<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جداسازي و شناسايي قارچ هاي هوازي از ديواره شكمبه در اطراف رگ هاي خوني و بررسي پروفيل آنزيم هاي خارج سلولي آن ها
2
جداسازي و شناسايي قارچهاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
3
جداسازي و شناسايي قارچهاي موثر بر روي پليمرپلي يورتان و تاثير آنها بر روي پليمرهاي مشابه سالم
4
جداسازي و شناسايي كلستريديوم پرفرنژنس به روش آزمون هاي بيوشيميايي , isolation and identification of clostridium perfringes by biochemical test
5
جداسازي و شناسايي گونه هاي ليستريادرپنيرهاي سنتي و صنعتي منطقه اصفهان
6
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي درياي مازندران
7
جداسازي و شناسايي محصولات حاصل از تخريب قرص كوئيتياپين تحت آزمايش استرس با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
8
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده اسيد سيتريك از منابع متفاوت
9
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده ليپاز
10
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليدكننده كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
11
جداسازي و شناسايي مواد آلي
12
جداسازي و شناسايي مواد آلي
13
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي جلبك هاي سواحل استان گلستان با استفاده از پي سي آر و سنجش كاروتنوئيدها و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني آنها
14
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريز جلبكهاي سواحل استان گلستان با استفاده از روش پي سي آر و سنجش اسيدهاي چرب آنها
15
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريزجلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق استان مازندران با استفاده از PCR و سنجش پروتئين آنها
16
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي مولكولي ريز جلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق مازندران با استفاده از پي سي آر و سنجش پروتئين آنها
17
جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري هاي مقاوم به اشعه فرابنفش
18
جداسازي و شناسايي مولكولي قارچ‌هاي سولفورزداي دي‌بنزوتيوفن
19
جداسازي و شناسايي ميكروفلور كفير روسي و بهينه سازي شرايط توليد Eps در كفير
20
جداسازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا آمفتامين در نمونه هاي ادرار به كم پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي كربنب چند ديواره اصلاح شده در سامانه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
21
جداسازي و شناسايي هوشمند و همزمان متون چاپي
22
جداسازي و شناسايي يك باكتري گرمادوست توليد كننده آنزيم آميلاژ و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
23
جداسازي و طراحي نشانگرهاي ريز ماهواره و مطالعه تنوع ژنتيكي در گياه بو مادران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و مولكولي
24
جداسازي و كاربرد باكتري هاي تجزيه كننده اگزالات
25
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه و تمايز آنها به سلولهاي پيوندي
26
جداسازي و كلونينگ ژن آنزيم كلسترول اكسيداز ازباكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
27
جداسازي و كلونينگ ژن انزيم كلسترول اكسيداز از باكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
28
جداسازي و مطالعه ساختار ليگنين هاي مختلف پهن برگ با استفاده از حلال هاي جديد.
29
جداسازي و نمايش پالس هاي راداري در سيستم هاي پشتيباني جنگ الكترونيك
30
جداسازي و همسانه سازي ژن سالات از گياه خشخاش ايراني
31
جداسازي و همسانه سازي ژن متحمل به شوري Betaine aldehyde dehydrogenase از باكتري Nesteren konia sp. strain F و تعيين مشخصات مولكولي آن
32
جداسازي و همسانه سازي قطعه ي DNA به منظور كاهش بيان ژن كنترل كننده آنزيم هاي كولين مونو اكسيژناز(CMO) در گياه آرابيدوپسيس
33
جداسازي واناديم و نيكل از اسيدهاي آلي به روش جذب سطحي
34
جداسازي واندازه گيري بعضي گونه هاي شيميايي به كمك روشهاي نقطه ابري شدن ، استخراج مايع - مايع، استخراج فاز جامدتحت سيستم تزريق در جريان و اتوماسيون دستگاهي
35
جداسازي وبهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاژ و كاربرد آن در صنعت
36
جداسازي وتشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه بااستفاده از روش...
37
جداسازي وتشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور وتعيين عصاره نعناع وسير بااستفاده از...
38
جداسازي وتشخيص مولكولي ويروس برونشيت عفوني طيور از مزارع مشكوك پرورش جوجه هاي گوشتي استان كرمانشاه و مقايسه آن با سوش اي واكسينال
39
جداسازي وتعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در چربي بروش كروماتوگرافي مايع مايسلي
40
جداسازي وتعيين مقدار يونهاي ساليسيلات ، اورانيوم ،سرب،مس وكادميوم بروش استخراج در فاز جامد،انتقال انبي يونهاي تيوسيانات وساليسيلاتات از غشاي....
41
جداسازي وشناسايي گوينده ها در محيط متشكل از چند گوينده با استفاده از روشهاي نوين
42
جداسازي ويتامرهاي B6 به روش كروماتوگرافي مايع لسلي- آشكارساز الكتروشيميايي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينوبنزوئيك اسيد اتيل استرو و 4- نيتروآنيلين با استفاده از كروماتوگرافي مايع مايسلي، كروماتوگرافي مايع فاز معكوس و الكتروفورز نواري مولينه
43
جداسازي ويروسها از آبها و پسابها بوسيله غشاء ميكروفيلتراسيون
44
جداسازي يك آمينواسيد با استفاده از پليمرهاي مولكول‌نگاري‌ شده
45
جداسازي يورپيوم ازساماريوم توليد شده بوسيله تابش دهي هدف هاي ساماريوم طبيعي جهت كاربردهاي پزشكي هسته اي و دزيمتري
46
جداسازي يون سرب از محيط آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده
47
جداسازي يون سرب توسط غشاپلي اترسولفون اصلاح شده به روش دياليز نفوذي
48
جداسازي يون ليتيم به روش الكترودياليز با استفاده از نانوغشاي سراميكي نسيكوني
49
جداسازي يون نيترات از آب توسط فرآيند الكترودياليز
50
جداسازي يون هاي روي و مس از پساب هاي صنعتي به روش الكترودياليز
51
جداسازي يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
52
جداسازي يون هاي فلزي با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده
53
جداسازي يون‌هاي فلزي (سرب،آهن و نيكل) از آب با استفاده از جاذب نانو‌ذرات سيليكاي پوشش داده شده با مايع‌يوني بعنوان جاذب
54
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
55
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‍ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
56
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍را ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
57
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
58
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ي‍ك‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ج‍اذب‌ در م‍ح‍ل‌ در درون‌ س‍رن‍گ‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا اس‍پ‍ك‍ت‍روم‍ت‍ر ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
59
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ س‍ري‍ع‌
60
ج‍داس‍ازي‌ وپ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طي‍ف‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
61
جداسازي، بيان فراوان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيك پروتين شبه تئوماتين از گياه يونجه يكساله
62
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از حشره كش هاي پرمصرف در آب به روش كروماتوگرافي
63
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري متادون در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با روش ميكرو استخراج مايع مايع پخشي به كمك هوا
64
جداسازي، پيش تغليظ وتعيين يون نقره از نمونه هاي آبي و بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با زرد تيتان
65
جداسازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي آلژينات سديم از جلبك قهوه اي ايراني (Nizimuddinia zanardini) و بررسي امكان استخراج اين تركيب با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا
66
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم واناديم در نمونه هاي زيستي و غذائي با استفاده از پليمرهاي يوني نشاندار شده ﴿IIP﴾ و اسپكترومتري جذب اتمي
67
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري واناديم
68
جداسازي، ‏تغليظ و گونه ‌شناسي كروم با استفاده از نانو ذرات زيركونيم اصلاح شده با سورفكتانت و ليگاند فرون با روش سوسپانسيوني ميكرو استخراج فاز جامد و اندازه‏گيري با جذب اتمي شعله‌اي
69
جداسازي، تكثير، تمايز و بررسي ماركر سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيم موش NMRI و Balb/c
70
جداسازي، خالص سازي و بررسي خواص پپتيدهاي بيواكتيو (مولكول هاي فعال زيستي) از كانژوگه ليزوزيم- دكستران
71
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيات يك آنزيم پروتئاز از يك جنس باسيلوس قليادوست مقاوم به حلال آلي
72
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيت يك آنزيم پروتئاز آلكالوفيل مقاوم به حرارت از يك جنس باسيلوس
73
جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار ملكولي تركيبات اصلي گياه Shost -Desj.& Thymus migricus Klokov
74
جداسازي، خالص سازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)
75
جداسازي، شناسائي و بررسي كاربردهاي صنعتي MOnascus spp
76
جداسازي، شناسايي بعضي از باكتريهاي مضر در پس آبهاي صنعتي پالايشگاه نفت اصفهان
77
جداسازي، شناسايي فنوتيپي و مولكولي باكتري هاي موجود در آب دستگاه هاي همودياليز در بيمارستان‌ هاي آموزشي شهر يزد در سال 1396
78
جداسازي، شناسايي و استخراج تركيبات ضد سرطان وين بلاستين و وين كريستين از گياه پروانش رشد يافته در ايران
79
جداسازي، شناسايي و اندازه گيري تركيبات كربونيلي در آب هاي آشاميدني با استفاده از روش استخراج فاز جامد-كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
80
جداسازي، شناسايي و بررسي كاربردهاي صنعتي .Monascus spp
81
جداسازي، شناسايي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري اورنيتوباكتريوم رينوتراكئال در گله هاي مرغ گوشتي استان خراسان رضوي , isolation, identification and antibiotic susceptibility test of ornithobacterium rhinotacheale in broiler chickens flocks of razavi khorasan province
82
جداسازي، كشت و تعيين هويت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم زانوي انسان , isolation, culture and characterization of human synovium derived mesenchymal stem cells
83
جداسازي، كلون كردن و بيانژن بتا 1و3 - گلوكاناز قارچ Trichoderma vires در سوسپانسيون سلولي BY-2
84
جداسازي، كلونينگ و بيان ژن اكسيدورد و كتاز در يك سويه از باكتري رودوكوكوس اريتروپوليس E. Coli در ميزبان
85
جداسازي، همسانه سازي و بيان توالي جزيي ژن آميلاز در باكتري بومي Exiguobacterium sp.sh3
86
جداسازي، همسانه سازي و بيان منطقه منتخب آنتي ژنيك از پروتئين CarO در اسينتوباكتر بوماني
87
جداسازي، همسانه سازي و بيان هترولوگ سه ژن كد كننده ي تيوردوكسين نوع ( Ostrxh23 OsTrxh20 OsTrxh1 ﴾از گياه برنج Oryza sativa
88
