<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
زئوشيمي، كاني شناسي و دگرساني در كانسار آهن لجنه شاهرود
2
زئوليت
3
زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور...
4
زائر سرا
5
زائر سرا در قم
6
زائر سرا قم
7
زائرسراي آستان سبزقبا
8
زارع زاده مهريزي، امير مكان يابي فضاي باز با رويكرد ارتقاسر زندگي (نمونه موردي محله بهار مهريز)
9
زاويه جدايش جريان از روي نيم استوانه به صورت تابعي از عدد رينولدز و ارتفاع كانال با استفاده از شبكه بولتزمن
10
زايش امر نو از بطن سنت با نگاهي به موومان اول سمفني شماره پنج گوستاو مولر
11
زاينده رود ،سرچشمه حيات اصفهان
12
زاينده رود و طرق آبياري آن
13
زاينده رود، سرچشمه حيات اصفهان
14
زباله سوزهاي بيمارستاني
15
زباله هاي تصويري
16
زباله و سيستم هاي جمع آوري و حمل و نقل آن
17
زباله و سيستمهاي جمع آوري و حمل و نقل آن ؟بخش عملي : وسيله حمل زباله به كمك موتور سيلكت
18
زبان آئينه فرهنگ است اثر روبرت لادو
19
زبان آئينه فرهنگ است، اثر روبرت لادو (جلد دوم)
20
زبان آموزي تصويري
21
زبان از نظر افلاطون
22
زبان اموزي
23
زبان انسان و ماشين در سيستم EWSD
24
زبان انگليسي واسطه در مقابل زبان انگليسي استاندارد در آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران : ديدگاه ها و عملكرد
25
زبان بازيابي پايگاه داده چند رسانه اي (VSQL)
26
زبان برنامه نويسي ANSYS براي طراحي هاي پارامتري APDL
27
زبان برنامه نويسي OpenCL
28
زبان برنامه نويسي php وطراحي سامانه با آن
29
زبان برنامه نويسي پايتون
30
زبان برنامه نويسي جاوا
31
زبان پست اسكريپت
32
زبان پيام هاي كوتاه فارسي
33
زبان تصوير "بعد و حركت "
34
زبان تصويري اسطوره در مفرغهاي لرستان (نقوش تركيبي انسان و حيوان )
35
زبان تمثيلي در شعر نيما و اخوان
36
زبان در تفكر هيدگر
37
زبان در هرمنوتيك فلسفي گادامر
38
زبان طنز در آثار سعدي
39
زبان گفتگو در آثار داستاني محمود گلابدره اي
40
زبان گوياي تصوير در انديشه هاي اجتماعي
41
زبان محوري در شعر معاصر
42
زبان ناييني : زوال يا بقا؟
43
زبان نشانه گذاري ابر متن HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE )HTML(
44
زبان هاي برنامه نويسي
45
زبان هاي برنامه نويسي
46
زبان هاي برنامه نويسي 1
47
زبان هاي توصيه شده CCITT SDL CHILL MML
48
زبان و ادب پارسي در عهد اكبر شاه تيموري
49
زبان و ادبيات
50
زبان و ادبيات عرب
51
زبان و ادبيات فارسي در طرح و نقش فرش ايراني
52
زبان و بازي هاي زباني در فلسفه ي وينگنشتاين متاخر
53
زبان و بيان بصري﴿علائم و نشانه ها﴾
54
زبان و بيان تصوير در شاهنامه شاه تهماسبي
55
زبان و بيان تصويرسازي در موسيقي ﴿سمفوني ها﴾
56
زبان و تخيل در اشعار عباس صفاري
57
زبان و لهجه و فرهنگ عاميانه روستاهاي بروجرد (سيلاخورعليا)
58
زبان ورزشي : بررسي گفتماني متون گفتاري گزارشهاي ورزشي به زبان فارسي
59
زبان، واژه نامه ها، هوش
60
زبان، واژه ها، بهروزي
61
زبانزدهاي شعر نظامي با تÊكيد بر "ليلي و مجنون " و "خسرو و شيرين "
62
زبانه ها در حاصل ضرب هاي بلاشكه درجه چهار
63
زبانهاي برنامه نويسي تابعي
64
زبانهاي برنامه نويسي موبايل
65
زبيريان و نقش آنان در تاريخ اسلام
66
زخم اثني عشر و درمان مقايسه اي آن با
67
زخم پوش هاي ديابتي
68
زخم پوش‌هاي هوشمند بر پايه نانو الياف با هدف تشخيص التيام زخم
69
زخم هاي ناسور
70
زراسبلابل
71
زراعت زعفران و امكانات آن در قائنات (بيرجند)
72
زربفت هاي موزه هاي تهران
73
زربيسبييسيبي
74
زرتشت و برخي از آداب و رسوم زردشتيان
75
زرطييزظطظ
76
زري بافي
77
زري بافي در ايران
78
زرين فر، سيميندخت
79
زعفران
80
زعفران ايران
81
زعفران ايران و ارزش اقتصادي آن
82
زعماي اموزش وپرورش ايران
83
زلزله بم
84
زلزله خرداد 1369 و اثر آن بر اعتياد در شهرستان رودبار
85
زمامداري دمكراتيك ومنازعات قومي - مذهبي (مطالعه موردي : آفريقاپس ازجنگ سرد)
86
زمان اجراي تعهدات قراردادي و ضمانت اجراي آن (بررسي تطبيقي حقوق ايران و امريكا)
87
زمان ازنگاه ملاصدرا و هايدگر
88
زمان انتقال مالكيت در قراردادهاي سيف
89
زمان اولين عبور براي فرايندهاي پاداش با توابع پاداشي غير خطي و رفتارهاي مجانبي و واقعي آنها
90
زمان بندي آگاه از دما و انرژي كارآمد وظايف در سامانه هاي چندپردازنده اي بي درنگ
91
زمان بندي آينده نگرانه وظايف در محاسبات ابري
92
زمان بندي اتاق عمل جراحي با درنظر گرفتن عدم قطعيت فازي احتمالي
93
زمان بندي اتاق هاي عمل در يك بيمارستان نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان هاي جراحي
94
زمان بندي استوار ماشين هاي موازي يكسان با در نظرگرفتن مجموع مدت زمان در جريان كارها
95
زمان بندي اعمال جراحي با محدوديت واحد مراقبت هاي ويژه
96
زمان بندي برنامه ها بر روي سيستم هاي خوشه اي
97
زمان بندي بهينه بازرسيهاي ايمني سدها (مورد: سد سفيدرود)
98
زمان بندي پروژه با محدوديت منابع و زمان پردازش فازي
99
زمان بندي پروژه با منابع محدود با در نظر گرفتن شكست فعاليت ها
100
زمان بندي پروژه با موازنه زمان- هزينه- كيفيت در شرايط فازي مطالعه موردي در شركت كيميا بنا گستر يزد
101
زمان بندي پروژه تحت محدوديت منابع با الگوريتم ژنتيك سميه آقازاده
102
زمان بندي پوياي سيستم بي درنگ كنترل قطار ETCS به منظور افزايش تعداد قطارهاي قابل كنترل توسط يك مركز بلاك راديويي (RBC)
103
زمان بندي تخصيص لينك با رويكرد تامين خدمات سرويس در شبكه هاي مش بي سيم
104
زمان بندي تخصيص منابع محدود با مهارت هاي مختلف با در نظر گرفتن حالت انقطاع فعاليت ها
105
زمان بندي تطبيقي چراغ راهنمايي هوشمند بر اساس پردازش تصوير و اندازه گيري درصد اشغال سطح مبنا
106
زمان بندي تعميرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسيب پذيري سيستم قدرت
107
زمان بندي تك ماشين با محدوديت دسترسي
108
زمان بندي تك ماشين با يك دوره نت انعطاف پذير
109
زمان بندي توليد در محيط تكنولوژي گروهي ( سيستم توليد سلولي ، سيستم توليد انعطاف پذير)
110
زمان بندي توليد كارگاهي در حالت پويا با هدف بهينه سازي معيار فاصله از مولد تحويل E/T
111
زمان بندي توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي در يك زنجيره تامين سه مرحله اي با تقاضاي احتمالي
112
زمان بندي جريان كارگاهي با فرض وابستگي زمان پردازش كار به زمان شروع با هدف كمينه سازي مجموع تاخيرات
113
زمان بندي جريان كارگاهي چند هدفه ماشين آلات به كمك الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات ﴿PSO﴾
114
زمان بندي چراغ راهنمايي با در نظرگرفتن معيار مصرف سوخت
115
زمان بندي چند پروژه اي با هدف كاهش ريسك عدم دسترسي به منابع و هزينه با رويكرد زنجيره بحراني
116
زمان بندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي
117
زمان بندي خدمه قطار با در نظر گرفتن عدم قطعيت
118
زمان بندي خواب آگاه از انرژي براي پيكربندي پوياي شبكه هاي خودمختار
119
زمان بندي خواب و بيداري مبتني بر سيستم هاي حدنصاب در شبكه هاي بي سيم چندگامه
120
زمان بندي در شبكه هاي مش بي سيم همكار مبتني بر IEEE 802.11 با استفاده از نظريه ي بازي ها
121
زمان بندي درون گره اي پردازه ها در سامانه هاي محاسباتي مقياس اگزا
122
زمان بندي دو عاملي حداقل كردن مجموع وزني ديركرد بر روي تك ماشين و با حداكثر ديركرد محدود
123
زمان بندي ساختار-آگاه گردش كار و تدارك منابع براي رايانش ابري
124
زمان بندي شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
125
زمان بندي عمليات و پيشنهاد قيمت در سيستم هاي رايانش ابري وقفه پذير
126
زمان بندي كار گروهي انعطاف پذير برگشتي با ماشين هاي موازي پردازش دسته اي و اندازه غير يكسان كارها
127
زمان بندي كاركنان با در نظر گرفتن خستگي انسان در شرايط عدم قطعيت
128
