<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ساخت گيرنده و فرستنده سونار
2
ساخت لايتينگ با نگاهي برنقوش دوره سلجوقي
3
ساخت لايتينگ براساس مفرغ هاي لرستان
4
ساخت لايه الياف الكتروريسي شده آميخته سلولزاستات/پلي وينل آستات"اثر شبكه اي كردن و بخار حلال بر اندازه حفرات و عبور پذيري ذرات جامد معلق
5
ساخت لايه ضخيم نانوكامپوزيتي Al/Al2O3 بر زير لايه‌ي آلومينيومي خالص و ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي آن
6
ساخت لايه نازك اكسيد تنگستن به روش فراوري شعله براي كاربرد حسگر نوري گاز هيدروژن
7
ساخت لايه نازك كربن شبه الماس و مشخصه يابي آن بوسيله XRD
8
ساخت لايه نانوذره اي نقره با استفاده از قالب هاي زيستي
9
ساخت لايه هاي CDS وCDS-NAF توسط رسوبگذاري شيميائي و بررسي خواص نوررسانندگي آنها
10
ساخت لايه هاي حجيم نانوالياف سراميكي پايه آلومينا به روش الكتروريسي
11
ساخت لايه هاي نازك Pd/WO3 و بررسي تاثير آبدوستي بر رشد نانو ذرات پالاديم و پاسخ گاز و كروميك آن ها
12
ساخت لايه هاي نازك پنتا اكسيد واناديوم و تحليل ناهمواري سطوح آنها
13
ساخت لايه هاي نازك تركيبي MoO3) 1-x(V2O5) x) به روش لايه نشاني ليزر پالسي و بررسي خواص چندگانه ي رنگزايي
14
ساخت لايه هاي نازك نانو ساختار اكسيد منگنز و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن ها
15
ساخت لايه هاي نانو ساختار كادميم سولفيد به روش لايه نشاني شيميايي و بررسي مكانيسم رشد لايه
16
ساخت لايه هاي نانو كامپوزيت ... با روش لايه گذاري چرخشي و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آنها
17
ساخت لايه‌هاي نازك كبالت پالاديوم به روش PLD و بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و مغناطيسي لايه‌ها با استفاده از اثر مغناطواپتيكي كِر
18
ساخت لايه¬ نازك آهن-بور به روش انباشت فيزيكي بخار و بررسي خواص مغناطيسي و ساختاري آن
19
ساخت لعاب پخت سريع كاشي ديواري
20
ساخت لعاب پخت سريع كاشي ديواري
21
ساخت لعابهاي اپك چيني نرم و بررسي خواص آنها
22
ساخت لعابهاي چيني نرم حتي المقدور دماي ذوب پايين با استفاده از مواد اوليه ايراني و مقايسه خواص فيزيكي
23
ساخت لعابهاي خام اپك چيني سخت و نرم و بررسي خواص آنها
24
ساخت لقمه سنگ اسيدي به منظور پردازش نهايي سنگ ساختماني مرمريتي
25
ساخت لمينيت ساندويچ كربن/اپوكسي/پي‌وي‌سي به روش تزريق در خلأ
26
ساخت ماتريس الكتروليت پيل سوختي كربنات مذاب به روش پرس داغ اصلاح شده
27
ساخت ماتريس هاي نوساني مثبت و كاربرد آن ها
28
ساخت ماده مركب Al-TiB2به روش درجا و بررسي رفتار خوردگي و خوردگي تنشي آن
29
ساخت مارش نظامي امين
30
ساخت ماژول رديابي مسير گام‌برداري
31
ساخت ماشين آهار آزمايشگاهي
32
ساخت ماشين جوجه كشي ﴿گزارش ساخت ﴾
33
ساخت ماشين حساب مهندسي تاچ اسكرين
34
ساخت ماشين راديو كنترلرقابل هدايت با ماژول بلوتوث
35
ساخت ماشين كنترلي
36
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش جت فن
37
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش عرضي
38
ساخت ماكت تهويه تونلهاي راه به روش نيمه عرضي
39
ساخت ماكت قسمتي از اسكله شهيد رجايي﴿حاوي جرثقيل دروازه اي وبارج﴾و آشناييي با اين نوع جرثقيل
40
ساخت ماكت يك معدن زغال سنگ دو طبقه كه به روش پله كاني معكوس، به صورت پسرو استخراج و با روش كناري-مكشي تهويه مي شود
41
ساخت مجموعه آزمايشگاهي تحليل انتقال حرارت جابجايي در يك لوله افقي با استفاده از نانوسيال گرافن
42
ساخت مجموعه اسپيندل - هلدر - ابزار ماشين فرز
43
ساخت مجموعه الكترود- غشاء پيل سوختي تبادليون پروتون با هدف كاهش بارگيري پلاتين و مقاومت تماسي
44
ساخت مجهول در لكي هرسيني براساس برنامۀ كمينه گرا
45
ساخت مچبند حسي به منظور كمك به جهتيابي نابينايان
46
ساخت محدودكننده ي نوري غيرخطي توان ليزر با استفاده از فتالوسيانين مس آلاييده شده در پليمر پلي متيل متاكريلات
47
ساخت محرك الكتريكي جدار جمجمه‌اي مغز با جريان مستقيم
48
ساخت محصولات شيشه - سراميكي از سرباره هاي متالورژيكي براي كاربرد ساختماني
49
ساخت محفظه و سنتز نانو پودر آلومينا به روش هيدرو ترمال فوق بحراني
50
ساخت محلول فسفاته روي و فسفاته كردن آهن به روش غوطه وري (روش داغ )
51
ساخت مدار آبياري هوشمند
52
ساخت مدار الكتريكي براي سيستم ميكروفلوديك قطره اي
53
ساخت مدار تقويت كننده سيگنالهاي قلب و نمايش آن توسط كامپيوتر
54
ساخت مدار ردياب حداكثر توان براي يك آرايه خورشيدي
55
ساخت مدار سنسور رطوبت و دما با ارسال داده ﴿آبياري گلداني گياهان﴾
56
ساخت مدار كنترل از راه دور سه كاناله بي سيم
57
ساخت مدار واسط و توليد نرم‌افزار ثبت اطلاعات الكترومايوگرام 16 كاناله
58
ساخت مدل آزمايشگاهي انكر¬گذاري و ميخ¬كوبي خاك¬ها
59
ساخت مدل آزمايشگاهي جهت اندازه گيري و بررسي مشخصات موتورهاي پله اي با استفاده از ميكروكنترولر
60
ساخت مدل آزمايشگاهي سامانه هشدار دهنده فاصله و سرعت نسبي خودروها
61
ساخت مدل انتخاب گونه سفر و پياده سازي آن براي اصفهان
62
ساخت مدل تعداد و زمان انجام سفر غيراجباري در شهر مشهد
63
ساخت مدل توليد سفر شغلي با استفاده از مدلهاي لوجيت و مقايسه آن با روشهاي متداول ﴾ مطالعه موردي كرمانشاه
64
ساخت مدل داده كاوي كشف الگوي مصرف گاز
65
ساخت مدل رياضي ملخ هواپيما
66
ساخت مدل سه بعدي اشيا با استفاده از تكنيك ماره افكنشي
67
ساخت مدل سه بعدي بافت با استخراج اطلاعات از تصاوير CT و نمايش گرافيكي آن
68
ساخت مدل سه بعدي به كمك ليزر (استريو ليتوگرافي : lithography Stereo)
69
ساخت مدل سه بعدي جمجمه با استفاده از فن آوري نمونه سازي سريع جهت تدوين فرآيند جراحي
70
ساخت مدل سه بعدي ربات ماهي 2 مفصلي و 3 مفصلي به كمك نرم افزار SolidWorks و تحليل مكانيزم حركتي ماهي به كمك آن نرم افزار و بررسي اثرات اضافه نمودن مخازن تعادل به ربات ماهي
71
ساخت مدل سه بعدي گرافيكي اشياء با استفاده از مجموعه تصاوير
72
ساخت مدل فيزيك‌سنگ با استفاده از داده‌هاي پتروفيزيكي، زمين‌شناسي و لرزه‌اي در يكي از مخازن كربناته جنوب ايران
73
ساخت مدل فيزيكي جهت بررسي اثر ليزرهاي پرتوان در سوراخكاري چاه هاي نفت
74
ساخت مدل فيزيكي سيستم تهويه تونل ها به روش زوج دويل مياني
75
ساخت مدل فيزيكي سيستم تهويه تونل ها به روش نازل ساكاردو
76
ساخت مدل مطلوبيت استفاده از دوچرخه در سفرهاي روزانه
77
ساخت مدل مكانيكي زمين و تعيين پنجره گل براي چاه قائم و جهت دار
78
ساخت مدل هاي توليد و جذب كالا و بررسي پايداري مدل
79
ساخت مدل هاي هندسي سه بعدي كامپيوتري با قالب هاي استاندارد از تصاوير ميكروسكوپي دوبعدي جهت شبيه سازي هاي سلولي
80
ساخت مدل‌هاي داده محور براي بررسي اثر عوامل فعال سطحي مختلف بر ضريب بازيافت عمليات سيلاب زني شيميايي
81
ساخت مدل‌هايي جهت برآورد تقاضاي پاركينگ مراكز اداري در شهر تهران
82
ساخت مدلي يكپارجه براي سنجش تراكم سالم جمعيتي ﴿ نمونه موردي : مجيديه شمالي ﴾
83
ساخت مدولاتور ليزر
84
ساخت مكانيزم نيروي دو محوره متصل به دستگاه كشش انيورسال
85
ساخت ملات‌هاي رنگي و بررسي اثر رنگدانه بر خواص مكانيكي ملات
86
ساخت ملودي در دستگاه سه گاه
87
ساخت ممبران‌هاي نانومتخلخل شيشه‌ي بوروسيليكاتي/TiO2 به روش سل-ژل
88
ساخت منابع يونش گرمايي مثبت و منفي مبتني بر دوپانت براي طيف سنج تحرك يوني
89
ساخت منبع تغذيه DC با كنترل ولتاژ
90
ساخت منبع تغذيه دوبل . تا 30 ولت با قابليت سريال ، موازي ، شناور و تراكينگ
91
ساخت منبع تغذيه رويشي براي يك ليزر ديودي در طول موج 785 نانومتر جهت بيناب نمايي خطوط جذبي روبيديم در فاز بخار و اندازه گيري پهناي خطوط گذار
92
ساخت منبع تغذيه فلاي بك براي راه اندازي كليدهاي اينورتر تك فاز
93
ساخت منبع ذخيره انرژي الكتروشيميايي با استفاده از كامپوزيت پلي آنيلين و نانو صفحات گرافن اكسيد
94
ساخت منشي تلفني بر روي اسلات كامپيوتر
95
ساخت منگنايت پروسكايتي La0-8 pb0-2 mno3 به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي آن
96
ساخت مواد اسفنجي كننده پليمرها (AZDC)
97
ساخت مواد جاذب امواج ريز موج
98
ساخت مواد دو لايه ريز ساختار از طريق فرآيند پرس كاري در كانال هاي هم قط زاويه دار ECAP
99
ساخت مواد رنگرزي فتالوسيانين مس
100
ساخت موتور پالس جت
101
ساخت موتور جستجو مبتني بر منطق فازي و بررسي همكاري تعدادي از آنها در يك
102
ساخت موجكهاي (Wavwlets) مختلف در تحليل سيستمهاي كنترل
103
ساخت مودم PSK با استفاده از كامپوتر و رابط سخت افزاري
104
ساخت مودم كنترل شونده توسط ميكرو
105
ساخت موسيقي براساس شعر معاصر ﴿ ساخت قطعاتي براساس شعر " وصل " از احمد شاملو ﴾
106
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﭘﻮرﻓﻴﺮﻳﻦ TPPS4 و مطالعه واكنش آن با كلروكوئين
107
ساخت مونومرها و پليمرهاي رنگي حاوي گروه آزو بر پايه 4 - فنيل يورازول
108
ساخت موومان سمفونيك تنظيم براي اركستر سمفونيك ساخت سمبوليك مارش تنظيم براي اركستر باند نظامي
109
ساخت ميراگر نيمه‌فعال و بررسي آزمايشگاهي عملكرد آن
110
ساخت ميراگر هيبريدي با استفاده از آلياژهاي حافظه‌دار و بررسي عملكرد لرزهاي سازههاي مجهز به آن
111
ساخت ميز برش دو بعدي با كنترل عددي
112
ساخت ميز لرزه آزمايشگاهي مولد تحريكات سينوسي با فركانس و دامنه تغيير
113
ساخت ميز و مهره هاي شطرنج با فرم انتزاعي ﴿حجم چوبي ﴾
114
ساخت ميكرواسفيرهاي پليمري زيست تخريب پذير PLGAحاوي توكسوئيد كزازTT)و كنترل رهايش آن
115
ساخت ميكرواسفيرهاي پليمري زيست تخريب پذير PLGAحاوي توكسوئيد گزاز TTو كنترل رهايش آن
116
ساخت ميكروسفرهاي PLGA به روش امولسيون دو گانه - تبخير حلال و ارزيابي الگوي رهايش ويروس H9N2 آنفلوانزاي طيور بارگذاري شده در آنها
117
ساخت ميكروكپسول هاي پليمري جهت انكپسوله سازي سلول با روش الكترواسپري
118
ساخت ميكرونانوكپسول هاي حاوي اسانس نعناع با روش الكترواسپري و بررسي تاثير ضد ميكروبي آن ها بر روي كالاي پنبه اي
119
ساخت ميكسر در دو حالت افقي و عمودي
120
ساخت ميل بادامك به روش متالورژي پودر با استفاده از پديده نفوذ مس در آهن
121
ساخت مين هوشمند
122
ساخت مينا براي پايه فولادي با استفاده از مواد اوليه داخلي
123
ساخت ميناي ويژه مس و بررسي خواص آن
124
ساخت ميني اسيلوسكپ ديجيتال
125
ساخت نابودگر 2
126
ساخت نازل تجزيه حرارتي پاشش شعله و سيستم‌جمع‌كننده آن به منظور سنتز نانو مواد سراميكي
127
ساخت ناقل...اختصاصي زير واحد گاماگليادين گندم
128
ساخت نانو الياف الكتروريسي شده و بررسي خواص نورتابي آن ها
129
ساخت نانو الياف پلي‌كاپرولاكتون/كيتوسان به روش الكتروريسي به عنوان حامل داروي رزوواستاتين
130
ساخت نانو الياف مغزي-پوسته با كاربرد رهايش دارو
131
ساخت نانو پودر هاي آلياژ Fe-Si با روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي اثر ميزان جانشاني Si بر تراوايي مغناطيسي آن
132
ساخت نانو جاذب از نانو ساختارهاي كربني جهت استفاده براي جذب بخارات هيدروكربني در خودرو
133
ساخت نانو حسگر از نانو ساختارهاي كربني براي تشخيص گازها
134
ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي جهت آناليز كم اپي نفرين و متيل دوپا بر اساس دكوراسيون نانو ذرات مغناطيسي فريت نيكل با نانو لوله هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري پالس تفاضلي
135
ساخت نانو حسگر هاي الكترو شيميايي با استفاده از الكترود هاي اصلاح شده با پليمر هاي حكاكي شده ي مولكولي و نانو مواد براي اندازه گيري برخي از داروها نظير لوراتادين ، ترازوسين و غيره
136
ساخت نانو ديواره هاي گرافين/دي اكسيد تيتانيوم به عنوان فتوكاتايست در نورمرئي
137
ساخت نانو ذرات ﴿coo-Ag-Sio2 -MWŸŸcNTs/Tio2)به عنوان آند در باتري هاي يون ليتيومي
138
ساخت نانو ذرات Gd2O2S (Dy, Ce) به منظور آشكارسازي تابش هاي هسته‮اي‬‬‬‬
139
ساخت نانو ذرات Gd2O2S به صورت خالص و آلاييده با تربيوم و تركيبي از يوروپيوم وتربيوم به منظور آشكارسازي تابش¬هاي هسته¬اي
140
ساخت نانو ذرات﴿ Gd2O2S(Pr,Tlبه منظور آشكارسازي تابش هاي هسته اي
141
ساخت نانو ذرات Tio2 آلاييده شده با Ni و CO به روش سل _‍‍‍‍ ‍ژل و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آنها
142
ساخت نانو ذرات آنتوموان در فرآوري با راندمان بالا از كاني استبنيت به روش شيمي سبز
143
ساخت نانو ذرات اكسيدي و فلزي به روش كندوسوز ليزري
144
ساخت نانو ذرات تيتانومگنتيك از سنگ معدن به روش شيمي سبز
145
ساخت نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم(Ti ) و بررسي زمان تكليس روي ساختار اين نانوذرات
146
ساخت نانو ذرات رنگ دانه اي ضد باكتري اكسيد روي آلائيده شده با بيسموت به منظور پوشش مكان هاي مرطوب
147
ساخت نانو ذرات رنگ دانه اي ضد باكتري اكسيد روي آلاييده شده با كبالت به منظور پوشش مكان هاي مرطوب
148
ساخت نانو ذرات سلنيد روي با تابش امواج مايكروويو و بررسي ويژگي هاي اپتيكي آن ها
149
ساخت نانو ذرات سلنيدروي خالص و سلنيد روي آلاييده با مس به روش فوتوشيميايي و بررسي ويژگي هاي اپتيكي و فوتو كاتاليستي آن ها
150
ساخت نانو ذرات سيليكاي متخلخل به منظور بررسي بارگذاري و رهايش داروهاي پپتيدي
151
ساخت نانو ذرات فريت ﴿Co1-xZnxFe2O4(x=0,0.1 در حضور ميدان مغناطيسي و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنها
152
ساخت نانو ذرات فريت باريم جانشاني با يورپيوم و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
153
ساخت نانو ذرات فريت باريم و بررسي اثر آلايش عنصر سريوم بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات تهيه شده
154
