<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
توليد پوشش خوراكي گلوتني با استفاده از نانوالياف زئين حاوي اسانس گشنيز (.Coriandrum sativum L)
2
توليد پوشش روي - مس بر روي فولاد با استفاده از الكتروليت پلاسما و ارزيابي رفتار خوردگي آن
3
توليد پوشش كامپوزيت درجاي Al-Cu/Al2O3 بر روي آلياژ پايه آلومينيومي به روش ريخته گري در ماسه
4
توليد پوشش نانو كامپوزيت Cu-Ni-W/SiC به روش آبكاري بر روي فولاد كم كربن و بررسي خصوصيات سايشي آن
5
توليد پيش شكل هاي حلقوي پودي جهت استفاده در اتصالات لوله اي پيوسته
6
توليد پيگمان توسط اكسترموفيل هاي مقاوم به اشعه و مطالعه ويژگي هاي آن
7
توليد تابش تراهرتز توسط آرايه اي از باريكه هاي ليزري به روش خودكانوني
8
توليد تابش تراهرتز توسط باريكه هاي ليزري و پروفايلهاي مختلف پلاسما
9
توليد تابش تراهرتز توسط تركيب زنش دو باريكه ليزري متفاوت در پلاسماي برخوردي
10
توليد تانول از همي سلولز با گاس نيشكر با استفاده از كشت غوطه ور
11
توليد تخميري اسيد آمينه ال -ليزين و بررسي اثر آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
12
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
13
توليد تركيب بين‌فلزي Ni3Si2 از مخلوط پودري Ni و Si به روش سنتز احتراقي
14
توليد تركيب مياني AINI از مخلوط پودري NI و AL به روش سنتز احتراقي
15
توليد تركيبات بين فلزي FeAl به روش واكنش هاي جامد-مذاب
16
توليد تركيبات بين فلزي نيكل-تنگستن از طريق احياء آلومينوترمي هم زمان اكسيدهاي نيكل و تنگستن
17
توليد تصاوير جديد با توجه به مفاهيم بصري با استفاده از يادگيري عميق
18
توليد تك مرحله اي نانورشته هاي نقره به روش كندگي ليزري با استفاده از هارمونيك اصلي ليزر Nd:YAG
19
توليد تنگستات آمونيوم به روش استخراج حلالي از محلول تنگستات سديم
20
توليد تيتانيوم دي بورايد به روش سنتز خود انتشار ﴿SHS﴾
21
توليد جاذب صوتي از ضايعات پوشاك بي بافت پلي استر و پلي پروپلين با استفاده از رزين
22
توليد جاذب صوتي با استفاده از ضايعات پوشاك بي بافت
23
توليد جواب هاي موثر در مسائل بهينه سازي چندهدفه دوسطحي
24
توليد چابك
25
توليد چابك
26
توليد چابك
27
توليد چابك چيست؟ و يك سيستم چگونه بدان دست مي يابد؟
28
توليد چدن چشم نرم به روش عمليات حرارتي ساختار ريختگي
29
توليد چدنهاي پركم فرسايش
30
توليد چرخش و افزايش عملكرد هواپيما با كنترل گردابه نوك بال
31
توليد چند نمونه پارچه هاي مركب بر روي ماشين نواربافي
32
توليد چيپس و طراحي فرايند آن
33
توليد چيني مظروف با استفاده از خاكهاي صددرصد ايراني
34
توليد حالت هاي غير كلاسيكي در برهم كنش هاي اتم - ميدان تعميم يافته
35
توليد حالت هاي همدوس تعميم يافته در پايه هاي متعامد و نامتعامد
36
توليد حالت هاي همدوس غير خطي بار
37
توليد حالت هاي همدوس فوتون - افزوده درهم تنيده ناشي از برهم كنشاتم - ميدان و بررسي جلوه هاي فيزيكي آن ها
38
توليد حالت همدوس بار تغيير شكل يافته -f
39
توليد حالتهاي Entangled در محيط هاي پريوديك غير خطي با استفاده ازپديده FWM براي استفاده در مخابرات كوانتمي
40
توليد حداكثر توان ثابت اقتصادي توسط سلول خورشيدي و باتري
41
توليد حركات منحني خطي در ربات انسان نما به كمك مولد مركزي الگو
42
توليد حركات موزون دست در شبيه‌ساز ربات انسان نما به روش يادگيري تقليدي
43
توليد حسگر پيزو الكتريك نانو ليفي به منظور تشخيص بارهاي ضربه اي دوره اي
44
توليد خشت هاي سفالي با الهام از نقوش هخامنشي
45
توليد خم ها و سطوح در هندسه كامپيوتري
46
توليد خمير خوراك (پاستا) بدون گلوتن فرا‎‎سودمند جهت استفاده بيماران سلياكي
47
توليد خميرهاي پلاستيزول قابل استفاده در چاپ منسوجات
48
توليد خودرو براساس پلتفرم مشترك و تبيين راهكارهاي آن
49
توليد خودرو برقي در ايران
50
توليد خودكار الگو براي كرم واره هاي چندريختي با استفاده از الگوريتم هاي هم ترازي تكرار شونده
51
توليد خودكار الگوي آزمايش جهت آزمون خطاهاي اتصال كوتاه در مدارهاي تركيبي به روش صدق پذيري بولي
52
توليد خودكار داده آزمون در فازرهاي قالب فايل
53
توليد خودكار داده هاي تست بر پايه روش هاي جستجو
54
توليد خودكار شرح تصاوير با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني عميق و بازگشتي
55
توليد خودكار كد بهره بردار براي آسيب پذيري هاي سرريز Heap با استفاده از تكنيك Unlink
56
توليد دابل هاپلوئيد از طريق كشت بساك در برنج
57
توليد داربست حلقوي بافت چند لايه و بهينه سازي خصوصيات مكانيكي آن به منظور بازسازي مري
58
توليد داربست سه جزئي نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ژلاتين/نانولوله‌ي كربني به‌منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان و بررسي خواص آن
59
توليد داربست كامپوزيتي پايه Ti-6Al-4V با ذرات منيزيم و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن
60
توليد داربست نانو ليفي پلي وينيل الكل/ سريسين به روش الكتروريسي
61
توليد داربست نانو ليفي عروقي و بهينه سازي برخي از خصوصيات مكانيكي و بيولوژيكي آن
62
توليد داربست نانوليفي PCL با اندازه تخلخل تنظيم شده جهت كشت سلول عصبي
63
توليد داربست نانوليفي زيست سازگار آميزه PCL و پلي آنيلين با قابليت تحريك پذيري الكتريكي
64
توليد داربست هاي مهندسي بافت چند لايه فيبروئين ابريشم با قالبيت رها سازي تدريجي دارو
65
توليد داربستهاي پزشكي پلي كاپرولاكتن توسط الكتروريسي و بررسي خواص آن
66
توليد دانه هاي EPLA و بررسي اثر افزودن نانوالياف سلولز بر خواص مكانيكي قطعات توليدي از آنها
67
توليد درجاي كامپوزيت Al-TiAl3 به كمك دو فرآيند نورد تجمعي و آنيل
68
توليد درهم‌تنيدگي با استفاده از پراكندگي از يك نانو ريبون در فسفرين
69
توليد دزيمترهاي حساس ترمولومينسانس P ,Cu ,Mg :LiF جهت خدمات دزيمتري
70
توليد دودمان سلولي بيان كننده ژن CCRL1 انساني
71
توليد دي متيل اتر با آب گيري از متانول به كمك يك كاتاليست بهبود يافته گاما آلومينا در راكتور بستر ثابت
72
توليد ديسك به روش متالوژي پودر و آناليز آن
73
توليد ذرات در بر همكنشهاي هسته اي ومقايسه انها در انرژيهاي گوناگون
74
توليد ذرات در برهم كنشهاي هسته اي ومقايسه اي انها در انرژي هاي گوناگون
75
توليد ذرات فوق ريز زيركونيم دي برايد به روش سنتز احتراقي حجمي
76
توليد ذرات نانو در فاز گازي براي كاربردهاي الكترونيك، نوري و مغناطيسي
77
توليد ذرات نانو ساختار نيمرساناي ZnS آلائيده با آهن، مطالعه اثر اندازه كوانتومي در خواص نوري آنها و بررسي كاربرد آنها در صنايع
78
توليد راديو ايزوتوپ اينديوم -111 با استفاده از شتاب دهنده در انرژيهاي مختلف براي بدست آوردن انرژي بهينه و حداكثر راندمان
79
توليد راديو ايزوتوپ گاليم - 67 با استفاده از روي طبيعي توسط بمباران دوتريمي با انرژيهاي مختلف و تعيين انرژي بهينه براي حصول به راندمان حداكثر
80
توليد راديو ايزوتوپهاي رنيوم 186 و188 بهمراه بررسي پايداري كمپلكس هاي نشاندار شده توسط اين راديونوكلئيدها وبهينه سازي طرح درمان دستگاه چاقوي گاما
81
توليد راديوايزوتوپ استرانسيوم89 به منظور تهيه متاسترون( استرانسيوم كلرايد89) با استفاده از روشهاي نوين جداسازي ونيز بهينه سازي پارامترهاي مدل جداسازي با استفاده از شبكه هاي هوشمند مصنوعي
82
توليد راديوايزوتوپ ديسپرسيوم-165 و نشاندارسازي ماكرواگرگيت‌ها با آن جهت راديوسينووكتومي
83
توليد راديوايزوتوپ كلرور استرانسيم 89 به وسيله پرتودهي نوتروني
84
توليد رده سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخت ... با روش ... به عنوان ابزاري براي رديابي دودمان سلولي
85
توليد روتيل متخلخل از كنستانتره ايليمينيت توسط ليچينگ اسيدي
86
توليد روغن بيوديزل از ضايعات پارچه
87
توليد روغن تك‌ياخته با استفاده از كشت مخمرهاي روغني در فرمانتور
88
توليد روغن ميكروبي ﴿SCO﴾ به وسيله كپك آسپرژيلوس نايجر در محيط مخلوط سبوس ساقه گندم و آب پنير دپروتئينه
89
توليد زئوليت و شبه زئوليت هاي بهبود يافته به منظور جداسازي انتخابي مخلوط چند جزئي گازهاي دي اكسيد كربن و متان از هيدروژن
90
توليد زايليتول از باگاس نيشكر با استفاده از مخمر پيچيا گيلرموندي
91
توليد زخمپوش پنبه/ سلولز ميكروبي با بكارگيري تركيبات طبيعي
92
توليد زوج خود به خودي در سياهچاله هاي BTZ
93
توليد زيستي بيوهيدروژن، استن، بوتانول و اتانول از خوراك هاي سلولزي با استفاده از كشت همزمان كلستريديوم استوبوتيليكوم و انتروباكترائرو جنس
94
توليد زيستي نانو ذرات سولفيدي نيمه رساناي تثبيت شده بر پودر دياتوميت
95
توليد زيستي نانوذرات مگنتيت از غبار كوره كنورتور ذوب آهن اصفهان
96
توليد زيستي و بررسي توليد نانوذرات نقره به وسيله عصاره آبي ميوه گياه فلوس و بررسي اثرات ضد ميكروبي و جهش زايي نانو ذرات توليد شده
97
توليد ساختار لايه اي نانو توسط برسكاري در فولادهاي IF
98
توليد ساختار نانو در آلياژ AA5052 از طريق فرآيند اصطكاكي اغتشاشي(FSP) و بررسي خواص مكانيكي آن
99
توليد ساختار نانو در آلياژ AZ91 منيزيم به روش FSP و بررسي خواص مكانيكي آن
100
توليد ساختار نانو در آلياژ آلومينيوم A413.1
101
توليد ساختار نانو در فولاد IF از طريق برس زني و مطالعه خواص خوردگي آن
102
توليد ساختارهاي نانو از طريق فرايند اغتشاشي اصطكاكي (FSP) در مس و بررسي رفتار خستگي آن
103
توليد ساختارهاي نانو در آلياژهاي AI
104
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق برس‌زني و بررسي خواص مكانيكي آن
105
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق عمليات ترمومكانيكي برسرزني گرم
106