جداسازي، همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن (GDP-L-galactose phosphorylas (GGP از منبع كيوي
89
جداسازي، همسانه سازي وتعيين توالي بين دو ناحيه حفاظت شده ژن EPSPS در گياه ني (phragmites austeralis)
90
ج‍داس‍س‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ادم‍ي‍وم‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍اذب‌ D م‍ن‍ت‍ول‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
91
جداكننده فضاي داخلي ساختمان
92
جداكننده هاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
93
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
94
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
95
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تاثير آن بر روابط اجتماعي
96
جدال خيروشردرداستان هاي كوتاه عبدالحميد جوده السحار
97
جدال در اخلاق اسلامي و مسيحيت
98
جدال نور و تاريكي
99
جداول استاندارد تعيين مساحت دپارتمان توليد
100
جداول ترموديناميكي آب و بخار و كاربرد براي موازنه انرژي سيكل نيروگاههاي بخار
101
جداول طرح و آناليز سريع المانهاي فلزي غير منشوري
102
جداول كابلهاي فشار قوي و متعلقات موارد كاربرد آن
103
جدايش آنومالي از زمينه با استفاده از شبكه هاي عصبي در كانسار مس پورفيري سونگون
104
جدايش بيوملكولها توسط سيستم هاي دوقازي آبي از يك مخلوط چند جزئي همراه با مدلسازي فرآيند
105
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از جداساز هوايي
106
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از ميز لرزان
107
جدايش زون هاي كانه زايي در كانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق با استفاده از مدل هاي فركتالي عيار- تعداد و عيار-حجم
108
جدايش سرب از محلول ليچينگ سيتراتي پسماند غبار كنورتور مس
109
جدايش مس از منابع اكسيدي طارم عليا با استفاده از روش هاي هيدرومتالورژي
110
جدايي پذيري انتخابي و خواص آن
111
جدسازي و اندازه گيري تربينافين هيدروكلريد در كرم هاي دارويي با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
112
جدل و استدلال در قرآن
113
جديدترين برداشت از تعميم همبافت هاي انژكتيو و تصويري
114
جديدترين روش هاي تبليغات در رسانه هاي ديداري
115
جذابيتهاي بصري در كتاب كودكان
116
جذابيتهاي بصري در كتاب نوجوان
117
جذابيتهاي توريسم و تاثيرات آن بر حرفه صنايع دستي در اصفهان
118
جذاسازي نويسه هاي پلاك خودرو مبتني بر پياده سازي موازي
119
جذب ،حذف و اندازه گيري رودامين B و آملوديپين در محيطهاي مختلف توسط نانو ذرات مغناطيسي با پوشش سيليكا
120
جذب RU103 و ZR95 حاصل از شكافت اورانيم با استفاده از زئوليت
121
جذب آرسنيك توسط پنج نوع سبزيجات دردو خاك آلوده طبيعي و يك خاك تيمار شده با اين عنصر
122
جذب آرسنيك در گياه گندم و حركت آن در يك خاك آهكي تحت تيمار لجن فاضلاب
123
جذب اپتيكي وابسته به لايه در چند لايه ايهاي نيمرساناي بي نظم
124
جذب اورانيوم از محلول‌هاي آبي با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي تبادل‌گر يوني
125
جذب بر روي كربن فعال اصلاح شده
126
جذب بيولوژيكي جيوه از محلول آبي توسط باگاس ) تفاله نيشكر (
127
جذب بيولوژيكي فلز كروم با استفاده از لجن دفعي فاضلاب شهري از محلول هاي آبي
128
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين با كاربرد بيوپليمر توليد شده از باكتري ﴿1390﴾ MGL 75
129
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
130
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
131
جذب پروتئين با استفاده از هيدروژل اصلاح شده با نانو ذره
132
جذب پوستي هورمون رشد نو تركيب
133
جذب تركيب پارا - نيتروزو - N , N- دي متيل آنيلين توسط زئوليت - Y سنتزي و زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي
134
جذب تركيبات آروماتيك‌ به كمك جاذب‌هاي جامد و مدل‌سازي ترموديناميكي
135
جذب توان بيشينه از توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با بكار گيري روش هاي كنترل غير خطي
136
جذب توريم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت سديمي
137
جذب خوني آنتي بادي اختصاصي زرده ي تخم مرغ (IgY) عليه اسهال عفوني اشرشياكلي O78 : K80 در آغوز
138
جذب دوفوتوني در نيمرساناها
139
جذب دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب هاي كربن فعال و سليكاژل و اصلاح سطح آن ها
140
جذب رقابتي فلزات سنگين با جاذب هاي كربن فعال و كيتوسان
141
جذب رقابتي فلزات موجود در پساب هاي پالايشگاهي با استفاده از جاذب هاي كربني
142
جذب رنگ از پساب ساختگي با استفاده از مواد مزوپروس سيليسي عامل دارشده
143
جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده گويچه هاي سديم آلژينات - كائولن
144
جذب زيستي آلاينده هاي هيدروكربني به وسيله زيست توده ماكروجلبك دريايي Enteromropha intestinalis
145
جذب زيستي آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين توسط پوسته ميگو و كيتوزان
146
جذب زيستي سرب و كادميم توسط پوسته ميوه پسته، پوست ميگو و ورمي‌كمپوست
147
جذب زيستي فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي بوسيله پسماند محصولات كشاورزي و ارائه مدل براي جذب همزمان يون‌ها
148
جذب زيستي فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از زي توده جلبك سندسموس كوادريكوادا﴿Scenedesmus quadricauda﴾
149
جذب سديم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو برروي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Fe (III)-Y, Cu(II)-Yو Na-Y در اندازه گيري سديم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد
150
جذب سرب توسط زئوليت و نانو رشته هاي سپيوليت آزاد و محبوس شده در آلژينات
151
جذب سطحي رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط پودر برگ نخل
152
جذب سطحي سرم آلبومين گاوي روي سطح نانو ذرات ZnO و كاربرد آن‌ها براي تهيه‌ي فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل)
153
جذب سطحي صدف دريايي زئوليت و موسيلاژ بذري در حذف عنصر سنگين سرب از محلولهاي آبي
154
جذب سطحي فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از كامپوزيت هاي كربن فعال_نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي سنتز شده به روش سبز از ضايعات معدن آهن
155
جذب سطحي فلزات سنگين بر روي نانولوله هاي كربني
156
جذب سطحي فلزات سنگين روي كيتوسان
157
جذب سطحي فلزات نقره و نيكل به استفاده از خاكستر برگ نخل و مطالعه سينتيك ،ترموديناميك و ايزوترم آن
158
جذب سطحي ويتامين B6 توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن
159
جذب سطحي يون هاي جيوه (I) و جيوه (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات TiO2
160
جذب سيانيد با استفاده از زايدات گندم از محلول هاي آبي
161
جذب سيمپلاستي و آپوپلاستي روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلول در ارقام مختلف گندم تحت تاثير هيستيدين
162
جذب طلا از محلول هاي رقيق بر روي جاذب هاي كربني و مدل سازي سيستم جذب
163
جذب طلا توسط كربن فعال
164
جذب عناصر واسطه توسط صفحه ي BeO وبررسي خواص آن
165
جذب فلزات سنگين از پساب صنايع آبكاري توسط پودر لجن فعال دفعي
166
جذب فلزات سنگين به كمك جاذب‌هاي جامد و مدلسازي ترموديناميكيجذب
167
جذب فلزات سنگين به وسيله باطله هاي معدني
168
جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از كربن فعال مغناطيسي شده با نانو ذرات اكسيد آهن و اسفنج پلي يورتان
169
جذب فيزيكي آليسين روي نانو لوله هاي كربني تك جداره و گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
170
جذب كادميم توسط كاهو از خاك تيمار شده با لجن‌فاضلاب آلوده شده با نسبت‌هاي مختلف كادميم به روي (Cd/Zn) و ارزيابي خطر آن براي سلامت انسان
171
جذب كادميوم و سرب توسط ارگانومينرال هاي هيومات - پاليگورسكيت و هيومات - سپيوليت
172
جذب كردم ﴿V1﴾ توسط كربنهاي فعال ساخته شده از ضايعات كشاورزي
173
جذب كروم VI و توريم توسط زئوليت بعد از تابش گرما
174
جذب كروم توسط جاذبهاي طبيعي و بررسي معادله هاي ايزوترم جذب آنها
175
جذب كننده هاي صفحه اي
176
جذب گادولينيوم ﴿III﴾ روي سطح الكترود طلا با استفاده از لايه هاي نازك نانومتري عامل دار شده با گروه هاي كربوكسيليك اسيد
177
جذب مشاهدات ماهواره‌اي رطوبت خاك براي شبيه‌سازي هيدرولوژيكي رواناب با استفاده از SWAT
178
جذب موادنفتي ازآب دريابااستفاده ازموادجاذب وسنتزيك نوع جاذب باظرفيت جذب بالا
179
جذب ميكروبي كادميوم از پسابهاي صنعتي
180
جذب نور ليزرهاي پالس كوتاه در پلاسماي چگال
181
جذب نوري گرافن تك لايه در حضور ميدان مغناطيسي و پارامتر گاف انرژي
182
جذب نوري نانولوله هاي كربني زيگزاگ و آرميچر با حضور اثرات ناشي از تزريق اتمهاي برن و نيتروژن
183
جذب نوري نانونوار دسته صندلي كربني در حضور آثار عرض نانونوار و ميدان مغناطيسي خارجي
184
جذب نيترات و سيانور با استفاده از كيتوسان اصلاح شده از محلول هاي آبي
185
جذب نيتروژن و ارتباط آن با ويژگي هاي ريشه در سيب زميني
186
جذب نيكل از محلول هاي آبي توسط زغال هاي زيستي حاصل از پيروليز بقاياي درختان خرما در دماهاي مختلف
187
جذب نيكل توسط لجن دفعي تصفيه خانه شهر صنعتي كاوه
188
جذب هم زمان روي و نيكل از محلول آبي توسط كربن فعال در سيستم ناپيوسته و نيز ستوني (PRB)
189
جذب همزمان گازهاي هيدروژن و مونوكسيدكربن روي نانو ذره بورنيتريد B12N12 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
190
جذب و انتقال جيوه و اثرات آن بر چند واكنش متابوليكي در دو گياه تاج خروس وحشي )amaranthus retroflexus.( و تاجخروس زينتي celosia argentea var.cristata l.(
191
جذب و تابش اپتيكي در سيمهاي كوانتومي با مقاطع داير ه اي و v شكل
192
جذب و تجمع زيستي كادميوم و سرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين
193
جذب و جداسازي كربن دي اكسيد با استفاده از نانوكامپوزيت ها و نانومواد متخلخل اصلاح شده با گروه هاي آميني
194
جذب و حذف تيوفرميك تيواسيد روي نانو ذره نيتريد بور B21N21 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
195
جذب و حذف رنگزا از پساب با استفاده از جاذب طبيعي پوسته ي تمبر هندي
196
جذب و ذخيره سازي دي اكسيدكربن به كمك هيدرات هاي گازي
197
جذب و واجذب كادميم و سرب به وسيله كاني هاي بنتونيت و زئوليت
198
جذب و واجذب كادميوم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي، اصلاح شده با پلي اكريل آميد و نانو زئوليت
199
جذب و واجذب نيكل و كادميوم روي كاني هاي بنتونيت، زئوليت و سپيوليت ايران در حضور كلسيت
200
جذب و واجذب واناديم از محلول آبي با استفاده از جاذب كربني اصلاح شده با ذرات نانو آهن
201
جذب وتثبيت كبالت و نيكل بر روي زئوليت كاني كلينوپتيلوليت و زئوليت سنتزي X و كاربرد آن در صنايع هسته اي
202
جذب وحذف فرمالدهيد روي نانو ذره نيتريد بور با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
203
جذب يون كروم در محيط آبي با استفاده از برگ توت اصلاح شده به عنوان يك جاذب زيستي
204
جذب، انتقال و پيامدهاي زيستي نانو ذرات نقره در خاك هاي آهكي
205
جذب، پيش تغليظ واندازه گيري اسپكتروسكوپي مالاشيت سبز درنمونه هاي مختلف با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اصلاح شده وطراحي آزمايش
206
جذف رنگ از پساب رنگزري با استفاده از پوست پرتقال
207
جرائم ثبتي اسناد و املاك در حقوق كيفري ايران و انگليس .
