<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
توسعه الگوريتم كارلي ير در حل مساله زمانبندي n كار بر روي m ماشين
2
توسعه الگوريتم هاي استخراج قوانين انجمني جهت برخورد با تراكنش هاي زماني
3
توسعه الگوريتم هاي يادگيري كيو به منظور افزايش سرعت همگرايي و بهبود سيگنال كنترل
4
توسعه الگوريتم يادگيري جمعي براي كشف تقلب در كارتهاي اعتباري
5
توسعه الگوريتم¬هاي پردازش سلولي با استفاده از برنامه¬نويسي ژنتيك در كاربرد بينايي ماشين
6
توسعه الگوريتمهاي كشف مجموعه اقلام مكرر به محيط هاي همتا به همتا بزرگ مقياس با نگرش جرياني بودن داده
7
توسعه الگوي ارزش ويژه برند براي سازمانهاي خدماتي بر مبناي شناسايي و تحليل متغيرهاي تأثيرگذار: مورد مطالعه شعب بانك سپه
8
توسعه الگوي ارزش ويژه برند مقصد گردشگري بر اساس عوامل تعيين كننده حس مكان(مورد مطالعه: مقصد گردشگري اصفهان )
9
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد سازمانهاي صنعتي بر اساس رويكرد اقتصاد مقاومتي و برنامه ريزي پابرجا
10
توسعه الگوي ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي ايران با رويكرد بازاريابي صادرات
11
توسعه الگوي شبكه تصميم‌گيري (DMG) با استفاده از تجزيه و تحليل درخت خطا: مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه اصفهان
12
توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا(مورد مطالعه:شعب بانك سينا شهر اصفهان)
13
توسعه الگوي مديريت دانش ،مركز رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهي ﴿ رويش ﴾
14
توسعه الگويي براي تعيين روابط هوش سازماني، قابليت‌هاي چابكي سازماني و مهارت‌هاي مديريت كوانتومي بر اساس نظرات مديران دانشگاه‌هاي دولتي منتخب شهر اصفهان
15
توسعه الگويي براي طبقه بندي رفتار كاركنان براساس رضايت شغلي و وفاداري با استفاده از تحليل شكاف و ماتريس وفاداري مورد مطالعه : شركت گاز استان اصفهان
16
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮريتم ﺑﻬينه ازي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرﭼﮕﺎن براي فضاهاي تصميم "پيوسته "و" مختلط -گسسته -پيوسته: "عملكرد آن در مسائل مهندسي آب
17
توسعه اي بر XCAP براي اثبات درستي كدهاي اسمبلي شامل ورودي و خروجي
18
توسعه اي نرم افزار مناسب جهت تنظيم زمان عملكرد بحراني رله هاي نوسان توان در شبكه بهم پيوسته قدرت
19
توسعه ايده هاي يادگيري تقويتي گسسته در يادگيري تقويتي پيوسته براي سيستم هاي چند عامله
20
توسعه ايستگاه زميني جهت ارتباط با وسيله پرنده بدون سرنشين
21
توسعه بازار محصولات غذايي سالم و راهبردهاي آن (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)
22
توسعه بازار محصولات غذايي سالم و راهبردهاي ان شهر كرمانشاه
23
توسعه بازارهاي مالي و رابطه ان با رشد اقتصادي با تاكيد بر بازار بورس
24
توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيكي هوش رقابتي و آينده نگاري
25
توسعه بازاريابي با استفاده از فرايند سيستماتيكي هوش ليي رقابتي و آينده نگاري
26
توسعه بازنمايي هاي مقاوم به نويز براي مدل هاي شبكه عصبي بازشناسي گفتار
27
توسعه بانكداري الكترونيك در نظام بانكي كشور
28
توسعه برنامه حافظه فقط خواندني
29
توسعه برنامه سرشكني سه بعدي شبكه هاي GPS بااستفاده از روش كلاسيك و الگوريتم ازدحام ذرات در محيط MATLAB
30
توسعه برنامه كامپيوتري جامع سه بعدي براي حل معادله كلي هدايت حرارتي
31
توسعه بستر تست حركت زاويه اي در مجموعه سخت افزار در حلقه
32
توسعه بكارگيري مدل بلوغ سازماني مديريت پروژهOPM3در شركتهايي با ساختار پيمانكاري عمومي مطالعه موردي شركت مينا
33
توسعه بكارگيري معرف دي تيزون در استخراج نقطه ابري و اندازه گيري برخي از عناصر فلزي با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي
34
توسعه بكارگيري معرف دي تيزون در استخراج نقطه ابري واندازه گيري برخي از عناصر فلزي با استفاده از روشهاي اسپكتروسكوپي
35
توسعه بهينه شبكه توزيع
36
توسعه بيوراكتور غشايي نانوكامپوزيتي آنزيمي با استفاده از ليپاز تثبيت‌شده بر روي نانوذره مغناطيسي براي توليد بيوديزل
37
توسعه پالايشگاه زيستي بر پايه گياه سورگوم شيرين
38
توسعه پالايشگاه زيستي بر مبناي گياه سورگوم شيرين توسط گونهي نمك دوست نسترنكونيا
39
توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي ﴿ مطالعه موردي: دهستان حومه شهرستان ابهر﴾
40
توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر بخش كشاورزي (مطالعه موردي دهستان كرسف شهرستان خدابنده )
41
توسعه پايدار روستايي در مناطق كوهستاني ( مطالعه موردي : بخش قمصر كاشان)
42
توسعه پايدار روستايي دهستان بابلرود
43
توسعه پايدار شهري : مورد شهر اصفهان
44
توسعه پايدار شهري با بكارگيري مفهوم روستا شهر به همراه تدوين دستورالعمل طراحي بر مبناي ارزش هاي خودي و كاربست آن در محله ازگل
45
توسعه پايدار شهري با تاكيد بر ابعاد اجتماعي ﴿ مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران ﴾
46
توسعه پايدار فضايي - مكاني ناحيه روستايي زازران - جلال آباد
47
توسعه پايدار گردشگري روستايي (مطالعه مورديك : تالاب هاي روستاهاي شهرستان نقده)
48
توسعه پايدار منابع آب زيرزميني
49
توسعه پايدار منطقه اي بر اساس گردشگري روستايي(گردشگري كشاورزي) نمونه مطالعاتي:استان البرز
50
توسعه پايدار و بهره وري سبز
51
توسعه پايدار و سيستم هاي شهري در ايران ( مورد مطالعه استان اصفهان)
52
توسعه پايداري شهري ديگر انقلاب بزرگ شهري
53
توسعه پايگاه اطلاعاتي مديريت ريسك براي پيمان‌هاي نفت و گاز مطابق با استاندارد PMBOK
54
توسعه پروتكل تركيبي مسيريابي شبكه هاي حسگربي سيم با درنظر گرفتن بهبود مصرف انرژي و افزايش طول عمرشبكه
55
توسعه پروتوتايپ سيستم راه‌يابي شهر اصفهان
56
توسعه پروژه نرم افزاري كارخانه پشم ريسي و پنبه زني ساحل (بندر تركمن )بررسي نقش وجايگاه منطق قازي در پيش بيني رفتار مشتريان
57
توسعه پودرهاي سرمتي ميكروساختار استلايت6- كاربيد كرم/ نيكل كرم به روش پاشش حرارتي HVOF
58
توسعه پوشش اكسيدي بر سطح گرافيت به منظور استفاده در جرم هاي ريختني mgo - c
59
توسعه پوشش پاشش حرارتي تركيبات بين فلزي MO-SI-B به كمك فرآيند آلياژسازي مكانيكي بر اساس شاخص هاي سطحي
60
توسعه پوشش تركيب بين فلزي NiAL با استفاده از فرايند جوشكاري قوسي تنگستن گاز و بررسي خواص سطحي آن
61
توسعه پوشش سراميكي مقاوم به خوردگي در برابر گوگرد مذاب
62
توسعه پوشش سرمت Ni)Cr(-TiB2پاشش حرارتي HVOFاز پودر توليد شده به روش سنتز احتراقي )SHS(
63
توسعه پوشش هاي پاشش حرارتي - پلاسمايي كامپوزيت فرو كروم-نيكل و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي
64
توسعه پوشش هاي تركيبات بين فلزي Ti- AL با استفاده از فرايند جوشكاري قوسي تنگستن - گاز
65
توسعه پوشش هاي تيتانيمي و تركيبات بين فلزي Al-Ti بر زير لايه فولاد ابزار كربني و بررسي تاثير اين پوشش ها بر رفتار تريبولوژيكي فولاد
66
توسعه پوشش هاي سرمتي WC - NiP با پايداري حرارتي بالا در مقايسه با پوشش هاي متداول مورد استفاده در صنايع
67
توسعه پوشش هاي كامپوزيتي خودروانكار استلايت 6 به روش APS و ارزيابي خواص آن
68
توسعه پوشش هاي كامپوزيتي ميكروساختار استلايت 6- اكسيد كروم به روش پاشش پلاسمايي اتمسفري
69
توسعه پوشش هاي نانو كامپوزيت FeAL - AL2O3 بر سطح فولاد به روش آلياژسازي مكانيكي
70
توسعه پيكربندي‌هاي نوين از سيستم‌هاي تقطير نزديك‌جوش بر مبناي تراكم بخار و تبخير ناگهاني محصول پايين
71
توسعه تأخير دهنده هاي شعله دوستدار محيط زيست نوين براي پلي الفين ها
72
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺌﻮري اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه كامل: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻤﺶ و كمانش نانو صفحات با تكيه گاه ساده ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﻧﻮ ﺻﻔﺤﺎت كربني ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺳﺎده
73
توسعه تئوري و بررسي عددي عملكردضربه پذيري در جاذب هاي انرژي چند سلولي مخروطي فوم دار تحت بارگذاري مايل
74
توسعه تابع مطلوبيت رانندگان در انتخاب مرز رسمي باشماق در مقايسه با مرزهاي مجاور
75
توسعه تاكسي جديد هيبريدي با رويكرد طراحي فرهنگي بر روي پلتفرم سمند
76
توسعه تدوين روش تست غير تخريبي فراآوايي به جهت تست مخازن انباره اي
77
توسعه تركيبات بين فلزي و كامپوزيت هاي نانو ساختار در سيستم سه تايي Ni-Ti-Nb با روش آلياژ سازي مكانيكي
78
توسعه تست آويديته الايزا با استفاده از پروتئين نو تركيب جي آر آ 8 براي تمايز عفونت حاد از مزمن توكسوپلاسما
79
توسعه تصميم گيري فازي در قابليت عمليات
80
توسعه تصميم گيري گروهي فازي و كاربرد آن در مديريت و برنامه ريزي منابع آب
81
توسعه تطبيقي مدل هوشمندي كسب و كار كاربرد آن در بهبود سامانه اطلاع رساني مديريت ارشد شركت تهران بركلي
82
توسعه تكاملي استان آذربايجان غربي در ساختار فضائلي
83
توسعه تكنيك جداسازي متغيرها براي طراحي و بهره برداري بهينه از آبخوان آزاد وتحت فشار
84
توسعه تكنيك ميكرو استخراج با فاز مايع جهت آناليز كمي باقيمانده سموم آلي كلردار در سيب و فرآورده هاي آن با استفاده از كروماتو گرافي مايع با كارائي بالا
85
توسعه تكنيك هاي حل مدل هاي زمان بندي چند معياره با در نظر گرفتن امتناع بر اساس الگوريتم هاي فوق ابتكاري
86
توسعه تله بخارهاي ترموديناميكي با مزيت هاي نسبي داخل كشور
87
توسعه توليد دابل هاپلوئيدها با استفاده از كلشي سين در محيط كشت بساك برنج
88
توسعه جاذب هاي نانوساختار براي استخراج برخي داروها و آفت‌كش‌ها از نمونه هاي بيولوژيكي و زيست‌ محيطي و اندازه گيري توسط اسپكترومتر تحرك يوني
89
توسعه جغرافيائي مغان
90
توسعه جواب هاي اپسيلون كارا در مسايل بهينه سازي چندهدفه
91
توسعه چابك نرم افزار و نحوه مدل سازي ان در سيستم دانشگاه
92
توسعه چابك نرم افزار ونحوه مدل سازي ان در سيستم دانشگاه
93
توسعه چارچوب جديدي براي ايجاد پروفايل اساتيد دانشگاه الزهرا.
