<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
رگرسيون فازي ناپارامتري با استفاده از موجك‌ها
2
رگرسيون فازي و مقايسه آن با رگرسيون آماري
3
رگرسيون گرنل و ارائه تعميمي از آن در تعديل اثرات مرزي
4
رگرسيون لاسو و كاربردهاي آن در داده‌هاي بعد بالا
5
رگرسيون لجستيك
6
رگرسيون لجستيك
7
رگرسيون لجستيك
8
رگرسيون لجستيك پيشرفته و كاربردهاي آن
9
رگرسيون لجستيك چند گانه به وسيله شبكه هاي عصبي واحد ضربي تكاملي
10
رگرسيون لجستيك در شرايط نايقيني
11
رگرسيون لجستيك در مطالعات مورد- شاهد باپيمايشهاي نمونه اي پيچيده
12
رگرسيون لجستيك و كاربرد آن در نرم افزار هاي آماري
13
رگرسيون لجستيك و كاربردهاي آن
14
رگرسيون لجيت و لجستيك
15
رگرسيون لوجستيك
16
رگرسيون لوژستيكي فازي بر پايه بوت استرپ
17
رگرسيون ناپارامتري
18
رگرسيون ناپارامتري
19
رگرسيون ناپارامتري با داده هاي بريده ي دوگانه
20
رگرسيون نيرومند
21
رگرسيون و طرح آزمايش با استفاده از نرم افزار ( اس - پلاس ) به زبان ساده
22
رگرسيون و كاربرد آن در كشاورزي
23
رگرسيون واجراي آن بااستفاده ازنرم افزارهاي آماري
24
رگه هاي دراماتيك در آثار صادق هدايت
25
رگه هاي موسيقي تربت جام در موسيقي دستگاهي
26
رگه هاي نمايشي سمك عيار
27
رگولاتور سوئيچينگ كاهنده (Regulator Buck) براي استفاده در اتوبوس
28
رگولاتورهاي ولتاژ LDOبا توان مصرفي پايين براي كاربردهاي پزشكي قابل كاشت
29
رله قابل برنامه ريزي
30
رم جت
31
رمئو و ژوليت نوشته (ويليام شكسپير) رمئو و ژانت نوشته (ژان آنوي)
32
رمانتيسم در اشعار نادر پور
33
رمانس در ادب فارسي
34
رمز در فلسفه ياسپرس
35
رمز شناسي معراج
36
رمز شناسي ورمزنگاري
37
رمز گذاري شبكه حسگر بي سيم
38
رمز گشايي اسطوره و تحليل نمادها در رستم و اسفنديار
39
رمز مكالمات تلفني
40
رمز موفقيت مدير صنعتي
41
رمز نگار تركيباتي
42
رمز نگاري
43
رمز نگاري
44
رمز نگاري
45
رمز نگاري Gryptography
46
رمز نگاري اطلاعات
47
رمز نگاري اطلاعات )cryptography(
48
رمز نگاري ايمن خم هاي بيضوي
49
رمز نگاري پيشرفته
50
رمز نگاري تصاوير با استفاده از اتوماي سلولي و تجزيه سطوح بيتي
51
رمز نگاري تصوير
52
رمز نگاري تصوير
53
رمز نگاري تصوير با استفاده از توابع آشوب
54
رمز نگاري تصوير با استفاده از توابع فوق آشوب و عملگر تركيب
55
رمز نگاري در شبكه
56
رمز نگاري كلاسيك و كوانتوم
57
رمز نگاري كوانتومي
58
رمز نگاري متقارن مبتني بر مدار
59
رمز نگاري و امنيت تبادل داده ها
60
رمز نگاري و امنيت تبادل داده ها
61
رمز نگاري و امنيت داده
62
رمز نگاري و امنيت نرم افزار با استفاده از قفل هاي سخت افزاري
63
رمز نگاري و پنهان نگاري در تصاوير
64
رمز نگاري و رمز گشايي پايگاه داده ها با حفظ جامعيت و محرمانگي
65
رمز نگاري و كد گذاري
66
رمز نگاري يك متن فارسي با استفاده از الگوريتم DES
67
رمز و اسطوره در شعر بدر شاكر سياب
68
رمز و تمثيل در منظومه هاي عاشقانه تمثيلي
69
رمز و رمزگرايي در مجموعه آثار احمد عزيزي
70
رمز و نشانه هاي تصويري در افسانه هاي هزار و يك شب
71
رمز و نقش ان در مديريت تعمير و نگهداري
72
رمزشگايي اطلاعات حركتي دست ميمون از پتانسيل هاي ميداني محلي ثبت شده در قشر حركتي مغز
73
رمزشناسي ديني كعبه از منظر ساختار و آيين هاي مذهبي
74
رمزشناسي كوه قاف در ارتباط با سيمرغ ﴿با توجه به منطق الطير عطار﴾
75
رمزگذاري اطلاعات
76
رمزگذاري روي فايلها
77
رمزگذاري وامنيت شبكه
78
رمزگرايي در نگارگري ايران
79
رمزگرايي در نگارگري ايران
80
رمزگرايي رنگ و فرم در نقاشي كودكان
81
رمزگرداني دوزبانه هاي آذري - فارسي در كلاس درس از ديدگاه جامعه شناسي زبان و روانشناسي زبان
82
رمزگرداني دوزبانه هاي آذري فارسي دركلاس درس ازديدگاه جامعه شناسي زبان وروان شناسي زبان
83
رمزگشائي تن چند منظوره و آشكار سازي DTMF توسط پروسسور TMS
84
رمزگشايي اطلاعات سرعت حركت محرك بينايي از روي ثبت داخل قشري مغز موش صحرايي
85
رمزگشايي پارامترهاي حركت راه رفتن از سيگنال‌هاي قشر حركتي موش صحرايي
86
رمزگشايي پارامترهاي حركتي از نرخ دشارژ نورونهاي قشري ناحيه حركتي اوليه موش صحرايي
87
رمزگشايي حالت هاي مختلف توجه بينايي با استفاده از ويژگي هاي ارتباطات عملكردي و تأثيري در داده‌هاي fMRI
88
رمزگشايي خودكار فرمان هاي عصبي مغز و ماهيچه توسط روش هاي بازشناسي الگو
89
رمزگشايي داده‌هاي بينايي با استفاده از سيگنال‌هاي‌ مغزي موش صحرايي
90
رمزگشايي سرعت و شيب‌ راه رفتن از روي سيگنال‌هاي قشر حركتي موش صحرايي
91
رمزگشايي سيگنال هاي حسي از اعصاب محيطي پنجه پشتي موش صحرايي
92
رمزگشايي سيگنال هاي دريافتي از مغز در شناسايي اشياء با استفاده از EEG
93
رمزگشايي سيگنال هاي مغزي جهت هدايت روبات پرنده
94
رمزگشايي سيگنال هاي نوروني قشر حركتي به منظور تخمين ميزان نيرو براي كاربردهاي BCI
95
رمزگشايي سيگنال‌هاي مغزي با استفاده از روش‌هاي مبتني بر فيلتر كالمن در سيستم‌هاي BCI
96
رمزگشايي سيگنال‌هاي مغزي مرتبط با بايندينگ ويژگي‌ها در قشر پيشاني مغز ميمون
97
رمزگشايي فركانس صوت از روي سيگنال هاي مغزي موش صحرايي
98
رمزگشايي نيرو در قشر حركتي موش صحرايي
99
رمزنگاري اطلاعات
100
رمزنگاري انتخابي جريان ويدئوي كدگذاري شده در استاندارد AVC
101
رمزنگاري بر اساس مشبكه ها
102
رمزنگاري برپايه معادلات درجه دوم چندجمله‌اي‌هاي چند متغيره درجه‌ي دوم و كاربرد آن در رمزنگاري كليد عمومي
103
رمزنگاري تصوير
104
رمزنگاري تصوير با استفاده از دنباله DNA مبتني بر سيستم هاي آشوبناك بر روي پردازنده هاي گرافيكي
105
رمزنگاري تصوير با استفاده از عملگرهاي كسري در حوزهي فركانسبه منظوردستيابي به امنيت پايدار
106
رمزنگاري تصوير توسط سيگنال هاي آشوب
107
رمزنگاري تصوير رنگي مبتني برDNA وتوابع آشوب
108
رمزنگاري تصوير مبتني برتوابع آشوب و ARX
109
رمزنگاري تصوير همريخت با استفاده ازسيستم رمزنگاري EC-Elgamal براي به اشتراك گذاشتن محرمانه تصاوير
110
رمزنگاري تصويري مبتني بر مدولاسيون آشوبي ضرايب موجك
111
رمزنگاري تمام همريخت روي اعداد
112
رمزنگاري جعبه سفيد
113
رمزنگاري ديتاي چند رسانه با استفاده از تبديل فوريه كسينوسي DCT) و يك الگوريتم رمزنگاري سريع و سبك وزن
114
رمزنگاري صحبت مبتني بر تبديل
115
رمزنگاري قابل جستجوي چند كليدواژه اي، چند كاربره با استفاده از مدل فضاي برداري در برون سپاري داده
116
رمزنگاري كليد عمومي با استفاده از گروه هاي آبلي غير متناهي
117
رمزنگاري كليد عمومي با استفاده ازچند جمله اي چبيشف روي اعداد صحيح Zn
118
رمزنگاري كليد عمومي بر پايه گروه
119
رمزنگاري كليد متقارن با آتاماتاي سلولي
120
رمزنگاري كوانتومي
121
رمزنگاري كوانتومي با تاكيد بر رمزنگاري
122
رمزنگاري كوانتومي و كاربردهاي آن
123
رمزنگاري مبتني بر نظريه گروه
124
رمزنگاري مقاوم در برابر حملات تحليل تفاضلي توان و با مصرف توان كم در وسائل با كاربرد اينترنت اشيا
125
رمزنگاري منحني بيضوي، تعميم هايي از قضيه ي ورهول به دوتايي هاي نامتقارن
126
رمزنگاري و الگوريتم هاي آن
127
رمزنگاري و حفاظت داده ها
128
رمزنگاري و رابطه آن با دنباله هاي DNA
129
رمزنگاري وامنيت شبكه
130
رمزنگاري يك متن فارسي با استفاده از الگوريتم RSA
131
رموز پايداري بناهاي خشتي باقيمانده پس از زلزله سال 1382 بم، با رويكرد روش‌شناختي
132
رموز طاهرين﴿شرح منظوم مثنوي مولانا جلال الدين بلخي﴾ تصحيح و تحشيه
133
رندر فارم [RENDER FARM]
134
رنسانس ادبيات ارمني در قرن نوزدهم ميلادي
135
رنسانس ايرلندي و جان ميلينگتون سينگ
136
رنگ آميزي احاطه گر در گراف ها
137
رنگ آميزي الكتروليتي آلومينيوم و آلياژها
138
رنگ آميزي برداري متعامد گراف ها
139
رنگ آميزي تام گراف جانسون
140
رنگ آميزي جمعي گراف ها
141
رنگ آميزي خوشه اي گراف ها
142
رنگ آميزي راسي از وزن دهي يالي گراف ها
143
رنگ آميزي راسي گراف ها مدل جمعي و ضربي
144
رنگ آميزي رنگين كماني گراف هاي كيلي روي گروههاي آبلي
145
رنگ آميزي ستاره اي گراف ها
146
رنگ آميزي سنتي كاغذ
147
رنگ آميزي سنتي كاغذ
148
رنگ آميزي سيستم هاي اشتاينري
149
رنگ آميزي گراف با الگوريتم ژنتيك
150
رنگ آميزي گراف با الگوريتم ژنتيك
151
رنگ آميزي گراف با الگوريتم ژنتيك/
152
رنگ آميزي گراف با الگوريتم ژنتيگ
153
رنگ آميزي گراف فازي
154
رنگ آميزي گراف ها
155
رنگ آميزي گراف ها در مكانيك سازه ها
156
رنگ آميزي گرافهاي فازي
157
رنگ آميزي ليستي منصفانه ي گراف ها
158
رنگ آميزي مكان ياب گراف ها
159
رنگ آميزي منصفانه براي گراف هاي كنزر
160
رنگ آميزي منصفانه ي گراف ها
161
رنگ آميزي موضعي گراف ها
162
رنگ آميزي هاميلتوني گراف هاي همبند
163
رنگ آميزي هاي گراف هاي مسطح
164
رنگ آميزي هاي گراف هاي مسطح
165
رنگ آميزي وقوع گراف ها
166
رنگ آميزي يالي ستاره اي
167
رنگ آميزي يالي گرافها
168
رنگ آميزي يك به يك گراف ها
169
رنگ اميزي گراف هاي فازي
170
رنگ بري از ملاس چغندرقند بوسيله رزين بدون يون XAD-7
