<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
حفظ و مرمت تابلوي موسوم به گراني متعلق به كليساي وانك ﴿ نقاشي زير لاكي ، ابعاد 7/65 * 3/41
2
حفظ و مرمت تزئينات فلزي در ﴿درب﴾ امام زاده اسماعيل
3
حفظ و مرمت جزئي از ديوار نگاره هاي خانه اخوان حقيقي اصفهان
4
حفظ و مرمت جعبه چوبي نقاشي شده قاجاري
5
حفظ و مرمت جعبه منبت كاري آباده
6
حفظ و مرمت چهار سنجاق مفرغي متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اصفهان
7
حفظ و مرمت حرز 19 طلسمي متعلق به گنجينه هنرهاي تزييني اصفهان
8
حفظ و مرمت خمره سفالي منسوب به دوره ساساني متعلق به منطقه گزبرخوار اصفهان
9
حفظ و مرمت دو تابلو ي نقاشي قهوه خانه اي ﴿رنگ و روغن روي پارچه﴾
10
حفظ و مرمت دو تابلوي نقاشي قهوه خانه اي (رنگ و روغن روي پارچه )
11
حفظ و مرمت دو دستبند به هم چسبيده متعلق به موزه ملي ايران ، با نظر بخ مطالعات آسيب شناسي و فن شناسي در مورد اين گونه آثار
12
حفظ و مرمت دو شيء مفرغي احتمالا افزار آلات اسب متعلق به موزه ملي ﴿ايران باستان﴾
13
حفظ و مرمت دو قطعه ظرف سفالي متعلق به ميراث فرهنگي شهرستان پيرانشهر
14
حفظ و مرمت دو لنگه در چوبي متعلق به آستانه سيد ابو صالح شهرستان قائمشهر
15
حفظ و مرمت دو نمونه شي مفرغي متعلق به موزه ايران باستان﴿تزيينات لباس رزم﴾
16
حفظ و مرمت دو نمونه شي مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي استان اصفهان
17
حفظ و مرمت دو نمونه شيء مفرغي موسوم به سرگرز متعلق به لرستان
18
حفظ و مرمت دو نمونه گنجفه قديمي
19
حفظ و مرمت ديوار نگاره اي از عاليقاپو
20
حفظ و مرمت ديوار نگاره اي منتسب به استاد سيد هاشم اصفهاني ﴿رشتيان﴾ در تكيه خوانساري اصفهان
21
حفظ و مرمت ديوار نگاره اي منتسب به استاد سيد هاشم اصفهاني﴿ رشتيان﴾ در تكيه خوانساري اصفهان
22
حفظ و مرمت ديوار نگاره ضلع غربي تالار مركزي خانه سوكياس اصفهان متعلق به دوره صفوي
23
حفظ و مرمت ديوار نگاره قاجار متعلق به اتاق فوقاني ضلع غربي خانه حقيقي اصفهان
24
حفظ و مرمت ديوار نگاره ي قاجاري با نقاشي گل و مرغ ﴿خانه حقيقي اصفهان﴾
25
حفظ و مرمت ديوار نگاره ي قاجاري گل و مرغ، خانه حقيقي اصفهان
26
حفظ و مرمت ديوارنگاره قاجاري خانه اخوان حقيقي اصفهان
27
حفظ و مرمت ستون چوبي امام زاده هادي ﴿ حقاني ﴾ واقع در كلاردشت
28
حفظ و مرمت سر تبر ﴿برنزي﴾ مربوط به موزه خصوصي حسين پناه
29
حفظ و مرمت سر تبر مسي مربوط به موزه خصوصي حسين پناه
30
حفظ و مرمت سر تبر مفرغي متعلق به دشت خوزستان
31
حفظ و مرمت سه قطعه گنجفه متعلق به موزه ي آيينه و روشنايي شهر يزد
32
حفظ و مرمت سه نمونه نسخ خطي سراي مخلص اصفهان
33
حفظ و مرمت سيني فلزي نقاشي شده
34
حفظ و مرمت شمايل روحاني نشسته ﴿آبرنگ مات بر روي مقوا﴾
35
حفظ و مرمت شي سفالي منسوب به دوره هخامنشي
36
حفظ و مرمت شي سفالي منسوب به دوره هخامنشي
37
حفظ و مرمت شيء سفالين نخودي رنگ متعلق به منطقه باستاني اريسمان
38
حفظ و مرمت شيء كاربردي متعلق به موزه ملي ايران
39
حفظ و مرمت صليب چوبي متعلق به كليساي وانك اصفهان
40
حفظ و مرمت ظرف سفالي خاكستري مكشوفه از مسجد كبود تبريز
41
حفظ و مرمت ظرف سفالي خاكستري منسوب به هزاره اول ق.م
42
حفظ و مرمت ظرف سفالي خاكستري منسوب به هزاره اول ق.م.
43
حفظ و مرمت ظرف سفالي شلجمي شكل منسوب به هزاره اول ق.م
44
حفظ و مرمت ظرف فالي خاكستري مكشوفه از مسجد كبود تبريز
45
حفظ و مرمت قرآن خطي مذهب دوره قاجار
46
حفظ و مرمت قطعات سفالي منقوش برجسته لعابدار مكشوفه از قسمت شمالي كاخ موزه چهلستون
47
حفظ و مرمت لوح سنگي منقوش حجاري شده به دست آمده از ضلع شمالي چهلستون
48
حفظ و مرمت مجسمه لك لك گرمسيري
49
حفظ و مرمت محراب لعابدار مربوط به مسجد چهل محراب يزد
50
حفظ و مرمت نقاشي ديواري استاكوشده از يك خانه قاجار
51
حفظ و مرمت نقاشي رنگ روغن روي كرباس سوگواري بر جسد حضرت مريم﴿س﴾﴿cm 37 5/62﴾
52
حفظ و مرمت نقاشي رنگ و روغن روي كرباس حضرت مريم و كودك
53
حفظ و مرمت نقاشي رنگ و روغن روي كرباس عروج حضرت مسيح
54
حفظ و مرمت نقاشيهاي رنگ روغن روي فلز
55
حفظ و مرمت نقاشيهاي رنگ و روغن روي فلز
56
حفظ و مرمت و بخشي از نقاشي هاي روي سنگ از اره اي ايوان آيينه ي كاخ چهلستون
57
حفظ و مرمت وقف نامه مدرسه جده بزرگ اصفهان
58
حفظ و مرمت يك آبريز مسي متعلق به گنجينه موزه آستان قدس رضوي
59
حفظ و مرمت يك آينه ي مفرغي متعلق به محوطه ي چياسبز لرستان
60
حفظ و مرمت يك اثر فلزي از آلياژ هاي مس ، مربوط به دوره اسلامي متعلق به مجموعه خصوصي آقاي باباخاني
61
حفظ و مرمت يك بت مفرغي متعلق به لرستان محفوظ در ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان
62
حفظ و مرمت يك پياله مفرغي احتمالا هخامنشي متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
63
حفظ و مرمت يك تابلوي نقاشي قهوه خانه اي
64
حفظ و مرمت يك جلد شناسنامه و بررسي لكه شاخص آن
65
حفظ و مرمت يك جلد كلام الله مجيد متعلق به دوره قاجار
66
حفظ و مرمت يك خنجر برنزي متعلق به موزه ي خصوصي حسين پناه
67
حفظ و مرمت يك خنجر مفرغي متعلق به موزه ي خصوصي حسين پناه
68
حفظ و مرمت يك سفال تاريخي مكشوفه در منطقه چهار محال و بختياري استحكام بخشي در آثار سفالين
69
حفظ و مرمت يك سفال تاريخي مكشوفه در منطقه چهارمحال و بختياري استحكام بخشي در اثار سفالين
70
حفظ و مرمت يك سند مورخ 1266ه.ق
71
حفظ و مرمت يك طومار پوستي
72
حفظ و مرمت يك ظرف سفالي هزاره اول ق.م. ﴿مكشوفه از آق اولر تالش﴾
73
حفظ و مرمت يك ظرف مسي متعلق به موزه خصوصي حسين پناه
74
حفظ و مرمت يك عصاي چوبي خاتم متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
75
حفظ و مرمت يك قاب چوبي آينه متعلق به دوره قاجار
76
حفظ و مرمت يك قاب كاشي هفت رنگ مربوط به دوره صفويه و متعلق به حمام علي قلي آقا - اصفهان
77
حفظ و مرمت يك قاب كاشي هفت رنگ مربوط به دوره صفويه و متعلق به حمام علي قلي آقا - اصفهان
78
حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به سال 1336 ه . ق و يك زيارت نامه ي كاغذي باتكيه گاه چوبي مربوط به مجموعه حمزه تبريز
79
حفظ و مرمت يك قباله ازدواج مربوط به سال 1336 ه.ق و يك زيارت نامه ي كاغذي با تكيه گاه چوبي مربوط به مجموعه سيد حمزه تبريز
80
حفظ و مرمت يك قطعه عكس متعلق به دوره پهلوي
81
حفظ و مرمت يك قطعه نقاشي بر روي چوب با تاكيد بر ساختار تكيه گاه چوبي
82
حفظ و مرمت يك كاسه از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه ملي ايران باستان﴾
83
حفظ و مرمت يك كاسه مفرغي متعلق به مجموعه خصوصي باباخاني
84
حفظ و مرمت يك كت مخمل متعلق به موزه كليساي وانك اصفهان
85
حفظ و مرمت يك گردنبند مفرغي متعلق به گنجينه ي چهلستون اصفهان
86
حفظ و مرمت يك لگام ﴿دهنه اسب﴾ برنزي متعلق به موزه تخت جمشيد
87
حفظ و مرمت يك نسخه جنگ خطي متعلق به موزه و كتابخانه آيت الله امامي اصفهاني
88
حفظ و مرمت يك نسخه فرمان خطي مربوط به مهد عليا متعلق به سال 1266ه.ق
89
حفظ و مرمت يك نسخه فرمان فتحعلي شاه قاجار متعلق به سال 1247 ه.ق.
