<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جا به جايي طبيعي درون يك حفره با ديواره هاي قوسي شكل
2
جا به جايي قدرت هاي بزرگ تا سال 2025 و پيامدهاي امنيتي آن براي ايران ( پيش بيني قدرت اقتصادي- نظامي ايالات متحده آمريكا ، چين ،
3
جابابي واحدهاي اندازه گيري فازوري به منظور رويت پذيري سيستم قدرت با در نظرگرفتن برخي محدوديت هاي عملي
4
جابجاگر عملگرهاي ضربي و هسته هاي مولد
5
جابجاگرهاي اساسي به صورت رابط ها
6
جابجاگرهاي بالايي ايده آلها و اعداد اصلي آنها
7
جابجايي ipad به سفارش cheesign
8
جابجايي بهينه براي اصلاح در طراحي مدارات VLSI با استفاده از روش MFA
9
جابجايي حلق هايي كه در اتحاد چندجمله اي صدق مي كنند
10
جابجايي سنج الكترونيكي با استفاده از GUAGE STRAIN
11
جابه جايي جسم استوان اي مشخص بر روي سطح شيبدار توسط يك ربات متحرك
12
جابه جايي هاي انرژي پيوندي تراز مغزي در سطح ها و در جامدات
13
جابه‌جايي تل‌ماسه‌ها ناشي از انتقال رسوب عمود بر ساحل؛ مطالعه‌ي موردي سواحل نوشهر
14
جادو و جادوگري در داستانهاي هزارو يك شب
15
جادو و جادوگري در مذهب تشيع و قوانين موضوعه ايران
16
جادوي انيميشن
17
جادوي انيميشن
18
جادوي تاريكخانه
19
جاذب ديناميكي تيرهاي ضخيم با سطح مقطع پله اي
20
جاذب هاي طبيعي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي آلي
21
جاذبه اي گردشگري و نقش آن در توسعه شهر شهربابك
22
جاذبه هاي توريستي ايران
23
جاذبه هاي گردشگري شهرستان ميامي وسهم صنعت جهانگردي دررشدوتوسعه اين شهرستان
24
جاذبه هاي مساجد از ديدگاه نوجوانان و جوانان
25
جاذبه‌هاي توريستي و تأثير گردشگري بر شهر (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
26
جاذبهاي الكترومغناطيسي
27
جاري سازي استراتژي در بانك صنعت و معدن .
28
جازميت در كلاسهاي ممتاز
29
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي در شبكه هاي نرم افزار محور
30
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
31
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
32
جاسازي بهينه ي شبكه هاي مجازي در زيرلايه ي شبكه ي مبتني بر نرم افزار
33
ﺟﺎﺳﺎزي ﮔﺮاف‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ الگوها
34
جاسازي سلسله مراتبي گراف در فضاي برداري
35
جاسازي شبكه‌هاي مجازي با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي فراابتكاري
36
جاسازي طيفي گراف در فضاي برداري با استفاده از سيگنال گراف
37
جاسازي مدارات پر تراكم مجتمع با استفاده از شبكه عصبي كوهونن
38
جاسوسي عليه امنيت داخلي ايران
39
جاسوسي و روند امنيتي آن در ابعاد ملي و فراملي
40
جالشهاوفرصت هاي جهاني شدن فراروي هويت ملي درايران
41
جامع شناسي نقوش سفالينه هاي تل باكون
42
جامعه ، فرهنگ و تجدد بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي - فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان
43
جامعه ارماني در اشعار عطار و منطق الطير
44
جامعه اطلاعات و هويت
45
جامعه پذيري
46
جامعه پذيري كودكان جنگ در آثار منوچهر اكبرلو و رويا شاه حسين زاده
47
جامعه سينما انيميشن
48
جامعه سينما انيميشن
49
جامعه شناسي ادبي آثار مهدي اخوان ثالث (آخر شاهنامه-ازاين اوستا) از نگاه لوسين گلدمن
50
جامعه شناسي ادبي رمان ها و داستان هاي كوتاه جلال آل احمد
51
جامعه شناسي ادبيات داستاني ايران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي)
52
جامعه شناسي ادبيات در داستان هاي كوتاه ليلي محمد صالح
53
جامعه شناسي الگوي سنجش مراتب دينداري ايرانيان مسلمان
54
جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب كمونيستي چين (1949)
55
جامعه شناسي اينترنت
56
جامعه شناسي تاريخي هنر نگارگري عصر شاه تهماسب صفوي
57
جامعه شناسي تاريخي و كاستي هاي روش شناسي اثبات گرايي در فهم باز توليد قدرت در جمهوري اسلامي ايران
58
جامعه شناسي تاريخي وتوهمات شناختي نظريه ي مدرنيزاسيون درايران (2331- 7531)
59
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
60
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
61
جامعه شناسي دگرگوني شيوه هاي صميميت زناشويي با تأكيد بر نقش مدرن شدن زنان: مطالعة تطبيقي سه نسل از زنان تبريز
62
جامعه شناسي دهكده اينترنتي
63
جامعه شناسي رمان كليدر
64
جامعه شناسي رمان هاي منيرو رواني پور و اميرحسن چهل تن
65
جامعه شناسي روستايي
66
جامعه شناسي روستايي مونو گرافي روستاي رزمغان
67
جامعه شناسي روشنفكري در افغانستان﴿1900-1992﴾
68
جامعه شناسي سينما
69
جامعه شناسي سينما
70
جامعه شناسي شغل شخصيتهاي زن در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي
71
جامعه شناسي شهري و نظريات جامعه شهري
72
جامعه شناسي صنعتي نمايشگاه در سال 2000﴿تحقيق كلاسي﴾
73
جامعه شناسي عكاسي عامه پسند در جامعه ي شهري كرمان
74
جامعه شناسي عكاسي هنري ايران از انقلاب 1357 تا كنون
75
جامعه شناسي علف هاي هرز مزارع جاجرم
76
جامعه شناسي فرش
77
جامعه شناسي هنرهاي سنتي
78
جامعه مدني در پيامهاي امام خميني ﴿﴿ره﴾﴾
79
جامعه مطلوب از ديدگاه غرب و اسلام
80
جامعه و خبر
81
جامعه ي پدرسالاري در داستان هاي «ضجيج الجسد» و «غروب و كتابة» اثر «هيفاء بيطار» و مجموعه داستان «سه كتاب» اثر «زويا پيرزاد»
82
جامعه ي جهاني مطلوب در انقلاب هاي بزرگ
83
جامعهشناسي ادبي شعر عصر صفوي
84
جامعيت قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي بشر از ديدگاه دومفسر شيعه آيت ‌الله خويي، آيت الله معرفت و دومفسر اهل تسنن آقايان سيوطي و زرقاني
85
جامعيت و يكپارچگي سيستم هاي راديو شناسه از طريق برنامه نويسي كرانه اي
86
جان آزبرن و نقد و تجزيه و تحليل نمايشنامه با خشم به گذشته بنگر
87
جان استوارت ميل
88
جان انگاري در تفكر عرفاني
89
جان انگاري درتفكر عرفاني
90
جان پروري گياه ، من ، آرايه
91
جان جيمز آزبرن و نمايشنامه "با خشم بياد آر"
92
جان ديوئي و تلخيص كتابهاي مدرسه و شاگرد- آموزشگاههاي فرد او آيا نظريات او در ايران قابل اجرا است يا نه؟
93
جان فورد، نگاهي به آثار و بررسي فيلمهايش
94
جانان
95
جانشاني جهت بالايي بر روي كره و چنبره
96
جانشين سازي محلول هاي آمين توسط كربنات هابراي شيرين سازي گاز طبيعي
97
جانمائي عمومي و طراحي سازه اي مقطع مياني يك تانكر
98
جانمايي المان هاي آنتن آرايه اي به منظور تشخيص بهينه ي DOA سيگنال ماهواره هاي GPS
99
جانمايي بهينه قطعات غيرمنتظم روي ورق و ايجاد كدهاي CNC ماشينكاري با استفاده از روش شبكه هاي عصبي و شبيه سازي بازپخت
100
جانمايي بهينه منابع توليد پراكنده در ريزشبكه‌ها با هدف پايداري ولتاژ
101
جانمايي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك در يك قاب ساختماني با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
102
جانمايي بهينه‌ي تاوركرين و نقاط عرضه‌ي مصالح در كارگاه ساختماني
103
جانمايي تجهيزات بي سيم به كمك روش هاي هندسي
104
جانمايي تسهيلات با استفاده از نظريه گراف بر پايه الگوريتم هاي كاوشي و فراكاوشي
105
جانمايي خط توليد آجر روي كفي تريلي و تحليل مقاومت مصالح سازه ي كفي
106
جانمايي خودكار ماشين‌هاي ‌مجازي در محيط ابري با آگاهي از مخاطرات امنيتي
107
جانمايي زير سيستم هاي ماهواره نمونه و طراحي بهينه
108
جاوا اسكرايپت
109
جاوا اسكريپ
110
جاوا اسكريپت
111
جاودانگي
112
جاودانگي نفس در ديالكتيك افلاطون و حركت جوهري ملاصدرا و نتايج اخلاقي آن .