171
رنگ به عنوان يك عنصر خلاق در طرح روي جلد در 20 سال اخير
172
رنگ به مثابه نماد "با عنايت به دو حوزه آييني هندوئيسم -بوديسم هند و ايراني -اسلامي "
173
رنگ به مثابه نماد(باعنايت به دوحوزه آييني هندوئيسم -بوديسم هندو ايراني -اسلامي )
174
رنگ چشم و اثر ان بر شخصيت
175
رنگ در بسته بندي اسباب بازي
176
رنگ در بسته بندي هاي تجاري ﴿ مواد غذايي ﴾
177
رنگ در تبليغات و بررسي ادراكات رنگ
178
رنگ در تركيب بندي
179
رنگ در دكور تئاتر
180
رنگ در شهر
181
رنگ در شهر
182
رنگ در طراحي بيمارستان كودكان
183
رنگ در فضاي حرم حضرت معصومه (ع )
184
رنگ در گرافيك رايانه اي
185
رنگ در لباس كردي
186
رنگ در لباس كردي
187
رنگ در نگارگري سلطان محمد﴿مكتب تبريز﴾
188
رنگ در نگارگري سلطان محمد﴿مكتب تبريز﴾
189
رنگ زدايي ازپساب هاي صنعتي درميكروكانال ها
190
رنگ زدايي اسيد آبي 25 در محلول آبي توسط روش هاي الكتروشيمي ،سونوشيمي وسونو الكتروشيمي
191
رنگ زدايي بازيك زرد 28 در محلول هاي آبي با روش هاي سونوشيمي ،الكتروشيمي و سونوالكتروشيمي
192
رنگ زدايي فتوكاتاليتيكي رنگدانه ي متيلن بلو موجود در پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو كامپوزيت NiO/MgO/Fe3O4 سنتز شده توسط روش سل -ژل
193
رنگ صوتي و نقش هاي كاربردي آن در قطعه ي رنگ ، فضا ، حركت اثر هانري دوتيو
194
رنگ هاي طبيعي و استخراج آنها
195
رنگ هاي فتالوسيانين
196
رنگ همانندي اسپكتروفوتومتري و كالريمتري وزن داده شده
197
رنگ همانندي در رنگرزي توده پليمري
198
رنگ همانندي محلول هاي رنگين
199
رنگ همانندي منسوجات با استفاده از روش پردازش تصوير
200
رنگ همانندي منسوجات خوابدار
201
رنگ همانندي مواد رنگزاي فلورسنت با استفاده از روش هاي تحليلي
202
رنگ و ارتباط ( انتخاب رنگ در طراحي )
203
رنگ و بافت در كلاژهاي آلبرتوبوري
204
رنگ و حروف
205
رنگ و حروف
206
رنگ و رنگرزي دستبافته هاي استان يزد
207
رنگ و روانشناسي رنگ
208
رنگ و ساختمان شيميايي آن
209
رنگ و سينماي ايران : پژوهش در امكانات سينما
210
رنگ و فرم دربناي چهلستون اصفهان (نقوش استيليزه و هندسي )
211
رنگ و فرو در گرافيك ﴿ بيلبورد ﴾
212
رنگ و فضا
213
رنگ وفضا
214
رنگ ونمادهادر بسته بندي كشور هاي آسيايي
215
رنگبري از پساب حاوي مواد رنگزاي راكتيو با ذرات نانو كيتوسان
216
رنگبري از پساب كارخانه نساجي به كمك قارچ Phanerochaete chrysosporium
217
رنگبري از پساب واقعي نساجي با روش اكسيداسيون پيشرفته با استفاده از كاتاليست TiO2
218
رنگبري الياف اكريليك
219
رنگبري الياف پشمي خود رنگ
220
رنگبري پساب با استفاده از نشاسته به عنوان پليمر طبيعي از سيستماي يك جزيي و دو جزيي
221
رنگبري پساب حمامهاي رنگرزي با سيستم H2O2+TIO2+UV
222
رنگبري پساب رنگي نساجي با استفاده از نور ماوراي بنفش / تيتان دي اكسيد / بتا سيكلو دكسترين (UV/ TiO2/ β- CD)
223
رنگبري پساب رنگي نساجي با استفاده از هيدروژن پراكسايد/ اشعه ي UV/ نانو لوله‌‌هاي كربني چند ديواره (MWCNTs)
224
رنگبري پساب‌هاي نساجي حاوي رنگزاهاي راكتيو بوسيلۀ پرتودهي الكتروني
225
رنگبري پساب‌هاي نساجي حاوي رنگزاهاي متال كمپلكس با استفاده از روش الكتروشيميايي
226
رنگبري پسابهاي رنگي نساجي با فرآيند فوتوكاتاليز در حضور نانوفوتوكاتاليست تركيبي ناهمگن - همگن
227
رنگبري پسابهاي رنگي نساجي حاوي يك رنگزاي كاتيوني با جاذب طبيعي پوسته تمرهندي
228
رنگبري پسابهاي رنگين بوسيله جاذبهاي مختلف
229
رنگبري رنگ آزو Reactive Black 5 با استفاده از لجن بيولوژيكي تحت شرايط بي هوازي
230
رنگبري رنگزاهاي آبي اسيدي.277 و قرمز اسيدي 377 از پساب هاي نساجي با استفاده همزمان از روش هاي الكتروشيميايي و فوتوكاتاليستي
231
رنگبري محلول هاي رنگي حاوي رنگزاهاي اسيدي يا راكتيو با استفاده از نانو ذرات Fe3O4 در شرايط فرا صوت
232
رنگبري ميكروبي و تجزيه رنگ هاي تركيبي و آزو
233
رنگبري و ضد ميكروبي كالاي جين بوسيله لاكاز و نيترات نقره
234
رنگبندي و سير تحول آن در قالي اردبيل
235
رنگدانه هاي معدني
236
رنگرزي الياف آميد با ماده رنگزاي طبيعي روناس
237
رنگرزي الياف ابريشم با گياه چاي ترش براي دستيابي به فام هاي قرمز تا قهوه اي وبهينه سازي آنها
238
رنگرزي الياف ابريشم باگياه چاي ترش براي دستيابي به فام هاي قرمز تا قهوه اي وبهينه سازي آنها
239
رنگرزي الياف اكريليك
240
رنگرزي الياف اكريليك بوسيله پروسس دفيترم
241
رنگرزي الياف با استفاده از رنگهاي طبيعي و شيميايي - طراحي و بافت پارچه با استفاده از خواص و ويژگي هاي رنگ و الياف در دكوراسيون داخلي هتلها و مراكز عمومي
242
رنگرزي الياف با مواد طبيعي اسپرك و پوست انار در مناطق سردسير ،گرمسير و معتدل
243
رنگرزي الياف با مواد طبيعي حنا و وسمه
244
رنگرزي الياف پشم با برگ گياه خوشك
245
رنگرزي الياف پشم و مخلوط آن با الياف ديگر
246
رنگرزي الياف پشمي با رنگزاي طبيعي پوست درخت گردو و بررسي خواص كالاي رنگرزي شده
247
رنگرزي الياف پلي آميد با رنگ هاي طبيعي
248
رنگرزي الياف پلي آميدي، پروتئيني و سلولزي با يك رنگ طبيعي در فاز حلال آلي
249
رنگرزي الياف پلي استر با استفاده از انرژي امواج مافوق صوت
250
رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگزاي خمي
251
رنگرزي الياف پلي اكريليك
252
رنگرزي الياف طبيعي ﴿ پشم و ابريشم ﴾با ماده رنگزاي قرمز دانه و بررسي ثبات شستشوي
253
رنگرزي الياف طبيعي﴿پشم﴾با برگ گياه آلوئه ورا وبررسي خصوصيات آن
254
رنگرزي الياف كرك ايراني
255
رنگرزي الياف نايلون 6 با رنگ مستقيم
256
رنگرزي اليلف طبيعي ﴿پشم﴾باگياه خارزردوبررسي خصوصيات آن
257
رنگرزي با رنگزاهاي طبيعي در شرايط آلتراسونيك
258
رنگرزي پارچه پلي¬استر با استفاده از وانيل به عنوان كرير
259
رنگرزي پارچه پنبه اي اصلاح شده با دندريمر با گروه انتهايي آمين
260
رنگرزي پارچه پنبه اي با عصاره آبي و اتانولي گلبرگ زعفران
261
رنگرزي پارچه پنبه پلي استر با رنگينه هاي مخلوط خمي - ديسپرس
262
رنگرزي پشم با رنگ هاي راكتيو و بررسي اثر يكنواخت كننده ها
263
رنگرزي پشم با رنگزاهاي راكتيو تك و دو عاملي
264
رنگرزي پشم با رنگزاي راكتيو دو عاملي و بررسي اثر يكنواخت كننده
265
رنگرزي پشم با رنگزاي راكتِِيو و امكان بكارگيري اين گروه به روش آغشته كردن انبار كردن
266
رنگرزي پشم با رنگزاي راكيتو و بررسي اثر آلبگال بي
267
رنگرزي پشم با گياه دارچين و به دست آوردن فامهاي رنگي با استفاده از دندانه زاج سفيد
268
رنگرزي پشم با مواد رنگزاي راكتيو به روش پاشيدن
269
رنگرزي پشم بروش پاشيدن و مقايسه با ساير روشهاي رايج
270
رنگرزي پشم در درجه حرارت اطاق
271
رنگرزي پلي استر با رنگزاهاي طبيعي
272
رنگرزي پلي استر/پشم بدون استفاده از كرير در شرايط سازگار با مواد زيست محيطي
273
رنگرزي پنبه با رنگزاهاي راكتيو يك و دو عامله در مجاورت سطح فعال ها
274
رنگرزي پنبه با رنگينه هاي مستقيم و راكتيو به كمك مايكروويو
275
رنگرزي پنبه ي عمل شده با سطح فعال هاي كاتيوني با مواد رنگزاي اسيدي
276
رنگرزي چيپس نايلون 6
277
رنگرزي خامه قالي با رنگينه هاي طبيعي و مقايسه آن با مواد رنگزاي شيميايي
278
رنگرزي رنگ هاي گوگردي
279
رنگرزي كالاي پشمي با برخي رنگزاهاي طبيعي در شرايط مايكروويو و مقايسه آن با شرايط معمولي
280
رنگرزي كالاي پشمي با مواد رنگزاي طبيعي به منظور ضدميكروب كردن
281
رنگرزي كالاي پنبه اي با رنگزاهاي راكتيو رايج
282
رنگرزي كالاي پنبه اي با رنگزاي مستقيم و ضد ميكروب كردن آن با ستيل تري متيل آمونيوم برميد
283
رنگرزي كالاي پنبه اي با مواد رنگزاي راديواكتيو نوع گرم با استفاده از اولتراسونيك
284
رنگرزي كالاي مخلوط ابريشم/ پنبه
285
رنگرزي كالاي مخلوط پشم ـ پلي استر
286
رنگرزي گالاي سلولزي و كالاي اكريليكي با رنگزاي آنيو نيك و كاتيو نيك و مقايسه رنگبري آ نها توسط روش جذب سطحي
287
رنگرزي گياه تمشك و به دست آوردن فامهاي رنگي با استفاده از انواع دندانه و جايگزين كردن آن به عنوان يك ماده رنگزا براي خامه فرش
288
رنگرزي ليف پشم با رنگزاي طبيعي اسپرك و ارزيابي فعاليت هاي ضد ميكروبي آن
289
رنگرزي مخلوط
290
رنگرزي مخلوط پنبه پلي استر با استفاده از از رنگزاهاي ديسبرس راكتو به روش يك حمامه (پد ترموفيكس و رمق كشي)
291
رنگرزي مخمل
292
رنگرزي منسوج بي بافت پلي استر با ظرافت ها و سطح مقطع هاي مختلف
293
رنگرزي نايلون و پشم با استفاده از موادآلي
294
رنگرزي نخ جين در حمام آهار
295
رنگرزي و تكسچر ايزنيگ به روش تاب مجازي همزمان
296
رنگرزي و تكميل الياف پروتئيني (پشم )
297
رنگرزي و تكميل ضدميكروبي كالاي پشمي
298
رنگرزي و تكميل يك مرحله اي كالاي سلولزي با مواد رنگزاي راكتيو و اسيد سيتريك
299
رنگرزي و چاپ الياف الكريليك
300
رنگرزي و ضد ميكروبي پارچه پلي استر سه بعدي
301
رنگرزي ويسكوز ريون
302
رنگهاي طبيعي : تاءثير رنگ در دگرگوني طرح پارچه
303
رنگي ترين سكوت (متافيزيك )
