<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
حفظ و مرمت ظرف سفالي خاكستري منسوب به هزاره اول ق.م.
2
حفظ و مرمت ظرف سفالي شلجمي شكل منسوب به هزاره اول ق.م
3
حفظ و مرمت ظرف فالي خاكستري مكشوفه از مسجد كبود تبريز
4
حفظ و مرمت قرآن خطي مذهب دوره قاجار
5
حفظ و مرمت قطعات سفالي منقوش برجسته لعابدار مكشوفه از قسمت شمالي كاخ موزه چهلستون
6
حفظ و مرمت لوح سنگي منقوش حجاري شده به دست آمده از ضلع شمالي چهلستون
7
حفظ و مرمت مجسمه لك لك گرمسيري
8
حفظ و مرمت محراب لعابدار مربوط به مسجد چهل محراب يزد
9
حفظ و مرمت نقاشي ديواري استاكوشده از يك خانه قاجار
10
حفظ و مرمت نقاشي رنگ روغن روي كرباس سوگواري بر جسد حضرت مريم﴿س﴾﴿cm 37 5/62﴾
11
حفظ و مرمت نقاشي رنگ و روغن روي كرباس حضرت مريم و كودك
12
حفظ و مرمت نقاشي رنگ و روغن روي كرباس عروج حضرت مسيح
13
حفظ و مرمت نقاشيهاي رنگ روغن روي فلز
14
حفظ و مرمت نقاشيهاي رنگ و روغن روي فلز
15
حفظ و مرمت و بخشي از نقاشي هاي روي سنگ از اره اي ايوان آيينه ي كاخ چهلستون
16
حفظ و مرمت وقف نامه مدرسه جده بزرگ اصفهان
17
حفظ و مرمت يك آبريز مسي متعلق به گنجينه موزه آستان قدس رضوي
18
حفظ و مرمت يك آينه ي مفرغي متعلق به محوطه ي چياسبز لرستان
19
حفظ و مرمت يك اثر فلزي از آلياژ هاي مس ، مربوط به دوره اسلامي متعلق به مجموعه خصوصي آقاي باباخاني
20
حفظ و مرمت يك بت مفرغي متعلق به لرستان محفوظ در ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان
21
حفظ و مرمت يك پياله مفرغي احتمالا هخامنشي متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
22
حفظ و مرمت يك تابلوي نقاشي قهوه خانه اي
23
حفظ و مرمت يك جلد شناسنامه و بررسي لكه شاخص آن
24
حفظ و مرمت يك جلد كلام الله مجيد متعلق به دوره قاجار
25
حفظ و مرمت يك خنجر برنزي متعلق به موزه ي خصوصي حسين پناه
26
حفظ و مرمت يك خنجر مفرغي متعلق به موزه ي خصوصي حسين پناه
27
حفظ و مرمت يك سفال تاريخي مكشوفه در منطقه چهار محال و بختياري استحكام بخشي در آثار سفالين
28
حفظ و مرمت يك سفال تاريخي مكشوفه در منطقه چهارمحال و بختياري استحكام بخشي در اثار سفالين
29
حفظ و مرمت يك سند مورخ 1266ه.ق
30
حفظ و مرمت يك طومار پوستي
31
حفظ و مرمت يك ظرف سفالي هزاره اول ق.م. ﴿مكشوفه از آق اولر تالش﴾
32
حفظ و مرمت يك ظرف مسي متعلق به موزه خصوصي حسين پناه
33
حفظ و مرمت يك عصاي چوبي خاتم متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
34
حفظ و مرمت يك قاب چوبي آينه متعلق به دوره قاجار
35
حفظ و مرمت يك قاب كاشي هفت رنگ مربوط به دوره صفويه و متعلق به حمام علي قلي آقا - اصفهان
36
حفظ و مرمت يك قاب كاشي هفت رنگ مربوط به دوره صفويه و متعلق به حمام علي قلي آقا - اصفهان
37
حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به سال 1336 ه . ق و يك زيارت نامه ي كاغذي باتكيه گاه چوبي مربوط به مجموعه حمزه تبريز
38
حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به سال 1336 ه.ق و يك زيارت نامه ي كاغذي با تكيه گاه چوبي مربوط به مجموعه سيد حمزه تبريز
39
حفظ و مرمت يك قطعه عكس متعلق به دوره پهلوي
40
حفظ و مرمت يك قطعه نقاشي بر روي چوب با تاكيد بر ساختار تكيه گاه چوبي
41
حفظ و مرمت يك كاسه از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه ملي ايران باستان﴾
42
حفظ و مرمت يك كاسه مفرغي متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
43
حفظ و مرمت يك كت مخمل متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
44
حفظ و مرمت يك گردنبند مفرغي متعلق به گنجينه ي چهلستون اصفهان
45
حفظ و مرمت يك لگام ﴿دهنه اسب﴾ برنزي متعلق به موزه تخت جمشيد
46
حفظ و مرمت يك نسخه جنگ خطي متعلق به موزه و كتابخانه آيت الله امامي اصفهاني
47
حفظ و مرمت يك نسخه فرمان خطي مربوط به مهد عليا متعلق به سال 1266ه.ق
48
حفظ و مرمت يك نسخه فرمان فتحعلي شاه قاجار متعلق به سال 1247 ه.ق.
49
حفظ و مرمت يك نقاشي ديواري انتقال داده شده بر روي پارچه احتمالا مربوط به دوره صفوي
50
حفظ و مرمت يك نمونه بت مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهار محال و بختياري
51
حفظ و مرمت يك نمونه بت مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهارمحال بختياري
52
حفظ و مرمت يك نمونه پيه سوز برنزي متعلق به موزه قصر آيينه يزد ﴿با تكيه بر مطالعات فن شناسي بر روي اين گونه آثار﴾
53
حفظ و مرمت يك نمونه درب چوبي متعلق به دوره ي ايلخاني واقع در راهروي وضوخانه مسجد جامع اصفهان
54
حفظ و مرمت يك نمونه دسته چاقو تيز كن مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهارمحال بختياري
55
حفظ و مرمت يك نمونه زنگوله برنزي مربوط به موزه اروميه
56
حفظ و مرمت يك نمونه سر تبر مفرغي متعلق به موزه باستانشناسي شهر كرد
57
حفظ و مرمت يك نمونه سفال زرين فام متعلق به كاخ موزه چهلستون
58
حفظ و مرمت يك نمونه سفال مربوط به اوايل دوره اسلامي متعلق به حفاري هاي مسجد حكيم اصفهان
59
حفظ و مرمت يك نمونه شي ء چرمي قاجاري
60
حفظ و مرمت يك نمونه شيئ چرمي قاجاري
61
حفظ و مرمت يك نمونه طومار كاغذي
62
حفظ و مرمت يك نمونه ظرف مسي آبريزدار
63
حفظ و مرمت يكي از ديوار نگاره هاي ايوان خانه سوكياس
64
حفظ و نگهداري دولايه نقاشي ديواري اجرا شده روي هم واقع در اتاق پنج دري خانه ي شاكري اصفهان
65
حفظ و نگهداري يك نمونه وقف نامه
66
حفظ واحياءميادين شهري بااستفاده ازرويكرد باز آفريني ﴿نمونه موردي:ميدان توپخانه تهران﴾
67
حفظ ومرمت تزئينات فلزي در (درب ) امامزاده اسماعيل
68
حفظ ومرمت يك نمونه گور خمره عيلامي مكشوفه از حفاري هفت تپه
69
حفظه پيوستگي نمايش در جريان سازي ويدئو بر روي شبكه هاي نظير به نظير
70
حفظو مرمت پياله سفالي مكشوفه از مسجد جامع اصفهان
71
حق امنيت شخصي و حمايت بين المللي كميته حقوق بشر
72
حق انتفاع از اموال فكري با تأكيد بر حق رقبي
73
حق انصراف كننده در فروش كالا و خدمات
74
حق بازي كردن وشادزيستن دركودكان (مطالعه قوانين ايران واسنادبين المللي )
75
حق بر آموزش، عدالت آموزشي با تاكيد بر حق آموزش كودكان
76
حق بر امنيت زيست محيطي و حقوق بشر
77
حق بر تنفس و تعهدات دولتها در نظام بين المللي حقوق بشر
78
حق بر توسعه در پرتو گفتمان امنيت انساني با تاكيد بر فعاليت هاي برنامه توسعه ملل متحد در ايران
79
حق به شهر در سكونتگاه غيررسميِ شهرك صادقيه
80
حق تعيين سرنوشت ملت ها به عنوان چالش اصل حاكميت سرزميني با تاكيد بر استقلال كوزوو
81
حق توسعه در پرتو دكترين امنيت انساني
82
حق توسعه در حقوق بين الملل با تاكيد بر حق استفاده ايران از انرژي صلح آميز هسته اي
83
حق دسترسي به دارو در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني
84
حق دسترسي شهروندان به اطلاعات نظامي در پرتو موازين حقوق بشر
85
حق زنان و كودكان بر سلامت از ديدگاه حقوق بيت الملل بشري
86
حق سرقفلي كسب و پيشه
87
حق سرقفلي و كسب و پيشه در قانون ايران، فقه اماميه و حقوق انگليس
88
حق فعاليت اقتصادي زن در فقه اماميه و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران
89
حق كسب و پيشه و تجارت
90
حق كسب يا پيشه يا تجارت در رويه قضائي ايران
91
حق كودك بر تربيت در حقوق اسلام، ايران و كنوانسيون حقوق كودك
92
حق مولف در كتابخانه هاي ديجيتال
93
حق و تكليف در انديشه حضرت علي عليه السلام با محوريت كتاب "تمام نهج البلاغه"
94
حق يا حكم بودن ارث در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
95
حق‌الزحمه‌هاي غيرعادي حسابرسي و كيفيت حسابداري
96
حقوق اسرا در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
97
حقوق اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي
98
حقوق اطفال نامشروع در اسلام و ايران
99
حقوق افراد در جنگ از ديدگاه اسلام با تاكيد بر سخنان امام علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
100
حقوق اقتصادي بانوان درفقه اماميه وحقوق مدني ايران , womens economic rights in shieh jurisprudence and civil cods of iran
101
حقوق امنيت هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل
102
حقوق امنيت هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل .
103
حقوق انسان
104
حقوق انسان
105
حقوق بازتاب دهنده هويت اقليت هاي قومي در اسناد بين المللي حقوق بشر
106
حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب ،بررسي موردي قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه
107
حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب؛ بررسي موردي قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه
108
حقوق بشر در انديشه امام علي (ع )
109
حقوق بشر در بستر حق و تكليف
110
حقوق بشر در رويه ديوان اروپايي دادگستري: جهان‌شمولي يا خاص‌گرايي
111
حقوق بشر در رويه ديوان اروپايي دادگستري: جهان‌شمولي يا خاص‌گرايي
112
حقوق بشر و آپارتايد در ورزش
113
حقوق بشر و بشر دوستانه در نهج‌البلاغه
114
حقوق بشر و تجارت بين الملل با تأكيد بر سياست اتحاديه اروپا
115
حقوق بشر و جرايم سايبري
116
حقوق بشر و حمايت از ابداعات دارويي
117
حقوق بشر و حمايت از ابداعات دارويي
118
حقوق بشر،چالش هاي معاصر و راه حل هاي تربيتي براي رشد اخلاقي فرزندان در بستر خانواده
119
حقوق بشردوستانه بين امللي و نقض آن در فلسطين اشغالي
120
حقوق بهداشتي پناهندگان در پرتو اسناد بين المللي حقوق بشر
121
حقوق بين الملل حاكم بر سفرهاي توريستي فضايي
122
حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حملات سايبري
123
حقوق بين‌الملل ناظر بر حفاظت از محيط زيست با تأكيد بر سيستم GIS و ماهواره هاي سنجش از راه دور
124
حقوق پزشكي و مسئوليت كيفري پزشكان
125
حقوق پناهندگان سورى در پرتو نظام حقوق بشر اروپايى
126
حقوق تاريخي اقوام در رويارويي باحاكميت ملي با تاكيد برايران
127
حقوق جزاي اختصاصي ( كار تحقيقي "1" )
128
حقوق خانواده در قرآن
129
حقوق خريدار با حسن نيت پس از ابطال جريان ثبتي ملك
130
حقوق رزمندگان ، اسراء و غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه ي داخلي با تأكيد بر موازين حقوقي اسلام و حقوق بشر دوستانه ي بين المللي
131
حقوق زن از ديدگاه قرآن
132
حقوق زن در ايران باستان
133
حقوق زنان زنداني در ايران و اسناد بين المللي
134
حقوق زنان و مسئله تنوع و نسبيت فرهنگي با تأكيد برآزادي بيان و حق تعيين سرنوشت
135
حقوق زنان و مسئله تنوع و نسبيت فرهنگي با تأكيد برآزادي بيان و حق تعيين سرنوشت
136
حقوق زوجين در نكاح موقت
137
حقوق سياسي زن در ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
138
حقوق سياسي ملت از منظر اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
139
حقوق شركت هاي دانش بنيان
140
حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر
141
حقوق شهروندي از ديدگاه قرآن و روايات
142
حقوق شهروندي در تحقيقات مقدماتي و بررسي تغييرات آن درآيين دادرسي كيفري1392 با توجه به اسناد بين المللي
143
حقوق شهروندي در تحقيقات مقدماتي و بررسي تغييرات آن درآيين دادرسي كيفري1392 با توجه به اسناد بين المللي
144
حقوق شهروندي درانديشه وسيره امام علي (ع )
145
حقوق شهروندي سالمندان از منظر فقه و حقوق موضوعه در جمهوري اسلامي ايران
146
حقوق فرزند نامشروع نسبت به پدر و مادر طبيعي
147
حقوق فطري از ديدگاه قرآن
148
حقوق كشورهاي ثالث راجع به ماهيگيري در منطقه انحصاري اقتصادي از منابع مازاد دولت ساحلي
149
حقوق كودك در اسلام و ايران
150
حقوق كودكان از ديدگاه اسلام
151
حقوق كودكان در فضاي سايبر با تاكيد بركنوانسيون حقوق كودك
152
حقوق مالكيت اموال غيرمنقول اتباع بيگانه در ايران با تاكيد بر سرمايه گذاري خارجي
153
حقوق مالكيت فكري با تاكيد بر حق تاليف
154
حقوق مالكيت معنوي (حق اختراع ) در فقه و قانون مدني
155
حقوق مالكيت معنوي فن آوري نانو در معاهدات بين المللي با تÊكيد بر ضمانت اجراي آن
156
حقوق مالكيت معنوي فن آوري نانو درمعاهدات بين المللي با تاكيد بر ضمانت جراي آن
157
حقوق مالكيت و رشد اقتصادي : تدوين يك الگوي رشد درون زا
158
حقوق مالي زوجه با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
159
حقوق متقابل امام زمان﴿ع﴾ و شيعيان در زمان غيبت از ديدگاه روايات
160
حقوق متهم در فقه و نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران
161
حقوق مدني و جزائي در عرف عشاير خوزستان
162
حقوق همسايگان و قوانين آپارتمان نشيني در فقه اسلامي
163
حقوق و تعهدات طرفين بيع در تجارت بينالملل با تكيه بر اينكوترمز
164
حقوق و تعهدات كشورها در مقابله با تروريسم در چارچوب مقررات بين المللي و آثار آن بر جمهوري اسلامي ايران
165
حقوق و تكاليف اقليت هاي مسلمان در كشورهاي غير اسلامي
166
حقوق و تكاليف زنان باردار در امور مدني و جزايي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
167
حقوق و تكاليف زوجين در فقه و حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق انگليس
168
حقوق و تكاليف صاحبان مشاغل در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
169
حقوق و تكاليف والدين و فرزندان در فقه شيعه و حقوق موضوعه
170
حقوق و محروميت هاي زنداني در مرحله اجراي احكام و پس از آزادي از زندان در قوانين موضوعه ايران و اسناد بين المللي
171
حقوق واخواه
172
حقوق ورزشي (مسئوليت هاي جزايي و مدني در ورزش )
173
حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌هاي عضو ضميمه اول كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها (مارپل 78/73):
174
حقيقت توسل به زور و اجبار در دين از منظر اسلام و حقوق بين الملل
175
حقيقت خانه «تأملي بر هندسه خانه»
176
حقيقت دعا وآثار اخلاقي آن از نظر علامه طباطبايي و علامه جعفري
177
حقيقت عليت از ديدگاه ملاصدرا و "تاثير آن بر علم واجب الوجود به ماسوي" و "مساله جبر و اختيار"
178
حقيقت مجازي
179
حقيقت مجازي و كاربرد آن در هوافضا
180
حقيقت مرگ و حيات پس از آن در انديشهي علّامه محمدتقي جعفري
181
حقيقت و نقاب در آثار لوئيجي پيراندلو
182
حكاكي ليزري لوله هاي گازي API جهت رديابي محصول
183
حكايات الفارسي
184
حكم استظلال در احرام از ديدگاه فقهاي اماميه و مذاهب اربعه
185
حكم اصلي
186
حكم تكليفي طلاق در مذاهب اسلامي
187
حكم تكليفي مصرف دارو در فقه اسلامي
188
حكم خمس درآمدهاي دولتي در فقه اماميه
189
حكم سنگسار (رجم )در عصر حاضر
190
حكم فقهي پرداخت هزينه مسابقات ورزشي توسط دولت
191
حكم فقهي و حقوقي عقود خردسالان
192
حكم منشوره از: حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام جمع و تدوين از ابن ابي حديد
193
حكم نماز و روزه و قبله در فضا و منطق جغرافيايي خاص
194
حكم وطن شرعي و عرفي و احكام و عبادات مرتبط با آن
195
حكمت آفرينش و رابطه آن با معاد از ديدگاه قرآن
196
حكمت اهل بيت ﴿ع﴾ در مثنوي مولانا
197
حكمت در ديوان ناصر خسرو و ميزان تاثير پذيري او از نهج البلاغه
198
حكمت عملي در كليله و دمنه و مقايسه حكايات مشترك كليه و دمنه با مثنوي مولانا
199
حكمت متعاليه و بيان چگونگي كاربرد آن در تفسير قرآن ملاصدرا
200
حكمت موسيقي نزد غزالي
201
حكمت نور در نگاره هاي سلطان محمد
202
حكمت هاي نهج البلاغه بررسي ساختار بنيادي واژگان (از منظر ترادف و اشتقاق )
203
حكمت هنر شرق ﴿هندوئيسم -ذن﴾
204
حكمت و اندرز در شعر قرن چهارم
205
حكمت و اندرز در گرشاسب نامه اسدي طوسي
206
حكمراني خوب در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
207
حكمراني خوب در ورزش: نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرمايه اجتماعي
208
حكمراني مطلوب در نظام بين الملل و مطالعه تطبيقي آن در نهج البلاغه
209
حكمراني مطلوب در نظام بين الملل و مطالعه تطبيقي آن در نهج البلاغه
210
حكومت امام علي (ع ) و نقش اصحاب بيعت رضوان در آن
211
حكومت اميرالمؤمنين علي﴿ع﴾ و بازگشت به سنت نبوي
212
حكومت و تفاوت آن با قضاء
213
حل آزمايشگاهي عددي و تحليلي معادله ي لاپلاس و تحليل نتايج
214
حل اختلاف مقادير داده هاي ميان موجوديت هاي همانند در وب داده ها
215
حل ارتعاش آزاد و پايداري صفحات مستطيلي با تغيير ناگهاني ضخامت به كمك روش اجزاء محدود طبقاتي
216
حل ارتعاش آزاد و پايداري ورق هاي چهار گوش با دامنه هاي عادي و غيرعادي از روش درونيابي مشتق
217
حل استاتيكي پوسته هاي دوراني براي بارگذاريهاي متقارن و نامتقارن محوري به روش اجزاء محدود
218
حل الاستوپلاستيك استوانه تحت فشار و گراديان دما با در نظر گرفتن كارسختي غيرخطي و مبحث اتوفرتاژ لوله هاي تحت فشار
219
حل الاستوپلاستيك غير متقارن و كاربرد آن در تحليل اثر پوشش Cold Spray بر روي عمر خستگيAZ31B
220
حل الاستيك -پلاستيك پوسته هاي متقارن محوري بروش المانهاي محدود
221
حل الاستيك پوسته هاي استوانه اي مركب با در نظر گرفتن اثرتغيير شكل هاي برشي عرضي
222
حل المان محدود معادلات غيركلاسيك ترموالاستيسيته ديناميكي (مدل گرين - لنيدسي ) بااستفاده از تبديل لاپلاسي
223
حل انتقال حرارت تركيبي در يك محيط فعال تابشي استوانه اي شكل
224
حل انتقال حرارت جابجائي طبيعي ديوار زاوايه دار با در نظر گرفتن اثرات نرجت
225
حل انتقال حرارت جريان تكفاز در حال توسعه آرام در يك ميكروكانال با هندسه هاي مختلف و در نظر گرفتن پخش لزجت
226
حل برخي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از روش هاي مبتني بر فضاهاي هسته بازتوليد
227
حل برخي از معادلات با مشتقات جزئي به روش تجزيه ادوميان
228
حل برخي از معادلات خطي و غيرخطي حاكم بر مكانيك محيط هاي پيوسته با استفاده از يك روش محلي بدون شبكه
229
حل برخي از معادلات ديفرانسيل با مشتقاق جزئي به روش T.F.F
230
حل برخي مسائل مقدار اوليه و مقدار مرزي با استفاده از روش هاي طيفي و هم محلي
231
حل بعضي از مسائل زيست دارويي با روش كنترل بهينه
232
حل بعضي از مسائل زيست دارويي با روش كنترل بهينه
233
حل بهينه معادلات ماتريسي
234
حل پارادوكس قضا و قدر از طريق تفسير خاص شيعه از توحيد افعالي و همه داني خداوند در پرتو آموزه ي كلامي بداء
235
حل پارادوكس قضا و قدر از طريق تفسير خاص شيعه از توحيد افعالي و همه داني خداوند در پرتو آموزه ي كلامي بداء
236
حل پارتو براي مساله زمانبندي سه هدفه كمينه كردن تعداد كار ديركرددار، بيشينه زودكرد و بيشينه ديركرد N T,E max,T max ||
237
حل پاره اي از مسايل الاستوستاتيك به وسيله روشهاي عددي
238
حل پايداري حريان هوا بر روي چشمه آكوستيكي در سطح بدنه هواپيما
239
حل پذيري گروه خودريختي كدخود دوگان دوتايي نوع دوم[72, 36, 16]
240
حل پذيري نظريه ريسمان در فضا - زمان ها و ميدانهاي زمينه خاص
241
حل پذيري وتقارنها
242
حل پراكندگي معكوس از شكاف دو بعدي بر روي صفحه ي هادي كامل در زير لايه ي دي الكتريك با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه ي زمان
243
حل پراكندگي معكوس دوبعدي از استوانه ي مدفون زير سطح كمي ناهموار
244
حل پراكندگي موج از گوه فلزي با استفاده از روش عددي بدون شبكه
245
حل پلاستيسيته غيرايزوتروپيك براي آلياژ AZ31Bدر حالت تقارن محوري با استفاده از روش VMP
246
حل تحليل معادله هدايت حرارتي غير فوريه اي براي يك استوانه تو خالي همگن با شرايط مرزي متقارن محوري
247
حل تحليل ميدان دما و تنش در استوانه توخالي تحت شرايط مرزي متغير و پريودي به كمك بسط فورير
248
حل تحليلي اثر گرمايش روي بافت‌هاي بيولوژيكي با استفاده از تابع گرين
249
حل تحليلي احتراق بدون شعله ذرات
250
حل تحليلي احتراق ذرات آهن
251
حل تحليلي احتراق ذرات تبخيرشونده
