<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
زئوشيمي، كاني شناسي و دگرساني در كانسار آهن لجنه شاهرود
2
زئوليت
3
زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور...
4
زائر سرا
5
زائر سرا در قم
6
زائر سرا قم
7
زائرسراي آستان سبزقبا
8
زارع زاده مهريزي، امير مكان يابي فضاي باز با رويكرد ارتقاسر زندگي (نمونه موردي محله بهار مهريز)
9
زاويه جدايش جريان از روي نيم استوانه به صورت تابعي از عدد رينولدز و ارتفاع كانال با استفاده از شبكه بولتزمن
10
زايش امر نو از بطن سنت با نگاهي به موومان اول سمفني شماره پنج گوستاو مولر
11
زاينده رود ،سرچشمه حيات اصفهان
12
زاينده رود و طرق آبياري آن
13
زاينده رود، سرچشمه حيات اصفهان
14
زباله سوزهاي بيمارستاني
15
زباله هاي تصويري
16
زباله و سيستم هاي جمع آوري و حمل و نقل آن
17
زباله و سيستمهاي جمع آوري و حمل و نقل آن ؟بخش عملي : وسيله حمل زباله به كمك موتور سيلكت
18
زبان آئينه فرهنگ است اثر روبرت لادو
19
زبان آئينه فرهنگ است، اثر روبرت لادو (جلد دوم)
20
زبان آموزي تصويري
21
زبان از نظر افلاطون
22
زبان اموزي
23
زبان انسان و ماشين در سيستم EWSD
24
زبان انگليسي واسطه در مقابل زبان انگليسي استاندارد در آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران : ديدگاه ها و عملكرد
25
زبان بازيابي پايگاه داده چند رسانه اي (VSQL)
26
زبان برنامه نويسي ANSYS براي طراحي هاي پارامتري APDL
27
زبان برنامه نويسي OpenCL
28
زبان برنامه نويسي php وطراحي سامانه با آن
29
زبان برنامه نويسي پايتون
30
زبان برنامه نويسي جاوا
31
زبان پست اسكريپت
32
زبان پيام هاي كوتاه فارسي
33
زبان تصوير "بعد و حركت "
34
زبان تصويري اسطوره در مفرغهاي لرستان (نقوش تركيبي انسان و حيوان )
35
زبان تمثيلي در شعر نيما و اخوان
36
زبان در تفكر هيدگر
37
زبان در هرمنوتيك فلسفي گادامر
38
زبان طنز در آثار سعدي
39
زبان گفتگو در آثار داستاني محمود گلابدره اي
40
زبان گوياي تصوير در انديشه هاي اجتماعي
41
زبان محوري در شعر معاصر
42
زبان ناييني : زوال يا بقا؟
43
زبان نشانه گذاري ابر متن HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE )HTML(
44
زبان هاي برنامه نويسي
45
زبان هاي برنامه نويسي
46
زبان هاي برنامه نويسي 1
47
زبان هاي توصيه شده CCITT SDL CHILL MML
48
زبان و ادب پارسي در عهد اكبر شاه تيموري
49
زبان و ادبيات
50
زبان و ادبيات عرب
51
زبان و ادبيات فارسي در طرح و نقش فرش ايراني
52
زبان و بازي هاي زباني در فلسفه ي وينگنشتاين متاخر
53
زبان و بيان بصري﴿علائم و نشانه ها﴾
54
زبان و بيان تصوير در شاهنامه شاه تهماسبي
55
زبان و بيان تصويرسازي در موسيقي ﴿سمفوني ها﴾
56
زبان و تخيل در اشعار عباس صفاري
57
زبان و لهجه و فرهنگ عاميانه روستاهاي بروجرد (سيلاخورعليا)
58
زبان ورزشي : بررسي گفتماني متون گفتاري گزارشهاي ورزشي به زبان فارسي
59
زبان، واژه نامه ها، هوش
60
زبان، واژه ها، بهروزي
61
زبانزدهاي شعر نظامي با تÊكيد بر "ليلي و مجنون " و "خسرو و شيرين "
62
زبانه ها در حاصل ضرب هاي بلاشكه درجه چهار
63
زبانهاي برنامه نويسي تابعي
64
زبانهاي برنامه نويسي موبايل
65
زبيريان و نقش آنان در تاريخ اسلام
66
زخم اثني عشر و درمان مقايسه اي آن با
67
زخم پوش هاي ديابتي
68
زخم پوش‌هاي هوشمند بر پايه نانو الياف با هدف تشخيص التيام زخم
69
زخم هاي ناسور
70
زراسبلابل
71
زراعت زعفران و امكانات آن در قائنات (بيرجند)
72
زربفت هاي موزه هاي تهران
73
زربيسبييسيبي
74
زرتشت و برخي از آداب و رسوم زردشتيان
75
زرطييزظطظ
76
زري بافي
77
زري بافي در ايران
78
زرين فر، سيميندخت
79
زعفران
80
زعفران ايران
81
زعفران ايران و ارزش اقتصادي آن
82
زعماي اموزش وپرورش ايران
83
زلزله بم
84
زلزله خرداد 1369 و اثر آن بر اعتياد در شهرستان رودبار
85
زمامداري دمكراتيك ومنازعات قومي - مذهبي (مطالعه موردي : آفريقاپس ازجنگ سرد)
86
زمان اجراي تعهدات قراردادي و ضمانت اجراي آن (بررسي تطبيقي حقوق ايران و امريكا)
87
زمان ازنگاه ملاصدرا و هايدگر
88
زمان انتقال مالكيت در قراردادهاي سيف
89
زمان اولين عبور براي فرايندهاي پاداش با توابع پاداشي غير خطي و رفتارهاي مجانبي و واقعي آنها
90
زمان بندي آگاه از دما و انرژي كارآمد وظايف در سامانه هاي چندپردازنده اي بي درنگ
91
زمان بندي آينده نگرانه وظايف در محاسبات ابري
92
زمان بندي اتاق عمل جراحي با درنظر گرفتن عدم قطعيت فازي احتمالي
93
زمان بندي اتاق هاي عمل در يك بيمارستان نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان هاي جراحي
94
زمان بندي استوار ماشين هاي موازي يكسان با در نظرگرفتن مجموع مدت زمان در جريان كارها
95
زمان بندي اعمال جراحي با محدوديت واحد مراقبت هاي ويژه
96
زمان بندي برنامه ها بر روي سيستم هاي خوشه اي
97
زمان بندي بهينه بازرسيهاي ايمني سدها (مورد: سد سفيدرود)
98
زمان بندي پروژه با محدوديت منابع و زمان پردازش فازي
99
زمان بندي پروژه با منابع محدود با در نظر گرفتن شكست فعاليت ها
100
زمان بندي پروژه با موازنه زمان- هزينه- كيفيت در شرايط فازي مطالعه موردي در شركت كيميا بنا گستر يزد
101
زمان بندي پروژه تحت محدوديت منابع با الگوريتم ژنتيك سميه آقازاده
102
زمان بندي پوياي سيستم بي درنگ كنترل قطار ETCS به منظور افزايش تعداد قطارهاي قابل كنترل توسط يك مركز بلاك راديويي (RBC)
103
زمان بندي تخصيص لينك با رويكرد تامين خدمات سرويس در شبكه هاي مش بي سيم
104
زمان بندي تخصيص منابع محدود با مهارت هاي مختلف با در نظر گرفتن حالت انقطاع فعاليت ها
105
زمان بندي تعميرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسيب پذيري سيستم قدرت
106
زمان بندي تك ماشين با محدوديت دسترسي
107
زمان بندي تك ماشين با يك دوره نت انعطاف پذير
108
زمان بندي توليد در محيط تكنولوژي گروهي ( سيستم توليد سلولي ، سيستم توليد انعطاف پذير)
109
زمان بندي توليد كارگاهي در حالت پويا با هدف بهينه سازي معيار فاصله از مولد تحويل E/T
110
زمان بندي توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي در يك زنجيره تامين سه مرحله اي با تقاضاي احتمالي
111
زمان بندي جريان كارگاهي با فرض وابستگي زمان پردازش كار به زمان شروع با هدف كمينه سازي مجموع تاخيرات
112
زمان بندي جريان كارگاهي چند هدفه ماشين آلات به كمك الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات ﴿PSO﴾
113
زمان بندي چراغ راهنمايي با در نظرگرفتن معيار مصرف سوخت
114
زمان بندي چند پروژه اي با هدف كاهش ريسك عدم دسترسي به منابع و هزينه با رويكرد زنجيره بحراني
115
زمان بندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي
116
زمان بندي خدمه قطار با در نظر گرفتن عدم قطعيت
117
زمان بندي خواب آگاه از انرژي براي پيكربندي پوياي شبكه هاي خودمختار
118
زمان بندي خواب و بيداري مبتني بر سيستم هاي حدنصاب در شبكه هاي بي سيم چندگامه
119
زمان بندي در شبكه هاي مش بي سيم همكار مبتني بر IEEE 802.11 با استفاده از نظريه ي بازي ها
120
زمان بندي درون گره اي پردازه ها در سامانه هاي محاسباتي مقياس اگزا
121
زمان بندي دو عاملي حداقل كردن مجموع وزني ديركرد بر روي تك ماشين و با حداكثر ديركرد محدود
122
زمان بندي ساختار-آگاه گردش كار و تدارك منابع براي رايانش ابري
123
زمان بندي شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
124
زمان بندي عمليات و پيشنهاد قيمت در سيستم هاي رايانش ابري وقفه پذير
125
زمان بندي كار گروهي انعطاف پذير برگشتي با ماشين هاي موازي پردازش دسته اي و اندازه غير يكسان كارها
126
زمان بندي كاركنان با در نظر گرفتن خستگي انسان در شرايط عدم قطعيت
127