توليد ساختارهاي نانو در فولادهاي IF از طريق فرايند اصطكاك اغتشاشي و بررسي خواص خستگي آن
107
توليد سازه ي نوتركيب pBud.CE4.1IFNβ حاوي ژن نوتركيب اينترفرون بتاي انساني و انتقال آن به رده ي سلولي HEK 293
108
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيد گرافن و آمينواسيد ليزين و آرژنين براي بارگذاري تركيب ضد سرطان جينسنوسايد Rh2 و مقايسه اثر ضدسرطاني آن ها
109
توليد سامانه دارورساني بر پايه اكسيدگرافن تزئين شده با نانوذرات مغناطيسي آهن عاملدار شده با پلي‌اتيلن گليكول ليزيني براي بارگذاري داروي ضدسرطان متوتروكسات
110
توليد سايكلودكسترين گلايكوزيل ترانسفراز در يك بيوراكتور ايرليفت با استفاده از سيستم باكتريايي باسيلوس تثبيت يافته بر لوفا
111
توليد سراميك هاي هادي به روش پچيني اصلاح شده
112
توليد سرمايه از انر‍‍‍‍‍‍ژي خورشيدي بوسيله فرآيند جذب سطحي
113
توليد سريشم و بهينه سازي آن
114
توليد سطوح آبگريز با استفاده از نانو ذرات اكسيد مغناطيسي آهن
115
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته با ژن گزارشگر GFP تحت پروموتر ژن Sox17 و تمايز آن به سلول هاي اندودرم قطعي
116
توليد سلول هاي بنيادي جنيني موشي تراريخته باژن گزارشگر تحت پروموترژن...وتمايز آن به سلولهاي اندودرم قطعي
117
توليد سلولز ميكروبي
118
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت مورد استفاده در مفصل زانو
119
توليد سوپر آلياژ پايه كبالت ويتاليوم ﴿Co -C5-Mo﴾
120
توليد سوخت از زباله هاي شهري
121
توليد سوخت بيوديزل از ميكروجلبك در يك فتوبيوراكتور وتعيين برخي از خواص فيزيكي و شيميايي آن
122
توليد سوخت پاك (Biofuel) با استفاده از مايعات يوني
123
توليد سوخت هاي امولسيوني حاوي آب/ديزل/بيوديزل روغن پسماند ماهي به كمك امواج مافوق صوت: بررسي تجربي و مدل سازي آماري
124
توليد سوراخ مربعي با استفاده از مته و حركت دوراني
125
توليد سولفات آهن از محلول هاي ليچينگ لجن كارخانه ي ذوب آهن اصفهان
126
توليد سيتريك اسيد از تخمير ملاس نيشكر تيمارشده با استفاده از سلول هاي تثبيت يافته آسپرژيلوس نايجر
127
توليد سيليكا آئروژل از سرباره سيليكو منگنز
128
توليد سيم فولادي patent شده با استحكام كششي بالا
129
توليد شبكه بي سازمان
130
توليد شبكه بي‌سازمان ناهمسانگرد در دو بعد و بررسي كاربرد آن در حل خطوط جريان براي شبيه‌سازي ميدان‌هاي نفتي
131
توليد شبكه درشت با استفاده از روش هاي UP-SCALING موجود
132
توليد شبكه سه بعدي براي هندسه دلخواه
133
توليد شبكه سه بعدي كارتزين بي سازمان
134
توليد شبكه كارتزين تطبيقي براي يك ميدان با مرز متحرك
135
توليد شبكه كارتزين سازگارشونده با سلول هاي منظم در لايه مرزي براي حل جريان هاي لزج دوبعدي
136
توليد شبه پتانسيل بهينه و بكارگيري آن در بلور NAH
137
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت پكت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم زنبورها ببلببلل
138
توليد شتابنگاشت مصنوعي با استفاده از تبديل ويولت شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم كلوني مورچه هاي
139
توليد شتابنگاشت مصنوعي سازگار با طيف طرح ساختگاه با استفاده از شبكه هاي نروفازي و تبديل ويولت پكت
140
توليد شتابنگاشت مصنوعي نزديك گسل با استفاده از تجزيه پيوسته موجك
141
توليد شتابنگاشت هاي مصنوعي سازگار (منطبق) با طيف خطر يكسان بر اساس الگوريتم پرندگان و شبكه عصبي مصنوعي
142
توليد شمش سرب از كنسانتره سرب كارخانه سرب-روي باما
143
توليد شيميايي اسيد لينولينك مزدوج (CLA) و استفاده آن در فرمولاسيون مارگارين
144
توليد صمغ زانتان از چوب سرو و نارون توسط پيش قراوري با اسيد فسفريك
145
توليد صمغ زانتان از كاه برنج با استفاده از پيش فرآوري قليايي
146
توليد صمغ زانتان از ميكروارگانيسم زانتوموناس كمپستريس با استفاده از شيره خرماي ضايعاتي در يك بيوراكتور آزمايشگاهي
147
توليد صمغ زانتان با استفاده از نشاسته‌ي ميوه‌ي درخت بلوط
148
توليد صنعتي ليتوپن
149
توليد طرح هايي به منظور افزايش ميزان پنهان شدگي اشياء در صحنه هاي بازي هاي كامپيوتري
150
توليد طرحهاي چاپي پارچه با كاهش رنگ و در نظر گرفتن تأثير بافتار
151
توليد غده بذري سيب زميني در شرايط آئرو پونيك با استفاده از تغذيه آلي
152
توليد غربال هاي مولكولي
153
توليد غشاءهاي نانوكامپوزيتي پلي سديم اكريلات جهت تصفيه پساب
154
توليد غشاءهاي نانوليفي از كوپليمر اكريليكي و پلي آميدي و بررسي عملكرد آن ها در حذف رنگزا از پساب نساجي
155
توليد غشاهاي نانوليفي الكتروريسي شده با قابليت كاربرد در تصفيه آب
156
توليد غشاي مركب لايه نازك پلي آميد و بررسي شرايط تهيه غشاء بر ميزان شار و نمكزدايي
157
توليد فتوكاتاليسـتي، الكتروشيميايي و فوتوالكتروشيميايي آب اكسيژنه با استفاده از نانولوله هاي تيتانيوم دي اكسيد تهيه شده با روش آندايزينگ الكتروشيميايي يك مرحله اي تيتانيوم
158
توليد فرآورده پروبيوتيك براي كنترل و پيشگيري پوسيدگي‌دندان
159
توليد فراورده‌هاي زيستي با ارزش افزوده به روش تخميري با استفاده از لجن مازاد حاصل از تصفيه فاضلاب به عنوان سوبسترا
160
توليد فركانسهاي راديويي از روي هارمونيكهاي يك اسيلاتور كريستالي
161
توليد فرم فلزي پايه منيزيمي به روش ريخته گري و بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي كيفي آن
162
توليد فرم نوتركيب برازئين به عنوان يك شيرين كننده پروتئيني در باكتري اشرشياكولاي
163
توليد فرمان ها بلا درنگ در ماشين هاي CNC بر اساس منحني هاي پارامتريك NURBS
164
توليد فروتيتانيوم از طريق احياء ايلمنايت به روش فعالسازي مكانيكي
165
توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
166
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
167
توليد فريت بيسموت به روش احتراق محلولي
168
توليد فلزات متخلخل (فومهاي فلزي)
169
توليد فليملت پايا و تشكيل كتابخانه فليملت بر مبناي متغيرهاي ورودي متعدد
170
توليد فنل و استون
171
توليد فورفورال با استفاده از ژوست سبز پسته و استخراج شناسايي و اندازه گيري ان
172
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه بوسيله فرايند استحاله برگشت مارتنزيتي
173
توليد فولاد TWIP فوق ريزدانه/نانوساختار به روش اتصال نورد تجمعي
174
توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن با روش آلياژ سازي مكانيكي
175
توليد فولادهاي زنگ نزن Crofer به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي خواص آنها به منظور استفاده در اينتر كانكت هاي پيل سوختي اكسيد جامد
176
توليد فوم سلول باز نيكلي و اندازه‌گيري سطح ويژه آن به منظور تعيين كارايي گرمايي
177
توليد فوم فلزي آلومينيومي به روش نورد انباشتي ﴿ARB﴾
178
توليد فوم فلزي سلول باز به روش پوشش دهي مس روي پلي اورتان
179
توليد فوم كربني و اندازه گيري مشخصات فوم حاصله و بررسي تأثير پارامترهاي فرآيندي روي ريزساختار و خواص مكانيكي فوم كربني
180
توليد فوم هاي پلي يورتان سخت با استفاده از پلي ال بدست آمده از بازيافت ضايعات pet
181
توليد فيلتر برنزي ‎Cu_Sn10 ‏به روش متالورژي پودر
182
توليد فيلم كامپوزيتي پلي پروپيلن-نانوكلي و بررسي خواص آن
183
توليد فيلم هاي پروتئيني حاوي نانو ذرات كيتوزان به منظور پوشش دهي و بررسي خواص فيزيكي آن
184
توليد فيلم‌هاي نانو متخلخل پلي‌پروپيلن مورداستفاده در باتري‌هاي ليتيم يون به‌عنوان غشاء جداكننده الكترودها
185
توليد فيلمهاي نانوكامپوزيت پليمري از طريق چيدمان نزديك به هم ذرات و آغشته سازي آنها
186
توليد قالب هاي فولادي لوله ريزي به روش ريخته گري گريز از مركز
187
توليد قرصهاي توريم اورانيوم به روش اشباع سازي
188
توليد قطعات آلومينيومي با فرآيند ساخت افزايشي مبتني بر سيم و قوس ) WAAM )
189
توليد قطعات اسفنج فلزي
190
توليد قطعات بروش متالوژري پودر( برش -فيلتر)
191
توليد قطعات دقيق ريخته گري در قالبهاي فلزي
192
توليد كاتاليزوري افزودني هاي اكسيژن دار سوختي با استفاده از اتانول فوق بحراني و اتصال مستقيم دستگاه كروماتوگرافي فوق بحراني با ستون پر شده به آشكار ساز طيف سنج تحرك يوني كروناي پيوسته
193
توليد كاتاليست نيكل/ليگاندهاي دي ايمين به همراه نانو لوله هاي كربن جهت پليمريزاسيون اتيلن در فرايندهاي اسلاري
194
توليد كاربيد تنگستن با استفاده از اكسيد آن به روش مكانوشيميايي
195
توليد كاربيد سيليسيم از سبوس برنج با استفاده از ماكروويو
196
توليد كاربيد سيليسيم و كامپوزيت آلومينيم - كاربيد سيليسيم به روش سنتز احتراقي
197
توليد كاغذ از سنگ آهك
198
توليد كالوس از گونه بومي Onosma ايران و بررسي عوامل فيزيكي و شيميايي مËثر بر رشد كالوس
199
توليد كامپوزيت (MMC) زمينه AZ91 تقويت شده با ذرات AL203 به روش Vortex و بررسي تاثير سيكل عملياتي حرارتي T4 و T6 بر سختي و ريز ساختار
200
توليد كامپوزيت A1356-Fe توسط كاشت ذرات آهن در مدل فومي
201
توليد كامپوزيت AI-TIC
202
توليد كامپوزيت AL- AL2O3 به روش اكسيداسيون سطحي پودر آلومينيوم
203
توليد كامپوزيت Al/SiC به روش Pressureless Infiltration و بررسي اثر منيزيم بر خواص و تركيبات تشكيل شده در فصل مشترك
204
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
205
توليد كامپوزيت Al-TiC به روش سنتز احتراقي
206
توليد كامپوزيت CuNb3Sn با استفاده ازفرايند نورد تجمعي
207
توليد كامپوزيت Fe3Al/TiC به روش سنتز احتراقي
208
توليد كامپوزيت Ni-(Ti,W)C به روش سنتز احتراقي
209
توليد كامپوزيت Ti3SiC2-TiC به روش زينتر بدون فشار و بررسي خواص بدست‌آمده از آن
210
