<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جا به جايي طبيعي درون يك حفره با ديواره هاي قوسي شكل
2
جا به جايي قدرت هاي بزرگ تا سال 2025 و پيامدهاي امنيتي آن براي ايران ( پيش بيني قدرت اقتصادي- نظامي ايالات متحده آمريكا ، چين ،
3
جابابي واحدهاي اندازه گيري فازوري به منظور رويت پذيري سيستم قدرت با در نظرگرفتن برخي محدوديت هاي عملي
4
جابجاگر عملگرهاي ضربي و هسته هاي مولد
5
جابجاگرهاي اساسي به صورت رابط ها
6
جابجاگرهاي بالايي ايده آلها و اعداد اصلي آنها
7
جابجايي ipad به سفارش cheesign
8
جابجايي بهينه براي اصلاح در طراحي مدارات VLSI با استفاده از روش MFA
9
جابجايي حلق هايي كه در اتحاد چندجمله اي صدق مي كنند
10
جابجايي سنج الكترونيكي با استفاده از GUAGE STRAIN
11
جابه جايي جسم استوان اي مشخص بر روي سطح شيبدار توسط يك ربات متحرك
12
جابه جايي هاي انرژي پيوندي تراز مغزي در سطح ها و در جامدات
13
جابه‌جايي تل‌ماسه‌ها ناشي از انتقال رسوب عمود بر ساحل؛ مطالعه‌ي موردي سواحل نوشهر
14
جادو و جادوگري در داستانهاي هزارو يك شب
15
جادو و جادوگري در مذهب تشيع و قوانين موضوعه ايران
16
جادوي انيميشن
17
جادوي انيميشن
18
جادوي تاريكخانه
19
جاذب ديناميكي تيرهاي ضخيم با سطح مقطع پله اي
20
جاذب هاي طبيعي و كاربرد آنها در حذف آلاينده هاي آلي
21
جاذبه اي گردشگري و نقش آن در توسعه شهر شهربابك
22
جاذبه هاي توريستي ايران
23
جاذبه هاي گردشگري شهرستان ميامي وسهم صنعت جهانگردي دررشدوتوسعه اين شهرستان
24
جاذبه هاي مساجد از ديدگاه نوجوانان و جوانان
25
جاذبه‌هاي توريستي و تأثير گردشگري بر شهر (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)
26
جاذبهاي الكترومغناطيسي
27
جاري سازي استراتژي در بانك صنعت و معدن .
28
جازميت در كلاسهاي ممتاز
29
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي در شبكه هاي نرم افزار محور
30
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
31
جاسازي برخط شبكه هاي مجازي عادي بر روي بستر SDN
32
جاسازي بهينه ي شبكه هاي مجازي در زيرلايه ي شبكه ي مبتني بر نرم افزار
33
ﺟﺎﺳﺎزي ﮔﺮاف‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ الگوها
34
جاسازي سلسله مراتبي گراف در فضاي برداري
35
جاسازي شبكه‌هاي مجازي با استفاده از روش‌هاي بهينه‌سازي فراابتكاري
36
جاسازي طيفي گراف در فضاي برداري با استفاده از سيگنال گراف
37
جاسازي مدارات پر تراكم مجتمع با استفاده از شبكه عصبي كوهونن
38
جاسوسي عليه امنيت داخلي ايران
39
جاسوسي و روند امنيتي آن در ابعاد ملي و فراملي
40
جالشهاوفرصت هاي جهاني شدن فراروي هويت ملي درايران
41
جامع شناسي نقوش سفالينه هاي تل باكون
42
جامعه ، فرهنگ و تجدد بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي - فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان
43
جامعه ارماني در اشعار عطار و منطق الطير
44
جامعه اطلاعات و هويت
45
جامعه پذيري
46
جامعه پذيري كودكان جنگ در آثار منوچهر اكبرلو و رويا شاه حسين زاده
47
جامعه سينما انيميشن
48
جامعه سينما انيميشن
49
جامعه شناسي ادبي آثار مهدي اخوان ثالث (آخر شاهنامه-ازاين اوستا) از نگاه لوسين گلدمن
50
جامعه شناسي ادبي رمان ها و داستان هاي كوتاه جلال آل احمد
51
جامعه شناسي ادبيات داستاني ايران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي)
52
جامعه شناسي ادبيات در داستان هاي كوتاه ليلي محمد صالح
53
جامعه شناسي الگوي سنجش مراتب دينداري ايرانيان مسلمان
54
جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب كمونيستي چين (1949)
55
جامعه شناسي اينترنت
56
جامعه شناسي تاريخي هنر نگارگري عصر شاه تهماسب صفوي
57
جامعه شناسي تاريخي و كاستي هاي روش شناسي اثبات گرايي در فهم باز توليد قدرت در جمهوري اسلامي ايران
58
جامعه شناسي تاريخي وتوهمات شناختي نظريه ي مدرنيزاسيون درايران (2331- 7531)
59
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
60
جامعه شناسي تماشاگران تئاتر در دوره پهلوي
61
جامعه شناسي دگرگوني شيوه هاي صميميت زناشويي با تأكيد بر نقش مدرن شدن زنان: مطالعة تطبيقي سه نسل از زنان تبريز
62
جامعه شناسي دهكده اينترنتي
63
جامعه شناسي رمان كليدر
64
جامعه شناسي رمان هاي منيرو رواني پور و اميرحسن چهل تن
65
جامعه شناسي روستايي
66
جامعه شناسي روستايي مونو گرافي روستاي رزمغان
67
جامعه شناسي روشنفكري در افغانستان﴿1900-1992﴾
68
جامعه شناسي سينما
69
جامعه شناسي سينما
70
جامعه شناسي شغل شخصيتهاي زن در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي
71
جامعه شناسي شهري و نظريات جامعه شهري
72
جامعه شناسي صنعتي نمايشگاه در سال 2000﴿تحقيق كلاسي﴾
73
جامعه شناسي عكاسي عامه پسند در جامعه ي شهري كرمان
74
جامعه شناسي عكاسي هنري ايران از انقلاب 1357 تا كنون
75
جامعه شناسي علف هاي هرز مزارع جاجرم
76
جامعه شناسي فرش
77
جامعه شناسي هنرهاي سنتي
78
جامعه مدني در پيامهاي امام خميني ﴿﴿ره﴾﴾
79
جامعه مطلوب از ديدگاه غرب و اسلام
80
جامعه و خبر
81
جامعه ي پدرسالاري در داستان هاي «ضجيج الجسد» و «غروب و كتابة» اثر «هيفاء بيطار» و مجموعه داستان «سه كتاب» اثر «زويا پيرزاد»
82
جامعه ي جهاني مطلوب در انقلاب هاي بزرگ
83
جامعهشناسي ادبي شعر عصر صفوي
84
جامعيت قرآن و چگونگي پاسخگويي به نيازهاي بشر از ديدگاه دومفسر شيعه آيت ‌الله خويي، آيت الله معرفت و دومفسر اهل تسنن آقايان سيوطي و زرقاني
85
جامعيت و يكپارچگي سيستم هاي راديو شناسه از طريق برنامه نويسي كرانه اي
86
جان آزبرن و نقد و تجزيه و تحليل نمايشنامه با خشم به گذشته بنگر
87
جان استوارت ميل
88
جان انگاري در تفكر عرفاني
89
جان انگاري درتفكر عرفاني
90
جان پروري گياه ، من ، آرايه
91
جان جيمز آزبرن و نمايشنامه "با خشم بياد آر"
92
جان ديوئي و تلخيص كتابهاي مدرسه و شاگرد- آموزشگاههاي فرد او آيا نظريات او در ايران قابل اجرا است يا نه؟
93
جان فورد، نگاهي به آثار و بررسي فيلمهايش
94
جانان
95
جانشاني جهت بالايي بر روي كره و چنبره
96
جانشين سازي محلول هاي آمين توسط كربنات هابراي شيرين سازي گاز طبيعي
97
جانمائي عمومي و طراحي سازه اي مقطع مياني يك تانكر
98
جانمايي المان هاي آنتن آرايه اي به منظور تشخيص بهينه ي DOA سيگنال ماهواره هاي GPS
99
جانمايي بهينه قطعات غيرمنتظم روي ورق و ايجاد كدهاي CNC ماشينكاري با استفاده از روش شبكه هاي عصبي و شبيه سازي بازپخت
100
جانمايي بهينه محل اتصال لوله‌هاي حرارتي چند تايي روي يك قطعه الكترونيكي مولد گرما
101
جانمايي بهينه منابع توليد پراكنده در ريزشبكه‌ها با هدف پايداري ولتاژ
102
جانمايي بهينه ي ميراگرهاي ويسكوالاستيك در يك قاب ساختماني با استفاده از الگوريتم ژنتيك چندهدفه
103
جانمايي بهينه‌ي تاوركرين و نقاط عرضه‌ي مصالح در كارگاه ساختماني
104
جانمايي تجهيزات بي سيم به كمك روش هاي هندسي
105
جانمايي تسهيلات با استفاده از نظريه گراف بر پايه الگوريتم هاي كاوشي و فراكاوشي
106
جانمايي خط توليد آجر روي كفي تريلي و تحليل مقاومت مصالح سازه ي كفي
107
جانمايي خودكار ماشين‌هاي ‌مجازي در محيط ابري با آگاهي از مخاطرات امنيتي
108
جانمايي زير سيستم هاي ماهواره نمونه و طراحي بهينه
109
جاوا اسكرايپت
110
جاوا اسكريپ
111
جاوا اسكريپت
112
جاودانگي
113
جاودانگي نفس در ديالكتيك افلاطون و حركت جوهري ملاصدرا و نتايج اخلاقي آن .