252
حل تحليلي احتراق فيلتر شده
253
حل تحليلي احتراق لبه اي
254
حل تحليلي ارتعاشات عرضي ديسك چرخان تحت ميدان مغناطيسي و حرارتي
255
حل تحليلي ارتعاشات غيرخطي خودروي ريلي هنگام عبور از ناهمواري هاي ريل
256
حل تحليلي افزونگي عملگرربات موازي- كابلي
257
حل تحليلي انتقال حرارت هدايتي دو بعدي گذار در مواد هدفمند تابعي در مختصات استوانه اي
258
حل تحليلي پارامتريك احتراق ذرات ارگانيك
259
حل تحليلي پديده چتر غيرخطي در عمليات ماشين كاري دوراني
260
حل تحليلي پراكندگي از اجسام فلزي بزرگ مدفون در زمين چند لايه اي اندكي زبر
261
حل تحليلي تلفات حرارتي شعله
262
حل تحليلي توابع ساختار FL (x,Q2)و xF3 (x,Q2 )با كمك تبديلات لاپلاس
263
حل تحليلي توزيع حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
264
حل تحليلي جذب و واجذبي پويا با واكنش شيميايي و مقاومت انتقال جرم در بسترهاي آكنده از آكنه هاي كروي پوسته اي/ با هسته ي بي اثر
265
حل تحليلي جريان آرام جت برخوردي نانوسيال با وجود اثر حركت براوني و ترموفورز
266
حل تحليلي جريان استوكس حول كره در سيالات نيوتني و ميكروپلار
267
حل تحليلي جريان دائم خون در رگ با ديواره صلب به كمك مدل پيوسته كسرات
268
حل تحليلي جريان سيال حول كره در اعداد رينولدز پايين و شرط مرزي لغزش با استفاده حل استوكس و اوسين
269
حل تحليلي جهت تعيين تنش هاي پسماند ناشي از پخت در كامپوزيتهاي چند لايه
270
حل تحليلي جهت محاسبه فاصله خاموشي احتراق ذرات ريز جامد و گازها
271
حل تحليلي ذرات ارگانيك ريز جامد
272
حل تحليلي شعله سه گانه
273
حل تحليلي مسئله N- گرداب
274
حل تحليلي معادلات احتراق ابر ذرات در حالت دو ذره اي فلزي
275
حل تحليلي معادلات احتراقي ابر ذرات با در نظر گرفتن اثر تشعشع
276
حل تحليلي معادلات ديناميك سيالات با مشتقات مرتبه بالا در جريان مغشوش
277
حل تحليلي معادلات غير خطي با مشتقات جزئي با روش هاي Tanh و Tanh- Coth
278
حل تحليلي معادلات فريدمن و ميدان اسكالر باتوجه به پتانسيل هاي مختلف
279
حل تحليلي معادله موج نسبيتي براي ذره اي با اسپين نيم صحيح با برهم كنش پتانسيل هاي غير مركزي با روش نيكوفوروف-يواروف
280
حل تحليلي معادله هتروكن فوريه و محاسبه تنش هاي حرارتي با ضريب الاستيسيته متغير در استوانه تو خالي نامحدود
281
حل تحليلي معادله هدايت گرمايي در كفشك قطار با روش جداسازي متغير ها و انتگرال دو هامل
282
حل تحليلي ميدان دما در استوانه توپر تحت اثر دماي پريوديك خارجي به كمك بسط فورير
283
حل تحليلي ميدان دما در ذره پودر كروي با شرايط مرزي گوسين
284
حل تحليلي ميدان دما در كره توخالي با شرايط مرزي وابسته به زمان
285
حل تحليلي ميدان دما و تنش در استوانه تو خالي تحت شرايط مرزي پريوديك با استفاده از بسط كامل فورير
286
حل تحليلي ميدان دما و تنش ناشي از آن در كره تو خالي تحت شرط مرزي پريوديك بكمك بسط كامل فورير
287
حل تحليلي ميدان دما و تنش ناشي از آن در كره توخاليتحت شرط مرزي پريوديك بكمك بسط فورير
288
حل تحليلي و عددي افت فشار براي جريان آرام در كانال با مقاطع غير دايروي
289
حل تحليلي و عددي انتقال حرارت دائم در يك لوله جدار ضخيم با خارج از مركزيت با شرايط مرز ي جابجايي در داخل و خارج
290
حل تحليلي و عددي برخي مسائل نفوذ
291
حل تحليلي و عددي برخي معادلات ديفرانسيل تصادفي با نوفه هاي متفاوت و برآوردپارامترهاي آن
292
حل تحليلي و عددي تابع انتقال در مخازن شكافدار طي فرآيند ريزش ثقلي
293
حل تحليلي و عددي توزيع درجه حرارت داخل استوانه با سوراخ خارج از محور با دماي سطح ثابت و حل تحليلي و عددي براي شرايط هدايت متغير
294
حل تحليلي و عددي معادلات انتقال حرارت جابجايي طبيعي براي جريان نانوسيال روي صفحه افقي و عمودي
295
حل تحليلي و عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن در مشتقات مالي
296
حل تحليلي و عددي معادله انتقال حرارت غيرفوريه با شرايط شار گرمايي گذرا روي سطح پوست
297
حل تحليلي و مطالعه آزمايشگاهي تاريخچه حرارتي و توزيع دما در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي زير آب
298
حل ترموپلاستيك سيلندر تحت فشار و تنشهاي حرارتي
299
حل تصادفي مسئله مشاركت واحدها با حضور خودروهاي الكتريكي و منابع توليد پراكنده بادي و خورشيدي
300
حل تعارضات مابين طرفين درگير در اجراي پروژه هاي مواجه تاخير با استفاده از نظريه بازي ها
301
حل تقارن محوري معادلات لايه مرزي در امتداد خط جريان به منظور محاسبة سه بعدي گرمايش آيروديناميكي
302
حل تقريبي جريان ماوراي صوت حول اجسام بادماغه پخ
303
حل تقريبي مسائل بغرنج توسط روش‌هاي مبتني بر بحران‌هاي خود سازمانده و اتوماتاي يادگير
304
حل تقريبي معادلات انتگرال با استفاده از روشهاي طيفي
305
حل تقريبي معادلات انتگرال با استفاده از روشهاي نيمه تحليلي
306
حل تقريبي معادلات ديفرانسيلي كه در مدل‌بندي بعضي بيماري‌هاي واگير‌دار ظاهر مي‌شوند
307
حل تقريبي معادله ديفرانسيل جزئي بنجامين با روشهاي طيفي
308
حل تقريبي معادله موج در محيط SIW با استفاده از نگاشت همديس
309
حل تقريبي معادله ي شرودينگر با مشتق كسري مكاني با استفاده از روش هاي تفاضلات متناهي فشرده
310
حل تكراري سيستم هاي خطي فازي
311
حل تمام موج ناپيوستگي ها در موجبر هم صفحه
312
حل تمرين آناليز مختلط نوشته N.Gein & GH.C.Sharma
313
حل تمرين مسائل كتاب توپولوژي عمومي
314
حل تمرينات نظري فصل هاي 5و7كتاب مباني احتمال شلدون راس
315
حل توزيع درجه حرارت و تنش هاي حرارتي و مكانيكي در لوله راكت هاي سوخت جامد با روش تفاضل محدود
316
حل تير خميده با استفاده از نگاشتهاي
317
حل جدول سودوكو با تكنيك هاي پردازش تصوير و بينايي پردازش
318
حل جريان از طريق معادلات stokes-Navier بر روي سوراخ هاي مكنده روي بال يا بدنه هواپيما در جريان مادون صوت
319
حل جريان اطراف موشك در حالت سه بعدي به روش پنل
320
حل جريان پتانسيل دو بعدي به روش اجزاي محدود با استفاده از المان هاي مثلثي خطي ، درجه 2 و درجه 3
321
حل جريان پتانسيل سه بعدي در مجاري با مقطع مستطيل شكل بروش عددي
322
حل جريان تراكم پذير مغشوش دو بعدي با استفاده از شبكه هاي بي سازمان
323
حل جريان تراكم ناپذير آرام سه بعدي الگوريتم عددي و كدكردن آن
324
حل جريان تعادلي حول جسم بازگشت پذير به جو
325
حل جريان توربولنت روي صفحه تخت با استفاده از نرم افزار FLUENT و مقايسه با نتايج تحليلي و تجربي
326
حل جريان جابجايي آزاد روي صفحه مايل توسط نرم افزار Fluent
327
حل جريان حدود صوت باتئوري اغتشاشات جزئي حول اجسام دو بعدي و تقارن محوري
328
حل جريان حول سيلندر در رژيمهاي مختلف
329
حل جريان حول هواپيماي فجر با نرم افزارCMARK به منظور محاسبه ضرائب آئروديناميك
330
حل جريان در كسكيد پره ها به روش معكوس
331
حل جريان در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از روش شبكه بولتزمن
332
حل جريان درافتر كولرهاي از نوع پوسته لوله واقع در بتدوبين كمپر سورهاي هوائي
333
حل جريان دو بعدي تراكم پذير و لزج حول ايرفويل در رژيم هاي مختلف جريان
334
حل جريان دو بعدي غير لزج بر روي شبكه بي سازمان تطبيقي
335
حل جريان ديناميك مولكولي براي مولكولهاي چند اتمي
336
حل جريان روي بدنه و ناحيه Wakeآن در زاويه حمله به كمك VLM
337
حل جريان روي سيلندر با مقطع بيضوي در اعداد رينولدز متفاوت
338
حل جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش بدون شبكه
339
حل جريان سه بعدي حول يك راكت بوستردار
340
حل جريان سيال حول دسته لوله ها
341
حل جريان غير دائم جابجايي آزاد در نقطه سكون جسم سه بعدي
342
حل جريان غيرلزج دوبعدي برروي شبكة متحرك با روش IBM
343
حل جريان لزج ، آرام ( معادلات ناويراستوكس ) اطراف يك جسم متقارن محوري
344
حل جريان لزج بر روي شبكه متحرك درون موتور سوخت جامد
345
حل جريان لزج تراكم پذير حول اجسام سه بعدي
346
حل جريان لزج دو بعدي با مرز متحرك به روش مرز شناور
347
حل جريان لزج قابل تراكم در داخل نازل همگرا - واگرا
348
حل جريان مافوق صوت حول دماغه هاي پخ
349
حل جريان مغشوش تراكم‌پذير با روش بدون شبكه
350
حل جريان مغشوش سه بعدي در مقاطع و اتصالات (خم ها،انبساط و تراكم ، ديفيوزر و نازل )
351
حل جريان مولكولي داخل كانال با سطح مقطع متغير با تعيين فشار در ورود يا خروج
352
حل جريان و انتقال حرارت جابجائي آزاد آرام نانو سيال بر روي ديوار پوشانده شده با ماده متخلخل عمودي تحت ميدان مغناطيسي به روش دي تي ام
353
حل جريان واقعي حول استوانه به روش تلفيق جريان لايه مرزي و جريان پتانسيل
354
حل جريان يكنواخت روي سيلندر چرخان به كمك نرمافزار FLUENT
355
حل جريانهاي دوبعدي غيرقابل تراكم بااستفاده ازروش المان محدود
356
حل چرخه همجوشي كاتاليزوري ميوني با استفاده از روش مونت كارلو
357
حل چند مسئله در حوزه نقاط خط افق
358
حل چند مسئله كلاسيك در آيروديناميك بوسيله محاسبات عددي
359
حل چند مساله مكانيك كلاسيك با استفاده از روش هندسه ديفرانسيل
360
حل چند مساله مكانيك كوانتومي بر اساس عدم قطعيت كمينه در تكانه بررسي اثر آهارونوف -كاشر در فضاي ناجابجائي و نگاشت سايبرگ - ويتن
361
حل چند مساله نظريه شبكه ها
362
حل چند نوع از مسائل طراحي شده خطوط راه آهن
363
حل چند هدفه مساله زمان بندي سيستم كارگاهي منعطف ﴿FJSP﴾ با استفاده از روش فراابتكاري مبتني بر يادگيري و نمو
364
حل حداقل زمان حركت هماهنگ شده رباتهاي همكار روي مسير مشخص
365
حل خودسازگار معادله هاي شرودينگر و پواسون در ساختارهاي نامتجانس AIGaAs/GaAs
366
حل دستگاه معادلات چند جمله اي متقارن
367
حل دستگاه معادلات خطي بازهاي به كمك تكنيكهاي برنامه ريزي خطي
368
حل دستگاه معادلات ديفرانسيل بوسيله توابع پايه اي شعاعي
369
حل دستگاه معادلات ديفرانسيل جبري حاصل از مسايل كنترل بهينه
370
حل دستگاه معادلات غير خطي به روش هسنبرگ تعميم يافته نيوتن
371
حل دستگاه معادلات غير خطي به روش هسنبرگ تعميم يافته نيوتن
372
حل دستگاه هاي چند جمله اي با استفاده از روش زير منتج
373
حل دستگاه هاي چند جمله اي پارامتري
374
حل دستگاه هاي خطي عددي
375
حل دستگاه هاي سه قطري، پنج قطري، پنج قطري و متقارن به روش مستقيم و روش معكوس ماتريس
376
حل دستگاه هاي معادلات انتگرال با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
377
حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش تبديل ديفرانسيل
378
حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت با روش تجزيه آدوميان
379
حل دستگاه‌هاي خطي با استفاده ازتجزيه ناقص افزايشي LU
380
حل دستگاههاي تاپليتز بوسيله پري كانديشينرهاي مناسب "حالت معمولي وبلوكي"
381
حل دستگاههاي معادلات خطي بازه اي به كمك تكنيكهاي برنامه ريزي خطي
382
حل دستگاههاي معادلات خطي فازي
383
حل دسته اي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري تركيبي
384
حل دقيق ارتعاشات آزاد و اجباري ورق هاي گرافني در محيط ويسكوالاستيك
385
حل دقيق ارتعاشات پيچشي مدل پيوسته به همراه حل تقريبي
386
حل دقيق ارتعاشات عرضي مدل پيوسته و حل تقريبي
387
حل دقيق ارتعاشات و كمانش نانوورق هاي FGM مستطيلي بر اساس تئوري‌هاي كيرشهف و ميندلين با در نظر گرفتن اثرات سطحي
388
حل دقيق ارتعاشات و كمانش ورقهاي دايروي و قطاعي شكل ضخيم ساخته شده از كامپوزيت هاي چند لايه
389