زمان بندي كارها با دو معيار عملكرد در حالت Job Shop ،Flow Shop با استفاده از شبكه هاي عصبي در شركت ايران خودرو
128
زمان بندي كارها در رايانش ابري با تركيب روش هاي هوشمند جستجوي ممنوعه و تكاملي
129
زمان بندي كاميون ها در انبارهاي عبوري با هدف حداقل كردن هزينه ديركرد از دست رفته وزن دار
130
زمان بندي كاميون هاي ورودي و خروجي به انبارهاي عبوري موقت چندگانه با در نظر گرفتن شعاع پوشش
131
زمان بندي كلاس هاي درس با رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يك (مورد مطالعه : دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد)
132
زمان بندي كوتاه مدت اتاق هاي عمل براي جراحي هاي انتخابي– مطالعه موردي: بيمارستان آموزشي درماني الزهرا در اصفهان
133
زمان بندي گروهي كارها بر اساس اولويت بندي در سامانه هاي پردازشي چندهسته اي
134
زمان بندي ماشين هاي موازي با هدف كمينه كردن هزينه كارهاي دير كرددار و هزينه ارسال با تحويل دسته اي
135
زمان بندي ماشين هاي موازي غيرمرتبط با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژي در بازه هاي زماني
136
زمان بندي متغير سوپاپ هاي موتورهاي احتراق داخلي
137
زمان بندي مجدد حركت قطارها در شرايط اختلال باهدف كاهش تاخير
138
زمان بندي و كنترل توان توأم براي لينك فراسو در سيستم هاي LTE
139
زمان بندي و مديريت صف براي تضمين كيفيت سرويس با استفاده از كنترل كننده ي پيش بين مدل
140
زمان بندي واكنشي پروژه جند حالته با منابع محدود , Reactive scheduling in the multi-mode RCPSP
141
زمان بندي وظايف برروي گره هاي حسگر بي سيم
142
زمان بندي وظايف بلادرنگ در سيستم هاي ناهمگن تعبيه شده
143
زمان بندي وظايف بي درنگ با منطق فازي
144
زمان بندي وظايف در سامانه هاي قابل بازپيكربندي بر اساس ميزان وابستگي و عرض وظايف
145
زمان بندي وظيفه ها در سيستم هاي بي درنگ نهفته چند هسته اي با هدف بهبود انرژي مصرفي وكارايي
146
زمان بندي يك سيستم هاب و اسپوك و انتخاب مراكز تعميرات و نگهداري سرويس دهنده به هاب ها با توجه به خرابي وسايل حمل و نقل
147
زمان تثبيت در ديناميك تكاملي
148
زمان حركت وسايل حمل و نقل در شبكه حمل و نقل تلفيقي
149
زمان در ژئومرفولوژي
150
زمان سنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
151
زمان سنجي در يك سالن بافندگي با روش نمونه برداري فعاليت
152
زمان سنجي فرآيندهاي توليد و بررسي روش هاي توزيع كار در خط توليد﴿با مطالعه موردي﴾
153
زمان سنجي و ارزيابي روشها (كارخانه يخچال سازي بوژان لرستان )
154
زمان سنجي و بالانس خط توليد كاسه رينگ در كارخانه رينگهاي سنگين مشهد IAP
155
زمان سنجي و بالانس خط مونتاژ
156
زمان سنجي و تخمين تعداد پرسنل واحد QC و (كنترل كيفيت) به روش نمونه برداري فعاليت
157
زمان سنجي و ظرفيت سنجي فرآيندها و ماشين آلات شركت فرآوردهاي نسوز پارس
158
زمان و چگونگي بستن معدن و مطالعه موردي بر روي معدن طلاي موته
159
زمان و حافظه در عكاسي
160
زمان و حركت در گرافيك
161
زمان و فضاي ژاپني در موسيقي ترو تاكميتسو
162
زمان و مكان از نظر ملاصدرا و كانت
163
زمان و مكان در مونتاژ
164
زمان و مكان در نگارگرهاي هرات با توجه به برخي نظريات فيلسوفان و عرفاي اسلامي
165
زمان و موسيقي
166
زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسي
167
زمان‌‌بندي پوياي محدود به توان مصرفي واحد‌‌هاي اجرايي بر روي پردازنده‌‌هاي چند‌‌هسته‌‌اي در پشتيباني از سيستم‌‌هاي محاسباتي مقياس‌‌اگزا
168
زمان‌بندي آگاه از كيفيت خدمات ماشين‌هاي مجازي در محيط‌هاي ابري
169
زمان‏‌بندي اتاق عمل بر مبناي يك رويكرد سازگارشونده
170
زمان‌بندي استوار چندبخشي پرستاران با درنظرگرفتن پرستاران شناور ميان بخشي
171
زمان‌بندي اعزام كاميون‌ها در يك سيستم توزيع حلقه بسته با استفاده از خدمات شركت لجستيكي طرف سوم
172
زمان‌بندي باركاري در مراكزداده توزيع شده ناهمگن با امكان استفاده از منابع انرژي تجديدپذير
173
زمان‌بندي باز چند معياره اعمال جراحي با در نظر گرفتن محدوديت ريكاوري
174
زمان‌بندي بخش جراحي با در نظر گرفتن اولويت بيمار و ترجيحات اتاق عمل در بيمارستان تخصصي خانواده اصفهان
175
زمان‌بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم كرم شب‌تاب
176
زمان‌بندي پروژه و موازنه زمان- هزينه – كيفيت در محيط فازي با محوريت پروژه‌هاي ورزشي (مطالعه موردي سالن حجاب دانشگاه اصفهان)
177
زمان‌بندي تحمل‌پذير اشكال و انرژي كارآمد وظايف در سامانه‌هاي چند پردازنده‌اي بلادرنگ
178
زمان‌بندي حركت قطار با در نظر گرفتن ديناميك
179
زمان‌بندي حركت قطارها با رويكرد برنامهريزي احتمالي
180
زمان‌بندي خوشه‌هاي مجازي توان بالا به جهت مقياس‌پذيري
181
زمان‌بندي روزانه عمل هاي جراحي با تكنيك بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي
182
زمان‌بندي عمل‌هاي روزانه تالار جراحي با درنظر گرفتن زمان تغيير شيفت پرسنل و محدوديت ظرفيت واحد ريكاوري (مطالعه موردي)
183
زمان‌بندي قطارهاي راه آهن شهري در ايستگاه‌هاي تقاطعي تحت شرايط عدم قطعيت
184
زمان‌بندي كاميون ها و تخصيص محصولات زنجيره تامين با در فرابارانداز با در نظر گرفتن عدم قطعيت در سفارش‌ مشتري
185
زمان‌بندي ماشين مجازي بر روي پردازنده ي چند هسته اي
186
زمان‌بندي ماشين‌هاي موازي با در نظر گرفتن تخصيص موعد تحويل، زودكرد و ديركرد وزني كارها
187
زمان‌بندي مقياس‌پذير گراف‌هاي وظايف نرم‌افزار اپن‌سيز براي محيط‌هاي توزيعي همگن ابري
188
زمان‌بندي نگهداري و تعميرات با محدوديت نيروي كار براي ناوگان هواپيمايي با استفاده از رويكرد بهينه‌سازي استوار
189
زمان‌بندي همزمان پروژه با سفارش¬دهي مواد با فرض عدم قطعيت در زمان تحويل
190
زمان‌بندي وظايف در تحليل كلان‌داده در ابر عمومي
191
زمان‌گذاري بهينه براي خريد اختيار معامله‌ها
192
زمان، تاريخ و ماخوليا: خواندنِ انتقاديِ بوف كورِ صادق هدايت
193
زمان¬بندي دو هدفه سيستم جريان كارگاهي منعطف با فرضيات وجود بافر¬هاي مياني با ظرفيت محدود و زمان¬هاي آماده‌سازي‌ وابسته به توالي
194
زمانبدي كارها در محيط كارگاه گردشي كاري (SHOP - FLOW) با معيار حداقل مجموع ديركرد و زودكرد كارها
195
زمانبندي n كار روي يك ماشين وقتيكه كارها داراي زمانهاي دسترسي و دنباله مي باشند
196
زمانبندي اتاق عمل براي جراحي الكتيو با در نظر گرفتن واحدهاي مراقبت هاي بعد از عمل
197
زمانبندي اتاق عمل پس از وقوع يك اختلال در مورد ظرفيت بخش بازيابي
198
زمانبندي اجراي كارهاي شرطي روي پردازشگرهاي ناوابسته
199
زمانبندي استوار خطوط لوله چند فرآورده اي نفتي در شرايط عدم قطعيت
200
زمانبندي استوار زنجيره تامين تحت شرايط عدم قطعيت
201
زمانبندي افق محدود انتقال در شبكه خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي بر اساس راهكار كنترل پيشبين
202
زمانبندي اقتصادي در گريدهاي محاسباتي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
203
زمانبندي برنامه ها و مديريت توان براي پردازنده هاي متاثراز تغييرات با درنظرگرفتن تعادل بار
204
زمانبندي بهنگام فعاليت هاي يك پروژه با هدف حداقل كردن هزينه هاي زودكرد و ديركرد
205
زمانبندي پردازنده مبتني بر روش هاي فازي
206
زمانبندي پروژه با فعاليتهاي چند اجرايي تحت شرايط عدم قطعيت و محدوديت منابع
207
زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با در نظر گرفتن فعاليت هاي چند حالته و ارزش فعلي هزينه هاي زود كرد و دير كرد
208
زمانبندي پروژه در بهينه سازي عمليات يكچارچه زنجيره تامين
209
زمانبندي پوياي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت بودجه و بهينه سازي تخصيص منابع، زمان و هزينه پروژه با استفاده از شبيه سازي عمليات ساخت