208
جرائم رايانه اي
209
جرائم رايانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
210
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
211
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
212
جرائم زيست - محيطي مرتبط با انرژي هسته اي
213
جرائم سازمان يافته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
214
جرائم سايبري ﴿هكر﴾
215
جرائم سايبري و راهكارهاي امنيتي مقابله با آنها
216
جرائم عمدي
217
جرائم مطبوعاتي در قوانين جمهوري اسلامي ايران
218
جرائم و مجازاتها در قانون تجارت
219
جرائم و مجازاتهاي پزشكي
220
جراحي با پرتو به روش استريو تاكتيك توسط شتابدهنده خطي
221
جراحي زيبايي عرصه ي نبرد گفتماني
222
جراحي قفسه صدري (كارنت جراحي )
223
جراحي قفسه صدري ﴿كارنت جراحي1991﴾
224
جراحي قفسه صدري﴿كارنت جراحي﴾
225
جراحي قلب اطفال و بزرگسال و پيوند قلب و ريه
226
جراحي ليزري
227
جراحي هاي صغير و فوري
228
جرايم پيشرفته
229
جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
230
جرايم قابل گذشت و سياست كيفري تقنيني جمهوري اسلامي ايران
231
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
232
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
233
جرايم مطبوعاتي
234
جربان غيرخطي از روي سر ريزهاي دروني سدهاي پاره سنگي
235
جرثقيل
236
جرثقيل
237
جرثقيل دروازه اي
238
جرثقيل راديال با كورس متغير
239
جرثقيل سقفي
240
جرثقيل سقفي
241
جرج برناردشاو و تحليل نمايشنامه "بشر عادي و بشر عالي "
242
جرج برناردشاو و نمايشنامه سرباز شكلاتي
243
جرجي زيدان: كنفرانس تحقيقي در ادوار مختلف زبان
244
جرح وتعديل شهود درفقه اماميه وحقوق ايران
245
جركات اصلاحي براي آسيب ها و ناهنجاري هاي اندام فوقاني
246
جرم آدم ربايي و مخفي كردن ديگري
247
جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظات سياسي و اجتماعي
248
جرم انگاري غير صحيح و تاثير آن بر بي كيفري
249
جرم بدون بزه ديده و فلسفه جرم انگاري آن در حقوق كيفري ايران
250
جرم تانديش
251
جرم ترك انفاق
252
جرم توهين به مقدسات و نمادهاي ملي با تكيه بر نظر فقهاي شيعه
253
جرم جاسوسي رايانه اي در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
254
جرم جعل اسناد الكترونيكي و سوء استفاده غير قانوني از آن
255
جرم ريختني منيزيتي
256
جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران واسناد خارجي و بين المللي
257
جرم سازمان يافته و راهكارهاي پيشگيري از آن
258
جرم سياسي
259
جرم سياسي
260
جرم شناسي آب هاي سمي
261
جرم شناسي آنمي
262
جرم شناسي آنمي
263
جرم شناسي احكام جزاي نقدي
264
جرم شناسي اعتياد نوجوانان شهرستان آبيك
265
جرم شناسي افسردگي حاد
266
جرم شناسي اوتيسم
267
جرم شناسي اوتيسم
268
جرم شناسي اوقات فراغت
269
جرم شناسي بيماري هاي كيسه صفرا
270
جرم شناسي تروريسم
271
جرم شناسي تومورهاي مغزي
272
جرم شناسي جرائم اطفال و نوجوانان با توجه به تغييرات جديد در قانون مصوب 1392 شمسي
273
جرم شناسي جعل اسناد هويتي در جرايم سازمان يافته .
274
جرم شناسي حبس بدون تقويم
275
جرم شناسي خستگي مفرط
276
جرم شناسي رفتار آمر بر مامورين
277
جرم شناسي رفتار زنان در همسرداري.
278
جرم شناسي ركود اقتصادي
279
جرم شناسي سوءظن در روابط زوجين .
280
جرم شناسي شخصيت جنائي اشخاص بي تفاوت
281
جرم شناسي شخصيت منافق از ديدگاه قرآن
282
جرم شناسي عملكرد مخچه
283
جرم شناسي غده پاراتيروئيد.
284
جرم شناسي غده هيپوفيز
285
جرم شناسي غلظت خون
286
جرم شناسي فرار نوجوانان از خانواده
287
جرم شناسي فضاي مجازي
288
جرم شناسي كاركرد طحال
289
جرم شناسي ماده تخديري شيشه
290
جرم شناسي مد
291
جرم شناسي مزاج ها بر اساس طب سنتي
292
جرم شناسي مسكن از منظر ساكنين : (منطقه يك شهر تهران ، حاشيه نشيني كرج ، عشاير كهكيلويه و بويراحمد)
293
جرم شناسي نانو تكنولوژي
294
جرم ناپديدي اجباري اشخاص در اسناد بين المللي با نگاهي بر نظام حقوق ايران
295
جرم هاي ناور داي پيانه اي در ﴿2﴾ SU - كلاف هاي اصلي
296
جرم هاي نوترينوها
297
جرم و عواملي كه سبب جرم در جوامع انساني مي گردد
298
جرم يابي قانوني ديجيتال
299
جرم‌ شناسي عملكرد پرتوهاي يونيزان
300
جرم‌شناسي اختلالات اعصاب و روان جانبازان ناشي از اصابت موج انفجار
301
جرم‌شناسي بيماري سِل
302
جرم‌شناسي بيماري‌هاي گوارشي
303
جرم‌شناسي معيارهاي انتخاب همسر
304
جرم‌يابي ديجيتال در رايانش ابري
305
جرمهاي پاشيدني بر پايه منيزيت بيرجند
306
جرمهاي تعميري زيركني در كوره هاي شيشه
307
جريان آرام و ناآرام سيالات غير نيوتني در آنالسها بررسي آزمايشي و تئورتيكال
308
جريان با كمترين هزينه در شبكه هاي متغير با زمان: شرايط بهينگي و روش هاي حل مساله
309
جريان بيشينه در گراف هاي مسطح
310
جريان تراكم پذير حول بال در حال نوسان
311
جريان تفويض (مفوضه ) در تاريخ كلامي واعتقادي شيعه
312
جريان توبولانس سيال از مدل درجه سوم بين دو صفحه موازي متحرك
313
جريان جابجايي طبيعي و اجباري در داخل حفره با يك ديواره سينوسي
314
جريان چپ و انقلاب اسلامي در ايران
315
جريان خزشي
316
جريان خون بر پاية مدل پيوستة كسرات در رگ تغييرفرم پذير با درنظرگرفتن ميدان فشار بصورت موج پيش رونده
317
جريان رانشي امواج هيبريدي پايين در توكامك NSTX
318
جريان زيارتي-جمعيتي راهيان نور و بررسي تاثيرات فضايي آن بر مناطق جنوب و رهيافت هاي توسعه منطقه اي (محور مطالعه اهواز-اروند)
319
جريان سازي امن ويدئو روي شبكه‌هاي كامپيوتري با رويكرد تعاملي
320
جريان ساي ويديويي نظير به نظير با رويكرد يادگيري تقويتي
321
جريان سنج سيم داغ - جريان سنج ليزري
322
جريان سنجي سيم داغ اطراف ايرفويل ناكا و مقايسه نتايج با حل عددي جريان به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
323
جريان سيال در لوله ي جاذب و مطالعه ي پارامتريك و حل معادله ي حرارتي
324
جريان سيال غير نيوتني ﴿ شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكرو كانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
325
جريان سيال غير نيوتني ﴿شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكروكانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
326
جريان سيال غيرنيوتوني حول استوانه نوساني با توليد حرارت داخلي در يك كانال
327
جريان سيال لزج بر روي دو استوانه همجوار در عدد رينولدز پايين
328
جريان سيالات غير نيوتني در لوله هاي غير هم مركز
329
جريان شناسي ادبيات داستاني معاصر با تكيه بر عناوين رمانهاي فارسي پس از انقلاب
330
جريان شناسي سلفي گري معاصر با تكيه بر القاعده
331
جريان شناسي شعر شاعران جوان معاصر استان قزوين
332
جريان شناسي شعر عاشورايي فارسي در كرمانشاه
333
جريان شناسي شعر معاصر گيلان
334
جريان شناسي گفتمان هاي متعارض در نقد هنرهاي تجسمي دوره پهلوي دوم
335
جريان شناسي نقدها و پژوهش‌هاي ادبيات داستاني انقلاب اسلامي ايران(حوزه رمان)
336
جريان شناسي نيم قرن شعر پايداري (1342-1392)
337
جريان طبيعي از يك حفره افقي داغ
338
جريان طبيعي حول يك سيلندر كه قسمتي از آن گرم است
339
جريان عبوري از زير دريچه ي كشويي در كانال هاي مستطيلي با عرض متفاوت
340
جريان غير نيوتني در صنايع توليدي
341
جريان غير نيوتني در فرايند صنايع
342
جريان كارگاهي مختلط همراه زمان‌هاي آماده سازي و سياست‌هاي مختلف تعميرات و نگهداري پيشگيرانه
343
جريان مازاد (محصول اجتماعي) و تاثير آن بر ناپايداري نظام شهري ﴿مطالعه موردي: استان كرمان﴾
344
جريان- مانا در نانو پنبره ها ي كربني
345
جريان متقارن سكون و انتقال حرارت نانو سيال بر روي يك استوانه همراه با اثر نفوذ سطحي سيال و جريان مگنتوهيدروديناميك
346
جريان مواد در نورد گرم صفحه و ورق با استفاده از تئوري خطوط لغزش
347
جريان ميدان انحناي متوسط لاگران‍‍ژين هاي تعميم يافته در منيفلدهاي كيلري و هم تافته
348
جريان ناشي از سيلندر چرخان در نزديكي سطوح ديگر
349
جريان نانو در نانو چنبره هاي كربني
350
جريان هاي زير منيفلدي ناوردا
351
جريان هاي شبكه اي كمترين هزينه
352
جريان هاي فكري و فرهنگي عصر امام سجاد(ع) و راهبردهاي فرهنگي آن حضرت
353
جريان هاي نقدي مالي و هزينه هاي تحقيق و توسعه سرمايه گذاري
354
جريان هاي همه جا ناصفر گراف ها
355
جريان‌شناسي شعر معاصر گيلان
356
جريان‌هاي استوار در شبكه‌هاي پويا: كاربرد در مسيريابي مسئله تخليه در شرايط بحراني}
357
جريانسازي چند تصويري در شبكه هاي نظير به نظير
358
جريان‏سازي ويدئو در شبكه‏هاي نظيربه‏نظير با استفاده از ابر
359
جريانهاي پوشاننده در ابررسانايي انيوني روي چنبره براي دو نوع ميدان مغناطيسي خارجي
360
جريانهاي ثانويه (Secondary flow ) و راههاي مقابله با پيدايش اين نوع جريان در زانويي استوانه اي
361
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
362
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
363
جريانهاي هيچ جا صفر در گرافها و ابرگرافها
364
جزء اول كتاب ابن رشد
365
جزئيات در طبيعت
366
جزيره سازي، تعيين مسير و توالي بهينه راه اندازي نيروگاه ها دربرنامه ريزي بازيابي سيستم هاي قدرت
367
جست و جوي معيارهاي لازم و ارائه ضوابط مورد نياز براي طراحي مسير پياده در مجاور محور ولي عصر﴿ حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان ولي عصر ﴾
368
جست و جوي هندسه در طبيعت شمال (مازندران )