113
جاي پاي عكس
114
جاي دادن مفناميك اسيد در نانوماتريكسهاي معدني با ساختار لايه دوگانه
115
جايا بي بهينه pmu جهت تشخيص شرايط اضطراري ملزم يه بارزدايي
116
جايابي TCSCبه منظور مديريت چند هدفه تراكم با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و گذرا
117
جايابي TCSCدر سيستمهاي قدرت از طريق بهينه سازي چند منظوره ارتقاء يافته با الگوريتم هاي هوشمند
118
جايابي برنامه هاي پاسخ گويي بار با لحاظ شبكه در سيستم قدرت تجديد ساختار شده
119
جايابي بهينة واحدهاي اندازه گيري فازور به منظورتخمين وضعيت سيستم قدرت
120
جايابي بهينه DG در بازار برق تجديد ساختار يافته با لحاظ شاخص توليد
121
جايابي بهينه pmu ها بر اساس تحليل حساسيت شبكه
122
جايابي بهينه STATCOMدر سيستم قدرت با استفاده از روش بهينه سازي PSO يبيببب
123
جايابي بهينه UIPC در سيستم قدرت براي كاهش سطح اتصال كوتاه
124
جايابي بهينه بازبست در سيستم توزيع برق
125
جايابي بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با شرايط هارمونيكي
126
جايابي بهينه برق گيرها در شبكه قدرت براي يك سطح مشخص از تابع ريسك
127
جايابي بهينه پايدار كننده ها مبتني بر facts در سيستمهاي قدرت چند ماشيينه
128
جايابي بهينه پستهاي فشار ضعيف
129
جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع
130
جايابي بهينه توسعه نيروگاه‌هاي تركيبي بادي، خورشيدي و ذخيره‌ساز هواي فشرده (CAES) با فرض وجود اطلاعات باد و خورشيد با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي شبكه ، واحدهاي نيروگاهي فسيلي و ملاحظات اقتصادي
131
جايابي بهينه توليد پراكنده بادرنظر گرفتن وقوع حالت جزيره اي جهت كاهش تلفات سيستم با استفاده ازالگوريتم انبوه ذرات والگوريتم رقابت استعماري
132
جايابي بهينه توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات توان و بهبود پروفايل ولتاژ با در نظر گرفتن تركيب توامان نيروگاه ها ي بادي و خورشيدي
133
جايابي بهينه جبران كننده هاي استاتيكي (SVC) در شبكه قدرت
134
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع
135
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
136
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه فيدر 73 باسه IEEE با نرم افزار MATLAB
137
جايابي بهينه خازن ها در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
138
جايابي بهينه خازن‌ها در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع با ديدگاه كيفيت توان
139
جايابي بهينه ذخيره كننده هاي انرژي در ريز شبكه متصل به شبكه به منظور حداقل كردن هزينه خريد انرژي
140
جايابي بهينه ذخيره‌سازهاي انرژي در يك شبكه مترو
141
جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
142
جايابي بهينه عناصر FACTS موازي در شبكه قدرت
143
جايابي بهينه فلايويل در ريزشبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
144
جايابي بهينه فلايويل و باتري در ريز شبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
145
جايابي بهينه فيلترهاي فعال از نوع APLC به منظور كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي ولتاژ در شبكه هاي قدرت
146
جايابي بهينه كليدهاي اتوماتيك و خازن ها در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
147
جايابي بهينه كليدهاي قدرت در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
148
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا (FCL) در شبكه هاي تجديد ساختار يافته در حضور توليدات پراكنده با كاهش تغييرات تنظيمات حفاظتي
149
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا نوع مقاومتي و سلفي و تنظيم بهينه آنها
150
جايابي بهينه محدودكننده جريان خطاي ابررسانايي مقاومتي و القايي با در نظر گرفتن ريسك خطا
151
جايابي بهينه مكان و اندازه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده در شبكه هوشمند
152
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در سطح شبكه با رويكرد تصميم گيري چند معياري
153
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
154
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده درراستاي بهبود پروفيل ولتاژ وتلفات با استفاده ازالگوريتم تركيبي زنبور عسل - ژنتيك
155
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده گازي و مولد همزمان برق و حرارت (CHP) در شبكه توزيع
156
جايابي بهينه نصب برقگيرها براي حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع
157
جايابي بهينه نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن هزينه آلودگي هوا
158
جايابي بهينه نيروگاه هاي كوچك نامتمركز ﴿محلي﴾به روش الگوريتم ژنتيك
159
جايابي بهينه و مقاوم محدودكننده هاي جريان خطا در شبكه هاي داراي منابع توليد پراكنده
160
جايابي بهينه واحد فازور در شبكه ،دوحالت رويت پذيري كامل و ناكامل
161
جايابي بهينه واحدهاي اندازهŸگيري فازوري به‌منظور تخمين حالت هارمونيكي سيستمŸهاي قدرت
162
جايابي بهينه ي توليدات پراكنده و ادوات D-FACTS در جهت كاهش فروافتادگي ولتاژ متقارن و نامتقارن
163
جايابي بهينه ي واحدهاي اندازه گيري فازور در سيستم قدرت
164
جايابي بهينه يك APLC3 با استفاده از منطق فازي
165
جايابي بهينه‌ي منابع توليد پراكنده، اندازه‌گيري هوشمند و پاسخ تقاضا به منظور ساخت نيروگاه مجازي
166
جايابي بيهينه upfcجهت افزايش بارپذيري سيستم و كاهش هزينه توليد به روش الگوريتم ژنتيك
167
جايابي پاركينگ‌هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با در نظر گرفتن فاكتورهاي تلفات، كيفيت توان و قابليت اطمينان
168
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي كلوئي مورچه ها و بهينه يابي هارموئي
169
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي، كلوني مورچهها و بهينهيابي هارموني
170
جايابي تسهيلات تحت شرايط عدم قطعيت : با رويكرد تجزيه و تحليل سناريويي
171
جايابي مدارات مجتمع به روش افزايشي
172
جايابي مدارهاي VLSI با استفاده از الگوريتم ژنتيك يادگير
173
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي در شبكه هاي تركيبي CDN-P2P
174
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي درشبكه هاي شبكه هاي تركيبيCDN-P2P
175
جايابي مناسب واحدهاي كنارجاده اي درشبكه هاي موردي خودرويي
176
جايابي و تخصيص ظرفيت بهينه و چندمنظوره پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند
177
جايابي و تعيين ظرفيت TCSC, SSSCبه منظور مديريت تراكم با الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي تجديد ساختار يافته
178
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه پاركينگ خودروهاي الكتريكي در شهر هوشمند و بررسي تاثير آن ها برپايداري شبكه
179
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه ذخيره ساز انرژي فتوولتائي در شبكه توزيع با هدف كنترل ولتاژ
180
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
181
جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراكنده با در نظرگيريانديس جديد پايداري ولتاژ استاتيكي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از الگوريتم HSS
182
جايابي و جابجايي تك وسيله با توجه به پارامتر زمان
183
جايابي و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با در نظر گرفتن اثرات غير خطي سيستم هاي قدرت استرس
184
جايابي و مقداريابي بهينه محدود‌كننده هاي جريان خطاي ابررسانا در شبكه قدرت با در نظر گيري هماهنگي ادوات حفاظتي
185
جايابي واندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامترهاي فني شبكه
186
جايابي يك جسم در پس زمينه ناهمسانگرد با آلگوريتم موزيك
187
جايزه ادبيات نوبل و ناكامي هاي ادبيات فارسي
188
جايگاه آراء تفسيري در ترجمه قرآن محمد يزدي
189
جايگاه آرايه شناختي عروس ماهي زاينده رود
190
جايگاه آسيب شناسي رفتاري در قرآن
191
جايگاه آگهي هاي تبليغاتي تجاري در مجلات
192
جايگاه آموزش در بهينه سازي مصرف انرژي نفت دربين ساكنين مناطق روستايي شهرستان بانه
193
جايگاه آموزشي مفاهيم توسعه پايدار در برنامه درسي مقطع كارشناسي مهندسي معدن و ارزيابي فراگيري و پايبندي فارغ التحصيلان
194
جايگاه آواز بيات اصفهان در رديفهاي سنتي موسيقي ايراني
195
جايگاه ابريشم در فرش دستباف ايراني
196
جايگاه اجتماعي زن در دين مبين اسلام
197
جايگاه اجتماعي زنان عصر ناصري (مطالعه موردي : تاديب النسوان)
198
جايگاه اجتماعي معمار و شأن معماري در دوره صفوي و قاجار بر پايه متون
199
جايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي در شهر اصفهان
200
جايگاه اجتماعي و فرهنگي شيعه ي اثني عشري در ايران عهد سلجوقي
201
جايگاه اجتهادي يا تعبدي بودن عده و ملاكهاي آن
202
جايگاه اخلاق حرفه اي معلمي در نظام آموزشي مكتب خانه اي: پژوهشي پديدارشناختي بر اساس تجربيات زيسته شاگردان مكتب خانه
203
جايگاه اخلاق در كشاورزي صنعتي
204
جايگاه اخلاقي عفت از منظر قرآن و راوايات و تأثير آن در زندگي اجتماعي
205
جايگاه ادبي ابن سينا در شعر و نثر فارسي
206
جايگاه ادبيات وفرهنگ دوره تيموريان بر نگارگري مكتب هرات
207
جايگاه ارتباط بصري وطراحي پوستر در ايجاد فضاي هنجار در جامعه معاصر
208
جايگاه ارتباطات در حقوق بين الملل معاصر
209
جايگاه ارزيابي در موزه‌ها و تدوين الگوي ارزيابي عملكرد موزه‌هاي ايران
210
جايگاه ازبكستان در ديپلماسي قدرت هاي بزرگ ﴿با تأكيد بر آمريكا و روسيه﴾ و تأثير آن بر امنيت ج.ا.ايران
211
جايگاه ازدواج وتشكيل خانواده از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه
212
جايگاه اساطيردر نقوش مجموعه گنجعليخان
213
جايگاه اسطوره در سمبليسم كاسيرر
214
جايگاه اصل استقلال و بي طرفي قاضي در محاكمات كيفري بين المللي
215
جايگاه اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق بين الملل محيط زيست
216
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
217
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
218
جايگاه اعتقادات شيعي در ارتش دوران پهلوي دوم و تاثير آن بر پيروزي انقلاب اسلامي
219
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت ها
220
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت¬ها
221
جايگاه اقتصاد در هنرهاي كاربردي و تجسمي ايران در سه دهه اخير ( با تاكيد بر هنرهاي عكاسي، سينما، طراحي پارچه و لباس)
222
جايگاه اقتصادي و اجتماعي سلطانيه در قرون هفتم و هشتم هجري
223
جايگاه اقليتهاي ديني در سنت نبوي و سيره علوي , POsition of religious minorities in islam prophet tradition and alavi
224
جايگاه الياف ابريشم ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
225
جايگاه الياف پشم ايران از نظر استاندارد هاي بين المللي
226
جايگاه امارات در ميان ادله اثبات دعوي در حقوق مدني ايران
227
جايگاه امام رضا نزد عالمان اسلامي
228
جايگاه امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾ در تفسير قرآن
229
جايگاه امنيت (سياسي) در اسلام با تاكيد بر نهج البلاغه
230
جايگاه امنيت اجتماعي در فقه شيعه
231
جايگاه انتخابات از ديدگاه فقهي
232
جايگاه انرژي در سازمان تجارت جهاني
233
جايگاه انس با قرآن كريم در زندگي به سبك اسلامي
234
جايگاه انسان در تحقق الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
235
جايگاه انسان در تذكره الاولياء عطار
236
جايگاه انسان در تربيت قرآني با تاكيد بر تفسير تسنيم
237
جايگاه انسان در ديوان صائب تبريزي
238
جايگاه انسان در رمان هاي منتشر شده بين سالهاي 1332 تا 1357 با تكيه بر اثار محمود دولت ابادي . احمد محمود و سيمين دانشور
239
جايگاه انضباط اجتماعي در اخلاق اسلامي
240
جايگاه اهل بيت عليهم السلام در آثار حكيم سنايي غزنوي
241
جايگاه اهل كتاب در حكومت اسلامي
242
جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان شهرستان كنگان
243
جايگاه ايران و ايرانيان از منظر قرآن و حديث
244
جايگاه ايكات در ايران و مقايسه آن با ايكات هنر
245
جايگاه باز در امّهات متون منظوم فارسي (قرن چهارم تا هشتم هجري)
246
جايگاه بدن بازيگر در انديشه و اثار رابرت ويلسون با تاكيد بر نمايش انيشتين درساحل
247
جايگاه بدن و حركت در تئاتر استانيوسكي
248
جايگاه بررسي سرو در تاريخ كهن ايران
249
جايگاه برند در تبليغات
250
جايگاه برند در فقه اسلامي
251
جايگاه بزه ديده در جرم شناسي
252
جايگاه بزه ديده در فقه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
253
جايگاه بزهكاري اطفال در حقوق جزا
254
جايگاه بصره در روابط ايران وعثماني در دوره زنديه
255
جايگاه بلاغت در غزليات سعدي
256
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
257
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
258
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
259
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
260
جايگاه تايپو گرافي در بيلبورد مذهبي
261
جايگاه تجويز القائي دارو در سياست جنايي ايران
262
جايگاه تربيت بدني و ورزش در اوقات فراغت دانش اموزان
263
جايگاه تشيع در سياست مذهبي تيموريان
264
جايگاه تصوير سازي در اسلام
265
جايگاه تعزيرات در فقه و حقوق اسلامي
266
جايگاه تعزيرات در فقه وحقوق اسلامي
267
جايگاه تعقل و تفكر در قرآن
268
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
269
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
270
جايگاه تفسيرعلمي در قرآن كريم
271
جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران
272
جايگاه تقصير درمسئوليت مدني پزشك
273
جايگاه تكميل پارچه هاي فاستوني در كيفيت نهايي پوشاك ﴿كت و شلوار مردانه﴾
274
جايگاه تنديس در جشنواره هاي سينمايي ايران
275
جايگاه تهذيب نفس درحصول معرفت ازديدگاه حكمت متعاليه
276
جايگاه تواريخ دوره شاه عباس اول در تاريخ نگاري صفويه
277
جايگاه توبه در سياست جنايي ايران (بارويكرد غفه شيعه و قانون مجازات اسلامي )
278
جايگاه توحيد در متون نثر عرفاني تا پايان سده ششم هجري
279
جايگاه جريان محصولات زراعي در پيوندهاي روستا-شهري (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان دزفول)
280
جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي اتحاديه اروپا از 1992-2012
281
جايگاه جهان در بوطيقا و انديشه‌ي نيما يوشيج
282
جايگاه جوانان از ديدگاه مقام معظم رهبري
283
جايگاه چهره پردازي در افرينش شخصيت و پردازش كنش نمايشي با تاكيد بر اجراي نمايش فاوست حميد رضا نعمتي
284
جايگاه چين در بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي
285
جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران : امكان يا امتناع مناسبات راهبردي (2931-8631)
286
جايگاه حركت در نقاشي معاصر:قرن نوزده
287
جايگاه حركت در هنرهاي تجسمي
288
جايگاه حريم خصوصي در جرم انگاري و واكنش به جرايم سايبري
289
جايگاه حريم خصوصي در فقه و حقوق جزا , Privacy position in figh and criminal low
290
جايگاه حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل
291
جايگاه حق قسم در تحكيم كيان خانواده و آثار تخطي زوجه از آن
292
جايگاه حقوق شهروندي از ديدگاه قانون و نهج البلاغه و خاستگاه آن در حقوق بشر
293
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
294
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
295
جايگاه حقوق مالكيت فكري در فناوري نانو
296
جايگاه حقوق محيط ‌زيست در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز با تأكيد بر قوانين ايران
297
جايگاه حقوق مخاصمات مسلحانه داخلي و بين المللي در نظام بين الملل معاصر
298
جايگاه حقوق مدني اشخاص در طرح‌هاي عمومي و عمراني شهرداري با تأكيد بر آراء قضايي
299
جايگاه حقوقي كودكان كار در اسناد بين‌المللي با تأكيد بر حق بر سلامتكودكان
300
جايگاه حقوقي هيأت داوري در نظام حل اختلاف دعاوي بازار سرمايه
301
جايگاه حكم تكليفي در مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل
302
جايگاه حيات در اسلام و مقايسه با آراء انديشمندان پس از رنسانس و تاثير آن برخلاف زيست محيطي .
