<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
خ الص سازي انتي ژن S 146 وتوليد آنتي بادي اختصاصي بر عليه ويروس تب برفكي سروتيپA , purification and preparation of spec ific antibody against 641s antigen of fmd virus serotype a
2
خاتم مربع
3
خارج از نوبت
4
خارج قسمتهاي طبيعي سوپر كلاف كتانژانت شكافته و ساختارهاي سوپر سمبوليك روي آنها
5
خارج كردن كادميم و جدا سازي همزمان مقادير ناچيز يونهاي روي . كادميم . مس و نيكل با استفاده از كربن فعال توليد شده از خار شتر و زئوليت پم پوليت اصلاح شده
6
خارج كردن يون هاي كروم و كادميوم از محلولهاي ابي با استفاده از كربن فعال توليد شده از پوست خربزه
7
خازن گذاري بهينه در سيستم توزيع نامتعادل و در حضور بارهاي هارمونيكي
8
خازن گذاري در شبكه توزيع با هدف كاهش تلفات انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ به كمك الگوريتم ژنتيك
9
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع
10
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع براي كاهش تلفات و بهبود ضريب توان
11
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي نامتعادل آلوده به هارمونيك بااستفاده از الگوريتم BF-PSO
12
خاستگاه نقوش موجودات تخيلي در هنر دوران ساساني
13
خاستگاه نگارگري در ايران
14
خاستگاه نگارگري درايران
15
خاستگاه نماد گل و مرغ در نقاشي هاي دوران صفوي و قاجار
16
خاستگاه هاي توليد طرحمايه در فرايند طراحي معماري
17
خاستگاه هاي فرهنگي داستانهاي هزار و يك شب
18
خاستگاه و مباني هنر جفت‏ كاري( اسامبلاژ) در مجسمه‏ سازي
19
خاصيت BSE براي جبرهاي باناخ و كاربرد آن روي جبر فوريه
20
خاصيت BSE روي حاصلضرب هاي خاص از جبرهاي باناخ
21
خاصيت n(،p)K براي جبر توابع پيوسته حقيقي
22
خاصيت p - دگاوه از فضاهاي تابعي و هندسه فضاهاي Lp
23
خاصيت p-شور در فضاهاي باناخ
24
خاصيت آرمندرايز روي ايده ال ها
25
خاصيت ابردوري عملگرهايي خاص بر فضاهاي تابعي
26
خاصيت اشتراك صفر براي توسيع هاي مشخص از حلقه ها
27
خاصيت انعكاسي حلقه ها
28
خاصيت انعكاسي فضاي باناخ تحت نورم گذاري مجدد
29
خاصيت باز نويسي پذيري گروه ها
30
خاصيت به طور ضعيف فشرده توليد شده قوي در فضاهاي لبگ - بوخنر
31
خاصيت بينهايت بار تقسيم پذيري توزيع ها و برخي كاربردهاي آن
32
خاصيت پايداري فضاهاي اندازه هاي با مقدار برداري و فضاهاي عملگرها
33
خاصيت تصوير پنهان طرح هاي پلاكت برمن وطرح هاي وابسته
34
خاصيت تقريب همگن براي قاب هاي موجكي
35
خاصيت دانفورد- پتيس جايگزين در فضاهاي باناخ
36
خاصيت دانفورد- پتيس جايگزين روي حاصل ضرب هاي تانسوري
37
خاصيت دگاوه در فضاهاي باناخ
38
خاصيت دوگان كادك-كلي و نقاط ثابت
39
خاصيت سايه زني مجانبي ميانگين و تعدي براي شارها
40
خاصيت ضد خوردگي عصاره پوست نارنج روي كربن استيل در محلول‌هاي دو مولار هيدروكلريك اسيد و يك مولار سولفوريك اسيد
41
خاصيت كادك-كلي و نقاط ثابت
42
خاصيت گروتنديگ در حاصلضرب هاي تانسوري تصويري و شمول از فضاهاي باناخ
43
خاصيت گلفاند - فيليپس در فضاهاي باناخ
44
خاصيت گلفاند - فيليپس و ايده آلهاي عملگري
45
خاصيت نقطه ثابت براي توابع تك مقداري وچندمقداري
46
خاصيت نقطه ثابت جفت شده در فضاي متريك احتمالي مرتب جزئي
47
خاصيت نقطه ثابت در فضاهاي باناخ
48
خاصيت نقطه ثابت در فضاي باناخ و كاربردهاي آن
49
خاصيت نقطه ثابت ضعيف در فضاهاي عملگري
50
خاصيت نقطه ثابت ضعيف نيم گروههايي از نگاشتهاي نا انبساطي
51
خاصيت نقطه ثابت و ساختار نرمال فضاهاي باناخ مربوط به گروه هاي موضعا" فشرده
52
خاصيت نقطه ثابت و ساختار نرمال يكنواخت در فضاهاي توپولوژيك
53
خاصيت هاي ضعيف ستاره جبرهاي پيچشي وزن دار
54
خاصيت هاي يكنواختي از حلقه هاي موضعي نوتري با بعد 2
55
خاصيتd ابر دوري برخي عملگرها
56
خاطرات اصفهان
57
خاطرات روستا
58
خاطرات سرزمينم
59
خاطرات سيال ﴿با استفاده از تكنيك كروماكي﴾
60
خاطرات ظلمت
61
خاطره در تصوير
62
خاك سيمان
63
خاك سيمان دار بعنوان پوشش محافظ شيرواني سراب سدهاي خاكي
64
خاك مسلح توسط الياف طبيعي و مصنوعي
65
خاكسترزدايي وگوگرد زدايي قير طبيعي
66
خاكستري شب
67
خاكشناسي و ارزيابي قابليت اراضي ﴿ حوزه طزرجان ﴾
68
خاكشناسي و ارزيابي قابليت اراضي حوزه پير ناركي - مهريز
69
خاكي ترين كوچه ها (معماري روستاي)
70
خالص سازي آلبومين سرم انساني و مطالعه برهمكنش آن با هيدروكلروتيازيد به عنوان داروي درماني فشار خون بالا
71
خالص سازي آلبومين سرم انساني ومطالعه برهم كنش آن با آمارانت به عنوان يك افزودني غذايي سنتزي
72
خالص سازي آلفاتو كسين كلستريديوم سپتيكوم , clostridium septicum alpha toxin purification
73
خالص سازي آنت يبيوتيك اريترومايسين به روش ميسل معكوس
74
خالص سازي آنتي بادي اختصاص ي عليه آنتي ژن 41s و ويروس تب برفكي سروتيپ , the survey onpreparation and purification of specific antibody agaiint 641S antigen of FMD virus serotype O
75
خالص سازي آنتي بادي منوكلونال عليه ديگوكسين و بررسي پايداري آن با استفاده از دستگاه دورنگ نمايي دوراني (Circular Dichroism)
76
خالص سازي آنتي ژن S 146 ويروس تب برفكي سرو تيپ O , PURIFICATION 641S ANTIGEN OF FMD VIRUS SEROYPE O
77
خالص سازي آنتي ژن s146ويروس تب برفكي سرو تيپo
78
خالص سازي آنزيم پاركسوناز - 1 از سرم انسان و بررسي تاثير تعدادي از چاشني ها و گياهان دارويي بر فعاليت آن .