90
حفظ و مرمت يك نقاشي ديواري انتقال داده شده بر روي پارچه احتمالا مربوط به دوره صفوي
91
حفظ و مرمت يك نمونه بت مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهار محال و بختياري
92
حفظ و مرمت يك نمونه بت مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهارمحال بختياري
93
حفظ و مرمت يك نمونه پيه سوز برنزي متعلق به موزه قصر آيينه يزد ﴿با تكيه بر مطالعات فن شناسي بر روي اين گونه آثار﴾
94
حفظ و مرمت يك نمونه درب چوبي متعلق به دوره ي ايلخاني واقع در راهروي وضوخانه مسجد جامع اصفهان
95
حفظ و مرمت يك نمونه دسته چاقو تيز كن مفرغي متعلق به ميراث فرهنگي چهارمحال بختياري
96
حفظ و مرمت يك نمونه زنگوله برنزي مربوط به موزه اروميه
97
حفظ و مرمت يك نمونه سر تبر مفرغي متعلق به موزه باستانشناسي شهر كرد
98
حفظ و مرمت يك نمونه سفال زرين فام متعلق به كاخ موزه چهلستون
99
حفظ و مرمت يك نمونه سفال مربوط به اوايل دوره اسلامي متعلق به حفاري هاي مسجد حكيم اصفهان
100
حفظ و مرمت يك نمونه شي ء چرمي قاجاري
101
حفظ و مرمت يك نمونه شيئ چرمي قاجاري
102
حفظ و مرمت يك نمونه طومار كاغذي
103
حفظ و مرمت يك نمونه ظرف مسي آبريزدار
104
حفظ و مرمت يكي از ديوار نگاره هاي ايوان خانه سوكياس
105
حفظ و نگهداري دولايه نقاشي ديواري اجرا شده روي هم واقع در اتاق پنج دري خانه ي شاكري اصفهان
106
حفظ و نگهداري يك نمونه وقف نامه
107
حفظ واحياءميادين شهري بااستفاده ازرويكرد باز آفريني ﴿نمونه موردي:ميدان توپخانه تهران﴾
108
حفظ ومرمت تزئينات فلزي در (درب ) امامزاده اسماعيل
109
حفظ ومرمت يك نمونه گور خمره عيلامي مكشوفه از حفاري هفت تپه
110
حفظه پيوستگي نمايش در جريان سازي ويدئو بر روي شبكه هاي نظير به نظير
111
حفظو مرمت پياله سفالي مكشوفه از مسجد جامع اصفهان
112
حق امنيت شخصي و حمايت بين المللي كميته حقوق بشر
113
حق انتفاع از اموال فكري با تأكيد بر حق رقبي
114
حق انتقال فناوري هسته اي به منظور استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در منظر حقوق بين الملل
115
حق انصراف كننده در فروش كالا و خدمات
116
حق بازي كردن وشادزيستن دركودكان (مطالعه قوانين ايران واسنادبين المللي )
117
حق بر آموزش، عدالت آموزشي با تاكيد بر حق آموزش كودكان
118
حق بر امنيت زيست محيطي و حقوق بشر
119
حق بر پناهندگي، قلمرو و آثار آن از منظر حقوق بين الملل
120
حق بر تنفس و تعهدات دولتها در نظام بين المللي حقوق بشر
121
حق بر توسعه در پرتو گفتمان امنيت انساني با تاكيد بر فعاليت هاي برنامه توسعه ملل متحد در ايران
122
حق بر حريم خصوصي در زندگي خانوادگي از ديدگاه حقوق بشر
123
حق بر زبان مادري در حقوق بين الملل
124
حق بر زندگي سنتي اقليتهاي قومي و مباني آنها در حقوق بين الملل
125
حق بر محيط زيست سالم در آموزه هاي حقوق بشري
126
حق بر مدارا و ترويج آن با تاكيد بر تجربه ي اتحاديه ي اروپا
127
حق به شهر در سكونتگاه غيررسميِ شهرك صادقيه
128
حق تعيين سرنوشت ملت ها به عنوان چالش اصل حاكميت سرزميني با تاكيد بر استقلال كوزوو
129
حق تعيين سرنوشت و بيداري اسلامي
130
حق تغذيه از ديدگاه اسناد حقوق بين الملل با تأكيد بر حق تغذيه كودكان
131
حق تفريح و فراغت از منظر نظام بين المللي حقوق بشر
132
حق تنبيه طفل براي والدين و تعريف تنبيه طفل
133
حق توسعه در پرتو دكترين امنيت انساني
134
حق توسعه در حقوق بين الملل با تاكيد بر حق استفاده ايران از انرژي صلح آميز هسته اي
135
حق توسعه و جهان سوم با عنايت به مقررات حقوق بين الملل اقتصادي
136
حق حبس
137
حق دسترسي به دارو در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني
138
حق دسترسي شهروندان به اطلاعات نظامي در پرتو موازين حقوق بشر
139
حق زنان و كودكان بر سلامت از ديدگاه حقوق بيت الملل بشري
140
حق سرقفلي كسب و پيشه
141
حق سرقفلي و كسب و پيشه در قانون ايران، فقه اماميه و حقوق انگليس
142
حق شرط در معاهدات بين الملل
143
حق فعاليت اقتصادي زن در فقه اماميه و تطبيق آن با حقوق موضوعه ايران
144
حق كسب و پيشه و تجارت
145
حق كسب يا پيشه يا تجارت در رويه قضائي ايران
146
حق كودك بر تربيت در حقوق اسلام، ايران و كنوانسيون حقوق كودك
147
حق ملاقات مجازي با فرزند
148
حق مولف در كتابخانه هاي ديجيتال
149
حق و تكليف در انديشه حضرت علي عليه السلام با محوريت كتاب "تمام نهج البلاغه"
150
حق يا حكم بودن ارث در فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
151
حق‌الزحمه‌هاي غيرعادي حسابرسي و كيفيت حسابداري
152
حقوق اتحاديه ي اروپا
153
حقوق اسرا در فقه اسلامي و حقوق موضوعه
154
حقوق اسيران جنگي با رويكرد جنگ ايران و عراق
155
حقوق اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي
156
حقوق اطفال نامشروع در اسلام و ايران
157
حقوق افراد در جنگ از ديدگاه اسلام با تاكيد بر سخنان امام علي ﴿ع﴾ در نهج البلاغه
158
حقوق اقتصادي بانوان درفقه اماميه وحقوق مدني ايران , womens economic rights in shieh jurisprudence and civil cods of iran
159
حقوق امنيت هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل
160
حقوق امنيت هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل .
161
حقوق انسان
162
حقوق انسان
163
حقوق بازتاب دهنده هويت اقليت هاي قومي در اسناد بين المللي حقوق بشر
164
حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب ،بررسي موردي قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه
165
حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب؛ بررسي موردي قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه
166
حقوق بشر در اسلام
167
حقوق بشر در انديشه امام علي (ع )
168
حقوق بشر در بستر حق و تكليف
169
حقوق بشر در رويه ديوان اروپايي دادگستري: جهان‌شمولي يا خاص‌گرايي
170
حقوق بشر در رويه ديوان اروپايي دادگستري: جهان‌شمولي يا خاص‌گرايي
171
حقوق بشر و آپارتايد در ورزش
172
حقوق بشر و بشر دوستانه در نهج‌البلاغه
173
حقوق بشر و تجارت بين الملل با تأكيد بر سياست اتحاديه اروپا
174
حقوق بشر و جرايم سايبري
175
حقوق بشر و حمايت از ابداعات دارويي
176
حقوق بشر و حمايت از ابداعات دارويي
177
حقوق بشر،چالش هاي معاصر و راه حل هاي تربيتي براي رشد اخلاقي فرزندان در بستر خانواده
178
حقوق بشردوستانه بين امللي و نقض آن در فلسطين اشغالي
179
حقوق بهداشتي پناهندگان در پرتو اسناد بين المللي حقوق بشر
180
حقوق بين الملل حاكم بر سفرهاي توريستي فضايي
181
حقوق بين الملل عرفي در مورد تابعيت مضاعف
182
حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حملات سايبري
183
حقوق بين‌الملل ناظر بر حفاظت از محيط زيست با تأكيد بر سيستم GIS و ماهواره هاي سنجش از راه دور
184
حقوق پزشكي و مسئوليت كيفري پزشكان
185
حقوق پناهندگان سورى در پرتو نظام حقوق بشر اروپايى
186
حقوق تاريخي اقوام در رويارويي باحاكميت ملي با تاكيد برايران
187
حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و آمريكا
188
حقوق جزاي اختصاصي ( كار تحقيقي "1" )
189
حقوق حاكم بر بازرس در مقايسه با ساير مديران شركت سهامي
190
حقوق خانواده در قرآن
191
حقوق خريدار با حسن نيت پس از ابطال جريان ثبتي ملك
192
حقوق رزمندگان ، اسراء و غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه ي داخلي با تأكيد بر موازين حقوقي اسلام و حقوق بشر دوستانه ي بين المللي
193
حقوق رفاهي كودك در حقوق بين الملل و ايران
194
حقوق زن از ديدگاه قرآن
195
حقوق زن در ايران باستان
196
حقوق زنان زنداني در ايران و اسناد بين المللي
197
حقوق زنان و مسئله تنوع و نسبيت فرهنگي با تأكيد برآزادي بيان و حق تعيين سرنوشت
198
حقوق زنان و مسئله تنوع و نسبيت فرهنگي با تأكيد برآزادي بيان و حق تعيين سرنوشت
199
حقوق زوجين در نكاح موقت
200
حقوق سهامداران اقليت در ادغام شركتهاي تجاري
201
حقوق سياسي زن در ايران و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
202
حقوق سياسي ملت از منظر اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
203
حقوق شركت هاي دانش بنيان
204
حقوق شهروندي از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بشر
205
حقوق شهروندي از ديدگاه قرآن و روايات
206
حقوق شهروندي در تحقيقات مقدماتي و بررسي تغييرات آن درآيين دادرسي كيفري1392 با توجه به اسناد بين المللي
207
حقوق شهروندي در تحقيقات مقدماتي و بررسي تغييرات آن درآيين دادرسي كيفري1392 با توجه به اسناد بين المللي
208
حقوق شهروندي درانديشه وسيره امام علي (ع )
209
حقوق شهروندي سالمندان از منظر فقه و حقوق موضوعه در جمهوري اسلامي ايران
210
حقوق شهروندي كودكان معارض با قانون در فرايند كيفري ايران با نگاهي به اسناد بين المللي
211
حقوق شهروندي متهم در فرايند كيفري ايران
212
حقوق غير مالي زوجين از منظر فقه و حقوق
213
حقوق غير نظاميان در جنگ
214
حقوق غيرمالي زوجين از منظر فقه وحقوق موضوعه و حقوق تطبيقي
215
حقوق فرزند نامشروع نسبت به پدر و مادر طبيعي
216
حقوق فطري از ديدگاه قرآن
217
حقوق كشورهاي ثالث راجع به ماهيگيري در منطقه انحصاري اقتصادي از منابع مازاد دولت ساحلي
218
حقوق كودك در اسلام و ايران
219
حقوق كودكان از ديدگاه اسلام
220
حقوق كودكان در فضاي سايبر با تاكيد بركنوانسيون حقوق كودك
221
حقوق مالكيت اموال غيرمنقول اتباع بيگانه در ايران با تاكيد بر سرمايه گذاري خارجي
222
حقوق مالكيت فكري با تاكيد بر حق تاليف
223
حقوق مالكيت معنوي (حق اختراع ) در فقه و قانون مدني
224
حقوق مالكيت معنوي فن آوري نانو در معاهدات بين المللي با تÊكيد بر ضمانت اجراي آن
225
حقوق مالكيت معنوي فن آوري نانو درمعاهدات بين المللي با تاكيد بر ضمانت جراي آن
226
حقوق مالكيت و رشد اقتصادي : تدوين يك الگوي رشد درون زا
227
حقوق مالي زوجه با رويكرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
228
حقوق متقابل امام زمان﴿ع﴾ و شيعيان در زمان غيبت از ديدگاه روايات
229
حقوق متهم در فقه و نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران
230
حقوق مخالفان داخلي حكومت در فقه و حقوق
231
حقوق مدني و جزائي در عرف عشاير خوزستان
232
حقوق مردم فلسطين در سازمانهاي بين المللي
233
حقوق همسايگان و قوانين آپارتمان نشيني در فقه اسلامي
234
حقوق و تعهدات طرفين بيع در تجارت بينالملل با تكيه بر اينكوترمز
235
حقوق و تعهدات كشور متصرف اموال فرهنگي در حقوق بين الملل
