<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
زئوشيمي، كاني شناسي و دگرساني در كانسار آهن لجنه شاهرود
2
زئوليت
3
زئوليت هاي طبيعي تعويض يوني شده با فلزات واسطه به عنوان كاتاليزور...
4
زارع زاده مهريزي، امير مكان يابي فضاي باز با رويكرد ارتقاسر زندگي (نمونه موردي محله بهار مهريز)
5
زاويه جدايش جريان از روي نيم استوانه به صورت تابعي از عدد رينولدز و ارتفاع كانال با استفاده از شبكه بولتزمن
6
زايش امر نو از بطن سنت با نگاهي به موومان اول سمفني شماره پنج گوستاو مولر
7
زاينده رود و طرق آبياري آن
8
زاينده رود، سرچشمه حيات اصفهان
9
زباله و سيستم هاي جمع آوري و حمل و نقل آن
10
زبان آئينه فرهنگ است اثر روبرت لادو
11
زبان آئينه فرهنگ است، اثر روبرت لادو (جلد دوم)
12
زبان آموزي تصويري
13
زبان از نظر افلاطون
14
زبان انسان و ماشين در سيستم EWSD
15
زبان انگليسي واسطه در مقابل زبان انگليسي استاندارد در آموزشگاه هاي زبان انگليسي در ايران : ديدگاه ها و عملكرد
16
زبان برنامه نويسي ANSYS براي طراحي هاي پارامتري APDL
17
زبان برنامه نويسي OpenCL
18
زبان برنامه نويسي php وطراحي سامانه با آن
19
زبان برنامه نويسي پايتون
20
زبان برنامه نويسي جاوا
21
زبان پست اسكريپت
22
زبان پيام هاي كوتاه فارسي
23
زبان تصوير "بعد و حركت "
24
زبان تصويري اسطوره در مفرغهاي لرستان (نقوش تركيبي انسان و حيوان )
25
زبان تمثيلي در شعر نيما و اخوان
26
زبان در تفكر هيدگر
27
زبان در هرمنوتيك فلسفي گادامر
28
زبان طنز در آثار سعدي
29
زبان گفتگو در آثار داستاني محمود گلابدره اي
30
زبان گوياي تصوير در انديشه هاي اجتماعي
31
زبان محوري در شعر معاصر
32
زبان ناييني : زوال يا بقا؟
33
زبان نشانه گذاري ابر متن HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE )HTML(
34
زبان هاي برنامه نويسي
35
زبان هاي برنامه نويسي
36
زبان هاي توصيه شده CCITT SDL CHILL MML
37
زبان و ادب پارسي در عهد اكبر شاه تيموري
38
زبان و ادبيات
39
زبان و ادبيات عرب
40
زبان و ادبيات فارسي در طرح و نقش فرش ايراني
41
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي مقايسه ي تطبيقي كهن الگوي سفر قهرمان در گرشاسپ نامه و اوديسه ي هومر
42
زبان و بازي هاي زباني در فلسفه ي وينگنشتاين متاخر
43
زبان و بيان بصري﴿علائم و نشانه ها﴾
44
زبان و بيان تصوير در شاهنامه شاه تهماسبي
45
زبان و بيان تصويرسازي در موسيقي ﴿سمفوني ها﴾
46
زبان و تخيل در اشعار عباس صفاري
47
زبان و لهجه و فرهنگ عاميانه روستاهاي بروجرد (سيلاخورعليا)
48
زبان ورزشي : بررسي گفتماني متون گفتاري گزارشهاي ورزشي به زبان فارسي
49
زبان، واژه نامه ها، هوش
50
زبان، واژه ها، بهروزی
51
زبانزدهاي شعر نظامي با تÊكيد بر "ليلي و مجنون " و "خسرو و شيرين "
52
زبانه ها در حاصل ضرب هاي بلاشكه درجه چهار
53
زبانهاي برنامه نويسي تابعي
54
زبانهاي برنامه نويسي موبايل
55
زخم اثني عشر و درمان مقايسه اي آن با
56
زخم هاي ناسور
57
زراعت زعفران و امكانات آن در قائنات (بيرجند)
58
زربفت هاي موزه هاي تهران
59
زربيسبييسيبي
60
زرتشت و برخي از آداب و رسوم زردشتيان
61
زري بافي
62
زري بافي در ايران
63
زرين فر، سيميندخت
64
زعفران
65
زعفران ايران
66
زعفران ايران و ارزش اقتصادي آن
67
زعماي اموزش وپرورش ايران
68
زلزله بم
69
زلزله خرداد 1369 و اثر آن بر اعتياد در شهرستان رودبار
70
زمان اجراي تعهدات قراردادي و ضمانت اجراي آن (بررسي تطبيقي حقوق ايران و امريكا)
71
زمان ازنگاه ملاصدرا و هايدگر
72
زمان انتقال مالكيت در قراردادهاي سيف
73
زمان بندي آگاه از دما و انرژي كارآمد وظايف در سامانه هاي چندپردازنده اي بي درنگ
74
زمان بندي آينده نگرانه وظايف در محاسبات ابري
75
زمان بندي استوار ماشين هاي موازي يكسان با در نظرگرفتن مجموع مدت زمان در جريان كارها
76
زمان بندي اعمال جراحي با محدوديت واحد مراقبت هاي ويژه
77
زمان بندي برنامه ها بر روي سيستم هاي خوشه اي
78
زمان بندي بهينه بازرسيهاي ايمني سدها (مورد: سد سفيدرود)
79
زمان بندي پروژه با محدوديت منابع و زمان پردازش فازي
80
زمان بندي پروژه با منابع محدود با در نظر گرفتن شكست فعاليت ها
81
زمان بندي پروژه با موازنه زمان- هزينه- كيفيت در شرايط فازي مطالعه موردي در شركت كيميا بنا گستر يزد
82
زمان بندي پروژه تحت محدوديت منابع با الگوريتم ژنتيك سميه آقازاده
83
زمان بندي پوياي سيستم بي درنگ كنترل قطار ETCS به منظور افزايش تعداد قطارهاي قابل كنترل توسط يك مركز بلاك راديويي (RBC)
84
زمان بندي تخصيص لينك با رويكرد تامين خدمات سرويس در شبكه هاي مش بي سيم
85
زمان بندي تطبيقي چراغ راهنمايي هوشمند بر اساس پردازش تصوير و اندازه گيري درصد اشغال سطح مبنا
86
زمان بندي تعميرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسيب پذيري سيستم قدرت
87
زمان بندي تك ماشين با محدوديت دسترسي
88
زمان بندي تك ماشين با يك دوره نت انعطاف پذير
89
زمان بندي توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي در يك زنجيره تامين سه مرحله اي با تقاضاي احتمالي
90
زمان بندي جريان كارگاهي چند هدفه ماشين آلات به كمك الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات ﴿PSO﴾
91
زمان بندي چراغ راهنمايي با در نظرگرفتن معيار مصرف سوخت
92
زمان بندي چند پروژه اي با هدف كاهش ريسك عدم دسترسي به منابع و هزينه با رويكرد زنجيره بحراني
93
زمان بندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي
94
زمان بندي خدمه قطار با در نظر گرفتن عدم قطعيت
95
زمان بندي خواب آگاه از انرژي براي پيكربندي پوياي شبكه هاي خودمختار
96
زمان بندي در شبكه هاي مش بي سيم همكار مبتني بر IEEE 802.11 با استفاده از نظريه ي بازي ها
97
زمان بندي درون گره اي پردازه ها در سامانه هاي محاسباتي مقياس اگزا
98
زمان بندي دو عاملي حداقل كردن مجموع وزني ديركرد بر روي تك ماشين و با حداكثر ديركرد محدود
99
زمان بندي ساختار-آگاه گردش كار و تدارك منابع براي رايانش ابري
100
