<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
خ الص سازي انتي ژن S 146 وتوليد آنتي بادي اختصاصي بر عليه ويروس تب برفكي سروتيپA , purification and preparation of spec ific antibody against 641s antigen of fmd virus serotype a
2
خاتم مربع
3
خارج از نوبت
4
خارج قسمتهاي طبيعي سوپر كلاف كتانژانت شكافته و ساختارهاي سوپر سمبوليك روي آنها
5
خارج كردن كادميم و جدا سازي همزمان مقادير ناچيز يونهاي روي . كادميم . مس و نيكل با استفاده از كربن فعال توليد شده از خار شتر و زئوليت پم پوليت اصلاح شده
6
خارج كردن يون هاي كروم و كادميوم از محلولهاي ابي با استفاده از كربن فعال توليد شده از پوست خربزه
7
خازن گذاري بهينه در سيستم توزيع نامتعادل و در حضور بارهاي هارمونيكي
8
خازن گذاري در شبكه توزيع با هدف كاهش تلفات انرژي و بهبود پروفيل ولتاژ به كمك الگوريتم ژنتيك
9
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع
10
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع براي كاهش تلفات و بهبود ضريب توان
11
خازن گذاري در شبكه هاي توزيع شعاعي و حلقوي نامتعادل آلوده به هارمونيك بااستفاده از الگوريتم BF-PSO
12
خاستگاه نقوش موجودات تخيلي در هنر دوران ساساني
13
خاستگاه نگارگري در ايران
14
خاستگاه نگارگري درايران
15
خاستگاه نماد گل و مرغ در نقاشي هاي دوران صفوي و قاجار
16
خاستگاه هاي توليد طرحمايه در فرايند طراحي معماري
17
خاستگاه هاي فرهنگي داستانهاي هزار و يك شب
18
خاستگاه و مباني هنر جفت‏ كاري( اسامبلاژ) در مجسمه‏ سازي
19
خاصيت BSE براي جبرهاي باناخ و كاربرد آن روي جبر فوريه
20
خاصيت BSE روي حاصلضرب هاي خاص از جبرهاي باناخ
21
خاصيت n(،p)K براي جبر توابع پيوسته حقيقي
22
خاصيت p - دگاوه از فضاهاي تابعي و هندسه فضاهاي Lp
23
خاصيت p-شور در فضاهاي باناخ
24
خاصيت آرمندرايز روي ايده ال ها
25
خاصيت ابردوري عملگرهايي خاص بر فضاهاي تابعي
26
خاصيت اشتراك صفر براي توسيع هاي مشخص از حلقه ها
27
خاصيت انعكاسي حلقه ها
28
خاصيت انعكاسي فضاي باناخ تحت نورم گذاري مجدد
29
خاصيت باز نويسي پذيري گروه ها
30
خاصيت به طور ضعيف فشرده توليد شده قوي در فضاهاي لبگ - بوخنر
31
خاصيت بينهايت بار تقسيم پذيري توزيع ها و برخي كاربردهاي آن
32
خاصيت پايداري فضاهاي اندازه هاي با مقدار برداري و فضاهاي عملگرها
33
خاصيت تصوير پنهان طرح هاي پلاكت برمن وطرح هاي وابسته
34
خاصيت تقريب همگن براي قاب هاي موجكي
35
خاصيت دانفورد- پتيس جايگزين در فضاهاي باناخ
36
خاصيت دانفورد- پتيس جايگزين روي حاصل ضرب هاي تانسوري
37
خاصيت دگاوه در فضاهاي باناخ
38
خاصيت دوگان كادك-كلي و نقاط ثابت
39
خاصيت سايه زني مجانبي ميانگين و تعدي براي شارها
40
خاصيت ضد خوردگي عصاره پوست نارنج روي كربن استيل در محلول‌هاي دو مولار هيدروكلريك اسيد و يك مولار سولفوريك اسيد
41
خاصيت كادك-كلي و نقاط ثابت
42
خاصيت گروتنديگ در حاصلضرب هاي تانسوري تصويري و شمول از فضاهاي باناخ
43
خاصيت گلفاند - فيليپس در فضاهاي باناخ
44
خاصيت گلفاند - فيليپس و ايده آلهاي عملگري
45
خاصيت نقطه ثابت براي توابع تك مقداري وچندمقداري
46
خاصيت نقطه ثابت جفت شده در فضاي متريك احتمالي مرتب جزئي
47
خاصيت نقطه ثابت در فضاهاي باناخ
48
خاصيت نقطه ثابت در فضاي باناخ و كاربردهاي آن
49
خاصيت نقطه ثابت ضعيف در فضاهاي عملگري
50
خاصيت نقطه ثابت ضعيف نيم گروههايي از نگاشتهاي نا انبساطي
51
خاصيت نقطه ثابت و ساختار نرمال فضاهاي باناخ مربوط به گروه هاي موضعا" فشرده
52
خاصيت نقطه ثابت و ساختار نرمال يكنواخت در فضاهاي توپولوژيك
53
خاصيت هاي ضعيف ستاره جبرهاي پيچشي وزن دار
54
خاصيت هاي يكنواختي از حلقه هاي موضعي نوتري با بعد 2
55
خاصيتd ابر دوري برخي عملگرها
56
خاطرات اصفهان
57
خاطرات روستا
58
خاطرات سرزمينم
59
خاطرات سيال ﴿با استفاده از تكنيك كروماكي﴾
60
خاطرات ظلمت
61
خاطره در تصوير
62
خاك سيمان
63
خاك سيمان دار بعنوان پوشش محافظ شيرواني سراب سدهاي خاكي
64
خاك مسلح توسط الياف طبيعي و مصنوعي
65
خاكسترزدايي وگوگرد زدايي قير طبيعي
66
خاكستري شب
67
خاكشناسي و ارزيابي قابليت اراضي ﴿ حوزه طزرجان ﴾
68
خاكشناسي و ارزيابي قابليت اراضي حوزه پير ناركي - مهريز
69
خاكي ترين كوچه ها (معماري روستاي)
70
خالص سازي آلبومين سرم انساني و مطالعه برهمكنش آن با هيدروكلروتيازيد به عنوان داروي درماني فشار خون بالا
71
خالص سازي آلبومين سرم انساني ومطالعه برهم كنش آن با آمارانت به عنوان يك افزودني غذايي سنتزي
72
خالص سازي آلفاتو كسين كلستريديوم سپتيكوم , clostridium septicum alpha toxin purification
73
خالص سازي آنت يبيوتيك اريترومايسين به روش ميسل معكوس
74
خالص سازي آنتي بادي اختصاص ي عليه آنتي ژن 41s و ويروس تب برفكي سروتيپ , the survey onpreparation and purification of specific antibody agaiint 641S antigen of FMD virus serotype O
75
خالص سازي آنتي بادي منوكلونال عليه ديگوكسين و بررسي پايداري آن با استفاده از دستگاه دورنگ نمايي دوراني (Circular Dichroism)
76
خالص سازي آنتي ژن S 146 ويروس تب برفكي سرو تيپ O , PURIFICATION 641S ANTIGEN OF FMD VIRUS SEROYPE O
77
خالص سازي آنتي ژن s146ويروس تب برفكي سرو تيپo
78
خالص سازي آنزيم پاركسوناز - 1 از سرم انسان و بررسي تاثير تعدادي از چاشني ها و گياهان دارويي بر فعاليت آن .