304
رنگي سازي تصاوير با استفاده از ويژگي هاي بافتي تصوير و شبكه هاي عصبي فازي
305
رنگي سازي خودكار فيلم هاي سياه و سفيد با استفاده از ويژگي هاي بافتي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
306
رنگيري پساب هاي رنگي بوسيله آنزيم لاكاز تثبيت شده بر روي نانو ذرات تيتانيا و نانو ذرات مغناطيس فريت روي
307
رنگين كردن سطح چدنهاي AdI
308
رنگين كمان چوب
309
رنگينه بر پايه زيركونيا - آبي واناديمي
310
رنگينه رولعابي دماي پخت 700 درجه سانتيگراد
311
رنگينه صورتي - قرمز كورال بر پايه زيركونيا
312
رنگينه هاي سراميك داخل لعابي سورمه اي و مشكي بدل چيني
313
رنيوم
314
رها سازي پتاسيم از مقادير متفاوت فلدسپار در مقايسه با ميكاهاي دي و تري اكتاهدرال در محيط ريشه جو و امكان تغييرات كاني شناسي رسي آن ها
315
رها سازي پتاسيم و تغييرات كاني شناسي فلوگوپيت و موسكويت تحت تاثير نوع گياه و قارچ اندوفايت
316
رهايش تدريجي عصاره هاي معطر از لايه هاي الكتروريسي شده توسط تركيبات درختسان
317
رهايش داروي دوگزوروبيسين از نانو ذارات آلژينات هدف دار شده با فولات در حضور اولتراسوند
318
رهايش دوكسوروبيسين از نانو الياف يا نانو الياف كربوكسي متيل كيتوسان
319
رهايش ژن به مغز از مسير سد خوني مغزي
320
رهايش كنترل شده آفت كش تيرام از ميكرو و نانو الياف پلي كاپرولاكتون
321
رهايش كنترل شده آفت كش تيرام از نانو الياف پلي ﴿لاكتيك اسيد﴾
322
رهايش كنترل شده دارو با استفاده از سيستم هاي غشايي
323
رهايش كنترل شده دارو در حين ترميم بافت سخت با استفاده از داربست‌هاي نانو كامپوزيتي هيدروكسيد‌هاي لايه‌اي دوگانه/ژلاتين
324
رهايش كنترل شده فراورده تزريقي طولاني اثر leuprolide در درمان سرطان پروستات
325
رهايش كنترل شده مبورين هيدروكلرايد با استفاده از نانو نيوزوم پگيله شده
326
رهايش كنترل شده و انتقال هدفمند داروهاي ضد سرطان دوكسروبيسين و كوئرستين از حامل هاي نانولوله هاي كربني بهبود يافته و ليپوزوم
327
رهايش كنترل شده ي متفورمين با استفاده از نانوكامپوزيت آلژينات-پارچوب هاي فلز-آلي
328
رهايش ماده معطره از نانوكپسول توليد شده در پارچه
329
رهايش هدفمند داروي كوركومين با استفاده از سامانه هيبريدي بر پايه هيدروكسيدهاي دوگانه لايه¬اي براي درمان سرطان هپاتوسلولار كبد
330
رهايش ويتامين D در مواد غذايي با استفاده از نانوليپوزم ها
331
رهايي هيدروژل: مدل انتشار و يك مدل رياضي براي يك تزريق داخل وريدي بولوس
332
رهبري اثربخش با تغيير رفتار كاركنان از ديدگاه اسلام
333
رهبري اصيل و دلبستگي شغلي :اعتماد به مثابه متغير ميانجي (حلقه هاي شجره طيبه صالحين)
334
رهبري برنامه درسي در تحصيلات تكميلي فاصله وضع موجود تا مطلوب
335
رهبري تحولي در مهندسي پزشكي، مديريت بيمارستان و ارائه مدل جهت پياده سازي آن در ايران
336
رهبري سياسي اسراي ايراني در اردوگاههاي عراق
337
رهبري معنوي و يادگيري سازماني در اداره كل صدا و سيماي مركز مازندران
338
رهبري معنوي ويادگيري سازماني دراداره كل صداوسيماي مركز مازندران
339
رهبري ولايت مطلقه فقيه از منظر قانون اساسي و اسلام و تاثير بارز آن در حكومت و زمينه سازي براي حكومت جهاني حضرت مهدي (عج )
340
رهگيري ‍‍پلاك خودرو با استفاده از ابر محاسباتي در كلاسترها
341
رهگيري زمان بهينه اجسام فراجوي با استفاده از سامانه تراستر و كنترل وضعيت جانبي
342
رهگيري مقاوم شيء در تصاوير ويدئويي با استفاده از پردازش تنك و فيلتر ذره اي
343
رهگيري مهاجمين در اينترنت با حفظ حريم شخصي خدمت‌رسان اينترنت
344
رهگيري هدف بر پايه فيلتر ذره توزيع‌شده و ماشين بردار پشتيبان در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم
345
رهگيري همكارانه دنباله پرش در سيستم هاي طيف گسترده پرش فركانسي
346
رهن قضائي (درحقوق فرانسه و مقايسه با حقوق ايران )
347
رهنمودهاي اقليمي در طرح فضاهاي باز عمومي مجموعه مسكوني
348
رهنمودهاي طراحي رودهاي درون شهري به سوي ايجاد مكان هاي همگاني سرزنده؛ مطالعه موردي: رودخانه درون شهري شهر دماوند
349
رهنمودهايي براي ايجاد فضاي شهري مردمگرا
350
رهنمودي جهت ارتقائ مطلوبيت واحد همسايگي
351
رهنموني جهت تدوين برنامه بدنسازي بازيكن هافبك فوتبال براساس ارزيابي چابكي
352
رهنموني در ارتقاء طرح مسكن روستايي با نظر به مفهوم بوميسازي ساخته هاي معاصر
353
رهنودهايي بر طراحي ساختمان بلند با رويكرد طراحي پايدار ( نمونه موردي برج هاي مسكوني 22 طبقه وردآورد كرج )
354
رهيابي اشيا در تصاوير ويديويي با استفاده از فيلتر كالمن
355
رهيافت BLM و كاربرد آن در بهينه سازي جملات اختلالي نظريه QCD
356
رهيافت به ساختاركدهاي شبه‌دوري به عنوان تعميمي از كدهاي دوري
357
رهيافت به سوي معماري نا همگن از طريق روش مورفو اكولو‍‍‍‍‍ژي
358
رهيافت بيزي نيمه پارامتري و كاربرد آن در مدل هاي خطي با اثرهاي آميخته
359
رهيافت تابع- موجي مونت كارلو براي سيستمهاي كوانتومي دوترازي
360
رهيافت تجارت الكترونيك و بررسي مسائل امنيتي آن
361
رهيافت تحليلي و عددي برخي مدل هاي رياضي و كاربردهاي آن در فيزيك و بيولوژي
362
رهيافت تحليلي و عددي برخي مسائل مستقيم و معكوس سهموي
363
رهيافت جامع اعلام حضور امن در خدمات مكان مبنا
364
رهيافت خود جيره بندي در مديريت بار الكتريكي- صنايع سيمان ايران
365
رهيافت سخت افزاري حل مسئله ي تطبيق رشته در سرعت هاي بالا با استفاده از يك الگوريتم جديد
366
رهيافت شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در پيش بيني قيمت برخي محصولات پروتئيني ( گوشت مرغ و تخم مرغ ) در ايران
367
رهيافت شرطي ارزش-ريسك در بهينه سازي شبكه هاي تصادفي
368
رهيافت صدرايي به عالم مثال
369
رهيافت كشتاوري نوبراي محاسبه طيف اپراتور پرون - فربنيوس
370
رهيافت گشتاوري نو براي محاسبه طيف اپراتور پرون - فربنيوس
371
رهيافت نوين ترموديناميكي به مكانيك محيطهاي پيوسته
372
رهيافت هاي دستيابي به توسعه پايدار روستاي (نمونه موردي: دهستان چايپاره بالا - شهرستان زنجان )
373
رهيافت هاي رشد و توسعه نرم افزار
374
رهيافت‌ غيرغربي‌ به مطالعات فيلم (با تأكيد بر سينماي ايران)
375
رهيافت‌هاي سه و چهار ذره‌اي كولن- بورن براي بررسي ربايش تك تايي و دوتايي الكترون در برخورد پروتون‌هاي پرانرژي با هدف‌هاي اتمي
376
رهيافت‌هايي مبتني بر جست‌وجوي محلي در الگوريتم‌هاي فرا ابتكاري براي تشخيص جوامع در شبكه¬هاي پيچيده
377
رهيافتهايي در طراحي موزه دريايي ايران طراحي كابين سير در موزه
378
رهيافتي از تكرار به فرم در رديف موسيقي ايراني
379
رهيافتي بر فيزيك و شاخه هاي مختلف آن
380
رهيافتي تحليلي بر معادلات ديفرانسيل كسري و كاربردهاي آن
381
رهيافتي درطراحي چرخ گوشت ايمن
382
رهيافتي عددي بر اساس جواب هاي بنيادي براي حل چند مسئله سهوي
383
رهيافتي نوين در پيش ‌بيني دما به‌كمك شبكه عصبي مصنوعي
384
رو ش شمارشي در تحليل پوششي داد هها ي عدد صحيح
385
رو شهاي تفاضل متناهي براي حل معادله فيشر-كولموگروف تعميم يافته يك و دو بعدي
386
رو شهاي حل مقادير و بردارهاي ويژه براي ساز ههاي با ويژگ يهاي منظم
387
رو شهاي شبيه سازي مونت كارلوي زنجير ماركف (mcmc) براي آميخته هاي بيزي كوپولا
388
رو شهاي گوياي طيفي براي حل معادلات مرتبه سوم منفرد آشفته
389
روابط آسيب زا و تأثير آن بر سلامت روان
390
روابط آل بويه با اسماعيليان﴿ قرمطيان و فاطميان﴾ ﴿322- 447هـ ق﴾
391
روابط استراتژيك دولت اسلام گراي تركيه با حكومت اقليم كردستان عراق
392
روابط اسماعيليان ايران با فاطميان تا آغازالموت(297-487 ه-ق)
393
روابط اصولي گرافيك ، سخت افزار و انيميشن
394
روابط اندازه پذير و معادلات عملگري تصادفي در فضاهاي باناخ
395
روابط انساني در مديريت اسلامي ومقايسه ان با ساير مكاتب
396
روابط انساني در مديريت و نقش آن در پيشبرد فعاليتهاي آموزشي
397
روابط انساني درمديريت و نقش آن در پيشبرد فعاليتهاي آموزشي
398
روابط انساني درمديريت و نقش آن در پيشبرد فعاليتهاي آموزشي
399
روابط انسجامي در دو سوره جمعه و الرحمن از قرآن كريم
400
روابط ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ﴿1320- 1304﴾
401
روابط ايران و امارات متحده عربي از 1359- 1367 ش/1980- 1988 م. با تأكيد برجنگ ايران و عراق
402
روابط ايران و تركيه در دوره پهلوي اول ( 1320-1304 ش / 1941-1925 م )
403
روابط ايران و چين در دوره مغول- ايلخاني ﴿736- 616ه.ق﴾
404
روابط ايران و چين و تاثيرات متقابل آن روي ظروف آبي و سفيد
405
روابط ايران و عثماني از انقلاب مشروطيت ايران تا پايان جنگ جهاني اول ( 1336 - 1324 ق)
406
روابط ايران وچين وتاثيرمتقابل آن روي ظروف آبي وسفيد
407
روابط ايل بختياري با ظل‌السلطان در دورۀ ناصر‌الدين‌شاه
408
روابط بين K- لوپ و كاستي يك صفحه ي مطلق
409
روابط بين بهينگي پاراتو در برنامه ريزي خطي 1-0 چند هدفه و كارايي DEA
410
روابط بين بهينگي پارتو در برنامه ريزي خطي1-چند هدفه وكارايي...