236
حقوق و تعهدات كشورها در مقابله با تروريسم در چارچوب مقررات بين المللي و آثار آن بر جمهوري اسلامي ايران
237
حقوق و تكاليف اقليت هاي مسلمان در كشورهاي غير اسلامي
238
حقوق و تكاليف زن و شوهر
239
حقوق و تكاليف زنان باردار در امور مدني و جزايي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران
240
حقوق و تكاليف زوجين در فقه و حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق انگليس
241
حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر در نظام حقوقي ايران
242
حقوق و تكاليف صاحبان مشاغل در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
243
حقوق و تكاليف والدين و فرزندان در فقه شيعه و حقوق موضوعه
244
حقوق و محروميت هاي زنداني در مرحله اجراي احكام و پس از آزادي از زندان در قوانين موضوعه ايران و اسناد بين المللي
245
حقوق واخواه
246
حقوق ورزشي (مسئوليت هاي جزايي و مدني در ورزش )
247
حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌هاي عضو ضميمه اول كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي‌ها (مارپل 78/73):
248
حقيقت توسل به زور و اجبار در دين از منظر اسلام و حقوق بين الملل
249
حقيقت خانه «تأملي بر هندسه خانه»
250
حقيقت دعا وآثار اخلاقي آن از نظر علامه طباطبايي و علامه جعفري
251
حقيقت عليت از ديدگاه ملاصدرا و "تاثير آن بر علم واجب الوجود به ماسوي" و "مساله جبر و اختيار"
252
حقيقت مجازي
253
حقيقت مجازي و كاربرد آن در هوافضا
254
حقيقت مرگ و حيات پس از آن در انديشهي علّامه محمدتقي جعفري
255
حقيقت و نقاب در آثار لوئيجي پيراندلو
256
حكاكي ليزري لوله هاي گازي API جهت رديابي محصول
257
حكايات الفارسي
258
حكم استظلال در احرام از ديدگاه فقهاي اماميه و مذاهب اربعه
259
حكم اصلي
260
حكم تكليفي طلاق در مذاهب اسلامي
261
حكم تكليفي مصرف دارو در فقه اسلامي
262
حكم خمس درآمدهاي دولتي در فقه اماميه
263
حكم سنگسار (رجم )در عصر حاضر
264
حكم غيابي در فقه و حقوق ايران
265
حكم فقهي پرداخت هزينه مسابقات ورزشي توسط دولت
266
حكم فقهي و حقوقي عقود خردسالان
267
حكم منشوره از: حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام جمع و تدوين از ابن ابي حديد
268
حكم نماز و روزه و قبله در فضا و منطق جغرافيايي خاص
269
حكم وطن شرعي و عرفي و احكام و عبادات مرتبط با آن
270
حكمت آفرينش و رابطه آن با معاد از ديدگاه قرآن
271
حكمت اهل بيت ﴿ع﴾ در مثنوي مولانا
272
حكمت در ديوان ناصر خسرو و ميزان تاثير پذيري او از نهج البلاغه
273
حكمت عملي در كليله و دمنه و مقايسه حكايات مشترك كليه و دمنه با مثنوي مولانا
274
حكمت متعاليه و بيان چگونگي كاربرد آن در تفسير قرآن ملاصدرا
275
حكمت موسيقي نزد غزالي
276
حكمت نور در نگاره هاي سلطان محمد
277
حكمت هاي نهج البلاغه بررسي ساختار بنيادي واژگان (از منظر ترادف و اشتقاق )
278
حكمت هنر شرق ﴿هندوئيسم -ذن﴾
279
حكمت و اندرز در شعر قرن چهارم
280
حكمت و اندرز در گرشاسب نامه اسدي طوسي
281
حكمراني خوب در سازمانهاي دولتي منتخب شهرستان بهشهر
282
حكمراني خوب در ورزش: نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرمايه اجتماعي
283
حكمراني مطلوب در نظام بين الملل و مطالعه تطبيقي آن در نهج البلاغه
284
حكمراني مطلوب در نظام بين الملل و مطالعه تطبيقي آن در نهج البلاغه
285
حكومت امام علي (ع ) و نقش اصحاب بيعت رضوان در آن
286
حكومت اميرالمؤمنين علي﴿ع﴾ و بازگشت به سنت نبوي
287
حكومت و تفاوت آن با قضاء
288
حل آزمايشگاهي عددي و تحليلي معادله ي لاپلاس و تحليل نتايج
289
حل اختلاف مقادير داده هاي ميان موجوديت هاي همانند در وب داده ها
290
حل ارتعاش آزاد و پايداري صفحات مستطيلي با تغيير ناگهاني ضخامت به كمك روش اجزاء محدود طبقاتي
291
حل ارتعاش آزاد و پايداري ورق هاي چهار گوش با دامنه هاي عادي و غيرعادي از روش درونيابي مشتق
292
حل استاتيكي پوسته هاي دوراني براي بارگذاريهاي متقارن و نامتقارن محوري به روش اجزاء محدود
293
حل الاستوپلاستيك استوانه تحت فشار و گراديان دما با در نظر گرفتن كارسختي غيرخطي و مبحث اتوفرتاژ لوله هاي تحت فشار
294
حل الاستوپلاستيك غير متقارن و كاربرد آن در تحليل اثر پوشش Cold Spray بر روي عمر خستگيAZ31B
295
حل الاستيك -پلاستيك پوسته هاي متقارن محوري بروش المانهاي محدود
296
حل الاستيك پوسته هاي استوانه اي مركب با در نظر گرفتن اثرتغيير شكل هاي برشي عرضي
297
حل المان محدود معادلات غيركلاسيك ترموالاستيسيته ديناميكي (مدل گرين - لنيدسي ) بااستفاده از تبديل لاپلاسي
298
حل انتقال حرارت تركيبي در يك محيط فعال تابشي استوانه اي شكل
299
حل انتقال حرارت جابجائي طبيعي ديوار زاوايه دار با در نظر گرفتن اثرات نرجت
300
حل انتقال حرارت جريان تكفاز در حال توسعه آرام در يك ميكروكانال با هندسه هاي مختلف و در نظر گرفتن پخش لزجت
301
حل برخي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از روش هاي مبتني بر فضاهاي هسته بازتوليد
302
حل برخي از معادلات با مشتقات جزئي به روش تجزيه ادوميان
303
حل برخي از معادلات خطي و غيرخطي حاكم بر مكانيك محيط هاي پيوسته با استفاده از يك روش محلي بدون شبكه
304
حل برخي از معادلات ديفرانسيل با مشتقاق جزئي به روش T.F.F
305
حل برخي مسائل مقدار اوليه و مقدار مرزي با استفاده از روش هاي طيفي و هم محلي
306
حل بعضي از مسائل زيست دارويي با روش كنترل بهينه
307
حل بعضي از مسائل زيست دارويي با روش كنترل بهينه
308
حل بهينه معادلات ماتريسي
309
حل پارادوكس قضا و قدر از طريق تفسير خاص شيعه از توحيد افعالي و همه داني خداوند در پرتو آموزه ي كلامي بداء
310
حل پارادوكس قضا و قدر از طريق تفسير خاص شيعه از توحيد افعالي و همه داني خداوند در پرتو آموزه ي كلامي بداء
311
حل پارتو براي مساله زمانبندي سه هدفه كمينه كردن تعداد كار ديركرددار، بيشينه زودكرد و بيشينه ديركرد N T,E max,T max ||
312
حل پاره اي از مسايل الاستوستاتيك به وسيله روشهاي عددي
313
حل پايداري حريان هوا بر روي چشمه آكوستيكي در سطح بدنه هواپيما
314
حل پذيري گروه خودريختي كدخود دوگان دوتايي نوع دوم[72, 36, 16]
315
حل پذيري نظريه ريسمان در فضا - زمان ها و ميدانهاي زمينه خاص
316
حل پذيري وتقارنها
317
حل پراكندگي معكوس از شكاف دو بعدي بر روي صفحه ي هادي كامل در زير لايه ي دي الكتريك با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه ي زمان
318
حل پراكندگي معكوس دوبعدي از استوانه ي مدفون زير سطح كمي ناهموار
319
حل پراكندگي موج از گوه فلزي با استفاده از روش عددي بدون شبكه
320
حل پلاستيسيته غيرايزوتروپيك براي آلياژ AZ31Bدر حالت تقارن محوري با استفاده از روش VMP
321
حل تحليل معادله هدايت حرارتي غير فوريه اي براي يك استوانه تو خالي همگن با شرايط مرزي متقارن محوري
322
حل تحليل ميدان دما و تنش در استوانه توخالي تحت شرايط مرزي متغير و پريودي به كمك بسط فورير
323
حل تحليلي اثر گرمايش روي بافت‌هاي بيولوژيكي با استفاده از تابع گرين
324
حل تحليلي احتراق بدون شعله ذرات
325
حل تحليلي احتراق ذرات آهن
326
حل تحليلي احتراق ذرات تبخيرشونده
327
حل تحليلي احتراق فيلتر شده
328
حل تحليلي احتراق لبه اي
329
حل تحليلي ارتعاشات آزاد پوسته كروي مدرج تابعي كم عمق تحت اثر بار حرارتي
330
حل تحليلي ارتعاشات عرضي ديسك چرخان تحت ميدان مغناطيسي و حرارتي
331
حل تحليلي ارتعاشات غيرخطي خودروي ريلي هنگام عبور از ناهمواري هاي ريل
332
حل تحليلي افت انتقال صوت در پوسته استوانه اي تقويت شده با نانولوله كربني
333
حل تحليلي افزونگي عملگرربات موازي- كابلي
334
حل تحليلي انتقال حرارت هدايتي دو بعدي گذار در مواد هدفمند تابعي در مختصات استوانه اي
335
حل تحليلي پارامتريك احتراق ذرات ارگانيك
336
حل تحليلي پديده چتر غيرخطي در عمليات ماشين كاري دوراني
337
حل تحليلي پراكندگي از اجسام فلزي بزرگ مدفون در زمين چند لايه اي اندكي زبر
338
حل تحليلي تلفات حرارتي شعله
339
حل تحليلي توابع ساختار FL (x,Q2)و xF3 (x,Q2 )با كمك تبديلات لاپلاس
340
حل تحليلي توزيع حرارت در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
341
حل تحليلي جذب و واجذبي پويا با واكنش شيميايي و مقاومت انتقال جرم در بسترهاي آكنده از آكنه هاي كروي پوسته اي/ با هسته ي بي اثر
342
حل تحليلي جريان آرام جت برخوردي نانوسيال با وجود اثر حركت براوني و ترموفورز
343
حل تحليلي جريان استوكس حول كره در سيالات نيوتني و ميكروپلار
344
حل تحليلي جريان دائم خون در رگ با ديواره صلب به كمك مدل پيوسته كسرات
345
حل تحليلي جريان سيال حول كره در اعداد رينولدز پايين و شرط مرزي لغزش با استفاده حل استوكس و اوسين
346
حل تحليلي جهت تعيين تنش هاي پسماند ناشي از پخت در كامپوزيتهاي چند لايه
347
حل تحليلي جهت محاسبه فاصله خاموشي احتراق ذرات ريز جامد و گازها
348
حل تحليلي ذرات ارگانيك ريز جامد
349
حل تحليلي شعله سه گانه
350
حل تحليلي مسئله N- گرداب
351
حل تحليلي معادلات احتراق ابر ذرات در حالت دو ذره اي فلزي
352
حل تحليلي معادلات احتراقي ابر ذرات با در نظر گرفتن اثر تشعشع
353
حل تحليلي معادلات ديناميك سيالات با مشتقات مرتبه بالا در جريان مغشوش
354
حل تحليلي معادلات غير خطي با مشتقات جزئي با روش هاي Tanh و Tanh- Coth
355
حل تحليلي معادلات فريدمن و ميدان اسكالر باتوجه به پتانسيل هاي مختلف
356
حل تحليلي معادله موج نسبيتي براي ذره اي با اسپين نيم صحيح با برهم كنش پتانسيل هاي غير مركزي با روش نيكوفوروف-يواروف
357
حل تحليلي معادله هتروكن فوريه و محاسبه تنش هاي حرارتي با ضريب الاستيسيته متغير در استوانه تو خالي نامحدود
358
حل تحليلي معادله هدايت گرمايي در كفشك قطار با روش جداسازي متغير ها و انتگرال دو هامل
359
حل تحليلي ميدان دما در استوانه توپر تحت اثر دماي پريوديك خارجي به كمك بسط فورير
360
حل تحليلي ميدان دما در ذره پودر كروي با شرايط مرزي گوسين
361
حل تحليلي ميدان دما در كره توخالي با شرايط مرزي وابسته به زمان
362
حل تحليلي ميدان دما و تنش در استوانه تو خالي تحت شرايط مرزي پريوديك با استفاده از بسط كامل فورير
363
حل تحليلي ميدان دما و تنش ناشي از آن در كره تو خالي تحت شرط مرزي پريوديك بكمك بسط كامل فورير
364
حل تحليلي ميدان دما و تنش ناشي از آن در كره توخاليتحت شرط مرزي پريوديك بكمك بسط فورير
365
حل تحليلي و عددي افت فشار براي جريان آرام در كانال با مقاطع غير دايروي