توليد كامپوزيت TiAl/Al2O3توسط سنتز احتراقي مخلوط پودري Al-TiO2با گرمادهي مايكروويو
211
توليد كامپوزيت Ti-TiB-TiB2 به روش SHS و اعمال آن بر زيرلايه Ti6Al4V به روش الكترواسپارك و مشخصه يابي پوشش ايجاد شده
212
توليد كامپوزيت za27 تقويت شده با ذرات سراميكي SIC و A1203 به روش ريخته گري گردابي
213
توليد كامپوزيت آلومينيوم - آلوميناي ذره اي به روش درجا و ارزيابي خواص آن
214
توليد كامپوزيت آلومينيوم - گرافيت به روش ريخته گري ماسه ‍Co2
215
توليد كامپوزيت آلياژ AZ91 با ذرات SIC
216
توليد كامپوزيت الياف شيشه - پولي اتيلن تترافتالات به كمك سامانه تزريق آّب
217
توليد كامپوزيت پايه آلومينايد آهن با استفاده از پودر هماتيت و براده آلياژ آلومينيوم 6061 به روش آلياژسازي مكانيك كارشناسي
218
توليد كامپوزيت پلي استر – چوب و بررسي خواص و مقدار بهينه پركننده به كار رفته در آن
219
توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي
220
توليد كامپوزيت زمينه آلومينيومي با استفده از تزريق مذاب درون فوم هاي سراميكي پيش ساخته
221
توليد كامپوزيت زمينه منيزيمي با استفاده از روش ريخته گري نفوذي فشاري به فوم سراميكي
222
توليد كامپوزيت كاربيد مضاعف Ti ،Cr﴿ C-Ni﴾به روش سنتز احتراقي
223
توليد كامپوزيت گرافين/نانو لوله هاي كربني/اكسيد منگنز و استفاده از آن در ساخت الكترود ابر خازن ها
224
توليد كامپوزيت منسوج/ نانوالياف كربن و بررسي خواص آن
225
توليد كامپوزيت نانو لوله‌هاي‌كربني باز (آنزيپ) شده/پلي‌آنيلين و استفاده از آن به عنوان ماده مورد استفاده در ساخت ابرخازن‌ها
226
توليد كامپوزيت هاي بيو-نانومغناطيس به منظور جذب كروم شش ظرفيتي از پساب هاي معدني
227
توليد كامپوزيت هاي نانو ساختار آلومينيوم- نانو لوله هاي كربني به روش نورد تجمعي پيوندي ( ARB)
228
توليد كامپوزيت هاي ورتي مس آلومينيوم از طريق ريخته گري دو فلزي
229
توليد كامپوزيت هيبريدي Al/Cu به روش نورد تجمعي
230
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
231
توليد كامپوزيتهاي Al/SiC-TiB2 به روش ريخته گري گردابي و بررسي خواص سايشي آنها
232
توليد كامپوزيتهاي Al5052/TiB2p و بررسي خواص سايشي و ريز ساختار آن
233
توليد كبالت و اكسيد هاي كبالت با روش احتراق محلولي
234
توليد كد كحافظ براي محافظت نرم افزار از خود در برابر حملات
235
توليد كدCRC با زبان VHDL
236
توليد كربن فعال از باگاس
237
توليد كربن فعال از پوست تخمه آفتابگردن
238
توليد كربن فعال از ضايعات پليمري﴿ نظير PET﴾ به روش حرارتي
239
توليد كربن فعال از ضايعات گياهي
240
توليد كربن فعال از ضايعات لاستيكي نظير تاير به روش شيميايي
241
توليد كربن فعال از هسته زيتون به روش شيميايي
242
توليد كربن فعال با استفاده از ضايعات زيست توده
243
توليد كربن فعال پايه زغال سنگ، منطقه (سبزك كرخ- استان هرات- افغانستان) و بهينه سازي مشخصات سطحي آن جهت جذب رنگدانه ها
244
توليد كربن هاي فعال گوگردي جهت حذف تركيبات جيوه از آب و پساب هاي صنعتي
245
توليد كروميم ترفتالات متخلخل، MIL-101(Cr) در يك واحد پيشتاز كوچك با راكتور مايكروويو و بررسي پارامترهاي مؤثر
246
توليد كليد با سيگنال آشوب در كانال هاي غيرهم پاسخ MIMO
247
توليد كليد رمز از بيومتريك چهره
248
توليد كليد رمزبيومتريك چهره Facial Cryptographic key generation
249
توليد كليد عمومي در سيستم رمزنگاري نامتقارن با استفاده از گروه هاي متناهي غير آبلي
250
توليد كنسانتره (سيب ، انار ، انگور )
251
توليد كنندگان و مصرف كنندگان نسوز در ايران
252
توليد كواركونيوم هاي سنگين در LHC
253
توليد كوپليمرهاي پلي هيدروكسي آلكانوات همراه با نانوذرات با استفاده از باكتري هاي جدا شده محلي
254
توليد كود بيوكمپوست از ضايعات گياهي با استفاده از روش بيولوژيك
255
توليد كود مايع آلي از لجن فاضلاب شهري و كمپوست
256
توليد كود مايع و زغال زيستي از لجن بيولوژيك تصفيه خانه فاضلاب شهري و اثر آنها بر رشد گياه ذرت
257
توليد كوكيل فولادي به روش گريز از مركز
258
توليد كونژوگه پروژسترون با آلبومين گاوي به منظور توليد و تخصيص آنتي بادي ضد پروژسترون از زرده تخم مرغ , conjugation of progesterone to bovine albumin in order to produce and purify of anti- progesterone antibody form egg yolk
259
توليد كيتوزان بروش بيولوژيكي
260
توليد كيك غني شده با فيبرهاي سيب و سيب زميني و ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن
261
توليد گاز از كاه برنج به روش خشك و بررسي اثر پارامترهاي موثر
262
توليد گاز سنتز با استفاده از سيستم احتراق Hi TAC ازگازطبيعي
263
توليد گراف هاي قابل اعتماد مبتني بر يادگيري اتوماتا در شبكه هاي اجتماعي برخط
264
توليد گراف هاي متناظر با فولرن ها
265
توليد گراف هاي مكعبي و پيش گراف هاي مكعبي
266
توليد گرافن در محيط آرگون مايع و بررسي خواص آن
267
توليد گرانول از پت بازيافتي
268
توليد گروههاي متناهي به وسيله زير گروههاي ماكسيمال از زير گروههاي ماكسيمال
269
توليد گسسته انرژي هاي تجديدپذير (باد) به روشFAHP با كمك نرم افزارArc GIS
270
توليد گل رز شاخه بريده هلندي
271
توليد گلاسه كننده هاي چند تايي متخصص راف از داده هاي جرياني
272
توليد گلوكز آمين هيدروكلريد با استفاده از قارچ هاي زايگومايست
273
توليد گياهان هاپلوئيد خيار با استفاده از روش هاي نرزايي و ماده زايي
274
توليد لاستيك اسيد توسط باكتري لاكتو باسيلوس پلانتاروم بر روي محيط كشت بر پايه شيره خرماي ضايعاتي
275
توليد لاكتوز از آب پنير با تاكيد بر فرآيندهاي مقدماتي و كريستاليزاسيون لاكتوز
276
توليد لاكتيك اسيد ميكروبي توسط قارچ رايزوپوس اوريزا تثبيت يافته بر لوفا در بيوراكتور هواراند با لوله مشبك داخلي
277
توليد لايه پلي استر براي پشتيبان غشاء به روش تر لايه گذاري
278
توليد لايه چسب از نانو الياف سلولز ميكروبي با ويژگي هاي چندگانه
279
توليد لايه سوزن زني شده از مخلوط الياف استبرق و پلي پروپيلن و بررسي خصوصيات آن
280
توليد لايه متخلخل نانو ليفي پلي آميد و بررسي اثر تخلخل و ضخامت لايه روي ميزان جذب امواج صوتي
281
توليد لايه نازك ZNO از اسپري محلول SPIN COATING
282
توليد لايه نازك نانو كامپوزيتي نشاسته-خاك رس با خواص ضد ميكروبي و چاپ پذيري بهبوديافته در اكسترودر دوپيچه
283
توليد لايه نانوالياف پلي استر و پلي استر/ كتيرا همراه با گياهان دارويي و تاثير سنتز در محل نانو ذرات سلنيوم روي آن
284
توليد لايه هاي الكتروريسي‌شده α-Fe2O3 به عنوان فتوآند
285
توليد لايه هاي بي بافت از مخلوط نانوالياف PVA/PA به كمك الكتروريسي چند جته و بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي آنها
286
توليد لايه هاي نازك فوتوولتائيك آلي از مواد مختلف و بهينه سازي آنها
287
توليد لايه هاي نانو كامپوزيت نشاسته/خاك رس با استفاده از اكسترودر دو مارپيچ براي كاربرد در صنايع بسته بندي
288
توليد لايه ي بي بافت پيزو الكتريك با قابليت تبديل انرژي ناشي از وزش هوا به انرژي الكتريكي
289
توليد لايه‌هاي متخلخل از پلي‌يورتان‌ حافظه شكلي و بررسي تنفس‌پذيري هوشمند آن
290
توليد لايي ضد آب با كمك نانو الياف پلي اورتان/ نايلون
291
توليد لوله جدار نازك منيزمي با استفاده از فرايند فلوفرمينگ داغ
292
توليد لوله ريزدانه و فوق ريزدانه آلومينيومي به كمك تغيير شكل پلاستيك شديد
293
توليد لوله هاي سه لايه يو پي وي سي
294
توليد لوله هاي نانوليفي پلي كاپرولاكتون (PCL) و بررسي ويژگي هاي مكانيكي آن
295
توليد لوله‌هاي جدار نازك ريزساختار از طريق فرآيند هيدروايكپ
296
توليد ليپوسام حاوي نمك آهن، تعيين مشخصه هاي فيزيكي و شيميايي، مطالعه سينتيك آزادسازي
297
توليد ليپيد فراسودمند حاوي اسيد لينولئيك و لينولنيك مزدوج و ارزيابي اثرات سلامتي آن در موش آزمايشگاهي
298
توليد ماءالعشير پروبيوتيك با استفاده از سويه لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC1896
299
توليد ماتريس كاربر-محصول بر اساس نظركاوي فارسي براي سيستم‌هاي توصيه‌گر مبتني بر مشاركت
300
توليد ماده موثره‌ي دارويي لنسوپرازول باصرفه اقتصادي و قابليت استفاده آسان و راحت در صنعت داروسازي
301
توليد ماست سينبيوتيك با استفاده از پلي ساكاريد استخراج شده از مغز بلوط و لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896
302
توليد ماست همزده فراسودمند حاوي فايكوسيانين، بررسي عمر ماندگاري و اثرات ضدچاقي آن روي چاقي به صورت درون تني
303
توليد ماكروليف نانولوله هاي كربن با استفاده از روش انباشت بخار شيميايي با كاتاليزور معلق و بررسي عوامل توليد بر روي ساختار و خواص مكانيكي
304
توليد متانول از گاز طبيعي )LTG(
305
توليد مجموعه ويژگي هاي مناسب براي سيستم هاي شناسايي حملات مبتني بر پروتكل سيگنالينگ XMPP
306
توليد محتواي آموزشي در حوزه اندرويد
307
توليد محتواي الكترونيكي
308
توليد محتواي الكترونيكي نسل هاي موبايل
309
توليد محصولات ارزشمند زيستي و استفاده از گليسرول حاصل از فرايند توليد پودر چربي
310
توليد محصولات با ارزش افزوده از لجن فاضلاب شهري
311
توليد محصولات تخميري از باگاس نيشكر ﴿زايليتول﴾
312
توليد محصولات تخميري از چوب سپيدار تبريزي
313
توليد مدل رقومي سطح با استفاده از تصاوير ماهواره GeoEye-1
314
توليد مدل عددي براي معادلات آب كم عمق با در نظر گرفتن بستر متحرك
315
توليد مراحل متعادل به صورت پويا براي بازي‌هاي رايانه‌اي سكويي با استفاده از شبكه‌هاي مولد رقابتي عميق
316
توليد مستقيم بيوديزل از دانه روغني كرچك با استفاده از كاتاليست هاي ناهمگن بازي
317