زمان بندي شبكه هاي گريد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
101
زمان بندي كار گروهي انعطاف پذير برگشتي با ماشين هاي موازي پردازش دسته اي و اندازه غير يكسان كارها
102
زمان بندي كاركنان با در نظر گرفتن خستگي انسان در شرايط عدم قطعيت
103
زمان بندي كارها با دو معيار عملكرد در حالت Job Shop ،Flow Shop با استفاده از شبكه هاي عصبي در شركت ايران خودرو
104
زمان بندي كارها در رايانش ابري با تركيب روش هاي هوشمند جستجوي ممنوعه و تكاملي
105
زمان بندي كارها در رايانش ابري با هدف كاهش زمان اجراي كل كارها و افزايش نرخ استفاده از منابع با استفاده از الگوريتم هوش جمعي
106
زمان بندي كاميون ها در انبارهاي عبوري با هدف حداقل كردن هزينه ديركرد از دست رفته وزن دار
107
زمان بندي كلاس هاي درس با رويكرد برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يك (مورد مطالعه : دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد)
108
زمان بندي كوتاه مدت اتاق هاي عمل براي جراحي هاي انتخابي– مطالعه موردي: بيمارستان آموزشي درماني الزهرا در اصفهان
109
زمان بندي گروهي كارها بر اساس اولويت بندي در سامانه هاي پردازشي چندهسته اي
110
زمان بندي ماشين هاي موازي با هدف كمينه كردن هزينه كارهاي دير كرددار و هزينه ارسال با تحويل دسته اي
111
زمان بندي ماشين هاي موازي غيرمرتبط با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژي در بازه هاي زماني
112
زمان بندي مجدد حركت قطارها در شرايط اختلال باهدف كاهش تاخير
113
زمان بندي و كنترل توان توأم براي لينك فراسو در سيستم هاي LTE
114
زمان بندي واكنشي پروژه جند حالته با منابع محدود , Reactive scheduling in the multi-mode RCPSP
115
زمان بندي وظايف بلادرنگ در سيستم هاي ناهمگن تعبيه شده
116
زمان بندي وظايف بي درنگ با منطق فازي
117
زمان بندي وظايف در سامانه هاي قابل بازپيكربندي بر اساس ميزان وابستگي و عرض وظايف
118
زمان بندي وظيفه ها در سيستم هاي بي درنگ نهفته چند هسته اي با هدف بهبود انرژي مصرفي وكارايي
119
زمان بندي يك سيستم هاب و اسپوك و انتخاب مراكز تعميرات و نگهداري سرويس دهنده به هاب ها با توجه به خرابي وسايل حمل و نقل
120
زمان تثبيت در ديناميك تكاملي
121
زمان در ژئومرفولوژي
122
زمان سنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
123
زمان سنجي و ارزيابي روشها (كارخانه يخچال سازي بوژان لرستان )
124
زمان سنجي و بالانس خط توليد كاسه رينگ در كارخانه رينگهاي سنگين مشهد IAP
125
زمان سنجي و بالانس خط مونتاژ
126
زمان سنجي و ظرفيت سنجي فرآيندها و ماشين آلات شركت فرآوردهاي نسوز پارس
127
زمان و حافظه در عكاسي
128
زمان و حركت در گرافيك
129
زمان و فضاي ژاپني در موسيقي ترو تاكميتسو
130
زمان و مكان از نظر ملاصدرا و كانت
131
زمان و مكان در مونتاژ
132
زمان و مكان در نگارگرهاي هرات با توجه به برخي نظريات فيلسوفان و عرفاي اسلامي
133
زمان و موسيقي
134
زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسي
135
زمان‌ بندي گردش‌كارها در محيط محاسبات ابر تركيبي با ملاحظات امنيتي
136
زمان‌‌بندي پوياي محدود به توان مصرفي واحد‌‌هاي اجرايي بر روي پردازنده‌‌هاي چند‌‌هسته‌‌اي در پشتيباني از سيستم‌‌هاي محاسباتي مقياس‌‌اگزا
137
زمان‌بندي آگاه از كيفيت خدمات ماشين‌هاي مجازي در محيط‌هاي ابري
138
زمان‌بندي ارسال فرآورده‌هاي نفتي از طريق خطوط‌لوله در سطح كشور
139
زمان‌بندي استوار چندبخشي پرستاران با درنظرگرفتن پرستاران شناور ميان بخشي
140
زمان‌بندي استوار در محيط فلوشاپ تركيبي با در نظر گرفتن محدوديت منابع تجديدناپذير وابسته به زمان (مطالعه‌ي موردي)
141
زمان‌بندي باز چند معياره اعمال جراحي با در نظر گرفتن محدوديت ريكاوري
142
زمان‌بندي بخش جراحي با در نظر گرفتن اولويت بيمار و ترجيحات اتاق عمل در بيمارستان تخصصي خانواده اصفهان
143
زمان‌بندي پروژه چند هدفه تحت شرايط محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم كرم شب‌تاب
144
زمان‌بندي پروژه و موازنه زمان- هزينه – كيفيت در محيط فازي با محوريت پروژه‌هاي ورزشي (مطالعه موردي سالن حجاب دانشگاه اصفهان)
145
زمان‌بندي پويا و آگاه از فرجه و بودجه جريان‌هاي‌كار در محيط جريان‌كار به‌عنوان سرويس
146
زمان‌بندي تحمل‌پذير اشكال و انرژي كارآمد وظايف در سامانه‌هاي چند پردازنده‌اي بلادرنگ
147
زمان‌بندي حركت قطارها با رويكرد برنامهريزي احتمالي
148
زمان‌بندي خوشه‌هاي مجازي توان بالا به جهت مقياس‌پذيري
149
زمان‌بندي روزانه عمل هاي جراحي با تكنيك بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي
150
زمان‌بندي عمل‌هاي روزانه تالار جراحي با درنظر گرفتن زمان تغيير شيفت پرسنل و محدوديت ظرفيت واحد ريكاوري (مطالعه موردي)
151
زمان‌بندي قطارهاي راه آهن شهري در ايستگاه‌هاي تقاطعي تحت شرايط عدم قطعيت
152
زمان‌بندي كاميون ها و تخصيص محصولات زنجيره تامين با در فرابارانداز با در نظر گرفتن عدم قطعيت در سفارش‌ مشتري
153
زمان‌بندي گريد با در نظر گرفتن هزينه انرژي و موعد تحويل مبتني بر كيفيت سرويس
154
زمان‌بندي ماشين مجازي بر روي پردازنده ي چند هسته اي
155
زمان‌بندي ماشين‌هاي موازي با در نظر گرفتن تخصيص موعد تحويل، زودكرد و ديركرد وزني كارها
156
زمان‌بندي ماشين‌هاي موازي غير‌مرتبط به منظور كمينه سازي هزينه مصرف انرژي تعرفه‌دار و زمان تكميل كار با در نظر‌گيري زمان‌هاي آماده‌سازي وابسته به توالي
157
زمان‌بندي مقياس‌پذير گراف‌هاي وظايف نرم‌افزار اپن‌سيز براي محيط‌هاي توزيعي همگن ابري
158
زمان‌بندي نگهداري و تعميرات با محدوديت نيروي كار براي ناوگان هواپيمايي با استفاده از رويكرد بهينه‌سازي استوار
159
زمان‌بندي وظايف در تحليل كلان‌داده در ابر عمومي
160
زمان‌بندي وظايف در سامانه‌هاي چندهسته‌اي با استفاده از الگوريتم نهنگ
161
زمان‌گذاري بهينه براي خريد اختيار معامله‌ها
162
زمانبندي n كار روي يك ماشين وقتيكه كارها داراي زمانهاي دسترسي و دنباله مي باشند
163