زمان بندي كارها با دو معيار عملكرد در حالت Job Shop ،Flow Shop با استفاده از شبكه هاي عصبي در شركت ايران خودرو
129
زمان بندي كارها در رايانش ابري با تركيب روش هاي هوشمند جستجوي ممنوعه و تكاملي
130
زمان بندي كاميون ها در انبارهاي عبوري با هدف حداقل كردن هزينه ديركرد از دست رفته وزن دار
131
زمان بندي كاميون هاي ورودي و خروجي به انبارهاي عبوري موقت چندگانه با در نظر گرفتن شعاع پوشش
132
زمان بندي كلاس هاي درس با رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يك (مورد مطالعه : دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد)
133
زمان بندي كوتاه مدت اتاق هاي عمل براي جراحي هاي انتخابي– مطالعه موردي: بيمارستان آموزشي درماني الزهرا در اصفهان
134
زمان بندي گروهي كارها بر اساس اولويت بندي در سامانه هاي پردازشي چندهسته اي
135
زمان بندي ماشين هاي موازي با هدف كمينه كردن هزينه كارهاي دير كرددار و هزينه ارسال با تحويل دسته اي
136
زمان بندي ماشين هاي موازي غيرمرتبط با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژي در بازه هاي زماني
137
زمان بندي متغير سوپاپ هاي موتورهاي احتراق داخلي
138
زمان بندي مجدد حركت قطارها در شرايط اختلال باهدف كاهش تاخير
139
زمان بندي و كنترل توان توأم براي لينك فراسو در سيستم هاي LTE
140
زمان بندي و مديريت صف براي تضمين كيفيت سرويس با استفاده از كنترل كننده ي پيش بين مدل
141
زمان بندي واكنشي پروژه جند حالته با منابع محدود , Reactive scheduling in the multi-mode RCPSP
142
زمان بندي وظايف برروي گره هاي حسگر بي سيم
143
زمان بندي وظايف بلادرنگ در سيستم هاي ناهمگن تعبيه شده
144
زمان بندي وظايف بي درنگ با منطق فازي
145
زمان بندي وظايف در سامانه هاي قابل بازپيكربندي بر اساس ميزان وابستگي و عرض وظايف
146
زمان بندي وظيفه ها در سيستم هاي بي درنگ نهفته چند هسته اي با هدف بهبود انرژي مصرفي وكارايي
147
زمان بندي يك سيستم هاب و اسپوك و انتخاب مراكز تعميرات و نگهداري سرويس دهنده به هاب ها با توجه به خرابي وسايل حمل و نقل
148
زمان تثبيت در ديناميك تكاملي
149
زمان حركت وسايل حمل و نقل در شبكه حمل و نقل تلفيقي
150
زمان در ژئومرفولوژي
151
زمان سنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
152
زمان سنجي در يك سالن بافندگي با روش نمونه برداري فعاليت
153
زمان سنجي فرآيندهاي توليد و بررسي روش هاي توزيع كار در خط توليد﴿با مطالعه موردي﴾
154
زمان سنجي و ارزيابي روشها (كارخانه يخچال سازي بوژان لرستان )
155
زمان سنجي و بالانس خط توليد كاسه رينگ در كارخانه رينگهاي سنگين مشهد IAP
156
زمان سنجي و بالانس خط مونتاژ
157
زمان سنجي و تخمين تعداد پرسنل واحد QC و (كنترل كيفيت) به روش نمونه برداري فعاليت
158
زمان سنجي و ظرفيت سنجي فرآيندها و ماشين آلات شركت فرآوردهاي نسوز پارس
159
زمان و چگونگي بستن معدن و مطالعه موردي بر روي معدن طلاي موته
160
زمان و حافظه در عكاسي
161
زمان و حركت در گرافيك
162
زمان و فضاي ژاپني در موسيقي ترو تاكميتسو
163
زمان و مكان از نظر ملاصدرا و كانت
164
زمان و مكان در مونتاژ
165
زمان و مكان در نگارگرهاي هرات با توجه به برخي نظريات فيلسوفان و عرفاي اسلامي
166
زمان و موسيقي
167
زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسي
168
زمان‌‌بندي پوياي محدود به توان مصرفي واحد‌‌هاي اجرايي بر روي پردازنده‌‌هاي چند‌‌هسته‌‌اي در پشتيباني از سيستم‌‌هاي محاسباتي مقياس‌‌اگزا
169
زمان‌بندي آگاه از كيفيت خدمات ماشين‌هاي مجازي در محيط‌هاي ابري
170
زمان‏‌بندي اتاق عمل بر مبناي يك رويكرد سازگارشونده
171
زمان‌بندي استوار چندبخشي پرستاران با درنظرگرفتن پرستاران شناور ميان بخشي
172
زمان‌بندي اعزام كاميون‌ها در يك سيستم توزيع حلقه بسته با استفاده از خدمات شركت لجستيكي طرف سوم
173
زمان‌بندي باركاري آگاه از انرژي مصرفي در سيستم‌هاي ناهمگن با قابليت بازپيكربندي
174
زمان‌بندي باركاري در مراكزداده توزيع شده ناهمگن با امكان استفاده از منابع انرژي تجديدپذير
175
زمان‌بندي باز چند معياره اعمال جراحي با در نظر گرفتن محدوديت ريكاوري
176
زمان‌بندي بخش جراحي با در نظر گرفتن اولويت بيمار و ترجيحات اتاق عمل در بيمارستان تخصصي خانواده اصفهان
177
زمان‌بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم كرم شب‌تاب
178
زمان‌بندي پروژه و موازنه زمان- هزينه – كيفيت در محيط فازي با محوريت پروژه‌هاي ورزشي (مطالعه موردي سالن حجاب دانشگاه اصفهان)
179
زمان‌بندي تحمل‌پذير اشكال و انرژي كارآمد وظايف در سامانه‌هاي چند پردازنده‌اي بلادرنگ
180
زمان‌بندي حركت قطار با در نظر گرفتن ديناميك
181
زمان‌بندي حركت قطارها با رويكرد برنامهريزي احتمالي
182
زمان‌بندي خوشه‌هاي مجازي توان بالا به جهت مقياس‌پذيري
183
زمان‌بندي روزانه عمل هاي جراحي با تكنيك بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي
184
زمان‌بندي عمل‌هاي روزانه تالار جراحي با درنظر گرفتن زمان تغيير شيفت پرسنل و محدوديت ظرفيت واحد ريكاوري (مطالعه موردي)
185
زمان‌بندي قطارهاي راه آهن شهري در ايستگاه‌هاي تقاطعي تحت شرايط عدم قطعيت
186
زمان‌بندي كاميون ها و تخصيص محصولات زنجيره تامين با در فرابارانداز با در نظر گرفتن عدم قطعيت در سفارش‌ مشتري
187
زمان‌بندي ماشين مجازي بر روي پردازنده ي چند هسته اي
188
زمان‌بندي ماشين‌هاي موازي با در نظر گرفتن تخصيص موعد تحويل، زودكرد و ديركرد وزني كارها
189
زمان‌بندي مقياس‌پذير گراف‌هاي وظايف نرم‌افزار اپن‌سيز براي محيط‌هاي توزيعي همگن ابري
190
زمان‌بندي نگهداري و تعميرات با محدوديت نيروي كار براي ناوگان هواپيمايي با استفاده از رويكرد بهينه‌سازي استوار
191
زمان‌بندي همزمان پروژه با سفارش¬دهي مواد با فرض عدم قطعيت در زمان تحويل
192
زمان‌بندي وظايف در تحليل كلان‌داده در ابر عمومي
193
زمان‌بندي وظايف در سامانه‌هاي چندهسته‌اي با استفاده از الگوريتم نهنگ
194
زمان‌گذاري بهينه براي خريد اختيار معامله‌ها
195
زمان، تاريخ و ماخوليا: خواندنِ انتقاديِ بوف كورِ صادق هدايت
196
زمان¬بندي دو هدفه سيستم جريان كارگاهي منعطف با فرضيات وجود بافر¬هاي مياني با ظرفيت محدود و زمان¬هاي آماده‌سازي‌ وابسته به توالي
197
زمانبدي كارها در محيط كارگاه گردشي كاري (SHOP - FLOW) با معيار حداقل مجموع ديركرد و زودكرد كارها
198
زمانبندي n كار روي يك ماشين وقتيكه كارها داراي زمانهاي دسترسي و دنباله مي باشند
199
زمانبندي اتاق عمل براي جراحي الكتيو با در نظر گرفتن واحدهاي مراقبت هاي بعد از عمل
200
زمانبندي اتاق عمل پس از وقوع يك اختلال در مورد ظرفيت بخش بازيابي
201
زمانبندي اجراي كارهاي شرطي روي پردازشگرهاي ناوابسته
202
زمانبندي استوار خطوط لوله چند فرآورده اي نفتي در شرايط عدم قطعيت
203
زمانبندي استوار زنجيره تامين تحت شرايط عدم قطعيت
204
زمانبندي افق محدود انتقال در شبكه خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي بر اساس راهكار كنترل پيشبين
205
زمانبندي اقتصادي در گريدهاي محاسباتي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
206
زمانبندي برنامه ها و مديريت توان براي پردازنده هاي متاثراز تغييرات با درنظرگرفتن تعادل بار
207
زمانبندي بهنگام فعاليت هاي يك پروژه با هدف حداقل كردن هزينه هاي زودكرد و ديركرد
208
زمانبندي پردازنده مبتني بر روش هاي فازي
209
زمانبندي پروژه با فعاليتهاي چند اجرايي تحت شرايط عدم قطعيت و محدوديت منابع
210
زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با در نظر گرفتن فعاليت هاي چند حالته و ارزش فعلي هزينه هاي زود كرد و دير كرد
211
زمانبندي پروژه در بهينه سازي عمليات يكچارچه زنجيره تامين
212
زمانبندي پوياي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت بودجه و بهينه سازي تخصيص منابع، زمان و هزينه پروژه با استفاده از شبيه سازي عمليات ساخت
