<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
حا اجزاء محدود غير خطي پانل هاي ساندويچي كامپوزيتي با رويه هاي كشسان
2
حاشيه شهر از منظر پين هول
3
حاشيه نشيني و پيامدهاي آن در شهر بندرعباس
4
حاشيه نشيني و تاثير ان بر كاربري اراضي شهري(نمونه مورد مطالعه:ناحيه پنج شهر قائمشهر)
5
حاشيه نشيني و رابطه آن با بروز جرم و جنايت در شهرستان خرم آباد
6
حاشيه نويسي خودكار اشياء با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و قطعه‌بندي تصوير
7
حاشيه نويسي داده هاي ويديويي با در نظر گرفتن زمان رويدادها
8
حاشيه هاي قالي فراهان
9
حاصل جمع مستقيم مدول هاي بائر﴿بئر﴾
10
حاصل ضرب زير مدول هاي دلتا مدرج
11
حاصل ضرب گروههاي متقارن يا متناوب با گروه خطي خاص
12
حاصل ضرب هاي تانسوري فضاهاي عملگري
13
حاصل ضرب هاي كاملا جايگشت پذيراز كلاس هاي خاص از گروه هاي متناهي
14
حاصل ضرب هاي كاملا جايگشت پذيراز كلاس هاي خاص از گروههاي متناهي
15
حاصلضرب عملگرها و برد عددي
16
حاصلضرب فيبري خم ها روي ميدان هاي متناهي
17
حاصلضرب مستقيم ضعيف وكامل بودن
18
حاصلضرب هاي مستقيم با گروه خودريختي هاي آبلي ,
19
حاصلضرب هاي مستقيم با گروه خودريختي هاي آبلي , direct products with abelian automorphism groups
20
حاصلضرب همگن كلاس هاي تزويج
21
حاصلضرب همگن كلاسهاي تزويج
22
حاصلضربهاي نامتناهي از گردايه هاي (بي كران )ماتريس هاي N*N
23
حافظ شيرازي
24
حافظ و خاقاني (بحثي در تأثيرپذيري حافظ از خاقاني )
25
حافظه ، فراحافظه ، قضاوتهاي ويژه حس دانستن در اختلال وسواس فكري-عملي
26
حافظهانجمني بر اساس شبكه عصبي اسپايكي
27
حاكم شرع در اديان الهي
28
حاكميت دائمي بر منابع طبيعي در حقوق بين الملل اقتصادي
29
حاكميت شركتي آشفتگي اقتصادي و عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
30
حاكميت شركتي و پويايي ساختار سرمايه
31
حاكميت شركتي و عملكرد مالي : نقش مالكيت و ساختار هيئت مديره
32
ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ واج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ي‍ات‍ي‌
33
حاكميت، حقوق بين‌الملل عمومي و جهاني شدن
34
حال در عرفان
35
حالات همدوس
36
حالات همدوس براي بوزونهاي نرده اي
37
حالات همدوس در معادله ديراك
38
حالات و مقامات پنج شاعر پارسي گوي،با رويكرد
39
حالت RVB وابر رسانائي گرم ( يك نظريه ميدان متوسط)
40
حالت پايه ابرمتقارن مدل سيگما يك بعدي با فضاي هدف دو بعدي
41
حالت تنش در سيلندر (استوانه توخالي) تحت شرايط مرزي دماي پريودي _محاسبه ميدان دما و تنش ناپايان
42
حالت چطوره؟ ﴿پنجه ميمون﴾
43
حالت خطرناك و پرونده شناسايي شخصيت بزهكار از منظر حقوق كيفري و جرم شناسي .
44
حالت معادلات اولر براي جريان هاي خارجي توسط روش اجزاء محدود
45
حالت مقيد دو ذره اي در فضا-زمان ناجابجايي
46
حالت هاي بين سطحي در بلورهاي فونوني نا متجانس دو بعدي
47
حالت هاي تباهيده بنداشت ميكل در صفحات بنز
48
حالت هاي خاص از گروه هاي نيم توپولوژيك تعميم يافته
49
حالت هاي خاص فضاهاي توپولوژيك تعميم يافته
50
حالت هاي خلاء در فضاي دوسيته
51
حالت هاي درهم تنيده و اثرهاي غيركلاسيك تداخل كوانتومي در سامانه هاي دو اتمي
52
حالت هاي سطحي در فرامواد صوتي
53
حالت هاي عددي جابجاشده ي غير خطي و ويژگي هاي فيزيكي آنها
54
حالت هاي فشرده نور و كاربردهاي آنها در تداخل سنجهاي ليزري (بخصوص در آشكارسازي موج گرانشي)
55
حالت هاي گوانتومي و طيف انرژي الكترون هاي برهم كنش كننده در يك نقطه ي كوانتومي
56
حالت هاي لبه‌اي خواص ترابردي و مغناطيسي ابررساناهاي كايرال
57
حالت هاي همدوس اتم هيدروژن
58
حالت هاي همدوس در مكانيك كوانتومي ناجابجايي
59
حالت هاي همدوس درموردگروه هاي فشرده
60
حالت هاي همدوس غير خطي تعميم يافته و ويژگي هاي غير كلاسيكي آنها
61
حالت هاي همدوس غير خطي فوتون - افزودهي تغيير شكل يافته و بررسي ويژگي هاي فيزيكي آن ها
62
حالت هاي همدوس غير خطي ميدان تابشي و برهم كنش آنها باسيستم اتمي
63
حالت هاي همدوس فوتون - افزوده در فضاهاي هيلبرت كران دار و بررسي ويژگي هاي غير كلاسيكي آن ها
64
حالت هاي همدوس فوتون افزوده و سپس كاهيده تغيير شكل يافته و ويژگي هاي فيزيكي آنها
65
حالت هاي همدوس گروه SL(2,C)
66
حالت هاي همدوس و كوانتش مربوطه براي حركت هاي بدون قيد
67
حالت هاي همدوس و كوانتش يك ذره در چاه كوانتومي
68
حالتهاي تك الكتروني و جذب اپتيكي بين نواري در نانولوله هاي كربني تك ديواره اي
69
حالتهاي چرخشي سريع در هسته ها
70
حالتهاي چرخشي سريع در هسته ها , fast rotational states in nuclei
71
حالتهاي همدوس در اطلاعات كوانتومي
72
حالتهاي همدوس گروه پوآنكاره
73
حامل هاي غير ويروسي در سيستم هاي ژن درماني و دارورساني
74
حامل هاي هوشمند و شناگرهاي خودتحريك
75
حب وطن از ديدگاه قرآن و سنت
76
حبس زدايي و كيفرهاي جايگزين حبس در حقوق كيفري ايران و آمريكا
77
حبس مولكولي كتوكونازول در نانو تركيبات β-CD ، β-CD/Ag و β-CD/Ag/TiO2 و بررسي تاثير متقابل آن‏ها روي خواص كالاي پنبه اي
78
حبس و رندان فقه و حقوق موضوعه
79
حج در دوران ايلخانان
80
حج گزاري ايرانيان در دوره پهلوي ( 1357 - 1304 ه.ش)
81
حج و حج‌گزاري در دوران فاطميان
82
حج و همگرايي
83
حج وكاركردهاي آن در آيات قرآن و روايات شيعه
84
حج وكاكرد هاي آن در آيات قرآن و روايات شيعه
85
حجاب
86
حجاب
87
حجاب
88
حجاب
89
حجاب اسلامي
90
حجاب اسلامي
91
حجاب اسلامي و نقش آن در سلامت خانواده و جامعه
92
حجاب و اثرات فردي و اجتماعي آن
93
حجاب و عامليت ابژه ها: مواجهه زنان و ابژه هاي پوشش بعد از انقلاب اسلامي
94
حجاب و عفاف
95
حجاب وعفاف
96
حجاب وعفاف
97
حجاب وعفاف
98
حجاب وعفاف
99
حجاب وعفاف در اسلام
100
حجاب وعلل بدحجابي درجامعه
101
حجاب وفلسفه حجاب در اسلام
102
حجب در ارث
103
حجر ورشكسته و آثار آن در حقوق ايران
104
حجم در گرافيك محيطي با رويكرد حروف فارسي
105
حجم سازي با الهام از طبيعت
106
حجم سازي با مواد كاغذي
107
حجم سازي با مواد كاغذي
108
حجم شناسي با سفال
109
حجم معاملات سهام و تاثير آن در پيش بيني قيمت هاي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بين سالهاي 1390 - 1387
110
حجم منقوش : بررسي تطبيقي رسانه نقاشي و مجسمه و تاثيرات متقابل شان بر هم
111
حجم و زرگري
112
حجم و نقش برجسته سفالين
113
حجمهاي تركيبي (نور در حجم )
114
حجيت اجماع در فقه اسلامي
115
حجيت ذاتي بناي عقلا و تاثيرآن در فقه و اصول
116
حجيت عرف
117
حجيت عقل در اصول فقه معاصر
118
حجيت قول خيره در فقه مذاهب خمسه
119
حجيم كردن نخ هاي فاستوني با استفاده از جت هوا
120
ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎﻱ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ
121
حد مسائل مقدار ويژه به روش حداقل سازي كسرريلي به كمك نرم افزار MATLAB
122
حد معكوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC گروهها
123
حد و پيوستگي
124
حداقل سازي اعوجاج هارمونيك كل ولتاژ خروجي در موج سازهاي بهبوديافته با استفاده از الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات
125
حداقل سازي تعداد كارهاي ديركرددار وزني و هزينه تحويل با در نظر گرفتن تخصيص موعد تحويل براي چند مشتري در ماشين هاي موازي
126
حداقل سازي ريپل گشتاور و بهبود پاسخ ديناميكي سرعت و گشتاور در درايو DTC موتور القايي قفسه اي در شرايط حداقل سازي تلفات
127
حداقل فاصله بين ورودي و خروجي بزرگراه ها براي نواحي تداخلي
128
حداقل كردن ديركرد كل كارها در مسائل زمان‌بندي كارگاه باز انعطاف‌پذير
129
حداقل كردن عرض باند يك ماتريس با اعضاء پراكنده با استفاده از نرم افزار فرترن 77
130
حداقل كردن مجموع زمان هاي تكميل كارها در مسئله زمان بندي كارگاه گردش كاري با وجود مسدود شدن
131
حداقل مربعات جزئي چند خطي و متغيرهاي مهم در تصويرسازي براي مدل‌سازي و تفسير آناليزهاي پيچيده كروماتوگرافي گازي جامع دوبعدي
132
حداكثر تعداد سيكل هاي حدي براي برخي دستگاه هاي ديناميكي قطعه اي خطي
133
حداكثرسازي بهره وري از انرژي باد با استفاده از نيروگاه تلمبه ذخيره اي
134
حداكثرسازي سهم رقابتي براي مكان يابي مراكز خدماتي در يك زنجيره بسته
135
حدس اردوش در زمينه تطابق در ابر گراف ها
136
حدس اردوش- هاينال
137
حدس اوسلندر-ريتن براي حلقه هاي كوهن-مكالي و حلقه هاي نوتري
138
حدس فايتينگر براي قاب‌ها و موجك‌ها
139
حدس قهرماني – لائو جبرهاي اندازه
140
حدس كاپلانسكي درباره همريختي هاي جردن , kaplansky s conjecture about jordan homomorphisms
141
حدس هاي تات روي چند خانوده از گراف ها
142
حدس هاي كاپلانسكي در مورد عناصر وارون پذير و مقسوم عليه هاي صفر جبر گروه ها روي گروه هاي تاب آزاد
143
حدسي از نيكيفروف
144
حدسيه ي آسلاندر-ريتن روي حلقه هاي گرنشتاين
145
حدف آلاينده هاي حاصل از كارخانجات به كمك دستگاه اسكرابر ديناميكي و مدل سازي جريان آن
146
حدف بيولوژيكي سيانور از فاضلاب صنايع فولادسازي
147
حدهاي خطا براي سيستم هاي توابع نيمه‌پيوسته‌ در فضاهاي اسپلاند
148
حدهاي فراسه ي *C-جبرها
149
حدوث و بقاء نقس بر اساس حركت جوهري
150
حدود آزادي اراده زوجين در تعيين مهريه
151
حدود اختيارات ولي فقيه در حوزه خانواده در فقه اماميه و حقوق ايران
152
حدود ارتباط با نامحرم در فضاي مجازي و بايسته هاي حقوقي آن
153
حدود اطاعت زن از شوهر در امور اجتماعي و مسائل سياسي
154
حدود اطاعت زن از شوهر در امور اجتماعي و مسائل سياسي
155
حدود بري - اسن براي برآوردگر موجك در مدل رگرسيوني با خطاهاي فرآيند خطي
156
حدود تصرفات مالك موضوع ماده 132
157
حدود شرعي عزاداري اهل بيت از نظر مذاهب اسلامي
158
حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي و موارد معافيت از مسئوليت بر اساس كنوانسيون رتردام 2009
159
حدود و قلمرو گفت‌وگو با مخالف از منظر قرآن
160
حدود و ماهيت جغرافيا Geography Its, Scope, And, Spri اثر Broek, Jan O. M
161
حديث در آيينه حديث
162
حذ ف زيستي اتيل مركاپتان با استفاده ار سيستم سلاولي تثبيت يافته
163
