<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي در عصاره گياه نسترن كوهي منطقه كردستان
2
جداسازي و شناسايي تركيبات فنلي -پلي فنلي در گياه آمله
3
جداسازي و شناسايي تركيبات ليپوفيليك موجود در عصاره چوپ و پوست راش با استفاده از فنون كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي , separation and identification of lipophilic compounds derived from extractive of beech wood and bark by using GC/MS spectroscopy
4
جداسازي و شناسايي جدايه هاي بومي قارچ M. anisopliae توسط روش هاي مورفولوژيكي و بررسي ژن هايChi1 ، Chi3 وPr1A
5
جداسازي و شناسايي ژن VvDREB از انگور و تشديد تظاهر اين ژن منظور افزايش تحمل تنش هاي اسمزي در گياه مدل توتون
6
جداسازي و شناسايي سالمونلاتيفي موريم از نمونه هاي غذايي بوسيله تكثير ژن fliC و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
7
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمارگر حشرات از خاك هاي زراعي و بكر در استان كرمانشاه
8
جداسازي و شناسايي قارچ هاي هوازي از ديواره شكمبه در اطراف رگ هاي خوني و بررسي پروفيل آنزيم هاي خارج سلولي آن ها
9
جداسازي و شناسايي قارچهاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
10
جداسازي و شناسايي قارچهاي موثر بر روي پليمرپلي يورتان و تاثير آنها بر روي پليمرهاي مشابه سالم
11
جداسازي و شناسايي كلستريديوم پرفرنژنس به روش آزمون هاي بيوشيميايي , isolation and identification of clostridium perfringes by biochemical test
12
جداسازي و شناسايي گونه هاي ليستريادرپنيرهاي سنتي و صنعتي منطقه اصفهان
13
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي درياي مازندران
14
جداسازي و شناسايي محصولات حاصل از تخريب قرص كوئيتياپين تحت آزمايش استرس با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
15
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده اسيد سيتريك از منابع متفاوت
16
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده ليپاز
17
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليدكننده كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
18
جداسازي و شناسايي مواد آلي
19
جداسازي و شناسايي مواد آلي
20
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي جلبك هاي سواحل استان گلستان با استفاده از پي سي آر و سنجش كاروتنوئيدها و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني آنها
21
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريز جلبكهاي سواحل استان گلستان با استفاده از روش پي سي آر و سنجش اسيدهاي چرب آنها
22
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريزجلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق استان مازندران با استفاده از PCR و سنجش پروتئين آنها
23
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي مولكولي ريز جلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق مازندران با استفاده از پي سي آر و سنجش پروتئين آنها
24
جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري هاي مقاوم به اشعه فرابنفش
25
جداسازي و شناسايي مولكولي قارچ‌هاي سولفورزداي دي‌بنزوتيوفن
26
جداسازي و شناسايي ميكروفلور كفير روسي و بهينه سازي شرايط توليد Eps در كفير
27
جداسازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا آمفتامين در نمونه هاي ادرار به كم پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي كربنب چند ديواره اصلاح شده در سامانه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
28
جداسازي و شناسايي هوشمند و همزمان متون چاپي
29
جداسازي و شناسايي يك باكتري گرمادوست توليد كننده آنزيم آميلاژ و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
30
جداسازي و طراحي نشانگرهاي ريز ماهواره و مطالعه تنوع ژنتيكي در گياه بو مادران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و مولكولي
31
جداسازي و كاربرد باكتري هاي تجزيه كننده اگزالات
32
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه و تمايز آنها به سلولهاي پيوندي
33
جداسازي و كلونينگ ژن آنزيم كلسترول اكسيداز ازباكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
34
جداسازي و كلونينگ ژن انزيم كلسترول اكسيداز از باكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
35
جداسازي و مطالعه ساختار ليگنين هاي مختلف پهن برگ با استفاده از حلال هاي جديد.
36
جداسازي و نمايش پالس هاي راداري در سيستم هاي پشتيباني جنگ الكترونيك
37
جداسازي و همسانه سازي ژن سالات از گياه خشخاش ايراني
38
جداسازي و همسانه سازي ژن متحمل به شوري Betaine aldehyde dehydrogenase از باكتري Nesteren konia sp. strain F و تعيين مشخصات مولكولي آن
39
جداسازي و همسانه سازي قطعه ي DNA به منظور كاهش بيان ژن كنترل كننده آنزيم هاي كولين مونو اكسيژناز(CMO) در گياه آرابيدوپسيس
40
جداسازي واناديم و نيكل از اسيدهاي آلي به روش جذب سطحي
41
جداسازي واندازه گيري بعضي گونه هاي شيميايي به كمك روشهاي نقطه ابري شدن ، استخراج مايع - مايع، استخراج فاز جامدتحت سيستم تزريق در جريان و اتوماسيون دستگاهي
42
جداسازي وبهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاژ و كاربرد آن در صنعت
43
جداسازي وتشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه بااستفاده از روش...
44
جداسازي وتشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور وتعيين عصاره نعناع وسير بااستفاده از...
45
جداسازي وتشخيص مولكولي ويروس برونشيت عفوني طيور از مزارع مشكوك پرورش جوجه هاي گوشتي استان كرمانشاه و مقايسه آن با سوش اي واكسينال
46
جداسازي وتعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در چربي بروش كروماتوگرافي مايع مايسلي
47
جداسازي وتعيين مقدار يونهاي ساليسيلات ، اورانيوم ،سرب،مس وكادميوم بروش استخراج در فاز جامد،انتقال انبي يونهاي تيوسيانات وساليسيلاتات از غشاي....
48
جداسازي وشناسايي گوينده ها در محيط متشكل از چند گوينده با استفاده از روشهاي نوين
49
جداسازي ويتامرهاي B6 به روش كروماتوگرافي مايع لسلي- آشكارساز الكتروشيميايي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينوبنزوئيك اسيد اتيل استرو و 4- نيتروآنيلين با استفاده از كروماتوگرافي مايع مايسلي، كروماتوگرافي مايع فاز معكوس و الكتروفورز نواري مولينه
50
جداسازي ويروسها از آبها و پسابها بوسيله غشاء ميكروفيلتراسيون
51
جداسازي يك آمينواسيد با استفاده از پليمرهاي مولكول‌نگاري‌ شده
52
جداسازي يورپيوم ازساماريوم توليد شده بوسيله تابش دهي هدف هاي ساماريوم طبيعي جهت كاربردهاي پزشكي هسته اي و دزيمتري
53
جداسازي يون سرب از محيط آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده
54
جداسازي يون سرب توسط غشاپلي اترسولفون اصلاح شده به روش دياليز نفوذي
55
جداسازي يون ليتيم به روش الكترودياليز با استفاده از نانوغشاي سراميكي نسيكوني
56
جداسازي يون نيترات از آب توسط فرآيند الكترودياليز
57
جداسازي يون هاي روي و مس از پساب هاي صنعتي به روش الكترودياليز
58
جداسازي يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
59
جداسازي يون هاي فلزي با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده
60
جداسازي يون‌هاي فلزي (سرب،آهن و نيكل) از آب با استفاده از جاذب نانو‌ذرات سيليكاي پوشش داده شده با مايع‌يوني بعنوان جاذب
61
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
62
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‍ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
63
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍را ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
64
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
65
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ي‍ك‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ج‍اذب‌ در م‍ح‍ل‌ در درون‌ س‍رن‍گ‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا اس‍پ‍ك‍ت‍روم‍ت‍ر ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
66
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ س‍ري‍ع‌
67
ج‍داس‍ازي‌ وپ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طي‍ف‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
68
جداسازي، بيان فراوان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيك پروتين شبه تئوماتين از گياه يونجه يكساله
69
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از حشره كش هاي پرمصرف در آب به روش كروماتوگرافي
70
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري متادون در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با روش ميكرو استخراج مايع مايع پخشي به كمك هوا
71
جداسازي، پيش تغليظ وتعيين يون نقره از نمونه هاي آبي و بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با زرد تيتان
72
جداسازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي آلژينات سديم از جلبك قهوه اي ايراني (Nizimuddinia zanardini) و بررسي امكان استخراج اين تركيب با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا
73
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم واناديم در نمونه هاي زيستي و غذائي با استفاده از پليمرهاي يوني نشاندار شده ﴿IIP﴾ و اسپكترومتري جذب اتمي
74
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري واناديم
75
جداسازي، ‏تغليظ و گونه ‌شناسي كروم با استفاده از نانو ذرات زيركونيم اصلاح شده با سورفكتانت و ليگاند فرون با روش سوسپانسيوني ميكرو استخراج فاز جامد و اندازه‏گيري با جذب اتمي شعله‌اي
76
جداسازي، تكثير، تمايز و بررسي ماركر سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيم موش NMRI و Balb/c
77
جداسازي، خالص سازي و بررسي خواص پپتيدهاي بيواكتيو (مولكول هاي فعال زيستي) از كانژوگه ليزوزيم- دكستران
78
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيات يك آنزيم پروتئاز از يك جنس باسيلوس قليادوست مقاوم به حلال آلي
79
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيت يك آنزيم پروتئاز آلكالوفيل مقاوم به حرارت از يك جنس باسيلوس
80
جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار ملكولي تركيبات اصلي گياه Shost -Desj.& Thymus migricus Klokov
81
جداسازي، خالص سازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)
82
جداسازي، شناسائي و بررسي كاربردهاي صنعتي MOnascus spp
83
جداسازي، شناسايي بعضي از باكتريهاي مضر در پس آبهاي صنعتي پالايشگاه نفت اصفهان
84
جداسازي، شناسايي فنوتيپي و مولكولي باكتري هاي موجود در آب دستگاه هاي همودياليز در بيمارستان‌ هاي آموزشي شهر يزد در سال 1396
85
جداسازي، شناسايي و استخراج تركيبات ضد سرطان وين بلاستين و وين كريستين از گياه پروانش رشد يافته در ايران
86
جداسازي، شناسايي و اندازه گيري تركيبات كربونيلي در آب هاي آشاميدني با استفاده از روش استخراج فاز جامد-كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
87
جداسازي، شناسايي و بررسي كاربردهاي صنعتي .Monascus spp
88
جداسازي، شناسايي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري اورنيتوباكتريوم رينوتراكئال در گله هاي مرغ گوشتي استان خراسان رضوي , isolation, identification and antibiotic susceptibility test of ornithobacterium rhinotacheale in broiler chickens flocks of razavi khorasan province
89
جداسازي، كشت و تعيين هويت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم زانوي انسان , isolation, culture and characterization of human synovium derived mesenchymal stem cells
90
جداسازي، كلون كردن و بيانژن بتا 1و3 - گلوكاناز قارچ Trichoderma vires در سوسپانسيون سلولي BY-2
91
جداسازي، كلونينگ و بيان ژن اكسيدورد و كتاز در يك سويه از باكتري رودوكوكوس اريتروپوليس E. Coli در ميزبان