213
زمانبندي پيش بينانه واكنشي عمليات با احتمال وقوع اختلال در ورودي ها در محيط فلوشاپ - مطالعه موردي يك واحد خدماتي درماني
214
زمانبندي تخصيص منابع مالي با كمترين هزينه در يك مدل تصادفي فازي جهت پروژه طراحي و ساخت نيروگاه آبي
215
زمانبندي تصادفي تحمل پذير خطاي كارهاي موازي بلادرنگ در كلاسترها
216
زمانبندي تك ماشين با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي با بكارگيري روش بهينه سازي
217
زمانبندي تك ماشينه با ملاحظات تخصيص موعد تحويل و نگهداري تعميرات
218
زمانبندي توالي هاي وابسته در جريان كارگاهي (با فرض هزينه هاي تامين وابسته به زمان و قابليت رد سفارشات)
219
زمانبندي توام با برنامه ريزي تامين براي پروژه هاي با منابع محدود تحت ريسك اختلال
220
زمانبندي توزيع‌شده كاميون‌ها در سيستم‌هاي بارانداز متعدد
221
زمانبندي توزيعي و آگاه از انرژي ماشين‌هاي مجازي به منظور پشتيباني از محيط‌هاي محاسباتي ابري
222
زمانبندي توزيعي و آگاه از انرژي ماشين‌هاي مجازي به منظور پشتيباني از محيط‌هاي محاسباتي ابري
223
زمانبندي توليد چند هدفه با رويكرد تركيبي بهينه سازي ازدحام ذرات و شبيه سازي تبريد تدريجي
224
زمانبندي توليد سيستم فلو شاپ تركيبي با هدف حداقل كردن مجموع هزينه هاي دير كرد و زود كرد
225
زمانبندي جرثقيل اسكله در يك ترمينال كانتينري بااستفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات تلفيقي
226
زمانبندي جريان كارگاهي تركيبي براي حداقل كردن ماكزيمم زمان تكميل كارها و هزينههاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در صنايع كاشي و سراميك
227
زمانبندي جريان كارگاهي دو ماشينه با در نظر گرفتن حمل و نقل ميان ماشين ها با استفاده از روش هاي ابتكاري و فرا ابتكاري
228
زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحلهاي با ماشين¬هاي موازي غير يكسان به منظور حداقل سازي ديركرد كل، مطالعه موردي: شركت سايپا پرس
229
زمانبندي جريان كارگاهي مختلط با زمان¬هاي آماده¬سازي وابسته به توالي با استفاده از الگوريتم GRASP
230
زمانبندي جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي
231
زمانبندي جريان ها در كاربردهاي اينترنت اشياء مبتني بر شبكه هاي نرم افزارمحور
232
زمانبندي چند معياره سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي
233
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
234
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
235
زمانبندي چند هدفه كاميون هاي ورودي و خروجي به انبارهاي عبوري موقت با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
236
زمان‏بندي چندهدفه سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمان هاي آماده‏سازي وابسته به توالي با محدوديت دسترسي ماشين
237
زمانبندي چندهدفه ي توليد و طرّاحي سيستم جابجايي مواد با درنظرگرفتن از كارافتادگي ماشين ها و واگن هاي هدايت شونده ي خودكار در سيستم توليد سلولي
238
زمانبندي حركت قطارها با در نظر گرفتن زمان نگهداري و تعميرات خطوط
239
زمانبندي حركت قطارهاي باري
240
زمانبندي حمل و نقل در يك انبار عبوري چند خروجي در شرايط عدم قطعيت
241
زمانبندي خط توليد چند محصوله در محيط JIT
242
زمانبندي خطوط اتوبوس در شبكه ي يكپارچه
243
زمانبندي خطوط اتوبوسراني شهري با تقاضاي احتمالي
244
زمانبندي خطوط توليدي با محدوديت بافر با استفاده از الگوريتمهاي متا هيوريستيك
245
زمانبندي خودكار دروس دانشگاه با مدل برنامه ريزي محدوديت
246
زمانبندي در شبكه هاي سلولي مجهز به فناوري CoMP
247
زمانبندي در شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتمهاي ژنيتك
248
زمان‏بندي در محيط جريان كارگاهي با هزينه ‏هاي وابسته به زمان و موعد تحويل
249
زمانبندي در يك مجتمع فولاد مجهز به كورههاي پاتيلي به منظور كاهش مصرف انرژي و كاهش ديماند با استفاده از تئوري گرافها
250
زمانبندي دروس دانشگاهي و تخصيص استاد-درس-زمان﴿مطالعه موردي﴾
251
زمانبندي دو هدفه در كارگاه جريان كاري منعطف با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي و محدوديت بافر
252
زمانبندي دو هدفه كاميون‌هاي ورودي و خروجي در سيستم انبارهاي عبوري با رويكرد توليد به هنگام و با در نظر گرفتن محدوديت شكست براي كاميونهاي خروجي
253
زمانبندي دوره اي استوار در برابر اغتشاش حركت قطارها و تعيين ظرفيت زير ساختهاي خطوط ريلي
254
زمانبندي زنجيره تأمين چند كارخانه اي متوالي
255
زمانبندي زنجيره تأمين محصول حساس به زمان با درنظرگرفتن انتخاب تأمين‌كننده و ملاحظه‌ي سياست پذيرش سفارش
256
زمانبندي زنجيره تامين چندكارخانه اي با ساختار شبكه
257
زمانبندي سخت افزاري وظايف بي درنگ بر بستر FPGA
258
زمانبندي سفارشات در كارخانجات رنگرزي با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و محدوديت دسترسي به ماشين
259
زمانبندي سلول روبوتي با متدولوژي فازي
260
زمانبندي سوپاپها و تعيين پارامترهاي موثر در طراحي پروفيل بادامك و عملكرد موتور پيكان 1600cc با ميل سوپاپ فعلي
261
زمانبندي سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي با رويكرد فرا ابتكاري الكترومغناطيس
262
زمانبندي سيستم هاي توليد انباشته اي در محيط توليد به هنگام
263
زمانبندي سيستم هاي توليد كارگاهي انعطاف پذير و چند هدفه با مراعات اندازه نمونه
264
زمانبندي سيستمهاي چندهستهاي با ديدگاه بهبود انرژي با استفاده از يك الگوريتم تكاملي
265
زمانبندي فلوشاپِ مونتاژ دو مرحله اي به همراه سيستم ارسال بسته اي به منظور كمينه كردن ديركرد كل و هزينه هاي ارسال، مطالعه ي موردي: يكي از شركت هاي توليدي مبلمان
266
زمانبندي كار آمد انرژي براي مسائل پوشش در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از اتو ماتاي يادگير
267
زمانبندي كار در چند پردازنده هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
268
زمانبندي كارها روي سيستم هاي چندپردازنده اي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
269
زمانبندي كارها و تخصيص منابع در مشبك هاي محاسباتي
270
زمانبندي كاميونها در بارانداز با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت در دسترسي به كاميونها
271
زمانبندي گروهي در محيط ماشين هاي موازي نامرتبط با جريمه هاي زودكرد و ديركرد و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي
272
زمانبندي ماشينهاي موازي با معيار كمينه كردن تعداد وزين كارهاي داراي ديركرد و زودكرد
273
زمانبندي مجدد بخش اتاق عمل و مراقبت هاي ويژه با استفاده از يك سيستم چندعاملي
274
زمانبندي مجدد حركت قطارها در صورت اختلال ناشي از خرابي لكوموتيو
275
زمانبندي مجدد كارگاه هنگام ورود كار جديد
276
زمانبندي مدل هاي آني با امكان انقطاع همراه با جريمه¬وابسته به زمان انتظار عمليات قطع شده
277
زمانبندي مسئله جريان كارگاهي با شرط تعميرات نگهداري بر اساس پايش وضعيت
278
زمانبندي مسيريابي وسايل نقليه با درنظرگرفتن بارانداز و ارسال جزئي
279
زمانبندي ناوگان چند پايانه‌اي در شرايط فازي
280
زمانبندي نگهداري و تعميرات با رويكرد بهينه سازي و محدوديت در نيروي كار ماهر مطالعه موردي: جرثقيل هاي تناژ بالا (1000تن)
281
زمانبندي نگهداري و تعميرات واحدهاي توليدي برق در شبكه ساختاريافته قدرت با حضور واحدهاي توليدي بادي
282
زمانبندي هماهنگ زنجيره تامين 3 سطحي با مراكز مونتاژ متعدد
283
زمانبندي و انتساب وظايف در شبكه¬هاي حسگر كنشگر بي¬سيم
284
زمانبندي و برنامه ريزي توالي عمليات (SSP) در كارخانه ساخت ماشين آلات نساجي غدير
285
زمانبندي و پوشش مبتني بر پوشش لايه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
286
زمانبندي و كنترل پذيرش براي تضمين كيفيت خدمات در شبكه ي تركيبي .....