369
جستاري بر انواع روشهاي شيرين سازي آب و نحوه عملكرد هر كدام از آنها
370
جستاري بر باهم‏آيي واژگاني در زبان فارسي بر پاية نظريه قالب‏هاي معنايي
371
جستاري بر مفهوم و نشانه ي عدد 13 در فرهنگ عاميانه ي ملتها (سيزده شناسي)
372
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
373
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
374
جستاري بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درخانواده وجامعه
375
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
376
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
377
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
378
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
379
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با آن
380
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با ان ،7 تصوير متحرك تبليغاتي جهت تبريك سال نو
381
جستاري در ادبيات عاميانه سيستان
382
جُستاري در الگوهاي بهبوديافته تورم و بازگرمايش در كيهان نخستين و مقايسه با داده‌هاي رصدي جديد
383
جستاري در پيشينه تصنيف و ترانه در ايران
384
جستاري در تكنيك هاي نقاشي روي پارچه
385
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
386
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
387
جستاري در رنگ و دنياي پيرامون آن
388
جستاري در زمينه موسيقي عاميانه ايران و سنتهاي قومي و عشيره اي آنها
389
جستاري در زير ساخت رابطه ي متقابل شعر و نقّاشي درآثار شاعر - نقّاشان معاصر ايران (باتأكيد بر اشعاري از سهراب سپهري و فروغ فرخزاد)
390
جستاري در سيماي مدينه النبي در واپسين سالهاي عمر پيامبر (ص ) با تكيه بر واكاوي در دگرگوني امت پيامبر(ص ) , an investigation of the prophet of madina in the concluding year of the of prophet)peace be upon him(with an emphasis on the change in the ummah of the prophet
391
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
392
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
393
جستاري در فتومونتاژ
394
جستاري در فضاي سبز شهر تهران
395
جستاري در قوانين فقهي شبيه سازي انسان در اديان مسيحيت و اسلام
396
جستاري در موتيف هاي انساني در حجاريهاي طاق بستان
397
جستاري در نقشينه هاي مفرغي لرستان و تلفيق آن با خط كوفي : در كاربرد پارچه هاي آباژوري
398
جستاري در ويژگي هاي محلات پايدار با رويكرد اجتماعي جهت ارائه راهبردهايي در طرحهاي آماده سازي مطالعه موردي محله ب7پولادشهر
399
جستاري درارزشهاي تصوير شعر رفسنجان
400
جستجو براي ابعاد اضافه در كانال دو الكتروني در برخورد دهنده بزرگ هادرون ها ( LHC) , و مطالعه برهم كنش هاي ناهنجار كوارك تاپ
401
جستجو براي توليد كوراك - پادكوراك سر و هيگز در پراكندگي ناكشسان ژرف الكترون - پروتون در ...
402
جستجو براي يافتن GCODهاي سريع
403
جستجو در جدول مسيريابي IP با استفاده از سخت افزار قابل باز پيكربندي
404
جستجو در وب پنهان معرفي ودسته بندي رهيافت هاي جستجو در صفحات ديناميك وب
405
جستجو راه حل تحليلي براي معادلات اينتگرو ديفرانسل حاصل از تئوري پريدايناميك
406
جستجو كردن و يافتن در نقاشي
407
جستجو و پايش سامانه هاي جوي در نقشه هاي هواشناسي با روش پردازش تصوير(Image Processing) در تكنولوژي Matlab
408
جستجو و جمع آوري الگوها ( پايه ها و مضراب هاي خاص ) در قطعات ضربي استاد فرامرز پايور
409
جستجو و طبقه‌بندي اوزان عروضي و ايقاعي آشكار و پنهان در موسيقي كلاسيك ايران
410
جستجوئي در ارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
411
جستجوئي درارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
412
جستجوكردن و يافتن در نقاشي
413
جستجوي آماري طرح بهينه سبد ردياب شاخص
414
جستجوي ابررسانايي در NbB2
415
جستجوي اپيستازي در مكان يابي ژني بر پايه جمعيت براي بيماري هاي پيچيده با استفاده از تئوري اطلاعات
416
جستجوي افكار غالي گري در گروه شيخيه ﴿قرائت فرابشري در مورد اهل بيت عليهم السلام﴾
417
جستجوي الفباي شهرسازي كهن به منظور كاربست درشهرسازي جديد
418
جستجوي بعد چهارم در مجسمه هاي الكساندر كالدر
419
جستجوي بعد چهارم درمجسمه هاي الكساندركالدر.
420
جستجوي توليد الكترو ضعيف ذرات ابر تقارني در رويدادهاي شامل الكترون - ميون با استفاده از داده هاي آشكارساز CMS در LHC و به روز رساني فيلترهاي نوفه در انرژي سنج هادروني
421
جستجوي حالت بحراني در راكتورهاي سريع فلزي با روش مونت كارلو
422
جستجوي ديد
423
جستجوي ديدگاههاي سينماي مستند در فيلمبرداري فيلمهاي داستاني
424
جستجوي رابطه معماري و زندگي در خانه هاي قاجاري ساري
425
جستجوي روش مناسبترآموزش ايستايي در دانشكده معماري يزد
426
جستجوي ساختارهاي پايدار نانو خوشه هاي﴿n(WO3براي ‎ 1≤n≤12 وسيله ي نظريه ي تابعي و الگوريتم ژنتيك
427
جستجوي ساختارهاي پايدار نانوخوشه هاي سيليكون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
428
جستجوي ساختارهاي پايدار و شبه‌پايدار نانوخوشه‌هاي MoS2)n) و بررسي ابتدا به ساكن خواص الكتروني، اپتيكي و ارتعاشي آن‌ها
429
جستجوي ساختارهاي شبه‌پايدار بلور اكسيد روي با استفاده از الگوريتم تكاملي و محاسبات نظريه تابعي چگالي
430
جستجوي ضوابط و قواعدي براي طراحي مجموعه مسكوني كارگران - طرح نمونه
431
جستجوي عناصر عاميانه در داستانهاي شمس لنگرودي و بيژن نجدي ﴿بر محور سه اثر﴾
432
جستجوي قالبي نو در سينماي هنري
433
جستجوي قهرمان بايروني در شعر افسانه نيما يوشيج
434
جستجوي قواعدي براي ساماندهي محورهاي تجاري مراكز شهري در انطباق با حركت پياده - با تاكيد بر ابعاد فضايي و عملكردي
435
جستجوي كليدواژه در پايگاه داده هاي گرافي با تاكيد بر وزن كليدواژه ها
436
جستجوي كيفيت ها و الگوهاي فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي- محله افغان آباد شهرستان گنبدكاووس
437
جستجوي معنايي اجراي سمبليك اتوماتاي محدود شده با الگوريتم كوين مك كلاسكي
438
جستجوي مفهوم توده - فضا در معماري گؤي مسجد تبريز
439
جستجوي ممنوع و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
440
جستجوي موازي مقياس‌پذير كليدواژه در داده‌هاي RDF بر پايۀ رايانش ابري
441
جستجوي نانوخوشه هاي پايدار ( MoO3 )براي ...با استفاده از نظريه هاي نيمه تجربي و الگوريتم ژنتيك
442
جستجوي نشانه ها از سبك وسترن در سينماي ايران
443
جستجوي هوشمند وب با استفاده از خوشه بندي
444
جستجوي هويت و تحليل شخصيت سيدمحمدحسين بهجت تبريزي (شهريار)
445
جستجويي براي شناخت فضاي معاصر
446
جستجويي در معماري زيارت طرح توسعه آستانه مباركه زينبيه مزار كاهين بيرجند
447
جسجوي قالبي نو در سينماي هنري
448
جشن بهمن
449
جشن نوروز و آيين هاي نوروزي در ايران
450
جشن هاي ايراني و اسلامي در عصر غزنويان
451
جشن هاي زرتشتيان
452
جشنها و سوگواريهاي ايل چهار لنگ بختياري
453
جشنهاي ايران باستان
454
جشنواره 50 پوستر
455
جشنواره پنجاه پوستر
456
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
457
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
458
جعبه آشپزخانه تريلر
459
جعبه ابزار منطق فازي درMATLAB
460
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
461
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
462
جعبه دنده حمل كننده
463
جعبه دنده هاي اتوماتيك
464
جعبه قرص با قابليت اتصال به تلفن همراه
465
جعبه هاي جانشيني با خطي و يكنواختي تفاضل قابل كنترل
466
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
467
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
468
جعل ته نقش در يك روش ته نقش نگاري نيمه شكننده ي غير وابسته به متن در تصاوير و دفاع در برابر جعل
469
جعل در اسناد الكترونيك
470
جعل هويت در اينترنت
471
جغرافيا انساني )Human Geography(
472
جغرافيا انساني Human Geography
473
جغرافيا بندر گناوه
474
جغرافيا و ادبيات بازفت و تاريخچه ايل بزرگ بختياري
475
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با تكيه بر بخشهاي اقتصادي (نمونه مورد مطالعه دهستان شيرين سو،شهرستان مانه و سملقان )
476
جغرافياي (طبيعي، انساني، اقتصادي) نهاوند
477
جغرافياي آران- كاشان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
478
جغرافياي آمل با تاكيد بر اقتصاد برنج
479
جغرافياي ابر كوه
480
جغرافياي ابهر (ابر) (طبيعي- انساني- اقتصادي)
481
جغرافياي اراك
482
جغرافياي اروند رود (شط العرب): سياسي- اقتصادي
483
جغرافياي اسفرجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
484
جغرافياي افغانستان
485
جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي Economic Geography of the Ussr
486
جغرافياي اقتصادي چين
487
جغرافياي انساني ، اقتصادي شهرضا
488
جغرافياي انساني Human Geography
489
جغرافياي انساني Human Geography
490
جغرافياي انساني Human Geography
491
جغرافياي انساني- اقتصادي مباركه
492
جغرافياي انساني ترجمه قسمتي از كتاب Human Geography
493
جغرافياي انساني روستاي گريوان
494
جغرافياي انساني و اقتصادي آفريقاAFRIKA
495
جغرافياي باغبادران
496
جغرافياي بخش جاجرم
497
جغرافياي بروجرد
498
جغرافياي بهشهر و جاذبه هاي توريستي آن
499
جغرافياي پاكستان A Geography of Pakistan (جلد دوم)
500