366
حل تحليلي و عددي انتقال حرارت دائم در يك لوله جدار ضخيم با خارج از مركزيت با شرايط مرز ي جابجايي در داخل و خارج
367
حل تحليلي و عددي برخي مسائل نفوذ
368
حل تحليلي و عددي برخي معادلات ديفرانسيل تصادفي با نوفه هاي متفاوت و برآوردپارامترهاي آن
369
حل تحليلي و عددي تابع انتقال در مخازن شكافدار طي فرآيند ريزش ثقلي
370
حل تحليلي و عددي توزيع درجه حرارت داخل استوانه با سوراخ خارج از محور با دماي سطح ثابت و حل تحليلي و عددي براي شرايط هدايت متغير
371
حل تحليلي و عددي معادلات انتقال حرارت جابجايي طبيعي براي جريان نانوسيال روي صفحه افقي و عمودي
372
حل تحليلي و عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي و كاربرد آن در مشتقات مالي
373
حل تحليلي و عددي معادله انتقال حرارت غيرفوريه با شرايط شار گرمايي گذرا روي سطح پوست
374
حل تحليلي و مطالعه آزمايشگاهي تاريخچه حرارتي و توزيع دما در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي زير آب
375
حل تحليلي و نتايج آزمايشگاهي جابجايي عرضي صفحه تخت روي بستر مواد دانه اي در اثر برخورد گلوله
376
حل تحليلي و نتايج آزمايشگاهي جابجايي عرضي صفحه تختروي بستر مواد دانه اي در اثر برخورد گلوله
377
حل ترموپلاستيك سيلندر تحت فشار و تنشهاي حرارتي
378
حل تصادفي مسئله مشاركت واحدها با حضور خودروهاي الكتريكي و منابع توليد پراكنده بادي و خورشيدي
379
حل تعارضات مابين طرفين درگير در اجراي پروژه هاي مواجه تاخير با استفاده از نظريه بازي ها
380
حل تقارن محوري معادلات لايه مرزي در امتداد خط جريان به منظور محاسبة سه بعدي گرمايش آيروديناميكي
381
حل تقريبي جريان ماوراي صوت حول اجسام بادماغه پخ
382
حل تقريبي مسائل بغرنج توسط روش‌هاي مبتني بر بحران‌هاي خود سازمانده و اتوماتاي يادگير
383
حل تقريبي معادلات انتگرال با استفاده از روشهاي طيفي
384
حل تقريبي معادلات انتگرال با استفاده از روشهاي نيمه تحليلي
385
حل تقريبي معادلات ديفرانسيلي كه در مدل‌بندي بعضي بيماري‌هاي واگير‌دار ظاهر مي‌شوند
386
حل تقريبي معادله ديفرانسيل جزئي بنجامين با روشهاي طيفي
387
حل تقريبي معادله موج در محيط SIW با استفاده از نگاشت همديس
388
حل تقريبي معادله ي شرودينگر با مشتق كسري مكاني با استفاده از روش هاي تفاضلات متناهي فشرده
389
حل تكراري سيستم هاي خطي فازي
390
حل تمام موج ناپيوستگي ها در موجبر هم صفحه
391
حل تمرين آناليز مختلط نوشته N.Gein & GH.C.Sharma
392
حل تمرين مسائل كتاب توپولوژي عمومي
393
حل تمرينات نظري فصل هاي 5و7كتاب مباني احتمال شلدون راس
394
حل توزيع درجه حرارت و تنش هاي حرارتي و مكانيكي در لوله راكت هاي سوخت جامد با روش تفاضل محدود
395
حل تير خميده با استفاده از نگاشتهاي
396
حل جدول سودوكو با تكنيك هاي پردازش تصوير و بينايي پردازش
397
حل جريان از طريق معادلات stokes-Navier بر روي سوراخ هاي مكنده روي بال يا بدنه هواپيما در جريان مادون صوت
398
حل جريان اطراف موشك در حالت سه بعدي به روش پنل
399
حل جريان پتانسيل دو بعدي به روش اجزاي محدود با استفاده از المان هاي مثلثي خطي ، درجه 2 و درجه 3
400
حل جريان پتانسيل سه بعدي در مجاري با مقطع مستطيل شكل بروش عددي
401
حل جريان تراكم پذير مغشوش دو بعدي با استفاده از شبكه هاي بي سازمان
402
حل جريان تراكم ناپذير آرام سه بعدي الگوريتم عددي و كدكردن آن
403
حل جريان تعادلي حول جسم بازگشت پذير به جو
404
حل جريان توربولنت روي صفحه تخت با استفاده از نرم افزار FLUENT و مقايسه با نتايج تحليلي و تجربي
405
حل جريان جابجايي آزاد روي صفحه مايل توسط نرم افزار Fluent
406
حل جريان حدود صوت باتئوري اغتشاشات جزئي حول اجسام دو بعدي و تقارن محوري
407
حل جريان حول سيلندر در رژيمهاي مختلف
408
حل جريان حول هواپيماي فجر با نرم افزارCMARK به منظور محاسبه ضرائب آئروديناميك
409
حل جريان در كسكيد پره ها به روش معكوس
410
حل جريان در ميكروكانال مستطيلي با استفاده از روش شبكه بولتزمن
411
حل جريان درافتر كولرهاي از نوع پوسته لوله واقع در بتدوبين كمپر سورهاي هوائي
412
حل جريان دو بعدي تراكم پذير و لزج حول ايرفويل در رژيم هاي مختلف جريان
413
حل جريان دو بعدي غير لزج بر روي شبكه بي سازمان تطبيقي
414
حل جريان ديناميك مولكولي براي مولكولهاي چند اتمي
415
حل جريان روي بدنه و ناحيه Wakeآن در زاويه حمله به كمك VLM
416
حل جريان روي سيلندر با مقطع بيضوي در اعداد رينولدز متفاوت
417
حل جريان سه بعدي تراكم پذير با استفاده از روش بدون شبكه
418
حل جريان سه بعدي حول يك راكت بوستردار
419
حل جريان سيال حول دسته لوله ها
420
حل جريان غير تعادلي حول جسم بازگشت پذير به جو با در نظر گرفتن اثرات تشعشع
421
حل جريان غير دائم جابجايي آزاد در نقطه سكون جسم سه بعدي
422
حل جريان غيرلزج دوبعدي برروي شبكة متحرك با روش IBM
423
حل جريان لزج ، آرام ( معادلات ناويراستوكس ) اطراف يك جسم متقارن محوري
424
حل جريان لزج بر روي شبكه متحرك درون موتور سوخت جامد
425
حل جريان لزج تراكم پذير حول اجسام سه بعدي
426
حل جريان لزج دو بعدي با مرز متحرك به روش مرز شناور
427
حل جريان لزج قابل تراكم در داخل نازل همگرا - واگرا
428
حل جريان مافوق صوت حول دماغه هاي پخ
429
حل جريان مغشوش تراكم‌پذير با روش بدون شبكه
430
حل جريان مغشوش سه بعدي در مقاطع و اتصالات (خم ها،انبساط و تراكم ، ديفيوزر و نازل )
431
حل جريان مولكولي داخل كانال با سطح مقطع متغير با تعيين فشار در ورود يا خروج
432
حل جريان و انتقال حرارت جابجائي آزاد آرام نانو سيال بر روي ديوار پوشانده شده با ماده متخلخل عمودي تحت ميدان مغناطيسي به روش دي تي ام
433
حل جريان واقعي حول استوانه به روش تلفيق جريان لايه مرزي و جريان پتانسيل
434
حل جريان يكنواخت روي سيلندر چرخان به كمك نرمافزار FLUENT
435
حل جريانهاي دوبعدي غيرقابل تراكم بااستفاده ازروش المان محدود
436
حل چرخه همجوشي كاتاليزوري ميوني با استفاده از روش مونت كارلو
437
حل چند مسئله در حوزه نقاط خط افق
438
حل چند مسئله كلاسيك در آيروديناميك بوسيله محاسبات عددي
439
حل چند مساله مكانيك كلاسيك با استفاده از روش هندسه ديفرانسيل
440
حل چند مساله مكانيك كوانتومي بر اساس عدم قطعيت كمينه در تكانه بررسي اثر آهارونوف -كاشر در فضاي ناجابجائي و نگاشت سايبرگ - ويتن
441
حل چند مساله نظريه شبكه ها
442
حل چند نوع از مسائل طراحي شده خطوط راه آهن
443
حل چند هدفه مساله زمان بندي سيستم كارگاهي منعطف ﴿FJSP﴾ با استفاده از روش فراابتكاري مبتني بر يادگيري و نمو
444
حل حافظ حريم خصوصي مسئله تلاقي مسيرها با محاسبات چند طرفه امن
445
حل حداقل زمان حركت هماهنگ شده رباتهاي همكار روي مسير مشخص
446
حل خودسازگار معادله هاي شرودينگر و پواسون در ساختارهاي نامتجانس AIGaAs/GaAs
447
حل دستگاه معادلات چند جمله اي متقارن
448
حل دستگاه معادلات خطي بازهاي به كمك تكنيكهاي برنامه ريزي خطي
449
حل دستگاه معادلات ديفرانسيل بوسيله توابع پايه اي شعاعي
450
حل دستگاه معادلات ديفرانسيل جبري حاصل از مسايل كنترل بهينه
451
حل دستگاه معادلات غير خطي به روش هسنبرگ تعميم يافته نيوتن
452
حل دستگاه معادلات غير خطي به روش هسنبرگ تعميم يافته نيوتن
453
حل دستگاه هاي چند جمله اي با استفاده از روش زير منتج
454
حل دستگاه هاي چند جمله اي پارامتري
455
حل دستگاه هاي خطي عددي
456
حل دستگاه هاي سه قطري، پنج قطري، پنج قطري و متقارن به روش مستقيم و روش معكوس ماتريس
457
حل دستگاه هاي معادلات انتگرال با استفاده از روش تبديل ديفرانسيلي
458
حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش تبديل ديفرانسيل
459
حل دستگاه هاي معادلات ديفرانسيل معمولي سخت با روش تجزيه آدوميان
460
حل دستگاه‌هاي خطي با استفاده ازتجزيه ناقص افزايشي LU
461
حل دستگاههاي تاپليتز بوسيله پري كانديشينرهاي مناسب "حالت معمولي وبلوكي"
462
حل دستگاههاي معادلات خطي بازه اي به كمك تكنيكهاي برنامه ريزي خطي
463
حل دستگاههاي معادلات خطي فازي
464
حل دسته اي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري تركيبي
465
حل دقيق ارتعاشات آزاد و اجباري ورق هاي گرافني در محيط ويسكوالاستيك
466
حل دقيق ارتعاشات پيچشي مدل پيوسته به همراه حل تقريبي
467
حل دقيق ارتعاشات عرضي مدل پيوسته و حل تقريبي
468
حل دقيق ارتعاشات و كمانش نانوورق هاي FGM مستطيلي بر اساس تئوري‌هاي كيرشهف و ميندلين با در نظر گرفتن اثرات سطحي
469
حل دقيق ارتعاشات و كمانش ورقهاي دايروي و قطاعي شكل ضخيم ساخته شده از كامپوزيت هاي چند لايه
470
حل دقيق بارگذاري استاتيك ورقهاي كامپوزيتي هوشمند
471
حل دقيق پاسخ ديناميكي ورق هاي بيضوي
472
حل دقيق معادله ي شرودينگر با هاميلتوني اسپين- بوزون
473
حل ديناميك معكوس و بررسي اثر ضربه در نيروي مفصل ران بيماران پرتس در حركت با ارتز اسكاتيش رايت
474
حل ديناميكي ورق ايزوتروپ و كامپوزيت در حوزه فركانس با استفاده از توابع پايه نمايي
475
حل ديوارهاي برشي با استفاده از المانهاي بزرگ
476
حل رابطه اي تابع توزيع شعاعي با استفاده از پتانسيل لنارد - جونز (6-12) براي سيال هاي چگال N2O، NF3، NH3
477
حل رده هايي از مسائل كنترل بهينه با استفاده از الگوريتم وال
478
حل رده‌اي از مسائل كنترل بهينه غيرخطي تاخير زماني و كاربردهاي آن
479
حل رده‌اي از مسائل كنترل بهينه غيرخطي تاخير زماني و كاربردهاي آن
480
حل سازگار معادلات عملگري بااستفاده از قاب هاي موجكي
481
حل سازي سنگ دي اكسيد منگنز در اسيد سولفوريك با حضور احياء كننده آهك
482
حل سازي كنسانتره ولفراميت جهت توليد آمونيوم‌پاراتنگستات (APT)
483
حل سريع معادلات انتگرال خطي فردهلم نوع دوم
484
حل سه بعدي الكترود سمت كاتد پيل سوختي غشاء پليمري
485
حل سه بعدي تحريك سيال داراي سطح آزاد به روش بدون شبكه ي توابع پايه نمايي
486
حل سه بعدي جريان دو فازي براي يك پيل سوختي غشاء پليمري با تمركز بر روي هندسه ي كانال
487
حل سه بعدي معادله بولتزمن-BGK در يك استوانه چرخان
488
حل سيستم هاي خطي بزرگ و اسپارس با استفاده از روشهاي زير فضاي كريلو پيش شرط دار
489
حل سيستم هاي خطي تنك با روش GMRES بر روي GPU
490
حل سيستم هاي ديناميكي برخاسته از مدل هاي مدار مغزي
491
حل سيستمهاي كنترلي با استفاده از برنامه ريزي خطي
492
حل سيستمهاي كنترلي با استفاده از برنامه ريزيهاي خطي
493
حل سيسم هاي تاخيري خطي وابسته به زمان با استفاده از توابع تركيبي فوريه - بلاك پالس
