<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جداسازي يون نيترات از آب توسط فرآيند الكترودياليز
2
جداسازي يون هاي روي و مس از پساب هاي صنعتي به روش الكترودياليز
3
جداسازي يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
4
جداسازي يون هاي فلزي با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده
5
جداسازي يون‌هاي فلزي (سرب،آهن و نيكل) از آب با استفاده از جاذب نانو‌ذرات سيليكاي پوشش داده شده با مايع‌يوني بعنوان جاذب
6
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
7
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‍ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
8
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍را ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
9
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
10
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ي‍ك‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ج‍اذب‌ در م‍ح‍ل‌ در درون‌ س‍رن‍گ‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا اس‍پ‍ك‍ت‍روم‍ت‍ر ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
11
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ س‍ري‍ع‌
12
ج‍داس‍ازي‌ وپ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طي‍ف‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
13
جداسازي، بيان فراوان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيك پروتين شبه تئوماتين از گياه يونجه يكساله
14
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از حشره كش هاي پرمصرف در آب به روش كروماتوگرافي
15
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري متادون در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با روش ميكرو استخراج مايع مايع پخشي به كمك هوا
16
جداسازي، پيش تغليظ وتعيين يون نقره از نمونه هاي آبي و بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با زرد تيتان
17
جداسازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي آلژينات سديم از جلبك قهوه اي ايراني (Nizimuddinia zanardini) و بررسي امكان استخراج اين تركيب با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا
18
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم واناديم در نمونه هاي زيستي و غذائي با استفاده از پليمرهاي يوني نشاندار شده ﴿IIP﴾ و اسپكترومتري جذب اتمي
19
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري واناديم
20
جداسازي، ‏تغليظ و گونه ‌شناسي كروم با استفاده از نانو ذرات زيركونيم اصلاح شده با سورفكتانت و ليگاند فرون با روش سوسپانسيوني ميكرو استخراج فاز جامد و اندازه‏گيري با جذب اتمي شعله‌اي
21
جداسازي، تكثير، تمايز و بررسي ماركر سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيم موش NMRI و Balb/c
22
جداسازي، خالص سازي و بررسي خواص پپتيدهاي بيواكتيو (مولكول هاي فعال زيستي) از كانژوگه ليزوزيم- دكستران
23
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيات يك آنزيم پروتئاز از يك جنس باسيلوس قليادوست مقاوم به حلال آلي
24
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيت يك آنزيم پروتئاز آلكالوفيل مقاوم به حرارت از يك جنس باسيلوس
25
جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار ملكولي تركيبات اصلي گياه Shost -Desj.& Thymus migricus Klokov
26
جداسازي، خالص سازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)
27
جداسازي، شناسائي و بررسي كاربردهاي صنعتي MOnascus spp
28
جداسازي، شناسايي بعضي از باكتريهاي مضر در پس آبهاي صنعتي پالايشگاه نفت اصفهان
29
جداسازي، شناسايي فنوتيپي و مولكولي باكتري هاي موجود در آب دستگاه هاي همودياليز در بيمارستان‌ هاي آموزشي شهر يزد در سال 1396
30
جداسازي، شناسايي و استخراج تركيبات ضد سرطان وين بلاستين و وين كريستين از گياه پروانش رشد يافته در ايران
31
جداسازي، شناسايي و اندازه گيري تركيبات كربونيلي در آب هاي آشاميدني با استفاده از روش استخراج فاز جامد-كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
32
جداسازي، شناسايي و بررسي كاربردهاي صنعتي .Monascus spp
33
جداسازي، شناسايي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري اورنيتوباكتريوم رينوتراكئال در گله هاي مرغ گوشتي استان خراسان رضوي , isolation, identification and antibiotic susceptibility test of ornithobacterium rhinotacheale in broiler chickens flocks of razavi khorasan province
34
جداسازي، كشت و تعيين هويت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم زانوي انسان , isolation, culture and characterization of human synovium derived mesenchymal stem cells
35
جداسازي، كلون كردن و بيانژن بتا 1و3 - گلوكاناز قارچ Trichoderma vires در سوسپانسيون سلولي BY-2
36
جداسازي، كلونينگ و بيان ژن اكسيدورد و كتاز در يك سويه از باكتري رودوكوكوس اريتروپوليس E. Coli در ميزبان
37
جداسازي، همسانه سازي و بيان توالي جزيي ژن آميلاز در باكتري بومي Exiguobacterium sp.sh3
38
جداسازي، همسانه سازي و بيان منطقه منتخب آنتي ژنيك از پروتئين CarO در اسينتوباكتر بوماني
39
جداسازي، همسانه سازي و بيان هترولوگ سه ژن كد كننده ي تيوردوكسين نوع ( Ostrxh23 OsTrxh20 OsTrxh1 ﴾از گياه برنج Oryza sativa
40
جداسازي، همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن (GDP-L-galactose phosphorylas (GGP از منبع كيوي
41
جداسازي، همسانه سازي وتعيين توالي بين دو ناحيه حفاظت شده ژن EPSPS در گياه ني (phragmites austeralis)
42
ج‍داس‍س‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ادم‍ي‍وم‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍اذب‌ D م‍ن‍ت‍ول‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
43
جداكننده فضاي داخلي ساختمان
44
جداكننده هاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
45
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
46
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
47
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تاثير آن بر روابط اجتماعي
48
جدال خيروشردرداستان هاي كوتاه عبدالحميد جوده السحار
49
جدال در اخلاق اسلامي و مسيحيت
50
جدال نور و تاريكي
51
جداول استاندارد تعيين مساحت دپارتمان توليد
52
جداول ترموديناميكي آب و بخار و كاربرد براي موازنه انرژي سيكل نيروگاههاي بخار
53
جداول طرح و آناليز سريع المانهاي فلزي غير منشوري
54
جداول كابلهاي فشار قوي و متعلقات موارد كاربرد آن
55
جدايش آنومالي از زمينه با استفاده از شبكه هاي عصبي در كانسار مس پورفيري سونگون
56
جدايش بيوملكولها توسط سيستم هاي دوقازي آبي از يك مخلوط چند جزئي همراه با مدلسازي فرآيند
57
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از جداساز هوايي
58
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از ميز لرزان
59
جدايش زون هاي كانه زايي در كانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق با استفاده از مدل هاي فركتالي عيار- تعداد و عيار-حجم
60
جدايش سرب از محلول ليچينگ سيتراتي پسماند غبار كنورتور مس
61
جدايش مس از منابع اكسيدي طارم عليا با استفاده از روش هاي هيدرومتالورژي
62
جدايي پذيري انتخابي و خواص آن
63
جدسازي و اندازه گيري تربينافين هيدروكلريد در كرم هاي دارويي با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
64
جدل و استدلال در قرآن
65
جديدترين برداشت از تعميم همبافت هاي انژكتيو و تصويري
66
جديدترين روش هاي تبليغات در رسانه هاي ديداري
67
جذابيتهاي بصري در كتاب كودكان
68
جذابيتهاي بصري در كتاب نوجوان
69
جذابيتهاي توريسم و تاثيرات آن بر حرفه صنايع دستي در اصفهان
70
جذاسازي نويسه هاي پلاك خودرو مبتني بر پياده سازي موازي
71
جذب ،حذف و اندازه گيري رودامين B و آملوديپين در محيطهاي مختلف توسط نانو ذرات مغناطيسي با پوشش سيليكا
72
جذب RU103 و ZR95 حاصل از شكافت اورانيم با استفاده از زئوليت
73
جذب آرسنيك توسط پنج نوع سبزيجات دردو خاك آلوده طبيعي و يك خاك تيمار شده با اين عنصر
74
جذب آرسنيك در گياه گندم و حركت آن در يك خاك آهكي تحت تيمار لجن فاضلاب
75
جذب اپتيكي وابسته به لايه در چند لايه ايهاي نيمرساناي بي نظم
76
جذب اورانيوم از محلول‌هاي آبي با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي تبادل‌گر يوني
77
جذب بر روي كربن فعال اصلاح شده
78
جذب بيولوژيكي جيوه از محلول آبي توسط باگاس ) تفاله نيشكر (
79
جذب بيولوژيكي فلز كروم با استفاده از لجن دفعي فاضلاب شهري از محلول هاي آبي
80
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين با كاربرد بيوپليمر توليد شده از باكتري ﴿1390﴾ MGL 75
81
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
82
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
83
جذب پروتئين با استفاده از هيدروژل اصلاح شده با نانو ذره
84
جذب پوستي هورمون رشد نو تركيب
85
جذب تركيب پارا - نيتروزو - N , N- دي متيل آنيلين توسط زئوليت - Y سنتزي و زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي
86
جذب تركيبات آروماتيك‌ به كمك جاذب‌هاي جامد و مدل‌سازي ترموديناميكي
87
جذب توان بيشينه از توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با بكار گيري روش هاي كنترل غير خطي
88
جذب توريم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت سديمي
89
جذب خوني آنتي بادي اختصاصي زرده ي تخم مرغ (IgY) عليه اسهال عفوني اشرشياكلي O78 : K80 در آغوز
90
جذب دوفوتوني در نيمرساناها
91
جذب دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب هاي كربن فعال و سليكاژل و اصلاح سطح آن ها
