<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : : بررسي رسانندگي گرمايي پلي كريستال گرافن داراي نقص مرزدانه.... تا : : مدلسازي جابجايي محوري و تغيير شكل شعاعي سيم پيچ ترانسفورماتور توسط امواج فرا پهن باند (UWB) در حوزه زمان
بازگشت