حذف 2و 6- دي آمينوپيريدين بوسيله درخت سان هاي PAMAMŸ نسل هاي مختلف
164
حذف CO2 توسط جاذب‌هاي جامد حاوي زئوليتهاي طبيعي
165
حذف آرسنات از آبهاي آلوده توسط نانو كامپوزيت گرافن اكسيد-زيركونيوم
166
حذف آرسنيك از آب به كمك گرانول هيدروكسيد آهن و تاثير پيش تصفيه ازن بر عملكرد حذف
167
حذف آرسنيك از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم ﴿TiO2)
168
حذف آلاينده آلي 1و2- دي كلروبنزن از محيط آبي توسط فرآيندهاي اكسايش پيشرفته منفرد و تركيبي بر پايه هيدروژن پراكسايد و نانو ذرات تيتانيا
169
حذف آلاينده ايزو آميل استات از هوا با استفاده از روش بيوفيلتراسيون
170
حذف آلاينده دي اكسيد گوگرد همراه با هوا توسط آمونياك مايع تبديل به كود آمونيم سولفات
171
حذف آلاينده فنول از پساب آبي به روش فوتوكاتاليستي در راكتور ديسك چرخان
172
حذف آلاينده مس از پساب صنعتي با استفاده از خاصيت فتوكاتاليستي TiO2
173
حذف آلاينده منتخب با استفاده از فرآيند نانو فوتوكاتاليستي از فاضلاب صنعتي
174
حذف آلاينده نيترات از آب‌هاي زيرزميني با استفاده از موانع نفوذپذير واكنش‌دهنده (PRB)
175
حذف آلاينده ها از محلول ها درميكروكانال
176
حذف آلاينده ها ي آلي و مواد رنگزا از پسابهاي نساجي با استفاده از دندريمرها
177
حذف آلاينده هاي آب
178
حذف آلاينده هاي آب توليدي مخازن نفت و گاز توسط روش نانو فتو كاتاليستي به منظور مصارف كشاورزي و صنعتي
179
حذف آلاينده هاي آروماتيكي با استفاده از پيل سوختي ميكروبي دو محفظه اي
180
حذف آلاينده هاي آلي با استفاده از كيتوسان
181
حذف آلاينده هاي آلي رنگي و فلزات سنگين از محلول آبي توسط نانوپوميس
182
حذف آلاينده هاي آلي فرار از خاك هاي آلوده به آن
183
حذف آلاينده هاي آلي و مواد رنگزا از پسابهاي نساجي با استفاده از جاذب هاي طبيعي ﴿استخوان ماهي﴾
184
حذف آلاينده هاي آلي و مواد رنگزا از پسابهاي نساجي با استفاده از نانولوله هاي كربني اصلاح شده
185
حذف آلاينده هاي رنگي از آب توسط واكنش سونو فوتو كاتاليستي نانو ذراتTio2
186
حذف آلاينده هاي رنگي از محيط زيست بوسيله نانو ذرات دندريمري
187
حذف آلاينده هاي رنگي بااستفاده ازروشهاي نوين اكسيداسيون پيشرفته
188
حذف آلاينده هاي صنعت پتروشيمي به روش اكسيداسيون پيشرفته
189
حذف آلاينده هاي طبيعي با استفاده از خاك رس اصلاح شده به وسيله نانو ذرات آهن ظرفيت صفر از محلول هاي آبي
190
حذف آلاينده هاي گازي با استفاده از اسكرابر ديناميكي
191
حذف آلاينده هاي نفتي از آب زيرزميني با استفاده از نانوكامپوزيت زئوليت-پليمر
192
حذف آلاينده هاي نفتي از پساب و خاكهاي آلوده با استفاده از ميكروارگانيسمها
193
حذف آلاينده هاي نفتي ازپساب وخاكهاي آلوده بااستفاده ازميكرووارگانيسمها
194
حذف آلاينده ي دي بنزوتايفن از سوخت با استفاده از باكتري رستونيا يوتروفا
195
حذف آلاينده‌هاي آلي از محيط آبي توسط نانوذرات TiO2حساس شده با پورفيرين‌ها و متالوپورفيرين‌ها
196
حذف آلاينده‌هاي رنگ از محيط مايع به كمك نانو ذرات هسته پوسته
197
حذف آلاينده‌هاي موجود در پساب واحد توليد دي ايزوسيانات پتروشيمي كارون با استفاده از نانو كاتاليست تيتانيوم دي اكسيد و روش فتوكاتاليستي
198
حذف آلودگي رنگي ازمحلول آبي باكاربرد كربن ورقه ورقه درسيستم پيوسته و بررسي مدل هاي جذب حاكم
199
حذف آلودگي زيست محيطي روي از باطله هاي كارخانه شركت ملي سرب و روي ايران با استفاده از اسيد هاي آلي
200
حذف آلودگي زيست محيطي سرب از باطله كارخانه شركت ملي سرب و روي ايران با استفاده از تارتاريك اسيد
201
حذف آلودگي فلزات سنگين از محيط آبي با استفاده از نانوذرات كلسيم كربنات توليد شده در محيط افرون‌هاي كلوئيدي گازي
202
حذف آلودگي ناشي از رنگ با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي...
203
حذف آلودگي هاي حاصل از نفت خام در محيط زيست و آبهاي آلوده به روش زيستي
204
حذف آموكسي سيلين از آب هاي آلوده به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته (UV/H2O2) و بيوراكتور غشايي
205
حذف آمونياك از پساب با استفاده از روش بيولوژيكي
206
حذف آمونياك از پساب با استفاده از سيستم هيبريد فتو كاتاليست /فرآيند غشايي
207
حذف آمونياك به روش ميكروبي از پساب بخش كك سازي كارخانه ذوب آهن اصفهان
208
حذف آمونيوم از محيط‌هاي آبي به وسيله كنسرسيوم ميكروبي تثبيت شده در بستر‌هاي مختلف
209
حذف آنتي بيوتيكهاي سفيكسيم وسيفتي زوكسيم از نمونه هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره عاملدار با كربو كسيل
210
حذف آنيون نيترات از آب توسط غشاي مايع
211
حذف آهن از فلدسپات با استفاده از اگزاليك اسيد
212
حذف آهن از محلول سولفاتي مس و منگنز و آهن از طريق رسوب دهي جاروسيت آهن
213
حذف آهن(ΙΙ) از محلول هاي آبي توسط زئوليت طبيعي اصلاح شده
214
حذف آواها ي پاياني و تبديل صامت و مصوت در گويش قايني و مقايسه آن با فارسي معيار تهراني
215
حذف اتيلن دي كلرايد ) CDE ( از پساب هاي صنعتي با استفاده از روش هاي اكسيداسيون پيشرفته
216
حذف اثر NLOS در تعيين فاصله‌ي سيستم‌هاي تعيين موقعيت فوق پهن باند با استفاده از يادگيري ماشين با كرنل
217
حذف اثر ناهمگني توسط آرايه Arrow- Type و مقايسه با داده هاي تبديل يافته به آرايه شولومبرگر با استفاده از روش تبديل ماتريسي
218
حذف اختلال سينوسي در سيستم هاي تاخير زماني مبتني بر انتگرال گير تعميم يافته ي مرتبه دوم
219
حذف اريترومايسين از محيط هاي آبي به روش جذب سطحي با استفاده از كيتوزان، كيتوزان اصلاح شده با نانو ذره Fe3O4
220
حذف ازت از پساب هاي صنعتي با استفاده از گرانول هاي هوازي
221
حذف اغتشاشات ناشي از خميدگي دائمي در روتورهاي انعطاف پذير
222
حذف اكسيدهاي گوگردي توسط مواد چارچوب‎ فلزي- آلي
223
حذف اكوي صوتي با استفاده از الگوريتم هاي NLMS ,LMS
224
حذف اكوي صوتي با استفاده از الگوريتم هايLMS, NLMS
225
حذف الكتروشيميايي هريك از يونهاي كادميم، نيكل و نقره از محلولهاي آبي رقيق با استفاده از الكترود بستر جهنده
226
حذف انتگرال هاي دامنه در روش المان هاي مرزي به كمك روش چندگان متقابل
227
حذف اورتو كروزول از پساب صنعتي با انجام فرآيند هاي اكسيداسيون پيشرفته پرتو فرابنفش ، پراكسيد هيدروژن و فتو فنتون
228
حذف اورتوتولوييدين به روش الكتروشيميايي از آب آلوده
229
حذف بار براي جلوگيري از ناامني ولتاژ در سيستمهاي قدرت با استفاده از منطق فازي
230
حذف باكتري اشرشيا اي كلي از پساب بيمارستان با استفاده از نانو كامپوزيت دي اكسيد تيتانيوم/ گرافن به همراه روش مدلسازي شبكه عصبي
231
حذف برخي از فلزات سنگين موجود در لجن بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب پتروشيمي فجر
232
حذف برخي رنگدانه ها توسط اصلاح سطح نانو مزوپور مغناطيسيث تيتانيوم دار با هيدوكسيدهاي لايه اي دو گانه و بررسي ايزوترم هاي جذب
233
حذف برش در حساب هاي ابر رشته اي براي S5
234
حذف بنزئن توئولن زايلن از آب و هوا
235
حذف بنزن از محيط هاي آبي با استفاده از نانو زيست جاذب اصلاح شده با نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
236
حذف بي درنگ آرتيفكت هاي چشمي موجود در سيگنال الكترو انسفالوگرام به روش تحليل مولفه هاي مستقل
237
حذف بي فنيل هاي چندكلره (PCBs) از خاك هاي آلوده توسط گياه پالايي و زيست افزايي باكتري هاي تجزيه كننده
238
حذف بيس فنل A از محلول آبي بوسيله جاذب طبيعي
239
حذف بيس فنل Aتوسط زئوليت اصلاح شده با گرانول فريك هيدروكسيد از محلول هاي آبي
240
حذف بيولوژيك DSO از خاك هاي آلوده
241
حذف بيولوژيك آلودگي هاي نفتي از خاك
242
حذف بيولوژيكي آلايندههاي هيدروكزبني از فاز گاز
243
حذف بيولوژيكي استايرن از پساب واقعي واحد BDSR بندر امام توسط ميكروارگانيسم Rhodococcus erithropolis
244
حذف بيولوژيكي پساب هاب حاوي تولوئن
245
حذف بيولوژيكي پساب هاي حاوي فنول
246
حذف بيولوژيكي ريمازول قرمز توسط باكتري باسيلوس پاستوري تحت شرايط مختلف
247
حذف بيولوژيكي سولفور و خاكستر از محصول درشت دانه زغال سنگ طبس در ستون تمام مقياس
248
حذف بيولوژيكي فلزات سنگين از پساب
249
حذف بيولوژيكي فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي
250
حذف بيولوژيكي فنل و تركيبات فنوليك از پساب پالايشگاهها و پتروشيمي توسط راكتورهاي ناپيوسته متوالي (SBR)
251
حذف بيولوژيكي لجن هاي نفتي
252
حذف پرش هيدروليكي در محدوده جريان فوق بحراني به زير بحراني
253
حذف پژواك آكوستيكي در سيستم هاي ارتباط گفتاري دو طرفه (full-duplex)
254
حذف پساب بيمارستاني با استفاده از راكتور پيل سوختي ميكروبي
255
حذف تأثيرات مخرب چرخش و بزرگنمايي بر تشخيص ماشيني حروف الفباي انگليسي به روش نور فوريه
256
حذف تداخل باند باريك در سامانه ناوبري GPS با روش هاي مبتني بر شبكه عصبي
257
حذف تداخل چند كاربره در سيستم هاي CDMA چند آنتني
258
حذف تداخل در سيستمهاي چند نرخي DS/CDMA
259
حذف تداخل ناشي از اثرات باران در لينك هاي 12/18 گيگاهرتز با به كارگيري كنترل توان ارسالي در سيستم هاي ماهواره اي
260
حذف تداخل و دستيابي به ظرفيت كانال ﴿كاغذ كثيف ﴾به كمك كدهاي چك پريتي با چگالي كم
261
حذف تركيبات SOx با استفاده از نانوكاتاليست‌هاي اكسيد فلزي بر پايه سيليكاي متخلخل
262
حذف تركيبات آلاينده در آب توليدي ميادين نفتي ايران با استفاده از كنسرسيوم پروكاريوتيكي نمك دوستي بومي
263
حذف تركيبات آلي فرار از هوا به وسيله يك بيوفيلتر تلقيح شده با قارچ
264
حذف تركيبات آلي كلردار از پساب هاي صنعتي به روش جذب سطحي توسط باگاس
265
حذف تركيبات فرار آروماتيكي از هوا به روش بيو فيلتر اسيون
266
حذف تركيبات فنلي از محلول هاي آبي با استفاده از غشاؤ چگال پليمري SMDP
267
حذف تركيبات گوگرددار از نفت با كمك زئوليت اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد نقره
268
حذف تركيبات گوگردي از خوراك ميعانات گازي توسط جاذب هاي زئوليتي اصلاح شده و نانو لوله هاي كربني
269
حذف تركيبات گوگردي از نمونه هاي سنتزي برش هاي نفتي با استفاده از نانوجاذب ها و نانوكاتاليست هاي زئوليتي
270