توليد مستقيم پودر كاربيد تنگستن نانو ساختاراز اكسيد تنگستن به روش آلياژ سازي مكانيكي و سنتز احتراقي
318
توليد مستقيم سرب
319
توليد مستقيم متانول از متان
320
توليد مسير بر اساسTrajectory Plan توسط روبات Moto Man SV3X
321
توليد مسير بلادرنگ براي خودرو خودگردان در محيط هاي ديناميكي
322
توليد مش المان محدود در رويه هاي سه بعدي حاوي ترك هاي پيشرونده در شرايط مودهاي مختلط
323
توليد مطالعه و بررسي خواص الياف ضد ميكروب اكريليك
324
توليد معادلات حركت بدن انسان با توجه به سطوح مفصلي
325
توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني
326
توليد ملي در زمان پهلوي دوم
327
توليد منبع غني از پپتيدهاي عاري از فنيل آلانين با استفاده از هيدروليز آنزيمي آب پنير براي بيماران فنيل كتونوري
328
توليد منحني هاي مناسب براي راه رفتن روبات در جهت هاي مختلف
329
توليد منسوج بي بافت به روش تر لايه گذاري با هدف كاربرد در جداكننده ي باتري
330
توليد منسوجات سه لايه‌ي تاري پودي گرمازاي هوشمند و بررسي تاثير ساختار پارچه و نوع المنت بر رفتار حرارتي
331
توليد مواد با ارزش افزوده از لجن خروجي از هاضم بي هوازي فرآيند تصفيه ي فاضلاب
332
توليد مواد با ارزش شيميايي با استفاده از كاتاليست هاي نانو ساختار
333
توليد مواد با ساختار نانو از طريق فرآيند تغيير شغل پلاستيكي شديد همراه با الترا سونيك
334
توليد مواد درسي بر مبناي داستان تصويري و مقايسه آن با مواد درسي سنتي براي دانش آموزان دوره راهنمايي
335
توليد مواد نانو ساختار با محدوديت شكل پذيري توسط ECAP فرايند
336
توليد موج سينوسي 3 فاز با استفاده از ميكروكنترلر AVR
337
توليد موج سينوسي با خلوص بالا جهت كاربردهاي اديومتري به كمك ميكروكنترلر 8051
338
توليد موكت نمدي از الياف پشم و .P.P
339
توليد ميكربي صمغ زانتان با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا
340
توليد ميكروبي استن و بوتانل با استفاده از نشاسته به عنوان سوبسترا
341
توليد ميكروبي الكل اتيليك از عصاره ساقه هاي سو رگم شيرين و مقايسه آن با ملاس چغندر
342
توليد ميكروبي نانوذرات اكسيد منگنز، نقره، پالاديم، طلا و نانوذرات دوفلزي پالاديم-طلا
343
توليد ميكروبي نانوذرات سيليس و ايلمنيت و كاربرد آن درصنعت نفت و پزشكي
344
توليد ميكروحباب
345
توليد ميكروكپسول هاي حاوي روغن بزرك با پوسته PMMA و با سطح عامل دار شده با هگزامتيلن دي آمين براي كاربرد در پوشش هاي خود ترميم-شونده بر پايه اپوكسي
346
توليد ميله هاي منيزيمي به كمك فرآيند نورد شكلي
347
توليد ناب
348
توليد نان بدون گلوتن با استفاده از مخلوط آردهاي ارزن و ذرت و اثر آنزيم ترانس گلوتاميناز براي بهبود كيفيت آن
349
توليد نان بدون گلوتن فراسودمند با استفاده از آرد ذرت ، برنج و دانه كينوا ﴿Quinoa﴾ و ارزيابي خواص ارگانوليپتيكي آن
350
توليد نان چاودم (تريتيكاله) با استفاده از خميرترش چاودم
351
توليد نان فراسودمند با استفاده ار ريز پوشينه هاي ويتامين D3
352
توليد نان كامل از نظر تغذيه اي با استفاده از تركيبات مغذي فراسودمند
353
توليد نانو الياف از محلول هاي پليمري به روش الكتروريسي
354
توليد نانو الياف به روش هسته – پوسته از پليمرهاي زئين – كتيرا براي انكپسولاسيون عصاره زعفران
355
توليد نانو الياف پلي اكريلو نيتريل حاوي نانولوله هاي كربني به روش الكتروريسي و بررسي ساختار آن
356
توليد نانو الياف پلي اكريلونيتريل حاوي نانو ذرات بوهمايت جهت حذف آلاينده هاي ميكروبي و فلزات سنگين
357
توليد نانو الياف پليمري كربوهيدراتي با استفاده از نانو ذرات الاستومري و بررسي خواص كششي آن
358
توليد نانو الياف پوسته مغزي كيتوسان / PCL حاوي دارو
359
توليد نانو الياف توسط الكتروريسي
360
توليد نانو الياف سيليكا به روش الكتروريسي سل ژل همزمان با سنتز نانو ذرات نقره و تهيه و بررسي نخ حاصل از آن
361
توليد نانو الياف ضد ميكروب نايلون 66 با استفاده از رنگينه ضد ميكروب راكتيو
362
توليد نانو الياف كامپوزيتي از محلول هاي پليمر مختلف و بررسي خواص آنها
363
توليد نانو الياف كامپوزيتي پلي (وينيليدين فلورايد)/ نانو بلور سلولز (PVDF/CNC) به روش الكتروريسي و بررسي پلي مورفيسم آن
364
توليد نانو الياف متخلخل از نانو الياف كامپوزيتي حاوي نانو ذرات
365
توليد نانو الياف نانو كامپوزيتي زيست فعال تقويت‌شده با HTCC / نانورس و بررسي زيست سازگاري آن
366
توليد نانو بستر (داربست) از كفيران و بررسي خواص مولكولي و ساختاري آن به منظور تهيه داربست سلولي
367
توليد نانو بنتونيت و بررسي جذب نيكل از پساب توسط آن
368
توليد نانو بيو امولسيفاير
369
توليد نانو پودر آلومينيم و كاربرد آن به عنوان ماده الكترو فعال آندي در باتري آلومينيم - هوا
370
توليد نانو پودر آميلوز، آميلوپكتين و نشاسته با استفاده از روش الكترو اسپري
371
توليد نانو پودر از پروتئين بازيابي شده پر
372
توليد نانو پودر دي اكسيد تينانيوم به روش مكانوشيميايي
373
توليد نانو پودر فيبروئين با استفاده از روش الكترواسپري
374
توليد نانو پودر كتيرا با استفاده از روش الكترواسپري
375
توليد نانو پودر كراتين پشم با استفاده از روش الكترواسپري
376
توليد نانو توده هاي پروتئين آب پنير و استفاده از آن ها در پايدارسازي امولسيون هاي روغن در آب
377
توليد نانو جاذب طبيعي از ساقه گندم و كاربرد آن براي حذف يون هاي فلزات سنگين از آب
378
توليد نانو ذرات TiO2 از افشره ايلمنيت و بررسي فعاليت كاتاليزگري نوري
379
توليد نانو ذرات آلياژي مغناطيسي به روش احياي شيميايي در محيط آبي
380
توليد نانو ذرات آهن، روي و مس توسط بيوفيلم ميكروبي و كشت خالص
381
توليد نانو ذرات با مورفولوژي مهسا ﴿Moon-like)
382
توليد نانو ذرات تركيبي با ميكرو پلاسما جهت كاربرد در سلول‌هاي خورشيدي
383
توليد نانو ذرات تنگستن به روش ميكروامولسيون
384
توليد نانو ذرات رساناي پلي پيرول به روش الكترواسپري
385
توليد نانو ذرات سراميكي سريم اكسيد با استفاده از روش الكترواسپري
386
توليد نانو ذرات طلا و نقره و ساختار هسته- پوسته ي نقره- سيليكا به روش يك مرحله اي كندگي ليزري
387
توليد نانو ذرات فلزي به روش قوس الكتريكي در محلول و بررسي خواص اپتيكي ان ها
388
توليد نانو ذرات كربن فعال
389
توليد نانو ذرات مزو متخلخل سيليكا با استفاده از پودر ميكروسيليكا
390
توليد نانو ذرات نيكل با استفاده از فرايند مكانو شيميايي و كنترل اندازه ذرات با استفاده از عوامل تركيب
391
توليد نانو ذرات هاليدي عناصر واسطه گروه هشتم و بررسي خواص فركتالي تصاويرSEM آنها
392
توليد نانو ذره هاي اكسيد مس (CuO) با روش سل - ژل و بررسي عوامل موثر بر اندازه ذرات
393
توليد نانو ساختار هاي كامپوزيتي جاذب هيدروژن حاوي تركيبات هيدريد فلزي و بررسي ظرفيت ذخيره سازي هيدروژن آن ها
394
توليد نانو ساختارهاي ابر آب گريز جهت پوشش دهي پارچه هاي مختلف براي جداسازي آب و روغن
395
توليد نانو ساختارهاي اكسيد اهن به روش ماكروويو و بررسي عامل دما و توان بر ساختار كرستالها
396
توليد نانو ساختارهاي پيشرفته مزومتخلخل دي اكسيد تيتانيوم از كنسانتره ايلمنيت
397
توليد نانو كامپوزيت AL2O3/MO به روش آلياژ سازي مكانيكي و مشخصه يابي آن
398
توليد نانو كامپوزيت NiAl AI2O3 با روش آلياژسازي مكانيكي
399
توليد نانو كامپوزيت پلي (متيل متاكريلات/خاك رس) به روش پليمريزاسيون RAFT (پليمريزاسيون انتقال زنجير بر گشت پذير افزايشي- تجزيه اي)
400
توليد نانو كامپوزيت ريختگي A356-SiO2 با استفاده از نانو كامپوزيت توليد شده به روش نورد تجمعي
401
توليد نانو كامپوزيت زمينه بين فلزي NiTi-AL2O3 با روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص آن
402
توليد نانو كامپوزيت سطحي آلومينيوم 5083 با تقويت كننده پايه گرافن به روش فرآوري اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص آن
403
توليد نانو كامپوزيت هاي پلي متيل متاكريليت مونت موريلونيتي به كمك روش سل-ژل
404
توليد نانو كامپوزيت هاي سطحي به روش اصطكاكي اغتشاشي
405
توليد نانو كريستال كيتين از پوست ميگو و استفاده از آن براي پايداري امولسيون
406
توليد نانو كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت با استفاده از منابع مختلف طبيعي و مصنوعي و ارزيابي و مقايسه ي خواص فيزيكي - شيميايي، زيست فعالي و زيست سازگاري آن ها
407
توليد نانو كود آلي به روش آسياب گلوله اي و بررسي اثرات آن بر رشد و نمو گياه گوجه فرنگي
408
توليد نانو لايه هاي هيبريدي با قابليت جداسازي ذرات آب از نفت
409
توليد نانو واير مس-قلع به روش رسوب دهي الكتروشيميايي
410
توليد نانوالياف بر پايه پلي كاپرولاكتان تقويت شده با نانوكريستال هاي سلولزي استخراج شده و ارزيابي رهايش دارو با خواص ضد ميكروبي
411
توليد نانوالياف بر پايه نشاسته به منظور كاربرد در سيستم هاي رهايش دارو
412
توليد نانوالياف برپايه پروتئين آفتابگردان به منظور انكپسوله كردن ويتامين D
413
توليد نانوالياف به روش هم محور و تعيين خصوصيات ظاهري آنها
414
توليد نانوالياف پايه كيتوزان به روش الكتروريسي بدون نازل و استفاده از آن در تهيه فيلم خوراكي
415
توليد نانوالياف پلي آكريلونيتريل حاوي نانوذره كربن فعال با روش الكتروريسي به عنوان نانو فيلتر براي حذف آلاينده¬هاي SO2، CO2 و CH4 از هوا
416
توليد نانوالياف پلي وينيل الكل طي فرآيند الكتروريسي و كاربرد آن
417
توليد نانوالياف پلي وينيل الكل/آمفوتريسين B جهت درمان بيماري سالك
418
توليد نانوالياف تغيير فاز دهنده‌ي PAN/PEG حاوي نانوذرات و بررسي موفولوژي و رفتار حرارتي آنها
419
توليد نانوالياف مغناطيسي
420
توليد نانوالياف نانوكامپوزيت پلي‌آكريلونيتريل و نانولوله‌هاي‌ كربني و مطالعه‌ي پارامترهاي فرآيندي و هدايتي