ساخت نانو ذرات كاتاليست لانتانيم-منگنز-پروسكايت LaMnxV1-xO3 به روش ميكرو امولسيون و بررسي عملكرد آن در احتراق متان
155
ساخت نانو ذرات كيتوسان جهت بارگذاري دارو براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
156
ساخت نانو ذرات نقره و بررسي خواص اپتيكي و ضد باكتريايي آن
157
ساخت نانو ذرات هسته – پوسته آكريلاتي جهت چقرمگي رزين اپوكسي
158
ساخت نانو ذرات هيدروژل آلجينيت و كاربرد آن در دارورساني
159
ساخت نانو ذريمتر گرمالياني از نوع ليتيوم فلورايد
160
ساخت نانو رنگدانه سراميكي آبي به روش حالت جامد و توليد جوهر نانومتري براي چاپ برروي سراميك
161
ساخت نانو ساختار هاي اكسيد نيكل به روش شيميايي و بررسي اثر ناخالصي و پارامترهاي مختلف بر روي خواص فيزيكي آن
162
ساخت نانو ساختار هاي كبالت نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترو كاتاليزي آن
163
ساخت نانو ساختار هيبريدي از گرافن و به كارگيري آن براي جذب يون فلز سنگين نيكل
164
ساخت نانو ساختارهاي (CuZnSn(O,S و بررسي اثرات دما بر خواص ساختاري و اپتيكي آنها
165
ساخت نانو ساختارهاي آهن نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي و الكترو كاتاليزوري آن
166
ساخت نانو ساختارهاي آهن نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري آن
167
ساخت نانو ساختارهاي چارچوب فلز-آلي زيركونيوم، مطالعه اثر حفره در جذب كريستال ويولت
168
ساخت نانو ساختارهاي دي اكسيد تيتانيوم به روش هيدروترمال و بررسي خواص ساختاري و اپتيكي آن ها با تاكيد بر اثر پارامتر هاي مختلف
169
ساخت نانو سيم هاي اكسيد فلزي به منظور استفاده در فيلترهاي با مقاومت حرارتي بالا
170
ساخت نانو سيم هاي فلزي با استفاده از نانو حفره هاي آلومينيوم و بررسي خواص آنها
171
ساخت نانو كاتالبيست IF-WS2 بر پايه MCM-41 به روش تلقيح مرطوب و ارزيابي آن در واكنش هيدروژناسيون
172
ساخت نانو كاتاليست جديد قلع و بررسي كاربرد اين كاتاليست در سنتز مشتقات تري ازولو . ايندازول تري اون ها
173
ساخت نانو كاتاليست جديدقلع و بررسي كاربرد اين كاتاليست در سنتز مشتقات تري ازولو ايندازول تر ي اون ها
174
ساخت نانو كاتاليست ساپو با استفاده از امواج ماوراي صوت همراه با تعيين مشخصات و بررسي عملكرد آن در فرآيند تبديل متانول به اولفين هاي سبك
175
ساخت نانو كاتاليستهاي مورد استفاده در سنتز فيشر تروپش
176
ساخت نانو كامپوزيت Al-B4C با استفاده از روش فشرده‌سازي پودر ازطريق اكستروژن معكوس تجمعي
177
ساخت نانو كامپوزيت Cu-SiCp توسط فرايندهاي نورد تجمعي - پيوندي ﴿ARB﴾ و نورد و آنيل متوالي ﴿CAR ﴾ و بررسي ريز ساختار و خواص فيزيكي و مكانيكي آن
178
ساخت نانو كامپوزيت g-C3N4/Fe3O4/Ag3PO4/WO3 و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي در تخريب رنگ هاي متيلن بلو، رودامين بي و اسيدبلو (40)
179
ساخت نانو كامپوزيت آلومينيوم-تيتانيوم-آلومينا توسط نورد تجمعي و ارزيابي خواص مكانيكي و ريز ساختاري
180
ساخت نانو كامپوزيت پلي پروپيلن - پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا / نانو ذرات بتا تري كلسيم فسفات سنتز شده به روش سل - ژل و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري آن در محيط Invitro
181
ساخت نانو كامپوزيت پليمري با درصد بالاي تخلخل حاوي نانو سيليكا(Nanosilica/polyHIPE با قابليت تبادل يوني كاتيوني
182
ساخت نانو كامپوزيت حاوي نانولوله هاي كربني و اصلاح گر و كاربرد آن براي سنجش الكتروكاتاليستي هيدرازين
183
ساخت نانو كامپوزيت ريختگي زمينه Al با ذرت تقويت كننده هيبريدي Al2O3/Al3Ni به روش درجا با استفاده از فرايند ريخته گري اغتشاشي
184
ساخت نانو كامپوزيت موليبدن‌دي‌سيليسايد-گرافن و بررسي خواص آن
185
ساخت نانو كامپوزيت هاي al- 4,5 wt/cu/tic به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي و مقايسه خواص ناشي از پير سختي آن با آلياژ
186
ساخت نانو كامپوزيت هاي Nb-AI/AI2O3 به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي ترموديناميك و سينتيك تشكيل آنها
187
ساخت نانو كامپوزيت هاي تنگستن پس از طريق روش شيميايي حرارتي و بررسي خواص سايشي آنها
188
ساخت نانو كامپوزيت هاي متخلخلPolyHIPE با پوشش سطحي نقره به روش پليمريزاسيون امولسيوني
189
ساخت نانو كامپوزيت هاي مزوپوري سيليكات هگزاگونال (HMS) و عامل دار كردن آن ها جهت حذف كاتيون سرب و بررسي سينيتيك جذب آن
190
ساخت نانو كامپوزيت هاي نووالاكي همراه با نانو الياف كربني-نانو لوله ي كربني و بررسي خواص حرارتي و مكانيكي آن ها
191
ساخت نانو كامپوزيت هاي هوشمند حساس به عفونت
192
ساخت نانو كامپوزيتهاي اوليويني بعنوان كاتدهاي باتريهاي ليتيمي قابل شارژ ولتاژ بالا
193
ساخت نانو كامپوزيتهاي متخلخلPolyHIPEبا پوشش سطحي نقره به روش پليمريزاسيون امولسيوني
194
ساخت نانو كريستال هاي فسفرسنت سولفيد روي جهت استفاده در تشخيص هاي بيولوژيكي
195
ساخت نانو لايه هاي شبه الماسي به روش پلاسماي جريان مستقيم و بررسي خواص اپتيكي آنها
196
ساخت نانو لايه هاي شبه الماسي به روش پلاسماي جريان مستقيم وبررسي خواص اپتيكي آنها
197
ساخت نانو لوله هاي كربني قابل استفاده براي جذب گاز هيدروژن بر پايه كاتاليست
198
ساخت نانو ماده مركب پلي استر سير نشده - مونت موريلونيت (UP/MMT) اصلاح شده با ذرات لاستيكي هسته – پوسته
199
ساخت نانو مغناطيس هاي بر پايه آهن،عاملدار شده با اتيلن دي آمين تترااسيك اسيد براي تغليظ و اندازگيري همزمان سرب ،كادميوم و كروم از محلولهاي آبي همراه با اسپكتروسكوپي جذب اتمي
200
ساخت نانو ميله اكسيد روي به روش شيميايي وبررسي اثر پارامترهاي مختلف وناخالصي بر روي خواص وساختارآن
201
ساخت نانو هيبريد قلع دي اكسيد/نانو لوله كربني به عنوان سنسور گاز دي هيدروژن سولفيد
202
ساخت نانو‌فيلتر كامپوزيتي از لايه‌هاي نانوالياف PAN روي بستر پارچه‌هاي تاري پودي پرزدار
203
ساخت نانواسپارژر و بررسي ويژگي هاي آن
204
ساخت نانوالياف الكتروريسي شده پلي كاپرولاكتون حاوي آنزيم ليزوزيم تثبيت شده روي نانوذرات سيليكاي مزومتخلخل و بررسي خواص ضد ميكروبي آن
205
ساخت نانوالياف كربن فعال حاوي گرافن و مطالعه خواص ساختاري و الكتروشيميايي آن
206
ساخت نانوالياف متخلخل كوپليمر استايرن/اكريلونيتريل (SAN) به روش الكتروريسي
207
ساخت نانوبلور يديد سزيم فعال شده با Ce ، Dy و DyxCe1--x به روش سل- ژل و بررسي خواص سوسوزني آن
208
ساخت نانوبيوكامپوزيت زيست سازگار كيتوسان/هالويسيت براي ريزاستخراج فيلم نازك
209
ساخت نانوبيوكامپوزيت هيدروكسي اپتايت/پلي اتيلن چگال و بهينه سازي خواص مورفولوژيكي آن با بهره گيري از باريكه الكترونهاي پرانرژي و ليزر
210
ساخت نانوحسگر الكتروشيمايي براي اندازه گيري گلوكز
211
ساخت نانوحسگر با استفاده از خواص حسگري نانوسيم هاي اكسيد روي
212
ساخت نانوداربست هاي طبيعي پيشرفته حاوي داروهاي ضد التهابي در سيستم اعصاب مركزي به منظور درمان بيماري مولتيپل اسكلروزيس
213
ساخت نانوداروها به منظور بهبود خواص فيزيكوشيميايي آنها
214
ساخت نانوذرات Zn1-(x‎+‎y) CoNiO به روش سل-ژل و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنها
215
ساخت نانوذرات اصلاح شده تيتانيوم دي اكسيد جهت حذف فوتوكاتاليزگري تركيبات آلي فرار كلردار
216
ساخت نانوذرات اكسيد روي Zn O آلاييد شده با كادميوم Cd و نقره Ag به روش سل-ژل احتراقي و بررسي خواص اپتيكي و ساختاري آنها
217
ساخت نانوذرات اكسيد روي و استفاده از آن در تبديل فتوكاتاليستي گازهاي گلخانه اي
218
ساخت نانوذرات بر پايه كيتوسان و بررسي اثر خصوصيات نانوذره بر روي تشكيل پروتيين كرونا
219
ساخت نانوذرات به همراه پليمرهاي ميكروبي و تأثير آن ها بر تخريب نفت سنگين
220
ساخت نانوذرات پليمري به شكل پكمن
221
ساخت نانوذرات تقويت شده TiO2 براي حذف 2و4-دي نيتروتولوئن
222
ساخت نانوذرات حاوي داروي كوركومين با استفاده از تراشه هاي ميكروفلوييديك براي كاربردهاي مهندسي بافت
223
ساخت نانوذرات دوتايي هسته - پوسته Au/Pd با روش كندوسوز ليزر پالسي در محلول پالاديم كلرايد
224
ساخت نانوذرات فريت ليتيوم جانشاني شده با روي به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي‌هاي مغناطيسي آن‌ها
225
ساخت نانوذرات فسفات كبالت
226
ساخت نانوذرات كلوئيدي اكسيد تنگستن (WO3 ) و بررسي ويژگي هاي گازو كروميك آن
227
ساخت نانوذرات گرافن اكسيد مغناطيسي و كاربرد آن در حذف فلزات سنگين از پساب
228
ساخت نانوذرات مغناطيسي براي حذف كروم(IV) و Methylene Blue از محلول آبي
229
ساخت نانوذرات مغناطيسي تقويت شده TiO2 جهت حذف آلاينده هاي آلي از آب
230
ساخت نانوذرات مغناطيسي توليد كننده حرارت و كاربرد آن در سيستم‌هاي هوشمند رهايش دارو
231
ساخت نانوذرات مغناطيسي گرافن اكسيد و كاربرد آن در حذف رنگ-هاي اسيدي و بازي از پساب
232
ساخت نانوذرات هسته – پوسته آلي – معدني از روش پليمريزاسيون امولسيوني به منظور كاهش تجمع نانوذرات معدني
233
ساخت نانوذره پليمري حاوي داروي ضد سرطان پكلي‌تكسل به كمك روش ميكروفلوييديك
234
ساخت نانوذزات به روش سل -ژل و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آنهاCoxNiyZn1-(x+y) O
235
ساخت نانورات پلي هيدروكسي بوتيرات- پلي اتيلن گليكول- فوليك اسيد بارگذاري شده با داروي پاكلي تاكسل و بررسي رهايش دارو به منظور دارو رساني هدفمند به سلول هاي سرطاني
236
ساخت نانورنگدانه آبي سيليكات تيتانات كبالت و بررسي خواص مقاومت شيميايي و خودتميزشوندگي
237
ساخت نانوزئوليت جهت جذب 137 Cs از پسماند مايع راكتور
238
ساخت نانوساختار‌هاي سرب اكسيد و شبيه‌سازي نانوكامپوزيت‌هاي بر پايه پليمر به عنوان لايه محافظ پرتوهاي يونيزان
239
ساخت نانوساختارهاي نمك هاي عناصر واسطه نيتروپروسايد و بررسي رفتار الكتروشيميايي آنها و مطالعه استفاده از فيبر آندي شده براي جداسازي بعضي از الكل ها
240
ساخت نانوساختاريك بعدي Tio2 وبررسي اثر ناخالصي وپارامترهاي مختلف بر روي خواص آن
241
ساخت نانوسامانه ترانوستيك اكسيد گرافن طلا_آپتامر براي رديابي، تصويربرداري و دارورساني همزمان
242
ساخت نانوسيال از نانوساختارهاي كربني و بكارگيري آن در جذب دي اكسيد كربن
243
ساخت نانوسيم سولفيد¬¬روي با استفاده از روش ترسيب الكتروشيميايي با جريان مستقيم درون قالب اكسيد آلومينيوم آندي
244
ساخت نانوسيم هاي اكسيدروي به منظور استفاده در حس گرهاي پيزوالكتريك
245
ساخت نانوسيم هاي فريت استرانسيوم و ارزيابي ويژگي هاي مغناطيسي
246
ساخت نانوفسفر گادولينيوم اكسي سولفيد آلائيده با تربيوم و ديسپرسيوم به منظور آشكارسازي تابش هاي هسته اي
247
ساخت نانوكاتاليست Mo/N-CNT جهت حذف سولفيد هيدروژن از جريان‌هاي گازي
248
ساخت نانوكاتاليست دوپ شده با فلزات خاكي كمياب در فرايند ريفرمينگ نفتا
249
ساخت نانوكامپوزيت بر پايه بنتونيت با استفاده از روش الكتروريسي
250
ساخت نانوكامپوزيت پلي اتيلن ترفتالات و نانولوله كربني با سطح اصلاح شده براي استفاده در سنسورهاي كامپوزيت پليمري
251
ساخت نانوكامپوزيت پلي پروپيلن – پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا/ نانوذرات بتا تري كلسيم فسفات سنتز شده به روش سل-ژل و بررسي خواص مكانيكي و زيست‌سازگاري آن در محيط Invitro
252
ساخت نانوكامپوزيت پلي‌متيل‌متاكريلات- نانولوله‌كربني به روش پليمريزاسيون درجا
253
ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي از طريق افزدون محصول پيروليز مواد آلي سيلاني به مذاب
254
ساخت نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده سراميكي حاصل از فراوري ماده سيليكوني BS290
255
ساخت نانوكامپوزيت سيمان دنداني از نوع آيونومر شيشه‌اي حاوي كلسيم فلورايد به روش سل ژل
256
ساخت نانوكامپوزيت فوق جاذب PHEMA/BENTONITE با كاربري در پانسمان هاي پزشكي
257
ساخت نانوكامپوزيت كربن سخت- سيليكون به‎عنوان ماده فعال آندي باتري يون ليتيوم
258
ساخت نانوكامپوزيت نقره و كاربرد ضد ميكروبي آن براي استفاده در فيلم هاي بسته بندي مواد غذايي
259
ساخت نانوكامپوزيت نقره و كاربرد ضد ميكروبي آن براي استفاده در فيلمهاي بسته‌بندي مواد غذايي
260
ساخت نانوكامپوزيت ها بر پايه اپوكسي با نانوساختارهاي آلوموكسان وليگنين : بررسي خوص مكانيكي وگرمايي
261
ساخت نانوكامپوزيت هاي اپوكسي-كربن نانوتيوبهاي داراي عامل آميدي و بررسي خواص مكانيكي آنها
262
ساخت نانوكامپوزيت هاي سوپراملكول بر پايه كيتوسان و گرافن اكسايد/نانولوله هاي كربني
263
ساخت نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي اكسيدهاي فلزي و بررسي خواص فيزيكي Sr2CuMgFe28O46, Nd-La doped Sr2CuMgFe28 O46, Nd, La doped Sr2Cu2Fe28O46, Nd-La doped Sr2Mg2Fe28O46
264
ساخت نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي گرافن-اكسيدآهن: كاربرد در تثبيت مولكول‌هاي آپتامر
265
ساخت نانوكريستال‌هاي فسفرسنت سولفيد روي‌ جهت ساخت سنسورهاي بيولوژيكي
266
ساخت نانوكريستال‌هاي نوري- مغناطيسي و بررسي اثر نسبت اجزاي تشكيل دهنده بر روي خواص نهايي
267
ساخت نانولوله هاي كربني دوپ شده با گوگرد با استفاده از كاتاليست هاي كبالت(0) و اسپينل هاي كبالت و بررسي كارايي آنها در واكنش توليد هيدروژن
268
ساخت نانولولههاي كربني عامل دار شده جديد حهت توسعه الكترود هاي اصلاح شده شيميايي و كاربرد آنها در اندازه گيريهاي الكتروشيميايي
269
ساخت نرم افزار آموزشي براي ترانسفورماتور تك فاز
270
ساخت نرم افزار جهت مديريت كيفت نرم افزار و مرتبط سازي كيفيت با فعاليت هاي نرم افزار
271
ساخت نرم افزار واسط گرافيكي براي نشان دادن پارامترهاي دستگاه ssse [اس. اس. اس. اي.]