94
توسعه چارچوب مناسب براي اجراي توليد سبز در يك صنعت معين با توجه به شرايط محيطي
95
توسعه چارچوبي براي روش هاي كنترل فرايند آماري در مديريت پروژه بر مبناي مديريت ارزش كسب شده
96
توسعه چارچوبي مكان مند براي ارزيابي و مدل‌سازي آثار ناشي از مديريت سرزمين بر تغييرات كاربري كشاورزي
97
توسعه چند الگوريتم فراابتكاري براي مساله درخت فراگير با كمترين هزينه مسيريابي
98
توسعه چند شاخص خشكسالي براي استان اصفهان
99
توسعه چهارچوب مفهومي مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي از منظر مولفه هاي سبك رهبري در ستاد مركزي بانك كشاورزي
100
توسعه چهارچوب مفهومي مديريت دانش شخصي مبتني بر مدل نانوكا وتاكوچي و با توجه به اقتضائات روانشناختي افراد
101
توسعه حقوق بين الملل محيط زيست در پرتو آراء و رويه هاي قضايي بين المللي
102
توسعه حل تحليلي كعادله ديفرانسيل سرريز جانبي مستطيلي در جريان فوق بحراني
103
توسعه حمل و نقل غير موتوري با تاكيد بر دوچرخه سواري
104
توسعه خدمات جديد و چابكي خدمات در دستيابي به سازمان خدمت محور در كلاس جهاني با استفاده از نگاشت مفهومي فازي (مطالعه موردي سازمان هاي توسعه اي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت)
105
توسعه خط انحناي جريان براي پيش بيني منحني مشخصه ماشين هاي شعاعي
106
توسعه دام‌پروري تمام‌وقت در حوزه فرهنگي زاگرس جنوبي در هزاره چهارم پ.م
107
توسعه دانش نوشتاري دانشجويان زبان انگليسي با رويكرد گفتمان محور روالي : اصلاح و نو آوري در برنامه ريزي دروس دستور نگارش، نگارش پيشرفته و مقاله نويسي
108
توسعه دروني نواحي شهري با استفاده از رويكرد توسعه مجدد ناحيه ﴿نمونه موردي: ناحيه 5 از منطقه 8 اصفهان﴾
109
توسعه دستگاه آزمايشگاهي EGR سرد با قابليت تغيير دماي هواي ورودي
110
توسعه دقت مدلسازي الكتريكي بافت با لحاظ كردن بستر خارج سلولي و خواص غيرخطي غشا
111
توسعه دياگرام هاي برآورد شكست براي جوش هاي نانو كامپوزيت آلياژ آلومينيوم 5083 توليد شده به روش فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
112
توسعه ديدگاه شبيه‌سازي تركيبي چندناحيه‌اي CFD/ براي شبيه‌سازي واحدهاي بزرگ‌مقياس
113
توسعه رابط كاربري پاركينگ هوشمند بر بستر اينترنت اشياء
114
توسعه راه اندازي تكنيك ARMS-PCR بمنظور ژنوتايپينگ جهش L1014 F ژن VGSC پشه آنوفل استفنسي
115
توسعه راهبردهاي سكوي مشترك در جهت بهبود مولفه هاي زماني زنجيره هاي تامين
116
توسعه راهكارهاي مديريتي براي افزايش اثربخشي عملكرد درصنايع پلاستيك بخش خصوصي تهران
117
توسعه رجيستريUDDI جهت تركيب پوياي سرويس هاي وب
118
توسعه روابط تخمين مقدار زمينه واحدهاي سنگي بر اساس داده‌هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي و بهبود روش‌هاي تعيين حوضه‌هاي آنومال
119
توسعه روابط ساختار - فعاليت تعميم پذير با استفاده از روش هاي رگرسيون خطي و غيرخطي
120
توسعه روستائي چين
121
توسعه روستايي
122
توسعه روستايي مبتني بر دانش بومي (مطالعه ي موردي: روستاهاي بخش رامجرد شهرستان مرودشت)
123
توسعه روش CSAR به تصويربرداري سه بعدي مايكروويو
124
توسعه روش DQ در شبيه سازي عددي جريان آشفته و كاربرد آن در اطراف لوله
125
توسعه روش آناليز رابطه اي خاكستريبرايمجموعه هايفازي نامطمئن مرتبه ي بالاتردرمساله ي تصميم گيري چند معياره گروهي هيبريدي پويا
126
توسعه روش اتوماتاي سلولي براي بهينه سازي بهره برداري بلندمدت از سيستم هاي مخازن برقآبي بر مبناي اعتمادپذيري
127
توسعه روش ارزيابي يكپارچه در مديريت بهم پيوسته منابع آب با استفاده از رويكرد سيستمي؛ مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه كر - سيوند
128
توسعه روش استخراج الكتروغشايي بوسيله غشاهاي با قابليت استفاده مجدد
129
توسعه روش استخراج مايع نينبتينبيب- مايع همگن براي اندازه گيري
130
توسعه روش المان محدود غير محلي سازه جدار نازك مبتني بر تئوري ارينگن
131
توسعه روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته هم مكان براي مسائل كشساني، برآورد خطا و تظريف تطبيقي
132
توسعه روش برخط تركيبي براي بهينه‌سازي مسير
133
توسعه روش تجزيه Adomian براي معادلات انتگرالي غير خطي
134
توسعه روش تحليل پوششي داده ¬ها با ورودي/خروجي ¬هاي چند دسته¬ اي
135
توسعه روش تركيبي پل – اكسرژي براي بهينه سازي مصرف انرژي سامانه هاي فرآيندي
136
توسعه روش تصوير براي جريان ماخ پايين در شبكه منحني الخط سه بعدي
137
توسعه روش تصويربراي جريان با عدد ماخ بسيار پايين درشبكه منحني الخط
138
توسعه روش تلفيقي برنامه ريزي توليد MRP-TOC
139
توسعه روش توابع پايه نمايي در حل برخي از مسائل مكانيك جامدات بر روي دامنه‌هاي غير محدب
140
توسعه روش توابع پايه‌نمايي تعميم‌يافته براي حل مسائل ورق‌هاي ويسكوالاستيك
141
توسعه روش جديد ارزيابي ريسك پروژه‌ها با استفاده از تلفيق روش‌هاي FMEA و الگوريتم فازي: مطالعه موردي در پروژه‌هاي سدسازي
142
توسعه روش ديناميك مولكولي به منظور شبيه سازي هاي تمام اتم و دانه درشت غشاء سلول و كاربرد آن در شكل دهي مكانيكي غشاء توسط پروتئين I-BAR
143
توسعه روش سريع تخليص زنجيره A ريسين از عصاره دانه كرچك
144
توسعه روش شاخه و كران چند هدفه براي برنامه ريزي خطي مختلط صفر و يك
145
توسعه روش شاخه و كران چند هدفه براي برنامه ريزي خطي مختلط صفر و يك
146
توسعه روش شبكه بولتزمن و شبيه سازي جريان نانو سيال در محيط متخلخل تحت ميدان مغناطيسي
147
توسعه روش شبكه حفره در مدل سازي واكنش هاي گاز جامد غير كاتاليستي مطالعه موردي جذب دي اكسيد گوگرد توسط جاذب هاي اكسيد مس
148
توسعه روش طيف سنجي جذب اتمي براي اندازه گيري مقادير ناچيز كادميوم در نمونه هاي محيطي
149
توسعه روش عددي رديابي جبهه در جريان آرام حباب¬دار در يك كانال انحناءدار
150
توسعه روش كنترل كيفيت بهينه براي سيستمهاي توليدي انعطاف پذير
151
توسعه روش كنترل مستقيم توان مبدل هاي PWM سه فاز و پياده سازي عملي آن براي مبدل هاي چهار سوئيچ جهت كاربرد در نيرو گاه بادي كوچك
152
توسعه روش گروه ‌هاي كليدي بر اساس روش عددي DDA در تحليل پايداري شيب سنگ‌ هاي درزه دار
153
توسعه روش لغزشي فازي تطبيقي براي سيستم هاي غيرخطي تاخيري و بررسي مقايسه اي الگوريتم كنترلي به روش نرم افزاري و آزمايشگاهي
154
توسعه روش لغزشي فازي تطبيقي براي كنترل سيستم هاي غيرخطي كانونيكال آفين و غيرقطعي با تأخير در ورودي
155
توسعه روش ماركوف براي در نظر گرفتن اثر سايه در ارزيابي قابليت اطمينان مزارع بادي با آرايش منظم
156
توسعه روش محاسباتي خط مياني براي محاسبه عملكرد توربين گاز و بخار جريان محوري
157
توسعه روش مخروطي در محاسبه سختي ديناميكي و تابع گرين پي هاي سطحي در حوزه زمان براي تغيير مكان هاي گهواره اي
158
توسعه روش مدل سازي لايه تماسي در تحليل كاهش درگ اصطكاكي به كمك ميكروحباب
159
توسعه روش مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت زمان و هزينه پروژه هاي صنعتي با رويكرد پدافند غيرعامل
160
توسعه روش مدلسازي چند مقياسي نانوكامپوزيت پليمري تقويت شده با نانولوله‌هاي كربني جهت محاسبه ضريب هدايت حرارتي
161
توسعه روش مديريت ارزش كسب شده در شرايط عدم قطعيت با درنظر گرفتن ريسك در پروژه هاي پيچيده (مطالعه موردي فازهاي 17&18 پارس جنوبي)
162
توسعه روش مرز شناوري بر اساس تفاضل محدود در اندركنش جريان تراكم ناپذير با سازه الاستيك
163
توسعه روش ميكرو استخراج جريان پيوسته ي قطرات نمونه براي اندازه گيري متادون و كودئين در نمونهي حقيقي
164
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل براي تعيين مقادير ناچيز منگنز(II) در نمونه هاي آبي و غذايي به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
165
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل جاذب در محل براي تعيين مقادير ناچيز منگنز(II) در نمونه¬هاي آبي و غذايي به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
166
توسعه روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل بر پايه مايعات يوني و تعيين مقادير ناچيز كبالت (II) به وسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله و ميكرواستخراج تشكيل فاز جامد در محل براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كبالت در نمونه هاي آبي
167
توسعه روش نگاشت مفهومي فازي براي پيش بيني پديده هاي زمانمند و به كارگيري آن در پيش بيني فرايند توسعه فناوري
168
توسعه روش نگاشت مفهومي فازي براي پيش بيني پديدههاي زمانمندو بهكارگيري آن در پيش بيني فرآيند توسعه فناوري
169
توسعه روش نوار محدود و اجزائ محدود طبقاتي در تئوري الاستيك كوزرات
170
توسعه روش ها ريز استخراج فاز مايع و جامد بر پايه ي فيبر توخالي، آپتامر و جاذب هاي نانو ساختار براي اندازه گيري تركيبات دارويي و اندازه گيري پروتئين بر پايه ي هضم پروتئين توسط تريپسين تثبيت شده روي نانو ذرات مغناطيسي با اسپكترومتر تحرك يوني
171
توسعه روش هاي ابتكاري براي حل مسئله زمان بندي ماشين هاي موازي غير يكسان با هدف حداقل كردن معيارهاي ميانگين ديركرد
172
توسعه روش هاي اپتيكي ساخت توري براگ تار نوري در ليزر تار نوري تك بسامد
173
توسعه روش هاي استخراج با فاز جامد مغناطيسي و ريز استخراج فاز جامد بر پايه ي جاذب هاي نوين و نانو ساختار براي آناليز نمونه هاي زيست محيطي با استفاده از روش هاي اسپكتروفوتومتري و كروماتوگرافي
174
توسعه روش هاي استخراج بمنظور اندازه گيري انتخابي داروهاي آتورواستاتين، بپرونورفين و انسولين و بكارگيري پليمر هوشمند بمنظور رهايش كنترل شده داروهاي ضد سرطان فلوتاميد و دكسوروبيسين
175
توسعه روش هاي استخراج و ميكرو استخراج با استفاده از جاذب هاي جديد
176
توسعه روش هاي اولويت بندي پروژه هاي راهسازي بر اساس رويكرد هزينه دوره عمر و مديريت ريسك
177
توسعه روش هاي باز شناسي آماري الگو در تشخيص مولفه P300 سيگنال مغزي
178
توسعه روش هاي بيزين در يادگيري ماشين و مدلسازي تنك
179
توسعه روش هاي پايش ماتريس واريانس-كوواريانس چندمتغيره در فاز 2
180
توسعه روش هاي تحليل لرزه اي عملكردي با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
181
توسعه روش هاي جداسازي و استخراج بر اساس مايسل معكوس، هم رسوبي و ميكروجلبك ها به عنوان جاذب زيستي براي برخي يون هاي فلزي
182
توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري و گونه شناسي برخي يون هاي فلزي در نمونه هاي بيولوژيكي و زيست محيطي
183
توسعه روش هاي جديد تجزيه اي براي تعيين مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين با استفاده از شيف بازها
184
توسعه روش هاي جديد جداسازي و استخراج برخي داروها در نمونه هاي حقيقي قبل از اندازه گيري آن ها
185
توسعه روش هاي جديد ريز استخراج پخشي فاز مايع و جامد به منظور آناليز نمونه هاي زيست محيطي به وسيله روش هاي كروماتوگرافي
186
توسعه روش هاي جديد ريز استخراج فاز مايع و بررسي جاذب هاي نوين و نانو ساختار براي ريز استخراج فاز جامد به منظور آناليز نمونه هاي زيست شناختي و زيست محيطي به وسيله روش هاي كروماتوگرافي
187
توسعه روش هاي دسته بندي براي داده هاي چندكلاسه: مطالعه موردي تشخيص نوع سرطان خون
188
توسعه روش هاي ريز استخراج فاز جامد براي استخراج آفت كش هاي اورگانوفسفره در نمونه هاي زيست محيطي و اندازه گيري آنها توسط كروماتوگرافي گازي-اسپكترومتر تحرك يوني
189
توسعه روش هاي ريز استخراج فاز مايع و استفاده از جاذبي جديد براي ريز استخراج فاز جامد به منظور اندازه گيري آفت كش ها و داروها در نمونه هاي زيست محيطي و زيست شناختي
190
توسعه روش هاي ريزاستخراج براي اندازه گيري اتيون، كلروپريفوس و 2و4- دي كلروفنوكسي استيك اسيد در نمونه هاي آبي و محصولات كشاورزي توسط اسپكترومتر تحرك يوني
191
توسعه روش هاي شناسايي آسيب مبتني بر اطلاعات مودال بر اساس مطالعه آزمايشگاهي
192
توسعه روش هاي طراحي و تحليل پره هاي مافوق صوت توربين
193
توسعه روش هاي عددي و تجربي عيب يابي سازه ها بر اساس مشخصات ارتعاشي آن ها
194
توسعه روش هاي كنترل بهينه براي دسته خاصي از سيستم هاي هايبرد
195
توسعه روش هاي كنترل كيفيت در پايش پروفايل خطي چندمتغيره ساده
196
توسعه روش هاي مبتني بر ويژگي براي جداسازي گفتار دو گوينده همزمان
197
توسعه روش هاي مدلسازي تنك بر پايه الگوريتم هاي يادگيري ماشين
198
توسعه روش هاي ميكرو استخراج و اسفاده از كمومتريكس براي تعيين مقادير بسيار كم گونه هاي شيميايي و كاربرد QSAR براي پيش بيني خواص داروئي
199
توسعه روش هاي نوين ريز استخراج با فاز مايع و جامد براي آناليز برخي نمونه هاي زيست محيطي، غذايي و بيولوژيكي
200
توسعه روش هايي براي پايش پروفايل هاي خطي فازي
201
توسعه روش هايي براي مراحل اول و دوم پايش پروفايل خطي ساده فازي
202
توسعه روش هزينه يابي فعاليت محور "جهت مديريت هزينه در صنعت ساخت و ساز"
203
توسعه روش همگن‌يابي در حوضه‌هاي پايه معرف (REWs) براي شناسائي نواحي سيل‌خيز
204
توسعه روش‌‌تركيبي المان مرزي مرتبه بالا/ويسكوز به‌منظور تحليل هيدروديناميكي سيستم‌هاي رانش پاددار در زواياي ياو
205
توسعه روش‌هاي بدون شبكه بر پايه فرم ضعيف موضعي براي حل دستگاه‌هاي معادلات ديفرانسيل جزئي غيرخطي
206
توسعه روش‌هاي پردازش داده‌هاي ماهواره‌هاي GRACE با هدف تشخيص منابع هيدروكربوري
207
توسعه روش‌هاي تقريبي در تحليل قابليت اطمينان مؤلفه‌اي سازه‌ها
208
توسعه روش‌هاي جديد استخراج براي جداسازي، پيش تغليظ و اندازه‌گيري برخي از آفت‌كش‌ها و گونه هاي فلزي
209
توسعه روش‌هاي غيرموازي تبديل گفتار بر اساس تبديل واكه‌ها
210
توسعه روش‌هايي براي پايش پروفايل‌هاي لجستيك
211
توسعه روش‌هايي به منظور پايش فرآيندهاي مالي
212
توسعه روشهاي آشكار سازي گاز رادن در محيطهاي مايع
213
توسعه روشهاي آشكارسازي گاز رادن در محيط هاي مايع
214
توسعه روشهاي ابتكاري براي زمان بندي ماشينهاي موازي غير يكسان با هدف كمينه كردن تعداد كارهاي داراي دير كرد
215
توسعه روشهاي ابتكاري در كنترل فرآيند آماري براي مشخصه هاي متغيير
216
توسعه روشهاي بدون المان با استفاده از نگاشت توابع و كاربرد آن در مسائل الاستيسيته دو بعدي
217
توسعه روشهاي بهينه و ابتكاري براي حل مساله زمانبندي توليد انباشته اي در سيستمهاي توليد چند مرحله اي - چند محصولي از نوع جريان كارگاهي درختي
218
توسعه روشهاي تركيبي تلفيق داده¬ها براي پيش¬بيني كيفيت گازوئيل پالايش شده
219
توسعه روشهاي جديد ريزاستخراج فاز جامد و ريزاستخراج فاز مايع براي اندازه گيري آفت‌كش‌ها در نمونه‌هاي زيست‌ محيطي و غذايي و حذف اثر مزاحمت حلال در اسپكترومتر تحرك يوني با استفاده از ستون كوتاه جاذب
220
توسعه روشهاي رانگه - كوتا در حل معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم
221
توسعه روشهاي رانگه -كوتا در حل معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم
222
توسعه روشهاي ژئوميون گرافي توسط ميونهاي كيهاني
223
توسعه روشهاي شناسايي و دسته بندي سيگنال هاي زماني
224
توسعه روشهاي مبتني بر فرض توزيع غير گوسي براي بهسازي گفتار
225
توسعه روشهاي ميكرواستخراج مايع -مايع پخشواستخراج با فاز جامد براي آناليز كمي كريستال بنفش در نمونه هاي آبي با استفاده از اس
226
توسعه روشهاي ناپارماتيك براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني
227
توسعه روشهايي براي بهينه سازي و طراحي اقتصادي نمودارهاي كنترل
228
توسعه روشهايي براي پايش پروفايلها در فرآيندهاي چند مرحله اي
229
توسعه روشي براي بهبود سازگاري در تصميم‏ گيري گروهي سلسله مراتبي احتمالي (GDM- SAHP) در مسئله انتخاب تأمين‎كنندگان
230
توسعه روشي براي پايش پروفايل هاي خطي چندگانه در فاز دو با بكارگيري فواصل نمونه گيري متغير
231
توسعه روشي براي تسخير و به اشتراك گذاري دانش پنهان
232
توسعه روشي براي سنجش عدالت در توزيع خدمات حمل و نقل همگاني مطالعه موردي شهر اصفهان
233
توسعه روشي كارا براي انتخاب پورتفوليوي فناوري با استفاده از بهينه سازي استوار با اندازه مخاطره منسجم
234
توسعه روشي مناسب جهت توزيع فرآورده هاي نفتي
235
توسعه روشي هوشمند جهت طراحي درمان در پرتو درماني
236
توسعه رويكرد گرو ه بندي مناسب لوله ها در مدلسازي شبكه هاي توزيع آب
237
توسعه رويكرد مشتري مداري در سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
238
توسعه رويكردي براي بررسي ارتباط "چالش هاي فرآيندي" با "راهكارهاي بهبود فرآيند" در پروژه هاي BPR