210
زمانبندي پيش بينانه واكنشي عمليات با احتمال وقوع اختلال در ورودي ها در محيط فلوشاپ - مطالعه موردي يك واحد خدماتي درماني
211
زمانبندي تخصيص منابع مالي با كمترين هزينه در يك مدل تصادفي فازي جهت پروژه طراحي و ساخت نيروگاه آبي
212
زمانبندي تصادفي تحمل پذير خطاي كارهاي موازي بلادرنگ در كلاسترها
213
زمانبندي تك ماشين با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي با بكارگيري روش بهينه سازي
214
زمانبندي تك ماشينه با ملاحظات تخصيص موعد تحويل و نگهداري تعميرات
215
زمانبندي توالي هاي وابسته در جريان كارگاهي (با فرض هزينه هاي تامين وابسته به زمان و قابليت رد سفارشات)
216
زمانبندي توزيع‌شده كاميون‌ها در سيستم‌هاي بارانداز متعدد
217
زمانبندي توزيعي و آگاه از انرژي ماشين‌هاي مجازي به منظور پشتيباني از محيط‌هاي محاسباتي ابري
218
زمانبندي توزيعي و آگاه از انرژي ماشين‌هاي مجازي به منظور پشتيباني از محيط‌هاي محاسباتي ابري
219
زمانبندي توليد چند هدفه با رويكرد تركيبي بهينه سازي ازدحام ذرات و شبيه سازي تبريد تدريجي
220
زمانبندي توليد سيستم فلو شاپ تركيبي با هدف حداقل كردن مجموع هزينه هاي دير كرد و زود كرد
221
زمانبندي جرثقيل اسكله در يك ترمينال كانتينري بااستفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات تلفيقي
222
زمانبندي جريان كارگاهي تركيبي براي حداقل كردن ماكزيمم زمان تكميل كارها و هزينههاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در صنايع كاشي و سراميك
223
زمانبندي جريان كارگاهي دو ماشينه با در نظر گرفتن حمل و نقل ميان ماشين ها با استفاده از روش هاي ابتكاري و فرا ابتكاري
224
زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحلهاي با ماشين¬هاي موازي غير يكسان به منظور حداقل سازي ديركرد كل، مطالعه موردي: شركت سايپا پرس
225
زمانبندي جريان كارگاهي مختلط با زمان¬هاي آماده¬سازي وابسته به توالي با استفاده از الگوريتم GRASP
226
زمانبندي جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي
227
زمانبندي جريان ها در كاربردهاي اينترنت اشياء مبتني بر شبكه هاي نرم افزارمحور
228
زمانبندي چند معياره سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي
229
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
230
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
231
زمانبندي چند هدفه كاميون هاي ورودي و خروجي به انبارهاي عبوري موقت با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
232
زمان‏بندي چندهدفه سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمان هاي آماده‏سازي وابسته به توالي با محدوديت دسترسي ماشين
233
زمانبندي چندهدفه ي توليد و طرّاحي سيستم جابجايي مواد با درنظرگرفتن از كارافتادگي ماشين ها و واگن هاي هدايت شونده ي خودكار در سيستم توليد سلولي
234
زمانبندي حركت قطارها با در نظر گرفتن زمان نگهداري و تعميرات خطوط
235
زمانبندي حركت قطارهاي باري
236
زمانبندي حمل و نقل در يك انبار عبوري چند خروجي در شرايط عدم قطعيت
237
زمانبندي خط توليد چند محصوله در محيط JIT
238
زمانبندي خطوط اتوبوس در شبكه ي يكپارچه
239
زمانبندي خطوط اتوبوسراني شهري با تقاضاي احتمالي
240
زمانبندي خطوط توليدي با محدوديت بافر با استفاده از الگوريتمهاي متا هيوريستيك
241
زمانبندي خودكار دروس دانشگاه با مدل برنامه ريزي محدوديت
242
زمانبندي در شبكه هاي سلولي مجهز به فناوري CoMP
243
زمانبندي در شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتمهاي ژنيتك
244
زمان‏بندي در محيط جريان كارگاهي با هزينه ‏هاي وابسته به زمان و موعد تحويل
245
زمانبندي در يك مجتمع فولاد مجهز به كورههاي پاتيلي به منظور كاهش مصرف انرژي و كاهش ديماند با استفاده از تئوري گرافها
246
زمانبندي دروس دانشگاهي و تخصيص استاد-درس-زمان﴿مطالعه موردي﴾
247
زمانبندي دو هدفه در كارگاه جريان كاري منعطف با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي و محدوديت بافر
248
زمانبندي دو هدفه كاميون‌هاي ورودي و خروجي در سيستم انبارهاي عبوري با رويكرد توليد به هنگام و با در نظر گرفتن محدوديت شكست براي كاميونهاي خروجي
249
زمانبندي دوره اي استوار در برابر اغتشاش حركت قطارها و تعيين ظرفيت زير ساختهاي خطوط ريلي
250
زمانبندي زنجيره تأمين چند كارخانه اي متوالي
251
زمانبندي زنجيره تأمين محصول حساس به زمان با درنظرگرفتن انتخاب تأمين‌كننده و ملاحظه‌ي سياست پذيرش سفارش
252
زمانبندي زنجيره تامين چندكارخانه اي با ساختار شبكه
253
زمانبندي سخت افزاري وظايف بي درنگ بر بستر FPGA
254
زمانبندي سفارشات در كارخانجات رنگرزي با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و محدوديت دسترسي به ماشين
255
زمانبندي سلول روبوتي با متدولوژي فازي
256
زمانبندي سوپاپها و تعيين پارامترهاي موثر در طراحي پروفيل بادامك و عملكرد موتور پيكان 1600cc با ميل سوپاپ فعلي
257
زمانبندي سيستم جريان كارگاهي مختلط با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي با رويكرد فرا ابتكاري الكترومغناطيس
258
زمانبندي سيستم هاي توليد انباشته اي در محيط توليد به هنگام
259
زمانبندي سيستم هاي توليد كارگاهي انعطاف پذير و چند هدفه با مراعات اندازه نمونه
260
زمانبندي سيستمهاي چندهستهاي با ديدگاه بهبود انرژي با استفاده از يك الگوريتم تكاملي
261
زمانبندي فلوشاپِ مونتاژ دو مرحله اي به همراه سيستم ارسال بسته اي به منظور كمينه كردن ديركرد كل و هزينه هاي ارسال، مطالعه ي موردي: يكي از شركت هاي توليدي مبلمان
262
زمانبندي كار آمد انرژي براي مسائل پوشش در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از اتو ماتاي يادگير
263
زمانبندي كار در چند پردازنده هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
264
زمانبندي كارها روي سيستم هاي چندپردازنده اي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
265
زمانبندي كارها و تخصيص منابع در مشبك هاي محاسباتي
266
زمانبندي كاميونها در بارانداز با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت در دسترسي به كاميونها
267
زمانبندي گروهي در محيط ماشين هاي موازي نامرتبط با جريمه هاي زودكرد و ديركرد و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي
268
زمانبندي ماشينهاي موازي با معيار كمينه كردن تعداد وزين كارهاي داراي ديركرد و زودكرد
269
زمانبندي مجدد بخش اتاق عمل و مراقبت هاي ويژه با استفاده از يك سيستم چندعاملي
270
زمانبندي مجدد حركت قطارها در صورت اختلال ناشي از خرابي لكوموتيو
271
زمانبندي مجدد كارگاه هنگام ورود كار جديد
272
زمانبندي مدل هاي آني با امكان انقطاع همراه با جريمه¬وابسته به زمان انتظار عمليات قطع شده
273
زمانبندي مسئله جريان كارگاهي با شرط تعميرات نگهداري بر اساس پايش وضعيت
274
زمانبندي مسيريابي وسايل نقليه با درنظرگرفتن بارانداز و ارسال جزئي
275
زمانبندي ناوگان چند پايانه‌اي در شرايط فازي
276
زمانبندي نگهداري و تعميرات با رويكرد بهينه سازي و محدوديت در نيروي كار ماهر مطالعه موردي: جرثقيل هاي تناژ بالا (1000تن)
277
زمانبندي نگهداري و تعميرات واحدهاي توليدي برق در شبكه ساختاريافته قدرت با حضور واحدهاي توليدي بادي
278
زمانبندي هماهنگ زنجيره تامين 3 سطحي با مراكز مونتاژ متعدد
279
زمانبندي و انتساب وظايف در شبكه¬هاي حسگر كنشگر بي¬سيم
280
زمانبندي و برنامه ريزي توالي عمليات (SSP) در كارخانه ساخت ماشين آلات نساجي غدير
281
زمانبندي و پوشش مبتني بر پوشش لايه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
282
زمانبندي و كنترل پذيرش براي تضمين كيفيت خدمات در شبكه ي تركيبي .....