حل دقيق بارگذاري استاتيك ورقهاي كامپوزيتي هوشمند
390
حل دقيق پاسخ ديناميكي ورق هاي بيضوي
391
حل دقيق معادله ي شرودينگر با هاميلتوني اسپين- بوزون
392
حل ديناميك معكوس و بررسي اثر ضربه در نيروي مفصل ران بيماران پرتس در حركت با ارتز اسكاتيش رايت
393
حل ديناميكي ورق ايزوتروپ و كامپوزيت در حوزه فركانس با استفاده از توابع پايه نمايي
394
حل ديوارهاي برشي با استفاده از المانهاي بزرگ
395
حل رابطه اي تابع توزيع شعاعي با استفاده از پتانسيل لنارد - جونز (6-12) براي سيال هاي چگال N2O، NF3، NH3
396
حل رده هايي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از الگوريتم وال
397
حل رده‌اي از مسائل كنترل بهينه غيرخطي تاخير زماني و كاربردهاي آن
398
حل رده‌اي از مسائل كنترل بهينه غيرخطي تاخير زماني و كاربردهاي آن
399
حل سازگار معادلات عملگري بااستفاده از قاب هاي موجكي
400
حل سازي سنگ دي اكسيد منگنز در اسيد سولفوريك با حضور احياء كننده آهك
401
حل سازي كنسانتره ولفراميت جهت توليد آمونيوم‌پاراتنگستات (APT)
402
حل سريع معادلات انتگرال خطي فردهلم نوع دوم
403
حل سه بعدي الكترود سمت كاتد پيل سوختي غشاء پليمري
404
حل سه بعدي تحريك سيال داراي سطح آزاد به روش بدون شبكه ي توابع پايه نمايي
405
حل سه بعدي جريان دو فازي براي يك پيل سوختي غشاء پليمري با تمركز بر روي هندسه ي كانال
406
حل سه بعدي معادله بولتزمن-BGK در يك استوانه چرخان
407
حل سيستم هاي خطي بزرگ و اسپارس با استفاده از روشهاي زير فضاي كريلو پيش شرط دار
408
حل سيستم هاي خطي تنك با روش GMRES بر روي GPU
409
حل سيستم هاي ديناميكي برخاسته از مدل هاي مدار مغزي
410
حل سيستمهاي كنترلي با استفاده از برنامه ريزي خطي
411
حل سيستمهاي كنترلي با استفاده از برنامه ريزيهاي خطي
412
حل سيسم هاي تاخيري خطي وابسته به زمان با استفاده از توابع تركيبي فوريه - بلاك پالس
413
حل سينماتيك معكوس و طراحي مسير حركت بيماران پرتس در حركت با ارتز اسكاتيش رايت
414
حل شبكه هاي توزيع به روش مستقيم
415
حل صريح رده هاي خاصي از معادلات ديفرانسيل با حسابان كسري
416
حل ضعيف مسئله استيفن
417
حل طيفي جريانهاي همراه با ناپيوستگي
418
حل عدد معادلات انتگرال ميدان الكتريكي با استفاده از موجك ها كاربرد در آناليز تشعشع ساختارهاي سيمي
419
حل عدد معادله KDV كسري - زماني
420
حل عددي (دو بعدي) هيدروفويل متحرك زير سطح آزاد آب با استفاده از جريان پتانسيل
421
حل عددي آيروديناميك توربين هاي بادي داريوس مقياس كوچك و بهينه سازي طراحي
422
حل عددي اثر ديسك حلقوي در افزايش انتقال حرارت در لوله به كمك نرم افزارFluent
423
حل عددي اثر زبري بر پارامترهاي جريان لغزشي در ميكرو كانال
424
حل عددي ارتعاشات ناشي ازجريان حول استوانه با تكيه¬گاه الاستيك در مجاورت سطح آزاد سيال
425
حل عددي الاستوپلاستيك تئوري كير شهف- لاو بر مبناي رويه كوزرات
426
حل عددي انتقال حرارت از ديسك چرخان مايل در جريان هواي خارجي افقي
427
حل عددي انتقال حرارت بواسطه خنك كاري در مولد گاز يك موتور موشك
428
حل عددي انتقال حرارت جابجائي در دو لوله تو در توي خارج از مركز شيب دار
429
حل عددي انتقال حرارت جابجايي آرام در يك مايكروكانال با مقطع غير دايره اي
430
حل عددي انتقال حرارت جابجايي داخا محفظه بسته توسط نرم افزار fluent
431
حل عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي آرام روي مقاطع بيضوي با شرايط مرزي شار و دماي ثابت
432
حل عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي تركيبي، بين دو استوانه ي غير هم مركز
433
حل عددي انتقال حرارت جابجايي مزدوج نانوسيال در ميكروكانال موجي¬شكل با استفاده از مدل دوفازي به روش اويلري-لاگرانژي و پراكنده
434
حل عددي انتقال حرارت حالت دائم و گذرا در فلانچ آسياهاي گلوله اي
435
حل عددي انتقال حرارت سه بعدي و غيردائم اطراف لوله در يك محيط نيمه بينهايت
436
حل عددي انتقال حرارت و توليد انتروپي جريان دوفاز لايه‌اي در لوله گرد تخت‌شده
437
حل عددي انتگرال هاي منفرد در روش المان مرزي براي المان هاي دو بعدي و سه بعدي
438
حل عددي براي قيمت گذاري اختيار امريكايي براساس توابع پايه اي شعاعي
439
حل عددي براي معادلات ولترا ‐ فردهلم غيرخطي توسط توابع بلاك پالس سه بعدي
440
حل عددي برخي مسائل كنترل بهينه با روش هاي مستقيم و كاربردهاي آن
441
حل عددي برخي معادلات انتگرال ولتراي نوع سوم و كاربردهاي آن
442
حل عددي برخي معادلات انتگرالي ولترا غير خطي به روش غير خطي به روش نقطه ثابت
443
حل عددي برخي معادلات با مشتقات پاره اي با شرايط مرزي غير موضعي مبتني بر فضاي هسته باز توليد
444
حل عددي برخي معادلات با مشتقات پاره اي با كاربرد در ترميم و كاهش نويز تصوير
445
حل عددي پراكندگي از جسم مدفون در زمين چندلايه با سطح كمي ناهموار به روش FDTD
446
حل عددي پراكندگي از جسم مدفون در زمين چندلايه با سطح كمي ناهموار به روش FDTD
447
حل عددي پراكندگي الكترومغناطيسي به روش المان محدود در مختصات استوانه اي
448
حل عددي پروفيل سرعت سيار در كانالهايي با مقطع مربع مستطيل
449
حل عددي پوسته كروي تحت تاثير متقارن و نامتقارن (بارباد)
450
حل عددي تاثيرات ميدان مغناطيسي خارجي و تخت شدگي لوله در ميدان جريان و انتقال حرارت نانوسيال مغناطيسي
451
حل عددي تعدادي از مسائل بيضوي شبه خطي
452
حل عددي تغيير قطر سوراخ صفحه اوريفيس در جلوي شير كلوب و تاثير آن بر كاويتاسيون و افت فشار
453
حل عددي جابجايي آزاد در داخل محفظه بسته
454
حل عددي جابجايي طبيعي پايدار سطوح عمودي و مايل مواج در شار حرارتي ثابت
455
حل عددي جابجايي طبيعي سطوح عمودي و مايل مواج در درجه حرارت ثابت
456
حل عددي جابجايي طبيعي و توام (جابجايي طبيعي و اجباري) در يك كانال عمودي
457
حل عددي جت پالسي برخوردكننده به صفحات صاف و مقعر با استفاده از مدل توربولانسي k-w-v2-f
458
حل عددي جذب و واجذبي پويا در بسترهاي ثابت از ذرات استوانه اي پوسته اي با هسته بي اثر
459
حل عددي جريان آرام دو بعدي با استفاده از روش برهم نهي شبكه ها
460
حل عددي جريان آرام سيال حول اجسام استوانه اي در رينولدزهاي پايين
461
حل عددي جريان آرام نانوسيال در ميكروكانال با مقطع مستطيلي
462
حل عددي جريان آشفته حول استوانه با روش ديناميك ورتكس تصادفي
463
حل عددي جريان اطراف ايرفويل 0012 NACA به وسيله نرم افزار FLUENT
464
حل عددي جريان با انتقال حرارت توامان در مقياس نانو با استفاده مدل تاخير فاز دوگانه
465
حل عددي جريان باد اطراف بادشكن ها
466
حل عددي جريان پايدار و ناپايدار حول هليكوپتر با دو ملخ هم محور در پرواز ايستا و رو به جلو
467
حل عددي جريان پتانسيل تراكم ناپذير حول اجسام سه بعدي
468
حل عددي جريان پتانسيل ترانسونيك حول ايرفويل در جريان خارجي
469
حل عددي جريان پتانسيل سه بعدي تراكم پذير در مجاري با مقطع مستطيل شكل
470
حل عددي جريان پله به كمك روش حجم محدود
471
حل عددي جريان تراكم پذير در توربوماشينها با روشهاي دوبعدي
472
حل عددي جريان تراكم پذير عبوري از مجراي همراه با تغيير مقطع، اصطكاك، انتقال حرارت و انتقال جرم
473
حل عددي جريان تراكم پذير غير لزج روي ايرفويلها و كسكيد پره ها
474
حل عددي جريان تراكم پذير مغشوش و مافوق صوت از روي يك ديواره تخت و منحني و در مجاري دوبعدي با ديواره هاي منحني
475
حل عددي جريان جابجايي طبيعي در داخل محفظه مايل با ديواره ي موج دار با موج مثلثي
476
حل عددي جريان حول ايرفويل هاي كلاين فوگلمن به روش شبكه بولتزمن
477
حل عددي جريان حول دودكش
478
حل عددي جريان حول يك ايرفويل مجهز بهslotted flap
479
حل عددي جريان خون در حلقه ويليس سر انسان
480
حل عددي جريان داخل كانال حاوي دندانه، به منظور برقراري آنالوگ ميان مكانيك سيالات و انتقال حرارت
481
حل عددي جريان داخل گرمكن آب تغذيه نيروگاهي
482
حل عددي جريان در احتراق مشعلهاي گاز سوز
483
حل عددي جريان در توربوماشينها با استفاده از روش Marching Time
484
حل عددي جريان در رم جت با استفاده از نرم افزار Fluent
485
حل عددي جريان در يك انشعاب شرياني با جداره الاستيك
486
حل عددي جريان دركسليدپره روتوريك پمپ محوري
487
حل عددي جريان درون لوله گردبادي به كمك نرم افزار FLUENT
488
حل عددي جريان دو بعدي آرام روي سطح صاف با دماي متغيير سينوسي
489
حل عددي جريان دو بعدي/ تقارن محوري اويلر بر روي شبكه مترك بي سازمان درون موتور سوخت جامه
490
حل عددي جريان دو فازي در محيط متخلخل الكترود كاتد پيل سوختي PEM
491
حل عددي جريان دو فازي در محيط متخلخل با استفاده از روش IMPES
492
حل عددي جريان دوبعدي تقارن محوري مادون صوت تراكم پذير با احتراق
493
حل عددي جريان روي كره با شرط مرزي لفزش در اعدادرينولدز متوسط
494
حل عددي جريان روي مدل بال پرنده بال زن در حالت پايا
495
حل عددي جريان روي يك ايرفويل فوق بحراني در سرعتهاي مادون صوت بالا
496
حل عددي جريان سه بعدي تراكم ناپذير و مغشوش در يك كانال مار پيچ و با ورودي جانبي
497
حل عددي جريان سه بعدي مغشوش در يك كانال U شكل چرخنده با انتقال حرارت
498
حل عددي جريان سوپر كاويتاسيوني حول اجسام متقارن محوري با زاويه حمله صفر و غير صفر با استفاده از روش المان مرزي
499
حل عددي جريان سيال بين پره هاي روتور كمپرسور جريان محوري
500
حل عددي جريان سيال داخل ديفيوزر توسط نرم افزارفلوئنت
501
حل عددي جريان سيال در يك كانال دو بعدي پره دار با تاكيد بر انتقال حرارت
502
حل عددي جريان سيال لزج با شرط مرزي لغزشي در داخل ميكرو كانال ها
503
حل عددي جريان سيال ويسكوالاستيك حول استوانه نوساني در يك كانال
504
حل عددي جريان سيال ويسكوالاستيك درون لوله همراه با ملحقه
505
حل عددي جريان ضرباني خون دريك انشعاب
506
حل عددي جريان فرا صوت بر روي بال بوسمن
507
حل عددي جريان لايه مرزي روي صفحه با شيارهاي مربعي عرضي
508
حل عددي جريان لزج اطراف دوجسم در حركت عمومي نسبت به يكديگر
509
حل عددي جريان لزج در سرعت هاي ماوراء صوت با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ بر روي شبكه بي سازمان
510
حل عددي جريان لزج دو بعدي روي شبكه متحرك مركب
511
حل عددي جريان لغزشي و انتقال حرارت در حال توسعه بين دو ميكروكانال با مقطع دايروي هم مركز
512
حل عددي جريان مادون صوت مغشوش و تراكم پذير همراه با احتراق در مجاري
513
حل عددي جريان مافوق صوت بالا حول دماغه يك پرتابه
514
حل عددي جريان مغشوش در كانال باز
515
حل عددي جريان مغشوش در كانالهاي همراه با موانع گرمازا
516
حل عددي جريان مغشوش دو بعدي با مدل (K-epsilon)
517
حل عددي جريان مغشوش دو فازي لايه اي گاز - مايع (همسو و غيرهمسو) با مدل (k-E)
518
حل عددي جريان مغشوش عبوري از ايرفويل دو الماني
519
حل عددي جريان مغشوش غيردائم حول يك المان مكعبي
520
حل عددي جريان هاي با سطح مشترك با استفاده از شبكه هاي هم مكان
521
حل عددي جريان هاي برشي مغشوش و تراكم ناپذير با تقارن محوري
522
حل عددي جريان هوا با مرز متحرك در سيلندر خودروي پيكان
523
حل عددي جريان هواو توزيع و مسير حركت ذرات آلوده كننده در اتاقهاي تميز
524
حل عددي جريان و انتقال حرارت در ميكروكولر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
525
حل عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال در ميكروچاه ذوزنقه اي به روش اويلري - لاگرانژي
526
حل عددي جريان و انتقال حرارت ويسكوپلاستيك بينگهام درون حفره
