<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جداسازي و شناسايي اشريشيا آلبرتي به روش كشت و PCR از مرغان گوشتي (پرورشي و لاشه هاي كشتارگاهي) در شهر كرمانشاه
2
جداسازي و شناسايي باكتري سرمادوست توليدكننده آنزيم آميلاز از خاك و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
3
جداسازي و شناسايي باكتري هاي حل كننده فلزات از خاك هاي آلوده و تأثير زيست افزايي آنها بر قابليت جذب روي و سرب توسط گياه
4
جداسازي و شناسايي باكتري هاي متيلوتروف (مصرف كننده متانل) و بررسي كاربرد آنها در تهيه پروتئين تك ياخته
5
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پروتئاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
6
جداسازي و شناسايي باكتري هاي مولد پرونتاز از زيست بوم جنوب استان كرمان
7
جداسازي و شناسايي باكتريهاي گرم منفي خانواده هاي انتروباكتر ياسه و پسود و موناداسه خاك در سه منطقه پر تراكم دانشگاه اصفهان و بررسي بيوشيمي خاك اين مناطق
8
جداسازي و شناسايي باكتريهاي موثر بر روي پليمر پلي يورتان و تاثير آنها برروي پليمرهاي مشابه سالم
9
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژ هاي ليتيك عليه برخي از عوامل شايع باكتريايي ايجاد كننده عفونت ادراري براي فاژ درماني
10
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي حاد جنس شيگلا و ارزيابي پتانسيل كنترل زيستي و فاژ درماني آن‌ها
11
جداسازي و شناسايي باكتريوفاژهاي كنترل كننده ي عامل بيماري شانكر مركبات
12
جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسمها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيت هاي ميكروبي
13
جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري هاي نمك دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر در رشد آن ها
14
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي
15
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
16
جداسازي و شناسايي تركيبات آلي (تيواره)
17
جداسازي و شناسايي تركيبات اصلي موجود در گياه Salvia macrosiphin
18
جداسازي و شناسايي تركيبات با اثر انعقاد خون در گياه انجبار)polygonum bistorta(
19
جداسازي و شناسايي تركيبات شيميايي در عصاره گياه نسترن كوهي منطقه كردستان
20
جداسازي و شناسايي تركيبات فنلي -پلي فنلي در گياه آمله
21
جداسازي و شناسايي تركيبات ليپوفيليك موجود در عصاره چوپ و پوست راش با استفاده از فنون كروماتوگرافي گازي و طيف سنجي جرمي , separation and identification of lipophilic compounds derived from extractive of beech wood and bark by using GC/MS spectroscopy
22
جداسازي و شناسايي جدايه هاي بومي قارچ M. anisopliae توسط روش هاي مورفولوژيكي و بررسي ژن هايChi1 ، Chi3 وPr1A
23
جداسازي و شناسايي ژن VvDREB از انگور و تشديد تظاهر اين ژن منظور افزايش تحمل تنش هاي اسمزي در گياه مدل توتون
24
جداسازي و شناسايي سالمونلاتيفي موريم از نمونه هاي غذايي بوسيله تكثير ژن fliC و بررسي اثر حذف پلاسميد بر روي حساسيت آنتي بيوتيكي و الگوي پروتئيني ايزوله ها
25
جداسازي و شناسايي سلول‌هاي بنيادي اپيدرم پوست انسان
26
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمارگر حشرات از خاك هاي زراعي و بكر در استان كرمانشاه
27
جداسازي و شناسايي قارچ هاي هوازي از ديواره شكمبه در اطراف رگ هاي خوني و بررسي پروفيل آنزيم هاي خارج سلولي آن ها
28
جداسازي و شناسايي قارچهاي اندوميكوريز گونه هاي صنوبر در استان اصفهان
29
جداسازي و شناسايي قارچهاي موثر بر روي پليمرپلي يورتان و تاثير آنها بر روي پليمرهاي مشابه سالم
30
جداسازي و شناسايي كلستريديوم پرفرنژنس به روش آزمون هاي بيوشيميايي , isolation and identification of clostridium perfringes by biochemical test
31
جداسازي و شناسايي گونه هاي ليستريادرپنيرهاي سنتي و صنعتي منطقه اصفهان
32
جداسازي و شناسايي متابوليت هاي فعال عليه باكتري‌هاي مقاوم به داروهاي ضد ميكروبي از اكتينوميست هاي درياي مازندران
33
جداسازي و شناسايي محصولات حاصل از تخريب قرص كوئيتياپين تحت آزمايش استرس با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا
34
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده اسيد سيتريك از منابع متفاوت
35
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كننده ليپاز
36
جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليدكننده كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
37
جداسازي و شناسايي مواد آلي
38
جداسازي و شناسايي مواد آلي
39
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي جلبك هاي سواحل استان گلستان با استفاده از پي سي آر و سنجش كاروتنوئيدها و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني آنها
40
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريز جلبكهاي سواحل استان گلستان با استفاده از روش پي سي آر و سنجش اسيدهاي چرب آنها
41
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي - مولكولي ريزجلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق استان مازندران با استفاده از PCR و سنجش پروتئين آنها
42
جداسازي و شناسايي مورفولوژيكي مولكولي ريز جلبك هاي سواحل استان گلستان و شرق مازندران با استفاده از پي سي آر و سنجش پروتئين آنها
43
جداسازي و شناسايي مولكولي باكتري هاي مقاوم به اشعه فرابنفش
44
جداسازي و شناسايي مولكولي قارچ‌هاي سولفورزداي دي‌بنزوتيوفن
45
جداسازي و شناسايي ميكروفلور كفير روسي و بهينه سازي شرايط توليد Eps در كفير
46
جداسازي و شناسايي همزمان آمفتامين و متا آمفتامين در نمونه هاي ادرار به كم پيش ستون هاي انباشته از نانو لوله هاي كربنب چند ديواره اصلاح شده در سامانه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
47
جداسازي و شناسايي هوشمند و همزمان متون چاپي
48
جداسازي و شناسايي يك باكتري گرمادوست توليد كننده آنزيم آميلاژ و مطالعه بر روي ويژگيهاي بيوشيميايي آنزيم توليد شده
49
جداسازي و طراحي نشانگرهاي ريز ماهواره و مطالعه تنوع ژنتيكي در گياه بو مادران با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك و مولكولي
50
جداسازي و كاربرد باكتري هاي تجزيه كننده اگزالات
51
جداسازي و كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه و تمايز آنها به سلولهاي پيوندي
52
جداسازي و كلونينگ ژن آنزيم كلسترول اكسيداز ازباكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
53
جداسازي و كلونينگ ژن انزيم كلسترول اكسيداز از باكتري گونه رودو كوكوس جدا شده از خاك جهت مقاصد كشاورزي
54
جداسازي و مطالعه ساختار ليگنين هاي مختلف پهن برگ با استفاده از حلال هاي جديد.
55
جداسازي و نمايش پالس هاي راداري در سيستم هاي پشتيباني جنگ الكترونيك
56
جداسازي و همسانه سازي ژن سالات از گياه خشخاش ايراني
57
جداسازي و همسانه سازي ژن متحمل به شوري Betaine aldehyde dehydrogenase از باكتري Nesteren konia sp. strain F و تعيين مشخصات مولكولي آن
58
جداسازي و همسانه سازي قطعه ي DNA به منظور كاهش بيان ژن كنترل كننده آنزيم هاي كولين مونو اكسيژناز(CMO) در گياه آرابيدوپسيس
59
جداسازي واناديم و نيكل از اسيدهاي آلي به روش جذب سطحي
60
جداسازي واندازه گيري بعضي گونه هاي شيميايي به كمك روشهاي نقطه ابري شدن ، استخراج مايع - مايع، استخراج فاز جامدتحت سيستم تزريق در جريان و اتوماسيون دستگاهي
61
جداسازي وبهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاژ و كاربرد آن در صنعت
62
جداسازي وتشخيص گونه هاي مختلف بوردتلا از نمونه بيماران مشكوك به سياه سرفه بااستفاده از روش...
63
جداسازي وتشخيص مولكولي كمپيلوباكتركولاي از لاشه طيور وتعيين عصاره نعناع وسير بااستفاده از...
64
جداسازي وتشخيص مولكولي ويروس برونشيت عفوني طيور از مزارع مشكوك پرورش جوجه هاي گوشتي استان كرمانشاه و مقايسه آن با سوش اي واكسينال
65
جداسازي وتعيين مقدار همزمان ويتامينهاي محلول در چربي بروش كروماتوگرافي مايع مايسلي
66
جداسازي وتعيين مقدار يونهاي ساليسيلات ، اورانيوم ،سرب،مس وكادميوم بروش استخراج در فاز جامد،انتقال انبي يونهاي تيوسيانات وساليسيلاتات از غشاي....
