال پايه زغال سنگ، منطقه (سبزك كرخ- استان هرات- افغانستان) و بهينه سازي مشخصات سطحي آن جهت جذب رنگدانه ها
709
توليد كربن هاي فعال گوگردي جهت حذف تركيبات جيوه از آب و پساب هاي صنعتي
710
توليد كروميم ترفتالات متخلخل، MIL-101(Cr) در يك واحد پيشتاز كوچك با راكتور مايكروويو و بررسي پارامترهاي مؤثر
711
توليد كليد با سيگنال آشوب در كانال هاي غيرهم پاسخ MIMO
712
توليد كليد رمز از بيومتريك چهره
713
توليد كليد رمزبيومتريك چهره Facial Cryptographic key generation
714
توليد كليد عمومي در سيستم رمزنگاري نامتقارن با استفاده از گروه هاي متناهي غير آبلي
715
توليد كنسانتره (سيب ، انار ، انگور )
716
توليد كنندگان و مصرف كنندگان نسوز در ايران
717
توليد كواركونيوم هاي سنگين در LHC
718
توليد كوپليمرهاي پلي هيدروكسي آلكانوات همراه با نانوذرات با استفاده از باكتري هاي جدا شده محلي
719
توليد كود بيوكمپوست از ضايعات گياهي با استفاده از روش بيولوژيك
720
توليد كود مايع آلي از لجن فاضلاب شهري و كمپوست
721
توليد كود مايع و زغال زيستي از لجن بيولوژيك تصفيه خانه فاضلاب شهري و اثر آنها بر رشد گياه ذرت
722
توليد كوكيل فولادي به روش گريز از مركز
723
توليد كونژوگه پروژسترون با آلبومين گاوي به منظور توليد و تخصيص آنتي بادي ضد پروژسترون از زرده تخم مرغ , conjugation of progesterone to bovine albumin in order to produce and purify of anti- progesterone antibody form egg yolk
724
توليد كيتوزان بروش بيولوژيكي
725
توليد كيك غني شده با فيبرهاي سيب و سيب زميني و ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن
726
توليد گاز از كاه برنج به روش خشك و بررسي اثر پارامترهاي موثر
727
توليد گاز سنتز با استفاده از سيستم احتراق Hi TAC ازگازطبيعي
728
توليد گراف هاي قابل اعتماد مبتني بر يادگيري اتوماتا در شبكه هاي اجتماعي برخط
729
توليد گراف هاي متناظر با فولرن ها
730
توليد گراف هاي مكعبي و پيش گراف هاي مكعبي
731
توليد گرافن در محيط آرگون مايع و بررسي خواص آن
732
توليد گرانول از پت بازيافتي
733
توليد گروههاي متناهي به وسيله زير گروههاي ماكسيمال از زير گروههاي ماكسيمال
734
توليد گسسته انرژي هاي تجديدپذير (باد) به روشFAHP با كمك نرم افزارArc GIS
735
توليد گلاسه كننده هاي چند تايي متخصص راف از داده هاي جرياني
736
توليد گلوكز آمين هيدروكلريد با استفاده از قارچ هاي زايگومايست
737
توليد لاستيك اسيد توسط باكتري لاكتو باسيلوس پلانتاروم بر روي محيط كشت بر پايه شيره خرماي ضايعاتي
738
توليد لاكتوز از آب پنير با تاكيد بر فرآيندهاي مقدماتي و كريستاليزاسيون لاكتوز
739
توليد لاكتيك اسيد ميكروبي توسط قارچ رايزوپوس اوريزا تثبيت يافته بر لوفا در بيوراكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
740
توليد لايه چسب از نانو الياف سلولز ميكروبي با ويژگي هاي چندگانه
741
توليد لايه سوزن زني شده از مخلوط الياف استبرق و پلي پروپيلن و بررسي خصوصيات آن
742
توليد لايه متخلخل نانو ليفي پلي آميد و بررسي اثر تخلخل و ضخامت لايه روي ميزان جذب امواج صوتي
743
توليد لايه نازك ZNO از اسپري محلول SPIN COATING
744
توليد لايه نازك نانو كامپوزيتي نشاسته-خاك رس با خواص ضد ميكروبي و چاپ پذيري بهبوديافته در اكسترودر دوپيچه
745
توليد لايه نانوالياف پلي استر و پلي استر/ كتيرا همراه با گياهان دارويي و تاثير سنتز در محل نانو ذرات سلنيوم روي آن
746
توليد لايه هاي الكتروريسي‌شده α-Fe2O3 به عنوان فتوآند
747
توليد لايه هاي بي بافت از مخلوط نانوالياف PVA/PA به كمك الكتروريسي چند جته و بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها
748
توليد لايه هاي نازك فوتوولتائيك آلي از مواد مختلف و بهينه سازي آنها
749
توليد لايه هاي نانو كامپوزيت نشاسته/خاك رس با استفاده از اكسترودر دو مارپيچ براي كاربرد در صنايع بسته بندي
750
توليد لايه ي بي بافت پيزو الكتريك با قابليت تبديل انرژي ناشي از وزش هوا به انرژي الكتريكي
751
توليد لايه‌هاي متخلخل از پلي‌يورتان‌ حافظه شكلي و بررسي تنفس‌پذيري هوشمند آن
752
توليد لايي ضد آب با كمك نانو الياف پلي اورتان/ نايلون
753
توليد لوله ريزدانه و فوق ريزدانه آلومينيومي به كمك تغيير شكل پلاستيك شديد
754
توليد لوله هاي سه لايه يو پي وي سي
755
توليد لوله هاي نانوليفي پلي كاپرولاكتون (PCL) و بررسي ويژگي هاي مكانيكي آن
756
توليد لوله‌هاي جدار نازك ريزساختار از طريق فرآيند هيدروايكپ
757
توليد ليپوسام حاوي نمك آهن، تعيين مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي، مطالعه سينتيك آزادسازي
758
توليد ليپيد فراسودمند حاوي اسيد لينولئيك و لينولنيك مزدوج و ارزيابي اثرات سلامتي آن در موش آزمايشگاهي
759
توليد ماءالعشير پروبيوتيك با استفاده از سويه لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896
760
توليد ماتريس كاربر-محصول بر اساس نظركاوي فارسي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر مبتني بر مشاركت
761
توليد ماده موثره‌ي دارويي لنسوپرازول باصرفه اقتصادي و قابليت استفاده آسان و راحت در صنعت داروسازي
762
توليد ماست سينبيوتيك با استفاده از پلي ساكاريد استخراج شده از مغز بلوط و لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896
763
توليد ماست همزده فراسودمند حاوي فايكوسيانين، بررسي عمر ماندگاري و اثرات ضدچاقي آن روي چاقي به صورت درون تني
764
توليد ماكروليف نانولوله هاي كربن با استفاده از روش انباشت بخار شيميايي با كاتاليزور معلق و بررسي عوامل توليد بر روي ساختار و خواص مكانيكي
765
توليد متانول از گاز طبيعي )LTG(
766
توليد مجموعه ويژگي هاي مناسب براي سيستم هاي شناسايي حملات مبتني بر پروتكل سيگنالينگ XMPP
767
توليد محتواي الكترونيكي
768
توليد محتواي الكترونيكي نسل هاي موبايل
769
توليد محصولات ارزشمند زيستي و استفاده از گليسرول حاصل از فرايند توليد پودر چربي
770
توليد محصولات با ارزش افزوده از لجن فاضلاب شهري
771
توليد محصولات تخميري از باگاس نيشكر ﴿زايليتول﴾
772
توليد محصولات تخميري از چوب سپيدار تبريزي
773
توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره GeoEye-1
774
توليد مدل عددي براي معادلات آب كم عمق با در نظر گرفتن بستر متحرك
775
توليد مراحل متعادل به صورت پويا براي بازي‌هاي رايانه‌اي سكويي با استفاده از شبكه‌هاي مولد رقابتي عميق
776
توليد مستقيم بيوديزل از دانه روغني كرچك با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بازي
777
توليد مستقيم پودر كاربيد تنگستن نانو ساختاراز اكسيد تنگستن به روش آلياژ سازي مكانيكي و سنتز احتراقي
778
توليد مستقيم سرب
779
توليد مستقيم متانول از متان
780
توليد مسير بر اساسTrajectory Plan توسط روبات Moto Man SV3X
781
توليد مسير بلادرنگ براي خودرو خودگردان در محيط هاي ديناميكي
782
توليد مش المان محدود در رويه هاي سه بعدي حاوي ترك هاي پيشرونده در شرايط مودهاي مختلط
783
توليد مطالعه و بررسي خواص الياف ضد ميكروب اكريليك
784
توليد معادلات حركت بدن انسان با توجه به سطوح مفصلي
785
توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
786
توليد منبع غني از پپتيدهاي عاري از فنيل آلانين با استفاده از هيدروليز آنزيمي آب پنير براي بيماران فنيل كتونوري
