<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : حا اجزاء محدود غير خطي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي با رويه .... تا : حفظ و مرمت بخشي از تزيينات محراب بقعه ي شيخ ابو مسعود رازي ....
از : حفظ و مرمت بخشي از محراب مسجد جامع برسيان متعلق به دوره ي س.... تا : حل مسائل مجموعه حاكم هاي متصل با استفاده از اتوماتاي يادگير
از : حل مسائل معكوس با استفاده از تخمينگرهاي تكه اي خطي تا : حيوانات تركيبي در هنر ايران "نقش برجسته از هخامنشيان تا اسلام "
بازگشت