272
ساخت نقش برجسته سفالي با استفاده از ارزشهاي تصويري شاهنامه بايسنقري
273
ساخت نقش برجسته سفالين با استفاده از ارزشهاي تصويري شاهنامه بايسنقري
274
ساخت نقش برجسته هاي ديواري با كاربرد روشنايي با استفاده از زرين و فلز
275
ساخت نقش برجسته هاي سفالين بر اساس نقوش سفال سراوان
276
ساخت نقشه معنايي در محيط هاي داخلي براي استفاده ربات سرويس‌رسان
277
ساخت نقشه و اكتشاف خودكار محيط بر پايه ي سيستم بينايي ماشين با استفاده از يك روش ناوبري تركيبي براي روبات خانگي
278
ساخت نگهدارنده الكتروليت و الكترودهاي پيل سوختي كربنات مذاب به روش دوغاب ريزي
279
ساخت نمايشگر دماي هوا و نمايش آن به طور معلق در فضا
280
ساخت نمايشگر ديجيتال ژيروسكوپ
281
ساخت نمد در طراحي داخلي با الهام از شعر معاصر
282
ساخت نمودارهاي ورونوي حساس به زاويه با قطب دور و نزديك
283
ساخت نمونه آزمايشگاهي پمپ تزريق ماده كنتراست‌زا با امكان برنامه‌پذيري ميزان غلظت تزريقي با كاربرد در رگ‌نگاري تشديد مغناطيسي
284
ساخت نمونه آزمايشگاهي پمپ چرپنوف و مدل كامپيوتري رفتار آن
285
ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه plate Force
286
ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه تزريق ماده حاجب مورد استفاده در تصوير برداري ام آر آنژيو
287
ساخت نمونه آزمايشگاهي سيستم آبزي پروري مدار بسته و بررسي عملكرد فيلتر زيستي
288
ساخت نمونه آزمايشگاهي سيستم هالترمانيتور
289
ساخت نمونه آزمايشگاهي سيستم هيبريدي انرژي بادي و پيل سوختي با تأمين هيدروژن به روش الكتروليز و تحليل فني و اقتصادي آن
290
ساخت نمونه آزمايشگاهي و طراحي واحد توليد رنگدانه متاليك
291
ساخت نمونه اوليه بارسنج و اندازه گيري بارهاي وارد بر يك پيچ سنگ
292
ساخت نمونه پروتز زانو Ottobock 3R36
293
ساخت نمونه هاي استانداردمتالوگرافي
294
ساخت نمونه هاي حجمي ابررساناي Bi-2223 و بررسي تاثير تابش مايكروويو در مرحله ي ساخت و پس از كلوخه سازي، بر روي خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آن ها
295
ساخت نمونه هاي حجمي و لايه ي نازك منگنايت La0.85Ca0.15MnO3-δ به كمك روش ليزر پالسي ﴿PLD﴾ و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي، مغناطيسي و نوري آنها
296
ساخت نمونه هاي داراي اتصال جوشي و تدوين روش تست به منظور تشخيص عيب به روش التراسونيك
297
ساخت نمونه هاي سيليسيوم متخلخل و بررسي خواص نوري آن
298
ساخت نمونه هاي كامپوزيتي و فك فشاري و تست نمونه هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري فشاري
299
ساخت نمونه هاي نسوز منيزيتي بدون كروم و اندازه گيري استحكام شكست آن
300
ساخت نوار زيست حسگرچندگانه گلوكز و اوريك اسيد
301
ساخت نوعي GCL و بررسي شاخص هدايت هيدروليكي آن
302
ساخت نيمكت هاي شهري با تزئينات صنايع دستي
303
ساخت هسته فوم آلومينيمي و مدلسازي تغيير فرم لوله هاي پر شده توسط هسته فومي
304
ساخت هگزافريت باريم به روش سراميكي و مطالعه اثر افزودني هاي غير مغناطيسي بر روي دما و زمان پخت
305
ساخت همزمان نانوذرات فلزي پالاديوم و نيكل بر بستر نانولوله¬هاي كربني به روش هاي كندگي ليزري و شيميايي به منظور ذخيره سازي گاز هيدروژن
306
ساخت هواپيماي بوئينگ 747
307
ساخت هواپيماي گلايدر مدل با سيستم كنترل از راه دور
308
ساخت هيدروژل بر پايه كيتوسان براي مهندسي بافت غضروف
309
ساخت هيدروژل به كمك فراصوت ، مطالعه اثر عوامل ساخت بر تورم هيدروژل
310
ساخت هيدروكسي آپاتيت نانوساختار آلاييده شده با ناخالصي يوروپيوم و بررسي خواص ترمولومينسانس آن
311
ساخت و آزمايش تونل آب مدار بسته با فشار گاز كنترل شده
312
ساخت و آزمايش عملكرد چيدمان هاي مختلف جت هاي برخوردي
313
ساخت و آزمايش فن لانه سنجابي و دهانه ورودي آن
314
ساخت و آزمون آب شيرين‌كن خورشيدي پلكاني مجهز‌‌ به پيش‏گرم‌كن متمركزكننده سهموي مركب و كندانسور انتهايي
315
ساخت و آزمون پيل سوختي اكسيد جامد
316
ساخت و آزمون سامانه آزمايشگاهي تونل باد مدار باز براي بررسي عملكرد دسته لوله هاي بكاررفته در مبدل هاي هواخنك
317
ساخت و آناليز توربين بادي به روش BEM [بي. اي. ام.]
318
ساخت و آناليز لوله هاي فوق ريزدانه به وسيله روش PTCAP به همراه شبيه سازي فرآيند و تحليل اثر ناهمسانگردي مكانيكي
319
ساخت و آناليز ميكروسفرهاي دولايه plga حاوي داروي گلوكانتيم و آناليز رهايش دارو در محيط invitro
320
ساخت و آناليز نانو ذرات آلومينات مس و آلومينات منگنز
321
ساخت و آناليز نانوليپوزوم هاي حاوي داروي Glucantime به روش Double Emulsion
322
ساخت و اجراي دو تصنيف در دستگاههاي همايون و چهارگاه
323
ساخت و ارائه اسباب بازي چوبي با الهام از پيكره هاي مفرغي لرستان
324
ساخت و ارتقاء حسگر زيستي بر پايه ي سلول ميكروبي به منظور اندازه گيري BOD محلول
325
ساخت و ارزيابي اثربخشي نانوذرات كايتوزان حامل توكسوئيد ديفتري بر اختلال حافظه و پيرايش رونوشت XBP1 در موش‌هاي صحرايي نر مدل بيماري آلزايمر
326
ساخت و ارزيابي الكترود اكسيژن بر پايه نانو- ميله هاي كبالت/گرافن اصلاح شده با NH2 در سل الكتروليز آب
327
ساخت و ارزيابي الكترود كاتد متخلخل بر پايه ي انواع نانوذرات كربني در باتري ليتيم تيونيل كلريد(Li/SOCI2)
328
ساخت و ارزيابي الكترود متخلخل غير پلاتيني با ساختار نانو جهت كاربرد در پيل سوختي گلوكز مستقيم
329
ساخت و ارزيابي الكترود نفوذ اكسيژن جهت استفاده در كلر-آلكالي پيشرفته
330
ساخت و ارزيابي الكترود هيدروژن بر پايه ي نانوذرات نيكل و آلياژهاي آن شامل نيكل - كبالت و نيكل - كبالت - آهن بر بستر گرافن در الكتروليز آب
331
ساخت و ارزيابي بيوفيلتر چند مرحله اي به منظور تصفيه پساب هاي شهري
332
ساخت و ارزيابي حسگر شتابسنج پيزوالكتريك
333
ساخت و ارزيابي خواص ابر كشساني و حافظه داري آلياژ TiNiCo نانو ساختار شده به روش ترموديناميكي
334
ساخت و ارزيابي خواص پوششهاي نانوكامپوزيتي پلي آنيلين - مونت موريلونيت اپوكسي
335
ساخت و ارزيابي خواص داربست مهندسي بافت پايه منيزيمي به روش رپليكا (انعكاسي)
336
ساخت و ارزيابي خواص ساختاري و زيست فعالي داربست هاي نانو كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و مطالعات شيمي كوانتومي كاتاليست موليبدنيوم تري اكسيد در فرآيند آموكسيداسيون پروپانول
337
ساخت و ارزيابي خواص ساختاري و زيست فعالي كامپوزيت هاي بيوبسپار گرافن اكسيد براي بهبود آب و استفاده در مهندسي بافت
338
ساخت و ارزيابي خواص ساختاري، استحكام و زيست فعالي داربست نانو كامپوزيت فيبروين ابريشم- ديوپسيد جهت استفاده در مهندسي بافت
339
ساخت و ارزيابي خواص شيشه هاي بيواكتيو مغناطيسي حاوي ليتيم و فريت به منظور گرمادرماني سلول هاي سرطاني
340
ساخت و ارزيابي خواص فوم كامپوزيت نانو ساختار فورستريت -هيدروكسي آپاتيت جهت استفاده در مهندسي بافت
341
ساخت و ارزيابي خواص فيزيكو شميايي و مكانيكي سيمان كلسيم فسفاتي بر پايه براشيت جهت كاربرد در بافت استخوان
342
ساخت و ارزيابي خواص مكانيكي كامپوزيت Al/Al2O3 به روش درجا با استفاده از اكسيد بر
343
ساخت و ارزيابي خواص مكانيكي و رفتار سايشي نانوكامپوزيت (Fe,Cr)Al-Al2O3) و بررسي تاثير اصلاح سطح با عمليات كاشت يوني
344
ساخت و ارزيابي داربست مهندسي بافت غضروف بر پايه هيدروژل فيبرين و پلي لاكتيك اسيد
345
ساخت و ارزيابي داربست نانو كامپوزيتي الكتروريسي شده بر پايه پلي كاپرولاكتون، پلي وينيليدن فلورايد، هيدروكسي آپاتيت با خواص پيزوالكتريك براي مهندسي بافت استخوان
346
ساخت و ارزيابي داربست نانوكامپوزيتي پلي لاكتيك- كو- گلايكوليك اسيد/ اسيد هيالورونيك/ فيبرين/ نانو ذرات شيشه زيست فعال براي مهندسي بافت غضروف
347
ساخت و ارزيابي داربست نانوليفي نانوكامپوزيتي حاوي داروي دگزامتازون به منظورتمايز استخواني سلولهاي بنيادي مزانشيمي
348
ساخت و ارزيابي داربست هاي نانو بيوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون- ژلاتين- شيشه زيست فعال پوشش داده شده با پروتئين BSA و فيبرونكتين حاوي داروي آموكسي سيلين براي مهندسي بافت استخوان
349
ساخت و ارزيابي دقت يك دستگاه ساخت افزودني بر مبناي پودر
350
ساخت و ارزيابي رفتار تغيير فرم ساندويچ پانل فوم آلومينيم در آزمون خمش سه نقطه
351
ساخت و ارزيابي رفتار فوق آب دوستي - فوق آب گريزي پوشش هاي رسوب الكتريكي نيكل و نيكل - كبالت
352
ساخت و ارزيابي ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت نانو ساختار آلومينيوم- مس با ذرات تقويت كننده ي آلومينا توسط روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
353
ساخت و ارزيابي ريزساختار و عملكرد پيل سوختي سديم بوروهيدريد مستقيم بر پايه نانوكاتاليست هاي غير پلاتيني و بررسي نظري آن ها
354
ساخت و ارزيابي سامانه خودكارسازي آبپاش نرخ متغير در يك سيستم آبياري باراني
355
ساخت و ارزيابي سامانه هوشمند شناساگر نيترات در تصفيه پساب هاي شهري
356
ساخت و ارزيابي سامانه هيدروژل قابل تزريق بر پايه نانو ذرات كيتوسان و كربوكسي متيل كيتوسان
357
ساخت و ارزيابي صفحه‌هاي سيمان اليافي
358
ساخت و ارزيابي عملكرد غشاء سراميكي لوله اي آلومينايي با اندازه منافذ سطحي در ابعاد نانومتر جهت جداسازي هگزان از روغن گياهي
359
ساخت و ارزيابي عملكرد نانوالياف متخلخل تبادل يوني به روش الكتروريسي جهت حذف نيترات از آب
360
ساخت و ارزيابي عملكرد نانوكاتاليست ZSM-5 براي فرآيند تبديل متانول به الفين هاي سبك با گزينش پذيري بالاي پروپيلن
361
ساخت و ارزيابي عملكرد و ريز ساختار الكترود آند جديد بر پايه نانو كاتاليست هاي آهن - نيكل- كبالت جهت پيل سوختي 1- پروپانول مستقيم
362
ساخت و ارزيابي غربال هاي مولكولي كربني براي جداسازي دي اكسيد كربن
363
ساخت و ارزيابي غشا پليمري بر پايه پلي¬اتر ايميد و اندازه¬گيري تراوايي گازهاي آرگون، متان، نيتروژن و هيدروژن
364
ساخت و ارزيابي غشا زئوليتي PHI
365
ساخت و ارزيابي غشا زئوليتي Rho
366
ساخت و ارزيابي غشا كامپوزيتي حاوي نانولوله‌هاي كربني اصلاح‌شده جهت جداسازي گازي
367
ساخت و ارزيابي غشا ماتريس آميخته پلي اتر بلاك آميد حاوي نانو پركن هاي گرافن و اكسيد گرافن براي جداسازي گازي
368
ساخت و ارزيابي غشا نانو كامپوزيتي پلي وينيل استات بر روي پايه هاي سراميكي و كاربرد آن در فرايند تراوش تبخيري
369
ساخت و ارزيابي غشاء تبادل¬گر يوني بر پايه ي پلي اتر اتر كتون
370
ساخت و ارزيابي غشاء نانو زئوليتي BZSM-5 به منظور جداسازي تركيبات آلي از آب
371
ساخت و ارزيابي غشاء نانوفيلتراسيون به صورت پوستۀ پيوسته به روش VIPS براي تصفيه مقدماتي آب دريا
372
ساخت و ارزيابي غشاءهاي نامتقارن و مركب بر پلي اترسولفون جهت جداسازي اكسيژن در فشارهاي پايين
373
ساخت و ارزيابي غشاهاي اسمز معكوس براي جداسازي يونهاي موجود در آبهاي تصفيه شده
374
ساخت و ارزيابي غشاهاي پليمري نانوكامپوزيت از جنس PEBAX به منظور جداسازي گازهاي اسيدي از متان
375
ساخت و ارزيابي غشاهاي حاوي سلول بيوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون-كيتوزان-پلي پيرول- گرافن جهت كاربرد در مهندسي بافت قلب
376
ساخت و ارزيابي غشاهاي كربني به منظور جداسازي گازها
377
ساخت و ارزيابي غشاهاي ماتريس آميخته پلي‌اتربلاك‌آميد حاوي نانو‌ پركن‌هاي عامل‌دارشده براي ‌جداسازي گازي
378
ساخت و ارزيابي غشاي آبگريز ميكرو فيلتراسيون پلي وينيليدين فلورايد/ نانو سيليكا براي فيلتراسيون مايع
379
ﺳﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺸﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﺎي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺨﻠﺨﻞ به منضور جداسازي هيدروكربن هاي نفتي و آب
380
ساخت و ارزيابي غشاي پلي پروپيلني متخلخل با روش جدايي فازي القايي گرمايي (TIPS)
381
ساخت و ارزيابي غشاي پلي¬فنيل سولفون براي جداسازي گازها
382
ساخت و ارزيابي غشاي پليمري پلي اتر ايميد براي جداسازي گاز اكسيژن/نيتروژن
383
ساخت و ارزيابي غشاي زئوليتي نانو كريستال NaA
384
ساخت و ارزيابي غشاي سراميكي آلترافيلتر اسيون براي تصفيه پساب نفتي
385
ساخت و ارزيابي غشاي سراميكي براي كاربرد ميكروفيلتراسيون
386
ساخت و ارزيابي غشاي كامپوزيتي خود مرطوب شونده تبادل پروتون با هدف بهبود هدايت يوني براي پيل سوختي نوعPEM
387
ساخت و ارزيابي غشاي ليفي نانوكامپوزيتي فيبرويين ابريشم/لاپونيت آلائيده با كراتين پشم براي بازسازي هدايت شده استخوان
388
ساخت و ارزيابي غشاي ماتريس آميخته‌اي پلي‌فنيل‌سولفون/ نانوسيليكا براي جداسازي گازهاي نيتروژن/هيدروژن/متان
389
ساخت و ارزيابي غشاي نانو كامپوزيت پليمري با استفاده از نانو ذرات بوهميت براي تصفيه پساب
390
ساخت و ارزيابي غشاي نانو كامپوزيتي پلي وينيليدين فلورايد/نانوهالوسايت جهت تصفيه پساب صنعتي
391
ساخت و ارزيابي غشاي نانوفيلتراسيون بار مثبت بر پايه پلي اتر سولفون و نانو ذرات كربني براي تصفيه پساب هاي كاتيوني
392
ساخت و ارزيابي غشاي نانوفيلتراسيون بار مثبت به منظور پساب رنگي
393
ساخت و ارزيابي غشاي نانوكامپوزيت ) اپيدم ( شبكه اي شده براي جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن ، نيتروژن
394
ساخت و ارزيابي غشاي نانوكامپوزيتي پلي وينيل الكل-كيتوسان-پلي وينيل پيروليدون حاوي نانوذرات كلسيم پراكسيد جهت كاربرد در ترميم زخم
395
ساخت و ارزيابي غشاي نانومركب لايه نازك
396
ساخت و ارزيابي فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي پچ قلبي و عروقي بر پايه نانوالياف پلي يورتان
397
ساخت و ارزيابي كاتاليست نانو ساختار Pt/C اصلاح شده با نانو فايبرهاي پلي آنيلين براي استفاده در آندپيلهاي سوختي متانلي
398
ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي NiMo بر پايه ي نانولوله هاي كربني براي فرايند فرآوري با هيدروژن نفت سفيد
399
ساخت و ارزيابي گرانول هاي طعم پوشاني شده ديمن هيدرينات با استفاده از روكش پليمري
400
ساخت و ارزيابي ميكروذرات روغن زيتون با استفاده از پليمر سديم آلژينات و روكش كايتوزان
401
ساخت و ارزيابي نانو ذرات دندريمريك جديد نقره به عنوان عامل ضد ميكروبي
402
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليزگر سيليكاتي فرآيند شكست كاتاليزگري بستر سيال جهت حداكثرسازي محصول بنزين از برشهاي سنگين نفت خام ايران
403
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست هاي آهن و آلياژ هاي آهن-كبالت، آهن-كبالت-نيكل بر روي بسترگرافن در واكنش توليد هيدروژن
404
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست‌هاي بر پايه نيكل بر روي بستر هيبريد گرافيت- گرافن براي توليد هيدروژن در الكترولايزر آب با غشاء تبادلي آنيون
405
ساخت و ارزيابي نانواسفرهاي حاوي داروي ضد سرطان جهت رهايش هدفمند دارو در محل تومور
406
ساخت و ارزيابي نانوذرات اكسيدآهن عاملدار شده با دندريمر به منظور كاربرد در مهندسي بافت استخوان
407
ساخت و ارزيابي نانوذرات دندريمريك جديد نقره به عنوان عوامل ضد ميكروبي
408
ساخت و ارزيابي نانوساختارهاي بر پايه هيبريد سيليس-گرافن جهت پايدارسازي امولسيونهاي آب و نفت حاصله به منظور ازدياد برداشت نفت
409
ساخت و ارزيابي نانوكاتاليست نيكل- موليبدن لايه نشاني شده بر روي بستر فولادي (304) براي واكنش توليد هيدروژن در الكترولايزر آب با غشاء مبادله كننده آنيون
410
ساخت و ارزيابي نانوكامپوزيت آنتي باكتريال تخريب پذير بر پايه منيزيم براي كاشتني هاي ارتوپدي
411
ساخت و ارزيابي نانوكامپوزيت رسانا بر پايه گرافن با روش الكتروريسي جهت كاربرد به عنوان پچ قلبي
412
ساخت و ارزيابي نانوكونژوگه ي جديد تتراسايكلين - دندريمر آنيوني خطي - حلقوي به عنوان عامل ضد ميكروب
413
ساخت و ارزيابي نوارهاي كامپوزيت لايه اي آلومينيوم - مس به روش فرايند تكراري نورد سرد تجمعي با تازدن
414
ساخت و ارزيابي هاضم آزمايشگاهي به منظور توليد بيوگاز از كود گاوي
415
ساخت و ارزيابي هيدرو ژل ژلان گام/ژلاتين/ نانولوله‌هاي كربني به‌منظور ساخت داربست هيدرو ژلي مهندسي بافت عضله ميوكارد
416
ساخت و ارزيابي هيدروژل بر پايه پلي وينيل الكل/كربن نانوتيوب چند جداره شبكه اي شده توسط پرتوالكتروني به عنوان داربست براي مهندسي بافت
417
ساخت و ارزيابي واحد توليد بيوگاز از كود مايع مجهز به همزن دائم
418
ساخت و ارزيابي يك خاك‌ورز چند سطح‌كار به‌منظور افزايش بازدهي نرم‌سازي خاك
419
ساخت و ارزيابي يك كاتاليست چارچوب فلزي- آلي براي توليد اتيل بنزن
420
ساخت و اركستراسيون يك قطعه مارش و بررسي سير و تحول موسيقي رزمي ﴿ نظامي ﴾ ايران از باستان تا كنون
421
ساخت و استانداردسازي مقياس سنجش رضايت ازارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان و مقايسه آن در دختران و پسران دانش آموز دبيرستانهاي شهرتهران 1389
422
ساخت و استفاده از دودكش خورشيدي براي ايجاد جريان هوا در كولر آبي ﴿به جاي دمنده﴾، براي خنك سازي واحد مسكوني در شهرستان خرم آباد
423
ساخت و استفاده از غشاي نانوحفره زئوليتي براي بازيابي هيدروژن از جريان¬هاي گازي
424
ساخت و اصلاح بيومتريال ژلفوم و ارزيابي خواص آن براي كاربرد در ترميم سوراخ پرده صماخ گوش
425
ساخت و اصلاح ساختار تركيب بين فلزي Ni3Al و ارزيابي خواص اتصال آن به روش فاز مايع گذرا
426
ساخت و اصلاح سطح داربست نانوالياف پلي كپرولاكتون به روش ايجاد ميكروكانال در ساختار، براي كاربرد در مهندسي بافت عصب
427
ساخت و اصلاح سطح كاشتني تيتانيومي متخلخل براي كاربرد بازسازي استخوان
428
ساخت و اصلاح سطحي غشا پليمري pes با استفاده از نانوذرات به منظور بهبود عملكرد جداسازي آب و روغن
429
ساخت و اصلاح غشا پلي اترسولفون توسط نانو لوله هاي كربن جهت بهبود جداسازي آب و روغن
430
ساخت و اصلاح غشا نانو كامپوزيتي براي جداسازي محلول اتانول/ آب با فرآيند تراوش تبخيري
431
ساخت و اصلاح غشا نانوكامپوزيت جهت آب زدايي از الكل ها با استفاده از فرايند تراوش تبخيري
432
ساخت و اعتبار سنجي مقياس اندازه گيري هويت خبرنگاري﴿JIMS﴾ در نمونه خبرنگاران ورزشي ايراني
433
ساخت و اعتبار يابي ابزار سنجش جو استاديوم و سالن هاي ورزشي در رويداد هاي ورزشي پر تماشا گر ايران
434
ساخت و اعتبار يابي ابزار غرور سازماني در بين كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ايران
435
ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه اهمالكاري شغلي و رابطه ي آن با تحصيل ضمن خدمت كاركنان شهر اهواز‍1389‍ ‌ ○ ‌ ■ ‌ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه اهمالكاري شغلي و رابطه ي آن با تحصيل ضمن خدمت كاركنان شهر اهواز(1389)
436
ساخت و اعتبار يابي جهت سنجش فشارزاهاي رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اهواز
437
ساخت و اعتبار يابي مقياس هوش هيجاني سازماني در هيات هاي منتخب ورزشي شهر كرمانشاه
438
ساخت و اعتباريابي آزمون كلمات چندمعنايي در سنجش نارساخواني دانش‌آموزان پسر عادي و نارساخوان پايه پنجم شهر چهاردانگه
439
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه هوش معنوي و رابطه آن با منبع كنترل (دروني - بيروني)
440
ساخت و اعتباريابي مقدماتي پرسشنامه صفات زنانگي و مردانگي
441
ساخت و اعتباريابي مقياس خشنودي از تدريس معلمان ابتدايي شهر يزد
442
ساخت و اندازه گيري پارامترهاي يك بال دوار
443
ساخت و اندازه گيري تقويت كننده
444
ساخت و بررسي آزمايشگاهي عملكرد غشاهاي بافت آميخته ماتريميد-(پلي‌آنيلين/مونت‌موريلونيت)-اكسيدمنيزيم براي جداسازي دي اكسيدكربن از مخلوط گازي CO2/CH4
445
ساخت و بررسي آزمايشگاهي يك سيستم ميكروفلوييد يك براي جداسازي سلول هاي سرطان سينه
446
ساخت و بررسي اثر داربست نانو/ ميكرو ساختار كيتوسان/ ژلاتين بر القاي رگزايي در محيط برون تني
447
ساخت و بررسي اثر شرايط پرزسه بر خواص فيزيكي .مكانيكي و ترموديناميكي آجرهاي منيزيت -اسپينلي تهيه شده از مواد اوليه ايراني
448
ساخت و بررسي اثر نانو ذرات نقره بر حسگر گاز اكسيد روي )Zno(
449
ساخت و بررسي ارتباط ريزساختار و خواص فيزيكي و مكانيكي غشاء پلي(وينيل‌الكل)/كيتوسان داراي نانو ذره‌هاي خاك‌رس با كاربرد پوشش زخم و قابليت آن دركنترل رهايش دارو
450
ساخت و بررسي استحكام مكانيكي و زيست فعالي داربست تيتانيومي با پوشش زيست فعال
451
ساخت و بررسي اقتصادي فرمولاسيون لعاب براي سطوح فلزي
452
ساخت و بررسي الكتروشيميايي مجموعه الكترود- غشا برپايه پلاتين نانو مقياس/ نفيون به روش غشا پوشيده كاتاليست (CCM) براي پيل سوختي غشاي مبادله پروتون
453
ساخت و بررسي الياف پوسته مغزي پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد / ژلاتين حاوي سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد و گاباپنتين به منظور كاربرد در پانسمان زخم‌هاي نوروپاتي ديابتي
454
ساخت و بررسي الياف نانوساختار فريت
455
ساخت و بررسي انكوب ويژه كاشي كف تك پخت سريع با بهره گيري از ضايعات سفيد پخت منابع سراميك
456
ساخت و بررسي باتري هايي بر پايه اختلاف غلظت املاح آب
457
ساخت و بررسي بدنه متخلخل ژئوپليمر بر پايه متاكائولين به روش قالب امولسيوني
458
ساخت و بررسي بدنه هاي استئاتيتي ساخت شده از يك نتالك با ناخالصي عمده اكسيد كلسيم
459
ساخت و بررسي بدنه هاي الياف سراميكي براي كاربرد به عنوان راهگاه مذاب
460
ساخت و بررسي بدنه و لعاب كاشي تك پخت سريع ديواري
461
ساخت و بررسي بعضي خواص مكانيكي و رسانايي الكتريكي نانو كامپوزيت هاي پلي پروپيلن / نانو لوله هاي كربني چند جداره
462
ساخت و بررسي بوته هاي زير كني
463
ساخت و بررسي پارامترهاي موثر بر خواص حرارتي و مكانيكي لعاب ويژه مس
464
ساخت و بررسي پارامتريك ليزر كلريد مس دو پالسي
465
ساخت و بررسي پايداري نانو ذرات لاتكس پليمري تهيه شده به روش پليمريزاسيون امولسيوني در محيط هاي يوني CA2
466
ساخت و بررسي پخش نانو كلسيم كربنات در آلياژ SBA/CVP براي توليد پروفيل
467
ساخت و بررسي پودر سيليكا-تيتانياي متخلخل به عنوان حمل‌كننده دارو در سيستم‌هاي رهايش دارو و بررسي خواص شيميايي، زيست‌سازگاري و رهايش داروي آن
468
ساخت و بررسي پوشش الكتروفورتيك نانوكامپوزيتي زيست فعال فسفات كلسيم دوفازي/گرافن بر زيرلايه تيتانيوم آلياژي براي كاربردهاي زيستي- پزشكي
469
ساخت و بررسي پوشش پليمري ضد رسوب زيستي با ايجاد سطوح نانوساختار
470
ساخت و بررسي تئوري و تجربي الكتروالاستومرهاي رول شده خطي
471
ساخت و بررسي تاثير آلايش A1 و تابش ليزر بر ويژگي هاي لايه نازك اكسيد روي
472
ساخت و بررسي تاثير نسبت نانو - ميكروفيلر سيليكا بر روي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي رزيني دنداني
473
ساخت و بررسي تجربي عملكرد مبدل حرارتي دوره اي بستر سيال
474
ساخت و بررسي تجربي كلكتور دومنظوره خورشيدي
475
ساخت و بررسي تجربي كوره سوخت جامد (زباله ) بروش بستر شناور
476
ساخت و بررسي تركيب كيتوسان/ پلي‌اتيلن گلايكول فومارات / آويشن براي كاربردهاي زخم پوش پزشكي
477
ساخت و بررسي تركيبات بين فلزي بر اساس عنصر مغناطيسي GD , Produce and study of GD-based metalic compounds
478
ساخت و بررسي ترموديناميكي غشاء آميزه‌اي پلي اتر سولفون و پلي اتر سولفون سولفونه شده براي جداسازي امولسيون آب و روغن
479
ساخت و بررسي جايگزيني عنصر مغناطيسي CO و عناصر غيرمغناطيسي Ca و Sr در ابررساناي دمابالا YBa2Cu3O7-𝜹
480
ساخت و بررسي چيني هاي نرم تزئيني با بدنه رنگي و پشت نمايي بالا
481
ساخت و بررسي حسگر گاز بر پايه ي گرافيت - كاغذ
482
ساخت و بررسي خصوصيات زيستي داربست نانو كامپوزيتيHAP/GELATIN
483
ساخت و بررسي خصوصيات زيستي داربست نانو كامپوزيتي Hap /Gelatin
484
ساخت و بررسي خصوصيات زيستي داربست نانو كامپوزيتي Hap\Gelatin
485
ساخت و بررسي خصوصيات مكانيكي و زيستي داربست شيشه زيست فعال(45S5 و 58S)/پلي كاپرولاكتون جهت كاربردهاي استخواني
486
ساخت و بررسي خواص آجرهاي عايق سبك با استفاده از بنتونيت
487
ساخت و بررسي خواص آلياژ سوپر سنداست ﴿FE-SI-AL-NI ﴾
488
ساخت و بررسي خواص ابررساناي دما-بالاي Y1-xNixBa2Cu3O7-δ
489
ساخت و بررسي خواص اپتيك غيرخطي "قرمزمتيل" و"2- متيل 4- نيتروآنيلين" در نانوساختارهاي لايه نازك سيلوكساني چند وجهي
490
ساخت و بررسي خواص اپتيكي غير خطي نانو ساختار نانو ذرات تتراپورفيرين روي/نانو ذرات نقره/ پليمر متيل متاكريلات
491
ساخت و بررسي خواص اپتيكي نانوذرات CZTS
492
ساخت و بررسي خواص اپتيكي نانوذرات CZTS
493
ساخت و بررسي خواص اسكفولدهاي نانو كامپوزيتي پليمر / سراميك با نرخ تخريب كنترل شده
494
ساخت و بررسي خواص الكتريكي و الكترشيميايي كاتد بر پايه لانتانوم مورد استفاده در پيل سوختي اكسيد جامد
495
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖCu-Al2O3 از طريق روش ترموشيميايي
496
ساخت و بررسي خواص ايمپلنت اربيتال چشم با استفاده از نانو كامپوزيت فورستريت _ آپاتيت
497
ساخت و بررسي خواص بدنه استاتيتي با كاربرد الكتريكي و طراحي لعاب مناسب براي آن
498
ساخت و بررسي خواص بدنه هاي پخت و پز كورديريتي
499
ساخت و بررسي خواص بدنه و لعاب چيني پخت و پز كوئورديريتي مقاوم در برابر شعله ويژه
500
ساخت و بررسي خواص بدنه و لعاب كاشي دو پخت ديواري
501
ساخت و بررسي خواص بيوكامپوزيت هاي پليمري پايدار حراتي و فعال نوري جديد حاوي نانو ذره هاي اصلاح شده ي روي اكسيد و تيتانيم دي اكسيد با امواج فراصوت
502
ساخت و بررسي خواص پوشش هاي پلي اورتان-قير
503
ساخت و بررسي خواص پوشش هاي كامپوزيت ﴿لايه نازك ﴾ زمينه تيتانيا با افزودني آلومينا بر روي فولاد
504
ساخت و بررسي خواص پوشش هاي نانو كامپوزيت لايه نازك زمينه تيتانيا با افزودني آلومينا بر روي فولاد
505
ساخت و بررسي خواص پوششهاي الكترولس كامپوزيتي نيكل - فسفر/ گرافيت
506
ساخت و بررسي خواص پيزوالكتريكي تاره اي پيزوسراميكي در بدنه كامپوزيتها
507
ساخت و بررسي خواص ترمومكانيكي آلياژ سه تايي مس- نيكل- روي
508
ساخت و بررسي خواص جرم هاي ديرگداز ريختني منيزيايي با ند اسپينلي
509
ساخت و بررسي خواص جرم هاي ريختني آلومينا - منيزيا
510
ساخت و بررسي خواص جرمهاي ريختني عايق دما بالا
511
ساخت و بررسي خواص چيني پخت سريع با استفاده از حداقل مواد اوليه خارجي
512
ساخت و بررسي خواص خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي تيتانيا - اكسي نيكل بر روي فولاد زنگ نزن AISI- 316L
513
ساخت و بررسي خواص داربست كامپوزيتي حاوي ميكروسفرهاي بارگذاري شده با دارو به روش ريخته گري انجمادي به منظور ترميم بافت عصب
514
ساخت و بررسي خواص داربست نانو كامپوزيتي BCP - GEL به روش FREEZE - dRYING جهت مهندسي بافت استخوان
515
ساخت و بررسي خواص داربست هاي شيشه سراميكي سيستم P2O5-CaO(SrO-ZnO)- Na2O-SiO2-TiO2
516
ساخت و بررسي خواص داربست هاي مهندسي بافت بر پايه پلي استر غيراشباع و بيوگلاس
517
ساخت و بررسي خواص داربست هاي نانوليفي زيست تخريب پذير بر پايه پلي كاپرولاكتون براي مهندسي بافت قلب
518
ساخت و بررسي خواص دي الكتريكي و پيزوالكتريكي كامپوزيتهاي پليمر
519
ساخت و بررسي خواص زيستي داربست نانو كامپوزيتي سلولز / هيدروكسي آپاتيت
520
ساخت و بررسي خواص ساختاري ، مغناطيسي و الكتريكي تركيب منگنايت La1-xMno3
521
ساخت و بررسي خواص ساختاري ، مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات منگنايت LA 0.85 BA0.15 MNO3
522