79
خالص سازي آنزيم سيتوكروم P054 در سوش هاي حساس و مقاوم به ددت پشه آنوفل استفنسي با استفاده از تكنيك HPLC
80
خالص سازي آنزيم كربنيك انيدرازIIانساني ومطالعه اثرات فيورزمايدبرساختمان آن
81
خالص سازي استرپتوكيناز نوتركيب و تيتر آنتي بادي ضداسترپتوكيناز در بيماران تحت درمان با استرپتوكيناز
82
خالص سازي اسيد فسفريك
83
خالص سازي اسيدهاي معدني
84
خالص سازي بيوپليمر زانتان جهت مصارف دارويي
85
خالص سازي پروتئين هموليتيك /درمونكروتيك از زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس
86
خالص سازي جزيي آنزيم آلفا مانوزيداز از گياه سويا و اثر مهار كنندگي KCN و NAN3 و يونهاي دو ظرفيتي كبالت ، نيكل ، مس و روي برفعاليت ان درشرايط In vitro
87
خالص سازي فيمبريه نوع 2 از باكتري بوردتلاپرتوسيس
88
خالص سازي لاكتوپراكسيداز گاوي وتثبيت آن توسط پليمرپلي آنيلين
89
خالص سازي لاكتوفرين توسط كروماتوگرافي تمايلي
90
خالص سازي لكتين هاي گياه داتوره و بررسي اثرات تمايزي جزء خالص شده بر سلول هاي بنيادي پوست
91
خالص سازي نايلون 6 كاپرولاكتام موجود در آن به منظور تهيه گريد بهداشتي محصول
92
خالص سازي هموليتيك در مونكروتيك از زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس
93
خالص سازي هيدروژن به روش جذب با نوسان فشار
94
خالص سازي و بررسي برخي كاربردهاي بيوتكنولوزيك پروتئين انتقال دهنده ليپيد سلتوك برنج و تيروزيناز قارچ خوراكي
95
خالص سازي و بررسي برخي كاربردهاي بيوتكنولوژيك پروتئين انتقال دهنده ليپيد شلتوك برنج و تيروزيناز قارچ خوراكي
96
خالص سازي و بررسي خصوصيات آنزيم پلي گالاكتوروناز و مطالعه تنوع ژنتيكي در قارچ Ascochyta rabiei
97
خالص سازي و تعيين خصوصيات آلفا آميلاز قليايي خارج سلولي مقاوم به حرارت از باكتري هالوفيل متوسط
98
خالص سازي و تعيين خصوصيات آنزيم آلفا آميلاز از باكتري Bacillus sp.GHA1
99
خالص سازي و تعيين خصوصيات آنزيم ليپوكسيژناز از سويا و اثر فلزات بر روي آن
100
خالص سازي و مشخصه سازي نانولوله هاي كربني
101
خالص سازي وتعيين خصوصيات يك آلفا-آميلازويك پروتئازخارج سلولي حاصل ازباسيلوس سوبتيليس ATCC1254
102
خالص سازي وشناسايي مولكولي و مورفولوژيكي قارچ هاي ميكروريز آربرسكولار در برخي مناطق سيب زميني
103
خالص سازي يك آنتي بادي نوتركيب برعليه گيرنده هورمون لپتين و مقايسه خصوصيات فيزيولو‍‍ژيك آن با نوع طبيعي
104
خالص‌سازي آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز با كروماتوگرافي ژلي
105
خالص‌سازي و شناسايي چند جدايه قارچ ريشه‌-آربسكولار و بررسي اثرات آن‌ها بر تحمل به خشكي در گياه آهار (Zinnia elegans L. cv. Magellan Red)
106
ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ال-آﺳﭙﺎراژﯾﻨﺎز از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﯽﺷﺪه آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاوش در ژل
107
خالصسازي كربنات استرانسيم به روش انحلال شيميايي
108
خالي
109
خالي
110
خالي
111
خالي
112
خالي
113
خالي
114
خالي
115
خالي
116
خالي
117
خالي
118
خالي
119
خالي
120
خالي
121
خالي 196
122
خالي 344
123
خالي 348
124
خان مطلوب ﴿طراحي جزء محله مسكوني در شهر جديد پرديس ﴾
125
خاندان هاي فرهنگي در دوره سامانيان
126
خانم جون مي گفت منتظر معجزه ام مادر
127
خانه
128
خانه ئ هنرمندان
129
خانه آداب سنتي گيلان
130
خانه آداب و سنن گيلان
131
خانه از پندار تا پديدار
132
خانه اقليمي
133
خانه امروز ، خاطره ديروز
134
خانه امروز با رويكرد معماري زمينه گرا
135
خانه امروز، خاطره ديروز
136
خانه امن (مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست )
137
خانه امن جهت زنان آسيب پذير
138
خانه انرژي
139
خانه انيميشن
140
خانه انيميشن تهران
141
خانه اي بر مدار خانواده طراحي الگوي خانه اي بر اساس سبك زندگي اسلامي در شيراز
142
خانه اي براي جودي ﴿ طراحي خانه اي براي 9 فرزند بي سرپرست ﴾
143
خانه اي براي حيات كودك درون
144
خانه اي براي خانواده ايراني
145
خانه اي براي سه نسل
146
خانه اي براي كودك
147
خانه اي براي كودكان بي سرپرست﴿ 0 - 12ساله﴾
148
خانه اي براي موبد زرتشتي در يزد
149
خانه اي در پناه خاك
150
خانه اي در دماوند
151
خانه ايتام
152
خانه ايده آل
153
خانه ايده آل براي آينده
154
خانه ايراني طراحي الگوي خانه در مناطق مركزي ايران
155
خانه ايراني﴿طراحي الكوي خانه در مناطق مركزي ايران﴾
156
خانه با رويكرد اقليم
157
خانه با رويكرد اقليمي
158
خانه باغ
159
خانه باغ ايراني
160
خانه باغي در بستر طبيعت با رويكرد معماري پايدار با بكارگيري انرژي تجديد پذير خورشيدي
161
خانه براي كودكان كار
162
خانه بومي ، طراحي واحد همسايگي اقليمي در كاشان
163
خانه بومي طراحي واحدهمسايگي اقليمي دركاشان
164
خانه پدر، موضوع : عكاسي از بيت امام و مكانهاي مذهبي ديگر در شهرستان خمين
165
خانه پدري
166
خانه پرتره
167
خانه پرورش خلاقيت كودك
168
خانه پرورش فكري كودكان
169
خانه پژوهش ارگان
170
خانه پيش ساخته
171
خانه تئاتر ايران
172
خانه تاريخي سيد محمود بهشتي
173
خانه توريست
174
خانه توريسم سلامت
175
خانه جامعه نئين ايران
176
خانه جهانگردان شوشتر
177
خانه جوانان
178
خانه جوانان
179
خانه جوانان پرديس
180
خانه حبيب آبادي ﴿اصفهان﴾
181
خانه حيات
182
خانه خاموش : بررسي معماري جديد در بافت قديم شهر اصفهان اقامت (دايم ، موقت )
183
خانه خاموش، بررسي معماري جديد در بافت قديم شهر اصفهان اقامت (دايم، موقت)
184
خانه خلاقيت كودك تهران
185
خانه خوشنويسان
186
خانه خوشنويسان
187
خانه دانايي ﴿ كتابخانه عمومي﴾
188
خانه دانشجو « خوابگاه دختران دانشگاه شهيد بهشتي»
189
خانه دانشجويان معماري ايران
190
خانه دانشجويي با رويكرد معماري سبز
191
خانه دانشجويي در شهر اردكان يزد
192
خانه در قلعه تبرك
193
خانه دكتر ميرحسيني
194
خانه دكور
195
خانه دكور
196
خانه دوست (مركز برگزاري جشن هاي ملي باستاني ايران )
197
خانه دوست ﴿طرحي براي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست﴾
198
خانه دوم « طراحي مدرسه ايراني با رويكرد به نظريه مدارس اجتماعي »
199
خانه رايانه
200
خانه رياضيات اصفهان
201
خانه رياضيات براي كودكان
202
خانه سالمندان
203
خانه سالمندان
204
خانه سالمندان
205
خانه سالمندان
206
خانه سالمندان
207
خانه سالمندان
208
خانه سالمندان .
209
خانه سالمندان ﴿با رويكرد همسازي انسان - محيط﴾
210
خانه سالمندان زرتشتيان يزد
211
خانه سالمندان شهر كرمانشاه
212
خانه سالمندان قم
213
خانه سالمندان يزد
214
خانه سالمندان..
215
خانه سالمندان1
216
خانه سالمندان1
217
خانه سالمندان11
218
خانه سبز
219
خانه سبز آرامش
220
خانه سير ﴿ 2 جلدي﴾
221
خانه سينما
222
خانه سينما
223
خانه سينماي تهران
224
خانه سينماي جوان ﴿ با رويكرد تعامل ميان سينما و معماري ﴾
225
خانه شعر سهراب
226
خانه شعر شيراز
227
خانه شعر و موسيقي مكتب اصفهان
228
خانه شعرا
229
خانه شعرنو
230
خانه شناسي معاصر تهران الگوشناسي خانه هاي تهران ﴿ از دهه ي پنجاه تاكنون ﴾
231
خانه طبيعت استان چهار محال بختياري
232
خانه عكاسان
233
خانه عكاسان ايران ( پلي ميان ديدن و انديشيدن)
234
خانه عكاسان ايران با هدف خلاقيت،تمايز ودرآمدزايي درراستاي توسعه معماري پايدار
235
خانه علم كوي منبع آب اهواز
236
خانه فرهنگ
237
خانه فرهنگ ايران در كشور سيرالئون
238
خانه فرهنگ ايران در لندن
239
خانه فرهنگ ايران در لندن
240
خانه فرهنگ ايران در هندوستان ﴿دهلي﴾
241
خانه فرهنگ زيست محيطي
242
خانه فرهنگ شهر جديد پرند
243
خانه فرهنگ لر
244
خانه فرهنگ محله
245
خانه فرهنگ محله ﴿چهار باغ خواجو﴾
246
خانه فرهنگ و تمدن ايران
247
خانه فرهنگ و تمدن شرق باستان
248
خانه فرهنگ و مطالعات زنان
249
خانه فرهنگ و موسيقي استاد مشكاتيان
250
خانه فرهنگ و هنر
251
خانه فرهنگ و هنر بوشهر
252
خانه فرهنگ و هنر جلفاي اصفهان
253
خانه فرهنگ و هنر خرم آباد
254
خانه فرهنگ و هنر كرمانشاه
255
خانه فرهنگ و هنر كودك
256
خانه فرهنگ و هنرخوزستان
257
خانه فرهنگ ورامين
258
خانه فرهنگ وهنر بوشهر: بررسي وطرح داخلي
259
خانه فرهنگ وهنر خرم آباد
260
خانه فكر
261
خانه فلسفه ايران
262
خانه فناوري اطلاعات وارتباطات گنبدكاووس
263
خانه قرآن
264
خانه قرآن
265
خانه كتاب
266
خانه كتاب شهر تبريز
267
خانه كتاب كودك
268
خانه كتاب محله
269
خانه كشتي چوخه
270
خانه كشتي دهكده المپيك خرم آباد
271
خانه كودك
