<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
( بررسي عوامل موثر در بالا بودن ميزان افت تحصيلي استان ) خوزستان 1383-1384
2
( پژوهشي در حفاظت و مرمت آثار منحصربفرد محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد) تحليل روش ميله گذاري و كاربرد پيچ سنگ در مرمت آثار سنگي
3
( تيروكاردياك ) عوارض قلبي پركاري تيروئيد
4
( ديوارهاي تصويري) WALL MAP
5
( مطالعه فضايي - مكاني شهر سيرجان با تاكيد بر فضاهاي گذران اوقات فراغت )
6
((تا ثير 8 هفته تمرين هوازي بر تغييرات سطح بتا اندورفين معتادان مرد در حال بهبودي شهرستان خرم آباد))
7
((ملامين تري سولفونيك اسيد به عنوان يك كاتاليزور اسيد جامد كارامد براي ساخت 14-آريل-14H-دي بنزو [a,j] زانتن ها در شرايط بدون حلال))
8
(Biomass) تحليل اثر رطوبت در احتراق ذرات چوب
9
(Eulecanium tiliae (Hemiptera: Coccidaeدر شرايط طبيعي و شناسايي بندپايان مرتبط با آن در باغات شهرستان صحنه، كرمانشاه
10
(Foeniculum vulgare) بررسي تأثير عصاره هيدروالكلي رازيانه هورمون هاي جنسي و بافت تخمدان موش ماده سوري
11
(t-n)-طرح هاي تقسيم چندراز براساس تقسيم راز شامير وچند جمله اي درونيابي لاگرانژ
12
(Triticum aestivum L.)ارزيابي و مقايسه ي پارامترهاي ژنتيكي مرتبط با غلظت هاي آهن و روي و صفات زراعي در گندم نان در شرايط محيطي مختلف
13
(α, β)-متريك هاي مسطح تصويري
14
(ارايه مدلي پويا براساس بهينهسازي بين قيمتگذاري و كنترل موجودي اتاقها)
15
(ارزيابي طراحي معماري مسكن روستايي پس از سانحه از منظر بهره برداران (مطالعه موردي روستاي كنزق
16
(انتقال )موضوع ،عكس ،واقعگرايي
17
(بازيگر كميك )
18
(بررسي ادبيات داستاني زنانه نويس بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي تحليل گفتمان انتقادي« 1360 تا 1390 » )
19
(بررسي انواع بافت با كارگاه دستي 2،4،6....)وردي
20
(بررسي رابطه ميان بهينه سازي مصرف انرژي و ويژگي هاي كالبدي در طراحي واحدهاي همسايگي)
21
(بررسي شگردهاي شخصيت پردازي در رمان هاي منتخب مصطفي مستور )مطالعۀ موردي رمانهاي روي ماه خدا را ببوس، استخوان خوك و دستهاي جذامي، من گنجشك نيستم و سه گزارش كوتاه دربارۀ نويد و نگار
22
(بررسي ماهيت حقوقيرابطة مؤجر و مستأجر در املاك موقوفه و احكام و آثار قانوني و عرفي آن از منظر رويّۀ قضايي)
23
(بررسي نقوش انساني در نگارگري ايران )، (تيموريان تا صفويان )
24
(برنامه ريزي گروهي ) ترجمه
25
(ترجمه قسمتي از) Africa and the Island
26
(تغييرات زماني و مكاني گسترههاي آتش سوزي در اكوسيستم جنگلهاي زاگرس(استان كرمانشاه(
27
(تولد) نمايش در يك پرده
28
(جلوه هاي ويژه )، خلق جادوي تكنولوژي براي فيلم
29
(حاصل)ضرب فضاهاي توپولوژيك
30
(ديوار آتش ) و ... در يك سايت فرضي
31
(زلزله يا كمربند آتش): در اطراف اقيانوس آرام
32
(زمين شناسي فيزيكي) Physical Geology
33
(سنجش رابطۀ ميزان آگاهي از قوانين و اثرات مصرف مواد مخدر بر ميزان گرايش به مصرف (مورد مطالعه دانش آموزان دختر مناطق 5 و 13 تهران
34
(مطالعه دوام كوتاه ‌مدت و بلندمدت سنگ‌هاي حاوي كاني هاي رسي و بررسي نقش آنها در ايجاد ناپايداري‌هاي دامنه‌اي (مطالعه موردي : مسير آزادراه خرم آباد - پل زال
35
(مطالعه نگرش دانشجويان رشته مديريت و برنامه ريزي آموزسي دانشگاه پيام نور واحد بهبهان در باب اهميت و فايده دروس ارائه شده به آنها طي سالهاي تحصيلي 1387-1385)
36
(مفهوم انسان)
37
(مفهوم زندگي چيست؟)
38
(مونتاژ در مكتب موج نو فرانسه ): نگاهي به مونتاژ دو فيلم "چهار صد ضربه " و "به پيانيست شليك كنيد"
39
(نوابغ الفكر العربي) ابن رشد
40
(وجود يا عدم بافت درنگارگري)
بازگشت