<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
خودروي هيبريدي الكتريكي
2
خودروي هيبريدي در مقابل خودروي سواري ديزل
3
خودريختي p-گروه ها با زير گروه جا به جا گر دوري
4
خودريختي بدون نقطه ثابت روي گروه هايي از مرتبه فرد و عمل بدون نقطه ثابت
5
خودريختي رده اي پايا p-گروه هاي متناهي
6
خودريختي هاي حاشيه اي يك گروه
7
خودريختي هاي ساختارهاي حلقوي متقارن و متقارن مضاعف
8
خودريختي هاي غير داخلي از مرتبه در گروههاي متناهي
9
خودريختي هاي لي خودريختي هاي مركزي گروه پوچتوان از رده 2
10
خودريختي هاي مركزي يك گروه و موضوعات مربوط به آن
11
خودريختيهاي جبرهاي پيچشي موزون راديكال
12
خودسازماندهي در شبكه هاي نظير به نظير بر پايه مدل سيستم هاي پيچيده پويا
13
خودستايي و ديگرستايي در قصايد و تحفه العراقين خاقاني
14
خودشناسي در سخنان حضرت علي (ع)
15
خودشناسي در مثنوي معنوي از ديدگاه روانشناختي و اخلاقي
16
خودشناسي وتأثير آن بركنترل پرخاشگري
17
خودشناسي وتأثير آن بركنترل پرخاشگري
18
خودكارسازي و ارتقاء دقت و سرعت اندازه گيري سوراخ هاي قطعات در دستگاه سايه نگار با به كارگيري فناوري بينايي ماشين
19
خودكشي
20
خودمختاري تنظيم پذير با استفاده از يادگيري تقويتي در سيست مهاي چندعامله
21
خودنگاره
22
خودها و نيازها براي راهبري جهان انساني رويكردي فرهنگي - روانشناختي
23
خور لرزه شناسي و كاربرد آن در مطالعة چرخش تفاضلي خورشيد
24
خوراك ايرانيان و تاثير آن بر اوضاع اجتماعي و اقتصادي دوره قاجار
25
خوراك پز خورشيدي
26
خورانيدن مس در آلياژهاي پايه تنگستن و بررسي ميكروسكوپي در آلياژهاي تنگستن -مس -نيكل و تنگستن -مس -آهن
27
خوردگي
28
خوردگي آجرهاي سيليسي در محيط اسيد كلر يد ريك مايع
29
خوردگي اتمسفري آلياژ هاي استرلينگ، آرجنتيوم استرلينگ و پالاديم نقره
30
خوردگي تنشي اسيد پلي تيونيك در فولادهاي ضد زنگ 4-3
31
خوردگي حين عمليات حرارتي فولاد پر منگنز ﴿هارفيلد﴾
32
خوردگي خستگي مقاطع جوشكاري شده فولادهاي ساختماني در شرايط شبيه سازي آب دريا
33
خوردگي داغ سوپر آلياژها
34
خوردگي در بويلرها
35
خوردگي در تجهيزات نيروگاههاي بخار
36
خوردگي در صنايع پتروشيمي
37
خوردگي فولاد ساده كربني در محلول هاي DGA، DEA و بررسي امكان جايگزيني آنها در واحدهاي شيرين سازي گاز پالايشگاهها
38
خوردگي گالوانيكي منيزيم و آلياژهاي AZ31 وAZ91
39
خوردگي لوله هاي انتقال نفت و گاز
40
خوردگي موضعي الياف پلي استر به وسيله آمين ها
41
خوردگي و ترك‌خوردگي فولادهاي زنگ نزن آستنيتي 304 و 316 در محيط متيل دي اتانول آمين فعال‌شده (αMDEA)
42
خوردگي و راه هاي جلوگيري از آن در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
43
خوردگي و رنگ آميزي در محيطهاي دريايي
44
خوردگي و روش هاي كنترل آن
45
خوردگي و شكست ناشي از خوردگي توام با تنش آلياژ آلومينيوم 6061 جوشكاري شده به روش جوش اغتشاشي اصطكاكي
46
خوردگي ونزك خوردگي تنش در آلياژهاي آلومينيومي دريايي وروش هاي كاهش آنها
47
خورشيد
48
خورشيد
49
خورشيد
50
خورشيد جاوداني يك ذهن پاك
51
خورشيد و فعاليت هاي آن
52
خورشيد و نمادهاي آن در ادبيات قبل از اسلام و بعد از اسلام در آثار منظوم تا پايان قرن هفتم
53
خوش حالت سازهاي بتني بر موجك ها
54
خوش حالت كننده‌هاي بهينه براي توابع مختلف ماتريسي
55
خوش حالتي مسائل نابرابري شبه تغييراتي و مسائل بهينه سازي با قيود نابرابري تغييراتي
56
خوشبختي از ديدگاه اسلام
57
خوش‏حالت كننده‏ مقيد براي حل دستگاه‏هاي غيرمتقارن نامعين و كاربرد آن
58