272
خانه كودك
273
خانه كودك
274
خانه كودك (طراحي كانون پرورش فكري كودكان پيش دبستاني )
275
خانه كودك , كودكان و شكل گيري فضا
276
خانه كودك با رويكرد پرورش خلاقيت در كودكان
277
خانه كودك در جستجوي ردپاي نقش كودكان در شكل گيري فضا
278
خانه كودك كاشان
279
خانه كودك و قرآن
280
خانه كودك و نوجوان بيش فعال
281
خانه كودك ﴿وابسته به كانون فكري كودك و نوجوان﴾
282
خانه كودك2
283
خانه كودكان آفتاب
284
خانه كودكان بي سر پرست
285
خانه كودكان بي سرپرست
286
خانه كودكان بي سرپرست
287
خانه كودكان بي سرپرست
288
خانه كودكان بي سرپرست﴿2﴾
289
خانه كودكان خياباني
290
خانه كودكان كار و خيابان
291
خانه كودكان كار﴿كوشا﴾
292
خانه كودكي ﴿طراحي مركز نگهداري كودكان با تاكيد بر انديشه هاي پياژه، معماري رشد محور﴾
293
خانه كودكي من
294
خانه كوهنوردان
295
خانه كيفيت و بهبود كيفي ماكاروني
296
خانه گسترده
297
خانه لباس ايران ﴿با رويكرد هويت فرهنگي﴾
298
خانه ما ، طراحي مجتمع مسكوني در شهرستان آمل با رويكرد به فطرت
299
خانه مادر
300
خانه مجسمه
301
خانه محو
302
خانه مخترعين و مبتكرين فارس
303
خانه مدولار
304
خانه مردم مطالعات، برنامه و طرح تالار شهر و شوري[شوراي] اسلامي شاهين شهر
305
خانه مردم و معماري
306
خانه ﴿مركز كودكان بي سرپرست﴾
307
خانه مسكوني تك خانواري در اصفهان
308
خانه مسكوني تك واحدي
309
خانه مسكوني سه واحدي
310
خانه مشق كودك
311
خانه مطالعه
312
خانه معلم
313
خانه معلم
314
خانه معلم جهانشهر كرج
315
خانه معلم شهرستان رامهرمز
316
خانه معمار
317
خانه معمار
318
خانه معمار ايران
319
خانه معمار ﴿كانون معماران جوان بروجرد﴾
320
خانه معمار و مركز پژوهش و همايشهاي معماري ايران
321
خانه معماراصفهان
322
خانه معماران
323
خانه معماران
324
خانه معماران
325
خانه معماران ايران
326
خانه معماران در بافت تاريخي اصفهان
327
خانه معماران و پژوهشكده معماري ايران
328
خانه معماران يزد
329
خانه معماران﴿اتاق آبي معماران﴾
330
خانه معيار
331
خانه من
332
خانه من
333
خانه من
334
خانه من
335
خانه مهر ﴿خانه كودكان بي سرپرست 6-12 سال﴾
336
خانه مهر ﴿طراحي مجموعه اقامتي - تفريحي براي سالمندان﴾
337
خانه موزه ي شخصيت ها ﴿هنرمندان﴾
338
خانه موسيقي
339
خانه موسيقي
340
خانه موسيقي
341
خانه موسيقي
342
خانه موسيقي
343
خانه موسيقي
344
خانه موسيقي اردكان
345
خانه موسيقي اصفهان
346
خانه موسيقي اصفهان
347
خانه موسيقي با رويكرد باغ ايراني
348
خانه موسيقي پارس
349
خانه موسيقي جوان
350
خانه موسيقي در اصفهان
351
خانه موسيقي شيراز
352
خانه موسيقي كلاسيك
353
خانه موسيقي كودك
354
خانه موسيقي گرگان
355
خانه موسيقي گلپايگان
356
خانه مولانا
357
خانه نقاشي ديبا
358
خانه نقاشي ديبا
359
خانه نقاشي﴿نگار خانه﴾
360
خانه نگارگران جوان
361
خانه نماد خويشتن
362
خانه نمايش تهران
363
خانه هاي پيش ساخته
364
خانه هاي پيش ساخته
365
خانه هاي پيش ساخته سبك
366
خانه هاي خورشيدي
367
خانه هاي خورشيدي
368
خانه هاي هوشمند
369
خانه هاي وقت آزاد
370
خانه هم انديشي قوم كرد
371
خانه هنر
372
خانه هنر
373
خانه هنر
374
خانه هنر پيروزان تهران
375
خانه هنر در طبيعت
376
خانه هنر دزفول
377
خانه هنر گيلان
378
خانه هنر مشهد
379
خانه هنر مشهد
380
خانه هنر و صنعت
381
خانه هنر و معماري
382
خانه هنرمندان
383
خانه هنرمندان
384
خانه هنرمندان
385
خانه هنرمندان
386
خانه هنرمندان
387
خانه هنرمندان
388
خانه هنرمندان
389
خانه هنرمندان
390
خانه هنرمندان اصفهان
391
خانه هنرمندان بهبهان
392
خانه هنرمندان شهرستان شيراز
393
خانه هنرمندان كرمانشاه
394
خانه هنرمندان كرمانشاه
395
خانه هنرمندان ورامين - طراحي زمينه‌گرا
396
خانه هوشمند
397
خانه هوشمند
398
خانه هوشمند ﴿ سنسور گاز ﴾
399
خانه هوشمند مبتني بر سامانه هاي واسط مغز _‌ كامپيوتر با استفاده از پتانسيل هاي مغزي برانگيخته بينايي
400
خانه هوشمند و اينترنت اشيا با تكيه بر معرفي پروتكلهاي ارتباطي و مقايسه آنها
401
خانه ويلايي
402
خانه ويلايي
403
خانه ويلايي وطراحي محوطه
404
خانه ي آهنگ
405
خانه ي امن (مجموعه ي آموزشي،فرهنگي،اقامتي شبانه روزي براي كودكان كار بي سرپرست و بدسرپرست)
406
خانه ي ايده آل ﴿با رويكرد اقليم در يزد﴾
407
خانه ي پوشاك ايران (بازآفريني فرهنگ پوشاك ايراني)
408
خانه ي جوان
409
خانه ي دوم كودكان خياباني
410
خانه ي سالمندان زاهدان (بارويكرد روانشناسي محيط)
411
خانه ي فروغ
412
خانه ي كودكان بي سرپرست
413
خانه ي گرم
414
خانه ي ما: نمايشنامه در يك پرده بلند
415
خانه ي موسيقي اردكان
416
خانه ي موسيقي سنتيِ ايران (با تأملي بر چگونگي استفاده از تكنولوژي معماري در مواجهه با تداوم هويت در معماري ايران)
417
خانه ي موسيقي يزد
418
خانه ي نويسندگان
419
خانه ي هنرمندان
420
خانه ي هوشمند
421
خانه ي هوشمند
422
خانه، لباسي بر تن خانواده
423
خانواده ، آموزش ، نقاشي كودكان
424
خانواده ،آموزش نقاشي كودكان ،عملي :كوچه پس كوچه هاي خاطرات كودكي تا...
425
خانواده آرماني از ديدگاه امام علي عليه السلام
426
خانواده آرماني در قرآن و حديث
427
خانواده اي از دندريمرها و برخي شاخص هاي توپولوژيكي آن ها
428
خانواده اي از روش هاي انتخاب پارامتر در منظم سازي تيخونوف
429
خانواده اي ازبرآوردگرهاي انقباضي براي مدل هاي خطي با اختلال غير كروي
430
خانواده اي نا متناهي از توابع APN دوجمله اي درجه دو
431
خانواده توزيع هاي لاپلاس و خواص آنها
432
خانواده توزيع هاي وايبل و استنباط آماري براي برخي از اعضاي آن تحت سانسور فزاينده
433
خانواده توزيع‌هاي T-X و ويژگي‌هاي آن
434
خانواده توزيعهاي طول عمر
435
خانواده جديد از توزيع هاي گوسي وارون
436
خانواده جديدي از مبدل هاي نوسانگر سوئيچ شده با تعداد سوئيچ كاهش يافته
437
خانواده جديدي ازمركزهاي دستگاه هاي هميلتوني درجه 3
438
خانواده در عصر ساساني
439
خانواده روش هاي زيرفضاي كريلو و پيش شرط ها
440
خانواده موفق از ديدگاه قرآن كريم
441
خانواده هاي جديد مبدل هاي چندسطحي مبتني بر خازن هاي شناور با ادوات كاهش يافته
442
خانواده هاي جديدي از مبدلهاي PWM گذارنرم
443
خانواده و تاثير آن در پرورش كودك
444
خانواده وبرخوردهاي خانوادگي از نظر اجتماعي ، فرهنگي ،مذهبي وعاطفي
445
خانواده ي جديدي از مبدل هاي ZVT و ZCT نوع PWM
446
خانوده جديدي از مبدلهاي سوئيچينگ نرم افزار DC-DC
447
خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل
448
خاويار درايران وارزش اقتصادي آن
449
خداحافظي
450
خداشناسي امام فخر رازي با تأكيد بر شرح إشارات و تنبيهات
451
خداشناسي و انسان شناسي در حكمت خالده با تكيه بر ديدگاه هاي شوان و دكتر نصر
452
خداوندگار براون تادوزخ
453
خداي خانه (طراحي مسجد در محله چهارباغ بالاي اصفهان)
454
خداي نامه و تاثير آن بر بنياد تاريخ نگاري اسلامي
455
خدمات علوي
456
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
457
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
458
خدمات فناوري اطلاعات براي معلولين
459
خدمات كامپيوتري
460
خدمات گردشگري اينتر نتي در خراسان جنوبي
461
خدمات متقابل ايران و اسلام در زمينه هنر ﴿موسيقي، نقاشي، خوشنويسي﴾
462
خدمات مشاوره بهداشت رواني در محيط كار
463
خدمت خانواده پيرنياها
464
خرابي پيش رونده در ساختمان هاي بتن آرمه با حذف غيرهمزمان ستونها و اثر آن در تخريب كلي ساختمان
465
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتن آرمه با قاب هاي خمشي
466
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتني با ديوار برشي
467
خرابي پيش رونده در سازه هاي بتني با قاب خمشي ويژه
468
خرابي پيش رونده در قاب هاي بتن آرمه نامنظم در ارتفاع
469
خرابي پيش رونده درسازه هاي با پانل هاي بزرگ بتني تحت بارهاي حرارتي
470
خرابي پيشرونده در سازه هاي بتني نامنظم در پلان
471
خرابي هاي گيربكس قطار و ارائه روش هاي تشخيص و پيشگيري
472
خراسان قديم ، كاشي معاصر
473
خرافه باوري و ارتباط آن با اخلاق اجتماعي
474
خرد ستيزي در آثار عطار نيشابوري
475
خرده جمله در گويش سوراني ،گونه مو كرياني
476
خردورزي و عقلانيت در نهج البلاغه
477
خرس و چشمه : نوشته رحمت اميني
478
خرگوش سفيد
479
خرماي دشتستان
480
خرمشهر و اهميت اقتصادي آن
481
خروج و عوامل موثر بر آن در صنايع توليدي ايران : مقايسه بخش تعاون با بخش هاي خصوصي و دولتي
482
خروس سفيد
483
خريد الكترونيكي
484
خريد اينترنتي