92
جذب رقابتي فلزات سنگين با جاذب هاي كربن فعال و كيتوسان
93
جذب رقابتي فلزات موجود در پساب هاي پالايشگاهي با استفاده از جاذب هاي كربني
94
جذب رنگ از پساب ساختگي با استفاده از مواد مزوپروس سيليسي عامل دارشده
95
جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده گويچه هاي سديم آلژينات - كائولن
96
جذب زيستي آلاينده هاي هيدروكربني به وسيله زيست توده ماكروجلبك دريايي Enteromropha intestinalis
97
جذب زيستي آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين توسط پوسته ميگو و كيتوزان
98
جذب زيستي سرب و كادميم توسط پوسته ميوه پسته، پوست ميگو و ورمي‌كمپوست
99
جذب زيستي فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي بوسيله پسماند محصولات كشاورزي و ارائه مدل براي جذب همزمان يون‌ها
100
جذب زيستي فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از زي توده جلبك سندسموس كوادريكوادا﴿Scenedesmus quadricauda﴾
101
جذب سديم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو برروي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Fe (III)-Y, Cu(II)-Yو Na-Y در اندازه گيري سديم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد
102
جذب سرب توسط زئوليت و نانو رشته هاي سپيوليت آزاد و محبوس شده در آلژينات
103
جذب سطحي رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط پودر برگ نخل
104
جذب سطحي سرم آلبومين گاوي روي سطح نانو ذرات ZnO و كاربرد آن‌ها براي تهيه‌ي فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل)
105
جذب سطحي فلزات سنگين بر روي نانولوله هاي كربني
106
جذب سطحي فلزات سنگين روي كيتوسان
107
جذب سطحي فلزات نقره و نيكل به استفاده از خاكستر برگ نخل و مطالعه سينتيك ،ترموديناميك و ايزوترم آن
108
جذب سطحي ويتامين B6 توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن
109
جذب سطحي يون هاي جيوه (I) و جيوه (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات TiO2
110
جذب سيانيد با استفاده از زايدات گندم از محلول هاي آبي
111
جذب سيمپلاستي و آپوپلاستي روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلول در ارقام مختلف گندم تحت تاثير هيستيدين
112
جذب طلا از محلول هاي رقيق بر روي جاذب هاي كربني و مدل سازي سيستم جذب
113
جذب طلا توسط كربن فعال
114
جذب عناصر واسطه توسط صفحه ي BeO وبررسي خواص آن
115
جذب فلزات سنگين از پساب صنايع آبكاري توسط پودر لجن فعال دفعي
116
جذب فلزات سنگين به كمك جاذب‌هاي جامد و مدلسازي ترموديناميكيجذب
117
جذب فلزات سنگين به وسيله باطله هاي معدني
118
جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از كربن فعال مغناطيسي شده با نانو ذرات اكسيد آهن و اسفنج پلي يورتان
119
جذب فيزيكي آليسين روي نانو لوله هاي كربني تك جداره و گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
120
جذب كادميم توسط كاهو از خاك تيمار شده با لجن‌فاضلاب آلوده شده با نسبت‌هاي مختلف كادميم به روي (Cd/Zn) و ارزيابي خطر آن براي سلامت انسان
121
جذب كادميوم و سرب توسط ارگانومينرال هاي هيومات - پاليگورسكيت و هيومات - سپيوليت
122
جذب كردم ﴿V1﴾ توسط كربنهاي فعال ساخته شده از ضايعات كشاورزي
123
جذب كروم VI و توريم توسط زئوليت بعد از تابش گرما
124
جذب كروم توسط جاذبهاي طبيعي و بررسي معادله هاي ايزوترم جذب آنها
125
جذب كننده هاي صفحه اي
126
جذب گادولينيوم ﴿III﴾ روي سطح الكترود طلا با استفاده از لايه هاي نازك نانومتري عامل دار شده با گروه هاي كربوكسيليك اسيد
127
جذب موادنفتي ازآب دريابااستفاده ازموادجاذب وسنتزيك نوع جاذب باظرفيت جذب بالا
128
جذب ميكروبي كادميوم از پسابهاي صنعتي
129
جذب نور ليزرهاي پالس كوتاه در پلاسماي چگال
130
جذب نوري گرافن تك لايه در حضور ميدان مغناطيسي و پارامتر گاف انرژي
131
جذب نوري نانولوله هاي كربني زيگزاگ و آرميچر با حضور اثرات ناشي از تزريق اتمهاي برن و نيتروژن
132
جذب نوري نانونوار دسته صندلي كربني در حضور آثار عرض نانونوار و ميدان مغناطيسي خارجي
133
جذب نيترات و سيانور با استفاده از كيتوسان اصلاح شده از محلول هاي آبي
134
جذب نيتروژن و ارتباط آن با ويژگي هاي ريشه در سيب زميني
135
جذب نيكل از محلول هاي آبي توسط زغال هاي زيستي حاصل از پيروليز بقاياي درختان خرما در دماهاي مختلف
136
جذب نيكل توسط لجن دفعي تصفيه خانه شهر صنعتي كاوه
137
جذب هم زمان روي و نيكل از محلول آبي توسط كربن فعال در سيستم ناپيوسته و نيز ستوني (PRB)
138
جذب همزمان گازهاي هيدروژن و مونوكسيدكربن روي نانو ذره بورنيتريد B12N12 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
139
جذب و انتقال جيوه و اثرات آن بر چند واكنش متابوليكي در دو گياه تاج خروس وحشي )amaranthus retroflexus.( و تاجخروس زينتي celosia argentea var.cristata l.(
140
جذب و تابش اپتيكي در سيمهاي كوانتومي با مقاطع داير ه اي و v شكل
141
جذب و تجمع زيستي كادميوم و سرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين
142
جذب و جداسازي كربن دي اكسيد با استفاده از نانوكامپوزيت ها و نانومواد متخلخل اصلاح شده با گروه هاي آميني
143
جذب و حذف تيوفرميك تيواسيد روي نانو ذره نيتريد بور B21N21 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
144
جذب و حذف رنگزا از پساب با استفاده از جاذب طبيعي پوسته ي تمبر هندي
145
جذب و ذخيره سازي دي اكسيدكربن به كمك هيدرات هاي گازي
146
جذب و واجذب كادميم و سرب به وسيله كاني هاي بنتونيت و زئوليت
147
جذب و واجذب كادميوم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي، اصلاح شده با پلي اكريل آميد و نانو زئوليت
148
جذب و واجذب نيكل و كادميوم روي كاني هاي بنتونيت، زئوليت و سپيوليت ايران در حضور كلسيت
149
جذب و واجذب واناديم از محلول آبي با استفاده از جاذب كربني اصلاح شده با ذرات نانو آهن
150
جذب وتثبيت كبالت و نيكل بر روي زئوليت كاني كلينوپتيلوليت و زئوليت سنتزي X و كاربرد آن در صنايع هسته اي
151
جذب وحذف فرمالدهيد روي نانو ذره نيتريد بور با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
152
جذب يون كروم در محيط آبي با استفاده از برگ توت اصلاح شده به عنوان يك جاذب زيستي
153
جذب، انتقال و پيامدهاي زيستي نانو ذرات نقره در خاك هاي آهكي
154
جذب، پيش تغليظ واندازه گيري اسپكتروسكوپي مالاشيت سبز درنمونه هاي مختلف با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اصلاح شده وطراحي آزمايش
155
جذف رنگ از پساب رنگزري با استفاده از پوست پرتقال
156
جرائم ثبتي اسناد و املاك در حقوق كيفري ايران و انگليس .
157
جرائم رايانه اي
158
جرائم رايانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
159
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
160
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
161
جرائم زيست - محيطي مرتبط با انرژي هسته اي
162
جرائم سازمان يافته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
163
جرائم سايبري ﴿هكر﴾
164
جرائم سايبري و راهكارهاي امنيتي مقابله با آنها
165
جرائم عمدي
166
جرائم مطبوعاتي در قوانين جمهوري اسلامي ايران
167
جرائم و مجازاتها در قانون تجارت
168
جرائم و مجازاتهاي پزشكي
169
جراحي با پرتو به روش استريو تاكتيك توسط شتابدهنده خطي
170
جراحي زيبايي عرصه ي نبرد گفتماني
171
جراحي قفسه صدري (كارنت جراحي )
172
جراحي قفسه صدري ﴿كارنت جراحي1991﴾
173
جراحي قفسه صدري﴿كارنت جراحي﴾
174
جراحي قلب اطفال و بزرگسال و پيوند قلب و ريه
175
جراحي ليزري
176
جراحي هاي صغير و فوري
177
جرايم پيشرفته
178
جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
179
جرايم قابل گذشت و سياست كيفري تقنيني جمهوري اسلامي ايران
180
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
181
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
182
جرايم مطبوعاتي
183
جربان غيرخطي از روي سر ريزهاي دروني سدهاي پاره سنگي
184
جرثقيل
185
جرثقيل
186
جرثقيل دروازه اي
187
جرثقيل راديال با كورس متغير
188
جرثقيل سقفي
189
جرثقيل سقفي
190
جرج برناردشاو و تحليل نمايشنامه "بشر عادي و بشر عالي "
191
جرج برناردشاو و نمايشنامه سرباز شكلاتي
192
جرجي زيدان: كنفرانس تحقيقي در ادوار مختلف زبان
193
جرح وتعديل شهود درفقه اماميه وحقوق ايران
194
جركات اصلاحي براي آسيب ها و ناهنجاري هاي اندام فوقاني
195
جرم انگاري غير صحيح و تاثير آن بر بي كيفري
196
جرم بدون بزه ديده و فلسفه جرم انگاري آن در حقوق كيفري ايران
197
جرم تانديش
198
جرم توهين به مقدسات و نمادهاي ملي با تكيه بر نظر فقهاي شيعه
199
جرم جعل اسناد الكترونيكي و سوء استفاده غير قانوني از آن
200
جرم ريختني منيزيتي
201
جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران واسناد خارجي و بين المللي
202
جرم شناسي آب هاي سمي
203
جرم شناسي آنمي
204
جرم شناسي آنمي
205
جرم شناسي احكام جزاي نقدي
206
جرم شناسي اعتياد نوجوانان شهرستان آبيك
207
جرم شناسي افسردگي حاد
208
جرم شناسي اوتيسم
209
جرم شناسي اوتيسم
210
جرم شناسي اوقات فراغت
211
جرم شناسي بيماري هاي كيسه صفرا
212
جرم شناسي تروريسم
213
جرم شناسي تومورهاي مغزي
214
جرم شناسي جرائم اطفال و نوجوانان با توجه به تغييرات جديد در قانون مصوب 1392 شمسي
215
جرم شناسي جعل اسناد هويتي در جرايم سازمان يافته .
216
جرم شناسي حبس بدون تقويم
217
جرم شناسي خستگي مفرط
218
جرم شناسي رفتار آمر بر مامورين
219
جرم شناسي رفتار زنان در همسرداري.
220
جرم شناسي ركود اقتصادي
221
جرم شناسي سوءظن در روابط زوجين .
222
جرم شناسي شخصيت جنائي اشخاص بي تفاوت
223
جرم شناسي شخصيت منافق از ديدگاه قرآن
224
جرم شناسي عملكرد مخچه
225
جرم شناسي غده پاراتيروئيد.