92
جداسازي، همسانه سازي و بيان توالي جزيي ژن آميلاز در باكتري بومي Exiguobacterium sp.sh3
93
جداسازي، همسانه سازي و بيان منطقه منتخب آنتي ژنيك از پروتئين CarO در اسينتوباكتر بوماني
94
جداسازي، همسانه سازي و بيان هترولوگ سه ژن كد كننده ي تيوردوكسين نوع ( Ostrxh23 OsTrxh20 OsTrxh1 ﴾از گياه برنج Oryza sativa
95
جداسازي، همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن (GDP-L-galactose phosphorylas (GGP از منبع كيوي
96
جداسازي، همسانه سازي وتعيين توالي بين دو ناحيه حفاظت شده ژن EPSPS در گياه ني (phragmites austeralis)
97
ج‍داس‍س‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ادم‍ي‍وم‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍اذب‌ D م‍ن‍ت‍ول‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
98
جداكننده فضاي داخلي ساختمان
99
جداكننده هاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
100
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
101
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
102
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تاثير آن بر روابط اجتماعي
103
جدال خيروشردرداستان هاي كوتاه عبدالحميد جوده السحار
104
جدال در اخلاق اسلامي و مسيحيت
105
جدال نور و تاريكي
106
جداول استاندارد تعيين مساحت دپارتمان توليد
107
جداول ترموديناميكي آب و بخار و كاربرد براي موازنه انرژي سيكل نيروگاههاي بخار
108
جداول طرح و آناليز سريع المانهاي فلزي غير منشوري
109
جداول كابلهاي فشار قوي و متعلقات موارد كاربرد آن
110
جدايش آنومالي از زمينه با استفاده از شبكه هاي عصبي در كانسار مس پورفيري سونگون
111
جدايش بيوملكولها توسط سيستم هاي دوقازي آبي از يك مخلوط چند جزئي همراه با مدلسازي فرآيند
112
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از جداساز هوايي
113
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از ميز لرزان
114
جدايش زون هاي كانه زايي در كانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق با استفاده از مدل هاي فركتالي عيار- تعداد و عيار-حجم
115
جدايش سرب از محلول ليچينگ سيتراتي پسماند غبار كنورتور مس
116
جدايش مس از منابع اكسيدي طارم عليا با استفاده از روش هاي هيدرومتالورژي
117
جدايي پذيري انتخابي و خواص آن
118
جدسازي و اندازه گيري تربينافين هيدروكلريد در كرم هاي دارويي با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
119
جدل و استدلال در قرآن
120
جديدترين برداشت از تعميم همبافت هاي انژكتيو و تصويري
121
جديدترين روش هاي تبليغات در رسانه هاي ديداري
122
جذابيتهاي بصري در كتاب كودكان
123
جذابيتهاي بصري در كتاب نوجوان
124
جذابيتهاي توريسم و تاثيرات آن بر حرفه صنايع دستي در اصفهان
125
جذاسازي نويسه هاي پلاك خودرو مبتني بر پياده سازي موازي
126
جذب ،حذف و اندازه گيري رودامين B و آملوديپين در محيطهاي مختلف توسط نانو ذرات مغناطيسي با پوشش سيليكا
127
جذب RU103 و ZR95 حاصل از شكافت اورانيم با استفاده از زئوليت
128
جذب آرسنيك توسط پنج نوع سبزيجات دردو خاك آلوده طبيعي و يك خاك تيمار شده با اين عنصر
129
جذب آرسنيك در گياه گندم و حركت آن در يك خاك آهكي تحت تيمار لجن فاضلاب
130
جذب اپتيكي وابسته به لايه در چند لايه ايهاي نيمرساناي بي نظم
131
جذب اورانيوم از محلول‌هاي آبي با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي تبادل‌گر يوني
132
جذب بر روي كربن فعال اصلاح شده
133
جذب بيولوژيكي جيوه از محلول آبي توسط باگاس ) تفاله نيشكر (
134
جذب بيولوژيكي فلز كروم با استفاده از لجن دفعي فاضلاب شهري از محلول هاي آبي
135
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين با كاربرد بيوپليمر توليد شده از باكتري ﴿1390﴾ MGL 75
136
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
137
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
138
جذب پروتئين با استفاده از هيدروژل اصلاح شده با نانو ذره
139
جذب پوستي هورمون رشد نو تركيب
140
جذب تركيب پارا - نيتروزو - N , N- دي متيل آنيلين توسط زئوليت - Y سنتزي و زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي
141
جذب تركيبات آروماتيك‌ به كمك جاذب‌هاي جامد و مدل‌سازي ترموديناميكي
142
جذب توان بيشينه از توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با بكار گيري روش هاي كنترل غير خطي
143
جذب توريم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت سديمي
144
جذب خوني آنتي بادي اختصاصي زرده ي تخم مرغ (IgY) عليه اسهال عفوني اشرشياكلي O78 : K80 در آغوز
145
جذب دوفوتوني در نيمرساناها
146
جذب دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب هاي كربن فعال و سليكاژل و اصلاح سطح آن ها
147
جذب رقابتي فلزات سنگين با جاذب هاي كربن فعال و كيتوسان
148
جذب رقابتي فلزات موجود در پساب هاي پالايشگاهي با استفاده از جاذب هاي كربني
149
جذب رقابتي يون هاي روي و منگنز با استفاده از باطله هاي زغال سنگ
150
جذب رنگ از پساب ساختگي با استفاده از مواد مزوپروس سيليسي عامل دارشده
151
جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده گويچه هاي سديم آلژينات - كائولن
152
جذب زيستي آلاينده هاي هيدروكربني به وسيله زيست توده ماكروجلبك دريايي Enteromropha intestinalis
153
جذب زيستي آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين توسط پوسته ميگو و كيتوزان
154
جذب زيستي سرب و كادميم توسط پوسته ميوه پسته، پوست ميگو و ورمي‌كمپوست
155
جذب زيستي فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي بوسيله پسماند محصولات كشاورزي و ارائه مدل براي جذب همزمان يون‌ها
156
جذب زيستي فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از زي توده جلبك سندسموس كوادريكوادا﴿Scenedesmus quadricauda﴾
157
جذب سديم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو برروي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Fe (III)-Y, Cu(II)-Yو Na-Y در اندازه گيري سديم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد
158
جذب سرب توسط زئوليت و نانو رشته هاي سپيوليت آزاد و محبوس شده در آلژينات
159
جذب سطحي رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط پودر برگ نخل
160
جذب سطحي سرم آلبومين گاوي روي سطح نانو ذرات ZnO و كاربرد آن‌ها براي تهيه‌ي فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل)
161
جذب سطحي صدف دريايي زئوليت و موسيلاژ بذري در حذف عنصر سنگين سرب از محلولهاي آبي
162
جذب سطحي فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از كامپوزيت هاي كربن فعال_نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي سنتز شده به روش سبز از ضايعات معدن آهن
163
جذب سطحي فلزات سنگين بر روي نانولوله هاي كربني
164
جذب سطحي فلزات سنگين روي كيتوسان
165
جذب سطحي فلزات نقره و نيكل به استفاده از خاكستر برگ نخل و مطالعه سينتيك ،ترموديناميك و ايزوترم آن
166
جذب سطحي ويتامين B6 توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن
167
جذب سطحي يون هاي جيوه (I) و جيوه (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات TiO2
168
جذب سيانيد با استفاده از زايدات گندم از محلول هاي آبي
169
جذب سيمپلاستي و آپوپلاستي روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلول در ارقام مختلف گندم تحت تاثير هيستيدين
170
جذب طلا از محلول هاي رقيق بر روي جاذب هاي كربني و مدل سازي سيستم جذب
171
جذب طلا توسط كربن فعال
172
جذب عناصر واسطه توسط صفحه ي BeO وبررسي خواص آن
173
جذب فلزات سنگين از پساب صنايع آبكاري توسط پودر لجن فعال دفعي
174
جذب فلزات سنگين به كمك جاذب‌هاي جامد و مدلسازي ترموديناميكيجذب
175
جذب فلزات سنگين به وسيله باطله هاي معدني
176
جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از كربن فعال مغناطيسي شده با نانو ذرات اكسيد آهن و اسفنج پلي يورتان
177
جذب فيزيكي آليسين روي نانو لوله هاي كربني تك جداره و گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
178
جذب كادميم توسط كاهو از خاك تيمار شده با لجن‌فاضلاب آلوده شده با نسبت‌هاي مختلف كادميم به روي (Cd/Zn) و ارزيابي خطر آن براي سلامت انسان
179
جذب كادميوم و سرب توسط ارگانومينرال هاي هيومات - پاليگورسكيت و هيومات - سپيوليت
180
جذب كردم ﴿V1﴾ توسط كربنهاي فعال ساخته شده از ضايعات كشاورزي
181
جذب كروم VI و توريم توسط زئوليت بعد از تابش گرما
182
جذب كروم توسط جاذبهاي طبيعي و بررسي معادله هاي ايزوترم جذب آنها
183
جذب كننده هاي صفحه اي
184
جذب گادولينيوم ﴿III﴾ روي سطح الكترود طلا با استفاده از لايه هاي نازك نانومتري عامل دار شده با گروه هاي كربوكسيليك اسيد
185
جذب مشاهدات ماهواره‌اي رطوبت خاك براي شبيه‌سازي هيدرولوژيكي رواناب با استفاده از SWAT
186
جذب موادنفتي ازآب دريابااستفاده ازموادجاذب وسنتزيك نوع جاذب باظرفيت جذب بالا
187
جذب ميكروبي كادميوم از پسابهاي صنعتي
188
جذب نور ليزرهاي پالس كوتاه در پلاسماي چگال
189
جذب نوري گرافن تك لايه در حضور ميدان مغناطيسي و پارامتر گاف انرژي
190
جذب نوري نانولوله هاي كربني زيگزاگ و آرميچر با حضور اثرات ناشي از تزريق اتمهاي برن و نيتروژن
191
جذب نوري نانونوار دسته صندلي كربني در حضور آثار عرض نانونوار و ميدان مغناطيسي خارجي
192
جذب نيترات و سيانور با استفاده از كيتوسان اصلاح شده از محلول هاي آبي
193
جذب نيتروژن و ارتباط آن با ويژگي هاي ريشه در سيب زميني
194
جذب نيكل از محلول هاي آبي توسط زغال هاي زيستي حاصل از پيروليز بقاياي درختان خرما در دماهاي مختلف
195
جذب نيكل توسط لجن دفعي تصفيه خانه شهر صنعتي كاوه
196
جذب هم زمان روي و نيكل از محلول آبي توسط كربن فعال در سيستم ناپيوسته و نيز ستوني (PRB)
197
جذب همزمان گازهاي هيدروژن و مونوكسيدكربن روي نانو ذره بورنيتريد B12N12 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
198
جذب و انتقال جيوه و اثرات آن بر چند واكنش متابوليكي در دو گياه تاج خروس وحشي )amaranthus retroflexus.( و تاجخروس زينتي celosia argentea var.cristata l.(
199
جذب و تابش اپتيكي در سيمهاي كوانتومي با مقاطع داير ه اي و v شكل
200
جذب و تجمع زيستي كادميوم و سرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين
201
جذب و جداسازي كربن دي اكسيد با استفاده از نانوكامپوزيت ها و نانومواد متخلخل اصلاح شده با گروه هاي آميني
202
جذب و حذف تيوفرميك تيواسيد روي نانو ذره نيتريد بور B21N21 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
203
جذب و حذف رنگزا از پساب با استفاده از جاذب طبيعي پوسته ي تمبر هندي
204
جذب و ذخيره سازي دي اكسيدكربن به كمك هيدرات هاي گازي
205
جذب و واجذب كادميم و سرب به وسيله كاني هاي بنتونيت و زئوليت
206
جذب و واجذب كادميوم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي، اصلاح شده با پلي اكريل آميد و نانو زئوليت
207
جذب و واجذب نيكل و كادميوم روي كاني هاي بنتونيت، زئوليت و سپيوليت ايران در حضور كلسيت
208
جذب و واجذب واناديم از محلول آبي با استفاده از جاذب كربني اصلاح شده با ذرات نانو آهن
209
جذب وتثبيت كبالت و نيكل بر روي زئوليت كاني كلينوپتيلوليت و زئوليت سنتزي X و كاربرد آن در صنايع هسته اي
210
جذب وحذف فرمالدهيد روي نانو ذره نيتريد بور با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
211
جذب يون كروم در محيط آبي با استفاده از برگ توت اصلاح شده به عنوان يك جاذب زيستي
212
جذب، انتقال و پيامدهاي زيستي نانو ذرات نقره در خاك هاي آهكي
213
جذب، پيش تغليظ واندازه گيري اسپكتروسكوپي مالاشيت سبز درنمونه هاي مختلف با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اصلاح شده وطراحي آزمايش
214
جذف رنگ از پساب رنگزري با استفاده از پوست پرتقال
215
جرائم ثبتي اسناد و املاك در حقوق كيفري ايران و انگليس .