67
جداسازي وشناسايي گوينده ها در محيط متشكل از چند گوينده با استفاده از روشهاي نوين
68
جداسازي ويتامرهاي B6 به روش كروماتوگرافي مايع لسلي- آشكارساز الكتروشيميايي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينوبنزوئيك اسيد اتيل استرو و 4- نيتروآنيلين با استفاده از كروماتوگرافي مايع مايسلي، كروماتوگرافي مايع فاز معكوس و الكتروفورز نواري مولينه
69
جداسازي ويروسها از آبها و پسابها بوسيله غشاء ميكروفيلتراسيون
70
جداسازي يك آمينواسيد با استفاده از پليمرهاي مولكول‌نگاري‌ شده
71
جداسازي يورپيوم ازساماريوم توليد شده بوسيله تابش دهي هدف هاي ساماريوم طبيعي جهت كاربردهاي پزشكي هسته اي و دزيمتري
72
جداسازي يون سرب از محيط آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده
73
جداسازي يون سرب توسط غشاپلي اترسولفون اصلاح شده به روش دياليز نفوذي
74
جداسازي يون ليتيم به روش الكترودياليز با استفاده از نانوغشاي سراميكي نسيكوني
75
جداسازي يون نيترات از آب توسط فرآيند الكترودياليز
76
جداسازي يون هاي روي و مس از پساب هاي صنعتي به روش الكترودياليز
77
جداسازي يون هاي فلزات سنگين با استفاده از نانو الياف پلي اكريلونيتريل
78
جداسازي يون هاي فلزي با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده
79
جداسازي يون‌هاي فلزي (سرب،آهن و نيكل) از آب با استفاده از جاذب نانو‌ذرات سيليكاي پوشش داده شده با مايع‌يوني بعنوان جاذب
80
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ب‍ال‍ت‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌ آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
81
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‍ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
82
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍را ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
83
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍وده‌ اي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا طي‍ف‌ س‍ن‍ج‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
84
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و م‍واد غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ي‍ك‍رواس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ج‍اذب‌ در م‍ح‍ل‌ در درون‌ س‍رن‍گ‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ا اس‍پ‍ك‍ت‍روم‍ت‍ر ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
85
ج‍داس‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ك‍م‌ م‍ن‍گ‍ن‍ز از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ن‍ق‍طه‌ اب‍ري‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ س‍ري‍ع‌
86
ج‍داس‍ازي‌ وپ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ آب‌ ه‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و آل‍وم‍ي‍ن‍اي‌ م‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ش‍ده‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ طي‍ف‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
87
جداسازي، بيان فراوان و بررسي خصوصيات فيزيولوژيك پروتين شبه تئوماتين از گياه يونجه يكساله
88
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري بعضي از حشره كش هاي پرمصرف در آب به روش كروماتوگرافي
89
جداسازي، پيش تغليظ و اندازه گيري متادون در نمونه هاي بيولوژيكي با استفاده از نانوذرات هيدروكسيدي لايه اي مغناطيسي اصلاح شده با روش ميكرو استخراج مايع مايع پخشي به كمك هوا
90
جداسازي، پيش تغليظ وتعيين يون نقره از نمونه هاي آبي و بيولوژيكي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اكسيد آهن اصلاح شده با زرد تيتان
91
جداسازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي آلژينات سديم از جلبك قهوه اي ايراني (Nizimuddinia zanardini) و بررسي امكان استخراج اين تركيب با استفاده از تخليه الكتريكي با ولتاژ بالا
92
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري مقادير بسيار كم واناديم در نمونه هاي زيستي و غذائي با استفاده از پليمرهاي يوني نشاندار شده ﴿IIP﴾ و اسپكترومتري جذب اتمي
93
جداسازي، تغليظ و اندازه گيري واناديم
94
جداسازي، ‏تغليظ و گونه ‌شناسي كروم با استفاده از نانو ذرات زيركونيم اصلاح شده با سورفكتانت و ليگاند فرون با روش سوسپانسيوني ميكرو استخراج فاز جامد و اندازه‏گيري با جذب اتمي شعله‌اي
95
جداسازي، تكثير، تمايز و بررسي ماركر سطحي سلولهاي بنيادي مزانشيم موش NMRI و Balb/c
96
جداسازي، خالص سازي و بررسي خواص پپتيدهاي بيواكتيو (مولكول هاي فعال زيستي) از كانژوگه ليزوزيم- دكستران
97
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيات يك آنزيم پروتئاز از يك جنس باسيلوس قليادوست مقاوم به حلال آلي
98
جداسازي، خالص سازي و تعيين خصوصيت يك آنزيم پروتئاز آلكالوفيل مقاوم به حرارت از يك جنس باسيلوس
99
جداسازي، خالص سازي و تعيين ساختار ملكولي تركيبات اصلي گياه Shost -Desj.& Thymus migricus Klokov
100
جداسازي، خالص سازي، تعيين ساختار و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي صمغ آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)
101
جداسازي، شناسائي و بررسي كاربردهاي صنعتي MOnascus spp
102
جداسازي، شناسايي بعضي از باكتريهاي مضر در پس آبهاي صنعتي پالايشگاه نفت اصفهان
103
جداسازي، شناسايي فنوتيپي و مولكولي باكتري هاي موجود در آب دستگاه هاي همودياليز در بيمارستان‌ هاي آموزشي شهر يزد در سال 1396
104
جداسازي، شناسايي و استخراج تركيبات ضد سرطان وين بلاستين و وين كريستين از گياه پروانش رشد يافته در ايران
105
جداسازي، شناسايي و اندازه گيري تركيبات كربونيلي در آب هاي آشاميدني با استفاده از روش استخراج فاز جامد-كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
106
جداسازي، شناسايي و بررسي كاربردهاي صنعتي .Monascus spp
107
جداسازي، شناسايي و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري اورنيتوباكتريوم رينوتراكئال در گله هاي مرغ گوشتي استان خراسان رضوي , isolation, identification and antibiotic susceptibility test of ornithobacterium rhinotacheale in broiler chickens flocks of razavi khorasan province
108
جداسازي، كشت و تعيين هويت سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم زانوي انسان , isolation, culture and characterization of human synovium derived mesenchymal stem cells
109
جداسازي، كلون كردن و بيانژن بتا 1و3 - گلوكاناز قارچ Trichoderma vires در سوسپانسيون سلولي BY-2
110
جداسازي، كلونينگ و بيان ژن اكسيدورد و كتاز در يك سويه از باكتري رودوكوكوس اريتروپوليس E. Coli در ميزبان
111
جداسازي، همسانه سازي و بيان توالي جزيي ژن آميلاز در باكتري بومي Exiguobacterium sp.sh3
112
جداسازي، همسانه سازي و بيان منطقه منتخب آنتي ژنيك از پروتئين CarO در اسينتوباكتر بوماني
113
جداسازي، همسانه سازي و بيان هترولوگ سه ژن كد كننده ي تيوردوكسين نوع ( Ostrxh23 OsTrxh20 OsTrxh1 ﴾از گياه برنج Oryza sativa
114
جداسازي، همسانه سازي و تعيين خصوصيات ژن (GDP-L-galactose phosphorylas (GGP از منبع كيوي
115
جداسازي، همسانه سازي وتعيين توالي بين دو ناحيه حفاظت شده ژن EPSPS در گياه ني (phragmites austeralis)
116
ج‍داس‍س‍ازي‌ و پ‍ي‍ش‌ ت‍غ‍ل‍ي‍ظ م‍ق‍ادي‍ر ب‍س‍ي‍ار ك‍م‌ ي‍ون‌ ك‍ادم‍ي‍وم‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د پ‍خ‍ش‍ي‌ ك‍م‍ك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ح‍لال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍اذب‌ D م‍ن‍ت‍ول‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ روش‌ ج‍ذب‌ ات‍م‍ي‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ اي‌
117
جداكننده فضاي داخلي ساختمان
118
جداكننده هاي تزئيني با استفاده از تكنيك باتيك
119
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
120
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تأثير آن بر روابط اجتماعي
121
جدال احسن و مذموم از ديدگاه قرآن و تاثير آن بر روابط اجتماعي
122
جدال خيروشردرداستان هاي كوتاه عبدالحميد جوده السحار
123
جدال در اخلاق اسلامي و مسيحيت
124
جدال نور و تاريكي
125
جداول استاندارد تعيين مساحت دپارتمان توليد
126
جداول ترموديناميكي آب و بخار و كاربرد براي موازنه انرژي سيكل نيروگاههاي بخار
127
جداول طرح و آناليز سريع المانهاي فلزي غير منشوري
128
جداول كابلهاي فشار قوي و متعلقات موارد كاربرد آن
129
جدايش آنومالي از زمينه با استفاده از شبكه هاي عصبي در كانسار مس پورفيري سونگون
130
جدايش بيوملكولها توسط سيستم هاي دوقازي آبي از يك مخلوط چند جزئي همراه با مدلسازي فرآيند
131
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از جداساز هوايي
132
جدايش ذرات فلزي و غير فلزي از باطله هاي برد هاي الكتريكي با استفاده از ميز لرزان
133
جدايش زون هاي كانه زايي در كانسار سنگ آهن آنومالي شمالي بافق با استفاده از مدل هاي فركتالي عيار- تعداد و عيار-حجم
134
جدايش سرب از محلول ليچينگ سيتراتي پسماند غبار كنورتور مس
135
جدايش مس از منابع اكسيدي طارم عليا با استفاده از روش هاي هيدرومتالورژي
136
جدايي پذيري انتخابي و خواص آن
137
جدسازي و اندازه گيري تربينافين هيدروكلريد در كرم هاي دارويي با كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
138
جدل و استدلال در قرآن
139
جديدترين برداشت از تعميم همبافت هاي انژكتيو و تصويري
140
جديدترين روش هاي تبليغات در رسانه هاي ديداري
141
جذابيتهاي بصري در كتاب كودكان
142
جذابيتهاي بصري در كتاب نوجوان
143
جذابيتهاي توريسم و تاثيرات آن بر حرفه صنايع دستي در اصفهان
144
جذاسازي نويسه هاي پلاك خودرو مبتني بر پياده سازي موازي
145
جذب ،حذف و اندازه گيري رودامين B و آملوديپين در محيطهاي مختلف توسط نانو ذرات مغناطيسي با پوشش سيليكا
146
جذب RU103 و ZR95 حاصل از شكافت اورانيم با استفاده از زئوليت
147
جذب آرسنيك توسط پنج نوع سبزيجات دردو خاك آلوده طبيعي و يك خاك تيمار شده با اين عنصر
148
جذب آرسنيك در گياه گندم و حركت آن در يك خاك آهكي تحت تيمار لجن فاضلاب
149
جذب اپتيكي وابسته به لايه در چند لايه ايهاي نيمرساناي بي نظم
150
جذب اورانيوم از محلول‌هاي آبي با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي تبادل‌گر يوني
151
جذب بر روي كربن فعال اصلاح شده
152
جذب بيولوژيكي جيوه از محلول آبي توسط باگاس ) تفاله نيشكر (
153
جذب بيولوژيكي فلز كروم با استفاده از لجن دفعي فاضلاب شهري از محلول هاي آبي
154
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين با كاربرد بيوپليمر توليد شده از باكتري ﴿1390﴾ MGL 75
155
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
156
جذب بيولوژيكي فلزات سنگين شير
157
جذب پروتئين با استفاده از هيدروژل اصلاح شده با نانو ذره
158
جذب پوستي هورمون رشد نو تركيب
159
جذب تركيب پارا - نيتروزو - N , N- دي متيل آنيلين توسط زئوليت - Y سنتزي و زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي
160