485
خريد كردن به مثابه گذران فراغت در زندگي روزمره زنان (مطالعه موردي مراكز خريد شهر اصفهان)
486
خريد و انبارداري
487
خريد و فروش آب و خاك از منظر فقيهان اماميه
488
خريد و فروش كالاهاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل
489
خزان و نااميدي در شعر معاصر ( 1300 - 1357 )
490
خزر
491
خزش برخط وب‌نوشت‌هاي فارسي جهت رصد مستمر فضاي وب
492
خزش شهري و پيامدهاي آن در سكونتگاه هاي روستايي پيرامون (مطالعه موردي روستاهاي پيرامون شهر مريوان)
493
خزش و رتبه بندي كارا مبتني بر ويژگي هاي گراف وب
494
خزشي و جمع شدگي در بتن ويژه و با مقاومت زياداراي ميكروسيليس
495
خزنده وب
496
خسارات مازاد بر ديه
497
خسارات و نحوه ي ارزيابي آن در بيع بين المللي كالا با مطالعه ي تطبيقي در اسناد بين المللي
498
خسارت تأخير تأديه در ارزشهاي اعتباري
499
خسارت تاخير تاديه
500
خسارت تاخير ديه
501
خسارت مركب در نظام بانكي ايران
502
خسارت معنوي
503
خستگي خمشي نانوكامپوزيت‌هايپليمري اليافي
504
خستگي در الاستومرها
505
خستگي در خطوط لوله فراساحلي واقع بر دهانه آزاد
506
خستگي در فولادها با پوشش نفوذي
507
خستگي سيم هاي فولادي پيتنت شده تحت بارگذاري با دامنه متغير
508
خستگي فلزات
509
خستگي ناشي از كار با كامپيوتر و بررسي راهكارهاي كاهش آن
510
خستگي و پيش بيني عمر سازه هاي مختلف تحت تنشهاي مختلف
511
خستگي و سايش سطح
512
خستگي-خوردگي كامپوزيت هاي دنداني نانو و هيبريدي
513
خشت مقاوم در برابر رطوبت نزولي با استفاده از زئوليت در رويكرد حفاظت از بناهاي تاريخي (مطالعه موردي شهر تاريخي بلقيس اسفراين)
514
خشت و آئينه ، تصاويري از بناهاي اصفهان
515
خشك كردن حلال ها
516
خشك كردن قارچ با بخار فوق گرم
517
خشك كردن قطعات مكعبي سيب با روش هاي بستر ثابت، نيمه شناور و شناور با هدف توليد چاي سيب
518
خشك كردن قطعات مكعبي و خلال ميوه بِه با استفاده از روش بستر شناور
519
خشك كردن لايه نازك پسته در دو نوع خشك كن ﴿آفتابي فعال و قفسه اي﴾
520
خشك كردن ميوه ها و سبزيجات
521
خشك كن بستر سيال و پارامترهاي مؤثر بر آن
522
خشك كن پاششي گريز از مركز (طراحي ، ساخت و آزمايش گردپاش دوار بادي)
523
خشك كن پاششي و كاربرد آن در صنايع دارويي، غذايي، نفت و پليمر
524
خشك كن پسته خورشيدي
525
خشك كن دوار و پارامترهاي موثر در طراحي آن
526
خشك كن لباس براي آپارتمانها
527
خشك كن ها
528
خشك كن هاي انجمادي
529
خشكسالي و اثرات آن در برنامه ريزي منابع آب
530
خشكن هاي خورشيدي و ساخت نوع كابينتي
531
خشكي گياهان
532
خشم
533
خشونت خانوادگي و تاثير آن بر فرزندان
534
خشونت عليه زنان
535
خشونت عليه زنان
536
خشونت عليه زنان
537
خشونت عليه زنان
538
خشونت عليه زنان پيمايشي درمنطقه نيروگاه (بيست متري سواران )
539
خشونت عليه زنان درشهر چغادك
540
خشونت عليه زنان و جلوه هاي سياست جنايي در حمايت از زنان بزه ديده خشونت
541
خشونت عليه كودكان در شهر قاين
542
خشونت عليه كودكان كار از منظر بزه ديده شناسي حمايتي
543
خشونت مالي - خانگي عليه زنان شاغل در آموزش و پرورش فريدونكنار
544
خشونت مردان عليه زنان
545
خشونت نسبت به زنان در خانواده در شاهرود
546
خشونت نسبت به زنان در خانواده در شهرستان شاهرود
547
خصلت انديشه معماري
548
خصوصي سازي
549
خصوصي سازي آموزش عالي و بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي آن
550
خصوصي سازي بانك ها و موانع موجود براي خصوصي شدن
551
خصوصي سازي و تاثير آن بر رشد اقتصادي طي سالهاي 53-85
552
خصوصي سازي وتاثير آن بر اقتصاد ايران
553
خصوصيات الكتريكي وگرمايي مربوط با اتصالات نانو مبتني بر مولكول
554
خصوصيات بارز نقاشي كودك
555
خصوصيات بستر لايه اي غيرفعال در عملكرد مبدل لايه نانوليفي پيزوالكتريك در اثر بار ضربه اي
556
خصوصيات بيومكانيكي كفي كفش در ورزش هاي مختلف
557
خصوصيات پرش هيدروليكي روي بستر زبر با آب پايه در چاهك آدم رو با شيب شكن
558
خصوصيات تحكيمي خاك رس مسلح شده با الياف موكت
559
خصوصيات ترموالكتريكي نانونوارآرميچر گرافن با در نظر گرفتن آثار تزريق الكترون
560
خصوصيات جريان ترافيك در شبكه راههاي شهري تحليل نظري و مشاهداتي متغيرهاي جريان ترافيك شبكه
561
خصوصيات جريان ترافيك در شبكه راههاي شهري تحليل نظري و مشاهداتي متغيرهاي جريان ترافيك شبكه
562
خصوصيات جريان در سرريزهاي جانبي و نرمال لبه تيز مستطيلي
563
خصوصيات جواب هاي اپسيلون كاراي سره
564
خصوصيات جواب هاي ساليتوني مرتبه بالا در فيبرهاي نوري با زمينه موج پيوسته
565
خصوصيات خاكهاي تشكيل شده در اثر فعاليت خزه و امكان استفاده از آن به عنوان ردياب زيست محيطي
566
خصوصيات دموگرافيك و علل عفوني تشنج ناشي از تب در كودكان بستري در بيمارستان 17 شهريور رشت
567
خصوصيات دوره سالمندي
568
خصوصيات رشد و ميزان ماده موثره كرفس (.Apium graveolence L) تحت تاثير نورهاي LED و تنش شوري
569
خصوصيات رشد،عملكرد دانه و كيفيت دانه سه ژنوتيپ گندم ودروم در تراكم مختلف كاشت در اصفهان
570
خصوصيات ريخت شناسي، وضعيت آنتي اكسيداني و استرس اكسيداتيو در سوسمار مار چشم Ophisops elegans در شرايط جغرافيايي متفاوت در غرب ايران
571
خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ مسير تونل كيلومتر 76 راه آهن دورود-خرم آباد
572
خصوصيات ژئوشيميايي و زون بندي هاله هاي دگرسازي كانسرمس جيان ، فارس
573
خصوصيات ژئوشيميايي و كانه زايي كانسار منگنز سورمق ،فارس
574
خصوصيات شيميائي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان و تغييرات آن با آب و آبياري
575
خصوصيات فيزيكي- شيميايي فيلم پروتئيني فعال حاوي آب انار تهيه شده از دانه گياه گاو دانه به منظور بسته بندي مواد غذايي
576
خصوصيات فيلترهاي ضد باكتري تهيه شده ازنانو الياف پلي پروپيلن حاوي نانو ذرات TiO2 و رس
577
خصوصيات قصه ديني و ارتباط آن با سناريوي ديني
578
خصوصيات قطبش پرتوDHBدر حين انتشار در اتمسفرمتلاطم
579
خصوصيات قير و قيرطبيعي
580
خصوصيات گياهي انواع بابونه
581
خصوصيات مراحل مختلف رشد وتربيت كودك ونوجوان ووظايف والدين در قبال آنان از ديدگاه اسلامي وعلمي
582
خصوصيات مراحل مختلف رشد وتربيت كودك ونوجوان ووظايف والدين در قبال آنان از ديدگاه اسلامي وعلمي
583
خصوصيات مكانيكي آلياژ آلومينيوم 5456جوشكاري اصطكاكي اختلاطي شده در اتصال لبه روي هم
584
خصوصيات مكانيكي لايه هاي نازك
585
خصوصيات ملكولي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 جدا شده از سيب زميني با استفاده از ماركر‌هاي ناحيه اي از rDNA-ITS در اصفهان
586
خصوصيات مولكولي عامل بيماري كوتولگي زبر ذرت در استان اصفهان
587
خصوصيات نوري و الكتريكي و ساختار سطحي لايه نازك اكسيد روي
588
خصوصيات هيدروليكي لوله هاي تراوا
589
خصوصيات و ويژگي هاي مدير موفق از ديدگاه دبيران منطقه كلاردشت
590
خصوصيات و ويژگي هاي مدير موفق از ديدگاه دبيران منطقه كلاردشت
591
خصوصيات و ويژگي هاي نانو كاتاليست V2O5/ ZrO2/ POM براي آموكسيداسيون تولوئن
592
خصوصيت‌ سنجي هيدروديناميكي فاز پالپ در سلول‌هاي فلوتاسيون خودهواده صنعتي
593
خصيصه‌يابي رفتار زيست‌مكانيكي عدسي‌هاي تماسي به منظور بررسي اثر ضخامت مركزي و جنس قرنيه در فرايند تونومتري كرويس
594
خط
595
خط آفريننده
596
خط انتقال انرژي 230 كيلوولت اراك - ملاير - تويسركان
597
خط در ايران باستان
598
خط در طبيعت
599
خط در طراحي هاي ماتيس
600
خط در نقاشي اكسپرسيونيسم (2000- 1900)
601
خط كوفي بنايي در دوره سلجوقي
602
خط لوله فرآورده هاي نفتي بندرعباس رفسنجان به ظرفيت 200 هزار بشكه در روز كاركرد
603
خط مشي هاي تقسيم سود و تاثير اتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
604
خط معقلي در هنرهاي اسلامي ايران
605
خط معلقي در هنرهاي اسلامي ايران
606
خط نگاره بسم الله در گرافيك ايران
607
خط نگاره ها و بررسي شان قدسي هنر بر آن
608
خط نگاشتهاي بناي مسجدالنبي (ص ) قزوين
609
خط و خوشنويسي در دوره تيموري و پيوند آن با هويت ايراني
610
خط و فرم در خوشنويسي به مثابه تصوير
611
خط، رنگ و فضا در طبيعت ﴿درخت﴾
612
خط، نقش و رنگ در گنبدهاي ايران
613
خطاء محض
614
خطاپذيري و نظريه باري مشاهدات از نظر چرچلند و مقايسه ي آن با آراء علامه طباطبايي
615
خطاهاي استاندارد پيش بيني در مدل هاي مركب خطي تعميم يافته
616
خطاهاي برنامه نويسي
617
خطاهاي دانشجويان فارسي زبان دركاربردحروف اضافه منضم به فعل در يادگيري زبان .
