<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ژئوپلتيك وتطويل منازعات منطقه اي : مطالعه موردي : ايران وعراق
2
ژئوپليتيك و ژئواكونوميك انرژي در حوزه خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
3
ژئوتوريسم در دامغان
4
‍ژئودزيك فضاهاي بطلميوس و نقاط ثابت
5
ژئودوزي هاي زيرريماني
6
ژئوشيمي ، كاني شناسي و دگرساني در كانسار آهن لجنه شاهرود
7
ژئوشيمي آلي چشمه هاي نفتي دزفول شمالي و تطابق با نفت ميدان هاي اطراف
8
ژئوشيمي زغال سنگ هاي منطقه كلندرود و اثرات زيست محيطي آن
9
ژئوشيمي مخزن و بررسي تاريخچه پرشدگي مخازن پرمو-ترياس گروه دهرم ميادين خيام و خارتنگ
10
ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني جنوب داران ( زون سنندج - سيرجان)
11
ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي دگرگوني مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارك)
12
ژئوشيمي و ژنر كانسار منگنز رباط كريم با تكيه بر مطالعه عناصر نادر خاكي و ميان بارهاي سيال
13
ژئوشيمي و ژنز كانساز منگنز رباطكريم با تكيه بر مطالعه عناصر نادر خاكي و ميان بارهاي سيال
14
ژئوشيمي و ژنزانديس آهن گرموك﴿شرق سميرم﴾
15
ژئوشيمي و كانه زايي كانسار مس مسگران ﴿جنوب شرق بيرجند﴾
16
ژئوشيمي و مدل زايشي انديس مس عليشار در استان مركزي
17
ژئوشيمي و واكنش‌هاي تشكيل فيروزه و دگرساني‌هاي همراه‌ در كانسار فيروزه نيشابور
18
ژئوشيمي وپترولوژي سنگهاي دگرگوني ( آلتراسيون هيدروترمال ) شمال شرق انارك (پتيار )
19
ژئوشيمي، كاني شناسي، سيالات درگير و ژنز كانسار سرب و روي حسن آباد، شمال اصفهان
20
ژئومرفولوژي شهري بندرعباس
21
ژئومورفولوژي )Geomorphology(
22
ژئومورفولوژي Geomorphology
23
ژئومورفولوژي تاريخي ماهيدشت در كواترنر
24
ژئومورفولوژي درياچه زريوارمريوان ونقش آن درتوسعه صنعت توريسم وگردشگري به عنوان يك ژئوپارك
25
ژئومورفولوژي كارست از ديدگاه اقتصادي، اجتماعي و اكوتوريسم - مطالعه موردي منطقه يزد
26
ژئونرون هاي ارتفاعي و نقش آن در ايجاد شبكه ثقلي آب از خليج فارس به سواحل و فلات داخلي ايران
27
ژاك پره ور در سينماي رئاليسم شاعرانه فرانسه
28
ژاك رانسير: استتيك و سياست
29
ژاكارد و طراحي الكترونيكي طرح هاي ژاكارد
30
ژان آنوي و تحليل و بررسي نمايشنامه هايش
31
ژان پل سارتر
32
ژان پل سارتر "بررسي اجمالي فلسفه سارتر و تجزيه و تحليل نمايشنامه هاي درهاي بسته ، دستهاي آلوده ، گوشه نشينان آلتونا، شيطان و خدا"
33
ژان پل سارتر وتجزيه وتحليل نمايشنامه (دستهاي آلوده )
34
ژان پل سارتر وتجزيه وتحليل نمايشنامه دستهاي آلوده
35
ژانر ملودرام و تحول آن در سينماي راينر ورنر فاسبيندر
36
ژانر ملودرام و تحول آن در سينماي راينر ورنر فاسبيندر
37
ژديدار شناسي تصوير " شقاوت" در ترا‍‍ژدي " چن چي " از پرسي بيشي شلي و آنتونن آرتو
38
ژرف بينيهاي اجتماعي سوزني سمرقندي
39
ژرفاي واژه ها ولطافت بلاغت در آيه الكرسي
40
ژرفكاوي نشانهشناسي در شعر محمّد عفيفي مطر
41
ژرو‍ه شركت عالي فرد
42
ژژبروز رساني تدريجي و برخط كاربردهاي مبتني بر مؤلفه
43
ژژژ بررسي سيكل تبريد خودرو 405 بر اساس شرايط آب و هوايي جنوب ايران
44
ژژژآناليز، طراحي و شبيه سازي دستگاه اندازه گيري نيروها و گشتاورهاي تاير خودرو سواري
45
ژژژامكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل
46
ژژژبررسي و كشف ناورداهاي احتمالي با حضور اثرات اتلافي در سيالات وپلاسما