494
حل سينماتيك معكوس و طراحي مسير حركت بيماران پرتس در حركت با ارتز اسكاتيش رايت
495
حل شبكه هاي توزيع به روش مستقيم
496
حل صريح رده هاي خاصي از معادلات ديفرانسيل با حسابان كسري
497
حل ضعيف مسئله استيفن
498
حل طيفي جريانهاي همراه با ناپيوستگي
499
حل عدد معادلات انتگرال ميدان الكتريكي با استفاده از موجك ها كاربرد در آناليز تشعشع ساختارهاي سيمي
500
حل عدد معادله KDV كسري - زماني
501
حل عددي (دو بعدي) هيدروفويل متحرك زير سطح آزاد آب با استفاده از جريان پتانسيل
502
حل عددي آيروديناميك توربين هاي بادي داريوس مقياس كوچك و بهينه سازي طراحي
503
حل عددي اثر ديسك حلقوي در افزايش انتقال حرارت در لوله به كمك نرم افزارFluent
504
حل عددي اثر زبري بر پارامترهاي جريان لغزشي در ميكرو كانال
505
حل عددي ارتعاشات ناشي ازجريان حول استوانه با تكيه¬گاه الاستيك در مجاورت سطح آزاد سيال
506
حل عددي الاستوپلاستيك تئوري كير شهف- لاو بر مبناي رويه كوزرات
507
حل عددي انتقال حرارت از ديسك چرخان مايل در جريان هواي خارجي افقي
508
حل عددي انتقال حرارت بواسطه خنك كاري در مولد گاز يك موتور موشك
509
حل عددي انتقال حرارت جابجائي در دو لوله تو در توي خارج از مركز شيب دار
510
حل عددي انتقال حرارت جابجايي آرام در يك مايكروكانال با مقطع غير دايره اي
511
حل عددي انتقال حرارت جابجايي داخا محفظه بسته توسط نرم افزار fluent
512
حل عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي آرام روي مقاطع بيضوي با شرايط مرزي شار و دماي ثابت
513
حل عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي تركيبي، بين دو استوانه ي غير هم مركز
514
حل عددي انتقال حرارت جابجايي مزدوج نانوسيال در ميكروكانال موجي¬شكل با استفاده از مدل دوفازي به روش اويلري-لاگرانژي و پراكنده
515
حل عددي انتقال حرارت حالت دائم و گذرا در فلانچ آسياهاي گلوله اي
516
حل عددي انتقال حرارت سه بعدي و غيردائم اطراف لوله در يك محيط نيمه بينهايت
517
حل عددي انتقال حرارت و توليد انتروپي جريان دوفاز لايه‌اي در لوله گرد تخت‌شده
518
حل عددي انتگرال هاي منفرد در روش المان مرزي براي المان هاي دو بعدي و سه بعدي
519
حل عددي براي قيمت گذاري اختيار امريكايي براساس توابع پايه اي شعاعي
520
حل عددي براي معادلات ولترا ‐ فردهلم غيرخطي توسط توابع بلاك پالس سه بعدي
521
حل عددي برخي مسائل كنترل بهينه با روش هاي مستقيم و كاربردهاي آن
522
حل عددي برخي معادلات انتگرال ولتراي نوع سوم و كاربردهاي آن
523
حل عددي برخي معادلات انتگرالي ولترا غير خطي به روش غير خطي به روش نقطه ثابت
524
حل عددي برخي معادلات با مشتقات پاره اي با شرايط مرزي غير موضعي مبتني بر فضاي هسته باز توليد
525
حل عددي برخي معادلات با مشتقات پاره اي با كاربرد در ترميم و كاهش نويز تصوير
526
حل عددي پراكندگي از جسم مدفون در زمين چندلايه با سطح كمي ناهموار به روش FDTD
527
حل عددي پراكندگي از جسم مدفون در زمين چندلايه با سطح كمي ناهموار به روش FDTD
528
حل عددي پراكندگي الكترومغناطيسي به روش المان محدود در مختصات استوانه اي
529
حل عددي پروفيل سرعت سيار در كانالهايي با مقطع مربع مستطيل
530
حل عددي پوسته كروي تحت تاثير متقارن و نامتقارن (بارباد)
531
حل عددي تاثيرات ميدان مغناطيسي خارجي و تخت شدگي لوله در ميدان جريان و انتقال حرارت نانوسيال مغناطيسي
532
حل عددي تعدادي از مسائل بيضوي شبه خطي
533
حل عددي تغيير قطر سوراخ صفحه اوريفيس در جلوي شير كلوب و تاثير آن بر كاويتاسيون و افت فشار
534
حل عددي جابجايي آزاد در داخل محفظه بسته
535
حل عددي جابجايي طبيعي پايدار سطوح عمودي و مايل مواج در شار حرارتي ثابت
536
حل عددي جابجايي طبيعي سطوح عمودي و مايل مواج در درجه حرارت ثابت
537
حل عددي جابجايي طبيعي و توام (جابجايي طبيعي و اجباري) در يك كانال عمودي
538
حل عددي جت پالسي برخوردكننده به صفحات صاف و مقعر با استفاده از مدل توربولانسي k-w-v2-f
539
حل عددي جذب و واجذبي پويا در بسترهاي ثابت از ذرات استوانه اي پوسته اي با هسته بي اثر
540
حل عددي جريان آرام دو بعدي با استفاده از روش برهم نهي شبكه ها
541
حل عددي جريان آرام سيال حول اجسام استوانه اي در رينولدزهاي پايين
542
حل عددي جريان آرام نانوسيال در ميكروكانال با مقطع مستطيلي
543
حل عددي جريان آشفته حول استوانه با روش ديناميك ورتكس تصادفي
544
حل عددي جريان اطراف ايرفويل 0012 NACA به وسيله نرم افزار FLUENT
545
حل عددي جريان با انتقال حرارت توامان در مقياس نانو با استفاده مدل تاخير فاز دوگانه
546
حل عددي جريان باد اطراف بادشكن ها
547
حل عددي جريان پايدار و ناپايدار حول هليكوپتر با دو ملخ هم محور در پرواز ايستا و رو به جلو
548
حل عددي جريان پتانسيل تراكم ناپذير حول اجسام سه بعدي
549
حل عددي جريان پتانسيل ترانسونيك حول ايرفويل در جريان خارجي
550
حل عددي جريان پتانسيل سه بعدي تراكم پذير در مجاري با مقطع مستطيل شكل
551
حل عددي جريان پله به كمك روش حجم محدود
552
حل عددي جريان تراكم پذير در توربوماشينها با روشهاي دوبعدي
553
حل عددي جريان تراكم پذير عبوري از مجراي همراه با تغيير مقطع، اصطكاك، انتقال حرارت و انتقال جرم
554
حل عددي جريان تراكم پذير غير لزج روي ايرفويلها و كسكيد پره ها
555
حل عددي جريان تراكم پذير مغشوش و مافوق صوت از روي يك ديواره تخت و منحني و در مجاري دوبعدي با ديواره هاي منحني
556
حل عددي جريان جابجايي طبيعي در داخل محفظه مايل با ديواره ي موج دار با موج مثلثي
557
حل عددي جريان حول ايرفويل هاي كلاين فوگلمن به روش شبكه بولتزمن
558
حل عددي جريان حول دودكش
559
حل عددي جريان حول يك ايرفويل مجهز بهslotted flap
560
حل عددي جريان خون در حلقه ويليس سر انسان
561
حل عددي جريان داخل كانال حاوي دندانه، به منظور برقراري آنالوگ ميان مكانيك سيالات و انتقال حرارت
562
حل عددي جريان داخل گرمكن آب تغذيه نيروگاهي
563
حل عددي جريان در احتراق مشعلهاي گاز سوز
564
حل عددي جريان در توربوماشينها با استفاده از روش Marching Time
565
حل عددي جريان در رم جت با استفاده از نرم افزار Fluent
566
حل عددي جريان در يك انشعاب شرياني با جداره الاستيك
567
حل عددي جريان دركسليدپره روتوريك پمپ محوري
568
حل عددي جريان درون لوله گردبادي به كمك نرم افزار FLUENT
569
حل عددي جريان دو بعدي آرام روي سطح صاف با دماي متغيير سينوسي
570
حل عددي جريان دو بعدي/ تقارن محوري اويلر بر روي شبكه مترك بي سازمان درون موتور سوخت جامه
571
حل عددي جريان دو فازي در محيط متخلخل الكترود كاتد پيل سوختي PEM
572
حل عددي جريان دو فازي در محيط متخلخل با استفاده از روش IMPES
573
حل عددي جريان دوبعدي تقارن محوري مادون صوت تراكم پذير با احتراق
574
حل عددي جريان روي كره با شرط مرزي لفزش در اعدادرينولدز متوسط
575
حل عددي جريان روي مدل بال پرنده بال زن در حالت پايا
576
حل عددي جريان روي يك ايرفويل فوق بحراني در سرعتهاي مادون صوت بالا
577
حل عددي جريان سه بعدي تراكم ناپذير و مغشوش در يك كانال مار پيچ و با ورودي جانبي
578
حل عددي جريان سه بعدي مغشوش در يك كانال U شكل چرخنده با انتقال حرارت
579
حل عددي جريان سوپر كاويتاسيوني حول اجسام متقارن محوري با زاويه حمله صفر و غير صفر با استفاده از روش المان مرزي
580
حل عددي جريان سيال بين پره هاي روتور كمپرسور جريان محوري
581
حل عددي جريان سيال داخل ديفيوزر توسط نرم افزارفلوئنت
582
حل عددي جريان سيال در يك كانال دو بعدي پره دار با تاكيد بر انتقال حرارت
583
حل عددي جريان سيال لزج با شرط مرزي لغزشي در داخل ميكرو كانال ها
584
حل عددي جريان سيال ويسكوالاستيك حول استوانه نوساني در يك كانال
585
حل عددي جريان سيال ويسكوالاستيك درون لوله همراه با ملحقه
586
حل عددي جريان ضرباني خون دريك انشعاب
587
حل عددي جريان فرا صوت بر روي بال بوسمن
588
حل عددي جريان لايه مرزي روي صفحه با شيارهاي مربعي عرضي
589
حل عددي جريان لزج اطراف دوجسم در حركت عمومي نسبت به يكديگر
590
حل عددي جريان لزج در سرعت هاي ماوراء صوت با در نظر گرفتن اثرات گاز داغ بر روي شبكه بي سازمان
591
حل عددي جريان لزج دو بعدي روي شبكه متحرك مركب
592
حل عددي جريان لغزشي و انتقال حرارت در حال توسعه بين دو ميكروكانال با مقطع دايروي هم مركز
593
حل عددي جريان مادون صوت مغشوش و تراكم پذير همراه با احتراق در مجاري
594
حل عددي جريان مافوق صوت بالا حول دماغه يك پرتابه
595
حل عددي جريان مغشوش در كانال باز
596
حل عددي جريان مغشوش در كانالهاي همراه با موانع گرمازا
597
حل عددي جريان مغشوش دو بعدي با مدل (K-epsilon)
598
حل عددي جريان مغشوش دو فازي لايه اي گاز - مايع (همسو و غيرهمسو) با مدل (k-E)
599
حل عددي جريان مغشوش عبوري از ايرفويل دو الماني
600
حل عددي جريان مغشوش غيردائم حول يك المان مكعبي
601
حل عددي جريان هاي با سطح مشترك با استفاده از شبكه هاي هم مكان
602
حل عددي جريان هاي برشي مغشوش و تراكم ناپذير با تقارن محوري
603
حل عددي جريان هوا با مرز متحرك در سيلندر خودروي پيكان
604
حل عددي جريان هواو توزيع و مسير حركت ذرات آلوده كننده در اتاقهاي تميز
605
حل عددي جريان و انتقال حرارت در ميكروكولر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
606
حل عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال در ميكروچاه ذوزنقه اي به روش اويلري - لاگرانژي
607
حل عددي جريان و انتقال حرارت ويسكوپلاستيك بينگهام درون حفره
608
حل عددي جريانهاي با سطح مشترك با استفاده از روش ول ست و مقايسه آن با روش كسر حجمي سيال
609
حل عددي چند ساختار FSS﴿سطوح انتخابگر فركانس﴾و طراحي و ساخت FSS با المان هاي روزنه اي دايره شكل
610
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم - همرشتاين غير خطي به كمك توابع تركيبي لژاندر بلاك پالس
611
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم - ولترا با استفاده از روش اختلالات هموتوپي
612
حل عددي دستگاه معادلات انتگرال فردهلم- ولترا با استفاده از روش اختلال هموتوپي
613
حل عددي دستگاه معادلات خطي و ديفرانسيل معمولي
614
حل عددي دستگاه معادله ديفرانسيل شكار و شكارچي بااستفاده از روش تجزيه آدومين
615
حل عددي دستگاه هاي جبري فازي
616
حل عددي دستگاه هاي مسائل مقدار مرزي مرتبه دوم به كمك روش تفاضلات متناهي - توابع پايه اي شعاعي
617
حل عددي دستگاه هاي معادلات انتگرالي نوع دوم با استفاده از توابع پايه اي كلاهي
