<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : حا اجزاء محدود غير خطي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي با رويه .... تا : حفظ و مرمت دو نمونه شي مفرغي متعلق به موزه ايران باستان﴿تزي....
از : حفظ و مرمت دو نمونه شي مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي استان اص.... تا : حل مساله پراكندگي سه بعدي در الكترومغناطيس با اسفاده از روش....
از : حل مساله پراكندگي معكوس سه بعدي به منظور شناسايي جسم پنهان .... تا : حيوانات تركيبي در هنر ايران "نقش برجسته از هخامنشيان تا اسلام "
بازگشت