جغرافياي پزشكي شهر اصفهان
501
جغرافياي تاريخي ابركوه
502
جغرافياي تاريخي ايذه (آنزان )
503
جغرافياي تاريخي چهارمحال و بختياري (از دوره صفويه تا پايان پهلوي)
504
جغرافياي تاريخي شهر زواره
505
جغرافياي تاريخي شهرستان اسلام آباد غرب
506
جغرافياي تاريخي شهرستان جوانرود
507
جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير
508
جغرافياي تاريخي كردستان با تاكيد بر حكومت محلي اردلان ( صفويه تا قاجار)
509
جغرافياي تربت حيدريه
510
جغرافياي تيران و كرون
511
جغرافياي جزيره خارك: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
512
جغرافياي جلال آباد (طبيعي- انساني- اقتصادي)
513
جغرافياي جمعيت شهرستان لار
514
جغرافياي جمعيت شهرستان يزد
515
جغرافياي جونقان (طبيعي- انساني- اقتصادي)
516
جغرافياي چناران و اثرات اقتصادي و اجتماعي كارخانه قند
517
جغرافياي چين
518
جغرافياي حبيب آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
519
جغرافياي خاك
520
جغرافياي خور با تكيه بر شترداري و خرما
521
جغرافياي خوزستان و نگرشي بر شهرهاي جنوبي و غربي آن
522
جغرافياي درچه پياز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
523
جغرافياي درياچه پريشان (فامور)
524
جغرافياي دستگرد برخوار
525
جغرافياي دشت مهيار
526
جغرافياي دهاقان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
527
جغرافياي دهستان چرمهين اصفهان ( طبيعي ـ انساني ـ اقتصادي )
528
جغرافياي دهستان رادكان
529
جغرافياي دهستان طبس با تاكيد بر روستاي درفك
530
جغرافياي دهستان كوشك از شهرستان بافق
531
جغرافياي دهستان محروم مانه
532
جغرافياي دهق عربستان
533
جغرافياي رامسر و جاذبه هاي توريستي آن
534
جغرافياي رفسنجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
535
جغرافياي روستائي جندق: طبيعي- انساني- اقتصادي
536
جغرافياي روستاي بيرك
537
جغرافياي روستاي رسالت
538
جغرافياي روستاي رسالت
539
جغرافياي روستاي كرسكان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
540
جغرافياي روستاي كنگاز: طبيعي- انساني- اقتصادي
541
جغرافياي زرين شهر ريز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
542
جغرافياي سفيد دشت (طبيعي- انساني- اقتصادي)
543
جغرافياي سميرم : (طبيعي- انساني- اقتصادي)
544
جغرافياي سوسنگرد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
545
جغرافياي سيرجان ( طبيعي ـ انسانيـ اقتصادي )
546
جغرافياي شازند (طبيعي- انساني- اقتصادي)
547
جغرافياي شهر اردبيل
548
جغرافياي شهر اردستان(طبيعي - انساني- اقتصادي )
549
جغرافياي شهر بردسكن (طبيعي، انساني، اقتصادي)
550
جغرافياي شهر خوانسار با تاكيد بر مسائل طبيعي
551
جغرافياي شهر دولت آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
552
جغرافياي شهر زارچ با تاكيد بر نظام زمين داري وآبياري﴿قبل و بعد از اصلاحات ارضي﴾
553
جغرافياي شهر زواره (طبيعي- انساني- اقتصادي)
554
جغرافياي شهر شاهديه
555
جغرافياي شهر شوقان
556
جغرافياي شهر صحنه
557
جغرافياي شهر علويجه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
558
جغرافياي شهر فلاورجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
559
جغرافياي شهر گرگان
560
جغرافياي شهر گز برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
561
جغرافياي شهر مسجد سليمان
562
جغرافياي شهر مشهد
563
جغرافياي شهر نائين
564
جغرافياي شهر ياسوج مركز فرمانداري كل كهكيلويه و بويراحمد
565
جغرافياي شهراليگودرز (طبيعي، انساني، اقتصادي)
566
جغرافياي شهرستان آباده (طبيعي- انساني- اقتصادي)
567
جغرافياي شهرستان آمل: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
568
جغرافياي شهرستان بم
569
جغرافياي شهرستان بندرعباس (طبيعي- انساني- اقتصادي)
570
جغرافياي شهرستان تفت
571
جغرافياي شهرستان سمنان: طبيعي- انساني- اقتصادي
572
جغرافياي شهرستان سنندج: طبيعي- انساني- اقتصادي
573
جغرافياي شهرستان شاهرود: طبيعي- اقتصادي- انساني
574
جغرافياي شهرستان شهسوار: طبيعي- انساني- اقتصادي
575
جغرافياي شهرستان شوشتر
576
جغرافياي شهرستان فردوس﴿با تأكيد بر مسائل روستايي﴾
577
جغرافياي شهرستان قم با تاكيد بر جغرافياي جمعيت
578
جغرافياي شهرستان كازرون (طبيعي- انساني- اقتصادي)
579
جغرافياي شهرستان كرمانشاه
580
جغرافياي شهرستان گردكوي
581
جغرافياي شهرستان لاهيجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
582
جغرافياي شهرستان ميبد
583
جغرافياي شهري اليگودرز
584
جغرافياي شهري جهرم
585
جغرافياي شهري خرم آباد
586
جغرافياي شهري خوانسار
587
جغرافياي شهري زنجان
588
جغرافياي شهري فسا
589
جغرافياي شهري نجف آباد
590
جغرافياي طبيعي
591
جغرافياي طبيعي
592
جغرافياي طبيعي ، انساني و اقتصادي مشهد
593
جغرافياي طبيعي Phisical Geography اثر Strahler, N
594
جغرافياي طبيعي- انساني- اقتصادي جلگه مرودشت
595
جغرافياي طبيعي دره نجف آباد
596
جغرافياي طبيعي دشت يزد اردكان
597
جغرافياي طبيعي ژاپن و بررسي نواحي شمال آن از نظر جغرافياي منظقه اي از كتاب: Japan a Geography
598
جغرافياي طبيعي شهرستان بجنورد
599
جغرافياي طبيعي شهركرد و تائير آن در وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه
600
جغرافياي طبيعي كرمان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي
601
جغرافياي طبيعي و انساني روستاي مهدي آباد از توابع شهرستان بابل
602
جغرافياي طبيعي، انسان و اقتصادي شهرستان ملاير
603
جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي شهريار
604
جغرافياي طهرانچي (طبيعي- انساني- اقتصادي)
605
جغرافياي عمومي )Geography(
606
جغرافياي عمومي داراب
607
جغرافياي عمومي دليجان
608
جغرافياي عمومي رامهرمز
609
جغرافياي عمومي راور (طبيعي، انساني، اقتصادي)
610
جغرافياي عمومي شهرستان خوي
611
جغرافياي عمومي شهرستان داراب
612
جغرافياي عمومي شهرستان كاشمر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
613
جغرافياي عمومي شهرستان ني ريز
614
جغرافياي عمومي قم
615
جغرافياي عمومي كاشان
616
جغرافياي عمومي كهكيلويه (دهدشت)
617
جغرافياي عمومي لار
618
جغرافياي عمومي نيشابور
619
جغرافياي غنا ترجمه كتاب: A Geography of Ghana
620
جغرافياي قزوين
621
جغرافياي قلعه قاسم (طبيعي- انساني- اقتصادي)
622
جغرافياي قهفرخ (طبيعي- اقتصادي- انساني)
623
جغرافياي قهنويه
624
جغرافياي كامل روستاي سگزي
625
جغرافياي كشاورزي
626
جغرافياي كشاورزي جيرفت
627
جغرافياي كشاورزي روسيه
628
جغرافياي كشاورزي فيروزآباد
629
جغرافياي كشاورزي و تاريخي دشت مغان
630
جغرافياي كشورهاي غربي آفريقا سنگال، زامبيا، موريتانيا، مالي، آپرولتا، نيجر، گينه پرتغال، گينه، سيرالئون، ليبريا از صفحه 177 تا 343 )West Africa(
631
جغرافياي كليشاد (طبيعي، انساني، اقتصادي)
632
جغرافياي كوهانستان (طبيعي- انساني- اقتصاد)
633
جغرافياي كوهپايه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
634
جغرافياي گرگان و دشت (جغرافياي زيستي)
635
جغرافياي گياهان جنگلي و دارويي ايران
636
جغرافياي لاريجان
637
جغرافياي منطقه اي ايتاليا ترجمه از كتاب A Geography of Italy
638
جغرافياي منطقه وردشت سميرم (ييلاق طايفه دوره شوري ازابل قشقائي)
639
جغرافياي ميمه (طبيعي- اقتصادي- انساني)
640
جغرافياي ميناب
641
جغرافياي نوشهر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
642
جغرافياي همايونشهر (طبيعي- اقتصادي- انساني)
643
جغرافياي يزد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
644
جغرافياي، شهري قهدريجان
645
جغرافيايي پاكستان A Geography of Pakistan
646
جغرافيايي در شبكه GSM و بررسي روش TOA در اين شبكه
647
جفت سازي روش هموتوپي و تكرار تغييراتي در مسايل ديفرانسيل سهموي غيرخطي
648
جفت شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و ميدان مغناطيسي محوري
649
جفت شدگي غلط تيمين-سيتوزين در حضور جفت بازهاي صحيح DNA : يك مطالعه نظريه تابعي چگالي
650
جفت شدگي هاي ناپايدار امواج در ليزر الكترون آزاد با كانوني سازي هاي ميدان مغناطيسي و كانال يوني
651
جفت قاب ها
652
جفت قاب هاي گابور دوگان و آناليز چند ريزه ي قاب در L2(Rd
653
جفت كاري و صنايع دستي
654
جفت گروههاي پوچتوان
655
جفت هاي متامار در بينايي انسان و ماشين
656
جفت يابي مبتني بر هستان شناسي در بازارچه دانش
657
جفت‌شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با هدايت كانال يوني در حضور خود-ميدان‌ها
658
جقله كمدين سيرك
659
جك پمپ
660
جكهاي هيدروليكي وطراحي جك پيچي
661
جلب شخص ثالث در دعواي كيفري
662
جلد وجلد سازي از آغاز تا كنون
663
جلد1:معرفي هنرمندان شاخص قلمزني اصفهان (درحال حاضر)،جلد2:معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)خاتم -گره چيني -سازسازي -منبت -معرق
664
جلو هاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
665
جلوراني آگاه از اجتماع در شبكه هاي تحمل پذير تاخير
666
جلوگيري از انتقال رنگزا در شستشوي خانگي كالاي پنبه اي
667
جلوگيري از ايجاد KNOC در موتورهاي احتراق داخلي (بنزيني و وضعيت CNG)
668
جلوگيري از برخورد در سيستم حمل و نقل ريليبا تكيه بر سيستم هاي چند عامله
669
جلوگيري از بيان ژن هاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
670