239
توسعه رويكردي براي مكان يابي تسهيلات پيرو و پيشرو در يك محيط رقابتي
240
توسعه رويكردي تحت عدم قطعيت براي فازهاي پاسخگويي و احيا در مديريت بحران
241
توسعه رويكردي سيستماتيك براي تعيين ابهامات پروژه ها- مورد كاوي: پروژه هاي شركت خدمات فني و مهندسي كاني مس"
242
توسعه زيست حسگرهاي مبتني بر كاغذ به منظور اندازه گيري يون هاي سيانيد، سلنيم(IV)، مس(II) و آنزيم بوتيريل كولين استراز در نمونه هاي آبي و زيستي
243
توسعه ساخت نانوكامپوزيت زيركونيايي عمليات سطحي شده جهت جايگزيني ايمپلنت هاي فلزي دنداني داخل استخواني
244
توسعه ساخت والوهاي صنعتي با مزيت هاي داخل كشور
245
توسعه ساختار دوگانه نانو و ميكرو در سطح فولاد AISI316 توسط فرايند آلتراسونيك نانو كريستاليزاسيون سطح و بررسي خواص آن
246
توسعه ساختار فوق ريزدانه/ نانو در آلياژ AI5083 با استفاده از فرايند نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
247
توسعه ساختار فوق ريزدانه/نانو در آلياژ آلومينيوم 7075 با استفاده از فرايند نورد تبريدي و ارزيابي خواص آن
248
توسعه ساختار نانو كريستال در آلياژ 6063 Al با استفاده از فرايند نورد تبريدي
249
توسعه ساختارهاي نانو كريستال دوگانه در آلياژ AL - Zn و ارزيابي خواص آن ها
250
توسعه سامانه كنترل خودكار براي توليد بيوگاز در يك هاضم
251
توسعه سامانه هشدار سريع براي سرمازدگي دير رس بهاره در بادامستان هاي حوضه آبريز زاينده رود
252
توسعه سخت افزاري و شبيه سازي كاهش نويز گفتار
253
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه سنجش عايق حرارتي
254
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري دستگاه كشش سنج نخ
255
توسعه سلول محدود براي حل مسايل الاستوپلاستيك با انتگرال گيري اصلاح شده
256
توسعه سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ بر پايه فتو الكترود كامپوزيتي TiO2-MWCNT و مشخصه يابي آنها
257
توسعه سناريو هاي هوشمند سازي ساختمان مبتني بر تحليل هزينه فايده
258
توسعه سياست‌هاي تشويقي به‌منظور استفاده از سيستم‌هاي توليد همزمان از ديدگاه توليدكنندگان انر‍ژي
259
توسعه سيستم ارزيابي صوري فرآيند برنامه‌ريزي در سازمان‌هاي بزرگ
260
توسعه سيستم ارزيابي عملكرد زنجيره تامين: رويكرد BSC و تكنيك تصميم گيري چند معياره در محيطي فازي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
261
توسعه سيستم اطلاعاتي براي مدارس و مؤسسات آموزشي با روش‌شناسي توسعه چابك
262
توسعه سيستم اندازه گيري توزيع فلويي نوترونهاي حرارتي قلب راكتور بروش اكتيواسيون سيم مسي
263
توسعه سيستم اندازه گيري عملكرد بر اساس روش كارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن
264
توسعه سيستم اندازه گيري عملكرد بر اساس روش كارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن اللتاعت
265
توسعه سيستم اندازه گيري عملكردبر اساسروشكارت امتياز متوازن در اداره سهام گروه بهمن
266
توسعه سيستم اندازه‌گيري عملكرد زنجيره تأمين با رويكرد چندعاملي
267
توسعه سيستم پرداخت گلوبال(پرداخت آينده نگر) با تحليل هزينه پرونده هاي عمل جراحي قلب با هدف مديريت منابع درمان يك مطالعه موردي در ايران
268
توسعه سيستم پردازش فازي نوع 2 تصاوير جهت تشخيص تومورهاي سيستم اعصاب مركزي
269
توسعه سيستم پشتيباني تصميم /خبره فازي به منظور انتخاب و بهبود سبد سهام
270
توسعه سيستم تركيبي هوش مصنوعي براي پيش بيني و مدل سازي انتخاب مشتريان در بازار
271
توسعه سيستم تشخيص هم ارجاع براي بهبود نتايج استخراج آزاد اطلاعات
272
توسعه سيستم تصميم يار براي تجزيه و تحليل اطلاعات مشتريان با تمركز بر استنتاج موردگرا در محيط B2B
273
توسعه سيستم خبره جهت ارتقا مديريت ايمني در ساخت و ساز در تعامل با BIM
274
توسعه سيستم خبره فازي نوع 2 براي تشخيص آسيب‌هاي كانال نخاعي
275
توسعه سيستم دانش محور زمان بندي چند پروژه اي با استفاده از يادگيري جمعي
276
توسعه سيستم دربازكن با گوشي هوشمند از طريق اينترنت
277
توسعه سيستم سنجش بلوغ سازماني براي شركت هاي بازي سازي ديجيتال در ايران
278
توسعه سيستم سنجش عملكرد زنجيره تأمين انرژي برق با رويكرد كارت امتيازي متوازن "مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري"
279
توسعه سيستم شناسايي و رديابي اشيا در تصوير با استفاده از الگوريتم تشخيص
280
توسعه سيستم عامل محور فازي نوع دوم براي مديريت اثر شلاقي در زنجيره تامين: با رويكرد تئوري بازي ها
281
توسعه سيستم كدينگ و ديكدينگ ويدئو بر پايه تئوري نمونه¬برداري فشرده
282
توسعه سيستم كنترل پايداري الكترونيكي براي خودروهاي الكتريكي با نيرو محركه مجزا در هر چرخ
283
توسعه سيستم كنترل پايداري الكترونيكي براي خودروهاي الكتريكي با نيرومحركه مجزا در هر چرخ
284
توسعه سيستم معاملاتي در بازار تبادل ارز با استفاده از تكنيكهاي يادگيري عميق و تقويتي
285
توسعه سيستم هاي ارزيابي در بخش هاي پايين دستي صنايع به كمك مدل هاي تحليل پوششي داده ها
286
توسعه سيستم هاي اطلاعاتي كنترل كيفيت در شركت فرآورده هاي نسوز پارس
287
توسعه سيستم هاي طرح ريزي كننده فرآيند بر اساس استاندارد VDA601
288
توسعه سيستم هاي عرضه انرژي الكتريكي ﴿مدلسازي - بهينه سازي و رشد قابليت اطمينان
289
توسعه سيستم هاي ميكروسيالي به منظور بررسي تاثير گراديان شيميايي بر روي سلول هاي سرطاني
290
توسعه سيستم واسط مغز-رايانه مبتني بر سيگنال الكتريكي مغز با استفاده از SSVEP
291
توسعه سيكل كاري خودرو‌هاي عمراني با استفاده از زنجيره ماركوف و آناليز گذار
292
توسعه شاخص بلبلبلبلقل مقاومت در برابر هشدار جهت اندازه گيري خاصيت اينرسي نمودارهاي كنترل مربوط به مشخصه هاي وصفي
293
توسعه شاخص دسترسي، با توجه به مفهوم حمل‌ونقل پايدار (مطالعه موردي: بازارهاي كوثر شهر اصفهان)
294
توسعه شاخص سازه‌اي ريل با استفاده از داده‌هاي مستخرج از آزمايش التراسونيك
295
توسعه شاخص شدت آلودگي فلزات سنگين در رسوبات محيطهاي آبي
296
توسعه شاخص مقاومت در برابر هشدار جهت اندازه گيري خاصيت اينرسي نمودارهاي كنترل مربوط به مشخصه هاي وصفي
297
توسعه شاخص هاي قابليت فرآيند در بحث كنترل آماري فرآيند (SPC)
298
توسعه شاخص هاي كيفي درب بازكن تصويري با استفاده از الگوبرداري از بهترين ها در شركت تامر
299
توسعه شاخص هندسي خط به كمك روش PSD و تعيين روابط آن با شاخص هاي ديگر
300
توسعه شاخص‌هاي قابليت فرآيند براي فرآيندهاي چند مرحله‌اي و چندمتغيره
301
توسعه شاخصهاي بهره وري در تعمير و نگهداري صنايع سيم و كابل كشور
302
توسعه شاخصهاي سرمايه گذاري سبز در طرحهاي صنعتي ايران ﴿ مطالعه صنعت خودرو ﴾
303
توسعه شادكامي بر پايه مولفه هاي بهداشت روان،دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه
304
توسعه شايستگي بر پايه ي كارآفريني مديران
305
توسعه شبكه زنجيره تأمين چند هدفه پايدار براي محصولات فسادپذير با تقاضاي احتمالي و وابسته به قيمت (مطالعه موردي صنعت قارچ)
306
توسعه شبكه عصبي پويا به منظور بهينه سازي سبد سرمايه گذاري
307
توسعه شبكه هاي عصبي با ساختار عميق و بازگشتي به منظور بازشناسي مقاوم كلمات در گفتار پيوسته
308
توسعه شبكه هاي عصبي براي تلفيق بهينه دانش زباني - واژگاني با اطلاعات صوتي - آوايي در سيستم هاي بازشناسي گفتار
309
توسعه شبكه هاي عصبي براي دسته بندي در كاربردهاي مالي
310
توسعه شبكه هاي عصبي مصنوعي مبتني بر انرژي با استفاده از روش هاي فازي
311
توسعه شبكه‌ي گاز طبيعي تحت عدم قطعيت
312
توسعه شبيه ساز ++^ OMNet جهت تسهيل شبيه سازي سوئيچ شبكه
313
توسعه شبيه ساز تركيبي مخازن شكاف دار با توانايي مدلسازي انتقال جرم درون فازي و ميان فازي با استفاده از روش حل همزمان
314
توسعه شرايط مرزي مرتبة بالا در انتشار امواج الاستيك و كاربرد آن در تحليل ديناميكي سدهاي بتني
315
توسعه شهري و بهبود مديريت زمين در منطقه 7 شهر كرج
316
توسعه شيوه نوين توليد آنتروپي در ارزيابي رفتار خرابي تك لايه و چندلايه هاي متعامد كامپوزيتي زمينه پليمري تحت بارهاي خستگي تك محور
317
توسعه صادرات مبتني بر هدفمند كردن يارانه ها و ارائه مدل مناسب: محصولات غذايي
318
توسعه صنعت كشتي سازي در ايران
319
توسعه صنعت گردشگري با بهره گيري از استمرار حضور زائرين (نمونه موردي شهر مشهد)
320
توسعه ضرائب مدل ماسكينگام غير خطي با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و الگوريتم ژنتيك
321
توسعه ضوابط و شاخص هاي برنامه ريزي ،طراحي ومديريت معماري گردشگري شهري پايدار (نمونه مطالعاتي : پارك شيرين ، كرمانشاه ، ايران (
322
توسعه طرح پلاستيك مبتني بر عملكرد در سازه هاي فولادي خمشي با احتساب اثر اندركنش خاك و سازه
323
توسعه ظرفيت مديريت ورهبري درسازمان هاي دولتي با بهره گيري از ويژگي هاي برجسته سرداران شهيد
324
توسعه عامل هاي وفق پذير با با قابليت يادگيري كوتاه مدت و بلند مدت در محيط هاي چند عاملي
325
توسعه عملكرد روش هاي تعمير خطوط لوله فاضلاب به كمك روش هاي نوين حفاري هاي بدون ترانشه
326
توسعه غشاهاي تبادل آنيون براي سيستم الكترودياليز با هدف بهبود گزينش پذيري نيترات
327
توسعه فازي الگوريتم Apriori براي كاوش قوانين وابستگي
328
توسعه فرآيند ساخت و به كارگيري سطوح فوق آب گريز جهت كاهش پساي اصطكاكي
329
توسعه فرآيند محل يابي و بهينه سازي ساخت آجر پروترم با در نظر گرفتن صرفه جويي انرژي
330
توسعه فرآيند مديريت دانش پروژه در شركت هاي پيمانكاري ايران
331
توسعه فرآيند و بهينه‌سازي ليچينگ تراوشي كانسنگ اكسيده روي مهدي آباد يزد
332
توسعه فرايند عارضه يابي لجستيك ﴿مطالعه موردي شركت خودرو ساز﴾
333
توسعه فرايند مارتنزيت جهت توليد فولاد فوق ريز دانه/نانو ساختار AISI 201 حاوي نيوبيوم
334
توسعه فرايند و عمليات حرارتي پوشش الكترولس نيكل- فسفر بر روي لايه آلومينيومي آلياژ 7075 كارشده
335
توسعه فرايندهاي ترموشيميايي گازي و پلاسمائي فولاد سمانتاسيون
336
توسعه فرمول بندي روش المان هاي مرزي تركيبي در حل مسائل ورق و انتشار موج
337
توسعه فضائي فعاليتهاي كردشگري ( نمونه موردي: استان اردبيل)
338
توسعه فضاي سبز خصوصي با رويكرد برنامه‌ريزي مشاركتي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
339
توسعه فناوري هاي تعمير و نگهداري هواپيماي مسافربري با تكيه بر توان داخلي و تجربيات بين المللي
340
توسعه فناوري‎هاي طراحي وساخت زير سيستم‎هاي هواپيماي مسافري با توجه به ظرفيت‎هاي داخلي و تجربيات بين المللي
341
توسعه فولادهاي آستنيتي شبه پايدار Fe-Cr-Mn-N-C نانو/فوق ريزدانه شده توسط عمليات مكانيكي-حرارتي مارتنزيت
342
توسعه فولادهاي آهنگري ميكرو آلياژ شده با تيتانيوم
343
توسعه فيزيكي شهر پردنجان
344
توسعه كاتاليزور همگن و بررسي اثر آن در فرآيند كربونيلاسيون متانولبه اسيد استيك
345
توسعه كاربردي به منظور پردازش و تحليل داده ها در سكوي اينترنت اشيا
346
توسعه كاربردي پرتو گاما در اندازه گيري توان راكتور صفر قدرت آب سنگين
347
توسعه كاربردي نرم افزار OpenSees به منظور تسهيل در مدل سازي و تحليل غيرخطي سازه هاي ساختماني
348
توسعه كارت امتيازي متوازن بر اساس پويايي سيستم و نظريه بازيها مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 تهران
349
توسعه كارت امتيازي متوازن براي پياده سازي استراتژي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص)
350
توسعه كامپوزيت ريختگي آلومينيم -آلوميناي درجا توسط واكنش آلومينيوترمي پودر فعال آلومينيوم - اكسيد روي
351
توسعه كامپوزيت سطحي Al-Fe برسطح آلياژ Al6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
352
توسعه كامپوزيت هاي Al- TiB2 نانو ساختار با روش آلياژسازي مكانيكي، سينتر پلاسمايي جرقه اي و اكستروژن گرم
353
توسعه كامپوزيت هاي نانوساختارAl-Al3V و﴿َAl-(Al3-Al2o3 براي كاربرد در دماي بالا
354
توسعه كد DSMCبراي شبيه سازي جريان رقيق شده در ميكرو/نانومحفظه هاي با ديوارهي متحرك به روشIP
355
توسعه كد المان محدود غيرمحلي جهت بررسي ميدان‌هاي حاوي گراديان‌هاي تنش-كرنش بالا
356
توسعه كشاورزي با تاكيد بر گذار از كشاورزي سنتي به كشاورزي پايدار در شهرستان زرين دشت
357
توسعه كمي مدل كانو با استفاده از تبديل لگاريتم خطي منحني هاي ويژگي هاي كيفيت مطالعه موردي در آژانس هواپيمايي امين پرواز اصفهان
358
توسعه كنترل پيش‌بين با استفاده از توابع لاگر براي سيستم‌هاي تغييرپذير با زمان
359
توسعه كنترل كننده هاي فازي براي الگو ريتم آنيلينگ شبيه سازي شده و كاربرد آن درمسئله زمانبندي كارگاه گردش كاري
360
توسعه كنترل كننده و مشاهده گر تطبيقي-فازي-لغزشي و كاربرد آن در كنترل موقعيت و نيروي ربات شش پايه
361
توسعه گرت فازي براي زمان بندي پروژه ها
362
توسعه گردشگري زيارتي بر اساس آموزه هاي ديني
363
توسعه ماتريس تصميم‌گيري براي انتخاب استراتژي نوآوري و رتبه‌بندي گزينه‌ها بر اساس شاخص‌هاي پذيرش نوآوري و قابليت دسترسي به نوآوري با استفاده از روش تاپسيس- با مطالعه موردي در شركت‌هاي دانش‌بنيان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
364
توسعه مالي محلي و رشد اقتصادي در ايران
365
توسعه متدلوژي بومي متناسب با شرايط ايران براي انتخاب ERP
366
توسعه متدلوژي طراحي كاراي استقرار تسهيلات توزيع خون
367
توسعه متدلوژي كاهش آب بدون درآمد با تكيه بر تفكر ناب_ مطالعه موردي شركت آبفاي منطقه يك تهران
368
توسعه متدلوژي يكپارچه پايدار ارزيابي اقتصادي- فني كاربرد تلفيقي از انرژي هاي تجديدپذير و انرژي نيروگاه هاي سيكل تركيبي در ساختمانهاي صنعتي ايران
369
توسعه متدولوژي ارزيابي سرمايه گذاري مشترك در شركت هاي خدماتي با استفاده از مفهوم ناب (مطالعه موردي: شركت خدماتي-تفريحي عصرجديد)
370
توسعه متدولوژي ارزيابي فني و اقتصادي جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير در صنايع نيروگاهي
371
توسعه متدولوژي ارزيابي قابليت اطمينان نگهداري و تعميرات (مطالعه مورديلكوموتيوهاي GM راه آهن ايران)
372
توسعه متدولوژي ارزيابي هزينه تكميل پروژه با در نظر گرفتن ارزش زماني تاخيرات مجاز با استفاده از تكنيك ارزش كسب شده (مطالعه موردي: حوضچه آبگير بخش خشكي فاز 19 پارس جنوبي)
373
توسعه متدولوژي افزايش كيفيت عملكرد با توجه به اولويت بندي عمليات برون سپاري و تغييرات ساختار سازماني (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي مخازن سبز عسلويه)
374
توسعه متدولوژي براي مكان يابي مناسب ايستگاه هاي سوخت گيري CNG در يك شهر
375
توسعه متدولوژي رويكرد ناب در بخش خدمات بيمارستاني ايران
376
توسعه متدولوژي فني و اقتصادي انتخاب پوششهاي سقفي در مناطق مختلف خغرافيايي ايران با استفاده از مفهوم مهندسي ارزش
377
توسعه متدولوژي كاهش ضايعات با استفاده از مفهوم توليد ناب در صنايع جانبي خودرو فرآيند ماشيننكاري توپي چرخ جلو پژو 405 مطالعه مورد شركت فرا صنعت شمال
378
توسعه محاسباتي فرضيه هسته ي ديناميك در هشياري
379
توسعه محصول جديد با استفاده از تركيب روش QFD و DOE (مورد مطالعه : محصولات كنجدي يزد)
380
توسعه محصول جديد با ايجاد نوآوري در محصول موجود (مطالعه¬ موردي: طراحي و ساخت بطري پلاستيكي روغن نباتي مايع)
381
توسعه محصول جديد با رويكرد تركيبي تاناكا و MADM فازي (مورد مطالعه : شركت صنايع غذايي نكودشت فارس)
382
توسعه محصول جديد پوشاك ﴿NPD)
383
توسعه محصول جديد در محيط مهندسي همزمان براي يك محصول نساجي ( مطالعه موردي)
384
توسعه محصولات جديد كنجدي، تحليلي بر مشخصات كيفي محصول و فرايند با كاربرد روش هاي QFD و DOE
385
توسعه محيط پروتكل براي تحليل پروتكل هاي 25.x و IP/TCP
386
توسعه محيط يكپارچه جهت طراحي يك متحرك دريايي در مرحله مفهومي
387
توسعه مدل bsc براي سيستم هاي خدماتي با تاكيد بر فرآيندهامطالعه موردي(شركت برق منطقه اي زنجان )
388
توسعه مدل CLSP با در نظر گرفتن معيارهاي مقاومت
389
توسعه مدل CLSP براي برنامه ريزي نورد گرم
390
توسعه مدل Davis & Venkatesh جهت بزرسي عوامل موثز بز پذيزش فناوري اطلاعات در شزكت مادر تخصصي فزودگاه هاي كشور
391
توسعه مدل EAPدر آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
392
توسعه مدل FAP در آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
393
توسعه مدل MRPباتقاضا وتامين فازي
394
توسعه مدل QFD (توسعه همترازي كيفي ) در طراحي نرم افزار با توجه به نيازهاي مشتري
395
توسعه مدل Venkatesh & Davis جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور.
