<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جواب هاي ساليتوني در سيستم ميدان هاي نرده اي جفت شده
2
جواب هاي سياه چاله اي بي جرم در گرانش بحراني
3
جواب هاي ضعيف براي معادلات -لاپلاسين كسري
4
جواب هاي ضعيف معادلات بيضوي مرتبه چهارم
5
جواب هاي عددي معادلات انتشارمعمولي وكسري زماني يك بعدي بااستفاده ازتوابع بي اسپلاين درجه دوم ودرجه سوم مثلثاتي
6
جواب هاي عددي معادلات ديفرانسيل اختلال تكين
7
جواب هاي عددي معادله kdv با استفاده از تابع هاي پايه اي شعاعي
8
جواب هاي غير بديهي براي معادلات از نوع P- همساز از طريق يك قضيه مينيمم موضعي براي تابعي ها
9
جواب هاي فافيان توابع ويژه نسل معادله سوليتوني غير خطي شرودينگر
10
جواب هاي كاراي قويا سره: جواب هايي با تبادلات كراندار
11
جواب هاي كيهان شناسي معادلات برانس - ديكي
12
جواب هاي گسترش (F(Rگرانش جرم دار
13
جواب هاي گسترش ...گرانشجرم دار
14
جواب هاي مثبت براي معادلات عملگري AXB=C
15
جواب هاي مسائل كم ترين مربعات خطي با استفاده از تجزيه هاي رتبه نما
16
جواب هاي معادلات ديفرانسيل تصادفي مبتني بر توابع پايه اي با كاربرد آن در بهينه سازي سبدهاي مالي
17
جواب هاي موج تنها براي برخي از معادلات ديفرانيسل با مشتقات جزئي غير خطي
18
جواب هاي موج گرانشي نظريه گرانش
19
جواب هايي از معادلات ديفرانسيل معمولي كسري منطبق شدني با روش تبديل ديفرانسيل
20
جواب‌هاي موج گرانشي نظريه گرانش (f (R
21
جواب‌هاي ناهموار معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي روي خمينه‌هاي ريماني
22
جواب¬هاي ساليتوني معادله غيرخطي يوني - صوتي
23
جوابهاي بالايي و پاييني براي مسائل مقدار مرزي غير موضعي
24
جوابهاي بيشينه تقريبي در شبكه هاي جريان با قيود نامساوي
25
جوابهاي چند شبكه اي با دقت بالا با استفاده از گسسته سازي مرتبه بالا براي معادله دو همساز
26
جوابهاي عددي معادلات با مشتقات جزئي از نوع سهمي گون
27
جوابهاي مثبت چندگانه براي يافت مسئله مقدار مرزي يك معادله ديفرانسيل كسري غيرخطي
28
جوابهاي مشترك مسئله نقطه ثابت، مسئله تعادل و نابرابري تغييراتي
29
جوابهايي براي مساله چهارم هيلبرت از ديدگاه هندسه فينسلري
30
جواز ازدواج دوم زوج بر اساس اعمال حق حبس زوجه
31
جوان سازي قيرهاي پير شده با استفاده از پسماند برج تقطير نفت خام و بررسي خصوصيات آن
32
جوان كده
33
جوان مدار نمودن فضاهاي همگاني
34
جوانان ، لحظه ها
35
جوانان ،نظر آنان درمورد برخي ازمسائل سياسي واجتماعي جامعه
36
جوانان چگونه جواني كنند؟
37
جوانان نظر آنان در مورد برخي از مسائل سياسي و اجتماعي جامعه
38
جوانان و گرايش به ماهواره
39
جوانان وازدواج
40
جوانكره يادگار
41
جوانه زني آلياژهاي مس
42
جوانه زني در مذاب آلومينيم بوسيله آلياژهاي حاوي تيتانيوم و بر
43
جوانه زني و رشد گياهچه ليسيانتوس (Eustoma grandiflorum) تحت تيمار سرمادهي، نور و عصاره جلبك دريايي
44
جواني جامعه ايران وپيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن
45
جواهر سازي با استفاده از صدف
46
جواهر سازي با ايجاد بافت مرواريد
47
جواهر سازي با تاكيد بر شبكه بري
48
جواهرسازي با استفاده از نقوش پيكره گرا (دوران پيش از تاريخ تا دوران پادشاهي ماد)
49
جورج برناردشاو
50
جورچين به زبان C#.net
51
جورچين هايي از اصفهان
52
جورد اسيلوسكوپ ديجيتال (EXTERNAL) براي كامپيوتر
53
جوسازماني در موسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