287
زمانبندي و مسيريابي حمل و نقل در شبكه مبتني بر انبار عبوري با رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده
288
زمانبندي واكنشي در مسائل زمانبندي پروزه با منابع محدودد چند حالت اجرائي و حل كننده SAT
289
زمانبندي وظايف در سيستم هاي تعبيه شده بي درنگ برداشتگر انرژي با هدف كاهش نرخ خطاي سررسيد و افزايش كارايي انرژي مصرفي
290
زمانبندي وظايف در محاسبات گريد با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك موازي دانه درشت .
291
زمانبندي وظايف روي ماشين هاي موازي با لحاظ كردن تاخير ارتباطات
292
زمانبندي يك شبكه لجستيك يكپارچه مستقيم و معكوس با در نظر گرفتن انبار عبوري
293
زمانبندي يكپارچه توليد و حمل ريلي در زنجيره تامين
294
زمانسجي كارخانه گرانول سازي كارون
295
زمانسنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
296
زمانسنجي بالانسينگ و طراحي سيستم برنامه ريزي توليد كارخانه چيني حميد
297
زمانسنجي و بالانس خط توليد تيوپ در مجتمع صنايع لاستيك يزد
298
زمانسنجي و بالانس خط مونتاژ
299
زمانمندي و ديدهبارگي در عكس
300
زمين باستان شناسي جلگه ي گيلان و دره ي سفيدرود
301
زمين حفاظتي SAFETY GROUNdING
302
زمين داري در ايران عصر ساساني
303
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
304
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
305
زمين ريخت شناسي و تاثير آن بر آبهاي سطحي مورد مطالعه حوضه سانيج
306
زمين شناسي ، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورگ - زرو- اردان (غرب استان يزد)
307
زمين شناسي ، ژئوشيمي و ژنرسلستيت مزرعه قم
308
زمين شناسي اقتصادي ذخاير باريت شمال استان قزوين از ديدگاه مطالعات دور سنجي و شواهد ژئو فيزيكي
309
زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي زرشوران
310
زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن چادرملو
311
زمين شناسي دگرساني ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام زرنديه استان مركزي
312
زمين شناسي زيست چينه اي و پالئوژئوگرافي رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبي درياي خزر
313
زمين شناسي ساختماني
314
زمين شناسي ساختماني Structural Geology
315
زمين شناسي شبه جزيره عربستان
316
زمين شناسي طبيعي Physical - Geology
317
زمين شناسي عمومي )General- Geology(
318
زمين شناسي عمومي چلگرد (زرد كوه بختياري)
319
زمين شناسي عمومي سفيد ديوان (زرد كوه بختياري)
320
زمين شناسي عمومي كوهرنگ (زرد كوه بختياري)
321
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود (از مباركه تا ورنامخو است)
322
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود از دنبه تا زيار كوپان
323
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود كوه رخ و كوه پيش امبدي
324
زمين شناسي كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسار سرب و روي خان آباد، جنوب غرب خمين
325
زمين شناسي مخازن گازي استان بوشهر
326
زمين شناسي مهندسي
327
زمين شناسي نفت منطقه شمال غرب ايران و كشورهاي مجاور آن
328
زمين شناسي نفتي
329
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك (ايران مركزي)
330
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين
331
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني شمال شهركرد Geology & Petrology of Volcanic Rock's of North of Shahrekord
332
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني و نفوذي كوههاي يخاب (شرق كاشان)
333
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين شمالغرب صحنه (استان كرمانشاه)
334
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني منطقه خور- جندق (ايران مركزي)
335
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني و آذرين منطقه شمال شرق گلپايگان
336
زمين شناسي و چينه شناسي مناطق واجد آلومينوسيليكات در جنوب سميرم و شمال شرق اصفهان ( چاهريسه - مارسار )
337
زمين شناسي و لرزه شناسي به كمك امواج
338
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار فلوريت زنگيان، سوادكوه، استان مازندران
339
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه اي فلوريت محلات، استان مركزي
340
زمين شناسي، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك- زرو- اردان (غرب استان يزد)
341
زمين شناسي، دگرساني، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام﴿زرنديه﴾ استان مركزي
342
زمين شناسي، زمين¬شيمي، خاستگاه و تكامل كاني¬سازي مس و عناصر همراه با تاكيد بر نشانه معدني C-4، جنوب¬باختر اردستان
343
زمين شناسي، ژئوشيمي، كاني شناسي وخاستگاه نشانه معدني طلاي كوه يخاب، شمال شرق ابوزيد آباد (كاشان)
344
زمين نگاري
345
زمين‌شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه‌اي فلوريت محلات، استان مركزي
346
زمين‌شناسي، دگرساني و كاني‌سازي مس در منطقه جنوب‌شرق اردستان، اصفهان
347
زمينه اي براي تحقيق در احوال جرج برناردشاو
348
زمينه پيدايش و پيشرفت تاتر كودكان در ايران
349
زمينه ها و پيامدهاي باستان گرايي از عصر ناصرالدين شاه تا پايان حكومت قاجار
350
زمينه ها و پيامدهاي كولبري در شهرستان بانه
351
زمينه ها و عوامل اعتياد به سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه يزد
352
زمينه ها و كنشگران مؤثر بر مديريت كاربري زمين در شهر تهران
353
زمينه ها وپيامدهاي اقتصادي واجتماعي سقوط اصفهان از وزود اسلام تا پايان ايلخانان
354
زمينه ها، علل و آثار تبعيد عالمان شيعي در عصر رضاشاه
355
زمينه هاي اجتماعي تجدد گرايي و امنيت خواهي در ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
356
زمينه هاي اجتماعي سنت گرايي و تجدد خواهي در ايران ( از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي )
357
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي پيدايش و رشد فرقه هاي غالي از قرن اول تا نيمه ي قرن چهارم هجري قمري
358
زمينه هاي اجتماعي واقتصادي تنوع نظامهاي سياسي
359
زمينه هاي ارتباط ميان زيديه و تشيع اثني عشري در طبرستان و ديلمان(قرن سوم و چهارم هجري)
360
زمينه هاي برنامه ريزي توسعه ورزش در منطقه 6 شهرداري تهران
361
زمينه هاي پيدايش پرتره ي ددپن در عكاسي هنري از ابتداي قرن بيستم
362
زمينه هاي تاريخي خطبه هاي نهج البلاغه
363
زمينه هاي تاريخي شكل گيري انجمن حجتيه در ايران
364
زمينه هاي تاريخي و علمي گرايش قرآن پژوهان به وجوه مختلف اعجاز قرآن
365
زمينه هاي تقابل و تعامل سياست خارجي دولت احمدي نژاد و روحاني در قبال اتحاديه اروپا
366
زمينه هاي جهاني شدن زبان انگليسي و آثار آن در ايران
367
زمينه هاي حقوق كيفري بين الملل در قانون مجازات اسلامي
368
زمينه هاي شكل گيري فمينيسم و تاثير آن در فلسفه معاصر
369
زمينه هاي شكل گيري مفهوم رضا در آثار صوفيه و پيامدهاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آن
370
زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نزاع دسته جمعي در استان كهگيلويه و بوير احمد
371
زمينه هاي كاربردي رنگ در عكاسي
372
زمينه هاي گسترش گردشگري پيرامون سد زاينده رود
373
زمينه هاي نظري واجتماعي سكولاريسم در مغرب زمين
374
زمينه هاي نوگرايي در بستر نقاشي ايران ﴿ جنبش سقاخانه ﴾
375
زمينه هاي واگرايي در روابط ايران و عربستان سعودي در خاورميانه:مطالعه موردي: عراق 1393-1382
376
زمينه و زبان حماسي در شعر احمد شاملو
377
زمينه يابي ارتباط بين استرس شغلي و كانون كنترل در مديران آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي
378
زمينه‌ ها و نحوه‌ ي مواجهه‌ ي زنان با طلاق عاطفي در شهر يزد
379
زمينه‌هاي تاريخي تحول علمي در دوره امامت امام صادق (ع)
380
زمينه‌هاي شكل‌گيري و گسترش وهابيت از ديد مستشرقين در سده‌هاي 12و13 ه. ‌‌ق.