زمانبندي اتاق عمل براي جراحي الكتيو با در نظر گرفتن واحدهاي مراقبت هاي بعد از عمل
164
زمانبندي اتاق عمل پس از وقوع يك اختلال در مورد ظرفيت بخش بازيابي
165
زمانبندي افق محدود انتقال در شبكه خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي بر اساس راهكار كنترل پيشبين
166
زمانبندي برنامه ها و مديريت توان براي پردازنده هاي متاثراز تغييرات با درنظرگرفتن تعادل بار
167
زمانبندي بهنگام فعاليت هاي يك پروژه با هدف حداقل كردن هزينه هاي زودكرد و ديركرد
168
زمانبندي بهينه ارتباطات بين ماهواره هاي قرارگرفته در مدار لئو با ايستگاه هاي زميني
169
زمانبندي پردازنده مبتني بر روش هاي فازي
170
زمانبندي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي منابع و تخصيص مهارت‌هاي نيروي انساني
171
زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با در نظر گرفتن فعاليت هاي چند حالته و ارزش فعلي هزينه هاي زود كرد و دير كرد
172
زمانبندي پروژه در بهينه سازي عمليات يكچارچه زنجيره تامين
173
زمانبندي پوياي پروژه با در نظر گرفتن محدوديت بودجه و بهينه سازي تخصيص منابع، زمان و هزينه پروژه با استفاده از شبيه سازي عمليات ساخت
174
زمانبندي پيش بينانه واكنشي عمليات با احتمال وقوع اختلال در ورودي ها در محيط فلوشاپ - مطالعه موردي يك واحد خدماتي درماني
175
زمانبندي تخصيص منابع مالي با كمترين هزينه در يك مدل تصادفي فازي جهت پروژه طراحي و ساخت نيروگاه آبي
176
زمانبندي تصادفي تحمل پذير خطاي كارهاي موازي بلادرنگ در كلاسترها
177
زمانبندي توام با برنامه ريزي تامين براي پروژه هاي با منابع محدود تحت ريسك اختلال
178
زمانبندي توزيعي و آگاه از انرژي ماشين‌هاي مجازي به منظور پشتيباني از محيط‌هاي محاسباتي ابري
179
زمانبندي توليد چند هدفه با رويكرد تركيبي بهينه سازي ازدحام ذرات و شبيه سازي تبريد تدريجي
180
زمانبندي توليد سيستم فلو شاپ تركيبي با هدف حداقل كردن مجموع هزينه هاي دير كرد و زود كرد
181
زمانبندي جرثقيل اسكله در يك ترمينال كانتينري بااستفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات تلفيقي
182
زمانبندي جريان كارگاهي تركيبي براي حداقل كردن ماكزيمم زمان تكميل كارها و هزينههاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در صنايع كاشي و سراميك
183
زمانبندي جريان كارگاهي دو مرحلهاي با ماشين¬هاي موازي غير يكسان به منظور حداقل سازي ديركرد كل، مطالعه موردي: شركت سايپا پرس
184
زمانبندي چند هدفه آگاه به انرژي براي توليد و نگهداري دورهاي انعطاف پذير در كارگاه باز
185
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
186
زمانبندي چند هدفه در سيستم توليد سلولي با در نظر گرفتن ماشين هاي موازي و زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي خانواده ها
187
زمانبندي چندهدفه ي توليد و طرّاحي سيستم جابجايي مواد با درنظرگرفتن از كارافتادگي ماشين ها و واگن هاي هدايت شونده ي خودكار در سيستم توليد سلولي
188
زمانبندي حركت قطارها با در نظر گرفتن زمان نگهداري و تعميرات خطوط
189
زمانبندي حركت قطارهاي باري
190
زمانبندي حمل و نقل در يك انبار عبوري چند خروجي در شرايط عدم قطعيت
191
زمانبندي خطوط اتوبوسراني شهري با تقاضاي احتمالي
192
زمانبندي خطوط توليدي با محدوديت بافر با استفاده از الگوريتمهاي متا هيوريستيك
193
زمانبندي خودكار دروس دانشگاه با مدل برنامه ريزي محدوديت
194
زمانبندي در شبكه هاي سلولي مجهز به فناوري CoMP
195
زمان‏بندي در محيط جريان كارگاهي با هزينه ‏هاي وابسته به زمان و موعد تحويل
196
زمانبندي دروس دانشگاهي و تخصيص استاد-درس-زمان﴿مطالعه موردي﴾
197
زمانبندي دوره اي استوار در برابر اغتشاش حركت قطارها و تعيين ظرفيت زير ساختهاي خطوط ريلي
198
زمانبندي زنجيره تأمين محصول حساس به زمان با درنظرگرفتن انتخاب تأمين‌كننده و ملاحظه‌ي سياست پذيرش سفارش
199
زمانبندي سفارشات در كارخانجات رنگرزي با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي و محدوديت دسترسي به ماشين
200
زمانبندي سيستم هاي توليد كارگاهي انعطاف پذير و چند هدفه با مراعات اندازه نمونه
201
زمانبندي فلوشاپِ مونتاژ دو مرحله اي به همراه سيستم ارسال بسته اي به منظور كمينه كردن ديركرد كل و هزينه هاي ارسال، مطالعه ي موردي: يكي از شركت هاي توليدي مبلمان
202
زمانبندي كار آمد انرژي براي مسائل پوشش در شبكه حسگر بي سيم با استفاده از اتو ماتاي يادگير
203
زمانبندي كار در چند پردازنده هاي ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
204
زمانبندي كارها روي سيستم هاي چندپردازنده اي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك
205
زمانبندي كارها و تخصيص منابع در مشبك هاي محاسباتي
206
زمانبندي گروهي در محيط ماشين هاي موازي نامرتبط با جريمه هاي زودكرد و ديركرد و زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي
207
زمانبندي مجدد حركت قطارها در صورت اختلال ناشي از خرابي لكوموتيو
208
زمانبندي مجدد كارگاه هنگام ورود كار جديد
209
زمانبندي مدل هاي آني با امكان انقطاع همراه با جريمه¬وابسته به زمان انتظار عمليات قطع شده
210
زمانبندي مسئله جريان كارگاهي با شرط تعميرات نگهداري بر اساس پايش وضعيت
211
زمانبندي نگهداري و تعميرات با رويكرد بهينه سازي و محدوديت در نيروي كار ماهر مطالعه موردي: جرثقيل هاي تناژ بالا (1000تن)
212
زمانبندي و انتساب وظايف در شبكه¬هاي حسگر كنشگر بي¬سيم
213
زمانبندي و برنامه ريزي توالي عمليات (SSP) در كارخانه ساخت ماشين آلات نساجي غدير
214
زمانبندي و پوشش مبتني بر پوشش لايه اي در شبكه هاي حسگر بي سيم
215
زمانبندي و كنترل پذيرش براي تضمين كيفيت خدمات در شبكه ي تركيبي .....
216
زمانبندي واكنشي در مسائل زمانبندي پروزه با منابع محدودد چند حالت اجرائي و حل كننده SAT
217
زمانبندي وظايف در سيستم هاي تعبيه شده بي درنگ برداشتگر انرژي با هدف كاهش نرخ خطاي سررسيد و افزايش كارايي انرژي مصرفي
218
زمانبندي وظايف در محاسبات گريد با استفاده از يك الگوريتم ژنتيك موازي دانه درشت .