411
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢﻫﺎى ﻧﮕﺎﺷﺖﻫﺎى ﻣﺤﺪب و زﻳﺮدﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم آنﻫﺎ
412
روابط بين سبكهاي يادگيري و تيپ هاي شخصيت در دانشجويان حقوق دانشگاه آزاد اسلامي دامغان
413
روابط بين سنخ شخصيتي(الف وب)باسلامت روان معلمان.
414
روابط بين مثبت انديشي و بهداشت رواني دانش آموزان متوسط
415
روابط بين مسائل بهينه‌سازي برداري فاصله - مقدار و نابرابري تغييراتي برداري
416
روابط بين هوش چند گانه و عملكرد نوشتن مقاله استدلالي در ميان فراگيران زبان انگليسي بامليت ايراني
417
روابط بينامتني شاهنامه با رمان هاي معاصر فارسي پس از انقلاب
418
روابط پدر سالارانه در خانواده معاصر
419
روابط پنهان دختر و پسر ( بررسي موردي تاثير اينترنت بر روابط پنهان در ميان دانشجويان پيام نور بهشهر )
420
روابط تركيه و عراق: فرصت ها و چالش ها ﴿1382-1389﴾
421
روابط توزيع هاي آماري
422
روابط تيموريان با تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو
423
روابط جمهوري آذربايجان و اسرائيل و تاثير آن بر امنيت ملي ايران پس از جنگ سرد
424
روابط چين و ژاپن و تأثير آن بر معادلات سياسي-امنيتي آسياي پاسيفيك
425
روابط خارجي ايران در دوره زنديه
426
روابط خويشاوندي گونه در جمعيت ... خليج فارس و درياي عمان با استفاده از صفات ريختي و مولكولي
427
روابط خويشاوندي گونه در جمعيت Amphibalanus amphitrite خليج فارس و درياي عمان با استفاده از صفات ريختي و ملكولي .
428
روابط دانشگاه الازهر با حوزه هاي علميه شيعه در ايران و عراق از سال 1318 هـ . ق تا انقلاب اسلامي
429
روابط دختروپسر
430
روابط دولت ايران با سلاطين و حكام افغان طي سال هاي 1210-1264 ق.
431
روابط دولت ايلخاني با مملوكان مصر (736-654 ه. ق)
432
روابط ژنتيكي برخي از ارقام انار ايران با استفاده ازنشانگر AFLP
433
روابط ژنتيكي برخي از ژنوتيپ هاي خربزه ايران و افغانستان
434
روابط ژنتيكي بين صفات زراعي - مورفولوژيك و بازدهي ناشي از انتخاب مستقيم و غيرمستقيم براي عملكرد دانه و اجزاي آن در گلرنگ
435
روابط ساده و چندگانه تعهد سازماني، معنويت و مراقبت معنوي و برونگرايي با افشاگري تخلف سازماني در پرستاران بيمارستانهاي شهر اصفهان در سال 1389-1388
436
روابط ساده وچندگانه تاب آوري وجهت گيري مذهبي باكيفيت زندگي دردانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
437
روابط سياسي ، فرهنگي -تجاري ايلام و اور 3
438
روابط سياسي فرهنگي شيعيان دوازده امامي عربستان با حكومت آل سعود از سال 1932 تا 2005 م
439
روابط سياسي ومذهبي ايرانيان وازبكان در عصرشاه عباس اول صفوي
440
روابط سيتوژنتيكي گندم هاي Triticum monococcum subsp. aegilopoides و Aegilops cylindrica
441
روابط شيعيان ايران و لبنان از ظهور امام موسي صدر تا خروج نيروهاي اسرائيلي از جنوب لبنان
442
روابط عمومي الكترونيك ﴿EPR)
443
روابط عمومي و افكار سنجي
444
روابط عمومي و نقش آن در سازمان
445
روابط فرهنگي ايران با اتحاد جماهير شوروي 1977-1917
446
روابط فرهنگي ايران و آمريكا در دوران حكومت سلسله پهلوي از 1357-1300 ه .ش
447
روابط فرهنگي ايران و جمهوري تركيه (1983-1923)
448
روابط فرهنگي ايران و جمهوري هندوستان (1947-1983)
449
روابط فرهنگي بين الملل و ادبيات كودكان
450
روابط فرهنگي بين المللي، روابط فرهنگي ايران و هند
451
روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي حوزه نوروز: بر مبناي رويكرد آينده پژوهي
452
روابط قدرت در تعاملات كلاسي در يكي از موسسات آموزش عالي ايران
453
روابط كمي ساختار- فعاليت ﴿QSAR﴾ بر مبناي ساختار پروتئين و استفاده از مدل سازي همساني، داكينگ مولكولي و شبيه سازي ديناميك مولكولي طراحي داروهاي جديد بر مبناي قطعات مولكولي ﴿Fragment﴾ با تاثير همزمان بر پروتئين هاي استيل كولين استراز و آمين اكسيداز حساس به سمي كاربازيد
454
روابط متقابل زن و مرد از منظر قرآن
455
روابط مشخصه در تحليل غيرخطي ساز ههاي بت نآرمه با درنظر گرفتن اثرات پيوستگي-لغزش و خوردگي
456
روابط مشخصه در تحليل غيرخطي ساز ههاي بت نآرمه با درنظرگرفتن اثرات پيوستگي-لغزش و خوردگي
457
روابط معنايي اختتام آيات در قرآن كريم (بررسي موردي واژه هاي أجر، تقوا و عذاب )
458
روابط معنايي در واژگان گويش لاري.
459
روابط مفهومي در لالايي هاي كردي
460
روابط ميان شهر دو گنبدان و دهستان ليشتر
461
روابط ميان شهر دوگنبدان و دهستان امامزاده جعفر
462
روابط هم ارزي I - فازي و افرازهاي I - فازي
463
روابط هم ارزي قوي روي ابرگروهها
464
روابط هموردايي در ترشدگي و پر شدگي
465
روابط هموردايي در ترشدگي و پرشدگي
466
روابط واژگاني در حوزه واژگان آبزيان و پرندگان در گويش گيلكي شهرستان لاهيجان
467
روابط وتعامل بين طريقت و شريعت در عصر صفوي
468
روابط يهوديان و ميسيونرهاي پروتستان در عهد قاجار
469
روابطي براي گشتاورهاي آماره هاي ترتيبي سانسور شده ي نوع دوم پيش رونده از توزيع عاي لجستسك، نيم- لجستيك و لوگ- لجستيك با كاربرد در استنباط
470
روافد اللغه الشعريه في لافتات احمد مطر
471
روان پريشاني را چگونه از ديگران بارث ميبريم
472
روان سازي ترافيك كلان شهرها با رويكرد توسعه طبقاتي راه ها
473
روان شناسي رنگها در زنان با تاكيد بر رنگ مشكي
474
روان شناسي ﴿روانكاري﴾ تصوير عكاسانه با توجه به آثار جوئل - پيتر ويتكين
475
روان شناسي كودكان استثنايي
476
روان شناسي كودكان پيش دبستاني
477
روان شناسي مطالعهThe PSYCHOLOGY OF STUDY
478
روان كاوي عناصر شناخت در شرح گلشن راز (بر پايه نظريه ي يونگ )
479
روان كننده هاي صنعتي
480
روان گردان ها و پيامدهاي جرم زايي مصرف آنها
481
روان‌شناسي شخصيت پادشاهان شاهنامه با محوريت بخش اساطيري
482
روان¬سازي ترافيك كلان¬شهرها با رويكرد توسعه طبقاتي راه¬ها
483
روانشناسي
484
روانشناسي استبداد رضاخاني وتاثير آن درحاشيه راندن نوگرايان
485
روانشناسي بلوغ براي معلمين
486
روانشناسي تربيتي
487
روانشناسي تصوير درساخت غزل حافظ
488
روانشناسي تصويري فرش اصفهان﴿فرش شهريفآرايه ها ونقوش﴾
489
روانشناسي جنسي
490
روانشناسي چهره در آثار اكسپرسيونيستها
491
روانشناسي ساختار رنگي فرش تركمن
492
روانشناسي شادي از منظر قرآن و روايات
493
روانشناسي شخصيتي محمد رضا شاه پهلوي
494
روانشناسي شهادت (گواهي در دادگاه )
495
روانشناسي شهادت شهود
496
روانشناسي طبقات اجتماعي
497
روانشناسي كار
498
روانشناسي مديريت استراتژيك و چالشهاي نظري تصميم گيري
499
روانشناسي نوجوانان
500
روانكارهاي امولسيوني و كاربرد آنها درصنايع فلز كاري
501
روانكاري پاششي يا هوا روغن
502
روانكاري نانو
503
روانكاوي
504
روانكاوي
505
روانكاوي قطعات متحرك
506
روايات عاميانه در پيوند با آثار و ابنيه بافت تاريخي شهر يزد
507
روايات مرد سالارانه در ادبيات نمايشي ايران
508
روايات مرد سالارانه در ادبيات نمايشي ايران
509
روايت اعتمادناپذير در سينما
510
روايت با عكاسي
511
روايت بررسي سينماي ايران در دهه 80 با تكيه بر3فيلم: كافه ستاره، چه كسي امير را كشت، تقاطع
512
روايت بيهقي از روابط غير كلامي غزنويان
513
روايت در آثار عباس نعلبنديان
514
روايت در بازيهاي كامپيوتري نقش آفريني و تاثير آنها بر انيميشنهاي بلند سينمايي
515
روايت در سينماي پسامدرنيسم
516
روايت در سينماي پسامدرنيسم
517
روايت دوم شخص در سينما
518
روايت سازي كرونوتوپيك در فيلم هاي بلند داستاني 1387- 1365 عباس كيا رستمي
519
روايت شناسي «مقامات ژنده پيل»
520
روايت شناسي افسانه هاي كودكان با تكيه بر افسانه هاي خاله سوسكه ،بز زنگوله پا و كك به تنور
521
روايت شناسي تصاوير شاهنامه ي بايسنغري
522
روايت شناسي داستان هاي درونه اي مولوي
523
روايت شناسي رمان «مذكرات كلب عراقي» بر اساس نظريه روايتي ژرار ژنت
524
روايت شناسي رمان موريانه
525
روايت شناسي زنانه ي رمان هاي نويسندگان زن دهه ي هشتاد
526
روايت شناسي سه نمايشنامه ژان ژنه (سياهان، بالكن، نظارت عاليه) براساس نظريات ژرار ژنت
527
روايت شناسي فيلم، بررسي و تحليل ساختار روايت در سينما و تلويزيون
528
روايت شناسي ومضمون شناسي نگاره هاي سقفي حمام وكيل
529
روايت فيلم ورديابي آن در نمونه هايي چند ، از سينماي آمريكا
530
روايت فيلم ورديابي آن در نمونه هايي چند ، از سينماي آمريكا
531
روايت محله مسجد جامع ﴿چگونگي تحيلي ساختار محل مسجد جامع بر اساس ساختار روايي﴾
532
روايت نور و روايت در ادبيات فارسي
533
روايت و اولويت روايي
534
روايت و داستان پردازي در تاريخ بيهقي با تكيه بر تفكر ايراني
535
روايتي از خشونت
536
روايي ، اعتبار و عينيت آزمون عملي جهت گزينش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1380
537
روايي آزمون غربالگري عملكرد حركتي در پيش بيني آسيب بازيكنان فوتبال و فوتسال حرفه ايي
538
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي شنا
539
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي ورزش هاي توپي با پا