جذب تركيبات آروماتيك‌ به كمك جاذب‌هاي جامد و مدل‌سازي ترموديناميكي
161
جذب توان بيشينه از توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم با بكار گيري روش هاي كنترل غير خطي
162
جذب توريم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت سديمي
163
جذب خوني آنتي بادي اختصاصي زرده ي تخم مرغ (IgY) عليه اسهال عفوني اشرشياكلي O78 : K80 در آغوز
164
جذب دوفوتوني در نيمرساناها
165
جذب دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب هاي كربن فعال و سليكاژل و اصلاح سطح آن ها
166
جذب رقابتي فلزات سنگين با جاذب هاي كربن فعال و كيتوسان
167
جذب رقابتي فلزات موجود در پساب هاي پالايشگاهي با استفاده از جاذب هاي كربني
168
جذب رقابتي يون هاي روي و منگنز با استفاده از باطله هاي زغال سنگ
169
جذب رنگ از پساب ساختگي با استفاده از مواد مزوپروس سيليسي عامل دارشده
170
جذب رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي با استفاده گويچه هاي سديم آلژينات - كائولن
171
جذب زيستي آلاينده هاي هيدروكربني به وسيله زيست توده ماكروجلبك دريايي Enteromropha intestinalis
172
جذب زيستي آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين توسط پوسته ميگو و كيتوزان
173
جذب زيستي سرب و كادميم توسط پوسته ميوه پسته، پوست ميگو و ورمي‌كمپوست
174
جذب زيستي فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي بوسيله پسماند محصولات كشاورزي و ارائه مدل براي جذب همزمان يون‌ها
175
جذب زيستي فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از زي توده جلبك سندسموس كوادريكوادا﴿Scenedesmus quadricauda﴾
176
جذب سديم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو برروي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Fe (III)-Y, Cu(II)-Yو Na-Y در اندازه گيري سديم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد
177
جذب سرب توسط زئوليت و نانو رشته هاي سپيوليت آزاد و محبوس شده در آلژينات
178
جذب سطحي ايبوپروفن از آب‌هاي آلوده بوسيله چارچوب‌هاي فلز آلي عامل‌دار و پوشش‌دار شده دو‌جزئي (UiO-66 و HKUST-1)
179
جذب سطحي رنگ متيلن بلو از محلول هاي آبي توسط پودر برگ نخل
180
جذب سطحي سرم آلبومين گاوي روي سطح نانو ذرات ZnO و كاربرد آن‌ها براي تهيه‌ي فيلم‌هاي نانوكامپوزيتي پلي(وينيل‌كلريد) و پلي(وينيل‌الكل)
181
جذب سطحي صدف دريايي زئوليت و موسيلاژ بذري در حذف عنصر سنگين سرب از محلولهاي آبي
182
جذب سطحي فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از كامپوزيت هاي كربن فعال_نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي سنتز شده به روش سبز از ضايعات معدن آهن
183
جذب سطحي فلزات سنگين بر روي نانولوله هاي كربني
184
جذب سطحي فلزات سنگين روي كيتوسان
185
جذب سطحي فلزات نقره و نيكل به استفاده از خاكستر برگ نخل و مطالعه سينتيك ،ترموديناميك و ايزوترم آن
186
جذب سطحي ويتامين B6 توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن
187
جذب سطحي يون هاي جيوه (I) و جيوه (II) از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات TiO2
188
جذب سيانيد با استفاده از زايدات گندم از محلول هاي آبي
189
جذب سيمپلاستي و آپوپلاستي روي و فعاليت پمپ پروتوني ATPase غشاي سلول در ارقام مختلف گندم تحت تاثير هيستيدين
190
جذب طلا از محلول هاي رقيق بر روي جاذب هاي كربني و مدل سازي سيستم جذب
191
جذب طلا توسط كربن فعال
192
جذب عناصر واسطه توسط صفحه ي BeO وبررسي خواص آن
193
جذب فلزات سنگين از پساب صنايع آبكاري توسط پودر لجن فعال دفعي
194
جذب فلزات سنگين به كمك جاذب‌هاي جامد و مدلسازي ترموديناميكيجذب
195
جذب فلزات سنگين به وسيله باطله هاي معدني
196
جذب فنل و فورفورال از آب با استفاده از كربن فعال مغناطيسي شده با نانو ذرات اكسيد آهن و اسفنج پلي يورتان
197
جذب فيزيكي آليسين روي نانو لوله هاي كربني تك جداره و گرافن با استفاده از نظريه تابعي چگالي
198
جذب كادميم توسط كاهو از خاك تيمار شده با لجن‌فاضلاب آلوده شده با نسبت‌هاي مختلف كادميم به روي (Cd/Zn) و ارزيابي خطر آن براي سلامت انسان
199
جذب كادميوم و سرب توسط ارگانومينرال هاي هيومات - پاليگورسكيت و هيومات - سپيوليت
200
جذب كردم ﴿V1﴾ توسط كربنهاي فعال ساخته شده از ضايعات كشاورزي
201
جذب كروم VI و توريم توسط زئوليت بعد از تابش گرما
202
جذب كروم توسط جاذبهاي طبيعي و بررسي معادله هاي ايزوترم جذب آنها
203
جذب كننده هاي صفحه اي
204
جذب گادولينيوم ﴿III﴾ روي سطح الكترود طلا با استفاده از لايه هاي نازك نانومتري عامل دار شده با گروه هاي كربوكسيليك اسيد
205
جذب مشاهدات ماهواره‌اي رطوبت خاك براي شبيه‌سازي هيدرولوژيكي رواناب با استفاده از SWAT
206
جذب موادنفتي ازآب دريابااستفاده ازموادجاذب وسنتزيك نوع جاذب باظرفيت جذب بالا
207
جذب ميكروبي كادميوم از پسابهاي صنعتي
208
جذب نور ليزرهاي پالس كوتاه در پلاسماي چگال
209
جذب نوري گرافن تك لايه در حضور ميدان مغناطيسي و پارامتر گاف انرژي
210
جذب نوري نانولوله هاي كربني زيگزاگ و آرميچر با حضور اثرات ناشي از تزريق اتمهاي برن و نيتروژن
211
جذب نوري نانونوار دسته صندلي كربني در حضور آثار عرض نانونوار و ميدان مغناطيسي خارجي
212
جذب نيترات و سيانور با استفاده از كيتوسان اصلاح شده از محلول هاي آبي
213
جذب نيتروژن و ارتباط آن با ويژگي هاي ريشه در سيب زميني
214
جذب نيكل از محلول هاي آبي توسط زغال هاي زيستي حاصل از پيروليز بقاياي درختان خرما در دماهاي مختلف
215
جذب نيكل توسط لجن دفعي تصفيه خانه شهر صنعتي كاوه
216
جذب هم زمان روي و نيكل از محلول آبي توسط كربن فعال در سيستم ناپيوسته و نيز ستوني (PRB)
217
جذب همزمان گازهاي هيدروژن و مونوكسيدكربن روي نانو ذره بورنيتريد B12N12 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
218
جذب و انتقال جيوه و اثرات آن بر چند واكنش متابوليكي در دو گياه تاج خروس وحشي )amaranthus retroflexus.( و تاجخروس زينتي celosia argentea var.cristata l.(
219
جذب و تابش اپتيكي در سيمهاي كوانتومي با مقاطع داير ه اي و v شكل
220
جذب و تجمع زيستي كادميوم و سرب از خاك هاي زراعي توسط باكتري هاي مقاوم به فلزات سنگين
221
جذب و جداسازي كربن دي اكسيد با استفاده از نانوكامپوزيت ها و نانومواد متخلخل اصلاح شده با گروه هاي آميني
222
جذب و حذف تيوفرميك تيواسيد روي نانو ذره نيتريد بور B21N21 با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
223
جذب و حذف رنگزا از پساب با استفاده از جاذب طبيعي پوسته ي تمبر هندي
224
جذب و ذخيره سازي دي اكسيدكربن به كمك هيدرات هاي گازي
225
جذب و واجذب كادميم و سرب به وسيله كاني هاي بنتونيت و زئوليت
226
جذب و واجذب كادميوم از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي، اصلاح شده با پلي اكريل آميد و نانو زئوليت
227
جذب و واجذب نيكل و كادميوم روي كاني هاي بنتونيت، زئوليت و سپيوليت ايران در حضور كلسيت
228
جذب و واجذب واناديم از محلول آبي با استفاده از جاذب كربني اصلاح شده با ذرات نانو آهن
229
جذب وتثبيت كبالت و نيكل بر روي زئوليت كاني كلينوپتيلوليت و زئوليت سنتزي X و كاربرد آن در صنايع هسته اي
230
جذب وحذف فرمالدهيد روي نانو ذره نيتريد بور با استفاده از تئوري تابعيت چگالي
231
جذب يون كروم در محيط آبي با استفاده از برگ توت اصلاح شده به عنوان يك جاذب زيستي
232
جذب، انتقال و پيامدهاي زيستي نانو ذرات نقره در خاك هاي آهكي
233
جذب، پيش تغليظ واندازه گيري اسپكتروسكوپي مالاشيت سبز درنمونه هاي مختلف با استفاده ازنانوذرات مغناطيسي اصلاح شده وطراحي آزمايش
234
جذف رنگ از پساب رنگزري با استفاده از پوست پرتقال
235
جرائم ثبتي اسناد و املاك در حقوق كيفري ايران و انگليس .
236
جرائم رايانه اي
237
جرائم رايانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
238
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
239
جرائم رسانه اي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه
240
جرائم زيست - محيطي مرتبط با انرژي هسته اي
241
جرائم سازمان يافته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
242
جرائم سايبري ﴿هكر﴾
243
جرائم سايبري و راهكارهاي امنيتي مقابله با آنها
244
جرائم عمدي
245
جرائم مطبوعاتي در قوانين جمهوري اسلامي ايران
246
جرائم و مجازاتها در قانون تجارت
247
جرائم و مجازاتهاي پزشكي
248
جراحي با پرتو به روش استريو تاكتيك توسط شتابدهنده خطي
249
جراحي زيبايي عرصه ي نبرد گفتماني
250
جراحي قفسه صدري (كارنت جراحي )
251
جراحي قفسه صدري ﴿كارنت جراحي1991﴾
252
جراحي قفسه صدري﴿كارنت جراحي﴾
253
جراحي قلب اطفال و بزرگسال و پيوند قلب و ريه
254
جراحي ليزري
255
جراحي هاي صغير و فوري
256
جرايم پيشرفته
257
جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي
258
جرايم قابل گذشت و سياست كيفري تقنيني جمهوري اسلامي ايران
259
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
260
جرايم مالياتي عوامل افزايش و راهكارهاي كاهش آن
261
جرايم مطبوعاتي
262
جربان غيرخطي از روي سر ريزهاي دروني سدهاي پاره سنگي
263
جرثقيل
264
جرثقيل
265
جرثقيل دروازه اي
266
جرثقيل راديال با كورس متغير
267
جرثقيل سقفي
268
جرثقيل سقفي
269
جرج برناردشاو و تحليل نمايشنامه "بشر عادي و بشر عالي "
270
جرج برناردشاو و نمايشنامه سرباز شكلاتي
271
جرجي زيدان: كنفرانس تحقيقي در ادوار مختلف زبان
272
جرح وتعديل شهود درفقه اماميه وحقوق ايران
273
جركات اصلاحي براي آسيب ها و ناهنجاري هاي اندام فوقاني
274
جرم آدم ربايي و مخفي كردن ديگري
275
جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظات سياسي و اجتماعي
276
جرم انگاري عدم ثبت نكاح موقت
277
جرم انگاري غير صحيح و تاثير آن بر بي كيفري
278
جرم بدون بزه ديده و فلسفه جرم انگاري آن در حقوق كيفري ايران
279
جرم تانديش
280
جرم ترك انفاق
281
جرم توهين به مقدسات و نمادهاي ملي با تكيه بر نظر فقهاي شيعه
282
جرم جاسوسي رايانه اي در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي
283
جرم جعل اسناد الكترونيكي و سوء استفاده غير قانوني از آن
284
جرم ريختني منيزيتي
285
جرم سازمان يافته سايبري با رويكردي حقوق كيفري ايران واسناد خارجي و بين المللي
286
جرم سازمان يافته و راهكارهاي پيشگيري از آن
287
جرم سياسي
288
جرم سياسي
289
جرم شناسي آب هاي سمي
290
جرم شناسي آنمي
291
جرم شناسي آنمي
292
جرم شناسي احكام جزاي نقدي
293
جرم شناسي اعتياد نوجوانان شهرستان آبيك
294
جرم شناسي افسردگي حاد
295
جرم شناسي اوتيسم
296
جرم شناسي اوتيسم
297
جرم شناسي اوقات فراغت
298
جرم شناسي بيماري هاي كيسه صفرا
299
جرم شناسي تروريسم
300
جرم شناسي تومورهاي مغزي
301
جرم شناسي جرائم اطفال و نوجوانان با توجه به تغييرات جديد در قانون مصوب 1392 شمسي
302
جرم شناسي جعل اسناد هويتي در جرايم سازمان يافته .
303
جرم شناسي حبس بدون تقويم
304
جرم شناسي خستگي مفرط
305
جرم شناسي رفتار آمر بر مامورين
306
جرم شناسي رفتار زنان در همسرداري.
307
جرم شناسي ركود اقتصادي
308
جرم شناسي سوءظن در روابط زوجين .
309
جرم شناسي شخصيت جنائي اشخاص بي تفاوت
310
جرم شناسي شخصيت منافق از ديدگاه قرآن
311
جرم شناسي عملكرد مخچه
312
جرم شناسي غده پاراتيروئيد.