283
زمانبندي و مسيريابي حمل و نقل در شبكه مبتني بر انبار عبوري با رويكرد مديريت موجودي توسط فروشنده
284
زمانبندي واكنشي در مسائل زمانبندي پروزه با منابع محدودد چند حالت اجرائي و حل كننده SAT
285
زمانبندي وظايف در سيستم هاي تعبيه شده بي درنگ برداشتگر انرژي با هدف كاهش نرخ خطاي سررسيد و افزايش كارايي انرژي مصرفي
286
زمانبندي وظايف در محاسبات گريد با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك موازي دانه درشت .
287
زمانبندي وظايف روي ماشين هاي موازي با لحاظ كردن تاخير ارتباطات
288
زمانبندي يك شبكه لجستيك يكپارچه مستقيم و معكوس با در نظر گرفتن انبار عبوري
289
زمانبندي يكپارچه توليد و حمل ريلي در زنجيره تامين
290
زمانسجي كارخانه گرانول سازي كارون
291
زمانسنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
292
زمانسنجي بالانسينگ و طراحي سيستم برنامه ريزي توليد كارخانه چيني حميد
293
زمانسنجي و بالانس خط توليد تيوپ در مجتمع صنايع لاستيك يزد
294
زمانسنجي و بالانس خط مونتاژ
295
زمانمندي و ديدهبارگي در عكس
296
زمين باستان شناسي جلگه ي گيلان و دره ي سفيدرود
297
زمين حفاظتي SAFETY GROUNdING
298
زمين داري در ايران عصر ساساني
299
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
300
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
301
زمين ريخت شناسي و تاثير آن بر آبهاي سطحي مورد مطالعه حوضه سانيج
302
زمين شناسي ، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورگ - زرو- اردان (غرب استان يزد)
303
زمين شناسي ، ژئوشيمي و ژنرسلستيت مزرعه قم
304
زمين شناسي اقتصادي ذخاير باريت شمال استان قزوين از ديدگاه مطالعات دور سنجي و شواهد ژئو فيزيكي
305
زمين شناسي اقتصادي و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي زرشوران
306
زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي عناصر نادر خاكي در كانسار آهن چادرملو
307
زمين شناسي دگرساني ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام زرنديه استان مركزي
308
زمين شناسي زيست چينه اي و پالئوژئوگرافي رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبي درياي خزر
309
زمين شناسي ساختماني
310
زمين شناسي ساختماني Structural Geology
311
زمين شناسي شبه جزيره عربستان
312
زمين شناسي طبيعي Physical - Geology
313
زمين شناسي عمومي )General- Geology(
314
زمين شناسي عمومي چلگرد (زرد كوه بختياري)
315
زمين شناسي عمومي سفيد ديوان (زرد كوه بختياري)
316
زمين شناسي عمومي كوهرنگ (زرد كوه بختياري)
317
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود (از مباركه تا ورنامخو است)
318
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود از دنبه تا زيار كوپان
319
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود كوه رخ و كوه پيش امبدي
320
زمين شناسي كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسار سرب و روي خان آباد، جنوب غرب خمين
321
زمين شناسي مخازن گازي استان بوشهر
322
زمين شناسي مهندسي
323
زمين شناسي نفت منطقه شمال غرب ايران و كشورهاي مجاور آن
324
زمين شناسي نفتي
325
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك (ايران مركزي)
326
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين
327
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني شمال شهركرد Geology & Petrology of Volcanic Rock's of North of Shahrekord
328
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني و نفوذي كوههاي يخاب (شرق كاشان)
329
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين شمالغرب صحنه (استان كرمانشاه)
330
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني منطقه خور- جندق (ايران مركزي)
331
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني و آذرين منطقه شمال شرق گلپايگان
332
زمين شناسي و چينه شناسي مناطق واجد آلومينوسيليكات در جنوب سميرم و شمال شرق اصفهان ( چاهريسه - مارسار )
333
زمين شناسي و لرزه شناسي به كمك امواج
334
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار فلوريت زنگيان، سوادكوه، استان مازندران
335
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه اي فلوريت محلات، استان مركزي
336
زمين شناسي، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك- زرو- اردان (غرب استان يزد)
337
زمين شناسي، دگرساني، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام﴿زرنديه﴾ استان مركزي
338
زمين شناسي، زمين¬شيمي، خاستگاه و تكامل كاني¬سازي مس و عناصر همراه با تاكيد بر نشانه معدني C-4، جنوب¬باختر اردستان
339
زمين شناسي، ژئوشيمي، كاني شناسي وخاستگاه نشانه معدني طلاي كوه يخاب، شمال شرق ابوزيد آباد (كاشان)
340
زمين نگاري
341
زمين‌شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه‌اي فلوريت محلات، استان مركزي
342
زمين‌شناسي، دگرساني و كاني‌سازي مس در منطقه جنوب‌شرق اردستان، اصفهان
343
زمينه اي براي تحقيق در احوال جرج برناردشاو
344
زمينه پيدايش و پيشرفت تاتر كودكان در ايران
345
زمينه ها و پيامدهاي باستان گرايي از عصر ناصرالدين شاه تا پايان حكومت قاجار
346
زمينه ها و پيامدهاي كولبري در شهرستان بانه
347
زمينه ها و عوامل اعتياد به سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه يزد
348
زمينه ها و كنشگران مؤثر بر مديريت كاربري زمين در شهر تهران
349
زمينه ها وپيامدهاي اقتصادي واجتماعي سقوط اصفهان از وزود اسلام تا پايان ايلخانان
350
زمينه ها، علل و آثار تبعيد عالمان شيعي در عصر رضاشاه
351
زمينه هاي اجتماعي تجدد گرايي و امنيت خواهي در ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
352
زمينه هاي اجتماعي سنت گرايي و تجدد خواهي در ايران ( از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي )
353
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي پيدايش و رشد فرقه هاي غالي از قرن اول تا نيمه ي قرن چهارم هجري قمري
354
زمينه هاي اجتماعي واقتصادي تنوع نظامهاي سياسي
355
زمينه هاي ارتباط ميان زيديه و تشيع اثني عشري در طبرستان و ديلمان(قرن سوم و چهارم هجري)
356
زمينه هاي برنامه ريزي توسعه ورزش در منطقه 6 شهرداري تهران
357
زمينه هاي پيدايش پرتره ي ددپن در عكاسي هنري از ابتداي قرن بيستم
358
زمينه هاي تاريخي خطبه هاي نهج البلاغه
359
زمينه هاي تاريخي شكل گيري انجمن حجتيه در ايران
360
زمينه هاي تاريخي و علمي گرايش قرآن پژوهان به وجوه مختلف اعجاز قرآن
361
زمينه هاي تقابل و تعامل سياست خارجي دولت احمدي نژاد و روحاني در قبال اتحاديه اروپا
362
زمينه هاي جهاني شدن زبان انگليسي و آثار آن در ايران
363
زمينه هاي حقوق كيفري بين الملل در قانون مجازات اسلامي
364
زمينه هاي شكل گيري فمينيسم و تاثير آن در فلسفه معاصر
365
زمينه هاي شكل گيري مفهوم رضا در آثار صوفيه و پيامدهاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آن
366
زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نزاع دسته جمعي در استان كهگيلويه و بوير احمد
367
زمينه هاي كاربردي رنگ در عكاسي
368
زمينه هاي گسترش گردشگري پيرامون سد زاينده رود
369
زمينه هاي نظري واجتماعي سكولاريسم در مغرب زمين
370
زمينه هاي نوگرايي در بستر نقاشي ايران ﴿ جنبش سقاخانه ﴾
371
زمينه هاي واگرايي در روابط ايران و عربستان سعودي در خاورميانه:مطالعه موردي: عراق 1393-1382
372
زمينه و زبان حماسي در شعر احمد شاملو
373
زمينه يابي ارتباط بين استرس شغلي و كانون كنترل در مديران آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي
374
زمينه‌ ها و نحوه‌ ي مواجهه‌ ي زنان با طلاق عاطفي در شهر يزد
375
زمينه‌هاي تاريخي تحول علمي در دوره امامت امام صادق (ع)
376
زمينه‌هاي شكل‌گيري و گسترش وهابيت از ديد مستشرقين در سده‌هاي 12و13 ه. ‌‌ق.