303
جايگاه خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان در شهرستان عباس آباد.
304
جايگاه خداوند در فلسفه كانت بر اساس نظر شارحانش
305
جايگاه خيال در مكاشفات صوري(با تأكيد بر ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و مكتب ابن عربي)
306
جايگاه خيال در نقاشي ﴿تحليلي بر آثار مارك شاگال﴾
307
جايگاه دادستان عمومي( در قانون آيين دادرسي كيفري92)
308
جايگاه داستان در سينماي ايران
309
جايگاه داستان هاي رمزي در فلسفه سهروردي
310
جايگاه دانش روانشناسي در طراحي بناهاي معماري (نمونه موردي طراحي واحدهاي طلاب واقع در استان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن )
311
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
312
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
313
جايگاه دستور ولي فقيه در مورد امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه فقهي - حقوقي
314
جايگاه دوستي در فلسفه اخلاق ارسطو
315
جايگاه ﴿ديگري﴾ در انديشه هوسرل و خدايگان و بنده هگل
316
جايگاه دين در فلسفه كانت
317
جايگاه دين در فلسفه هگل
318
جايگاه دين و رابطه آن با عقل در فلسفه اخلاق كانت
319
جايگاه ديني و عرفاني وسياسي امام سجاد(ع) در متون و ديدگاه اهل تسنن
320
جايگاه رمان در انديشه ي ريچارد رورتي
321
جايگاه روان شناسي در سينماي كودكان
322
جايگاه روانشناسي تحليلي يونگ در سيستم روانشناسي حركت لابان – مالمگرن
323
جايگاه روانشناسي در سينماي نوجوانان
324
جايگاه روايات امام محمدباقر (ع ) در منابع و مصادر اهل سنت , THE SPEAKES OF CAUSES AND THE DECREASE OF IMAM BAGER DISCOURSES IN MOST IMPORTANT BOOKS OF AHLE SONAT
325
جايگاه روايت ورش از نافع مدني و دستاوردهاي تفسيري آن
326
جايگاه روستا از ديدگاه قرآن , point of view theposition of village from quran
327
جايگاه روستا از ديدگاه قران
328
جايگاه روسيه در آينده نظم منطقه اي غرب آسيا بر اساس روش آينده پژوهي پيتر شوارتز
329
جايگاه روشنفكران در جامعه ايران مطالعه موردي : 1)اساتيددانشگاه پيام نوربهشهر نيمسال دوم 86-85 2)مردم عادي وكسبه شهرستان بندرگز
330
جايگاه رياضيات در هستي شناسي افلاطون
331
جايگاه زمين شناسي و ژنـز كانسار آهن نابـر (جنوب غرب كاشان)
332
جايگاه زن از ديدگاه اديان
333
جايگاه زن از ديدگاه فريقين
334
جايگاه زن در ادبيات داستاني دفاع مقدّس با تكيه بر آثار«سيد مهدي شجاعي» و «سميرا اصلان پور»
335
جايگاه زن در اسلام و مكتب فمنيسم
336
جايگاه زن در اسلام واديان وملل
337
جايگاه زن در انسان شناسي غزالي
338
جايگاه زن در خانواده (مقايسه اسلام وفمينيسم)
339
جايگاه زن در دين اسلام
340
جايگاه زن در سكون فرهنگي و فرهنگ آئيني
341
جايگاه زن در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
342
جايگاه زن و كودك در شعر سميح القاسم
343
جايگاه زن، نزد مفسران شيعه
344
جايگاه زنان در دوره ي صفويه
345
جايگاه سازمان بين المللي دريايي )IMO( با رويكرد به محيط زيست دريايي
346
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانان و بزرگسالان شهر تهران
347
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي جامعه ايران
348
جايگاه سنت ومدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان ( سال تحصيلي 1384-1383 )
349
جايگاه سند 2030 يونسكو در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي
350
جايگاه سند در ادله ي اثبات دعوي
351
جايگاه سوژه در رهيافت واسازانه ي ژاك دريدا
352
جايگاه سياق در تفسير آيات كلامي كتاب احقاق الحق ﴿ مورد مطالعه مباحث توحيدي﴾
353
جايـگاه سـيسـتان در ادبـيات فارسـي تا قـرن پنـجم
354
جايگاه سيستان در ادبيات فارسي تا قرن پنجم
355
جايگاه شاخص‌هاي توسعه فرهنگي در سياست‌گذاري‌ها و مدل توسعه‌اي در جوامع چند فرهنگي (مطالعه موردي بررسي تطبيقي هند و ايران)
356
جايگاه شخصيت انسان در ترجيحات بصري معماري: به سوي معماري مطبوع
357
جايگاه شركت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در پرتو حقوق بين الملل بشر دوستانه
358
جايگاه شعر شيعه و خوارج در شعر صدر اسلام تا پايان عصر اموي
359
جايگاه شعر نزد هيدگر
360
جايگاه صلح و سازش به عنوان يكي از طرق حل و فصل اختلافات در نظام حقوقي كنوني ايران
361
جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و راه كارهاي توسعه آن در شهرستان فلاورجان
362
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
363
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
364
جايگاه صنايع دستي در صنعت توريستي
365
جايگاه صنايع دستي در صنعت گردشگردي در ايران
366
جايگاه صنعت نساجي در ساختمان سازي
367
جايگاه صور خيال در شعر كودك كتاب هاي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
368
جايگاه صورخيال درشعر كودك
369
جايگاه طبيعت در نقاشي از آغاز تا انتزاع
370
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8 و موزيرج شهر بابل
371
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8و موزيرج شهربابل
372
جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلام
373
جايگاه عدالت در فقه و تاثير زمان و مكان برآن
374
جايگاه عدالت كيفري و عدالت ترميمي در فقه و حقوق ايران
375
جايگاه عدالت و فايده در شكل‌گيري اصل وفاي به عهد در حقوق بين‌الملل، تقابل يا تعامل؟
376
جايگاه عدد چهل در آيات و روايات و تأثير اخلاقي آن
377
جايگاه عرف در تبيين مصاديق تدليس و آثار آن
378
جايگاه عشق و زيبايي در فلسفه فلوطين
379
جايگاه عقل در استنباط احكام شرعي
380
جايگاه عقل و احساس در قرآن و حديث
381
جايگاه عقل و موضوعيت شريعت در قرآن و روايات
382
جايگاه عكاسي در تاريخ ثبت و نمايش حركت
383
جايگاه علامه مجلسي در نظام آموزشي حوزه‌هاي ديني مدارس شيعيان هند
384
جايگاه علم و عالم در آثار سعدي شيرازي
385
جايگاه علماي شيعي در ساختار اداري و تحولات فرهنگي دوران صفويه , The role of shiite scholars in official structures and cultural developments in safaviyeh era
386
جايگاه علمي و فرهنگي گندي شاپور ﴿﴿از آغاز تا پايان قرن سوم ق.﴾﴾
387
جايگاه علوم طبيعي از منظر امامان شيعه (ع ) , THE NATURAL SCIENCES PLACE FROM IMAMS SHIITE)UPON WHOM BE PEACE( IDEA'S
388
جايگاه علويان نصيريه در سوريه از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري قمري
389
جايگاه عناصر و كيفيات بصري در پوستر هاي تجاري
390
جايگاه فرش به عنوان عنصر هويت بخش در هنل هاي ايراني
391
جايگاه فرش دستبافت ايراني در چيدمان داخلي
392
جايگاه فرش وقالي در ادبيات كودك ايران
393
جايگاه فضيلت رازداري و تواضع در مشاوره و روان درماني
394
جايگاه فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي در اقتصاد روستا و راهكارهاي توسعه آن ( مطالعه موردي : منطقه براآن - شهرستان اصفهان )
395
جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري
396
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش ميراث فرهنگي به‌منظور توسعه گردشگري مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان‌هاي ناحيه 3 اصفهان
397
جايگاه فناوري در آموزش و پرورش ايران
398
جايگاه فيلمنامه نويسي در ادبيات معاصر
399
جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت كوين در نظام هاي پرداخت بين المللي
400
جايگاه قدرت نرم درراهبرد دفاعي امام سجاد , History thr position of softpower in emam sajjad
401
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق و جاري.