313
جرم شناسي غده هيپوفيز
314
جرم شناسي غلظت خون
315
جرم شناسي فرار نوجوانان از خانواده
316
جرم شناسي فضاي مجازي
317
جرم شناسي كاركرد طحال
318
جرم شناسي ماده تخديري شيشه
319
جرم شناسي مد
320
جرم شناسي مزاج ها بر اساس طب سنتي
321
جرم شناسي مسكن از منظر ساكنين : (منطقه يك شهر تهران ، حاشيه نشيني كرج ، عشاير كهكيلويه و بويراحمد)
322
جرم شناسي نانو تكنولوژي
323
جرم ناپديدي اجباري اشخاص در اسناد بين المللي با نگاهي بر نظام حقوق ايران
324
جرم هاي ناور داي پيانه اي در ﴿2﴾ SU - كلاف هاي اصلي
325
جرم هاي نوترينوها
326
جرم و عواملي كه سبب جرم در جوامع انساني مي گردد
327
جرم يابي قانوني ديجيتال
328
جرم‌ شناسي عملكرد پرتوهاي يونيزان
329
جرم‌شناسي اختلالات اعصاب و روان جانبازان ناشي از اصابت موج انفجار
330
جرم‌شناسي بيماري سِل
331
جرم‌شناسي بيماري‌هاي گوارشي
332
جرم‌شناسي معيارهاي انتخاب همسر
333
جرم‌يابي ديجيتال در رايانش ابري
334
جرمهاي پاشيدني بر پايه منيزيت بيرجند
335
جرمهاي تعميري زيركني در كوره هاي شيشه
336
جرميابي شبكه و ابزارهاي آن
337
جريان آرام و ناآرام سيالات غير نيوتني در آنالسها بررسي آزمايشي و تئورتيكال
338
جريان با كمترين هزينه در شبكه هاي متغير با زمان: شرايط بهينگي و روش هاي حل مساله
339
جريان بيشينه در گراف هاي مسطح
340
جريان تراكم پذير حول بال در حال نوسان
341
جريان تفويض (مفوضه ) در تاريخ كلامي واعتقادي شيعه
342
جريان توبولانس سيال از مدل درجه سوم بين دو صفحه موازي متحرك
343
جريان جابجايي طبيعي و اجباري در داخل حفره با يك ديواره سينوسي
344
جريان چپ و انقلاب اسلامي در ايران
345
جريان حل‌شونده در محيط متخلخل زيرزميني: بررسي ضريب پراكندگي هيدروديناميكي
346
جريان خزشي
347
جريان خون بر پاية مدل پيوستة كسرات در رگ تغييرفرم پذير با درنظرگرفتن ميدان فشار بصورت موج پيش رونده
348
جريان رانشي امواج هيبريدي پايين در توكامك NSTX
349
جريان زيارتي-جمعيتي راهيان نور و بررسي تاثيرات فضايي آن بر مناطق جنوب و رهيافت هاي توسعه منطقه اي (محور مطالعه اهواز-اروند)
350
جريان سازي امن ويدئو روي شبكه‌هاي كامپيوتري با رويكرد تعاملي
351
جريان ساي ويديويي نظير به نظير با رويكرد يادگيري تقويتي
352
جريان سنج سيم داغ - جريان سنج ليزري
353
جريان سنجي سيم داغ اطراف ايرفويل ناكا و مقايسه نتايج با حل عددي جريان به روش شبيه سازي گردابه هاي بزرگ
354
جريان سيال در لوله ي جاذب و مطالعه ي پارامتريك و حل معادله ي حرارتي
355
جريان سيال غير نيوتني ﴿ شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكرو كانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
356
جريان سيال غير نيوتني ﴿شبه پلاستيك﴾ در مبدل ميكروكانالي سه بعدي همراه با توليد كننده گردابه
357
جريان سيال غيرنيوتوني حول استوانه نوساني با توليد حرارت داخلي در يك كانال
358
جريان سيال لزج بر روي دو استوانه همجوار در عدد رينولدز پايين
359
جريان سيالات غير نيوتني در لوله هاي غير هم مركز
360
جريان شناسي ادبيات داستاني معاصر با تكيه بر عناوين رمانهاي فارسي پس از انقلاب
361
جريان شناسي سلفي گري معاصر با تكيه بر القاعده
362
جريان شناسي شعر شاعران جوان معاصر استان قزوين
363
جريان شناسي شعر عاشورايي فارسي در كرمانشاه
364
جريان شناسي شعر معاصر گيلان
365
جريان شناسي گفتمان هاي متعارض در نقد هنرهاي تجسمي دوره پهلوي دوم
366
جريان شناسي نقدها و پژوهش‌هاي ادبيات داستاني انقلاب اسلامي ايران(حوزه رمان)
367
جريان شناسي نيم قرن شعر پايداري (1342-1392)
368
جريان طبيعي از يك حفره افقي داغ
369
جريان طبيعي حول يك سيلندر كه قسمتي از آن گرم است
370
جريان عبوري از زير دريچه ي كشويي در كانال هاي مستطيلي با عرض متفاوت
371
جريان غير نيوتني در صنايع توليدي
372
جريان غير نيوتني در فرايند صنايع
373
جريان كارگاهي مختلط همراه زمان‌هاي آماده سازي و سياست‌هاي مختلف تعميرات و نگهداري پيشگيرانه
374
جريان مازاد (محصول اجتماعي) و تاثير آن بر ناپايداري نظام شهري ﴿مطالعه موردي: استان كرمان﴾
375
جريان- مانا در نانو پنبره ها ي كربني
376
جريان متقارن سكون و انتقال حرارت نانو سيال بر روي يك استوانه همراه با اثر نفوذ سطحي سيال و جريان مگنتوهيدروديناميك
377
جريان مواد در نورد گرم صفحه و ورق با استفاده از تئوري خطوط لغزش
378
جريان ميدان انحناي متوسط لاگران‍‍ژين هاي تعميم يافته در منيفلدهاي كيلري و هم تافته
379
جريان ناشي از سيلندر چرخان در نزديكي سطوح ديگر
380
جريان نانو در نانو چنبره هاي كربني
381
جريان هاي زير منيفلدي ناوردا
382
جريان هاي شبكه اي كمترين هزينه
383
جريان هاي فكري و فرهنگي عصر امام سجاد(ع) و راهبردهاي فرهنگي آن حضرت
384
جريان هاي نقدي مالي و هزينه هاي تحقيق و توسعه سرمايه گذاري
385
جريان هاي همه جا ناصفر گراف ها
386
جريان‌شناسي شعر معاصر گيلان
387
جريان‌هاي استوار در شبكه‌هاي پويا: كاربرد در مسيريابي مسئله تخليه در شرايط بحراني}
388
جريانات دوفازي درون لوله ها
389
جريانسازي چند تصويري در شبكه هاي نظير به نظير
390
جريان‏سازي ويدئو در شبكه‏هاي نظيربه‏نظير با استفاده از ابر
391
جريانهاي پوشاننده در ابررسانايي انيوني روي چنبره براي دو نوع ميدان مغناطيسي خارجي
392
جريانهاي ثانويه (Secondary flow ) و راههاي مقابله با پيدايش اين نوع جريان در زانويي استوانه اي
393
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
394
جريانهاي سينماي بديل﴿آلترناتيو﴾در ايران پس از انقلاب اسلامي
395
جريانهاي هيچ جا صفر در گرافها و ابرگرافها
396
جزء اول كتاب ابن رشد
397
جزئيات در طبيعت
398
جزيره سازي، تعيين مسير و توالي بهينه راه اندازي نيروگاه ها دربرنامه ريزي بازيابي سيستم هاي قدرت
399
جست و جوي معيارهاي لازم و ارائه ضوابط مورد نياز براي طراحي مسير پياده در مجاور محور ولي عصر﴿ حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان ولي عصر ﴾
400
جست و جوي هندسه در طبيعت شمال (مازندران )
401
جستاري بر انواع روشهاي شيرين سازي آب و نحوه عملكرد هر كدام از آنها
402
جستاري بر باهم‏آيي واژگاني در زبان فارسي بر پاية نظريه قالب‏هاي معنايي
403
جستاري بر مفهوم و نشانه ي عدد 13 در فرهنگ عاميانه ي ملتها (سيزده شناسي)
404
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
405
جستاري بربنياد وسير تحول نمايشگري درفرهنگ فولكور وادبيات كردستان .
406
جستاري بركودك آزاري وخشونت عليه كودكان درخانواده وجامعه
407
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
408
جستاري پيرامون رنگ در نقاشي كودكان
409
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
410
جستاري پيرامون نقشهاي پيكرنما در نقاشي ايراني
411
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با آن
412
جستاري پيرامون نوروز و نشانه هاي تصويري مرتبط با ان ،7 تصوير متحرك تبليغاتي جهت تبريك سال نو
413
جستاري در ادبيات عاميانه سيستان
414
جُستاري در الگوهاي بهبوديافته تورم و بازگرمايش در كيهان نخستين و مقايسه با داده‌هاي رصدي جديد
415
جستاري در پيشينه تصنيف و ترانه در ايران
416
جستاري در تكنيك هاي نقاشي روي پارچه
417
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
418
جستاري در جنبه هاي تصويري كميك آثار اسلاومير مروژك
419
جستاري در رنگ و دنياي پيرامون آن
420
جستاري در زمينه موسيقي عاميانه ايران و سنتهاي قومي و عشيره اي آنها
421
جستاري در زير ساخت رابطه ي متقابل شعر و نقّاشي درآثار شاعر - نقّاشان معاصر ايران (باتأكيد بر اشعاري از سهراب سپهري و فروغ فرخزاد)
422
جستاري در سيماي مدينه النبي در واپسين سالهاي عمر پيامبر (ص ) با تكيه بر واكاوي در دگرگوني امت پيامبر(ص ) , an investigation of the prophet of madina in the concluding year of the of prophet)peace be upon him(with an emphasis on the change in the ummah of the prophet
423
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
424
جستاري در سينما و اخلاق اسلامي
425
جستاري در فتومونتاژ
426
جستاري در فضاي سبز شهر تهران
427
جستاري در قوانين فقهي شبيه سازي انسان در اديان مسيحيت و اسلام
428
جستاري در موتيف هاي انساني در حجاريهاي طاق بستان
429
جستاري در نقشينه هاي مفرغي لرستان و تلفيق آن با خط كوفي : در كاربرد پارچه هاي آباژوري
430
جستاري در ويژگي هاي محلات پايدار با رويكرد اجتماعي جهت ارائه راهبردهايي در طرحهاي آماده سازي مطالعه موردي محله ب7پولادشهر
431
جستاري درارزشهاي تصوير شعر رفسنجان
432
جستجو براي ابعاد اضافه در كانال دو الكتروني در برخورد دهنده بزرگ هادرون ها ( LHC) , و مطالعه برهم كنش هاي ناهنجار كوارك تاپ
433
جستجو براي توليد كوراك - پادكوراك سر و هيگز در پراكندگي ناكشسان ژرف الكترون - پروتون در ...
434
جستجو براي يافتن GCODهاي سريع
435
جستجو در جدول مسيريابي IP با استفاده از سخت افزار قابل باز پيكربندي
436
جستجو در وب پنهان معرفي ودسته بندي رهيافت هاي جستجو در صفحات ديناميك وب
437
جستجو راه حل تحليلي براي معادلات اينتگرو ديفرانسل حاصل از تئوري پريدايناميك
438
جستجو كردن و يافتن در نقاشي
439
جستجو و پايش سامانه هاي جوي در نقشه هاي هواشناسي با روش پردازش تصوير(Image Processing) در تكنولوژي Matlab
440
جستجو و جمع آوري الگوها ( پايه ها و مضراب هاي خاص ) در قطعات ضربي استاد فرامرز پايور
441
جستجو و طبقه‌بندي اوزان عروضي و ايقاعي آشكار و پنهان در موسيقي كلاسيك ايران
442
جستجوئي در ارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
443
جستجوئي درارزشهاي تصويري آثار هنري زنان مغان
444
جستجوكردن و يافتن در نقاشي
445
جستجوي آماري طرح بهينه سبد ردياب شاخص
446
جستجوي ابررسانايي در NbB2
447
جستجوي اپيستازي در مكان يابي ژني بر پايه جمعيت براي بيماري هاي پيچيده با استفاده از تئوري اطلاعات
448
جستجوي افكار غالي گري در گروه شيخيه ﴿قرائت فرابشري در مورد اهل بيت عليهم السلام﴾
449
جستجوي الفباي شهرسازي كهن به منظور كاربست درشهرسازي جديد
450
جستجوي بعد چهارم در مجسمه هاي الكساندر كالدر
451
جستجوي بعد چهارم درمجسمه هاي الكساندركالدر.