226
جرم شناسي غده هيپوفيز
227
جرم شناسي غلظت خون
228
جرم شناسي فرار نوجوانان از خانواده
229
جرم شناسي كاركرد طحال
230
جرم شناسي ماده تخديري شيشه
231
جرم شناسي مد
232
جرم شناسي مزاج ها بر اساس طب سنتي
233
جرم شناسي مسكن از منظر ساكنين : (منطقه يك شهر تهران ، حاشيه نشيني كرج ، عشاير كهكيلويه و بويراحمد)
234
جرم شناسي نانو تكنولوژي
235
جرم ناپديدي اجباري اشخاص در اسناد بين المللي با نگاهي بر نظام حقوق ايران
236
جرم هاي ناور داي پيانه اي در ﴿2﴾ SU - كلاف هاي اصلي
237
جرم و عواملي كه سبب جرم در جوامع انساني مي گردد
238
جرم يابي قانوني ديجيتال
239
جرم‌ شناسي عملكرد پرتوهاي يونيزان
240
جرم‌شناسي اختلالات اعصاب و روان جانبازان ناشي از اصابت موج انفجار
241
جرم‌شناسي بيماري سِل
242
جرم‌شناسي بيماري‌هاي گوارشي
243
جرم‌شناسي معيارهاي انتخاب همسر
244
جرم‌يابي ديجيتال در رايانش ابري
245
جرمهاي پاشيدني بر پايه منيزيت بيرجند
246
جرمهاي تعميري زيركني در كوره هاي شيشه
247
جريان آرام و ناآرام سيالات غير نيوتني در آنالسها بررسي آزمايشي و تئورتيكال
248
جريان با كمترين هزينه در شبكه هاي متغير با زمان: شرايط بهينگي و روش هاي حل مساله
249
جريان بيشينه در گراف هاي مسطح
250
جريان تراكم پذير حول بال در حال نوسان
251
جريان تفويض (مفوضه ) در تاريخ كلامي واعتقادي شيعه
252
جريان توبولانس سيال از مدل درجه سوم بين دو صفحه موازي متحرك
253
جريان جابجايي طبيعي و اجباري در داخل حفره با يك ديواره سينوسي
254
جريان چپ و انقلاب اسلامي در ايران
255
جريان خزشي
256
جريان خون بر پاية مدل پيوستة كسرات در رگ تغييرفرم پذير با درنظرگرفتن ميدان فشار بصورت موج پيش رونده
257
جريان رانشي امواج هيبريدي پايين در توكامك NSTX
258
جريان زيارتي-جمعيتي راهيان نور و بررسي تاثيرات فضايي آن بر مناطق جنوب و رهيافت هاي توسعه منطقه اي (محور مطالعه اهواز-اروند)
259
جريان سازي امن ويدئو روي شبكه‌هاي كامپيوتري با رويكرد تعاملي
260
جريان ساي ويديويي نظير به نظير با رويكرد يادگيري تقويتي
261
جريان سنج سيم داغ - جريان سنج ليزري
262
جريان سنجي سيم داغ اطراف ايرفويل ناكا و مقايسه نتايج با حل عددي جريان به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
263
جريان سيال در لوله ي جاذب و مطالعه ي پارامتريك و حل معادله ي حرارتي
264
جريان سيال غير نيوتني ﴿ شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكرو كانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
265
جريان سيال غير نيوتني ﴿شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكروكانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
266
جريان سيال غيرنيوتوني حول استوانه نوساني با توليد حرارت داخلي در يك كانال
267
جريان سيال لزج بر روي دو استوانه همجوار در عدد رينولدز پايين
268
جريان سيالات غير نيوتني در لوله هاي غير هم مركز
269
جريان شناسي ادبيات داستاني معاصر با تكيه بر عناوين رمانهاي فارسي پس از انقلاب
270
جريان شناسي سلفي گري معاصر با تكيه بر القاعده
271
جريان شناسي شعر شاعران جوان معاصر استان قزوين
272
جريان شناسي شعر عاشورايي فارسي در كرمانشاه
273
جريان شناسي شعر معاصر گيلان
274
جريان شناسي گفتمان هاي متعارض در نقد هنرهاي تجسمي دوره پهلوي دوم
275
جريان شناسي نقدها و پژوهش‌هاي ادبيات داستاني انقلاب اسلامي ايران(حوزه رمان)
276
جريان شناسي نيم قرن شعر پايداري (1342-1392)
277
جريان طبيعي از يك حفره افقي داغ
278
جريان طبيعي حول يك سيلندر كه قسمتي از آن گرم است
279
جريان عبوري از زير دريچه ي كشويي در كانال هاي مستطيلي با عرض متفاوت
280
جريان غير نيوتني در صنايع توليدي
281
جريان غير نيوتني در فرايند صنايع
282
جريان كارگاهي مختلط همراه زمان‌هاي آماده سازي و سياست‌هاي مختلف تعميرات و نگهداري پيشگيرانه
283
جريان مازاد (محصول اجتماعي) و تاثير آن بر ناپايداري نظام شهري ﴿مطالعه موردي: استان كرمان﴾
284
جريان- مانا در نانو پنبره ها ي كربني
285
جريان متقارن سكون و انتقال حرارت نانو سيال بر روي يك استوانه همراه با اثر نفوذ سطحي سيال و جريان مگنتوهيدروديناميك
286
جريان مواد در نورد گرم صفحه و ورق با استفاده از تئوري خطوط لغزش
287
جريان ميدان انحناي متوسط لاگران‍‍ژين هاي تعميم يافته در منيفلدهاي كيلري و هم تافته
288
جريان ناشي از سيلندر چرخان در نزديكي سطوح ديگر
289
جريان نانو در نانو چنبره هاي كربني
290
جريان هاي زير منيفلدي ناوردا
291
جريان هاي شبكه اي كمترين هزينه
292
جريان هاي فكري و فرهنگي عصر امام سجاد(ع) و راهبردهاي فرهنگي آن حضرت
293
جريان هاي نقدي مالي و هزينه هاي تحقيق و توسعه سرمايه گذاري
294
جريان هاي همه جا ناصفر گراف ها
295
جريان‌شناسي شعر معاصر گيلان
296
جريان‌هاي استوار در شبكه‌هاي پويا: كاربرد در مسيريابي مسئله تخليه در شرايط بحراني}
297
جريانسازي چند تصويري در شبكه هاي نظير به نظير
298
جريان‏سازي ويدئو در شبكه‏هاي نظيربه‏نظير با استفاده از ابر
299
جريانهاي پوشاننده در ابررسانايي انيوني روي چنبره براي دو نوع ميدان مغناطيسي خارجي
300
جريانهاي ثانويه (Secondary flow ) و راههاي مقابله با پيدايش اين نوع جريان در زانويي استوانه اي
301
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
302
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
303
جريانهاي هيچ جا صفر در گرافها و ابرگرافها
304
جزء اول كتاب ابن رشد
305
جزئيات در طبيعت
306
جزيره سازي، تعيين مسير و توالي بهينه راه اندازي نيروگاه ها دربرنامه ريزي بازيابي سيستم هاي قدرت
307
جست و جوي معيارهاي لازم و ارائه ضوابط مورد نياز براي طراحي مسير پياده در مجاور محور ولي عصر﴿ حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان ولي عصر ﴾
308
جست و جوي هندسه در طبيعت شمال (مازندران )
309
جستاري بر انواع روشهاي شيرين سازي آب و نحوه عملكرد هر كدام از آنها
310
جستاري بر باهم‏آيي واژگاني در زبان فارسي بر پاية نظريه قالب‏هاي معنايي
311
جستاري بر مفهوم و نشانه ي عدد 13 در فرهنگ عاميانه ي ملتها (سيزده شناسي)
312
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
313
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
314
جستاري بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درخانواده وجامعه
315
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
316
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
317
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
318
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
319
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با آن
320
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با ان ،7 تصوير متحرك تبليغاتي جهت تبريك سال نو
321
جستاري در ادبيات عاميانه سيستان
322
جُستاري در الگوهاي بهبوديافته تورم و بازگرمايش در كيهان نخستين و مقايسه با داده‌هاي رصدي جديد
323
جستاري در پيشينه تصنيف و ترانه در ايران
324
جستاري در تكنيك هاي نقاشي روي پارچه
325
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
326
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
327
جستاري در زمينه موسيقي عاميانه ايران و سنتهاي قومي و عشيره اي آنها
328
جستاري در زير ساخت رابطه ي متقابل شعر و نقّاشي درآثار شاعر - نقّاشان معاصر ايران (باتأكيد بر اشعاري از سهراب سپهري و فروغ فرخزاد)
329
جستاري در سيماي مدينه النبي در واپسين سالهاي عمر پيامبر (ص ) با تكيه بر واكاوي در دگرگوني امت پيامبر(ص ) , an investigation of the prophet of madina in the concluding year of the of prophet)peace be upon him(with an emphasis on the change in the ummah of the prophet
330
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
331
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
332
جستاري در فتومونتاژ
333
جستاري در فضاي سبز شهر تهران
334
جستاري در قوانين فقهي شبيه سازي انسان در اديان مسيحيت و اسلام
335
جستاري در موتيف هاي انساني در حجاريهاي طاق بستان
336
جستاري در نقشينه هاي مفرغي لرستان و تلفيق آن با خط كوفي : در كاربرد پارچه هاي آباژوري
337
جستاري در ويژگي هاي محلات پايدار با رويكرد اجتماعي جهت ارائه راهبردهايي در طرحهاي آماده سازي مطالعه موردي محله ب7پولادشهر
338
جستاري درارزشهاي تصوير شعر رفسنجان
339
جستجو براي ابعاد اضافه در كانال دو الكتروني در برخورد دهنده بزرگ هادرون ها ( LHC) , و مطالعه برهم كنش هاي ناهنجار كوارك تاپ
340
جستجو براي توليد كوراك - پادكوراك سر و هيگز در پراكندگي ناكشسان ژرف الكترون - پروتون در ...