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
671
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفازها توسط عصاره سرشاخه هاي گلدار پونه ساي گربه اي
672
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شيرين بيان
673
جلوگيري از بيان ژنهاي ...وتوليد...در كندروسيت هاي مفصلي ومونوسيت /ماكروفاژها توسط عصاره سر شاخه هاي گلدار پونه كوهي
674
جلوگيري از بيان ژنهاي... و توليد... در سلولهاي كارتيلاج مشتق شده از رده هاي سلولهاي بنيادي مزونشيمال و رده سلولهاي لوسمي منوسيتيك
675
جلوگيري از بيان ژنهاي...در توليد پروستاگلاندين ونيتريك اكسيد در كندرسيت هاي مفصلي وماكروفاژها /مونسيت ها توسط عصاره مغز شاخع گياه شكر تيغال
676
جلوگيري از پديده انسداد ميعاني مخازن گاز ميعاني كربناتي به كمك فعال كننده هاي سطح فلوئوري
677
جلوگيري از تشكيل گرداب بر روي آبگيرهاي افقي
678
جلوگيري از تصادف در ارتباطات خودرو به عابر مبتني بر تلفن هوشمند در محيط ابر پردازشي همراه
679
جلوگيري از چپ شدن خودروي سواري شاسي بلند از طريق كاهش شتاب جانبي با اعمال لغزش‌هاي طولي مخالف در چرخ‌هاي جلو و عقب
680
جلوگيري از چسبندگي روي ناشي از حضر فلوئور به كاتدهاي آلومينيومي در الكتروليزري
681
جلوگيري از حملات تزريق كد با استفاده از مكانيزم هاي محافظتي مبتني بر كامپايلر
682
جلوگيري از حملات منع سرويس در شبكه‌هاي SDN
683
جلوگيري از خروج رنگ از كالاي نساجي در حين شستشوي خانگي با استفاده از سطح فعال كاتيوني انتخابي
684
جلوگيري از خوردگي داخل لوله هاي فلزي مصرفي در صنعت كشتيراني با استفاده از نانو پوشش هاي مقاوم به تركيبات حلول در آب هاي شور
685
جلوگيري از عملكرد اشتباه زون سه رله ديستانس در شرايط اضافه بار با استفاده از تبديل موجك
686
جلوگيري از قطع تورك گيربكس هاي دستي به هنگام تعويض دنده با استفاده از فلايويل دوم
687
جلوگيري از مهاجرت نرم كننده در چرم مصنوعي پي وي سي توسط نانوذرات معدني
688
جلوگيري از نفوذ شبكه در isp
689
جلوگيري از واژگوني خودروهاي شاسي بلند در شتاب‌هاي جانبي زياد با بكارگيري سامانه‌ي ژيروسكوپي فعال
690
جلوگيري از وقوع ازدحام با استفاده از يك كنترلر اتوماتاي يادگير فازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاربردهاي مراقبت پزشكي
691
جلوگيري و حداقل نمودن تركهاي زودرس در روسازي آسفالتي
692
جلوه ‌هاي فرهنگ عاميانه در آثار داستان‌ نويسان اقليم بوشهر ﴿صادق چوبك، منيرو رواني‌پور و رسول پرويزي)
693
جلوه آرايه هاي "مذهب كلامي و حسن تعليل " در ديوان سه شاعر سبك خراساني : فرخي سيستاني ، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادياني
694
جلوه درخشان چوب
695
جلوه عكس هاي دوره هاي ناصري و مظفري در نشريات شرف و شرافت
696
جلوه مولفه هاي فراملي و فروملي در كتابهاي فارسي آموزش و پرورش ايران
697
جلوه هاي آزادگي و ادب اعتراض در ديوان حافظ
698
جلوه هاي اخلاق در معماري خانه هاي اعيان نشين بيرجند در عصر قاجار
699
جلوه هاي اخلاق رضوي در آيينه ي مسند الامام الرضا(ع ) , Effects of razavi moral in perspectives of masnado reza
700
جلوه هاي ادب انبياء در ادعيه ي قرآن كريم
701
جلوه هاي ادب پايداري درشعراحمد فواد نجم
702
جلوه هاي ادب غنايي در ديوان محمدتقي بهار
703
جلوه هاي ادبيات پايداري در سروده هاي چند شاعر مازندراني (سلمان هراتي،مصطفي علي پور،شعبان كرم دخت ،هادي سعيدي كياسري و جليل قيصري )
704
جلوه هاي ارادت به ساحت مقدس رضوي در هنر مسلمانان , themanifestation of devotion to razavotion to razaviholy dignity
705
جلوه هاي اساطير ايراني در اشعار عصر سلجوقي با تأكيد بر ديوان انوري و امير معزي
706
جلوه هاي امنيت قضايي بزه ديدگان در حقوق كيفري ايران
707
جلوه هاي ايثار و شهادت در عناصر داستاني داستانهاي برجسته دفاع مقدس
708
جلوه هاي ايدئولوژي و سياست در عكس: عكس هاي نهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري
709
جلوه هاي بديع و بيان در ديوان پروين اعتصامي
710
جلوه هاي بصري ( VFX ) در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني دو دهه اخير ايران (1395– 1374 خورشيدي )
711
جلوه هاي بصري در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني در دو دهه اخير ايران 1374 تا 1395 خورشيدي
712
جلوه هاي بلاغيِ آموزه هاي تعليمي در داستان هاي عاميانه
713
جلوه هاي بلاغي دعا در قرآن
714
جلوه هاي بندگي در شعر بيدل دهلوي
715
جلوه هاي بيان و بديع در ديوان وحشي بافقي
716
جلوه هاي بياني و مفاهيم نمادين مرغان در شعر خاقاني
717
جلوه هاي پايداري در اشعار عارف قزويني و احمد فؤاد نجم
718
جلوه هاي پايداري در سرودهاي انقلاب اسلامي
719
جلوه هاي پايداري در شعر يوسفعلي ميرشكاك
720
جلوه هاي پايداري ومقاومت درآثار احلام مستغانمي
721
جلوه هاي تصوف اسلامي در شعر عبد الوهاب البياتي
722
جلوه هاي تصويري در عكاسي
723
جلوه هاي تصويري در عكاسي
724
جلوه هاي تصويري شادي و اندوه در غزليات سيمين بهبهاني و محمدعلي بهمني
725
جلوه هاي تعهد و التزام ديني و اخلاقي در شعر سيد رضي
726
جلوه هاي تمثيل در آثار سعدي
727
جلوه هاي حافظ پژوهي دكتر عبدالحسين زرين كوب
728
جلوه هاي دراماتيك در قرآن
729
جلوه هاي دين ودينداري درشعر معاصر
730
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي
731
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي از سال 0231 تا. 0431
732
جلوه هاي رنگ ورنگواره درشعر دفاع مقدس
733
جلوه هاي زندگي اجتماعي در سفر نامه ناصر خسرو
734
جلوه هاي زيبايي در مجموعه بسطام ﴿كتيبه نگارگري، كاشيكاري و گچبري﴾
735
جلوه هاي شادي در شيرين و خسرو و مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي
736
جلوه هاي صوري و معنوي معشوق در غزليات خاقاني
737
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر ششم مثنوي معنوي , based on nature of book 6 of mothnavi e molavi
738
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتراول مثنوي , based on nature of book 1 of mathnavie molavi
739
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر پنجم مثنوي معنوي , based on nature of book 5 mathnvi e molavi
740
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني )در دفتر دوم مثنوي , based on nature of book 2 of mathnavi e molavi
741
جلوه هاي طبيعت در اشعار فرخي سيستاني
742
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي :امين پور ،حسيني و قزوه )
743
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي امين پور، حسيني و قزوه )
744
جلوه هاي عدالت ترميمي در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي، رواندا و ديوان كيفري بين المللي
745
جلوه هاي عرفان و تصوف در ديوان سيف فرغاني
746
جلوه هاي فرانو گرايي در سروده هاي چند شاعر معاصر (علي باباچاهي،مهرداد فلاح،سياوش سبزي،كورش كرم پور)
747
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
748
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
749
جلوه هاي فولكلور و سيستم هاي حقوقي موجود
750
جلوه هاي قرآني در آرايه هاي بديعي امهات متون سبك آذربايجاني (خاقاني ،نظامي ،قطران تبريزي)
751
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك خراساني
752
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك عراقي
753
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك هندي
754
جلوه هاي قرآني در حديقه ي سنايي
755
جلوه هاي كلام علي عليه السلام در سخن سعدي
756
جلوه هاي گرافيك در تلويزيون
757
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
758
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
759
جلوه هاي گوناگون نور و رنگ در طبيعت
760
جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110)
761
جلوه هاي مقاوت و پايداري در سه داستان شاهنامه (كاوة آهنگر، هفت خان رستم، رستم و اسفنديار)
762
جلوه هاي ناويژه
763
جلوه هاي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
764
جلوه هاي نمايشي عاشورا
765
جلوه هاي نمايشي عاشورا
766
جلوه هاي نوآوري و مدرنيسم در اشعار منوچهر آتشي
767
جلوه هاي هنري طبيعت در ديوان خواجوي كرماني
768
جلوه هاي هنري فرهنگ اسلامي در ادوات عزاداري
769
جلوه هاي ويژه در انيميشن
770
جلوه هاي ويژه در انيميشن
771
جلوه هايي از زندگي پيامبران در قصايد سنايي غزنوي
772
جلوه هايي از نماز جمعه تهران
773
جلوه هايي از هنر گچبري عمارت حوضخانه باغ نگارستان در ساخت زيور آلات معاصر
774
جلوه ي سيماي محمدي در انديشه علوي ﴿ علي بن ابي طالب " ع" ﴾
775
جلوه ي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
776
جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان «حارس المدينة الضائعة» و«كولي كنار آتش» (با تاكيد بر شخصيت، فضا و لحن)
777
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
778
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
779
جلوه¬هاي عرفان در داستان كيخسرو
780
جلوهاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
781
جمال ادبي در شعر حافظ با تاكيد بر دانش معاني
782
جماليات الوصف في شعر ابن المعتز
783
جماليّة الانزياح البيانيّ في القرآن الكريم
784
جمع آوري ، شناسائي و معرفي فلورسه ناحيه حفاظت شده در استان همدان ....