79
خالص سازي آنزيم سيتوكروم P054 در سوش هاي حساس و مقاوم به ددت پشه آنوفل استفنسي با استفاده از تكنيك HPLC
80
خالص سازي آنزيم كربنيك انيدرازIIانساني ومطالعه اثرات فيورزمايدبرساختمان آن
81
خالص سازي استرپتوكيناز نوتركيب و تيتر آنتي بادي ضداسترپتوكيناز در بيماران تحت درمان با استرپتوكيناز
82
خالص سازي اسيد فسفريك
83
خالص سازي اسيدهاي معدني
84
خالص سازي بيوپليمر زانتان جهت مصارف دارويي
85
خالص سازي پروتئين هموليتيك /درمونكروتيك از زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس
86
خالص سازي جزيي آنزيم آلفا مانوزيداز از گياه سويا و اثر مهار كنندگي KCN و NAN3 و يونهاي دو ظرفيتي كبالت ، نيكل ، مس و روي برفعاليت ان درشرايط In vitro
87
خالص سازي فيمبريه نوع 2 از باكتري بوردتلاپرتوسيس
88
خالص سازي لاكتوپراكسيداز گاوي وتثبيت آن توسط پليمرپلي آنيلين
89
خالص سازي لاكتوفرين توسط كروماتوگرافي تمايلي
90
خالص سازي لكتين هاي گياه داتوره و بررسي اثرات تمايزي جزء خالص شده بر سلول هاي بنيادي پوست
91
خالص سازي نايلون 6 كاپرولاكتام موجود در آن به منظور تهيه گريد بهداشتي محصول
92
خالص سازي هموليتيك در مونكروتيك از زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس
93
خالص سازي هيدروژن به روش جذب با نوسان فشار
94
خالص سازي و بررسي برخي كاربردهاي بيوتكنولوزيك پروتئين انتقال دهنده ليپيد سلتوك برنج و تيروزيناز قارچ خوراكي
95
خالص سازي و بررسي برخي كاربردهاي بيوتكنولوژيك پروتئين انتقال دهنده ليپيد شلتوك برنج و تيروزيناز قارچ خوراكي
96
خالص سازي و بررسي خصوصيات آنزيم پلي گالاكتوروناز و مطالعه تنوع ژنتيكي در قارچ Ascochyta rabiei
97
خالص سازي و تعيين خصوصيات آلفا آميلاز قليايي خارج سلولي مقاوم به حرارت از باكتري هالوفيل متوسط
98
خالص سازي و تعيين خصوصيات آنزيم آلفا آميلاز از باكتري Bacillus sp.GHA1
99
خالص سازي و تعيين خصوصيات آنزيم ليپوكسيژناز از سويا و اثر فلزات بر روي آن
100
خالص سازي و مشخصه سازي نانولوله هاي كربني
101
خالص سازي وتعيين خصوصيات يك آلفا-آميلازويك پروتئازخارج سلولي حاصل ازباسيلوس سوبتيليس ATCC1254
102
خالص سازي وشناسايي مولكولي و مورفولوژيكي قارچ هاي ميكروريز آربرسكولار در برخي مناطق سيب زميني
103
خالص سازي يك آنتي بادي نوتركيب برعليه گيرنده هورمون لپتين و مقايسه خصوصيات فيزيولو‍‍ژيك آن با نوع طبيعي
104
خالص‌سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز با كروماتوگرافي ژلي
105
خالص‌سازي و شناسايي چند جدايه قارچ ريشه‌-آربسكولار و بررسي اثرات آن‌ها بر تحمل به خشكي در گياه آهار (Zinnia elegans L. cv. Magellan Red)
106
ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ال-آﺳﭙﺎراژﯾﻨﺎز از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﯽﺷﺪه آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاوش در ژل
107
خالصسازي كربنات استرانسيم به روش انحلال شيميايي
108
خالي
109
خالي
110
خالي
111
خالي
112
خالي
113
خالي
114
خالي
115
خالي
116
خالي
117
خالي
118
خالي
119
خالي
120
خالي
121
خالي 196
122
خالي 344
123
خالي 348
124
خان مطلوب ﴿طراحي جزء محله مسكوني در شهر جديد پرديس ﴾
125
خاندان هاي فرهنگي در دوره سامانيان
126
خانم جون مي گفت منتظر معجزه ام مادر
127
خانه
128
خانه ئ هنرمندان
129
خانه آداب سنتي گيلان
130
خانه آداب و سنن گيلان
131
خانه از پندار تا پديدار
132
خانه اقليمي
133
خانه امروز ، خاطره ديروز
134
خانه امروز با رويكرد معماري زمينه گرا
135
خانه امروز، خاطره ديروز
136
خانه امن (مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست )
137
خانه امن جهت زنان آسيب پذير
138
خانه انرژي
139
خانه انيميشن
140
خانه انيميشن تهران
141
خانه اي بر مدار خانواده طراحي الگوي خانه اي بر اساس سبك زندگي اسلامي در شيراز
142
خانه اي براي جودي ﴿ طراحي خانه اي براي 9 فرزند بي سرپرست ﴾
143
خانه اي براي حيات كودك درون
144
خانه اي براي خانواده ايراني
145
خانه اي براي سه نسل
146
خانه اي براي كودك
147
خانه اي براي كودكان بي سرپرست﴿ 0 - 12ساله﴾
148
خانه اي براي موبد زرتشتي در يزد
149
خانه اي در پناه خاك
150
خانه اي در دماوند
151
خانه ايتام
152
خانه ايده آل
153
خانه ايده آل براي آينده
154
خانه ايراني طراحي الگوي خانه در مناطق مركزي ايران
155
خانه ايراني﴿طراحي الكوي خانه در مناطق مركزي ايران﴾
156
خانه با رويكرد اقليم
157
خانه با رويكرد اقليمي
158
خانه باغ
159
خانه باغ ايراني
160
خانه باغي در بستر طبيعت با رويكرد معماري پايدار با بكارگيري انرژي تجديد پذير خورشيدي
161
خانه براي كودكان كار
162
خانه بومي ، طراحي واحد همسايگي اقليمي در كاشان
163
خانه بومي طراحي واحدهمسايگي اقليمي دركاشان
164
خانه پدر، موضوع : عكاسي از بيت امام و مكانهاي مذهبي ديگر در شهرستان خمين
165
خانه پدري
166
خانه پرتره
167
خانه پرورش خلاقيت كودك
168
خانه پرورش فكري كودكان
169
خانه پژوهش ارگان
170
خانه پيش ساخته
171
خانه تئاتر ايران
172
خانه تاريخي سيد محمود بهشتي
173
خانه توريست
174
خانه توريسم سلامت
175
خانه جامعه نئين ايران
176
خانه جهانگردان شوشتر
177
خانه جوانان
178
خانه جوانان
179
خانه جوانان پرديس
180
خانه حبيب آبادي ﴿اصفهان﴾
181
خانه حراج و آرتفر تهران
182
خانه حيات
183
خانه خاموش : بررسي معماري جديد در بافت قديم شهر اصفهان اقامت (دايم ، موقت )
184
خانه خاموش، بررسي معماري جديد در بافت قديم شهر اصفهان اقامت (دايم، موقت)
185
خانه خط و خوشنويسي
186
خانه خلاقيت كودك تهران
187
خانه خوشنويسان
188
خانه خوشنويسان
189
خانه دانايي ﴿ كتابخانه عمومي﴾
190
خانه دانشجو « خوابگاه دختران دانشگاه شهيد بهشتي»
191
خانه دانشجويان معماري ايران
192
خانه دانشجويي با رويكرد معماري سبز
193
خانه دانشجويي در شهر اردكان يزد
194
خانه در قلعه تبرك
195
خانه دكتر ميرحسيني
196
خانه دكور
197
خانه دكور
198
خانه دوست (مركز برگزاري جشن هاي ملي باستاني ايران )
199
خانه دوست ﴿طرحي براي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست﴾
200
خانه دوم « طراحي مدرسه ايراني با رويكرد به نظريه مدارس اجتماعي »
201
خانه رايانه
202
خانه رياضيات اصفهان
203
خانه رياضيات براي كودكان
204
خانه سالمندان
205
خانه سالمندان
206
خانه سالمندان
207
خانه سالمندان
208
خانه سالمندان
209
خانه سالمندان
210
خانه سالمندان .
211
خانه سالمندان ﴿با رويكرد همسازي انسان - محيط﴾
212
خانه سالمندان زرتشتيان يزد
213
خانه سالمندان شهر كرمانشاه
214
خانه سالمندان قم
215
خانه سالمندان يزد
216
خانه سالمندان..
217
خانه سالمندان1
218
خانه سالمندان1
219
خانه سالمندان11
220
خانه سبز
221
خانه سبز آرامش
222
خانه سير ﴿ 2 جلدي﴾
223
خانه سينما
224
خانه سينما
225
خانه سينماي تهران
226
خانه سينماي جوان ﴿ با رويكرد تعامل ميان سينما و معماري ﴾
227
خانه شعر سهراب
228
خانه شعر شيراز
229
خانه شعر و موسيقي مكتب اصفهان
230
خانه شعرا
231
خانه شعرنو
232
خانه شناسي معاصر تهران الگوشناسي خانه هاي تهران ﴿ از دهه ي پنجاه تاكنون ﴾
233
خانه طبيعت استان چهار محال بختياري
234
خانه عكاسان
235
خانه عكاسان ايران ( پلي ميان ديدن و انديشيدن)
236
خانه عكاسان ايران با هدف خلاقيت،تمايز ودرآمدزايي درراستاي توسعه معماري پايدار
237
خانه علم كوي منبع آب اهواز
238
خانه فرهنگ
239
خانه فرهنگ ايران در كشور سيرالئون
240
خانه فرهنگ ايران در لندن
241
خانه فرهنگ ايران در لندن
242
خانه فرهنگ ايران در هندوستان ﴿دهلي﴾
