<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : ر تا : رابطه سبك هاي يادگيري با عملكرد تحصيلي در بين دانش آموزان پ....
از : رابطه سبك هاي يادگيري كلب با انگيزش و موفقيت تحصيلي دانشجوي.... تا : راهكارهاي مناسب جهت اجراي سيستم VMIدر فروشگاههاي زنجيره اي ....
از : راهكارهاي مهجوريت زدايي از قرآن تا : رگرسيون غيرخطي و كاربرد آن در مديريت مخازن نفتي
از : رگرسيون فازي تا : روش گشتاور چند
از : روش گشتاورهاي تعميم يافته در مدلهاي پنلي پويا تا : رويت حق تعالي از ديدگاه متكلمين اشعري ، معتزلي و شيعه امامي....
از : رويت هلال تا : ريه و كبد در كمبود آلفا 1 آنتي تريپسين
بازگشت