114
جاي پاي عكس
115
جاي دادن مفناميك اسيد در نانوماتريكسهاي معدني با ساختار لايه دوگانه
116
جايا بي بهينه pmu جهت تشخيص شرايط اضطراري ملزم يه بارزدايي
117
جايابي TCSCبه منظور مديريت چند هدفه تراكم با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و گذرا
118
جايابي TCSCدر سيستمهاي قدرت از طريق بهينه سازي چند منظوره ارتقاء يافته با الگوريتم هاي هوشمند
119
جايابي برنامه هاي پاسخ گويي بار با لحاظ شبكه در سيستم قدرت تجديد ساختار شده
120
جايابي بهينة واحدهاي اندازه گيري فازور به منظورتخمين وضعيت سيستم قدرت
121
جايابي بهينه DG در بازار برق تجديد ساختار يافته با لحاظ شاخص توليد
122
جايابي بهينه pmu ها بر اساس تحليل حساسيت شبكه
123
جايابي بهينه PMUو PDC در شبكه¬هاي قدرت با در نظر گرفتن نقاط آسيب¬پذير در برابر حملات سايبري
124
جايابي بهينه STATCOMدر سيستم قدرت با استفاده از روش بهينه سازي PSO يبيببب
125
جايابي بهينه UIPC در سيستم قدرت براي كاهش سطح اتصال كوتاه
126
جايابي بهينه بازبست در سيستم توزيع برق
127
جايابي بهينه بانكهاي خازني در شبكه هاي توزيع با شرايط هارمونيكي
128
جايابي بهينه برق گيرها در شبكه قدرت براي يك سطح مشخص از تابع ريسك
129
جايابي بهينه پايدار كننده ها مبتني بر facts در سيستمهاي قدرت چند ماشيينه
130
جايابي بهينه پستهاي فشار ضعيف
131
جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي اضافه جريان در شبكه هاي توزيع
132
جايابي بهينه توسعه نيروگاه‌هاي تركيبي بادي، خورشيدي و ذخيره‌ساز هواي فشرده (CAES) با فرض وجود اطلاعات باد و خورشيد با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي شبكه ، واحدهاي نيروگاهي فسيلي و ملاحظات اقتصادي
133
جايابي بهينه توليد پراكنده بادرنظر گرفتن وقوع حالت جزيره اي جهت كاهش تلفات سيستم با استفاده ازالگوريتم انبوه ذرات والگوريتم رقابت استعماري
134
جايابي بهينه توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات توان و بهبود پروفايل ولتاژ با در نظر گرفتن تركيب توامان نيروگاه ها ي بادي و خورشيدي
135
جايابي بهينه جبران كننده هاي استاتيكي (SVC) در شبكه قدرت
136
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع
137
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
138
جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع با استفاده از منطق فازي الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه فيدر 73 باسه IEEE با نرم افزار MATLAB
139
جايابي بهينه خازن ها در شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم كلوني مورچه
140
جايابي بهينه خازن‌ها در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع با ديدگاه كيفيت توان
141
جايابي بهينه ذخيره كننده هاي انرژي در ريز شبكه متصل به شبكه به منظور حداقل كردن هزينه خريد انرژي
142
جايابي بهينه ذخيره‌سازهاي انرژي در يك شبكه مترو
143
جايابي بهينه ريكلوزر جهت افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع در حضور منابع توليد پراكنده
144
جايابي بهينه عناصر FACTS موازي در شبكه قدرت
145
جايابي بهينه فلايويل در ريزشبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
146
جايابي بهينه فلايويل و باتري در ريز شبكه جهت بهبود عملكرد كنترل فركانس
147
جايابي بهينه فيلترهاي فعال از نوع APLC به منظور كمينه سازي اعوجاج هارمونيكي ولتاژ در شبكه هاي قدرت
148
جايابي بهينه كليدهاي اتوماتيك و خازن ها در شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
149
جايابي بهينه كليدهاي قدرت در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده
150
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا (FCL) در شبكه هاي تجديد ساختار يافته در حضور توليدات پراكنده با كاهش تغييرات تنظيمات حفاظتي
151
جايابي بهينه محدود كننده هاي جريان خطا نوع مقاومتي و سلفي و تنظيم بهينه آنها
152
جايابي بهينه محدودكننده جريان خطاي ابررسانايي مقاومتي و القايي با در نظر گرفتن ريسك خطا
153
جايابي بهينه مكان و اندازه ايستگاه هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با حضور منابع توليد پراكنده در شبكه هوشمند
154
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در سطح شبكه با رويكرد تصميم گيري چند معياري
155
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
156
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده درراستاي بهبود پروفيل ولتاژ وتلفات با استفاده ازالگوريتم تركيبي زنبور عسل - ژنتيك
157
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده گازي و مولد همزمان برق و حرارت (CHP) در شبكه توزيع
158
جايابي بهينه نصب برقگيرها براي حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع
159
جايابي بهينه نيروگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت با در نظر گرفتن هزينه آلودگي هوا
160
جايابي بهينه نيروگاه هاي كوچك نامتمركز ﴿محلي﴾به روش الگوريتم ژنتيك
161
جايابي بهينه و مقاوم محدودكننده هاي جريان خطا در شبكه هاي داراي منابع توليد پراكنده
162
جايابي بهينه واحد فازور در شبكه ،دوحالت رويت پذيري كامل و ناكامل
163
جايابي بهينه واحدهاي اندازهŸگيري فازوري به‌منظور تخمين حالت هارمونيكي سيستمŸهاي قدرت
164
جايابي بهينه ي توليدات پراكنده و ادوات D-FACTS در جهت كاهش فروافتادگي ولتاژ متقارن و نامتقارن
165
جايابي بهينه ي واحدهاي اندازه گيري فازور در سيستم قدرت
166
جايابي بهينه يك APLC3 با استفاده از منطق فازي
167
جايابي بهينه‌ي منابع توليد پراكنده، اندازه‌گيري هوشمند و پاسخ تقاضا به منظور ساخت نيروگاه مجازي
168
جايابي بيهينه upfcجهت افزايش بارپذيري سيستم و كاهش هزينه توليد به روش الگوريتم ژنتيك
169
جايابي پاركينگ‌هاي شارژ خودروهاي الكتريكي با در نظر گرفتن فاكتورهاي تلفات، كيفيت توان و قابليت اطمينان
170
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي كلوئي مورچه ها و بهينه يابي هارموئي
171
جايابي تسهيلات با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيكي، كلوني مورچهها و بهينهيابي هارموني
172
جايابي تسهيلات تحت شرايط عدم قطعيت : با رويكرد تجزيه و تحليل سناريويي
173
جايابي ريزمراكزداده ،آگاه از كيفيت سرويس دركاربرد حمل ونقل هوشمند مبتني بر مه
174
جايابي مدارات مجتمع به روش افزايشي
175
جايابي مدارهاي VLSI با استفاده از الگوريتم ژنتيك يادگير
176
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي در شبكه هاي تركيبي CDN-P2P
177
جايابي مناسب براي تكرار ذخيره سازي محتوي درشبكه هاي شبكه هاي تركيبيCDN-P2P
178
جايابي مناسب واحدهاي كنارجاده اي درشبكه هاي موردي خودرويي
179
جايابي و تخصيص ظرفيت بهينه و چندمنظوره پاركينگ هاي خودروهاي الكتريكي در شبكه توزيع هوشمند
180
جايابي و تعيين ظرفيت TCSC, SSSCبه منظور مديريت تراكم با الگوريتم ژنتيك در سيستمهاي تجديد ساختار يافته
181
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه پاركينگ خودروهاي الكتريكي در شهر هوشمند و بررسي تاثير آن ها برپايداري شبكه
182
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه ذخيره ساز انرژي فتوولتائي در شبكه توزيع با هدف كنترل ولتاژ
183
جايابي و تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع
184
جايابي و تعيين ظرفيت منابع توليد پراكنده با در نظرگيريانديس جديد پايداري ولتاژ استاتيكي در شبكه توزيع هوشمند با استفاده از الگوريتم HSS
185
جايابي و جابجايي تك وسيله با توجه به پارامتر زمان
186
جايابي و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با در نظر گرفتن اثرات غير خطي سيستم هاي قدرت استرس
187
جايابي و مقداريابي بهينه محدود‌كننده هاي جريان خطاي ابررسانا در شبكه قدرت با در نظر گيري هماهنگي ادوات حفاظتي
188
جايابي واندازه دهي بهينه منابع توليد پراكنده به منظور بهبود پارامترهاي فني شبكه
189
جايابي يك جسم در پس زمينه ناهمسانگرد با آلگوريتم موزيك
190
جايزه ادبيات نوبل و ناكامي هاي ادبيات فارسي
191
جايگاه آراء تفسيري در ترجمه قرآن محمد يزدي
192
جايگاه آرايه شناختي عروس ماهي زاينده رود
193
جايگاه آسيب شناسي رفتاري در قرآن
194
جايگاه آگهي هاي تبليغاتي تجاري در مجلات
195
جايگاه آموزش در بهينه سازي مصرف انرژي نفت دربين ساكنين مناطق روستايي شهرستان بانه
196
جايگاه آموزشي مفاهيم توسعه پايدار در برنامه درسي مقطع كارشناسي مهندسي معدن و ارزيابي فراگيري و پايبندي فارغ التحصيلان
197
جايگاه آواز بيات اصفهان در رديفهاي سنتي موسيقي ايراني
198
جايگاه ابريشم در فرش دستباف ايراني
199
جايگاه اجتماعي زن در دين مبين اسلام
200
جايگاه اجتماعي زنان عصر ناصري (مطالعه موردي : تاديب النسوان)
201
جايگاه اجتماعي معمار و شأن معماري در دوره صفوي و قاجار بر پايه متون
202
جايگاه اجتماعي هنر موسيقي در بين هنرجويان موسيقي در شهر اصفهان
203
جايگاه اجتماعي و فرهنگي شيعه ي اثني عشري در ايران عهد سلجوقي
204
جايگاه اجتهادي يا تعبدي بودن عده و ملاكهاي آن
205
جايگاه اخلاق حرفه اي معلمي در نظام آموزشي مكتب خانه اي: پژوهشي پديدارشناختي بر اساس تجربيات زيسته شاگردان مكتب خانه
206
جايگاه اخلاق در كشاورزي صنعتي
207
جايگاه اخلاقي عفت از منظر قرآن و راوايات و تأثير آن در زندگي اجتماعي
208
جايگاه ادبي ابن سينا در شعر و نثر فارسي
209
جايگاه ادبيات وفرهنگ دوره تيموريان بر نگارگري مكتب هرات
210
جايگاه ارتباط بصري وطراحي پوستر در ايجاد فضاي هنجار در جامعه معاصر
211
جايگاه ارتباطات در حقوق بين الملل معاصر
212
جايگاه ارزيابي در موزه‌ها و تدوين الگوي ارزيابي عملكرد موزه‌هاي ايران
213
جايگاه ازبكستان در ديپلماسي قدرت هاي بزرگ ﴿با تأكيد بر آمريكا و روسيه﴾ و تأثير آن بر امنيت ج.ا.ايران
214
جايگاه ازدواج وتشكيل خانواده از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه
215
جايگاه اساطيردر نقوش مجموعه گنجعليخان
216
جايگاه اسطوره در سمبليسم كاسيرر
217
جايگاه اصل استقلال و بي طرفي قاضي در محاكمات كيفري بين المللي
218
جايگاه اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق بين الملل محيط زيست
219
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
220
جايگاه اصل يورا نويت كوريا در داوري تجارت بين الملل
221
جايگاه اعتقادات شيعي در ارتش دوران پهلوي دوم و تاثير آن بر پيروزي انقلاب اسلامي
222
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت ها
223
جايگاه اقتباس از متون نمايشي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي: موانع و فرصت¬ها
224
جايگاه اقتصاد در هنرهاي كاربردي و تجسمي ايران در سه دهه اخير ( با تاكيد بر هنرهاي عكاسي، سينما، طراحي پارچه و لباس)
225
جايگاه اقتصادي و اجتماعي سلطانيه در قرون هفتم و هشتم هجري
226
جايگاه اقليتهاي ديني در سنت نبوي و سيره علوي , POsition of religious minorities in islam prophet tradition and alavi
227
جايگاه الياف ابريشم ايران از نظر استانداردهاي بين المللي
228
جايگاه الياف پشم ايران از نظر استاندارد هاي بين المللي
229
جايگاه امارات در ميان ادله اثبات دعوي در حقوق مدني ايران
230
جايگاه امام رضا نزد عالمان اسلامي
231
جايگاه امام علي بن ابيطالب﴿ع﴾ در تفسير قرآن
232
جايگاه امنيت (سياسي) در اسلام با تاكيد بر نهج البلاغه
233
جايگاه امنيت اجتماعي در فقه شيعه
234
جايگاه انتخابات از ديدگاه فقهي
235
جايگاه انرژي در سازمان تجارت جهاني
236
جايگاه انس با قرآن كريم در زندگي به سبك اسلامي
237
جايگاه انسان در تحقق الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
238
جايگاه انسان در تذكره الاولياء عطار
239
جايگاه انسان در تربيت قرآني با تاكيد بر تفسير تسنيم
240
جايگاه انسان در ديوان صائب تبريزي
241
جايگاه انسان در رمان هاي منتشر شده بين سالهاي 1332 تا 1357 با تكيه بر اثار محمود دولت ابادي . احمد محمود و سيمين دانشور
242
جايگاه انضباط اجتماعي در اخلاق اسلامي
243
جايگاه اهل بيت عليهم السلام در آثار حكيم سنايي غزنوي
244
جايگاه اهل كتاب در حكومت اسلامي
245
جايگاه اوقات فراغت در مديريت زمان نوجوانان و جوانان شهرستان كنگان
246
جايگاه ايران و ايرانيان از منظر قرآن و حديث
247
جايگاه ايكات در ايران و مقايسه آن با ايكات هنر
248
جايگاه باز در امّهات متون منظوم فارسي (قرن چهارم تا هشتم هجري)
249
جايگاه بدن بازيگر در انديشه و اثار رابرت ويلسون با تاكيد بر نمايش انيشتين درساحل
250
جايگاه بدن و حركت در تئاتر استانيوسكي
251
جايگاه بررسي سرو در تاريخ كهن ايران
252
جايگاه برند در تبليغات
253
جايگاه برند در فقه اسلامي
254
جايگاه بزه ديده در جرم شناسي
255
جايگاه بزه ديده در فقه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392
256
جايگاه بزهكاري اطفال در حقوق جزا
257
جايگاه بصره در روابط ايران وعثماني در دوره زنديه
258
جايگاه بلاغت در غزليات سعدي
259
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
260
جايگاه پژوهش سينمايي در سينماي داستاني ايران، با تمركز بر سينماي پس از انقلاب
261
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
262
جايگاه تاريخي شاه اسماعيل صفوي در ميان علويان آناطولي (از 898تا1148ق)
263
جايگاه تايپو گرافي در بيلبورد مذهبي
264
جايگاه تجويز القائي دارو در سياست جنايي ايران
265
جايگاه تربيت بدني و ورزش در اوقات فراغت دانش اموزان
266
جايگاه تشيع در سياست مذهبي تيموريان
267
جايگاه تصوير سازي در اسلام
268
جايگاه تعزيرات در فقه و حقوق اسلامي
269
جايگاه تعزيرات در فقه وحقوق اسلامي
270
جايگاه تعقل و تفكر در قرآن
271
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
272
جايگاه تفسير علمي در قرآن كريم
273
جايگاه تفسيرعلمي در قرآن كريم
274
جايگاه تفكر انتقادي در برنامه درسي فلسفه و منطق دوره متوسطه ايران
275
جايگاه تقصير درمسئوليت مدني پزشك
276
جايگاه تكميل پارچه هاي فاستوني در كيفيت نهايي پوشاك ﴿كت و شلوار مردانه﴾
277
جايگاه تنديس در جشنواره هاي سينمايي ايران
278
جايگاه تهذيب نفس درحصول معرفت ازديدگاه حكمت متعاليه
279
جايگاه تواريخ دوره شاه عباس اول در تاريخ نگاري صفويه
280
جايگاه توبه در سياست جنايي ايران (بارويكرد غفه شيعه و قانون مجازات اسلامي )
281
جايگاه توحيد در متون نثر عرفاني تا پايان سده ششم هجري
282
جايگاه جريان محصولات زراعي در پيوندهاي روستا-شهري (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان دزفول)
283
جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي اتحاديه اروپا از 1992-2012
284
جايگاه جهان در بوطيقا و انديشه‌ي نيما يوشيج
285
جايگاه جوانان از ديدگاه مقام معظم رهبري
286
جايگاه چهره پردازي در افرينش شخصيت و پردازش كنش نمايشي با تاكيد بر اجراي نمايش فاوست حميد رضا نعمتي
287
جايگاه چين در بازي بزرگ جديد در آسياي مركزي
288
جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران : امكان يا امتناع مناسبات راهبردي (2931-8631)
289
جايگاه حركت در نقاشي معاصر:قرن نوزده
290
جايگاه حركت در هنرهاي تجسمي
291
جايگاه حريم خصوصي در جرم انگاري و واكنش به جرايم سايبري
292
جايگاه حريم خصوصي در فقه و حقوق جزا , Privacy position in figh and criminal low
293
جايگاه حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل
294
جايگاه حق قسم در تحكيم كيان خانواده و آثار تخطي زوجه از آن
295
جايگاه حقوق شهروندي از ديدگاه قانون و نهج البلاغه و خاستگاه آن در حقوق بشر
296
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
297
جايگاه حقوق شهروندي بزه ديده با توجه به وظايف و اختيارات پليس در قانون آيين دادرسي كيفري 1392
298
جايگاه حقوق مالكيت فكري در فناوري نانو
299
جايگاه حقوق محيط ‌زيست در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز با تأكيد بر قوانين ايران
300
جايگاه حقوق مخاصمات مسلحانه داخلي و بين المللي در نظام بين الملل معاصر
301
جايگاه حقوق مدني اشخاص در طرح‌هاي عمومي و عمراني شهرداري با تأكيد بر آراء قضايي
302
جايگاه حقوقي كودكان كار در اسناد بين‌المللي با تأكيد بر حق بر سلامتكودكان
303
جايگاه حقوقي هيأت داوري در نظام حل اختلاف دعاوي بازار سرمايه
304
جايگاه حكم تكليفي در مسئوليت مدني ناشي از ترك فعل
305
جايگاه حيات در اسلام و مقايسه با آراء انديشمندان پس از رنسانس و تاثير آن برخلاف زيست محيطي .