785
جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان ( استان مركزي )
786
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
787
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
788
جمع آوري اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از همبستگي داده با هدف افزايش طول عمروتامين دقت
789
جمع آوري اطلاعات مربوط به حملات سايبري سيستم هاي كنترل صنعتي (ICS) با استفاده از روش هاي مبتني بر گمراهي حمله
790
جمع آوري اطلاعات نيروگاه هاي كشور
791
جمع آوري اطلاعات، مشخصات فني و ارزشيابي انواع تجهيزات و سيستم هاي مورد استفاده در تاسيسات مكانيكي ساختمان
792
جمع آوري تئوري هاي موسيقي راجع به آواز ابوعطا و آواز بيات اصفهان
793
جمع آوري داده از شبكه هاي اجتماعي برخط
794
جمع آوري داده در شبكه ‌حسگر بيسيم براي پديده متحرك با محدوديت اعوجاج با استفاده از همبستگي‌ مكاني- زماني
795
جمع آوري داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم به منظور حداكثر كردن طول عمر شبكه
796
جمع آوري دي اكسيد كربن از صنايع شيميايي
797
جمع آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس و جوهاي هدفگراي كاربران در يك بازار تجاري الكترونيك
798
جمع آوري و ارسال آلامها و كنترل واحد مشتركين REMOT از داخل مركز سوئيچ اصلي EWSD
799
جمع آوري و بررسي اطلاعات در مورد روشهاي ساخت الكترود جوش نقطه اي
800
جمع آوري و بررسي كارهاي تبليغاتي در زمينه موسيقي در ايران
801
جمع آوري و بررسي موتيف ها و نقوش در دوره هخامنشي و ساساني ﴿ دوره اوج دين زرتشت و بكارگيري آن جهت طراحي فرش﴾
802
جمع آوري و بررسي نقوش فرش بختياري
803
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
804
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
805
جمع آوري و تحليل خاطرات اسراي هشت سال دفاع مقدس شهرستان قاين
806
جمع آوري و تحليل ضرب المثلهاي گيلكي آستانه اشرفيه
807
جمع آوري و تحليل فرآيند ساخت قطعات صنعتي مختلف و طراحي نرم افزار CAPP
808
جمع آوري و شناسايي فلور منطقه بايندرروريحان در شهرستان زنجان
809
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي مائده
810
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 تا 125 سوره مباركه ي آل-عمران
811
جمع پذيري و سيگما جمع پذيري شبه اندازه ها
812
جمع شدگي ملاتهاي تعميري
813
جمع كردن سيگنال ذيجيتالي با صداي مكالمه هنگام تماس در گوشي هاي هوشمند
814
جمع و ضمير در لهجه محلي دزفولي و ضرب المثلها و شعر و موسيقي دزفولي
815
جمع‌ آوري داده در شبكه‌ هاي حسگر بي‌ سيم به كمك چاهك‌ هاي متحرك
816
جمعآوري و بررسي مباحث مطرح در طراحي ريلهاي راه آهن
817
جمعآوري و شناسائي بالتوريهاي پارك ملي گلستان
818
جمعآوري و شناسايي برخي از گياهان بومي منطقه اصفهان و چهارمحال بختياري و كاربرد آنها در فضاي سبز
819
جمعآوري و شناسايي فلور منطقه بايندر و ريحان در شهرستان زنجان
820
جمعآوري و شناسايي مارهاي غرب استان گلستان
821
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور تيره گندميان شهرستان سبزوار
822
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور گياهان تك لپه در شهرستان اسفراين
823
جمعآوري، شناسايي ، تعيين پراكنش مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم و مطالعه بيولوژي و كارآئي گونه غالب آنها در منطقه اصفهان
824
جمعهاي مكسر عربي از فرهنگ دكتر معين
825
جمعيت از نظر مذاهب پنج گانه
826
جمعيت و بلاياي طبيعي در دوره قاجار
827
جمعيت و تنظيم با تاكيد بر نقش سن و ميزان تحصيلات بر ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري
828
جمعيت و توسعه ( با تاكيدي بر شهرستان گرگان )
829
جمل ، صفين ، نهروان در نهج البلاغه
830
جملات مرزي در نظريه هاي اصلاح شده گرانش
831
جمله نويسي با لغات جديد يا خواندن لغات جديد همراه با مثال و تمرين در بخاطر سپاري لغات در دانش آموزان دوره دبيرستان
832
جن در تفاسير قرآن مجيد و داستان هاي منثور ادب فارسي
833
جناس در غزليات مولانا
834
جنايات عمليات برق آساي نيروهاي ائتلاف عربي ونقص حقوق بشردوستانه دريمن
835
جنايت در سال نو
836
جنبش مشروطه و تاثير تحولات سياسي - اجتماعي آن بر عكاسي ايران
837
جنبش ها و مكاتب سينمايي قرن بيست و يكم ( 2000 - 2015 )
838
جنبش هاي اجتماعي فرانو و جامعه سرمايه داري جهاني
839
جنبش هاي سياسي ومذهبي بحرين درقرن اخير
840
جنبش هاي قديم ؟جنبش هاي جديد؟
841
جنبشهاي سياسي جديد و چالشهاي پيش روي همگرايي اتحاديه اروپا
842
جنبه اخلاقي امر به معروف و نهي از منكر در آموزه هاي اسلامي
843
جنبه حقوقي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
844
جنبه هاي اخلاقي و تعليمي در مرزبان نامه
845
جنبه هاي ادبي در آثار دكتر علي شريعتي
846
جنبه هاي ادبي شاهنامه فردوسي (عاطفه ، تخيل ، موسيقي واسلوب بيان )
847
جنبه هاي اكوفيزيولوژيك تحمل به قليائيت در گلرنگ
848
جنبه هاي بديهه سازي در سياه بازي
849
جنبه هاي پايداري در اشعار شفيعي كدكني و شيركوه بيكس شاعر كردستان عراق
850
جنبه هاي پديده شناسي نظريه ميدان در فضاي ناجابجايي
851
جنبه هاي تاريخي تاريخ بيهقي
852
جنبه هاي تصويرسازانه در فرش كاشان
853
جنبه هاي تصويري تبليغات روزنامه اي در ايران
854
جنبه هاي جمعيتي – اجتماعي ناباروري : مطالعه اي كيفي در بين زنان و مردان نابارور در شهر يزد
855
جنبه هاي جمعيتي و اجتماعي بيكاري : مطالعه اي كيفي در بين جوانان شهر كرمانشاه
856
جنبه هاي حقوقي تامين مالي قراردادهاي خريد هواپيما
857
جنبه هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي در زمينه انتقال تكنولوژي در ايران
858
جنبه هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه گذاري بيع متقابل
859
جنبه هاي حقوقي نظارت بين المللي بر انتخابات ملي
860
جنبه هاي روان شناختي و تربيتي هفت پيكر نظامي
861
جنبه هاي رواني و درماني موسيقي نواحي ايران
862
جنبه هاي ژنتيكي تاثير BCS در دوره انتقال برنرخ گيرايي درگله‌هاي گاوهاي شيري استان اصفهان
863
جنبه هاي ژنتيكي سرعت دوشش در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
864
جنبه هاي كوانتومي سياه چالها و مسئله ثابت كيهانشناسي
865
جنبه هاي نئورمانتيك در هنرهاي تجسمي معاصر اروپا
866
جنبه هاي نظري اپتيك تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
867
جنبه هاي نمايش در اساطير ايران (براساس پشت ها)
868
جنبه هاي نمايشي خطابه به مثابه مونولوگ در متون كهن فارسي
869
جنبه هاي نمايشي در آثار شكسپير
870
جنبه هاي نمايشي در شاهنامه
871
جنبه هاي نمايشي دفتر اول مثنوي مولوي
872
جنبه هاي نمايشي شعر شاعران عصر مشروطه
873
جنبه هاي نمايشي مويه و شيون در ايران (با توجه خاص به لرستان )
874
جنبه هاي هنري صداي فيلم و تدوين خلاقه آن
875
جنبه هايي از تحولات فرهنگهاي موسيقايي خاور ميانه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 : بررسي موردي ايران ، تركيه ، مصر
876
جنبه هايي از سيماي جمعيتي شهرستان مهريز
877
جنبه هايي از منطق تلفيقي اثباتها و اثبات پذيري
878
جنبه هايي از نظريه هاي اسپين - بالاتر و معادلات وازيليف
879
جنبه هايي چند از مسائل جمعيتي روستاي كابلي
880
جنبه‌ هاي وابستگي در خانواده توزيع‌ هاي دومتغيره كامبانيس
881
جنبه‌هاي روايي در شعر نيما
882
جنبه‌هاي مديريتي و ژنتيكي زمان اولين تلقيح پس از زايش بر عملكرد توليدمثلي گله‌هاي هلشتاين در استان اصفهان
883
جنسيت شهود در جرائم مستوجب حدود وقصاص
884
جنسيت و زيبايي شناسي: ترجمه كامل كتاب همراه با مقدمه مترجم
885
جنگ اطلاعات
886
جنگ الكترونيك
887
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم LMSبراي حذف اختلال
888
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم RLSبراي حذف اختلال