527
حل عددي جريانهاي با سطح مشترك با استفاده از روش ول ست و مقايسه آن با روش كسر حجمي سيال
528
حل عددي چند ساختار FSS﴿سطوح انتخابگر فركانس﴾و طراحي و ساخت FSS با المان هاي روزنه اي دايره شكل
529
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم - همرشتاين غير خطي به كمك توابع تركيبي لژاندر بلاك پالس
530
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم - ولترا با استفاده از روش اختلالات هموتوپي
531
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم- ولترا با استفاده از روش اختلال هموتوپي
532
حل عددي دستگاه معادلات خطي و ديفرانسيل معمولي
533
حل عددي دستگاه معادله ديفرانسيل شكار و شكارچي بااستفاده از روش تجزيه آدومين
534
حل عددي دستگاه هاي جبري فازي
535
حل عددي دستگاه هاي مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم به كمك روش تفاضلات متناهي - توابع پايه اي شعاعي
536
حل عددي دستگاه هاي معادلات انتگرالي نوع دوم با استفاده از توابع پايه اي كلاهي
537
حل عددي دستگاههاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل با استفاده از روشهاي طيفي
538
حل عددي دسته اي از مسائل كنترل بهينه كسري , numerical solution of a class of fractional optimal control problems
539
حل عددي ﴿دوبعدي ﴾هيدروفويل متحرك زير سطح آزاد آب با استفاده از جريان پتا نسيل
540
حل عددي دوفازي انتقال حرارت جابجايي در يك لوله حاوي نانوسيال با جريان آرام، با استفاده از روش اويلري-لاگرانژي
541
حل عددي ديناميك واكنشهاي گاز-جامد غيركاتاليستي با روش مونته كارلو
542
حل عددي روش OPEN SLOT FILM COOLING
543
حل عددي سه بعدي جريان در راهگاه مكش، اطراف سوپاپ و داخل سيلندر موتور پيكان افشانه اي
544
حل عددي سيستم ولاسف - پواسون به روش تبديل فوريه
545
حل عددي طيف انرژي حلقه‌هاي كوانتومي بيضي شكل
546
حل عددي فرآيند تبخير غير دائمي قطرات سوخت در ميدان جريان
547
حل عددي فرآيند چالش در جريان حلقوي درون لوله افقي
548
حل عددي فرم دوبعدي و متقارن محوري معادلات ناويراستوكس سهمويشده با اثرات گاز داغ
549
حل عددي لايه مرزي روي اجسام دو بعدي
550
حل عددي لايه مرزي مغشوش با تصحيحات نزديك ديوار
551
حل عددي مدل هاي رشد جمعيت به كمك چند جمله اي هاي برنشتاين
552
حل عددي مسئله مقدار اوليه معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش تركيبي مبتني بر توابع متعامد
553
حل عددي مسئله ي برنامه ريزي خطي كسري فازي به روش عددي
554
حل عددي مسائل الاستيسيته دو بعدي ﴿ مسائل باي هارمونيك ﴾ به كمك عناصر متناهي و عناصر متناهي تركيبي
555
حل عددي مسائل انتقال حرارت همراه با كرانه هاي متحرك
556
حل عددي مسائل بدوضع ﴿ معادلات انتگرالي نوع اول فردهلم ﴾ و برآورد عدد حالت براي معادلات اپراتوري
557
حل عددي مسائل برنامه ريزي درجه دوم
558
حل عددي مسائل بهينه سازي به روش هاي ماتريسي
559
حل عددي مسائل بهينه سازي غير خطي نامقيد
560
حل عددي مسائل بهينه سازي مقيد به روش لاگرانژي افزوده
561
حل عددي مسائل بهينه سازي مينيماكس گسسته غير خطي
562
حل عددي مسائل بهينه سازي نامقيد به روش نيوتن اصلاح شده
563
حل عددي مسائل تنظيم كننده غيرخطي با استفاده از توابع بي-اسپلاين خطي
564
حل عددي مسائل خم بيضوي توسط يك الگوريتم تكراري سريع
565
حل عددي مسائل كنترل بهينه با دامنه نامحدود
566
حل عددي مسائل كنترل بهينه كسري با استفاده از روش هاي طيفي
567
حل عددي مسائل مقدار اوليه براي معادلات ديفرانسيل معمولي توسط درونيابي بيركوف
568
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻔﺎﺿﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺶ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
569
حل عددي مسائل مقدار مرزي بر اساس تقريب سينك و بررسي همگرايي روش
570
حل عددي مسائل مقدار مرزي منفرد با كاربرد در فيزيولوژي
571
حل عددي مسائل هدايت گرمائي معكوس از نوع خطي و غير خطي
572
حل عددي مسائل يك‌بعدي به روش اجزاء محدود يك‌بعدي
573
حل عددي مساله پراكندگي جسم مدفون زير سطح ناهموار با استفاده از الكترومغناطيس تبديلي
574
حل عددي مسايل بازي هاي ديفرانسيلي تعقيب وگريز دو-نفره
575
حل عددي مسايل كنترل بهينه با كنترل هاي صحيح مخلوط
576
حل عددي مسايل كنترل بهينه مقيد به معادلات ديفرانسيل جزيي با استفاده از روش شبه طيفي
577
حل عددي مسايل مقدار اوليه براساس درون ياب گاوس-لاگر
578
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال به كمك روش پترو-گالركين و پري كانديشنر
579
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺎوﯾﺮ-اﺳﺘﻮﮐﺲ ﺗﺮاﮐﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﯿﻔﯽ.
580
حل عددي معادلات MHD در مختصات استوانه اي براي يك سوئيچ باز شونده پلاسما در يك مدار RLC
581
حل عددي معادلات الكترومغناطيس به روش تفاضل محدود
582
حل عددي معادلات انتگرال - ديفرانسيل با روش بهبود يافته ل‍ژاندر
583
حل عددي معادلات انتگرال - ديفرانسيل جزئي ولترا با استفاده از ماتريس عملگري چند جمله اي هاي لژاندر
584
حل عددي معادلات انتگرال از نوع الكتريكي و مغناطيسي براي سطوح فلزي: كاربرد در محاسبه SE سطوح بسته با دريچه
585
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از توابع اسپلاين
586
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
587
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از موجك ها
588
حل عددي معادلات انتگرال با پايه ي موجك
589
حل عددي معادلات انتگرال با روش كمترين مربعات متحرك
590
حل عددي معادلات انتگرال به وسيله تركيب روش هم محلي اسپلاين و درونيابي لاگرانژ
591
حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي منفرد و كاربردهاي آن
592
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي دو بعدي با استفاده از موجك هار
593
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي فردهلم با استفاده از موجك ها
594
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي ولترا با استفاده از شبه خطي سازي
595
حل عددي معادلات انتگرال غيرخطي نوع دوم با استفاده از يك روش تكراري
596
حل عددي معادلات انتگرال غيرخطي همرشتاين
597
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم دو بعدي با روش گالركين گسسته تكراري
598
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از روش بهينه سازي نرم
599
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از روش منظم سازي تيخانوف و تجزيه مقدار منفرد برشي
600
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول بوسيله معكوس و شبه معكوس ماتريسها
601
حل عددي معادلات انتگرال كسري
602
حل عددي معادلات انتگرال نوع اول "فردهلم و كانولوشن"
603
حل عددي معادلات انتگرال نوع دوم و معادلات انتگرال -ديفرانسيل با استفاده از روش اختلال هموتوپي
604
حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال - ديفرانسيل ولتراي غير خطي با استفاده از روش شبه خطي سازي
605
حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل فردهلم با استفاده از موجك هاي اسپلاين شبه متعامد
606
حل عددي معادلات انتگرال و معادلات ديفرانسيل انتگرالي به روش آناليز هموتوپي
607
حل عددي معادلات انتگرال والتري غير خطي نوع دوم به روش تجزيه ادوميان
608
حل عددي معادلات انتگرال ولترا
609
حل عددي معادلات انتگرال ولترا- فردهلم نوع دوم با هسته هاي منفرد
610
حل عددي معادلات انتگرال ولترا نوع دوم با هسته بطور ضعيف تكين
611
حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
612
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي غير خطي نوع دوم به روش تجزيه ادوميان
613
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف با استفاده از روش تاو
614
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول با هسته‌هاي ناپيوسته و هسته‌هاي متقارن
615
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم با هسته منفرد ضعيف
616
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم با هسته ي منفرد به روش هرميت
617
حل عددي معادلات انتگرال يك و دو بعدي با استفاده از تقريب هاي بدون شبكه
618
حل عددي معادلات انتگرالفردهلم نوع دوم به روش سريع نيستروم
619
حل عددي معادلات انتگرالي با ابعاد بالا به كمك توابع پايه اي شعاعي
620
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از پيش حالت سازها و دستگاه معادلات انتگرالي با استفاده از توابع پايه اي متعامد قطعه اي پيوسته
621
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
622
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از شبكه هاي توابع پايه اي شعاعي
623
حل عددي معادلات انتگرالي با هسته منفرد ضعيف با استفاده از روش‌هاي تصويري
624
حل عددي معادلات انتگرالي دو بعدي غير خطي با استفاده از توابع هار
625
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي و غير خطي به روش اختلال هموتوپي
626
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي وغير خطي به روش اختلا هموتوپي
627
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي وغيرخطي به روش اختلال هموتوپي
628
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم
629
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم غير خطي با استفاده از روش هاي عددي
630
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم نوع اول روي سطح به روش گسسته سازي ضربي
631
حل عددي معادلات انتگرالي نوع اول و دوم فرد هلم با استفاده از
632
حل عددي معادلات انتگرالي همرشتاين با روش هم مكاني
633
حل عددي معادلات انتگرالي و ديفرانسيلي
634
حل عددي معادلات انتگرالي ولترا - فردهلم غيرخطي مركب با توابع بلاك - پالس دو بعدي
635
حل عددي معادلات انتگرالي ولترا با ييي هسته ضعيف به كمك توابع پايه شعاعي و روش هاي بهينه سازي كلي
636
حل عددي معادلات انتگرالي ولتراي به طور ضعيف منفرد
637
حل عددي معادلات انتگرالي يك بعدي و دو بعدي با استفاده از توابع پايه اي تركيبي
638
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي بيضوي
639
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي ماكسول با روش هاي بدون شبكه
640
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي مرتبه دوم به كمك روش اختلال هموتوپي
641
حل عددي معادلات ببب انتگرالي ولترا با هسته ضعيف به كمك توابع پايه شعاعي و روش هاي بهينه سازي كلي
642
حل عددي معادلات بوزينسك به روش هاي بدون شبكه و روش tanh-coth
643
حل عددي معادلات پخش حرارت وابسته به زمان در محيط هاي نوري به روش تقابل دوگانه عناصر مرزي در حوزه زمان
644
حل عددي معادلات تابعي به روش موجك هاي لژاندر و چبيشف با استفاده از ماتريس هاي عملگر مشتق و انتگرال
645
حل عددي معادلات تابعي به وسيله روش هاي كنترل بهينه
646
حل عددي معادلات تابعي غير خطي به وسيله ي روش هاي تكراري
647
حل عددي معادلات تحول ليزر در فرايندهاي گذار
648
حل عددي معادلات تحولي با استفاده از توابع هسته ي بازيافتي
649
حل عددي معادلات تحولي ناهمگن با استفاده از رو شهاي برشي
650
حل عددي معادلات تلگراف
651
حل عددي معادلات جبري با استفاده از روش اختلال هموتوپي و مقايسه آن با روش تجزيه آدومين .