341
جستجو براي يافتن GCODهاي سريع
342
جستجو در جدول مسيريابي IP با استفاده از سخت افزار قابل باز پيكربندي
343
جستجو در وب پنهان معرفي ودسته بندي رهيافت هاي جستجو در صفحات ديناميك وب
344
جستجو راه حل تحليلي براي معادلات اينتگرو ديفرانسل حاصل از تئوري پريدايناميك
345
جستجو كردن و يافتن در نقاشي
346
جستجو و پايش سامانه هاي جوي در نقشه هاي هواشناسي با روش پردازش تصوير(Image Processing) در تكنولوژي Matlab
347
جستجو و جمع آوري الگوها ( پايه ها و مضراب هاي خاص ) در قطعات ضربي استاد فرامرز پايور
348
جستجو و طبقه‌بندي اوزان عروضي و ايقاعي آشكار و پنهان در موسيقي كلاسيك ايران
349
جستجوئي در ارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
350
جستجوئي درارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
351
جستجوكردن و يافتن در نقاشي
352
جستجوي آماري طرح بهينه سبد ردياب شاخص
353
جستجوي ابررسانايي در NbB2
354
جستجوي اپيستازي در مكان يابي ژني بر پايه جمعيت براي بيماري هاي پيچيده با استفاده از تئوري اطلاعات
355
جستجوي افكار غالي گري در گروه شيخيه ﴿قرائت فرابشري در مورد اهل بيت عليهم السلام﴾
356
جستجوي الفباي شهرسازي كهن به منظور كاربست درشهرسازي جديد
357
جستجوي بعد چهارم در مجسمه هاي الكساندر كالدر
358
جستجوي بعد چهارم درمجسمه هاي الكساندركالدر.
359
جستجوي توليد الكترو ضعيف ذرات ابر تقارني در رويدادهاي شامل الكترون - ميون با استفاده از داده هاي آشكارساز CMS در LHC و به روز رساني فيلترهاي نوفه در انرژي سنج هادروني
360
جستجوي حالت بحراني در راكتورهاي سريع فلزي با روش مونت كارلو
361
جستجوي ديد
362
جستجوي ديدگاههاي سينماي مستند در فيلمبرداري فيلمهاي داستاني
363
جستجوي رابطه معماري و زندگي در خانه هاي قاجاري ساري
364
جستجوي روش مناسبترآموزش ايستايي در دانشكده معماري يزد
365
جستجوي ساختارهاي پايدار نانو خوشه هاي﴿n(WO3براي ‎ 1≤n≤12 وسيله ي نظريه ي تابعي و الگوريتم ژنتيك
366
جستجوي ساختارهاي پايدار نانوخوشه هاي سيليكون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
367
جستجوي ساختارهاي پايدار و شبه‌پايدار نانوخوشه‌هاي MoS2)n) و بررسي ابتدا به ساكن خواص الكتروني، اپتيكي و ارتعاشي آن‌ها
368
جستجوي ساختارهاي شبه‌پايدار بلور اكسيد روي با استفاده از الگوريتم تكاملي و محاسبات نظريه تابعي چگالي
369
جستجوي ضوابط و قواعدي براي طراحي مجموعه مسكوني كارگران - طرح نمونه
370
جستجوي عناصر عاميانه در داستانهاي شمس لنگرودي و بيژن نجدي ﴿بر محور سه اثر﴾
371
جستجوي قالبي نو در سينماي هنري
372
جستجوي قهرمان بايروني در شعر افسانه نيما يوشيج
373
جستجوي قواعدي براي ساماندهي محورهاي تجاري مراكز شهري در انطباق با حركت پياده - با تاكيد بر ابعاد فضايي و عملكردي
374
جستجوي كليدواژه در پايگاه داده هاي گرافي با تاكيد بر وزن كليدواژه ها
375
جستجوي كيفيت ها و الگوهاي فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي- محله افغان آباد شهرستان گنبدكاووس
376
جستجوي معنايي اجراي سمبليك اتوماتاي محدود شده با الگوريتم كوين مك كلاسكي
377
جستجوي مفهوم توده - فضا در معماري گؤي مسجد تبريز
378
جستجوي ممنوع و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
379
جستجوي موازي مقياس‌پذير كليدواژه در داده‌هاي RDF بر پايۀ رايانش ابري
380
جستجوي نانوخوشه هاي پايدار ( MoO3 )براي ...با استفاده از نظريه هاي نيمه تجربي و الگوريتم ژنتيك
381
جستجوي نشانه ها از سبك وسترن در سينماي ايران
382
جستجوي هوشمند وب با استفاده از خوشه بندي
383
جستجوي هويت و تحليل شخصيت سيدمحمدحسين بهجت تبريزي (شهريار)
384
جستجويي براي شناخت فضاي معاصر
385
جستجويي در معماري زيارت طرح توسعه آستانه مباركه زينبيه مزار كاهين بيرجند
386
جسجوي قالبي نو در سينماي هنري
387
جشن بهمن
388
جشن نوروز و آيين هاي نوروزي در ايران
389
جشن هاي ايراني و اسلامي در عصر غزنويان
390
جشن هاي زرتشتيان
391
جشنها و سوگواريهاي ايل چهار لنگ بختياري
392
جشنهاي ايران باستان
393
جشنواره 50 پوستر
394
جشنواره پنجاه پوستر
395
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
396
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
397
جعبه آشپزخانه تريلر
398
جعبه ابزار منطق فازي درMATLAB
399
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
400
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
401
جعبه دنده حمل كننده
402
جعبه دنده هاي اتوماتيك
403
جعبه قرص با قابليت اتصال به تلفن همراه
404
جعبه هاي جانشيني با خطي و يكنواختي تفاضل قابل كنترل
405
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
406
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
407
جعل ته نقش در يك روش ته نقش نگاري نيمه شكننده ي غير وابسته به متن در تصاوير و دفاع در برابر جعل
408
جعل در اسناد الكترونيك
409
جعل هويت در اينترنت
410
جغرافيا انساني )Human Geography(
411
جغرافيا انساني Human Geography
412
جغرافيا بندر گناوه
413
جغرافيا و ادبيات بازفت و تاريخچه ايل بزرگ بختياري
414
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با تكيه بر بخشهاي اقتصادي (نمونه مورد مطالعه دهستان شيرين سو،شهرستان مانه و سملقان )
415
جغرافياي (طبيعي، انساني، اقتصادي) نهاوند
416
جغرافياي آران- كاشان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
417
جغرافياي آمل با تاكيد بر اقتصاد برنج
418
جغرافياي ابر كوه
419
جغرافياي ابهر (ابر) (طبيعي- انساني- اقتصادي)
420
جغرافياي اراك
421
جغرافياي اروند رود (شط العرب): سياسي- اقتصادي
422
جغرافياي اسفرجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
423
جغرافياي افغانستان
424
جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي Economic Geography of the Ussr
425
جغرافياي اقتصادي چين
426
جغرافياي انساني ، اقتصادي شهرضا
427
جغرافياي انساني Human Geography
428
جغرافياي انساني Human Geography
429
جغرافياي انساني Human Geography
430
جغرافياي انساني- اقتصادي مباركه
431
جغرافياي انساني ترجمه قسمتي از كتاب Human Geography
432
جغرافياي انساني روستاي گريوان
433
جغرافياي انساني و اقتصادي آفريقاAFRIKA
434
جغرافياي باغبادران
435
جغرافياي بخش جاجرم
436
جغرافياي بروجرد
437
جغرافياي بهشهر و جاذبه هاي توريستي آن
438
جغرافياي پاكستان A Geography of Pakistan (جلد دوم)
439
جغرافياي پزشكي شهر اصفهان
440
جغرافياي تاريخي ابركوه
441
جغرافياي تاريخي ايذه (آنزان )
442
جغرافياي تاريخي چهارمحال و بختياري (از دوره صفويه تا پايان پهلوي)
443
جغرافياي تاريخي شهر زواره
444
جغرافياي تاريخي شهرستان اسلام آباد غرب
445
جغرافياي تاريخي شهرستان جوانرود
446
جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير
447
جغرافياي تاريخي كردستان با تاكيد بر حكومت محلي اردلان ( صفويه تا قاجار)
448
جغرافياي تربت حيدريه
449
جغرافياي تيران و كرون
450
جغرافياي جزيره خارك: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
451
جغرافياي جلال آباد (طبيعي- انساني- اقتصادي)
452
جغرافياي جمعيت شهرستان لار
453
جغرافياي جمعيت شهرستان يزد
454
جغرافياي جونقان (طبيعي- انساني- اقتصادي)
455
جغرافياي چناران و اثرات اقتصادي و اجتماعي كارخانه قند
456
جغرافياي چين
457
جغرافياي حبيب آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
458
جغرافياي خاك
459
جغرافياي خور با تكيه بر شترداري و خرما
460
جغرافياي خوزستان و نگرشي بر شهرهاي جنوبي و غربي آن
461
جغرافياي درچه پياز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
462
جغرافياي درياچه پريشان (فامور)
463
جغرافياي دستگرد برخوار
464
جغرافياي دشت مهيار
465
جغرافياي دهاقان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
466
جغرافياي دهستان چرمهين اصفهان ( طبيعي ـ انساني ـ اقتصادي )
467
جغرافياي دهستان رادكان
468
جغرافياي دهستان طبس با تاكيد بر روستاي درفك
469
جغرافياي دهستان كوشك از شهرستان بافق
470
جغرافياي دهستان محروم مانه
471
جغرافياي دهق عربستان
472
جغرافياي رامسر و جاذبه هاي توريستي آن
473
جغرافياي رفسنجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
474
جغرافياي روستائي جندق: طبيعي- انساني- اقتصادي
475
جغرافياي روستاي بيرك
476
جغرافياي روستاي رسالت
477
جغرافياي روستاي رسالت
478
جغرافياي روستاي كرسكان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
479
جغرافياي روستاي كنگاز: طبيعي- انساني- اقتصادي
480
جغرافياي زرين شهر ريز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
481
جغرافياي سفيد دشت (طبيعي- انساني- اقتصادي)
482
جغرافياي سميرم : (طبيعي- انساني- اقتصادي)
483
جغرافياي سوسنگرد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
484
جغرافياي سيرجان ( طبيعي ـ انسانيـ اقتصادي )
485
جغرافياي شازند (طبيعي- انساني- اقتصادي)
486
جغرافياي شهر اردبيل
487
جغرافياي شهر اردستان(طبيعي - انساني- اقتصادي )
488
جغرافياي شهر بردسكن (طبيعي، انساني، اقتصادي)