787
توليد منحني هاي مناسب براي راه رفتن روبات در جهت هاي مختلف
788
توليد منسوج بي بافت به روش تر لايه گذاري با هدف كاربرد در جداكننده ي باتري
789
توليد مواد با ارزش افزوده از لجن خروجي از هاضم بي هوازي فرآيند تصفيه ي فاضلاب
790
توليد مواد با ارزش شيميايي با استفاده از كاتاليست هاي نانو ساختار
791
توليد مواد با ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير شغل پلاستيكي شديد همراه با الترا سونيك
792
توليد مواد درسي بر مبناي داستان تصويري و مقايسه آن با مواد درسي سنتي براي دانش آموزان دوره راهنمايي
793
توليد مواد نانو ساختار با محدوديت شكل پذيري توسط ECAP فرايند
794
توليد موج سينوسي 3 فاز با استفاده از ميكروكنترلر AVR
795
توليد موج سينوسي با خلوص بالا جهت كاربردهاي اديومتري به كمك ميكروكنترلر 8051
796
توليد موكت نمدي از الياف پشم و .P.P
797
توليد ميكربي صمغ زانتان با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا
798
توليد ميكروبي استن و بوتانل با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا
799
توليد ميكروبي الكل اتيليك از عصاره ساقه هاي سو رگم شيرين و مقايسه آن با ملاس چغندر
800
توليد ميكروبي نانوذرات اكسيد منگنز، نقره، پالاديم، طلا و نانوذرات دوفلزي پالاديم-طلا
801
توليد ميكروبي نانوذرات سيليس و ايلمنيت و كاربرد آن درصنعت نفت و پزشكي
802
توليد ميكروحباب
803
توليد ميكروكپسول هاي حاوي روغن بزرك با پوسته PMMA و با سطح عامل دار شده با هگزامتيلن دي آمين براي كاربرد در پوشش هاي خود ترميم-شونده بر پايه اپوكسي
804
توليد ميله هاي منيزيمي به كمك فرآيند نورد شكلي
805
توليد ناب
806
توليد نان بدون گلوتن با استفاده از مخلوط آردهاي ارزن و ذرت و اثر آنزيم ترانس گلوتاميناز براي بهبود كيفيت آن
807
توليد نان بدون گلوتن فراسودمند با استفاده از آرد ذرت ، برنج و دانه كينوا ﴿Quinoa﴾ و ارزيابي خواص ارگانوليپتيكي آن
808
توليد نان چاودم (تريتيكاله) با استفاده از خميرترش چاودم
809
توليد نان فراسودمند با استفاده ار ريز پوشينه هاي ويتامين D3
810
توليد نان كامل از نظر تغذيه اي با استفاده از تركيبات مغذي فراسودمند
811
توليد نانو الياف از محلول هاي پليمري به روش الكتروريسي
812
توليد نانو الياف به روش هسته – پوسته از پليمرهاي زئين – كتيرا براي انكپسولاسيون عصاره زعفران
813
توليد نانو الياف پلي اكريلو نيتريل حاوي نانولوله هاي كربني به روش الكتروريسي و بررسي ساختار آن
814
توليد نانو الياف پلي اكريلونيتريل حاوي نانو ذرات بوهمايت جهت حذف آلاينده هاي ميكروبي و فلزات سنگين
815
توليد نانو الياف پليمري كربوهيدراتي با استفاده از نانو ذرات الاستومري و بررسي خواص كششي آن
816
توليد نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / PCL حاوي دارو
817
توليد نانو الياف توسط الكتروريسي
818
توليد نانو الياف سيليكا به روش الكتروريسي سل ژل همزمان با سنتز نانو ذرات نقره و تهيه و بررسي نخ حاصل از آن
819
توليد نانو الياف ضد ميكروب نايلون 66 با استفاده از رنگينه ضد ميكروب راكتيو
820
توليد نانو الياف كامپوزيتي از محلول هاي پليمر مختلف و بررسي خواص آنها
821
توليد نانو الياف كامپوزيتي پلي (وينيليدين فلورايد)/ نانو بلور سلولز (PVDF/CNC) به روش الكتروريسي و بررسي پلي مورفيسم آن
822
توليد نانو الياف متخلخل از نانو الياف كامپوزيتي حاوي نانو ذرات
823
توليد نانو الياف نانو كامپوزيتي زيست فعال تقويت‌شده با HTCC / نانورس و بررسي زيست سازگاري آن
824
توليد نانو بستر (داربست) از كفيران و بررسي خواص مولكولي و ساختاري آن به منظور تهيه داربست سلولي
825