306
جايگاه خانواده در پيشرفت تحصيلي فرزندان در شهرستان عباس آباد.
307
جايگاه خداوند در فلسفه كانت بر اساس نظر شارحانش
308
جايگاه خيال در مكاشفات صوري(با تأكيد بر ديدگاه ابن سينا، شيخ اشراق و مكتب ابن عربي)
309
جايگاه خيال در نقاشي ﴿تحليلي بر آثار مارك شاگال﴾
310
جايگاه دادستان عمومي( در قانون آيين دادرسي كيفري92)
311
جايگاه داستان در سينماي ايران
312
جايگاه داستان هاي رمزي در فلسفه سهروردي
313
جايگاه دانش روانشناسي در طراحي بناهاي معماري (نمونه موردي طراحي واحدهاي طلاب واقع در استان چهارمحال و بختياري شهرستان بروجن )
314
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
315
جايگاه دراماتورژي در اجراهاي دهه اول قرن بيست و يكم تئاتر انگلستان
316
جايگاه دستور ولي فقيه در مورد امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه فقهي - حقوقي
317
جايگاه دوستي در فلسفه اخلاق ارسطو
318
جايگاه ﴿ديگري﴾ در انديشه هوسرل و خدايگان و بنده هگل
319
جايگاه دين در فلسفه كانت
320
جايگاه دين در فلسفه هگل
321
جايگاه دين و رابطه آن با عقل در فلسفه اخلاق كانت
322
جايگاه ديني و عرفاني وسياسي امام سجاد(ع) در متون و ديدگاه اهل تسنن
323
جايگاه رمان در انديشه ي ريچارد رورتي
324
جايگاه روان شناسي در سينماي كودكان
325
جايگاه روانشناسي تحليلي يونگ در سيستم روانشناسي حركت لابان – مالمگرن
326
جايگاه روانشناسي در سينماي نوجوانان
327
جايگاه روايات امام محمدباقر (ع ) در منابع و مصادر اهل سنت , THE SPEAKES OF CAUSES AND THE DECREASE OF IMAM BAGER DISCOURSES IN MOST IMPORTANT BOOKS OF AHLE SONAT
328
جايگاه روايت ورش از نافع مدني و دستاوردهاي تفسيري آن
329
جايگاه روستا از ديدگاه قرآن , point of view theposition of village from quran
330
جايگاه روستا از ديدگاه قران
331
جايگاه روسيه در آينده نظم منطقه اي غرب آسيا بر اساس روش آينده پژوهي پيتر شوارتز
332
جايگاه روشنفكران در جامعه ايران مطالعه موردي : 1)اساتيددانشگاه پيام نوربهشهر نيمسال دوم 86-85 2)مردم عادي وكسبه شهرستان بندرگز
333
جايگاه رياضيات در هستي شناسي افلاطون
334
جايگاه زمين شناسي و ژنـز كانسار آهن نابـر (جنوب غرب كاشان)
335
جايگاه زن از ديدگاه اديان
336
جايگاه زن از ديدگاه فريقين
337
جايگاه زن در ادبيات داستاني دفاع مقدّس با تكيه بر آثار«سيد مهدي شجاعي» و «سميرا اصلان پور»
338
جايگاه زن در اسلام و مكتب فمنيسم
339
جايگاه زن در اسلام واديان وملل
340
جايگاه زن در انسان شناسي غزالي
341
جايگاه زن در خانواده (مقايسه اسلام وفمينيسم)
342
جايگاه زن در دين اسلام
343
جايگاه زن در سكون فرهنگي و فرهنگ آئيني
344
جايگاه زن در نمايش نامه هاي بهرام بيضايي
345
جايگاه زن و كودك در شعر سميح القاسم
346
جايگاه زن، نزد مفسران شيعه
347
جايگاه زنان در دوره ي صفويه
348
جايگاه سازمان بين المللي دريايي )IMO( با رويكرد به محيط زيست دريايي
349
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام ارزشي جوانان و بزرگسالان شهر تهران
350
جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي جامعه ايران
351
جايگاه سنت ومدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان ( سال تحصيلي 1384-1383 )
352
جايگاه سند 2030 يونسكو در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي
353
جايگاه سند در ادله ي اثبات دعوي
354
جايگاه سوژه در رهيافت واسازانه ي ژاك دريدا
355
جايگاه سياق در تفسير آيات كلامي كتاب احقاق الحق ﴿ مورد مطالعه مباحث توحيدي﴾
356
جايـگاه سـيسـتان در ادبـيات فارسـي تا قـرن پنـجم
357
جايگاه سيستان در ادبيات فارسي تا قرن پنجم
358
جايگاه شاخص‌هاي توسعه فرهنگي در سياست‌گذاري‌ها و مدل توسعه‌اي در جوامع چند فرهنگي (مطالعه موردي بررسي تطبيقي هند و ايران)
359
جايگاه شخصيت انسان در ترجيحات بصري معماري: به سوي معماري مطبوع
360
جايگاه شركت هاي نظامي و امنيتي خصوصي در پرتو حقوق بين الملل بشر دوستانه
361
جايگاه شعر شيعه و خوارج در شعر صدر اسلام تا پايان عصر اموي
362
جايگاه شعر نزد هيدگر
363
جايگاه صلح و سازش به عنوان يكي از طرق حل و فصل اختلافات در نظام حقوقي كنوني ايران
364
جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و راه كارهاي توسعه آن در شهرستان فلاورجان
365
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
366
جايگاه صنايع دستي در جامعه امروز
367
جايگاه صنايع دستي در صنعت توريستي
368
جايگاه صنايع دستي در صنعت گردشگردي در ايران
369
جايگاه صنعت نساجي در ساختمان سازي
370
جايگاه صور خيال در شعر كودك كتاب هاي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
371
جايگاه صورخيال درشعر كودك
372
جايگاه طبيعت در نقاشي از آغاز تا انتزاع
373
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8 و موزيرج شهر بابل
374
جايگاه عدالت اجتماعي در ايجاد شهرسالم نمونه موردي مناطق توحيد 8و موزيرج شهربابل
375
جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلام
376
جايگاه عدالت در فقه و تاثير زمان و مكان برآن
377
جايگاه عدالت كيفري و عدالت ترميمي در فقه و حقوق ايران
378
جايگاه عدالت و فايده در شكل‌گيري اصل وفاي به عهد در حقوق بين‌الملل، تقابل يا تعامل؟
379
جايگاه عدد چهل در آيات و روايات و تأثير اخلاقي آن
380
جايگاه عرف در تبيين مصاديق تدليس و آثار آن
381
جايگاه عشق و زيبايي در فلسفه فلوطين
382
جايگاه عقل در استنباط احكام شرعي
383
جايگاه عقل و احساس در قرآن و حديث
384
جايگاه عقل و موضوعيت شريعت در قرآن و روايات
385
جايگاه عكاسي در تاريخ ثبت و نمايش حركت
386
جايگاه علامه مجلسي در نظام آموزشي حوزه‌هاي ديني مدارس شيعيان هند
387
جايگاه علم و عالم در آثار سعدي شيرازي
388
جايگاه علماي شيعي در ساختار اداري و تحولات فرهنگي دوران صفويه , The role of shiite scholars in official structures and cultural developments in safaviyeh era
389
جايگاه علمي و فرهنگي گندي شاپور ﴿﴿از آغاز تا پايان قرن سوم ق.﴾﴾
390
جايگاه علوم طبيعي از منظر امامان شيعه (ع ) , THE NATURAL SCIENCES PLACE FROM IMAMS SHIITE)UPON WHOM BE PEACE( IDEA'S
391
جايگاه علويان نصيريه در سوريه از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري قمري
392
جايگاه عناصر و كيفيات بصري در پوستر هاي تجاري
393
جايگاه فرش به عنوان عنصر هويت بخش در هنل هاي ايراني
394
جايگاه فرش دستبافت ايراني در چيدمان داخلي
395
جايگاه فرش وقالي در ادبيات كودك ايران
396
جايگاه فضيلت رازداري و تواضع در مشاوره و روان درماني
397
جايگاه فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي در اقتصاد روستا و راهكارهاي توسعه آن ( مطالعه موردي : منطقه براآن - شهرستان اصفهان )
398
جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري
399
جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش ميراث فرهنگي به‌منظور توسعه گردشگري مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان‌هاي ناحيه 3 اصفهان
400
جايگاه فناوري در آموزش و پرورش ايران
401
جايگاه فيلمنامه نويسي در ادبيات معاصر
402
جايگاه قانون تبادلات ارزي بيت كوين در نظام هاي پرداخت بين المللي
403
جايگاه قدرت نرم درراهبرد دفاعي امام سجاد , History thr position of softpower in emam sajjad
404
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق و جاري.