421
توليد نانوالياف نانوكامپوزيت پلي(وينيل پيروليدون) حاوي مواد نانوساختار و مطالعه خواص انعكاس و جذب امواج الكترومغناطيس آن ها
422
توليد نانوامولسيون روغن هسته انار با پايداري حرارتي و اكسيداتيو بالا و استفاده از آن در غني‌سازي آب انار
423
توليد نانوبادي عليه ويروس پاپيلوماي انساني با روش نمايان سازي فازي و تعيين خصوصيات آن
424
توليد نانوبلور آلياژي با حرارت دهي آلياژ آمورف ((Fe40-Ni40)Si11,B7,Mo2
425
توليد نانوبلور سلولز از تفاله گوجه فرنگي و كاربرد آن در پايداري امولسيون پيكرينگ
426
توليد نانوبيوفيلتر ميكروبي براي حذف نيترات از آب
427
توليد نانوپودر به كمك پلاسما
428
توليد نانوپودرهاي آلياژي مغناطيسي پايه موليبدن-كبالت به روش رسوب هم زمان نمك هاي فلزي و احيا با هيدروژن
429
توليد نانوذرات آلياژ برنج با روش ماده برداري ليزر پالسي در آب ديونيزه و بررسي اثر ميدان الكتريكي DCبر روي نانوذرات و آهنگ ماده برداري
430
توليد نانوذرات اكسيد مس به روش افزون فلوتاسيون براي كاهش ضريب نيروي مقاوم
431
توليد نانوذرات اكسيدتيتانيوم و استفاده از آن در ساخت غشاء پليمري بوسيله كرونا
432
توليد نانوذرات بوسيله تابش‌دهي فلز قلع در محيط اتانول با ليزر نانوثانيه و تاثير ميدان الكتريكي خارجي بر مشخصات آن‌ها
433
توليد نانوذرات تك سايز نيمرساناي سولفيد كادميم آلائيده با نقره و بررسي كاربردهاي آن
434
توليد نانوذرات تيتانيم كاربيد به دو روش انفجار الكتريكي سيم و تخليه قوس الكتريكي
435
توليد نانوذرات روي و اكسيد روي به روش چگالش بخار تعليق الكترومغناطيسي و مشخصه يابي آن
436
توليد نانوذرات سلولزي به روش الكترواسپري جهت افزايش جذب رطوبت پارچه پلي استري
437
توليد نانوذرات طلا به روش قوس الكتريكي در محلول و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
438
توليد نانوذرات مغناطيسي پوشش‌دار شده با پلي (N- ايزو پروپيل اكريلاميد) و بررسي امكان رهايش كنترل‌شده دارو
439
توليد نانوذرات نانو متخلخل تيتانيوم دي اكسيد (آناتاز) از كنسانتره ايلمنيت و كاهش ميزان آهن موجود در ساختار
440
توليد نانوذرات نقره در سيستم پيوسته ميكروسيالي به روش كاهش شيميايي
441
توليد نانوذرات نقره، تيتانيوم و آلومينيوم با روش كندوسوز ليزري در محيط مايع و مطالعه عوامل موثر بر اندازه آنها
442
توليد نانوذرات نيكل موليبدن
443
توليد نانوذرات هيبريدي مس و طلا با روش سايش ليزري و بررسي فعاليت ضدباكتري و ضدسرطاني آنها؛ كاربرد نانوكامپوزيت مگنتيت– طلا در شناسايي و جمع آوري سلول هاي سرطاني HL-60
444
توليد نانوذرات و لايه هاي نازك و ضخيم فريت هاي شش گوشه ناهمسانگرد و بررسي كاربرد آنها در ساخت چرخاننده هاي كهموج
445
توليد نانوذره مس به روش الكترولس
446
توليد نانورس با استفاده از تكنيك هاي كانه آرايي و خالص سازي فيزيكي و شيميايي
447
توليد نانورسوب ديناميكي در فولاد IF
448
توليد نانوسيليس از سرباره فرآيند ريخته‌گري
449
توليد نانوفيتوزوم‌هاي عصاره خانواده Zizyphus (سدر) به روش نانوامولسيون سازي
450
توليد نانوكامپوزيت سطحي توسط فرآيند اصطكاك اغتشاشي به كمك ارتعاشات التراسونيك و مطالعه قابليت ماشينكاري آن
451
توليد نانوكامپوزيت هاي زيركونيوم/نانولوله هاي كربني جهت كاربرد در كاشتني هاي ارتوپدي
452
توليد نانوكامپوزيت هاي لايه اي سطحيAl-SiC از طريقFSP و بررسي خواص مكانيكي آن
453
توليد نانوكامپوزيت هاي مقاوم در برابر اشتغال و حرارت بر پايه كوپليمراتيلن وينيل استات ﴿EVA)
454
توليد نانولوله هاي كربني با استفاده از بسترهاي طبيعي و سنتزي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
455
توليد نانولوله هاي كربني به روش تجزيه حرارتي فروسن و استيلن
456
توليد نانولوله‌هاي كربني از ضايعات پليمري
457
توليد نايزين از آب پنير با استفاده از سلولهاي تثبيت يافته لاكتوكوكوس لاكتيس بر لوفا در يك بيوراكتور بستر سيال
458
توليد نخ از مخلوط الياف پنبه / پلي پروپيلن با درصدهاي مخلوط متفاوت و بررسي خواص فيزيكي نخهاي توليد شده
459
توليد نخ اكريليك حجيم در سيستم ساير و مقايسه خواص فيزيكي آن با نخ مشابه رينگ
460
توليد نخ پشمي حجيم در سيستم رينگ
461
توليد نخ پنبه اي با مغزي الاستان در سيستم ريسندگي چرخانه اي
462
توليد نخ پنبه اي با نمرات وتاب هاي مختلف دولاكني نخ هاي بدست آمده با دادن تاب هاي مختلف هنگام دولاتائي و بررسي مقايسه آنها
463
توليد نخ پنبه اي ظريف شانه شده و كارد شده
464
توليد نخ دورشته اي در سيستم ريسندگي نيمه فاستوني
465
توليد نخ فاستوني با استفاده از سيستم ريسندگي سولو (Spinning Spun - Solo) و مقايسه برخي از خواص نخ توليدي آن با نخ هاي مشابه
466
توليد نخ فانتزي در سيستم رينگ
467
توليد نخ فانتزي در ماشين رينگ مجهز به دو سيستم كشش دهنده
468
توليد نخ فيلامنتي پلي استر صنعتي به وسيله بهينه سازي عوامل فرايند كشش و مطالعه ساختار و خصوصيات فيزيكي نخ توليد شده
469
توليد نخ كش با روش رينگ و دو سماتابي و مقايسه دو نخ با هم و مقايسه منسوجات توليد شده از آنها
470
توليد نخ مغزي با استفاده از ماشين رينگ
471
توليد نخ مغزي پلي استر-ويسكوز / الاستان در سيستم ريسندگي چرخانه اي و بررسي خواص فيزيكي آن
472
توليد نخ مغزي دار مس/پنبه و بررسي اثر حفاظت الكترو مغناطيسي پارچه¬هاي حلقوي پودي توليد شده از آن
473
توليد نخ مغزي‌دار كشسان در سيستم ريسندگي DREF-3 و بررسي خواص فيزيكي مكانيكي آن
474
توليد نخ نانو ساختار پيزوالكتريك براي تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي
475
توليد نخ نانوليفي كامپوزيتي (نايلون/ پلي لاكتيك اسيد) و بررسي خواص آن
476
توليد نخ نواري اكريليك از الياف بازيافتي حاصل از تراش فرش
477
توليد نخ هاي اصطكاكي فانتزي مغزيدار و بررسي امكان كاربرد آنها در سيستم بافندگي تاري و پودي
478
توليد نخ هاي مغزي در سيستم ريسندگي سايرو
479
توليد نخهاي مغزي دار لايكرا / پنبه در سيستم ريسندگي اصطكاكي و بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي آن
480
توليد نرم افزار آموزشي كار با نرم افزار MATLAB
481
توليد نرم افزار طراحي پروانه FPP و CPP با استفاده از سري هاي وگنينگن و گان
482
توليد نرم افزار: اتوماسيون طراحي نرم افزار هاي شيئ گرا
483
توليد نرم افزاري جهت شناسايي علائم صرعEEG
484
توليد نرم افزاري مبتني بر Web-App با امكان توسعه پذيري بر روي سيستم‌هاي تشخيص و استخراج موضوع متن
485
توليد نسوزهاي دولوميتي پيوند مستقيم
486
توليد نشانگر ميكروبي دما-زمان توسط باسيلوس ها و بررسي توالي‌هاي مؤثر در پاسخ به استرس دما و گرسنگي
487
توليد نفت اوپك، توليد نفت غيراوپك و قيمت نفت
488
توليد نقاط كاراي سره مسائل چند هدفه با روش كمي سازي مجموع وزين غير خطي
489
توليد نمك و روش هاي استخراج آن
490
توليد نمونه بالك آلومينا- كاربيد تنگستن به روش سنتز احتراقي
491
توليد نمونه فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن بدون نيكل از پودر تهيه شده به روش آلياژ سازي مكانيكي و ارزيابي خواص آن
492
توليد نوتركيب ناحيه غني از سيستئين انتهاي كربوكسي متالوتيونين تيپ 1 برنج (OsMTI-1b) و بررسي قابليت اتصال آن به فلز كادميوم
493
توليد نوتركيب و خالص سازي يك نوع ال- آسپاراژيناز جديد در اشريشياكلي
494
توليد نور رنگي در فضاي داخلي بااستفاده از تكنيك هاي جديد شيشه وباالهام از ارسي ها
495
توليد نور غيركلاسيك از نقطه هاي كوانتومي
496
توليد نوشيدني امولسيوني پسته و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
497
توليد نوشيدني تخميري با استفاده از برنج قهوه اي جوانه زده غني از گابا
498
توليد نوشيدني شير - آب انگور قرمز و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
499
توليد نوشيدني شير-آب زرشك و بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و حسي آن
500
توليد نيتريد آلومينيوم نانو ساختار
501
توليد نيكل نانو كريستالي به روش الكتروپليتينگ
502
توليد نيمه ساخته از پودر فلزات به روش اكستروژن
503
توليد نيمه صنعتي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و كاربرد آن به عنوان ماده الكترو فعال آندي در باتري آهن - هوا
504
توليد نيمه صنعتي نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي و كاربرد آن به عنوان ماده الكتروفعال آندي در باتري آهن - هوا
505
توليد هادرون در واپاشي كوارك سر قطبيده در مدل هيگز دوگانه
506
توليد هارمونيك دوم پالس كوتاه ليزر در پلاسماي سرد مغناطيسي
507
توليد هارمونيك مرتبه بالا با استفاده از تقويت ميدان الكتريكي در ساختاري شامل يك آرايه از نانو ذرات ديسكي فلزي، جدا كننده¬ي عايق و فيلم فلزي
508
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان الكتريكي افزايشي در نانو ساختار هايي با عناصر پاپيوني
509
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان هاي ناهمگن در نانوذرات فلزي كروي
510
توليد هارمونيك هاي مرتبه بالا توسط اتم هيدروژن تحت تابش ليزرهاي پرقدرت
511
توليد هارمونيك‌‌ها در ليزر الكترون آزاد با استفاده از يك يا دو ويگلر
512
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان الكتريكي افزايشي در نانوساختارهايي با عناصر پاپيوني
513
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا با استفاده از ميدان‌هاي ناهمگن فضايي
514
توليد هارمونيك‌هاي مرتبه‌ي بالا در كامپوزيتي از نانوذرات بيضوي روكش‌دار و گاز نجيب
515
توليد هماهنگ دوم از ليزر تپي Nd:YAG به روش چند عبوري
516
توليد هماهنگ دوم در برهم كنش هاي ليزر- پلاسما...