219
زمانبندي يكپارچه توليد و برنامه ريزي نگهداري و تعميرات با در نظر گرفتن خرابي هاي احتمالي و زوال ماشين
220
زمانسجي كارخانه گرانول سازي كارون
221
زمانسنجي ، بالانسينگ و برنامه ريزي توليد كارخانه تفلون كوير
222
زمانسنجي بالانسينگ و طراحي سيستم برنامه ريزي توليد كارخانه چيني حميد
223
زمانسنجي و بالانس خط توليد تيوپ در مجتمع صنايع لاستيك يزد
224
زمانسنجي و بالانس خط مونتاژ
225
زمين باستان شناسي جلگه ي گيلان و دره ي سفيدرود
226
زمين حفاظتي SAFETY GROUNdING
227
زمين داري در ايران عصر ساساني
228
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
229
زمين داري و تحولات مالكيت منطقه سيستان در دوره پهلوي
230
زمين ريخت شناسي و تاثير آن بر آبهاي سطحي مورد مطالعه حوضه سانيج
231
زمين شناسي ، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورگ - زرو- اردان (غرب استان يزد)
232
زمين شناسي ، ژئوشيمي و ژنرسلستيت مزرعه قم
233
زمين شناسي اقتصادي ذخاير باريت شمال استان قزوين از ديدگاه مطالعات دور سنجي و شواهد ژئو فيزيكي
234
زمين شناسي دگرساني ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام زرنديه استان مركزي
235
زمين شناسي زمين شيمي و نحوه تشكيل كانسار سلستيت در منطقه پايكوه شهرستان رامهرمز استان خوزستان
236
زمين شناسي زيست چينه اي و پالئوژئوگرافي رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبي درياي خزر
237
زمين شناسي ساختماني
238
زمين شناسي ساختماني Structural Geology
239
زمين شناسي شبه جزيره عربستان
240
زمين شناسي طبيعي Physical - Geology
241
زمين شناسي عمومي )General- Geology(
242
زمين شناسي عمومي چلگرد (زرد كوه بختياري)
243
زمين شناسي عمومي سفيد ديوان (زرد كوه بختياري)
244
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود (از مباركه تا ورنامخو است)
245
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود از دنبه تا زيار كوپان
246
زمين شناسي فيزيكي زاينده رود كوه رخ و كوه پيش امبدي
247
زمين شناسي كاني شناسي و نحوه تكامل سيال كانه ساز در كانسار سرب و روي خان آباد، جنوب غرب خمين
248
زمين شناسي مهندسي
249
زمين شناسي نفتي
250
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارك (ايران مركزي)
251
زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين
252
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني شمال شهركرد Geology & Petrology of Volcanic Rock's of North of Shahrekord
253
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني و نفوذي كوههاي يخاب (شرق كاشان)
254
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين شمالغرب صحنه (استان كرمانشاه)
255
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني منطقه خور- جندق (ايران مركزي)
256
زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني و آذرين منطقه شمال شرق گلپايگان
257
زمين شناسي و چينه شناسي مناطق واجد آلومينوسيليكات در جنوب سميرم و شمال شرق اصفهان ( چاهريسه - مارسار )
258
زمين شناسي و زمين شيمي كانسار كائولن گرك باغي بويين زهرا استان قزوين
259
زمين شناسي و لرزه شناسي به كمك امواج
260
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار فلوريت زنگيان، سوادكوه، استان مازندران
261
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسار مس- آهن محمدآباد دليجان
262
زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه اي فلوريت محلات، استان مركزي
263
زمين شناسي و نحوه تشكيل كاني سازي آهن در گنبد نمكي چاه سرمه
264
زمين شناسي و نحوه تشكيل كاني سازي مس مزوش دليجان
265
زمين شناسي، پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك- زرو- اردان (غرب استان يزد)
266
زمين شناسي، دگرساني، ژئوشيمي و نحوه تشكيل كانسار مس كوشك بهرام﴿زرنديه﴾ استان مركزي
267
زمين شناسي، زمين¬شيمي، خاستگاه و تكامل كاني¬سازي مس و عناصر همراه با تاكيد بر نشانه معدني C-4، جنوب¬باختر اردستان
268
زمين شناسي، ژئوشيمي، كاني شناسي وخاستگاه نشانه معدني طلاي كوه يخاب، شمال شرق ابوزيد آباد (كاشان)
269
زمين نگاري
270
زمين‌شناسي و نحوه تشكيل كانسارهاي رگه‌اي فلوريت محلات، استان مركزي
271
زمين‌شناسي، دگرساني و كاني‌سازي مس در منطقه جنوب‌شرق اردستان، اصفهان
272
زمينه اي براي تحقيق در احوال جرج برناردشاو
273
زمينه پيدايش و پيشرفت تاتر كودكان در ايران
274
زمينه ها و پيامدهاي باستان گرايي از عصر ناصرالدين شاه تا پايان حكومت قاجار
275
زمينه ها و پيامدهاي كولبري در شهرستان بانه
276
زمينه ها و عوامل اعتياد به سيگار در ميان دانشجويان دانشگاه يزد
277
زمينه ها و كنشگران مؤثر بر مديريت كاربري زمين در شهر تهران
278
زمينه ها وپيامدهاي اقتصادي واجتماعي سقوط اصفهان از وزود اسلام تا پايان ايلخانان
279
زمينه ها، علل و آثار تبعيد عالمان شيعي در عصر رضاشاه
280
زمينه هاي اجتماعي تجدد گرايي و امنيت خواهي در ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
281
زمينه هاي اجتماعي سنت گرايي و تجدد خواهي در ايران ( از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي )
282
زمينه هاي اجتماعي همسازگري و ناهمسازگري در جامعه اسلامي در دوره بني اميه
283
زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي پيدايش و رشد فرقه هاي غالي از قرن اول تا نيمه ي قرن چهارم هجري قمري
284
زمينه هاي اجتماعي واقتصادي تنوع نظامهاي سياسي
285
زمينه هاي ارتباط ميان زيديه و تشيع اثني عشري در طبرستان و ديلمان(قرن سوم و چهارم هجري)
286
زمينه هاي برنامه ريزي توسعه ورزش در منطقه 6 شهرداري تهران
287
زمينه هاي پيدايش پرتره ي ددپن در عكاسي هنري از ابتداي قرن بيستم
288
زمينه هاي تاريخي شكل گيري انجمن حجتيه در ايران
289
زمينه هاي تاريخي و علمي گرايش قرآن پژوهان به وجوه مختلف اعجاز قرآن
290
زمينه هاي جهاني شدن زبان انگليسي و آثار آن در ايران
291
زمينه هاي حقوق كيفري بين الملل در قانون مجازات اسلامي
292
زمينه هاي شكل گيري فمينيسم و تاثير آن در فلسفه معاصر
293
زمينه هاي شكل گيري مفهوم رضا در آثار صوفيه و پيامدهاي سياسي ،فرهنگي و اجتماعي آن
294
زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نزاع دسته جمعي در استان كهگيلويه و بوير احمد
295
زمينه هاي كاربردي رنگ در عكاسي
296
زمينه هاي گسترش گردشگري پيرامون سد زاينده رود
297
زمينه هاي نوگرايي در بستر نقاشي ايران ﴿ جنبش سقاخانه ﴾
298
زمينه و زبان حماسي در شعر احمد شاملو
299
زمينه يابي ارتباط بين استرس شغلي و كانون كنترل در مديران آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي
300
زمينه‌ ها و نحوه‌ ي مواجهه‌ ي زنان با طلاق عاطفي در شهر يزد
301
زمينه‌هاي اجتماعي همسازگري و ناهمسازگري در جامعه اسلامي در دوره بني‌اميه (عراق- شام)
302
زمينه‌هاي تاريخي تحول علمي در دوره امامت امام صادق (ع)
303
زمينه‌هاي شكل‌گيري و گسترش وهابيت از ديد مستشرقين در سده‌هاي 12و13 ه. ‌‌ق.
304
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
305
زمينه‌هاي نارضايي اصناف در دوره پهلوي اول (با تكيه بر اسناد عرايض مجلس شوراي ملي، دوره ششم تا هشتم)
306
زمينههاي بروز دعاوي رايج در صنعت ساخت و ساز و شناسايي عوامل حياتي موفقيت در كاربرد BIM در كاهش دعاوي پروژههاي عمراني
307
زن
308
زن ، رنگ ، زندگي
309
زن ، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن
310
زن ایرانی به روایت سفر نامه های ایرانی وغیر ایرانی در دوره صفوی
311
زن در آيينه زمان
312
زن در داستان و تصاوير هزارو يك شب دوره ي قاجار
313
زن در دوره ساسان
314
زن در سينما نووار امريكا
315
زن در شاهنامه فردوسي
316
زن در قانون اساسي
317
زن در نظرگاه عارفان
318
زن در هنرهاي تصويري دوره قاجار
319
زن درسفال باستان
320
زن روستايي وكار
321
زن نيك سچوان (اثر برتولت برشت )
322
زن و اشتغال (انگيزه اشتغال زنان متاهل در شهر اصفهان)
323
زن و اوقات فراغت (ناحيه 6 اصفهان)
324
زن و تنهايي
325
زن و نقش آن در دوران قاجاريه
326
زن وسياست
327
زن، اشتغال ،خود باوری
328
زن، خانواده و جامعه
329
زن، رنگ، زندگي
330
زن، رويش، بالندگي
331
زنا با محارم از ديدگاه فقه اماميه و قوانين جاري ايران با بررسي جرم¬شناختي آن
332
زنان آتش نشان
333
زنان ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي
334
زنان ايلياتي
335
زنان اينسو و آنسوي دوربين
336
زنان تئاتر ايران
337
زنان جنگ در نگاه پال آستر در رمان مردي در تاريكي
338
زنان خیابانی (روسپیگری) و خانواده های از هم گسیخته
339
زنان در تعيين جايگاه خود در جامعه چقدر اختيار دارند ؟ و آيا از موقعيت اجتماعي خود راضي هستند ؟
340
زنان در عصر قاجار
341
زنان در هيئت مديره شركت و پرخاشگري مالياتي (اجتناب مالياتي) در بورس اوراق بهادار تهران
342
زنان و سیاست (الگوهای رفتار سیاسی زنان)
343
زنان و كار بي مزد خانه داري
344
زنان و مصوبات مجالس دوره پهلوي دوم﴿1357-1320 ه ش﴾: يك بررسي تاريخي
345
زنان و ناكامي در دستيابي به منصب دولتي
346
زنان و نقد هنرهاي تجسمي ﴿ بررسي موردي عكاسي دهه اخير ايران از ديدگاه فمينيستي ﴾
347
زنان وبازتعريف(بازسازي)هويت اجتماعي.