402
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق وجاري
403
جايگاه قفقاز جنوبي در سياست خارجي روسيه پس از يازده سپتامبر 2001 م
404
جايگاه قلب در معرفت شناسي ملاصدرا
405
جايگاه قواعد آمره در حقوق بين الملل بشر
406
جايگاه قواعد آمره در فقه و حقوق جزاي ايران
407
جايگاه كار و تلاش در سيره علوي
408
جايگاه كارشناسي در داوري بين المللي
409
جايگاه كاغذ به عنوان بستر در چاپ و تبليغات
410
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه ﴿ از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ﴾﴿1200 ق تا 1263 ق﴾
411
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه (از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ) 0021( ق تا3621 ق )
412
جايگاه كُردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه(از معاهده ارزروم دوم تا پايان قاجاريه)
413
جايگاه گرافيك وطراحي محيطي دربهداشت رواني وآداب اجتماعي
414
جايگاه گفتگو در آئين تشيع با رويكرد به اخلاق مناظره و با نگاهي به كتاب﴿الخلاف﴾و﴿تلخيص الشافي﴾شيخ طوسي
415
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني (WTO)در كشور ايران
416
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني در كشور ايران
417
جايگاهِ لمس درتجربۀ استتيكيِ مجسمه نزد هردر با تمركز بر رسالۀ مجسمه: دريافت هايي دربارۀ فرم و ريخت از رؤياي صورت بخشِ پيگماليون
418
جايگاه مالكيت در فلسفه سياسي لاك و كانت
419
جايگاه مايك لي در سينماي انگلستان
420
جايگاه مايك لي در سينماي انگليس
421
جايگاه مترو در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر توسعه ايستگاه ها
422
جايگاه محبت ائمه معصومين (عليهم السلام ) در آثار علمي 41 تن از علماي اخلاقي معاصر
423
جايگاه محدث نوري در جريان اخباريگري
424
جايگاه محيط زيست در اقتصاد توسعه اسلامي
425
جايگاه مدل سازي در طراحي صنعتي ﴿مطالعات فرمي و مدلسازي جاروبرقي﴾
426
جايگاه مدل و مدل سازي در فرآيند طراحي محصول ﴿طراحي سشوار﴾
427
جايگاه مديريت آموزشي
428
جايگاه مسئوليت اجتماعي شركتبر رضايت مصرف كننده و ارزش ادراك شده آنان (مطالعه موردي: نمايندگي هاي ايران خودرو در استان مازندران)
429
جايگاه مسئوليت مدني دولت درفضاي سايبري با تاكيد بر مقررات حقوق بين الملل
430
جايگاه مسعود سعد سلمان در تحول سبك خراساني به سبك عراقي
431
جايگاه مصلحت در نظام بين الملل حقوق بشر
432
جايگاه مطالعه وورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان پسرودختر دبيرستاني ناحيه دوقم
433
جايگاه معاهدات در نظام حقوقي ايران
434
جايگاه معرفت و علايق انساني در كتاب هاي جامعه شناسي دوره ي متوسطه دوم
435
جايگاه مقام خلوت در نقاشي ايراني اسلامي با تاكيد بر دو اثر سلطان محمد نقاش مكتب تبريز ﴿معراج پيامبر ﴿ص﴾- بارگاه كيومرث﴾
436
جايگاه منابر در ميان آثار هنر اسلامي
437
جايگاه منابع حقوق بين الملل در مكانيزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
438
جايگاه مناطق آزاد تجاري در توسعه گردشگري شهري(نمونه موردي منطقه آزاد انزلي)
439
جايگاه مهندسي ارزش در صنعت معدنكاري
440
جايگاه موسيقي محلي در پايش سبد شنيداري سه منطقه اروميه ، ساري و كرمان
441
جايگاه نادرابراهيمي درميان داستان نويسان معاصرايران
442
جايگاه نظارت و ارزشيابي در نظام مديريت
443
جايگاه نظريه خطر در فقه و حقوق ايران
444
جايگاه نفت در سياست خارجي ايران از كودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي
445
جايگاه نقاشي در ايران امروز
446
جايگاه نقاشي در ايران امروز
447
جايگاه نقاشي در دروس دوران ابتدايي
448
جايگاه نقد روانكاوانه در بررسي آثار نقاشان معاصر غرب
449
جايگاه نقوش بته اي در هنر دوره صفويه
450
جايگاه نوجوانان در خانواده
451
جايگاه نور در تليغات وگرافيك محيطي
452
جايگاه نور در معماري اسلامي ﴿ طراحي موردي: دارالقرآن محله شيخداد يزد ﴾
453
جايگاه ني در اركستر
454
جايگاه نيت اخلاقي در عملكرد افراد از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
455
جايگاه نيلوفر آبي در فرهنگ و اساطير ايران باستان و بازتاب نمادين آن در فرش
456
جايگاه هنر چند رسانه اي در تصوير سازي معاصر
457
جايگاه هنر ديوارنگاري در فضاهاي عمومي شهر تاريخي اصفهان
458
جايگاه هنر زرگري در صنايع دستي .Crafts Handy in Gilding of status The
459
جايگاه هنر مفهومي در نقاشي معاصر ايران
460
جايگاه هنرمندان زن در مدرنيسم پس از جنگ جهاني دوم در نيويورك
461
جايگاه هويت بصري در طراحي برند
462
جايگاه هويت نظام مند بصري در حيطه ارتباط تصويري ايران ﴿ پوستر ﴾
463
جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي و اجتماعي در دوره ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
464
جايگاه و اهميت سياسي و تجاري جزاير ايراني خليج فارس در دوره پهلوي اول
465
جايگاه و شان معمار و پيشه معماري در دوره اياخاني و تيموري ﴿ به روايت متون﴾
466
جايگاه و عملكرد گروه‌هاي فرودست در تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوره صفويه از996-1135هـ .ق
467
جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي ايران تبيين مقايسه اي دوره هاي صفويه و قاجار
468
جايگاه و مباني آزاد انديشي در كلام امام رضا(ع )
469
جايگاه و مفهوم عدالت در فقه وحقوق خانواده
470
جايگاه و نظريه ي روايت در فلسفه ي پست مدرن
471
جايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه ي اسلامي
472
جايگاه و نقش زنان در توسعه صنايع روستايي شهرستان اردستان ( نمونه موردي : صنعت فرش )
473
جايگاه و نقش زنان در صنايع روستاي استان قم (مطالعه موردي دهستان كهك)
474
جايگاه و نقش زنان روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي ( مطالعه موردي : استان چهار محال و بختياري
475
جايگاه و ويژگيهاي فرم در آثار شعري رضا براهني (با تمركز بر كتاب خطاب به پروانه-ها)
476
جايگاه ورزش همگاني و قهرماني در شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92-93
477
جايگاه ومنزلت معلم والا از ديدگاه دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان چالوس.
478
جايگاه يابي بانكداري الكترونيك وارائه استراتژي مطلوب بازار يابي ﴿مطالعه موردي بانك سامان ﴾
479
جايگاه يابي خدمات ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از منظر مشتريان
480
جايگاه يابي خودروهاي ارزان قيمت در بازار خودرو ايران
481
جايگاه يابي نام و نشان تجاري شركت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان برند دكتر ژيلا
482
ج‍اي‍گ‍اه‌ و آث‍ار ض‍رر ي‍ا ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
483
جايگاه، ارزش و حدود مدارا از منظر قرآن و روايات معصومين (عليهم السلام)
484
جايگذاري اجسام در فضا
485
جايگذاري بهينه اجزاي غيرهسته تركيبي در تراشه هاي چندهسته اي با كارايي بالا
486
جايگذاري بهينه حسگرهاي اينترنت اشياء در مزارع هوشمند
487
جايگذاري حسگر ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
488
جايگذاري حسگر‌ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
489
جايگذاري ماشين‌هاي مجازي به منظور كاهش انرژي براي محيط محاسبات ابر با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي
490
جايگذاري نام تجاري و عوامل تاثير گذار بر آن
491
جايگزاري ميكرواسفرهاي PCL حاوي داروي آبگريز درون ژل آلبومين
492
جايگزيدگي حالات الكتروني در سيم هاي مولكولي مبتني بر دنباله اي از DNA
493
جايگزيدگي وعبور امواج الكتريكي آكوستيك از سيستمهاي يك ودو بعدي
494
جايگزين چربي بر پايه كربوهيدرات
495
جايگزين نمودن كربوكسي متيل سلولز(C.M.C) بوسيله نشاسته
496
جايگزين هاي چربي بر پايه پروتئين
497
جايگزين‌هاي مجازات حبس در قانون جديد مجازات اسلامي
498
جايگزينهاي استخواني در بيماري هوجكين
499
جايگزيني آرد ماهي با كنجاله كلزا در جيره غذايي قزل آلاي رنگين كمان به منظور ارزيابي رشد و ميزان آمونياك دفعي
500
جايگزيني آلياژهاي سبك در ساختار موتور با فرآيند "كاسورث"
501
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
502
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
503
جايگزيني الكترون هاي 5f در تركيبهاي PuSn3, PuPd3
504
جايگزيني انرژي خورشيدي و بادي در ايران: رهيافت الگوي كنترل بهينه
505
جايگزيني باك سوخت خودرو بامواد كامپوزيت
506
جايگزيني بخشي از علوفه يونجه با منابع علوفه اي و غيرعلوفه اي (كاه و تفاله چغندر) بر اساس ميزان الياف هضم نشده در جيره گاوهاي شيرده‏
507
جايگزيني پيت به عنوان خاك پوششي قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus) با استفاده از پسماندهاي آلي مختلف
508
جايگزيني ترانسيور WLAN استاندارد IEEE802.IIB با ترانسيور MULTPORT
509
جايگزيني حلال غير سمي به جاي ارتو كرزول و يا ارايه روشي جديد در آزمون اندازه گيري گروههاي كربوكسيل انتهايي پلي اتيلن ترفتالات
510
جايگزيني حلال هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيك ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه سازي براي حلال جديد
511
جايگزيني خود سازمانده سرويس در شبكه¬هاي ad hoc و حسگر بي‌سيم با رويكرد صرفه¬جويي در مصرف توان
512
جايگزيني دانه هاي كامپوزيتي ساينده و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
513
جايگزيني سورگوم دانه اي به جاي جو در جيره گاوهاي شيري و اثر آن بر روي توليد و تركيب شير
514
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين
515
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين قطعات
516
جايگزيني كاربرد كود شيميايي نيتروژنه با تلقيح باكتري ريزوبيوم در توليد سورگوم دو منظوره در شرايط پيش¬تيمار كردن مزرعه¬اي بذر
517
جايگزيني كامل يونجه با كاه گندم در جيره هايي با فيبر مساوي و سطوح مختلف تعادل كاتيون -آنيون
518
جايگزيني كاه گندم با سطوح مختلف باگاس نيشكر و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواسط شيردهي
519
جايگزيني گاز طبيعي به جاي گاز مايع ﴿LPG ) در عمليات احياء مس ﴿poling ) در كوره ذوب آندي
520
جايگزيني گالوانيك پلاتين و پالاديم روي نانوذرات نيكل و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي نانوساختارهاي توليدشده جهت كار در پيل‌هاي سوختي تبادل پروتوني
521
جايگزيني ماهكهاي فولادي با آلومينيوم در گير بكس S5-24/3
522
جايگزيني منابع پروتئين گياهي بجاي پودر ماهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss‏)
523
جايگزيني مواد اوليه لعاب اپك كاشي ديواري توسط درصدهاي مختلف خرده شيشه و بررسي خواص آن
524
جايگزيني مواد اوليه لعاب خام چيني نرم و چيني سخت توسط ضايعات بدنه چيني مظروب
525
جايگزيني يولاف بجاي ذرت در جيره مرغ هاي گوشتي با و بدون مكمل آنزيم
526
جايگشت پذيري و زير ضربي شعاع طيفي
527
جايگه تفكر در قرآن و نقش آن در زندگي بشر
528
جبر اندازه ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C- متمايز
529
جبر بعد از لي و تاثير ان بر روي گروههاي لي
530
جبر تقارن كامل براي معادلات ديفرانسيل معمولي و دستگاههاي كنترل
531
جبر توليد شده توسط عملگرها با خاصيت كاهشي
532
جبر جابجايي و مثالهاي نقض
533
جبر خطي
534
جبر خطي
535
جبر خطي عددي
536
جبر خطي كاربردي
537
جبر سگال فايتينگر و ساختار فضاي عملگري روي آن
538
جبر كليفورد فضازمان و گروه همديس
539
جبر لبگ- فوريه از يك گروه فشرده ي موضعي
540
جبر هاي فوريه و فوريه-استيليس روي ابر گروه ها
541
جبر همساني مدولها از گروه جبري p- گروه هاي دوري با مشخصه p
542
جبر همولوژيك نسبي در رسته بافه هاي شبه منسجم
543
جبر هوپف متناهي البعدوهم - نيم ساده روي ميدان با مشخصه صفر، نيمه ساده است
544