حذف تركيبات گوگردي هيدرو كربور هاي مايع به كمك مايعات يوني
271
حذف تركيبات مركاپتان از ميعانات گازي به روش جذب سطحي با استفاده از كربن فعال و چهارچوب آلي فلزCu-BTC
272
حذف تركيبات نيتروژني نظير كينولين از سوخت مدل اكتان با استفاده از جاذب‌هاي زئوليتي
273
حذف تركيبات يديد از اسيد استيك با استفاده از رزين هاي تبادل يوني
274
حذف تري‌هالومتان‌ها در نمونه‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اصلاح‌شده و روش كروماتوگرافي گازي
275
حذف تصويري هاي كوچك روي حلقه هاي تبادل
276
حذف تطبيقي باردرشبكه انتقال با استفاده از اطلاعات PMU
277
حذف تنوعات از تصاوير چهره به كمك اطلاعات سه بعدي توسط شبكه‌هاي عصبي
278
حذف جذبي آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از پساب با جاذب‌هاي شبكه آلي-فلزي(MIL-53(Al و خاك رس مونت موريلونيت K10 اصلاح شده
279
حذف جمينگ گيرنده¬هاي GPS
280
حذف جواب شرط و قسم در قرآن كريم و تاثير آن در دو ترجمه ناصر مكارم و حداد عادل
281
حذف جيوه از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ساختارهاي كربني
282
حذف جيوه از پساب واحد كلر و آلكالي پتروشيمي بندر امام
283
حذف جيوه از محلول هاي آبي و پساب واحدهاي كلر-آلكالي با استفاده از كربن هاي فعال گوگرددار
284
حذف جيوه بوسيله نگهدارنده هاي گوگرددار
285
حذف خطاي هازارد در مدارهاي ديجيتال توسط الگوريتم تكاملي
286
حذف در زبان فارسي با تكيه بر ابقاي پرسش واژه و خلا نحوي از منظر دستور ساختي
287
حذف دي اكسيد گوگرد از هوا با استفاده از راكتور بستر قطره اي و كاتاليست كربن فعال
288
حذف دي بنزوتيوفن از سوخت شبيه‌سازي‌شده با استفاده از نانوكاتاليزور اكسيد تنگستن جايگيري شده در بافت كربن نيتريد گرافيتي به روش گوگردزدايي اكسايشي
289
حذف دياكسيد گوگرد از گازهاي حاصل از احتراق سوخت به روش سولفاسيون مستقيم سنگ آهك
290
حذف ذرات كروي با استفاده از پديده¬ي آشكار سازي نور ليزر
291
حذف رطوبت از جريان هاي گازي با استفاده از نانو ساختارهاي زئوليتي
292
حذف رگ هاي خوني شبكيه ي چشم در تصاوير فوندوس با استفاده از نمايش تنك
293
حذف رنگ ائوزين زرد از محيط آبي با استفاده از نانو ذرات 4O3Fe تثبيت شده بر روي كربن فعال و بهينه سازي با روش طراحي آزمايش
294
حذف رنگ اريو كروم بلو بلك پ از نمونه هاي پساپ توسط جذب در سطح نانو ذرات ،Tio2
295
حذف رنگ از پساب توسط مهره هاي مغناطيسي آلژينات/نانو ذرات Fe3O4 تحت ميدان مغناطيسي
296
حذف رنگ از پساب هاي صنعتي با استفاده از غشاء نانوفيلتراسيون تجاري
297
حذف رنگ از فاضلاب صنايع نساجي توسط كيتوزان و مقايسه آن با رنگزدايي كربن فعال
298
حذف رنگ از فاضلاب صنايع نساجي توسط كيتوزان و مقايسه آن با رنگزدايي كربن فعال
299
حذف رنگ از فاضلاب نساجي و رنگرزي با استفاده از احياء كننده سديم بوروهايدرايد (NaBH4)
300
حذف رنگ پانسيو – اس از پسابهاي صنعتي به روش استخراج نقطه ابري
301
حذف رنگ تيتان زرد به روش استخراج نقطه ي ابري
302
حذف رنگ ژانوس گرين از پساب¬هاي صنعتي با استفاده از روش استخراج نقطه ابري
303
حذف رنگ سافرانين o از نمونه هاي آبي و پساب هاي صنعتي با استفاده از روش ميكرو استخراج تشكيل جاذب در محل و پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آن
304
حذف رنگ سبز مالاشيت از محيط آبي با استفاده از نانو جاذب
305
حذف رنگ سبز مالاكيت از پساب رنگي صنايع نساجي در بتن اصلاح شده با كائولين
306
حذف رنگ سودان IV از نمونه هاي آبي و پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده و پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز آن
307
حذف رنگ كالكون به روش استخراج نقطه‌ي ابري
308
حذف رنگ كريستال ويولت از محيط آبي با استفاده از پسماندهاي شيشه اي خانگي
309
حذف رنگ مالاچيت گرين از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح‌شده با جاذب پودر لاستيك
310
حذف رنگ متيلن‌بلو از محلول‌هاي آبي با استفاده از يك پليمر آلي كووالانسي بر پايه‌ي داپسون
311
حذف رنگ ميتيل اورانژ از پساب رنگي به كمك نانو كامپوزيت اكسيد گرافن حاوي نانو ذرات مغناطيسي
312
حذف رنگ هاي آبي متيلن و قرمزكنگو از آب توسط نانو جاذب اصلاح شده هسته پوسته ي Fe3O4@C و نانوكامپوزيت Fe2O3/C دوپ شده با گوگرد
313
حذف رنگ هاي آنيوني از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
314
حذف رنگ هاي آنيوني برليانت بلو و كارمويزين از نمونه هاي آبي توسط نانو كامپوزيت گرافن اكسيد سريم ستيل نري متيل آمونيوم برومايد
315
حذف رنگ هاي كاتيوني مالاشيت سبز ومتيلن بلو از محلولها آبي با استفاده از جاذب نانو حفره اصلاح شده باسولفوريك اسيد
316
حذف رنگ هاي گروه زانتن به روش فوتوكاتاليستي و مقايسه ي فوتوكاتاليست هاي مختلف در پساب هاي صنعتي
317
حذف رنگ هاي متيلن بلو و دايركت بلو 108 از پساب هاي صنعتي با استفاده از جاذب جديد پليمري آلي متخلخل تري آزيني
318
حذف رنگ هاي نساجي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي آهن اكسيد اصلاح شده با 1- متيل ايميدازول
319
حذف رنگ‌‌هاي متيلن بلو و متيل اورانژ از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب پارا فنيلن دي آمين-پليمر آلي كووالانسي
320
حذف رنگ‌هاي راكتيو قرمز 141 و راكتيو آبي 171 از پساب‌هاي صنعتي با استفاده از استخراج نقطه ابري
321
حذف رنگزا از محلولهاي آبي با استفاده از فوتوكاتاليست كامپوزيتي نانوذرات اكسيد تيتانيم و كربن فعال حاصل از پوسته كانولا
322
حذف رنگزاهاي آزوي ديسپرس از پساب هاي نساجي به روش بيولوژيكي
323
حذف رنگزاهاي اسيدي از پساب نساجي توسط غشاهاي نانو هيبريدي آلجينات/ پلي اتيلن اكسايد
324
حذف رنگزاي اسيد سياه 172 و ري اكتيو آبي 19 از آب هاي آلوده توسط فرآيند فتو‌الكتروشبه‌فنتون به كمك نانوفتوكاتاليست هاي تيتانيوم دي-اكسيد/آمينواسيد اصلاح شده با روي‌فريت بر پايه كاتد در حضور نور مرئي
325
حذف رنگزاي اسيدي از پساب نساجي با استفاده از پروسه هاي فنتون و فوتو فنتون
326
حذف رنگزاي اسيدي از پساب هاي نساجي با استفاده از روش
327
حذف رنگزاي اسيدي از پسابهاي نساجي با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته (نانوفتوكاتاليست/ فنتون)
328
حذف رنگزاي ردراكتيو 250بااستفاده از نمك پلي كواترنري آموئيوم
329
حذف رنگزاي نساجي از آبهاي آلوده توسط فرايند الكتروفوتوفنتون تقويت شده با امواج فراصوت
330
حذف رنگهاي انيوني متيل اورانز و كنگورد از محلولهاي آبي با استفاده از جاذب اصلاح شده با اورتو هيدروكسي بنزيل امين
331
حذف رنگهاي دايركت اسكارلت 4BSو اينديگو كارمين ازپسابهايصنعتي با استفاده از استخراج نقطه ابري
332
حذف رنگهاي صنعتي از آب توسط هيدروژل هاي كامپوزيت پلي آكريليك اسيد و پلي اتيلن گليكول پر شده با نانو سيليس
333
حذف روند در نمودار كنترل نسبت اقلام معيوب با استفاده از رگرسيون لجستيك
334
حذف روي از آب خنك كننده با استفاده از غشاء نانوفيلتراسيون
335
حذف روي از پساب هاي صنعتي به روش فلوتاسيون
336
حذف روي ازلجن آگلومراسيون كارخانه ذوب آهن به كمك روش هاي بيولوژيكي
337
حذف زنگدانه هاي اسيدي محلول در آب از پساب ها با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با نشاسته اصلاح شده با دي تيو كاربامات
338
حذف زيستي استايرن از پساب پتروشيمي با استفاده از بيوراكتورهاي غشايي
339
حذف زيستي اورتوتولوئيدين توسط قارچ فانروكايت كراسسپوريوم بر پايه‌ي باگاس
340
حذف زيستي تركيبات آروماتيك در سيستم‌ دو فازي جامد- مايع
341
حذف زيستي سولفيد هيدروژن در بيوفيلتر چكنده با بستر سنتزي در شرايط پايدار و ناپايدار
342
حذف زيستي واناديوم از واناديوم اكسايد اكتااتيل پورفيرين به عنوان مدلي از پورفيرين هاي فلزي موجود در نفت خام
343
حذف زيستي يك آلاينده در بيوراكتور هواگرد و بررسي ميزان تطابق با مدل بيوراكتورهاي سري
344
حذف سرب از آب همراه سنتزي ميادين نفتي به روش انعقادسازي الكتريكي
345
حذف سرب از محلول آبي توسط نانوكامپوزيت هاي بر پايه پلي(وينيل الكل)- آلژينات -بنتونيت
346
حذف سرب از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار و كربن فعال تهيه شده از زيتوده جلبكي
347
حذف سرب از محلول هاي آبي با استفاده از زغال زيستي ساخته شده از پوست سخت پسته
348
حذف سرب از محلول هاي آبي توسط جاذب هاي هيبريد پلي اكريليك اسيد- بنتونيت و آل‍ژينات- بنتونيت در شرايط بسته و ستون با بستر ثابت
349
حذف سرب و كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از زيست توده گياهان دارويي و قارچ (Neurospora intermedia)
350
حذف سرعت كور در رادار MTI به روش تغيير پي درپي prf
351
حذف سم 4،2 دي كلرو فنوكسي استيك اسيد از آب‌هاي آلوده با استفاده از كاتاليست سه جزيي TiO2/BiOBr/Bi2S3 بر پايه كربن فعال
352
حذف سموم و آفتكش ها به وسيله نانو تكنولو‍‍ژي
353
حذف سيانيد از آب هاي آلوده با بكارگيري نانوكاتاليست TiO2/Fe2O3 بر پايه كربن فعال
354
حذف سيانيد از آب هاي سطحي و زيرزميني
355
حذف سيانيد از محلول هاي آبي و پساب هاي صنعتي توسط هيدروكسيدهاي دولايه Mg-Al حاوي دي اسيد زيست تخريب پذير
356
حذف سيگنال اختلال توسط چرخش وفقي نماد آنتن
357
حذف سيگنال كلاتر از سيگنال بازگشتي از هدف توسط فيلتر تطبيقي با استفاده از الگوريتم NLMS ,LMS
358
حذف سيگنال هاي مزاحم در تحليل سيگنال الكتروكارديوگرافي قلب﴿نوار قلب﴾
359
حذف سيليسيم از مذاب مس به روش اكسيداسيون انتخابي در حضور فلاكس كربنات سديم
360
حذف شبه فلز آنيموان از لجن آندي مجتمع مس سرچشمه به روش جذب سطحي
361
حذف شده
362
حذف شيمي فيزيكي فلزات سنگين از پساب ناشي از شستشوي شيميايي پيش گرمكنهاي هوا در نيروگاههاي حرارتي
363
حذف صفر از پول ملي
364
حذف طنين در سونار پسيو
365
حذف طنين در سونار فعال با استفاده از پردازش وفقي فضا زمان
366
حذف عناصر نيكل و روي از پساب هاي صنعتي به وسيله فلوتاسيون يوني
367
حذف عيب حفره تونلي در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي شانه ثابت آلياژ آلومينيم 5052
368