405
جايگاه قضاوت خصوصي در ايران و راه هاي توسعه آن با توجه به قوانين سابق وجاري
406
جايگاه قفقاز جنوبي در سياست خارجي روسيه پس از يازده سپتامبر 2001 م
407
جايگاه قلب در معرفت شناسي ملاصدرا
408
جايگاه قواعد آمره در حقوق بين الملل بشر
409
جايگاه قواعد آمره در فقه و حقوق جزاي ايران
410
جايگاه كار و تلاش در سيره علوي
411
جايگاه كارشناسي در داوري بين المللي
412
جايگاه كاغذ به عنوان بستر در چاپ و تبليغات
413
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه ﴿ از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ﴾﴿1200 ق تا 1263 ق﴾
414
جايگاه كردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه (از ابتداي قاجار تا معاهده ارزروم دوم ) 0021( ق تا3621 ق )
415
جايگاه كُردها در روابط ايران و عثماني دوره قاجاريه(از معاهده ارزروم دوم تا پايان قاجاريه)
416
جايگاه گرافيك وطراحي محيطي دربهداشت رواني وآداب اجتماعي
417
جايگاه گفتگو در آئين تشيع با رويكرد به اخلاق مناظره و با نگاهي به كتاب﴿الخلاف﴾و﴿تلخيص الشافي﴾شيخ طوسي
418
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني (WTO)در كشور ايران
419
جايگاه گندم در سازمان تجارت جهاني در كشور ايران
420
جايگاهِ لمس درتجربۀ استتيكيِ مجسمه نزد هردر با تمركز بر رسالۀ مجسمه: دريافت هايي دربارۀ فرم و ريخت از رؤياي صورت بخشِ پيگماليون
421
جايگاه مالكيت در فلسفه سياسي لاك و كانت
422
جايگاه مايك لي در سينماي انگلستان
423
جايگاه مايك لي در سينماي انگليس
424
جايگاه مترو در برنامه ريزي شهري با تاكيد بر توسعه ايستگاه ها
425
جايگاه محبت ائمه معصومين (عليهم السلام ) در آثار علمي 41 تن از علماي اخلاقي معاصر
426
جايگاه محدث نوري در جريان اخباريگري
427
جايگاه محيط زيست در اقتصاد توسعه اسلامي
428
جايگاه مدل سازي در طراحي صنعتي ﴿مطالعات فرمي و مدلسازي جاروبرقي﴾
429
جايگاه مدل و مدل سازي در فرآيند طراحي محصول ﴿طراحي سشوار﴾
430
جايگاه مديريت آموزشي
431
جايگاه مسئوليت اجتماعي شركتبر رضايت مصرف كننده و ارزش ادراك شده آنان (مطالعه موردي: نمايندگي هاي ايران خودرو در استان مازندران)
432
جايگاه مسئوليت مدني دولت درفضاي سايبري با تاكيد بر مقررات حقوق بين الملل
433
جايگاه مسعود سعد سلمان در تحول سبك خراساني به سبك عراقي
434
جايگاه مصلحت در نظام بين الملل حقوق بشر
435
جايگاه مطالعه وورزش درپركردن اوقات فراغت دانش آموزان پسرودختر دبيرستاني ناحيه دوقم
436
جايگاه معاهدات در نظام حقوقي ايران
437
جايگاه معرفت و علايق انساني در كتاب هاي جامعه شناسي دوره ي متوسطه دوم
438
جايگاه مقام خلوت در نقاشي ايراني اسلامي با تاكيد بر دو اثر سلطان محمد نقاش مكتب تبريز ﴿معراج پيامبر ﴿ص﴾- بارگاه كيومرث﴾
439
جايگاه منابر در ميان آثار هنر اسلامي
440
جايگاه منابع حقوق بين الملل در مكانيزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني
441
جايگاه مناطق آزاد تجاري در توسعه گردشگري شهري(نمونه موردي منطقه آزاد انزلي)
442
جايگاه مهندسي ارزش در صنعت معدنكاري
443
جايگاه موسيقي محلي در پايش سبد شنيداري سه منطقه اروميه ، ساري و كرمان
444
جايگاه نادرابراهيمي درميان داستان نويسان معاصرايران
445
جايگاه نظارت و ارزشيابي در نظام مديريت
446
جايگاه نظريه خطر در فقه و حقوق ايران
447
جايگاه نفت در سياست خارجي ايران از كودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي
448
جايگاه نقاشي در ايران امروز
449
جايگاه نقاشي در ايران امروز
450
جايگاه نقاشي در دروس دوران ابتدايي
451
جايگاه نقد روانكاوانه در بررسي آثار نقاشان معاصر غرب
452
جايگاه نقوش بته اي در هنر دوره صفويه
453
جايگاه نوجوانان در خانواده
454
جايگاه نور در تليغات وگرافيك محيطي
455
جايگاه نور در معماري اسلامي ﴿ طراحي موردي: دارالقرآن محله شيخداد يزد ﴾
456
جايگاه ني در اركستر
457
جايگاه نيت اخلاقي در عملكرد افراد از منظر قرآن در مقايسه با ديدگاه ايمانوئل كانت
458
جايگاه نيلوفر آبي در فرهنگ و اساطير ايران باستان و بازتاب نمادين آن در فرش
459
جايگاه هنر چند رسانه اي در تصوير سازي معاصر
460
جايگاه هنر ديوارنگاري در فضاهاي عمومي شهر تاريخي اصفهان
461
جايگاه هنر زرگري در صنايع دستي .Crafts Handy in Gilding of status The
462
جايگاه هنر مفهومي در نقاشي معاصر ايران
463
جايگاه هنرمندان زن در مدرنيسم پس از جنگ جهاني دوم در نيويورك
464
جايگاه هويت بصري در طراحي برند
465
جايگاه هويت نظام مند بصري در حيطه ارتباط تصويري ايران ﴿ پوستر ﴾
466
جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي و اجتماعي در دوره ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
467
جايگاه و اهميت سياسي و تجاري جزاير ايراني خليج فارس در دوره پهلوي اول
468
جايگاه و شان معمار و پيشه معماري در دوره اياخاني و تيموري ﴿ به روايت متون﴾
469
جايگاه و عملكرد گروه‌هاي فرودست در تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوره صفويه از996-1135هـ .ق
470
جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي ايران تبيين مقايسه اي دوره هاي صفويه و قاجار
471
جايگاه و مباني آزاد انديشي در كلام امام رضا(ع )
472
جايگاه و مفهوم عدالت در فقه وحقوق خانواده
473
جايگاه و نظريه ي روايت در فلسفه ي پست مدرن
474
جايگاه و نقش زن مسلمان در جامعه ي اسلامي
475
جايگاه و نقش زنان در توسعه صنايع روستايي شهرستان اردستان ( نمونه موردي : صنعت فرش )
476
جايگاه و نقش زنان در صنايع روستاي استان قم (مطالعه موردي دهستان كهك)
477
جايگاه و نقش زنان روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي ( مطالعه موردي : استان چهار محال و بختياري
478
جايگاه و نقش شاعران كرمانشاه در ادبيات مشروطه
479
جايگاه و ويژگيهاي فرم در آثار شعري رضا براهني (با تمركز بر كتاب خطاب به پروانه-ها)
480
جايگاه ورزش همگاني و قهرماني در شهرستان گرگان در سال تحصيلي 92-93
481
جايگاه ومنزلت معلم والا از ديدگاه دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه شهرستان چالوس.
482
جايگاه يابي بانكداري الكترونيك وارائه استراتژي مطلوب بازار يابي ﴿مطالعه موردي بانك سامان ﴾
483
جايگاه يابي خدمات ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران از منظر مشتريان
484
جايگاه يابي خودروهاي ارزان قيمت در بازار خودرو ايران
485
جايگاه يابي نام و نشان تجاري شركت آرايشي بهداشتي ايران آوند فر نسبت به رقيب از ديدگاه مشتريان برند دكتر ژيلا
486
ج‍اي‍گ‍اه‌ و آث‍ار ض‍رر ي‍ا ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
487
جايگاه، ارزش و حدود مدارا از منظر قرآن و روايات معصومين (عليهم السلام)
488
جايگذاري اجسام در فضا
489
جايگذاري بهينه اجزاي غيرهسته تركيبي در تراشه هاي چندهسته اي با كارايي بالا
490
جايگذاري بهينه حسگرهاي اينترنت اشياء در مزارع هوشمند
491
جايگذاري حسگر ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
492
جايگذاري حسگر‌ها و مكان يابي با استفاده از فاكتورگراف
493
جايگذاري ماشين‌هاي مجازي به منظور كاهش انرژي براي محيط محاسبات ابر با استفاده از الگوريتم واكنش شيميايي
494
جايگذاري نام تجاري و عوامل تاثير گذار بر آن
495
جايگزاري ميكرواسفرهاي PCL حاوي داروي آبگريز درون ژل آلبومين
496
جايگزيدگي حالات الكتروني در سيم هاي مولكولي مبتني بر دنباله اي از DNA
497
جايگزيدگي وعبور امواج الكتريكي آكوستيك از سيستمهاي يك ودو بعدي
498
جايگزين چربي بر پايه كربوهيدرات
499
جايگزين نمودن كربوكسي متيل سلولز(C.M.C) بوسيله نشاسته
500
جايگزين هاي چربي بر پايه پروتئين
501
جايگزين‌هاي مجازات حبس در قانون جديد مجازات اسلامي
502
جايگزينهاي استخواني در بيماري هوجكين
503
جايگزيني آرد ماهي با كنجاله كلزا در جيره غذايي قزل آلاي رنگين كمان به منظور ارزيابي رشد و ميزان آمونياك دفعي
504
جايگزيني آلياژهاي سبك در ساختار موتور با فرآيند "كاسورث"
505
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
506
جايگزيني آناتوميك كانسرهاي معده و چگونگي انتشار آنها در نقاط مختلف ايران در 10 سال اخير با توجه به مراجعين به بيمارستان امام خميني
507
جايگزيني الكترون هاي 5f در تركيبهاي PuSn3, PuPd3
508
جايگزيني انرژي خورشيدي و بادي در ايران: رهيافت الگوي كنترل بهينه
509
جايگزيني باك سوخت خودرو بامواد كامپوزيت
510
جايگزيني بخشي از علوفه يونجه با منابع علوفه اي و غيرعلوفه اي (كاه و تفاله چغندر) بر اساس ميزان الياف هضم نشده در جيره گاوهاي شيرده‏
511
جايگزيني پيت به عنوان خاك پوششي قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus) با استفاده از پسماندهاي آلي مختلف
512
جايگزيني ترانسيور WLAN استاندارد IEEE802.IIB با ترانسيور MULTPORT
513
جايگزيني حلال غير سمي به جاي ارتو كرزول و يا ارايه روشي جديد در آزمون اندازه گيري گروههاي كربوكسيل انتهايي پلي اتيلن ترفتالات
514
جايگزيني حلال هاي ديگر به جاي فورفورال در استخراج آروماتيك ها از برش روغني و بهينه سازي شرايط با استفاده از شبيه سازي براي حلال جديد
515
جايگزيني خود سازمانده سرويس در شبكه¬هاي ad hoc و حسگر بي‌سيم با رويكرد صرفه¬جويي در مصرف توان
516
جايگزيني دانه هاي كامپوزيتي ساينده و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند پرداخت كاري با ذرات ساينده مغناطيسي
517
جايگزيني سورگوم دانه اي به جاي جو در جيره گاوهاي شيري و اثر آن بر روي توليد و تركيب شير
518
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين
519
جايگزيني قطعات آلومينيومي در مجموعه اكسل و تحليل ويژگيهاي عمر اين قطعات
520
جايگزيني كاربرد كود شيميايي نيتروژنه با تلقيح باكتري ريزوبيوم در توليد سورگوم دو منظوره در شرايط پيش¬تيمار كردن مزرعه¬اي بذر
521
جايگزيني كامل يونجه با كاه گندم در جيره هايي با فيبر مساوي و سطوح مختلف تعادل كاتيون -آنيون
522
جايگزيني كاه گندم با سطوح مختلف باگاس نيشكر و تاثير آن بر عملكرد گاوهاي هلشتاين اواسط شيردهي
523
جايگزيني گاز طبيعي به جاي گاز مايع ﴿LPG ) در عمليات احياء مس ﴿poling ) در كوره ذوب آندي
524
جايگزيني گالوانيك پلاتين و پالاديم روي نانوذرات نيكل و بررسي رفتار الكتروكاتاليستي نانوساختارهاي توليدشده جهت كار در پيل‌هاي سوختي تبادل پروتوني
525
جايگزيني ماهكهاي فولادي با آلومينيوم در گير بكس S5-24/3
526
جايگزيني منابع پروتئين گياهي بجاي پودر ماهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss‏)
527
جايگزيني مواد اوليه لعاب اپك كاشي ديواري توسط درصدهاي مختلف خرده شيشه و بررسي خواص آن
528
جايگزيني مواد اوليه لعاب خام چيني نرم و چيني سخت توسط ضايعات بدنه چيني مظروب
529
جايگزيني يولاف بجاي ذرت در جيره مرغ هاي گوشتي با و بدون مكمل آنزيم
530
جايگشت پذيري و زير ضربي شعاع طيفي
531
جايگه تفكر در قرآن و نقش آن در زندگي بشر
532
جبر اندازه ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C- متمايز
533
جبر بعد از لي و تاثير ان بر روي گروههاي لي
534
جبر تقارن كامل براي معادلات ديفرانسيل معمولي و دستگاههاي كنترل
535
جبر توليد شده توسط عملگرها با خاصيت كاهشي
536
جبر جابجايي و مثالهاي نقض
537
جبر خطي
538
جبر خطي
539
جبر خطي عددي
540
جبر خطي كاربردي
541
جبر سگال فايتينگر و ساختار فضاي عملگري روي آن
542
جبر كليفورد فضازمان و گروه همديس
543
جبر لبگ- فوريه از يك گروه فشرده ي موضعي
544
جبر هاي فوريه و فوريه-استيليس روي ابر گروه ها
545
جبر همساني مدولها از گروه جبري p- گروه هاي دوري با مشخصه p
546
جبر همولوژيك نسبي در رسته بافه هاي شبه منسجم
547
جبر هوپف متناهي البعدوهم - نيم ساده روي ميدان با مشخصه صفر، نيمه ساده است
548
جبر و اختيار در شعر شاعران سنت گراي معاصر