377
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
378
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
379
زن
380
زن ، رنگ ، زندگي
381
زن ، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن
382
زن ايراني به روايت سفر نامه هاي ايراني وغير ايراني در دوره صفوي
383
زن در اساطير ايران
384
زن در داستان و تصاوير هزارو يك شب دوره ي قاجار
385
زن در دوره ساسان
386
زن در سينما نووار امريكا
387
زن در شاهنامه فردوسي
388
زن در عصر جاهليت
389
زن در قانون اساسي
390
زن در نظرگاه عارفان
391
زن در هنرهاي تصويري دوره قاجار
392
زن درسفال باستان
393
زن روستايي وكار
394
زن نيك سچوان (اثر برتولت برشت )
395
زن و اشتغال (انگيزه اشتغال زنان متاهل در شهر اصفهان)
396
زن و اوقات فراغت (ناحيه 6 اصفهان)
397
زن و تنهايي
398
زن و موسيقي در نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسبي با رويكرد زمينه اجتماعي
399
زن و نقش آن در دوران قاجاريه
400
زن وسياست
401
زن، اشتغال ،خود باوري
402
زن، خانواده و جامعه
403
زن، رنگ، زندگي
404
زن، رويش، بالندگي
405
زنان آتش نشان
406
زنان از نگاهي ديگر
407
زنان ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
408
زنان ايلياتي
409
زنان اينسو و آنسوي دوربين
410
زنان تئاتر ايران
411
زنان خياباني (روسپيگري) و خانواده هاي از هم گسيخته
412
زنان در تعيين جايگاه خود در جامعه چقدر اختيار دارند ؟ و آيا از موقعيت اجتماعي خود راضي هستند ؟
413
زنان در عصر قاجار
414
زنان در هيئت مديره شركت و پرخاشگري مالياتي (اجتناب مالياتي) در بورس اوراق بهادار تهران
415
زنان و سياست (الگوهاي رفتار سياسي زنان)
416
زنان و فضاهاي شهري ﴿نمونه موردي: محله طوقچي اصفهان﴾
417
زنان و كار بي مزد خانه داري
418
زنان و مصوبات مجالس دوره پهلوي دوم﴿1357-1320 ه ش﴾: يك بررسي تاريخي
419
زنان و ناكامي در دستيابي به منصب دولتي
420
زنان و نقد هنرهاي تجسمي ﴿ بررسي موردي عكاسي دهه اخير ايران از ديدگاه فمينيستي ﴾
421
زنان وبازتعريف(بازسازي)هويت اجتماعي.
422
زنبق دره اثر: انوره دو بالزاك
423
زنبورپارازيتوئيد (Hym.:Mymaridae) تخم زنجرك مو (Arboridia Kermanshah (Hom.:Cicadellidae و ارتباط آن با زنجرك هاي ميزبان واسط در پناهگاه هاي زمستاني و مناطق انتشار آن در اصفهان
424
زنجيره تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
425
زنجيره تامين بحران
426
زنجيره تامين پايدار
427
زنجيره تامين دو سطحي حلقه بسته براي كالاهاي فاسدشدني با رويكرد مديريت موجودي فروشنده
428
زنجيره تامين سبز حلقه بسته
429
زنجيره تامين ناب
430
زنجيره هاي تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
431
زنجيره هاي ماركوف زمان پيوسته و يكنوايي آنها بر مبناي اندازه هاي قابليت اعتماد
432
زنجيره ي تامين در تجارت الكترونيكي
433
زنجيره‌اي از نانوكره‌هاي فلزي به عنوان ابزار كارآمد براي توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا
434
زنجيرهاي ماكوف در فرايندهاي تصادفي
435
زنجيرهايي از زير مدولهاي اول كلاسيك و نظريه بعد مدول ها , On chains of classical prime submodules and dimension theory of modules
436
زنجيرهسازي كاركردهاي مجازي سرويس شبكه با در نظر گرفتن محدوديت منابع مديريتي
437
زندگاني امام موسي بن جعفر ﴿ع﴾
438
زندگاني شكسپير- نمايشنامه اتللو
439
زندگاني و عقايد تربيتي مولانا عارف بزرگ قرن هفتم
440
زندگاني و نظريات تربيتي مولوي
441
زندگي ، آثار و انديشه هاي حسين كاظم زاده ايرانشهر
442
زندگي ، مرگ و چيزهاي مشابه ديگر
443
زندگي احوال و آثار شرف الدين علي يزدي به همراه تحليل محتو اتيي ظفرنامه
444
زندگي امروز، كالبد ديروز بازنگري تجربه شكل گيري دانشكده معماري يزد در خانه قديمي مرحوم رسوليان
445
زندگي بافته ام از رنگ بنفش
446
زندگي براي شما چه مفهومي دارد
447
زندگي بلوچ دردامنه تفنان
448
زندگي پياده در شهر با تأكيد بر ساماندهي فضاهاي پياده غير همسطح. ﴿ نمونه موردي ميدان تجريش تهران ﴾
449
زندگي حضرت علي عليه السلام
450
زندگي دوباره
451
زندگي روزمره قشر روحاني در ايران
452
زندگي سياسي و ادبي قائم مقام
453
زندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد از 457 تا 656 , the political and cultural life of 754 to 656 shiites baghdad
454
زندگي شخصي به مثابه اثر هنري ﴿با تاكيد بر آثار عكاسان دهه 70 آمريكا﴾
455
زندگي عطار و شرح مختصري پيرامون منطق الطير
456
زندگي فخرالدين اسعد گرگاني
457
زندگي نامه و آثار عيسي بهادري و تاثير آن بر طرح فرش
458
زندگي نامه ونقد آثار هنري استاد علي كرباسيون
459
زندگي و آثار استاد ابوالفتح رسام عرب زاده
460
زندگي و آثار استاد حسين بهزاد
461
زندگي و آثار دكتر احمد علي رجايي بخارايي
462
زندگي و آثار زنان نقاش ايران از شهريور 20 تا معاصر
463
زندگي و آثار گريكور فاركاستي شاعر قرن دهم ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب ديوان مرثيه
464
زندگي و آثار گوستان زاريان نويسنده تواناي معاصر ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب كشتي روي كوه
465
زندگي و آثار محمد بن جرير طبري
466
زندگي و آثار و افكار كاشفي سبزواري با تكيه بر تحقيق در لب لباب و ارجاع ابيات مثنوي مولوي
467
زندگي و اشعار سياسي دكتر احمد وائلي
468
زندگي و افكار و انديشه محمد زكرياي رازي
469
زندگي و افكار و انديشه هاي زيگموند فرويد
470
زندگي و تحليل اثار استاد حسن لاهوتي
471
زندگي و زمانه آيت‌الله حائري يزدي
472
زندگي و شعر سيد اشرف الدين گيلاني
473
زندگي و طبيعت بختياري
474
زندگي و مرگ قهرمانان در داستان‏هاي دولت‏آبادي (كليدر و جاي خالي سلوچ)
475
زندگي، زمانه و كارنامه محمدخان مجدالملك سينكي
476
زندگينامه سياسي، اجتماعي امين الدوله
477
زندگينامه فرد زينه مان و تحليل فيلمهاي، اسب كهر را بنگر، مردي براي تمام فصول و جوليا
478
زندگينامه والت ديسني
479
زنده رود در معرض نابودي
480
زنذگي سياسي نجفقلي خان صمصام السلطنه بختياري
481
زنگ و لعاب دين
482
زنگارهاي ترديد
483
زنوتاپينگ سويههاي مايكوباكتريوم آويوم تحت گونه پاراتوبر كلوزيس جدا شده از استان خراسان رضوي با استفاده از روش سادرن بلاتينك , Genotyping mycodacterum avium subsp paratuberculosis strains isolated from razavi khorasan province using southern bloting
484
زهد حقيقي و رياستيز در احوال و سخنان صوفيان (قرن دوم و سوم هجري قمري) حسن بصري، ابراهيم ادهم، فضيل عياض، بايزيد بسطامي، حسين منصور حلاج
485
زهكشي سنتي و نوين اراضي شور جزيره آبادان
486
زهيافتي عددي بر اساس حواب هاي بنيادي براي حل چند مسئله سهموي
487
زوال انرژي موج در اثر اندركنش با گِل ويسكوالاستيك در مدل‌هاي نسل سوم
488
زوال در آيينه شهر
489
زواياي مختلف ابعادشخصيتي زنان درعهدقاجار
490
زوج درماني
491
زوج شدن اكسايشي متان به اتيلن
492
زوج كردن كاربران در شبكه هاي بيسيم مشاركتي كدگذاري شده
493
زوج مولدهاي دوگان قاب گابور با محمل فشرده و موضعي سازي فركانس آن ها
494
زوج هاي دو گان تقريبي قاب در فضاهاي هيلبرت و كاربرد آن ها براي قاب هاي گابور
495
زوجهاي وي‍‍ژه توابع مقدار-ماتريسي با اندازه بزرگ و مشتقات آنها
496
زورآباد به روايت تصوير
497
زورخانه در ايران
498
زون بندي منطقه حفاظت شده قر خود در استان خراسان شمالي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
499
زون سيستم
500
زيارت عتبات و تأثير آن بر اوضاع اقتصادي ايران دوره قاجار
501
زيارتگاه هاي ايل پاپي و جايگاه آن در فرهنگ مردم
502
زيبا سازي انتن بي تي اس
503
زيبا شناسي فرم در پرتره
504
زيبا شناسي لباس هاي محلي خراسان رضوي به منظور كاربرد در طراحي لباس فرم مدارس
505
زيبا شناسي و خلاقيت در شعر شعراي نوجوان
506
زيبا و والا از ديدگاه كانت
507
زيباسـازي حاشيـه رودخانه باراجيـن قــزوين با رويكرد پايداري اجتماعي مركز مطالعات تخصصي محيط زيست
508
زيباشناختي تشبيهات تمثيلي در قرآن با تكيه‌بر نظريه بافت زباني
509
زيباشناسي اسلوب استفهام درديوان ابوطيب متنبي
510
زيباشناسي اشعار پشيمان گيلاني و تاثيرپذيري او از سبك هندي
511
زيباشناسي تصاوير شاهنامه شاه تهماسبي
512
زيباشناسي در خط نستعليق
513
زيباشناسي عناصر تصويرساز در غزليّات نزار قباني و سيمين بهبهاني (وصف معشوق)
514
زيباشناسي عيوب كلام در شعر معاصر (نيما يوشيج و احمد شاملو)
515
زيباشناسي فيلم و آثار "آندره تاركوفسكي "
516