حذف فتوكاتاليستي آلايندگي آمونياكي بااستفاده ازنانوذرات دي اكسيد تيتانيوم داپ شده بانيتروژن برپايه ليكا
369
حذف فتوكاتاليستي آلاينده هاي آلي ازخروجي واحدتصفيه خانه بيولوژيكي جهت استفاده دربرجهاي خنك كننده
370
حذف فرديت از نمره دهي اعتماد به منظور افزايش دقت انتشار اعتماد
371
حذف فسفات از ابو پساب با استفاده از الومينا
372
حذف فسفات از محلول هاي آبي به وسيله بنتونيت و هيدروژل
373
حذف فسفات از محيط هاي آبي با استفاده از سيليكون متخلخل اصلاح شده با نانوذرات فلزي
374
حذف فسفات و نيترات از محلول آبي با استفاده از بيوچار اصلاح شده گياه آزولا
375
حذف فلز سرب از محيط آبي به كمك جاذب حاصل از فرآيند كربن سازي حرارتي زيست توده
376
حذف فلز سنگين جيوه با استفاده از ريز جلبك سبز سندسموس
377
حذف فلز سنگين كروم (6+)از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح شده با نانو ذره اكسيد آهن و خاكستر پوسته برنج
378
حذف فلز سنگين كروم (6+)از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح شده با نانو ذره اكسيد آهن و خاكستر پوسته برنج
379
حذف فلزات سنگين از آب هاي آلوده توسط نانو جاذب پوست گردو
380
حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب با استفاده از روش انعقاد الكتريكي با تاكيد بر فلز كروم
381
حذف فلزات سنگين از پساب ها با استفاده از زئوليت طبيعي
382
حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از زرين هاي پليمري
383
حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي توسط تفاله هاي ميوه
384
حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنايع نفت با استفاده از بيوراكتورهاي غشايي
385
حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي با تاكيد بر روي روشهاي بيولوژيكي
386
حذف فلزات سنگين از فاضلابهاي صنعتي توسط پوسته شلتوك برنج ، خاك اره و خاك
387
حذف فلزات سنگين از لجن پساب در تصفيه خانه هاي مجتمع هاي پتروشيمي
388
حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از زئوليت سنتز شده از لجن سنگبري
389
حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از زيتوده جلبك سبز سندسموس كوادريكودا ﴿Scenedesmus quadricacuda﴾
390
حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي توسط اكسيد آهن مغناطيسي اصلاح شده
391
حذف فلزات سنگين از محلول‌هاي آبي با استفاده از جاذب كامپوزيتي نانوزئوليت مغناطيسي-پرليت
392
حذف فلزات سنگين ازپساب ها
393
حذف فلزات سنگين با استفاده از بيوجاذب ها
394
حذف فلزات سنگين با استفاده از غشاي نانوكامپوزيت پلي اترسولفون و بوهميت عامل دار شده
395
حذف فلزات سنگين با استفاده از مايعات يوني درون كانالهاي كوچك
396
حذف فلزات سنگين با استفاهد ازفناوري نانو
397
حذف فلزات سنگين با نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده با پلي تيوفن-3- استيك اسيد
398
حذف فلزات سنگين پساب حاصل از آبكاري‌ها با استفاده از باكتري‌هاي احياء كننده‌ سولفات
399
حذف فلزات سنگين توسط كمپوست
400
حذف فلزات سنگين سرب و آهن از آب‌هاي آلوده با استفاده از نانو ذرات آهن صفر (0) نشانده شده بر زئوليت كلينوپتيلولايت
401
حذف فلزات سنگين سرب و كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بقاياي گياهي كلزا و خاك
402
حذف فلزات سنگين سرب، كادميوم و كروم با استفاده از زيست توده اصلاح شده و تثبيت شده در سديم آلژينات
403
حذف فلزات سنگين شيرابه با استفاده از ضايعات چاي
404
حذف فلزات سنگين ﴿كبالت ، منگنز﴾ از پسابهاي صنعتي به روش انعقاد الكتروشيميايي
405
حذف فلزات سنگين كردم و كارميم از محلولهاي آبي با استفاده از خاك اره
406
حذف فلزات سنگين و رنگ از آب با استفاده از بيوپليمر كيتوزان
407
حذف فلوئور از آب آشاميدني توسط جاذب‌هاي سيليكاتي
408
حذف فلوئور از پساب واحدهاي فسفاته و بررسي روش هاي تبديل آن به مواد قابل استفاده
409
حذف فنل از پساب با استفاده از كربن فعال توليد شده از لجن بيولوژيك تصفيه خانه پالايشگاه نفت
410
حذف فنل از پساب به روش فنتون به كمك راكتور جريان برخوردي
411
حذف فنل از فاضلاب صنايع پتروشيمي به روش انعقاد الكتريكي
412
حذف فنل از محلول هاي آبي با استفاده از سيستم فتوكاتاليستي غشايي حاوي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
413
حذف فنل از محلول هاي آبي با كربن فعال و مقايسه آن با ساير جاذب ها
414
ﺣﺬﻑ ﻓﻨﻞ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﮐﺮﺑﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ
415
حذف فوتوكاتاليستي آلاينده‌هاي آلي توسط نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4/SiO2/TiO2
416
حذف فوتوكاتاليستي نيترات از آب آشاميدني به كمك چارچوب هاي فلزي آلي (MOFs)
417
حذف فورفورال از پساب واحد تصفيه روغن پالايشگاه تهران
418
حذف فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از جاذب كامپوزيتي تهيه شده از لجن نفتي و پسماندهاي ليگنوسلولزي
419
حذف فورفورال و هيدروكسي متيل فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته مايكروويو - آب اكسيژنه
420
حذف كاتاليستي Fe +2 توسط رآكتور بستر ثابت: ساخت كاتاليست، طراحي، ساخت سيستم واكنش و مدل سازي فرآيند
421
حذف كاتيون هاي فلزات سنگين از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ساختارهاي كربني اصلاح شده
422
حذف كاتيونهاي فلزات سنگين از محلولهاي آبي با استفاده از ميكروارگانيسم هاي محلي
423
حذف كاتيونهاي فلزات سنگين ازمحلولهاي آبي بااستفاده ازروش بيولوژيكي
424
حذف كادميم(2)از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح شده با نانو ذره اكسيد آهن و سبوس برنج
425
حذف كادميم(2)از فاضلاب با استفاده از بتن اصلاح شده با نانو ذره اكسيد آهن و سبوس برنج
426
حذف كبالت از محلول سولفات روي به روش اكسيدان
427
حذف كربن دي اكسيد از گاز دود كش توسط غشا هاي پليمري
428
حذف كروم از پسابهاي صنايع آبكاري به روش فيزيكوشيميايي
429
حذف كروم از محلول هاي آبي با استفاده از زيتوده جلبك سبز سند سموس كوادريكوادا
430
حذف كروم شش ظرفيتي از محلولهاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن با پوشش سيليسي و عامل دارشده با آمينهاي شاخه دار
431
حذف كلر از الكتروليت سولفات روي
432
حذف كلر از سرباره حمام گالوانيزه روي
433
حذف كلر باقيمانده مازاد از آب با استفاده از كارتريج هاي پر شده با نانو لوله هاي كربن بار گذاري شده روي كربن فعال پودري
434
حذف كلر باقيمانده مازاد از آب با استفاده از كارتريج هاي پر شده بانانو لوله هاي كربن بار گذاري شده روي كربن فعال پودري.
435
حذف كليفرمها در رودخانه هاي تالابي با در نظر گرفتن تاثيرات دما﴿ بررسي موردي رودخانه سقز﴾
436
حذف كننده اصوات محيط
437
حذف كننده اكو در سيستم خطوط مشترك ديجيتال با نرخ بيت بالا
438
حذف كننده اكوNEC)ECHO SUPPRESSOR & ECHO CANCELLER (
439
حذف گادولينيوم و نئوديميوم از محلول آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده حاوي نانوذرات
440
حذف گادولينيوم و نئوديميوم از محلول آبي توسط غشاي مايع تثبيت شده حاوي نانوذرات
441
حذف گاز CO2 با استفاده از ذرات كروي تو‌خالي سيليكاتي
442
حذف گاز دياكسيد گوگرد از مخلوط گازهاي حاصل از احتراق توسط روش سولفاسيون مستقيم سنگ آهك
443
حذف گاز سولفيد هيدروژن توسط كمپلكس ها
444
حذف گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن با استفاده از نانوذرات فتوكاتاليست TiO2
445
حذف گاز گلخانه اي متان از هواتوسط فرايند بيوفيلتراسيون
446
حذف گاز متان با استفاده از جاذب نانوساختار 13X اصلاح شده
447
حذف گازكربنيك با استفاده از آب آمونياكي در ميكروكانال
448
حذف گازهاي آلاينده NOx با استفاده از زئوليت كلينوپتيلوليت ايراني اصلاح شده به روش شيميايي
449
حذف گروه نيترو از تركيبات آلي در محيطهاي آبكي
450
حذف گوگرد از مشتقات ميان تقطير نفتي با استفاده از سيليكاي مزو تخلخل
451
حذف مؤثر يون هاي فلزات سنگين از آب هاي آلوده با استفاده از نانو جاذب مغناطيسي پوشش داده شده توسط كربوكسي متيل بتاسيكلودكسترين
452
حذف مالاشيت سبز از محلول هاي ابي توسط پوست سخت ميوه هاي گردو . فندق و بادام
453
حذف متيل اورانژ (MO) از محلول آبي توسط گرافن بهبود يافته با اكسيد فلزي بيسموت وانادات (BiVO4)
454
حذف متيل ترشري بوتيل اتر از محلول هاي آبي توسط نانوكامپوزيت مغناطيسي مبتني بر گرافن
455
حذف متيل ترشيري بوتيل اترازخاك هاي آلوده بااستفاده ازروشهاي بيولوژيكي
456
حذف متيلن بلو در راكتور پيوسته با استفاده از خاصيت فتوكاليستي TiO2
457
حذف مخلوط آلاينده‌هاي نفتي توسط PRB ساخته‌شده از تركيب حاوي CNT
458
حذف مس از محلول آبي با استفاده از غشا مايع امولسيوني
459
حذف مس از محلول سولفات روي به روش الكتروليز با چگالي جريان كم
460
حذف مقادير كم آرسنيك از آب هاي آشاميدني با استفاده از نانو ذرات هسته – پوسته اكسيد آهن /سيليكا
461
حذف مواد رنگزا از پساب هاي رنگي با استفاده از نانو ذرات آهن اصلاح شده با مواد مختلف
462
حذف مواد رنگزا به كمك آلجينات حاوي نانوذره مغناطيسي
463
حذف مولفه DC ميراشونده به منظور تخمين دقيق فازور در رله هاي ديجيتال كارشناسي ارشد
464
حذف ناخالصي سيليسيم در برنج مذاب بوسيله واكنش با سرباره
465
حذف ناخالصي هاي موجود در شورابه ها به منظور استحصال اكسيد منيزيم
466
حذف نشان‌هاي تجاري از ويديو با استفاده از پردازنده گرافيكي (GPU)
467
حذف نويز EOG براي بهبود كيفيت پتانسيل هاي وابسته به رخداد
468
حذف نويز از سيگنال صوتي
469
حذف نويز برق شهر با استفاده از فيلتر ديجيتال وفقي
470
حذف نويز پس زمينه در سيستم سونار پسيو
471
حذف نويز تصاوير MRI با آستانه‌گذاري در تبديل ويولت
472
حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزئي Using Partial Differential Equations (PDEs) FOR Image Denoising
473
حذف نويز تصاوير رادارهاي دهانه تركيبي با استفاده از تئوري كاپولا
474
حذف نويز تصاوير رادارهاي دهانه تركيبي در حوزه شرلت بر مبناي مدل سازي آماري
475
حذف نويز تصوير با استفاده از تصاوير متوالي