243
خانه فرهنگ زيست محيطي
244
خانه فرهنگ شهر جديد پرند
245
خانه فرهنگ لر
246
خانه فرهنگ محله
247
خانه فرهنگ محله ﴿چهار باغ خواجو﴾
248
خانه فرهنگ و تمدن ايران
249
خانه فرهنگ و تمدن شرق باستان
250
خانه فرهنگ و مطالعات زنان
251
خانه فرهنگ و موسيقي استاد مشكاتيان
252
خانه فرهنگ و هنر
253
خانه فرهنگ و هنر بوشهر
254
خانه فرهنگ و هنر جلفاي اصفهان
255
خانه فرهنگ و هنر خرم آباد
256
خانه فرهنگ و هنر كرمانشاه
257
خانه فرهنگ و هنر كودك
258
خانه فرهنگ و هنرخوزستان
259
خانه فرهنگ ورامين
260
خانه فرهنگ وهنر بوشهر: بررسي وطرح داخلي
261
خانه فرهنگ وهنر خرم آباد
262
خانه فكر
263
خانه فلسفه ايران
264
خانه فناوري اطلاعات وارتباطات گنبدكاووس
265
خانه قرآن
266
خانه قرآن
267
خانه كتاب
268
خانه كتاب شهر تبريز
269
خانه كتاب كودك
270
خانه كتاب محله
271
خانه كشتي چوخه
272
خانه كشتي دهكده المپيك خرم آباد
273
خانه كودك
274
خانه كودك
275
خانه كودك
276
خانه كودك (طراحي كانون پرورش فكري كودكان پيش دبستاني )
277
خانه كودك , كودكان و شكل گيري فضا
278
خانه كودك با رويكرد پرورش خلاقيت در كودكان
279
خانه كودك در جستجوي ردپاي نقش كودكان در شكل گيري فضا
280
خانه كودك كاشان
281
خانه كودك و قرآن
282
خانه كودك و نوجوان بيش فعال
283
خانه كودك ﴿وابسته به كانون فكري كودك و نوجوان﴾
284
خانه كودك2
285
خانه كودكان آفتاب
286
خانه كودكان بي سر پرست
287
خانه كودكان بي سرپرست
288
خانه كودكان بي سرپرست
289
خانه كودكان بي سرپرست
290
خانه كودكان بي سرپرست﴿2﴾
291
خانه كودكان خياباني
292
خانه كودكان كار و خيابان
293
خانه كودكان كار﴿كوشا﴾
294
خانه كودكي ﴿طراحي مركز نگهداري كودكان با تاكيد بر انديشه هاي پياژه، معماري رشد محور﴾
295
خانه كودكي من
296
خانه كوهنوردان
297
خانه كيفيت و بهبود كيفي ماكاروني
298
خانه گسترده
299
خانه لباس ايران ﴿با رويكرد هويت فرهنگي﴾
300
خانه ما ، طراحي مجتمع مسكوني در شهرستان آمل با رويكرد به فطرت
301
خانه مادر
302
خانه مجسمه
303
خانه محو
304
خانه مخترعين و مبتكرين فارس
305
خانه مدولار
306
خانه مردم مطالعات، برنامه و طرح تالار شهر و شوري[شوراي] اسلامي شاهين شهر
307
خانه مردم و معماري
308
خانه ﴿مركز كودكان بي سرپرست﴾
309
خانه مسكوني تك خانواري در اصفهان
310
خانه مسكوني تك واحدي
311
خانه مسكوني سه واحدي
312
خانه مشق كودك
313
خانه مطالعه
314
خانه معلم
315
خانه معلم
316
خانه معلم جهانشهر كرج
317
خانه معلم شهرستان رامهرمز
318
خانه معمار
319
خانه معمار
320
خانه معمار ايران
321
خانه معمار ﴿كانون معماران جوان بروجرد﴾
322
خانه معمار و مركز پژوهش و همايشهاي معماري ايران
323
خانه معماراصفهان
324
خانه معماران
325
خانه معماران
326
خانه معماران
327
خانه معماران ايران
328
خانه معماران در بافت تاريخي اصفهان
329
خانه معماران و پژوهشكده معماري ايران
330
خانه معماران يزد
331
خانه معماران﴿اتاق آبي معماران﴾
332
خانه معيار
333
خانه من
334
خانه من
335
خانه من
336
خانه من
337
خانه مهر ﴿خانه كودكان بي سرپرست 6-12 سال﴾
338
خانه مهر ﴿طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي براي سالمندان﴾
339
خانه موزه ي شخصيت ها ﴿هنرمندان﴾
340
خانه موسيقي
341
خانه موسيقي
342
خانه موسيقي
343
خانه موسيقي
344
خانه موسيقي
345
خانه موسيقي
346
خانه موسيقي اردكان
347
خانه موسيقي اصفهان
348
خانه موسيقي اصفهان
349
خانه موسيقي با رويكرد باغ ايراني
350
خانه موسيقي پارس
351
خانه موسيقي جوان
352
خانه موسيقي در اصفهان
353
خانه موسيقي شيراز
354
خانه موسيقي كلاسيك
355
خانه موسيقي كودك
356
خانه موسيقي گرگان
357
خانه موسيقي گلپايگان
358
خانه مولانا
359
خانه نقاشي ديبا
360
خانه نقاشي ديبا
361
خانه نقاشي﴿نگار خانه﴾
362
خانه نگارگران جوان
363
خانه نماد خويشتن
364
خانه نمايش تهران
365
خانه هاي پيش ساخته
366
خانه هاي پيش ساخته
367
خانه هاي پيش ساخته سبك
368
خانه هاي خورشيدي
369
خانه هاي خورشيدي
370
خانه هاي هوشمند
371
خانه هاي وقت آزاد
372
خانه هم انديشي قوم كرد
373
خانه هنر
374
خانه هنر
375
خانه هنر
376
خانه هنر پيروزان تهران
377
خانه هنر در طبيعت
378
خانه هنر دزفول
379
خانه هنر گيلان
380
خانه هنر مشهد
381
خانه هنر مشهد
382
خانه هنر و صنعت
383
خانه هنر و معماري
384
خانه هنرمندان
385
خانه هنرمندان
386
خانه هنرمندان
387
خانه هنرمندان
388
خانه هنرمندان
389
خانه هنرمندان
390
خانه هنرمندان
391
خانه هنرمندان
392
خانه هنرمندان اصفهان
393
خانه هنرمندان بهبهان
394
خانه هنرمندان شهرستان شيراز
395
خانه هنرمندان كرمانشاه
396
خانه هنرمندان كرمانشاه
397
خانه هنرمندان ورامين - طراحي زمينه‌گرا
398
خانه هوشمند
399
خانه هوشمند
400
خانه هوشمند ﴿ سنسور گاز ﴾
401
خانه هوشمند مبتني بر سامانه هاي واسط مغز _‌ كامپيوتر با استفاده از پتانسيل هاي مغزي برانگيخته بينايي
402
خانه هوشمند و اينترنت اشيا با تكيه بر معرفي پروتكلهاي ارتباطي و مقايسه آنها
403
خانه ويلايي
404
خانه ويلايي
405
خانه ويلايي وطراحي محوطه
406
خانه ي آهنگ
407
خانه ي امن (مجموعه ي آموزشي،فرهنگي،اقامتي شبانه روزي براي كودكان كار بي سرپرست و بدسرپرست)
408
خانه ي ايده آل ﴿با رويكرد اقليم در يزد﴾
409
خانه ي پوشاك ايران (بازآفريني فرهنگ پوشاك ايراني)
410
خانه ي جوان
411
خانه ي دوم كودكان خياباني
412
خانه ي سالمندان زاهدان (بارويكرد روانشناسي محيط)
413
خانه ي فروغ
414
خانه ي كودكان بي سرپرست
415
خانه ي گرم
416
خانه ي ما: نمايشنامه در يك پرده بلند
417
خانه ي موسيقي اردكان
418
خانه ي موسيقي سنتيِ ايران (با تأملي بر چگونگي استفاده از تكنولوژي معماري در مواجهه با تداوم هويت در معماري ايران)
419
خانه ي موسيقي يزد
420
خانه ي نويسندگان
421
خانه ي هنرمندان
422
خانه ي هوشمند
423
خانه ي هوشمند
424
خانه، لباسي بر تن خانواده
425
خانواده ، آموزش ، نقاشي كودكان
426
خانواده ،آموزش نقاشي كودكان ،عملي :كوچه پس كوچه هاي خاطرات كودكي تا...
427
خانواده آرماني از ديدگاه امام علي عليه السلام
428
خانواده آرماني در قرآن و حديث
429
خانواده اي از دندريمرها و برخي شاخص هاي توپولوژيكي آن ها
430
خانواده اي از روش هاي انتخاب پارامتر در منظم سازي تيخونوف
431
خانواده اي ازبرآوردگرهاي انقباضي براي مدل هاي خطي با اختلال غير كروي
432
خانواده اي نا متناهي از توابع APN دوجمله اي درجه دو
433
خانواده توزيع هاي لاپلاس و خواص آنها
434
خانواده توزيع هاي وايبل و استنباط آماري براي برخي از اعضاي آن تحت سانسور فزاينده
435
خانواده توزيع‌هاي T-X و ويژگي‌هاي آن
436
خانواده توزيعهاي طول عمر
437
خانواده جديد از توزيع هاي گوسي وارون
438
خانواده جديدي از مبدل هاي نوسانگر سوئيچ شده با تعداد سوئيچ كاهش يافته
439
خانواده جديدي ازمركزهاي دستگاه هاي هميلتوني درجه 3
440
خانواده در عصر ساساني
441
خانواده روش هاي زيرفضاي كريلو و پيش شرط ها
442
خانواده موفق از ديدگاه قرآن كريم
443
خانواده هاي جديد مبدل هاي چندسطحي مبتني بر خازن هاي شناور با ادوات كاهش يافته
444
خانواده هاي جديدي از مبدلهاي PWM گذارنرم
445
خانواده و تاثير آن در پرورش كودك
446
خانواده وبرخوردهاي خانوادگي از نظر اجتماعي ، فرهنگي ،مذهبي وعاطفي
447
خانواده ي جديدي از مبدل هاي ZVT و ZCT نوع PWM
448
خانوده جديدي از مبدلهاي سوئيچينگ نرم افزار DC-DC
449
خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل
450
خاويار درايران وارزش اقتصادي آن
451
خداحافظي
452
خداشناسي امام فخر رازي با تأكيد بر شرح إشارات و تنبيهات