618
خطاهاي مقياسي در مدل هواده سرريزها
619
خطاي اندازه گيري علامت بار الكترون با استفاده از داده هاي 2011 آشكار ساز CMS
620
خطاي پزشكي در تشخيص بيماري ها و آثار حقوقي آن
621
خطاي مربع جمع بسته شده
622
خطايابي اينورترهاي چندسطحي
623
خطايابي در نيروگاه هاي حرارتي با رهيافت تحليل مولفه هاي اصلي خطي و غير خطي
624
خطر افشاء اطلاعات آماري در داده هاي خرد
625
خطر انقراض در مدل هاي جامعه بر اثر عوامل تصادفي جمعيتي
626
خطرات ناشي از توليد انرژي بر روي سلامتي و اموال انسانها
627
خطرات ناشي از زمين لرزه و ژاسخگويي مجموعه هاي فاميلي به لحاظ دسترسيها و فضاهاي با در زمان بحران در مجموعه هاي فاميلي بافت قديم شهر يزد ﴿بررسي موردي مجموعه هاي عربزاده، شفيعي پور و عربها شامل ملك زاده، محمودي و افشين، داور و صبري﴾
628
خطرپذيري زنان در رفتارهاي جنسي
629
خطوط انتقال نفت
630
خطوط ترجمه بدون سيم براي سيستم صوتي سالن كنفرانس
631
خطي سازي تقويت كننده ي توان راديويي با روش تزريق
632
خطي سازي دستگاه كنترل الصاق
633
خطي سازي دستگاه كنترل الصاق آفين
634
خطي سازي سيستم هاي غيرخطي چند ورودي ـ چند خروجي بر مبناي ساختاري برگرفته از بازخورد خطي ساز و با بهره گيري از شبكه هاي عصبي
635
خطي سازي ميكسرهاي فعال در گيرنده هاي Zero-IF
636
خطي سازي و كاهش نويز ميكسرهاي فعال در گيرنده هاي Zero-IF باند وسيع
637
خلا فراپايدار د وسيته ار نظريه ي ميدان اسكالر بحراني در فضاي اقليدسي تخت
638
خلاء در نقاشي تائويي و تراكم در نگارگري ايران
639
خلاء نبودن دادگاه هاي تجاري در ايران
640
خلاء هاي قانوني و انحرافات اجتماعي
641
خلاصه اي از تاريخ امريكا: بررسي تئاتر آمريكا
642
خلاصه اي از رساله بررسي زيبايي شناسي در اشعار قااني
643
خلاصه اي بر متروپليتنهاي جهان پيدايش ، توسعه و كيفيت پراكندگي
644
خلاصه سازي خودكار متون فارسي به روش معنايي
645
خلاصه سازي شخصي شده گروه هاي گفتگو با استفاده از مدل يادگيرنده
646
خلاصه سازي قوانين انجمني فازي با استفاده از آنتالوژي
647
خلاصه فصل هاي كتاب مهندسي نرم افزار تاليف راجراس .پرسمن(ويرايش هفتم)
648
خلاصه كتاب گناهان كبيره
649
خلاصه كتاب گناهان كبيره شهيد آيت الله دستغيب
650
خلاصه مجموعه آثار استاد شهيد مطهري
651
خلاصه محاسباتي با روش DFT
652
خلاصه و بررسي بيست نمايشنامه ايراني سالهاي 2480 (1300)- 2525 (1345)
653
خلاصه‌سازي استخراجي گفتار با حداقل استفاده از سيستم‌هاي بازشناسي گفتار
654
خلاصه‌سازي پاسخ‌ها در سيستم‌هاي پرسش و پاسخ انجمني
655
خلاصه‌سازي تك‌سندي و چندسندي مبتني بر مفهوم متون زيست‌پزشكي
656
خلاصه‌سازي مبتني بر پرس‌وجو در زبان فارسي
657
خلاصه‌سازي مبتني بر گراف متون زيست‌پزشكي
658
خلاصه‌سازي متون فارسي با استفاده از تحليل مفهوم نهفته و فاصله نرمال‌شده گوگلي
659
خلاصه‌سازي نظرات مشتريان فارسي زبان در مورد ويژگي هاي كالا
660
خلاصهسازي نظرات برخط مشتريان با استفاده از روشهاي متنكاوي
661
خلافت الهي از ديدگاه ملاصدرا و عزيز الدين نسفي
662
خلافت الهي انسان از منظر ملاصدرا و هجويري
663
خلافت عثمان و مواضع امام عتي در اين عهد , the othmans califate the imam ali)s(s reaction in this priod
664
خلافت و اصلاحات عمر بن عبدالعزيز و تاثير آن بر وضعيت شيعيان
665
خلاقيت تصوير كودكان و نوجوانان
666
خلاقيت در فرايند طراحي دانشكده معماري و شهرسازي علم و صنعت
667
خلاقيت در گرافيك
668
خلاقيت در گرافيك
669
خلاقيت در نوجوانان
670
خلاقيت هاي ادبي و هنري در قصايد بزرگ خاقاني
671
خلاقيت و آموزش پيش دبستاني
672
خلاقيت و نوآوري
673
خلاقيت وتاثير آن در بازار يابي
674
خلاقيت وتفكر خلاق در آ.پ
675
خلاقيت ومديريت
676
خلاقيت ونوآوري درسازمانهاي آموزشي
677
خلاهاي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در حوزه اختيارات حاكم
678
خلبان خودكار
679
خلف بن احمد سيستاني و جانشينان او تا پايان عصر سلجوقي
680
خلق ارزش ويژه برند با در نظر گرفتن تاثير رسانه¬هاي اجتماعي با توجه به نقش تصوير برند و وابستگي به برند: كاربرد پارادايم محرك، ارگانيسم و پاسخ
681
خلق حالتهاي در هم تنيده اكسايتونها در نقطه هاي كوانتومي جفت شده
682
خلق عكس ، عنوان عملي : مناظر شهري
683
خلق فضاهاي با كيفيت شهري پياده مدار با رويكرد مكان سازي خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس منطقه 1 تهران
684
خلق فضاهاي با كيفيت شهري پياده مدار با رويكرد مكان سازي خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس منطقه 1تهران
685
خلق فضاهاي دفاع با رويكرد بومي فضاي نمونه : فاز سوم مجموعه نواب
686
خلق قهرمان در درام
687
خلق محيط پايدارانسان ساخت ﴿ بررسي رويكردهاي معماري پايدار ﴾
688
خلق مكان شهري نمونه موردي: پل واقع در حدفاصل پل هاي مرتضوي و كميل در بزرگراه نواب
689
خلق نقوش بافت مانند با استفاده از عكسهاي خيابان در دنياي فيلترهاي فتوشاپ
690
خلقت از عدم در كلام اسلامي و مقايسه آن با تجلي از ديدگاه افلاطون و افلوطين
691
خلقت از نظر ابن سينا و توماس آكوئيني
692
خلقت انسان از نگاه ملاصدرا
693
خللاقيت در بسته بندي وتاثير آن بر بهبود روند فروش كالا
694
خلوت
695
خلوت انس
696
خلوت در معماري خانه هاي سنتي ايران با مطالعه موردي خانه هاي سنتي كاشان در دوره ي قاجار
697
خلوت و جلوت
698
خليج فارس
699
خليج فارس و شيخ نشينها و موضوع تشكيل فدراسيون آنها
700
خم هاي قطبي در هندسه ي نااقليدسي
701
خم هاي همبستگي و وابستگي موضعي
702
خمش تير خميده ساندويچي باهسته ويسكوالاستيك وتحليل آ» بانرم افزار Ansys
703
خمش تير ساندويچ با هسته و پسكوالاستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
704
خمش تير ساندويچ با هسته ويسكو الا ستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
705
خمش تيرهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار
706
خمش حرارتي پانل‌هاي استوانه‌اي هدفمند
707
خمش صفحات ارتوتروپيك چند لايه
708
خمش صفحات مركب تحت بار ديناميكي
709
خمش و كمانش ورقهاي ارتوترپ مستطيلي شكل
710
خمش ورق گرد رايسنر تحت بار استاتيكي
711
خمش ورق مدور غير متقارن كامپوزيت تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
712
خمش ورق مستطيلي ساندويچ با هسته ويسكو الا ستيك وتحليل آن با نرم افزار Ansys
713
خمش ورق هاي مركب به شكل قطاعي از دايره با زواياي مختلف قطاع
714
خمش ورقهاي مدور با ضخامت متغير تحت فشار يكنواخت و غير يكنواخت
715
خمش ويسكوالاستيك ورقهاي مدور با استفاده از تئوري هاي تغيير شكل مرتبه بالا
716
خمكاري- چرخكاري فرم دادن سيالاني لوله
717
خميدگي بري وگاز الكتروني در فضاي ناجابجايي
718
خميدگي در هندسه‌ي زيرريماني
719
خمينه فدوسوف
720
خمينه ها با انحناي همسان گرد نامنفي