549
جبر و حساب رشته ها براي اعمال شناختي
550
جبر واره هاي كورانت و ارتباط آنهابا خمينه هاي 2-همتافته
551
جبران ‌سازي حركت تصوير براي جراحي قلب تپنده
552
جبران اتلاف در فراماده ساخته شده از مشددهاي حلقه¬اي شكافته بوسيله¬ي بهره
553
جبران اثر تزويج توالي صفر و مقاومت خطا روي عملكرد رله هاي ديستانس زمين خطوط موازي
554
جبران افت ولتاژ سلفي در خطوط انتقال با استفاده از خازن سري و مبدل تريستوري
555
جبران تداخلهاي بين حاملي و بين بلوكي و عدم توازن IQ براي سامانه هاي MIMO-OFDM در كانالهاي دوگانه انتخابي
556
جبران توان راكتيو در كوره هاي قوس الكتريكي
557
جبران جذب غير خطي انتشار ساليتون ها در فيبرهاي نوري
558
جبران خسارت بزه ديدگان جنايات تروريستي
559
جبران خسارت تجاري در چارچوب نظام سازمان تجارت جهاني WTO
560
جبران خسارت توسط دولت از منظر فقه اماميه و حقوق ايران
561
جبران خسارت در پرتو مسووليت دولت عراق در تجاوز و اشغال جمهوري اسلامي ايران
562
جبران خسارت در پي فسخ قرارداد
563
جبران خسارت معنوي در رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392
564
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمين بي گناه در ايران
565
جبران خسارت ناشي از حوادث ساختماني
566
جبران خسارت ناشي از سرمايه گذاري در پرتو مقررات مركز حل و فصل اختلافات
567
جبران خسارت ناشي از كارافتادگي در نظام حقوقي ايران
568
جبران خطاهاي هندسي ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشين كاري
569
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC پنج محور توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
570
جبران خطاهاي هندسي و خطاهاي حاصل از كرنش ابزار در ماشين فرز CNC سه محوره توسط اصلاح كدهاي ماشينكاري
571
جبران خطاي ماشينكاري ناشي از خيز ابزار با مكانيزم سروو
572
جبران خمش ابزار ميكروفرزبا بكارگيري سيگنال‌هاي ميز ميكروفرز دومحوره
573
جبران سازي اثر اشباع در ترانسفورماتورهاي جريان براي رله هاي حفاظتي
574
جبران سازي اثر اشباع عملگرها در سيستم هاي غيرخطي با مطالعه موردي سيستم سوپرهيتر
575
جبران سازي اثرات خطي و غيرخطي فيبر نوري در مخابرات نوري همدوس به روش پردازش سيگنال ديجيتال
576
جبران سازي تأخير زماني در تست سخت افزار در حلقه سيستم كنترل سوخت موتور جت
577
جبران سازي تاثير ديناميك موتور AC در شبيه سازي HILسيستم كنترل سوخت موتور
578
جبران سازي تاخير ورودي سيستم هاي غيرخطي در حضور اغتشاش
579
جبران سازي تصوير در عمل جراحي قلب تپنده به كمك ربات-دستيار جراح
580
جبران سازي توالي منفي جريان و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي تركشن توسط سيستم بهبود دهنده توان شبكه راه آهن
581
جبران سازي توان راكتيو در خطوط كابلي غيرهمگن
582
جبران سازي حركت در تصاوير به دست آمده از رادار ISAR با استفاده از معيار آنتروپي
583
جبران سازي حركت قلب تپنده در ربات جراح قلب به كمك پردازش تصاوير
584
جبران سازي سيگنال ارسالي با مدولاسيون OFDM در كانالهاي
585
جبران سازي عملكرد كليد در خطوط انتقال براي كليدزني سنكرون
586
جبران سازي فليكر ناشي از كوره قوس الكتريك با استفاده از تركيب SVC و فيلتر فعال
587
جبران سازي فليكر ناشي از كوره هاي قوسي با استفاده از جبرانساز استاتيكي سنكرون توزيع
588
جبران سازي نابالانسي در سيستم ياتاقانهاي مغناطيسي فعال
589
جبران سازي و پياده سازي بدون ضرب كننده فيلتر ديجيتال Cascade integrator comb
590
جبران سازي و تصحيح خطاهاي DAC در مدولاتورهاي سيگما-دلتا با نسبت بيش نمونه برداري پايين در تكنولوژي هاي نانومتر CMOS
591
جبران سازي و كاهش اثر پارامترهاي مداخله گر بر قرائت، در ابزار دانسيته درون چاهي در چاه نگاري هسته اي با استفاده از شبيه سازي توسط كد MCNP
592
جبران عدم تعادل در ريز شبكه ها با استفاده از مبدل هاي استاتيكي ريز ژنراتورها
593
جبران كننده اثر تغيير ثابت زماني روتور در كنترل برداري موتور القايي و شرايط تغيير گشتاور با استفاده از شبكه هاي عصبي
594
جبران كننده هاي توان راكتيو SVC و ساختارهاي حفاظتي و كنترلي آن
595
جبران مصنوعي منطقه مرده كنترل كننده براي ربات حمل مايع
596
جبران معكوس انحراف و افزايش دقت ابعادي در قطعات توليد شده به روش استريوليتوگرافي
597
جبران همزمان توان راكتيو و هارمونيكهاي شبكه بر اساس كنترل بهنگام يك اينورتر منبع جريان
598
جبران هوشمند اثرات تغيير دما بر سنسورهاي اختلاف فشار خازني
599
جبران‌سازي اثرات غيرخطي درمخابرات همدوس فيبرنوري تك مد
600
جبران‌سازي فريب در سيستم موقعيت‌ياب جهاني(GPS) با استفاده از تبديل موجك
601
جبران‌سازي و مقاوم‌سازي به اثرات تغييرات روشنايي و سايه به‌منظور بهبود در تشخيص چهره
602
جبرانساز استاتيك توان راكتيو در راه آهن برقي
603
جبرانسازي اثرات غيرخطّي در ميكروسكوپهاي پروبي روبشي(SPMs)ونانومنيپوليشن خودكار با ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM
604
جبرانسازي تغيير شكل بافت در عمل جراحي با حداقل تهاجم
605
جبرانسازي نامتعادلي ولتاژ در نقطه اتصال مشترك با استفاده از سيستم فتوولتائيك
606
جبرانسازي نوسانات توان با استفاده از تركيب باتري و ابرخازن در ريزشبكه
607
جبرانسازي نوسانات ميز دو درجه آزادي ناشي از اثر انعطاف پذيري پيچشي جعبه دنده هارمونيك درايو
608
جبرانسازي هارمونيكها و توان راكتيو با استفاده از فيلتر تركيبي سه فاز با سه روش كنترلي در شرايط منبع ولتاژ ايدهآل و غيرايدهآل
609
جبرانسازي هارمونيكها و ميان هارمونيكها در ريزشبكه با استفاده از كنترل كنندة MPC
610
جبرفوريه
611
جبرمشتقات حاصل‌ضرب تانسوري
612
جبرهاي BL و فيلتر هاي ان
613
جبرهاي BSE
614
جبرهاي CM – متناهي و CM - آزاد
615
جبرهاي k-گرنشتاين و مدول‌هاي مرابطه‌اي
616
جبرهاي z2-مدرج شده ،سوپردامنه در منيفلدهاي عجيب و ساختار هندسي
617
جبرهاي احتمال از ديدگاه منطق پيوسته
618
جبرهاي ايواهوري- هكه متناظر با ابر جبرهاي لي ...
619
جبرهاي با ناخ روي گروههاي توپولوژيكي راست فشرده , Banch algebras on compact right topological groups
620
جبرهاي با ناخ و رتبه طيفي جمعوند مستقيمي از عملگرها
621
جبرهاي باناخ با هنج هاي يكاني
622
جبرهاي باناخ تقريبا دوتصويري و ايده آل هاي پوچ توان
623
جبرهاي باناخ حاصل شده از گروه هاي توپولوژيك موضعا" فشرده
624
جبرهاي باناخ دو تصويري مدولي و جبر هاي باناخ دو تختي مدولي
625
جبرهاي باناخ دوتختي تقريبي وجبرهاي باناخ ميانگين پذير
626
جبرهاي باناخ- دوطرفه تخت
627
جبرهاي باناخ دوگان و كاربرد آن روي جبرهاي اندازه ي گروهي
628
جبرهاي باناخ روي گروههاي راست توپولو‍ژيك فشرده
629
جبرهاي باناخ شبه انقباض پذير و شبه ميانگين پذير
630
جبرهاي باناخ شبه ميانگين پذير و شبه انقباض پذير
631
جبرهاي باناخ فازي
632
جبرهاي باناخ مدول ميانگين پذير
633
جبرهاي باناخ منظم توپولوژيك و ساختار عناصر برخي جبرهاي باناخ
634
جبرهاي به طور موضعي حلقوي و جبرهاي به طور موضعي آفين
635
جبرهاي پوششي
636
جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هما تقريبي كرندار
637
جبرهاي چند ارزشي
638
جبرهاي چندگانه و روابط اساسي
639
جبرهاي حاصل‌ضرب صليبي وابسته به سيستم‌هاي ديناميكي توپولوژيكي
640
جبرهاي حلقوي مكرر
641
جبرهاي خوشه اي-پنهاني
642
جبرهاي سگال در جبر توپولوژيك (C0(X,A
643
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
644
جبرهاي سگال عملگري در جبرهاي فوريه
645
جبرهاي طيفي
646
جبرهاي عملگر راسي ، ابر جبرهاي عملگر راسي و مدولهاي آنها
647
جبرهاي فرشه-هيلبرت
648
جبرهاي فوريه- استيلجس و مضارب هرز- شار و توابع تقريبا متناوب ضعيف روي گروههاي موضعا فشرده
649
جبرهاي فوريه-اشتيليس و Lp روي گروه‌هاي فشرده موضعي
650
جبرهاي فون نيومان و اصل انعكاس موضعي
651
جبرهاي كامل توابع گسترنده روي كلافهاي كتانژ انت فضاهاي همگن
652
جبرهاي لي Bcn-مدرج به دست آمده از نمايش هاي فرميونيك
653
جبرهاي لي به طور موضعي آفين و جبرهاي لي به طور موضعي آفين توسيعي
654
جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دووجهي چاوله
655
جبرهاي ليپشيتز برداري- مقدار
656
جبرهاي ليپشيتز و اشتقاق آن
657
جبرهاي مثلثي و مشتقات لي
658
جبرهاي منگر و توابع چند مكاني
659
جبهه ها
660
جدا سازي بيو پروتئين زئين از ذرت و كاربرد نانو ذرات آن در روش ميكرو استخراج پخشي جامد-مايع
661
جدا سازي پيش تغليظ مقادير ناچيز يون سرب با استفاده از نانو ذرات اهن اكسيد مغناطيسي بدون معرف كي ليت دهنده قبل از اندازه گيري ان به روش طيف سنجي جذب اتمي الكترو حرارتي
662
جدا سازي خود كار كاني هاي موجود در مقاطع نازك سنگ ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه
663
جدا سازي سيكنال هاي صحبت به روش كور در حوزه زمان - فركانس
664
جدا سازي لرزه اي در پي ساختمانها Base isolation [بيس ايزوليشن]
665
جدا سازي متغيرهاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي ورزشكاران مرد در شش رشته ورزشي فوتبال ، واليبال ، ژيمناستيك ، اسكيت ، كشتي و ورزش زورخانه اي باشگاه هاي شهر همدان .
666
جدا سازي مقادير كم يون هاي كبالت . منگنز . طلا . پالديم . روديم . مس. كادميم و نيكل با استفاده از انواع روشهاي ميكرو استخراج و استخراج فاز جامد و تعيين انها بوسيله اسپكترومتري جذب اتمي شعله
667
جدا سازي ميكرو ارگانيسمهاي توليد كننده پلي هيدروكسي الكانوات از پساب كار خانجات صنايع غذايي كرمان و بررسي امكان توليد مونومر والرات توسط ميكرو ارگانيسم هاي مذكور
668
جدا سازي نفت در آب دريا به روش بيو لوژيكي
669
جدا سازي هافنيم از زير كوئيم به روش استخراج با حلال
670
جدا سازي هدفهاي واقعي از كاذب با استفاده از الگوريتم تخمين FLFMT,IF در سيستم هاي رتيكلي
671
جدا سازي و اندازه گيري الكتروشيميايي -2 آمينو بنزيميد ازول به روش پليمر حكاكي شده مولكولي با استفاده از ولتا متري ديفرانسيلي پالسي , 1-Solation and electrochemical identification of 2-aminobenZimida Zole using molecularly imprinted polymerdifferential pulse )MIP(method combimd with
672
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم سرب و منگنز در نمونه هاي ابي با روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي قبا از اندازه گيري با اسپكترومتري جذب اتمي كوره گرافيتي
673
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم نيكل از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
674
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سرب در نمونه هاي آبي و سبزيجات به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوسيليكاي ملانين دار شده و اندازه گيري آن با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
675
جدا سازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز طلا و پالاديم بوسيله استخراج نقطه ابري بدون معرف كمپلكس دهنده قبل از تعيين بوسيله جذب اتمي شعله
676
جدا سازي و تغليظ نقره به كمك پليمر نشاندار شده ي يوني
677
جدا سازي و شناسايي قارچ هاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
678
جدا سازي و شناسايي ليگنين موجود در پساب صنعتي كارخانه چوب و كاغذ چوكا و بررسي اثر آن روي صفحات منفي باتري استاتر سرب - اسيدي , isolation and determination of lignin from waste of wood & paper factory )CHUKA( and investigation of its effect on negative plates in starter lead-acid batteries
679
جدا سازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا امفتامين در نمونه هاي ادرار به كمك پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي
680
جدا سازي وهمسانه سازي پروموتور بذر اختصاصي ناپين از كلزا (Brassica napus L.)