489
جغرافياي شهر خوانسار با تاكيد بر مسائل طبيعي
490
جغرافياي شهر دولت آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
491
جغرافياي شهر زارچ با تاكيد بر نظام زمين داري وآبياري﴿قبل و بعد از اصلاحات ارضي﴾
492
جغرافياي شهر زواره (طبيعي- انساني- اقتصادي)
493
جغرافياي شهر شاهديه
494
جغرافياي شهر شوقان
495
جغرافياي شهر صحنه
496
جغرافياي شهر علويجه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
497
جغرافياي شهر فلاورجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
498
جغرافياي شهر گرگان
499
جغرافياي شهر گز برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
500
جغرافياي شهر مسجد سليمان
501
جغرافياي شهر مشهد
502
جغرافياي شهر نائين
503
جغرافياي شهر ياسوج مركز فرمانداري كل كهكيلويه و بويراحمد
504
جغرافياي شهراليگودرز (طبيعي، انساني، اقتصادي)
505
جغرافياي شهرستان آباده (طبيعي- انساني- اقتصادي)
506
جغرافياي شهرستان آمل: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
507
جغرافياي شهرستان بم
508
جغرافياي شهرستان بندرعباس (طبيعي- انساني- اقتصادي)
509
جغرافياي شهرستان تفت
510
جغرافياي شهرستان سمنان: طبيعي- انساني- اقتصادي
511
جغرافياي شهرستان سنندج: طبيعي- انساني- اقتصادي
512
جغرافياي شهرستان شاهرود: طبيعي- اقتصادي- انساني
513
جغرافياي شهرستان شهسوار: طبيعي- انساني- اقتصادي
514
جغرافياي شهرستان شوشتر
515
جغرافياي شهرستان فردوس﴿با تأكيد بر مسائل روستايي﴾
516
جغرافياي شهرستان قم با تاكيد بر جغرافياي جمعيت
517
جغرافياي شهرستان كازرون (طبيعي- انساني- اقتصادي)
518
جغرافياي شهرستان كرمانشاه
519
جغرافياي شهرستان گردكوي
520
جغرافياي شهرستان لاهيجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
521
جغرافياي شهرستان ميبد
522
جغرافياي شهري اليگودرز
523
جغرافياي شهري جهرم
524
جغرافياي شهري خرم آباد
525
جغرافياي شهري خوانسار
526
جغرافياي شهري زنجان
527
جغرافياي شهري فسا
528
جغرافياي شهري نجف آباد
529
جغرافياي طبيعي
530
جغرافياي طبيعي
531
جغرافياي طبيعي ، انساني و اقتصادي مشهد
532
جغرافياي طبيعي Phisical Geography اثر Strahler, N
533
جغرافياي طبيعي- انساني- اقتصادي جلگه مرودشت
534
جغرافياي طبيعي دره نجف آباد
535
جغرافياي طبيعي دشت يزد اردكان
536
جغرافياي طبيعي ژاپن و بررسي نواحي شمال آن از نظر جغرافياي منظقه اي از كتاب: Japan a Geography
537
جغرافياي طبيعي شهرستان بجنورد
538
جغرافياي طبيعي شهركرد و تائير آن در وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه
539
جغرافياي طبيعي كرمان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي
540
جغرافياي طبيعي و انساني روستاي مهدي آباد از توابع شهرستان بابل
541
جغرافياي طبيعي، انسان و اقتصادي شهرستان ملاير
542
جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي شهريار
543
جغرافياي طهرانچي (طبيعي- انساني- اقتصادي)
544
جغرافياي عمومي )Geography(
545
جغرافياي عمومي داراب
546
جغرافياي عمومي دليجان
547
جغرافياي عمومي رامهرمز
548
جغرافياي عمومي راور (طبيعي، انساني، اقتصادي)
549
جغرافياي عمومي شهرستان خوي
550
جغرافياي عمومي شهرستان داراب
551
جغرافياي عمومي شهرستان كاشمر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
552
جغرافياي عمومي شهرستان ني ريز
553
جغرافياي عمومي قم
554
جغرافياي عمومي كاشان
555
جغرافياي عمومي كهكيلويه (دهدشت)
556
جغرافياي عمومي لار
557
جغرافياي عمومي نيشابور
558
جغرافياي غنا ترجمه كتاب: A Geography of Ghana
559
جغرافياي قزوين
560
جغرافياي قلعه قاسم (طبيعي- انساني- اقتصادي)
561
جغرافياي قهفرخ (طبيعي- اقتصادي- انساني)
562
جغرافياي قهنويه
563
جغرافياي كامل روستاي سگزي
564
جغرافياي كشاورزي
565
جغرافياي كشاورزي جيرفت
566
جغرافياي كشاورزي روسيه
567
جغرافياي كشاورزي فيروزآباد
568
جغرافياي كشاورزي و تاريخي دشت مغان
569
جغرافياي كشورهاي غربي آفريقا سنگال، زامبيا، موريتانيا، مالي، آپرولتا، نيجر، گينه پرتغال، گينه، سيرالئون، ليبريا از صفحه 177 تا 343 )West Africa(
570
جغرافياي كليشاد (طبيعي، انساني، اقتصادي)
571
جغرافياي كوهانستان (طبيعي- انساني- اقتصاد)
572
جغرافياي كوهپايه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
573
جغرافياي گرگان و دشت (جغرافياي زيستي)
574
جغرافياي گياهان جنگلي و دارويي ايران
575
جغرافياي لاريجان
576
جغرافياي منطقه اي ايتاليا ترجمه از كتاب A Geography of Italy
577
جغرافياي منطقه وردشت سميرم (ييلاق طايفه دوره شوري ازابل قشقائي)
578
جغرافياي ميمه (طبيعي- اقتصادي- انساني)
579
جغرافياي ميناب
580
جغرافياي نوشهر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
581
جغرافياي همايونشهر (طبيعي- اقتصادي- انساني)
582
جغرافياي يزد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
583
جغرافياي، شهري قهدريجان
584
جغرافيايي پاكستان A Geography of Pakistan
585
جغرافيايي در شبكه GSM و بررسي روش TOA در اين شبكه
586
جفت سازي روش هموتوپي و تكرار تغييراتي در مسايل ديفرانسيل سهموي غيرخطي
587
جفت شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و ميدان مغناطيسي محوري
588
جفت شدگي غلط تيمين-سيتوزين در حضور جفت بازهاي صحيح DNA : يك مطالعه نظريه تابعي چگالي
589
جفت شدگي هاي ناپايدار امواج در ليزر الكترون آزاد با كانوني سازي هاي ميدان مغناطيسي و كانال يوني
590
جفت قاب ها
591
جفت قاب هاي گابور دوگان و آناليز چند ريزه ي قاب در L2(Rd
592
جفت كاري و صنايع دستي
593
جفت گروههاي پوچتوان
594
جفت هاي متامار در بينايي انسان و ماشين
595
جفت يابي مبتني بر هستان شناسي در بازارچه دانش
596
جفت‌شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با هدايت كانال يوني در حضور خود-ميدان‌ها
597
جقله كمدين سيرك
598
جك پمپ
599
جكهاي هيدروليكي وطراحي جك پيچي
600
جلب شخص ثالث در دعواي كيفري
601
جلد1:معرفي هنرمندان شاخص قلمزني اصفهان (درحال حاضر)،جلد2:معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)خاتم -گره چيني -سازسازي -منبت -معرق
602
جلو هاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
603
جلوراني آگاه از اجتماع در شبكه هاي تحمل پذير تاخير
604
جلوگيري از انتقال رنگزا در شستشوي خانگي كالاي پنبه اي
605
جلوگيري از ايجاد KNOC در موتورهاي احتراق داخلي (بنزيني و وضعيت CNG)
606
جلوگيري از برخورد در سيستم حمل و نقل ريليبا تكيه بر سيستم هاي چند عامله
607
جلوگيري از بيان ژن هاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
608
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
609
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفازها توسط عصاره سرشاخه هاي گلدار پونه ساي گربه اي
610
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شيرين بيان
611
جلوگيري از بيان ژنهاي ...وتوليد...در كندروسيت هاي مفصلي ومونوسيت /ماكروفاژها توسط عصاره سر شاخه هاي گلدار پونه كوهي
612
جلوگيري از بيان ژنهاي... و توليد... در سلولهاي كارتيلاج مشتق شده از رده هاي سلولهاي بنيادي مزونشيمال و رده سلولهاي لوسمي منوسيتيك
613
جلوگيري از بيان ژنهاي...در توليد پروستاگلاندين ونيتريك اكسيد در كندرسيت هاي مفصلي وماكروفاژها /مونسيت ها توسط عصاره مغز شاخع گياه شكر تيغال
614
جلوگيري از پديده انسداد ميعاني مخازن گاز ميعاني كربناتي به كمك فعال كننده هاي سطح فلوئوري
615
جلوگيري از تشكيل گرداب بر روي آبگيرهاي افقي
616
جلوگيري از تصادف در ارتباطات خودرو به عابر مبتني بر تلفن هوشمند در محيط ابر پردازشي همراه
617
جلوگيري از چپ شدن خودروي سواري شاسي بلند از طريق كاهش شتاب جانبي با اعمال لغزش‌هاي طولي مخالف در چرخ‌هاي جلو و عقب
618
جلوگيري از چسبندگي روي ناشي از حضر فلوئور به كاتدهاي آلومينيومي در الكتروليزري
619
جلوگيري از حملات تزريق كد با استفاده از مكانيزم هاي محافظتي مبتني بر كامپايلر
620
جلوگيري از حملات منع سرويس در شبكه‌هاي SDN
621
جلوگيري از خروج رنگ از كالاي نساجي در حين شستشوي خانگي با استفاده از سطح فعال كاتيوني انتخابي
622
جلوگيري از خوردگي داخل لوله هاي فلزي مصرفي در صنعت كشتيراني با استفاده از نانو پوشش هاي مقاوم به تركيبات حلول در آب هاي شور
623
جلوگيري از عملكرد اشتباه زون سه رله ديستانس در شرايط اضافه بار با استفاده از تبديل موجك
624
جلوگيري از قطع تورك گيربكس هاي دستي به هنگام تعويض دنده با استفاده از فلايويل دوم
625
جلوگيري از مهاجرت نرم كننده در چرم مصنوعي پي وي سي توسط نانوذرات معدني
626
جلوگيري از واژگوني خودروهاي شاسي بلند در شتاب‌هاي جانبي زياد با بكارگيري سامانه‌ي ژيروسكوپي فعال
627
جلوگيري از وقوع ازدحام با استفاده از يك كنترلر اتوماتاي يادگير فازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاربردهاي مراقبت پزشكي
628
جلوگيري و حداقل نمودن تركهاي زودرس در روسازي آسفالتي
629
جلوه ‌هاي فرهنگ عاميانه در آثار داستان‌ نويسان اقليم بوشهر ﴿صادق چوبك، منيرو رواني‌پور و رسول پرويزي)