216
جرائم رايانه اي
217
جرائم رايانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
218
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
219
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
220
جرائم زيست - محيطي مرتبط با انرژي هسته اي
221
جرائم سازمان يافته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
222
جرائم سايبري ﴿هكر﴾
223
جرائم سايبري و راهكارهاي امنيتي مقابله با آنها
224
جرائم عمدي
225
جرائم مطبوعاتي در قوانين جمهوري اسلامي ايران
226
جرائم و مجازاتها در قانون تجارت
227
جرائم و مجازاتهاي پزشكي
228
جراحي با پرتو به روش استريو تاكتيك توسط شتابدهنده خطي
229
جراحي زيبايي عرصه ي نبرد گفتماني
230
جراحي قفسه صدري (كارنت جراحي )
231
جراحي قفسه صدري ﴿كارنت جراحي1991﴾
232
جراحي قفسه صدري﴿كارنت جراحي﴾
233
جراحي قلب اطفال و بزرگسال و پيوند قلب و ريه
234
جراحي ليزري
235
جراحي هاي صغير و فوري
236
جرايم پيشرفته
237
جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
238
جرايم قابل گذشت و سياست كيفري تقنيني جمهوري اسلامي ايران
239
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
240
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
241
جرايم مطبوعاتي
242
جربان غيرخطي از روي سر ريزهاي دروني سدهاي پاره سنگي
243
جرثقيل
244
جرثقيل
245
جرثقيل دروازه اي
246
جرثقيل راديال با كورس متغير
247
جرثقيل سقفي
248
جرثقيل سقفي
249
جرج برناردشاو و تحليل نمايشنامه "بشر عادي و بشر عالي "
250
جرج برناردشاو و نمايشنامه سرباز شكلاتي
251
جرجي زيدان: كنفرانس تحقيقي در ادوار مختلف زبان
252
جرح وتعديل شهود درفقه اماميه وحقوق ايران
253
جركات اصلاحي براي آسيب ها و ناهنجاري هاي اندام فوقاني
254
جرم آدم ربايي و مخفي كردن ديگري
255
جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظات سياسي و اجتماعي
256
جرم انگاري عدم ثبت نكاح موقت
257
جرم انگاري غير صحيح و تاثير آن بر بي كيفري
258
جرم بدون بزه ديده و فلسفه جرم انگاري آن در حقوق كيفري ايران
259
جرم تانديش
260
جرم ترك انفاق
261
جرم توهين به مقدسات و نمادهاي ملي با تكيه بر نظر فقهاي شيعه
262
جرم جاسوسي رايانه اي در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
263
جرم جعل اسناد الكترونيكي و سوء استفاده غير قانوني از آن
264
جرم ريختني منيزيتي
265
جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران واسناد خارجي و بين المللي
266
جرم سازمان يافته و راهكارهاي پيشگيري از آن
267
جرم سياسي
268
جرم سياسي
269
جرم شناسي آب هاي سمي
270
جرم شناسي آنمي
271
جرم شناسي آنمي
272
جرم شناسي احكام جزاي نقدي
273
جرم شناسي اعتياد نوجوانان شهرستان آبيك
274
جرم شناسي افسردگي حاد
275
جرم شناسي اوتيسم
276
جرم شناسي اوتيسم
277
جرم شناسي اوقات فراغت
278
جرم شناسي بيماري هاي كيسه صفرا
279
جرم شناسي تروريسم
280
جرم شناسي تومورهاي مغزي
281
جرم شناسي جرائم اطفال و نوجوانان با توجه به تغييرات جديد در قانون مصوب 1392 شمسي
282
جرم شناسي جعل اسناد هويتي در جرايم سازمان يافته .
283
جرم شناسي حبس بدون تقويم
284
جرم شناسي خستگي مفرط
285
جرم شناسي رفتار آمر بر مامورين
286
جرم شناسي رفتار زنان در همسرداري.
287
جرم شناسي ركود اقتصادي
288
جرم شناسي سوءظن در روابط زوجين .
289
جرم شناسي شخصيت جنائي اشخاص بي تفاوت
290
جرم شناسي شخصيت منافق از ديدگاه قرآن
291
جرم شناسي عملكرد مخچه
292
جرم شناسي غده پاراتيروئيد.
293
جرم شناسي غده هيپوفيز
294
جرم شناسي غلظت خون
295
جرم شناسي فرار نوجوانان از خانواده
296
جرم شناسي فضاي مجازي
297
جرم شناسي كاركرد طحال
298
جرم شناسي ماده تخديري شيشه
299
جرم شناسي مد
300
جرم شناسي مزاج ها بر اساس طب سنتي
301
جرم شناسي مسكن از منظر ساكنين : (منطقه يك شهر تهران ، حاشيه نشيني كرج ، عشاير كهكيلويه و بويراحمد)
302
جرم شناسي نانو تكنولوژي
303
جرم ناپديدي اجباري اشخاص در اسناد بين المللي با نگاهي بر نظام حقوق ايران
304
جرم هاي ناور داي پيانه اي در ﴿2﴾ SU - كلاف هاي اصلي
305
جرم هاي نوترينوها
306
جرم و عواملي كه سبب جرم در جوامع انساني مي گردد
307
جرم يابي قانوني ديجيتال
308
جرم‌ شناسي عملكرد پرتوهاي يونيزان
309
جرم‌شناسي اختلالات اعصاب و روان جانبازان ناشي از اصابت موج انفجار
310
جرم‌شناسي بيماري سِل
311
جرم‌شناسي بيماري‌هاي گوارشي
312
جرم‌شناسي معيارهاي انتخاب همسر
313
جرم‌يابي ديجيتال در رايانش ابري
314
جرمهاي پاشيدني بر پايه منيزيت بيرجند
315
جرمهاي تعميري زيركني در كوره هاي شيشه
316
جريان آرام و ناآرام سيالات غير نيوتني در آنالسها بررسي آزمايشي و تئورتيكال
317
جريان با كمترين هزينه در شبكه هاي متغير با زمان: شرايط بهينگي و روش هاي حل مساله
318
جريان بيشينه در گراف هاي مسطح
319
جريان تراكم پذير حول بال در حال نوسان
320
جريان تفويض (مفوضه ) در تاريخ كلامي واعتقادي شيعه
321
جريان توبولانس سيال از مدل درجه سوم بين دو صفحه موازي متحرك
322
جريان جابجايي طبيعي و اجباري در داخل حفره با يك ديواره سينوسي
323
جريان چپ و انقلاب اسلامي در ايران
324
جريان خزشي
325
جريان خون بر پاية مدل پيوستة كسرات در رگ تغييرفرم پذير با درنظرگرفتن ميدان فشار بصورت موج پيش رونده
326
جريان رانشي امواج هيبريدي پايين در توكامك NSTX
327
جريان زيارتي-جمعيتي راهيان نور و بررسي تاثيرات فضايي آن بر مناطق جنوب و رهيافت هاي توسعه منطقه اي (محور مطالعه اهواز-اروند)
328
جريان سازي امن ويدئو روي شبكه‌هاي كامپيوتري با رويكرد تعاملي
329
جريان ساي ويديويي نظير به نظير با رويكرد يادگيري تقويتي
330
جريان سنج سيم داغ - جريان سنج ليزري
331
جريان سنجي سيم داغ اطراف ايرفويل ناكا و مقايسه نتايج با حل عددي جريان به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
332
جريان سيال در لوله ي جاذب و مطالعه ي پارامتريك و حل معادله ي حرارتي
333
جريان سيال غير نيوتني ﴿ شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكرو كانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
334
جريان سيال غير نيوتني ﴿شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكروكانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
335
جريان سيال غيرنيوتوني حول استوانه نوساني با توليد حرارت داخلي در يك كانال
336
جريان سيال لزج بر روي دو استوانه همجوار در عدد رينولدز پايين
337
جريان سيالات غير نيوتني در لوله هاي غير هم مركز
338
جريان شناسي ادبيات داستاني معاصر با تكيه بر عناوين رمانهاي فارسي پس از انقلاب
339
جريان شناسي سلفي گري معاصر با تكيه بر القاعده
340
جريان شناسي شعر شاعران جوان معاصر استان قزوين
341
جريان شناسي شعر عاشورايي فارسي در كرمانشاه
342
جريان شناسي شعر معاصر گيلان
343