جبر و اختيار در شعر شاعران سنت گراي معاصر
545
جبر و حساب رشته ها براي اعمال شناختي
546
جبر واره هاي كورانت و ارتباط آنهابا خمينه هاي 2-همتافته
547
جبران ‌سازي حركت تصوير براي جراحي قلب تپنده
548
جبران اتلاف در فراماده ساخته شده از مشددهاي حلقه¬اي شكافته بوسيله¬ي بهره
549
جبران اثر تزويج توالي صفر و مقاومت خطا روي عملكرد رله هاي ديستانس زمين خطوط موازي
550
جبران افت ولتاژ سلفي در خطوط انتقال با استفاده از خازن سري و مبدل تريستوري
551
جبران تداخلهاي بين حاملي و بين بلوكي و عدم توازن IQ براي سامانه هاي MIMO-OFDM در كانالهاي دوگانه انتخابي
552
جبران توان راكتيو در كوره هاي قوس الكتريكي
553
جبران جذب غير خطي انتشار ساليتون ها در فيبرهاي نوري
554
جبران خسارت بزه ديدگان جنايات تروريستي
555
جبران خسارت تجاري در چارچوب نظام سازمان تجارت جهاني WTO
556
جبران خسارت توسط دولت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
557
جبران خسارت در پرتو مسووليت دولت عراق در تجاوز و اشغال جمهوري اسلامي ايران
558
جبران خسارت در پي فسخ قرارداد
559
جبران خسارت معنوي در رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392
560
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمين بي گناه در ايران
561
جبران خسارت ناشي از حوادث ساختماني
562
جبران خسارت ناشي از سرمايه گذاري در پرتو مقررات مركز حل و فصل اختلافات
563
جبران خسارت ناشي از كارافتادگي در نظام حقوقي ايران
564
جبران خطاهاي هندسي ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشين كاري
565
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC پنج محور توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
566
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
567
جبران خطاي ماشينكاري ناشي از خيز ابزار با مكانيزم سروو
568
جبران خمش ابزار ميكروفرزبا بكارگيري سيگنال‌هاي ميز ميكروفرز دومحوره
569
جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جريان براي رله هاي حفاظتي
570
جبران سازي اثر اشباع عملگرها در سيستم هاي غيرخطي با مطالعه موردي سيستم سوپرهيتر
571
جبران سازي اثرات خطي و غيرخطي فيبر نوري در مخابرات نوري همدوس به روش پردازش سيگنال ديجيتال
572
جبران سازي تأخير زماني در تست سخت افزار در حلقه سيستم كنترل سوخت موتور جت
573
جبران سازي تاثير ديناميك موتور AC در شبيه سازي HILسيستم كنترل سوخت موتور
574
جبران سازي تاخير ورودي سيستم هاي غيرخطي در حضور اغتشاش
575
جبران سازي تصوير در عمل جراحي قلب تپنده به كمك ربات-دستيار جراح
576
جبران سازي توالي منفي جريان و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي تركشن توسط سيستم بهبود دهنده توان شبكه راه آهن
577
جبران سازي توان راكتيو در خطوط كابلي غيرهمگن
578
جبران سازي حركت در تصاوير به دست آمده از رادار ISAR با استفاده از معيار آنتروپي
579
جبران سازي حركت قلب تپنده در ربات جراح قلب به كمك پردازش تصاوير
580
جبران سازي سيگنال ارسالي با مدولاسيون OFDM در كانالهاي
581
جبران سازي عملكرد كليد در خطوط انتقال براي كليدزني سنكرون
582
جبران سازي فليكر ناشي از كوره قوس الكتريك با استفاده از تركيب SVC و فيلتر فعال
583
جبران سازي فليكر ناشي از كوره هاي قوسي با استفاده از جبرانساز استاتيكي سنكرون توزيع
584
جبران سازي نابالانسي در سيستم ياتاقانهاي مغناطيسي فعال
585
جبران سازي و پياده سازي بدون ضرب كننده فيلتر ديجيتال Cascade integrator comb
586
جبران سازي و تصحيح خطاهاي DAC در مدولاتورهاي سيگما-دلتا با نسبت بيش نمونه برداري پايين در تكنولوژي هاي نانومتر CMOS
587
جبران سازي و كاهش اثر پارامترهاي مداخله گر بر قرائت، در ابزار دانسيته درون چاهي در چاه نگاري هسته اي با استفاده از شبيه سازي توسط كد MCNP
588
جبران عدم تعادل در ريز شبكه ها با استفاده از مبدل هاي استاتيكي ريز ژنراتورها
589
جبران كننده اثر تغيير ثابت زماني روتور در كنترل برداري موتور القايي و شرايط تغيير گشتاور با استفاده از شبكه هاي عصبي
590
جبران كننده هاي توان راكتيو SVC و ساختارهاي حفاظتي و كنترلي آن
591
جبران مصنوعي منطقه مرده كنترل كننده براي ربات حمل مايع
592
جبران معكوس انحراف و افزايش دقت ابعادي در قطعات توليد شده به روش استريوليتوگرافي
593
جبران همزمان توان راكتيو و هارمونيكهاي شبكه بر اساس كنترل بهنگام يك اينورتر منبع جريان
594
جبران هوشمند اثرات تغيير دما بر سنسورهاي اختلاف فشار خازني
595
جبران‌سازي فريب در سيستم موقعيت‌ياب جهاني(GPS) با استفاده از تبديل موجك
596
جبران‌سازي و مقاوم‌سازي به اثرات تغييرات روشنايي و سايه به‌منظور بهبود در تشخيص چهره
597
جبرانساز استاتيك توان راكتيو در راه آهن برقي
598
جبرانسازي اثرات غيرخطّي در ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(SPMs)ونانومنيپوليشن خودكار با ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM
599
جبرانسازي تغيير شكل بافت در عمل جراحي با حداقل تهاجم
600
جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ در نقطه اتصال مشترك با استفاده از سيستم فتوولتائيك
601
جبرانسازي نوسانات توان با استفاده از تركيب باتري و ابرخازن در ريزشبكه
602
جبرانسازي نوسانات ميز دو درجه آزادي ناشي از اثر انعطاف پذيري پيچشي جعبه دنده هارمونيك درايو
603
جبرانسازي هارمونيكها و توان راكتيو با استفاده از فيلتر تركيبي سه فاز با سه روش كنترلي در شرايط منبع ولتاژ ايدهآل و غيرايدهآل
604
جبرانسازي هارمونيكها و ميان هارمونيكها در ريزشبكه با استفاده از كنترل كنندة MPC
605
جبرفوريه
606
جبرمشتقات حاصل‌ضرب تانسوري
607
جبرهاي BL و فيلتر هاي ان
608
جبرهاي BSE
609
جبرهاي CM – متناهي و CM - آزاد
610
جبرهاي k-گرنشتاين و مدول‌هاي مرابطه‌اي
611
جبرهاي z2-مدرج شده ،سوپردامنه در منيفلدهاي عجيب و ساختار هندسي
612
جبرهاي احتمال از ديدگاه منطق پيوسته
613
جبرهاي ايواهوري- هكه متناظر با ابر جبرهاي لي ...
614
جبرهاي با ناخ روي گروههاي توپولوژيكي راست فشرده , Banch algebras on compact right topological groups
615
جبرهاي با ناخ و رتبه طيفي جمعوند مستقيمي از عملگرها
616
جبرهاي باناخ با هنج هاي يكاني
617
جبرهاي باناخ تقريبا دوتصويري و ايده آل هاي پوچ توان
618
جبرهاي باناخ حاصل شده از گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
619
جبرهاي باناخ دو تصويري مدولي و جبر هاي باناخ دو تختي مدولي
620
جبرهاي باناخ دوتختي تقريبي وجبرهاي باناخ ميانگين پذير
621
جبرهاي باناخ- دوطرفه تخت
622
جبرهاي باناخ دوگان و كاربرد آن روي جبرهاي اندازه ي گروهي
623
جبرهاي باناخ روي گروههاي راست توپولو‍ژيك فشرده
624
جبرهاي باناخ شبه انقباض پذير و شبه ميانگين پذير
625
جبرهاي باناخ شبه ميانگين پذير و شبه انقباض پذير
626
جبرهاي باناخ فازي
627
جبرهاي باناخ مدول ميانگين پذير
628
جبرهاي باناخ منظم توپولوژيك و ساختار عناصر برخي جبرهاي باناخ
629
جبرهاي به طور موضعي حلقوي و جبرهاي به طور موضعي آفين
630
جبرهاي پوششي
631
جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هما تقريبي كرندار
632
جبرهاي چند ارزشي
633
جبرهاي چندگانه و روابط اساسي
634
جبرهاي حاصل‌ضرب صليبي وابسته به سيستم‌هاي ديناميكي توپولوژيكي
635
جبرهاي حلقوي مكرر
636
جبرهاي خوشه اي-پنهاني
637
جبرهاي سگال در جبر توپولوژيك (C0(X,A
638
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
639
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
640
جبرهاي طيفي
641
جبرهاي عملگر راسي ، ابر جبرهاي عملگر راسي و مدولهاي آنها
642
جبرهاي فرشه-هيلبرت
643
جبرهاي فوريه- استيلجس و مضارب هرز- شار و توابع تقريبا متناوب ضعيف روي گروههاي موضعا فشرده
644
جبرهاي فون نيومان و اصل انعكاس موضعي
645
جبرهاي كامل توابع گسترنده روي كلافهاي كتانژ انت فضاهاي همگن
646
جبرهاي لي Bcn-مدرج به دست آمده از نمايش هاي فرميونيك
647
جبرهاي لي به طور موضعي آفين و جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
648
جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دووجهي چاوله
649
جبرهاي ليپشيتز برداري- مقدار
650
جبرهاي ليپشيتز و اشتقاق آن
651
جبرهاي مثلثي و مشتقات لي
652
جبرهاي منگر و توابع چند مكاني
653
جبهه ها
654
جدا سازي بيو پروتئين زئين از ذرت و كاربرد نانو ذرات آن در روش ميكرو استخراج پخشي جامد-مايع
655
جدا سازي پيش تغليظ مقادير ناچيز يون سرب با استفاده از نانو ذرات اهن اكسيد مغناطيسي بدون معرف كي ليت دهنده قبل از اندازه گيري ان به روش طيف سنجي جذب اتمي الكترو حرارتي
656
جدا سازي خود كار كاني هاي موجود در مقاطع نازك سنگ ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه
657
جدا سازي سيكنال هاي صحبت به روش كور در حوزه زمان - فركانس
658
جدا سازي لرزه اي در پي ساختمانها Base isolation [بيس ايزوليشن]
659
جدا سازي متغيرهاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي ورزشكاران مرد در شش رشته ورزشي فوتبال ، واليبال ، ژيمناستيك ، اسكيت ، كشتي و ورزش زورخانه اي باشگاه هاي شهر همدان .
660
جدا سازي مقادير كم يون هاي كبالت . منگنز . طلا . پالديم . روديم . مس. كادميم و نيكل با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد و تعيين انها بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
661
جدا سازي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كننده پلي هيدروكسي الكانوات از پساب كار خانجات صنايع غذايي كرمان و بررسي امكان توليد مونومر والرات توسط ميكرو ارگانيسم هاي مذكور
662
جدا سازي نفت در آب دريا به روش بيو لوژيكي
663
جدا سازي هافنيم از زير كوئيم به روش استخراج با حلال
664
جدا سازي هدفهاي واقعي از كاذب با استفاده از الگوريتم تخمين FLFMT,IF در سيستم هاي رتيكلي
665
جدا سازي و اندازه گيري الكتروشيميايي -2 آمينو بنزيميد ازول به روش پليمر حكاكي شده مولكولي با استفاده از ولتا متري ديفرانسيلي پالسي , 1-Solation and electrochemical identification of 2-aminobenZimida Zole using molecularly imprinted polymerdifferential pulse )MIP(method combimd with
666
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم سرب و منگنز در نمونه هاي ابي با روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي قبا از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي
667
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
668
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سرب در نمونه هاي آبي و سبزيجات به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوسيليكاي ملانين دار شده و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
669
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز طلا و پالاديم بوسيله استخراج نقطه ابري بدون معرف كمپلكس دهنده قبل از تعيين بوسيله جذب اتمي شعله
670
جدا سازي و تغليظ نقره به كمك پليمر نشاندار شده ي يوني
671
جدا سازي و شناسايي قارچ هاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
672
جدا سازي و شناسايي ليگنين موجود در پساب صنعتي كارخانه چوب و كاغذ چوكا و بررسي اثر آن روي صفحات منفي باتري استاتر سرب - اسيدي , isolation and determination of lignin from waste of wood & paper factory )CHUKA( and investigation of its effect on negative plates in starter lead-acid batteries
673
جدا سازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا امفتامين در نمونه هاي ادرار به كمك پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي
674
جدا سازي وهمسانه سازي پروموتور بذر اختصاصي ناپين از كلزا (Brassica napus L.)