381
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
382
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
383
زن
384
زن ، رنگ ، زندگي
385
زن ، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن
386
زن ايراني به روايت سفر نامه هاي ايراني وغير ايراني در دوره صفوي
387
زن در اساطير ايران
388
زن در داستان و تصاوير هزارو يك شب دوره ي قاجار
389
زن در دوره ساسان
390
زن در سينما نووار امريكا
391
زن در شاهنامه فردوسي
392
زن در عصر جاهليت
393
زن در قانون اساسي
394
زن در نظرگاه عارفان
395
زن در هنرهاي تصويري دوره قاجار
396
زن درسفال باستان
397
زن روستايي وكار
398
زن نيك سچوان (اثر برتولت برشت )
399
زن و اشتغال (انگيزه اشتغال زنان متاهل در شهر اصفهان)
400
زن و اوقات فراغت (ناحيه 6 اصفهان)
401
زن و تنهايي
402
زن و موسيقي در نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسبي با رويكرد زمينه اجتماعي
403
زن و نقش آن در دوران قاجاريه
404
زن وسياست
405
زن، اشتغال ،خود باوري
406
زن، خانواده و جامعه
407
زن، رنگ، زندگي
408
زن، رويش، بالندگي
409
زنان آتش نشان
410
زنان از نگاهي ديگر
411
زنان ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
412
زنان ايلياتي
413
زنان اينسو و آنسوي دوربين
414
زنان تئاتر ايران
415
زنان خياباني (روسپيگري) و خانواده هاي از هم گسيخته
416
زنان در تعيين جايگاه خود در جامعه چقدر اختيار دارند ؟ و آيا از موقعيت اجتماعي خود راضي هستند ؟
417
زنان در عصر قاجار
418
زنان در هيئت مديره شركت و پرخاشگري مالياتي (اجتناب مالياتي) در بورس اوراق بهادار تهران
419
زنان و سياست (الگوهاي رفتار سياسي زنان)
420
زنان و فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: محله طوقچي اصفهان﴾
421
زنان و كار بي مزد خانه داري
422
زنان و مصوبات مجالس دوره پهلوي دوم﴿1357-1320 ه ش﴾: يك بررسي تاريخي
423
زنان و ناكامي در دستيابي به منصب دولتي
424
زنان و نقد هنرهاي تجسمي ﴿ بررسي موردي عكاسي دهه اخير ايران از ديدگاه فمينيستي ﴾
425
زنان وبازتعريف(بازسازي)هويت اجتماعي.
426
زنبق دره اثر: انوره دو بالزاك
427
زنبورپارازيتوئيد (Hym.:Mymaridae) تخم زنجرك مو (Arboridia Kermanshah (Hom.:Cicadellidae و ارتباط آن با زنجرك هاي ميزبان واسط در پناهگاه هاي زمستاني و مناطق انتشار آن در اصفهان
428
زنجيره تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
429
زنجيره تامين بحران
430
زنجيره تامين پايدار
431
زنجيره تامين دو سطحي حلقه بسته براي كالاهاي فاسدشدني با رويكرد مديريت موجودي فروشنده
432
زنجيره تامين سبز حلقه بسته
433
زنجيره تامين ناب
434
زنجيره هاي تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
435
زنجيره هاي ماركوف زمان پيوسته و يكنوايي آنها بر مبناي اندازه هاي قابليت اعتماد
436
زنجيره ي تامين در تجارت الكترونيكي
437
زنجيره‌اي از نانوكره‌هاي فلزي به عنوان ابزار كارآمد براي توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا
438
زنجيرهاي ماكوف در فرايندهاي تصادفي
439
زنجيرهايي از زير مدولهاي اول كلاسيك و نظريه بعد مدول ها , On chains of classical prime submodules and dimension theory of modules
440
زنجيرهسازي كاركردهاي مجازي سرويس شبكه با در نظر گرفتن محدوديت منابع مديريتي
441
زندگاني امام موسي بن جعفر ﴿ع﴾
442
زندگاني شكسپير- نمايشنامه اتللو
443
زندگاني و عقايد تربيتي مولانا عارف بزرگ قرن هفتم
444
زندگاني و نظريات تربيتي مولوي
445
زندگي ، آثار و انديشه هاي حسين كاظم زاده ايرانشهر
446
زندگي ، مرگ و چيزهاي مشابه ديگر
447
زندگي احوال و آثار شرف الدين علي يزدي به همراه تحليل محتو اتيي ظفرنامه
448
زندگي امروز، كالبد ديروز بازنگري تجربه شكل گيري دانشكده معماري يزد در خانه قديمي مرحوم رسوليان
449
زندگي بافته ام از رنگ بنفش
450
زندگي براي شما چه مفهومي دارد
451
زندگي بلوچ دردامنه تفنان
452
زندگي پياده در شهر با تأكيد بر ساماندهي فضاهاي پياده غير همسطح. ﴿ نمونه موردي ميدان تجريش تهران ﴾
453
زندگي حضرت علي عليه السلام
454
زندگي دوباره
455
زندگي روزمره قشر روحاني در ايران
456
زندگي سياسي و ادبي قائم مقام
457
زندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد از 457 تا 656 , the political and cultural life of 754 to 656 shiites baghdad
458
زندگي شخصي به مثابه اثر هنري ﴿با تاكيد بر آثار عكاسان دهه 70 آمريكا﴾
459
زندگي عطار و شرح مختصري پيرامون منطق الطير
460
زندگي فخرالدين اسعد گرگاني
461
زندگي نامه و آثار عيسي بهادري و تاثير آن بر طرح فرش
462
زندگي نامه ونقد آثار هنري استاد علي كرباسيون
463
زندگي و آثار استاد ابوالفتح رسام عرب زاده
464
زندگي و آثار استاد حسين بهزاد
465
زندگي و آثار دكتر احمد علي رجايي بخارايي
466
زندگي و آثار زنان نقاش ايران از شهريور 20 تا معاصر
467
زندگي و آثار گريكور فاركاستي شاعر قرن دهم ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب ديوان مرثيه
468
زندگي و آثار گوستان زاريان نويسنده تواناي معاصر ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب كشتي روي كوه
469
زندگي و آثار محمد بن جرير طبري
470
زندگي و آثار و افكار كاشفي سبزواري با تكيه بر تحقيق در لب لباب و ارجاع ابيات مثنوي مولوي
471
زندگي و اشعار سياسي دكتر احمد وائلي
472
زندگي و افكار و انديشه محمد زكرياي رازي
473
زندگي و افكار و انديشه هاي زيگموند فرويد
474
زندگي و تحليل اثار استاد حسن لاهوتي
475
زندگي و زمانه آيت‌الله حائري يزدي
476
زندگي و شعر سيد اشرف الدين گيلاني
477
زندگي و طبيعت بختياري
478
زندگي و مرگ قهرمانان در داستان‏هاي دولت‏آبادي (كليدر و جاي خالي سلوچ)
479
زندگي، زمانه و كارنامه محمدخان مجدالملك سينكي
480
زندگينامه سياسي، اجتماعي امين الدوله
481
زندگينامه فرد زينه مان و تحليل فيلمهاي، اسب كهر را بنگر، مردي براي تمام فصول و جوليا
482
زندگينامه والت ديسني
483
زنده رود در معرض نابودي
484
زنذگي سياسي نجفقلي خان صمصام السلطنه بختياري
485
زنگ و لعاب دين
486
زنگارهاي ترديد
487
زنوتاپينگ سويههاي مايكوباكتريوم آويوم تحت گونه پاراتوبر كلوزيس جدا شده از استان خراسان رضوي با استفاده از روش سادرن بلاتينك , Genotyping mycodacterum avium subsp paratuberculosis strains isolated from razavi khorasan province using southern bloting
488
زهد حقيقي و رياستيز در احوال و سخنان صوفيان (قرن دوم و سوم هجري قمري) حسن بصري، ابراهيم ادهم، فضيل عياض، بايزيد بسطامي، حسين منصور حلاج
489
زهكشي سنتي و نوين اراضي شور جزيره آبادان
490
زهيافتي عددي بر اساس حواب هاي بنيادي براي حل چند مسئله سهموي
491
زوال انرژي موج در اثر اندركنش با گِل ويسكوالاستيك در مدل‌هاي نسل سوم
492
زوال در آيينه شهر
493
زواياي مختلف ابعادشخصيتي زنان درعهدقاجار
494
زوج درماني
495
زوج شدن اكسايشي متان به اتيلن
496
زوج كردن كاربران در شبكه هاي بيسيم مشاركتي كدگذاري شده
497
زوج مولدهاي دوگان قاب گابور با محمل فشرده و موضعي سازي فركانس آن ها
498
زوج هاي دو گان تقريبي قاب در فضاهاي هيلبرت و كاربرد آن ها براي قاب هاي گابور
499
زوجهاي وي‍‍ژه توابع مقدار-ماتريسي با اندازه بزرگ و مشتقات آنها
500
زورآباد به روايت تصوير
501
زورخانه در ايران
502
زون بندي منطقه حفاظت شده قر خود در استان خراسان شمالي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
503
زون سيستم
504
زيارت عتبات و تأثير آن بر اوضاع اقتصادي ايران دوره قاجار
505
زيارتگاه هاي ايل پاپي و جايگاه آن در فرهنگ مردم
506
زيبا سازي انتن بي تي اس
507
زيبا شناسي فرم در پرتره
508
زيبا شناسي لباس هاي محلي خراسان رضوي به منظور كاربرد در طراحي لباس فرم مدارس
509
زيبا شناسي و خلاقيت در شعر شعراي نوجوان
510
زيبا و والا از ديدگاه كانت
511
زيباسـازي حاشيـه رودخانه باراجيـن قــزوين با رويكرد پايداري اجتماعي مركز مطالعات تخصصي محيط زيست
512
زيباشناختي تشبيهات تمثيلي در قرآن با تكيه‌بر نظريه بافت زباني
513
زيباشناسي اسلوب استفهام درديوان ابوطيب متنبي
514
زيباشناسي اشعار پشيمان گيلاني و تاثيرپذيري او از سبك هندي
515
زيباشناسي تصاوير شاهنامه شاه تهماسبي
516
زيباشناسي در خط نستعليق
517
زيباشناسي عناصر تصويرساز در غزليّات نزار قباني و سيمين بهبهاني (وصف معشوق)
518
زيباشناسي عيوب كلام در شعر معاصر (نيما يوشيج و احمد شاملو)
519
زيباشناسي فيلم و آثار "آندره تاركوفسكي "
520