540
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي ورزشي
541
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي
542
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي رشته هاي راكتي
543
روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ژيمناستيك
544
روايي سنجي آزمون هشت گانه جهت استعداد يابي ورزش هاي توپي با دست
545
روايي سنجي آزمون هشت گانه جهت استعداديابي ورزش هاي تواني
546
روايي سنجي ارزيابي 360درجه از طريق كانون ارزيابي در شركت ملي گاز ايران
547
روايي سنجي ويژگي هاي روان سنجي فهرست سبك هاي تصميم گيري در خريد محصولات ورزشي
548
روايي همزمان پنج آزمون حركتي پايه در تخمين نيروي عكس العمل مفصل زانو و تاثير تمرين ثبات¬بخشي پوياي عصبي-عضلاني بر آن ها
549
روايي و پايايي سياهه مشاهده حركتي براي آموزگاران در كودكان ايراني
550
روايي و ناروايي تصوير در متون تاريخي، فلسفي، و علمي سدۀ نخست تا پنج هجري
551
رواي‍ي‌ و پ‍اي‍اي‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ ع‍اطف‍ي‌ در زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ش‍ه‍ر
552
روبات امدادگر
553
روبات تعقيب خط
554
روبات دوچرخ خود متعادل
555
روبات مسير ياب و بازوان رباتيك
556
روبات مسيرياب
557
روبات مين ياب Robo Deminer
558
روباتهاي متحرك
559
روبربرسون
560
روبروتو روسليني
561
روتكيت
562
روتوش تصوير با روش حساب تغييرات
563
روتوشاپ به مثابه واسازي: بررسي درونمايه هاي پاپ آرت در تكنيك روتوشاپ با تاكيد بر آثار ريچارد لينك ليتر
564
روتوشاپ به مثابه واسازي: بررسي درونمايه¬هاي پاپ¬آرت در تكنيك روتوشاپ با تاكيد بر آثار ريچارد لينك¬ليتر
565
روح در هندوييزم ﴿ از ديدگاه شانكارا﴾ و الهام در موسيقي هند
566
روح موسيقي در نقاشي
567
روح و جايگاه آن در آثار عرفاني تا قرن ششم
568
روح و جسم كودك شما، ترجمه از صفحه 60 تا صفحه 120Your child's mind and his body
569
روح و ميدان معنا شناختي آن در قرآن
570
روحيه ايثار و رابطه آن با مزيت رقابتي (مورد مطالعه: شعب بانك انصار در تهران)
571
روحيه ايثار و رابطه آن با مزيت رقابتي بانك انصار تهران
572
رودباد و بازخوردهاي آن بر آب وهواي كره زمين
573
رودگاهي خانه
574
روزآمد كردن برنامه درسي دوره كارشناسي رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي
575
روزمره نگاري در مكتب دوم تبريز با تركيب بر آثار محمدي هروي
576
روزنامه حبل المتين و انديشه مشروطه خواهي (از 1311ه .ق تا 1324ه .ق )
577
روزنامه‌نگاري در اصفهان از مشروطيت تا پهلوي اوّل (1285-1304 ﻫ ش)
578
روزي روزگاري مردمي بودند...
579
روستا رسالت (خان)
580
روستاي كوشكي تركمن و حوزه نفوذ
581
روش ADIبراي حل عددي سيستمهاي واكنشي نفوذ hystresis و كاربرد آن در مسائل بيولو‍ژيكي
582
روش AGE براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
583
روش Characteristic براي طرح يك شيپوره Sharp-Corner
584
روش CVBFEM در هندسه هاي پيچيده
585
روش DDA به اجسام كانونيك ذرات نانو طلا
586
روش DM براي حل عددي دستگاه معادلات ديفرانسيل غير خطي
587
روش GMRES بهبود يافته براي حل دستگاه هاي خطي بزرگ تنك
588
روش Kane در تحليل مسايل ديناميكي
589
روش MINRES-QLP براي حل دستگاه‌هاي نامعين يا منفرد متقارن
590
روش NEWTON - HSS براي دستگاههاي غيرخطي با ماتريس ‍‍‍ژاكوبين معين مثبت
591
روش Ohar Aoteristic براي طرح يك شيپوره Sharp-corney
592
روش QDM براي حل معادله فوكر - پلانك
593
روش SOR-Newton براي حل دستگاهاي غيرخطي
594
روش آزمايشگاهي تهيه پلت از پوسته شلتوك
595
روش آزمايشگاهي و المان گسسته در مطاتعه اثر انواع تجهيزات كمكي در جلو گيري از انسداد سيلوي ذخيره مواد دانه اي
596
روش آماري جديد در تقطيع بافت هاي تصوير مبتني بر تبديل موجك
597
روش آموزش سفالگري دوره پيش دانشگاهي (به شيوه تفسير و تصوير)
598
روش آموزش طراحي سنتي
599
روش آناليز سخت براي اندازه گيري ثابت پايداري كمپلكس هاي برخي كاتيون هاي فلزي (جيوه -مس و ...) با استفاده از يك سري ليكندهاي سنتزي جديد
600
روش آناليز هوموتوپي در حل عددي سيستم معادلات غير خطي
601
روش آناليز هوموتوپي و كاربرد هاي آن
602
روش آناليز هوموتوپي و كاربردهاي آن
603
روش آناليز هوموتوپي و كاربردهاي آن
604
روش آناليز هوموتوپي وكاربرد هاي آن
605
روش ابتكاري براي مدل چند هدفه برنامه زمانبندي خط هوايي استوار
606
روش ابن ميثم بحراني درشرح نهج البلاغه
607
روش اتوماتيك تشخيص تالاسمي مينور از روي تصاوير ميكروسكوپي اسلايدهاي خوني و استخراج ويژگي سلول هاي قرمز خون
608
روش اجراء و اثر گذاري بر هزينه و زمان پروژه هاي دريايي
609
روش اجرائي طراحي صنعتي براي صنعت كشور
610
روش اجرايي طراحي خطوطي 20 كيلو ولت هوايي
611
روش اجزا محدود در تحليل قاب هاي دوبعدي و مقايسه با NISA
612
روش اجزاء محدود الاستو-پلاستيك در مدل كردن نورد فلزات
613
روش اجزاء محدود براي تغيير شكل دوبعدي مواد تراكم ناپذير
614
روش اجزاي متناهي پخش در مسير جريان و گالركين ناپيوسته براي معادلات خطي شده بولتزمان
615
روش احياي ترمينال هاي كانتينري در بنادر جنوب كشور
616
روش اختلالي KBM در مدوله كردن امواج غير خطي
617
روش ارزيابي سطوح سرويس پايانه هاي مسافري هوايي بين المللي در ايران
618
روش ارزيابي فازي براي مديريت ايمني در كارگاه هاي ساختماني
619
روش ازدياد برداشت احتراق درجا جهت توليد نفت سنگين
620
روش اسپلاين مكعبي با روش تكرار صريح گروهي متناوب ‎AGE‎ براي حل مسائل مقدار مرزي درجه دوم
621
روش استاندارد تست ACC
622
روش استخراج جبهه كار طولاني wall Long
623
روش استخراج فاز جامد مغناطيسي با استفاده از نانو مواد براي جداسازي و تغليظ كادميم و سرب در نمونه هاي مختلف
624
روش استخراج فركانس با استفاده از تكنيك DIFM در پلت‎فرمهاي مبتني بر FPGA
625
روش استخراج وزن ها از ماتريس مقايسه بازه اي .
626
روش استفاده بهينه از شبكه هاي خيابان هاي مركزي شهرهاي متوسط﴿مطالعه موردي اردبيل﴾
627
روش اشفتگي هوموتوپي وكاربردهاي ان
628
روش اشفتگي هوموتوپي وكاربردهاي ان
629
روش اصل موضوعي و كاربرد آن در فلسفه اسلامي
630
روش اصولي بكار گيري انيميشن و بررسي شيوه هاي متداول در ايران و جهان
631
روش اصولي به كارگيري انيميشن و بررسي شيوه هاي متداول درايران و جهان
632
روش اقتصادي ساخت پيگمنت زرد پرازئوديميم بر پايه زيركون با استفاده از مينرال زيركون به جاي اكسيد زير كونيم
633
روش الگويي در تربيت نوجوانان
634
روش المان طيفي براي حل عددي معادلات انتشار غيرخطي
635
روش المان طيفي براي حل عددي معادلات با مشتقات جزيي
636
روش المان مرزي براي معادلات با مشتقات جزيي سهموي
637
روش المان مرزي مرتبه بالا براي تحليل مقاطع دوبعدي باله ي قايق هاي پرنده(اكرانوپلن)
638
روش المان مرزي و بهبود سازي آن
639
روش المان هاي محدود گلركين در حل مسائل دو بعدي ديناميكي ترموالالستيسيته براي ورقها
640
روش المان هاي مرزي براي حل مسائل پتانسيل ناهمگن به كمك انتگرال هاي خصوصي
641
روش المانهاي محدود در تعيين مقاومت نهائي تيرهاي مركبي كه قسمتي از جان آنها برداشته شده است
642
روش امام علي (ع ) در برخورد با كارگزاران
643
روش امام علي(عليه السلام) در اصلاح رفتار سپاهيان
644
روش امام علي(عليه السلام) در اصلاح رفتار سپاهيان
645
روش انتخاب مته حفاري براي حفاري هاي چاه هاي با قطر متوسط 6-17 اينچ
646
روش انتقال پراكندگي معكوس در نظريه هاي سوليتون و بسط سوليتوني
647
روش انتقال تكنولوژي ديگ هاي بخار نيروگاهي
648
روش انتقال مبتني بر الگوريتم Stop - and - Go به منظور تضمين سقف تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
649
روش انتگرالگيري ديفرانسيلي تعميم يافته براي حل عددي مسائل مقدار مرزي مرتبه بالا
650
روش انتگرالگيري ديفرانسيلي موضعي بر اساس توابع پايه اي شعاعي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي
651
روش انحراف سنجي ماره و كاربرد آن در تعيين خواص اپتيكي پلاسماي اتمسفري هليوم، مواد و نانو مواد
652
روش اندازه گيري سرعت جريان در سيال به طريق PTV
653
روش اندازه گيري ضرائب در آناليز كمي فازهاي فولاد، به كمك پراش پرتو ايكس
654
روش اندازه گيري و تنظيم دماي سطح زير لايه به روش اندازه گيري باند انرژي زيرلايه
655
روش اندازه نافشردگيدر جبرهاي باناخ وكاربرد آن در معادلات انتگرالي
656
روش اوليه دوگان براي حل مسائل خطي چند هدفه
657
روش با دقت بالا براي حل معادلات انتگرال فردهلم با هسته نا پيوسته
658
روش باتيك با ارائه طرحهاي صفويه (نمونه ها)
659
روش بارش ﴿تجزيه﴾بهينه، براي تهيه شبكه هاي هيدروليكي بزرگ مقياس،با استفاده از تئوري گرافها و شبكه هاي عصبي مصنوعي
660
روش بازرسي نمونه گيري وصفي (105 ـ MIL) در صنعت پارچه بافي
661
روش بدست آوردن مدل راكتورها و بررسي اضافه ولتاژهاي كليدزني در آنها
662
روش بدون شبكه خطوط با استفاده از توابع پايه اي شعاعي براي حل معادلات ...