توليد نانو بنتونيت و بررسي جذب نيكل از پساب توسط آن
826
توليد نانو بيو امولسيفاير
827
توليد نانو پودر آلومينيم و كاربرد آن به عنوان ماده الكترو فعال آندي در باتري آلومينيم - هوا
828
توليد نانو پودر آميلوز، آميلوپكتين و نشاسته با استفاده از روش الكترو اسپري
829
توليد نانو پودر از پروتئين بازيابي شده پر
830
توليد نانو پودر دي اكسيد تينانيوم به روش مكانوشيميايي
831
توليد نانو پودر فيبروئين با استفاده از روش الكترواسپري
832
توليد نانو پودر كتيرا با استفاده از روش الكترواسپري
833
توليد نانو پودر كراتين پشم با استفاده از روش الكترواسپري
834
توليد نانو توده هاي پروتئين آب پنير و استفاده از آن ها در پايدارسازي امولسيون هاي روغن در آب
835
توليد نانو جاذب طبيعي از ساقه گندم و كاربرد آن براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
836
توليد نانو ذرات TiO2 از افشره ايلمنيت و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري
837
توليد نانو ذرات آلياژي مغناطيسي به روش احياي شيميايي در محيط آبي
838
توليد نانو ذرات آهن، روي و مس توسط بيوفيلم ميكروبي و كشت خالص
839
توليد نانو ذرات با مورفولوژي مهسا ﴿Moon-like)
840
توليد نانو ذرات تركيبي با ميكرو پلاسما جهت كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
841
توليد نانو ذرات تنگستن به روش ميكروامولسيون
842
توليد نانو ذرات رساناي پلي پيرول به روش الكترواسپري
843
توليد نانو ذرات سراميكي سريم اكسيد با استفاده از روش الكترواسپري
844
توليد نانو ذرات طلا و نقره و ساختار هسته- پوسته ي نقره- سيليكا به روش يك مرحله اي كندگي ليزري
845
توليد نانو ذرات فلزي به روش قوس الكتريكي در محلول و بررسي خواص اپتيكي ان ها
846
توليد نانو ذرات كربن فعال
847
توليد نانو ذرات مزو متخلخل سيليكا با استفاده از پودر ميكروسيليكا
848
توليد نانو ذرات نيكل با استفاده از فرايند مكانو شيميايي و كنترل اندازه ذرات با استفاده از عوامل تركيب
849
توليد نانو ذرات هاليدي عناصر واسطه گروه هشتم و بررسي خواص فركتالي تصاويرSEM آنها
850
توليد نانو ذره هاي اكسيد مس (CuO) با روش سل - ژل و بررسي عوامل موثر بر اندازه ذرات
851
توليد نانو ساختار هاي كامپوزيتي جاذب هيدروژن حاوي تركيبات هيدريد فلزي و بررسي ظرفيت ذخيره سازي هيدروژن آن ها
852
توليد نانو ساختارهاي ابر آب گريز جهت پوشش دهي پارچه هاي مختلف براي جداسازي آب و روغن
853
توليد نانو ساختارهاي اكسيد اهن به روش ماكروويو و بررسي عامل دما و توان بر ساختار كرستالها
854
توليد نانو ساختارهاي پيشرفته مزومتخلخل دي اكسيد تيتانيوم از كنسانتره ايلمنيت
855
توليد نانو كامپوزيت AL2O3/MO به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
856
توليد نانو كامپوزيت NiAl AI2O3 با روش آلياژسازي مكانيكي
857
توليد نانو كامپوزيت پلي (متيل متاكريلات/خاك رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير بر گشت پذير افزايشي- تجزيه اي)
858
توليد نانو كامپوزيت ريختگي A356-SiO2 با استفاده از نانو كامپوزيت توليد شده به روش نورد تجمعي
859
توليد نانو كامپوزيت زمينه بين فلزي NiTi-AL2O3 با روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص آن
860
توليد نانو كامپوزيت سطحي آلومينيوم 5083 با تقويت كننده پايه گرافن به روش فرآوري اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص آن
861
توليد نانو كامپوزيت هاي پلي متيل متاكريليت مونت موريلونيتي به كمك روش سل-ژل
862
توليد نانو كامپوزيت هاي سطحي به روش اصطكاكي اغتشاشي
863
توليد نانو كريستال كيتين از پوست ميگو و استفاده از آن براي پايداري امولسيون
864