675
جدا سازي، استخراج و اندازه گيري طلا و نقره در نمونه هاي حقيقي مانند كنسانتره سرب و توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري برخي گونه هاي داروئي
676
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از آلكالوئيدهاي ترياك
677
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز نيكل در نمونه هاي آبي پس از استخراج با فاز جامد به روش پلاروگرافي
678
جدا سازي، تغليظ و گونه شناسي آنتيموان با استفاده از روش ميكرو استخراج قطره آلي منجمد شناور (SFODME) و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتمي الكترو ترمال
679
جدا كردن نفت از آب به كمك طراحي و ساخت صفحات سينوسي شيبدار
680
جدا كنندهاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
681
جدا و خالص سازي مولكولهاي بيولوژيك آلفا -آميلازو گلوكو -آميلاز به روش استخراج دو فاز آبي همراه بررسي انتقال جرم
682
جداساري ليپوپلي ساكاريد ميكروبي ازمحلول دارويي
683
جداساري و شناسايي يك سويه بومي ميكروبي آميلوليتيك مناسب از مناطق صنعتي درايران
684
جداسازي ...جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
685
جداسازي ، بيان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي آنزيم بتا ا و3- گلوكاناز از يونجه يكساله
686
جداسازي ، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين در نمونه هاي محيط زيستي با استفاده از سيليگاژل هاي نانو حفره عامل دار سنتز شده
687
جداسازي ، تغليظ و تثبيت I و MO حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي بوسيله زئوليت ها و با استفاده از روش گاما اسپكتروسكوپي
688
جداسازي ، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه مريم كوهي (Swertia longifolia Boiss)
689
جداسازي ، همسانه سازي و بيان دو ژن كد كننده تيوردوكسين ردوكتاز وابسته به NADPH از گياه برنج ﴿Oryza sativa﴾
690
جداسازي ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از ساقه آفتابگردان
691
جداسازي CO2/N2 و CO2/CH4 با استفاده از غشاء پلي¬فنيل¬سولفون اصلاح شده با پلي¬اتيلن¬گلايكول
692
جداسازي DNA جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
693
جداسازي LDL وHDL از سرم انسان با روش اولتراسانتريفيژ و مطالعه تاثيرات تعدادي از ماركرهاي التهابي بر عملكردLDL وHDL و ميزان فعاليت ل نزيم پاراكسوناز-1 در شرايط in vitro , isolation of LDL & HDL from human serum using ultracentrifugation and study of effects of some inflammatory markers on LDL & HDL oxidation and paraoxonase-1activity, in vitro
694
ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش تقطير غشايي
695
جداسازي آب و ايزوپروپيل الكل به روش تراوش تبخيري با استفاده از غشاء پلي( وينيل الكل) ليتيم برومايد
696
جداسازي آروماتيك ها و آلفاتيك ها به وسيله غربالهاي مولكولي
697
جداسازي آزمايشگاهي گازها توسط غشا مايع
698
جداسازي آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين از خاك باغات پسته و شناسايي و طبقه بندي آنها با استفاده از روش هاي ملكولي
699
جداسازي آلايندههاي ناشي ازبكارگيري سموم دفع آفات نباتي از آب آشاميدنيبا استفاده از فرآيند نانوفيلتراسيون
700
جداسازي آلفاآميلازميكروبي﴿Bacillus Licheniformis ﴾به كمك اولترافيلتراسيون
701
جداسازي آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال الكترومايوگرام ثبت شده از عضله‌هاي بخش فوقاني تنه
702
جداسازي آمو نياك از آب توسط فرايند غشايي
703
جداسازي آمونياك به روش جذب سطحي
704
جداسازي آنزيم ليپاز از سويه هاي اكتينوميست محيطي جداشده از نمونه هاي خاك شور و معادن نمك جنوب كشور
705
جداسازي اتوماتيك آرتيفكت ها از سيگنال EEG و بررسي امكان افزايش دقت جداسازي
706
جداسازي اتوماتيك امواج محلي و دورا از طيف موج اقيانوس
707
جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلن از پروپان بوسيله غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد- نانو سيليكا
708
جداسازي اجتماعي- فضايي در شهر تهران و راهكارهاي طراحي شهري براي كاهش آن: نمونه‎ي موردي اسلام‎آباد
709
جداسازي اجزاء پروتئيني آرتميا اورميانا و بررسي اثرات ممانعت از پيري اين عوامل در سلولهاي فيبروبلاست انساني در محيط كشت سلولي
710
جداسازي اجزاي تصاوير FMRIجهت آشكار سازي توابع مغز با استفاده از مدل ICA
711
جداسازي اجزاي ريزوم زردچوبه و بررسي خواص پريبيوتيكي آنها بر روي باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم در مقايسه با پريبيوتيك تجاري (اينولين)
712
جداسازي ارتعاشات كل ماهواره
713
جداسازي استايرن از محلول آبي به روش جذب سطحي به وسيله ي باگاس
714
جداسازي اطلاعات هويت شخص و حذف تنوعات از تصوير چهره
715
جداسازي الكل از محلول هاي آبي رقيق با فرايند ترلوش تبخيري با استفاده از غشا تركيبي
716
جداسازي املاح منيزيم از سنگهاي دولوميت ايران
717
جداسازي امولسيون روغن و آب با استفاده از غشاء پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
718
جداسازي اموليسيون روغن در آب با استفاده از غشاهاي اولترافيلتراسيون پوشش داده شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيوم
719
جداسازي انتخابي و تغليظ سموم a,b-Endosulfan به روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
720
جداسازي انتخابي يونهاي كروم ﴿III )و (VI) از محلول آبي حاوي مس با كاربرد همزمان عامل كمپلكس سازEDTA و فرايند الكترودياليز
721
جداسازي اندازه گيري اورانيوم و راديوم در سنگ معدن و پسمانهاي مايع به روشهاي مختلف راديوشيمي
722
جداسازي انسولين درسيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول -فسفات وپلي پروپيلن گلايكول فسفات ومدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول - فسفات
723
جداسازي ايزوتوپها به كمك پالسهاي تيز ليزري به روش جذب چند فوتوني
724
جداسازي ايزوتوپهاي مولكولي مانند ايزوتوپهاي SF6 با ليزر Co2 پالسي بطريقه جذب چند فوتوني
725
جداسازي ايزوتوپي به روش پخش حرارتي
726
جداسازي ايزومرهاي زايلن
727
جداسازي با سيالات فوق بحراني
728
جداسازي بار‌هاي مثبت و منفي با استفاده از غشاي گرافن- كربن نانولوله
729
جداسازي بازتاب از تصوير توسط الگوريتمهاي جداسازي كور منابع با استفاده از ويژگيهاي محلي
730
جداسازي باكتري هاي بيماري زاي خانواده سولاناسه و باكتريوفاژهاي آن ها
731
جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده ليپيد از پساب هاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
732
جداسازي باكتري هاي مقاوم به قلع مس كروم و نيكل از پسابهاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
733
جداسازي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك بومي و استفاده از آنها در كنترل رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين و كاربرد بيوسنسور الكترو شيميائي مبتني بر DNA در تشخيص ژن توليد كننده سم آفلاتوكسين در يك ماده غذايي
734
جداسازي باكتريهاي حل كننده فسفات و تشخيص حضور ژنهاي pho موثر در حذف فلزات سنگين
735
جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آنها در صنعت
736
جداسازي باكتريوفاژهاي استرپتوكك هاي بيماريزاي ماهي و بررسي استفاده از آنها در كنترل عفونت
737
جداسازي باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتيك از صنايع لبني
738
جداسازي باكتريوفاژهاي ريزوبيوم وبررسي كاربردآنها
739
جداسازي باكتريوفاژهاي لايتيك از فاضلاب بيمارستان رازي رشت موثر بر اشريشيا كلاي جدا شده از بيماران دچار عفونت زخم در سال 94 با هدف كاربرد در درمان عفونت¬هاي زخم مقاوم به درمان
740
جداسازي بنتازون از محلول آبي توسّط غشاي مايع نگهداشته شده
741
جداسازي بيومولوكلهادرسيستم هاي دوفازي آبي بااستفاده ازپليمرهاي هوشمند
742
جداسازي پاسخ رسانايي پوستي در يك الگو با فاصله ي بين تحريكي كوتاه
743
جداسازي پالس بر اساس دامنه و زمان ورود
744
جداسازي پروپيلن از نيتروژن با استفاده از غشاء سيليكون رابر بر پايه پلي اتر سولفون
745
جداسازي پروتئين از آب پنير بوسيله روش افرون فلوتاسيون
746
جداسازي پروتئين در سيستم هاي دو فازي آبي
747
جداسازي پلاسما از گلبولهاي قرمز و بررسي پديده "ايجاد لايه غلظت "
748
جداسازي پلاسميد از چند گونه باكتري گياهي
749
جداسازي پلاك هاي آتروسكلروزيس در تصاوير اولتراسوند درون رگي عروق كرونر
750
جداسازي پني سيلين جي توسط غشاهاي مايع امولسيوني
751
جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم فسفات و سيليكات با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
752
جداسازي تئوفيلين به روش كروماتوگرافي لايه نازك و تعيين آن توسط طيف سنجي فلورسانس صفحه خوان و كاربرد اين روش در نمونه هاي دارويي
753
جداسازي تركيب دارويي هايپريسين از گياه گل راعي
754
جداسازي تركيبات آلي فرار از هوا توسط غشاء كامپوزيتي
755
جداسازي تركيبات اسيدي گازهاي فرآيندي و سنتز شده با استفاده از غشا ﴿مدلسازي فرآيند﴾
756
جداسازي تركيبات با ارزش از زائدات مركبات و تبديل باقي مانده ي آن به بيوگاز
757
جداسازي تركيبات پريبيوتيك از برخي منابع گياهي و بررسي خصوصيات ساختاري و عملكردي آن ها
758
جداسازي تركيبات كبالت، منگنز و نيكل از محلول شبيه سازي شده ليچينگ باتري هاي ليتيوم-يون
759
جداسازي تركيبات كروم با كربن فعال اصلاح ساختار يافته توسط تركيبات مختلف
760
جداسازي تركيبات گوگردي از گازوئيل با فرايند تراوش تبخيري
761
جداسازي تصاوير ابرطيفي با تغييرپذيري اعضا و بر اساس تنكي ضرايب
762
جداسازي تصاوير مخلوط شده در حوزه موجك و كانتورلت
763
جداسازي تك ميكروفونه سيگنال آميزش گفتار دو گوينده
764
جداسازي چند پارامتري پالس‌هاي متداخل
765
جداسازي خودكار ناحيه پستان در تصاوير تشديد مغناطيسي مبتني بر اطلس و طبقه بندي ضايعات سرطاني
766
جداسازي داروي مترونيدازول از پساب مصنوعي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون CuS/AA/PSf تهيه‌شده از طريق پوشش دهي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي CuS /AA بر روي غشا اولترافيلتراسيون PSf
767
جداسازي درجاي بوتانول در فرآيند تخمير استون-بوتانول-اتانول و تبديل باقيمانده محيط كشت به روغن ميكروبي تك‌ياخته
768
جداسازي دو تصوير همبسته تركيب شده خطي، با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
769
جداسازي دو منبع با كمك TDOA
770
جداسازي دورهاي كزول و كاربردشان در توان هاي ايده آل هاي يالي گراف هاي ويسكر
771
جداسازي دي اكسيد كربن از گاز هاي حاصل از احتراق
772
جداسازي دي اكسيد كربن از متان توسط غشاي پلي يورتاني و نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا
773
جداسازي دي اكسيد كربن از نيتروژن، هليوم و متان توسط غشا زمينه مركب پليمر ميكرو متخلخل ذاتي و چهارچوب آلي كوالانسي
774
جداسازي دي اكسيد كربن و متان با غشا نانو كامپوزيتي و نانوپركن اصلاح شده
775
جداسازي دي ان آ جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
776
جداسازي دي‌اكسيد‌كربن از مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن و نيتروژن با استفاده از جاذب كربني تلقيح شده
777
جداسازي دي‌اكسيدكربن با استفاده از جاذب‌هاي غربال مولكولي
778
جداسازي ذرات آهني و اكسيد آن توسط نيروهاي مغناطيسي پالسي
779
جداسازي ذرات به روش Field-Flow Fractionation
780
جداسازي ذرات غير مغناطيسي پروتئيني توسط نانوسيال مغناطيسي
781
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
782
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
783
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
784
جداسازي رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم به كمك شبكه هاي عصبي عميق
785
جداسازي رنگينه هاي ديسپرس پساب نساجي با استفاده از غشاهاي پليمري نانوكامپوزيتي فوق آبدوست حاوي نانوذرات اكسيد زيركونيوم
786
جداسازي زيركونيوم و هافنيوم با اعمال ميدان الكتريكي و به كمك غشاي مايع
787
جداسازي زيست مولكول ها در سيستم هاي دوفازي آبي پليمر نمك با - تفكيك تمايلي
788
جداسازي سلول ها بدون تغيير ساختار فيزيكي و يا شيميايي
789
جداسازي سلول هاي بنيادي سرطاني ازرده سلولي سرطان پستان انساني MDA-MB231
790
جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت و پيوند آنها به رت هاي سالم و اشعه ديده و بررسي امكان لانه گزيني آنها در مغز استخوان
791
جداسازي سلولهاي بنيادي خون بندناف انسان و احتمال تمايز آنها به سلولهاي كبدي در آزمايشگاه
792