453
خداشناسي و انسان شناسي در حكمت خالده با تكيه بر ديدگاه هاي شوان و دكتر نصر
454
خداوندگار براون تادوزخ
455
خداي خانه (طراحي مسجد در محله چهارباغ بالاي اصفهان)
456
خداي نامه و تاثير آن بر بنياد تاريخ نگاري اسلامي
457
خدمات علوي
458
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
459
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
460
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
461
خدمات كامپيوتري
462
خدمات گردشگري اينتر نتي در خراسان جنوبي
463
خدمات متقابل ايران و اسلام در زمينه هنر ﴿موسيقي، نقاشي، خوشنويسي﴾
464
خدمات مشاوره بهداشت رواني در محيط كار
465
خدمت خانواده پيرنياها
466
خرابي پيش رونده در ساختمان هاي بتن آرمه با حذف غيرهمزمان ستونها و اثر آن در تخريب كلي ساختمان
467
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه با قاب هاي خمشي
468
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتني با ديوار برشي
469
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتني با قاب خمشي ويژه
470
خرابي پيش رونده در قاب هاي بتن آرمه نامنظم در ارتفاع
471
خرابي پيش رونده درسازه هاي با پانل هاي بزرگ بتني تحت بارهاي حرارتي
472
خرابي پيشرونده در سازه هاي بتني نامنظم در پلان
473
خرابي هاي گيربكس قطار و ارائه روش هاي تشخيص و پيشگيري
474
خراسان قديم ، كاشي معاصر
475
خرافه باوري و ارتباط آن با اخلاق اجتماعي
476
خرد ستيزي در آثار عطار نيشابوري
477
خرده جمله در گويش سوراني ،گونه مو كرياني
478
خردورزي و عقلانيت در نهج البلاغه
479
خرس و چشمه : نوشته رحمت اميني
480
خرگوش سفيد
481
خرماي دشتستان
482
خرمشهر و اهميت اقتصادي آن
483
خروج و عوامل موثر بر آن در صنايع توليدي ايران : مقايسه بخش تعاون با بخش هاي خصوصي و دولتي
484
خروس سفيد
485
خريد الكترونيكي
486
خريد اينترنتي
487
خريد كردن به مثابه گذران فراغت در زندگي روزمره زنان (مطالعه موردي مراكز خريد شهر اصفهان)
488
خريد و انبارداري
489
خريد و فروش آب و خاك از منظر فقيهان اماميه
490
خريد و فروش كالاهاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل
491
خزان و نااميدي در شعر معاصر ( 1300 - 1357 )
492
خزر
493
خزش برخط وب‌نوشت‌هاي فارسي جهت رصد مستمر فضاي وب
494
خزش شهري و پيامدهاي آن در سكونتگاه هاي روستايي پيرامون (مطالعه موردي روستاهاي پيرامون شهر مريوان)
495
خزش و رتبه بندي كارا مبتني بر ويژگي هاي گراف وب
496
خزشي و جمع شدگي در بتن ويژه و با مقاومت زياداراي ميكروسيليس
497
خزنده وب
498
خسارات مازاد بر ديه
499
خسارات و نحوه ي ارزيابي آن در بيع بين المللي كالا با مطالعه ي تطبيقي در اسناد بين المللي
500
خسارت تأخير تأديه در ارزشهاي اعتباري
501
خسارت تاخير تاديه
502
خسارت تاخير ديه
503
خسارت مركب در نظام بانكي ايران
504
خسارت معنوي
505
خستگي خمشي نانوكامپوزيت‌هايپليمري اليافي
506
خستگي در الاستومرها
507
خستگي در خطوط لوله فراساحلي واقع بر دهانه آزاد
508
خستگي در فولادها با پوشش نفوذي
509
خستگي سيم هاي فولادي پيتنت شده تحت بارگذاري با دامنه متغير
510
خستگي فلزات
511
خستگي ناشي از كار با كامپيوتر و بررسي راهكارهاي كاهش آن
512
خستگي و پيش بيني عمر سازه هاي مختلف تحت تنشهاي مختلف
513
خستگي و سايش سطح
514
خستگي-خوردگي كامپوزيت هاي دنداني نانو و هيبريدي
515
خشت مقاوم در برابر رطوبت نزولي با استفاده از زئوليت در رويكرد حفاظت از بناهاي تاريخي (مطالعه موردي شهر تاريخي بلقيس اسفراين)
516
خشت و آئينه ، تصاويري از بناهاي اصفهان
517
خشك كردن حلال ها
518
خشك كردن قارچ با بخار فوق گرم
519
خشك كردن قطعات مكعبي سيب با روش هاي بستر ثابت، نيمه شناور و شناور با هدف توليد چاي سيب
520
خشك كردن قطعات مكعبي و خلال ميوه بِه با استفاده از روش بستر شناور
521
خشك كردن لايه نازك پسته در دو نوع خشك كن ﴿آفتابي فعال و قفسه اي﴾
522
خشك كردن ميوه ها و سبزيجات
523
خشك كن بستر سيال و پارامترهاي مؤثر بر آن
524
خشك كن پاششي گريز از مركز (طراحي ، ساخت و آزمايش گردپاش دوار بادي)
525
خشك كن پاششي و كاربرد آن در صنايع دارويي، غذايي، نفت و پليمر
526
خشك كن پسته خورشيدي
527
خشك كن دوار و پارامترهاي موثر در طراحي آن
528
خشك كن لباس براي آپارتمانها
529
خشك كن ها
530
خشك كن هاي انجمادي
531
خشكسالي و اثرات آن در برنامه ريزي منابع آب
532
خشكن هاي خورشيدي و ساخت نوع كابينتي
533
خشكي گياهان
534
خشم
535
خشونت خانوادگي و تاثير آن بر فرزندان
536
خشونت عليه زنان
537
خشونت عليه زنان
538
خشونت عليه زنان
539
خشونت عليه زنان
540
خشونت عليه زنان پيمايشي درمنطقه نيروگاه (بيست متري سواران )
541
خشونت عليه زنان درشهر چغادك
542
خشونت عليه زنان و جلوه هاي سياست جنايي در حمايت از زنان بزه ديده خشونت
543
خشونت عليه كودكان در شهر قاين
544
خشونت عليه كودكان كار از منظر بزه ديده شناسي حمايتي
545
خشونت مالي - خانگي عليه زنان شاغل در آموزش و پرورش فريدونكنار
546
خشونت مردان عليه زنان
547
خشونت نسبت به زنان در خانواده در شاهرود
548
خشونت نسبت به زنان در خانواده در شهرستان شاهرود
549
خصلت انديشه معماري
550
خصوصي سازي
551
خصوصي سازي آموزش عالي و بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي آن
552
خصوصي سازي بانك ها و موانع موجود براي خصوصي شدن
553
خصوصي سازي و تاثير آن بر رشد اقتصادي طي سالهاي 53-85
554
خصوصي سازي وتاثير آن بر اقتصاد ايران
555
خصوصيات الكتريكي وگرمايي مربوط با اتصالات نانو مبتني بر مولكول
556
خصوصيات بارز نقاشي كودك
557
خصوصيات بستر لايه اي غيرفعال در عملكرد مبدل لايه نانوليفي پيزوالكتريك در اثر بار ضربه اي
558
خصوصيات بيومكانيكي كفي كفش در ورزش هاي مختلف
559
خصوصيات پرش هيدروليكي روي بستر زبر با آب پايه در چاهك آدم رو با شيب شكن
560
خصوصيات تحكيمي خاك رس مسلح شده با الياف موكت
561
خصوصيات ترموالكتريكي نانونوارآرميچر گرافن با در نظر گرفتن آثار تزريق الكترون
562
خصوصيات جريان ترافيك در شبكه راههاي شهري تحليل نظري و مشاهداتي متغيرهاي جريان ترافيك شبكه
563
خصوصيات جريان ترافيك در شبكه راههاي شهري تحليل نظري و مشاهداتي متغيرهاي جريان ترافيك شبكه
564
خصوصيات جريان در سرريزهاي جانبي و نرمال لبه تيز مستطيلي
565
خصوصيات جواب هاي اپسيلون كاراي سره
566
خصوصيات جواب هاي ساليتوني مرتبه بالا در فيبرهاي نوري با زمينه موج پيوسته
567
خصوصيات خاكهاي تشكيل شده در اثر فعاليت خزه و امكان استفاده از آن به عنوان ردياب زيست محيطي
568
خصوصيات دموگرافيك و علل عفوني تشنج ناشي از تب در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت
569
خصوصيات دوره سالمندي
570
خصوصيات رشد و ميزان ماده موثره كرفس (.Apium graveolence L) تحت تاثير نورهاي LED و تنش شوري
571
خصوصيات رشد،عملكرد دانه و كيفيت دانه سه ژنوتيپ گندم ودروم در تراكم مختلف كاشت در اصفهان
572
خصوصيات ريخت شناسي، وضعيت آنتي اكسيداني و استرس اكسيداتيو در سوسمار مار چشم Ophisops elegans در شرايط جغرافيايي متفاوت در غرب ايران
573
خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ مسير تونل كيلومتر 76 راه آهن دورود-خرم آباد
574
خصوصيات ژئوشيميايي و زون بندي هاله هاي دگرسازي كانسرمس جيان ، فارس
575
خصوصيات ژئوشيميايي و كانه زايي كانسار منگنز سورمق ،فارس
576
خصوصيات شيميائي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان و تغييرات آن با آب و آبياري
577