توليد نانو كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت با استفاده از منابع مختلف طبيعي و مصنوعي و ارزيابي و مقايسه ي خواص فيزيكي - شيميايي، زيست فعالي و زيست سازگاري آن ها
865
توليد نانو كود آلي به روش آسياب گلوله اي و بررسي اثرات آن بر رشد و نمو گياه گوجه فرنگي
866
توليد نانو لايه هاي هيبريدي با قابليت جداسازي ذرات آب از نفت
867
توليد نانو واير مس-قلع به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
868
توليد نانوالياف بر پايه پلي كاپرولاكتان تقويت شده با نانوكريستال هاي سلولزي استخراج شده و ارزيابي رهايش دارو با خواص ضد ميكروبي
869
توليد نانوالياف بر پايه نشاسته به منظور كاربرد در سيستم هاي رهايش دارو
870
توليد نانوالياف برپايه پروتئين آفتابگردان به منظور انكپسوله كردن ويتامين D
871
توليد نانوالياف به روش هم محور و تعيين خصوصيات ظاهري آنها
872
توليد نانوالياف پايه كيتوزان به روش الكتروريسي بدون نازل و استفاده از آن در تهيه فيلم خوراكي
873
توليد نانوالياف پلي آكريلونيتريل حاوي نانوذره كربن فعال با روش الكتروريسي به عنوان نانو فيلتر براي حذف آلاينده¬هاي SO2، CO2 و CH4 از هوا
874
توليد نانوالياف پلي وينيل الكل طي فرآيند الكتروريسي و كاربرد آن
875
توليد نانوالياف پلي وينيل الكل/آمفوتريسين B جهت درمان بيماري سالك
876
توليد نانوالياف تغيير فاز دهنده‌ي PAN/PEG حاوي نانوذرات و بررسي موفولوژي و رفتار حرارتي آنها
877
توليد نانوالياف مغناطيسي
878
توليد نانوالياف نانوكامپوزيت پلي‌آكريلونيتريل و نانولوله‌هاي‌ كربني و مطالعه‌ي پارامترهاي فرآيندي و هدايتي
879
توليد نانوالياف نانوكامپوزيت پلي(وينيل پيروليدون) حاوي مواد نانوساختار و مطالعه خواص انعكاس و جذب امواج الكترومغناطيس آن ها
880
توليد نانوامولسيون روغن هسته انار با پايداري حرارتي و اكسيداتيو بالا و استفاده از آن در غني‌سازي آب انار
881
توليد نانوبادي عليه ويروس پاپيلوماي انساني با روش نمايان سازي فازي و تعيين خصوصيات آن
882
توليد نانوبلور آلياژي با حرارت دهي آلياژ آمورف ((Fe40-Ni40)Si11,B7,Mo2
883
توليد نانوبيوفيلتر ميكروبي براي حذف نيترات از آب
884
توليد نانوپودر به كمك پلاسما
885
توليد نانوپودرهاي آلياژي مغناطيسي پايه موليبدن-كبالت به روش رسوب هم زمان نمك هاي فلزي و احيا با هيدروژن
886
توليد نانوذرات آلياژ برنج با روش ماده برداري ليزر پالسي در آب ديونيزه و بررسي اثر ميدان الكتريكي DCبر روي نانوذرات و آهنگ ماده برداري
887
توليد نانوذرات اكسيد مس به روش افزون فلوتاسيون براي كاهش ضريب نيروي مقاوم
888
توليد نانوذرات اكسيدتيتانيوم و استفاده از آن در ساخت غشاء پليمري بوسيله كرونا
889
توليد نانوذرات تك سايز نيمرساناي سولفيد كادميم آلائيده با نقره و بررسي كاربردهاي آن
890
توليد نانوذرات تيتانيم كاربيد به دو روش انفجار الكتريكي سيم و تخليه قوس الكتريكي
891
توليد نانوذرات روي و اكسيد روي به روش چگالش بخار تعليق الكترومغناطيسي و مشخصه يابي آن
892
توليد نانوذرات سلولزي به روش الكترواسپري جهت افزايش جذب رطوبت پارچه پلي استري
893
توليد نانوذرات طلا به روش قوس الكتريكي در محلول و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
894
توليد نانوذرات مغناطيسي پوشش‌دار شده با پلي (N- ايزو پروپيل اكريلاميد) و بررسي امكان رهايش كنترل‌شده دارو
895
توليد نانوذرات نانو متخلخل تيتانيوم دي اكسيد (آناتاز) از كنسانتره ايلمنيت و كاهش ميزان آهن موجود در ساختار
896
توليد نانوذرات نقره در سيستم پيوسته ميكروسيالي به روش كاهش شيميايي
897