721
خمينه هاي ريماني با انحناي نامثبت و نقص همگني دو
722
خمينه هاي ريماني فشرده ي هفت بعدي با گروه هولونوميG2
723
خمينه هاي لورنتسي همگن از يك گروه نيم ساده
724
خمينه هاي هذلولوي ومشخصه سازي آنها
725
خمينه ي استيفل و گراسمان در شيمي كوانتوم
726
خناء نخستين شاعره
727
خنساء نخستين شاعره
728
خنك سازي توربينهاي گازي
729
خنك سازي ژنراتورها و مشكلات و راه حل هاي آن
730
خنك كاري "اِف پي جي اِي" سه بعدي با استفاده از جريان سيال در ميكروكانال
731
خنك كاري در مبدلهاي ميكروكانالي به كمك سيال غير نيوتني
732
خنك كاري ديواره موتور راكتهاي سوخت مايع به روش بازيابي
733
خنك كردن جداره محفظه احتراق در يك توربين گاز به روش:Full Coverage Film Cooling
734
خنك كردن محفظه سرد درخودرو با استفاده از سيستم ترموالكتريك
735
خنك‌كاري پره توربين به روش تراوشي با رويكرد خنك‌كاري ميكروني
736
خنك‌كاري پيل سوختي غشا پليمري با روش تغيير فاز سيال خنك‌كننده
737
خواب
738
خواب ﴿خواب آن بي خواب را ياد آوريد﴾
739
خواب در پستانداران عالي و انسان
740
خواب و رويا در انديشه عرفا و متصوفه بر پايه ي امهات سبك عراقي
741
خواب و رويا در منابع تاريخ نگارانه ي ايراني
742
خواب و واكاوي آن در شاهنامه بر پاية ديدگاه هاي كهن و انديشه هاي يونگ
743
خوابگاه دانشجوئي
744
خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان دورود
745
خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي جندي شاپور
746
خوابگاه دانشجويي
747
خوابگاه دانشجويي پسرانه اردكان
748
خوابگاه دانشجويي ﴿خوابگاه دانشجويي دانشگاه هنر﴾
749
خوابگاه دانشجويي دختران واحد ميبد
750
خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان
751
خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان
752
خوابگاه دبيرستان نمونه شبانهروزي دخترانه يزد
753
خوابگاه دختران دانشگاه هنر اصفهان
754
خوابگاه دخترانه افق كيش
755
خوابگاه دخترانه علم و صنعت (صدف دختران) با رويكرد رعــايت محـــرميت
756
خوابگاه مهر ﴿خوابگاه دانشجوئي دختران دانشگاه هنر و معماري﴾
757
خوابگرد
758
خوابنامه ي جعفر پسر يحيي
759
خوابهاي كودكي
760
خواجه نصيرالدين طوسي و شمه اي از نثر قرن هفتم
761
خوارج در شمال آفريقا تا قرن پنجم هجري
762
خواص BL - جبرها و شبه BL - جبرها در فيلتر هاي فازي
763
خواص V) ، V ) و (U ) - پيچينسكي
764
خواص آماري نسبت شارپ بيشينه
765
خواص اپتيكي برخي مولكول هاي رنگدانه اي بدون فلز ﴿Dye﴾ با استفاده از روش TD-DFTB
766
خواص اپتيكي برخي مولكول هاي رنگدانه اي بدون فلز با استفاده از روش turbo-TDDFT
767
خواص اپتيكي قابل تنظيم نانوساختارهاي پلاسمونيكي و كاربرد آنها در حسگري
768
خواص اپتيكي نانو ساختارهاي لايه نازك TiO2/Metal/ZnS
769
خواص اپتيكي نانولايه هاي Li2AgSn و Li2AgTe و نظم ساختار نواري در عايق هاي توپولوژيكي Li2AgSnxTe1-x
770
خواص ارتعاشي مولكول DNA و تاثير آن بر رفتار الكتروني سامانه فلز-DNA-فلز , influence of vibrational modes on the electronic properties of DNA
771
خواص اسپيني در مولكول هاي آلي
772
خواص اسپيني و الكتروني نوار موبيوس گرافين
773
خواص الكترو اپتيگي نانوساختارها
774
خواص الكترواپتيكي سلول هاي فوتوولتائيك نانو ساختاري تهيه شده از مواد آلي
775
خواص الكتروني در سطح عايق هاي توپولوژيكي لايه هاي نازك YPdBi و YPtBi
776
خواص الكتروني گرافن با تزريق اتم هاي بور و نيتروژن و كاربردهاي آن
777
خواص الكتروني نانولايه هاي LaPtBi و LaPdBi و آلياژ LaPd*Pt1=xBi (x=0,0.25,0.5,0.75,1(=)
778
خواص الكتروني و اپتيكي دي كلكو جنايد فلزات واسظه نقص دار
779
خواص الكتروني و اسپيني ادوات نانو مقياس بر پايه DNA
780
خواص الكتروني و مغناطيسي نانو لايه هاي GdNiSn و DyNiSn
781
خواص الكتروني، مغناطيسي، ترابردي و برهمكنش‌هاي فوق ريز الكتروني تركيبات CeMxIn3-x, CeRhMxIn5-x, CePt2MxIn7-x (M=Cd, Sn)
782
خواص الكترونيكي گرافن
783
خواص الكترونيكي، مغناطيسي، و ترابردي نانوگرافن ها
784
خواص الكتريكي سامانه هيبريدي پلي پروپيلن و ترموپلاستيك الاستومر اولفيني با پركننده نانولوله كربني
785
خواص انبساط و خوشه بندي گراف هاي بزرگ
786
خواص انحنايي و ريچي ساليتون منيفلدهاي لورنتسي pr-wave
787
خواص انعكاسي، دوري و AMNM بر برخي فضاهاي دنباله اي BK
788
خواص ايده‌الهاي يالي گراف‌ها
789
خواص ايستايي و پايداري توان هاي ايده ال ها
790
خواص برخوردي يك گاز فرمي قطبيده با بر هم كنش تشديدي
791
خواص بطور يكنواخت محدب k - نزديك در فضاي تعميم يافته دنباله چزارو
792
خواص پارچه هاي بي بافت تهيه شده از ضايعات نساجي به كمك روش لايه گزاري آيروديناميكي جريان هوا
793
خواص پر
794
خواص پس از ضربه ي كامپوزيت هاي هيبريد تقويت شده با پارچه هاي تاري-پودي
795
خواص پوششي ، اجتناب ومزدوجي درزيرجبرهاي جبرهاي لي حل پذير
796
خواص پيوندي و كانفورماسيوني بتالاكتوگلوبولين تثبيت شده بر روي نانو ذرات مغناطيسي اصلاح شده
797
خواص ترابرد ابررساناهاي كم بعد در حضور بر هم كنش اسپين-مدار
798
خواص ترابرد الكترون ها در نيمه رساناي Alxga80xas با درصدهاي مولي متفاوت در ميدان هاي الكتريكي بالا
799
خواص ترابرد الكتروني GeSnH2 تك لايه در فاز توپولوژيك
800
خواص ترابرد الكتروني نانو نوار تنگستن دي سولفايد توسط روش تابعي چگالي
801
خواص ترابرد گاز ابرشاره بوزي در حضور ناخالصي
802
خواص ترابرد نانو دانه هاي ابر رسانا
803
خواص ترابردابر رساناهاي موج-d در حضور ناخالصي
804
خواص ترابردي الكترونيكي و اسپينترونيكي در ابرشبكه‌هاي تك لايه و دو لايه گرافيني
805
خواص ترابردي گاز فرمي ابرشاره
806
خواص ترابردي و توپولوژي چگالي بار برخي از تركيبات مبتني بر لانتانيدها (خاك‌هاي نادر)
807
خواص ترابري الكتروني در شبكه دو لايه گرافن در حضور برهم كنش الكترون-الكترون
808
خواص ترموديناميكي انبوهه و نانولايه هاي 〖NpNi〗_2 و 〖NpAl〗_2
809
خواص ترموديناميكي شبكه ي گرافن دو لايه با چينش ساده در حضور ولتاژ باياس و ميدان مغناطيسي
810
خواص ترموديناميكي و الكتريكي نانونوار آرمچير كربني و برن نيتريد
811
خواص ترموشوك پذيري بتون هاي شاموتي
812
خواص ترنجبين ايران
813
خواص تريبولوژيكي پوشش هاي TiAlN و ارزيابي اثر اكسيداسيون بر روانكاري پوشش
814
خواص تصادفي طول عمر مولفه هاي فعال تشكيل دهنده ي يك سيستم k ازn از كار افتاده ومقايسه تصادفي آنها
815
خواص تغييرشكل پذيري و مقاومتي سنگ ها تحت بارهاي تناوبي
816
خواص توپولوژي فضاهاي خطي نرم دار فازي
817
خواص توپولوژيكي برخي مجتمع هاي سادكي
818
خواص توژولوژيكضرب در يك گروهلي پوچ توان
819
خواص توسيع و جدا سازي توابع معين مثبت روي گروههاي موضعاً فشرده
820
خواص جايگشتي در گروهها
821