652
حل عددي معادلات جريان تراكم پذير تقارن محوري
653
حل عددي معادلات جريان و انرژي در جريانهاي مغشوش داخلي
654
حل عددي معادلات حاكم بر جريان خون درون بالن قرار داده شده داخل آئورت با باز و بسته شدن به صورت پريوديك
655
حل عددي معادلات حاكم بر جريان هاي تراكم پذير غيرلزج (معادلات اويلر) بر روي اجسام پيچيده با استفاده از شبكه هاي كارتزين
656
حل عددي معادلات حركت انرژي و جرم براي جريانهاي سه بعدي در حالت مغشوش
657
حل عددي معادلات ديفرانسيل
658
حل عددي معادلات ديفرانسيل
659
حل عددي معادلات ديفرانسيل - جبري به روش تقريب پاده
660
حل عددي معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري به كمك توابع پايه شعاعي
661
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مرتبه كسري به وسيله پايه هاي موجكي
662
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش گلركين بدون شبكه
663
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده ازروش توابع شعاعي چند سطحي
664
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي به كمك اسپلاينها
665
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با روش توابع پايه شعاعي كانسا
666
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي توسط روش تجزيه آدومين
667
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي، وابسته به زمان
668
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي كسري با استفاده از روشهاي سينك
669
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
670
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي سهموي با استفاده از روش گالر كين و آناليز خطاي پيشين آن
671
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي كسري از مرتبه متغير با استفاده از پايه هاي موجكي و كاربردهاي آن
672
حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره اي كسري با استفاده از روش خطوط
673
حل عددي معادلات ديفرانسيل ترتيبي
674
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي با استفاده ازروش دوگامي ميلشتاين وبررسي همگرايي وپايداري آن
675
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي با حركت براوني كسري
676
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي جزئي
677
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مبتني بر شبيه سازي و كاربرد آن در پيش بيني قيمت سهام
678
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي، برآورد پارامترها و كاربردها
679
حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي با استفاده از روش باقيمانده وزني
680
حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي با روش روث- موجك
681
حل عددي معادلات ديفرانسيل روي نواحي بي كران به كمك توابع پايه اي متعامد
682
حل عددي معادلات ديفرانسيل فازي و كاربردهاي آن
683
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از تركيب توابع بلاك پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
684
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش هم محلي موجك B-اسپلاين مكعبي
685
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روشهاي طيفي
686
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري تاخيري چندگانه با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
687
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري غير خطي به روش موجك چپيشف
688
حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري با استفاده از سينك و پايه شعاعي
689
حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري غيرخطي با استفاده از موجك هاي چبيشف
690
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي
691
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از رو شهاي روزنبراك نمايي موازي
692
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از روش تفاضل متناهي غيراستاندارد
693
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از معادلات انتگرالي
694
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از موجك هار
695
حل عددي معادلات ديفرانسيل هذلولوي با شرايط غير موضعي
696
حل عددي معادلات ديفرانسيل هذلولوي با شرايط غير موضعي
697
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال با استفاده از تئوري اندازه و برنامه ريزي خطي
698
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال مرتبه كسري با به‌كارگيري توابع گويا
699
حل عددي معادلات ذذ انتگرالي و دستگاه معادلات انتگرالي با استفاده از روش رانگ -كوتا و توابع متعامد قطعه اي پيوسته و ارائه كاربردهاي مهم اين توابع
700
حل عددي معادلات سهموي با استفاده از روش هاي برشي مرتبه بالا
701
حل عددي معادلات غير خطي وابسته به زمان شرودينگر
702
حل عددي معادلات گذراي هيدروديناميك الكترون و انرژي فونون براي نيمه رساناها با مقياس هاي كوچك
703
حل عددي معادلات لايه مرزي جريان اجباري از روي صفحات غير تخت
704
حل عددي معادلات ماتريسي با بكارگيري روش گراديان مزدوج
705
حل عددي معادلات مربوط به تومور و سلول‌هاي ايمني در مقابل بيماري سرطان
706
حل عددي معادلات مشتقات جزيي
707
حل عددي معادلات موج وابسته به زمان با روش گالركين ناپيوسته
708
حل عددي معادلات ناوير استوكس حول سيلندرهاي افقي نامحدود تحت اثربسترهاي ساحلي
709
حل عددي معادلات نفوذ مرتبه كسري
710
حل عددي معادلات هيدروديناميكي و حرارتي لايه مرزي بر روي زمين
711
حل عددي معادلات و دستگاه هاي معادلات غير خطي به روش تجزيه ي آدوميان بهبود يافته
712
حل عددي معادلات يك متغيره
713
حل عددي معادله انتقال اجزاء در يك جريان مغشوش لايه اختلاط به روش آماري مونت كارلو
714
حل عددي معادله انتقال حرارت در برد كامپيوتر
715
حل عددي معادله انتقال حرارت در قلب راكتور تحقيقاتي تهران براي حالتيكه قدرت آن از MW 5 به MW 10 افزايش يابد
716
حل عددي معادله انتگرال آبل با استفاده از روش تجزيه آدومين
717
حل عددي معادله انتگرال از نوع ميدان الكتريكي با استفاده از تحليل موجكي : كاربرد در محاسبه SE (تاثير حفاظتي) سطوح بسته با دريچه
718
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اوا با استفاده از موجك
719
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجك
720
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اول به كمك موجك لژاندر
721
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از روش موجك پتروگالركين
722
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از روش موجك گالركين
723
حل عددي معادله انتگرال فردهلم-همرشتاين با استفاده از موجك بي اسپلاين مكعبي
724
حل عددي معادله انتگرال ميدان الكتريكي در حوزه زمان به كمك موجك ها: كاربرد در آنايز تشعشع ساختارهاي سيمي
725
حل عددي معادله انتگرال ولترا بر اساس درونيابي مركب
726
حل عددي معادله انتگرال ولتراي نوع اول با
727
حل عددي معادله انتگرال ولتراي نوع اول باپايه موجك
728
حل عددي معادله ايكنال
729
حل عددي معادله برگرز با استفاده از B- اسپلاين ها
730
حل عددي معادله برگرز با استفاده از روش كرنك نيكلسون و تفاضلات متناهي چند سطحي
731
حل عددي معادله بلازيوس
732
حل عددي معادله پخش در سه گروه انرژي بصورت سه بعدي و وابسته به زمان
733
حل عددي معادله ترابرد وابسته به زمان ذرات باردار و خنثي در محيط ICF با سوخت DT
734
حل عددي معادله تكانه زاويه اي اوربيتالي در شيمي كوانتومي با روش شبه طيفي و تعميم آن به دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي
735
حل عددي معادله دو بار همساز
736
حل عددي معادله دو بعدي تلگراف
737
حل عددي معادله ديفراسيل با مشتقات جزئي P-K
738
حل عددي معادله ديفرانسيل با مشتقات جزئي KDV
739
حل عددي معادله ديفرانسيل براتو با استفاده ازاسپلاين غير چند جمله اي
740
حل عددي معادله ديفرانسيل ريكاتي با استفاده از روش اختلال هموتوپي و مقايسه آن با روش تجزيه آدومين
741
حل عددي معادله ساين - گوردن
742
حل عددي معادله شرودينگر يك بعدي مستقل اززمان توسط روش نامروف
743
حل عددي معادله غيرخطي فوريه براي تعيين ميدان دما در پره توربين
744
حل عددي معادله ناگومو با استفاده از روش هاي طيفي
745
حل عددي معادله ناوير-استوكس به روش اجزاء محدود
746
حل عددي معادله نوير - استوكس دو بعدي در سيالات تراكم ناپذير
747
حل عددي معادله هاي تحولي غير خطي بر اساس طرح هاي نيمه - لاگرانژي
748
حل عددي معادله هذلولوي با ضرايب
749
حل عددي معادله هذلولوي با ضرايب متغير
750
حل عددي معادله ي kdv با استفاده از روش هم مكاني و توابع پايه ي شعاعي
751
حل عددي معادله ي انتقال حرارت زيستي Bioheat Equation در درمان سرطان به روش هايپر ترميا با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي
752
حل عددي معادله‌ي غيرخطي شرودينگر در فضاي تعميم‌يافته با ضرايب متغير زماني
753
حل عددي معادله‌ي هذلولوي تلگراف با روش هم‌محلي بي‌اسپلاين مكعبي
754
حل عددي معادلهي آبهاي كمعمق
755
حل عددي معاملات انتگرال فردهلم با هسته منفرد ضعيف با روش گالركين
756
حل عددي معدلات انتگرال غير خطي از نوع hammerstien
757
حل عددي ميدان جريان پتانسيل حول بدنه هاي سه بعدي دلخواه (شبه خودرو) به روش پنل هاي سطحي
758
حل عددي ميدان جريان سيال در سيلندر و پيستون با ديواره هاي عايق
759
حل عددي ميدان سازه و سيال به صورت كوپل ديناميكي به كمك نرم افزار اجزاء محدود و حجم محدود براي محاسبه سرعت ناپايداري ديناميكي (Flutter)
760
حل عددي ميدان سيال اطراف استوانه در اعداد رنولدز پايين با شرايط مرزي لغزش
761
حل عددي ميدان لغزش متقارن در اكستروژن ميله
762
حل عددي نرخ سايش خط لوله ي گاز طبيعي در جريان چند فاز گاز-جامد
763
حل عددي نرخ سايش خطوط لوله ي انتقال گاز طبيعي در جريان دو فاز گاز-ذرات جامد
764
حل عددي و بررسي جريان گاز، مايع و جامد در لوله‌ي خميده
765
حل عددي و بهينه سازي انتقال حرارت بر روي صفحه شامل فين هاي سوزني با استفاده از تئوري ساختاري
766
حل عددي و تجربي جذب انرژي تغيير شكل برشي در سازه‌هاي جدار نازك تحت بار ضربه‌اي محوري با استفاده از معيار آسيب نرم
767
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آرام در حال توسعه نانوسيال در لوله مارپيچي با شار حرارتي ثابت
768
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آرام سيال نانو در لوله مارپيچ با دماي سطح ثابت
769
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آشفته نانوسيال در لوله مارپيچ شار ثابت
770
حل عددي و تجربي جريان جابه جايي اجباري مغشوش نانو سيال در لوله مارپيچ با دماي سطح ثابت
771
حل عددي و تجربي جريان روي اتومبيل
772
حل عددي و تحليل تجربي فرايند خنك‌كاري استك پيل سوختي
773
حل عددي و شبيه سازي سيستم جداسازي روغن از بخارات موجود در محفظه ميل لنگ و بهينه سازي آن براي يك موتور اشتعال جرقه‌اي توليد داخل
774
حل عددي و نيمه تحليلي دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي در مرتبه كسري
775
حل عددي ورق دايره اي با سوراخ خارج از مركز
776
حل عددي يك فن صنعتي به وسيله ي نرم افزار انسيس و تعيين جنس ماده سازنده آن
777
حل عدديمسائل كنترل بهينه يدو بعديبا استفاده از روشريتس-گالركين
778
حل عمومي معادلات كوپل ترموالاستيسيته براي يك پوسته مخروطياز جنس مواد هدفمند
779
حل كردن تعارض پدرومادر در دانشگاه پيام نور
780
حل كردن كنستانتره كالكوپرت مس سرچشمه كرمان توسط كلريدفريك
781
حل كروي در R2 گراويتي
782
حل كشش سيم با روش المانهاي محدود
783
حل كلاسيك معادلات كوپل ترموالاسيتيسته پوسته مخروطي شكل از جنس مواد هدفمند
784
حل كننده‌ي اجزاء محدود معادلات بيضوي (پواسون براي شبيه سازي ژايروسينتيكي در توكامك
785
حل لايه مرزي هيدرو ديناميكي و حرارتي بكمك كامپيوتر
786
حل ماتريس هاي نه قطري به روش MSIP
787
حل متقارن الاستيك استوانه مركب با لايه پيزوالكتريك به عنوان سنسور تحت بار رينكي استاتيكي