452
جستجوي توليد الكترو ضعيف ذرات ابر تقارني در رويدادهاي شامل الكترون - ميون با استفاده از داده هاي آشكارساز CMS در LHC و به روز رساني فيلترهاي نوفه در انرژي سنج هادروني
453
جستجوي حالت بحراني در راكتورهاي سريع فلزي با روش مونت كارلو
454
جستجوي ديد
455
جستجوي ديدگاههاي سينماي مستند در فيلمبرداري فيلمهاي داستاني
456
جستجوي رابطه معماري و زندگي در خانه هاي قاجاري ساري
457
جستجوي روش مناسبترآموزش ايستايي در دانشكده معماري يزد
458
جستجوي ساختارهاي پايدار نانو خوشه هاي﴿n(WO3براي ‎ 1≤n≤12 وسيله ي نظريه ي تابعي و الگوريتم ژنتيك
459
جستجوي ساختارهاي پايدار نانوخوشه هاي سيليكون(Sin , n=8-80) با استفاده از الگوريتم تكاملي و نظريه تابعي چگالي
460
جستجوي ساختارهاي پايدار و شبه‌پايدار نانوخوشه‌هاي MoS2)n) و بررسي ابتدا به ساكن خواص الكتروني، اپتيكي و ارتعاشي آن‌ها
461
جستجوي ساختارهاي شبه‌پايدار بلور اكسيد روي با استفاده از الگوريتم تكاملي و محاسبات نظريه تابعي چگالي
462
جستجوي شباهت خط سير اشياء متحرك در شبكه راه ها با استفاده از معيارهاي جغرافيايي و خصوصيات محلي خط سيرها
463
جستجوي ضوابط و قواعدي براي طراحي مجموعه مسكوني كارگران - طرح نمونه
464
جستجوي عناصر عاميانه در داستانهاي شمس لنگرودي و بيژن نجدي ﴿بر محور سه اثر﴾
465
جستجوي قالبي نو در سينماي هنري
466
جستجوي قهرمان بايروني در شعر افسانه نيما يوشيج
467
جستجوي قواعدي براي ساماندهي محورهاي تجاري مراكز شهري در انطباق با حركت پياده - با تاكيد بر ابعاد فضايي و عملكردي
468
جستجوي كليدواژه در پايگاه داده هاي گرافي با تاكيد بر وزن كليدواژه ها
469
جستجوي كيفيت ها و الگوهاي فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه موردي- محله افغان آباد شهرستان گنبدكاووس
470
جستجوي معنايي اجراي سمبليك اتوماتاي محدود شده با الگوريتم كوين مك كلاسكي
471
جستجوي مفهوم توده - فضا در معماري گؤي مسجد تبريز
472
جستجوي ممنوع و كاربردهاي آن در مهندسي صنايع
473
جستجوي منابع توليد تك فوتون در سيليكون كربايد دوبعدي
474
جستجوي موازي مقياس‌پذير كليدواژه در داده‌هاي RDF بر پايۀ رايانش ابري
475
جستجوي نانوخوشه هاي پايدار ( MoO3 )براي ...با استفاده از نظريه هاي نيمه تجربي و الگوريتم ژنتيك
476
جستجوي نشانه ها از سبك وسترن در سينماي ايران
477
جستجوي هوشمند وب با استفاده از خوشه بندي
478
جستجوي هويت و تحليل شخصيت سيدمحمدحسين بهجت تبريزي (شهريار)
479
جستجويي براي شناخت فضاي معاصر
480
جستجويي در معماري زيارت طرح توسعه آستانه مباركه زينبيه مزار كاهين بيرجند
481
جسجوي قالبي نو در سينماي هنري
482
جشن بهمن
483
جشن نوروز و آيين هاي نوروزي در ايران
484
جشن هاي ايراني و اسلامي در عصر غزنويان
485
جشن هاي زرتشتيان
486
جشنها و سوگواريهاي ايل چهار لنگ بختياري
487
جشنهاي ايران باستان
488
جشنواره 50 پوستر
489
جشنواره پنجاه پوستر
490
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
491
جشنواره هاي فرهنگي و هنري در ايران
492
جعبه آشپزخانه تريلر
493
جعبه ابزار منطق فازي درMATLAB
494
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
495
جعبه دنده پنوماتيك دوچرخه
496
جعبه دنده حمل كننده
497
جعبه دنده هاي اتوماتيك
498
جعبه قرص با قابليت اتصال به تلفن همراه
499
جعبه هاي جانشيني با خطي و يكنواختي تفاضل قابل كنترل
500
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
501
جعل اسناد هويتي و سجلي در نظام حقوقي ايران
502
جعل ته نقش در يك روش ته نقش نگاري نيمه شكننده ي غير وابسته به متن در تصاوير و دفاع در برابر جعل
503
جعل در اسناد الكترونيك
504
جعل هويت در اينترنت
505
جغرافيا انساني )Human Geography(
506
جغرافيا انساني Human Geography
507
جغرافيا بندر گناوه
508
جغرافيا و ادبيات بازفت و تاريخچه ايل بزرگ بختياري
509
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با تكيه بر بخشهاي اقتصادي (نمونه مورد مطالعه دهستان شيرين سو،شهرستان مانه و سملقان )
510
جغرافياي (طبيعي، انساني، اقتصادي) نهاوند
511
جغرافياي آران- كاشان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
512
جغرافياي آمل با تاكيد بر اقتصاد برنج
513
جغرافياي ابر كوه
514
جغرافياي ابهر (ابر) (طبيعي- انساني- اقتصادي)
515
جغرافياي اراك
516
جغرافياي اروند رود (شط العرب): سياسي- اقتصادي
517
جغرافياي اسفرجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
518
جغرافياي افغانستان
519
جغرافياي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي Economic Geography of the Ussr
520
جغرافياي اقتصادي چين
521
جغرافياي انساني ، اقتصادي شهرضا
522
جغرافياي انساني Human Geography
523
جغرافياي انساني Human Geography
524
جغرافياي انساني Human Geography
525
جغرافياي انساني- اقتصادي مباركه
526
جغرافياي انساني ترجمه قسمتي از كتاب Human Geography
527
جغرافياي انساني روستاي گريوان
528
جغرافياي انساني و اقتصادي آفريقاAFRIKA
529
جغرافياي باغبادران
530
جغرافياي بخش جاجرم
531
جغرافياي بروجرد
532
جغرافياي بهشهر و جاذبه هاي توريستي آن
533
جغرافياي پاكستان A Geography of Pakistan (جلد دوم)
534
جغرافياي پزشكي شهر اصفهان
535
جغرافياي تاريخي ابركوه
536
جغرافياي تاريخي ايذه (آنزان )
537
جغرافياي تاريخي چهارمحال و بختياري (از دوره صفويه تا پايان پهلوي)
538
جغرافياي تاريخي شهر زواره
539
جغرافياي تاريخي شهرستان اسلام آباد غرب
540
جغرافياي تاريخي شهرستان جوانرود
541
جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير
542
جغرافياي تاريخي كردستان با تاكيد بر حكومت محلي اردلان ( صفويه تا قاجار)
543
جغرافياي تربت حيدريه
544
جغرافياي تيران و كرون
545
جغرافياي جزيره خارك: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
546
جغرافياي جلال آباد (طبيعي- انساني- اقتصادي)
547
جغرافياي جمعيت شهرستان لار
548
جغرافياي جمعيت شهرستان يزد
549
جغرافياي جونقان (طبيعي- انساني- اقتصادي)
550
جغرافياي چناران و اثرات اقتصادي و اجتماعي كارخانه قند
551
جغرافياي چين
552
جغرافياي حبيب آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
553
جغرافياي خاك
554
جغرافياي خور با تكيه بر شترداري و خرما
555
جغرافياي خوزستان و نگرشي بر شهرهاي جنوبي و غربي آن
556
جغرافياي درچه پياز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
557
جغرافياي درياچه پريشان (فامور)
558
جغرافياي دستگرد برخوار
559
جغرافياي دشت مهيار
560
جغرافياي دهاقان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
561
جغرافياي دهستان چرمهين اصفهان ( طبيعي ـ انساني ـ اقتصادي )
562
جغرافياي دهستان رادكان
563
جغرافياي دهستان طبس با تاكيد بر روستاي درفك
564
جغرافياي دهستان كوشك از شهرستان بافق
565
جغرافياي دهستان محروم مانه
566
جغرافياي دهق عربستان
567
جغرافياي رامسر و جاذبه هاي توريستي آن
568
جغرافياي رفسنجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
569
جغرافياي روستائي جندق: طبيعي- انساني- اقتصادي
570
جغرافياي روستاي بيرك
571
جغرافياي روستاي رسالت
572
جغرافياي روستاي رسالت
573
جغرافياي روستاي كرسكان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
574
جغرافياي روستاي كنگاز: طبيعي- انساني- اقتصادي
575
جغرافياي زرين شهر ريز (طبيعي- انساني- اقتصادي)
576
جغرافياي سفيد دشت (طبيعي- انساني- اقتصادي)
577
جغرافياي سميرم : (طبيعي- انساني- اقتصادي)
578
جغرافياي سوسنگرد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
579
جغرافياي سيرجان ( طبيعي ـ انسانيـ اقتصادي )
580
جغرافياي شازند (طبيعي- انساني- اقتصادي)
581
جغرافياي شهر اردبيل
582
جغرافياي شهر اردستان(طبيعي - انساني- اقتصادي )
583
جغرافياي شهر بردسكن (طبيعي، انساني، اقتصادي)
584
جغرافياي شهر خوانسار با تاكيد بر مسائل طبيعي
585
جغرافياي شهر دولت آباد برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
586
جغرافياي شهر زارچ با تاكيد بر نظام زمين داري وآبياري﴿قبل و بعد از اصلاحات ارضي﴾
587
جغرافياي شهر زواره (طبيعي- انساني- اقتصادي)
588
جغرافياي شهر شاهديه
589
جغرافياي شهر شوقان
590
جغرافياي شهر صحنه
591
جغرافياي شهر علويجه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
592
جغرافياي شهر فلاورجان (طبيعي- اقتصادي- انساني)
593
جغرافياي شهر گرگان
594
جغرافياي شهر گز برخوار (طبيعي- انساني- اقتصادي)
595
جغرافياي شهر مسجد سليمان
596
جغرافياي شهر مشهد
597
جغرافياي شهر نائين
598
جغرافياي شهر ياسوج مركز فرمانداري كل كهكيلويه و بويراحمد
599
جغرافياي شهراليگودرز (طبيعي، انساني، اقتصادي)
600
جغرافياي شهرستان آباده (طبيعي- انساني- اقتصادي)
601
جغرافياي شهرستان آمل: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
602
جغرافياي شهرستان بم
603
جغرافياي شهرستان بندرعباس (طبيعي- انساني- اقتصادي)
604
جغرافياي شهرستان تفت
605
جغرافياي شهرستان سمنان: طبيعي- انساني- اقتصادي
606
جغرافياي شهرستان سنندج: طبيعي- انساني- اقتصادي
607
جغرافياي شهرستان شاهرود: طبيعي- اقتصادي- انساني
608
جغرافياي شهرستان شهسوار: طبيعي- انساني- اقتصادي
609