663
روش بدون شبكه محلي پتروگالركين براي حل برخي از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
664
روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي
665
روش برونيابي براي حل عددي يك مدل بيماري عفوني
666
روش بسط توابع و درونياب ي براي حل معدلات انتگرال -ديفرانسيل
667
روش بسط سري‌هاي كسينوسي فوريه دو بعدي براي قيمت‌گذاري قراردادهاي اختيار مالي
668
روش به كارگيري كنترل مستقيم با در بازارهاي با قابل قطع
669
روش بهبود كيفيت (QIP) بر اساس برنامه هاي آزمايشي شش سيگما و 8D در ايران خودرو (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
670
روش بهينه سازي ازدحام ذرات براي حل مسائل زمان بندي پروژه با منابع محدود , Particle swarm optimization for solving resource-constrained project scheduling problem
671
روش بهينه سازي استوار فازي تركيبي در طراحي يك مسئله مكان يابي مسيريابي تخصيص زنجيره تامين دارو تحت عدم قطعيت
672
روش بهينه سازي توپولوژي شبكه شهري و چگونگي مكانيزه نمودن آن
673
روش بهينه سازي جمعي ذرات براي حل مسائل دو سطحي
674
روش بهينه سازي جمعي ذرات براي مسئله ي مسيريابي باز وسايل نقليه
675
روش بهينه سازي غيرهموار و غيرمحدب براي مسائل رگرسيون خطي خوشه اي
676
روش بهينه سازي فازي براي برنامه ريزي پروژه ها با محدوديت منابع
677
روش بهينه يابي دلفين و كاربرد آن در بهينه سازي سازه ها
678
روش بوت اسپرت در نمونه گيري مجموعه رتبه دار
679
روش بوت استرپ براي نمودارهاي كنترل فرآيند آماري
680
روش بوت‌استرپ در طرح‌هاي نمونه‌گيري با احتمال نابرابر
681
روش بولتزمن شبكه‌اي براي حل جريان‌هاي غيرنيوتوني و آشفته:‌ كاربرد در پردازنده‌هاي گرافيكي
682
روش بيان "روبر برسوون "
683
روش بيز و كلاسيك براي آزمون فرض فازي
684
روش بينا سازي با ضميمه ي مالكيت در امضاهاي كور براي سيستمهاي پول الكترونيك رد يابي ناپذير﴿E-CASH
685
روش پارامترسازي كنترل براي حل مسايل كنترل بهينه
686
روش پاره سازه ها براي تحليل توسط اجزاء محدود
687
روش پترو - گالركين موضعي بي نياز از شبكه تغيير يافته
688
روش پتروف - گالر كين محلي بدون شبكه براي مطالعه عددي جابجايي آزاد نانو سيال در محفظه هاي با ديواره هاي موجي شكل
689
روش پنهان سازي دسترسي داده در جابجايي كاربر با تكنيك مديريت كليد در ابر
690
روش پوش آور بهنگام شونده اصلاح شده براساس جابجايي
691
روش پيش بين كنترل گشتاوربراي موتور القايي و بدون استفاده از حسگر سرعت
692
روش پيشگو اصلاحگر هرميت براي معادلات انتگرالي ولترا و معادلات انتگروديفرانسيل نفوذي نامنظم turbulent diffusion
693
روش تابع گرين غير تعادلي در محاسبه ترابرد ديودهاي چاه كوانتومي
694
روش تابلويي براي بررسي قواعد پذيرفتني در S4
695
روش تاريخي ابن ابي الحديد در شرح نهج 2البلاغه
696
روش تاكوچي و كاربرد رويه پاسخ در كنترل كيفيت
697
روش تاگوچي براي بهينه سازي سنجش مقادير ناچيز كاديوم در گياهان توسط طيف بيني جذب اتمي
698
روش تبديل ديفرانسيل و كاربردهاي آن در مهندسي مكانيك
699
روش تجربي بررسي پلاستيسيته سنگهاي نمكي
700
روش تجربي گشتاورها و كاربردهاي آن
701
روش تجزيه ادوميان براي حل معادله غير خطي با ضرايب متغير موج بلند
702
روش تجزيه تقاطعي براي حل مسائل برنامه ريزي اعداد صحيح آميخته
703
روش تجزيه دامنه براي حل معادله دو همساز
704
روش تحقيق عملي : بررسي نگرش جوانان 28-18 سال نسبت به عوامل موثر در ارتكاب جرم همسالان در شهر بجنورد در سال 87
705
روش تحقيق عملي : بررسي نگرش جوانان نسبت به پيشگيري از جرم در شهر بجنورد
706
روش تحقيقي عدديبراي حل مسائل با مقدار كرانه اي با يكتايي موضعي به كمك قضيه نقطه ثابت با تاخ
707
روش تحليل لينك در بهبود رتبه بندي صفحات وب
708
روش تحليلي هموتوپي در حل مساله غير خطي قوي
709
روش تحليلي هوموتوپي در حل مسائل غير خطي قوي
710
روش تخصيص قط بها براي كنترل حلقه باز- بسته ساز هها
711
روش تخمين پارامتر منظم ساز با استفاده از روش هاي ال - منحني ويو - منحني
712
روش تدريس با شيوه هاي مدرن-الگوي دانش آموز محور
713
روش تدريس در پيشرفت تحصيلي
714
روش تدريس علوم اجتماعي دوره ابتدايي
715
روش تدريس مبتني بر تفكر انتقادي
716
روش تدريس موسيقي پايه
717
روش تدريس نقاشي و تاثير آن بر روند خلاقيت تصويري كودكان
718
روش تدريس نقاشي وتاثيرآن بر روند خلاقيت تصويري كودكان (درآفتاب )
719
روش تربيتي تغيير موقعيت در قرآن كريم
720
روش تركيباتي نيروها براي تحليل قابهاي فضايي با اتصالات نيمه صلب
721
روش تركيبي جهت آناليز ميدانهاي الكترومغناطيسي در فلزات فرد مغناطيسي با شكاف سطحي دلخواه ناشي از سيمهاي حامل جريان متناوب با شكل دلخواه
722
روش تركيبي شبكه بولتزمن – اختلاف محدود براي تحليل مسائل همراه با انتقال حرارت با مرز شناور
723
روش تركيبي نصب سطحي ورق در داخل شيار ﴿EBRIG ﴾ جهت اتصال ورق هاي FRP به تير بتني
724
روش تشخيص بيماري هاي اطفال
725
روش تشخيص جابجايي سيم پيچ ترانسفورماتورهاي قدرت در حال كار
726
روش تشخيص داده‌هاي نامتعارف با استفاده از انتگرال همبستگي موضعي و امكان تعميم آن به مجموعه داده‌هاي فازي
727
روش تصاوير زير گراديان موازي
728
روش تصميم گيري چندمعياره براساس آنتروپي فازي شهودي
729
روش تصوير برداري الكتريكي و كاربرد آن در اكتشافات باستاني
730
روش تصويربرداري تشديد مغناطيسي و تكنيكهاي پردازش تصوير خون
731
روش تصويري براي سيستم هاي خطي نيمه معين و كاربرد هاي آن
732
روش تطبيقي براي مديريت منابع در محيط محاسبات ابري
733
روش تطبيقي براي مديريت منابع در محيط محاسبات ابري
734
روش تطبيقي پترو-گالركين موضعي بي نياز از شبكه براي حل تقريبي معادلات ديفرانسيل جزئي
735
روش تعديل شده هدايت گرماي معكوس با كنترل اتوماتيك
736
روش تعليم و تربيت در مكتب خانه هاي قديم
737
روش تعميم يافته حداقل ماند(GMRES) براي حل دستگاه هاي معادلات خطي
738
روش تعيين حجم نمونه
739
روش تعيين سهم راه آهن شهري در حمل و نقل مسافر مطالعه موردي تهران
740
روش تعيين مدل خرپايي از سازه بال هواپيما
741
روش تفاضل متناهي
742
روش تفاضل متناهي فشرده براي معادلات ديفرانسيل با مشتقات پاره اي كسري
743
روش تفاضل متناهي فشرده در حل معادلات تحولي غير خطي
744
روش تفاضل متناهي مبتني برتابع پايه شعاعي براي حل عددي معادلات با مشتقات جزئي
745
روش تفاضلات متناهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي مرتبه كسري
746
روش تفاضلات متناهي غيراستاندارد براي حل چند دسته از معادلات انتشار-متقاطع
747
روش تفاضلات متناهي غيراستاندارد براي حل يك دستگاه معادلات ديفرانسيل عادي
748
روش تفاضلات متناهي فشرده براي حل تقريبي معادلات ديفرانسيل جزئي كسري مكاني
749
روش تفاضلات متناهي فشرده براي حل معادله برگر- فيشر تعميم يافته
750
روش تفاضلي تواني در زمان براي حل عددي معادلات ديفرانسيل سخت
751
روش تفكيكي هرميتي و پاد هرميتي براي حل دستگاه هاي معادلات خطي مختلط
752
روش تفكيكي هرميتي و پاد هرميتي و تعميم آن براي حل دستگاه معادلات خطي مثبت معين ناهرميتي و كاربرد آن
753
روش تقريب چسبندگي براي يك خانواده متناهي از نگاشت هاي غير انبساطي فضاهاي باناخ
754
روش تقريبي براي محاسبه خرپاهاي فضايي قوطي شكل و هندسه تكراري تحت بارهاي جانبي
755
روش تقريبي حل شالوده هاي نواري
756
روش تقريبي كارا در حل معادلات انتگرال - ديفرانسيل فردهلم خطي مبتني برروش كتاني
757
روش تك مرحله اي كارآمد براي تبديل آلدهيدها به نتيتريل ها در حضور سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور
758
روش تك مرحله اي كارآمد براي تبديل آلدهيدها به نتيريل ها در حضور سولفاميك اسيد به عنوان كاتاليزور
759
روش تكرار پارامتريك براي حل دسته اي از مسائل كنترل بهينه غيرخطي
760
روش تكرار تغيير براي معادلات مختلف
761
روش تكرار تغييراتي براي يك مدل عفونت ايدز T- سلولهاي CD4+1 و كنترل بهينه آن
762
روش تكراري شكاف هرميتي و هرميتي كج براي حل معادلات ماتريسي خطي
763
روش تكراري فوق تخفيف متوالي اصلاح شده متقارن
764
روش تكراري فوق تخفيف متوالي متقارن براي حل برخي از دستگاه هاي خطي نامتقارن
765
روش تكراري فوق تخفيف متوالي و فرم متقارن آن براي حل مسائل نقطه زيني
766
روش تكراري مدول ها و منظم سازي تيخونوف مقيد
767
روش تلفيقي سه لايه ي AHP/BSC/DEA و كاربرد آن در ارزيابي شعب بانك ها از منظر رشد و يادگيري
768
روش تمرين صحيح در موسيقي
769
روش تندترين كاهش براي مسائل بهينه سازي چند معياره روي خمينه هاي ريماني
770
روش تهيه WPS و PQR در جوشكاري
771
روش توابع پايه اي شعاعي موضعي در حل عددي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
772
روش توابع دو رگه براي حل معادلات انتگرال ولترا و فردهلم نوع دوم
773
روش توجيه گزاره هاي الهياتي در فلسفه ملاصدرا
774
روش توزيع كليد تصحيح توام در شبكه هاي حسگر بي سيم
775