54
جوش پذيري اتصال غير مشابه فولاد زنگ نزن 310 به سوپر آلياژ اينكونل 657 و ارزيابي خواص اتصال
55
جوش پذيري فولاد ST37-2,(بررسي تاثير عوامل مختلف بر اندازه جوش مقاومتي نقطه اي و بررسي اثر تركيب گاز محافظ بر خواص جوش GMAW)بر فولاد ST37-2مورد استفاده در بدنه خودرو
56
جوش پلاستيك با ارتعاشات فراصوت
57
جوش سرد بين مس و آلومينيوم از طريق نورد و بررسي خواص آن
58
جوش مقاومتي، راه اندازي دستگاه جوش KOCO و طراحي و ساخت فيكسچر مربوطه
59
جوش نقطه‌اي و كاربرد آن در صنايع خودروسازي
60
جوشش استخري در نانو سيالات
61
جوشكاري آلومينيوم و آلياژ هاي آن در شناور هاي تندرو
62
جوشكاري آلومينيوم و آلياژهاييش
63
جوشكاري آلياژ آلومينيم 6082 به روش اصطكاكي اغتشاشي و بررسي خواص اتصال
64
جوشكاري آلياژ آلومينيوم 5083 به روش FB-TIG و بررسي عمق نفوذ
65
جوشكاري آلياژ آلومينيوم 7075 به روش قوسي تنگستن -گاز با استفاده از فلز پركننده حاوي نانوذرات TiO2 و بررسي تاثير عمليات پيرسازي بر ريزساختار و خواص مكانيكي
66
جوشكاري آلياژ تيتانيوم به روش تيگ
67
جوشكاري آلياژ مقاوم به حرارت (GX48 NiCrWSi48-28-5 (HV به روش قوسي تنگستن-گاز و ارزيابي ريزساختار و خوردگي داغ اتصال
68
جوشكاري آلياژهاي آلومينيوم سري 3XXX و 4xxx تحت فرايند MIG
69
جوشكاري استوانه اي هم محور غير همجنس با استفاده از مواد منفجره
70
جوشكاري اسكلت فلزي
71
جوشكاري اصطحكاكي‍ضرورت استفاده در قطعه ايمني يوغ در مجموعه جعبه فرمان خودرو 405 ‌ ○ ‌ ■ ‌جوشكاري اصطحكاكي،ضرورت استفاده در قطعه ايمني يوغ در مجموعه جعبه فرمان خودرو 405
72
جوشكاري اصطكاكي
73
جوشكاري اصطكاكي
74
جوشكاري اصطكاكي اختلاطي آلياژهاي همجنس تيتانيوم و بررسي ريزساختار، سختي و استحكام اتصال
75
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 7075 با افزودن نانو ذرات SiC
76
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ Al5083 بصورت لب رو لب
77
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ منيزيم AZ31 با افزودن ذرات سراميكي
78
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آليا‍ژهاي 2024و7075 آلومينيوم و بررسي ساختار و خواص مكانيكي جوش حاصله
79
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژهاي غيرهمجنس آلومينيم و منيزيم با افزودن نانوذرات
80
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي غير مشابه آلياژهاي منيزيم و آلومينيم
81
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد دوفازي با ساختار فريت- مارتنزيت و ارزيابي خواص اتصال
82
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد زنگ نزن دو فازي Gost 5632 و ارزيابي خواص اتصال
83
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي فولاد كم آلياژ استحكام بالا HSLA-60 و ارزيابي خواص اتصال
84
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت نانو ساختار Al/SiC توليد شده با فرايند ARB و ارزيابي خواص اتصال
85
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي كامپوزيت نانو ساختار Al-Al2O3 توليد شده با فرايند نورد تجمعي و ارزيابي خواص اتصال
86
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي مونل 400 به فولاد زنگ نزن 316 و مقايسه خواص مكانيكي و متالور‍‍‍زيكي با جوش TIG
87
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانو كامپوزيت Al-B4C توليد شده به روش نورد تجمعي و ارزيابي خواص اتصال