خصوصيات فيزيكي- شيميايي فيلم پروتئيني فعال حاوي آب انار تهيه شده از دانه گياه گاو دانه به منظور بسته بندي مواد غذايي
578
خصوصيات فيلترهاي ضد باكتري تهيه شده ازنانو الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات TiO2 و رس
579
خصوصيات قصه ديني و ارتباط آن با سناريوي ديني
580
خصوصيات قطبش پرتوDHBدر حين انتشار در اتمسفرمتلاطم
581
خصوصيات قير و قيرطبيعي
582
خصوصيات گياهي انواع بابونه
583
خصوصيات مراحل مختلف رشد وتربيت كودك ونوجوان ووظايف والدين در قبال آنان از ديدگاه اسلامي وعلمي
584
خصوصيات مراحل مختلف رشد وتربيت كودك ونوجوان ووظايف والدين در قبال آنان از ديدگاه اسلامي وعلمي
585
خصوصيات مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5456جوشكاري اصطكاكي اختلاطي شده در اتصال لبه روي هم
586
خصوصيات مكانيكي لايه هاي نازك
587
خصوصيات ملكولي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 جدا شده از سيب زميني با استفاده از ماركر‌هاي ناحيه اي از rDNA-ITS در اصفهان
588
خصوصيات مولكولي عامل بيماري كوتولگي زبر ذرت در استان اصفهان
589
خصوصيات نوري و الكتريكي و ساختار سطحي لايه نازك اكسيد روي
590
خصوصيات هيدروليكي لوله هاي تراوا
591
خصوصيات و ويژگي هاي مدير موفق از ديدگاه دبيران منطقه كلاردشت
592
خصوصيات و ويژگي هاي مدير موفق از ديدگاه دبيران منطقه كلاردشت
593
خصوصيات و ويژگي هاي نانو كاتاليست V2O5/ ZrO2/ POM براي آموكسيداسيون تولوئن
594
خصوصيت‌ سنجي هيدروديناميكي فاز پالپ در سلول‌هاي فلوتاسيون خودهواده صنعتي
595
خصيصه‌يابي رفتار زيست‌مكانيكي عدسي‌هاي تماسي به منظور بررسي اثر ضخامت مركزي و جنس قرنيه در فرايند تونومتري كرويس
596
خط
597
خط آفريننده
598
خط انتقال انرژي 230 كيلوولت اراك - ملاير - تويسركان
599
خط در ايران باستان
600
خط در طبيعت
601
خط در طراحي هاي ماتيس
602
خط در نقاشي اكسپرسيونيسم (2000- 1900)
603
خط كوفي بنايي در دوره سلجوقي
604
خط لوله فرآورده هاي نفتي بندرعباس رفسنجان به ظرفيت 200 هزار بشكه در روز كاركرد
605
خط مشي هاي تقسيم سود و تاثير اتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
606
خط معقلي در هنرهاي اسلامي ايران
607
خط معلقي در هنرهاي اسلامي ايران
608
خط نگاره بسم الله در گرافيك ايران
609
خط نگاره ها و بررسي شان قدسي هنر بر آن
610
خط نگاشتهاي بناي مسجدالنبي (ص ) قزوين
611
خط و خوشنويسي در دوره تيموري و پيوند آن با هويت ايراني
612
خط و فرم در خوشنويسي به مثابه تصوير
613
خط، رنگ و فضا در طبيعت ﴿درخت﴾
614
خط، نقش و رنگ در گنبدهاي ايران
615
خطاء محض
616
خطاپذيري و نظريه باري مشاهدات از نظر چرچلند و مقايسه ي آن با آراء علامه طباطبايي
617
خطاهاي استاندارد پيش بيني در مدل هاي مركب خطي تعميم يافته
618
خطاهاي برنامه نويسي
619
خطاهاي دانشجويان فارسي زبان دركاربردحروف اضافه منضم به فعل در يادگيري زبان .
620
خطاهاي مقياسي در مدل هواده سرريزها
621
خطاي اندازه گيري علامت بار الكترون با استفاده از داده هاي 2011 آشكار ساز CMS
622
خطاي پزشكي در تشخيص بيماري ها و آثار حقوقي آن
623
خطاي مربع جمع بسته شده
624
خطايابي اينورترهاي چندسطحي
625
خطايابي در نيروگاه هاي حرارتي با رهيافت تحليل مولفه هاي اصلي خطي و غير خطي
626
خطر افشاء اطلاعات آماري در داده هاي خرد
627
خطر انقراض در مدل هاي جامعه بر اثر عوامل تصادفي جمعيتي
628
خطرات ناشي از توليد انرژي بر روي سلامتي و اموال انسانها
629
خطرات ناشي از زمين لرزه و ژاسخگويي مجموعه هاي فاميلي به لحاظ دسترسيها و فضاهاي با در زمان بحران در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم شهر يزد ﴿بررسي موردي مجموعه هاي عربزاده، شفيعي پور و عربها شامل ملك زاده، محمودي و افشين، داور و صبري﴾
630
خطرپذيري زنان در رفتارهاي جنسي
631
خطوط انتقال نفت
632
خطوط ترجمه بدون سيم براي سيستم صوتي سالن كنفرانس
633
خطي سازي تقويت كننده ي توان راديويي با روش تزريق
634
خطي سازي دستگاه كنترل الصاق
635
خطي سازي دستگاه كنترل الصاق آفين
636
خطي سازي سيستم هاي غيرخطي چند ورودي ـ چند خروجي بر مبناي ساختاري برگرفته از بازخورد خطي ساز و با بهره گيري از شبكه هاي عصبي
637
خطي سازي ميكسرهاي فعال در گيرنده هاي Zero-IF
638
خطي سازي و كاهش نويز ميكسرهاي فعال در گيرنده هاي Zero-IF باند وسيع
639
خلا فراپايدار د وسيته ار نظريه ي ميدان اسكالر بحراني در فضاي اقليدسي تخت
640
خلاء در نقاشي تائويي و تراكم در نگارگري ايران
641
خلاء نبودن دادگاه هاي تجاري در ايران
642
خلاء هاي قانوني و انحرافات اجتماعي
643
خلاصه اي از تاريخ امريكا: بررسي تئاتر آمريكا
644
خلاصه اي از رساله بررسي زيبايي شناسي در اشعار قااني
645
خلاصه اي بر متروپليتنهاي جهان پيدايش ، توسعه و كيفيت پراكندگي
646
خلاصه سازي خودكار متون فارسي به روش معنايي
647
خلاصه سازي شخصي شده گروه هاي گفتگو با استفاده از مدل يادگيرنده
648
خلاصه سازي قوانين انجمني فازي با استفاده از آنتالوژي
649
خلاصه فصل هاي كتاب مهندسي نرم افزار تاليف راجراس .پرسمن(ويرايش هفتم)
650
خلاصه كتاب گناهان كبيره
651
خلاصه كتاب گناهان كبيره شهيد آيت الله دستغيب
652
خلاصه مجموعه آثار استاد شهيد مطهري
653
خلاصه محاسباتي با روش DFT
654
خلاصه و بررسي بيست نمايشنامه ايراني سالهاي 2480 (1300)- 2525 (1345)
655
خلاصه‌سازي استخراجي گفتار با حداقل استفاده از سيستم‌هاي بازشناسي گفتار
656
خلاصه‌سازي پاسخ‌ها در سيستم‌هاي پرسش و پاسخ انجمني
657
خلاصه‌سازي تك‌سندي و چندسندي مبتني بر مفهوم متون زيست‌پزشكي
658
خلاصه‌سازي مبتني بر پرس‌وجو در زبان فارسي
659
خلاصه‌سازي مبتني بر گراف متون زيست‌پزشكي
660
خلاصه‌سازي متون فارسي با استفاده از تحليل مفهوم نهفته و فاصله نرمال‌شده گوگلي
661
خلاصه‌سازي نظرات مشتريان فارسي زبان در مورد ويژگي هاي كالا
662
خلاصهسازي نظرات برخط مشتريان با استفاده از روشهاي متنكاوي
663
خلافت الهي از ديدگاه ملاصدرا و عزيز الدين نسفي
664
خلافت الهي انسان از منظر ملاصدرا و هجويري
665
خلافت عثمان و مواضع امام عتي در اين عهد , the othmans califate the imam ali)s(s reaction in this priod
666
خلافت و اصلاحات عمر بن عبدالعزيز و تاثير آن بر وضعيت شيعيان
667
خلاقيت تصوير كودكان و نوجوانان
668
خلاقيت در فرايند طراحي دانشكده معماري و شهرسازي علم و صنعت
669
خلاقيت در گرافيك
670
خلاقيت در گرافيك
671
خلاقيت در نوجوانان
672
خلاقيت هاي ادبي و هنري در قصايد بزرگ خاقاني
673
خلاقيت و آموزش پيش دبستاني
674
خلاقيت و نوآوري
675
خلاقيت وتاثير آن در بازار يابي
676
خلاقيت وتفكر خلاق در آ.پ
677
خلاقيت ومديريت
678
خلاقيت ونوآوري درسازمانهاي آموزشي
679
خلاهاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در حوزه اختيارات حاكم
680
خلبان خودكار
681
خلف بن احمد سيستاني و جانشينان او تا پايان عصر سلجوقي
682
خلق ارزش ويژه برند با در نظر گرفتن تاثير رسانه¬هاي اجتماعي با توجه به نقش تصوير برند و وابستگي به برند: كاربرد پارادايم محرك، ارگانيسم و پاسخ
683
خلق حالتهاي در هم تنيده اكسايتونها در نقطه هاي كوانتومي جفت شده
684
خلق عكس ، عنوان عملي : مناظر شهري
685
خلق فضاهاي با كيفيت شهري پياده مدار با رويكرد مكان سازي خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس منطقه 1 تهران
686
خلق فضاهاي با كيفيت شهري پياده مدار با رويكرد مكان سازي خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس منطقه 1تهران
687
خلق فضاهاي دفاع با رويكرد بومي فضاي نمونه : فاز سوم مجموعه نواب