476
حذف نويز تصوير با استفاده از يادگيري عميق
477
حذف نويز دوميكروفونه براساس جداسازي منابع – كاربرد در هدست هاي تلفني
478
حذف نويز سيگنال EOG با استفاده از تبديل موجك
479
حذف نويز سيگنال ها با استفاده از اپراتورهاي Morpholoy
480
حذف نويز سيگنال هاي EEG مبتني بر P300
481
حذف نويز ضربه از تصاوير
482
حذف نويز و Artifact از تصاويرتشديد مغناطيسي ( MRI) با استفاده از تبديل موجك(Wavelet Transform)
483
حذف نويزهاي اكوستيكي بااستفاده از فيلتر تطبيقي و الگوريتم LMS
484
حذف نيترات از آب آشاميدني
485
حذف نيترات از آب آشاميدني با استفاده از روش انعقاد الكتريكي
486
حذف نيترات از آب با استفاده از نانو جاذب الياف درخت خرما اصلاح شده با منيزيم كلريد 6آبه
487
حذف نيترات از محلول هاي آبي توسط رس هاي فيبري طبيعي و اصلاح شده
488
حذف نيترات از محلولهاي آبي با استفاده از نانو ذرات آهن نگه داشته شده بر روي ZSM5
489
حذف نيترات از منابع آب شرب بااستفاده از ذرات گرانول كربني پوشش داده شده
490
حذف نيترات از منابع آبي با استفاده از نانوكامپوزيت كيتوسان-زئوليت
491
حذف نيترات به روش دنيتريفيكاسيون هتروتروف
492
حذف نيترات موجود در آبهاي زيرزميني توسط مواد ساختار هيبريدي بر پايه زئوليت
493
حذف نيترات و فسفات از پساب پرورش ماهي با استفاده از ريزجلبك اسپيرولينا
494
حذف نيتروژن آمونياكي كل، فسفات و آنتي بيوتيك موجود در پساب مزارع پرورش ماهي قزل¬آلا از طريق فرآيند نانوفيلتراسيون
495
حذف نيكل از خاك رس كائولن با استفاده از روش الكتروشيميايي و كاربرد موانع
496
حذف نيكل از محلول هاي آبي توسط نانو ذرات آهن پوشش داده شده با سپيو ليت
497
حذف نيكل توسط نانو ذرات آهن از منابع آبي
498
حذف هارمونيك ها در مدولاسيون دوره تناوب جهت بهبود مشخصه هاي
499
حذف هارمونيك هاي سيستم يكسوساز 12 پالسه با بار صنعتي توسط فيلتر مركب موازي
500
حذف هارمونيك‌هاي انتخابي توسط اينورترهاي چند سطحي
501
حذف هارمونيكها در مدولاسيون پهناي پالس در چند دوره تناوب جهت بهبود مشخصههاي عملكردي
502
حذف همزمان فلزات سنگين و هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي از خاك رس كائولن آلوده شده به روش الكتروكينتيك بهبود يافته
503
حذف هوا زي رنگ متيلن بلو(ci52015) توسط باكتري اكسيد كننده فنول )رالستو نيا ايو تروفا(
504
حذف هيدروژن از هوا و حذف اكسيژن از گاز نيتروژن
505
حذف هيدروژن سولفيد از بيوگاز با استفاده از نانوزئوليت ان آ اي
506
حذف و پيش تغليظ بنز آلدهيد در چند نمونه ي آب با استفاده از نانو كامپوزيت ماگميت/ سيليكاي اصلاح شده با 2 ، -4دي نيتروفنيل هيدرازين (DNPH )
507
حذف و تجزيه زيستي آنتراسن در محيط هاي آبي توسط قارچ ريسه سفيد
508
حذف و تجزيه زيستي آنتراسن در محيط هاي آبي توسط قارچ ريسه سفيد
509
حذف و جايگزيني در فيلم
510
حذف وتجزيه فتوكاتاليستي استامينافون از محلولهاي آبي توسط زئوليت 13Xاصلاح شده باTIO2
511
حذف وتصفيه فتوكاتاليستي پساب هاي آمونياكي با استفاده از فتوكاتاليست ZnO تثبيت شده بر روي پايه هاي معدني
512
حذف يا جداسازي پليمر تشكيل شده در برج شستشو با سود واحدهاي الفين
513
حذف يا كاهش برخي از آلاينده هاي معدني مانند يونهاي: Ni )II(, Hg )I(, Cr )VI(, CN در محيط هاي آبي
514
حذف يك رنگزاي اسيدي با استفاده از پلي ساكاريد (كيتوسان) اصلاح شده بوسيله نانو ذرات از پساب نساجي
515
حذف يون +Mn2 از محلول آبي توسط نانوكاتاليستMno2 بر پايه زئوليت طبيعي
516
حذف يون Sn+2 از پساب صنعتي واحد قلع‌اندود شركت فولاد مباركه اصفهان با استفاده از سرباره فولاد
517
حذف يون سرب از محلول هاي ابي بوسيله جذب سطحي بر روي پودر قارچ
518
حذف يون فلزات سنگين از آب هاي آلوده توسط نانو جاذب پوست پسته
519
حذف يون نيترات از آب چاه شهر ميانه با استفاده از آب چاه شهر ميانه با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي- چتيوزان
520
حذف يون نيكل از آب با استفاده از فناوري نانو ﴿جذب سطحي واسمز ﴾
521
حذف يون هاي سرب از نمونه هاي فاضلاب با استفاده اغز نانو ذرات اكسيد اهن مغناطيسي اصلاح شده مطالعه سينتيك و اناليز ايزوترم هاي تعادلي
522
حذف يون هاي سرب و كادميم از محلولهاي ابي توسط جاذب استخوان گاو
523
حذف يون هاي فلزات سنگين از آب با استفاده از نانو كامپوزيت گرافن-كيتوسان
524
حذف يون هاي فلزات سنگين نيكل و سرب از آب آشاميدني به وسيله فناوري غشايي نانو فيلتراسيون
525
حذف يون هاي فلزي توسط نانو جاذب سيمان از آب هاي آلوده
526
حذف يون هاي فلزي سنگين از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده توسط تيوساليسيل هيدرازيد
527
حذف يون هاي كروم از محيطهاي ابي با استفاده ازپوست كيوي
528
حذف يون هاي نقره با استفاده از الوميناي پوشيده شده با سديم دودسيل سولفات اصلاح شده با دي تيواكساميد
529
حذف يون‌هاي اورانيوم از پساب‌هاي سنتزي با استفاده از نانو كامپوزيت كلينوپتيلوليت / اكسيد فلز
530
حذف يونهاي فلزات سنگين از محلول هاي آبي توسط غشاهاي جاذب بر پايه كيتوسان
531
حذف يونهاي فلزات سنگين مانند كروم ازآبهاي آلوده با استفاده از جاذب بيولوژيكي كاه نخود اصلاح شده بانانوذرات مغناطيسي
532
حذف‌زيستي تركيب پلي ‌سيكليك ‌آروماتيك فنانترن با استفاده از روش تثبيت سلولي
533
حراج الكترونيك
534
حرارت رنگ نور
535
حرارت مادون قرمز مواد غذايي و فرآوري محصولات كشاورزي
536
حرارت مركزي
537
حرارت مركزي
538
حرارت مركزي و تهويه مطبوع بيمارستان 96 تختخوابي
539
حرارت مركزي وتهويه مطبوع بانرم افزار carrier HAP 4
540
حرارت مركزي، تهويه مطبوع و تاسيسات بهداشتي
541
حرارت و سيالات طرح و محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با جريان اجباري
542
حرارت و سيالات طرح و محاسبه و ساخت آبگرمكن خورشيدي با جريان اجباري
543
حرز الكرونيك در فقه اسلامي
544
حرز در فقه مذاهب و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
545
حرفه آموزي وآموزش به كودكان كم توان ذهني
546
حركات هيدروديناميكي سكوي شناور به همراه سيستم هيبريدي مبدل جاذب ديناميكي امواج و توربين باد محور افقي
547
حركت
548
حركت ، دوربين متحرك
549
حركت آشوبناك فوتون درفرامواد
550
حركت پرسشواره در زبان فارسي در رويكرد زايشي و مقايسه آن با زبان انگليسي
551
حركت پرسشواژه در زبان فارسي در رويكرد زايشي
552
حركت در انيميشن
553
حركت در انيميشن
554
حركت در نقاشي
555
حركت در نقاشي
556
حركت در نقاشي متحرك
557
حركت در يك پلان
558
حركت در يك پلان
559
حركت در يك محيط مجازي با رديابي بي درنگ انگشتان دست مبتني بر دو دوربين ﴿ماوس سه بعدي﴾
560
حركت دوربين
561
حركت دوربين در رابطه با روايت در انيميشن :مطالعه اي در جهت استخراج الگوهاي كاربردي
562
حركت دوربين در رابطه با روايت در انيميشن: مطالعه اي در جهت استخراج الگوهاي كاربردي
563
حركت سيال و خيال انگيزسايه ها
564
حركت شبه تناوبي يك تارمر تعش كه كرانه هاي آن داراي حركت متناوب است
565
حركت عمودي هليكوپتر
566
حركت گروه هاي جايگشتي تحت عمل هاي گوناگون
567
حركت هماهنگ نور همگام با موسيقي
568
حركت و انتقال حرارت سيالات غيرنيوتني در ميكروكانالهاي مستطيلي
569
حركت و جابجايي توده نانو ذرات مغناطيسي در محيط سيال
570
حركت و جداسازي زيرمجموعه هايي از نقاط تحت عمل گروهها
571
حركت و جداسازي زيرمجموعه هايي از نقاط تحت عملهاي گروه
572
حركت يك جسم در فضا با شش درجه آزادي
573
ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺸﺘﻲ غير انتقالي
574
حركت يكسان گروههاي جايگشتي
575
حركت يكسان گروههاي جايگشتي غير انتقالي
576
حرم حضرت عبدالعظيم و مدرسه عالي شهيد مطهري
577
حرمت داري با الهام از قرآن
578
حرمت مطلق ترور حسب ادله
579
حرمت و همسايگي (طراحي مجموعه مسكوني با تأكيد بر روابط همسايگي)
580
حروف المعاني درديوان حافظ
581
حروف برگردان در ايران
582
حروف برگردان در ايران
583
حروفچيني
584
حريم خصوصي افراد از نگاه اخلاق اسلامي
585
حريم خصوصي افراد در حقوق كيفري ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اماميه
586
حريم خصوصي در فقه اسلامي
587
حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منكر
588
حريم خصوصي و مباحث امنيتي در تجارت الكترونيك
589
حريم نور مسجد كوي خوابگاه بسيج علم و صنعت ايران
590
حزب توده و اتحاديه هاي كارگري در خوزستان
591
حزب دموكرات فارس از آغاز تا انجام (1329 هجري قمري - 1341 هجري قمري)
592
حس مكان
593
حس و تكنيك در بازيگري
594
حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد كثيرالجمله اي
595
حساب ديفرانسيل و انتگرال
596
حساب ديفرانسيل و انتگرال
597
حساب ديفرانسيل و انتگرال كسري
598
حساب ديفرانسيل و انتگرال كسري حل معادله مرتبه كسري باشرايط مرزي انتگرالي
599
حساب رشته اي و حذف برش براي منطق شهودي شناختي ديناميك
600
حساب كسري و تقريب سينك
601
حساب لامبدا و محاسبات حقيقي دقيق
602
حسابان كسري ريمان-ليوويل در فضاهاي موري و معادلات ديفرانسيل تابعي
603
حسابان كسري و معادلات ديفرانسيل كسري
604
حسابداري تصفيه در شركت تضامني
605
حسابداري تصفيه درشركت تضامني
606
حسابداري سازمان ثبت اسناد و مدارك
607
حسابداري محافظه كاري و مديريت ريسك ورشكستگي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
608
حسابداري مخارج تحقيق و توسعه اثر آن بر درآمد و قيمت سهام شركت ها
609
حسابداري منابع انساني در سازمان مورد مطالعه مخابرات مازندران
610
حسابداري منابع انساني در سازمان مورد مطالعه مخابرات مازندران
611
حسابداري موسسات درماني و بهداشتي ذوب آهن اصفهان
612
حسابداري يك موسسه فرهنگي (نمونه تاتر شهر)
613
ح‍س‍اب‍داري‌ ارزش‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ و درس‍ت‍ي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ م‍دي‍ران‌
614
حسابرسي عملكرد مديران بمنظور طراحي شاخصهاي مالي و فني جهت ارزيابي عملكرد مديران در سازمان اقتصادي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
615
حساسيت به كوفتگي سيب تحت بارهاي ضربه اي