788
حل مدل رياضي ايرفويل ارتعاشي در جريان غيرچسبنده ي چرخشي
789
حل مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد وسيستم توليد سلولي پويا با استفاده از روش فرا ابتكاري چند هدفه
790
حل مسÊله ي بالانس خط مونتاژ در حالت توالي عمليات چند گزينه اي
791
حل مسئله 8 وزير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
792
حل مسآله MCDM با استفاده از شبكه هاي عصبي
793
حل مسئله ارضاء و بهينه سازي محدوديت توزيع شده پويا با استفاده از روش هاي نوين هوش مصنوعي
794
حل مسئله استقرار در سيستم ساخت سلولي به كمك الگوريتم شبيه سازي آنيل كاري تحت رايط تقاضاي متغير مشتري
795
حل مسئله اكستروژن به روش المانهاي محدود
796
حل مسأله بالانس خط مونتاژ U شكل چند محصولي نوع دوم با در نظر گرفتن رويكرد كارائي انسان و استفاده از الگوريتم فراابتكاري كرمهاي شبتاب
797
حل مسئله بالانس خط مونتاژ تحت شرايط فازي به كمك تلفيق مدل كانو و تكنيكي مبتني بر AHP و TOPSIS تعديل شده
798
حل مسئله بالانس خط مونتاژ چند معياره با در نظر گرفتن زمان هاي عمليات منعطف
799
حل مسئله برخورد متقارن به روش اجزاء محدود
800
حل مسئله برنامه ريزي خطي كسري چند هدفه فازي با استفاده از برنامه ريزي آرماني
801
حل مسئله برنامه ريزي نيمه معين كمترين مربعات با استفاده از روش هاي جهت متناوب
802
حل مسأله برنامه‌ريزي تأمين در سيستم‌هاي مونتاژ دوسطحي با زمان‌هاي تدارك تصادفي و تابع چند هدفه
803
حل مسئله بسته بندي بين با استفاده از بهينه سازي تكاملي جمعي ذرات
804
حل مسأله پخش با ر اقتصاد ي د ر سيستم هاي قدرت پرتلفات به كمك طراحي هيبريد شبكه هاي عصبي والگوريتم بهينه حشره شب تاب
805
حل مسئله پخش بار بهينه توسط الگوريتم تركيبي ازدحام ذرات - ژنتيك
806
حل مسئلهٔ پراكندگي معكوس براي اجسام عايقي با استفاده از روشهاي تركيبي
807
حل مسئله پراكندگي معكوس به روش بازگشت زماني براي روزنه در يك صفحه بي‌نهايت فلزي
808
حل مسئله پوشش مجموعه اي و كاربرد آن در مكان يابي، مطالعه موردي راه آهن
809
حل مسأله تخصيص n كار به دو ماشين در محيط جريان كارگاهي با فرض وجود محدوديت‌هاي عدم دسترسي
810
حل مسئله تسطيح با استفاده از الگوريتم ژنتيك
811
حل مسئله توالي عمليات در حالت جريان كارگاهي با زمانهاي توليد تباهيده براي حداقل كردن فاصله زماني ساخت بوسيله الگوريتم الكترومغناطيس
812
حل مسئله توز يع اقتصاد ي واحدها ي CHP با لحاظ هز ينه هز ينه و آلودگ ي با استفاده از الگور يتم ابتكار
813
حل مسئله جايابي طراحي فيزيكي با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد تغييريافته
814
حل مسئله حداقل زمان صعود هواپيماي جت به كمك الگوريتم ژنتيك
815
حل مسئله در مدار قرار دادن نيروگاهها به روش برنامه ريزي ديناميكي
816
حل مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها به كمك الگوريتم رقابت استعماري
817
حل مسئله درمدار قراردادن نيروگاه هاي حرارتي به روش برنامه ريزي عدد صحيح
818
حل مسئله رنگ آميزي ليستي يالي گراف با استفاده از محاسبات مبتني برDNA
819
حل مسئله زمان بندي با زمانهاي پردازش قابل كنترل با استفاده از الگوريتم تقريب زماني چند جمله اي(PTAS)
820
حل مسئله زمان بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم زنبورهاي عسل
821
حل مسئله زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع(RCSP)
822
حل مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با فرض وجود كارهاي رو به زوال
823
حل مسئله شبكه‌هاي چندكالايي با محدوديت ظرفيت به وسيله روش‌هاي مبتني بر آزادسازي لاگرانژ : مطالعه موردي در راه آهن
824
حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
825
حل مسئله فروشنده سيار با استفاده از حل روش مجارستاني مسئله تخصيص
826
حل مسئله مسير يابي پخش دارو براي يك شركت داخلي
827
حل مسأله مسيريابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت و پنجره زماني به وسيله الگوريتم سرد و گرم كردن شبيه¬سازي شده فلزات
828
حل مسئله مسيريابي-موجودي با پنجره زماني فازي با در نظرگيري رضايت و اولويت مشتريان با رويكرد مبتني بر روش توليد ستون
829
حل مسئله معكوس الكتروكارديوگرام به روش غيرخطي
830
حل مسئله معكوس انتقال حرارت گذرا به كمك روش المان مرزي و الگوريتم ژنتيك
831
حل مسئله معكوس مقادير ويژه ماتريسها به روش كوچكترين مقدار منفرد
832
حل مسئله معكوس ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيلي دهانهباز بر ترك با شكل دلخواه با استفاده از روش مستقيم مداري به‌منظور تخمين شكل شكاف
833
حل مسئله مكان يابي هاب پوشش محور دو هدفه با محدوديت ظرفيت با استفاده از الگوريتم PSO
834
حل مسأله مكانيابي مسيريابي چند هدفي ،چند تسهيلي، چند وسيله اي توسط الگوريتم ژنتيك
835
حل مسئله ي ﴿n, 1, 1, a﴾-مركز در فضاي دو بعدي
836
حل مسأله ي انتشار موج در محيط هاي با اثر ناهمسانگردي، پاشندگي، همرفتي و يا استهلاك به همراه مسأله انتقال-پخش با استفاده از روش باقي مانده وزني زماني
837
حل مسئله ي بهينه سازي CGAM با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه ازدحام ذرات Mopso
838
حل مسأله ي پراكندگي از جسم مدفون زير زمين ناصاف با استفاده از روش تركيبي
839
حل مسئله ي پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با وجود موانع
840
حل مسئله ي جدول زمان بندي برنامه درسي دانشگاه با استفاده از يك روش هيورستيك تركيبي
841
حل مسئله ي عدم خروج مناسب از دوره ي تورم در مدل تورمي تواني
842
حل مسئله ي مسيريابي وسائل نقليه با هزينه متناسب با بار توسط الگوريتم بهينه سازي جمعي ذرات
843
حل مسئله ي مشاركت واحدها و توزيع اقتصادي بار در حضور منابع توليد پراكنده و خودروهاي الكتريكي
844
حل مسئله‌هاي مسيريابي وسايل نقليه محدوديت‌دار به روش محاسبات كوانتومي
845
حل مسائل NP-complete [ان. پي. كامپلت] با استفاده از روش هاي نوري
846
حل مسائل ارتعاشات با كمك نرم افزار مطلب
847
حل مسائل استقرار ماشين‌آلات در محيط‌هاي مختلف توليد با روش فراابتكاري (PSO)
848
حل مسائل استقرارـتخصيص با وزن هاي وابسته به زمان
849
حل مسائل الاستيك - پلاستيك با استفاده از تحليل گر الاستيك نرم افزار الگور
850
حل مسائل الاستيك - پلاستيك با استفاده از تحليل گر الاستيك نرم افزار سينا
851
حل مسائل انتخاب سبد سهام داراي محدوديت حداقل مقادير معامله به كمك الگوريتم ژنتيك
852
حل مسائل با اندازه بزرگ مقدار ويژه غير خطي به ويژه براي چند جمله اي ها
853
حل مسائل با مرز آزاد با استفاده از يك روش بدون شبكه برمبناي توابع پايه نمايي: مطالعه موردي بررسي نشت سدهاي خاكي
854
حل مسائل بد وضع با استفاده از موجك ها
855
حل مسائل برنامه ريزي آميخته با روش محاسبات مولكولي
856
حل مسائل برنامه ريزي چند سطحي بر پايه برنامه ريزي آرماني فازي متعامل
857
حل مسائل برنامه ريزي خطي n بعدي به روش ترسيمي
858
حل مسائل برنامه ريزي خطي چند سطحي چند هدفي فازي
859
حل مسائل برنامه ريزي خطي در مقياس بزرگ با استفاده از روش هاي بهينه سازي عددي
860
حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي
861
حل مسائل برنامه ريزي خطي كسري چندهدفه با استفاده از روش هاي تكرار
862
حل مسائل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح آميخته با استفاده از روش تجزيه بندرز
863
حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با استفاده از كران هاي بالا و پايين در تابع هدف در محيط فازي
864
حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با ضرايب بازه اي در تابع هدف
865
حل مساِِئل برنامه‌ريزي عدد صحيح آميخته با استفاده از برش‌هاي بهين پارتو
866
حل مسائل بهينه سازي چندهدفه
867
حل مسائل بهينه سازي غيرخطي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ملخ
868
حل مسائل بهينه سازي محدب با استفاده از شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در حل مسائل مكمل غير خطي , Solving convex optimization problems using neural networks and its applications on nonlinear complementarity problems
869
حل مسائل بهينه يابي چند هدفه با روش وزن دهي
870
حل مسائل بهينه‌سازي در شبكه‌هاي تصادفي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
871
حل مسائل پلاستيسيته تحت بارگذاريهاي متناسب و نا متناسب با قابليت مدل نمودن Ratchetting
872
حل مسائل پيچيده الكترومغناطيس با استفاده از روش تركيبي عددي FETD-FDTD. كاربرد در محاسبه سطح مقطع راداري اجسام
873
حل مسائل پيكربندي با استفاده از تكنيكهاي ارضاء قيود و مفاهيم شيء گرايي
874
حل مسائل تحليل محاسباتي حركت با استفاده از الگوريتمهاي هندسي ﴿ساختمان داده هاي كارا براي پرس و جوهاي فاصله فرشه﴾
875
حل مسائل تراوش با بكارگيري روش مرزي بدون شبكه
876
حل مسائل تغييرات در سيستمهاي فيزيكي با استفاده از چند جمله اي لژاندر
877
حل مسائل تكين به روش بدون شبكه محلي بر اساس توابع پايه نمايي
878
حل مسائل جايابي با كمك الگوريتم ژنتيك
879
حل مسائل جريان كارگاهي با در نظر گرفتن هزينه هاي تعجيل و تاخير به وسيله روش جستجوي ممنوع
880
حل مسائل چند معياره با تاكيد بر تحليل حساسيت
881
حل مسائل چند معياره با تاكيد بروزندهي فاصله
882
حل مسائل چندهدفه غيرخطي با قيود نامعادلات فازي و با استفاده از تركيب max-star
883
حل مسائل حساب تغييرات با استفاده از تابع سينك گالركين
884
حل مسائل حمل و نقل با پارامترهاي فازي بر اساس اصل گسترش
885
حل مسائل خطي ضرايب متغير و غيرخطي مكانيك جامدات با استفاده از روش بدون شبكه محلي توابع پايه نمايي
886
حل مسائل خطي و غير خطي وابسته به زمان در مكانيك جامدات با استفاده از روش توابع پايه نمايي تعميم يافته
887
حل مسائل داراي تكينگي ضعيف در محيط هاي ناهمگن با استفاده از توابع پايه متعادل شده و روش اجزاء محدود
888
حل مسائل ديناميك به روش كين (kane)
889
حل مسائل رياضي با قيود تعادلي
890
حل مسائل زمانبندي پروژه با منابع محدود با جند حالت اجرائي , Solving multi-mode resource-constrained project scheduling problem with a )meta-( heuristic procedures
891
حل مسائل زمانبندي پروژه هاي عمراني با در نظر گرفتن پرداخت هاي پيشرفت كار
892
حل مسائل شبكة چندكالايي با يك روش نقطة داخلي
893
حل مسائل عمومي الاستيك و پلاستيك به 3 روش حل ارتجاعي متوالي
894
حل مسائل غير خطي در حساب تغييرات با استفاده از موجكهاي لژندار
895
حل مسائل غيرخطي سيستم هاي الاستيك با حداقل يابي انرژي پتانسيل به روش PoWLL
896
حل مسائل غيرخطي مكانيك جامدات با استفاده از حداقل سازي كل انرژي پتانسيل توسط الگوريتم DSC
897
حل مسائل فروشنده دوره گرد و مجموعه مستقل ماكزيمال توسط اتوماتاي يادگيري
898
حل مسائل فروشنده دوره‌گرد براي پاره خطها در صفحه با استفاده از هندسه محاسباتي
899
حل مسائل كنترل بهينه خطي با محدوديت با استفاده از تركيب توابع بلاك - پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
900
حل مسائل كنترل بهينه ي بنگ-بنگ با استفاده از روش شبه طيفي لژاندر اصلاح شده
901
حل مسائل كنترل بهينه ي كسري تاخيري با استفاده از تركيب توابع بلاك- پالس و چند جمله اي هاي تيلور متعامد يكه
902
حل مسائل كوتاهترين مسير تصادفي با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
903
حل مسائل مجموعه حاكم هاي متصل با استفاده از اتوماتاي يادگير
904
حل مسائل معكوس با استفاده از تخمينگرهاي تكه اي خطي
905
حل مسائل معكوس حرارتي با استفاده از روش فيلتر كالمن براي بدست آوردن شار حرارتي وارد شده به مرزهاي متحرك ناشي از فرآيند فداشوندگي
906
حل مسائل معكوس سهموي با به كارگيري برخي روشهاي عددي
907
حل مسائل مقدار مرزي با روش طيفي لاگر
908
حل مسائل مقدار مرزي غير عادي بوسيله اسپلاين درجه ششم
909
حل مسائل مقدار مرزي مراتب بالا به روش تجزيه آدوميان
910
حل مسائل مقدار مرزي منفرد غير خطي با استفاده از روش تكرار تغيير پذير.