396
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺯﻭﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻳﺶ ﺭﻳﻞ
397
توسعه مدل ارزش ويژه‌ي برند بر مبناي ابعاد فرهنگي هافستد
398
توسعه مدل ارزيابي توان بالقوه بازار در مناطق مختلف فروش با استفاده از تكنيكهاي تحليل پوششي داده هاي بازار و فرآيند تحليل سلسله مراتبي و بكارگيري آن در سازمان پنبه ريز
399
توسعه مدل ارزيابي خستگي - خزشي توربين گاز تحت بارهاي ترمومكانيكي در چارچوب مكانيك خرابي محيط پيوسته
400
توسعه مدل ارزيابي رضايت مشتري در صنعت ريلي مطالعه موردي در شركت رجاء
401
توسعه مدل ارزيابي رضايت مشتريان با رويكرد تجارت الكترونيك در ايران
402
توسعه مدل استوار طراحي شبكه زنجيره تأمين خون با اولويت تحويل و تخصيص تحت شرايط عدم قطعيت استاد راهنما
403
توسعه مدل اطلاعاتي - آماري براي ترافيك سنجي پست
404
توسعه مدل افزايش انتشار در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر ارزش گذاري محصول نوآورانه در شرايط غير رقابتي
405
توسعه مدل اقتصادي تعيين قيمت و سطح سرويس كالاي ساخت‌مجدد در شرايط عدم اطمينان
406
توسعه مدل اقتصادي و فني جايگزيني انرژي هاي نو (باد) در شهرهاي كوچك ايران
407
توسعه مدل اكسيژن محلول در رودخانه زاينده رود با استفاده از حل عددي معادله انتقال - انتشار املاح
408
توسعه مدل الگوريتم گويال با در نظر گرفتن محدوديت فضاي انبار براي سفارش تجمعي
409
توسعه مدل الگوريتم گويال با در نظر گرفتن محدوديت فضاي انبار براي سفارشات تجمعي(Joint replenishment )
410
توسعه مدل انتخاب تامين كنندگان و توزيع با نگرش مديريت زنجيره عرضه
411
توسعه مدل اندازه گيري نوآوري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا
412
توسعه مدل اندازه گيري نوآوري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مينا طط
413
توسعه مدل بازنمايي دانش بر اساس موتور استنباج انعطاف پذير
414
توسعه مدل بحران جهت تامين و حمل‌و‌نقل با درنظر گرفتن تامين كنندگان خارجي به صورت مدل‌هاي بازي غيرقطعي
415
توسعه مدل برا ي فرآيند ocm در فشار بالا و بهينه سازي شرايط عملياتي راكتور بستر ثابت
416
توسعه مدل براي ارزيابي ايده هاي نوآورانه
417
توسعه مدل براي پديده نرم شوندگي در غشاهاي پليمري و بررسي تجربي اين پديده در غشاهاي زمينه مركب PEI/TiO2 و تاثير عمليات گرمايي بر عملكرد غشاي PEI
418
توسعه مدل برنامه ريزي استراتژيك با نگرش بهره وري تحقيق موردي در صنايع روغن خوراكي
419
توسعه مدل برنامه ريزي استراتژيك مبنا بر اساس رويكرد كارت امتيازي متوازن
420
توسعه مدل برنامه ريزي انرژي با در نظر گرفتن منابع انرژي تجديد ناپذير و تجديد پذير با استفاده از برنامه ريزي خطي
421
توسعه مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تأمين معكوس با تقاضاي غير-قطعي
422
توسعه مدل برنامه ريزي توليد با استفاده از تكنيك برنامه ريزي آرماني فازي در صنايع غذايي
423
توسعه مدل برنامه ريزي چند هدفه، چند محصولي، چند دوره اي در زنجيره تامين با رويكرد بهبود هزينه مصرف انرژي تحت شرايط عدم قطعيت
424
توسعه مدل برنامه ريزي رياضي چندسطحي خطي - غيرخطي با تاكيد بر مدل خطي - كوادراتيك
425
توسعه مدل برنامه ريزي مقاوم مسير يابي براي مركز تخليه و بارگيري همزمان
426
توسعه مدل برنامه ريزي منابع ساخت ﴿MRPII﴾در محيط تعميرگاهي ازنوع بازسازي
427
توسعه مدل برنامه نويسي الگوريتم مورچگان جهت توليد قوانين معاملات سهام در بورس
428
توسعه مدل برنامه نويسي ژنتيك براي توليد قوانين معاملات سهام در بورس تهران
429
توسعه مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور با ماموريت هاي پيچيده (مطالعه موردي: سازمان فضايي ايران)
430
توسعه مدل بهينه تعيين سبدپروژه در شرايط عدم اطمينان با استفاده از تكنيك‌هاي تصميم‌گيري چند معياره(انتگرال فازي)
431
توسعه مدل بهينه سازي آبياري سطحي بر اساس بيلان حجم و الگوريتم هاي فراابتكاري
432
توسعه مدل بهينه سازي فراگير انتخاب پرتفليوي پروژه هاي تحقيق و توسعه ( R&D )
433
توسعه مدل بهينه سيستم هاي چندگانه تامين و توزيع آب شهري
434
توسعه مدل پارامتريك المان محدود پروگزيمال فمور براي پيش بيني احتمال شكست هيپ
435
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل و نقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
436
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل و نقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
437
توسعه مدل پايدار مسيريابي حمل‌ونقل مواد خطرناك در شرايط اضطراري
438
توسعه مدل پخش آلودگي هوا ﴿AERMXD﴾ در نرم افزار MATLAB
439
توسعه مدل پديده شناختي ديناميكي و شبيه سازي ديناميكي تيكنرهاي صنعتي
440
توسعه مدل پيش بيني زمان سفر اتوبوس BRT با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان به همراه تحيل اجزاي اصلي
441
توسعه مدل پيمانه‌اي براي شبكه حسّگر بي‌سيم خطي مبتني بر 6LoWPAN جهت استفاده در اينترنت اشياء
442
توسعه مدل تحليل پوششي داده هاي شبكه اي و ارائه روشي براي محاسبه كارايي سازمان هاي پيچيده
443
توسعه مدل تحليل پوششي داده‌ها با هدف اعتبارسنجي متقاضيان گروه‌ بندي شده تسهيلات بانكي
444
توسعه مدل تحليلي ارزيابي تورم در تونل ها
445
توسعه مدل تحليلي براي تحليل الاستوپلاستيك تونل ها با در نظر گرفتن معيار غيرخطي براي زمين اطراف
446
توسعه مدل تخريب شيميايي لايه كاتاليست كاتدي PEM تحت شرايط عملياتي مختلف بر اساس پارامترهاي ساختاري موثر
447
توسعه مدل تركيبي GRA و BSC به منظور ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان استراتژيك در زنجيره تامين كنندگان مطالعه موردي يكي از شركتهاي خودرو قطعه ساز خودرو
448
توسعه مدل ترموديناميكي براي سيالات تجمعي برمبناي تئوري شيميايي تجمع پيوستهمبناي تئوري شيميايي تجمع پيوسته
449
توسعه مدل ترموديناميكي مناسب در جذب هيدروژن سولفيد از گاز طبيعي
450
توسعه مدل تشخيص الگوي فازي به منظور ارزيابي پتانسيل فرسايش پذيري حوضه ها بر مبناي روشPSIAC
451
توسعه مدل تصادفي استوار براي طراحي شبكه زنجيره تامين خون در شرايط بحران ﴿با مطالعه موردي زلزله شهر تهران ﴾
452
توسعه مدل تصميم سازي سرند بالاست در خطوط ريلي مبتني بر شاخص كيفي بالاست
453
توسعه مدل تصميم گيري تركيبي براي قيمت گذاري عادلانه فناوري در فرايند تجاري سازي
454
توسعه مدل تصميم گيري گروهي براي تخصيص بهينه ايستگاه هاي كاري بارويكرد قابليت اطمينان و برنامه ريزي آرماني
455
توسعه مدل تلفيقي براي تعيين آميخته بهينه جراحي‌ها و تخصيص ظرفيت سرويس‌هاي جراحي
456
توسعه مدل توليد اقتصادي با درنظر گرفتن خرابي تصادفي ماشين، تحويل هاي چندگانه و توليد ضايعات
457
توسعه مدل توليد- موجودي با در نظر گرفتن خرابي محصولات و خرابي تصادفي ماشين و برنامه بازرسي
458
توسعه مدل توليد و موجودي كالايزوال‌پذير با نرخ زوال احتمالي در يك زنجيرهتأمين دو‌سطحي
459
توسعه مدل جامع ارزيابي عملكرد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي دولتي كشور
460
توسعه مدل جديد GARCH و شبكه عصبي جهت پيش¬بيني نوسان¬پذيري بازده پورتفوي
461
توسعه مدل جديدي براي پيش بيني قابليت اعتماد محصولات بر اساس رويكرد بيز
462
توسعه مدل چند مقياسه استحكام چسبندگي سلولي سرطاني
463
توسعه مدل چندسطحي به منظور مكان يابي - تخصيص مراكز امداد در شرايط بحران و عدم قطعيت
464
توسعه مدل چندعاملي چندسطحي اثرات راديوتراپي بر رشد تومورهاي سرطاني
465
توسعه مدل چندهدفه مسأله موازنه زمان-هزينه-كيفيت پروژه با افراز فعاليت ها
466
توسعه مدل چندهدفه مكان‌ يابي تخصيص سلسله مراتبي طرح پزشك خانوار با درنظر گرفتن زمان سفر و نرخ خدمت دهي
467
توسعه مدل حسابداري آب مبتني بر رويكرد WA‎+‎
468
توسعه مدل خستگي به روش انرژي جهت تخمين عمر‌خستگي نانوكامپوزيت مت‌شيشه/نانو‌الياف‌كربن/اپوكسي
469
توسعه مدل داده كاوي در طراحي محصول مشتري مدار
470
توسعه مدل دومرحله اي زنجيره امداد در فازهاي آمادگي و پاسخ، در شرايط عدم قطعيت (برنامه ريزي استوار و احتمالي) برمبناي تئوري بازي ها
471
توسعه مدل راهبردي زنجيره‌ تأمين سبز با رويكرد تلفيقي كارت امتيازي متوازن و LFPP ( مورد مطالعه: مجتمع فولاد مباركه اصفهان)
472
توسعه مدل رتبه بندي ترجيحي و تحليل روش هاي حل آن
473
توسعه مدل رفتاري هايپوپلاستيك در پيش‏بيني رفتار خاك¬هاي اشباع و غير اشباع تحت بارگذاري يكنواخت
474
توسعه مدل رگرسيون با متغيرها و پارامترهاي فازي جهت افزايش دقت و انعطاف در ارزشيابي تحصيلي دانش اموزان
475
توسعه مدل رياضي (صف )جهت بهينه سازي سيستم تخصيص منابع و زمان انتظار بيماران، مطالعه موردي (بيمارستان كوثر) با استفاده از ابزار شبيه سازي
476
توسعه مدل رياضي اولويت بندي پروژه هاي تعمير و نگهداري پلها
477
توسعه مدل رياضي براي خريد اقتصادي چند كالا در موقعيت تقاضا و تورم احتمالي با محدوديت سرمايه
478
توسعه مدل رياضي براي سيستم هاي موجودي چنداچلون در پشتيباني نظامي
479
توسعه مدل رياضي براي طراحي شبكه زنجير تامين با در نظر گرفتن وسايل حمل و نقل و مكان يابي مراكز توزيع
480
توسعه مدل رياضي چندهدفه براي شبكه يكپارچه و تاب آور انرژي برق در شرايط عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه برق استان گيلان
481
توسعه مدل رياضي چندهدفه براي شبكه يكپارچه و تاب آور انرژي برق در شرايط عدم قطعيت: مطالعه موردي شبكه برق استان گيلان
482
توسعه مدل رياضي چندهدفه جهت مكانيابي تسهيلات انتقال پسماند با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي، مطالعه موردي تسهيلات زباله سوزي شهر تهران
483
توسعه مدل رياضي درشرايط عدم قطعيت ، جهت انتخاب تامين كنندگان (مطالعه موردي : بخش دارويي بيمارستان شريعتي)
484
توسعه مدل رياضي زمانبندي سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن محدوديت نيروي انساني بر مبناي كمينه سازي حركات بين و درون سلولي
485
توسعه مدل رياضي لجستيك معكوس با رويكرد طراحي شبكه در زنجيره‌ي تأمين پسماندهاي شهري
486
توسعه مدل رياضي مكان يابي تسهيلات در شبكه توزيع با در نظر گرفتن پارامترهاي احتمالي
487
توسعه مدل رياضي مكانيابي هاب تحت اختلال با رويكرد مقاوم‌سازي
488
توسعه مدل رياضي نامعين چندهدفه جهت مكانيابي مراكز امدادي در زنجيره‌ي تامين بشردوستانه
489
توسعه مدل ريسك ادراك شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري ( يك رويكرد تركيبي)
490
توسعه مدل ريسك ادراك شده مشتريان حقيقي خدمات سرمايه گذاري در بازار مالي (شهرهاي يزد و تهران به عنوان مورد مطالعه)
491
توسعه مدل ريسك تصادفات آزادراه ها با استفاده از تكنيك تداخل ترافيك
492
توسعه مدل زمان¬بندي در سلول¬هاي توليدي رباتيك سه ماشينه با مخزن ابزار محدود و اهداف چندگانه
493
توسعه مدل زمانبندي با درنظر گرفتن برونسپاري تحت شرايط عدم قطعيت
494
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ
495
توسعه مدل زنجيره تامين سبز در شرايط عدم قطعيت تقاضا براي كالاهاي فاسدشدني دارويي و به كمك روش فراابتكاري رقابت استعماري
496
توسعه مدل سازي سيستم هاي عصبي – فازي با كاربرد در بازار سهام
497
توسعه مدل سازي و شبيه سازي رفتار ديناميكي موتور احتراق داخلي ملي بنزيني
498
توسعه مدل سرمايه گذاري با پريودهاي متفاوت با استفاده از مدلهاي در حالتهاي فازي و احتمالي OR
499
توسعه مدل سرمايه گذاري با پريودهاي متفاوت با استفاده از مدلهاي در حالتهاي فازي و احتمالي or
500
توسعه مدل سروكوال براي ارزيابي برنامه درسي
501
توسعه مدل سيستم اطلاعات پروژه بر مبناي رويكرد زنجيره بحراني
502
توسعه مدل سيستم اطلاعات پروژه بر مبناي رويكرد زنجيره بحراني CCPM
503
توسعه مدل سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط‏زيست ويژه طرح‏هاي عمراني شهري
504
توسعه مدل سيستمهاي ديناميك فازي به وسيله نقشه مفهومي فازي FCMبا استفاده از روشهاي داده كاوي
505
توسعه مدل شبيه سازي-بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چندمخزنه برقابي
506
توسعه مدل طراحي استوار بر مبناي قابليت اطمينان
507
توسعه مدل عامل بنيان براي ارزيابي ايده بانكداري آب با استفاده از چهارچوب رفتاري مبتني بر اعتقادات، تمايلات و اقدامات هر عامل
508
توسعه مدل عددي بدون شبكه حداقل مربعات گسسته و استفاده از آن در جريان¬هاي دوفازي
509
توسعه مدل عددي به منظور تحليل لرزه اي خطوط ريلي
510
توسعه مدل عددي دوبعدي)ميانگينگيري شده در عمق( شبيه ساز جريان غير ماندگار و كاربرد آن در شبيهسازي شكست سد
511
توسعه مدل عددي غير خطي مانور شناور در موج منظم
512
توسعه مدل عددي يك بعدي هيدروديناميك جريان و انتقال رسوب همراه با تلفات نشت در يك سيستم رودخانه اي استاد
513
توسعه مدل عوامل موثر بر رفتار تسهيم دانش بر اساس ديدگاه مدل RMT در شركت هاي انفورماتيكي
514
توسعه مدل فشرده ترانزيستور تحت كرنش به منظور بهبود مشخصات فني ادوات ديجيتال
515
توسعه مدل قطعه بندي نرم در بازشناسي كلمات كسسته و متصل
516