جريان شناسي گفتمان هاي متعارض در نقد هنرهاي تجسمي دوره پهلوي دوم
344
جريان شناسي نقدها و پژوهش‌هاي ادبيات داستاني انقلاب اسلامي ايران(حوزه رمان)
345
جريان شناسي نيم قرن شعر پايداري (1342-1392)
346
جريان طبيعي از يك حفره افقي داغ
347
جريان طبيعي حول يك سيلندر كه قسمتي از آن گرم است
348
جريان عبوري از زير دريچه ي كشويي در كانال هاي مستطيلي با عرض متفاوت
349
جريان غير نيوتني در صنايع توليدي
350
جريان غير نيوتني در فرايند صنايع
351
جريان كارگاهي مختلط همراه زمان‌هاي آماده سازي و سياست‌هاي مختلف تعميرات و نگهداري پيشگيرانه
352
جريان مازاد (محصول اجتماعي) و تاثير آن بر ناپايداري نظام شهري ﴿مطالعه موردي: استان كرمان﴾
353
جريان- مانا در نانو پنبره ها ي كربني
354
جريان متقارن سكون و انتقال حرارت نانو سيال بر روي يك استوانه همراه با اثر نفوذ سطحي سيال و جريان مگنتوهيدروديناميك
355
جريان مواد در نورد گرم صفحه و ورق با استفاده از تئوري خطوط لغزش
356
جريان ميدان انحناي متوسط لاگران‍‍ژين هاي تعميم يافته در منيفلدهاي كيلري و هم تافته
357
جريان ناشي از سيلندر چرخان در نزديكي سطوح ديگر
358
جريان نانو در نانو چنبره هاي كربني
359
جريان هاي زير منيفلدي ناوردا
360
جريان هاي شبكه اي كمترين هزينه
361
جريان هاي فكري و فرهنگي عصر امام سجاد(ع) و راهبردهاي فرهنگي آن حضرت
362
جريان هاي نقدي مالي و هزينه هاي تحقيق و توسعه سرمايه گذاري
363
جريان هاي همه جا ناصفر گراف ها
364
جريان‌شناسي شعر معاصر گيلان
365
جريان‌هاي استوار در شبكه‌هاي پويا: كاربرد در مسيريابي مسئله تخليه در شرايط بحراني}
366
جريانسازي چند تصويري در شبكه هاي نظير به نظير
367
جريان‏سازي ويدئو در شبكه‏هاي نظيربه‏نظير با استفاده از ابر
368
جريانهاي پوشاننده در ابررسانايي انيوني روي چنبره براي دو نوع ميدان مغناطيسي خارجي
369
جريانهاي ثانويه (Secondary flow ) و راههاي مقابله با پيدايش اين نوع جريان در زانويي استوانه اي
370
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
371
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
372
جريانهاي هيچ جا صفر در گرافها و ابرگرافها
373
جزء اول كتاب ابن رشد
374
جزئيات در طبيعت
375
جزيره سازي، تعيين مسير و توالي بهينه راه اندازي نيروگاه ها دربرنامه ريزي بازيابي سيستم هاي قدرت
376
جست و جوي معيارهاي لازم و ارائه ضوابط مورد نياز براي طراحي مسير پياده در مجاور محور ولي عصر﴿ حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان ولي عصر ﴾
377
جست و جوي هندسه در طبيعت شمال (مازندران )
378
جستاري بر انواع روشهاي شيرين سازي آب و نحوه عملكرد هر كدام از آنها
379
جستاري بر باهم‏آيي واژگاني در زبان فارسي بر پاية نظريه قالب‏هاي معنايي
380
جستاري بر مفهوم و نشانه ي عدد 13 در فرهنگ عاميانه ي ملتها (سيزده شناسي)
381
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
382
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
383
جستاري بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درخانواده وجامعه
384
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
385
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
386
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
387
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
388
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با آن
389
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با ان ،7 تصوير متحرك تبليغاتي جهت تبريك سال نو
390
جستاري در ادبيات عاميانه سيستان
391
جُستاري در الگوهاي بهبوديافته تورم و بازگرمايش در كيهان نخستين و مقايسه با داده‌هاي رصدي جديد
392
جستاري در پيشينه تصنيف و ترانه در ايران
393
جستاري در تكنيك هاي نقاشي روي پارچه
394
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
395
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
396
جستاري در رنگ و دنياي پيرامون آن
397
جستاري در زمينه موسيقي عاميانه ايران و سنتهاي قومي و عشيره اي آنها
398
جستاري در زير ساخت رابطه ي متقابل شعر و نقّاشي درآثار شاعر - نقّاشان معاصر ايران (باتأكيد بر اشعاري از سهراب سپهري و فروغ فرخزاد)
399
جستاري در سيماي مدينه النبي در واپسين سالهاي عمر پيامبر (ص ) با تكيه بر واكاوي در دگرگوني امت پيامبر(ص ) , an investigation of the prophet of madina in the concluding year of the of prophet)peace be upon him(with an emphasis on the change in the ummah of the prophet
400
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
401
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
402
جستاري در فتومونتاژ
403
جستاري در فضاي سبز شهر تهران
404
جستاري در قوانين فقهي شبيه سازي انسان در اديان مسيحيت و اسلام
405
جستاري در موتيف هاي انساني در حجاريهاي طاق بستان
406
جستاري در نقشينه هاي مفرغي لرستان و تلفيق آن با خط كوفي : در كاربرد پارچه هاي آباژوري
407
جستاري در ويژگي هاي محلات پايدار با رويكرد اجتماعي جهت ارائه راهبردهايي در طرحهاي آماده سازي مطالعه موردي محله ب7پولادشهر
408
جستاري درارزشهاي تصوير شعر رفسنجان
409
جستجو براي ابعاد اضافه در كانال دو الكتروني در برخورد دهنده بزرگ هادرون ها ( LHC) , و مطالعه برهم كنش هاي ناهنجار كوارك تاپ
410
جستجو براي توليد كوراك - پادكوراك سر و هيگز در پراكندگي ناكشسان ژرف الكترون - پروتون در ...
411
جستجو براي يافتن GCODهاي سريع
412
جستجو در جدول مسيريابي IP با استفاده از سخت افزار قابل باز پيكربندي
413
جستجو در وب پنهان معرفي ودسته بندي رهيافت هاي جستجو در صفحات ديناميك وب
414
جستجو راه حل تحليلي براي معادلات اينتگرو ديفرانسل حاصل از تئوري پريدايناميك
415
جستجو كردن و يافتن در نقاشي
416
جستجو و پايش سامانه هاي جوي در نقشه هاي هواشناسي با روش پردازش تصوير(Image Processing) در تكنولوژي Matlab
417
جستجو و جمع آوري الگوها ( پايه ها و مضراب هاي خاص ) در قطعات ضربي استاد فرامرز پايور
418
جستجو و طبقه‌بندي اوزان عروضي و ايقاعي آشكار و پنهان در موسيقي كلاسيك ايران
419
جستجوئي در ارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
420
جستجوئي درارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
421
جستجوكردن و يافتن در نقاشي
422
جستجوي آماري طرح بهينه سبد ردياب شاخص
423
جستجوي ابررسانايي در NbB2
424
جستجوي اپيستازي در مكان يابي ژني بر پايه جمعيت براي بيماري هاي پيچيده با استفاده از تئوري اطلاعات
425
جستجوي افكار غالي گري در گروه شيخيه ﴿قرائت فرابشري در مورد اهل بيت عليهم السلام﴾
426
جستجوي الفباي شهرسازي كهن به منظور كاربست درشهرسازي جديد
427
جستجوي بعد چهارم در مجسمه هاي الكساندر كالدر
428
جستجوي بعد چهارم درمجسمه هاي الكساندركالدر.