47
ژژژتعيين ريز ساختار مواد نانو كريستال به روش ريتولد و تابع توزيع لوگ نرمال با استفاده از تابش سينكروترون
48
ژژژخيابان موزه سي تير
49
ژژژژژ
50
ژژژمحلي سازي تقويتي خطا بصورت پويا با استفاده ازگزاره هاي تصادفي
51
ژژژمدلسازي حرارتي موتورهاي احتراق داخلي رفت و برگشتي
52
ژس كشي كولني در سيمهاي كوانتومي موازي
53
ژل ريسي نشاسته و مطالعه نرخ فرسايش (Erosion) فيلامنت آن : نقش ساختار مولكولي پليمر و آرايش يافتگي آن در حين فرايند
54
ژل ريسي و پايدارسازي حرارتي كوپليمر ( اكريلونيتريل/ايتاكونيك اسيد) در حضور نانوصفحات اكسيد گرافن بمنظور توليد نوار كربني
55
ژل هاي پليمري و كاربرد آن ها به منظور كنترل توليد آب در چاه ها
56
ژمدولاسيون امواج الكترومغناطيي در پلاسمادر دماي فرا نسبيتي
57
ژنتيك تخمگذاري در جمعيت مرغان بومي و تلاقي آنها با نژادهاي خارجي
58
ژنتيك جمعيت كپور معمولي وحشي Cyprinus carpio در تالاب انزلي با استفاده از نشانگر ريزماهواره
59
ژنتيك رشد و توليد گوشت در جمعيت مرغان بومي و تلاقي آنها با نژادهاي خارجي
60
ژنتيك صفات زراعي و مورفو-فيزيولوژيكي گلرنگ در دو رژيم رطوبتي
61
ژنتيك عملكرد پرواربندي و خصوصيات لاشه بره هاي لري بختياري و آميخته هاي سنجابي Xلري بختياري
62
ژنتيك عملكرد،ارتفاع ،رسيدگي ،درصد روغن وپروتئين درلاينهاي اصلاحي حاصل از توده هاي بومي گلرنگ
63
ژنتيك مصرف و راندمان تبديل خوراك در مرغ هاي بومي و تلاقي آنها با يك نژاد خارجي
64
ژنراتور خودتحريك هيبريدي پيزو-مگنتوالكتريك
65
ژنز خاكهاي شور و تاثير توپوگرافي و مواد مادري بر روند تشكيل نمك در خاكهاي اطراف باتلاق گاوخوني
66
ژنو تايپينگ تغييرات ARG955GIN وARG082HIS درژن XRCC1 در 170بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد تمايز يافته DIC و 193 نمونه شاهد مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران
67
ژنو سايد فرهنگي در نظام حقوق بين الملل معاصر
68
ژنوتايپبنگ اشريشيا كلي جدا شده از منابع آب در استان البرز به روش پالس فيلد ژل الكتروفورزيس
69
ژنوتايپينگ ... در 70 بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد تمايز يافته و 70 نمونه شاهد مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران
70
ژنوتايپينگ RAD531 G<C در70 بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد تمايز يافته )DTC( و 70 نمونه شاهد مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران
71
ژنوتايپينگ تغييرات ... و ... در ژن در 70 بيمار مبتلا به سرطان تيروئيد تمايز يافته و 70 نمونه مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران
72
ژنوتايپينگ تغييرات 9522CوGLN 122 GLU در ژن RAD25 در 168بيمار مبتلا به سرطان تيروييد تمايز يافته )DTC( و 190نمونه شاهد مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي تهران
73
ژنوشيمي چشمه هاي آبگرم منطقه غرب استان مازندران و اثرات زيست محيطي آنها
74
ژنوميكس مقايسه اي در حبوبات
75
ژو تايپييگ تغييرات Thr142Met و Arg49His در ژن XRCC3 در 70 بيمار مبتلا ب سهرطان تيريئيد تمايز يافت ) DTC ( و70 نمونه شاهد مراجع كننده ب ه بيمارستان شريعتي تهران
76
ژورنال آماري طرح و نتيجه و ژورنال فرآيند كنترل
77
ژيارديا
78
ژيوستگي انتقال هاي چپ در - LUCفشرده سازي , continuity of left translations in LUC-compactification
بازگشت