روش توسعه‌يافته تابعكي از گشتاورها با رهيافت داده‌هاي طولي در حضور پاسخ‌هاي گمشده و خطاي اندازه‌گيري متغيرهاي كمكي
776
روش توليد آميژان مس - 30% آرسنيك ﴿آميژان CM 200E ﴾
777
روش توليد و باز يافت پلي اتيلن تر فتالات
778
روش توليد و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي مفتولهاي پيش تنيده
779
روش توليد يك نوع بخاري بدون دودكش
780
روش ثبات قدم در دين از ديدگاه قرآن و روايات
781
روش جديد آشفتگي هوموتوپي براي حل معادلات ديفرانسيل از مرتبه ي كسري
782
روش جديد استخراج ويژگيهاو دسته بندي اشياء در الگوي روزت
783
روش جديد براي حل دقيق تيرهاي همگن صفحه اي تحت بارگذاري هاي دلخواه
784
روش جديد براي حل مسائل Nكارويك ماشين حداقل نمودن تاخيرات با پنج فرض اوليه
785
روش جديد براي سنتز 2، 4، 6- تري آريل پيريدين ها در مايع يوني bmim) BF4)
786
روش جديد براي سنتز تتراهيدروكينولين ها
787
روش جديد بمنظور مكانيابي حسگر در شبكههاي حسگر بيسيم با استفاده از معيار شاخص توان سيگنال دريافتي
788
روش جديد بهينه سازي تلفيقي كلوفي مورچه ها و اتاماتاي يادگيري
789
روش جديد جهت تعيين امپدانس دقيق رله ديستانس ديجيتال با تكيه بر حذف هارمونيكها و ميان هارمونيكها
790
روش جديد در توليد بهينه ي موارد آزمون بر اساس ماشين حالت UML
791
روش جديد سنتز داروي ريواستيگمين با استفاده از نانوكاتاليزگر
792
روش جديد سنتز دارويي ريواستيگمين با استفاده از نانو كاتاليزگر
793
روش جديد سنتز مشتقات 2 مركاپتوبنزازولها بوسيله واكنش آنيلينهاي متناظر با پتاسيم تيوسيانات درآب و شرايط بدون كاتاليزور
794
روش جديد سنتز مشتقات 2-مركاپتوبنزازول ها بوسيله واكنش آنيلين هاي متناظر با پتاسيم تيوسيانات در آب و شرايط بدون كاتاليزور
795
روش جديد سنتز مشتقاتN-بنزيل بنزايميدازول در حضور كاتاليست زير كونيم تتراكلريد و زير كونيم تترا كلريد نشانده شده روي نانو سيليكا
796
روش جديد طبقه بندي كمي و دقيق مراحل مختلف خواب نرمال با استفاده از طراحي نرم افزارهاي قوي و پردازش هوشمند سيگنال EEG
797
روش جديد كشف و اصلاح خطاي دو بعدي همينگ
798
روش جديد كنترل خطاي متقارن سمت شبكه در نيروگاه بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دايم
799
روش جديد مسيريابي در شبكه هاي اقتضايي خودرويي شهري براي انتقال ويدئو
800
روش جديد و سريع اكسايش مشتقات 1، 4- دي هيدروپيريدين توسط پيش برنده BI (NO3). 5H2O- (Bmin) Br
801
روش جديد و مقاوم پيش پردازش جهت بهبود تكنيك هاي داده كاوي
802
روش جديد و موثر تهيه آزاكرون ها از ديمر شدن آلكليل هاليدها و نيز تهيه تركيبات ماكروسيكلي و پليمر جديد حاوي 2- آمينوتيوفنول, تيوساليسيليك اسيد و آمينو اسيدها: ليگاندهاي جديد جهت تهيه و پايدارسازي نانوذرات ونانوساختارها
803
روش جديدي براي بهبود پرس و جو هاي XMLبر مبناي ساختار اسناد
804
روش جديدي براي تحليل هارمونيكي زمان كوتاه به وسيله PARTICLE FILTERING
805
روش جديدي براي زمانبندي موازي پرس و جو در بانك اطلاعات گريد
806
روش جديدي براي شناسايي بدافزارهاي فراريخت مبتني بر تحليل ايستا
807
روش جديدي در سنتز زانتن ها و مطالعه ساختار فراورده ها با محاسبات ab-initio
808
روش جوابهاي اساسي براي حل مسائل الاستواستاتيك دو بعدي
809
روش جوابهاي اساسي براي مسايل همساز معين
810
روش جوابهاي بنيادي براي حل عددي مسائل بايهارمونيك دو بعدي
811
روش چرخه كار تطبيقي براي شبكه هاي حسگر بي سيم با دوره خواب طولاني
812
روش چند شبكه اي و طرح هاي گسسته سازي تفاضلي فشرده مرتبه بالا، با اندازه شبكه نابرابر براي حل معادله پواسون
813
روش چند قطبي سريع المان هاي مرزي براي حل معادلات با مشتقات جزئي
814
روش چند معياره جديد براي تحليل كارايي با ساختار برنامه ريزي چند هدفه
815
روش چندپنجره اي مشاركتي براي سنجش طيف در شبكه هاي حسگر بي سيم شناختگر
816
روش چندضابطه اي(چند هدفي) در بهينه سازي دوسطحي
817
روش حجم متناهي براي حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي و معادلات انتگرال-ديفرانسيل
818
روش حجم متناهي براي حل معادلات آب كم عمق
819
روش حذف سريع و دقيق آفست ميراشونده براي طرحهاي رله هاي ديجيتال
820
روش حذف مرگ ناگهاني درهم تنيدگي با تعيين ضريب جفت شدگي نزديك ترين همسايه ها در زنجيره ي اسپيني مدل XY
821
روش حساب تحريكات و تغييرات درحل مسائل الكترومغناطيسي
822
روش حفاظت كاتديك در پيشگيري از خوردگي در صنايع نفت و گاز
823
روش حل اساسي براي حل برخي از معدلات مقدار مرزي
824
روش حل عددي معادلات ديفرانسيل جزيي بيضوي غير خطي معكوس و مستقيم
825
روش حل مسئله مقدار مرزي با شرط مرزي غير خطي
826
روش حل معادلات جبري 1- بروش هاي كلاسيك 2- به روش هاي هندسي
827
روش حل معادلات ديفرانسيل با استفاده از تابع گرين
828
روش حل معكوس در تخمين ضريب انتقال حرارت تماسي
829
روش خجم محدود براي حل معادلات ديفرانسيل جزيي سهموي
830
روش خطوط براي حل معادلات ديفرانسيل جزيي بوسينسك
831
روش خطوط جريان
832
روش خودكار بازرسي ضوابط ايمني مسير به روش موبايل مپينگ
833
روش خوشه بندي فازي مبتني بر روش c ميانگين
834
روش درستنمايي تجربي در مدل هاي خطي با پاسخ هاي گمشده
835
روش درون ياب براي توابع چند متغيره و كاربردها
836
روش دكارت و تاثير آن در كارتزين ها
837
روش دلتاگاما VaR انجام شده روي سرمايه گذاري مرتبه دوم
838
روش دنباله اي محض و دو مرحله اي در برآورد فاصله اي پارامتر مقياس توزيع گاما با طول ثابت
839
روش دو‌مرحله‌اي و دنباله‌اي محض براي برآورد پارامتر مكان در توزيع نمايي منفي تحت تابع زيان خطي نمايي تعديل‌يافته
840
روش دومرحله اي شناسايي آنلاين و كنترل فعال سازه به روش همگام سازي مجازي
841
روش رابط شناور از مرتبه دقت بالا براي مسايل رابط بيضوي
842
روش رشد بلور آلومينا به طريق برنويل
843
روش رگرسيون حداقل زاويه اي براي انتخاب مدل
844
روش رونگ كوتانيستروم مبتني بر كالوكيشن و كاربرد آن در مسائل فيزيكي
845
روش رونوشت مستقيم شبه طيفي براي مسائل بهينه سازي مسير با توابع كنترلي مقيد و نامقيد
846
روش زايمان سريع و بدون درد بوسيله تجويز توام پنتوتال و عصاره خلفي هيپوفيز
847
روش زماني موضعي نمايي براي حل برخي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
848
روش زير سري و كاربرد آن در تحليل داده هاي همبسته
849
روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي غيرمحدب و غير هموار
850
روش زيرگراديان براي مسايل بهينه سازي باقيدهاي غيرخطي
851
روش ساخت زيور آلات سيم و زر در ايران كنوني
852
روش ساخت زيورآلات سيم و زر درايران
853
روش ساخت كابين يخچال توسط نورد سرد و طرح استقرار سالن توليد
854
روش ساخت لوله هاي اسپيرال درزجوش
855
روش ساخت مواد ابررساناي دماي بالا
856
روش ساخت يافته طراحي و تحليل سيستمهاي اطلا عاتي
857
روش سايز كردن و انتخاب كمپرسور
858
روش سريع براي تعيين ضخامت ورقه هاي اتصال در كره هاي سازه خرپا
859
روش سريع تخمين جهت دو بعدي منابع با آرايه هاي مسطح Coprime
860
روش سريع و كافي براي شكستن اكسيم ها باN,N,N,N-تترابرمو بنزن -1و3-دي سولفون آميدوN,N,N,N-تتراكلروبنزن -3و1-دي سولفون آميد
861
روش سنتز گرافن اكسايد و كاهش آن به روش هامر
862
روش سنتز نانو الياف كربني براي توليد سكان كامپوزيتي و تحليل آن
863
روش سنجي كارخانه آجر سفال سپيدان
864
روش سيستماتيك ارزيابي معابر شهري در مديريت بهره وري
865
روش سيستماتيك براي ارزيابي پروژه هاي انرژي بر اساس ريسك و بازده و تاثير انتخاب پروژه ها بر ساختار سرمايه بنگاه اقتصادي
866
روش سينك - كانولوشن براي حل معادله راديوسيتي در گرافيك كامپيوتري
867
روش سينك - كانولوشن جهت فشرده سازي و رمز نگاري تصاوير
868
روش سينك براي حل معادلات با مشتقات جزئي وابسته به زمان
869
روش سينك در حل تقريبي معادلات ديفرانسيل
870
روش سينك گالر كين براي حل مسائل مقادير مرزي وابسته به زمان
871
روش سينك گالركين بر اساس تيديل نمايي دو گانه جهت حل مسائل مقدار مرزي مرتبه چهارم
872
روش سينك گالركين براي حل مسائل مقادير مرزي وابسته به زمان
873
روش شبكه بولتزمن با زمان آسودگي چندگانه
874
روش شبكه بولتزمن چند بلوكي
875
روش شبكه بولتزمن همراه با مرز شناور در مسائل انتقال حرارت
876
روش شبكه ها ي مركب انطباقي سريع در حل معادلات ديفرانسيل جزيي خطي
877
روش شبه طيفي ضمني خطي سازي شده براي حل معادلات موج بلند منظم
878
روش شبه مونت كارلو براي حل انتگرالها و شتاب در تقريب هاي شبه مونت كارلو
879
روش شبه مينيمم سازي باقي مانده براي حل دستگاههاي خطي نامتقارن بزرگ
880
روش شبيه سازي تخليه الكتريكي به كمك برنامه COMSOL
881
روش شرح حديث ملاصدرا و فيض كاشاني بر كافي كليني
882
روش شناسايي مستقيم خرابي‎هاي پنهان در رله‎هاي حفاظتي خطوط انتقال
883
روش شناسايي مهمترين عوامل موثر بر كيفيت خودروهاي وانت مزدا 1600
884
روش شناسي آثار تفسيري محمد عزّه دروزه در تاريخ نگاري قرآني وقايع عصر نزول