616
حساسيت تأمين مالي خارجي نسبت به جريان‌هاي نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي
617
حساسيت سرمايه¬گذاري- جريان نقدي و اثر مالكيت مديريتي بر آن در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
618
حساسيت سنجي سرعت توليد و ميزان برداشت از مخازن شكافدار نسبت به پارامترهاي خاص شكاف و ماتريس
619
حساسيت سنجي مدار يك ماهواره نسبت به المان هاي مداري
620
حساسيت فضاي مودال پوسته ها به تغيير پارامترهاي فيزيكي
621
حساسيت فضاي مودان قابها به تغييرات پارمترهاي فيزيكي
622
حساسيت مقادير ويژه سيستم و كاهش مدل آن
623
حساسيت و ويژگي آزمون Pro Brain Natriuretic Peptide و(Pro-BNP) در تشخيص اختلال عملكرد دياستول بطن چپ قلب در بيماران مبتلا به افزايش فشار خون
624
حساسيت و ويژگي بهترين نقطه جداسازي نسبت نيتروژن اوره خون به كراتينين جهت افتراق خونريزي گوارشي فوقاني از خونريزي گوارشي تحتاني در مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان رازي رشت ازسال 1390-1395
625
حساسيت‌سنجي سكوي ثابت شابلوني به طيف موج انتخابي در تحليل خستگي
626
حستاري درباره مقياس سنجش فريبكاري در روابط عاشقانه
627
حسگر آنيوني با انتخابگري بالا جهت تشخيص و اندازه گيري فلورايد با استفاده از كالماژيت در مخلوط استونيتريل - آب
628
حسگر الكتروشيميايي مبتني برالكترود پلاتين اصلاح شده با نانو ذرات گرافن و پليمر قالب مولكولي براي شناسايي و اندازه¬گيري داروي ضد افسردگي سرترالين
629
حسگر انحناسنجي
630
حسگر بي سيم دماي خطوط انتقال قدرت، مبتني بر تشديد كاواك RF همراه با طراحي و شبيه سازي اينتروگيتور
631
حسگر بيسيم RFID [آر. اف. آي. دي]
632
حسگر پتانسيومتري بر پايه پليمتر قالب ملكولي براي اندازه گيري داروي ناليديكسيك اسيد در سيال هاي بيولوژيك
633
حسگر پتانسيومتري بر پايه پليمر قالب مولكولي براي اندازه گيري داروي مترونيدازول در سيا لهاي بيولوژيك
634
حسگر شيميايي جديد فوق حساس رنگ سنجي : برموپيروگالول رد به عنوان يك گيرنده رنگ سنجي بسيار حساس براي شناسايي مقادير كم يون هاي كربنات و موليبدن
635
حسگر شيميايي فلورساني و رنگ سنجي به عنوان يك روش جديد و گزينش پذير براي تشخيص آنيون فلورايد بر پايه 4- كلرو 2،6- بيس ( هيدروكسي متيل ) فنل
636
حسگر فيبر نوري نازك شده براي آشكارسازي گاز هيدروژن و اندازه‌گيري فشار گازها
637
حسگر مغناطيسي اثر هال با نيمه هادي گاليوم آرسنايد GaAsبه روش MBE
638
حسگر ولتامتري بر پايه نانو پودر 3OrzaBبراي اندازه گيري داروي تئوفيلين در سيال هاي بيولوژيك
639
حسگر ولتامتري بر پايه نانو پودر2SNO/4O 3Mnبراي اندازه گيري داروي پرومتازين در سيال هاي بيولوژيك
640
حسگر ولتامتري برپايه نانو پودر ᴄᵣ1.3Feo.7o3 براي اندازه گيري داروي آملوديپين در سيال هاي بيولوژيك
641
حسگرهاي الكتروشيميايي نانو كامپوزيت مس - پلاتين و نانو فلز بيسموت بر روي بستر سيليكون متخلخل به منظور آناليز و وتيوريدازين هيدروكلريد
642
حسگرهاي ريز سيالاتي بر پايه كاغذ
643
حسگرهاي زيستي در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
644
حسگرهاي كاتيوني با گزينش پذيري بسيار بالا مبتني بر القاي الكتروشيميايي جايگاه هاي شناسايي در پلي پيرول
645
حسگرهاي گازي
646
حسگرولتامتري برپايه نانوپودر so3o4/sno2 براي اندازه گيري داروي ديليتازم در سيال هاي بيولوژيك
647
حسگري طيفي فشرده در شبكه هاي راديوشناختي بر اساس خاصيت تنك بودن طيف پهن باند
648
حسگري طيفي مشاركتي در شبكه هاي راديوشناختي تمام دوسويه
649
حسگري طيفي مقاوم به عدم قطعيت نويز در شبكه هاي راديو شناختي با بهره گيري از پهناي باند اضافي
650
حسگري فشرده تصاوير ابرطيفي و بازسازي با تنظيم كننده تغييرات كلي طيفي-مكاني
651
حسگري فشرده در طراحي رادارهاي فركانس پله اي
652
حسگري فشرده مبتني بر گام‌هاي تصادفي به منظور كاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر بيسيم
653
حسگري‌فشرده روي گراف با درنظر گرفتن محدوديت و قيود ساختاري گراف
654
حسن خلق در ارتباط با مشتري از ديدگاه قرآن و روايات
655
حسن صباح وقلعه الموت
656
حسن ظن و آثار فردي و اجتماعي آن در اخلاق اسلامي
657
حسن و قبح اخلاقي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي
658
حسيني و زمانش
659
حسينيه اعظم
660
حشر عالم هستي از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و روايات
661
حشرات شكارگر و نقش آن‌ها در كنترل آفات
662
حضاري تكيه گاه شوت سرريز سد كارون سه
663
حضانت طفل در حقوق اسلامي و حقوق ايران با تاكيد بر لايحه حقوق خانواده وميزان تلاش براي حضانت در شهر بوشهر
664
حضانت طفل در فقه و حقوق اسلامي
665
حضانت كودك در قانون مدني و بررسي تطبيقي آن با فقه
666
حضرت بقية الله روحي فداه و 313 صحابي او از منظر روايات فريقين
667
حضور
668
حضور اجتناب ناپذير توپولوژي در فيزيك
669
حضور اساطير ايراني در شعر عصر سلجوقي با تكيه بر مثنوي هاي نظامي گنجوي
670
حضور ايالات متحده آمريكا در افغانستان و تأثير آن بر پاكستان (2016-2001)
671
حضور تبليغات تجاري در طراحي تي شرت به عنوان رسانه ي ارتباطي
672
حضور در بناي تاريخي در راستاي خودشناسي (باتاكيد بر نظريه ي يونگ)
673
حضور در فضاي شهري
674
حضور رمان نو در سينما
675
حضور رمان نو در سينما
676
حضور روسيه در خليج فارس 1318-1336 ه ق/ 1900-1917 م
677
حضور سبك در تبليغات
678
حضور عنصر پويايي با تاكيد بر فيگوراسيون
679
حضور فرانسويان در بوشهر و مناسبت هاي تجاري آنان با ايران در دوره قاجار﴿ 1210-1335ه.ق﴾. ﴿1796-1920 م﴾
680
حضور ناتو در افغانستان : فرصت ها و چالش هاي آن براي جمهوري اسلامي ايران
681
حضور و بررسي در كوبه ها
682
حضور و عدم حضور انسان در عكاس مد
683
حظ خط: ﴿معماري بر اساس شناخت دروني شده ي روش ساخت ساختار﴾
684
حفاري انحرافي جهت دار و تكنولوژي كنترل انحراف
685
حفاري با لوله ي جداري
686
حفاري به روش فشار مديريت شده MPD)
687
حفاري پردما و فشار
688
حفاري جهت دار و نحوه بكارگيري آن در مخازن نفت جنوب ايران
689
حفاري در مغار سد مسجدسليمان با استفاده از چالزني و آتشباري
690
حفاري و نگهداري چاه هاي آب
691
حفاطت و مرمت دئ شيء سفالي يافت شده از ميدان عتيق استان اصفهان
692
حفاظ الكتروستاتيك و اثر آن روي نحوه ي گسترش ابر پلاسماي تصعيد شده از سطح ساچمه
693
حفاظت ـ ژنراتور به وسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي به صورت online
694
حفاظت آب سبز-راهبرد مديريت اكولوژيك حوضه ي آبريز
695
حفاظت آب‌شستگي موضعي گروه پايه هاي عرضي با استفاده از كابل
696
حفاظت آثار تاريخي ساخته شده از چوب هاي پهن برگ در فضاي باز در برابر تغييرات ساختاري ناشي از هوازدگي فتوشيميايي
697
حفاظت آثار كاغذي با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيد تيتانيوم
698
حفاظت از بازار وكيل شيراز با رويكرد احياء آداب و سنن
699
حفاظت از بافت تاريخي با رويكرد ارتقاء حس مكان؛ نمونه موردي: ارائه اصول راهنماي حفاظت در محله دولت (سابق) تهران
700
حفاظت از پارچه هاي قديمي در برابر عوامل محيطي و مرمت نمونه پارچه قوميس دامغان
701
حفاظت از پارچه هاي قديمي در برابر عوامل محيطي و مرمت نمونه پارچه قوميس دامغان
702
حفاظت از پره هاي توربين بادي در برابر رعد و برق
703
حفاظت از تنوع زيستي دريايي و مناطقحفاظت شده دريايي در اسناد بين المللي و نظام حقوقي ايران
704
حفاظت از حريم خصوصي گروهي در كاربردهاي آگاه به موقعيت
705
حفاظت از حق نشر در فايل هاي صوتي در شبكه هاي نظير به نظير با استفاده از نشان نگاري
706
حفاظت از سايت هاي حفاري چند لايه در هنگام كاوش، بين فصول و پس از اتمام فعاليت هاي باستان شناسي
707
حفاظت از شيشه هاي تاريخي با آسيب رنگين كماني
708
حفاظت از گچبري هاي منحصر بفرد بقعه ايلخاني سيد ركن الدين ﴿ مدرسه ركنيه ﴾ شهر يزد
709
حفاظت از گورستان هاي تاريخي درون شهري به مثابه مناظر فرهنگي
710
حفاظت از مالكيت معنوي هسته‌هاي سخت‌افزاري با استفاده از تابع غيرقابل تقليد فيزيكي
711
حفاظت از محيط زيست فضا در سفرهاي توريستي فضايي
712
حفاظت از محيط زيست و حمايت از حقوق حيوانات از ديدگاه اسلام
713
حفاظت از محيطزيست در قبال آلودگي هاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل و رويكرد جمهوري اسلامي ايران
714
حفاظت از منابع آب زيرزميني با استفاده از نقشه آسيب پذيري به روش خوشه بندي فازي و تعيين حريم كيفي چاه هاي آب شرب در آبخوان دامنه -داران
715
حفاظت از منظر شهري تاريخي بازيابي نظم حاكم بر سازمان فضائي شهر اصفهان با ابتناي بر هندسه ي راه ها و فضاهاي باز در دوره ي صفوي
716
حفاظت از منظر كشاورزي دره ي ابهر (محدوده ي روستاي پيرزاغه تا شهر ابهر)
717
حفاظت اضافه جريان نيروگاه بادي سرعت ثابت در حضور SVC
718
حفاظت انواع موتورها در قبال انواع خطاها
719
حفاظت باس بار با كمك امواج گذرا
720
حفاظت بافت هاي تاريخي با رويكرد اجتماع محور
721
حفاظت بستر رودخانه در مقابل آب شستگي موضعي در محل احداث گروه پايه هاي استوانه اي
722
حفاظت بناي چوبي تاريخي عالي قاپو در مقابل آتش سوزي
723
حفاظت بناي چوبي تاريخي عالي قاپو در مقابل آتش سوزي
724
حفاظت پايدار از منظر فرهنگي روستاي سرآقاسيد ( شهرستان كوهرنگ، استان چهارمحال‌وبختياري)
725
حفاظت پايلوت
726
حفاظت پايه هاي پل در مقابل آب شستگي موضعي با استفاده توام از سنگ چين و طوق
727
حفاظت پايه هاي پل در مقابل آبشستگي موضعي با استفاده هم زمان از سنگ‌ چين و زبري هاي مصنوعي
728
حفاظت پست نيروگاه
729
حفاظت پشتيبان ناحيه گسترده سيستم قدرت با استفاده از حفاظت ديفرانسيل توان
730
حفاظت پيراهن منسوب به نادعلي دوره صفويه
731
حفاظت پيش گيرانه ي پوشاك داراي الياف پروتئيني در سالن موزه ها : ساماندهي سالن هاي نمايش نوزه پوشاك دزك
732
حفاظت پيشگيرانه : استاندارد سازي و ساماندهي مخزن گنجينه فلك الفلاك
733
حفاظت پيشگيرانه آثار كاغذي در مخزن موزه ملك
734
حفاظت پيشگيرانه از آثار بافته اي در موزه زيلوي ميبد
735