ساخت و بررسي خواص ساختاري ، مغناطيسي و جذب امواج الكترومغناطيسي در نانو كامپوزيت هاي فريتي
523
ساخت و بررسي خواص ساختاري ، نوري و مغناطيسي نانو ذرات اكسيد روي
524
ساخت و بررسي خواص ساختاري ،مغناطيسي،الكتريكي و پديده جدايي فاز در منگنايتهاي Lao.5Cao.5Mn1-xMOxO3 Pro.5Sro.5MnO3 (x=0، 0/02، 0/04 ،0/06، 0/08)
525
ساخت و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت نيكل ﴿NiFe2O4﴾
526
ساخت و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ساختارهاي Co/CoO/Co3O4
527
ساخت و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و الكتروشيميايي كاتد La0.6Sr0.4Fe0.8Mn0.2O3 -δ براي پيل‌هاي سوختي اكسيد جامد دماي مياني
528
ساخت و بررسي خواص ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي كبالتايتLa0.7(Ba.Ca)0.3CoO3
529
ساخت و بررسي خواص ساختاري،مغناطيسي و الكتريكي منگنايت: ﴿La0.5Ca0.5Mn1-xCrxO3(x=0.0,0.002,0.005,0.01,0.03
530
ساخت و بررسي خواص سامانه رهايش دارو برپايه نانورس‌هاي آنيوني لايه‌اي (LDH) تهيه‌شده به روش همرسوبي
531
ساخت و بررسي خواص سايشي پوششهاي نانوساختار چندلايه اي نيتريد تيتانيوم
532
ساخت و بررسي خواص ساينده ها بر پايه SIC- رس زينتر شده در دماي c 1400
533
ساخت و بررسي خواص سطحي نانو لايه هاي آبگريز روي سطح سراميك
534
ساخت و بررسي خواص سيمان هاي كلسيم فسفاتي قابل تزريق حاوي داروي جنتامايسين سولفات
535
ساخت و بررسي خواص شيشه هاي مناسب براي اتصال به فلزات
536
ساخت و بررسي خواص شيمي فيزيكي سم توفوردي
537
ساخت و بررسي خواص غشا پلي‌اترسولفون اصلاح شده با سيليكاي عامل‌دار شده جهت تصفيه پسابهاي صنعتي
538
ساخت و بررسي خواص غشاهاي پلي اتر سولفون بهبود يافته به‌ وسيله‌ي نانوذرات مغناطيسي Fe3O4@SiO2 ¬¬¬ پوشش داده شده با پلي وينيل پيروليدون
539
ساخت و بررسي خواص غشاي كامپوزيتي با ايجاد لايه سراميكي حاوي حفرات فوق ريز
540
ساخت و بررسي خواص فروالكتريكي نانوذرات باريم استرانتيم تيتانات (BST)
541
ساخت و بررسي خواص فريتهاي حاوي فلوئور با دماي كاربرد
542
ساخت و بررسي خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت گرافن آلاييده به نيتروژن –نانو ميله اكسيدروي
543
ساخت و بررسي خواص فوتوكاتاليستي و فوق آبدوستي نانو لايه هاي خود تميز شونده
544
ساخت و بررسي خواص فيزيكي /مكانيكي دماي بالا و پايين آجرهاي آلومينابالا با استفاده از منابع بوكسيتي داخلي و خارجي
545
ساخت و بررسي خواص فيزيكي بويژه استحكام پخت بدنه هاي شاموتي با كاربرد بهداشتي با افزودن تالك
546
ساخت و بررسي خواص فيزيكي پلي آنيلين به عنوان حسگر شيميايي گاز آمونياك
547
ساخت و بررسي خواص فيزيكي- شيميايي نانوكاتاليست مركب Pt/Au/HZSM5/Al2O3
548
ساخت و بررسي خواص فيزيكي لعابهاي ﴿فريت﴾ بدل چيني با فرمول زگر ثابت و مواد اوليه متغير
549
ساخت و بررسي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت دنداني پليمري تقويت شده ها با سيليكات
550
ساخت و بررسي خواص قطعات نانو كامپوزيت Al/Al3Zr با روش آلياژ سازي مكانيكي و اكستروژن گرم
551
ساخت و بررسي خواص كاشي هاي آنتي باكتريال تهيه شده به روش سل- ژل
552
ساخت و بررسي خواص كامپوزيت بتا تري كلسيم فسفات/شيشه زيست فعال حاوي نقره تهيه شده به روش سل ژل
553
ساخت و بررسي خواص كامپوزيت پايه پلي استر تقويت شده با پودر و الياف شيشه
554
ساخت و بررسي خواص كامپوزيت پايه پلي بنزوكسازين تقويت شده با نانو ذرات سراميكي با كاربرد دندانپزشكي
555
ساخت و بررسي خواص كامپوزيت چند جزِيي بر پايه ي پلياتيلن با وزن ملكولي بسيار بالا با تقويت كننده هاي زيركونيا هيدروكسي آپاتيت و نانوله هاي كربني
556
ساخت و بررسي خواص كششي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با الياف پيوسته
557
ساخت و بررسي خواص گرافت پليمري خون سازگار با روش الكتروريسي
558
ساخت و بررسي خواص لايه هاي نازك شيشه فلزي پايه آهن تهيه شده به روش رسوب گذاري فيزيكي از فاز بخار
559
ساخت و بررسي خواص لعاب ضد اسيد بر روي فولاد
560
ساخت و بررسي خواص لعاب ضي اسيد بر روي فولاد
561
ساخت و بررسي خواص لعاب كاشي كف تك پخت سريع
562
ساخت و بررسي خواص لعاب هاي شره اي ﴿اشكي﴾
563
ساخت و بررسي خواص لعابهاي دماي پايين ويژه كاشي كف با هدف حذف فريت
564
ساخت و بررسي خواص لعابهاي زرين فام مينايي
565
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و ساختاري منگنايت LaMn1-xCuxO3
566
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي ، الكتريكي و ساختاري منگنايت هايPr1-xAgxMnO3و نانوذراتNiOوNi/NiO،LaFeO3
567
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت روي منگنز
568
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات فريت منيزيم
569
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات نيكل
570
ساخت و بررسي خواص مغناطيسي، ساختاري و اپتيكي نانوذرات هسته-پوسته اكسيد آهن/دي اكسيد تيتانيوم
571
ساخت و بررسي خواص مكانيكي PMC مورد استفاده در دندان جايگزين با آمالگام پايه فلزي
572
ساخت و بررسي خواص مكانيكي بتن ساخته شده با خاكستر طبيعي
573
ساخت و بررسي خواص مكانيكي پروفيل هاي كامپوزيتي زمينه پليمري (pmc) مقاوم شده با الياف بلند شيشه به منظور جايگزيني پروفيل هاي فلزي
574
ساخت و بررسي خواص مكانيكي پوشش نانو كامپوزيتي هالويزيت - اپوكسي
575
ساخت و بررسي خواص مكانيكي داربست هاي نانو كامپوزيتي شيشه زيست فعال/نانو لوله كربني
576
ساخت و بررسي خواص مكانيكي داربست هيدروكسي آپاتيت-كيتوسان به روش چاپگر سه بعدي
577
ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيومي مقاوم شده با الياف فولادي
578
ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت هاي هيبريد نانو الياف شيشه و پارچه ي شيشه اي
579
ساخت و بررسي خواص مكانيكي ميله هارينگتون با استفاده از فولاد 316L
580
ساخت و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيتهاي پليمر - رس
581
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست تخريب پذيري كامپوزيت شيشه سراميك كلسيم فسفاتي - منيزيم
582
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري داربست نانو كامپوزيتي PHB/HA بدون استفاده
583
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري كامپوزيت زمينه پلي اتيلني با وزن مولكولي بسيار بالا و نانو ذرات هيدروكسي¬آپاتيت بعنوان تقويت كننده
584
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري كامپوزيت سه جزيي PEEK/SCF/Nano SiO2
585
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري كامپوزيت هيبريدي زمينه پلي اتيلن و تقويت شده با نانولوله كربني
586
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت تري كليسم فسفات /پلي اتيلن با دانسيته بالا پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا در محيط In Vitro
587
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت تري كليسم فسفات پلي اتيلن با دانسيته بالا / پلي اتيلن با وزن مولكولي بسيار بالا در محيط In Vitro
588
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانو كامپوزيت زيركونيا/گرافن
589
ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست سازگاري نانوكامپوزيت هيبريدي زمينه ي پلي اتيلني با وزن مولكولي بسيار بالا و تقويت كننده ي پايه ي گرافن
590
ساخت و بررسي خواص ممبران هاي كامپوزيتي نانو ساختار تيتانيا - آلومينا
591
ساخت و بررسي خواص ميناي اپك ويژه مس
592
ساخت و بررسي خواص نانوذرات مغناطيسي با پوشش بيوپليمر موسيلاژ دانه ي بِه
593
ساخت و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي زيست تخريب پذير نشاسته/نانوكريستال سلولز
594
ساخت و بررسي خواص نانوكامپوزيت هيدروژل پلي وينيل الكل/ گرافن اكسايد/پلي دوپامين
595
ساخت و بررسي خواص نانوكريستال هاي فلوئوريدي تلقيح يافته با عناصر نادرخاكي با رفتار نوري آنتي استوكس با قابليت كاربرد در شناساگرهاي پزشكي
596
ساخت و بررسي خواص نسوزهاي نيمه اسيدي
597
ساخت و بررسي خواص نمونه بتون آندالوزيتي
598
ساخت و بررسي خواص نوري نانوكريستال هاي پروسكايتي با قابليت كاربرد به عنوان حساس كننده سلول هاي خورشيدي
599
ساخت و بررسي خواص نوري و الكتريكي لايه نازك نيترات آلومينيوم (AIN)
600
ساخت و بررسي خواص نوري و ساختاري نقاط كوانتومي گروه II-VI با قابليّت كاربرد در ديودهاي ساطع‌ كننده‌ي نور
601
ساخت و بررسي خواص هيدروژل بر پايه آلجينات كلسيم
602
ساخت و بررسي خواص هيدرو‍ژل زيست سازگار آلجينيت
603
ساخت و بررسي خواص هيدروژل نانوليفي پلي‌وينيل‌الكل ضدباكتري حاوي عسل و بره موم
604
ساخت و بررسي خواص و ويژگي هاي مكانيكي بتن الياف طبيعي ساخته شده از خاكستر طبيعي
605
ساخت و بررسي خواص و ويژگي هاي مكانيكي بتن خود متراكم ساخته شده از درشت دانه هاي پوكه ي معدني
606
ساخت و بررسي خواص و ويژگي هاي مكانيكي بتن خود متراكم ساخته شده از درشت دانه هاي پوكه ي معدني با الياف فولادي
607
ساخت و بررسي خواص و ويژگي هاي مكانيكي بتن خود متراكم ساخته شده از درشت دانه هاي پوكه ي معدني و خاكستر طبيعي به عنوان فيلر
608
ساخت و بررسي خواص يك نوع پلي استر گرما سخت حاوي گردههاي مزوژنتيك جهت مصرف در پوشش هاي پودري
609
ساخت و بررسي خواص، ساختار فازي و ميكروسكوپي كامپوزيت هاي زمينه مولايتي ﴿Mullite-SiC) با استفاده از مواد اوليه معدني داخلي
610
ساخت و بررسي داربست تركيبي هيدروژل/نانوالياف حاوي آلوئه ورا جهت كاربرد در مهندسي بافت پوست
611
ساخت و بررسي داربست سراميكي-پليمري هيدروكسي آپاتايت- سلولز-پلي آكريل آميد
612
ساخت و بررسي داربست نانو كامپوزيتي بر پايه پليمري پلي كاپرولاكتون، پلي پيرول به روش الكتروريسي
613
ساخت و بررسي داربست نانو كامپوزيتي كيتوسان/هيدروكسي آپاتيت/دايوپسايد
614
ساخت و بررسي داربست نانوكامپوزيتي ژلاتين/ كربن نانوتيوب/ نانوليپيدهاي حامل اسپيرونولاكتون براي مهندسي بافت قلب
615
ساخت و بررسي داربست هاي برپايه كربوكسي متيل كيتوسان سولفات براي مهندسي بافت غضروف
616
ساخت و بررسي داربست هاي نانوكامپوزيتي پلي كاپرولاكتون/ ليگنين/ گرافن براي مهندسي بافت عصب
617
ساخت و بررسي داربست هاي نانوكامپوزيتي پلي گليسرول سباسات –كيتوسان براي مهندسي بافت عصب
618
ساخت و بررسي داربست‌هاي متخلخل بر پايه نانوكامپوزيت هيدروكسي آپاتيت/پلي‌استر با استفاده از روش fused deposition method
619
ساخت و بررسي دستگاه اندازه گيري شدت ميدان مغناطيسي
620
ساخت و بررسي دستگاه باركد خوان
621
ساخت و بررسي رفتار الكتروشيميايي فيلم هاي چند لايه اي حاوي پلي آنيون ها
622
ساخت و بررسي روايي و پايايي آزمون جامع تشخيص نارساخواني و مقايسه تأثير آموزش مبتني بر آزمون جامع با روش آموزشي ديويس بر عملكرد خواندن، تاب‌آوري تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان نارساخوان پايه سوم
623
ساخت و بررسي ريزساختار ياتاقان پايه قلع
624
ساخت و بررسي زيست داربست حاوي نانو الياف الكترواسپين شده پايه كيتوسان-ژلاتين و تعيين زيست سازگاري آن با فيبروبلاستهاي پوستي
625
ساخت و بررسي زيست سازگاري BARRIER تهيه شده از كيتوزان - ژلاتين جهت كاربرد در جلوگيري از ايجاد چسبندگي پس از اعمال جراحي شكمي
626
ساخت و بررسي زيست سازگاري نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتون فومارات / متا كريليك اسيد/هيدروكسيد آپاتيت جهت بازسازي بافت استخوان
627
ساخت و بررسي زيست سازگاري نانو كامپوزيت پليكاپرولاكتون فومارات/ متاكريليك اسيد/هيدروكسي آپاتيت جهت بازسازي بافت استخوان
628
ساخت و بررسي زيست سازگاري نانو كامپوزيت پليكاپرولاكتون فومارات/متاكريليك اسيد/هيدروكسي آپاتيت جهت بازسازي بافت استخوان
629
ساخت و بررسي زيست سازگاري نانوكامپوزيت پلي كاپر و لاكتون فومارات متا كريليك اسيد هيدروكسي آپاتيت جهت بازسازي بافت استخوان
630
ساخت و بررسي ژل پليمر هوشمند حساس به pH حاوي نانو ذرات سيليس با قابليت كاربرد در ازدياد برداشت از مخازن نفتي
631
ساخت و بررسي ژل كلوييدي بر پايه پلي‌ساكاريد مورد استفاده در قالبگيري‌هاي دنداني
632
ساخت و بررسي سيمهاي ابررساناي برپايه بيسموت
633
ساخت و بررسي سينتيكي چند ماده فعال ساز سطحي كاتيوني
634
ساخت و بررسي شيشه هاي رنگ تاخيري ﴿آنيلي ﴾
635
ساخت و بررسي عمكلرد فتوكاتاليست Nitrogen doped/TiO2
636
ساخت و بررسي عملكرد بيوراكتور غشايي بيهوازي براي تصفيه پساب‌هاي صنايع پتروشيمي
637
ساخت و بررسي عملكرد تونرهاي حاوي نانو ذرات كربن سياه در چاپگرهاي ليزري
638
ساخت و بررسي عملكرد غشا آلياژي بر پايه پلي‌بنزيميدازول براي پيل‌هاي سوختي دما بالا
639
ساخت و بررسي عملكرد غشا نانو كامپوزيتي پلي¬اترسولفون سولفونه/ نانو ذرات اكسيدتيتانيوم براي استفاده در PEMFC
640
ساخت و بررسي عملكرد غشاء نانوكامپوزيت الياف هسته-پوسته/نانوذره به منظور استفاده در پيل سوختي
641
ساخت و بررسي عملكرد فولاد پوشش داده شده توسط دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير به عنوان صفحه دو قطبي پيل سوختي اميركبير
642
ساخت و بررسي عملكرد نانو كاتاليست Ni-MgO-Al2O3 در فرايند ريفرمينگ خشك متان
643
ساخت و بررسي عملكرد نانوكامپوزيت سلسله مراتبي مزو/ميكروحفره (SAPO-34/MCM) در فرايند تبديل متانول به اولفينها (MTOs)
644
ساخت و بررسي عملكرد نيوزوم سوربيتان مونواستارات با اصلاح سطح كيتوسان، به منظور انتقال هدفمند داروهاي پپتيدي
645
ساخت و بررسي عملكرد يك مبدل حرارتي دو لوله اي خارج از مركز در يك آبگرمكن خورشيدي و تاثير مواد تغيير فاز دهنده ي نانو بر روي عملكرد اين مبدل
646