348
زنبق دره اثر: انوره دو بالزاك
349
زنبورپارازيتوئيد (Hym.:Mymaridae) تخم زنجرك مو (Arboridia Kermanshah (Hom.:Cicadellidae و ارتباط آن با زنجرك هاي ميزبان واسط در پناهگاه هاي زمستاني و مناطق انتشار آن در اصفهان
350
زنجيره تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
351
زنجيره تامين بحران
352
زنجيره تامين پايدار
353
زنجيره تامين دو سطحي حلقه بسته براي كالاهاي فاسدشدني با رويكرد مديريت موجودي فروشنده
354
زنجيره تامين ناب
355
زنجيره هاي تامين ارائه مدل مكان يابي تسهيلات
356
زنجيره هاي ماركوف زمان پيوسته و يكنوايي آنها بر مبناي اندازه هاي قابليت اعتماد
357
زنجيره ي تامين در تجارت الكترونيكي
358
زنجيره‌اي از نانوكره‌هاي فلزي به عنوان ابزار كارآمد براي توليد هارمونيك‌هاي مرتبه بالا
359
زنجيره‌سازي غيرمتمركز سرويس در شبكه‌هاي مجازي‌شده نرم‌افزار محور
360
زنجيرهاي ماكوف در فرايندهاي تصادفي
361
زنجيرهايي از زير مدولهاي اول كلاسيك و نظريه بعد مدول ها , On chains of classical prime submodules and dimension theory of modules
362
زندگاني شكسپير- نمايشنامه اتللو
363
زندگاني و عقايد تربيتي مولانا عارف بزرگ قرن هفتم
364
زندگاني و نظريات تربيتي مولوي
365
زندگي ، آثار و انديشه هاي حسين كاظم زاده ايرانشهر
366
زندگي احوال و آثار شرف الدين علي يزدي به همراه تحليل محتو اتيي ظفرنامه
367
زندگي امروز، كالبد ديروز بازنگري تجربه شكل گيري دانشكده معماري يزد در خانه قديمي مرحوم رسوليان
368
زندگي بافته ام از رنگ بنفش
369
زندگي براي شما چه مفهومي دارد
370
زندگي بلوچ دردامنه تفنان
371
زندگي پياده در شهر با تأكيد بر ساماندهي فضاهاي پياده غير همسطح. ﴿ نمونه موردي ميدان تجريش تهران ﴾
372
زندگي حضرت علي عليه السلام
373
زندگي دوباره
374
زندگي روزمره قشر روحاني در ايران
375
زندگي سياسي و ادبي قائم مقام
376
زندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد از 457 تا 656 , the political and cultural life of 754 to 656 shiites baghdad
377
زندگي شخصي به مثابه اثر هنري ﴿با تاكيد بر آثار عكاسان دهه 70 آمريكا﴾
378
زندگي عطار و شرح مختصري پيرامون منطق الطير
379
زندگي فخرالدين اسعد گرگاني
380
زندگي و آثار دكتر احمد علي رجايي بخارايي
381
زندگي و آثار زنان نقاش ايران از شهريور 20 تا معاصر
382
زندگي و آثار گريكور فاركاستي شاعر قرن دهم ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب ديوان مرثيه
383
زندگي و آثار گوستان زاريان نويسنده تواناي معاصر ارمنستان همراه با ترجمه قسمتي از كتاب كشتي روي كوه
384
زندگي و آثار محمد بن جرير طبري
385
زندگي و آثار و افكار كاشفي سبزواري با تكيه بر تحقيق در لب لباب و ارجاع ابيات مثنوي مولوي
386
زندگي و اشعار سياسي دكتر احمد وائلي
387
زندگي و افكار و انديشه محمد زكرياي رازي
388
زندگي و افكار و انديشه هاي زيگموند فرويد
389
زندگي و تحليل اثار استاد حسن لاهوتي
390
زندگي و زمانه آيت‌الله حائري يزدي
391
زندگي و شعر سيد اشرف الدين گيلاني
392
زندگي و طبيعت بختياري
393
زندگي و مرگ قهرمانان در داستان‏هاي دولت‏آبادي (كليدر و جاي خالي سلوچ)
394
زندگي، زمانه و كارنامه محمدخان مجدالملك سينكي
395
زندگينامه سياسي، اجتماعي امين الدوله
396
زندگينامه فرد زينه مان و تحليل فيلمهاي، اسب كهر را بنگر، مردي براي تمام فصول و جوليا
397
زنذگي سياسي نجفقلي خان صمصام السلطنه بختياري
398
زنوتاپينگ سويههاي مايكوباكتريوم آويوم تحت گونه پاراتوبر كلوزيس جدا شده از استان خراسان رضوي با استفاده از روش سادرن بلاتينك , Genotyping mycodacterum avium subsp paratuberculosis strains isolated from razavi khorasan province using southern bloting
399
زهد حقيقي و رياستيز در احوال و سخنان صوفيان (قرن دوم و سوم هجري قمري) حسن بصري، ابراهيم ادهم، فضيل عياض، بايزيد بسطامي، حسين منصور حلاج
400
زهكشي سنتي و نوين اراضي شور جزيره آبادان
401
زهيافتي عددي بر اساس حواب هاي بنيادي براي حل چند مسئله سهموي
402
زوال انرژي موج در اثر اندركنش با گِل ويسكوالاستيك در مدل‌هاي نسل سوم
403
زوال مفهوم همدلي در نظامهاي تماميتخواه در انديشه هانا آرنت
404
زواياي مختلف ابعادشخصيتي زنان درعهدقاجار
405
زوج درماني
406
زوج مولدهاي دوگان قاب گابور با محمل فشرده و موضعي سازي فركانس آن ها
407
زوج هاي دو گان تقريبي قاب در فضاهاي هيلبرت و كاربرد آن ها براي قاب هاي گابور
408
زورآباد به روايت تصوير
409
زورخانه در ايران
410
زون بندي منطقه حفاظت شده قر خود در استان خراسان شمالي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
411
زون سيستم
412
زيارت عتبات و تأثير آن بر اوضاع اقتصادي ايران دوره قاجار
413
زيارتگاه هاي ايل پاپي و جايگاه آن در فرهنگ مردم
414
زيبا شناسي فرم در پرتره
415
زيبا و والا از ديدگاه كانت
416
زيباسـازي حاشيـه رودخانه باراجيـن قــزوين با رويكرد پايداري اجتماعي مركز مطالعات تخصصي محيط زيست
417
زيباشناختي تشبيهات تمثيلي در قرآن با تكيه‌بر نظريه بافت زباني
418
زيباشناسي اشعار پشيمان گيلاني و تاثيرپذيري او از سبك هندي
419
زيباشناسي تصاوير شاهنامه شاه تهماسبي
420
زيباشناسي در خط نستعليق
421
زيباشناسي عيوب كلام در شعر معاصر (نيما يوشيج و احمد شاملو)
422
زيباشناسي فيلم و آثار "آندره تاركوفسكي "
423
زيبايي از منظر ابو حامد محمد غزالي
424
زيبايي سنجي صفحات وب به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
425
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
426
زيبايي شناختي بيان در شاهنامۀ فردوسي
427
زيبايي شناسي از منظر هربرت ماركوزه
428
زيبايي شناسي استفهام هاي قرآني در تفاسير شيعه ﴿جزء اول، دوم، سوم﴾
429
زيبايي شناسي استفهام‌هاي قرآني در تفاسير شيعه (جزء هفتم و هشتم)
430
زيبايي شناسي اشعار فرصت شيرازي
431
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
432
زيبايي شناسي اشعار نجمه زارع
433
زيبايي شناسي انتظار در اشعار شاعران معاصر
434
زيبايي شناسي بازنمايي جنگ و ارتباط با مخاطب در موزه ي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
435
زيبايي شناسي بلاغي در سوره هود
436
زيبايي شناسي پايان باز در سينما
437
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