جداسازي سولفون ها از يك سوخت هيدروكربني تعريف شده توسط يك سامانه استخراجي قطره منفرد
793
جداسازي سويه باكتريايي هالوفيل مولد آنزيم ليپاز از خاك و بهينه سازي شرايط توليد
794
جداسازي سويه هاي باسيلوس كواگولانس، مطالعه خصوصيات پروبيوتيك جدايه ها و كشت آنها با استفاده از منابع كربني مقرون به صرفه
795
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳيگنال اﻟﮑﺘﺮيكي ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻨين از ﻣﺎدر
796
جداسازي سيگنال صوتي با استفاده از تبديل فوريه
797
جداسازي سيگنال قلب جنين با استفاده از جداسازي كور منابع مبتني بر تحليل زمان- فركانس
798
جداسازي سيگنال هاي گفتار و موسيقي با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
799
جداسازي سيليس از كاه برنج به منظور بهبود توليد اتانول از آن با استفاده از قارچ موكور هميليس
800
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس
801
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس فارسي
802
جداسازي شناسايي و غربالگري سويه هاي مخمر ... و ارزيابي آنها به عنوان مخمر نان
803
جداسازي طلا از پساب ها توسط كربن فعال تهيه شده از باگاس
804
جداسازي طنين صدا از سيگنال باند باريك گفتار با استفاده از يك ميكروفن
805
جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي بر اساس ساختار تنك بلوكي
806
جداسازي طيفي توزيع شده تصاوير ابر طيفي
807
جداسازي طيفي توزيعشدهي تصاوير ابرطيفي
808
جداسازي عامل ضد انعقاد خون از زهر مار افعي قفقازي ايران
809
جداسازي عوامل باكتريايي از آب آشاميدني توسط نانو فيلترهاي الكتروريسي شده
810
جداسازي غشايي در صنايع شيميايي
811
جداسازي غشايي درفرآورش آب پنير و بررسي شار (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون آب پنير)
812
جداسازي غشايي دي‌اكسيدكربن از هيدروژن بااستفاده از نانوكامپوزيت پليمري و مدل‌سازي آن
813
جداسازي غشايي محلول دي متيل هيدرازين نامتقارن
814
جداسازي فاژها و بررسي وجود توالي هاي فاژي در ژنوم اسينتوباكتر بوماني جدا شده از عفونت هاي سوختگي و داراي مقاومت چندگانه به داروها
815
جداسازي فراورده‏هاي نفتي از آب توسط غشاي نانو ليفي كامپوزيت دو جزئي PVDF/PS
816
جداسازي فلز سنگين سرب از محلول هاي آبي توسط بيونانو كامپوزيت زئوليت مغناطيسي
817
جداسازي فلز كادميم از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو زئوليت X
818
جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از ميكروارگانيسم ها (Biosorption)
819
جداسازي فلزات سنگين از محيط مايع با نانو جاذب ها
820
جداسازي فلزات سنگين به روش غشاء مايع
821
جداسازي فلزات سنگين توسط فرآيند بيو جذب بوسيله مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس
822
جداسازي فلزات سنگين موجود در پساب پالايشگاهي با سامانه دوفازي آبي
823
جداسازي فنل و تركيبات فنلي از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم اسمز معكوس
824
جداسازي فواره گلئوني و بررسي رويدادهاي سه فواره اي ناشي از نابودي زوج الكترون و پوزيترون به روش هاي خوشه اي و وو -زوبرنيك اصلاح شده
825
جداسازي قطرات با اندازه مختلف در جريان روي يك سطح شيبدار دو بعدي
826
جداسازي كادميم از پسماندهاي كارخانه ذوب روي با روش استخراج حلال اونتراسونيكي
827
جداسازي كادميوم از سنگهاي فسفاته و اسيد فسفريك
828
جداسازي كاني هاي سرب از كانسنگ باريت
829
جداسازي كنسرسيوم ميكروبي براي بيوليچينگ به كمك جهش‌زايي از طريق پرتو گاما جهت فرآوري مس از تركيبات سولفور مس
830
جداسازي كور تركيب هاي كانولوتيو سيگنال هاي اكوستيكي
831
جداسازي كور تصاوير فراطيفي با استفاده از الگوريتم آناليز مورفولوژيكال تصوير
832
جداسازي كور منابع با استفاده از روش تركيبي چند ميكروفنه
833
جداسازي كور منابع با استفاده از روش هاي زمان - فركانسي چند ميكروفونه باند وسيع
834
جداسازي كور منابع بااستفاده از آرايه هاي ميكروفوني
835
جداسازي كور منابع براي مخلوط هاي كانوالو شده با كاربرد مكان يابي
836
جداسازي كور منابع تصويري با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل اصلاح شده
837
جداسازي كور منابع در شرايط استاندارد و فرومعين در حوزه ي زمان-فركانس با استفاده از طبقه بندي اتم هاي زمان-فركانس
838
جداسازي كورِ منابع صوتي با استفاده از روش‌هاي نمايش تنك
839
جداسازي كور منابع هميشه مشتركا ايستان با اجزاء قابل پيش بيني و كانال لحظه اي خطي و تغيير ناپذيري بازمان
840
جداسازي كيتوزان توليد شده به روش بيولوژيكي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
841
جداسازي كيتوزان خالص از قارچ موكور اينديكوس رشد يافته بر عصاره قارچ
842
جداسازي كينولين از سوخت مدل ايزواكتان با استفاده از چارچوب‌هاي آلي – فلزي بر پايه مشتقات كربوكسيليك اسيدها
843
جداسازي گاز CO2 با استفاده از غشا مايع و نانو ذرات
844
جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي CH4/CO2 توسط غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد-اكسيدتيتانيم
845
جداسازي گاز دي اكسيدكربن از مخلوط گازي با تشكيل هيدرات دي اكسيدكربن در حضور بهبود دهنده هاي تترابوتيل آمونيوم كلرايد + استون
846
جداسازي گاز هاي نيتروژن / دي اكسيد كربن با استفاده از غشاي پليمري MDPE
847
جداسازي گاز هيدروژن از گاز سنتز با استفاده از غشاء نانوكامپوزيتي پلي اتر ايميد/ نانو سيليكا
848
جداسازي گازهاي اتيلن/اتان و پروپيلن/پروپان با استفاده از غشاي نانو كامپوزيت سلولز استات - سيليكا
849
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد از متان با استفاده از نانو لوله AIN به روش محاسباتي
850
جداسازي گفتار از سكوت و موزيك
851
جداسازي گفتار از موزيك با استفاده از تكنيك هاي BSS
852
جداسازي گلوتن و توليد اتانول از گندم توسط قارچ هاي فيلامنتوس
853
جداسازي گوگرد از كنسانتره سنگ آهن حاوي گوگرد گلگهر
854
جداسازي ليپيد و پروتئين از ماكروجلبك آزولا فيليكولايد (Azolla filiculoides ) و توليد متان از زيست توده باقي مانده
855
جداسازي ليزري ايزوتوپ 34S در مولكول SF6 به روش دو بسامدي ﴿IR-IR﴾ با بهره گيري از ليزر TEA CO2 چند خط
856
جداسازي ليزري مولكولي ايزوتوپ كربن- 13 با بهره گيري از تپهاي ليزرهاي پر توان كوك پذير
857
جداسازي ليگنوسولفونات از ليكور سياه صنايع كاغذ سازي
858
جداسازي متانول از حلال هاي آلي توسط غشاهاي كامپوزيتي حاوي نانومواد متخلخل با فرآيند تراوش تبخيري
859
جداسازي محلول فنل -آب توسط تراوش تبخيري
860
جداسازي محلولهاي نفتي با استفاده از اسمز معكوس
861
جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه و بررسي اثر تابش فراصوت بر جذب MTBE از آب
862
جداسازي مخلوط هاي آروماتيك / آليفاتيك به روش غشا تراوش تبخيري
863
جداسازي مخلوط هاي كانولوتيو سيگنال هاي گفتار بر مبناي روش هاي جداسازي كور منابع
864
جداسازي مخلوط هيدروكربن‌هاي اولفيني- پارافيني به كمك فرآيند غشايي
865
جداسازي مخلوطها با استفاده از روش ميكروفيلتراسيون كاربرد در برداشت سلولي (harvesting cell)
866
جداسازي مخمرهاي تجزيه كننده آلكانها و بررسي خواص سيتوكروم و پروتئين تك ياخته﴿Single Cell Protein) آنها
867
جداسازي مس )Cu+2( به روش ميكرواستخراج فازمايع توسط فيبر توخالي )HF-LPME( در حضور ليگاند 8- هيدروكسي كينولين و اندازه گيري آن با استفاده ازدستگاه جذب اتمي شعله اي , separation and determination of copper ion)cu+2( in environmental samples by )HF-LPME( techniques combined with atomic absorption spectroscopy
868
جداسازي مس از سرب و قلع با روش استخراج حلالي از محلول ليچينگ قراضه الكترونيكي
869
جداسازي مغناطيسي و اندازه گيري داروي بتا استراديول با استفاده از پليمر قالب مولكولي مغناطيسي Fe3o4- SiO2
870
جداسازي مغناطيسي يون تيوسيانات از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين آهن
871
جداسازي منابع اكوستيكي به روش تلفيقي BSS و PI
872
جداسازي منابع در محيط سونار به وسيله موجك هاي چندگانه
873
جداسازي منابع سيگنال ديجيتال به روش بهينه سازي آماري
874
جداسازي منابع صدا با استفاده از مدل تجزيه ماتريس بيزين
875
جداسازي منابع گفتاري به كمك روش هاي مبتني بر خوشه بندي حوزه ي زمان- فركانس
876
جداسازي منابع موسيقي با بكارگيري شيوه¬هاي يادگيري بدون ناظر
877
جداسازي مواد آروماتيكي از بنزين پيروليز
878
جداسازي مواد تشكيل دهنده عصاره كلروفرمي برگ گياه گردو به منظور بررسي اثرات بيولوژيكي ان
879
جداسازي مواد فيتوشيميايي از برخي گونه هاي سويا و تعيين
880
جداسازي مواد معطر آب ليموترش در هنگام فرايند كنسانتره با استفاده از روش غشايي تراوش تبخيري
881
جداسازي مواد معطر پرتقال توسط فرايند تبخير غشايي
882
جداسازي موسيقي و گفتار با استفاه از شبكه عصبي
883
جداسازي ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات از ريزوسفر به منظور توليد كود زيستي
884
جداسازي نقاط با استفاده از اشكال هندسي نامحدب
885
جداسازي هوا توسط غشا و مدل رياضي آن
886
جداسازي هوشمند تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
887
جداسازي هيدروژن به روش غشايي
888
جداسازي هيدروكربن هاي سنگين تر از متان توسط غشا پلي يورتاني و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
889
جداسازي و آشكارسازي آنتي بيوتيك هاي ايمي پنم سيلاستاتين و مروپنم با استفاده از روش استخراج فاز جامد
890
جداسازي و ارزيابي پروتئوم كلروپلاست انار
891
جداسازي و ارزيابي گونه هاي ميكروبي مناسب جهت حذف رسوب آسفالتين
892
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
893
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
894
جداسازي و اندازه گيري رنگ هاي سودان در نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي بر پايه جامد شدن قطره آلي شناور و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
895
جداسازي و اندازه گيري مقادير كم بيس فنول A از شيرابه مكان دفن زباله شهري با استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
896
جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز كادميم با استفاده از ليگاند جديد BIMPI در نمونه هاي سيگار به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
897
جداسازي و اندازه گيري همزمان متابوليت هاي سروتونين با نانو مواد و به روش HPLC
898
جداسازي و اندازه‌گيري برخي از داروها، از جمله داروهاي ضدسرطان ارلوتينيب و كپسيتابين، توسط حسگرهاي الكتروشيميايي و نانوجاذب‌‌ها بر پايه‌ي فيبر متخلخل با استفاده از تكنيك‌‌هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكوپي
899
جداسازي و بازيابي پلاتين از پساب صنعتي واحد آمونيوم پركلرات توسط نانو ساختارهاي مغناطيسي هسته پوسته اصلاح شده با آمين
900
جداسازي و بازيافت پلاتين توسط نانو ساختار مغناطيسي سلولز عامل دار شده با گروه هاي عاملي
901
جداسازي و بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت ريز و سفري بر رشد و جذب عناصر توسط نهال هاي پسته
902
جداسازي و بررسي ساختار شيميايي برخي تركيبات بند آورنده خون موجود در گياه دم اسب
903
جداسازي و بررسي سويه هاي مقاوم ساكار و مايسس سرويزيه به استرس هاي فشار اسمزي و سرما
904
جداسازي و بررسي قارچها براي توليد رنت در صنعت پنير سازي
905
جداسازي و بررسي كارايي باكتري هاي تيوباسيلوس در جذب فسفرو برخي عناصرغذايي كم مصرف توسط نهال پسته
906
جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
907
جداسازي و بهينه سازي رشد قارچ هاي توليدكننده آنزيم پكتيناز از ميوه هاي پوسيده سيب و پرتقال
908
جداسازي و پيش تغليظ اتوماتيك نيكل با جاذب پيروگالل قرمز تثبيت شده بر روي كربن فعال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي
909
جداسازي و پيش تغليظ بر خط فلزات سنگين توسط ميكروستونهاي كي ليت دهنده جديد و ترزيق در جريان - اسپكترومتري جذب اتمي
910
جداسازي و پيش تغليظ برخي از فلزات سنگين با استفاده از باز شيف2-﴿2- مركاپتوفيل ايمينو﴾ متيل فنل ﴿mpmp﴾ قبل از اندازه گيري آن ها با اسپكترومتري جذب اتمي
911
جداسازي و پيش تغليظ برخي از كاتيونها به روش استخراج با فاز جامد (كاتيونهاي مس و كادميم )
912
جداسازي و پيش تغليظ برخي تركيبات آلي مهم در نمونه هاي غذايي و بيولوژيكي پيش از اندازه گيري آن ها توسط روش هاي كروماتوگرافي
913
جداسازي و پيش تغليظ بريليانت گرين و نيكل با استفاده از حلال هاي سوپرامولكول و اندازه گيري آن ها با روش اسپكتروفوتومتري
914
جداسازي و پيش تغليظ بعضي از فلزات سنگين با روش استخراج فاز جامد