زيبايشناسي دلالتهاي معاني نكره در قرآن كريم (نمونه موردي مسنداليه، مفعول-به و جار و مجرو) و تطبيق آن بر دو تفسير«الكشاف و مجمع البيان در ده جزء اول
517
زيبايي از منظر ابو حامد محمد غزالي
518
زيبايي از نگاه مولانا با تاكيد بر مثنوي معنوي و فيه ما فيه
519
زيبايي سنجي صفحات وب به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
520
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
521
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
522
زيبايي شناسي ابعاد و اندازه ها در قاليچه هاي تصويري قرن 12و 14 هجري و قمري
523
زيبايي شناسي از منظر هربرت ماركوزه
524
زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني در تفاسير شيعه ﴿جزء اول، دوم، سوم﴾
525
زيبايي شناسي استفهام‌هاي قرآني در تفاسير شيعه (جزء هفتم و هشتم)
526
زيبايي شناسي اشعار فرصت شيرازي
527
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
528
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
529
زيبايي شناسي انتظار در اشعار شاعران معاصر
530
زيبايي شناسي بازنمايي جنگ و ارتباط با مخاطب در موزه ي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
531
زيبايي شناسي پايان باز در سينما
532
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
533
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
534
زيبايي شناسي تطبيقي معماري و موسيقي
535
زيبايي شناسي خشونت در آثار ميشاييل هانكه و نظريه صنعت فرهنگ تئودور آدورنو
536
زيبايي شناسي خط كوفي
537
زيبايي شناسي در ديوان غني كشميري
538
زيبايي شناسي در رياضيات
539
زيبايي شناسي در شعر دفاع مقدس ﴿استان همدان﴾
540
زيبايي شناسي در فرش چهارمحال و بختياري: مورد مطالعه ، نقوش فرش هاي خشتي
541
زيبايي شناسي در قلمرو خط فارسي
542
زيبايي شناسي در مرمت تابلوهاي نقاشي با تكيه بر تئوري مرمت چزاره برندي
543
زيبايي شناسي دوبيتي فارسي ﴿باتكيه بر دوبيتي بابا طاهر عريان و فايز دشتستاني﴾
544
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
545
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
546
زيبايي شناسي سينماي كلاسيك هاليوود
547
زيبايي شناسي سينماي مستقل آمريك بعد از سال 2000
548
زيبايي شناسي شعر شعراي رفسنجان پس از انقلاب اسلامي
549
زيبايي شناسي طلا در نگاره هاي معراج نامه ﴿نسخه خطي شماره 190، متمم مجموعه ترك، كتابخانه ملي پاريس
550
زيبايي شناسي فرم و محتوا در دوران گذار
551
زيبايي شناسي فرمي در دريافت انگاره ي آب برروي سفالينه هاي سيلك كاشان(پيش از اسلام)
552
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هاتكه
553
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هانكه
554
زيبايي شناسي كنايات غزليات سعدي
555
زيبايي شناسي معرفتي در مساجد مبتني بر تدبر در آيات قرآني نمونه موردي ( طراحي مسجد در پاريس )
556
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
557
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
558
زيبايي شناسي نقاشي از ديدگاه ابن سينا
559
زيبايي شناسي نقاشي روي بدن وكاربرد آن در تبليغات
560
زيبايي شناسي و جامعه شناسي انتقادي موسيقي از ديدگاه تئودور آدورنو
561
زيبايي شناسي ويتگنشتاين
562
زيبايي‌شناسي در وصيت‌نامه‌ي شهدا
563
زيبايي‌شناسي مكتب شهرسـازي اصفهان در انطباق با اصول زيباشناختي دوره مدرن
564
زيديه پژوهي ايرانيان : بررسي تحليلي مطالعات زيدي در ايران
565
زير اين گنبد گردون كبود
566
زير جبر نقاط ثابت جبرهاي لي مدرج-ريشه
567
زير جبر هاي موروثي از جبر هاي عملگرها , Hereditary subalgebras of operator algebras
568
زير جبرهاي لي نيم ساده ي موضعي از جبرهاي لي به طور موضعي متناهي
569
زير خمينه هاي ريماني با مرز معين
570
زير خمينه هاي كلا ژئودزيك خمينه هاي لاگرانژي تعميم يافته
571
زير ديفرانسيل حدي انتگرال نامعين و كاربرد آن در بهينه سازي ناهموار
572
زير ديفرانسيل هاي تعميم يافته براي توابع شبه محدب
573
زير رسته هاي سر و كوهمولو‍‍ژي مدول هاي موضعي
574
زير رسته هاي متناهي عملگر
575
زير ساخت هاي ديتا سنتز
576
زير ساخت هاي فلسفي اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور
577
زير ساختار ديواره دانه گرده برخي از جنس هاي تيره زنبقيان و شناسايي قارچ هاي مختلف مرتبط با آن در غرب كشور
578
زير ساختار ديواره دانه گرده برخي از جنس هاي تيره نرگسيان به ويژه جنس پياز از استان كرمانشاه و شناسايي گونه هاي فوزاريوم مرتبط با آن
579
زير سيستم ماژولار پيپرلس از سامانه بيمارستاني اچ آي اس
580
زير فضاهاي باناخ كه هرتابعك يك توسيع هنج - پاياي يكتا دارد
581
زير فضاهاي پايا براي عملگرهاي فشرده
582
زير فضاهاي كامل شده متعامد در فضاي باناخ
583
زير فضاهاي نيم متعدي از ماتريس ها , semitransitive subspaces of matrices
584
زير فضاهاي يك فضاي برداري چند همتافته
585
زير فضاي پاياي اپراتوري خودالحاق اساسي
586
زير گرو ه هاي با خاصيت CR,DHدرگروه هاي متناهي
587
زير گروه خود جابجا گروسري خود مركزي گروه هاي متناهي , Autocommutator subgroup and lower central series of finite groups
588
زير گروه نرمال با اندازه هاي كلاس تزويج نسبت به هم اول
589
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب آزاد تعميم يافته ي گروه ها با مانده متناهي , Near frattini subgroups of residually finite generalized free products of groups
590
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب ازاد
591
زير گروه هاي آبلي بيشين و ناآبلي كمينp-گروه هاي متناهي در مولدي فرادوري
592
زير گروه هاي تحويل ناپذير و ماكسيمال (GLn(D
593
زير گروه هاي حل پذير - به وسيله - متناهي جبرهاي تقسيم متناهي البعد مركزي
594
زير گروه هاي دوري ميدان هاي متناهي و كدهاي شبه دوري LDPC
595
زير گروه هاي ضربي با انديس متناهي در يك حلقه
596
زير گروه هاي فازي حل پذير وجابه جايي پوچ توان
597
زير گروه هاي فازي و نرمال فازي
598
زير گروه هاي-C نرمال گروه هاي متناهي , On c-normal subgroups of finite groups
599
زير گروههاي فازي گروههاي آبلي متناهي
600
زير گروههاي فريمن و خواص آنها , the subgroups of freiman and their characteristics
601
زير گروههاي كاملا پايدار از گروههاي كاملا متناهي
602
زير گروههاي ماكسيمال و مينيمال c -نرمال در گروههاي متناهي
603
زير مجموعه هاي فشرده و فشرده ضعيف فضاهاي عملگري
604
زير مجموعه هاي كاملا بحراني از فضاهاي اقليدسي
605
زير مجموعه هايي با حاصلضرب كوچك در گروه هاي ازتاب آزاد
606
زير مدول راديكال و بعد يكنواخت مدول
607
زير مدول هاي اول متمايز شده تعميم يافته , on generalized distinguished prime submodules
608
زير مدول هاي اول مينيمال
609
زير مدول هاي اول و راديكال روي حلقه هاي جابه جايي
610
زير مدول هاي اول وابسته مينيمال
611
زير مدول هاي اول وابعنو ساتنه و پشتيبان يك مدول
612
زير مدول هاي اول واوليه از مدول هاي خاص
613
زير مدول هاي تنها
614
زير مدول هاي خودتوان و پوچتوان از مدول هاي ضربي , Idempotent and nilpotent sub modules of multiplication modules
615
زير مدول هاي قو يا تحويل ناپذير از مدول ها
616
زير مدول هاي قويا تحويل ناپذير از مدول ها
617
زير مدول هاي كوچك- پوچساز
618
زير مدول هاي ماكسيمال تصويري از مدول هاي منظم گسترش يافته
619
زير مدول هاي منفرد
620
زير مدولهاي اول
621
زير مدولهاي اول از مدول ها
622
زير مدولهاي اول از مدولهاي آزاد متناهي مولد
623
زير مدولهاي اول از مدولهاي نوتري
624
زير مدولهاي اول در مدولهاي ضربي
625
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
626
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
627
زير مدولهاي اول مجزا
628
زير مدولهاي اول و بعد كرول
629
زير مدولهاي اول و راديكال روي حلقه جابجايي , Prime and radical submodules of modules over commutative rings
630
زير مدولهاي چگال مدولهاي ضربي
631
زير مدولهاي نيم اول و پوش
632
زير مدولهاي نيم اول و پوش مدولها
633
زير مدولهاي نيم اول و پوشمدولها
634
زير مدولهاي نيم اول و راديكال آنها
635
زير منيفلدهاي پايدار و ناپايدار و كاربرد آن ها در مساله سه جسم
636
زير منيفيلدهاي زئودزيك كلي از متفلدهاي ريماني و زير فيلدهاي انحنا پايا
637
زير مينفلدهاي متقارن در فضاهاي متقارن
638
زير نرمال بودن و مسائل گشتاوري
639
زير نيم گروهايي از فشرئه سازيهاي استون -چخ , Sub semigroups of stone-cech compactifications
640
زير همسانه سازي و بيان ژن ... در ...