جغرافياي شهرستان شوشتر
610
جغرافياي شهرستان فردوس﴿با تأكيد بر مسائل روستايي﴾
611
جغرافياي شهرستان قم با تاكيد بر جغرافياي جمعيت
612
جغرافياي شهرستان كازرون (طبيعي- انساني- اقتصادي)
613
جغرافياي شهرستان كرمانشاه
614
جغرافياي شهرستان گردكوي
615
جغرافياي شهرستان لاهيجان: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
616
جغرافياي شهرستان ميبد
617
جغرافياي شهري اليگودرز
618
جغرافياي شهري جهرم
619
جغرافياي شهري خرم آباد
620
جغرافياي شهري خوانسار
621
جغرافياي شهري زنجان
622
جغرافياي شهري فسا
623
جغرافياي شهري نجف آباد
624
جغرافياي طبيعي
625
جغرافياي طبيعي
626
جغرافياي طبيعي ، انساني و اقتصادي مشهد
627
جغرافياي طبيعي Phisical Geography اثر Strahler, N
628
جغرافياي طبيعي- انساني- اقتصادي جلگه مرودشت
629
جغرافياي طبيعي دره نجف آباد
630
جغرافياي طبيعي دشت يزد اردكان
631
جغرافياي طبيعي ژاپن و بررسي نواحي شمال آن از نظر جغرافياي منظقه اي از كتاب: Japan a Geography
632
جغرافياي طبيعي شهرستان بجنورد
633
جغرافياي طبيعي شهركرد و تائير آن در وضع اقتصادي و اجتماعي منطقه
634
جغرافياي طبيعي كرمان با تكيه بر ويژگيهاي اقليمي
635
جغرافياي طبيعي و انساني روستاي مهدي آباد از توابع شهرستان بابل
636
جغرافياي طبيعي، انسان و اقتصادي شهرستان ملاير
637
جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي شهريار
638
جغرافياي طهرانچي (طبيعي- انساني- اقتصادي)
639
جغرافياي عمومي )Geography(
640
جغرافياي عمومي داراب
641
جغرافياي عمومي دليجان
642
جغرافياي عمومي رامهرمز
643
جغرافياي عمومي راور (طبيعي، انساني، اقتصادي)
644
جغرافياي عمومي شهرستان خوي
645
جغرافياي عمومي شهرستان داراب
646
جغرافياي عمومي شهرستان كاشمر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
647
جغرافياي عمومي شهرستان ني ريز
648
جغرافياي عمومي قم
649
جغرافياي عمومي كاشان
650
جغرافياي عمومي كهكيلويه (دهدشت)
651
جغرافياي عمومي لار
652
جغرافياي عمومي نيشابور
653
جغرافياي غنا ترجمه كتاب: A Geography of Ghana
654
جغرافياي قزوين
655
جغرافياي قلعه قاسم (طبيعي- انساني- اقتصادي)
656
جغرافياي قهفرخ (طبيعي- اقتصادي- انساني)
657
جغرافياي قهنويه
658
جغرافياي كامل روستاي سگزي
659
جغرافياي كشاورزي
660
جغرافياي كشاورزي جيرفت
661
جغرافياي كشاورزي روسيه
662
جغرافياي كشاورزي فيروزآباد
663
جغرافياي كشاورزي و تاريخي دشت مغان
664
جغرافياي كشورهاي غربي آفريقا سنگال، زامبيا، موريتانيا، مالي، آپرولتا، نيجر، گينه پرتغال، گينه، سيرالئون، ليبريا از صفحه 177 تا 343 )West Africa(
665
جغرافياي كليشاد (طبيعي، انساني، اقتصادي)
666
جغرافياي كوهانستان (طبيعي- انساني- اقتصاد)
667
جغرافياي كوهپايه (طبيعي- انساني- اقتصادي)
668
جغرافياي گرگان و دشت (جغرافياي زيستي)
669
جغرافياي گياهان جنگلي و دارويي ايران
670
جغرافياي لاريجان
671
جغرافياي منطقه اي ايتاليا ترجمه از كتاب A Geography of Italy
672
جغرافياي منطقه وردشت سميرم (ييلاق طايفه دوره شوري ازابل قشقائي)
673
جغرافياي ميمه (طبيعي- اقتصادي- انساني)
674
جغرافياي ميناب
675
جغرافياي نوشهر (طبيعي- انساني- اقتصادي)
676
جغرافياي همايونشهر (طبيعي- اقتصادي- انساني)
677
جغرافياي يزد: (طبيعي- انساني- اقتصادي)
678
جغرافياي، شهري قهدريجان
679
جغرافيايي پاكستان A Geography of Pakistan
680
جغرافيايي در شبكه GSM و بررسي روش TOA در اين شبكه
681
جفت سازي روش هموتوپي و تكرار تغييراتي در مسايل ديفرانسيل سهموي غيرخطي
682
جفت شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با ويگلر الكترومغناطيسي و ميدان مغناطيسي محوري
683
جفت شدگي غلط تيمين-سيتوزين در حضور جفت بازهاي صحيح DNA : يك مطالعه نظريه تابعي چگالي
684
جفت شدگي هاي ناپايدار امواج در ليزر الكترون آزاد با كانوني سازي هاي ميدان مغناطيسي و كانال يوني
685
جفت قاب ها
686
جفت قاب هاي گابور دوگان و آناليز چند ريزه ي قاب در L2(Rd
687
جفت كاري و صنايع دستي
688
جفت گروههاي پوچتوان
689
جفت هاي متامار در بينايي انسان و ماشين
690
جفت يابي مبتني بر هستان شناسي در بازارچه دانش
691
جفت‌شدگي امواج در ليزر الكترون آزاد با هدايت كانال يوني در حضور خود-ميدان‌ها
692
جقله كمدين سيرك
693
جك پمپ
694
جكهاي هيدروليكي وطراحي جك پيچي
695
جلب شخص ثالث در دعواي كيفري
696
جلد وجلد سازي از آغاز تا كنون
697
جلد1:معرفي هنرمندان شاخص قلمزني اصفهان (درحال حاضر)،جلد2:معرفي هنرمندان شاخص چوب اصفهان (در حال حاضر)خاتم -گره چيني -سازسازي -منبت -معرق
698
جلو هاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
699
جلوراني آگاه از اجتماع در شبكه هاي تحمل پذير تاخير
700
جلوگيري از انتقال رنگزا در شستشوي خانگي كالاي پنبه اي
701
جلوگيري از ايجاد KNOC در موتورهاي احتراق داخلي (بنزيني و وضعيت CNG)
702
جلوگيري از برخورد در سيستم حمل و نقل ريليبا تكيه بر سيستم هاي چند عامله
703
جلوگيري از بيان ژن هاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
704
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيت هاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شاه بلوط هندي
705
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد ... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفازها توسط عصاره سرشاخه هاي گلدار پونه ساي گربه اي
706
جلوگيري از بيان ژنهاي ... و توليد... در كندروسيتهاي مفصلي و مونوسيت ماكروفاژها توسط عصاره شيرين بيان
707
جلوگيري از بيان ژنهاي ...وتوليد...در كندروسيت هاي مفصلي ومونوسيت /ماكروفاژها توسط عصاره سر شاخه هاي گلدار پونه كوهي
708
جلوگيري از بيان ژنهاي... و توليد... در سلولهاي كارتيلاج مشتق شده از رده هاي سلولهاي بنيادي مزونشيمال و رده سلولهاي لوسمي منوسيتيك
709
جلوگيري از بيان ژنهاي...در توليد پروستاگلاندين ونيتريك اكسيد در كندرسيت هاي مفصلي وماكروفاژها /مونسيت ها توسط عصاره مغز شاخع گياه شكر تيغال
710
جلوگيري از پديده انسداد ميعاني مخازن گاز ميعاني كربناتي به كمك فعال كننده هاي سطح فلوئوري
711
جلوگيري از تشكيل گرداب بر روي آبگيرهاي افقي
712
جلوگيري از تصادف در ارتباطات خودرو به عابر مبتني بر تلفن هوشمند در محيط ابر پردازشي همراه
713
جلوگيري از چپ شدن خودروي سواري شاسي بلند از طريق كاهش شتاب جانبي با اعمال لغزش‌هاي طولي مخالف در چرخ‌هاي جلو و عقب
714
جلوگيري از چسبندگي روي ناشي از حضر فلوئور به كاتدهاي آلومينيومي در الكتروليزري
715
جلوگيري از حملات تزريق كد با استفاده از مكانيزم هاي محافظتي مبتني بر كامپايلر
716
جلوگيري از حملات منع سرويس در شبكه‌هاي SDN
717
جلوگيري از خروج رنگ از كالاي نساجي در حين شستشوي خانگي با استفاده از سطح فعال كاتيوني انتخابي
718
جلوگيري از خوردگي داخل لوله هاي فلزي مصرفي در صنعت كشتيراني با استفاده از نانو پوشش هاي مقاوم به تركيبات حلول در آب هاي شور
719
جلوگيري از عملكرد اشتباه زون سه رله ديستانس در شرايط اضافه بار با استفاده از تبديل موجك
720
جلوگيري از قطع تورك گيربكس هاي دستي به هنگام تعويض دنده با استفاده از فلايويل دوم
721
جلوگيري از مهاجرت نرم كننده در چرم مصنوعي پي وي سي توسط نانوذرات معدني
722
جلوگيري از نفوذ شبكه در isp
723
جلوگيري از واژگوني خودروهاي شاسي بلند در شتاب‌هاي جانبي زياد با بكارگيري سامانه‌ي ژيروسكوپي فعال
724
جلوگيري از وقوع ازدحام با استفاده از يك كنترلر اتوماتاي يادگير فازي در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاربردهاي مراقبت پزشكي
725
جلوگيري و حداقل نمودن تركهاي زودرس در روسازي آسفالتي
726
جلوه ‌هاي فرهنگ عاميانه در آثار داستان‌ نويسان اقليم بوشهر ﴿صادق چوبك، منيرو رواني‌پور و رسول پرويزي)
727
جلوه آرايه هاي "مذهب كلامي و حسن تعليل " در ديوان سه شاعر سبك خراساني : فرخي سيستاني ، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادياني
728
جلوه درخشان چوب
729
جلوه عكس هاي دوره هاي ناصري و مظفري در نشريات شرف و شرافت
730
جلوه مولفه هاي فراملي و فروملي در كتابهاي فارسي آموزش و پرورش ايران
731
جلوه هاي آزادگي و ادب اعتراض در ديوان حافظ
732
جلوه هاي اخلاق در معماري خانه هاي اعيان نشين بيرجند در عصر قاجار
733
جلوه هاي اخلاق رضوي در آيينه ي مسند الامام الرضا(ع ) , Effects of razavi moral in perspectives of masnado reza
734
جلوه هاي ادب انبياء در ادعيه ي قرآن كريم
735
جلوه هاي ادب پايداري درشعراحمد فواد نجم
736
جلوه هاي ادب غنايي در ديوان محمدتقي بهار
737
جلوه هاي ادبيات پايداري در سروده هاي چند شاعر مازندراني (سلمان هراتي،مصطفي علي پور،شعبان كرم دخت ،هادي سعيدي كياسري و جليل قيصري )
738
جلوه هاي ارادت به ساحت مقدس رضوي در هنر مسلمانان , themanifestation of devotion to razavotion to razaviholy dignity
739
جلوه هاي اساطير ايراني در اشعار عصر سلجوقي با تأكيد بر ديوان انوري و امير معزي
740
جلوه هاي امنيت قضايي بزه ديدگان در حقوق كيفري ايران
741
جلوه هاي ايثار و شهادت در عناصر داستاني داستانهاي برجسته دفاع مقدس
742
جلوه هاي ايدئولوژي و سياست در عكس: عكس هاي نهمين دوره ي انتخابات رياست جمهوري
743