88
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانو كامپوزيت Al-TiC توليد شده به روش نورد تجمعي و بررسي خواص اتصال
89
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانوكامپوزيت Al-Al2O3 با توزيع اندازه دوگانه تقويت كننده Al2O3
90
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ Ti-6Al-4V
91
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 6061 با استفاده از ابزار بدون پين
92
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 6061 با استفاده از لايه مياني روي
93
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه‌اي اتصال غيرهمجنس آلومينيوم – مس با افزودن نانو ذرات SiC
94
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي يك پاسه و دو پاسه اتصالات لبه روي هم آلياژ AA2024 به AA5086
95
جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي يكطرفه و دوطرفه اتصالات لبه رويهم آلياژ AA5086 و AA2024
96
جوشكاري اصطكاكي تيتانيم / كاربيد تنگستن - كبالت و ارزيابي خواص اتصال
97
جوشكاري اصطكاكي كامپوزيت هاي زمينه فلزي
98
جوشكاري اصطكاكي-اغتشاشي نقطه اي ﴿FSSW﴾ كامپوزيت Al-Cu توليد شده به روش نورد تجمعي ﴿ARB﴾ و ارزيابي خواص اتصال
99
جوشكاري انفجاري سطوح استوانه اي هم محور
100
جوشكاري انفجاري صفحات ضخيم غير همجنس
101
جوشكاري اورلي استنلس 316 به فولادSA 516 G3 با لايه هاي بافري مختلف
102
جوشكاري پلاستيكها ﴿استحكام فصل مشترك و درك مولكولي ﴾
103
جوشكاري پلي¬الفين¬ها: طراحي استحكام درزجوش
104
جوشكاري تعميري فولاد هدفيلد Gx120Mn12 با استفاده از روش الكترود دستي
105
جوشكاري ذوبي فولاد زنگ نزن آستنيتي321 AISI و ارزيابي خواص اتصال
106
جوشكاري سراميكي آجرهاي نسوز سيليسي در باطريهاي كك سازي ذوب آهن اصفهان
107
جوشكاري غير مشابه سوپر آلياژ اينكولوي 800 به فولاد مقاوم به حرارت25Cr- 35Ni و ارزيابي خواص اتصال
108
جوشكاري غير مشابه سوپر آلياژ اينكونل 617 به فولاد زنگ نزن آستنيتي 310 و ارزيابي خواص اتصال
109
جوشكاري غير مشابه فولاد زنگ نزن دو فازي 32750 به فولاد كم آلياژ استحكام بالا و ارزيابي خواص اتصال
110
جوشكاري غير مشابه فولاد زنگ نزن دو فازي به مس، بررسي خواص اتصال و ارزيابي اقتصادي
111
جوشكاري غير مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دو فازي UNS S32750 به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 316L و ارزيابي ريز ساختار و رفتار خوردگي
112
جوشكاري غير مشابه فولاد كم آلياژ API 5L X65 به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L و بررسي تأثير فلز پركننده بر ريزساختار و خواص مكانيكي در حضور لايه ي آستر
113
جوشكاري غير مشابه فولاد مقاوم به حرارت 25Cr-35Ni به فولاد زنگ نزن AISI310 و ارزيابي خواص اتصال
114
جوشكاري غير مشابه فولاد مقاوم به حرارت25 ‍Cr-35Ni به فولاد مقاوم به حرارت 30Cr-48Ni و ارزيابي خواص اتصال
115
جوشكاري غيرمشابه سوپرآلياژ اينكولوي 825 به فولاد زنگ نزن 347 AISI و بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال
116
جوشكاري غيرمشابه فولاد زنگ نزن سوپردوفازي 32750 UNS به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 321 و ارزيابي خواص اتصال
117
جوشكاري غيرمشابه فولاد زنگ‌نزن سوپردوفازي 2507 به سوپرآلياژ 825 و ارزيابي خواص اتصال