641
زيرجبرهاي بيشين و زيرجبرهاي آبل از بيشترين بعد در جبرهاي لي
642
زيررسته هايي آبلي از رسته مدول ها
643
زيرفضاهاي پايا و بردارهاي فرين
644
زيركاتگورهاي اشتراكي از مدولهاي ايستا و نظريه كليفرد ايستا و موضعي سازي و هم موضعي سازي
645
زيرگروه هاي 3 - انگل راست
646
زيرگروه هاي انعكاسي سيستم هاي كاكستر
647
زيرگروه هاي بيشين دوم براي گروه هاي متناهي خاص
648
زيرگروه هاي فازي برخي گروه هاي متناهي خاص
649
زيرگروه هاي مشخص ساز از گروه هاي آبلي فشرده , characterizing subgroups of compact abelian groups
650
زيرگروه‌هاي بيشين ازگروه‌هاي متناهي
651
زيرگروههاي P - گروههاي متناهي
652
زيرگروههاي سي نرمال گروههاي متناهي
653
زيرمجموعه هاي فازي وزير گروه هاي فازي
654
زيرمدول هاي اول از مدول هاي آزاد متناهياً توليد شده
655
زﻳﺮﻣﺪول ﻫﺎي اول از مدولهاي آزاد متناهيا توليد شده
656
زيرمدول هاي اول، نيمه اول و مدول هاي خارج قسمتي از يكمدول
657
زيرمدول‌هاي شبه اوليه كلاسيك
658
زيرمدولهاي اوليه ازمدول هاي ضربي
659
زيرمشتق پذيري توابع روي خمينه هاي ريماني
660
زيرمنيفلدهاي اريب منيفلدهاي شبه متريك تقريبا ساياي خنثي
661
زيرمنيفلدهاي فضاي اقليدسي با ميدان برداري كانوني تراكم ناپذير و همديس
662
زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش Phytostimulation
663
زيست پالايي محيط هاي آلوده نفتي ﴿گازوييل﴾توسط باكتري ها
664
زيست تخريب پذيري پلي اتيلن ترفتالات
665
زيست جهان زنانه ﴿مطالعه موردي شهر كرمانشاه ﴾
666
زيست جهاني و لباس محلي:مطالعه زيباشناختي لباس ايراني در نظام مصرف رسانه هاي نوين
667
زيست چينه نگاري ، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ي گردبيشه ﴿جنوب و جنوب غرب بروجن﴾
668
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
669
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
670
زيست چينه نگاري ريز رخساره هاي توالي پرموترياس در برش قلعهه زور ﴿ شمال مرند﴾
671
زيست چينه نگاري ريزبقاياي ماهيان دونين پسين - كربونيفر آغازين ايران مركزي
672
زيست چينه نگاري سازن گورپي در جنوب و جنوب شرق لار
673
زيست چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ريك، لردگان
674
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج
675
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال غرب كوه خامي
676
زيست چينه نگاري سازند آسماري در كوه گشت خوار، شمال گچساران
677
زيست چينه نگاري سازند آسماري در منطقه چيدان باغملك ( جنوب غربي ايران )
678
زيست چينه نگاري سازند آسماري، در روستاي پل بارز ( غرب لردگان)
679
زيست چينه نگاري سازند ايلام ( مقطع تيپ ) بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك، جنوب غرب ايلام
680
زيست چينه نگاري سازند تله زنگ در برش تاقديس سركان لرستان
681
زيست چينه نگاري سازند جهرم ( مقطع تيپ ) در ناحيه تنگ آب در جنوب شرق شيراز
682
زيست چينه نگاري سازند سورگاه ( مقطع تيپ) در جنوب غربي ايلام بر اساس فرامينيفر هاي بلانكتونيك
683
زيست چينه نگاري سازند فهليان در تاقديس آنه ( جنوب شرق شهرستان گچساران )
684
زيست چينه نگاري سازند قم در جنوب شرق دماوند(برش روستاي ويرانه)
685
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان بر اساس روزنبران
686
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان﴿برش ايوك﴾ بر اساس روزنبران
687
زيست چينه نگاري سازند قم، جنوب شرقي نطنز
688
زيست چينه نگاري سازند كورپي در شمال شرق گچساران ﴿ تاقديس آنه﴾
689
زيست چينه نگاري سازند گورپي در برش تنگ گراب در غرب ايلام براساس فرامينيفرها و خارپوستان
690
زيست چينه نگاري سازند گورپي در تاقديس زردشهنه، جنوب-جنوب غرب ياسوج
691
زيست چينه نگاري سازند گورپي در جنوب غرب فيروزآباد
692
زيست چينه نگاري سازند گورپي در شمال منطقه لنده ﴿شمال غرب دهدشت﴾
693
زيست چينه نگاري سازند گورپي در نواحي لار و خرامه بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك
694
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال جنوبي تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
695
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال شمالي تاقديس سلامتي (تنگ بهاره)، جنوب غرب شيراز
696
زيست چينه نگاري سازند گورپي درناحيه لالي (خوزستان)
697
زيست چينه نگاري سازند مبارك بر اساس مرجان ها در برش گردكوه (جنوب غربي دامغان البرز شرقي )
698
زيست چينه نگاري سازند مبارك در دره جهرود
699
زيست چينه نگاري سازندهاي آسماري و رازك در جنوب شرق جهرم
700
زيست چينه نگاري سازندهاي ايلام و گورپي در شرق شهرستان رامهرمز﴿برش تنگ بولفارس﴾
701
زيست چينه نگاري سازندهاي جهرم و آسماري در يال شمالي تاقديس كوه گچ، جنوب شرقي لار
702
زيست چينه نگاري مرز كرتاسه-پالئوژن در شرق خط واره رازك در ناحيه فارس ساحلي، حوضه زاگرس، جنوب ايران
703
زيست چينه نگاري نهشته هاي آلبين در شمال شرق سمنان برش 1 مدوان بر اساس آمونيت ها
704
زيست چينه نگاري نهشته هاي بخش پائيني (فرازنين) سازند بهرام در برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان، ناحيه چاهريسه) بر اساس فوناي كنودونتي
705
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوزوئيك بالايي (كربونيفر پسين- زمين پيشين) در رشته كوه شتري طبس، شرق ايران، بر اساس ماكروفسيل
706
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوسن - الوسن در طاقديس سلطان شمال شرق پلدختر، لرستان
707
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي برش كوه بند عبدالحسين (جنوب شرق انارك) براساس فوناي كنودونتي
708
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي در البرز شرقي (تويه دروار، دامغان)
709
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پاياني -كربنيفر آغازين در شرق ايران بر اساس كنودونتها
710
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين برش كوه رضا آباد (جنوب غربي دامغان) بر اساس كنودونت ها
711
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين در ناحيه كمشچه شمال شرق اصفهان
712
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين و كربنيفر پيشين بر اساس كنودونت و ماكروفسيل در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
713
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق ﴿ناحيه يزد﴾ بر اساس كنودونت ها
714
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش ديزلو شمال شرق اصفهان بر اساس كنودونتها
715
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش كوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فوناي كنودونتي
716
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين سازند بهرام در برش باقرآباد (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
717
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين مياني در برش وركمر (شمال اصفهان) بر اساس كنودونت ها
718
زيست چينه نگاري نهشته هاي سازند هجدك بر اساس ماكروفسيلهاي گياهي در برش باب هوتك ( شمال غرب كرمان )
719
زيست چينه نگاري نهشته هاي كربونيفر در ناحية رامشه-جنوب شرق شهرضا
720
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي افق هاي مهره دار (ماهي ها) كرتاسه پاييني در برش شرق سيوند (شمال¬شرق شيراز)
721
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاه 213 ميدان نفتي مارون ، جنوب شرق ايران
722
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند قم در برش فلوجرد در شمال غرب تفرش
723
زيست چينه نگاري و رخساره هاي رسوبي سازند جهرم بر اساس يافته هاي فسيلي در منطقه صدرا شمال غرب شيراز
724
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي بخش هاي چهل، چمپه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
725
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در برش كوه شجبيل، شمال غرب ياسوج
726
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس تامار (جنوب شرقي ياسوج)
727
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس لار (شمال-خاوري گچساران)
728
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس نااورا، جنوب شرق فيروزآباد
729
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در دره ده شيخ شمال شرق ياسوج
730
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در شمال غرب تاقديس خامي ﴿شمال گجساران﴾ و جنوب غرب تاقديس بنگستان ﴿شمال بهبهان﴾
731
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در كوه تامر، جنوب شرق ياسوج
732
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب غربي تاقديس نودان، شرق كازرون
733
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
734
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمال غربي تاقديس نودان، غرب استان فارس
735
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)
736
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس كوه ديل ﴿شمال گچساران﴾
737
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري، شمال شرق تاقديس شوروم، جنوب غرب لردگان