630
جلوه آرايه هاي "مذهب كلامي و حسن تعليل " در ديوان سه شاعر سبك خراساني : فرخي سيستاني ، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادياني
631
جلوه درخشان چوب
632
جلوه عكس هاي دوره هاي ناصري و مظفري در نشريات شرف و شرافت
633
جلوه مولفه هاي فراملي و فروملي در كتابهاي فارسي آموزش و پرورش ايران
634
جلوه هاي آزادگي و ادب اعتراض در ديوان حافظ
635
جلوه هاي اخلاق در معماري خانه هاي اعيان نشين بيرجند در عصر قاجار
636
جلوه هاي اخلاق رضوي در آيينه ي مسند الامام الرضا(ع ) , Effects of razavi moral in perspectives of masnado reza
637
جلوه هاي ادب انبياء در ادعيه ي قرآن كريم
638
جلوه هاي ادب پايداري درشعراحمد فواد نجم
639
جلوه هاي ادب غنايي در ديوان محمدتقي بهار
640
جلوه هاي ادبيات پايداري در سروده هاي چند شاعر مازندراني (سلمان هراتي،مصطفي علي پور،شعبان كرم دخت ،هادي سعيدي كياسري و جليل قيصري )
641
جلوه هاي ارادت به ساحت مقدس رضوي در هنر مسلمانان , themanifestation of devotion to razavotion to razaviholy dignity
642
جلوه هاي اساطير ايراني در اشعار عصر سلجوقي با تأكيد بر ديوان انوري و امير معزي
643
جلوه هاي امنيت قضايي بزه ديدگان در حقوق كيفري ايران
644
جلوه هاي ايثار و شهادت در عناصر داستاني داستانهاي برجسته دفاع مقدس
645
جلوه هاي ايدئولوژي و سياست در عكس: عكس هاي نهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري
646
جلوه هاي بديع و بيان در ديوان پروين اعتصامي
647
جلوه هاي بصري ( VFX ) در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني دو دهه اخير ايران (1395– 1374 خورشيدي )
648
جلوه هاي بصري در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني در دو دهه اخير ايران 1374 تا 1395 خورشيدي
649
جلوه هاي بلاغيِ آموزه هاي تعليمي در داستان هاي عاميانه
650
جلوه هاي بلاغي دعا در قرآن
651
جلوه هاي بندگي در شعر بيدل دهلوي
652
جلوه هاي بيان و بديع در ديوان وحشي بافقي
653
جلوه هاي بياني و مفاهيم نمادين مرغان در شعر خاقاني
654
جلوه هاي پايداري در اشعار عارف قزويني و احمد فؤاد نجم
655
جلوه هاي پايداري در سرودهاي انقلاب اسلامي
656
جلوه هاي پايداري در شعر يوسفعلي ميرشكاك
657
جلوه هاي پايداري ومقاومت درآثار احلام مستغانمي
658
جلوه هاي تصوف اسلامي در شعر عبد الوهاب البياتي
659
جلوه هاي تصويري در عكاسي
660
جلوه هاي تصويري در عكاسي
661
جلوه هاي تصويري شادي و اندوه در غزليات سيمين بهبهاني و محمدعلي بهمني
662
جلوه هاي تعهد و التزام ديني و اخلاقي در شعر سيد رضي
663
جلوه هاي تمثيل در آثار سعدي
664
جلوه هاي حافظ پژوهي دكتر عبدالحسين زرين كوب
665
جلوه هاي دراماتيك در قرآن
666
جلوه هاي دين ودينداري درشعر معاصر
667
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي
668
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي از سال 0231 تا. 0431
669
جلوه هاي رنگ ورنگواره درشعر دفاع مقدس
670
جلوه هاي زندگي اجتماعي در سفر نامه ناصر خسرو
671
جلوه هاي زيبايي در مجموعه بسطام ﴿كتيبه نگارگري، كاشيكاري و گچبري﴾
672
جلوه هاي شادي در شيرين و خسرو و مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي
673
جلوه هاي صوري و معنوي معشوق در غزليات خاقاني
674
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر ششم مثنوي معنوي , based on nature of book 6 of mothnavi e molavi
675
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتراول مثنوي , based on nature of book 1 of mathnavie molavi
676
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر پنجم مثنوي معنوي , based on nature of book 5 mathnvi e molavi
677
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني )در دفتر دوم مثنوي , based on nature of book 2 of mathnavi e molavi
678
جلوه هاي طبيعت در اشعار فرخي سيستاني
679
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي :امين پور ،حسيني و قزوه )
680
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي امين پور، حسيني و قزوه )
681
جلوه هاي عدالت ترميمي در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي، رواندا و ديوان كيفري بين المللي
682
جلوه هاي عرفان و تصوف در ديوان سيف فرغاني
683
جلوه هاي فرانو گرايي در سروده هاي چند شاعر معاصر (علي باباچاهي،مهرداد فلاح،سياوش سبزي،كورش كرم پور)
684
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
685
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
686
جلوه هاي قرآني در آرايه هاي بديعي امهات متون سبك آذربايجاني (خاقاني ،نظامي ،قطران تبريزي)
687
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك خراساني
688
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك عراقي
689
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك هندي
690
جلوه هاي قرآني در حديقه ي سنايي
691
جلوه هاي كلام علي عليه السلام در سخن سعدي
692
جلوه هاي گرافيك در تلويزيون
693
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
694
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
695
جلوه هاي گوناگون نور و رنگ در طبيعت
696
جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110)
697
جلوه هاي مقاوت و پايداري در سه داستان شاهنامه (كاوة آهنگر، هفت خان رستم، رستم و اسفنديار)
698
جلوه هاي ناويژه
699
جلوه هاي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
700
جلوه هاي نمايشي عاشورا
701
جلوه هاي نمايشي عاشورا
702
جلوه هاي نوآوري و مدرنيسم در اشعار منوچهر آتشي
703
جلوه هاي هنري طبيعت در ديوان خواجوي كرماني
704
جلوه هاي هنري فرهنگ اسلامي در ادوات عزاداري
705
جلوه هاي ويژه در انيميشن
706
جلوه هاي ويژه در انيميشن
707
جلوه هايي از زندگي پيامبران در قصايد سنايي غزنوي
708
جلوه هايي از نماز جمعه تهران
709
جلوه هايي از هنر گچبري عمارت حوضخانه باغ نگارستان در ساخت زيور آلات معاصر
710
جلوه ي سيماي محمدي در انديشه علوي ﴿ علي بن ابي طالب " ع" ﴾
711
جلوه ي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
712
جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان «حارس المدينة الضائعة» و«كولي كنار آتش» (با تاكيد بر شخصيت، فضا و لحن)
713
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
714
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
715
جلوه¬هاي عرفان در داستان كيخسرو
716
جلوهاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
717
جمال ادبي در شعر حافظ با تاكيد بر دانش معاني
718
جماليات الوصف في شعر ابن المعتز
719
جماليّة الانزياح البيانيّ في القرآن الكريم
720
جمع آوري ، شناسائي و معرفي فلورسه ناحيه حفاظت شده در استان همدان ....
721
جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان ( استان مركزي )
722
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
723
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
724
جمع آوري اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از همبستگي داده با هدف افزايش طول عمروتامين دقت
725
جمع آوري اطلاعات مربوط به حملات سايبري سيستم هاي كنترل صنعتي (ICS) با استفاده از روش هاي مبتني بر گمراهي حمله
726
جمع آوري اطلاعات نيروگاه هاي كشور
727
جمع آوري اطلاعات، مشخصات فني و ارزشيابي انواع تجهيزات و سيستم هاي مورد استفاده در تاسيسات مكانيكي ساختمان
728
جمع آوري تئوري هاي موسيقي راجع به آواز ابوعطا و آواز بيات اصفهان
729
جمع آوري داده از شبكه هاي اجتماعي برخط
730
جمع آوري داده در شبكه ‌حسگر بيسيم براي پديده متحرك با محدوديت اعوجاج با استفاده از همبستگي‌ مكاني- زماني
731
جمع آوري داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم به منظور حداكثر كردن طول عمر شبكه
732
جمع آوري دي اكسيد كربن از صنايع شيميايي
733
جمع آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس و جوهاي هدفگراي كاربران در يك بازار تجاري الكترونيك
734
جمع آوري و ارسال آلامها و كنترل واحد مشتركين REMOT از داخل مركز سوئيچ اصلي EWSD
735
جمع آوري و بررسي اطلاعات در مورد روشهاي ساخت الكترود جوش نقطه اي
736
جمع آوري و بررسي كارهاي تبليغاتي در زمينه موسيقي در ايران
737
جمع آوري و بررسي نقوش فرش بختياري
738
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
739
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
740
جمع آوري و تحليل خاطرات اسراي هشت سال دفاع مقدس شهرستان قاين
741
جمع آوري و تحليل ضرب المثلهاي گيلكي آستانه اشرفيه
742
جمع آوري و تحليل فرآيند ساخت قطعات صنعتي مختلف و طراحي نرم افزار CAPP
743
جمع آوري و شناسايي فلور منطقه بايندرروريحان در شهرستان زنجان
744
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي مائده
745
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 تا 125 سوره مباركه ي آل-عمران
746
جمع پذيري و سيگما جمع پذيري شبه اندازه ها
747
جمع شدگي ملاتهاي تعميري
748