توسعه مدل كاربرد تفكر ناب در ساختار مديريت پروژهها)فاز ساخت و راهاندازي( در صنعت نفت
517
توسعه مدل كارت امتيازي متوازن براي واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع دفاعي؛ مطالعه موردي سازمان هوافضا
518
توسعه مدل كسب و كار با استفاده از دانش مشتري و توسعه عملكرد كيفيت ( مطالعه موردي: دانشگاه ايوان‌كي)
519
توسعه مدل كسب و كار با استفاده از كارت امتيازي متوازن ﴿مطالعه موردي شركت سايپا يدك ﴾
520
توسعه مدل كسب‌وكار با استفاده از مدلBMC و روش AHPمبتني بر مديريت دانش2 در شبكه فروش صنعت بيمه
521
توسعه مدل كنترل دسترسي نقش محور جهت تامين امنيت سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات
522
توسعه مدل كنترل موجودي دوسطحي با تقاضاي احتمالي
523
توسعه مدل كنترل موجودي قطعي براي كالاهاي فسادپذير با در نظر گرفتن كمبود پس افت و تخفيف مقداري
524
توسعه مدل كيفيت در بخش خدمات ﴿كاربرد موردي صنعت برق -بخش توزيع ﴾
525
توسعه مدل گودسان به منظور ارزيابي آمادگي سازماني از منظر سلامت، ايمني و محيط زيست به همراه مطالعه موردي
526
توسعه مدل لجستيك معكوس چند دوره ‌اي در شرايط عدم قطعيت
527
توسعه مدل ماركوفي به منظور ارزيابي ريسك پروژه
528
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش بيني خواص انتقالي مخلوط دو جزيي مايعات يوني
529
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش بيني خواص ويسكوزيته، كشش سطحي، ظرفيت گرمايي و انتالپي اضافي مخلوط هاي دو جزيي مايع هاي يوني با آب يا الكل
530
توسعه مدل ماشين بردار پشتيباني جهت پيش‌بيني خواص فيزيكوشيميايي مخلوط دو‌جزئي مايع‌هاي يوني با آب يا الكل
531
توسعه مدل محاسباتي شارژ كوره القايي و مطالعه پارامتري ذوب‌گيري فولاد AISI 1330
532
توسعه مدل مديريت درآمد براي سيستم هاي توليدي ساخت بر اساس سفارش
533
توسعه مدل مديريت روابط مشتري و پيش بيني رفتار مشتريان با استفاده ‏از تكنيك هاي انتخاب خصيصه
534
توسعه مدل مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
535
توسعه مدل مديريت موجودي چند هدفه در شبكه تامين خون با در نظر گرفتن عدم قطعيت در عرضه و تقاضا و لحاظ نمودن معيار تازگي خون
536
توسعه مدل مرجع فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانشگاه هاي ايران ﴿ مطالعه موردي : دانشگاه اصفهان﴾
537
توسعه مدل مرجع فني فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دانشگاه هاي ايران(مطالعه موردي:دانشگاه اصفهان)
538
توسعه مدل مسيريابي موجودي تصادفي در زنجيره تامين كالا
539
توسعه مدل مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني بر اساس مدل تصميم گيري چند معياره
540
توسعه مدل مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني بر اساس مدل تصميم گيري چند معياري
541
توسعه مدل مكان يابي پوشش با شعاع تدريجي و تصادفي درحالت پوشش همكارانه
542
توسعه مدل مكان يابي چند هدفه براي برنامه ريزي لجستيك امداد در مديريت بحران (مطالعه موردي: كلانشهر تهران)
543
توسعه مدل مكان يابي فرامليتي با استفاده از تركيب روش هاي MCDM و مدل هاي پوششي مكان يابي تحت شرايط عدم اطمينان
544
توسعه مدل مكان¬يابي تسهيلات با استفاد از مفهوم لجستيك معكوس در حالت ريسك
545
توسعه مدل موجودي چند هدفه چند محصولي چند سطحي با عدم قطعيت در تقاضا
546
توسعه مدل موجودي در زنجيره تأمين حلقه بسته براي كالاي فاسد شدني با تقاضاي احتمالي و وابسته به قيمت
547
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
548
توسعه مدل نظارتي / مديريتي پشته پروتكلي IP/TCP
549
توسعه مدل هاي بهينه سازي مختلف در زمينه نمونه گيري براي پذيرش بر اساس مفهوم طول دنباله تعداد قطعات سالم متوالي
550
توسعه مدل هاي تعالي سازماني به مظور سنجش دقيق سازمانها با توجه به رويكرد مدل تعالي سازماني (M&H( BUSINESS EXCELLENCE DIAMOND MODEL
551
توسعه مدل هاي جديد براي كنترل فرآيند (در رد يا قبول ) محصول و كاربرد آن در شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي
552
توسعه مدل هاي چند پاسخه درجهت بهبود مشخصه هاي كيفيت در سيستم هاي چندمرحله اي
553
توسعه مدل هاي چندمتغيره در تعيين تعداد و سهم منابع عمده آلاينده هاي ذره اي در شهر تهران
554
توسعه مدل هاي دسته بندي و استخراج قواعد بر مبناي نوع داده
555
توسعه مدل هاي رفتاري الاستو پلاستيك جامع و مدل سطح در پيش بيني رفتار دوره اي خاك ها
556
توسعه مدل هاي سيستم توليد سلولي پويا با در نظر گرفتن نقش سيستم هاي جابجا كننده مواد و مديريت تقاضا
557
توسعه مدل هاي شكل پذير مبتني بر لبه براي بخش بندي توده هاي موجود در تصاوير سه بُعدي اولتراسوند پستان
558
توﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺿﻄﺮاري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
559
توسعه مدل هاي مديريت زنجيره تأمين در حوزه مديريت تداركات پروژه
560
توسعه مدل هاي موجودي وقتي مدت تحويل متغير و قابل كنترل است
561
توسعه مدل هاي نظري و كاربرد روش هاي تجربي در اندازه گيري خواص ترموديناميكي محلول هاي الكتروليت
562
توسعه مدل هاي نگهداري دري و تعميرات دروارانتي تمديد شده در بعدي كارشناسي ارشد
563
توسعه مدل هاي نگهداري و تعميرات در وارانتي تمديد شده دوبعدي
564
توسعه مدل هايي براي برنامه ريزي پردازنده هاي موازي و غيريكسان با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي انجام كار
565
توسعه مدل هايي براي صف هاي گروهي با چند عامل خدمت
566
توسعه مدل هماهنگ توليد و حمل تك فروشنده- تك خريدار با در نظر گرفتن مدل تخفيف در ساختار هزينه حمل و نقل
567
توسعه مدل هيدرولوژيكي جهت شبيه سازي رواناب در دامنه و آبراهه هاي فرعي ﴿مطالعه موردي : پايگاه سنگانه خراسان رضوي﴾
568
توسعه مدل هيدرولوژيكي-اقتصادي براي مديريت كمي و شوري منابع آب در سطح حوضه با استفاده از روش بهينه سازي-شبيه سازي؛مطالعه موردي: حوضه آبريز رودخانه حله
569
توسعه مدل و روش حل براي مسأله عمومي تخصيص
570
توسعه مدل و روش حل براي مسائل تعيين اندازه اقتصادي و زمان بندي انباشته ها با محدوديت ظرفيت انبار
571
توسعه مدل يادگيري جمعي مبتني بر عامل : كاربرد در مسأله توسعه استراتژي عمليات
572
توسعه مدل يكپارچه تخصيص موعد تحويل و زمان بندي توليد و توزيع در زنجيره تأمين
573
توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها
574
توسعه مدل يكپارچه سازي تصميمات ره نگاشت فناوري با استفاده از پرومته فازي
575
توسعه مدل يكپارچه سازي تصميمات ره‌نگاشت فناوري با استفاده از پرومته فازي
576
توسعه مدل يكپارچه لجستيكي زنجيره تأمين به صورت چند محصولي در شرايط عدم قطعيت تقاضاي محصولات بازگشتي
577
توسعه مدل يكپارچه مكان يابي- مسيريابي-موجودي در طراحي شبكه زنجيره تامين تحت عدم قطعيت
578
توسعه مدل‌هاي تصميم‌گيــري بـراي مديريـت زنجيـره تأمين سبـز
579
توسعه مدل‌هاي شبيه سازي براي تخمين زمان تخليه خودرو در شرايط بحران با ارزيابي نقش مسيرهاي جايگزين ( مطالعه موردي شبكه شهري مشهد)
580
توسعه مدل‌هايي به منظور ارزيابي پتانسيل مچاله‌شوندگي در پروژه‌هاي تونل‌سازي
581
توسعه مدل‌هايي به‌منظور تحليل ريسك سيستمي در يكي از بازارهاي مالي ايران
582
توسعه مدل¬هاي جانمايي بهينه كشتي هاي كانتيـنري در بنادر با رويكرد كاهش آلاينده هاي زيست محيطي انتشار يافته از اگزوز شناورها
583
توسعه مدلCENTDIANبا وزن تقاضاهاي احتمالي گسسته با در نظر گرفتن محدوديت ظرفيت تسهيلات و محدوديت شعاع پوشش
584
توسعه مدلEAP در آموزشگاههاي اندازه متوسط بخش خصوصي
585
توسعه مدلسازي و پياده سازي رله هاي ديستانس و ديفرانسيل جهت عملكرد آنان در محاسبات اتصال كوتاه و پايداري گذرا
586
توسعه مدلهاي برنامه ريزي تصادفي براي انتخاب سبد دارايي چنددوره‌اي
587
توسعه مدلهاي توليد سلولي در شرايط عدم قطعيت
588
توسعه مدلهاي حوزه تصادفي شرطي براي شناسايي عملهاي انسان
589
توسعه مدلهاي كنترل موجودي دو سطحي اقلام فاسدشدني با در نظر گرفتن اثرات تورم
590
توسعه مدل‏هاي مكان‏يابي تسهيلات در شبكه‏هاي چندسطحي لجستيك معكوس
591
توسعه مدلهاي هندسي براي مسائل تبادل زمان - منابع با پنجره هاي زماني و محدوديت منابع
592
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزي
593
توسعه مدلهايي براي تلفيق طراحي پارمتر و طراحي تلرانس
594
توسعه مدلهايي براي سيستم موجودي دو سطحي اقلام تعميرپذير
595
توسعه مدلهايي جديد براي حل مسايل تعيين اندازه انباشته تك مرحله اي چند محصولي با محدوديت ظرفيت
596
توسعه مدلي از فرايند پرش‌هاي ماركفي در برنامه‌ريزي توليد چندسايتي
597
توسعه مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان با تاكيد بر معيار كيفيت ﴿مطالعه موردي صنعت خودروسازي ﴾
598
توسعه مدلي براي ارزيابي سطح رضايتمندي مشتريان توسعه مدلي براي ارزيابي سطح رضايتمندي مشتريان
599
توسعه مدلي براي ارزيابي كيفيت خدمات در صنعت حمل و نقل مسافري ريلي در ايران
600
توسعه مدلي براي ارزيابي وفاداري مشتريان الكترونيكي در چارچوب
601
توسعه مدلي براي ارزيابي وفاداري مشتريان الكترونيكي در چارچوب B2C
602
توسعه مدلي براي انتخاب مناسب ترين روش انتقال تكنولوژي:تجهيزات فناوري نانو به عنوان مطالعه موردي
603
توسعه مدلي براي انتقال اثربخش فناوري در صنايع با رويكرد مديريت دانش
604
توسعه مدلي براي بازاريابي ويروسي با استفاده از خصوصيات گراف در شبكه مشتريان
605
توسعه مدلي براي پيش بيني ريزش مشتريان در صنعت بيمه با استفاده از داده كاوي
606
توسعه مدلي براي پيش بيني لرزش زمين در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش SVR و مقايسه آن با روش هاي تجربي
607
توسعه مدلي براي پيش‌بيني نيرو در نورد ملايم ورق نازك فولادي
608
توسعه مدلي براي تبيين جايگاه مديريت دانش در نقشه استراتژي
609
توسعه مدلي براي تحليل نقص در قطعات خودرو با استفاده از روش تحليل داده اي (مطالعه موردي: شركت خودروسازي سايپا)
610
توسعه مدلي براي خلق دانش در زنجيره تأمين دانش توسعه محصولات جديد
611
توسعه مدلي براي قيمتگذاري خدمات با توجه به خرابي محصول در يك سيستم انبار عبوري
612
توسعه مدلي براي كنترل هزينه‌هاي پروژه‌هاي ساخت مبتني بر تركيب رويكرد مديريت ارزش كسب‌شده و مدل منحني يادگيري
613
توسعه مدلي براي گروه هاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران-شمال
614
توسعه مدلي براي گروههاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران شمال
615
توسعه مدلي براي گروههاي كاري با تاكيد برخلق دانش: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور تهران- شمال
616
توسعه مدلي براي گسترش شبكه حمل ‌و نقل عمومي با استفاده از داده ‌كاوي
617
توسعه مدلي براي محاسبه و بهبود پايايي سيستم هاي پيچيده با چندين بعد زماني
618
توسعه مدلي براي مديريت درآمد در صنعت هتلداري با در نظر گرفتن درخواست هاي مختلف رزرواسيون
619
توسعه مدلي براي مسئله ادغامي تخصيص پهلوگاه ها و تخصيص جرثقيل‌هاي اسكله به كشتي‌ها در پايانه‌هاي كانتينري با در نظر گرفتن جرثقيل‌هاي غيرمشابه (مطالعه موردي : بندر شهيد رجايي )
620
توسعه مدلي براي مسأله مكان يابي كمان-هاب تحت شرايط عدم قطعيت
621
توسعه مدلي براي نظركاوي مشتريان الكترونيكي در زبان فارسي با ارائه الگوهاي زباني جديد
622
توسعه مدلي براي همكاري و رقابت همزمان در زنجيره تامين
623
توسعه مدلي به منظور بهينه سازي ارزش پايدار
624
توسعه مدلي به منظور تخمين مقاومت فشاري سنگ هاي ساختماني كربناته بعد از چرخه هاي ذوب و انجماد با استفاده از آزمايش¬هاي غيرمخرب
625
توسعه مدلي پايدار جهت تصميم گيري چند معياره در شرايط عدم قطعيت براي انتخاب تأمين كننده با ملاحظه اختلال (مطالعه موردي: شركت توليد ترانسفورماتور)
626
توسعه مدلي جهت انتخاب مواد براي محصولات در توليد پايدار با تأكيد بر ابعاد زيست محيطي- اقتصادي
627
توسعه مدلي جهت اندازه گيري ريسك در ماتريس هاي پورتفوليو
628
توسعه مدلي جهت برآورد زمان پروژه هاي توسعه محصول جديد
629
توسعه مدلي جهت بررسي تاثيرات فرايند مديريت فناوري بر توسعه پايدار ﴿با تاكيد بر مسائل اجتماعي﴾
630
توسعه مدلي جهت پيش بيني قيمت سهام با استفاده از توابع فازي
631
توسعه مدلي جهت رتبه بندي و طبقه بندي شركتهاي موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران
632
توسعه مدلي جهت شبيه سازي رفتار چرخه اي ديوارهاي برشي
633
توسعه مدلي جهت طراحي استوار در فرايند توسعه محصول
634
توسعه مدلي جهت طراحي بسته بندي پايدار مواد غذايي: مطالعه موردي در شركت بسته بندي مواد غذايي
635
توسعه مدلي جهت كمينه‌سازي هزينه‌هاي لجستيك معكوس خودروهاي فرسوده با لحاظ نمودن بخش انتفاعي
636
توسعه مدلي جهت مساله مكان يابي - مسيريابي وسايل وسايل نقليه در زنجيره تامين در حالت پويا با رويكرد عدم قطعيت
637
توسعه مدلي مبتني بر برنامه ريزي پوياي تقريبي به منظور تعيين سياست بهينه اعمال و قيمت گذاري اختيار معامله
638
توسعه مدلي هوشمند براي پيش بيني ويسكوزيته نفت در ناحيه زير اشباع