915
جداسازي و پيش تغليظ بودن مس در محلول هاي آبي از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از ليگاند mebqb تثبيت شده بر روي بسترهاي نفتالين و گرافيت
916
جداسازي و پيش تغليظ پالاديم به منظور اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي
917
جداسازي و پيش تغليظ در خط سرب و كادميم از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال اصلاح شده به وسيله متيل تيمول آبي و اندازه گيري آن ها به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
918
جداسازي و پيش تغليظ رنگ سودان نارنجي G از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكتر و فتومتري
919
جداسازي و پيش تغليظ سرب از طريق استخراج جذبي با ميله همزن مغناطيسي پوشش داده شده با پليمر قالب يوني و ليگاند 1،5 دي فنيل كربازيد و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي و پلاسماي جفت شده القايي
920
جداسازي و پيش تغليظ سريع مقادير كم پالاديوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آن
921
جداسازي و پيش تغليظ سم propiconazole به روش پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن با دستگاه كروماتوگرافي گازي
922
جداسازي و پيش تغليظ فتالات استرها از نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل با استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
923
جداسازي و پيش تغليظ گزينشي نيكل از نمونه هاي آبي توسط استخراج فاز جامد با استفاده جاذب هاي جديد قالب يوني و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
924
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
925
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
926
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از نمونه آبهاي طبيعي و مواد غذايي به روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل واندازه گيري آن با اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
927
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم جيوه از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آنها
928
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
929
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه هاي محيطي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3o4 و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
930
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آلومينا و معرف هاي 4-(2-پيريديل آزو) رزورسيول )PAR( و 1-[پيريديل -(2)-آزو]-نفتول )PAN( و اندازه گيري به وسيله طيف سنجي جذب اتمي
931
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس از نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن و اندازه گيري با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
932
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نقره از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي سريع
933
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي ملامين دار شده و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
934
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سلنيوم در نمونه هاي آبي به استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي تيول دار شده و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفتومتري ماورا بنفش - مرئي
935
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون هاي روي)2(، كلسيم )2( و منيزيم )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با آلوميناي اصلاح شده و اندازه گيري آنها به وسيله طيف سنجي جذي اتمي شعله
936
جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز كادميم ،كبالت و سرب توسط ليگاند جديد 1و2- بيس ( 1اچ - بنزو دي ايميدازول 2- ايل متوكسي ) بنزن به روش شناورسازي و اندازه گيري هاي آنها با اسپكترومتر جذب اتمي شعله در نمونه هاي موي رنگ شده و عوامل خشك كننده رنگ
937
جداسازي و پيش تغليظ مقاديربسياركم نيكل(II) از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي تسريع شده واندازه گيري آن با طيفسنجي جذب اتمي شعله اي
938
جداسازي و پيش تغليظ نقره و پالاديم با استفاده از ليگاند جديد به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي تمي شعله اي
939
جداسازي و پيش‌تغليظ سرب(II) از آب آشاميدني با زايلنول نارنجي تثبيت شده بر روي نانولوله‌هاي كربن چند ديواره و تعيين آن به روش نورسنجي جذب اتمي شعله و گونه‌شناسي آهن فلزي، آهن(II) و آهن(III) در نمونه‌هاي حقيقي متالورژيك فولادي
940
جداسازي و تخليص آفلاتوكسين هاي ناشي از آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين جدا شده از خوراك دام و بررسي سل سايتوتوكسي سيتي در لنفوسيت هاي T موشي
941
جداسازي و تخليص پروتئين p4از آزماستيگوت هاي ليشمانيا اينفنتوم و ارزيابي آن از طريق تهيه آنتي بادي منوكلونال
942
جداسازي و تشخيص شكستگي استخوان ميله اي در تصاوير پرتو ايكس
943
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش
944
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش real-time PCR
945
جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
946
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره ريشه زرشك ,با استفاده ازPCR
947
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره گل گندم ,با استفاده ازPCR
948
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره نعناع و سير با استفاده ازPCR
949
جداسازي و تصفيه روغن
950
جداسازي و تعيين خصوصيات سويه هاي جديد باكتريايي توليد كننده ماده فعال در سطح ( بيوسورفكتانت )از پسماندهاي شهري وكشاورزي
951
جداسازي و تعيين خصوصيات مولكولي فاژهاي استرپتوكوكهاي دهاني و بررسي كاربرد بيوتكنولوژيك آن ها در فاژ تراپي
952
جداسازي و تعيين مشخصات in silico راه انداز ژن كليدي تاكسادين سينتاز مسير توليد تاكسول در سرخدار
953
جداسازي و تعيين مشخصات ريزماهواره از خرما
954
جداسازي و تعيين مقدار همزمان بيوتين و پانتوتنيك اسيد در نمونه هاي دارويي به روش كروماتوگرافي مايع با برهم كنش آب دوستي ﴿HILIC﴾
955
جداسازي و تعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در آن به روش كروماتوگرافي مايع مايسلي
956
جداسازي و تعيين ويژگيهاي سلولهاي بنيادي سرطان سينه از رده سلولي سرطان سينه و تأثير عصاره الكلي بنفشه معطر بر آنها
957
جداسازي و تغليظ الكل از محلول‏هاي آبي رقيق با استفاده از فرآيند غشايي تراوش تبخيري
958
جداسازي و تغليظ سرب و كادميم با استفاده از استخراج فاز جامد و اندازه گيري و بررسي ميزان سرب و كادميم در خون مادران و نوزادان اصفهان
959
جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز اورانيوم و مالاشيت گرين و اندازه گيري با سيستم تزريق در جريان - اسپكتروفوتومتري
960
جداسازي و تغليظ يون نقره با ميكرواستخراج فاز جامد با استفاده از جاذب نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با حلال اتكتيك عميق
961
جداسازي و حذف گزينشي CO2 از گازهاي فرآيندي با استفاده از فناوري غشاءهاي انتقال تسهيل يافته
962
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮل با استفاده از سامانه هاي دو فازي آبي و مدلسازي ترموديناميكي آنها
963
جداسازي و رديابي استافيلو كوكوس آرئوس در پنيرهاي سنتي و صنعتي توليد شده در شهرستان مشهد با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي , detection and isolation of staphylococcus aureus from produced industrial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and molecular tests
964
جداسازي و شناسائي باكترهاي شكمبه اي تجزيه كننده سلولز و بررسي فعاليت سلولوليتيك آن ها در آزمايشگاه
965
جداسازي و شناسائي باكتري هاي گرم مثبت خاك و تعيين جمعيت ميكروبي آن و ارتباط آن با بيوشيمي خاك
966
جداسازي و شناسايي Salmonella dublin به كمك تستهاي بيوشيميايي و روشهاي مولكولي با استفاده از شناسايي ژن Sop E و كلون كردن قسمتي از اين ژن
967
جداسازي و شناسايي Salmonella enteritidis به روش PCR و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
968
جداسازي و شناسايي آدنوويروس عامل هپاتيت كبد طيور
969
جداسازي و شناسايي اش , isolation and identification of escherichia coli from produced industerial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and serotyping tests
970
جداسازي و شناسايي باكتري سرمادوست توليدكننده آنزيم آميلاز از خاك و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
971
جداسازي و شناسايي باكتري هاي حل كننده فلزات از خاك هاي آلوده و تأثير زيست افزايي آنها بر قابليت جذب روي و سرب توسط گياه
972
جداسازي و شناسايي باكتري هاي متيلوتروف (مصرف كننده متانل) و بررسي كاربرد آنها در تهيه پروتئين تك ياخته
973
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پروتئاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
974
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پرونتاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
975
جداسازي و شناسايي باكتريهاي گرم منفي خانواده هاي انتروباكتر ياسه و پسود و موناداسه خاك در سه منطقه پر تراكم دانشگاه اصفهان و بررسي بيوشيمي خاك اين مناطق
976
جداسازي و شناسايي باكتريهاي موثر بر روي پليمر پلي يورتان و تاثير آنها برروي پليمرهاي مشابه سالم
977
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژ هاي ليتيك عليه برخي از عوامل شايع باكتريايي ايجاد كننده عفونت ادراري براي فاژ درماني
978
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي حاد جنس شيگلا و ارزيابي پتانسيل كنترل زيستي و فاژ درماني آن‌ها
979
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي كنترل كننده ي عامل بيماري شانكر مركبات
980
جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسمها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيت هاي ميكروبي
981
جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري هاي نمك دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر در رشد آن ها
982
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي
983
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
984
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
985
جداسازي و شناسايي تركيبات اصلي موجود در گياه Salvia macrosiphin
986
جداسازي و شناسايي تركيبات با اثر انعقاد خون در گياه انجبار)polygonum bistorta(
987
جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي در عصاره گياه نسترن كوهي منطقه كردستان
988
جداسازي و شناسايي تركيبات فنلي -پلي فنلي در گياه آمله
989
جداسازي و شناسايي تركيبات ليپوفيليك موجود در عصاره چوپ و پوست راش با استفاده از فنون كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي , separation and identification of lipophilic compounds derived from extractive of beech wood and bark by using GC/MS spectroscopy
990
جداسازي و شناسايي جدايه هاي بومي قارچ M. anisopliae توسط روش هاي مورفولوژيكي و بررسي ژن هايChi1 ، Chi3 وPr1A
991
جداسازي و شناسايي ژن VvDREB از انگور و تشديد تظاهر اين ژن منظور افزايش تحمل تنش هاي اسمزي در گياه مدل توتون
992
جداسازي و شناسايي سالمونلاتيفي موريم از نمونه هاي غذايي بوسيله تكثير ژن fliC و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
993
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمارگر حشرات از خاك هاي زراعي و بكر در استان كرمانشاه
994
جداسازي و شناسايي قارچ هاي هوازي از ديواره شكمبه در اطراف رگ هاي خوني و بررسي پروفيل آنزيم هاي خارج سلولي آن ها
995
جداسازي و شناسايي قارچهاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
996
جداسازي و شناسايي قارچهاي موثر بر روي پليمرپلي يورتان و تاثير آنها بر روي پليمرهاي مشابه سالم
997
جداسازي و شناسايي كلستريديوم پرفرنژنس به روش آزمون هاي بيوشيميايي , isolation and identification of clostridium perfringes by biochemical test
998
جداسازي و شناسايي گونه هاي ليستريادرپنيرهاي سنتي و صنعتي منطقه اصفهان
999
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي درياي مازندران
1000
جداسازي و شناسايي محصولات حاصل از تخريب قرص كوئيتياپين تحت آزمايش استرس با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
بازگشت