خواص جبرهاي شبه ليپشيتزوزني و برداري
822
خواص جبري ايدآل دوجمله اي يالي وابسته به گراف دوبخشي كامل
823
خواص جبري ايده ال مسيري يك گراف
824
خواص جبري توپولوژيكي WAP- جبرها و جبرهاي دوگان
825
خواص جبري ماتريس هاي وابسته به ساختارهاي تركيبياتي
826
خواص جبري منسوب به گراف‌هاي چسبيده
827
خواص جبري و توپولوژيكي BSE- جبرها
828
خواص جبري و توپولوژيكي Lp- جبرهاي وزني روي گروه ها
829
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي باناخ دو تصويري و دو تخت
830
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي سگال
831
خواص جبري و توپولوژيكي جبرهاي ليپشيتز
832
خواص جبري واريته هاي توريك و توهمولوژي موضعي با محمل در يك ايده آل تك جمله اي
833
خواص جداسازي غشا نانوكامپوزيت پايه PEBAX 1657 براي تراوش گزينشي CO2 با افزودن نانو ذرات آمينه
834
خواص چاپ انتقالي، شناسايي و ساخت مركب چاپ انتقالي
835
خواص حلقه هاي بئر و شبه بئر
836
خواص حلقه هاي درون ريختي
837
خواص خمشي و لوله شدن پارچه هاي حلقوي پودي
838
خواص خود ريختي هاي ساختارهاي حلقوي پيشين
839
خواص خوردگي و مكانيكي آلياژA356 تيكزوفرم شده
840
خواص دوري براي عملگرهاي تركيبي وزن دار و n - تايي از عملگرها
841
خواص رئولوژي نانو سيالات حاوي نانو لوله هاي كربني در مخلوط اتيلن گليكول و پروپيلن گليكول
842
خواص روكش هاي نانو كامپوزيتي پلي پايرول-مونت موريلونيت پلي اكريليك-اورتان بر روي زمينه فسفاته شده منيزيم
843
خواص روكشهاي نانوكامپوزيتي پلي پايرول-مونت موريلونيت پلي اكريليك اورتان بر روي زمينه فسفاته شده منيزيم
844
خواص ژئولوژيكي كتيراي ايران
845
خواص ژئومكانيكي و رفتار توده سنگ هاي نمكي
846
خواص ساختاري و الكتروني بلور 2N3B-Be
847
خواص ساختاري و الكتروني بلور Te-I
848
خواص ساختاري والكتروني ژرمانن با و بدون حضور ناخالصي ها
849
خواص ساختاري، الكتروني و ترموديناميكي فرماييد تحت فشار هيدرواستاتيكي با نظريه تابعي چگالي
850
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي آلياژهاي هاسلر Mn2XY(X=Pd,Ag;Y=Si,Ge)
851
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي تركيبات MnXY (X-Ru, and Y= Ga Ge, Sb)
852
خواص ساختاري، الكتروني و مغناطيسي نانو لايه اورانيوم آرسنيد با زير لايه ژرمانيوم
853
خواص سامانه هاي چگاليده ي بوز-اينشتين با بعد پايين
854
خواص سنجي پيت و مرداب از ديدگاه مواد آلي،‌معدني و آلاينده هاي زيست محيطي و بررسي كاربرد صنعتي آن
855
خواص سنجي كانسنگ فلورين معدن پاچي - ميانا (مازندان ) از ديدگاه فرآوري
856
خواص سنجي و پيش فرآوري عناصر اينديم و گاليم از معدن سرب و روي باما
857
خواص سنجي و توسعه استحصال روي از بخش كم عيار كانسنگ اكسيده مهدي آباد
858
خواص سنجي و كاني شناسي فرآيند كانسار مس-طلا چرگر
859
خواص سنجي وجدايش پسماند خرد كننده خودرو با استفاده از روشهاي فرآوري
860
خواص عملگرهايي خاص بر فضاهاي توابع تحليلي
861
خواص فضاهاي ليپشيتس و بررسي زير جبرهاي جبرهاي ليپشيتس
862
خواص فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت گرافن فوم-اكسيد
863
خواص فوتوكاتاليستي نانوميله هاي روي اكسيد
864
خواص فيزيكي شبه بلورها
865
خواص فيزيكي وعملكرد ي فرش دستباف
866
خواص فيلم پلي( وينيل استات ) تهيه شده به روش پليمريزاسيون امولسيوني
867
خواص كششي پارچه هاي سه محوري موضعي با استفاده از مكانيزم شانه باز
868
خواص گراف جابجايي گروه هاي متقارن
869
خواص گياهي و داروئي سنبل الطيب (والريان)
870
خواص متابوليك تتراسيگلينها
871
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن - مكولي
872
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن مكولي
873
خواص متناهي بودن مدول هاي كوهمولوژي موضعي روي حلقه هاي موضعي كوهن -مكولي
874
خواص مدهاي نقص بلور فوتوني نانو لايه دي الكتريك - فلز سه تايي در يك بعد
875
خواص مدول هاي هم ضربي و زيرمدول هاي آن
876
خواص معادل با n- جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
877
خواص معادل نانو كامپوزيت ها
878
خواص مغناطيسي گرافين با تهيجاي در حضور كرنش بااستفاده از محاسبات اصول اوليه
879
خواص مكانيكي بافت كيسه آب جنين
880
خواص مكانيكي بتن غلتكي روسازي حاوي دانه‌هاي لاستيكي و الياف فلزي بازيافتي
881
خواص مكانيكي بتن‌هاي سبك ژئوپليمري حاوي سنگدانه‌ي ليكا
882
خواص مكانيكي فلزات
883
خواص مكانيكي كامپوزيتهاي هيبريد تقويت شده با الياف جوت و ابريشم
884
خواص مكانيكي نانو لوله هاي كربني
885
خواص مكانيكي نخ هاي مخلوط پشم ، پلي استر، اكريليك
886
خواص مكانيكي و حرارتي الاستومر EPDM (مورد نياز ضربه گير Fenderبنادر)
887
خواص مكانيكي و دوام بتن‌هاي حاوي سيمان آميخته دوده‌سيليسي در برابر حمله سولفاتي و واكنش قليايي-سيليسي
888
خواص مكانيكي و شكست در استخوان
889
خواص مكانيكي و شكست سلولهاي چسبيده شده تحت فشار
890
خواص مكانيكي و مقاومت در برابر يون كلريد بتن سبكدانه سازه اي
891
خواص مكانيكي و نوري پلي ميتل متاكريلات تقويت شده با نانو الياف PAN/PMMA
892
خواص مهندسي و دوام بتن هاي ساخته شده از زئوليت
893
خواص ميانگين پذيري مركز جبرهاي گروهي
894
خواص نانو ساختاري مواد توليدي با آمونياك
895
خواص نانو كامپوزيت هاي پلي يورتان
896
خواص ناوردايي دستگاه هاي ديناميكي بازه اي
897
خواص نزديكي پيتمن در برآورد و پيش‌بيني
898
خواص نفوذپذيري فيلم آزاد و پوشش هاي اعمال شده بر روي فولاد و گالوانيزه
899
خواص نقطه ثابت براي جبرهاي باناخ وابسته به گروههاي موضعا فشرده
900
خواص نقطه ثابت براي نيم گروه ها در نگاشت هاي غير انبساطي
901
خواص نقطه ي ثابت براي نمايش توسيع ناپذير نيم گروه هاي توپولوژيكي
902
خواص نگاشت‌هاي هارمونيك روي منيفلدهاي فينسلري و سايا
903
خواص نورتابي نانو ذرات CdWO4 به كمك روش هاي محاسباتي
904
خواص نوري الياف بوسيله ميكروسكپ پلاريزه
905
خواص نوري چاههاي كوانتومي كرنشي
906
خواص نيمه همگرايي روش كاكزمارز
907
خواص همولوژيك دسته اي از جبرهاي باناخ
908
خواص همولوژيك مدول ها روي جبرهاي گروهي
909
خواص همولوژيكي مدولها روي جبرهاي گروهي
910
خواص هندسي فضاهاي باناخ و ساختار بهنجار
911
خواص هندسي فضاهاي همگن
912
خواص و قيدهاي طرحهاي تسهيم راز مصون در برابر تقلب
913
خواص و كاربرد مهندسي بافت نانوالياف توليدي از پليمرهاي زيست سازگار بر پايه كيتوسان-پلي كاپرولاكتان براي ترميم پوست
914
خواص يك گاز فرميوني در ناحيه عبور BCS-BEC
915
خواصسنجي و پيشفرآوري عناصر نادر خاكي از سد باطله كارخانه آهن چغارت يزد
916
خواصي از تانسورهاي نامنفي
917
خواصي از توپولوژي ها روي مجموعه هاي متناهي
918
خواصي از جاذب ها و شبه جاذب ها
919
خواصي از فرآيند‌هاي ماركف تبادلي گارچ عاملي