618
حل عددي دستگاههاي معادلات انتگرال - ديفرانسيل با استفاده از روشهاي طيفي
619
حل عددي دسته اي از مسائل كنترل بهينه كسري , numerical solution of a class of fractional optimal control problems
620
حل عددي ﴿دوبعدي ﴾هيدروفويل متحرك زير سطح آزاد آب با استفاده از جريان پتا نسيل
621
حل عددي دوفازي انتقال حرارت جابجايي در يك لوله حاوي نانوسيال با جريان آرام، با استفاده از روش اويلري-لاگرانژي
622
حل عددي ديناميك واكنشهاي گاز-جامد غيركاتاليستي با روش مونته كارلو
623
حل عددي روش OPEN SLOT FILM COOLING
624
حل عددي سه بعدي جريان در راهگاه مكش، اطراف سوپاپ و داخل سيلندر موتور پيكان افشانه اي
625
حل عددي سيستم معادلات انتگرالي ولترا در مسائل انتقال حرارت با استفاده از انتگرال گيري ضربي باريسنتريك
626
حل عددي سيستم ولاسف - پواسون به روش تبديل فوريه
627
حل عددي طيف انرژي حلقه‌هاي كوانتومي بيضي شكل
628
حل عددي فرآيند تبخير غير دائمي قطرات سوخت در ميدان جريان
629
حل عددي فرآيند چالش در جريان حلقوي درون لوله افقي
630
حل عددي فرم دوبعدي و متقارن محوري معادلات ناويراستوكس سهمويشده با اثرات گاز داغ
631
حل عددي لايه مرزي روي اجسام دو بعدي
632
حل عددي لايه مرزي مغشوش با تصحيحات نزديك ديوار
633
حل عددي مدل هاي رشد جمعيت به كمك چند جمله اي هاي برنشتاين
634
حل عددي مسئله مقدار اوليه معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش تركيبي مبتني بر توابع متعامد
635
حل عددي مسئله ي برنامه ريزي خطي كسري فازي به روش عددي
636
حل عددي مسائل الاستيسيته دو بعدي ﴿ مسائل باي هارمونيك ﴾ به كمك عناصر متناهي و عناصر متناهي تركيبي
637
حل عددي مسائل انتقال حرارت همراه با كرانه هاي متحرك
638
حل عددي مسائل بدوضع ﴿ معادلات انتگرالي نوع اول فردهلم ﴾ و برآورد عدد حالت براي معادلات اپراتوري
639
حل عددي مسائل برنامه ريزي درجه دوم
640
حل عددي مسائل بهينه سازي به روش هاي ماتريسي
641
حل عددي مسائل بهينه سازي غير خطي نامقيد
642
حل عددي مسائل بهينه سازي مقيد به روش لاگرانژي افزوده
643
حل عددي مسائل بهينه سازي مينيماكس گسسته غير خطي
644
حل عددي مسائل بهينه سازي نامقيد به روش نيوتن اصلاح شده
645
حل عددي مسائل تنظيم كننده غيرخطي با استفاده از توابع بي-اسپلاين خطي
646
حل عددي مسائل خم بيضوي توسط يك الگوريتم تكراري سريع
647
حل عددي مسائل كنترل بهينه با دامنه نامحدود
648
حل عددي مسائل كنترل بهينه كسري با استفاده از روش هاي طيفي
649
حل عددي مسائل كنترل بهينه ي تصادفي مبتني بر مشاهدات جزئي
650
حل عددي مسائل مقدار اوليه براي معادلات ديفرانسيل معمولي توسط درونيابي بيركوف
651
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺮزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻔﺎﺿﻼت ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺶ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
652
حل عددي مسائل مقدار مرزي بر اساس تقريب سينك و بررسي همگرايي روش
653
حل عددي مسائل مقدار مرزي منفرد با كاربرد در فيزيولوژي
654
حل عددي مسائل هدايت گرمائي معكوس از نوع خطي و غير خطي
655
حل عددي مسائل يك‌بعدي به روش اجزاء محدود يك‌بعدي
656
حل عددي مساله اي با كرانه آزاد در انتقالحرارت با استفاده از موجك لژاندر
657
حل عددي مساله پراكندگي جسم مدفون زير سطح ناهموار با استفاده از الكترومغناطيس تبديلي
658
حل عددي مسايل بازي هاي ديفرانسيلي تعقيب وگريز دو-نفره
659
حل عددي مسايل كنترل بهينه با كنترل هاي صحيح مخلوط
660
حل عددي مسايل كنترل بهينه مقيد به معادلات ديفرانسيل جزيي با استفاده از روش شبه طيفي
661
حل عددي مسايل مقدار اوليه براساس درون ياب گاوس-لاگر
662
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮال به كمك روش پترو-گالركين و پري كانديشنر
663
ﺣﻞ ﻋﺪدي ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺎوﯾﺮ-اﺳﺘﻮﮐﺲ ﺗﺮاﮐﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﯿﻔﯽ.
664
حل عددي معادلات MHD در مختصات استوانه اي براي يك سوئيچ باز شونده پلاسما در يك مدار RLC
665
حل عددي معادلات آب هاي زيرزميني به روش هاي تربيع ديفرانسيلي و تربيع ديفرانسيلس بر مبناي توابع شعاعي
666
حل عددي معادلات الكترومغناطيس به روش تفاضل محدود
667
حل عددي معادلات انتگرال - ديفرانسيل با روش بهبود يافته ل‍ژاندر
668
حل عددي معادلات انتگرال از نوع الكتريكي و مغناطيسي براي سطوح فلزي: كاربرد در محاسبه SE سطوح بسته با دريچه
669
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از توابع اسپلاين
670
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
671
حل عددي معادلات انتگرال با استفاده از موجك ها
672
حل عددي معادلات انتگرال با پايه ي موجك
673
حل عددي معادلات انتگرال با روش كمترين مربعات متحرك
674
حل عددي معادلات انتگرال به وسيله تركيب روش هم محلي اسپلاين و درونيابي لاگرانژ
675
حل عددي معادلات انتگرال دو بعدي منفرد و كاربردهاي آن
676
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي دو بعدي با استفاده از موجك هار
677
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي فردهلم با استفاده از موجك ها
678
حل عددي معادلات انتگرال غير خطي ولترا با استفاده از شبه خطي سازي
679
حل عددي معادلات انتگرال غيرخطي نوع دوم با استفاده از يك روش تكراري
680
حل عددي معادلات انتگرال غيرخطي همرشتاين
681
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم دو بعدي با روش گالركين گسسته تكراري
682
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از روش بهينه سازي نرم
683
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از روش منظم سازي تيخانوف و تجزيه مقدار منفرد برشي
684
حل عددي معادلات انتگرال فردهلم نوع اول بوسيله معكوس و شبه معكوس ماتريسها
685
حل عددي معادلات انتگرال كسري
686
حل عددي معادلات انتگرال نوع اول "فردهلم و كانولوشن"
687
حل عددي معادلات انتگرال نوع دوم و معادلات انتگرال -ديفرانسيل با استفاده از روش اختلال هموتوپي
688
حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال - ديفرانسيل ولتراي غير خطي با استفاده از روش شبه خطي سازي
689
حل عددي معادلات انتگرال و انتگرال ديفرانسيل فردهلم با استفاده از موجك هاي اسپلاين شبه متعامد
690
حل عددي معادلات انتگرال و معادلات ديفرانسيل انتگرالي به روش آناليز هموتوپي
691
حل عددي معادلات انتگرال والتري غير خطي نوع دوم به روش تجزيه ادوميان
692
حل عددي معادلات انتگرال ولترا
693
حل عددي معادلات انتگرال ولترا- فردهلم نوع دوم با هسته هاي منفرد
694
حل عددي معادلات انتگرال ولترا نوع دوم با هسته بطور ضعيف تكين
695
حل عددي معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
696
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي غير خطي نوع دوم به روش تجزيه ادوميان
697
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي منفرد ضعيف با استفاده از روش تاو
698
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع اول با هسته‌هاي ناپيوسته و هسته‌هاي متقارن
699
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم با هسته منفرد ضعيف
700
حل عددي معادلات انتگرال ولتراي نوع دوم با هسته ي منفرد به روش هرميت
701
حل عددي معادلات انتگرال يك و دو بعدي با استفاده از تقريب هاي بدون شبكه
702
حل عددي معادلات انتگرالفردهلم نوع دوم به روش سريع نيستروم
703
حل عددي معادلات انتگرالي با ابعاد بالا به كمك توابع پايه اي شعاعي
704
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از پيش حالت سازها و دستگاه معادلات انتگرالي با استفاده از توابع پايه اي متعامد قطعه اي پيوسته
705
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
706
حل عددي معادلات انتگرالي با استفاده از شبكه هاي توابع پايه اي شعاعي
707
حل عددي معادلات انتگرالي با هسته منفرد ضعيف با استفاده از روش‌هاي تصويري
708
حل عددي معادلات انتگرالي دو بعدي غير خطي با استفاده از توابع هار
709
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي و غير خطي به روش اختلال هموتوپي
710
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي وغير خطي به روش اختلا هموتوپي
711
حل عددي معادلات انتگرالي فرد هولم خطي وغيرخطي به روش اختلال هموتوپي
712
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم
713
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم غير خطي با استفاده از روش هاي عددي
714
حل عددي معادلات انتگرالي فردهلم نوع اول روي سطح به روش گسسته سازي ضربي
715
حل عددي معادلات انتگرالي نوع اول و دوم فرد هلم با استفاده از
716
حل عددي معادلات انتگرالي همرشتاين با روش هم مكاني
717
حل عددي معادلات انتگرالي و ديفرانسيلي
718
حل عددي معادلات انتگرالي ولترا - فردهلم غيرخطي مركب با توابع بلاك - پالس دو بعدي
719
حل عددي معادلات انتگرالي ولترا با ييي هسته ضعيف به كمك توابع پايه شعاعي و روش هاي بهينه سازي كلي
720
حل عددي معادلات انتگرالي ولتراي به طور ضعيف منفرد
721
حل عددي معادلات انتگرالي يك بعدي و دو بعدي با استفاده از توابع پايه اي تركيبي
722
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي بيضوي
723
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي ماكسول با روش هاي بدون شبكه
724
حل عددي معادلات با مشتقات جزئي مرتبه دوم به كمك روش اختلال هموتوپي
725
حل عددي معادلات ببب انتگرالي ولترا با هسته ضعيف به كمك توابع پايه شعاعي و روش هاي بهينه سازي كلي
726
حل عددي معادلات بوزينسك به روش هاي بدون شبكه و روش tanh-coth
727
حل عددي معادلات پخش حرارت وابسته به زمان در محيط هاي نوري به روش تقابل دوگانه عناصر مرزي در حوزه زمان
728
حل عددي معادلات تابعي به روش موجك هاي لژاندر و چبيشف با استفاده از ماتريس هاي عملگر مشتق و انتگرال
729
حل عددي معادلات تابعي به وسيله روش هاي كنترل بهينه
730
حل عددي معادلات تابعي غير خطي به وسيله ي روش هاي تكراري
731
حل عددي معادلات تحول ليزر در فرايندهاي گذار
732
حل عددي معادلات تحولي با استفاده از توابع هسته ي بازيافتي
733
حل عددي معادلات تحولي ناهمگن با استفاده از رو شهاي برشي
734
حل عددي معادلات تلگراف
735
حل عددي معادلات جبري با استفاده از روش اختلال هموتوپي و مقايسه آن با روش تجزيه آدومين .