ساخت و بررسي عملكرد يك نانو جاذب مغناطيسي براي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
647
ساخت و بررسي عمليات حرارتي كامپوزيت ذره اي AL203 -AL 356
648
ساخت و بررسي عوامل موثر بر خواص ساينده هاي آلومينايي با اتصال سراميكي
649
ساخت و بررسي غشاءهاي فشار پايين در روش اسمز معكوس
650
ساخت و بررسي غشاهاي پلي اترسولفون اصلاح شده با عامل اولئيك اسيد به منظور نمكزدايي از آب به روش تقطير غشايي
651
ساخت و بررسي غشاهاي نانوكامپوزيتي پليمر/گرافن سولفونه براي استفاده در پيل هاي سوختي غشاي مبادله پروتون
652
ساخت و بررسي غشاي پلي اتر سولفون اصلاح شده با نانوذرات شيف_باز آلوموكسان براي حذف فلزات سنگين
653
ساخت و بررسي غشاي جداسازي گاز بر پايه سيليكون رابر
654
ساخت و بررسي غشاي نانوفيلتراسيون دو لايه پلي اتر ايميد جهت كاربرد در جداسازي مخلوط هاي آب-روغن
655
ساخت و بررسي كاتاليست هاي نانو ساختار حاوي سريم براي اكسيداسيون تركيبات گوگردي مقاوم سوخت ¬هاي هيدروكربني مايع
656
ساخت و بررسي كاتاليست هاي نانوساختار برمبناي اكسيد فلزات واسطه براي اكسيداسيون تركيبات گوگردي مقاوم سوخت هاي هيدروكربني مايع
657
ساخت و بررسي كارآيي نانوذرات پليمري هوشمند با قابليت تحريك سيستم ايمني با هدف درمان سرطان
658
ساخت و بررسي كارايي كد مشبكه‌هاي LDPC
659
ساخت و بررسي كامپوزيت پايه پليمر پلي اتيلن تقويت شده با الياف شيشه/شيشه و كربنات كلسيم
660
ساخت و بررسي لايه نازك اكسيد روي به روش سل - ‍‍ژل
661
ساخت و بررسي لعاب هاي نيمه هادي حاوي اكسيد قلع
662
ساخت و بررسي لعابهاي بدل چيني ﴿فلدسپاتي﴾ با افزودني اكسيد مس
663
ساخت و بررسي لعابهاي كريستالي با دماي پخت بالا
664
ساخت و بررسي مشخصات داربست هاي آلياژي پلي ﴿هيدروكسي بوتيرات﴾ /كيتوزان به منظور استفاده در مهندسي بافت
665
ساخت و بررسي مقاومت الكتريكي كامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با ذرات آلومينا ساخته شده به روش درجا
666
ساخت و بررسي مكانيزم تشكيل نانو كامپوزيت Fe,Cr)3Al-Al2O3) با روش آلياژسازي مكانيكي
667
ساخت و بررسي مكانيكي به ويژه استحكام پخت چيني سخت استاندارد با افزودن كوارتز
668
ساخت و بررسي مورفولوژي داربست (كيتوسان-كلاژن ) به روش الكترو ريسي به منظور كاربرد در مهندسي بافت پوست
669
ساخت و بررسي مورفولوژي داربست هاي پلي ﴿وينيل الكل﴾- ژلاتين - سديم آلژينات به روش الكتروريسي به منظور كاربرد در مهندسي بافت
670
ساخت و بررسي مورفولوژي و خواص نانو كامپوزيت پلي لاكتيك اسيد چقرمه / گرافن
671
ساخت و بررسي نانو الياف پلي آكريل نيتريل/شيف بيس آلوموكسان و كاربردهاي آن
672
ساخت و بررسي نانو الياف گرافن اكسيد / پلي آكريلونيتريل به روش الكتروريسندگي: كاربردها و خاصيت ها
673
ساخت و بررسي نانو ذرات اكسيد موليبدن به روش سنتز شعله
674
ساخت و بررسي نانو فوتوكاتاليست هاي بر مبناي تيتانيا جهت تخريب آلاينده هاي آلي آب
675
ساخت و بررسي نانو كامپوزيت شيشه بيواكتيو تهيه شده به روش سل ژل/ سيمان كلسيم فسفاتي
676
ساخت و بررسي نانو كامپوزيت هاي پلي گليسرول سباسات-پلي كاپرولاكتون-گرافن براي مهندسي بافت عصب
677
ساخت و بررسي نانو لوله هاي كربني الائيده به عناصر سه و پنج ظرفيتي با استفاده از طيف سنجي رامان در دماهاي پائين , Fabrication and investigation of doped carbon nanotubes with 3 and 5 valance elements by using raman scattring at low tempratures
678
ساخت و بررسي نانوالياف كربن الكتروريسي شده براي كاربرد در پيل سوختي غشا مبادله پروتون
679
ساخت و بررسي نانوذرات آل‍‍.ژينات-سيكلودكسترين و كاربرد آن در دارورساني
680
ساخت و بررسي نانوذرات بر پايه كيتوسان اصلاح شده حاوي داروي دوكسورابيسين براي كاربرد در درمان سرطان سينه
681
ساخت و بررسي نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن با پوشش بيومولكولي كيتوسان اصلاح شده با آسكوربيك اسيد
682
ساخت و بررسي نانوكامپوزيت فسفات آهن ليتيم/ گرافن بعنوان كاتد مورد استفاده در باتري هاي يون ليتيم
683
ساخت و بررسي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي مگنتايت با پوشش پليمر طبيعي به دانه و سيپروفلوكساسين
684
ساخت و بررسي نظري و تجربي فوم سازي نانوكامپوزيتي نيمه‌هادي پايه پلي پروپيلن
685
ساخت و بررسي نمونه هاي حجمي و لايه نازك فريت استرانسيوم
686
ساخت و بررسي هيدروژل حاوي گرافن با الگوهاي القا شده الكتريكي نانو و ميكرو براي كاربرد در مهندسي بافت عصب
687
ساخت و بررسي و خواص جرم هاي ريختني آلومينا - كلربيد سيليسيم -كربن
688
ساخت و بررسي و ويژگي هاي ويفر رزيني تبادلگر يوني با استفاده از پليمر طبيعي سديم آلژينات جهت كاربرد در فرآيند الكتروديونيزاسيون
689
ساخت و بررسي واكنشهاي مشتقات كروتونولاكتونهايي كه در موقعيت گاما استخلاف آروماتيك دارند
690
ساخت و بررسي ويژگي هاي اپتيكي و مكانيكي نانوكامپوزيت سولفيدروي
691
ساخت و بررسي ويژگي هاي حفاظت هسته اي نانوكامپوزيت هاي حاوي نانوساختارهاي فلزي و اكسيد فلزي
692
ساخت و بررسي ويژگي هاي دي الكتريكي و فروالكتريكي نانوتركيب PVDF/ZnO و تركيب PVDF/PFN-PT
693
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آلياژ حافظه پذير فرومغناطيسي Ni47Mn40Sn13 نانو ساختار
694
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت كبالت (CoFe2O4) و نانوزنجيره هاي فريت نيكل(NiFe2O4) در حضور ميدان مغناطيسي خارجي
695
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي آلياژهاي حافظه پذير فرومغناطيس Ni47Mn40Sn13+x و Ni47Mn40)1-xCoxSn13)
696
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتريكي و مغناطيسي منگنايت (La0.8-xYxSr0.2MnO3 (0≤x≤0.5
697
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت (La0.6-xPrxCa0.4MnO3( x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
698
ساخت و بررسي ويژگي هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت (La0.6-xPrxCa0.4MnO3( x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
699
ساخت و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي نانوذرات مگهمايت جانشاني شده با بيسموت
700
ساخت و بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، دي‌الكتريكي، مغناطيسي و مغناطوالكتريكي كامپوزيت Pb(Fe0/5Nb0/5)O3-PbTiO3/CoFe2-xZnxO4
701
ساخت و بررسي ويژگي‌هاي ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي منگنايت: La0.80 Ba0.20 Mn(1-x) Alx O3
702
ساخت و بررسي ويژگي‌هاي مغناطيسي و ساختاري نانوكامپوزيت فريت آهن - موسيلاژ دانه ريحان - سفالكسين و كاربرد آن در دارو رساني هدفمند
703
ساخت و بررسي يك موتور استرلينگ LTP
704
ساخت و بررسي يك نمونه بسترسيال با جريان جانبي
705
ساخت و بكارگيري غشاهاي نانوساختار صفحه تخت پلي وينيل كلرايد (PVC) در تماس دهنده غشايي به منظور جذب فيزيكي كربن دي اكسيد
706
ساخت و بكارگيري نانوكاتاليزور كبالت-منگنز بر پايه¬هاي مختلف، موثر در فرايند توليد الفينهاي سبك (C2-C4) از گاز سنتز
707
ساخت و بهبود حساسيت حسگرگاز PtSi ديود شاتكي از طريق تغيير ميدان الكتريكي
708
ساخت و بهبود حساسيت حسگرگاز PtSi ديود شاتكي باياس معكوس كاهش يافته و بررسي امكان تغيير نوع فلز در آن
709
ساخت و بهبود خواص الكترودهاي شفاف و منعطف با استفاده از ساختارهاي هيبريدي پليمر-نانوسيم‌هاي فلزي و يا مشتقات گرافن جهت استفاده در دستگاه هاي نوري - الكترونيكي
710
ساخت و بهبود خواص سيمان هاي فسفات روي و پلي كربوكسيلات روي با استفاده از نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد تيتانيوم
711
ساخت و بهبود خواص مكانيكي پالسر مثبت گاماي طبيعي
712
ساخت و بهبود عملكرد غشاهاي زئوليتي 13X، MER، NaY و SAPO-34 با هدف جداسازي گازهاي اسيدي از متان
713
ساخت و بهينه سازي ادوات فوتونيكي با استفاده از نانو ساختارهاي اكسيدي نيمه رسانا
714
ساخت و بهينه سازي الكترود هيدروژن برپايه نانو كاتاليست نيكل-موليبدن لايه- نشاني شده روي بستر فوم نيكل در الكترولايزر آب با غشاء مبادله كننده آنيون
715
ساخت و بهينه سازي بازدارنده خوردگي فولاد در اسيد گرم
716
ساخت و بهينه سازي حسگر گازي مقاومتي شيميايي با استفاده از نانو ذرات عامل دار شده ي دو هسته اي طلا و پلاتين
717
ساخت و بهينه سازي حسگرهاي گازي مقاومتي شيميايي با استفاده از نانو ذرات هسته-پوسته Au@ZnO براي شناسايي گاز CO
718
ساخت و بهينه سازي خواص مكانيكي زمينه ي آلياژ آلومينيوم تقويت شده با الياف پيوسته آلياژ آهن با بهره گيري از روش تاگوجي
719
ساخت و بهينه سازي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه ي آلياژ آلومينيوم تقويت شده با الياف پيوسته ي آلياژ آهن با بهره گيري از روش تاگو چي
720
ساخت و بهينه سازي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه ي آلياژ آلومينيوم تقويت شده با الياف پيوسته ي آلياژ با بهره گيري از روش تاگوچي
721
ساخت و بهينه سازي سلول خورشيدي بيوهيبريدي بر پايه فتوسيستم1 به عنوان لايه فعال
722
ساخت و بهينه سازي سلول خورشيدي حساس شده به رنگدانه
723
ساخت و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي آلي ناهمگون نانوساختار
724
ساخت و بهينه سازي غشاء استات سلولز جهت نمك زدايي از آب
725
ساخت و بهينه سازي غشاهاي اولترا فيلتراسيون پليمري نانو حفره صفحه اي و ساخت مدول مارپيچي (Spiral Wound)
726
ساخت و بهينه سازي غشاهاي كامپوزيتي چند لايه حاوي پلي آميد-6-بلاك اتيلن اكسيد به عنوان لايه گزينشگر براي جداسازي گاز كربن دي اكسيد
727
ساخت و بهينه سازي غشاي پليمري نانوكامپوزيتي بر پايه پلي (آميد-6-b-اتيلن اكسايد)(SiO2/(PEBAX براي جداسازي گازها
728
ساخت و بهينه سازي كاتاليزورهاي VPO
729
ساخت و بهينه سازي كاتاليست سنتز مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز
730
ساخت و بهينه سازي كاتاليست و مدل سازي سينتيكي آبگيري اتانول به دي اتيل اتر به وسيله زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت
731
ساخت و بهينه سازي كاتاليست و مدل سازي سينتيكي آبگيري متانول به دي متيل اتر بوسيله زئوليت طبيعي كلينو پتيلوليت
732
ساخت و بهينه سازي نانو ذرات مغناطيسي جهت اصلاح جاذب كاه كنگر براي حذففلز سنگين كادميم از پساب هاي صنعتي
733
ساخت و بهينه سازي نانوذرات مغناطيسي تبادلي-جفت شده ي سخت/ نرم Sm-Co/Co و بررسي اثر جانشاني اتم‌هاي Yb بر ويژگي‌هاي مغناطيسي محصولات
734
ساخت و بهينه سازي نانوذرات مغناطيسي جهت اصلاح جاذب كاه كنگر براي حذف فلزسنگين كادميم ازپساب هاي صنعتي
735
ساخت و بهينه سازي نانوذرات منيزيم فلوئورهيدروكسي آپاتيت و داربست نانو كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون-نانو ذرات با كاربرد باز خلق بافت استخواني
736
ساخت و بهينه سازي يك دستگاه نمونه گير ايزوسنتيك ذرات
737
ساخت و بهينه‌سازي مجموعه غشاء- كاتاليست بر پايه پلي‏آنيلين مورد استفاده در پيل سوختي تبادل پروتوني
738
ساخت و بهينه‌سازي هيدروژل آلژينات/پلي وينيل الكل حاوي نانوذرات كيتوسان حامل داروي رزوواستاتين جهت كاربرد در دارورساني هدفمند
739
ساخت و بهينه‌سازي ويژگي‌هاي مغناطيسي نانو ذرات مگنتيت مورد استفاده در تست غيرمخرب
740
ساخت و بهينه¬سازي ميزان تخلخل داربست هاي نانو فيبري هادي با كاربرد مهندسي بافت عصب
741
ساخت و بهينهسازي كاتاليست بر مبناي زئوليت ZSM-5 و ارائه مدل سينتيكي براي واكنش تبديل متانول به بنزين
742
ساخت و پرداخت مدل انتخاب گونه سفر شهر اصفهان
743
ساخت و پرداخت مدل هاي انتخاب محل كار و محل سكونت با استفاده از مدلهاي انتخاب گسسته
744
ساخت و پرداخت مدل هاي ناهمفزود حمل و نقل براي شهر اصفهان
745
ساخت و پرداخت مدل‌هاي همفزود و ناهمفزود توليد و توزيع سفر و اصلاح مدل جمعيت براي ساكنين شهر اصفهان
746
ساخت و پرداخت مدلهاي تقاضاي سفر براي برآورد حجم سفرهاي آينده در منطقه شهري اصفهان
747
ساخت و پوشش دهي نانو كريستال فسفرسئت كادميم سولفايد بر روي زير پايه شيشه اي جهت استفاده در ناتو بيوسنسورها
748
ساخت و پياده سازي نمونه آزمايشگاهي كارتخوان غير تماسي وبررسي سيستم AFC قطار شهري تهران بزرگ
749
ساخت و تثبيت نانونيمه هادي سولفيد روي بر سطح كريستال كوارتز جهت كاربردهاي تشخيصي
750
ساخت و تجزيه و تحليل دو قطعه براي سنتور
751
ساخت و تجزيه و تحليل دوازده قطعه تمريني براي ساز تار ايراني
752
ساخت و تحليل دستگاه عيب‌ياب عايق‌هاي الكتريكي با روش تست التراسونيك
753
ساخت و تحليل ريسكهاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي زير بنايي
754
ساخت و تحليل شبكه تداعي واژه ها در زبان فارسي و استفاده از آن در تحليل معنايي گراف هشتگ هاي توئيتر
755
ساخت و تحليل شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از پروتكل ZigBee
756
ساخت و تحليل كلكتور خورشيدي در حضور نانوسيال
757
ساخت و تحليل مدل سرريز آزاد
758
ساخت و تحول جمعيت مسيحي ايران با تاكيد بر جمعيت ارمني
759
ساخت و تست پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارگذاري در جهت عمود بر صفحات
760
ساخت و تست عملكرد پد تشعشعي كاتاليستي براي احتراق بدون شعله گاز طبيعي
761
ساخت و تست لايه كاتاليستي بهينه جهت احتراق بدون شعله سوخت هاي گازي
762
ساخت و تست مدل توربين باد عمود محور
763
ساخت و تست مكانيكي نمونه هاي كامپوزيت با ماتريكس پليمري و سراميكي همراه با پودر پوست پسته به عنوان ماده پر كننده
764
ساخت و تست ميز سه محوره CNC جهت استفاده برش با آب
765