738
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند داريان، يال جنوب غربي تاقديس لار و رسوبات كرتاسه زيرين در برش كلاه قاضي، جنوب شرقي اصفهان
739
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند سروك در برش تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
740
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازندهاي آسماري و شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، لرستان
741
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چمپه و مل سازند گچساران جنوب غرب فيروزآباد
742
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چهل، چمبه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
743
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سفيد، شمال غربي دهدشت ﴿لنده﴾ و چاه شماره 2 ميدان نفتي لب سفيد، خوزستان
744
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تنگه شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان (شمال كازرون)
745
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ميش، شرق گچساران
746
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در حوضه زاگرس
747
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه چارطاق ﴿غرب لردگان﴾
748
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه موردراز، جنوب شرقي ياسوج
749
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي ﴿شرق گچساران﴾
750
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس لار (شمال شرق گچساران)
751
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي تاقديس دشتك، شمال كازرون
752
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي كوه سلامتي، جنوب غرب استان فارس
753
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در جنوب غرب فيروزآباد
754
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در شمال شرق گچساران﴿ تنگ گرگدار﴾
755
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازندهاي آسماري و گچساران در جنوب غرب فيروزآباد
756
زيست چينه نگاري و ريزرسخاره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
757
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات ائوسن در شمال غرب اصفهان﴿سنكينال منطقه ي سه﴾ بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
758
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات پرمين در منطقه چاهريسه-باقر آباد﴿ شمال شرق اصفهان﴾ بر اساس كنودونت و ماكروفسيل
759
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري سازند آب تلخ بر اساس روزنه داران شناور در برش قره سو، شرق حوضه رسوب كپه داغ
760
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز پرمين و ترياس در برش بناريزه﴿شمال شرق آباده﴾ بر اساس كنودونت ها و ماكروفسيل ها
761
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز كربنيفروپرمين در مناطق آباده (استقلال) وسه (نچفت) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
762
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي پرمين بالايي در برش هاي بناريزه و همبست بر اساس مطالعه كنودنت و ماكرو فسيل ها
763
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي رتولياس منطقه شمال اصفهان
764
زيست چينه نگاري و ميكروفاسيس فرامينيفرا بزرگ تر شيرزيرين منطقه حسن اباد -روبيات در جنوب بيرجند
765
زيست چينه نگاري، پالئواكولوژي و محيط رسوبي سازند آسماري در منطقه دوان، شمال كازرون
766
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه شماره 18 ميدان نفتي بي بي حكيمه، حوضه زاگرس
767
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در شمال غرب روستاي دريس (غرب استان فارس)
768
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه جوشقان قالي (شمال شرق ميمه)
769
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نيزار(جنوب شرقي سلفچگان)
770
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه بالايي ناحيه مغان، شمال غرب ايران
771
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط هاي رسوبي سازند قم در ناحيه قهرود ﴿جنوب كاشان﴾
772
زيست چينه نگاري، ريز رخساره و پالئواكولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد
773
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه مشهد اردهال (غرب كاشان)
774
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه ويدوج (جنوب غرب كاشان)
775
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
776
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
777
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
778
زيست چينه نگاري، ريزرخساره و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نراق ﴿شمال شرق دليجان﴾
779
زيست چينه نگاري، ميكرو فاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي پرمين در شمال شرق شهر آباده﴿ايران مركزي﴾
780
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان ( جنوب غرب شهركرد)
781
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي كربونيفر در مقطع بناريزه، شمال شرق آباده
782
زيست چينه‌نگاري و ريز رخساره‌هاي سازند‌داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)
783
زيست چينه‌نگاري، چينه‌نگاري سكانسي و بررسي كيفيت مخزني سازندهاي داريان وكژدمي و عضو مادود در لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي
784
زيست چينه¬نگاري كنودونت¬هاي فرازنين در برش كال سردر شرق طبس
785
زيست چينه¬نگاري و سنگ چينه¬نگاري نهشته¬هاي دونين در معدن استقلال آباده بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
786
زيست چينه‏نگاري و سنگ‏ چينه‏نگاري افق‏هاي آمونيت‏دار ژوراسيك مياني – پسين؛ البرز شرقي (برش غزنوي) و كپه‏داغ (برش چمن ‏بيد)
787
زيست حسگر الكتروشيميايي اندازه گيري افلاتوكسين B1 بر اساس اثر بازداري بر آنزيم استيل كولين استراز تثبيت شده بر روي تك لايه خودآرا
788
زيست حسگرهاي بر پايه سلول
789
زيست درماني خاك هاي آلوده به مواد نفتي
790
زيست رديابي آلودگي هوا در شهر يزد
791
زيست سازگاري پوشش نوين هيدرواكسي آپاتيت - تيتانيم چندمنظوره براي كاشتني دندان
792
زيست سازگاري و توانايي ايجاد تمايز استئوژنيك سلول هاي بنيادي مزانشيمي در سيستم سيمان پرتلند/كلسيم فسفات
793
زيست سالم سازي آب هاي آلوده به مونوآروماتيك ها به روش تثبيت سلولي
794
زيست سنتزتقليدي نانوذرات اكسيدكبالت بااستفاده ازآپروفريتين وكاربردهاي آن
795
زيست شناسي ، تغييرات فصلي جمعيت و ارزيابي اثر متقابل فرومون ها و كايرومون ها در سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus Vestitus Rey (Coleoptera: Scolytidae در منطقه برخوار اصفهان
796
زيست شناسي دافني
797
زيست شناسي شته جاليز، aphididae)Ýaphis gossypii (Hemi، روي خيار گلخانه اي تيمار شده با باكتري ، Bacillus subtilis
798
زيست شناسي مگ س Eliozeta helluo F. پارازيتوئيد سن معمولي گندم وامكان پرورش آن روي غذاي مصنوعي
799
زيست شناسي و كارآيي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Menteries) با تغذيه از شته ي جاليز
800
زيست شناسي و كارايي كفشدوزك با تغذيه از شته ي سبز انار در شرايط آزمايشگاهي
801
زيست محاسبات ژن فاكتور 8 انعقادي انسان با اهداف دو گانه ژن درماني و پروتئين درماني هموفيلي A
802
زيست‌حسگر مبتني بر كامپوزيت گرافن-پلي‌آنيلين براي تشخيص و سنجش زيست شناساگرهاي سرطان پستان
803
زيست‌شناسي و كارايي كفشدوزك زيگزاگي شش‌لكه¬اي Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذيه از شته انارAphis punicae Pass. و مطالعه‌ي امكان‌سنجي مناطق مناسب رهاسازي با استفاده از GIS در استان يزد
804
زيست¬چينه¬نگاري و سنگ¬چينه¬نگاري سازند سروك در كوه امام¬زاده اسماعيل (منطقه رامجرد شهرستان مرودشت).
805
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
806
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
807
زيست¬چينه¬نگاري، ريز رخساره¬ها و محيط رسوبي سازند داريان در روستاي بانش، منطقه دره¬سفيد(زاگرس چين¬خورده)
808
زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره¬ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
809
زيستسالمسازي خاكهاي آلوده به نرمالهگزادكان و بررسي تأثير برخي پارامترهاي مؤثر
810
زيست‏شناسي، كارايي و جدول زندگي كفشدوزك Hippodamia variegata(Goez) با تغذيه از شته‏ي سبز انار Aphis punicae در شرايط آزمايشگاهي
811
زيستگاه باداب زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني
812
زيستگاه باداب﴿زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني﴾
813
زيستگاه خرد
814
زيگ بي ZigBee
815
زيلو به غروب خويش مي نگرد
816
زينت از ديدگاه قرآن
817
زينت مادي و معنوي براي انسان در قرآن و سنت
818
زينتر پودر شيشه و ساخت موزاييك شيشه اي
819
زيور سازي با الهام از نقش مايه هاي ايلخاني
820
زيورسازي باالهام از نقوش تجريدي ايران (از كهن ترين زمان تا اسلام )
بازگشت