خوشرويي از ديدگاه قرآن و روايات و ارائه راهكارهاي ترويج آن
59
خوشمزگي
60
خوشنويسي در قلمرو تمدن اسلامي و ايراني
61
خوشه ‌بندي شركت‌هاي بورسي براساس روند سري ‌زماني قيمت تعديل‌ شده سهام با استفاده از روش ICA
62
خوشه بندي آگاه از انرژي در شبكه حسگري بي سيم
63
خوشه بندي اشياي متحرك
64
خوشه بندي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
65
خوشه بندي با استفاده ازتوزيع هاي آميخته
66
خوشه بندي بنگاه هاي صنعتي بر مبناي تأثير عوامل سرمايه اي و انساني بر بقاي بنگاه، كاربرد مقايسه اي PSO و CA
67
خوشه بندي به روش هاي نقطه ثابت، سلسله مراتبي و غير سلسله مراتبي
68
خوشه بندي به منظور مسيريابي در شبگه هاي حسگر
69
خوشه بندي تاخيرات قطارهاي مسافري با استفاده از روش هاي فراابتكاري
70
خوشه بندي جملات فارسي با رويكرد معنايي
71
خوشه بندي حساس به حركت در شبكه هاي موردي سيار بي سيم
72
خوشه بندي داده هاي طولي با استفاده از آميخته ي فرايند ديريكله
73
خوشه بندي داده هاي فازي براي مدلسازي سيستم هاي فازي نوع دوم
74
خوشه بندي دانشجويان كاربر محيط وب ، جهت بهينه سازي سياستهاي مديران سايت هاي اينترنتي در مراكز آموزشي مطالعه موردي :دانشگاه پيام نور استان قم
75
خوشه بندي در داده كاوي
76
خوشه بندي در داده كاوي
77
خوشه بندي در شبكه هاي حسگر بي سيم
78
خوشه بندي زير فضا براي داده هاي ويديويي
79
خوشه بندي سري هاي زماني براساس مدل
80
خوشه بندي سريهاي زماني با استفاده از الگوريتم ژنتيك
81
خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم نيروي گرانشي
82
خوشه بندي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از كيفيت اتصال
83
خوشه بندى فازى براى داده هاى بزرگ و داده هاي دم-سنگين
84
خوشه بندي فازي براي داده هاي بيان ژن
85
خوشه بندي فازي براي كلان داده ها
86
خوشه بندي فازي نوع دوم در شبكه هاي اجتماعي
87
خوشه بندي فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
88
خوشه بندي كاربران وب و واكشي اوليه صفحات وب با استفاده از آناليز معنايي پنهان احتمالاتي
89
خوشه بندي كاركنان بر مبناي حمايت سازماني و غيرسازماني: مطالعه تجربي كاركنان بخش دولتي شهر رفسنجان
90
خوشه بندي كاركنان برمبناي دانش و اولويت بندي مولفه‌هاي توانمندي شبكه و نوآوري سازمان با استفاده از تحليل اهميت ـ عملكرد ـ مورد مطالعه شركت فولاد مباركه
91
خوشه بندي گراف با توجه به ويژگي هاي ساختاري گراف و محتواي داخلي گره ها
92
خوشه بندي گراف بر اساس مدل آميخته
93
خوشه بندي گراف نشان دار
94
خوشه بندي مبتني بر مورچگان
95
خوشه بندي مدل محور غير نرمال با استفاده از توابع مفصل
96
خوشه بندي مدل-پايه ي داده هاي بيان ژن با استفاده از توزيع آميخته ي چند متغيره ي t
97
خوشه بندي مشتريان الكترونيكي با استفاده ازهوش توده اي
98
خوشه بندي مشتريان با استفاده از تكنيك تحليل توامان ﴿مطالعه موردي در صنعت فرش ماشيني﴾
99
خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش بهينه سازي دسته ذرات به منظور توسعه يك محصول جديد
100
خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش كا ميانگين و الگوريتم فراابتكاري بر اساس عملكرد مشتري در ابزارهاي بانكداري الكترونيك
101
خوشه بندي مشتريان بانك با استفاده از الگوريتم هاي هوش جمعي
102
خوشه بندي مشتريان بر اساس ارزش طول عمر آن ها با استفاده از روش فازي
103
خوشه بندي مشتريان براساس عوامل ارزش طول عمر مشتري با كاربرد تكنيك داده كاوي (مطالعه موردي: صنعت نرم افزار)
104