429
جستجوي توليد الكترو ضعيف ذرات ابر تقارني در رويدادهاي شامل الكترون - ميون با استفاده از داده هاي آشكارساز CMS در LHC و به روز رساني فيلترهاي نوفه در انرژي سنج هادروني
430
جستجوي حالت بحراني در راكتورهاي سريع فلزي با روش مونت كارلو
431
جستجوي ديد
432
جستجوي ديدگاههاي سينماي مستند در فيلمبرداري فيلمهاي داستاني
433
جستجوي رابطه معماري و زندگي در خانه هاي قاجاري ساري
434
جستجوي روش مناسبترآموزش ايستايي در دانشكده معماري يزد
435
جستجوي ساختارهاي پايدار نانو خوشه هاي﴿n(WO3براي ‎ 1≤n≤12 وسيله ي نظريه ي تابعي و الگوريتم ژنتيك
436
جستجوي ساختارهاي پايدار نانوخوشه هاي سيليكون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
437
جستجوي ساختارهاي پايدار و شبه‌پايدار نانوخوشه‌هاي MoS2)n) و بررسي ابتدا به ساكن خواص الكتروني، اپتيكي و ارتعاشي آن‌ها
438
جستجوي ساختارهاي شبه‌پايدار بلور اكسيد روي با استفاده از الگوريتم تكاملي و محاسبات نظريه تابعي چگالي
439
جستجوي شباهت خط سير اشياء متحرك در شبكه راه ها با استفاده از معيارهاي جغرافيايي و خصوصيات محلي خط سيرها
440
جستجوي ضوابط و قواعدي براي طراحي مجموعه مسكوني كارگران - طرح نمونه
441
جستجوي عناصر عاميانه در داستانهاي شمس لنگرودي و بيژن نجدي ﴿بر محور سه اثر﴾
442
جستجوي قالبي نو در سينماي هنري
443
جستجوي قهرمان بايروني در شعر افسانه نيما يوشيج
444
جستجوي قواعدي براي ساماندهي محورهاي تجاري مراكز شهري در انطباق با حركت پياده - با تاكيد بر ابعاد فضايي و عملكردي
445
جستجوي كليدواژه در پايگاه داده هاي گرافي با تاكيد بر وزن كليدواژه ها
446
جستجوي كيفيت ها و الگوهاي فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي- محله افغان آباد شهرستان گنبدكاووس
447
جستجوي معنايي اجراي سمبليك اتوماتاي محدود شده با الگوريتم كوين مك كلاسكي
448
جستجوي مفهوم توده - فضا در معماري گؤي مسجد تبريز
449
جستجوي ممنوع و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
450
جستجوي منابع توليد تك فوتون در سيليكون كربايد دوبعدي
451
جستجوي موازي مقياس‌پذير كليدواژه در داده‌هاي RDF بر پايۀ رايانش ابري
452
جستجوي نانوخوشه هاي پايدار ( MoO3 )براي ...با استفاده از نظريه هاي نيمه تجربي و الگوريتم ژنتيك
453
جستجوي نشانه ها از سبك وسترن در سينماي ايران
454
جستجوي هوشمند وب با استفاده از خوشه بندي
455
جستجوي هويت و تحليل شخصيت سيدمحمدحسين بهجت تبريزي (شهريار)
456
جستجويي براي شناخت فضاي معاصر
457
جستجويي در معماري زيارت طرح توسعه آستانه مباركه زينبيه مزار كاهين بيرجند
458
جسجوي قالبي نو در سينماي هنري
459
جشن بهمن
460
جشن نوروز و آيين هاي نوروزي در ايران
461
جشن هاي ايراني و اسلامي در عصر غزنويان
462
جشن هاي زرتشتيان
463
جشنها و سوگواريهاي ايل چهار لنگ بختياري
464
جشنهاي ايران باستان
465
جشنواره 50 پوستر
466
جشنواره پنجاه پوستر
467
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
468
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
469
جعبه آشپزخانه تريلر
470
جعبه ابزار منطق فازي درMATLAB
471
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
472
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
473
جعبه دنده حمل كننده
474
جعبه دنده هاي اتوماتيك
475
جعبه قرص با قابليت اتصال به تلفن همراه
476
جعبه هاي جانشيني با خطي و يكنواختي تفاضل قابل كنترل
477
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
478
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
479
جعل ته نقش در يك روش ته نقش نگاري نيمه شكننده ي غير وابسته به متن در تصاوير و دفاع در برابر جعل
480
جعل در اسناد الكترونيك
481
جعل هويت در اينترنت
482
جغرافيا انساني )Human Geography(
483
جغرافيا انساني Human Geography
484
جغرافيا بندر گناوه
485
جغرافيا و ادبيات بازفت و تاريخچه ايل بزرگ بختياري
486
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با تكيه بر بخشهاي اقتصادي (نمونه مورد مطالعه دهستان شيرين سو،شهرستان مانه و سملقان )
487
جغرافياي (طبيعي، انساني، اقتصادي) نهاوند
488
جغرافياي آران- كاشان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
489
جغرافياي آمل با تاكيد بر اقتصاد برنج
490
جغرافياي ابر كوه
491
جغرافياي ابهر (ابر) (طبيعي- انساني- اقتصادي)
492
جغرافياي اراك
493
جغرافياي اروند رود (شط العرب): سياسي- اقتصادي
494
جغرافياي اسفرجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
495
جغرافياي افغانستان
496
جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي Economic Geography of the Ussr
497
جغرافياي اقتصادي چين
498
جغرافياي انساني ، اقتصادي شهرضا
499
جغرافياي انساني Human Geography
500
جغرافياي انساني Human Geography
501
جغرافياي انساني Human Geography
502
جغرافياي انساني- اقتصادي مباركه
503
جغرافياي انساني ترجمه قسمتي از كتاب Human Geography
504
جغرافياي انساني روستاي گريوان
505
جغرافياي انساني و اقتصادي آفريقاAFRIKA
506
جغرافياي باغبادران
507
جغرافياي بخش جاجرم
508
جغرافياي بروجرد
509
جغرافياي بهشهر و جاذبه هاي توريستي آن
510
جغرافياي پاكستان A Geography of Pakistan (جلد دوم)
511
جغرافياي پزشكي شهر اصفهان
512
جغرافياي تاريخي ابركوه
513
جغرافياي تاريخي ايذه (آنزان )
514
جغرافياي تاريخي چهارمحال و بختياري (از دوره صفويه تا پايان پهلوي)
515
جغرافياي تاريخي شهر زواره
516
جغرافياي تاريخي شهرستان اسلام آباد غرب
517
جغرافياي تاريخي شهرستان جوانرود
518
جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير
519
جغرافياي تاريخي كردستان با تاكيد بر حكومت محلي اردلان ( صفويه تا قاجار)
520
جغرافياي تربت حيدريه
521
جغرافياي تيران و كرون
522
جغرافياي جزيره خارك: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
523
جغرافياي جلال آباد (طبيعي- انساني- اقتصادي)
524
جغرافياي جمعيت شهرستان لار
525
جغرافياي جمعيت شهرستان يزد
526
جغرافياي جونقان (طبيعي- انساني- اقتصادي)
527
جغرافياي چناران و اثرات اقتصادي و اجتماعي كارخانه قند
528
جغرافياي چين
529
جغرافياي حبيب آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
530
جغرافياي خاك
531
جغرافياي خور با تكيه بر شترداري و خرما
532
جغرافياي خوزستان و نگرشي بر شهرهاي جنوبي و غربي آن
533
جغرافياي درچه پياز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
534
جغرافياي درياچه پريشان (فامور)
535
جغرافياي دستگرد برخوار
536
جغرافياي دشت مهيار
537
جغرافياي دهاقان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
538
جغرافياي دهستان چرمهين اصفهان ( طبيعي ـ انساني ـ اقتصادي )
539
جغرافياي دهستان رادكان
540
جغرافياي دهستان طبس با تاكيد بر روستاي درفك
541
جغرافياي دهستان كوشك از شهرستان بافق
542
جغرافياي دهستان محروم مانه
543
جغرافياي دهق عربستان
544
جغرافياي رامسر و جاذبه هاي توريستي آن
545
جغرافياي رفسنجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
546
جغرافياي روستائي جندق: طبيعي- انساني- اقتصادي
547
جغرافياي روستاي بيرك
548
جغرافياي روستاي رسالت
549
جغرافياي روستاي رسالت
550
جغرافياي روستاي كرسكان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
551
جغرافياي روستاي كنگاز: طبيعي- انساني- اقتصادي
552
جغرافياي زرين شهر ريز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
553
جغرافياي سفيد دشت (طبيعي- انساني- اقتصادي)
554
جغرافياي سميرم : (طبيعي- انساني- اقتصادي)
555
جغرافياي سوسنگرد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
556
جغرافياي سيرجان ( طبيعي ـ انسانيـ اقتصادي )
557
جغرافياي شازند (طبيعي- انساني- اقتصادي)
558
جغرافياي شهر اردبيل
559
جغرافياي شهر اردستان(طبيعي - انساني- اقتصادي )
560
جغرافياي شهر بردسكن (طبيعي، انساني، اقتصادي)
561
جغرافياي شهر خوانسار با تاكيد بر مسائل طبيعي
562
جغرافياي شهر دولت آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
563
جغرافياي شهر زارچ با تاكيد بر نظام زمين داري وآبياري﴿قبل و بعد از اصلاحات ارضي﴾
564
جغرافياي شهر زواره (طبيعي- انساني- اقتصادي)
565
جغرافياي شهر شاهديه
566
جغرافياي شهر شوقان
567
جغرافياي شهر صحنه
568
جغرافياي شهر علويجه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
569
جغرافياي شهر فلاورجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
570
جغرافياي شهر گرگان
571
جغرافياي شهر گز برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
572
جغرافياي شهر مسجد سليمان
573
جغرافياي شهر مشهد
574
جغرافياي شهر نائين
575
جغرافياي شهر ياسوج مركز فرمانداري كل كهكيلويه و بويراحمد
576
جغرافياي شهراليگودرز (طبيعي، انساني، اقتصادي)
577
جغرافياي شهرستان آباده (طبيعي- انساني- اقتصادي)
578
جغرافياي شهرستان آمل: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
579
جغرافياي شهرستان بم
580
جغرافياي شهرستان بندرعباس (طبيعي- انساني- اقتصادي)
581
جغرافياي شهرستان تفت
582
جغرافياي شهرستان سمنان: طبيعي- انساني- اقتصادي
583
جغرافياي شهرستان سنندج: طبيعي- انساني- اقتصادي
584
جغرافياي شهرستان شاهرود: طبيعي- اقتصادي- انساني
585
جغرافياي شهرستان شهسوار: طبيعي- انساني- اقتصادي
586
جغرافياي شهرستان شوشتر
587
جغرافياي شهرستان فردوس﴿با تأكيد بر مسائل روستايي﴾
588
جغرافياي شهرستان قم با تاكيد بر جغرافياي جمعيت
589
جغرافياي شهرستان كازرون (طبيعي- انساني- اقتصادي)
590
جغرافياي شهرستان كرمانشاه
591
جغرافياي شهرستان گردكوي
592
جغرافياي شهرستان لاهيجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
593
جغرافياي شهرستان ميبد
