<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : سئو چيست تا : ساخت كولر ابي بدون پوشال (2جلد)
از : ساخت كيت اندازه گيري هورمون تيروكسين آزاد در خون به روش راد.... تا : ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم- كاربيد بر با استفاده ....
از : ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ذره اي در جاي Al/SiaCbNeOd با پي.... تا : سامانه ي مديريت الكترونيك مدارس راهنمايي (سمام )
از : سامانه ي مديريت حمل و نقل و رهگيري اشياء متحرك تا : سنتز تركيبات هتروسيكل نيتروژن دار در حضور نانوكاتاليست هاي ....
از : سنتز تركيبات هيبريدي آلي- معدني بر پايه ساختارهاي پلي اكسوم.... تا : سنتز نانوكامپوزيت ارتوامينوفنل گرافن و بررسي خواص ضد خوردگي....
از : سنتز نانوكامپوزيت اكسيد تيتانيوم/گرافن اكسايد عامل دار شده .... تا : سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آ....
از : سنتز و شناسايي يك بزرگ حلقه‌ي جديد و بررسي خواص فتوفيزيكي آ.... تا : سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري لايه كليدي كرينوئيد دار كر....
از : سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين در شمال غر.... تا : سيستم هاي ترمز و بررسي عملكرد ترمز ضد قفل
از : سيستم هاي تشخيص گوينده تا : سينماي وحشت با نگاهي به فيلم هاي "نوسفراتو" و "دراكولاي برام استوكر"
بازگشت