438
زيبايي شناسي تصوير ويدئويي
439
زيبايي شناسي تطبيقي معماري و موسيقي
440
زيبايي شناسي خشونت در آثار ميشاييل هانكه و نظريه صنعت فرهنگ تئودور آدورنو
441
زيبايي شناسي در ديوان غني كشميري
442
زيبايي شناسي در رياضيات
443
زيبايي شناسي در شعر دفاع مقدس ﴿استان همدان﴾
444
زيبايي شناسي در فرش چهارمحال و بختياري: مورد مطالعه ، نقوش فرش هاي خشتي
445
زيبايي شناسي در قلمرو خط فارسي
446
زيبايي شناسي در مرمت تابلوهاي نقاشي با تكيه بر تئوري مرمت چزاره برندي
447
زيبايي شناسي دوبيتي فارسي ﴿باتكيه بر دوبيتي بابا طاهر عريان و فايز دشتستاني﴾
448
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
449
زيبايي شناسي سايه پردازي در سينما
450
زيبايي شناسي سينماي كلاسيك هاليوود
451
زيبايي شناسي سينماي مستقل آمريك بعد از سال 2000
452
زيبايي شناسي شعر شعراي رفسنجان پس از انقلاب اسلامي
453
زيبايي شناسي طلا در نگاره هاي معراج نامه ﴿نسخه خطي شماره 190، متمم مجموعه ترك، كتابخانه ملي پاريس
454
زيبايي شناسي غزليات ملا محسن فيض كاشاني
455
زيبايي شناسي فرم و محتوا در دوران گذار
456
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هاتكه
457
زيبايي شناسي فضاي خارج از قاب و صدا در سينماي ميشائيل هانكه
458
زيبايي شناسي كنايات غزليات سعدي
459
زيبايي شناسي مستند تعاملي و تاثير آن بر سينما كيارستمي
460
زيبايي شناسي معرفتي در مساجد مبتني بر تدبر در آيات قرآني نمونه موردي ( طراحي مسجد در پاريس )
461
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
462
زيبايي شناسي موسيقي كلام در تئاتر
463
زيبايي شناسي نقاشي از ديدگاه ابن سينا
464
زيبايي شناسي و جامعه شناسي انتقادي موسيقي از ديدگاه تئودور آدورنو
465
زيبايي شناسي ويتگنشتاين
466
زيبايي‌شناسي چشايي با تأكيد بر ديدگاه‌هاي كرولين كورسمير
467
زيبايي‌شناسي در وصيت‌نامه‌ي شهدا
468
زيبايي‌شناسي زشتي به روايت امبرتو اكو(بر اساس كتاب تاريخ زشت)
469
زيديه پژوهي ايرانيان : بررسي تحليلي مطالعات زيدي در ايران
470
زير اين گنبد گردون كبود
471
زير جبر نقاط ثابت جبرهاي لي مدرج-ريشه
472
زير جبر هاي موروثي از جبر هاي عملگرها , Hereditary subalgebras of operator algebras
473
زير جبرهاي لي نيم ساده ي موضعي از جبرهاي لي به طور موضعي متناهي
474
زير خمينه هاي ريماني با مرز معين
475
زير ديفرانسيل حدي انتگرال نامعين و كاربرد آن در بهينه سازي ناهموار
476
زير ديفرانسيل هاي تعميم يافته براي توابع شبه محدب
477
زير رسته هاي سر و كوهمولو‍‍ژي مدول هاي موضعي
478
زير رسته هاي متناهي عملگر
479
زير ساخت هاي ديتا سنتز
480
زير ساخت هاي فلسفي اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور
481
زير فضاهاي كامل شده متعامد در فضاي باناخ
482
زير فضاهاي نيم متعدي از ماتريس ها , semitransitive subspaces of matrices
483
زير فضاهاي يك فضاي برداري چند همتافته
484
زير فضاي پاياي اپراتوري خودالحاق اساسي
485
زير گرو ه هاي با خاصيت CR,DHدرگروه هاي متناهي
486
زير گروه خود جابجا گروسري خود مركزي گروه هاي متناهي , Autocommutator subgroup and lower central series of finite groups
487
زير گروه نرمال با اندازه هاي كلاس تزويج نسبت به هم اول
488
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب آزاد تعميم يافته ي گروه ها با مانده متناهي , Near frattini subgroups of residually finite generalized free products of groups
489
زير گروه نزديك فراتيني مربوط به حاصلضرب ازاد
490
زير گروه هاي آبلي بيشين و ناآبلي كمينp-گروه هاي متناهي در مولدي فرادوري
491
زير گروه هاي دوري ميدان هاي متناهي و كدهاي شبه دوري LDPC
492
زير گروه هاي فازي حل پذير وجابه جايي پوچ توان
493
زير گروه هاي فازي و نرمال فازي
494
زير گروه هاي-C نرمال گروه هاي متناهي , On c-normal subgroups of finite groups
495
زير گروههاي فازي گروههاي آبلي متناهي
496
زير گروههاي فريمن و خواص آنها , the subgroups of freiman and their characteristics
497
زير گروههاي كاملا پايدار از گروههاي كاملا متناهي
498
زير گروههاي ماكسيمال و مينيمال c -نرمال در گروههاي متناهي
499
زير مجموعه هاي فشرده و فشرده ضعيف فضاهاي عملگري
500
زير مجموعه هاي كاملا بحراني از فضاهاي اقليدسي
501
زير مجموعه هايي با حاصلضرب كوچك در گروه هاي ازتاب آزاد
502
زير مدول راديكال و بعد يكنواخت مدول
503
زير مدول هاي اول متمايز شده تعميم يافته , on generalized distinguished prime submodules
504
زير مدول هاي اول مينيمال
505
زير مدول هاي اول و راديكال روي حلقه هاي جابه جايي
506
زير مدول هاي اول وابسته مينيمال
507
زير مدول هاي اول وابعنو ساتنه و پشتيبان يك مدول
508
زير مدول هاي اول واوليه از مدول هاي خاص
509
زير مدول هاي تنها
510
زير مدول هاي خودتوان و پوچتوان از مدول هاي ضربي , Idempotent and nilpotent sub modules of multiplication modules
511
زير مدول هاي قو يا تحويل ناپذير از مدول ها
512
زير مدول هاي قويا تحويل ناپذير از مدول ها
513
زير مدول هاي كوچك- پوچساز
514
زير مدول هاي ماكسيمال تصويري از مدول هاي منظم گسترش يافته
515
زير مدول هاي منفرد
516
زير مدولهاي اول
517
زير مدولهاي اول از مدول ها
518
زير مدولهاي اول از مدولهاي آزاد متناهي مولد
519
زير مدولهاي اول از مدولهاي نوتري
520
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
521
زير مدولهاي اول شريك از مدولهاي متناهي مولد
522
زير مدولهاي اول مجزا
523
زير مدولهاي اول و بعد كرول
524
زير مدولهاي اول و راديكال روي حلقه جابجايي , Prime and radical submodules of modules over commutative rings
525
زير مدولهاي چگال مدولهاي ضربي
526
زير مدولهاي نيم اول و پوش
527
زير مدولهاي نيم اول و پوش مدولها
528
زير مدولهاي نيم اول و پوشمدولها
529
زير مدولهاي نيم اول و راديكال آنها
530
زير منيفلدهاي پايدار و ناپايدار و كاربرد آن ها در مساله سه جسم
531
زير منيفيلدهاي زئودزيك كلي از متفلدهاي ريماني و زير فيلدهاي انحنا پايا
532
زير نرمال بودن و مسائل گشتاوري
533
زير نيم گروهايي از فشرئه سازيهاي استون -چخ , Sub semigroups of stone-cech compactifications
534
زير همسانه سازي و بيان ژن ... در ...