توليد نانوذرات نقره، تيتانيوم و آلومينيوم با روش كندوسوز ليزري در محيط مايع و مطالعه عوامل موثر بر اندازه آنها
898
توليد نانوذرات نيكل موليبدن
899
توليد نانوذرات هيبريدي مس و طلا با روش سايش ليزري و بررسي فعاليت ضدباكتري و ضدسرطاني آنها؛ كاربرد نانوكامپوزيت مگنتيت– طلا در شناسايي و جمع آوري سلول هاي سرطاني HL-60
900
توليد نانوذرات و لايه هاي نازك و ضخيم فريت هاي شش گوشه ناهمسانگرد و بررسي كاربرد آنها در ساخت چرخاننده هاي كهموج
901
توليد نانوذره مس به روش الكترولس
902
توليد نانورس با استفاده از تكنيك هاي كانه آرايي و خالص سازي فيزيكي و شيميايي
903
توليد نانورسوب ديناميكي در فولاد IF
904
توليد نانوفيتوزوم‌هاي عصاره خانواده Zizyphus (سدر) به روش نانوامولسيون سازي
905
توليد نانوكامپوزيت سطحي توسط فرآيند اصطكاك اغتشاشي به كمك ارتعاشات التراسونيك و مطالعه قابليت ماشينكاري آن
906
توليد نانوكامپوزيت هاي زيركونيوم/نانولوله هاي كربني جهت كاربرد در كاشتني هاي ارتوپدي
907
توليد نانوكامپوزيت هاي لايه اي سطحيAl-SiC از طريقFSP و بررسي خواص مكانيكي آن
908
توليد نانوكامپوزيت هاي مقاوم در برابر اشتغال و حرارت بر پايه كوپليمراتيلن وينيل استات ﴿EVA)
909
توليد نانولوله هاي كربني با استفاده از بسترهاي طبيعي و سنتزي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
910
توليد نانولوله هاي كربني به روش تجزيه حرارتي فروسن و استيلن
911
توليد نانولوله‌هاي كربني از ضايعات پليمري
912
توليد نايزين از آب پنير با استفاده از سلولهاي تثبيت يافته لاكتوكوكوس لاكتيس بر لوفا در يك بيوراكتور بستر سيال
913
توليد نخ از مخلوط الياف پنبه / پلي پروپيلن با درصدهاي مخلوط متفاوت و بررسي خواص فيزيكي نخهاي توليد شده
914
توليد نخ اكريليك حجيم در سيستم ساير و مقايسه خواص فيزيكي آن با نخ مشابه رينگ
915
توليد نخ پشمي حجيم در سيستم رينگ
916
توليد نخ پنبه اي با مغزي الاستان در سيستم ريسندگي چرخانه اي
917
توليد نخ پنبه اي با نمرات وتاب هاي مختلف دولاكني نخ هاي بدست آمده با دادن تاب هاي مختلف هنگام دولاتائي و بررسي مقايسه آنها
918
توليد نخ پنبه اي ظريف شانه شده و كارد شده
919
توليد نخ دورشته اي در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني
920
توليد نخ فاستوني با استفاده از سيستم ريسندگي سولو (Spinning Spun - Solo) و مقايسه برخي از خواص نخ توليدي آن با نخ هاي مشابه
921
توليد نخ فانتزي در سيستم رينگ
922
توليد نخ فانتزي در ماشين رينگ مجهز به دو سيستم كشش دهنده
923
توليد نخ فيلامنتي پلي استر صنعتي به وسيله بهينه سازي عوامل فرايند كشش و مطالعه ساختار و خصوصيات فيزيكي نخ توليد شده
924
توليد نخ كش با روش رينگ و دو سماتابي و مقايسه دو نخ با هم و مقايسه منسوجات توليد شده از آنها
925
توليد نخ مغزي با استفاده از ماشين رينگ
926
توليد نخ مغزي پلي استر-ويسكوز / الاستان در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي خواص فيزيكي آن
927
توليد نخ مغزي دار مس/پنبه و بررسي اثر حفاظت الكترو مغناطيسي پارچه¬هاي حلقوي پودي توليد شده از آن
928
توليد نخ مغزي‌دار كشسان در سيستم ريسندگي DREF-3 و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي آن
929
توليد نخ نانو ساختار پيزوالكتريك براي تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي
930
توليد نخ نانوليفي كامپوزيتي (نايلون/ پلي لاكتيك اسيد) و بررسي خواص آن
931
توليد نخ نواري اكريليك از الياف بازيافتي حاصل از تراش فرش
932
توليد نخ هاي اصطكاكي فانتزي مغزيدار و بررسي امكان كاربرد آنها در سيستم بافندگي تاري و پودي
933
توليد نخ هاي مغزي در سيستم ريسندگي سايرو
934