جلوه هاي بديع و بيان در ديوان پروين اعتصامي
744
جلوه هاي بصري ( VFX ) در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني دو دهه اخير ايران (1395– 1374 خورشيدي )
745
جلوه هاي بصري در پيام هاي بازرگاني تلويزيوني در دو دهه اخير ايران 1374 تا 1395 خورشيدي
746
جلوه هاي بلاغيِ آموزه هاي تعليمي در داستان هاي عاميانه
747
جلوه هاي بلاغي دعا در قرآن
748
جلوه هاي بندگي در شعر بيدل دهلوي
749
جلوه هاي بيان و بديع در ديوان وحشي بافقي
750
جلوه هاي بياني و مفاهيم نمادين مرغان در شعر خاقاني
751
جلوه هاي پايداري در اشعار عارف قزويني و احمد فؤاد نجم
752
جلوه هاي پايداري در سرودهاي انقلاب اسلامي
753
جلوه هاي پايداري در شعر يوسفعلي ميرشكاك
754
جلوه هاي پايداري ومقاومت درآثار احلام مستغانمي
755
جلوه هاي تصوف اسلامي در شعر عبد الوهاب البياتي
756
جلوه هاي تصويري در عكاسي
757
جلوه هاي تصويري در عكاسي
758
جلوه هاي تصويري شادي و اندوه در غزليات سيمين بهبهاني و محمدعلي بهمني
759
جلوه هاي تعهد و التزام ديني و اخلاقي در شعر سيد رضي
760
جلوه هاي تمثيل در آثار سعدي
761
جلوه هاي حافظ پژوهي دكتر عبدالحسين زرين كوب
762
جلوه هاي دراماتيك در قرآن
763
جلوه هاي دين ودينداري درشعر معاصر
764
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي
765
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فارسي از سال 0231 تا. 0431
766
جلوه هاي رنگ ورنگواره درشعر دفاع مقدس
767
جلوه هاي زندگي اجتماعي در سفر نامه ناصر خسرو
768
جلوه هاي زيبايي در مجموعه بسطام ﴿كتيبه نگارگري، كاشيكاري و گچبري﴾
769
جلوه هاي شادي در شيرين و خسرو و مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي
770
جلوه هاي صوري و معنوي معشوق در غزليات خاقاني
771
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر ششم مثنوي معنوي , based on nature of book 6 of mothnavi e molavi
772
جلوه هاي طبيعت ( طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتراول مثنوي , based on nature of book 1 of mathnavie molavi
773
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني ) در دفتر پنجم مثنوي معنوي , based on nature of book 5 mathnvi e molavi
774
جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايي عرفاني )در دفتر دوم مثنوي , based on nature of book 2 of mathnavi e molavi
775
جلوه هاي طبيعت در اشعار فرخي سيستاني
776
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي :امين پور ،حسيني و قزوه )
777
جلوه هاي عاطفي در شعر دفاع مقدس (با تاكيد بر شعرهاي امين پور، حسيني و قزوه )
778
جلوه هاي عدالت ترميمي در دادگاه هاي كيفري بين المللي يوگسلاوي، رواندا و ديوان كيفري بين المللي
779
جلوه هاي عرفان و تصوف در ديوان سيف فرغاني
780
جلوه هاي فرانو گرايي در سروده هاي چند شاعر معاصر (علي باباچاهي،مهرداد فلاح،سياوش سبزي،كورش كرم پور)
781
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
782
جلوه هاي فرايند مشاركتي شدن در نظام كيفري ايران
783
جلوه هاي فولكلور و سيستم هاي حقوقي موجود
784
جلوه هاي قرآني در آرايه هاي بديعي امهات متون سبك آذربايجاني (خاقاني ،نظامي ،قطران تبريزي)
785
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك خراساني
786
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك عراقي
787
جلوه هاي قرآني در استعاره هاي سبك هندي
788
جلوه هاي قرآني در حديقه ي سنايي
789
جلوه هاي كلام علي عليه السلام در سخن سعدي
790
جلوه هاي گرافيك در تلويزيون
791
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
792
جلوه هاي گرافيك كامپيوتري
793
جلوه هاي گوناگون نور و رنگ در طبيعت
794
جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110)
795
جلوه هاي مقاوت و پايداري در سه داستان شاهنامه (كاوة آهنگر، هفت خان رستم، رستم و اسفنديار)
796
جلوه هاي ناويژه
797
جلوه هاي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
798
جلوه هاي نمايشي عاشورا
799
جلوه هاي نمايشي عاشورا
800
جلوه هاي نوآوري محتوايي در شعر عربي معاصر يهود
801
جلوه هاي نوآوري و مدرنيسم در اشعار منوچهر آتشي
802
جلوه هاي هنري طبيعت در ديوان خواجوي كرماني
803
جلوه هاي هنري فرهنگ اسلامي در ادوات عزاداري
804
جلوه هاي ويژه در انيميشن
805
جلوه هاي ويژه در انيميشن
806
جلوه هايي از زندگي پيامبران در قصايد سنايي غزنوي
807
جلوه هايي از نماز جمعه تهران
808
جلوه هايي از هنر گچبري عمارت حوضخانه باغ نگارستان در ساخت زيور آلات معاصر
809
جلوه ي سيماي محمدي در انديشه علوي ﴿ علي بن ابي طالب " ع" ﴾
810
جلوه ي نقوش سنتي ايران در هنر قلمزني
811
جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان «حارس المدينة الضائعة» و«كولي كنار آتش» (با تاكيد بر شخصيت، فضا و لحن)
812
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
813
جلوه‌هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسلامي‌1392
814
جلوه¬هاي عرفان در داستان كيخسرو
815
جلوهاي تشيع در نيشابور از آغاز ورود اسلام تا حمله مغول
816
جمال ادبي در شعر حافظ با تاكيد بر دانش معاني
817
جماليات الوصف في شعر ابن المعتز
818
جماليّة الانزياح البيانيّ في القرآن الكريم
819
جمع آوري ، شناسائي و معرفي فلورسه ناحيه حفاظت شده در استان همدان ....
820
جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان ( استان مركزي )
821
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
822
جمع آوري ادبيات عاميانه گويش شوشتري با مضامين ضرب المثل،كنايه، اصطلاحات ،آواها و نواها
823
جمع آوري اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از همبستگي داده با هدف افزايش طول عمروتامين دقت
824
جمع آوري اطلاعات مربوط به حملات سايبري سيستم هاي كنترل صنعتي (ICS) با استفاده از روش هاي مبتني بر گمراهي حمله
825
جمع آوري اطلاعات نيروگاه هاي كشور
826
جمع آوري اطلاعات، مشخصات فني و ارزشيابي انواع تجهيزات و سيستم هاي مورد استفاده در تاسيسات مكانيكي ساختمان
827
جمع آوري تئوري هاي موسيقي راجع به آواز ابوعطا و آواز بيات اصفهان
828
جمع آوري داده از شبكه هاي اجتماعي برخط
829
جمع آوري داده در شبكه ‌حسگر بيسيم براي پديده متحرك با محدوديت اعوجاج با استفاده از همبستگي‌ مكاني- زماني
830
جمع آوري داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم به منظور حداكثر كردن طول عمر شبكه
831
جمع آوري دي اكسيد كربن از صنايع شيميايي
832
جمع آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس و جوهاي هدفگراي كاربران در يك بازار تجاري الكترونيك
833
جمع آوري و ارسال آلامها و كنترل واحد مشتركين REMOT از داخل مركز سوئيچ اصلي EWSD
834
جمع آوري و بررسي اطلاعات در مورد روشهاي ساخت الكترود جوش نقطه اي
835
جمع آوري و بررسي كارهاي تبليغاتي در زمينه موسيقي در ايران
836
جمع آوري و بررسي موتيف ها و نقوش در دوره هخامنشي و ساساني ﴿ دوره اوج دين زرتشت و بكارگيري آن جهت طراحي فرش﴾
837
جمع آوري و بررسي نقوش فرش بختياري
838
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
839
جمع آوري و تجزيه موتيفهاي تخت جمشيد براي طراحي گرافيك نوين
840
جمع آوري و تحليل خاطرات اسراي هشت سال دفاع مقدس شهرستان قاين
841
جمع آوري و تحليل ضرب المثلهاي گيلكي آستانه اشرفيه
842
جمع آوري و تحليل فرآيند ساخت قطعات صنعتي مختلف و طراحي نرم افزار CAPP
843
جمع آوري و شناسايي فلور منطقه بايندرروريحان در شهرستان زنجان
844
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 1 تا 25 سوره ي مائده
845
جمع آوري،گزينش، گونه شناسي و تحليل روايات تفسيري ذيل آيات 101 تا 125 سوره مباركه ي آل-عمران
846
جمع پذيري و سيگما جمع پذيري شبه اندازه ها
847
جمع شدگي ملاتهاي تعميري
848
جمع كردن سيگنال ذيجيتالي با صداي مكالمه هنگام تماس در گوشي هاي هوشمند
849
جمع و ضمير در لهجه محلي دزفولي و ضرب المثلها و شعر و موسيقي دزفولي
850
جمع‌ آوري داده در شبكه‌ هاي حسگر بي‌ سيم به كمك چاهك‌ هاي متحرك
851
جمع‌آوري و خوشه‌بندي داده‌هاي متني و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي
852
جمعآوري و بررسي مباحث مطرح در طراحي ريلهاي راه آهن
853
جمعآوري و شناسائي بالتوريهاي پارك ملي گلستان
854
جمعآوري و شناسايي برخي از گياهان بومي منطقه اصفهان و چهارمحال بختياري و كاربرد آنها در فضاي سبز
855
جمعآوري و شناسايي فلور منطقه بايندر و ريحان در شهرستان زنجان
856
جمعآوري و شناسايي مارهاي غرب استان گلستان
857
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور تيره گندميان شهرستان سبزوار
858
جمعآوري، شناسايي ، بررسيهاي مورفولوژيك و تهيه فلور گياهان تك لپه در شهرستان اسفراين
859
جمعآوري، شناسايي ، تعيين پراكنش مگس هاي پارازيتوئيد سن گندم و مطالعه بيولوژي و كارآئي گونه غالب آنها در منطقه اصفهان
860
جمعهاي مكسر عربي از فرهنگ دكتر معين
861
جمعيت از نظر مذاهب پنج گانه
862
جمعيت و بلاياي طبيعي در دوره قاجار
863
جمعيت و تنظيم با تاكيد بر نقش سن و ميزان تحصيلات بر ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري
864
جمعيت و توسعه ( با تاكيدي بر شهرستان گرگان )