حفاظت پيشگيرانه پارچه هاي مخملي با مطالعه موردي بر روي يك نمونه روميزي مخمل سوزن دوزي شده دوره قاجار
736
حفاظت پيشگيرانه در محوطه هاي باستان شناسي خشتي ﴿ مطالعه موردي سنجش پايداري ملات و خشت هاي بكار برده شده در محوطه قلعه باستاني زيويه جهت ارائه راهكارهاي حفاظتي﴾
737
حفاظت تطبيقي در شبكه ها و ريزشبكه ها با در نظر گيري بازار برق
738
حفاظت تطبيقي ديستانس براي خطوط انتقال متصل به مزارع بادي
739
حفاظت تطبيقي ميكروگريد با درنظر گرفتن عدم قطعيت ها
740
حفاظت تطبيقي و كنترل ولتاژ- فركانس در يك ريزشبكه واقعي
741
حفاظت تفاضلي ترانسفورماتورهاي قدرت
742
حفاظت خاك در مناطق خشك و نيمه خشك
743
حفاظت خط انتقال
744
حفاظت خطوط انتقال HVDC بر اساس اندازه‌گيري تك‌پايانه
745
حفاظت خطوط انتقال با استفاده از فركانس هاي بالاي ناشي از قوس خطا
746
حفاظت خطوط انتقال به كمك مؤلفه هاي فركانس بالا در شبكه قدرت با حضور خطوط كمپكت
747
حفاظت خطوط انتقال بوسيله تئوري امواج سيار
748
حفاظت خطوط انتقال چند پايانه اي
749
حفاظت خطوط دو مداره برق منطقه اي فارس
750
حفاظت خود تطبيق يك ريز شبكه¬ هوشمند در شرايط عملكردي عادي و جزيره¬¬اي بر مبناي شبيه¬سازي بلادرنگ
751
حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان با استفاده از سازه‌هاي اليافي
752
حفاظت درون شيشه گونه ي در معرض تهديد وآسيب پذير وانحصاري پونه آساي
753
حفاظت دندانپزشك : بررسي و پيشگيري ضايعات پرتونگاري
754
حفاظت ديجيتال ترانسفورماتور به روش
755
حفاظت ديجيتال راه اندازي موتورهاي القايي
756
حفاظت ديجيتالي موتورهاي آسنكرون با بار سنگين ؛ شبيه سازي شده روي كامپيوتر هنگام راه اندازي
757
حفاظت ديستانس تطبيقي در خطوط متصل به مزارع بادي
758
حفاظت ديستانس تطبيقي در يك ريزشبكه هوشمند در شرايط عملكرد عادي و جزيره اي
759
حفاظت ديستانس فيدرهاي تركيبي هوايي-كابلي در شبكه هاي توزيع با توليد پراكنده
760
حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور بروش فازي - تطبيقي با شرايط سيستم قدرت
761
حفاظت ديفرانسيل ديجيتال ترانسفورماتور با استفاده از منطق فازي
762
حفاظت ديوار نگاره استاكو شده مربوط به دوره قاجار
763
حفاظت رله هاي يك پست و يك ريز شبكه با قابليت بازآرايي تنظيمات در شرايط مختلف بصورت هوشمند با كمك از پروتكل IEC-61850
764
حفاظت ريزشبكه DC با استفاده از روش طبقه بندي رويداد
765
حفاظت ريزشبكه با در نظر گرفتن طرح¬هاي مخابراتي بر مبناي IEC61850 و تست آنها به صورت همزمان
766
حفاظت ريزشبكه ها با استفاده از رله هاي تفاضلي مبتني بر سامانه مخابراتي
767
حفاظت ريزشبكه ها با درنظر گرفتن پارامترهاي كنترلي منابع توليد پراكنده
768
حفاظت ژنراتورهاي سنكرون
769
حفاظت سكوهاي دريايي در برابر خوردگي
770
حفاظت سيستمهاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده مشاركتي وغير مشاركتي در جريان خطا
771
حفاظت شبكه توزيع در حضور توليد پراكنده مبتني بر هماهنگي فيوز و رله توسط FCL و رله جهت دار
772
حفاظت شبكه توزيع در حضور منابع پراكنده
773
حفاظت شبكه هاي با توليد پراكنده به روش ناحيه بندي براي خطاي تك فاز و سه فاز
774
حفاظت شبكه هاي توزيع مجهز به واحدهاي توليد پراكنده با هدف حداقل خروج اين واحدها
775
حفاظت شبكه هاي ميكروگريد با استفاده از رله هاي جريان زياد زمان ثابت
776
حفاظت شدگي و توانائي ايجاد پلي مورفيسم ميكرو- ساتلاتيهاي ESTدر تعدادي از گونه هاي مرتعي خانواده Leguminoseae ايران
777
حفاظت شين PROTECTION BUSBAR
778
حفاظت فراكالبدي (بازانديشي در مباني حفاظت آثار معماري ايران با تأكيد بر وجوه فراكالبدي از منظر اسلامي)
779
حفاظت كاتدي آبگرمكن هاي خانگي در آبهاي ايران
780
حفاظت كاتدي لوله ها در بستر خاك توسط آندهاي گالوانيكي و جريان اعمالي
781
حفاظت كاتدي مخازن زيرزميني نفت
782
حفاظت كاتديك
783
حفاظت كاغذي لوله هاي مدفون در خاك
784
حفاظت محيط زيست روستايي و راهكارهاي بهبود آن : مطالعه موردي، دهستان چشمه لنگان شهرستان فريدونشهر
785
حفاظت ميكروگريد بر مبناي استراتژي تطبيقي با استفاده از ادوات الكترونيكي هوشمند
786
حفاظت ميكروگريد به روش حفاظت تطبيقي
787
حفاظت ميكروگريد به وسيله المانهاي جهت ياب به كمك ارتباط بين آنها
788
حفاظت و استحكام بخشي خشت هاي دربند سوم نارين قلعه ميبد
789
حفاظت و استحكام بخشي خشت هاي دربند سوم نارين قلعه ميبد
790
حفاظت و ايمني در نگهداري معادن
791
حفاظت و بازسازي تزئينات چوبي وابسته بمعماري در رابطه با عمارت چهلستون ( مرمت نقاشي روي چوب )
792
حفاظت و بازسازي تزيينات چوبي وابسته به معماري در رابطه با عمارت چهلستون ﴿مرمت نقاشي روي چوب﴾
793
حفاظت و تخريب طبيعت از ديدگاه قرآن
794
حفاظت و ترميم جلدهاي چرمي
795
حفاظت و ترميم جلدهاي چرمي
796
حفاظت و تكثر ذخاير ژنتيكي آواكادو با استفاده از تكنيكهاي ريز ازديادي و ريشه زايي قلمه
797
حفاظت و توسعه بافت تاريخي اسحاق بيگ شيراز با رويكرد اجتماع محور
798
حفاظت و توسعه پايدار در باززندهسازي بافتهاي باارزش شهرهاي تاريخي نمونه موردي: احيا بافت محله و بازار قلعه محمود كرمان با رويكرد حفاظت و توسعه پايدار
799
حفاظت و رله
800
حفاظت و رله اينگ نيروگاه ري واحدهاي .G.E.A
801
حفاظت و ساماندهي ارگ حكومتي پيش از اسلام ﴿دژ رشكان﴾ از محوطه باستاني كوه بي بي شهربانو و احياء محوطه آن به پارك باستان شناسي شهرري
802
حفاظت و محل يابي خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از تئوري امواج سيار
803
حفاظت و مرت آهك بريهاي حمام كردشت جلفا
804
حفاظت و مرمت آثار و تزئينات گچي در كاوشهاي باستان شناسي محوطه بنديان درگز
805
حفاظت و مرمت آثار و تزئينات گچي در كاوشهاي باستان شناسي محوطه بنديان درگز
806
حفاظت و مرمت آجر هاي لعابدار هخامنشي شوش (ساماندهي به آجرهاي موجود در انبار موزه شوش )
807
حفاظت و مرمت آجرهاي لعابدار هخامنشي شوش ﴿ساماندهي به آجر هاي موجود در انبار موزه شوش﴾
808
حفاظت و مرمت آهك بريهاي حمام كردشت جلفا
809
حفاظت و مرمت ابريق سفالي متعلق به دوره ي آل بويه
810
حفاظت و مرمت از تزئينات گچبري روي سيم كاهگل راهروي جبهه جنوب شرقي خانه داويد اصفهان
811
حفاظت و مرمت بخاري ديواري اتاقي در جبهه غربي خانه داويد
812
حفاظت و مرمت بخاري هاي ديواري﴿ آتشدان﴾
813
حفاظت و مرمت بخشهاي پارچه اي مربوط به صندلي معروف به صندلي شاه متعلق به گنجينه نقاشي پشت شيشه
814
حفاظت و مرمت بخشي از ازاره هاي سنگي مدرسه قدسيه
815
حفاظت و مرمت بخشي از ازاره هاي سنگي مدرسه قدسيه
816
حفاظت و مرمت بخشي از تزئينات ديواري بقعه ستي فاطمه يزد
817
حفاظت و مرمت بخشي از تزئينات ديواري بقعه ستي فاطمه يزد
818
حفاظت و مرمت بخشي از تزيينات گچ بري و نقاشي روي آينه ي خانه امام جمعه تهران
819
حفاظت و مرمت بخشي از كتيبه گچي ضلع غربي مقبره ملا اسماعيل يزد
820
حفاظت و مرمت پارچه هاي مكشوفه در معدن نمك چهرآباد زنجان
821
حفاظت و مرمت پالتوي بانوان ارمني منسوب به دوره قاجار متعلق به موزه كليساي وانك
822
حفاظت و مرمت پنج نمونه نگاتيو شيشه اي متعلق به دوره پهلوي اول
823
حفاظت و مرمت پنجره گره چيني متعلق به خانه حقيقي
824
حفاظت و مرمت پي سوز سفالي لعاب دار مربوط به اداره ميراٍٍث فرهنگي يزد
825
حفاظت و مرمت تابلو سردار اسعد بختياري
826
حفاظت و مرمت تابلو سردار سعد بختياري
827
حفاظت و مرمت تابلو گودال قتلگاه منسوب به سيد هاشم اصفهاني
828
حفاظت و مرمت تابلوي نقاشي رنگ روغن برروي تكيه گاه پارچه اي با عنوان مريم و كودك
829
حفاظت و مرمت تابلوي نقاشي قهوه خانه اي جوانمرد قصاب﴿رنگ و روغن روي كرباس﴾
830
حفاظت و مرمت تابوت سفالي اشكاني
831
حفاظت و مرمت تابوت سفالي اشكاني ( بدون لعاب )
832
حفاظت و مرمت تابوت سفالي يك كودك ، مكشوفه از كنگاور
833
حفاظت و مرمت تابوت سفالي يك كودك، مكشوفه از كنگاور
834
حفاظت و مرمت تزئينات گچبري در خانه داويد
835
حفاظت و مرمت تزيينات گج بري سيمگل در ضلع شرقي خانه ي داويد
836
حفاظت و مرمت تزيينات گچ بري روي سيم گل در خانه داويد
837
حفاظت و مرمت تزيينات گچبري بر زمينه ي سيمگل تزييني در خانه ي داويد
838
حفاظت و مرمت تزيينات گچبري روي سيمگل ديواري در ضلع جنوب غربي خانه داويد
839
حفاظت و مرمت جزء چهارم يك جلد قرآن متعلق به دوره قاجار
840
حفاظت و مرمت چهار شيئ آهني ﴿هزاره اول قبل از ميلاد﴾
841
حفاظت و مرمت چهار شيئي آهني ( هزاره اول قبل ازميلاد )
842
حفاظت و مرمت خاچوار "رستاخيز مسيح" نقاشي رنگ و روغن بر روي تكيه گاه پارچه اي
843
حفاظت و مرمت خنجر مفرغي متعلق به ميراٍث فرهنگي استان هرمزگان
844
حفاظت و مرمت داس آهني ﴿ متعلق به موزه ملي ايران ﴾
845
حفاظت و مرمت در چوبي مسجد جمعه ي ميبد﴿لته ي راست﴾
846
حفاظت و مرمت دربهاي چوبي دوره قاجار
847
حفاظت و مرمت دو برگ سند
848
حفاظت و مرمت دو شيء سفالي متعلق به دوره سلجوقي
849
حفاظت و مرمت دو شيئ مفرغي ﴿ارابه و سه پايه﴾ متعلق به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
850
حفاظت و مرمت دو شيء مفرغي ﴿ميخ، خنجر﴾ متعلق به تپه كپنده اصفهان
851
حفاظت و مرمت دو ظرف سفالي منقوش منسوب به عصر آهن ، به دست آمده از حفاري هاي شهرستان كوهرنگ
852
حفاظت و مرمت دو عدد سفال موزه تخت جمشيد
853
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال دوره سلجوقي
854
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال دوره سلجوقي (لعابدار- بدون لعاب )
855
حفاظت و مرمت دو نمونه شيء سفالي نخودي و خاكستري متعلق به سايت موزه عصر آهن مسجد كبود تبريز
856
حفاظت و مرمت ديوار نگاره هاي سر در قيصريه «تابلو فرنگي كاري»
857
حفاظت و مرمت ساز تار متعلق به موزه ي سازهاي سنتي باغ هرندي كرمان
858
حفاظت و مرمت سازه خشتي با تكيه بر فن آوري بومي در جنوب خراسان : نمونه موردي ، جند خانه تاريخي محله سردشت / شهر تاريخي فردوس
859
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه ناتمام تخت جمشيد
860
حفاظت و مرمت سفال بدون لعاب
861
حفاظت و مرمت سفال تپه ماسور لرستان
862
حفاظت و مرمت سفال تپه ماسور لرستان.