توليد نخهاي مغزي دار لايكرا / پنبه در سيستم ريسندگي اصطكاكي و بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي آن
935
توليد نرم افزار آموزشي كار با نرم افزار MATLAB
936
توليد نرم افزار طراحي پروانه FPP و CPP با استفاده از سري هاي وگنينگن و گان
937
توليد نرم افزار: اتوماسيون طراحي نرم افزار هاي شيئ گرا
938
توليد نرم افزاري مبتني بر Web-App با امكان توسعه پذيري بر روي سيستم‌هاي تشخيص و استخراج موضوع متن
939
توليد نسوزهاي دولوميتي پيوند مستقيم
940
توليد نشانگر ميكروبي دما-زمان توسط باسيلوس ها و بررسي توالي‌هاي مؤثر در پاسخ به استرس دما و گرسنگي
941
توليد نفت اوپك، توليد نفت غيراوپك و قيمت نفت
942
توليد نقاط كاراي سره مسائل چند هدفه با روش كمي سازي مجموع وزين غير خطي
943
توليد نمك و روش هاي استخراج آن
944
توليد نمونه بالك آلومينا- كاربيد تنگستن به روش سنتز احتراقي
945
توليد نمونه فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن بدون نيكل از پودر تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي و ارزيابي خواص آن
946
توليد نوتركيب ناحيه غني از سيستئين انتهاي كربوكسي متالوتيونين تيپ 1 برنج (OsMTI-1b) و بررسي قابليت اتصال آن به فلز كادميوم
947
توليد نوتركيب و خالص سازي يك نوع ال- آسپاراژيناز جديد در اشريشياكلي
948
توليد نور رنگي در فضاي داخلي بااستفاده از تكنيك هاي جديد شيشه وباالهام از ارسي ها
949
توليد نور غيركلاسيك از نقطه هاي كوانتومي
950
توليد نوشيدني امولسيوني پسته و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
951
توليد نوشيدني تخميري با استفاده از برنج قهوه اي جوانه زده غني از گابا
952
توليد نوشيدني شير - آب انگور قرمز و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
953
توليد نوشيدني شير-آب زرشك و بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و حسي آن
954
توليد نيتريد آلومينيوم نانو ساختار
955
توليد نيكل نانو كريستالي به روش الكتروپليتينگ
956
توليد نيمه ساخته از پودر فلزات به روش اكستروژن
957
توليد نيمه صنعتي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و كاربرد آن به عنوان ماده الكترو فعال آندي در باتري آهن - هوا
958
توليد نيمه صنعتي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و كاربرد آن به عنوان ماده الكتروفعال آندي در باتري آهن - هوا
959
توليد هادرون در واپاشي كوارك سر قطبيده در مدل هيگز دوگانه
960
توليد هارمونيك دوم پالس كوتاه ليزر در پلاسماي سرد مغناطيسي
961
توليد هارمونيك مرتبه بالا با استفاده از تقويت ميدان الكتريكي در ساختاري شامل يك آرايه از نانو ذرات ديسكي فلزي، جدا كننده¬ي عايق و فيلم فلزي
962
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان الكتريكي افزايشي در نانو ساختار هايي با عناصر پاپيوني
963
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان هاي ناهمگن در نانوذرات فلزي كروي
964
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا توسط اتم هيدروژن تحت تابش ليزرهاي پرقدرت
965
توليد هارمونيك‌‌ها در ليزر الكترون آزاد با استفاده از يك يا دو ويگلر
966
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان الكتريكي افزايشي در نانوساختارهايي با عناصر پاپيوني
967
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان‌هاي ناهمگن فضايي
968
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه‌ي بالا در كامپوزيتي از نانوذرات بيضوي روكش‌دار و گاز نجيب
969
توليد هماهنگ دوم از ليزر تپي Nd:YAG به روش چند عبوري
970
توليد هماهنگ دوم در برهم كنش هاي ليزر- پلاسما...