517
توليد هماهنگ دوم در برهم كنش هاي ليزر- پلاسماي گرم و كوانتومي و بررسي اثرات عرضي در خود كانوني شدن پالس اصلي ليزر
518
توليد هماهنگ كنندها ي نسبيتي مرتبه بالا از پلاسماي فروچگال
519
توليد هماهنگ هاي مرتبه ي بالا با استفاده از ميدان نزديك پلاسموني در نانو ساختارهاي فلزي
520
توليد همزمان برق و حرارت بر فناوري پيل سوختي
521
توليد هندسه ي محيط متخلخل فيبري در مقياس كوچك با هدف بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر نفوذپذيري و هدايت حرارتي
522
توليد هورمون رشد انساني نوتركيب در برخي باكتري هاي پروبيوتيك
523
توليد هورمون رشد انشاني نوتركيب از سلول يوكاريوت و پروكاريوت
524
توليد هورمون رشد جهش يافته انساني نوتركيب از طريق دستكاري ژنتيكي در مولكول آن
525
توليد هورمون رشد جهش يافته انساني نوتركيب از طريق دستكاري ژنتيكي در مولكول آن
526
توليد هيدروژل از موسيلاژ شاهي براي ريز پوشينه كردن روغن ماهي و كور كومين به روش توده اي شدن مركب
527
توليد هيدروژن از تجزيه متان توسط راكتور پلاسماي سرد
528
توليد هيدروژن از طريق فرآيند فتوكاتاليستي شكافت آب با بكارگيري كاتاليستهايTiO 2بنيان
529
توليد هيدروژن با استفاده از الكتروكاتاليزگر سلولز-اتيلن دي آمين اصلاح‌شده توسط مقادير كم نانوذرات پالاديوم
530
توليد هيدروژن با استفاده از الكتروكاتاليزگر نانو آلياژ نقره - مس و استفاده از عصاره پوست پرتقال به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد كربني در محلول كلريدريك اسيد
531
توليد هيدروژن بوسيله انرژي خورشيدي
532
توليد هيدروژن زيستي از كاه برنج پيش فرآوري شده با حلال آلي و با استفاده از انتروباكترائروژنز
533
توليد هيدروژن زيستي از كاه برنج طي تخمير تاريك توسط بيوفيلم حاصل از مخلوط ميكروبي در راكتور بيوفيلمي پيوسته
534
توليد هيگز تك تايي در برخورد الكترون و پوزيتون در فضا - زمان ناجابجايي
535
توليد و ارزيابي بيولوژيك ضد سرطان هدفمند
536
توليد و ارزيابي پلي مر تجزيه پذير پلي اسيد لاكتيك از طريق شاخه دار كردن اسيد لاكتيك تخميري حاصل از پنير فراپالايش
537
توليد و ارزيابي پوشش پاشش پلاسمايي﴿APS) سد حرارتي سايش پذيرYSZ/LaPO4 مصرفي در توربين هاي گازي
538
توليد و ارزيابي حامل هاي ليپيدي نانو ساختار حاوي آستازانتين و غني سازي آبجو بدون الكل ﴿ماء الشعير﴾ با آن
539
توليد و ارزيابي خصوصيات غشاي الكتروريسي شده تعويض آنيوني براي پيل هاي سوختي مستقيم الكلي
540
توليد و ارزيابي خصوصيات فيزيكي و شيميايي كيك كم كالري حاوي موسيلاژ بزرك به عنوان جايگزين چربي
541
توليد و ارزيابي خواص پوششهاي اپتيكي به روش Sol - Gel
542
توليد و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي لبچره غله اي - ميوه اي فراسودمند و كم كالري
543
توليد و ارزيابي خواص رئولوژيكي و حسي نان تافتون حاوي دانه روغني برزك
544
توليد و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي فيلم سلولزي حاوي اسانس بهارنارنج
545
توليد و ارزيابي خواص لايه نانوليفي كيتوسان/پلي استر براي حذف فلزات سنگين از محلولهاي آبي
546
توليد و ارزيابي خواص مكانيكي فولاد Bake Hardening جهت استفاده در بدنه خودرو
547
توليد و ارزيابي خواص نانوپودر زير كونياي پايدار شده با ايتريا به روش سل-ژل جهت كاربردهاي پزشكي
548
توليد و ارزيابي خواص نخ تك فيلامنتي پلي پروپيلن حاوي رنگدانه فوتوكروميك
549
توليد و ارزيابي سناريوهاي گزينه توسعه شهري بر اساس اهداف توسعه پايدار با استفاده از مدل هاي كاربردي ( نمونه موردي : مجموعه شهري شيراز)
550
توليد و ارزيابي سوسيس كم چرب با استفاده از ژل امولسيوني بر پايه اينولين و روغن سبوس برنج
551
توليد و ارزيابي عملكرد غشاي الكتروريسي هيبريد آبدوست/آبگريز در فرآيند تقطير غشايي
552
توليد و ارزيابي فولاد زنگ نزن آستنيتي201L فوق ريز دانه/نانو ساختار با استفاده از فرايند ترموديناميكي پيشرفته
553
توليد و ارزيابي فيلم بسه بندي پروتئيني يولاف تقويت شده با لايه نانوليفي نايلون الكتروريسي شده
554
توليد و ارزيابي كامپوزيت منيزيم/سيليسيد منيزيم به روش غير واكنش گر در جا
555
توليد و ارزيابي لاين هاي مقاوم به بيماري هاي زنگ گندم با استفاده از روش دابل هاپلوييدي و گزينش ...
556
توليد و ارزيابي نانوميسل‌هاي بتاكازئين به عنوان سامانه انتقال داروي فلاونوئيدي نارينجنين
557
توليد و ارزيابي هيدروژل آلژينات حاوي عصاره گياه بادرنجبويه به عنوان عامل انتقال تركيبات آنتي اكسيدان
558
توليد و ارزيابي ويژگي هاي عملكردي و موثر بر نگهداري مواد غذايي فيلم تهيه شده از پروتئين گاو دانه حاوي نانو ذرات نقره و اكسيد روي
559
توليد و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي امولسيون پيكرينگ روغن بزرك در آب با استفاده از ذرات كمپلكس پروتئين-پلي ساكاريد دانه بزرك
560
توليد و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي نانوحامل هاي ليپيدي زيست فعال حاوي روغن هسته انار و بتا سيتواسترول
561
توليد و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانو الياف حاوي ويتامين A از موسيلاژ دانه شاهي
562
توليد و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانو حامل هاي ليپيدي ويتامين E به منظور غني سازي شير
563
توليد و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانو كريستال سلولز توليد شده از پوست پسته و بررسي امكان استفاده از آن براي توليد امولسيون و ريز پوشاني نعناع فلفلي
564
توليد و ارزيابي ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي حامل‌هاي نانوساختار ليپوزومي، نيوزومي و ترانسفرزومي حاوي تاكسيفولين و غني سازي آب سيب با آن
565
توليد و ارزيابي يك سورفكتانت زيستي جديد جهت ازدياد برداشت ميكروبي از نفت
566
توليد و استخراج روغن، اتانول و كيتوزان از قارچ دورريختي موكوراينديكوس
567
توليد و استخراج لنتي بيوتيك ها و متابوليت هاي ثانويه پپتيدي از باسيلوس وآگرو باكتريوم و بررسي اثر آنها بر سلولهاي يوكاريوتي مانند مخمر،قارچ و غيره
568
توليد و اصلاح الياف بازيافتي ابريشم به عنوان حامل مواد فعال
569
توليد و اصلاح نانوالياف پلي كربناتي و بررسي رفتار جذبي آن نسبت به اورانيوم در محيط هاي آبي
570
توليد و انتخاب بهترين فرمول نوشابه مالتي يولاف و ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي آن
571
توليد و انتخاب واحد سنتز و ايجاد واحدهاي سنتز ناموجود براي ستز گفتار فارسي
572
توليد و بررسي استحكام تركيدگي (Bursting Strength) پارچه هاي حلقوي تاري سوراخدار مورد استفاده در مش جراحي
573
توليد و بررسي برخي ويژگيهاي نخهاي مخلوط پنبه -پلي استر و ويسكوز-پلي استر
574
توليد و بررسي بعضي از خواص آلياژهاي سرب - كلسيم
575
توليد و بررسي جذب انرژي لوله هاي فوق ريزدانه و نانوساختار آلومينيم
576
توليد و بررسي خصوصيات و رهايش كنترل شده آلوئه ورا از بسترهاي نانوليفي پلي وينيل الكل
577
توليد و بررسي خواص الياف مبادله كنننده يوني از الياف اكريليك
578
توليد و بررسي خواص پارچه ي پلي استر- ويسكوز محافظ در برابر نور ليزر با استفاده از نانوذرات بر پايه ي كربن
579
توليد و بررسي خواص ساختماني و مكانيكي نخ هاي مغزي داررينگ
580
توليد و بررسي خواص فتوكاتاليستي نانوالياف Ag-ZnO/CNT
581
توليد و بررسي خواص فيزيكي الياف كامپوزيت نايلون 6 بارس زيست فعال
582
توليد و بررسي خواص فيزيكي نانو الياف هيبريدي پلي اكريلونيتريل/پلي پيرول به روش پليمري شدن درجا
583
توليد و بررسي خواص فيزيكي نخ فيلامنتي پلي پروپيلن داراي فيلامنت با مقطع چند پره نامنظم
584
توليد و بررسي خواص فيزيكي نخ مخلوط لايوسل ويلي استر در سيستم ريسندگي رينگ
585
توليد و بررسي خواص فيزيكي نخ هاي مخلوط پشم و پلي استر
586
توليد و بررسي خواص فيزيكي نخ هاي مخلوط پشم و پلي استر (قسمت دوم )
587
توليد و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پارچه هاي حاصل از دو نخ رينگ و چرخانه اي
588
توليد و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نخ توخالي از الياف نانوي پلي اورتان
589
توليد و بررسي خواص كامپوزيت فومي AlTiB2
590
توليد و بررسي خواص كششي پارچه حلقوي تاري سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحي
591
توليد و بررسي خواص لايه بي بافت مخلوط پشم و پلي پروپيلن جهت استفاده در كفپوش ها
592
توليد و بررسي خواص مكانيكي پارچه چند محوري
593
توليد و بررسي خواص مكانيكي پارچه هاي سه بعدي‎(spacer ‏﴾حلقوي پودي در صنايع خودروسازي
594
توليد و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/ ذرات شيشه زيست فعال تهيه شده به روش سل - ژل
595
توليد و بررسي خواص مكانيكي نخ هاي توخالي از الياف نانوي پلي لاكتيك اسيد
596
توليد و بررسي خواص مكانيكي نخ هاي مخلوط اكريليك پنبه
597
توليد و بررسي خواص مكانيكي نخ هاي مخلوط پلي استر و اكريليك
598
توليد و بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي الياف پلي پروپيلن/پلي آنيلين به روش ذوب ريسي
599
توليد و بررسي خواص مكانيكي و تريبولوژيكي كامپوزيت زمينه فلزي Al8090 مقاوم شده با ذرات SiC
600
توليد و بررسي خواص مكانيكي ورق هاي دو ضخامتي (Tailor Rolled Blanks) فولاد دو فازي با استفاده از نورد با گپ متغيير(VGR)
601
توليد و بررسي خواص مورفولوژيك و رسانايي الكتريكي نانو ذرات نقره جهت كاربرد در منسوجات هوشمند
602
توليد و بررسي خواص نانو الياف پلي متيل متاكريلات / پلي تيوفن اصلاح شده با گوگرد
603
توليد و بررسي خواص نانو الياف كامپوزيتي PVA حاوي نانو كريستال هاي نيمه رسانا با قابليت كاربرد به عنوان حسگر هاي نوري موادآلي فرار
604
توليد و بررسي خواص نانو الياف كربن حاوي نانو ذرات كربني و نقره با استفاده از استات سلولز الكتروريسي شده
605
توليد و بررسي خواص نانو الياف نانو نايلون 6 حاوي رس اصلاح شده با آمينو اسيد طبيعي
606
توليد و بررسي خواص نانو ذرات پوسته مغزي فلورسنت - سيليكا جهت استفاده در نانو الياف حساس به pH
607
توليد و بررسي خواص نانوالياف كامپوزيتي با قابليت ذخيره سازي هيدروژن
608
توليد و بررسي خواص نخ فيلامنتي پلي پروپيلن از مخلوط چيپس اصلاح شده به روش اكسيداسيون و چيپس معمولي
609
توليد و بررسي رفتار ترمومكانيكي آلياژ تيتانيوم - آلومينيوم ﴿TI-AL﴾
610
توليد و بررسي رفتار جرخوردگي پارچه هاي حلقوي تاري سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحي
611
توليد و بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي الياف پلي آميد6- پلي آنيلين
612
توليد و بررسي كارايي منسوجات نانويي جهت جايگزيني پرده پريكارديال قلب
613
توليد و بررسي كامپوزيت آلومينيوم گرافيت
614
توليد و بررسي كيفي و كمي ديسپرسيون مستربچ جهت استفاده در الياف پلي استر
615
توليد و بررسي مخلوط بتن آسفالتي گرم ساسوبيتي حاوي سرباره ي فولادي
616
توليد و بررسي مشخصات ساختاري نانو بلورهاي اپتيكي KTP و اثر آلايش هاي مختلف برآن
617
توليد و بررسي نانوالياف متخلخل نايلون به منظور بهبود عايق حرارتي پوشاك
618
توليد و بررسي نخ هاي مخلوط پلي استر پنبه در ثبات ابعادي پارچه هاي پودي
619
توليد و بررسي نرخ تخريب داروي فلوفنازن با استفاده از روش چاپ سه بعدي و بررسي تاثير مورفولوژي تبلت هاي پرينت شده بر روي نرخ تخريب و رهايش دارو
620
توليد و بررسي وب هاي الكتروريسي شده به منظور جداسازي باكتري از آب
621
توليد و بررسي وب هاي نانوليفي نانوكامپوزيتي كيتوسان عامل دار شده با نانو لوله هاي كربنيبه عنوان فيلتر آب/ تركيبا حلقوي درآب
622
توليد و بررسي وي‍ژگي هاي غشاي كامپوزيتي تيتانيا-فولاد زنگ نزن متخلخل به روش سل-ژل براي فرآيند نانوفيلتراسيون
623
توليد و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نانو الياف موسيلاژ دانه ي ريحان و استفاده از آن براي انكپسولاسيون هسپرتين
624
توليد و بررسي ويژگي هاي نخ هاي مخلوط ( پنبه / ويسكوز)
625
توليد و بررسي ويژگي هاي نخ هاي مخلوط (پشم /اكريليك )
626