681
جدا سازي، استخراج و اندازه گيري طلا و نقره در نمونه هاي حقيقي مانند كنسانتره سرب و توسعه روش هاي جديد استخراج براي اندازه گيري برخي گونه هاي داروئي
682
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از آلكالوئيدهاي ترياك
683
جدا سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار ناچيز نيكل در نمونه هاي آبي پس از استخراج با فاز جامد به روش پلاروگرافي
684
جدا سازي، تغليظ و گونه شناسي آنتيموان با استفاده از روش ميكرو استخراج قطره آلي منجمد شناور (SFODME) و اندازه گيري آن با طيف سنجي جذب اتمي الكترو ترمال
685
جدا كردن نفت از آب به كمك طراحي و ساخت صفحات سينوسي شيبدار
686
جدا كنندهاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
687
جدا و خالص سازي مولكولهاي بيولوژيك آلفا -آميلازو گلوكو -آميلاز به روش استخراج دو فاز آبي همراه بررسي انتقال جرم
688
جداساري ليپوپلي ساكاريد ميكروبي ازمحلول دارويي
689
جداساري و شناسايي يك سويه بومي ميكروبي آميلوليتيك مناسب از مناطق صنعتي درايران
690
جداسازي ...جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
691
جداسازي ، بيان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي آنزيم بتا ا و3- گلوكاناز از يونجه يكساله
692
جداسازي ، پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز يون هاي فلزات سنگين در نمونه هاي محيط زيستي با استفاده از سيليگاژل هاي نانو حفره عامل دار سنتز شده
693
جداسازي ، تغليظ و تثبيت I و MO حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي بوسيله زئوليت ها و با استفاده از روش گاما اسپكتروسكوپي
694
جداسازي ، خالص سازي و تعيين ساختار تركيبات موجود در گياه مريم كوهي (Swertia longifolia Boiss)
695
جداسازي ، همسانه سازي و بيان دو ژن كد كننده تيوردوكسين ردوكتاز وابسته به NADPH از گياه برنج ﴿Oryza sativa﴾
696
جداسازي ،پيش تغليظ و اندازه گيري نيكل در نمونه هاي آبي با استفاده از ساقه آفتابگردان
697
جداسازي CO2/N2 و CO2/CH4 با استفاده از غشاء پلي¬فنيل¬سولفون اصلاح شده با پلي¬اتيلن¬گلايكول
698
جداسازي DNA جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
699
جداسازي LDL وHDL از سرم انسان با روش اولتراسانتريفيژ و مطالعه تاثيرات تعدادي از ماركرهاي التهابي بر عملكردLDL وHDL و ميزان فعاليت ل نزيم پاراكسوناز-1 در شرايط in vitro , isolation of LDL & HDL from human serum using ultracentrifugation and study of effects of some inflammatory markers on LDL & HDL oxidation and paraoxonase-1activity, in vitro
700
ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش تقطير غشايي
701
جداسازي آب و ايزوپروپيل الكل به روش تراوش تبخيري با استفاده از غشاء پلي( وينيل الكل) ليتيم برومايد
702
جداسازي آروماتيك ها و آلفاتيك ها به وسيله غربالهاي مولكولي
703
جداسازي آزمايشگاهي گازها توسط غشا مايع
704
جداسازي آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين از خاك باغات پسته و شناسايي و طبقه بندي آنها با استفاده از روش هاي ملكولي
705
جداسازي آلايندههاي ناشي ازبكارگيري سموم دفع آفات نباتي از آب آشاميدنيبا استفاده از فرآيند نانوفيلتراسيون
706
جداسازي آلفاآميلازميكروبي﴿Bacillus Licheniformis ﴾به كمك اولترافيلتراسيون
707
جداسازي آلودگي سيگنال الكتروكارديوگرام از سيگنال الكترومايوگرام ثبت شده از عضله‌هاي بخش فوقاني تنه
708
جداسازي آمو نياك از آب توسط فرايند غشايي
709
جداسازي آمونياك به روش جذب سطحي
710
جداسازي آنزيم ليپاز از سويه هاي اكتينوميست محيطي جداشده از نمونه هاي خاك شور و معادن نمك جنوب كشور
711
جداسازي اتوماتيك آرتيفكت ها از سيگنال EEG و بررسي امكان افزايش دقت جداسازي
712
جداسازي اتوماتيك امواج محلي و دورا از طيف موج اقيانوس
713
جداسازي اتيلن از اتان و پروپيلن از پروپان بوسيله غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد- نانو سيليكا
714
جداسازي اجتماعي- فضايي در شهر تهران و راهكارهاي طراحي شهري براي كاهش آن: نمونه‎ي موردي اسلام‎آباد
715
جداسازي اجزاء پروتئيني آرتميا اورميانا و بررسي اثرات ممانعت از پيري اين عوامل در سلولهاي فيبروبلاست انساني در محيط كشت سلولي
716
جداسازي اجزاي تصاوير FMRIجهت آشكار سازي توابع مغز با استفاده از مدل ICA
717
جداسازي اجزاي ريزوم زردچوبه و بررسي خواص پريبيوتيكي آنها بر روي باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم در مقايسه با پريبيوتيك تجاري (اينولين)
718
جداسازي ارتعاشات كل ماهواره
719
جداسازي استايرن از محلول آبي به روش جذب سطحي به وسيله ي باگاس
720
جداسازي اطلاعات هويت شخص و حذف تنوعات از تصوير چهره
721
جداسازي الكل از محلول هاي آبي رقيق با فرايند ترلوش تبخيري با استفاده از غشا تركيبي
722
جداسازي املاح منيزيم از سنگهاي دولوميت ايران
723
جداسازي امولسيون روغن و آب با استفاده از غشاء پلي وينيل الكل الكتروريسي شده
724
جداسازي اموليسيون روغن در آب با استفاده از غشاهاي اولترافيلتراسيون پوشش داده شده با نانو ذرات اكسيد تيتانيوم
725
جداسازي انتخابي و تغليظ سموم a,b-Endosulfan به روش پليمر حكاكي شده ي مولكولي و اندازه گيري توسط دستگاه كروماتوگرافي گازي
726
جداسازي انتخابي يونهاي كروم ﴿III )و (VI) از محلول آبي حاوي مس با كاربرد همزمان عامل كمپلكس سازEDTA و فرايند الكترودياليز
727
جداسازي اندازه گيري اورانيوم و راديوم در سنگ معدن و پسمانهاي مايع به روشهاي مختلف راديوشيمي
728
جداسازي انسولين درسيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول -فسفات وپلي پروپيلن گلايكول فسفات ومدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي دوفازي آبي پلي اتيلن گلايكول - فسفات
729
جداسازي ايزوتوپها به كمك پالسهاي تيز ليزري به روش جذب چند فوتوني
730
جداسازي ايزوتوپهاي مولكولي مانند ايزوتوپهاي SF6 با ليزر Co2 پالسي بطريقه جذب چند فوتوني
731
جداسازي ايزوتوپي به روش پخش حرارتي
732
جداسازي ايزومرهاي زايلن
733
جداسازي با سيالات فوق بحراني
734
جداسازي بار‌هاي مثبت و منفي با استفاده از غشاي گرافن- كربن نانولوله
735
جداسازي بازتاب از تصوير توسط الگوريتمهاي جداسازي كور منابع با استفاده از ويژگيهاي محلي
736
جداسازي باكتري هاي بيماري زاي خانواده سولاناسه و باكتريوفاژهاي آن ها
737
جداسازي باكتري هاي تجزيه كننده ليپيد از پساب هاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
738
جداسازي باكتري هاي مقاوم به قلع مس كروم و نيكل از پسابهاي صنعتي و شناسايي مولكولي آنها
739
جداسازي باكتري‌هاي اسيد لاكتيك بومي و استفاده از آنها در كنترل رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس مولد آفلاتوكسين و كاربرد بيوسنسور الكترو شيميائي مبتني بر DNA در تشخيص ژن توليد كننده سم آفلاتوكسين در يك ماده غذايي
740
جداسازي باكتريهاي حل كننده فسفات و تشخيص حضور ژنهاي pho موثر در حذف فلزات سنگين
741
جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آنها در صنعت
742
جداسازي باكتريوفاژهاي استرپتوكك هاي بيماريزاي ماهي و بررسي استفاده از آنها در كنترل عفونت
743
جداسازي باكتريوفاژهاي باكتري هاي لاكتيك از صنايع لبني
744
جداسازي باكتريوفاژهاي ريزوبيوم وبررسي كاربردآنها
745
جداسازي باكتريوفاژهاي لايتيك از فاضلاب بيمارستان رازي رشت موثر بر اشريشيا كلاي جدا شده از بيماران دچار عفونت زخم در سال 94 با هدف كاربرد در درمان عفونت¬هاي زخم مقاوم به درمان
746
جداسازي بنتازون از محلول آبي توسّط غشاي مايع نگهداشته شده
747
جداسازي بيومولوكلهادرسيستم هاي دوفازي آبي بااستفاده ازپليمرهاي هوشمند
748
جداسازي پاسخ رسانايي پوستي در يك الگو با فاصله ي بين تحريكي كوتاه
749
جداسازي پالس بر اساس دامنه و زمان ورود
750
جداسازي پروپيلن از نيتروژن با استفاده از غشاء سيليكون رابر بر پايه پلي اتر سولفون
751
جداسازي پروتئين از آب پنير بوسيله روش افرون فلوتاسيون
752
جداسازي پروتئين در سيستم هاي دو فازي آبي
753
جداسازي پلاسما از گلبولهاي قرمز و بررسي پديده "ايجاد لايه غلظت "
754
جداسازي پلاسميد از چند گونه باكتري گياهي
755
جداسازي پلاك هاي آتروسكلروزيس در تصاوير اولتراسوند درون رگي عروق كرونر
756
جداسازي پني سيلين جي توسط غشاهاي مايع امولسيوني
757
جداسازي پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير كم فسفات و سيليكات با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده به روش استخراج فاز جامد
758
جداسازي تئوفيلين به روش كروماتوگرافي لايه نازك و تعيين آن توسط طيف سنجي فلورسانس صفحه خوان و كاربرد اين روش در نمونه هاي دارويي
759
جداسازي تركيب دارويي هايپريسين از گياه گل راعي
760
جداسازي تركيبات آلي فرار از هوا توسط غشاء كامپوزيتي
761
جداسازي تركيبات اسيدي گازهاي فرآيندي و سنتز شده با استفاده از غشا ﴿مدلسازي فرآيند﴾
762
جداسازي تركيبات با ارزش از زائدات مركبات و تبديل باقي مانده ي آن به بيوگاز
763
جداسازي تركيبات پريبيوتيك از برخي منابع گياهي و بررسي خصوصيات ساختاري و عملكردي آن ها
764
جداسازي تركيبات كبالت، منگنز و نيكل از محلول شبيه سازي شده ليچينگ باتري هاي ليتيوم-يون
765
جداسازي تركيبات كروم با كربن فعال اصلاح ساختار يافته توسط تركيبات مختلف
766
جداسازي تركيبات گوگردي از گازوئيل با فرايند تراوش تبخيري
767
جداسازي تصاوير ابرطيفي با تغييرپذيري اعضا و بر اساس تنكي ضرايب
768
جداسازي تصاوير مخلوط شده در حوزه موجك و كانتورلت
769
جداسازي تك ميكروفونه سيگنال آميزش گفتار دو گوينده
770
جداسازي چند پارامتري پالس‌هاي متداخل
771
جداسازي خودكار ناحيه پستان در تصاوير تشديد مغناطيسي مبتني بر اطلس و طبقه بندي ضايعات سرطاني
772
جداسازي داروي مترونيدازول از پساب مصنوعي با استفاده از غشاهاي نانوفيلتراسيون CuS/AA/PSf تهيه‌شده از طريق پوشش دهي لايه‌نازك نانو كامپوزيتي CuS /AA بر روي غشا اولترافيلتراسيون PSf
773
جداسازي درجاي بوتانول در فرآيند تخمير استون-بوتانول-اتانول و تبديل باقيمانده محيط كشت به روغن ميكروبي تك‌ياخته
774
جداسازي دو تصوير همبسته تركيب شده خطي، با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
775
جداسازي دو منبع با كمك TDOA
776
جداسازي دورهاي كزول و كاربردشان در توان هاي ايده آل هاي يالي گراف هاي ويسكر
777
جداسازي دي اكسيد كربن از گاز هاي حاصل از احتراق
778
جداسازي دي اكسيد كربن از متان توسط غشاي پلي يورتاني و نانو كامپوزيت پلي يورتان/سيليكا
779
جداسازي دي اكسيد كربن از نيتروژن، هليوم و متان توسط غشا زمينه مركب پليمر ميكرو متخلخل ذاتي و چهارچوب آلي كوالانسي
780
جداسازي دي اكسيد كربن و متان با غشا نانو كامپوزيتي و نانوپركن اصلاح شده
781
جداسازي دي ان آ جنيني از خون مادر جهت تشخيص غير تهاجمي قبل از تولد تعدادي كروموزومهاي جنيني
782
جداسازي دي‌اكسيد‌كربن از مخلوط گازي دي‌اكسيدكربن و نيتروژن با استفاده از جاذب كربني تلقيح شده
783
جداسازي دي‌اكسيدكربن با استفاده از جاذب‌هاي غربال مولكولي
784
جداسازي ذرات آهني و اكسيد آن توسط نيروهاي مغناطيسي پالسي
785
جداسازي ذرات به روش Field-Flow Fractionation
786
جداسازي ذرات غير مغناطيسي پروتئيني توسط نانوسيال مغناطيسي
787
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
788
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
789
جداسازي ذرات و سلول ها از سيال به روش مگنتوفورسيس در يك ميكروكانال به كمك دو آهنرباي دائم
790
جداسازي رگ هاي خوني در تصاوير شبكيه چشم به كمك شبكه هاي عصبي عميق
791
جداسازي رنگينه هاي ديسپرس پساب نساجي با استفاده از غشاهاي پليمري نانوكامپوزيتي فوق آبدوست حاوي نانوذرات اكسيد زيركونيوم
792
جداسازي زيركونيوم و هافنيوم با اعمال ميدان الكتريكي و به كمك غشاي مايع
793
جداسازي زيست مولكول ها در سيستم هاي دوفازي آبي پليمر نمك با - تفكيك تمايلي
794
جداسازي سلول ها بدون تغيير ساختار فيزيكي و يا شيميايي
795
جداسازي سلول هاي بنيادي سرطاني ازرده سلولي سرطان پستان انساني MDA-MB231
796
جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت و پيوند آنها به رت هاي سالم و اشعه ديده و بررسي امكان لانه گزيني آنها در مغز استخوان
797
جداسازي سلولهاي بنيادي خون بندناف انسان و احتمال تمايز آنها به سلولهاي كبدي در آزمايشگاه
798