زيبايشناسي دلالتهاي معاني نكره در قرآن كريم (نمونه موردي مسنداليه، مفعول-به و جار و مجرو) و تطبيق آن بر دو تفسير«الكشاف و مجمع البيان در ده جزء اول
521
زيبايي از منظر ابو حامد محمد غزالي
522
زيبايي از نگاه مولانا با تاكيد بر مثنوي معنوي و فيه ما فيه
523
زيبايي سنجي صفحات وب به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
524
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
525
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
526
زيبايي شناسي ابعاد و اندازه ها در قاليچه هاي تصويري قرن 12و 14 هجري و قمري
527
زيبايي شناسي از منظر هربرت ماركوزه
528
زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني در تفاسير شيعه ﴿جزء اول، دوم، سوم﴾
529
زيبايي شناسي استفهام‌هاي قرآني در تفاسير شيعه (جزء هفتم و هشتم)
530
زيبايي شناسي اشعار فرصت شيرازي
531
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
532
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
533
زيبايي شناسي انتظار در اشعار شاعران معاصر
534
زيبايي شناسي بازنمايي جنگ و ارتباط با مخاطب در موزه ي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
535
زيبايي شناسي پايان باز در سينما
536
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
537
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
538
زيبايي شناسي تطبيقي معماري و موسيقي
539
زيبايي شناسي خشونت در آثار ميشاييل هانكه و نظريه صنعت فرهنگ تئودور آدورنو
540
زيبايي شناسي خط كوفي
541
زيبايي شناسي در ديوان غني كشميري
542
زيبايي شناسي در رياضيات
543
زيبايي شناسي در شعر دفاع مقدس ﴿استان همدان﴾
544
زيبايي شناسي در فرش چهارمحال و بختياري: مورد مطالعه ، نقوش فرش هاي خشتي
545
زيبايي شناسي در قلمرو خط فارسي
546
زيبايي شناسي در مرمت تابلوهاي نقاشي با تكيه بر تئوري مرمت چزاره برندي
547
زيبايي شناسي دوبيتي فارسي ﴿باتكيه بر دوبيتي بابا طاهر عريان و فايز دشتستاني﴾
548
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
549
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
550
زيبايي شناسي سينماي كلاسيك هاليوود
551
زيبايي شناسي سينماي مستقل آمريك بعد از سال 2000
552
زيبايي شناسي شعر شعراي رفسنجان پس از انقلاب اسلامي
553
زيبايي شناسي طلا در نگاره هاي معراج نامه ﴿نسخه خطي شماره 190، متمم مجموعه ترك، كتابخانه ملي پاريس
554
زيبايي شناسي فرم و محتوا در دوران گذار
555
زيبايي شناسي فرمي در دريافت انگاره ي آب برروي سفالينه هاي سيلك كاشان(پيش از اسلام)
556
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هاتكه
557
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هانكه
558
زيبايي شناسي كنايات غزليات سعدي
559
زيبايي شناسي معرفتي در مساجد مبتني بر تدبر در آيات قرآني نمونه موردي ( طراحي مسجد در پاريس )
560
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
561
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
562
زيبايي شناسي نقاشي از ديدگاه ابن سينا
563
زيبايي شناسي نقاشي روي بدن وكاربرد آن در تبليغات
564
زيبايي شناسي و جامعه شناسي انتقادي موسيقي از ديدگاه تئودور آدورنو
565
زيبايي شناسي ويتگنشتاين
566
زيبايي‌شناسي در وصيت‌نامه‌ي شهدا
567
زيبايي‌شناسي مكتب شهرسـازي اصفهان در انطباق با اصول زيباشناختي دوره مدرن
568
زيديه پژوهي ايرانيان : بررسي تحليلي مطالعات زيدي در ايران
569
زير اين گنبد گردون كبود
570
زير جبر نقاط ثابت جبرهاي لي مدرج-ريشه
571
زير جبر هاي موروثي از جبر هاي عملگرها , Hereditary subalgebras of operator algebras
572
زير جبرهاي لي نيم ساده ي موضعي از جبرهاي لي به طور موضعي متناهي
573
زير خمينه هاي ريماني با مرز معين
574
زير خمينه هاي كلا ژئودزيك خمينه هاي لاگرانژي تعميم يافته
575
زير ديفرانسيل حدي انتگرال نامعين و كاربرد آن در بهينه سازي ناهموار
576
زير ديفرانسيل هاي تعميم يافته براي توابع شبه محدب
577
زير رسته هاي سر و كوهمولو‍‍ژي مدول هاي موضعي
578
زير رسته هاي متناهي عملگر
579
زير ساخت هاي ديتا سنتز
580
زير ساخت هاي فلسفي اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور
581
زير ساختار ديواره دانه گرده برخي از جنس هاي تيره زنبقيان و شناسايي قارچ هاي مختلف مرتبط با آن در غرب كشور
582
زير ساختار ديواره دانه گرده برخي از جنس هاي تيره نرگسيان به ويژه جنس پياز از استان كرمانشاه و شناسايي گونه هاي فوزاريوم مرتبط با آن
583
زير سيستم ماژولار پيپرلس از سامانه بيمارستاني اچ آي اس
584
زير فضاهاي باناخ كه هرتابعك يك توسيع هنج - پاياي يكتا دارد
585
زير فضاهاي پايا براي عملگرهاي فشرده
586
زير فضاهاي كامل شده متعامد در فضاي باناخ
587
زير فضاهاي نيم متعدي از ماتريس ها , semitransitive subspaces of matrices
588
زير فضاهاي يك فضاي برداري چند همتافته
589
زير فضاي پاياي اپراتوري خودالحاق اساسي
590
زير گرو ه هاي با خاصيت CR,DHدرگروه هاي متناهي
591
زير گروه خود جابجا گروسري خود مركزي گروه هاي متناهي , Autocommutator subgroup and lower central series of finite groups
592
زير گروه نرمال با اندازه هاي كلاس تزويج نسبت به هم اول
593
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب آزاد تعميم يافته ي گروه ها با مانده متناهي , Near frattini subgroups of residually finite generalized free products of groups
594
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب ازاد
595
زير گروه هاي آبلي بيشين و ناآبلي كمينp-گروه هاي متناهي در مولدي فرادوري
596
زير گروه هاي تحويل ناپذير و ماكسيمال (GLn(D
597
زير گروه هاي حل پذير - به وسيله - متناهي جبرهاي تقسيم متناهي البعد مركزي
598
زير گروه هاي دوري ميدان هاي متناهي و كدهاي شبه دوري LDPC
599
زير گروه هاي ضربي با انديس متناهي در يك حلقه
600
زير گروه هاي فازي حل پذير وجابه جايي پوچ توان
601
زير گروه هاي فازي و نرمال فازي
602
زير گروه هاي-C نرمال گروه هاي متناهي , On c-normal subgroups of finite groups
603
زير گروههاي فازي گروههاي آبلي متناهي
604
زير گروههاي فريمن و خواص آنها , the subgroups of freiman and their characteristics
605
زير گروههاي كاملا پايدار از گروههاي كاملا متناهي
606
زير گروههاي ماكسيمال و مينيمال c -نرمال در گروههاي متناهي
607
زير مجموعه هاي فشرده و فشرده ضعيف فضاهاي عملگري
608
زير مجموعه هاي كاملا بحراني از فضاهاي اقليدسي
609
زير مجموعه هايي با حاصلضرب كوچك در گروه هاي ازتاب آزاد
610
زير مدول راديكال و بعد يكنواخت مدول
611
زير مدول هاي اول متمايز شده تعميم يافته , on generalized distinguished prime submodules
612
زير مدول هاي اول مينيمال
613
زير مدول هاي اول و راديكال روي حلقه هاي جابه جايي
614
زير مدول هاي اول وابسته مينيمال
615
زير مدول هاي اول وابعنو ساتنه و پشتيبان يك مدول
616
زير مدول هاي اول واوليه از مدول هاي خاص
617
زير مدول هاي تنها
618
زير مدول هاي خودتوان و پوچتوان از مدول هاي ضربي , Idempotent and nilpotent sub modules of multiplication modules
619
زير مدول هاي قو يا تحويل ناپذير از مدول ها
620
زير مدول هاي قويا تحويل ناپذير از مدول ها
621
زير مدول هاي كوچك- پوچساز
622
زير مدول هاي ماكسيمال تصويري از مدول هاي منظم گسترش يافته
623
زير مدول هاي منفرد
624
زير مدولهاي اول
625
زير مدولهاي اول از مدول ها
626
زير مدولهاي اول از مدولهاي آزاد متناهي مولد
627
زير مدولهاي اول از مدولهاي نوتري
628
زير مدولهاي اول در مدولهاي ضربي
629
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
630
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
631
زير مدولهاي اول مجزا
632
زير مدولهاي اول و بعد كرول
633
زير مدولهاي اول و راديكال روي حلقه جابجايي , Prime and radical submodules of modules over commutative rings
634
زير مدولهاي چگال مدولهاي ضربي
635
زير مدولهاي نيم اول و پوش
636
زير مدولهاي نيم اول و پوش مدولها
637
زير مدولهاي نيم اول و پوشمدولها
638
زير مدولهاي نيم اول و راديكال آنها
639
زير منيفلدهاي پايدار و ناپايدار و كاربرد آن ها در مساله سه جسم
640
زير منيفيلدهاي زئودزيك كلي از متفلدهاي ريماني و زير فيلدهاي انحنا پايا
641
زير مينفلدهاي متقارن در فضاهاي متقارن
642
زير نرمال بودن و مسائل گشتاوري
643
زير نيم گروهايي از فشرئه سازيهاي استون -چخ , Sub semigroups of stone-cech compactifications
644
زير همسانه سازي و بيان ژن ... در ...