توليد و بررسي ويژگي¬هاي كششي نخ كامپوزيت نانو ليفي از نانو الياف نايلون6 و نانوذرات الاستومري بر پايه اكريلو نيتريل بوتادين رابر
627
توليد و بررسي ويژگيهاي نخهاي مخلوط (پنبه پلي پروپلين )
628
توليد و برسي خواص نانو الياف نايلون 6 حاوي نانو ذرات اكسيد مس
629
توليد و به كارگيري انرژي صلح‌آميز هسته‌اي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
630
توليد و بهينه سازي برنامه Isfahan 2.9، واسطه ي بين بسته هاي محاسباتي Wannier 90 و Wien2K
631
توليد و بهينه سازي بيوپليمر با استفاده ازميكروارگانيسم هاي جدا سازي شده از پساب نفتي
632
توليد و بهينه سازي تركيبات قرص هاي خوراكي فراسودمند با پروتئين هاي شير
633
توليد و بهينه سازي ماده قالب گيري مورد استفاده در صنعت ريخته گري دقيق طلا و جواهرات
634
توليد و پايدار‌سازي حالت‌هاي غيركلاسيك در سامانه‌هاي برهم‌كنشي اتم-ميدان مبتني بر مهندسي اتلافگر كوانتومي
635
توليد و تحليل شبكه عددي حول يك بال صدمه ديده
636
توليد و تخليص آنتي بادي خرگوشي بر عليه فاكتور VIII در اشل آزمايشگاهي
637
توليد و تخليص آنتي بادي عليه سم عقرب زرد ( Mesobuthus eupeus ) از تخم مرغ
638
توليد و تست متغيرهاي تصادفي با توزيع نمايي
639
توليد و تست متغيرهاي تصادفي يكنواخت سيما
640
توليد و تصفيه آلياژ Al-Cu حاوي تيتانيوم با استفاده از سرباره و بررسي اثر تيتانيوم بر ريز ساختار و خواص آلياژ
641
توليد و تعيين خصوصيت ظاهري نانوالياف توخالي سراميكي
642
توليد و تعيين خصوصيت ظاهري نانوالياف متخلخل سراميكي
643
توليد و تعيين مشخصات نانو الياف تغيير رنگ دهنده حساس به pH
644
توليد و حذف آشوب در كلاس خاصي از سيستمهاي غيرخطي با استفاده از طراحي كنترلر مبتني بر فيدبك
645
توليد و خالص سازي بتا لاكتوگلوبولين گاوي وحشي و نوتركيب C121S در مخمر پيشيا پاستوريس
646
توليد و خالص سازي پلي آلومينيم كلرايد (PAC) در گريد آب آشاميدني با استفاده از سنگ معدن آرژيليت و سيمان نسوز به عنوان مواد اوليه
647
توليد و خصوصيت يابي لايه هاي نانو ليفي كامپوزيت براي جذب امواج الكترومغناطيس تلفن همراه
648
توليد و خصوصيت يابي نانو وب كيتوسان/سريسين
649
توليد و خصوصيت يابي نخ نانو ليفي سه لايه(نايلون/پلي يورتان/نايلون)
650
توليد و دزيمتري چشمه براكي تراپي بتا y 90 جهت پرتودهي شريان كرونري
651
توليد و دستورزي يك آنتي بادي نوتركيب با اختصاصيت دوگانه براي گيرنده لپتين و يكي از شاخص هاي تمايز گروه لنفوسيت هاي T به منظور تعديل در پاسخ ايمني
652
توليد و دوام آنزيم اوره از خاك در شرايط شور
653
توليد و ذخيره سازي زيرزميني گاز هيدروژن و آينده ي اقتصاد و بازار آن
654
توليد و ساخت سلاح هسته اي در فقه و حقوق با تاكيد بر مباني فقهي آيت الله خامنه اي
655
توليد و سنتز نانو ذرات نقره
656
توليد و شناسائي زئوليت A4 براي كاربرد در صنايع شوينده
657
توليد و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي جديد فعال نوري و زيست تخريب پذير و بيو نانو كامپوزيت هاي حاوي دي آمين داراي گروه جانبي تيازول و دي اكسيد تيتانيم
658
توليد و شناسايي پودر نانو ساختار زير كونياي پايدار شده با اسكانديا- ايتريا براي ايجاد پوشش هاي سد حرارتي
659
توليد و شناسايي فيلم هاي نانوكامپوزيتي نوين پلي (وينيل كلريد) با نانوذرات روي اكسيد اصلاح شده با مواد زيست ايمن
660
توليد و عمليات حرارتي آستمپرينگ چدن Fe - C -Al با كربن و آلومينيوم كم
661
توليد و عمليات حرارتي چدن هاي با كربن و آلومينيوم كم
662
توليد و كاربرد الياف سلولزاستات/نانوذرات نقره در مهندسي بافت
663
توليد و كاربرد نانو الباف كبتوسان/نانوذرات نقره در مهندسي بافت
664
توليد و كاهش الاينده ها در موتورهاي بنزيني و بهينه سازي خودروي پيكان
665
توليد و كنترل كيفي راديوايزوتوپ راديوم-223 جهت مصارف پزشكي هسته‌اي
666
توليد و كنترل كيفي راديوداروهاي ميكروسفر رزين حاوي راديوايزوتوپ اسكانديوم 46 جهت كاربردهاي پزشكي هسته اي
667
توليد و كنترل كيفي راديونوكليد 159Gd جهت مصارف پزشكي هسته اي
668
توليد و مشخصه يابي آلياژ آلومينيم-منيزيم 5086 فوق ريز دانه توسط فرايند اكستروژن در كانال هاي هم مقطع زاويه دار ﴿ECAP﴾
669
توليد و مشخصه يابي آلياژ نانو ساختار FeCo آلايش يافته با نيوبيوم و كامپوزيت آن باذرات WC به روش آلياژ سازي مكانيكي
670
توليد و مشخصه يابي آلياژهاي پايه تيتانيم ذخيره كننده ي هيدروژن به روش پلاسما اسمزي
671
توليد و مشخصه يابي آلياژهاي نانو كريستالي آهن - نيكل به روش رسوب دهي الكتريكي
672
توليد و مشخصه يابي الياف الكتروريسي اكريليكي و عصاره معطر
673
توليد و مشخصه يابي پارچه حلقوي پودي با قابليت مديريت رطوبت
674
توليد و مشخصه يابي پودر و پوشش نانو ساختار تيتانات كلسيم به روش سل-ژل و بهبود رفتار زيست فعالي آن
675
توليد و مشخصه يابي پوشش Cr-C حاصل از رسوب دهي الكتريكي از حمام كروم سه ظرفيتي
676
توليد و مشخصه يابي پوشش دو لايه‌ اكسيد گرافن و نانوكامپوزيت پلي كاپرولاكتون/ ژلاتين/ نانو ذرات فورستريت توليد شده در فرآيند الكتروريسي بر روي فولاد زنگ‌نزن
677
توليد و مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي Ni - P - MCrAIY جهت كاربرد در پره هاي توربين گازي
678
توليد و مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت- سيليك با روش سل-ژل بر روي فولاد زنگ نزن 316ال
679
توليد و مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي نيكل- نقره به روش آبكاري الكتريكي
680
توليد و مشخصه يابي پوشش نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت زير كونيا به روش سل - ژل
681
توليد و مشخصه يابي پوشش هاي شفاف نانو كامپوزيتي پلي يورتان اكريليكي-نانوسيليكا بر سطح فولاد ساده كربني
682
توليد و مشخصه يابي پوششهاي الماسي به روش HFCVD بر روي سيليسيم و تيغچه هاي كاربيد سمانته
683
توليد و مشخصه يابي چدن خاكستري هايپر يوتكتيك نيمه جامد به روش SSR همراه با افزودن نانو مواد جوانه زا
684
توليد و مشخصه يابي خواص مكانيكي آلياژ برنج دوفازي 40-60 تحت فرايند اكستروژن در كانال هاي هم مقطع زاويه دار
685
توليد و مشخصه يابي ذرات نانو متري فلزي با روش كندوسوز ليزري
686
توليد و مشخصه يابي ساختار اسفنجي فيبروئين براي كاربردهاي پزشكي
687
توليد و مشخصه يابي سرمت نانو ساختار ﴿ WC-(Fe,Co از مواد اوليه فعال سازي شده
688
توليد و مشخصه يابي فتوكاتد اكسي مس(Cuo-Cu2O) به روش آندايزينگ دماي بالا جهت كاربرد در سلول هاي خورشيدي فتوالكتروشيميايي تفكيك آب
689
توليد و مشخصه يابي فولاد زنگ نزن 201L فوق ريزدانه/نانو ساختار حاوي تيتانيوم با استفاده از فرايند ترموديناميكي مارتنزيت
690
توليد و مشخصه يابي فوم كامپوزيتي بيوسراميكي نانو ساختار براي كاربرد در مهندسي بافت
691
توليد و مشخصه يابي فوم نانو كامپوزيت بتا تري كلسيم فسفات - فورستريت
692
توليد و مشخصه يابي فيلم بيو نانوكاموزيت بر پايه كيتوزان تقويت شده با نانوالياف كيتين استخراج شده از پوسته ميگو
693
توليد و مشخصه يابي قطعات سراميكي اسپينل آلومينات منيزيم به روش زينترينگ پلاسماي جرقه‌اي
694
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت Al-Mn-Al2O3 توليد شده به روش درجا از طريق ريخته گري و متالورژي پودر
695
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت Cu/TiC ريز دانه به روش نورد تجمعي پيوندي ﴿ARB﴾
696
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت ريختگي آلومينيوم- الياف كوتاه كربني توسط فرايند ريخته گري كوبشي
697
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت ريختگي آلومينيوم -نانو لوله كربني توسط فرآيندهاي نورد و ريخته گري كوبشي
698
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيوم به روش رخنه دهي تحت فشار مذاب درپيش ساخته هاي پوشش داده شده فولادي
699
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده توسط نانو لوله هاي كربني به روش ECAP
700
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيوم تقويت شده با الياف كوتاه كربني
701
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت نانو ساختار ﴿FeNi(WC به روش رسوب دهي الكتريكي با جريان مستقيم و پالسي
702
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت نيمه جامد Al356/SiCp با تزريق پودرهاي كامپوزيتي حاوي SiCp در مذاب
703
توليد و مشخصه يابي كامپوزيت نيمه جامد زمينه آلومينيوم - سيليسيم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم به روش تزريق در مذاب
704
توليد و مشخصه يابي كروميت لانتانيم آلايش يافته مورداستفاده دراتصال دهنده هاي پيل سوختي اكسيد جامد
705
توليد و مشخصه يابي نانو پودر استرانسيم - فلوئور هيدروكسي آپاتيت به روش آسيا كاري پر انرژي
706
توليد و مشخصه يابي نانو پودر و پوشش نانو ساختار منيزيوم- فلوئور هيدروكسي آپاتيت به روش سل-ژل
707
توليد و مشخصه يابي نانو ذرات پوسته فلزي/هسته سراميكي نيكل/زيركونيا
708
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت Al-Mg-Si/Al2O3
709
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت MoSi2-TiB2 به روش آلياژ سازي مكانيكي
710
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت آلومينايد آهن با ذرات سخت كاربيد تنگستن
711
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت مروينيت-هيدروكسي آپاتيت
712
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت مولايت – اسپينل آلومينات منيزيم درجا به روش فعال‌سازي مكانيكي
713
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت مولايت-زير كونيا
714
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هاي ريختگي AZ91-CNT با وارد كردن پودرهاي Mg-Ni-P-CNT به مذاب
715
توليد و مشخصه يابي نانو كامپوزيت هايAl-Zn/Al2O3 به روش آلياژ سازي مكانيكي و پرس گرم
716
توليد و مشخصه يابي نانوالياف كامپوزيت پلي وينيل فلورايد (PVDF) پلي دي استيلن (PDA)وگرافن اكسايد(GO)
717
توليد و مشخصه يابي نانوالياف كامپوزيتي كيتوسان Fe3O4/PVA به روش الكتروريسي بمنظور حذف آلاينده هاي فنل و تتراسايكلين از محلول هاي آبي
718
توليد و مشخصه يابي نخ بخيه تهيه شده بر پايه نانو الياف ليگنين حاوي ديكلوفناك
719
توليد و مشخصه يابي وب در لايه ي نانو الياف پليمري PLLA-PVA/PLLA حاوي داروي ترتينوئين به روش الكتروريسي
720
توليد و مشخصه‌‌يابي نانوفيلتر از الكتروريسي اوكاليپتوس/PVA
721
توليد و مشخصه‌يابي پوشش‌هاي كامپوزيتي MoB/CoCr و MoB/CoTi بر زيرلايه ي فولاد زنگ نزن 316L با استفاده از روش روكش‌كاري جوشي قوس تنگستن-گاز
722
توليد و مشخصه‌يابي زغال زيستي و كربن فعال از پسماندهاي ليگنو سلولزي درخت نارون (Ulmus Umbraculifera) براي حذف سرب (II) و كروم (VI) از محلول هاي آبي
723
توليد و مشخصه‌يابي كامپوزيت پايه آلومينيوم 6061 تقويت‌افته با نانوذرات Al2O3
724
توليد و مشخصه‌يابي نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن پوشش‏دار شده با پلي‏گليسرول و بررسي هدفمندي آن از طريق به كارگيري اسيد فوليك
725
توليد و مشخصه‌يابي نانوساختار حاوي تتراسيكلين و نانوذرات اكسيد مس و ارزيابي خصوصيات ضد‌باكتريايي آن
726
توليد و مشخصه‏يابي كامپوزيت لايه‏ايAl/Cu
727
توليد و مطالعه خواص نوري و مغناطيسي نانوذرات نيمرساناي cds آلاييده با نيكل و بررسي كاربرد آنها در صنايع
728
توليد و مقايسه خواص فيزيكي و ريزساختار نخ فيلامنتي پلي استر با مقطع بيضي شيار دار و دايروي
729
توليد و مقايسه خواص مكانيكي نخ مخلوط پنبه /اكريليك به روش رينگ و چرخانه اي
730
توليد و مقايسه نخ و پارچه پنبه ـ پلي استر مخلوط در رينگ و چندلا
731
توليد و نشاندارسازي راديوايزوتوپ ساماريوم-153 جهت مصارف پزشكي هسته اي
732
توليد و نگهداري پيش سازهاي نورون حركتي با قابليت تكثير از سلولهاي بنيادي جنيني انساني حامل سازه ژني
733
توليد وارزيابي بيولوژيك ضد سرطان هدفمند...