865
جمل ، صفين ، نهروان در نهج البلاغه
866
جملات مرزي در نظريه هاي اصلاح شده گرانش
867
جمله نويسي با لغات جديد يا خواندن لغات جديد همراه با مثال و تمرين در بخاطر سپاري لغات در دانش آموزان دوره دبيرستان
868
جمله واره هاي موصولي زبان انگليسي در مقاله هاي تحقيق محور رشته هاي مختلف مطالعه اي مقايسه اي مبتني بر پيكره زباني ميان نويسنده هاي ايراني و انگليسي زبان
869
جن در تفاسير قرآن مجيد و داستان هاي منثور ادب فارسي
870
جناس در غزليات مولانا
871
جنايات عمليات برق آساي نيروهاي ائتلاف عربي ونقص حقوق بشردوستانه دريمن
872
جنايت در سال نو
873
جنبش مشروطه و تاثير تحولات سياسي - اجتماعي آن بر عكاسي ايران
874
جنبش ها و مكاتب سينمايي قرن بيست و يكم ( 2000 - 2015 )
875
جنبش هاي اجتماعي فرانو و جامعه سرمايه داري جهاني
876
جنبش هاي سياسي ومذهبي بحرين درقرن اخير
877
جنبش هاي قديم ؟جنبش هاي جديد؟
878
جنبشهاي سياسي جديد و چالشهاي پيش روي همگرايي اتحاديه اروپا
879
جنبه اخلاقي امر به معروف و نهي از منكر در آموزه هاي اسلامي
880
جنبه تاريك شيوه‌هاي كاري عملكرد بالا ؛ مفهوم‌سازي و طراحي شاخص آسيب ذينفعان با تاكيد بر منابع انساني پايدار
881
جنبه حقوقي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
882
جنبه هاي اخلاقي و تعليمي در مرزبان نامه
883
جنبه هاي ادبي در آثار دكتر علي شريعتي
884
جنبه هاي ادبي شاهنامه فردوسي (عاطفه ، تخيل ، موسيقي واسلوب بيان )
885
جنبه هاي اكوفيزيولوژيك تحمل به قليائيت در گلرنگ
886
جنبه هاي بديهه سازي در سياه بازي
887
جنبه هاي پايداري در اشعار شفيعي كدكني و شيركوه بيكس شاعر كردستان عراق
888
جنبه هاي پديده شناسي نظريه ميدان در فضاي ناجابجايي
889
جنبه هاي تاريخي تاريخ بيهقي
890
جنبه هاي تصويرسازانه در فرش كاشان
891
جنبه هاي تصويري تبليغات روزنامه اي در ايران
892
جنبه هاي جمعيتي – اجتماعي ناباروري : مطالعه اي كيفي در بين زنان و مردان نابارور در شهر يزد
893
جنبه هاي جمعيتي و اجتماعي بيكاري : مطالعه اي كيفي در بين جوانان شهر كرمانشاه
894
جنبه هاي حقوقي تامين مالي قراردادهاي خريد هواپيما
895
جنبه هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي در زمينه انتقال تكنولوژي در ايران
896
جنبه هاي حقوقي قراردادهاي سرمايه گذاري بيع متقابل
897
جنبه هاي حقوقي نظارت بين المللي بر انتخابات ملي
898
جنبه هاي روان شناختي و تربيتي هفت پيكر نظامي
899
جنبه هاي رواني و درماني موسيقي نواحي ايران
900
جنبه هاي ژنتيكي تاثير BCS در دوره انتقال برنرخ گيرايي درگله‌هاي گاوهاي شيري استان اصفهان
901
جنبه هاي ژنتيكي سرعت دوشش در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
902
جنبه هاي كوانتومي سياه چالها و مسئله ثابت كيهانشناسي
903
جنبه هاي نئورمانتيك در هنرهاي تجسمي معاصر اروپا
904
جنبه هاي نظري اپتيك تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
905
جنبه هاي نمايش در اساطير ايران (براساس پشت ها)
906
جنبه هاي نمايشي خطابه به مثابه مونولوگ در متون كهن فارسي
907
جنبه هاي نمايشي در آثار شكسپير
908
جنبه هاي نمايشي در شاهنامه
909
جنبه هاي نمايشي دفتر اول مثنوي مولوي
910
جنبه هاي نمايشي شعر شاعران عصر مشروطه
911
جنبه هاي نمايشي مويه و شيون در ايران (با توجه خاص به لرستان )
912
جنبه هاي هنري صداي فيلم و تدوين خلاقه آن
913
جنبه هايي از تحولات فرهنگهاي موسيقايي خاور ميانه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 : بررسي موردي ايران ، تركيه ، مصر
914
جنبه هايي از سيماي جمعيتي شهرستان مهريز
915
جنبه هايي از منطق تلفيقي اثباتها و اثبات پذيري
916
جنبه هايي از نظريه هاي اسپين - بالاتر و معادلات وازيليف
917
جنبه هايي چند از مسائل جمعيتي روستاي كابلي
918
جنبه‌ هاي وابستگي در خانواده توزيع‌ هاي دومتغيره كامبانيس
919
جنبه‌هاي روايي در شعر نيما
920
جنبه‌هاي مديريتي و ژنتيكي زمان اولين تلقيح پس از زايش بر عملكرد توليدمثلي گله‌هاي هلشتاين در استان اصفهان
921
جنسيت شهود در جرائم مستوجب حدود وقصاص
922
جنسيت و زيبايي شناسي: ترجمه كامل كتاب همراه با مقدمه مترجم
923
جنگ اطلاعات
924
جنگ الكترونيك
925
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم LMSبراي حذف اختلال
926
جنگ الكترونيك و بكارگيري الگوريتم RLSبراي حذف اختلال
927
جنگ در بخش پهلواني شاهنامه
928
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
929
جنگ در طول زمان از ديدگاه هنرمندان هنرهاي تجسمي
930
جنگ رواني در شاهنامه‌
931
جنگ سايبري در حقوق بين الملل
932
جنگ سرد جديد: چشم انداز رقابت قدرت ها در بازي بزرگ جديد حول محور خزر- خليج فارس
933
جنگ نرم و آثار مخرب آن در نظام تعليم و تربيت رسمي ايران
934
جنگ نرم و راهكارهاي مبارزه با آن ازديدگاه نهج البلاغه و ائمه معصومين﴿عليه السلام﴾
935
جنگ و تغيير ساختار
936
جنگ و سياست در ادبيات علمي: مطالعه تطبيقي دو رمان يوتوپيا احمد خالد توفيق و سلاخ خانه شماره پنج كرت ونگات
937
جنگ و علائم راهنما
938
جنگل مه آلود
939
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
940
جنگل هاي حرا: مجموعه مستند به سوي آب هاي پاك
941
جنگلهاي شمال ايران و ارزش اقتصادي صنعت چوب آن
942
جنگهاي حضرت علي (ع)
943
جنوب غربي آسيا South- West Asia
944
جهات افتراق و اشتراك خيانت در امانت ، كلاهبرداري و اختلاس در حقوق ايران (پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي )
945
جهات دستوري و مفردات لهجه مازندراني
946
جهاد اقتصادي
947
جهاد علمي و فرهنگي از منظر قرآن
948
جهان اثر نمايشي
949
جهان اثر نمايشي
950
جهان بيني حكيم ابوالقاسم فردوسي و هومر و (اعتقادات و صفات قهرمانان شاهنامه و "ايلياد و اوديسه ")
951
جهان بيني فلسفي بابا افضل كاشاني
952
جهان بيني و نگرش نظامي گنجه اي در مخزن الاسرار و اسكندرنامه
953
جهان تلويزيون
954
جهان در انديشه شوپنهاور
955
جهان شبه هولوگرافيك در فضازمان خميده
956
جهان موجك و برخي از كاربردهاي آن
957
جهان ناآشنا
958
جهان نگري عرفاني و فضا، فرم در نقاشي ايراني -اسلامي
959
جهان هيولايي محمدسياه قلم
960
جهانگردان عصر صفوي در دوره شاه عباس اول
961
جهانگردي اسلامي و فرصت هاي كسب و كار﴿نمونه موردي:مشهد﴾
962
جهانگردي در حقوق بين الملل هوايي و دريايي
963
جهانگردي زنان در آينه فقه اسلامي
964
جهانگردي زيست محيطي و توسعه پايدار
965
جهانگردي و گردشگري در فقه و شريعت
966
جهاني سازي و تاثيرآن بر نابرابري هاي اجتماعي در كشورهاي كم توسعه ﴿ مورد مطالعه: ايران﴾
967
جهاني شدن
968
جهاني شدن آموزش باز و از راه دور:ظرفيتها و چالشها
969
جهاني شدن اقتصاد
970
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نيروي كار در كشورهاي آسيايي منتخب
971
جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر توسعه نا متوازن كلانشهرها (مطالعه تطبيقي تهران با كلانشهر هاي منتخب )
972
جهاني شدن اقتصاد وپيامدهاي آن در ايران (با تاكيد بر بخش اشتغال )
973
جهاني شدن جرم شناسي و تأثير آن بر جرم شناسي ايران
974
جهاني شدن و امنيت فرهنگي در ايران
975
جهاني شدن و بسترهاي فرآوري توسعه ملي و آموزش عالي : آموزش باز و از دور از ديدگاه صاحب نظران
976
جهاني شدن و تاثيرات آن بر سرويسها و خدمات پستي
977
جهاني شدن و تحليل ناكامي دولت سوريه در مديريت بحران داخلي
978
جهاني شدن و توجه به آن در كتابهاي درسي دوره ابتدايي
979
جهاني شدن و جنبش هاي اسلامي معاصر (موردشناسي :طالبانيسم در افغانستان و جنبش اصلاحات سال 6731 در ايران )
980
جهاني شدن و دين:چالش ها و فرصت هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران
981
جهاني شدن و شهر نشيني در كشورهاي در حال توسعه ( مطالعه موردي : كشور ايران )
982
جهاني شدن و فرهنگ
983
جهاني شدن و فرهنگ و ديدگاه قرآن و سنت درباره آن
984
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
985
جهاني شدن و نقش تجارت بر فرايند توسعه شهري- منطقه اي (مطالعه موردي: بندر چابهار در جنوب شرق ايران)
986
جهاني شدن وتاثير آن برنهادهاي اقتصادي،سياسي وفرهنگي ايران.
987
جهاني شدن وتاثيرات فرهنگي آن برنظام تعليم وتربيت ايران (شهرستان زرين دشت)
988
جهاني شدن يكپارچگي اقتصادي ومناسب ترين تركيبات تجاري - منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها وچالشها)
989
جهت ترجيحي رشد فيلم نازك نيتريد تيتانيوم به روش سل - ژل
990
جهت در قراردادها
991
جهت دهي پرتو در سامانه هاي برداشت انرژي با قيد توان در هر آنتن ارسال
992
جهت دهي تركيبي خيابان ها همراه با تخصيص خطوط به وسايل نقليه در شبكه هاي حمل و نقل شهري در شرايط عدم قطعيت
993
جهت‏ دهي و هدايت موش صحرايي به‌وسيله ريز تحريك الكتريكي مغزي
994
جهت گيري آموزه هاي نهج البلاغه دنياگرايي،آخرت گرايي يا جامع نگري
995
جهت گيري اجتماعي در قرآن و سنت با تكيه بر قشربندي اجتماعي
996
جهت گيري زندگي دربين كاركنان دانشگاه پيام نورساوه درسال تحصيلي 90-89
997
جهت ياب آكوستيكي باند وسيع طراحي و پياده سازي
998
جهت يابي با قدرت تفكيك برتر
999
جهت يابي چند گوينده به روش مولفه هاي فركانسي و زماني
1000
جهت يابي چند گوينده در حضور پژواك
بازگشت