736
حل عددي معادلات جريان تراكم پذير تقارن محوري
737
حل عددي معادلات جريان و انرژي در جريانهاي مغشوش داخلي
738
حل عددي معادلات حاكم بر جريان خون درون بالن قرار داده شده داخل آئورت با باز و بسته شدن به صورت پريوديك
739
حل عددي معادلات حاكم بر جريان هاي تراكم پذير غيرلزج (معادلات اويلر) بر روي اجسام پيچيده با استفاده از شبكه هاي كارتزين
740
حل عددي معادلات حركت انرژي و جرم براي جريانهاي سه بعدي در حالت مغشوش
741
حل عددي معادلات ديفرانسيل
742
حل عددي معادلات ديفرانسيل
743
حل عددي معادلات ديفرانسيل - جبري به روش تقريب پاده
744
حل عددي معادلات ديفرانسيل از مرتبه كسري به كمك توابع پايه شعاعي
745
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مرتبه كسري به وسيله پايه هاي موجكي
746
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده از روش گلركين بدون شبكه
747
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي با استفاده ازروش توابع شعاعي چند سطحي
748
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي به كمك اسپلاينها
749
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با روش توابع پايه شعاعي كانسا
750
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي توسط روش تجزيه آدومين
751
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي غير خطي، وابسته به زمان
752
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي كسري با استفاده از روشهاي سينك
753
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي با استفاده از توابع پايه اي شعاعي
754
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي سهموي با استفاده از روش گالر كين و آناليز خطاي پيشين آن
755
حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي كسري از مرتبه متغير با استفاده از پايه هاي موجكي و كاربردهاي آن
756
حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره اي كسري با استفاده از روش خطوط
757
حل عددي معادلات ديفرانسيل ترتيبي
758
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي با استفاده ازروش دوگامي ميلشتاين وبررسي همگرايي وپايداري آن
759
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي با حركت براوني كسري
760
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي جزئي
761
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي مبتني بر شبيه سازي و كاربرد آن در پيش بيني قيمت سهام
762
حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي، برآورد پارامترها و كاربردها
763
حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي با استفاده از روش باقيمانده وزني
764
حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي با روش روث- موجك
765
حل عددي معادلات ديفرانسيل روي نواحي بي كران به كمك توابع پايه اي متعامد
766
حل عددي معادلات ديفرانسيل فازي و كاربردهاي آن
767
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از تركيب توابع بلاك پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
768
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روش هم محلي موجك B-اسپلاين مكعبي
769
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري با استفاده از روشهاي طيفي
770
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري تاخيري چندگانه با استفاده از توابع تركيبي بلاك - پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
771
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري غير خطي به روش موجك چپيشف
772
حل عددي معادلات ديفرانسيل متناوب و تصادفي با استفاده از چندجمله اي هاي مثلثاتي
773
حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري با استفاده از سينك و پايه شعاعي
774
حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري غيرخطي با استفاده از موجك هاي چبيشف
775
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي
776
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از رو شهاي روزنبراك نمايي موازي
777
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از روش تفاضل متناهي غيراستاندارد
778
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از معادلات انتگرالي
779
حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي با استفاده از موجك هار
780
حل عددي معادلات ديفرانسيل هذلولوي با شرايط غير موضعي
781
حل عددي معادلات ديفرانسيل هذلولوي با شرايط غير موضعي
782
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال با استفاده از تئوري اندازه و برنامه ريزي خطي
783
حل عددي معادلات ديفرانسيل و انتگرال مرتبه كسري با به‌كارگيري توابع گويا
784
حل عددي معادلات ذذ انتگرالي و دستگاه معادلات انتگرالي با استفاده از روش رانگ -كوتا و توابع متعامد قطعه اي پيوسته و ارائه كاربردهاي مهم اين توابع
785
حل عددي معادلات سهموي با استفاده از روش هاي برشي مرتبه بالا
786
حل عددي معادلات غير خطي وابسته به زمان شرودينگر
787
حل عددي معادلات كلاين گوردون و ساين گوردون با استفاده از روش عددي خطوط بدون شبكه
788
حل عددي معادلات گذراي هيدروديناميك الكترون و انرژي فونون براي نيمه رساناها با مقياس هاي كوچك
789
حل عددي معادلات لايه مرزي جريان اجباري از روي صفحات غير تخت
790
حل عددي معادلات ماتريسي با بكارگيري روش گراديان مزدوج
791
حل عددي معادلات مربوط به تومور و سلول‌هاي ايمني در مقابل بيماري سرطان
792
حل عددي معادلات مربوط به هدايت پالس ليزر گاوس از كانال پلاسما
793
حل عددي معادلات مشتقات جزيي
794
حل عددي معادلات موج وابسته به زمان با روش گالركين ناپيوسته
795
حل عددي معادلات ناوير استوكس حول سيلندرهاي افقي نامحدود تحت اثربسترهاي ساحلي
796
حل عددي معادلات نفوذ مرتبه كسري
797
حل عددي معادلات هيدروديناميكي و حرارتي لايه مرزي بر روي زمين
798
حل عددي معادلات و دستگاه هاي معادلات غير خطي به روش تجزيه ي آدوميان بهبود يافته
799
حل عددي معادلات يك متغيره
800
حل عددي معادله انتقال اجزاء در يك جريان مغشوش لايه اختلاط به روش آماري مونت كارلو
801
حل عددي معادله انتقال حرارت در برد كامپيوتر
802
حل عددي معادله انتقال حرارت در قلب راكتور تحقيقاتي تهران براي حالتيكه قدرت آن از MW 5 به MW 10 افزايش يابد
803
حل عددي معادله انتگرال آبل با استفاده از روش تجزيه آدومين
804
حل عددي معادله انتگرال از نوع ميدان الكتريكي با استفاده از تحليل موجكي : كاربرد در محاسبه SE (تاثير حفاظتي) سطوح بسته با دريچه
805
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اوا با استفاده از موجك
806
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اول با استفاده از موجك
807
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع اول به كمك موجك لژاندر
808
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از روش موجك پتروگالركين
809
حل عددي معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از روش موجك گالركين
810
حل عددي معادله انتگرال فردهلم-همرشتاين با استفاده از موجك بي اسپلاين مكعبي
811
حل عددي معادله انتگرال ميدان الكتريكي در حوزه زمان به كمك موجك ها: كاربرد در آنايز تشعشع ساختارهاي سيمي
812
حل عددي معادله انتگرال ولترا بر اساس درونيابي مركب
813
حل عددي معادله انتگرال ولتراي نوع اول با
814
حل عددي معادله انتگرال ولتراي نوع اول باپايه موجك
815
حل عددي معادله ايكنال
816
حل عددي معادله برگرز با استفاده از B- اسپلاين ها
817
حل عددي معادله برگرز با استفاده از روش كرنك نيكلسون و تفاضلات متناهي چند سطحي
818
حل عددي معادله بلازيوس
819
حل عددي معادله پخش در سه گروه انرژي بصورت سه بعدي و وابسته به زمان
820
حل عددي معادله ترابرد وابسته به زمان ذرات باردار و خنثي در محيط ICF با سوخت DT
821
حل عددي معادله تكانه زاويه اي اوربيتالي در شيمي كوانتومي با روش شبه طيفي و تعميم آن به دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي
822
حل عددي معادله دو بار همساز
823
حل عددي معادله دو بعدي تلگراف
824
حل عددي معادله ديفراسيل با مشتقات جزئي P-K
825
حل عددي معادله ديفرانسيل با مشتقات جزئي KDV
826
حل عددي معادله ديفرانسيل براتو با استفاده ازاسپلاين غير چند جمله اي
827
حل عددي معادله ديفرانسيل ريكاتي با استفاده از روش اختلال هموتوپي و مقايسه آن با روش تجزيه آدومين
828
حل عددي معادله ساين - گوردن
829
حل عددي معادله شرودينگر غير خطي يك بعدي با استفاده از روش رانگ -كوتاي مرتبه 4
830
حل عددي معادله شرودينگر يك بعدي مستقل اززمان توسط روش نامروف
831
حل عددي معادله غيرخطي فوريه براي تعيين ميدان دما در پره توربين
832
حل عددي معادله ناگومو با استفاده از روش هاي طيفي
833
حل عددي معادله ناوير-استوكس به روش اجزاء محدود
834
حل عددي معادله نوير - استوكس دو بعدي در سيالات تراكم ناپذير
835
حل عددي معادله هاي تحولي غير خطي بر اساس طرح هاي نيمه - لاگرانژي
836
حل عددي معادله هذلولوي با ضرايب
837
حل عددي معادله هذلولوي با ضرايب متغير
838
حل عددي معادله ي kdv با استفاده از روش هم مكاني و توابع پايه ي شعاعي
839
حل عددي معادله ي انتقال حرارت زيستي Bioheat Equation در درمان سرطان به روش هايپر ترميا با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي
840
حل عددي معادله‌ي غيرخطي شرودينگر در فضاي تعميم‌يافته با ضرايب متغير زماني
841
حل عددي معادله‌ي هذلولوي تلگراف با روش هم‌محلي بي‌اسپلاين مكعبي
842
حل عددي معادلهي آبهاي كمعمق
843
حل عددي معاملات انتگرال فردهلم با هسته منفرد ضعيف با روش گالركين
844
حل عددي معدلات انتگرال غير خطي از نوع hammerstien
845
حل عددي ميدان جريان پتانسيل حول بدنه هاي سه بعدي دلخواه (شبه خودرو) به روش پنل هاي سطحي
846
حل عددي ميدان جريان سيال در سيلندر و پيستون با ديواره هاي عايق
847
حل عددي ميدان سازه و سيال به صورت كوپل ديناميكي به كمك نرم افزار اجزاء محدود و حجم محدود براي محاسبه سرعت ناپايداري ديناميكي (Flutter)
848
حل عددي ميدان سيال اطراف استوانه در اعداد رنولدز پايين با شرايط مرزي لغزش
849
حل عددي ميدان لغزش متقارن در اكستروژن ميله
850
حل عددي نرخ سايش خط لوله ي گاز طبيعي در جريان چند فاز گاز-جامد
851
حل عددي نرخ سايش خطوط لوله ي انتقال گاز طبيعي در جريان دو فاز گاز-ذرات جامد
852
حل عددي و بررسي جريان گاز، مايع و جامد در لوله‌ي خميده
853
حل عددي و بهينه سازي انتقال حرارت بر روي صفحه شامل فين هاي سوزني با استفاده از تئوري ساختاري
854
حل عددي و تجربي جذب انرژي تغيير شكل برشي در سازه‌هاي جدار نازك تحت بار ضربه‌اي محوري با استفاده از معيار آسيب نرم
855
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آرام در حال توسعه نانوسيال در لوله مارپيچي با شار حرارتي ثابت
856
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آرام سيال نانو در لوله مارپيچ با دماي سطح ثابت
857
حل عددي و تجربي جريان جابجايي اجباري آشفته نانوسيال در لوله مارپيچ شار ثابت
858
حل عددي و تجربي جريان جابه جايي اجباري مغشوش نانو سيال در لوله مارپيچ با دماي سطح ثابت
859
حل عددي و تجربي جريان روي اتومبيل
860
حل عددي و تحليل تجربي فرايند خنك‌كاري استك پيل سوختي
861
حل عددي و شبيه سازي سيستم جداسازي روغن از بخارات موجود در محفظه ميل لنگ و بهينه سازي آن براي يك موتور اشتعال جرقه‌اي توليد داخل
862
حل عددي و نيمه تحليلي دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي در مرتبه كسري
863
حل عددي ورق دايره اي با سوراخ خارج از مركز
864
حل عددي يك فن صنعتي به وسيله ي نرم افزار انسيس و تعيين جنس ماده سازنده آن
865
حل عدديمسائل كنترل بهينه يدو بعديبا استفاده از روشريتس-گالركين
866
حل عمومي معادلات كوپل ترموالاستيسيته براي يك پوسته مخروطياز جنس مواد هدفمند
867
حل كارآمد مسايل برنامه‌ ريزي توليد بلند مدت معادن روباز با استفاده از خوشه ‌بندي بلوك‌ها
868
حل كردن تعارض پدرومادر در دانشگاه پيام نور
869
حل كردن كنستانتره كالكوپرت مس سرچشمه كرمان توسط كلريدفريك
870
حل كروي در R2 گراويتي
871
حل كشش سيم با روش المانهاي محدود
872