جمع كردن سيگنال ذيجيتالي با صداي مكالمه هنگام تماس در گوشي هاي هوشمند
749
جمع و ضمير در لهجه محلي دزفولي و ضرب المثلها و شعر و موسيقي دزفولي
750
جمع‌ آوري داده در شبكه‌ هاي حسگر بي‌ سيم به كمك چاهك‌ هاي متحرك
751
جمعآوري و بررسي مباحث مطرح در طراحي ريلهاي راه آهن
752
جمعآوري و شناسائي بالتوريهاي پارك ملي گلستان
753
جمعآوري و شناسايي برخي از گياهان بومي منطقه اصفهان و چهارمحال بختياري و كاربرد آنها در فضاي سبز
754
جمعآوري و شناسايي فلور منطقه بايندر و ريحان در شهرستان زنجان
755
جمعآوري و شناسايي مارهاي غرب استان گلستان
756
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور تيره گندميان شهرستان سبزوار
757
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور گياهان تك لپه در شهرستان اسفراين
758
جمعآوري، شناسايي ، تعيين پراكنش مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم و مطالعه بيولوژي و كارآئي گونه غالب آنها در منطقه اصفهان
759
جمعهاي مكسر عربي از فرهنگ دكتر معين
760
جمعيت و بلاياي طبيعي در دوره قاجار
761
جمعيت و تنظيم با تاكيد بر نقش سن و ميزان تحصيلات بر ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري
762
جمعيت و توسعه ( با تاكيدي بر شهرستان گرگان )
763
جمل ، صفين ، نهروان در نهج البلاغه
764
جملات مرزي در نظريه هاي اصلاح شده گرانش
765
جمله نويسي با لغات جديد يا خواندن لغات جديد همراه با مثال و تمرين در بخاطر سپاري لغات در دانش آموزان دوره دبيرستان
766
جن در تفاسير قرآن مجيد و داستان هاي منثور ادب فارسي
767
جناس در غزليات مولانا
768
جنايات عمليات برق آساي نيروهاي ائتلاف عربي ونقص حقوق بشردوستانه دريمن
769
جنايت در سال نو
770
جنبش مشروطه و تاثير تحولات سياسي - اجتماعي آن بر عكاسي ايران
771
جنبش ها و مكاتب سينمايي قرن بيست و يكم ( 2000 - 2015 )
772
جنبش هاي اجتماعي فرانو و جامعه سرمايه داري جهاني
773
جنبش هاي سياسي ومذهبي بحرين درقرن اخير
774
جنبش هاي قديم ؟جنبش هاي جديد؟
775
جنبشهاي سياسي جديد و چالشهاي پيش روي همگرايي اتحاديه اروپا
776
جنبه اخلاقي امر به معروف و نهي از منكر در آموزه هاي اسلامي
777
جنبه حقوقي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
778
جنبه هاي اخلاقي و تعليمي در مرزبان نامه
779
جنبه هاي ادبي در آثار دكتر علي شريعتي
780
جنبه هاي ادبي شاهنامه فردوسي (عاطفه ، تخيل ، موسيقي واسلوب بيان )
781
جنبه هاي اكوفيزيولوژيك تحمل به قليائيت در گلرنگ
782
جنبه هاي بديهه سازي در سياه بازي
783
جنبه هاي پايداري در اشعار شفيعي كدكني و شيركوه بيكس شاعر كردستان عراق
784
جنبه هاي پديده شناسي نظريه ميدان در فضاي ناجابجايي
785
جنبه هاي تاريخي تاريخ بيهقي
786
جنبه هاي تصويرسازانه در فرش كاشان
787
جنبه هاي تصويري تبليغات روزنامه اي در ايران
788
جنبه هاي جمعيتي – اجتماعي ناباروري : مطالعه اي كيفي در بين زنان و مردان نابارور در شهر يزد
789
جنبه هاي جمعيتي و اجتماعي بيكاري : مطالعه اي كيفي در بين جوانان شهر كرمانشاه
790
جنبه هاي حقوقي تامين مالي قراردادهاي خريد هواپيما
791
جنبه هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي در زمينه انتقال تكنولوژي در ايران
792
جنبه هاي حقوقي نظارت بين المللي بر انتخابات ملي
793
جنبه هاي روان شناختي و تربيتي هفت پيكر نظامي
794
جنبه هاي رواني و درماني موسيقي نواحي ايران
795
جنبه هاي ژنتيكي تاثير BCS در دوره انتقال برنرخ گيرايي درگله‌هاي گاوهاي شيري استان اصفهان
796
جنبه هاي ژنتيكي سرعت دوشش در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
797
جنبه هاي كوانتومي سياه چالها و مسئله ثابت كيهانشناسي
798
جنبه هاي نئورمانتيك در هنرهاي تجسمي معاصر اروپا
799
جنبه هاي نظري اپتيك تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
800
جنبه هاي نمايش در اساطير ايران (براساس پشت ها)
801
جنبه هاي نمايشي خطابه به مثابه مونولوگ در متون كهن فارسي
802
جنبه هاي نمايشي در آثار شكسپير
803
جنبه هاي نمايشي در شاهنامه
804
جنبه هاي نمايشي دفتر اول مثنوي مولوي
805
جنبه هاي نمايشي شعر شاعران عصر مشروطه
806
جنبه هاي نمايشي مويه و شيون در ايران (با توجه خاص به لرستان )
807
جنبه هاي هنري صداي فيلم و تدوين خلاقه آن
808
جنبه هايي از تحولات فرهنگهاي موسيقايي خاور ميانه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 : بررسي موردي ايران ، تركيه ، مصر
809
جنبه هايي از سيماي جمعيتي شهرستان مهريز
810
جنبه هايي از منطق تلفيقي اثباتها و اثبات پذيري
811
جنبه هايي از نظريه هاي اسپين - بالاتر و معادلات وازيليف
812
جنبه هايي چند از مسائل جمعيتي روستاي كابلي
813
جنبه‌ هاي وابستگي در خانواده توزيع‌ هاي دومتغيره كامبانيس
814
جنبه‌هاي روايي در شعر نيما
815
جنبه‌هاي مديريتي و ژنتيكي زمان اولين تلقيح پس از زايش بر عملكرد توليدمثلي گله‌هاي هلشتاين در استان اصفهان
816
جنسيت شهود در جرائم مستوجب حدود وقصاص
817
جنسيت و زيبايي شناسي: ترجمه كامل كتاب همراه با مقدمه مترجم
818
جنگ اطلاعات
819
جنگ الكترونيك
820
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم LMSبراي حذف اختلال
821
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم RLSبراي حذف اختلال
822
جنگ در بخش پهلواني شاهنامه
823
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
824
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
825
جنگ رواني در شاهنامه‌
826
جنگ سايبري در حقوق بين الملل
827
جنگ سرد جديد: چشم انداز رقابت قدرت ها در بازي بزرگ جديد حول محور خزر- خليج فارس
828
جنگ نرم و آثار مخرب آن در نظام تعليم و تربيت رسمي ايران
829
جنگ نرم و راهكارهاي مبارزه با آن ازديدگاه نهج البلاغه و ائمه معصومين﴿عليه السلام﴾
830
جنگ و تغيير ساختار
831
جنگ و سياست در ادبيات علمي: مطالعه تطبيقي دو رمان يوتوپيا احمد خالد توفيق و سلاخ خانه شماره پنج كرت ونگات
832
جنگ و علائم راهنما
833
جنگل مه آلود
834
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
835
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
836
جنگلهاي شمال ايران و ارزش اقتصادي صنعت چوب آن
837
جنگهاي حضرت علي (ع)
838
جنوب غربي آسيا South- West Asia
839
جهات افتراق و اشتراك خيانت در امانت ، كلاهبرداري و اختلاس در حقوق ايران (پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي )
840
جهات دستوري و مفردات لهجه مازندراني
841
جهاد اقتصادي
842
جهاد علمي و فرهنگي از منظر قرآن
843
جهان اثر نمايشي
844
جهان اثر نمايشي
845
جهان بيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و (اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنامه و "ايلياد و اوديسه ")
846
جهان بيني فلسفي بابا افضل كاشاني
847
جهان بيني و نگرش نظامي گنجه اي در مخزن الاسرار و اسكندرنامه
848
جهان تلويزيون
849
جهان در انديشه شوپنهاور
850
جهان شبه هولوگرافيك در فضازمان خميده
851
جهان موجك و برخي از كاربردهاي آن
852
جهان ناآشنا
853
جهان نگري عرفاني و فضا، فرم در نقاشي ايراني -اسلامي
854
جهان هيولايي محمدسياه قلم
855
جهانگردي اسلامي و فرصت هاي كسب و كار﴿نمونه موردي:مشهد﴾
856
جهانگردي در حقوق بين الملل هوايي و دريايي
857
جهانگردي زنان در آينه فقه اسلامي
858
جهانگردي زيست محيطي و توسعه پايدار
859
جهانگردي و گردشگري در فقه و شريعت
860
جهاني سازي و تاثيرآن بر نابرابري هاي اجتماعي در كشورهاي كم توسعه ﴿ مورد مطالعه: ايران﴾
861
جهاني شدن
862
جهاني شدن آموزش باز و از راه دور:ظرفيتها و چالشها
863
جهاني شدن اقتصاد
864
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نيروي كار در كشورهاي آسيايي منتخب
865
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر توسعه نا متوازن كلانشهرها (مطالعه تطبيقي تهران با كلانشهر هاي منتخب )
866
جهاني شدن اقتصاد وپيامدهاي آن در ايران (با تاكيد بر بخش اشتغال )
867
جهاني شدن جرم شناسي و تأثير آن بر جرم شناسي ايران
868
جهاني شدن و امنيت فرهنگي در ايران
869
جهاني شدن و بسترهاي فرآوري توسعه ملي و آموزش عالي : آموزش باز و از دور از ديدگاه صاحب نظران
870
جهاني شدن و تاثيرات آن بر سرويسها و خدمات پستي
871
جهاني شدن و تحليل ناكامي دولت سوريه در مديريت بحران داخلي
872
جهاني شدن و توجه به آن در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
873
جهاني شدن و جنبش هاي اسلامي معاصر (موردشناسي :طالبانيسم در افغانستان و جنبش اصلاحات سال 6731 در ايران )
874
جهاني شدن و دين:چالش ها و فرصت هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
875
جهاني شدن و شهر نشيني در كشورهاي در حال توسعه ( مطالعه موردي : كشور ايران )
876
جهاني شدن و فرهنگ
877
جهاني شدن و فرهنگ و ديدگاه قرآن و سنت درباره آن
878
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
879
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري- منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
880
جهاني شدن وتاثير آن برنهادهاي اقتصادي،سياسي وفرهنگي ايران.