639
توسعه مديريت ارزش كسب شده (EVM) در تخمين هزينه اتمام پروژه با تعيين ضريب عملكرد بهبود يافته با استفاده از مديريت ريسك (مطالعه موردي : پروژهاي حفاظت كاتديك در صنعت نفت و گاز)
640
توسعه مديريت مشاركتي در آموزش وپرورش
641
توسعه مركز شهر تبريز بر مبناي رويكرد توسعه حمل و نقل محور ﴿TOD﴾
642
توسعه مسئله مكان يابي موجودي چند هدفه با هدف كاهش هزينه و افزايش سطح سرويس دهي
643
توسعه مسأله مكانيابي- مسيريابي ظرفيت دار، با افق برنامه ريزي پويا با در نظر گرفتن تقاضاي تحويل و برداشت
644
توسعه مساله چندهدفه مكان‌يابي نقاط انتقال با فرض ظرفيت وسايل حمل و نقل و تسهيلات و اولويت‌هاي متفاوت مشتريان
645
توسعه مساله مسير يابي موجودي با رويكرد زيست محيطي و تقاضاي متغير
646
توسعه معادله حالت بر پايه SAFT براي محلول هاي الكتروليت با تمركز بر خواص ترموديناميكي مشتقي مرتبه دوم
647
توسعه معادله ديفيوژن نوترون در محاسبات قلب راكتورهاي هسته اي با توجه به تئوري شار- مقيد و با استفاده از گراديان¬هاي غير محلي
648
توسعه معادله هاي حالت خانواده ي وان دروالس اصلاح شده به مخلوط مايعات يوني
649
توسعه معماري شناختيPIACTبا توجه به عوامل اضطراب و مطلوبيت اجتماعي از مدل پنج عامل شخصيت
650
توسعه معيار ديناميك احتمال گرايانه براي بهينه سازي جانمايي چاه ها تحت عدم قطعيت به كمك روش هاي تجزيه تانسوري
651
توسعه مفاهيم هندسي در منيفلدهاي با مترهاي آفيني و كاربردهاي آن در نسبيت عام
652
توسعه مفاهيم و ابزارهاي شش سيگما با استفاده از متدولوژي تفكر ناب و مديريت زنجيره تامين
653
توسعه مفهوم ،ارزيابي وضعيت روسازي ، با توجه به اثر كيفيت روسازي ها بر ظرفيت راههاي تحت جريان پيوسته
654
توسعه مفهوم پوش محدب با درنظر گرفتن زواياي دلخواه
655
توسعه مكانو شيميايي نانو كامپوزيت Al6061-TiB2 و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
656
توسعه مكانيزم ايجادكننده تاب مجازي براي انتقال فتيله هاي پنبه اي با مقاومت كم در سرعت ها يا كشش هاي بالا
657
توسعه مكانيزم تأمين زمينه در معماري مديريت زمينه
658
توسعه منحني شكنندگي در سازه هاي بلند بتن آرمه با هسته مركزي با توجه به ارائه مفهوم توزيع مكاني پارامترهاي تحت اثر تحركات لرزه اي دوجهته
659
توسعه منحني هاي شكنندگي لرزه اي براي پل هاي قوسي شكل عرشه باكس بتن آرمه
660
توسعه منحني‌هاي شكنندگي براي سيستم‌هاي قاب خمشي فولادي مقاوم‌سازي شده با استفاده از ديوارهاي مركزگراي گهواره‌اي
661
توسعه منحني‌هاي شكنندگي براي قاب‌هاي خمشي متوسط فولادي با لحاظ اثر ارتفاع و اندركنش خاك و سازه
662
توسعه مواد جاذب مايكروويو نوين در باند ku
663
توسعه مواد متخلخل فلزي جهت كاربرد در پيل سوختي
664
توسعه موتور توصيه گر بافت محور
665
توسعه مودال پوش آور دو درجه آزادي (2DMPA) براي سازه نامتقارن غير الاستيك با تكيه گاه انعطاف پذير و استخراج منحني تقريبي IDA و شكنندگي
666
توسعه موزه سينمايي مجموعه ي باغ فردوس با رويكرد زمينه گرايي با استفاده از فناوري نوين
667
توسعه ميان افزا، رويكردي در جهت ارتقاء كيفيت محيط سكونت (مركز نوآوري علم و صنعت)
668
توسعه ميان افزاي محلات شهري نمونه موردي مركز محله سيروس تهران
669
توسعه ميان‌افزاري براي سرويس‌هاي آگاه به زمينه در محاسبات فراگير با هدف بهبود كارايي منابع
670
توسعه نانو كامپوزيت بر پايه تركيبات بين فلزي AL - Cu بر سطح آلياژ آلومينيوم 7075 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
671
توسعه نانو كامپوزيت سطحي A16061 - A12O3 با استفاده از فرايند اصطكاكي - اغتشاشي و مشخصه يابي آن
672
توسعه نانو كامپوزيت سطحي Al-Al2O3 بر روي Al2024 با استفاده ار فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
673
توسعه نانو كامپوزيت هاي ريختگي A356-CNT با تزريق پودرهاي كامپوزيتي Al-Ni-P-CNT به درون مذاب
674
توسعه نانو كامپوزيت هاي مس-زير كونيوم-آلوينيوم آمورف با استفاده از فرايند آلياژ سازي مكانيكي
675
توسعه نانو كامپوزيت هيبريدي بر پايه سيستم سه تايي Al-Ni-O بر سطح آلياژ منيزيم AZ31 طي فرايند اصطكاكي اغتشاشي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
676
توسعه نانو كامپوزيت هيبريدي در سيستم AL-Ni-O بر سطح قطعات متالورژي پودر با استفاده از فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي خواص مكانيكي و رفتار تريبولوژيكي آن
677
توسعه نانوكامپوزيت Mg-AL2O3 بر سطح آلياژ AZ31 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و مشخصه يابي آن
678
توسعه نانوكامپوزيت ريختگي پايه منيزيم تقويت شده با ذرات اكسيدي به صورت درجا با استفاده از نانو پودر اكسيدسيليسيم
679
توسعه نانوكامپوزيت سطحي AI356/AI2O3 با استفاده از فرآيند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تربيولوژيكي آن
680
توسعه نرم افزار آناليز مودال
681
توسعه نرم افزار براي واكنش هاي گاز - جامد غير كاتاليستي
682
توسعه نرم افزار به منظور تعيين تعداد كاميون در سيستم شاول - كاميون با نگرش ويژه به طرح توسعه معدن سنگ آهن
683
توسعه نرم افزار ترسيم دوبعدي خطوط جريان
684
توسعه نرم افزار جهت انتخاب و الويت بندي آبروهاي همسان
685
توسعه نرم افزار مبتني بر وب محاسبه شاخص تاب آوري لرزه اي ساختمان هاي متداول در ايران
686
توسعه نرم افزار مديريت روسازي معابر شهري بر مبناي GIS مطالعه موردي خيابان هاي منتخب شهر اصفهان
687
توسعه نرم افزاري جهت تعيين توابع شكست مواد معدني
688
توسعه نشانگرهاي SCAR درژنوم لوبيا
689
توسعه نظري نمايش مجموعه هاي فازي نوع دوم عام و كاربرد آنها در شناسايي الگوهاي موجود در ريزآرايه هاي بيان ژن
690
توسعه نظريه اختيارات طبيعي با تكيه بر اختيارات استراتژيك در ارزيابي پروژه‌هاي پيچيده سرمايه‌گذاري در شرايط عدم‌قطعيت
691
توسعه نظريه بيوت براي خاك هاي غير اشباع به منظور آناليز تحكيم سدهاي خاكي در زمان ساخت ﴿با اعمال مدل غير خطي و وابسته به تنش حالت بحراني
692
توسعه نظريه مشاركت مردم در محيط برنامه‌ريزي شهري ايران
693
توسعه نمودارهاي كنترل ماركوف - مبنا براي پايش داده‌هاي دودويي همبسته
694
توسعه نمونه اوليه سريع كنترل كننده روي پردازنده هدف و بهينه سازي آن جهت كاربرد كنترل موتور خودرو
695
توسعه نوار ساحلي مطابق با رويكردهاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي
696
توسعه نوار محدود نصف النهاري در حل ارتعاش آزاد پوسته هاي متقارن مركزي
697
توسعه هسته ديناميكي يك مدل گردش كلّي در مختصه قائم سيگما - پي
698
توسعه و اجراي يك چهارچوب استاندارد براي wbs و cbs براي پروژه هاي نفت در فراساحل و خشكي با رويكرد PMBOK
699
توسعه و ارتقاء روش طراحي معكوس پوسته الاستيك براي كسكيد پره هاي نوك تيز به منظور بهبود عملكرد كسكيد طبقه اول يك كمپرسور محوري
700
توسعه و ارزيابي پوشش نانو ساختار حاوي تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح آلياژ Al6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي-اغتشاشي
701
توسعه و ارزيابي پوشش هاي نانوساختار هيدروكسي آپاتيت به روش پاشش حرارتي بر سطح آلياژ منيزيم و عملكرد آنها بر روي سازوكار زيست تخريب پذيري
702
توسعه و ارزيابي خواص تريبولوژيكي پوشش هاي DLC رينگ پيستون و ارزيابي خواص اپتيكي پوشش هاي DLC
703
توسعه و ارزيابي خواص روكش هاي كامپوزيتي اينكونل 718 بر روي فولاد زنگ نزن 304L
704
توسعه و ارزيابي راكتور بيوفيلمي در توليد بيوهيدروژن با روش تخمير تاريك از پساب صنعتي
705
توسعه و ارزيابي مدل حاصل از اتصال مدل هاي SWAP و CSM-CERES-Maize
706
توسعه و ارزيابي مدل عمومي تبادل اطلاعات علمي كتابخانه ديجيتال در بستر اينترنت اشيا
707
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي داشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
708
توسعه و ارزيابي واحد درسي اينترنتي انگليسي با اهداف ويژه براي دانشجويان پزشكي و تاثير آن بر نگرش دانشجويان
709
توسعه و ارزيابي يك بسته نرم افزاري پردازش تصاوير
710
توسعه و ايجاد يك سيستم ترجمه ماشيني فارسي-انگليسي با استفاده از روش هاي آماري و ساختاري
711
توسعه و بررسي رفتار سايشي پوشش هاي ( WC-(FeAl-Bاعمال شده به روش پاشش حرارتيHVOF
712
توسعه و بررسي فرآيند پرعيارسازي روي از محلول باردار ليچينگ كانسنگ اكسيده روي معدن مهدي‌آباد حاوي آهن و منگنز به روش استخراج حلالي
713
توسعه و بهبود الگوريتم بازشناسي عمل شخص روي تصاوير ويدئويي
714
توسعه و بهبود برنامه ريزي توليد و مواد شركت جابون
715
توسعه و بهبود پايگاه دانش بصورت همزمان با استفاده از روش هاي يادگيري تحليلي
716
توسعه و بهبود پلتفرم اينترنت اشياء دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
717
توسعه و بهبود روش هاي مكان يابي غيرفعال منابع سيگنال با استفاده از آمارگان مرتبه چهارم
718
توسعه و بهبود روش‌هاي دوميكروفونه بهسازي گفتار
719
توسعه و بهبود روش‌هاي مكان‌يابي
720
توسعه و بهبود روشهاي جابجايي كلمات در ترجمه ماشيني آماري
721
توسعه و بهبود سلول‌هاي خورشيدي پروسكايتي نانوساختار مسطح با لايه‌هاي انتقال‌دهنده الكترون دي‌اكسيدقلع
722
توسعه و بهبود شبكه هاي ايمني مصنوعي هميار براي حل مسائل بهينه سازي چند وجهي
723
توسعه و بهبود كيفيت روش هاي رايج استخراج پارامترهاي بازنهايي در سيستم هاي بازشناسي گفتار
724
توسعه و بهره وري شبيه سازها در امور آموزش
725
توسعه و بهينه سازي الگوريتم شبكه تعيين موقعيت كينماتيك آني (NRTK)
726
توسعه و بهينه سازي تعاوني ها در زنجيره تامين كشاورزي، مطالعه موردي: شركت تعاوني مرغداران سبزوار
727
توسعه و بهينه سازي كوليماتورهاي با بازدهي بالا جهت تصويربرداري فوتونهاي پرانرژي در پزشكي هسته اي با بهره گيري از روشهاي شبيه سازي مونت كارلو MCNP
728
توسعه و بهينه سازي ليچينگ همزن‌دار كانسنگ و محصولات پيش‌تغليظ روي اكسيده مهديآباد يزد
729
توسعه و پاشش حرارتي پودر نانو ساختار كامپوزيتي CoNiCrAlY/YSZ به روش HVOF و ارزيابي خواص
730
توسعه و پياده سازي الگوريتم شناسايي سه بعدي هندسه بلوك هاي توده سنگ و كاربرد آن در بهينه سازي استخراج معادن سنگ تزئيني
731
توسعه و پياده سازي به هنگام روش iSAM بر مبناي داده هاي حسگر دوربين در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
732
توسعه و پياده سازي روش EKF SLAM با تلفيق اطلاعات IMU براي يك ربات سيار
733
توسعه و پياده سازي روش Fast-SLAM در مكان يابي و نقشه يابي همزمان ربات سيار
734
توسعه و پياده سازي روش هاي تشخيص الگو براي كمك به تشخيص سرطان سينه
735
توسعه و پياده سازي سامانه بيني الكترونيك به منظور تشخيص روغن حيواني گاوي از نوع تقلبي
736
توسعه و پياده سازي سيستم مديريت يادگيري با قابليت مديريت گزارشات و تشخيص عدم تكراري بودن آنها
737
توسعه و پياده سازي يك زبان برنامه سازي جهت اعمال خودكار عدم تداخل با رويكرد نوع هاي امنيتي
738
توسعه و پياده‌سازي يك روش تركيبي فرآيند ساخت لايه‌اي با استفاده از ريزآينه‌هاي ديجيتالي
739
توسعه و پياده‎سازي الگوريتم رديابي اشياي متحرك، مبتني بر شاخص‎هاي كليدي با پس‎زمينه شلوغ
740
توسعه و تدوين روش تست غير تخريبي فراآوايي به منظور تشخيص خوردگي در لوله هاي فولادي
741
توسعه و تركيب روش‌هاي خوشه‌بندي داده‌ها بر مبناي نظريه گراف و كم‌ترين درخت‌هاي پوشاي فراگير
742
توسعه و تكميل روش تبديل صداي يك شخص به شخص ديگر
743
توسعه و حل مدل چند هدفه جهت تكميل توأم موجودي چند كالا
744
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين چند سطحي
745
توسعه و حل مدل طراحي شبكه توزيع، با در نظر گرفتن سطوح چندگانه ظرفيت براي تسهيلات، حمل و نقل و موجودي
746
توسعه و حل يك مدل جديد براي مسئله پوشش مجموعه در فضاي پيوسته
747
توسعه و ساخت فوم فولادي به روش متالورژي پودر و بررسي مشخصات آن
748
توسعه و ساخت يك حسگر نوري براي اسكوربيك اسيد بر اساس شبكه سل - زل اصلاح شده با 2و 6 -دي كلر و فنول ايندوفنول
749
توسعه و طراحي فرآيند استخراج حلالي روي از محلول‌هاي باردار در حضور ناخالصي‌هاي مختلف
750
توسعه و طراحي ميان‌افزاري جهت تبديل برنامه‌هاي كاربردي موروثي زبان دلفي در محيط ويندوز به محيط لينوكس
751
توسعه و طراحي يك استاندارد ملي براي مديريت پروژه در ايران
752
توسعه و كاربرد داده هاي ترافيكي و سيكل رانندگي در استراتژي كنترل فازي خودرو هيبريد الكتريكي پلاگين
753
توسعه و كاربرد روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل در درون سرنگ براي جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم يون كبالت از نمونه آب هاي طبيعي و اندازه گيري آن با اسپكرترومتر جذب اتمي شعله اي
754
توسعه و كاربرد روش‌هاي انتخاب ويژگي نيمه‌ نظارتي در روابط كمي ساختار- فعاليت تركيبات دارويي
755
توسعه و كاربرد سيستم تضمين كيفيت تامين كننده در شركت قطاارهاي مسافري رجاء
756
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺭﺟﺎ
757