889
جنگ در بخش پهلواني شاهنامه
890
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
891
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
892
جنگ رواني در شاهنامه‌
893
جنگ سايبري در حقوق بين الملل
894
جنگ سرد جديد: چشم انداز رقابت قدرت ها در بازي بزرگ جديد حول محور خزر- خليج فارس
895
جنگ نرم و آثار مخرب آن در نظام تعليم و تربيت رسمي ايران
896
جنگ نرم و راهكارهاي مبارزه با آن ازديدگاه نهج البلاغه و ائمه معصومين﴿عليه السلام﴾
897
جنگ و تغيير ساختار
898
جنگ و سياست در ادبيات علمي: مطالعه تطبيقي دو رمان يوتوپيا احمد خالد توفيق و سلاخ خانه شماره پنج كرت ونگات
899
جنگ و علائم راهنما
900
جنگل مه آلود
901
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
902
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
903
جنگلهاي شمال ايران و ارزش اقتصادي صنعت چوب آن
904
جنگهاي حضرت علي (ع)
905
جنوب غربي آسيا South- West Asia
906
جهات افتراق و اشتراك خيانت در امانت ، كلاهبرداري و اختلاس در حقوق ايران (پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي )
907
جهات دستوري و مفردات لهجه مازندراني
908
جهاد اقتصادي
909
جهاد علمي و فرهنگي از منظر قرآن
910
جهان اثر نمايشي
911
جهان اثر نمايشي
912
جهان بيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و (اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنامه و "ايلياد و اوديسه ")
913
جهان بيني فلسفي بابا افضل كاشاني
914
جهان بيني و نگرش نظامي گنجه اي در مخزن الاسرار و اسكندرنامه
915
جهان تلويزيون
916
جهان در انديشه شوپنهاور
917
جهان شبه هولوگرافيك در فضازمان خميده
918
جهان موجك و برخي از كاربردهاي آن
919
جهان ناآشنا
920
جهان نگري عرفاني و فضا، فرم در نقاشي ايراني -اسلامي
921
جهان هيولايي محمدسياه قلم
922
جهانگردي اسلامي و فرصت هاي كسب و كار﴿نمونه موردي:مشهد﴾
923
جهانگردي در حقوق بين الملل هوايي و دريايي
924
جهانگردي زنان در آينه فقه اسلامي
925
جهانگردي زيست محيطي و توسعه پايدار
926
جهانگردي و گردشگري در فقه و شريعت
927
جهاني سازي و تاثيرآن بر نابرابري هاي اجتماعي در كشورهاي كم توسعه ﴿ مورد مطالعه: ايران﴾
928
جهاني شدن
929
جهاني شدن آموزش باز و از راه دور:ظرفيتها و چالشها
930
جهاني شدن اقتصاد
931
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نيروي كار در كشورهاي آسيايي منتخب
932
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر توسعه نا متوازن كلانشهرها (مطالعه تطبيقي تهران با كلانشهر هاي منتخب )
933
جهاني شدن اقتصاد وپيامدهاي آن در ايران (با تاكيد بر بخش اشتغال )
934
جهاني شدن جرم شناسي و تأثير آن بر جرم شناسي ايران
935
جهاني شدن و امنيت فرهنگي در ايران
936
جهاني شدن و بسترهاي فرآوري توسعه ملي و آموزش عالي : آموزش باز و از دور از ديدگاه صاحب نظران
937
جهاني شدن و تاثيرات آن بر سرويسها و خدمات پستي
938
جهاني شدن و تحليل ناكامي دولت سوريه در مديريت بحران داخلي
939
جهاني شدن و توجه به آن در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
940
جهاني شدن و جنبش هاي اسلامي معاصر (موردشناسي :طالبانيسم در افغانستان و جنبش اصلاحات سال 6731 در ايران )
941
جهاني شدن و دين:چالش ها و فرصت هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
942
جهاني شدن و شهر نشيني در كشورهاي در حال توسعه ( مطالعه موردي : كشور ايران )
943
جهاني شدن و فرهنگ
944
جهاني شدن و فرهنگ و ديدگاه قرآن و سنت درباره آن
945
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
946
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري- منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
947
جهاني شدن وتاثير آن برنهادهاي اقتصادي،سياسي وفرهنگي ايران.
948
جهاني شدن يكپارچگي اقتصادي ومناسب ترين تركيبات تجاري - منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها وچالشها)
949
جهت ترجيحي رشد فيلم نازك نيتريد تيتانيوم به روش سل - ژل
950
جهت در قراردادها
951
جهت دهي پرتو در سامانه هاي برداشت انرژي با قيد توان در هر آنتن ارسال
952
جهت دهي تركيبي خيابان ها همراه با تخصيص خطوط به وسايل نقليه در شبكه هاي حمل و نقل شهري در شرايط عدم قطعيت
953
جهت‏ دهي و هدايت موش صحرايي به‌وسيله ريز تحريك الكتريكي مغزي
954
جهت گيري آموزه هاي نهج البلاغه دنياگرايي،آخرت گرايي يا جامع نگري
955
جهت گيري زندگي دربين كاركنان دانشگاه پيام نورساوه درسال تحصيلي 90-89
956
جهت ياب آكوستيكي باند وسيع طراحي و پياده سازي
957
جهت يابي با قدرت تفكيك برتر
958
جهت يابي چند گوينده به روش مولفه هاي فركانسي و زماني
959
جهت يابي چند گوينده در حضور پژواك
960
جهت يابي منابع غيرگوسي همدوس با تقريب توپليتز
961
جهت يابي يك هدف صوتي با پردازش آرايه دو بعدي
962
جهد و عنايت در ديوان حافظ
963
جهشهاي معاصر هنرهاي تجسمي در دنيا و تاثير آن در صفحه آرايي
964
جهل به شرط ضمن عقد
965
جو رواني حاكم بر بازار سرمايه از ديدگاه فناوري واطلاعات
966
جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير انتفاعي
967
جو عاطفي خانواده وجهت گيري مذهبي با گرايش به اعتياد
968
جوائز قرض الحسنه پست بانك و ارتباط آن با افزايش يا كاهش اعتماد مردم
969
جواب اصلي يك مورد تومور مغزي از طريق رويكردي پايا
970
جواب توافقي در برنامه ريزي احتمالي چندهدفه با عدم اطمينان جزئي
971
جواب عددي مسائل حساب تغييرات با استفاده از اسپلاين غير جند جمله اي و بي - اسپلاين مكعبي , The numerical solution problems in calculus of variations using non-polynomial spline and cubic b-spline
972
جواب معادلات ميدان تانسوري و اسپينوري در فضا-زمان دو سيته بر حسب امواج تخت
973
جواب موثر مسئله بهينه سازي مجموعه مقدار
974
جواب هاي N-سوليتوني معادله ي ماتريسي غير خطي شرودينگر
975
جواب هاي ايستاي مسائل تعادلي با قيود تعادلي و كاربرد آن در طراحي مسائل بازار برق
976
جواب هاي به طورقوي سره موثر در برنامه ريزي چند هدفه
977
جواب هاي بهين پايدار و قوي در برنامه ريزي خطي بازه اي
978
جواب هاي چندگانه ضعيف براي مسائل كسري غير موضعي با روش هاي تغييراتي و نظريه مورس
979
جواب هاي دقيق داخلي سياهچاله هاي شبه BTZ در ابعاد فضايي بيشتر از 2
980
جواب هاي ساليتوني در سيستم ميدان هاي نرده اي جفت شده
981
جواب هاي سياه چاله اي بي جرم در گرانش بحراني
982
جواب هاي ضعيف براي معادلات -لاپلاسين كسري
983
جواب هاي ضعيف معادلات بيضوي مرتبه چهارم
984
جواب هاي عددي معادلات انتشارمعمولي وكسري زماني يك بعدي بااستفاده ازتوابع بي اسپلاين درجه دوم ودرجه سوم مثلثاتي
985
جواب هاي عددي معادلات ديفرانسيل اختلال تكين
986
جواب هاي عددي معادله kdv با استفاده از تابع هاي پايه اي شعاعي
987
جواب هاي غير بديهي براي معادلات از نوع P- همساز از طريق يك قضيه مينيمم موضعي براي تابعي ها
988
جواب هاي فافيان توابع ويژه نسل معادله سوليتوني غير خطي شرودينگر
989
جواب هاي كاراي قويا سره: جواب هايي با تبادلات كراندار
990
جواب هاي كيهان شناسي معادلات برانس - ديكي
991
جواب هاي گسترش (F(Rگرانش جرم دار
992
جواب هاي گسترش ...گرانشجرم دار
993
جواب هاي مثبت براي معادلات عملگري AXB=C
994
جواب هاي مسائل كم ترين مربعات خطي با استفاده از تجزيه هاي رتبه نما
995
جواب هاي موج تنها براي برخي از معادلات ديفرانيسل با مشتقات جزئي غير خطي
996
جواب هاي موج گرانشي نظريه گرانش
997
جواب هايي از معادلات ديفرانسيل معمولي كسري منطبق شدني با روش تبديل ديفرانسيل
998
جواب‌هاي موج گرانشي نظريه گرانش (f (R
999
جواب‌هاي ناهموار معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي روي خمينه‌هاي ريماني
1000
جواب¬هاي ساليتوني معادله غيرخطي يوني - صوتي
بازگشت