734
توليد وارزيابي بيولوژيك ضد سرطان هدفمند²Chlorambucil ³ . Methionine- DTPA -
735
توليد وب نانو الياف پلي وينيل الكل حاوي بره موم جهت توليد پانسمان سوختگي
736
توليد وب نانو الياف پلي وينيل الكل- كربوكسي متيل كيتوسان با تركيبات ضد ميكروب و ضد التهاب جهت مصارف پزشكي
737
توليد وبررسي خواص نانو كامپوزيت ترموپلاستيك پلي يورتان-خاك روس به روش پليمريزاسيون درجا ايزوسيانات -پلي ال
738
توليد وبهينه سازي نانو رنگدانه هاي اكسيدآهن از لجن كنورتور و نرمه آهن اسفنجي كارخانه ذوب آهن اصفهان
739
توليد وتقويت نور سفيد بااستفاده ازتپ ساليتون داخل نانو موجبرهاي نانو
740
توليد ورق آلومينيوم 5083 نانو ساختار به روش نورد تجمعي-پيوندي و ارزيابي زير ساختار خواص مكانيكي و بافت
741
توليد ورق برنج 30/70 نانو ساختار به روش نورد تجمعي -پيوندي و ارزيابي ريز ساختار، خواص مكانيكي و بافت
742
توليد ورق حاوي ريز ذرّات بين لايه‌ايي به كمك فرآيند نورد تجمّعي
743
توليد ورق كامپوزيتي آلومينيومي با ميكرو و نانو ذرات سراميكي توسط فرآيند نورد تجمعي (ARB)
744
توليد ورق هاي كامپوزيتي مس -آلومينيوم و بررسي خواص مكانيكي آنها
745
توليد ورق‌هاي دو يا چندلايه‌ي مس و آلومينيوم با استفاده از نورد
746
توليد ورمي كمپوست از ضايعات بستر قارچ دكمه اي و غني سازي و اصلاح آن به عنوان جايگزين پيت ماس جهت توليد نشاء فلفل دلمه اي
747
توليد ومشخصه يابي نانو كامپوزيت آلياژ منيزيم-فلوئور آپاتيت زيست تخريب پذير
748
توليد ومشخصه يابي نانو كامپوزيتي آلياژ A12024 توليد شده با نانو لوله هاي كربني
749
توليد ومصرف هيدروژن در پالايشگاه
750
توليد ويروس كاذب نقص ايمني اكتسابي انسان
751
توليد يك آلياژ پايه كبالت ارتوپدي و بررسي تغييرات رفتار كششي ،آزادسازي يوني و ريزساختار در اثر اعمال شرايط عمليات حرارتي دو مرحله اي
752
توليد يك اسفنج آلياژي پلي الفيني
753
توليد يك بازي به زبان اندرويد
754
توليد يك سيستم چند رسانه اي آموزشي براي درس اصول سيستم هاي چند رسانه اي با استفاده از نرم افزارهاي ...
755
توليد يك محيط شبيه ساز رباتمتحرك خپرا
756
توليد يك نوع ماست فراسودمند حاوي پپتيدهاي بازدارنده ACE توسط باكتري هاي اسيد لاكتيك به عنوان كشت همراه
757
توليد، بررسي خواص و كاربرد پارچه هاي كربن فعال
758
توليد، تغليظ و تعيين عيار ناقل ويروسي بر پايه Murine Leukemia Virus
759
توليد، خالص سازي و تعيين خصوصيات نانوسلولز باكتريايي حاصل از سويه-هاي بومي و بررسي كاربرد آن در پزشكي و صنعت
760
توليد، خالص سازي و تعيين ساختار پپتيدهاي آنيوني ميكروبي و بررسي تاثير آن¬ها بر سلول¬هاي پروكاريوت و يوكاريوت
761
توليد، شناسايي و كاربرد بيوسورفاكتانت توليد شده توسط لاكتوباسيلوس پلانتاروم PTCC 1896 با استفاده از ضايعات كشاورزي
762
توليد، فرآيند و بررسي خواض فيزيكي نخ هاي كامپوزيت پلي استر/ نانو نقره
763
توليد، مشخصه يابي و ارزيابي پوشش هاي هوشمند خود ترميم شونده ي ضد خزه بر پايه ي ميكرو/ نانو كپسول پلي اوره- فرمالدهيد
764
توليد، مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي آلومينيوم اعمالي به روش پاشش قوس الكتريكي براي كاربردهاي دريايي
765
توليد، مشخصه يابي و ارزيابي رفتار خوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيتي هوشمند خودترميم شونده پايه پلي يورتان داراي نانوالياف اتيل سلولز حاوي روغن بزرك
766
توليد، نشاندارسازي، بررسي توزيع بيولوژيكي و دزيمتري راديوداروي 47Sc-DOTMP
767
توليدPolyhydroxybutyrate (PHB) به¬ روش نيمه¬پيوسته
768
توليدات انواع هنرهاي دستي چوبي آذربايجان غربي (اروميه )
769
توليدات انواع هنرهاي دستي چوبي آذربايجان غربي ﴿اروميه ﴾
770
توليدات ميكروبي: (توليد باستيراسين و اسيد سيتريك)
771
توليدبرنامه NC براي ماشينهاي فرز كنترل عددي و شبيه سازي مسير حركت ابزار بكمك كامپيوتر
772
توليدبيوديزل بااستفاده ازترانس استريفيكاسيون روغن نباتي توسط كاتاليستهاي ناهمگن بازي
773
توليدتوت فرنگي به روش هيدروپونيك
774
ﺗﻮﻟيدﮐﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎرﯾﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﮐﺮيستالهاي آن
775
توليدكالوس و جوانه زني رويان بالغ در زالزالك(.Crataegus Sp. L)
776
توليدگرافين در محيط كرايو نزديك به دماي صفر كلوين
777
توليدلايه نازك ZNO به روش SPIN COATING وبررسي روشهاي تصويربرداري وضخامت سنجي لايه هاي نازك
778
توليدلايه نانو ليفي سلولز ميكروبي به همراه گياهان دارويي، كتيرا و نانو ذرات جهت ايجاد خاصيت ضد ميكروبي بدون سميت سلولي و بهبود خواص جذب آب
779
توليدناب
780
توليدنانوميله/نانوسيم اكسيدروي به روش شيمي تر
781
تومور هاي شكمي در اطفال ﴿در جراحي اطفال ﴾
782
تومورهاي اولسروژنيك پانكرآس يا سندرم زولينگرواليسون
783
تومورهاي پوست و درمان آن
784
تومورهاي جزاير لانگرهانس و هيپوگليسمي
785
تومورهاي فضاي سلا و پاراسلا در بزرگسالان
786
تومورهاي فورش كاروتيد
787
تومورهاي قلب و عروق
788
تومورهاي متعدد كبد
789
تومورهاي مغز و بررسي تومورهاي عمل شده مغز در طي سالهاي 1372-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
790
تومورهاي مغز و بررسي تومورهاي عمل شده مغز در طي سالهاي 1372-1369 در بيمارستان شهيد رهنمون يزد
791
تومورهاي هيپوفيز و درمان راديولوژيكي آنها
792
توموگرافي تابعي
793
توموگرافي تروپسفر با استفاده از داده هاي شبكه ايستگاه هاي GPS و مقايسه آن با داده هاي Radiosonde
794
توموگرافي دوبعدي مقاومت ويژه و IP در تونل هاي حفر شده در سازندهاي رسي
795
تونل انجماد سريع IQF
796
تونل بادمادون صوت
797
تونل زني
798
تونل سازي در زير رودخانه
799
تونل ﴿فيلمنامه﴾
800
تونل هاي باد
801
تونل هاي خورشيدي
802
توهم در پرتره
803
توهم در نمايش
804
توهين،شايعه پراكني،مزاحمت و نشر اكاذيب در فضاي مجازي از نظر فقه و حقوق(موضوعه)
805
تي همسايگي ها بر روي طبقات گوناگون (كلاسهاي) توابع تحليلي
806
تيپ بندي و ارزيابي مراتع با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور
807
تيپ شخصيتي B و A باهوش هيجاني.
808
تيپ شناسي اجتماعي نگرش زوجين نابارور نسبت به اعمال كمك باروري(ART)
809
تيپ شناسي شخصيت در قصه ها وافسانه هاي برادران گريم
810
تيپ شناسي شخصيت در قصه هاي آندرسن
811
تيپ شناسي شخصيت هاي داستاني جلال آل احمد
812
تيپ شناسي شخصيت هاي داستاني منيرو رواني پور با تاكيد بر طبقه بندي انيه گرام
813
تيپ شناسي موجودات افسانه اي و اسطوره اي ايراني با كاربرد استفاده در خلق شخصيت هاي انيميشني
814
تيپ شناسي موجودات افسانه اي و اسطوره اي ايراني با كاربرد استفاده در خلق شخصيت هاي انيميشني
815
تيپ نگاري از دانشجويان رشته هاي هنري، فني و علوم انساني ﴿با رويكردي چند رسانه اي﴾
816
تيپ نگاري ساكنين خانه هاي تهران از طريق سردر خانه هاي آنان
817
تيپ نگاري كردها
818
تيپ نگاري مشاغل در عكسهاي دوره قاجار
819
تيپ هاي شخصيت وهوش هيجاني وپيشرفت تحصيلي در دانش اموزان دختر
820
تيپ‌ شناسي اجتماعي نگرش زوجين نابارور نسبت به اعمال كمك باروري (ART)
821
تيپولوژي و فناوري ساخت بادگيرهاي اقليم كرمان با ارائه طرح مرمت نمونه هاي موردي در شهر كرمان
822
تيپولوژي و فناوري ساخت يخچال‌هاي استان كرمان با ارائه طرح مرمت نمونه‌ي مطالعاتي يخچال عباس‌آباد حاجي رفسنجان كرمان
823
تيپولوژي و معرفي سفالهاي عصر آهن گورگان هاي جعفرآباد ﴿ فصل اول كاوش﴾
824
تيتانيم و آلياژهاي آن و كاربرد آنها در صنعت
825
تيتانيوم اكسيد دوپه شده با كلر به صورت لايه نازك و بررسي ثابت دي الكتريك
826
تيتراژ فيلم
827
تيتراژ ﴿كاربرد انيميشن در تيتراژ﴾
828
تيتراژ﴿كاربرد انيميشن در تيتراژ﴾
829
تيتراژ﴿كاربرد انيميشن در تيتراژ﴾
830
تيديلات همديس بي نهايت كوچك روي كلاف مماسي با متريك ترفيع I+II
831
تير مرتعش
832
تيكسوفورمينگ آلياژ آلومينيم 7075
833
تيمچه بزرگ قم
834
تيوسيانات دار كردن تركيبات آروماتيك و هتروآروماتيك با پليمر حامل يون تيوسيانات در حضور يد، اكسون و سريك آمونيوم نيترات
835
تؼييي خ اَظ هكب يًكي ديبگزام حذ ضكل د يّآليبص بّي تيتب يً مَ آل هَي يٌ مَ ت سَظ تست ثبلجيّذر فٍزهي گٌ
بازگشت