ساخت و تعيين خصوصيات فيلم نانوكامپوزيت زئين حاوي مونت موريلونيت و اندازه گيري ميزان مهاجرت نانوذرات از بسته بندي به محيط هاي شبيه سازي شده ي غذايي
766
ساخت و تعيين خصوصيات نانوذراتي دولايه از جنس سورفكتانت غير يوني حاوي اسانس زنيان
767
ساخت و تعيين خصوصيات نانوذراتي دولايه از جنس سورفكتانت غير يوني حاوي اسانس زيره سبز
768
ساخت و تعيين خواص پايه آلوميناي نانو حفره جهت توليد غشاء
769
ساخت و تعيين خواص كامپوزيت هاي پلي پروپيلن / نانورس/ميكا
770
ساخت و تعيين روايي و پايايي فرم مصاحبه باليني خانوادگي جهت تشخيص اختلالات زناشويي و خانوادگي
771
ساخت و تعيين مشخصات كاتاليست هاي سريم، لانتانوم و موليبدن بر پايه آلومينا جهت احياء دي اكسيد گوگرد با متان
772
ساخت و تعيين مشخصات نانو كاتاليست ساپو با استفاده از مخلوط قالب هاي آلي
773
ساخت و تعيين مشخصات يك نوع جاذب نانو ساختار براي جذب پارازايلن
774
ساخت و تعيين مشخصه نانو حامل نيوزومي حاوي داروي دوكسوروبيسين و بررسي تاثير آن بر روي رده ي سلولي سرطان سينه MCF-7
775
ساخت و تعيين ويژگي هاي نانو الياف بر پايه كوپليمر پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد ﴿PLGA) با استفاده از روش الكتروريسي به منظور به كارگيري در كشت سلول هاي بنيادي
776
ساخت و تكميل آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته
777
ساخت و تنظيم سوئيت در سه موومان و تنظيم:Mona amour اثر Joaquin rodric
778
ساخت و تنظيم عادل مارش و تنظيم قطعه غريبه ها در شب اثر برت كمپفي
779
ساخت و تنظيم مارش افلاك و تنظيم قطعه: جنگ ستارگان. اثر : جان ويليامز
780
ساخت و تنظيم مارش پطرس و تنظيم قطعه خزان عشق اثر استاد بديع زاده
781
ساخت و تنظيم مارش تندر و اركستراسيون آهنگ محلي شكار آهو
782
ساخت و تنظيم مارش رضوي و تنظيم قطعه ساقي نامه اثر عطاء الله خرم
783
ساخت و تنظيم مارش شيان
784
ساخت و تنظيم مارش نظامي ثامن و تنظيم قطعه جنگ ستارگان اثر: جان ويليامز
785
ساخت و تنظيم مارش نظامي و تنظيم قسمت چهارم اپراي كارمن اثر: G.Bizet
786
ساخت و تنظيم مارش نظامي و تنظيم قطعه پيش درآمد اصفهان اثر: استاد مرتضي ني داود
787
ساخت و تنظيم مارش نظامي و تنظيم: Over the Waves اثر: J.Rosas
788
ساخت و تنظيم مارش نظامي و قطعه Danube Waves اثر جان ايوانوويچ
789
ساخت و تهيه رنگ هاي سراميكي سنتي با بكارگيري روش هاي علمي و تكنيك هاي مهندسي شيمي و سراميك
790
ساخت و توسعه جرم هاي كم سيمان براي استفاده در صنعت آلومينيوم
791
ساخت و توليد اشياء سفالين با ايده ايي از نقش ماهي
792
ساخت و توليد نانو سيال
793
ساخت و توليد و طراحي لعابهاي الكتروستاتيك
794
ساخت و جايگزيني سيمهاي آلياژي آلومينيومي بجاي سيمهاي مسي و سيمهاي ACSR
795
ساخت و جهت دهي نانو الياف پلي كاپرولاكتون در جهت هاي دلخواه با استفاده از سوئيچينگ ميدان الكتروريسي
796
ساخت و حل عددي سنجش دبي از طريق جابجايي اهرم
797
ساخت و خواص بست هاي حافظه دار براي شكستگي استخوان هاي كوچك
798
ساخت و درونمايه شعر كودك ﴿بررسي اشعار پروين دولت آبادي،محمود كيانوش،مصطفي رحماندوست و ناصر كشاورز﴾
799
ساخت و راه اندازي دستگاه آسياي هاردگرو
800
ساخت و راه اندازي سنسور فتوآكوستيك براي مشخصه يابي مواد
801
ساخت و راه اندازي و تست ميكسر خمير نان
802
ساخت و راه اندازي يك ستون تقطير تبريدي براي مطالعات تجربي جداسازي تبريدي هوا
803
ساخت و راه‌اندازي دستگاه اندازه‌گيري اصطكاك مواد پودري
804
ساخت و رواسازي آزمون تشخيصي حساب نارسايي براي دانش آموزان پايه هاي اول تا پنجم دبستان شهر اصفهان
805
ساخت و زينتر شيشه سراميك سيستم ﴿CaO-Al2O3-Si2O﴾ و بررسي تاثير دانه بندي
806
ساخت و ساز گرايي ، بهترين راه آموزش مطالب ويژه رياضيات
807
ساخت و سنتز غربال مولكولي جهت جداسازي آروماتيك ها از حلال هاي هگزان و هپتان
808
ساخت و شبيه سازي فيبر نوري نازك شده جهت استفاده به عنوان حسگر زيستي
809
ساخت و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي زيست تخريب پذير جديد حاوي قطعه پيريديني و بررسي خواص هم افزايي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و رس اصلاح شده بر روي بستر پليمري
810
ساخت و شناسايي پلي ﴿آميد-ايميد﴾ هاي فعال نوري نانو ساختار و بيونانو كامپوزيت هاي حاوي نانو لوله هاي كربني چند ديواره ي عامل دار شده با آمينو اسيد
811
ساخت و شناسايي جاذب هاي MOF اصلاح يافته بر پايه ي روش سنتز MIL-53
812
ساخت و شناسايي خواص داربست كامپوزيت متخلخل بر پايه ژلاتين و هيدروكسي آپاتيت براي ترميم بافت استخوان
813
ساخت و شناسايي داربست زيست‌تخريب‌پذير از جنس نانوكامپوزيت پلي‌وينيل الكل/زئوليت به شيوه‌ي الكتروريسي
814
ساخت و شناسايي داربست هاي زيستي از جنس نانو كامپوزيت هاي پلي وينيل الكل/پلي وينيل پيروليدون / زئوليت به روش الكتروريسي
815
ساخت و شناسايي ساختار اكسيد روي نانو ذره اي
816
ساخت و شناسايي غشاي كامپوزيتي لايه نازك پلي( آميد/ آميك اسيد)، تهيه شده به وسيله ي پليمر شدن بين سطحي يك دي آمين شامل آميك اسيد و تري مزوئيل كلريد (TMC)
817
ساخت و شناسايي كاتاليست پلاتين بر پايه نانوزئوليت موردنيت جهت كاربرد در واكنش ايزومريزاسيون نفتاي سبك
818
ساخت و شناسايي نانو پودر بلورين روي تيتانات با استفاده از روش سل -ژل
819
ساخت و شناسايي نانو كاتاليست هاي مس تثبيت شده بر روي بستر هيدروكسي آپاتايت و كاربرد كاتاليستي آن ها در هيدروكسيل دار كردن فنول
820
ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﺮب ﻛﺮوﻣﺎت
821
ساخت و شناسايي نانوكاتاليست مناسب براي فرايند دهيدروژناسيون 2- بوتانول به متيل اتيل كتون
822
ساخت و شناسايي نانوكامپوزيت حاوي ذرات زئوليت Y و كيتوسان جهت كاربرد در حذف يون سرب از آب
823
ساخت و شناسايي نانوكامپوزيت‌هاي مغناطيسي برپايه سيليكا آئروژل جهت كاربرد در حذف يون كادميوم از آب
824
ساخت و طراحي پيچ و پليت هاي ارتوپدي با ضريب جذب بالا
825
ساخت و طراحي حسگر الكتروشيميايي بر پايه الكترود خمير كربن مبتني بر پليمرهاي قالب مولكولي براي اندازه¬گيري و تشخيص داروي اگزازپام
826
ساخت و طراحي حسگر فلورسانس ديپيريدامول و استخراج و جداسازي داروي برم هگزين در سيال هاي بيولوژيكي با استفاده از پليمرهاي قالب مولكولي
827
ساخت و طراحي دستگاه آزمايشگاهي جهت اندازه گيري ضرايب تخليه سرريز واريفيس
828
ساخت و طراحي دستگاه تست شاسي موتور سيكلت
829
ساخت و طراحي سيستم دزدگير مركزي
830
ساخت و طراحي قالب دايكاست الومينيومي ماهك گيربكس خاور
831
ساخت و طراحي كنترل كننده وسايل الكتريكي توسط سرويس پيام كوتاه )SMS(
832
ساخت و طراحي كيت امداد وايرلس توسط ماژول SIM009
833
ساخت و طراحي مدلاتور ...
834
ساخت و طراحي يك functional tester براي ecu
835
ساخت و طراحي يونيت كنترل خودروهاي سر GTR
836
ساخت و قطعات هيدروكسي آپاتيت متخلخل با استفاده از اسفنج پلي يوريتان
837
ساخت و كاربرد نانو ذرات مغناطيسي با گروه عاملي آمينو پروپيل (به تنهاييياهمراهي شده با حلال آلي ) در استخراج برخي آلاينده ها از نمونه هاي زيست محيطي و آناليز به كمك روش هاي كروماتوگرافي گازي و يوني
838
ساخت و كاربرد نانو ذرات مغناطيسي با گروه عاملي آمينو پروپيل ﴿به تنهايي يا همراهي شده با حلال آلي ﴾ در استخراج برخي آلاينده ها از نمونه هاي زيست محيطي و آناليز به كمك روش هاي كروماتوگرافي گازي و يوني
839
ساخت و كاليبراسيون بالانس شش مؤلفه اي نيرو گشتاور
840
ساخت و كاليبره نمودن يك مدل جزءنگر براي حل مسئله تخصيص ترافيك پويا
841
ساخت و كپسوله كردن يك ديود نور گسيل آلي نانو ساختاري و بررسي كارايي آن
842
ساخت و كتور پلاسميدي آر ان اي آي براي كاهش پروتئين كلوتن گندم
843
ساخت و كتور حاوي فيوژن ژنهاي وي پي يك ويروس بيماري تب برفكي تيپ او و ژن ... . بررسي بيان پروتئين آنها
844
ساخت و كنترل آونگ واژگون با استفاده از نرم افزار MATLAB
845
ساخت و كنترل اندازه نانو ذرات WS2 با استفاده از روش مايسل معكوس
846
ساخت و كنترل دماهاي استحاله ي قطعات حافظه دار ساخته شده به روش ذوب گزينشي به كمك ليزر
847
ساخت و كنترل كيفي ميكرو سفر‌‌هاي نشاندار شده با Yb175 و Re188 به‌منظور يك عامل درماني
848
ساخت و كنترل موقعيت آونگ هوايي
849
ساخت و كنترل نمونه آزمايشگاهي جره انتقال كانتيز بر با هف افزايش سرعت و كاهش نوسان
850
ساخت و مدل سازي يك ميكرو‍ژيروسكوپ خازني
851
ساخت و مدلسازي راكتور جاذب دي اكسيد كربن
852
ساخت و مدلسازي نانوساختارهاي سيليكني با هدف كاربرد در ديود نوري
853
ساخت و مدلسازي يك نوسانگر پيزوالكتريك و طراحي سيستم حس گر آن
854
ساخت و مديريت برند در روستاهاي ژئوتوريسمي استان اصفهان مطالعه موردي: روستاهاي مصر، گرمه
855
ساخت و مديريت نظام مند برند مقصد گردشگري (مطالعه موردي: كاشان)
856
ساخت و مشحصه يابي ابررساناهاي سراميكي دمابالا، سري 1ـ2ـ3 (x-O7 Cu3 Ba2 R)
857
ساخت و مشخصه ‌يابي سلول‌ هاي خورشيدي نانو ساختاري CuIn(S,Se)2 بر پايه ‌ي روش ‌هاي محلول-پايه
858
ساخت و مشخصه سازي كاتاليزورهاي Pt/ZrO2, Ni/ZrO2, Ni/Al2O3 و بررسي فعاليت آنها جهت واكنش رفرمينگ بخار گاز متان (SRM)
859
ساخت و مشخصه نگاري لايه هاي نازك نيمه رساناي نانو بلورهاي pbs
860
ساخت و مشخصه نگاري لايه هاي نازك نيمه رساناي نانوبلور CdSe
861
ساخت و مشخصه يابي آلياژ Ti6Al4V پوشش داده شده با شيشه زيست فعال نانو ساختار بالايه مياني اكسيدي
862
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالا AlxCoCrFeNi به روش ذوب القايي/آلياژسازي مكانيكي
863
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالا FeCrNi2Cuبه روش ذوب قوسي تحت خلا و بررسي خواص مكانيكي بعد از آنيل تبلور مجدد
864
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالا نانوساختار AlCrCuMnNi به روش آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي خواص مكانيكي آن
865
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالا و نانوساختار CuMnNiZnAl به روش آلياژسازي مكانيكي
866
ساخت و مشخصه يابي آلياژ آنتروپي بالاي CuNiCoZnAL نانوساختار به روش آلياژ سازي مكانيكي
867
ساخت و مشخصه يابي آلياژ وايتاليوم متخلخل با پوشش زيست فعال هيدروكسي آپاتيت نانوساختار
868
ساخت و مشخصه يابي آلياژ وايتاليوم متخلخل با پوشش نانوساختار شيشه زيست فعال سنتز شده به روش سل-ژل
869
ساخت و مشخصه يابي آلياژهاي آنتروپي بالا نانوساختار( AlCoFeNiX(Cu,Zn به روش آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي خواص مكانيكي آن
870
ساخت و مشخصه يابي الكترود بر پايه نانوكامپوزيت اكسيد روي/نانولوله‌هاي‌ كربني به منظور بررسي اكسايش گلوكز
871
ساخت و مشخصه يابي المنت گرمايشي نيكل-كروم
872
ساخت و مشخصه يابي بالك نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت-تيتانيا به روش تف جوشي دو مرحله اي
873
ساخت و مشخصه يابي بستر نانو ساختار پليمري به منظور كاربرد در جايگزينهاي مصنوعي عروق
874
ساخت و مشخصه يابي بستر نانو ساختار كيتوسان گرافن به منظور استفاده به عنوان كاشتني هاي مهندسي بافت
875
ساخت و مشخصه يابي بيو كامپوزيت هاي نانو ساختار آلومينا/ منيزيم فلوئور آپاتيت حجيم
876
ساخت و مشخصه يابي بيوسراميك نانوكريستال هيدروكسي آپاتيت به روش آلياژسازي مكانيك
877
ساخت و مشخصه يابي بيوسراميك نانوكريستالي فورستريت به روش فعال سازي مكانيكي
878
ساخت و مشخصه يابي بيونانو كامپوزيت تهيه شده از پلي لاكتيك اسيد بازيافتي و نانو الياف سلولزي باگاس
879
ساخت و مشخصه يابي بيونانوكامپوزيت هيدروژلي ابرجاذب بر پايه نشاسته پيوند داده شده با پلي(اكريليك اسيد) و تقويت شده با نانوالياف سلولزي
880
ساخت و مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي نانو ساختار هيدروكسي آپاتيت- فورستريت براي بهبود سازگاري زيستي فولاد زنگ نزن 316ال
881
ساخت و مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت - نيوبيوم و شناسايي پارامترهاي موثر بر آن
882
ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو ساختار فورستريت براي بهينه سازي زيست سازگاري كاشتني فولاد زنگ نزن دنداني و ارتوپدي
883
ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو كامپوزيتي Ni-P-Al2O3 به روش الكترولس روي زير لايه تيتانيوم
884
ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو كامپوزيتي كيتوسان / بغداديت بر روي فولاد زنگ نزن 316L
885
ساخت و مشخصه يابي پوشش هاي فلزي پاششي نانو ساختار آنتي باكتريال براي كاربردهاي پزشكي
886
ساخت و مشخصه يابي پوشش هاي لايه-لايه نانو كامپوزيتي و خون سازگار كيتوسان/كاپاكاراگينان براي كاربرد در استنت هاي قلبي- عروقي
887
ساخت و مشخصه يابي تجربي خواص مكانيكي الاستومرهاي مغناطيسي
888
ساخت و مشخصه يابي تربيولوژيكي و ريز ساختاري پوشش هاي نانو كامپوزيتي پليمري پلي ﴿اتراتركتون﴾/ سيليكا بر سطح فولاد ساده كربني
889
ساخت و مشخصه يابي تيتانات كلسيم بالك نانو ساختار براي كاربردهاي پزشكي
890
ساخت و مشخصه يابي حسگر اكسيژن بر پايه گرافن
891
ساخت و مشخصه يابي حسگر رطوبت خازني مبتني بر ساختار Al/Al2O3 porous/Ag porous
892
ساخت و مشخصه يابي حسگر زيستي الكتروشيميايي غير آنزيمي گلوكز بر پايه نانو ذرات نيكل/گرافن: ژلما
893
ساخت و مشخصه يابي حسگر زيستي مبتني بر ساختارهاي نامتجانس نانولوله كربني/اكسيد روي و تست يك بيوماركر
894
ساخت و مشخصه يابي حسگر مقاومتي گاز هيبريدي از نانو الياف اكسيد روي نانو صفحات اكسيد گرافن احيا شده
895
ساخت و مشخصه يابي حسگر نوري بر پايه پليمرهاي قالب مولكولي فعال شده با نقاط كوانتومي سولفيد روي
896
ساخت و مشخصه يابي حسگرهاي كرنشي پايه پليمر سيليكوني تقويت شده با نانولوله هاي كربني