535
زيرخمينه هاي نيم اريب از يك خمينه ريماني متاليك»
536
زيررسته هايي آبلي از رسته مدول ها
537
زيركاتگورهاي اشتراكي از مدولهاي ايستا و نظريه كليفرد ايستا و موضعي سازي و هم موضعي سازي
538
زيرگروه هاي 3 - انگل راست
539
زيرگروه هاي انعكاسي سيستم هاي كاكستر
540
زيرگروه هاي بيشين دوم براي گروه هاي متناهي خاص
541
زيرگروه هاي فازي برخي گروه هاي متناهي خاص
542
زيرگروه هاي مشخص ساز از گروه هاي آبلي فشرده , characterizing subgroups of compact abelian groups
543
زيرگروه‌هاي بيشين ازگروه‌هاي متناهي
544
زيرگروههاي P - گروههاي متناهي
545
زيرگروههاي سي نرمال گروههاي متناهي
546
زيرمجموعه هاي فازي وزير گروه هاي فازي
547
زيرمدول هاي اول از مدول هاي آزاد متناهياً توليد شده
548
زﻳﺮﻣﺪول ﻫﺎي اول از مدولهاي آزاد متناهيا توليد شده
549
زيرمدول هاي اول، نيمه اول و مدول هاي خارج قسمتي از يكمدول
550
زيرمدول‌هاي شبه اوليه كلاسيك
551
زيرمشتق پذيري توابع روي خمينه هاي ريماني
552
زيرمنيفلدهاي فضاي اقليدسي با ميدان برداري كانوني تراكم ناپذير و همديس
553
زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش Phytostimulation
554
زيست جهاني و لباس محلي:مطالعه زيباشناختي لباس ايراني در نظام مصرف رسانه هاي نوين
555
زيست چينه نگاري ، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ي گردبيشه ﴿جنوب و جنوب غرب بروجن﴾
556
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
557
زيست چينه نگاري تواليهاي رسوبي منسوب به سيلورين در شمال باختري رباط قره بيل بر مبناي كنودونتها
558
زيست چينه نگاري ريز رخساره هاي توالي پرموترياس در برش قلعهه زور ﴿ شمال مرند﴾
559
زيست چينه نگاري ريزبقاياي ماهيان دونين پسين - كربونيفر آغازين ايران مركزي
560
زيست چينه نگاري سازن گورپي در جنوب و جنوب شرق لار
561
زيست چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ريك، لردگان
562
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج
563
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال غرب كوه خامي
564
زيست چينه نگاري سازند آسماري در كوه گشت خوار، شمال گچساران
565
زيست چينه نگاري سازند آسماري در منطقه چيدان باغملك ( جنوب غربي ايران )
566
زيست چينه نگاري سازند آسماري، در روستاي پل بارز ( غرب لردگان)
567
زيست چينه نگاري سازند ايلام ( مقطع تيپ ) بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك، جنوب غرب ايلام
568
زيست چينه نگاري سازند تله زنگ در برش تاقديس سركان لرستان
569
زيست چينه نگاري سازند جهرم ( مقطع تيپ ) در ناحيه تنگ آب در جنوب شرق شيراز
570
زيست چينه نگاري سازند سورگاه ( مقطع تيپ) در جنوب غربي ايلام بر اساس فرامينيفر هاي بلانكتونيك
571
زيست چينه نگاري سازند فهليان در تاقديس آنه ( جنوب شرق شهرستان گچساران )
572
زيست چينه نگاري سازند قم در جنوب شرق دماوند(برش روستاي ويرانه)
573
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان بر اساس روزنبران
574
زيست چينه نگاري سازند قم در شرق همدان﴿برش ايوك﴾ بر اساس روزنبران
575
زيست چينه نگاري سازند قم، جنوب شرقي نطنز
576
زيست چينه نگاري سازند كورپي در شمال شرق گچساران ﴿ تاقديس آنه﴾
577
زيست چينه نگاري سازند گورپي در برش تنگ گراب در غرب ايلام براساس فرامينيفرها و خارپوستان
578
زيست چينه نگاري سازند گورپي در تاقديس زردشهنه، جنوب-جنوب غرب ياسوج
579
زيست چينه نگاري سازند گورپي در جنوب غرب فيروزآباد
580
زيست چينه نگاري سازند گورپي در شمال منطقه لنده ﴿شمال غرب دهدشت﴾
581
زيست چينه نگاري سازند گورپي در نواحي لار و خرامه بر اساس فرامينيفر هاي پلانكتونيك
582
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال جنوبي تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
583
زيست چينه نگاري سازند گورپي در يال شمالي تاقديس سلامتي (تنگ بهاره)، جنوب غرب شيراز
584
زيست چينه نگاري سازند گورپي درناحيه لالي (خوزستان)
585
زيست چينه نگاري سازند مبارك بر اساس مرجان ها در برش گردكوه (جنوب غربي دامغان البرز شرقي )
586
زيست چينه نگاري سازند مبارك در دره جهرود
587
زيست چينه نگاري سازندهاي آسماري و رازك در جنوب شرق جهرم
588
زيست چينه نگاري سازندهاي ايلام و گورپي در شرق شهرستان رامهرمز﴿برش تنگ بولفارس﴾
589
زيست چينه نگاري سازندهاي جهرم و آسماري در يال شمالي تاقديس كوه گچ، جنوب شرقي لار
590
زيست چينه نگاري مرز كرتاسه-پالئوژن در شرق خط واره رازك در ناحيه فارس ساحلي، حوضه زاگرس، جنوب ايران
591
زيست چينه نگاري نهشته هاي آلبين در شمال شرق سمنان برش 1 مدوان بر اساس آمونيت ها
592
زيست چينه نگاري نهشته هاي بخش پائيني (فرازنين) سازند بهرام در برش كوه كفتار (شمال شرق اصفهان، ناحيه چاهريسه) بر اساس فوناي كنودونتي
593
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوزوئيك بالايي (كربونيفر پسين- زمين پيشين) در رشته كوه شتري طبس، شرق ايران، بر اساس ماكروفسيل
594
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوسن - الوسن در طاقديس سلطان شمال شرق پلدختر، لرستان
595
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي برش كوه بند عبدالحسين (جنوب شرق انارك) براساس فوناي كنودونتي
596
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي در البرز شرقي (تويه دروار، دامغان)
597
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پاياني -كربنيفر آغازين در شرق ايران بر اساس كنودونتها
598
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين برش كوه رضا آباد (جنوب غربي دامغان) بر اساس كنودونت ها
599
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين در ناحيه كمشچه شمال شرق اصفهان
600
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين پسين و كربنيفر پيشين بر اساس كنودونت و ماكروفسيل در مقطع شهميرزاد، البرز مركزي
601
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق ﴿ناحيه يزد﴾ بر اساس كنودونت ها
602
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش ديزلو شمال شرق اصفهان بر اساس كنودونتها
603
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در برش كوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فوناي كنودونتي
604
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين سازند بهرام در برش باقرآباد (شمال شرق اصفهان) بر اساس فوناي كنودونتي
605
زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين مياني در برش وركمر (شمال اصفهان) بر اساس كنودونت ها
606
زيست چينه نگاري نهشته هاي سازند هجدك بر اساس ماكروفسيلهاي گياهي در برش باب هوتك ( شمال غرب كرمان )
607
زيست چينه نگاري نهشته هاي كربونيفر در ناحية رامشه-جنوب شرق شهرضا
608
زيست چينه نگاري نهشته¬هاي دونين پاياني- كربونيفر آغازين در البرز شرقي (تويه-دروار، جنوب غربي دامغان) و ايران مركزي (كوه بند عبدالحسين، جنوب شرق انارك) بر اساس فوناي كنودونتي
609
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي افق هاي مهره دار (ماهي ها) كرتاسه پاييني در برش شرق سيوند (شمال¬شرق شيراز)
610
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند آسماري در چاه 213 ميدان نفتي مارون ، جنوب شرق ايران
611
زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند قم در برش فلوجرد در شمال غرب تفرش
612
زيست چينه نگاري و رخساره هاي رسوبي سازند جهرم بر اساس يافته هاي فسيلي در منطقه صدرا شمال غرب شيراز
613
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي بخش هاي چهل، چمپه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
614
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در برش كوه شجبيل، شمال غرب ياسوج
615
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس تامار (جنوب شرقي ياسوج)
616
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس لار (شمال-خاوري گچساران)
617
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در تاقديس نااورا، جنوب شرق فيروزآباد
618
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در دره ده شيخ شمال شرق ياسوج
619
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در شمال غرب تاقديس خامي ﴿شمال گجساران﴾ و جنوب غرب تاقديس بنگستان ﴿شمال بهبهان﴾
620
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در كوه تامر، جنوب شرق ياسوج
621
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب غربي تاقديس نودان، شرق كازرون
622
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
623
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمال غربي تاقديس نودان، غرب استان فارس
624
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس خامي (شمال گچساران)
625
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري در يال شمالي تاقديس كوه ديل ﴿شمال گچساران﴾