645
زيرجبرهاي بيشين و زيرجبرهاي آبل از بيشترين بعد در جبرهاي لي
646
زيررسته هايي آبلي از رسته مدول ها
647
زيرفضاهاي پايا و بردارهاي فرين
648
زيركاتگورهاي اشتراكي از مدولهاي ايستا و نظريه كليفرد ايستا و موضعي سازي و هم موضعي سازي
649
زيرگروه هاي 3 - انگل راست
650
زيرگروه هاي انعكاسي سيستم هاي كاكستر
651
زيرگروه هاي بيشين دوم براي گروه هاي متناهي خاص
652
زيرگروه هاي فازي برخي گروه هاي متناهي خاص
653
زيرگروه هاي مشخص ساز از گروه هاي آبلي فشرده , characterizing subgroups of compact abelian groups
654
زيرگروه‌هاي بيشين ازگروه‌هاي متناهي
655
زيرگروههاي P - گروههاي متناهي
656
زيرگروههاي سي نرمال گروههاي متناهي
657
زيرمجموعه هاي فازي وزير گروه هاي فازي
658
زيرمدول هاي اول از مدول هاي آزاد متناهياً توليد شده
659
زﻳﺮﻣﺪول ﻫﺎي اول از مدولهاي آزاد متناهيا توليد شده
660
زيرمدول هاي اول، نيمه اول و مدول هاي خارج قسمتي از يكمدول
661
زيرمدول‌هاي شبه اوليه كلاسيك
662
زيرمدولهاي اوليه ازمدول هاي ضربي
663
زيرمشتق پذيري توابع روي خمينه هاي ريماني
664
زيرمنيفلدهاي اريب منيفلدهاي شبه متريك تقريبا ساياي خنثي
665
زيرمنيفلدهاي فضاي اقليدسي با ميدان برداري كانوني تراكم ناپذير و همديس
666
زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش Phytostimulation
667
زيست پالايي محيط هاي آلوده نفتي ﴿گازوييل﴾توسط باكتري ها
668
زيست تخريب پذيري پلي اتيلن ترفتالات
669
زيست جهان زنانه ﴿مطالعه موردي شهر كرمانشاه ﴾
670
زيست جهاني و لباس محلي:مطالعه زيباشناختي لباس ايراني در نظام مصرف رسانه هاي نوين
671
زيست چينه نگاري ، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ي گردبيشه ﴿جنوب و جنوب غرب بروجن﴾
672
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
673
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
674
زيست چينه نگاري ريز رخساره هاي توالي پرموترياس در برش قلعهه زور ﴿ شمال مرند﴾
675
زيست چينه نگاري ريزبقاياي ماهيان دونين پسين - كربونيفر آغازين ايران مركزي
676
زيست چينه نگاري سازن گورپي در جنوب و جنوب شرق لار
677
زيست چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ريك، لردگان
678
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج
679
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال غرب كوه خامي
680
زيست چينه نگاري سازند آسماري در كوه گشت خوار، شمال گچساران
681
زيست چينه نگاري سازند آسماري در منطقه چيدان باغملك ( جنوب غربي ايران )
682
زيست چينه نگاري سازند آسماري، در روستاي پل بارز ( غرب لردگان)
683
زيست چينه نگاري سازند ايلام ( مقطع تيپ ) بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك، جنوب غرب ايلام
684
زيست چينه نگاري سازند تله زنگ در برش تاقديس سركان لرستان
685
زيست چينه نگاري سازند جهرم ( مقطع تيپ ) در ناحيه تنگ آب در جنوب شرق شيراز
686
زيست چينه نگاري سازند سورگاه ( مقطع تيپ) در جنوب غربي ايلام بر اساس فرامينيفر هاي بلانكتونيك
687
زيست چينه نگاري سازند فهليان در تاقديس آنه ( جنوب شرق شهرستان گچساران )
688
زيست چينه نگاري سازند قم در جنوب شرق دماوند(برش روستاي ويرانه)
689
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان بر اساس روزنبران
690
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان﴿برش ايوك﴾ بر اساس روزنبران
691
زيست چينه نگاري سازند قم، جنوب شرقي نطنز
692
زيست چينه نگاري سازند كورپي در شمال شرق گچساران ﴿ تاقديس آنه﴾
693
زيست چينه نگاري سازند گورپي در برش تنگ گراب در غرب ايلام براساس فرامينيفرها و خارپوستان
694
زيست چينه نگاري سازند گورپي در تاقديس زردشهنه، جنوب-جنوب غرب ياسوج
695
زيست چينه نگاري سازند گورپي در جنوب غرب فيروزآباد
696
زيست چينه نگاري سازند گورپي در شمال منطقه لنده ﴿شمال غرب دهدشت﴾
697
زيست چينه نگاري سازند گورپي در نواحي لار و خرامه بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك
698
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال جنوبي تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
699
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال شمالي تاقديس سلامتي (تنگ بهاره)، جنوب غرب شيراز
700
زيست چينه نگاري سازند گورپي درناحيه لالي (خوزستان)
701
زيست چينه نگاري سازند مبارك بر اساس مرجان ها در برش گردكوه (جنوب غربي دامغان البرز شرقي )
702
زيست چينه نگاري سازند مبارك در دره جهرود
703
زيست چينه نگاري سازندهاي آسماري و رازك در جنوب شرق جهرم
704
زيست چينه نگاري سازندهاي ايلام و گورپي در شرق شهرستان رامهرمز﴿برش تنگ بولفارس﴾
705
زيست چينه نگاري سازندهاي جهرم و آسماري در يال شمالي تاقديس كوه گچ، جنوب شرقي لار
706
زيست چينه نگاري مرز كرتاسه-پالئوژن در شرق خط واره رازك در ناحيه فارس ساحلي، حوضه زاگرس، جنوب ايران
707
زيست چينه نگاري نهشته هاي آلبين در شمال شرق سمنان برش 1 مدوان بر اساس آمونيت ها
708
زيست چينه نگاري نهشته هاي بخش پائيني (فرازنين) سازند بهرام در برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان، ناحيه چاهريسه) بر اساس فوناي كنودونتي
709
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوزوئيك بالايي (كربونيفر پسين- زمين پيشين) در رشته كوه شتري طبس، شرق ايران، بر اساس ماكروفسيل
710
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوسن - الوسن در طاقديس سلطان شمال شرق پلدختر، لرستان
711
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي برش كوه بند عبدالحسين (جنوب شرق انارك) براساس فوناي كنودونتي
712
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي در البرز شرقي (تويه دروار، دامغان)
713
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پاياني -كربنيفر آغازين در شرق ايران بر اساس كنودونتها
714
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين برش كوه رضا آباد (جنوب غربي دامغان) بر اساس كنودونت ها
715
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين در ناحيه كمشچه شمال شرق اصفهان
716
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين و كربنيفر پيشين بر اساس كنودونت و ماكروفسيل در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
717
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق ﴿ناحيه يزد﴾ بر اساس كنودونت ها
718
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش ديزلو شمال شرق اصفهان بر اساس كنودونتها
719
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش كوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فوناي كنودونتي
720
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين سازند بهرام در برش باقرآباد (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
721
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين مياني در برش وركمر (شمال اصفهان) بر اساس كنودونت ها
722
زيست چينه نگاري نهشته هاي سازند هجدك بر اساس ماكروفسيلهاي گياهي در برش باب هوتك ( شمال غرب كرمان )
723
زيست چينه نگاري نهشته هاي كربونيفر در ناحية رامشه-جنوب شرق شهرضا
724
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي افق هاي مهره دار (ماهي ها) كرتاسه پاييني در برش شرق سيوند (شمال¬شرق شيراز)
725
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاه 213 ميدان نفتي مارون ، جنوب شرق ايران
726
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند قم در برش فلوجرد در شمال غرب تفرش
727
زيست چينه نگاري و رخساره هاي رسوبي سازند جهرم بر اساس يافته هاي فسيلي در منطقه صدرا شمال غرب شيراز
728
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي بخش هاي چهل، چمپه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
729
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در برش كوه شجبيل، شمال غرب ياسوج
730
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس تامار (جنوب شرقي ياسوج)
731
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس لار (شمال-خاوري گچساران)
732
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس نااورا، جنوب شرق فيروزآباد
733
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در دره ده شيخ شمال شرق ياسوج
734
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در شمال غرب تاقديس خامي ﴿شمال گجساران﴾ و جنوب غرب تاقديس بنگستان ﴿شمال بهبهان﴾
735
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در كوه تامر، جنوب شرق ياسوج
736
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب غربي تاقديس نودان، شرق كازرون
737
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
738
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمال غربي تاقديس نودان، غرب استان فارس
739
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)
740
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس كوه ديل ﴿شمال گچساران﴾
741
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري، شمال شرق تاقديس شوروم، جنوب غرب لردگان