920
خواندن / نوشتن بلاك داده از / بر كارت حافظه MMC
921
خواندن پلاك اتومبيل در تصوير به صورت خودكار به روش تطبيق دادن الگو با استفاده از گشتاورهاي تغيير ناپذير
922
خوانش "حياط مركزي" در خانه‌هاي قاجاري به مثابه واژه‌اي در زبان معماري (نمونه‌هاي موردي: يزد، تبريز، دزفول و گرگان)
923
خوانش آثار طنز اكبر اكسير بر اساس نظريه ي عمومي طنز
924
خوانش بينامتني سوگ در شاهنامه بزرگ ايلخاني و شاه طهماسبي بر مبناي نگاره‌ «آوردن تابوت ايرج براي فريدون»
925
خوانش پديدارشناختي مركز در شهر ايراني مورد پژوهي : مراكز شهري قديم و جديد شهر اصفهان
926
خوانش پسا استعماري امير ارسلان نامدار
927
خوانش پسااستعماري اميرارسلان نامدار
928
خوانش پل ريكور از ميمسيس
929
خوانش تراژدي هاي شاهنامه براي صحنه با تاكيد بر مقوله فرزند كشي
930
خوانش تراژدي هاي شاهنامه براي صحنه با تاكيد بر مقوله فرزند كشي
931
خوانش ترامتني اشعار مهدي اخوان ثالث بر اساس نظريه ي ژرارژنت
932
خوانش ترامتني شعر شفيعي كدكني بر مبناي نظريه ژرار ژنت
933
خوانش ترامتني نمايش نامه هاي بهرام بيضايي بر اساس نظريه ي ژرار زنت
934
خوانش تطبيقي دو تابلوي سقوط ايكاروس اثر پيتر بروگل و غرق شدن مرد ريشو منسوب به كمال الدين بهزاد بر اساس نظريه نيت مولف شلايرماخر
935
خوانش تطبيقي رمان به سطح آمدن مارگارت اتوود و منتخب اشعار فروغ فرخزاد در چارچوب بوم فمينيسم
936
خوانش تفسيري سوره مريم (بر اساس تحليل ساختار روايت)
937
خوانش حكمي عرفاني از معماري مسجد شيخ لطف اله و مسجد جامع اصفهان (با تأكيد بر رنگ و نور)
938
خوانش سوره فتح در پرتو رويكرد سوره شناسي
939
خوانش شمايل نگارانه فرشته و ديو در نگاره هاي معراج نامه ميرحيدر(شاهرخي)بر اساس متون شرقي
940
خوانش عرفاني داستان يوسف و زليخا با تأكيد بر نگاره هاي موجود
941
خوانش فرويدي از نمايشنامه هاي جورج برنارد شاو: "پيگماليون" و " بشر و فوق بشر
942
خوانش فمينيستي از رمان انتخاب شده نوشته آين مك ايوان
943
خوانش گفتماني آثار گرافيكي رضا عابديني
944
خوانش گفتماني بيلبورد هاي تبليغات شهري شهر اصفهان در زمستان 94 وبهار 95 (مطالعه موردي تبليغات مواد غذايي)
945
خوانش گفتماني بيلبوردهاي تبليغات شهري شهر اصفهان در زمستان وبهار 95(مطالعه موردي:تبليغات مواد غذايي
946
خوانش گفتماني نظام كلامي و تصويري تخت جمشيد با رويكرد نشانه- معناشناسي
947
خوانش گفتماني نگاره هاي معراج نامه ي ميرحيدر
948
خوانش مخاطبان از شكاف طبقاتي براساس فيلم¬هاي "سعادت آباد" و "ابد و يك روز"
949
خوانش معماري خوزستان در ادبيات داستاني آن؛ بررسي معماري شهرهاي جنوب خوزستان در دوره‌ي پهلوي در آثار نويسندگان خوزستان
950
خوانش معنا از منظر روايت:درآمدي بر شناخت مفهوم روايت و جايگاه آندر ايجاد معناي مكان
951
خوانش نشانه شناسانة رمان معاصر فارسي بر مبناي دلالت هاي ضمني )با تأكيد بر بيست رمان مهم و تأثيرگذار(
952
خوانش هرمنوتيك تعدادي از عكس هاي ايراني- قديمي قاجار و اوايل پهلوي با رويكرد يائوسي
953
خوانش و فهم پيوند كالبد خانه و شيوه زندگي در معماري بومي (نمونه موردي: بشرويه)
954
خوانشي لكاني بر مجموعه كتاب هاي هري پاتر نوشته جي كي رولينگ : شخصيت ها در جستجوي شي ء گمشده
955
خوانشي ماركسيستي از جنس و جنسيت: رمان ميدلسكس جفري يوجنايدز
956
خوانشي ماركسيستي از جنس و جنسيت: رمان ميدلسكس جفري يوجنايدز
957
خواننده انيميشن
958
خواننده انيميشن
959
خود آموز اپتيك
960
خود ارجاعي توجيهات در منطق شناختي
961
خود ارزيابي پرستاران از مهارت انجام معاينات فيزيكي كودكان و عوامل مرتبط در مركز آموزش درماني كودكان شهر رشت سا ل1397
962
خود ارزيابي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مورد مها رتهاي باليني كسب شده و مقايسه آن با سطح مهارت مورد انتظار89- 1388
963
خود ارزيابي در تلفظ در فراگيران زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در سطوح مختلف توانش زباني
964
خود ارزيابي كيفيت با رويكرد برنامه ريزي ارزش
965
خود بازتابي به مثابه تمهيدي دراماتيك در سينماي ايران
966
خود بازتابي به مثابه تمهيدي دراماتيك در سينماي ايران
967
خود ترميمي در شبكه هاي توزيع هوشمند با روش كنترل متمركز
968
خود ترميمي شبكه هاي توزيع با هدف تقسيم به ريز شبكه ها
969
خود تطبيقي تركيب سرويس هاي وب آگاه به كيفيت بر اساس پيشگويي ويژگي هاي كيفيي
970
خود تمركزدهي براي سامانه رادار روزنه مصنوعي با تفكيك پذيري زياد
971
خود تمركزدهي رادار روزنه مصنوعي با تفكيك پذيري زياد با استفاده از حسگري فشرده
972
خود ريختي هاي حلقه هاي تعويض پذير با مركز سازهاي رتبه كوچك فروبنيوس و حلقه هاي لي
973
خود ريختي هاي غير داخلي از مرتبه p درp گروههاي متناهي , noninner automorphisms of order p of finite p-groups
974
خود ريختي هاي مركزي حاصلضرب هاي نيم مستقيم
975
خود سانسوري و عوامل اجتماعي مرتبط با آن (مطالعه موردي شهروندان شهر يزد)
976
خود شناسي از ديدگاه مولوي و آثار دبي فورد
977
خود عالي علي (ع ) (شناخت علي از بيان علي در نهج البلاغه )
978
خود كارآمدي مقابله با مشكلات و تحريف هاي شناختي مادران بجه هاي ابتدايي در مدارس عادي
979
خود كشي و بررسي علل ان
980
خود نظم دهي تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان اهواز
981
خودآرايي داروها توسط نانوساختارهاي پپتيدي و مشتقات پروپيونيك اسيد
982
خودآزاري ﴿روز مرگي مخفي﴾
983
خودآزموني در سامانه‌هاي بر تراشه مبتني بر هسته
984
خودآگاهي از ديدگاه كانت
985
خودآموز نرم افزار Working Model 3Dبا چند مثال حل شده
986
خودبرنامه‌ريزي نهادهاي تجميع كننده ي پاسخگويي بار در بازارهاي كوتاه مدت بر اساس تئوري تصميم گيري مبتني بر شكاف اطلاعاتي
987
خودپنداره در زنان و مردان نقاش
988
خودپيكربندي عامل هاي خودمختار با استفاده از يك الگوريتم مبتني بر جمعيت در عمليات نجات
989
خودترميم شوندگي پوشش اپوكسي با استفاده از مزوكپسول¬هاي پوسته-مغزي(رزين اپوكسي-عامل پخت آميني)
990
خودترميمي شبكه‏ هاي توزيع هوشمند در حضور مولدهاي مقياس كوچك با روش كنترل پراكنده
991
خود-تطابقي در ميان افزارهاي بازتابي
992
خودتميزشوندگي پارچه نايلوني توسط اعمال پلاسماي فشار محيط ﴿كرونا﴾ و نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم
993
خودچيني كمپلكس پلي آكريلونيتريل- سديم دودسيل بنزن سولفونات: شناسايي محلول¬هاي رقيق و نيمه- رقيق
994
خودرو الكتريكي – شبيه سازي
995
خودروهاي الكتريكي با قابليت اتصال به شبكه ي برق سراسري و خانگي
996
خودروهاي هيبريدي
997
خودروي زرهي حمل مجروح﴿چيدمان فضاي داخل﴾
998
خودروي هيبريدي الكتريكي
999
خودروي هيبريدي در مقابل خودروي سواري ديزل
1000
خودريختي p-گروه ها با زير گروه جا به جا گر دوري
بازگشت