897
ساخت و مشخصه يابي خصوصيات مكانيكي، ممانعتي و حرارتي نانوفوم هاي كامپوزيتي بر پايه سلولز - نانورس و بهينه سازي پارامترهاي موثر بر ساختار و ويژگي هاي فوم حاصل
898
ساخت و مشخصه يابي داربست بيوكامپوزيت نانوساختار ولاستونيت - فورستريت
899
ساخت و مشخصه يابي داربست بيوكامپوزيتي ولاستونيت دوپ شده با منيزيم/ فورستريت
900
ساخت و مشخصه يابي داربست پلي (گليسرول سباكيت) / پلي كاپرولاكتون/ژلاتين به روش الكتروريسي هم محور به منظور بازسازي بافت نرم
901
ساخت و مشخصه يابي داربست پلي كاپرولاكتون / فيبرينوژن / ژلاتين به منظور كاربرد در مهندسي بافت عصب مركزي ﴿ ضايعات نخاعي﴾
902
ساخت و مشخصه يابي داربست پلي كاپرولاكتون-شيشه زيست‌فعال 58اس، ساخته‌شده به روش انحلال ذرات براي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان
903
ساخت و مشخصه يابي داربست حاوي دارو بر پايه نانو الياف پلي لاكتايد پوشش دهي شده با ژلاتين براي مهندسي بافت استخوان
904
ساخت و مشخصه يابي داربست حاوي دارو بر پايه‌ي نانوالياف رساناي پلي‌آنيلين براي مهندسي بافت عصب
905
ساخت و مشخصه يابي داربست سلول هاي اپيتليال رنگ دانه دار بافت شبكيه با استفاده از پليمرهاي رسانا
906
ساخت و مشخصه يابي داربست سلولز استات/ژلاتين تهيه شده به روش برق ريسي تر جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
907
ساخت و مشخصه يابي داربست سه بعدي كامپوزيتي پلي كپرولاكتون/ نانو ذرات زيست فعال به روش چاپ سه بعدي با كاربرد در استخوان جمجمه
908
ساخت و مشخصه يابي داربست فلوئوروهيدروكسي آپاتيت براي كاربرد در مهندسي بافت دندان
909
ساخت و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي پلي (لاكتيك اسيد) –تري كلسيم فسفات براي بازسازي خردشدگي استخوان‌هاي بلند با روش چاپ 3 بعدي لايه نشاني فاز مذاب
910
ساخت و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي ژلاتين/ شيشه زيست فعال SiO2 - CaO - P2O5 - MgO - ZnO جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
911
ساخت و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي متشكل از آلجينات/ شيشه زيست فعال حاوي روي و منيزيم جهت كاربرد در مهندسي بافت سخت
912
ساخت و مشخصه يابي داربست كامپوزيتي نانوفيبري بر پايه سلولزاستات پيوند شده با پلي پيرول به منظور كاربرد در مهندسي بافت عصب
913
ساخت و مشخصه يابي داربست نانو ليفي جهت دار پلي ﴿گليسرول سباكيت﴾ براي كاربرد مهندسي بافت قرينه چشم
914
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوساختار مغناطيسي آهن- هارديستونايت جهت كاربردهاي همزمان مهندسي بافت استخوان و فراگرمايي
915
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوفيبري پلي يورتان - ژلاتين، با هدف كاربرد در مهندسي بافت عروق به منظور بررسي برهمكنش آن با سلول هاي اندوتليال
916
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوكامپوزيت كلسيم فسفات/ پلي فسفوژن/ ميكروسفر كيتوسان در كاربرد مهندسي بافت استخوان
917
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوكامپوزيتي برپايه كيتوسان/ژلاتين براي مهندسي بافت مينيسك
918
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوكامپوزيتي حاوي نيوزوم بر پايه ژلاتين به روش ريخته¬گري براي رهايش كنترل شده داروي 5-فلوئورواوراسيل به منظور درمان بيمارهاي چشمي
919
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوكامپوزيتي رسانا به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
920
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوكامپوزيتي ليفي پلي كاپرولاكتون - ديوپسايد - ژلاتين جهت كاربرد در مهندسي بافت استخوان
921
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوليفي با قابليت تبادل يون
922
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوليفي پلي كپرولاكتون-پلي اتيلن اكسايد-كيتوسان-پلي پايرول براي مهندسي بافت عصب
923
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوليفي پلي هيدروكسي بوتيرات كوهيدروكسي والرات/هيدروكسي آپاتيت/بريديجيت جهت مهندسي بافت استخوان
924
ساخت و مشخصه يابي داربست نانوليفي مغناطيسي حساس به دما به همراه رهايش موضعي داروي شيمي درماني براي درمان سرطان
925
ساخت و مشخصه يابي داربست نايلون6-بغداديت با استفاده از استخوان ماهي مركب به عنوان قالب فداشونده جهت كاربرد در بازسازي ستون فقرات
926
ساخت و مشخصه يابي داربست هاي پلي كاپرولاكتون/استارچ با قابليت ايجاد تخلخل درجا به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان
927
ساخت و مشخصه يابي داربست هاي مهندسي بافت عصب با استفاده از پلي كاپرولاكتون و پلي آنيلين
928
ساخت و مشخصه يابي داربست هاي نانوالياف پليمري پلي كاپرولاكتون/ ژلاتين/ پلي پيرول به روش الكتروريسي جهت كاربرد در مهندسي بافت عصب
929
ساخت و مشخصه يابي داربست هاي نانوليفي برپايه پلي كاپرو كتون متاكريلات با قابليت حافظه داري به روش الكتروريسي
930
ساخت و مشخصه يابي داربست هيبريدي متشكل از بافت عصبي سلول زدايي شده تقويت شده با نانوذرات گرافن اكسايد براي كاربرد مهندسي بافت عصب محيطي
931
ساخت و مشخصه يابي داربست هيدروژلي ابريشم/پكتين حاوي نانو الياف پلي ال لاكتايد
932
ساخت و مشخصه يابي داربستهاي كامپوزيتي كيتوسان- شيشه زيست-فعال حاوي نانوذرات كروي پلي لاكتيك گلايكوليك اسيد براي درمان ضايعات استخواني
933
ساخت و مشخصه يابي دريافت كننده براي جمع كننده خورشيدي فرنل خطي 16 كيلوواتي
934
ساخت و مشخصه يابي دوفلزي آلومينيوم A356-آلومينيوم 7075 به روش ريخته گري مركب
935
ساخت و مشخصه يابي ديود شاتكي Al/Si
936
ساخت و مشخصه يابي ديودهاي نورافشان آلي نانومتري و بررسي اثر ضخامت لايه ها بر كارايي آن
937
ساخت و مشخصه يابي ذرات نانوساختار هيدروكسي آپاتيت مزومتخلخل حاوي دارو جهت كاربرد در آسيب هاي استخواني
938
ساخت و مشخصه يابي ساختاري و مدل‌سازي هدايت يوني غشاي نانوليفي پلي‌وينيليدين‌فلورايد (PVDF) حاوي نانوذرات‌ گرافن‌اكسيد (GO) و دي‌اكسيد‌تيتانيوم (TiO2)
939
ساخت و مشخصه يابي سلول خورشيدي نانومتري CdS/CdTe و بررسي اثر ضخامت لايه ها بر كارايي آن
940
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي و ابرخازن هاي بر پايه ي تركيبات فلزي
941
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي و بررسي اثر ضدحلال آنيزول، سنتز نانوفيبرهاي تيتانيم دي اكسيد آلاييده شده با نانومواد غيرفلزي و به كارگيري آن ها در حسگرهاي الكتروشيميايي
942
ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه بر پايه نانو ساختارهاي تيتانياي متخلخل سازمان يافته و غيرسازمان يافته و بررسي عملكرد آن ها
943
ساخت و مشخصه يابي سيال مغناطيسي بر پايه آب و روغن
944
ساخت و مشخصه يابي سيليكا ايروژل عامل دار شده توسط اُكتا دسيل تري كلروسيلان
945
ساخت و مشخصه يابي سيمان نانو كامپوزيتي متخلخل كلسيم فسفات - لاپونيت براي پر كردن عيوب استخواني
946
ساخت و مشخصه يابي سيمان نانوكامپوزيتي متخلخل كلسيم فسفات - فورستريت اصلاح شده با استرانسيوم براي پر كردن عيوب استخواني
947
ساخت و مشخصه يابي شيشه زيست فعال براي كاربرد دنداني
948
ساخت و مشخصه يابي شيشه زيست فعال حاوي منيزيم به روش سل- ژل
949
ساخت و مشخصه يابي شيشه‌هاي زيست فعال حاوي اكسيد نقره
950
ساخت و مشخصه يابي غشا دو لايه نانو كامپوزيتي زيست تخريب پذير پلي گليسرول سباسات - پلي كاپرولاكتون( كيتوسان/ بتا تري كلسيم فسفات) جهت بازسازي نواقص استخوان فك و صورت
951
ساخت و مشخصه يابي غشا سراميكي مسطح نانو حفره با استفاده از روش قالب ريزي ژلي اصلاح شده
952
ساخت و مشخصه يابي غشاي تبادل كاتيون هتروژن پلي اتر سولفون اصلاح شده با پلي وينيل پيروليدون
953
ساخت و مشخصه يابي فولاد زنگ نزن آستنيتي پرنيتروژن Fe-Cr-Mn-Mo به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي شرايط بهبود فاكتور PREN
954
ساخت و مشخصه يابي فوم آلومينيوم A356 به روش فلز خوراني با استفاده از فضاساز نمكي
955
ساخت و مشخصه يابي فوم آلومينيومي با استفاده از كره هاي توخالي سراميكي به روش فلزخوراني
956
ساخت و مشخصه يابي فوم تركيبي آلومينيومي با استفاده از ذرات پرليت منبسط شده به روش رخنه دهي مذاب
957
ساخت و مشخصه يابي فوم نانو كامپوزيتي ديوپسيد-منيزيم فلوئوراپاتيت براي كاربردهاي پزشكي
958
ساخت و مشخصه يابي كاتاليزور كامپوزيتي كربن/كربن به روش نفوذ بخار شيميايي
959
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت Cu-Zn-Al/Al2O3 به وسيله متالورژي پودر
960
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم - آلومينيوم/نانو سيليكا به روش پودر در لوله
961
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت آلومينيوم- كاربيد بر با استفاده از فرآيند ريخته گري همزدني شبه درجا
962
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ذره اي در جاي Al/SiaCbNeOd با پيروليز تترااتيل ارتو سيليكات در مذاب
963
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت ريختگي زمينه آلومينيومي تقويت شده با الياف فولادي
964
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با الياف بلند فولادي با پوشش Ni-P
965
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي با تقويت كننده نانو رسي و اتصال به روش فاز مايع گذرا
966
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات حاوي سيليسيم و اكسيژن به روش درجا از طريق پيروليز سيليكون اچ تي وي در مذاب
967
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت سراميكي فوق دما بالا TiB2/SiC/C
968
ساخت و مشخصه يابي كامپوزيت هيبريدي زمينه آلومينيوم با تقويت كننده كاربيد سيليسيم و گرافيت به روش رخنه دهي
969
ساخت و مشخصه يابي گرافين به روش الكتروشيمي و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت حاصل از آن در زمينه پلي وينيل الكل
970
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك اكسيد روي آلايش يافته با مس براي كاربرد هاي اپتوالكترونيكي
971
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نازك نانومتري GaN مورد استفاده در ديودهاي نورافشان
972
ساخت و مشخصه يابي لايه هاي نانو ساختار رنگ - سنتز شده TIO2به روش سل - ژل بااستفاده از رنگ دانه هاي سيانيدين توت سياه
973
ساخت و مشخصه يابي لحيم بدون سرب نانوكامپوزيتي قلع - مس به روش نورد تجمعي
974
ساخت و مشخصه يابي لحيم نانوكامپوزيتي بدون سرب قلع - مس/ نانو سيليكا
975
ساخت و مشخصه يابي ماده مرتبه اي تنگستن مس به روش متالورژي پودر
976
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم- منيزيم با استفاده از فرايند اكستروژن
977
ساخت و مشخصه يابي ماكروكامپوزيت دوفلزي آلومينيوم/آلومينيوم - مس با استفاده از فرايند ريخته گري كوبشي مركب
978
ساخت و مشخصه يابي ميكروذرات پلي استايرن به روش پليمريزاسيون امولسيوني
979
ساخت و مشخصه يابي نانو اسپينل آلومينات نيكل به روش فعال سازي مكانيكي
980
ساخت و مشخصه يابي نانو الياف پوسته- مغزي الكتروفعال پلي كاپرولاكتون/ پلي وينيل پيروليدون پوشش داده شده با پلي پيرول براي كنترل رهايش داروي Fluorouracil-5
981
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر بتاتري كلسيم فسفات و گرانوله سازي آن با بيو پليمر آلژينات براي جذب يون سرب از محلول هاي آبي
982
ساخت و مشخصه يابي نانو پودر و فوم كامپوزيتي تري كلسيم فسفات - استرانسيوم فلوئور آپاتيت براي كاربرد هاي پزشكي
983
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد روي آلائيده شده با قلع به منظور كاربرد رنگدانه اي
984
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي Fe3O4( حامل بايو مولكول
985
ساخت و مشخصه يابي نانو ذرات و نانو لايه سولفيد مس(CUS)
986
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه سراميكي زرد و توليد جوهر نانومتري براي چاپ روي سطح سراميك
987
ساخت و مشخصه يابي نانو رنگدانه هاي سراميكي آبي
988
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختار هاي پالاديم / كربن بر پايه بر هم كنش ليزرهاي فروسرخ و فرابنفش
989
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي اكسيدهاي فلزي Fe3o4,CoO،CO3O4
990
ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي معدني انتقال دهنده حفره جهت استفاده در سلول هاي خورشيدي پروسكايتي
991
ساخت و مشخصه يابي نانو سامانه نيوزومي حامل دارو جهت درمان سرطان كبد
992
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت B4C-SiC با استفاده از مايكروويو SPS و بررسي رفتار خزشي آن
993
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت NiFe﴿3Al-Al2O3 ﴾ به روش آلياژ سازي مكانيكي و بررسي مكانيزم تشكيل آن
994
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت Ti6AL4V/AL2O3 استفاده از روش آلياژسازي مكانيكي
995
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
996
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
997
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت اكسيد روي – گرافن اكسايد كاهش يافته و بررسي قابليت آن براي كاربردهاي پزشكي
998
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي اتيلن - فورستريت
999
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتان/هيدروكسيددوگانه لايه اي به منظور كاربرد در مهندسي بافت سخت
1000
ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت زمينه Fe-Ni با تقويت كننده هاي CNT
بازگشت