881
جهاني شدن يكپارچگي اقتصادي ومناسب ترين تركيبات تجاري - منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها وچالشها)
882
جهت ترجيحي رشد فيلم نازك نيتريد تيتانيوم به روش سل - ژل
883
جهت دهي پرتو در سامانه هاي برداشت انرژي با قيد توان در هر آنتن ارسال
884
جهت دهي تركيبي خيابان ها همراه با تخصيص خطوط به وسايل نقليه در شبكه هاي حمل و نقل شهري در شرايط عدم قطعيت
885
جهت‏ دهي و هدايت موش صحرايي به‌وسيله ريز تحريك الكتريكي مغزي
886
جهت گيري آموزه هاي نهج البلاغه دنياگرايي،آخرت گرايي يا جامع نگري
887
جهت گيري زندگي دربين كاركنان دانشگاه پيام نورساوه درسال تحصيلي 90-89
888
جهت ياب آكوستيكي باند وسيع طراحي و پياده سازي
889
جهت يابي با قدرت تفكيك برتر
890
جهت يابي چند گوينده به روش مولفه هاي فركانسي و زماني
891
جهت يابي چند گوينده در حضور پژواك
892
جهت يابي منابع غيرگوسي همدوس با تقريب توپليتز
893
جهت يابي يك هدف صوتي با پردازش آرايه دو بعدي
894
جهد و عنايت در ديوان حافظ
895
جهشهاي معاصر هنرهاي تجسمي در دنيا و تاثير آن در صفحه آرايي
896
جهل به شرط ضمن عقد
897
جو رواني حاكم بر بازار سرمايه از ديدگاه فناوري واطلاعات
898
جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير انتفاعي
899
جو عاطفي خانواده وجهت گيري مذهبي با گرايش به اعتياد
900
جوائز قرض الحسنه پست بانك و ارتباط آن با افزايش يا كاهش اعتماد مردم
901
جواب اصلي يك مورد تومور مغزي از طريق رويكردي پايا
902
جواب توافقي در برنامه ريزي احتمالي چندهدفه با عدم اطمينان جزئي
903
جواب عددي مسائل حساب تغييرات با استفاده از اسپلاين غير جند جمله اي و بي - اسپلاين مكعبي , The numerical solution problems in calculus of variations using non-polynomial spline and cubic b-spline
904
جواب معادلات ميدان تانسوري و اسپينوري در فضا-زمان دو سيته بر حسب امواج تخت
905
جواب موثر مسئله بهينه سازي مجموعه مقدار
906
جواب هاي N-سوليتوني معادله ي ماتريسي غير خطي شرودينگر
907
جواب هاي ايستاي مسائل تعادلي با قيود تعادلي و كاربرد آن در طراحي مسائل بازار برق
908
جواب هاي به طورقوي سره موثر در برنامه ريزي چند هدفه
909
جواب هاي بهين پايدار و قوي در برنامه ريزي خطي بازه اي
910
جواب هاي چندگانه ضعيف براي مسائل كسري غير موضعي با روش هاي تغييراتي و نظريه مورس
911
جواب هاي دقيق داخلي سياهچاله هاي شبه BTZ در ابعاد فضايي بيشتر از 2
912
جواب هاي ساليتوني در سيستم ميدان هاي نرده اي جفت شده
913
جواب هاي سياه چاله اي بي جرم در گرانش بحراني
914
جواب هاي ضعيف براي معادلات -لاپلاسين كسري
915
جواب هاي ضعيف معادلات بيضوي مرتبه چهارم
916
جواب هاي عددي معادلات انتشارمعمولي وكسري زماني يك بعدي بااستفاده ازتوابع بي اسپلاين درجه دوم ودرجه سوم مثلثاتي
917
جواب هاي عددي معادلات ديفرانسيل اختلال تكين
918
جواب هاي غير بديهي براي معادلات از نوع P- همساز از طريق يك قضيه مينيمم موضعي براي تابعي ها
919
جواب هاي فافيان توابع ويژه نسل معادله سوليتوني غير خطي شرودينگر
920
جواب هاي كيهان شناسي معادلات برانس - ديكي
921
جواب هاي گسترش (F(Rگرانش جرم دار
922
جواب هاي گسترش ...گرانشجرم دار
923
جواب هاي مثبت براي معادلات عملگري AXB=C
924
جواب هاي مسائل كم ترين مربعات خطي با استفاده از تجزيه هاي رتبه نما
925
جواب هاي موج تنها براي برخي از معادلات ديفرانيسل با مشتقات جزئي غير خطي
926
جواب هاي موج گرانشي نظريه گرانش
927
جواب هايي از معادلات ديفرانسيل معمولي كسري منطبق شدني با روش تبديل ديفرانسيل
928
جواب‌هاي موج گرانشي نظريه گرانش (f (R
929
جواب‌هاي ناهموار معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي روي خمينه‌هاي ريماني
930
جواب¬هاي ساليتوني معادله غيرخطي يوني - صوتي
931
جوابهاي بالايي و پاييني براي مسائل مقدار مرزي غير موضعي
932
جوابهاي بيشينه تقريبي در شبكه هاي جريان با قيود نامساوي
933
جوابهاي چند شبكه اي با دقت بالا با استفاده از گسسته سازي مرتبه بالا براي معادله دو همساز
934
جوابهاي عددي معادلات با مشتقات جزئي از نوع سهمي گون
935
جوابهاي مثبت چندگانه براي يافت مسئله مقدار مرزي يك معادله ديفرانسيل كسري غيرخطي
936
جوابهاي مشترك مسئله نقطه ثابت، مسئله تعادل و نابرابري تغييراتي
937
جوابهايي براي مساله چهارم هيلبرت از ديدگاه هندسه فينسلري
938
جواز ازدواج دوم زوج بر اساس اعمال حق حبس زوجه
939
جوان سازي قيرهاي پير شده با استفاده از پسماند برج تقطير نفت خام و بررسي خصوصيات آن
940
جوان مدار نمودن فضاهاي همگاني
941
جوانان ، لحظه ها
942
جوانان ،نظر آنان درمورد برخي ازمسائل سياسي واجتماعي جامعه
943
جوانان چگونه جواني كنند؟
944
جوانان نظر آنان در مورد برخي از مسائل سياسي و اجتماعي جامعه
945
جوانان و گرايش به ماهواره
946
جوانان وازدواج
947
جوانكره يادگار
948
جوانه زني آلياژهاي مس
949
جوانه زني در مذاب آلومينيم بوسيله آلياژهاي حاوي تيتانيوم و بر
950
جواني جامعه ايران وپيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن
951
جواهر سازي با استفاده از صدف
952
جواهر سازي با ايجاد بافت مرواريد
953
جواهر سازي با تاكيد بر شبكه بري
954
جواهرسازي با استفاده از نقوش پيكره گرا (دوران پيش از تاريخ تا دوران پادشاهي ماد)
955
جورج برناردشاو
956
جورچين به زبان C#.net
957
جورچين هايي از اصفهان
958
جورد اسيلوسكوپ ديجيتال (EXTERNAL) براي كامپيوتر
959
جوسازماني در موسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
960
جوش پذيري اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 310 به سوپر آلياژ اينكونل 657 و ارزيابي خواص اتصال
961
جوش پذيري فولاد ST37-2,(بررسي تاثير عوامل مختلف بر اندازه جوش مقاومتي نقطه اي و بررسي اثر تركيب گاز محافظ بر خواص جوش GMAW)بر فولاد ST37-2مورد استفاده در بدنه خودرو
962
جوش پلاستيك با ارتعاشات فراصوت
963
جوش سرد بين مس و آلومينيوم از طريق نورد و بررسي خواص آن
964
جوش مقاومتي، راه اندازي دستگاه جوش KOCO و طراحي و ساخت فيكسچر مربوطه
965
جوش نقطه‌اي و كاربرد آن در صنايع خودروسازي
966
جوشش استخري در نانو سيالات
967
جوشكاري آلومينيوم و آلياژ هاي آن در شناور هاي تندرو
968
جوشكاري آلومينيوم و آلياژهاييش
969
جوشكاري آلياژ آلومينيم 6082 به روش اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص اتصال
970
جوشكاري آلياژ آلومينيوم 5083 به روش FB-TIG و بررسي عمق نفوذ
971
جوشكاري آلياژ آلومينيوم 7075 به روش قوسي تنگستن -گاز با استفاده از فلز پركننده حاوي نانوذرات TiO2 و بررسي تاثير عمليات پيرسازي بر ريزساختار و خواص مكانيكي
972
جوشكاري آلياژ تيتانيوم به روش تيگ
973
جوشكاري آلياژ مقاوم به حرارت (GX48 NiCrWSi48-28-5 (HV به روش قوسي تنگستن-گاز و ارزيابي ريزساختار و خوردگي داغ اتصال
974
جوشكاري آلياژهاي آلومينيوم سري 3XXX و 4xxx تحت فرايند MIG
975
جوشكاري استوانه اي هم محور غير همجنس با استفاده از مواد منفجره
976
جوشكاري اسكلت فلزي
977
جوشكاري اصطحكاكي‍ضرورت استفاده در قطعه ايمني يوغ در مجموعه جعبه فرمان خودرو 405 ‌ ○ ‌ ■ ‌جوشكاري اصطحكاكي،ضرورت استفاده در قطعه ايمني يوغ در مجموعه جعبه فرمان خودرو 405
978
جوشكاري اصطكاكي
979
جوشكاري اصطكاكي
980
جوشكاري اصطكاكي اختلاطي آلياژهاي همجنس تيتانيوم و بررسي ريزساختار، سختي و استحكام اتصال
981
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 7075 با افزودن نانو ذرات SiC
982
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ Al5083 بصورت لب رو لب
983
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ منيزيم AZ31 با افزودن ذرات سراميكي
984
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آليا‍ژهاي 2024و7075 آلومينيوم و بررسي ساختار و خواص مكانيكي جوش حاصله
985
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژهاي غيرهمجنس آلومينيم و منيزيم با افزودن نانوذرات
986
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه آلياژهاي منيزيم و آلومينيم
987
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد دوفازي با ساختار فريت- مارتنزيت و ارزيابي خواص اتصال
988
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد زنگ نزن دو فازي Gost 5632 و ارزيابي خواص اتصال
989
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد كم آلياژ استحكام بالا HSLA-60 و ارزيابي خواص اتصال
990
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت نانو ساختار Al/SiC توليد شده با فرايند ARB و ارزيابي خواص اتصال
991
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت نانو ساختار Al-Al2O3 توليد شده با فرايند نورد تجمعي و ارزيابي خواص اتصال
992
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مونل 400 به فولاد زنگ نزن 316 و مقايسه خواص مكانيكي و متالور‍‍‍زيكي با جوش TIG
993
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانو كامپوزيت Al-B4C توليد شده به روش نورد تجمعي و ارزيابي خواص اتصال
994
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانو كامپوزيت Al-TiC توليد شده به روش نورد تجمعي و بررسي خواص اتصال
995
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانوكامپوزيت Al-Al2O3 با توزيع اندازه دوگانه تقويت كننده Al2O3
996
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ Ti-6Al-4V
997
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 6061 با استفاده از ابزار بدون پين
998
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 6061 با استفاده از لايه مياني روي
999
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه‌اي اتصال غيرهمجنس آلومينيوم – مس با افزودن نانو ذرات SiC
1000
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي يك پاسه و دو پاسه اتصالات لبه روي هم آلياژ AA2024 به AA5086
بازگشت