863
حفاظت و مرمت سفال: بدون لعاب
864
حفاظت و مرمت سه نمونه دستبند مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان
865
حفاظت و مرمت شئ سفالين منقوش منسوب به دوره ايلخاني "مكشوفه از ميدان عتيق اصفهان"
866
حفاظت و مرمت شي ء سفالي متعلق به منطقي ي جاوان بالا اصفهان
867
حفاظت و مرمت شي سفالي بدست آمده از كاوش هاي شهرك فيروزه ي نيشابور
868
حفاظت و مرمت شير سنگي منقوش به عنوان سنگ قبر
869
حفاظت و مرمت ظرف سفالي مكشوفه از مجسد جامع اصفهان
870
حفاظت و مرمت ظرف سفالي مكشوفه از مسجد جامع اصفهان
871
حفاظت و مرمت ظرف سفالي منقوش مكشوفه از ﴿چيروئيه ﴾
872
حفاظت و مرمت ظروف سنگي
873
حفاظت و مرمت ظروف سنگي
874
حفاظت و مرمت فرش ايران
875
حفاظت و مرمت فرش ايران
876
حفاظت و مرمت فيلم
877
حفاظت و مرمت قالي ايران ، قالي كاشان
878
حفاظت و مرمت قالي ايران قالي كاشان
879
حفاظت و مرمت كاسه سفالي لعابدار تاريخي
880
حفاظت و مرمت كوزه سفالي يافت شده از ميدان عتيق اصفهان
881
حفاظت و مرمت كوزه ي سفالي يافت شده از حفاري متروي شهر قم
882
حفاظت و مرمت گچبري هاي يافت شده از امامزاده ابراهيم﴿نرمي﴾ برخوار
883
حفاظت و مرمت معماري دستكند سامن با تاكيد بر احياي ورودي اصلي آن
884
حفاظت و مرمت مقبره خواجه اتابك كرمان و طراحي حريم آن
885
حفاظت و مرمت مقبره خواجه اتابك كرمان و طراحي حريم آن
886
حفاظت و مرمت نسخ خطي ايراني ﴿ كاغذي﴾ ارائه دو نمونه از اوراق قرآني متعلق به قرون 5 و 8 هجري قمري..
887
حفاظت و مرمت نسخ خطي ايراني ﴿ كاغذي﴾ ارائه دو نمونه مرمتي از اوراق قرآني متعلق به قرون 5 و 8 هجري قمري
888
حفاظت و مرمت نسخ خطي ايراني (كاغذي)، ارائه دو نمونه مرمتي از اوراق قرآني متعلق به قرون 5و 8 هجري قمري
889
حفاظت و مرمت نسخ خطي ايراني ﴿كاغذي﴾ ارائه دو نمونه مرمتي از اوراق قرآني متعلق به قرون 5 و 8 هجري قمري
890
حفاظت و مرمت نسخ خطي مربوط به دوره قاجار
891
حفاظت و مرمت نسخ خطي مربوط به دوره قاجار
892
حفاظت و مرمت نقاشي پشت آينه
893
حفاظت و مرمت نقاشي پشت آينه
894
حفاظت و مرمت نقاشي رنگ روغن روي كرباس منسوب به هاشم اصفهاني
895
حفاظت و مرمت نقاشي رنگ و روغن بر روي چوب
896
حفاظت و مرمت نقاشي رنگ و روغن بر روي چوب
897
حفاظت و مرمت نقاشي روي آينه و شيشه در خانه قديمي امام جمعه اصفهان
898
حفاظت و مرمت نقاشي روي آينه و شيشه در خانه قديمي امام جمعه اصفهان
899
حفاظت و مرمت نقاشي روي كاغذ و ارائه دو نمونه عملي
900
حفاظت و مرمت نقاشي روي كاغذ و ارائه دو نمونه عملي
901
حفاظت و مرمت نقاشي سه پايه اي
902
حفاظت و مرمت نقاشي سه پايه اي
903
حفاظت و مرمت نقاشي هاي پشت شيشه ﴿حفاظت و مرمت تابلو نقاشي پشت شيشه بقعه سيد واقف نطنز﴾
904
حفاظت و مرمت نقاشي هاي رنگ و روغن روي پارچه ﴿ مرمت تابلوي چيني بندزن ﴾
905
حفاظت و مرمت نقاشيهاي پشت شيشه ( حفاظت و مرمت تابلو نقاشي پشت شيشه بقعه سيد واقف نطنز )
906
حفاظت و مرمت نقش تزئيني طاق چشمه جنوبي سالن مركزي خانه سوكياس (1)
907
حفاظت و مرمت نمونه سفال بدون لعاب دوران اسلامي
908
حفاظت و مرمت نمونه سفال بدون لعاب دوران اسلامي
909
حفاظت و مرمت نمونه سفال سفيد و آبي صفويه
910
حفاظت و مرمت نوارهاي مغناطيسي و صفحات فشرده ديجيتالي ﴿ فن شناسي ، آسيب شناسي و راهكارهاي حفاظتي
911
حفاظت و مرمت يك اثر پارچه اي ترمه منسوب به اواخر دوره قاجار يا اوايل دوره پهلوي
912
حفاظت و مرمت يك اثر پارچه اي منسوب به قاجار
913
حفاظت و مرمت يك برگ سند خطي متعلق به سال 1287 هجري قمري
914
حفاظت و مرمت يك برگ قباله ازدواج متعلق به دوره قاجار
915
حفاظت و مرمت يك برگه قباله ازدواج مربوط به دوره قاجار
916
حفاظت و مرمت يك پيكره فلزي از جنس آلياژهاي مس متعلق به گنجينه موزه يزد
917
حفاظت و مرمت يك تابلوي نقاشي قهوه خانه اي
918
حفاظت و مرمت يك چرخ چوبي ريسندگي قديمي
919
حفاظت و مرمت يك دستگاه گلابتون سازي متعلق به موزه ي هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان
920
حفاظت و مرمت يك دسته ابزار از جنس آلياژهاي مس متعلق به گنجينه موزه يزد
921
حفاظت و مرمت يك سرتبر مفرغي متعلق به دشت خوزستان
922
حفاظت و مرمت يك سند خطي ﴿ قباله ازدواج﴾ متعلق به سال 1303 ه.ق.
923
حفاظت و مرمت يك سند خطي كاغذي ، متعلق به دوره ي قاجار ،سال 1287 ه.ق
924
حفاظت و مرمت يك سند خطي متعلق به دوره قاجار﴿1317 ه.ق﴾
925
حفاظت و مرمت يك شي فلزي تاريخي از جنس آلياژهاي مس متعلق به مجموعه سماوي
926
حفاظت و مرمت يك شيء برنزي متعلق به موزه خصوصي حسين پناه
927
حفاظت و مرمت يك شير سنگي منقوش متعلق به موزه مردم شناسي شهر چمگردان
928
حفاظت و مرمت يك طومار چرمي متعلق به موزه هگمتانه
929
حفاظت و مرمت يك ظرف تاريخي ، از جنس آلياژهاي مس ، متعلق به مجموعه شخصي مربوط به هزاره دوم قبل از ميلاد
930
حفاظت و مرمت يك ظرف سفالي منقوش به دست آمده از حفاري هاي تپه سيلك كاشان
931
حفاظت و مرمت يك ظرف مفرغي تاريخي متعلق به يك مجموعه خصوصي
932
حفاظت و مرمت يك ظرف مفرغي متعلق به موزه خصوصي حسين پناه
933
حفاظت و مرمت يك عدد زيارت نامه متعلق به امامزاده بابا شيخ حسين دهاقان
934
حفاظت و مرمت يك عدد قباله ازدواج مربوط به اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي
935
حفاظت و مرمت يك فرمان خطي متعلق به دوره قاجاريه﴿1312 ه.ق﴾
936
حفاظت و مرمت يك قاب آينه چوبي با تزيين خاتم كاري مربوط به پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي و گردشگري كيبد - يزد
937
حفاظت و مرمت يك قاب چوبي آينه متعلق به دوره ي پهلوي اول
938
حفاظت و مرمت يك گورخمره سفالي منسوب به عصز مفرغ كشف شده از تپه سفالين
939
حفاظت و مرمت يك لنگه درب چوبي متعلق به خانه شاكري
940
حفاظت و مرمت يك نسخه خطي ﴿قباله ازدواج﴾ متعلق به سال 1291 ه.ق.
941
حفاظت و مرمت يك نسخه وقف نامه متعلق به اداره ي اوقاف اصفهان
942
حفاظت و مرمت يك نمونه پنجره ي چوبي قواره بري
943
حفاظت و مرمت يك نمونه صليب چوبي موجود در گنجينه كليسا وانك اصفهان
944
حفاظت و مرمت يك نمونه ظرف سفالي لعابدار و منقوش متعلق به قرن 4 و 5 هجري نيشابور
945
حفاظت و مرمت يك نيم تنه، متعلق به كليساي وانك اصفهان
946
حفاظت و مرمت يكي از پرده هاي نقاشي استاد سيد هاشم اصفهاني﴿رشتيان﴾
947
حفاظت و مرمت،بهسازي و باز زنده سازي بافت مركزي شهر ري﴾ شهر تاريخي عبداعظيم ع
948
حفاظت و نگهداري كلي توليد بر شش سيگما بر صنعت
949
حفاظت و نگهداري كنده كاريهاي صخره اي در سكنج كرمان
950
حفاظت و نگهداري لنگه در چوبي دوره قاجار متعلق به خانه حقيقي
951
حفاظت ورله
952
حفاظت ومرمت بخاريهاي ديواري [آتشدان ]
953
حفاظت ومرمت پارچه هاي تاريخي نمونه باستاني ارجان
954
حفاظت ومرمت تزئينات گچبري بر زمينه ي سيمگل تزئيني در خانه داويد
955
حفاظت ومرمت ديوار نگاره هاي سردر قيصريه " تابلو فرنگي كاري"
956
حفاظت ومرمت سر ستون گاو دروازه نا تمام تخت جمشيد
957
حفاظت ومرمت فيلم
958
حفاظت ومرمت نقاشيهاي رنگ و روغن روي پارچه : مرمت تابلوي چيني بندزن
959
حفاظت ومرمت نقش تزئيني طاق چشمه جنوبي سالن مركزي خانه سوكياس﴿1﴾
960
حفاظت ومرمت نمونه سفال سفيد وآبي صفويه
961
حفاظت ومرمت يك قطعه دعاي گردن آويز، اجرا شده روي كاغذ و پارچه
962
حفاظت ومرمت يكي ازپرده هاي نقاشي استاد سيد هاشم اصفهاني ( رشتيان )
963
حفاظت ونگهداري كنده كاريهاي صخره اي در سكنج كرمان
964
حفاظت، نگهداري و مرمت فرش هاي موزه ايران
965
حفر تونل در راه آهن بافق - بندرعباس
966
حفر تونل در زمين هاي سست و شهري ﴿مطالعه موردي تونل توحيد﴾
967
حفره
968
حفره زايي و ديناميك حباب ها
969
حفره هاي استخواني ايمان
970
حفظ اتصال در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم مبتني بر نرم‌افزار
971
حفظ پايداري دسته اي از ساختارهاي ابعاد وسيع با كنترل پيش بين با كاهش ارادي ارتباطات
972
حفظ جريان زه در محيط هاي نيمه متخلخل با استفاده از نانوذرات
973
حفظ حريم خصوصي با يادگيري عميق موازي و توزيع شده در سامانه هاي مالي هوشمند
974
حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي شبكه اجتماعي با تامين سطحي از سودمندي داده
975
حفظ حريم خصوصي در ايجاد قوانين وابستگي در سيستم هاي تشخيص نفوذ مشاركتي
976
حفظ حريم خصوصي در جداول منتشر شونده با چندين صفت حساس
977
حفظ حريم خصوصي در داده كاوي با استفاده از تركيب روش‌هاي گمنام‌سازي و تصادفي‌سازي
978
حفظ حريم خصوصي در داده‌هاي نوع جرياني با رويكرد ايجاد انحراف در داده‌ها
979
حفظ حريم خصوصي در سيستم هاي تشخيص نفوذ با استفاده از محاسبات چند طرفه امن و همريختي حريم خصوصي
980
حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
981
حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي با استفاده از گمنام سازي بر اساس خوشه بندي
982
حفظ حريم خصوصي در شبكه‌هاي هوشمند انرژي توسط روش رمزنگاري همريختي و كدينگ شبكه
983
حفظ حريم خصوصي دراستنتاج بر روي وب معنايي
984
حفظ حريم خصوصي مكان كاربران شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا با وجود اطلاعات هم مكاني
985
حفظ حريم مكاني براي انجام پرس و جوهاي نزديك ترين همسايه ي گروهي در خدمت مكان مبنا
986
حفظ حريم مكاني درپرس و جوهاي نزديك ترين گروه همسايگي به گروه
987
حفظ ديد در كنترل آرايش پرواز راهبر-پيرو به كمك جستجوگر با ميدان ديد محدود
988
حفظ ذخاير ژنتيكي گونه Smirnovia turkestana Bge در شرايط فراسود
989
حفظ محيط زيست از منظر اسلام و حقوق بين الملل
990
حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ
991
حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ .
992
حفظ هماهنگي حفاظتي به كمك محدودكننده هاي جريان خطا
993
حفظ هويت شهري در نوسازي بافت مركزي شهر مشهد
994
حفظ هويت مجموعه فاميلي عرب ها در روند احياء
995
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات آجركاري نماي شمالي خانه ي داويد
996
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات فرنگي سازي خانه سرتيپ سدهي خميني شهر
997
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات كپ بري كاخ هشت بهشت اصفهان
998
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات گچبري سر در تكيه مادر شاهزاده اصفهان
999
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات گل و مرغ همراه با آينه كاري اتاق پنج دري خانه ي شاكري اصفهان
1000
حفظ و مرمت بخشي از تزيينات محراب بقعه ي شيخ ابو مسعود رازي در اصفهان
بازگشت