911
حل مسائل مقدار ويژه در معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش هاي مبتني بر توابع پايه شعاعي
912
حل مسائل مقدار ويژه مرتبه دوم با استفاده از روشهاي زيرفضاي كرايلف مرتبه دوم و كاربرد آنها در مسائل مهندسي
913
حل مسائل مقدار ويژه و تحليل استاتيكي سازه ها منظم و متقارن ربلقلف
914
حل مسائل مقدار ويژه ي معكوس با استفاده از الگوريتم با همگرايي مرتبه ٢
915
حل مسائل مكانيك جامدات با استفاده از توابع پايه تعميم يافته
916
حل مسائل مكانيك جامدات با استفاده از توابع پايه هموار به شكل بدون شبكه محلي
917
حل مسائل مكانيك جامدات در محيط هاي محدود و نامحدود با استفاده از روش هاي نيمه تحليلي و اجزاء محدود
918
حل مسائل مهندسي دو بعدي وابسته به زمان با استفاده از توابع پايه نمايي
919
حل مسائل نظريه بازي هاي مقيد همراه با اعداد فازي مثلثي
920
حل مسائل نفوذ غير خطي ذدرفضاي دو بعدي
921
حل مسائل نقطه زيني غير هرميتي با روش مبتني بر جداسازي هرميتي و هرميتي كج
922
حل مسائل هدايت گرمايي معكوس به روشهاي تحليلي و عددي
923
حل مسائلnp با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
924
حل مسالة انتخاب تامين‌كننده و تخصيص سفارشات با استفاده از مدلهاي كمي
925
حل مساله TSP به روش الگوريتم ژنتيك
926
حل مساله ارتعاش طولي در يك ميله نازك
927
حل مساله برش قطعات دو بُعدي با اشكال نامنظم
928
حل مساله برنامه ريزي خطي هنگام افزايش محدوديت هاي جديد با استفاده از روش نقطه دروني
929
حل مساله برنامه¬ريزي خطي تصادفي ريسك¬پذير
930
حل مساله پخش بار بهينه احتمالاتي در حضور نيروگاه بادي با استفاده از الگوريتم فرهنگي
931
حل مساله پراكندگي سه بعدي در الكترومغناطيس با اسفاده از روش تبديل فوريه
932
حل مساله پراكندگي معكوس سه بعدي به منظور شناسايي جسم پنهان شده در زمين با رويه ناهمسانگرد
933
حل مساله پراكندگي يك انتن ديپل در مجاورت يك بيضيگون فلزي
934
حل مساله تخصيص درجه دو)QAP( در شرايط فازي و با روش الگوريتم ژنتيك
935
حل مساله تشكيل سلول چيدمان ماشين آلات در درون سلول و چيدمان سلول در سيستم توليد سلولي با استفاده از مفاهيم آناليز تصميم گيري
936
حل مساله تعيين اندازه دسته و زمانبندي چند محصولي و چند دوره اي در محيط جريان كارگاهي با يك روش فرا ابتكاري
937
حل مساله تعيين توالي و زمانبندي كارها در يك سيستم توليدي فلوشاپ با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري (توسعه الگوريتم ليگ قهرماني در فضاي گسسته)
938
حل مساله تناظر گراف به كمك آتاماتاي يادگير
939
حل مساله جريان هاي غيرماندگار با روش تفاضلات محدود
940
حل مساله چيدمان با استفاده از يك روش تقريبي ﴿الكترومغناطيسم﴾
941
حل مساله دو همساز ديريكله به روشهاي طيفي، شبه طيفي و شبه طيفي هرميتي
942
حل مساله زمانبندي پروژه در حالت پايدار با محدوديت منابع و موعد تحويل بازه¬اي
943
حل مساله زمانبندي پروژه در حالت پايدار با محدوديت منابع و موعد تحويل بازه¬اي
944
حل مساله زمانبندي جريان كارگاهي جهت كمينه سازي متوسط زمان اتمام كارها در خطوط مونتاژ سه مرحله اي با رويكرد فراابتكاري
945
حل مساله زمانبندي كارگاهي دوهدفه با در نظر گرفتن زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري تركيبي
946
حل مساله سايه در فضاي 3- بعدي اقليدسي
947
حل مساله فروشنده دوره كرد با الگوريتم مورچه
948
حل مساله فروشنده دوره گرد ﴿Trareling Salesman Problem - TSP﴾ به كمك شبكه عصبي هاپفيلد بهبود يافته
949
حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك
950
حل مساله كوتاهترين مسير تصادفي به كمك آتاماتاي يادگير توزيعشده
951
حل مساله كوتاهترين مسير در شبكه هاي تصادفي وابسته به زمان
952
حل مساله گرما با شرايط مرزي يا اوليه مجهول
953
حل مساله گروهبندي واگنهاي باري با استفاده ازروشهاي فازي
954
حل مساله مسير بهينه براي رباتهاي همكار با افزونگي درجات آزادي با استفاده از الگوريتم ژنتيكي
955
حل مساله مسيريابي وسايل نقليه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
956
حل مساله معكوس در شناسايي ناهمگني درون مواد با استفاده از تلفيق روش المان مرزي با الگوريتم ژنتيك
957
حل مساله معكوس شناسايي خواص فيزيكي ناخالصي درون مواد به كمك روش Mesh Less
958
حل مساله مكان يابي پوياي وسايل نقليه فوريتهاي پزشكي
959
حل مساله مكان يابي تسهيلات براي شركت هاي لجستيك با در نظر گرفتن هزينه هاي لجستيك
960
حل مساله مكان يابي مسيريابي در شبكه توزيع چند كالايي با استفاده از الگوريتم رنگ آميزي گراف
961
حل مساله نشت در آب هاي زير زميني به روش تفاضلات محدود و يافتن مقدار بهينه ضريب همگرايي در روش گوس سايدل
962
حل مساله هم ارزي بهروش كنج متحرك همورد
963
حل مساله همزمان زمانبندي چراغهاي راهنمايي و طراحي شبكه با استفاده از الگوريتم گرم¬وسردكردن شبيه سازي شده
964
حل مساله ي معكوس تشخيص آسيب در سازه ها با استفاده از اطلاعات محدود مودال
965
حل مساول اماري با نرم افزار SPSS
966
حل مسايل انتشار موج و تحكيم در محيط هاي متخلخل اشباع با استفاده از توابع پايه نمايي محلي
967
حل مسايل بهينه سازي چندهدفه الفبايي با آزادسازي محدوديت ها
968
حل مسايل چند كالايي ظرفيت دار به وسيله الگوريتم هاي فراابتكاري -مطالعه موردي در راه آهن
969
حل مسايل كنترل بهينه تركيبي با سو‏ييچ‌هاي خود‌گردان با استفاده از روش‌هاي تكاملي
970
حل مسايل كنترل بهينه خطي تاخيري با محدوديت با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي لاگرانژ
971
حل مسايل كنترل بهينه غيرخطي تاخيري با محدوديت نامساوي با استفاده از تركيب توابع بلاك - پالس و چندجمله اي هاي لژندار
972
حل مسايل كنترل خطي بهينه غير خطي به روش مستقيم بااستفاده از شبه خطي سازي وچند جمله اي هاي چبيشف
973
حل مسايل مقيد كران‌دار و مقيد نامساوي كران‌دار با روش بي‌مشتق
974
حل مسايل مكان يابي median-P باتوجه به پارامتر زمان
975
حل مسايل مكانيابي رقابتي
976
حل مسايل مكانيك جامدات با استفاده از توابع پايه متعادل شده و روش هاي بدون شبكه
977
حل مسايل مينيمم‌سازي مقيد محدب با استفاده از روش‌هاي تكراري
978
حل مستقيم و معكوس ارتعاشاتي يك گرافن تك لايه تحت جرم متمركز
979
حل مشكل ازدحام ناحيه ايي در ذخيره داده براي شبكه هاي حسگر بي سيم
980
حل مشكلات در ماشين هاي چرخشي﴿ ياتاقان هاي غلتشي ﴾
981
ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز ﺑﻪ روش ﻏﺸﺎيي
982
حل معادع انتگرال الكتريكي با كاربرد: محاسبه شيلدينگ محفظه فلزي با دريچه به شكل دلخواه
983
حل معادل انتقال براي گاز غير خاكستري واقع بين دو صفحه موزاي
984
حل معادلات ax=c,xb=d درحلقه ها و عملگرهاي فضاي هيلبرت
985
حل معادلات MHD در دستگاه استوانه اي و دكارتي از طريق روش المان محدود
986
حل معادلات آبهاي كم عمق با استفاده از روش بدون شبكه
987
حل معادلات آر ال دبيليو و كا دي وي به كمك توابع پايه اي بي اسپلاين مكعبي
988
حل معادلات الاستواستاتيك دو بعدي به روش جوابهاي اساسي و معادلات انتگرال
989
حل معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از درونيابي موجك ها
990
حل معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از موجكهاي بي اسپلاين خطي
991
حل معادلات انتگرال فردهلم غيرخطي نوع دوم با استفاده از پايه هاي موجك
992
حل معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجك ها ي لژاندر وتوابع تركيبي
993
حل معادلات انتگرال منفرد با استفاده از روش گالركين بر اساس پايه هاي موجك
994
حل معادلات انتگرال منفرد با استفاده از روش گالركين بر اساس پايه هاي موجك
995
حل معادلات انتگرال و انتگرال-ديفرانسيل با استفاده از بسط تيلور
996
حل معادلات انتگرال و مسائل حساب تغييرات از طريق سيستم هاي متعامد قطعه اي
997
حل معادلات انتگرالي با كمك موجك هار ‏
998
حل معادلات انتگرالي تكيني كوشي ايرفويل
999
حل معادلات انتگرالي همريشتاين به روش كالوكيشن با استفاده از موجك دابيشز
1000
حل معادلات انتگرالي ولترا- فردهم و كاربردهاي ان در ارتباط با معادلات با مشتقات جزئي سهموي و هذلولوي
بازگشت