688
خلق قهرمان در درام
689
خلق محيط پايدارانسان ساخت ﴿ بررسي رويكردهاي معماري پايدار ﴾
690
خلق مكان شهري نمونه موردي: پل واقع در حدفاصل پل هاي مرتضوي و كميل در بزرگراه نواب
691
خلق نقوش بافت مانند با استفاده از عكسهاي خيابان در دنياي فيلترهاي فتوشاپ
692
خلقت از عدم در كلام اسلامي و مقايسه آن با تجلي از ديدگاه افلاطون و افلوطين
693
خلقت از نظر ابن سينا و توماس آكوئيني
694
خلقت انسان از نگاه ملاصدرا
695
خللاقيت در بسته بندي وتاثير آن بر بهبود روند فروش كالا
696
خلوت
697
خلوت انس
698
خلوت در معماري خانه هاي سنتي ايران با مطالعه موردي خانه هاي سنتي كاشان در دوره ي قاجار
699
خلوت و جلوت
700
خليج فارس
701
خليج فارس و شيخ نشينها و موضوع تشكيل فدراسيون آنها
702
خم هاي قطبي در هندسه ي نااقليدسي
703
خم هاي همبستگي و وابستگي موضعي
704
خمش تير خميده ساندويچي باهسته ويسكوالاستيك وتحليل آ» بانرم افزار Ansys
705
خمش تير ساندويچ با هسته و پسكوالاستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
706
خمش تير ساندويچ با هسته ويسكو الا ستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
707
خمش تيرهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
708
خمش حرارتي پانل‌هاي استوانه‌اي هدفمند
709
خمش صفحات ارتوتروپيك چند لايه
710
خمش صفحات مركب تحت بار ديناميكي
711
خمش و كمانش ورقهاي ارتوترپ مستطيلي شكل
712
خمش ورق سوراخدار
713
خمش ورق گرد رايسنر تحت بار استاتيكي
714
خمش ورق مدور غير متقارن كامپوزيت تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
715
خمش ورق مستطيلي ساندويچ با هسته ويسكو الا ستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
716
خمش ورق هاي مركب به شكل قطاعي از دايره با زواياي مختلف قطاع
717
خمش ورقهاي مدور با ضخامت متغير تحت فشار يكنواخت و غير يكنواخت
718
خمش ويسكوالاستيك ورقهاي مدور با استفاده از تئوري هاي تغيير شكل مرتبه بالا
719
خمكاري- چرخكاري فرم دادن سيالاني لوله
720
خميدگي بري وگاز الكتروني در فضاي ناجابجايي
721
خميدگي در هندسه‌ي زيرريماني
722
خمينه فدوسوف
723
خمينه ها با انحناي همسان گرد نامنفي
724
خمينه هاي ريماني با انحناي نامثبت و نقص همگني دو
725
خمينه هاي ريماني فشرده ي هفت بعدي با گروه هولونوميG2
726
خمينه هاي لورنتسي همگن از يك گروه نيم ساده
727
خمينه هاي هذلولوي ومشخصه سازي آنها
728
خمينه ي استيفل و گراسمان در شيمي كوانتوم
729
خناء نخستين شاعره
730
خنساء نخستين شاعره
731
خنك سازي توربينهاي گازي
732
خنك سازي ژنراتورها و مشكلات و راه حل هاي آن
733
خنك كاري "اِف پي جي اِي" سه بعدي با استفاده از جريان سيال در ميكروكانال
734
خنك كاري در مبدلهاي ميكروكانالي به كمك سيال غير نيوتني
735
خنك كاري ديواره موتور راكتهاي سوخت مايع به روش بازيابي
736
خنك كردن جداره محفظه احتراق در يك توربين گاز به روش:Full Coverage Film Cooling
737
خنك كردن محفظه سرد درخودرو با استفاده از سيستم ترموالكتريك
738
خنك‌كاري پره توربين به روش تراوشي با رويكرد خنك‌كاري ميكروني
739
خنك‌كاري پيل سوختي غشا پليمري با روش تغيير فاز سيال خنك‌كننده
740
خواب
741
خواب ﴿خواب آن بي خواب را ياد آوريد﴾
742
خواب در پستانداران عالي و انسان
743
خواب و رويا در انديشه عرفا و متصوفه بر پايه ي امهات سبك عراقي
744
خواب و رويا در منابع تاريخ نگارانه ي ايراني
745
خواب و واكاوي آن در شاهنامه بر پاية ديدگاه هاي كهن و انديشه هاي يونگ
746
خوابگاه دانشجوئي
747
خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دورود
748
خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي جندي شاپور
749
خوابگاه دانشجويي
750
خوابگاه دانشجويي پسرانه اردكان
751
خوابگاه دانشجويي ﴿خوابگاه دانشجويي دانشگاه هنر﴾
752
خوابگاه دانشجويي دختران واحد ميبد
753
خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان
754
خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان
755
خوابگاه دبيرستان نمونه شبانهروزي دخترانه يزد
756
خوابگاه دختران دانشگاه هنر اصفهان
757
خوابگاه دخترانه افق كيش
758
خوابگاه دخترانه علم و صنعت (صدف دختران) با رويكرد رعــايت محـــرميت
759
خوابگاه مهر ﴿خوابگاه دانشجوئي دختران دانشگاه هنر و معماري﴾
760
خوابگرد
761
خوابنامه ي جعفر پسر يحيي
762
خوابهاي كودكي
763
خواجه نصيرالدين طوسي و شمه اي از نثر قرن هفتم
764
خوارج در شمال آفريقا تا قرن پنجم هجري
765
خواص BL - جبرها و شبه BL - جبرها در فيلتر هاي فازي
766
خواص V) ، V ) و (U ) - پيچينسكي
767
خواص آماري نسبت شارپ بيشينه
768
خواص اپتيكي برخي مولكول هاي رنگدانه اي بدون فلز ﴿Dye﴾ با استفاده از روش TD-DFTB
769
خواص اپتيكي برخي مولكول هاي رنگدانه اي بدون فلز با استفاده از روش turbo-TDDFT
770
خواص اپتيكي قابل تنظيم نانوساختارهاي پلاسمونيكي و كاربرد آنها در حسگري
771
خواص اپتيكي نانو ساختارهاي لايه نازك TiO2/Metal/ZnS
772
خواص اپتيكي نانولايه هاي Li2AgSn و Li2AgTe و نظم ساختار نواري در عايق هاي توپولوژيكي Li2AgSnxTe1-x
773
خواص ارتعاشي مولكول DNA و تاثير آن بر رفتار الكتروني سامانه فلز-DNA-فلز , influence of vibrational modes on the electronic properties of DNA
774
خواص اسپيني در مولكول هاي آلي
775
خواص اسپيني و الكتروني نوار موبيوس گرافين
776
خواص الكترو اپتيگي نانوساختارها
777
خواص الكترواپتيكي سلول هاي فوتوولتائيك نانو ساختاري تهيه شده از مواد آلي
778
خواص الكتروني در سطح عايق هاي توپولوژيكي لايه هاي نازك YPdBi و YPtBi
779
خواص الكتروني گرافن با تزريق اتم هاي بور و نيتروژن و كاربردهاي آن
780
خواص الكتروني نانولايه هاي LaPtBi و LaPdBi و آلياژ LaPd*Pt1=xBi (x=0,0.25,0.5,0.75,1(=)
781
خواص الكتروني و اپتيكي دي كلكو جنايد فلزات واسظه نقص دار
782
خواص الكتروني و اسپيني ادوات نانو مقياس بر پايه DNA
783
خواص الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي GdNiSn و DyNiSn
784
خواص الكتروني، مغناطيسي، ترابردي و برهمكنش‌هاي فوق ريز الكتروني تركيبات CeMxIn3-x, CeRhMxIn5-x, CePt2MxIn7-x (M=Cd, Sn)
785
خواص الكترونيكي گرافن
786
خواص الكترونيكي، مغناطيسي، و ترابردي نانوگرافن ها
787
خواص الكتريكي سامانه هيبريدي پلي پروپيلن و ترموپلاستيك الاستومر اولفيني با پركننده نانولوله كربني
788
خواص انبساط و خوشه بندي گراف هاي بزرگ
789
خواص انحنايي و ريچي ساليتون منيفلدهاي لورنتسي pr-wave
790
خواص انعكاسي، دوري و AMNM بر برخي فضاهاي دنباله اي BK
791
خواص ايده‌الهاي يالي گراف‌ها
792
خواص ايستايي و پايداري توان هاي ايده ال ها
793
خواص برخوردي يك گاز فرمي قطبيده با بر هم كنش تشديدي
794
خواص بطور يكنواخت محدب k - نزديك در فضاي تعميم يافته دنباله چزارو
795
خواص پارچه هاي بي بافت تهيه شده از ضايعات نساجي به كمك روش لايه گزاري آيروديناميكي جريان هوا
796
خواص پر
797
خواص پس از ضربه ي كامپوزيت هاي هيبريد تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي
798
خواص پوششي ، اجتناب ومزدوجي درزيرجبرهاي جبرهاي لي حل پذير
799
خواص پيوندي و كانفورماسيوني بتالاكتوگلوبولين تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
800
خواص ترابرد ابررساناهاي كم بعد در حضور بر هم كنش اسپين-مدار
801
خواص ترابرد الكترون ها در نيمه رساناي Alxga80xas با درصدهاي مولي متفاوت در ميدان هاي الكتريكي بالا
802
خواص ترابرد الكتروني GeSnH2 تك لايه در فاز توپولوژيك