742
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند داريان، يال جنوب غربي تاقديس لار و رسوبات كرتاسه زيرين در برش كلاه قاضي، جنوب شرقي اصفهان
743
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند سروك در برش تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
744
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازندهاي آسماري و شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، لرستان
745
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چمپه و مل سازند گچساران جنوب غرب فيروزآباد
746
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چهل، چمبه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
747
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سفيد، شمال غربي دهدشت ﴿لنده﴾ و چاه شماره 2 ميدان نفتي لب سفيد، خوزستان
748
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تنگه شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان (شمال كازرون)
749
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ميش، شرق گچساران
750
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در حوضه زاگرس
751
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه چارطاق ﴿غرب لردگان﴾
752
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه موردراز، جنوب شرقي ياسوج
753
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي ﴿شرق گچساران﴾
754
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس لار (شمال شرق گچساران)
755
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي تاقديس دشتك، شمال كازرون
756
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي كوه سلامتي، جنوب غرب استان فارس
757
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در جنوب غرب فيروزآباد
758
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در شمال شرق گچساران﴿ تنگ گرگدار﴾
759
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازندهاي آسماري و گچساران در جنوب غرب فيروزآباد
760
زيست چينه نگاري و ريزرسخاره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
761
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات ائوسن در شمال غرب اصفهان﴿سنكينال منطقه ي سه﴾ بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
762
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات پرمين در منطقه چاهريسه-باقر آباد﴿ شمال شرق اصفهان﴾ بر اساس كنودونت و ماكروفسيل
763
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري سازند آب تلخ بر اساس روزنه داران شناور در برش قره سو، شرق حوضه رسوب كپه داغ
764
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز پرمين و ترياس در برش بناريزه﴿شمال شرق آباده﴾ بر اساس كنودونت ها و ماكروفسيل ها
765
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز كربنيفروپرمين در مناطق آباده (استقلال) وسه (نچفت) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
766
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي پرمين بالايي در برش هاي بناريزه و همبست بر اساس مطالعه كنودنت و ماكرو فسيل ها
767
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي رتولياس منطقه شمال اصفهان
768
زيست چينه نگاري و ميكروفاسيس فرامينيفرا بزرگ تر شيرزيرين منطقه حسن اباد -روبيات در جنوب بيرجند
769
زيست چينه نگاري، پالئواكولوژي و محيط رسوبي سازند آسماري در منطقه دوان، شمال كازرون
770
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه شماره 18 ميدان نفتي بي بي حكيمه، حوضه زاگرس
771
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در شمال غرب روستاي دريس (غرب استان فارس)
772
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه جوشقان قالي (شمال شرق ميمه)
773
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نيزار(جنوب شرقي سلفچگان)
774
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه بالايي ناحيه مغان، شمال غرب ايران
775
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط هاي رسوبي سازند قم در ناحيه قهرود ﴿جنوب كاشان﴾
776
زيست چينه نگاري، ريز رخساره و پالئواكولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد
777
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه مشهد اردهال (غرب كاشان)
778
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه ويدوج (جنوب غرب كاشان)
779
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
780
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
781
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
782
زيست چينه نگاري، ريزرخساره و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نراق ﴿شمال شرق دليجان﴾
783
زيست چينه نگاري، ميكرو فاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي پرمين در شمال شرق شهر آباده﴿ايران مركزي﴾
784
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان ( جنوب غرب شهركرد)
785
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي كربونيفر در مقطع بناريزه، شمال شرق آباده
786
زيست چينه‌نگاري و ريز رخساره‌هاي سازند‌داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)
787
زيست چينه‌نگاري، چينه‌نگاري سكانسي و بررسي كيفيت مخزني سازندهاي داريان وكژدمي و عضو مادود در لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي
788
زيست چينه¬نگاري كنودونت¬هاي فرازنين در برش كال سردر شرق طبس
789
زيست چينه¬نگاري و سنگ چينه¬نگاري نهشته¬هاي دونين در معدن استقلال آباده بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
790
زيست چينه‏نگاري و سنگ‏ چينه‏نگاري افق‏هاي آمونيت‏دار ژوراسيك مياني – پسين؛ البرز شرقي (برش غزنوي) و كپه‏داغ (برش چمن ‏بيد)
791
زيست حسگر الكتروشيميايي اندازه گيري افلاتوكسين B1 بر اساس اثر بازداري بر آنزيم استيل كولين استراز تثبيت شده بر روي تك لايه خودآرا
792
زيست حسگرهاي بر پايه سلول
793
زيست درماني خاك هاي آلوده به مواد نفتي
794
زيست رديابي آلودگي هوا در شهر يزد
795
زيست سازگاري پوشش نوين هيدرواكسي آپاتيت - تيتانيم چندمنظوره براي كاشتني دندان
796
زيست سازگاري و توانايي ايجاد تمايز استئوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي در سيستم سيمان پرتلند/كلسيم فسفات
797
زيست سالم سازي آب هاي آلوده به مونوآروماتيك ها به روش تثبيت سلولي
798
زيست سنتزتقليدي نانوذرات اكسيدكبالت بااستفاده ازآپروفريتين وكاربردهاي آن
799
زيست شناسي ، تغييرات فصلي جمعيت و ارزيابي اثر متقابل فرومون ها و كايرومون ها در سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus Vestitus Rey (Coleoptera: Scolytidae در منطقه برخوار اصفهان
800
زيست شناسي دافني
801
زيست شناسي شته جاليز، aphididae)Ýaphis gossypii (Hemi، روي خيار گلخانه اي تيمار شده با باكتري ، Bacillus subtilis
802
زيست شناسي مگ س Eliozeta helluo F. پارازيتوئيد سن معمولي گندم وامكان پرورش آن روي غذاي مصنوعي
803
زيست شناسي و كارآيي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Menteries) با تغذيه از شته ي جاليز
804
زيست شناسي و كارايي كفشدوزك با تغذيه از شته ي سبز انار در شرايط آزمايشگاهي
805
زيست محاسبات ژن فاكتور 8 انعقادي انسان با اهداف دو گانه ژن درماني و پروتئين درماني هموفيلي A
806
زيست‌حسگر مبتني بر كامپوزيت گرافن-پلي‌آنيلين براي تشخيص و سنجش زيست شناساگرهاي سرطان پستان
807
زيست‌شناسي و كارايي كفشدوزك زيگزاگي شش‌لكه¬اي Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذيه از شته انارAphis punicae Pass. و مطالعه‌ي امكان‌سنجي مناطق مناسب رهاسازي با استفاده از GIS در استان يزد
808
زيست¬چينه¬نگاري و سنگ¬چينه¬نگاري سازند سروك در كوه امام¬زاده اسماعيل (منطقه رامجرد شهرستان مرودشت).
809
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
810
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
811
زيست¬چينه¬نگاري، ريز رخساره¬ها و محيط رسوبي سازند داريان در روستاي بانش، منطقه دره¬سفيد(زاگرس چين¬خورده)
812
زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره¬ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
813
زيستسالمسازي خاكهاي آلوده به نرمالهگزادكان و بررسي تأثير برخي پارامترهاي مؤثر
814
زيست‏شناسي، كارايي و جدول زندگي كفشدوزك Hippodamia variegata(Goez) با تغذيه از شته‏ي سبز انار Aphis punicae در شرايط آزمايشگاهي
815
زيستگاه باداب زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني
816
زيستگاه باداب﴿زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني﴾
817
زيستگاه خرد
818
زيگ بي ZigBee
819
زيلو به غروب خويش مي نگرد
820
زينت از ديدگاه قرآن
821
زينت مادي و معنوي براي انسان در قرآن و سنت
822
زينتر پودر شيشه و ساخت موزاييك شيشه اي
823
زيور سازي با الهام از نقش مايه هاي ايلخاني
824
زيورسازي باالهام از نقوش تجريدي ايران (از كهن ترين زمان تا اسلام )
بازگشت