594
جغرافياي شهري اليگودرز
595
جغرافياي شهري جهرم
596
جغرافياي شهري خرم آباد
597
جغرافياي شهري خوانسار
598
جغرافياي شهري زنجان
599
جغرافياي شهري فسا
600
جغرافياي شهري نجف آباد
601
جغرافياي طبيعي
602
جغرافياي طبيعي
603
جغرافياي طبيعي ، انساني و اقتصادي مشهد
604
جغرافياي طبيعي Phisical Geography اثر Strahler, N
605
جغرافياي طبيعي- انساني- اقتصادي جلگه مرودشت
606
جغرافياي طبيعي دره نجف آباد
607
جغرافياي طبيعي دشت يزد اردكان
608
جغرافياي طبيعي ژاپن و بررسي نواحي شمال آن از نظر جغرافياي منظقه اي از كتاب: Japan a Geography
609
جغرافياي طبيعي شهرستان بجنورد
610
جغرافياي طبيعي شهركرد و تائير آن در وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه
611
جغرافياي طبيعي كرمان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي
612
جغرافياي طبيعي و انساني روستاي مهدي آباد از توابع شهرستان بابل
613
جغرافياي طبيعي، انسان و اقتصادي شهرستان ملاير
614
جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي شهريار
615
جغرافياي طهرانچي (طبيعي- انساني- اقتصادي)
616
جغرافياي عمومي )Geography(
617
جغرافياي عمومي داراب
618
جغرافياي عمومي دليجان
619
جغرافياي عمومي رامهرمز
620
جغرافياي عمومي راور (طبيعي، انساني، اقتصادي)
621
جغرافياي عمومي شهرستان خوي
622
جغرافياي عمومي شهرستان داراب
623
جغرافياي عمومي شهرستان كاشمر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
624
جغرافياي عمومي شهرستان ني ريز
625
جغرافياي عمومي قم
626
جغرافياي عمومي كاشان
627
جغرافياي عمومي كهكيلويه (دهدشت)
628
جغرافياي عمومي لار
629
جغرافياي عمومي نيشابور
630
جغرافياي غنا ترجمه كتاب: A Geography of Ghana
631
جغرافياي قزوين
632
جغرافياي قلعه قاسم (طبيعي- انساني- اقتصادي)
633
جغرافياي قهفرخ (طبيعي- اقتصادي- انساني)
634
جغرافياي قهنويه
635
جغرافياي كامل روستاي سگزي
636
جغرافياي كشاورزي
637
جغرافياي كشاورزي جيرفت
638
جغرافياي كشاورزي روسيه
639
جغرافياي كشاورزي فيروزآباد
640
جغرافياي كشاورزي و تاريخي دشت مغان
641
جغرافياي كشورهاي غربي آفريقا سنگال، زامبيا، موريتانيا، مالي، آپرولتا، نيجر، گينه پرتغال، گينه، سيرالئون، ليبريا از صفحه 177 تا 343 )West Africa(
642
جغرافياي كليشاد (طبيعي، انساني، اقتصادي)
643
جغرافياي كوهانستان (طبيعي- انساني- اقتصاد)
644
جغرافياي كوهپايه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
645
جغرافياي گرگان و دشت (جغرافياي زيستي)
646
جغرافياي گياهان جنگلي و دارويي ايران
647
جغرافياي لاريجان
648
جغرافياي منطقه اي ايتاليا ترجمه از كتاب A Geography of Italy
649
جغرافياي منطقه وردشت سميرم (ييلاق طايفه دوره شوري ازابل قشقائي)
650
جغرافياي ميمه (طبيعي- اقتصادي- انساني)
651
جغرافياي ميناب
652
جغرافياي نوشهر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
653
جغرافياي همايونشهر (طبيعي- اقتصادي- انساني)
654
جغرافياي يزد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
655
جغرافياي، شهري قهدريجان
656
جغرافيايي پاكستان A Geography of Pakistan
657
جغرافيايي در شبكه GSM و بررسي روش TOA در اين شبكه
658
جفت سازي روش هموتوپي و تكرار تغييراتي در مسايل ديفرانسيل سهموي غيرخطي
659
جفت شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و ميدان مغناطيسي محوري
660
جفت شدگي غلط تيمين-سيتوزين در حضور جفت بازهاي صحيح DNA : يك مطالعه نظريه تابعي چگالي
661
جفت شدگي هاي ناپايدار امواج در ليزر الكترون آزاد با كانوني سازي هاي ميدان مغناطيسي و كانال يوني
662
جفت قاب ها
663
جفت قاب هاي گابور دوگان و آناليز چند ريزه ي قاب در L2(Rd
664
جفت كاري و صنايع دستي
665
جفت گروههاي پوچتوان
666
جفت هاي متامار در بينايي انسان و ماشين
667
جفت يابي مبتني بر هستان شناسي در بازارچه دانش
668
جفت‌شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با هدايت كانال يوني در حضور خود-ميدان‌ها
669
جقله كمدين سيرك
670
جك پمپ
671
جكهاي هيدروليكي وطراحي جك پيچي
672
جلب شخص ثالث در دعواي كيفري
673
جلد وجلد سازي از آغاز تا كنون
674
جلد1:معرفي هنرمندان شاخص قلمزني اصفهان (درحال حاضر)،جلد2:معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)خاتم -گره چيني -سازسازي -منبت -معرق
675
جلو هاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
676
جلوراني آگاه از اجتماع در شبكه هاي تحمل پذير تاخير
677
جلوگيري از انتقال رنگزا در شستشوي خانگي كالاي پنبه اي
678
جلوگيري از ايجاد KNOC در موتورهاي احتراق داخلي (بنزيني و وضعيت CNG)
679
جلوگيري از برخورد در سيستم حمل و نقل ريليبا تكيه بر سيستم هاي چند عامله
680
جلوگيري از بيان ژن هاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
681
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
682
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفازها توسط عصاره سرشاخه هاي گلدار پونه ساي گربه اي
683
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شيرين بيان
684
جلوگيري از بيان ژنهاي ...وتوليد...در كندروسيت هاي مفصلي ومونوسيت /ماكروفاژها توسط عصاره سر شاخه هاي گلدار پونه كوهي
685
جلوگيري از بيان ژنهاي... و توليد... در سلولهاي كارتيلاج مشتق شده از رده هاي سلولهاي بنيادي مزونشيمال و رده سلولهاي لوسمي منوسيتيك
686
جلوگيري از بيان ژنهاي...در توليد پروستاگلاندين ونيتريك اكسيد در كندرسيت هاي مفصلي وماكروفاژها /مونسيت ها توسط عصاره مغز شاخع گياه شكر تيغال
687
جلوگيري از پديده انسداد ميعاني مخازن گاز ميعاني كربناتي به كمك فعال كننده هاي سطح فلوئوري
688
جلوگيري از تشكيل گرداب بر روي آبگيرهاي افقي
689
جلوگيري از تصادف در ارتباطات خودرو به عابر مبتني بر تلفن هوشمند در محيط ابر پردازشي همراه
690
جلوگيري از چپ شدن خودروي سواري شاسي بلند از طريق كاهش شتاب جانبي با اعمال لغزش‌هاي طولي مخالف در چرخ‌هاي جلو و عقب
691
جلوگيري از چسبندگي روي ناشي از حضر فلوئور به كاتدهاي آلومينيومي در الكتروليزري
692
جلوگيري از حملات تزريق كد با استفاده از مكانيزم هاي محافظتي مبتني بر كامپايلر
693
جلوگيري از حملات منع سرويس در شبكه‌هاي SDN
694
جلوگيري از خروج رنگ از كالاي نساجي در حين شستشوي خانگي با استفاده از سطح فعال كاتيوني انتخابي
695
جلوگيري از خوردگي داخل لوله هاي فلزي مصرفي در صنعت كشتيراني با استفاده از نانو پوشش هاي مقاوم به تركيبات حلول در آب هاي شور
696
جلوگيري از عملكرد اشتباه زون سه رله ديستانس در شرايط اضافه بار با استفاده از تبديل موجك
697
جلوگيري از قطع تورك گيربكس هاي دستي به هنگام تعويض دنده با استفاده از فلايويل دوم
698
جلوگيري از مهاجرت نرم كننده در چرم مصنوعي پي وي سي توسط نانوذرات معدني
699
جلوگيري از نفوذ شبكه در isp
700
جلوگيري از واژگوني خودروهاي شاسي بلند در شتاب‌هاي جانبي زياد با بكارگيري سامانه‌ي ژيروسكوپي فعال
701
جلوگيري از وقوع ازدحام با استفاده از يك كنترلر اتوماتاي يادگير فازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاربردهاي مراقبت پزشكي
702
جلوگيري و حداقل نمودن تركهاي زودرس در روسازي آسفالتي
703
جلوه ‌هاي فرهنگ عاميانه در آثار داستان‌ نويسان اقليم بوشهر ﴿صادق چوبك، منيرو رواني‌پور و رسول پرويزي)
704
جلوه آرايه هاي "مذهب كلامي و حسن تعليل " در ديوان سه شاعر سبك خراساني : فرخي سيستاني ، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادياني
705
جلوه درخشان چوب
706
جلوه عكس هاي دوره هاي ناصري و مظفري در نشريات شرف و شرافت
707
جلوه مولفه هاي فراملي و فروملي در كتابهاي فارسي آموزش و پرورش ايران
708
جلوه هاي آزادگي و ادب اعتراض در ديوان حافظ
709
جلوه هاي اخلاق در معماري خانه هاي اعيان نشين بيرجند در عصر قاجار
710
جلوه هاي اخلاق رضوي در آيينه ي مسند الامام الرضا(ع ) , Effects of razavi moral in perspectives of masnado reza
711
جلوه هاي ادب انبياء در ادعيه ي قرآن كريم
712
جلوه هاي ادب پايداري درشعراحمد فواد نجم
713
جلوه هاي ادب غنايي در ديوان محمدتقي بهار
714
جلوه هاي ادبيات پايداري در سروده هاي چند شاعر مازندراني (سلمان هراتي،مصطفي علي پور،شعبان كرم دخت ،هادي سعيدي كياسري و جليل قيصري )
715
جلوه هاي ارادت به ساحت مقدس رضوي در هنر مسلمانان , themanifestation of devotion to razavotion to razaviholy dignity
716
جلوه هاي اساطير ايراني در اشعار عصر سلجوقي با تأكيد بر ديوان انوري و امير معزي
717
جلوه هاي امنيت قضايي بزه ديدگان در حقوق كيفري ايران
718
جلوه هاي ايثار و شهادت در عناصر داستاني داستانهاي برجسته دفاع مقدس
719
جلوه هاي ايدئولوژي و سياست در عكس: عكس هاي نهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري
720
جلوه هاي بديع و بيان در ديوان پروين اعتصامي
721
جلوه هاي بصري ( VFX ) در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني دو دهه اخير ايران (1395– 1374 خورشيدي )
722
جلوه هاي بصري در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني در دو دهه اخير ايران 1374 تا 1395 خورشيدي
723
جلوه هاي بلاغيِ آموزه هاي تعليمي در داستان هاي عاميانه
724
جلوه هاي بلاغي دعا در قرآن
725
جلوه هاي بندگي در شعر بيدل دهلوي
726
جلوه هاي بيان و بديع در ديوان وحشي بافقي
727
جلوه هاي بياني و مفاهيم نمادين مرغان در شعر خاقاني
728
جلوه هاي پايداري در اشعار عارف قزويني و احمد فؤاد نجم
729
جلوه هاي پايداري در سرودهاي انقلاب اسلامي
730
جلوه هاي پايداري در شعر يوسفعلي ميرشكاك
731
جلوه هاي پايداري ومقاومت درآثار احلام مستغانمي
732
جلوه هاي تصوف اسلامي در شعر عبد الوهاب البياتي
733
جلوه هاي تصويري در عكاسي
734