توسعه و مشخصه يابي پوشش هاي نوين سرمتي B4C-TiB2-TiC-Ni توليد شده توسط فرايند پاشش شعله اي پر سرعت
758
توسعه و مشخصه يابي پوشش‌هاي سد حرارتي ترك‌دار پره‌هاي توربين گازي
759
توسعه و مشخصه‌يابي نانوپوشش‌هاي TiO2 حاوي تركيبات زيست‌فعال با استفاده از فرايند اكسيداسيون ميكروقوس
760
توسعه و معتبرسازي روش هاي ميكرواستخراج جهت تعيين آلاينده ها و مواد زيست فعال در آناليز نمونه هاي غذايي
761
توسعه و معتبرسازي يك روش عددي براي محاسبه ضرايب ويك و كاهش تراست براي يك كشتي
762
توسعه و مقايسه روشهاي كارآمد براي تحليل ديناميكي خطي سدهاي بتني
763
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترل انطباق پذير
764
توسعه و مقايسه كارآيي مدلهاي آماري نمودارهاي كنترلا نطباق پذير
765
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
766
توسعه و مقايسه مدل هاي مختلف براي پيش بيني تصادفات و شناسايي عوامل موثر بر آن در مبادي ورودي شهرها
767
توسعه و نوسازي دهاقان
768
توسعه و واسنجي مدل مديريت منابع آب رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سيمينه‌رود با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي توابع متعدد
769
توسعه و ويژگي هاي مواد مركب لايه اي توليد شده از الياف خيزرانو اسيد پلي لاكتيك
770
توسعه واكنش هاي جفت شدن كربن-كربن و كربن-گوگرد بوسيله تركيبات آهن، مس و نانو كاتاليست هاي پالاديم در محيط هاي سبزتر
771
توسعه وبرنامه ريزي روستايي
772
توسعه وكاربرد روش آلتراسونيك جهت اندازه گيري تنشهاي پسماند جوشي در يك اتصال لب به لب
773
توسعه ي اجتماعي - اقتصادي و تأثيرات بر تلقي افراد از امر خرافي مطالعه موردي: شهرستان هاي استان اصفهان
774
توسعه ي استراتژي كنترل مود لغزشي - فازي - تطبيقي براي هماهنگ سازي شبكه اي از سيستم هاي فروعملگر - داراي تاخير و توپولوژي سوئيچينگ ارتباطاتي
775
توسعه ي الگوريتم هدايت پرنده هاي بي سرنشين در پرواز گروهي در حضور عوارض طبيعي
776
توسعه ي الگوي نظري بحران‌هاي مالي ناشي از اهرم مالي
777
توسعه ي الگويي يكپارچه جهت تجزيه و تحليل زنجيره تامين ناب – چابك و ارزيابي عملكرد تامين كننده بر مبناي تلفيقي از روش ها ( مورد مطالعه: شركت اسنوا )
778
توسعه ي پالايشگاه زيستي بر مبناي ضايعات درخت خرما
779
توسعه ي پوشش هاي اسپينلي Mn-Cu-O بر روي فولادهاي زنگ نزن فريتي به عنوان اتصال دهنده در پيل هاي سوختي اكسيد جامد
780
توسعه ي تئوري و تجربي الگوريتم SLAM براي محيط هاي ديناميكي
781
توسعه ي حسگرهاي زيستي DNA با استفاده از شناساگرهاي جديد هيبريداسيون و بسترهاي اصلاح شده با نانومواد براي شناسايي عوامل بيماري زا و تشخيص زودهنگام بيماري ها
782
توسعه ي دادرسي عادلانه در پرتو رويه قضايي دادگاه كيفري بين المللي با مطالعه ي موردي پرونده توماس لوبانگو ديالو
783
توسعه ي راهكار هاي تقويت پاسخ در زيست حسگر هايي بر مبناي نوكلئيك اسيد هاي عملكردي براي اندازه گيري آدنوزين تري فسفات و يون سرب
784
توسعه ي ربات هاي اجتماعي با رفتارهاي شخصي سازي شده براي مراقبت سالمندان
785
توسعه ي روش سلول محدود در حل مسايل مكانيك آسيب
786
توسعه ي روش شبكه بولتزمن براي جريان هاي سه مؤلفه اي با نسبت چگالي بالا
787
توسعه ي روش فازي تطبيقي لغزشي براي سيستم هاي چند ورودي چند خروجي با بهره ي ورودي نامتغران
788
توسعه ي روش هاي اندازه گيري با آشكارساز تلفن هوشمند و روش هاي ريزاستخراج بر پايه ي جاذب هاي نوين همراه با كروماتوگرافي
789
توسعه ي رويكرد بازي هاي ميدان مياني جهت برنامه ريزي شارژ در خودروهاي الكتريكي
790
توسعه ي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس از طريق كاربرد پذيري وب سايت كتابخانه دانشگاه , Development of gtaduate students information literacy viausability of university library weasite intarbiat modarres university
791
توسعه ي سيستمي جهت ارزيابي ترجمه ماشيني
792
توسعه ي شبكه بر تراشه هاي دو بعدي به سه بعدي با در نظر گرفتن محدوديت توان مصرفي
793
توسعه ي شبكه هاي زير ساخت براي وسايل نقليه با سوخت جايگزين(AFV)
794
توسعه ي قسمت حذف بار در نرم افزار پاشا و مدل سازي فركانسي موتورهاي آسنكرون
795
توسعه ي كاربردي الگوي كانو براي گروه‌بندي ابعاد كيفيت رابطه و تعيين شاخص ترك مشتري(با مطالعه موردي در بيمارستان ميلاد در شهر اصفهان)
796
توسعه ي گام به گام سكونت گاه خودكفا براي حاشيه نشينان با رويكرد پايداري اجتماعي و محيطي : نمونه ي موردي پل كوره ي فيروزآباد شهرستان ري استان تهران
797
توسعه ي ماشين افزار فورج سرد مافوق صوت به منظور ايجاد سطوح نانو داخل سيلندرها
798
توسعه ي ماشين بلتزمن محدود براي مدل سازي مشترك موضوع و احساس در داده هاي متني
799
توسعه ي مدل دسترسي به فرصت هاي شهري: رويكرد منشور فضا-زمان شبكه مبنا
800
توسعه ي مدل رياضي جهت تعيين مكان و ظرفيت بهينه ي هتل در شرايط عدم قطعيت با استفاده از تئوري صف
801
توسعه ي مدل زنجيره تامين معكوس سبز دورهاي، مطالعه موردي اقلام دارويي
802
توسعه ي مدل منظر برازنده ي مهندس صنايع با استفاده از نظريه ي انتخاب
803
توسعه ي ميان افزارهاي بازتابي با استفاده از تكنيك جنبه گرا در شبكه هاي حس گر بي سيم
804
توسعه ي ميدان عصبي شرطي بر اساس تركيب خبرگان براي برچسب زدن داده هاي داراي توالي
805
توسعه ي نانو كامپوزيت سطحي در سيستم سه تايي Al-Ni-O بر سطح آلياژAl6061 با استفاده از فرايند اصطكاكي -اغتشاشي و ارزيابي خواص آن
806
توسعه ي نظام ملي نوآوري با رويكرد مديريت دانش ﴿ مطالعه موردي : نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگي ﴾
807
توسعه ي نوگرايي در فقه
808
توسعه ي يك الگوريتم استخراج رابطه براي زبان فارسي
809
توسعه ي يك الگوريتم جديد مبتني بر بهينه سازي اجتماع ذرات براي ارتقاء يادگيري درخت تصميم از داده هاي نويزي
810
توسعه ي يك الگوريتم رايانه اي جهت محاسبه ي سفتي ياتاقان هاي غلتشي به روش تحليلي
811
توسعه ي يك برنامه به هنگام كنترل عيوب شكلي در نورد ورق
812
توسعه ي يك روش بهينه براي شبيه سازي رفتار ترموديناميكي محفظه ي راكتور در حين حادثه از دست رفتن خنك كننده
813
توسعه ي يك روش تعيين موقعيت تلفيقي غير راديويي
814
توسعه ي يك روش جديد براي تثبيت پلي اكسومتالات هابرروي الكترود طلا
815
توسعه ي يك سيستم خبره‌ي تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه‌هاي صنعت نفت
816
توسعه ي يك مدل اسكلتي عضلاني از ستون فقرات و استفاده از تكنيك هاي مختلف براي پيش بيني نيروي عضلات آنتاگونيستيك حين فعاليت هاي فيزيكي
817
توسعه ي يك مدل زنجيره تأمين حلقه بسته ي چند هدفه، تحت شرايط عدم قطعيت براساس مديريت ضايعات
818
توسعه ي يك مدل موجودي براي كالاهاي زوال پذير با تقاضاي وابسته به قيمت و تازگي و ميزان موجودي قابل نمايش
819
توسعه ي يك ويرايشگر گرافيكي براي لاتك
820
توسعه ي يكمدل الكتروشيميايي براي بررسي رفتار جريان– ولتاژ پيل هاي سوختي پليمر جامد در حالت پايا و ديناميك
821
توسعه يادگيري ‌سازماني بر پايه فناوري‌ اطلاعات (مطالعه موردي: مديران شهرداري)
822
توسعه يادگيري ماشين درحوزه داده¬هاي جرياني براساس مكانيزم¬هاي يادگيري انسان
823
توسعه يك الگوريتم براي طراحي مشخصات هندسي يك پروانه دريايي
824
توسعه يك الگوريتم براي كارهاي انقطاع پذير بر روي يك ماشين
825
توسعه يك الگوريتم بهبود يافته براي رديابي اهداف متحرك در شبكه هاي حسگر بي سيم دودويي
826
توسعه يك الگوريتم بهينه سازي سراسري براي مسائل بهينه سازي جعبه سياه
827
توسعه يك الگوريتم ژنتيك براي طراحي در توليد سلولي
828
توسعه يك الگوريتم فراكاوشي براي بهينه سازي دو هدفه؛ كاربرد آن در صفحات خمشي هوشمند
829
توسعه يك الگوي تلفيقي از DSM-FHOQ-IPA براي اولويت بندي عوامل ناب و چابك بر اساس عوامل ريسك در زنجيره هاي تامين ناب-چابك مورد مطالعه شركت سينا كنترل
830
توسعه يك الگوي مديريت تغيير براي گذار از پارادايم نوآوري بسته به نوآوري باز (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
831
توسعه يك برنامه دو گروهي ، دو بعدي، دو ناحيه اي معادله پخش جهت محاسبات بحراني شدن و توزيع شار نوتروني با استفاده از كد Wims و مقايسه نتايج با كد exterminator
832
توسعه يك برنامه عمل حفاظتي براي غاروكارست در استان كرمانشاه
833
توسعه يك برنامه فرترن جهت بررسي محاسباتي شعله نفوذي آرام محبوس شده به استوانه
834
توسعه يك حل نيمه تحليلي براي انبساط حدود صوت مخلوط چگال شونده هواي مرطوب
835
توسعه يك روش ‌بهينه‌سازي استوار براي مسئله شير فروش در شرايط عدم قطعيت تقاضا و زمان جابجايي
836
توسعه يك روش آماري براي توليد شرط اوليه ﴿ورودي﴾ براي جريانهاي مغشوش همراه با واكنش شيميايي
837
توسعه يك روش تلفيقي و مدل سازي پويا براي اندازه گيري و بهبود انواع دانش در سازمان
838
توسعه يك روش چند معياره جهت تعيين رابطه عدالت سازماني و بهره وري كاركنان مطالعه موردي: كميته امداد امام خميني(ره) كل استان خراسان رضوي
839
توسعه يك روش حل مسائل برنامه ريزي دو سطحي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
840
توسعه يك روش طراحي پروفيل پره توربين جريان محوري در رژيم مادون صوت و گذر صوت با تركيب الگوريتم ژنتيك و حل گر جريان لزج
841
توسعه يك روش عددي-تحليلي به ‌منظور تفكيك مولفه هاي افت در يك پروفيل توربين بخار فشار پايين
842
توسعه يك روش قطعه ريزي تك مرحله اي جهت توليد مستقيم ريز ساختار غير دندريتي از مذاب
843
توسعه يك روش مؤثر كشف اشتباهات در مدل‌هاي خطا در متغير
844
توسعه يك رويكرد مبتني برسناريو درمسئله زمانبندي كاميونها در بارانداز متقاطع در شرايط عدم قطعيت
845
توسعه يك سامانه پشتيبان تصميم گيري مكاني براي ارزيابي كمّي آثار محيط زيستي شبكه حمل و نقل جاده اي
846
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها
847
توسعه يك سيستم امنيتي براي شبكه هاي موردي سيار براساس اعتبار امنيتي نود ها دد
848
توسعه يك سيستم انتقال قدرت القايي يك مگاواتي براي يك قطار سريع السير
849
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري با الگوريتم ژنتيك براي حل يك مسئله تسطيح منابع
850
توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل توليد به همراه مطالعه موردي : شركت شهاب خودرو
851
توسعه يك سيستم تعاملي مبتني بر كارت امتيازي متوازن با رويكرد تئوري بازيها
852
توسعه يك سيستم توزيع استوار با فرض تقاضا و زمان انتظار غيرقطعي
853
توسعه يك سيستم حسابداري آب با استفاده از مدل هاي پشتيبان و سنجش از دور
854
توسعه يك سيستم خبره براي بهبود كيفيت با رويكرد شش سيگما
855
توسعه يك سيستم خبره براي تشخيص عيوب نخ استريل
856
توسعه يك سيستم خبره تصميم گير در تعيين روش تامين مالي براي مگاپروژه هاي صنعت نفت با در نظر گرفتن قراردادهاي IPC
857
توسعه يك سيستم دانش محور براي بكارگيري در فرآيندهاي نمونه سازي سريع
858
توسعه يك سيستم دانش محور يكپارچه پشتيبان طراحي محصول در فرآيند تزريق پلاستيك
859
توسعه يك سيستم كامپيوتري جهت تقويت حافظه كاري و سطح توجه كودكان كم توان ذهني
860
توسعه يك سيستم هوشمند مديريت استراتژيك منابع انساني، طراحي الگوي جامع و ارزيابي آن (مطالعه موردي: شركت فولاد مباركه اصفهان)
861
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
862
توسعه يك سيستم واسط مغز رايانه مبتني بر تصورحركتي با كمترين الكترودگذاري
863
توسعه يك شبكه يعصبي مصنوعي بر پايه ي الگوريتم فرا ابتكاري
864
توسعه يك شبيه ساز اشكال براي FPGA‌هاي مبتني بر نانو لوله‌هاي كربني
865
توسعه يك شبيه ساز دوبعدي، موازي و تركيبي براي مخازن گاز ميعاني با درنظرگرفتن تاثيرات جريان غيردارسي در نزديكي چاه
866
توسعه يك كد المان محدود بر اساس تكنيك لاگرانژي-اويلري اختياري
867
توسعه يك كد يك بعدي براي بررسي افت هاي آيروديناميكي توربين گاز
868
توسعه يك لگوريتم جديد براي مدل برنامه ريزي خطي چند هدفه
869
توسعه يك متدولوژي براي رقابت بين دو زنجيره ‌تامين با رويكرد تئوري بازي‌ها
870
توسعه يك مدل ANP فازي جهت تركيب و اولويت بندي عوامل انگيزشي كاركنان با هدف افزايش بهره وري
871
توسعه يك مدل SPH به كمك نگاشت براي مدلسازي هندسه هاي پيچيده
872
توسعه يك مدل آسيب ناهمسانگرد پيش رونده و بكارگيري آن در مسئله ضربه بر روي تيرهاي كامپوزيتي
873
توسعه يك مدل آناليز مسير بر روي نقشه استراتژي سازمان مبتني بر كارت امتيازي متوازن با استفاده از شبكه‌هاي بيزين
874
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
875
توسعه يك مدل ابتكاري تشكيل سلول توليدي با استفاده از رويكرد فازي
876
توسعه يك مدل احتراقي دو ناحيه‌اي براي شبيه‌سازي موتور دوگانه‌سوز پاشش مستقيم گاز-ديزل
877
توسعه يك مدل ارزيابي ريسك براي سازه‌هاي زيرزميني
878
توسعه يك مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تامين در صنعت پوشاك و نساجي
879
توسعه يك مدل اقتصادسنجي براي پيش بيني تقاضاي سنگ آهن
880
توسعه يك مدل اقتصادسنجي جهت بررسي متغيرهاي تاثيرگذار بر عملكرد بورس اوراق بهادار تهران