971
توليد هماهنگ دوم در برهم كنش هاي ليزر- پلاسماي گرم و كوانتومي و بررسي اثرات عرضي در خود كانوني شدن پالس اصلي ليزر
972
توليد هماهنگ كنندها ي نسبيتي مرتبه بالا از پلاسماي فروچگال
973
توليد هماهنگ هاي مرتبه ي بالا با استفاده از ميدان نزديك پلاسموني در نانو ساختارهاي فلزي
974
توليد همزمان برق و حرارت بر فناوري پيل سوختي
975
توليد هندسه ي محيط متخلخل فيبري در مقياس كوچك با هدف بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر نفوذپذيري و هدايت حرارتي
976
توليد هورمون رشد انساني نوتركيب در برخي باكتري هاي پروبيوتيك
977
توليد هورمون رشد انشاني نوتركيب از سلول يوكاريوت و پروكاريوت
978
توليد هورمون رشد جهش يافته انساني نوتركيب از طريق دستكاري ژنتيكي در مولكول آن
979
توليد هورمون رشد جهش يافته انساني نوتركيب از طريق دستكاري ژنتيكي در مولكول آن
980
توليد هيدروژل از موسيلاژ شاهي براي ريز پوشينه كردن روغن ماهي و كور كومين به روش توده اي شدن مركب
981
توليد هيدروژن از تجزيه متان توسط راكتور پلاسماي سرد
982
توليد هيدروژن از طريق فرآيند فتوكاتاليستي شكافت آب با بكارگيري كاتاليستهايTiO 2بنيان
983
توليد هيدروژن با استفاده از الكتروكاتاليزگر سلولز-اتيلن دي آمين اصلاح‌شده توسط مقادير كم نانوذرات پالاديوم
984
توليد هيدروژن با استفاده از الكتروكاتاليزگر نانو آلياژ نقره - مس و استفاده از عصاره پوست پرتقال به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
985
توليد هيدروژن بوسيله انرژي خورشيدي
986
توليد هيدروژن زيستي از كاه برنج پيش فرآوري شده با حلال آلي و با استفاده از انتروباكترائروژنز
987
توليد هيدروژن زيستي از كاه برنج طي تخمير تاريك توسط بيوفيلم حاصل از مخلوط ميكروبي در راكتور بيوفيلمي پيوسته
988
توليد هيگز تك تايي در برخورد الكترون و پوزيتون در فضا - زمان ناجابجايي
989
توليد و ارزيابي بيولوژيك ضد سرطان هدفمند
990
توليد و ارزيابي پلي مر تجزيه پذير پلي اسيد لاكتيك از طريق شاخه دار كردن اسيد لاكتيك تخميري حاصل از پنير فراپالايش
991
توليد و ارزيابي پوشش پاشش پلاسمايي﴿APS) سد حرارتي سايش پذيرYSZ/LaPO4 مصرفي در توربين هاي گازي
992
توليد و ارزيابي حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي آستازانتين و غني سازي آبجو بدون الكل ﴿ماء الشعير﴾ با آن
993
توليد و ارزيابي خصوصيات غشاي الكتروريسي شده تعويض آنيوني براي پيل هاي سوختي مستقيم الكلي
994
توليد و ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كيك كم كالري حاوي موسيلاژ بزرك به عنوان جايگزين چربي
995
توليد و ارزيابي خواص پوششهاي اپتيكي به روش Sol - Gel
996
توليد و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي لبچره غله اي - ميوه اي فراسودمند و كم كالري
997
توليد و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي نان تافتون حاوي دانه روغني برزك
998
توليد و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي فيلم سلولزي حاوي اسانس بهارنارنج
999
توليد و ارزيابي خواص لايه نانوليفي كيتوسان/پلي استر براي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
1000
توليد و ارزيابي خواص مكانيكي فولاد Bake Hardening جهت استفاده در بدنه خودرو
بازگشت