جلوه هاي تصويري در عكاسي
735
جلوه هاي تصويري شادي و اندوه در غزليات سيمين بهبهاني و محمدعلي بهمني
736
جلوه هاي تعهد و التزام ديني و اخلاقي در شعر سيد رضي
737
جلوه هاي تمثيل در آثار سعدي
738
جلوه هاي حافظ پژوهي دكتر عبدالحسين زرين كوب
739
جلوه هاي دراماتيك در قرآن
740
جلوه هاي دين ودينداري درشعر معاصر
741
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي
742
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي از سال 0231 تا. 0431
743
جلوه هاي رنگ ورنگواره درشعر دفاع مقدس
744
جلوه هاي زندگي اجتماعي در سفر نامه ناصر خسرو
745
جلوه هاي زيبايي در مجموعه بسطام ﴿كتيبه نگارگري، كاشيكاري و گچبري﴾
746
جلوه هاي شادي در شيرين و خسرو و مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي
747
جلوه هاي صوري و معنوي معشوق در غزليات خاقاني
748
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر ششم مثنوي معنوي , based on nature of book 6 of mothnavi e molavi
749
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتراول مثنوي , based on nature of book 1 of mathnavie molavi
750
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر پنجم مثنوي معنوي , based on nature of book 5 mathnvi e molavi
751
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني )در دفتر دوم مثنوي , based on nature of book 2 of mathnavi e molavi
752
جلوه هاي طبيعت در اشعار فرخي سيستاني
753
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي :امين پور ،حسيني و قزوه )
754
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي امين پور، حسيني و قزوه )
755
جلوه هاي عدالت ترميمي در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي، رواندا و ديوان كيفري بين المللي
756
جلوه هاي عرفان و تصوف در ديوان سيف فرغاني
757
جلوه هاي فرانو گرايي در سروده هاي چند شاعر معاصر (علي باباچاهي،مهرداد فلاح،سياوش سبزي،كورش كرم پور)
758
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
759
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
760
جلوه هاي فولكلور و سيستم هاي حقوقي موجود
761
جلوه هاي قرآني در آرايه هاي بديعي امهات متون سبك آذربايجاني (خاقاني ،نظامي ،قطران تبريزي)
762
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك خراساني
763
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك عراقي
764
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك هندي
765
جلوه هاي قرآني در حديقه ي سنايي
766
جلوه هاي كلام علي عليه السلام در سخن سعدي
767
جلوه هاي گرافيك در تلويزيون
768
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
769
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
770
جلوه هاي گوناگون نور و رنگ در طبيعت
771
جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110)
772
جلوه هاي مقاوت و پايداري در سه داستان شاهنامه (كاوة آهنگر، هفت خان رستم، رستم و اسفنديار)
773
جلوه هاي ناويژه
774
جلوه هاي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
775
جلوه هاي نمايشي عاشورا
776
جلوه هاي نمايشي عاشورا
777
جلوه هاي نوآوري و مدرنيسم در اشعار منوچهر آتشي
778
جلوه هاي هنري طبيعت در ديوان خواجوي كرماني
779
جلوه هاي هنري فرهنگ اسلامي در ادوات عزاداري
780
جلوه هاي ويژه در انيميشن
781
جلوه هاي ويژه در انيميشن
782
جلوه هايي از زندگي پيامبران در قصايد سنايي غزنوي
783
جلوه هايي از نماز جمعه تهران
784
جلوه هايي از هنر گچبري عمارت حوضخانه باغ نگارستان در ساخت زيور آلات معاصر
785
جلوه ي سيماي محمدي در انديشه علوي ﴿ علي بن ابي طالب " ع" ﴾
786
جلوه ي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
787
جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان «حارس المدينة الضائعة» و«كولي كنار آتش» (با تاكيد بر شخصيت، فضا و لحن)
788
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
789
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
790
جلوه¬هاي عرفان در داستان كيخسرو
791
جلوهاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
792
جمال ادبي در شعر حافظ با تاكيد بر دانش معاني
793
جماليات الوصف في شعر ابن المعتز
794
جماليّة الانزياح البيانيّ في القرآن الكريم
795
جمع آوري ، شناسائي و معرفي فلورسه ناحيه حفاظت شده در استان همدان ....
796
جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان ( استان مركزي )
797
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
798
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
799
جمع آوري اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از همبستگي داده با هدف افزايش طول عمروتامين دقت
800
جمع آوري اطلاعات مربوط به حملات سايبري سيستم هاي كنترل صنعتي (ICS) با استفاده از روش هاي مبتني بر گمراهي حمله
801
جمع آوري اطلاعات نيروگاه هاي كشور
802
جمع آوري اطلاعات، مشخصات فني و ارزشيابي انواع تجهيزات و سيستم هاي مورد استفاده در تاسيسات مكانيكي ساختمان
803
جمع آوري تئوري هاي موسيقي راجع به آواز ابوعطا و آواز بيات اصفهان
804
جمع آوري داده از شبكه هاي اجتماعي برخط
805
جمع آوري داده در شبكه ‌حسگر بيسيم براي پديده متحرك با محدوديت اعوجاج با استفاده از همبستگي‌ مكاني- زماني
806
جمع آوري داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم به منظور حداكثر كردن طول عمر شبكه
807
جمع آوري دي اكسيد كربن از صنايع شيميايي
808
جمع آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس و جوهاي هدفگراي كاربران در يك بازار تجاري الكترونيك
809
جمع آوري و ارسال آلامها و كنترل واحد مشتركين REMOT از داخل مركز سوئيچ اصلي EWSD
810
جمع آوري و بررسي اطلاعات در مورد روشهاي ساخت الكترود جوش نقطه اي
811
جمع آوري و بررسي كارهاي تبليغاتي در زمينه موسيقي در ايران
812
جمع آوري و بررسي موتيف ها و نقوش در دوره هخامنشي و ساساني ﴿ دوره اوج دين زرتشت و بكارگيري آن جهت طراحي فرش﴾
813
جمع آوري و بررسي نقوش فرش بختياري
814
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
815
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
816
جمع آوري و تحليل خاطرات اسراي هشت سال دفاع مقدس شهرستان قاين
817
جمع آوري و تحليل ضرب المثلهاي گيلكي آستانه اشرفيه
818
جمع آوري و تحليل فرآيند ساخت قطعات صنعتي مختلف و طراحي نرم افزار CAPP
819
جمع آوري و شناسايي فلور منطقه بايندرروريحان در شهرستان زنجان
820
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي مائده
821
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 تا 125 سوره مباركه ي آل-عمران
822
جمع پذيري و سيگما جمع پذيري شبه اندازه ها
823
جمع شدگي ملاتهاي تعميري
824
جمع كردن سيگنال ذيجيتالي با صداي مكالمه هنگام تماس در گوشي هاي هوشمند
825
جمع و ضمير در لهجه محلي دزفولي و ضرب المثلها و شعر و موسيقي دزفولي
826
جمع‌ آوري داده در شبكه‌ هاي حسگر بي‌ سيم به كمك چاهك‌ هاي متحرك
827
جمع‌آوري و خوشه‌بندي داده‌هاي متني و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
828
جمعآوري و بررسي مباحث مطرح در طراحي ريلهاي راه آهن
829
جمعآوري و شناسائي بالتوريهاي پارك ملي گلستان
830
جمعآوري و شناسايي برخي از گياهان بومي منطقه اصفهان و چهارمحال بختياري و كاربرد آنها در فضاي سبز
831
جمعآوري و شناسايي فلور منطقه بايندر و ريحان در شهرستان زنجان
832
جمعآوري و شناسايي مارهاي غرب استان گلستان
833
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور تيره گندميان شهرستان سبزوار
834
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور گياهان تك لپه در شهرستان اسفراين
835
جمعآوري، شناسايي ، تعيين پراكنش مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم و مطالعه بيولوژي و كارآئي گونه غالب آنها در منطقه اصفهان
836
جمعهاي مكسر عربي از فرهنگ دكتر معين
837
جمعيت از نظر مذاهب پنج گانه
838
جمعيت و بلاياي طبيعي در دوره قاجار
839
جمعيت و تنظيم با تاكيد بر نقش سن و ميزان تحصيلات بر ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري
840
جمعيت و توسعه ( با تاكيدي بر شهرستان گرگان )
841
جمل ، صفين ، نهروان در نهج البلاغه
842
جملات مرزي در نظريه هاي اصلاح شده گرانش
843
جمله نويسي با لغات جديد يا خواندن لغات جديد همراه با مثال و تمرين در بخاطر سپاري لغات در دانش آموزان دوره دبيرستان
844
جمله واره هاي موصولي زبان انگليسي در مقاله هاي تحقيق محور رشته هاي مختلف مطالعه اي مقايسه اي مبتني بر پيكره زباني ميان نويسنده هاي ايراني و انگليسي زبان
845
جن در تفاسير قرآن مجيد و داستان هاي منثور ادب فارسي
846
جناس در غزليات مولانا
847
جنايات عمليات برق آساي نيروهاي ائتلاف عربي ونقص حقوق بشردوستانه دريمن
848
جنايت در سال نو
849
جنبش مشروطه و تاثير تحولات سياسي - اجتماعي آن بر عكاسي ايران
850
جنبش ها و مكاتب سينمايي قرن بيست و يكم ( 2000 - 2015 )
851
جنبش هاي اجتماعي فرانو و جامعه سرمايه داري جهاني
852
جنبش هاي سياسي ومذهبي بحرين درقرن اخير
853
جنبش هاي قديم ؟جنبش هاي جديد؟
854
جنبشهاي سياسي جديد و چالشهاي پيش روي همگرايي اتحاديه اروپا
855
جنبه اخلاقي امر به معروف و نهي از منكر در آموزه هاي اسلامي
856
جنبه تاريك شيوه‌هاي كاري عملكرد بالا ؛ مفهوم‌سازي و طراحي شاخص آسيب ذينفعان با تاكيد بر منابع انساني پايدار
857
جنبه حقوقي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
858
جنبه هاي اخلاقي و تعليمي در مرزبان نامه
859
جنبه هاي ادبي در آثار دكتر علي شريعتي
860
جنبه هاي ادبي شاهنامه فردوسي (عاطفه ، تخيل ، موسيقي واسلوب بيان )
861