881
توسعه يك مدل اقتصادي جهت تخصيص منابع در شركت هاي چندپروژه اي
882
توسعه يك مدل براي امتياز دهي اعتباري شركت هاي ايراني مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس
883
توسعه يك مدل براي شبيه سازي پويايي نيتروژن در زمين هاي كشاورزي تحت پوشش سيستم هاي زهكشي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
884
توسعه يك مدل برنامه ريزي اصلي چند محصولي چند دوره اي در زنجيره تامين در شرايط عدم قطعيت
885
توسعه يك مدل برنامه ريزي توليد چند محصولي چند دوره اي براي تعيين اندازه انباشته در شرايط عدم قطعيت
886
توسعه يك مدل برنامه ريزي چند هدفه فازي براي تعيين ذخيره هاي اطمينان در زنجيره تامين
887
توسعه يك مدل بهينه سازي امتزاج با اهداف طراحي اثرزدا در محيط فازي
888
توسعه يك مدل بهينه سازي براي تشويق پزشكان به منظور تجويز داروهاي ژنريك در مقابل داروهاي تجاري
889
توسعه يك مدل بهينه‌سازي بازرسي مبتني بر مفهوم زمان تأخير با استفاده از فرايند نيمه ماركوف
890
توسعه يك مدل پويا براي پيش بيني رويگرداني مشتريان با استفاده از داده كاوي در صنعت بانكداري
891
توسعه يك مدل پوياييي هاي سيستم براي برنامه ريزي و كنترل پروژه
892
توسعه يك مدل پيش‌بيني سه‌بعدي جهت برآورد شاخص دوغاب پذيري توده سنگ درزه‌دار
893
توسعه يك مدل تجربي جهت تخمين مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ با استفاده از نتايج آزمايشگاهي و برجا با كمك منطق فازي ﴿مطالعه موردي: سد بهشت آباد﴾
894
توسعه يك مدل تحليلي براي رفتار چرخه‌اي سازه‌هاي چند درجه آزادي با در نظر گرفتن اثر لغزش
895
توسعه يك مدل تخصيص منابع آب زيرزميني و منابع آب غير متعارف (پساب) با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و هيدرولوژيكي
896
توسعه يك مدل تركيبي براي تخمين زمان و قيمت تمام شده نرم افزار در شرايط عدم اطمينان
897
توسعه يك مدل تصادفي با لحاظ روابط دوطرفه براي ايجاد يك شبكه امدادرساني (مكان يابي و تخصيص منابع) بعد از حوادث و بلاياي طبيعي (موردكاوي: زلزله شهر تهران)
898
توسعه يك مدل تصادفي مكانيابي – تخليه با درنظرگرفتن بحران هاي طبيعي
899
توسعه يك مدل تعاملي مصورسازي نتياج جستجو در پايگاه هاي مقالات علمي
900
توسعه يك مدل چند هدفهفازي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در ايران و حل آن با استفاده از روش هاي سازشي تاپسيس و ويكور چند هدفه
901
توسعه يك مدل دو هدفه مكان يابي - مسيريابي با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
902
توسعه يك مدل ذوب برف گسترده مكاني جهت برآورد توزيعي آب معادل ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي (مطالعه موردي- رودخانه كارون، حوضه بالادست سد كارون3)
903
توسعه يك مدل رقابتي غير قطعي در زنجيره لجستيك معكوس بين يك توليدكننده تجهيزات اصلي و يك باز توليدكننده مستقل با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها
904
توسعه يك مدل رياضي براي زمان‌بندي و تخصيص كارگر در مسئله چيدمان پوياي سلولي با درنظر گرفتن محدوديت منابع مالي
905
توسعه يك مدل رياضي براي مكانيابي سلسله مراتبي چند هدفه با پوشش جزئي
906
توسعه يك مدل رياضي براي يافتن حداقل تعداد فيلتر با منحني عبوري بهينه به‌منظور دستيابي به بازسازي طيفي مطلوب
907
توسعه يك مدل رياضي به منظور تعيين استراتژي بهينه جهت انجام آزمايشات غربالگري براي بيماري هپاتيت سي
908
توسعه يك مدل رياضي تخصيص منابع آب سطحي و زير زميني در سطح حوضه آبريز
909
توسعه يك مدل رياضي جامع و ارزيابي مدل هاي پيشنهاد شده براي تصفيه ي هواي آلوده در بيوفيلترها
910
توسعه يك مدل رياضي جهت زمانبندي پروژه بامحدوديت منابع با پارامترهاي فازي و بيشينه سازي ارزش خالص فعلي
911
توسعه يك مدل رياضي حل معادله سنت و نان در سيستم هاي انتقال آب تحت شرايط كنترل از بالادست ، در يك مطالعه موردي
912
توسعه يك مدل رياضي دو بعدي براي جريان آب هاي كم عمق
913
توسعه يك مدل زنجيره تامين امداد پايا تحت شرايط بحران
914
توسعه يك مدل زنجيره تامين چند سطحي در شرايط عدم قطعيت
915
توسعه يك مدل ساختاري-مفهومي سلسله مراتبي فازي براي رتبه بندي عكس هاي مدرن معماري (مطالعه موردي: يك مجموعه عكس معماري)
916
توسعه يك مدل سينتيكي براي واكنش تبديل كاتاليستي نفتا
917
توسعه يك مدل عامل بنيان وكاربرد تئوري بازي‌ها در تخصيص تلفيقي بهينه آب درحوضه‌هاي آبريز
918
توسعه يك مدل عددي براي پيش بيني فشارهاي ديناميك در جريان كانال هاي باز
919
توسعه يك مدل عددي براي حل معادلات ناوير - استوكس روي شبكه‌هاي بي سازمان كارتزين
920
توسعه يك مدل عددي براي حل موازي معادلات آب هاي كم عمق
921
توسعه يك مدل عددي براي محاسبه مشخصات هيدروديناميكي پروانه هاي مغروق
922
توسعه يك مدل غير خطي تراوش در محيط هاي متخلخل درشت دانه
923
توسعه يك مدل غيرقطعي بهينه¬سازي به¬منظور تحليل كمي اقدامات پاسخ در مديريت ريسك پروژه
924
توسعه يك مدل قابليت اطمينان در صنايع استراتژيك
925
توسعه يك مدل محاسباتي براي تحليل جريان درتوربوماشين هاي جريان محوري
926
توسعه يك مدل مكانيابي، مسيريابي، موجودي با در نظر گرفتن پنجره زماني و ناوگان ناهمگن
927
توسعه يك مدل نورد سرد ورق تحت رژيم روانكاوي مخلوط
928
توسعه يك مدل نوين استخراج رفتار مشتري به منظور بازاريابي موثر
929
توسعه يك مدل هيبريدي براي حل مسائل كنترل بهينه سيستم اسكلتي-عضلاني بدن انسان: تركيب محرك‌هاي خطي و دوراني
930
توسعه يك مدل هيدرولوژيكي – اقتصادي براي طراحي بهينه پروژه‌هاي برقابي
931
توسعه يك مدل هيورستيك جهت محاسبه قيمت تمام شده و مصالح لازم در شرايط مختلف براي ساختمان سازي
932
توسعه يك مدل يكپارچه توليد-موجودي براي سيستم توليدي با كيفيت ناقص
933
توسعه يك مدل يكپارچه طراحي كاربري زمين و حمل ونقل با رويكرد توسعه پايدار
934
توسعه يك مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسأله مسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده
935
توسعه يك مسئله مكان يابي_تخصيص براي زنجيره تامين خون در شرايط اضطراري
936
توسعه يكپارچه شهر و پيرامون با تأكيد بر ظرفيت‌هاي گردشگري مطالعه موردي: شهر گرگان و پيرامون جنوبي
937
توسعه يكروش وردشي جهت مطالعه نظريه پخش نوترون‌ها
938
توسعه يكي از ميادين جنوب ايران با استفاده از فيلتر كالمن
939
ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ روس‍ت‍اه‍اي‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر ب‍ه‌ واس‍طه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌: روس‍ت‍اي‌ ال‍ت‍پ‍ه‌ )
940
توسعه‌ پليمرهاي قالب مولكولي روي سطوح نقاط كوانتومي براي اندازه گيري داروهاي تئوفيلين، تيوريدازين، هيستامين و قارچ كش ديفنوكونازول با استفاده از اسپكتروفلوريمتري
941
توسعه‌ روش‌هاي كاهش بعد غيرخطي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي به‌منظور تجزيه و تحليل اطلاعات چهره
942
توسعه‌ نانوكامپوزيت‬هاي زمينه آلومينيمي AA1050 با روش نوين پرس تجمعي پيوندي
943
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌
944
ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ارب‍رد روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ ت‍س‍ري‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍راي‌ ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍س‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اس‍پ‍ك‍ت‍روف‍ت‍وم‍ت‍ري‌ آن‌
945
توسعه‌ ي سيستم كنترل ترافيك سرعت مجاز متغير بر اساس روش تشخيص سطح تراكم براي آزادراه ها
946
توسعه‌‌ي حسگر‌‌هاي نوري پليمر قالب مولكولي بر پايه‌ي نقاط كوانتومي پليمري و كربني جهت آناليز مقادير كم استامي‌‌پرايد و آناليز همزمان داروي لوودوپا و پيريدوكسين
947
توسعه‌‌ي روش طراحي شناور باربري عمومي كوچك براي منطقه‌‌ي خليج فارس و درياي عمان
948
توسعه‌‌ي ماتريس تريز جهت ارائه‌‌ي راه‌‌حل‌‌هاي تعارض‌‌هاي بين فردي: مورد مطالعه، شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
949
توسعه‌پذيركننده‌ي خودكار براي Docker Swarm
950
توسعه‌هاي اخير در زمينه آنتروپي باقيمانده تجمعي
951
توسعه‌ي الگوريتم آشكارسازي خطاهاي سامانه‌ي مديريت موتور و بكارگيري راهبردهاي كنترل جايگزين و مقاوم به خطا
952
توسعه‌ي الگوريتم‌هاي مبتني بر الگوريتم جستجوي فاخته براي محيط‌هاي ايستا و پويا
953
توسعه‌ي پرس‌وجوي نزديك‌ترين همسايه و بهبود روش‌هاي پاسخ‌گويي به آن
954
توسعه‌ي حسگرهاي نوري با استفاده از نقاط‌ كوانتومي روي اكسيد و كربني بر پايه پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري كلروژنيك اسيد و مترونيدازول
955
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد براي اندازه‌گيري سيانيد، ارسنيك(III)، پروتامين، پريلوكائين و پروپرانولول
956
توسعه‌ي حسگرهاي نوري بر پايه‌ي نقاط‌ كوانتومي كادميم تلوريد و نقاط كوانتومي كربني براي اندازه‌گيري هپارين، آسكوربيك اسيد، جيوه، متوتريكسات و پروتامين
957
توسعه‌ي ديزاين تعاملي به ديزاين ديداري
958
توسعه‌ي روش موجبر در برآورد غيرمخرب فراسنجه‌هاي كيفي تخم‌مرغ و مقايسه‌ي آن با اسپكتروسكوپي مرئي- فروسرخ نزديك
959
توسعه‌ي روش‌هاي بدون شبكه‌ي مبتني بر تقريب كمترين مربعات متحرّك براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي و معادلات انتگرال
960
توسعه‌ي طراحي و ساخت يك دستگاه حركت غير فعال پيوسته جهت توانبخشي انگشتان دست
961
توسعه‌ي مدل المان محدود پارامتري ساده‌سازي‌شده از ستون فقرات
962
توسعه‌ي مدل بهينه‌سازي انتشار اطلاعات در شبكه‌هاي اجتماعي در بستر مخابرات همراه
963
توسعه‌ي مدل‌رانده‌ي تبديل مدل‌هاي دوسويه
964
توسعه‌ي مسكوني درون‌زا در زمين‌هاي قابل بازيافت شهري (نمونه موردي: محله‌ي نعمت‌آباد تهران)
965
توسعه‌ي معابر عرضي خط‌كشي شده به ‌منظور تأثير بر روي مدل رفتاري رانندگان و واكنش آنان جهت عبور امن عابران
966
توسعه‌ي نانو ذرات سيليكا متخلخل پوشش داده شده روي نقاط كربني و استفاده آن در دارورساني اتوپوزيد، كمپلكس پالاديوم و حسگرهاي نوري استامي‌پرايد و ايندوكساكارب
967
توسعه‌ي نرم‌افزار كاربردي جهت بصري‌سازي ساختارهاي مغزي بصورت واقعيت افزوده
968
توسعه‌ي يك مدل نوين كنترل زمان، هزينه و كيفيت پروژه با استفاده از نمودارهاي كنترل آماري چندمتغيره
969
توسعه، مشخصه يابي و ارزيابي مقاومت به خوردگي اتمسفري پوشش هاي خودترميم شونده كامپوزيتي پايه پلي يورتان حاوي نانوكپسول هاي اتيل سلولز
970
توسعه، نصب و راه اندازي سيستم EMM براي مدارس هوشمند
971
توسعه¬ي الگوريتم همانندي طيفي براي توليد فيلم¬هاي رنگي شفاف
972
توسعه¬ي فروشگاه اندرويدي آنلاين با استفاده از معماري MVVM
973
توسعه¬ي مدل فراگير برنامه¬ريزي زنجيره¬ي تامين با نگرش هزينه¬ي كيفيت
974
توسعهي سيستمهاي فازي نوع 2 و كاربرد آن در پيشبيني اپيزودهاي افت حاد فشار خون
975
توسعه‎ي گردشگري براي ناتوانان جسمي (مطالعه‎ي موردي: هتل‎هاي 3 ،4 و5 ستاره در شهر اصفهان)
976
توسعهي مكانيزمهاي حراجي جستجوي داراي حامي مالي
977
توسعه‎ي يك مدل آماري در تشخيص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از تصاوير ماموگرافي
978
توسعهيدانشفنيتوليدحاملهايداروييازنانوذراتهيدروژليكيتوساندرطراحيرهاسازيدارو
979
توسعۀ روش ديفرانسيل كوادريچر الماني (DQEM) به تحليل مايكرومكانيك مواد مركب تحت بارهاي ترمومكانيكي
980
توسعۀ روش هاي پردازش هوشمند سيگنال در بهبود عملكرد سامانه هاي كنترل از طريق شبكه
981
توسيع )analytic hierchy process( ahp در محيط فازي , extended of ahp method in fuzzy environment
982
توسيع Ahp(analytic hierchy process در محيط فازي
983
توسيع آزمون انتخاب مدل در مدل هاي متناهي آميخته
984
توسيع آزمون وونگ براي مدل هاي رقابتي بد - توصيف شده غير آشياني
985
توسيع اتومورفيسم هاي جزيي در گراف ها و فضاهاي متريك متناهي
986
توسيع برخي روش هاي تحليلي و عددي براي حل مسايل بهينه سازي فازي
987
توسيع روش هاي عددي انتگرال گيري
988
توسيع روش‌هاي حل مسائل بهينه سازي مبتني بر نظريه آشوب
989
توسيع ساختار جمعي مرتب توسط دو زير گروه گسسته
990
توسيع قضاياي نقطه ثابت روي فضاهاي متريك مخروطي
991
توسيع قضيه ي هان-باناخ و برخي كاربردهاي آن
992
توسيع كاربرد روش گاوس نيوتن اصلاح شده براي حل مسائل غيرخطي بدوضع
993
توسيع مفهوم انتگرال هاربراي فضاهاي فشرده و هاسدورفي كه يك نيمگروه فشرده بطور پيوسته برآن عمل ميكند
994
توسيع ميانگين پذيري و ميانگين پذيري ضعيف برخي از جبرهاي باناخ
995
توسيع نظريه KKM و كاربردهاي آن در فضاهاي متريك احتمال تعميم يافته
996
توسيع نظريه فريم ها به فضاهاي باناخ
997
توسيع هاي اركه دئو-حلقه هستند
998
توسيع هاي جديدي از روش هاي تكراري براي حل برخي معادلات عملگري خطي روي حلقه كواتر نيون ها
999
توسيع هاي دنباله هاي بسل به زوج هاي دو گان قاب ها
1000
توسيع هاي هم - جبري و هم-توسيع هاي جبري گالوايي
بازگشت