803
خواص ترابرد الكتروني نانو نوار تنگستن دي سولفايد توسط روش تابعي چگالي
804
خواص ترابرد گاز ابرشاره بوزي در حضور ناخالصي
805
خواص ترابرد نانو دانه هاي ابر رسانا
806
خواص ترابردابر رساناهاي موج-d در حضور ناخالصي
807
خواص ترابردي الكترونيكي و اسپينترونيكي در ابرشبكه‌هاي تك لايه و دو لايه گرافيني
808
خواص ترابردي گاز فرمي ابرشاره
809
خواص ترابردي و توپولوژي چگالي بار برخي از تركيبات مبتني بر لانتانيدها (خاك‌هاي نادر)
810
خواص ترابري الكتروني در شبكه دو لايه گرافن در حضور برهم كنش الكترون-الكترون
811
خواص ترموديناميكي انبوهه و نانولايه هاي 〖NpNi〗_2 و 〖NpAl〗_2
812
خواص ترموديناميكي شبكه ي گرافن دو لايه با چينش ساده در حضور ولتاژ باياس و ميدان مغناطيسي
813
خواص ترموديناميكي و الكتريكي نانونوار آرمچير كربني و برن نيتريد
814
خواص ترموشوك پذيري بتون هاي شاموتي
815
خواص ترنجبين ايران
816
خواص تريبولوژيكي پوشش هاي TiAlN و ارزيابي اثر اكسيداسيون بر روانكاري پوشش
817
خواص تصادفي طول عمر مولفه هاي فعال تشكيل دهنده ي يك سيستم k ازn از كار افتاده ومقايسه تصادفي آنها
818
خواص تغييرشكل پذيري و مقاومتي سنگ ها تحت بارهاي تناوبي
819
خواص توپولوژي فضاهاي خطي نرم دار فازي
820
خواص توپولوژيكي برخي مجتمع هاي سادكي
821
خواص توژولوژيكضرب در يك گروهلي پوچ توان
822
خواص توسيع و جدا سازي توابع معين مثبت روي گروههاي موضعاً فشرده
823
خواص جايگشتي در گروهها
824
خواص جبرهاي شبه ليپشيتزوزني و برداري
825
خواص جبري ايدآل دوجمله اي يالي وابسته به گراف دوبخشي كامل
826
خواص جبري ايده ال مسيري يك گراف
827
خواص جبري توپولوژيكي WAP- جبرها و جبرهاي دوگان
828
خواص جبري ماتريس هاي وابسته به ساختارهاي تركيبياتي
829
خواص جبري منسوب به گراف‌هاي چسبيده
830
خواص جبري و توپولوژيكي BSE- جبرها
831
خواص جبري و توپولوژيكي Lp- جبرهاي وزني روي گروه ها
832
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي باناخ دو تصويري و دو تخت
833
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي سگال
834
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي ليپشيتز
835
ﺧﻮاص ﺟﺒﺮى و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﺒﺮﻫﺎى ﻓﺎﻳﺘﻴﻨﮕﺮ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى آﻧﻬﺎ
836
خواص جبري واريته هاي توريك و توهمولوژي موضعي با محمل در يك ايده آل تك جمله اي
837
خواص جداسازي غشا نانوكامپوزيت پايه PEBAX 1657 براي تراوش گزينشي CO2 با افزودن نانو ذرات آمينه
838
خواص چاپ انتقالي، شناسايي و ساخت مركب چاپ انتقالي
839
خواص حلقه هاي بئر و شبه بئر
840
خواص حلقه هاي درون ريختي
841
خواص خمشي و لوله شدن پارچه هاي حلقوي پودي
842
خواص خود ريختي هاي ساختارهاي حلقوي پيشين
843
خواص خوردگي و مكانيكي آلياژA356 تيكزوفرم شده
844
خواص دوري براي عملگرهاي تركيبي وزن دار و n - تايي از عملگرها
845
خواص رئولوژي نانو سيالات حاوي نانو لوله هاي كربني در مخلوط اتيلن گليكول و پروپيلن گليكول
846
خواص روكش هاي نانو كامپوزيتي پلي پايرول-مونت موريلونيت پلي اكريليك-اورتان بر روي زمينه فسفاته شده منيزيم
847
خواص روكشهاي نانوكامپوزيتي پلي پايرول-مونت موريلونيت پلي اكريليك اورتان بر روي زمينه فسفاته شده منيزيم
848
خواص ژئولوژيكي كتيراي ايران
849
خواص ژئومكانيكي و رفتار توده سنگ هاي نمكي
850
خواص ساختاري و الكتروني بلور 2N3B-Be
851
خواص ساختاري و الكتروني بلور Te-I
852
خواص ساختاري والكتروني ژرمانن با و بدون حضور ناخالصي ها
853
خواص ساختاري، الكتروني و ترموديناميكي فرماييد تحت فشار هيدرواستاتيكي با نظريه تابعي چگالي
854
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژهاي هاسلر Mn2XY(X=Pd,Ag;Y=Si,Ge)
855
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تركيبات MnXY (X-Ru, and Y= Ga Ge, Sb)
856
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لايه اورانيوم آرسنيد با زير لايه ژرمانيوم
857
خواص سامانه هاي چگاليده ي بوز-اينشتين با بعد پايين
858
خواص سنجي پيت و مرداب از ديدگاه مواد آلي،‌معدني و آلاينده هاي زيست محيطي و بررسي كاربرد صنعتي آن
859
خواص سنجي كانسنگ فلورين معدن پاچي - ميانا (مازندان ) از ديدگاه فرآوري
860
خواص سنجي و پيش فرآوري عناصر اينديم و گاليم از معدن سرب و روي باما
861
خواص سنجي و توسعه استحصال روي از بخش كم عيار كانسنگ اكسيده مهدي آباد
862
خواص سنجي و كاني شناسي فرآيند كانسار مس-طلا چرگر
863
خواص سنجي وجدايش پسماند خرد كننده خودرو با استفاده از روشهاي فرآوري
864
خواص عملگرهايي خاص بر فضاهاي توابع تحليلي
865
خواص فضاهاي ليپشيتس و بررسي زير جبرهاي جبرهاي ليپشيتس
866
خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافن فوم-اكسيد
867
خواص فوتوكاتاليستي نانوميله هاي روي اكسيد
868
خواص فيزيكي شبه بلورها
869
خواص فيزيكي وعملكرد ي فرش دستباف
870
خواص فيلم پلي( وينيل استات ) تهيه شده به روش پليمريزاسيون امولسيوني
871
خواص كششي پارچه هاي سه محوري موضعي با استفاده از مكانيزم شانه باز
872
خواص گراف جابجايي گروه هاي متقارن
873
خواص گياهي و داروئي سنبل الطيب (والريان)
874
خواص متابوليك تتراسيگلينها
875
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن - مكولي
876
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن مكولي
877
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن -مكولي
878
خواص مدهاي نقص بلور فوتوني نانو لايه دي الكتريك - فلز سه تايي در يك بعد
879
خواص مدول هاي هم ضربي و زيرمدول هاي آن
880
خواص معادل با n- جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
881
خواص معادل نانو كامپوزيت ها
882
خواص مغناطيسي گرافين با تهيجاي در حضور كرنش بااستفاده از محاسبات اصول اوليه
883
خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
884
خواص مكانيكي بتن غلتكي روسازي حاوي دانه‌هاي لاستيكي و الياف فلزي بازيافتي
885
خواص مكانيكي بتن‌هاي سبك ژئوپليمري حاوي سنگدانه‌ي ليكا
886
خواص مكانيكي فلزات
887
خواص مكانيكي كامپوزيتهاي هيبريد تقويت شده با الياف جوت و ابريشم
888
خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
889
خواص مكانيكي نخ هاي مخلوط پشم ، پلي استر، اكريليك
890
خواص مكانيكي و حرارتي الاستومر EPDM (مورد نياز ضربه گير Fenderبنادر)
891
خواص مكانيكي و دوام بتن‌هاي حاوي سيمان آميخته دوده‌سيليسي در برابر حمله سولفاتي و واكنش قليايي-سيليسي
892
خواص مكانيكي و شكست در استخوان
893
خواص مكانيكي و شكست سلولهاي چسبيده شده تحت فشار
894
خواص مكانيكي و مقاومت در برابر يون كلريد بتن سبكدانه سازه اي
895
خواص مكانيكي و نوري پلي ميتل متاكريلات تقويت شده با نانو الياف PAN/PMMA
896
خواص مهندسي و دوام بتن هاي ساخته شده از زئوليت
897
خواص ميانگين پذيري مركز جبرهاي گروهي
898
خواص نانو ساختاري مواد توليدي با آمونياك
899
خواص نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
900
خواص ناوردايي دستگاه هاي ديناميكي بازه اي
901
خواص نزديكي پيتمن در برآورد و پيش‌بيني
902
خواص نفوذپذيري فيلم آزاد و پوشش هاي اعمال شده بر روي فولاد و گالوانيزه
903
خواص نقطه ثابت براي جبرهاي باناخ وابسته به گروههاي موضعا فشرده
904
خواص نقطه ثابت براي نيم گروه ها در نگاشت هاي غير انبساطي
905
خواص نقطه ي ثابت براي نمايش توسيع ناپذير نيم گروه هاي توپولوژيكي
906
خواص نگاشت‌هاي هارمونيك روي منيفلدهاي فينسلري و سايا