جنبه هاي اكوفيزيولوژيك تحمل به قليائيت در گلرنگ
862
جنبه هاي بديهه سازي در سياه بازي
863
جنبه هاي پايداري در اشعار شفيعي كدكني و شيركوه بيكس شاعر كردستان عراق
864
جنبه هاي پديده شناسي نظريه ميدان در فضاي ناجابجايي
865
جنبه هاي تاريخي تاريخ بيهقي
866
جنبه هاي تصويرسازانه در فرش كاشان
867
جنبه هاي تصويري تبليغات روزنامه اي در ايران
868
جنبه هاي جمعيتي – اجتماعي ناباروري : مطالعه اي كيفي در بين زنان و مردان نابارور در شهر يزد
869
جنبه هاي جمعيتي و اجتماعي بيكاري : مطالعه اي كيفي در بين جوانان شهر كرمانشاه
870
جنبه هاي حقوقي تامين مالي قراردادهاي خريد هواپيما
871
جنبه هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي در زمينه انتقال تكنولوژي در ايران
872
جنبه هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه گذاري بيع متقابل
873
جنبه هاي حقوقي نظارت بين المللي بر انتخابات ملي
874
جنبه هاي روان شناختي و تربيتي هفت پيكر نظامي
875
جنبه هاي رواني و درماني موسيقي نواحي ايران
876
جنبه هاي ژنتيكي تاثير BCS در دوره انتقال برنرخ گيرايي درگله‌هاي گاوهاي شيري استان اصفهان
877
جنبه هاي ژنتيكي سرعت دوشش در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
878
جنبه هاي كوانتومي سياه چالها و مسئله ثابت كيهانشناسي
879
جنبه هاي نئورمانتيك در هنرهاي تجسمي معاصر اروپا
880
جنبه هاي نظري اپتيك تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
881
جنبه هاي نمايش در اساطير ايران (براساس پشت ها)
882
جنبه هاي نمايشي خطابه به مثابه مونولوگ در متون كهن فارسي
883
جنبه هاي نمايشي در آثار شكسپير
884
جنبه هاي نمايشي در شاهنامه
885
جنبه هاي نمايشي دفتر اول مثنوي مولوي
886
جنبه هاي نمايشي شعر شاعران عصر مشروطه
887
جنبه هاي نمايشي مويه و شيون در ايران (با توجه خاص به لرستان )
888
جنبه هاي هنري صداي فيلم و تدوين خلاقه آن
889
جنبه هايي از تحولات فرهنگهاي موسيقايي خاور ميانه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 : بررسي موردي ايران ، تركيه ، مصر
890
جنبه هايي از سيماي جمعيتي شهرستان مهريز
891
جنبه هايي از منطق تلفيقي اثباتها و اثبات پذيري
892
جنبه هايي از نظريه هاي اسپين - بالاتر و معادلات وازيليف
893
جنبه هايي چند از مسائل جمعيتي روستاي كابلي
894
جنبه‌ هاي وابستگي در خانواده توزيع‌ هاي دومتغيره كامبانيس
895
جنبه‌هاي روايي در شعر نيما
896
جنبه‌هاي مديريتي و ژنتيكي زمان اولين تلقيح پس از زايش بر عملكرد توليدمثلي گله‌هاي هلشتاين در استان اصفهان
897
جنسيت شهود در جرائم مستوجب حدود وقصاص
898
جنسيت و زيبايي شناسي: ترجمه كامل كتاب همراه با مقدمه مترجم
899
جنگ اطلاعات
900
جنگ الكترونيك
901
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم LMSبراي حذف اختلال
902
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم RLSبراي حذف اختلال
903
جنگ در بخش پهلواني شاهنامه
904
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
905
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
906
جنگ رواني در شاهنامه‌
907
جنگ سايبري در حقوق بين الملل
908
جنگ سرد جديد: چشم انداز رقابت قدرت ها در بازي بزرگ جديد حول محور خزر- خليج فارس
909
جنگ نرم و آثار مخرب آن در نظام تعليم و تربيت رسمي ايران
910
جنگ نرم و راهكارهاي مبارزه با آن ازديدگاه نهج البلاغه و ائمه معصومين﴿عليه السلام﴾
911
جنگ و تغيير ساختار
912
جنگ و سياست در ادبيات علمي: مطالعه تطبيقي دو رمان يوتوپيا احمد خالد توفيق و سلاخ خانه شماره پنج كرت ونگات
913
جنگ و علائم راهنما
914
جنگل مه آلود
915
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
916
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
917
جنگلهاي شمال ايران و ارزش اقتصادي صنعت چوب آن
918
جنگهاي حضرت علي (ع)
919
جنوب غربي آسيا South- West Asia
920
جهات افتراق و اشتراك خيانت در امانت ، كلاهبرداري و اختلاس در حقوق ايران (پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي )
921
جهات دستوري و مفردات لهجه مازندراني
922
جهاد اقتصادي
923
جهاد علمي و فرهنگي از منظر قرآن
924
جهان اثر نمايشي
925
جهان اثر نمايشي
926
جهان بيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و (اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنامه و "ايلياد و اوديسه ")
927
جهان بيني فلسفي بابا افضل كاشاني
928
جهان بيني و نگرش نظامي گنجه اي در مخزن الاسرار و اسكندرنامه
929
جهان تلويزيون
930
جهان در انديشه شوپنهاور
931
جهان شبه هولوگرافيك در فضازمان خميده
932
جهان موجك و برخي از كاربردهاي آن
933
جهان ناآشنا
934
جهان نگري عرفاني و فضا، فرم در نقاشي ايراني -اسلامي
935
جهان هيولايي محمدسياه قلم
936
جهانگردي اسلامي و فرصت هاي كسب و كار﴿نمونه موردي:مشهد﴾
937
جهانگردي در حقوق بين الملل هوايي و دريايي
938
جهانگردي زنان در آينه فقه اسلامي
939
جهانگردي زيست محيطي و توسعه پايدار
940
جهانگردي و گردشگري در فقه و شريعت
941
جهاني سازي و تاثيرآن بر نابرابري هاي اجتماعي در كشورهاي كم توسعه ﴿ مورد مطالعه: ايران﴾
942
جهاني شدن
943
جهاني شدن آموزش باز و از راه دور:ظرفيتها و چالشها
944
جهاني شدن اقتصاد
945
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نيروي كار در كشورهاي آسيايي منتخب
946
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر توسعه نا متوازن كلانشهرها (مطالعه تطبيقي تهران با كلانشهر هاي منتخب )
947
جهاني شدن اقتصاد وپيامدهاي آن در ايران (با تاكيد بر بخش اشتغال )
948
جهاني شدن جرم شناسي و تأثير آن بر جرم شناسي ايران
949
جهاني شدن و امنيت فرهنگي در ايران
950
جهاني شدن و بسترهاي فرآوري توسعه ملي و آموزش عالي : آموزش باز و از دور از ديدگاه صاحب نظران
951
جهاني شدن و تاثيرات آن بر سرويسها و خدمات پستي
952
جهاني شدن و تحليل ناكامي دولت سوريه در مديريت بحران داخلي
953
جهاني شدن و توجه به آن در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
954
جهاني شدن و جنبش هاي اسلامي معاصر (موردشناسي :طالبانيسم در افغانستان و جنبش اصلاحات سال 6731 در ايران )
955
جهاني شدن و دين:چالش ها و فرصت هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
956
جهاني شدن و شهر نشيني در كشورهاي در حال توسعه ( مطالعه موردي : كشور ايران )
957
جهاني شدن و فرهنگ
958
جهاني شدن و فرهنگ و ديدگاه قرآن و سنت درباره آن
959
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
960
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري- منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
961
جهاني شدن وتاثير آن برنهادهاي اقتصادي،سياسي وفرهنگي ايران.
962
جهاني شدن يكپارچگي اقتصادي ومناسب ترين تركيبات تجاري - منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها وچالشها)
963
جهت ترجيحي رشد فيلم نازك نيتريد تيتانيوم به روش سل - ژل
964
جهت در قراردادها
965
جهت دهي پرتو در سامانه هاي برداشت انرژي با قيد توان در هر آنتن ارسال
966
جهت دهي تركيبي خيابان ها همراه با تخصيص خطوط به وسايل نقليه در شبكه هاي حمل و نقل شهري در شرايط عدم قطعيت
967
جهت‏ دهي و هدايت موش صحرايي به‌وسيله ريز تحريك الكتريكي مغزي
968
جهت گيري آموزه هاي نهج البلاغه دنياگرايي،آخرت گرايي يا جامع نگري
969
جهت گيري زندگي دربين كاركنان دانشگاه پيام نورساوه درسال تحصيلي 90-89
970
جهت ياب آكوستيكي باند وسيع طراحي و پياده سازي
971
جهت يابي با قدرت تفكيك برتر
972
جهت يابي چند گوينده به روش مولفه هاي فركانسي و زماني
973
جهت يابي چند گوينده در حضور پژواك
974
جهت يابي سيگنال با قدرت تفكيك بالا توسط آرايه ي زماني مدوله شده همراه منابع همدوس
975
جهت يابي منابع غيرگوسي همدوس با تقريب توپليتز
976
جهت يابي يك هدف صوتي با پردازش آرايه دو بعدي
977
جهد و عنايت در ديوان حافظ
978
جهشهاي معاصر هنرهاي تجسمي در دنيا و تاثير آن در صفحه آرايي
979
جهل به شرط ضمن عقد
980
جو رواني حاكم بر بازار سرمايه از ديدگاه فناوري واطلاعات
981
جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير انتفاعي
982
جو عاطفي خانواده وجهت گيري مذهبي با گرايش به اعتياد
983
جوائز قرض الحسنه پست بانك و ارتباط آن با افزايش يا كاهش اعتماد مردم
984
جواب اصلي يك مورد تومور مغزي از طريق رويكردي پايا
985
جواب توافقي در برنامه ريزي احتمالي چندهدفه با عدم اطمينان جزئي
986
جواب عددي مسائل حساب تغييرات با استفاده از اسپلاين غير جند جمله اي و بي - اسپلاين مكعبي , The numerical solution problems in calculus of variations using non-polynomial spline and cubic b-spline
987
جواب معادلات ميدان تانسوري و اسپينوري در فضا-زمان دو سيته بر حسب امواج تخت
988
جواب موثر مسئله بهينه سازي مجموعه مقدار
989
جواب هاي N-سوليتوني معادله ي ماتريسي غير خطي شرودينگر
990
جواب هاي ايستاي مسائل تعادلي با قيود تعادلي و كاربرد آن در طراحي مسائل بازار برق
991
جواب هاي به طورقوي سره موثر در برنامه ريزي چند هدفه
992
جواب هاي بهين پايدار و قوي در برنامه ريزي خطي بازه اي
993
جواب هاي چندگانه ضعيف براي مسائل كسري غير موضعي با روش هاي تغييراتي و نظريه مورس
994
جواب هاي دقيق داخلي سياهچاله هاي شبه BTZ در ابعاد فضايي بيشتر از 2
995
جواب هاي ساليتوني در سيستم ميدان هاي نرده اي جفت شده
996
جواب هاي سياه چاله اي بي جرم در گرانش بحراني
997
جواب هاي ضعيف براي معادلات -لاپلاسين كسري
998
جواب هاي ضعيف معادلات بيضوي مرتبه چهارم
999
جواب هاي عددي معادلات انتشارمعمولي وكسري زماني يك بعدي بااستفاده ازتوابع بي اسپلاين درجه دوم ودرجه سوم مثلثاتي
1000
جواب هاي عددي معادلات ديفرانسيل اختلال تكين
بازگشت