حل كلاسيك معادلات كوپل ترموالاسيتيسته پوسته مخروطي شكل از جنس مواد هدفمند
873
حل كننده‌ي اجزاء محدود معادلات بيضوي (پواسون براي شبيه سازي ژايروسينتيكي در توكامك
874
حل لايه مرزي هيدرو ديناميكي و حرارتي بكمك كامپيوتر
875
حل ماتريس هاي نه قطري به روش MSIP
876
حل متقارن الاستيك استوانه مركب با لايه پيزوالكتريك به عنوان سنسور تحت بار رينكي استاتيكي
877
حل مدل رياضي ايرفويل ارتعاشي در جريان غيرچسبنده ي چرخشي
878
حل مدل يكپارچه برنامه ريزي توليد وسيستم توليد سلولي پويا با استفاده از روش فرا ابتكاري چند هدفه
879
حل مسÊله ي بالانس خط مونتاژ در حالت توالي عمليات چند گزينه اي
880
حل مسئله 8 وزير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
881
حل مسآله MCDM با استفاده از شبكه هاي عصبي
882
حل مسئله ارضاء و بهينه سازي محدوديت توزيع شده پويا با استفاده از روش هاي نوين هوش مصنوعي
883
حل مسئله استقرار در سيستم ساخت سلولي به كمك الگوريتم شبيه سازي آنيل كاري تحت رايط تقاضاي متغير مشتري
884
حل مسئله اكستروژن به روش المانهاي محدود
885
حل مسأله بالانس خط مونتاژ U شكل چند محصولي نوع دوم با در نظر گرفتن رويكرد كارائي انسان و استفاده از الگوريتم فراابتكاري كرمهاي شبتاب
886
حل مسئله بالانس خط مونتاژ تحت شرايط فازي به كمك تلفيق مدل كانو و تكنيكي مبتني بر AHP و TOPSIS تعديل شده
887
حل مسئله بالانس خط مونتاژ چند معياره با در نظر گرفتن زمان هاي عمليات منعطف
888
حل مسئله برخورد متقارن به روش اجزاء محدود
889
حل مسئله برنامه ريزي خطي كسري چند هدفه فازي با استفاده از برنامه ريزي آرماني
890
حل مسئله برنامه ريزي نيمه معين كمترين مربعات با استفاده از روش هاي جهت متناوب
891
حل مسأله برنامه‌ريزي تأمين در سيستم‌هاي مونتاژ دوسطحي با زمان‌هاي تدارك تصادفي و تابع چند هدفه
892
حل مسئله بسته بندي بين با استفاده از بهينه سازي تكاملي جمعي ذرات
893
حل مسأله پخش با ر اقتصاد ي د ر سيستم هاي قدرت پرتلفات به كمك طراحي هيبريد شبكه هاي عصبي والگوريتم بهينه حشره شب تاب
894
حل مسئله پخش بار بهينه توسط الگوريتم تركيبي ازدحام ذرات - ژنتيك
895
حل مسئلهٔ پراكندگي معكوس براي اجسام عايقي با استفاده از روشهاي تركيبي
896
حل مسئله پراكندگي معكوس به روش بازگشت زماني براي روزنه در يك صفحه بي‌نهايت فلزي
897
حل مسئله پوشش مجموعه اي و كاربرد آن در مكان يابي، مطالعه موردي راه آهن
898
حل مسأله تخصيص n كار به دو ماشين در محيط جريان كارگاهي با فرض وجود محدوديت‌هاي عدم دسترسي
899
حل مسئله تسطيح با استفاده از الگوريتم ژنتيك
900
حل مسئله توالي عمليات در حالت جريان كارگاهي با زمانهاي توليد تباهيده براي حداقل كردن فاصله زماني ساخت بوسيله الگوريتم الكترومغناطيس
901
حل مسئله توز يع اقتصاد ي واحدها ي CHP با لحاظ هز ينه هز ينه و آلودگ ي با استفاده از الگور يتم ابتكار
902
حل مسئله جايابي طراحي فيزيكي با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد تغييريافته
903
حل مسئله حداقل زمان صعود هواپيماي جت به كمك الگوريتم ژنتيك
904
حل مسئله حمل ونقل موجودي مكان يابي مسيريابي در شبكه توزيع كالاي چند محصولي فسادپذير با درنظرگيري معيارهاي زيست محيطي
905
حل مسئله در مدار قرار دادن نيروگاهها به روش برنامه ريزي ديناميكي
906
حل مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها به كمك الگوريتم رقابت استعماري
907
حل مسئله درمدار قراردادن نيروگاه هاي حرارتي به روش برنامه ريزي عدد صحيح
908
حل مسئله رنگ آميزي ليستي يالي گراف با استفاده از محاسبات مبتني برDNA
909
حل مسئله زمان بندي با زمانهاي پردازش قابل كنترل با استفاده از الگوريتم تقريب زماني چند جمله اي(PTAS)
910
حل مسئله زمان بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم زنبورهاي عسل
911
حل مسئله زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع(RCSP)
912
حل مسئله زمانبندي جريان كارگاهي با فرض وجود كارهاي رو به زوال
913
حل مسئله شبكه‌هاي چندكالايي با محدوديت ظرفيت به وسيله روش‌هاي مبتني بر آزادسازي لاگرانژ : مطالعه موردي در راه آهن
914
حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
915
حل مسئله فروشنده سيار با استفاده از حل روش مجارستاني مسئله تخصيص
916
حل مسئله مسير يابي پخش دارو براي يك شركت داخلي
917
حل مسأله مسيريابي وسايل نقليه با محدوديت ظرفيت و پنجره زماني به وسيله الگوريتم سرد و گرم كردن شبيه¬سازي شده فلزات
918
حل مسئله مسيريابي-موجودي با پنجره زماني فازي با در نظرگيري رضايت و اولويت مشتريان با رويكرد مبتني بر روش توليد ستون
919
حل مسئله معكوس الكتروكارديوگرام به روش غيرخطي
920
حل مسئله معكوس انتقال حرارت گذرا به كمك روش المان مرزي و الگوريتم ژنتيك
921
حل مسئله معكوس مقادير ويژه ماتريسها به روش كوچكترين مقدار منفرد
922
حل مسئله معكوس ميدانهاي الكترومغناطيسي ناشي از تابش يك موجبر مستطيلي دهانهباز بر ترك با شكل دلخواه با استفاده از روش مستقيم مداري به‌منظور تخمين شكل شكاف
923
حل مسئله مكان يابي هاب پوشش محور دو هدفه با محدوديت ظرفيت با استفاده از الگوريتم PSO
924
حل مسأله مكانيابي مسيريابي چند هدفي ،چند تسهيلي، چند وسيله اي توسط الگوريتم ژنتيك
925
حل مسئله ي ﴿n, 1, 1, a﴾-مركز در فضاي دو بعدي
926
حل مسأله ي انتشار موج در محيط هاي با اثر ناهمسانگردي، پاشندگي، همرفتي و يا استهلاك به همراه مسأله انتقال-پخش با استفاده از روش باقي مانده وزني زماني
927
حل مسئله ي بهينه سازي CGAM با استفاده از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه ازدحام ذرات Mopso
928
حل مسأله ي پراكندگي از جسم مدفون زير زمين ناصاف با استفاده از روش تركيبي
929
حل مسئله ي پوشش در شبكه هاي حسگر بي سيم با وجود موانع
930
حل مسئله ي جدول زمان بندي برنامه درسي دانشگاه با استفاده از يك روش هيورستيك تركيبي
931
حل مسئله ي عدم خروج مناسب از دوره ي تورم در مدل تورمي تواني
932
حل مسئله ي مسيريابي وسائل نقليه با هزينه متناسب با بار توسط الگوريتم بهينه سازي جمعي ذرات
933
حل مسئله ي مشاركت واحدها و توزيع اقتصادي بار در حضور منابع توليد پراكنده و خودروهاي الكتريكي
934
حل مسئله‌هاي مسيريابي وسايل نقليه محدوديت‌دار به روش محاسبات كوانتومي
935
حل مسائل NP-complete [ان. پي. كامپلت] با استفاده از روش هاي نوري
936
حل مسائل ارتعاشات با كمك نرم افزار مطلب
937
حل مسائل استقرار ماشين‌آلات در محيط‌هاي مختلف توليد با روش فراابتكاري (PSO)
938
حل مسائل استقرارـتخصيص با وزن هاي وابسته به زمان
939
حل مسائل الاستيك - پلاستيك با استفاده از تحليل گر الاستيك نرم افزار الگور
940
حل مسائل الاستيك - پلاستيك با استفاده از تحليل گر الاستيك نرم افزار سينا
941
حل مسائل انتخاب سبد سهام داراي محدوديت حداقل مقادير معامله به كمك الگوريتم ژنتيك
942
حل مسائل با اندازه بزرگ مقدار ويژه غير خطي به ويژه براي چند جمله اي ها
943
حل مسائل با مرز آزاد با استفاده از يك روش بدون شبكه برمبناي توابع پايه نمايي: مطالعه موردي بررسي نشت سدهاي خاكي
944
حل مسائل بد وضع با استفاده از موجك ها
945
حل مسائل برنامه ريزي آميخته با روش محاسبات مولكولي
946
حل مسائل برنامه ريزي چند سطحي بر پايه برنامه ريزي آرماني فازي متعامل
947
حل مسائل برنامه ريزي خطي n بعدي به روش ترسيمي
948
حل مسائل برنامه ريزي خطي چند سطحي چند هدفي فازي
949
حل مسائل برنامه ريزي خطي در مقياس بزرگ با استفاده از روش هاي بهينه سازي عددي
950
حل مسائل برنامه ريزي خطي فازي
951
حل مسائل برنامه ريزي خطي كسري چندهدفه با استفاده از روش هاي تكرار
952
حل مسائل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح آميخته با استفاده از روش تجزيه بندرز
953
حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با استفاده از كران هاي بالا و پايين در تابع هدف در محيط فازي
954
حل مسائل برنامه ريزي كسري خطي با ضرايب بازه اي در تابع هدف
955
حل مساِِئل برنامه‌ريزي عدد صحيح آميخته با استفاده از برش‌هاي بهين پارتو
956
حل مسائل بهينه سازي چندهدفه
957
حل مسائل بهينه سازي غيرخطي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ملخ
958
حل مسائل بهينه سازي محدب با استفاده از شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در حل مسائل مكمل غير خطي , Solving convex optimization problems using neural networks and its applications on nonlinear complementarity problems
959
حل مسائل بهينه يابي چند هدفه با روش وزن دهي
960
حل مسائل بهينه‌سازي در شبكه‌هاي تصادفي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
961
حل مسائل پلاستيسيته تحت بارگذاريهاي متناسب و نا متناسب با قابليت مدل نمودن Ratchetting
962
حل مسائل پيچيده الكترومغناطيس با استفاده از روش تركيبي عددي FETD-FDTD. كاربرد در محاسبه سطح مقطع راداري اجسام
963
حل مسائل پيكربندي با استفاده از تكنيكهاي ارضاء قيود و مفاهيم شيء گرايي
964
حل مسائل تحليل محاسباتي حركت با استفاده از الگوريتمهاي هندسي ﴿ساختمان داده هاي كارا براي پرس و جوهاي فاصله فرشه﴾
965
حل مسائل تراوش با بكارگيري روش مرزي بدون شبكه
966
حل مسائل تغييرات در سيستمهاي فيزيكي با استفاده از چند جمله اي لژاندر
967
حل مسائل تكين به روش بدون شبكه محلي بر اساس توابع پايه نمايي
968
حل مسائل جايابي با كمك الگوريتم ژنتيك
969
حل مسائل جريان كارگاهي با در نظر گرفتن هزينه هاي تعجيل و تاخير به وسيله روش جستجوي ممنوع
970
حل مسائل چند معياره با تاكيد بر تحليل حساسيت
971
حل مسائل چند معياره با تاكيد بروزندهي فاصله
972
حل مسائل چندهدفه غيرخطي با قيود نامعادلات فازي و با استفاده از تركيب max-star
973
حل مسائل حساب تغييرات با استفاده از تابع سينك گالركين
974
حل مسائل حمل و نقل با پارامترهاي فازي بر اساس اصل گسترش
975
حل مسائل خطي ضرايب متغير و غيرخطي مكانيك جامدات با استفاده از روش بدون شبكه محلي توابع پايه نمايي
976
حل مسائل خطي و غير خطي وابسته به زمان در مكانيك جامدات با استفاده از روش توابع پايه نمايي تعميم يافته
977
حل مسائل داراي تكينگي ضعيف در محيط هاي ناهمگن با استفاده از توابع پايه متعادل شده و روش اجزاء محدود
978
حل مسائل ديناميك به روش كين (kane)
979
حل مسائل رياضي با قيود تعادلي
980
حل مسائل زمانبندي پروژه با منابع محدود با جند حالت اجرائي , Solving multi-mode resource-constrained project scheduling problem with a )meta-( heuristic procedures
981
حل مسائل زمانبندي پروژه هاي عمراني با در نظر گرفتن پرداخت هاي پيشرفت كار
982
حل مسائل شبكة چندكالايي با يك روش نقطة داخلي
983
حل مسائل عمومي الاستيك و پلاستيك به 3 روش حل ارتجاعي متوالي
984
حل مسائل غير خطي در حساب تغييرات با استفاده از موجكهاي لژندار
985
حل مسائل غيرخطي سيستم هاي الاستيك با حداقل يابي انرژي پتانسيل به روش PoWLL
986
حل مسائل غيرخطي مكانيك جامدات با استفاده از حداقل سازي كل انرژي پتانسيل توسط الگوريتم DSC
987
حل مسائل فروشنده دوره گرد و مجموعه مستقل ماكزيمال توسط اتوماتاي يادگيري
988
حل مسائل فروشنده دوره‌گرد براي پاره خطها در صفحه با استفاده از هندسه محاسباتي
989
حل مسائل كنترل بهينه خطي با محدوديت با استفاده از تركيب توابع بلاك - پالس و چند جمله اي هاي لژاندر
990
حل مسائل كنترل بهينه ي بنگ-بنگ با استفاده از روش شبه طيفي لژاندر اصلاح شده
991
حل مسائل كنترل بهينه ي كسري تاخيري با استفاده از تركيب توابع بلاك- پالس و چند جمله اي هاي تيلور متعامد يكه
992
حل مسائل كوتاهترين مسير تصادفي با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
993
حل مسائل مجموعه حاكم هاي متصل با استفاده از اتوماتاي يادگير
994
حل مسائل معكوس با استفاده از تخمينگرهاي تكه اي خطي
995
حل مسائل معكوس حرارتي با استفاده از روش فيلتر كالمن براي بدست آوردن شار حرارتي وارد شده به مرزهاي متحرك ناشي از فرآيند فداشوندگي
996
حل مسائل معكوس سهموي با به كارگيري برخي روشهاي عددي
997
حل مسائل مقدار مرزي با روش طيفي لاگر
998
حل مسائل مقدار مرزي غير عادي بوسيله اسپلاين درجه ششم
999
حل مسائل مقدار مرزي مراتب بالا به روش تجزيه آدوميان
1000
حل مسائل مقدار مرزي منفرد غير خطي با استفاده از روش تكرار تغيير پذير.
بازگشت