907
خواص نورتابي نانو ذرات CdWO4 به كمك روش هاي محاسباتي
908
خواص نوري الياف بوسيله ميكروسكپ پلاريزه
909
خواص نوري چاههاي كوانتومي كرنشي
910
خواص نيمه همگرايي روش كاكزمارز
911
خواص همولوژيك دسته اي از جبرهاي باناخ
912
خواص همولوژيك مدول ها روي جبرهاي گروهي
913
خواص همولوژيكي مدولها روي جبرهاي گروهي
914
خواص هندسي فضاهاي باناخ و ساختار بهنجار
915
خواص هندسي فضاهاي همگن
916
خواص و قيدهاي طرحهاي تسهيم راز مصون در برابر تقلب
917
خواص و كاربرد مهندسي بافت نانوالياف توليدي از پليمرهاي زيست سازگار بر پايه كيتوسان-پلي كاپرولاكتان براي ترميم پوست
918
خواص يك گاز فرميوني در ناحيه عبور BCS-BEC
919
خواصسنجي و پيشفرآوري عناصر نادر خاكي از سد باطله كارخانه آهن چغارت يزد
920
خواصي از تانسورهاي نامنفي
921
خواصي از توپولوژي ها روي مجموعه هاي متناهي
922
خواصي از جاذب ها و شبه جاذب ها
923
خواصي از فرآيند‌هاي ماركف تبادلي گارچ عاملي
924
خواندن / نوشتن بلاك داده از / بر كارت حافظه MMC
925
خواندن پلاك اتومبيل در تصوير به صورت خودكار به روش تطبيق دادن الگو با استفاده از گشتاورهاي تغيير ناپذير
926
خوانش "حياط مركزي" در خانه‌هاي قاجاري به مثابه واژه‌اي در زبان معماري (نمونه‌هاي موردي: يزد، تبريز، دزفول و گرگان)
927
خوانش آثار طنز اكبر اكسير بر اساس نظريه ي عمومي طنز
928
خوانش بينامتني سوگ در شاهنامه بزرگ ايلخاني و شاه طهماسبي بر مبناي نگاره‌ «آوردن تابوت ايرج براي فريدون»
929
خوانش پديدارشناختي مركز در شهر ايراني مورد پژوهي : مراكز شهري قديم و جديد شهر اصفهان
930
خوانش پسا استعماري امير ارسلان نامدار
931
خوانش پسااستعماري اميرارسلان نامدار
932
خوانش پل ريكور از ميمسيس
933
خوانش تراژدي هاي شاهنامه براي صحنه با تاكيد بر مقوله فرزند كشي
934
خوانش تراژدي هاي شاهنامه براي صحنه با تاكيد بر مقوله فرزند كشي
935
خوانش ترامتني اشعار مهدي اخوان ثالث بر اساس نظريه ي ژرارژنت
936
خوانش ترامتني شعر شفيعي كدكني بر مبناي نظريه ژرار ژنت
937
خوانش ترامتني نمايش نامه هاي بهرام بيضايي بر اساس نظريه ي ژرار زنت
938
خوانش تطبيقي دو تابلوي سقوط ايكاروس اثر پيتر بروگل و غرق شدن مرد ريشو منسوب به كمال الدين بهزاد بر اساس نظريه نيت مولف شلايرماخر
939
خوانش تطبيقي رمان به سطح آمدن مارگارت اتوود و منتخب اشعار فروغ فرخزاد در چارچوب بوم فمينيسم
940
خوانش تفسيري سوره مريم (بر اساس تحليل ساختار روايت)
941
خوانش حكمي عرفاني از معماري مسجد شيخ لطف اله و مسجد جامع اصفهان (با تأكيد بر رنگ و نور)
942
خوانش سوره فتح در پرتو رويكرد سوره شناسي
943
خوانش شمايل نگارانه فرشته و ديو در نگاره هاي معراج نامه ميرحيدر(شاهرخي)بر اساس متون شرقي
944
خوانش عرفاني داستان يوسف و زليخا با تأكيد بر نگاره هاي موجود
945
خوانش فرويدي از نمايشنامه هاي جورج برنارد شاو: "پيگماليون" و " بشر و فوق بشر
946
خوانش فمينيستي از رمان انتخاب شده نوشته آين مك ايوان
947
خوانش گفتماني آثار گرافيكي رضا عابديني
948
خوانش گفتماني بيلبورد هاي تبليغات شهري شهر اصفهان در زمستان 94 وبهار 95 (مطالعه موردي تبليغات مواد غذايي)
949
خوانش گفتماني بيلبوردهاي تبليغات شهري شهر اصفهان در زمستان وبهار 95(مطالعه موردي:تبليغات مواد غذايي
950
خوانش گفتماني نظام كلامي و تصويري تخت جمشيد با رويكرد نشانه- معناشناسي
951
خوانش گفتماني نگاره هاي معراج نامه ي ميرحيدر
952
خوانش مخاطبان از شكاف طبقاتي براساس فيلم¬هاي "سعادت آباد" و "ابد و يك روز"
953
خوانش معماري خوزستان در ادبيات داستاني آن؛ بررسي معماري شهرهاي جنوب خوزستان در دوره‌ي پهلوي در آثار نويسندگان خوزستان
954
خوانش معنا از منظر روايت:درآمدي بر شناخت مفهوم روايت و جايگاه آندر ايجاد معناي مكان
955
خوانش نشانه شناسانة رمان معاصر فارسي بر مبناي دلالت هاي ضمني )با تأكيد بر بيست رمان مهم و تأثيرگذار(
956
خوانش هرمنوتيك تعدادي از عكس هاي ايراني- قديمي قاجار و اوايل پهلوي با رويكرد يائوسي
957
خوانش و فهم پيوند كالبد خانه و شيوه زندگي در معماري بومي (نمونه موردي: بشرويه)
958
خوانشي لكاني بر مجموعه كتاب هاي هري پاتر نوشته جي كي رولينگ : شخصيت ها در جستجوي شي ء گمشده
959
خوانشي ماركسيستي از جنس و جنسيت: رمان ميدلسكس جفري يوجنايدز
960
خوانشي ماركسيستي از جنس و جنسيت: رمان ميدلسكس جفري يوجنايدز
961
خواننده انيميشن
962
خواننده انيميشن
963
خود آموز اپتيك
964
خود ارجاعي توجيهات در منطق شناختي
965
خود ارزيابي پرستاران از مهارت انجام معاينات فيزيكي كودكان و عوامل مرتبط در مركز آموزش درماني كودكان شهر رشت سا ل1397
966
خود ارزيابي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مها رتهاي باليني كسب شده و مقايسه آن با سطح مهارت مورد انتظار89- 1388
967
خود ارزيابي در تلفظ در فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در سطوح مختلف توانش زباني
968
خود ارزيابي كيفيت با رويكرد برنامه ريزي ارزش
969
خود بازتابي به مثابه تمهيدي دراماتيك در سينماي ايران
970
خود بازتابي به مثابه تمهيدي دراماتيك در سينماي ايران
971
خود ترميمي در شبكه هاي توزيع هوشمند با روش كنترل متمركز
972
خود ترميمي شبكه هاي توزيع با هدف تقسيم به ريز شبكه ها
973
خود تطبيقي تركيب سرويس هاي وب آگاه به كيفيت بر اساس پيشگويي ويژگي هاي كيفيي
974
خود تمركزدهي براي سامانه رادار روزنه مصنوعي با تفكيك پذيري زياد
975
خود تمركزدهي رادار روزنه مصنوعي با تفكيك پذيري زياد با استفاده از حسگري فشرده
976
خود ريختي هاي حلقه هاي تعويض پذير با مركز سازهاي رتبه كوچك فروبنيوس و حلقه هاي لي
977
خود ريختي هاي غير داخلي از مرتبه p درp گروههاي متناهي , noninner automorphisms of order p of finite p-groups
978
خود ريختي هاي مركزي حاصلضرب هاي نيم مستقيم
979
خود سانسوري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (مطالعه موردي شهروندان شهر يزد)
980
خود شناسي از ديدگاه مولوي و آثار دبي فورد
981
خود عالي علي (ع ) (شناخت علي از بيان علي در نهج البلاغه )
982
خود كارآمدي مقابله با مشكلات و تحريف هاي شناختي مادران بجه هاي ابتدايي در مدارس عادي
983
خود كشي و بررسي علل ان
984
خود نظم دهي تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان اهواز
985
خودآرايي داروها توسط نانوساختارهاي پپتيدي و مشتقات پروپيونيك اسيد
986
خودآزاري ﴿روز مرگي مخفي﴾
987
خودآزموني در سامانه‌هاي بر تراشه مبتني بر هسته
988
خودآگاهي از ديدگاه كانت
989
خودآموز نرم افزار Working Model 3Dبا چند مثال حل شده
990
خودبرنامه‌ريزي نهادهاي تجميع كننده ي پاسخگويي بار در بازارهاي كوتاه مدت بر اساس تئوري تصميم گيري مبتني بر شكاف اطلاعاتي
991
خودپنداره در زنان و مردان نقاش
992
خودپيكربندي عامل هاي خودمختار با استفاده از يك الگوريتم مبتني بر جمعيت در عمليات نجات
993
خودترميم شوندگي پوشش اپوكسي با استفاده از مزوكپسول¬هاي پوسته-مغزي(رزين اپوكسي-عامل پخت آميني)
994
خودترميمي شبكه‏ هاي توزيع هوشمند در حضور مولدهاي مقياس كوچك با روش كنترل پراكنده
995
خود-تطابقي در ميان افزارهاي بازتابي
996
خودتميزشوندگي پارچه نايلوني توسط اعمال پلاسماي فشار محيط ﴿كرونا﴾ و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
997
خودچيني كمپلكس پلي آكريلونيتريل- سديم دودسيل بنزن سولفونات: شناسايي محلول¬هاي رقيق و نيمه- رقيق
998
خودرو الكتريكي – شبيه سازي
999
خودروهاي الكتريكي با قابليت اتصال به شبكه ي برق سراسري و خانگي
1000
خودروهاي هيبريدي
بازگشت