626
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري، شمال شرق تاقديس شوروم، جنوب غرب لردگان
627
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند داريان، يال جنوب غربي تاقديس لار و رسوبات كرتاسه زيرين در برش كلاه قاضي، جنوب شرقي اصفهان
628
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند سروك در برش تاقديس ميش (شمال شرق گچساران)
629
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازندهاي آسماري و شهبازان در چاه شماره 3 ميدان نفتي قلعه نار، لرستان
630
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چمپه و مل سازند گچساران جنوب غرب فيروزآباد
631
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي بخش هاي چهل، چمبه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس
632
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سفيد، شمال غربي دهدشت ﴿لنده﴾ و چاه شماره 2 ميدان نفتي لب سفيد، خوزستان
633
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در تنگه شيوي در يال شمال غربي تاقديس نودان (شمال كازرون)
634
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ميش، شرق گچساران
635
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در حوضه زاگرس
636
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه چارطاق ﴿غرب لردگان﴾
637
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در كوه موردراز، جنوب شرقي ياسوج
638
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوب شرقي تاقديس خامي ﴿شرق گچساران﴾
639
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس لار (شمال شرق گچساران)
640
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي تاقديس دشتك، شمال كازرون
641
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند آسماري در يال شمال شرقي كوه سلامتي، جنوب غرب استان فارس
642
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در جنوب غرب فيروزآباد
643
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازند سروك در شمال شرق گچساران﴿ تنگ گرگدار﴾
644
زيست چينه نگاري و ريزرخساره هاي سازندهاي آسماري و گچساران در جنوب غرب فيروزآباد
645
زيست چينه نگاري و ريزرسخاره هاي سازند آسماري در تاقديس كوه سياه ﴿شمال دهدشت﴾
646
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات ائوسن در شمال غرب اصفهان﴿سنكينال منطقه ي سه﴾ بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
647
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري رسوبات پرمين در منطقه چاهريسه-باقر آباد﴿ شمال شرق اصفهان﴾ بر اساس كنودونت و ماكروفسيل
648
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري سازند آب تلخ بر اساس روزنه داران شناور در برش قره سو، شرق حوضه رسوب كپه داغ
649
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز پرمين و ترياس در برش بناريزه﴿شمال شرق آباده﴾ بر اساس كنودونت ها و ماكروفسيل ها
650
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري مرز كربنيفروپرمين در مناطق آباده (استقلال) وسه (نچفت) بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل
651
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي پرمين بالايي در برش هاي بناريزه و همبست بر اساس مطالعه كنودنت و ماكرو فسيل ها
652
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري نهشته هاي رتولياس منطقه شمال اصفهان
653
زيست چينه نگاري و ميكروفاسيس فرامينيفرا بزرگ تر شيرزيرين منطقه حسن اباد -روبيات در جنوب بيرجند
654
زيست چينه نگاري، پالئواكولوژي و محيط رسوبي سازند آسماري در منطقه دوان، شمال كازرون
655
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه شماره 18 ميدان نفتي بي بي حكيمه، حوضه زاگرس
656
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند آسماري در شمال غرب روستاي دريس (غرب استان فارس)
657
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه جوشقان قالي (شمال شرق ميمه)
658
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نيزار(جنوب شرقي سلفچگان)
659
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي كرتاسه بالايي ناحيه مغان، شمال غرب ايران
660
زيست چينه نگاري، ريز رخساره ها و محيط هاي رسوبي سازند قم در ناحيه قهرود ﴿جنوب كاشان﴾
661
زيست چينه نگاري، ريز رخساره و پالئواكولوژي سازند آسماري در جنوب غرب فيروزآباد
662
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه مشهد اردهال (غرب كاشان)
663
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه ويدوج (جنوب غرب كاشان)
664
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
665
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند كژدمي در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
666
زيست چينه نگاري، ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره سفيد (زاگرس چين خورده)
667
زيست چينه نگاري، ريزرخساره و محيط رسوبي سازند قم در ناحيه نراق ﴿شمال شرق دليجان﴾
668
زيست چينه نگاري، ميكرو فاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي پرمين در شمال شرق شهر آباده﴿ايران مركزي﴾
669
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان ( جنوب غرب شهركرد)
670
زيست چينه نگاري، ميكروفاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي كربونيفر در مقطع بناريزه، شمال شرق آباده
671
زيست چينه‌نگاري و ريز رخساره‌هاي سازند‌داريان در برش شرق گچساران (تاقديس آنه)
672
زيست چينه‌نگاري، چينه‌نگاري سكانسي و بررسي كيفيت مخزني سازندهاي داريان وكژدمي و عضو مادود در لايه‌هاي نفتي ميدان پارس جنوبي
673
زيست چينه¬نگاري كنودونت¬هاي فرازنين در برش كال سردر شرق طبس
674
زيست چينه¬نگاري و سنگ چينه¬نگاري نهشته¬هاي دونين در معدن استقلال آباده بر اساس ماكروفسيل و ميكروفسيل
675
زيست چينه‏نگاري و سنگ‏ چينه‏نگاري افق‏هاي آمونيت‏دار ژوراسيك مياني – پسين؛ البرز شرقي (برش غزنوي) و كپه‏داغ (برش چمن ‏بيد)
676
زيست حسگر الكتروشيميايي اندازه گيري افلاتوكسين B1 بر اساس اثر بازداري بر آنزيم استيل كولين استراز تثبيت شده بر روي تك لايه خودآرا
677
زيست حسگرهاي بر پايه سلول
678
زيست رديابي آلودگي هوا در شهر يزد
679
زيست سازگاري پوشش نوين هيدرواكسي آپاتيت - تيتانيم چندمنظوره براي كاشتني دندان
680
زيست سالم سازي آب هاي آلوده به مونوآروماتيك ها به روش تثبيت سلولي
681
زيست شناسي ، تغييرات فصلي جمعيت و ارزيابي اثر متقابل فرومون ها و كايرومون ها در سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus Vestitus Rey (Coleoptera: Scolytidae در منطقه برخوار اصفهان
682
زيست شناسي دافني
683
زيست شناسي و برخي جنبه هاي مديريتي مگس جاليز، Dacus ciliatus (Diptera: Thephritidae) ، روي ارقام تجاري و محلي خيار در كرمانشاه
684
زيست شناسي و كارآيي كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata (Menteries) با تغذيه از شته ي جاليز
685
زيست شناسي و كارايي كفشدوزك با تغذيه از شته ي سبز انار در شرايط آزمايشگاهي
686
زيست محاسبات ژن فاكتور 8 انعقادي انسان با اهداف دو گانه ژن درماني و پروتئين درماني هموفيلي A
687
زيست‌حسگر مبتني بر كامپوزيت گرافن-پلي‌آنيلين براي تشخيص و سنجش زيست شناساگرهاي سرطان پستان
688
زيست‌شناسي و كارايي كفشدوزك زيگزاگي شش‌لكه¬اي Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذيه از شته انارAphis punicae Pass. و مطالعه‌ي امكان‌سنجي مناطق مناسب رهاسازي با استفاده از GIS در استان يزد
689
زيست¬چينه¬نگاري و سنگ¬چينه¬نگاري سازند سروك در كوه امام¬زاده اسماعيل (منطقه رامجرد شهرستان مرودشت).
690
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
691
زيست¬چينه¬نگاري و محيط¬ رسوبي سازند آسماري در تاقديس بهار جنوب خاوري فراشبند ¬(استان فارس).
692
زيست¬چينه¬نگاري، ريز رخساره¬ها و محيط رسوبي سازند داريان در روستاي بانش، منطقه دره¬سفيد(زاگرس چين¬خورده)
693
زيست¬چينه¬نگاري، ريزرخساره¬ها و محيط رسوبي سازند گدوان در روستاي بانش ، منطقه دره- سفيد (زاگرس چين¬خورده)
694
زيستسالمسازي خاكهاي آلوده به نرمالهگزادكان و بررسي تأثير برخي پارامترهاي مؤثر
695
زيست‏شناسي، كارايي و جدول زندگي كفشدوزك Hippodamia variegata(Goez) با تغذيه از شته‏ي سبز انار Aphis punicae در شرايط آزمايشگاهي
696
زيستگاه باداب زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني
697
زيستگاه باداب﴿زيستگاه گردشگري پايدار با رويكرد آب درماني﴾
698
زيگ بي ZigBee
699
زينت از ديدگاه قرآن
700
زينت مادي و معنوي براي انسان در قرآن و سنت
701
زيورسازي باالهام از نقوش تجريدي ايران (از كهن ترين زمان تا اسلام )
702
زیبا شناسی و خلاقیت در شعر شعرای نوجوان
بازگشت