885
روش شناسي اخلاق عملي ميرزا جواد ملكي تبريزي
886
روش شناسي ارتباط شاخص هاي اقتصادي و صنعت هوانوردي در كشورهاي در حال توسعه
887
روش شناسي استاد شهيد مطهري در تفسير آيات قرآن كريم
888
روش شناسي استحكام‌ بخشي سنگ‌هاي كربناته بكار رفته در محوطه تاريخي پاسارگاد
889
روش شناسي الفرقان في تفسير القرآن
890
روش شناسي ايجاد شايستگي هاي سازماني بر اساس ارزشگذاري تراوش فناوري
891
روش شناسي پژوهش در سيستم هاي اطلاعاتي
892
روش شناسي تحليل داده هاي آماري در نرم افزارهاي Spss 51 و Minitab 41
893
روش شناسي تربيتي انسان در نهج البلاغه
894
روش شناسي تشخيص بست در ديوارنگاري ايراني ﴿ با تاكيد بربه كارگيري متون فني كهن و روش هاي غير تخريبي ﴾
895
روش شناسي تطبيقي تفاسير فقهي شيعه و اهل سنت
896
روش شناسي تطبيقي مهمترين شروح اصول كافي
897
روش شناسي تفسير "نظم الدرر في تناسب الايات و السور" تاليف :برهان الدين ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن ابي بكر بقاعي ﴿809-885ق/1406-1480م﴾
898
روش شناسي تفسير اطيب البيان في تفسير القرآن
899
روش شناسي تفسير روح المعاني
900
روش شناسي تفسير سوره قيامت در پانزده تفسير منتخب
901
روش شناسي تفسيري كتاب "القرآن و العقل"
902
روش شناسي تمدن نوين اسلامي در تعامل با وحدت گرايي و كثرت گرايي
903
روش شناسي دانش وجوه و نظائر (مباني، قواعد و سيرتحول) در قرآن كريم
904
روش ‏شناسي رفتار با جوانان از ديدگاه قرآن و روان‏شناسي
905
روش شناسي شرح شوشتري بر نهج البلاغه
906
روش شناسي شروح قصيده عينيه سيد حميري
907
روش شناسي طراحي سنتي بررسي روش طراحي در آفرينش هنرهاي صناعي ايران
908
روش شناسي طراحي فضااي شهري با تاثير آب در شهر اصفهان
909
روش شناسي علامه اميني (ره ) در الغدير
910
روش شناسي علامه اميني ﴿ره﴾ در الغدير
911
روش شناسي علامه جعفري در شرح نهج البلاغه
912
روش شناسي غزالي در نقد فلسفه
913
روش شناسي مكان يابي صنايع
914
روش شناسي مكانيابي و قيمت گذاري توقفگاههاي تجمعي
915
روش شناسي مكتب تفكيك در شناخت آموزه هاي ديني
916
روش شناسي مكتب جواهري
917
روش شناسي مناظرات امام رضا عليه السلام
918
روش شناسي نظريه فقهي فهم اجتماعي نصوص
919
روش شناسي نگرش سيستمي در تفسير قرآن
920
روش شناسي هنر سوررئاليستي در خلق تصوير وهم آميز
921
روش شناسي و كاربردهاي تحليل هزينه منابع داخلي [ DRC ] : ارزيابي يك رهيافت جديد
922
روش شور- نيوتن براي محاسبه ي ريشه هاي ماتريس هاي مربعي و معكوس آنها
923
روش صحيح و اصولي توليد آسفالت بصورت اتوماتيك
924
روش ضرائب لرزه اصلاح شده براي آناليز ديناميكي سدهاي بتني وزني و مقايسه آن با رفتار ديناميكي واقعي
925
روش ضمني پايدار با طول گامهاي متغير براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي سهموي غير خطي
926
روش طراحي Burner جهت بررسي مشخصه هاي سوخت مختلف جامد موشك در فركانسها
927
روش طراحي براساس تغيير مكان براي ساختمان هاي پيچشي
928
روش طراحي سازه بال هواژيما از مواد مركب
929
روش طراحي سيستم روتوري فن پيچ متغير
930
روش طراحي شهپر AlLERONS و آناليز كامپيوتري آن
931
روش طراحي هواپيماي سبك ملخي
932
روش طراحي و ساخت ليزر گاز كربنيك 10 وات با پرتو پيوسته
933
روش طراحي يك فروند كشتي ماهيگيري فايبرگلاس و تحليل استاتيكي نيروهاي مركب
934
روش طراحي«معنا، خيال، معماري» با بهره گيري از تفكر ناخودآگاه
935
روش طرح اختلاط بتن پلاستيك با اسلامپ ثابت
936
روش طيفي لژاندر-گلركين براي مسائل كنترل بهين برآمده از معادلات استوكس
937
روش طيفي هم‌محلي چبيشف گويا در حل برخي مسائل جريان سكون
938
روش عددي براي تحليل هيدروديناميكي سيستم رانش آزيپاد
939
روش عددي براي تخصيص مقادير ويژه بوسيله پس خورد حالت به سيستمهاي منفرد
940
روش عددي براي حل معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با استفاده از موجك كويفمن
941
روش عددي براي محاسبه تانسور كرنش و مشتقات بالاي آن در حال تغيير فرم هاي بزرگ
942
روش عددي و تحليلي براي محاسبات عملكرد هيدروديناميكي پروانه كشتي
943
روش عددي و تحليلي براي محاسبات عملكرد هيروديناميكي پروانه كشتي
944
روش عملگر T در محاسبه ي نيروي كازيمير
945
روش عناصر متناهي تعميم يافته
946
روش عناصر مرزي باگالركين متقارن وكاربرد ان در حل معادلات ديفرانسيل جزيي
947
روش غربالگري مستقل استوار و كاربرد آن در طرح‌هاي ابراشباع‌شده
948
روش غير خطي معكوس مايكروويو سه بعدي با وضوح بسيار خوب با استفاده از اطلاعات حوزه زمان
949
روش غيرخطي معكوس مايكرويو سه بعدي با وضوح بسيار خوب با استفاده از اطلاعات حوزه ¬ي زمان
950
روش فراسه در منطق پيوسته
951
روش فرايند تحليل سلسله مراتبي وكاربردآن در مسائل توزيع بودجه ﴿ حل يك مثال واقعي در زمينه آسفالت راههاي اصلي ايران ﴾
952
روش فشرده مرتبه بالا براي سيستم معادلات ديفرانسيل جزئي شبه خطي در فضاي دو بعدي
953
روش فشرده مرتبه ي چهارم براي معادله ي ساين گوردون يك بعدي
954
روش فضا - زمان سنجش فشرده براي كاهش تاثير كلاتر در رادارهاي نفوذ زمين و پياده‌سازي آن
955
روش فوق تخفيف شتاب دهنده ي اصلاح شده ي متقارن
956
روش فوق تخفيف شتابدهنده براي حل دستگاههاي معادلات خطي با ماتريس ضرايب ناتمام رتبه
957
روش فوق تخفيف متوالي متقارن بلوكي براي حل دستگاههاي معادلات خطي ناتمام رتبه
958
روش فوق تخفيف و كاربرد آن در مسائل برنامه ريزي درجه دوم
959
روش قدرت جريان در رسوبگذاري مخازن
960
روش قيمت‌گذاري در بازار برق در حضور نيروگاه‌هاي تجديدپذير و آبي
961
روش كاتدي در تعيين ضخامت و فيلم اكسيد فلزات و آلياژهاي مس
962
روش كار و امكانات نرم افزار 90 Carrier و محاسبات بار حرارتي - برودتي ، كانال كشي ساختمان جديد دانشكده مهندسي مكانيك
963
روش كاربرد آموزش انتقادي در درس طرح يك معماري كارشناسي ارشد با هدف ارتقاء انگيزش تحصيلي دانشجويان
964
روش كالوكيشن شوتينگ براي حل معادلات كسري
965
روش كاهش مرتبه POD براي حل كاراي مسايل كنترل بهينه مقيد به معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي
966
روش كروماتوگرافي لايه نازك براي تعيين آفت كش اتيون با استفاده از نانو ذرات فلزي
967
روش كروماتوگرافي لايه نازك براي تعيين آفت كش ديازينون با استفاده نانو ذرات طلا
968
روش كشف اشكال مبتني بر رفتار در شبكههاي روي تراشه
969
روش كمترين مربعات براي حل مسائل معادلات ديفرانسيل با استفاده از نقاط كنترل بزيه
970
روش كمترين مربعات فازي ورگرسيون فازي
971
روش كمترين مربعات كامل وزن دار: تئوري و كاربردها در ژئودزي
972
روش كنترل مستقيم توان بر اساس شار مجازي در يك مبدل سه فاز
973
روش كنترل و بهينه سازي تلفات در قطارهاي شناور مغناطيسي
974
روش كواترنيون ها درحل مسائل مكانيك سيالات
975
روش كوادراتور قطعه اي خطي براي انتگرال هاي منفرد كوشي
976
روش گاردنر در مساله هم ارزي كارتان و كاربردهاي آن در معادلات ديفرانسيل
977
روش گالركين بدون المان بهبود يافته
978
روش گالركين بدون المان چند- مقايسه تغييراتي در حل برخي معادله هاي تحولي غير خطي
979
روش گالركين بدون المان مختلط براي حل معادلات شرودينگر
980
روش گالركين بدون عنصر براي حل برخي از مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
981
روش گالركين براساس روش پايه اي ...اسپلاين ها براي حل معادلات انتگرالي نوع دوم
982
روش گالركين طيفي و بكارگيري آن براي مسئله كوشي معادله هلمهولتز
983
روش گالركين نا پيوسته موضعي در حل برخي معادلات تحولي كسري- زماني
984
روش گالركين ناپيوسته براي حل برخي از معادلات ديفرانسيل پاره اي با مشتق زماني كسري و غير كسري
985
روش گالركين ناپيوسته تركيب شده براي معادلات Kdv مرتبه سوم و پنجم
986
روش گالركين ناپيوسته در حل مسائل معكوس در معادلات با مشتقات پاره اي كسري - زماني
987
روش گالركين-موجك براي حل مسائل با مشتقات جزئي
988
روش گذار بي دررو تحريكي رامان در سيستم هاي كوانتومي باز
989
روش گذاربيدرروتحريكي رامان در سيستم هاي دوترازي
990
روش گراديان مزدوج مقياس يافته با حركات مجانبي براي حل يك مسئله بهينه سازي نامقيد
991
روش گروه باز بهنجارش انتگرال مسير
992
روش گروه باز بهنجارش غير اختلالي
993
روش گروه بندي در داده كاوي با استفاده ازپرومتي 2 مطالعه موردي: گروهبندي مشتريان شركت صنعتي بهشهر ﴿ساولا﴾
994
روش گروه‌هاي كليدي واژگوني در تحليل شيب سنگ‌هاي درزه دار (مطالعه موردي ديواره IV پيت معدن سنگ آهن چغارت)
995
روش گشتاور چند
996
روش گشتاورهاي تعميم يافته در مدلهاي پنلي پويا
997
روش گلركين ناپيوسته براي حل تقريبي معادلات ديفرانسيل هميلتوني
998
روش لتيس بولتزمن بدون شبكه
999
روش ماتريس هاي عملگري مبتني بر چند جمله اي هاي برنشتاين براي معاملات ديفرانسيل ريكاتي و مدل جمعيتي ولترا
1000
روش مالتي گريد براي حل معادله پوآسون ژايروسنيتيكي از طريق اجزاء محدود
بازگشت