118
جوشكاري غيرمشابه فولاد كم‌آلياژ API 5L X65 به فولاد زنگ‌ نزن آستنيتي AISI 304 و بررسي تاثير لايه آستركاري بر ريزساختار و خواص مكانيكي
119
جوشكاري فولاد st12 به روش مقاومتي
120
جوشكاري فولاد زنگ نزن آستنيتي 321 به روش TIG
121
جوشكاري فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي UNS S32750 با روش هاي اصطكاكي اغتشاشي و قوسي الكترود تنگستن گاز و ارزيابي خواص مكانيكي و ريزساختاري
122
جوشكاري فولاد زنگ‌نزن سوپردوفازي UNS S32906 به روش جوشكاري قوسي تنگستن- گاز و ارزيابي خواص اتصال
123
جوشكاري فولاد ساختماني‍st37‍با فرآيند زير پودري با درصد مختلف ‌ ○ ‌ ■ ‌جوشكاري فولاد ساختماني(st37)با فرآيند زير پودري با درصد مختلف
124
جوشكاري فولادهاي غير هم جنس
125
جوشكاري ليزر فويل فولاد زنگ نزن AISI316L با پوشش كربني جهت كاربرد در صفحات دو قطبي پيل سوختي پليمري
126
جوشكاري ليزري پلي اتيلن
127
جوشكاري مقاومتي آلومينيم
128
جوشكاري مقاومتي نقطه اي آلومينيم و فولاد
129
جوشكاري مقاومتي نقطه اي سوپر آلياژهاي اينكونل 718
130
جوشكاري مقاومتي نقطه اي فولاد DP780
131
جوشكاري مقاومتي نقطه اي فولاد زنگ نزن آستنيتي 304L فوق ريز دانه/ نانو ساختار توليد شده به روش ترمومكانيكي مارتنزيت و ارزيابي خواص منطقه اتصال
132
جوشكاري مقاومتي نقطه اي فولاد زنگ نزن آستنينتي
133
جوشكاري مقاومتي نقطه اي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 420
134
جوشكاري مقاومتي نقطه اي نامشابه فولادهاي DP590 و SPFC440 و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي
135
جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي فولاد زنگ‌نزن فريتي AISI 430
136
جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي فولاد مشابه كم‌كربن و نامشابه كم‌كربن- زنگنزن فريتي 430
137
جوشكاري مقاومتي نقطه‌اي مشابه و غير مشابه فولاد دوفازي DP590 و فولاد IF و بررسي تاثير پالس ثانويه بر ريزساختار و خواص مكانيكي
138
جوشكاري مقاومتي نقطه¬اي ورق تيتانيوم خالص تجاري
139
جوشكاري مقاومتي و تأثيرات آن در شبكه
140
جوشكاري مقاومتي و تأثيرات آن در شبكه هاي قدرت
141
جوشكاري نفوذي به كمك نانو مواد
142
جوشكاري نقطه اي اصطكاكي اغتشاشي آلياژ AA2024
143
جوشكاري نقطه اي اصطكاكي اغتشاشي فولاد عاري از كربن و نيتروژن (IF) با استفاده از نانوذرات كاربيد سيليسيوم
144
جوشكاري ورق هاي نازك آلومينيومي به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي FSW
145
جوشكاريEBW ‍پرتو الكتروني‍و جوشكاري قطعات توربينDU80توسطEBW ‌ ○ ‌ ■ ‌جوشكاريEBW (پرتو الكتروني)و جوشكاري قطعات توربينDU80توسطEBW
146
جومسموم سازمان : مفهوم سازي و سنجش
147
جوملا
148
جوهر از نظر فلاسفه تحليلي در نيمه دوم قرن بيستم
149
جوهر فرد
150
جوهرزدائي از كاغذهاي باطله به روش شناورسازي : بررسي اثرالكلهابرروشنائي كاغذهاي بازيافتي
151
جوهرزدايي از كاغذهاي باطله بابكارگيري گازازن
152
جوهرزدايي كاغذ باطله به روش فلوتاسيون
153
جوهره كلاسيك در بيان اكسپرسيون شخصي
154
جوينت ونچر و مقايسه آن با نهادهاي حقوقي مشابه مانند مشاركت مدني بانكي و كنسرسيوم در حقوق ايران با تÊكيد بر لايحه قانون تجارت 1384
155
جيابي تحليلي سيستمهاي توليد پركنده در شبكه هاي توزيع الكتريكي از ديد كاهش تلفات و پايداري ولتا‍‍ژ
156
جيتر و وندر
157
جيمز موريه در نگاه ايرانيان
بازگشت