خوشه بندي مشتريان شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي براساس ويژگي هاي دموگرافيك و رفتار مصرف مشتريان
105
خوشه بندي منيفلد خطي در ابعاد بالا توسط جستجوي تصادفي
106
خوشه بندي موجوديت ها در داده هاي پيوندي
107
خوشه بندي نتايج جستجوي كاربران در وب با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
108
خوشه بندي نمايندگي هاي مجاز سايپايدك براي برنامه ريزي فروش قطعات
109
خوشه بندي و دسته بندي گويندگان در يك فضاي چند گوينده
110
خوشه بندي و روش هاي ديگري براي كشف ناهنجاري ها
111
خوشه بندي و شيوه هاي زمان بندي چند جهته در زمان بندي پروژه هاي با چند حالت اجرايي و منابع محدود
112
خوشه بندي واحدهاي تصميم گيرنده به كمك تحليل پوششي داده ها
113
خوشه هاي صنعت نساجي
114
خوشه هاي صنعتي
115
خوشه‌بندي آنلاين مبتني بر بردار پشتيبان و شبكه عصبي بازگشتي
116
خوشه‌بندي اسناد متني با كمك ارتباط بين واژه‌ها
117
خوشه‌بندي اوليه ضربان قلب پاتولوژي روي گره‌هاي حسگر بي‌سيم بدن
118
خوشه‌بندي پرس‌وجوها براي بهينه‌سازي طراحي پايگاه‌هاي داده‌ي مبتني بر پرس‌وجو
119
خوشه‌بندي تركيبي با وزن‌دهي توام خوشه‌ها و ويژگي‌ها
120
خوشه‌بندي توزيع‌شده و موازي داده‌هاي با حجم بسيار زياد كاربرد در داده‌هاي شبكه
121
خوشه‌بندي داده‌هاي پايدار
122
خوشه‌بندي داده‌هاي تابعي: رويكردي مبتني بر مدل و تصوير تصادفي
123
خوشه‌بندي داده‌هاي سنجش‌ازدوري با استفاده از ويژگي‌هاي حاصل از خودرمزنگارها
124
خوشه‌بندي ساختاري-معنايي يك گراف بزرگ داراي ويژگي رئوس با مدل مركزيت راس
125
خوشه‌بندي شبكه‌هاي تعاملي پروتئين-پروتئين مبتني بر گراف چندلايه
126
خوشه‌بندي شكايات مشتري بااستفاده ازالگوريتمهاي فرا ابتكاري،همراه بامطالعه‌ي موردي درصنعت خودروسازي
127
خوشه‌بندي مبتني بر كرنل براي داده‌هاي حجيم
128
خوشه‌بندي مبتني بر مدل‌هاي آميخته‌ي غير گاوسي با رويكرد مفصل و كاربردهاي آن
129
خوشه‌بندي نتايج جستجوي كاربران در وب با استفاده از الگوريتم‌هاي هوشمند
130
خوف و رجا از منظر قرآن كريم با مصاديق بارز آن در عرفان اسلامي/ايراني حضرت مولانا، امام محمّد غزّالي
131
خوف و رجاء از نظر آيات و روايات و نقش آن در تكامل معنوي انسان
132
خون و لجن
133
خونريزيهاي ديسفونكسيونل رحمي بررسي 107 مورد D*C تشخيصي در بيمارستان آيت ا... طالقاني
134
خونريزيهاي ديسفونكسيونل رحمي بررسي 107 مورد D*C تشخيصي در بيمارستان آيت ا... طالقاني
135
خونريزيهاي نيمه اول آبستني بطور كلي
136
خونه استاد﴿مهمانسراي اساتيد﴾
137
خونه باغ
138
خويش... تن... كش... تن
139
خويشتن خويش
140
خويشتن نگاره
141
خيابان موزه سي تير
142
خيابان هاي انسان مدار نمونه موردي: بزرگراه نواب حدفاصل خيابان بريانك تا كوچه جوانمرد
143
خيابان ولي عصر (از راه آهن تا تجريش )
144
خيار تبعض صفقه
145
خيار تعذر تسليم
146
خيار در تجارت الكترونيكي و تطبيق احكام و قوانين موضوعه آن بافقه اسلامي
147
خيار عيب
148
خيار مجلس در معاملات نوين، مباني و جايگاه
149
خيارات در قراردادهاي الكترونيكي و مقايسه آن با قانون مدني و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
150
خيال
151
خيال
152
خيال بافت
153
خيال در مثنوي
154
خيال رويش گياهي در طراحي زيورآلات
155
خيال و جمال در چشم انداز صدرا
156
خيال واقعه
157
خيالبافي و روياي اطفال
158
خيالي در تجسم اشياء
159
خيالي سازي و معرفي شخصيت هاي خيالي در افسانه هاي ايراني
160
خيانت اينترنتي
161
خيسش روي سطوح با خميدگي يكنواخت
بازگشت