جداسازي سولفون ها از يك سوخت هيدروكربني تعريف شده توسط يك سامانه استخراجي قطره منفرد
799
جداسازي سويه باكتريايي هالوفيل مولد آنزيم ليپاز از خاك و بهينه سازي شرايط توليد
800
جداسازي سويه هاي باسيلوس كواگولانس، مطالعه خصوصيات پروبيوتيك جدايه ها و كشت آنها با استفاده از منابع كربني مقرون به صرفه
801
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳيگنال اﻟﮑﺘﺮيكي ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻨين از ﻣﺎدر
802
جداسازي سيگنال صوتي با استفاده از تبديل فوريه
803
جداسازي سيگنال قلب جنين با استفاده از جداسازي كور منابع مبتني بر تحليل زمان- فركانس
804
جداسازي سيگنال هاي گفتار و موسيقي با بكارگيري الگوريتم جداسازي كور منابع
805
جداسازي سيليس از كاه برنج به منظور بهبود توليد اتانول از آن با استفاده از قارچ موكور هميليس
806
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس
807
جداسازي شبه كلمات و تعيين تعداد و محل نقاط در كلمات دستنويس فارسي
808
جداسازي شناسايي و غربالگري سويه هاي مخمر ... و ارزيابي آنها به عنوان مخمر نان
809
جداسازي طلا از پساب ها توسط كربن فعال تهيه شده از باگاس
810
جداسازي طنين صدا از سيگنال باند باريك گفتار با استفاده از يك ميكروفن
811
جداسازي طيفي تصاوير ابرطيفي بر اساس ساختار تنك بلوكي
812
جداسازي طيفي توزيع شده تصاوير ابر طيفي
813
جداسازي طيفي توزيعشدهي تصاوير ابرطيفي
814
جداسازي عامل ضد انعقاد خون از زهر مار افعي قفقازي ايران
815
جداسازي عوامل باكتريايي از آب آشاميدني توسط نانو فيلترهاي الكتروريسي شده
816
جداسازي غشايي در صنايع شيميايي
817
جداسازي غشايي درفرآورش آب پنير و بررسي شار (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون آب پنير)
818
جداسازي غشايي دي‌اكسيدكربن از هيدروژن بااستفاده از نانوكامپوزيت پليمري و مدل‌سازي آن
819
جداسازي غشايي محلول دي متيل هيدرازين نامتقارن
820
جداسازي فاژها و بررسي وجود توالي هاي فاژي در ژنوم اسينتوباكتر بوماني جدا شده از عفونت هاي سوختگي و داراي مقاومت چندگانه به داروها
821
جداسازي فراورده‏هاي نفتي از آب توسط غشاي نانو ليفي كامپوزيت دو جزئي PVDF/PS
822
جداسازي فلز سنگين سرب از محلول هاي آبي توسط بيونانو كامپوزيت زئوليت مغناطيسي
823
جداسازي فلز كادميم از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو زئوليت X
824
جداسازي فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از ميكروارگانيسم ها (Biosorption)
825
جداسازي فلزات سنگين از محيط مايع با نانو جاذب ها
826
جداسازي فلزات سنگين به روش غشاء مايع
827
جداسازي فلزات سنگين توسط فرآيند بيو جذب بوسيله مورفولوژي هاي مختلف قارچ موكوراينديكوس
828
جداسازي فلزات سنگين موجود در پساب پالايشگاهي با سامانه دوفازي آبي
829
جداسازي فلزات غيرفرومغناطيسي از ساير مواد بازيافتي با استفاده از تكنيك القاي جريان گردابي
830
جداسازي فنل و تركيبات فنلي از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم اسمز معكوس
831
جداسازي فواره گلئوني و بررسي رويدادهاي سه فواره اي ناشي از نابودي زوج الكترون و پوزيترون به روش هاي خوشه اي و وو -زوبرنيك اصلاح شده
832
جداسازي قطرات با اندازه مختلف در جريان روي يك سطح شيبدار دو بعدي
833
جداسازي كادميم از پسماندهاي كارخانه ذوب روي با روش استخراج حلال اونتراسونيكي
834
جداسازي كادميوم از سنگهاي فسفاته و اسيد فسفريك
835
جداسازي كاني هاي سرب از كانسنگ باريت
836
جداسازي كنسرسيوم ميكروبي براي بيوليچينگ به كمك جهش‌زايي از طريق پرتو گاما جهت فرآوري مس از تركيبات سولفور مس
837
جداسازي كور تركيب هاي كانولوتيو سيگنال هاي اكوستيكي
838
جداسازي كور تصاوير فراطيفي با استفاده از الگوريتم آناليز مورفولوژيكال تصوير
839
جداسازي كور منابع با استفاده از روش تركيبي چند ميكروفنه
840
جداسازي كور منابع با استفاده از روش هاي زمان - فركانسي چند ميكروفونه باند وسيع
841
جداسازي كور منابع بااستفاده از آرايه هاي ميكروفوني
842
جداسازي كور منابع براي مخلوط هاي كانوالو شده با كاربرد مكان يابي
843
جداسازي كور منابع تصويري با استفاده از آناليز مولفه هاي مستقل اصلاح شده
844
جداسازي كور منابع در شرايط استاندارد و فرومعين در حوزه ي زمان-فركانس با استفاده از طبقه بندي اتم هاي زمان-فركانس
845
جداسازي كورِ منابع صوتي با استفاده از روش‌هاي نمايش تنك
846
جداسازي كور منابع هميشه مشتركا ايستان با اجزاء قابل پيش بيني و كانال لحظه اي خطي و تغيير ناپذيري بازمان
847
جداسازي كيتوزان توليد شده به روش بيولوژيكي و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
848
جداسازي كيتوزان خالص از قارچ موكور اينديكوس رشد يافته بر عصاره قارچ
849
جداسازي كينولين از سوخت مدل ايزواكتان با استفاده از چارچوب‌هاي آلي – فلزي بر پايه مشتقات كربوكسيليك اسيدها
850
جداسازي گاز CO2 با استفاده از غشا مايع و نانو ذرات
851
جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي CH4/CO2 توسط غشاي نانو كامپوزيت پلي ايميد-اكسيدتيتانيم
852
جداسازي گاز دي اكسيدكربن از مخلوط گازي با تشكيل هيدرات دي اكسيدكربن در حضور بهبود دهنده هاي تترابوتيل آمونيوم كلرايد + استون
853
جداسازي گاز هاي نيتروژن / دي اكسيد كربن با استفاده از غشاي پليمري MDPE
854
جداسازي گاز هيدروژن از گاز سنتز با استفاده از غشاء نانوكامپوزيتي پلي اتر ايميد/ نانو سيليكا
855
جداسازي گازهاي اتيلن/اتان و پروپيلن/پروپان با استفاده از غشاي نانو كامپوزيت سلولز استات - سيليكا
856
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد از متان با استفاده از نانو لوله AIN به روش محاسباتي
857
جداسازي گفتار از سكوت و موزيك
858
جداسازي گفتار از موزيك با استفاده از تكنيك هاي BSS
859
جداسازي گلوتن و توليد اتانول از گندم توسط قارچ هاي فيلامنتوس
860
جداسازي گوگرد از كنسانتره سنگ آهن حاوي گوگرد گلگهر
861
جداسازي ليپيد و پروتئين از ماكروجلبك آزولا فيليكولايد (Azolla filiculoides ) و توليد متان از زيست توده باقي مانده
862
جداسازي ليزري ايزوتوپ 34S در مولكول SF6 به روش دو بسامدي ﴿IR-IR﴾ با بهره گيري از ليزر TEA CO2 چند خط
863
جداسازي ليزري مولكولي ايزوتوپ كربن- 13 با بهره گيري از تپهاي ليزرهاي پر توان كوك پذير
864
جداسازي ليگنوسولفونات از ليكور سياه صنايع كاغذ سازي
865
جداسازي متانول از حلال هاي آلي توسط غشاهاي كامپوزيتي حاوي نانومواد متخلخل با فرآيند تراوش تبخيري
866
جداسازي محلول فنل -آب توسط تراوش تبخيري
867
جداسازي محلولهاي نفتي با استفاده از اسمز معكوس
868
جداسازي مخلوط متانول و MTBE با استفاده از جاذب گرافيت ورقه ورقه و بررسي اثر تابش فراصوت بر جذب MTBE از آب
869
جداسازي مخلوط هاي آروماتيك / آليفاتيك به روش غشا تراوش تبخيري
870
جداسازي مخلوط هاي كانولوتيو سيگنال هاي گفتار بر مبناي روش هاي جداسازي كور منابع
871
جداسازي مخلوط هيدروكربن‌هاي اولفيني- پارافيني به كمك فرآيند غشايي
872
جداسازي مخلوطها با استفاده از روش ميكروفيلتراسيون كاربرد در برداشت سلولي (harvesting cell)
873
جداسازي مخمرهاي تجزيه كننده آلكانها و بررسي خواص سيتوكروم و پروتئين تك ياخته﴿Single Cell Protein) آنها
874
جداسازي مس )Cu+2( به روش ميكرواستخراج فازمايع توسط فيبر توخالي )HF-LPME( در حضور ليگاند 8- هيدروكسي كينولين و اندازه گيري آن با استفاده ازدستگاه جذب اتمي شعله اي , separation and determination of copper ion)cu+2( in environmental samples by )HF-LPME( techniques combined with atomic absorption spectroscopy
875
جداسازي مس از سرب و قلع با روش استخراج حلالي از محلول ليچينگ قراضه الكترونيكي
876
جداسازي مغناطيسي و اندازه گيري داروي بتا استراديول با استفاده از پليمر قالب مولكولي مغناطيسي Fe3o4- SiO2
877
جداسازي مغناطيسي يون تيوسيانات از پساب با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن عامل دار شده با پورفيرين آهن
878
جداسازي منابع اكوستيكي به روش تلفيقي BSS و PI
879
جداسازي منابع در محيط سونار به وسيله موجك هاي چندگانه
880
جداسازي منابع سيگنال ديجيتال به روش بهينه سازي آماري
881
جداسازي منابع صدا با استفاده از مدل تجزيه ماتريس بيزين
882
جداسازي منابع گفتاري به كمك روش هاي مبتني بر خوشه بندي حوزه ي زمان- فركانس
883
جداسازي منابع موسيقي با بكارگيري شيوه¬هاي يادگيري بدون ناظر
884
جداسازي مواد آروماتيكي از بنزين پيروليز
885
جداسازي مواد تشكيل دهنده عصاره كلروفرمي برگ گياه گردو به منظور بررسي اثرات بيولوژيكي ان
886
جداسازي مواد فيتوشيميايي از برخي گونه هاي سويا و تعيين
887
جداسازي مواد معطر آب ليموترش در هنگام فرايند كنسانتره با استفاده از روش غشايي تراوش تبخيري
888
جداسازي مواد معطر پرتقال توسط فرايند تبخير غشايي
889
جداسازي موسيقي و گفتار با استفاه از شبكه عصبي
890
جداسازي ميكروارگانيسم‌هاي حل كننده فسفات از ريزوسفر به منظور توليد كود زيستي
891
جداسازي نقاط با استفاده از اشكال هندسي نامحدب
892
جداسازي هوا توسط غشا و مدل رياضي آن
893
جداسازي هوشمند تومور در تصاوير تشديد مغناطيسي پستان
894
جداسازي هيدروژن به روش غشايي
895
جداسازي هيدروكربن هاي سنگين تر از متان توسط غشا پلي يورتاني و اثر نانو ذرات سيليكا بر فرآيند جداسازي
896
جداسازي و آشكارسازي آنتي بيوتيك هاي ايمي پنم سيلاستاتين و مروپنم با استفاده از روش استخراج فاز جامد
897
جداسازي و ارزيابي پروتئوم كلروپلاست انار
898
جداسازي و ارزيابي گونه هاي ميكروبي مناسب جهت حذف رسوب آسفالتين
899
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
900
جداسازي و اندازه گيري برخي تركيبات دارويي با استفاده از روش هاي لومينسانس
901
جداسازي و اندازه گيري رنگ هاي سودان در نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از ميكرواستخراج مايع -مايع پخشي بر پايه جامد شدن قطره آلي شناور و كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
902
جداسازي و اندازه گيري مقادير كم بيس فنول A از شيرابه مكان دفن زباله شهري با استفاده از روش ميكرو استخراج مايع - مايع پخشي و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
903
جداسازي و اندازه گيري مقادير ناچيز كادميم با استفاده از ليگاند جديد BIMPI در نمونه هاي سيگار به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
904
جداسازي و اندازه گيري همزمان متابوليت هاي سروتونين با نانو مواد و به روش HPLC
905
جداسازي و اندازه‌گيري برخي از داروها، از جمله داروهاي ضدسرطان ارلوتينيب و كپسيتابين، توسط حسگرهاي الكتروشيميايي و نانوجاذب‌‌ها بر پايه‌ي فيبر متخلخل با استفاده از تكنيك‌‌هاي الكتروشيمي و اسپكتروسكوپي
906
جداسازي و بازيابي پلاتين از پساب صنعتي واحد آمونيوم پركلرات توسط نانو ساختارهاي مغناطيسي هسته پوسته اصلاح شده با آمين
907
جداسازي و بازيافت پلاتين توسط نانو ساختار مغناطيسي سلولز عامل دار شده با گروه هاي عاملي
908
جداسازي و بررسي تاثير سودوموناس هاي فلورسنت ريز و سفري بر رشد و جذب عناصر توسط نهال هاي پسته
909
جداسازي و بررسي ساختار شيميايي برخي تركيبات بند آورنده خون موجود در گياه دم اسب
910
جداسازي و بررسي سويه هاي مقاوم ساكار و مايسس سرويزيه به استرس هاي فشار اسمزي و سرما
911
جداسازي و بررسي قارچها براي توليد رنت در صنعت پنير سازي
912
جداسازي و بررسي كارايي باكتري هاي تيوباسيلوس در جذب فسفرو برخي عناصرغذايي كم مصرف توسط نهال پسته
913
جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
914
جداسازي و بهينه سازي رشد قارچ هاي توليدكننده آنزيم پكتيناز از ميوه هاي پوسيده سيب و پرتقال
915
جداسازي و پايدارسازي باكتري هاي پروبيوتيك موثر برميگوي سفيد "ليتوپنوس وانامي"
916
جداسازي و پيش تغليظ اتوماتيك نيكل با جاذب پيروگالل قرمز تثبيت شده بر روي كربن فعال و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي
917
جداسازي و پيش تغليظ بر خط فلزات سنگين توسط ميكروستونهاي كي ليت دهنده جديد و ترزيق در جريان - اسپكترومتري جذب اتمي
918
جداسازي و پيش تغليظ برخي از فلزات سنگين با استفاده از باز شيف2-﴿2- مركاپتوفيل ايمينو﴾ متيل فنل ﴿mpmp﴾ قبل از اندازه گيري آن ها با اسپكترومتري جذب اتمي
919
جداسازي و پيش تغليظ برخي از كاتيونها به روش استخراج با فاز جامد (كاتيونهاي مس و كادميم )
920
جداسازي و پيش تغليظ برخي تركيبات آلي مهم در نمونه هاي غذايي و بيولوژيكي پيش از اندازه گيري آن ها توسط روش هاي كروماتوگرافي
921
جداسازي و پيش تغليظ بريليانت گرين و نيكل با استفاده از حلال هاي سوپرامولكول و اندازه گيري آن ها با روش اسپكتروفوتومتري
922
جداسازي و پيش تغليظ بعضي از فلزات سنگين با روش استخراج فاز جامد
923
جداسازي و پيش تغليظ بودن مس در محلول هاي آبي از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از ليگاند mebqb تثبيت شده بر روي بسترهاي نفتالين و گرافيت
924
جداسازي و پيش تغليظ پالاديم به منظور اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي
925
جداسازي و پيش تغليظ در خط سرب و كادميم از طريق استخراج فاز جامد با استفاده از كربن فعال اصلاح شده به وسيله متيل تيمول آبي و اندازه گيري آن ها به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله
926
جداسازي و پيش تغليظ رنگ سودان نارنجي G از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن به روش اسپكتر و فتومتري
927
جداسازي و پيش تغليظ سرب از طريق استخراج جذبي با ميله همزن مغناطيسي پوشش داده شده با پليمر قالب يوني و ليگاند 1،5 دي فنيل كربازيد و اندازه گيري آن به روش طيف سنجي جذب اتمي و پلاسماي جفت شده القايي
928
جداسازي و پيش تغليظ سريع مقادير كم پالاديوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آن
929
جداسازي و پيش تغليظ سم propiconazole به روش پليمر حكاكي شده مولكولي و اندازه گيري آن با دستگاه كروماتوگرافي گازي
930
جداسازي و پيش تغليظ فتالات استرها از نمونه هاي آبي با روش ميكرواستخراج تشكيل حلال در محل با استفاده از مايعات يوني و اندازه گيري با دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا
931
جداسازي و پيش تغليظ گزينشي نيكل از نمونه هاي آبي توسط استخراج فاز جامد با استفاده جاذب هاي جديد قالب يوني و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
932
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
933
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم سرب به روش استخراج توده اي واندازه گيري آن با طيف جذب اتمي شعله اي
934
جداسازي و پيش تغليظ مقادير بسيار كم كادميوم از نمونه آبهاي طبيعي و مواد غذايي به روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل واندازه گيري آن با اسپكترومتر جذب اتمي شعله اي
935
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم جيوه از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري اسپكتروفتومتري آنها
936
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه آب هاي طبيعي با استفاده از روش استخراج فاز جامد پخشي كمك شده با حلال و اندازه گيري آن با اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
937
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كادميوم از نمونه هاي محيطي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي Fe3o4 و اندازه گيري آن به روش اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي
938
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده با آلومينا و معرف هاي 4-(2-پيريديل آزو) رزورسيول )PAR( و 1-[پيريديل -(2)-آزو]-نفتول )PAN( و اندازه گيري به وسيله طيف سنجي جذب اتمي
939
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم مس از نمونه آبهاي طبيعي با استفاده از نانو صفحات مغناطيسي اكسيد گرافن و اندازه گيري با طيف سنج جذب اتمي شعله اي
940
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم نقره از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي سريع
941
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون در نمونه هاي آبي به روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي ملامين دار شده و اندازه گيري آن توسط طيف سنج جذب اتمي شعله اي
942
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون سلنيوم در نمونه هاي آبي به استخراج فاز جامد با استفاده از نانو سيليكاي تيول دار شده و اندازه گيري آن توسط اسپكتروفتومتري ماورا بنفش - مرئي
943
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم يون هاي روي)2(، كلسيم )2( و منيزيم )2( با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با آلوميناي اصلاح شده و اندازه گيري آنها به وسيله طيف سنجي جذي اتمي شعله
944
جداسازي و پيش تغليظ مقادير ناچيز كادميم ،كبالت و سرب توسط ليگاند جديد 1و2- بيس ( 1اچ - بنزو دي ايميدازول 2- ايل متوكسي ) بنزن به روش شناورسازي و اندازه گيري هاي آنها با اسپكترومتر جذب اتمي شعله در نمونه هاي موي رنگ شده و عوامل خشك كننده رنگ
945
جداسازي و پيش تغليظ مقاديربسياركم نيكل(II) از نمونه هاي آبي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري هم افزايي تسريع شده واندازه گيري آن با طيفسنجي جذب اتمي شعله اي
946
جداسازي و پيش تغليظ نقره و پالاديم با استفاده از ليگاند جديد به روش استخراج نقطه ابري - اسپكترومتري جذب اتمي شعله اي تمي شعله اي
947
جداسازي و پيش‌تغليظ سرب(II) از آب آشاميدني با زايلنول نارنجي تثبيت شده بر روي نانولوله‌هاي كربن چند ديواره و تعيين آن به روش نورسنجي جذب اتمي شعله و گونه‌شناسي آهن فلزي، آهن(II) و آهن(III) در نمونه‌هاي حقيقي متالورژيك فولادي
948
جداسازي و تخليص آفلاتوكسين هاي ناشي از آسپرژيلوس هاي مولد آفلاتوكسين جدا شده از خوراك دام و بررسي سل سايتوتوكسي سيتي در لنفوسيت هاي T موشي
949
جداسازي و تخليص پروتئين p4از آزماستيگوت هاي ليشمانيا اينفنتوم و ارزيابي آن از طريق تهيه آنتي بادي منوكلونال
950
جداسازي و تشخيص شكستگي استخوان ميله اي در تصاوير پرتو ايكس
951
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش
952
جداسازي و تشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه با استفاده از روش real-time PCR
953
جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
954
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره ريشه زرشك ,با استفاده ازPCR
955
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتر ژژوني از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره گل گندم ,با استفاده ازPCR
956
جداسازي و تشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور و تعيين MBC عصاره نعناع و سير با استفاده ازPCR
957
جداسازي و تصفيه روغن
958
جداسازي و تعيين خصوصيات سويه هاي جديد باكتريايي توليد كننده ماده فعال در سطح ( بيوسورفكتانت )از پسماندهاي شهري وكشاورزي
959
جداسازي و تعيين خصوصيات مولكولي فاژهاي استرپتوكوكهاي دهاني و بررسي كاربرد بيوتكنولوژيك آن ها در فاژ تراپي
960
جداسازي و تعيين مشخصات in silico راه انداز ژن كليدي تاكسادين سينتاز مسير توليد تاكسول در سرخدار
961
جداسازي و تعيين مشخصات ريزماهواره از خرما
962
جداسازي و تعيين مقدار همزمان بيوتين و پانتوتنيك اسيد در نمونه هاي دارويي به روش كروماتوگرافي مايع با برهم كنش آب دوستي ﴿HILIC﴾
963
جداسازي و تعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در آن به روش كروماتوگرافي مايع مايسلي
964
جداسازي و تعيين ويژگيهاي سلولهاي بنيادي سرطان سينه از رده سلولي سرطان سينه و تأثير عصاره الكلي بنفشه معطر بر آنها
965
جداسازي و تغليظ الكل از محلول‏هاي آبي رقيق با استفاده از فرآيند غشايي تراوش تبخيري
966
جداسازي و تغليظ سرب و كادميم با استفاده از استخراج فاز جامد و اندازه گيري و بررسي ميزان سرب و كادميم در خون مادران و نوزادان اصفهان
967
جداسازي و تغليظ مقادير ناچيز اورانيوم و مالاشيت گرين و اندازه گيري با سيستم تزريق در جريان - اسپكتروفوتومتري
968
جداسازي و تغليظ يون نقره با ميكرواستخراج فاز جامد با استفاده از جاذب نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي اصلاح شده با حلال اتكتيك عميق
969
جداسازي و حذف گزينشي CO2 از گازهاي فرآيندي با استفاده از فناوري غشاءهاي انتقال تسهيل يافته
970
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮل با استفاده از سامانه هاي دو فازي آبي و مدلسازي ترموديناميكي آنها
971
جداسازي و رديابي استافيلو كوكوس آرئوس در پنيرهاي سنتي و صنعتي توليد شده در شهرستان مشهد با روش هاي بيوشيميايي و مولكولي , detection and isolation of staphylococcus aureus from produced industrial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and molecular tests
972
جداسازي و شناسائي باكترهاي شكمبه اي تجزيه كننده سلولز و بررسي فعاليت سلولوليتيك آن ها در آزمايشگاه
973
جداسازي و شناسائي باكتري هاي گرم مثبت خاك و تعيين جمعيت ميكروبي آن و ارتباط آن با بيوشيمي خاك
974
جداسازي و شناسايي Salmonella dublin به كمك تستهاي بيوشيميايي و روشهاي مولكولي با استفاده از شناسايي ژن Sop E و كلون كردن قسمتي از اين ژن
975
جداسازي و شناسايي Salmonella enteritidis به روش PCR و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
976
جداسازي و شناسايي آدنوويروس عامل هپاتيت كبد طيور
977
جداسازي و شناسايي اش , isolation and identification of escherichia coli from produced industerial and traditional cheeses of mashhad township using biochemical and serotyping tests
978
جداسازي و شناسايي اشريشيا آلبرتي به روش كشت و PCR از مرغان گوشتي (پرورشي و لاشه هاي كشتارگاهي) در شهر كرمانشاه
979
جداسازي و شناسايي باكتري سرمادوست توليدكننده آنزيم آميلاز از خاك و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
980
جداسازي و شناسايي باكتري هاي حل كننده فلزات از خاك هاي آلوده و تأثير زيست افزايي آنها بر قابليت جذب روي و سرب توسط گياه
981
جداسازي و شناسايي باكتري هاي متيلوتروف (مصرف كننده متانل) و بررسي كاربرد آنها در تهيه پروتئين تك ياخته
982
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پروتئاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
983
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پرونتاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
984
جداسازي و شناسايي باكتريهاي گرم منفي خانواده هاي انتروباكتر ياسه و پسود و موناداسه خاك در سه منطقه پر تراكم دانشگاه اصفهان و بررسي بيوشيمي خاك اين مناطق
985
جداسازي و شناسايي باكتريهاي موثر بر روي پليمر پلي يورتان و تاثير آنها برروي پليمرهاي مشابه سالم
986
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژ هاي ليتيك عليه برخي از عوامل شايع باكتريايي ايجاد كننده عفونت ادراري براي فاژ درماني
987
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي حاد جنس شيگلا و ارزيابي پتانسيل كنترل زيستي و فاژ درماني آن‌ها
988
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي كنترل كننده ي عامل بيماري شانكر مركبات
989
جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسمها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيت هاي ميكروبي
990
جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري هاي نمك دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر در رشد آن ها
991
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي
992
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
993
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
994
جداسازي و شناسايي تركيبات اصلي موجود در گياه Salvia macrosiphin
995
جداسازي و شناسايي تركيبات با اثر انعقاد خون در گياه انجبار)polygonum bistorta(
996
جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي در عصاره گياه نسترن كوهي منطقه كردستان
997
جداسازي و شناسايي تركيبات فنلي -پلي فنلي در گياه آمله
998
جداسازي و شناسايي تركيبات ليپوفيليك موجود در عصاره چوپ و پوست راش با استفاده از فنون كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي , separation and identification of lipophilic compounds derived from extractive of beech wood and bark by using GC/MS spectroscopy
999
جداسازي و شناسايي جدايه هاي بومي قارچ M. anisopliae توسط روش هاي مورفولوژيكي و بررسي ژن هايChi1 ، Chi3 وPr1A
1000
جداسازي و شناسايي ژن VvDREB از انگور و تشديد تظاهر اين ژن منظور افزايش تحمل تنش هاي اسمزي در گياه مدل توتون
بازگشت